Page 1

‫‪www.ddan.org‬‬

‫ددان‌ههڵکێشان)‬ ‫‌‬ ‫رگهری‌(‬ ‫شته ‌‬ ‫کانی‌پاش‌نه ‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫ئامۆژگارییه‬

‫‌‌ئاگابوون‌له‌‌شوێنی‌برینه‌که‌‬

‫پاشان‌به‌هێواشی‌لێی‌‬ ‫‌‬ ‫وه‌‬ ‫ماڵه ‌‬ ‫یته‌ ‌‬ ‫گه ‌‬ ‫تاکو‌ده ‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫بگره‪‌،‬هه‬ ‫و‌پارچه‌گۆزه‌(شاش‌)‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫توندی‌گاز‌له‬ ‫به‌‬ ‫‌‪‌ ‌-1‬‬ ‫ره ‌‬ ‫وه‬ ‫بکه ‌‬ ‫‌‬ ‫بێته‌‬ ‫کێشان‌ده ‌‬ ‫‌‬ ‫جگه ‌‬ ‫ره‬ ‫ت‪‌،‬چونکه‌ ‌‬ ‫‌‬ ‫ره‌بکێشی‬ ‫نابێت‌جگه ‌‬ ‫‌‬ ‫وه‌‬ ‫مه ‌‬ ‫الی‌که ‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫کاتژمێر‌به‬ ‫ی‌دوانزه‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫بۆ‌ماوه‬ ‫‪‌-2‬‬ ‫ی‌برینهکه‬ ‫‌‬ ‫کات‌بۆ‌چاکبوونه ‌‬ ‫وه‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫نگ‌دروست‌ده‬ ‫‌‬ ‫ربوون‌و‌ئاسته‬ ‫‌‬ ‫هۆی‌خوێن‌به‬

‫خوێن‌به‌ربوون‌‬

‫یه‌بۆ‌‬ ‫وانه ‌‬ ‫له ‌‬ ‫ئاساییه‌ ‌‬ ‫‌‬ ‫خوێنه‌‬ ‫‌‬ ‫م‌تۆزه‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫دێت‪‌،‬ئه‬ ‫که‌‬ ‫شوێنی‌برینه ‌‬ ‫‌‬ ‫ک‌خوێن‌له‌‬ ‫‌‬ ‫ند‌دڵۆپه ‌‬ ‫یه‬ ‫‌‬ ‫‪‌ ‌-1‬‬ ‫چه‬ ‫ودا‌‬ ‫م‌شه ‌‬ ‫‌‬ ‫ئه ‌‬ ‫که‬ ‫واچاکه‌له‌ ‌‬ ‫‌‬ ‫ت‌خوێناوویه‌‬ ‫‌‬ ‫رینه ‌‬ ‫که‬ ‫سیت‌ببینیت‌سه ‌‬ ‫‌‬ ‫و‌هه ‌‬ ‫ڵئه‬ ‫خه ‌‬ ‫ی‌کاتێک‌له ‌‬ ‫‌‬ ‫یانییه ‌‬ ‫که‬ ‫به ‌‬ ‫‌‬ ‫ت‌خوێناووی‌نهبێت‬ ‫‌‬ ‫رینه ‌‬ ‫که‬ ‫ی‌سه ‌‬ ‫‌‬ ‫ستور‌داپۆشیت‌بۆ‌ئه ‌‬ ‫وه‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫رگێکی‌ئه‬ ‫ت‌به‌ ‌‬ ‫به‬ ‫‌‬ ‫رینه ‌‬ ‫که‬ ‫سه ‌‬ ‫‌‬ ‫بنه‌‬ ‫ده ‌‬ ‫مانه‌ ‌‬ ‫ئه ‌‬ ‫چونکه‌ ‌‬ ‫‌‬ ‫مژه‌‬ ‫ب‌مه ‌‬ ‫‌‬ ‫قه ‌‬ ‫سه‬ ‫ک‌به‌ ‌‬ ‫‌‬ ‫ها‌هیج‌شله ‌‬ ‫یه‬ ‫‌‬ ‫هه ‌‬ ‫روه‬ ‫وه‌ ‌‬ ‫ره ‌‬ ‫که ‌‬ ‫توندی‌تف‌مه ‌‬ ‫‌‬ ‫‪‌ ‌-2‬‬ ‫به‬ ‫هۆی‌خوێن‌بهربوون‬ ‫‌‬ ‫که‌دابنێ‌‬ ‫ر‌برینه ‌‬ ‫‌‬ ‫له ‌‬ ‫سه‬ ‫ک‌گۆزی‌تهڕ‌(شێدار)‌ ‌‬ ‫‌‬ ‫وا‌پارچه ‌‬ ‫یه‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫خوێنی‌زۆرلێهات‌ئه‬ ‫که‌‬ ‫رینه ‌‬ ‫گهر‌ب ‌‬ ‫ئه ‌‬ ‫‪‌ ‌-3‬‬ ‫خولهک‬ ‫بۆ‌ماوهی‌‪‌ ‌33‬‬ ‫‌‬ ‫ند‌سهرینێک‌‬ ‫‌‬ ‫کاتی‌نووستندا‌واچاکه‌ ‌‬ ‫چه‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫رزتربێت‪‌،‬له‬ ‫‌‬ ‫شتدا‌به‬ ‫‌‬ ‫ئاستی‌له‬ ‫‌‬ ‫رت‌له‬ ‫میشه‌ ‌‬ ‫سه‬ ‫‌‬ ‫‪‌ ‌-4‬‬ ‫با‌هه‬ ‫بهکار‌بهێنیت‬ ‫‌‬

‫ناڕه‌حه‌تی‬

‫دهکرێت‌‬ ‫ئاساییه‌ ‌‬ ‫‌‬ ‫تییه‌‬ ‫حه ‌‬ ‫م‌ناڕه ‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫یت‪‌،‬ئه‬ ‫تی‌ده ‌‬ ‫که‬ ‫‌‬ ‫اڕه ‌‬ ‫حه‬ ‫ههندێ‌ن ‌‬ ‫ست‌به ‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫ری‌هه‬ ‫شته ‌‬ ‫رگه‬ ‫پاش‌نه ‌‬ ‫‌‬ ‫‪‌-1‬‬ ‫م‌بکرێته ‌‬ ‫وه‬ ‫‌‬ ‫رمانی‌دژه‌ئازار‌(ئازارشکێن)‌ ‌‬ ‫که‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫کارهێنانی‌ده‬ ‫به ‌‬ ‫به‬ ‫‌‬ ‫گهڵ‌‬ ‫ت‌له ‌‬ ‫که ‌‬ ‫رمانه ‌‬ ‫‌‬ ‫رمان‪‌،‬واچاکه‌ ‌‬ ‫ده‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫کارهێنانی‌ده‬ ‫‌‬ ‫لهاتن‌کرد‌باش‌به‬ ‫‌‬ ‫دڵتێکهه‬ ‫ستت‌به‌‬ ‫‌‬ ‫گه ‌‬ ‫ر‌هه‬ ‫ئه ‌‬ ‫‪‌ ‌-2‬‬ ‫ئاو‌بهکاربهێنیت‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫رداخێکی‌پڕله‬ ‫‌‬ ‫په‬ ‫کاتی‌بهکارهێنانی‌ئازارشكێندا‬ ‫‌‬ ‫وه‌ ‌‬ ‫له‬ ‫ی‌خواردنه ‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫ئوتومبیل‌و‌مه‬ ‫له‌لێخوڕینی‌‬ ‫‌‬ ‫وه‌‬ ‫ره ‌‬ ‫وه ‌‬ ‫بکه ‌‬ ‫‪‌-3‬دوور‌ ‌‬

‫خواردن‬

‫ی‌لینج‌به‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫ی‌شله‬ ‫خواردنه ‌‬ ‫وه‬ ‫‌‬ ‫وه‌له‌‬ ‫‌‬ ‫وه ‌‬ ‫ره‬ ‫نی‌بخۆیت‪‌،‬دووربکه ‌‬ ‫‌‬ ‫بڕێکی‌زۆر‌شله ‌‬ ‫مه‬ ‫‌‬ ‫زۆرگرنگه‌‬ ‫‌‬ ‫‌‌‌‌‪‌-1‬‬ ‫دروست‌دهکات‌و‌‬ ‫‌‬ ‫که‌‬ ‫ر‌برینه ‌‬ ‫‌‬ ‫له ‌‬ ‫سه‬ ‫تیڤانه‌ ‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫ستانێکی‌نێگه‬ ‫ب‌مژینه‌ ‌‬ ‫په‬ ‫‌‬ ‫م‌قه ‌‬ ‫سه‬ ‫ئه ‌‬ ‫ب‌جونکه‌ ‌‬ ‫‌‬ ‫قه ‌‬ ‫سه‬ ‫‌‬ ‫بێت‌هۆی‌خوێن‌بهربوون‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫ده‬ ‫نی‌سارد‌و‌سووکی‌وهک‌ئایس‌‬ ‫‌‬ ‫خوارده ‌‬ ‫مه‬ ‫‌‬ ‫کان‌لهکاتی‌ئاسایی‌خۆیدا‌بخۆ‪‌.‬‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫خواردنه‬ ‫مه‌‬ ‫ژه ‌‬ ‫‪‌ ‌-2‬‬ ‫کهم‌ڕۆژدا‪.‬‬ ‫ئه ‌‬ ‫کریم‌وماست‌باشترین‌جۆری‌خواردنن‌له‌ ‌‬ ‫‌‬

‫پاک‌و‌خاوێنی‌ده‌م‬

‫بشۆیت‌بۆ‌ماوهی‌‪‌8‬کاتژمێری‌پاش‌‬ ‫‌‬ ‫یت‌یان‌ددانهکانت‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫ردبده‬ ‫ده ‌‬ ‫م‌وه‬ ‫نابێت‌ئاو‌له‌ ‌‬ ‫‌‬ ‫‌‪‌-‌1‬‬


‫ددان‌ههڵکێشان)‪.‬‬ ‫‌‬ ‫که‌(‬ ‫رییه ‌‬ ‫رگه ‌‬ ‫شته ‌‬ ‫نه ‌‬ ‫‌‬ ‫که‌شلتێن‌بێت‌(بڕی‌نیو‌‬ ‫با‌ئاوه ‌‬ ‫‌‬ ‫ربده‌‬ ‫م‌وه ‌‬ ‫ده ‌‬ ‫له‌ ‌‬ ‫به‌هێواشی‌ئاو‌(خوێ‌و‌ئاو)‌ ‌‬ ‫یه‌ ‌‬ ‫و‌ماوه ‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫پاش‌ئه‬ ‫‪‌-2‬‬ ‫دهم‌‬ ‫ک‌جار‌ئاو‌له ‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫ر‌چوار‌کاتژمێرێک‌ئه‬ ‫وا‌چاکه‌ ‌‬ ‫هه‬ ‫‌‬ ‫ک‌پهرداخ‌ئاو)‪‌.‬‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫چک‌چا‌خوێ‌بۆ‌یه‬ ‫که‌و‬ ‫‌‬ ‫ربدهیت‪.‬‬ ‫وه ‌‬ ‫‌‬ ‫مه ‌‬ ‫ده‬ ‫که‌ ‌‬ ‫شوێنی‌برینه ‌‬ ‫‌‬ ‫له‌‬ ‫اڵم‌فڵچه‌ ‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫ویری‌ددان‌بشۆ‌به‬ ‫فڵچه‌ ‌‬ ‫و‌هه‬ ‫کانت‌به‌ ‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫ددانه‬ ‫‪‌-3‬‬

‫ئاوسان‬

‫گاته‌‬ ‫ده ‌‬ ‫که‌ ‌‬ ‫ئاوسانه ‌‬ ‫‌‬ ‫شی‌مرۆڤه‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫کی‌سروشتی‌له‬ ‫وه ‌‬ ‫یه‬ ‫ریی‌کاردانه ‌‬ ‫‌‬ ‫شته ‌‬ ‫رگه‬ ‫ئاوسان‌پاش‌نه ‌‬ ‫‌‬ ‫‪‌-1‬‬ ‫م‌ئاوسانه‌‪‌4‬بۆ‌‪‌6‬‬ ‫‌‬ ‫زۆربهی‌جار‌ئ ‌‬ ‫ه‬ ‫‌‬ ‫که‌‬ ‫رییه ‌‬ ‫رگه ‌‬ ‫شته ‌‬ ‫کاتژمێری‌پاش‌نه ‌‬ ‫‌‬ ‫ماوهی‌‪‌48‬‬ ‫ڕی‌له‌ ‌‬ ‫‌‬ ‫ئه ‌‬ ‫وپه‬ ‫‌‬ ‫خایهنێت‬ ‫ڕۆژێک‌ده ‌‬ ‫‌‬ ‫که‌‬ ‫ر‌جێگای‌ئاوساووییه ‌‬ ‫‌‬ ‫له ‌‬ ‫سه‬ ‫ڕۆ‌دهوردرابێت)‌ ‌‬ ‫‌‬ ‫هۆڵ‌به‌ ‌‬ ‫په‬ ‫‌‬ ‫وورده‌ ‌‬ ‫سه‬ ‫‌‬ ‫سههۆڵی‌ئاخێنراوو‌(‬ ‫پارچه‌ ‌‬ ‫‌‬ ‫‪‌-2‬‬ ‫دات‌و‌ئاسوودهیی‌‬ ‫‌‬ ‫که‌ ‌‬ ‫ده‬ ‫ی‌ئاوساوویه ‌‬ ‫‌‬ ‫مکردنه ‌‬ ‫وه‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫تی‌که‬ ‫‌‬ ‫کاتژمێردا‌یارمه‬ ‫کهم‌‪‌12‬‬ ‫یه ‌‬ ‫دابنرێت‌له‌ ‌‬ ‫‌‬ ‫خۆشه ‌‬ ‫که‬ ‫‌‬ ‫خشێت‌به‌ ‌‬ ‫نه‬ ‫‌‬ ‫زیاتر‌ده ‌‬ ‫به‬ ‫‌‬

‫پشوودان‬

‫کهم‌‪‌12‬کاتژمێردا‪.‬‬ ‫ئه ‌‬ ‫ئیشی‌قورس‌له‌ ‌‬ ‫‌‬ ‫له‌‬ ‫ره‌ ‌‬ ‫وه ‌‬ ‫دووربکه ‌‬ ‫‌‬ ‫‪‌-1‬‬

‫خوێن‌تێزایین‬

‫یهکی‌ئاسایی‌‬ ‫وه ‌‬ ‫کاردانه ‌‬ ‫‌‬ ‫مه‌‬ ‫ئه ‌‬ ‫که‌ ‌‬ ‫شوێنی‌برینه ‌‬ ‫‌‬ ‫یت‌له‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫م‌بکه‬ ‫‌‬ ‫کی‌که‬ ‫وه ‌‬ ‫یه‬ ‫تێبینی‌شینبوونه ‌‬ ‫‌‬ ‫یه‌‬ ‫وانه ‌‬ ‫له ‌‬ ‫‪‌ ‌-1‬‬ ‫ماوهی‌‪‌7‬بۆ‌‪‌14‬ڕۆژدا‌نامێنێت‬ ‫له‌ ‌‬ ‫شی‌مرۆڤه‌ ‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫له‬

‫کرژبوونی‌ماسولکه‌کان‬

‫توانیت‌به‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫یت‌و‌نه‬ ‫‌‬ ‫کانت‌بکه‬ ‫ری‌شه ‌‬ ‫ویلگه‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫وروبه‬ ‫‌‬ ‫کانی‌ده‬ ‫‌‬ ‫کرژبوونی‌ماسولکه‬ ‫ست‌به‌‬ ‫‌‬ ‫یه‌ ‌‬ ‫هه‬ ‫وانه ‌‬ ‫له ‌‬ ‫‪‌ ‌-1‬‬ ‫وه‌‬ ‫بێته ‌‬ ‫نێت‌تاکو‌چاک‌ده ‌‬ ‫‌‬ ‫ڕۆژێک‌ده ‌‬ ‫خایه‬ ‫‌‬ ‫ش‌کاتییه‌و‌‪‌5‬بۆ‌‪‌13‬‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫م‌باره‬ ‫وه‌ ‌‬ ‫ئه‬ ‫یته ‌‬ ‫مت‌بکه ‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫ئاسانیی‌ده‬

‫ته‌قه‌ڵه‌کان‬

‫یهک‌الببرێت‬ ‫فته ‌‬ ‫بێت‌پاش‌هه ‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫وا‌ده‬ ‫وه‌ ‌‬ ‫ئه‬ ‫ه ‌‬ ‫دهزوو‌دوورابێت ‌‬ ‫به‌ ‌‬ ‫که‌ ‌‬ ‫رییه ‌‬ ‫رگه ‌‬ ‫شته ‌‬ ‫ر‌شوێنی‌نه ‌‬ ‫‌‬ ‫ئه ‌‬ ‫گه‬ ‫‪‌ ‌-1‬‬

‫‌په‌یوه‌ندی‌به‌‌کلینیکه‌وه‌‌بکه‌ئه‌گه‌ر‪:‬‬

‫بێتهوه‌‬ ‫رمانی‌ئازار‌شکێن‌چاکنه ‌‬ ‫‌‬ ‫شت‌به‌ ‌‬ ‫ده‬ ‫‌‬ ‫بوو‌و‌ئازاره ‌‬ ‫که‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫ر‌ئازاری‌زۆرت‌هه‬ ‫ئه ‌‬ ‫گه‬ ‫‪‌ ‌-1‬‬ ‫که‌و‌توند‌گاز‌‬ ‫ر‌برینه ‌‬ ‫‌‬ ‫گۆز‌له ‌‬ ‫سه‬ ‫‌‬ ‫دانانی‌پارجه‌‬ ‫‌‬ ‫بێت‌و‌به‌‬ ‫‌‬ ‫که‌‬ ‫شوێنی‌برینه ‌‬ ‫‌‬ ‫خوێنێکی‌زۆر‌له‌‬ ‫‌‬ ‫‪‌-2‬‬ ‫گیرسایه ‌‬ ‫وه‬ ‫‌‬ ‫که‌ ‌‬ ‫نه‬ ‫لێگرتنی‌خوێنه ‌‬ ‫‌‬ ‫رییه ‌‬ ‫که‬ ‫رگه ‌‬ ‫شته ‌‬ ‫نه ‌‬ ‫پاش‌سێ‌ڕۆژ‌له‌ ‌‬ ‫‌‬ ‫زیاد‌بکات‌له‌‬ ‫‌‬ ‫که‌‬ ‫ئاوساوویه ‌‬ ‫‌‬ ‫‪‌-3‬‬ ‫ستت‌به‌تا‌کرد‬ ‫‌‬ ‫گه ‌‬ ‫ر‌هه‬ ‫ئه ‌‬ ‫‪‌ ‌-4‬‬ ‫بوو‌‬ ‫ر‌پرسیاریکت‌هه ‌‬ ‫‌‬ ‫گه ‌‬ ‫ر‌هه‬ ‫ئه ‌‬ ‫‪‌ ‌-5‬‬

ئامۆژگارییه‌کانی پاش نه‌شته‌رگه‌ری (ددان هه‌ڵکێشان)  

ئامۆژگارییه‌کانی پاش نه‌شته‌رگه‌ری (ددان هه‌ڵکێشان)

ئامۆژگارییه‌کانی پاش نه‌شته‌رگه‌ری (ددان هه‌ڵکێشان)  

ئامۆژگارییه‌کانی پاش نه‌شته‌رگه‌ری (ددان هه‌ڵکێشان)

Advertisement