Page 1

6 MEI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 1

Nummer 3161 | week 19 | 6 mei 2014 REDACTIE-ADRES: WESTDIJK 40, 1464 PC WESTBEEMSTER | TELEFOON: 0299 - 67 22 74, FAX: 0299 - 67 22 68 | E-MAIL: REDACTIE@DE-UITKOMST.NL | WWW.DE-UITKOMST.NL

Stille tocht tijdens Dodenherdenking Tuingracht 3, De Rijp - 0299 67 53 60 W W W. K N I P H U Y S . N L

HYPOTHEEK NODIG? Eerste gesprek hypotheekadvies altijd voor onze rekening.

Paul van Dijk financieel advies HYPOTHEKEN VERZEKERINGEN Telefoon 06 333 444 55 WWW.PAULVANDIJKFINANCIEELADVIES.NL

ADMINISTRATIE - SALARISADMINISTRATIE - JAARREKENING BELASTINGAANGIFTE - INTERIM WERKZAAMHEDEN BOEIJERSTRAAT 29, 1483 TG DE RIJP TEL. 06 12 96 95 92 WWW.OVERMANADMINISTRATIE.NL

Schermer - In de Schermer werden de inwoners en andere betrokkenen door de gemeente uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de jaarlijkse dodenherdenking op zondag 4 mei. Er werd stilgestaan bij alle burgers en militairen die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord, sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. De herdenking vond plaats in Stompetoren. Na het verzamelen bij het Schermer Wapen, vertrok de stille tocht naar het oorlogsmonument bij de kerk in Stompetoren, met muziek door de Schermer Fanfare. Om 20.00 uur was er twee minuten stilte, waarna er bloemen werden neergelegd door burgemeester Vletter en zijn vrouw namens de gemeente Schermer. Namens de Dorpsraad van Stompetoren werden er bloemen bij het monument gelegd door Silvester Lieftink. Hierna werd aan iedereen de gelegenheid gegeven bloemen te leggen bij het monument en de oorlogsgraven op de begraafplaats te bezoeken, alwaar door een aantal jongeren bloemen werden neergelegd. In de kerk hield burgemeester Floor Vletter een toespraak die in het teken stond van het thema ‘Wederkerigheid’, met dit thema, door het Nationaal Comité 4 en 5 mei gekozen onder het

motto: Vrijheid geef je door, opende de burgemeester zijn toespraak. Dat mensen elkaar respecteren is een belangrijk kenmerk van een vrije samenleving, mensen moeten elkaar zien staan. Dat is kort samengevat wat het comité met wederkerigheid wil uitdrukken. Wederkerige erkenning van mensen in hun eigenheid als basis voor democratisch burgerschap was in de Tweede Wereldoorlog verder dan ooit. Voor het herstel daarvan moest de fascistische tiran worden verdreven. Daarvoor moest een zware strijd worden geleverd, velen hebben de hoogste prijs betaald, op 4 mei herdenken we deze slachtoffers. Samen herdenken we dat velen hun leven lieten omdat zij er als mens van de nazi’s niet moch-

ten zijn of omdat zij tegen de nazi’s en mensenrechten streden, of omdat zij door oorlogsomstandigheden, vooral door honger, zijn omgekomen. Vanuit verschillende gedachten herdenken wij gezamenlijk, uit respect voor en met medeleven, de slachtoffers. We moeten de principes die in de universele verklaring van de rechten van de mens zijn opgetekend en zijn vastgelegd in onze grondwet, hooghouden en verdedigen en die principes uitdragen. Bij het herdenken van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog mogen wij nooit vergeten dat het hun nalatenschap is dat wij die opdracht uitvoeren. De Schermer Fanfare zorgde voor de muzikale omlijsting en speelde ook het Engelse Volkslied, waarna

een groep jongeren onder leiding van Jongeren Werkster Naomi Weerdman, een stuk opvoerden waarin ze diverse vragen aan het publiek stelden over oorlog, zinloos geweld en vele zaken die de jeugd bezighoudt en waarbij zij benieuwd waren naar de meningen vanuit de zaal. Er werd na afloop gelegenheid gegeven om onder een kopje koffie, voor wie daar behoefte aan had, nog even na te praten met elkaar. De avond werd georganiseerd door Marco de Jong, Consul van de Oorlogsgraven stichting van de gemeente Schermer.

Beeld en tekst: Gre Breedt

ZIE PAGINA 9 T/M 11

Dorpsgezichten Een portret van Dorpsgezicht Jeroen Konijn uit Driehuizen ZIE PAGINA 14 EN 15

ER YOGA NIEUW! POAW G 20.00 UUR ELKE MAAND

IN MEI GEEN INSCHRIJFGELD EN 3X GRATIS PERSONAL TRAINING

FITNESSDEKLOEK.NL F I T N E S S D E K LO E K : I N S U L I N D E W E G 11 , M I D D E N B E E M S T E R . T E L E F O O N : 0 2 9 9 6 8 18 0 7


6 MEI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 2

Gemeente Graft-De Rijp

INFORMATIERUBRIEK Erepenning voor vrijwilliger Gerard Kuijn Afgelopen zondag 27 april reikte burgemeester Ria Oosterop-van Leussen tijdens de bedankbijeenkomst voor vrijwilligers van Koningsdag, de erepenning uit aan Gerard Kuijn. Gerard ontving de penning als blijk van grote waardering voor al zijn inzet voor Koningsdag. Gerard Kuijn heeft vanaf januari op vrijwillige basis het Koningsdag team versterkt. Hij maakte deel uit van de projectgroep en was voorzitter Volkscultuur van de werkgroep Evenement. Zo was hij verantwoordelijk voor het deel cultuur langs de Koninklijke route. Daarnaast

was Gerard altijd beschikbaar voor verschillende mediamomenten.

Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur. Maandag- tot en met donderdagmiddag op afspraak. De balie Burgerzaken is op donderdag ook open van 15.30 tot 17.00 uur, m.u.v. alle schoolvakanties. Telefonische bereikbaarheid Maandag t/m donderdag van 8.30 uur tot 12.30 en van 13.15 uur tot 16.30 uur. Vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur. Kijk voor afwijkende openingstijden bij de nieuwsberichten.

Foto: Erna Faust

OFFICIËLE MEDEDELINGEN

AFSLUITING OPENBARE WEG In verband met rioleringwerkzaamheden langs de Julianalaan en Oranjestraat te De Rijp, ter hoogte van Julianalaan nr. 37 t/m 61 en Oranjestraat 2 t/m 12 en 1 t/m 13, wordt de rijweg gedeeltelijk opengebroken. Dit kan leiden tot korte stremmingen. De werkzaamheden starten tussen 5/9 mei 2014 en duren drie weken. In het kader van de verkeersvisie die is opgesteld in verband met veilige fietsroutes naar de toekomstige brede school, worden de Julianalaan en Oranjestraat te De Rijp, ter hoogte van Julianalaan nr. 37 t/m 61 en Oranjestraat 2 t/m 12 en 1 t/m 13 heringericht. Tijdens het herinrichten wordt de rijweg afgesloten en wordt het verkeer omgeleid. De werkzaamheden starten in de week van 10 mei 2014 en duren tot 18 juli 2014. De werkzaamheden duren zoveel korter als mogelijk of zoveel langer als noodzakelijk duren. Heeft u vragen? Dan kunt u op maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 11.00 uur, contact opnemen met het Meldpunt Openbare Ruimte, op telefoonnummer 072-5489231

BEKENDMAKING De burgemeester maakt bekend dat zij voornemens is om op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet, voor het horecabedrijf aan de onderstaande rechtsperso(o)n(en) als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de Drank- en Horecawet, een drank- en horecavergunning te verlenen: naam: ondernemingsvorm: handelsnaam: adres:

De Mieuwijdt / De Horn paracommerciële instelling Stichting De Zorgcirkel Mieuwijdt 19 1484 EE Graft

Voorschriften en beperkingen Aan deze vergunning worden de volgende beperkingen en/of voorschriften verbonden: In de inrichting mag slechts alcoholhoudende drank worden verstrekt gedurende één uur voor, tijdens en twee uur na wedstrijden, trainingen / vergaderingen / verenigingsactiviteiten / stichtingsactiviteiten / enz., afhankelijk van het soort instelling. Inzage en informatie De ontwerpbeschikking en bijbehorende stukken liggen vanaf 07 mei 2014 tot en met 18 juni 2014 gedurende een termijn van zes weken ter inzage bij de afdeling unit Vergunning- en subsidieverlening, stadskantoor Alkmaar. De openingstijden zijn dinsdag 13.00 - 15.00 uur en donderdag 10.00 - 12.00 uur. Wanneer u de stukken wilt inzien buiten kantooruren, kunt u telefonisch een afspraak maken: 072 - 548 9010 Bedenkingen Belanghebbenden die zich niet kunnen verenigen met het verlenen van bovenstaande vergunning, kunnen gedurende een termijn van zes weken, gerekend vanaf de dag waarop genoemde ontwerpbeschikking ter inzage is gelegd, mondeling of schriftelijk bedenkingen kenbaar maken bij de burgemeester van de gemeente Graft-De Rijp, Postbus 16, 1483 ZG De Rijp. Wanneer ondanks ingebrachte zienswijzen de vergunning wordt verleend kan geen beroep bij de administratieve rechter worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijzen naar voren heeft gebracht.

Telefoon: 0299 39 19 50 Telefax: 0299 39 19 80 E-mail: gemeente@graftderijp.nl Website: www.graftderijp.nl

Openingstijden

Het feit dat Gerard betrokken is bij de stichtingen Midwinterfeest, Volksfeesten en de Noordeinder Vermaning, maakt dat hij een enorm netwerk heeft waar hij en de Koningsdag organisatie goed gebruik van heeft kunnen maken. Mede door zijn enthousiaste inzet en kwaliteiten is er een geweldig evenement neergezet. De gemeentelijke erepenning is dan ook een welverdiende kroon op zijn werk van afgelopen maanden.

Gemeentehuis Sloep 7, 1483 HA De Rijp

ONTVANGEN AANVRAGEN VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING Burgemeester en wethouders van gemeente Graft-De Rijp maken bekend dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ingediend: - Aggelenstraat 10a, 1483 TA De Rijp* - Het realiseren van 13 woningen Dossiernummer: WABO 2014-0031 Datum ontvangst: 24 april 2014 - Provincialweg 13, 1536 AC Markenbinnen - Het bouwen van een loods Dossiernummer: WABO 2014-0032 Datum ontvangst: 25 april 2014 Er wordt op gewezen dat ingediende aanvragen slechts bij de gemeente zijn ingediend en niet ter inzage liggen. Over het verlenen van de vergunning is nog geen besluit genomen. Om deze reden kan dan ook geen bezwaar worden gemaakt. Wenst u informatie over of inzage in het ingediende plan, dan kunt u zich uitsluitend na een telefonische afspraak wenden tot de afdeling Vergunning- en Subsidieverlening in het gemeentehuis te Alkmaar (Stadskantoor) (14072). *Voor het perceel (en deel omgeving) Aggelenstraat 10a is (op 24 april 2014) ook een verzoek (aanvraag) tot wijzigen van de bestemming ingediend ter realisatie van 13 woningen.

RAADSVERGADERING datum: 15 mei 2014 tijdstip: 20.00 uur plaats: Gemeentehuis, Sloep 7 te De Rijp

AGENDA, O.A.

• Voorstel beëindiging bestuursovereenkomst Land van Leeghwater • Inkoopsamenwerking 2015 Jeugdzorg en Begeleiding AWBZ • Voorstel tot medewerking aan een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een kapberg op het perceel Noordeinde 45 te Noordeinde • Visie integrale toegang 3 decentralisaties • Voorstel tot het instemmen met aanpak voor de besteding van de aanvullende ARHI-bijdrage • wijziging tarieven legesverordening (reisdocumenten) De agenda en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis, Sloep 7 te De Rijp. Iedere aanwezige heeft het recht om tijdens de vergadering het woord te voeren over geagendeerde onderwerpen. Elke spreker krijgt maximaal 5 minuten het woord. Degene die van het spreekrecht gebruik wil maken, meldt dit voor aanvang van de vergadering aan de griffier.

BURGERLIJKE STAND Geboren: Debby Wegener, dv A.J. Wegener en L.R.M. Hogeboom

Huwelijken/Geregistreerde Partnerschappen: D.J.E. Spaansen en P.E.M. Zuurbier M. Wakker en W.C.M. Veekman

www.graftderijp.nl | e-mail: gemeente@graftderijp.nl | 6 mei 2014 | Burgemeester en wethouders van Graft-De Rijp

WMO-loket Alkmaar Dagelijks bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur, telefoon 14072, wmo@alkmaar.nl.

Meldpunt Openbare Ruimte Heeft u een klacht en/of vraag over de openbare ruimte binnen de gemeente? Denk bijvoorbeeld aan het ophalen van huis- en grofvuil, aanvragen of omruilen van rolemmers, rioolverstoppingen, onderhoud van wegen en groen of defecte lantaarnpalen, bel dan tijdens kantooruren met 0299 39 19 84. Voor spoedeisende gevallen buiten kantoortijden: 0226 36 02 33.

Openbare Orde en Veiligheid Heeft u klachten en/of vragen over vandalisme, overlast of andere (kleine) ergernissen? Dan kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week bellen met 0226 36 02 33.

Politie Alarmnummer: 112 Bij niet spoedeisende gevallen: 0900 88 44 (E0,13/min). Voor informatie over onder andere de bereikbaarheid van de politie, kunt u gebruik maken van het touchscreen naast de ingang van het gemeentehuis. Het scherm is 24 uur per dag te raadplegen. Aangifte doen? Dat kan bij een politiebureau in de regio, bijvoorbeld in Alkmaar of Purmerend. Ook kan het telefonisch of via internet, www.politie.nl.

Brandweer Alarmnummer: 112 Bij niet spoedeisende gevallen: 072 564 44 44 (Meldkamer Ambulance/ Brandweer). Bureau commandant Graft-De Rijp: Sloep 7, 1483 HA De Rijp, telefoonnummer 0299 39 19 42. Dagelijks geopend.

Ambulance Alarmnummer: 112 Bij niet spoedeisende gevallen: 072 564 44 44 (Meldkamer Ambulance/ Brandweer)

Jongerenwerker Ronald Hein, ronald.hein@kern8.nl, 06 170 02 189

Bekendmakingen via e-mail Wekelijks de bekendmakingen uit uw woonomgeving in uw mailbox? Aanmelden voor deze landelijke e-mailservice kan via www.overheid.nl of via www.graftderijp.nl (actueel/bekendmakingen).


6 MEI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 3

Gemeente Graft-De Rijp

INFORMATIERUBRIEK Het was een fantastisch mooie dag! “Wat was het een fantastisch mooie dag!” zegt burgemeester Ria Oosterop-van Leussen. De eerste Koningsdag in De Rijp is een dag geworden om nooit te vergeten. Het prachtige programma, de route, de vaartocht, de versiering en dat allemaal met ons monumentale en pittoreske De Rijp als decor. Ria Oosterop-van Leussen: “En dan dat weer! Dat heeft Koningsdag 2014 echt tot een stralende dag gemaakt. De Rijp staat absoluut op het netvlies van heel veel Nederlanders. Amstelveen had de prinsesjes maar wij hadden De Rijp! Mijn dank aan al die mensen die zich voor deze dag hebben ingezet is ontzettend groot. Wat een fantastisch samenspel, echt een feest voor en door Graft-De Rijpers.”

Nadat de Koninklijke familie zaterdagochtend De Rijp had verlaten, was het nog lang niet gedaan met alle feestelijkheden. Tot in de late uurtjes was het feest in de historische kern en op De Meelzak. “Ik hoop dat De Rijp en de andere kernen nog lang mogen profiteren van de getoonde gemeenschapszin. En dat we voor alle inwoners van de nieuwe gemeente Alkmaar een inspirerend voorbeeld mogen zijn,” aldus de burgemeester. De burgemeester bedankte zondagavond tijdens een bijeenkomst in sporthal De Oosterven alle mensen die zich vrijwillig voor Koningsdag 2014 hebben ingezet. Foto: Gre Breedt

Verkiezingen Europees Parlement 2014

Bewonersbijeenkomsten Kernenbeleid De oorspronkelijke bewonersbijeenkomst van 13 mei 2014 in het Genot van Grootschermer is geannuleerd. De nieuwe planning is als volgt:

Op 22 mei 2014 vindt de verkiezing voor het Europees Parlement plaats. Kijk voor alle informatie over de verkiezingen op www.alkmaar.nl/ verkiezingen. Deze website is ook aangepast met informatie voor bewoners van Graft-De Rijp en Schermer. U kunt uw vragen over verkiezingen mailen naar Bureau Verkiezingen: y.deitmers@graftderijp.nl of verkiezingen@alkmaar.nl. Stempas De stempas is in Alkmaar op 3 mei bezorgd. Met uw stempas en uw legitimatiebewijs kunt u op 22 mei in één van de 5 stembureaus in Graft-De Rijp stemmen. Heeft u nog geen stempas ontvangen, vraag dan uiterlijk 21 mei om 12.00 uur een vervangende stempas aan bij de gemeente. Let op; zonder stempas kunt u niet stemmen. Legitimatieplicht Vergeet uw legitimatiebewijs niet mee te nemen naar het stembureau. Om te kunnen stemmen heeft u uw stempas en een legitimatiebewijs nodig. Uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs mag maximaal vijf jaar verlopen zijn. Op wie kan ik stemmen? De lijst met de politieke partijen en

woensdag 21 mei 2014 Hotel De Rijper Eilanden, Zuiddijk 2a, De Rijp • 18.00 uur tot 18.30 uur inloop (met broodjes) • 18.30 uur start programma • 20.00 uur sluiting

de kandidaten wordt op donderdag 15 mei huis-aan-huis bezorgd. Hoe kan ik in een andere gemeente stemmen? Wanneer u op 22 mei in een andere gemeente wilt stemmen, dan heeft u een kiezerspas nodig. Het formulier om een kiezerspas aan te vragen vindt u onder ‘kiezerspas’ op de website www.alkmaar.nl/verkiezingen. U kunt het formulier ook afhalen bij de balie in het Gemeentehuis, Sloep 7 De Rijp. Hoe kan ik iemand anders voor mij laten stemmen? Bent u tijdens de verkiezingen niet in de gelegenheid om zelf te stemmen, dan kunt u een andere kiezer machtigen. Binnen de gemeente

kan dit door de het volmachtgedeelte aan de achterkant van uw stempas in te vullen. Vervolgens geeft u deze samen met een kopie van uw legitimatiebewijs mee aan een andere kiezer. Wilt u een kiezer uit een andere gemeente voor u laten stemmen? Dan kunt u een schriftelijke volmacht verlenen via de gemeente. Het formulier om iemand anders te machtigen, vindt u onder ‘volmacht’ op de website www.alkmaar. nl/verkiezingen. U kunt het formulier ook afhalen bij de balie in het Gemeentehuis, Sloep 7 De Rijp. Uw gemachtigde kan uw stem tegelijkertijd met zijn eigen stem uitbrengen op het stembureau.

Optreden Armand Schreurs De Rijp – Het optreden van de komische poppenspeler Armand Schreurs op Koningsdag was een succes. Hij wierp een kritische en hilarische blik op het verloop van Koningsdag in de Rijp. Na zijn optreden werd er een loterij gehouden ten bate van hotel De Rijper Eilanden, omdat zij altijd klaarstaan als verenigingen in De Rijp een beroep op hen doen. Er werden flink wat lootjes verkocht. Een koninklijk midweekverblijf in één van de vakantiewoningen van EuroParcs, gratis ter beschikking gesteld door Villapark De Rijp, was de prijs van de verloting. De opbrengst zal worden besteed

aan de aanschaf van een gebruikte passieve elektrische tillift (een lift die sommige gehandicapten nodig hebben om van de rolstoel in bed, bad of toilet te komen) Met dank aan alle spontane sponsoren die het optreden van Armand Schreurs mogelijk hebben gemaakt; Pilkes verlichting, Van Steenwijk restauratie, Cok World Wide Pension, Quidato Family Planning, Petplan dierenverzekering, De Reus supermarkt, Bram en Aagje, Stocks, Leo Borst, Perfect Woman, Co Schipper, Insoft BV. Poel Bloembollen, De Boer, Han de Vries, Sier vishandel, Carpe

woensdag 21 mei 2014 Het Genot van Grootschermer, Noordeinde 12, 1843 JH Grootschermer • 20.00 uur tot 20.30 uur inloop • 20.30 uur start programma • 22.00 uur sluiting

Diem bloemen, De Walvis, Flory Peetoom, Gusto ijs en koffie, Veerman, Brouwerij de Koninck, Design Line, Sporting De Rijp, de mensen van de donderdagmarkt (kaasboer, poelier, groenteboer, bloemist en notenkraam), hotel De Rijper Eilanden en EuroParcs De Rijp. Het winnende lot dat is getrokken door Burgemeester Ria Oosterop met nummer 783. De gelukkige kan zich melden via tel. nr. 0299 37 29 39 Wanneer niet wordt opgenomen, graag inspreken. Tekst en beeld: Ad Hodde

Ruimere openingstijden In verband met de te verwachten zomerdrukte is de afdeling Burgerzaken de volgende donderdagen open van 15.30 tot 19.00 uur: - donderdag 8 mei 2014 - donderdag 22 mei 2014

- donderdag 12 juni 2014 - donderdag 26 juni 2014

Afdeling Burgerzaken gesloten Op vrijdag 9 mei is de afdeling Burgerzaken gesloten in verband met werkzaamheden aan het softwareprogramma van Burgerzaken.


AAN HUIS

6 MEI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 4

Gemeente Schermer

NIEUWS UIT DE SCHERMER

vanaf 25 juli a.s. genieten van een straat met groene uitstraling en van een fijne speelplek voor de jeugd.

NIEUW RECREATIETERREIN OOSTERWEIDESTRAAT IN SCHERMERHORN In de week van 12 mei start de gemeente in Schermerhorn met werkzaamheden in de Oosterweidestraat. Er is een nieuw ontwerp voor het recreatieterrein, dat in overleg met de dorpsraad en omwonenden tot stand is gekomen.

Recreatieterrein De speeltoestellen op het recreatieterrein die momenteel in slechte staat verkeren, worden vervangen. Toestellen die nog goed te gebruiken zijn, worden schoongemaakt en terugplaatst. Nieuw in de speelplaats zijn onder andere een speelschip, een trampoline en een draaitoestel. Daarnaast legt de gemeente drainage aan, zodat overtollig grondwater afgevoerd wordt. Ook wordt er nieuw groen geplant: een haag, prunussen en wilgen. Verleggen parkeergelegenheid Behalve een nieuwe speelplaats, wordt de bestaande parkeergelegenheid verlegd tegen de Oosterweidestraat aan. Het recreatieterrein wordt hiermee uitgebreid en het totale gebied krijgt hierdoor een groenere uitstraling. Ter hoogte van het projectgebied worden ook de bestaande rijbaan, de parkeerplaatsen en de voetpaden aan de Oosterweidestraat opnieuw aangebracht. De gemeente voert deze werkzaamheden gefaseerd uit, om overlast zoveel mogelijk te beperken. Planning Als alles volgens planning verloopt, kunnen de bewoners

VERKIEZINGEN EUROPEES PARLEMENT 2014 Op 22 mei 2014 vindt de verkiezing voor het Europees Parlement plaats. Kijk voor alle informatie over de verkiezingen op www.alkmaar.nl/verkiezingen. Deze website is ook aangepast met informatie voor bewoners van Graft-De Rijp en Schermer. U kunt uw vragen over verkiezingen mailen naar Bureau Verkiezingen: verkiezingen@alkmaar.nl.

Legitimatieplicht Vergeet niet uw legitimatiebewijs mee te nemen naar het stembureau. Om te kunnen stemmen heeft u uw stempas en een legitimatiebewijs nodig. Uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs mag maximaal vijf jaar verlopen zijn. Op wie kan ik stemmen? De lijst met de politieke partijen en de kandidaten wordt rond 15 mei huis-aan-huis bezorgd. Hoe kan ik in een andere gemeente stemmen? Wanneer u op 22 mei in een andere gemeente wilt stemmen, dan heeft u een kiezerspas nodig. Het formulier om een kiezerspas aan te vragen vindt u onder ‘kiezerspas’ op de website www.alkmaar.nl/verkiezingen. U kunt de kiezerspas ook afhalen bij de balie in het gemeentehuis, Noordervaart 99 in Stompetoren.

Stempas De stempas heeft u inmiddels per post ontvangen. Met uw stempas en uw legitimatiebewijs kunt u op 22 mei in één van de zes stembureaus in Schermer stemmen. Heeft u nog geen stempas ontvangen, vraag dan uiterlijk 21 mei tot 12.00 uur een vervangende stempas aan bij de gemeente. Let op: zonder stempas kunt u niet stemmen.

OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning/evenementenvergunning: Locatie omschrijving Driehuizen 36, Driehuizen verbouw school Vrouwenweg 2, Schermerhorn plaatsen zonnepanelen

ontvangstdatum 28 april 2014 24 april 2014

Hoe kan ik iemand anders voor mij laten stemmen? Bent u tijdens de verkiezingen niet in de gelegenheid om zelf te stemmen, dan kunt u een andere kiezer machtigen. Binnen de gemeente kan dit door de het volmachtgedeelte aan de achterkant van uw stempas in te vullen. Vervolgens geeft u deze samen met een kopie van uw legitimatiebewijs mee aan een andere kiezer. Wilt u een kiezer uit een andere gemeente voor u laten stemmen? Dan kunt u een schriftelijke volmacht verlenen via de gemeente. Het formulier om iemand anders te machtigen, vindt u onder ‘volmacht’ op de website www.alkmaar.nl/ verkiezingen. U kunt het volmachtbewijs ook afhalen bij de balie in het gemeentehuis, Noordervaart 99 in Stompetoren. Uw gemachtigde kan uw stem tegelijkertijd met zijn eigen stem uitbrengen op het stembureau.

Deze aanvragen zijn slechts ingediend en liggen niet ter inzage. Over het verlenen van de omgevingsvergunning is nog geen besluit genomen. U kunt nog geen bezwaar maken. Wenst u informatie over de ingediende aanvragen, dan kunt u telefonisch een afspraak maken met de unit vergunning- en subsidieverlening gemeente Alkmaar. Verlengingsbesluit Op grond van artikel 3.9 lid 2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht eenmalig hebben wij besloten de behandelingstermijn van de volgende aanvraag om omgevingsvergunning te verlengen met zes weken: - het vergroten van een woning op het perceel Noordeinde 62 te Grootschermer. Verleende evenementenvergunning: Locatie Start en finish Zuidschermer

omschrijving Wielerevenement 7 en 9 juni 2014 5e Omloop van de Schermer

verzenddatum 30 april 2014

Bezwaar Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen 6 weken schriftelijk en gemotiveerd bezwaar indienen bij de burgemeester van Schermer, Postbus 2, 1840 AA Stompetoren. De termijn van zes weken gaat in een dag na verzending van de besluiten aan de aanvrager. Deze dag hoeft niet gelijk te zijn aan de datum van deze publicatie. Als u op de uitspraak in bezwaar niet kunt wachten en snel een voorlopige maatregel nodig is, kunt u de rechter daarom verzoeken. Dat verzoek moet u richten tot de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland, afdeling Publieksrecht, sectie Bestuursrecht, locatie Alkmaar (Postbus 251, 1800 AG Alkmaar). Dit kan alleen als u het bezwaarschrift al bij ons college hebt ingediend. Met uw verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank moet u een kopie van uw bezwaarschrift meesturen. U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Verleende omgevingsvergunning: Locatie Pinksterblomstraat 17, Schermerhorn

omschrijving plaatsen dakkapel

verzenddatum 24 april 2014

Beroep Tegen (een van) deze besluiten staan de volgende rechtsmiddelen open: • Het indienen van een beroepschrift bij de Rechtbank Noord-Holland, afdeling Publieksrecht, sectie Bestuursrecht, locatie Alkmaar (Postbus 251, 1800 AG Alkmaar). U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Het beroepschrift dient gemotiveerd te worden ingediend binnen zes weken na de dag van verzending of bekendmaking van dit besluit. Zo mogelijk wordt het afschrift van het bestreden besluit waarop het geschil betrekking heeft, overgelegd. De rechtbank brengt hiervoor griffierecht in rekening. • Het indienen van een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland, afdeling Publieksrecht, sectie Bestuursrecht, locatie Alkmaar (Postbus 251, 1800 AG Alkmaar). Een dergelijk verzoek kan alleen worden gedaan tegelijk met of na indiening van een beroepschrift. Bovendien dient er een spoedeisend belang aanwezig te zijn. Voor de behandeling van dergelijke verzoeken is eveneens griffierecht verschuldigd.

WWW.SCHERMER.NL GEMEENTEHUIS WITTENBURG Noordervaart 99, Postadres, Postbus 2, 1840 AA Stompetoren, Telefoon: 072 503 73 20 (voor Burgerzaken: 072 503 73 21), Fax: 072 503 73 55, e-mail: gemeente@schermer.nl website: www.schermer.nl Openingstijden: Receptie en Burgerzaken: ma. t/m vr. van 9.00 - 13.00 uur en ‘s middags na 13.00 uur op afspraak. Digitale dienstverlening via Gemeenteloket: www.schermer.nl, Inwoners, Producten en Diensten. Belangrijke adressen: Brandweer: algemeen alarmnummer 112 (alleen bij levensbedreigende situaties!) In niet-levensbedreigende situaties: 072 - 564 44 44 Commandant Brandweer Schermer: J.W. Land, p/a Noordervaart 99, 1841 GB Stompetoren, 072-5037320 Korpscommandant Brandweer Schermer: Korpscommandant Brandweer Schermer E.J.M. (Marinus) van de Velde p/a Postbus 390, 1700 AJ Heerhugowaard. Tel: 072-5755982. Mob: 06-22038398 E-mail: m.vandevelde@heerhugowaard.nl Vrijwillig ondercommandant Brandweer Schermer: T. Schermerhorn, Middenweg 9, 1843 KC Grootschermer, 0299-67 36 63 Politie: algemeen alarmnummer 112: In niet-levensbedreigende situaties: 0900-8844 Ambulance: alarmnummer 112. In niet-levensbedreigende situaties 072 - 564 44 44


AAN HUIS

6 MEI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 5

Gemeente Schermer

BEWONERSBIJEENKOMSTEN KERNENBELEID Op woensdag 21 mei 2014 vindt een bewonersbijeenkomst met als onderwerp het Kernenbeleid plaats. De bijeenkomst is bedoeld voor inwoners van de fusiegemeenten en wordt om 18.00 uur gehouden in De Rijp en om 20.00 uur in Grootschermer.

Hotel De Rijper Eilanden, Zuiddijk 2a, De Rijp • 18.00 uur tot 18.30 uur inloop (met broodjes) • 18.30 uur start programma • 20.00 uur sluiting

geopend tijdens de reguliere tijden: maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur. Op vrijdag 9 mei is loket Burgerzaken gesloten vanwege het vervangen van een computersysteem. GEMEENTEHUIS GESLOTEN De komende tijd is het gemeentehuis gesloten op: • donderdag 29 en vrijdag 30 mei (Hemelvaart) • maandag 9 juni (tweede Pinksterdag)

Het Genot van Grootschermer, Noordeinde 12, 1843 JH Grootschermer • 20.00 uur tot 20.30 uur inloop • 20.30 uur start programma • 22.00 uur sluiting Tijdens de bijeenkomst in Grootschermer worden de resultaten gepresenteerd van de vitaliteitsscan, waaraan inwoners van Grootschermer eerder hun medewerking hebben verleend.

BURGERZAKEN EXTRA GESLOTEN De afdeling Burgerzaken is extra gesloten op: • vrijdag 9 mei (wegens het vervangen van een computersysteem). Het gemeentehuis is op deze datum wel gewoon geopend.

EXTRA OPENINGSTIJDEN BURGERZAKEN Het loket Burgerzaken is in de maanden mei, juni en juli 2014 extra geopend op de maandagavond van 18.30 tot 20.00 uur. Maandag 9 juni (Tweede Pinksterdag) vormt hierop een uitzondering. Tijdens de avondopenstelling kunt u alleen terecht voor het aanvragen en ophalen van reisdocumenten, rijbewijzen, uittreksels en Verklaring Omtrent Gedrag. Buiten de extra openingstijden om, is het loket Burgerzaken

BESTELLEN VERZAMELZAKKEN PLASTIC Het gebeurt regelmatig dat mensen aan de balie van het gemeentehuis komen voor verzamelzakken voor het scheiden van plastic afval. Deze kunt u echter niet via de gemeente verkrijgen, maar via de HVC. Op hvcinzameling.actiesite2organize.com/aanvraag kunt u op eenvoudige wijze de zakken aanvragen. Deze worden vervolgens op uw huisadres bezorgd.

25 jaar Beter Bewegen Driehuizen - De kerk van Driehuizen heeft een multifunctionele functie, een prima locatie voor grote toneelstukken, rommelmarkten, exposities, uitvoeringen en activiteiten van de basisschool en vele andere zaken. Voor de ouderen in de Schermer is er de 55+ gymgroep, die iedere woensdagmorgen onder leiding van juf Ankie Mechielsen de spieren soepel houdt. De gymgroep met de naam ‘Beter Bewegen Voor Ouderen’ telt inmiddels 19 leden en bestaat 25 jaar. Han Schermerhorn, Bets Schot, Alie de Geus en Ans de Jonge doen al mee sinds de groep werd opgericht. Begeleiding is er uiteraard ook al 25 jaar en dit doet juf Ankie op een heel leuke manier, zij weet iedere week haar mensen weer te motiveren met een nieuwe oefening op een leuk muziekje, waar iedereen graag aan meedoet.

Deze 25-jarige mijlpaal verdiende een klein feestje, dus in de gymzaal mocht de les even onderbroken worden voor een kopje koffie met wat lekkers, waarbij Ankie werd

verrast met een bloemetje als waardering. Ankie, gefeliciteerd en bedankt! Beeld en tekst: Gre Breedt

Excursie vogels spotten voor jongeren Eilandspolder - Vogels kijken is hot. Ook steeds meer jongeren gaan graag met kijker en vogelgids het veld in. Speciaal voor deze leeftijdsgroep (12 tot 25 jaar) organiseert IVN-Waterland een wandelexcursie in de Westelijke Eilandspolder. We zitten midden in de tijd dat veel vogels hun eieren hebben uitgebroed en druk bezig zijn met het grootbrengen van hun kuikens. Tellingen wijzen uit, dat er in het excursiegebied meer dan 30 soorten broedvogels aanwezig zijn. Er

zijn natuurlijk weidevogels, maar ook veel water- moeras- en bosvogels zijn er te zien. Wie weet horen of zien we de zeldzame roerdomp, of de bruine kiekendief. We gaan deze middag voor zoveel mogelijk soorten. Sommige vogels laten zich niet altijd goed zien. Dan proberen we aan de hand van het geluid de vogel te determineren. Komen we boven de 30 uit? Natuurlijk kunnen de gidsen ook een heleboel vragen beantwoorden en vogelinfo geven.

IVN Waterland zorgt voor een verrekijker als je die niet zelf hebt. De wandeling is ongeveer 3 kilometer, en gaat deels over een verharde weg, maar ook door een moerasbosje. Goede wandelschoenen zijn aan te raden. De kosten zijn € 2,00 per deelnemer. We verzamelen om 14.00 uur op het Wollandje in De Rijp. Kosten: leden en donateurs IVN Waterland gratis; niet leden € 2,-. Info: www. ivn.nl/waterland of Theo de Wit, 0299-673261 of 06-24660049

60 jaar samen Schermerhorn - Op 28 april 2014 waren Henk Jonk en Dina Jonk Koppes 60 jaar getrouwd. De vlag hing uit, de erepoort stond voor de deur en iedereen in het dorp wist, hier woont een bruidspaar!

en ja, zo is het gekomen. Op 28 april 1954 trouwde Henk Jonk met zijn Dina Koppes in de Beemster. Zij vestigden zich in Schermerhorn, kregen 7 kinderen, 18 kleinkinderen en één achterkleinkind.

De trouwdag viel op maandag, maar dan moeten de meeste mensen weer aan het werk, dus was zondag de feestdag. Eerst ging men naar de kerk, waarna het feest gevierd werd in De Horn in Schermerhorn, met familie, vrienden en verdere feestgangers, want de familie Jonk is niet onbekend in het dorp. Henk Jonk werd geboren in Spanbroek en verloor zijn beide ouders op 2-jarige leeftijd, waarna hij in Schermerhorn opgroeide bij zijn grootmoeder. Opoe was een hele lieve vouw en had een gezin met 15 kinderen, waar Henk was als nummer 16 van harte welkom was. Dina Koppes werd geboren in de Beemster.

Dina (85) vindt het heerlijk om klusjes te naaien voor de familie, zoals ritsen in spijkerbroeken en meer van die moeilijke zaken, zij draait haar hand er niet voor om. Dansen was ook een hobby, maar al een tijdje gaat dat niet meer, een mens krijgt als ie ouder wordt steeds meer ongemakken. “Je worre ouwer, maar niet gauwer hè!” Henk (81) was veel te vinden in De Horn, waar hij kortgeleden afscheid nam, maar is ook graag in de tuin, verder heeft hij het druk met het tweedehands hout. Deze mensen hebben ondanks hun leeftijd geen tijd om zich te vervelen. Burgemeester Floor Vletter kwam op de koffie met een mooie bos bloemen en de felicitaties namens de gemeente Schermer. Familie Jonk, van harte gefeliciteerd!

Uitgaan ging in die tijd niet zo makkelijk, maar toch mocht ze een keer naar een dansavond in Schermerhorn, waar ze Henk ontmoette

Beeld en tekst: Gre Breedt


6 MEI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 6

HONDENTRIMSALON FAIR Westeinde 110-A Schermerhorn 072 5022215 Voor het vakkundig knippen, trimmen, scheren en wassen van uw hond.

Raadhuisjes kunt u opsturen via www.de-uitkomst.nl

PROTESTANTSE GEMEENTE Zondag 11 mei Dienst in De Rijp Aanvang: 10.00 uur Voorganger: Ds. N.A. Gillebaard

DOOPSGEZINDE GEMEENTE DE RIJP Zondag 11 mei, 10.00 uur Br. Postmus

HET OPKOPEN VAN: Restant partijen, Bedrijfsontruimingen, Totale inventaris, Overtollige partijen, Faillissement partijen. Peacock TC 0299-67 97 97

DRIE GENERATIES, met ieder hun eigen worstelingen, samen op een familiefeest. Hoe zal de avond verlopen? TONEELVERENIGING BENEDICTUS presenteert de tragikomedie “Happy Garden”. Op donderdag 22, vrijdag 23 en zaterdag 24 mei in hotel de Rijper Eilanden te De Rijp. Aanvang 20.30 uur! Kaarten (€10,-) zijn te reserveren per e-mail: toneelbenedictus@gmail.com of verkrijgbaar vanaf 10 mei bij Borst Wonen, Tuingracht 32.

Kom voor koopjes en gezelligheid naar de jaarlijkse ROMMELMARKT in West-Graftdijk op zaterdag 10 mei 2014 van 9.30-13.00 uur. Dit mag u gewoon niet missen!!

C O L O F O N

GRATIS OPSLAGRUIMTE Stevinstraat te Heerhugowaard 6 mnd huren waarvan 3 maanden GRATIS. Peacock Selfstores BV www.selfstore.nl, tel. 072-576 20 80

Uitgeverij: de Uitkomst bv Westdijk 40 1464 PC Westbeemster Tel: 0299 67 22 74 Fax: 0299 67 22 68

HOUTHANDEL VLUG & OUD VOOR AL UW HOUT! www.houthandelvlugenoud.nl Tel. 0299 68 14 29.

Redactie: redactie@de-uitkomst.nl Advertentie verkoop: Trees Schouten-Pauw advertentie@de-uitkomst.nl Fotonieuws Graft - De Rijp Ad Hodde: 06 54 78 40 34 hoad@ziggo.nl Fotonieuws Schermer Gré Breedt-Piersma 06 53 22 65 52 f2hpbreedt14@hetnet.nl Em van Es 06 22 53 83 47 emvanes@live.nl Fotonieuws Beemster Cor Koomen: 0229 57 37 40 06 14 27 07 41 c.koomenadf@ziggo.nl Vormgeving Mey Lie Forster Ingeborg Oudejans Administratie Thea Cramer administratie@de-uitkomst.nl Oplage: 10.500

TE KOOP: koolteer en carboleum 06 - 54 37 82 10.

WWW.DE-UITKOMST.NL KOSTER TUININTERIEUR voor uw sierbestrating, herbestrating, schutting, tuinhuisje, vlonder of veranda. Bel voor vrijblijvende offerte: 06 34 17 95 83 www.kostertuininterieur.nl

ONTMOETING MET JE GIDS. Op veler verzoek is er weer een ontmoeting met je gids. Op 3 juni om 20.00 tot 21.30 uur. De zaal is open vanaf 19.30. €10 pp. Je bent van harte welkom. Je kan je opgeven via www.centrumlichthart.nl of bellen 0299675917 Tot ziens.

DAAR ZIJN ZE WEER: nieuwe aardappelen uit de kassen van "Welgelegen"! Ook rabarber, lente ui en natuurlijk bloemkool. Alles onbespoten! te koop in ons winkeltje Raadhuistr. 24a Graft P.s. ook volop perkgoed

HOOGWERKER op aanhanger huren € 83.00 ex. BTW per dag, info 072-5039566 of info@inlijstservice.nl. Werkhoogte 12 meter. HUIS EN TUIN SERVICE Beheer en onderhoud. Mob. 06 25 54 63 28

De leukste tweedehands winkel van de Polder! Openingstijden: Maandag: 13.00 tot 16.30 dinsdag, Donderdag en Vrijdag 09.00 tot 16.00 Woensdag: 09.00 tot 13.00 Zaterdag: 09.30 tot 16.00. De Volger 25-De Rijp, 450 m2 STRUIN PLEZIER!!! BINNENKORT IN DE VERHUUR 100m2 bedrijfsruimte. I.v.m. bedrijfsverplaatsing. Beschikbaar vanaf 1 augustus 2014. Info@peacocktc.nl, 0299-679797

KEEZ TOERNOOI 1e prijs: waardebon € 100,Aangeboden door: STOCKS

WWW.CLEMENTBALLON VAARTEN.NL voor ballonvaarten in de regio. Ook leuk om als kado te geven. Info 0299-675354.

BALLONNEN VOOR UW TROUWERIJ! Huwelijksboog, styling trouwlocatie, heliumballonnen voor decoratie of ballonoplating? De Blije Ballon verzorgt het graag! www.deblijeballon.nl Tel. 06 38 30 58 15 Tijdelijk administratieve hulp nodig op locatie? (ook parttime) OVERMAN ADMINISTRATIE 06-12 96 95 92 HUISDIERENBAZAAR Dierenspeciaalzaak & Webshop Jan Boonplein 10, De Rijp, 0299673365, www.huisdierenbazaar.nl

I.v.m. vakantie is de kapsalon gelsoten van 6 t/m 10 mei. Telefonisch zijn we wel bereikbaar. De schoonheidssalon is wel gewoon geopend! PANTA RHEI, Rechtestraat 112 1483 BG De Rijp, 0299-673530 info@kapsalon-pantarhei.nl

RAADHUISJE PLAATSEN? WWW.DE-UITKOMST.NL

ADVERTENTIES AANLEVEREN VOOR DONDERDAG 12.00 UUR BEZORGKLACHTEN? GA NAAR: WWW.DE-UITKOMST.NL

WEKELIJKS HUIS-AAN-HUIS

HET BEST GELEZEN IN

DE RIJP, GRAFT, NOORDEINDE, OOST-GRAFTDIJK, WEST-GRAFTDIJK, DE WOUDE, SPIJKERBOOR, STARNMEER, MARKEN BINNEN, DRIEHUIZEN, GROOTSCHERMER, SCHERMERHORN, ZUIDSCHERMER, STOMPETOREN, OTERLEEK, URSEM, MIDDENBEEMSTER, NOORDBEEMSTER, ZUIDOOSTBEEMSTER EN WESTBEEMSTER

W W W. S P O R T I N G D E R I J P . N L

JURIDISCH SPREEKUUR DE RIJP Voor een antwoord op al uw juridische vragen! Iedere maandagavond is er tussen 19.00 en 21.00 uur in De Rijp een inloopspreekuur, waar een ervaren en deskundig advocaat gratis een eerste advies geeft of kan doorverwijzen naar een andere instantie die u verder kan helpen. Voor meer informatie: Hilje Plantenga, Jan Boonplein 7, De Rijp plantenga@vankoutrik.nl, tel. 06 24 70 06 42

www.juridischspreekuurderijp.nl

Een goede advocaat, waar vind ik die? De Rijp - Nu het voorjaar zich van haar beste kant heeft laten zien, is iedereen in de stemming om de spreekwoordelijke bezem door de zorgen en problemen te halen. Niet bij de pakken neerzitten, voor ieder probleem is een oplossing, nietwaar? Dat is soms makkelijker gezegd dan gedaan. En soms blijkt het niet mogelijk zonder een deskundige de problemen het hoofd te bieden. Dan is het inschakelen van een advocaat noodzakelijk. En wat gaat dat wel niet kosten? Op het Juridisch Spreekuur De Rijp is het een van de meest gehoorde vragen: wat is een goede advocaat, hoe vind je die en wat kost een procedure? Een eenduidig antwoord is lastig te geven want net zoals in iedere andere beroepsgroep zijn er goede, hele goede, maar ook slechte advocaten. Vaak denkt men dat als je een hele dure advocaat in de arm neemt, het dus ook een erg goede zal zijn. Maar niets is minder waar. In de praktijk blijkt het gehanteerde uurtarief nauwelijks iets te zeggen over de kwaliteit van de advocaat. Vergelijk het met de prijzen in de supermarkt. Het duurste artikel in het schap is niet per definitie beter dan een goedkoper merk. De uurtarieven van advocaten lopen sterk uiteen en kunnen grofweg variëren van € 150,- tot € 400,- per uur. In de praktijk blijkt dat goede gespecialiseerde advocaten soms hele redelijke tarieven rekenen. Maar andersom komt het ook voor dat advocaten die de hoofdprijs vragen matig werk afleveren. Advocaat mr. Hilje Plantenga heeft zich gespecialiseerd in familierecht en strafrecht en rekent hele redelijke

tarieven. Volgens Plantenga is het voor de vakinhoudelijke kwaliteiten van belang te kiezen voor hooguit enkele specialismen. Het is onmogelijk je juridische kennis op alle specialismen die er bestaan bij te houden. Een algemene praktijk kan dan ten koste gaan van de kwaliteit. De ene advocaat zal ook beter zijn op het ene rechtsgebied en de andere advocaat op het andere. Hetgeen kenmerkend is voor Plantenga is dat zij naast haar deskundige inhoudelijke adviezen, buitengewoon veel begrip toont en sterk meeleeft met haar cliënten. En dat is voor de cliënt minstens zo belangrijk als de vakinhoudelijke kant van een zaak. Niet iedere advocaat is even bedreven op dat punt. Maar wat kost een gemiddelde echtscheidingsprocedure dan eigenlijk? Die vraag blijkt onmogelijk te beantwoorden. Geen procedure verloopt gelijk en is sterk afhankelijk van de houding van beide partijen. Maar naar aanleiding van een korte casus-schets is vaak wel een goede inschatting mogelijk. Het blijft maatwerk. Voor een indicatie kunt u beslist op maandagavond uw vraag voorleggen tijdens het spreekuur. Ook voor allerhande andere juridische problemen kunt u daar terecht. Soms worden de vragen direct beantwoord, soms blijkt dat het probleem complex is en er bijstand van een advocaat noodzakelijk is. Bij het inloopspreekuur kunt u vragen waar u terecht kan voor goede en betrouwbare juridische bijstand. (mr. H. Plantenga is advocaat in Amsterdam en woont in de Rijp)


6 MEI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 7

Uw kat ontvangt kappersbezoek mocht ze op de afdeling met de katten. “Ik was helemaal verkocht, geweldig vond ik dit. Toen dacht ik volg je hart gewoon. Zodoende ben ik gaan bedenken wat kan ik gaan doen om van mijn passie voor katten mijn beroep te maken. Zodoende heb ik de opleiding katten trimmen gevolgd.” Vol warmte vertelde Carina over haar nog best wel nieuwe beroep. Ongeveer een jaar geleden heeft zij alle papieren gehaald om het vak ‘katten trimmen’ uit te voeren.

Volendam – Kattentrimster aan huis. Een beroep die vrijwel onbekend is maar sterk in opkomst. Carina Veerman werkte in de vis, in de kar of de winkel. Veel Volendammers werken zoals iedereen

weet in de vis. Dit beroep was niet helemaal Carina’s ‘ding’, na haar zwangerschap heeft zij een tijdje zonder werk gezeten en is toen vrijwilligerswerk gaan doen bij het dierenasiel in Purmerend. Daar

Beetje eigenwijs Nu staan de poezen en katten er een beetje om bekend dat zij niet zo goed luisteren dus is het nog een hele kunst om dit vak uit te oefenen. Maar poezen voelen ook direct dat je het goed bedoel. Naderhand merken zij dat ze het lang zo warm niet meer hebben als de wintervacht behoorlijk is uitgedund. Het is gewoon niet te geloven hoeveel haar er van zo’n kat komt. Dit is dus heerlijk voor de kat en voor de huisvrouw die stukken minder haren in huis vindt. Carina heeft zelf twee Scotisch Fold katten die zij voor de zomer scheert.

Alle soorten katten komen in aanmerking voor zo’n behandeling. Carina: “Nu is echt de tijd om al het winterhaar te kammen en te plukken. Veel katten hebben last van haarballen, als je ze dan uitdunt dan hebben zij er veel minder last van. Klitten in de vacht komt ook veel voor, dit kan heel pijnlijk zijn voor de kat. “ Hoe doe je dat? “Een tuigje gaat niet zoals bij een hond, maar het gaat eigenlijk altijd goed omdat je in de thuissfeer de

behandeling geeft. De eigenaar is erbij, daar zijn ze natuurlijk erg vertrouwd mee. Daarom gebruik ik geen narcose, wat soms wel gebeurd bij andere bedrijven. Dat vind ik niet nodig want het kan ook zonder, veel gezonder voor de kat.” Speciaal voor de lezers van de Uitkomst rekent zij geen € 0,35 per km maar € 0,20! Meer info: www.carinakattentrimsteraanhuis.nl

Voor een afspraak of meer informatie kunt u bellen met Carina: tel. 06 41 27 02 25 Meer informatie: www.carinakattentrimsteraanhuis.nl

MEDISCHEhulpdiensten TANDTECHNIEK

THUISZORG

Geopend ma., wo., do. en vr. 09.00 - 17.00 uur (op afspraak) Venbuurt 13, 1483 BV De Rijp, 0299 67 36 03 www.anitaleeseman.nl

EVEAN THUISZORG 0900 98 97 (€ 0,10 p.m., dag en nacht bereikbaar) www.evean.nl thuiszorg@evean.nl DIËTISTENPRAKTIJK

SPOEDGEVALLEN

PRIKPOSTEN

Bij spoedgevallen ’s avonds en ’s nachts (17.00 - 08.00 uur), in het weekend en op feestdagen belt u: voor postcode 14**:

075 653 30 00

STARLET DC 072 548 21 10 Openingstijden prikpunten De Rijp: Sloep 3 , ma.- wo.- do.- en vrijdag 08.00 - 09.00 uur Schermerhorn: De Horn di.- en vr. 08.45 - 09.00 uur. www.starlet-dc.nl

Voor postcode 16** en 18**:

PEDICURE

(huisartsenpost Waterland).

Voor postcode 15**:

(huisartsenpost Zaanstreek).

072 518 06 18

(huisartsenpost Alkmaar) UITVAART

UITVAARTONDERNEMING J. KLOUS Rechtestraat 118, 1483 BG De Rijp Tel. 0299 67 12 04 klousuitvaart@ziggo.nl www.klousuitvaart.nl UITVAART

UITVAARTONDERNEMING

DORKAS JONGEBREUR MEDISCH PEDICURE Oterleek, ’t Venje 22 Stompetoren, Salon KaRé, Schermeerstraat 15 072 5039354 / 06 48809535 www.dorkaspedicure.nl KRP 12908, Lid van ProVoet PEDICURE

MARJAN PAUW MEDISCH PEDICURE Westdijk 16, Noordbeemster 06 129 17 168 www.pauwpedicure.nl KRP 12213, Lid van ProVoet

J. van Leijen uitvaartverzorging

www.jvanleijen.nl

06 - 12 44 47 00

PODOLOOG

DE OPLOSSING VOOR VOET- EN HOUDINGSPROBLEMEN

Zuiver afgestemd op uw wensen

Fleur van Duin en Carla Bleesing www.symfonie-uitvaarten.nl 06 37 39 36 82 Dag en nacht bereikbaar

DIETISTENPRAKTIJK ELS PEREBOOM 06 51 57 82 96 www.elspereboom.nl

Anja Mehagnoul, RegisterPodoloog Hobrederweg 29, M-beemster Tel: 06 43 45 03 55 www.voetcorrect.nl Lid van Stichting LOOP vergoeding verzekering

Zorg en hulp op menselijke maat Beperkt als het kan, 7 x 24 uur als het moet. 0299 67 31 71 06 42 13 21 88, 06 30 78 86 52 www.zorgenvoordezorg.nl info@zorgenvoordezorg.nl THERAPIE

FYSIOTHERAPIE GRAFT-DE RIJP Kinderfysiotherapie Manueeltherapie Sportfysiotherapie Fysio Fit Wollandje 1, 1483WG De Rijp Mieuwijdt 19, 1484 EE Graft Tel: 0299 67 18 77 E-mail: fysioderijp@planet.nl FYSIOTHERAPIE

ACUPUNCTUUR GRAFT-DE RIJP

CEES VAN OUWERKERK o.a. Hooikoorts, Chron. pijn, Tenniselleboog, Hoofdpijn www.acupunctuurgraftderijp.nl Globdijk 4, Graft 0299 67 41 01 Lid nva, vergoeding verzekering

PRAKTIJK VOOR OEFENTHERAPIE MENSENDIECK Uw bewegingscoach Bedrijfsoefentherapie Zwangerschapsbegeleiding Mirjam van Ouwerkerk

WELZIJN

ARTEMIS Praktijk voor Ontspanning en Welzijn Rineke Zaal Raadhuisstraat 47 - Graft 06 111 22 754 www.artemispraktijk.nl

Wollandje 1, 1483 WG De Rijp Noordervaart 132, Stompetoren Tel 06 54 62 17 80 mirjam.vanouwerkerk@planet.nl www.oefentherapeut.nl

NATUURGENEESKUNDE

DE CIRKEL Voetreflextherapie Stressconsult Ineke Poel, Zuiddijk 7 De Rijp Tel. 06 41 74 69 36 www.voetreflex-decirkel.nl Lid VBAG, vergoeding verzekering

MASSAGEPRAKTIJK DE NIEUWE TIJD Shiatsu therapie Gerda Beets, Galjoen 21, De Rijp, 06 - 27 59 64 72 www.massagedenieuwetijd.nl Lid.NVST, vergoeding verzekering

FYSIOTHERAPIE IN DE MEEST PURE VORM Revalideren in een sportieve omgeving!

G.G. Schipperstraat 8, De Volger Aangesloten bij het KNGF en kwaliteitsregister, wordt door de verzekeraars vergoed. Tel: 0299-675531 / 06-51176720 info@sportingderijp.nl

SPORTMASSAGE

MASSEREN IS VOORUITZIEN

NATUURGENEESKUNDE

UITVAART

Symfonie uitvaarten

FYSIOTHERAPIE

ZORGEN VOOR DE ZORG Specialist in flexibele thuiszorg

ANITA LEESEMAN TANDTECHNIEK

0299 31 32 33

FLEXIBELE THUISZORG

Ruud Molenaar Groenveld 17, Middenbeemster Tel. 06 14 34 74 87 www.ruudmolenaar.nl

THUISZORG

ZORGCIRKEL THUISZORG

FYSIOTHERAPIE

FYSIOTHERAPIE ‘DE SCHERMER’ Fysiotherapie Manuele therapie Fysio-balans training Buurtplein 10 1841 GC Stompetoren Tel: 072 503 93 84 mail: info@de-schermer.nl

Wij werken met buurtteams vanuit Middelwijck/De Mieuwijdt 0299 419 100 www.zorgcirkel.com


6 MEI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 8

Gezellige rommelmarkt Driehuizen - Op zaterdag 17 mei zal wederom de bekende, gezellige rommelmarkt gehouden worden in Driehuizen. Het hele dorp is al weken in touw om ook dit jaar de rommelmarkt weer tot een succes te maken. Ongebruikte, maar nog goede spullen worden van zolder

gehaald en geschonken aan de Driehuizer Gemeenschap om te verkopen op de rommelmarkt. Dit alles ten behoeve van het goede doel: een schilderbeurt van de karakteristieke kerk van Driehuizen. Op deze rommelmarkt vindt u voor elk wat wils: Antiek en curiosa,

boeken, platen, DVD’s en CD’s , speelgoed, glas en aardewerk, kleding, meubelen en elektronica. Daarnaast kunt u een of meerdere prachtige planten kopen of een gokje wagen bij het koepoepen! Ook aan de kinderen is gedacht. Zij kunnen pony rijden, snoepdraaien en meedoen

aan het rad van avontuur. Ten slotte kunt u na het rondstruinen naar koopjes even lekker bijkomen met een kopje koffie met een stuk van een van de zelfgebakken taarten of een patatje. Na afloop van de rommelmarkt vindt om 12:30 een veiling plaats. Leden van de Driehuizer Gemeenschap bieden van alles aan voor het goede doel, zoals een paar uurtjes tuinieren, een avondje oppassen, een kist aardappelen etc. De rommelmarkt in Driehuizen is altijd weer een van de grootste rommelmarkten uit de buurt en staat bekend om zijn gezellige sfeer. Dat wilt u toch niet missen?

Tijdstip: 9.30-12.30 uur Rond de kerk en het café in Driehuizen

IN- EN VERKOOP - APK - ONDERHOUD - REPARATIE - AIRCOSERVICE - SCHADE EN TAXATIE FORD C-MAX 1.6 16V, BLAUW MET. AIRCO/ KLIMA, 77000 KM.

2007 € 8950.-

FORD C-MAX 1.6 16V, BLAUW MET, AIRCO ENZ. 145000 KM.

2004 VERKOCHT

FORD FOCUS 1.6 STATION, ZILVER MET, 53000 KM, AIRCO, PDC.

2009 VERKOCHT

MERCEDES SPRINTER 215 CDI, L2 H2, ROOD MET, 191000 KM, CLIMATRONIC

2006 € 11750.- EX

OPEL VECTRA STATION, 1.8 16V, ZILVER MET. LEER, PDC, VOL OPTIES 129000 KM

2008 € 9250.-

TOYOTA AYGO GRIJS, 3 DEURS, AIRCO, ELEKTRISCH PAKKET, 112000 KM.

2008 € 5250.-

VOLKSWAGEN POLO 1.4 AUTOMAAT, HIGHLINE, ZWART, NAV, BOMVOL OPTIES, 114000 KM.

2010

€ 11250.-

W W W . J I P A U T O M O B I E L E N . N L G . G . S C H I P P E R S T R A AT 2 , D E R I J P

|

TEL: 0299 69 01 61

|

MOB: 06 20 40 89 37

advertorial

Gasopslag Bergermeer Nieuwspagina

TAQA start commerciële activiteiten Energiebedrijf TAQA is ruim twee weken geleden gestart met commerciële activiteiten in Gasopslag Bergermeer. Dat houdt in dat we vanaf nu gas opslaan voor onze klanten; gas dat we op termijn weer kunnen oppompen. Gas injecteren in het reservoir onder de Bergermeer deden we al veel langer. Hoe dat precies zit leggen we in dit artikel uit. De afgelopen veertig jaar werd er aardgas gewonnen in de Bergermeer. Nadat de boortorens hun werk hadden gedaan stroomde er een constante stroom aardgas naar de Bergen Drying Facility (BDF), waar het gas werd gereinigd en vervolgens in het gasnet werd gepompt.

bedrijventerrein Boekelermeer in Alkmaar gewerkt aan de bouw van een installatie voor de behandeling van het aardgas. Om het opgeslagen aardgas in de toekomst commercieel te kunnen exploiteren, is het noodzakelijk om eerst de druk in het reservoir te verhogen. Daarvoor is de afgelopen drie jaar circa vier miljard kubieke meter gas geïnjecteerd. Daardoor ontstond er een druk van ongeveer 70 bar en dat is voldoende om de gasopslag te kunnen exploiteren. Compressoren Nu de ondergrondse druk op orde is, kunnen we het aardgas van onze klanten Vattenfall, Statoil en EDF opslaan. Dat doen we dan niet langer via de BDF, maar vanaf onze splinternieuwe locatie in Alkmaar. Daar is inmiddels een aantal grote compressoren in gebruik genomen die het gas via een 8,5 kilometer lange ondergrondse pijpleiding naar de Bergermeer transporteren. Als inwoner van deze regio merkt u er waarschijnlijk helemaal niets van dat we momenteel gas transporteren. Uiteindelijk slaan we circa 4,1 miljard kubieke meter aardgas op dat voor onze klanten op afroep beschikbaar is. Met dat gas kunnen 2,5 miljoen huishoudens in Nederland van gas worden voorzien.

Nadat het reservoir was ‘uitgeproduceerd’ besloot TAQA het enkele jaren geleden te benutten als gasopslag. Het is bewezen technologie om aardgas onder de grond op te slaan en te exploiteren als daar behoefte aan is. De ondergrondse opslag van aardgas is nodig om de komende decennia te zorgen voor een stabiele en gegarandeerde beschikbaarheid van voldoende aardgas in alle seizoenen. Boekelermeer Voor deze gasopslag wordt in de Bergermeer een aantal extra putten geboord, nodig om het gas in het reservoir te kunnen opslaan. Tegelijkertijd wordt op

Mijlpaal De start van onze commerciële activiteiten is een belangrijke mijlpaal bij de realisatie van Gasopslag Bergermeer. ‘We zijn blij dat wet dit project tot nu toe veilig, op schema en binnen budget hebben gerealiseerd,’ laat Jan Willem van Hoogstraten, directeur van TAQA in Nederland weten. ‘Bij al onze activiteiten streven we er naar een goede buur te zijn en ook trachten we de impact van onze inspanningen op het milieu te minimaliseren.’ TAQA is nog niet klaar met de bouw van de installaties. Naar verwachting vindt de officiële in gebruikname van Gasopslag Bergermeer in april 2015 plaats.

Wat gebeurt er in de maand mei? Deze bouwkalender meldt de belangrijkste werkzaamheden voor Gasopslag Bergermeer in de komende maand.

Boekelermeer Hele maand mei Hele maand mei Hele maand mei

Bergermeer

Hele maand mei Hele maand mei Hele maand mei

- In gebruik nemen van de Gasinstallatie 1e fase (eerste drie compressoren, gas in de installatie en gasinjectie in de gasopslagputten). - Pijptechnische installatie- en testwerkzaamheden, vooruitlopend op oplevering 2e fase en 3e fase. - Elektrische installatie- en testwerkzaamheden in verschillende gebouwen. - Boren 2e cluster gasopslagputten. - In gebruik nemen van de 1e cluster opslagputten (gas injectie) en gasinjectie vanuit Bergen Drying Facility (BDF) installatie. - Elektrische installatie- en testwerkzaamheden in verschillende kelders.

Meer informatie?

In het informatiecentrum, gevestigd op het Alkmaarder bedrijventerrein Boekelermeer Zuid, vindt u meer informatie over Gasopslag Bergermeer. Het adres is Fluorietweg 2, 1812 RR in Alkmaar, vlak naast de hoofdtoegang tot de bouwplaats. Het informatiecentrum is geopend van maandag tot en met vrijdag tussen 12:30 en 17:00 uur. Het telefoonnummer is 088 8272280. U kunt ook een presentatie bijwonen in het informatiecentrum. U krijgt dan uitleg over TAQA en Gasopslag Bergermeer, met uitzicht op onze constructiesite Boekelermeer. De eerstvolgende mogelijkheid om hierbij aanwezig te zijn is op woensdag 14 mei van 16:00 tot 17:30 uur. Aanmelden kan per mail of telefonisch: gasopslagbergermeer@taqaglobal.com of 088 8272280.

Zie www.gasopslagbergermeer.nl voor meer informatie.


6 MEI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 9

Koppelmeerkamp voor de jeugd tijdens de Grafter kermis Graft - Vanaf woensdag 7 mei barst de gezelligheid weer los tijdens de Grafter kermis. De kermis valt dit jaar in de mei vakantie van veel kinderen. Daarom is er op donderdagmiddag iets speciaals voor de jeugd, koppelmeerkamp! Dit houdt in dat je met z’n tweeën mee doet aan acht super leuke spellen. Één daarvan is de super stormbaan met een luchtkussen van wel 18 meter lang! Mooi weer zou fantastisch zijn want dan kan dat allemaal buiten gebeuren rondom de Boet. Aanvang is om 14.00 uur en je kunt met een vriendje of vriendinnetje mee doen maar je mag ook met je vader, moeder, opa, oma of wie je maar wilt! Het Grafter kermis comité hoopt dat er veel kinderen meedoen zodat het een gezellige middag wordt! Het kermisprogramma staat bol van activiteiten, denk aan koppeldarten en sjoelen op een mega grote sjoelbak. www.grafterkermis.nl.

‘VIKING ON TOUR’ ZONDAG ACHTER DE BAR

Piet Stoop Assurantiën Jan Boonplein 7, 1483 BL De Rijp T 0299 67 11 66, F 0299 67 45 47, E Piet@oudejansadvies.nl

Purmerend: Kooiman Centrum, Wormerplein (Vomar passage) • Maandag t/m zaterdag geopend De Rijp: Winkelcentrum het Boegbeeld • Di-Wo-Do-Vrij en Zat. geopend • Telefoon 0299 - 42 04 13


6 MEI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 10

GRAFTER KERMIS PROGRAMMA 2014

Thema Oranje!

WOENSDAG 7 MEI: We beginnen de avond, traditioneel, met een super gezellige avond Koppel darten in “De Boet”. Al voor de 11e keer georganiseerd. Heren, dames of gemengd, voor iedereen, boven de 12, die zin heeft om een pijltje te gooien is dit de gelegenheid. Dames doen gewoon mee in de heren competitie! Aanvang 19:30, inschrijven vanaf 19.00, €7,- per koppel. Graag opgeven, voor 3 mei bij Sjaak Zaal; sjza@quicknet.nl of 671670 (Sjaak is ook een prima matchmaker, voor wie geen maat kan vinden) Daarnaast is er deze avond ook een competitie sjoelen op een mega sjoelbord!!! Inschrijven 19:00, voor €2,- doet u mee! DONDERDAG 8 MEI: Voor de schooljeugd wordt een leuke Koppelmeerkamp georganiseerd in en rond De Boet. Vanaf 14:00 zijn jullie welkom en neem vooral je vader, moeder, opa, oma of een andere volwassene mee, want ook die mag meedoen. Een koppel kan dus zijn twee vrienden of vriendinnen of een oudere en een kind. Dat wordt vast een leuke strijd! Natuurlijk voor leuke prijzen en de kids hebben een streepje voor. Voor versnaperingen wordt gezorgd. Klaverjassen, alweer de 56ste editie, en keezen in de Boet, wederom opgeven bij Lorenz Konijn (l.konijn@ quicknet.nl ) of Gerard Schokker ghc.schokker@quicknet.nl. Altijd voor leuke, uiteenlopende prijzen. U doet toch ook mee? Inschrijven 19:00 in de Boet. Ook dit jaar is er een friscatogerie voor het Keezen, dus voor de jeugd van groep 8 tot en met 15 jaar hebben we een aparte competitie! VRIJDAG 9 MEI: Kijk uit, want vandaag is er steenwerpen, in en rond de boet! Dit gebeurt in groepjes van 4. Aanvang 15:00, inschrijfgeld € 2, - per persoon. Misschien beland je met je team wel op onze Koninklijke V.I.P.Finale baan! Natuurlijk, op vrijdagavond organiseren we de playbackshow! We beginnen om 20:00 met de jeugd tot 12 jaar, voor iedereen prijs. Daarna gaan we door met de volwassenen. Het belooft een super avond te worden! Graag voor 4 mei opgeven via onze website www.grafterkermis.nl of bij Lilian Stoop Dorpsstraat 17, 673991. De muziek mag aangeleverd worden op een cd bij Lilian Stoop. Zet er wel even op om welke track het gaat, de originele cd geeft meestal de beste muziek kwaliteit! ZATERDAG 10 MEI: Vandaag op het programma, de tweede editie, Levend Keezen in Graft!; Meedoen vanaf 16 jaar! In ploegen van 5, 1 captain en vier pionnen. Aanvang 14:00, inleg €2,- per persoon. Kom allemaal kijken of meedoen! We gaan voor lekkere prijzen!

U BENT VAN HARTE WELKOM BIJ ONS! G.G. SCHIPPERSTRAAT 20 IN DE RIJP

W W W. FA S H I O N P L U S . N L

Ook voor uw buurtfeest en BBQ! Cor van Zonderen Westeinde 56 De Rijp

06 255 333 00

W W W. K O R F C AT E R I N G . N L

Opgeven bij Anja Jonk 674882, of via de website www.grafterkermis.nl. Hou er rekening mee vol = vol er kunnen maar maximaal 24 teams meedoen. Zaterdagavond is de uitkomst van De Verenigingencompetitie bekent, prijsuitreiking om 20.00, 1e prijs €150,- 2e €100,- en 3e €50,ZONDAG 11 MEI: MOEDERDAG Om de moeders een rustige ochtend te bieden houden we geen activiteit deze ochtend. En op zondagmiddag proberen we om heel Graft en omstreken op de been te krijgen. De befaamde speurtocht begint om 15:00. Het thema dit jaar is; Oranje. Je kunt alleen of met een groepje meedoen, inschrijven €1, - per persoon bij “de Boet”. Bal na in “De Boet” en daar is ook de prijsuitreiking, voor de origineelste omschrijving tijdens de speurtocht, een barbecuebon van Korf catering! Voor alle activiteiten kan je ook inschrijven via onze website www.grafterkermis.nl . Voor alle activiteiten geldt; deelname is op eigen risico! Voor iedereen, die middels de lijst, als sponsor, of op een andere manier heeft bijgedragen onze hartelijke dank! Mogen wij iedereen verzoeken tijdens de kermisdagen de Graftervlag uit te hangen, uw oranje wimpel kleurt er deze keer erg mooi bij!

COR SMIT

WIJ WENSEN U EEN HEEL GEZELLIGE KERMIS TOE! Kermis café ‘De Boet’ (Sportcafé de Oosterven), Het Grafter kermiscomité en de Mieuwijdt.

zand en grond nodig?

06 23 00 78 83

Zand of grond nodig?

Bel: 06-23007883

GRAFTERBAAN 2, GRAFT, 0299 - 67 32 63

W W W . S H E L L D E R I J P. N L

M.C. van Voordenstraat 14, De Rijp T: +31 (0)299 72 00 37

www.avan.nl www.avansafetyshop.nl


6 MEI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 11

Italiaans schepijs, Rechtestraat 128, De Rijp Dakdekkersbedrijf

C. Hexspoor Bitumineuze dakbedekkingen, pannen en leidekken, lood-, koper-, en zinkwerk, schoorsteen- en badkamerrenovatie Noordeinde 22 | 1485 EV Noordeinde 0299 - 67 36 22 | 06 - 22 54 39 18

Darten & Sjoelen 19.00u.

Inschrijven darten van tevoren bij Sjaak Zaal, tel: 671670 of sjza@quicknet.nl

jeugd-koppel-meerkamp 14.00u. klaverjassen & keezen 19.00u.

in de Boet opgeven: Lorenz Konijn (674342) Gerard Schokker (673103)

steenwerpen & playbackshow

Steenwerpen 15.00u. en Playbackshow 20.00u. Opgeven playbackshow (voor 4 mei) via de site www.grafterkermis.nl of bij Lilian Stoop Dorpsstraat 17, Tel.: 673991. of grafterkermiscomite@gmail.nl

levend keezen!!! 14.00u.

vanaf 16 jaar, in ploegen van 5. ‘s avonds prijsuitreiking verenigingen competitie

speurtocht 15.00u. met als thema: Oranje bal na in De Boet! ‘s middags

PROGRAMMA

GRAFTERKERMIS

M.C. VAN VOORDENSTRAAT 16, 1483 VB DE RIJP

b.v. Rookwerk B.V. | De Volger 36 | 1483 GA De Rijp +31 299 674 551 | 06 20 19 15 13

Frans Smit Spor tprijzen

Oostzijde 94 D | 1502 BK Zaandam | Tel.: 075 - 6312313

Van visitekaartje tot brochure Ontwerpen Drukwerk begeleiding Printen (bel voor de mogelijkheden)


6 MEI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 12

EXPOSITIES, TONEEL, CABARET EN CONCERTEN IN DE OMGEVING

Activiteitenkalender

Start kaartverkoop nieuw theaterseizoen De Vest Alkmaar - De programmering is rond en De Vest is er klaar voor: op vrijdag 16 mei om 08.00 uur start de online kaartverkoop voor het theaterseizoen 2014/2015. Om op tijd een keuze te maken uit het gevarieerde aanbod van meer dan 230 voorstellingen valt rond 7 mei de nieuwe brochure op de deurmat; vanaf 7 mei is het nieuwe programma ook al in te zien op www.taqatheaterdevest.nl. Korting voor vroegboekers Bert Visscher, Brigitte Kaandorp, Hans Klok, Jan Smit, Wibi Soerjadi en uiteraard vele anderen maken hun opwachting in het nieuwe theaterseizoen. Wie vóór 1 juni een bestelling plaatst maakt kans op een seizoen gratis theater- en concertbezoek. Wie voor deze datum voor meer dan 5 voorstellingen kaarten bestelt ontvangt bovendien een waardebon t.w.v. € 10 die vrij te besteden is voor andere voorstellingen in het nieuwe seizoen.

Opening nieuwe voorjaars/zomerexpositie bij Galerie de Eilandspolder

Geen brochure? Geen brochure ontvangen? Kom langs bij de kassa of vraag ‘m aan via www.taqatheaterdevest.nl. De brochure is o.a. ook verkrijgbaar bij de VVV en de bibliotheken in Alkmaar.

AGENDA 10 MEI: AD VANDERVEEN BIJ MUSEUM EN BEELDENTUIN NIC JONK Op zaterdag 10 mei om 20.00 uur presenteert ‘’museum en beeldentuin Nic Jonk’’ een optreden van één van de allerbeste singer-songwriter van Nederland, Ad Vanderveen. Al 30 jaar schrijft deze begenadigde liedjesschrijver de ene prachtige song na de ander, en zijn er inmiddels 20 albums verschenen. Ad Vanderveen treedt al voor de vierde keer op in museum Nic Jonk. De akoestiek is geweldig; vele bekende artiesten zoals Harry Sacksioni, Lenny Kuhr en Ernst Jansz hebben zich daar meerdere malen lovend over uitgelaten. En ook de entourage voor de concerten is zeer bijzonder; U kijkt vanuit het museum over de beeldentuin en eilandspolder. Ad Vanderveen begeleid zichzelf op gitaar en zijn liedjes worden door de wonderschone tweede stem van zijn vaste zangeres Kirsten de Ligny naar grote hoogte gestuwd. ‘’Fleeting life’’ , Life is a river’’ , ‘’Blooming Late’’ en ‘’Faithful to love’’ zijn klassiekers waar grootheden als Bob Dylan en Townes van Zandt jaloers op zouden zijn. Ad Vanderveen zal in museum Nic Jonk ook zijn nieuwste CD ‘’Beat the record’’ promoten en te koop aanbieden. Hoogtepunt van zijn optreden is de vertolking van het lied ‘’ If I needed you’’ van Townes van Zandt. Dit lied is reeds door tientallen artiesten gecoverd, maar zo mooi als de uitvoering van Ad en Kirsten heeft u het nog nooit gehoord. Plaatsen zijn te reserveren à € 15.= p.p inclusief ontvangst met koffie en schermer koek via info@nicjonk.nl of Tel. O299-671560 / 06-53325569

VANAF 23 MEI: ZET DE HUISMUS OP DE KAART! BIJ PUIK Minimaal een derde van de Nederlandse bevolking ervaart regelmatig gevoelens van eenzaamheid, en het worden er elk jaar meer. Jong en oud en in alle lagen van de bevolking. Toch geeft niemand dit graag toe, want op eenzaamheid… rust een taboe. Daarom komen de makers van de succesvolle productie Buro-Crazy nu met 'Zet de huismus op de kaart!' Zes sympathieke mensen zijn buren van elkaar. Allemaal zoeken zij naar verbondenheid en vriendschap. Alle zes hebben zij het beste voor met de wereld. Niemand is onvriendelijk, en iedereen doet zijn best. Ze bieden elkaar koffie aan en vragen zo nodig om hulp.

Ze verzorgen hun huis en vegen de straat. Er wordt zelfs aan de vogeltjes gedacht. Allemaal zoeken zij hetzelfde, maar niemand kan het vinden. En wat moet je dan? ‘Zet de huismus op de kaart!’ is een knotsgekke en ontroerende voorstelling, op een bijzondere locatie, over eenzaamheid. Speeldata 'Zet de huismus op de Kaart!': vrijdag 23 mei, zaterdag 24 mei en zondag 25 mei: 20.30 vrijdag 30 mei, zaterdag 31 mei en zondag 1 juni: 20.30 vrijdag 4 juli, zaterdag 5 juli en zondag 6 juli 20.30 Locatie: Stalling 31, Nekkerweg 77, 1461 LG Zuidoostbeemster. Entree 12,50 euro. Reserveren: 06-27384580, www.puiktheater.nl of puikhuismus@hotmail.com. Het aantal zitplaatsen is beperkt, vooraf kaarten reserveren is aangeraden. Volg Puik op Twitter: @PUIKtheater en www.facebook.com/theaterstichtingPUIK. Na een zeer geslaagde start van Jong Puik met De Sjaak, geven deze acht puike dames het 10-jarig bestaan van Puik een vervolg. In augustus volgt dan de jong-volwassen groep met Fred en de Levenden (werktitel). Deze voorstellingen vinden plaats in De Claxonate. Het is, na de goed ontvangen voorstelling Club Capulet de tweede productie van Jurchen Walch. Het jubileumjaar wordt in september afgesloten met de muziektheaterproductie Deinende Golven, onder regie van Vincent Albers. Het publiek wordt dan ontvangen aan de Bierkade, een plezierboot is dan het decor. Er is ook een mogelijk de laatste twee voorstellingen gezamenlijk te zien na aanschaf van een combi-ticket. Meer over deze overige voorstellingen is te vinden op www.puiktheater.nl.

29 MEI 2014: NOORDERPAD BRUGGENROMMEL MARKT HEMELVAARTSDAG De Bruggenrommelmarkt van het Noorderpad in de Zuidoostbeemster begint een mooie traditie te worden. Want ook in 2013 was deze Bruggenrommelmarkt weer een overweldigend succes: een ware toestroom aan kopers en kijkers heeft de rommelmarkt op Hemelvaartsdag bezocht. Daarom organiseert de buurtvereniging ook op Hemelvaartsdag 2014 weer een Bruggenrommelmarkt van 08:00 – 14:00 uur. Alle leden van de buurtvereniging De Knotwilgen zullen hun waar weer te koop aanbieden op hun eigen brug, oprijpad of in hun garage of schuur. Wat de een niet meer bruikbaar vindt, is voor de ander een buitenkansje. Dus komt allen een kijkje nemen op het Noorderpad en wie weet zit er iets van uw gading bij !

Graft - Zondag 18 mei opent de nieuwe voorjaars/zomer expositie met 19 kunstenaars bij Galerie de Eilandspolder. Keramiek: Gerry Blok; Yvonne Dollè; Betsy de Jong; Gerreke van Veen; Annelie Pieters; Joke Kok; Elly Hoek. Brons: Yvonne Dollè. R.V. S.: Marcel Timmers. Schilderijen: Esther van der Meulen. De expositie begint 18 mei om 11.00 uur, en staat de hele zomer in de Galerie en Beeldentuin. Bij mooi weer liggen er 18 mei, boten klaar om een tochtje te maken door de Eilandspolder. Elly Hoek, Galerie de Eilandspolder Dorpsstraat 32, Graft

Kofferbakmarkt gaat weer van start! Stompetoren - Eindelijk is het dan zover de leukste kofferbakmarkten van Noord Holland gaan weer van start! Mensen uit heel Nederland komen kopen en verkopen op de kofferbakmarkt aan de Noordervaart 194 in Stompetoren. U bent van harte welkom van 08:00 tot 15:00 om te snuffelen, struinen, zoeken, neuzen, scharrelen naar verzamel objecten, vintage kleding, brocante woonaccessoires etc. etc. Parkeren is evenals de entree GRATIS en toiletten zijn aanwezig en operette en musical vereniging Nieuw Leven heeft koffie, thee, frisdrank en broodjes. De poort gaat om 08:00 uur open en u hoeft niet te reserveren. Noteer alvast de data in uw agenda! Zaterdagen: 10 mei, 14 juni, 12 juli, 9 augustus, 13 september. Zondagen: 25 mei, 22 juni, 27 juli, 24 augustus. Tot zaterdag 10 mei in het prachtige polderlandschap van de gemeente Schermer op de kofferbakmarkt Stompetoren!


6 MEI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 13

Vijfentwintig jaar zijn voorbij gevlogen

Twee succesvolle voorstellingen De Rijp - Zondag 4 mei had Cartouche maar liefst twee theatervoorstellingen georganiseerd in De Rijp; ’s middags de familievoorstelling Oorlogsgeheimen en tijdens de officiële 4 mei-herdenking de voorstelling Verdachte. Na afloop was voor het publiek maar één conclusie te trekken: een oorlog kent alleen maar verliezers. Op de foto een scène uit Oorlogsgeheimen met Ida van Dril en Maarten Ebbers.

Collectebus Anjerfonds Graft-De Rijp - De collectebus van het Anjerfonds komt binnenkort bij u aan de deur. Wist u dat als u aan het Anjerfonds geeft ook het Midwinterfeest ondersteunt!

Noordeinde – Het lijkt nog als de dag van gisteren dat Hans en Riny Gorsseling de Kleine Haag overnamen en er een restaurant van maakten. Hans ging snel vele kookcursussen volgen en haalde zijn leermeester, want hij had meer ervaring als elektromonteur. Toentertijd werkte hij bij Pilkes. Na en tijdens zijn opleiding werd koken zijn passie, menigeen heeft de heerlijkste gerechten van zijn hand geproefd en van genoten. Hans Gorsseling zijn moeder had daar al wat snack en ijs verkoop, maar dit kleine bedrijf is inmiddels uitgegroeid tot een volwaardig restaurant. In het begin was het allemaal nogal wennen. Riny: “Eerst moesten de gasten wel anderhalf uur wachten voordat zij wat te eten kregen. Dat gaat nu stukken sneller.” Hans: “Wij werken met ‘eerlijke’ en verse producten. Ik vind het erg belangrijk om kwaliteit te blijven leveren. En te werken met wat het seizoen biedt.” Om maar even aan te geven hoe het wordt gewaardeerd: “We hebben hier weer fijn gegeten met een groep van 8. We kennen dit restaurant van vervlogen dagen en na de verbouwing is het er qua decor flink op vooruit gegaan. De bediening is vertrouwd, adrem en zorgvuldig. Voor iedereen staat er wel iets bijzonders op de kaart. De kok kookt wat hij lekker vind en veel van de gerechten heeft hij op zijn eigen reizen verzameld.” Zomaar even een recensie van de respectabele site ‘iens’. Deze gasten gaven voor het eten een 9, voor de service een 8 en voor decor een 8.

er een bovenetage bovenop. Daardoor konden zij bij het bedrijf gaan wonen, wat toch fijn is als je bij je werk woon. In 2010 werd het restaurant uitgebreid met een geheel vernieuwde keuken en een aanbouw waardoor het restaurant groter werd. Dit is prachtig geworden, maar dezelfde gemoedelijke sfeer, die zo bekend is van dit restaurant, is behouden gebleven.

Verbouwingen In de loop der jaren is het restaurant al een paar keer verbouwd, eerst ging

Feest In de maand mei hebben Hans en Riny diverse activiteiten om dit

mooie lustrum te vieren. Zij maken er gewoon een feest van, net zoals het een feest is om bij hun te komen eten. Restaurant de Kleine Haag, Noordeinde 41b, Noordeinde. Meer info: www.dekleinehaag.nl Boven: Hans, Patrick en Riny Onder links: Hans en Riny toen zij begonnen. Onder rechts: Mevrouw Gorsseling bezig in het bedrijf Tekst: Trees Schouten Pauw

P a u l Va l k 2 0 j a a r d i r i g e n t

JUBILEUMCONCERT

Claudio Monteverdi

FEEST IN MEI!

25 jaar De Kleine Haag met medewerking van o.m. Klaartje van Veldhoven, sopraan Bauwien van der Meer, sopraan Petra Ehrismann, alt Jean-Léon Klostermann, tenor Mattijs Hoogendijk, tenor Marc Pantus, bas/bariton Canticum Gregorianum begeleidingsorkest Accademia Amsterdam onder leiding van

13 T/M 16 MEI DINER PROEVERIJ incl. nagerecht en een drankje voor € 25,00 In het weekeinde van 17/18 mei zijn we wegens feest voor ons 25 jarig bestaan gesloten.

DONDERDAG 15 EN VRIJDAG 16 MEI naast de diner proeverij vanaf 19.00 uur tijdens het diner LIVE MUZIEK VAN STRAWBERRY MORNING (reserveren aan te raden)

Paul Valk

zondag 11 mei 2014 De Rijp aanvang: 15:00 uur

Grote Kerk, Grote Dam 6

zaterdag 24 mei 2014 Hoorn aanvang: 20:00 uur

Toegangsprijs: CJP/65+: Donateurs: Kinderen tot 15 jaar:

€ 17,50 € 16,00 € 1,50 korting gratis

Reserveren Meer info op

Oosterkerk, Grote Oost 58-60

072-533 69 06 of: www.sinenominealkmaar.nl

RESTAURANT ‘DE KLEINE HAAG’ NOORDEINDE 41 B | 1485 ET NOORDEINDE TEL: 0299 67 33 64 | WWW.DEKLEINEHAAG.NL


6 MEI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 14

DOOR COR KOOMEN

Dorpsgezichten

‘DORPSGEZICHTEN’ IS EEN SERIE PORTRETTEN OVER MENSEN DIE ‘HEEL GEWOON’ IN ONS DORP WONEN, MAAR TOCH WEL HEEL ‘HEEL SPECIAAL’ ZIJN. DEZE MAAND DORPSGEZICHT JEROEN KONIJN UIT DRIEHUIZEN.

De natuur speelt een grote rol in het leven van Jeroen en Rosalinde Driehuizen - Net buiten de dorpskern van Driehuizen aan de Driehuizerweg 2a staat de boerderij van Jeroen en Rosalinde Konijn. ‘Natuurlijk Genoegen’ is de naam van deze opvallende boerderij. Opvallend omdat zij daar op een speciale manier met het vee omgaan, maar ook hebben ze een camping en e en winkel met eigen producten.

JEROEN KONIJN Jeroen Konijn leeft met zijn vrouw Rosalinde en drie kinderen op een boerderij net buiten Driehuizen. Het is met recht een ‘natuurlijk genoegen’ om daar rond te lopen met Jeroen. Deze jonge vrolijke boer weet veel te vertellen en dat op een manier die je bij blijft. Er zijn dus boeren met een visie voor de toekomst, eigenlijk de meeste boeren wel. Echter Jeroen en Rosalinde weten dit ook nog in praktijk te brengen.

Op Natuurlijk Genoegen wordt ‘goed geboerd’! Als ik, vanuit Zuidschermer, richting Driehuizen rijd, zie ik bij een boerderij een heleboel kinderen die hun aandacht op, waarschijnlijk, de boer hebben gevestigd. Ik stop en ga naar het groepje toe, het is inderdaad de Rudolf Steinerschool (die naam komt nog terug) uit Alkmaar. Zij zijn in het kader van een vier weken durend boerderijproject bij boer Jeroen en boerin Rosalinde en hun drie kinderen Merel (4), Bram (2) en Lisanne van 5 maanden, op bezoek. Zij krijgen uitleg over hoe dit echtpaar hun boerderij beheert en mogen koeien

(blaarkoppen) en schapen voeren. Ze krijgen daar uitleg over en proeven van de overheerlijke melk. De kinderen van groep 5 uit de klas van juf Saar Talsma zijn net als de juf zelf en de andere begeleiders onder de indruk van wat ze horen. Reden voor mij om eens met Jeroen en zijn vrouw in gesprek te gaan. Want dat hier anders geboerd wordt is wel zeker, er wordt zelfs ‘goed geboerd’ omdat de natuur een grote rol in het leven van Jeroen en Rosalinde speelt. Koeien met hoorns, een pracht gezicht Jeroen begint te vertellen over hoe en wat de werkwijze op zijn boerderij is, want er wordt niet zo maar vee gehouden, nee dit wordt gedaan met respect voor de dieren en het land, ‘Biologisch - Dynamisch’ boeren staat voorop! Jeroen; “In eerste instantie runde ik samen met mijn ouders de boerderij. In die tijd, in 1997, schakelden wij om van het gangbaar beheer van een boerderij naar biologisch beheer. En in 2005,

toen was ik al met Rosalinde, kwam daar het dynamische stuk bij. Waarbij het gaat om de samenhang tussen dieren, planten, bodem en de planeten te doorzien en te begeleiden. Daar werken wij met passie aan en hebben daar ook nog eens plezier in. Op dit moment hebben wij zo’n 140 runderen die op verschillende stukken land lopen. Wij zijn overigens aangesloten bij EKO Holland, een coöperatie van een honderd boeren door heel Nederland. Onze melk wordt via deze coöperatie afgezet naar diverse afnemers die het tot biologisch-dynamische producten verwerken. Als voorbeeld Ecomel in Limmen, zij verwerken het tot zuivel producten die onder andere te koop zijn bij Ekoplaza in Alkmaar. Zo ook de Molen van Oterleek, waar een bakker actief is. In het kader van deze manier van boeren hebben onze koeien ook hun hoorns nog, lopen ze in ruime potstallen en de kalfjes worden grootgebracht door de moeder koeien. Ook staat er een grote stier in de stal die de koeien dekt.


6 MEI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 15

Portret

Dat vinden Jeroen en Rosalinde belangrijk. Wij werken en worden geïnspireerd door de richtlijnen van de Oostenrijker Rudolf Steiner, waar wij een cursus bij zijn instituut gevolgd hebben. Deze antroposoof (1868-1925) ontwikkelde een speciale biologisch-dynamische methode voor de landbouw. Hierin staat de bodemvruchtbaarheid en versterking van de natuurlijke groei centraal. Ons bedrijf wordt hierin als een soort van ‘organisme’ opgevat en alle bedrijfsvreemde elementen proberen wij te vermijden. Ook streven wij naar een zekere diversiteit in de dieren en planten op onze boerderij en het gebruik van gecomposteerde mest is een essentieel element voor de biologischdynamische veeteelt. Daar wij ook geen antibiotica gebruiken, maar op een natuurlijke manier onze dieren behandelen, zijn onze producten, zoals de melk, het rund- en lamsvlees echt natuurlijk. Steeds meer mensen kopen bij ons

rauwe melk. Veel mensen met een melk allergie kunnen onze melk namelijk wel verdragen”! “Gutentag wir sind Barbara und Hilmar Hovestadt aus Münster” Dat deze manier van vee houden intensief is, behoeft geen uitleg, maar het tweetal blijkt toch nog voldoende tijd te hebben voor nevenactiviteiten. Zo wordt er een winkeltje gerund waar diverse soorten vlees en een vers eitje te verkrijgen zijn. Het echtpaar beheert ook een camping met 20 plaatsen. Dat deze camping ook buiten onze regio bekend is blijkt uit het feit dat Barbara en Hilmar Hovestadt vanuit Duitsland naar hier gekomen zijn. “Es ist schön, und dann der Kühen mit deine hörnen, Fabelhaftt”, geeft Barbara aan. Hilmar is de Nederlandse taal goed machtig en voelt zich hier duidelijk thuis. “Wij kwamen voor de Koning naar De Rijp, maar mochten er niet in, gelukkig stond er een groot scherm zodat we het toch konden volgen.

Wij houden van de Nederlanders en hun Koningshuis”, aldus Hilmar. Ik vraag Jeroen en Rosalinde of zij ook nog tijd voor zichzelf hebben en een hobby beoefenen, dat wordt volmondig bevestigd. “Wij zijn lid van de Schermer Dansers”. De website hiervan is: www.schermerdansers.nl en wij dansen in folklore klederdracht uit de 18e eeuw. Dit doen wij in Zuidschermer en het leuke hieraan is dat dit met z’n tweeën kan. We treden ook op, onder andere in Volendam of op grote cruiseschepen, dat is geweldig om te doen”.

A U T H O R I Z E D

D E A L E R

Ook nu blijkt dat er dichtbij een heleboel te verhalen is. Want wie had dit gedacht, een echtpaar dat beiden achter een bepaalde filosofie staat, die van Rudolf Steiner. Het is duidelijk goed boeren op de hoeve Natuurlijk Genoegen! ZILVERSTRAAT 6

• TELEFOON 072 515 26 84 • WWW.BIKEACTION.NL

BEELD EN TEKST: COR KOOMEN

Wilt u op deze pagina adverteren neem dan contact met ons op! Telefoon: 0299 67 22 74 of via advertentie@de-uitkomst.nl


6 MEI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 16

DOOR: AD HODDE, COR KOOMEN EN GRE BREEDT

De broers Liam (7) en Semme Blaauw (5) zitten op de Jozefschool en hebben iets moois op school gemaakt voor moederdag, hun moeder is aardig en lief omdat zij lekkere taartjes bakt.

Marijke (7) en zusje Evelien Koning (4) wonen in Avenhorn en gaan naar basisschool De Ieveling. Vandaag zijn ze met papa en mama bij oma van Ouwerkerk in Grootschermer op bezoek en zijn heerlijk aan het spelen op de prutberg die gemaakt is op het oude voetbalveld. “Als het Moederdag is, vier ik mijn verjaardag, dan wordt ik 7 jaar, maar dan ga ik wel voor mijn moeder een taart bakken”, zegt Marijke. “En dan ga ik helpen”, zegt Evelien.

Daphne de Reus (5) uit Grootschermer is op de W.J. Driessenschool al druk bezig geweest voor Moederdag en heeft iets moois gemaakt voor mama, maar dat gaan we nog maar niet verklappen want dan is het geen verrassing meer. “Ik ga ook voor mijn moeder een eitje koken en dan mag mama die in bed opeten”.

VERWEN DEGENE DIE U LIEF IS Mooie grote Hangpotten, Plantenbakjes, Cadeaubon, etc. Veel soorten zomerbloeiers. Omruilactie hangpotten. Vanaf 20 april t/m 21 juni, elke dag geopend. www.vet-ursem.nl De Leet 14 1645VK Ursem

Voor elke da me staat zaterda g/ zondag een attentie klaar!

Verwen

De zusjes Maud (5) en Yara (6) Boswaaldijk wonen ook in De Rijp en zitten op de Lourdesschool in Westbeemster, ook zij hebben iets voor hun moeder gemaakt op school. Zij vinden hun moeder life, maar ook streng , ze leest voor en kookt lekker.

met een topgeur voor een topprijs!

Lady Million 30 ml. Edp. Speciaal voor Moederdag van € 52.15 voor

€ 34.99 ELK MOEDERDAG CADEAU GRATIS MOOI INGEPAKT!

TUINCENTRUM

KOEN Dé leverancier van uw tuinplezier!

altijd weer verrassend

OOK MET MOEDERDAG GEOPEND

Leuk voordelig cadeau voor moeder Extra grote opgemaakte terraspotten, hang & staand. Staat de gehele zomer in bloei!

DA C. en F. Rijkes

Driemaster 11, De Rijp, www.darijkes.nl

PURMERENDERWEG 42A ZUIDOOSTBEEMSTER, TELEFOON 0299 - 681252, GEOPEND VAN 9.00 - 18.00 UUR. VRIJDAG KOOPAVOND.

De Rijp – Moederdag is een feestdag ter ere van het moederschap. In Nederland wordt Moederdag gevierd op de tweede zondag van mei, maar wat is nu eigenlijk de oorsprong van Moederdag? In 1644 was hiervan in Engeland voor het eerst sprake en begin 1900 werd Moederdag in Amerika geïntroduceerd door Anna Jarvis. Toen haar moeder overleed, wilde ze iets organiseren om alle moeders te eren. Ze schreef in 1914 een brief aan de president met de vraag of moeders niet hun eigen feestdag konden krijgen. De president stemde hiermee in en vanaf dat moment ging het ‘Moederdag balletje’ rollen. Tegenwoordig gaat Moederdag niet echt meer om het vereren van moeders, maar om het verwennen. Zo krijgt ze vaak cadeaus, ontbijt op bed en worden huishoudelijke taken gedaan door andere gezinsleden. Vaak wordt ook oma op deze dag bezocht.


6 MEI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 17

Joni (4) en Nica (7) van Rijswijk uit Middenbeemster Joni fietste door Westbeemster, zij was bij oma Ria van Beek omdat Nica moest voetballen bij WBSV. Zij is daar de keeper van het meidenelftal. Wie mama de liefste vindt, dat is duidelijk, ons natuurlijk, maar dan moeten we wel lief zijn. Mouna Korich (3) en Lieke de Jong (4) uit Westbeemster Deze twee vriendinnen waren met hun poppenkind lekker even aan de wandel. Natuurlijk met begeleiding, want er wordt veel te hard gereden langs de weg! Beide moeders vinden hun dochters het liefste, “en niet alleen als ze slapen hoor”, wordt er toegevoegd.

Brian (2) Vroom uit Middenbeemster Brian vindt het geweldig om met zijn moeder boodschappen te doen. Op de vraag wie zijn moeder het liefste vindt, geeft moeder als antwoord dat dit natuurlijk haar hulpje Brian is. Het is echt een lief kind.

Schoonheidsspecialiste Massage Cosmetica Manicure

Schoonheidssalon

MOEDERDAGACTIE! ebon! Geef moeder een waard n € 40,Waardebon ter waarde va OR € 35,NU TE VERKRIJGEN VO Vrijblijvend advies. Geopend op dins-, vrij- en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. Eventueel ook andere dagen op afspraak. De koffie staat klaar. Wilt u vrijblijvend onze nieuwsbrief, kijk op onze site.

Alex (3) Bakker uit Middenbeemster Je kan er niet onderuit, als je Alex ziet word je vrolijk. Maar soms is hij ook wel wat ondeugend hoor, weet zijn moeder te melden.

De Volger 25 (Peacock gebouw), De Rijp, T. 0299 67 35 68 of M. 06 43 85 11 37

W W W. G I YA N . N L

Bloemen 22

Nieuwe bloemenzaak in De Rijp

MOEDERDAG & OPENINGSACTIE vrijdag 9 en zaterdag 10 mei Bij aankoop van een plant, tweede plant HALVE PRIJS!

Driemaster 5, 1483 WB De Rijp

De Rijp - Frits Bloemen is gestopt, zijn locatie bij winkelcentrum 't Boegbeeld is overgenomen door BLOEMENWINKEL 22. Donderdag 1 mei zijn zij geopend, dit is allemaal reuze snel gegaan, maar zij zijn er helemaal klaar voor. De eigenaars zijn Jonh Post en Marcel Stolk, zij hebben al meerdere bloemenzaken. Deze zijn gevestigd in Limmen, Castricum en Heiloo. John: "Wij gaan elke dag naar de veiling, daardoor kunnen wij scherp inkopen en hebben wij altijd verse bloemen. Wij hebben er zin in en gaan er wat moois van maken."

Moederdag & openingsactie Voor moederdag hebben zij een schitterende actie, Bij aankoop van een plant, tweede plant halve prijs! U kunt hier ook terecht voor kleine boeketjes. Wat veel verkocht wordt zijn de kleine vaasjes met kleine boeketjes, die zijn ook schitterend. Hele leuke cadeautjes voor nog geen tien euro, of gewoon lekker voor jezelf. Een prachtig bedrijf met heel veel verse bloemen. U bent allemaal van harte welkom bij John en Marcel. Tekst en beeld: Trees Schouten


SCHERMER

6 MEI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 18

Contactblad

MAIL U W V ER EN IG IN G S N IEU WS VA N D E S C H E RM E R N A A R F RA N K . RUY G RO K @ Q UI C K N E T. N L ( G RAAG V OOR HET WEEK END )

Koffieconcert Schermers fanfare Oterleek - Op 18 mei a.s. geeft Schermers Fanfare o.l.v. Dieuwke Kloppenburg een koffieconcert in café Veronica te Oterleek. Het concert begint om 11.30 en de toegang is gratis

Romantisch pianoconcert in Grote Kerk Schermerhorn Schermerhorn - Vrijdagavond 16 mei is er een bijzonder pianoconcert in de Grote kerk van Schermerhorn. Pianist Bart Klijnsmit neemt u mee in de wondere klankenwereld van de romantische componist Frederic Chopin. Dat doet hij op twee schitterende oude franse vleugels: een Erard uit 1890 en een Pleyel uit 1915. Ignaz Pleyel, de bouwer van die befaamde vleugels was goed bevriend met Frédéric Chopin. Klijnsmit speelt niet alleen Chopin, ook de voor velen bekende franse componist Erik Satie komt aan bod. Het oeuvre van Erik Satie bestaat voornamelijk uit korte stukken voor piano, maar hij maakte ook filmmuziek voor de destijds stomme films. Een bijzonder concert dus met twee bijzondere vleugels in een prachtige oude kerk. Grote Kerk Schermerhorn. Aanvang 20 uur. Entree € 10,-

Bijen, honing en nog veel meer in Westbeemster

Westbeemster – Zaterdag 3 mei zoemde het flink in Westbeemster door de ‘bijenmarkt’ die gehouden werd. Bijenhouders uit het gehele land kwamen hier bijeen om hun hobby verder uit te dragen.

Cees is nu een ‘Oldtimer’

‘Volkje huren’, dat kan! Natuurlijk krijgen de imkers die met de Beemster te maken hebben de eerste aandacht. Ook niet zo gek als je ziet wat ze op hun stand hebben staan. Zo weet Baldi Dekker zeer veel over de historie van de bij en zijn huisvesting te vertellen. En staat Arnoud Sap bij een groot assortiment ‘bij-vriendelijke planten’. Arnoud vertelt tevens wat over de cursussen die hij met Baldi geeft, zoals korvenvlechten, bijen houden en de imkercursus. Maar ook andere bijenliefhebbers staan in grote getale op deze markt. Zo kan men bij Ina Ruijter uit Amsterdam een compleet volk voor een bedrag van € 17,50 per maand huren. Je krijg er dan wel een imker bij om de honing op te halen en de bijen te verzorgen. Woon je op een flat, komt er nog een tientje bij per maand.

Middenbeemster – Cees van Baar, wie kent hem niet, dit klinkt als een bekend Sinterklaasliedje. En eigenlijk is dit nog niet eens zo gek, want Cees is in de Beemster net zo bekend. En ook hij staat voor iedereen klaar en heeft wat met schoorstenen.

Even verder staan Sven en Olav Dekker met diverse attributen voor de imker. Maar ook hebben zij een aantal bouwpakketten om zelf een

kast in elkaar te zetten. Die bijen brengen heel wat bijeen, dat blijkt.

Een hok vol visite Afgelopen zondag 4 mei werd Cees van Baar 50 jaar. En dat was te zien voor zijn huis, er stonden maar liefst twee poppen. “Toen ik mij vanmorgen in die stoel zag zitten, heb ik mij als eerste maar geschoren, zo’n grijze baard staat mij niet. Maar hoe ik aan die rode kop van de andere pop kom, weet ik ook niet”, roept Cees uit. In ieder geval vindt hij het geweldig. “Kijk, het is toch prachtig dat ze dit doen en dan maar liefst twee poppen, wie heeft het?”. Op het doek staan een aantal kreten die zeer zeker op Cees slaan. Daarbij is bijna alles terug te vinden voor het huis. De trekker onder zijn kont en Cees zittende als ‘oldtimer’, vallen wel het meeste op. Hoe dan ook, Cees vierde op die dag zijn verjaardag zoals hij nooit gevierd was. En die rode kop? Wie weet had hij die maandagmorgen wel, want vermoeiend is het wel zo’n feestje, voor een ‘oude man’.

Tekst en beeld Cor Koomen.

Tekst en beeld Cor Koomen


6 MEI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 19

;"5&3%"(.&*

41035)"-%&,-0&,.*%%&/#&&.45&3663

(  

#&&.45&34'"/'"3& ."3(3*&5&4)6*+4 (*(" 101.64*$"-,003163.&3&/% 41035)"-%&,-0&,""/7"/(663 */46-*/%&8&(.*%%&/#&&.45&3

#&45&-+&,""35+&44/&-

888#&&.45&34'"/'"3&/-


6 MEI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 20

Financieel Wijzer

Trekt de markt aan? Ik hoor om mij heen dat de woningmarkt aantrekt. Is dat zo? En wat merk ik daarvan? Groet,

Tulpen kleurden Westbeemster

Henk, woningbezitter

Westbeemster – Verleden week stonden ze er nog in volle kleur. Nu zijn ze gekopt en de velden egaal groen. Het is even wennen, maar over een jaar is het weer genieten.

Beste Henk,

Veel toeristen stopten even Op de aangeleverde foto van Jaap Roet is te zien hoe de bollenvelden het land rondom Westbeemster kleurden. Niet zo gek dat veel toeristen even stopten om juist deze plek op de foto te zetten en om alle verschillende kleuren tulpen te zien. En juist deze schakering maakt het zo interessant. Eigenlijk jammer dat zoiets moois maar een paar dagen tot een week zichtbaar is. Aan de andere kant maakt dit het ook weer uniek en trekt het elk jaar weer vele toeristen naar onze Beemster.

Je hebt het goed gehoord. De woning en hypotheekmarkt trekken aan. Wij merken zelf dat het aantal hypotheekaanvragen dat we mogen doen voor onze klanten toeneemt ook horen we van makelaars dat zij langzaam aan meer huizen verkopen. Dat is natuurlijk nog niet genoeg om te zeggen dat ‘de markt’ aantrekt, maar afgelopen week kwam daar een bericht van het Hypotheek Data Netwerk (HDN) bij. Uit onderzoek van HDN blijkt dat er in 2014 elke maand steeds meer hypotheekaanvragen zijn gedaan. Een positief bericht dat iets zegt over de hele woningmarkt. Wat jij daarvan gaat merken is nog niet met zekerheid te zeggen. Dat komt onder andere doordat het aantrekken van de markt voor een deel verklaard wordt door een regelwijziging die eraan zit te komen. Op 1 juli wijzigen de regels voor NHG (Nationale Hypotheek Garantie). Het maximale leenbedrag wordt verlaagd naar € 265.000,-. Voor hypotheken met NHG gelden goedkopere rentes en vanaf 1 juli komen veel mensen hier dus niet meer voor in aanmerking. Voor hen reden om nu een huis te kopen óf om nu hun hypotheek over te sluiten. Misschien is dat ook iets voor jou? Ik hoop dat je vragen hiermee voldoende beantwoord zijn. Mocht dat niet zo zijn, je kunt ons altijd bellen of mailen.

Tekst: Cor Koomen, foto: Jaap Roet.

Beemster Polder Toernooi Beemster - De 30e editie van het Ten Dam Zonwering tennis toernooi wordt gespeeld van maandag 16 tot en met zondag 22 juni met eventueel een voorweekend op 14 en 15 juni. Het is een dubbeltoernooi (dames, heren en gemengd) voor 21 plussers in de categorie 5 en 35 plussers die kunnen inschrijven in de speelsterktes 6, 7 en 8. Er kan worden gespeeld in de volgende categorieen: Damesdubbel 5, 6, 7 en 8. Herendubbel 5, 6, 7 en 8. Gemengd dubbel 5, 6, 7 en 8. Er is een goed gevulde prijzentafel, die

naar zij hopen alle deelnemers zullen prikkelen tot het leveren van een sportieve topprestatie! Om dit alles te kunnen realiseren hebben zij als wedstrijdleiding de hulp van velen nodig. Met name de inbreng van onze hoofdsponsor Ten Dam Zonwering, maar ook de bijdragen van al onze andere sponsoren zijn voor een goed toernooi onontbeerlijk. De finales van het toernooi vinden plaats op zondag 22 juni. Na de laatste finale, naar wij verwachten zo rond 16.00 uur, vindt de prijsuitreiking plaats. De wedstrijdleiding is in handen van Joost Pijnappels,

Met vriendelijke groet, Elles Donker, Financieel Adviseur Zorgeloosch

Paasstollenactie Graftdijk - Vrijdagavond 11 april en zaterdag 12 april hield SV Graftdijk hun Paasstollen-actie. 600 Paasstollen zijn verkocht, waaraan, naast vele vrijwilligers, ook veel enthousiaste handbaljeugd heeft meegewerkt.

U kunt uw vraag stellen over financiële zaken. Bijvoorbeeld over uw hypotheek, verzekeringen, pensioenen en nog veel meer. Mail het naar ons dan wordt uw vraag behandeld in deze rubriek, redactie@de-uitkomst.nl.

Zorgeloosch, Neerlandia 2, Stompetoren, 072 511 41 94 www.zorgeloosch.nl, info@zorgeloosch.nl

Een geweldig resultaat !!

Rosario Manshande, Hans Bethlehem, Noor Pijnappels, Ruben Baltus en Annelies Buijs. Van KNLTBzijde wordt het toernooi vakkundig begeleid door bondsgedelegeerde Angelique Timmer-Weisscher. Inschrijven voor het toernooi is nog mogelijk tot en met woensdag 28 mei. Er kan ingeschreven worden via www.toernooi.nl of via de link op onze website www.ltcbeemstar.nl.


6 MEI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 21

Sport

SPORTIEF REGIONIEUWS

Esther van Etten Sportdietist en trainer. Voor een deskundig voedingsadvies op maat en diverse leuke sportlessen.

Jubilarissen bij Voorwaarts Stompetoren Stompetoren - Tijdens de Jaarvergadering van Gymvereniging Voorwaarts te Stompetoren begin april jl., zijn een tweetal jubilarissen in het zonnetje gezet: Marijke Dragtsma werd gelauwerd met speld, een oorkonde en bloemen voor haar 25-jarig lidmaatschap bij de vereniging en Marian Helmhout is zelfs al 40 jaar onafgebroken lid bij

Voorwaarts. Leidster Judith Nicolaï had voor beide dames een prachtig felicitatiewoordje klaar met aandacht voor hun sportieve prestaties. Naast de huishoudelijke zaken als financiën en het jaaroverzicht, wederom bloemen en woorden vol lof aan scheidend secretaris Conny Visser, die de afgelopen 11 jaar een vaste rol in het bestuur van

NIEUW: AVOND TRAINING! START OUTDOOR TRAINING OP DONDERDAGAVOND 15 MEI VAN 19.30 - 20.30 UUR. (SERIE VAN 6 LESSEN)

Voorwaarts vervulde. De vereniging bedankte haar voor haar inzet.

FIT EN SHAPE INDOOR

De vergadering werd afgesloten met een presentatie door Marian van der Meer over gezonde voeding.

De gehele les staat in teken van buik-, bil- en beenspieren!

Meer informatie over gym-, danslessen en lestijden vindt u op www.gvvoorwaarts.com.

(EERSTE LES GRATIS) De perfecte les voor een goede houding en sterke buikspieren! Iedere woensdagochtend van 10.00 tot 11.00 uur

KOM IN BEWEGING EN GEEF JE OP! Voor meer informatie en tijden: www.esthervanetten.nl

BRIDGECLUB DE RIJP

POWER YOGA BIJ FITNESS DE KLOEK ELKE MAANDAG VAN 20:00 TOT 21:00 UUR

Poweryoga is een dynamische vorm van Yoga. Power Yoga kenmerkt zich door het achter elkaar uitvoeren van een serie asana’s (yoga houdingen). Hierdoor ontstaat er een ‘flow’ van bewegingen. De vloeiende bewegingen, in combinatie met de gecontroleerde ademhaling activeren de energiestromen in je lichaam. Door poweryoga wordt je lichaam leniger en krachtiger, verbetert je lichaamshouding, krijg je meer energie, reinigt je lichaam zich en heb je meer innerlijke rust.

FITNESSDEKLOEK.NL F I T N E S S D E K LO E K : I N S U L I N D E W E G 11 , M I D D E N B E E M S T E R . T E L E F O O N : 0 2 9 9 6 8 18 0 7

Zittingsuitslag 28 april 2014 A-lijn: 1. Martin Roelofsen en Hans Spekken 2. Margreet Broersen en Toos van Rooijen 3. Tineke Stoop en Gre Zomerdijk

60,94% 54,69% 52,60%

B-lijn: 1. John Wiss en Piet Goosen 2. Willem Friso Dekker en Wernard Riedijk 3. Ina v.d. Bosch en Gees Prins

62,50% 58,85% 55.21%

C-lijn: 1. Carla en Zoone van Maaswinkel 2. Diny Sanders en Nico Tromp 3. Anna Bakker en Cisca Mars

75,00% 56,67% 52,50%

Middagbridge 30 april 2014 1. Hans Spekken en Henk van Hemert 2. Theo Tromp en Cees Tromp 3. Simone Kout en Truus Potma

60,76% 60,42% 55,21%

Sport

nieuws? MAIL DE UITKOMST: REDACTIE@DE-UITKOMST.NL


6 MEI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 22

Kranslegging in Graft-De Rijp

De Rijp – Al jaren organiseert Cartouche, samen met de gemeente Graft-De Rijp, de 4 mei herdenking. Cartouche verzorgt het culturele gedeelte, de gemeente het officiële deel. Na ontvangst van de belangstellenden en het welkomstwoord door burgemeester Ria Oosteropvan Leussen in de Grote Kerk van De Rijp, begon de voorstelling ‘Verdachte’ door Heddy Lester (zangeres/actrice) en haar broer Frank Affolter. Daarna vormden de belangstellenden een stoet met voorop de Burgemeester en dominee Niels Gillebaard naar de plechtige herdenking op de R.K. begraafplaats. Tekst en beeld Ad Hodde

Bezoek van zustergemeente Trczinsko-Zdroj De Rijp – De Twinning Vereniging Graft-De Rijp heeft donderdag 1 mei een delegatie van 22 personen uit onze zusterstad Trczinsko-Zdroj op het gemeentehuis van Graft- De Rijp ontvangen. Het jaar 2014 is een jubileumjaar omdat 20 jaar geleden de gemeenteraad van Graft-De Rijp instemde met het aangaan van officiële vriendschapsbanden tussen Graft-De Rijp en Trczinsko-Zdroj. Het Poolse Trzciñsko Zdrój ligt in de provincie Szczecin (Stettin), net 20 kilometer. ten oosten van de Oder, de grensrivier met Duitsland. Het is een klein, ommuurd landelijk stadje, gelegen aan een meer in de streek Pommeren. Dit gebied heeft eeuwenlang deel uitgemaakt van Duitsland. De gemeente Trzciñsko Zdrój heeft ongeveer 5.500 inwoners, die in het stadje en in een aantal (13!) omringende dorpen wonen. Het afgelopen weekend bracht een delegatie uit onze zustergemeente Trzcinsko-Zdroj een bezoek aan onze gemeente. Na ontvangst door de burgemeester, werden ze ondergebracht bij de gastgezinnen. Vrijdag werd een bezoek gebracht aan Amsterdam en zondag aan de Keukenhof en het bloemencorso. Zondagmorgen zijn ze weer naar huis vertrokken, na een zeer geslaagd weekend. Op de foto, de Poolse gasten en hun gastgezinnen. Tekst en beeld: Ad Hodde

Meer ijsvrij voor Piet De Rijp – De eerste mei is al jaren de Dag van de Arbeid, maar niet voor Piet Slooten want 30 April 2014 was zijn laatste werkdag. Zijn laatste klus was het brengen van een felicitatiekaart naar zijn moeder (beter bekend als tante Annie). Normaal noem je de leeftijd van dames niet, maar tante Annie heeft de respectabele leeftijd van 86 bereikt en dan mag het wel. Piet zal zich niet vervelen, hij heeft gelukkig voldoende hobby's, waaronder zijn grootste passie: de Rijper IJsclub. Maar ook verzorgt hij de redactie van voetbal vereniging SV De Rijp en met het Midwinterfeest van dit jaar is zijn agenda al aardig gevuld. Natuurlijk maakt hij nog meer tijd vrij voor zijn gezin en drie kleinkinderen, waar hij regelmatig met plezier op past en gaat hij z’n dagelijkse koppie doen bij zijn moeder. En als er nog klusje te doen is, vraag het Piet, misschien heeft hij nog een uurtje over. Hij stopt dan wel met werken, maar gaat met zijn vakmanschap de ‘Post’ ondersteunen omdat er te weinig vakmensen zijn in Amsterdam, waar hij net zoals zijn collega Dirk Prins de afgelopen jaren heeft gewerkt. Piet geniet van je vrije tijd en we zien elkaar zeker in De Rijp. Foto Bert Rijnbout en tekst Ad Hodde

Laatste nieuws over de gebreide mutsjes voor Malawi Noordeinde – Adri Koolhaas had het verzoek gedaan voor een oproep in onze krant om mutsjes te breien voor Malawi. Vanaf 11 maart zijn er veel dames aan het breien geslagen, iedereen heeft er veel plezier in. Breien kan op deze manier levensreddend zijn.

Inleveren Graag in een envelop of tasje met naam, woonplaats, leeftijd en telefoonnummer bij Adri Koolhaas, Noordeinde 15 in Noordeinde en Shell benzinestation, Rik van de Bosch, Grafterbaan 1 in Graft. Maandelijks kunt u in de krant zien hoe de stand is aan de mutsenbarometer. Meer informatie vindt u op: www.doctorsformalawi.org/ brei-mee/

Er zijn er al heel veel gebreid, de stand staat inmiddels op 1.025 mutsen.

1200 Adri: “Wij gaan door tot 2000 mutsen of meer. Er kunnen er nog veel meer bij en de mensen vinden het leuk om te doen. Er gaat een gesponsorde zending met medische spullen in het najaar naar Malawi. Onze mutsjes mogen dan mee, er is alleen nog geen exacte datum bekend.” De mutsjes moeten uitgerekt kunnen tot 35 cm. Om een hoofdje van 35 cm moet het passen en is ongeveer 15 cm hoog. U kunt op onze site www.de-uitkomst.nl in de krant van week 11, 11 maart op pagina 11 kijken voor het patroon.

Stand: 1025

1000 800 600 400 De mutsjes op de foto zijn van mevr. N. Leienaar uit de Z.O. Beemster. Bedankt!


6 MEI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 23

Westerhem laat veel nieuws zien

Eetbare planten laten zich goed smaken

Middenbeemster - Afgelopen weekend was Agrarisch Museum Westerhem weer voor het publiek geopend. Dat er weer veel te zien is staat als een paal boven water. Wat dacht u van een nieuw diorama, of een hele hoek tuinbouw. En dan de fototentoonstelling van Cees de Waal. Koperpoetsen met ‘Brasso’ Ik wordt ontvangen door Gerard van de Nes en Jan Bakker, beide heren laten mij het nieuwe tafereel zien in de ‘koegang’ waar op de ouderwetse manier koper wordt gepoetst. In gedachte zie ik mijn moeder met een gelijk flesje Brasso in de weer om de ‘Doofpot’ die naast de kachel stond op te poetsen voor het weekend. Maar er is veel meer te zien, zoals boven, waar men een hoek heeft ingericht over hoe men vroeger in de Beemster werkte. Hier zijn ook zeer veel stukken uit de tuinbouw te zien. En wat dacht u van de foto’s van fotograaf Cees de Waal. Cees heeft een collectie gemaakt van werk dat ongeveer

Middenbeemster/Halfweg – Afgelopen zaterdag 3 mei werd er op Boerderij Sonnevanck een workshop Eetbare planten gegeven. Dat dit geen sla en andijvie betrof zal duidelijk zijn. Op deze dag ging men op zoek naar eetbare wilde planten in de omgeving.

25 jaar oud is. Zijn ‘rondje om de kerk’ laat zien hoe zaken ingrijpend of juist niet veranderd zijn. Zeker de moeite waard om daar een blik op te werpen. Daarnaast heeft de bekende kunstenaar Jan de Haan uit Purmerend, diverse werken opgehangen. Dat het credo van Jan is: ‘dromen, denken en vooral goed kijken’, laat zich raden. Al met al weer genoeg stof om eens lekker rustig een middagje (of twee) naar dit museum te gaan! Het Agrarisch Museum Westerhem is tot 1 oktober geopend op dinsdag t/m vrijdag

vanaf 11.00 tot 17.00 uur en op zaterdag en zondag vanaf 14.00 tot 17.00 uur. Middenweg 185 Middenbeemster. www.historischgenootschapbeemster.nl. Entreegeld voor volwassenen bedraagt €3,50 en voor kinderen vanaf 4 t/m 16 jaar €2,00. Museumkaarthouders en leden van het HGB hebben gratis toegang.

Tekst en beeld: Cor Koomen.

Nzinga en Bart staan achter hun artsen Middenbeemster – Terwijl ik bij Deen loop word ik aangeschoten door een mooie exotische dame. Daar wil ik wel even tijd voor vrij maken, vooral omdat het een zeer goed doel betreft, Artsen zonder Grenzen. Oorlogsslachtoffers, natuurrampen en epidemieën Artsen zonder Grenzen is een onafhankelijke medische noodhulp organisatie. Zij helpen overal zonder zich te verdiepen in de politieke of maatschappelijke situatie. Daarbij speelt ook religie geen rol, het redden van levens is nummer één! Niet voor niets ontving deze organisatie in 1999 de Nobelprijs voor de vrede. Daarom spannen twee jonge mensen als Nzinga en Bart zich in om gelden te werven voor deze grootse organisatie. En dat ze bij ons in de Beemster niet voor niets hebben gestaan blijkt uit de reactie die de twee gaven. “Meestal staan we in Amsterdam, maar hier is het veel leuker. We hebben een goed publiek dat geïnteresseerd is en best wel wil doneren. We staan hier gelukkig niet voor niets”, aldus deze twee enthousiaste jonge mensen.

Tekst en foto: Cor Koomen

Madeliefjes, koolzaad en viooltjes hmmmm Janneke van Dalen uit de Rijp staat vooral bekend om haar kruidengeneeskunde, als natuurgids en om excursies. Daarbij verzorgt zij ook een aantal cursussen en workshops. En van die laatste categorie was dit een onderdeel, en een zeer interessante. De groep bestond uit zo’n vijftien deelnemers. Deze hadden in de ochtend, onder leiding van Janneke, diverse planten verzameld. Toen ik binnenkwam zaten de deelnemers van de workshop net aan tafel. Tja, dat was dus even een inbreuk op de maaltijd, omdat ik ook diverse zaken wilde weten. Verschillende deelnemers lieten mij diverse planten proeven. Zo knabbelde ik op een madeliefje.

Kauwde op een koolzaadbloem en snoepte een viooltje. Eerlijk is eerlijk, het smaakte boven verwachting. Daar de dames het druk hadden met het vertellen van elkaars ervaringen, liet ik de kruidenboter en de gemixte salade staan. Zeker is dat men op deze dag heerlijk gegeten heeft en een ervaring rijker is geworden. Tekst en beeld Cor Koomen.

Volop lente in kassen Jaap en Tineke Vet Ursem - Iedereen is welkom om te komen genieten van onze zomerbloeiers in onze kassen. Mensen mogen gratis een kijkje komen nemen, hoe alles groeit en bloeit. Hun vragen stellen over de belagers van hun planten, zon en schaduw in je tuin, waar de juiste plant, voeding, snoeien van zomerbloeiers, potgrond, etc. We telen de planten heel milieu bewust, zonder bestrijdingsmiddelen en zo min mogelijk remstoffen. Er is bij ons, dan ook geen plant met dezelfde grootte of diameter. Alles groeit, zoals het groeit. Jaap & Tineke Vet. De leet 14, Ursem. www.vet-ursem.nl Facebook: Vet Goeie Kwaliteit Tuinplanten.

2-wekelijks gratis spreekuur ‘Aan tafel met de architect’ Gratis inloopspreekuur in het Raadhuis van De Rijp of in het Raadhuis van Graft. Iedere tweede en vierde woensdag van de maand tussen 16.30 - 18.00 uur.

Vincent Roodhart + Adrie Reus architecten BNA Rechtestraat 53, 1483 BB De Rijp t: +31299 - 397880, info@r-rarchitecten.nl, www.r-rarchitectenbna.nl


6 MEI 2014 | DE UITKOMST | PAGINA 24

D

E

A

N

D

E

R

E

K

A

N

T

V

A

N

D

E

R

I

J

P

DE VOLGER Rioolproblemen?

De Volger 8, 1483 GA De Rijp telefoon (0299) 67 41 99, fax (0299) 67 33 06

Regio Graft-De Rijp - Alkmaar - Purmerend - Zaandam

BEL! 06 23 60 05 31 Geen voorrijkosten! Rioolontstoppen, keukenafvoer, wc ontstoppen, hemelwater afvoer, gootsteen verstopt, wasbak ontstoppen, Rioolservice, toilet ontstoppen, wasmachine afvoer, douche afvoer, camera inspectie/beeldopname.

Rioolservice Palsma

G.G. Schipperstraat 3, De Rijp, KvK Alkmaar 37 060 163 www.rioolservicepalsma.nl (zie ook: www.ppalsma.nl) E-mail: info@ppalsma.nl.

Ook voor vervanging van uw riolering!

W W W . L E O B O R S T . N L

FA. BLOKDIJK

TEGELZETTERS & TEGELHANDEL

elwerk Voor al uw teg

gevelreiniging, glasbewassing en tapijtreiniging

Dagelijks schoonmaken van kantoren, scholen, fabrieken enz.

M.C. van Voordenstraat 22 1483 GB De Rijp Jan - 06 51 29 18 60 Jos - 06 20 97 02 78

Tel: 0299 39 74 97 - Mob: 06 25 26 60 95 De Volger - G. G. Schipperstraat 12

W W W . R A N K O . N L

Wervelende Open Dag bij Hondenschool Jottem! De Rijp - Op zondag 18 mei houdt Hondenschool Jottem! in De Rijp een wervelende Open Dag met onder meer demonstraties van een Sledehondenteam en het eigen Demoteam van Jottem! Ook is er ‘puppygym’ voor jonge hondjes, kunt u gratis het gebit van uw hond laten controleren en is er een professionele hondenfotograaf aanwezig. Volgens Sharon Rademaker van Hondenschool Jottem! biedt de Open Dag een gevarieerd aanbod voor iedereen die zelf een hond heeft of van plan is om een hond aan te schaffen. “Op de dag zijn er diverse stands van organisaties die met honden te maken hebben en geven we voorlichting over onze

Voor uw totale schoonmaak, onderhoud,

Nieuwbouw Utiliteitsbouw Verbouw Onderhoud Restauratie Kozijnen en lijstwerk M.C. van Voordenstraat 2 1483 GB De Rijp tel.: 0299 673487 duinmaijer@duinmaijer.nl www.duinmaijer.nl

trainingen en workshops. Ook is er een gedragstherapeut aanwezig waar je terecht kunt met vragen over probleemgedrag van je hond en kan je een mini workshop ‘Speuren met je hond’ volgen. En na afloop hebben we voor alle bezoekers een leuke

‘goodybag’. Natuurlijk is de toegang gratis.” Hondenschool Jottem! bestaat inmiddels 19 jaar en biedt een ruim aanbod aan puppy-, basis-, vervolg- en funtrainingen voor ieder type hond. Ook worden regelmatig korte workshops aangeboden. Alle trainingen

zijn op basis van positieve beloning, zonder correcties. Datum: zondag 18 mei. Tijd: van 12.00 – 16.00 uur Locatie: Industrieterrein De Volger – De Volger 25, 1483 GA, De Rijp 0299-673010 / 06-53506630. www. hondenschool-jottem.nl

Adverteren? Bel: 0299 67 22 74

De uitkomst week 19 2014  
Advertisement