Page 1

LUẬN VĂN SIÊU CẤP CHANNEL

Ths Nguyễn Thanh Tú eBook Collection

Nghiên cứu tổng hợp muối kép K-Zn hydroxycitrat từ dịch chiết HCA của quả bứa tròn Lộc Hà, Hà Tĩnh (2018) WORD VERSION | 2018 EDITION ORDER NOW / CHUYỂN GIAO QUA EMAIL TAILIEUCHUANTHAMKHAO@GMAIL.COM

Tài liệu chuẩn tham khảo Phát triển kênh bởi Ths Nguyễn Thanh Tú Đơn vị tài trợ / phát hành / chia sẻ học thuật : Nguyen Thanh Tu Group Hỗ trợ trực tuyến Fb www.facebook.com/DayKemQuyNhon Mobi/Zalo 0905779594


-------------------

K-Zn HYDROX

,N


-------------------

K-Zn HYDROX

8 44 01 14

,N


ông trình nào khác.


T

.................................................................................................................... 1 ............................................................................................ 1 ....................................................................................... 3 .................................................................. 3 ................................................................................ 4 ....................................................... 4 ...................................................................................... 4 ............................................................................................ 5 ..................................................................................... 6 ............................................................................................................ 6 ...................................................................... 6 ............................................................................................ 6 1.2. AXIT HYDROXYCITRIC (HCA) .................................................................... 12 -)-HCA................................................................................ 12 1.2.2.

-)-HCA ............................................................................ 12 ....................................................................................... 14 -)-HCA và Lacton........................................................... 15 -)-HCA ............................................................................... 16 -)................. 17 -)-HCA ............................................................ 21 -)-HCA ............................................................. 21


-)-HCA .................................. 26 .

.............. 30 ................................................................................................. 30 ...................................................................................... 30 ................................................................................... 30 ................................................................ 31 ..................................................................................... 31 .................................................................................................. 31 ............................................................ 32 ...................................................................... 33 ........................................................................ 33 ........................................................ 34

2.4.3.

....................................................................... 35

2.4.4.

............................................................. 37 .

......................................................... 42 .................................................. 42 ........................................................................... 42 ........................................................................................ 42 ................................................... 43

3.2.1.

........................................................ 43 ..................................................................... 45 .................................. 46 ........................................................................................... 47

3.3.1.

.............................................................. 47

3.3.2.

........................................ 48 .............................................................................. 49 ...... 49


...................................................................... 50 ........................................................................... 51 ............................................................................ 51 -

................... 53 itrat ..................... 53 ........................................ 55 ..... 55

3.5

........ 56 ..... 57 .......... 58 ........................ 60 HCKZn ...................................................................................................................... 61 ................. 62

3.5.

....................................................................................... 64 ................................................................................ 66 .............................................................................................................. 66 ............................................................................................................. 66 ...................................................................................... 67 )


AAS ALC

Acetyl-L=carnitine

CPT1

Canitine palmitoyl transferase 1

FAO G.antroviridis

Garcinia antroviridis

G.cowa

Garcinia cowa

G.Indica

Garcinia Indica

GC GSIS

Glucose-stimulated insulin seretion

HCA

Axit hydroxy citcric

HCCa

Canxi hydroxyl citrat

HCK

Kali hydroxyl citrat dihydroxyl citrat

HCKZn HMG-CoA

3-hydroxy-3-methylglutaryl-CoA

HPLC IR K/Zn HCA: LDL

Low-density lipoprotein

NIDM NMR TCVN 4884:2005 0

TCVN 4993-89

C 0

-

C

TCVN 6193-1996 TT

-


Trang 1.1.

So sánh tí

15

Hibiscus

1.2.

16

3.1.

42

3.2.

43

3.3.

44

3.4.

45

3.5.

46

3.6.

50

vào pH

3.7.

50

3.8.

51

3.9.

52

3.10.

-

3.11.

n

3.12.

3.15.

56 57

13

3.13. 3.14.

53

-

59

H-

60

1

61


Trang 3.16. 3.17.

61

HCKZn HCKZn

63


Tên hình

hình

Trang

1.1.

7

1.2.

8

1.3.

9

1.4.

10

1.5.

10

1.6.

11

1.7.

iridis

12

1.8.

13

1.9.

14

1.10.

22

1.11.

22

1.12.

24

1.13.

óm II

25

1.14.

25

2.1.

30

2.2.

31

2.3.

31

2.4.

32

2.5.

34

3.1.

48

3.2.

48

3.3.

49

3.4.

54

3.5.

55


Tên hình

hình

Trang

3.6.

56

3.7.

57 13

3.8. 1

3.9.

H-

-

58 59

3.10.

60

3.11.

62

3.12.

63

3.13. 3.14.

C

64 65


1

0% -19

-


2

-

thành

-)-H

-)-HCA

và "Nghiên


3

-

-)-

-)-

-)-

hi

.

-

-

3

ép K-


4

Garcinia oblongifolia Champ.Ex Benth 3.2 4 4 4 1

NMR , 13C 5 -

6 6

cรกc ng

-

H-


5

6 -

:

KOH

N, HNO3

7 60 trang: 24 trang. 12 trang. 24 trang.


6

1

c

:

a

- Garcinia oblongifolia Champ. Ex Benth., Clusiaceae [2].

-

-

HĂŹnh 1.1. -


7

[2], [9]. b - Garcinia harmandii Pi dài 4 thành nhóm 3 tháng 2 Cambodia

Clusiaceae [2]. ng. Lá thuôn,

- 20 mm, màu tía. Ra hoa


8

h

[2], [9].

c - Garcinia xanthochymus Hook.f.ex J.Ande

-

Clusiaceae [2]. - 8 Hình 1.2.

[2], [9]. d - Garcinia cochinchinensis (Lour) Choisy,

-

Clusiaceae [2]. Cây cao 10 -

- 4,5 cm. Hoa

-

- 10


9

a hoa vào tháng 4 Hình 1.3. vào. [2], [7].

e. Tai chua Garcinia pendunculata Roxb (G. cowa Clusiaceae [9], [18], [19]. dài 7 -

các tháng 3 -

Hình 1.4.

Tai chua m V


10

dùng tai

f. Garcinia cambogia

hình elip, dài 5 -

-

-

Garcinia cambogia Garcinia cambogia -

Garcinia cambogia

,

Hình 1.5 [4], [29], [31].


11

-

Garcinia

cambogia . g. Garcinia indica -

- 4cm, có màu tím -

11 -

- 5 [21], [28], [29], [32]. Garcinia indica

H

Garcinia indica ong mùa

h. Garcinia atroViridis - 15m. Lá dài 15 -

- 7 cm,


12

Garcinia Hình 1.7 [29], [32].

atroViridis

-

Garcinia atroViridis Garcinia atroViridis -

1.2. AXIT HYDROXYCITRIC (HCA) -)-HCA Tai chua

(-)(G. cowa), G. cambogia, G. Indica và G. atroViridis. Các -)-HCA

1.2.2. G. cambogia

[24],


13

[29], [31], [32], [36]. G. cambogia và

Lewis và N -)-butanol/axit

-propanol/axit

-)-

(Hình COOH HO

C

H

HO

C

H

C

COOH H

C

OH

COOH

HOOC

C

OH

COOH

H

C

COOH

H

H

Axit (-)-hydroxycitric (I)

Axit (+)-hydroxycitric (II)

COOH HO

C

H

HOOC

C

OH

H

C

COOH

H

Axit (+)-allo-hydroxycitric (III)

COOH H

C

OH

HO

C

COOH

H

C

COOH

H

Axit (-)-allo-hydroxycitric (IV)


14

O

COOH

COOH

C

H

C

H

HO

C

COOH

HOOC

C

OH

H

C

C

H

C

C

O

O

O

H

H

Axit (-)-hydroxycitric lacton

Axit (+)-allo-hydroxycitric lacton itric -)-

G.

cambogia 2

-)-

G. cambogia

-)-

Garcinia -)-

-)Garcinia

- 54% (-)-HCA và 6 - 20% lacton.

1.2.3 Axit hydroxycitric (axit 1,2-dihydroxy propan-1,2,3-tricacboxylic) có 2 trung Garcinia Hibiscus) (Hình 1.8, II).


15

- và (2S, 3S)-2-hydroxy citric-2,5-lacton

-)-

-quang

-)-HCA và Lacton

1.2.4

-)-

Garcinia và Hibiscus

B - 5,76 và 2,74 - 2,79 1

-)-

H NMR. (-)-

3200, 1760, và 1680 cm-1

1

-)-

-

2.53 và

-

5.15.

J = 17.1 Hz, và 01 B

1.2 [38]. . Garcinia Axit mp (°C) 20 D

Hình d

Lacton

Hibiscus Axit

178 -20

100 Hình kim

Tính tan trong ete

Lacton 183

122

31 Hình kim


16

butanol/axit

0,24

0,42

0,15

0,39

0,26

0,36

0,35

0,26 Màu vàng

formic/H2O propanol/axit axetic/H2O metavandate spray

Màu

Màu

(5%)

vàng

vàng Garcinia cambogia

Axit (-)-hydroxycitric; axit 1,2-dihydroxy-1,2,3-propan tricacboxylic; axit Garcinia; axit 1,2-dihydroxy propan1,2,3-tricacboxylic CAS No.

27750-10-3 [(-)-HCA] C6H8O8 [(-)-HCA] 208 [(-)-HCA]

Màu Mùi

Không mùi

1.2.5

-)-HCA -)-

(-)Garcinia phân tích (-)-)-

G. cambogia


17

-)Lowenstein và G. cambogia -17 (3 0 0

(40 mL

0

C. (-)-HCA

-)-HCA có khuynh -)-)g cao G. cambogia G. Cambogia

G. india -)(-)-HCA

1.3. (-)-

-CoA t

-)-)14

3

C -alanine

H2O và 14C. Sullivan -)-

14 14

C citrat

C alanin vào trong lipid.


18

-)-)-)-HCA là (-)-)chia citrat. -)-

-)-HCA không

-)chính

3

H2

(-

3

H2 3

-)-

H2 O

-)-

t béo -

-


19

và các -)-HCA mà 3

-)14

H2O,

C alanine, 2-14C leuxine vào axit béo và cholesterol. -)-)-

-)(-)-)-

quá trình sinh

hyperlipidemic. (-)-L-)-

carnitine -)thành lipid và kích th 3

3

H2 -)-

29 14

C

-)-


20

-)-)-

-)-HCA và axit (+)-Allo-

-)u và anilin vào trong axit béo -)-

-CoA carboxylase. (+)

allo -)-HCA và (+)-allo-CoA-

-)-HCA

-CoAaxetyl-CoA-

-CoA-)-HCA.

-)-)-)-)-

-)-HCA


21

-)-HCA

-)-

-)-)-

-)-

-)ích. (-)ó. -)1.4

-)-HCA -)-HCA -)-HCA (Hình 1.10, Hình 1.11).


22

H HO

C

COO

HO

C

COO

H

C

COO

H H

Ca

Ca

HO

C

COO

HO

C

COO

H

C

COO

Ca

H

Garcinia

G. Garcinia

cambogia, G. india và G. antroViridis

0

H

H

HO

C

COONa

HO

C

COOK

HO

C

COONa

HO

C

COOK

H

C

COONa

H

C

COOK

H

H

-)-HCA. -)-)-

-)-


23

Garcinia cambogia, Garcinia indica vĂ Garcinia atroViridis

0

hydroxyc

[34]. -)-HCA

Balasubramanya -)chi

-)1.12 24], [25], [30], [35].

-)-HCA


24

Y

+

là Ca ++

-)

-HCA là 76,50%. -)-)-

1

,Y

H NMR và 13C NMR. -)-


25

Be, -) -

-)-

1

H-NMR và C13-NMR. -)-

Samuel và cá


26

-)-

-)-

-)-

(-)-

0

C.

-)-HCA

1.4.2.

-)-HCA có

-)-)-)-)-)(-)(-)-)-

(-)-)-

thèm


27

(-)-)-

(-)-

-)-HCA trong -)-)-


28

-)-

ucose thành glucogen

2+

2+

2+

metallothioneins (MTs), Zn2+ (ZIP) và Zn2+ 2+

.


29

a Zn2+

2+ 2+

2+ 2+

2+

. -)-HCA . Vì lý do này

[21], [24], [37].


30

2.1. 2.1.1. -

2.1.2. Q

thành b

(Hình 2.1)


31

HĂŹnh 2.2. 2.2. 2.2.1. ng),

- Buret, pipet,

(a) Lò nung

2.2.2. -

ethanol

99,5%. V

99,8%.


32

, fixanal NaOH 0,1 N, HNO3.

-N UY

* Tรกch pectin (C2H5OH)

hydrocy citrat

HPLC

IR, MS

Hรฌnh 2.4.

NMR

% K, Zn


33

2.4. 2.4.1.

-

mL

Cân 0

mL

mL etanol 960,


34

0

C

mL mL 0

2.4.2.

0

. -88.


35

V1

mL mL);

V2 C1

t.

C2

mL

2.4.3.

a.

0 0

= m1 + w.


36

m1

w m0

100%

m0

m1

m0

100%

b.

tín

trình tro hóa. au:

H

m0

m1 c

m1 m0

100%


37

2.4.4. a.

-

-

2,

Al2O3


38

b.

c


39

nguyên và detector. Detector

IR (Fourrier Trans

-

R: ,x ,n d NMR-Nuclear Magnetic Resonance) l

c proton hay neutron

mômen


40

hydro-1 ( cacbon-13 15

N,

14

N 19F,

31

P,

17

O,

29

Si,

10

B,

11

B,

23

Na,

35

Cl, 195Pt .

B0:

0

0=

Bo/2

: e -

dàng xác

trong b -


41

-

HMBC

-of-Flight


42

3.1. 3.1

0

C trong vò

thì

STT

(gam)

01

10,010

9,436

0,574

5,73

02

10,009

9,434

0,575

5,74

03

10,019

9,423

0,596

5,95

Trung bình: 5,81 %

3.1

0


43

trình tro hóa. .

tro

sau khi tro

STT (gam)

hóa (gam)

hóa (gam)

(gam)

(%)

01

54,317

63,640

9,323

55,103

0,786

8,43

02

58,996

68,349

9,353

59,795

0,799

8,54

03

54,207

63,526

9,319

54,985

0,778

8,35

Trung bình: 8,44 % * ó 3.2. 3.2.1.

mL. 30 phút, 40 phút, 50 phút, 60 phút, 70 phút, 80 phút, 90 phút và 100 phút.


44

3 nh axit trung

gian(ph)

30

40

50

60

70

80

mL) 10,111

10,086

10,093

10,050

10,054

10,058

30

30

30

30

30

30

0,1N (mL)

(g/100g)

7,0

14,339

7,1

14,544

7,0

14,339

7,6

15,607

7,5

15,401

7,5

15,401

8,2

16,827

8,3

17,033

8,3

17,033

9,8

20,197

9,7

19,991

9,8

20,197

8,2

16,893

8,2

16,893

8,1

16,687

7,6

15,650

7,5

15,444

7,6

15,650

3 60

bình(g/100g) 14,407

15,469

16,964

20,128

16,824

15,581


45

3.2

60 phút. : 150 mL, 200 mL, 250 mL, 300 mL và 350 mL. 4

axit trung dung môi

sau khi cô

(mL)

150

200

250

300

350

mL)

10,055

10,053

10,051

10,018

10,109

30

30

30

30

30

NaOH 0,1N

(gam/100

(mL)

gam)

9,8

20,187

9,7

19,981

9,8

20,187

10

20,603

9,9

20,397

10

20,603

9,8

20,195

9,9

20,401

9,9

20,401

9,8

20,261

9,7

20,054

9,8

20,261

9,5

19,464

9,4

19,259

9,5

19,464

bình (gam/100 gam) 20,118

20,534

20,332

20,192

19,396


46

B

4

mL

3.2.3. 0

C trong

mL

5 STT

Tên kim lo

(mg/kg)

CODEX STAN 164-1989 (mg/kg)

cho phép

1

Cu

2,45

5,00

30,00

2

Pb

< 0,12

0,30

2,00

3

Zn

4,95

5,00

40,00

4

As

< 0,15

0,20

1,00


47

-

3.3. PH -) hydroxycitric

-)-HCA 3.3.1. n qua Hình 3.3.

2

= 0,99069


48

1 3.3.2. ách pha loãng 0,102 gam mL

trong 25 mL

mL eak Hình 3.2

Peak Hình 3.3).

2


49

3 CHCA (ppm) = (A - 4,8934522)/1,89830187 HCA (ppm)*Kpl*25/1000

CHCA 9,91059

A: Kpl:

6,0029 mg. mg.

n

3.4. 3.4.1.

K


50

B

STT axit (g)

pH (g)

1

100,352

15,274

9,5

29,459

24,153

77,871

2

100,418

15,284

10

29,472

25,652

87,038

3

100,125

15,240

10,5

29,416

25,513

86,731

4

100,086

15.234

11

29,408

25,505

86.717

3.4.2.

mL, 150 mL, 200 mL, 250 mL, 300 mL. KZn tích axit tích

STT axit (g)

axit (mL)

(g)

(%)

1

100,315

15,268

100

29,452

25,634

87,038

2

100,305

15,266

150

29,450

25.658

87,123

3

100,247

15,257

200

29,438

25,712

87,344

4

100,414

15,282

250

29,470

25,705

87,224

5

100,102

15,234

300

29,409

25,646

87,205


51

B 25,

mL 25,712g (H= 87,344%). 3.4.3. mL B

Kh

STT axit (g)

gian (%)

(phút)

1

100,162

15,245

30

29,422

25,699

87,347

2

100,306

15,267

60

29,450

25,743

87,412

3

100,318

15,269

90

29,452

25,798

87,589

4

100,295

15,265

120

29,447

25,768

87,505

B (H 3.4.4.


52

pH = 10 mL

0

C, 700C, 800C, 900C và 1000C. B

TT

axit(g)

(0C)

g)

TB (g)

TB(%)

1

100,298

15,413

60

29,637

25,954

87,476

2

100,362

15,423

60

29,649

25,978

87,618 25,963 87,591

3

100,307

15,414

60

29,638

25,957

87,580

4

100,401

15,429

70

29,657

25,969

87,564

5

100,197

15,397

70

29,616

25,965

87,672 25,972 87,678

6

100,086

15,380

70

29,595

25,982

87,791

7

100,243

15,404

80

29,625

25,967

87,573

8

100,351

15,421

80

29,647

26,056

87,887 26,078 87,989

9

100,324

15,417

80

29,642

26,211

88,425

10

100,412

15,430

90

29,658

25,951

87,500

11

100,548

15,451

90

29,685

25,990

87,632

12

100,439

15,434

90

29,664

26,020

87,715

13

100,092

15,381

100

29,596

25,931

87,617

14

100,374

15,424

100

29,651

25,946

87,505 25,943 87,589

15

100,167

15,393

100

29,611

25,952

87,643

25,987 87,590


53

B 800

8g

(H= 87,989

800C. -

3.4.5.

10. 10

kép Kali0

30

60

120

180

360

1,0

1,0

1,02

1,09

1,11

1,18

10 3.4.6 mL mL , 800

-

0

0


54

Hình 3.4


55

3.5 3.5 IR Hình 3.5 B

Hình 3.5

3.11.


56

3.11 -1

) -)-

HCA

hydroxycitric

3417.86

3403

1604.77

1599

1394.53

1407

(ancol)

1070.49, 956.69

1099, 1062

-C

914.26, 858.32

906, 837

-C

650.01

638

OH

COO COO C-O

-

-)-)hydroxycitric. HPLC

3.5 Hình 3.6

3.6 Hình 3.7.


57

3.7

hydroxycitrat.

hydroxycitrat hydroxycitrat 3.5 B

3.12.

3.12 TT 1

K

2

Zn

TCVN 6649:2000 SMEWW 3113B:2012 TCVN 6649:2000 SMEWW 3113B:2012

25,18 10,56


58

K

25,18 m

Zn

10,56 m

25,18 %, 10,56 %.

m

25,18 ,

10,56 mg/kg chi Zn

10,56 % khรก

10,30 %.

3.5.4. 13

-

Hรฌnh 3.8 B ng 3.13.

3.8

13

-

Zn


59

13

3.13

-

2O) (ppm) 1

43.78

2

77.73

3

79.95

4

179.22 1

Methylene cacbon (-CH2-): C-5 và C): C-1 và C-

Methine cacbon (

): C-3 và C-2, CC-6 và C-

H-

Hình 3.9

3.9

1

H-

-4, C-


60

1

3.14 2O)

H-

(ppm)

1

Doublet: 2.687 và 2.719

Ha-5 và Ha-

2

Doublet: 2.761 và 2.794

Hb-5 và Hb-

3

Singlet: 4.287

H-1 và H-

3.5.5 Hình 3.10 B

3.10

3.15.


61

3.15 TT

m/z

1

631.49

[C12H10O16ZnK4]+

2

617.54

[C11H8O16ZnK4]+

3

557.45

[C10H8O13ZnK4]+

5

485.46

[C9H12O9ZnK4]+

6

429.51

[C8H6O6ZnK4]+

7

413.57

[C7H2O6ZnK4]+

8

337.29

[C6H6O2ZnK4]+

3.5

B

3.16.

3.16 TT

Tên kim

1

Pb

2

Cu

3

As

4

Zn

5

K Ghi chú: "-

TCVN 6649:2000 SMEWW 3113B:2012 TCVN 6649:2000 SMEWW 3113B:2012 TCVN 6649:2000 TCVN 8746:2010 TCVN 6649:2000 SMEWW 3113B:2012 TCVN 6649:2000 SMEWW 3113B:2012

(mg/kg)

phép (*) (mg/kg)

<0.12

2

2.45

30

<0.15

1

10,56

40

25,18

-


62

(*)

Qu

-

-

1

13

H-

C-

theo Hình 3.11. 1 C 3

2

2'

4

4'

5

6

6'

C

1' 3' 5'

Hb

3.11. HMBC

3.5.7. 2

.


63

3.12 7

HCKZn HCKZn

C

a, b C

a, c H

(J, Hz)

179,0

-

2

75,8

4,29 (1H, s)

3

76,5

-

183,3

-

41,0

2,50 (1H, d, 15,5), 2,75* (1H)

76,3

4,03 (1H, s)

78,5

-

42,4

2,70 (1H, d, 16,0); 2,80 (1H, d, 16,0)

178,8

-

5

a

HMBC (H C) 1, 3, 4

2O,

b

125 MHz, c 500 MHz, *

3, 4, 6


64

3.5 max

3418 (OH), 2978 (CH), 1605 (C=O),

1070 (C-O) cm-1. 1

H-

H

Hz) & 2,75 (1H), H2-5], [

H

H 2-

2,70 (1H, d, J = 16,0 Hz) & 2,80 (1H, d, J = 16,0 Hz), H

13

4,29 (1H, s), H-2], [

4,03 (1H, s), HC

C

76,5 (C-3) và 78,5 (C-

C

-

3.14 (

C

76,5)/C-4 (

(

C

183,3

C

183,3), g -5 (

H

H

-

H

4,03) và C-

C

C

178,8, 179,0 và 183,3

-2 (

2,50, 2,75) và C-3 (

2,70, 2,80) và C-

H

4,29) và C-1 ( C

179,0)/C-

76,5)/C-4 (

78,5)/C- (

C

C

183,3)/C-

C C

179,0)/C-3 78,5)/C-

183,3)/C-6 ( C

-5, C-

-2, C-

-MS (+) cho peak

m/z 631 [M+H]+

1

41,0

75,8 (C-2) và 76,3 (C-

-

-

H

C-

(C-5) và 42,4 (CC

2,50 (1H, d, J=15,5

C

178,8),

178,8) xác

H-

C12H10O16K4Zn (M = 630 g/mol). HCKZn theo

Hình 3.13

KZn


65

Hรฌnh 3.14

g tรกc HMBC (

KZn


66

0

N. -

T

-

,

5,81 %, hàm

8,44 %, các

-

g/200 mL. -

0

200 mL -

1

H-NMR, 13C-NMR, MS, HMBC. Kali-

itrat -)-

1.

-)2. (-)-

-)và ./.


67

[1]. Phân tích [2]. [3].

[4]. , 3(20), tr 137-143. , Nhà

[5]. [6]. [7]. [8]. [9]. -)-

[10]. Ngãi, [11]. , Nhà xu [12].


68

organisch

chemisches grundpraktikum) (1997), ,

[13]. [14].

[15]. -

[16].

[17]. V

[18]. Bhabani S. Jena, Guddadarangavvanahally, Jayprakasha, Kunnumpurath K. of Jounal of Agricultural and Food chemistry, 50(12), 3431-3434. [19]. Brekham II (1965), Eleutherococus senticosus, The new medicinal herb of the Araliaceae family, In: Pro, II international pharmacolgical meeting, Prague, Vol 7, 97-102. [20]. Behrens.B and Kaber G. (1983), Mathematics for Naturalists and Agriculturalists. PWN, Warszawa, 218. [21]. improving glucose metabolism with (-)-

United

States Patent US 6,207,714 B1. [22]. Frank Settle (1997), Handbook of Instrumental Techniques for Analytical Chemistry, Prentice Hall PTR, Upper Saddle River, NJ 07458. [23].


69

, J.Exper. Med., 101, 225 232.

synthesis by Trilon WR

-)-hydroxycitric acid and a

[24].

International Application Published under The Patent Cooperation Treaty (PCT), WO 2005/099679 A1. ral salts of (-)-hydroxycitric acid and

[25].

United States Patent US 7,208,615 B2. [26]. Effects Lipid Metabolism in Mice with High Fat DietJournal of Nutrition., 130: 2760-2764. [27]. Hicham Harnagi, Nour el Houda Bouanani, Mahammed Aziz, Hana Serghini Caid,

Noreddin

Trilon WR

GhamLim

1339

and

Souliman

Amrani

(2007),

induced hyperlipidemic rats: Acomparision with

J. Ethnopharmacol., 109, 156-160. [28]. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 28(2), 379-384. [29]. biochemistry of (-)-

Jounal of

Agricultural and Food chemistry, 50(1), 10-22. [30]. Karanam Balasubramanyam, Bhaskaran Chandrasekhar, Candadai Seshadri salt of group ia and iia of (-) hydroxycitric acid, process of preparing the same and its use in beverages and other food products without effecting United States Patent US 6,160,172. In

[31].

Methods in Enzymology, Colowick, S. P., Kaplan, N. O., Eds.; Academic Press: New York, 13, 613-619. [32].

-)-Hydroxycitric acid - the principal


70

Phytochemistry, 4, 619-625. -)-hydroxcitrat on fatty acid synthesis

[33].

The Journal of Biological Chemistby, 246(3), 629632. [34]. Muhammed Majeed, Vladimir Badmaev, Ramaswamy Rajendran (2004), United States Patent US 6,770,782 B1. ycitric acid complex metal salts, composition,

[35].

United States Patent US 7, 214,823 B2. [36]. Shara M, Ohia SE, Schmidt RE, Yasmin T, Zardetto-Smith A, Kincaid A, -chemical properties of a novel (-)-hydroxycitric acid extract and its effect on body weight, selected organ weights, hepatic lipid peroxidation and DNA fragmentation, hematology and clinical chemistry, and histopathological Molecular and Cellular Biochemistry, 260(1-2), 171-186. -)hydroxycitrate, method of

[37].

preparation, applications, and compositions in particular pharmaceutical United States Patent US 6,221,901 B1. [38]. Soni MG, Burdock GA, Preuss HG, Stohs SJ, Ohia SE, Bagchi D. (2004), -)-hydroxycitric acid and Super CitriMax, a novel Food and Chemical Toxicology, 42(9), 15131529. [39]. The Use of Garcinia Extract (Hydroxycitric Acid) as a Weight loss Supplement: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomised Clinical Trials. Peninsula Medical School, University of Exeter, Devon EX2 4NT, UK. [40]. The Critical Roles of Zinc: Beyond Impact on Myocardial Signaling, Korean J Physiol Pharmacol. 2015 Sep;19(5):389-399. English. The Korean


71

Physiological Society and The Korean Society of Pharmacology Published online August 20, 2015. Website [1]. http://www.dep.com.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=418, [2]. http://homecares.vn/blog/ty-le-nguoi-viet-truong-thanh-beo-phi-thap-nhat-the-gioi [3]. http://infonet.vn/hon-2-ty-nguoi-tren-the-gioi-dang-bi-beo-phi-post230095.info


Profile for Dạy Kèm Quy Nhơn Official

Nghiên cứu tổng hợp muối kép K-Zn hydroxycitrat từ dịch chiết HCA của quả bứa tròn Lộc Hà, Hà Tĩnh  

https://app.box.com/s/b3siir8xro1vmiduwod0n0bnb4pgyx4j

Nghiên cứu tổng hợp muối kép K-Zn hydroxycitrat từ dịch chiết HCA của quả bứa tròn Lộc Hà, Hà Tĩnh  

https://app.box.com/s/b3siir8xro1vmiduwod0n0bnb4pgyx4j

Advertisement