Page 1

31 MEI 2011 | DE UITKOMST | PAGINA 1

T E

K O O P

Vraagprijs:€e349.000,369.000 k.k. k.k. Vraagprijs: Driekoningenhof 33, 1483 XP De Rijp

Nummer 3011 | week 22 | 31 mei 2011

ERA-GARANTIE

REDACTIE-ADRES: WESTDIJK 40, 1464 PC WESTBEEMSTER | TELEFOON: 0299 - 67 22 74, FAX: 0299 - 67 22 68 | E-MAIL: REDACTIE@DE-UITKOMST.NL | WWW.DE-UITKOMST.NL

WWW.ASCOBA.NL | 0299 67 23 83

Het beste idee van de Schermer Tuingracht 3, De Rijp - 0299 67 53 60 W W W. K N I P H U Y S . N L

Bijeenkomst over mogelijk zedendelict Graftdijken Graft-De Rijp - Burgemeester Ria Oosterop-van Leussen maakt bekend dat de gemeente Graft-De Rijp, in samenwerking met politie en GGD, dinsdagavond 31 mei een besloten bijeenkomst voor inwoners van Oost- en West-Graftdijk organiseert. Bewoners ontvangen een uitnodiging van de gemeente. De bijeenkomst wordt georganiseerd naar aanleiding van aangiften van zedendelicten waarbij kinderen uit de Graftdijken zouden zijn betrokken. Het belangrijkste doel van de bijeenkomst is het beantwoorden van vragen van ouders. Er zullen tijdens de bijeenkomst geen inhoudelijke mededelingen worden gedaan over het lopende politieonderzoek.

Beeld en tekst: Gre Breedt

Alkmaar-Schermer - Vanwege grotere capaciteit in Alkmaar werd de Kindergemeenteraad van de Schermer op donderdag 26 mei in de raadzaal van de gemeente Alkmaar gehouden. Daar adviseerden de leerlingen de gemeenteraad van de Schermer over de besteding van het beschikbaar gestelde bedrag. Dit was van 18.00 tot 19.00 uur. In het middagdeel dat om 13.00 uur begon, werkten leerlingen in het gemeentehuis van de Schermer naar het debat van 18.00 toe. De Gemeente Schermer gaat dit project dat met een meerderheid van stemmen is aangenomen uitvoeren. “Dit is een unieke kans om als kind daadwerkelijk invloed uit te oefenen op het gemeentebeleid”, aldus wethouder Jack Stroomer. De Kindergemeenteraad wordt samen met het Instituut voor Publiek en Politiek (IPP) en het

Verdwaald PU+L9PQW DE MAANDELIJKSE COLUMN VAN ELLEN VERDWAALD VINDT U OP PAGINA 11

jongerenwerk Kern 8 georganiseerd voor leerlingen uit het basisonderwijs in de Schermer. Deze raad is bedoeld om kinderen te stimuleren en inzicht te geven in de politieke besluitvorming en ambtelijke processen. Van de basisscholen uit de Schermer waren aanwezig met groep 7/8; Het Kompas, de St Michaelschool, de WJ Driessenschool en de St. Josephschool. Het thema was ’Het beste idee van de Schermer’. De voorzitter burgemeester Piet Moeijes leidde de vergadering met strakke hand, wat wel nodig was, want zo af en

toe was er door het enthousiasme van de kinderen geen speld tussen te krijgen. De kinderen werden verdeeld in vier groepen, met ieder een eigen thema. Zo presenteerde groep één, de St. Michaelschool in een toneelstukje EHBO ze kregen drie minuten de tijd hun motivatie aan het publiek duidelijk te maken, waarom dit zo belangrijk is, ook de lessen op school. Het Kompas vond het belangrijk dat er een kinderfietsroute kwam in de Schermer. De St. Josephschool wilde graag een huttendorp, de WJ Driessenschool vond tafeltennisen voetbaltafels het belangrijkste. Er werd gestemd en de vergadering werd nog een keer geschorst, tot het uiteindelijk duidelijk was wie de meeste stemmen had.

De winnaar werd Basisschool Het Kompas met de Kinderfietsroute, wat ook echt door de Gemeente Schermer uitgevoerd zal worden.

De nieuwe Beemsterbron

De gemeente heeft over deze gebeurtenis intensief contact met zowel politie, officier van justitie als GGD.

vindt u op pagina 9

NOG VOOR DE ZOMER 5

TOT 10 KILO AFVALLEN!

KIES VOOR IEET HET SANASLANK EIWITD

N I E UW: O P P AGI NA 10

Workshops &

BEL VOOR MEER INFORMATIE FITNESS DE KLOEK!

COMPUTERPROBLEMEN?

TELEFOON: 0630630368

FITNESS-DEKLOEK.NL F I T N E S S D E K LO E K : I N S U L I N D E W E G 11 , M I D D E N B E E M S T E R . T E L E F O O N : 0 2 9 9 6 8 18 0 7

AUTOSCHADEBEDRIJF LEO BORST - MEER DAN COMPLEET!!

U kunt ook bij ons terecht voor airco-reparatie of vullen van de airco! De Volger 10, 1483 GA De Rijp - Tel. 0299 67 41 88 - www.leoborst.nl


31 MEI 2011 | DE UITKOMST | PAGINA 2

Gemeente Graft-De Rijp

INFORMATIERUBRIEK Donderdag 2 juni

HEMELVAARTSDAG

Inloopavond woningbouw De Pauw Komt u donderdag 16 juni om 19.00 uur ook naar het gemeentehuis? U kunt dan de laatste plannen voor woningbouw in De Pauw bekijken. De plannen; het eerste concept stedenbouwkundige plan en het eerste concept beeldkwaliteitsplan zijn opgesteld op basis van de plannen die in november 2010 zijn gepresenteerd. Tijdens de meedenkavond 29 november 2010 hebben inwoners hun ideeën en wensen voor het gebied kenbaar gemaakt, die ideeën en wensen zijn zoveel mogelijk in deze verder uitgewerkte plannen verwerkt. De conceptplannen

en vrijdag 3 juni is het gemeentehuis gesloten

worden 16 juni gepresenteerd aan de commissie ROM. Voorafgaand aan de presentatie organiseert de gemeente een inloopavond voor inwoners.

Gemeentehuis Sloep 7, 1483 HA De Rijp Telefoon: 0299 39 19 50 Telefax: 0299 39 19 80 E-mail: gemeente@graftderijp.nl Website: www.graftderijp.nl

Openingstijden Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur. Maandag- tot en met donderdagmiddag op afspraak. De balie Burgerzaken is op donderdag ook open van 15.30 uur tot 17.00 uur. Elke derde donderdag van de maand zelfs van 15.30 tot 19.00 uur. Let op! Dit is alleen voor het aanvragen en ophalen van reisdocumenten, rijbewijzen en uittreksels. Op vrijdagmiddag is het gemeentehuis altijd gesloten. Ook telefonisch is het gemeentehuis dan niet bereikbaar.

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in De Pauw en andere Vitale projecten? Schrijf u dan in voor de digitale nieuwsbrief. Dat doet u door uw naam en e-mailadres te sturen naar vitaal@graftderijp.nl onder vermelding van ‘Inschrijving nieuwsbrief’.

WMO-loket OFFICIËLE MEDEDELINGEN

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING Reguliere voorbereidingsprocedure • Noordeinde 4, Noordeinde -Bouwen schuur Dossiernummer: WABO 2011-0050, Datum ontvangst: 19 mei 2011 • Noordeinde 38, Noordeinde - Plaatsen dakopbouw Dossiernummer: WABO 2011-0041, Datum ontvangst: 28 april 2011 Deze aanvragen zijn slechts ingediend en liggen niet ter inzage. Over het verlenen van de vergunningen is nog geen besluit genomen. Daarom kan nu nog geen bezwaar worden gemaakt. Wenst u informatie over of inzage in het ingediende plan, dan kunt u zich uitsluitend na een telefonische afspraak wenden tot de afdeling Ruimte en Welzijn, telefoonnummer (0299) 391950.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN Reguliere voorbereidingsprocedure • Groeneweg 3a, Graft - Plaatsen aanbouw aan achterzijde Dossiernummer: WABO 2011-0035, Verzendatum beschikking: 18 mei 2011 • Burgemeester Dalenbergstraat 2, West-Graftdijk - Plaatsen kozijn met deuren in zuidgevel Dossiernummer: WABO 2011-0044, Verzendatum beschikking: 18 mei 2011 • Westeinde 22/24, De Rijp - Oprichten twee schuren Dossiernummer: WABO 2011-0045, Verzenddatum beschikking: 26 mei 2011

GEWEIGERDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN Reguliere voorbereidingsprocedure • Oostgraftdijk 36a, Oost-Graftdijk – Plaatsen erfafscheiding Dossiernummer: WABO 2011-0021, Verzenddatum beschikking: 20 mei 2011 • Nabij Dorpsstraat 49, Markenbinnen (Graft-De Rijp, sectie K, nummer 624) - Vervangen (waaronder veranderen/vergroten) bestaande paardenstal Dossiernummer: WABO 2011-0018, Verzenddatum beschikking: 18 mei 2011 U kunt deze omgevingsvergunningen inzien in het gemeentehuis bij de afdeling Ruimte en Welzijn (0299-391950). Tegen (een van) deze besluiten kunnen belanghebbenden binnen 6 weken schriftelijk en gemotiveerd bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders van Graft-De Rijp, Postbus 16, 1483 ZG De Rijp. De termijn van 6 weken gaat in een dag na verzending van de besluiten. Deze dag hoeft niet gelijk te zijn aan de datum van deze publicatie. Een bezwaarschrift schorst uitzonderingen daargelaten niet de werking van het besluit waartegen het is gericht. Als u een bezwaarschrift of beroepschrift heeft ingediend, kunt u de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Alkmaar, Sector Bestuur (postbus 251, 1800 BG Alkmaar) vragen de werking van het besluit te schorsen of een voorlopige voorziening te treffen. Hieraan zijn griffierechten verbonden. De voorzieningenrechter bepaalt of onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, het treffen van een voorlopige voorziening rechtvaardigt.

LIJST CATEGORIEEN WAARVOOR VERKLARING VAN BEDENKINGEN NIET NODIG IS De gemeenteraad van Graft-De Rijp heeft op 12 mei 2011 een lijst van categorieën vastgesteld van gevallen waarin het afgeven van een ‘verklaring van geen bedenkingen’ niet nodig is. In de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is bepaald dat het college van burgemeester en

wethouders alleen medewerking kan verlenen aan een aanvraag om omgevingsvergunning die in strijd is met het bestemmingsplan als de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen heeft afgegeven. De gemeenteraad kan hiervan afzien door een lijst met categorieën van gevallen aan te wijzen. Als de aanvraag om omgevingsvergunning binnen de reikwijdte van deze lijst geldt, hoeft het college van burgemeester en wethouders geen verklaring van geen bedenkingen aan te vragen bij de gemeenteraad. Op 12 mei 2011 heeft de gemeenteraad besloten een lijst met categorieën van gevallen aan te wijzen waarin een verklaring van geen bedenkingen van de raad, als bedoeld in artikel 6.5 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) niet is vereist en derhalve in deze gevallen de beslissing aan burgemeester en wethouders te laten. Het raadsbesluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf heden voor een ieder gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis. Inzien kan op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur en ’s middags op afspraak tussen 13.30 en 17.00 uur. Het besluit treedt in werking op de dag na de bekendmaking. Tegen deze regeling kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.

TIJDELIJKE OMLEIDINGSROUTE GLOBDIJKBRUG Burgemeester en Wethouders van de gemeente Graft-De Rijp maken bekend dat met toepassing van artikel 2.12, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een ontwerpbesluit ter inzage wordt gelegd, ter realisatie van een tijdelijke omleidingsroute over de percelen Graft-De Rijp sectie F, nummers 715, 717, 28, 32 in Graft, voor een termijn van zes weken (in de periode juni – september 2011). Op basis van artikel 2.27 van de Wabo wordt voor het onderhavige plan tevens een ontwerpverklaring van geen bedenkingen ter inzage gelegd. De tijdelijke omleidingsroute is nodig tijdens de vervanging van de brug tussen de Globdijk en Raadhuistraat in Graft. De omleiding is alleen bestemd voor fietsers en voetgangers. Met ingang van woensdag 1 juni 2011 liggen de ontwerpbesluiten en de relevante stukken voor een periode van zes weken voor eenieder ter inzage in het gemeentehuis van Graft-De Rijp. Deze stukken zijn bovendien te vinden op www.graftderijp.nl onder actueel/bekendmakingen. Eenieder kan tijdens de termijn van terinzagelegging schriftelijk of mondeling een zienswijze over de ontwerpbesluiten naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen over het ontwerp kunt u richten aan het college van Burgemeester en Wethouders, postbus 16, 1483 ZG De Rijp. Voor het geven van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de heer R. Klaassen, afdeling Ruimte en Welzijn, telefoonnummer (0299) 391977 of de heer R. van Diepen, telefoonnummer (0299) 391997.

Dagelijks bereikbaar van 9.00 tot 12.00 uur, telefoon 0299 68 21 47.

Meldpunt Openbare Ruimte Heeft u een klacht en/of vraag over de openbare ruimte binnen de gemeente? Denk bijvoorbeeld aan het ophalen van huis- en grofvuil, aanvragen of omruilen van rolemmers, rioolverstoppingen, onderhoud van wegen en groen of defecte lantaarnpalen, bel dan tijdens kantooruren met 0299 39 19 84. Voor spoedeisende gevallen buiten kantoortijden: 0226 36 02 33.

Openbare Orde en Veiligheid Heeft u klachten en/of vragen over vandalisme, overlast of andere (kleine) ergernissen? Dan kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week bellen met 0226 36 02 33.

Politie Alarmnummer: 112 Bij niet spoedeisende gevallen: 0900 88 44 (E0,13/min). Voor informatie over onder andere de bereikbaarheid van de politie, kunt u gebruik maken van het touchscreen naast de ingang van het gemeentehuis. Het scherm is 24 uur per dag te raadplegen. Aangifte doen? Dat kan bij een politiebureau in de regio, bijvoorbeld in Alkmaar of Purmerend. Ook kan het telefonisch of via internet, www.politie.nl.

Brandweer Alarmnummer: 112 Bij niet spoedeisende gevallen: 072 564 44 44 (Meldkamer Ambulance/ Brandweer) Bureau commandant Graft-De Rijp: Sloep 7, 1483 HA De Rijp, telefoonnummer 0299 39 19 42. Dagelijks geopend.

Ambulance

BURGERLIJKE STAND Geboren Xem Schreuder, zv A. Schreuder en S. Buitendam Kiano Dijkshoorn, zv D. Dijkshoorn en C. Havermans

Aangiften huwelijken/Geregistreerde partnerschappen

Alarmnummer: 112 Bij niet spoedeisende gevallen: 072 564 44 44 (Meldkamer Ambulance/ Brandweer)

Jongerenwerker

D. Bart en A. Buijs

Ronald Hein, ronald.hein@kern8.nl, 06 170 02 189

Overleden

Bekendmakingen via e-mail

Albertus Josephus Joachim Bense, ev C. Kerkhof, 86 jaar

www.graftderijp.nl | e-mail: gemeente@graftderijp.nl | 31 mei 2011 | Burgemeester en wethouders van Graft- De Rijp

Wekelijks de bekendmakingen uit uw woonomgeving in uw mailbox? Aanmelden voor deze landelijke e-mailservice kan via www.overheid.nl of via www.graftderijp.nl (actueel/ bekendmakingen).


31 MEI 2011 | DE UITKOMST | PAGINA 3

Gemeente Graft-De Rijp

INFORMATIERUBRIEK OFFICIËLE MEDEDELINGEN

RENOVATIE A-VELD SV GRAFTDIJK Binnenkort starten de renovatiewerkzaamheden aan het A-veld van SV Graftdijk. Het benodigde zand wordt aangevoerd met een schip en op het kruispunt Kanaaldijk/Ringdijk (West-Graftdijk) overgeladen op tracktoren. De tracktoren vervoeren het zand naar het voetbalveld. Zodra de datum waarop deze werkzaamheden plaatsvinden bekend is, informeert de gemeente de buurtbewoners. Naast het vervoeren van zand met tracktoren zijn ook andere transporten noodzakelijk om het voetbalveld te renoveren. Daarvoor is door de aannemer een ontheffing aangevraagd. Het college van B&W van de gemeente Graft-De Rijp maakt bekend dat bij mandaatbesluit is besloten ontheffing te verlenen - op basis van artikel 87 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 van de geslotenverklaring voor voertuigen breder dan 2,2 meter (bord C18) en een aslast groter dan 4,8 ton (bord C20) op de Kanaaldijk in Oost-Graftdijk - voor de periode van 30 mei tot 2 juli 2011. Totaal gaat dit om maximaal 70 transportbewegingen van verschillende (landbouw)voertuigen. Deze ontheffing ligt vanaf heden voor een periode van zes weken op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur ter inzage bij de informatiebalie in het gemeentehuis. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van bekendmaking hun bezwaar schriftelijk kenbaar maken bij het college van Burgemeester en Wethouders, postbus 16, 1483 ZG De Rijp. Het bezwaarschrift bevat tenminste naam, adres en woonplaats van de belanghebbende, en een opgave van de bezwaren die tegen dit besluit bestaan. Het bezwaarschrift dient gedateerd en ondertekend te zijn. Als een belanghebbende een schorsing van het besluit of een andere voorziening wil verkrijgen, kan hij tegelijkertijd met of na indiening van een bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening richten aan de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Alkmaar, Sector Bestuursrechtspraak, Kruseman van Eltenweg 2, 1817 BC Alkmaar. Voor nadere informatie neemt u contact op met de afdeling Ruimte en Welzijn, telefoonnummer. (0299) 391 950.

TRANSPORTEN OOST-GRAFTDIJK Voor de volgende twee activiteiten is ontheffing verleend voor het uitvoeren van verschillende transporten: - Renovatie A-veld SV Graftdijk Binnenkort starten de renovatiewerkzaamheden aan het A-veld van SV Graftdijk. Het benodigde zand wordt aangevoerd met een schip en op het kruispunt Kanaaldijk/Ringdijk (West-Graftdijk) overgeladen op tractoren. De tractoren vervoeren het zand naar het voetbalveld. Zodra de datum waarop deze werkzaamheden plaatsvinden bekend is, informeert de gemeente de buurtbewoners. Naast het vervoeren van zand met tractoren zijn ook andere transporten noodzakelijk om het voetbalveld te renoveren. Daarvoor is door de aannemer een ontheffing aangevraagd. Het college van B&W van de gemeente Graft-De Rijp maakt bekend dat op 26 mei 2011 is besloten ontheffing te verlenen - op basis van artikel 87 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 van de geslotenverklaring voor voertuigen breder dan 2,2 meter (bord C18) en een aslast groter dan 4,8 ton (bord C20) op de Kanaaldijk in Oost-Graftdijk - voor de periode van 30 mei tot 2 juli 2011. Totaal gaat dit om maximaal 70 transportbewegingen van verschillende (landbouw)voertuigen. - Proef zware transporten Voor de bouwwerkzaamheden van Villapark De Rijp wordt er een proef gehouden waarbij gedurende drie weken (week 23 tot en met 25) zware transporten over de Kanaaldijk voorwaardelijk worden toegestaan. Deze proef zal aanvangen op maandag 6 juni. In het kader van de verkeersveiligheid worden maximaal 202 transporten gereguleerd middels verkeerslichten en een snelheidsbeperking tot maximaal 10 km/u. De transporten vinden plaats binnen de schooltijden. Na afloop van de proefperiode vindt een evaluatie van de proef plaats. Hierin worden ook de inwoners van OostGraftdijk betrokken. Voor deze proef is op basis van artikel 87 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 van de geslotenverklaring voor voertuigen breder dan 2,2 meter (bord C18) en een aslast groter dan 4,8 ton (bord C20) op de Kanaaldijk in Oost-Graftdijk op 30 mei 2011 ontheffing verleend. De ontheffing wordt bij wijze van proef voorwaardelijk verleend. Indien mocht blijken dat de overlast niet significant vermindert ten opzichte van o.a. kleine transporten, wordt de ontheffing ingetrokken. Beide ontheffingen liggen vanaf heden voor een periode van zes weken op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur ter inzage bij de informatiebalie in het gemeentehuis. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van bekendmaking hun bezwaar schriftelijk kenbaar maken bij het college van Burgemeester en Wethouders, postbus 16, 1483 ZG De Rijp. Het bezwaarschrift bevat tenminste naam, adres en woonplaats van de belanghebbende, en een opgave van de bezwaren die tegen dit besluit bestaan. Het bezwaarschrift dient gedateerd en ondertekend te zijn. Als een belanghebbende een schorsing van het besluit of een andere voorziening wil verkrijgen, kan hij tegelijkertijd met of na indiening van een bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening richten aan de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Alkmaar, Sector Bestuursrechtspraak, Kruseman van Eltenweg 2, 1817 BC Alkmaar. Voor nadere informatie neemt u contact op met de afdeling Ruimte en Welzijn, telefoonnummer. (0299) 391 950.

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘KLEINE KERNEN’ Burgemeester en wethouders van gemeente Graft-De Rijp maken - ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) - de terinzagelegging bekend van het ontwerpbestemmingsplan

‘Kleine kernen’ en het ontwerpraadsbesluit tot vaststelling van het plan. Het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op de kernen Markenbinnen, West-Graftdijk, OostGraftdijk en Noordeinde. Met dit nieuwe bestemmingsplan wordt een nieuw ruimtelijk ordeningskader opgesteld voor de bestaande bebouwde gebieden van deze kernen. Het bestemmingsplan bevat regels voor bouwen en het gebruik van gronden en bouwwerken binnen het plangebied. Met ingang van woensdag 1 juni 2011 liggen het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpraadsbesluit gedurende zes weken voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis van GraftDe Rijp. U kunt de stukken inzien op werkdagen van 8.30 uur tot 12.30 uur en ’s middags op afspraak tussen 13.30 uur en 17.00 uur. Het plan en de bijbehorende stukken zijn ook te raadplegen op de gemeentelijke website, www.graftderijp.nl (klik op ‘dienstverlening’ en daarna op ‘bestemmingsplannen’) en op de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. Gedurende bovengenoemde termijn van terinzageligging kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen inzake het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpraadsbesluit kenbaar maken aan de gemeenteraad van Graft-De Rijp. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van de gemeente Graft-De Rijp, postbus 16, 1483 ZG De Rijp, onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan Kleine kernen’. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt met de afdeling Ruimte & Welzijn via telefoonnummer (0299) 391950. Van mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt. Na afloop van de terinzagetermijn wordt het ontwerpbestemmingsplan, inclusief alle bijbehorende stukken, aan de gemeenteraad voorgelegd. De ingekomen zienswijzen worden betrokken bij de besluitvorming tot vaststelling van het bestemmingsplan.

EVENEMENTENVERGUNNING De burgemeester van Graft-De Rijp heeft op grond van artikel 2.25 de Algemene Plaatselijke Verordening Graft-De Rijp vergunning verleend aan Bar Discotheek De Oude Herberg, Rechtestraat 6 in De Rijp voor het organiseren van livemuziek op donderdag 2 juni 2011 op het pleintje voor de inrichting van 15.00 tot 20.00 uur. In verband met dit evenement worden de volgende verkeersmaatregelen getroffen: Afsluiting van de Rechtestraat voor doorgaand verkeer tussen 14.00 en 21.00 uur. De afsluiting is zodanig ingericht dat hulpverleningsinstanties altijd vrije doorgang hebben. Wij verzoeken u uw auto deze dag niet op het Plukkerspleintje voor de horeca-inrichting te parkeren.

MANDAATBESLUIT De burgemeester deelt mede dat zij op 24 mei 2011 heeft besloten aan de daartoe opgeleide hulpofficieren van justitie een aanvullend mandaat te verlenen ten aanzien van het opleggen van een tijdelijk huisverbod. Het mandaat treedt in werking de dag na deze publicatie. Bovengenoemd besluit ligt voor een ieder ter inzage op het gemeentehuis.

RAADSVERGADERING Dinsdag 31 mei 2011, 20.00 uur, gemeentehuis Agenda: • Voorstel vaststelling jaarstukken c.q. jaarrekening 2010 • Voorontwerpbestemmingsplan Ontsluitingsweg Villapark De Rijp De agenda en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis, Sloep 7 in De Rijp. Iedere aanwezige heeft het recht om tijdens de vergadering het woord te voeren over geagendeerde onderwerpen. Elke spreker krijgt maximaal 5 minuten het woord. Degene die van het spreekrecht gebruik wil maken, meldt dit voor aanvang van de vergadering aan de griffier.

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN Donderdag 9 juni 2011, 19:30 uur, gemeentehuis Agenda: • 20:00 uur behandeling van het bezwaarschrift van 3 april 2011, ingekomen 8 april 2011 tegen het door het college van B&W van Graft-De Rijp genomen besluit d.d. 17 maart 2011, verzonden 21 maart 2011 waarbij een last onder dwangsom is opgelegd ter beëindiging en het beëindigd houden van de permanente bewoning van het recreatieverblijf op Groenedijk 6, kavel W6 in Oost-Graftdijk. • 20:30 uur behandeling van het bezwaarschrift van 17 april 2011, ingekomen 26 april 2011 tegen het door het college van B&W van Graft-De Rijp genomen besluit d.d. 17 maart 2011, verzonden 21 maart 2011 waarbij een last onder dwangsom is opgelegd ter beëindiging en het beëindigd houden van de permanente bewoning van het recreatieverblijf op Groenedijk 6, kavel S12 in Oost-Graftdijk. • 21:00 uur behandeling van het bezwaarschrift van 28 april 2011, ingekomen 29 april 2011 tegen het door het college van B&W van Graft-De Rijp genomen besluit d.d. 17 maart 2011, verzonden 21 maart 2011 waarbij een last onder dwangsom is opgelegd ter beëindiging en het beëindigd houden van de permanente bewoning van het recreatieverblijf op Groenedijk 6, kavel W42 in Oost-Graftdijk. • 21:30 uur behandeling van het bezwaarschrift van 26 april 2011, ingekomen 28 april 2011 tegen het door het college van B&W van Graft-De Rijp genomen besluit d.d. 17 maart 2011, verzonden 21 maart 2011 waarbij een last onder dwangsom is opgelegd ter beëindiging en het beëindigd houden van de permanente bewoning van het recreatieverblijf op Groenedijk 6, kavel W20 in Oost-Graftdijk.


AAN HUIS

31 MEI 2011 | DE UITKOMST | PAGINA 4

Gemeente Schermer

NIEUWS UIT GEMEENTE SCHERMER

COLLEGE SCHERMER WIL GASPUTTEN OOSTDIJK OPNIEUW IN GEBRUIK NEMEN Als het aan het College van gemeente Schermer ligt zijn er geen bedenkingen tegen het opnieuw in gebruik nemen van de mijnbouwlocatie aan de Oostdijk, bij Zuidschermer. Het is de bedoeling dat deze wordt ingezet voor waterinjectie en gaswinning. Van de piekgasinstallatie komt afvalwater. Dit wordt via de bestaande put teruggebracht in de ondergrond, op zo’n drie kilometer diepte. Het College gaat aan de gemeenteraad voorstellen om een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen af te geven. De raad buigt zich hier op 8 juni over. Portefeuillehouder: Wim van Enter

AANGIFTEN GEBOORTEN/OVERLIJDEN

AGENDA

Alléén voor aangiften geboorten en overlijden kunt u op vrijdag 3 juni 2011 tussen 09.00 - 10.00 uur telefonisch een afspraak maken op telefoonnummer: 06-51345283. Aanvraag voor een begrafenis in gemeente Schermer is tijdens de sluiting van het gemeentehuis mogelijk via telefoonnummer: 06-20234843.

31 mei 2011 Boekoverhandiging Willem Mantel aan burgemeester Piet Moeijes 14.00 – 14.30 uur Gemeentehuis, Noordervaart 99, Stompetoren

AVONDOPENSTELLING LOKET BURGERZAKEN: Gedurende de maanden mei, juni (behalve 13 juni ivm 2e Pinksterdag) en juli 2011 is het loket van burgerzaken op maandagavond geopend van 18.30 - 20.00 uur. Dit geldt alleen voor aanvragen reisdocumenten, rijbewijzen, uittreksels etc.

BRANDWEERKAZERNE WORDT WONING SLUITING GEMEENTEHUIS Op onderstaande dagen is het gemeentehuis gesloten: Donderdag 2 juni 2011 (Hemelvaartsdag) Vrijdag 3 juni 2011 (verplichte ADV)

De voormalige brandweerkazerne aan het Westeinde in Schermerhorn krijgt een woonbe-stemming. Het College van gemeente Schermer heeft hiervoor een omgevingsvergunning verleend. Tot 2008, toen de huidige kazerne aan de Melkweg in Stompetoren in gebruik werd genomen, had de brandweerkazerne een functie binnen de brandweer van gemeente Schermer. Met de nieuwe kazerne in Stompetoren vervielen ook de uitrukposten in Oterleek en Driehuizen. Portefeuillehouder: Wim van Enter

OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN Ontvangen aanvragen Omgevingsvergunningen/APV-vergunningen Locatie Zuidervaart 24b, Zuidschermer Oosteinde 69, Schermerhorn Schermerhorn

Omschrijving plaatsen berging verwijderen asbest vloerzeil Prutmarathon 10 juli 2011

Ontvangstdatum 18 mei 2011 19 mei 2011 24 mei 2011

Deze aanvragen zijn slechts ingediend en liggen niet ter inzage. Over het verlenen van de vergunningen is nog geen besluit genomen. Daarom kan nu nog geen bezwaar worden gemaakt. Wenst u informatie over of inzage in de ingediende plannen, dan kunt u telefonisch een afspraak maken met Team ruimte 072-5037320.

Verleende (Omgevings)vergunning Locatie Slingerdijk 4C Oterleek Westeinde 85

Verzonden

Omschrijving plaatsen van een garage verbouwen van de brandweerkazerne tot woning.

23 mei 2011 23 mei 2011

Omschrijving diverse kermisactiviteiten op 16, 17 en 18 juni 2011

26 mei 2011

UITVOERING BAGGERWERKZAAMHEDEN WOONKERNEN SCHERMER In 2004 is door Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, in samenwerking met de gemeente Schermer, een baggerplan opgesteld voor de waterlopen in het bebouwd gebied van de gemeente Schermer. In dit baggerplan is een uitvoeringsplanning opgenomen. Voor dit jaar (seizoen 2010-2011) worden op korte termijn een aantal watergangen gebaggerd in de volgende delen van de gemeente: • • -

Stompetoren Watergang langs “Oterlekerweg” Watergang achter “Wiekstraat” Waterpartij langs “Akker” en ”Singel” Watergang langs “Dres”, “Bunder” en “Beemd” Watergang rond sportvelden (achter “Weide”) Grootschermer Watergangen tussen “Zuideinde” en “Meerdijk”, tot aan “Kopdammerdijk” • Schermerhorn - Watergang tussen “Pinksterblomstraat” en “N243” en “”Westdijk” - Watergang langs “Oosteinde” (tussen “Westdijk” en Pinkesterblomstraat”) De baggerwerkzaamheden starten vanaf eind mei 2011 in Stompetoren. Het vrijkomende baggerslib zal afgevoerd worden naar het baggerdepot te Graft-De Rijp. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Baggerbedrijf Westfriesland BV uit Wervershoof. Voor de precieze uitvoering kunt u contact opnemen met de heer K. Kiewiet van Baggerbedrijf Westfriesland BV (0228 585065). Toezicht op de werkzaamheden wordt uitgevoerd door Tijhuis Ingenieurs BV, voor vragen kunt u contact opnemen met de heer J. van Paridon (0229 - 272000). De werkzaamheden zullen circa eind juni 2011 zijn afgerond. Wij vragen uw begrip voor eventuele (verkeers)overlast tijdens de werkzaamheden. Tevens verzoeken wij u eventuele obstakels te verwijderen uit het water en overslaglocaties vrij te houden van auto’s e.d.

Verleende APV-vergunning Locatie Stompetoren

Verzonden

Toekennen huisnummer Burgemeester en wethouders hebben op 18 mei 2011 besloten tot het toekennen van huisnummer Oudelandsdijk 3B te Driehuizen. Deze bovenstaande vergunningen met bijbehorende stukken liggen met ingang van gedurende 6 weken ter inzage op het gemeentehuis Wittenburg, Noordervaart 99, Stompetoren. Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk en gemotiveerd bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders van Schermer, Postbus 2, 1840 AA Stompetoren.

Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning Locatie Lange Molenweg 24 te Oterleek

Omschrijving oprichten agrarische bedrijfsruimte

Verzenddatum 26 mei 2011

INSPRAAK ACTUALISATIE HUISVESTINGSVERORDENING SCHERMER 2007 Het college van burgemeester en wethouders van Schermer heeft in haar vergadering van 24 mei 2011 besloten, op grond van de Inspraakverordening Schermer, de actualisatie Huisvestingsveror-dening Schermer 2007 voor inspraak vrij te geven. In de regio Alkmaar hebben vertegenwoordigers van gemeenten, woningcorporaties en het Regionaal Platform voor Woonconsumenten samen een voorstel gemaakt voor een actualisatie van de Model Huisvestingsverordening NoordKennemerland 2007. Dit voorstel en een nieuwe concept Huisvestingsverordening Schermer liggen voor iedereen ter inzage vanaf woensdag 1 juni t/m 6 juli 2011. U kunt de stukken inzien in het gemeentehuis van Schermer op werkdagen van 08.30 tot 13.00 uur en op de website van de gemeente www.schermer.nl. Gedurende de inzage termijn kan iedereen een mondelinge of schriftelijke reactie indienen bij de gemeenteraad van Schermer, Postbus 2, 1840 AA Stompetoren.

BEKENDMAKING Burgemeester en wethouders hebben op 31 mei 2011 de subsidie beleidsregel Peuterspeelzaalwerk vastgesteld. Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking. De bekendmaking zal plaatsvinden door opneming van dit besluit in het Verordeningenregister op 1 juni 2011, VII b. De subsidie beleidsregel Peuterspeelzaalwerk ligt bij de receptie op de gemeentesecretarie ter inzage. Een ieder kan op verzoek en tegen betaling van het bedrag aan leges hiervan een afschrift krijgen. De verordening is ook te vinden op de website van de gemeente: www.schermer.nl.

W W W. S C H E R M E R . N L

GEMEENTEHUIS WITTENBURG Noordervaart 99, Postadres, Postbus 2, 1840 AA Stompetoren, Telefoon: 072-5037320, Fax: 072-5037355, e-mail: gemeente@schermer.nl website: www.schermer.nl Openingstijden: Burgerzaken: ma. t/m vr. van 9.00 - 13.00 uur en ’s middags na 13.00 uur op afspraak m.u.v. de vrijdagmiddag. Alle andere sectoren: dagelijks 9.00-13.00 uur of op afspraak m.u.v. de vrijdagmiddag. Belangrijke adressen: Brandweer: algemeen alarmnummer 112 (alleen bij levensbedreigende situaties!) In niet-levensbedreigende situaties: 072 - 564 44 44 Commandant Brandweer Schermer: J.W. Land, p/a Noordervaart 99, 1841 GB Stompetoren, 072-5037320 Korpscommandant Brandweer Schermer: R. Karman, Noordervaart 99, 1841 GB Stompetoren, 072-5037320 Vrijwillig ondercommandant Brandweer Schermer: T. Schermerhorn, Middenweg 9, 1843 KC Grootschermer, 0299-67 36 63 Politie: algemeen alarmnummer 112: In niet-levensbedreigende situaties: 0900-8844 Ambulance: alarmnummer 112. In niet-levensbedreigende situaties 072 - 564 44 44


SCHERMER

31 MEI 2011 | DE UITKOMST | PAGINA 5

Contactblad

MAIL U W V ER EN IG IN G S N IEU WS VAN D E S C H E RM E R N A A R F RA N K . RUY G RO K @ Q UI C K N E T. N L ( G R AAG V OOR HET WEEK END)

Zondag 5 juni a.s. Kalender t/m augustus 2011 Leeghwaterdag in de Schermer e.o. DATUM ORG. DRIEHUIZEN 25/26-6 DG

Op de eerste zondag van de maanden april t/m september, dus ook op zondag 5 juni kunt u bij 29 bedrijven op bezoek. Op deze dag openen zij hun deuren voor het publiek. Van biologische geitenboerderij tot veehouderij met melkrobots, van paardenstoeterij tot wijngaard, van kleinste huisje tot grote kerk en van akkerbouwbedrijf tot galerie. De Schermer is een van de oudste droogmakerijen en toch meer dan molens alleen. U kunt er heerlijk fietsen, wandelen en genieten van het open landschap, de bloemen en de koeien in de wei. U kunt op ont-

dekkingsreis langs de “schatten” van de Schermer. Tussendoor kunt u heerlijk genieten van een lunch, solex rijden of gaan varen bij meerdere horecagelegenheden (o.a. Roddels, bekend van Herrie in de keuken van Herman den Blijker). U bent van harte welkom van 10 tot 16 uur. De schatkaarten zijn beschikbaar bij alle deelnemers en horeca in de Schermer en VVV’s in de omgeving. Voor meer info: www.leeghwaterdag.nl of 072 5039970. Bij de VVV in de Schermer Molen zijn tevens diverse fiets- en wandelroutes beschikbaar.

Kunstenaarsvereniging ‘Avondatelier De Ruimte’ Avondatelier De Ruimte houdt zijn voorjaarsexpositie in de kerk van Stompetoren. Deze expositie is te bezichtigen op de zaterdagen en de zondagen in de maand juni van 13.00 tot 16.30 uur (ook op de 2e pinksterdag 13 juni). De officiële opening vindt plaats op zondag 5 juni, om 14.00 uur. De expositie is een samenstelling van schilderijen, die door de leden (momenteel 15 ) zijn vervaardigd. Het avondatelier “de Ruimte” biedt vrije kunstenaars, zowel letterlijk als figuurlijk, de ruimte, om op de maandagavond te schilderen en tekenen in een inspirerend gezelschap. Meestal is er vrij werken, maar er komt ook regelmatig een model. Zo nu en dan gaan we in grote of kleine groep een weekend of week schilderen of naar musea. De belangstelling in elkaars werken heeft een positieve uitstraling. Een opmerking kan je op een spoor zetten, doch er worden op deze avonden geen schilder- of tekenlessen gegeven. De nadruk ligt op de eigen ontwikkeling van de kunstenaar. De resultaten van o.a. deze avonden kunt U in Stompetoren bezichtigen. U bent van harte welkom om te komen genieten van de kunstwerken. Door de diverse stijlen die de leden hebben krijgt U een verrassend gevarieerde indruk. De kerk ligt aan de Noordervaart 121 te Stompetoren. De openingstijden zijn zaterdag en zondag van 13.00 tot 16.30 uur. De toegang is gratis.

Beddenrace URSEM Ursem - Het beddenrace spektakel kunt u zien op het parcours: PASTOOR VAN HAASTERSTRAAT / AMMERDORFFERSTRAAT. Het is op Hemelvaartsdag 2 juni, het begint om 15.00 uur. Tijdens de race kunt u van een borrel genieten want er is een Bar aanwezig op het parkkeerterrein.

EVENEMENT

LOCATIE

Timmerdorp (vanaf groep 5 t/m 16 jaar)

Klavertjesveld

GROOTSCHERMER 2/4-6 VnS Verkoopdagen kunst; schilderijen, litho’s beeldjes, antiek In de kerk Wk25 TcS Schermermolen Toernooi 25e editie Middenweg 2/6-9 Kcom Kermis in het dorp en in het café 15-10 KOSF Koeien Op Stal Feest

AANV.

11-17

21.00

SCHERMERHORN 62-6 Pr.gm 6/10-6 JR 19-6 Pr.gm 10-7 Pr.gm 10-7 Rock 24-7 Pr.gm 7-8 Pr.gm 21-8 Pr.gm 10/11-9 FS

DS. Rappold, De Rijp Avond 4 daagse Ds. J.W. Stam, Alkmaar Ds. R.J. Blaauw, Heiloo 34e Prutmarathon Schermerhorn (www.prutmarathon.nl) Ds. Hummelen, gevangenispredikant Ds. H. van Olst, De Rijp Ds. Appers, Castricum Nazomerspektakel Floor

Kerk Westeinde 88 10.00 Kerk Westeinde 88 Kerk Westeinde 88 Mijse polder Kerk Westeinde 88 Kerk Westeinde 88 Kerk Westeinde 88 in het dorp

10.00 10.00 12.00 10.00 10.00 10.00

STOMPETOREN 5-6 Pr.gm 12-6 Pr.gm 27-6 HGV 3-7 Pr.gm 17-7 Pr.gm 31-7 Pr.gm 14-8 Pr.gm 28-8 Pr.gm 20-11 StCr

Ds. Oosterhof, Warmenhuizen Mw. Hammer van der Werf, Warmenhuizen t/m 1 juli Avond4daagse. Org.: ‘t Honk/Voorwaarts Ds. R.J. Blaauw, Heiloo B. Olde, Zwaag Ds. J.J.F. van Melle, Ouddorp Ds. A. Groenendijk, Bergen Mw. W.J. Balder- Timmerman, Willemstad Creatiefmarkt. Vrij entree

Kerk N’vaart 122 Kerk N’vaart 122 t Honk Kerk N’vaart 122 Kerk N’vaart 122 Kerk N’vaart 122 Kerk N’vaart 122 Kerk N’vaart 122 Schermer Wapen

18.00 10.00 18.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 11.00

De nieuwe Hulst Oterleek - Woonzorgboerderij De Hulst opende afgelopen zaterdag haar deuren zodat iedereen die belangstelling had in de voortgang van de bouw, een kijkje kon nemen. ‘Stichting Warm thuis’ realiseert deze kleinschalige voorzieningen waar mensen met dementie, die verpleging nodig hebben, zo plezierig mogelijk kunnen leven. Waar deskundige, gespecialiseerde maar vooral menselijke zorg wordt geboden. Het welzijn van de bewoners staat hierbij voorop. De bouw is in handen van Bouwbedrijf J. Nat & ZN. bv. “Zo is bij dit unieke project de samenwerking met Bouwcompagnie, Sander Douma Architecten en Faro Architecten gevonden en hopen wij met deze partijen voor Stichting Warm Thuis iets moois te reali-

Beeld en tekst: Gre Breedt

Robert- Jan Nat geeft uitleg over de voortgang van de bouw van zorgcentrum ‘’De Hulst’’

seren voor nu en in de toekomst.” Aldus Robert-Jan. Hij gaf toelichting over de voortgang van de bouw, deze zal half oktober gerealiseerd zijn.

De belangstelling was zeer groot. De muzikale omlijsting werd verzorgd door het ‘Schermer Smartlappenkoor‘ o.l.v. Gerard Houtkooper.

Opgave en inlichtingen: RODE LEEUW 072 502 12 87

Avond4daagse Schermerhorn

Contactblad

Schermerhorn- Dit jaar is de avond4daagse van 6 t/m 10 juni 2011. De kosten zijn 3 euro per deelnemer. De inschrijving is op maandag 6 juni 2011 mei om 17.45 uur bij de Grote Kerk. We starten alle dagen om 18.15 uur!! En uiteraard is de feestelijke intocht weer op de vrijdag. Let op!! Dit jaar intocht

via Oosteinde. Iedereen die vier dagen gewandeld heeft krijgt uiteraard op de laatste dag weer een mooie medaille. Kun je er dan niet bijzijn dan brengen we hem bij je thuis. We rekenen op goed wandelweer en hopen veel kinderen te zien met de avond4daagse.

St. Jeugdraad Schermerhorn, jeugdraadschermerhorn@ hotmail.com.


31 MEI 2011 | DE UITKOMST | PAGINA 6

MEDISCHE hulpdiensten FYSIOTHERAPIE

SPOEDGEVALLEN

Bij spoedgevallen ’s avonds en ’s nachts (17.00 - 08.00 uur), in het weekend en op feestdagen belt u: voor postcode 14**:

FYSIOTHERAPIE GRAFT-DE RIJP Kinderfysiotherapie Manueeltherapie Sportfysiotherapie Fysio Fit

0299 31 32 33

(huisartsenpost Waterland).

Voor postcode 15**:

075 653 30 00

(huisartsenpost Zaanstreek).

(huisartsenpost Alkmaar).

Tuingracht 7, De Rijp Globdijk 4, Graft Tel: 0299 67 18 77 E-mail: fysioderijp@planet.nl

THERAPIE

FYSIOTHERAPIE

PRAKTIJK VOOR OEFENTHERAPIE MENSENDIECK

FYSIOTHERAPIE “DE SCHERMER” Fysiotherapie Manuele therapie Bedrijfsfysiotherapie

Voor postcode 16** en 18**:

072 518 06 18

Uw bewegingscoach Bedrijfsoefentherapie Zwangerschapsbegeleiding Mirjam van Ouwerkerk Rechtestraat 59b De Rijp Noordervaart 132 Stompetoren Tel 06 54 62 17 80 mirjam.vanouwerkerk@planet.nl www.oefentherapeut.nl

Familieberichten 6UZILYLPR[LOL[ILYPJO[]HUOL[WSV[ZLSPUN V]LYSPQKLU]HUVUaLV\KWHZ[VVY

/74HYZ =HU [V[ ^HZOPQVUaLNLLZ[LSPQR SLPKZTHU+VVYaPQUZ[PT\SLYLUKVW[YLKLU OLLM[OPQPUVUaLWHYVJOPL]LLSHJ[P]P[LP[LU[V[ VU[^PRRLSPUNNLIYHJO[ >PQa\SSLUOLTPUKHURIHHYOLPKISPQ]LU OLYPUULYLU 5HTLUZOL[RLYRILZ[\\Y]HUKL :[)VUPMH[P\ZWHYVJOPL[L.YHM[+L9PQW -76\KLQHUZZLJYL[HYPZ

FYSIO-BALANS TRAINING een conditie verbetering met de “Simple sling” trainingsmethode. Buurtplein 10, 1841 GC Stompetoren Tel: 072 503 93 84 www.de-schermer.nl UITVAART

UITVAARTONDERNEMING J. KLOUS

PERSONENALARMERING

Kunst op de Kansel toe. De voordeur heeft ook een nieuw jasje nodig. Het orgel staat er in alle glorie bij en is weer in zijn oude eer hersteld. Wel zou dit prachtige instrument voor zijn eigen welzijn wat vaker bespeeld moeten worden. Welke echte organist zou zo af en toe met respect voor het oude instrument het stof uit de orgelpijpen willen blazen?

Rechtestraat 60, 1483 BE De Rijp Tel. 0299 67 12 04

PERSONENALARMERING Kromme Horn 38, 1484 EH Graft Tel. 0299 67 12 24

NATUURGENEESKUNDE

DIERENARTS

DIERENKLINIEK DE RIJP Schoener 2, 1483 TP De Rijp Tel. 0299 67 13 66 Inloopspreekuur: Ma., wo. en vr. Van 14.00 tot 14.30 uur Van 18.30 tot 19.00 uur Ook op afspraak. www.dierenkliniekderijp.nl WONENPLUS

STEUNPUNT WONENPLUS Hornplein 8, 1636 XE Schermerhorn Tel. 072 502 04 00 www.aangenaamwonenplus.nl

DE CIRKEL Voetreflextherapie Stressconsult Ineke Poel, Zuiddijk 7 De Rijp Tel. 06 41 74 69 36 www.voetreflex-decirkel.nl PRIKPOSTEN

STARLET DC 072 548 21 10 Openingstijden prikpunten De Rijp: Het Rijperhuis Driemaster 5, ma.- wo.- do.- en vrijdag 08.00 - 09.00 uur Schermerhorn: De Horn Hornplein 8, di.- en vr. 08.45 - 09.00 uur. www.starlet-dc.nl

TANDTECHNIEK

ANITA LEESEMAN TANDTECHNIEK Geopend ma., wo., do. en vr. 09.00 - 17.00 uur (op afspraak) Venbuurt 13, 1483 BV De Rijp, 0299 67 36 03 www.anitaleeseman.nl PEDICURE

KARIN BESSELINK PEDICURE G.G. Schippersstraat 14, De Rijp (achter sporting De Rijp) Mob. 06 11 20 40 45, kadi@kpnplanet.nl Aangesloten bij Provoet met diabetisch aantekening

FAMILIE BERICHTEN Mail: advertentie@de-uitkomst.nl

Marja Geersem, Jacobien Kolk, Dorien Koolen, en Dieneke de Groot. Niet op de foto: Pieter de Hart

Grootschermer - Nog even en dan is het zo ver, want als één van de eerste kerken in Noord-Holland gaan de deuren van het dorpskerkje in Grootschermer open. Om kunstwerken, ingebracht door particulieren, voor de verkoop aan

te bieden. Een deel van de opbrengst komt ten goede aan de kerk voor de nodige restauratie werkzaamheden. Zoals het repareren van het pleisterwerk binnen, maar ook buiten. Ook is hier en daar het voegwerk aan vervanging

Afgelopen zaterdag werden de kunstwerken ingebracht. Dan begint het werk voor de kunstcommissie, alles uitzoeken en een plekje geven. Het is gelukt en het ziet er prachtig uit door de inzet van deze mensen. Om al dit moois te bezichtigen of te kopen gaan de kerkdeuren open in Grootschermer op donderdag 2 Juni tot en met zaterdag 4 Juni a.s. Zij hopen op een goede opbrengst voor een goed doel.

Beeld en tekst: Gre Breedt

De Waterland Zusters Beemster - De Waterland Zusters organiseerde op zondag 22 mei een sponsortocht. Er werd een fietstocht van 30 kilometer gereden om zo sponsorgeld bij elkaar te krijgen voor ‘A Sister’s Hope’. Zij zijn zes vrouwen met maar één missie en dat is zoveel mogelijk geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek naar borstkanker in Nederland. Onderweg was er gelegenheid om wat te nuttigen, bij het Theehuis en Brocante de Witte Poort in de Middenbeemster. De fietsroute startte vanaf het Waterland ziekenhuis, die bracht hun daarna naar de Zeevang en door de Beemster. Na in de Beemster een route te hebben gevolgd

Beeld en tekst: Helmut de Voer

gingen ‘de zusters’ terug naar het Waterlandziekenhuis. De Waterland Zusters zijn Ester, Nathalie,

Jenny, Ingrid, Mieke en Marianne. www.waterlandsezusters.nl


31 MEI 2011 | DE UITKOMST | PAGINA 7

Commissaris van de Koningin Bourgondische bezoekt Graft-De Rijp Beemster smaakt Beeld en tekst: Ad Hodde

Uitleg over de Bouwweg

Graft-De Rijp - De Commissaris van de Koningin in de provincie Noord-Holland, de heer Johan Remkes, heeft woensdag 25 mei een bezoek gebracht aan de gemeente Graft-De Rijp. Na een kennismakingslunch met het college van Burgemeester en Wethouders, bezocht hij samen met hen belangrijke locaties en projecten. Zoals;

het plan Aurora in Westgraftdijk, en de weg die er moet komen vanaf de N244 naar het Villapark De Rijp. Vervolgens ging hij vanaf het Villapark met de boot naar De Rijp, per fiets door De Volger en via Oever-

park De Pauw naar het Gemeentehuis. Daar maakte hij kennis met de Gemeenteraad en ondernemers, en ontmoette de heer Remkes ook het Toeristisch Platform, Cultureel Platform en de Bedrijvenvereniging.

De Potlammetjes Grootschermer - Al zes jaar is dit plekje aan de Kopdammerdijk een opvang en verzorgingshuis voor de potlammeren van boer André. Deze zorgt dan voor melk en wat er verder nodig is. Ook dit jaar werden de lammetjes weer met liefde opgevangen en verzorgt door Chantal, Kelly en Leon Reitsma. In het begin zijn ze nog erg klein, dus werd er een deel van een schuurtje in de tuin tot lammetjes verblijf gebombardeerd. Ze kregen alle vier een naam, Jemk en Max wisten precies bij wie er wat te halen was, die hadden Chantal als favoriet. Zo was het met Kelly die Turbo de fles gaf, terwijl Leon zich om Kira bekommerde. Dit was de laatste dag en het afscheid was dicht bij, want boer André kwam de lammetjes ophalen om naar het land te brengen om daar groter te groeien. Chantal, Kelly en Leon gingen niet mee om ze weg te brengen, dit hadden ze wel een keer gedaan,

naar Frankrijk Tussen de fruitbomen van kwekerij Eerlijk en Heerlijk in Zuidoostbeemster wordt van vrijdag 8 tot en met zondag 10 juli het eerste culinair evenement Bourgondisch Beemster gehouden. Geheel in de stijl van gezellige Franse zomermarktjes, kunnen bezoekers bij tal van kraampjes heerlijkheden kopen om er ter plekke of thuis van te genieten.

de Beemster Bierbrouwers, de fokkers van het (h)eerlijke Beemsterlant Varken, Bram en Aagje met hun oud-Hollands snoep, Bakkerij Raat, de lekkerbekken van Pompoen met Spek, ambachtelijk slager De Wit, Waterlant’s Weelde, imker Van Randen, de ijsmakers van West-Friesland, de koffiebranders van Simon Levelt en d’Oude Backerij met z’n knapperige brood.

De Beemster polder is niet alleen historisch en sociaal-geografisch een uniek gebied, maar ook culinair een verademing. Binnen het omdijkte landschap immers, wordt van allerlei prachtigs geteeld en gekweekt, gefokt en gevangen, gerijpt, gebrouwen en gebakken. Reden genoeg om al die producenten van fruit en groenten, vlees en vis, kaas, bier, brood en nog veel meer lekkers voor één lang weekend bij elkaar te halen. Om van elkaars producten te proeven, want dat doen ze met plezier, maar zeker ook om de consument in alle gemoedelijkheid van een gastronomische markt te laten kennismaken met alle heerlijks.

Al die producenten laten de bezoekers van Bourgondische Beemster niet alleen proeven, maar geven ook tekst en uitleg over hun producten. Zo valt er niet alleen veel te genieten in de fruittuinen van Eerlijk&Heerlijk, maar ook nog wat te leren. Voorts is er muziek en valt er van alles te beleven voor de kinderen, die zelf hun pizza’s kunnen samenstellen!

Want wat is er mooier dan een bord te pakken en dat vol te laden met vlees dat ter plekke wordt gebraden, of vis zo vers als ‘t maar kan? Wat wekt meer de eetlust op dan brood dat ter plekke wordt gebakken, fruit dat je tegemoet glimt en geurige kaas van om de hoek. Om kostelijke fruitdrankjes niet te vergeten, of natuurlijk een heerlijk fris biertje uit de Beemster of zelfs een goed glas champagne!

Beeld en tekst: Gre Breedt

maar toen sprongen de lammetjes uit de boot in het water, want ze wilden bij hun blijven. Het was nog een hele klus de

beestjes weer in de boot te krijgen. Maar volgend jaar willen de zussen en hun broertje weer graag voor nieuwe potlammetjes zorgen.

Bourgondisch Beemster vindt plaats van vrijdag 8 t/m zondag 10 juli, steeds van 16.30 tot 22.00 uur. De locatie is Fruitkwekerij Eerlijk en Heerlijk, Purmerenderweg 26A, 1461DB in Zuidoostbeemster, tel. 0299 – 684012. Reserveren voor het culinaire evenement is noodzakelijk en kan via www.bourgondischbeemster.nl. Met het entreebewijs (5 euro voor volwassenen, 3 euro voor kinderen) ontvangt iedereen een ludieke tas met eetgerei voor de picknick. Op de site is ook het volledige programma te vinden, alsmede de lijst met deelnemers. ‘Als ik dat weekend niet op een Bourgondisch marktje in Frankrijk zat, smulde ik zeker mee in de Beemster!’ Jurriaan – Over de Tong – Geldermans, culinair redacteur

Het kan allemaal, want initiatiefnemers Vera van Berge (Fruitkwekerij Eerlijk en Heerlijk), Sandra Olij (Champagne&Co) en Alie Verhoeven (Xponent) hebben een keur aan Beemster producenten uitgenodigd: de kaasmakers van Beemsterkaas,

De Rijp - Op de Actiedag 2011 van Openbare basisschool de Tweemaster uit de Rijp stond donderdag 19 mei een sponsorloop voor Unicef centraal. Alle leerlingen van de school (185) probeerden zo veel mogelijk geld binnen te halen door middel van de sponsorloop. Ze hebben de afgelopen weken sponsors gezocht, die hun hetzij via een bedrag per rondje, of via een maximum bedrag willen sponsoren. Een deel van de opbrengst gaat ook naar de school. Tot nu toe hebben zij met een deel van de opbrengsten van de actiedagen mooie projecten kunnen financieren, zoals het opknappen van het schoolplein, de bibliotheek en de aula. De sponsorloop heeft in totaal 4.000 euro (!) opgebracht, afgelopen vrijdag is een cheque van 2.000 euro overhandigd aan een vertegenwoordiger van Unicef.

Cheque

S

PDVWHULQ'H5LM 'HNLQGHUHQYDQREVGH KHEEHQYRRU8QLFHI RS

€ 2.000,-

HQ

ED

UHEDVLVVF K

RR

O

Sponsorloop voor Unicef

ELMHONDDUJHUHQG

GHPDVWHU

De start van de sponsorloop van Groep 5

Beeld en tekst: Ad Hodde


31 MEI 2011 | DE UITKOMST | PAGINA 8

V e r s t a n d

v a n

L e k k e r

V l e e s

Sateetje met De lekkerste sateetjes maakt u zelf, op de barbecue. Met het allerbeste satĂŠvlees, gemarineerd in een exotische kruidenmelange. Even garen op het vuur, een schep romige satĂŠsaus erbij en smullen maar! Bij ons krijgt u die saus er gewoon gratis bij. Een BBQ-koopje noemen we dat. Lekker voor Hemelvaartsdag. Of voor iedere andere dag van de week.

met GRATIS BBQ-lot

BBQ-KOOPJE

Bij 500 gram satĂŠvlees

GRATIS 250 gram satĂŠsaus

Wraps met gerookte kip, alfalfa en chili

GRATIS 100 gram eiersalade SPECIAL

Haas op stok

2

25

4L[aVUULWHULSLUILUQLQLLPNLU Meer weten? Bezoek www.metdezon.nl LULYNPLSL]LYHUJPLY en bereken jouw voordeel! 4L[aVUULWHULSLUILUQLzuinigLUzelfstandig.Lasagne per portie

398

Rijkgevulde tonijnsalade

150 gram

100 gram

129

Benodigdheden: tHSBNHFSPPLUFLJQJOSFFQKFT tCPTVJUKFT tUPSUJMMBT tFFUMFQFMT[PFUFDIJMJTBVT tCBLKFBMGBMGBĂ‹HSBN t$PDLUBJMQSJLLFST Bereiding .BBLEFCPTVJUKFTTDIPPO IBMWFFS[FJOEF MFOHUFFOTOJKEJOEVOOFSJOHFUKFT #FTUSJKLEFUPSUJMMBTNFUEFDIJMJTBVTFOWFSEFFM EFCPTVJ BMGBMGBFOEFHFSPPLUFLJQFSPWFS IFFO #SFOHIFUHFIFFMPQTNBBLNFUQFQFSFO[PVU 3PMEFUPSUJMMBTPQFOTUFFLEF[FWBTUNFUEF DPDLUBJMQSJLLFST 4OJKEFMLFUPSUJMMBTDIVJOJO[FTQMBLLFO

Aanbiedingen gelden van 30 mei t/m 4 juni 2011

Han de Vries uw Keurslager Driemaster 7 - De Rijp tel. 0299 67 13 39 Rijperweg 54 - Middenbeemster tel. 0299 68 50 15

EORN EORN

%ORN6WXFDGRRUVEHGULMI 9DQWUDGLWLRQHHOWRWPRGHUQ 9RRUDOXZELQQHQHQEXLWHQZHUN

:::%/2.678&1/_'(5,-3_7(/_)$;

- Lankelma pionier in grondwatertechniek - Gespecialiseerd in bronnen boren t.b.v. energieopslag in de bodem. - Ook voor particulieren Lankelma Grondwatertechniek B.V. | Nekkerweg 71 1461 LG Beemster | Tel: 0299 411 011 | www.lankelma.nl

Een nieuwe Beemsterbron? DE GEMEENTE BEEMSTER IS OP ZOEK NAAR

Lekker varen?

Ook op het water gelden regels! Graft-De Rijp - De zomer komt er aan. De laatste maanden hebben we al volop kunnen genieten van heerlijke temperaturen. De bootjes zijn weer opgeknapt en in het water gelaten. Varen is natuurlijk erg leuk, daar kan je van genieten. Iedereen op zijn of haar eigen manier: met de kano, roeiboot of motorboot, met een groep of alleen. Als het weer het even toelaat, neemt de drukte op het water ook toe. Houdt iedereen zich aan de regels op het water en aan de waterkant, dan blijft het ook voor iedereen genieten. De politie houdt toezicht op de naleving van de regels. De afgelopen weken hield niet iedereen zich aan de regels. Dat bleek uit controles bij de Mieuwijdt. De boten gingen bijvoorbeeld te hard, waren niet voorzien van een registratienummer

Door zonnepanelen op je dak te plaatsen, ben je je eigen energieleverancier.

+L=VSNLY.(+L9PQW

500

Gegrilde boterhamworst

150

Metdezon zet je energierekening op â‚Ź 0,-

www.zonnepanelen.nl LUILYLRLUQLVWIYLUNZ[

Filetlapjes diverse smaken 4 voor

Wij koelen onze drankjes Bespaar op waar je veel van nodig hebt.

4LLY^L[LU&.HUHHY

VOOR KOEKENPAN OF BARBECUE:

Bij 150 gram rosbief

100 gram

RECEPT VAN DE WEEK

doet ook de was Metdezon!

of werden bestuurd door veel te jonge bestuurders. De politie heeft deze keer alleen waarschuwingen uitgedeeld, maar gaat de komende periode ook bekeuren. Wat zijn de regels? De schipper moet in het bezit zijn van een vaarbewijs en minstens 18 jaar oud zijn als de boot harder dan 20 km/u kan varen. Kinderen tussen de 12 en 16 jaar oud mogen alleen een motorboot besturen als die niet harder kan dan 13 km/u en onder de 12 jaar mogen zij helemaal geen motorboot besturen. Een snelle motorboot moet een registratienummer, blusapparaat, zwemvesten en een dodemansknop hebben. Net als op de weg geldt ook op het water dat een boot be-

sturen onder invloed van alcohol een misdrijf is. Boetes Voor het varen met drank op geldt een minimale boete van ₏ 220. De maximale vaarsnelheid overtreden betekent een boete van minstens ₏ 60 en als iemand die nog geen 18 jaar is een boot bestuurt die harder kan dan 20 km/u riskeert hij of zij een boete van ₏ 130. Melden helpt Woont u aan het water of vaart u zelf en ergert u zich aan een boot die te hard vaart of teveel geluid maakt, neem dan contact op de politie servicelijn (0900 – 8844). Een goed signalement van de betrok- kene(n) en de boot helpt daarbij.

NIEUWE NEUTRALE ENERGIEBRONNEN. BRONNEN UIT DE KENNIS VAN HET VERLEDEN EN DE WETENSCHAP VAN NU. SPREEKT HET U AAN, NEEM DAN CONTACT MET ONS OP: REDACTIE@DE-UITKOMST.NL


31 MEI 2011 | DE UITKOMST | PAGINA 9

TEKST EN BEELD: BEELDEND VERMOGEN.EU

ENERGIE NEUTRAAL Met het project de nieuwe Beemster Bron gaat de gemeente Beemster op zoek naar nieuwe neutrale energiebronnen. Bronnen met de kennis uit het verleden en de wetenschap van nu. Het komende halfjaar zal DE UITKOMST u meenemen op deze zoektocht en nodigt u uit om te reageren. U kunt ook uw ideeën bij ons aanleveren. DE UITKOMST schrijft, in de periode van januari tot juni 2011, 9 artikelen over verschillende thema’s. Ons zesde artikel is het verslag van een gesprek over kaas en duurzaam produceren met CONO Kaasmakers Corine Kroft en Arthur van Esveld.

De nieuwe Beemsterbron Er was een tijd dat ondernemers en agrariërs in de Beemster gebruik maakten van energiebronnen die als het ware voor het oprapen lagen. Koeien gaven warmte die in de winter de slaapzolder aangenaam maakte, de wind zorgde ervoor dat molens de polder droog hielden, hout en turf vulden de kachels en ruim een eeuw geleden vonden een paar slimme ondernemers het brongas. Gas dat zo maar uit de grond kwam, opgevangen werd in ketels en er voor zorgde dat een boerderij energie verkreeg. Nu gebruiken we overwegend fossiele brandstoffen, grootschalig geproduceerd. Het energiegebruik is te vanzelfsprekend geworden en de schadelijke gevolgen ervan zijn zichtbaar in het milieu. Iedereen is er van overtuigd dat we zo niet door kunnen gaan en op zoek moeten naar alternatieven.

INTERVIEW

Stremsels en wrongels De Conokaasfabriek maakt al meer dan 110 jaar kaas van melk uit de Beemster en wijde omgeving. Tankwagens brengen iedere dag 750.000 liter melk van de boer naar de kaasmakerij. Door de toevoeging van zuursel en stremsel wordt van de melk wrongel gemaakt, waaruit door middel van draaiende messen de eerste wei er uit gehaald wordt. Zuursel is een concentraat van melkzuurbacteriën die melksuikers omzet in melkzuur. De wrongel wordt na een aantal bewerkingen uiteindelijk kaas. “Het is allemaal mensenwerk” zegt Arthur, productieleider bij de kaasmakerij. “ De kaasmakers zijn erg belangrijk. Zij werken met kennis, ervaring en intuïtie. En hun ogen. Zij zien hoe de wrongel er uit ziet en hoe die gesneden moet worden. Melk en kaas zijn natuurproducten. De melk wordt beïnvloed door het voer dat een koe eet. Dat kan dus per seizoen en per boer verschillen en is de basis van de smaak van de kaas. De melk komt rauw binnen en moet een aantal behandelingen ondergaan, zoals het inactiveren van enzymen en het onttrekken van een deel van het vet. Zo krijg je kaas van verschillende vetgehalten, 20%, 35% en 48%. De room die onttrokken is wordt door Ben en Jerry’s tot ijs gemaakt voor heel Europa.” Stremsel is een enzym uit de maag van nuchtere kalveren. Die moeten daarom vlak na hun geboorte geslacht worden. Stremsel zorgt ervoor dat de eiwitten in de melk gaan samenklonteren tot wrongel. “Er zijn tegenwoordig ook plantaardige stremsels, die gebruiken we voor onze biologische kaas”, zegt Corine. Corine is verantwoordelijk voor de communicatie van de Cono en voor duurzaamheid. “ En door verschillende zuursel toe te passen krijgen we verschillende smaken. Onze vlaskaas is bijvoorbeeld wat zoeter dan andere kazen.” Kaas maken blijft een ambacht, ondanks de grootte van de Cono, waar meer dan 140 mensen werken in 3 ploegendiensten en iedere dag 6.336 kazen gemaakt worden. Blije koeien De Cono hanteert samen met Ben en Jerry’s het zogenaamde Caring Dairy programma. Dat is een programma voor duurzame veehouderij. De koeien lopen zo lang mogelijk buiten in de wei. Boeren krijgen daar een extra vergoeding voor. Het gaat bij Caring Dairy om Blije boeren, Blije koeien en Blije aarde. “ Wij bieden onze boeren kennis aan door het organiseren van meer dan 150 workshops over duurzaamheid per jaar”, vertelt Corine. “Iedere boer volgt 3 workshops per jaar. Samen met collega’s en met experts, bekijkt de boer welke maatregelen hij of zij kan nemen om het bedrijf te verduurzamen. Na iedere workshop stelt de boer een actieplan op en doet jaarlijks aan ons verslag over de vooruitgang naar duurzaamheid.” Het Caring Dairy programma is in 2003 ontwikkeld door ijsmakers Ben & Jerry’s en in 2008 grootschalig uitgerold door Beemster Kaas. Het programma wordt ondersteund door WWF, Natuur en Milieu, Solidaridad en Landschap Noord-Holland. Op Ben en Jerry’s bekers staat het Fair Trade logo. De keten Cono is druk bezig om de keten van melk tot kaas en van boer tot consument te verduurzamen. Dat gebeurt dus door boeren te helpen bij hun bedrijfsprocessen, maar ook de melkrijders passen in de duurzaamheiddoelstelling. De chauffeurs passen het nieuwe rijden toe, dus maken zo efficiënt mogelijk gebruik van hun brandstof. “Binnenkort komt bij een van de rijders een nieuwe wagen,” zegt Arthur, “die rijdt op gas. Wij stimuleren dus iedereen om mee te doen. De boeren krijgen bijvoorbeeld 50 cent per 100 kilo melk extra als zij de koeien in de wei laten lopen. Daardoor kunnen zij zich natuurlijk gedragen en zelf hun eten ophalen naar behoefte. Dat ze al vroeg buiten lopen is terug te proeven in de smaak van de kaas. Verpakken doen we niet zelf maar we zien er op toe dat ook dat verantwoord gebeurt. We krijgen regelmatig een audit, controles door externe deskundigen, om te beoordelen of we het nog wel goed doen.” Des Beemsters Een paar jaar geleden heeft de kaasmaker een nieuwe poedertoren neergezet. Door sommigen beoordeeld als lelijk en horizonvervuiling, door anderen geprezen om de architectonische kwaliteiten, onder meer door de transparantie van het gebouw. Het is ontworpen door de architect Bastiaan Jongerius en hij is nu ook aan het tekenen voor

ONZE MOOISTE PLEK: “BOVENOP DE POEDERTOREN VAN DE CONO.”

de volgende nieuwbouw. “De volgende uitbreiding is nodig om ook in de toekomst op een duurzame wijze hoogwaardige kaas te kunnen maken, gericht op het verwerken van grotere hoeveelheden melk omdat straks het melkquotum dat boeren nu nog hebben vervalt. Het mooie van het ontwerp is dat het past in de kopergravure. Het zorgt ervoor dat de oude verkaveling weer terugkomt door dat een van de sloten weer open gegraven wordt,” vertelt Corine. “Het lukt ons jammer genoeg nog niet om het gebouw helemaal cradle to cradle te maken. Sommige grondstoffen kunnen we nog niet hergebruiken, maar de nieuwe kaasmakerij krijgt bijvoorbeeld een zuilenrij van pilaren gemaakt van een duurzame houtsoort. En het proces zal zo zijn dat we water kunnen hergebruiken, onze eigen energie winnen en dat we onze warmte en koude kunnen opslaan en gebruiken wanneer dat nodig is. Melk bestaat bijvoorbeeld voor 90% uit water, dus als we uit 10 liter melk 1 kilo kaas halen dan blijft er 9 liter water over dat we kunnen gebruiken om te spoelen en te reinigen.” De bouw van de kaasmakerij start, naar verwachting, in 2012 en duurt ongeveer 1,5 jaar. Daarna nog 1,5 jaar proefdraaien en vanaf 2015 kan de nieuwe fabriek draaien. Urgenda De Cono wordt in haar proces begeleid door St. Urgenda, een organisatie die organisaties en bedrijven begeleidt bij de transitie naar duurzaam ondernemen. Ook organiseert Urgenda regelmatig publieksacties. “Je hebt nooit zelf alle expertise in huis,” menen Corine en Arthur, “Urgenda heeft een toegevoegde waarde door ons steeds de goede vragen te stellen. Het is prettig dat een derde partij meekijkt over onze ideeën hoe we met afvalwater omgaan, met zonne- en windenergie en of we biovergisting kunnen integreren in onze processen. Dat laatste is afhankelijk van het mestoverschot. In de Beemster is dat niet zo groot om dat de boeren relatief veel land hebben waar ze de mest over kunnen uitrijden, maar als we straks grotere bedrijven krijgen dan komt er misschien wel een overschot.” CONO Kaasmakers. De kaasmakerij zit aan de Rijperweg 20, telefoon 0299 68 92 00. De website is www.cono.nl. Achter de fabriek is de kaaswinkel voor particulieren, open van dinsdag tot vrijdag van 8 tot 16 uur, op zaterdag 8.30 tot 13 uur en op maandag gesloten.


31 MEI 2011 | DE UITKOMST | PAGINA 10

E X P O S I T I E S

T O N E E L

C A B A R E T

A G E N D A

C O N C E R T

kalender

Kerk te Kijk, 150 jaar St. Bonifatius De Rijp De Rijp - Museum In ’t Houten Huis te De Rijp heeft vanaf 2 juni t/m 28 augustus een bijzonder jubileum expositie in de galerij gewijd aan het 150-jarig bestaan van de parochiekerk Sint Bonifatius. De expositie laat diverse objecten en beelden zien over het gebouw en wat daarbinnen plaatsvindt. Omdat de meeste objecten een vaste verbondenheid hebben met het gebouw zijn deze met beelden en tekst in de expositie opgenomen. Het zwaartepunt van de expositie wordt daarom gevormd door de explicatie van de zeven sacramenten binnen de kerk. Dit zijn symbolische handelingen die worden toegediend in de kerk en door de Kerk als gemeenschap. De expositie wordt begeleid door een muzikale diacollage van het leven van de kerk en zijn interieur.

Nico Koster te gast bij Rogier Jonk Moderne en historische kunst ontmoeten elkaar Grootschermer - Nico koster maakte unieke foto’s van John Lennon en Yoko Ono in het Amsterdamse Hilton hotel. Hij exposeert deze samen met de beschilderde houten reliëfs en beelden van Rogier Jonk die zijn inspiratie haalde uit de popart. De expositie is te bezichtigen op vrijdag 3 juni van 19.00 tot 21.00 uur. Zaterdag 4 juni en zondag 5 juni van 12.00 tot 17.00 uur.

Ter gelegenheid van het jubileum wordt er ook het gedenkboek De Kerkkroniek uitgeven vol historische feiten, veel anekdoten en prachtige foto’s, welke o.a. in de museumwinkel te koop is. Openingstijden: Dinsdag t/m zondag van 11.00 - 17.00. Museum In ‘t Houten Huis, Tuingracht 13 De Rijp museum@houtenhuis.nl, www.houtenhuis.nl.

Noordeinde 15, Grootschermer, tel. 06 51 52 72 43. www.rogierjonk.nl

AGENDA Donderdag 2 juni: Hemelvaartsdag, open dag in Onder de Linden! De Open Dag op 2 juni, Hemelvaartsdag, is een begrip in de Beemster. En Onder de Linden doet daar inmiddels ook al weer heel wat jaren aan mee. Op deze dag zijn de deuren van dit kleine theater van 10.00 tot 16.00 uur geopend voor belangstellenden. Aangezien het cultureel programma van Onder de Linden altijd heel gevarieerd is, biedt ook deze dag voor elk wat wils. Er wordt uiteraard geen entree gevraagd en de koffie staat klaar! Op deze dag kunt u een beknopt overzicht krijgen van het programma 2011-2012 waarin u kunt lezen dat in het nieuwe seizoen weer vele bekende en ook minder bekende artiesten naar het cultureel centrum van Middenbeemster komen. In de ochtend is er om 10.30 en 12.00 uur een korte voorstelling voor kinderen tot 6 jaar. Dit betreft de ‘tafelvoorstelling ‘ Fiet wil rennen door Potitco, naar het boek van Bib Dumon Tak en Noëlle Smit. Deze voorstelling wordt begeleid met leuke

Versieren met materiaal uit de natuur voor 5-7 jaar

Feestelijke oecomenische viering De Rijp Zondag 5 juni aanstaande om 10.00 uur is er in de Sint Bonifatiuskerk een speciale oecomenische viering. De parochiekerk bestaat 150 jaar. Dat willen we niet alleen intern vieren,maar deze zondag staat in het teken van de grote oecomenische gemeenschap van onze dorpen. Thema: “ Zie, ik maak alle dingen nieuw”. Voorgangers: Ds.Menso Rappolt, Marianne Yspeert en Luis Weel. De zang wordt verzorgd door het Protestants Gemengd Koor o.l.v. Ria Ott. Jongerenkoor ‘Arrival’ komt naar De Rijp De Sint Bonifatiuskerk bestaat 19 juni as. 150 jaar. In de voorbereidingsweken, op weg naar het jubileum, is er elke week een speciale viering in de kerk. Komende zondag 19 mei om 10.00 uur zal het jongerenkoor Arrival uit de Wieringermeer de viering verzorgen. Deze enthousiaste groep jongeren van 16 tot 30 jaar zal moderne eigentijdse liederen zingen, ondersteund door hun eigen combo.Het 40 leden tellend koor ordt regelmatig uitgenodigd om in andere kerken te zingen. Het thema voor deze speciale jongerenviering is. Wat moet ik doen… en hoe? Kan ik het alleen? Het zal ongetwijfeld een heel andere maar zeker aansprekende Viering worden en stof tot nadenken geven. Kom je ook? De toren van onze kerk staat

V R I J E T I J D S B E S T E D I N G

De Rijp - IVN-Waterland organiseert zondag 5 juni a.s. een activiteit voor kinderen van 5 tot 7 jaar waarbij de kinderen spelenderwijs de natuur gaan ontdekken. In de Eilandspolder bij het Uilenbosje gaan we met de kinderen op zoek naar van alles in de natuur waarmee je je kunt te versieren. Graag vooraf aanmelden. Aanvang 11.00 uur, duur ongeveer 1,5 uur. Bijdrage: € 1,- per kind. Aanmelden: www.ivn.nl/waterland. Meer info: Janneke van Dalen, tel. 0299 67 16 18/sint-jan@quicknet.nl.

liedjes en dansjes die samen met de kinderen worden gedaan. Vanaf 14.00 uur kunt u in Onder de Linden terecht voor jazz door onze vaste jazzman Peter Engelenberg en een combo. Bovendien is het werk van exposant Christine Brandenburg nog te bekijken. Al met al een gezellige dag waar iedereen gewoon binnen kan lopen om het nieuwe programma in te zien en de sfeer te proeven. Tot dan! Zie voor meer informatie www.onderdelinden-beemster.nl

E N

C R E A T I E F

Workshops &

B E Z I G

intussen fier rechtop. Maar er is nog heel wat nawerk om alles voor 19 juni Er weer spik en span uit te laten zien, Het gaat lukken. Informatie over het koor: arrival.zingt.nl. Ontdek De Eilandspolder vanaf het water IVN Waterland houdt op zondag 5 juni 2011 weer een ongeveer 2 uur durende vaartocht in De Westelijke Eilandspolder. We varen in een open rondvaartboot, fluister stil, met twee gidsen die het gebied op hun duimpje kennen. Tijdens de tocht krijgt U te horen over het ontstaan en het gebruik van het gebied. Verder wordt er aandacht besteed aan de plantenwereld en de samenhang in de natuur tussen flora en fauna. Neem een verrekijker mee want op dit moment is het broedseizoen van de weidevogels. Wees er snel bij, want er zijn maar een beperkt aantal plaatsen. Op het water is het altijd wat kouder, dus hou daar rekening mee met kleding. Waterdichte schoenen zijn aan te bevelen. Heeft u geen kijker, dan kunt u er een van ons lenen. De boot is overigens ook geschikt voor rolstoelgebruikers. Locatie: ligplaats bij Hotel de Rijper Eilanden, Zuiddijk 2a, De Rijp. Informatie en aanmelden: Frans Konijn, info@degouw.nl onder vermelding van vaartocht IVN Waterland of telefonisch: 06 21 98 69 70. Zie ook: www.ivn.nl/waterland.

Z I J N

I N

D E

O M G E V I N G

THEETUIN JOSEPHINE

DE WITTE POORT

TAART EN TOET

KINDERWORKSHOPS

Open Dag Beemster Open 10-18 uur tijdens Open Dag Beemster. Even uitrusten met verse kruidenthee en biologische taart (7 soorten). Natuurtuin, zonneterras, overdekt terras bij regen. Purmerenderweg 196, Z.O. Beemster, 432156, www.theetuinjosephine.nl. Ook open 26/6, 9/7, 13/8, 28/8, 14-18u.

Beemster Open Dag, Op donderdag 2 juni van 10 tot 16 uur. “Met talloze gezellige informatieen kadootjes stands, expositie, theetuin, brocante.

Plan met je vriendinnen, collega’s, gezin een workshop High Tea/ taartbekleden/Marokkaans of Italiaans koken. Of houd je familiedag bij ons en bak zelf je koekjes/taartje voor bij de thee/koffie of kook een compleet diner. Of maak een vaderdagtaart. Info en inschrijven: Saskia Stolk 06 44325476, info@taartentoet.nl www.taartentoet.nl

Beemster Open dag op 2 juni inloopworkshops voor kinderen Beschilder een bord maak een windmolen. Speurtocht op de boerderij. Presentatie van kraamcadeaus en workshops voor kinderen en volwassenen en Kinderworkshop Vrolijk zomerschilderij 25 juni, aanvang 10.30 uur Meer info: www.suusatelier.nl

06-30191054. De Witte Poort, Rijperweg 118, Middenbeemster www.dewittepoort.nl

GEEFT U WORKSHOPS? Zet het in de Uitkomst advertentie@de-uitkomst.nl


31 MEI 2011 | DE UITKOMST | PAGINA 11

COLUMN

Verdwaald PU+L9PQW Ellen Verdwaald woont in De Rijp en kan zich op een leuke manier verbazen over de dingen om haar heen. Haar eigen leefomgeving - de supermarkt, school, werk of straat - is haar onuitputtelijke inspiratiebron. Ze schrijft daar herkenbare stukjes over die u maandelijks als columns kunt lezen.

Vrolijkheid hangt in de lucht Opluchting bij alle eindexamenkandidaten, het examen zit erop! Geen gehang meer boven de boeken en geen gezucht bij moeilijke vragen, maar eventjes tijd om te ontspannen, in afwachting van de examenuitslag half juni. In gedachten zie ik het college van B&W al door de met vlaggen versierde straten lopen tijdens de buurtschouw. Dat wordt vast een heel vrolijke wandeltocht. Een warm onthaal van onze Burgemeester en haar wethouders op 6 juni a.s. in de Oude Kern; op 27 juni in De Rijp Oost en op 4 juli in De Rijp West zou toch te realiseren moeten zijn? Misschien is ’t leuk om de boel feestelijk te omlijsten met wat muzikale klanken, door alle jongere bewoners met hun unieke Disco’s muziekspeler - van de Plus - op te trommelen en hen hetzelfde nummer uit de hitlijst te laten afspelen. Op school hebben we afgelopen week, tijdens de lunch, het swingende nummer ‘Wie is Loesje’ van Tony Junior & Nicolas Nox ingestudeerd. Dit is een fantastische remix van de oorspronkelijke muziekhit van de Ramblers (van ruim 70 jaar geleden). Tom heeft het liedje meerdere keren (uit zijn hoofd) aan mij voorgezongen .. ‘Wie is Loesje? Wie is toch dat snoesje? Loesje, is het meisje van de drummer van de band. Daar gaat Loesje, met dat leuke bloesje. Loesje vindt de drummer toch zo’n echte leuke vent’. Binnen no-time had Indy de juiste danspasjes voor dit lied bedacht. De stemming zat er goed in. Terwijl andere kinderen de nieuwe pluche pop van Tom (genaamd Pat, van Buurman en Buurman -U weet wel, die 2 grappige klus-

Zestien kunstenaars ‘te gast’ bij Elly Hoek Beeld en tekst: Ad Hodde

figuurtjes van klei- die de hoofdpersonen vormen in de gelijknamige poppenanimatieserie én van de nieuwe theaterproductie) mochten bewonderen, kreeg ik een visioen van een feestelijke buurtinspectie. Ik zag het helemaal voor mij: inwoners verkleed als de klussende buurmannen ‘Pat & Mat’ en dansende kinderen die de commissie van B&W toezingen tijdens de aankomende buurtinspecties. Natuurlijk moet de tekst een beetje aangepast worden, want wie kent er in De Rijp een Loesje? Als vanzelf kwamen de woorden op papier: “Wie is Rietje, wie is toch dat grietje ...” Deze tekst verdient nog wat serieuze aandacht. Met hun muziekspeler op zak galoppeerden Indy en Karlijn ritmisch en lachend over het schoolplein. Een prachtig gezicht. Zelf kwam ik ook niet meer los van ons ingestudeerde lied. Tot een volle windvlaag in mijn gezicht mijn gedachten op orde bracht. Er waren anderen die meer lol hadden dan wij. Buiten De Rijp waren ze aan het gieren! De geur van verteerde dierlijke uitwerpselen heeft mij de hele verdere dag achtervolgd en mij uiteindelijk de Plusmarkt ingedreven. Tijdens het gegoochel met sinaasappelen bij de nieuwe fruitpers kwam het

V.l.n.r. Elly Hoek-de Reus, Marianne Visser-Singels, Tineke Stoop

Graft - Zestien kunstenaars toonden zondag 22 mei hun werk in de galerie en beeldentuin van Elly Hoek. De Beeldentuin is al enkele jaren een begrip in Graft de Rijp en omgeving. Alleen op zondag 22 mei gingen er boten naar het eiland om daar de jaarlijkse eilandexpositie te bezoeken. Veel kunstenaars waren zelf aanwezig om hun werk te promoten. Na de expositie ontvangt Elly u graag in haar Galerie ‘De Eilandspolder’ die tot eind juli geopend is.

vrolijke wijsje van ‘Loesje’ spontaan weer terug in mijn hoofd. Op weg naar huis heb ik geprobeerd de stank te negeren. Immers, met eindelijk regen op komst hadden die meststrooiers recht op hun eigen feestje. Als tegengas ben ik hardop gaan neuriën. Dit keer was ik echt in een poep en een scheet thuis!


31 MEI 2011 | DE UITKOMST | PAGINA 12

MARTIN GAUS Hondenschool Jottem! 0299 67 30 10 www.hondenschool-jottem.nl SCHERMERHORN KACHELS. Biedt Gas, Hout en Hout/CV kachels aan. Internet is onze winkel. www.schermerhornkachels.nl

Raadhuisjes kunt u opsturen via www.de-uitkomst.nl

PROTESTANTSE GEMEENTE Zondag 5 juni, R.K. Kerk Rechtestraat De Rijp Oecumenische viering Raad van Kerken Graft-De Rijp i.v.m. het 150 jarig bestaan van de R.K. Kerk. Aanvang: 10.00 uur. Voorgangers: Ds. M. IJspeert, Pastoor L. Weel en Ds. P.M. Rappoldt. M.m.v. Gemengd koor Graftdijk o.l.v. Ria Ott. Nieuw Arti, PopArt en de Rijper IJsclub komen OUD PAPIER ophalen op: zaterdag 4 juni tussen 9.00 en 12.00 uur. Zie ook WWW.POPART-KOOR.NL LIJSTENMAKERIJ ga naar Schermeerstraat 13A, Stompetoren 06 - 50 25 55 90 of WWW.INLIJSTSERVICE.NL mail: info@inlijstservice.nl KOM KIJKEN OP DE OPEN DAG 2 JUNI in mijn atelier naar olieverfschilderijen, aquarellen, stadsgezichten, landschappen etc. Atelier Albert Splinter, Jisperweg 51 Westbeemster

KOSTER WELLNESS. Verkoop en plaatsen van echte Amerikaanse spabaden. Voor meer informatie: 06 34 17 95 83. WWW.KOSTERWELLNESS.NL

HEEFT U TIJDELIJK RUIMTE NODIG? Huur dan een opslag CONTAINER. Deze zijn te huur per week. Ook kunt u als u geen ruimte heeft er een huren op ons terrein voor de opslag van onder andere meubelen e.d. Van Ammers transporten en container verhuur BV. Tel. 0299 67 47 05.

DE BOETSERIE, waar u creatief bezig kunt zijn met klei. Voor: cursus, workshop of kinderfeestje. WWW.POPPENATELIERDE BOETSERIE.NL

TENTOTWO horlogeservice. Reparaties, vernieuwen van batterij, glaasje of armband. Boeijerstraat 138, De Rijp, 06 53 16 57 17.

TM TUNING 06 15 06 66 94 motoren Crossmotoren Qauds Scooters Onderhoud reparatie in/verkoop van nieuw en gebruikt. WWW.TMTUNING.NL De Volger 13b, 1483 GA De Rijp

IEDERE DAG OPEN

Open Dag Beemster bezoeken op 2 juni? Kom dan even aan op de Middenweg 11 te Noordbeemster. Leuke FOTOIMPRESSIE BEEMSTER-SCHOONHEDEN. hemelsvaartdag 10.00 u - 17.00 u.

´ œWLVPHDOOHVPLMQÀWQHVV¾

WWW.SPORTINGDERIJP.NL

Wandel-Puzzeltocht groot succes Beeld en tekst: Ad Hodde

Badkamerrenovatie Vernieuwen van uw goot Rioolontstopping met hoge drukspuit Plaatsen van douche, bad-,toilet en wastafelcombinaties. Advies van de echte vakman, gratis offerte en geen voorrijkosten.

1HWHYHQDQGHUV Net even anders ! Telefoon (0299) 684608 7HOHIRRQID[ Fax (0299) 684833 0RELHO Mobiel 06-22994744 =XLGHUZHJ*$:HVWEHHPVWHU Zuiderweg 10 - 1464 GA Beemster ORRGJLHWHUVEHGULMIFRU#KHWQHWQO

Vanaf 1 juni 2011 zijn de openingstijden van SYLKA-MODE gewijzigd in: di/za - 10.00 - 16.00 uur. (Maandags gesloten).

PAARDENDEKENS wassen en waterdicht maken. 0621 42 88 29. www.paardendekenswassen noordholland.nl

'(5,-3

KOSTER WELLNESS. Infraroodsauna showroommodel voor 2 personen met kleurentherapie gemaakt van cederhout. Nu voor â‚Ź1250,- bezorgt en geplaatst. 06 34 17 95 83.

FEESTJE? Sweder-Audio-Show Disco, Soul, R&B, 70-80-90’s Info/boekingen: 0621 42 43 82

KOSTER TUININTERIEUR. Voor sierbestrating, herbestrating, schuttingen, overkappingen en tuinhuisjes. Bel voor een vrijblijvende offerte: 06 34 17 95 83. www.kostertuininterieur.nl

63257,1*Š

C O L O F O N

Bram, Judith en Lisa, winnaars laarswerpen

De Rijp - De jubilerende Rijper IJsclub heeft zondag 29 mei een gezellige Wandel-Puzzeltocht door het dorp georganiseerd. De start en finish was voor de 300 deelnemers aan deze tocht bij CafĂŠ Oudejans. Zij moesten in het dorp verschillende vragen en opdrachten uitvoeren. Een bijzondere opdracht was het z.g. ‘ijs-sjoelen’, het schuiven met ijsblokjes op een sjoelbak. Maar ook het balgooien, klompschieten, laarswerpen, schaatsraden en zakvoelen waren leuke opdrachten. Sommige vragen waren zelfs voor geboren Rijpers nog moeilijk te antwoorden. De uitslag van de Wandel-Puzzeltocht zal later in de week bekend worden gemaakt. Bij het Klompschieten waren de winnaars:1e Richard Redder - 2e Nico Tromp - 3e Gerry Huider Bij het laarswerpen: 1e Bram Smit - 2e Lisa Scholten - 3e Judith Dompeling

RAADHUISJES BON

Uitgeverij: de Uitkomst bv Westdijk 40 1464 PC Westbeemster Tel: 0299 67 22 74 Fax: 0299 67 22 68 Redactie: redactie@de-uitkomst.nl Advertentie verkoop: Trees Schouten Pauw advertentie@de-uitkomst.nl Fotonieuws Graft - De Rijp Ad Hodde: 06 54 78 40 34 Fotonieuws Schermer Gre Breedt-Piersma: 06 53 22 65 52

Het tarief voor de Raadhuisjes is voor de eerste 4 regels â‚Ź 4,50 (inclusief BTW). Voor niet-contant betaalde raadhuisjes, wordt â‚Ź 1,55 administratiekosten in rekening gebracht. Raadhuisjes kunnen ook per maand gefactureerd worden (eenmaal administratie kosten). Contante Raadhuisjes kunt u inleveren in een gesloten envelop met gepast geld bij Plus supermarkt in De Rijp. Bij de ingang van de supermarkt vindt u de Raadhuisjedesk. Uiteraard kunt u ook terecht bij de Uitkomst, Westdijk 40, Westbeemster.

Fotonieuws Beemster Cor Koomen: 06 41 56 95 52 Vormgeving Mey Lie Forster Ingeborg Oudejans Administratie Thea Cramer

1 2 3 4 5 6 7 8

Oplage: 10.200 ADVERTENTIES AANLEVEREN VOOR DONDERDAG 12.00 UUR t/m 4 regels â‚Ź 4,50 â‚Ź 5,45 (incl. BTW)

DEZE KRANT IS MILIEUVRIENDELIJK VERVAARDIGD MIDDELS EEN WATERLOOS DRUKPROCES

â‚Ź 6,35 (incl. BTW)

WEKELIJKS HUIS-AAN-HUIS

â‚Ź 7,25 (incl. BTW) â‚Ź 8,15 (incl. BTW)

NAAM ADRES TEL:

HET BEST GELEZEN IN DE RIJP, GRAFT, NOORDEINDE, OOST-GRAFTDIJK, WEST-GRAFTDIJK, DE WOUDE, SPIJKERBOOR, STARNMEER, MARKEN BINNEN, DRIEHUIZEN, GROOTSCHERMER, SCHERMERHORN, ZUIDSCHERMER, STOMPETOREN, OTERLEEK, URSEM, MIDDENBEEMSTER, NOORDBEEMSTER, ZUIDOOSTBEEMSTER EN WESTBEEMSTER


31 MEI 2011 | DE UITKOMST | PAGINA 13

werkzaamheden VoorVoor alle alle werkzaamheden aan aan Voor alle werkzaamheden aan • C.V. en sanitair installaties • gas-, C.V., watergas-, wateren sanitair installaties • C.V., gas-, water- en sanitair installaties • Zink-, looden dakwerk • Zink-, lood- en dakwerk • Zink-, lood- en dakwerk

ZIJNZijn WIJwij SNEL, VAKKUNDIG EN betrouwbaar BETROUWBAAR vakkundig en Zijn snel, wij snel, vakkundig en betrouwbaar

Marten Michielshof 9, 1483 CA De tel. tel. (0299) 673425 Marten Michielshof 9, 1483 CA Rijp De Rijp (0299) 673425 GALJOEN 41 | 1483 TM DE RIJP | T 0299 67 34 25 | F 0299 67 55 77

EUROSMIT A F B O U W S Y S T E M E N

YANK SMIT LOODSWEG 49 1525 RH WEST-KNOLLENDAM

• PLAFONDS • WANDEN • VERLICHTING

MOBIEL: 06 - 53253760

Sinds 1896

INSTALLATIEBEDRIJF

Vitaal honderd jaar Middenbeemster - Mevrouw Goedegebuure werd verrast met heel veel fotografen, taart en een bezoek van de burgemeester met bloemen op haar honderdjarige verjaardag. Zoveel aandacht had zij nu ook weer niet verwacht, zij werd er zeker niet verlegen van. Eigenlijk vond zij het wel heel erg gezellig. Als je deze mevrouw voor de eerste keer ontmoet geef je haar zeker geen honderd jaar. Een vitale vrouw die je echt nog niks hoef wijs te maken. Dit mede door de overweldigende goede verzorging die zij in Middenbeemster krijgt. Zij is een echte Amsterdamse die drie jaar geleden

naar Middenbeemster is verhuisd, dit kwam mede omdat het verzorgingshuis waar zij in Amsterdam leefde niet naar buiten mocht. Zij kreeg teveel medicijnen waardoor het plezier van het leven stukken minder werd. Het is een mevrouw die altijd erg van zeilen en het buitenleven hield. Dan is het vreselijk als je niet meer naar buiten mag. Haar kinderen hebben hier de helpende hand geboden om te regelen dat zij naar Middenbeemster kon. Hier leefde zij weer helemaal op. Zij heeft drie zonen, die waren allemaal van de partij om dit grote feest te vieren. Zelfs de zoon uit

DEKKER BV

Canada was over, hij vertelde dat de jongens in hun buurt bekend stonden als ‘de lieverdjes.’ Maar inmiddels hebben zij ook de pensioengerechtigde leeftijd, dus zijn iets rustiger geworden. De andere zonen komen uit Brabant en Marken Binnen. Mevrouw Goedegebuure is altijd heel erg sportief geweest, op 82-jarige leeftijd ging zij nog zeilen met haar broer die inmiddels 85 jaar was. Dit is toch geweldig, zo willen wij allemaal honderd worden! Tekst en foto: Trees Schouten

Beeld en tekst: Cor Koomen

Meer dan 90 jaar Voor aanleg en onderhoud van:

Gas - Water - CV - Sanitair Zinkwerk - Dakwerk - Airco

ATAG SELECT DEALER

Bamestraweg 21 - 1462 VM Midden-Beemster

0299-681426 www.installatiebedrijfdekker.nl

Het koffiehuis De Rijp - In de Rijper Eilanden is de Premiere van Carlo’s Coldioni’s Het Koffiehuis op 4 juni. Op verzoek van ‘De acteeropleiding’ heeft Frances Sanders een bewerking van dit stuk gemaakt. Met de acteurs heeft ze hard gewerkt aan deze

eindexamenvoorstelling, met als grote finale; vier keer spelen in Schagen, Hoorn, De Rijp en Haarlem. Het is een hilarisch, absurdistisch, vrolijk en verrassend stuk tot het eind aan toe. Reserveren: info@theaterstroom.nl, Aanvang: 20.30 uur, toegang € 10,-

Verenigingsnieuws? redactie@de-uitkomst.nl

37e open dag Beemster komende donderdag (Hemelvaartsdag) Beemster - komende donderdag wordt voor de 37e keer de bekende ‘jaarlijkse Open Dag Beemster’ tussen 10.00 en 16.00 gehouden. Op deze dag staan er maar liefst 65 ‘Beemster’ bedrijven op u te wachten om u te ontvangen. Denk hierbij aan diverse agrarische bedrijven maar ook van ‘t Hek heibedrijf en de pottenbakkerij van Ernsting. Een hardgekookt ei voor een glas bier! Bert van Veen die samen met diverse vrijwilligers de Beemster VVV draaiende houdt is één en al enthousiasme als hij over de dag

begint te vertellen. Bert; “kijk dit wordt nu al voor de 37e keer gedaan en elk jaar kom ik zelf als Beemsterling wel weer iets bijzonders tegen. Maar er zijn ook bedrijven of bedrijfjes waar ik eigenlijk elk jaar terug kom. Dit is bijvoorbeeld bij Ernsting, de pottenbakkerij, die heeft echt mijn interesse. Dan zijn er ook diverse ludieke acties zoals ‘een glasbier voor een gekookt ei’ bij café ‘Les deux Ponts’. Maar educatief is er ook genoeg te doen, ga maar eens in het Buurthuis kijken naar de tentoonstelling ‘de verborgen schatten’. Deze schatten bestaan

uit een aantal kindertekeningen die tussen de spouw van het oude buurthuis werden gevonden. En dan ‘Fort Spijkerboor’ een uniek fort met een voor onze polder unieke flora, zeker een bezoekje waard om te horen hoe die afwijkende flora is ontstaan. Zeker is dat u zich deze dag geen minuut hoeft te vervelen, en wellicht komt u tijd te kort om alle dingen te bekijken. Maar dat hoeft zeker geen probleem te zijn, dit daar er volgend jaar weer een opendag komt”, aldus Bert.


31 MEI 2011 | DE UITKOMST | PAGINA 14

COLUMN

Rioolproblemen?

Regio Graft-De Rijp - Alkmaar - Purmerend - Zaandam

BEL! 06 23 60 05 31 Geen voorrijkosten! Rioolontstoppen, keukenafvoer, wc ontstoppen, hemelwater afvoer, gootsteen verstopt, wasbak ontstoppen, Rioolservice, toilet ontstoppen, wasmachine afvoer, douche afvoer, camera inspectie/beeldopname.

WORKSHOPS FOTOGRAFIE

BASIS EN GEVORDERD 1 DAGDEEL OP DONDERDAG, ZATERDAG OF ZONDAG

Rioolservice Palsma

G.G. Schipperstraat 3, De Rijp, KvK Alkmaar 37 060 163 www.rioolservicepalsma.nl (zie ook: www.ppalsma.nl) E-mail: info@ppalsma.nl.

Ook voor vervanging van uw riolering!

MEER INFORMATIE OP DE WEBSITE

De Rijp - De feestweek is van woensdag 1 juni t/m zaterdag 4 juni. Deze wordt geopend op 1 juni door: OOS JOOS! Kaartjes voor dit optreden zijn te koop in De Oude Herberg of op de avond zelf aan de deur. Op Hemelvaartsdag is er een optreden van de AMSTELPARTY PIANO’S op het plein voor De Oude Herberg vanaf 15.00 uur tot 20.00 uur. Vanaf 20.00 uur DJ BERT! Vrijdag 3 juni voor de jongste jeugd een FRISPARTY. Kaartjes zijn te koop in De Oude Herberg en kosten € 10,- incl. 5 consumpties en een zakje snoep en zakje chips! Zaterdag 4 juni sluiten we de feestweek af met: SUMMER DANCE PARTY! www.bardiscodeoudeherberg.nl

Bouwopdracht Gemeenschaps centrum bij Keyserkerk

De afgelopen jaren ondervonden de procedures ter verkrijging van de vereiste monumentenvergunning en bouwvergunning aanzienlijke vertraging vanwege ingebrachte bezwaren tegen de nieuwbouw naast de kerk uit 1623. Uiteindelijke besliste de Raad van State onlangs positief over de verleende bouwvergunning, al eerder gebeurde dat ten aanzien van de monumentenvergunning. Daarmee was de weg vrij voor de daadwerkelijke realisatie van de bouw. De bouwlocatie is gesitueerd op het kerkenerf aan de zuidzijde van de Keyserkerk. De nieuwbouw wordt met een glazen gang met de kerk verbonden. Het nieuwe Gemeenschapscentrum heeft een tweeledig doel. Enerzijds is het als Gemeenschapscentrum te gebruiken voor verenigingen en andere organisaties, en anderzijds zal het de mogelijkheid bieden het kerkgebouw veel breder en intensiever voor kerkelijke- en niet-kerkelijke activiteiten te gaan gebruiken. De Keyserkerk

staat bijvoorbeeld bekend om zijn voortreffelijke akoestiek voor concerten. De Protestantse Gemeente zal uiteraard een belangrijker gebruiker van de nieuwbouw worden. Zo zal de nieuwbouw de faciliteiten en voorzieningen leveren die vanwege de monumentale status van de kerk niet in het kerkgebouw kunnen worden aangebracht. Het historische kerkinterieur blijft ongeschonden en de Keyserkerk blijft goed beheerd en onderhouden onder het motto “Gebruik is behoud!”. De komende periode zullen de Stichting De Beemster Keyser en de Protestantse Gemeente zich buigen over de organisatie, het beheer en het gebruik van nieuwbouw en kerk opdat de functie van Gemeenschapscentrum optimaal zal kunnen worden ingevuld. Vanzelfsprekend zal het gemeentebestuur bij dat overleg worden betrokken en zo mogelijk ook andere organisaties zoals de Stichting Beemster Gemeenschap. Alvorens de bouwwerkzaamheden van start gaan, zal eerst een uitgebreid archeologisch onderzoek worden uitgevoerd door Hollandia Archeologen in samenwerking met de Universiteit van Leiden. Conform de betreffende wet- en regelgeving is dit voorbereid door opstelling van het zogeheten Bureauonderzoek en het Programma van Eisen. Namens de gemeente Beemster begeleidt een senior archeolooog van de Stichting Cultureel Erfgoed Noord-Holland een en ander. Het betreffende veldonderzoek zal naar verwachting maximaal zes weken in beslag nemen. Daarna start de daadwerkelijk bouw. Verwacht wordt dat het Gemeenschapscentrum omstreeks mei volgend jaar in gebruik zal worden genomen.

HERMAN PESTMAN IS GEDRAGSTHERAPEUT EN INSTRUCTEUR BIJ MARTIN GAUS HONDENSCHOOL JOTTEM! IN DE RIJP.

Een leuke hondenbaan… ‘Gewoon gewoon’?

10e editie van De Oude Herberg Feestweek

Middenbeemster - Na jarenlange voorbereiding werd onlangs de opdracht voor de bouw van het nieuwe Gemeenschapscentrum in Middenbeemster getekend. De opdracht voor deze nieuwbouw naast de Keyserkerk van Middenbeemster is verstrekt aan Bouwcombinatie van Braam-Minnesma V.O.F. Te Wormerveer. Dit project is een co-productie van de Stichting De Beemster Keyser en de Protestantse Gemeente Beemster waarbij laatstgenoemde als de formele opdrachtgever optreedt. Gezien de beoogde functie van Gemeenschapscentrum wordt dit project uitgevoerd met steun van de Gemeente Beemster. Het ontwerp van de nieuwbouw heeft een eigentijds karakter en is van de hand van Prof. Hubert-Jan Henket, een vooraanstaand architect waar het gaat om eigentijdse bouw bij historische monumenten.

EEN LEUKE HONDENBAAN...

MARCO VAN AMMERS FOTOGRAFIE STUDIO: G.G. SCHIPPERSTRAAT 14A | 1483 GE DE RIJP (OP AFSPRAAK) DE VLEET 50 | 1484 EZ GRAFT | 06 38 89 55 17 | 0299 67 17 22 WWW.MARCOVANAMMERSFOTOGRAFIE.NL | INFO@MARCOVANAMMERSFOTOGRAFIE.NL

Dierenliefde

Beeld en tekst: Ad Hodde

De Rijp - De dieren liefde van Rina Bommer uit De Rijp gaat heel ver. Haar hond Balou (een kruising tussen een Kooiker en een Friese Stabij) is al 14 jaar en door die leeftijd wat slecht ter been. Rina loopt nu dagelijks samen met haar jonge hond Kelly en in het kinderwagentje Balou haar rondje door het dorp.

Politiebureau verkocht Middenbeemster - De politie Zaanstreek-Waterland heeft het bureau aan de Van Randwijklaan in Middenbeemster verkocht. De politie maakte zestien jaar gebruik van het pand, maar de hoge exploitatiekosten stonden niet meer in relatie tot een sterke vermindering van het aantal bezoekers en aangiften in de afgelopen jaren. Daarom is besloten het van de hand te doen. De overdracht van het gebouw aan de nieuwe eigenaar is 1 augustus. Wijkagent Wouter Bouma heeft met ingang van 1 juli het gemeentehuis aan de Rijn Middelburgstraat 1 als nieuwe werkplek. Daar kan elke

maandagochtend tussen 8.30 en 12 uur aangifte worden gedaan of een afspraak met de wijkagent worden gemaakt. Hij houdt spreekuur op woensdagavond. Een afspraak met Bouma maken kan ook telefonisch: 0900-8844.

U vindt het waarschijnlijk een rare vraag, maar ik stel ‘m toch. Trekt u ’s ochtends eerst uw linker- of uw rechterschoen aan? De kans is groot dat u hierover hard moet nadenken. En toch doet u het iedere dag. Waarschijnlijk zonder te weten waarom. Is u dat zo geleerd? Heeft het te maken met uw linksof rechtshandig zijn? Misschien een stil verzet uit uw puberteit tegen het ouderlijk gezag (als zij eerst links doen, doe ik lekker eerst rechts)? Hoe dan ook… het is een mooi voorbeeld van gewoontegedrag. Van ‘conditionering’. Iets wat u onbewust vaak doet, zonder dat u precies meer weet waarom. Honden hebben dit ook. Niet dat met die schoenen natuurlijk, maar wel met veel ander gedrag. Bijvoorbeeld het uitvallen naar andere honden. Ze zijn er ooit met een reden aan begonnen en doen het nu ‘gewoon’. Het is een vast onderdeel geworden van hun leven. Maar waarom? Er zijn twee belangrijke redenen waarom mens en dier gewoontegedrag ontwikkelen. De eerste is dat het gedrag iets oplevert. Stel u voor dat u zich iedere ochtend ging afvragen welke sok u het eerste zou aantrekken, vervolgens welk been het eerst de broek in gaat en dan komen de schoenen nog, de jas en noem maar op. Het is inmiddels al bijna middag voordat u een beetje gekleed de deur uit kan. Het gewoontegedrag levert u dus gemak- en tijdswinst op. De tweede reden is dat uw hersenen ongemerkt snelkoppelingen maken (neurologische verbindingen), waardoor u niet meer het lange denktraject met alle keuzes hoeft af te leggen. Ze leiden u rechtstreeks naar het bekende en succesvolle gedrag. Voor honden geldt precies hetzelfde. De hond die andere honden eng vindt, heeft een keer uitgevonden dat als je heel stoer gaat blaffen die andere hond weggaat. Dat is mooi… dan de volgende keer nog maar eerder en harder blaffen dus. En de hersenen maken ondertussen weer die nieuwe snelkoppelingen aan. Daarom is het zo moeilijk om gewoontegedrag bij uzelf en uw hond te veranderen. U zult niet alleen voor nieuw gedrag een goede nieuwe beloning moeten vinden. Maar het duurt ook nog eens honderden keren voordat uw hersenen (of die van uw hond) die oude, stevige snelkoppelingen vervangen voor nieuwe. Die in het begin niet eens zo stevig zijn. Al met al een tijdrovend en ingewikkeld klusje. Probeert u het morgenochtend maar eens. Eerst die tweede sok en dan pas de eerste. En als u er een beetje lol in heeft, ook nog dat met die broek en die schoenen. Ik ben benieuwd hoe laat u de deur uit bent. WWW.HONDENSCHOOL-JOTTEM.NL


31 MEI 2011 | DE UITKOMST | PAGINA 15

Vakmanschap is meesterschapUrsem - Het pand staat te koop van de familie Friedrichs, een prachtig pand voor een juwelier, administratiekantoor of andere doeleinden. Het kan ook voor woning gebruikt worden, goed stevig gebouwd pand met een mooie afgetimmerde bovenverdieping die veel mogelijkheden biedt. U kunt het pand voor de goedkope prijs van € 199.000,- kopen. Dit is toch stukken goedkoper als een bedrijfspand te huren.Ponton ‘11 Ursem – Drijvend rock & dance podium. 't Feest op het water met alle topartiesten. Ponton ’11 is zondag 12 juni ‘eerste pinksterdag’ tijdens de Ursemmer kermis bij Café Halfweg. Het is nu al een daverend succes, de kaarten zijn uitverkocht. Het

start ’s middags 14.00 uur met Michel de Hey, Faz & Merijn, Club Ugly, baxktobasix, The Dead Ends en Koek and the Pack. Dit grote spektakel is mede dankzij sponsering van vele bedrijven, zie www.kermisursem.nl.

Open dag Hengelaar De Rijp - De open dag zaterdag 28 mei was ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van viscollege ‘De Hengelaar’ was een succes. Om 10.00 uur startte de koppelwedstrijd aan de Zuidijk voor jong en oud. Daarna begon in het Rijperhuis een manifestatie met alles wat er op visgebied maar te beleven valt, met als thema 100 jaar Viscollege ‘De Hengelaar’. Binnen waren stands en gaven diverse specialisten info over hun manier van vissen op Baars, Snoek, Karper en Witvis. Buiten waren stands met o.a. boten van Rob Gorsseling. Die was er met diverse vis boten en ook was er een controleboot van de BOA (Bijzondere Opsporings Ambtenaren). En natuurlijk was er ook een drankje en een VIS hapje (haring).

Beeld en tekst: Trees Schouten

Waarom staat het pand te koop? Meneer Friedrichs; "Ik ben inmiddels 68 jaar en wij willen het wel rustiger aan gaan doen, ik heb nog wel heel veel plezier in mijn werk. Zolang het niet verkocht is willen wij er nog wel voor gaan. Het zou leuk zijn als iemand hetzelfde vak beoefent en dat ik die dan kan helpen om de start van zijn/haar bedrijf te vereenvoudigen. Het is tenslotte een prachtig beroep, wat ik nog steeds met veel plezier doe." Wanneer bent u voor u zelf begonnen? "In 1988, maar ik ben vanaf mijn dertiende jaar al in het vak, toen ging ik twee jaar naar de dag school en daarna twee jaar 6 dagen werken en 4 avonden naar school! Met de studie ben ik net zolang doorgegaan totdat ik Meester Goudsmid was. Ik heb bij de Kaasgieter in Zaandam het langste gewerkt." Inmiddels zijn er wat prachtige juwelen opgehaald door de heer Friedrichs. Deze heeft hij allemaal zelf gemaakt en ontworpen. Hij liet ook een stuk zien wat hij in opdracht aan het maken was, prachtig! Maar

dat moet nog geheim blijven voor de gelukkige krijger. Er was ook een mooie gouden hanger, in de stijl 'Jugdenstil' ingelegd met parelmoer schelp, heel bijzonder. Heeft u een idee! Geen probleem, meneer Friedrichs maakt het met heel veel plezier voor u. Zoekt u een uniek cadeau, dan bent u bij deze unieke Meester Goudsmid

aan het goede adres. Wilt u het mooi pand bekijken of voor de juwelen, u bent van harte welkom bij meneer en mevrouw Friedrichts. Juwelier Friedrichs, Noorddijkerweg 28a , 1645 VE Ursem. Tel: 072-5022814

Beemsterboek een uniek werk Beeld en tekst: Cor Koomen

Beeld en tekst: Ad Hodde

Noordbeemster - Aart Vriens, heeft een boek over de Beemster uitgegeven met de titel ‘kijk Beemster’. Tja dat wordt dan boek nummer zoveel, hoor ik u denken. En dat zou ook zo zijn, ware het niet dat dit boek wel degelijk het verschil maakt. Ten eerste een boek met bijna geen tekst, ten tweede een fotoboek, maar zeker niet zomaar een fotoboek.

Insteek was lijnen en lichtspel gecombineerd! Aart Vriens zijn ogen beginnen te schitteren als hij ‘zijn’ boek laat zien. Een goed teken, een teken dat hij er achterstaat en er totaal in gelooft. Maar heeft dat boek eigenlijk nog wel een toegevoegde waarde met zoveel boeken over de Beemster? Wel dat heeft het zeker, en niet zo’n beetje ook. Op het moment dat ik het boek in handen kreeg werd ik, als fotograaf, gegrepen door de platen die er in staan. Dit daar het geen gewone foto is, nee het zijn stuk voor stuk panorama beelden. En daarbij stuk voor stuk juweeltjes. Zonder dat ik Aart op een voetstuk wil zetten, kun je stellen dat er heel veel ‘Anton Corbijn’ gehalte in het fotowerk te vinden is. Aart maakt niet zomaar een foto, nee hij speelt met alle mogelijkheden die er aanwezig zijn. Denk daarbij aan een combinatie van licht, lijnen en landschappen, af en toe minimaal gevuld met wat mensen. Met andere woorden het boek is een echt ‘kunstwerkje’ geworden. Een kunstwerkje waar u als bewoner van de Beemster, maar ook daarbuiten vele uren plezier aan kan beleven. Elke foto is een genot om naar te kijken, daarbij is het boek mooi afgewerkt en ook nog eens vriendelijk geprijsd. Uw interesse gewekt, mail dan even naar Aart (aartskijk@gmail. com) voor verdere informatie.


31 MEI 2011 | DE UITKOMST | PAGINA 16

DĂŠ webshop DĂŠ webshop voor voor uw huisdier uw huisdier

O92258:236/$*(1%('5,-)658,07(O7(/O:::6(/)6725(1/O

6HOIVWRUHV%9

'H9ROJHU'H5LMS(GLVRQVWUDDW+HHUKXJRZDDUG

Ef!mfvlf!xfh!obbs!hfipps{bbnifje!jo!4203!xffl

DĂŠ webshop voor uw huisdier NIEUW: RUIM GESORTEERDE VISARTIKELEN

NU OOK VERKRIJGBAAR/LEVERBAAR DĂŠ webshop DĂŠ webshop voorvoor uw huisdier uw huisdier VISMADEN EN WORMEN SPECIALE AC ZONDAG 5 JUNI op de brade TIE rie in AANWEZIG OP DE BRADERIE Oosthuizen IN OOSTHUIZEN Openingstijden zie website

  

'H9ROJHU_*$'H5LMS 7_)

Adverteren op de Peacockpagina? Mail: advertentie@

DĂŠ webshop voor uw huisdier De Volger 25 - De Rijp - 0299 67 33 65

de-uitkomst.nl

5W HOND LUISTERT MET PLEZIER OMDAT „ 5 ALLEEN DE LEUKSTE EN BESTE TRAINING WILT „ 5 ONGEWENST GEDRAG LEERT TE NEGEREN EN TOCH TE VERVANGEN DOOR ANDER GEDRAG

„ 5 BEGRIJPT WAAROM HET ZO GOED WERKT „ 5 NIET HOEFT TE CORRIGEREN OF TE STRAFFEN „ 5 SNEL RESULTAAT BOEKT MET LESSEN IN  WEEK

,EER BIJ DE mNIGE ECHTE -!24). '!53 (/.$%.3#(//, BIJ U IN DE BUURT HOE EN WAAROM DIT WERKT -ET UNIEK VOOR U GEMAAKT LESMATERIAAL

GEDRAGSTEST VAN UW HOND EN VELE EXTRA´S

"EL VOOR ALLE INFORMATIE

  

/F STUUR EEN E MAIL NAAR

HSJOTTEM WXSNL +IJK OP ONZE SITE

WWWHONDENSCHOOL JOTTEMNL

MFSFO!JT!MFVL!WPPS!IFU!HF[JO!FO!EF!IPOE

+DQV9HUI WWWHONDENSCHOOL JOTTEMNL

GRATIS PUPPYLES bij Martin Gaus Hondenschool JOTTEM!

Adverteren op de

Tegen inlevering van deze bon krijgt u bij Martin Gaus Hondenschool JOTTEM! de eerste puppyles t.w.v. 12 euro gratis.

Peacockpagina?

l

*URRWKDQGHOYRRUEHGULMYHQHQSDUWLFXOLHUHQ Naam.....................................................................................................................................................................

Mail: advertentie@

Adres...................................................................................................................................................................... KEUZE UIT MEER DAN 40.000 KLEUREN Postcode..........................Woonplaats....................................................................................................................

de-uitkomst.nl

Telefoon................................................................................................................................................................. E-mail.................................................................................................................................................................... hond............................................................................... VOOR JAARSAANBIEDING NU EERSTE EN LAATSTERas........................................................................Naam ZONDAG VAN DE MAAND OPEN!Geboortedatum hond.............................................................................................................................................

NIEUW:

DE ECHTE HOUTTEER

Deze actie is geldig tot 1 september 2007 en kan slechts 1 maal ingeleverd worden

â‚Ź 10,- PER LITER

TWEEDEHANDSWINKEL Handelsonderneming Steenhof Q WRYJJIP TPI^MIV 

In- en verkoop van antiek, gebruikte goederen en curiosa Openingstijden: maandag 13.00 - 16.30 uur Woensdag 12.00 - 16.00 uur Vrijdag 09.00 - 16.00 uur Zaterdag 09.30 - 16.00 uur

Woningontruiming? Bel ons!

De Volger 25 (Peacock gebouw) De Rijp 06 - 49 96 80 25 | 072 - 50 39 760

WWW.BOEDELZORG-STEENHOF.NL

DE VOLGER 25 EEN EN AL BEDRIJVIGHEID!

Producten o.a. van

SIGMA COATING - SIKKENS - FLEXA MENGSERVICE VAN SIKKENS, SIGMA, FLEXA EN HISTOR

DE VOLGER 25, 1483 GA DE RIJP, MOBIEL: 06 - 51 22 31 52

OPEN OP MAANDAG, WOENSDAG, DONDERDAG EN VRIJDAG VAN 9.00 UUR TOT 17.00 UUR

LET OP! NU OOK ELKE ZATERDAG OPEN VAN 10.00 - 17.00 UUR

Reis vereniging Ons Genoegen Oostgraftdijk (Op de wijze) Kleine Greetje uit de Polder. Wanneer er de zomermaand komt in het land Gaat iedereen uitstapjes maken De een gaat naar het bos de ander naar ’t strand Om de zorgen eens kwijt te geraken Ook hier op ons dorpje is ieder vol vreugd Je voelt je weer achtien al was je in je jeugd ’t is rijden ’t drinken ’t eten Zo’n dag is om noodt te vergeten Vriendenschaar uit Oostgraftdijk Zet nu de zorg op zij Viert deez dag met elkander Opgewekt en blij Zingt daar bij een vrolijk liedje Weest verheugt van geest Want deez dag is zeker Ons aller schoonste feest Zo eenmaal per maand komt er een aan de deur die komt dan wat geld van ons halen Hij preekt dan gewichtig Vooruit geen gezeur

Je moet contributie betalen Er wordt dan geteld en er wordt veel gepraat Bij ’t afscheid is ’t meestal ook tamelijk laat. Voor de reisclub is Lammert Kwakkel een onmisbare vent Hij int contributie, secuur tot op een cent Voor het geld echter mag men niet vrezen. Dat heeft deze dag weer bewezen Refrein: (Op de wijze) Wie zal dit betalen enz Een feestelijk lied Wij vriendenschaar uit Oosterbuurt Zijn saam eens aan de zwier En met een lekker borreltje Maakt ieder veel plezier De Hooibergbus rijdt steeds maar door En trekt langs dorp en stad. Jan Witte trekt een zuur gezicht Want ja het kost heel wat. Wij hebben t samen als vrienden vereend door ’t landje met bossen en heiden Een heerlijke bus een kwieke chauffeur die laat zich door niemand afleiden Nu leden der reisclub aan u is het woord Verhoogt saam de vreugde zoals het bekoort

’t Refrein nog eens flink aangeheven dat d’ reisclub nog jaren zal leven Refrein: (Op de wijze) Voor Baard nog eenmaal troelala Van morgen vroeg ging ’t stel op reis Het beste pak moest aan En ieder had een blij gezicht En ieder was voldaan Baard Dubbeld was niet erg op dreef Want voor hij ging op stap Moest ie eerst zijn schone boord nog om En die was hem veel te krap. Refrein: (Op de wijze) Klaas en Mien gaan nooit verloren De Reus en Mien, dat was toch wat Die konden eerst niet mee Hij kon geen melker krijgen Dat was wat heere jÊÊ En Klaas die was te eeinde raad Maar kwam toch voor elkaar Van Petten sprak ik melk voor jou Dat vindt ik geen bezwaar


31 MEI 2011 | DE UITKOMST | PAGINA 17

D

E

A

N

D

E

R

E

K

A

N

T

V

A

N

D

E

R

I

J

P

DE VOLGER FA. BLOKDIJK TEGELZETTERS & TEGELHANDEL

erk Voor al uw tegelw

nieuwbouw - verbouw renovatie - onderhoud houtskeletbouw machinale houtbewerking M.C. van Voordenstraat 2 - 1483 GB De Rijp Tel: (0299) 673487 Fax: 674626 www.duinmaijer.nl

G.G. Schipperstraat 2 1483 GE De Rijp Jan – 06-51291860 Jos – 06-20970278

DE VOLGER IN DE UITKOMST De Volger 20A | De Rijp Telefoon 0299 - 67 36 73 www.venemavoorverf.nl

,QHQYHUNRRSUHSDUDWLHRQGHUKRXG$3. 6FKDGHHQWD[DWLH1RRNDLUFRVHUYLFH

Interieur spuitwerk Spuitwerk op locatie Advisering en ondersteuning Vraag naar de mogelijkheden

AUDI A4 AVANT 2.0 FSI

2005

P.O.A.V.

2003

€ 10.150,-

2003

€ 3.250,-

2007

€ 11.450,-

NISSAN PATROL 2.8 TDI

1999

€ 7.750,-

OPEL AGILA 1.2 ELEGANCE

2002

€ 3.450,-

2008

€ 9.250,-

OPEL VECTRA 1.6 16V

2000

€ 2.250,-

RENAULT TWINGO 1.2 16V

2002

€ 3.250,-

TOYOTA YARIS VERSO

2001

€ 3.750,-

2003

€ 6.250,-

2002

€ 4.350,-

2003

€ 6.750,- MARGE

PROLINE BUSINESS, BLAUW MET. CC.ECC.NAV. 100.000 KM

BMW 3 SERIE 1.8I TOURING

GRIS METALLIC, 122.000 KM, AIRCO, VOL OPTIES

DAEWOO MATIZ 0.8 SPIRIT

BLAUW MET., C.V. ELEKTRISCH PAKKET, STUURBEKRACHTIGING, 62.000 KM

W

W

W

.

V

E

N

E

M

A

V

O

O

R

V

E

R

F

.

N

L

HYUNDAI TUCSON 2.0 CRDI,

ZWART, LEER, KLIMAATCONTROL, VOL OPTIES, 146.663 KM LANG, GROEN MET., VAN, AIRCO

MINI MPV, 51.600 KM

Adverteren op de

OPEL CORSA 1.3 CDTI

5 DEURS, ZILVER MET, 123.000 KM, VOL OPTIES, LMV

Volgerpagina? Mail: advertentie@

GRIJS MET., SEDAN AIRCO, 132.000 KM

de-uitkomst.nl

ZILVER, STUURBEKRACHTIGING

info@slotbouw.nl | www.slotbouw.nl

MINI MPV, ZILVER MET., 157.000 KM, 1.3

VOLKSWAGEN GOLF 1.6 FSI 5 DRS, PACIFIC ZILVER, XENON, KLIMAATCONTROL

VOLKSWAGEN GOLF VARIANT 1.6 De Volger 8, 1483 GA De Rijp, telefoon (0299) 67 41 99, fax (0299) 67 33 06 'DLKDWVX<RXQJ599;7,NPGUV]LOYHUPHWDOOLFDLUFRQHWWHDXWR +RQGD&LYLFL/6NPGUVJULMVPHWDOOLFDLUFRDEVWUHNKDDNHQ] 2SHO$VWUDY1MR\NPGUVDXWRPDDWEO0HWDOOLFSUDFKWLJHDXWR 2SHO7LJUD9&RVPR7ZLQWRSNP]ZDUWPHWDOOLFFDEULROX[HXLWYRHULQJ 3HXJHRW$LUOLQHGUV]ZDUWPHWDOOLFNPDLUFRKHOHFRPSOHWHDXWR 3HXJHRW6:NP]ZDUWPHWDOOLFDLUFRWUHNKDDNSUDFKWLJHDXWR 3HXJHRWGHXUVNPJULMVPHWDOOLFPRRLHXLWYRHULQJ 6HDW$OWHD6SRUWNPDQWUHFLHWDEVDLUEDJVDLUFROPYHOJHQVSRUWVWRHOHQ 7R\RWD&RUROOD9HUVR$XWRPDDWSHURRQVNPJULMVJURRWQDYLJDWLH 9:3ROR9&RPIRUWOLQHNPJULMVPHWDOOLFZHUNHOLMNHHQSODDWMH 

     

     

$&7,($872 7R\RWD&RUROOD9HUVR$XWRPDDWSHURRQVNPJULMVJURRWQDYLJDWLH 9$19225

Bezoek onze website voor fotoâ&#x20AC;&#x2122;s en meer details W

W

W

.

L

E

O

B

O

R

S

T

.

N

L

AIRCO CRUISE CONTROL, TREKHAAK ELEKTRISCH PAKKET

VOLKSWAGEN TRANSPORTER 2.5 TDI DUBB. CAB. AIRCO, GEEL, 172.000 KM

www.jipautomobielen.nl G.G. SCHIPPERSTRAAT 18 - DE RIJP TELEFOON: 0299 69 01 61 MOBIEL: 06 20 40 89 37


31 MEI 2011 | DE UITKOMST | PAGINA 18

het vervolg oostdijkje 14 1483aa de rijp tel. 0299-673072 info@kunstopkamers.nl www.kunstopkamers.nl MXQLHQMXOL

WORKSHOPS Vol Passie tijdens Kunst op Kamers 2011 WOENSDAG 29 JUNI 2011 Passie voor kunst? Altijd al willen creëren? Volg speciale workshops tijdens het Jaar van de Passie in een inspirerende omgeving en onder bezielende en gepassioneerde begeleiding van kunstenaars. Vier speciaal geselecteerde kunstenaars van Kunst op Kamers delen hun kunsten met u op een prachtige locatie: het fort bij Spijkerboor, het grootste fort in de Stelling van Amsterdam. De kunstenaars nemen u mee op reis langs hun kunstinstallaties in en rond het fort bij Spijkerboor. Buiten in de zon, in het gras voor het fort kunt u zelf aan de slag. Iedereen kan meedoen: hobbyist, semi-prof of leek. De inspirerende omgeving en passionele kunstenaars zorgen voor hele bijzondere workshops:

Waarneming en kunst door Carlijn Mens Samen met kunstenares Carlijn Mens vangt u waarnemingen van zonlicht in een houtskooltekening.

Textiel en kunst door Anita Evenepoel Op een speelse manier aan de slag met wol: vervilten, vervormen en verven. Resultaat is uw eigen originele wollen sjaal.

TUINCENTRUM

KOEN Dé leverancier van uw tuinplezier!

altijd weer verrassend

kunst op kamers

OOK OPEN HEMELVAARTSDAG & TWEEDE PINKSTERDAG

Wilt u in één keer kleur in uw tuin! Volop geknopte en bloeiende vaste planten. Volop aanvoer van bloeiende kuip-, terras-, hangplanten en zomerbloeiers. Zoals Geraniums, Lobelia’s, Vlijtig Liesjes en Surfinia’s.

SCHERPE PRIJZEN!

Super mooie rijkbloeiende gevulde terraspotten € 10,-. PURMERENDERWEG 42A ZUIDOOSTBEEMSTER, TELEFOON 0299 - 681252, GEOPEND VAN 9.00 - 18.00 UUR. VRIJDAG KOOPAVOND.

ROC ZONNEBRANDWEKEN bij DA C. en F. Rijkes Alle ROC ZONNEBRANDPRODUKTEN 1+1 gratis en win 1 van de 3 ROC VERZORGINGSPAKKETTEN t.w.v € 85.00!! Indien u gebruik maakt van deze aktie, levert u uw kassabon in en dingt u mee naar één van de prijzen. Voor een goed zonnebrand advies bent u bij DA. C. en F. Rijkes aan het juiste adres. Graag tot ziens! DA C. en F. Rijkes Driemaster 11, De Rijp Tel. 0299 67 13 62 Aktie geldt van 30 mei tot 12 juni 2011

Beeld < > Taal door Ruud de Rode Spelen met taal onder begeleiding van deze woordkunstenaar. Voorbeeld: “Een bijzondere honing of een bij zonder honing”. Met stift, potlood, pen en schetsboek op zoek naar dubbele betekenissen, interpretaties en associaties.

Natuur en kunst door Reinier Lagendijk De grascactus is het Hollandse broertje van de bekende prikcactus. Samen met Reinier Lagendijk maakt u uw eigen cactus van graszaad. datum: woensdag 29 juni 2011 tijd: 11.00 - 15.00 uur lokatie: Fort bij Spijkerboor Westdijk 46 Westbeemster deelname: 20 euro lunch en materiaal inbegrepen aanmelden: meldt uzelf voor 31 mei aan via info@productieburo-zorro.nl of bel 0299-621623 onder vermelding van de naam van de workshop die u wilt volgen

Wees er snel bij, er is beperkt ruimte.

Deze zomer vindt voor de zesde keer de manifestatie Kunst op Kamers plaats. Stichting Kunst op Kamers biedt professionele kunstenaars en vormgevers een podium van waaruit zij ideeën kunnen ontwikkelen, gestimuleerd worden om samenwerkingverbanden aan te gaan en zich vervolgens aan een groot publiek te kunnen presenteren. In het historisch centrum van De Rijp, in huizen en tuinen en bij het fort bij Spijkerboor vindt u uiteenlopende kunstinstallaties en de kunstenaars zelf.

data en openingstijden zaterdag 25 en zondag 26 juni en zaterdag 2 en zondag 3 juli van 11.00 – 17.00 uur geopend

Podoinstituut: Steunzolen, Therapie-zolen, Podologie, Sportpodologie, Kinderpodologie, Podoposturale therapie, Pedicure, Diabetische en Reumatische voet, Medisch Pedicure Schoonheidscentrum: Schoonheidsbehandelingen, Lichaamsmassages, Endermologie, Microdermabrasie, Hotstone massages, IPL (definitieve haarverwijdering), Tanden bleken, Cadeaubonnen Huidtherapie: Acnébehandeling, Lipoedeem, Littekens, Lymfoedeem, Pigmentafwijkingen, Elastische kousen Kapsalon: Knippen, Kleuren etc., Great Lengths Hairextensions Vergoedingen van diverse ziektekostenverzekeraars Cobie Brouwer, Podoinstituut, Schoonheidscentrum en Kapsalon Melkweg 4 Stompetoren T: 072 503 80 99 F: 072 503 80 77

www.cobiebrouwer.nl

locaties en boekverkoop Fort bij Spijkerboor, Westdijk 46, Westbeemster De Waag, Kleine Dam 1, De Rijp

Meer informatie? Kijk op www.kunstopkamers.nl/vervolg

HEEFT U EEN BIJZONDERE HOBBY? En wilt u dit met ons delen? Mail ons: redactie@de-uitkomst.nl


31 MEI 2011 | DE UITKOMST | PAGINA 19

Beeld en tekst: Cor Koomen

‘Breek’ er op 9 juni eens uit! Etersheim/Beemster - Voor alle ‘Beemsterlingen’ , zet deze dag vast in uw agenda. Donderdag 9 juni tussen 17.00 en 22.00 uur de informatiemarkt ‘Land en Meer’ bij de ‘Breek’ in Etersheim. Een

markt vol met informatie betreffende plannen, in en om uw omgeving. Rondleidingen in de molen en verhalen over de natuur rondom de ‘Breek’. De meeste mensen kennen de ‘Breek’ of de ‘Molen van

Etersheim’ vanwege de koffie met appeltaart. En dat is niet zo gek want deze lekkernij is goed te koppelen met een wandel of fietstocht vanuit de Beemster naar Etersheim. Maar er is zoveel meer dat de ‘Breek’ u te bieden heeft. Zo wordt er op donderdag 9 juni tussen 17.00 en 22.00 uur een uitgebreide informatie markt gehouden betreffende ‘de Noord-Hollandse Markermeerkust’. Tijdens deze markt kunt u kennis maken met de plannenmakers en hun ideeen. Krijgt u van alles en nog wat te horen over de waterkwaliteit, het vogelleven en vogelstand. Maar ook is het deze dag mogelijk om de Molen uitgebreid te bezoeken en kennis te maken met de Molenaar. Natuurgidsen laten u van alles zien met betrekking tot de flora en fauna in deze unieke omgeving. Daarbij wordt ook aandacht geschonken aan het bodemleven dat voor ons vaak onzichtbaar is. Natuurlijk is deze dag juist geschikt voor kinderen daar elke uitleg in duidelijke en begrijpelijke bewoordingen wordt gegeven. En daar de Beemster wel heel dicht tegen het ‘diepste punt’ van Noord Holland aanlicht willen wij u deze informatie zeker niet onthouden.

Een prachtige waterrijke omgeving in het Land van Leeghwater

Op bezoek in de Eilandspolder De Rijp- Medewerkers van Fishing Info Europe zijn al meer dan eens op bezoek geweest in de gemeente Graft- De Rijp. Fishing Info Europe is een onafhankelijke informatieve website over de hengelsport en alles daaraan gerelateerd, zoals hengelsportzaken, visverenigingen en wetgeving, vistechnieken, visreizen, bootverhuur, hotels, restaurants etc. Na een verslag van onze eerste ervaringen, is er een enorme toeloop ontstaan, zowel vissers als recreanten hebben interesse getoond en ons gemailed over hun bevindingen in Graft- De Rijp en waren zeer enthousiast. Ook veel buitenlandse gasten waren geïnteresseerd en hadden het voornemen enkele dagen of zelfs een hele vakantie door te brengen in de Eilandspolder. De

reacties waren erg positief. Men heeft vooral genoten van het prachtige natuurschoon, de rijke viswateren en niet te vergeten de gezellige horeca gelegenheden, zoals de restaurants Oudejans en Het Wapen van Munster, waar ook wij bijzonder gastvrij zijn ontvangen, het eten was voortreffelijk en de sfeer optimaal. Zelfs bij het programma VisTV heeft men een hele aflevering gewijd aan de mooie visrijke omgeving. Fishing Info Europe is daarom ook zeer geïnteresseerd in nieuwe ontwikkelingen, zodat we onze bezoekers optimaal op te hoogte kunnen houden. Don Schley www.fishinginfo.eu www.donschley.nl

Run the bar @ de Oude Herberg 2011 Beeld en tekst: Cor Koomen

Familiedag bij WBSV groot succes Westbeemster - Afgelopen zondag was het druk op de velden van ‘WBSV’ in de West-Beemster. Het voetbal seizoen is afgelopen en dat werd gevierd met een familiedag voor groot en klein. Er stond wat wind, af en toe een spat maar daar liet niemand zich door thuis houden.

De Rijp - Bar-disco De Oude Herberg uit De Rijp heeft de afgelopen maanden een wedstrijd gehouden waaraan zeven teams meededen, de wedstrijd genaamd RUN THE BAR @ DE OUDE HERBERG. Elk team kreeg een beperkt budget van € 350,- als startgeld voor hun evenement. De teams moesten met dit beperkte budget een avond van begin tot eind organiseren en de teams moesten zelf achter de bar staan. Het was fantastisch om te zien hoe ieder team hun eigen

doelgroep bepaalde, dj’s en bar personeel regelde, flyers en/of posters lieten maken, decoratie uitzochten en zelfs sponsors regelde om hun budget te vergroten. Na zeven weken was op vrijdag 27 mei de prijsuitreiking en werd dus de winnaar bekend gemaakt. Tijdens deze avond waren alle teams aanwezig, het team IT’S A MYSTERIE maakt bekend dat zij € 600,- hebben opgehaald voor stichting SEMMY en het team GOUD VAN OUD maakte bekend dat zij € 2.975,- hebben opgehaald voor stichting DOE EEN

WENS! De winnaar van RUN THE BAR @ DE OUDE HERBERG 2011 is geworden: het team GOUD VAN OUD! De winnaars kregen de hoofdprijs van € 500,- en deze hoofdprijs gaven zij ook aan de stichting DOE EEN WENS waarmee het totaal bedrag van het team GOUD VAN OUD maar liefst € 3.475,- is geworden voor de stichting DOE EEN WENS. Tekst en beeld: Ad Hodde

Arjan Tol organiseerde de jeugdspelen. Marianne Buis kijk trots om zich heen, alles loopt zoals de organisatie het zich voorstelde. Jong en wat ouder vermaakt zich op de velden van WBSV. Het is de jaarlijkse familie dag die na de afsluiting van het seizoen gehouden wordt. Marian; “wij zijn om 10.30 uur begonnen met de jongste, de ‘effies tot de deetjes’. Arjan Tol heeft een geweldig spellen circuit voor deze groepen opgezet voor de 60 deelnemende kinderen. Toch geweldig

dat zo’n gast dat doet, nietwaar? Dan op het hoofdveld worden ‘senioren’ bezig gehouden, overigens hier zitten ook de meiden E en D bij. Die senioren spelen in een mix toernooi tegen elkaar. Maar dan met aangepaste velden, regels en vooral doelen. Het doel is een ‘pallet’ dus niet gemakkelijk om te scoren. De jongeren moeten diverse spelen doen, denk hierbij aan, ‘van een 12 meter afstand de bal precies op de cornerstip schieten’. Of tegen onze doelman zoveel mogelijk doelpunten proberen te scoren. Ach het is gewoon een geweldige dag waar iedereen veel plezier aan heeft en lekker er even uit is. Kijk voor de hele kleintjes hebben wij ook nog een springkussen. Hoewel ook de ouderen zich daarop vermaken. Deze dag is een teken dat onze vereniging ‘leeft’ in en om ons dorp. En daar zijn wij best trots op” sluit Marian af.

Verenigingsnieuws? redactie@de-uitkomst.nl


31 MEI 2011 | DE UITKOMST | PAGINA 20

OPHEFFINGSUITVERKOOP BEDRIJFSBEEINDIGING Leegverkoop magazijn en winkelvoorraad voor weggeefprijzen

Donderdag 26 t/m zondag 29 mei van 10.00 tot 17.00 uur Donderdag 2 t/m zondag 5 juni van 10.00 tot 17.00 uur

van matrassen, alle soorten dekbedden, overtrekken, hoeslakens enz.

€urobed 2000 Bedrijventerrein: De Volger 25 Gebouw Peacock De Rijp

Beeld en tekst: Ad Hodde

Brandweer rukt uit met de solex WWW.DE-UITKOMST.NL

Graft-De Rijp - Het jaarlijkse uitje van de Vrijwillige Brandweer was dit jaar georganiseerd door Ploeg C. Tweeendertig deelnemers deden mee met het thema ‘Spel en Vertier’. Op ouderwetse Solex bromfietsen reden ze een puzzel rondje door de dorpen van de Beemster en Schermer. Daarna was het tijd om even na te praten bij restaurant Oudejans. Het uitje kreeg nog een vervelend einde, één van de deelnemers Annie Al is in het ziekenhuis opgenomen met een gebroken rib en een hersenschudding. Door een val met de Solex, nadat ze geraakt was door een auto. Een ploeg collega brandweerlieden uit Opmeer was in de kazerne paraat om bij calamiteiten uit te rukken.


31 MEI 2011 | DE UITKOMST | PAGINA 21

Schiettentfoto’s welkom!

Uit de Raadzaal Gemeente Schermer

Graft-De Rijp - In 2011 verschijnt een fotoboek samengesteld uit polaroidfoto’s geschoten in de schiettent van de Rijper kermis. Samensteller Mels de Gooijer heeft al een collectie van deze foto’s bijeengebracht waarvan sommige zelfs dateren uit de jaren ‘50. Mels is druk bezig alle ingestuurde foto’s te archiveren en ze in de komende weken terug te brengen naar iedereen die er een of meer heeft ingeleverd. Voor het boek is hij nog op zoek naar foto’s die gemaakt zijn in de jaren ‘60 en ‘70. Dit hoeven niet per se polaroids te zijn want met name in de jaren ‘60 werden de schiettent foto’s met de hand afgedrukt. Een dag of wat later kon je hem dan op komen halen. Er doen zelfs verhalen de ronde over Schutter : Sin schiettenten die uitgerust waren met een dy Salomons eigen donkere kamer, maar daarover later Figurant: Mey Lie Forster meer. Nogmaals, de enige voorwaarde is De Rijp: 1987 dat de foto geschoten moet zijn op de kermis in de Rijp. Wordt vervolgd...

Wekelijkse rubriek waarin de lokale politieke partijen beurtelings een podium wordt geboden om hun visie te geven over actuele gebeurtenissen in onze gemeentes Graft-De Rijp en de Schermer. De inhoud ervan valt niet onder verantwoordelijkheid van de redactie van “de Uitkomst”. De lengte van tekst is strikt 300 woorden. Bij overschrijding houdt De Uitkomst zich het recht voor om het artikel niet te plaatsen. Deze week bieden wij het woord aan Schermer Belang. Volgende week nodigen wij PvdA Graft-De Rijip uit. Goede vraag?

COLUMN

Woonachting in Grootschermer, getrouwd met Ernst en twee kinderen Nick (23 jr) en Wendy (21 jr), is gestopt met roken door middel van acupunctuur en probeert nu de overtollige kilo’s kwijt te raken bij WeightWatchers.

7UHHVHQ]R Joeperdepoepie...

“Hoezee, hoezee, blij, blij (denk hierbij een vrolijk rondedansje), gelukkig er was weer 1,9 kilo eraf. Ik begon al

Pieter Dijkman stelde vorige week in deze rubriek wel een hele goede vraag, samenwerking of fusie van onze gemeenten en met wie? Daar komen natuurlijk veel meer vragen overheen, en de belangrijkste vraag wat de VVD Schermer betreft is, wat heeft u eraan? Dat is wat we moeten en gaan onderzoeken. De gemeenteraden van Graft de Rijp en Schermer hebben al uitgesproken een fusie aan te willen gaan. We willen in ieder geval ervan uitgaan dat we onze eigen kracht en onze eigen identiteit willen meenemen. Wij moeten heel goed kijken naar de rol van de gemeente waar we in wonen, de kwaliteit van bestuur en dienstverlening voor de burgers, participant in het openbaar bestuur en haar rol in de regio .Meestal vindt na enkele jaren samenwerking alsnog een fusie plaats, vanwege opgebouwd vertrouwen en oplopende kosten. De burgers zijn wel gewend aan het feit dat er al samenwerking was en ze weten dan waar zij terecht kunnen met vragen. Maar met directe en goede communicatie kan dat ook wellicht bij een fusie, dan weet u ook waar u aan toe bent! De rol in de regio wordt belangrijker, bij een groter aantal inwoners per gemeente en een groter ambtelijk apparaat. De te verwachte forse bezuinigingen en efficiencykortingen vanuit Den Haag geven aan dat er wellicht niet veel keus over blijft. Nog steeds is de vraag open, wat heeft de burger eraan? Bij de VVD Schermer staat het belang van de burgers voorop daarom vragen wij net als onze collega’s in Graft de Rijp om aan uw raadsleden aan te geven wat de beste optie is. Nog mooier is de keus om aan te sluiten bij één van de politieke partijen en mee te praten over uw toekomst! Lars Wever, raadslid voor de VVD in de gemeente Schermer

bijna de moed te verliezen, ook al zeg ik dan tegen mezelf. Je bent gestopt met roken en bezig ‘oude vrouw’ te worden, dus je mag blij wezen als er niets aankomt. Maar gelukkig na het debacle van vorige week (1,5 kilo erbij) is dat het weer ruim af. Afgelopen weekend hadden wij het ‘surprise’ weekend, georganiseerd door mij voor ons samen, dit in het kader van het huwelijk een beetje spannend houden. Nu waaiden wij bijna uit ons panty op Vlieland, maar desalniettemin het is wel een mooi eiland, 23 km lang en 3,5 km breed en het heeft 1.150 inwoners. Alleen was het weer niet zo overweldigend, maar het was wel goed voor de conditietraining. Lekker gefietst, voor de wind iets leuker als tegen! Maar wel gezellig en ‘pompiedompiepom’ heerlijk gegeten. Als je er een keer heengaat, dan moet je zeker naar restaurant ‘het armhuis’ gaan, top! Vanochtend liep ik bij het Boegbeeld en werd aangehouden door Kees, die kon ik nog wel uit ons ‘Walvis’ tijdperk. Toen liep hij altijd hard, zoals ik mij kon herinneren. Kees kon mij dus ook nog, en zei; Trees, jij schrijf toch die collumn over het lijnen? Ik “ja, Kees dat klopt.” En hup, de jas ging uit, de krachtige armen met tatoos van diverse muziek bands, werden getoond. Shirt omhoog, de platte buik werd getoond. Wat een toestand allemaal op de vroege morgen. “Zie ik er niet goed uit op mijn 59 jarige leeftijd, alles spieren?” zei Kees. “Ja, daar moet ik nog even aan werken, misschien dat ik mij dan ook half ga ontkleden voor Kees bij het Boegbeeld!

Personeel gezocht E X A M E N K A N D I DAT E N Examen achter de rug en nu nog wat geld verdienen voordat je op vakantie gaat?

Dat kan in de bollen! Wil je vanaf plm. 25 juni een paar weken bollenpellen, bel dan naar:

Poel Bloembollen BV Te l : 0 6 - 1 0 7 6 5 1 8 8

Je weet het niet hè.” Wordt vervolgd... trees@de-uitkomst.nl

Op zoek naar een leuke bijverdienste?

Stille tijd De Rijp - De Grote Kerk van De Rijp is een bijzonder gebouw. Het is gebouwd voor kerkelijke vieringen en leent zich ook goed voor concerten, optredens en andere evenementen. Maar er is nog een manier waarop het gebouw in het bijzonder ‘spreekt’: dat is wanneer het er stil is. In deze tijd waarin we vaak druk zijn met ‘doen’ is het heerlijk om er even te zitten en niets te doen. Gewoon te zitten, de stilte die er heerst te ervaren. Dat doet wat met je: het herinnert je eraan dat er méér is dan de drukte en het lawaai waarmee je omgeven bent. Om mensen de gelegenheid te geven dit te ervaren, wordt de Grote Kerk elke week twee keer een uur open gesteld als Stilte plek. In dat

uur wordt niet gepraat in de kerk en geen muziek gedraaid. Er brandt alleen een kaars. Iedereen is welkom om op enig moment in dat uur binnen te komen, ergens te blijven staan of te gaan zitten. En weer weg te gaan als het genoeg is. Je kan zelf een kaarsje aansteken voor iets of iemand. Er is altijd een gastheer of gastvrouw, die je in stilte ontvangt. Als je dat zou willen kan je na afloop even bij hen terecht om te reageren of je verhaal te vertellen. Want soms doet stilte veel met je. De Stille Tijd is opgezet door ds Menso Rappoldt, predikant van de Grote Kerk, en Willemijn Kanters, supervisor en communicatietrainer, uit De Rijp. De Stille Tijd is wekelijks vanaf 23 mei op maandagochtend van 8.309.30 uur en woensdagavond van

19.00-20.00 uur. De toegang is vrij. Iedereen is welkom. Informatie: 0299-672670

Rommelmarkt Zuidoostbeemster - Organisatie van de rommelmarkt ligt bij ‘Buurtvereniging Purmerenderweg’. Open Dag Beemster donderdag 2 juni op Hemelvaartsdag. De verkoop is vanaf 9.00 uur op het parkeerterrein van partycentrum ‘De Nieuwe Tuinbouw.’ Terras is de gehele dag open voor koffie, gebak en drankjes. De gehele opbrengst k.t.g. aan de diverse activiteiten in het feestjaar 2012 van ‘Buurtvereniging Purmerenderweg’.

Word bezorger van onze krant! Het betreft het bezorgingsgebied:

WEST-GRAFTDIJK Als bezorger werk je een uurtje per week en de werkzaamheden zijn goed te combineren met school, werk of andere activiteiten. Weekbladen worden door mensen van alle leeftijden bezorgd, maar de minimumleeftijd is 13 jaar.

Ben je geïnteresseerd? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op: 0299 - 67 22 74. Mailen mag ook: bezorging@de-uitkomst.nl.


MRHIVIKMS

31 MEI 2011 | DE UITKOMST | PAGINA 22

Fitness de Kloek Nederlands Kampioen

Coast-to-Coast Engeland De Rijp - Vorige week hebben Kees de Rijk, Vincent Roodhart en Pieter Jan Aries de Coast-toCoast in Engeland met de mountainbike gefietst.

Beemster - Op zondag 29 mei jl. vond het Nederlands Kampioenschap Demoteams plaats in Eindhoven. In de categorie 11 t/m 13 jaar deed het jongste team van Fitness de Kloek mee. “The Chinadolls” die op beide voorrondes de eerste plaats behaalden, deden hun uiterste best om ook op het NK met de gouden plak naar huis te gaan. Er is ongelooflijk veel werk verricht aan de schmink, het haar en de kostuums. Het was dan ook een mooi plaatje op de wedstrijdvloer.

De tocht was 300 km van St. Bees (Iersekust) tot aan Whitby (Noordzeekust). Totaal hebben we vorige week 400 km gefietst, alleen over wandelpaden, van maandag 16 mei tot en met zondag 22 mei. Ze zijn in De Rijp op de mountainbike gestapt en naar IJmuiden gefietst om met de boot naar Engeland te varen. Ze hadden van te voren geen overnachting geboekt. Het is een groot avontuur geweest om met alleen een kleine rugzak op, met een schone onderbroek en een tandenborstel erin, een week te gaan fietsen in een vreemd land. Met behulp van de GPS konden de mannen de wandelpaden volgen en keken van dag tot dag waar ze s’avonds ongeveer wilden slapen. Ze hebben onverwachts op de mooiste plekjes geslapen. In een oude schapen schuur (The Black Sail), in de hoogst gelegen “Inn” van Engeland (The Tann Hill Inn) en mooie Hostels en B&B’s.

Na lang wachten en een hoop zenuwen was het dan zover. Het team moest de routine laten

De overige demoteams deden het ook uitstekend. The Freakshow eindigde op de 5e plaats in de categorie 18+ en in de categorie 14 t/m 17 jaar eindigde The Charlestons op de 5e plaats en The Cleopatra’s op de 6e plaats.

Schermer- Emma is afgelopen toernooi weer eerste geworden in Vrouwenpolder met haar pony Boy Biertje. Ze reden voor de eerste keer in de op eenna hoogste klasse en reden gelijk naar de winst! Met haar paard behaalde ze de derde plaats! Volgende week gaat ze met alledrie de paarden internationaal starten.

Evrim Ksikas naar NK

Evrim begon zeer zwak op vloer (40e), maar heeft zich vervolgens goed terug geknokt. Met alle andere onderdelen turnde hij zich in de top 10. Bij het 4 flanken op de paddenstoel werd hij 9e met 18.60, met het onderdeel ringen zelfs 2e met 17.75 Ook op sprong (gedeelde 5e), brug (5e), rek (gedeelde 6e) deed hij het erg goed. Van een podium plek was hij nog wel een aantal punten ver-

Het vele werk, de zenuwen en de vele uren trainen zijn gelukkig niet voor niets geweest, want ze mogen zich net als vorig jaar Nederlands Kampioen noemen!

Winst met Boy Biertje

De Rijpers hebben enorm genoten van de verschillen landschappen die ze gezien hebben. Ze zijn door het “Lake District”, Yorkshire, North Yorkshire Moors gefiets.

Evrim Ksikas van gymnastiekvereniging Hercules Beemster heeft zich dit weekend bij de halve finales in Zwijndrecht geplaatst voor het Nederlands Kampioenschap. De 7-jarige turner wist zich bij de Benjamins als zevende van de 50 turners te plaatsen op het hoogst mogelijke niveau in die leeftijdsklasse: de talentendivisie.

zien aan een 8 koppige jury. De trainsters Manon, Sharon, Djuna en Mariana en de ouders in het publiek zaten met het zweet in hun handen.

wijderd, maar de nummers 4 t/m 7 zaten heel dicht bij elkaar. Wanneer Evrim zijn handstanden beter zouden zijn (niet te veel op zeker spelen, maar voluit turnen) zou er dus zelfs nog meer in kunnen zitten....

Hierdoor werd het mogelijk om in 1 keer de overstap te maken van de 4e divisie naar de talentendivisie. Hij heeft dan ook een geweldige stap voorwaarts gemaakt in zijn ontwikkeling!

Evrim turnt sinds ruim 2 jaar bij Hercules en doet dit seizoen voor het eerst aan wedstrijden mee. Sinds december 2010 traint de talentvolle turner ook 2 keer per week bij Mauritius in Volendam.

Over 2 weken, op 4 juni a.s., is de finale in Breda. In de week daar vooraf gaat hij met de turners van Mauritius Volendam op stage als voorbereiding op het NK.

SPORTNIEUWS?

MAILREDACTIE@DE-UITKOMST.NL

Drie keer derde voor Sambonsports

Graft- Zaterdag 21 mei jl. was de Rotterdam Cup, een internationaal karate toernooi. Sambonsports heeft op dit A toernooi drie prijzen behaald bij de junioren. Sil van Schaik werd derde in de + 43 kg. Monika Havik werd derde in de + 62 kg. Sami Farzan

werd derde in de - 63 kg groep. Sambonsports doet 5 juni aanstaande ook mee aan een groot toernooi in Almere; De Kaiten Open. De verwachtingen zijn dan weer hoog gespannen.


31 MEI 2011 | DE UITKOMST | PAGINA 23

BRIGDECLUB DE RIJP

Zij zijn er klaar voor

Uitslag d.d. 23 mei 2011 A-lijn 1 Margreet Broersen & Toos van Rooijen 2 Monica Riedijk & Marjolijn Tuyt 3 Hans Outmaijer & Cees Tromp

64,58 % 59,72 % 59,72 %

B-lijn 1 Mar de Ruijter & Ben de Ruijter 2 Diny Sanders & Nico Tromp 3 Zeger Everaars & Pieter de Vries

64,17 % 54,76 % 53,19 %

Uitslag middagbridge 24 mei 2011 A-lijn 1 Martin Phaff & Cees Tromp 2 Tineke Stoop & Gré Zomerdijk 3 Riet Poel & Martin Taam

64,5 % 62,5 % 60,5 %

Het Vroom-team kan niet wachten om op 9 juni in totaal 41 keer naar de top van de Alpe d’Huez te fietsen en € 30.000,- aan het KWF kankeronderzoek te kunnen schenken. Op de foto het team in het speciale tenue voor het goedendoelen wielerspektakel Alpe d’Huzes. Staand v.l.n.r. Peter Vroom, Dick Reijnders, Randy Vroom, Marco Smit, Ronald Pronk, Ron Molenaar en Piet Stoop (soigneur). Zittend Nils Pronk en Arjan Scholten.

Minikamp bij SV Graftdijk

Beeld en tekst: Ad Hodde

Jeugdtoernooi overal vandaan De Rijp - Bij S.V. De Rijp vonden over twee weekeinden een jeugdtoernooi plaats. Uit alle delen van het land (zelfs uit Essen Duitsland), kwamen de 31 verenigingen naar De Rijp, in 3 dagen gingen 114 teams voetballen. Zaterdag 21 mei speelden de F- en E-pupillen op het complex van SV De Rijp, waarbij vele begeleiders ouders, broertjes en zusjes rondliepen. Zaterdag 28 mei speelden van 9.00 - 15.00 uur D-pupillen en C-junioren. Zondag 29 mei was er ‘s morgens de Ladies Day met alleen maar meisjesteams, en ’s middags de B- en A-junioren. Op de foto elftal F1.

Beeld en tekst: Ad Hodde

Graftdijk - Bij SV Graftdijk werd in het weekend van 21 en 22 mei een Mini-Zomerkamp georganiseerd. Voor de F t/m D jeugd van 6 t/m 14 jaar waren er op het terrein een aantal tenten neergezet voor overnachting. De 85 kinderen konden handballen, voetballen, en vele andere spelletjes beoefenen. Ook was er een Zumba workshop waaraan iedereen meedeed.

Beeld en tekst: Gre Breedt

Dirk Wiedijk & GSV-3 Toernooi Grootschermer - Het was ondanks dat het weer niet mee werkte, een ouderwets gezellig toernooi. Er werd een stevig potje gevoetbald, achter de tap werd hard gewerkt, het bier was weer best en voor de inwendige mens en de lekkere trek kon men bij Rob terecht. Het was jammer dat een elftal voortijdig de wedstrijd had verlaten. De Oude Munt uit de Beemster was voortijdig vertrokken. De organisatie van GSV die alles tot in de puntjes verzorgt had, was hier zeer verbaast over. Gelukkig redde West-Graftdijk de wedstrijd en nam de handschoen op tegen GSV. West-Graftdijk kwam uiteindelijk als winnaar uit de strijd in een spannende finale tegen Torenerf met 1-0 en werd hiermee de grote winnaar van het Dirk Wiedijk & GSV-3 Toernooi.

Topgolftalent Fred Beemster - Tim de Boer golft regelmatig met Fred van Zoest uit De Rijp op de golfbaan in Midden Beemster. Fred heeft nu twee jaar zijn GVB maar heeft al drie keer een hole in one geslagen. Je vraagt af of dit geluk is of toptalent? Tim was er een keer bij, hij is dus getuige van dit wonder. Hij heeft dit direct op de plaat vastgelegd. Ter extra info de geslagen hole in one: 1e keer, hole 6, par 3 , 76 meter. 2e keer, hole 4, par 3, 126 meter (foto), 3e keer, hole 1, par 3, 155 meter.


31 MEI 2011 | DE UITKOMST | PAGINA 24

Passie voor kunst & cultuur in de gemeente Graft- De Rijp

2011 is een jaar van Passie voor kunst en cultuur in Graft-De Rijp. Het programma Passie is een ode aan beeldende kunst, aan erfgoed, aan kunstenaarschap, aan liefde voor amateurkunst. Het is een integraal verbindend programma met meerdere evenementen, workshops en exposities door het hele jaar heen. Een rode draad in het culturele jaar, in programmering, in samenwerking en in uitstraling. in alle dorpen en alle culturele organisaties in Graft-De Rijp. Met: s EVENEMENTEN s WORKSHOPS s EXPOSITIES Kijk voor het actuele, passionele programma op www.cultureelplatformgraftderijp.nl

U KUNT UW EVENEMENT OF BIJZONDERE ACTIVITEIT AANMELDEN BIJ CHRISTINA TWINT, (VOOR DE TWEEDE DINSDAG VAN DE MAAND) TEL. 0299 39 19 50 OF MAILEN NAAR C.TWINT@GRAFTDERIJP.NL

Juni

BIBLIOTHEEK GRAFT-DE RIJP Rechtestraat 148, De Rijp 6 weken, 6 favoriete boeken mee op vakantie met de vakantietasservice? Heeft u ook altijd een lange lijst met boeken die u zo graag wilt lezen, maar nooit tijd genoeg? Of zijn de boeken net niet in de bibliotheek als u er zin in heeft ? Pak uw kans, met de vakantie in het vooruitzicht, en verwen uzelf met de vakantietasservice van de bibliotheek, zie www.bibliotheekwaterland. GEMEENTEHUIS GRAFT-DE RIJP In de hal van het gemeentehuis, Sloep 7 De Rijp Van 30 mei t/m 29 augustus exposeert Liliane Lagauw met ‘’Vrouwen in beweging’’. Liliane Lagauw werkt met olieverf, aquarel, grafische technieken en maakt collages. Haar onderwerpen zijn landschappen en portretten. De laatste twee jaar heeft ze ook vrouwenfiguren als onderwerp. Liliane Lagauw woonde en werkte dertig jaar lang in Graft-De Rijp. Geopend op werkdagen, tijdens kantooruren, tel. 0299 39 19 50. HOTEL DE RIJPER EILANDEN Zuideinde 2a, De Rijp Zaterdag 4 juni: ‘De Acteeropleiding’ komt met de uitvoering Het Koffiehuis, van Carlo Goldoni. Regie: Frances Sanders. De acteurs spelen een bewerking als eindexamenvoorstelling vier keer, waarvan de première in De Rijper Eilanden zal zijn, na afloop een feestelijke borrel. Spelers: Nicole Kovacs, Haans van der Maas, Loes Slenter, Yvonne Boon, Tony van der Veen, Tiffany Staphorst en Margriet Brouwers. Aanvang: 20.30 uur. Toegang: € 10,-, Reserveren: info@theatherstroom.nl. HET PLEIN IN WEST-GRAFTDIJK Zondag 19 juni: Sluisconcert met Ritmundo - 4e editie. Het ondertussen beroemde sluisconcert wordt dit jaar verzorgd door Ritmundo met aanstekelijke dansbare afro latin muziek. Met zeer veel plezier wordt een zeer afwisselende repertoire door de bandleden vertolkt. Het concert maakt onderdeel uit van het “Jaar van de Passie’’ en kan worden georganiseerd dankzij een subsidie van de provincie Noord-Holland en de gemeente Graft-De Rijp. Stoeltje en koelbox meenemen! Toegang: gratis. Aanvang: 15.30 uur. Lokatie: sluis van West-Graftdijk. Inlichtingen: www.hetplein.info of tel: 075 641 16 22. KUNST OP KAMERS Centrum van De Rijp Zaterdag 25 juni en zondag 26 juni: HET VERVOLG Kunst op Kamers Deze zomer vindt voor de zesde keer de manifestatie Kunst op Kamers plaats. Kunst op Kamers biedt professionele kunstenaars en vormgevers een podium. Dit jaar zal het plaatsvinden op twee verschillende locaties: 1. In het historisch centrum van De Rijp hebben vormgevers, voor 9 huizen en tuinen, bijzondere kunstinstallaties ontworpen en uitgevoerd. De deelnemende vormgevers zijn: Maria Blaisse, Jack Brandsma, Joost Grootens, Maria Hees, Arno Kortschot, Mirjam Nuver, Henk Stallinga, Pieter Stockmans en Arnout Visser. 2. In en om het fort bij Spijkerboor presenteren 20 kunstenaars, musici en dansers uiteenlopende kunstinstallaties die zij voor monument hebben ontworpen. De deelnemende kunstenaars zijn: Han Bennink, Sjoerd Buisman, Liesbeth Doornbosch, Mireille Dijks, Anita Evenepoel, Bert Frijns, Klaas Gubbels, Instant Composers Pool, Guus Janssen, Mirjam Kuitenbrouwer, Reinier Lagendijk, Carlijn Mens, Dave Meijer, Ruud de Rode, Peter Verdonk, Anouk Vogel, Jim van der Woude i.s.m. Gerard Atema en Sylvie Zijlmans. Dansers: Michael Schumacher, Kenzo Kusuda en Makiko Ito. Zie http://www.kunstopkamers.nl

GROTE KERK, GROTE DAM Van mei t/m september elke tweede zondag van de maand is er een muzikaal optreden in de Grote Kerk van De Rijp. Aanvang 15.30 uur. Tijdsduur plm. 30 - 45 min. Toegang gratis. • Zondag 12 juni: Peter van Voorst, organist van de Keyserkerk in de Beemster, speelt op het Batz orgel. MUSEUM IN ’T HOUTEN HUIS Tuingracht 13, De Rijp www.houtenhuis.nl • Van 17 april t/m 16 oktober: Jan Janse Welteevree, Leven in een onbekende wereld. • Van 2 juni t/m 28 augustus - Kerk te kijk, 150 jaar St. Bonifatiuskerk GRAFTER RAADHUIS Grafter Raadhuis, Raadhuisstraat 22, 1484 EN Graft • Van 30 april t/m 16 oktober: Getrouwd in Graft, trouwfoto´s van de afgelopen 60 jaar. Openingstijden: zaterdag en zondag van 13.00 - 17.00 uur.

WORKSHOPS VOL PASSIE TIJDENS KUNST OP KAMERS 2011 29 juni 2011: Passie voor kunst? Altijd al willen creëren? Volg speciale workshops tijdens het Jaar van de Passie in een inspirerende omgeving en onder bezielende en gepassioneerde begeleiding van kunstenaars: Vier speciaal geselecteerde kunstenaars van Kunst op Kamers delen hun kunsten met u op een prachtige locatie : Fort Spijkerboor, het grootste fort in de Stelling van Amsterdam. De kunstenaars nemen u mee op reis langs hun kunstinstallaties rond het fort. Buiten in de zon, in het gras voor het fort kunt u zelf aan de slag. Iedereen kan meedoen: hobbyist, semiprof of leek. De inspirerende omgeving en passionele kunstenaars zorgen voor hele bijzondere workshops: Waarneming door Carlijn Mens: Samen met kunstenares en wetenschapper Carlijn Mens vangt u waarnemingen van zonlicht in een houtskooltekening. Textiel door Anita Evenepoel: Op een speelse manier aan de slag met wol: vervilten, vervormen en verven. Resultaat is uw eigen originele wollen sjaal. Beeld <>Taal door Ruud De Rode: Spelen met taal onder begeleiding van deze woordkunstenaar. “Een bijzondere honing of een bij zonder honing”. Met stift, potlood, pen en schetsboek op zoek naar dubbele betekenissen, interpretaties en associaties. Grascactus door Reinier Lagendijk: De Grascactus is het Hollandse broertje van de bekende prik-cactus. U maakt uw eigen cactus van graszaad. Voor mensen met groene vingers. Datum: Woensdag 29 juni 2011, Tijd: 11.00-15.00, Lokatie: Fort bij Spijkerboor, Westdijk 46, Westbeemster, Deelname: € 20,-, Aanmelden: meldt uzelf aan via info@productieburo-zorro.nl of bel 0299-621623, onder vermelding van de naam van de workshop die u wilt volgen. Vóór 31 mei. Wees er snel bij, er is beperkte ruimte. Deze zomer vindt voor de zesde keer de manifestatie Kunst op Kamers plaats. Stichting Kunst op Kamers biedt professionele kunstenaars en vormgevers een podium van waaruit zij ideeën kunnen ontwikkelen, gestimuleerd worden om samenwerkingverbanden aan te gaan en zich vervolgens aan een groot publiek te kunnen presenteren. In het historisch centrum van De Rijp, in huizen en tuinen en bij het fort bij Spijkerboor vindt u uiteenlopende kunstinstallaties en de kunstenaars zelf. Data en openingstijden: Zaterdag 25 en zondag 26 juni van 11.00-17.00 uur geopend. Zaterdag 2 en zondag 3 juli van 11.0017.00 uur geopend. Locatie fort bij Spijkerboor, Westdijk 46, Westbeemster, De Waag, Kleine Dam 1, De Rijp. Kijk voor een actueel en passioneel programma op www. cultureel platformgraftderijp.nl logo cultureel platform op de achterkant onderaan.

Juli

GEMEENTEHUIS GRAFT-DE RIJP In de hal van het gemeentehuis, Sloep 7 De Rijp Van 30 mei t/m 29 augustus exposeert Liliane Lagauw met ‘’Vrouwen in beweging’’, zie maand juni. Geopend op werkdagen, tijdens kantooruren, tel. 0299 39 19 50. Zaterdag 2 en zondag 3 juli: HET VERVOLG Kunst op Kamers. Zal plaatsvinden op twee verschillende locaties: 1) in en rond woonhuizen in het centrum van De Rijp 2) in en rondom het fort bij Spijkerboor i.s.m. Natuurmonumenten. Zie maand juni. GROTE KERK VAN DE RIJP Grote Dam, De Rijp • Zaterdag 2 juli: Cartouche presenteert Trio Windstreken en Gasten. Jazz, Pieter de Mast - sopraansaxofoon & fluiten, Sebastiaan van Delft - orgel, Niti Ranjan Biswas - tabla & percussie Gasten: Oene van Geel - viool en altviool en Kamal Hors - zang en Arabische luit. Het Trio Windstreken speelt bijzondere jazzmuziek. De ene keer klinkt het melodieus en ritmisch, de andere keer is het grensverleggend origineel. De groep combineert jazz en improvisatie met middeleeuwse, hedendaags klassieke, Indiase en Noord-Afrikaanse muziek. Theatermenu of diner à la carte: zie website www.wapenvanmunster.nl. Aanvang 20.30 uur, entree € 17,50. • Zondag 10 juli: optreden vocaal kwartet Altebasso uit Purmerend. Aanvang 15.30 uur. Tijdsduur plm. 30 - 45 minuten. Toegang gratis. INTERNATIONALE KUNSTMARKT Zondag 17 juli van 11.00 - 17.00 uur in het centrum van De Rijp. Inl. Dhr. Beemsterboer, tel. 0226 35 88 56 of 06 16 13 80 18. HARING- & HENNEPROUTE Van 1 mei t/m 30 september De route leidt langs bijzondere monumenten en combineert kleine, toegankelijke historische presentaties op binnenlocaties met teksten beeldpanelen. Meer informatie over de Haring- & Henneproute is verkrijgbaar via de VVV Graft-De Rijp, telefoon (0299) 67 19 79 en www.vvvgraftderijp.nl. ZOMERSPELEN GRAFT-DE RIJP (29 augustus t/m 4 september) Thema Middeleeuwen, voor programma, zie www.zomer-spelen.nl MUSEUM IN ’T HOUTEN HUIS Tuingracht 13, De Rijp, www.houtenhuis.nl Zie de maand juni. GRAFTER RAADHUIS Raadhuisstraat 22 te Graft. Zie de maand juni. De Zerkenvloer is dagelijks geopend van 09.00 uur tot zonsondergang.

Reeds geplande activiteiten 2011

Voor het plannen van nieuwe activiteiten kunt op de gemeentelijk website zien welke activiteiten nu al voor de rest van het jaar zijn gepland. www.graftderijp.nl. bij Actueel - Evenementen 2011 VOOR UITGEBREIDE INFORMATIE ZIE: WWW.CULTUREELPLATFORMGRAFTDERIJP.NL

De Uitkomst week 22 2011  

De Uitkomst week 22 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you