Page 1

LUẬN VĂN SIÊU CẤP CHANNEL

vectorstock.com/5933716

Ths Nguyễn Thanh Tú eBook Collection

Nghiên cứu định lượng strychnin và brucin bằng phương pháp HPLC trong alkaloid tổng chiết từ hạt mã tiền (2018) WORD VERSION | 2018 EDITION ORDER NOW / CHUYỂN GIAO QUA EMAIL TAILIEUCHUANTHAMKHAO@GMAIL.COM

Tài liệu chuẩn tham khảo Phát triển kênh bởi Ths Nguyễn Thanh Tú Đơn vị tài trợ / phát hành / chia sẻ học thuật : Nguyen Thanh Tu Group Hỗ trợ trực tuyến Fb www.facebook.com/DayKemQuyNhon Mobi/Zalo 0905779594


HÓ


STRYCHNIN VÀ BRUCIN

Chuyên ngành : : 844 01 14

h

d

khoa h

PGS.TS. Giang Th Kim Liên PGS.TS. Nguy n Th Hoàng Anh


L IC c h t, tôi xin chân thành bày t lòng kính tr ng và bi

ct i

-

1) PGS.TS. Giang Th

2) PGS.TS. Nguy n Th Hoàng Anh- Vi n Hóa H c- Vi n Hàn Lâm KH & CN Vi t Nam

-

ng d n

tôi trong su t quá trình th c hi n khóa lu n.

t Nghiên c

c tài tr b

n quy trình công ngh s n

xu t cao khô bán thành ph m và thu c Phong tê th p Bà Gi DASXTN 024 thu

u KHCN tr

CNHD.

m qu c gia phát tri n

công nghi

n xu t thu c Y

h c c truy n làm ch trì, ph i h p v i Vi n Hóa h c th c hi

Cu i cùng, tôi xin g i l i c ng viên và khích l tôi trong quá trình h c t p và làm khóa lu n.

luôn ng h ,


M

U .................................................................................................................... 1 1. Lý do ch

tài .......................................................................................... 1 u.................................................................................... 2

2. M

ng và ph m vi nghiên c u ................................................................ 3 u.............................................................................. 3 .................................................................................... 3 c và th c ti n c 7. B c c lu

tài ..................................................... 3

............................................................................................ 4

. T NG QUAN ..................................................................................... 5 1.1. T NG QUAN V MÃ TI N VÀ MÃ TI N CH ............................................. 5 ..................................................... 5 ...................................................... 6 1.1.3. Tác d

c lý, công d ng và li u dùng c a mã ti n ch .................. 7 ..................... 8

1.2.1. H p ch t strychnin ................................................................................. 8 1.2.2. H p ch t brucin ...................................................................................... 9 1.3. T NG QUAN V

T ALKALOID T TH C V T .... 10 t alkaloid t m u th c v t ................................ 10 ...................... 13 t alkaloid t mã ti n ch ........................... 15 ............. 15 HPLC) .................................................................. 17

1.5.1. T ng quan v

c ký l ng hi

....................... 17

1.5.2. Nguyên t c c a quá trình s c ký .......................................................... 20 ng d

1.5.3. .

HPLC ............................................................ 24 IÊN C U .............. 27


T, THI T B ........................................................ 27 .......................................................................................... 27 ................................................................ 27 ÁP NGHIÊN C U...................................................................... 27

2.2.

.................................. 28

2.2.1. t m u h t mã ti n ch

2.2.2.

nhau ........................................................................................................................... 35 ng c

2.2.3.

b

HPLC ......................................................................................................................... 36 . K T QU VÀ TH O LU N ......................................................... 37 3.1. K T QU BRUCIN .................................................................................................................... 37 nh tính b

3.1.1.

........ 37

............................................................................................. 39 3.2. HI U SU T CHI T C

T ............................. 40 41

3.3.

ng chu n ........................................................................ 41

3.3.1. Xây d 3.3.2. Xác

nh hàm

ng c a brucin và strychcin ...................................... 51 ................................................................................ 58

U THAM KH O QUY

TÀI LU

N SAO)


dung Br HPLC

Brucin -

LC-DB Str TLC

Strychnin


CÁC

Tên b ng

S hi u b ng

Trang

3.1.

40

3.2.

44

3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8.

B

ucin

45 49

strychnin B

strychcin

50

brucin

53

strychnin ng brucin và strychnin chi t

56 v i ba

57


CÁC HÌNH S hi u

Tên hình

hình

Trang

1.1

Bông mã ti n

5

1.2

Qu mã ti n

6

1.3

H t mã ti n.

6

1.4.

C u trúc hoá h c c a m t s ch t trong mã ti n

7

1.5.

Công th c c u t

8

1.6.

Công th c c u t

10

1.7.

C u trúc c t LC-DB

22

1.8.

C u trúc c t có g c isopropyl

22

2.1.

Các bình tri n khai cho s c ký l p m ng

29

2.2.

Bu

i ánh sáng t ngo

c sóng 254nm và

366nm

31

2.3.

S c ký c t cao mã ti n (MTEN) (d= 40mm, h= 50cm)

33

2.4.

Các l dung d ch h ng (15ml)

34

2.5.

n s c ký c a cao MTEN

3.1.

35

ngo i

37

3.2.

n v i thu c th Vanilin/H2SO4

38

3.3.

n v i thu c th Dragendoft

38

3.4. 3.5.

40 c th vanilin/H2SO4

40

3.6.

1

42

3.7.

2

42

3.8.

3

43

3.9.

4

43


S hi u

Tên hình

hình 3.10. 3.11.

5 brucin

Trang 44 46

3.12.

strychnin 1

47

3.13.

strychnin 2

47

3.14.

strychnin 3

48

3.15.

strychnin 4

48

3.16.

strychnin 5

49

3.17.

strychnin

51

3.18.

a

52

3.19.

a m u MTE

52

3.20.

a MTEN

53

3.21.

a m u MTH

54

3.22.

a m u MTE

55

3.23.

a m u MTEN

56


1

1. Mã ti n (Semen Strychni) là m t v thu

c s d ng t lâu trong c

thu c này

ts

n Trung Qu Mã ti

nc

c

n Nh

c ch t h

y khô c a cây mã ti n (Strychnos nux-

vomica). V thu

c y h c dân gian Trung Qu c s d ng hi u qu trong

gi m b t tình tr

p, tri u ch ng d

u tr các b nh th n

c tính c a h t r mà ph i qua ch bi n. Alkaloid

c phép s d ng tr c ti p

c bi

n là thành ph n th hi n ho t tính sinh

h cc

alkaloid có nhi u nh t

trong h t mã ti n và có

ng quan tr

n tác d

c tính c a

h t. M t m t, strychnin và brucin có tác d ng gi

ng viêm, ch ng ung

d n t i các r i lo i v

t ng c m giác,

c

li u cao có th gây co gi t h th ng th n kinh trung

n t vong do li t hô h p, li t c t s ng ho c ng ng tim. Ngoài ra, c s d ng làm thu c di t chu t và m t s

strychnin

c bi

nh

n là m t trong nh ng ch

cs d

nâng cao hi u su t trong th thao. Strychnin tác d ng ch n l tranh v i glycin trên receptor glycin glycin

não. Ng

t y s ng. Li

u tr

th

u mô t bào ga

i kháng c nh ng c lên receptor

c strychnin có th gây t t alkaloid mà t

ng v t g m

ng v t [6], [17]. cs d

t lo i thu c truy n c ch ng minh có hi u qu

c c a brucin th

gi

gây co gi t h th ng th n kinh ngo

c tính m

vi s d ng hai ch t này b gi i h

c ki m soát ch t ch b i pháp

lu t

nhi

c trên th gi i. M c dù v y v n có nh

y nên ph m ng h p ng

c


2 c phát hi n, nguyên nhân có th do b nh m l

c ho c t sát

[3], [23]. c tính r t m nh, ch v i m t li có th gây nguy hi

n tính m

phát hi

i. Do v

ng nh

giúp cho vi c ch

c và có bi n pháp c p c u k p th i, nâng cao

hi u qu c u ch a n

cv

i ph i

u b nh ph m. Vì v y vi

nh hai

c ch t.

alkaloid này là vô cùng quan tr gi i có nhi

Trong nh

xu t

nh strychnin và brucin trong d ch sinh h c

[4],

HPLC/MS [21], UPLC-MS/MS [24

Thu c Phong tê th p Bà Gi ng là m t bài thu c ch a b nh viêm kh p d ng nr

th dân c

c. Mã ti n ch là m t v thu c quan tr ng có tính quy

thu c này. Nh m hi

nh trong bài

i hóa bài thu c gia truy n này, vi c chuy n d ng bào ch

thành viên nang c ng d s d ng, d b o qu n và tiêu chu n hóa, t các cao chi t c li u là r t c n thi

c và th c ti ng c a brucin và strychnin trong mã ti n ch là

m t nhi m v quan tr ng. strychnin và brucin n n ch ng

nh tính brucin và strychnin

h

nh

chúng b ng

2. - L a ch - Chi

u ki n chi c alkaloid t

strychnin và brucin b

c các ho t ch t t mã ti n ch ng hai ch t alkaloid quan tr ng là ng chu n v i thi t b HPLC


3

- M u mã ti n ch do Doanh nghi

n xu t thu c y h c c truy n Bà

Gi ng cung c p. strychnin và brucin

4.

- Thu th p thông tin tài li

tài.

- X lý các thông tin v lý thuy

c n th c hi n trong các

quá trình th c nghi m. hi t alkaloid

-

ng alkaloid v i thi t b HPLC

- Ch n dung môi chi t

;

-

nh

m ts

trong mã ti n

b

ng hai alkaloid strychnin và brucin b

-

ng

chu n v i thi t b HPLC. 6. tin c

-

ãt

và brucin d

ng hai alkaloid strychnin

l


4 7. g P

: 4 trang; : 22 trang; : 10 trang; : 21 trang;

58 trang:


5

1.1. T NG QUAN V MÃ TI N VÀ MÃ TI N CH 1.1.1. Strychnos nux-vomica

Strychnos

colubrina, Strychnos lucida, Strychnos spireana, Strychnos vomica [12 cm m m

m

au khi :

[5], [27].

Hình 1.1 Bông m


6

m

Hình 1.3 H

.

1.1; 1.2 và 1.3 [5], [27]. 1.1.2. alkaloid strychnin (C21H22N2O2) và brucin (C23H26N2O4 alkaloid

colubrin và vomicin alkaloid

alkaloid

alkaloid toàn -45%. strychnin

% [8]. Trong -3% alkaloid

-1,5%) và brucin (1,7%) là hai alkaloid chính. Ngoài ra, các vomicin, igasurine [9

alkaloid

-

-colubrine, N-

oxystrychnin, 3-methoxyicajine, isostrychnine, protostrychnine, pseudostrychnine, novacine [20]. alkaloid alkaloid chính strychnin, b

alkaloid


7

Vomicin

-colubrine

rong m

Hình 1.4. 1.1.3. Tác d

Novacin

c lý, công d ng và li u dùng c a mã ti n ch

5]. -

-

áy tiêu hóa:


8

m -

+ Cao m -

m

h

. 1.2. 1.2.1. H p ch t strychnin a.

Hình 1.5

strychnin


9 Công th c phân t : C21H22N2O2 Phân t

ng: 334,41

Tên khoa h c: (4aR,5aS,8aR,13aS,15aS,15bR)-a,5,5a,7,8,13a,15,15a,15b,16decahydro-2H-4,6-methanoindolo[3,2,1-ij]oxepino[2,3,4-de]pyrrolo[2,3-h] quinoline14-one. b Là tinh th không màu ho c màu tr ng, không mùi, v r

ng. Nhi

nóng

ng riêng 1,36 g/cm3. PH c a dung d ch bão hòa: 9,5.

ch y: 270°C. Kh tan trong:

u là 1/150

(g/ml), chloroform là 1/35 (g/ml), benzen là 1/180 (g/ml), toluen là 1/200 (g/ml), methanol là 1/260 (g/ml), glycerol là 1/320 (g/ml), r t ít tan trong ether [19], [24]. c Strychnin h p thu nhanh chóng t

ng hô h

ng tiêm

và da nguyên v n. c chuy

Strychnin d P450 2B

, ch y u b i cytochrome

gan, và h

i gian bán th i là 10-

12 gi . M t vài phút sau khi u

c bài ti

và chi m kho ng 5% m t li u gây ch ch y u qua th n và g

c ti u, . Thu

c th i tr

n 72 gi [14], [19].

d i v i th

i vi có tác d ng kích thích v i li u nh ,

và tác d ng co gi t v i li khi các trung tâm này b

c ch . Li

t gi

x

1.2.2. H p ch t brucin a. Công th c phân t : C23H26N2O4 Phân t

ng: 394,46

và t n s hô h

n hoàn

c kích thích m nh t y s

n

t do u n ván [5], [19].


10 Tên khoa h c: (4aR,5aS,8aR,13aS,15aS,15bR)-10,11-dimethoxy-4a, 5, 5a, 7, 8, 13a, 15, 15a, 15b, 16-decahydro-2H-4, 6-methanoindolo[3,2,1-ij]oxepino[2,3,4de]pyrrolo[2,3h]quinoline-14-one.

brucin b Tinh th nh màu tr ng, không mùi, v c hòa 9,5; Nhi

nóng ch

ng; pH c a dung d

ng khan

178°C; d ng

c bão hydrat

105°C. tan: trong methanol 1/0,8 (g/ml); trong chloroform 1/5 (g/ml), trong ethylacetate 1/25 (g/ml); trong glycerol 1/36 (g/ml); trong ether 1/187 (g/ml); trong c

c sôi 1/750 (g/ml) [10]. c. Thí nghi m trên chu t cho th y: sau khi u y t l thu n v i s

(Tmax< 0,5h). S ng u

d

c h p thu nhanh

i theo li u. Giá tr

u. Sinh kh c tính toán là

0,73±0,23 µg/ml [10], [11], [16]. d t dây th n

Brucin có tác d kinh ngo i biên và t

t d d i. Brucin có th gây bu n nôn, nôn, ph n

khích, co gi t và co gi t v i li ch ng viêm và ch 1.3. T NG QUAN V 1.3.1.

ng l n. Ngoài ra brucin còn có tác d ng gi m [5], [11]. T ALKALOID T TH C V T

chi t alkaloid t m u th c v t chi t, tách các alkaloid t


11 m u th c v t

sau [22], [27]:

- Tách các h p ch t alkaloid ra kh

ng l n các h p ch t không alkaloid

- H u h t các cây có ch a alkaloid

ng có m t dãy các h p ch t alkaloid có

c u trúc r t g n nhau. H

n t i loài th c v t nào mà ch ch a 1

alkaloid. - Vi c phân l p t ng ch t alkaloid t h n h p alkaloid tách ra t th c v t ph i s d ng các k thu t m

c ký c t, b n m

u ch , s c ký l ng hi

cao (HPLC),.... phân l p alkaloid ph thu c

Tuy nhiên ch y u vào m t s y u t quan tr + Tính ki m c a các alkaloid + Kh

o mu i v i acid c a các alkaloid i c a các mu i c a alkaloid trong các dung môi h

phân c alkaloid alkaloid alkaloid

alkaloid (i (ii (iii

alkaloid alkaloid

(iv

alkaloid

(v

alkaloid


12

alkaloid alkaloid Alkaloid alkaloid alkaloid alkaloid alkaloid:

(a)

c alkaloid

alkaloid alkaloid:

(b)

NaOH,

alkaloid alkaloid alkaloid

alkaloid và cá

alkaloid là: chloroform, diethyl ether và isopropyl ether. 2SO4

hay CH 3

4


13

1.3.2. chi ra kh i b t cây khô, d

t do thì alkaloid s tan t t trong dung môi

và ch nh sao cho alkaloid

h

các alkaloid

d ng mu i (N+) thì s tan t

v ym

c. Tuy t tách alkaloid nào

ch

p [22], [27]. t tách alkaloid b ng dung môi h

a.

* Nguyên t c t ng quát c t m v i dung d ch ki

B tr thành d

chuy

t do; k ti p b t cây t

i các alkaloid

d ng mu i

c chi t v i các lo i dung môi

h *Quy trình th c hi n - Lo i béo b t cây: n u m u cây có nhi u ch t béo, ch

u tiên c n

lo i béo th t ki t b ng ester d u h

nhiên

ngoài không khí. - T m b t cây v i dung d ch NH4OH 10-25% (ho c dùng dung d ch Na2CO3, NaOH, CaCO3 c th

ng d ch ki

c tr

u; dùng gi y pH có th

u v i b t cây cho toàn b b t cây ki m tra x

t pH 10-

yên vài gi . - Chi t b t t m v i dung môi h chi t ki

ng chi t b

d

ng dùng là chloroform. D ch chi

c cô

c còn l i kho ng 300-500 ml. -D

c chi t l ng

acid s d

c acid h

nhi u l n m i l n 1 ít dung d th

c acid 1-2%. Các

2SO4

t n khi âm tính v i thu c

t ki t. ng h p dung d

mu

l ng v i dung d

c có nhi u lo i alkaloid khác nhau và mong

n ch a các lo i alkaloid, có th

t


14 n sau: Rót dung d ch acid vào bình lóng, ch nh sao cho dung d

t pH =

chi t nh ng alkaloid có tính bazo y u.

2-

t h t các alkaloid y u, thêm dung d ch ki m vào bình lóng

Sau khi chi ch nh dung d

c v pH = 6 -

chi t nh ng alkaloid có

tính bazo trung bình. t h t các alkaloid có tính bazo trung bình, thêm dung d ch ki m vào bình lóng ch nh dung d

c v pH = 10

12, r i l i dù

chi t nh ng alkaloid có tính bazo m nh ng h p dung d

c acid có nhi u lo i alkaloid và mong mu n

l y t t c các alkaloid, ki m hóa dung d

c acid pH = 10

12 và chi t ki t v i

chloroform. - Thu cao chloroform thô: d ch chi

c gom l

c

b ng Na2SO4. L c và thu h i dung môi, s có alkaloid thô. t tách alkaloid b ng dung d

b.

c acid

* Nguyên t c t ng quát c t n chi t v i methanol, dung môi r t t

-B

chi

ct tc

các ch t. * Quá trình th c hi n - T n chi t b t cây v i methanol, thu h ng t i thi

- Hòa tan cao methanol vào m cho tan t t nh m bi

c cao methanol.

i t t c các alkaloid d ng bazo t do và alkaloid d ng mu i

thành mu i acetat tan t t tr

c.

-

c c t vào dung d

n khi không còn th y t a trong dung

d ch, khu y

u, l c b c n. Dung d

c chi t b ng bình lóng v i m lo i b nh ng h p ch t h u

dung môi h i là alkaloid. - Thu h i dung d thô

d ng mu i acetat, h

c này

áp su t kém, cho cao s t có ch a t ng alkaloid i g n h t nh ng h p ch t.


15 mc

*

- Khi s d ng dung môi methanol, s chi t h t t t c các alkaloid t do, alkaloid d ng t c p, d ng N-

d ng bazo

nh ng ch t h p ch t h t alkaloid t mã ti n ch

1.3.3. Có r t nhi

c alkaloid t ng trong m u h t mã ti

c công b trên các

khoa h c. quy trình

:

a. Quy trình 1 5 g b t h t Mã ti n xay nh

c làm m b ng dung d ch ammoniac 25% và

chi t trong thi t b Soxhlet v i CHCl3 (200ml) trong 24h. D ch chi t CHCl3 l c v i dung d ch H2SO4 2% (50ml x 3 l n). D b ng dung d ch NH4

c

c g p l i và ki m hóa

n pH = 10 và chi t b ng CHCl3 (50ml x 3 l n). G p

d ch chi t CHCl3 làm khan b ng Na2SO4, l c và c t lo

i áp su t

c 124mg alkaloid t ng [20].

gi

b. Quy trình 2 B t h t mã ti n xay nh

c chi t 3 l n v i 70% ethanol (1.5 l) b ng i l n. G p d ch chi t c a 3 l n chi t, l c và cô

i áp su t gi

c c n chi t. Hòa tan c n chi t trong 200 mL dung

d ch hydrochloric acid 1 mol/L và ly tâm trong vòng 10 phút. Ph c ki

n pH = 12 v i dung d

dichloromethane (100 mL m i l n), d ch chi

c trong t6l nv i

c quay c

i áp su t gi

n

c 2,60 g alkaloid t ng [15]. ALKALOID TRONG

1.4.

phát hi n s hi n di n c

ng áp d ng

nguyên t c th Webb, cách th này g m 2 ph n [4], [7], [20]. -Ph n 1: B t xay nhuy n (5g) và dung d , trong 1 gi . L c, l y d ch l Mayer, Dragendorff, Wagner.

c 1% H2SO4

c cho vào

th nghi m v i các lo i thu c th


16 Quan sát k t t a, n u có k t t có k t t

y n u không

k t lu n là không có alkaloid mà ph i th nghi m ph n 2.

- Ph n 2: B t cây xay nhuy

c ngâm trong dung d ch Prollius là h n

h p g m Cloroform: etanol 95o: NH4

c theo t l

ph i có tính base. Ngâm ngu i trong 24 gi , nc

L

nhi

ng

phòng th nh tho ng l c tr n.

c c n. Hòa tan c n trong dung d

m cho d tan. L c, l y d ch l

c

th v i c 3 lo i thu c th Mayer,

Dragendorff, Wagner. C n ph i th c hi n c hai ph n th nghi m vì m i ph n th nghi m B

c chi t v i dung d

c các alkaloid

c- acid: dung d ch này có th chi t t t

d ng base t do( N: s bi n thành +NH

c), alkaloid

d ng t c p N+, d ng N-oxid ( N+ O), d ng glycoside alkaloid lo i có tính phân c c m nh tuy nhiên dung d

t luôn các nh ng h p ch

coumarin, polyphenol, purine, amio acid, protein, các h p ch t có ch nh ng h p ch t tuy không ph th cho k t qu

t vào dung d ch chi t nên có i thu c th . t t t các alkaloid có tính base y u, vì c n môi

ng acid m nh m i có th t p thành mu i, tan trong

t

c các alkaloid có c

ng h

n t d ch chuy n v C=C nên nito khó nh n proton H+

t o thành mu i, tan

c. B t cây chi t v i dung môi h

ki m: dung d ch này chi t t t nh ng

alkaloid d ng bazo t do (N:) có tính phân c c kém và tính bazo y alkaloid có c

c thù C=C N .

Tuy nhiên, dung môi h oxid (N +

- ki m không chi

c nh ng alkaloid d ng N-

O), d ng N+ t c p, d ng glycoside tan t t trong

c.

Có r t nhi u r t nhi u thu c th dùng cho ph n ng t o màu ho c k t t c th

i các h p ch

v i


17 coumratin, polyphenol, purin, amino acid, protein, h p ch t ch + Thu c th Mayer cc

Hòa tan 1,36g HgCl2 c t. Tr n hai dung d

cc

c

100ml.

Nh vài gi t thu c th Mayer vào dung d ch acid loãng có ch a alkaloid, n u có alkaloid s xu t hi n k t t a màu vàng nh t ho c màu tr ng. + Thu c th Wangner c c

c c

100ml. Nh vài gi t thu c th Wangner vào dung d ch acid loãng có ch a alkaloid, n u có alkaloid s xu t hi n t a màu nâu. + Thu c th Dragendorff Hòa tan 8g Nitrat bismush Bi(NO3), H2O trong 25 ml HNO3 30%. Hòa tan 28g c c t. H n h p 2 dung d 5 oC cho t a màu s m và tan tr l i, l c ch

cam-

yên trong t l nh 100ml. Dung d ch màu

che b t ánh sáng, c t trong t l nh có th gi

c vài tu n. Nh vài gi t thu c th Dragendorff vào dung d ch acid loãng có ch a alkaloid s xu t hi n t a màu cam nâu. NG STRYCHNIN VÀ BRUCIN

1.5.

CAO (HPLC) 1.5.1. T ng quan v

c ký l ng hi

a. Khái ni m v s c ký l ng hi S c ký l ng hi

thu t phân tích d

phân tách các ch t trên m

a trong c t nh dòng di chuy n c a pha

ng l ng

i áp l c cao c a m là ch t r

r x

c bi

c as áp. Pha

c bao trên b m t m t ch t mang r n, ho c là ch t mang i b ng liên k t hóa h c v i các nhóm h

: h p ph

i ion, lo i c

c ký c


18 trên b m t [3], [4], [13], [21]. b * Th

R:

Th

a m t ch t là th i gian c

m t ch t di chuy n t

m u qua c t s c ký, t i detertor và cho pic trên s xu t hi

nh c a pic. Th

là h ng s

tính t m

i v i m t ch t nh

nh tính c a s

nh khi ti n hành s

R

, nó

u ki n không

i. Ngoài ra trong m t phép phân tích còn th công th c sau: tR

n lúc

u ch

c tính b ng

tM.

V i: tM là th

a 1 ch t không b

b

N u tR quá nh thì s tách kém, còn n u tR quá l n thì pic b loãng, th i gian phân tích kéo dài. * H s phân b k: là h s phân b bình c a m i vùng ch

tr ng thái cân b

nh t

trung

ng v n chuy n khi nó qua c t k = Cs

* CS là n

mol c a ch

C M là n

mol c a ch t tan

bi t kh

ng H s

c a ch

c tính theo s c

ch a c a c t:

H s ch n l di chuy n t

i c a 2 ch t A và

ch n l

c: Ch t B là ch t b tách riêng 2 ch *H s

ng ch

i x ng c a pic F: F= W

m

i ta dùng h s


19

W: chi u r ng c

1/20 chi u cao c a pic

a: là kho ng cách t

ng vuông góc h t

nh

c t i v trí 1/20 chi u cao pic [6]. t và hi u l c c t N:

*S Hi u l c c

ng th ng s : S

tNc ac t

ho c N = 5,54

N = 16 W1/2h là chi u r

n a chi u cao c

nh pic.

W là chi u r ng c *

phân gi i Rs c a c t: Rs =

t(R)A; t(R)B

ho c

a 2 pic li n k nhau (B và A).

: th

WB; WA

r

W1/2A; W1/2B

r

n a chi u cao pic.

Yêu c u: RS> 1; giá tr t

s

= 1,5 [5].

c H th

làm vi c theo k thu t HPLC bao g m các

b ph n chính sau: * ng vào c t s ng 0

u ch ng qua h th ng v i m t t

c áp su t dòng

nh,

phù h p v i quá trình s c ký. * Bình ch a dung môi và h th ng x lý dung môi: Bình ch môi ch y s i khí hòa tan.

ng b ng th c l c qua màng l

ng thép không g . Dung ng dùng màng l c c


20 * H tiêm m u: u phân tích vào c t có th tiêm m u b ng tay hay tiêm m u b ng h th ng tiêm t

ng.

* C t s c ký: Quá trình tách các ch t di n ra v i hóa ch t, ch

c t. C t

c ch t o b

c bi

c áp su

c nh

C t s c ký có nhi u c khác nhau tùy thu c vào m s c ký. Nói chung, các c

và m

a quá trính

ng có chi u dài t 10

ng kính

5 mm.

2

* Detector: Là b ph n phát hi n ch t phân tích. Tùy theo b n ch t c a các ch t c n phân tích mà s d ng detector thích h p bao g m các lo i sau: Detector h p th UV VIS, detector ph phát x nguyên t , detector hu nh quang. 1.5.2. Nguyên t c c a quá trình s c ký c nh i vào c t tách theo m

t nh

nh b n ch t c a c a quá trình s c ký. N

quy

s c ký h p ph

t h p ph thì ta có

o. N

phân b . N

t l ng thì ta có s c ký

i ion thì ta có s t ch

i ion.

u c t r i ch

c hi n quá trình s c ký. Y u t quy -

a ch

-

a ch

-

a pha

ut

ng liên t

nh hi u qu s tách s c ký

ng (F2). ng (F3). nh.

a. L a ch h t nh i c t, là y u t quan tr ng quy

nh s tách


21 c a m t h n h p nhi u ch

phân c c c

ng s c ký

c chia thành 2 lo i: S c ký pha thu

ng không phân c c, ch t phân

ng là các ch t phân c c ho c là các ch t có th phân c c. ng phân c c, ch t phân tích

S ng là các ch t có th phân c c ho c ít phân c c.

c ch t o trên n n Silica (SiO2), n n oxyd nhôm (Al2O3), n n h p ch t cao phân t (cellulose) hay trên m ch carbon. Trong s c ký h p ph n silica có nhi

c s d ng nhi u nh t.

Có th phân lo i ch t nh i c t theo g c Siloxan: R là các nhóm phân c alkyl nitril

CH2

c): nhóm OH ho c các alkylamin CH2NH2,

CN, s d

c ký h p ph pha thu

phân tích các ch t ít ho c không phân c c [21], [24]. V i R là các nhóm ít phân c

u ch

b ng cách alkyl hóa các nhóm OH b m t silica trung tính b ng các g c alkyl-R c a m ch carbon (C2;C8;C18) hay các g c carbon vòng phenyl. Do các nhóm OH thân c thay th b ng các g c R k

c nên b m t tr nên ít phân c c. Silica

c s d ng trong s c ký h p ph

phân tích các ch t phân

c c, ít phân c c hay s c ký t o c p ion. Tuy nhiên do hi u ng l p th nên trong c u trúc c nhóm

OH gây

phân tích.

ng x

n quá trình tách s

ng ng pH


22 ng quá acid, pH < 2 thì có s phân ly các nhóm ether ra kh i n n. Lúc này c t s m t ho t tính d

n ch t c n phân tích không th

v i c t. ng base (pH>7), các nhóm OH trong c t s i ki

tan có C 18, d

n hi

ng cùng m t ch t qu gi

hi

i ch t

a ch t tan v i nhóm Sicó nh

nh ra khác nhau hay là

chính xác.

M t trong nh ng cách kh c ph c hi

ng này là dùng các h p ch

trimethylclorosilan ClSi(CH3)3 ho c hexametyldisizan (ít s d v i nhóm OH này. C u trúc pha liên k t trình bày

LC-DB)

c

hình 1.7

Hình 1.7. Có m t cách

lo i tr b t s

-DB ng c a nhóm OH mà không c n

i nó là thay nh ng nhóm methyl c a Si (CH3)2-C18 b ng nh ng nhóm th l c trình bày

nh ng nhóm này s che ch hình 1.8.

Hình 1.8

isopropyl

ng nhóm OH,


23 Ngoài ra, trong m t s

ng h p còn ghép lên dây C18 m t s nhóm

phân c c c a dây C18 làm c t có kh

phân c

i v i nh ng h p ch t phân c c m nh (C t EPS

l

n Expended Polar

Selectivity) [25]. b. L a ch

ng cho HPLC r a gi i ch t phân tích ra kh i c t s c ký, là y u t

th hai quy

nh hi u su t phân tích c a m t h n h p. Trong s

ng là dung môi phân c

c, methanol, acetonitril

chúng. Các dung môi này có th hòa tan thêm m ng trong HPLC

ch nh pc a

ng nh acid hay base h

ng t i r t nhi u thông s c a quá trình s c ký

ch n l

R

phân tích, l a ch

o, pha

phân gi i Rs

r ng c

c

ng thích h p là r t quan tr ng.

Yêu c u c

ng: n v ng theo th i gian.

Hòa tan ch t c n phân tích. tinh khi t cao. t cân b ng trong quá trình s c ký. Có tính kinh t

mb o

ng.

Có các y u t quan tr ng c B n ch t c

ng pha

Thành ph n các ch pH c T Ch

n k t qu :

ng. ng.

ng. dòng c m

ng.

pH:

Trong s c ký h p ph mà ch t tan có tính ch t acid ho m

d

ng ph i s

nh pH cho quá trình s c ký. Giá tr pH thích h p s u l c tách c a s c ký.

T

dòng c

ng: ng, pH thích h

u l c tách c a quá


24 trình ph i ch n t t t nh

ng phù h

m b o vi c tách các ch

c

t hi u qu cao v th i gian và kinh t [16].

c. L a ch n Detector ng r a gi i các ch t ra kh i c t s ghi nh n b i detector chuy n c ghi trên s

thành tín hi

. Detector ph bi n nh t là Detector

UVVIS. Tùy theo ch t c

c sóng phát hi n khác

nhau [25]. tính di n tích pic có th dùng tích phân k ho c ts

dùng máy tính

u cao c a pic v cao c a pic ch thích h p khi n 1.5.3.

u ki n các ch s m u th t th

ng d

u

n trung bình.

HPLC nh tính

a.

t th ng

b. T t c N

ng b ng s

u d a trên nguyên t c:

c a ch t phân tích t l v i chi u cao ho c di n tích pic c a nó. ng (chu n ngo i ho c chu n n i), ho c

thêm chu n.

n ngo i: c hai m u th và chu ký trong cùng m

u ki

c ti n hành s c

c ti p chi u cao hay di n tích píc

c a m u th v i m u chu n. nn

ng gi ng nhau

c a ch t chu n th hai có th i gian

ng g n gi ng m u th vào c m u

chu n và m u th r i ti n hành s c ký. Ch t chu n th hai g i là chu n n i. n: M u th N c a di n tích. V

t c a m u th

c thêm m

ng chính xác ch t chu n.

c tính d a trên s chênh l ch n ul

n.


25 n n

Hi

c s d ng nhi u nh

thu c trong huy mc

ng

n n i kh c ph

g pháp chu n ngo i, giúp h n ch t

c nh

c

ng sai s có th gây ra

do máy móc, k thu t, nh t là v i nh ng qui trình x lí m u ph c t p và các m u có ng ch t c

ng th p.

Nguyên t

n n i: thêm c vào m u chu n và m u th

ng b ng nhau c a m t ch t tinh khi t (ch t chu n n i) r i ti n hành s c ký

nh

u ki n. Nguyên t c l a ch n ch t n i chu n: u ki n s c ký, ch t

-

n v i th

th

c tách hoàn toàn và có

a ch t c n phân tích trong m u th .

- Có c u trúc hóa h - Có n

ph t th .

x px v in

ch t th .

- Không ph n ng v i b t k thành ph n nào c a m u th . - Ph

tinh khi t cao và d ki m. m và chu n hóa nhi

khuôn kh khóa lu n tôi xin trình bày c th v

nn i

m. Chu n b m t dãy chu n ít nh t là 5 m u có n

nhi

t c cùng ch a m các m u, ta xây d

ng chu n bi u di n s ng chu

chu n hóa

ch t chu n khác

ng chu n n i b ng nhau. Ti n hành ch y s c ký a t s di n tích (hay

chi u cao) pic c a ch t chu n v i chu n n i (SS / SIS) so v i n trong m u (CS). D

m. Trong

tìm ra n

ch t chu n có

ch t th [2], [16].

+ Tính thích h p h th ng p h th ng là nh ng phép th nh thích c a toàn h th b , h th +

c c u thành b i các y u t

t

n, cách ti n hành phân tích và m u th [25]. ch n l c ch n l c th hi n kh

nh


26 ng) ch t c n phân tích, không b nh m l n b i các thành ph n khác có

tínhtrong m u.

ng chu n và kho ng tuy n tính

+

ng chu n bi u di n m i quan h gi

ng c a pic (di n tích hay chi u

thu c trong d ch sinh h c.

cao) và n

Kho ng tuy n tính là kho ng n

t th p nh

n cao nh

ng

tuy n tính. + Gi i h

i (LLOQ)

Gi i h

ic am

ch t phân tích trong m u th

ng nh nh t c a

có th

cv

chính

xác thích h p. + ph tr th c c a m +

sát g n c a k t qu phân tích v i giá

t.

chính xác (precision) chính xác (precision): M

ch m gi a các k t qu riêng bi t khi l p l i

quy trình phân tích nhi u l n trên cùng m t m u th giá tr RSD ngày [16], [25].

chính xác bao g

l pl

ng nh

c bi u th b ng l p l i khác


27

, HÓA CH T, THI T B

2.1. 2.1.1. H t mã ti

c s d ng làm thu c u ng trong y h

strychnin cao. Do v y h t mã ti n ph

c ch bi

alkaloid strychnin t o ra mã ti n ch gi m b t Có nhi

t o mã ti n ch

g o kho ng 36 gi

ng

lo i b t thành ph n

c tính và có tác d

u tr b nh.

h t qu cây mã ti

c vo

n khi m m c o v t b v ngoài và m

s y khô t m d u mè m

nm

ng,

m r i cho vào l

y kín. do

n xu t thu c y h c c truy n Bà Gi ng cung c p.

Doanh nghi 2.1.2. - Ethanol th c ph

c c t, HCl, H2SO4, NH4OH, Na2SO4 tinh khi t, thu c

th Dragendoft, thu c th Vanilin/H2SO4. rucin và strychnin chu n

-

(

Merck)

- S d ng h th ng HPLC Alliance series 2695, -

.

- Cân phân tích Adam AAA 160L . NGHIÊN C U

2.2.

-

u ch c n chi t giàu alkaloid b ng 3 nh tính

-

t

s c ký l p m ng. u su t chi t c

d

l a ch n qui


28 trình chi t phù h p. ng hai alkaloid chính strychnin và brucin b ng

s c ký l ng hi 2.2.1. a.

alkaloid

alkaloid

+ Shoxhlet

Cho 5g b t h t mã ti n xay nh

c làm m b ng dung d ch ammoniac 25%

và chi t trong thi t b Soxhlet v i CHCl3 (200ml) trong 24h. D ch chi t CHCl3 l c v i dung d ch H2SO4 2% (50ml x 3 l n). D b ng dung d ch NH4

c g p l i và ki m hóa

n pH = 10 và chi t b ng CHCl3 (50ml x 3 l n). G p

d ch chi t CHCl3 làm khan b ng Na2SO4, l c và c t lo c 124mg alkaloid t ng

gi

nhi

phòng, l

c d ch chi t

phòng, l c (3): Bã mã ti

ti ng

c d ch chi t

nhi

. v i 25 ml ethanol 96o trong 2 ti ng

c (2): Ti p t c ngâm bã mã ti n

nhi

c n chi t là MTH.

c (1): Ngâm chi t 5mg b t mã ti n ch v i 50 ml ethanol 96o trong 2

ti ng

i áp su t

v i ethanol 960

Chi t

+

c

.

c ti p t c ngâm chi t v i 25 ml ethanol 96o trong 2

phòng, l

c d ch chi t

.

G p d ch chi t c a các l n chi t (1) + (2) + (3) quay c

i áp su t gi m, thu

c n chi t, ký hi u c n chi t là MTE. +

Chi t

v i ethanol 700 t 5g b t mã ti n ch 3 l n v i ethanol

B 70 o (50, 25 và 25), m i l n 2 ti ng l c, quay c

i áp su t gi

nhi

phòng. G p d ch chi t c a 3 l n chi t,

thu c n chi t, ký hi u c n chi t là MTEN.


29 ethanol 500 , 300,

tv

c th nghi m b i vì các alkaloid c n chi t tách t mã ti n ch tan r t th

c. strychnin và brucin

b. TLC)

ác c n chi t MTE, MTEN và MTH nh tính b ng s c ký l p m phát hi

tb

ngo i, phun v i thu c th h dung môi

c th

vanilin/H2SO4

CH2Cl2:MeOH = 5:0,6. trong

3OH 2SO4

CH3 theo cho 1.2g vanillin (hình 2.1)

Hình 2.1

và 25ml


30 -

b 0,5cm. ly vào b

- 0,7 cm,

d

l bên 1cm. -

ng 0,5cm


31

Hình 2.2 -

m và 366nm (hình 2.2 - 5 phút. c alkaloid strychnin và brucin. alkaloid MTE

alkaloid MTEN

alkaloid MTEN

alkaloid alkaloid

MTH


32 ethanol 70

0

MTEN :

MTEN dung môi

CH2Cl2 : t: dung o

silicagel . silicagel

Ngâm

: silicagel

dung môi dung môi dung môi môi ca

t


33

cho

t

-

dichloromethane (hĂŹnh 2.3). dichloromethane : methanol

-

dichloromethane : methanol = 3:0,3),

HĂŹnh 2.3

mĂŁ t


34 Theo dõi quá trì n 2SO4.

1 2

3

EN4 0,08

5+6

55)

7.

K dichloromethane: methanol = 3: màu alkaloid

Hình 2.4

.

Rf


35

Hình 2.5 hi t m u h t mã ti n ch

2.2.2. khác nhau

a. Tách alkaloid t ng (ký hi u m

u là M1)

Ngâm chi t 2kg b t mã ti n ch v i 13lit dung d ch HCl 0,5M, l c thu d ch chi t. Chi t v i n-

lo i các ch t kém phân c c, ki

c b ng dung d ch NH4

n pH = 12, chi t 5 l n v i CH2Cl2 (m i l n

2lit). G p d ch chi t CH2Cl2, làm khan b ng Na2SO4 và c t lo su t gi m thu

1

u là M2)

c (1): Ngâm chi t 2kg b t mã ti n ch v i 10lit ethanol 96o trong 3 ti ng

-

phòng, l

c 6lit d ch chi t.

c (2): Ti p t c ngâm bã mã ti n v i 6lit ethanol 96o trong 3 ti ng

phòng, l nhi

nhi t

c 4lit d ch chi t. c (3): Bã mã ti

ti ng

i áp

g c n chi t, ký hi u MTH.

b. Chi t v i ethanol 960(ký hi u m nhi

c thu

phòng, l

c ti p t c ngâm chi t v i 6lit ethanol 96o trong 3 c 4lit d ch chi t.


36 G p d ch chi t c a các l n chi t (1) + (2) + (3) quay c thu

2

i áp su t gi

g c n chi t MTE.

c. Chi t v i ethanol 700(ký hi u m

u là M3)

trên. Ngâm chi t 2kg b t mã ti n ch 3 l n v i ethanol 70o (10, 6 và 6lit), m i l n 3 ti ng i áp su t gi

quay c

nhi thu

phòng. G p d ch chi t c a 3 l n chi t, l c, 3

g c n chi t MTEN.

ng c

2.2.3.

b

HPLC ng chu n

a. Xây d

rucin và strychnin chu n (Merck)

c cân chính xác 25 mg cho

nh m

n v ch thu

g c. Pha loãng dung d ch g c thành các dung d ch có n yl

0,5 mg/ml,

t các dung d ch

c dung d ch

0,01; 0,1; 0,2; 0,3 và

có n n

trên qua h th ng

HPLC v i c t phân tích: Sunfire -C18 RP (4.6 x 250 mm), 5µm. i thi pháp h i qui tuy n tính m t l

nh các tham s c

i qui y

= ax + b). Nguyên t c chung c ch

m th c nghi m

ng h i qui lý thuy t sao cho t

quan sát m u yi so v i tr s lý thuy t c b. Thông s c a

u sai t các tr s i qui là bé nh t

HPLC

ng: Kênh A: H2O + 0,1% acid formic; Kênh B: Acetonitrile. T dòng 1 ml/phút, ch y gradient kênh A t 80% v 0% trong 30 phút. Detector PDA: c sóng 264 nm (Brucin); 253,4 nm (Strychnin). Các n c có s

brucin và strychnin chu n nh r t cao v giá tr tích phân

u này ch ng t r ng các giá tr thông s c th ng HPLC là phù h p cho vi

p l i 3 l n, k t qu thu , và th

T).

a ch n cho h ng brucin và strychnin.


37

3.1. K T QU

NH TÍNH

ALKALOID STRYCHNIN VÀ

BRUCIN nh tính b

3.1.1.

Các c n chi t MTH, MTE và MTEN

nh tính b ng s c ký l p

m ng, h dung môi CH2Cl2:MeOH = 5:0,6 , phát hi n các ch t b ngo i,

c th vanilin/H2SO4

phun v i thu c th Dragendoft. Trên

hình nh các b n m ng phân tích, th t các v t trên b n m ng l

t là MTH,

MTE, MTEN, Strychnin và Brucin. a 3 c n chi t (MTH, MTE và MTEN) so sánh v i strychnin (St) và brucin (Br

Hình 3.1. a 3 c n chi t (MTH, MTE và MTEN) so sánh v i strychnin (St) và brucin (Br


38 a 3 c n chi t (MTH, MTE và MTEN) so sánh v i c strychnin (St) và brucin (Br) trên th vanilin/H2SO4

Hình 3.2. strychnin (St) và brucin (Br th Dragendoft

Hình 3.3.

2SO4

a 3 c n chi t (MTH, MTE và MTEN) so sánh v i c


39 MTH, MTE, MTEN strychnin, b

alkaloid

.

alkaloid MTH

alkaloid

ph

MTE alkaloid MTEN

alkaloid

alkaloid

m alkaloid

3.1.2.

MTEN

.

ethanol 70o MTEN

alkaloid

alkaloid trên. alkaloid

brucin (Br vanilin/H 2SO4

MTEN. i strychnin (St) và c th


40

p

2SO4

alkaloid

alkaloid 3.2. HI U SU T CHI T C Các thí nghi m c alkaloid t 0 cl pl i3l ethanol 96 3.1.

I T i t b t mã ti n ch 0

t qu

i


41 . M u-

STT

chi t

B t mã ti n

C n chi t

Hi u su t

ch (kg)

(g)

chi t (%)

1

M1 - Chi t alkaloid t ng

2

216,92

10,85

2

M2 - Chi t v i ethanol 96o

2

306,25

15,31

3

M3 - Chi t v i ethanol 70o

2

374,06

18,70

70

t b t mã ti n ch v i ethanol K t qu ng c n chi t v i hi u su t cao nh t. Dung môi ethanol 700

0

NG BRUCIN VÀ STRYCHCIN B

3.3. HPLC 3.3.1. Xây d a.

Các dung d ch t 250 mm), 5µm

ng chu n brucin brucin có n

0,01; 0,1; 0,2; 0,3 và 0,5 mg/ml l n

qua h th ng HPLC v i c t phân tích: Sunfire -C18 RP (4.6 x chu n

l

t

trên a dãy cho th y th a T các b n s c phân tích và ch t brucin là 6,4 phút. Các thông s v di n tích và chi th hi n rõ trên b ng giá tr


42

2


43

3

4


44

5 K t qu p

ng 3.2.

3.2 s TT

N

các dung d ch chu n (mg/ml)

Di n tích pic

Di n tích Pic LT

1

0.01

147933

38785

6,4

2

0.1

1804838

1800297

6,4

3

0.2

3663515

3757532

6,4

4

0.3

5579296

5714768

6,4

5

0.5

9745037

9629239

6,4

t qu tr tích phân

, và th

thông s c

c có s T

nh r t cao v giá

u này ch ng t r ng các giá tr

a ch n cho h th ng HPLC là phù h p cho vi c ng brucin. T k t qu này s ti n hành xây d

T k t qu b ng 1, d

ng chu n. i thi


45 h i qui tuy n tính m t l

nh các tham s c

i qui (y =ax

+ b). Nguyên t c chung c

m th c nghi m

ng h i qui lý thuy t sao cho t

ch

u sai t các tr s

quan sát m u yi so v i tr s lý thuy t c

i qui là bé nh t. ng 3.3.

SUMMARY OUTPUT Regression Statistics Multiple R

0.9995

R Square

0.9990

Adjusted R Square

0.9987

Standard Error 132331.7 Observations

5

ANOVA df

SS

MS

5.50405E Regression

1

+13

F

Significan ce F

5.50405 3143.07 1.25009E E+13

5467

-05

52535025 1751167 Residual

3

563

5188

5.50931E Total

4

+13

Coeffici Standard ents Intercept

Error

-156939

97514

t Stat

P-value -2 0.205905

Lower

Upper

Lower

Upper

95%

95%

99.0%

99.0%

-467273 153395 -726512

Nong do Bru

2068338

349113

19572355

(mg/ml)

56 0.000013 18461323

8 17533220 21611491

R = 0.9995 i qui tuy n tính cho dãy chu n brucin Y = 19572355. xi 156939 th

412634

ng chu

c trình bày trên hình 3.11.

nh là:


46

brucin

Hình 3.11. strychnin i v i brucin, các dung d

strychnin có n

th ng HPLC v i c t phân

0,1; 0,2; 0,3 và 0,5 mg/ml l tích: Sunfire -C18 RP (4.6 x 250 mm), 5µm strychnin

0,01;

12

6.


47

strychnin 1

strychnin 2


48

strychnin 3

strychnin 4


49

strychnin 5 K t qu trong b ng 3.4.

HPLC cho dãy

4. Stt

N

strychnin các dung d ch chu n strychnin

Strychnin (mg/ml) Di n tích pic Di n tích pic LT

RT (phút)

1

0.01

79773

18247

5,4

2

0.1

1165872

1159089

5,4

3

0.2

2393406

2426690

5,4

4

0.3

3579914

3694292

5,4

5

0.5

6308848

6229495

5,4


50 T b ng 3.2 và 3.4 cho th y th

a brucin và strychnin p v i k t qu

trên là strychnin kém phân c

nh tính

i brucin. strychnin

ng 3.5. 5.B

strychnin

SUMMARY OUTPUT Regression Statistics Multiple R

0.99947

R Square

0.99895

Adjusted R

0.99860

Square Standard Error 90034.2 Observations

5

ANOVA df

MS

F

SS Regression

1 3 4

+13

458

24318461 8106153 215

Total

ce F

2.30867E 2.30867E 2848.0 1.45E-05 +13

Residual

Significan

738

2.3111E+ 13

Coeffici Standard Intercept

ents

Error

-108513

66346

t Stat -1.6356

P-

Lower

Upper

Lower

Upper

value

95%

95%

99.0%

99.0%

0.2004 -319654 102628. -496031

279006

47 Nong do Stry (mg/ml)

126760 15

237525

6

53.3671 1.449E 11920105 134319 1128865 1406337 -05

26

3

7


51 R = 0.99947 i qui tuy th

nh là : Y = 12676015. xi

ng chu n strychnin

c trình bày trên hình 3.17.

Hình 3.17. 3.3.2.

nh hàm y, v i s

ch t ch gi a n

n strychnin

ng c a brucin và strychcin nh c a vi c l p l i các l brucin, strychcin và

t

108513.

c

ng thêm s c trên ph HPLC, brucin và strychcin

phân tích ng S

HPLC phân tích brucin c a các m u MTH, MTE và MTEN ng trên các hình 3.18; 3.19 và 3.20.

c


52 ng m

t b phân tích l

ng c a các m u có s

t là 0,9; 7,0 và 7,1 g; hàm

ng là 7,33; 4,12 và 4,55%. Th ng t

n 6,4 phút.

a

MTH

MTE


53

brucin K t qu

a MTEN

ng brucin trong 3 m u c n phân tích MTH, MTE c trình bày trong b ng 3.6.

và MTEN

MTH .

phân tí

ng brucin trong ba m u c n chi t

ng m u

ng

ng %

1

MTH

(mg) 0,9

2

MTE

7,0

5494597

0,2887

4,12

3

MTEN

7,1

6179918

0,3237

4,55

1143702

Brucin 0,066

7,33


54 ng S

HPLC phân tích Br c a các m u MTH, MTE và MTEN ng trên các hình 3.21; 3.22 và 3.23.

H

a

MTH

c trình


55

22

a

ng m

t b phân tích l

MTE

t là 0,9; 7,0 và 7,1 g; hàm

ng là 9,88; 6,14 và 6,46%. a các m u có s

Th

K t qu MTEN tro

ng t

ng Str trong 3 m u c n phân tích MTH, MTE và

c trình bày trong b ng 3.7. MTH


56

23 7.

a phân tí

MTEN

ng strychnin trong ba m u c n chi t

ng

ng

m u (mg)

Hàm

strychnin (mg)

%

1

MTH

0,9

1019800

0,089

9,88

2

MTE

7,0

5342697

0,430

6,14

3

MTEN

7,1

5715599

0,459

6,46

ng


57 ng brucin và strychnin trong b t mã ti n ch T các s li khác nhau nêu ti n ch

d a vào hi u su t chi t m u b

t

c

u. K t qu

ng brucin và strychnin trong b t mã

c trình bày

. Hàm

b ng 3.8.

ng brucin và strychnin trong m

uv i

t khác nhau

ba S TT

u

M u-Quy trình chi t

Hi u su t

ng

chi t (%)

Brucin (%)

Strychnin (%)

ng

1

M1 - Chi t alkaloid t ng

10,85

0,790

1,07

2

M2 - Chi t v i ethanol 96o

15,31

0,630

0,94

3

M3 - Chi t v i ethanol 70o

18,70

0,850

1,20

y, v i s ch t ch gi a n

nh c a vi c l p l i các l

ng thêm s

brucin, strychnin và t

c trên ph HPLC,

c

brucin và strychcin

phân tích

th c hi n

ng hai alkaloid brucin và strychnin trong c n chi quy trình chi t M1 là cao nh M1. Do v

ct

u chi t c a quy trình chi t th ba M3 cao ng hai alkaloid trong b t m u mã ti n ch ban

c t hai quy trình chi t M1 và M3 là g Tuy nhiên hi u su t chi t các ho t ch t t mã ti n ch b ng quy trình M3 l i ng th i dung môi ethanol 70o trong vi c bào ch

c dùng ph bi n

c li u. Vì v y t các k t qu nghiên c u cho th

chi t

xu t các ho t ch t t b t mã ti n ch làm nguyên li u s n xu t thu c phong tê th p Bà Gi ng d ng viên nang c phòng, dung môi ethanol 70 o.

u ki n chi t xu t phù h p nh t là nhi


58

K t qu

nh tính b ng s c ký b n m ng, so sánh v i phân tích

b ng HPLC kh

nh s có m t c a 2 alkaloid quan tr ng là brucin và strychnin

trong h t mã ti n. brucin trong m u chi t b

u: M1-

Chi t alkaloid t ng ; M2 - Chi t v i ethanol 96o và M3 - Chi t v i ethanol 70o 0,79 %; 0,63 và 0,85. strychnin trong m u chi t b

M1-

Chi t alkaloid t ng ; M2 - Chi t v i ethanol 96o và M3 - Chi t v i ethanol 70o 1,07 %; 0,94 và 1,20. K t qu

ng cho th

ng hai alkaloid brucin và

c t hai quy trình chi t M1 và M3 là g hi u su t chi t các ho t ch t t mã ti n ch b ng quy trình M3 l dung môi ethanol 70o

ng th i

c dùng ph bi n trong vi c bào ch

li u. Vì v y t các k t qu nghiên c u cho th

c

chi t xu t các ho t ch t t b t mã

ti n ch làm nguyên li u s n xu t thu c phong tê th p Bà Gi ng d ng viên nang c ng u ki n chi t xu t phù h p nh t là nhi

phòng, dung môi ethanol 70o.

KI N NGH au:

strychnin và brucin c a cây mã ti n nói riêng.

b t mã ti n ch .


[1]. Tr n T An (2007), Ki m nghi

c ph m, Nhà xu t b n Y h c, Hà N i, tr.

84110. [2]. B Y t (2007), Hóa phân tích

ih

c Hà N i, t p 2, Nhà xu t

b n Y h c, tr. 123 138, 142 143, 168 188. [3]. B Y t (2007), Ki m nghi 104

95,

110. c (2006), S c ký l ng hi

[4]. Nguy

nghiên c u, ki m nghi [5].

c ph m, Nhà xu t b n Y h c, tr. 84

c ph

ts

ng d ng vào

c li u và h p ch t t nhiên.

T t L i (2004), Cây thu c và v thu c Vi t nam.

[6]. Mai T t T

Trâm (2007

c lý h c t p 1, Nhà xu t b n Y h c, Hà

N i, tr 130-131. [7]. Nguy n Kim Phi Ph ng (2007), xu t b

pháp cô l p h p ch t h

, Nhà

i h c qu c gia TP H Chí Minh, trang 82-84.

[8]. Arnold M.D., Harry L.. (1968),Poisonous Plants of Hawaii, Tokyo, Nh t B n [9]. Anil Sah, Gopal L. Khatik, Manish Vyas, Pramod Yadav. A short review on anticancer inves of Strychnos nux-vomica. International Journal of Green Pharmacy 10(3) S88 (2016). [10]. Chen J, Li L, Qi Y, Chen ZP, Cai BC (2012), Preparation and pharmacokinetics of brucine hydrogel patch, Zhong Yao Cai, pages 1295-1298. [11]. Chen J, Xiao HL, Hu RR, Hu W, Chen ZP, Cai H, Liu X, Lu TL, Fang Y, Cai BC (2011), Pharmacokinetics of brucine after intravenous and oral administration to rats, Fitoterapia, pages 1302-1308. [12]. Chinese Plant Names. Strychnos nux-vomica. Linnaeus Sp. Pl.1:189.1753. [13]. Charlotte Duverneuil, Geoffroy Lorin de la Grandmaison, Philippe de


Mazancourt,

Jean-Claude

Alvarez

(2004),

Liquid

chromatography/photodiode array detection for determination of strychnine in blood: a fatal case report, Forensic Science International, pages 17-21. [14]. Greene R, Meatherall R (2001), Dermal exposure to strychnine, J Anal Toxicol, pages 344-347. [15]. Jun Chen, Yange Qu, Dongyue Wang, Pei Peng, Hao Cai, Ying Gao, Zhipeng Chen, Baochang Cai. Pharmacological Evaluation of Total Alkaloids from Nux Vomica: Effect of Reducing Strychnine Contents. Molecules 19, 4395-4408 (2014). [16]. Li J, Miao F, Lin L, Zhu D, Lin C, Liu J (2012), Determination of brucine and strychnine in rat after cutaneous administration of semen strychni noisome gel by LCMS/MS, Article in Chinese, pages 853-857. [17]. Makarovsky I, Markel G, Hoffman A, Schein O, Brosh-Nissimov T, Tashma Z, Dushnitsky T, Eisenkraft A (2008), Strychnine- a killer from the past, Isr Med Assoc J, pages 142-145. [18]. Merck Index (1989), Rahway, 11th edition, New Jersey, USA, Merck and Co., Inc., 201. [19]. Nadkarni KM. Dr. K.M.

Indian Materia Medica. 3rd ed., Vol. 2.

India: Popular Prakashan, 1179 (1954). [20]. Pasupuleti Sreenivasa Rao, Majeti Narasimha Vara Prasad. Extraction, Purification and Characterization of Indole Alkaloids from Strychnos wallichiana L.

an Endangered Medicinal Plant from India. Medicinal

and Aromatic Plant Science and Biotechnology, 63-66, (2008). [21]. Randal S. Stahl, Wendy M

rjo, Kim K. Wagner, Carol Furcolow, Dale L.

Nolte, John J. Johnston(2004), Development of a high performance liquid chromatography/mass spectroscopy method for determination of strychnine concentrations in insects used to assess potential risks to insective, Journal of Chromatography, pages 257-262.


15th ed.

[22]. Philadelphia: W.B. Saunders Company Ltd.; 378 (2000).

[23]. Teske J, Weller JP, Albrecht UV, Fieguth A (2011), Fatal intoxication due to brucine, J Anal Toxicol, pages 248-253. [24]. Yanwen Liu, Ronghua Zhu, Huande Li, Miao Yan, Yanqing Lei (2011), Ultrapeformance liquid chromatography-tandem mass spectrometric method for the determination of strychnine and brucine in mice plasma,Journal of Chromatography B, pages 2714-2719. [25]. Yuri Karakevich & Rosario Lobrutto (2007), HPLC for Pharmaceutical Scientists, p.139

p.188, p.75 p.132.

Website: [26]. http://www.epharmacognosy.com/2012/07/general-methods-of-extractionand.html. [27]. https://baomoi.com/su-khac-biet-giua-ma-tien-va-ma-tien-che/c/24581132.epi


Profile for Dạy Kèm Quy Nhơn Official

Nghiên cứu định lượng strychnin và brucin bằng phương pháp HPLC trong alkaloid tổng chiết từ hạt mã  

"Nghiên cứu định lượng strychnin và brucin bằng phương pháp HPLC trong alkaloid tổng chiết từ hạt mã tiền (2018)" https://app.box.com/s/jqb1...

Nghiên cứu định lượng strychnin và brucin bằng phương pháp HPLC trong alkaloid tổng chiết từ hạt mã  

"Nghiên cứu định lượng strychnin và brucin bằng phương pháp HPLC trong alkaloid tổng chiết từ hạt mã tiền (2018)" https://app.box.com/s/jqb1...

Advertisement