Page 1

12 APRIL 2011 | DE UITKOMST | PAGINA 1

T E K O O P ZEER BINNENKORT WEER NIEUWE WONINGKEUZEN ERBIJ! WIE NIET WIL WACHTEN KIJKT OP Vraagprijs: e 369.000 k.k. ONZE WEBSITE! Nummer 3004 | week 15 | 12 april 2011

ERA-GARANTIE

REDACTIE-ADRES: WESTDIJK 40, 1464 PC WESTBEEMSTER | TELEFOON: 0299 - 67 22 74, FAX: 0299 - 67 22 68 | E-MAIL: REDACTIE@DE-UITKOMST.NL | WWW.DE-UITKOMST.NL

Kunstproject Bewegende Technieken

WWW.ASCOBA.NL | 0299 67 23 83

Tuingracht 3, De Rijp - 0299 67 53 60 W W W. K N I P H U Y S . N L

Oproep Playbackshow Graft en WIN Graft - Iedereen die het leuk vindt om te Playbacken mag zich opgeven bij Marleen Oudejans om tijdens de Grafter kermis op te treden. Vrijdag 13 mei vindt dit spektakel plaats. U kunt grote prijzen winnen door een spetterend optreden te verzorgen, ga de strijd aan met de dorpsgenoten! De eerste prijs is 200,00, tweede prijs 100,00 en de derde prijs 50,00 Telefonische opagave bij: Marleen 0299 67 16 46.

Oproep Echte Zeskamp Rijper Kermis Driehuizen - Deze opening van het kunstproject ‘Bewegende Technieken’ op het schoolplein van basisschool ‘De Overhael’ zorgde voor dikke pret bij de ouders en kinderen. Met ‘rooie koppies’, de tong tussen de tanden werd er hard gewerkt om via de fietspomp genoeg lucht in de fietsband te krijgen, om zo de flessen gevuld met water, de lucht in te laten vliegen. Ouders staan met de vingers in hun oren en wachten vol spanning op DE knal. En dan gebeurd het, een knal en de flessen met water vliegen de lucht in zo hoog, dat er een paar op het dak van de school terecht komen, voor de tweede ronde van het spel moesten die met een ladder naar beneden gehaald worden. Een waterballet,

waarbij niet iedereen het droog hield en waar de kinderen maar geen genoeg van konden krijgen. OBS De Overhael organiseert ieder jaar in April een kunstobject. Dit jaar werd voor het onderwerp bewegende technieken gekozen, waarmee alle groepen vier weken lang elke middag bezig zijn geweest. Groep 7 en 8 werden op woensdag 30 maart

opgehaald door een prachtig versierde Techniekbus en brachten een bezoek aan het opleiding centrum Espeq in Heerhugowaard, waar zij uitgebreide voorlichting kregen over ‘techniek is gaaf’. Ook kregen de kinderen voorlichting over verschillende opleidingsmogelijkheden bij Espeq en mochten zelf een muurtje metselen en een eigen waterpas maken. Alle groepen gaan nog op excursie naar theater ’Akinci’ waar zij alles leren over het maken van bewegende beesten. In week twee organiseert kunstenares Gea

Koopman in alle groepen een workshop ‘Happy Parade’. Voor de groepen 1-2 en 3-4 een workshop ‘Leonardo da Vinci’ verzorgd door kunstenares Sjoukje Gootjes. De workshop ’Pret met je skelet’ wordt aan alle groepen aangeboden. Op donderdagavond 28 april worden in het kerkje van Driehuizen de werken van de leerlingen tentoongesteld en worden ouders en belangstellende van harte uitgenodigd een kijkje te komen nemen van 17.00- 19.00 uur. Beeld en tekst: Gre Breedt

De Rijp - Het duurt nog even maar de inschrijving is van start gegaan voor de zeskamp. Zij hebben ‘Goud van Oud’ als thema. Er moeten voor 17 mei a.s. tenminste 12 teams ingeschreven staan om het door te laten gaan. Dus buurtverenigingen, sportclubs, familie, vrienden, bedrijven en verenigingen stel een team samen van tenminste 6 personen van 16 jaar of ouder en meld je aan. Dit kan via de e-mail: zeskampderijp@hotmail. com. De kosten bedragen € 30,00 per team.

Voorjaarskriebels WWW.KARLSHOUTENVLOEREN.NL

ZIE PAGINA’S 9 T/M 13

Uw houten vloer schuren?

JAARREKENINGEN ADVISERING

Karl huren!

BELASTINGAANGIFTES

Ook sterk in renovatiewerk

Vestiging De Rijp Vestiging Middenbeemster

GOUW 19, 1621 HA HOORN E-MAIL: INFO@KARLSHOUTENVLOEREN.NL MOBIEL: 06 - 53 85 37 42

ADMINISTRATIES

COMPUTERPROBLEMEN?

TELEFOON: 0630630368

T: 075 616 46 73 W W W. P B B - A C C O U N T A N T S . N L

11 OOK: WIL JIJ IN 20 KER WORDEN

AFVALLEN - STER OON - REVALIDEREN OF GEW CONDITIE VERBETEREN LLIGHEID SPORTEN VOOR DE GEZE DAN IS FITNESS DE KLOEK HET JUISTE ADRES!

FITNESS-DEKLOEK.NL F I T N E S S D E K LO E K : I N S U L I N D E W E G 11 , M I D D E N B E E M S T E R . T E L E F O O N : 0 2 9 9 6 8 18 0 7


12 APRIL 2011 | DE UITKOMST | PAGINA 2

Gemeente Graft-De Rijp

INFORMATIERUBRIEK Gezocht! Onbekende veteranen Ook dit jaar organiseert de gemeente Graft-De Rijp op 5 mei een Veteranenbijeenkomst. Wij willen zoveel mogelijk veteranen betrekken en zijn daarom naar hen op zoek. Er zijn bij ons veertien veteranen bekend. Zij hebben zich gemeld bij de gemeente of staan geregistreerd bij het veteraneninstituut. Natuurlijk kan het zo zijn dat nieuwe inwoners van onze gemeente of jonge veteranen nog niet bekend zijn bij de gemeente. Het hoofddoel van deze Veteranendag is het verkrijgen van meer bekendheid over en waardering voor

onze veteranen. Naast de Tweede Wereldoorlog-, Indië-, Nieuw-Guineaen Korea-veteranen, zijn er inmiddels ook veel jonge veteranen. Deze jonge veteranen zijn ingezet bij internationale vredesmissies in

bijvoorbeeld Libanon, Cambodja, de Balkan, Irak of Afghanistan. Kent u een veteraan? Wijst u hem of haar dan op deze oproep! Bent u veteraan en wilt u

graag een uitnodiging ontvangen voor de Veteranendag? Neem dan contact op met Karin Ossebaar-Schrader, tel. nummer (0299) 391 994 of via e-mail k.ossebaar@graftderijp.nl.

In Nederland vallen de volgende personen onder de definitie veteraan: “de gewezen militair met de Nederlandse nationaliteit die het Koninkrijk der Nederlanden heeft gediend in oorlogsomstandigheden of daarmee overeenkomende situaties, inbegrepen internationale vredesmissies binnen en buiten het verband van de Verenigde Naties, alsmede personeel van voormalige gouvernementele krijgsmachten dat onder oorlogsomstandigheden of in internationale vredesmissies heeft gediend en het gemilitariseerde vaarplichtige koopvaardijpersoneel uit de Tweede Wereldoorlog”

Gemeentehuis Sloep 7, 1483 HA De Rijp Telefoon: 0299 39 19 50 Telefax: 0299 39 19 80 E-mail: gemeente@graftderijp.nl Website: www.graftderijp.nl

Openingstijden Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur. Maandag- tot en met donderdagmiddag op afspraak. De balie Burgerzaken is op donderdag ook open van 15.30 uur tot 17.00 uur. Elke derde donderdag van de maand zelfs van 15.30 tot 19.00 uur. Let op! Dit is alleen voor het aanvragen en ophalen van reisdocumenten, rijbewijzen en uittreksels. Op vrijdagmiddag is het gemeentehuis altijd gesloten. Ook telefonisch is het gemeentehuis dan niet bereikbaar.

WMO-loket OFFICIËLE MEDEDELINGEN

ONTVANGEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING Reguliere voorbereidingsprocedure - Oosterpark 11, De Rijp - Aanleggen van een in- en uitrit Dossiernummer: Wabo 2011-0032, Datum ontvangst: 9 maart 2011 - W.P. Lakemanstraat 11, De Rijp - Plaatsen 2 dakkapellen Dossiernummer: Wabo 2011-0030, Datum ontvangst: 31 maart 2011 - Oosterpark 15, De Rijp - Plaatsen kleine steiger en drijvende geleidebalk Dossiernummer: Wabo 2011-0034, Datum ontvangst: 7 april 2011 Uitgebreide voorbereidingsprocedure - Venbuurt 18, De Rijp - Tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan t.b.v. verhuur fluisterboten Dossiernummer: WABO 2011-0031, Datum ontvangst: 11 maart 2011 Deze aanvragen zijn slechts ingediend en liggen niet ter inzage. Over het verlenen van de vergunningen is nog geen besluit genomen. Daarom kan nu nog geen bezwaar worden gemaakt. Wenst u informatie over of inzage in het ingediende plan, dan kunt u zich uitsluitend na een telefonische afspraak wenden tot de afdeling Ruimte en Welzijn, tel.nummer (0299) 391950.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN Reguliere voorbereidingsprocedure - Boeijerstraat 56, De Rijp - Slopen bestaande berging en plaatsen van een berging Dossiernummer: WABO 2011-0019, Verzenddatum beschikking: 6 april 2011 - Jan Boonplein 6, De Rijp - Bouwen overkapping achterom Dossiernummer: WABO 2011-0001, Verzenddatum beschikking: 31 maart 2011 - Raadhuisstraat 5, Graft - Uitbreiding berging en plaatsen botenhuis Dossiernummer: WABO 2011-0020, Verzenddatum beschikking: 1 april 2011 - Noordeinde 43, Noordeinde - Aanpassen en wijzigen voorgevel en plaatsen dakkapel Dossiernummer: WABO 2011-0027, Verzenddatum beschikking: 8 april 2011 U kunt deze omgevingsvergunningen inzien in het gemeentehuis bij de afdeling Ruimte en Welzijn (0299) 391950. Tegen (een van) deze besluiten kunnen belanghebbenden binnen 6 weken schriftelijk en gemotiveerd bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders van Graft-De Rijp, Postbus 16, 1483 ZG De Rijp. De termijn van 6 weken gaat in een dag na verzending van de besluiten. Deze dag hoeft niet gelijk te zijn aan de datum van deze publicatie. Een bezwaarschrift schorst uitzonderingen daargelaten niet de werking van het besluit waartegen het is gericht. Als u een bezwaarschrift of beroepschrift heeft ingediend, kunt u de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Alkmaar, Sector Bestuur (postbus 251, 1800 BG Alkmaar) vragen de werking van het besluit te schorsen of een voorlopige voorziening te treffen. Hieraan zijn griffierechten verbonden. De voorzieningenrechter bepaalt of onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, het treffen van een voorlopige voorziening rechtvaardigt.

ONTWERP BESTEMMINGSPLAN ‘DAMKENSVOETPAD 2A, STARNMEER’ Burgemeester en wethouders van Graft-De Rijp maken bekend dat het ontwerp bestemmingsplan ‘Damkensvoetpad 2a, Starnmeer’ met ingang van woensdag 13 april 2011voor een periode van zes weken voor iedereen ter inzage ligt in het gemeentehuis van Graft-De Rijp. Dit is tot en met 25 mei 2011. Het bestemmingsplan heeft betrekking op het planologisch mogelijk maken van de realisatie van een bedrijfswoning bij een loonbedrijf op het perceel Damkensvoetpad 2a in de Starnmeer. Ter inzage liggen: 1. het ontwerp van het bestemmingsplan (toelichting, regels, plankaart en bijlagen); 2. het ontwerpraadsbesluit dat strekt tot het vaststellen van het genoemde bestemmingsplan en dat strekt tot het niet vaststellen van een exploitatieplan. Deze stukken zijn bovendien te vinden op www.graftderijp.nl onder actueel/bekendmakingen en via www.ruimtelijkeplannen.nl. Gedurende genoemde termijn kan iedereen naar keuze mondeling of schriftelijk zijn zienswijze ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van Graft-De Rijp, postbus 16, 1483 ZG, De Rijp. Voor het geven van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de heer R. Klaassen, afdeling Ruimte en Welzijn, telefoonnummer (0299)391977 of de heer R. van Diepen, telefoonnummer (0299)391997.

PUBLICATIE VOORONTWERP-BESTEMMINGSPLAN ZUIDDIJK 12 DE RIJP Overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) maken burgemeester en wethouders van de gemeente Graft-de Rijp bekend dat zij een bestemmingsplan voorbereiden voor het perceel Zuiddijk 12 in De Rijp. Op de betreffende locatie is al een transportbedrijf gevestigd. Het bestemmingsplan voorziet in de legalisering van de bestaande situatie. Op grond van artikel 1.3.1 lid 2 Bro en de gemeentelijke inspraakverordening ligt het voorontwerp-bestemmingsplan Zuiddijk 12 vanaf woensdag 13 april 2011, gedurende zes weken, ter inzage in het gemeentehuis van Graft-De Rijp. U kunt het voorontwerp inzien op werkdagen van 8.30 uur tot 12.30 uur en ’s middags op afspraak tussen 13.30 uur en 17.00 uur. Ook is het voorontwerp te bekijken via de website van de gemeente www.graftderijp.nl. Gedurende de periode van terinzagelegging heeft eenieder de gelegenheid om een inspraakreactie kenbaar te maken. Dit kan naar keuze schriftelijk of mondeling. Schriftelijke reacties kunt u sturen naar Gemeente Graft-de Rijp, Postbus 16, 1483 ZG De Rijp. Voor het indienen van een mondelinge inspraakreactie kan een afspraak worden gemaakt met de afdeling Ruimte & Welzijn via tel. 0299-391950. Daarnaast wordt een aantal onafhankelijke instanties in te gelegenheid gesteld om in het kader van artikel 3.1.1 Bro advies uit te brengen over het voorontwerpbestemmingsplan. Na afloop van de inspraaktermijn wordt het voorontwerpbestemmingsplan uitgewerkt tot een ontwerp bestemmingsplan. Het ontwerpbestemmingsplan zal gepubliceerd worden en voor een periode van zes weken ter inzage liggen met de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. De gemeenteraad zal tenslotte het ontwerpbestemmingsplan, al dan niet gewijzigd, vaststellen.

BURGERLIJKE STAND Huwelijken/Geregistreerde partnerschappen: G.R. de Vries en F.D. Piet www.graftderijp.nl | e-mail: gemeente@graftderijp.nl | 12 april 2011 | Burgemeester en wethouders van Graft- De Rijp

Dagelijks bereikbaar van 9.00 tot 12.00 uur, telefoon 0299 68 21 47.

Meldpunt Openbare Ruimte Heeft u een klacht en/of vraag over de openbare ruimte binnen de gemeente? Denk bijvoorbeeld aan het ophalen van huis- en grofvuil, aanvragen of omruilen van rolemmers, rioolverstoppingen, onderhoud van wegen en groen of defecte lantaarnpalen, bel dan tijdens kantooruren met 0299 39 19 84. Voor spoedeisende gevallen buiten kantoortijden: 0226 36 02 33.

Openbare Orde en Veiligheid Heeft u klachten en/of vragen over vandalisme, overlast of andere (kleine) ergernissen? Dan kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week bellen met 0226 36 02 33.

Politie Alarmnummer: 112 Bij niet spoedeisende gevallen: 0900 88 44 (E0,13/min). Voor informatie over onder andere de bereikbaarheid van de politie, kunt u gebruik maken van het touchscreen naast de ingang van het gemeentehuis. Het scherm is 24 uur per dag te raadplegen. Aangifte doen? Dat kan bij een politiebureau in de regio, bijvoorbeld in Alkmaar of Purmerend. Ook kan het telefonisch of via internet, www.politie.nl.

Brandweer Alarmnummer: 112 Bij niet spoedeisende gevallen: 072 564 44 44 (Meldkamer Ambulance/ Brandweer) Bureau commandant Graft-De Rijp: Sloep 7, 1483 HA De Rijp, telefoonnummer 0299 39 19 42. Dagelijks geopend.

Ambulance Alarmnummer: 112 Bij niet spoedeisende gevallen: 072 564 44 44 (Meldkamer Ambulance/ Brandweer)

Jongerenwerker Ronald Hein, ronald.hein@kern8.nl, 06 170 02 189

Bekendmakingen via e-mail Wekelijks de bekendmakingen uit uw woonomgeving in uw mailbox? Aanmelden voor deze landelijke e-mailservice kan via www.overheid.nl of via www.graftderijp.nl (actueel/ bekendmakingen).


12 APRIL 2011 | DE UITKOMST | PAGINA 3

Gemeente Graft-De Rijp

INFORMATIERUBRIEK 4 mei-herdenking met thema Hans en Sophie: “Het verzet van de Witte Roos”

Afvalstraat in april en mei vier zaterdagen open

Woensdag 4 mei herdenken wij alle burgers en militairen die - waar ook ter wereld - zijn omgekomen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. In oorlogssituaties, maar ook tijdens vredesoperaties. Die dag is er een herdenkingsbijeenkomst in de Grote Kerk in De Rijp. Het thema van de herdenking is dit jaar Hans en Sophie: “Het verzet van de Witte Roos”. In samenwerking met Cartouche, brengen Manjo Joosten en Gijs

In april en mei is de afvalstraat vier zaterdagen open: • Zaterdag 9 april • Zaterdag 23 april • Zaterdag 14 mei • Zaterdag 28 mei

Batelaan een vertelvoorstelling met die titel. De voorstelling is gebaseerd op het boek Die Weisse Rose van Inge Scholl.

kiezen het woord als wapen om nazi-praktijken te ontmaskeren. U kunt de herdenking gratis bijwonen.

Hans en Sophie Scholl worden door het uitbreken van de oorlog in 1940 in toenemende mate geconfronteerd met de gevolgen van het naziregime voor hun vrienden, familie, studie, keuzevrijheid, de cultuur en het dagelijks leven. Zij besluiten in verzet te gaan en

Programma: 18.30 u: ontvangst in de Grote Kerk 18.40 u: aanvang vertelvoorstelling 19.50 u: vertrek naar RK begraafplaats 19.58 u: kranslegging 20.00 u: 2 minuten stilte 20.02 u: taptoe en einde plechtigheid

De afvalstraat op de gemeentewerf (Volger 6, De Rijp) is die dagen open van 9.00 tot 12.00 uur. De afvalstraat is ook elke woensdag- en vrijdagmiddag van 13.00 tot 15.00

uur open en iedere maand - met uitzondering van april en mei - de derde zaterdag van 9.00 uur tot 12.00 uur.

LET OP!

In de gemeentegids staan niet de juiste zaterdagopenstellingen vermeld. De dagen die op de afvalkalender staan, zijn wel juist.

Wat is voor u belangrijk? Denk mee over de toekomst van Graft-De Rijp! Donderdag 28 april kunt u de gemeenteraad laten horen wat u - als inwoner van onze gemeente belangrijk vindt bij de keuze voor

een fusiepartner. Tijdens de meedenkavond krijgt u eerst informatie over waarom een fusie noodzakelijk is en wat de uitkomsten zijn van

de orienterende gesprekken met de ons omliggende gemeenten. Daarna horen wij graag van u wat Graft-De Rijp zo bijzonder maakt,

wat ervoor zorgt dat u zich er thuis voelt en wat u verwacht van een nieuwe gemeente. Tenslotte vertellen wij u hoe het vervolgproces er uit

ziet. De avond begint om 20.00 uur eindigt rond 22.15 uur. Denkt u mee over de toekomst van Graft-De Rijp?

OFFICIËLE MEDEDELINGEN

INTREKKEN/ VASTSTELLEN VERORDENINGEN

COMMISSIEVERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUZAKEN

Burgemeester en wethouders van de gemeente Graft-De Rijp maken bekend dat de gemeenteraad in de vergadering van 31 maart 2011 heeft besloten tot het: • Intrekken van de Subsidieverordening monumenten en particuliere woningen Graft-De Rijp 2006 (vastgesteld door de gemeenteraad op 13 juli 2006) met ingang van 1 april 2011; • Vaststellen van de Verordening uitvoering bedrijfsvoering van de ondersteunende processen gemeente Graft-De Rijp. Deze besluiten treden in werking de dag na de datum van publicatie. De stukken liggen voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, Sloep 7 De Rijp en zijn ook te vinden op de gemeentelijke website, www.graftderijp.nl (onder de categorie ‘burger en raadinformatie’ / ‘vergaderingen’ of via het menu ‘snel naar’).

Donderdag 21 april 2011, 20.00 uur, gemeentehuis Agenda o.a. • Mondelinge toelichting op ontwikkelingen lopende projecten • Voorstel m.b.t. een aanvraag om omgevingsvergunning voor het slopen en oprichten nieuw woonhuis, Oostdijkje 1 te De Rijp. • Voorstel m.b.t. een aanvraag om omgevingsvergunning voor een tijdelijke omleidingsroute (voet- en fietspad) i.v.m. vervangen brug Globdijk te Graft. • Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet renovatie A-veld S.V.Graftdijk. • Nota Inspraak en Overleg voorontwerpbestemmingsplan Kleine Kernen. • Voorstel tot afsluiten van het krediet Masterplan/Vitaal Graft-DeRijp. • Voorstel tot het vaststellen van categorieën waarvoor op grond van het Besluit

AANWIJZINGSBESLUITEN HEFFEN EN INVORDEREN BELASTINGEN EN HEFFINGEN Het college van burgemeester en wethouders van Graft-De Rijp heeft op 5 april 2011 besloten tot het aanwijzen van een aantal functionarissen op grond van de artikelen 231 lid 2 onderdeel b,c en de Gemeentewet en de Wet waardering onroerende zaken alsmede het intrekken van eerdere aanwijzingsbesluiten. Het besluit ligt voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, Sloep 7 in De Rijp en treedt in werking de dag na deze publicatie.

Omgevingsrecht geen verklaring van geen bedenkingen door gemeenteraad nodig is. De agenda en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het gemeente-huis, Sloep 7 in De Rijp en zijn digitaal in te zien op www.graftderijp.nl (vergaderingen). Iedere aanwezige heeft het recht om tijdens de vergadering het woord te voeren over geagendeerde onderwerpen. Elke spreker krijgt maximaal 5 minuten het woord. Degene die van het spreekrecht gebruik wil maken, meldt dit voor aanvang van de vergadering aan de griffier.

Buurten in Graft-De Rijp De Rijp - ‘Buurten in Graft-de Rijp’ is de naam van het schoolproject, waar de St. Jozefschool de komende weken mee gaat werken. Het is een cultuur-educatief project, waarin de kinderen kennis maken met huizen, buurten en de bewoners van Graft-de Rijp van toen en nu. Er zijn drie gekleurde leskisten ontwikkeld: De gele leskist heeft als titel ‘Onder dak’, bestemd voor de groepen 1 t/m 4. Via het prentenboek ‘Kees de muis zoekt een huis’. Met de inhoud van deze kist, gaan de kinderen op zoek in hun eigen huis en dat van anderen. De blauwe kist heeft als titel ‘De geschiedenis van het Schermeiland’. Dit is een toneelkist voor de groepen 5 en 6. Deze groepen zullen zich in rollen inleven, waarmee ze de geschiedenis van het Schermereiland spelen. De Middeleeuwen tot ongeveer het jaar 1900 zullen door hun toneelspel tot leven komen. De rode kist heeft als titel: ‘De filmkist’, deze kist is voor de groepen 7 en 8. De leerlingen van deze groepen leggen hun opdrachten vast via foto’s en film en zullen op de computers presentaties verzorgen. Opdrachten rondom de voormalige Gasfabriek, de sluis, de zerkenvloer op Graft, het Raadhuis de Rijp, Leeghwater, Jan Boon, de Grote Kerk en de brand komen in deze kist aan bod. U zult vaak groepen van de St. Jozefschool tegenkomen, die door ons dorp ‘Buurten’. Alle kinderen zullen zeker het museum: ‘In ’t Houten Huis’ bezoeken.

Beeld en tekst: Ad Hodde

Opening van het project


12 APRIL 2011 | DE UITKOMST | PAGINA 4

AAN HUIS Gemeente Schermer

KREDIET VOOR CENTRUMPLAN STOMPETOREN

KUNST 10-DAAGSE IN GEMEENTEHUIS SCHERMER

Als het aan het College van gemeente Schermer ligt, wordt een krediet van € 484.000 beschik-baar gesteld voor de ontwikkeling van het project Stompetoren-Centrum. Dit extra bedrag is deels nodig voor eerder gedane uitgaven en voor een te realiseren ontwikkelingsplan. Het kredietvoorstel is woensdag 6 april aan bod gekomen in de opiniërende vergadering van de gemeenteraadscommissie Schermer. Uiteindelijk zal de gemeenteraad op 28 april een beslissing nemen over het voorgestelde krediet. Portefeuillehouder: Wim van Enter

Vanaf vrijdag 8 april is de Wittenburg, het gemeentehuis van Schermer aan de Noordervaart 99 in Stompetoren, opnieuw het decor voor de Kunst 10-Daagse. Dit evenement – voor de twaalfde keer gehouden – duurt tot en met zondag 17 april. Cultuurwethouder Jack Stroomer heeft zaterdag 9 april om 15.00 uur de officiële opening verricht. Dit jaar leveren dertien kunstenaars een bijdrage aan de Kunst 10-Daagse. Via een zeer gevarieerde expositie kunnen bezoekers genieten van schilderijen, stillevens, abstract, kleurrijk, verstild, uniek glaswerk, bustes van keramiek,

OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN Omschrijving plaatsen dakkapel plaatsen dakkapellen Agrarische bedrijfsruimte Agrarische bedrijfsruimte aanleggen sloot en dam verleggen dam aanleggen 2 toepassingsdepots

ontvangstdatum 16 maart 2011 4 april 2011 4 april 2011 5 april 2011 21 maart 2011 7 april 2011 4 april 2011

Deze aanvragen zijn slechts ingediend en liggen niet ter inzage. Over het verlenen van de vergunningen is nog geen besluit genomen. Daarom kan nu nog geen bezwaar worden gemaakt. Wenst u informatie over of inzage in de ingediende plannen, dan kunt u telefonisch een afspraak maken met sector ruimte, 072-5037320.

Verleende (Omgevings)vergunningen: Locatie Noordeinde 8 Grootschermer terrein Zwarte Kerkje Zuidschermer parkeerterrein Het Schermer Wapen Start en finish in Zuidschermer

Exposanten De exposanten zijn: Lida Baas, Judith Bloedjes, Els van Diemen, Cobie Dierikx, Ria Hotting, Ping An Brouwers, Tusa Koch, Els Kramer, Ceciel Krikhaar, Albert Rollich, Gerda Schoehuijs, Vinken Glasdesign en Marinus Klap. Openingstijden De openingstijden zijn dagelijks van 11 tot 17.00 uur en zondag van 13.00 tot 17.00 uur. De toegang is gratis.

Ontvangen aanvragen (Omgevings)vergunning Locatie Meerdijk 4a Grootschermer Zwetstraat 12 Schermerhorn Lange Molenweg 24 Oterleek Korte molenweg 16 Oterleek Nabij Visweg Driehuizen Noordervaart 14, Schermerhorn Noordervaart en Zuidervaart

objecten van RVS, beelden van steen en brons en kunstzinnige sieraden. ‘We verwachten er weer veel van en rekenen net als in voorgaande jaren op veel bezoekers. Voor gemeente Schermer is de Kunst 10-Daagse één van de culturele hoogtepunten,’ stelt Stroomer.

Omschrijving vellen houtopstand 1 kastanje rommelmarkt d.d. 14 mei rommelmarkt d.d. 14 mei 2e Omloop van Schermer d.d. 1 mei 2011

Verzenddatum 13 april 2011 8 april 2011 8 april 2011

Activiteiten buiten de Wittenburg Tijdens de 10-daagse houdt het kunstenaarscollectief Atelier De Schermer aan de Oosternotweg 1A te Schermerhorn (ingang Zorgboerderij) gedurende beide weekends Open Huis van 11.00 tot 17.00 uur en organiseert Piet-Jan van den Kommer (Noordervaart 127) eveneens een expositie. Mogelijk gemaakt De Kunstcommissie Schermer realiseert de Kunst 10-Daagse. Deze wordt mede mogelijk gemaakt door Abako Administratie, Klussenbedrijf Jaap de Beer, Sander Douma architecten, Doeschot b.v creatief in metaal, Vakgarage Houtkooper, Firma Arie Oud en Zoon, Pronk Keukens, Verbart aannemersbedrijf, Bianca’s Brasserie en accountantskantoor de Hooge Waerder. Portefeuilehouder: Jack Stroomer

NIEUWE SUBSIDIEBELEID VOOR GEMEENTE SCHERMER 8 april 2011

U kunt deze omgevingsvergunningen inzien in het gemeentehuis bij de afdeling Ruimte, 072-5037320. Tegen (een van) deze besluiten kunnen belanghebbenden binnen 6 weken schriftelijke en gemotiveerd bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders van Schermer, Postbus 2, 1840 AA Stompetoren. De termijn van 6 weken gaat in een dag na verzending van de besluiten. Deze dag hoeft niet gelijk te zijn aan de datum van deze publicatie. Een bezwaarschrift schorst, uitzonderingen daar gelaten, niet de werking van het besluit waartegen het is gericht.

Gemeente Schermer heeft nieuwe subsidiebeleidsregels voor 2012. Een aantal zaken gaat straks anders. Dit geldt bijvoorbeeld voor organisaties die zich bezighouden met dierenwelzijn. Met ingang van volgend jaar wordt niet langer een bedrag per inwoner gesubsidieerd, maar een bedrag per opgevangen dier. Reden hiervoor is dat de afgelopen jaren nauwelijks sprake was van opvang van dieren uit gemeente Schermer.

Aanstellen verkeersregelaars De burgemeester van Schermer heeft het volgende besloten: een aanwijzingsbesluit tot de aanstelling van verkeersregelaars t.b.v. de veiligheid van het verkeer gedurende de 66e Internationale Ronde van Noord-Holland op maandag 25 april 2011; aan de burgemeester van Alkmaar m.i.v. 1 mei 2011 mandaat te verlenen tot het aanstellen van ver-keersregelaars, dit in verband met de PlusWandel4Daagse Alkmaar, waarvan de route ook door Schermer loopt.

Publicatie ontwerpprojectbesluit (i.c.m. eerste fase bouwvergunning) bouw 10 appartementen Dorpsstraat 54-62 te Oterleek Burgemeester en wethouders van de gemeente Schermer zijn voornemens om medewerking te ver-lenen aan het bouwen van 10 appartementen aan de Dorpsstraat 54-62 te Oterleek door middel van een projectbesluit i.c.m. een eerste fase bouwvergunning. De aanvraag is ingediend voor de inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, zodat de Wet ruimtelijke ordening en de Woningwet zoals deze golden voor 1 oktober 2010 van toepassing zijn. In het plangebied worden twee appartementengebouwen gerealiseerd, met ruimte voor in totaal 10 wooneenheden. Rondom de gebouwen is ruimte voor parkeren en groen. Aan de zuidkant van de kavel staat een gebouw met één/twee lagen met een kap met aan weerszijden een aanbouw. Op de begane grond bevinden zich 4 appartementen, op de verdiepingen bevinden zich 4 maisonnettes/starterswoningen. Aan de noordkant van de kavel staat een eenvoudiger volume met een lage kap. Hierin zijn twee grondgebonden appartementen en de gemeenschappelijke berging ondergebracht. Burgemeester en wethouders maken bekend dat, ingevolge afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht, artikel 3.11, lid 1 Wet ruimtelijke ordening en artikel 46 lid 4 Woningwet het ontwerpprojectbesluit i.c.m. met het ontwerpbesluit voor de eerste fase bouwvergunning en de bijbehorende stukken vanaf 13 april 2011 gedurende zes weken zowel analoog als digitaal ter inzage liggen op het gemeentehuis Wittenburg, afdeling Ruimte, Noordervaart 99 Stompetoren. Het ontwerpprojectbesluit inclusief de daarbij behorende stukken, is tevens te raadplegen op de website van de gemeente Schermer www.schermer.nl en op de landelijke informatievoorziening voor ruimtelijke plannen www.ruimtelijkeplannen.nl onder planid: ‘NL.IMRO.0458.PBDorpsstraat5462-on01’. Gedurende de periode van terinzagelegging wordt aan een ieder de gelegenheid geboden tot het indienen van zienswijzen. De zienswijzen dienen bij voorkeur schriftelijk te worden ingediend en moeten worden gericht aan de gemeenteraad van gemeente Schermer, postbus 2, 1840 AA Stom-petoren. Wij verzoeken u boven aan de brief te vermelden ‘zienswijze ontwerpprojectbesluit Dorpsstraat 54-62 Oterleek’. Ook het indienen van mondelinge zienswijzen is mogelijk. Hiervoor dient tijdig een telefonische afspraak te worden gemaakt. Voor meer informatie kunt u contact op nemen met mevrouw N.A.E. van Offeren, tel: 072-537326. Burgemeester en wethouders van Schermer,

BEKENDMAKING Burgemeester en wethouders hebben op 29 maart 2011 de Subsidie beleidsregels 2012 vastgesteld. Dit besluit treedt in werking op de achtste dag na die van de bekendmaking. De bekendmaking zal plaatsvinden door opneming van dit besluit in het Verordeningenregister op 15 april 2011, VII b. De Subsidie beleidsregels 2012 liggen bij de receptie op de gemeentesecretarie ter inzage. Een ieder kan op verzoek en tegen betaling van het bedrag aan leges hiervan een afschrift krijgen. De verordening is ook te vinden op de website van de gemeente: www.schermer.nl.

Ook rond sport is het subsidiebeleid geherformuleerd. Voortaan worden subsidies verstrekt op basis van het aantal teams, in plaats van het aantal jeugdleden. Eveneens gaat de subsidie voor sporthal de Myse in Schermerhorn er anders uitzien. Ter stimulering van het gebruik wordt het voor deze voorziening bestemde bedrag beschikbaar gesteld aan sportverenigingen die deze accommodatie gebruiken. Kunst en cultuur Nieuw bij subsidies rond kunst en cultuur is dat er niet langer sprake is van onderscheid tussen een vast bedrag en een bedrag per voorstelling. Om het organiseren van activiteiten te stimuleren wordt ingezet op het subsidiëren van tentoonstellingen, voorstellingen e.d. voor een vast bedrag, met een maximum aantal van vier per jaar.

GEMEENTEHUIS WITTENBURG Noordervaart 99, Postadres, Postbus 2, 1840 AA Stompetoren, Telefoon: 072-5037320, Fax: 072-5037355, e-mail: gemeente@schermer.nl website: www.schermer.nl Openingstijden: Burgerzaken: ma. t/m vr. van 9.00 - 13.00 uur en ’s middags na 13.00 uur op afspraak m.u.v. de vrijdagmiddag. Alle andere sectoren: dagelijks 9.00-13.00 uur of op afspraak m.u.v. de vrijdagmiddag. Belangrijke adressen: Brandweer: algemeen alarmnummer 112 (alleen bij levensbedreigende situaties!) In niet-levensbedreigende situaties: 072 - 564 44 44 Commandant Brandweer Schermer: J.W. Land, p/a Noordervaart 99, 1841 GB Stompetoren, 072-5037320 Korpscommandant Brandweer Schermer: R. Karman, Noordervaart 99, 1841 GB Stompetoren, 072-5037320 Vrijwillig ondercommandant Brandweer Schermer: T. Schermerhorn, Middenweg 9, 1843 KC Grootschermer, 0299-67 36 63 Politie: algemeen alarmnummer 112: In niet-levensbedreigende situaties: 0900-8844 Ambulance: alarmnummer 112. In niet-levensbedreigende situaties 072 - 564 44 44


AAN HUIS

12 APRIL 2011 | DE UITKOMST | PAGINA 5

Gemeente Schermer

Grotere subsidieontvangers Voor een aantal van de ‘grotere’ subsidieontvangers, zoals Muziekschool Legato en Stichting Peuterspeelzalen, geldt dat in veel gevallen een budgetovereenkomst is gesloten. Herziening van deze overeenkomsten, en daarmee gepaard gaande onderhandelingen, loopt niet parallel aan het verdere subsidietraject. Zodra deze budgetovereenkomsten zijn geherformuleerd, worden ze aan de nieuwe subsidiebeleidsregels toegevoegd. De laatst toegevoegde subsidieontvanger is de Stichting Familie Slootenfonds. Deze is op basis van een besluit van 10 februari dit jaar aan de subsidiebeleidsregels toegevoegd.

Gekozen Vóór het nieuwe subsidiebeleid werd gewerkt met een subsidieverordening, waarin voornamelijk de hoogte en samenstelling van het subsidiebedrag waren terug te vinden. In de nieuwe beleidsregels voor subsidie is meer gekozen voor een beleidsmatige invalshoek rond het beoordelen van subsidie-aanvragen.

Input voor het nieuwe subsidiebeleid kwam ook uit een 3 maart dit jaar gehouden inspraakbijeenkomst. Daarvoor waren alle, bij de gemeente Schermer bekende, subsidieontvangers uitgenodigd. Portefeuillehouder: Jack Stroomer

Voor de uitwisseling van informatie over kabels en leidingen maakt het kadaster gebruik van Klic-online; te bereiken via http://www.kadaster.nl/klic/

GAAT U GRAVEN IN DE TUIN?

De openbare basisschool W.J. Driessen in Grootschermer krijgt een nieuw schoollokaal. Burgemeester Piet Moeijes van gemeente Schermer heeft woensdag 7 april om 15.00 uur de opening verricht.

De Nederlandse bodem (ook in de Schermer) ligt vol met kabels en leidingen. Om graafschade te voorkomen en de veiligheid van de graver en de directe omgeving te bevorderen, is de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION), beter bekend als de ‘Grondroerdersregeling’, aangenomen. Het Kadaster is door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) aangewezen als uitvoerende dienst. Dit houdt in dat het Kadaster de schakel vormt tussen gravers en beheerders voor de uitwisseling van informatie over kabels en leidingen. De term KLIC is afkomstig van het ‘Kabels en Leidingen Informatie Centrum’ dat, voor het in werking treden van de WION, belast was met de uitvoering.

BURGEMEESTER PIET MOEIJES OPENT NIEUW SCHOOLLOKAAL

Gemeente Schermer telt zes basisscholen, met in totaal ruim vijfhonderd leerlingen. Dit is ongeveer tien procent van de totale bevolking van Schermer. Portefeuillehouder: Jack Stroomer

W W W. S C H E R M E R . N L

SCHERMER Contactblad

MAIL U W V ER ENIG IN G S N IEU WS VAN D E S C H E RM E R N A A R F RA N K . RUY G RO K @ Q UI C K N E T. N L ( G RAAG V OOR HET WEEK END)

Doe mee met de kleding inzamelingsactie van Sam’s Kledingactie Van 11 april t/m 16 april vindt in Stompetoren de jaarlijkse kledinginzamelingsactie van Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood plaats. U kunt dan uw goede, nog draagbare kleding, schoeisel en huishoudtextiel in gesloten plastic zakken afgeven bij de volgende adressen: E. Ruiter, Noordeinde 8, Grootschermer, Tel. 0299671573 K. Mayer, Dorpstraat 87, Oterleek, Tel. 0725710242 B. Klaver, Zuidervaart 26, Zuidschermer, Tel. 0725044236 C. Schuyt, Oosteinde 17, Schermerhorn, Tel. 0725021436 R. v/d Burg, Noordervaart 19, Stompetoren, Tel. 0725039345

Afgelopen jaar is mevrouw Boldewijn overleden zij heeft meer dan dertig jaar ingezet voor de kledinginzamelingsactie van mensen in nood. Wij zijn haar erg dankbaar hiervoor. Wegens haar overlijden hebben we nu geen inzamelingsplek meer in Stompetoren. Daarom zoeken we nu iemand in Stompetoren die één keer per jaar een week ruimte beschikbaar kan stellen voor de inzamelingactie. Tel. 0725039345 De opbrengst van de ingezamelde kleding gaat naar de projecten van Cordaid Mensen in Nood. Voor meer informatie over Sam’s Kledingactie en de gesteunde projecten kunt u kijken op www.samskledingactie.nl of bellen naar 073687 10 60.

Extra informatie: Sam’s Kledingactie zamelt al sinds 1967 kleding in en is daarmee één van de oudste, charitatieve kledinginzamelaars van Nederland. Bij de ledinginzameling wordt Sam’s Kledingactie ondersteund door 1.400 vrijwilligers. De ingezamelde kleding wordt verkocht aan sorteerbedrijven. Met de opbrengst hiervan steunt Sam’s Kledingactie de projecten van Cordaid Mensen in Nood. Een groot deel van deze middelen gaat naar een ‘droogteproject’ in Kenia. Binnen dit project worden mensen geholpen om zich te wapenen tegen de steeds vaker voorkomende droogteperiodes bijvoorbeeld door de aanleg van waterreservoirs.

Algemene Ledenvergadering De Laatste Eer Namens het bestuur nodig ik u graag uit voor de Algemene Ledenvergadering van onze vereniging op donderdag, 28 april 2011 om 20.00 uur in Aula “De Ark”, Noordervaart 122 te Stompetoren.

De heer G. Leurs is periodiek aftredend en herkiesbaar. Eventuele tegenkandidaten kunnen tot vier dagen voor de vergadering schriftelijk worden voorgedragen bij de secretaris.

AGENDA: 1. Opening en welkom door de voorzitter. 2. Mededelingen en ingekomen stukken. 3. Notulen van de Ledenvergadering 2010. 4. Jaarverslag 2010 van de vereniging. 5. Jaarverslag 2010 van de penningmeester. 6. Verslag kascontrolecommissie en benoeming nieuw lid kascommissie. 7. Verzoek decharge voor het gevoerde beleid. 8. Bestuursverkiezing: De heer G.M. Meijer is, wegens vertrek naar het buitenland, tussentijds aftredend en niet herkiesbaar.

9.Rondvraag. 10.Sluiting. Wij zien u graag op 28 april a.s. in Stompetoren.

Met vriendelijke groet, namens Uitvaartvereniging “De Laatste Eer”,

SECRETARIAAT ERF 23 1841 GR STOMPETOREN (072-5039650)

2e paasdag 25 april paaseieren zoeken Voor onze jeugdleden tot en met 12 jaar worden paaseieren verstopt rondom de voetbalvelden van SSV. Verzamelen om 11.00 uur bij de kantine. Dus kinderen wees er als de kippen bij!!!!!!!

Vrienden van de Flooractie en buurtjesmeeting Afgelopen weken hebben we weer veel “Vrienden van de Floor” mogen inschrijven. Ook zijn er diverse donateurs die zich hebben aangemeld. Voor 10,= is het mogelijk om ook dit jaar weer vriend van de Floor te worden. Hiervoor zetten we een spectaculair weekend neer waar het voor iedereen gratis entree en gratis te parkeren is. Ook voor mensen van buitenaf is het mogelijk om vriend van de Floor te worden. Maak een bedrag van € 10,= of wat u kunt missen, over op rekening nummer: 35.79.09.798 van de Rabobank t.n.v. Floor Schermerhorn o.v.v.; vriend/donateur van de Floor 2010. Op deze manier ondersteund u ons op een geweldige manier in de organisatie. 13 April zal er een “buurtjesmeeting” met het Floor-comité zijn in het Zwethuis Westeinde 94 in Schermerhorn om 20.00uur. Wij willen dan namelijk in grote lijnen de plannen voor 2011 aan u presenteren en zijn benieuwd naar uw reacties en willen daar graag met u over praten. De avond begint met koffie en wat lekkers voor de vertegenwoordigers van de buurtjes. Daarna worden er enkele zaken besproken die uit de evaluatie van vorig jaar door de buurtjes zijn aangegeven en komen wij met ideeën hoe we het dit jaar aan willen pakken. Rond de klok van 21.00uur zal deze informatie avond eindigen en verwachten we dat we veel van elkaar hebben opgestoken. Natuurlijk rekenen we op alle buurtjes, maar overleg even met elkaar wie er komt van uw buurt dan passen we er allemaal in. Het Floorcomité

M.M.L. Pöttger-Tan, secretaris.


12 APRIL 2011 | DE UITKOMST | PAGINA 6

MARTIN GAUS Hondenschool Jottem! 0299 67 30 10 www.hondenschool-jottem.nl

BIBSIES BABY De Volger 25, De Rijp Tel. 0299 67 97 09 WWW.BIBSIES.NL

Raadhuisjes kunt u opsturen via www.de-uitkomst.nl

PROTESTANTSE GEMEENTE Zondag 17 april, Grote kerk De Rijp. Palmpasen/Oecumenische viering Raad van kerken Graft-De Rijp. Aanvang: 10.00 uur. Voorgangers: Pastoor H. Bommer en Ds. P.M. Rappoldt. m.m.v. het koor Freedom o.l.v. Fred de Wildt. OECUMENISCHE VIERING PALMPASEN met ezels en optocht kinderen. Mmv koor Freedom. Grote Kerk De Rijp. 17 april 10.00 uur.

BRUIDSDUIVEN UIT DE RIJP Dries: 06 48 01 99 56 Evenementen - Uitvaart - Kadotip

PAARDENDEKENS wassen en waterdicht maken. 0621 42 88 29. www.paardendekenswassen noordholland.nl OUTLET - STORE Alles 10,- euro Naast STOCKS

LIJSTENMAKERIJ ga naar Schermeerstraat 13A, Stompetoren 06 - 50 25 55 90 of WWW.INLIJSTSERVICE.NL mail: info@inlijstservice.nl

HEEFT U TIJDELIJK RUIMTE NODIG? Huur dan een opslag CONTAINER. Deze zijn te huur per week. Ook kunt u als u geen ruimte heeft er een huren op ons terrein voor de opslag van onder andere meubelen e.d. Van Ammers transporten en container verhuur BV. Tel. 0299 67 47 05. WOENSDAG 11 MEI: Koppel darten Vanaf 19.30 uur. Er wordt gestreden in koppels van dames,heren of gemengd vanaf 12 jaar. Inschrijven van tevoren bij Sjaak Zaal tot 9 mei tel: 671670 of sjza@quicknet.nl Stratenmaker-direct@live.nl heeft direct tijd voor al uw werkzaamheden in en rondom uw tuin. Bel voor info of mail uw vragen. Offerte vrijblijvend ook voor klein budget. Wij kunnen alles leveren. 06-46795859 kijk web. www.skm-tuin-bestrating.nl

MAATJE KLEINER VOOR DE ZOMER? Jouw Persoonlijke Uitdaging start met een verkorte cursus in mei. Licht van hart en lijf en leden gaan we de zomer tegemoet! Zin om mee te doen? Even de schouders eronder! Info: www.jouwpersoonlijkeuitdaging.nl OPEN DAGEN 16-17 april bij Jaap en Tineke Vet aan de Leet 14 in Ursem. 10.00/16.00 uur van onze zomerbloeiers/zomerworkshops tevens verkoop van onze tuinplanten. www.vet-ursem.nl.

KOSTER WELLNESS. Verkoop en plaatsen van echte Amerikaanse spabaden en infraroodsauna’s. Voor informatie bel: 0634179583 WWW.KOSTERWELLNESS.NL

IEDERE DAG OPEN

'(5,-3

Mogen u VOETEN gezien worden? Bel nu 06 30 59 22 68, Anneke Swart. Pedicure, massage, huidverzorging. www.happyfeet-derijp.nl

Kickboxing Ma/Do Lekker bewegen, leuke mensen een goede sfeer. Jong en oud M/V niet wedstrijd gericht. 1ste les GRATIS. Sambonsports.nl

Wij kijken uit naar een prettig mens als HUISHOUDELIJKE STEUN voor 3 uur in de week. Telefoonnummer 0299 67 30 72 FEESTJE? Sweder-Audio-Show Disco, Soul, R&B, 70-80-90’s Info/boekingen: 0621 42 43 82

OUTLET STORE Kinderkleding - schoenen 10,- euro Naast STOCKS

KOSTER TUININTERIEUR voor uw sierbestrating, schutting, tuinhuisje, vlonder of veranda. Bel voor een vrijblijvende offerte: 0634179583 www.kostertuininterieur.nl

Kickboxing Ma/Do Graft-De Rijp De meest intense body work-out en calorie killer die er bestaat. Lekker in je vel de zomer in! Sambonsports.nl

KOFFERBAKMARKT STOMPETOREN zat. 14-5, 11-6, 9-7, 13-8, 10-9, zon. 22-5, 26-6, 24-7, 28-8, 8 - 15 uur. Noordervaart 194, inl. 072 503 95 89.

WWW.DE-UITKOMST.NL

´ ¶WLVKHHUOLMNEHZHJHQRSPX]LHNµ

WWW.SPORTINGDERIJP.NL HONDENTRIMSALON FAIR Westeinde 110a, 1636 VH Schermerhorn. Voor het vakkundig trimmen, scheren en wassen van uw hond. Tel. 072 502 22 15.

Voorjaar/paas/powertex en stone art workshops. Tineke Vet. U mag zelf kiezen wat u gaat maken. www.vet-ursem.nl 06 11 51 07 18.

SCHERMERHORN KACHELS. Biedt Gas, Hout en Hout/CV kachels aan. Internet is onze winkel. www.schermerhornkachels.nl Film ‘Into great silence’ over Kartuiserklooster in de Alpen. ROEACH ism de Groene Zwaan. Inleiding door Herman Bommer. Vr 15 apr. 21.30u in Gr. Zwaan.

Vrijdag 13 mei: PLAYBACKSHOW Vanaf 19.30 uur in De Boet. Er zijn twee leeftijds categorieën: a.t/m 12 jaar, b. Vanaf 12 jaar. Opgeven: Marleen 67 16 46 of malleber@quicknet.nl voor 9 mei. Muziek graag aanleveren op CD.

U VLAGT TOCH OOK tijdens de Grafter kermis? 11 tot 15 mei! Grafter vlaggen zijn te koop bij Rita Nibbering , 67 35 18, Krommehorn 24.

KICKBOXING EN KRACHT TRAINING van een erkent fitness docent? Weg met die buik voor de zomer? Sambonsports.nl

RAADHUISJE PLAATSEN? WWW.DE-UITKOMST.NL

C O L O F O N Uitgeverij: de Uitkomst bv Westdijk 40 1464 PC Westbeemster Tel: 0299 67 22 74 Fax: 0299 67 22 68 Redactie: redactie@de-uitkomst.nl Advertentie verkoop: Trees Schouten Pauw advertentie@de-uitkomst.nl Fotonieuws Graft - De Rijp Ad Hodde: 06 54 78 40 34

RAADHUISJES BON

Fotonieuws Schermer Gre Breedt-Piersma: 06 53 22 65 52

Het tarief voor de Raadhuisjes is voor de eerste 4 regels € 4,50 (inclusief BTW). Voor niet-contant betaalde raadhuisjes, wordt € 1,55 administratiekosten in rekening gebracht. Raadhuisjes kunnen ook per maand gefactureerd worden (eenmaal administratie kosten). Contante Raadhuisjes kunt u inleveren in een gesloten envelop met gepast geld bij Plus supermarkt in De Rijp. Bij de ingang van de supermarkt vindt u de Raadhuisjedesk. Uiteraard kunt u ook terecht bij de Uitkomst, Westdijk 40, Westbeemster.

1 2 3 4 5 6 7 8

63257,1*Š

Fotonieuws Beemster Helmut de Voer: 06 22 08 18 29 Vormgeving Mey Lie Forster Ingeborg Oudejans Administratie Thea Cramer ADVERTENTIES AANLEVEREN

t/m 4 regels € 4,50 € 5,45 (incl. BTW) € 6,35 (incl. BTW) € 7,25 (incl. BTW) € 8,15 (incl. BTW)

NAAM ADRES TEL:

VOOR DONDERDAG 12.00 UUR DEZE KRANT IS MILIEUVRIENDELIJK VERVAARDIGD MIDDELS EEN WATERLOOS DRUKPROCES

WEKELIJKS HUIS-AAN-HUIS

HET BEST GELEZEN IN GRAFT-DE RIJP, OOST- EN WESTGRAFTDIJK, NOORDEINDE, DRIEHUIZEN, DE BEEMSTER, GROOTSCHERMER, SCHERMERHORN, STARNMEER, ZUIDSCHERMER, MARKENBINNEN, DE WOUDE, STOMPETOREN EN OTERLEEK.


12 APRIL 2011 | DE UITKOMST | PAGINA 7

MEDISCHE hulpdiensten

Familieberichten

FYSIOTHERAPIE

SPOEDGEVALLEN

Bij spoedgevallen ’s avonds en ’s nachts (17.00 - 08.00 uur), in het weekend en op feestdagen belt u: voor postcode 14**:

FYSIOTHERAPIE GRAFT-DE RIJP Kinderfysiotherapie Manueeltherapie Sportfysiotherapie Fysio Fit

0299 31 32 33

(huisartsenpost Waterland).

Voor postcode 15**:

075 653 30 00

(huisartsenpost Zaanstreek).

  

        

(huisartsenpost Alkmaar).

072 518 06 18

Tuingracht 7, De Rijp Globdijk 4, Graft Tel: 0299 67 18 77 E-mail: fysioderijp@planet.nl

THERAPIE

FYSIOTHERAPIE

Voor postcode 16** en 18**:

  

          

 

 

    

PRAKTIJK VOOR PSYCHOSOMATIEK, FYSIOTHERAPIE, HAPTOTHERAPIE, METHODE BROUW

FYSIOTHERAPIE “DE SCHERMER� Fysiotherapie Manuele therapie Bedrijfsfysiotherapie

Elly Hellinga

  !    

"  #$%%

FYSIO-BALANS TRAINING een conditie verbetering met de “Simple sling� trainingsmethode. Buurtplein 10, 1841 GC Stompetoren Tel: 072 503 93 84 www.de-schermer.nl

Roel Nooteboom Rechtestr. 59b, 1483 BB De Rijp 0299 67 58 42 WONENPLUS

STEUNPUNT WONENPLUS www.aangenaamwonenplus.nl

UITVAART

UITVAARTONDERNEMING J. KLOUS

PRIKPOSTEN

Rechtestraat 60, 1483 BE De Rijp Tel. 0299 67 12 04

STARLET DC 072 548 21 10 Openingstijden prikpunten De Rijp: Het Rijperhuis Driemaster 5, ma.- wo.- do.- en vrijdag 08.00 - 09.00 uur Schermerhorn: De Horn Hornplein 8, di.- en vr. 08.45 - 09.00 uur. www.starlet-dc.nl

   )      

          

NATUURGENEESKUNDE

PERSONENALARMERING

DE CIRKEL Voetreflextherapie Stressconsult

PERSONENALARMERING Kromme Horn 38, 1484 EH Graft Tel. 0299 67 12 24

Ineke Poel, Zuiddijk 7 De Rijp Tel. 06 41 74 69 36 www.voetreflex-decirkel.nl

TANDTECHNIEK

ANITA LEESEMAN TANDTECHNIEK Venbuurt 13, 1483 BV De Rijp, 0299 67 36 03 www.anitaleeseman.nl PEDICURE

KARIN BESSELINK PEDICURE

8:08//(563(&,$/,67

G.G. Schippersstraat 14, De Rijp (achter sporting De Rijp) Mob. 06 11 20 40 45, kadi@kpnplanet.nl Aangesloten bij Provoet met diabetisch aantekening

+RISOHLQ KRHNJHGQLHXZHVORRW ‡/($ONPDDU‡7HO‡ZZZLQWHULHXUKRIQO $57,)257‡*,63(1‡'(6,*121672&.‡7+21(7‡&2(6(/‡'87&+25,*,1$/6

Mail: advertentie@de-uitkomst.nl

         ) !      )

Geopend ma., wo., do. en vr. 09.00 - 17.00 uur (op afspraak)

FAMILIE BERICHTEN

 

" #  $ % %  & ' (   


12 APRIL 2011 | DE UITKOMST | PAGINA 8

Help Zuid Afrika in Noordeinde

Beeld en tekst: Helmut de Voer

Workshop groendecoratie

Noordeinde - Mevrouw Tonie Theel woonachtig in Noordeinde zet zich in voor Wil Groot. Wil is een echte West Fries die zicht inzet voor kinderen in Zuid Afrika. U kunt hier meer over lezen op zijn website www.willenendoen.org. Uiteraard is er altijd tekort geld om de projecten te kunnen uitvoeren. Extra hulp is altijd welkom. Mevrouw Tonie heeft nog veel aardige ‘antieke en brocante’ spulletjes die zij in hun schuur heeft uitgestald op 22 en 23 april om te verkopen voor het goede doel. De gehele opbrengst komt ten goede voor het goede doel ‘Willen en Doen’. U kunt 22 en 23 april naar Noordeinde 7 te Noordeinde om wat spulletjes te kopen.

Open dagen Vet Ursem Middenbeemster - In het IJsclubgebouw Bamestra werd op zaterdag 9 april een workshop groendecoratie gegeven. Er waren negentien dames om aan deze workshop deel te nemen. Het was de bedoeling om een prachtig stuk in de vorm van een trechter in paassfeer te maken. Dit was bijzonder mooi gelukt, dus de dames konden met een mooi ‘Paasstuk’ naar huis.

Ursem - Op 16 en17 april van 10.00 tot 16.00 uur zijn de Open Dagen. U bent van harte welkom aan De Leet 14 te Ursem bij Tuinplantenkwekerij Jaap en Tineke Vet. U kunt bij het bedrijf komen kijken en genieten van hun zomerworkshops en hoe de zomerbloeiers groeien en bloeien. Er is ook een mogelijkheid om u al uw vragen te stellen over insecten, ziektes, voeding van de zomerbloeiers en zon of schaduw planten. U kunt ook uitleg krijgen over onze omruilaktie van onze slimme hangpotten met waterreservoir. Onder het genot van een kop koffie en een plak cake. Meer info; www.vet-ursem.nl

Voorjaarskriebels


12 APRIL 2011 | DE UITKOMST | PAGINA 9

Voorjaarskriebels <-::);<18

¹0M\Q[_MMZ^WWZRIIZ -VPWMSIVRMLMUWWQMTMV\MLIOMVVW]JM\MZ^MZ_MTSWUMVLIVUM\ MMVUWWQMVVM\\MZZI['5QRV\]QV\QX^WWZLQ\^WWZRIIZQ[LIVWWS"7[UW0W]\̉7V\OZQRbMZMV <]QVUM]JMT[M\_I\]PMTM\MZZI[WNPM\VW]OM_WTUIVQ[MMZLPIZLPW]\WNOM[KPQTLMZLPW]\Q[ bWOWMLIT[VQM]_UIIS\ /MMVTI[\UMMZ^IVOZWMVMIIV[TIOWNOTQJJMZQOM^TWVLMZLMTMV -V WULMJWMT_MMZWXSTM]Z \MSZQROMVWNVI\]]ZTQRS WXSTM]Z\MPW]LMVSIV QS0MZUILQ`*IVOSQZIQ̉ WTQMWN<]QVLMKWZI\QMJMQ\[ IL^Q[MZMVBWJMOQV\]UM\ MMVPMTMNZQ[[M\]QVIIVPM\ NZQ[[M^WWZRIIZº 0W]\PIVLMT>T]OMV7]L

Coen Oud

Houthandel Vlug & Oud BV Zuidoostbeemster

TUINTIP

BSOT /JFVXFDPMMFDUJFMBOUBOUBBSO #JKBBOLPPQWBOFFOMB BBSTFO LP SUJOH PQL 5PU4FBTPOT

Openingstijden: maandag t/m donderdag 09.00 - 18.00 uur. Vrijdag van 09.00 - 20.00 uur. Zaterdag 09.00 - 17.00 uur.

Rijperweg 52a 1462 ME Middenbeemster Tel. (0299) 671513 Fax (0299) 675460

ZONNIGE KLEURENTIP Wanneer het zonnetje gaat schijnen, is het tijd om lekker naar buiten te gaan... Tijd om het terras op te fleuren met manden vol met gekleurde violen of andere kleurige planten. Lantaarns op de tuintafel en stoere kussens op de tuinbank. In huis een frisse look met de nieuwste voorjaarskleuren zoals roze, oranje, groen en lente wit. Natuurlijk tot Seasons

Marinka Beeker Seasons Middenbeemster

Tuinplantenplezier begint uiteraard met de aanschaf van goede kwaliteit tuinplanten. Maar om het een succes te laten blijven is het van belang om u vooraf te laten informeren over de juiste standplaats t.o.v. zon en wind en grondsoort/grondwaterstand. Tevens de eventueel toe te voegen meststoffen aan de grond is heel belangrijk. Nu is het de tijd om vaste planten in uw bloemborder te planten voor een lange fleurige bloeiende zomerborder. Zomer-,

TUINCENTRUM

KOEN Dé leverancier van uw tuinplezier!

altijd weer verrassend

KOOPZONDAGEN 17 APRIL EN TWEEDE PAASDAG - 25 APRIL

Wilt u in één keer kleur in uw tuin! Volop geknopte en bloeiende vaste planten. Volop aanvoer van bloeiende kuip-, terras-, hangplanten en zomerbloeiers. Zoals Geraniums, Lobelia’s, Vlijtig Liesjes en Surfinia’s. Nu nog planttijd voor Buxus-, Ligusteren Beukenhagen. Groot ass. Italiaanse tuinplanten zoals cypressen, olijven, vijgen en alle andere soorten tuinplanten. PURMERENDERWEG 42A ZUIDOOSTBEEMSTER, TELEFOON 0299 - 681252, GEOPEND VAN 9.00 - 18.00 UUR. VRIJDAG KOOPAVOND.

kuip- en terrasplanten zijn al volop verkrijgbaar. Maar pas nog wel op, voor de nachtvorst.

Arnold Koen

Tuincentrum KOEN Zuidoostbeemster

SNELLE EN KLEURRIJKE OPPEPPER De energie van violen! Opeens is het lente. Het ruikt anders, het voelt anders. Even lekker genieten van de zonnestralen op je gezicht en je voelt de energie door je lichaam stromen. Ook de tuin, het terras of het balkon kan wel een snelle oppepper gebruiken met bijvoorbeeld voorjaarsviolen. In een mum van tijd zet je deze makkelijke en sterke bloemetjes buiten zodat je snel kunt genieten van hun energieke lentekleuren! Weg met die dorre bladeren. In de lente heb je zin in kleur. Er is altijd wel een plekje in de tuin of op het balkon te vinden dat wat kleur kan gebruiken. Het is misschien nog wat fris, maar met een dikke trui aan is het buiten puur genieten. Met violen breng je in een handomdraai lentesfeer in de tuin of op het balkon. Violen planten kan iedereen; daar heb je geen groene vingers voor nodig. Fris wit, diep blauw, vrolijk geel of vlammend oranje? Met violen kan het allemaal.


12 APRIL 2011 | DE UITKOMST | PAGINA 10

Voorjaarskriebels 3DDVEUXQFKHQELM %LDQFD·V Ontvangst met champagne. Hierna krijgt u een heerlijk soepje geserveerd, gevolgd door een heerlijk warm/koud paasbuffet, en afgesloten door een nagerechtenbuffet. Incl. koffie/thee/ melk & jus d’orange. € 17,50 p.p.

PAASTIP

Kom natuurlijk weer dit jaar op het gezellige terras in Oterleek genieten van de overheerlijke huisgemaakte appeltaart van Bianca!!! Met pasen met de hele familie paasbrunchen bij Bianca kan natuurlijk ook. Wilt u Pasen thuis vieren, geen probleem; bestel de salades en hapjes bij Bianca’s. Ook voor feestjes bij uw thuis kunt u het gehele jaar door voor uw hapjes terecht bij Bianca’s: (40 hapjes voor slechts € 15,00 ). Voor meer informatie: zie de advertentie op deze pagina!!!

Bianca Pronk

Bianca’s, Oterleek www.brasseriebianca.nl

Natuurlijk mogen alle kinderen weer volop paaseieren zoeken en hun eigen paaseitje aan tafel beschilderen!!!

Kinderen 1/2 prijs

RESERVEREN BIJ: BIANCA’S Dorpsstraat 2, 1842 GV OTERLEEK, 072 888 16 00 www.brasseriebianca.nl Natuurlijk kunt u met pasen (en het gehele jaar door) ook terecht voor uw hapjes en salades voor bij u thuis. Hapjesschaal 40 stuks € 15,00 Saladeschaal (3 soorten salades voor 4 pers.) € 17,50

TUINTIP Frans & Robert-Jan Jansen Jansen Hoveniers Markenbinnen

Het verschil tussen huis en tuin wordt steeds kleiner, zodat de tuin meer op een comfortabele ‘groene zitkamer’ lijkt. Afgeschermd van de wereld, heel privé lekker relaxen in de tuin. Dat is een snel opkomende trend. Bij deze trend hoort Verticaal tuinieren, Dus omhoog

met die planten. Antraciet kleur blijft populair als verharding, maar aardse tinten zijn in opkomst. Wij hebben onze gehele showtuin

vernieuwd om zo goed mogelijk een beeld te geven van allerlei tuinmogelijkheden. WWW.JANSENHOVENIERS.NL

*47-5-6<18 Patricia’s )T[]]_JW[JTWMUMVOWML^MZbWZO\SIV]MZPMMTTIVO^IV OMVQM\MV=UWM\bMIT\QRL[KP]QVIN[VQRLMVVWWQ\WXSW]L

Bij ons is het al volop PASEN! Bij u ook?

_I\MZbM\\MV BWZO^WWZMMV»PMTM¼[KPWVM^II[PM\TQMN[\ [KPWWVOMUIIS\UM\KPTWWZ)T\QRLPIVL_IZU_I\MZOMJZ]Q̉ SMV=Q\bWVLMZQVObQRVLMJTWMUMV^IVLMJWTJ^\]TXMVMV VIZKQ[[MVLMbMUWM\MV_MTWXSW]L_I\MZBM\]_JTWMUMV WWSVQM\QVLM^WTTMbWV

Patricia

Patricia’s Bloemboetiek, De Rijp

Kom gauw bij ons langs voor; de mooie cadeaus voor het voorjaar en Pasen. Prachtige verse boeketten! Voorjaarsplanten! Vazen & bloempotten in de modekleuren. Prettige sfeer!

Jan Boonplein 1, De Rijp, 0299 - 67 15 29


12 APRIL 2011 | DE UITKOMST | PAGINA 11

BIBLIOTHEEK IN TEKEN VAN DE TUIN! Vaak raak je als tuinbezitter het spoor bijster bij de inrichting van een tuin. Er is zoveel mogelijk en het is moeilijk om een goede basis te creĂŤren voor al die leuke inspirerende tuinideeĂŤn opgedaan in TV-programmaâ&#x20AC;&#x2122;s tijdschriften en tuinboeken. De tuinarchitect gaat terug naar de essentie van de tuin. Op de Nationale tuinendag op 15 april kan men in de vestigingen Purmerend en Edam gratis advies inwinnen voor uw eigen tuin tijdens het spreekuur van een tuinarchitect. Men krijgt praktische en objectieve informatie over het ontwerp en de inrichting van uw tuin van een architect van de NVTL (Nederlandse vereniging van land- en tuinarchitecten). Men kan zich gratis laten inschrijven voor een adviesgesprek van ongeveer 20 minuten. Neem een plattegrond en eventueel fotoâ&#x20AC;&#x2122;s mee van uw tuin, en vergeet niet uw deelname bewijs. Aanmelden is gratis maar kan alleen met een lidmaatschap van Bibliotheek Waterland. Tuinarchitect Rina Hoogendoorn van Gevoel voor Groen houdt spreekuur op vrijdag 15 april, Bibliotheek Edam, Dijkgraafposchlaan 8. Men kan intekenen op een sessie van 20 minuten tussen 10.30 â&#x20AC;&#x201C; 17.00 uur. Tuinarchitect Quiriene den Oudsten van Q Gardens Ontwerp en Advies houdt spreekuur op vrijdag 15 april, Bibliotheek Purmerend, Waterlandlaan 40. Men kan intekenen op een sessie van 20 minuten tussen 13.00 - 20.30 uur. Reserveren via www.bibliotheekwaterland.nl of tel. 433323 en aanmelden in al de negen vestigingen van Bibliotheek Waterland.

ZONWERINGTIPS <QX0IITRMUIZSQMbMVMZ^WWZLM_QV\MZ ^ZWMO\QRLQOIN ,Q\^WWZSWU\WVVWLQO_MMZ[Ě&#x2030; IIV[TIOMV]UIZSQM[OII\TIVOMZUMM <QX;X]Q\ITTM[KPIZVQMZX]V\MV^IV]_] [KPMZUUQV[\MV[`XMZRIIZQVUM\[QTQKWVMVĚ&#x2030; [XZIa <QX7ULMIKP\MZSIV\^IV]_ZWTT]QS [KPWWV\MUISMVLQMV\]LM^WWZSIX\M^MZĚ&#x2030; _QRLMZMV?I\IIVLMIKP\MZSIV\bQ\SWU\ WXLMJW^MVZWTIIVLM^WWZSIV\\MbQ\\MV <QX7U]_KI[[M\\M^IV]_bWV_MZQVO UWWQ[KPWWV\MPW]LMVLQMV\]PMUMMZ[\ [KPWWV\MUISMVUM\MMVKTMIVMZMV^MZ^WTĚ&#x2030; OMV[QV\M_I`MVUM\I]\W_I`BW^WWZSWU\ ]^QMbM[\ZMXMV

LUXAFLEXÂŽ OUTDOOR

MET CADEAUS EN VOORDEEL

TOT WEL

Maand van de

â&#x201A;Ź 350,ď&#x161;ş

Zonwering

Tijdens de Maand van de Zonwering profiteert u van volop voordeel. Bij een zonwering van LuxaflexÂŽ Outdoor krijgt u een accessoire cadeau! Of u ontvangt een waardecheque van maar liefst â&#x201A;Ź 350,-. Kies daarom nĂş voor echte kwaliteitszonwering! Vraag uw LuxaflexÂŽ Outdoor dealer naar de actieproducten.

Niels Ten Dam

Designed by LuxaflexÂŽ. Inspired by you.

Ten Dam zonwering & windowstyling Middenbeemster

6KRZURRP5LMSHUZHJ0LGGHQEHHPVWHU 7HO)D[

*D]RQ6SHFLDOV /8;$GY$OLJJHQGLQGG/:76,<18 0MZSMV\]LM^WTOMVLMXZWJTMUMV"N7VSZ]QL^WZUQVOQV PM\OIbWVQ[JQRVIVQM\\M^WWZSWUMV^MMTWVSZ]QLbIIL _WZL\QUUMZ[LWWZLM_QVLUMMOMVWUMVMVJMTIVL\QVLM

Turbo 50 SExcel Combi Turbo 50 SB Laat u Nieuw 4-in-1met zelfrijdend model met B&S 675 Combi maaier, krachtige B&S 675 motor, vervaardigd 48 uit gegalvaniseerd seriesseries motor. Maaibreedte cm. verwennen plaatstaal, met opvangbak, mulching, achterAchterwielaandrijving, aluminium uitworp en zijuitworp. Met ĂŠĂŠn simpele chassis, hendel kogelgelagerde wielen, door het beste Turbo kiest 50 u zelf S de Combi beste maaimethode Laat u grasopvangzak 70 liter en Combi maaier, met krachtige B&S 675 48 cm, voor uw gazon. Maaibreedte series motor. Maaibreedte 48 cm. en geniet van het Multiclip plug. centrale maaihoogteverstelling met verwennen Achterwielaandrijving, aluminium 6 standen, ruime opvangzak chassis, kogelgelagerde wielen, het beste mooiste door gazon 75 liter en ergo pro duwboom grasopvangzak 70 liter en geniet van het Multiclip plug. die snel en gemakkelijk met het en meeste verstelbaar is dankzij de mooiste gazon handige klikhendels. gemak en het met het meeste gemak en het minste geluid

\]QV7NWVSZ]QLbQKPĂ&#x2020;QVSSIVWV\_QSSMTMVPIVO\IN^IVLM

*D]RQ6SHFLDOV

KWVLQ\QM^IVPM\OIbWV0WM[\MZSMZPM\OZI[Q[PWMUQVLMZ SIV[PM\WVSZ]QLSZQRO\WU\MOZWMQMVN-uV^IVLMUMM[\ ^WWZSWUMVLMSTIKP\MVW^MZPM\OIbWVQ[UW[^WZUQVO5W[ Q[Ě&#x2030;VM\bWIT[PM\WVSZ]QL¡VQM\OWML^WWZPM\OZI[0M\^MZĚ&#x2030; [\QS\LMOZI[XTIV\RM[_IIZLWWZLMbMVQM\OWMLOZWMQMVMV S]VVMVIN[\MZ^MVN3ITMWN^MZSTM]ZLMXTMSSMVQV]_OIĚ&#x2030; bWVS]VVMV_QRbMVWXMUMT\MVWNMVOMZTQVOMV1VJMQLMOMĚ&#x2030; ^ITTMVbQRVPM\XQVSLQSSMTIZ^MVLQM[IXXMV]Q\PM\OZI[b]QĚ&#x2030; OMVWNbMTN[LM_WZ\MT[LWWZSVIOMV<QRLWUQVIK\QM\M SWUMV =S]V\JQRWV[]_OZWVL/:)<1;TI\MV\M[\MVPQMZĚ&#x2030; JQRSZQRO\]IL^QM[WU^IV]_OZWVLĚ&#x2030;XZWJTMMUIN\MSWUMV

minste geluid ÂŽ

www.stiga.nlwww.stiga.nl Insulindeweg 4 1462 MJ Middenbeemster Tel. 0299 - 68 13 32 WWW.WELKOOP.NL 10697 STIGA dealeradv 98-107 FC.indd 5

â&#x201A;Ź 699 ,- , 699 699,ÂŽâ&#x201A;Ź599 599,599 ,-,

Han van Schie

made in Sweden made in Sweden

Welkoop Middenbeemster

WWW.WELKOOP.NL

Voorjaarskriebels bij De Uitkomst 23-03-2010 15:38:00


12 APRIL 2011 | DE UITKOMST | PAGINA 12

de Z w ie eb sit e

Voorjaarskriebels complete tuinverzorging

:=;<1/-<=16<18

,WWZPM\LZ]SSMTM^MV^IVQMLMZMMV_QTTMV_QROZIIOZ][\ bQMVQVLM\]QVMV,Q\Q[UWOMTQRSLWWZUQLLMT^IV_MQVQO

Zet alvast in uw agenda!

OPEN WEEKEND Vrijdag 15 april van 19.00 uur tot 21.00 uur. Zaterdag 16 en zondag 17 april van 10.00 uur tot 17.00 uur.

Voor aanleg, renovatie, bestratingen en winterklaar maken van uw tuin

Starnmeerdijk 24, Spijkerboor, 075 64 11 852, www.pietgroen.nl

TUINTIP Het is weer voorjaar. Heeft u alweer zin om wat te doen in de tuin? Ik heb een tip voor u. Als u nu een blokhut wilt plaatsen in uw tuin, dan raad ik u aan om deze op hardhouten palen te plaatsen met een hardhouten funderingsbalk erop, een vloer van underlaymentplaten en een stukje van de grond te plaatsen. Als u hierop uw blokhut zet heeft u lang plezier van uw geplaatste blokhut. Een goot en een likje verf maken het geheel dan compleet.

Cees de Jongh

De Jongh Hout Graft www.dejongh-hout.nl

6FKXWWLQJKRXW %HVFKRHLLQJKRXW 9ORQGHUKRXW ,VRODWLHPDWHULDDO

7XLQPHXEHOHQ 3ODDWPDWHULDOHQ 9ORHUKRXW %ORNKXWWHQ

/(9(5(13/$$76(1

'H-RQJK+RXW_'RUSVVWUDDW_(-*UDIW'H5LMS 7HOID[_ZZZGHMRQJKKRXWQO

TUINTAFELTIP

7^MZ_MMO\]MMVVI\]]Z[\MVMV\INMTIIV\M[KPINNMV'1LMIIT PQMZIIVQ[LI\LMbMWVLMZPW]L[^ZQRQ[MVPM\PMTMRIIZJ]Q\MV SIVJTQR^MV[\IIV5ISSMTQRSMZQ[MZMQOMVTQRSVQM\ 5M\MMV [WXRMQ[LM^]QTQOPMQLMZbWIN\MSZQROMV?QT\]^IVLMVI\]]ZÌ&#x2030; [\MVMV\INMTMMVMKP\MMaMKI\KPMZUISMV'/MJZ]QSLIV STM]Z^MZLQMXMZ^IV0/ 0QMZUMM_WZL\LMSTM]Z QV\MV[MZMVSWU\LM [\Z]K\]]ZVIIZJW^MV <M^MV[_MZS\LMbM ^]QTIN[\W\MVL

Harm Broersma

Tuincentrum Jaap Kooy www.jaapkooy.nl

[WWZ\MVJMXTIV\QVO,Q\OMPMMTSIVOMIKKMV\]MMZL_WZLMV LWWZMMVXIIZOZW\MXW\\MZQMMV?IIZJQRPM\IKKMV\VI\]]ZTQRS TQO\WX_MQVQOWVLMZPW]L,IIZWUVWLQOMV_QR]]Q\WU MMV[MMVSQRSRM\MSWUMVVMUMVWXPM\WXMV?MMSMVL0MMN\ ]TM]SMLQVOMVOMbQMVUIIZbQ\]UM\PM\^MZ^WMZPQMZ^IV OMMVXZWJTMMU_QRJMbWZOMVOZI\Q[JQR]\P]Q[

Piet Groen, Complete tuinverzorging Piet Groen, Spijkerboor


12 APRIL 2011 | DE UITKOMST | PAGINA 13

TUINTIPS VOOR APRIL De lente is nu echt begonnen en u kunt als de temperatuur overdag boven de 10 graden C. komt, gras inzaaien. Veel schaduw? Gebruik dan speciaal schaduw-gazonzaad. Bloeiende bolgewassen zoals hyacinten en blauwe druifjes zijn nu volop verkrijgbaar. Samen met violen en primula’s kunt u de leukste combinaties maken. Al deze planten trekken zich van een nachtvorstje niets aan. Houten schuttingen, bestrating en houten tuinmeubilair worden stralend schoon met een speciaal middel tegen groene aanslag. Tot ongeveer half april kunt u nog hagen zoals beuk en liguster planten. Vergeet niet bomen en hagen die u pas geplant heeft bij warm weer wat extra water te geven.

DE NR. 1 ELEKTRISCHE FIETS! LICHTER IN GEWICHT EN 40% MEER ACTIERADIUS: GRATIS TOT 100 KILOMETER OP EEN ACCU

ZADEL OMRUILGARANTIE.

NU

SILVERSMOKE/BLACKMETALLIC

ALTIJD EEN ZADEL DAT LEKKER ZIT!

IN PLAATS VA

N TWEE

AR, NU VIJF JAAJAR GRATIS GARANTIE!

Co Schipper

Bike Totaal, De Rijp www.rijperwielerboetiek.nl

DE JUISTE TIP Juist De juiste spanning in de banden, de juiste zit en stuurhouding, het juiste zadel met handvatten. De juiste versnelling. Je juiste humeur met het mooie weer. Dat is de juiste manier om heerlijk te fietsen. Ontbreekt het mooie weer, dan is het mogelijk met de andere punten wel uit de voeten te kunnen. Juist

HUUB BRAAS

AKTIES T.W.V. € 200,00

Hoveniersbedrijf

QUICKSILVER (ALLEEN DAMES) DEZE AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG T/M 30 APRIL 2011.

VOOR UW TUIN OP MAAT! Advies - Ontwerp - Onderhoud - Aanleg - Bestrating Beplanting Beschoeiingen - vlonders - voor al uw sloopwerk - tekenen op maat (geen ontwerpkosten) grondwerkzaam heden - snoeiwerkzaamheden VRAAG VRIJBLIJVEND OFFERTE AAN! ZUIDEINDE 33 - DE RIJP - T/F: 0299 67 42 56 - 06 18 45 29 32 - HT.BRAAS@QUICKNET.NL

De Volger 10 A | 1483 GA De Rijp | 0299 67 34 64

W W W. R I J P E R W I E L E R B O E T I E K . N L

KRAMER BEEMSTER B.V. Grondwerk, Agrarisch/ Cultuurtechnisch Loonwerk en Aannemerij. Levering van zand en tuingrond, compost, houtsnippers, graszaad en kunstmest

Middenweg 192a, Middenbeemster, T. 0299 68 14 20 WWW.KRAMERBEEMSTER.NL

Voorjaarskriebels bij De Uitkomst

GRONDVERBETERTIP Iedereen met een tuin wil daar in de zomer van genieten. Een border of bak met planten, een gazon of op het terras. Bij ons kunt u terecht voor tuingrond voor de border of de plantenbak, compost om de grond te verrijken, houtsnippers om de bodem af te dekken zodat onkruid minder kans krijgt te ontkiemen en voor zand om het terras op te hogen c.q. vlak te maken. Artikelen worden los geleverd vanaf 5 m3 of in een BigBag ± 1m3. Ook leveren wij graszaad en kunstmest.

René Kramer

Kramer Beemster BV Middenbeemster www.kramerbeemster.nl


12 APRIL 2011 | DE UITKOMST | PAGINA 14

WILT U O? MEER INF N NEEM DA ET TM CONTAC P ONS O

SandalinosÂŽ Steunzoolslippers de zomerhit van 2011 NIEUW! Alleen bij ons verkrijgbaar: De steunzoolslipper SandalinosÂŽ. Een slipper met uw eigen steun- of therapiezool in het voetbed verwerkt. Zo kan iedere (steun)zolendrager modieus en comfortabel de zomer in.

Lèvin Reijers Reijers Lèvin FinanciÍle administratie t Fiscale dienstverlening t Loonadministratie

FinanciĂŤle administratie t Fiscale dienstverlening t Loonadministratie

Lèvin Reijers Bamestraweg 1a administratie t Fiscale www.reijersadvies.nl MOB. 06 230 231 06 FinanciĂŤle dienstverlening t Loonadministratie MOB . 06â&#x20AC;&#x201C;230 23117 06 TEL . 0299 68 77

Bamestraweg 1a www.reijersadvies.nl Verkrijgbaar in dames-, heren en kindermodellen. 1462 VM Middenbeemster info@reijersadvies.nl Leverbaar in diverse kleurstellingen. Ook in 2- en 3-bands. 1462 VM Middenbeemster info@reijersadvies.nl Binnen 2 weken leverbaar.

Deze steunzoolslipper is exclusief in Noordholland verkrijgbaar bij:

Cobie Brouwer, Podoinstituut, Schoonheidscentrum en Kapsalon Melkweg 4 Stompetoren T: 072 503 80 99 F: 072 503 80 77

www.cobiebrouwer.nl www.cobiebrouwer.nl

Praktijk voor Integratieve Kindertherapie en Kinderyoga

Kinderen ? Met een voogdijregeling houdt u altijd zelf de regie. Informeer vrijblijvend. Kralingergracht 15, 1483 AH De Rijp Postbus 10, 1483 ZG De Rijp Telefoon (0299) 671901/671384 E-mail notaris@roem.knb.nl Internet www.notarisroem.nl

TEL .

0299 â&#x20AC;&#x201C; 68 77 17

MOB.

06 230 231 06 TEL . 0299 â&#x20AC;&#x201C; 68 77 17

Workshops- Kooklessen- Verjaarsdagtaarten- ToetjesBedrijfsfeestjes- Koken op locatie- BruidstaartenBakmiddag met de familie- Catering en aankleding Kom kijken in de keuken van Taart en Toet U bent welkom op de Open Dag Zondag 17 April van 2 - 5 uur Saskia Stolk

06 - 53 70 87 48

Verenigingsnieuws? redactie@de-uitkomst.nl

te bouwen. Omdat de SALE op 15 april wordt gehouden in Middenbeemster leek het FIVA een geweldig idee dit te combineren met een donatie aan een goed doel uit de regio. Getipt door een werkneemster kwamen zij al snel uit op Stichting Hospice, Het Thuis van Leeghwater. FIVA heeft speciaal voor deze gelegenheid een armband ontworpen waarvan de opbrengst geheel ten goede zal komen aan het Hospice. Deze armband is uitsluitend te koop tijdens deze SALE. Wat kunt u verder verwachten tijdens deze SALE? Veel, heel veel mooie sieraden, waaronder samples, prototypes, sieraden van Umthi Wobom en sieraden uit voorgaande collecties, uiteraard allemaal voor vriendelijke prijsjes. Meer info over FIVA Jewelry en de goede doelen kunt u vinden op www.fiva.nl

Brede School Beemster Noordbeemster - Op de zonnige dinsdag 29 maart werd bij de Bonte Klaver - de Brede School Beemster (BSB) - â&#x20AC;&#x2DC;activiteitenâ&#x20AC;&#x2122; officieel geopend door Wethouder Jan Klaver. Dit gebeurde in samenwerking met de aanwezige kinderen, er werden gekleurde ballonnen opgelaten met een naam kaartje eraan gebonden. Het programma omvat de hierna volgende activiteiten: Sporten in de Kloek, Natuur, Musical, Streetdance, Muzikant in Muziekland, Dansfeest, Muziekclub, Doe maar keyboard, Doe maar gitaar, Doe maar trompet, Textiel, Volleybal. Deze activiteiten zijn van 29 maart t/m 26 mei 2011. De eerste Activiteit was â&#x20AC;&#x2DC;Doe maar Keyboardâ&#x20AC;&#x2122;. Dit is speciaal voor de jeugd van 8 jaar en Met ouder. Na acht lessen wordt er aandacht. een swingende presentatie gegeven voor persoonlijke de ouders. Beeld en tekst: Helmut de Voer

Kralingergracht 15, 1483 AH De Rijp

www.reijersadvies.nl info@reijersadvies.nl

www.kindertherapiezonnesteen.nl

FIVA sieraden SALE steunt Hospice Middenbeemster - Alle liefhebbers/ welke allemaal parttime werken en sters van mooie sieraden kunnen zo kent het bedrijf een enorme op vrijdag 15 april a.s. hun hart maatschappelijke betrokkenheid, ophalen bij de speciale SALE van zowel nationaal als internationaal. FIVA Jewelry georganiseerd door Goede doelen staan bij FIVA hoog Een nalatenschap afwikkelen ? Irene Vet en Greet Jansen in Pavilin het vaandel. Daar komt meer bij kijken dan u lief is... joen â&#x20AC;&#x2DC;de Jonckheerenâ&#x20AC;&#x2122; op golfbaan Zo doet FIVA veel voor Ruby& samen met uw Vrederust in Middenbeemster. WerkRose, de stichting die notaris. zich inzet Informeer vrijblijvend. voor onderzoek naar vrouwenFIVA Jewelry is een sieradenmerk kanker, en wordt dit jaar een project Kralingergracht 15, 1483 AH De Rijp van eigen Noord-Hollandse bodem gestart voor Pink Ribbon. Postbus 10, Fietje 1483zelf ZGin De Rijp en in 1993 opgericht door Fietje Verder heeft 2008 een 671901/671384 Pieters. Van de meest bijzondere Telefoon jaar in(0299) Zuid-Afrika gewoond om materialen maakt zij samen met daar haar eigen stichting Umthi een hecht team fantastisch mooie Wobomnotaris@roem.knb.nl op te zetten. Samen met E-mail sieraden welke in seizoenscolleckansarme Zuid-Afrikaanse vrouwen Internet www.notarisroem.nl ties twee keer per jaar worden uitontwierp en vervaardigde zij daar gebracht. De sieraden zijn bij bijzondere collecties sieraden met geselecteerde verkooppunten in een Afrikaans tintje welke in de geheel Europa verkrijgbaar, in webshop van FIVA Jewelry worden Nederland onder andere bij alle verkocht. Doel van de stichting is om Bijenkorffilialen. FIVA Jewelry is deze vrouwen een kans te bieden echt een bedrijf van deze tijd! 95% voor zichzelf en hun gezin een van de werknemers is een vrouw zelfstandig en waardig bestaan op

Bamestraweg 1a 1462 VM Middenbeemster

Zuiderstraat 107 1486 ML West-Graftdijk Mobiel 06-44 32 54 76 Email info@taartentoet.nl

),9$-HZHOU\6$/( YULMHQWUHH

9RRUGH]H6$/(]LMQH[FOXVLHYHDUPEDQGHQRQWZRUSHQ ZDDUYDQGHRSEUHQJVWEHVWHPGLVYRRUKHW+RVSLFH ),9$-HZHOU\RUJDQLVHHUWLQ0LGGHQEHHPVWHUHHQ6$/( YDQGLYHUVHVLHUDGHQZDDURQGHUVDPSOHVSURWRW\SHV 8PWKL:RERPHQVLHUDGHQXLWYRRUJDDQGHFROOHFWLHV 'LWDOOHVXLWHUDDUGWHJHQYULHQGHOLMNHSULM]HQ 3HUIHFWYRRUHHQWUHQG\FDGHDXYRRU0RHGHUGDJRIHHQ YHUMDDUGDJ 0HHULQIRUPDWLHHOGHUVLQGH]HNUDQW +HWLVPRJHOLMNWHEHWDOHQYLD3,1RIiFRQWDQW

9ULMGDJDSULO WRWXXU *ROIEDDQ9UHGHUXVW 9ROJHUZHJ +50LGGHQEHHPVWHU

ZZZĂ&#x20AC;YDQO


12 APRIL 2011 | DE UITKOMST | PAGINA 15

Schiettentfoto’s welkom!

Uit deGemeente Raadzaal Graft-De Rijp

Graft-De Rijp - In 2011 verschijnt een fotoboek samengesteld uit polaroidfoto’s geschoten in de schiettent van de Rijper kermis. Samensteller Mels de Gooijer heeft al een collectie van deze foto’s bijeengebracht waarvan sommige zelfs dateren uit de jaren ‘50. Mels is druk bezig alle ingestuurde foto’s te archiveren en ze in de komende weken terug te brengen naar iedereen die er een of meer heeft ingeleverd. Voor het boek is hij nog op zoek naar foto’s die gemaakt zijn in de jaren ‘60 en ‘70. Dit hoeven niet per se polaroids te zijn want met name in de jaren ‘60 werden de schiettent foto’s met de hand afgedrukt. Een dag of wat later kon je hem dan op komen halen. Er doen zelfs verhalen de ronde over schiettenten die uitgerust waren met een Schutter : Ren e van Reijn eigen donkere kamer, maar daarover later Figuranten: R ita Hoogestijn meer. Nogmaals, de enige voorwaarde is De Rijp: 1977 dat de foto geschoten moet zijn op de kermis in de Rijp. Wordt vervolgd...

Wekelijkse rubriek waarin de lokale politieke partijen beurtelings een podium wordt geboden om hun visie te geven over actuele gebeurtenissen in onze gemeentes Graft-De Rijp en de Schermer. De inhoud ervan valt niet onder verantwoordelijkheid van de redactie van “de Uitkomst”. De lengte van tekst is strikt 300 woorden. Bij overschrijding houdt De Uitkomst zich het recht voor om het artikel niet te plaatsen. Deze week bieden wij het woord aan PvdA Graft-De Rijp. Volgende week nodigen wij CDA Schermer uit. Het is eindelijk zo ver. In de raadsvergadering van 31 maart j.l. zijn een aantal belangrijke besluiten genomen: 1 Het ontwikkelen van het Woongebied de Pauw.Er wordt een grondexploitatie opgezet gevolgd door een gefaseerde aanbesteding zodat er kan worden gebouwd. 2 Een krediet voor het voorbereiden van het Gezondheidscentrum op het Wollandje. 3 Het ontwikkelen voor een programma van eisen voor de brede school in de Pauw. 4 Het openen van een grondexploitatie “Sportgebied de Pauw”.

COLUMN

Woonachting in Grootschermer, getrouwd met Ernst en twee kinderen Nick (23 jr) en Wendy (21 jr), is gestopt met roken door middel van acupunctuur en probeert nu de overtollige kilo’s kwijt te raken bij WeightWatchers.

7UHHVHQ]R Voorjaarskriebels

“In deze krant kunt u een heleboel voorjaarskriebels lezen. Heerlijk genieten van je tuin, lekker de zomerkleren weer van zolder. Zonnebrand weer in de aanslag. Als het nou eens zo kon blijven tot november, dat zou toch zo leuk zijn! Maar de berichten zijn weer beroerder, helaas. De bedoeling is natuurlijk ook behoorlijk slanker in de zomerkleren te stappen. Maar dan mag ik er nog wel even aan trekken, de laatste weging was 0,5 erbij, zo jammer. Was het zo goed gegaan met de vakantie, en nu dat weer. Afgelopen week zijn wij nog wel uitgenodigd voor een heerlijk diner in Volendam bij een broer van Ernst, daar was niks mis mee. Ik heb wel gereden, dan is de alcohol beperkt tot twee glazen, minimaal frites gegeten. Nu maar hopen dat het meevalt, wel regelmatig weer aan het sporten geslagen. Het is toch wel een strijd hoor, dan lees ik als die motivatie-verhalen van die mensen die kiiiiilooooos afgevallen zijn. Maar goed, totaal is het nog steeds 4 kilo wat er af is,

Het college is niet over een nacht ijs gegaan.Het bureau VKZ heeft alle projecten, genoemd in het uitvoeringsprogramma “Vitaal Graft-De Rijp”, op haalbaarheid getoetst.Uit hun gedegen analyse bleek dat de coalitieplannen van de PvdA en het Verschil haalbaar waren. De positieve uitkomst van het uitgebreide financiële onderzoek gaf het college het vertrouwen om genoemde voorstellen aan de raad voor te leggen. Alle voorbereidingen voor het ontwikkelen van woningbouw in de Pauw, de brede school en het sportgebied Oosterven kunnen nu echt beginnen! Overigens er wordt hard aan gewerkt om het Gezondheidscentrum op het Wollandje en de starterswoningen aan de Aggelenstraat zo snel mogelijk te realiseren zoals u in de Uitkomst al heeft kunnen lezen. Onlangs stelde het CDA in deze rubriek dat er geen nieuwe school in Graft komt.De stichting Flore, die de Baanbreker en de Jozefschool beheert, ziet geen kans om de school in Graft open te houden door het afnemende aantal leerlingen, waardoor de kinderen naar de Pauw zouden moeten. Echter uit het leerlingenprognoseonderzoek, dat het college onlangs heeft laten houden, blijkt dat er in Graft in de toekomst, ook op lange termijn, nog minimaal 140 tot 150 leerlingen van 4-12 jaar op de Baanbreker zullen zijn. Een dergelijk aantal leerlingen, gekoppeld aan de zo belangrijke maatschappelijke functie van de school in Graft, rechtvaardigt in de ogen van de PvdA een nieuwe school.Wij zullen dan ook alles in het werk stellen om de Baanbreker voor Graft te behouden! Namens de fractie van de PvdA, Leo van Etten.

ik hoop dat er straks toch een beetje gang in komt. Ik ben nu ook druk bezig met de strijd tegen de overgang, wat een gedoe. Voordat ik in de Mieuwijdt zit zal het wel voor elkaar wezen denk ik. Maar ik geniet evengoed hoor, gelukkig niet zo zwaarmoedig aangelegd.” Wordt vervolgd... trees@de-uitkomst.nl

Verenigingsnieuws? redactie@de-uitkomst.nl

Curaçao op bezoek in de Beemster Beemster - Vice-premier en minister van verkeer, vervoer en ruimtelijke planning, Ing. Ch. Cooper van Curaçao en plaatsvervangend gevolmachtigd minister de heer H. Senior brachten met een delegatie op maandag 4 april een werkbezoek aan de Beemster. Aanleiding van het bezoek was om tot een nadere kennismaking en kennisuitwisseling te komen van werelderfgoederen tussen de Beemster en Willemstad. Omdat Willemstad lid is van Werelderfgoed.nl en de Organization of World Heritage Cities (OWHC), ontvangt burgemeester H.N.G. Brinkman de delegatie als voorzitter van deze organisaties. De delegatie uit Curaçao bezochten eerder in de ochtend ‘De grachtengordel van Amsterdam’ in Amsterdam, wat ook werelderfgoed is. In de namiddag werd een receptie gehouden in het gemeentehuis van de

Middenbeemster. Daar werd door burgemeester Brinkman het boek ‘Land uit Zee’ aan de heer Cooper aangeboden. De burgemeester kreeg het boek ‘Naturecoloure van Curaçao’ uitgereikt, wethouder Han Hefting kreeg het boek ‘Prentbriefkaarten van Curaçao’.

Beeld en tekst: Helmut de Voer


12 APRIL 2011 | DE UITKOMST | PAGINA 16

V e r s t a n d

v a n

L e k k e r

V l e e s

Delizioso! Neem gehakte biefstukjes en meng dat met zontomaatjes, basilicum en zeezout. Omwikkel de biefstuk daarna met rauwe ham. Wat u dan krijgt? Een Italiaanse biefstukrol die smaakt als de lente; zacht, vol en kruidig. U kunt zich ook de moeite besparen en onze Special kopen. Binnen 6 minuten zet u dit verrukkelijke gerecht op tafel!

,QHQYHUNRRSUHSDUDWLHRQGHUKRXG$3. 6FKDGHHQWD[DWLH1RRNDLUFRVHUYLFH AUDI A3 1.6 FSI

ZWART, NIEUW MODEL, AIRCO, AUDI CONCERT, 130.000 KM.

AUDI A4 AVANT 2.0 FSI

PROLINE BUSINESS, BLAUW MET. CC.ECC.NAV. 100.000 KM

FORD EXPLORER 4.0

LPG, VOL OPTIES, 4X4, 348.000 KM

SPECIAL

Italiaanse biefstukrol 100 gram

RECEPT VAN DE WEEK

Kalfs verse worst

1

95

4

99

4 voor

5 DEURS, ELEKTRISCH PAKKET, AIRCO, 106000KM, GROEN MET.

Wienerschnitzel met romige witlof

NISSAN PATROL 2.8 TDI

LANG, GROEN MET., VAN, AIRCO

OPEL ASTRA 1.7 CDTI

5 DEURS, ZWART MET, OPTIES, AIRCO, 123.000 KM

VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 gram Bourgondische rib

RENAULT TWINGO

1.2 16V ZILVER, STUURBEKRACHTIGING,

GRATIS

VOLKSWAGEN POLO 1.2

47KW, ZILVER MET. NIEUW MODEL, ST. BEKRACHTIGING

100 gram kipsalade Nasi met babi pangang

Corned beef

per portie

100 gram

450

099

KEURSLAGERKOOPJE

Gepaneerde schnitzels

5

50

4 voor Aanbiedingen gelden van 11 t/m 16 april 2011

HONDA CIVIC 1.4

VOLKSWAGEN TRANSPORTER T5

Benodigdheden: • 4 wienerschnitzels, • 50 g gruyèrekaas (geraspt), • 8 witlofstronkjes (gesneden), • 1 dl room, • 50 g roquefort, • 50 g roomboter, • 12 aardappelkroketjes (diepvries), • 1 citroen (in partjes), • 2 eetlepels peterselie (gehakt)

TDI 128 KW. DUBB. CAB.118.900 KM

VOLKSWAGEN GOLF 1.6 FSI 5 DRS,PACIFIC ZILVER, XENON, KLIMAATCONTROL

Bereiding: 1. Kook de witlof net niet gaar met peper en zout en giet deze af. Voeg de room en de roquefort toe en laat het even sudderen. Zet de frituur op 170 °C. 2. Bak ondertussen de schnitzels goudbruin in de uitgebruiste boter en breng ze op smaak met wat peper. 3. Frituur de kroketjes en leg ze in een schaaltje. Strooi de geraspte kaas over de kroketjes en gratineer ze nog even onder de grill. 4.Serveer de schnitzel met de citroenpartjes en wat gehakte peterselie

2003

VERKOCHT

2005

P.O.A.V.

1997

€ 2.250,-

2001

€ 3.750,-

1999

€ 7.750,-

2007

€ 10.750,-

2002

€ 3.250,-,-

2002

VERKOCHT

2004

€ 13.900,-

2003

€ 6.250,-

www.jipautomobielen.nl G.G. SCHIPPERSTRAAT 18 - DE RIJP TELEFOON: 0299 69 01 61 MOBIEL: 06 20 40 89 37

Han de Vries uw Keurslager Driemaster 7 - De Rijp tel. 0299 67 13 39 Rijperweg 54 - Middenbeemster tel. 0299 68 50 15

BP de Poel

Beeld en tekst: Ad Hodde

Graft

INKT NODIG? ALTIJD EEN ZEER UITGEBREID ASSORTIMENT CARTRIDGES BP DE POEL, GRAFTERBAAN 2, GRAFT 0299 - 67 32 63

Taart en Toet in Westgraftdijk Westgraftdijk - In de oude kern van het dorp aan de Zuiderstraat 107 is zondag 10 april het nieuwe leuke bedrijf ‘Taart en Toet’ officieel geopend. Veel nieuwsgierige kwamen met bloemen en felicitaties tussen 15.00 en 18.00 uur een kijkje nemen, maar vooral ook proeven van de heerlijke zoete en hartige lekkernijen. Alles zelf gemaakt in haar eigen werkruimte door de creatieve Saskia Stolk. Voor de paasdagen organiseert ze op 22 en 23 april een workshop in het maken van een Paastaart/cake naar eigen ontwerp. Informatie en inschrijven 06-44 32 54 76 of www.taartentoet.nl Op de foto de trotse Saskia voor haar feestelijke pandje.

WWW.BPDEPOEL.NL

Magic Circus De Rijp - Het Nederlandse stadscircus Magic Circus heeft op 6 en 7 april een voorstelling gegeven. Op het Wollandje centraal in het dorp werden shows gegeven met binnenlandse en buitenlandse artiesten. Het spektakel was met acts van slangenmeisjes, jongleurs, acrobaten en clowns. Het thema voor dit jaar gaat over een natuurwezentje Phaunus. Op de foto kaartcontrole door de Clown

Beeld en tekst: Ad Hodde


12 APRIL 2011 | DE UITKOMST | PAGINA 17

Beroemde Eilandspolderschaatstoertocht in gevaar overkoepelende ‘regeldingen’ voor de zeven ijsverenigingen die ieder verantwoordelijk is voor een deel van de route. Twee van de drie leden van het dagelijks bestuur vertrekken. Alleen Reinout Besse blijft aan. ‘Ik verhuis en kom te ver van de Eilandspolder te wonen,’ zegt Han Hiemstra. Gré Vredevoort vindt het na 26 jaar secretariaat welletjes. ‘Ik heb andere werkzaamheden aangenomen,’ zegt de verenigingsvrouw in hart en nieren.

‘Vraag een buitenstaander of ie De Rijp kent en je hoort steevast: ‘Natuurlijk, van de Eilandspoldertocht!’, zegt Han Hiemstra, voorzitter van Stichting Kring Eilandspolder. ‘Sinds de eerste tocht in 1963 hebben honderdduizenden schaatsliefhebbers de beroemde tocht gereden. Iedereen is laaiend

enthousiast door de sfeervolle 35 kilometer langs de zeven prachtige dorpen van de route.’ Maar dat kon wel eens geschiedenis worden… Dreigend gevaar Stichting Kring Eilandspolder coördineert de befaamde Eilandspolderschaatstoertocht. Zij zorgt voor de

Het werk Of het veel werk is? ‘Als voorzitter moet je vooral kunnen communiceren, omdat je contacten onderhoudt met allerlei instanties. Als het je ligt is het heel leuk werk,’ zegt Han. ‘En als secretaris doe je de postverwerking , regel je de aanmelding bij de KNSB, zorg je dat het draaiboek keurig up to date is , vraag je vergunningen aan en doe je allerlei notuleer- en regelklussen’, zegt Gré Vredevoort.

Reinout Besse vult aan: ’We zorgen voor de Public Relations, de startkaarten, de telefoonlijsten, de meldkamer, de medailles en dat soort zaken die niet door één ijsvereniging verzorgd kunnen worden.’ Officieel Burgemeester Piet Moeijes van de Schermer en Ria van Oosterom van Graft-De Rijp zijn ook erg bezorgd over een eventueel verdwijnen van de Eilandspoldertocht. Niet alleen omdat deze de enige organisatie is die de vergunningen voor de tocht - in juridische zin bij de gemeenten kán regelen, maar ook om persoonlijke redenen. Ria van Oosterom: ‘De laatste keer , in 2009 , heb ik ‘m nog gereden. In één woord: fantastisch!’ Piet Moeijes: ‘Als kleine jongen fietste ik naar dit gebied om de tocht te kunnen schaatsen. Ik moet er ook niet aan denken als dit allemaal verleden tijd zou zijn.’

Beeld en tekst: Gre Breedt

Kunst 10 Daagse Schermer - De Kunstcommissie Schermer organiseert voor de twaalfde keer een Kunsttiendaagse

in Wittenburg, het gemeentehuis van de Schermer. Een unieke locatie, waar dertien kunstenaars in diverse

disciplines hun mooiste werk exposeren. Op zaterdag 9 April werd de opening verricht door wethouder van Kunst en Cultuur Jack Stroomer. De openingstijden zijn op maandag t/m zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur. De toegang is gratis.

De exposerende kunstenaars zijn; Lida Baas, Judith Bloedjes, Els van Diemen, Cobi Dierikx, Ria Hotting, Ping An Brouwers, Tusa Koch, Els Kramer, Ciciel Krikhaar, Abert Rollich, Gerda Schoehuis, Vinken Glasdesign en Marinus Klap.

Gezocht Allen hopen dat er twee betrokken mensen opstaan die de werkzaamheden van voorzitter en secretaris over willen nemen. ‘Het werk valt mee. Er zijn pieken, maar ook rustige momenten,’zeggen Han en Gré. We leggen geïnteresseerden eerlijk uit wat het werk precies inhoudt. In ieder geval geeft het enorm veel voldoening. Het contact met alle ijsverenigingen, de twee gemeenten en betrokken instanties is prima, dus het is heel prettig werken.’ Meer informatie: www.deeilandspoldertocht.nl. Reageren: info@deeilandspoldertocht.nl Telefonisch: Han Hiemstra: 072-5121165 of 06 5321 4865 / Reinout Besse: 06 5379 9449

Westbeemster - Bij de Lourdesschool was er de activiteit NATUUR 3, van het Brede School Beemster project op donderdag 7 april. Er werd langs de sloot bij de school van allerlei diertjes en insecten uit het water gevist, zoals waterkevertjes, torretjes, bloedzuigers en waterjuffertjes. Het was een hele bedrijvigheid zo langs het water, prachtig weer om dit zo te gaan doen met de jeugd, gelukkig voor de docent Douwe Tadema, viel er niemand in het water. Er waren kinderen van de vier scholen bijeen, vier van de Blauwe Morgenster, Babet Almer (9 jr), Belen Huisman (8 jr), Stefano Hagens (10 jr) en Wessel Duin (9 jr). Twee van de Bonte Klaver, Max Breebaart (9 jr) en Robin Scholten (9 jr). Twee van de bloeiende Perelaar, David Konijn (10 jr) en Pieter Middelburg (10 jr). Vijf van de Lourdesschool, Daan Butter (9 jr), Clemens Oudshoorn (7 jr), Teun Poel (9 jr), Jorrit Huitema (9 jr) en Femke Butter (8 jr).

Natuur 3 bij de Lourdesschool

Beeld en tekst: Gre Breedt

Website voor de EHBO Schermer Schermer - De EHBO Schermer gaat met zijn tijd mee. Tijdens een ledenvergadering van de vereniging werd de site, gemaakt door Ton van Engen bestuurslid, met een druk op de knop in werking gesteld door Cilia Ruiter. Zij is sinds 25 februari 1987 lid is van de vereniging en hiermee als het langste lid van de EHBO Schermer. De vereniging bestaat uit veertig gemotiveerde leden en is zeer actief. De site is te vinden op; www.EHBOSchermer.nl Op de foto het bestuur vlnr; Siem Schavemaker, Willem Gerritsen Niet in het bestuur, maar wel langste lid; Cilia Ruiter Bestuur; Ton van Engen, Ingrid Ehlebracht en Betty Meijer

Beeld en tekst: Helmut de Voer


12 APRIL 2011 | DE UITKOMST | PAGINA 18

E X P O S I T I E S

T O N E E L

C A B A R E T

A G E N D A

kalender

C O N C E R T

Het Plein presenteert een EXTRA VOORSTELLING:

Erik van Muiswinkel & Omnibuzz

Cabaretier Erik van Muiswinkel & Omnibuzz Datum: vrijdag 29 april a.s. 20.00 uur Lokatie: Kerk van West-Graftdijk Graftdijkplein 3 Toegang: € 15,- / Donateurs van het Plein € 12,50 Westgraftdijk - Cabaretier Erik van Muiswinkel speelde in 2008 het theaterprogramma Welkom In Mijn Hoofd met de band OMNIBUZZ. Dat is wederzijds zo goed bevallen, dat er een nieuw programma in de maak is, waarvan de première staat gepland voor 4 november a.s. Ter voorbereiding daarvan speelt het gezelschap een aantal try-outs. De eerste is op 29 april bij Het Plein in de kerk van West Graftdijk. Van Muiswinkel zal die dag in elk geval nieuw materiaal op-

Unieke film over bijzonder klooster in de Alpen De Rijp - ROEACH, ‘trefpunt voor cultuur, kerk en samenleving’ en ‘HET FILMHUIS’ van de Groene Zwaan vertonen de film INTO GREAT SILENCE. Een film over het leven in La Grande Chartreuse, het klooster van de legendarische kartuizerorde in de Franse Alpen. De kartuizerorde is de strengste kloosterorde binnen de rooms-katholieke kerk en de meest authentieke. In duizend jaar tijd is de orde nooit veranderd. De monniken leven aan de hand van eeuwenoude regels en rituelen. Dat de maker van de film, Philip Gröning, toestemming kreeg dit klooster als buitenstaander en als filmer te betreden mag als een groot wonder worden beschouwd. Vóór INTO GREAT SILENCE is er in La Grande Chartreuse nooit gefilmd! De film wordt ingeleid door pastor Herman Bommer.

het publiek loslaten, maar er zullen ook succesnummers uit het eerdere programma gespeeld worden. Of ‘Anton Geesink’ en ‘Harry van Raaij’ of een van zijn andere typetjes ook nog langskomen is niet waarschijnlijk, maar Van Muiswinkel sluit het niet uit. Iedereen die getuige wil zijn van deze allereerste inspeelvoorstelling doet er goed aan zo snel mogelijk te reserveren. Via de website: www.hetplein.info of telefoon: 075 641 1622.

INTO GREAT SILENCE is een typische onthaastingsfilm, die maar liefst 158 minuten duurt en dus na middernacht is afgelopen. Na afloop is er een collecte gehouden ter bestrijding van de kosten. Vrijdag 15 april om 21.30 uur in “De Groene Zwaan” Rechtestraat 12, De Rijp

AGENDA PALMZONDAG viering voor kinderen Zondag 17 april is er een feestelijke oecumenische Palmpasenviering in de Grote kerk in De Rijp. Het thema is ‘Waar wordt je blij van?’ Het eerste deel van de viering is gericht op de kinderen. Daarna kunnen jullie een optocht maken door het dorp met echte ezels. En je kan tekenen of knutselen. De viering begint om 10.00 uur. Het koor Freedom werkt mee aan de viering. Voorgangers zijn pastor Herman Bommer en ds Menso Rappoldt. Nemen jullie mooie palmpasenstokken mee? Zaterdag 23 april, aanvang 20.30 uur, De Nieuwe Liefde Da Costakade 102 Amsterdam, entree 17,50 euro, kaartverkoop via www.bergenkunst.nl. ‘Dode vaders, lieve zonen’ in nieuwe centrum Huub Oosterhuis Zaterdag 23 april staat schrijver en dichter Sjoerd Kuyper in De Nieuwe Liefde, het nieuwe podium voor poëzie, muziek en theater, een initiatief van Huub Oosterhuis. Samen met Hans Langeree (acteur), Victor Posch (piano,sax), Jasper Teule (contrabas) en Giancarlo Romita (drums) brengen zij de autobiografische muziektheaterproductie Dode vaders, lieve zonen. Vijf mannen zijn op pad naar de middelbare leeftijd en doen onderweg een café aan. Daar praten ze aandachtig. En wat blijkt? Hun vaders zijn kort na elkaar overleden. De koffie maakt plaats voor wijn en jenever. Ze praten niet zozeer over het leven van de vaders, maar over hun eigen leven na de dood van hun vader. Over de pijn, de hilariteit, de woede, de vrede, de vragen, de antwoorden die niet meer komen, de berusting, de mooie herinneringen, de liefde. ‘.. de voorstelling ‘Dode vaders, lieve zonen’ maakt diep gelukkig. Het is immers een ontroerend en troostend juweel van informeel gepresenteerde teksten, muziek en theater.’ Hans Visser - Noordhollands Dagblad.

Larissa Abtova in bibliotheek Graft-De Rijp De Rijp - Van 26 maart tot 8 mei is er tijdens de openingstijden van de bibliotheekvestiging in Graft – De Rijp, een expositie te bekijken van de uit Riga (voormalige Sovjet Unie) afkomstige Larissa Abtova. De schilderijen van Abtova hebben een ontspannen vakantiesfeer. Al maken de schilderijen in de bibliotheek niet deel uit dezelfde serie, zon, zee en strand zijn de terugkomende elementen. Ze gebruikt warme, felle, tropische kleuren die een comfortabele en gezellige sfeer overbrengen. Naast schilderijen zijn er ook portretten te bezichtigen. Deze zijn tevens ook na te bestellen in olieverf, potlood of acryl. De bibliotheek in Graft- De Rijp is gevestigd in de Rechtenstraat 148 in De Rijp. Openingstijden zijn; maandag, dinsdag en woensdag van 13.30 17.00 uur, vrijdag van 13.30 - 20.00 uur en zaterdag van 10.00 - 13.00 uur.

Uilenbraakballen pluizen in Fort Edam Zondag 17 april is er weer een leuke ivn-activiteit voor kinderen vanaf 7 jaar georganiseerd door IVN-Waterland. Deze keer staan de uilen centraal en gaan we braakballen pluizen. Aanvang: 10.30 uur in Fort Edam, Oorgat 10, 1135 CR Edam. Kosten: € 1 per kind. Aanmelden is noodzakelijk. Dit kun je doen via de website www.ivn.nl/waterland. Voor meer informatie Yvonne de Jong tel. 0299-603039 Ontdek vogelparadijs Zeevang! Zondag 17 april is het weer tijd voor de jaarlijkse fietstocht door de zeer vogelrijke Zeevang, georganiseerd door IVN-Waterland. De fietstocht start om 9.30 uur vanaf het cultureel activiteitencentrum “de Singel” aan de Burg. Versteeghsingel in Edam. Kosten: ivn-leden en donateurs gratis, niet ivn-leden € 2,00, kinderen € 1,- Voor meer info en aanmelden: Nel en Thames Tol, tel. 0299 36 56 45 of www.ivn.nl/waterland.

V R I J E T I J D S B E S T E D I N G

E N

C R E A T I E F

B E Z I G

Z I J N

Workshops & TAARTENPROEFMIDDAG

NATUUR WANDELING

Taartenproefmiddag 23 april - 13.30 of 15.30 uur (vermelden bij reservering) Kosten: € 9.- p.p. Buffet van nieuwe taarten en High Tea-hapjes incl. onbeperkt thee in Joséphines huiskamer. Biologisch en met natuurlijke zoetmiddelen. Reserveren en info: 0299 432156. www.theetuinjosephine.nl

Wandeling van Zuidoostbeemster naar Ilpendam en Ilperveld 16 april - 11.00 uur - 15.30 uur. Afstand: 8 km. Kosten; € 16,-. Incl. begeleiding, twee koffie/ thee met iets lekkers en een vegetarisch lunchpakket. Meer info: 0299 43 21 56. www.theetuinjosephine.nl


12 APRIL 2011 | DE UITKOMST | PAGINA 19

COLUMN

EEN LEUKE HONDENBAAN...

Circus op school

HERMAN PESTMAN IS GEDRAGSTHERAPEUT EN INSTRUCTEUR BIJ MARTIN GAUS HONDENSCHOOL JOTTEM!

Een leuke hondenbaan… Pinchers en moorkoppen De Brasserie ligt direct aan het oude stadsplein. Ik wurm mij door het winkelende publiek naar de ingang. Mijn binnenkomst blijft niet onopgemerkt. “Hee Peet, je Martin Gaus is er,” klinkt het vanaf een barkruk. Gegrinnik alom, hoofden draaien zich nieuwsgierig om. Ik besluit niets gehoord te hebben en loop door naar de bar. “Ik zal mijn vrouw even roepen,” zegt eigenaar Peter terwijl zijn handen stevig de bierpomp omklemmen. De boodschap is duidelijk. Hij gaat zich hier tussen zijn stamgasten - absoluut niet mee bemoeien. Inmiddels komt een kleine zwarte pincher aangelopen die gelijk een hap uit mijn rechterenkel probeert te nemen. Maar daar mijn ‘pincher-proof’ leren laars aantreft. Hij kijkt beteuterd omhoog, ik triomfantelijk naar beneden. Met mevrouw ga ik aan een rustig tafeltje zitten. Ze vertelt dat haar hond al jarenlang blaft naar het winkelende publiek op straat en naar onbekende bezoekers van de brasserie. Ze vindt het vervelend en klantonvriendelijk. Ik ben het direct en geheel met haar eens. Ondertussen klinkt overal het gekef van de pincher. Begeleid door gelach van de stamgasten en halfbakken ‘commando’s’ (‘Houd je kop Roi!’) van eigenaar Peter. De moed zinkt me steeds meer in de laarzen. Alle ingrediënten voor een kansloze missie zijn optimaal aanwezig. Ongeschikt ras voor deze plek, teveel baasjes en al veel te veel winnaarervaringen bij de hond. Deze hond moet hier gewoon zo weinig mogelijk rondlopen. Dit vertel ik mevrouw en zij is het hiermee eens. “Heeft u wellicht kinderen, familie of vrienden waar hij een paar dagen per week overdag kan zijn? En dan de andere dagen naar een honden dagcrèche en ’s avonds gezellig bij u thuis?” vraag ik. Ze vindt het een prima idee en roept dat ook richting de bar. Haar man wil reageren maar een stamgast is hem voor. “Een honden dagcrèche? Dat heb je met je kinderen toch ook niet gedaan?” Hij lacht zelf het hardst en kijkt verwachtingsvol om zich heen. Er klinkt instemmend gegrinnik van de andere barkrukken. Haar man haalt zijn schouders op en zwijgt. Nu bekennen dat hij het ook best een goed idee vindt is onmogelijk. Zijn positie achter de bar staat op het spel. “Misschien moet u het er vanavond samen thuis nog maar eens rustig over hebben,” zeg ik. Ze knikt. Wanneer ik terug loop langs de bar, klampt een stamgast me aan. “Ik heb wel een oplossing. Toen ie laatst zo te keer ging, heb ik ‘m in de gebaksvitrine gezet tussen de ronddraaiende moorkoppen. Je had ‘m moeten zien. Hij hield z’n bek direct dicht.” Nu is het mijn beurt om mijn schouders op te halen. Pinchers en moorkoppen, gewoon geen goede combinatie. WWW.HONDENSCHOOL-JOTTEM.NL

De Rijp - De kleuters van groep 3 hadden de speelzaal van de St. Jozefschool afgelopen woensdag 6 april veranderd in een circus piste. Samen met de juf hadden ze verschillende acts ingestudeerd,

zoals acrobaten, jongleurs, clowns, goochelaars, en sterke mannen. Rondom de piste zaten de trotse ouders, opa’s en oma’s hun aan te moedigen. Tekst en beeld: Ad Hodde

Eeuwig Leven Alkmaar – Heerhugowaard - En dan was het eindelijk zover, na maanden van iedere maandagavond om half acht tot kwart over tien repeteren. In de Aletta Jacobs zaal van het MCA was het voor sommige, onder de spelers, best wel eens zwaar. Alle ruim honderd spelers, behalve de kinderen zijn werkzaam in de palliatieve zorg, wat best een zwaar beroep genoemd mag worden. Dit alles was niet te merken tijdens de uitvoering van de Musical Eeuwig Leven die werd uitgevoerd in de Waerdse Tempel in Heerhugowaard op dinsdag 29, woensdag 30, donderdag 31 maart. Op vrijdag 1 en

zaterdag 2 april. Alle voorstellingen waren uitverkocht. Het ontwapende verhaal over de oude Jacob die ongeneselijk ziek is wordt op een ontroerende wijze neergezet door Richard Halewijn uit Driehuizen. Anna zijn jeugdliefde wordt gespeeld door Ineke Reijne uit de Starnmeer, zij weet met haar prachtige stem en haar professionele spel het publiek helemaal voor zich te winnen. Dit verhaal dat terug gaat naar 1945 toen Jacob nog in Wognum woonde, verliefd was op Anna en droomde van Amerika. Jacob besluit Anna achter te laten en te emigreren naar New York. Daar bouwt hij een imperium van

gokpaleizen op. Echter de gedachte aan Anna laat hem nooit los. Hij keert terug naar Wognum en ziet nog één keer zijn Anna.

Deze musical werd geschreven door Rudi Oranje in opdracht van het Netwerk Palliatieve zorg Noord Kennermeland.

Tekst en beeld: Gre Breedt


in de regio

12 APRIL 2011 | DE UITKOMST | PAGINA 20

Mijse sporthal zaalvoetbaltoernooi 2011 Sportvrienden en - vriendinnen, Daar zijn we weer! Stichting Mijse Sporthal organiseert vanaf dinsdag 26 april tot en met vrijdag 27 mei het 28e Mijse Sporthal Zaalvoetbal Toernooi. De kruisfinales van het toernooi worden gespeeld op woensdag 25 mei en donderdag 26 mei. Op vrijdag 27 mei worden de finales van alle categorieën gespeeld.

Volharding negentig jaar Schermerhorn - De Gymvereniging van Schermerhorn en Grootschermer bestaat dit jaar negentig jaar. Dit wordt gevierd met gebak op 18 april tijdens de jaarvergadering. Het gaat goed met de gymvereniging, er zijn nog steeds veel mensen die zich inzetten voor deze vereniging. Langste lid Mevrouw Fia Willemse is het langste lid, zelf zei zij “Al heel erg lang lid, vanaf september 1974.” Toch wel zevenendertig jaar, dat is toch een hele tijd. Mevrouw Fia Willemse weet hierdoor heel veel van de vereniging, zodoende heb ik haar het een en ander gevraagd over de vereniging. Bent u in deze periode ook bestuurslid is geweest? “Nee, maar ik heb ongeveer drieëntwintig jaar de ledenadministratie gedaan, daardoor ben ik erelid geworden van de vereniging.”

De inschrijving sluit vrijdag 15 april. Kijk op www.mijse.nl voor info en het inschrijfformulier. Het inschrijfgeld bedraagt 35 euro per team. Dit bedrag moet worden voldaan voor aanvang van de eerste wedstrijd die de ploeg speelt. Er kan worden afgerekend aan de bar in de kantine van Sporthal de Mijse

Wie hebben zich altijd veel ingezet voor de vereniging? “Jo Oud (75 jr) is ongeveer 40 jaar gymlerares geweest, Susan Jonk heeft ook veel les gegeven.’

Inschrijven kan in één van de 4 categorieën, te weten; Dames, Heren senioren, Heren recreanten (doorgaans geen officiële futsalteams) en Mixed (minimaal twee dames in het veld).

Wie is het oudste lid? “Mevrouw Tiny Jonk, haar juiste leeftijd weet ik niet.”

Een wedstrijd duurt 2 x 20 minuten.

Hoe gaat het met de vereniging? “Het gaat heel erg goed, het ledenaantal is goed. Er kunnen natuurlijk altijd leden bij. Er zijn voldoende bestuursleden, het is alleen moeilijk leidsters/gymleraressen te vinden. Wie zijn op het moment de leidsters? Hanny Oly, Maaike Cohen en Anouk. Welke soorten gym worden er gegeven? “Streetdance voor kinderen, kindergym en voor volwassenen Bodyshape” Zijn er ook nog andere activiteiten? “Ja de Ontbijtkoekactie, Pietengym |en Sokkenbal.” Weet u nog een leuk verhaal van vroeger? “Ik weet nog van een heel bijzonder optreden in. 1975, toen mochten wij optreden met zes vrouwen in het concertgebouw in Haarlem. Dit was voor het 40-jarig bestaan van de Plattelandsvrouwen. Wij deden vroeger wel meer optredens ook in Café ’s Landswelvaren.” Heeft u nog nieuws? “Binnenkort krijgt de vereniging een eigen website!” Het is duidelijk een vereniging die met zijn tijd meegaat, met een jong bestuur gaan zij met z’n allen op naar de 100.

Beeld en tekst: Helmut de Voer

Beemster F2 voetbal kampioen Middenbeemster - Het was een sidderende wedstrijd die gespeeld werd op zaterdag 9 april. Beemster F2 tegen SC Hercules Zaandam F2 waarvan de uitslag 1 – 0 is geworden, in het voordeel van de Beemster F2. De jongens van de F2 hadden dan ook op zaterdag 18 september aan dhr. Baltus, van het klussenbedrijf uit Purmerend belooft toen zij de nieuwe tenues kregen dat zij daar kampioen mee zouden worden en wat dan ook nu is uitgekomen, wat een fantastische ploeg is het zo bij elkaar. De leider Johan Hopman is er dan ook zeer gelukkig mee, de spelers zijn: Remy(keeper), Belen, Sem, Sander, Tom, Jamie, Daan, Wouter en Daan Baltus.


12 APRIL 2011 | DE UITKOMST | PAGINA 21

Open Dag Viscollege “De Hengelaar” belooft een topper te worden

BRIGDECLUB DE RIJP Uitslag d.d. 4 april 2011 A-lijn 1 Martin Roelofsen & Hans Spekken 2 Hans Outmaijer & Cees Tromp 3 Margriet Blom & Gerie Nat

59,58 % 57,92 % 57,5 %

B-lijn 1 Zeger Everaars & Pieter de Vries 2 Tini Everaars & Truus Nibbering 3 Willemien van Brakel & John Wiss

63,54 % 54,17 % 53,75 %

C-lijn 1 Hannie Sas & Elvira Wallart 2 Ria van Ravensberg & Bertha van der Steen 3 Frits de Bruin & Hanneke Singels

60 % 55,83 % 55 %

Uitslag middagbridge Uitslag d.d. 6 april 2011 A-Lijn 1. Martin Phaff – Cees Tromp 2. Gerda Schoonderbeek – Anita Löwenhardt 3. Daniela Outmaijer – Martin Taam B-Lijn 1. Tannie Brouwer – Cor Hogendoorn 2. Els van den Berg – Jan Hondema 3. Sjoukje en Bertus Westra

Op zaterdag 28 mei 2011 organiseert Viscollege “De Hengelaar” uit Graft-De Rijp in het kader van Nationale Hengeldag en het 100 jarig jubileum een Open Dag voor zowel leden als niet-leden. We beginnen deze interessante dag om 10.00 uur met een Koppelwedstrijd voor jong en oud aan de Zuiddijk bij het voetbalveld van SV “De Rijp. Na de Koppelwedstrijd begint om 11.00 uur in het Rijperhuis, Sloep 1, 1483 HA De Rijp, de manifestatie die als thema heeft: “100 jaar Viscollege “De Hengelaar”. Diverse specialisten op snoek-, karper-, witvis-, baars-, vliegvis- en kunstaasgebied geven uitleg over hun favoriete manier van vissen. Jan Eggers zal verschillende keren een diapresentatie houden over hoe er vroeger op snoek gevist werd en hoe nu. Ook zal hij zowel heel oud als zeer modern snoekmateriaal laten zien en men mag vragen wat men wil over het vissen op roofvis. Buiten staan diverse stands met boten en ook de controleboot van de federatie die door de BOA’s, Bijzondere Opsporings Ambtenaren, gebruikt wordt. De SNB, Snoekstudiegroep Nederland-Belgie heeft een stand waar continu interessante dvd’s op snoekgebied vertoond worden. Good old Cees van Straaten toont hoe je vangende pluggen en ander kunstaas zelf kunt maken. Ook de jeugd wordt niet vergeten en er is veel informatiemateriaal van Sportvisserij Nederland op een eigen jeugdtafel. Net als tijdens de jaarlijkse SNB Manifestatie is er een tafel waarop men zijn tweedehands hengelsportmateriaal, voorzien van een label met prijs en naam, kan inleveren. Deze stand is altijd zeer populair bij kopers en verkopers! Natuurlijk kan men ook de inwendige mens met een hapje en drankje vullen en vindt de prijsuitreiking van de Koppelwedstrijd op het podium plaats. Kortom, het wordt een zeer interessante en gezellige Open Dag en het jubilerende viscollege hoopt veel leden en ook niet-leden te begroeten. Voor nog meer informatie kan men contact opnemen met: Jan Kaptein 0299 673462 / 0647890727 of jan1. kaptein@ziggo.nl www.viscollegedehengelaar.nl Op de foto: Jan Kaptein, Dries de jong, Ronald Koek, Piet van Marle, Dirk Prins en Gerard de Boer en Jos Taam

Jaarlijks 400.000 vel rapen en nieten

32 jaar ‘voetbalboekies’ Elke maandagavond zitten ze in opperbeste stemming aan de lange tafel in de kantine van SV De Rijp bij elkaar. Elf trouwe rapers en nieters. Vijf honderd boekjes, met daarin alle wedstrijden, verslagen en bestuursmededelingen, verspreid over 20 pagina’s, gaan door hun handen. Al 32 jaar, 40 edities per jaargang, dus 1280 voetbalboekies in totaal van elk 10.000 vel. En dat

Beeld en tekst: Wil Spanjer

sinds 1979. Een enorme papierberg. Het duizelt je als je daar over nadenkt. Piet Slooten was indertijd met Hans Oudejans en Antoon de Boer de oprichters. Piet: ‘Vroeger was er De Dorpsgaander die eens per maand met nieuws van de sportverenigingen uitkwam. Maar voor voetbal is dat niks. Dat moet wekelijks. Toen zijn we een eigen voetbalboekie gaan maken.’

Piet verzamelt sinds die tijd de kopij, plakt en knipt zondagavond wat binnenkomt tot 20 pagina’s tekst en beeld, draait samen met Ed Looman maandagmorgen de 10.000 kopieën die ’s avonds geraapt en geniet worden en door 22 verspreiders bij de leden thuis gebracht worden. Koploper daarvan is Dirk Prins, die met Klaas en Agnes Oudejans vanaf het begin de voetbalbladen keurig in de brievenbussen doet. Als vanzelfsprekend. Net als Nico Tromp, Jan Tegel en Bram Spanjer die al 25 jaar en Cees Zonneveld 9 jaar op dezelfde plaats aan tafel hun raapen nietaandeel leveren. Slechts één keer kwam het voetbalblad niet uit. Piet: ‘Toen hadden we zo’n strenge winter dat alle wedstrijden afgelast waren. Maar dat is al een mooie tijd terug.’

60,94% 53,13% 52,08% 59,782% 59,72% 54,17%

SV De Rijp gaat internationaal Ook dit jaar gaat SV De Rijp naar een internationaal toernooi in het buitenland met de B1, B2, en C1. Onze keuze is gevallen op de Sirene Cup in België. Het toernooi zal in Oostende worden gehouden en wij overnachten in een jeugdherberg in Middelkerke. Het toernooi zal plaatsvinden tijdens het Paasweekeinde. We zullen vrijdagmiddag 22 april om 16:30 uur vertrekken met een bus en komen zondagavond 24 april 2011 weer terug in De Rijp. Als begeleiding zullen trainers, leiders en enkele ouders meegaan. De organisatie van deze reis wordt verzorgd door de Stichting EuroSportring, die sinds 1960 sportreizen organiseert en dus kan bogen op een langdurige ervaring. Info kunt u vinden op www.euro-sportring.nl. Dit grote toernooi met een breed, internationaal deelnemersveld scoort altijd goed bij de deelnemers. Naast de competitie worden allerlei activiteiten op en rond het sportpark georganiseerd. Het wordt een ontzettend leuk weekend met teams uit België, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Nederland, Zwitserland, Schotland en Engeland. Een unieke ervaring! Programma Vrijdagavond kunnen wij de andere teams ontmoeten tijdens een gezellige avond in het clubhuis waar we onder het genot van een hapje, een drankje en muziek kunnen bijkomen van de reis. Op zaterdag wordt er gevoetbald en ook ’s avonds is er op en rond het voetbalveld genoeg te beleven. Er staat een teamleidersontvangst op het programma en voor de deelnemers wordt een feestavond georganiseerd in het clubhuis, maar voor de oudere spelers is het natuurlijk ook mogelijk om het uitgaansleven van Oostende te verkennen. Voor de jongere spelers is er een Penalty Cup Competitie. Op zondag betreden de teams opnieuw het veld voor de resterende voorronde-wedstrijden, de klassementswedstrijden en de finales. Na elke finale is er een prijsuitreiking. Aan het eind van de zondagmiddag rijden wij weer naar De Rijp. Dit prachtige voetbalweekend wordt mede mogelijk gemaakt door onze sponsors: Montage afwerkingsbedrijf Michel Ladee, Autobedrijf Leo Borst, Bar lunchroom De Walvis, Piet Stoop assurantiën, Sporthal de Oosterven, Sjouwerman Operations bv, Sporting De Rijp, De Graaf afvalbeheer en de Uitkomst Organisatie: Martin Effting, Peter Koster, Jeroen Bos en Jeroen Hillebrink Info: Jeroen Hillebrink, e-mail: jeroen@hillebrink.nl, tel. 0299-672181


12 APRIL 2011 | DE UITKOMST | PAGINA 22

HEERLIJKWONEN...

Onze vakmensen zorgen ervoor!

,

> Diverse [mooie] projecten van Edwin de Vries Middenbeemster â&#x20AC;&#x201C; Vijf jaar geleden is Edwin de Vries zelfstandig ondernemer geworden. Nadat hij vijftien jaar bij een werkgever had gewerkt heeft hij de stap genomen om voor zich zelf te gaan beginnen. Hij is elektricien in hart en nieren. Als kleine jongen, liep hij al langs de deuren als het grof vuil ophaaldag was, om TVâ&#x20AC;&#x2122;s, radioâ&#x20AC;&#x2122;s en allerlei andere elektrische apparaten op te halen en te repareren. Zijn eerste soldeerbout kreeg hij van een leraar, die er erg veel plezier in de enthousiaste leerling had. Wat voor werk doe je? â&#x20AC;&#x153;Elektra werk, reparatie, installeren, databekabeling, groepenkasten vervangen/aanleggen, verlichting binnen en buiten, elektra aanleg in bedrijfspanden. Daarnaast heb ik ook reparaties van wasmachines, drogers, koelkasten en soms lever ik ook nieuwe machines. Er zijn niet zoveel bedrijven die gespecialiseerd zijn in witgoed, een groot voordeel is dat ik geen voorrijkosten reken. Bedrijfsmachines is voor mij ook geen probleem.â&#x20AC;?

ook wel leuk. Aan de Wormerweg heb ik ook nog een hele boerderij gedaan. Elke dag heeft weer een andere uitdaging.â&#x20AC;?

Wat vond je zelf een mooi project? â&#x20AC;&#x153;Twee jaar geleden heb ik de drie oude panden van Borst in de Rechtestraat helemaal mogen voorzien van elektra. Er zijn heel veel mooie projecten, aankomende week ga ik naar een bekende Nederlander in Amsterdam, dat is

Wat vind je het leukste van je vak? â&#x20AC;&#x153;De afwisseling, in de bouw is het ook weer leuk met de bouwvakkers maar bij de particulieren kom ik ook graag. Door mijn werk kom ik overal, dat is fantastisch. De communicatie met de mensen is heel belangrijk, dat maakt het vak extra aantrekkelijk.

N A T

an Meer d r 65 jaa ur vise uw ad wen! in bou

www.natenzn.nl info@natenzn.nl

BOUWBEDRIJF J. NAT & ZN. b.v.

Woningbouw Villabouw Stolpboerderijen Onderhoudswerkzaamheden Verbouw Renovatie Restauratie Utiliteitsbouw Projectontwikkeling Duurzaam bouwen Vraag vrijblijvend een offerte!

Bouwbedrijf J. Nat & zn. b.v.

Oterlekerweg 2d, 1841 GP Stompetoren, tel. 072 - 5039248

Rioolslib wordt energie Vanaf 1 januari 2012 brengt Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gedroogd rioolslib naar het energie- en afvalnutsbedrijf HVC in Alkmaar. Daar wordt het slib omgezet in elektriciteit. De duurzame toepassing, minder transportkosten en aansluiting bij de gemeentes in de regio zijn voor het hoogheemraadschap redenen om voor de samenwerking met HVC te kiezen. Op dit moment gaat het gedroogde slib nog naar de ENCI in Maastricht waar het slib wordt gebruikt in de cementindustrie. Onderdeel van de samenwerking met de huisvuilcentrale in Alkmaar is dat het hoogheemraadschap aandeelhouder wordt van de HVC.

Dit vond ik ook de belangrijkste reden om voor mezelf te gaan. Ik werk heel prettig samen met diverse aannemers, o.a. met Ronald van der Ploeg.â&#x20AC;? Wat is naast je werk je grootste hobby? â&#x20AC;&#x153;Dat is zeker mijn â&#x20AC;&#x2DC;Drive-in show Edwin de Vriesâ&#x20AC;&#x2122;, dat doe ik ook al jaren. Niet zoveel meer omdat ik het erg druk heb. Maar af en toe vind ik het heerlijk om te doen.â&#x20AC;?

Voor professionele reparatie en installatie van al uw elektrawerk en witgoed-apparatuur

Edwin de Vries Elektra & Witgoed service

Edwin de Vries - De Eenhoorn 62 - 1462 ER Middenbeemster Tel. 0299 684346 - Mobiel: 06 51838782 - edwindevries72@hotmail.com

Timmerbedrijf K. Drok

1,(8:(&2//(&7,(

Verbouwingen en onderhoudswerk Keukeninstallatie Haringbuis 131 1483 CS De Rijp Tel. (0299) 674214 Fax (0299) 673963

-DQHQ&DUODGH%RHU +REUHGHUZHJ KRHN0LGGHQZHJ

/-0LGGHQEHHPVWHU

2SHQZRHWP]DWWRW ZZZEHHPVWHUVOLYLQJQO

WWW.DE-UITKOMST.NL


12 APRIL 2011 | DE UITKOMST | PAGINA 23

...HEERLIJKWONEN Rioolproblemen?

Regio Graft-De Rijp - Alkmaar - Purmerend - Zaandam

BEL! 06 23 60 05 31 Geen voorrijkosten!

Keuze uit diverse soorten vloer- en wandtegels en natuursteen

Rioolontstoppen, keukenafvoer, wc ontstoppen, hemelwater afvoer, gootsteen verstopt, wasbak ontstoppen, Rioolservice, toilet ontstoppen, wasmachine afvoer, douche afvoer, camera inspectie/beeldopname.

Wij werken graag met diverse topmerken, zoals: * TAGINA * MIRAFLOOR * APARICI * PERONDA * ZIRCONIO * ROCA

Rioolservice Palsma

Ook voor de doe-het-zelver

G.G. Schipperstraat 3, De Rijp, KvK Alkmaar 37 060 163 www.rioolservicepalsma.nl (zie ook: www.ppalsma.nl) E-mail: info@ppalsma.nl.

Showroom geopend: West 11, di. t/m vrij. 10.00 - 17.30 uur 1633 JA Avenhorn za. 10.00 - 16.00 uur Tel. (0229) 54 35 14 Koopavond:

Ook voor vervanging van uw riolering!

vrijdag

Ruimer wonen? Verhuis niet! Neem een Ruiter dakkapel.

Bel voor meer informatie 088 432 1000 | www.ruiterdakkapellen.nl Alle merken in iedere showroom.

De grootste door heel Nederland.

Showroom Heerhugowaard

Industriestraat 12

Maandag t/m vrijdag van 10.00 uur tot 17.00 uur | Donderdag koopavond 17.00 uur tot 20.00 uur | Zaterdag van 10.00 uur tot 15.00 uur

Voor uw totale schoonmaak, onderhoud, gevelreiniging, glasbewassing en tapijtreiniging

Dagelijks schoonmaken van kantoren, scholen, fabrieken enz. Tel: 0299 39 74 97 - Mob: 06 25 26 60 95 De Volger - G. G. Schipperstraat 12

W W W . R A N K O . N L

EORN EORN

%ORN6WXFDGRRUVEHGULMI 9DQWUDGLWLRQHHOWRWPRGHUQ 9RRUDOXZELQQHQHQEXLWHQZHUN

:::%/2.678&1/_'(5,-3_7(/_)$;

[b[Yjhed_Yi¡i[hl_Y[i¡[b[ajhej[Y^d_[a

DcoZ]j^hhi^_a^hYVclZakZgVcYZgY!dcoZhZgk^XZZc`lVa^iZ^ioZ`Zgc^Zi 7ZodZ`dcoZl^c`ZaVVcYZGj^_iZghhigVVi(,^cJghZbkddgYZkZg`ddekVcl^i\dZY!VjY^d!k^YZd!kZga^X]i^c\ ZcbdW^ZaZiZaZ[dc^ZĂ&#x2022;bVVcYV\i$boViZgYV\\ZdeZcYĂ&#x2022;kddgdeZc^c\hi^_YZcZc^c[dgbVi^Z/ %,'*%'&())

19.00 - 21.00 uur

Thuiskomen met adellijke diva Gardenia Aristocratisch, stijlvol en dankzij de prachtige en heerlijk geurende bloemen als geen ander in staat om je huis te transformeren tot een echt thuis. De Gardenia is de absolute diva onder de woonplanten. Maar het blijft niet bij schoonheid alleen: de plant is zeer geschikt om samen met jou een gevoel van huiselijkheid en veiligheid te creÍren. De Gardenia is dus de perfecte kandidaat voor de Woonplant van de maand april. Blikvangers van de Gardenia zijn absoluut de fraaie witcrèmekleurige bloemen. Met een opvallende jasmijnachtige geur is de plant zowel in beeld als ook in geur duidelijk aanwezig in je interieur. Markant zijn ook de takjes met glanzende ovale, donkergroene bladeren, die bijna zonder steel aan de takjes zitten. Ze heeft wel wat van een elegant bruidsboeket in een pot. Altijd een beetje feest dus in je woonkamer, met een Gardenia. Vleugje romantiek De Gardenia jasminoides, zoals de Latijnse naam luidt van de soort die we hier kennen, is ontdekt in de 18e eeuw door de Amerikaanse arts en natuurkundige dr. Garden. Met haar verleidelijke bloemen veroverde deze geurende dame het hart van haar naamgever. Dat doet de Gardenia ook anno 2011 nog met haar groeiende schare bewonderaars. Niet vreemd: samen met je Gardenia zorg je voor een constant vleugje romantiek in je woonkamer. Het maakt de Gardenia een adellijke en aantrekkelijke huisgenote.


12 APRIL 2011 | DE UITKOMST | PAGINA 24

van 9.30 uur tot 17.00 uur

   PIRI PIRI GAMBAâ&#x20AC;&#x2122;S 100 gram â&#x201A;Ź 1,75

RODE ZALMSALADE

een bakje voor â&#x201A;Ź 2,50

ZRGRYU%XLNVORWHUPHHUSOHLQ ]D+RRUQ

0DUNWHQ GL3XUPHUHQG ZRGRYU%XLNVORWHUPHHUSOHLQ ]D+RRUQ

Voor al uw verse kipproducten

Markten: di.: Purmerend wo. do. vr.: Buikslotermeerplein, do.: De Rijp za.: Hoorn.

1 KILO â&#x201A;Ź 5,90 BELEGEN KAAS BIJ AANKOOP VAN 1 KILO KAAS 10 VERSE EIEREN VOOR â&#x201A;Ź 1,00

Kaashandel van Bemmel

Een nieuw lokaal

Beeld en tekst: Helmut de Voer

Beeld en tekst: Gre Breedt

Grootschermer - De WJ Driessenschool heeft er een nieuw lokaal en vergaderruimte voor docenten bij. De school groeide uit zijn jasje gezien het aantal leerlingen, dus was het noodzaak om uit te breiden. Na maanden was het dan zover en kon iedereen die belangstelling had een kijkje komen nemen. De opening werd verricht door burgemeester Moeijes van de Schermer, die een lint doorknipte waarna er een doek uitrolde gemaakt door de kinderen. Aan de kinderen werden ballonnen uitgedeeld voor de burgemeester ook ĂŠĂŠn, die net zoveel pret had toen ze de lucht in gingen als de kinderen. Een echte burgervader dus. De verbouwing werd gedaan door de firma Akerbouw.bv in opdracht van het ISOB.

Cursus Textiel voor de jeugd Beemster - Het project Brede School Beemster had een cursus Textiel in de Blauwe Morgenster op dinsdag 5 april. Daar kregen de meisjes en ĂŠĂŠn jongen de opdracht een pennenmapje in elkaar te maken met draden om zo een vilten geheel te creĂŤren. Dit werd later afgewerkt met kralen en opstik patronen. Zij hadden allen de grootste pret om het te maken en dan later met zeep in elkaar te wrijven en dat te verwerken tot een vilten geheel. Er waren elf leerlingen van de Blauwe Morgenster, Naomi Kalwij (11 jr), Femke Waal (10 jr), Rosalie Groot (10 j), Berfin Ongorvr (8 jr), Lydia Bregman (8 jr), Sara Wins (10 jr), Jildou van der Wal (8 jr), Nikita van der Vaart (10 jr), Kailey Broekzitter (9 jr), Nadia Fioratisa (10 jr) en Marisa Buiten (11 jr). Een jongen van de Bloeiende Perelaar, Sander van der Kwast (9 jr). En van de Lourdesschool, Romie Bloemer (9 jr).

De Uitkomst week 15 2011  

De Uitkomst week 15 2011

De Uitkomst week 15 2011  

De Uitkomst week 15 2011

Advertisement