Page 1

Pr e

vie w

DANSK BRAND- OG SIKRINGSTEKNISK INSTITUT

El-termografering Vejledning i udførelse

2. UDGAVE, JULI 2019

DBI RETNINGSLINJE 010-1


El-termografering

Pr e

vie w

Vejledning i udførelse

  DBI RETNINGSLINJE 010-1

JULI 2019


DBI RETNINGSLINJE 010-1 2. Udgave, Juli 2019 El-termografering Vejledning i udførelse © Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut, 2019

isbn 978-87-93103-70-2

vie w

Design og dtp: Creative United Grundskrift: 9.5/11.5 pt DIN Next LT Pro Papir: 150g silk Tryk og bogbind: Kolind Bogtryk

Pr e

Printed in denmark 2019

Denne retningslinje er udarbejdet af et teknisk udvalg bestående af udpegede repræsentanter fra følgende organisationer: Danske Bygningskonsulenter FDET, Foreningen for Danske El-termografer TEKNIQ Arbejdsgiverne – Industri & Installation DBI – Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00 dbi@brandogsikring.dk www.brandogsikring.dk


FORORD DBI retningslinje 010-1 „El-termografering, vejledning i udførelse“ er udarbejdet af DBI i samarbejde med et af referencegruppen nedsat teknisk udvalg.

vie w

Denne faglige retningslinje tager udgangspunkt i best practice på området og har til formål at hjælpe erhvervslivet med en frivillig godkendelsesordning. Kravspecifikationen danner grundlag for et ensartet kvalitetsniveau for området. Det skal bemærkes, at det er muligt at dokumentere et tilsvarende kvalitetsniveau på anden vis. Retningslinjen består af tre dele:

Pr e

• Retningslinje 010-1 El-termografering, Vejledning i udførelse • Retningslinje 010-2 El-termografering, Virksomhedsgodkendelse • Retningslinje 010-3 El-termografering, Certificering af personer der udfører el-termografering

forord3


TEKNISK UDVALG • • • •

Danske Bygningskonsulenter FDET, Foreningen for Danske El-termografer TEKNIQ Arbejdsgiverne – Industri & Installation DBI – Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

REFERENCEGRUPPE Danske Bygningskonsulenter FDET, Foreningen for Danske El-termografer TEKNIQ Arbejdsgiverne - Industri & Installation Forsikring & Pension DBI – Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

vie w

• • • • •

2. udgave af „DBI retningslinje 010-1 El-termografering, vejledning i udførelse“ har inden udgivelsen været sendt til høring hos: Danske Bygningskonsulenter FDET, Foreningen for Danske El-termografer TEKNIQ Arbejdsgiverne - Industri & Installation Forsikring & Pension Arbejdstilsynet Sikkerhedsstyrelsen Beredskabsstyrelsen Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen DABYFO, Dansk Byggeri Dansk Industri DDV, Den Danske Vedligeholdelsesforening DETF, Dansk El-Tavleforening Danske Beredskaber DBI – Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Pr e

• • • • • • • • • • • • • •

Modtagne høringssvar har været behandlet i referencegruppen.

4 udvalg


INDHOLD

Forord

3

Teknisk udvalg samt referencegruppe

4

Definitioner

7

10

Almindelige bestemmelser 

11 11 11 11 11 12

20 Indledning

12

vie w

11 Formål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Gyldighed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Referencer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Ikrafttrædelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Retningslinjens omfang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

21 Grundlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 30 Ansvarsfordeling

13

Pr e

31 Den personcertificerede el-termograf . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 32 Kunden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Arbejdet med den elektriske installation . . . . . . . . . . . . . . . . 13 33 40 Reference

14

41 42

Normative dokumenter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Fysiske størrelser/enheder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

50

Før gennemførelse

51

Afklaring med kunden������������������������������������������������������������������������������� 14

60 Gennemførelse

14

15

61 Gennemførelse af el-termografering . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 62 Fremgangsmåde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

indhold5


70 Rapportering

20

71 Generelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 72 Mundtlig rapportering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Skriftlig rapportering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 73 80 Udstyr 81

24

El-termografi udstyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Pr e

vie w

Appendiks A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Appendiks B (udgået i denne udgave) Appendiks C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Appendiks D ������������������������������������������������������������������������������������������������ 31

6 indhold


DEFINITIONER °C Grader Celsius. �m Mikrometer, 1 milliontedel meter. ∆t Temperaturforskel mellem to punkter i elektriske installationer.

vie w

A Ampere, SI-enhed for strømstyrke. EMISSIONSTAL (ε) En overflades evne til at udsende infrarød stråling. Emissionstallet kan have værdier mellem 0 og 1 EL-TERMOGRAFERING Afbildning og bestemmelse af tilsyneladende temperatur­ fordeling for en overflade, ved måling af den infrarøde stråling.

Pr e

EL-TERMOGRAFI KAMERA Instrument, som detekterer en overflades udsendelse af infrarød stråling, og billedligt gengiver den tilsyneladende temperaturfordeling. FEJL En temperaturdifference på elinstallation, detekteret ved termografering eller ved visuelle fejl på tidligere termisk overophedning samt mangler iht. gældende normer og regler, på tidspunktet for installationens udførelse. FEJLSTED Det sted eller element, som har et ikke normalt termisk mønster eller, som bærer tegn på tidligere skade eller mangler i henhold til gældende normer og regler, på tidspunktet for installationens udførelse. GODKENDENDE ORGAN Organ, der godkender El-termografivirksomheder i henhold til „DBI Retningslinje 010-2 El-termografering, Virksomhedsgodkendelse“. Det samme organ certificerer også personers komdefinitioner7


petence i henhold til „DBI Retningslinje 010-3 El-termografering, certificering af personer, der udfører el-termografering“. GODKENDT EL-TERMOGRAFI VIRKSOMHED Virksomhed, der er godkendt i overensstemmelse med „DBI Retningslinje 010-2 El-termografering, Virksomheds­ godkendelse“.

vie w

GYLDIGT KALIBRERINGSCERTIFIKAT Kameraet skal kalibreres mindst én gang årligt for at sikre, at kameraet overholder producentens specifikationer med hensyn til temperaturnøjagtighed. Overholder kameraet ikke producentens specifikationer, skal kameraet justeres og efterfølgende kalibreres. Kalibreringen skal foretages ved én af følgende to metoder:

Pr e

• Hvis den årlige kalibrering foretages på et ISO 17025 akkrediteret laboratorium, skal kalibreringen minimum foretages i temperaturpunkterne 50°C, 100°C og 150°C. • Hvis den årlige kalibrering ikke foretages på et ISO 17025 akkrediteret laboratorium, skal kameraet kalibreres op imod en kalibreringsreference i minimum temperaturpunkterne 50°C, 100°C og 150°C. Kalibreringsreferencen skal én gang årligt kalibreres på et ISO 17025 akkrediteret laboratorium og skal minimum kalibreres i temperaturpunkterne 50°C, 100°C og 150°C. Uanset metodevalg skal målenøjagtigheden fremgå af kalibreringsdokumentationen. I Elektrisk strøm, måles i ampere og i sand RMS.

Iaktuel Den målte strøm gennem fejlstedet.

Idim Den fuldlaststrøm en strømkreds kan belastes med. IEC International Electrotechnical Commission. INFRARØD STRÅLING Elektromagnetisk stråling i bølgelængdeområdet 0,75 µm - 1 mm.

8 definitioner


K Kelvin, SI-enhed for absolut temperatur. Anvendes også til angivelse af temperaturforskel. 0 K = -273,15°C. KAMERALEVERANDØR Ved kameraleverandør menes: Produktionssted, hvor kameraet er samlet, programmeret og sluttestet. KUNDEN Bestiller og modtager af serviceydelsen el-termografering.

vie w

OVERTEMPERATUR Forskellen i temperatur mellem den enhed, som har den termiske anormalitet, i forhold til den normalt forventede temperatur. RADIOMETRISK MÅLING En varmestrålingsmåling, hvor det efterfølgende er muligt at kompensere for emissionsforhold, baggrundsstråling, afstand til måleobjekt samt luftfugtighed.

Pr e

REFERENCEGRUPPE En til certificeringsordningen tilknyttet gruppe med beføjelser til at udarbejde politikker og principper vedrørende godkendelses- og certificeringsordningen. Gruppen forestår endvidere vedligehold, udvikling og tilsyn med ordningen samt fortolkning af ordningens krav. RETNINGSLINJE En retningslinje er systematisk udarbejdede anvisninger, der kan anvendes til sikring af et ensartet kvalitetsniveau i udført arbejde. RMS Engelsk: Root Mean Square: Effektiv værdi. SYMMETRISK STRØMBELASTNING Symmetrisk strømbelastning i flerfasede anlæg er, hvor forskellen mellem strømmen i alle faser, under normal drift, ikke afviger mere end ±10%, som f.eks. ved motorbelastninger. Telement Temperaturen på et elektrisk element.

definitioner9


Tmax aktuel Den maksimale temperatur et element må have ved den aktuelle strømbelastning. Tmaxkomp Den maksimale temperatur et element må have. Værdien hentes fra normer og/eller leverandørens anvisninger. Tmaxomg Den maksimale omgivelsestemperatur et element må placeres i. Værdien hentes fra normer og/eller leverandørens anvisninger.

vie w

Tomg Omgivelsestemperatur ved en elektrisk komponent/tavle. Tref Tilsyneladende reflekterende temperatur ved en elektrisk komponent/tavle. TERMOGRAM Billede af et termografikameras radiometriske målinger. TILSYNELADENDE TEMPERATUR En ukompenseret radiometrisk temperaturmåling.

Pr e

UAFHÆNGIGHED/UVILDIGHED El-termografen må ikke tage hensyn til egne eller andres interesser, der kan påvirke resultatet i termografirapporten.

Uvildighed betyder, at man ikke kan termografere eget arbejde eller arbejde udført af personer, man er under direkte instruktion og/eller tilsyn af. Herunder arbejde udført af personer, der er ansat under personer, man er under direkte instruktion og/eller tilsyn af.

10 definitioner

Profile for DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

DBI Retningslinje 010-1, 2. udgave preview  

DBI Retningslinje 010-1, 2. udgave preview  

Profile for dbidk