Page 1

All of us want to have good health because we cannot buy health even we are rich. In my opinion, health is the better than wealth because if we were in good health, but not rich, we could do what we want, we could do hard work and serve ourselves in daily activies. Moreover, we could help others, bring happiness to them. With good health, we could interesting. Otherwise, if we were rich but not healthy, we would depend on others because we could not serve ourselves in daily life, become other’sload, we are easy to be angry or bored with everything. In summary, healthis better than wealth. (Tất cả chúng ta đều muốn có sức khoẻ tốt bởi vì chúng ta không thể mua sức khoẻ ngay cả khi chúng ta giàu có. Theo tôi, sức khoẻ tốt hơn của cải bởi vì nếu chúng ta có sức khoẻ tốt, nhưng không giàu có, chúng ta có thể làm được những gì mình muốn, chúng ta có thể làm việc chăm chỉ và tự hoạt động hàng ngày. Hơn nữa, chúng ta có thể giúp đỡ người khác, mang lại hạnh phúc cho họ. Với sức khoẻ tốt, chúng tôi có thể thú vị. Nếu không, nếu giàu có nhưng không khỏe mạnh, chúng ta sẽ phụ thuộc vào người khác bởi vì chúng ta không thể phục vụ được những người trong cuộc sống hàng ngày, trở thành những người khác, chúng ta dễ bị tức giận hay chán nản với mọi thứ. Tóm lại, sức khoẻ tốt hơn của cải.) TOPIC 2: CONDITIONS OF A TRUE FRIENDSHIP? Our life will be happy if everybody has a true friendship. Making friends is very easy but the problem is how to get a true friendship? In my opinion some conditions following: First, we should be sincere and faithful with our friend from works to behavior. We have to believe in each other and understand each other. We usually visit or get in touch each other. Moreover, we should be always ready to share and help with other in every situation such as studying in group, taking part in club or outdoor activities so that we can advance.Besides, to get true friendship is to share sadness and happiness,always support with each other every time and every where. Therefore, friendship is common provided that they respect and sympathize with each other. In short, getting true friendship is very useful for our life. (Cuộc sống của chúng ta sẽ được hạnh phúc nếu mọi người có một tình bạn thật sự. Làm bạn bè là rất dễ dàng nhưng vấn đề là làm thế nào để có được một tình bạn thật sự? Theo tôi, một số điều kiện sau: Thứ nhất, chúng ta nên chân thành và trung thành với bạn của chúng tôi từ công trình đến hành vi. Chúng ta phải tin tưởng lẫn nhau và hiểu nhau. Chúng tôi thường ghé thăm hoặc liên lạc với nhau. Hơn nữa, chúng ta luôn sẵn sàng chia sẻ và giúp đỡ những tình huống bất hạnh khác như học tập trong nhóm, tham gia các hoạt

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

TOPIC 1: HEALTH AND WEALTH: WHICH IS BETTER?


TOPIC 3: THE VALUE OF EDUCATION Education improves our life for many things. The process of education is the progress of giving knowledge, developing our ability and training character and mental power. Now society becomes modern thanks to it It help us understand the various surroundings including various cultures and civilizations on the earth from the lesson which are very useful. The economy is developing with modern machines and I’m sure you can’t use them if you don’t know knowledge about them, it also supports us to make machines serving daily life such as TV,computer, air conditioners, car . education brings us the lesson about personality and virtue which helps us develop better and better. (Giáo dục cải thiện cuộc sống của chúng ta cho nhiều thứ. Quá trình giáo dục là tiến bộ của việc cung cấp kiến thức, phát triển khả năng và tính cách đào tạo của chúng ta và sức mạnh tinh thần. Bây giờ xã hội trở nên hiện đại nhờ nó Nó giúp chúng ta hiểu được môi trường xung quanh khác nhau bao gồm các nền văn hoá và nền văn minh trên trái đất từ bài học rất hữu ích. Nền kinh tế đang phát triển với máy móc hiện đại và tôi chắc chắn bạn không thể sử dụng chúng nếu bạn không biết kiến thức về chúng, nó cũng hỗ trợ chúng tôi để làm cho máy phục vụ cuộc sống hàng ngày như TV, máy tính, điều hòa không khí, chúng ta những bài học về nhân cách và đức hạnh giúp chúng ta phát triển tốt hơn và tốt hơn.) TOPIC 4: Your favourite entertainment in your free time. (Trò giải trí bạn thích trong thời gian rảnh) I studies during this week, and I have only sunday of. I go to the school every morning. Sometime I was work even on sunday. And I am attending an evening class improve my english. I am very busy with my study. When I have free time, I read book, newspaper, magazine, listen to music. There are many kinds of music avaliable on tapes including everything : rock, pop, dance ... Sometime I go to shopping with my friends and my relative. We often go to the supermaket example : Big C, Vincom, Metro (Tôi bận học suốt trong tuần, và tôi chỉ có một ngày nghỉ chủ nhật. Tôi đi đến trường mỗi buổi sáng, đôi khi tôi phải làm việc ngay cả ngày chủ nhật. Và tôi tham dự một lớp học buổi tối cải thiện tiếng anh cho bản thân. Tôi rất bận rộn với việc học tập. Khi tôi có thời gian rảnh, tôi đọc sách, tạp chí, nghe nhạc. Có nhiều loại âm nhạc có sẵn trên băng như:

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

động ngoài trời hay câu lạc bộ để chúng ta có thể tiến lên. Bên cạnh, để có được tình bạn thật sự là chia sẻ nỗi buồn và hạnh phúc, mỗi khác và mọi nơi. Vì vậy, tình bạn là phổ biến nếu họ tôn trọng và thông cảm với nhau. Nói tóm lại, nhận được tình bạn thật sự rất hữu ích cho cuộc sống của chúng ta.)


TOPIC 6: Your favourite sport. (Môn thể thao bạn yêu thích) Sport is necessary for everyone. Sport not only brings good heath for every body but also brings joy ment for many elderly to live longer so acording to me. Sport is good for our heath. Most people like sport. So do I, I like sport because sport is my favourite entertaiment in my free time. Futhermore sport is good health for me. I like two sport, it is soccer and badminton. When I have free time I play badminton with my roommate. I play soccer at the last week, I play soccer with my friends class room. We are formation the team football. I like many football team national example : Manchester United-it football team in england and Real Madrit-it football team in Spain. (Thể thao là cần thiết cho tất cả mọi người. Theo tôi, thể thao không chỉ mang lại sức khỏe tốt cho cơ thể mà còn mang lại niềm vui cho nhiều người cao tuổi là sống lâu hơn. Thể thao tốt cho sức khỏe của chúng tôi. Hầu hết mọi người thích thể thao. Tôi cũng vậy, tôi thích thể thao vì thể thao là trò giải trí tôi yêu thích trong thời gian rảnh. Hơn nữa thể thao tốt cho sức khỏe của tôi. Tôi thích hai môn thể thao, đó là bóng đá và cầu lông. Khi tôi có thời gian rảnh tôi chơi cầu lông với bạn cùng phòng. Tôi chơi bóng đá vào cuối tuần, tôi đá bóng với bạn bè của lớp tôi. Chúng tôi đã hình thành một đội tuyển bóng đá. Tôi thích nhiều đội tuyển bóng đá quốc gia như : Manchester United-nó là đội tuyển bóng đá ở Anh và Real Madrit-nó là đội tuyển bóng đá ở Tây Ban Nha..) TOPIC 7: Advantages and disadvantages of living in a big city. As we know, living in a big city is supplied move facilities than anywhere esle. However, there are advantages and disadvantages of living in a big city. First, I think living in a big city dwellers are provided a lot of society services, such as health care, education, good job and they have much chance to contac or work with foreigners, residents can easily travel fast, thanks to good infrastructure. In addtion that, social services help life be easy and comfortable. On the other hand, people living in a big city have to suffer from many disadvantages : smoke rising from factories and all kinds of vehicle on the streets makes environment polluted and influence people's health. The noise all day and night makes their minds tense. Traffic jams happen every day. (Như chúng ta biết, sống trong một thành phố lớn được cung cấp phương tiện di chuyển tốt hơn so với bất cứ nơi nào khác. Tuy nhiên, có thuận lợi và khó khăn khi sinh sống tại một thành phố lớn. Trước tiên, tui nghĩ rằng cư dân sống trong một thành phố lớn được

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

rock, pop, dance... Đôi khi, tôi đi mua sắm với bạn bè và người thân. Chúng tôi thường xuyên đi đến các siêu thị như : Big C, Vincom, Metro...)


TOPIC 9: The means of transport you like most If I have to decide which mean of transport I like most, it’ll be a car. Nowadays it is really necessary for me and my family. - Firstly, it is safer than to ride a motorbike because in a car there are air bags, seatbelts, car alarm… that prevent us from being injured if you have an accident. Driving a car at night on a lonely road will safer than riding a motorbike. - Secondly, you never have to think about the weather (such a rain, sun, storm, and dark at night) when you drive. A car has air-conditioner which helps you to avoid getting wet, dust… so it help to keep you healthy. In the third place, a car is comfortable and fast. You can pretty much travel wherever you want whenever you want within your local area, without having to worry about the departure times and delays of the public transport system. - Furthermore, you will feel comfortable and relaxed with the CD and DVD machines on the car. You can listen music and you have pleasure of driving. When you are tired, you can stop the journey and rest. - Finally, if you have just the one car between you and your family, it can be possible to share the vehicle between all of the family members thus providing everyone with a mode of transport at all times. (Nếu tôi phải quyết định phương tiện giao thông nào tôi thích nhất, nó sẽ là một chiếc xe hơi. Ngày nay nó là thực sự cần thiết cho tôi và gia đình tôi. - Thứ nhất, an toàn hơn đi xe máy bởi vì trong xe hơi có túi khí, dây an toàn, báo động xe ... để ngăn không cho chúng tôi bị thương nếu bạn bị tai nạn. Lái xe vào ban đêm trên một con đường cô đơn sẽ an toàn hơn là đi xe máy. - Thứ hai, bạn không bao giờ phải nghĩ đến thời tiết (như mưa, mặt trời, bão, và bóng tối vào ban đêm) khi lái xe. Một chiếc xe có máy điều hòa không khí giúp bạn tránh bị ướt, bụi ... vì vậy nó giúp giữ cho bạn khỏe mạnh.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

cung cấp rất nhiều dịch vụ xã hội, chẳng hạn như chăm nom sức khỏe, giáo dục, công việc tốt và họ có nhiều thời cơ để liên lạc hoặc làm việc với người nước ngoài, các cư dân có thể dễ dàng đi du lịch nhanh chóng, nhờ vào cơ sở hạ tầng tốt. Bên cạnh đó, dịch vụ xã hội giúp cuộc sống dễ dàng và thoải mái. Mặt khác, người dân sống ở thành phố lớn phải gánh chịu nhiều bất lợi : khói tăng từ các nhà máy và các loại xe trên các đường phố làm cho môi trường ô nhiễm và ảnh hưởng tới sức khỏe con người. Tiếng ồn cả ngày và đêm làm cho tâm trí của họ căng thẳng. Ùn tắc giao thông xảy ra hàng ngày)


TOPIC 10: The most useful machine in the twentieth century Among the most useful inventins in the last century; I find the computer the most important because of these reasons: - First, when the computer is connected to the Internet, it is a good way of learning anh getting information. You can read newspapers on line and download lots of information from the web pages. Besides, you can learn online as well. - Second, computers is convenient because it helps you work faster by typing, printing document and storing data if you want. - Finally, computer is a good way to entertain with many kinds of games and entertainments. There are a lot of games and on line activities like forum or facebook for you to share ideas and information with your friends. You can also listen to music or watch movies if you like. In short, computers are really useful and important to my life and my work. (Trong số những nhà phát minh hữu ích nhất trong thế kỷ vừa qua; Tôi tìm thấy máy tính quan trọng nhất vì những lý do sau: - Thứ nhất, khi máy tính được kết nối Internet, đó là một cách tốt để học anh nhận được thông tin. Bạn có thể đọc báo trên đường dây và tải về rất nhiều thông tin từ các trang web. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể học trực tuyến. - Thứ hai, máy tính thuận tiện vì nó giúp bạn làm việc nhanh hơn bằng cách gõ, in tài liệu và lưu trữ dữ liệu nếu bạn muốn. - Cuối cùng, máy tính là một cách tốt để giải trí với nhiều loại trò chơi và giải trí. Có rất nhiều trò chơi và trên các hoạt động trực tuyến như diễn đàn hoặc facebook để bạn chia sẻ ý tưởng và thông tin với bạn bè của bạn. Bạn cũng có thể nghe nhạc hoặc xem phim nếu bạn thích. Nói tóm lại, máy tính thực sự hữu ích và quan trọng đối với cuộc sống và công việc của tôi.)

TOPIC 11: Your favorite leisure activity (for women) I often cook when I have free time because cooking is a joyful and relaxing activity for me. - First, cooking a good meal brings happiness to my family. All the members in my family can gather around the table and enjoy the food I cook and talk and share the joy with each others.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Ở vị trí thứ ba, một chiếc xe rất thoải mái và nhanh chóng. Bạn có thể đi du lịch bất cứ nơi nào bạn muốn bất cứ khi nào bạn muốn trong khu vực địa phương của bạn, mà không phải lo lắng về thời gian khởi hành và sự chậm trễ của hệ thống giao thông công cộng. - Hơn nữa, bạn sẽ cảm thấy thoải mái và thư giãn với các máy CD và DVD trên xe. Bạn có thể nghe nhạc và bạn có niềm vui lái xe. Khi bạn mệt mỏi, bạn có thể dừng cuộc hành trình và nghỉ ngơi. - Cuối cùng, nếu bạn chỉ có một chiếc xe giữa bạn và gia đình, bạn có thể chia sẻ chiếc xe giữa tất cả các thành viên trong gia đình, do đó cung cấp cho mọi người một phương tiện vận chuyển mọi lúc.)


- Thứ nhất, nấu một bữa ăn ngon mang lại hạnh phúc cho gia đình tôi. Tất cả các thành viên trong gia đình tôi có thể tập trung quanh bàn và thưởng thức những món ăn tôi nấu nướng, nói chuyện và chia sẻ niềm vui với nhau. - Thứ hai, nấu ăn là sở thích của tôi vì tôi là phụ nữ. Nấu ăn là một cách để thể hiện nhân cách nữ tính và thể hiện trách nhiệm của tôi trong gia đình. - Cuối cùng, nấu ăn giúp tôi giảm căng thẳng trong công việc hàng ngày và làm cho tôi thư giãn. Khi tôi nấu ăn, tôi có thể quên những vấn đề mà tôi có và chỉ quan tâm đến nấu ăn. Có thể, sau khi thư giãn, tôi cảm thấy hạnh phúc hơn và tôi có thể giải quyết vấn đề của mình. Kết luận, nấu ăn là hoạt động yêu thích của tôi khi tôi có thời gian rảnh rỗi.) TOPIC 13: The disadvantages of living in the city Many people find it difficult and unpleassant to live in the city because of these reasons. - First, the air in the city is getting more and polluted because the traffic is so heavy, the city roads are in bad conditions and the population is really big. There are fewer and fewer trees, lakes and rivers. - Second, the cost of living is much higher than in the rural areas. People have to spend more money on food, drink, clothes and other activities like traveling and entertainment, while the salary has not been much improved. - Finally, life in the city is more dangerous than in the countryside because of night clubs, discotheques, casinos… City people are easily attracted by social evils such as drinking, drug – talking or gambling… So, there are more crimes because some people don’t want to work but only want money to play. - In short, living in the city has many disadvantages so people have to struggle a lot to survive.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

- Second, cooking is my favorite hobby because I’m a woman. Cooking is one way to show my feminine character and to show my responsibility in the family. - finally, cooking helps me reduce stress of everyday hard work and makes me relaxed. When I cook, I can forget the problems that I have and just pay attention to the cooking. Maybe, after relaxing, I feel much happier and I can solve my problem. In conclusion, cooking is my favourite activity when I have free time. (Tôi thường nấu khi tôi có thời gian rảnh rỗi vì nấu ăn là một hoạt động hân hoan và thư giãn đối với tôi.


- Thứ nhất, không khí trong thành phố đang ngày càng trở nên ô nhiễm vì giao thông quá nặng, đường trong thành phố đang trong tình trạng xấu và dân số thực sự lớn. Có ít cây cối, hồ và sông. - Thứ hai, chi phí sinh hoạt cao hơn nhiều so với ở nông thôn. Người dân phải chi nhiều tiền hơn cho thực phẩm, đồ uống, quần áo và các hoạt động khác như du lịch và giải trí, trong khi mức lương không được cải thiện nhiều. - Cuối cùng, cuộc sống trong thành phố còn nguy hiểm hơn ở nông thôn vì câu lạc bộ đêm, vũ trường, sòng bài ... Người dân thành thị dễ bị hấp dẫn bởi các tệ nạn xã hội như uống rượu, ma túy, cờ bạc ... Vì vậy, có nhiều tội ác vì một số người không muốn làm việc mà chỉ muốn tiền để chơi. - Tóm lại, sống trong thành phố có nhiều bất lợi nên người ta phải đấu tranh rất nhiều để tồn tại.)

TOPIC 14: Talk about your weekend activities Weekend time is my favorite time in the week because I can enjoy myself and do many relaxing activities I like . In the morning, after a relaxing breakfast, I often call some of my friends to ask them to go shopping with me. We spend the whole morning going shopping and then have lunch in a restaurant in the centre of Hanoi. Then, I come back home for a nap. In the afternoon, I often go swimming with my neighbor if the weather is hot. In winter I go jogging in the central park instead. I usually have dinner with my family during weekend, so we can talk with each other and share our stories. After dinner, I sometime listen to music or surf the net to chat with friends or check emails. I usually do not go to bed late because I will have lots of work on Monday. In short, living in the city has many disadvantages so people have to struggle a lot to survive. (Thời gian cuối tuần là thời gian yêu thích của tôi trong tuần vì tôi có thể tận hưởng bản thân và làm nhiều hoạt động thư giãn mà tôi thích

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

(Nhiều người cảm thấy khó khăn và không vui khi sống trong thành phố vì những lý do này.


Sau đó, tôi trở về nhà để ngủ trưa. Buổi chiều, tôi thường đi bơi với người hàng xóm nếu thời tiết nóng. Vào mùa đông, tôi thường đi bộ trong công viên trung tâm. Tôi thường ăn tối với gia đình trong suốt tuần lễ, vì vậy chúng tôi có thể nói chuyện với nhau và chia sẻ những câu chuyện của chúng tôi. Sau bữa tối, tôi đôi khi nghe nhạc hoặc lướt net để trò chuyện với bạn bè hoặc kiểm tra email. Tôi thường không đi ngủ muộn bởi vì tôi sẽ có rất nhiều công việc vào thứ Hai. Tóm lại, sống trong thành phố có nhiều bất lợi nên người ta phải đấu tranh rất nhiều để tồn tại.) TOPIC 15: Talk about on of your hobbies People may have different hobbis such as listening to music, watching T.V, dancing. playing games or collecting things. My hobby is to read books. I enjoy reading many types of books, but my favorite is detective. I like reading stories about Sherlock Holmes of author Conald Doyle. I often read books in the evening after I finish preparing things for the next day’s work. When I have free time, I often go to bookstores to look for new books. Once a week, I go to the city library to read there. I sometimers read books on line if I canot get hard copies of the books I want. Books help me relax a lot after days of hard work. Thanks to books, I can broaden my knowledge and learn new things (Mọi người có thể có những hobbis khác nhau như nghe nhạc, xem T.V, khiêu vũ. chơi trò chơi hoặc thu thập mọi thứ. Sở thích của tôi là đọc sách. Tôi thích đọc nhiều loại sách, nhưng yêu thích của tôi là thám tử. Tôi thích đọc truyện về Sherlock Holmes của tác giả Conald Doyle. Tôi thường đọc sách vào buổi tối sau khi tôi chuẩn bị mọi thứ cho công việc của ngày hôm sau. Khi tôi có thời gian rảnh rỗi, tôi thường đi đến hiệu sách để tìm sách mới. Mỗi tuần một lần, tôi đi đến thư viện thành phố để đọc ở đó. Tôi đôi khi đọc sách trên mạng nếu tôi có thể lấy được bản sao của những cuốn sách tôi muốn.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

. Vào buổi sáng, sau bữa sáng thư giãn, tôi thường gọi cho một số bạn bè của tôi để yêu cầu họ đi mua sắm cùng tôi. Chúng tôi dành cả buổi sáng đi mua sắm và sau đó ăn trưa tại một nhà hàng ở trung tâm của Hà Nội.


TOPIC 16: The most interesting place you have been to I have been to many places in Vietnam, but the most intersting place that I always remember is Da Nang, the beautiful coastal city in Vietnam. It’s wonderful to me because of these reasons. First, the scenery in Da Nang is ideal for us to go sunbathing. We can swim in the blue and clear sea water or do sunbathing on the soft sand beach under the yellow and warm sunshine. The air is so fresh and pure. Second, the local sea food are fresh, delicious but not expensive. For example, tourists can enjoy different kinds of seafood such as crab, prawn, lobster, seashell… Also, the people there are friendly, sociable and polite. Third, there are many interesting activities to do beside playing football, tennis on the beach, building sandcastles on the beach or watching the sunrise. For example, we can sail on a boad trip to the Cu Lao Cham and watch the mountain scenery on the way. Also, we may visit BaNa Hill…. For these reasons, Da Nang has always been one of my favourite tourist attactions. (Tôi đã đến nhiều nơi ở Việt Nam, nhưng nơi thú vị nhất mà tôi luôn nhớ là Đà Nẵng, thành phố biển xinh đẹp của Việt Nam. Thật tuyệt vời với tôi vì những lý do này. Thứ nhất, khung cảnh ở Đà Nẵng là lý tưởng để chúng tôi đi tắm nắng. Chúng ta có thể bơi trong nước biển trong xanh và trong lành hoặc tắm nắng trên bãi biển cát mềm dưới nắng vàng và nắng ấm. Không khí trong lành và trong lành. Thứ hai, thực phẩm biển địa phương tươi, ngon nhưng không tốn kém. Ví dụ, du khách có thể thưởng thức các loại hải sản khác nhau như cua, tôm, tôm hùm, sò ... Ngoài ra, người dân có thân thiện, hòa đồng và lịch sự. Thứ ba, có rất nhiều hoạt động thú vị để làm bên cạnh chơi bóng đá, tennis trên bãi biển, xây dựng cát cát trên bãi biển hoặc ngắm cảnh mặt trời mọc. Chẳng hạn, chúng ta có thể đi thuyền buồm tới Cù Lao Chàm và ngắm phong cảnh núi non trên đường đi. Ngoài ra, chúng tôi có thể ghé thăm BaNa Hill .... Vì những lý do này, Đà Nẵng luôn là một trong những hoạt động du lịch yêu thích của tôi.)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Sách giúp tôi thư giãn rất nhiều sau nhiều ngày làm việc chăm chỉ. Nhờ sách, tôi có thể mở rộng kiến thức và học những điều mới)


Nowadays, it is very important to learn a foreign language because of these reasons: First, learing a foreign language, English for example, helps us learn and get imformation about new things in the world. There are a lot of books written in English, French, Chinesse… Second, it help us feel confident when we travel abroad. We can talk very easily with people in other countries and learn a lot from them. We can use the language to work and do business without an interpreter. Finally, though a foreign language we learn we can learn more about the people of that country, we know a lot about their culture and society and costoms and traditions. We can become friends of many people so our life is more interesting. In short, when we know a foreign language we can open a new to our world. Because of the benefits of learning foreign languages, one should know at least one foreign language. (Ngày nay, điều quan trọng là học một ngoại ngữ vì những lý do này: Thứ nhất, học ngoại ngữ, ví dụ như tiếng Anh, giúp chúng ta học hỏi và có được những điều mới mẻ trên thế giới. Có rất nhiều sách viết bằng tiếng Anh, Pháp, Chinesse ... Thứ hai, nó giúp chúng tôi cảm thấy tự tin khi đi du lịch nước ngoài. Chúng ta có thể nói chuyện rất dễ dàng với người dân ở các nước khác và học hỏi rất nhiều từ họ. Chúng tôi có thể sử dụng ngôn ngữ để làm việc và kinh doanh mà không cần thông dịch viên. Cuối cùng, mặc dù một ngoại ngữ chúng ta học chúng ta có thể tìm hiểu thêm về người dân của đất nước này, chúng ta biết rất nhiều về văn hoá và xã hội của họ, những chi phí và truyền thống. Chúng ta có thể trở thành bạn của nhiều người nên cuộc sống của chúng ta thú vị hơn. Nói tóm lại, khi chúng ta biết một ngoại ngữ chúng ta có thể mở ra một thế giới mới. Do những lợi ích của việc học ngoại ngữ, người ta phải biết ít nhất một ngoại ngữ.)

TOPIC 18: Ways to have a good health. If you want to have good health, you should follow these pieces of advice: First, you should eat healthy food: lots of fruits, vegetable, fish and drink enough water everyday to stay healthy. The Japanese eat a lot of fish so thay live very long. You should eat less meat and fat food because thay may cause heart diseases and increase the

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

TOPIC 17: The importance of learning foreign languages


Second, you should exercise everyday by choosing a suitable sport such as jogging, tennis, swimming, yoga… They not only make you strong but help you relax as well. So, it helps you keep fit and stay healthy. If you don’t have much time, you just need to do moring exercises regularly. Finally, you need to have regular health check – up. If you have some problems with your health, you should go to the doctor immediately before it gets more serious. You should visit the doctor regularly in order to find out any diseases you may have, so that you have a better chance to get rid of it. In short, if you take this advice, you will have a good health. (Nếu bạn muốn có sức khoẻ tốt, bạn nên làm theo những lời khuyên sau: Thứ nhất, bạn nên ăn thực phẩm lành mạnh: nhiều trái cây, rau, cá và uống đủ nước hàng ngày để giữ được sức khoẻ. Người Nhật ăn rất nhiều cá nên thay vào sống rất lâu. Bạn nên ăn ít thịt và chất béo vì thực phẩm có thể gây ra bệnh tim và tăng mức cholesterol trong máu của bạn. Trái cây và rau quả không chỉ mang lại cho bạn rất nhiều vitamin và khoáng chất mà còn giúp bạn có một hệ thống miễn dịch tốt hơn. Thứ hai, bạn nên tập thể dục hàng ngày bằng cách chọn một môn thể thao thích hợp như chạy bộ, tennis, bơi lội, yoga ... Họ không chỉ làm bạn mạnh mẽ mà còn giúp bạn thư giãn. Vì vậy, nó giúp bạn giữ cho phù hợp và giữ sức khỏe. Nếu bạn không có nhiều thời gian, bạn chỉ cần tập luyện moring thường xuyên. Cuối cùng, bạn cần kiểm tra sức khoẻ định kỳ. Nếu bạn có một số vấn đề về sức khoẻ, bạn nên đến gặp bác sĩ ngay trước khi nó nghiêm trọng hơn. Bạn nên đến bác sĩ thường xuyên để tìm ra bất kỳ bệnh nào bạn có thể có, để bạn có cơ hội tốt hơn để thoát khỏi nó. Nói tóm lại, nếu bạn có lời khuyên này, bạn sẽ có một sức khỏe tốt.)

TOPIC 19: Talk about your favorite television program Among many programs and channels available on TV these days such as the current news programs, sport programs, entertaining programs, educational programs and movie programs, etc., I like the program “the World of Animals” most. This program is usually shown on VTV2 everyday at 8.30 in the evening. It often lasts about 45 minutes. In this program, stories of the life of many animals in the world are

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

cholesterol level in your blood. Fruits and vegetables no only bring you lots of vitamins and minerals but also help you have a better immune system.


(Trong số nhiều chương trình và kênh truyền hình hiện nay có trên các chương trình tin tức, chương trình thể thao, các chương trình giải trí, các chương trình giáo dục và các chương trình điện ảnh, vv, tôi thích chương trình "Thế giới Động vật" nhất. Chương trình này thường được chiếu trên VTV2 mỗi ngày vào lúc 8h30 tối. Nó thường kéo dài khoảng 45 phút. Trong chương trình này, những câu chuyện về cuộc đời của nhiều động vật trên thế giới được kể một cách rất sống động. Ví dụ, người ta có thể xem phim về loài khỉ, rắn, hổ, côn trùng, chim, rùa biển, cá mập vv ... và cả chim cánh cụt và gấu Bắc cực ở phía Bắc. Trong khi xem những bộ phim này, tôi tìm thấy những hoạt động sinh hoạt hàng ngày và những thói quen của những động vật này rất thú vị và đầy những bí ẩn. Ngoài ra, tôi cũng biết rằng rất quan trọng để bảo vệ những con vật và môi trường sống của chúng bởi vì chúng là một phần của thế giới thiên nhiên có giá trị của chúng ta. Xem chương trình này làm cho tôi thông báo rất tốt và thư giãn sau một ngày làm việc.)

TOPIC 22: Talk about your house/flat I live in a house in Hanoi … The house is in a small and quiet street in ………… district of Hanoi/…It takes about half an hout to go to the city center. The house was built 5 years ago. It isn’t a big house and has two floors. In my house there are 4 main rooms: a living room, a dining rooms, two bedrooms. Besides, we have a kitchen, a bathroom and a toilet. We have a little but pretty garden; my family often spend our free time there to grow plant and vegetables. Next to the garden there is a small yard where my children often play after school. In my house, I like the living room is my favorite one. This room was painted light green, so we feel very pleasant. In this room, there is a tea table, a sofa and a television. On the wall there is a couple of oil paintings. After dinner, our family often spend time together talking to each other or watching a favorite TV program. We often receive our guests in

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

told in a very lively way. For example, people can watch films about monkeys, snakes, tigers, insects, birds, sea turtles, sharks etc. … and even the penguins and the polar bears in the far North. While watching these films, I find the everyday life activities and habits of these animals very interesting and full mysteries. In addition, I also learn that it is very important to protect these animals and their living environments because they are part of our valuable natural world. Watching this program makes me very well informed and relaxed after a day of work.


(Tôi sống trong một ngôi nhà ở Hà Nội ... Ngôi nhà nằm trong một con phố nhỏ và yên tĩnh ở quận ............ của Hà Nội / ... Phải mất nửa giờ để đến trung tâm thành phố. Ngôi nhà được xây dựng 5 năm trước. Nó không phải là một ngôi nhà lớn và có hai tầng. Trong nhà tôi có 4 phòng chính: một phòng khách, phòng ăn, hai phòng ngủ. Bên cạnh đó, chúng tôi có nhà bếp, phòng tắm và nhà vệ sinh. Chúng tôi có một khu vườn nhỏ nhưng đẹp; gia đình tôi thường dành thời gian rảnh rỗi của chúng tôi để trồng cây và rau cải. Bên cạnh khu vườn có một sân nhỏ, nơi con tôi thường chơi sau giờ học. Trong nhà tôi, tôi thích phòng khách là nơi tôi yêu thích nhất. Căn phòng này được sơn màu xanh nhạt, vì vậy chúng tôi cảm thấy rất dễ chịu. Trong phòng này có bàn trà, ghế sofa và TV. Trên tường có một vài bức tranh sơn dầu. Sau bữa tối, gia đình chúng tôi thường dành thời gian cùng nhau trò chuyện với nhau hoặc xem một chương trình truyền hình yêu thích. Chúng tôi thường nhận được khách của chúng tôi trong phòng này. Tôi yêu ngôi nhà của tôi. Hàng ngày khi tôi trở về nhà từ công việc, tôi có cảm giác ấm áp khi ở cùng với cả gia đình tôi.)

TOPIC 23: Talk about your job I am now working as a senior engineer/ …… in a company /…… in Hanoi. My company name is ………………. I have had this job for more than 10 years. In my job, I am in charge of managing our department’s activities such as research development, technical supervision and maintenance…. Besides, we also need to corporate our work with other departments in the company in order to run the company’s business smoothly. To do this job besides my university degree, I have had many training classes in project management, product development, marketing, etc… In addition, the skills required for this job are communication, time management, teamwork and presentation skills, etc… I really like my job because I am able to apply the knowledge and skills of the filed I studied in my work. In addition, I have a flexible working time, so I can make full use of the time in the office and have time for research. Also, I am lucky to work with a very active and supportive staff. One thing I don’t like about this job is that I often have to

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

this room. I love my house. Everyday when I come back home from work, I have a warm feeling of being together with my whole family.


(ôi hiện đang làm việc như là một kỹ sư cao cấp / ...... trong một công ty / ...... ở Hà Nội. Tên công ty tôi là ................... Tôi đã có công việc này trong hơn 10 năm. Trong công việc của tôi, tôi chịu trách nhiệm quản lý hoạt động bộ phận của chúng tôi như phát triển nghiên cứu, giám sát kỹ thuật và bảo trì .... Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần phải công ty của chúng tôi làm việc với các bộ phận khác trong công ty để hoạt động kinh doanh của công ty thông suốt. Để thực hiện công việc này ngoài bằng đại học, tôi đã có nhiều lớp đào tạo về quản lý dự án, phát triển sản phẩm, tiếp thị, v.v ... Ngoài ra, các kỹ năng cần thiết cho công việc này là giao tiếp, quản lý thời gian, làm việc theo nhóm và trình bày, vv ... Tôi thực sự thích công việc của tôi bởi vì tôi có thể áp dụng những kiến thức và kỹ năng của các đệ tôi học trong công việc của tôi. Ngoài ra, tôi có một thời gian làm việc linh hoạt, vì vậy tôi có thể tận dụng tối đa thời gian trong văn phòng và có thời gian để nghiên cứu. Tôi cũng may mắn được làm việc với một nhân viên rất năng động và hỗ trợ. Một điều tôi không thích về công việc này là tôi thường phải đi du lịch, vì vậy đôi khi tôi không có thời gian cho gia đình tôi. Tôi đang lên kế hoạch học thêm để lấy bằng bác sĩ.)

TOPIC 32: Talk about your best friend My best friend is Thi, she is my classmate in the University. She is a beautiful girl with a slim build and a fair complexion (da). She has long black hairs and an attractive oval face with big brown eyes and red lips, which are always smiling. She is simple, friensly and kind to everybody. She is also very sweets, she never gets angry with her husband and children. She works very hard and look after her family carefully. We often phone to each other to talk out work, family… (Người bạn thân nhất của tôi là Thi, cô ấy là bạn cùng lớp của tôi trong trường đại học. Cô ấy là một cô gái xinh đẹp với một dáng vẻ mảnh mai và một làn da sáng (da). Cô ấy có mái tóc đen dài và gương mặt hình bầu dục hấp dẫn với cặp mắt nâu to và đôi môi đỏ, luôn mỉm cười. Cô ấy đơn giản, thân thiện và tử tế với mọi người. Cô ấy cũng rất ngọt ngào, cô ấy không bao giờ tức giận với chồng và con cái. Cô ấy làm việc rất chăm chỉ và chăm sóc cẩn thận gia đình. Chúng tôi thường xuyên gọi cho nhau để nói chuyện về công việc, gia đình ...)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

travel, so I sometimes don’t have time for my family. I am planning to further my study to get a doctor degree.


HCM city the biggest city in VN. It has a population of 7 million with over 3 million vehicles of all kinds. Moreover, the streets are narrow and in bad condition. Worse still, many people disobey the traffic regulations. Consequently, there are many traffic accidents, which kill and injure hundreds of people every month. Every day, there are at least two or three traffic jams at some junctions in our city during rush hours. To solve the above problems, I suggest some solutions: streets repaired and widened; encourage city-dwellers to use public transport; the city people should be educated to obey the traffic rules. (Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố lớn nhất của VN. Nó có dân số 7 triệu với hơn 3 triệu xe các loại. Hơn nữa, đường phố hẹp và trong tình trạng xấu. Tệ hơn nữa, nhiều người không tuân thủ các quy định về giao thông. Do đó, có nhiều tai nạn giao thông, giết hại hàng trăm người mỗi tháng. Mỗi ngày, có ít nhất hai hoặc ba ùn tắc giao thông tại một số nút giao thông trong thành phố của chúng tôi vào giờ cao điểm. Để giải quyết các vấn đề trên, tôi đề xuất một số giải pháp: sửa chữa đường phố và mở rộng; khuyến khích người dân thành phố sử dụng phương tiện giao thông công cộng; người dân thành phố cần được giáo dục để tuân theo các quy tắc giao thông.)

TOPIC 35. What are the causes of air pollution in our big cities?What should we do to reduce air pollution? Air has been polluted by gases emitted (thải) from car exhausts (ống bô) and from factory chimneys (ống khói) To reduce air pollution, we should: Encourage people to use public transport such as public buses Remove some of the factories in the city center to suburbs Deforestation must be completely forbidden and we should grow many trees. (Không khí bị ô nhiễm do khí phát ra từ ống xả xe và ống khói nhà máy Để giảm ô nhiễm không khí, chúng ta nên:

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

TOPIC 33: Talk about the traffic problems in our city and how to solve them


Loại bỏ một số nhà máy ở trung tâm thành phố để vùng ngoại ô Nạn phá rừng phải hoàn toàn bị cấm và chúng ta nên trồng nhiều cây.)

TOPIC 36: Talk about advantages and disadvantages of the Internet? What should we do to reduce the disadvantages? The internet is a wonderful source of information which enables the user to communicate with the whole world. Using internet, we can quickly find the information we need in all fields such as science, literature, art..we can also use the internet to watch films, listen to music or talk to a person who is living thousands of miles away. However the internet also has its disadvantages. Some people take advantage of the internet to deceive others or to issue untrue or malicious information for their own bad purpose. It is also a source of depraved films and pictures, which may damage our younger generation. To avoid negative side –effects, the usage of the internet should be careful controlled by the authorities. (Internet là một nguồn thông tin tuyệt vời cho phép người dùng giao tiếp với toàn thế giới. Sử dụng internet, chúng ta có thể nhanh chóng tìm thấy những thông tin chúng ta cần trong tất cả các lĩnh vực như khoa học, văn học, art..we cũng có thể sử dụng internet để xem phim, nghe nhạc hoặc nói chuyện với một người đang sống hàng ngàn dặm. Tuy nhiên internet cũng có nhược điểm của nó. Một số người tận dụng internet để đánh lừa người khác hoặc phát hành những thông tin sai sự thật hoặc độc hại cho mục đích xấu của họ. Đây cũng là một nguồn phim và hình ảnh hư hỏng, có thể gây hại cho thế hệ trẻ của chúng ta. Để tránh những ảnh hưởng tiêu cực, việc sử dụng Internet cần được các nhà chức trách kiểm soát cẩn thận.)

TOPIC 37: Where do you prefer to live? City or country? Why?

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Khuyến khích mọi người sử dụng phương tiện giao thông công cộng như xe buýt công cộng


Roads in the country are not crowed and haven’t traffic jam I haven’t to suffer from air pollution and noise pollution, which are very harmful to my health. (Tôi thích sống ở nông thôn vì tôi có thể tận hưởng không khí trong lành, bầu không khí yên bình và cảnh quan đẹp giúp thư giãn tâm trí của tôi. Người dân nông thôn là sự lương thiện và lòng tốt, họ luôn là những người hàng xóm tốt. Các con đường nông thôn không đông đúc và không bị kẹt xe Tôi không phải chịu đựng ô nhiễm không khí và ô nhiễm tiếng ồn, điều này rất có hại cho sức khoẻ của tôi.)

TOPIC 38: Why are young people attracted to cities? Life in the city is more convenient than in the countryside. In the city, the houses are supplied with electricity and drinking-water. People go from place to place very quicky by motorbite, by bus or by taxi. People can buy everything they need in shops and supermarkets everywhere. There are so many interesting things to see and do. There are many places to visit such as museums, parks, zoo .. For entertainment, people can go to theatres, movie and amusement centres. There are a lot of theatrers whith the latest movies and plays. They easier to find a job and earn more money than in the countryside. They can attend educational institutions which are open till late in the night to advance in their careers. (Cuộc sống ở thành phố thuận tiện hơn ở nông thôn. Trong thành phố, nhà ở được cung cấp điện và nước uống. Con người đi từ nơi này sang nơi khác rất nhanh bằng xe máy, bằng xe buýt hoặc taxi. Mọi người có thể mua mọi thứ họ cần ở các cửa hàng và siêu thị ở mọi nơi. Có rất nhiều điều thú vị để xem và làm. Có rất nhiều nơi tham quan như bảo tàng, công viên, vườn thú .. Để giải trí, mọi người có thể đến rạp chiếu phim, trung tâm giải trí và giải trí. Có rất nhiều nhà hát whith những bộ phim mới nhất và vở kịch. Họ dễ dàng tìm được việc làm và kiếm được nhiều tiền hơn ở nông thôn. Họ có thể tham dự các cơ sở giáo dục mở cửa đến khuya để nâng cao sự nghiệp của họ.)

TOPIC 46: How many seasons are there in the South of Vietnam? Which one do you prefer? Why?

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

I prefer to live in the country because I can enjoy the fresh air, the peaceful atmosphere and the beautiful landcape which help to relax my mind. The people in the country is honesty and kindness, they are always good neighbours.


In summary, I prefer the dry season to the wet season because of the convenient things that I have told you. (Miền Nam Việt Nam có hai mùa: mùa mưa và mùa khô. Tuy nhiên, tôi chỉ thích mùa khô vì những lý do như sau. Thứ nhất, vào mùa khô, chúng ta có thể làm nhiều thứ rất tiện lợi và thoải mái như đến trường, đi dã ngoại, đi du lịch bất cứ khi nào tôi thích, trong khi vào mùa mưa, trời mưa mỗi ngày ngăn cản chúng ta làm nhiều thứ. Thứ hai, mùa khô luôn an bình cho cuộc sống của chúng ta. Ngược lại, lũ lụt, bão, sấm, trượt đất là những thảm hoạ chết người thường xảy ra vào mùa mưa. Cuối cùng, mùa khô là thời điểm lý tưởng để kiếm sống cho nhiều người, đặc biệt là người nghèo. Trong thời gian này, những hiện tượng xấu của thời tiết thường xảy ra vào mùa mưa, khiến cuộc sống của rất nhiều người gặp khó khăn. Tóm lại, tôi thích mùa khô đến mùa mưa vì những điều tiện lợi mà tôi đã nói với bạn.)

TOPIC 47: Do you think the computer is a useful tool? How is it useful? I think that computers are very useful for our life in many ways. First, computers help us work conveniently and quickly. When we enter data and orders into a computer, we can get expected results almost immediately. Next, computers are useful for our study. Nowadays, with a computer connecting to the internet, we can learn a lot of things all over the world. Moreover, computers are also wonderful means of entertainment. With media soft-wares, we can enjoy all kinds of films, plays and music. Last of all, computers can serve as neat storages. On a computer we can store a lot of documents and memorial photographs safely for a long time. In short, computers have been improving our life and work better and better. (ôi nghĩ rằng máy tính rất hữu ích cho cuộc sống của chúng ta bằng nhiều cách. Thứ nhất, máy tính giúp chúng tôi làm việc thuận tiện và nhanh chóng. Khi chúng tôi nhập dữ liệu và đơn đặt hàng vào máy tính, chúng tôi có thể nhận được kết quả mong đợi gần như

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Southern Vietnam has two seasons: wet season and dry season. However, I only like the dry season because of the reasons as follows. Firstly, in the dry season, we can do many things very conveniently and comfortably such as going to school, going on picnic, traveling whenever I like, while in the wet season, rains day after day prevent us from doing many things. Secondly, the dry season is always peaceful for our living. On the contrary, floods, storms, thunders, landslides are deadly disasters which often come in the rainy season. Last of all, the dry season is the ideal time for earning-for-living activities of many people, especially the poor. In the mean time, bad phenomena of weather usually happen in the wet season, causing the life of very many people meet difficulties.


TOPIC 48: What’s your favorite means of transportation? Why do you like it? My favorite means of transportation is the bicycle because of its conveniences. First, bicycling helps you save money. To buy a car or a motorbike, you must pay plenty of money, but you spend much less money to buy a bicycle. Also, while you must pay for gasoline to use vehicles having engines, a bicycle requires no money for gasoline at all. On the other hand, bicycling is good for your health. You sit still as riding a motorbike, but with a bicycle, you surely have chances to do body exercises regularly, keeping you healthier and healthier. Last but not least, bicycles contribute to protect environment. Smokes from engines pollute the air day after day; bicycling produces no pollution, making our atmosphere fresh and clean. The abovementioned explain why I like bicycling most. (Phương tiện đi lại ưa thích của tôi là xe đạp vì tiện nghi của nó. Thứ nhất, đi xe đạp giúp bạn tiết kiệm tiền. Để mua một chiếc xe hơi hoặc xe máy, bạn phải trả nhiều tiền, nhưng bạn bỏ ra ít tiền để mua một chiếc xe đạp. Ngoài ra, trong khi bạn phải trả tiền cho xăng để sử dụng xe có động cơ, thì một chiếc xe đạp không đòi hỏi tiền xăng. Mặt khác, đi xe đạp rất tốt cho sức khoẻ của bạn. Bạn ngồi yên như lái xe máy, nhưng với một chiếc xe đạp, bạn chắc chắn có cơ hội để tập thể dục thường xuyên, giữ cho bạn khỏe mạnh và khỏe mạnh hơn. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, xe đạp góp phần bảo vệ môi trường. Khói từ động cơ làm ô nhiễm không khí ngày này qua ngày khác; đi xe đạp không gây ô nhiễm, làm cho bầu không khí trong lành và trong lành. Giải thích tại sao tôi lại thích đi xe đạp nhất.)

TOPIC 51: Describe the room that you like best in your house. Why do you like it? In my house, I like the living-room best because that is the place actively influencing my family. First, the living-room is where my family get together every evening to enjoy the

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ngay lập tức. Tiếp theo, máy tính hữu ích cho nghiên cứu của chúng tôi. Ngày nay, với một máy tính kết nối Internet, chúng ta có thể học được rất nhiều điều trên khắp thế giới. Hơn nữa, máy tính cũng là phương tiện giải trí tuyệt vời. Với phương tiện truyền thông mềm, chúng tôi có thể thưởng thức tất cả các loại phim, vở kịch và âm nhạc. Cuối cùng, các máy tính có thể phục vụ như gọn gàng kho. Trên máy tính, chúng tôi có thể lưu trữ rất nhiều tài liệu và bức ảnh tưởng niệm trong một thời gian dài. Nói tóm lại, máy tính đã được cải thiện cuộc sống của chúng tôi và làm việc tốt hơn và tốt hơn.)


(rong nhà tôi, tôi thích phòng khách tốt nhất vì đó là nơi tích cực ảnh hưởng đến gia đình tôi. Thứ nhất, phòng khách là nơi gia đình tôi gặp nhau mỗi tối để tận hưởng không khí gia đình ấm cúng. Tại thời điểm đó, chúng tôi thường xem TV, bố mẹ tôi cho chúng tôi lời khuyên, và chúng tôi luôn trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Ngoài ra, phòng khách là nơi chúng tôi chào đón du khách và khách. Trong nhà tôi, đó là nơi lý tưởng để tiếp đón mọi người và họ luôn cảm thấy hạnh phúc và thoải mái khi ở đó. Hơn nữa, phòng khách là nơi tốt nhất để thư giãn. Đó là nơi được trang bị tốt nhất, vì vậy chúng tôi luôn cảm thấy dễ chịu và thanh thản khi gặp bất kỳ vấn đề về tinh thần. Tóm lại, phòng khách là nơi luôn mang lại những điều tốt đẹp trong cuộc sống của chúng tôi.)

TOPIC 52: Tell an experience that you never forget. I never forget the moment that I received the news of my passing the university entrance examination. When I saw my name on the list of passers, I felt so happy that I was going to burst into tears. My parents were also very glad. They gave me compliments, and showed me how they were pleased about my examination result. My relatives and my friends offered me congratulations. At that time, it seemed that I had been the apple in everybody’s eyes. I felt very proud of my self and everybody felt proud of me, too. That is the sweetest memory that I have experienced in my life so far. (ôi không bao giờ quên được khoảnh khắc mà tôi nhận được tin của tôi qua kỳ thi tuyển sinh đại học. Khi tôi nhìn thấy tên tôi trong danh sách những người qua đường, tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì tôi đã bật khóc. Cha mẹ tôi cũng rất vui. Họ đã cho tôi những lời khen và cho tôi thấy họ hài lòng về kết quả thi của tôi như thế nào. Người thân và bạn bè của tôi đã cho tôi lời chúc mừng. Vào thời điểm đó, dường như tôi đã là quả táo trong mắt mọi người. Tôi cảm thấy rất tự hào về bản thân mình và mọi người cũng cảm thấy tự hào về tôi. Đó là bộ nhớ ngọt ngào nhất mà tôi đã trải nghiệm trong cuộc đời tôi.)

TOPIC 56: What do you like and dislike?

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

cozy family atmosphere. At that moment, we often watch TV, my parents give us advice, and we always chat with one another very merrily. Also, the living-room is where we welcome visitors and guests. In my house, it is the ideal place to receive everybody and they always feel happy and comfortable to be in there. Moreover, the living-room is the best place to relax. It is the place that is best equipped, so we always feel pleasant and peaceful there when we have any mental problems. To sum up, the living room is the place that always brings us positive things in our life.


I hate telling a lie because it brings many dangers. Firstly, telling a lie make everybody not respect us. We know that telling a lie is not good. When we do so, it means that we do not respect ourselves and thus other people also do not respect us. Secondly, telling a lie negatively affects our jobs. When everybody doesn’t trust us, it is really difficult for us to deal with partners in our business. Thirdly, telling a lie unintentionally hurts our kin people. They are surely very shameful when other people know that they are kin to liars like us. It is the bad effects in such a chain that I do not like telling a lie at all. (Tôi thích giúp đỡ bạn bè của tôi vì khi tôi làm điều tốt cho người khác, tôi nhận được sự phấn khởi mới, khiến tôi cảm thấy hứng thú và hạnh phúc hơn. Thứ nhất, mỗi sự giúp đỡ mà tôi đã trao cho một người bạn mang lại cho tôi một ký ức đáng nhớ. Người bạn nhận trợ giúp của tôi thường cho tôi một sự chú ý đặc biệt trong tình bạn của chúng tôi. Thứ hai, giúp đỡ bạn bè của tôi làm cho cuộc sống của tôi có ý nghĩa. Tôi càng làm tốt mọi thứ, tôi càng cảm thấy tự hào về sự tồn tại của tôi trong cuộc sống này. Hơn nữa, giúp đỡ bạn bè cũng có nghĩa là giúp đỡ bản thân. Mọi người đều nhìn thấy trái tim tốt của bạn và do đó chắc chắn rằng họ sẽ không từ bỏ bạn khi bạn gặp khó khăn. Đó là những lợi ích trước mắt mà tôi đã nói với bạn làm tôi thích giúp đỡ bạn bè của tôi. Tôi ghét nói dối vì nó mang nhiều nguy hiểm. Thứ nhất, nói dối làm cho mọi người không tôn trọng chúng ta. Chúng tôi biết rằng nói dối là không tốt. Khi chúng ta làm như vậy, nó có nghĩa là chúng ta không tôn trọng mình và do đó người khác cũng không tôn trọng chúng ta. Thứ hai, nói dối là ảnh hưởng tiêu cực đến công việc của chúng tôi. Khi mọi người không tin tưởng chúng tôi, thật khó để chúng tôi đối phó với các đối tác trong kinh doanh của chúng tôi. Thứ ba, nói dối không chủ ý làm tổn thương người thân. Họ chắc chắn là rất đáng xấu hổ khi người khác biết rằng họ là thân nhân để nói dối như chúng ta. Đó là những ảnh hưởng xấu trong một chuỗi mà tôi không thích nói dối một chút nào cả.) TOPIC 65: What do you like and dislike about living in your neighborhood?

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

I like helping my friends because when I do something good for the others, I receive new exhilaration, making me feel more interested and happier. First, each help that I have given to a friend brings me a lovely memory. The friend receiving my help often offers me a special attention in our friendship. Second, helping my friends makes my life meaningful. The more I do good things for everybody, the more I feel proud of my existence in this life. Moreover, helping friends also means helping yourself. Everybody sees your good heart and thus it is sure that they will not forsake you when you fall in difficulties. It is the immediate benefits that I have told you make me fond of helping my friends.


()Khu phố của tôi đã cho tôi nhiều niềm vui và nỗi buồn, quá. Tôi thích khu phố của tôi vì một số lý do như sau. Đó là một nơi bình an với an sinh xã hội tốt. Gần như không có vụ trộm, và các tội ác. Mọi người chú ý đến nhau và sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau. Không gian yên tĩnh. Không có tiếng ồn. Ô nhiễm môi trường là không đáng kể. Tuy nhiên, khu phố của tôi không phải là một nơi sống hoàn hảo. Đôi khi, tôi cảm thấy sự riêng tư của mình bị can thiệp bởi vì một số người hàng xóm chú ý đến tôi quá nhiều. Một số hàng xóm sống trong những căn nhà khép kín, làm cho việc liên lạc với họ trong trường hợp khẩn cấp trở nên khó khăn. Hơn nữa, cơ hội tạo thu nhập không nhiều vì không có nhà máy ở khu phố của tôi. Nói tóm lại, mặc dù tôi không thích khu phố của tôi ở một số khía cạnh, tôi vẫn muốn sống ở đó vì những người hàng xóm thân thiện và một số điều kiện sống tốt mà tôi đã thích cho đến nay.

TOPIC 69: Talk about the causes and effects of one kind of the environmental pollution. Today, air, noise, and water are polluted everywhere for many causes, but water pollution is, in my opinion, the most serious. The immediate cause is human garbage-littering. Many inhabitants of poor consciousness of hygiene throw all kinds of garbage everywhere, especially into rivers. Most of properly-untreated industrial waste disposals are also poured into rivers. In agricultural production, water in fields containing all kinds of chemicals from insecticides and fertilizers finally flow into rivers, too. The result is that water resources are seriously polluted. For human beings, the use of polluted water without being carefully filtered or boiled causes various diseases. For aquatic animals, such as fish, shrimps, crabs, frogs, etc..., they can’t lay eggs or grow naturally as formerly; some species even become extinct. For aquatic plants, they can die or become contaminated with harmful substances and become dangers for creatures that eat them.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

My neighborhood has given me many joys and sorrows, too. I like my neighborhood because of some reasons as follows. That is a place of peace with good social security. There is almost no burglary, and crimes. Everyone pays attention to one another and ready to help each other. Space is quiet. There is no noise. Environment pollution is inconsiderable. However, my neighborhood is not a perfect living place. Sometimes, I feel my privacy interfered because some neighbors pay exorbitant attention to me. Some neighbors live in self-contained houses, making contacts with them in emergency cases difficult. Moreover, chances for creating income are not many because there are no factories in my neighborhood. In summary, although I don’t like my neighborhood in some respects, I still wish to live there because of my friendly neighbors and some good living conditions that I have enjoyed so far.


(Ngày nay, không khí, tiếng ồn và nước bị ô nhiễm ở khắp mọi nơi vì nhiều nguyên nhân, nhưng theo tôi, ô nhiễm nước nghiêm trọng nhất. Nguyên nhân trực tiếp là rác rưới của con người. Nhiều cư dân có ý thức vệ sinh vất vả ném tất cả các loại rác ở khắp nơi, đặc biệt là vào sông. Hầu hết các phương tiện xử lý chất thải công nghiệp được xử lý đúng cách cũng được đổ vào sông. Trong sản xuất nông nghiệp, nước trong các cánh đồng chứa tất cả các loại hóa chất từ thuốc trừ sâu và phân bón cuối cùng cũng chảy vào sông. Kết quả là nguồn nước bị ô nhiễm nghiêm trọng. Đối với con người, việc sử dụng nước ô nhiễm mà không bị lọc hoặc luộc kỹ lưỡng gây ra nhiều bệnh khác nhau. Đối với động vật thủy sản, chẳng hạn như cá, tôm, cua, ếch vv .., chúng không thể đẻ trứng hoặc phát triển tự nhiên như trước đây; một số loài thậm chí còn tuyệt chủng. Đối với cây thủy sinh, chúng có thể chết hoặc bị ô nhiễm các chất độc hại và trở thành mối nguy hiểm cho các sinh vật ăn thịt chúng.)

TOPIC 72: FACEBOOK It seems everyone loves Facebook. Everywhere you go, you can see people logged in, updating their status. Whether they are at home, work or in the passenger seat of a vehicle on their way to school, people of all ages are signing in to the most popular social network, Facebook. One reason, Facebook is so popular is that there is a huge amount of Facebook members. Sharing pictures, videos, and interests are some of the features many people enjoy on Facebook. Being able to connect with friends and family anytime, from anywhere is another. Making connections with friends from the past is something else that Facebook makes possible. Facebook has tons of applications and games available on the site also. Playing games with Facebook friends is a great way to spend leisure time. People that have a lot of time, for that sort of thing, really get into it. It is, as if, they are in their own little virtual world. Playing a game alone, against the computer is something no one has to do any more. (Có vẻ như tất cả mọi người yêu Facebook. Ở mọi nơi bạn đi, bạn có thể thấy những người đã đăng nhập, cập nhật tình trạng của họ. Cho dù họ đang ở nhà, làm việc hoặc ở ghế hành khách của một chiếc xe trên đường đến trường, mọi người ở mọi lứa tuổi đang đăng nhập vào mạng xã hội phổ biến nhất, Facebook. Một lý do, Facebook là rất phổ biến là có một số lượng lớn các thành viên Facebook. Chia sẻ hình ảnh, video và sở thích là một số tính năng mà nhiều người thích trên Facebook. Có thể kết nối với bạn bè và gia đình bất cứ lúc nào, từ bất cứ nơi nào khác. Kết nối với bạn bè từ quá khứ là cái gì khác mà Facebook làm cho có thể. Facebook có hàng tấn các ứng dụng và trò chơi trên trang

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

The above-mentioned are just some causes and effects of water pollution that we can easily see everywhere today.


DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

này. Chơi trò chơi với bạn bè trên Facebook là một cách tuyệt vời để dành thời gian rảnh rỗi. Những người có rất nhiều thời gian, đối với những loại điều đó, thực sự có được vào nó. Đó là, như thể, họ đang ở trong thế giới ảo của mình. Chơi trò chơi một mình, chống lại máy tính là điều mà không ai phải làm nữa.)

ENGLISH B1 SPEAKING TOPICS - CÁC CHỦ ĐỀ PHẦN THI NÓI ÔN THI TIẾNG ANH B1 - 2017  

LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/0B_NNtKpVZTUYNHRIQ1Rjbzg0VnM/view?usp=sharing

ENGLISH B1 SPEAKING TOPICS - CÁC CHỦ ĐỀ PHẦN THI NÓI ÔN THI TIẾNG ANH B1 - 2017  

LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/0B_NNtKpVZTUYNHRIQ1Rjbzg0VnM/view?usp=sharing

Advertisement