Page 1

7 JANUARI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 1

Vanaf nu hoeft u Vanaf nu hoeft u drie lette nog maar nog maar drie te letters onthouden voo te onthouden voor al uw verzekeringe al uw verzekeringen.

Nummer 3144 | week 2 | 7 januari 2014

REDACTIE-ADRES: WESTDIJK 40, 1464 PC WESTBEEMSTER | TELEFOON: 0299 - 67 22 74, FAX: 0299 - 67 22 68 | E-MAIL: REDACTIE@DE-UITKOMST.NL | WWW.DE-UITKOMST.NL

Brandweer Schermer sneller ter plaatse dankzij nieuwe kazerne

Tuingracht 3, De Rijp - 0299 67 53 60 W W W. K N I P H U Y S . N L

Vanaf nu hoeft u nog maar drie letters onthouden Bel of mailtevoor een afspraakvoor Jasper Posthumus of Willem H al uw verzekeringen.

Bel of mail voor een afspraak Jasper Posthumus of Willem Hendriksen.

Vanaf 1 maart is ons nieuwe adres: J.P. Poelstraat 1, 1483 GC De Rijp Vanaf 1 maart is ons nieuwe adres: T 0299 - 67 22 79, E info@abcassurantien.n J.P. Poelstraat 1, 1483 GC De Rijp T 0299 - 67 22 79, E info@abcassurantien.nl Bel of mail voor een afspraak Jasper Posthumus of Willem Hendriksen.

Vanaf 1 maart is ons nieuwe adres: J.P. Poelstraat 1, 1483 GC De Rijp T 0299 - 67 22 79, E info@abcassurantien.nl

J.P. Poelstraat 2, De Rijp 0299 67 22 79

VEEL KEUS IN ELEKTRISCHE FIETSEN De motor voor, achter of in het midden Accu’s uitneembaar Gazelle, Sparta, Koga

0299 67 34 64

W W W. R I J P E R W I E L E R B O E T I E K . N L

Stompetoren - Een nieuw jaar betekent een nieuw begin. Voor brandweerkorps Schermer geldt dat zeker. Vlak voor de jaarwisseling heeft het korps haar voertuigen verhuisd naar de nieuwe kazerne aan de Dres in Stompetoren. Op de plaats van de oude Rabobank staan nu de bluswagen, de ademluchttruck en de reservewagen geduldig te wachten op de eerste uitruk. De oude kazerne aan de Melkweg was pas in 2008 in gebruik genomen. Bij de bouw ervan was erop gerekend dat er een rotonde kwam op de kruising Noordervaart/Oterlekerweg. Zonder die rotonde bleek het de vrijwiligge brandweerlieden te veel tijd te kosten om bij de kazerne te komen. Korpscommandant Marinus van de Velde: “We kunnen uitrukken zodra er zes mensen aanwezig zijn.

De oude kazerne stond op een mooie locatie, maar bleek te ver van de vrijwilligers te staan. Eind 2012 hebben we de bluswagen bij wijze van proef een aantal maanden bij bouwbedrijf Nat geparkeerd. Onze uitruktijd daalde toen gemiddeld met ruim twee minuten. Als je bedenkt dat we bij een woningbrand binnen acht minuten ter plaatse moeten zijn, is dat een groot verschil.” De kazerne aan de Melkweg werd per 1 juni verkocht aan de Gasunie. Omdat de nieuwe kazerne toen nog niet klaar was, werden de voertuigen tijdelijk gestald in een bedrijvenverzamelgebouw in dezelfde straat. Om te profiteren van de gunstige overdrachtbelasting die in 2013 gold, moest de nieuwe kazerne voor 1 januari in gebruik genomen worden. Dat betekende flink aanpoten om de kazerne op tijd

gebruiksklaar te krijgen, vertelt Van de Velde. “Er moeten nog wel wat dingen afgewerkt worden, maar we kunnen nu tenminste uitrukken vanaf de Dres.” Later dit jaar zal er een officiële opening van de nieuwe kazerne plaatsvinden. Dan komt er ook een

open dag zodat alle inwoners van de Schermer de nieuwe kazerne van binnen bekijken kunnen.

Tekst en beeld: Em van Es

Paul van Dijk financieel advies HYPOTHEKEN VERZEKERINGEN Telefoon 06 333 444 55 WWW.PAULVANDIJKFINANCIEELADVIES.NL

HRIJFGELD IN JANUARI GÉÉN INSC L TRAINER 3X GRATIS PERSONAEB 3X GRATIS ZONN ANK VOOR INFORMATIE BEKIJK ONZE VERNIEUWDE WEBSITE WWW.FITNESSDEKLOEK.NL

COMPUTERPROBLEMEN?

TELEFOON: 0630630368

FITNESSDEKLOEK.NL F I T N E S S D E K LO E K : I N S U L I N D E W E G 11 , M I D D E N B E E M S T E R . T E L E F O O N : 0 2 9 9 6 8 18 0 7

Heeft u een vlek in de bekleding van uw autostoel? Dankzij onze nieuwste lijn van reinigingsproducten kunnen wij uw auto interieur weer helemaal als nieuw maken! AUTOSCHADEBEDRIJF LEO BORST De Volger 10, 1483 GA De Rijp - t. 0299 67 41 99 - www.leoborst.nl


7 JANUARI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 2

Gemeente Graft-De Rijp

INFORMATIERUBRIEK Kom naar de nieuwjaarsreceptie! Op dinsdag 7 januari 2014 van 19.30 uur nodigt het college van B&W van de gemeente Graft-De Rijp bewoners, verenigingen, instellingen en ondernemers van harte uit voor de nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis, Sloep 7 in De Rijp.

Een kwarretje voor een sparretje Woensdag 8 januari 2014 wordt er in de verschillende dorpskernen in de gemeente Graft-De Rijp weer een inzamelactie voor kerstbomen gehouden. De ingeleverde bomen worden versnipperd, waarna de houtsnippers worden afgevoerd. De kerstbomen kunnen op de bovenvermelde datum op de volgende locaties worden aangeboden: Inleverpunten kerstbomen en tijden Plaats: Van/tot: Straat/locatie: Oost-Graftdijk 13.15 - 13.30 uur Oostgraftdijk 45 (nabij N.H. Kerk) West-Graftdijk 13.30 - 13.45 uur Graftdijkplein 1 (nabij N.H. Kerk) Markenbinnen 14.15 - 14.30 uur Bongerdstraat 1 (Trefpunt) Noordeinde 13.15 - 13.30 uur Noordeinde 25 (ingang speelterrein) Graft 13.30 - 13.45 uur Grafterbaan 31 (parkeerplaats naast gymzaal) De Rijp 14.15 - 14.45 uur Boeijerstraat 14 (O.B.S. De Tweemaster) De Rijp 13.15 - 15.30 uur De Rijp J. Ploegerlaan (parkeerplaats S.V. De Rijp) Wij vragen u ook dit jaar weer aan deze actie mee te werken door uw kerstboom tijdig aan de weg te leggen en niet in de groene container te proppen of als grof huisafval aan te bieden. Voor iedere ingeleverde kerstboom wordt 25 eurocent gegeven. Dus kinderen verzamel de kerstbomen en breng ze 8 januari 2014 naar de verzamellocaties en ontvang 25 eurocent per boom!!!

De nieuwjaarsreceptie staat in het teken van vitaliteit in Graft-De Rijp en er is speciale aandacht voor het bezoek van de Koning en Koningin aan De Rijp op 26 april 2014. Ook vindt de uitreiking plaats van de prijs “Hart voor De Rijp”. Dit is een waarderingsprijs die gaat naar inwoners die zich inzetten om een monumentaal pand nieuw leven in te blazen.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN Burgemeester en wethouders van gemeente Graft-De Rijp maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn afgegeven, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is: • Tuingracht 27, 1483 AR De Rijp - Plaatsen van een berging Dossiernummer: WABO 2013-0072 Verzenddatum beschikking: 3 januari 2014 U kunt deze omgevingsvergunningen inzien in het gemeentehuis bij de afdeling Ruimte en Welzijn (0299-391950). Tegen (een van) deze besluiten kunnen belanghebbenden binnen 6 weken schriftelijk en gemotiveerd bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders van Graft-De Rijp, Postbus 16, 1483 ZG De Rijp. De termijn van 6 weken gaat in een dag na verzending van de besluiten. Deze dag hoeft niet gelijk te zijn aan de datum van deze publicatie. Een bezwaarschrift schorst uitzonderingen daargelaten niet de werking van het besluit waartegen het is gericht. Als u een bezwaarschrift of beroepschrift heeft ingediend, kunt u de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Alkmaar, Sector Bestuur (postbus 251, 1800 BG Alkmaar) vragen de werking van het besluit te schorsen of een voorlopige voorziening te treffen. Hieraan zijn griffierechten verbonden. De voorzieningenrechter bepaalt of onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, het treffen van een voorlopige voorziening rechtvaardigt.

COMMISSIEVERGADERING ALGEMENE ZAKEN EN WELZIJN datum: 9 januari 2014 tijdstip 20.00 uur plaats: Gemeentehuis, Sloep 7 te De Rijp Agenda, o.a.: • Carillon in de Grote Kerk te De Rijp. • Beleidskader 2015 decentralisatie jeugdzorg Regio Alkmaar. • Bestuurlijke besluitvorming 3D in regio Alkmaar. • Voorstel tot oprichting van één regionale uitvoeringsorganisatie Sociale dienst Regio Alkmaar en WNK Bedrijven. • Regiobeeld 2025. • Integrale bestuurlijke P&C-planning 2014. • Verordening Startersleningen Graft-De Rijp 2014. Iedere aanwezige heeft het recht om tijdens de vergadering het woord te voeren over geagendeerde onderwerpen. Elke spreker krijgt maximaal 5 minuten het woord. Degene die van het spreekrecht gebruik wil maken, meldt dit voor aanvang van de vergadering aan de griffier.

COMMISSIEVERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUZAKEN datum: 16 januari 2014 tijdstip 20.00 uur plaats: gemeentehuis, Sloep 7 te De Rijp Agenda o.a.: • Stand van zaken en voortgang Brede school • Voorstel om de grondexploitatie sport af te sluiten per 31-12-2013 en ter vervanging twee kredieten beschikbaar te stellen voor de planvorming sportgebied cq. infrastructuur brede school. • Voorstel tot het instemmen met de Verkeersvisie De Rijp en voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van de maatregelen uit de verkeersvisie. • Voorstel tot het beschikbaar te stellen van krediet ten behoeve van de vervangingsinvesteringen riolering 2013 en 2014. • Voorstel om kennis te nemen van de aanvraag om (en weigering) omgevingsvergunning voor het oprichten van een hobbykas. Iedere aanwezige heeft het recht om tijdens de vergadering het woord te voeren over geagendeerde onderwerpen. Elke spreker krijgt maximaal 5 minuten het woord. Degene die van het spreekrecht gebruik wil maken, meldt dit voor aanvang van de vergadering aan de griffier. Commissie bezwaarschriften Schermer/Graft-De Rijp De commissie voor de bezwaarschriften komt in openbare zitting bijeen op donderdag 16 januari 2014 om 20.00 uur in het gemeentehuis van Graft-De Rijp, Sloep 7 te De Rijp voor de hoorzitting over en behandeling van onderstaande bezwaarzaak: Hoorzitting over twee ontvangen bezwaarschriften d.d. 2 en 22 oktober 2013 tegen het besluit van B&W Graft-De Rijp d.d. 11 september 2013 tot verlening van een omgevingsvergunning voor plaatsen van deuren t.b.v. een nooduitgang aan de Rechtestraat 118 te De Rijp.

Gemeentehuis Sloep 7, 1483 HA De Rijp Telefoon: 0299 39 19 50 Telefax: 0299 39 19 80 E-mail: gemeente@graftderijp.nl Website: www.graftderijp.nl

Openingstijden Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur. Maandag- tot en met donderdagmiddag op afspraak. De balie Burgerzaken is op donderdag ook open van 15.30 tot 17.00 uur, m.u.v. alle schoolvakanties. Telefonische bereikbaarheid Maandag t/m donderdag van 8.30 uur tot 12.30 en van 13.15 uur tot 16.30 uur. Vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur. Kijk voor afwijkende openingstijden bij de nieuwsberichten.

WMO-loket Alkmaar Dagelijks bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur, telefoon 14072, wmo@alkmaar.nl.

Meldpunt Openbare Ruimte Heeft u een klacht en/of vraag over de openbare ruimte binnen de gemeente? Denk bijvoorbeeld aan het ophalen van huis- en grofvuil, aanvragen of omruilen van rolemmers, rioolverstoppingen, onderhoud van wegen en groen of defecte lantaarnpalen, bel dan tijdens kantooruren met 0299 39 19 84. Voor spoedeisende gevallen buiten kantoortijden: 0226 36 02 33.

Openbare Orde en Veiligheid Heeft u klachten en/of vragen over vandalisme, overlast of andere (kleine) ergernissen? Dan kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week bellen met 0226 36 02 33.

Politie Alarmnummer: 112 Bij niet spoedeisende gevallen: 0900 88 44 (E0,13/min). Voor informatie over onder andere de bereikbaarheid van de politie, kunt u gebruik maken van het touchscreen naast de ingang van het gemeentehuis. Het scherm is 24 uur per dag te raadplegen. Aangifte doen? Dat kan bij een politiebureau in de regio, bijvoorbeld in Alkmaar of Purmerend. Ook kan het telefonisch of via internet, www.politie.nl.

Brandweer Alarmnummer: 112 Bij niet spoedeisende gevallen: 072 564 44 44 (Meldkamer Ambulance/ Brandweer). Bureau commandant Graft-De Rijp: Sloep 7, 1483 HA De Rijp, telefoonnummer 0299 39 19 42. Dagelijks geopend.

Ambulance Alarmnummer: 112 Bij niet spoedeisende gevallen: 072 564 44 44 (Meldkamer Ambulance/ Brandweer)

BURGERLIJKE STAND

Jongerenwerker

Geboren:

Ronald Hein, ronald.hein@kern8.nl, 06 170 02 189

Lune Ott, dv W. Ott en R. Slot

Overleden: Roger Aloys Marie van Guijze, 78 jaar Nicolaas Johannes de Lange, ev. A.C. Sombroek, 79 jaar

www.graftderijp.nl | e-mail: gemeente@graftderijp.nl | 7 januari 2014 | Burgemeester en wethouders van Graft- De Rijp

Bekendmakingen via e-mail Wekelijks de bekendmakingen uit uw woonomgeving in uw mailbox? Aanmelden voor deze landelijke e-mailservice kan via www.overheid.nl of via www.graftderijp.nl (actueel/bekendmakingen).


7 JANUARI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 3

Voor iedere dag een smakelijke aanbieding

Gemeente Graft-De Rijp VERVOLG

Hoe bent u verbonden? Het glasvezelinitiatief Breedband Schermer & Graft-De Rijp, ook wel “Alkmaar-Buiten” genoemd, krijgt een steuntje in de rug. De provincie Noord-Holland heeft zoveel vertrouwen in de initiatiefgroep, dat zij de abonneewervingscampagne van Alkmaar-Buiten financieel steunt.

horn, Zuid Schermer, Grootschermer, Driehuizen, Noordeinde, Graft-De Rijp, West- en Oost Graftdijk, Markenbinnen zijn aangesloten. “Onze ambitie is om alle woningen en bedrijven aan te sluiten, inclusief alle kleinere kernen en het buitengebied”, aldus Hans Verdwaald, bestuurslid van Alkmaar-Buiten.

Provincies mogen, net als gemeenten, niet zelf een glasvezelnet aanleggen. De provincie Noord-Holland vindt de beschikbaarheid van glasvezel echter zo belangrijk voor de toekomst, dat zij graag burgerinitiatieven steunt die zo’n netwerk willen realiseren. Hiervoor heeft het provinciebestuur eerder dit jaar een budget van ruim een miljoen euro uitgetrokken. Bergen is nu een van de eerste gemeenten die daarvan profiteert.

Behalve televisie en snel internet wil Alkmaar-Buiten tal van extra diensten bieden, veelal met een lokaal karakter. Men denkt aan culturele en sportieve initiatieven, zorg op afstand en beveiliging. BreedBand Alkmaar-Buiten werkt nauw samen met andere initiatieven in de provincie. Soortgelijke projecten lopen in de gemeenten Egmond, Bergen en Schoorl.

Wilt u zich aanmelden, heeft u In de zomer wil BreedBand Scher- vragen, stuur een mail naar breedmer & Graft-De Rijp zo ver zijn met band@alkmaarbuiten.net. de promotiecampagne dat ongeveer de helft van alle huishoudens en bedrijven in de gemeente een abonnement op het nieuwe netwerk gaat nemen. Als dat lukt, kan even later de aanleg van start gaan. Eind 2015 moeten dan alle adressen in Oterleek, Stompetoren Schermer-

Workshop vogels fotograferen Purmerend - Vogels vliegen, bewegen, zitten geen seconde stil en probeer die dan maar eens leuk op de foto te krijgen.. Vogels zijn schuw dus moet je een camera met objectief hebben waarmee je ze dichterbij kan halen. Dit hoeft natuurlijk niet altijd want er zijn ook vogels die zich goed laten benaderen. Misschien is het juist wel mooi om de vogel in zijn natuurlijke omgeving te fotograferen. Waar moet je rekening mee houden als je foto’s fotografeert. Licht, scherpte, scherptediepte en waar zet je de vogel in de foto, allemaal zaken die in deze workshop aan bod komen. Neem je camera mee want we gaan ook oefenen op deze avond. Deze avond wordt georganiseerd door het IVN Waterland op maandag 20 januari van 20:00 tot 22:00 uur in het Wijkplein Where, Triton 73 in Purmerend.

RUNDERGEHAKT

5,98 H.O.H. GEHAKT 98 kilo 4, kilo

KOGELBIEFSTUK

3 stuks

7,98

De kosten van de cursus zijn voor leden en donateurs euro 5,- en voor niet leden euro 7,-, dit is inclusief het cursusboekje. I.v.m. het maximaal aantal deelnemers is opgeven verplicht. Opgeven en meer informatie www.ivn.nl/waterland of 06-53817790

STUK GRILLWORST

3,25

Wij wensen iedereen een fantastisch 2014 S. Visserstraat 7 | 1483 GD De Rijp | T: 0299 - 39 71 49 info@jorphone.nl | www.jorphone.nl

ERWTENSOEP

2e bak 1/2 prijs

GEPANEERDE KIPSCHNITZELS

4 stuks voor

5,00

TARTAAR

4 voor de prijs van 3

Keurslager Han de Vries

Skyline vol vuurwerk De Rijp - Na een dag vol van vuurwerkgeknal op 31 december, waarbij afvalbakken, putdeksels en brievenbussen ook in onze gemeente niet werden ontzien, was er om midder-

nacht in de grote steden weer een mooi professioneel vuurwerkspektakel te zien. Ook in De Rijp was de skyline na de oliebollen, appelflappen en

Driemaster 7 1483 WB De Rijp 0299 671339

bubbeltjesdrank op 1 januari 2014 om 12 uur ‘s nachts toch ook heel mooi om te zien. Tekst en beeld Ad Hodde

Rijperweg 54 1462 ME Midden-Beemster 0299 685015 info@devriesderijp.keurslager.nl


7 JANUARI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 4

Familieberichten

Duizenden woorden, honderden kaarten en tientallen boeketten waren niet genoeg om onze Betty het leven terug te geven.

Een huis kopen ? e zekerheden die een ke aandacht u biedt.

Kinderen ?

Maar zij waren als Met blijk van vriendschap en genegenheid houdt u altijd een voogdijregeling vooral voor Betty maar ook voor ons een enorme steun zelf de regie. Informeer vrijblijvend. tijdens haar ziekte en het afscheid. Wij danken iedereen die daar op eigen wijze een bijdrage aan hebben geleverd.

cht 15, 1483 AH De Rijp bus 10, 1483 ZG De Rijp n (0299) 671901/671384

Kralingergracht 15, 1483 AH De Rijp Postbus 10, 1483 ZG De Rijp Telefoon (0299) 671901/671384

ail notaris@roem.knb.nl net www.notarisroem.nl

E-mail notaris@roem.knb.nl Internet www.notarisroem.nl

Westgraftdijk, december 2013 Harry Moerkamp, kinderen en kleinkinderen

Na een goed leven van 86 jaar is toch nog plotseling overleden onze lieve broer, zwager en oom

Een nalatenschap afwikkelen ? Daar komt meer bij kijken dan u lief is... Werk samen met uw notaris. Informeer vrijblijvend.

Samenwonen ! scontract/testament n zussen erfgenaam.

Klaas de Vries "Kak"

cht 15, 1483 AH De Rijp bus 10, 1483 ZG De Rijp n (0299) 671901/671384 * De Rijp, 22 april 1927

ail notaris@roem.knb.nl net www.notarisroem.nl

Kralingergracht 15, 1483 AH De Rijp Postbus 10, 1483 ZG De Rijp Telefoon 671901/671384 † Powell River, 23 december (0299) 2013 E-mail notaris@roem.knb.nl Internet www.notarisroem.nl Mw. G de Vries-Stroomer

Fam. de Vries p/a mw. J. Groot-de Vries Leeghwaterstraat 8 1483 VC De Rijp

Foto nieuws?

orm van uw bedrijf ? formeer vrijblijvend.

cht 15, 1483 AH De Rijp bus 10, 1483 ZG De Rijp n (0299) 671901/671384 Mail het de Uitkomst!

7575 Duncan Powell River BC Postcode 25 V8A 5L1 Canada

Notariskantoor

Als je na een week van werkmanschap, de sleur eens wil ontlopen en er dagen over heb nagedacht om ook maar eens een hengel te gaan kopen. Want je hoort het, van een naast buur of je leest het in een folder, de rust met de langste levensduur die vind je in de polder. Dan ben je net als dynamiet en één met de natuur en niemand die een visser ziet dat is pas een leven vol alluur. Maar daar kwam de bewuste zaterdag en het was pas tegen vieren het eerste probleem wat in het duister lag ik geen verschil wist, tussen koeien en stieren. Maar ja, een echte stadse vent, die slaat zich niet gauw uit het veld want als je alles van de boter kent en gelukkig nog bij de meeste de uiers telt. Toen vond ik toch m’n juiste stek, maar mijn vloei, die viel in het water en daar zit je dan, met je zware shag want pruimen doe toch later! Als plotseling de zon het weer begeeft en een regenwolk zich haast maar ik had naar deze dag geleefd zat De Bilt, er ook weer naast. De maat is plotseling dan vol want regen, dat is linke soep m’n laarzen, van het water bol en m’n knieën onder de koeienpoep. En bij het beklimmen van een hek scheurde ik uit m’n broek en met de wespensteken in m’n nek waren ook nog m’n autosleutels zoek omdat ik niet alles van tevoren wist blijft toch m’n dokter adviseren als je eens wat meer in de polder vist om de zenuwen te kalmeren. Een waargebeurd verhaal door de heer J. Van Went te De Rijp.

Ro e m

Kinderen? En als beide ouders overlijden... Met persoonlijke aandacht. Waar gaan ze dan naar toe? Met een voogdijregeling bepaalt u dat zelf. Zwart op wit.

Kralingergracht 15, 1483 AH De Rijp Postbus 10, 1483 ZG De Rijp Telefoon (0299) 671901/671384

redactie@de-uitkomst.nl

ail notaris@roem.knb.nl net www.notarisroem.nl

Vissen in de Polder

E-mail notaris@roem.knb.nl Internet www.notarisroem.nl

JURIDISCH SPREEKUUR DE RIJP Voor een antwoord op al uw juridische vragen! Iedere maandagavond is er tussen 19.00 en 21.00 uur in De Rijp een inloopspreekuur, waar een ervaren en deskundig advocaat gratis een eerste advies geeft of kan doorverwijzen naar een andere instantie die u verder kan helpen. Voor meer informatie: Hilje Plantenga, Jan Boonplein 7, De Rijp plantenga@vankoutrik.nl, tel. 06 24 70 06 42

www.juridischspreekuurderijp.nl


7 JANUARI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 5

Amnesty International 2014

Een kwarretje voor een sparretje De Rijp - Woensdag 8 januari 2014 zal er in de verschillende dorpskernen in de Gemeente Graft-De Rijp weer een inzamelactie voor kerstbomen worden gehouden. Voor iedere ingeleverde kerstboom wordt 25 eurocent gegeven. De ingeleverde bomen worden versnipperd, waarna de houtsnippers

worden afgevoerd. De kerstbomen kunnen op diverse locaties worden aangeboden (zie Uitkomst week 52). Afgelopen zaterdag, op zijn verjaardag, is Max (7) met zijn vriendjes nog op pad geweest om met hun skelters met aanhangwagen een aantal bomen op te halen. Dus kinderen, verzamel de

kerstbomen en breng ze 8 januari 2014 naar de verzamellocaties en ontvang 25 eurocent per boom. Op de foto: v.l.n.r. de vrienden Jur, Mark, Luuk, Luc, Finn en jarige Max.

ANITA LEESEMAN TANDTECHNIEK Geopend ma., wo., do. en vr. 09.00 - 17.00 uur (op afspraak) Venbuurt 13, 1483 BV De Rijp, 0299 67 36 03 www.anitaleeseman.nl

Voor meer informatie zie de website: www.amnesty.nl Als u wilt meehelpen met deze collecte dan kunt u contact opnemen met Ton Schuckman Tel: 0299674052

VERMIST!!! Sinds 28 november is onze Syp spoorloos. We missen hem erg, evenals onze honden en katten, met name z'n broertje. Syp is een grote kat van ongeveer 8,5 kg, erg lief en houdt van geknuffeld te worden. We willen graag weten of hij nog leeft. Alsjeblieft, bel ons, ook wanneer je weet dat hij niet meer leeft; Jacqueline Wichers: 06-21602798

Beeld en Tekst Ad Hodde NATUURGENEESKUNDE

TANDTECHNIEK

Graft-De Rijp - Van 2 t/m 8 februari wordt de jaarlijkse collecte van Amnesty International gehouden. Amnesty International is een wereldwijde volledig onafhankelijke organisatie die als doel heeft de naleving - wereldwijd - van mensenrechten en het zo veel mogelijk ondersteunen van politieke gevangenen. Dat dit, helaas, hede ten dage nog steeds noodzakelijk is zal een ieder die het internationale nieuws volgt duidelijk zijn. Als alle landen deze internationaal overeengekomen rechten respecteren dan zouden er geen vluchtelingen meer zijn en kunnen vluchtelingen weer veilig terug keren naar hun geboortegrond.

DE CIRKEL Voetreflextherapie Stressconsult Ineke Poel, Zuiddijk 7 De Rijp Tel. 06 41 74 69 36 www.voetreflex-decirkel.nl Lid VBAG, vergoeding verzekering

MEDISCHE hulpdiensten FYSIOTHERAPIE

FYSIOTHERAPIE

FYSIOTHERAPIE IN DE MEEST PURE VORM Revalideren in een sportieve omgeving!

FYSIOTHERAPIE GRAFT-DE RIJP Kinderfysiotherapie Manueeltherapie Sportfysiotherapie Fysio Fit

NATUURGENEESKUNDE SPOEDGEVALLEN

PRIKPOSTEN

Bij spoedgevallen ’s avonds en ’s nachts (17.00 - 08.00 uur), in het weekend en op feestdagen belt u: voor postcode 14**:

075 653 30 00

STARLET DC 072 548 21 10 Openingstijden prikpunten De Rijp: Sloep 3 , ma.- wo.- do.- en vrijdag 08.00 - 09.00 uur Schermerhorn: De Horn di.- en vr. 08.45 - 09.00 uur. www.starlet-dc.nl

Voor postcode 16** en 18**:

THERAPIE

0299 31 32 33

(huisartsenpost Waterland).

Voor postcode 15**:

(huisartsenpost Zaanstreek).

072 518 06 18

(huisartsenpost Alkmaar) UITVAART

UITVAARTONDERNEMING J. KLOUS Rechtestraat 60, 1483 BE De Rijp Tel. 0299 67 12 04 UITVAART

UITVAARTONDERNEMING

J. van Leijen uitvaartverzorging

www.jvanleijen.nl

06 - 12 44 47 00 UITVAART

Symfonie uitvaarten Zuiver afgestemd op uw wensen

Fleur van Duin en Carla Bleesing www.symfonie-uitvaarten.nl 06 37 39 36 82 Dag en nacht bereikbaar

PRAKTIJK VOOR INTEGRATIEVE KINDERTHERAPIE Jacqueline Hebly Rechtestr. 22, 1483 BD De Rijp 06 53 18 68 06 Elly Hellinga Rechtestr. 59b, 1483 BB De Rijp 0299 67 58 42 www.b-engel.nl

MASSAGEPRAKTIJK DE NIEUWE TIJD Shiatsu therapie Gerda Beets, Galjoen 21, De Rijp, 06 - 27 59 64 72 www.massagedenieuwetijd.nl Lid.NVST, vergoeding verzekering WELZIJN

ARTEMIS Praktijk voor Ontspanning en Welzijn Rineke Zaal Raadhuisstraat 47 - Graft 06 111 22 754 www.artemispraktijk.nl

ZORGEN VOOR DE ZORG Specialist in flexibele thuiszorg Zorg en hulp op menselijke maat Beperkt als het kan, 7 x 24 uur als het moet. 0299 67 31 71 06 42 13 21 88, 06 30 78 86 52 www.zorgenvoordezorg.nl info@zorgenvoordezorg.nl

www.de-uitkomst.nl

RM RM

SPORTMASSAGE

THUISZORG

EVEAN THUISZORG 0900 98 97 (€ 0,10 p.m., dag en nacht bereikbaar) www.evean.nl thuiszorg@evean.nl PEDICURE

FLEXIBELE THUISZORG

G.G. Schipperstraat 8, De Volger Aangesloten bij het KNGF en kwaliteitsregister, wordt door de verzekeraars vergoed. Tel: 0299-675531 / 06-51176720 info@sportingderijp.nl

MASSEREN IS VOORUITZIEN Sport Massage Advies Sport Massage Advies Molenaar Ruud Groenveld 17, Middenbeemster Tel. 06 14 34 74 87 www.ruudmolenaar.nl

FYSIOTHERAPIE

FYSIOTHERAPIE ‘DE SCHERMER’ Fysiotherapie Manuele therapie Fysio-balans training Buurtplein 10 1841 GC Stompetoren Tel: 072 503 93 84 mail: info@de-schermer.nl

THUISZORG

THUISZORG ZORGCIRKEL

PODOLOOG

DE OPLOSSING VOOR VOET- EN HOUDINGSPROBLEMEN

MARJAN PAUW MEDISCH PEDICURE Westdijk 16, Noordbeemster 06 129 17 168 www.pauwpedicure.nl

Anja Mehagnoul, RegisterPodoloog

KRP 12213, Lid van ProVoet

DIËTISTENPRAKTIJK

DIETISTENPRAKTIJK ELS PEREBOOM 06 51 57 82 96 De Rijp, Graft, Beemster, Oosthuizen en Purmerend www.elspereboom.nl

Wollandje 1, 1483WG De Rijp Mieuwijdt 19, 1484 EE Graft Tel: 0299 67 18 77 E-mail: fysioderijp@planet.nl

Voor informatie kunt u bellen met 0299 419 100 www.zorgcirkel.com

Hobrederweg 29, M-beemster Tel: 06 43 45 03 55 www.voetcorrect.nl Lid van Stichting LOOP vergoeding verzekering

www.de-uitkomst.nl


7 JANUARI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 6

kunt u opsturen via www.de-uitkomst.nl

PROTESTANTSE GEMEENTE Zondag 12 januari Dienst in: De Rijp Aanvang: 10.00 uur Voorganger: Ds. S. Zuidema DOOPSGEZINDE GEMEENTE Zondag 12 januari 2014 Oost-Graftdijk Dienst:10.00 (tien) uur Ds. M.J. IJspeert

HOUTHANDEL VLUG & OUD VOOR AL UW HOUT! www.houthandelvlugenoud.nl Tel. 0299 68 14 29. HUIS EN TUIN SERVICE Beheer en onderhoud. Mob. 06 25 54 63 28 NIEUW LADY’S KICKBOKSEN alleen voor dames leeftijd 30+40+50+60+ vanaf 10 januari elke vrijdag SAMBONSPORTS.NL

Als u OUDE SCHERVEN OF ANDER MATERIAAL uit een opgraving hebt, koop ik die graag! Ik verzamel en restaureer die spullen als hobby. Mijn telefoonnummer is 0299-37 28 00. OPGELET Nieuwe website. www.deboetserie.nl waar u creatief met klei bezig kunt zijn. Tel: 0299 690428/06 12818830 GEZELLIG AVONDJE GOUMETTEN met uw vrienden, buren, f amilie of collega's ? Bij Lunchroom De Walvis kunt u voor € 27,50 p.p. 3 uur lang gourmetten, inclusief drank!! Voor info of reservering: Lunchroom De Walvis, DE RIJP 0299-671992 / www.lunchroomdewalvis.nl Ook voor het VERMAKEN EN HERSTELLEN van uw KLEDING, FASHION PLUS. G.G.Schippersstraat 20 1483 GE De Rijp (Volger),Tel: 06 2674 1419

26 JANUARI OPEN DAG BLOEMBOLLENBEDRIJF POEL T.B.V. ALPE D'HUZES met taartbakwedstrijd! Meer informatie op website Alpe d'HuZes team Poel

ZOEKT U EEN GEZELLIGE RUIMTE VOOR UW VERJAARDAG OF FEESTJE?? Boven De Walvis in De Rijp, voor iedere gelegenheid tot plm. 60 personen. Schappelijke prijzen, uitstekende bediening !! Bel of mail gerust voor vrijblijvende informatie. 0299-671992 / www.lunchroomdewalvis.nl

WWW.CLEMENTBALLON VAARTEN.NL voor ballonvaarten in de regio. Ook leuk om als kado te geven. Info 0299-675354.

HET OPKOPEN VAN: Restant partijen, Bedrijfsontruimingen, Totale inventaris, Overtollige partijen, Faillissement partijen. Peacock TC 0299-67 97 97

KICKBOXING zak/kracht/cardio training elke ma/wo/do 20:00 nieuwe dojo. De meest intense work-out! verbrand 800/900 calorieën per uur. SAMBONSPORTS.NL

1 FEBRUARI 2014, 09.30 OPENING van onze nieuwe brocante winkel, pal naast onze andere winkel. Prachtige kasten en overige meubelen in een nieuw jasje gestoken. Tot ziens op De Volger 25 in De Rijp. Team Tweedehands winkel Steenhof 06 49 96 80 25. Er is pin gelegenheid aanwezig. TENTOTWO horlogeservice. Reparaties, vernieuwen van batterij, glaasje of armband. Boeijerstraat 138, De Rijp, 06 53 16 57 17.

GRATIS gehele maand januari dames kickboksen. Alle leeftijden 20 tot 70 jaar elke vrijdag 20.00 uur SAMBONSPORTS.NL LIJSTENMAKERIJ ga naar Schermeerstraat 13A, Stompetoren 06 - 50 25 55 90 of WWW.INLIJSTSERVICE.NL mail: info@inlijstservice.nl HEEFT U IETS TE VIEREN??? Wij verzorgen voor u: luxe hapjes, frituur hapjes, warm/koud buffet. Bel gerust voor vrijblijvende prijsopgave of informatie! Lunchroom De Walvis, De Rijp. 0299-671992

MEDIUMSCHAP IS GEEN GAVE, je kan het gewoon leren. OP 8 feb gaan we van start met de opleiding. Zelf berichten geven en ontvangen. Meer info en aanmelden op www.centrumlichthart.nl

KIDS KICKBOKSEN verbeter de motoriek, zelfvertrouwen en Discipline van u kind, spelenderwijs kickboksen leren? SAMBONSPORTS.NL

VIKING SCHAATSEN EN MEER! Eilandspolder Schaatsen is een nieuwe dealer voor o.a. Viking schaatsen. Kijk op www.eilandspolderschaatsen.nl of bezoek onze showroom op Westeinde 42A in De Rijp (op telefonische afspraak). Leden van de lokale ijsclubs ontvangen korting van 7,5%. Telefoon 06 11 26 28 61. Paul van Dijk en Barry van Arkens. De leukste tweedehands winkel van de Polder! Openingstijden: Maandag: 13.00 tot 16.30 dinsdag, Donderdag en Vrijdag 09.00 tot 16.00 Woensdag: 09.00 tot 13.00 Zaterdag: 09.30 tot 16.00. De Volger 25-De Rijp, 450 m2 STRUIN PLEZIER!!!

UW KIND nog niet op karate of kickboksen???? weerbaarheid is erg belangrijk!!! SAMBONSPORTS.NL

'INVESTEER IN UW TOEKOMST!'

HONDENTRIMSALON FAIR Westeinde 110-A Schermerhorn 072 5022215 Voor het vakkundig knippen, trimmen, scheren en wassen van uw hond.

Nieuw Arti, PopArt en de Rijper IJsclub komen OUD PAPIER ophalen op: zaterdag 11 januari tussen 9.00 en 12.00 uur. Zie ook WWW.POPART-KOOR.NL

W W W. S P O R T I N G D E R I J P . N L VRIEND VAN DE UITKOMST

KBO Graft-De Rijp. Weer een gezellige Bingomiddag op dinsdag 14 januari in het Rijperhuis. Aanvang 14.00 uur. De entreeprijs is € 4,- inclusief 4 rondjes bingo, koffie en thee.

OPTREDEN POP- EN MUSICALKOOR POPART in de Rijpereilanden te De Rijp. Het concert “PopArt On Broadway” is op zaterdag 1 februari aanvang 20.30 uur, zaal open 20.00 uur en zondag 2 februari aanvang 15.30 uur, zaal open 15.00 uur. De toegangsprijs bedraagt € 10,en is inclusief een pauzedrankje. Kinderen tot en met 12 jaar gratis. Kaarten zijn verkrijgbaar bij Shell in Graft en Bakkerij Kaandorp in het Boegbeeld De Rijp en aan de zaal. Zie ook: WWW.POPART-KOOR.NL

Nr: 0001

Raadhuisjes

HONDENSCHOOL JOTTEM! De Rijp 0299 67 30 10 / 06 53 50 66 30 www.hondenschool-jottem.nl

KAARTHOUDER

:

Word ‘vriend’ en pak voordeel met onze pas! De vriendenpas biedt: - Wekelijks één voordelige aanbieding bij één van onze ondernemers! - Gratis familie-advertentie in de Uitkomst van 100 mm bij 100 mm Tevens ondersteunt u onze krant op redactioneel gebied.

DEZE WEEK ACTIE BIJ BEDRIJFSRUIMTE TE HUUR in De Rijp met ruime parkeergelegenheid - ca 100 m2. Voor een zeer voordelige prijs. Peacock Trade Centre - De Rijp Tel. 0299 67 97 97

GRATIS OPSLAGRUIMTE Stevinstraat te Heerhugowaard 6 mnd huren waarvan 3 maanden GRATIS. Peacock Selfstores BV www.selfstore.nl, tel. 072-576 20 80 LADY’S KICKBOKSEN elke vrijdag avond SAMBONSPORTS.NL (Gratis in de maand januari)

PLUS GRAFT DE RIJP MET DE 'VRIENDEN VAN DE UITKOMST-PAS'

UIT ONZE BROODAFDELING

Vers gebakken appeltaartje per stuk

VLOOIENMARKT

ZONDAG 12 JANUARI

Van 09.30 tot 16.00 uur Toegang € 2,00 t/m 12 jaar gratis

van € 4,29

voor € 2,49 Eén artikel per pas.

Plus Graft-De Rijp, Driemaster 3 1483 WB De Rijp, 0299 67 1 6 19 Deze aanbieding is geldig tot 10 december 2013

Bestel de pas via www.de-uitkomst.nl. U kunt deze pas ook kopen bij bovenstaande ondernemer voor € 15,-.

Sporthal De Kloek Middenbeemster

Verkooplocaties 'Vrienden van de Uitkomst-pas':

Meer info: www.organisatieburodelang.nl

Kapsalon Panta Rhei - De Rijp, Plus Graft-De Rijp - De Rijp, Perfect Woman - De Rijp, Borst Wonen - De Rijp, Green Mill PC - Schermerhorn, Novalux - Middenbeemster.


7 JANUARI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 7

Maatschappij

Grote vlooienmarkt in sporthal De Kloek Middenbeemster - Op zondag 12 januari organiseert Organisatieburo de Lang een grote vlooienmarkt in sporthal De Kloek te Middenbeemster gelegen aan de Insulindeweg 11. De vlooienmarkten in sporthal De

Kloek staan garant voor gezelligheid en heel veel leuke spullen. Lijkt het u ook leuk om een keer te staan op de vlooienmarkt? U kunt bij ons een kraam of grondplaats reserveren! De markt is geopend

van 9:30u tot 16:00u. De toegang bedraagt 2 euro. Kinderen t/m 12 jaar hebben gratis toegang. Info: Organisatieburo de Lang, Tel: 0229 - 757766 of 06 - 36124825, www. burodelang.nl

ch verband, onbetaald dat u in enig organisatoris Vrijwilligerswerk is werk eving en enl r anderen of voor de sam en onverplicht doet, voo d. ien ged lijk belang wordt waarbij een maatschappe

VRIJWILLIGERS

GEVRAAGD

Oproep! Werkt u met vrijwilligers en wilt u hen eens in het zonnetje zetten? Meld uw organisatie dan zo snel mogelijk aan voor de serie Wij gaan ervoor! Er komt eens per maand een aflevering, dus de ruimte is beperkt.

De volgende aflevering verschijnt: 4 februari 2014

Aanmelden kan bij: Opbouwwerk Schermer, t.a.v. Dhr. Frank Broekman, email: owschermer@gmail.com De naam van uw organisatie, een korte uiteenzetting of verwijzing naar de website en contactgegevens zijn voldoende. Vermeld daarbij ‘Vrijwilliger in de schijnwerpers’. Na aanmelding volgen vanzelf nadere afspraken.

C O L O F O N Uitgeverij: de Uitkomst bv Westdijk 40 1464 PC Westbeemster Tel: 0299 67 22 74 Fax: 0299 67 22 68 Redactie: redactie@de-uitkomst.nl Advertentie verkoop: Trees Schouten-Pauw advertentie@de-uitkomst.nl Fotonieuws Graft - De Rijp Ad Hodde: 06 54 78 40 34 hoad@ziggo.nl Fotonieuws Schermer Gré Breedt-Piersma 06 53 22 65 52 f2hpbreedt14@hetnet.nl Em van Es 06 22 53 83 47 emvanes@live.nl

UITGELICHT:

Mirjam gehuldigd in de sneeuw De Rijp/ Kappl - Mirjam Smal was met haar gezin en het gezin van haar zus op wintersport vakantie in Oostenrijk toen zij de prachtig leeftijd van 50 jaar ging bereiken. Op 28 december 2013 was het zover; Mirjam: “Ik ben die dag letterlijk en figuurlijk in het zonnetje gezet! Er was een Sarah, ik kreeg op de piste een sjerp om met de tekst ’50 & sexy! Kus me!’ en een ‘soepjurk’ met 50 er op. Omdat ik in het dagelijkse leven alleen maar jurken draag moest ik deze dag ook een jurk over mijn skipak aan!” Dat Mirjam veel bekijks had op de piste is wel duidelijk, zij vond het heel bijzonder om haar 50ste verjaardag in de sneeuw te vieren.

Fotonieuws Beemster Cor Koomen: 06 14 27 07 41 c.koomenadf@ziggo.nl Vormgeving Mey Lie Forster Ingeborg Oudejans Administratie Thea Cramer administratie@de-uitkomst.nl Oplage: 10.500

ADVERTENTIES AANLEVEREN VOOR DONDERDAG 12.00 UUR

WEKELIJKS HUIS-AAN-HUIS

HET BEST GELEZEN IN

DE RIJP, GRAFT, NOORDEINDE, OOST-GRAFTDIJK, WEST-GRAFTDIJK, DE WOUDE, SPIJKERBOOR, STARNMEER, MARKEN BINNEN, DRIEHUIZEN, GROOTSCHERMER, SCHERMERHORN, ZUIDSCHERMER, STOMPETOREN, OTERLEEK, URSEM, MIDDENBEEMSTER, NOORDBEEMSTER, ZUIDOOSTBEEMSTER EN WESTBEEMSTER

Tips om vrijwilligers te behouden! We gaan verder met aandacht besteden aan tips om vrijwilligers voor je organisatie te behouden en te zorgen dat men zich prettig voelt, zich maximaal inzet en er een langdurige binding ontstaat. De eerste 3 tips stonden in de aflevering van 3 december jl. 4) Goed inwerken: Vooral nieuwe vrijwilligers moeten goed ingewerkt worden. Hierbij gaat het om goede mondelinge en schriftelijke informatie vooraf, maar ook gaat het om het echt leren kennen van mensen en accommodatie. Zorg dat vrijwilligers niet in hun eentje ‘het bos ingestuurd worden’. Ga als coördinator de eerste keer met hen mee. Laat hen de eerste keer samen met een ervaren collega van start gaan. 5) Goed begeleiden: houdt met de vrijwilligers regelmatig werkbesprekingen waarbij zij verslag kunnen doen van hun ervaringen en hulp en advies kunnen krijgen maar ook kunnen geven. Dit soort besprekingen kan vaak in groepen maar ook individueel worden gedaan.

HEEFT UW ORGANISATIE OOK VRIJWILLIGERS NODIG? Dan kunt u de informatie mailen voor deze maandelijkse rubriek naar Frank Broekman; owschermer@gmail.com. Deze rubriek is samengesteld met medewerking van de Gemeente Schermer, afd. Maatschappelijk Zaken/ Opbouwwerker Frank Broekman en de redactie van De Uitkomst.


AAN HUIS

7 JANUARI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 8

Gemeente Schermer

NIEUWS UIT DE SCHERMER

AFSPRAAK VAN NIX Het is normaal om tot je 18e niet te roken en te drinken. Het project ‘In control of alcohol & drugs’, waarin gemeenten, GGD, politie en hulpverleningsinstanties in Noord-Holland Noord samenwerken, ondersteunt de NIX 18-campagne van het Ministerie van VWS om deze sociale norm te versterken. Een actuele kwestie, want sinds 1 januari 2014 is de leeftijd voor verkoop van alcohol en tabak naar 18 jaar gegaan.

met zijn kind maakt, zodat er geen misverstanden ontstaan tijdens het uitgaan of op feestjes. Kijk voor meer informatie op www.nix18.nl, www.hoepakjijdataan.nl en www.uwkindenalcohol.nl.

Gemeenten in Noord-Holland Noord zetten zich sinds 2013 samen in om alcohol- en drugsgebruik onder jongeren aan te pakken. Jongeren drinken namelijk nog steeds te vaak, te vroeg en te veel en dat is schadelijk voor hun ontwikkeling, gezondheid en veiligheid. De meeste gemeenten in NoordHolland Noord informeren eind dit jaar en begin volgend jaar hun inwoners, verenigingen en horecaondernemers over de verhoging naar 18 jaar en de NIX 18-campagne.

Gemeenten in Noord-Holland Noord zetten zich sinds 2013 samen in om alcohol- en drugsgebruik onder jongeren aan te pakken. Jongeren drinken namelijk nog steeds te vaak, te vroeg en te veel en dat is schadelijk voor hun ontwikkeling, gezondheid en veiligheid. De meeste gemeenten in NoordHolland Noord informeren eind dit jaar en begin volgend jaar hun inwoners, verenigingen en horecaondernemers over de verhoging naar 18 jaar en de NIX 18-campagne. Afspraak van NIX Als kinderen ergens behoefte aan hebben is het duidelijkheid. Daarom de afspraak van NIX; geen alcohol en niet roken onder de 18 jaar. Het is een afspraak die een ouder

Aanpassing wet Op 1 januari 2014 is de leeftijd voor verkoop van alcohol en tabak naar 18 jaar gegaan én zijn jongeren onder de 18 die op voor het publiek toegankelijke plaatsen (zoals op straat, in

OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN Ingekomen verzoek om intrekken bouwvergunning: Locatie De Eendracht 5, Zuidschermer Noordervaart 172a, Stompetoren

parken en in het café) alcohol in het bezit hebben strafbaar. Zowel voor alcoholverstrekkers als voor jongeren zelf gelden (straf)maatregelen als deze leeftijdsgrens niet nageleefd wordt.

omschrijving intrekken bouwvergunning garage intrekken bouwvergunning (ver-)bouw bedrijfspanden

ontvangstdatum 23 december 2013 19 december 2013

Deze aanvraag is slechts ingediend en ligt niet ter inzage. Over het intrekken van de vergunning is nog geen besluit genomen. U kunt nog geen bezwaar maken. Wenst u informatie over de ingediende verzoeken, dan kunt u telefonisch een afspraak maken via telefoonnummer 072-5037320. Publicatie verleende omgevingsvergunning voor het oprichten van drie bedrijfspanden op het perceel Noordervaart 127 te Stompetoren Burgemeester en wethouders van de gemeente Schermer hebben een omgevingsvergunning ver-leend voor het oprichten van drie bedrijfspanden op het perceel Noordervaart 127 te Stompetoren. Het onderhavige besluit betreft de activiteit bouwen als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 sub a Wet algeme-ne bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de activiteit afwijken bestemmingsplan als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 sub c Wabo, de activiteit milieu als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 sub e Wabo en de activiteit veranderen van gebruik van een uitweg als bedoeld in artikel 2.2 lid 1 sub e Wabo. Burgemeester en wethouders maken bekend dat, ingevolge artikel 3.10 Wabo juncto afdeling 3.4 Algemene wet be-stuursrecht de beschikking en de bijbehorende stukken vanaf 8 januari 2014 gedurende zes weken ter inzage liggen op het gemeentehuis Wittenburg, Noordervaart 99 Stompetoren. De beschikking inclusief de daarbij behorende stukken, is tevens te raadplegen op de website van de ge-meente Schermer www.schermer.nl. Belanghebbenden die een zienswijze tegen de ontwerp vergunning hebben ingediend kunnen een beroepschrift indienen. Het beroepschrift dient schriftelijk bij de Rechtbank Alkmaar, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar te worden ingediend. Een beroep schorst echter niet de werking van de vergunning. U kunt de voorzieningenrechter van de Rechtbank Alkmaar, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar, ver-zoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is dat u ook beroep heeft ingesteld. U kunt ook digitaal een beroep/verzoekschrift indienen bij bovengenoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/ bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site voor de precieze voorwaarden.

GEMEENTEHUIS WITTENBURG Noordervaart 99, Postadres, Postbus 2, 1840 AA Stompetoren, Telefoon: 072-5037320, Fax: 072-5037355, e-mail: gemeente@schermer.nl website: www.schermer.nl Openingstijden: Burgerzaken: ma. t/m vr. van 9.00 - 13.00 uur en ’s middags na 13.00 uur op afspraak. Vrijdagmiddag gesloten. Digitale dienstverlening via Gemeenteloket: www.schermer.nl, Inwoners, Producten en Diensten. Alle andere sectoren: dagelijks 9.00-13.00 uur of op afspraak. Vrijdagmiddag gesloten. Belangrijke adressen: Brandweer: algemeen alarmnummer 112 (alleen bij levensbedreigende situaties!) In niet-levensbedreigende situaties: 072 - 564 44 44 Commandant Brandweer Schermer: J.W. Land, p/a Noordervaart 99, 1841 GB Stompetoren, 072-5037320 Korpscommandant Brandweer Schermer: Korpscommandant Brandweer Schermer E.J.M. (Marinus) van de Velde p/a Postbus 390, 1700 AJ Heerhugowaard. Tel: 072-5755982. Mob: 06-22038398 E-mail: m.vandevelde@heerhugowaard.nl Vrijwillig ondercommandant Brandweer Schermer: T. Schermerhorn, Middenweg 9, 1843 KC Grootschermer, 0299-67 36 63 Politie: algemeen alarmnummer 112: In niet-levensbedreigende situaties: 0900-8844 Ambulance: alarmnummer 112. In niet-levensbedreigende situaties 072 - 564 44 44

BIBOB-beleid Schermer De burgemeester van de gemeente Schermer maakt bekend dat hij op 24 december 2013 heeft besloten om voor de gemeente Schermer als beleid vast te stellen dat aanvragen voor de navolgende vergunningen als die voor het grondgebied van deze gemeente worden aangevraagd : -art. 3 Drank- en horecawet (waar het betreft commerciële inrichtingen) -hoofdstuk 3 APV Schermer (seksinrichtingen) -art. 2:25 APV Schermer (waar het betreft zgn. vechtsportevenementen, indien het betreffende artikel van de APV hierop wordt aangepast) met ingang van 1 januari 2014 worden onderworpen aan een antecedententoets ingevolge de Wet bevordering Integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (BIBOB) teneinde te voorkomen dat er voor de openbare orde gevaarlijke situaties kunnen ontstaan door het verlenen van een dergelijke vergunning. Deze toets vindt plaats in eerste instantie door de gemeente zelf en, als de zaak daartoe aanleiding geeft, voorgelegd aan het Landelijk Bureau BIBOB. Als de toets negatief uitvalt kan de betreffende aanvraag op grond hiervan worden geweigerd. Het BIBOB-beleid kan ook worden aangewend voor het intrekken van een bestaande vergunning indien voorvallen in de betreffende inrichting daartoe aanleiding geven. Tegen het vaststellen van een beleid kan geen bezwaar worden ingediend.

Burgemeester en wethouders van Schermer, Januari 2014

W W W. S C H E R M E R . N L


AAN HUIS

7 JANUARI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 9

Gemeente Schermer

BURGEMEESTER OPTIMISTISCH IN NIEUWJAARSREDE 2014 Burgemeester Vletter sprak donderdagavond 2 januari de nieuwjaarsrede uit tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Schermer. Hij sprak optimistisch over onder andere de toekomst van Schermer: "In de dorpen blijft alles, ook na de fusie, zoals het was. Dat blijven de hechte lokale samenlevingen die het nu ook zijn. De bewoners voelen zich daar thuis en velen leveren een constructieve bijdrage aan de vitaliteit en de leefbaarheid in de dorpen, en dat blijft zo. Dit is een hoofdthema in het fusieproces. De kracht van de dorpen waarborgen na de fusie, dat is eigenlijk de samenvatting van het hele fusieproces. Ik ben daar zeer optimistisch over omdat de mensen dat zelf zullen doen”. Voor de volledige nieuwjaarsrede, kijk op www.schermer.nl.

PRIJSWINNAARS FOTOWEDSTRIJD 'HERINNERINGEN AAN SCHERMER’ Burgemeester Floor Vletter reikte tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente waardebonnen uit aan de prijswinnaars van de fotowedstrijd 'Herinneringen aan Schermer’. De 1e prijs ging naar de heer Godwaldt (links op foto) met zijn herinnering aan de opening van het Pullebad, waar toen de fanfare in het water speelde. De heer Köhne (midden op foto) won de 2e prijs met zijn herinnering aan de winter van 2012/2013: een hoogspanningsmast waarvan de glazen isolatoren zonlicht opvingen. Mevrouw De Boer was niet aanwezig, maar heeft de 3e prijs gewonnen met haar foto die zo typerend is voor het landschap van de Schermer, waar zij zulke fijne herinneringen aan heeft. De foto’s van een groot aantal van de inzenders verschijnt in de gemeentegids 2014.

SCHERMER Contactblad

M A I L U W V E R E N I G I N G S N I E U W S VA N D E S C H E R M E R N A A R F R A NK.R U YG R OK@ QU I C K N E T. N L ( G RA A G V O O R H E T W E E K E N D )

Expositie a-collectief in wittenburg verlengd De belangstelling voor de expositie van de kunstvrienden Hans Bregman, Paul Roelofs en Erik Hertroys was de afgelopen 2 maanden zo groot, dat de kunstcommissie Schermer heeft besloten deze expositie tot eind januari te verlengen. Hans Bregman (1955) is directeur van de Berkhoff in Amsterdam, voorheen de school voor banketbakkers. Hij is in 2008 begonnen met schilderen bij Art Class in Almere. De stoerheid die terug te vinden is in het werk van Herman Brood inspireerde hem om de stoerheid van het koks- en bakkersvak in zijn schilderijen tot uiting te brengen. Hij kiest hiervoor een alias, Hans Banket. Hij vervangt de gitaar, hét instrument van de muzikant, door dé deegroller, een onmisbaar instrument voor de ambachtelijke bakker, waarbij hij het principe hanteert “less is more”. Eenvoud is de kracht van de eerlijkheid. Zowel de muzikant als de bakker en kok zijn macho-artiesten die hun publiek weten te plezieren. En voor beiden geldt de tegeltjeswijsheid, la vie ce n’est pas une crentebol…! Paul Roelofs, beeldenmaker (1948) maakte voor het eerst kennis met beeldhouwen in de jaren tachtig op een cursus aan de Volksuniversiteit in Amsterdam. Het zou zijn grote passie worden. Hij volgde lessen bij een aantal gerenommeerde Amsterdamse kunstenaars en sinds zijn verhuizing naar Almere in 1995 bij het CKV, de Kunstlinie

Lia viert feest Stompetoren - Lia van Dam uit Stompetoren werd afgelopen week 50 jaar en dat werd natuurlijk gevierd. Samen met haar man Peter hebben ze twee kinderen, een zoon Patrick en een dochter Simone. Lia werkt regelmatig met veel plezier in de winkel van René Steenhof, Tweedehands winkel Steenhof op de Volger 25 in De Rijp. Als hobby vindt zij het gezellig om een avondje te ‘keezen’ of klaverjassen, onder het genot van een biertje. Regelmatig kunt u haar spotten in de Schermer polder waar zij graag doorheen wandelt. “Bewegen houdt je gezond, aerobic is ook een sport die daarbij hoort”, vindt Lia. Je zal haar nooit zonder oorbellen zien, want dat is een passie die een klein beetje uit de hand is gelopen. In de loop van de jaren heeft ze er al meer dan 500 paar verzameld. Het voorjaar is favoriet bij Lia al is er maar een straaltje zon, dan kan je Lia buiten vinden, heerlijk genieten. Afgelopen week werd zij verrast door familie vrienden en kennissen doordat zij met z’n allen op kwamen om haar in het zonnetje te zetten. Om 12 uur ging het dak er af daar in Stompetoren en werd ze overladen met felicitaties en werd er geproost tot in de kleine uurtjes. Vijftig jaar, een mijlpaal om nooit meer te vergeten. Lia van harte gefeliciteerd! Beeld en tekst: Gre Breedt

en de “Stichting de 4elementen”. Paul laat zich in zijn werk inspireren door een combinatie van fantasie en werkelijkheid. Hij wordt daarbij geholpen door de vorm en de natuurlijke toepassingsmogelijkheden van de materialen die hij gebruikt: klei, gips, jute, steen, metaal, brons, hout of combinaties daarvan. Die veelzijdigheid levert verrassend werk op. Naast beelden maken schrijft hij ook gedichten. Hij heeft al een aantal bundels op zijn naam staan die te lezen zijn op zijn site www.paulroelofs.nl. Erik Hertroys (1956) kreeg zijn opleiding bij de S.K.V.A. in Amsterdam, maar is hoofdzakelijk autodidact. Gedurende

zijn schilderscarrière heeft hij een geheel eigen stijl ontwikkeld. In zijn werk hebben ontstaan en verval, eindigheid en oneindigheid een belangrijk aandeel. De mens denkt heerser te zijn binnen deze processen maar is slechts een schalkeltje in het grote geheel. Ontneem de mens zijn troon en wat rest is slechts een kwetsbare levensvorm onder de velen die komen en gaan. De materialen die Erik meestal gebruikt zijn acrylverf, gouache en pastelkrijt, al of niet gemengd, waarbij de verf als ondergrond dient. Ook gebruikt hij materialen zoals bijvoorbeeld aluminiumfolie. Door deze gemengde techniek ont-

staan unieke, soms mysterieuze schilderijen, creaties. De expositie is tot eind januari te zien in gemeentehuis “Wittenburg”, Noordervaart 99, Stompetoren. op alle werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur. De toegang is gratis.

Agenda het Genot van Grootschermer: Woensdag 8 januari Schermer meisjes Zaterdag 11 januari Podium onder de Toren Maandag 3 februari Plattelandsmannen Woensdag 5 februari Schermer Meisjes


7 JANUARI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 10

DOOR COR KOOMEN

Dorpsgezichten

‘DORPSGEZICHTEN’ IS EEN SERIE PORTRETTEN OVER MENSEN DIE ‘HEEL GEWOON’ IN ONS DORP WONEN, MAAR TOCH WEL HEEL ‘HEEL SPECIAAL’ ZIJN. DEZE MAAND DORPSGEZICHT NICO DE LANGE (62) NOORDBEEMSTER

Veelzijdige Beemsterling Noordbeemster - Nico de Lange woont in Noordbeemster, is betrokken bij Westbeemster, maar voelt zich vooral Beemsterling. “En dat moet ook als je deel uitmaakt van een politieke partij binnen de Beemster”, aldus Nico. De Uitkomst zoekt Nico op om wat meer van deze veelzijdige man aan de weet te komen.

NICO DE LANGE Nico de lange, een man die weet wat er in de Beemster gaande is. Een man die betrokken is bij eigenlijk alles wat er gebeurt. Daarbij is Nico een mens zoals wij, een mens met het hart op de goede plaats. Een mens die een sterk empathisch vermogen heeft, een prachtmens dus!

Mijn gezin staat op nummer één! Nico de Lange, wie kent hem eigenlijk niet? Als er wat te doen is, kom je meestal ook Nico tegen. Nico is een geboren Beemsterling en zo voelt hij het ook, maar ondanks dat hij in ‘Noord’ woont is hij eigenlijk meer betrokken bij veel wat in ‘West’ plaatsvindt. Nico: “Maar wat politiek betreft, en daar kennen heel veel mensen mij van, ben ik bij heel veel van wat in de Beemster gaande is betrokken. En zo hoort het ook, de zaken binnen de Beemsterdijken hebben mijn interesse. Ik ben geboren op 400 meter vanaf deze plek, daarbij vier keer verhuisd, maar nooit veel verder. Mijn jeugd heb ik eigenlijk doorgebracht in Westbeemster. Dat komt omdat ik

daar naar school ging en natuurlijk voetbalde bij WBSV. Na de basisschool, toen nog zes klassen, ging ik een technische opleiding volgen in Alkmaar. Deze opleiding was die van constructiebankwerker en lasser. Hierna volgde ik een aantal cursussen op de avondschool. Dat was drie avonden in de week naar school en dan in het weekend je huiswerk maken. Maar ik wist toch nog kans te zien om af en toe uit te gaan. Gelukkig maar want tijdens de kermis in Middenbeemster leerde ik Evalien, mijn vrouw, kennen. Tja, ik moet er niet aan denken dat ik haar misgelopen zou hebben. Na ons huwelijk hebben we twee geweldige jongens gekregen. Daarbij nu ook twee schitterende schoondochters en vier prachtige kleinkinderen. Ik wil dan ook stellen dat mijn gezin op de eerste plaats in mijn leven komt. Maar goed, even terug naar de eerste jaren dat ik Evalien leerde kennen. Al snel kwam ik er achter dat techniek niet echt mijn ding was. Dus mijn werkzaamheden veranderden en ik leerde het bedrijfsleven kennen. Al snel hield ik mij bezig met de

export van bedrijfsvoertuigen. Toch moet ik zeggen dat ik niet echt een ‘automan’ ben. Natuurlijk vind ik mijn veertigjarige Corvette geweldig en geniet ik daar van. Maar leuker is het als mijn kleinkinderen het hebben over ‘opa en zijn sportwagentje’! De politiek, en vooral de BPP is een andere passie van mij. Ik ben niet voor niets al 16 jaar voorzitter en weer beschikbaar.” Nico, betrokken en integer! “En dan natuurlijk het voetbal. Als jochie van 10 begon ik bij WBSV en dat heeft mij eigenlijk nooit losgelaten. Zelfs nu geniet ik nog steeds van deze club. Na mijn ‘voetbal carrière’ ben ik gaan scheidsrechteren en kwam ik in heel Noord-Holland. Zo heb ik zowel als speler en als scheidsrechter heel wat velden in onze provincie gezien. Wat WBSV betreft is het wonderbaarlijk dat juist deze club zoveel jeugdleden heeft. Daar speelt de school natuurlijk ook een grote rol in. Maar vergeet ook het jeugdplan van de club zelf niet. Dat heeft ook tot sterke aanwas geleid. Al deze factoren geven aan dat de


7 JANUARI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 11

Portret

school een onuitwisbare pijler is binnen de Westbeemster gemeenschap. Zo ook de parochie, waar nu wel wat veranderingen hebben plaatsgevonden. Maar deze ontwikkelingen zullen zeker positief uitpakken voor het bestaande kerkgebouw. En daarbij natuurlijk voor De Kerckhaen, dat is iets wat we als gemeenschap moeten koesteren. Want wat is een dorp zonder ruimte voor toneel, soos en educatie en vul verder maar aan! Als voorzitter van De Kerckhaen kom ik samen met het bestuur veel vervelende zaken tegen. Denk maar eens aan het rookverbod, bijvoorbeeld ome Kees van 88 mag zijn sigaartje niet meer roken. En daarnaast het dit jaar ingegane alcohol beleid. Als je maar één misser maakt, dan mag je de boel sluiten. Daarbij is controle, vooral tijdens evenementen, heel moeilijk. Die twee items vragen dan ook veel aandacht, maar het is aan de andere kant ook wel weer een uitdaging. En dan doe ik er nog verschillende dingen bij, zoals voor De Nachtegaal. Daar stond ik loten te verkopen. En natuurlijk de Kinderraad in de Beemster. Deze is

zeer belangrijk. Het zijn wellicht de bestuurders van de toekomst. En natuurlijk houden wij de vinger aan de pols bij De Bonte Klaver. Het zou doodzonde zijn als een dergelijk gebouw zou verdwijnen. In ieder geval moet de functie die het zou kunnen vervullen, moet behouden blijven, hoe dan ook. Nu vergeet ik nog iets. Elk jaar ontmoet ik de Sint. Ik kan wel zeggen dat wij samen eigenlijk één persoon zijn. Sint ken ik nu al 25 jaar

heel erg goed en ik hoop hem nog lange tijd te mogen ontmoeten. Het is geweldig om samen met de Sint op te trekken, dat kan ik wel zeggen. Maar hij heeft ook een goed stel Pieten bij zich.”, aldus Nico de Lange. Tja, Nico is een man die zich helemaal geeft voor de Beemster. Dit is een man die we moeten koesteren, een man die weet waar hij over praat en daarbij een zeer integer mens. En waar vind je die nu nog?

A U T H O R I Z E D

ZILVERSTRAAT 6

D E A L E R

• TELEFOON 072 515 26 84 • WWW.BIKEACTION.NL

Wilt u op deze pagina adverteren neem dan contact met ons op! Telefoon: 0299 67 22 74 of via advertentie@de-uitkomst.nl


7 JANUARI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 12

Mooi & Gezond

BEAUTYNIEUWS UIT DE REGIO

Haar & Styling

Hair & Body

Make-up tillyhairstyling.nl

...Laat zien wie je bent!

Gelukkige prijswinnaar bij Tilly

Body bronzing

Wenkbrauwen

Welkom Ik ben José Ligthart. Ik werk acht jaar in Centrum Licht Hart. Hier vinden iedere week bijzondere gebeurtenissen plaats. Mensen komen wanneer ze het gevoel hebben dat ze zijn vast gelopen in hun emoties.

& Workshops!

Oosteinde 28 - Schermerhorn t: 072 - 50 22 385 - tillyhairstyling.nl

Een nieuwjaar Een nieuw begin Tijd om nieuwe plannen te maken. Goede voornemens. Oude patronen los te laten. Dat hoor je deze dagen wel vaker. Maar hoe doe je dat eigenlijk? Loslaten?Dat wordt me vaak gevraagd.

Diverse schoonheidsbehandelingen, massages, dermalift en microdermabrasie Melkweg 3C, Stompetoren, m. 06 81 60 09 38, t. 072 785 11 64 Openingstijden: ma-, woe- en vrijdag 9.00 - 18.00 uur. fleursbeautysecrets@hotmail.nl

GEZICHTSBEHANDELING voor maar € 25,-

(Reiniging, Scrubben/Lysing, Onzuiverheden verwijderen, masker, dag- of nachtcrème) EXTRA bij gezichtsbehandeling: epileren € 5,- verven wimpers € 5,-, verven wenkbrauwen € 5,(met nog veel meer mogelijkheden) Bel of mail voor vrijblijvende informatie 06-536 191 17 | irma.beauty.salon@gmail.com

Schoonheidsstudio Frannie Tevens oorgaatjes prikken èn Shellac nagellak

HEERLIJK IN DE WINTER LUXE SCHOONHEIDS BEHANDELING VAN 1,30 UUR

€ 35,-

Ervaring op hoog niveau:

Schoonheidsbehandelingen - permanente make-up Liftend epileren - Face air-brush beauty make-up Bruids arrangementen make up & haar

De Moor 36, Westgraftdijk Tel. 075 888 00 64 / 06 111 31 809 gecertificeerd door G.G.D

Hairstyliste Jolanda van Lunteren Telefoon: 06 29 58 85 29 Klipper 43, De Rijp

Ervaamr adnie er ultieme laten' van 'los Van Holistic Pulsing tot traditionele Thaise massage

met Holistic Pulsing

www.ledomassage.nl | 06-37 331 332 | Noordbeemster

Schermerhorn - Tilly Hairstyling viert feest, het bedrijf bestaat inmiddels al weer 45 jaar. Dit heugelijke feit mocht natuurlijk niet zomaar voorbij gaan. De eigenaresse Esther had een actie bedacht; als je een jaar abonnement afsloot kreeg je de mogelijkheid om dit gratis te krijgen. Nu werd 31 december de prijswinnaar bekend gemaakt, donderdag 2 januari was de uitreiking. Een jaarabonnement kun je voor diverse mogelijkheden afsluiten. Bijvoorbeeld Heren wassen & knippen voor € 21,50 per maand, dan kunt u maximaal 13 keer komen knippen, inclusief een hoofdhuidscan door middel van de haarcamera en drie keer per jaar een verzorgende shampoo voor thuis t.w.v. € 30,00. Hierbij krijgt u een waardecheque te gebruiken voor pedicure of bodybronzing. Uw voordeel is € 133,50. Voor meer informatie over de andere abonnementen kunt u kijken op de website: tillyhairandbody.nl De gelukkige winnaar Wietse Klinkenberg uit Schermerhorn is de gelukkige winnaar. Blij verbaast dat deze mooie prijs ter waarde van € 260,- hem toekwam. Wietse: “Geweldig, ik ben er heel erg blij mee. De hele familie komt altijd al jaren bij Tilly Hairstyling naar volle tevredenheid. Als dit geen mooi begin is van het nieuwe jaar!” Bij de waardebon kreeg hij door Esther nog een prachtige bos bloemen uitgereikt, wat het een extra feestelijk tintje gaf. Het enthousiaste team van deze kapsalon staat voor u klaar om uw kapsel geheel naar uw zin te maken. Hun goede kennis en uw wensen worden samengevoegd tot iets moois.

Loslaten betekent voor mij vertrouwen. Vertrouwen hebben dat je weet dat het goed is dat je het doet. Je oude vertrouwde handelingen en patronen, waarvan je weet dat ze eigenlijk niet goed of gezond voor je zijn, los te laten. Er op te vertrouwen dat het onbekende beter voor je is, dan het ongezonde bekende. Daar is moed voor nodig. Heel veel moed. Soms ontbreekt het je aan die moed of kracht. Wanneer ik je nu vertel dat al deze moed, kacht en alle positieve eigenschappen binnenin jezelf aanwezig zijn, geloof je me dan? Dat je het niet buiten jezelf hoeft te gaan zoeken. Maar dat het geduldig binnen in je op je wacht? Wanneer je je weer wilt herinneren wie je werkelijk bent, neem dan de stap en laat los.Bevrijdt jezelf letterlijk van de ballast waar je al veel te lang mee rondloopt. Dit is mijn nieuwjaarswens voor iedereen. Ik wens jullie jezelf.

José Ligthart

Fris je gezicht op met aluminiumfolie Want dat is het middeltje om je gezicht (zeker na die om de hoek loerende kater van tijdens de feesten) weer helemaal op te frissen. Goedkoop én gemakkelijk dus. Een kater behoort dezer dagen zeker tot de mogelijkheden, maar daarnaast zijn er ook de kou en de wind die onze huid teisteren. De vochtinbrengende crèmes die we daarvoor gebruiken, zijn uiteraard nog altijd niet verboden. Maar make-updeskundigen hebben ook nog één heel snelle en goedkope truc om je gezicht een opfrisbeurt te geven: aluminiumfolie. Het enige wat je daarvoor moet doen, is voldoende stukken afscheuren om je gezicht mee te bedekken en die een uur lang in de diepvries leggen. Vervolgens leg je al die stukken op je gezicht en druk je ze aan. En al na 10 tot 15 minuten mag het zelfgemaakte masker er weer af, met (alweer volgens de kenners) een strakkere en frisse huid als resultaat!

Mocht je meer willen weten, stuur een e-mail: info@dekleinehemel.nl


7 JANUARI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 13

Mooi & Gezond

BEAUTYNIEUWS UIT DE REGIO

Het is zo’n mooi beroep Middenbeemster - Marion Veerbeek heeft nu ongeveer 1 jaar praktijk aan huis maar zij kan ook naar mensen toe. Marion doet voetreflex op chinees en westerse wijze. Zij werkt altijd al met mensen, heeft in de thuiszorg gewerkt en nu bij Breidablick als verzorgende IG. Dus de zorg zit haar in het bloed. “Het is zo’n mooi beroep, veel mensen zeggen. Is dat niet druk zo naast je baan en gezin? Voor mij niet ik geniet er erg van kan mij totaal concentreren op degene die ik help. Heerlijk! Zo mooi dat je mensen van hun klachten kan afhelpen. Op mijn werk liepen heel wat collega’s met darmklachten, ik kon die helpen. Ik werd al p...mevrouw genoemd. Maar hoe leuk is dat om dat op te kunnen op te lossen, die obstipatie klachten.” Vertelde Marion vol passie voor haar werk.

lig houden, dus heb ik hier nog niet voor gekozen,” Opzet bedrijfsmassage Zij is bezig om met een collega Chin Fit bedrijfsmassage te geven. “Wij hebben het al bij een paar bedrijven mogen doen, het was geweldig. Het is echt als vitaliteit voor de werknemers bedoeld. Als zij de behandeling hebben ondergaan zijn zij ook als nieuw.” Je kunt wel horen dat Marion bruist van energie voor hetgeen waar zij voor staat. Mensen helpen, mooier is er niet.

Marion’s

voetreflex Chinees en Westers

Klachten: hoofdpijn, buikklachten, zit alles vast in je lijf of geblokkeerd? Maak dan nu kennis met Chinees/ westerse voetreflex. De manier om je blokkades op te heffen en je ENERGIE (CHI) weer te laten stromen. Marion Veerbeek tel. 06 55 86 89 34 marionsvoetreflex@hotmail.com www.marionsvoetreflex.web.com

Proslank De Rijp

Met Marian

Snel slank in 2014

Westers of Chinees Westerse voetreflex werkt meer op de organen en Chinese voetreflex werkt meer op de meridianen. Door de combinatie van beide te gebruiken is dat je een sneller effect hebt met de behandeling. Westers is echt alleen op de voet gericht en bij Chinees wordt het onderbeen, voet, rug, nek, hoofd, handen en armen betrokken. Wanneer is voetreflex een goed idee Het kan helpen als je last hebt van stress, vage klachten, vermoeidheidsklachten, slaapproblemen, hoofdpijnklachten, spijsverterings-

klachten. Tachtig procent van alle klachten komen voort uit stress. Als Marion het vermoeden heeft dat er iets anders aan de hand is zal zij je altijd doorverwijzen naar de dokter. Marion: “Ik heb HBO medische basis kennis gehaald omdat je je dan eventueel kan aansluiten bij een beroepsvereniging. Maar ik wil de prijs nog laagdrempe-

Alcohol- en tabakverbod onder de 18 Per 1 januari 2014 verandert de wet. Vanaf die datum mag er geen tabak of alcohol worden verkocht aan personen die jonger zijn dan 18 jaar.

Met Marian

Praktijk de Zonnesteen Praktijk voor Integratieve kindertherapie Soms heeft uw kind wat extra ondersteuning nodig, neem gerust contact op voor vrijblijvende informatie.

www.kindertherapiezonnesteen.nl, 06 53 70 87 48

Verbod alcoholbezit in openbaar jongeren onder de 18 Jongeren onder 18 jaar mogen vanaf 1 januari 2014 ook geen alcohol bij zich hebben in het openbaar (bijvoorbeeld op straat, in een kroeg of op een station). Degene die dat toch doet is strafbaar en kan een boete krijgen. Waarom 18? Alcohol kan schadelijk zijn voor de ontwikkeling van de hersenen van jongeren. Ook drinken jongeren nu te vroeg, te veel en te vaak alcohol. Dit kan leiden tot ongelukken, overlast, over schrijden van (seksuele) grenzen en alcohol vergiftiging. Daarom is het belangrijk dat jongeren zeker tot 18 jaar geen alcohol drinken. Voor de meeste rokers begint hun tabaksverslaving in de periode dat ze op de middelbare school zitten. In deze periode vertonen jongeren experimenteergedrag, zijn ze beïnvloedbaar en zijn hun

hersenen zeer gevoelig voor de verslavende eigenschappen van nicotine. Hoe eerder een kind begint met roken hoe waarschijnlijker het is dat hij of zij verslaafd raakt. Ook kunnen rokers die vroeg zijn gestart met roken op latere leeftijd vaker moeilijker stoppen met roken. Het is dus belangrijk dat jongeren

niet beginnen met roken. Daarom is er voor gekozen de verkrijgbaarheid van tabak voor jongeren te beperken en pas mogelijk te maken vanaf 18 jaar. Kijk voor meer informatie op http://www.rijksoverheid.nl.

Dorpsstraat 83 | 1842 GT Oterleek www.helmass.nl | 06 18 22 52 68 | info@helmass.nl


7 JANUARI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 14

‘Voordelig Hongarije’, Marcel weet hier alles van Middenbeemster - De tijd om je vakantie te bespreken is aangekomen. Maar vaak is hetgeen je zou willen veel te duur. Daar kwam Marcel van Rijn (34) uit Middenbeemster ook achter. En dat zette hem aan het denken. Resultaat, ‘Voordelig Hongarije’ werd een feit. Sportieve vakantie op de mountainbike Marcel van Rijn is een fervent mountainbiker en beoefent zijn sport daar waar mogelijk is. Daarbij bezoekt hij graag het buitenland om in de bergen te fietsen. Dat laatste deed hem, na het zien van een tv programma, besluiten om in Hongarije een huisje te kopen. In eerste instantie eigenlijk alleen om daar zijn vakantietijd door te brengen. Hij knapte het op, zowel van binnen als van buiten, en was tevreden met het resultaat. Dat resultaat besprak hij samen met zijn Hongaarse buurman. Natuurlijk werd daar veel meer besproken en buurman kwam er achter dat Marcel eigenlijk nog weinig van de omgeving gezien had. Dit resulteerde in een verzoek om samen met buurman in zijn terreinwagen even een rondje te gaan rijden. Zo kwam Marcel in het 3 merengebied en het Mecsek-gebergte. Als doorgewinterde mountainbiker zag hij gelijk diverse mogelijkheden om op zijn fiets deze route uit te breiden. Dus de volgende dag pakte hij zijn fiets en reed een deel van de route door holle paden, rotsige wegen. Hij zag mooi vergezichten en ver-

maakte zich zo dat de dag wel heel erg kort leek te zijn. “Dat wil ik delen met anderen�, bedacht hij en dat liet hem niet meer los. Zo ontstond het idee om mountainbikekampen te organiseren. Daarbij is Marcel er niet aan voorbij gegaan dat deze liefhebbers vaak in een redelijk jonge leeftijdscategorie zitten. Dus heeft hij de prijzen, op zijn zachtst gezegd, wel heel vriendelijk gehouden. Wat dacht je van de minimumprijs van ongeveer 150 euro voor 6 dagen (excl. vlieg- of autoreis), oplopend naar ongeveer 300 euro! Voor meer informatie over wat u voor dat geld krijgt ver-

wijst Marcel naar de website www. voordelighongarije.eu. Goed bereide, stevige maaltijden “Toen ik daar de diverse routes had gereden bedacht ik mij dat het best wel leuk zou zijn om anderen te laten delen in dit geweldige gebied. Geweldig voor de fietser maar ook wandelaar, gezien de diversiteit van de natuur. Het gebied ligt in het zuidelijke deel van Hongarije. De woning staat in het plaatsje HusztĂłt, aan de voet van het Mecsek-gebergte. Er staan ongeveer 40 huizen en de rest is rust en natuur. Tussen HusztĂłt en het Mecsek-gebergte

bevindt zich een wonderschoon heuvellandschap. In dat gebied liggen dan ook de drie meren. Dit is echt het Walhalla voor fietsers, dat weet ik zeker. Maar we doen meer dan alleen fietsen. Zo zijn er diverse excursies. We gaan onder andere naar het bekende Mecsextrempark. Daar kunnen de deelnemers naar keuze bergbeklimmen, abseilen, quad- of paardrijden. Maar ook bezoeken wij diverse plaatsen en steden en houden wij een bierproeverij. Aan deze bierproeverij zit een prijsvraag verbonden met een toepasselijke prijs: een aantal streekbiertjes. Het aardige is ook dat het

kamp geschikt is voor diverse soorten mountainbikers, zowel beginners als gevorderden. Totaal verblijft men 6 dagen in het kamp, waarvan men 5 dagen gaat fietsen, in een echt geweldige omgeving. De deelnemers overnachten in tenten en er wordt gezamenlijk gegeten. Een goed bereide stevige maaltijd, maar wel heel verschillend. De laatste avond zorgen we voor een uitgebreide barbecue. Let wel, de maaltijden zitten in het pakket, echter de diverse drankjes moeten apart afgerekend worden, net als de rondleidingen en excursies. Maar ook de prijs van dat gebeuren is heel laag gehouden, wat dacht je van een lekker koel biertje voor 1 euro? En wat de rondleidingen betreft betaalt men voor bijvoorbeeld het Mecsextrempark slechts 20 euro. Daar is dan een Nederlandssprekende gids bij inbegrepen. Al met al krijgt men bij ons echt waar voor zijn of haar geld�, aldus een begeesterde Marcel. Het blijkt dus toch nog mogelijk om voor een relatief klein bedrag een maximum aan vakantieplezier te krijgen. Want wees eerlijk, waar vind je zo’n actieve vakantie voor dat bedrag?

(Ă?/NTDEK HET0##

Voor verdere informatie kunt u de site www.voordelighongarije.eu bezoeken of via info@voordelighongarije.eu informatie opvragen. Ook is Marcel per telefoon bereikbaar op nummer 06-15065627. Beeld en tekst: Cor Koomen

LE ERLI NG M IDDA G

PCC Heiloo wo 15 januari 13.30 uur PCC Fabritius wo 5 februari 13.30 uur PCC Het Lyceum wo 5 februari 13.30 uur PCC Bergen wo 19 februari 13.30 uu r

OUDERIN FORMAT

IEAVO

NDEN s 0##"ERGEN0 ##(EILOOMAJ ANUARI 19.30 uur s 0##&ABRITIUSW OJANUARI UUR s 0##/OSTERHOU TDOJANUARI UUR s 0##(ET,YCEUM WOFEBRUARI UUR

Kom naar d LEERLINGM e ID van PCC He DAG ilo wo 15 janua o: ri 13.30 uur

Als leerling van het PCC ontdek je waar je goed in bent. Misschien blink jij wel uit in sport of techniek, vind je het leuk om vreemde talen te leren spreken of om mooie dingen te maken.

OPE N H UIS

s 0##(EILOO0 ##"ERGENDIFE BRUARI  UUR s 0##&ABRITIUSW OFEBRUARI UUR s 0##/OSTERHOU TDOFEBRUARI  UUR s 0##(ET,YCEUM VRFEBRUARI  UUR

Dit zijn de ‘Specials’ van het Petrus Canisius College:

MEISJES OPGELET: 6INDJEHETLEUKOMBIJVOORBEELDEENBADKAMER TEONTWERPEN ETALAGESINTERICHTENOFWILJE WELOPTICIENWORDEN$ANISHET6AKCOLLEGE 4ECHNIEKOOKIETSVOORJOU

Voor meer informatie:

www.pcc.nu


7 JANUARI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 15

Hoe dan ook, café en kerk zijn vaak onlosmakelijk met elkaar verbonden, zo ook in Westbeemster.

Bart zorgt voor een keurige Kerckhaen Westbeemster - Er is niet voor niets een aantal gezegden welke betrekking hebben op café en kerk. Denk maar eens aan het bekende gezeg-

de ‘Er is altijd wel een café dicht bij de kerk te vinden’. Of het wat minder bekende ‘Waar god een kerk bouwt, bouwt de duivel een café’.

De Kerckhaen heeft een prominente plaats in het dorpsleven Als we terugkijken naar de geschiedenis van de Westbeemster, bestaat De Kerckhaen, in dit pand, al vanaf 1752. Maar ook voor die tijd, zeg maar vanaf het droogvallen in 1612, was er in of om de kerk wel een gelegenheid om na de dienst gezellig samen te zijn om de preek van die week door te nemen. Dat deze vorm van ‘kerkgang’ beviel mag dan ook aangenomen worden, gezien de bouw van een café naast de kerk. De Kerckhaen zelf bestaat uit een gezellig voorcafé en een grote zaal. Eventueel kan er in combinatie met de grote zaal ook van een gezellige serre gebruik gemaakt worden. En dit wordt zeker gedaan. Diverse clubs, verenigingen, particulieren die wat te vieren hebben

en passanten weten deze locatie moeiteloos te vinden. Dat dit mede te danken is aan de huidige uitbater Bart Bakker, staat als een paal boven water. Bart is een echte horecaman en betrokken bij alles wat met ‘zijn’ café van doen heeft. Daarbij weet Bart als geen ander wat er onder de bezoekers leeft, maar gelukkig is hij integer genoeg om dit voor zich te houden. De Kerckhaen is eigenlijk onmisbaar geworden in Westbeemster. Denk maar eens aan de vergaderingen die er gehouden worden. Maar ook aan de ouderensoos en de kermis. Ook is het café regelmatig het startpunt van diverse evenementen, die in de Beemster gehouden worden. Wat dat betreft heeft Westbeemster een wel heel uniek iets in het midden van het dorp staan. Want denk je eens in wat er zou gebeuren als De Kerckhaen er niet meer zou zijn. Dat zien we bijvoorbeeld heel duidelijk in Kwadijk, waar met het

ter ziele gaan van het dorpscafé, de levendigheid uit het hart van het dorp is verdwenen. Nee, wat dat be-

treft heeft ‘West’ het goed getroffen met de groep mensen die zorgen dat De Kerckhaen recht van bestaan heeft. Maar vooral met Bart, die zich ontplooid heeft als een geweldige uitbater die betrokken is bij alles wat ‘zijn’ Kerckhaen ten goede komt! Beeld en tekst: Cor Koomen ten slechts 10 euro per persoon kosten. Echter, ben je donateur dan krijg je in ieder geval één kaart gratis. Vanaf vandaag kan je de kaarten bestellen via het telefoonnummer 0299-681654. Maar er is meer. Ook dansstudio De Kloek, onder leiding van Manon en Sharon Deis, werken tijdens dit concert met ons samen. Dat deze combinatie voor een wel heel speciaal optreden zal zorgen, staat nu al vast.” Dus wilt u dit muzikale hoogtepunt niet missen, bestel dan vandaag nog de kaarten via het genoemde telefoonnummer. Het concert wordt gegeven op zaterdag 25 januari, aanvang 20.00 uur. Op zondag 26 januari is de matinee om 14.00 uur. De Beemster Fanfare hoopt u allen dan te mogen begroeten! Beeld en tekst: Cor Koomen

Winterconcert Beemsters Fanfare op 25 en 26 januari Beemster – Ook dit jaar geeft de Beemsters Fanfare weer haar bekende Winterconcert. Dit concert wordt gegeven in sportcentrum de Kloek aan de Insulindeweg 11 in

Middenbeemster. Muziekliefhebbers opgelet, zet 25 januari alvast in uw agenda. Op deze dag wordt een geweldig ‘winterconcert’ door de Beemsters Fanfare gegeven.

Roelien Aardema, bestuurslid van Beemsters Fanfare geeft aan dat de prijs voor een kaart, net als bij de voorgaande concerten, laag is gehouden. Roelien: “Natuurlijk ma-

ken wij onkosten en moeten wij aan de toekomst denken, maar we zijn ons bewust dat wij zo laagdrempelig als mogelijk moeten zijn. Vandaar dat de toegangskaar-

SAVOND

VOORLICHTING

BSG

uari 2014

donderdag 16 jan r

aanvang: 19.30 uu

M AV O / V M B O - T L • H AV O • AT H E N E U M

De kunst van het leren Kiezen voor de Berger Scholengemeenschap is kiezen voor een kleine, veilige en gezellige school met zo’n 850 leerlingen en zes brugklassen, waar iedere leerling de kans krijgt het beste uit zichzelf te halen. De prachtig gelegen school biedt mavo/vmbo-tl, havo en atheneum en op alle niveaus is het mogelijk examen te doen in de beeldende vakken en muziek. Behalve aan intellectuele

ontwikkeling schenkt de BSG veel aandacht aan culturele, sociale en persoonlijke vorming, aan onderzoeksvaardigheden en oplossingsgericht werken. Die aandacht is merkbaar in de lessen, de activiteiten buiten de les, de excursies en de leerlingbegeleiding. De BSG staat voor goede kwaliteit van onderwijs, waarbij de leerlingen een zo hoog mogelijk diploma halen.

DE TENTOONST ELLINGSDAG

Modeshow, expo sitie tekeningen en schilderijen, muzie k, presentaties en bijzondere ontwer pen!

zondag 16 maart 2014 van 11.00 tot 16 .00 uur

OPEN DAG

14

vrijdag 7 februari 20 van 15.30 tot 20.30

uur

MEER WETEN? Berger Scholengemeenschap Rondelaan 34

PROEFLES

januari 2014 woensdag 29 l of via de basisschoo Opgeven via 9 41 18 BSG: (072) 58 de n va tie ra ist admin

1861 ED Bergen T

(072) - 589 41 18

E

info@berger-sg.nl

W www.berger-sg.nl


7 JANUARI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 16

De Groene Gids

U W VA K M A N D I C H T B I J H U I S

DEZE DENK EN DOE GROEN & SOCIAAL.

GROENE GIDS ZOEK UW VAKMAN DICHTBIJ HUIS. AUTORIJSCHOLEN

AUTORIJSCHOOL KANJER José Roelofsen-Grammer Marten Michielshof 50, De Rijp Tel. 06 50 89 00 33 www.autorijschoolkanjer.nl BUITENSPORT

TOTAL SPORT EN FIT OUTDOOR SPORT BEDRIJF Ga de uitdaging aan... Bas Dekker tel. 06 50 85 58 80 www.totalsportenfit.nl COMPUTERPROBLEMEN

52WEST IT Reza Joemrati Galjoen 24, 1483 TN De Rijp tel. 06 14 89 64 69 www.52west-it.nl

IS ER VOOR

U! MEUBELSTOFFERING

Computerproblemen!

VAN DRIEL MEUBELSTOFFERING Mijndert van Driel M.C. van Voordenstr. 10, De Rijp, tel. 0299 47 56 94/06 51 13 17 27 E-mail: van.driel@tiscali.nl

De Rijp - Reza is een IT-specialist die u voordelig kan helpen met uw computer. Wordt uw computer een beetje traag of doet hij niet meer wat u wilt? Dan bent u bij 52west-it aan het goede adres.

IETS VOOR U? BENT U EEN VAKMAN OF -VROUW UIT DE REGIO?

Of het nu privé is of voor uw bedrijf dat maakt niet uit. Door de snelle groei van dit bedrijf kunt u nu ook terecht voor uw aankoop van een computer, notebook, anti-virus of voordelige inkt voor uw printer. Zeker de moeite waard om deze vakman bij u in de buurt te benaderen.

LAAT HET DE LEZER WETEN! www.52west-it.nl

D66 Beemster gaat voor ‘meer openheid’ in de Beemster

BUNGALOWPARK LIBRA OMMEN TE HUUR ngalows in de

nog enige moderne bu bossen. Zwembaden en recreatieteam aanwezig.p.w. All in. April - mei - juni € 175,-

€ 375,per week all-in

Beemster - Begin december is de kieslijst definitief vastgesteld. Lijsttrekker Marian Segers zal weer bijgestaan worden door de ervaren fractieleden Gerard Groot, John Smit en Harry Heijmans.

VOOR FOLDERS EN MEER INFO: TEL. 0529 45 72 24 OF WWW.VAKANTIECENTRUMLIBRA.NL

werkzaamheden VoorVoor alle alle werkzaamheden aan aan Voor alle werkzaamheden aan • C.V. en sanitair installaties • gas-, C.V., watergas-, wateren sanitair installaties • C.V., gas-, water- en sanitair installaties • Zink-, lood-looden dakwerk • Zink-, en dakwerk • Zink-, lood- en dakwerk

Het is erg verfrissend om te zien hoe de jongste D66-Beemsterleden, Michael Greuter en Frank Dorland, zich actief hebben ingezet voor het nieuwe verkiezingsprogramma. De overige leden zijn de meedenkers van het eerste uur, V. Falger, Frances Heijmans-Go en Pieter Beemsterboer. Nieuw op de lijst is Rob Joosten, bekend van het duurzaamheidsplatform ‘Stichting Warme Weiden’.

ZIJNZijn WIJwij SNEL, VAKKUNDIG EN betrouwbaar BETROUWBAAR vakkundig en Zijn snel, wij snel, vakkundig en betrouwbaar

Marten Michielshof 9, 1483 CA De tel. tel. (0299) 673425 Marten Michielshof 9, 1483 CA Rijp De Rijp (0299) 673425 GALJOEN 41 | 1483 TM DE RIJP | T 0299 67 34 25 | F 0299 67 55 77 Onze merken: Aaiko | Anna Scott | Babouche Baboos | Bloomingville Circle of Trust | Corel | Country Field | Etui | Grace | Hoogendam | PTMD House Doctor | Label 88 | Long Island Living | Madam Stoltz | Mogene Mado et les Autres | Mat Fashion | Soulmate Fashion | Verpass | Yoek Yankee Candle | ZUSSS De Volger 25, De Rijp, 0299 67 97 72

www.perfectwoman.nl Sinds 1896

Fotonieuws? Mail het de Uitkomst! redactie@de-uitkomst.nl

ADVERTENTIE@DE-UITKOMST.NL OF BEL: 0299 67 22 74

Bent u al ‘vriend van de Uitkomst’? Bezoek snel onze site: www.de-uitkomst.nl

Het verkiezingsprogramma 20142018 heeft als thema ‘meer openheid’. Openheid heeft D66 Beemster gemist in het traject naar ambtelijke samenwerking met Purmerend, daar werd de kiezer buitenspel gezet. En D66 Beemster wil de openheid van het landschap behouden. Daarvoor wil zij met de regiogemeenten sterker samenwerken. Bedrijventerreinen (BaansteeNoord) en woningbouwlocaties binnen de omligggende steden kunnen belangrijk bijdragen aan het herstel en behoud van het open landschap. D66 Beemster heeft als de een na grootste partij een frisse wind door de Beemster politiek doen waaien en de leden zien de komende verkiezingen dan ook met vertrouwen tegemoet.


7 JANUARI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 17

VW GOLF 1.4 TSI

€ 10.550,-

• Bj. 2009 • Zwart metallic • 5 Deurs • Climatronic • Cruise-control • 153250 KM • Inruil mogelijk Informatie: H.O. 't Woud 06 53 62 41 47

Handelsonderneming ’t Woud Diverse bedrijfswagens op voorraad

Meer aandacht voor de klant om de hoek De Rijp - Na vijf jaar heeft Co Schipper besloten om uit de landelijke organisatie te stappen 'Bike Totaal'. Het is weer tijd voor iets nieuws, hij merkte dat landelijke acties lang niet altijd aansluiten op wat de vraag was op een dorp. "Ik heb er veel van geleerd maar het was tijd voor iets anders. Niet meer landelijk, maar meer maatwerk leveren voor onze eigen regio! Vandaar deze keus!", was het antwoord van Co waarom deze grote ommekeer.

Het bedrijf is nu druk bezig om alles om te zetten, de naam is 'Rijper Wieler Boetiek CO SCHIPPER' zal veel mensen niet algeheel onbekend in de oren klinken. Nieuwe dingen Er staan veel nieuwe ideeën op stapel, toegespitst op de klant. Nu kan er weer op de vraag en aanbod ingespeeld worden. De elektrische fietsen zijn gigantisch in opmars, er zijn steeds nieuwe ontwikkelingen die

door dit bedrijf op de voet worden gevolgd. Ook het assortiment zal een vernieuwing ondergaan. De service wordt nog beter, met nieuw innovatieve plannen. Online wordt er ook veel veranderd en naar deze tijd toegespitst. Er staat veel op stapel, hierover kunt u regelmatig veel lezen in onze krant. Foto: Co en Jesse Schipper zijn klaar voor de toekomst! Beeld en tekst: Trees Schouten

Marian Joosten neemt afscheid De Rijp – Het was druk op de receptie van Marian Joosten, afgelopen vrijdagmiddag 3 januari 2014. Na ruim 45 jaar dienstverband nam ‘het gezicht’ van de ABN AMRO Graft-De Rijp afscheid in het kantoor van de bank aan de Driemaster. Veel voormalige collega’s van de

Nutsbank, Bondsspaarbank, VSB bank, Fortis en ABN Amro waren er om haar de hand te schudden en een hapje en een drankje te nuttigen. Marian Joosten krijgt nu nog meer tijd voor haar hobby’s als penningmeester binnen de ondernemersvereniging van het winkelcentrum

en de voetbalvereniging Oosthuizen. Op de foto: Marian tussen haar huidige en oud-collega’s.

Beeld en tekst: Ad Hodde

IN- EN VERKOOP - APK - ONDERHOUD - REPARATIE - AIRCOSERVICE - SCHADE EN TAXATIE

Rioolproblemen?

Regio Graft-De Rijp - Alkmaar - Purmerend - Zaandam

BEL! 06 23 60 05 31 Geen voorrijkosten! Rioolontstoppen, keukenafvoer, wc ontstoppen, hemelwater afvoer, gootsteen verstopt, wasbak ontstoppen, Rioolservice, toilet ontstoppen, wasmachine afvoer, douche afvoer, camera inspectie/beeldopname.

Rioolservice Palsma

G.G. Schipperstraat 3, De Rijp, KvK Alkmaar 37 060 163 www.rioolservicepalsma.nl (zie ook: www.ppalsma.nl) E-mail: info@ppalsma.nl.

Ook voor vervanging van uw riolering!

MERCEDES SPRINTER 215 CDI, L2 H2, ROOD MET, 191000 KM, CLIMATRONIC

2006 € 11750.- EX

OPEL CORSA 1.2 16V, 5 DRS, AIRCO, GEEL, RADIO/CD, 83000 KM, NIEUW MODEL

2006 € 5450.-

OPEL MERIVA 1.4 16V, MAXX COOL,105000 KM, GRIJS MET, AIRCO

2005 KOMT BINNEN

RENAULT TWINGO 1.2, VOL LEER, AIRCO, INITIALE, 139000 KM.

2001 € 1950.-

TOYOTA AYGO, GRIJS, 3 DEURS, AIRCO, ELEKTRISCH PAKKET, 112000 KM.

2008 € 5750.-

TOYOTA COROLLA VERSO, 2.2 D4D, MPV, VOL OPTIES, LEER, 173000 KM, GRIJS MET.

2008 € 8950.-

VOLKSWAGEN FOX 1.2 ZILVER, AIRCO, RADIO/CD, ELEKTRISCH PAKKET 106000 KM.

2008 KOMT BINNEN

VOLKSWAGEN GOLF 1.4 TSI, 5 DEURS, ZWART, KLIMAATCONTROL, 107000 KM.

2010 € 12500.-

VOLKSWAGEN POLO 1.2TDI 3 DRS, BLAUW MET, AIRCO, NAVIGATIE 52000 KM

2010 € 10450.-

W W W . J I P A U T O M O B I E L E N . N L G . G . S C H I P P E R S T R A AT 2 , D E R I J P

|

TEL: 0299 69 01 61

|

MOB: 06 20 40 89 37


7 JANUARI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 18

EXPOSITIES, TONEEL, CABARET EN CONCERTEN IN DE OMGEVING

Arthur Ebeling in Noordeinder Vermaning Noordeinde - Zondag 19 januari belooft een heerlijke muziekmiddag te worden in de Noordeinder Vermaning in Noordeinde. Een van de beste gitaristen van Nederland, Arthur Ebeling, treedt samen met kompaan en bassist Peer Wassenaar in het pittoreske kerkje op. Aanvang 15.00 uur. Dit jaar schitterde hij nog in Koninklijk Theater Carré, te midden van gitaarvirtuozen als Henny Vrienten, George Kooymans, Jan Akkerman, Harry Sacksioni, Anne Soldaat en Eelco Gelling, om maar een paar toppers te noemen, tijdens het concert Gitaarjongens in Carré. Verder toert Ebeling door binnen- en buitenland. Het Bimhuis in Amsterdam is een van zijn vaste locaties. Arthur Ebeling staat bekend als een van de meest authentieke allround gitaristen

en singer-songwriters. Hij speelt een mix van rhythm ’n blues, rock ’n roll en country-blues met een jazzy sausje. Zijn reputatie als live performer staat als een huis. Hij switcht in een handomdraai van close en intiem naar groots en meeslepend. Een regelrechte belevenis! Zijn optreden op de Noordeinder Fair, dit voorjaar, is beide partijen én een enthousiast publiek zo goed bevallen, dat Ebeling wederom het dorpje bezoekt. In de Noordeinder Vermaning brengt Arthur Ebeling prachtige eigen liederen en classics uit de country-, blues en jazzmuziek. Een buitenkansje! Zondag 19 januari 2014, aanvang 15.00 uur. Kaarten kosten: € 12,50 (donateurs € 10,-) Reserveren? Bel 0299 67 34 48 of mail secretaris@noordeindervermaning.nl

AGENDA 18 JANUARI: INLOOPMIDDAG THEETUIN JOSÉPHINE Bij Theetuin Joséphine is het nieuwe programma voor 2014 bekend en te bekijken op www.theetuinjosephine.nl/agenda. Met ingang van het nieuwe jaar worden alle vegetarische etentjes op de Vier-de-Vrijdag gehouden, afwisselend bestaand uit een 3-gangenmenu of een proeverijmenu (incl. soep en dessert). Het wandelprogramma heet nu Bewust wandelen en omvat afwisselend Mindful Wandelen, Wandelen en Chi Kung of een lange Doorstapwandeling. De workshop Natuurlijk Koken wordt een reeks van drie (tegen meerprijs ook los van elkaar te volgen); daarnaast ook twee losse kookworkshops. De formules voor de theetuin, Moederdag High Tea, Taartenbakworkshop en Feng Shui raamhangerworkshop blijven ongewijzigd. Op 18 januari tussen 15 en 17 uur lichten Joséphine, Bert en de workshopleidsters Gret en Monique de nieuwe activiteiten toe, bij een gratis drankje en hapje. Het adres is: Purmerenderweg 196 te Zuidoostbeemster, 06 41 88 00 50.

22 JANUARI: SOKKENBREIWORKSHOP In cafe 's Lands Welvaren in Schermerhorn wordt een sokkenbreiworkshop gehouden op de volgende dagen: 22-29 jan en 19-26 febr a.s. van 19.30 tot 21.30 uur. Opgeven: 072 502 15 27 of bij het cafe. Kosten € 5,- exclusief de wol en versnaperingen. De opbrengst is bestemd voor de Grote Kerk in Schermerhorn.

1 FEBRUARI: VERMAARDE EMMY VERHEY, LODEWIJK EN ED SPANJAARD MET TRIO BEL IMAGE NAAR DE RIJP Op zaterdag 1 februari heeft organisator Cartouche Trio Bel Image uitgenodigd voor een optreden in de Grote Kerk van De Rijp. Trio Bel Image is de onbekende naam van het vriendentrio met de wereldberoemde violiste Emmy Verhey, de (ook internationaal) bekende dirigent en pianist Ed Spanjaard en diens broer cellist Lodewijk Spanjaard. Deze drie vinden het geweldig om

heel af en toe samen op te treden. Cartouche is verheugd dat ze dit speciale concert naar De Rijp kon halen. Emmy Verhey is één van Nederlands beste violisten. Nu na 55 lp's en/of cd's is ze nog steeds een veelgevraagd violiste die overal ter wereld in de grote concertzalen optreedt. Ook Ed Spanjaard reist als dirigent de wereld rond. Op 2 februari 2002 was Spanjaard verantwoordelijk voor de muzikale begeleiding van het huwelijk van Willem-Alexander en Máxima Zorreguieta. Als pianist heeft Ed Spanjaard ondermeer met de popmuzikant Spinvis samengewerkt. Met zijn drieën zijn Emmy, Ed en Lodewijk een ontspannen combinatie, waarbij het publiek en zijzelf een geweldige avond zullen hebben. De voorstelling vindt plaats op 1 februari, in de Grote Kerk van De Rijp, om 20.30 uur. Kaarten (€ 15,-) zijn verkrijgbaar bij DA Drogist Rijkes, Shell De Rijp, cartouche-graftderijp.nl en en vlak voor aanvang in de kerk.

IEDERE WOENSDAG: EEN BEEMSTERWANDELING Iedere woensdag, ongeacht hoe het weer, is lopen we rond de 10 kilometer. Een vaste groep loopt nu voor het tweede jaar wekelijks mee. Om 9.15 starten we in Middenbeemster of gaan gezamenlijk naar een ander startpunt. Het is boeiend dat er steeds nieuwe wandelaars aansluiten. Informatie/opgave: Daniella Ernsting, tel: 47 70 47.

TOT EIND JANUARI: EXPOSITIE A-COLLECTIEF IN WITTENBURG VERLENGD De belangstelling voor de expositie van de kunstvrienden Hans Bregman, Paul Roelofs en Erik Hertroys was de afgelopen 2 maanden zo groot, dat de kunstcommissie Schermer heeft besloten deze expositie tot eind januari te verlengen. Hans Bregman (1955) is directeur van de Berkhoff in Amsterdam, voorheen de school voor banketbakkers. Hij is in 2008 begonnen

Activiteitenkalender

Koffieconcert door Ebonit Saxofoonkwartet Middenbeemster - Zondag 12 januari keert het Ebonit Saxofoonkwartet terug naar Onder de Linden met een nieuw programma. De jonge en ambitieuze musici uit Polen, Nederland en Duitsland zijn allen studenten aan het Conservatorium van Amsterdam. Ze spelen werken van o.a. Tüür, Glasunov und von Webern. Aanvang 11.00 u, entree €7,50. Het Ebonit Saxofoonkwartet werd opgericht in september 2011 en bestaat uit Simone Müller, sopraansaxofoon, Dineke Nauta, altsaxofoon, Johannes Pfeuffer, tenorsaxofoon en Paulina Kulesza, baritonsaxofoon. Zij studeren bij Arno Bornkamp aan het Conservatorium van Amsterdam. In mei 2012 ontving het Ebonit Saxofoonkwartet de eerste prijs in het Ottomani concours in Den Bosch. Daarnaast nam het kwartet deel aan de finale van het Internationaal Kamermuziekconcours in Almere in 2012. De befaamde blokfluitist en barok specialist Walter van Hauwe is een van de vaste coaches van het kwartet. Daarnaast volgen de vier saxofonisten regelmatig kamermuzieklessen bij Arno Bornkamp, lid van het beroemde Aurelia Saxofoon Kwartet. Het Ebonit Kwartet nam onlangs deel aan een masterclass in Duitsland van het "Clair Obscur” saxofoonkwartet uit Berlijn. Middenweg 150, Middenbeemster. Reserveren@onderdelinden-beemster.nl of 084 43 001 43

Nieuwjaarsborrel in de Groene Zwaan De Rijp - Op zondag 12 januari a.s. organiseert Stichting De Groene Zwaan in De Rijp een nieuwjaarsborrel. Vanaf 15.30 uur is iedereen welkom om het nieuwe jaar in te luiden met een drankje en een hapje. Voor de muziek wordt gezorgd door de bluesband Freedom Wolf. (www.freedomwolf.nl) Gratis entree.

met schilderen bij Art Class in Almere. Paul Roelofs, beeldenmaker (1948) maakte voor het eerst kennis met beeldhouwen in de jaren tachtig op een cursus aan de Volksuniversiteit in Amsterdam. Het zou zijn grote passie worden. Hij volgde lessen bij een aantal gerenommeerde Amsterdamse kunstenaars en sinds zijn verhuizing naar Almere in 1995 bij het CKV, de Kunstlinie en de “Stichting de 4elementen”. Erik Hertroys (1956) kreeg zijn opleiding bij de S.K.V.A. in Amsterdam, maar is hoofdzakelijk autodidact. Gedurende zijn schilderscarrière heeft hij een geheel eigen stijl ontwikkeld. In zijn werk hebben ontstaan en verval, eindigheid en oneindigheid een belangrijk aandeel. De expositie is tot eind januari te zien in gemeentehuis “Wittenburg”, Noordervaart 99, Stompetoren. Op alle werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur. De toegang is gratis


7 JANUARI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 19

HORECAGELEGENHEDEN IN DE OMGEVING

Uit in het land van de Horeca Nieuwjaarsduik De Woude

North West Band vanaf 21.00 uur Gratis entree met Viking onTour Ik schenk “Thee bij uw Diner” met Mw. Cha Nieuwjaarsklaverjassen in Het Genot vanaf 20.00 uur Valentijnsweekend Speciaal diner voor twee Optreden Spijker vanaf 21.00 uur Gratis entree. Het Genot van Grootschermer | Noordeinde 12 | Grootschermer 0299 67 55 13 | www.hetgenotvangrootschermer.nl

Muziekvereniging

Beemster's Fanfare onder leiding van Wim Klaver

Jubileum

De Woude – Traditiegetrouw is er op de eerste dag van het nieuwe jaar op het eiland De Woude weer de nieuwjaarsduik gehouden. Om 14.00 uur doken zo’n 30 die-hards de Markervaart in bij Het Kombof. Na de duik was er champagne, oliebollen, snert en muziek van DJ Henkie CD en uiteraard een mooie Unox-muts. Eigenlijk is de gezelligheid voor en na de duik net zo belangrijk als de duik zelf, je duikt het nieuwe jaar in en begint het goed. Beeld en tekst Ad Hodde

25 januari om 20.00 uur en 26 januari 2014 om 14.00 uur

winterconcert In samenwerking met dansstudio De Kloek onder leiding van Manon en Sharon Dels Toegang € 10,-, donateurs 1 kaart gratis. Reserveren 0299 68 16 54

Sportcentrum De Kloek Insulindeweg 11, Middenbeemster

V R I J E T I J D S B E S T E D I N G E N C R E AT I E F B E Z I G Z I J N

Workshops & ATELIER KERINEKE

Inlooplessen Keramiek Vanaf 16 januari starten de inlooplessen keramiek. Elke week op maandag van 9.30-12.00 en op dinsdag van 19.30-22.00 uur kunt u binnenlopen voor een les volgens een strippenkaartsysteem (5x voor €87,50). Meer info en aanmelden: www.kerineke.nl of tel 06-44780286

Geeft u leuke workshops? Laat het de lezer weten! En adverteer in De Uitkomst advertentie@de-uitkomst.nl

Wij wensen alle lezers van De Uitkomst een heel goed en gezond 2014 De Rijp - De makers van De Uitkomst hebben op 29 december 2013 het jaar afgesloten met een gezellig samenzijn in Restaurant De Marken in het dorpje Markenbinnen. Het was één van de laatste diners in de oude stijl, per 1 februari 2014 starten Geertje en Nello op hetzelfde adres een Portugees restaurant met de naam Quinta Piri Piri. Geertje is in 1972 gestart met het café De Marken, in 1985 met het serveren van stampotten en in 1997 kwam zoon Nello als kok in de zaak en zijn ze van eetcafé verder gegaan als restaurant. Beeld en tekst: Ad Hodde


7 JANUARI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 20

Heerlijk Wonen

O N Z E VA K M E N S E N Z O R G E N E R V O O R !

Schermer Molens Stichting van start Noord-Holland. Met een lespakket voor basisscholen, gekoppeld aan een bezoek aan het Schermer Molencomplex, moet de geschiedenis voor de jongere jeugd gaan leven. Het nieuwe bestuur van de stichting heeft ambitieuze plannen, die

met hulp van velen moeten worden gerealiseerd. Mensen die interesse hebben om zich in de nabije toekomst in te zetten voor de stichting kunnen zich nu al melden bij het bestuur door te bellen (06 2502 7983) of te mailen (info@museummolen.nl).

NIEUW: NU OOK LOSSE TEGELS TE VERKRIJGEN OM TE MOZAÏEKEN! 95 KLEUREN

OOK VOOR DE DOE-HET-ZELVER

Grootschermer - Per 1 januari 2014 is de Schermer Molens Stichting een feit. De stichting beheert en onderhoudt de vijftien molens in de Schermer en exploiteert de wereldberoemde Museummolen bij Schermerhorn. Dat gebeurt onder leiding van Ria Oosterop, de nieuwe voorzitter van het bestuur. De organisatie is een samenvoeging van Stichting Schermer Molens (SSM) en Stichting Museummolen (Mumo) die zich al vijftig, respectievelijk 45 jaar inzetten voor het culturele erfgoed in de Schermer. Vorig jaar besloten beide stichtingen om gezamenlijk een krachtige molenstichting te vormen, die de belangen van de molens in de Schermer gaat behartigen. Koppelen De Schermer Molens Stichting denkt door de krachten te bundelen het verhaal over de ontstaansgeschiedenis van de Schermer, en de rol van de molens daarbij, beter te

kunnen vertellen. ‘Door onderhoud/restauratie te koppelen aan voorlichting/educatie hoopt de stichting de belangstelling voor de molens en de infrastructuur van de droogmakerij te vergroten,’ vertelt voorzitter Ria Oosterop. ‘Daarbij richt de stichting zich niet alleen op buitenlandse bezoekers, maar ook op belangstellenden uit de wijde omgeving.’ ‘De bezoeker moet in de toekomst in de Museummolen het complete verhaal over de Schermer te zien en te horen krijgen,’ legt de voorzitter uit. ‘Vervolgens trekt hij dan wandelend, per fiets of met de auto door de droogmakerij, het Land van Leeghwater, om met eigen ogen te zien hoe de Hollanders hun eigen land hebben ontworpen op circa vier meter onder de zeespiegel.’

zoveel mogelijk vrijwilligers betrekken. Onder het motto ‘vele handen maken licht werk’ organiseert de stichting dit voorjaar een vrijwilligersmarkt, waar mensen met hart voor de molens enthousiast worden gemaakt om iets voor de stichting te gaan doen. Ook wil het bestuur belangstellenden en bedrijven betrekken bij het in stand houden van het culturele erfgoed uit de zeventiende eeuw. ‘We gaan daarom de Vriendenclub, die op dit moment bestaat uit circa vierhonderd leden, verder uitbreiden,’ licht voorzitter Oosterop toe. ‘De accommodatie aan de Noordervaart zal beter geschikt worden gemaakt voor ontvangsten van bedrijven en organisaties die meetings willen organiseren op een unieke locatie.’

Keuze uit diverse soorten vloer- en wandtegels en natuursteen. Wij werken met diverse topmerken: Tagina, Inca tiles, Marazzi, Mirafloor, Tiles-Sensation, Saloni. Showroom geopend: di. t/m vrij. 10.0o-17.30, za. 10.00-16.00. Koopavond: vrij. op afspraak.

West 11, Avenhorn, 0229 54 35 14 www.rinyvandewater.nl

Keuze uit diverse soorten vloer- en wandtegels en natuursteen

Keuze uit diverse soorten vloer- en Wij werken graag met diverse topmerken, zoals: en natuursteen * wandtegels TAGINA * MIRAFLOOR * APARICI

* PERONDA

Wij werken graag met diverse topmerken, zoals: * ZIRCONIO * ROCA * TAGINA * MIRAFLOOR Ook voor de doe-het-zelver * APARICI * PERONDA * ZIRCONIO Showroom geopend:* ROCA

West 11, di. t/m vrij. 10.00 - 17.30 uur 1633 JA Avenhorn za. 10.00 - 16.00 uur Tel. (0229) 54 35 14 Koopavond:

Ook voor de doe-het-zelver vrijdag 19.00geopend: - 21.00 uur Showroom

M.C. VANWest VOORDENSTRAAT 11, 1633 JA Avenhorn Tel. (0229) 54 35 14

16, RIJP- 17.30 uur di.1483 t/m VB vrij. DE 10.00 za. 10.00 - 16.00 uur

Koopavond: vrijdag 19.00 - 21.00 uur

Scholen De Schermer Molens Stichting zal zich in de toekomst ook nadrukkelijker gaan richten op de scholen in

Vrijwilligersmarkt Het bestuur van de Schermer Molens Stichting wil bij haar plannen

De Volger 20A | De Rijp Telefoon 0299 - 67 36 73 www.venemavoorverf.nl

Dekker BV installatiebedrijf

20% KORTING OP ARTE BEHANG

DE MAANDEN DECEMBER EN JANUARI W

W

W

.

V

E

N

E

M

A

V

O

O

R

V

E

R

F

.

Voor professionele reparatie en installatie van al uw elektrawerk en witgoed-apparatuur

Edwin de Vries Elektra & Witgoed service

Edwin de Vries - De Eenhoorn 62 - 1462 ER Middenbeemster Tel. 0299 684346 - Mobiel: 06 51838782 - edwindevries72@hotmail.com

N

L


7 JANUARI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 21

Heerlijk Wonen

O N Z E VA K M E N S E N Z O R G E N E R V O O R !

Nieuwbouw Utiliteitsbouw Verbouw Onderhoud Restauratie Kozijnen en lijstwerk M.C. van Voordenstraat 2 1483 GB De Rijp tel.: 0299 673487 duinmaijer@duinmaijer.nl www.duinmaijer.nl

Markt Middenbeemster, al jaren gezelligheid en koopjes Middenbeemster – De Beemstermarkt is een echte dorpsmarkt te noemen. Kleinschalig, maar met toch van alles en nog wat, met andere woorden: veel te bieden voor de bezoeker. Maar hoe lang worden er eigenlijk al markten gehouden? En hoe zijn deze ontstaan, daar gaan we even dieper op in. Markt komt van het Latijnse woord ‘Mercatus’ De geschiedenis van de hedendaagse markt gaat terug naar een ver verleden. Het woord markt is afgeleid van het Latijnse woord Mercatus, dit woord heeft de betekenis handel en markt. Dat deze benaming in vele talen terug te vinden is, zien we terug in het Duitse woord ‘markt’, het Franse ‘marché’ en in het Engels ‘market’. Het zou niemand moeten verwonderen dat dit komt door de Romeinse overheersing van 5 eeuwen, die hun Forum Mercatum binnen de bezette gebieden creëerden. Op deze Forum Mercatum konden kopers en verkopers elkaar ontmoeten en werd er een levendige handel gedreven in diverse goederen. De eerste Nederlandse markt werd, zover bekend, in de Hanzestad

Zwolle gehouden omstreeks 1040, toen Zwolle marktrechten kreeg. Dat juist Zwolle dit als eerste kreeg, heeft de stad te danken aan het feit dat het ooit een Romeins garnizoen herbergde, net als Voorburg, Deventer, Maastricht en Bergen op Zoom. De markten daar ontstonden doordat het gelegerde garnizoen bevoorraad moest worden. Rond de 12e eeuw kregen de

Voor al uw versnipper- en snoeiwerk GROOTSCHERMER

Henk Strijbis: 06 46 27 21 73 of Sven van Truijen 06 20 85 74 95

kerken het recht om jaarmarkten te organiseren. Deze jaarmarkten gingen meestal gepaard met een kermis en werden goed bezocht. Vergeet niet dat een jaarmarkt soms wel tot drie weken kon duren! Omdat deze markten zorgden voor goede inkomsten voor de stad, kwamen er vanaf de 13e eeuw naast de jaarmarkten, die vaak een speciaal karakter hadden, ook weekmarkten bij. In de Middeleeuwen kwam het geven van toestemming voor het houden van markten bij de Staten van de Nederlandse Provincies terecht. Nu wordt het houden van markten geregeld door het ‘marktwezen’ en heeft men een vergunning nodig. Dus alle kramen op de markt in de Beemster moeten in het bezit zijn van zo’n vergunning. Middels deze vergunning betaalt men voor de staanplaats, dit wordt mede gedaan om te zorgdragen voor een eerlijke concurrentie met de reguliere handel. Tekst en beeld: Cor Koomen

GROTE OPRUIMING HANDDOEKEN, BADLAKENS, GASTENDOEKEN, THEEDOEKEN EN WASHANDJES

O.A. VAN ELIAS, VOSSEN, DDDDD, RITS ROYAL

DEKBEDOVERTREKKEN, 1 PERSOONS, 2-PERSOONS OF LITS-JUMEAUX, O.A. VAN CINDERELLA HOESLAKENS, GLAD KATOEN

O.A. VAN CINDERELLA, ARIADNE, ETC.

.

Heerlijk Wonen

In de vroegere melkfabriek 'De Nieuwe Beemster' Tuingracht 32 | 1483 AR De Rijp | 0299 67 40 55

E HALV IJS PR

NU MET

25%

KORTING

NU MET

35% KORTI NG

HOOFDKUSSEN MET VEERTJES, STEVIG GEVULD, MET GRATIS GEWATTEERDE KUSSENSLOOP,

NORMAAL € 39,00

NU VOOR

NU VOOR SLECHTS 

€ 19,-


7 JANUARI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 22

FITNESS DE KLOEK AL 25 JAAR EEN BEGRIP Fitness de Kloek is al 25 jaar een begrip in de polderdorpen en daarbuiten. De motor achter dit fitnesscentrum is Martin de Graaf. Met zijn pure passie voor sport is hij er in geslaagd om het fitnesscentrum bekend te maken in heel Nederland. Al van kinds af aan beoefende Martin sporten zoals judo en boksen. Fitnessen is hem met de paplepel ingegoten en ook het freestyle steppen is hem niet onbekend. Jarenlang gaf Martin met hart en ziel verschillende groepslessen en nog steeds geeft hij met plezier spinning. Zijn passie voor aerobics en step uitte zich ook in de organisatie van grote nationale aerobic conventies. Tijdens deze conventies liet hij instructeurs uit de hele wereld overvliegen naar Nederland om op

zijn fitnesscentrum lessen te geven aan instructeurs uit heel Nederland. Inmiddels is Martin nog steeds met groot enthousiasme dagelijks bezig met sport en een gezonde leefstijl. Met zijn fitnesscentrum wil hij leden een huiskamergevoel geven. “Onderscheiden met het nieuwste fitnesssmateriaal of een scherpe prijs, daar ga je het tegenwoordig niet mee redden”, aldus Martin. “Wat ons centrum onderscheidt van andere centra is onze persoonlijke aandacht, de betrokken medewerkers en hun motivatie om mensen verder te helpen met een gezonde leefstijl. Dat betekent dat ons fitnesscentrum niet alleen een plek is waar je sport, maar ook een plek is waar je aandacht besteedt aan je geestelijke welzijn.”

IJFGELD R H C S IN N É É IN JANUARI GPERSONAL TRAINER 3X GRATIS TIS ZONNEBANK 3X GRA

De tien zekerheden van Fitness de Kloek 1. Persoonlijke aandacht Bij Fitness de Kloek wordt u gezien. U krijgt begeleiding, advies en motivatie daar waar u dat nodig heeft. Wilt u lekker uw eigen gang gaan, dan is dat ook prima! Onze gemotiveerde en professionele instructeurs voelen feilloos aan waar u behoefte aan heeft. U kunt hierbij ook kiezen voor een personal trainer. 2. Expertise Al onze medewerkers weten waar ze over praten. Ze hebben een passie voor sport en blijven zichzelf ontwikkelen en bijscholen. Bij Fitness de Kloek kunt u zelfs terecht als u een blessure heeft, een operatie krijgt, of als u aan

het revalideren bent. Onze medische fitness-specialist helpt u graag verder. 3. Gevarieerd aanbod groepslessen In een groepsles sport u met meerdere mensen tegelijk. Dit kan uw motivatie om een gezonde leefstijl vol te houden vergroten. De instructeur zweept u op en zorgt voor een veilige les. Fitness de Kloek heeft verschillende soorten groepslessen waaronder Pilates en een Fiftyfit-les waar zelfs 80-plussers aan meedoen. 4. Geen lange wachttijden Nummer 3 of hoger in de wachtrij voor een fitnesstoestel zult u niet zijn. Eigenaar Martin de Graaf vindt het belangrijk dat leden snel aan de slag kunnen met het gewenste apparaat. Worden de wachtrijen te lang, dan schaft hij een extra fitnesstoestel aan.

5. De sociale context Een praatje maken, samen sporten, plezier hebben, ontspannen en werken aan uw gezondheid. Deze dingen gaan prima samen! Sporten bij Fitness de Kloek is als lid zijn van een vereniging. Dat betekent dat werken aan uw gezondheid ook gezellig kan zijn.

sporters als lid. Dit komt mede door de samenwerking met het bedrijf Physicall dat fysiotherapie aanbiedt en de kennis van het fitnesscentrum op gebied van medische fitness. Onze medewerkers maken qua aandacht geen onderscheid tussen valide of minder valide sporters. Daardoor voelt iedereen zich welkom en thuis.

6. Een hoogwaardige horeca Dankzij de samenwerking met Sportcentrum de Kloek beschikt Fitness de Kloek over een ruime horeca met de uitstraling van een dorpshuis. Een prima mogelijkheid om na het sporten de gezelligheid voort te zetten. En: je kunt er niet alleen wat drinken maar ook een hapje eten. Zowel 's ochtends, 's middags als 's avonds.

8. Altijd in voor innovatie Ons fitnesscentrum is vernieuwend want het koopt regelmatig de nieuwste apparatuur op de markt. U als klant bent daardoor verzekerd van de laatste innovaties. En: geen kans dat deze apparatuur op termijn verdwijnt, want eigenaar Martin de Graaf koopt alleen en doet niets met leaseconstructies.

7. Oog voor iedereen Fitness de Kloek heeft ook minder valide

9. Uitgebreide wellness Een sauna'tje pakken, Turks stoombad of

FITNESSDEKLOEK.NL F I T N E S S D E K LO E K : I N S U L I N D E W E G 11 , M I D D E N B E E M S T E R . T E L E F O O N : 0 2 9 9 6 8 18 0 7

een kwartiertje in de infrarood-cabine om uw spieren te doen ontspannen. Ook dat is mogelijk op Fitness de Kloek! Zowel de dames- als herenkleedkamer hebben genoemde wellnessmogelijkheden. Zo kunt u ongegeneerd werken aan uw ontspanning. 10. Climate control en goede parkeervoorzieningen Krijgt u het altijd bloedheet tijdens het sporten? Geen nood, Fitness de Kloek heeft een hoogwaardig climate controlsysteem waardoor u nooit oververhit raakt. Daarnaast hoeft u bij een bezoek nooit lang te zoeken naar een parkeerplek. Er is altijd voldoende parkeergelegenheid op het grote parkeerterrein. En uiteraard is parkeren gratis.


7 JANUARI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 23

OPRUIMING OP=OP - 50% 20% KORTING

DAMESEN HERENKLEDING

Nieuwjaarsreceptie G.S.V. Grootschermer - Het jaar is voorbij voor voetbalvereniging G.S .V. uit Grootschermer. Het was weer een goed jaar. Jammer dat het G.S.V. 3 Toernooi niet door kon gaan wegens renovatie van het veld, maar daar is dan een fantastisch veld voor terug gekomen. Ook was Pieter de Reus 10 jaar voorzitter van de club. Aan deze duizendpoot werd een etentje aangeboden samen met zijn vrouw Adriënne. Maar Pieter had daar een ander idee over. Hij was al die tijd nog

nooit met het bestuur uit eten geweest en die hoorde er ook bij, want je doet toch alles samen. En zo is er het afgelopen jaar veel gebeurd. Ook het clubblad Trefpunt verschijnt nu eens per kwartaal, in plaats van iedere maand. Het is even wennen, maar zo kan het ook. De vereniging is een eerste elftal rijker geworden, het gaat goed met G.S.V.. En dat werd duidelijk door de grote opkomst bij de nieuwjaarsreceptie afgelopen zondagmiddag in de sport kantine van de club.

Zondagochtend werd de eerste nieuwjaarsaftrap om 11.00 uur gegeven door G.S.V. 4 tegen G.S.V. 1 met als scheidsrechter Ko Kolk. Om 12.30 uur speelde G.S.V.2 tegen G.S.V. 3 met als scheidsrechter Libbe van Truijen. Binnen de eigen club ging het er vriendschappelijk aan toe, waarna iedereen om 14.00 uur gezellig bij elkaar kwam voor de nieuwjaarsborrel. Proost, op een nieuw positief jaar! Beeld en tekst: Gre Breedt

Burgemeester Vletter kijkt positief naar het nieuwe jaar Stompetoren - In zijn nieuwjaarsrede uitgesproken door burgemeester Floor Vletter in het gemeentehuis van de Schermer ‘De Wittenburg’ op 2 januari 2014, keek hij terug op het afgelopen jaar. “Een beetje tegen de stroom in, vind ik dat 2013 een heel goed economisch jaar was. Veel jaaroverzichten hebben we de afgelopen weken gezien en het beeld dat daaruit naar voren komt stemt mij optimistisch. We gaan in de wereld een drempel over naar betere tijden. We kunnen ons natuurlijk niet permitteren om dus maar achterover te leunen, we ons blijven inzetten voor een betere wereld.” De medewerkers van de Gemeente Schermer zijn uit de Wittenburg verhuisd en hebben een nieuwe werkplek gevonden in het stadskantoor in Alkmaar. Daarmee is een belangrijke stap in het fusie proces met de Gemeente Alkmaar afgerond. Schermer blijft nog een jaar zelfstandig. Er moet nog veel gedaan worden. De kernwaarden van Schermer, zoals vastgesteld in het waardenprofiel, die de basis vormen voor de fusie documenten, zijn bij de beleidsharmonisatie de leidraad. Over het slagen daarvan is optimisme op zijn plaats. Voor de dorpen in de Schermer is 2014 duidelijk geen overgangsjaar. Daar blijft alles, ook na de fusie zoals het was. Dat blijven de hechte lokale samenlevingen, die het nu ook zijn. De bewoners voelen zich daar thuis en velen leveren een constructieve bijdrage aan de

Grafterbaan 42A - Graft-De Rijp - Tel: 0299 675088 (Vrijdag avond tot 20.00 uur koopavond) www.stocksgraft.nl BRIDGECLUB DE RIJP Bridge 23 december 2013 A-Lijn 1. Cees Tromp & Sjoerd van der Wal 2. Truus en Siem Potma 3. Martin Roelofsen en Hans Spekken

63,75% 62,92% 61,25%

B-lijn: 1. Willemien van Brakel en Riet Poel 2. Vera en Kees Bijvoet 3. Ria van Ravensberg en Bertha v.d.Steen 3. John Eeltink en Sjef Smit

61,25% 60,42% 54,17% 54,17%

C-lijn: 1. Zeeger Everaars en Pieter de Vries 2. Diny Sanders en Nico Tromp 3. Zoone van Maaswinkel en Richard Verheul

67,71% 60,94% 57,29%

BRIDGECLUB URSEM

vitaliteit en de leefbaarheid in de dorpen en dat blijft zo. De kracht van de dorpen waarborgen na de fusie, is eigenlijk de hele samenvatting van het fusieproces. Voor de laatste keer werd er op het nieuwe jaar geproost door de Schermenaren als zelfstandige gemeente. Onder de aanwezigen waren Piet Bruinooge, burgemeester van Alkmaar, en zijn vrouw, het bestuur van Leefbaar Alkmaar en een aantal ambtenaren van Gemeente Alkmaar. Na de toespraak werden de prijswinnaars van de fotowedstrijd, uitgeschreven door de Gemeente Schermer, bekend gemaakt. De eerste prijs werd toegekend aan de heer G. Godwaldt uit Stompetoren. Zijn inzending was ‘Herinnering aan de opening van het zwembad

De Pullelat in Stompetoren, waar de Schermer fanfare speelde tijdens de opening en waar ik nog steeds in speel’. De tweede prijs was voor Wim Kohne, ook uit Stompetoren, met als inzending ‘Herinnering aan de winter van 2012/ 2013 van uit onze achtertuin richting Eilandspolder’. De derde prijs ging naar Rosalie de Boer uit Schermerhorn met ‘Herinnering aan de plek waar ik opgroeide’. Bij de uitreiking van haar prijs was zij niet aanwezig. De winnende foto’s zijn samen met de twintig ingezonden foto’s te bewonderen in de hal van De Wittenburg en krijgen een plekje in de nieuwe en laatste gemeentegids van de Schermer. Beeld en tekst: Gre Breedt

Bridge Zittingsuitslag 2 januari A-Lijn 1. Gerard van Dijk & Corrie Huis in 't Veld 2. Jan Boots & Ted Boots 3. Gerda Bergen & Piet Niele

63,33% 58,33% 56,94%

Lijn B 1. Bart Nieuwendijk & Henk van den Berg 2. Irien de Vries & Gitte van de Ven 3. Lida Grooteman & Rinus Popeyus

65,25% 61,74% 55,58%

Nieuwjaarsreceptie Sportvereniging Graftdijk uitstekend bezocht Graftdijk - Onder een stralend zonnetje werden de Nieuwjaarswedstrijden gespeeld op het prachtige complex van Sportvereniging Graftdijk. De Dames van SV Graftdijk speelden knap gelijk (2 - 2) tegen hun jeugdige, C-junioren talenten. Het huidige eerste van SV Graftdijk wist hierna met grote cijfers (7 - 0) te winnen van het oud eerste. Deze uitslag ging zeker niet ten koste van de gezelligheid op de Nieuwjaarsreceptie. Meer dan 200 mensen genoten van deze happening. Na afloop van de wedstrijden was er de Nieuwjaarsreceptie, onder grote belangstelling, waaronder burgemeester mevr. Oosterop-van Leussen. Muziek van Hans Wagemaker. Kortom, een uitstekende start in 2014 van het handbal en voetbal seizoen bij Sportvereniging Graftdijk.


7 JANUARI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 24

MEEDOEN!

in gemeente Graft-De Rijp De gemeente Graft-De Rijp vindt het belangrijk dat iedereen meedoet in de samenleving. In de gemeente Graft-De Rijp zijn diverse (vrijwilligers)organisaties actief met het organiseren van sportieve bewegings- en sociale activiteiten. Ontspanning en inspanning staan naast het opdoen van sociale contacten, centraal. Hierbij staat het plezier voorop maar zeker ook het doel om zolang mogelijk vitaal en gezond te blijven! Ieder kwartaal verschijnt in De Uitkomst een overzicht van activiteiten in Graft-De Rijp. Dit is een initiatief van het Platform Zorg en Welzijn. Voor informatie en/of deelname kunt u contact opnemen met Carla de Ruiter van de gemeente, 0299 39 19 76 of mailen naar c.deruiter@graftderijp.nl.

NIEUWJAARSRECEPTIE Op dinsdag 7 januari 2014 om 14.00 uur in Het Rijperhuis houdt de KBO Graft-De Rijp een nieuwjaarsreceptie voor KBO-leden. De kosten zijn € 2,50 inclusief koffie en thee en 2 consumptiebonnen.

SPECIALE ACTIVITEITEN IN DE MIEUWIJDT

DAG DATUM JANUARI 2014 Di 7 Di 14

BINGO Dinsdag 14 januari, 11 februari en 11 maart om 14.00 uur voor KBO-leden een bingo in Het Rijperhuis. Deelname kost € 4,-- inclusief 4 rondjes Bingo, koffie en thee.

ACTIVITEIT

TIJD

16 21 27 28 31

Wijdtzicht Wijdtzicht Hal Wijdtzicht Wijdtzicht Wijdtzicht Wijdtzicht Hal

Kienen Zingen met Wil Bark Vossen ondermode verkoop Optreden Koor Allerhande Demonstratie Braintrainer Klaverjassen Vrouwenvereniging Zingen met Wil Bark Uitverkoop Matex

14.00 – 16.00 uur 14.00 – 16.00 uur 14.00 – 16.00 uur 19.30 – 21.30 uur 14.00 – 16.00 uur 19.00 uur 14.00 – 16.00 uur 14.00 – 16.00 uur

FEBRUARI 2014 Di 4 Di 11 Do 13 Di 18 Ma 24 Di 25 Do 27 Wo 26

Wijdtzicht Wijdtzicht Hal Wijdtzicht Wijdtzicht Wijdtzicht Wijdtzicht Hal

Kienen Zingen met Wil Bark Hobbyhoekje Toneel Spijkerboor Klaverjassen Vrouwenvereniging Zingen met Wil Bark Themamaaltijd Donjacour schoenenverkoop

14.00 – 16.00 uur 14.00 – 16.00 uur 14.00 – 16.00 uur 19.30 – 21.30 uur 19.00 uur 14.00 – 16.00 uur 17.00 uur 14.00 – 16.00 uur

MAART 2014 Di Di Do Di Di Do Ma

Wijdtzicht Wijdtzicht Wijdtzicht Wijdtzicht Wijdtzicht Wijdtzicht Wijdtzicht

Kienen Zingen met Wil Bark Optreden Waterland Ensemble DVD Willy Alberti Zingen met Wil Bark Themamaaltijd Klaverjassen Vrouwenvereniging

14.00 – 16.00 uur 14.00 – 16.00 uur 19.30 – 21.30 uur 14.00 – 16.00 uur 14.00 – 16.00 uur 17.00 uur 19.00 uur

Do Di Ma Di Vr

ZANGROEP “SPONTAAN” Zanggroep “Spontaan” brengt gezellige muziek uit de jaren 1930 tot en met 1960 ten gehore. Ook zingen zij liedjes die zij zelf leuk vinden. Dit alles wordt afgewisseld met diverse sketches. Het optreden vindt plaats op dinsdag 28 januari 2014 om 14.00 uur in het Rijperhuis voor alle 55-plussers en wordt georganiseerd door KBO Graft-De Rijp. De kosten zijn € 2,-- voor leden, niet leden betalen € 4,-- inclusief koffie en thee. DIRK PLUGBOER Op dinsdag 25 februari om 14.00 uur komt Dirk Plugboer uit Grootschermer vertellen over zijn grote verzameling oude schaatsen. Zijn verzameling is uitgegroeid tot circa 750 paar. Verder toont hij deze middag vele sledes, schaatsstokken, boeken en medailles. Alle 55-plussers zijn welkom. Kosten € 2,-- voor KBO-leden, niet leden betalen € 4,-inclusief koffie en thee. ALGEMENE LEDENVERGADERING Dinsdag 18 maart om 14.00 uur houdt KBO Graft-De Rijp haar algemene ledenvergadering voor KBO-leden in Het Rijperhuis. Met na afloop een gezellig samenzijn met Jan Brugman en Arie Bakker op accordeon, uiteraard mag er meegezongen worden. Kosten € 2,-- inclusief koffie en thee.

4 11 13 18 25 27 31

WEKELIJKSE ACTIVITEITEN: Maandag: spelletjesmiddag 2 x per maand bloemschikken Donderdag: knikkerspel Vrijdag: koersbal

GERVIEN PIELAGE Plaatsgenoot, Gervien Pielage, vertelt ons over zijn 10-weekse fietsvakantie naar Santiago de Compostello en Marokko. Het blijft niet alleen bij vertellen, uiteraard gaat dit vergezeld van foto’s en film. Alle 55-plussers zijn welkom. De kosten bedragen € 2,--, voor leden van KBO Graft-De Rijp, niet leden betalen € 4,-- inclusief koffie en thee. KOM GEZELLIG TE GAST Op 24 maart 2014 organiseert WonenPlus Aangenaam in samenwerking met Hotel De Rijper Eilanden weer een gezellige middag. Deze middag is bedoeld voor abonnees van WonenPlus en bij WonenPlus geregistreerde mantelzorgers die er graag even tussen uit willen. De kosten voor deze middag is € 11,- per persoon. Als u na de lunch komt is de middag gratis. Het hotel is rolstoel toegankelijk en voor de deur kunt u gratis parkeren. De abonnees en mantelzorgers ontvangen medio februari 2014 een uitnodiging.

LOCATIE

14.00 – 16.00 uur 14.00 – 16.00 uur 14.00 – 16.00 uur 14.00 – 16.00 uur

Aan deelnemers van buitenaf wordt een bijdrage gevraagd. U kunt ook lid worden van de ontspanning. Heeft u vragen? Neem contact op met Trudy Thorbecke, tel: 0299-419100.

Voor meer informatie kunt u bellen met WonenPlus. WonenPlus Aangenaam is vanaf 1 oktober te bereiken op tel.nr. 0299-820139 (maandag t/m donderdag 9.0012.00 uur) of via de mail: wonenplusaangenaam@rswp. nl. Bezoekadres: Sloep 3, 1483 HA De Rijp.

bellen gebeurt dagelijks, ook op zon- en feestdagen en tijdens de vakantieperiode. U kunt natuurlijk zelf altijd weg, zolang u dit van te voren even kenbaar maakt. De telefooncirkel wordt verzorgd door het Rode Kruis. Voor informatie kunt u contact opnemen met Ans van Rietschoten, coördinatrice tel. 0299-675040.

DE TELEFOONCIRKEL U wordt ’s morgens om ± 9 uur gebeld of alles in orde is. Neemt u niet op, dan komen wij in actie en waarschuwen kinderen en/of buren of eventueel de huisarts etc. Het

W

W

W . G

R

A F

T D

E

R

I

J

P . N

L

De uitkomst week 2 2014