__MAIN_TEXT__

Page 1

2/2020

DBI ER KLAR MED NYE BRANDTEST- OG KURSUSFACILITETER

DE RETTE PLANER HJÆLPER I KRISEN

BATTERIER AF DÅRLIG KVALITET KAN MEDFØRE BRAND

LOVLIGT AT HAVE HÅNDSPRIT I FLUGTVEJE


I undervisningen veksler vi mellem oplæg, diskussion og opgaver. Jacob Christensen Underviser & brandteknisk rådgiver, DBI.

DBI TILBYDER NYT KURSUS Kurset “Bygningsreglementets bestemmelser om brandforhold” varer 5 dage og udbydes både på Sjælland og i Jylland.

KURSUSSTART

På kurset vil du blive introduceret til de nyeste brandtekniske begreber i BR18 (kap. 5) samt vejledninger og dokumentation i forbindelse med byggeprojekter og tilladelser.

Læs mere om kurset her: Brandogsikring.dk/kurser /brandkurser

Fredericia: 22. juni 2020 Hvidovre: 9. november 2020


INDHOLD 4 Endnu en facadebrand i de arabiske emirater 6 DBI er klar med ny facadetesthal, ekstrastor ovn og moderne kursusfaciliteter 10 De rette planer hjælper i krisen 12

Det betød Corona-krisen for ...

14 14-årig brandkadet redder sin mor ved hjertestop 16

Brandhaner giver risiko for drikkevandsforurening

18 3 specielle slukningskøretøjer 20 DBI vil understøtte grøn omstilling og danske virksomheders vækstmuligheder 22 Batterier af dårlig kvalitet kan medføre brand 26 Projekt baner vejen for mere sikre containerskibe 28 DBI’s retningslinjer opdateres i forhold til BR18 30

”Vi kan desværre ikke gøre det meget bedre”

32 DBI Certification udfører online-audits over hele verden 33

Nu er det lovligt at have håndsprit i flugtveje

34 Helt stille og helt brandsikker løsning med genbrugsmaterialer 36 Kort nyt 38 Nyt om navne

6

12

14

34

Nr. 2 - 19. årgang · juni 2020 · Udkommer 4 gange årligt · Oplag: 4.500 eksemplarer · Ansvarshavende: Ib Ber­telsen, ibe@ brandogsikring.dk · Redaktør: Sanne A. Amtoft · sam@brandogsikring.dk · Freelance­bidrag: Context Media · Fotos: DBI, Galaxe, Context Media, Ritzau/Scanpix m.fl. · Produktion, layout og tryk: Context Media · KLS PurePrint A/S · Annoncer: Tanja Wulff Dühring, TechMedia A/S, twd@techmedia.dk, tlf. 43 24 26 06 · Magasinets annoncer er udarbejdet og indsendt af producenter og leverandører. DBI hæfter ikke for indholdet af annoncerne Udgiver: DBI – Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut · Jernholmen 12 · 2650 Hvidovre Tlf. 36 34 90 00 E-mail: dbi@brandogsikring.dk · www.brandogsikring.dk ISSN 1603-0893.

3


ENDNU EN FACADEBRAND i de arabiske emirater I maj udbrød der en voldsom brand i facaden på Abbco Tower i Sharjah. Beklædningen mindede om den på Grenfell Tower, men branden førte ikke til dødsfald – bl.a. på grund af hurtig alarmering og evakuering. Nu skiftes beklædningen på 150 bygninger i Sharjah.

Branden startede på 10. sal og spredte sig hurtigt – formentlig fordi bygningen var beklædt med brandbare aluminiumpaneler med en kerne af plastmateriale. Foto: Mahmoud Khaled/EPA/ Ritzau Scanpix.

4


E

n aften i starten af maj udbrød der en brand i Abbco

EN KENDT UDFORDRING I EMIRATERNE

Tower, der husede mere end 300 lejligheder i emi-

Efter branden i Abbco Tower bliver 150 facader i emira-

ratet Sharjah, som er en del af de Forenede Arabiske

tet Sharjah nu skiftet. Med god grund.

Emirater. Få minutter efter branden blev opdaget, og det

- Hvad enten der er omkomne eller ej, er det

lokale beredskab var tilkaldt, spredte branden sig opad

uaccept­abelt, at der kommer så store skader af en så

og rundt om bygningen via facaden. Branden startede

lille brand. Med så mange lejligheder og beboere i en

på 10. af de i alt 48 etager og skyldtes ifølge de lokale

bygning er det usandsynligt, at der ikke opstår brand

myndigheder sandsynligvis et cigaretskod eller kul fra

på et tidspunkt. Derfor skal bygningen være robust, for

en vandpibe. Det lokale beredskab kæmpede med bran-

en lille og forudsigelig brandhændelse skal ikke lede

den i tre timer, før den var under kontrol. Branden førte

til en totalskade, siger Anders Dragsted og fortsætter:

til, at brændende dele af facaden faldt ned og antændte biler omkring bygningen.

- Som princip bør en bygning opdeles i brandmæssige enheder, der kan begrænse brandens omfang i et

Ifølge de lokale myndigheder skyldes den hurtige

givent tidsrum. Både for at sikre tid til evakuering og til,

brandspredning, at ­A bbco T ­ ower var beklædt med

at beredskabet kan komme frem og bekæmpe branden,

brandbare aluminiumpaneler med en kerne af plast-

inden den spreder sig. En brand må ikke sprede sig til alle

materiale – meget lig løsningen på Grenfell Tower, hvor

brandmæssige enheder, siger Anders Dragsted. n

72 beboere omkom i 2017. Men selvom brandspredningen gik hurtigt, og bygningen var beboet, var der kun syv tilskadekomne og ingen omkomne i branden i Abbco Tower.

SAMME PLADER – MEN ET BEDRE SYSTEM Det står i skærende kontrast til Grenfell Tower, selvom begge bygninger oplevede en brand med hurtig og voldsom brandspredning i lignende facader. Forskellen skyldes formentlig, at ­Abbco Tower ikke var ramt af den samme myriade af uheldsvangre forhold som Grenfell Tower. - Selvom beklædningen måske er ens, skal man se på systemet som helhed – både for facaden og for hele bygningen og beredskabet. I Grenfell Tower skulle beboerne blive i deres lejligheder og ikke evakuere, der var kun én sikker trappe i bygningen, og brandventilationen fungerede ikke blandt meget andet, siger Anders Dragsted, der er Project Manager i DBI. I Abbco Tower gik der automatisk alarmer i alle lejligheder, der var to trapper, og alle beboere evakuerede bygningen, da alarmen gik. Den hurtige evakuering er ifølge de lokale myndigheder årsagen til, at branden ikke fik større menneskelige konsekvenser. - Det er ikke første gang, der har været den slags spektakulære brande i ­emiraterne. Brandene er ofte omfattende, men der er som regel få omkomne. En del af årsagen til brandene er formentlig, at der indtil for tre år siden var begrænsede materialekrav, siger Anders Dragsted.

FACADEBRANDE I DE FORENEDE ­ARABISKE EMIRATER Aluminiumsbeklædning med plastkerne var en populær løsning i byggeboomet i de arabiske emirater i 00’erne og starten af 10’erne. Siden har beklædningen flere gange været en faktor i brande. I 2012 gik det galt i Tamweel Tower på 34 etager. I 2015 udbrød der brand i The Torch på 79 etager med nedfald fra facaden. Samme år udbrød der brand i hotellet Address Downtown på 63 etager. I 2016 udbrød der brand, som spredte sig til facaden i The Adriatic Building på 15 etager. I 2017 var den igen gal i The Torch, hvor nedfaldet startede separate brande i nærheden af branden. I 2018 udbrød der en brand i Zen Tower på 15 etager. Alle bygningerne har siden fået udskiftet beklædningen.

5


DBI ER KLAR MED NY FACADETESTHAL, EKSTRASTOR OVN OG MODERNE KURSUSFACILITETER DBI’s nye tilbygning giver mange nye muligheder inden for brandtest. Med bygningen opgraderer DBI samtidig i forhold til kursusfaciliteter og kontorpladser. Alt sammen for at geare forretningen til kundernes behov.

6


>>> 7


Den nye bygning indeholder også nye, moderne kursusfaciliteter.

Multiovnen har effekt nok til at simulere en oliebrand på en boreplatform.

Facadetesthallen er stor nok til to teststande.

B

Der hældes heptan i bunden af et kar.

yggeriet har stået på siden sidste sommer, og i maj

de senere år. Desuden får vi nu plads nok i forhold til

kunne DBI så endelig tage de nybyggede 2000 m2

den medarbejdertilvækst, vi har, siger Jesper Ditlev,

i brug på Jernholmen i Hvidovre. De nye kvadratmeter

adm. direktør i DBI.

indeholder en ny facadetesthal, topmoderne kursusfaciliteter og kontorpladser til 60 medarbejdere. Herud-

FACADETESTHALLEN

over er der investeret i en ny, ekstrastor multiovn til

Den nye facadetesthal er 15x18 meter med 13 meter til

brandtest.

loftet. Det gør hallen stor nok til to teststande, som er

- Med vores nye brandtestfaciliteter kan vi nu til-

indrettet til at teste efter den svenske facadestandard

byde facadetests og generelt understøtte byggevare-

SP Fire 105. Det kræver testemner, der er mere end 6

producenter endnu bedre i deres produktudvikling. De

meter høje og 4 meter brede.

nye kursusfaciliteter gør det samtidig muligt at følge

- Hallen er dog dimensioneret til testemner, der er

med den stigende kursusefterspørgsel, vi har oplevet

endnu større. For med den fælleseuropæiske standard,

8


Ud over facadetesthal og kursuslokaler indeholder den nye bygning 60 kontorpladser.

Testemnerne skal være mindst 6 meter høje og 4 meter brede.

Der testes efter den svenske standard SP Fire 105.

der er under udvikling, vil der på et tidspunkt nok kræ-

rende ovne. Den øgede kraft betyder, at ovnen ikke blot

ves testemner, der i stedet er 8 meter høje, fortæller

kan køre standard-brandkurve (834), men også hydro-

Andreas Norsk, der er Resistance to Fire Engineer i

carbon-brandkurve, som simulerer oliebrand, der f.eks.

DBI’s brandtestafdeling.

kan finde sted på en boreplatform. Det gør den også

Ud over almindelige klassifikationstests er det også

velegnet til brandtest af skibskonstruktioner.

muligt at udføre mere eksperimenterende tests i hallen,

- Ovnens størrelse giver desuden nye muligheder i

som på en langt billigere måde skaber værdi og viden

forhold til branddøre, fordi vi nu kan teste begge sider

om et produkt til kunden.

af en dobbeltdør ved en og samme test. Herudover kan vi teste store ventilationskanaler op til 2,5x1,5 meter og

NY MULTIOVN

belastede søjler op til 80 ton. Og endelig muliggør ovnens

Den nye multiovn har en maksimal effekt på 10 mega-

ekstra bredde flere testtyper af gennemføringer og test

watt, hvilket er dobbelt så meget som DBI’s to eksiste-

af flere detaljer i vægge, fortæller Andreas Norsk. n 9


De rette planer HJÆLPER I KRISEN Det er ikke nemt at være virksomhed i en Corona-tid. Men det bliver lidt nemmere med en god plan. Eller faktisk flere gode planer. Er planerne og håndteringen af krisen god nok, kan de tilmed lede til vækst.

BEREDSKABSPLAN OG KRISELEDELSE Beredskaber får deres ilddåb, når en krise som Corona-virus rammer. Det gælder statens og sundhedsmyndighedernes beredskab, og det gælder beredskabet hos de virksomheder, der måtte lukke ned fra

beredskabsplan, hvis den ikke inde-

den ene dag til den anden.

holdt en klar plan for, hvordan Danmarks

- Mange virksomheders beredskabsplaner tager

nedlukning skulle håndteres. For det er ikke

højde for en epidemi med en smitsom virus, da de

det, en beredskabsplan er til for. Den skal

indeholder en plan for, hvordan virksomheden skal håndtere, at 20-25% af medarbejderne ikke kommer på arbejde i en periode pga. sygdom. Men meget

hjælpe virksomheder ved en hændelse – en kortvarig afbrydelse eller et umiddelbart problem som f.eks. en brand – og sikre, at medarbejderne

få af dem har planer for et scenarie, hvor cash-

ved, hvad de skal gøre for at håndtere situationen på

flowet – virksomhedens eksistensgrundlag

den bedste måde. Men beredskabsplanen kommer

– forsvinder, som det er sket for

til kort, når en hændelse bliver til en regulær national

mange under

krise. Og især, når krisen er så langvarig som Coro-

Corona-krisen,

na-krisen.

siger Jesper Florin, der er leder af sikringsaf-

FORTSAT DRIFT

delingen hos DBI.

- De fleste virksomheder, som aktiverede deres be-

Derfor skal man

redskabsplan i starten af Corona-krisen, måtte

ikke have dårlig

også hurtigt udøve kriseledelse for at sikre virk-

samvittighed

somhedens overlevelse, siger Jesper Florin.

over sin

Her er ledelsens opgave at udarbejde en specifik plan for, hvordan virksomheden sikrer sin drift – en Business Continuity Plan. - Afskediger man medarbejdere? Sender man dem hjem? Skal de arbejde hjemmefra? Har man den nødvendige IT-infrastruktur til, at alle arbejder hjemmefra? Mange har i forbindelse med Corona-krisen måttet købe IT-løsninger i en fart, og det er

10


dyrt. Skal man tilpasse forretningen, så man f.eks.

planlægning og beredskab. Men der bør komme krav

bringer sine varer ud under krisen, og hvordan sikrer

fra forsikringsselskaber og lovgivere om, at virksom-

man det? spørger Jesper Florin retorisk og tilføjer:

heder udarbejder planer på de her områder, så man er

- Planen skal sikre, at driften fortsætter, selvom den er nedsat – f.eks. under tiltag som tvungne hjem-

bedre forberedt i fremtiden. Det er allerede tilfældet i andre lande, siger Jesper Florin. n

sendelser, eller hvis man pludseligt mister adgang til sine bygninger.

STÆRKT UD PÅ DEN ANDEN SIDE En krise har også en udløbsdato, og før den er ovre, er der behov for en tredje plan. Nemlig en genopretningsplan, der kortlægger vejen tilbage til normal drift. - Når krisen er ved at være ovre, skal der iværksættes handlinger, der bringer virksomheden tilbage til normal produktion. Planen skal se fremad og bl.a. tage højde for, hvor hurtigt man kan få sine medarbejdere tilbage, afhængigt af om de er afskediget, eller der skal rekrutteres og optrænes nye. Desuden skal den tage højde for, hvad man skal bruge, når man kan producere igen. Skal alle i en branche bruge den samme råvare for at producere, vil efterspørgslen stige voldsomt, når krisen er ovre. Derfor skal man overveje at købe den nu, så man ikke bliver udkonkurreret efter krisen, siger Jesper Florin og fortsætter: - Mange bliver klogere i løbet af krisen. Måske kunne man klare sig med færre medarbejdere end

BEREDSKABSOG KRISESTYRINGSPLAN En beredskabsplan er en virksomheds plan for, hvad den skal gøre i tilfælde af uheld. Planen minimerer uheldets omfang og sikrer, at virksomheden reagerer hurtigt på en hændelse, så den ikke udvikler sig til en krise. Planen kan omfatte scenarier som f.eks. brand, personskade, udslip af kemikalier, datanedbrud, shitstorme i medierne, eller at en leverandør pludselig ikke kan levere råvarer.

forventet, eller måske har brugen af IT-løsninger og videomøder vist sig at spare tid i hverdagen, og man kan forbedre effektiviteten ved at holde fast i dem. Den slags erfaringer indgår også i en god genopretningsplan, siger Jesper Florin.

KRAV OM PLANER I FREMTIDEN På den måde kan planerne blive mere end blot defensive tiltag. For de, der kommer bedst gennem krisen, kommer tilbage med flest kræfter til et marked, hvor alle har lidt. Eller sagt med andre ord – hvor der er mulighed for at snuppe markedsandele.

BUSINESS CONTINUITY PLAN Business continuity-planen er lavet til regulære kriser, der kan true virksomhedens eksistensgrundlag – som Corona-krisen, hvor hjemsendelser kan gå hårdt ud over virksomheders cashflow. Planen skal sikre, at virksomheden er indrettet til at fortsætte forretningen så godt som muligt og med nedsat produktion.

- Tænker man i de baner, kan en krise give en bedre forretning i sidste ende, siger Jesper Florin. For nuværende er det en fordel for de virksomheder, der har business continuity-planer og genopretningsplaner. Men i fremtiden kan de ligefrem blive et krav for virksomheder af en vis størrelse, på samme måde som der kom krav til bankerne om ekstra polstring efter finanskrisen. - Vi er tilbøjelige til at glemme, hvad vi har været

GENOPRETNINGSPLAN Vejen fra en krise tilbage til normal drift er kortlagt i en genopretningsplan. Planen skal sikre, at virksomheden løbende får medarbejdere tilbage, får indkøbt de rette materialer og på alle måder gradvist kan begynde en normalisering af produktionen.

igennem og undlade at indarbejde erfaringerne i vores 11


Det betød CoronaCorona-krisen har betydet afstand og hjemmearbejde for de fleste. Men hvilken effekt har krisen haft på områder som terror og cyberkriminalitet? Få overblikket her. Fotos: Thomas Trutschel/Imago/Ritzau Scanpix, Søren Bidstrup/Ritzau Scanpix og Meyer Kenneth/Ritzau Scanpix.

Cyberkriminaliteten Corona-krisen har givet gode betingelser for cyberkri-

PAKKEPOST MED CYBERANGREB

minelle, som har udnyttet omstændighederne ved

Det samme har gjort sig gældende på telefoner, hvor

forskellige angreb.

falske SMS’er har floreret.

- Især i starten af krisen så vi mange angreb, hvor

- Mens vi har gået hjemme, har mange bestilt mere

gerningsmænd med en god kontekstanalyse tilpas-

pakkepost, og derfor har man været mere sårbar for

sede deres sprog og ordlyd til myndighedernes tone.

ondsindede SMS’er, hvor der står, at man har modtaget

Med mails, der så ud, som om de kom fra myndighe-

en pakke og skal klikke på et link for at se, hvor den kan

derne og var både vigtige og rigtige, forsøgte de bl.a.

afhentes, og så er linket skadeligt, siger Anja Kivac og

at få folk til at logge ind på falske sider med f.eks. deres

fortsætter:

NemID, siger Anja Kivac, der er projektleder i sikringsafdelingen hos DBI.

- Da mange ikke har været på virksomhedens netværk, men deres eget, er det primært privatpersoner, der er blevet ramt, og ikke virksomheder som helhed.

SÆNKEDE PARADER

Generelt har myndighederne dog været hurtige til at

Den snedige anvendelse af det rette sprog kombineret

opdage og advare om truslerne fra mail og SMS.

med vores sult efter nyt om Corona-krisen har medført, at der i en periode blev klikket på flere falske

ÅBEN DØR TIL BESTYRELSESLOKALET

links end normalt. Men hjemmearbejde er også en del

Mens det har været umuligt at mødes ansigt til ansigt,

af forklaringen.

er brugen af online-møder eksploderet, og det har også

- På en arbejdsplads gør man tingene på en bestemt

medført nogle udfordringer.

måde. Men hjemme ved sit spisebord har man ikke

- Der er eksempler på, at andre har kunnet logge

følelsen af at være på en arbejdsplads, og derfor sæn-

ind på eller har overhørt online-møder, som de ikke

ker man paraderne. Når man er i uvante rammer, er

skulle have haft adgang til. De forskellige udbydere af

man mere tilbøjelig til at lave fejl – som f.eks. at klikke

online-løsninger har skullet følge med en hurtig udvik-

på links, man normalt ikke ville klikke på. Mange har

ling, og derfor har løsningerne haft børnesygdomme.

tilmed haft deres børn hjemme samtidig, hvilket også

Den virtuelle dør til bestyrelseslokalerne har dermed

tager noget opmærksomhed, siger Anja Kivac.

ikke altid været lukket, siger Anja Kivac.

12


-krisen for ... Antal indbrud Det er ikke kun på det digitale område, at Corona-krisen har haft en effekt. Indbrudstyvene tog også rådet om at blive hjemme til sig – dog nok mere ufrivilligt end alle andre. For hele landet er antallet af indbrud faldet med en fjerdedel sammenlignet med de samme måneder sidste år. I Sønderjylland var antallet af indbrud i beboelse faldet med 37% i perioden 13. marts til 30. april sammenlignet med sidste år. For som en ‘gammel kending’ af Sydjyllands Politi sagde under en afhøring: - Det er svært at finde et hus, hvor der ikke er nogen hjemme.

Terrortruslen

Trafikuheld

20. marts udsendte PET en ny vurdering af terrortruslen

Ifølge Vejdirektoratet var der mellem 28 og 44% min-

mod Danmark, og den var fortsat alvorlig.

dre trafik på de danske veje i april. Men selvom

- De, der måtte planlægge terror, er der fortsat under

mængden af trafik faldt med nedlukningen af Dan-

en krise som Corona. Men samfundets fokus ændres

mark, har det ikke udelukkende medført færre trafik-

under en krise. Og da intentionen med terror er at tage

uheld. Mens antallet af trafikdræbte for marts var

opmærksomheden og ramme symbolske mål eller fol-

lavere end året forinden, lå april 2020 på niveau med

kemængder, og disse har været lukkede og forsam-

april 2019. Det skyldes ifølge Vejdirektoratet forment-

linger været begrænsede, kan man forestille sig,

lig – og ironisk nok – at mindre trafik får folk til at køre

at de gemmer på krudtet og venter med

hurtigere med voldsommere trafikulykker til følge.

at forsøge at gennemføre en terrorhandling, til krisen er drevet over, siger Jesper Florin, der er leder af sikringsafdelingen hos DBI. Online har terrorrelateret propaganda dog set en mindre stigning, da mange mennesker har været hjemme og har søgt deres informationer og viden på nettet. Det har de forskellige terrororganisationer forsøgt at udnytte ved at øge informationsflowet i deres egne online-fora. Politiet og PET’s arbejde på området har heller ikke stået stille. 30. april anholdt man en mand i København, som blev sigtet for forsøg på terror.

13


Victoria Grandby Andersen blev anerkendt for sin ekstraordinære indsats af både byens borgmester og beredskabsdirektøren.

14-årig brandkadet

REDDER SIN MOR VED HJERTESTOP Kun en måned efter at have opnået diplom for udvidet hjertehjælp fik 14-årige Victoria Grandby Andersen brug for alt, hvad hun havde lært om hjertelungeredning. For dagen efter Victorias konfirmation faldt hendes mor pludselig om med hjertestop.

V

ictoria Grandby Andersen husker ikke selv alle detaljer fra den dag i juni måned, da hendes mor blev

dårlig og faldt om. Først troede hun og moderens kæreste dog, at moderen ’bare’ var besvimet, men da hun begyndte at blive blå, gik sagens alvor op for dem. - Jeg blev virkelig bange og anede ikke, hvad der skete. Og man går jo i panik, når det er ens egen mor, fortæller Victoria om situationen, der udspillede sig, efter at hendes lillesøster havde kaldt hende ned i haven for at hjælpe.

14


De unge brandkadetter er jævnligt på brandøvelse.

Kadetterne benytter slanger, der vejer 8-10 kg.

Moderens kæreste ringede 112, og da stemmen i tele-

Nogle af de unge bliver så bidt af beredskabsånden, at

fonen bad dem om at lægge moderen på ryggen, vidste

de fortsætter op i systemet og ender med at blive

Victoria præcis, hvad hun skulle gøre.

brandmænd. Således har syv af de seneste fem sæso-

- Jeg mærkede efter hendes puls og lyttede til, om hun trak vejret, og så begyndte jeg ellers at foretage

ners brandkadetter uddannet sig som brandmænd. Og mange bliver også hjerteløbere, når de fylder 17 år.

30/2, fortæller Victoria med henvisning til de 30 tryk på brystkassen efterfulgt af 2 pust i munden, som hjerte-

MEGET PRAKTISK TRÆNING

lungeredning består af.

Paul Jan Pedersen, som var en af Victorias instruktører

Hun trak samtidig moderens hage tilbage og skabte derved frie luftveje, hvilket resulterede i de første livs-

på Ungleder-uddannelsen, er selvfølgelig meget stolt af sin unge elev.

tegn. Efter 5-6 minutter kom flere hjerteløbere til, og

- Victoria er en ualmindelig kvik pige, som hurtigt

Victoria koblede en hjertestarter til sin mor. Et par mi-

er gået fra at være brandkadet til Ungleder og snart

nutter senere ankom ambulancen, og redderne overtog

også begynder forløbet til hjælpeinstruktør. Havde det

genoplivningen.

ikke været for Victorias kyndige og øjeblikkelige hjælp, havde hendes mor ifølge lægerne ikke overlevet uden

BRANDMAND I MINIFORMAT

varige mén. Og efter hændelsen virker hun kun endnu

Når Victoria var i stand til at yde den livsvigtige hjerte-

mere målrettet, siger Paul Jan Pedersen.

lungeredning den skæbnesvangre dag sidste år, skyldes

Det er før sket, at unge brandkadetter har oplevet

det, at hun de seneste to år har været henholdsvis

situationer, som har krævet brandmæssige eller red-

brandkadet, holdleder og UngLeder i ’Unge i Beredska-

ningskompetencer. Så ringer de typisk til Paul Jan

bet’. Det er et gratis tilbud til unge med interesse for

bagefter for at fortælle om episoden og for at sikre sig,

brand og redning.

at de også udførte opgaven korrekt.

- De unge får en brandmandslignende uddannelse,

- Og heldigvis gør mange det rigtige i situationen.

hvor de lærer mange af de samme ting som voksne

Formentlig, fordi vores undervisning i høj grad består

brandfolk, alt sammen bare i miniformat. F.eks. lærer

af praktisk træning og ikke så meget teori. Så når de

de slangeudlægning med slanger, der vejer 8-10 kg og

unge pludselig havner i en situation, som de kender fra

ikke 50 kg, de lærer brandbekæmpelse, førstehjælp,

undervisningen, ved de, hvad de skal gøre, siger Paul

håndtering af røgdykkerapparater, bjærgning og meget

Jan Pedersen.

mere, fortæller Paul Jan Pedersen, der er instruktør i

Victoria Grandby Andersen blev i februar hædret

Frederiksborg Brand & Redning og desuden underviser

for sin fantastiske indsats ved Årets Hjerteredder

hos DBI.

2020-event. n 15


Brandhaner giver risiko for

DRIKKEVANDSFORURENING En undersøgelse fra DANVA viser, at brandhaner kan være årsag til forurening af drikkevandet. Danske Beredskaber anerkender problemet, men afviser ansvaret for vedligehold og sløjfning af ubenyttede brandhaner.

N

ye slukningsmetoder og brug af tankvogne har

- Der er ingen juridisk usikkerhed i forhold til, at kom-

reduceret behovet for brandhaner landet over.

munalbestyrelsen bærer ansvaret for brandhanerne,

Og da der ikke længere er et lovkrav om to årlige

herunder etablering og vedligeholdelse. Brandopga-

afprøvninger af brandhaner, og Beredskabsstyrelsen

verne er placeret hos beredskaberne, og set i det lys bør

anbefaler, at man afprøver de brandhaner, der an-

de sikre, at der sker forsvarlig afprøvning og udskylning

vendes til brandslukning, står mange brandhaner

af alle brandhaner, der er tilkoblet forsyningen. Hvis ikke

ubenyttede og ukontrollerede hen.

det sker, skal der udarbejdes en plan for sløjfning. Fi-

De brandhaner har DANVA, interesseorganisatio-

nansieringen af vedligeholdelsen og en sløjfning af

nen for drikkevands- og spildevandsselskaber, rettet

brandhanerne skal løftes af det kommunale beredskab

blikket stift mod, fordi de udgør en risiko for forure-

i kommunerne, siger Susanne Vangsgård.

ning af drikkevandet. - Hvis der er hul på en installation, så vandet

UENIGHED OM PLAN

trykkes ud, kan vand, der ikke har drikkevandskvali-

Det afviser Jarl Vagn Hansen, som er formand for

tet, suges ind ved vakuum. Og stillestående, bakte-

Danske Beredskaber.

riefyldt vand i brandhaner, der ikke bliver vedlige-

- Det er beredskabernes opgave at sikre funktions-

holdt og udskyllet jævnligt, er en fare, hvis det

dygtige brandhaner til brandslukning – ikke at vedlige-

blandes med drikkevandet, der løber i forsyningens

holde eller sløjfe de brandhaner, som ikke benyttes.

ledninger, forklarer Susanne Vangsgård, der er chef-

Drikkevandskvalitet har aldrig været vores ansvar, si-

konsulent i DANVA.

ger Jarl Vagn Hansen. Han genkender dog til dels det billede, som DAN-

UDBREDT PROBLEM DANVA har foretaget en spørgeundersøgelse, der

VAs undersøgelse tegner. - Hvis man spurgte beredskaberne, ville alle svare,

afdækker problemet. 60 ud af 90 almene vandforsy-

at de oplever lækage fra brandhaner. Det er jo ikke

ninger har svaret, og de 60 vandforsyninger leverer

unormalt for et beredskab at have et par brandhaner,

drikkevand til ca. 2,7 millioner danskere. 62% af un-

som giver anledning til fejlretning, siger Jarl Vagn

dersøgelsens respondenter svarer, at brandhaner har

Hansen.

givet anledning til lækager, og at det i 44% af disse

Men han stiller sig uforstående overfor,

situationer vurderes, at lækagen er forårsaget af en

at så mange vandforsyninger oplever, at det

overflødig brandhane. Undersøgelsen viser samtidig,

lokale beredskab ikke har en plan for vedli-

at det er et tilbagevendende problem, idet halvdelen

geholdelse og sløjfning af brandhaner.

af respondenterne angiver, at de har haft sådanne

- Et beredskab har altid en plan for,

situationer de sidste fem år. En enkel forsyning vur-

hvilke brandhaner der skal bruges og ved-

derer, at der i perioden har været ca. 25 tilfælde af den

ligeholdelsen af de brandhaner, siger Jarl

slags. Dertil kommer, at næsten halvdelen oplever, at

Vagn Hansen og opfordrer i den sammen-

beredskabet ikke har nogen plan for vedligeholdelse

hæng til mere kommunikation mellem be-

og sløjfning af brandhaner.

redskaberne og vandforsyningerne.

16


Lækage fra brandhaner er ikke ualmindeligt.

- Det er hensigtsmæssigt, at vandforsyningerne ved, hvilke brandhaner det lokale beredskab bruger nu og fremover, og hvilke der kan nedlægges. På den måde kan vandforsyningerne tænke sløjfningen af brandhaner ind i deres almindelige vedligehold af forsyningsnettet, siger Jarl Vagn Hansen. Ifølge DANVA er det slet ikke tiltrækkeligt. Tværtimod bør kommunalbestyrelserne afsætte penge til, at ubenyttede brandhaner sløjfes i et højere tempo. - Fornyelsesgraden af forsyningernes ledninger er ca. 0,9%. Så når tusindvis af brandhaner ikke længere indgår i det aktive beredskab, vil det tage virkelig mange år, før de er sløjfet, hvis det skal følge forsyningernes normale renoveringshastighed, fastslår Susanne Vangsgård. n

ØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN RENOVERER BRANDHANER Østjyllands Brandvæsen, der dækker fire kommuner, overtog ca. 5.000 brandhaner, da beredskabet blev stiftet i 2016. Omkring 2.000 af brandhanerne er overflødige, og Østjyllands Brandvæsen er i gang med at nedlægge dem af hensyn til drikkevandskvaliteten. Derudover er mere end 500 brandhaner, som skal anvendes til brandslukning fremover, defekte og skal udskiftes. Alene i Aarhus Kommune skal 4.500 brandhaner reduceres til 2.500, og som en start har kommunen afsat 33 mio. kr. over en seksårig periode til formålet, og dertil kommer et budget til den løbende drift. Tilsvarende har Odder Kommune afsat to mio. kr. over en fireårig periode til at reducere antallet af kommunens brandhaner fra 200 til 40. I Skanderborg Kommune reduceres 400 brandhaner til 150 brandhaner. Sammen med de lokale vandforsyninger har Østjyllands Brandvæsen udarbejdet en brandhaneplan, så vandforsyningerne ved, hvilke brandhaner der skal nedlægges. Desuden bliver de brandhaner, som Østjyllands Brandvæsen vil anvende, løbende udskiftet med nye brandhaner med kontraventiler, som sikrer, at vand ikke kan løbe tilbage i forsyningsnettet. Østjyllands Brandvæsen og vandforsyningerne står alle for arbejdet med at udskifte eller fjerne brandhanerne. 17


3

SPECIELLE SLUKNINGSKØRETØJER

Et slukningskøretøj er ikke bare et slukningskøretøj. Det skal være tilpasset de situationer, det kan komme ud i. Se tre af de mere specielle danske udgaver her.

LUFT(HAVNENS) HELTE PANTHER 6x6 Rosenbauer TIL FLY

Kombinationen af flybrændstof, mange mennesker på lidt plads og jetmotorer betyder, at der stilles særlige krav til et slukningskøretøj i en lufthavn. PANTHER 6x6 Rosenbauer, som bl.a. er i tjeneste i

Københavns Lufthavn, er udviklet til at håndtere den opgave. En motor med 750 hestekræfter giver en tophastighed på 120 km/t. og sikrer, at den kommer hurtigt rundt i lufthavnen. Den har en kapacitet på ca. 10.000 liter vand og 1.500 liter skum, som den kan sprøjte 6.000 liter af i minuttet. PANTHER 6x6 fås med en mængde ekstraudstyr – bl.a. brandspyd til at penetrere fly. Prisen ligger på omkring seks mio. kr. afhængigt af, hvilket udstyr der er tale om. Der er produceret flere end 1.000 af dem.

i

BONUSINFO: Designet af transformeren Sentinel Prime fra filmen ‘Tranformers – Dark of the Moon’ er baseret på en Rosenbauer PANTHER.

Foto: Ernst Tobisch/CPH.

18


TERRÆNGÅENDE NATURSLUKKER TIL LANDET

Falck Nørre Snedes tankautomobilsprøjte Den treakslede MAN-lastvogn er heftigt ombygget, så den kan tjene som slukningskøretøj for brandvæsenet i Nørre Snede i Midtjylland. Køretøjet er udviklet til at håndtere en bred vifte af

sluknings- og redningsopgaver, men især til at håndtere brande på landet som mark- og naturbrande. Derfor trækker motoren på alle seks hjul, så den er mere eller mindre terrængående. Den har en vandtank på 8.500 liter – mere end tre gange så meget som en almindelig automobilsprøjte – og en vandkanon på taget. Kombinationen gør, at den kan komme frem til svært tilgængelige brande i terrænet eller på marker, hvor der kan være langt til den nærmeste brandhane. Den har plads til seks brand-

i

mænd og vejer ca. 25 ton. BONUSINFO: Køretøjet, der populært er

kendt som Danmarks største brandbil i det daglige beredskab, er ikke det eneste af sin art herhjemme. Der findes eksemplarer på Sjælland, i Nordjylland og ved Beredskabsstyrelsen. Foto: www.alarm112danmark.dk.

som er glasgangen på ca. 5.000 m2, der binder de forskellige dele af DR-Byen sammen. Topfarten er angivet til 40 km/t., og i brandbiFoto: Bjarne Bergius Hermansen.

len er der slukningsapparater, slanger og andet udstyr, herunder bl.a. en hjertestarter. DR-Byen har sin egen mini-brandbil, fordi bygningen ikke er fuldt sprinklet. Bygningen indeholder bl.a. node-

MIKRO-BRANDBIL PASSER PÅ STATSRADIOFONIEN TIL TV

samlinger og musikinstrumenter, som et sprinkleranlæg ville ødelægge, hvis det gik i gang. En del af byg-

DR-Byens el-brandbil

ningens brandstrategi er derfor, at der altid er en

I den anden ende af skalaen finder man

brandmand på vagt, som jo altså så også har en brand-

Danmarks mindste brandbil, der er en del af brandsikkerheden i DR-Byen på Amager. Her holder den 3,5 meter lange eldrevne brandbil til på det, der hedder Indre Gade,

bil til rådighed.

i

BONUSINFO: El-brandbilen er en ombygget udgave af den franske elbil Mega. 19


DBI vil understøtte den grønne omstilling og danske virksomheders vækstmuligheder

DBI’s 4 indsatsområder ACCELERERET UDVIKLING AF BRANDSIKRE BIOBASEREDE OG GENANVENDTE BYGGEVARER DBI ønsker at støtte producenter af biobaserede og genanvendte byggevarer med at udvikle nye produkter og vise, at brandkrav ikke er en barriere i udviklingen. Det skal føre til en hurtig og effektiv produktudvikling og understøtte den grønne omstilling.

STYRKELSE AF DANSKE VIRKSOMHEDERS EVNE TIL FORTSAT DRIFT VED KRITISKE HÆNDELSER Danske SMV’er skal kunne håndtere det voksende antal potentielle kritiske hændelser, der truer deres drift. Det vil DBI sikre med intensiv videnspredning, ny viden og nye resiliens- og BCM-værktøjer, der er specifikt tilpasset danske SMV’er.

Foto: Marten Adolfson/Johner/Ritzau Scanpix.

20


1,2 milliarder kroner. Det er, hvad Uddannelses- og Forskningsministeriet forventer at investere i teknologiske løsninger, som DBI og Danmarks øvrige GTS-institutter skal udvikle over de kommende fire år. Projektmidlerne skal bruges til at accelerere den grønne omstilling og styrke danske virksomheders innovation og vækst.

D

BI har samlet alle gode kræfter og defineret fire

afsæt i. Vi er utroligt glade for alle input og takker alle,

fremtidige indsatsområder. Målet er dels at fjerne

der har bidraget med viden og erfaring – enten via

brand- og sikkerhedsmæssige barrierer for bæredyg-

dialog med os eller med kommentarer på bedrein-

tigt byggeri og nye, grønne energiformer, og dels at

novation.dk, siger han.

ruste SMV’er til bedre at kunne modstå kriser.

De næste måneder vil DBI bruge på at gøre de fire

For at sikre, at DBI udvikler den rette viden, som er

indsatsområder endnu skarpere og endnu mere mål-

relevant for både danske virksomheder og samfundet,

rettede virksomhedernes behov, før de ender hos

er indsatsområderne udviklet i tæt dialog med over 100

Uddannelses- og Forskningsministeriet i form af en

repræsentanter for dansk erhvervsliv og forskningsin-

resultatkontraktansøgning.

stitutter i både ind- og udland.

Projektmidlerne tildeles i slutningen af året, og

- Vi hører bl.a. fra virksomhederne, at brandtekni-

næste resultatkontraktperiode, hvor GTS-institutterne

ske udfordringer kan være det, der gør, at de dropper

skal gennemføre de projekter, de får bevilliget penge

at gå videre med en grøn idé, selvom de faktisk har

til, løber fra 2021-2024. n

opnået finansiering til produktudviklingen. Hos DBI vil vi derfor gerne stille både vores kompetencer og brandtestfaciliteter til rådighed for at finde løsninger, der kan gøre det muligt at benytte byggematerialer, der både er bæredygtige og brandsikre, siger chef for forretningsinnovation og teknologi hos DBI, Jakob Holst, og fortsætter: - Til det arbejde har vi allerede fået mange, fantastisk gode input, som har gjort os klogere på behovene

KONTAKT Har du spørgsmål, så kontakt DBI’s chef for forretningsinnovation og teknologi, Jakob Holst, på tlf. 40 43 26 62 eller e-mail: jah@brandogsikring.dk.

hos virksomhederne og givet os gode idéer at tage

DOKUMENTERET BRANDSIKKERHED FOR BÆREDYGTIGT BYGGERI DBI vil hjælpe den danske byggebranche med at accelerere det bæredygtige byggeri. Det skal ske ved at udvikle og demonstrere anvendelsen af den nødvendige viden, data og digitale værktøjer, der kan forene brandsikkerhed og bæredygtighed.

BRAND OG SIKKERHED VED P2X DBI vil sikre brandsikkerheden på P2X-området, så teknologien har forudsætningerne for at leve op til sit potentiale og bliver til gavn for både samfundet, danske virksomheder og den danske eksport.

21


Flere batterier og batterier af dårlig kvalitet er skyld i flere brande. Foto: Vestfold Interkommunale Brannvesen/NTB/Ritzau Scanpix.

BATTERIER AF DÅRLIG KVALITET kan medføre brand

Vi får flere og flere litium-ion-batterier i vores hjem. Men kvaliteten af dem varierer, og batterier af dårlig kvalitet kan lede til brande, der udvikler sig hurtigt.

E

t elløbehjul står til opladning i opgangen i en

smartphones, batteridrevet værktøj, robotstøvsuger,

etageejendom natten over. Der lyder et knald, og

håndstøvsuger, trådløse højtalere, bærebare compu-

ud af løbehjulet kommer en lille smule røg. Efter få

tere, powerbanks og trådløse høretelefoner, for slet

minutter er det omspændt af flammer, der spreder sig

ikke at nævne børnenes LED-sko, hoverboards og

og udsender røg i det, der også er den eneste flugt-

andet elektrisk legetøj, er der efterhånden mange bat-

rute. Måske før de sovende beboere har opdaget, hvad

terier, når man tæller sammen i et almindeligt dansk

der sker.

hjem. Det skyldes, at litium-ion-batterier er blevet

Det er det værste scenarie ved en kortslutning og

billigere, hvilket har gjort dem stadigt mere udbredte

efterfølgende brand i et litium-ion-batteri, som vi har

i nyt legetøj og udstyr. Og den udvikling kommer til at

fået mange flere af i vores hjem de seneste år. Med 3-4

fortsætte i fremtiden.

22


Foto: Vestfold Interkommunale Brannvesen/NTB/Ritzau Scanpix.

STIKFLAMMER, GAS OG EKSPLOSION

udvikler varme under opladning eller ved brug, siger

Men batterierne kan potentielt være mere end blot

Michael Olesen.

en praktisk hjælp i hverdagen. De kan også udgøre en brandfare. - Bliver et batteri beskadiget, kan det lede til brand.

Den svingende kvalitet betyder, at litium-ion-­ batterier i takt med deres udbredelse også er skyld i flere brande.

Skader kan opstå som konsekvens af udefrakom-

- Det værste scenarie er, at et større batteri – f.eks.

mende ting som f.eks. slag eller høje eller lave tempe-

fra en elcykel eller et hoverboard, som vi har set flere

raturer, der alle leder til varmeudvikling i batteriets

brande i – bryder i brand i en lejlighed eller i en opgang,

celler. Og hvis litium-ion-batterier overlades eller af-

der også er flugtvej. For batteribrande kan udvikle sig

lades for meget, kan det også medføre en risiko for

meget hurtigt, siger Michael Olesen.

>>>

varmeudvikling i en battericelle, som kan ende med ‘thermal runaway’, hvor varmeudviklingen i én celle medfører varm­udvikling i den næste. Det kan få batteriet til at bryde i brand, udspy stikflammer, udlede giftige gasser eller eksplodere. Massen i litium-ionbatterier kan udvide sig op til 200 gange ved en eksplosion, så den er forholdsvis kraftig, siger Michael Olesen, der er brandundersøger hos DBI.

STYRING AF TEMPERATUR OG SPÆNDING Selvom næsten alt udstyr og legetøj med litium-ionbatterier kommer med en dedikeret lader, er stikket til opladning ofte ens. Derfor kan man nemt komme til at forbinde et batteri, der er lavet til ladning med 6 volt, med en lader, der oplader med 9, 12 eller 18 volt. I det tilfælde lader man med en højere spænding, end batteriet er lavet til, hvilket giver risiko for at overlade batteriet. Når der ikke udbryder brand i batterier hele tiden, skyldes det, at batterier har Battery Management

SIKKERHEDSSTYRELSENS RÅD OM SIKKER OPLADNING Selvom et litium-ion-batteri lever op til GPSD, kan der opstå farlige situationer, når man lader det op – f.eks. hvis batteriet eller opladeren er skadet. Sikkerhedsstyrelsen anbefaler, at man altid følger produktanvisningen, da den angiver, hvad batteriet er designet til at klare. Derudover har Sikker­h edsstyrelsen disse anbefalinger til sikker opladning:

System (BMS). - BMS sidder enten i laderen eller i batteriet og overvåger spændingen, man lader med, og temperaturen i batteriet. Er en af delene for høje, skruer systemet ned for spændingen. Det samme system bruges til at overvåge, hvor meget strøm batteriet afgiver, så man undgår at aflade det helt, hvilket kan kortslutte cellerne i batteriet over tid og give varmeudvikling, når det oplades, forklarer Michael Olesen.

DÅRLIG KVALITET – STØRRE RISIKO - Der er stor forskel på kvaliteten af batterierne. Der er batterier af dårlig kvalitet, hvor BMS ikke giver tilstrækkelig beskyttelse. F.eks. hvis det kun overvåger spændingsniveauet eller temperaturen, eller hvis temperaturen kun overvåges på én cellerække i batteriet. Der er også eksempler på, at kvaliteten af cellerne simpelthen

• Brug en oplader, der passer til produktet. Både stik og teknik skal passe sammen. • Hold øje med opladeren. Oplad f.eks. ikke, mens du sover. • Ledning og stik må ikke have synlige skader. • Oplad ikke på et brandbart materiale som f.eks. en sofa eller en seng. • Opladeren må gerne blive lun, men ikke meget varm. • Dæk ikke opladeren til, så den ikke kan komme af med varmen.

er lav, og at de tager skade ved længere tids brug og 23


En almindelig husstand har langt flere batterier i dag end tidligere. Foto: Vidar Ruud/NTB/Ritzau Scanpix.

KVALITETEN ER SÆLGERS ANSVAR Der er ikke særlige krav til sikkerheden af mindre litiumion-batterier. Det fortæller Lars Niemann, der er special­konsulent hos Sikkerhedsstyrelsen. - Batterier under 75 volt er ikke omfattet af EU’s lavspændingsdirektiv, der indeholder særlige sikkerhedskrav for elprodukter. I stedet skal produktet leve op til GPSD (General Product Safety Directive, red.), der

00:18

er mere bredt, og som i bund og grund foreskriver, at et produkt, der markedsføres, skal være sikkert og ikke medføre fare for forbrugeren. GPSD foreskriver ikke, hvordan produktet teknisk skal leve op til det, men produktet skal kunne holde til tiltænkt og forudseelig brug. GPSD er et markedsføringsdirektiv, hvilket vil sige, at det som udgangspunkt er EU-producentens eller EU-importørens ansvar, at produktet lever op til direktivet, når det kommer på markedet, siger Lars Niemann.

01:15

Importøren skal således tage stilling til, hvad batteriet skal bruges til, og hvad det kan blive udsat for, og sikre sig, at det kan holde til det – f.eks. ved, at det er produceret efter relevante produktstandarder på området.

Det kan gå meget hurtigt, når et batteri bryder i brand. Her har det hollandske brandvæsen illustreret det med en elscooter i et gangareal.

24

02:00


HOLDER ØJE MED RISIKOBILLEDET

UMULIGT AT SE FOR ALMINDELIG FORBRUGER

Der er altså ingen regulær eller uvildig kontrol af bat-

Dermed er der ikke på nuværende tidspunkt grund til, at

terierne, før de kommer på markedet. Men Sikkerheds-

vi omgående skiller os af med smartphones, elcykler og

styrelsen foretager risikobaserede stikprøver af elek-

legetøj med batterier. I hvert fald ikke, hvis det er af or-

troniske forbrugerprodukter på det danske marked.

dentlig kvalitet.

- Lever produkter ikke op til direktiverne på området,

- Batterier er ikke farligere end så meget andet. Det

bliver de taget af markedet og i nogle tilfælde endda

samlede antal brande i batterier, i forhold til hvor mange

tilbagekaldt fra forbrugerne. Sidste år deltog Sikker-

batterier vi efterhånden har, er heller ikke alarme­rende.

hedsstyrelsen i et EU-projekt, der så på battericeller i

Men vi forventer at se flere brande i takt med, at der kom-

litium-ion-batterier. Langt de fleste levede op til kra-

mer flere batterier, siger Michael Olesen og fortsætter:

vene. Problemerne kan tilsyneladende opstå, når man

- Problemet opstår, hvis producenterne ikke kontrol-

sammensætter cellerne til batterier til andre produkter,

lerer kvaliteten, eller hvis kvaliteten generelt er for lav,

siger Lars Niemann.

og ledninger eller isolering i batteriet er underdimen-

Hos Sikkerhedsstyrelsen følger man udviklingen og udbredelsen af litium-ion-batterierne.

sioneret. Udfordringen for den almindelige forbruger er, at man ikke kan se, om et batteri er af ordentlig

- Udviklingen med flere batterier betyder, at risiko­

kvalitet. Kvalitet og pris hænger imidlertid ofte sammen.

billedet forandrer sig, og det holder vi øje med. Er der

Og hvis en pris er for god til at være sand, er der en

mange brande, vil vi se nærmere på området, men i

årsag til det. Man bør heller ikke oplade uden opsyn,

øjeblikket ser vi ikke noget mønster i brandene, siger

om natten, uden en røgalarm eller i flugtveje, fastslår

Lars Niemann.

Michael Olesen. n

Højtryksvandtåge er en bæredygtig brandsikkerhedsteknologi og fremtiden inden for moderne brandsikkerhedsstrategier for bygninger Det topmoderne Alsik Hotel i Sønderborg har installeret højtryksvandtågesystemet SEM-SAFE®, som sørger for pålidelig brandsikkerhed for mennesker, aktiver og bygninger. Hvorfor er SEM-SAFE® en af de mest bæredygtige brandbekæmpelsesløsninger?  den anvender kun vand og er således 100% miljøvenlig  vandforbruget er meget lavt, så der spares vand, og vandskader minimeres  vandtåge er det mest sikre brandslukningsmiddel for mennesker  pumpen smøres af vand, hvilket giver en stort set vedligeholdelsesfri pumpe  én pumpeenhed dækker hele bygningen, hvilket giver et reduceret miljøaftryk

firesafety@danfoss.com Alsik Hotel er en del af ProjectZero i Sønderborg og bidrager til visionen om en by, der er CO2-neutral i 2029 AD1_2_danish.indd 1

+45 7488 7800

www.semsafe.danfoss.com  26-02-2020 10:55:39

25


Projekt baner ­vejen

FOR MERE SIKRE ­CONTAINERSKIBE Menneskeliv og milliarder kan gå tabt, når der udbryder brand på et containerskib. I CONTAIN-projektet undersøger DBI området nærmere. Det skal danne grundlag for andre mulige projekter på området.

C

ontainerskibe fragter varer for

mange brandtekniske anlæg som

- I stedet følger man typisk præ-

milliarder på verdenshavene.

detekterings- eller brandbekæm-

skriptive løsninger ud fra en ’one

Så udbr yder der brand på et

pelsesanlæg udgør ikke en velfun-

size fits all’-betragtning. Men de

container­skib, kan det få store kon-

gerende løsning på et containerskib,

løsninger fungerer ikke altid, siger

sekvenser. Det kan både føre til tab

siger Thomas Hulin, der er Project

Thomas Hulin.

af menneskeliv blandt besætningen,

Manager hos DBI.

SIMULERET LASTRUM

og de økonomiske tab kan beløbe sig

Generelt anvender man heller

til milliarder af kroner. Allige­vel er

ikke brandteknisk rådgivning, risi-

Der er med andre ord gode forud-

der gjort forholdsvis lidt for at for-

kovurdering, udregninger, simule-

sætninger for at gøre en indsats for

bedre brandsikkerheden på contai-

ringer eller brandtest i forbindelse

brandsikkerheden på container-

nerskibe.

med design af skibe.

- Der er mange udfordringer på området. Farligt gods skal deklareres, så mandskab og rederi ved, om de f.eks. transporterer brandfarligt gods, men ofte sker det ikke. Og

26


MENNESKELIGE FAKTORER ER CENTRALE

for deklareres gods f.eks. ikke kor-

tager DBI derfor nu de første skridt i den retning.

Det menneskelige aspekt er imid-

i et eller flere led i kæden, og det kan

lertid lige så vigtigt at forstå som

lede til brandfare for nogle typer

det tekniske.

gods, siger Thomas Hulin.

skibe, så med CONTAIN-projektet

- Det er et etårigt projekt, som skal gøre os klogere på udfordrin-

rekt, kan det blive opbevaret forkert

gerne for brandsikkerheden på

- De to er uadskillelige, og ofte

containerskibe, siger Thomas Hulin.

er faktorer som forskellige natio-

I projektet undersøger DBI tre

naliteter, manglende uddannelse

STØRRE PROJEKT I KIKKERTEN

aspekter ved området: det tekniske,

og manglende udstyr afgørende

Formålet med den nye indsigt i ship-

det menneskelige og det organisa-

for forløbet af en brand, siger

pingområdet og brandrisiciene er at

toriske. Det tekniske handler bl.a.

Thomas Hulin.

skabe grundlag for andre poten-

om, hvordan skibene er sikret,

Det organisatoriske aspekt

tielle projekter inden for området.

hvordan brande opstår, og hvilke

handler om at få indblik i parterne

- Det kan være næste skridt. For

brand­scenarier der findes.

som ejere, forsikringsselskaber,

nuværende indsamler vi data og

- Vi vil forsøge at simulere forhol-

speditører, lagerudbydere samt

forsøger at forstå virkeligheden i

dene i et lastrum. På den måde kan vi

rolle- og ansvarsfordelingen mel-

branchen, for hvis vi forstår udfor-

undersøge og vurdere forskellige

lem dem. Noget, som ingen faktisk

dringerne, kan vi også undersøge

brandtekniske anlæg nærmere. På

har et helt komplet overblik over i

mulige løsninger. Vi har fået over-

sigt vil vi supplere med mindre tests

dag.

vældende positive tilbagemeldinger

for at se, om vores simuleringer pas-

- Ingen ved nøjagtigt, hvordan

fra branchens parter, især forsik-

ser og for at blive klogere på, hvordan

varer bliver transporteret, eller

ringsselskaber, på projektet og på

en brand udvikler sig i en container

hvem der håndterer dem undervejs.

ambitionen om et andet og større

og spreder sig, siger Thomas Hulin.

Men det er vigtigt i forhold til brand,

projekt, siger ­Thomas Hulin. n

CONTAIN

Containerskibe fragter varer for milliarder på verdenshavene. Foto: Lars Laursen/Biofoto/ Ritzau Scanpix.

CONTAIN er et præ-projekt, der ser nærmere på brandsikkerhed på containerskibe. Projektet undersøger både det tekniske, menneskelige og organisatoriske aspekt samt værdikæden i shipping. Den viden og overblik, som projektet giver, kan lede til andre projekter, der fokuserer på konkrete brandtekniske udfordringer og løsninger på containerskibe. Projektet er etårigt og afsluttes i september 2020. Det er støttet af Den Danske Maritime Fond.

27


Der arbejdes bl.a. på opdatering af retningslinjerne 232 om ABA-anlæg, 027 om ABV-anlæg, 251/4001 om AVS-anlæg og 024 om AVA-anlæg.

DBI’S RETNINGSLINJER opdateres i forhold til BR18 DBI’s retningslinjer bliver nu opdateret efter BR18. Dermed bliver de endnu mere anvendelige for alle, der arbejder med brandteknisk dokumentation, projektering, installation og servicering.

N

u kan man snart projektere, udbyde og instal-

- Retningslinjerne skal være så anvendelige som muligt.

lere et brandteknisk anlæg efter DBI’s retnings-

Når de opdateres efter indholdet i det nye bilag, indar-

linjer og samtidig være sikker på, at det også lever op

bejdes funktionskravene til anlæggene fra BR18. Så

til det nye bygningsreglement (BR18). For siden BR18’s

opfører man anlæg efter de tekniske retningslinjer,

bilag om præaccepterede løsninger for brandtekniske

behøver man ikke bekymre sig eller krydstjekke med

installationer og andre relevante vejledninger til BR18

kravene i BR18, bilagene eller vejledningerne – for man

kom ved årsskiftet, har arbejdet med at opdatere DBI’s relevante tekniske og administrative retningslinjer stået på. Det er sket i en række tekniske udvalg med repræsentanter for rådgivere, installatører og forsikringsselskaber. Nu begynder de første at udkomme, og størstedelen vil være klar efter sommer. 28

Opdateringerne gør retningslinjerne til et værktøj, man bare kan tage ned fra hylden og anvende.


lever op til BR18, siger Anders Frost-Jensen, der er direktør for Infrastruktur & Kvalitet hos DBI. Samtidig sikrer de administrative retningslinjer, at de projekterende installatørvirksomheder har dokumenterede kvalifikationer og kompetencer, som brandrådgiverne kan referere til i byggeprojektets kontrolplan.

www.jansentore.com

STOR VÆRDI OG GOD FORANKRING Det vil være en hjælp for mange, for det kræver et stort kendskab og rutine at forstå og navigere i BR18’s kapitler, vejledninger og bilag.

Brandporte

- Mange vil have værdi af retningslinjer, som nogle har tygget igennem og sikret, at det niveau, de medfører, som minimum lever op til bygningsreglementets krav. Det gør retningslinjerne til et konkret værktøj, man bare kan tage ned fra hylden og anvende, siger Anders Frost-Jensen. Opdateringen er foregået i arbejdsgrupper under de tekniske udvalg, selvom det betyder, at det tager lidt længere tid.

Røgbeskyttelsesporte Tyverisikringsporte (skudsikre)

Lydbeskyttelsesporte

- BR18, bilagene og vejledningerne modsiger også hinanden lidt nogle steder, og der er løbende kommet små justeringer fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Begge dele betyder, at processen er blevet lidt længere. Og når der er forskellige parter fra byggeriet involveret, fører det til nogle gode faglige diskussioner, som tager tid at afklare. Processen sikrer dog, at retningslinjerne er bedre forankret i branchen, siger Anders Frost-­Jensen. n

ATEX-porte Røg- og brandgardiner Varmebeskyttelsesporte Modulvægge og -rum

DBI’S RETNINGSLINJER DBI’s retningslinjer anviser god praksis for projektering og installation af en række forskellige brandtekniske anlæg. Der findes dels tekniske retningslinjer om selve anlæggene og installation af dem og dels administrative retningslinjer om bl.a. komponentkrav, projekteringskompetencer og service af anlæg. De anvendes ved udbud og installation. De kommende udgaver er opdaterede efter BR18 og lever op til kravene. Det er muligt at anvende andre standarder, normer eller lignende ifølge BR18 – f.eks. udenlandske eller internationale udgaver, men anlæggene skal stadig leve op til BR18’s funktionskrav til brandtekniske installationer.

Lydisoleringspaneler Montage, vedligeholdelse og service

Alle produkter er godkendt og testet efter reglerne i EN16034 og CE-mærkede i henhold til gældende lovgivning MADE IN GERMANY Jansen Tore Denmark ApS +45 30946200 info-dk@jansentore.com 29


“Vi kan desværre gøre det meget bedre” Der kan gøres meget for brandsikkerheden. Det mener Pernille Weiss, der er medlem af EU-Parlamentet for Det Konservative Folkeparti. Derfor skal medlemslandene lære af hinanden, og der skal fokus på området i den kommende ‘renovation wave’ fra EU.

30


PERNILLE WEISS Pernille Weiss er medlem af Europa-Parlamentet for Det Konservative Folkeparti. Hun overtog pladsen som partiets spidskandidat efter Bendt Bendtsen, der sad i Europa-Parlamentet fra 2009-2019. Pernille Weiss er uddannet sygeplejerske og Cand.scient.san. og har desuden en kandidatgrad i innovation og ledelse fra CBS.

?

Som en del af EU’s budget

nalt skal være regler for, hvordan

for 2019 fremsatte Bendt

ikke bare nybyggede, men også

Bendtsen forslag om at forbedre

ældre plejehjem skal sikres mod

brandstatistikkerne i Europa.

brand. Der er sket meget rent tek-

Hvor endte det forslag?

nologisk, og det er vigtigt, at vores

- Kommissionen afsatte penge til et

bygninger følger med. På EU-plan

pilotprojekt. Det betyder, at der nu

handler det i stor udstrækning om

indhentes statistik på området, og at

at sørge for, at de produkter, vi til-

vi derfor kan identificere, hvad vi skal

lader på det indre marked, er

gøre bedre. Jeg har siden fulgt op,

brandsikre.

bl.a. ved at være vært på arrangementer i Europa-Parlamentet, hvor vi har sat fokus på brandsikkerhed.

?

?

?

Hvad sker der på ­brand­området i EU?

- Studiet om brandsikkerhed på

Hvilke muligheder ligger

tværs af EU er et stort skridt. Der-

der i det fælleseuropæiske

udover har Kommissionen fore-

samarbejde for at styrke

slået en ‘renovation wave’. Formålet

brandsikker­heden?

er at sænke energiforbruget i byg-

- Brandsikkerhed er i udgangs-

ninger, men det er klart, at vi er

punktet et nationalt anliggende.

flere, der vil kæmpe for, at brand-

Dog er det uhyre vigtigt, at vi lærer

sikkerhed bliver inkorporeret, når

af hinanden på tværs af Europa. Vi

der skal fremlægges planer for

Hvad kommer din interesse

er langt fra lige gode til at be-

denne ‘renovation wave’.

for brandsikkerhed af?

skytte vores borgere mod brand,

?

I hvilken retning ser du

- Jeg er sundhedsfagligt uddannet

og vi skal lære af dem, der gør det

og har arbejdet i ældreplejen i

godt. Derudover er det selvfølgelig

flere år. Jeg har derfor set, hvor

vigtigt med høje standarder for

forfærdeligt galt det kan gå og ved

brandsikkerhed i de produkter, vi

ser jeg, at vi i Europa-Parlamentet

samtidig, at vores ældre genera-

producerer i EU, og i dem, vi im-

er flere, der har fokus på brandsik-

tioner er dem, der ofte rammes,

porterer.

kerhed, og det tegner godt. Jeg har

når brandsikkerheden ikke er i orden. Selvom brandfare ikke fylder meget i den daglige samtale og

?

­arbejdet på området gå?

- Det er endnu for tidligt at sige. Dog

gjort mit til at skabe opmærksomHvad kan man gøre for at

hed om det ved at afholde flere

­reducere antallet af o ­ mkomne

arrangementer, hvor politikere og

ved plejehjemsbrande?

branchefolk har mødt hinanden

hvor vi desværre kan gøre det

- Det er i høj grad op til medlems-

– for det er vigtigt, at vi politikere

meget bedre, end vi gør i dag

landene. Det er klart, at der natio-

taler med eksperterne. n

offentlige debat, er det et område,

31


Der stilles flere spørgsmål ved onlineaudits end ved fysisk fremmøde.

Som Notified Body rejser DBI Certification rundt på produktionssteder i Europa, USA og Asien for at foretage audits af produkter, produktionsfaciliteter og kvalitetskontrolsystemer. Men hvad gør man i en tid, hvor ingen kan rejse?

G

år processen fra ordreafgivelse

alle. I hvert tilfælde har vi foretaget

- Nogle gange er der dog ting, der

til certificeret produkt efter bo-

en individuel risikovurdering på bag-

ikke kan klares online. Så må vi

gen? Er produktdokumentation og

grund af vores kendskab til kunden,

foretage en ren dokumentgang og

CE-labels i orden? Fungerer kvalitets-

og hvor godt de tidligere har perfor-

aftale en fysisk opfølgning seks

kontrolsystemet tilfredsstillende? Og

met, og det har været afgørende for,

måneder senere.

har produktionsmedarbejderne de

om vi kunne stå inde for en online-

rette kompetencer? Det er nogle af de

audit, siger Merete Poulsen, der er

OGSÅ ONLINE EFTER KRISEN

ting, som DBI Certification kontrolle-

daglig leder af DBI Certification.

Men alt i alt fungerer online-audits

rer som Notified Body, når de kommer

rigtig godt. Faktisk så godt, at nogle

rundt på deres årlige audits på di-

EKSTRA GRUNDIGE

audits også i fremtiden vil kunne

verse produktionssteder.

Thomas Wilson, Senior Project

finde sted online frem for ved fysisk fremmøde.

Mens næsten al rejseaktivitet har

Manager, er en af dem, der har

været indstillet under Corona-krisen,

foretaget online-audits de seneste

- Allerede inden Corona-krisen

har der imidlertid været brug for at

måneder. Og faktisk oplever han, at

overvejede vi muligheden for on-

finde andre måder at udføre de på-

online-situationen sikrer endnu

line-audits – ikke hver gang, men

krævede audits på. Med EU Kommis-

større grundighed.

med faste intervaller, så vi stadig

sionens nødregler i ryggen udarbej-

- Normalt kan vi jo røre ved

jævnligt kommer på alle produkti-

dede DBI Certification derfor hurtigt

produkterne og ser alt på stedet, der

onssteder. Online-muligheden

nogle sikre procedurer for online-

er værd at bide mærke i. Det kan vi

sparer tid for os, hvilket betyder, at

audits, som blev godkendt af Den

ikke på en online-audit, og derfor er

det bliver billigere for kunden. Så

Danske Akkrediteringsfond, DANAK.

vi nødt til at stille mange flere

det er helt sikkert noget, vi gerne

- Vi har fint kunnet udføre online-

spørgsmål, end vi plejer, fortæller

vil fortsætte med, siger Merete

Thomas Wilson og fortsætter:

Poulsen. n

audit på nogle produkter, men ikke på 32


Nu er det lovligt at have HÅNDSPRIT I FLUGTVEJE Med en hastebehandlet ændringsbekendtgørelse er det nu lovligt at have sprit hængende på gange, som også er flugtveje. Dog kun, hvis de sundhedsmæssige hensyn vejer tungere end de brandmæssige. Håndsprit har været på alles læber – og hænder – i de

STØRRE RISIKO, MEN ...

seneste måneder. Og nu kommer det også på væggene i

Selvom det er en svækkelse af brandsikkerheden, betyder

flugtveje. Det er i hvert fald lovligt nu, hvor Beredskabs-

det ikke umiddelbart, at bygninger går op i røg.

styrelsen har hastebehandlet og udsendt en ændrings-

- Der er jo ikke ligefrem risiko for spontan selvantæn-

bekendtgørelse, der gør det muligt at anbringe dispen-

delse med håndsprit, men håndsprit er en letantændelig

sere med håndsprit i gangarealer. Det har hidtil kun

brandfarlig væske, der kan medføre en uheldig brandud-

kunnet lade sig gøre ved særlige omstændigheder på

vikling, og derfor er det fra et brandmæssigt synspunkt

hospitaler.

ikke ønskværdigt at have det i flugtvejsarealerne, siger

Men med det øgede fokus på håndhygiejne, og i takt

Jacob Christensen og tilføjer:

med at håndspritten har spredt sig hos virksomheder og

- Hver gang man øger brandbelastningen af en flugt-

institutioner, har det ifølge Beredskabsstyrelsen vist sig

vej, medfører det en øget risiko ved evakuering. Men her

umuligt ikke at bryde reglerne. Derfor er de nu lavet om

er der tale om en begrænset mængde sprit, og indsatsen

og brandmyndighederne blevet bedt om ikke at påpege

for at styrke håndhygiejnen under en pandemi redder jo

det ved tilsyn allerede inden ikrafttrædelsen af reglerne

også liv, siger han. n

1. juni. - Det betyder, at man nu kan have håndsprit i alle gangarealer i alle bygninger. Af hensyn til håndhygiejnen er det en fin idé, for det er i gangarealerne, at der er trafik, siger Jacob Christensen, der er brandrådgiver hos DBI.

SKAL STADIG TAGE HENSYN TIL BRAND Hidtil har vurderingen været, at håndsprit som alle andre brandfarlige væsker medfører en øget risiko ved en eventuel brand og derfor ikke måtte findes i flugtveje. Selvom håndhygiejnen har førsteprioritet under en pandemi som Corona-virus, er brandhensynet dog ikke taget helt af bordet. - Det er fortsat kun muligt at ophænge beholdere på maksimalt 1 liter og kun i de tilfælde, hvor der er væsentlige sundhedsmæssige hensyn at tage, som vejer tungere end de brandmæssige. De brandmæssige hensyn skal stadig tilgodeses i videst muligt omfang, siger Jacob Christensen. Bl.a. skal de ophængte dispensere beskyttes mod tændkilder som stikkontakter og må ikke ophænges, hvis der er gulvtæpper i gangen. - Det er heller ikke tilladt at genopfylde dispenserne i gangarealet, ligesom der er en række forhold – såsom den samlede mængde håndsprit og bredden af flugtvejen – som skal tages i betragtning, når man placerer dispensere, siger Jacob Christensen. 33


HELT STILLE OG HELT BRANDSIKKER LØSNING MED GENBRUGSMATERIALER

BÆREDYGTIGT BETON Thermozell er opfundet i Østrig og forhandles i Danmark kun af Galaxe. Ved at overfladebehandle flamingokugler kan de bruges i stedet for grus til at støbe beton. Al flamingoen i Thermozell er genanvendt og stammer bl.a. fra emballage, som Galaxe indsamler gennem et samarbejde med genbrugspladser. Det reducerer forbruget af grus og af oliebase til produktion af flamingo. Desuden er Thermozell 100% genanvendeligt, da det kan knuses og bruges til at støbe ny beton.

34


Beton med flamingokugler er lyddæmpende og let – men hvordan brænder det? Det undersøgte Galaxe og DBI med støtte fra InnoBooster, og nu er de formstøbte skillevægge klar til markedet.

M

an får ikke beton af at blande vand, cement og

tionen, hvilket vil sige, at det har den laveste røgudvik-

flamingokugler. Dels separerer blandingen, så

ling, og at det ikke drypper, fortæller Hans Rasmussen.

snart man stopper med at røre i den, og flamingokug-

Elementerne blev testet i en fuldskalatest, og re-

lerne stiger til vejrs, og dels hærder det ikke. Men hvad

sultatet viste, at de lever op til klassifikationen EI 120.

nu, hvis man overfladebehandler flamingoen med de

- Det vil sige, at elementerne på 10 cm kan modstå

salte og mineraler, som også findes på sten og grus, og

brand i over 120 minutter uden at brænde igennem, og

som normalt får blandingen til at hærde? Ja, så opnås

uden at temperaturen på den anden side af væggen

beton med bedre isoleringsevne, bedre akustiske egen-

overstiger 140 grader. Det skyldes bl.a. flamingokug-

skaber og lavere vægt.

lerne, der isolerer mod varmen, siger Hans Rasmussen.

Thermozell, som produktet hedder, er blevet brugt herhjemme i en del år – bl.a. til gulvopbygning, hvor de

DEN BEDSTE DOKUMENTATION

gode akustiske egenskaber betyder, at produktet lukker

Med dokumentation og klassifikation for elementernes

af for støj mellem etager. Men kunne man ikke udnytte

brandtekniske egenskaber er de nu helt klar til marke-

de samme egenskaber til formstøbte skillevægge mel-

det herhjemme.

lem lejligheder? Den idé fik man hos Galaxe, der er dansk forhandler af Thermozell.

- Vi forventer, at de kommer på markedet i andet halvår af 2020. Det var InnoBoosteren, der gav os mulighed for at få udført testen. Uden støtte havde vi ikke

LYDDÆMPENDE, LET OG HURTIGT

gjort det nu, for processen koster både mange penge

- Flamingo er lyddæmpende. 10 cm Thermozell dæmper

og meget tid, siger Hans Rasmussen og fortsætter:

lyd dobbelt så godt som en lige så tyk gipsvæg med iso-

- Og samarbejdet med DBI fungerede rigtig godt.

lering. Af hensyn til akustikken skal man normalt have

Der var stor professionalisme, og de havde helt styr på,

en gipsvæg på 30 cm som skel mellem to lejligheder,

hvad vi skulle gøre for at få den bedste dokumentation,

men med Thermozell kan man nøjes med 20 cm. Det

siger Hans Rasmussen. n

betyder, at rummet i boligerne bliver større, siger Hans Rasmussen, der er direktør i Galaxe. Samtidig betyder flamingoen, at vægten er betydeligt lavere end ved traditionel beton. Det gør elementer i Thermozell nemme og hurtige at arbejde med – især sammenlignet med gipsvægge med flere lag og isolering.

INNOBOOSTER TEST AF MATERIALE OG ELEMENTER Akustik og vægt er én ting. Men hvordan påvirker det et betonelements brandtekniske egenskaber, når man fylder det med flamingo – et materiale, der i sig selv ikke ligefrem har imponerende brandegenskaber? - Der findes en del udenlandsk dokumentation om Thermozell, men ofte efterspørger danske ingeniører og entreprenører dansk dokumentation. Derfor søgte vi i samarbejde med DBI en InnoBooster, så vi kunne få den brandtekniske dokumentation helt på plads ved at

Innovationsfonden investerer med InnoBooster i udviklingsprojekter, der er drevet af små og mellemstore virksomheder. Formålet er at omsætte spændende idéer til vækst og beskæftigelse, så derfor skal projekterne have nyhedsværdi og forretningsmæssigt potentiale. Der kan opnås støtte på 50.000-5.000.000 kr. Læs mere på: www.innovationsfonden.dk.

teste og klassificere elementerne. Vi testede først materialet i sig selv, som levede op til A2-s1,d0-klassifika35


KORT NYT

DBI afholder igen fysiske kurser Siden 8. juni har DBI igen kunnet afholde fysiske kurser med flere end 10 deltagere og har derfor nu skruet op for vores almindelige kursusaktiviteter. Desuden har vi i mellemtiden fået mere plads på vores lokation i Hvidovre og glæder os til at byde vores kursister velkommen i helt nye, flotte undervisningslokaler. Vi tilbyder: • DBI-kurser • AMU-kurser • Skræddersyede firmakurser i Hvidovre, Fredericia, Frederikshavn, Aarhus, Aalborg og flere andre steder i landet. Alle kurser foregår naturligvis i trygge rammer og efter sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Se oversigt over DBI’s kurser på: www.brandogsikring.dk/kurser.

Forlænget frist for udbedring af fejl på brandsikringsanlæg Hvis der i forbindelse med inspektion af brandtekniske installationer konstateres fejl og mangler i kategori B, skal disse normalt udbedres inden for 2 måneder. På grund af Corona-situationen er denne frist forlænget til 3 måneder for inspektioner, der er foretaget mellem 15. februar 2020 og 8. juni 2020. 36


Nye krav ved ombygninger Den nye certificeringsordning for brandrådgivere har ført

rådgiver selv på meget små byggeprojekter, herunder

mange udfordringer med sig. Bl.a. skelnede vejledningerne

ombygninger.

til BR18 i første omgang ikke mellem store og små byg-

For at komme denne problematik til livs udkom

geprojekter, hvilket betød krav om en certificeret brand-

i foråret en ændringsbekendtgørelse til BR18 og en tilhørende vejledning, således at flere ombygningssager og andre forandringer nu kan foretages uden ansøgning om byggetilladelse og certificeret brandrådgiver. Som udgangspunkt drejer det sig om byggeri, hvor de brand- og konstruktionsmæssige forhold ikke berøres. For byggearbejder med krav om byggetilladelse præciseres desuden, hvilken dokumentation der skal vedlægges ansøgning om byggetilladelse. Læs mere under ’nyheder’ på: www.trafikstyrelsen.dk.

DBI har certificerede brandrådgivere i alle brandklasser Siden 1. januar har certificeringsordningen for brandrådgivere været fuldt implementeret. Det betyder, at den tekniske byggesagsbehandling ikke længere håndteres ved kommunerne, men nu er lagt ud til certificerede brandrådgivere. DBI har certificerede brandrådgivere i alle brandklasser og kan dermed rådgive om brand på alle byggeprojekter. Senest er Janne G. Frederiksen certificeret i brandklasse 3/4, Brian V. Jensen, Lars Vædeled Roed og Svend Voss er certificeret til tredjepartskontrol, og Stefan Fyrsterling er certificeret i brandklasse 2. Herudover har DBI yderligere 5 certificerede brandrådgivere – og endnu flere på vej til at blive certificeret. Har du brug for brandrådgivning i forbindelse med et nyt projekt, så skriv til mailadressen: nytprojekt@brandogsikring.dk, eller ring til projektkoordinator Tanja Ramgil på tlf. 50 80 78 28. 37


NYT OM NAVNE ANDREAS NORSTEDT er tiltrådt

JONAS FALK er ansat som Full

som sikkerhedsrådgiver i sik-

Stack-udvikler i afdelingen for

ringsafdelingen, hvor han bl.a.

Digitale Services, hvor han skal

skal arbejde med risikostyring

udvikle og videreudvikle IT-løs-

og sikkerhedsrådgivning. Han er

ninger. Han har tidligere arbej-

uddannet katastrofe- og risiko-

det som freelance app- og spil-

manager og har desuden en

udvikler og har desuden udviklet

kandidatgrad i sikkerhed og risi-

programmer til dataindsamling

kostyring. Andreas skrev sit

og -behandling hos Kantar Gal-

specialeprojekt i samarbejde

lup. Jonas har studeret musik-

med DBI.

videnskab ved KU.

ANETTE LUND er tiltrådt som

JONAS PETERSEN er ansat

leder for HR og Direktion og vil

som funktionsleder for DBI’s

have fokus på at videreudvikle

ABA-inspektører og skal bl.a.

HR i DBI. Hun har tidligere været

beskæftige sig med ledelse og

ansat som bl.a. HR Project Ma-

porteføljemål for ABA-området.

nager, Global Project Manager,

Han har senest arbejdet som

Head of Secretariat og HR-

funktionsleder på Aarhus Uni-

partner hos henholdsvis Novo

versitets Hospital og før det bl.a.

Nordisk, REACH, AMEC og EU

været ansat hos Supervision

Kommissionen. Anette er ud-

alarmteknik. Jonas er uddannet

dannet Master i Social Sciences

elektriker og maskinmester.

og French.

CHRISTINA SÖDERLIND er til-

KAROLINA BERTRAM er ansat

trådt som brandteknisk rådgiver

som marketingkonsulent og skal

på Hvidovre-kontoret. Hun kom-

beskæftige sig med DBI’s events

mer fra en stilling som brand-

og marketingkampagner. Hun

rådgiver hos Rambøll og har før

kommer fra en stilling som PR

det været hos Alectia i mange år.

& Marketing Manager hos TAXA

Christina er uddannet bygnings-

4x35 og har desuden arbejdet i

konstruktør og har desuden har

mediebranchen. Karolina er ud-

Master i Brandsikkerhed.

dannet cand.ling.merc. i kommunikation med fokus på digitale medier og branding.

38


KARIN CASTRO MØLLER er

THOMAS B. JØRGENSEN er

ansat som sikkerhedsrådgiver i

ansat som ABA-inspektør og

sikringsafdelingen. Hun har tid-

skal inspicere ABA-anlæg i det

ligere arbejdet med analyse,

sydlige Jylland. Han har i mange

forskning, projektledelse og

år arbejdet som tekniker og

rådgivning i stillinger hos Certa

projektleder hos G4S, hvor han

Intelligence & Security, DIIS,

hovedsageligt har beskæftiget

Zero-Alpha Executive Services

sig med installation af ABA-

og Centre for Security Analysis.

anlæg. Thomas er uddannet

Karin er uddannet M.Sc. Security

elektriker.

Risk Management.

LARS BIRKEGAARD er tiltrådt

YVONNE BOLDSEN er ansat som

som sprinklerinspektør med

sprinklerinspektør med base på

base på Fredericia-kontoret.

Hvidovre-kontoret. Hun har en

Han kommer fra en stilling hos

teknisk og en merkonomuddan-

RMG-Inspektion, hvor han inspi-

nelse og har desuden taget CFPA-

cerede sprinkleranlæg og ABA-

diplomuddannelsen og en række

anlæg. Lars er uddannet VVS-

kurser inden for sprinkler/vand-

installatør og har i en årrække

tåge/skum. Yvonne har tidligere

arbejdet som selvstændig VVS-

arbejdet som sprinkleringeniør

installatør.

hos bl.a. Kirkebjerg/Wicotec og Brøndum.

MICHAEL BODI er ansat som sikkerhedsrådgiver i sikringsafdelingen. Han kommer fra en stilling som sikkerhedskoordinator hos Novo Nordisk og har desuden sikkerhedserfaring fra bl.a. Bestseller og Falck Global Assistance. Michael er uddannet katastrofeog risikomanager, Eksamineret Sikringsleder og er også BCMdiplomuddannet. Herudover har han mange års erfaring fra Beredskabet og Forsvaret. 39


En håndildslukker er vel en håndildslukker? Rød og CE-mærket? Desværre ikke! EN 3-slukker med CE-mærke

EN 3

DS-mærket slukker

DNV GL CERTIFICERET

CE-mærket er kun en erklæring om at ildslukkeren er produceret i henhold til EN 3. Der er ingen sikkerhed for, at ildslukkeren lever op til kravene i EN 3.

Overensstemmelsen med DS/EN 3 er kontrolleret af FORCE Technology og efterfølgende certificeret efter de særlige danske nationale bestemmelser DS/SBC 225 af DNV GL.

Der foretages ingen kontrol i Danmark af rigtigheden af EN 3 godkendelse og CE mærkningen. Der udtages ingen prøver til kontrol hos producent eller importør og der er ingen markedskontrol.

En gang årligt udtager FORCE ved uanmeldt kontrolbesøg prøver af alle DS godkendte ildslukkere hos importøren eller på fabrikken. Ildslukkerne kontrolleres, herunder også indholdet i ildslukkerne, om de er 100% identiske med godkendelsen. Derudover foretager FORCE løbende markedskontrol.

Slukkeren kan ikke genfyldes eller trykprøves , og der kan ikke udføres serviceeftersyn jf. DS 2320.

Kan serviceres og genfyldes af DS 2320 certificerede virksomheder. Ifølge Arbejdsministeriets regler må kun DS certificerede virksomheder foretage fyldning og trykprøvning. Ikke certificerede virksomheder kan alene udføre et tilsyn (=egenkontrol). Tilsyn kan tillige udføres af en kvalificeret medarbejder i en virksomhed.

Skal kasseres efter 5 år.

Ubegrænset levetid ved service efter DS 2320.

Sandhedens øjeblik kommer når dine medarbejdere griber en håndildslukker for at hindre en lille brand i at blive stor. Slukkeren skal virke og ikke være farlig for medarbejderne.

Vi er DS 2320-certificerede og medlemmer af SikkerhedsBranchen:

Profile for DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

DBI's fagblad Brand & Sikring nr. 2 - 2020  

Læs denne her gang om bl.a.: Endnu en facadebrand i de arabiske emirater, DBI er klar med nye brandtest- og kursusfaciliteter, De rette pla...

DBI's fagblad Brand & Sikring nr. 2 - 2020  

Læs denne her gang om bl.a.: Endnu en facadebrand i de arabiske emirater, DBI er klar med nye brandtest- og kursusfaciliteter, De rette pla...

Profile for dbidk