Page 1

IỄ N

D

ÁN

TO

A

Ó

H B

10 00 TR ẦN G

N

H Ư

ẠO

Đ

PHẦN HỮU CƠ

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Í-

-L

TP

U Y

.Q

TÀI LIỆU HÓA 12

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ÀN

Đ

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

Ơ

H

N

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Năm học 2016-2017 ( Lƣu hành nội bộ)

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


IỄ N

D

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

ÁN

TO

A

Ó

H B

10 00 TR ẦN G

N

H Ư

ẠO

Đ

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Í-

-L

TP

U Y

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ÀN

Đ

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

Ơ

H

N

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.blogspot.com MỘT SỐ CÔNG THỨC GIẢI NHANH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC Việc nắm vững các công thức này sẽ giúp giải nhanh các bài toán .Nếu giải theo cách thông thường thì mất rất nhiều thời gian.Vậy hãy học thuộc nhé. 1. Công thức tính số đồng phân ancol đơn chức no, mạch hở : Cn H2n+2O2 Số đồng phân Cn H2n+2O2 = 2n- 2 ( 1< n<6) Ví dụ : Số đồng phân của ancol có công thức phân tử là : a. C3H8O = 23-2 = 2 b. C4H10O = 24-2 = 4 c. C5H12O = 25-2 = 8 2. Công thức tính số đồng phân anđehit đơn chức no, mạch hở : Cn H2nO Số đồng phân Cn H2nO = 2n- 3 ( 2< n<7) Ví dụ : Số đồng phân của anđehit đơn chức no, mạch hở có công thức phân tử là : a. C4H8O = 24-3 = 2 b. C5H10O = 25-3 = 4 c. C6H12O = 26-3 = 8 3. Công thức tính số đồng phân axit cacboxylic đơn chức no, mạch hở : Cn H2nO2 Số đồng phân Cn H2nO2 = 2n- 3 ( 2< n<7) Ví dụ : Số đồng phân của axit cacboxylic đơn chức no, mạch hở có công thức phân tử là : a. C4H8O2 = 24-3 = 2 b. C5H10O2 = 25-3 = 4 c. C6H12O2 = 26-3 = 8 4. Công thức tính số đồng phân este đơn chức no, mạch hở : Cn H2nO2 Số đồng phân Cn H2nO2 = 2n- 2 ( 1< n<5) Ví dụ : Số đồng phân của este đơn chức no, mạch hở có công thức phân tử là : a. C2H4O2 = 22-2 = 1 b. C3H6O2 = 23-2 = 2 c. C4H8O2 = 24-2 = 4 5. Công thức tính số đồng phân ete đơn chức no, mạch hở : Cn H2n+2O ( n  1).( n  2) ( 2< n<5) Số đồng phân Cn H2n+2O = 2 Ví dụ : Số đồng phân của ete đơn chức no, mạch hở có công thức phân tử là : (3  1).(3  2) a. C3H8O = =1 2 ( 4  1).( 4  2) b. C4H10O = = 3 2 (5  1).(5  2) c. C5H12O = = 6 2 6. Công thức tính số đồng phân xeton đơn chức no, mạch hở : Cn H2nO ( n  2).( n  3) Số đồng phân Cn H2nO = ( 3< n<7) 2 Ví dụ : Số đồng phân của xeton đơn chức no, mạch hở có công thức phân tử là : ( 4  2).( 4  3) a. C4H8O = =1 2 (5  2).(5  3) = 3 b. C5H10O = 2 (6  2).(6  3) c. C6H12O = = 6 2 7. Công thức tính số đồng phân amin đơn chức no, mạch hở : Cn H2n+3N Số đồng phân Cn H2n+3N = 2n-1 ( n<5) Ví dụ : Số đồng phân của anin đơn chức no, mạch hở có công thức phân tử là : a. C2H7N = 22-1 =1 3-1 b. C3H9N =2 = 3 c. C4H12N = 24-1 = 6 8. Công thức tính số trieste ( triglixerit ) tạo bởi glixerol và hỗn hợp n axít béo : Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


10 00

B

TR ẦN

H Ư

Vậy A có công thức phân tử là C2H6O Ví dụ 2: Đốt cháy hoàn toàn một lượng hiđrocacbon A thu được 26,4 gam CO2 và 16,2 gam H2O . Tìm công thức phân tử của A ? ( Với nH 2 O = 0,7 mol > n CO 2 = 0,6 mol ) => A là ankan nCO2 0,6 Số C của ankan = = =6 n H 2O  nCO2 0,7  0,6

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

Vậy A có công thức phân tử là C6H14 11. Công thức tính khối lượng ancol đơn chức no hoặc hỗn hợp ankan đơn chức notheo khối lượng CO2 và khối lượng H2O : mCO2 mancol = mH 2 O 11 Ví dụ : Khi đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp hai ancol đơn chức no, mạch hở thu được 2,24 lít CO2 ( đktc ) và 7,2 gam H2O. Tính khối lượng của ancol ? mCO2 4,4 mancol = mH 2 O = 7,2 = 6,8 11 11 12. Công thức tính số đi, tri, tetra…..n peptit tối đa tạo bởi hỗn hợp gồm x amino axit khác nhau : Số n peptitmax = xn Ví dụ : Có tối đa bao nhiêu đipeptit, tripeptit thu được từ hỗn hợp gồm 2 amino axit là glyxin và alanin ? Số đipeptit = 22 = 4 Số tripeptit = 23 = 8 13. Công thức tính khối lượng amino axit A( chứa n nhóm -NH2 và m nhóm –COOH ) khi cho amino axit này vào dung dịch chứa a mol HCl, sau đó cho dung dịch sau phản ứng tác dụng vừa đủ với b mol NaOH. ba mA = M A m Ví dụ : Cho m gam glyxin vào dung dịch chứa 0,3 mol HCl . Dung dịch sau phản ứng tác dụng vừa đủ với 0,5 mol NaOH. Tìm m ? ( Mglyxin = 75 ) 0,5  0,3 m = 75 = 15 gam 1

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

N

G

Đ

Ví dụ 1 : Đốt cháy một lượng ancol no đơn chức A được 15,4 gam CO2 và 9,45 gam H2O . Tìm công thức phân tử của A ? nCO2 0,35 Số C của ancol no = = =2 n H 2O  nCO2 0,525  0,35

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.blogspot.com 2 n ( n  1) Số tri este = 2 Ví dụ : Đun nóng hỗn hợp gồm glixerol với 2 axit béo là axit panmitic và axit stearic ( xúc tác H2SO4 đặc) thì thu được bao nhiêu trieste ? 2 2 ( 2  1) Số trieste = =6 2 9. Công thức tính số đồng phân ete tạo bởi hỗn hợp n ancol đơn chức : n ( n  1) Số ete = 2 Ví dụ : Đun nóng hỗn hợp gồm 2 ancol đơn chức no với H2SO4 đặc ở 1400c được hỗn hợp bao nhiêu ete ? 2 ( 2  1) Số ete = =3 2 10. Công thức tính số C của ancol no, ete no hoặc của ankan dựa vào phản ứng cháy : nCO2 Số C của ancol no hoặc ankan = ( Với nH 2 O > n CO 2 ) n H 2O  nCO2

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


H

Ơ

N

https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.blogspot.com 14. Công thức tính khối lượng amino axit A( chứa n nhóm -NH2 và m nhóm –COOH ) khi cho amino axit này vào dung dịch chứa a mol NaOH, sau đó cho dung dịch sau phản ứng tác dụng vừa đủ với b mol HCl. ba mA = M A n Ví dụ : Cho m gam alanin vào dung dịch chứa 0,375 mol NaOH . Dung dịch sau phản ứng tác dụng vừa đủ với 0,575 mol HCl . Tìm m ? ( Malanin = 89 ) 0,575  0,375 mA = 89 = 17,8 gam 1 15. Công thức xác định công thức phân tử của một anken dựa vào phân tử khối của hỗn hợp anken và H2 trước và sau khi dẫn qua bột Ni nung nóng. o

D

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TR ẦN

B

10 00

A

Ó

H

Í-

-L

ÁN

TO

IỄ N

Đ

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

o

Ni ,t c Ankin ( M1) + H2   A (M2) ( phản ứng hiđro hóa ankin hoàn toàn ) 2( M 2  2) M 1 Số n của ankin (CnH2n-2 ) = 14( M 2  M 1 ) 17.Công thức tính hiệu suất phản ứng hiđro hóa anken. Mx H% = 2- 2 My 18.Công thức tính hiệu suất phản ứng hiđro hóa anđehit no đơn chức. Mx H% = 2- 2 My 19.Công thức tính % ankan A tham gia phản ứng tách. MA %A = -1 MX 20.Công thức xác định phân tử ankan A dựa vào phản ứng tách. V MA = hhX M X VA 21.Công thức tính khối lượng muối clorua khi cho kim loại tác dụng với dung dịch HCl giải phóng khí H2 mMuối clorua = mKL + 71. nH 2 Ví dụ : Cho 10 gam hỗn hợp kim loại gồm Mg, Al, Zn tác dụng với dung dịch HCl thu được 22,4 lít khí H2 ( đktc). Tính khối lượng muối thu được . mMuối clorua = mKL + 71 nH 2 = 10 + 71. 1 = 81 gam 22.Công thức tính khối lượng muối sunfat khi cho kim loại tác dụng với dung dịch H 2SO4 loãng giải phóng khí H2 mMuối sunfat = mKL + 96. nH 2 Ví dụ : Cho 10 gam hỗn hợp kim loại gồm Mg, Al, Zn tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng thu được 2,24 lít khí H2 ( đktc). Tính khối lượng muối thu được . mMuối Sunfat = mKL + 96. nH 2 = 10 + 96. 0,1 = 29,6 gam

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

Ni ,t c Anken ( M1) + H2   A (M2) ( phản ứng hiđro hóa anken hoàn toàn ) ( M 2  2) M 1 Số n của anken (CnH2n ) = 14( M 2  M 1 ) Ví dụ : Cho X là hỗn hợp gồm olefin M và H2 , có tỉ khối hơi so với H2 là 5 . Dẫn X qua bột Ni nung nóng để phản ứng xãy ra hoàn toàn được hỗn hợp hơi Y có tỉ khối so với H2 là 6,25 . Xác định công thức phân tử của M. M1= 10 và M2 = 12,5 (12,5  2)10 Ta có : n = =3 14(12,5  10) M có công thức phân tử là C3H6 16. Công thức xác định công thức phân tử của một ankin dựa vào phân tử khối của hỗn hợp ankin và H2 trước và sau khi dẫn qua bột Ni nung nóng.

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


.Q

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

25.Công thức tính khối lượng muối clorua khi cho muối cacbonat tác dụng với dung dịch HCl giải phóng khí CO2 và H2O mMuối clorua = mMuối cacbonat + 11. n CO 2 26.Công thức tính khối lượng muối sunfat khi cho muối cacbonat tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng giải phóng khí CO2 và H2O mMuối sunfat = mMuối cacbonat + 36. n CO 2 27.Công thức tính khối lượng muối clorua khi cho muối sunfit tác dụng với dung dịch HCl giải phóng khí SO2 và H2O mMuối clorua = mMuối sunfit - 9. n SO 2 28.Công thức tính khối lượng muối sunfat khi cho muối sunfit tác dụng với dung dịch H 2SO4 loãng giải phóng khí CO2 và H2O mMuối sunfat = mMuối cacbonat + 16. n SO 2 29.Công thức tính số mol oxi khi cho oxit tác dụng với dung dịch axit tạo muối và H2O 1 nO (Oxit) = nO ( H 2 O) = nH ( Axit) 2 30.Công thức tính khối lượng muối sunfat khi cho oxit kim loại tác dụng với dung dịch H 2SO4 loãng tạo muối sunfat và H2O Oxit + dd H2SO4 loãng  Muối sunfat + H2O mMuối sunfat = mOxit + 80 n H 2 SO 4 31.Công thức tính khối lượng muối clorua khi cho oxit kim loại tác dụng với dung dịch HCl tạo muối clorua và H2O Oxit + dd HCl  Muối clorua + H2O mMuối clorua = mOxit + 55 n H 2 O = mOxit + 27,5 n HCl 32.Công thức tính khối lượng kim loại khi cho oxit kim loại tác dụng với các chất khử như : CO, H 2 , Al, C mKL = moxit – mO ( Oxit) nO (Oxit) = nCO = n H 2 = n CO 2 = n H 2 O 33.Công thức tính số mol kim loại khi cho kim loại tác dụng với H2O, axit, dung dịch bazơ kiềm, dung dịch NH3 giải phóng hiđro. 2 nK L= nH 2 với a là hóa trị của kim loại a Ví dụ: Cho kim loại kiềm tác dụng với H2O: 2M + 2H2O  2MOH + H2 nK L= 2nH 2 = nOH  34.Công thức tính lượng kết tủa xuất hiện khi hấp thụ hết một lượng CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 hoặc Ba(OH)2 . nkết tủa = nOH  - nCO 2 ( với nkết tủa  nCO 2 hoặc đề cho dd bazơ phản ứng hết ) Ví dụ : Hấp thụ hết 11,2 lít CO2 (đktc ) vào 350 ml dung dịch Ba(OH)2 1M. Tính kết tủa thu được. Ta có : n CO 2 = 0,5 mol n Ba(OH) 2 = 0,35 mol => nOH  = 0,7 mol

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

Ơ

N

https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.blogspot.com 23.Công thức tính khối lượng muối sunphat khi cho kim loại tác dụng với dung dịch H 2SO4 đặc tạo sản phẩm khử SO2 , S, H2S và H2O 96 mMuối sunfát = mKL + .( 2nSO 2 + 6 nS + 8nH 2 S ) = mKL +96.( nSO 2 + 3 nS + 4nH 2 S ) 2 * Lƣu ý : Sản phẩm khử nào không có thì bỏ qua * n H 2 SO 4 = 2nSO 2 + 4 nS + 5nH 2 S 24.Công thức tính khối lượng muối nitrat khi cho kim loại tác dụng với dung dịch HNO 3 giải phóng khí : NO2 ,NO,N2O, N2 ,NH4NO3 mMuối Nitrat = mKL + 62( n NO 2 + 3nNO + 8nN 2 O +10n N 2 +8n NH 4 NO 3 ) * Lƣu ý : Sản phẩm khử nào không có thì bỏ qua * n HNO 3 = 2nNO 2 + 4 nNO + 10nN 2 O +12nN 2 + 10nNH 4 NO 3

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.blogspot.com  nkết tủa = nOH - nCO 2 = 0,7 – 0,5 = 0,2 mol mkết tủa = 0,2 . 197 = 39,4 ( g ) 35.Công thức tính lƣợng kết tủa xuất hiện khi hấp thụ hết một lƣợng CO2 vào dung dịch chứa hỗn hợp gồm NaOH, Ca(OH)2 hoặc Ba(OH)2 . Tính nCO 32  = nOH  - nCO 2 rồi so sánh nCa 2 hoặc nBa 2 để xem chất nào phản ứng hết để suy

- nCO 2 = 0,03 - 0,02 = 0,01 mol

10 00

B

Mà nBa 2 = 0,012 mol nên nkết tủa = nCO 32  = 0,01 mol mkết tủa = 0,01 . 197 = 1,97 gam

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

nCO 32  = nOH 

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

ẠO

TP

Mà nBa = 0,18 mol nên nkết tủa = nCO 32  = 0,09 mol mkết tủa = 0,09 . 197 = 17,73 gam Ví dụ 2 : Hấp thụ hết 0,448 lít CO2 ( đktc) vào 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,06 M và Ba(OH)2 0,12 M thu được m gam kết tủa . Tính m ? ( TSĐH 2009 khối A ) B. 1,182 C. 2,364 D. 1,97 A. 3,94 nCO 2 = 0,02 mol nNaOH = 0,006 mol n Ba(OH)2= 0,012 mol =>  nOH  = 0,03 mol

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

36.Công thức tính thể tích CO2 cần hấp thụ hết vào một dung dịch Ca(OH)2 hoặc Ba(OH)2 để thu đƣợc một lƣợng kết tủa theo yêu cầu . Ta có hai kết quả : - n CO 2 = nkết tủa - n CO 2 = nOH  - nkết tủa Ví dụ : Hấp thụ hết V lít CO2 ( đktc) vào 300 ml dung dịch và Ba(OH)2 1 M thu được 19,7 gam kết tủa . Tính V ? Giải - n CO 2 = nkết tủa = 0,1 mol => V CO 2 = 2,24 lít - n CO 2 = nOH  - nkết tủa = 0,6 – 0,1 = 0,5 => V CO 2 = 11,2 lít 1 ÔN TẬP HOÁ HỮU CƠ LỚP 11

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

- nCO 2 = 0,39- 0,3 = 0,09 mol

2

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

nCO 32  = nOH 

U Y

N

H

Ơ

N

ra n kết tủa ( điều kiện nCO 32   nCO 2 ) Ví dụ 1 : Hấp thụ hết 6,72 lít CO2 ( đktc) vào 300 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,1 M và Ba(OH)2 0,6 M. Tính khối lượng kết tủa thu được . nCO 2 = 0,3 mol nNaOH = 0,03 mol n Ba(OH)2= 0,18 mol =>  nOH  = 0,39 mol

Danh pháp, công thức phân tử, công thức cấu tạo hợp chất hữu cơ Mạch C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 met et prop but pent hex hepta octa nona deca Tên mạch chính Tên gốc hidrocacbon metyl etyl Propyl butyl pentyl hexyl heptyl octyl nonyl decyl mono đi tri tetra penta hexa hepta octa nona deca Số đếm Hidrocacbon M CTPT CTCT. Tên thƣờng Nhóm ankyl M Tên gốc hidrocacbon 42 C3H6 CH2=CH-CH3 Propylen - CH2 metylen 14 62,5 C2H3Cl CH2=CH-Cl Vinyl clorua CH3 Metyl 15 54 C4H6 CH2=CH-CH=CH2 Butađien ( C2H5Etyl 29 68 C5H8 CH2=C(CH3)đivinyl) CH3CH2CH2propyl 43 104 C8H8 CH=CH2 Isopren iso-propyl www.facebook.com/daykemquynhonofficial Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

D

IỄ N

Đ

A.


www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Stiren Toluen

CH3-CH CH3

vinyl phenyl benzyl anlyl sec-butyl isobutyl

27 77 91 41 57

CH2=CH C6H5C6H5CH2 CH2=CH-CH2 CH3-CH2CH-CH3

H

.Q

TP

Đ

ẠO

Neo-pentyl

Dẫn xuất Tên thƣờng metyl clorua etyl clorua propyl clorua isopropyl clorua

Prop-1-en-2-yl Etinyl Tên quốc tế Clometan cloetan clopropan. 2-clopropan.

Bậc I I I II

butyl clorua

clobutan

I

sec-butyl clorua

2-clobutan

II

iso-butyl clorua

1-clo-2-metyl propan

I

H

Ó

A

CH3-CH Cl CH3

Prop-1-en-1-yl

CH3CH2CH2CH2Cl

Í-

C4H9Cl 74

-L

CH3- CH2-CH-CH3 Cl

CH3-CH-CH2 Cl CH3

hay (CH3)2CH2Cl

Đ

CH3 CH3-C Cl CH3

tert-butyl clorua 2-clo-2metylpropan

III

D

IỄ N

hay (CH3)3C-Cl

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N U Y

p-tolyl 2-etyl phenyl m-phenylen

91 105 76

G

N

H Ư

TR ẦN

CTCT. CH3Cl CH3CH2Cl CH3CH2CH2Cl

B

M 32 46 60

10 00

CTPT CH3Cl C2H5Cl C3H7Cl

ÀN

4

CH3 | CH3 –C –CH2 – | CH3 CH3-CH=CHCH2=C – |CH3 CHC-

ÁN

n 1 2 3

tert-butyl

p- C6H4CH3 o- C6H4CH2CH3 m- C6H4 –

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

CH3 CH3-C CH3

Ơ

N

CH3-CH-CH2 CH3

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn 92 C7H8 C6H5CH= CH2 . C6H5CH3.

n 1 2 3

CTPT CH4O C2H6O C3H8O

M 32 46 60

CTCT. CH3OH CH3CH2OH CH3CH2CH2OH

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

Ancol Tên thƣờng Tên quốc tế Bậc Ancol metylic. Metanol. 1 Ancol etylic. Etanol. 1 Ancol propylic. Propan– 1-ol . 1 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

Ancol isopropylic

CH3-CH OH CH3 CH3- CH2-CH-CH3 OH

CH3 CH3-C OH CH3

Ancol secbutylic.

1 2- metyl propan-1ol.

N

hay (CH3)3C–OH C6H5CH2OH

Ơ

Ancol isobutylic.

N

hay (CH3)2CHCH2OH

2-metylpropan-2ol.

C7H8O

TP

Ancol tertbutylic.

Phenylmetanol

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

3

ẠO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

2 Butan-2-ol.

CH3-CH-CH2 OH CH3

7

Butan– 1-ol. Ancol butylic.

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

74

H

C4H10O

1

CH3CH2CH2CH2OH

.Q

4

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com Propan– 2-ol . 2

D

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

B

10 00

A

Ó

H

Í-

-L

ÁN

TO

IỄ N

Đ

ÀN

http://daykemquynhon.ucoz.com

Ancol benzylic Ancol đa chức n M CTPT CTCT Tên Tên quốc M CTCT Tên thƣờng tế Etilen Etan-1,2- 94 C6H5OH Phenol 2 62 C2H6O2 CH2 CH2 glicol điol 84 C6H5CH2OH Ancol benzylic OH OH C6H5NH2 Anilin 3 76 C3H8O2 CH2 CH CH2 93 Glixerol Propan- 31 CH3NH2 Metyl amin OH OH OH 1,2,3-triol Phenol n CTPT M CTCT Tên thƣờng 6 C6H6O 94 C6H5OH Phenol 7 C7H8O 108 CH3C6H4OH o hay m hay p 8 C8H10O 331 crezol C6H2Br3(OH) 2, 4, 6tribromphenol Anđehit n M CTPT CTCT Tên thƣờng Tên thay thế 1 30 CH2O HCHO Anđehit fomic. fomanđehit Metanal. 2 44 C2H4O CH3CHO Anđehit axetic. axetanđehit. Etanal. 3 58 C3H6O CH3CH2CHO Anđehit propionanđehit. Propanal . 4 72 C4H8O CH3CH2CH2CHO propionic. butiranđehit . Butanal. 4 72 C4H8O CH3CH(CH3)CHO hay Anđehit butiric. 2-metyl iso4 72 C4H8O (CH3)2CHO Anđehit isobutiranđehit. propanal. 7 106 C7H6O CH3CH(CH3)CH2CHO butiric. isovaleranđehit 4 70 C4H6O C6H5CHO Anđehit isovaleric benzanđehit 2 58 C2H2O2 CH3CH=CHCHO Anđehit benzoic crotonanđehit But-2-en-1-al OHC-CHO Anđehit crotonic oxalanđehit Etanđial Anđehit oxalic Xeton n M CTPT CTCT Tên gốc –chức: Tên thay thế 3 58 C3H6O CH3COCH3 Đimetyl xeton ( Axeton) Propan-2-on . 4 72 C4H8O CH3CH2COCH3 Etyl metyl xeton Butan-2-on. 5 86 C5H10O CH3CH2CH2COCH3 Metyl propyl xeton Pentan-2-on. 5 86 C5H10O CH3CH(CH3)COCH3 Metyl isopropyl xeton 3-metylbutan-2-on. 5 86 C5H10O CH3CH2COCH2CH3 Đietyl xeton Pentan-3-on. 4 70 C4H8O CH3COCH=CH2 Metyl vinyl xeton But-3-en-2-on www.facebook.com/daykemquynhonofficial Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


CTPT C3H4O2 C4H6O2

18

218

n 2 3 4 5. 6 6

M 90 104 118 132 146 116

.Q

Ó

Axit xinamic

H Í-L

Axitphtalic

M 256

CTPT C16H32O2

280 282 284

C18H32O2 C18H34O2 C18H36O2

m-(COOH)2C6H4

Axit isophtalic

p-(COOH)2C6H4

Axit terephtalic

Axit béo và muối CTCT Tên thƣờng M 278 C15H31COOH Axit panmitic C17H31COOH Axit linoleic 302 C17H33COOH Axit oleic 304 C17H35COOH Axit stearic 306

CTCT C15H31COONa

Tên thƣờng Natri panmitat

C17H31COONa C17H33COONa C17H35COONa

Natri linoleat Natri oleat Natri stearat

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

B

10 00

Axit maleic

A

HOOC-CH=CH- COOH (Z)

ÁN TO Đ

D 18 18 18

Axit fumaric

o-(COOH)2C6H4

IỄ N

n 16

HOOC CH=CH- COOH (E) C6H5CH=CH-COOH

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

CTPT C2H2O4 C3H4O4 C4H6O4 C5H8O4 C6H10O4 C6H16N2

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

M 72 86

N

n 3 4

Axit cacboxylic CTCT Tên thƣờng Tên quốc tế HCOOH Axit fomic. Axit metanoic. CH3COOH Axit axetic. Axit etanoic. CH3CH2COOH Axit propionic. Axit propanoic . CH3CH2CH2COOH Axit butiric. Axit butanoic. CH3CH(CH3)COOH hay Axit iso-butiric Axit 2-metyl (CH3)2COOH propanoic Axit cacboxylic không no, đơn : CnH2n – 2O2 (n>2) CTCT Tên thƣờng Tên quốc tế CH2=CHCOOH Axit acrylic . Axit propenoic . CH2 =C(CH3)COOH Axit Axit 2CH3CH=CH2COOH metacrylic. metylpropenoic. CH2=CH-CH2COOH Axit but-2-enoic. C17H33COOH Axit but-3-enoic axit oleic Axit cacboxylic no 2 chức CnH2n(COOH)2 CTCT. Tên thƣờng HOOC-COOH Axit oxalic. HOOC-CH2 -COOH Axit malonic. HOOCCH2CH2COOH Axit succinic. HOOC-(CH2)3 -COOH Axit glutaric. HOOC-(CH2)4 COOH Axit ađipic. H2N-(CH2)6NH2 Hexametylđiamin

H

CTPT CH2O2 C2H4O2 C3H6O2 C4H8O2

N

M 46 60 74 88

U Y

n 1 2 3 4

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com Metyl phenyl xeton 2-metyl propanon. (axetophenon)

Ơ

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn 8 120 C7H8O C6H5COCH3

CHƢƠNG 1: Este – Lipit BÀI 1: ESTE Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn I. HÁI NIỆM V ESTE VÀ D N UẤT

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com HÁC C A A IT CACBO LIC:

1. Cấu tạo phân tử: Khái niệm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H 2 S O 4 ,t   ........................................ CH3CO OH + H OCH3   0

C3H6O2

(M C 3 H 6 O 2 = ………….)

C4H8O2

(M C 4 H 8 O 2 = ………….)

N

R’ là gốc hiđrocacbon của ancol; R’ khác H

TR ẦN

H Ư

- Este của axit fomic có R là H. ( HCOO R/ ) c. Este là dẫn xuất của axit cacboxylic.

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

R là gốc hiđrocacbon của axit ; R có thể là H

G

Với:

Đ

- Este đơn chức: RCOOR’ hay R’OCOR

B

- Chất dẫn xuất axit là hợp chất trong đó – OH của nhóm cacboxyl được thay thế bởi . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 00

..................................................................................... - Một vài dẫn xuất khác của axit cacboxylic:

R – C – NR/ ║

: halogen axit

O

: amit

ÁN

O

Ó

O

H

O

R–C–X

Í-

-L

A

R – C – O – C – R/ : anhiđrit axit

2. Danh pháp:Tên este RCOOR’ = tên gốc hiđrocacbon R’ + tên gốc axit RCOO- (đuôi at) Một số gốc hiđrocacbon cần nhớ

HCOOH: axit fomic

CH3OH: ancol metylic( metanol)

CH3-: metyl

(M=……)

Đ

ÀN

Tên một số ancol cần nhớ

C2H5OH: ancol etylic (etanol)

C2H5-: etyl

(M=……)

CH3CH2COOH: axit propionic

CH3CH2CH2OH: ancol propylic

CH3CH2CH2- : propyl(M=……)

CH2=CHCOOH: axit acrylic

(CH3)2 CHOH: ancol isopropylic

(CH3)2 CH- : isopropyl(M=……)

IỄ N

CH3COOH: axit axetic

CH2=C(CH3)COOH: axit metacrylic C6H5CH2OH: ancol benzylic

CH2=CH-: vinyl

(M=……)

C6H5COOH: axit benzoic

C6H5-: phenyl

(M=……)

C6H5CH2-: benzyl

(M=……)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N U Y .Q TP ẠO

b. Este không no (1 nối đôi), đơn chức, mạch hở : CnH2n-2O2 ( n3)

Một số tên axit cần nhớ

D

Ơ

(M C 2 H 4 O 2 = ………….)

H

C2H4O2

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Thí dụ:

N

a.. Este no đơn chức, mạch hở : CnH2nO2 ( n2) hay CnH2n+1COOCmH2m+1

GỌI TÊN CÁC ESTE CÓ CTCT SAU: Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn HCOOCH3 (CTPT: C2H4O2 ;

M =………):

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com ……………………………….

(CTPT: …………;

M =………):

……………………………….

M =………):

HCOOCH=CH2

(CTPT: …………;

CH3COOC6H5 (CTPT: …………;

……………………………….

M =………):

M =………):

………………………………. ……………………………….

M =………):

……………………………….

C2H5OCOH

((CTPT: …………;

M =………):

……………………………….

C2H5OCOCH3

(CTPT: …………;

M =………):

……………………………….

TP

.Q

(CTPT: …………;

ẠO

n c th c đồng ph n nh m chức v tr nh m chức m ch cacbon

Đ

Công thức tính đồng phân:

CnH2nO2 = 2 n 2

(1<n<5)

TR ẦN

- Este no, đơn chức

(2<n<7)

N

Thí dụ:: C4H8O2 = 2 4  3 = 2 đồng phân

G

CnH2nO2 = 2 n 3

- Axit no, đơn chức

H Ư

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

HCOOC6H5

3. ồng phân: Từ C3H6O2 tr

Thí dụ: C3H6O2 = 2 3  2 = 2 đồng phân

Thí dụ 1: Viết tất cả các đồng phân este có CTPT sau và gọi tên: C3H6O2 và C4H8O2

10 00

B

……………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………

A

………………………………………………………………………………………………………………

Ó

………………………………………………………………………………………………………………

H

http://daykemquynhon.ucoz.com

M =………):

……………………………….

Í-

………………………………………………………………………………………………………………

-L

………………………………………………………………………………………………………………

ÁN

………………………………………………………………………………………………………………

TO

Thí dụ 2: Viết tất cả các đồng phân đơn chức có thể có và gọi tên của hợp chất có CTPT C 3H6O2 và

C4H8O2

ÀN

………………………………………………………………………………………………………………

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

C2H5COOCH3 (CTPT: …………;

M =………):

N

(CTPT: …………;

……………………………….

Ơ

CH3COOCH=CH2

M =………):

……………………………….

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

CH3COOC2H5 (CTPT: …………;

M =………):

H

CH2=C(CH3)-COOCH3 (CTPT: ……….;

……………………………….

N

CH3COOCH3 (CTPT: …………;

U Y

CH2=CH-COOCH3

Đ

………………………………………………………………………………………………………………

IỄ N

………………………………………………………………………………………………………………

D

……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… Thí dụ 3: Viết tất cả các đồng phân có thể có và gọi tên của hợp chất có CTPT C2H4O2 ………………………………………………………………………………………………………………

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.blogspot.com ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… 4. Tính chất vật lí: - Các este thường là các chất lỏng dễ bay hơi, ít tan trong nước, có mùi thơm đặc trưng.

Ơ

N

- Độ tan, nhiệt độ sôi của este < độ tan, nhiệt độ sôi của ancol < độ tan, nhiệt độ sôi của axit (có cùng khối

H

lượng mol phân tử hoặc phân tử có cùng số nguyên tử cacbon).

+ Etyl isovalerat mùi táo:(CH3)2CHCH2COOC2H5

ẠO

II. T NH CHẤT HÓA HỌC:

Đ

1. Phản ứng ở nhóm chức:

N

G

a. Phản ứng thuỷ phân:

H 2 SO 4 , t   Axit + Ancol Este + H2O  

H Ư

0

 Trong môi trƣờng axit:

0

TR ẦN

t ,H 2 S O 4   + H-OH  

R-COO-R’

R –COOH + R’OH

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TP

.Q

+ Etyl butirat mùi dứa: CH3CH2CH2COOC2H5

H 2 SO 4 , t  .................... + .... .................... + H2O   0

 Trong môi trƣờng kiềm:

10 00

Este

R-COO-R’

0

H 2 O, t + Bazơ kiềm  Muối + Ancol

B

CH3COOC2H5

t + NaOH   R –COONa + R’OH 0

+ . . . . . . . . . .   ........... .. ......+ . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ó

A

CH3COOC2H5

H

 .... ...............+ .... .................. CH3COOCH2CH=CH2+ . . . . . . . . . . 

Í-

+ . . . . . . . . . .   ........... .. ......+ .... ..................

-L

CH3COOCH=CH2

ÁN

Thủy ph n este trong môi trường axit à phản ứng thuận ngh ch môi trường kiềm à phản ứng 1 chiều. ? Hoàn thành phản ứng

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

+ Isoamyl axetat mùi chuối chín: CH3COOCH2CH2CH(CH3)2

0

ÀN

H 2 O, t C2H5COOCH = CH2 + NaOH  ........... ............+

. . . .

. . . . .

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

N

- Các este thường có mùi đặc trưng:

H 2 O, t . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . + . . . . . . . . . . . . . . . .RCOOCH=CH-R’ + NaOH 

IỄ N

Đ

0

0

D

H 2 O, t CH3COOC(CH3) = CH + NaOH  ........... ...... ......+ . . . . . . . . . . . . . . . H 2 O, t .RCOOCR’=CH-R’’ + NaOH  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + . . . . . . . . . CH3COOC6H5 0

0

H 2 O, t + NaOHdư  . . . . . . . . . . . . . . . . . + . . . . . . . . . . . . . . . . . . RCOOC6H5 0

H 2 O, t + NaOHdƣ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + . . . . . . . . .  Kết uận Tùy thuộc vào cấu

t o của este mà sản phẩm thủy ph n c th à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. Phản ứng khử:

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Li Al H 4 ,t 0 RCH2OH + R – C – O – R/ 

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com R/OH

O Li Al H ,t 0

4 C2H5COOCH3 

........... ...........

+

.... ..................

t Lƣu ý:Phản ứng đầy đủ: 2 RCOOR/ + LiAlH4 + 4 H    2 RCH2OH + 2 R/OH + Al 3 + Li  0

Phản ứng của este tạo bởi axit fomic: có dạng –CHO có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc

H

Ơ

tương tự axit fomic.

..............................................

Cu(OH)2 +

 

NaOH

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.

ẠO

Phản ứng ở gốc hiđrocacbon:

Đ

0

N

G

N i, t   ......................................

CH3[CH2]7CH = CH[CH2]7COOCH3 + H2

metyl stearat

H Ư

metyl oleat 0

TR ẦN

N i, t CH3-COO-CH=CH2 + . . . . . . . . . . . . . . . . . .   .....................................

b. Phản ứng trùng hợp:

x t,t   ................................................. 0

B

nCH2 = CH – COOCH3

10 00

metyl acrylat

x t,t   ................................................. 0

n CH3COOCH = CH2

H

0

-L

metyl metacrylat

 BỔ SUNG

x t,t   .................................................

Í-

nCH2=C(CH3)–COOCH3

Ó

A

vinyl axetat

I N THỨC:

CnH2nO2+………O2 …………………………………………………

t C2H4O2 +… O2   ……………………………………………………

TO

Phản ứng cháy

ÁN

http://daykemquynhon.ucoz.com

a. Phản ứng cộng vào gốc không no ( este có nối đôi C=C ):

0

t C3H6O2+ … O2   …………………………………………………… 0

Đ

ÀN

Thí dụ:

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

+

.Q

HCOOR/

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

- Với Cu(OH)2 trong dung dịch NaOH:

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

+ [Ag(NH3)2]OH  

U Y

N

- Phản ứng tráng gương: HCOOR/

N

 Các phản ứng đặc biệt:

IỄ N

III. I U CH VÀ ỨNG D NG:

D

1. iều chế: H 2 SO 4 , t     0

a. Axit + ancol ( Este của ancol) :

Axit +

H 2 SO 4 , t   CH3COOH + C3H7OH  

ancol

Este + H2O.

0

b. Axit + anken:

................ .....+ .... .................

xt  R-COO-CnH2n + 1 R-COOH + C2H2n 

CH3-COOH + CH2=CH2

xt  

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

................ ......... .............. www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn xt CH3-COOH + CH=CH-CH3  

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com CH3-COO-CH(CH3)-CH3

c. Axit + ankin: Este dạng RCOOCH=CH2 được điều chế bằng phản ứng: xt R-COOH + CnH2n – 2   R-COO-CnH2n - 1

+

CH3-COOH

CH  CH

x t,t   0

CH3-COO-CH=CH2 Vinyl axetat ................ ......... ................. ....

N Ơ

d. Este của phenol: không điều chế bằng cách cho pheno tác dụng với axit cacboxylic

H N

+

C6H5OH

 

................ .....+ .... ................. ....

CH3COCl

+

C6H5OH

 

................ .....+ .... ................. ....

.Q

U Y

(CH3CO)2

TP

2. Ứng dụng:

G

- Dung môi để pha sơn.

Đ

- Công nghiệp mỹ phẩm : làm xà phòng, nước hoa, kem bôi da.

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

- Trong công nghiệp thực phẩm dùng để tăng hương vị cho bánh kẹo, nước ngọt.

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

- Nguyên liệu để sản xuất sợi tổng hợp, thuỷ tinh hữu cơ.

 Ch ý khi làm bài tập:

ÁN

- Este no đơn chức cháy thu được số mo H2O = số mo CO2. - Số mo este đơn chức = số mo NaOH phản ứng= số mo muối = số mo anco

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Phenol + Anhiđrit axit ( hoặc Halogenua axit)  este + axit.

ÀN

- Este C2H4O2 cháy thu được số mo H2O = số mo CO2 = số mo O2

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

xt  

CH3-COOH + CH  CH-CH3

Đ

- Este d ng HCOOCH=CH-R khi b thủy ph n cho 2 sản phẩm đều c khả năng tham gia phản ứng tráng

IỄ N

gương.

D

AgNO3 /NH3 , t  2Ag ) - Este d ng HCOOR’ có khả năng tham gia phản ứng tráng b c (HCOOR’  0

- Este d ng RCOOC6H5 ; RCOOCH=CH-R; RCOOCR’=CH-R’’; không được điều chế từ axit và anco tương ứng. - Este d ng RCOOC6H5 thủy ph n trong dd bazơ dư thu được 2 muối và nước. -Este d ng RCOOCH=CH-R/ thủy ph n thu được anđehit. - Este d ng RCOOCR’=CH-R// thủy ph n thu được xeton.

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn BÀI TẬP SG

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

TRANG 7 – 8

Câu 2: a.

ng với công thức phân tử C2H4O2 có bao nhiêu đồng phân: B. 2

A. 1

C. 3

D. 4

………………………………………………………………………………………………………………

H

Ơ

…………………………………………………………………………………………………….…………

N

 Giải

C. 5

D. 6

TP

 Giải

.Q

B. 4

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

A. 3

U Y

dãy có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc là:

Đ G H Ư

N

Câu 3:

a. So sánh phản ứng thủy phân este trong dung dịch axit và trong dung dịch kiềm, nhận định nào sau đây

TR ẦN

là sai?

A. Phản ứng thủy phân este trong dung dịch axit là thuận nghịch.

B

B. Phản ứng thủy phân este trong dung dịch kiềmlà một chiều.

10 00

C. Hai phản ứng thủy phân este trong dung dịch axit và dung dịch kiềm là như nhau.

H

Ó

A

D. Phản ứng thủy phân este trong dung dịch kiềm còn gọi là phản ứng xà phòng hóa.

Í-

http://daykemquynhon.ucoz.com

…………………………………………………………………………………………………….…………

ÁN

-L

b. Hoàn thành các phương trình phản ứng hóa học sau:

TO

CH3COOCH2CH2CH(CH3)2 + H2O

CH3OOCCH2CH2CH(CH3)2 + H2O

0

0

H ,t   …………………………………………………... H ,t   …………………………………………………...

0

ÀN

H 2 O ,t  ………………………………………………….................... C6H5COOCH3 + NaOH 

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

………………………………………………………………………………………………………………

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

b. Cho dãy chất: HCOOCH3, HCOOH, HOCH2CHO, CH3COOCH3, CH3COOH, CH3CHO. Số chất trong

0

IỄ N

Đ

H 2 O ,t  ………………………………………………….................... C6H5OOCCH3 + NaOH 

Câu 4: Cách nào sau đây có thể dùng để điều chế etyl axetat?

D

A. Đun hồi lưu hỗn hợp etanol, giấm và axit sunfuric đặc. B. Đun hồi lưu hỗn hợp axit axetic, rượu trắng và axit sunfuric đặc. C. Đun sôi hỗn hợp etanol, axit axetic và axit sunfuric đặc trong cốc thủy tinh chịu nhiệt. D. Đun hồi lưu hỗn hợp etanol, axit axetic và axit sunfuric đặc. Câu 5: a. Cho sơ đồ phản ứng, cho biết X, Y lần lượt là chất nào sau đây? COOH OH

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.blogspot.com  C H 3 OH / H 2 S O 4 , t 0  N aOH  Y.   X 

axit salixylic ONa

COOH

D.

ONa

COONa

OCOCH 3

U Y

ONa

.Q

TP

………………………………………………………………………………………………………………

ẠO

…………………………………………………………………………………………………….………… Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

………………………………………………………………………………………………………………

G

Đ

…………………………………………………………………………………………………….…………

H Ư

N

………………………………………………………………………………………………………….……

TR ẦN

b. Cho sơ đồ phản ứng, cho biết Z, t lần lượt là chất nào sau đây? COOH

 (C H 3 CO ) 2 O  N aOH  T.   Z 

axit salixylic COOCH 3

ONa

OH

B.

COONa ONa

COOCH 3

OCOCH 3

COOH

COOCH 3 ONa

D.

COONa

OCOCH 3

ONa

ÀN

 Giải

ÁN

C.

-L

Í-

H

Ó

OH

A.

COOCH 3

A

COOCH 3

10 00

B

OH

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

 Giải

………………………………………………………………………………………………………………

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

OH

COOCH 3

OCOCH 3

COONa

N

ONa

COOCH 3

C.

COOCH 3

Ơ

OH

B.

H

COOCH 3

N

COOCH 3

A.

IỄ N

Đ

…………………………………………………………………………………………………….…………

D

……………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………….………… ………………………………………………………………………………………………………….…… ………………………………………………………………………………………………………….…… Câu 6: Để xà phòng hoàn toàn 2,22 gam hỗn hợp hai este đồng phân A và B cần dùng 30ml dung dịch

NaOH 1M . Khi đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hai este đó thì thu được khí CO2 và hơi nước với tỉ lệ thể tích V H

2O

: V C O 2 = 1:1. Tên gọi của A và B là:

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn A. Etyl fomat và metyl axetat

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com B. Metyl fomat và metyl axetat.

C. Metyl fomat và etyl axetat.

D. Etyl fomat và etyl axetat

 Giải ……………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………….…………

H

CB)

.Q

D. 5

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

..........................................................................................................................................................................

Đ

..........................................................................................................................................................................

G

TR ẦN

H Ư

N

Câu 3: Chất X có công thức phân tử C4H8O2 khi tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra chất Y có công thức C2H3O2Na . CTCT của X là A. HCOOC3H7 B. C2H5COOCH3 C. CH3COOC2H5 D. HCOOC3H5  Giải PTHH: ............................................................................................................................................................. .........................................................................................................................................................................

10 00

B

Câu 4: Thủy phân este X có công thức phân tử C4H8O2 trong dung dịch NaOH thu được hỗn hợp 2 chất hữu cơ Y và Z trong đó Z có tỉ khối hơi so với H2 bằng 23. Tên của X là B. metyl axetat

C.metyl propionat

D. propyl fomat

A

A. etyl axetat

Ó

 Giải

H

http://daykemquynhon.ucoz.com

.............................................................................................................................................……………….

Í-

..........................................................................................................................................................................

-L

..........................................................................................................................................................................

ÁN

.......................................................................................................................................................................

TO

Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn 7,4 gam este X đơn chức X thu được 6,72 lít CO2 (đktc) và 5,4gam nước.

ÀN

a. Công thức phân tử của X là A. C3H6O2

C. C4H6O2

D. C2H4O2

IỄ N

Đ

 Giải

B.C4H8O2

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

..........................................................................................................................................................................

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

ng với công thức phân tử C4H8O2 có bao nhiêu este đồng phân của nhau: B. 3 C. 4

Câu 2: A. 2  Giải

U Y

Bài t p tham khảo (S

Ơ

…………………………………………………………………………………………………….…………

N

………………………………………………………………………………………………………………

..........................................................................................................................................................................

D

.......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................

b. Đun 7,4 gam X trong dung dịch NaOH vừa đủ đến khi phản ứng hoàn toàn thu được 3,2 gam ancol Z và m gam muối Y. Công thức cấu tạo của X và khối lượng m gam muối Y là A. HCOOC2H5 và 6,8 gam B. CH3COOCH3 và 8,2 gam Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn C. CH3COOCH3 và 16,4 gam

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com D. CH3COOC2H5 và 8,2 gam

 Giải .................................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................................

N

..................................................................................................................................................................

H

Ơ

BÀI 2: LIPIT

TP

.Q

- Lipit là những hợp chất hữu cơ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .....................................................................................

Đ

- Chất béo là . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Công

N

G

...........................................................................

H Ư

thức chung của chất béo: O

CO

R

CH

O CO

R

CH2

O

CO

R

2

3

TR ẦN

1

CH2

10 00

B

Trong đó: R1, R2, R3 là các gốc hiđrocacbon no hoặc không no, không phân nhánh, có thể giống hoặc khác nhau. C17H33

CH O CO CH2

C17H35

C17H33

CH O CO

C17H35

C17H33

CH2

C17H35

H

Í-

O C

O O C

Ó

O C

-L

CH2

A

O

ÁN

O triolein (tnc = - 5,50C)

CH2

O C

O tristearin (tnc = 71,50C)

- Khi thủy phân chất béo thì thu được glixerol và axit béo (hoặc muối)

IỄ N

Đ

ÀN

Tên một số axit béo cần nhớ:

D

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

- Lipit bao gồm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

hái niệm và phân loại

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

1.

N

I. KHAI NIỆM, PH N LO I VÀ TR NG THÁI THIÊN NHIÊN

C17H35COOH:........................................................................( M = .................. )

C17H33COOH:........................................................................( M = .................. ) C15H31COOH:........................................................................( M = .................. ) Tên một số chất béo cần nhớ: (C17H35COO)3C3H5:.................................................................................(M = .................. ) (C17H33COO)3C3H5:..................................................................................(M = ...................) (C15H31COO)3C3H5:..................................................................................(M = ...................)

2. Trạng thái tự nhiên:

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.blogspot.com Chất béo là thành phần chính của dầu m động, thực vật. Steroit và photpholipit có trong cơ thể sinh vật và đóng vai trò quan trọng trong hoạt động sống của chúng. II.T NH CHẤT C A CHẤT B O: 1. Tính chất vật lý - Chất béo rắn (m ) : chứa chủ yếu các gốc axit béo no. - Chất béo lỏng (dầu): chứa chủ yếu các gốc axit béo không no

Ơ

N

- Không tan trong nước tan trong các dung môi hữu cơ, nhẹ hơn nước

H

2. Tính chất hóa học

U Y 0

H ,t     +

(C17H35COO)3C3H5

+ H2 O

0

..................

+ .... ..............

G

t   0

................. .

CH2 – O – CO – R3 t + NaOH   0

B

................. .

+ .... .............

10 00

( C15H33COO)3C3H5

+ .... .............

TR ẦN

+ NaOH

CH – O – CO – R2

H Ư

N

CH2 – O – CO – R1

 Lƣu ý:

A

- Chỉ số axit của chất béo là số mg KOH cần thiết để trung hòa hết lượng axit béo tự do trong 1gam chất

m K OH (mg)

Í-

Chỉ số axit =

H

Ó

béo (vì chất béo luôn bị thủy phân một phần tạo axit béo tự do).

m chÊt bÐo (g)

n K O H  56 10 3

=

m chaát beùo

-L

http://daykemquynhon.ucoz.com

b. Phản ứng thủy phân trong môi trường axit (Phản ứng xà phòng hóa): glixerol + xà phòng.

 n KOH = chỉ số axit 

m chaát beùo 56 10 3

(mol)

ÁN

- Chỉ số xà phòng là tổng lượng mg KOH cần trung hòa hết axit béo tự do và xà phòng hóa hết lượng este

TO

(các triglixerit) trong 1 gam chất béo.

Đ

ÀN

Chỉ số xà phòng=

m KOH m chaát beùo

m K O H ( xaø phoøng )  m K O H (trunghoøa) mg mg )= ( ) m chaát beùo g g

m chaát beùo  m a xit M

a xit

D

IỄ N

 n KOH phản ứng xà phòng hóa = 3

(

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

CH2 – Triglixerit O – CO – R3

+ .... ..............

TP

................. .

ẠO

+

.Q

H ,t   + H2O  

CH – O – CO – R2

Đ

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

CH2 – O – CO – R1

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

a. Phản ứng thủy phân trong môi trường axit: glixerol + các axit béo

- Số đồng phân trieste tạo bởi glixerol và hỗn hợp n axit béo là: số trieste = n2  (n+1)/2. - n chất béo = n glixerol ;

nNaOH = 3n glixerol

c. Phản ứng hiđro hóa: Chuyển chất béo lỏng sang chất béo rắn CH2 – O – CO – C17H33 CH – O – CO – C17H33

+

H2

CH2 – O – CO – C17H33 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

Ni, t ,p  .................. + .... ............. 0

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Triolein (lỏng) d. Phản ứng oxi hóa (sự ôi mỡ) [O] [O] Chất béo (có C = C)   peroxit   anđehit có mùi khó chịu

III. VAI TRÕ C A CHẤT B O

H

Ơ

N

1. Vai trò của chất béo trong cơ thể: Chất béo là một trong những thành phần cơ bản trong thức ăn của người, giữ một vai trò quan trọng trong quá trình dinh dư ng.

ẠO Đ

A. Lipit là chất béo.

G

B. Lipit là tên gọi chung cho dầu m động, thực vật.

H Ư

N

C. Lipit là este của glixerol với các axit béo.

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TRANG 12 – 13

D. Lipit là những hợp chất hữu cơ có trong tế bào sống, không hòa tan trong nước, nhưng hòa tan trong

TR ẦN

các dung môi hữu cơ không phân cực. Lipit bao gồm chất béo, sáp, sterit, photpholipit.

10 00

CH2 – O – CO – [CH2]14CH3

B

Câu 5. Hãy viết phương trình phản ứng của chất béo có công thức cấu tạo sau:

CH – O – CO – [CH2]7CH = CH[CH2]7CH3

Ó

A

CH2 – O – CO – [CH2]7CH = CH – CH2 – CH = CH[CH2]4CH3

H

a. Với dung dịch KOH đun nóng.

-L

Í-

b. Với I2 dư

c. Với H2 dư, có Ni xúc tác, ở nhiệt độ thấp và áp suất cao.

ÁN

 Giải

..........................................................................................................................................................................

ÀN

..........................................................................................................................................................................

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N U Y .Q TP

BÀI TẬP SG Câu 1: Hãy chọn nhận định đúng:

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

2. Ứng dụng trong công nghiệp: - Điều chế xà phòng và glixerol - Sản xuất một số thực phẩm khác như: mì sợi, đồ hộp . . .

Đ

..........................................................................................................................................................................

IỄ N

..........................................................................................................................................................................

D

.......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .............................................................................. Bài t p tham khảo (S

CB)

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.blogspot.com Câu 1: Để trung hòa 2,8 gam chất béo cần 3,0ml dung dịch KOH 0,1M. Chỉ số axit của mẫu chất béo trên là A. 7

B. 6

C. 5

D. 4

 Giải ..........................................................................................................................................................................

Ơ

.......................................................................................................................................................................

N

..........................................................................................................................................................................

B. 168

C. 189

D. 195,8

.Q

A. 188,8

U Y

lượng axit stearic là

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

 Giải

Đ

..........................................................................................................................................................................

G

H Ư

N

..........................................................................................................................................................................

Bài t p tham khảo (S

TR ẦN

..................................................................................................................................................................... CB):

10 00

B

Câu 1: Khi đun hỗn hợp 2 axit cacboxylic với glixerol (axit H2SO4 làm xúc tác) có thể thu được bao nhiêu trieste? A. 7 B. 6 C. 5 D. 4 số trieste = n2  (n+1)/2.

 Giải

Ó

A

Các tri este đó là ....................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

H

http://daykemquynhon.ucoz.com

..........................................................................................................................................................................

-L

Í-

.......................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................

ÁN

..........................................................................................................................................................................

TO

.....................................................................................................................................................................

ÀN

Câu 2: Khi thủy phân (xúc tác axit) một este thu được glixerol và hỗn hợp axit stearic (C17H35COOH) và axit panmitic (C15H31COOH) theo tỉ lệ mol 2:1. Este có thể có công thức nào sau đây? C17 H35 COO

CH

Đ

CH2

D

IỄ N

A.

C17 H35COO

C.

B.

C17 H35 COO CH2

C17 H35COO

CH2

C17 H33 COO

CH

 Giải

C15 H31 COO CH2

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

C17 H35COO

CH2

C15 H31 COO

CH

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

..........................................................................................................................................................................

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

Câu 2: Chỉ số xà phòng hóa của mẫu chất béo có chỉ số axit bằng 7 chứa tristearoylglixerolcòn lẫn một

C17 H35 COO CH2

D.

C17H35COO

CH2

C15H31 COO

CH

C15H31 COO CH2

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.blogspot.com .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................

Ơ

N

Câu 3: Làm bay hơi 7,4gam một este A no, đơn chức thu được một thể tích hơi bằng thể tích của 3,2gam khí oxi ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất. a. Công thức phân tử của A là A. C4H6O2 B. C4H8O2 C. C3H6O2 D. C2H4O2

N

H

 Giải

.Q

TP

.......................................................................................................................................................................

N

G

 Giải

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ

ẠO

b. Thực hiện phản ứng xà phòng hóa 7,4gam A với dung dịch NaOH đến khi phản ứng hoàn toàn thu được sản phẩm có 6,8gam muối. Tên gọi của A là. A. metyl fomiat B. etyl fomiat C. mety axetat D. ety axetat

H Ư

.......................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................

TR ẦN

Câu 4: Khi thủy phân a gam một este X thu được 0,92gam glixerol, 3,02gam natri lioleat C17H31COONa và m gam natri oleat C17H33COONa. Giá trị của m, a là: A. 6,08 gam và 8,82 gam B. 8,82 gam và 6,08 gam

10 00

B

C. 3,04 gam và 4,41 gam  Giải

D. 4,41 gam và 3,04 gam

Ó

A

..........................................................................................................................................................................

H

..........................................................................................................................................................................

Í-

....................................................................................................................................................................

ÁN

-L

Câu 5: Thủy phân hoàn toàn 8,8gam este đơn chức, mạch hở X với 100ml dung dịch KOH 1M (vừa đủ) thu được 4,6gam một ancol Y. Tên gọi của X là A. etyl fomat B. etyl propionat C. etyl axetat D. propyl axetat  Giải

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

..........................................................................................................................................................................

ÀN

..........................................................................................................................................................................

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

..........................................................................................................................................................................

Đ

..........................................................................................................................................................................

D

IỄ N

......................................................................................................................................................................

Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn 3,7gam một este đơn chức X thu được 3,36 lít khí CO2 (đktc) và 2,7gam nước. Công thức phân tử của X là A. C2H4O2 B. C3H6O2 C. C4H8O2 D. C5H8O2  Giải .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... ..............................................................................................................................................

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.blogspot.com Câu 7: 10,4gam hỗn hợp Z gồm axit axetic và etyl axetat tác dụng vừa đủ với 150gam dung dịch natri hiđroxit 4 . Phần trăm khối lượng của etyl axetat trong hỗn hợp là B. 42,3% C. 57,7% D. 88% A. 22%  Giải .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................

N

THI

H

HẢO

A. CH3COOCH3

U Y

Câu 1 (Đề thi TNPT 2010): Vinyl axetat có công thức là D. C2H5COOCH3

.Q

B. CH3COOCH=CH2 C. HCOOC2H5

B. CH3 COONa và CH3COOH.

C. CH3COONa và CH3OH.

D. CH3COOH và CH3ONa.

ẠO

A. CH3OH và CH3COOH.

Đ G

N

PTHH: .............................................................................................................................................................

H Ư

Câu 3 (Đề thi TNPT 2010): Phản ứng giữa C2H5OH với CH3COOH (xúc tác H2SO4 đặc, đun nóng) là A. trùng hợp.

TR ẦN

phản ứng B. xà phòng hóa.

C. este hóa.

 Giải

D. trùng ngưng.

10 00

B

PTHH: ................................................................................................................................................. Câu 4 (Đề thi TNPT 2010): Xà phòng hóa hoàn toàn 17,6 gam CH3COOC2H5 trong dung dịch NaOH B. 8,2

C. 19,2

Ó

A. 16,4

A

(vừa đủ ), thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là D. 9,6

H

http://daykemquynhon.ucoz.com

 Giải

Í-

 Giải

-L

..........................................................................................................................................................................

ÁN

..........................................................................................................................................................................

TO

.......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................

ÀN

Câu 5 (Đề thi TNPT 2010): Chất không phải axit béo là B. axit stearic.

C. axit panmitic.

D. axit oleic.

IỄ N

Đ

A. axit axetic.

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Câu 2 (Đề thi TNPT 2010): Cho CH3COOCH3 vào dung dịch NaOH (đun nóng), sinh ra các sản phẩm là

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

THAM

Ơ

....................................................................................................................................................

D

Câu 6 (Đề thi TNPT 2012): Chất X có công thức cấu tạo CH2 =CH–COOCH3 . Tên gọi của X là A. metyl acrylat.

B. metyl axet at.

C. etyl axetat.

D. propyl fomat

Câu 7 (Đề thi TNPT 2012): Khi đun nóng chất X có công thức phân tử C3H6O2 với dung dịch NaOH thu được CH3COONa. Công thức cấu tạo của X là A. C2H5COOH.

B. CH3COOC2H5

C. CH3COOCH3

D. HCOOC2H5

 Giải Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.blogspot.com PTHH: ................................................................................................................................................. Câu 8 (Đề thi TNPT 2012): Đun sôi hỗn hợp gồm ancol etylic và axit axetic (có axit H2SO4 đặc làm xúc tác) sẽ xảy ra phản ứng B. trùng hợp.

A. xà phòng hóa.

C. trùng ngưng.

D. este hóa.

PTHH: ................................................................................................................................................

B. HCOOH và CH3OH.

C. HCOOH và C2H5NH2

D. CH3 COONa và CH3OH.

ẠO

được các sản phẩm hữu cơ là

B. CH3OH và C6H5ONa.

C. CH3COOH và C6H5ONa.

D. CH3COOH và C6H5OH.

N

G

Đ

A. CH3 COONa và C6H5ONa.

H Ư

 Giải

TR ẦN

PTHH: ................................................................................................................................................

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

10 (Đề thi TN 2012): Đun nóng este CH3COOC6H5 (phenyl axetat) với lượng dư dung dịch NaOH, thu

Câu 11 (Đề thi TNPT 2012): Este X có công thức phân tử C2H4O2. Đun nóng 9,0 gam X trong dung

10 00

B

dịch NaOH vừa đủ đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam muối. Giá trị của m là A. 10,2.

B. 15,0.

D. 8,2.

A

 Giải

C. 12,3.

Ó

..........................................................................................................................................................................

Í-

H

..........................................................................................................................................................................

-L

...................................................................................................................................

A. Triolein.  Giải

C. Glucozơ.

B. Metyl axetat.

Đ

ÀN

PTHH:

ÁN

Câu 12 (Đề thi TNPT 2012): Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra glixerol?

D. Saccarozơ.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

U Y .Q

TP

PTHH: ..................................................................................................................................................Câu

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

H

A. HCOOH và NaOH.  Giải

http://daykemquynhon.ucoz.com

Ơ

N

Câu 9 (Đề thi TNPT 2012): Ở điều kiện thích hợp, hai chất phản ứng với nhau tạo thành metyl fomat là

..............................................................................................................................................................

D

IỄ N

................................................................................................................................................

Câu 13 (Đề thi TNPT 2012): Phát biểu nào sau đây đúng? A. Chất béo là trieste của glixerol với axit béo. B. Cacbohidrat là những hợp chất hữu cơ đơn chức C. Glucozơ là đồng phân của saccarozơ D. Xà phòng là hỗn hợp muối natri hoặc kali của axit axetic Trắc nghiệm lý thuyết

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

Câu 1: Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C3H6O2 là A. 5. B. 4. C. 2. D. 3. Câu 2: Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C4H8O2 là A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. Câu 3: Chất X có công thức phân tử C3H6O2, là este của axit axetic. Công thức cấu tạo thu gọn của X là A. C2H5COOH. B. HO-C2H4-CHO. C. CH3COOCH3. D. HCOOC2H5. Câu 4: Este etyl axetat có công thức là A. CH3CH2OH. B. CH3COOH. C. CH3COOC2H5. D. CH3CHO. Câu 5: Đun nóng este HCOOCH3 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là A. CH3COONa và C2H5OH. B. HCOONa và CH3OH. C. HCOONa và C2H5OH. D. CH3COONa và CH3OH. Câu 6: Este etyl fomiat có công thức là A. CH3COOCH3. B. HCOOC2H5. C. HCOOCH=CH2. D. HCOOCH3. Câu 7: Đun nóng este CH3COOC2H5 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là A. CH3COONa và CH3OH. B. CH3COONa và C2H5OH. C. HCOONa và C2H5OH. D. C2H5COONa và CH3OH. Câu 8: Hợp chất Y có công thức phân tử C4H8O2. Khi cho Y tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra chất Z có công thức C3H5O2Na. Công thức cấu tạo của Y là A. C2H5COOC2H5. B. CH3COOC2H5. C. C2H5COOCH3. D. HCOOC3H7. Câu 9: Thủy phân este X trong môi trường kiềm, thu được natri axetat và ancol etylic. Công thức của X là A. C2H3COOC2H5. B. CH3COOCH3. C. C2H5COOCH3. D. CH3COOC2H5. Câu 10: Este metyl acrilat có công thức là A. CH3COOCH3. B. CH3COOCH=CH2. C. CH2=CHCOOCH3. D. HCOOCH3. Câu 11: Este vinyl axetat có công thức là A. CH3COOCH3. B. CH3COOCH=CH2. C. CH2=CHCOOCH3. D. HCOOCH3. Câu 12: Đun nóng este CH2=CHCOOCH3 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là A. CH2=CHCOONa và CH3OH. B. CH3COONa và CH3CHO. C. CH3COONa và CH2=CHOH. D. C2H5COONa và CH3OH. Câu 13: Khi đốt cháy hoàn toàn một este no, đơn chức thì số mol CO2 sinh ra bằng số mol O2 đó phản ứng. Tên gọi của este là C. etyl axetat. D. metyl fomiat. A. n-propyl axetat. B. metyl axetat. Câu 14: Cho glixerol phản ứng với hỗn hợp axit béo gồm C17H35COOH và C15H31COOH, số loại trieste được tạo ra tối đa là ( số trieste = n2(n+1)/2). A. 6. B. 3. C. 5. D. 4. Câu 15: Khi thuỷ phân chất béo trong môi trường kiềm thì thu được muối của axit béo và A. phenol. B. glixerol. C. ancol đơn chức. D. este đơn chức. Câu 16: Khi xà phòng hóa tristearin ta thu được sản phẩm là A. C15H31COONa và etanol. B. C17H35COOH và glixerol. C. C15H31COOH và glixerol. D. C17H35COONa và glixerol. Câu 17: Khi xà phòng hóa tripanmitin ta thu được sản phẩm là A. C15H31COONa và etanol. B. C17H35COOH và glixerol. C. C15H31COONa và glixerol. D. C17H35COONa và glixerol. Câu 18: Khi xà phòng hóa triolein ta thu được sản phẩm là A. C15H31COONa và etanol. B. C17H35COOH và glixerol. C. C15H31COONa và glixerol. D. C17H33COONa và glixerol. Câu 19: Este có CTPT C3H6O2 có gốc ancol là etyl thì axit tạo nên este đó là A. axit axetic B. Axit propanoic C. Axit propionic D. Axit fomic Câu 20: Metyl propionat là tờn gọi của hợp chất cú cụng thức cấu tạo nào sau đây? A. HCOOC3H7 B. C2H5COOCH3 C. C3H7COOH D. CH3COOC2H5 Câu 21: Este C4H8O2 tham gia được phản ứng tráng bạc, có công thức cấu tạo như sau A. HCOOC2H5. B. C2H5COOCH3. C. CH3COOCH=CH2. D. HCOOCH2CH2CH3. Câu 22: Trong các hợp chất sau, hợp chất nào thuộc loại chất béo? A. (C17H31COO)3C3H5. B. (C16H33COO)3C3H5.

N

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


ÀN

Phần 3: Các dạng bài tập thƣờng gặp

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

B

10 00

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

A. CH3COOH > C2H5OH > CH3COOCH3 > CH3CHO B. CH3COOH > CH3COOCH3 > C2H5OH > CH3CHO C. C2H5OH > CH3COOH > CH3CHO> CH3COOCH3 D. C2H5OH > CH3CHO > CH3COOCH3 > CH3COOH Câu 30: Thủy phân este X trong môi trường kiềm, thu được natri axetat và ancol etylic. Công thức của X là A. C2H3COOC2H5. B. CH3COOCH3. C. C2H5COOCH3. D. CH3COOC2H5. Câu 31: Có thể gọi tên este (C17H33COO)3C3H5 là A. triolein B. tristearin C. tripanmitin D. Stearic

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.blogspot.com C. (C6H5COO)3C3H5. D. (C2H5COO)3C3H5. Câu 23. Cho các phát biểu sau a. khi đun chất béo với dung dịch NaOH thì thu được xà phòng. b. Phản ứng este hóa là phản ứng một chiều. c. Etyl axetat có phản ứng với Na. d. Phản ứng của este với dung dịch kiềm gọi là phản ứng xà phòng hóa. e. Chất béo là trieste của glixerol với các axit béo. Số phát biểu đúng là A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Câu 24: Để điều chế xà phòng, người ta có thể thực hiện phản ứng A. Đun nóng axít béo với dd kiềm B. Đun nóng glixerol với axít béo C. Đun nóng lipit với dd kiềm D. A, C đúng Câu 25: Sắp xếp theo đúng thứ tự nhiệt độ sôi của các chất: Ancol etylic, Axitaxetic, etylaxetat A. Ancol etylic< Axitaxetic< etylaxetat B. Ancol etylic<etylaxetat < Axitaxetic C. etylaxetat < Ancol etylic< Axitaxetic D. etylaxetat < Axitaxetic < Ancol etylic Câu 26 : Không nên dùng xà phòng khi giặt rửa với nước cứng vì: A. Xuất hiện kết tủa làm giảm tác dụng giặt rửa và ảnh hưởng đến chất lượng sợi vải. B. Gây hại cho da tay. C. Gây ô nhiễm môi trường. D. Tạo ra kết tủa CaCO3, MgCO3 bám lên sợi vải. Câu 27: Chất giặt rửa tổng hợp có ưu điểm là A. có thể dùng để giặt rửa cả trong nước cứng B. rẻ tiền hơn xà phòng D. có khả năng hoà tan tốt trong nước C. dễ tìm Câu 28: Hợp chất mạch hở X có CTPT C3H6O2. X không tác dụng với Na và X có thể cho phản ứng tráng gương. CTCT của X là: A. CH3-CH2-COOH B. HO-CH2-CH2-CHO C. HCOOC2H5 D. CH3-COOCH3 Câu 29: Nhiệt độ sôi của C2H5OH, CH3CHO, CH3COOH, CH3COOCH3 giảm dần theo:

Đ

Dạng 1: Tìm CTPT của este dựa vào phản ứng đốt cháy

D

IỄ N

Phƣơng pháp: + Đặt CTTQ của este: CnH2nO2

Dấu hiệu:

3n  2 O2  nCO2 + n H2O 2 + Đặt số mol của CO2 hoặc H2O vào ptr rồi suy ra số mol của CnH2nO2 m + Từ CT : M Cn H 2 nO2  . Thế các dữ kiện đề bài cho vào CT => n => CTPT cần tìm. n + nH 2O = nCO2 + Este đựơc tạo bởi axít no đơn chức và ancol no đơn chức. + Nhìn vào đáp án nếu chỉ toàn là este no đơn chức + Viết ptpứ cháy:

CnH2nO2 +

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.blogspot.com => Nếu thấy có 1 trong 3 dấu hiệu này thì cứ đặt CTTQ là (CnH2nO2) rồi giải nhƣ hƣớng dẫn ở trên. * Este đơn chức cháy cho nCO2  nH2O , suy ra este đơn chức không no 1 nối đôi, mạch hở (CnH2n2O2)  neste = nCO2  nH2O

10 00

Este + NaOH   1 muối + 1 anđehit

Thí dụ CH3COOCH=CH-CH3

-L

Í-

 1 muối + 1 xeton Este + NaOH 

Este đơn chức với d ng công thức R’ –COO – C(R)=C(R”)R’’’

ÁN

Ó

A

Este đơn chức c gốc anco d ng công thức R-CH=CH-

H

B

Dạng 2: Tìm CTCT của este dựa vào phản ứng xà phòng hóa: 1. à phòng hóa este đơn chức: t0 RCOOR’ + NaOH  RCOONa + R’OH 2. Lƣu ý: Một số este khi thuỷ phân không tạo ancol:

Thí dụ : CH3-COO-C(CH3)= CH2 tạo axeton khi thuỷ phân.  2 muối + H2O Este + NaOH 

TO

ÀN

Este của pheno

C6H5OOC-R

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

A. HCOOC3H7 B. HCOOCH3 C. CH3COOC2H5 D. C2H5COOCH3 Ví dụ 5: (ĐH B-09) Hỗn hợp X gồm hai este no, đơn chức, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn một lượng X cần dùng vừa đủ 3,976 lít khí O2 (ở đktc), thu được 6,38 gam CO2. Mặt khác, X tác dụng với dung dịch NaOH, thu được một muối và hai ancol là đồng đẳng kế tiếp. Công thức phân tử của hai este trong X là B. C3H4O2 và C4H6O2 A. C2H4O2 và C3H6O2 C. C3H6O2 và C4H8O2 D. C2H4O2 và C5H10O2

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

ẠO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

Ví dụ 1: Đốt cháy hoàn toàn 1,48 g este A thu được 2,64g CO2 và 1,08 g H2O. Tìm CTPT của A. A. C2H4O2 B. C3H6O2 C. C4H8O2 D. C3H4O2 Ví dụ 2: Đốt hoàn toàn 4,2g một este E thu được 6,16g CO2 và 2,52g H2O. Công thức cấu tạo của E là A. HCOOC2H5. B. CH3COOC2H5. C. CH3COOCH3. D. HCOOCH3. Ví dụ 3 : Este X tạo bởi ancol no đơn chức và axit cacboxylic không no (có 1 liên kết đôi) đơn chức. Đốt cháy m mol X thu được 22,4 lít CO2 (đktc) và 9g H2O .Giá trị của m là bao nhiêu trong các số cho dưới đây? A. 1 mol B. 2 mol C. 3 mol D. Kết quả khác Ví dụ 4: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 gam một chất hữu cơ X cần 4,48 lít khí oxi (đkc) thu được nCO2 : nH2O  1 : 1 . Biết rằng X tác dụng với NaOH tạo ra hai chất hữu cơ. CTCT của X là:

D

IỄ N

Đ

 1 sản phẩm duy nhất  Este đơn chức 1 vòng  Este + NaOH  C O R

o

t 

+NaOH

O

R OH

3. Xác định công thức cấu tạo este hữu cơ hai chức: a. Một ancol và hai muối: R1 C O R O C R2 + 2NaOH O

nOH  = 2neste= 

COONa

R1COONa + R2COONa + R(OH)2

O

nmuối; nancol = neste

b. Hai ancol và một muối: Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

R1

O

C

R

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

C

O

R2 + 2NaOH

R1OH + R2OH + R(COONa)2

O O = 2nmuối = 2neste; nOH- = 2  nrƣợu. 4. hi xác định công thức cấu tạo este hữu cơ ta nên chú ý: - Este có số nguyên tử C ≤ 3 - Este có Meste≤ 100 đvC  Este đơn chức. n - Tỉ lệ mol: NaOH = số nhóm chức este. neste

Ơ

N

nOH-

t - Cho phản ứng: Este + NaOH   Muối + Rượu Áp dụng định luật bảo toàn khối lƣợng ta có: meste + mNaOH = mmuối + mrƣợu Cô cạn dung dịch sau phản ứng được chất rắn khan, chú ý đến lƣợng NaOH còn dƣ hay không.

3

3

2

5

2

2

2

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

3

5

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

Ví dụ 3: Xà phòng hóa 8,8 gam etyl axetat bằng 200 ml dung dịch NaOH 0,2M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được chất rắn khan có khối lượng là A. 8,2 gam. B. 8,56 gam. C. 3,28 gam. D. 10,4 gam. Ví dụ 4: X là một este no đơn chức, có tỉ khối hơi đối với CH4 là 5,5. Nếu đem đun 2,2 gam este X với dung dịch NaOH (dư), thu được 2,05 gam muối. Công thức cấu tạo thu gọn của X là A. HCOOCH2CH2CH3. B. C2H5COOCH3. C. CH3COOC2H5. D. HCOOCH(CH3)2. Ví dụ 5: Xà phòng hoá hoàn toàn 1,99 gam hỗn hợp hai este bằng dung dịch NaOH thu được 2,05 gam muối của một axit cacboxylic và 0,94 gam hỗn hợp hai ancol là đồng đẳng kế tiếp nhau. Công thức của hai este đó là B. C2H5COOCH3 và C2H5COOC2H5. A. CH3COOC2H5 và CH3COOC3H7. C. CH3COOCH3 và CH3COOC2H5. D. HCOOCH3 và HCOOC2H5. V í d ụ 6 : Este X không no, mạch hở, có tỉ khối hơi so với oxi bằng 3,125 và khi tham gia phản ứng xà phòng hoá tạo ra một anđehit và một muối của axit hữu cơ. Có bao nhiêu CTCT phù hợp với X? A. 5. B. 3. C. 4. D. 2.

TO

ÁN

Dạng 3: Tìm CTCT của este dựa vào tỷ khối hơi Nhớ CT: M deste/B = este => Meste => n=> CTPT ( Mkk = 29) MB

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

2

G

2

Đ

ẠO

TP

Ví dụ 1: Đốt cháy hoàn toàn 1 mol este X thu được 3 mol khí CO2. Mặt khác khi xà phòng hóa 0,1 mol este trên thu được 8,2 gam muối chứa natri. Tìm CTCT của X . A. HCOOC3H7 B. HCOOCH3 C. CH3COOC2H5 D. C2H5COOCH3 Ví dụ 2: Cho 20 gam một este X (có phân tử khối là 100 đvC) tác dụng với 300 ml dung dịch NaOH 1M. Sau phản ứng, cô cạn dung dịch thu được 23,2 gam chất rắn khan. Công thức cấu tạo của X là A. CH =CHCH COOCH . B. CH COOCH=CHCH . C. C H COOCH=CH . D. CH =CHCOOC H .

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

0

D

IỄ N

Đ

Ví dụ 1. Tỷ khối hơi của một este so với không khí bằng 2,07 . CTPT của este là: A. C2H4O2 B. C3H6O2 C. C4H8O2 D. C5H10O2 Ví dụ 2. Este A điều chế từ ancol metylic có tỉ khối so với oxi là 2,3125. Công thức của A là: A. C2H5COOC2H5. B. CH3COOCH3. C. CH3COOC2H5. D. C2H5COOCH3

Ví dụ 3. Este A điều chế từ ancol metylic có tỉ khối so với metan là 3,75. Công thức của A là: A. C2H5COOCH3. B. HCOOCH3. C. C2H5COOC2H5. D. HCOOC2H5. Ví dụ 4. Este A điều chế từ ancol metylic có tỉ khối so với metan là 3,75. Công thức của A là: A. C2H5COOCH3. B. HCOOCH3. C. C2H5COOC2H5. D. HCOOC2H5 Dạng 4: Tính hiệu suất phản ứng este hóa H 2 SO4 đ ,t 0   RCOOR’ + H2O . RCOOH + R’OH  

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Trước phản ứng: a mol b mol Phản ứng; x x Sau phản ứng; a–x b–x . Tính hiệu suất phản ứng - Nếu a ≥ b  H tính theo ancol - Nếu a < b  H tính theo axit

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com x x

Ó

A

Dạng 6: Tính khối lƣợng chất béo hoặc khối lƣợng xà phòng

mchất béo + mNaOH = mxà phòng + mglixerol => m của chất cần tìm

-L

L:

ÁN

Áp dụng LBT

+C3H5(OH)3 ( glixerol)

Í-

H

Ta có PTTQ: (RCOO)3C3H5 + 3 NaOH  3RCOONa ( chất béo) ( à phòng)

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

Ví dụ 1. Đun nóng chất béo cần vừa đủ 40 kg dung dịch NaOH 15 , giả sử phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khối lượng (kg) glixerol thu được là A. 13,8 B. 4,6 C. 6,975 D. 9,2 Ví dụ 2. Xà phòng hóa hoàn toàn 17,24 gam chất béo cần vừa đủ 0,06 mol NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được khối lượng xà phòng là A. 16,68 gam. B. 18,38 gam. C. 18,24 gam. D. 17,80 gam. Ví dụ 3. Đun nóng 4,03 kg panmitin với lượng dư dung dịch NaOH thì thu được bao nhiêu kg xà phòng chứa 72 muối natri panmitat ? A. 5,79 B. 4,17 C. 7,09 D. 3,0024 Ví dụ 3. Khối lượng Glixerol thu được khi đun nóng 2,225 kg chất béo (loại tristearin) có chứa 20 tạp chất với dung dịch NaOH. (coi như phản ứng xảy ra hoàn toàn) là: A. 1,78 kg. B. 0,184 kg. C. 0,89 kg. D. 1,84 kg Ví dụ 4. Xà phòng hóa 8,8 gam etyl axetat bằng 100 ml dung dịch NaOH 2M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được chất rắn khan có khối lượng là A. 3,28 gam. B. 8,56 gam. C. 8,2 gam. D. 12,2 gam.

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

Ví dụ 1. Xà phòng hóa hoàn toàn 37,0 gam hỗn hợp 2 este là HCOOC2H5 và CH3COOCH3 bằng dung dịch NaOH, đun nóng. Khối lượng NaOH cần dùng là A. 8,0g B. 20,0g C. 16,0g D. 12,0g Ví dụ 2. Xà phòng hóa 22,2g hỗn hợp 2 este là HCOOC2H5 và CH3COOCH3 đã dùng hết 200 ml dd NaOH . Nồng độ mol/l của dung dịch NaOH là. A. 0,5 B. 1 M C. 1,5 M D. 2M Ví dụ 3. Xà phòng hóa hoàn toàn 17,6 gam hỗn hợp 2 este là etyl axetat và metyl propionat bằng lượng vừa đủ V (ml) dung dịch NaOH 0,5M. Giá trị V là A. 200 ml. B. 500 ml. C. 400 ml. D. 600 ml.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

Ví dụ 1: Đun 12 gam axit axetic với 13,8 gam etanol (có H2SO4 đặc làm xúc tác) đến khi phản ứng đạt tới trạng thái cân bằng, thu được 11 gam este. Hiệu suất của phản ứng este hoá là A. 62,5%. B. 75%. C. 55%. D. 50%. Ví dụ 2: Đun nóng 6,0 gam CH3COOH với 6,0 gam C2H5OH (có H2SO4 làm xúc tác, hiệu suất phản ứng este hoá bằng 50 ). Khối lượng este tạo thành là A. 6,0 gam. B. 4,4 gam. C. 8,8 gam. D. 5,2 gam Dạng 5: Hai este có cùng LPT tác dụng với NaOH n m Cần nhớ: nNaOH = este hoặc mNaOH = n.M tuỳ theo đề bài yêu => từ nNaOH suy ra VNaOH = CM M este cầu.

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.blogspot.com Ví dụ 5. Thuỷ phân este X có CTPT C4H8O2 trong dung dịch NaOH thu được hỗn hợp hai chất hữu cơ Y và Z trong đó Y có tỉ khối hơi so với H2 là 16. X có công thức là A. HCOOC3H7

C. HCOOC3H5

B. CH3COOC2H5

D. C2H5COOCH

Phần 4. Trắc nghiệm chƣơng 1

D

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

Câu 1: Este nào không thu được bằng phản ứng giữa axit và ancol? A Allyl axetat B Vynyl axetat C Etyl axetat D Metyl arcrylat Câu 2: Thủy phân este X trong môi trường kiềm thu được natri axetat và rượu etylic. Công thức của X là A Etyl propionat B Etyl axetat C Metyl axetat D Metyl propionat Câu 3: ng dụng của este trong cuộc sống cũng như trong công nghiệp là: A Được dùng điều chế polime để sản xuất chất dẻo B Dùng làm hương liệu trong CN thực phẩm C Dùng làm dung môi D Tất cả đều đúng Câu4: Khi xà phòng hóa tristearin ta thu được sản phẩm là: A C17H35COONa và glixerol B C17H35COOH và glixerol D C15H31COONa và glixerol C C17H31COONa và etanol Câu 5: Cho sơ đồ: CH4 A  B  C  D  E  CH4. Hai chất C, D lần lượt là: A CH3COOH và CH3COONa B CH3CHO và CH3COOH C CH3COOH và CH3COO-CH=CH2 D C2H5OH và CH3COOH Câu 6: Ở điều kiện thường chất béo tồn tại ở dạng: A Lỏng hoặc rắn B Lỏng hoặc khí C Lỏng D Rắn Câu 7: Cho hỗn hợp hai chất hữu cơ mạch thẳng X, Y tác dụng với NaOH dư thu được một rượu đơn chức và một muối của một axit hữu cơ đơn chức. Nhận xét nào sau đây không đúng? A X, Y là 2 este đơn chức của cùng một axit B X một axit hữu cơ đơn chức, Y rượu đơn chức C X rượu đơn chức, Y là một este đơn chức được tạo ra từ rượu X D X axit đơn chức, Y là một este đơn chức được tạo ra từ axit X Câu 8: Thủy phân este E có công thức phân tử C4H8O2 (có mặt H2SO4 loãng), thu được 2 sản phẩm hữu cơ X và Y. Tử X có thể điều chế trực tiếp ra Y bằng 1 phản ứng duy nhất. Tên gọi của E là: A Propyl fomat B Etyl axetat C Metyl propionat D Ancol etylic Câu 9: Hợp chất X đơn chức có công thức đơn giản nhất là CH2O. X tác dụng với dung dịch NaOH nhưng không tác dụng với Natri. Công thức cấu tạo của X là: A CH3COOCH3 B HCOOCH3 C CH3COOH D OHCCH2OH Câu 10: Số đồng phân đơn chức và tạp chức ứng với công thức phân tử C3H6O2 là: A 3 và 4 B 3 và 3 C 2 và 3 D 2 và 5 Câu 11: Có bao nhiêu este có công thức phân tử C4H6O2 và chúng đều có thể tạo ra từ phân tử este hóa? A 5 B 2C 4 D 1 Câu 12: Cho các chất có công thức cấu tạo như sau: HOCH2-CH2OH (X); HOCH2-CH2-CH2OH (Y); HOCH2-CHOH-CH2OH (Z); CH3-CH2-O-CH2-CH3 (R); CH3-CHOH-CH2OH (T). Những chất tác dụng được với Cu(OH)2 tạo thành dung dịch màu xanh lam là A X, Y, Z, T. B Z, R, T. C X, Y, R, T. D X, Z, T. Câu 13: Phát biểu nào sau đây không đúng A Chất béo là Trieste của glixerol với các axit monocacboxylic có mạch cacbon dài không phân nhánh. B Chất béo chứa chủ yếu các gốc không no của axit thường là chất lỏng ở nhiệt độ phòng. C Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường kiềm là phản ứng thuận nghịch. D Chất béo chứa chủ yếu các gốc no của axit thường là chất rắn ở nhiệt độ phòng. Câu 14: Lipit là những chất hữu cơ có trong tế bào sống và? A Tan trong nước và được dùng làm dung môi hữu cơ không phân cực B Không tan trong nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ không phân cực C Tan trong nước và tan nhiều trong dung môi hữu cơ không phân cực www.facebook.com/daykemquynhonofficial Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.blogspot.com D Không tan trong nước và không tan dung môi hữu cơ không phân cực Câu 15: Axit béo là? A Những axit đơn chức có mạch cacbon ngắn phân nhánh B Những axit đơn chức có mạch cacbon dài phân nhánh C Những axit đơn chức có mạch cacbon ngắn, không phân nhánh D Những axit đơn chức có mạch cacbon dài, không phân nhánh Câu 16: Cho các chất có công thức cấu tạo dưới đây, chất nào là este: a. CH3CH2COOCH3 ;b. CH3OOCCH3; c. HOOCCH2CH2OH; d. HCOOC2H5 B a, c, d C a, b, d D b, c, d A a, b, c, d Câu 17: Chất béo có tính chất chung nào với este? A Tham gia phản ứng xà phòng hóa B Tham gia phản ứng thủy phân trong môi trường bazơ C Tham gia phản ứng thủy phân trong môi trường axit và trong môi trường bazơ D Tham gia phản ứng thủy phân trong môi trường axit Câu 18: Số đồng phân cấu tạo có chức este là dẫn xuất của benzen có công thức phân tử C8H8O2 là: A 3 B 6C 5 D 4 Câu 19: Chất béo nào sau đây tồn tại trạng thái lỏng ở điều kiện thường? A (C15H31COO)3C3H5 B (C17H31COO)3C3H5 C C15H31COOC3H5(OOCC17H35)2 D (C17H35COO)3C3H5 Câu 20: Chất béo là? A Đieste của glixerol với các axit B Trieste của glixerol với các axit C Đieste của glixerol với các axit béo D Trieste của glixerol với các axit béo Câu 21: Hợp chất X có công thức cấu tạo: CH3OOCCH2CH3. Tên gọi của X là: A Etyl axetat B Metyl axetat C Metyl propionat D Propyl axetat Câu 22: Hợp chất hữu cơ X có công thức C4H8O2. Thủy phân X trong môi trường axit thu được 2 chất hữu cơ Y, Z. Oxi hóa Y thu được Z. X là: A Metyl axetat B Etyl propionat C Etyl axetat D Metyl propionat Câu 23: Thủy phân este X trong môi trường kiềm thu được natri axetat và rượu metylic. Công thức của X là A Etyl propionat B Metyl axetat C Metyl propionat D Etyl axetat Câu 24: Số hợp chất hữu cơ đơn chức, có công thức phân tử C2H4O2 và tác dụng được với dung dịch NaOH là A 1 B 3 C 4 D 2 Câu 25: Chất béo có đặc điểm chung nào sau đây: A Không tan trong nước, nặng hơn nước, có thành phần chính của dầu, m động, thực vật. B Là chất lỏng, không tan trong nước, nhẹ hơn nước, có thành phần chính của dầu, m động, thực vật. C Là chất rắn, không tan trong nước, nhẹ hơn nước, có thành phần chính của dầu, m động, thực vật. D Không tan trong nước, nhẹ hơn nước, có thành phần chính của dầu, m động, thực vật. Câu 26: Este X no, đơn chức, mạch hở có phần trăm khối lượng oxi xấp xỉ bằng 36,364 . Công thức phân tử của X là A. C2H4O2.. B. C4H8O2. C. C3H6O2. D. CH2O2. Câu 27: Cho các chất sau: CH3OH (1); CH3COOH (2); HCOOC2H5 (3). Thứ tự nhiệt độ sôi giảm dần là A. (3);(1);(2). B. (2);(1);(3). C. (1);(2);(3). D. (2);(3);(1). Câu 28: metyl fomiat có công thức phân tử là: A. HCOOCH3. B. CH3COOCH3. C. CH3COOC2H5. D. HCOOC2H5. Câu 29: Este có công thức phân tử CH3COOCH3 có tên gọi là: A. metyl axetat. B. vinyl axetat. C. metyl fomiat. D. metyl propionat. Câu 30: Phát biểu nào sau đây là không đúng? A. Phản ứng thuỷ phân este trong môi trường axit có tính thuận nghịch. B. Công thức chung của este giữa axit no đơn chức và rượu no đơn chức là CnH2n O2 (n ≥ 2). C. phản ứng xà phòng hóa este là phản ứng không có tính thuận nghịch. Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.blogspot.com D. Este là sản phẩm của phản ứng este hoá giữa axit hữu cơ hoặc axit vô cơ với ancol. Câu 31: Phát biểu nào sau đây là đúng: A. tất cả các este phản ứng với dung dịch kiềm luôn thu được sản phẩm cuối cùng là muối và ancol. B. phản ứng giữa axit hữu cơ và ancol khi có H2SO4 đặc là phản ứng một chiều. C. khi thủy phân chất béo luôn thu được C2H4(OH)2. D. phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường axit hoặc bazơ luôn thu được glixerol. Câu 32: Chất nào sau đây tham gia phản ứng tráng gương: A. CH3COOH. B. C3H7COOH. C. HCOOC3H7. D. CH3COOCH3.

H

Ơ

N

Câu 33: Este A điều chế từ ancol metylic có tỉ khối so với metan là 3,75. Công thức của A là: A. C2H5COOCH3. B. HCOOCH3. C. C2H5COOC2H5. D. HCOOC2H5.

D

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

B

10 00

A

Ó

H

Í-

-L

ÁN

TO

IỄ N

Đ

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

Câu 34: Phản ứng nào sau đây xảy ra: A. CH3COOCH3 + Na. B. CH3COOH + AgNO3/NH3. C. CH3COOCH3 + NaOH. D. CH3OH + NaOH Câu 35: Este X có CTPT C4H8O2 có thể được tạo nên từ ancol metylic và axit nào dưới đây A. Axit propionic. B. Axit butiric. C. Axit fomic. D. Axit axetic. Câu 36: Phản ứng hóa học đặc trưng của este là: A. Phản ứng trung hòa. B. Phản ứng xà phòng hóa. C. Phản ứng oxi hóa. D. Phản ứng este hóa. Câu 37: Thuỷ phân este trong môi trường kiềm, khi đun nóng, gọi là phản ứng: A. Xà phòng hoá B. Este hoá C. Hiđrat hoá D. Kiềm hoá Câu 38. Khi 8,8g este đơn chức mạch hở X tác dụng 100ml dd KOH 1M (vừa đủ) thu được 4,6g một ancol Y. Tên gọi của X là: D. propyl axetat A. etyl fomat B. etyl propionat C. etyl axetat Câu 39. Một este đơn chức A có phân tử lượng 88.Cho 17,6g A tác dụng với 300 ml dd NaOH 1M, đun nóng.Cô cạn hỗn hợp sau phản ứng được 23,2g rắn khan.Biết phản ứng xảy ra hoàn toàn.CTCT A là: A.HCOOCH(CH3)2 B.CH3CH2COOCH3 C.C2H3COOC2H5 D.HCOOCH2CH2CH3 Câu 40: Cho 1,84 g axit fomic tác dụng với ancol etylic, nếu H = 25 thì khối lượng este thu được là: A. 0,75 gam. B. 0,74 gam. C. 0,76 gam. D. Kết qủa khác. Câu 41: Một este đơn chức A có tỉ khối so với khí metan là 5,5. Cho 17,6 g A tác dụng với 300 ml dung dịch NaOH 1M đun nóng, cô cạn hỗn hợp sau phản ứng thu được 20,4 g chất rắn khan. Công thức cấu tạo của este A là A. n – propyl fomiat B. iso – propyl fomiat C. etyl axetat D. metyl propionat Câu42: Cho 26,8 gam hỗn hợp gồm este metylfomiat và este etylfomiat tác dụng với 200 ml dung dịch NaOH 2M thì vừa đủ. Thành phần theo khối lượng của este metylfomiat là: C. 55,2%. D. 44,8%. A. Kết qủa khác. B. 68,4%. Câu 43: Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp gồm etyl axetat và etyl propionat thu được 15,68 lit khí CO2 (đktc). Khối lượng H2O thu được là A. 25,2 gam B. 50,4 gam C. 12,6 gam D. 100,8 gam Câu 44: Mệnh đề không đúng là: A. CH3CH2COOCH=CH2 có thể trùng hợp tạo polime. B. CH3CH2COOCH=CH2 cùng dãy đồng đẳng với CH2 = CHCOOCH3. C. CH3CH2COOCH=CH2 tác dụng được với dung dịch brom. D. CH3CH2COOCH=CH2 tác dụng với dung dịch NaOH thu được anđêhit và muối. Câu 45: ng với công thức C4H8O2 có bao nhiêu đồng phân đơn chức? A. 5 B. 3 C. 6 D. 4 Câu 746Cho 8,8 gam etyl axetat tác dụng với 150 ml dung dịch NaOH 1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thì khối lượng chất rắn khan thu được là bao nhiêu? A. 8,2 gam B. 10,5 gam. C. 12,3 gam D. 10,2 gam Câu 47: Cho 9,2g axit fomic t.dụng với ancol etylic dư thì thu được 11,3 g este.Hiệu suất của p.ứng là: A. 65,4%. B. 76,4%. C. Kết qủa khác. D. 75,4%.

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.blogspot.com Câu 48: Chất nào sau đây tham gia phản ứng tráng gương: A. HCOOCH3. B. Tất cả đều được. C. HCOOC3H7. D. HCOOH.

D

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

Câu 49: Số đồng phân este của C4H8O2 là? A. 4 B. 5 C. 2 D. 3 Câu 50: Xà phòng hóa 6,6 gam etyl axetat bằng 100 ml dung dịch NaOH 0,2M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được chất rắn khan có khối lượng là A. 1,64 gam. B. 4,28 gam. C. 5,20 gam. D. 4,10 gam. Câu 50: Khi đốt cháy hoàn toàn 8,8 gam chất hữu cơ X đơn chức thu được sản phẩm cháy chỉ gồm 8,96 lít CO2 (ở đktc) và 7,2 gam nước. Nếu cho 8,8 gam hợp chất X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được 9,6 gam muối của axit hữu cơ Y và chất hữu cơ Z. Tên của X là A. axit propionic. B. etyl axetat. C. metyl propionat. D. ancol metylic. Câu 51: Hai sản phẩm của phản ứng thủy phân este X (trong môi trường axit) đều tham gia phản ứng tráng bạc. Công thức phân tử phù hợp với X có thể là A. C2H6O2. B. C3H6O2. C. C2H4O2. D. C3H4O2. Câu 52: Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp gồm etyl axetat và etyl propionat thu được 31,36 lit khí CO2 (đktc). Khối lượng H2O thu được là A. 12,6 gam B. 50,4 g0am C. 100,8 gam D. 25,2 gam Câu 52: Cho 20,8 gam hỗn hợp gồm metyl fomiat và metyl axetat tác dụng với NaOH thì hết 150 ml dung dịch NaOH 2M. Khối lượng metyl fomiat trong hỗn hợp là A. 6 gam. B. 3 gam. C. 3,4 gam. D. 3,7 gam. Câu 53: Đun 24 gam axit axetic với 27,6 gam etanol (có H2SO4 đặc làm xúc tác) đến khi phản ứng đạt tới trạng thái cân bằng, thu được 22 gam este. Hiệu suất của phản ứng este hoá là A. 62,5%. B. 50%. C. 75%. D. 55%. Câu 54: Đun nóng 6 gam axit axetic với 6 gam ancol etylic có H2SO4 đặc làm xúc tác. Khối lượng este tạo thành khi hiệu suất phản ứng 80 là A. 10,00 gam B. 7,04 gam C. 12,00 gam D. 8,00 gam Câu 55: Cho ancol etylic tác dụng với axit axetic thì thu được 22 gam este. Nếu H=25 thì khối lượng ancol etylic phản ứng là: A. 26 gam. B. 46 gam. C. 92 gam. D. Kết qủa khác Câu 56: ng với công thức C3H6O2 có bao nhiêu đồng phân tác dụng được với dung dịch NaOH? A. 2 B. 3 C. 4 D. 1 Câu 57: Cho 0,92 g axit fomic tác dụng với ancol etylic, nếu H = 50 thì khối lượng este thu được là: A. 0,74 gam. B. 0,55 gam. C. 0,75 gam. D. 0,76 gam. Câu 58: Cho 23,6 gam hỗn hợp gồm este metyl fomiat và este etyl axetat tác dụng với 150 ml dung dịch NaOH 2M thì vừa đủ. Thành phần theo khối lượng của este metyl fomiat là: A. 25,42%. B. Kết qủa khác. C. 42,32%. D. 68,88%. Câu 59: Hợp chất X đơn chức có công thức phân tử C3H6O2. Khi cho 7,40 gam X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ đến khi phản ứng hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được 9,60 gam chất rắn khan. Công thức cấu tạo của X là A. HCOOC2H5. B. CH3CH2COOH. C. CH3COOCH3. D. HOC2H4CHO. Câu 60: Câu nhận xét nào sau đây không đúng: A. este có nhiệt độ sôi thấp vì axit có liên kết hiđrô liên phân tử. B. Este không tan trong nước vì không tạo được liên kết hiđrô với nước. C. Este sôi ở nhiệt độ thấp hơn axit tạo ra nó vì este dễ bay hơi. D. Axit sôi ở nhiệt độ cao vì có liên kết hiđrô liên phân tử giữa các phân tử axit. Câu 61: Este A điều chế từ ancol metylic có tỉ khối so với oxi là 2,3125. Công thức của A là: A. C2H5COOC2H5. B. CH3COOCH3. C. CH3COOC2H5. D. C2H5COOCH3. Câu 62: Cho 0,01 mol este hữu cơ mạch hở X phản ứng vừa đủ với dd chứa 0,03 mol KOH. E thuộc loại este: www.facebook.com/daykemquynhonofficial Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.blogspot.com A. đơn chức B. hai chức C. ba chức D. không xác định Câu 63: Đun nóng lipit cần vừa đủ 40kg dd NaOH 15 , giả sử phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khối lượng (kg) glixerin thu được là: A. 13,8 B. 6,975 C. 4,6 D. đáp án khác Câu 64 : Khi cho 178 kg chất béo trung tính phản ứng vừa đủ với 120 kg dd NaOH 20 , giả sử phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khối lượng (kg) xà phòng thu được là : A. 61,2

B. 183,6

C. 122,4

D. 146,8

D

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

B

10 00

A

Ó

H

Í-

-L

ÁN

TO

IỄ N

Đ

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

Câu 65: Triglixerit là este 3 lần este của glixerin. Có thể thu được tối đa bao nhiêu triglixerit khi đun glixerin với hh 3 axit RCOOH, R'COOH, R''COOH (có H2SO4 đặc làm xúc tác): A. 6 B. 9 C. 12 D. 18 Câu 66: Trong phản ứng este hoá giữa rượu và axit hữu cơ thì cân bằng sẽ dịch chuyển theo chiều tạo ra este khi: A. giảm nồng độ rượu hay axit B. cho rượu dư hay axit dư C. dùng chất hút nước để tách nước D. cả B, C Câu 67: Trong phản ứng este hoá giữa rượu và axit hữu cơ thì cân bằng sẽ dịch chuyển theo chiều tạo ra este khi thực hiện? A. Giảm nồng độ rượu hay axit. B. Cho rượu dư hay axit dư. C. Dùng chất hút nước để tách nước. D. Chưng cất ngay để tách este ra. Câu 68: Rượu nào cho phản ứng este axit CH3COOH dễ nhất: A. Butan-1-ol B. Butan-2-ol C. Rượu isobutylic D. 2-metyl,propan-2-ol Câu 69: Chất x có CTPT C4H8O2. Khi X tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra chất Y có công thức C2H3O2Na và chất Z có công thức C2H6O. X thuộc loại chất nào sau đây: C. Anđêhit D. Ancol A. Axit B. Este Câu 70: Cho các yếu tố sau đây về phản ứng este hoá: 1) hoàn toàn 2) Có giới hạn 3) toả nhiệt mạnh 4) Nhanh 5) Chậm; phản ứng este hoá nghiệm đúng các yếu tố nào? A. 1,3 B. 2,4 C. 2,5 D. 3,5 Câu 71: Làm bay hơi 7,4 (g) một este A no, đơn chức thu được một thể tích hơi bằng thể tích của 3,2 (g) khí oxi ở cùng đk về nhiệt độ, ap suất; công thức phân tử của A là: A. C3H6O2 B. C4H8O3 C. C5H10O4 D. Kết quả khác Câu 72: Xà phòng hoá 22,2 (g) hỗn hợp este là HCOOC2H5 và CH3COOCH3 bằng lượng dd NaOH vừa đủ, các muối tạo ra được sấy khô đến khan và cân được 21,8(g). Giả thiết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, Số mol HCOOC2H5 và CH3COOCH3 lần lượt là: A.0,15(mol) và 0,15(mol) B. 0,2 (mol) và 0,1(mol) C. 0,1(mol) và 0,2(mol) D. 0,25(mol) và 0,5(mol) Câu 73.Đốt cháy 3,7g chất hữu cơ X cần dùng 3,92 lít O2 (đktc) thu được CO2 và H2O có tỉ lệ mol 1:1. Biết X tác dụng với KOH tạo ra 2 chất hữu cơ. Vậy công thức phân tử của X là A. C3H6O2. B. C4H8O2. C. C2H4O2. D. C3H4O2. Câu 74. Đun nóng 215g axit metacrylic với 100g metanol (với Hpứ = 60 ). Khối lượng este metyl metacrylat thu được là A. 100g. B. 125g. C. 150g. D. 175g. Câu 75: Để trung hoà 2,8g chất béo cần 3ml dung dịch KOH 0,1M. Chỉ số axit của mẫu chất béo trên là A. 8. B. 15. C. 6. D. 16. ESTE TRONG CÁC

THI CAO ẲNG –

I HỌC

Câu 1: (C A-2007) Đun 12 gam axit axetic với 13,8 gam etanol (có H2SO4 đặc làm xúc tác) đến khi phản ứng đạt tới trạng thái cân bằng, thu được 11 gam este. Hiệu suất của phản ứng este hoá là A. 50%. B. 75%. C. 55%. D. 62,5%. Câu 2: (C A-2007)Khi đốt cháy hoàn toàn 4,4 gam chất hữu cơ X đơn chức thu được sản phẩm cháy Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


Ơ

N

https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.blogspot.com chỉ gồm 4,48 lít CO2 (ở đktc) và 3,6 gam nước. Nếu cho 4,4 gam hợp chất X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được 4,8 gam muối của axit hữu cơ Y và chất hữu cơ Z. Tên của X là A. isopropyl axetat. B. etyl axetat. C. metyl propionat. D. etyl propionat. Câu 3: (C A-2007)Cho chất X tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sau đó cô cạn dung dịch thu được chất rắn Y và chất hữu cơ Z. Cho Z tác dụng với AgNO3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3 thu được chất hữu cơ T. Cho chất T tác dụng với dung dịch NaOH lại thu được chất Y. Chất X có thể là C. HCOOCH3. D. CH3COOCH=CHA. CH3COOCH=CH2. B. HCOOCH=CH2. CH3.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

.Q

U Y

N

H

Câu 4: (C A-2008)Este đơn chức X có tỉ khối hơi so với CH4 là 6,25. Cho 20 gam X tác dụng với 300 ml dung dịch KOH 1M (đun nóng). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 28 gam chất rắn khan. Công thức cấu tạo của X là A. CH2=CH-COO-CH2-CH3. B. CH3 -COO-CH=CH-CH3. C. CH2=CH-CH2-COO-CH3. D. CH3-CH2-COO-CH=CH2. Câu 5: (C A-2008)Xà phòng hoá hoàn toàn 22,2 gam hỗn hợp gồm hai este HCOOC2H5 và CH3COOCH3 bằng dung dịch NaOH 1M (đun nóng). Thể tích dung dịch NaOH tối thiểu cần dùng là:

D

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

B

10 00

A

Ó

H

Í-

-L

ÁN

TO

IỄ N

Đ

ÀN

http://daykemquynhon.ucoz.com

A. 400 ml. B. 200 ml. C. 300 ml. D. 150 ml. Câu 6: (C A-2008)Đun nóng 6,0 gam CH3COOH với 6,0 gam C2H5OH (có H2SO4 làm xúc tác, hiệu suất phản ứng este hoá bằng 50%). Khối lượng este tạo thành là: A. 8,8 gam. B. 6,0 gam. C. 5,2 gam. D. 4,4 gam. Câu 7: (C A-2009)Cho 20 gam một este X (có phân tử khối là 100 đvC) tác dụng với 300 ml dung dịch NaOH 1M. Sau phản ứng, cô cạn dung dịch thu được 23,2 gam chất rắn khan. Công thức cấu tạo của X là B. CH3COOCH=CHCH3. A. CH2=CHCH2COOCH3. C. C2H5COOCH=CH2. D. CH2=CHCOOC2H5. Câu 8: (C A-2010)Hỗn hợp Z gồm hai este X và Y tạo bởi cùng một ancol và hai axit cacboxylic kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng (MX < MY). Đốt cháy hoàn toàn m gam Z cần dùng 6,16 lít khí O 2 (đktc), thu được 5,6 lít khí CO2 (đktc) và 4,5 gam H2O. Công thức este X và giá trị của m tương ứng là A. CH3COOCH3 và 6,7 B. HCOOC2H5 và 9,5 C. HCOOCH3 và 6,7 D. (HCOO)2C2H4 và 6,6 Câu 9: (C A-2010)Cho 45 gam axit axetic phản ứng với 69 gam ancol etylic (xúc tác H2SO4 đặc), đun nóng, thu được 41,25 gam etyl axetat. Hiệu suất của phản ứng este hoá là A. 62,50% B. 50,00% C. 40,00% D. 31,25% Câu 10: ( HA-2007)Thuỷ phân hoàn toàn 444 gam một lipit thu được 46 gam glixerol (glixerin) và hai loại axit béo. Hai loại axit béo đó là A. C15H31COOH và C17H35COOH. B. C17H33COOH và C15H31COOH. C. C17H31COOH và C17H33COOH. D. C17H33COOH và C17H35COOH. Câu 11: ( HA-2007)Xà phòng hóa 8,8 gam etyl axetat bằng 200 ml dung dịch NaOH 0,2M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được chất rắn khan có khối lượng là A. 8,56 gam. B. 3,28 gam. C. 10,4 gam. D. 8,2 gam. Câu 12: ( HA-2007)Hỗn hợp X gồm axit HCOOH và axit CH3COOH (tỉ lệ mol 1:1). Lấy 5,3 gam hỗn hợp X tác dụng với 5,75 gam C2H5OH (có xúc tác H2SO4 đặc) thu được m gam hỗn hợp este (hiệu suất của các phản ứng este hoá đều bằng 80%). Giá trị của m là A. 10,12. B. 6,48. C. 8,10. D. 16,20. Câu 13: ( HA-2007) Khi thực hiện phản ứng este hoá 1 mol CH3COOH và 1 mol C2H5OH, lượng este lớn nhất thu được là 2/3 mol. Để đạt hiệu suất cực đại là 90% (tính theo axit) khi tiến hành este hoá 1 mol CH3COOH cần số mol C2H5OH là (biết các phản ứng este hoá thực hiện ở cùng nhiệt độ) A. 0,342. B. 2,925. C. 2,412. D. 0,456. Câu 14: ( HB-2008) Hợp chất hữu cơ no, đa chức X có công thức phân tử C7H12O4. Cho 0,1 mol X tác dụng vừa đủ với 100 gam dung dịch NaOH 8% thu được chất hữu cơ Y và 17,8 gam hỗn hợp muối. Công thức cấu tạo thu gọn của X là A. CH3OOC–(CH2)2–COOC2H5. B. CH3COO–(CH2)2–COOC2H5. www.facebook.com/daykemquynhonofficial Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.blogspot.com C. CH3COO–(CH2)2–OOCC2H5. D. CH3OOC–CH2–COO–C3H7. Câu 15: ( HB-2008) Xà phòng hoá hoàn toàn 17,24 gam chất béo cần vừa đủ 0,06 mol NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được khối lượng xà phòng là A. 17,80 gam. B. 18,24 gam. C. 16,68 gam. D. 18,38 gam. Câu 16: ( HB-2008)Cho hỗn hợp X gồm hai hợp chất hữu cơ no, đơn chức tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch KOH 0,4M, thu được một muối và 336 ml hơi một ancol (ở đktc). Nếu đốt cháy hoàn toàn lượng hỗn hợp X trên, sau đó hấp thụ hết sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 (dư) thì khối lượng bình tăng 6,82 gam. Công thức của hai hợp chất hữu cơ trong X là A. CH3COOH và CH3COOC2H5. B. C2H5COOH và C2H5COOCH3. D. HCOOH và HCOOC3H7. C. HCOOH và HCOOC2H5. Câu 17: ( HB-2008)Este X (có khối lượng phân tử bằng 103 đvC) được điều chế từ một ancol đơn chức (có tỉ khối hơi so với oxi lớn hơn 1) và một amino axit. Cho 25,75 gam X phản ứng hết với 300 ml dung dịch NaOH 1M, thu được dung dịch Y. Cô cạn Y thu được m gam chất rắn. Giá trị m là A. 27,75. B. 24,25. C. 26,25. D. 29,75. Câu 18: ( HA-2008)Este X có các đặc điểm sau: - Đốt cháy hoàn toàn X tạo thành CO2 và H2O có số mol bằng nhau; - Thuỷ phân X trong môi trường axit được chất Y (tham gia phản ứng tráng gương) và chất Z (có số nguyên tử cacbon bằng một nửa số nguyên tử cacbon trong X). Phát biểu không đúng là: A. Đốt cháy hoàn toàn 1 mol X sinh ra sản phẩm gồm 2 mol CO2 và 2 mol H2O. B. Chất Y tan vô hạn trong nước. C. Chất X thuộc loại este no, đơn chức. D. Đun Z với dung dịch H2SO4 đặc ở 170oC thu được anken. Câu 19 : ( HA-2009)Xà phòng hóa hoàn toàn 66,6 gam hỗn hợp hai este HCOOC2H5 và CH3COOCH3 bằng dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp X gồm hai ancol. Đun nóng hỗn hợp X với H2SO4 đặc ở 1400C, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam nước. Giá trị của m là A. 18,00. B. 8,10. C. 16,20. D. 4,05. Câu 20: ( HA-2009) Xà phòng hóa hoàn toàn 1,99 gam hỗn hợp hai este bằng dung dịch NaOH thu được 2,05 gam muối của một axit cacboxylic và 0,94 gam hỗn hợp hai ancol là đồng đẳng kế tiếp nhau. Công thức của hai este đó là A. HCOOCH3 và HCOOC2H5. B. C2H5COOCH3 và C2H5COOC2H5. C. CH3COOC2H5 và CH3COOC3H7. D. CH3COOCH3 và CH3COOC2H5. Câu 21: ( HA-2009)Chất hữu cơ X có công thức phân tử C5H8O2. Cho 5 gam X tác dụng vừa hết với dung dịch NaOH, thu được một hợp chất hữu cơ không làm mất màu nước brom và 3,4 gam một muối. Công thức của X là A. CH3COOC(CH3)=CH2. B. HCOOC(CH3)=CHCH3. C. HCOOCH2CH=CHCH3 D. HCOOCH=CHCH2CH3. Câu 22: ( HB-2010)Hợp chất hữu cơ mạch hở X có công thức phân tử C6H10O4. Thủy phân X tạo ra hai ancol đơn chức có số nguyên tử cacbon trong phân tử gấp đôi nhau. Công thức của X là A. CH3OCO-CH2-COOC2H5. B. C2H5OCO-COOCH3. C. CH3OCO-COOC3H7. D. CH3OCO-CH2-CH2-COOC2H5. Câu 23: ( HB-2010) Hỗn hợp X gồm axit panmitic, axit stearic và axit linoleic. Để trung hòa m gam X cần 40 ml dung dịch NaOH 1M. Mặt khác, nếu đốt cháy hoàn toàn m gam X thì thu được 15,232 lít khí CO2 (đktc) và 11,7 gam H2O. Số mol của axit linoleic trong m gam hỗn hợp X là A. 0,015. B. 0,010. C. 0,020. D. 0,005. Câu 24: ( HA-2010)Đốt cháy hoàn toàn một este đơn chức, mạch hở X (phân tử có số liên kết π nhỏ hơn 3), thu được thể tích khí CO2 bằng 6/7 thể tích khí O2 đã phản ứng (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện). Cho m gam X tác dụng hoàn toàn với 200 ml dung dịch KOH 0,7M thu được dung dịch Y. Cô cạn Y thu được 12,88 gam chất rắn khan. Giá trị của m là A. 10,56. B. 7,20. C. 8,88. D. 6,66. Câu 25: ( HA-2010)Thuỷ phân hoàn toàn 0,2 mol một este E cần dùng vừa đủ 100 gam dung dịch NaOH 24 , thu được một ancol và 43,6 gam hỗn hợp muối của hai axit cacboxylic đơn chức. Hai axit đó là Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.blogspot.com A. HCOOH và C2H5COOH. B. HCOOH và CH3COOH. C. C2H5COOH và C3H7COOH. D. CH3COOH và C2H5COOH. Câu 26: ( H A-2010)Tổng số chất hữu cơ mạch hở, có cùng công thức phân tử C2H4O2 là A. 3

B. 1

C. 2

D. 4

CHƢƠNG II: CACBOHIDRAT Cacbohiđrat là những hợp chất hữu cơ tạp chức mà đa số phân tử của chúng có công thức chung là

Ơ

N

Cn(H2O) m . Có 3 nhóm cacbohiđrat là: Monosaccarit, đisaccarit, polisaccarit.

U Y

Thí dụ: Glucozơ, fructozơ ( C6H12O6 )

.Q

Mantozơ

  2 glucozơ.

G

Thí dụ: Tinh bột, xenlulozơ ( C6H10O5 )n

TR ẦN

BÀI 5: GLUCOZƠ

H Ư

N

monosaccarit (glucozơ )

I.T NH CHẤT VẬT L VÀ TR NG THÁI THIÊN NHIÊN:

B

- Glucozơ là chất rắn kết tinh, không màu,dễ tan trong nước, có vị ngọt nhưng không bằng đường mía.

10 00

- Glucozơ có trong hầu hết các bộ phận của cây như lá, hoa, rễ,…nhất là trong quả chín; có trong quả nho chín gọi là đường nho; có trong mật ong ( 30 ).

A

- Trong máu người có nồng độ glucozơ không đổi khoảng 0,1

H

Ó

II. CẤU TRÖC PH N T :

.

1. Dạng mạch hở

-L

a. Các dữ kiện thực nghiệm

Í-

http://daykemquynhon.ucoz.com

- Polisaccarit: Là nhóm cacbohiđrat phức tạp nhất mà chỉ khi thủy phân đến cùng sinh ra nhiều phân tử

ÁN

-....................................................................................

TO

.............................................................................

ÀN

-....................................................................................

Đ

.....................................................................................

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

  1 glucozơ và 1 fructozơ

ẠO

Saccarozơ

TP

Thí dụ: Saccarozơ, mantozơ (C12H22O11 )

Đ

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

- Đisaccarit: Là nhóm cacbohiđrat khi thủy phân sinh ra 2 phân tử monosaccarit.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

- Monosaccarit: Là nhóm cacbohiđrat đơn giản nhất không thể thủy phân được.

IỄ N

..-.................................................................................. .....................................................................................

D

....

-.................................................................................... ..................................................................................... . . b. ết lu n ........................................... .......................................... ....................................... .............................................. Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.blogspot.com .. Công thức cấu tạo thu gọn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Viết gọn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Dạng mạch vòng - Glucozơ kết tinh tạo ra hai dạng tinh thể có . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , như vậy có . . ............................................................................. - Nhóm -OH ở C5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ơ

N

ết luận

H

- Trong thiên nhiên, Glucozơ tồn tại hoặc ở dạng  hoặc ở dạng . Trong dung dịch, hai dạng này chiếm

.Q

2

3

O

OH

H Ư

Glucozơ (mạch hở)

-Glucozơ

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

CH=O

H

H

-Glucozơ

TP

1

Đ

HO

H

ẠO

OH

4

O

G

H

H

N

O

5

- Nếu nhóm OH đính với C số 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . là , ngược lại . .

TR ẦN

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . là  III. T NH CHẤT HOÁ HỌC

10 00

B

Glucozơ có các tính chất của nhóm anđehit và ancol đa chức. 1. Tính chất của ancol đa chức (poliancol hay poliol)

A

 tạo phức đồng glucozơ (dd màu xanh lam- nhận biết a. Tác dụng với Cu(OH)2: ở nhiệt độ thường 

Ó

glucozơ)

.....................................

Í-

H

.......C6H12O6 + ..... Cu(OH)2

-L

........................................

ÁN

b. Phản ứng tạo este: tạo este chứa 5 gốc axit. piriñin   .....................................

C6H7O(OH)5 + ......(CH3CO)2O

+

+

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

6

CH 2OH

........................................

ÀN

2. Tính chất của anđehit

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

N

ưu thế hơn và luôn chuyển hoá lẫn nhau theo một cân bằng qua dạng mạch hở.

Đ

a. Oxi hóa glucozơ:

t  amoni gluconat và Ag (gọi à phản ứng tráng b c)  Bằng dung dịch AgNO3 trong NH3 

D

IỄ N

0

t  ………………………………………… HOCH2[CHOH]4CHO + … AgNO3 + …NH3 + …H2O  0

t  C6H12O7 + 2 Ag  Phản ứng thu gọn: C6H12O6 + 2 AgNO3  0

 2 mol Ag) (Lưu ý 1 mo C6H12O6  t  natri gluconat và Cu2O đỏ gạch (nhận biết  Bằng Cu(OH)2 môi trường kiềm, đun nóng  0

glucozơ)

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.blogspot.com t0 HOCH2[CHOH]4CHO + ....Cu(OH)2 + NaOH   …………………………………………………….  Tác dụng với dung d ch brom HOCH2[CHOH]4CHO + ..... Br2 + ....H2O   .............................................................................................. b. hử glucozơ bằng H2   sobitol (C6H14O6) Ni ,t HOCH2[CHOH]4CHO + H2   ................................................................................................ 0

U Y

4. Tính chất riêng của dạng mạch vòng

.Q

Nhóm OH ở C1 ( OH hemiaxetal ) cỏa dạng vòng tác dụng với metanol có HCl xúc tác, tạo ra

TR ẦN

H Ư

mạch hở được nữa. IV. I U CH VÀ ỨNG D NG

1. iều chế: Thực hiện phản ứng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tinh bột hoặc xenlulozơ 

H ,t (C6H10O5)n + n H2O   ...................................................

10 00

B

0

2. Ứng dụng:

Ó

được sử dụng trong y học làm << huyết thanh ngọt >>.

Í-

H

- Dung dịch glucozơ 5

A

- Chất dinh dư ng, thuốc tăng lực, tráng ruột phích.

-L

V. ỒNG PH N C A GLUCOZƠ: FRUCTOZƠ

ÁN

1. Trạng thái thiên nhiên và tính chất vật lí:

TO

- Fructozơ thường có trong . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

..

ÀN

.....................................................................................

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TP ẠO Đ G

Khi nhóm -OH ở C1 đã chuyển thành nhóm –OCH3 rồi, dạng vòng không thể chuyển sang dạng

N

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

metyl glicozit:

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

300  350 C

Ơ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . enzim   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

N

3. Phản ứng lên men:

IỄ N

Đ

- Độ tan trong nước: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Độ ngọt: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

D

. . . . 2. Công thức cấu tạo: - Dạng mạch hở là một polihiđroxi xeton CTCT thu gọn:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Dạng mạch vòng: Cùng với dạng mạch hở fructozơ có thể tồn tại ở dạng mạch vòng 5 cạnh hoặc 6 cạnh. Ở trạng thái tinh thể fructozơ ở dạng  5 cạnh.

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

O

-Fructozơ

N

3. Tính chất hóa học:

H

Ơ

a. Tính chất của ancol đa chức: tương tự như . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

U Y

Fructozơ không có nhóm CH=O nhưng vẫn có và phản ứng khử Cu(OH)2 thành Cu2O do khi đun

.Q

OH 

TP

Fructozơ nên Fructozơ vẫn được gọi là đường khử.

ẠO

- Phản ứng tráng bạc

N

G

Đ

..................+ .................  ........................................

H Ư

- Phản ứng với Cu(OH)2 trong dung dịch NaOH

TR ẦN

..................+ .................  ........................................ phân biệt glucozơ và fructozơ dùng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 00

B

c. Phản ứng khử với H2: tạo socbitol ( tính chất của nhóm CO) N i ,t . . . . . . . . . . . . . . . . . . + . . . . . . . . . . . . . . . . .   ................................... 0

TRANG 32 – 33

Ó

A

BÀI TẬP SG Câu 1: Phát biểu nào sau đây không đúng ?

Í-

H

A. Glucozơ và fructozơ là đồng phân cấu tạo của nhau:

-L

B. Có thể phân biệt glucozơ và fructozơ bằng phản ứng tráng bạc:

ÁN

C. Trong dung dịch, glucozơ tồn tại ở dạng mạch vòng ưu tiên hơn dạng mạch hở:

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

glucozơ

D. Metyl  - glicozit không thể chuyển sang dạng mạch hở. Câu 2: Cho các dung dịch: glucozơ, glixerol, axit axetic, etanol. Thuốc thử nào sau đây có thể dùng để

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

nóng trong môi trường kiềm, fructozơ chuyển thành glucozơ theo cân bằng:

ÀN

phân biệt các dung dịch đó? B. [Ag(NH3)2]OH

C. Na kim loại

D. Nước brom

IỄ N

Đ

A. Cu(OH)2 trong môi trường kiềm.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

b. Tính chất của một đường khử:

D

 Giải

.......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................ Câu 3: Cacbohiđrat là A. những chất bột, đường, xenlulozơ.

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn B. những chất hữu cơ chứa C, H, O, có công thức chung Cn(H2O)m.

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

C. những chất hữu cơ tạp chức có công thức chung Cn(H2O)m. D. những chất hữu cơ tạp chức mà đa số có công thức chung Cn(H2O)m. Câu 4: Thí nghiệm nào sau đây chứng minh phân tử glucozơ có cấu trúc mạch vòng? A. Đo nhiệt độ nóng chảy thấy glucozơ có cấu trúc mạch vòng. B. Phản ứng với CH3OH có HCl làm xúc tác, sau đó sản phẩm thu được không tráng bạc.

Ơ

N

C. Tác dụng với Cu(OH)2, trong môi trường kiềm ở nhiệt độ thường và đun nóng.

H

D. Tác dụng với axit tạo este.

A. 2

C. 4

D. 5

 Giải

ẠO

PTHH: .............................................................................................................................................................

Đ

..........................................................................................................................................................................

G

N

H Ư

.......................................................................................................................................................................

TR ẦN

......................................................................................................................................................................... Câu 6: Cho 200ml dung dịch glucozơ phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được

10,8gam Ag. Nồng độ mol của dung dịch glucozơ đã dùng là

B

B. 0,5M

C. 1,0M

D. 0,05M

10 00

A. 0,25M  Giải

A

..........................................................................................................................................................................

Ó

..........................................................................................................................................................................

H

.......................................................................................................................................................................

Í-

http://daykemquynhon.ucoz.com

..........................................................................................................................................................................

-L

........................................................................................................................................................................

ÁN

Câu 7: Đun nóng dung dịch chứa 18 gam glucozơ với một lượng vừa đủ AgNO3 trong NH3 thấy Ag tách

TO

ra. Lượng Ag thu được và khối lượng AgNO3 cần dùng là: B. mAg =10,8gam và m A g N O 3 = 17,0 gam

C. mAg =216gam và m A g N O 3 = 340gam

D. mAg =21,6gam và m A g N O 3 = 34,0gam

Đ

ÀN

A. mAg = 2,16gam và m A g N O 3 = 3,40gam

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

B. 3

.Q

đặc) Số chất trong dãy phản ứng được với dung dịch glucozơ là:

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

N

Câu 5: Cho dãy các chất:Cu(OH)2; H2 (Ni, t0), dung dịch brom; AgNO3 trong NH3, CH3COOH (H2SO4

IỄ N

 Giải

D

.......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................ Câu 8: Cho lên men 1m3 nước rỉ đường, sau đó chưng cất thu được 60 lít cồn 960. Tính khối lượng

glucozơ có trong 1m3 nước rỉ đường glucozơ trên, biết rằng khối lượng riêng của ancol etylic bằng 0,789 g / ml ở 200C và hiệu suất của quá trình lên men đạt 80 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn A. 71,133kg B. 111,146kg

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com C. 222,292kg D. 142,267kg

 Giải

D0 =

Vr ng/c

 100 

Vdd r

m r ng/c d  Vdd r

  V(ml)   m(g)  d (g/ml)    100    V(l)   m(kg) d (kg/l)   

..........................................................................................................................................................................

N

..........................................................................................................................................................................

Ơ

.......................................................................................................................................................................

A. đều tạo được dung dịch màu xanh lam khi tác dụng với Cu(OH)2

G

Đ

B. đều có nhóm chức CHO trong phân tử

N

C. là hai dạng thù hình của cùng một chất

TR ẦN

 Giải

H Ư

D. đều tồn tại chủ yếu ở dạng mạch hở.

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

Câu 1: Glucozơ và fructozơ

.........................................................................................................................................................................

B

Câu 6: Để tráng một gương soi, người ta phải đun nóng dung dịch chứa 36gam glucozơ với lượng vừa đủ

10 00

dung dịch AgNO3 trong NH3. Khối lượng bạc sinh ra bám vào mặt kính của gương và khối lượng bạc nitrat cần dùng là:

Ó

A

= 6,8gam; m Ag = 4,32 gam

Ag N O 3

= 34gam; m Ag = 21,6 gam

H

C. m

Ag N O 3

B. m D. m

Ag N O 3

Ag N O 3

= 68gam; m Ag = 43,2 gam = 3,4gam; m Ag = 2,16 gam

Í-

A. m

-L

 Giải

ÁN

.........................................................................................................................................................................

TO

......................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

CB)

TP

Bài t p tham khảo (S

Bài 6. SACCAROZƠ

IỄ N

Đ

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

........................................................................................................................................................................

D

I. T NH CHẤT VẬT L VÀ TR NG THÁI THIÊN NHIÊN

- Saccarozơ là một chất kết tinh, không màu, có vị ngọt, nóng chảy ở nhiệt độ 1850C, tan tốt trong nước. - Saccarozơ có trong nhiều loài thực vật. Saccarozơ có nhiều nhất trong cây mía, củ cải đường, cây thốt nốt. (Lượng saccarozơ trong nước mía ép có khoảng 20 , trong nước củ cải đường khoảng 10 - 20%.) II. CẤU TRÖC PH N T - Dung dịch saccarozơ làm tan Cu(OH)2 thành dung dịch xanh lam  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.blogspot.com - Dung dịch saccarozơ không có phản ứng tráng bạc, không khử Cu(OH)2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................................................................................... ... - Đun nóng dung dịch saccarozơ có mặt axit vô cơ được . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.................

H

.

N

.................

Ơ

.....................................................................................

N

 Saccarozơ được hợp bởi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.Q

không còn dạng mạch hở. Vì vậy saccarozơ chỉ còn tính chất của ancol đa chức và đặc biệt có phản ứng III. T NH CHẤT HÓA HỌC

ẠO

1. Tính chất của ancol đa chức: Phản ứng với Cu(OH)2 tạo dungdịch trong suốt có màu xanh lam

Đ

N

G

2. Phản ứng thủy phân 0

TR ẦN

IV. ỨNG D NG VÀ SẢN UẤT ƢỜNG SACCAROZƠ

H Ư

H ,t . . . . . . . . . . . . . . + . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Ứng dụng:

10 00

B

- Saccarozơ (đường mía, đường củ cải…) là nguyên liệu quan trọng trong công nghiệp thực phẩm bánh kẹo, đồ hộp… - Trong công nghiệp dược phẩm, saccarozơ được dùng để pha chế một số thuốc.

 (1)

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

2. Sản xuất đƣờng saccarozơ

 (2)

D

IỄ N

Đ

ÀN

http://daykemquynhon.ucoz.com

. . . . . . . . . . . . . . + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

thuỷ phân của đisaccarit.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

Saccarozơ không còn tính khử vì không còn nhóm -CHO và không còn -OH hemiaxetal tự do nên

 (3)

 (4)

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com (5)

 Lưu ý:

N

Saccarozơ tác dụng với dung dịch vôi sữa, tạo dung dịch saccarat canxi tan trong nước

TP

.Q

 ...........................................

Đ

1. Công thức cấu tạo:

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

V. ỒNG PH N C A SACCAROZƠ: MANTOZƠ ( còn gọi đƣờng mạch nha)

G

- Phân tử mantozơ do 2 gốc  glucozơ liên kết với nhau qua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

H Ư

N

..................................................................................... ..

TR ẦN

- Cấu trúc: Nhóm -OH hemiaxetal ở gốc Glucozơ thứ hai còn tự do nên trong dung dịch gốc này có thể mở vòng tạo ra nhóm -CHO.

10 00

B

2. Tính chất hóa học:

a. Tính chất của ancol đa chức: tương tự như . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ó

A

b. Tính chất của một đường khử:

H

- Phản ứng tráng bạc:

ÁN

-L

Í-

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Phản ứng với Cu(OH)2 trong dung dịch NaOH:

TO

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

C12H22O11.CaO.2H2O + CO2

U Y

Saccarat canxi được bão hòa bằng khí CO2 tạo CaCO3  , còn lại dung dịch saccarozơ.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

Ơ

C12H22O11 + Ca(OH)2 + H2O  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Đ

c. Phản ứng thủy phân

D

IỄ N

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

BÀI TẬP SG

TRANG 38 – 39

Câu 1: Chọn phát biểu đúng: Trong phân tử đisaccarit, số thứ tự C của mỗi gốc monosaccarit A. được ghi theo chiều kim đồng hồ. B. được ghi bắt đầu từ nhóm CH2OH. Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.blogspot.com C. được bắt đầu từ C liên kết liên kết với cầu O nối liền 2 gốc monosaccarit. D. được ghi như ở mỗi monosaccarit tạo thành. Câu 2: Để phân biệt các dung dịch hóa chất riêng biệt là saccarozơ, mantozơ, etanol và fomanđehit, người ta có thể dùng một trong các hóa chất nào sau đây? 

B. AgNO3 / NH3

C. H2 / Ni, t0

D. Vôi sữa.

 Giải Fomanđehit

H

Mantozơ

Etanol

H2SO4 loãng, đun nhẹ. Số chất trong dãy phản ứng được với dung dịch saccarozơ là: B. 3

C. 4

TR ẦN

A. 2

 Giải

D. 5

B

PTHH: .............................................................................................................................................................

10 00

.......................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................

Ó

A

.......................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Í-

b. Cho dãy các chất:Cu(OH)2; Cu(OH)2 / t0; H2 (Ni, t0), dung dịch brom; AgNO3 trong NH3, dung dịch

-L

H2SO4 loãng, đun nhẹ. Số chất trong dãy phản ứng được với dung dịch mantozơ là:

ÁN

A. 2

C. 4

D. 5

TO

 Giải

B. 3

ÀN

PTHH: .............................................................................................................................................................

Đ

..........................................................................................................................................................................

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

G

H Ư

N

a. Cho dãy các chất:Cu(OH)2; Cu(OH)2 / t0; H2 (Ni, t0), dung dịch brom; AgNO3 trong NH3, dung dịch

H

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 4:

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ

ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

.Q

U Y

N

Saccarozơ

Ơ

N

A. Cu(OH)2 / OH

IỄ N

.......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................

D

......................................................................................................................................................................... Câu 5: a. Để phân biệt các dung dịch hóa chất riêng biệt là saccarozơ, glucozơ, glixerol, người ta có thể dùng dãy hóa chất nào sau đây? A. AgNO3 / NH3 và Cu(OH)2 / OH C. H2 / Ni, t0 và Cu(OH)2 / OH

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

B. AgNO3 / NH3 và dung dịch vôi sữa. D. Cu(OH)2 / OH  và dung dịch vôi sữa. www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn  Giải

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Saccarozơ

Glucozơ

Glixerol

b. Để phân biệt các dung dịch hóa chất riêng biệt là saccarozơ, mantozơ , anđehit axetic, người ta có thể

B. AgNO3 / NH3 và dung dịch vôi sữa.

D. Cu(OH)2 / OH  và dung dịch vôi sữa.

H

Anđehit axetit

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

TP

.Q

Mantozơ

Đ

c. Để phân biệt các dung dịch hóa chất riêng biệt là saccarozơ, mantozơ , glixerol, anđehit axetic, người ta

N

G

có thể dùng các hóa chất nào sau đây?

H Ư

A. Cu(OH)2 / OH  ; AgNO3 / NH3 và dung dịch vôi sữa. B. AgNO3 / NH3 và dung dịch vôi sữa.

D. AgNO3 / NH3 ; Cu(OH)2/ OH  ;dung dịch vôi

TR ẦN

C. AgNO3 / NH3 ; NaOH; dịch vôi sữa. sữa.

B

 Giải

Mantozơ

Glixerol

Anđehit axetit

Í-

H

Ó

A

10 00

Saccarozơ

-L

Câu 6: Thủy phân hoàn toàn 34,2 gam saccarozơ , sau đó tiến hành phản ứng tráng bạc với dung dịch thu

A. 21,6gam

B. 2,16gam

C. 43,2gam

D. 4,32gam

ÀN

 Giải

ÁN

được. Khối lượng Ag kết tủa thu được là

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Saccarozơ

U Y

 Giải

Đ

..........................................................................................................................................................................

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

C. H2 / Ni, t0 và Cu(OH)2 / OH

Ơ

A. AgNO3 / NH3 và Cu(OH)2 / OH

N

các hóa chất nào sau đây?

IỄ N

.....................................................................................................................................................................

D

......................................................................................................................................................................... Bài t p tham khảo (S

CB)

Câu 1: Để tráng bạc một ruột phích, người ta thủy phân 100 gam saccarozơ, sau đó tiến hành phản ứng tráng bạc. Khối lượng AgNO3 cần dùng và khối lượng Ag tạo ra là: A. m A g N O 3 = 198,83gam ; m Ag = 126,31 gam

B. m A g N O 3 = 19,883gam ; m Ag = 12,631 gam

C. m A g N O 3 = 198,83gam ; m Ag = 12,631 gam

D. m A g N O 3 = 198,83gam ; m Ag = 6,3155gam

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn  Giải

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

.......................................................................................................................................................................... .. .......................................................................................................................................................................... .. BÀI 7: TINH BỘT

Ơ

N

I.T NH CHẤT VẬT L VÀ TR NG THÁI THIÊN NHIÊN

.................................................................................

. . 2. Amilopectin ( 70 – 80

khối lượng tinh bột)

TR ẦN

.....................................................................................

B

.....................................................................................

10 00

..................................................................................... ..

A

III. T NH CHẤT HOÁ HỌC

Ó

1. Phản ứng thuỷ phân

Í-

a. Thuỷ phân nhờ xúc tác axit

-L

? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (C6H10O5)n + n H2O 

ÁN

b. Thuỷ phân nhờ enzim

ÀN

TO

?  . . . . . . . . . .  ?  . . . . . . . . . . .  ?  ......... Tinh bột  ? ? ?

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TP

H Ư

N

G

Đ

ẠO

CTPT: (C6H10O5)n Có thể coi tinh bột là polime do nhiều mắt xích -glucozơ hợp lại và có công thức (C6H10O5)n (n từ 1.200 đến 6000). Thực ra, tinh bột là hỗn hợp của 2 loại polisaccarit là amilozơ và amilopectin. 1. Amilozơ ( 20 – 30 khối lượng tinh bột)

H

http://daykemquynhon.ucoz.com

II.CẤU TRÖC PH N T :

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

U Y

N

H

- Tinh bột là chất bột vô định hình, màu trắng, không tan trong nước lạnh. Khi đun sôi, chỉ một phần nhỏ tinh bột tan vào nước, còn phần chủ yếu tinh bột bị phồng lên tạo thành dung dịch keo gọi là hồ tinh bột. - Tinh bột có rất nhiều trong các loại hạt như gạo, mì, ngô, kê… trong các loại củ như khoai tây, khoai lang, khoai sọ, sắn… và trong các loại quả như chuối xanh, táo...

Đ

2. Phản ứng màu với dung dịch iot

IỄ N

.....................................................................................

D

..................................................................................... ......................................................................

IV. SỰ CHU

N HÓA TINH BỘT TRONG CƠ TH [O ]  e nzim H O

H O

CO2 + H2O

H O

2  §extrin  2  Mantozô  2  Glucozô Tinh bét  mantaza  - amilaza  - amilaza

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com e nzim   Glicogen   (tinh bột động vật)

V. SỰ T O THÀNH TINH BỘT TRONG C

ANH

Ơ

as H2O   ....................... + .....................

+

clorophin

H

CO2

N

- Tinh bột được tạo thành trong cây xanh từ khí cacbonic, nước và năng lượng ánh sáng mặt trời.

B. Đều tác dụng được với Cu(OH)2 cho dung dịch xanh lam

G

Đ

C. Đều thủy phân bởi dung dịch axit

H Ư

N

D. đều không có phản ứng tráng bạc.

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

A. Chúng thuộc loại cacbohiđrat

TR ẦN

Câu 3: Viết phương trình hóa học ( có ghi rõ điều kiện ) theo sơ đồ tạo thành và chuyển hóa tinh bột sau đây:

(1) (2) (3) (4) CO2   (C6H10O5)n   C12H22O11   C6H12O6   C2H5OH

10 00

B

Giai đoạn nào có thể thực hiện được nhờ xúc tác axit?  Giải

A

..........................................................................................................................................................................

H

Ó

..........................................................................................................................................................................

Í-

.......................................................................................................................................................................

-L

.........................................................................................................................................................................

ÁN

Câu 4: Khi ăn cơm, nếu nhai k sẽ thấy vị hơi ngọt, do: A. tinh bột có vị hơi ngọt. B. tinh bột bị thủy phân tạo thành đường glucozơ.

ÀN

C. tinh bột chuyển hóa thành đường mantozơ.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q TP

Câu 1: Giữa tinh bột, saccarozơ, glucozơ có điểm chung là:

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

- Quá trình tạo thành tinh bột có sự tham gia của ánh sáng mặt trời nên gọi là quá trình quang hợp. Quá trình quang hợp giải phóng ra oxi và còn tạo thành một vài hợp chất hữu cơ khác, thí dụ protit.... BÀI TẬP SG TRANG 44

Đ

D. tinh bột chuyển hóa thành đường saccarozơ.

D

IỄ N

 Giải PTHH: ............................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................  Câu 5: Từ 10kg gạo nếp ( chứa 80

tinh bột ). Khi lên men sẽ thu được bao nhiêu lit ancol etylic

nguyên chất? Biết rằng hiệu suất của quá trình lên men đạt 80

và ancol etylic có khối lượng riêng

D = 0,789g/ml. A.  4,7 lít.  Giải

B.  4,6 lít.

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

C.  4,5 lít.

D.  4,8 lít.

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.blogspot.com .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................

Ơ

..........................................................................................................................................................................

H

Bài 8. ENLULOZƠ

U Y

N

I. T NH CHẤT VẬT L VÀ TR NG THÁI THIÊN NHIÊN

.Q

Đ G

H Ư

N

Xenlulozơ là một polime hợp thành từ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TR ẦN

.............................................................................. Mỗi mắt xích C6H10O5 có . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , nên có

thể viết công thức của xenlulozơ là . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Phản ứng polisaccarit ( thuỷ phân ):

Ó

A

?  ................................................. (C6H10O5)n + nH2O  t C5H11O5CHO + 2[Ag(NH3)2]OH  ..........................................

ÁN

-L

a. ới HNO3:

+ 3n HNO3

IỄ N

[C6H7O2(OH)3]n

D

+

2n HNO3

......................................... Xenlulozơ trinitrat o

H 2 SO4 , t  

o

H2SO4 ,t  

..............................

Xenlulozơ đinitrat

Đ

ÀN

[C6H7O2(OH)3]n

o

H2SO4 ,t  

TO

[C6H7O2(OH)3]n

0

Í-

2. Phản ứng của ancol đa chức

....

10 00

B

III.T NH CHẤT HÓA HỌC

H

http://daykemquynhon.ucoz.com

II. CẤU TRÖC PH N T

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TP

ẠO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

- Xenlulozơ là chất rắn, có dạng sợi, màu trắng, không mùi. Xenlulozơ không tan trong nước và các chất hữu cơ như ete, rượu, benzen…nhưng tan trong nước Svayde (dung dịch amoniac chứa đồng (II) hiđroxit). - Xenlulozơ có nhiều trong bông (khoảng 98 xenlulozơ), trong loại sợi đay, gai, tre, nứa… trong gỗ có khoảng 40 - 50 xenlulozơ.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.............

N

..........................................................................................................................................................................

+

n HNO3

o

H2SO4 ,t  

.........................................

Xenlulozơ mononitrat

Hỗn hợp xenlulozơ mononitrat , xenlulozơ đinitrat được gọi là coloxilin. Coloxilin tan rtong hỗn

hợp ancol etylic và ete etylic tạo ra dung dịch nhớt gọi là colođion. Coloxilin dùng để chế tạo chất dẻo xenluloit dùng để làm bóng bàn, đồ chơi. b. ới anhiđic axetic: . . . . . . . . . . . . . . .. .

+

................ 

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

................. + ................. www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.blogspot.com c Xenlulozơ tác dụng với CS2 ( cacbon đisunfua ) và NaOH tạo một dung dịch rất nhớt gọi là visco  chế tạo tơ visco d. Phản ứng với nước Svayde [Cu(NH3)4](OH)2: Xenlulozơ phản ứng với nước Svayde cho dung dịch phức đồng xenlulozơ dùng để sản xuất tơ đồng - amoniăc.

N

IV. ỨNG D NG:

U Y

G

Đ

 Giải

H Ư

N

PTHH: ............................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

TR ẦN

......................................................................................................................................................................... Câu 2: Chọn phương án đúng để điền từ hoặc cụm từ vào chỗ trống của các câu sau đây:

tráng bạc

(2)

thủy phân

(3)

glucozơ

B

C

D

thủy phân

khử

oxi hóa

tráng bạc

oxi hóa

este hóa

fructozơ

saccarozơ

mantozơ

Í-

H

Ó

(1)

A

A

10 00

dung dịch axit thành . . . ( 3 ) . . .

B

Tương tự tinh bột, xenlulozơ không có phản ứng . . . ( 1 ) . . . , có phản ứng . . . ( 2 ) . . . trong

-L

 Giải

ÁN

......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................

ÀN

Bài t p tham khảo (S

CB)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

D. (CS2 + NaOH )

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

C. [ Cu(NH3)4(OH)2

TP

B. H2 / Ni

ẠO

A. HNO3 đ / H2SO4 đ / t0

.Q

BÀI TẬP SG TRANG 49 – 50 Câu 1: Xenlulozơ không phản ứng với tác nhân nào dưới đây:

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

H

Ơ

- Thường sử dụng trực tiếp các nguyên liệu có chứa xenlulozơ. Thí dụ: Bông, đay, gai… để kéo sợi dệt vải, bện thừng. Gỗ, tre, nứa để xây dựng nhà cửa, làm đồ gỗ, hoặc chế biến thành giấy. - Ngoài ra, xenlulozơ còn để sản xuất rượu etylic sản xuất tơ nhân tạo:

Đ

Câu 1: Phát biểu nào dưới đây là đúng?

D

IỄ N

A. Fructozơ có phản ứng tráng bạc, chứng tỏ phân tử fructozơ có nhóm chức CHO

B. Thủy phân xenlulozơ thu được glucozơ. C. Thủy phân tinh bột thu được fructozơ và glucozơ. D. Cả xenlulozơ và tinh bột đều có phản ứng tráng bạc.  Giải

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.blogspot.com .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... Câu 2: Trong những nhận xét sau đây, nhận xét nào đúng (Đ), nhận xét nào sai (S)? a. Saccarozơ được coi là một đoạn mạch của tinh bột.

Ơ

N

b. Tinh bột và xenlulozơ đều là polisaccarit, chỉ khác về cấu tạo của gốc glucozơ.

H

c. Khi thủy phân đến cùng saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ đều cho một loại monosaccarit.

.Q Fructozơ

Saccarozơ

Mantozơ

Tinh bột

Đ G

[Ag(NH3)2]OH

N

Nhóm CH=O

TR ẦN

H Ư

H2/Ni

Nhóm

CH3OH/HCl

10 00

B

OH hemiaxetal

Ó

A

Nhóm chức

Cu(OH)2

-L

Í-

H

poliancol

ứng

thuỷ

TO

Phản

ÀN

phân

H2O/H+ hoặc enzim

Xenlulozơ Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Glucozơ

ÁN

http://daykemquynhon.ucoz.com

ứng hay phản ứng

TP

Nhóm phản

ẠO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

2. Tính chất hoá học:

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

N

d. Khi thủy phân đến cùng, tinh bột và xenlulozơ đều cho glucozơ.

D

IỄ N

Đ

Phản ứng màu

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

.Q

ẠO

bằng số mol CO2 thu được? B. Xiclohexanol C6H12O

C. Axit hexanoic C5H11COOH

D. Hexanal C6H12O

G

Đ

A. Glucozơ C6H12O6

H Ư

A. Có thể phân biệt glucozơ và fructozơ bằng vị giác.

N

Câu 2: Ghi Đ ( đúng ) hoặc S ( sai ) vào ô vuông ở cuối mỗi nội dung sau:

TR ẦN

B. Dung dịch mantozơ có tính khử vì đã bị thủy phân thành glucozơ

C. Tinh bột và xenlulozơ không thể hiện tính khử vì trong phân tử hầu như không có nhóm OH hexamiaxetal

10 00

B

D. Tinh bột có phản ứng màu với iot vì có cấu trúc xoắn Câu 5:

A

a. Khối lượng ancol etylic thu được từ một tấn ngô chứa 65 A. 295,308kg.  Giải

C. 295,309kg

Í-

H

Ó

B. 236,246kg

tinh bột, hiệu suất cả quá trình đạt 80

là:

D. Kết quả khác.

-L

..........................................................................................................................................................................

ÁN

..........................................................................................................................................................................

TO

....................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................

Đ

b. Khối lượng ancol etylic thu được từ một tấn mùn cưa chứa 50

IỄ N

70

D

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TP

lệ mol 1:1. Hợp chất đó có thể là hợp chất nào trong các hợp chất dưới đây, biết rằng số mol oxi tiêu thụ

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

BÀI TẬP SG TRANG 52 – 53 Câu 1: Đốt cháy một hợp chất hữu cơ có 6 nguyên tử cacbon trong phân tử thu được CO2 và H2O theo tỉ

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

Ơ

N

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

xenlulozơ, hiệu suất cả quá trình đạt

là:

A. 198,765kg.  Giải

B. 139,132kg

C. 283,943

D. Kết quả khác.

.......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... Bài t p tham khảo (S

CB)

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.blogspot.com Câu 1: Khi đốt cháy hoàn toàn một hợp chất hữu cơ thu được hỗn hợp khí CO2 và hơi nước có tỉ lệ mol là 1:1. Chất này có thể lên men rượu. Chất đó là chất nào trong các chất sau: A. Axit axetic

C. Saccarozơ

B. Glucozơ

D. Fructozơ

 Giải .........................................................................................................................................................................

tạp chất trơ có thể sản xuất được bao nhiêu kg glucozơ, nếu hiệu suất

H

Câu 2: Từ 1 tấn tinh bột chứa 20

Ơ

.........................................................................................................................................................................

C. 666,67kg

D. 720,00kg

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

.Q

 Giải

ẠO

.........................................................................................................................................................................

Đ

.........................................................................................................................................................................

G

N H Ư

Câu 3:

A. 1,3889kg

B. 8,8890kg

 Giải

tinh bột, còn lại là tập chất trơ là

TR ẦN

a. Khối lượng glucozơ tạo thành khi thủy phân 1kg bột gạo có 80

C. 1,1111kg

D. 0,8889kg

10 00

B

......................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................

A

.........................................................................................................................................................................

Ó

.........................................................................................................................................................................

H

b. Khối lượng glucozơ tạo thành khi thủy phân 1kg mùn cưa có 50

Í-

http://daykemquynhon.ucoz.com

.........................................................................................................................................................................

B. 0,556kg

C. 11,12kg

D. 5,560kg

-L

A. 1,112kg

xenlulozơ, còn lại là tạp chất trơ.

ÁN

 Giải

TO

......................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................

ÀN

.........................................................................................................................................................................

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

.........................................................................................................................................................................

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

B. 540,00kg

U Y

N

của quá tình sản xuất là 75 ? A. 1185,19kg

N

.........................................................................................................................................................................

Đ

.........................................................................................................................................................................

IỄ N

c. . Khối lượng glucozơ tạo thành khi thủy phân 1kg saccarozơ là B. 1,9kg

C. 5,263kg

D. 19kg

D

A. 0,5263kg

 Giải ......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.blogspot.com Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn 16,2gam một cacbohiđrat X thu được 13,44 lít khí CO2 (đktc) và 9,0gam nước. a. X thuộc loại cacbohiđrat nào sau đây? A. C6H12O6

B. C6H10O5

C. C12H22O11

D. (C6H10O5)n

 Giải .........................................................................................................................................................................

Ơ

N

.........................................................................................................................................................................

N

H

.........................................................................................................................................................................

B. 17,28gam

C. 1,728 gam

ẠO

 Giải

D. 19,44gam Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

A. 27gam

TP

.Q

AgNO3/NH3 thu được bao nhiêu gam Ag? Giả sử hiệu suất của quá trình bằng 80 .

Đ

.........................................................................................................................................................................

N

G

.........................................................................................................................................................................

H Ư

.........................................................................................................................................................................

TR ẦN

......................................................................................................................................................................... THI THAM

HẢO

B. Saccarozơ

C. Protein

D. Tinh bột

10 00

A. Glucozơ

B

Câu 1 (Đề thi TNPT 2010): Chất nào sau đây không tham gia phản ứng thủy phân?

 Giải

A

PTHH: .............................................................................................................................................................

H

Ó

.........................................................................................................................................................................

Í-

.........................................................................................................................................................................

-L

.........................................................................................................................................................................

ÁN

Câu 2 (Đề thi TNPT 2010): Chất thuộc loại cacbohiđrat là A. poli (vinyl clorrua)

B. Protein

C. Glixerol

D. Xenlulozơ

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

b. Đun 12,6gam X trong dung dịch axit thu được dung dịch Y. Cho Y tác dụng với lượng dư dung dịch

Câu 3 (Đề thi TNPT 2010): Cho m gam glucozơ phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3

ÀN

trong NH3 (đun nóng ), thu được 21,6 gam Ag. Giá trị của m là

Đ

A. 8,0

B. 36,0

C. 9,0

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

.........................................................................................................................................................................

D. 16,2

D

IỄ N

 Giải .........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... Câu 4 (Đề thi TNPT 2010): Cho dãy các dung dịch: glucozơ , saccarozơ , etanol, glixerol. Số dung dịch trong dãy phản ứng được với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường tạo thành dung dịch có màu xanh lam là A. 1.

B. 4.

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

C. 3.

D. 2.

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn  Giải

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

PTHH: ............................................................................................................................................................. ......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... C. đisaccarit.

Ơ

D. polisaccarit.

B. mantoz ơ .

C. xenlulozơ .

D. fructoz ơ .

.Q

Câu 7 (Đề thi TNPT 2012): Dãy gồm các chất đều không tham gia phản ứng tráng bạc là: B. fructozơ, tinh bột, anđehit fomic

C. saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ

D. anđehit axetic, fructozơ, xenlulozơ

Đ

ẠO

 Giải

G

N

.........................................................................................................................................................................

H Ư

.........................................................................................................................................................................

TR ẦN

......................................................................................................................................................................... Câu 8 (Đề thi TNPT 2012): Đun nóng dung dịch chưa 18,0 gam glucozơ với lượng dư dung dịch AgNO3

trong NH3, đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam Ag. Giá trị của m là C. 16,2

B

B. 32,4

D. 21,6

10 00

A. 10, 8  Giải

Ó

A

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

H

http://daykemquynhon.ucoz.com

PTHH: .............................................................................................................................................................

Í-

.........................................................................................................................................................................

-L

.........................................................................................................................................................................

B. cacbon

C. nitơ

D. oxi

IỄ N

Đ

ÀN

A. hidro

TO

nguyên tử

ÁN

Câu 9 (Đề thi TNPT 2012): Gốc glucozơ và gốc fructozơ trong phân tử saccarozơ liên kết với nhau qua

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TP

A. axit fomic, anđehit fomic, glucozơ

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

U Y

A. glucoz ơ .

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Câu 6 (Đề thi TNPT 2010): Đồng phân c ủa saccarozơ là

H

B. lipit.

N

A. monosaccarit.

N

Câu 5 (Đề thi TNPT 2010): Tinh bột thuộc loại

CHƢƠNG 2: CACBONHI RAT

D

I. LÝ THU T Câu 1: Trong phân tử của cacbohyđrat luôn có A. nhóm chức axit. B. nhóm chức xeton. C. nhóm chức ancol. D. nhóm chức anđehit. Câu 2: Chất thuộc loại đisaccarit là A. glucozơ. B. saccarozơ. C. xenlulozơ. D. fructozơ. Câu 3: Hai chất đồng phân của nhau là A. glucozơ và mantozơ. B. fructozơ và glucozơ. C. fructozơ và mantozơ. D. saccarozơ và glucozơ. Câu 4: Trong điều kiện thích hợp glucozơ lên men tạo thành khí CO2 và A. C2H5OH. B. CH3COOH. C. HCOOH. D. CH3CHO. www.facebook.com/daykemquynhonofficial Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.blogspot.com Câu 5: Saccarozơ và glucozơ đều có A. phản ứng với AgNO3 trong dung dịch NH3, đun nóng. B. phản ứng với dung dịch NaCl. C. phản ứng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường tạo thành dung dịch xanh lam. D. phản ứng thuỷ phân trong môi trường axit. Câu 6: Cho sơ đồ chuyển hoá: Glucozơ  X  Y  CH3COOH. Hai chất X, Y lần lượt là A. CH3CHO và CH3CH2OH. B. CH3CH2OH và CH3CHO. C. CH3CH(OH)COOH và CH3CHO. D. CH3CH2OH và CH2=CH2. Câu 7: Chất tham gia phản ứng tráng gương là A. xenlulozơ. B. tinh bột. C. fructozơ. D. saccarozơ. Câu 8: Chất không phản ứng với AgNO3 trong dung dịch NH3, đun nóng tạo thành Ag là A. C6H12O6 (glucozơ). B. CH3COOH. C. HCHO. D. HCOOH. Câu 9: Dãy gồm các dung dịch đều tác dụng với Cu(OH)2 là A. glucozơ, glixerol, ancol etylic. B. glucozơ, andehit fomic, natri axetat. C. glucozơ, glixerol, axit axetic. D. glucozơ, glixerol, natri axetat. Câu 10: Để chứng minh trong phân tử của glucozơ có nhiều nhóm hiđroxyl, người ta cho dung dịch glucozơ phản ứng với A. Cu(OH)2 trong NaOH, đun nóng. B. AgNO3 trong dung dịch NH3, đun nóng. C. Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường. D. kim loại Na. Câu 11 Đun nóng xenlulozơ trong dung dịch axit vô cơ, thu được sản phẩm là A. saccarozơ. B. glucozơ. C. fructozơ. D. mantozơ. Câu 12: Cho sơ đồ chuyển hóa sau: Tinh bột → X → Y → axit axetic. X và Y lần lượt là A. ancol etylic, anđehit axetic. B. glucozơ, ancol etylic. C. glucozơ, etyl axetat. D. glucozơ, anđehit axetic. Câu 13: Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ, mantozơ đều có khả năng tham gia phản ứng A. hoà tan Cu(OH)2. B. trùng ngưng. C. tráng gương. D. thủy phân. Câu 14: Một chất khi thủy phân trong môi trường axit, đun nóng không tạo ra glucozơ. Chất đó là A. protit. B. saccarozơ. C. tinh bột. D. xenlulozơ. Câu 15 Cho dãy các chất: glucozơ, xenlulozơ, saccarozơ, tinh bột, fructozơ. Số chất trong dãy tham gia phản ứng tráng gương là A. 3. B. 4. C. 2. D. 5. Câu 16: Cho các chất: ancol etylic, glixerol, glucozơ, đimetyl ete và axit fomic. Số chất tác dụng được với Cu(OH)2 là A.3. B. 1. C. 4. D. 2. Câu 17 Thuốc thử để phân biệt glucozơ và fructozơ là A. Cu(OH)2 B. dung dịch brom. C. [Ag(NH3)2] NO3 D. Na Câu 18 Trong các chất sau: axit axetic, glixerol, glucozơ, ancol etylic, xenlulozơ. Số chất hòa tan được Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường là A. 3 B. 5 C. 1 D. 4 Câu 19: Cho các dung dịch sau: saccarozơ, glucozơ, anđehit axetic, glixerol, ancol etylic, axetilen, fructozơ. Số lượng dung dịch có thể tham gia phản ứng tráng gương là A. 3. B. 4. C. 5. D. 2. Câu 20 : Khi thủy phân saccarozơ thì thu được A. ancol etylic. B. glucozơ và fructozơ. C. glucozơ. D. fructozơ. Câu 21: Công thức nào sau đây là của xenlulozơ? A. [C6H7O2(OH)3]n. B. [C6H8O2(OH)3]n. C. [C6H7O3(OH)3]n. D. [C6H5O2(OH)3]n. Câu 22 : Dãy các chất nào sau đây đều có phản ứng thuỷ phân trong môi trường axit? A. Tinh bột, xenlulozơ, glucozơ. B. Tinh bột, xenlulozơ, fructozơ. C. Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ. D. Tinh bột, saccarozơ, fructozơ Câu 23: Cho các dd: Glucozơ, glixerol, fomandehit, etanol. Có thể dùng thuốc thử nào sau đây để phân biệt được cả 4 dd trên A. Nước Br2 B. Na kim loại C. Cu(OH)2 D. Dd AgNO3/NH3 Câu 24: Để phân biệt saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ ở dạng bột nên dùng cách nào sau đây? A. Cho từng chất tác dụng với HNO3/H2SO4 B. Cho tứng chất tác dụng với dd I2 C. Hoà tan từng chất vào nước, đun nóng nhẹ và thử với dd iot D. Cho từng chất tác dụng với vôi sữa Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.blogspot.com Câu 25: glucozơ không có được tính chất nào dưới đây? A. Tính chất của nhóm andrhit B. Tính chất poliol C. Tham gia pứ thuỷ phân D. Tác dụng với CH3OH/HCl Câu 26: Thuốc thử duy nhất có thể chọn để phân biệt các dung dịch glucozơ, etylic, andehitfomic, glixerin là C. Na D. H2 A. Ag2O/NH3 B. Cu(OH)2 Câu 27: Cacbohiđrat Z tham gia chuyển hoá Cu(OH) / OH

0

D

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

t 2  kết tủa đỏ gạch Z   dung dịch xanh lam  Vậy Z không thể là chất nào trong các chất cho dưới đây? A. Glucozơ B. Fructozơ C. Saccarozơ D. Mantozơ Câu 28: Frutozơ không pứ với chất nào sau đây? A. H2/Ni,t0C B. Cu(OH)2 C. Nước Br2 D. Dd AgNO3/NH3 Câu 29: Để chứng minh glucozơ có nhóm chức anđehit, có thể dùng một trong ba pứ hoá học. Trong các pứ sau, pứ nào không chứng minh được nhóm chức của glucozơ? A. Oxihoá glucozơ bằng AgNO3/NH3 B. Oxi hóa glucozo bằng Cu(OH)2 đun nóng C. Len men glucozơ bằng xtác enzim D. Khử glucozơ bằng H2/ Ni, t0 Câu 30: Cacbonhidrat(gluxit,saccarit) là: A. Hợp chất đa chức, có công thức chung là Cn(H2O)m B. Hợp chất tạp chức, đa số có công thức chung là Cn(H2O)m C. Hợp chất chứa nhiều nhóm hidroxyl và nhóm cacbonyl D. Hợp chất chỉ có nguồn gốc từ thực vật Câu 31: Chất tham gia phản ứng tráng gương là A. xenlulozơ. B. tinh bột. C. glucozơ. D. saccarozơ. Câu 32: Khi thuỷ phân tinh bột ta thu sản phẩm cuối cùng là: A.mantozơ. B. frutozơ. C. glucozơ. D. saccarozơ. Câu 33: Để xác định trong nước tiểu của người benh nhân đái tháo đường người ta dùng: A. Axit axetit B. Đồng (II) hidroxit C. Đồng oxit D. Natri hidroxit Câu 34: Điểm giống nhau giữa glucozơ và sacarozơ là; A. Đều có trong củ cải đường C. Đều hoà tan dd Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường cho dd màu xanh B. Đều tham gia pứ tráng gương D. Đều được sử dụng trong y học Câu 35: Câu nào đúng trong các câu sau: Tinh bột và xenlulozơ khác nhau về D. Cấu trúc phân tử A. Công thức phân tử B. Tính tan trong nước lạnh C. Phản ứng thuỷ phân Câu 36: Nhận xét nào sau đây không đúng? A. Ruột bánh mì ngọt hơn vỏ bánh B. Khi ăn cơm, nếu nhai k sẽ thấy vị ngọt C. Nhỏ dd iót lên miếng chuối xanh thấy xuất hiện màu xanh D. Nước ép chuối chín cho pứ tráng bạc Câu 37: ng dụng nào không phải là ứng dụng của glucozơ? A. Làm thực phẩm dinh dư ng và thuốc tăng lực B. Tráng gương, tráng phích C. Nguyên liệu sản xuất ancoletylic D. Nguyên liệu sản xuất PVC Câu 38: Các chất glucozơ(C6H12O6), fomandehit(HCHO), Axetandehit(CH3CHO), metylfomiat(HCOOCH3), trong phân tử đều có nhóm –CHO nhưng trong thực tế để tráng gương người ta chỉ dùng:A. C6H12O6 B.HCOOCH3 C. CH3CHO D. HCHO Câu 39:Cho biết chất nào sau đây thuộc monosacarit: A.Glucozơ B.Saccarozơ C.Tinh bột D.Xenlulozơ Câu 40:Cho biết chất nào sau đây thuộc polisacarit: A.Glucozơ B.Saccarozơ C.Mantozơ D.Xenlulozơ Câu 41: Chất nào sau đây là đồng phân của Fructozơ? A.Glucozơ B.Saccarozơ C.Mantozơ D.Xenlulozơ Câu 42:Dung dịch saccarozơ tinh khiết không có tính khử,nhưng khi đun nóng với dung dịch H2SO4 lại có thể cho phản ứng tráng gương.Đó là do: A.Đã có sự tạo thành anđehit sau phản ứng. B.Saccarozơ bị thuỷ phân tạo thành glucozơ và fructozơ. C.Saccarozơ bị thuỷ phân tạo thành glucozơ . D.Saccarozơ bị thuỷ phân tạo thành fructozơ. Câu 43:Trong công nghiệp chế tạo ruột phích,người ta thường sử dụng phản ứng hoá học nào sau đây? A.Cho axetilen tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3. www.facebook.com/daykemquynhonofficial Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.blogspot.com B.Cho anđehit fomic tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3. C.Cho axit fomic tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3. D.Cho glucozơ tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3. Câu 44:Bệnh nhân phải tiếp đường (tiêm hoặc truyền dung dịch đường vào t nh mạch),đó là loại đường nào? A.Glucozơ B.Mantozơ C.Saccarozơ D.Fructozơ Câu 45:Đường saccarozơ ( đường mía) thuộc loại saccarit nào? A.Monosaccarit B.Đisaccarit C.Polisaccarit D.Oligosaccarit Câu 46:Hợp chất đường chiếm thành phần chủ yếu trong mật ong là: A.Glucozơ B.Fructozơ C.Saccarozơ D.Mantozơ Câu 47:Sắp xếp các chất sau đây theo thứ tự độ ngọt tăng dần:Glucozơ,Fructozơ, Saccarozơ A.Glucozơ < Saccarozơ < Fructozơ. B.Fructozơ < glucozơ < Saccarozơ C.Glucozơ < Fructozơ < Saccarozơ. D. Saccarozơ <Fructozơ < glucozơ. Câu 48:Một dung dịch có các tính chất: -Tác dụng làm tan Cu(OH)2 cho phức đồng màu xanh lam. -Tác dụng khử [Ag(NH3)2 ]OH và Cu(OH)2 khi đun nóng. -Bị thuỷ phân khi có mặt xúc tác axit hoặc enzim. Dung dịch đó là: A.Glucozơ B.Fructozơ C.Saccarozơ D.Mantozơ.. Câu 49:Điều khẳng định nào sau đây không đúng? A.Glucozơ và fructozơ là 2 chất đồng phân của nhau. B.Glucozơ và fructozơ đều tham gia phản ứng tráng gương. C.Glucozơ và fructozơ đều làm mất màu nước brom. D.Glucozơ và fructozơ đều tham gia phản ứng cộng H2(Ni/t0). Câu 50:Glucozơ là hợ p chấ t hữ u cơ thuộ c loạ i: A.Đơn chức B.Đa chức C.Tạp chức D.Polime. Câu 51: Nhóm mà tất cả các chất đều tác dụng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ phòng cho dung dịch xanh lam là: A.glixerol, glucozơ, anđehit axetic,mantozơ. B.glixerol, glucozơ, fructozơ, mantozơ. C.axetilen, glucozơ, fructozơ, mantozơ. D.saccarozơ, glucozơ, anđehit axetic,mantozơ. Câu 52:Cho các dung dịch sau: saccarozơ, glucozơ, anđehit axetic,mantozơ, glixerol, etilenglicol, metanol.Số lượng dung dịch có thể hoà tan Cu(OH)2 là: A.4 B.5 C.6 D.7 Câu 53: Cho các dung dịch sau: saccarozơ, glucozơ, anđehit axetic,mantozơ, glixerol, etilenglicol, axetilen, fructozơ.Số lượng dung dịch có thể tham gia phản ứng tráng gương là: A.3 B.4 C.5 D.6 Câu 54:Dãy các chất sau thì dãy nào đều tham gia phản ứng tráng gương và phản ứng với Cu(OH)2 đun nóng cho Cu2O kết tủa đỏ gạch? A.Glucozơ, mantozơ, anđehit axetic. B.Glucozơ, saccarozơ, anđehit axetic. C.Glucozơ, saccarozơ, mantozơ. D.Xenlulozơ, fructozơ, mantozơ. Câu55:Chỉ dùng Cu(OH)2 có thể phân biệt được nhóm chất nào sau đây?(Dụng cụ có đủ) A.Glixerol, glucozơ, fructozơ. B.Saccarozơ, glucozơ, mantozơ. C.Saccarozơ, glucozơ, anđehit axetic. D.Saccarozơ, glucozơ, glixerol. Câu 56:Cho các chất: X.glucozơ; Y.fructozơ; Z.Saccarozơ; T.Xenlulozơ. Các chất phản ứng được với dung dịch AgNO3/NH3,t0 cho ra Ag là: A.Z, T B.X, Z C.Y, Z D.X, Y Câu 57:Saccarozơ và glucozơ đều có: A.Phản ứng với dung dịch NaCl. B.Phản ứng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường tạo thành dung dịch xanh lam. C.Phản ứng thuỷ phân trong môi trường axit. D.Phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 đun nóng. TNPT-2007 Câu 58 Chỉ dùng Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường và khi đun nóng có thể nhận biết được tất cả các chất trong dãy nào dưới đây? A.Các dung dich glucozơ, glixerol, ancol etylic, anđehit axetic B.Các dung dịch glucozơ, anilin, metyl fomiat, axit axetic. C.Các dung dịch saccarozơ, mantozơ, tinh bột, natrifomiat. D.Tất cả đều đúng. Câu 59: Thuốc thử nào trong các thuốc thử dưới đây dùng để nhận biết được tất cả các dung dịch trong dãy sau: glucozơ, glixerol, fomanđehit, propan-1-ol? Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


Đ G

N

Nhớ  ( M C6 H12O6 = 180, M Ag  108 )

H Ư

C6H12O6  2Ag (glucozơ )

TR ẦN

Phương pháp: + Phân tích xem đề cho gì và hỏi gì + Tính n của chất mà đề cho  Tính số mol của chất đề hỏi  khối lượng của chất đề hỏi

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

Câu 1. Đun nóng dd chứa 9g glucozơ với AgNO3 đủ pứ trong dd NH3 thấy Ag tách ra. Tính lượng Ag thu được. A. 10,8g B. 20,6 C. 28,6 D. 26,1 Câu 2. Đun nóng dd chứa 36g glucozơ với ddAgNO3/NH3 thì khối lượng Ag thu đươc tối đa là: A. 21,6g B. 32,4 C. 19,8 D. 43.2 Câu 3. Đun nóng dd chứa m g glucozơ với ddAgNO3/NH3 thì thu được 32,4 g Ag .giá trị m là: A. 21,6g B. 108 C. 27 D. Số khác. Câu 4. Đun nóng dd chứa m g glucozơ với dd AgNO3/NH3 thì thu được 16,2 Ag giá trị m là (H= 75 ): A. 21,6g B. 18 g C. 10,125g D. số khác Câu 5.Tính lượng kết tủa bạc hình thành khi tiến hành tráng gương hoàn toàn dd chứa 18g glucozơ.(H=85 ) A. 21,6g B. 10,8 C. 5,4 D. 2,16 Câu 6. Cho 200ml dd glucozơ pứ hoàn toàn với dd AgNO3 trong NH3 thấy có 10,8g Ag tách ra. Tính nồng độ mol/lít của dd glucozo đã dùng. A. 0,25M B. 0,05M C. 1M D. số khác Câu 7. Đun nóng dd chứa 54g glucozơ với lượng dư dd AgNO3 /NH3 thì lượng Ag tối đa thu đựơc là m gam. Hiệu suất pứ đạt 75 . Giá trị m là. A. 32,4 B. 48,6 C. 64,8 D. 24,3g. Câu 8. Cho 10,8 gam glucozơ phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO3/NH3 (dư) thì khối lượng Ag thu được là: A.2,16 gam B.3,24 gam C.12,96 gam D.6,48 gam Câu 9. Cho m gam glucozơ lên men, khí thoát ra được dẫn vào dd nước vôi trong dư thu được 55,2g kết tủa trắng. Tính khối lượng glucozơ đã lên men, biết hiệu suất lên men là 92 . A. 54 B. 58 C. 84 D. 46 Câu 10: Đun nóng 37,5 gam dung dịch glucozơ với lượng AgNO3/dung dịch NH3 dư, thu được 6,48 gam bạc. Nồng độ của dung dịch glucozơ là A. 11,4 % B. 14,4 % C. 13,4 % D. 12,4 %

D

IỄ N

Đ

ÀN

http://daykemquynhon.ucoz.com

D NG 1: PHẢN ỨNG TRÁNG GƢƠNG C A GLUCOZƠ (C6H12O6)

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

II. Bài tập:CHƢƠNG 2: CACBONHI RAT

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

U Y

N

H

Ơ

N

https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.blogspot.com A.dd AgNO3/NH3 B.Na C.Nước Br2 D.Cu(OH)2/NaOH,t0 Câu 60: Có 4 lọ mất nhãn chứa 4 dd C2H5OH, CH3COOH, glucozơ, saccarozơ. bằng phương pháp hoá học nào sau đây có thể nhận biết 4 dd trên ( tiến hành theo trình tự sau) A.Dùng quỳ tím, dùng AgNO3/NH3, thêm vài giọt dd H2SO4 đun nhẹ, dd AgNO3/NH3 B.Dùng dd AgNO3/NH3, quỳ tím. C.Dùng Na2CO3, thêm vài giọt dd H2SO4 đun nhẹ, dd AgNO3/NH3. D.Dùng Na, dd AgNO3/NH3, thêm vài giọt dd H2SO4 đun nhẹ,dd AgNO3/NH3. Câu 61: Tinh bột và xenlulozơ đều là poli saccarit có CTPT (C6H10O5)n nhưng xenlulozơ có thể kéo thành sợi, còn tinh bột thì không. Cách giải thích nào sau đây là đúng. A.Phân tử xenlulozơ không phân nhánh, các phân tử rất dài dể xoắn lại thành sợi. B.Phân tử xenlulozơ không phân nhánh, các phân tử rất dài sắp xếp song song với nhau theo một trục xoắn lại thành sợi. C.Tinh bột là hỗn hợp của 2 thành phần amilozơ và amilopectin, mạch phân tử của chúng xếp song song với nhau làm cho tinh bột ở dạng hạt. D.Hai thành phần amilozơ và amilopectin xoắn lại thành vòng xoắn, các vòng xoắn đó cuộn lại làm cho tinh bột ở dạng bột.

D NG 2: PHẢN ỨNG LÊN MEN C A GLUCOZƠ (C6H12O6) : www.facebook.com/daykemquynhonofficial Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

H% C6H12O6  2C2H5OH

+ 2CO2

Ơ

N

Lưu ý: Bài toán thường gắn với d ng toán dẫn CO2 vào nước vôi trong Ca(OH)2 thu được khối ượng kết tủa CaCO3. Từ đ t nh được số mo CO2 dựa vào số mo CaCO3 ( nCO2  nCaCO 3 ) Phƣơng pháp: + Phân tích xem đề cho gì và hỏi gì + Tính n của chất mà đề cho  n của chất đề hỏi  m của chất mà đế bài yêu cầu

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

Câu 17. Thủy phân hoàn toàn 1 kg saccarozơ thu được : A. 1 kg glucozơ và 1 kg fructozơ B. 2 kg glucozơ C. 2 kg fructozơ D. 0,5263 kg glucozơ và 0,5263 fructozơ Câu 18. Khối lượng saccarozơ cần để pha 500 ml dung dịch 1M là: A. 85,5g B. 342g C. 171g D. 684g Câu 19: Muốn có 2610 gam glucozơ thì khối lượng saccarozơ cần đem thuỷ phân hoàn toàn là A. 4595 gam. B. 4468 gam. C. 4959 gam. D. 4995 gam. D NG 4: PHẢN ỨNG THUỶ PH N

Đ

ENLULOZƠ HOẶC TINH BỘT (C6H10O5)n:

H 1%

(C6H10O5)n 162n

 

nC6H12O6 180n

H2%   2nCO2 + 2nC2H5OH

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

2C2H5OH + 2CO2

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

C6H12O6 (glucozơ) 180

10 00

C12H22O11(Saccarozơ) 342

IỄ N D

PH N SACAROZƠ (C12H22O11)

B

D NG 3: PHẢN ỨNG TH

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Câu 11. Khi lên men 360 gam glucozơ với hiệu suất 100 , khối lượng ancol etylic thu được là: A.184 gam B.138 gam C.276 gam D.92 gam Câu 12. Cho m gam glucozơ lên men, khí thoát ra được dẫn vào dd nước vôi trong dư thu được 55,2g kết tủa trắng. Tính khối lượng glucozơ đã lên men, biết hiệu suất lên men là 92 . A. 54 B. 58 C. 84 D. 46 Câu 14. Cho 360gam glucozơ lên men, khí thoát ra được dẫn vào dd nước vôi trong dư thu được m g kết tuả trắng. Biết hiệu suất của quá trình lên men đạt 80 . Giá trị của m là: A. 400 B. 320 C. 200 D.160 Câu 15. Lên men glucozơ thành ancol etylic. Toàn bộ khí CO2 sinh ra trong quá trình này được hấp thụ hết vào dd Ca(OH)2 dư tạo ra 50 gam kết tủa, biết hiệu suất quá trình lên men đạt 80 . Vậy khối lượng glucozơ cần dùng là: A.33,7 gam B.56,25 gam C.20 gam 90 gam Câu 16. Cho 18 gam glucozơ lên men thành ancol etylic. Khối lượng ancol thu được là bao nhiêu ( H=100%)? A. 9,2 am. B. 4,6 gam. C. 120 gam. D. 180 gam.

H  B ( H là hiệu suất phản ứng) Lƣu ý: 1) A 

mA = mB. H1  2) A 

100 ; H

B

H 100

H2   C ( H1, H2 là hiệu suất phản ứng)

100 100 . ; H1 H 2 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

mA = mc.

mB = mA.

H1 H 2 . . 100 100 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

mc = mA.


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

Câu 28. Từ 16,20 tấn xenlulozơ người ta sản xuất được m tấn xenlulozơ trinitrat (biết hiệu suất phản ứng tính theo xenlulozơ là 90 ). Giá trị của m là A. 26,73. B. 33,00. C. 25,46. D. 29,70. Câu 29. Xenlulozơ trinitrat được điều chế từ xenlulozơ và axit nitric đặc có xúc tác là axit sunfuric đặc , nóng . Để có 29,7 g xenlulozơ trinitrat , cần dùng dd chứa m kg axit nitric ( hiệu suất phản ứng là 90 ) . Giá trị của m là ? A/ 30 B/ 21 C/ 42 D/ 10 . Câu 30. Xenlulozơ trinitrat là chất dễ cháy và nổ mạnh, được điều chế từ xenlulozơ và axit nitric. Thể tích axit nitric 63 có d = 1,52g/ml cần để sản xuất 594 g xenlulozơ trinitrat nếu hiệu suất đạt 60 là A. 324,0 ml B. 657,9 ml C. 1520,0 ml D. 219,3 ml Câu 31. Xenlulozơ trinitrat là chất dễ cháy và nổ mạnh, được điều chế từ xenlulozơ và axit nitric. Thể tích axit nitric 63 có d = 1,52g/ml cần để sản xuất 594 g xenlulozơ trinitrat nếu hiệu suất đạt 60 là A. 324,0 ml B. 657,9 ml C. 1520,0 ml D. 219,3 ml Câu 32. Thể tích dung dịch HNO3 63 (D = 1,52 g/ml) cần dùng để tác dụng với lượng dư xenlulozơ tạo 297 gam xenlulozơ trinitrat là A. 243,90 ml B. 300,0 ml C. 189,0 ml D. 197,4 ml Câu 33. Thể tích dd HNO3 67,5 (d= 1,5 g/ml) cần dùng để tác dụng với xenlulozơ tạo thành 89,1 kg xenlulozơ trinitrat là (H=20 %) A. 70 lít. B. 49 lít. C. 81 lít. D. 55 lít.

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TR ẦN

[C6H7O2(OH)3]n + 3nHNO3  [C6H7O2(ONO2)3]n + 3nH2O 162n 3n.63 297n

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

enlulozơ + axitnitrit  xenlulozơ trinitrat

H Ư

D NG 5:

N

G

Đ

ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

Câu 20. Thuỷ phân 324 gam tinh bột với hiệu suất phản ứng là 75 , khối lượng glucozơ thu được là: A.360 gam B.480 gam C.270 gam D.300 gam TNPT- 2007 Câu 21. CO2 chiếm 0,03 thể tích không khí. muốn có đủ lượng CO2 cho phản ứng quang hợp để tạo ra 500 g tinh bột thì cần một thể tích không khí là: a. 1382666,7 lit B. 1382600,0 lit c. 1402666,7 lit d. 1492600,0 lit Câu 22. Nếu dùng 1 tấn khoai chứa 20 tinh bột thì thu được bao nhiêu kg glucozơ? Biết hiệu suất pứ là 70%. A. 160,55 B. 150,64 C. 155,54 C.165,65 Câu 23. Khi lên men 1 tấn ngô chứa 65 tinh bột thì khối lượng ancol etylic thu được là bao nhiêu? Biết hiệu suất phản ứng lên men đạt 80 . A.290 kg B.295,3 kg C.300 kg D.350 kg Câu 24. Cho m g tinh bột lên men để sản xuất ancol etylic. Toàn bộ CO2 sinh ra cho vào dung dịch Ca(OH)2 lấy dư được 750 gam kết tủa. Hiệu suất mỗi giai đoạn lên men là 80 . Giá trị của m là: A.940 g B.949,2 g C.950,5 g D.1000 g Câu 25. Lên men 1 tấn tinh bột chứa 5 tạp chất trơ thành ancol etylic với hiệu suất của từng giai đoạn là 85 . Khối lượng ancol thu được là: A.398,8kg B.390 kg C.389,8kg D. 400kg Câu 26. Lượng glucozơ thu được khi thuỷ phân 1kg khoai chứa 20 tinh bột (hiệu suất đạt 81 ) là: A. 162g B. 180g C. 81g D.90g

D NG 6:

H

GLUCOZƠ BẰNG HIDRO

C6H1`2O6 + H2  C6H14O6 (Glucozơ) (sobitol) Câu 29: Lượng glucozơ cần dùng để tạo ra 1,82 gam sobitol với hiệu suất 80 là A. 2,25 gam. B. 1,80 gam. C. 1,82 gam. D. 1,44 gam. D NG 7: ÁC ỊNH SỐ MẮC

CH( n)

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn n=

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

PTKTB M C6 H10O5

D

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

B

10 00

A

Ó

H

Í-

-L

ÁN

TO

IỄ N

Đ

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

Câu 30. Khối lượng phân tử trung bình của xenlulozơ trong sợi bông là 1 750 000 đvC. Số gốc glucozơ C6H10O5 trong phân tử của xenlulozơ là A.10 802 gốc B.1 621 gốc C. 422 gốc D. 21 604 gốc Câu 31. Phân tử khối trung bình của xenlulozơ là 1620 000. Giá trị n trong công thức (C6H10O5)n là A. 10000 B. 8000 C. 9000 D. 7000 Câu 32. Khối lượng phân tử trung bình của xenlulozơ trong sợi bông là 4.860.000 (u). Vậy số mắc xích của glucozơ có trong xenlulozơ nếu trên là: A.250.000 B.270.000 C.300.000 D.350.000 Câu 33. Biết khối lượng phân tử trung bình của PVC và xenlululozơ lần lượt là 250000 và 1620000. Hệ số polimehoá của chúng lần lượt là: A. 6200và 4000 B. 4000 và 2000 C. 400và 10000 D. 4000 và 10000 Câu 34. Khối lượng phân tử trung bình của xenlulozơ trong sợi bông là 1 750 000 đvC. Số gốc glucozơ C6H10O5 trong phân tử của xenlulozơ là B.1 621 gốc C. 422 gốc D. 21 604 gốc A.10 802 gốc Câu 35. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một Cacbohiđrat (cacbohidrat) X thu được 52,8gam CO2 và 19,8 gam H2O. Biết X có phản ứng tráng bạc, X là A. Glucozơ B. Fructozơ C. Saccarozơ D. Mantozơ CÁC I HOC - CAO ẲNG QUA CÁC NĂM Câu 35:Saccarozơ và glucozơ đều có: A.Phản ứng với dung dịch NaCl. B.Phản ứng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường tạo thành dung dịch xanh lam. C.Phản ứng thuỷ phân trong môi trường axit. TNPT-2007 D.Phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 đun nóng. Câu 36. Phát biểu không đúng là: A.Dung dịch fructozơ hoà tan được Cu(OH)2. B.Thuỷ phân (xúc tác H+,t0) saccarozơ cũng như mantozơ đều cho cùng một monosacarit. C.Sản phẩm thuỷ phân xenlulozơ (xúc tác H+,t0) có thể tham gia phản ứng tráng gương. D.Dung dịch mantozơ tác dụng với Cu(OH)2 khi đun nóng cho kết tủa Cu2O. H khối B-2007 Câu 37. Để chứng minh trong phân tử của glucozơ có nhiều hiđroxyl, người ta cho dung dịch glucozơ phản ứng với A.kim loại Na B.AgNO3 trong dung dịch NH3 đun nóng C.Cu(OH)2 trong NaOH, đun nóng D.Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường. H khối A-2007 Câu 38. Chỉ dùng Cu(OH)2 có thể phân biệt được tất cả các dung dịch riêng biệt sau: A.glucozơ, mantozơ, glixerin (glixerol), anđehit axetic. B.glucozơ, lòng trắng trứng, glixerin (glixerol), fructozơ. C.saccarozơ, glixerin (glixerol), anđehit axetic,ancol etylic. D.glucozơ, lòng trắng trứng, glixerin (glixerol), acol etylic. C khối A-2007 Câu 39. Gluxit (cacbonhiđrat)chỉ chứa hai gốc Glucozơ trong phân tử là: A.saccarozơ B.Tinh bột C.mantozơ D.xenlulozơ. H khối A-2008 Câu 40. Tinh bột ,xenlulozơ,saccarozơ,mantozơ đều có khả năng tham gia phản ứng A.hoà tan Cu(OH)2. B.trùng ngưng. C.tráng gương. D.thuỷ phân H khối A-2008 Câu 41. Cho các chất (an col)etylic,glixein(glixerol),glucozơ,đimetyl ete và axit fomit.Số chất tác dụng được với Cu(OH)2 là: A. 3 B.2 C.4 D.1. H khối B-2008 Câu 42. Cho dãy các chất :C2H2,HCHO,HCOOH,CH3CHO,(CH3)2CO,C12H22O11 (mantozơ).Số chất trong dãy tham gia được phản ứng tráng gương là: A.5 B.3 C.6 D.4 H khối B-2008 Câu 43. Cho dãy các chất:glucozơ,xenlulozơ,saccarozow,tinh bột,mantozơ.Số chất trong dãy tham gia phản ứng tráng gương là: A.3 B.4 C.2 D.5. C khối A-2008

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

B

10 00

A

Ó

H

Í-

-L

ÁN

TO

ÀN

D

IỄ N

Đ

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.blogspot.com Câu 44. Cho sơ đồ chuyển hoá sau(mỗi mũi tên là một phương trình phản ứng): Tinh bột → X → Y→ Z→ metyl axetat. Các chấtY,Z trong sơ đồ trên lần lược là : A.C2H5OH,CH3COOH. B.CH3COOH,CH3OH. C khối A-2008 C.CH3COOH,C2H5OH. D.C2H4,CH3COOH. BÀI TẬP TỰ GIẢI: CHƢƠNG II : CACBOHI RAT I. NHỮNG CHÖ Ý HI GIẢI BÀI TẬP CACBOHI RAT 1. Cần nắm vững tính chất đặc trƣng của từng cacbohiđrat - GLUCOZƠ : + Có tính chất của ancol đa chức (làm tan Cu(OH)2 tạo dung dịch có màu xanh lam đặc trƣng) + Có tính chất của anđehit (nhận biết bằng phản ứng tráng gƣơng AgNO3/NH3) + Ngoài ra có thể nhận biết bằng phản ứng mất màu dung dịch Brom, hoặc tạo kết tủa đỏ gach Cu(OH)2/OH- t0. - FRUCTOZƠ : Tương tự như glucozơ + Có tính chất của ancol đa chức (làm tan Cu(OH)2 tạo dung dịch có màu xanh lam đặc trƣng) + Có tính chất của anđehit (nhận biết bằng phản ứng tráng gƣơng AgNO3/NH3) + Ngoài ra có thể nhận biết bằng phản ứng tạo kết tủa đỏ gach Cu(OH)2/OH- t0. (Mantozơ không làm mất màu dung dịch brom) - SACCAROZƠ : + Có tính chất của ancol đa chức (làm tan Cu(OH)2 tạo dung dịch có màu xanh lam đặc trƣng) + Không tham gia phản ứng tráng gương (nên còn gọi là đường không khử) + Tuy nhiên ta có thể thủy phân saccarozơ để thu được glucozơ và fructozơ, nhận biết saccarozơ qua phản ứng đặc trưng của glucozơ và fructozơ. - MANTOZƠ : Tương tự glucozơ + Có tính chất của ancol đa chức (làm tan Cu(OH)2 tạo dung dịch có màu xanh lam đặc trƣng) + Nhận biết bằng phản ứng tráng gƣơng AgNO3/NH3, kết tủa đỏ gach Cu(OH)2/OH- t0. - XENLULOZƠ : + Có thể thực hiện phản ứng este hóa do trong công thức cấu tạo có 3 nhóm OH có thể tham gia phản ứng tạo este, ta có thể viết CTPT xenlulozơ gọn là : [C6H7O2(OH)3]n + Điều chế thuốc súng không khói và một số loại tơ : tơ visco, tơ axetat... - TINH BỘT : + Nhận biết bằng iot : iot + tinh bột  màu xanh tím 2- Trong phản ứng tráng gƣơng của glucozơ và mantozơ : 1 nglucozô  n Ag (do glucozơ có 1 nhóm –CHO ) Ta luôn có : 2 1 nsaccarozô  n Ag (do saccarozơ thủy phân tạo ra 1 gốc glucozơ và 1 gốc fructozơ) 4 1 nmantozo  n Ag 2 (do gốc glucozơ thứ 2 trong phân tử mantozơ có thê mở vòng tạo nhóm –CH=O) 3. Bài toán có liên quan đến phản ứng thủy phân tinh bột, xenlulozơ, lên men rƣợu của glucozơ 

H ,t  nC6H12O6 + Dựa trên các phản ứng : (C6H12O6)n + nH2O  0

men röôïu   2C2H5OH + 2CO2 C6H12O6  + Các bài toán dạng này ta nên giải theo phương pháp nhân chéo chia đối (tam xuất) + Nếu có hiệu suất phản ứng ta áp dụng quy tắc : TÁC NHÂN PHẨM CHIA - Nếu đề cho H và dữ kiện có ở phần tác chất trước ta lấy kết quả nhân với H

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

đề cho.

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.blogspot.com - Nếu đề cho H và dữ kiện có ở phần sản phẩm trước ta lấy kết quả chia cho H đề cho II. MỘT SỐ C U HỎI VÀ D NG TOÁN THƢỜNG GẶP C A CHƢƠNG: Câu hỏi phân loại cacbohiđrat (môn, đi hay polisaccarit) Câu hỏi liên quan đến tính chất đặc trƣng của từng cacbohiđrat Sơ đồ phản ứng Câu hỏi nhận biết Bài toán dựa vào phản ứng đặc trƣng của từng cacbohiđrat Bài toán mối quan hệ giữa số mol glucozơ với số mol Ag, số mol saccarozơ với số mol Ag (phản ứng tráng gƣơng) 7. Bài toán liên quan đến phản ứng thủy phân (saccarozơ, mantozơ, tinh bột, xenlulozơ) 8. Phản ứng lên men rƣợu (công thức tính độ rƣợu) 9. Bài toán điều chế xenlulozơ trinitrat. 10. Bài toán có liên quan đến hiệu suất phản ứng

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

III. BÀI TẬP

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

U Y

N

H

Ơ

N

1. 2. 3. 4. 5. 6.

D

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

B

10 00

A

Ó

H

Í-

-L

ÁN

TO

IỄ N

Đ

ÀN

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 1. Gluxit (cacbohiđrat) là những hợp chất hữu cơ tạp chức có công thức chung là A. Cn(H2O)m B. CnH2O C. CxHyOz D. R(OH)x(CHO)y Câu 2. Glucozơ là một hợp chất: A. đa chức B. Monosaccarit C. Đisaccarit D. đơn chức Câu 3. Saccarozơ và mantozơ là: A. monosaccarit B. Gốc glucozơ C. Đồng phân D. Polisaccarit Câu 4. Tinh bột và xenlulozơ là A. monosaccarit B. Đisaccarit C. Đồng đẳng D. Polisaccarit Câu 5. Glucozơ và fructozơ là: A. Disaccarit B. Đồng đẳng C. Andehit và xeton D. Đồng phân Câu 6. Để chứng minh glucozơ có nhóm chức anđêhit, có thể dùng một trong ba phản ứng hóa học. Trong các phản ứng sau, phản ứng nào không chứng minh được nhóm chức anđehit của glucozơ? A. Oxi hoá glucozơ bằng AgNO3/NH3 B. Oxi hoà glucozơ bằng Cu(OH)2 đun nóng C. Lên men glucozơ bằng xúc tác enzim D. Khử glucozơ bằng H2/Ni, t0 Câu 7. Glucozơ và fructozơ A. đều tạo được dung dịch màu xanh lam khi tác dụng với Cu(OH)2 B. đều có nhóm chức CHO trong phân tử C. là hai dạng thù hình của cùng một chất D. đều tồn tại chủ yếu ở dạng mạch hở Câu 8. Những phản ứng hóa học nào chứng minh rằng glucozơ là hợp chất tạp chức. A. Phản ứng tráng gương và phản ứng cho dung dịch màu xanh lam ở nhiệt độ phòng với Cu(OH)2. B. Phản ứng tráng gương và phản ứng lên men rượu C. Phản ứng tạo phức với Cu(OH)2 và phản ứng lên mên rượu D. Phản ứng lên men rượu và phản ứng thủy phân Câu 9. Những phản ứng hóa học nào chứng minh rằng glucozơ có nhiều nhóm hiđrôxyl. A. phản ứng cho dung dịch màu xanh lam ở nhiệt độ phòng với Cu(OH)2. B. Phản ứng tráng gương và phản ứng lên men rượu C. Phản ứng tạo kết tủa đỏ gạch với Cu(OH)2 khi đun nóng và phản ứng lên mên rượu D. Phản ứng lên men rượu và phản ứng thủy phân Câu 10. Những phản ứng hóa học nào chứng minh rằng glucozơ có chứa 5 nhóm hiđrôxyl trong phân tử: A. phản ứng cho dung dịch màu xanh lam ở nhiệt độ phòng với Cu(OH)2. B. Phản ứng tráng gương và phản ứng lên men rượu C. Phản ứng tạo kết tủa đỏ gạch với Cu(OH)2 khi đun nóng và phản ứng lên mên rượu D. Phản ứng với axit tạo este có 5 gốc axit trong phân tử Câu 11. Phát biểu không đúng là A. Dung dịch fructozơ hoà tan được Cu(OH)2. + o B. Thủy phân (xúc tác H , t ) saccarozơ cũng như mantozơ đều cho cùng một monosaccarit. www.facebook.com/daykemquynhonofficial Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.blogspot.com C. Sản phẩm thủy phân xenlulozơ (xúc tác H+, t0) có thể tham gia phản ứng tráng gương. D. Dung dịch mantozơ tác dụng với Cu(OH)2 khi đun nóng cho kết tủa Cu2O. Câu 12. Glucozơ tác dụng được với : A. H2 (Ni,t0); Cu(OH)2 ; AgNO3 /NH3; H2O (H+, t0) B. AgNO3 /NH3; Cu(OH)2; H2 (Ni,t0); CH3COOH (H2SO4 đặc, t0) C. H2 (Ni,t0); . AgNO3 /NH3; NaOH; Cu(OH)2 D. H2 (Ni,t0); . AgNO3 /NH3; Na2CO3; Cu(OH)2 Câu 13. Nhận định sai là A. Phân biệt glucozơ và saccarozơ bằng phản ứng tráng gương. B. Phân biệt tinh bột và xenlulozơ bằng I2 C. Phân biệt saccarozơ và glixerol bằng Cu(OH)2 D. Phân biệt mantozơ và saccarozơ bằng phản ứng tráng gương Câu 14. Ba ống nghiệm không nhãn, chứa riêng ba dung dịch: glucozơ, hồ tinh bột, glixerol. Để phân biệt 3 dung dịch, người ta dùng thuốc thử A. Dung dịch iot B. Dung dịch axit C. Dung dịch iot và phản ứng tráng bạc D. Phản ứng với Na Câu 15. Nhận biết glucozơ, glixerol, anđehit axetic, lòng trắng trứng và ancol etylic có thể chỉ dùng một thuốc thử là: A. HNO3 B. Cu(OH)2/OH-,to C. AgNO3/NH3 D. dd brom Câu 16. Thuốc thử duy nhất để phân biệt các dung dịch: glucozơ, ancol etylic, anđehit fomic (HCH=O), glixerol là: A. AgNO3/NH3 B. Cu(OH)2/OH-,to C. Na D. H2 Câu 17. Cacbohiđrat Z tham gia chuyển hoá Cu (OH ) 2 /OH  t0  dung dịch xanh lam  Z   kết tủa đỏ gạch Vậy Z không thể là chất nào trong các chất cho dưới đây? A. Glucozơ B. Fructozơ C. Saccarozơ D. Mantozơ Câu 18. Khi đốt cháy hoàn toàn một hợp chất hữu cơ thu được hỗn hợp khí CO2 và hơi H2O có tỉ lệ mol là 1:1. Chất này có thể lên men rượu. Chất đó là A. axit axetic B. Glucozơ C. Saccarozơ D. Fructozơ Câu 19. Cho sơ đồ chuyển hóa sau: Tinh bột  X  Y  axit axetic. X và Y lần lượt là: A. ancol etylic, andehit axetic. B. mantozo, glucozơ. C. glucozơ, etyl axetat. D. glucozo, ancol etylic. Câu 20. Cho sơ đồ chuyển hoá: Glucozơ → X → Y → CH3COOH. Hai chất X, Y lần lượt là A. CH3CH2OH và CH2=CH2. B. CH3CHO và CH3CH2OH. C. CH3CH2OH và CH3CHO. D. CH3CH(OH)COOH và CH3CHO. Câu 21. Các chất: glucozơ (C6H12O6), fomanđehit (HCH=O), axetanđehit (CH3CHO), metyl fomiat(H-COOCH3), phân tử đều có nhóm –CHO nhưng trong thực tế để tráng gương người ta chỉ dùng: A. CH3CHO B. HCOOCH3 C. C6H12O6 D. HCHO Câu 22. Đun nóng dung dich chứa 27 gam glucozơ với dung dich AgNO3/NH3 (dư) thì khối lượng Ag tối đa thu được là: A. 32,4 g. B. 21,6 g. C. 16,2 g. D. 10,8 g. Câu 23. Glucozơ lên men thành ancol etylic, toàn bộ khí sinh ra được dẫn vào dung dịch Ca(OH)2 dư tách ra 40 gam kết tủa, biết hiệu suất lên men đạt 75 . Khối lượng glucozơ cần dùng là: A. 24 g B. 40 g C. 50 g D. 48 g Câu 24. Khối lượng kết tủa đồng (I) oxit tạo thành khi đun nóng dung dịch hỗn hợp chứa 9 gam glucozơ và lượng dư đồng (II) hiđroxit trong môi trường kiềm là A. 1,44 g B. 3,60 g C. 7,20 g D. 14,4 g Câu 25. Cho 50ml dung dịch glucozơ chưa rõ nồng độ tác dụng với một lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3 thu được 2,16 gam bạc kết tủa. Nồng độ mol của dung dịch glucozơ đã dùng là A. 0,20M. B. 0,10M. C. 0,01M. D. 0,02M. Câu 26. Lượng glucozơ cần dùng để tạo ra 1,82 gam sobitol với hiệu suất 80 là A. 2,25 gam. B. 1,80 gam. C. 1,82 gam. D. 1,44 gam. Câu 27. Từ 16,20 tấn xenlulozơ người ta sản xuất được m tấn xenlulozơ trinitrat (biết hiệu suất phản ứng tính theo xenlulozơ là 90 ). Giá trị của m là A. 26,73. B. 33,00. C. 25,46. D. 29,70. Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


N

https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.blogspot.com Câu 28. Muốn có 2610 gam glucozơ thì khối lượng saccarozơ cần đem thuỷ phân hoàn toàn là A. 4595 gam. B. 4468 gam. C. 4959 gam. D. 4995 gam. Câu 29. Để tráng bạc một số ruột phích, người ta phải thuỷ phân 34,2 gam saccarozơ rồi tiến hành phản ứng tráng gương. Tính lương Ag tạo thành sau phản ứng, biết hiệu suất mỗi quá trình là 80 ? A. 27,64 B. 43,90 C. 54,4 D. 56,34 Câu 30. Từ 1 tấn tinh bột chứa 20 tạp chất trơ có thể sản xuất được bao nhiêu kg glucozơ nếu hiệu suất của quá trình sản xuất là 80 ? A. 1777 kg B. 710 kg C. 666 kg D. 71 kg

D

.Q

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

B

10 00

A

Ó

H

Í-

-L

ÁN

TO

IỄ N

Đ

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

Câu 31. Tinh bột, saccarozơ va mantozơ được phân biệt bằng: A. Cu(OH)2/OH-,to B. AgNO3 /NH3 C. Dung dịch I2 D. Na Câu 32. Cho 3 dung dịch: glucozơ, axit axetic, glixerol . Để phân biệt 3 dung dịch trên chỉ cần dùng 2 hóa chất là: A. Qùy tím và Na C. Dung dịch NaHCO3 và dung dịch AgNO3 B. Dung dịch Na2CO3 và Na D. AgNO3/dd NH3 và Qùy tím Câu 33. Hai ống nghiệm không nhãn, chứa riêng hai dung dịch: saccarozơ và glixerol. Để phân biệt 2 dung dịch, người ta phải thực hiện các bước sau: A. Thủy phn trong dung dịch axit vơ cơ lỗng. B. Cho tác dụng với Cu(OH)2 hoặc thực hiện phản ứng tráng gương C. đun với dd axit vô cơ loãng, trung hòa bằng dung dịch kiềm, thực hiện phản ứng tráng gương D. cho tác dụng với H2O rồi đem tráng gương Câu 34. Cho sơ đồ phản ứng: Thuốc súng không khói  X  Y  Sobiton. X , Y lần lượt là A. xenlulozơ, glucozơ B. tinh bột, etanol C. mantozơ, etanol D. saccarozơ, etanol Câu 35. Dãy gồm các dung dịch đều tác dụng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường là: A. glucozo, glixerol, andehit fomic, natri axetat. B. glucozo, glixerol, mantozo, natri axetat. C. glucozo, glixerol, mantozo, axit axetic. D. glucozo, glixerol, mantozo, ancol etylic. Câu 36. Giữa glucozơ và saccarozơ có đặc điểm giống nhau: A. Đều là đisaccarit B. Đều bị oxi hóa bởi dung dịch AgNO3/NH3 cho ra bạc C. Đều là hợp chất cacbohiđrat D. Đều phản ứng được với Cu(OH)2, tạo kết tủa đỏ gạch. Câu 37. Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ, mantozơ đều có khả năng tham gia phản ứng A. hoà tan Cu(OH)2. B.trùng ngưng. C.tráng gưong. D.thuỷ phân. Câu 38. Trong các chất sau: axit axetic, glixerol, glucozơ, ancol etylic. Số chất hòa tan được Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường là A. 3 B. 5 C. 1 D. 4 Câu 39. Công thức nào sau đây là của xenlulozơ? A. [C6H7O2(OH)3]n. B. [C6H8O2(OH)3]n. C. [C6H7O3(OH)3]n. D. [C6H5O2(OH)3]n. Câu 40. Khi nghiên cứu cacbohirat X ta nhận thấy : - X không tráng gương, có một đồng phân - X thuỷ phân trong nước được hai sản phẩm. Vậy X là A. Fructozơ B. Saccarozơ C. Mantozơ D. Tinh bột Câu 41. Thủy phân 324 gam tinh bột với hiệu suất của phản ứng là 75 , khối lượng glucozơ thu được là A. 360 g. B. 270 g. C. 250 g D. 300 g. Câu 42. Đốt cháy hoàn toàn 1,35 gam một cacbohiđrat X, thu được 1,98 gam CO2 và 0,81 gam H2O. Tỷ khối hơi của X so với heli (He =4) là 45. Công thức phân tử của X là: A. C6H12O6 B. C12H22O11 C. C6H12O5 D. (C6H10O5)n Câu 43. Khối lượng phân tử trung bình của xenlulozơ trong sợi bông là 48.600.000 đ.v.C. Vậy số gốc glucozơ có trong xenlulozơ nêu trên là: A. 250.0000 B. 270.000 C. 300.000 D. 350.000

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

Ơ

BÀI TẬP V NHÀ

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


1.

hái niệm: Thí dụ:

Ó

NH3; C6H5NH2; CH3NH2; CH3-NH-CH3; (CH3)3N

Í-

H

Amin là những hợp chất hữu cơ được tạo ra khi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-L

..................................................................................... CnH2n+3N (n  1)

+ Amin no, đơn chức, mạch hở:

TO

CT chung:

ÁN

..

+ Amin no, đơn chức, bậc 1, mạch hở:

ÀN

2. Phân loại

CnH2n+1NH2 (n  1)

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

HÁI NIỆM, PH N LO I, DANH PHÁP VÀ ỒNG PH N:

A

I.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

B

Chöông 3: Amin – Amino axit – Protein Bài 11. AMIN

10 00

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.blogspot.com Câu 44. Cho m gam tinh bột lên men thành ancol etylic với hiệu suất 81 . Toàn bộ lượng CO2 sinh ra được hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2, thu được 550 gam kết tủa và dung dịch X. Đun kỹ dung dịch X thu thêm được 100 gam kết tủa nữa. Giá trị của m là A. 550g. B. 810g C. 650g. D. 750g. Câu 45. Đun nóng 37,5 gam dung dịch glucozơ với lượng AgNO3/dung dịch NH3 dư, thu được 6,48 gam bạc. Nồng độ của dung dịch glucozơ là A. 11,4 % B. 14,4 % C. 13,4 % D. 12,4 % Câu 46. Tráng bạc hoàn toàn m gam glucozơ X thu được 86,4 gam Ag. Nếu lên men hoàn toàn m gam glucozơ X trên rồi cho khí CO2 hấp thụ vào nước vôi trong dư thì lượng kết tủa thu được là A. 60g. B. 20g. C. 40g. D. 80g. Câu 47. Cho 2,5 kg glucozơ chứa 20 tạp chất lên men thành ancol etylic. Tính thể tích rượu 400 thu được, biết rượu nguyện chất có khối lượng riêng 0,8g/ml và trong quá trình chế biến, rượu bị hao hụt mất 10 . A. 3194,4 ml B. 2785,0 ml C. 2875,0 ml D. 2300,0 ml Câu 48. Khử glucozơ bằng hidro với hiệu suất 80 thì thu được 1,82 gam sobitol. Khối lượng glucozơ là A. 2,25g B. 1,44g C. 22,5g D. 14,4g Câu 49. Xenlulozơ trinitrat là chất dễ cháy, nổ mạnh. Muốn điều chế 29,7 kg xenlulozơ trinitrat từ xenlulzơ và axit nitric hiệu suất 90 thì thể tích HNO3 96 (D = 1,52 g/ml ) cần dùng là bao nhiêu lít? B. 15,000 lít C. 1,439 lít D. 24,390 lít A. 14,390 lít Câu 50. Từ 1 kg mùn cưa có 40 xenlulozơ (còn lại là tạp chất trơ) có thể thu được bao nhiêu kg glucozơ (hiệu suất phản ứng thủy phân bằng 90 )? A. 0,4 kg B. 0,6 kg C. 0,5kg D. 0,3 kg

Đ

a. Theo cấu tạo gốc hiđrocacbon:

IỄ N

………………………………………………………………………………………………………………

D

……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… b. Theo b c amin: ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.blogspot.com ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… 3. Danh pháp

(CH3)2NH

(M = ……): ….……………………………………(amin bậc …………)

(CH3)3N

(M = ……): ….……………………………………(amin bậc …………)

C2H5NH2

(M = ……): ….……………………………………(amin bậc …………)

C3H7NH2

(M = ……): ….……………………………………(amin bậc …………)

Ơ

(M = ……): ….……………………………………(amin bậc …………)

.Q

(M = ……): ….……………………………………(amin bậc …………)

TP

C6H5NH2 b. Tên thay thế:

Anilin

C6H5-NH-CH3

N-Metylanilin

4. ồng phân: Amin có các loại đồng phân:

B

- Công thức tính đồng phân amin no, đơn chức

CnH2n+3N = 2 n1

(n<5)

10 00

TD: C3H9N = 2 3 1 = 4 đồng phân

+ Đồng phân về mạch cacbon. + Đồng phân vị trí nhóm chức. + Đồng phân về bậc của amin

Í-

H

Ó

A

- Từ C2H7N trở lên amin có các loại đồng phân:

ÁN

-L

Thí dụ: Viết công thức cấu tạo, gọi tên và xác định bậc các đồng phân amin no, đơn chức ứng với công thức phân tử

TO

Hợp chất

Tên gốc chức

Tên thay thế

    

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

C6H5NH2

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

ẠO

(amin baäc 1): Teân ankan töông öùng(soá chæ vò trí nhoùm NH2 )+ amin  Teân = (amin baäc 2): N- + goác hiñrocacbon + teân ankan töông öùng(soá chæ vò trí nhoùm NH2 )+ amin (amin baäc 3): N,N- + goác hiñrocacbon + teân ankan töông öùng (soá chæ vò trí nhoùm NH )+amin 2  c. Tên thông thường: Chỉ áp dụng cho một số amin như :

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

CH3NHC2H5 (M = ……): ….……………………………………(amin bậc …………)

Bậc amin

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

N

H

CH3NH2

N

a. Tên gốc- chức: Tên amin = tên gốc ankyl + amin

D

IỄ N

Đ

C2H7N

C3H9N

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

TR ẦN

1. Tính chất của chức amin a. Tính bazơ:

10 00

CH3-NH2 > CH3-NH2 > NH3 > C6H5NH2

B

- Tính bazơ : NaOH > amin no bậc 2 > amin no bậc 1 > NH3 > C6H5-NH2 > (C6H5)2-NH2.

A

CH3

Quỳ tím  xanh

H

Ó

Quỳ tím  không đổi màu

ÀN

TO

ÁN

-L

+ Trên N còn 1 đôi e tự do có thể nhận H  nên các amin có tính bazơ và là bazơ yếu tương tự NH3. + Các nhóm CH3 đẩy e làm tăng mật độ e trên N nên amin dễ kết hợp với H   tính bazơ của đimetylamin và metylamin > NH3 + Nhóm phenyl hút e làm giảm mật độ e trên N nên anilin khó kết hợp với H   tính bazơ < NH3

D

IỄ N

Đ

- Làm quỳ tím hóa xanh (trừ ani in C6H5NH2 à bazơ rất yếu không àm đổi màu quỳ t m)   R-NH 3 + OH  (làm xanh quỳ tím) R-NH2 + H2O   Thí dụ:   CH3NH2 + H2O  .............................. + ............................ 

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

H Ư

N

G

Đ

- Anilin là chất lỏng không màu. Để lâu trong không khí, nó dần dần ngả sang màu nâu đen do anilin bị oxi hóa từ từ trong không khí. - Anilin hơi nặng hơn nước, rất ít tan trong nước, tan nhiều trong rượu, ete, benzen… - Anilin rất độc và có mùi khó chịu III. CẤU T O VÀ T NH CHẤT HOÁ HỌC

Í-

http://daykemquynhon.ucoz.com

II. T NH CHẤT VẬT L

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

U Y

N

H

Ơ

N

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn C4H11N

b. Tác dụng với axit tạo muối:  RNH2 + HCl

 

R-NH2 + H+

R-NH 3

RNH3Cl (muối)

(số mo amin đơn chức = số mo HC = số mo muối ) CH3NH2

 + HCl 

Metylamin Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

………………………………………… ………………. www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn CH3CH2NH2 + HCl  

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com ………………………………………

Etylamin

………………. RNH3Cl + NaOH   RNH2 + NaCl + H2O

PTHH:……………………………………………………………………………………………… PTHH:……………………………………………………………………………………………… RNH3NO3

.Q

TP

CH3COOH + CH3NH2   ……………………………….

N

G

Thí dụ:

H Ư

R’COONH3R + NaOH   RNH2 + H2O + R’COONa

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

  R’COONH3R

Đ

 Tác dụng với axit hữu cơ : RNH2 + R’COOH

ẠO

PTHH:………………………………………………………………………………………………

TR ẦN

PTHH:……………………………………………………………………………………………… c. Phản ứng với axit nitrơ - Ankylamin no bậc 1 + HNO2 

 . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B

HONO

.

+ HONO (to thấp)  muối điazoni.

A

- Amin thơm bậc 1

Ancol + N2 + H2O

10 00

CH3NH2 +

0 5 C .............................................  0

H

Ó

C6H5NH2 + HONO + HCl

Í-

.

+ CH3-I

ÁN

C6H5NH2

Amin bậc 1 + ankyl halogenua  amin bậc II

-L

d. Phản ứng ankyl hoá:

 .........................................................

TO

. 2. Phản ứng thế ở nhân thơm của anilin: Dùng để nhận biết anilin NH2

+

Đ IỄ N

D

……………….

RNH3NO3 + NaOH   RNH2 + H2O + NaNO3

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Etylamin

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

CH3CH2NH2 + HNO3   ………………………………………

N

H

……………….

Metylamin

http://daykemquynhon.ucoz.com

Ơ

+ HNO3   …………………………………………

CH3NH2

U Y

Thí dụ:

 

RNH2 + HNO3

N

 Tác dụng với axit HNO3 :

Br2

Dùng để nhận biết anilin.

3. Phản ứng cháy: a. Amin đơn chức (chỉ c một nguy n tử N) CxHyN

+ ………… O2

t   0

......................... + ......................... + .........................

b. Amin no, đơn chức:

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn t0 CnH2n+3N + ………… O2  

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com ......................... + ......................... + .........................

(Từ amin no đơn chức CnH2n+3N  amin no đơn chức bậc 1 CnH2n+1NH2). IV. ỨNG D NG VÀ I U CH 1. Ứng dụng: Anilin là nguyên liệu quan trọng trong nhiều ngành sản xuất như : - Sản xuất phẩm nhuộm (phẩm “đen anilin”)

Ơ

N

- Điều chế thuốc chữa bệnh.

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

.Q

..................... +....................  .......................................

ẠO

..................... +....................  .......................................

Đ

.

G

N H Ư

.

b. Anilin thường được điều chế bằng cách khử nitro benzen bởi hiđro mới sinh (Fe + HCl) 

-

0

TR ẦN

+ [ H ] ( Fe + HCl), t + Na OH C6H5NO2   C6H5NH3Cl   C6H5NH2 C6H5NO2 + 7 HCl dư + 3 Fe  C6H5NH3Cl + 3 FeCl2 + 2 H2O 

Fe + HCl, t ( viết gọn : C6H5NO2 + 6 H   C6H5NH2 + 2H2O ) C6H5NH3Cl + NaOH   C6H5NH2 + NaCl + H2O BÀI TẬP SG TRANG 61 – 62 Câu 1: Sự xắp xếp nào theo trật tự tăng dần lực bazơ của các hợp chất sau đây đúng?

10 00

B

0

Ó

A

A. C2H5NH2 < (C2H5)2NH < NH3 < C6H5NH2 C. C6H5NH2 < NH3 < C2H5NH2 < (C2H5)2NH

H

http://daykemquynhon.ucoz.com

..................... +....................  .......................................

D. NH3 < C2H5NH2 < (C2H5)2NH < C6H5NH2

-L

Í-

 Giải

B. (C2H5)2NH < NH3 < C6H5NH2 < C2H5NH2

ÁN

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

TO

.........................................................................................................................................................................

ÀN

.........................................................................................................................................................................

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TP

.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

+CH3 I +CH3I +CH3I a. Ankylamin từ sơ đồ: NH3   CH3NH2   (CH3)2NH   (CH3)3N -HI -HI -HI

N

H

2. iều chế

Đ

Câu 2: Đốt cháy hoàn toàn 5,9 gam một hợp chất hữu cơ đơn chức X thu được 6,72 lít CO2, 1,12 lít N2

IỄ N

(các thể khí ở đktc ) và 8,1 gam H2O. Công thức của X là: B. C3H5NO3

C. C3H9N

D. C3H7NO2

D

A. C3H6O  Giải

......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... Câu 3: Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.blogspot.com a Số đồng phân amin bậc I, bậc II, bậc III của C3H9N lần lượt là A. 1, 1, 1.

B. 2,1,1.

C. 1,2,1.

D. 2,2,1.

 Giải CTCT amin bậc II và gọi tên

CTCT amin bậc III và gọi tên

C. 5.

D. 6.

H

Ó

 Giải

TO

ÁN

-L

Í-

Công thức cấu tạo

Tên thay thế

D

IỄ N

Đ

Tên gốc – chức

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

B. 4.

A

A. 3.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q TP ẠO Đ G N H Ư TR ẦN B 10 00

b Số đồng phân amin C7H9N (chứa vòng benzen) là:

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

CTCT amin bậc I và gọi tên

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

CTCT amin bậc III và gọi tên

B 10 00 A Ó H Í-L ÁN TO

D

IỄ N

Đ

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

CTCT amin bậc II và gọi tên

D. 5, 4, 2.

TR ẦN

CTCT amin bậc I và gọi tên

C. 7, 5, 4.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q TP ẠO Đ N

B. 6, 5, 2.

H Ư

A. 7, 6, 3.

ÀN

http://daykemquynhon.ucoz.com

c Số đồng phân amin bậc I, bậc II, bậc III của C5H13N lần lượt là:

G

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

U Y

N

H

Ơ

N

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

Câu 6: a. Để phân biệt các dung dịch hóa chất riêng biệt là C2H5NH2, C6H5NH2, CH2OH[CHOH]4CHO, CH2OHCHOHCH2OH, ta có thể dùng ít nhất bao nhiêu thuốc thử sau để nhận biết: Quỳ tím; nước brom; Cu(OH)2; AgNO3 / NH3. Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn A. 1 B. 2.

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com D. 4.

C. 3.

 Giải C6H5NH2

CH2OH[CHOH]4CHO CH2OHCHOHCH2OH

.Q

C. 3.

D. 4.

CH3COOH

G

C6H5OH

CH3CHO

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

CH3NH2

Đ

 Giải

A

Câu 7: Trình bày phương pháp hóa học để giải quyết hai vấn đề sau:

Ó

a. Anilin là chất rất độc, để rửa sạch các dụng cụ đựng anilin ta cần dùng các chất nào sau đây?

Í-

H

A. Bột giặt và nước

D. Dung dịch axit HCl và nước.

-L

C. Dung dịch nước vôi trong và nước.

B. Dung dịch NaOH và nước.

ÁN

 Giải

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

B. 2.

ẠO

A. 1

TP

dùng ít nhất bao nhiêu thuốc thử sau để nhận biết: Quỳ tím; nước brom; Cu(OH)2; AgNO3 / NH3.

PTHH: .............................................................................................................................................................

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

b. Để phân biệt các dung dịch hóa chất riêng biệt là CH3NH2, C6H5OH, CH3COOH, CH3CHO, ta có thể

b. Biết rằng mùi tanh của cá (đặc biệt cá m ) là của hỗn hợp các amin (nhiều nhất là trimetylamin) và một

A. Ancol etylic.

B. Giấm ăn.

C. Nước muối bão hòa.

D. Nước ozon.

D

IỄ N

Đ

ÀN

số chất khác gây nên.. Để khử mùi tanh của cá trước khi nấu, ta có thể dùng chất nào sau đây?

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

N

H

Ơ

N

C2H5NH2

 Giải

PTHH: ............................................................................................................................................................. Câu 8: Khi chưng cất nhựa than đá, người ta thu được một phân đoạn chứa phenol và anilin hòa tan trong ankylbenzen ( dung dịch A ). Sục khí hiđro clorua vào 100ml dung dịch A thì thu được 1,295 gam kết tủa. Nhỏ từ từ nước brom vào 100ml dung dịch A và lăc k cho đến khi ngừng tạo kết tủa trắng thì hết 300 gam nước brom 3,2 . Nồng độ mol của anilin và phenol trong dung dịch A là Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn A. 0,1M và 1,0M B. 1,0M và 0,1M

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com C. 0,1M và 0,1M. D. 1,0M và 1,0M

 Giải ......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................

Ơ

.........................................................................................................................................................................

N

.........................................................................................................................................................................

N

H

.........................................................................................................................................................................

ẠO

B. etylamin < amoniac < phenylamin

C. phenylamin < amoniac < etylamin

D. phenylamin < etylamin < aminiac

N

G

Đ

A. amoniac < etylamin< phenylamin

H Ư

 Giải

TR ẦN

......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................

10 00

B

.........................................................................................................................................................................

A

Câu 2: Có thể nhận biết lọ đựng dung dịch CH3NH2 bằng cách nào trong các chất sau?

Ó

A. Nhận biết bằng mùi;

H

http://daykemquynhon.ucoz.com

theo dãy

Í-

B. Thêm vài giọt dung dịch H2SO4;

-L

C. Thêm vài giọt dung dịch Na2CO3;

ÁN

D. Đưa đũa thủy tinh đã nhúng vào dung dịch HCl đậm đặc lên phía trên miệng lọ đựng dung dịch

TO

CH3NH2đặc.

ÀN

 Giải

PTHH: .............................................................................................................................................................

Đ

Câu 3:

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Câu 1: Có 3 hóa chất sau đây: Etylamin, phenylamin và amoniac. Thứ tự tăng dần lực bazơ được xếp

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

CB)

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Bài t p tham khảo (S

.Q

U Y

.........................................................................................................................................................................

IỄ N

a. Thể tích nước brom 3

D

A. 164,1ml.

(D=1,3gg/ml) cần dùng để điều chế 4,4gam tribromanilin là B. 54,7ml.

C. 16,41ml.

D. 5,47ml.

 Giải ......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... b. Tính khối lượng anilin có trong dung dịch A. Biết khi cho A tác dụng với nước brom thì thu được 6,6 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn gam kết tủa trắng.

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Giả thiết rằng hiệu suất phản ứng của cả hai trường hợp trên là 100 .  Giải ......................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TR ẦN

+ Viết công thức cấu tạo các đồng phân amino axit có số C  3 và gọi tên; + Nhận biết amino axit + Tính khối lượng amino axit trong phản ứng với axit hoặc với bazơ + Xác định cấu tạo amino axit đơn giản dựa vào phản ứng tạo muối và phản ứng đốt

10 00

B

cháy.

ỊNH NGH A, CẤU T O VÀ DANH PHÁP:

Ó

A

I.

H

1. ịnh nghĩa:

Í-

- Amino axit là hợp chất hữu cơ………….., phân tử chứa đồng thời nhóm ……………. (NH2) và nhóm

-L

……………… (COOH).

x = 1; y = 1

(số nhóm NH2 = số nhóm COOH)

 pH = ………… (NH2 RCOOH )

x>y

(số nhóm NH2 > số nhóm COOH)

 pH > …………

x<y

(số nhóm NH2 < số nhóm COOH)

 pH < …………

TO

Nếu

ÁN

- Công thức chung : (NH2)xR(COOH)y . với R là gốc hiđrocacbon.

Đ

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q H Ư

N

G

Đ

ẠO

Trọng tâm bài học  Đặc điểm cấu tạo phân tử của amino axit  Tính chất hóa học của amino axit: tính lư ng tính; phản ứng este hoá; phản ứng trùng ngưng của  và - amino axit.   tên gọi)  Luyện tập: + Viết công thức cấu tạo và gọi tên một số amino axit cụ thể (cấu tạo  

IỄ N D

TP

Bài 12. AMINO AXIT

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

.........................................................................................................................................................................

+ CTTQ của aminoaxit no, 1 chức NH2, 1 chức COOH : NH2CnH2nCOOH hay CnH2n +3NO2 + CTTQ của - aminoaxit , 1 chức NH2, 1 chức COOH : R-CH(NH2) COOH

2. Cấu tạo phân tử Nhóm - COOH và nhóm -NH2 trong amino axit tương tác với nhau tạo ra ion . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ion này nằm cân bằng với dạng phân tử.

R – CH - COO  

NH3 Dạng ion lư ng cực Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

R – CH – COOH NH2 Dạng phân tử

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn - Trong dung dịch, tồn tại ở dạng ion lư ng cực: NH3+ RCOO  .

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

3. Danh pháp Axit + vị trí nhóm NH2 + amino + tên axit cacboxylic tương ứng.

- Tên thay thế :

C  C  C  C  C  C  COOH

- Tên bán hệ thống :

Axit + vị trí nhóm NH2 (  ,  ,  ) + amino + tên thông thường của axit cacboxylic tương ứng. CH COOH

N Ơ

Axit -aminoisovaleric

Tên thường:

Valin ( Viết tắt: Val )

H

Tên bán hệ thống:

N

Axit 2-amino-3-metylbutanoic

.Q

U Y

Tên thay thế:

Viết công thức cấu tạo của các amino axit có tên gọi sau:

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Axit 2-aminopropanoic

Axit 2-amino-3-metylbutanoic

Axit 2-amino-3(4-hidroxiphenyl)propanoic

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

ẠO

Axit aminoetanoic

Axit 2,6-điaminohexanoic

10 00

B

Axit 2-aminopentađioic

Axit 7-aminoheptanoic

Í-

H

Ó

A

Axit 6-aminohexanoic

-L

http://daykemquynhon.ucoz.com

CH3 NH2

ÁN

Viết công thức cấu tạo và gọi tên các đồng phân aminoaxit ứng với công thức phân tử C3H7O2N,

ÀN

TO

C4H9O2N

Đ

Các đồng phân

Tên bán hệ thống

Tên

Axit + vị trí nhóm NH2 +

Axit + vị trí nhóm NH2 (  ,  ,  ) thường

amino

+ amino + tên thông thường axit

Kí hiệu

+ tên axit cacboxylic tương cacboxylic tương ứng. ứng.

D

IỄ N

C3H7O2N

Tên thay thế

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

CH

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

H3C

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

Các đồng phân

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com Tên bán hệ thống Tên Kí

Tên thay thế

Axit + vị trí nhóm NH2 +

Axit + vị trí nhóm NH2 (  ,  ,  ) thường

amino

+ amino + tên thông thường axit

hiệu

+ tên axit cacboxylic tương cacboxylic tương ứng.

C4H9O2N

B

1. Tính chất của nhóm COOH:

10 00

a. Tác dụng với dung dịch kiềm: NH2RCOOH + NaOH → NH2RCOONa + H2O ..................+

NaOH

 .............................................

Ó

A

.

H

glyxin

+ NH3

 ......................................................

-L

Í-

NH2CH2COOH

ÁN

HCl   NH2 R COO R’ + H2O . b. Phản ứng este hoá: NH2 R COOH + R’OH  

..................+

C2H5OH

khí HCl   ......................................  

ÀN

.

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Các amino axit là các chất rắn không màu, vị hơi ngọt, nhiệt độ nóng chảy cao, dễ tan trong nước. III.T NH CHẤT HÓA HỌC:

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q TP ẠO Đ G N H Ư TR ẦN

II.T NH CHẤT VẬT L :

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

ứng.

Đ

glyxin

IỄ N

2. Tính chất của nhóm NH2:

D

a. Phản ứng với axit vô cơ mạnh: NH2RCOOH + HCl ..................+

→ NH3Cl RCOOH

HCl

 .............................................

HNO2

 .............................................

. glyxin b. Phản ứng với axit nitrơ: ..................+ . Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn glyxin

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

3. Phản ứng trùng ngưng - Các axit-6-aminohexanoic (axit  -aminocaproic) và 7-aminoheptanoic có phản ứng trùng ngưng khi đun nóng tạo ra polime thuộc loại poliamit. - Điều kiện: Trong phân tử . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ...................................................

N

0

Ơ

...

.Q

IV. ỨNG D NG

Ó

Câu 1: Phát biểu nào sau đây đúng?

TRANG 66 – 67

A

BÀI TẬP SG

H

A. Phân tử các amino axit chỉ có một nhóm NH2 và một nhóm COOH

Í-

B. Dung dịch của các amino axit đều không làm đổi màu quỳ tím

-L

C. Dung dịch các amino axit đều làm đổi màu quỳ tím

ÁN

D. Các amino axit đều là chất rắn ở nhiệt độ thường.

TO

Câu 2: pH của dung dịch cùng nồng độ mol của ba chất NH2CH2COOH, CH3CH2COOH và

ÀN

CH3[CH2]3NH2 tăng theo trật tự nào sau đây?

Đ

A. CH3[CH2]3NH2 < NH2CH2COOH < CH3CH2COOH

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

- Aminoaxit thiên nhiên (  amino axit ) cơ sở để kiến tạo nên các loại protit trong cơ thể động vật và thực vật. - Nhiều aminoaxit được dùng trong y học để chữa bệnh, làm thức ăn nuôi cơ thể người bệnh. - Muối natri của axit glutamic (thường được gọi là mì chính hay bột ngọt) được dùng làm gia vị cho thức ăn. - Một số aminoaxit được dùng làm nguyên liệu sản xuất tơ tổng hợp.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

N

H

axit  -aminocaproic

IỄ N

B. CH3CH2COOH < NH2CH2COOH < CH3[CH2]3NH2 C. NH2CH2COOH < CH3CH2COOH < CH3[CH2]3NH2

D

D. NH2CH2COOH < CH3[CH2]3NH2 < NH2CH2COOH

Câu 3: Số đồng phân amino axit có công thức phân tử C4H9NO2 là : A. 3.

B. 4.

C. 5.

D. 6.

 Giải Công thức cấu tạo

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

Tên thay thế www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Ó

A

trong dãy phản ứng được với axit 2-aminopropanoic là: B. 4

H

A. 3

D. 6

-L

Í-

 Giải

C. 5

ÁN

PTHH: .............................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................

ÀN

.......................................................................................................................................................................

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q TP ẠO Đ G N H Ư TR ẦN B 10 00

Câu 4: Cho dãy các chất: Cu, CuO, NaOH; H2SO4; CH3OH có mặt khí HCl bão hòa, HNO2. Số chất

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

Đ

.........................................................................................................................................................................

IỄ N

.........................................................................................................................................................................

D

Câu 5: Viết phương trình hóa học biểu diễn phản ứng trùng ngưng các amino axit sau:

a. Axit 7 – aminoheptanoic b. Axit 2 – aminopropanoic  Giải ....................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... www.facebook.com/daykemquynhonofficial Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.blogspot.com ....................................................................................................................................................................... Câu 7: Cho sơ đồ chuyển hóa sau, X, Y, Z trong phản ứng trên lần lượt là: HNO2

CH3CH(NH2)COOH

X

H2SO4 ñaëc , t0

Y

CH3COOH, H2SO4 ñaëc , t0

Z

A. CH3-CH(OH)-COOH; CH2=CH-COOH; CH2=CH-COOCH3.

Ơ

N

B. CH3-CH(OH)-COOH; CH3-CH2-COOH; CH3-CH2-COOCH3.

U Y

D. CH3-CH2-COOCH3; CH3-CH(OH)-COOH; CH2=CH-COOCH3.

.Q

 Giải

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

PTHH: .............................................................................................................................................................

ẠO

Đ G N H Ư TR ẦN B 10 00

Câu 8: Cho 0,1 mol hợp chất A tác dụng vừa đủ với 80ml dung dịch HCl 0,125M, sau đó cô cạn dung

Ó

A

dịch thì thu được 18,75g muối. Mặt khác, nếu cho 0,1 mol A tác dụng với lượng dung dịch NaOH vừa đủ,

H

rồi đem cô cạn thì được 17,3g muối. Biết rằng A là một  -amino axit, không làm mất màu dung dịch

Í-

http://daykemquynhon.ucoz.com

........................................................................................................................................................................

-L

KMnO4, Công thức cấu tạo của A là:

ÁN

A. C6H5-CH2-CH(NH2)-COOH

C. NH2-C6H4-CH2-COOH

D. C6H5-CH(NH2)-COOH

TO

 Giải

B. NH2-CH2-C6H4-COOH

ÀN

..........................................................................................................................................................................

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

..........................................................................................................................................................................

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

C. CH3-CH2-COOH; CH3-CH2-COOCH3; CH3-CH(OH)-COOH.

Đ

..........................................................................................................................................................................

IỄ N

.......................................................................................................................................................................

D

......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TR ẦN

Câu 1: Có 3 chất hữu cơ: H2NCH2COOH, CH3CH2COOH và CH3[CH2]3NH2. Để nhận ra các dung dịch của các hợp chất trên, chỉ cần dùng thuốc thử nào sau đây? A. NaOH

B. HCl

D. Quỳ tím

10 00

B

 Giải

C. CH3OH/Cl

.......................................................................................................................................................................

A

.......................................................................................................................................................................

H

Ó

.......................................................................................................................................................................

Í-

.......................................................................................................................................................................

-L

Câu 3:  -Amino axit X có phân trăm khối lượng các nguyên tố C, H, N lần lượt bằng 40,45 , 7,86 , tên của X là:

ÁN

15,73 , còn lại là oxi và có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất. Công thức cấu tạo và

A. NH2CH2COOH; axit 2-aminoetanoic

B.

CH3CH(NH2)COOH;

axit

ÀN

aminopropanoic.

Đ

C. NH2CH2COOH; valin.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q TP ẠO Đ G N

CB)

H Ư

Bài t p tham khảo (S

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

D. Kết quả khác.

D

IỄ N

 Giải ....................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.blogspot.com Câu 4: Este A được điều chế từ amino axit B (chỉ chứa C, H, N, O) và ancol metylic. Tỉ khối hơi của A so với H2 là 44,5. Đốt cháy hoàn toàn 8,9 gam este A thu được 13,2 gam CO2, 6,3 gam H2O và 1,12 lít N2 (đo ở đktc). Công thức cấu tạo của A và B là: A. H2N-CH2-COOH và H2N-CH2-COOCH3. B. H2N-CH2-COOCH3 và H2N-CH2-CH2-COOH. C. H2N-CH2-COOCH3 và H2N-CH2-COOH.

Ơ

N

D. H2N-CH2-CH2-COOCH3 và H2N-CH2-COOH

N

H

 Giải

.Q

.......................................................................................................................................................................

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

Đ

G

N

.......................................................................................................................................................................

H Ư

.......................................................................................................................................................................

TR ẦN

....................................................................................................................................................................... Bài 13. PEPTIT VÀ PROTEIN

Í-

H

Ó

A

10 00

B

Trọng tâm bài học  Đặc điểm cấu tạo phân tử của peptit và protein  Tính chất hóa học của peptit và protein: phản ứng thủy phân; phản ứng màu biure.  Luyện tập: + Viết cấu tạo một số peptit, đipeptit, tripeptit... + Viết phương trình hóa học của phản ứng thủy phân các peptit; + Phân biệt protein hoặc peptit với các chất lỏng khác + Tính số mắt xích -amino axit trong một phân tử peptit hoặc protein

-L

http://daykemquynhon.ucoz.com

.......................................................................................................................................................................

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

A. PEPTIT I. HÁI NIỆM VÀ PH N LO I: 1. hái niệm Li n kết của . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . được gọi à i n kết peptit. Liên kết peptit : nhóm –CO –NH–. TD: glyxylalanin H2N–CH2–CO

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

.......................................................................................................................................................................

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

.......................................................................................................................................................................

NH–CH–COOH

CH3 Liên kết peptit

Peptit là những hợp chất chứa từ 2–50 gốc α–aminoaxit liên kết với nhau bằng các liên kết peptit CO – NH 2. Phân loại: Tuỳ theo số lượng đơn vị aminoaxit chia ra: a. Oligopeptit: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. Polipeptit: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

II.CẤU T O, ỒNG PH N, DANH PHÁP: 1. Cấu tạo: - Peptit được hình thành từ . . . . . . . . . . . . . . . . . . sắp xếp theo một . . . . . . . . . . : amino axit đầu N còn nhóm . . . . . . . . . . , amino axit đầu C còn nhóm . . . . . . . . . . - Peptit có CT chung là:

2. ồng phân, danh pháp: a. Số đồng phân: nếu có n gốc α–amino axit thì có n số đồng phân khác nhau.

Ơ

.Q

TR ẦN

CH3 .....................

H Ư

N

G

H2N–CH–CO – NH–CH2–COOH

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TP Đ

ẠO

CH3 ............................... ....

A

10 00

B

b. Danh pháp: - Ghép tên các gốc axyl của các α–aminoaxit, bắt đầu từ aminoaxit đầu N rồi kết thúc bằng tên của aminoaxit đuôi C ( giữ nguyên vẹn) - Ghép các tên viết tắt của các α–aminoaxit

-L

Í-

H

Ó

H2N-CH2-CO-NH-CH-CO-NH-CH-COOH | | CH3 CH2-CH(CH3)2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hay . . . . . . . . . . . . . .

ÁN

 Bài tập : Viết CTCT và gọi tên các peptit có thể hình thành từ glyxin, alanin và phenylalanin?

TO

Giải . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

H2N–CH2–CO – NH–CH–COOH

N

Rn Amino axit đầu C

H

R3

N

R1 R2 Amino N Liên kết peptit n : 0, 1,axit 2 . đầu . . , 48

–CH–COOH

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

–CH–CO

NH–CH–CO

U Y

H2N–CH–CO

Đ

.....................................................................................

D

IỄ N

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

..................................................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ..................................................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.blogspot.com ..................................................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

N

III.T NH CHẤT: 1. Tính chất vật lí : Các peptit thường ở thể răn, có nhiệt độ nóng chảy cao và dễ tan trong nước.

.Q TP

R3

G N H Ư TR ẦN B 10 00 Í-

H

Ó

A

B. PROTEIN I. HÁI NIỆM VÀ PH N LO I: 1. hái niệm Protein à những po ipeptit cao ph n tử c ph n tử khối tử . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Là nền tảng về cấu trúc và chức năng của mọi sự sống.

Đ

ÀN

TO

ÁN

2. Phân loại: Protein được chia làm 2 loại : - Protein đơn giản: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Protein phức tạp: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................................................................................... .

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

R2

H +,t 0

Đ

R1

2 H2O

-L

http://daykemquynhon.ucoz.com

H2N - CH - CO - NH - CH - CO - NH - CH - COOH +

ẠO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

b. Phản ứng thủy phân : Phản ứng thủy phân trong môi trường H  tạo ra các α–aminoaxit

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

N

H

Ơ

2. Tính chất hóa học : a. Phản ứng màu biure : Peptit phản ứng với Cu(OH)2 cho phức màu tím

D

IỄ N

II.SƠ LƢ C CẤU TRÖC PH N T PROTEIN: - Phân tử protein được tạo bới nhiều gốc α –amino axit nối với nha bằng liên kết peptit. - Các phân tử protein khác nhau không những bởi những gốc α –amino axit khác nhau mà còn bởi số lượng, trật tự sắp xếp của chúng khác nhau. - Có bốn bậc cấu trúc của phân tử protein : Cấu trúc bậc I, bậc II, bậc III, bậc IV. Cấu trúc bậc I : là trình tự sáp xếp các đơn vị α –amino axit trong mạch protein. Cấu trúc này được giữ vững chủ yếu nhờ liên kết peptit :

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

.Q TP Đ

Giống

H Ư

N

G

Khác

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Protein

ẠO

Peptit

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

III. T NH CHẤT C A PROTEIN 1. Tính chất vật lí - Dạng tồn tại: protein tồn tại ở 2 dạng chính là dạng . . . . . . . . . . và dạng . . . . . . . . . . - Tính tan của protein khác nhau: protein hình sợi . . . . . . . . . . trong nước, protein hình cầu . . . . . . . . trong nước. - Sự đông tụ: khi đun nóng, hoặc cho axit, bazơ, một số muối vào dung dịch protein, protein sẽ đông tụ lại, tách ra khỏi dung dịch.

ÁN

-L

2. Tính chất hoá học của protein a. Phản ứng thuỷ phân : Trong môi trường axit hoặc bazơ, protein bị thuỷ phân thành hỗn hợp các α–amino axit.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

? So sánh cấu tạo giữa peptit và protein ?

ÀN

H2N-CH-CO-NH-CH-CO-NH-CH- ... - NH-CH-COOH R2

R3

H+, t0 hay enzim

Rn

Đ

R1

+ ( n - 1 ) H2O

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

N

H

Ơ

N

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

D

IỄ N

....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... b. Phản ứng màu  Khi tác dụng với axit nitric : xuất hiện kết tủa màu vàng OH + 2 HNO3

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.blogspot.com Nhóm C6H5OH của một gốc amino axit đã phản ứng với HNO3 sinh ra hợp chất nitro có màu vàng

.Q

ÁN

-L

BÀI TẬP SGK TRANG 75 Câu 1: Từ 3  - amino axit X, Y, Z có thể tạo thành mấy tripeptit trong đó có đủ cả X, Y, Z? B. 3

C. 4

D. 6

TO

A. 2

ÀN

 Giải

Đ

.......................................................................................................................................................................

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

2. Axit nucleic (AN) - Axit nucleic là polieste của axit photphoric và pentozơ (monosaccarit có 5 C), mỗi pentozơ lại có một nhóm thế là bazơ nitơ kí hiệu A, X, G, T, U. + Nếu pentozơ là ribozơ tạo axit ARN. + Nếu pentozơ là đeoxi-ribozơ tạo axit AND. + Khối lượng ADN từ 4 - 8 triệu, thường tồn tại xoắn kép. + Khối lượng phân tử ARN nhỏ hơn AND, thường tồn tại ở dạng xoắn đơn.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

N

H

Ơ

IV. HÁI NIỆM V ENZIM VÀ A IT NUCLEIC 1. Enzim - Enzim là những chất hầu hết có bản chất protein, có khả năng xúc tác cho các quá trình hoá học, đặc biệt trong cơ thể sinh vật.  - Xúc tác enzim có 2 đặc điểm : + Có tính đặc hiệu cao, mỗi enzim chỉ xúc tác cho một sự chuyển hoá nhất định. + Tốc độ phản ứng nhờ xúc tác enzim rất lớn, gấp 109  1011 tốc độ nhờ xúc tác hoá học.

N

 Phản ứng màu biure : Dùng để nhận biết protein Do trong protein có nhóm –CO – CH – giống peptit phản ứng với Cu(OH)2 cho hợp chất phức màu tím đặc trưng

IỄ N

....................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................

D

....................................................................................................................................................................... Câu 2: Phát biểu nào sau đây không đúng: A. Phân tử đipeptit có hai liên kết peptit B. Phân tử tripeptit có 3 liên kết peptit

C. Trong phân tử peptit mạch hở, số liên kết peptit bao giờ cũng bằng số gốc  - amino axit D. Trong phân tử peptit mạch hở chứa n gốc  - amino axit, số liên kết peptit bằng n – 1. Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.blogspot.com Câu 4: Từ 3 amino axit sau: glyxin, alanin và valin có thể hình thành bao nhiêu tripeptit khác nhau? A. 3

B.6

C. 9

D. 12

 Giải Tên gọi

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Í-

valin. Khi thủy phân không hoàn toàn A thì trong hỗn hợp sản phẩm thấy có các đipeptit Ala – Gly,

-L

Aly – Ala và tripeptit Gly – Gly – Val. Trình tự các  - amino axit trong pentapeptit là: B. Gly -Gly-Gly-Val-Ala.

C. Val–Ala- Gly-Ala-Gly-Gly

D. Gly-Gly-Val-Gly-Ala.

ÁN

A.Gly-Ala-Gly-Gly-Val.

ÀN

 Giải

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q TP ẠO Đ G N H Ư TR ẦN B 10 00 A Ó

H

Câu 5: Thủy phân hoàn toàn một 1mol pentapeptit A thì thu được 3 mol glyxin, 1 mol alanin và 1 mol

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

Công thức cấu tạo

Đ

.......................................................................................................................................................................

IỄ N

.......................................................................................................................................................................

D

....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... Câu 6: Thuốc thử nào sau đây có thể dùng để phân biệt được các dung dịch: glucozơ, glixerol, etanol và lòng trắng trứng? A. Dung dịch NaOH

B. Dung dịch AgNO3

C. Cu(OH)2

D.Dung dịch HNO3

 Giải

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Glucozơ

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com Etanol Protein

ẠO

B. Dung dịch AgNO3, Cu(OH)2.

C. Dungdịch iot, Cu(OH)2.

D. Dung dịch AgNO3, dung dịch NaOH.

G

Đ

A. Dungdịch iot, dung dịch HCl

H Ư

N

 Giải Hồ tinh bột

Lòng trắng trứng

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

Nước xà phòng

Câu 9: Phân tử khối của một hemoglobin ( hồng cầu của máu ) chứa 0,4

H

http://daykemquynhon.ucoz.com

lòng trắng trứng.

Fe ( mỗi phân tử

-L

Í-

hemoglobin chỉ chứa 1 nguyên tử Fe ) là: B. 28.000u

C. 7000u

D. 21 000u

ÁN

A.14 000u

TO

 Giải

.......................................................................................................................................................................

ÀN

.......................................................................................................................................................................

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Câu 8: Thuốc thử nào sau đây có thể dùng để phân biệt được các dung dịch: nước xà phòng, hồ tinh bột,

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

U Y

N

H

Ơ

N

Glixerol

Đ

.......................................................................................................................................................................

IỄ N

Câu 10: Khi thủy phân hoàn toàn 500 gam protein A thì được 170 gam alanin. Nếu phân tử khối của A

D

là 50.000 thì số mắt xích alanin trong phân tử A là bao nhiêu? A.109

B. 119

C. 191

D. 991

 Giải ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.blogspot.com ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... Bài t p tham khảo (S

CB)

Hợp chất nào sau đây thuộc loại đipeptit? B. H2N-CH2CONH-CH(CH3)-COOH

C. H2N-CH2CH2CONH-CH2CH2COOH

D. H2N-CH2CH2CONH-CH2COOH.

Ơ

N

A. H2N-CH2CONH-CH2CONH-CH2COOH

N

H

 Giải

.Q

H

Ó

A

Bài 14. LU ỆN TẬP: CẤU T O VÀ T NH CHẤT C A AMIN, AMINO A IT, PROTEIN

TO

ÁN

-L

Í-

I N THỨC CẦN NẮM: Vấn đề Cấu tạo Hợp chất ( Các nhóm đặc trưng )

D

IỄ N

Đ

Tính chất hóa học

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

ẠO

TP

.......................................................................................................................................................................

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

.......................................................................................................................................................................

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

.......................................................................................................................................................................

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com Amin bậc 1 có tính chất của nhóm NH2 1. Tính bazơ: - Tác dụng với H2O R – NH2 + H2O  [R – NH3 ]  OH  - Tác dụng với axit: R – NH2 + HCl  [R – NH3 ]  Cl 

Ơ H

- Amin thơm bậc 1: 05 0 C RrNH2 + HNO2  RrN2  Cl  + 2 H2O

H Ư

N

Ri ng ani in c phản ứng thế nguy n tử H trong vòng benzen

TR ẦN

Thí dụ: Tác dụng dung dịch brom tạo kết tủa trắng C6H5NH2 + 3Br2  C6H2Br3NH2 + 3 HBr

10 00

B

Amino axit có tính chất của nhóm NH2 tương tự amin - Tính bazơ - Tác dụng với HNO2 - Tác dụng với dẫn xuất halogen

H

Ó

A

Amino axit có tính chất của nhóm COOH 1. Tính axit: RCH(NH2)COOH + NaOH  RCH(NH2)COONa + H2O

D

IỄ N

Đ

ÁN

ÀN

TO

Amino axit

-L

Í-

NH2 – R – COOH 2. Phản ứng este hóa: - Có nhóm amin H 2 SO4 RCH(NH2)COOH+R/OH   RCH(NH2)COOR/+H2O NH2 - Có nhóm axit Ngoài ra amino axit còn c phản ứng giữa nh m COOH và COOH nhoám NH2 - Có gốc hiđrocacbon 1. Tạo muối nội: (ion lư ng cực) NH2CH(R)COOH  NH3  CH(R)COO  2. Phản ứng trùng ngưng: t 0C   n NH2 – [CH2]5 – COOH 

NH (CH2)5 CO

n

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

G

Đ

3. Tác dụng với dẫn xuất halogen: R – NH2 + CH3I  R – NH – CH3 + HI

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

U Y

N

2. Tác dụng với HNO2: - Amin béo bậc I tạo thành ancol: R – NH2 + HNO2  ROH + N2  + H2O

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Amin bậc 1

R – NH2 - Có gốc hiđrocacbon - Có nhóm amin NH2

N

- Tác dụng với dung dịch muối: 3R-NH2 + 3H2O + FeCl3  3[R-NH3] Cl  + Fe(OH)3 

+ n H2O

Protein c phản ứng của nh m peptit 1. Phản ứng thủy phân: H ...NH-CH-CO-NH-CH-CO... + H2O 

Protein ...NH-CH-CO-NH-CH-CO... Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

R1 R2 ... + NH2-CH-COOH + NH2-CH-COOH + … www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.blogspot.com R1 R2 - Có gốc hiđrocacbon R1 R2 - Có các liên kết peptit trong phân tử -CO-NH2. Phản ứng màu với Cu(OH)2 cho dung dịch màu tím 3. Nhiều protêin có phản ứng thế H trong vòng benzen của gốc amino axit như phản ứng với HNO3 cho hợp chất màu vàng

N

TRANG 80

H

Ơ

BÀI TẬP SG

.Q

ẠO

kết peptit.

N

G

Đ

d. Protein là polime mà phân tử chỉ gồm các polipeptit nối với nhau bằng liên kết peptit.

H Ư

Câu 3:

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TP

c. Polipeptit là polime mà phân tử gồm khoảng 11 – 50 mắt xích  - amino axit nối với nhau bằng liên

a. Để phân biệt các dung dịch hóa chất riêng biệt là CH3NH2, NH2-CH2-COOH, CH3COONH4, anbumin,

TR ẦN

ta có thể dùng ít nhất bao nhiêu thuốc thử sau để nhận biết: Quỳ tím; nước brom; Cu(OH)2; HNO3, dung dịch NaOH, Mg. A. 1

C. 3.

D. 4.

 Giải

NH2-CH2-COOH

CH3COONH4

Anbumin

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

CH3NH2

10 00

B

B. 2.

D

IỄ N

Đ

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

b. Hai nhóm chức COOH và NH2 trong phân tử amino axit tương tác với nhau tạo thành ion lư ng cực.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

a. Amin là loại hợp chất có nhóm NH2 trong phân tử.

N

Câu 1: Điền vào ô trống ở mỗi câu chữ Đ ( đúng ) hoặc S (sai ) sao cho thích hợp:

b. Để phân biệt các dung dịch hóa chất riêng biệt là C6H5NH2, CH3CH(NH2)COOH, (CH3)2NH, anbumin, ta có thể dùng ít nhất bao nhiêu thuốc thử sau để nhận biết: Quỳ tím; nước brom; Cu(OH)2; HNO3, dung dịch NaOH, Mg. A. 1

B. 2.

C. 3.

D. 4.

 Giải Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn CH3NH2

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com CH3COONH4 Anbumin

Ơ

N

NH2-CH2-COOH

U Y

Arg–Pro–Pro–Gly–Phe–Ser–Pro–Phe–Arg

.Q

Khi thủy phân không hoàn toàn peptit này có thể thu được bao nhiêu tripeptit nào có chứa phenylalanin

C. 5

D. 6

Đ

 Giải

G

H Ư

N

....................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................

TR ẦN

.......................................................................................................................................................................

B

 Câu 5: Hãy giải thích các hiện tượng sau:

10 00

a. Khi bị dây axit nitrit vào da thì chỗ da đó bị vàng.

b. Khi ăn phải thức ăn có lẫn muối kim loại nặng ( như chì, thủy ngân . . . ) thì bị ngộ độc.

Ó

A

c. Khi nấu canh cua thì thấy các mảng << riêu cua >> nổi lên.

H

http://daykemquynhon.ucoz.com

.......................................................................................................................................................................

Í-

Câu 6:

-L

a. Khối lượng các gốc glyxyl (từ glyxin) chiếm 50

khối lượng một loại tơ tằm (firoin). Khối lượng

B. 1,0kg

C. 1,5kg

D. 2,0kg

ÀN

 Giải

TO

A. 0,5kg

ÁN

glyxin mà các con tằm cần để tạo nên 1kg tơ đó là

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

B. 4

ẠO

A.3

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

( Phe )?

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

Câu 4: Brađikinin có tác dụng làm giảm huyết áp. Đó là nonapeptit có công thức là:

Đ

.......................................................................................................................................................................

IỄ N

.......................................................................................................................................................................

D

.......................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... b. Tính phân tử khối gần đúng của protein X chứa 0,16

lưu huỳnh biết rằng phân tử X chỉ chứa 1

nguyên tử lưu huỳnh. A.10.000

B. 20.000

C. 15.000

D. 25.000

 Giải ....................................................................................................................................................................... www.facebook.com/daykemquynhonofficial Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.blogspot.com ....................................................................................................................................................................... Bài t p tham khảo (S

CB)

Câu 1: Cho dãy các chất: Cu, NaOH; HCl; CH3OH có mặt khí HCl bão hòa. Có bao nhiêu chất trong dãy phản ứng được với tirozin

CH2 CH COOH

HO

C. 3

D. 4

U Y

B. 2

.Q

TP

PTHH: ............................................................................................................................................................. .......................................................................................................................................................................... Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

..........................................................................................................................................................................

N

G

Đ

.......................................................................................................................................................................

H Ư

Câu 2:

TR ẦN

a. Để phân biệt các dung dịch hóa chất riêng biệt là CH3NH2, NH2-CH2-COOH, CH3COONa, ta có thể dùng ít nhất bao nhiêu thuốc thử sau để nhận biết: Quỳ tím; phenolphtalein; Cu(OH)2; dung dịch HCl đặc, dung dịch NaOH.

B

B. 2.

10 00

A. 1  Giải

D. 4.

NH2-CH2-COOH

CH3COONa

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

CH3NH2

C. 3.

D

IỄ N

Đ

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

 Giải

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

A. 1

N

H

Ơ

N

NH2

b. Để phân biệt các dung dịch hóa chất riêng biệt C6H5NH2, CH3CH(NH2)COOH, CH3CHO,

CH2OH-CHOH-CH2OH, ta có thể dùng ít nhất bao nhiêu thuốc thử sau để nhận biết: Quỳ tím; phenolphtalein; Cu(OH)2; dung dịch HCl đặc, dung dịch NaOH, dung dịch brom. A. 1

B. 2.

C. 3.

D. 4.

 Giải C6H5NH2

CH3CH(NH2)COOH

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

CH3CHO

CH2OH-CHOH-CH2OH

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Ơ

Câu 5: Cho 0,01 mol amino axit A tác dụng vừa đủ với 80ml dung dịch HCl 0,125M; sau đó đem cô cạn

N

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

U Y

NaOH là 1:1.

.Q

a. Công thức cấu tạo của A là (biết rằng phân tử A có mạch cacbon không phân nhánh và A thuộc loại  -

B.CH3CH(NH2)CH2CH2CH2CH2COOH.

C. CH3CH2CH2CH2CH2CH(NH2)COOH

D. A, B, C, đều đúng.

Đ

ẠO

A.CH3CH2CH2CH(NH2)CH2CH2COOH

G

H Ư

N

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

TR ẦN

....................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................

B

.......................................................................................................................................................................

10 00

....................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................

A

.......................................................................................................................................................................

Ó

b. Công thức cấu tạo các đồng phân có thể có của A khi thay đổi vị trí nhóm amino là:

H

http://daykemquynhon.ucoz.com

 Giải

B. 6

Í-

A. 5

D. 8

ÁN

-L

 Giải

C. 7

Danh pháp thay thế

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

CTCT

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

amino axit):

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

thì được 1,815 gam muối. Nếu trung hòa A bằng một lượng vừa đủ NaOH thì thấy tỉ lệ mol giữa A và

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

B. 6

C. 7

D. 8

Đ

ẠO

 Giải

Danh pháp thay thế

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

CTCT

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

A. 5

TP

.Q

vẫn ở vị trí  là:

D

IỄ N

Đ

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

c. Công thức cấu tạo các đồng phân có thể có của A khi thay đổi cấu tạo gốc hiđrocacbon và nhóm amio

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

N

H

Ơ

N

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

THI THAM

HẢO

Câu 1 (Đề thi TNPT 2010): Để phản ứng hoàn toàn với dung dịch chứa 7,5 gam H2NCH2COOH cần vừa đủ V ml dung dịch NaOH 0,1M.Giá trị của V là A. 200 B. 100 C. 50 D. 150  Giải ......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... www.facebook.com/daykemquynhonofficial Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.blogspot.com ......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................

N

H

D. C2H5OH

Ơ

Câu 3 (Đề thi TNPT 2010): Dung dịch làm quỳ tím chuyển sang màu xanh là A. CH3NH2 B. H2NCH2COOH C. CH3COOH  Giải

N

Câu 2 (Đề thi TNPT 2010): Protein phản ứng với Cu(OH)2 tạo sản phẩm có màu đặc trưng là A. Màu đỏ B. Màu da cam C. Màu vàng D. Màu tím

Đ

PTHH: .............................................................................................................................................................

G

N

H Ư

.........................................................................................................................................................................

TR ẦN

.........................................................................................................................................................................

10 00

B

Câu 5 (Đề thi TNPT 2010): Chất nào sau đây vừa phản ứng được với dung dịch KOH, vừa phản ứng được với dung dịch HCl? A. C6H5NH2. B. H2NCH(CH3)COOH. C. C2H5OH. D. CH3COOH.  Giải

A

PTHH: .............................................................................................................................................................

Ó

......................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................

H

http://daykemquynhon.ucoz.com

.........................................................................................................................................................................

TO

ÁN

-L

Í-

Câu 6 (Đề thi TNPT 2010): Dãy gồm các hợp chất được sắ p xếp theo thứ tự tăng dần lực bazơ là: A. CH3NH2, C6 H5NH2 (anilin), NH3. B. C6H5 NH2 (anilin), CH3NH2, NH3. C. NH3, C6H5NH2 (anilin), CH3NH2. D. C6H5NH2 (anilin), NH3, CH3NH2.  Giải .........................................................................................................................................................................

ÀN

.........................................................................................................................................................................

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

.Q

Câu 4 (Đề thi TNPT 2010): Cho dãy các chấ t: CH3COOCH3 , C2H5OH, H2NCH2COOH, CH3NH2 . Số chất trong dãy phản ứng được với dung dịch NaOH là A. 3. B. 1. C. 2. D. 4.  Giải

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

PTHH: .............................................................................................................................................................

IỄ N

Đ

.........................................................................................................................................................................

D

Câu 7 (Đề thi TNPT 2010): Số đồng phân cấu tạo amin bậc một ứng với công thức phân tử C3H9N là A. 1. B. 4. C. 2. D. 3.  Giải ......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... www.facebook.com/daykemquynhonofficial Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 8 (Đề thi TNPT 2012): Trong phân tử chất nào sau đây có chứa vòng benzen? A. Metylamin. B. Etylamin. C. Propylamin. D. Phenylamin.

N

Câu 9 (Đề thi TNPT 2012): Cho 3,75 gam amino axit X tác dụng vừa hết với dung dịch NaOH thu được 4,85 gam muối. Công thức của X là A. H2N – CH2 – COOH. B. H2N – CH2 – CH2 – COOH. C. H2N – CH(CH3) – COOH. D. H2N – CH2 – CH2 – CH2 – COOH.  Giải

H

Ơ

.........................................................................................................................................................................

N

.........................................................................................................................................................................

.Q

H Ư

N

G

Đ

Câu 11 (Đề thi TNPT 2012): Dãy gồm các chất đều tác dụng được với dung dịch NaOH là: A. metyl axetat, glucozô, etanol B. metyl axetat, alanin, axit axetic D. glixerol, glyxin, anilin C. etanol, fructozơ, metylamin  Giải

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TP

ẠO

Câu 10 (Đề thi TNPT 2012): Trong phân tử chất nào dưới đây chứa nguyên tố nitơ? B. Saccarozơ C. Metylamin D. Glucozơ A. Etyl axetat

TR ẦN

PTHH: ............................................................................................................................................................. .........................................................................................................................................................................

B

.........................................................................................................................................................................

10 00

.........................................................................................................................................................................

Ó

A

Câu 12 (Đề thi TNPT 2012): Trong môi trường kiềm, tripeptit tác dụng với Cu(OH)2 cho hợp chất màu A. đỏ B. vàng. C. xanh. D. tím.

-L

Í-

H

Câu 13 (Đề thi TNPT 2012): Amin tồn tại ở trạng thái lỏng trong điều kiện thường là A. anilin B. metylamin C. etylamin D. đimetylamin

ÁN

Câu 14 (Đề thi TNPT 2012): Nhúng giấy quỳ tím vào dung dịch metylamin, màu quỳ tím chuyển thành A. xanh B. vàng C. đỏ D. nâu đỏ  Giải

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

.........................................................................................................................................................................

ÀN

PTHH: ............................................................................................................................................................. Chƣơng 3. AMIN – AMINOAXIT - PROTEIN

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

.........................................................................................................................................................................

D

IỄ N

Đ

I. AMIN 1. Công thức của amin chứa 15,05 khối lượng nitơ là A.C2H5NH2 B. (CH3)2NH C. C6H5NH2 D. (CH3)3N 2. Công thức phân tử C3H9N có : A. hai chất đồng phân B. ba chất đồng phân C. bốn chất đồng phân D. năm chất đồng phân 3. Cho amin có cấu tạo :CH3- CH(CH3) –NH2 Tên gọi đúng của amin là trường hợp nào sau đây? A. Prop-1- ylamin B. Etylamin C.Đimetylamin D. Prop -2- ylamin 4. Có bao nhiêu đồng phân amin ứng với công thức phân tử C3H7N : A. 1 đồng phân B. 5 đồng phân C. 4 đồng phân D. 3 đồng phân 5. Chọn câu sai trong số các câu sau đây : www.facebook.com/daykemquynhonofficial Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


TR ẦN

D. Amin có từ 2 nguyên tử cacbon trong phân tử bắt đầu xuất hiện hiện tượng đồng phân. 9. Amin nào dưới đây là amin bậc hai ? A. CH3 – CH2 -NH2 B. CH3 – CH -CH3 NH2 D. CH3 – N - CH2 – CH3

10 00

B

C. CH3 – NH –CH3

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

CH3 10. Công thức nào dưới đây là công thức tổng quát của dãy đồng đẵng amin thơm (chứa 1 vòng benzen), đơn chức, bậc nhất ? A. CnH2n-7NH2 B. CnH2n+1NH2 C. C6H5NH CnH2n+1 D. CnH2n-3NHCnH2n-4 11. Tên gọi của amin nào sau đây không đúng ? A. CH3 – NH –CH3 đimetylamin B. CH3 – CH 2–CH2 NH2 poropan -1- amin C. CH3 – CH -CH3 propylamin

NH2

anilin

ÀN

D.

TO

NH2

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

H Ư

thơm.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

ẠO

Đ G

B. Bậc của amin là bậc của nguyên tử cacbon liên kết với nhóm amin. C. Tuỳ thuộc cấu trúc của gốc hidrocacbon , có thể phân biệt amin thành amin no, chưa no và

N

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.blogspot.com A. Etylamin dễ tan trong nước do có liên kết hidro như sau : H H   N  H O  HN H    Et H Et B. Tính chất hoá học của etylamin là phản ứng tạo muối với bazơ mạnh C. Etylamin tan trong nước tạo dung dịch có khả năng sinh ra kết tủa với dung dịch FeCl3 D. Etylamin có tính bazơ do nguyên tử nitơ còn cặp electron chưa liên kết có khả năng nhận proton 6. Tên gọi của C6H5NH2 là A. Benzil amoni B. Benzyl amoni C. Hexyl amoni D. Anilin 7. Hợp chất hữu cơ mạch hở X chứa các nguyên tố C , H, N trong đó có 23,72 lượng N. X tác dụng vơí HCl theo tỉ lệ mol 1 :1. Câu trả lời nào sau đây là sai ? A. X là hợp chất amin B. Cấu tạo của X là amin đơn chức, no C. Nếu công thức X là CXHYNZ thì có mối liên hệ : 2x-y=45 D. Nếu công thức X là CXHYNZ thì z=1 8. Phát biểu nào sau đây không đúng ? A. Amin được cấu thành bằng cách thay thế H của amoiac bằng một hay nhiều gốc hidrocacbon

D

IỄ N

Đ

12. Amin nào dưới đây có 4 đồng phân cấu tạo ? A. C2H7N B. C3H9N C. C4H11N D. C5H13N 13. Phát biểu nào dưới đây về tính chất vật lí của amin là không đúng ? A. Metyl -, etyl - ,đimetyl- , trimetylamin là những chất khí ,dễ tan trong nước. B. Các amin khí có mùi tương tự amoniac, độc. C. Anilin là chất lỏng , khó tan trong nước, màu đen. D. Độ tan của amin giảm dần khi số nguyên tử cac bon trong phân tử tăng. 14. Các giải thích về quan hệ cấu trúc - tính chất nào sau đây không hợp lí? A. Do có cặp electron tự do trên nguyên tử N mà amin có tính bazơ B. Do có nhóm -NH2 đẩy electron nên anilin dễ tham gia phản ứng thế vào nhân thơm hơn và ưu tiên ở vị trí o-, pC. Tính bazơ của amin càng mạnh khi mật độ electron trên nguyên tử N càng lớn. D. Với amin RNH2, gốc R- hút electron làm tăng độ mạnh của tính bazơ và ngược lại

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.blogspot.com 15. Nhận xét nào dưới đây không đúng ? A. Phenol là axit còn anilin là bazơ B. Dung dịch phenol làm quỳ tím hoá đỏ còn dung dịch anilin làm quỳ tím hoá xanh C. Phenol và anilin đều dễ tham gia phản ứng thế và đều tạo kết tủa trắng với dung dịch brom D. Phenol và anilin đều khó tham gia phản ứng cộng và đều tạo hợp chất vòng no khi cộng với hidro 16. Sở d anilin có tính bazơ yếu hơn NH3 là do A. nhóm NH2 còn một cặp electron chưa liên kết B. nhóm NH2 có tác dụng đẩy electron về phía vòng benzen làm giảm mật độ electron của N C. gốc phenyl có ảnh hưởng làm giảm mật độ electron của nguyên tử N D. phân tử khối của anilin lớn hơn so với NH3. 17. Hãy chỉ ra điều sai trong các nhận xét sau A. Các amin đều có tính bazơ B. Tính bazơ của anilin yếu hơn NH3 C. Amin tác dụng với axit cho muối D. Amin là hợp chất hữu cơ có tính chất lư ng tính 18. Dung dịch etylamin tác dụng được với dung dịch nước của chất nào sau đây ? A.NaOH B. NH3 C. NaCl D. FeCl3 và H2SO4 19. Hợp chất nào dưới đây có tính bazơ yếu nhất ? A. Anilin B. Metylamin C. Amoniac D. Đimetylamin 20. Chất nào sau đây có tính bazơ mạnh nhất ? A. NH3 B.CH3CONH2 C. CH3CH2CH2OH D. CH3CH2NH2 21. Sắp xếp các hợp chất theo thứ tự giảm dần tính bazơ : (1) C6H5NH2 (2) C2H5NH2 (3) (C6H5)2NH (4) (C2H5)2NH (5) NaOH (6) NH3 Dãy nào sau đây có thứ tự sắp xếp đúng ? A.1 > 3 > 5 > 4 >2 > 6 B. 6> 4 > 3 > 5 >1 > 2 C. 5 >4 > 2 > 1 > 3 > 6 D. 5 > 4 >2 > 6 > 1 > 3 22. Tính bazơ giảm dần theo dãy sau: A. đimetylamin; metylamin; amoniac; p – metylanilin; anilin; p – nitro anilin. B. đimetylamin; metylamin; anilin; p – nitro anilin; amoniac; p – metylanilin C. p – nitro anilin; anilin; p – metylanilin; amoniac; metylamin; đimetylamin D. anilin; p – metylanilin; amoniac; metylamin; đimetylamin; p – nitro anilin 23. Tính bazơ của các chất tăng dần theo thứ tự: A. C6H5NH2 , NH3 , CH3 NH2 , (CH3)2 NH B. NH3 , CH3NH2 , (CH3)2 NH , C6H5NH2 C. (CH3)2 NH , CH3NH2 , NH3 , C6H5NH2 D.NH3 , C6H5NH2 , (CH3)2 NH , CH3NH2 24. Tính bazơ của các chất tăng dần theo thứ tự: A. NH3 < C6H5NH2 < CH3NHCH3 < C2 H5 NH2 B. NH3 < CH3CH2NH2 < CH3NHCH3 < C6H5NH2 C. C6H5NH2 < NH3 < C2H5NH2 < CH3NHCH3 D. C6H5NH2 < NH3 < CH3NHCH3 < CH3CH2 NH2 25. Trật tự tăng dần độ mạnh tính bazơ của dãy nào dưới đây là không đúng ? A. NH3 < C6H5NH2 B. NH3 < CH3NH2 < CH3CH2NH2 C. CH3CH2NH2 < CH3NHCH3 D. p – O2NC6H4NH2 < p – CH3C6H4NH2 26. Phản ứng nào dưới đây không thể hiện tính bazơ của amin ? A. CH3 NH2 + H2O  CH3NH3+ + OHB. C6H5NH2 + HCl  C6H5NH3Cl C. Fe3+ + 3 CH3NH2 + 3H2O  Fe (OH)3 + 3 CH3NH3+ D. CH3NH2 + HNO2  CH3OH + N2 + H2O 27. Dung dịch chất nào dưới đây không làm đổi màu quỳ tím ? A. C6H5NH2 B. NH3 C. CH3CH2NH2 D. CH3 NH CH2CH3 28. Phương trình hoá học nào sau đây không đúng ? Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

A

o

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

B

10 00

05 C B. C6H5NH2 + HNO2 + HCl   C2H5N2+ Cl- + 2H2O C.C6H5NH2 + HNO3 + HCl   C6H5N2+Cl- + 2H2O

Ó

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.blogspot.com A. 2 CH3NH2 + H2SO4  (CH3NH3)2 SO4 B. 3 CH3NH2 + 3 H2O + FeCl3  Fe (OH)3 + 3 CH3NH3 Cl C. C6H5NH2 + 2 Br2  3,5 – Br2 - C6H3NH2 + 2 HBr D. C6H5NO2 + 3 Fe + 7HCl  C6H5NH3Cl +3 FeCl2 + 2H2O 29. Phương trình hoá học nào sau đây không đúng ? A. 2 CH3NH2 + H2SO4  (CH3NH3)2 SO4 B. CH3NH2 + HONO  CH3OH + N2 + H2O C. C6H5NH2 + Br2  m – Br - C6H4NH2 + HBr D. C6H5NO2 + 3 Fe + 7HCl  C6H5NH3Cl +3 FeCl2 + 2H2O 30. Dung dịch etylamin không tác dụng với A. axit HCl B. dung dịch FeCl3 C. nước brom D.Cu( OH)2 31. Dung dịch etylamin tác dụng với A. giấy đo pH B. dung dịch AgNO3 C. Thuốc thử Felinh D. Cu(OH)2 32. Phát biểu nào sai: A. Anilin là bazơ yếu hơn NH3 vì ảnh hưởng hút electron của nhân lên nhóm –NH2 bằng hiệu ứng liên hợp B. Anilin không làm đổi màu quỳ tím C. Anilin ít tan trong nước vì gốc C6H5 – kị nước D. Nhờ tính bazơ, anilin tác dụng được với dung dịch brom 33. Dùng nước brom không phân biệt được hai chất trong cặp nào sau đây ? A. Dung dịch anilin và dung dịch amoniac B. Anilin và xiclohexylamin (C6H11NH2) C. Anilin và phenol D. Anilin và benzen 34. Các hiện tượng nào sau đây được mô tả không chính xác ? A. Nhúng quỳ tím vào dung dịch etylamin thấy quỳ chuyển màu xanh B. Phản ứng giữa khí metylamin và khí hidro clorua làm xuất hiện “khói trắng” C. Nhỏ vài giọt nước brom vào ống nghiệm đựng dung dịch anilin thấy có kết tủa trắng D. Thêm vài giọt phenolphtalein vào dung dịch đimetylamin thấy xuất hiện màu xanh 35. Phản ứng nào dưới đây là đúng ? A. C2H5NH2 + HNO2 + HCl  C2H5N2+ Cl- + 2H2O

05 C  C6H5OH + N2 + H2O D.C6H5NH2 + HNO2  36. Không thể dùng thuốc thử trong dãy nào sau đây để phân biệt các chất lỏng phenol , anilin và benzen : A. Dung dịch brom B. Dung dịch HCl , dung dịch NaOH C. Dung dịch HCl, dung dịch brom D. Dung dịch NaOH , dung dịch brom 37. Để tinh chế anilin từ hỗn hợp phenol , anilin ,benzen , cách thực hiện nào dưới đây là hợp lí ? A. Hoà tan trong dung dịch HCl dư, chiết lấy phần tan . Thêm NaOH dư và chiết lấy anilin tinh khiết B. Hoà tan trong dung dịch brom dư, lọc kết tủa, đehalogen hoá thu được anilin C. Hoà tan trong dung dịch NaOH dư , chiết phần tan và thổi CO2 vào đó đến dư thu được anilin tinh khiết D. Dùng dung dịch NaOH để tách phenol, sau đó dùng brom để tách anilin ra khỏi benzen 38. Giải pháp thực tế nào sau đây không hợp lí ? A. Rửa lọ đựng anilin bằng axit mạnh B. Khử mùi tanh của cá bằng giấm ăn C. Tổng hợp chất màu thực phẩm bằng phản ứng của amin thơm với dung dịch hỗn hợp NaNO2 và HCl ở nhiệt độ thấp D. Tạo chất màu bằng phản ứng giữa amin no và HNO2 ở nhiệt độ cao 39. Phản ứng điều chế amin nào dưới đây không hợp lí?  CH3NH2 + HI A. CH3I + NH3  www.facebook.com/daykemquynhonofficial Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

o


TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

A. 100 ml B. 50 ml C. 200 ml D. 320 ml 45. Cho 20 gam hỗn hợp gồm 3 amin đơn chức , đồng đẳng kế tiếp nhau tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 1M , cô cạn dung dịch thu được 31,68g hỗn hợp muối . Biết phân tử khối của các amin đều < 80. Công thức phân tử của các amin là A. CH3NH2 , C2H5NH2 , C3H7NH2 B. C2H3NH2 , C3H5NH2 , C4H7NH2 C. C2H5NH2 , C3H7NH2 , C4H9NH2 D. C3H7NH2 , C4H9NH2 , C5H11NH2 46. Cho 10 gam hỗn hợp gồm 3 amin đơn chức , đồng đẳng kế tiếp nhau tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 1M , cô cạn dung dịch thu được 15,84g hỗn hợp muối . Nếu 3 amin trên trộn theo tỉ lệ mol 1 : 10 : 5 theo thứ tự khối lượng phân tử tăng dần thì công thức phân tử của 3 amin là A. CH5N , C2H7N , C3H7NH2 B. C2H7N , C3H9N , C4H11N C. C3H9N , C4H11N, C5H11N D. C3H7N , C4H9N, C5H11N 47. Đốt cháy hoàn toàn 6,2 g một amin no ,đơn chức phải dùng hết 10,08 lít khí oxi (đktc) . Công thức của amin đó là A. C2H5NH2 B. CH3NH2 C. C4H9NH2 D. C3H7NH2 48. Hợp chất hữu cơ tạo bởi các nguyên tố C, H ,N là chất lỏng ,không màu , rất độc , ít tan trong nước , dễ tác dụng với các axit HCl , HNO2 và có thể tác dụng với nước brom tạo kết tủa. Hợp chất đó có công thức phân tử là A. C2H7N B. C6H13N C. C6H7N D. C4H12N 49. Đốt cháy hoàn toàn 100 ml hỗn hợp đimetylamin và 2 hidrocacbon đồng đẵng kế tiếp thu được 140 ml CO2 và 250 ml hơi nước ( các thể tích đo cùng điều kiện) . Công thức phân tử của 2 hidrocacbon là A. C2H4 và C3H6 B. C2H2 và C3H4 C. CH4 và C2H6 D. C2H6 và C3H8 50. Trung hoà 3,1 g một amin đơn chức X cần 100 ml dung dịch HCl 1M. Công thức phân tử của X là A. C2H5N B. CH5N C. C3H9N D. C3H7N 51. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 amin no đơn chức đồng đẵng liên tiếp, ta thu được tỉ lệ thể tích CO2 : H2O = 8 :17 ( ở cùng điều kiện) . Công thức của 2 amin là A. C2H5NH2 , C3H7NH2 B. C3H7NH2 , C4H9NH2 C. CH3NH2 , C2H5NH2 D. C4H9NH2 , C5H11NH2 52. Đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức chưa no có một liên kết đôi ở mạch cacbon ta thu được CO2 và H2O theo tỉ lệ mol 8 : 9 . Vậy công thức phân tử của amin là A. C3H6N B. C4H9N C. C4H8N D. C3H7N 53. Cho 9,3 g một ankyl amin tác dụng với dung dịch FeCl3 dư thu được 10,7 g kết tủa . akyl amin là A. CH3NH2 B. C2H5NH2 C. C3H7NH2 D. C4H9NH2

D

IỄ N

Đ

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

TP

.Q

bằng 2 : 3 . Công thức phân tử của amin là A. C3H9N B. CH5N C. C2H7N D. C4H11N 44. Cho 20 gam hỗn hợp gồm 3 amin đơn chức, đồng đẳng kế tiếp nhau tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 1M, rồi cô cạn dung dịch thì thu được 31,68 g hỗn hợp muối. Thể tích dung dịch HCl đã dùng là

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.blogspot.com B. 2C2H5I + NH3   (C2H5)2NH + 2HI C. C6H5NO2 + 3H2   C6H5NH2 + 2H2O Fe / HCl D. C6H5CN + 4H   C6H5CH2NH2 40. Để phân biệt phenol , anilin , benzen, stiren người ta lần lượt sử dụng các thuốc thử: A. Quỳ tím , dung dịch brom B. Dung dịch NaOH, dung dịch brom C. Dung dịch brom , quỳ tím D. Dung dịch HCl , quỳ tím 41. Đốt cháy hoàn toàn một amin chưa no , đơn chức chứa một liên kết C=C thu được CO2 và H2O theo tỉ lệ mol 8 : 9 thì công thức phân tử của amin là A. C3H6N B. C4H8N C. C4H9N D. C3H7N 42. Đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức , bậc một thu được CO2 và H2O theo tỉ lệ mol 6 : 7 thì amin đó có thể có tên gọi là A. propylamin B. phenylamin C. isopropylamin D. propenylamin 43. Đốt cháy một đồng đẳng của metylamin , người ta thấy tỉ lệ thể tích các khí và hơi VCO2 : VH 2O sinh ra

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


Ó

A

1. Phát biểu nào dưới đây về amino axit là không đúng?

Í-

H

A. Amino axit là hợp chất hữu cơ tạp chức, phân tử chứa đồng thời nhóm amino và nhóm cacboxyl.

-L

B. Hợp chất H2 NCOOH là amino axit đơn giản nhất.

ÁN

C. Amino axit ngoài dạng phân tử (H 2 NRCOOH) còn có dạng ion lư ng cực (H 3 N+RCOO-).

TO

D. Thông thường dạng ion lư ng cực là dạng tồn tại chính của amino axit.

ÀN

2. Tên gọi của amino axit nào dưới đây là đúng? A. H2 N-CH2-COOH

(glixerol)

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

II. AMINO AXIT

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

B

10 00

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.blogspot.com 54. Cho 1,52 g hỗn hợp 2 amin đơn chức no ( được trộn với số mol bằng nhau) tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch HCl , thu được 2,98 g muối . Kết quả nào sau đây không chính xác ? A. Nồng độ mol của dung dịch HCl bằng 0,2 M B. Số mol của mỗi chất là 0,02 mol C. Công thức của 2 amin là CH5N và C2H7N D. Tên gọi 2 amin là metylamin và etylamin 55. Phân tích định lượng 0,15 g hợp chất hữu cơ X thấy tỉ lệ khối lượng các nguyên tố C : H : O :N là 4,8 : 1 : 6,4 : 2,8 . nếu phân tích định lượng m (g) chất X thì tỉ lệ khối lượng C : H : O : N là A. 4 : 1 : 6 : 2 B. 2,4 : 0,5 : 3,2 : 1,4 C. 1,2 : 1 : 1,6 : 2,8 D. 1,2 : 1,5 : 1,6 : 0,7 56. Người ta điều chế anilin bằng cách nitro hoá 500 g benzen rồi khử hợp chất nitro sinh ra . Khối lượng anilin thu được là bao nhiêu, biết hiệu suất mỗi giai đoạn là 78 ? A. 346,7 g B. 362,7 g C. 463,4 g D. 358,7 g 57. Cho lượng dư anilin phản ứng hoàn toàn với dung dịch chứa 0,05 mol H2SO4 loãng, lượng muối thu được bằng C. 19,1 g D. 28,4 g A. 7,1 g B. 14,2 g 58. Cho 0,01 mol CH3NH2 tác dụng với lượng dư dung dịch hỗn hợp NaNO2 và HCl thì thu được A. 0,01 mol CH3NH3Cl B. 0,01 mol CH3NO2 C. 0,01 mol CH3OH và 0,01 mol N2 D. 0,01 mol NaNH2 59. Cho một hỗn hợp A chứa NH3 , C6H5NH2 và C6H5OH. A được trung hoà bởi 0,02 mol NaOH hoặc 0,01 mol HCl. A cũng phản ứng vừa đủ với 0,075 mol Br2 tạo kết tủa. Lượng các chất NH3 , C6H5NH2 và C6H5OH lần lượt bằng A. 0,01 mol ; 0,005 mol ; 0,02 mol B. 0,005 mol ; 0,005 mol ; 0,02 mol C. 0,005 mol ; 0,02 mol ; 0,005 mol D. 0,01 mol ; 0,005 mol ; 0,02 mol 60. Đốt cháy hoàn toàn 100 ml hỗn hợp đimetylamin và 2 hidrocacbon đồng đẵng kế tiếp thu được 140 ml CO2 và 250 ml hơi nước ( các thể tích đo cùng điều kiện). Thành phần thể tích của ba chất trong hỗn hợp theo độ tăng phân tử khối lần lượt bằng A. 20 % ; 20% và 60% B. 25% ; 25% và 50% C. 30% ; 30% và 40% D. 20% ; 60% và 20%

D

IỄ N

Đ

B. CH3 – CH – COOH NH2

(anilin)

C. CH3 – CH – CH – COOH CH3 NH2

(valin)

D. HOOC-[CH2]2-CH –COOH NH2

(axit glutaric)

3. Trường hợp nào dưới đây không có sự phù hợp giữa cấu tạo và tên gọi? A.

CH 2 – CH – COOH

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn NH2

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Axit 2-amino-3-phenylpropanoic (phenylalanin) B. CH3 - CH-CH-COOH CH3 NH2 Axit 3-amino-2-metylbutanoic (valin)

Ơ

NH2

H N

Axit 2-amino-4-metylpentanoic (loxin)

U Y

D. CH3-CH2 -CH-CH-COOH

.Q TP

Axit 2-amino-3-metylpentanoic (isoloxin)

Đ

A. Tất cả đều là chất rắn.

G

B. Tất cả đều là tinh thể, màu trắng.

N

C. Tất cả đều tan trong nước.

H Ư

D. Tất cả đều có nhiệt độ nóng chảy cao.

TR ẦN

5. Amino axit không thể phản ứng với loại chất nào dưới đây? A. Ancol

B. Dung dịch Brom

C. Axit (H+ ) và axit nitrơ

D. Kim loại, oxit bazơ, bazơ và muối

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

4. Khẳng định về tính chất vật lý nào của amino axit dưới đây không đúng?

10 00

B

6. 0,01 mol amino axit A phản ứng vừa đủ với 0,02 mol HCl hoặc 0,01 mol NaOH. Công thức của A có dạng A. H2 NRCOOH

B. (H2N)2RCOOH D. (H2 N)2R(COOH)2

Ó

A

C. H2NR(COOH)2

-L

A. Glyxin

Í-

H

7. Cho 0,1 mol A (α – amino axit dạng H 2NRCOOH) phản ứng hết với HCl tạo 11,15 gam muối. A là B. Alanin

C. Phenylalanin

D. Valin

ÁN

8. Cho α – amino axit mạch thẳng A có công thức H 2 NR(COOH)2 phản ứng hết với 0,1 mol NaOH tạo 9,55 gam muối. A là B. Axit 2 –aminobutanđioic

A. Axit 2-aminopropanđioic

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

CH3 NH2

ÀN

C. Axit 2-aminopentanđioic

D. Axit 2-aminohexanđioic

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

CH3

N

C. CH3 -CH-CH2 -CH-COOH

D

IỄ N

Đ

9. Cho các dãy chuyển hóa:  NaOH  HCl Glyxin  A  X  HCL  NaOH  B  Glyxin  Y

X và Y lần lượt là A. đều là ClH3 NCH2COONa B. ClH3 NCH2COOH và ClH 3NCH2COONa C. ClH3 NCH2COONa và H2 NCH2COONa D. ClH3 NCH2COOH và H2 NCH2COONa

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.blogspot.com 10. Cho glyxin (X) phản ứng với các chất dưới đây, trường hợp nào phản ứng được viết không đúng? A. X + HCl  ClH3NCH2COOH B. X + NaOH  H2 NCH2COONa C. X + CH3OH + HCl

ClH3NCH2COOCH3 + H2O

Ơ

11. Một hợp chất hữu cơ X có tỷ lệ khối lượng C, H, O, N là 9:1,75:8:3,5 tác dụng với dd Na OH và dd HCl đều theo tỷ lệ mol 1:1 và mỗi trường hợp chỉ tạo một muối duy nhất.

N

D. X + HNO2  HOCH2COOH + N2 + H2 O

U Y

Công thức phân tử của X, công thức cấu tạo của X, Y lần lượt là

.Q ẠO

C. C2 H5 O2N; H2N-CH2-COOH; CH3 -CH2-NO2 D. C3H5 O2 N; H2 N-C2H2 -COOH; CH  C-COONH 4

H Ư

N

G

12. (X) là hợp chất hữu cơ có công thức phân tử C 5 H11O2 N. Đun X với dd NaOH thu được một hỗn hợp chất có công thức phân tử C 2 H4O2 NNa và chất hữu cơ (Y), cho hơi (Y) qua CuO/t 0 thu được chất hữu cơ (Z) có khả năng tham gia phản ứng tráng gương. Công thức cấu tạo của (X) là A. CH3(CH2 )4NO2

TR ẦN

B. NH2-CH2COO-CH2 -CH2 -CH3 C. NH2-CH2 -COO-CH(CH3 )2

B

D. H2 N-CH2-CH2 -COOC2 H5

A

10 00

13. X là một α – amino axit no chỉ chứa một nhóm –NH2 và một nhóm –COOH. Cho 10,3 gam X tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 13,95 gam muối clohiđrat của X. Công thức cấu tạo thu gọn của X là

H

C. H2NCH2CH2COOH

Ó

A. CH3CH(NH2)COOH

B. H2NCH2COOH

D. CH3CH2CH(NH2 )COOH

-L

Í-

14. Cho các chất sau: (X 1) C6 H5NH2; (X2 ) CH3NH2 ; (X3) H2 NCH2COOH (X4) HOOCCH2CH2CH(NH2 )COOH

ÁN

(X5) H2 NCH2CH2CH2CH2CH(NH2)COOH

TO

Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím hóa xanh? C. X2, X5

D. X1 , X5, X4

ÀN

A. X1 , X2, X5 B. X2, X3 , X4

Đ

15. Dung dịch nào làm quỳ tím hóa đỏ?

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TP

B. C3 H7 O2N; H2N-C2 H4-COOH; CH2 =CH-COONH4

Đ

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

A. C3H7 O2 N; H2 N-C2H4 -COOH; H2N-CH2-COO-CH3

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

Một đồng phân Y của X cũng tác dụng được với dd NaOH và dd HCl theo tỷ lệ mol 1:1 nhưng đồng phân này có khả năng làm mất màu dd Brom.

IỄ N

(1) H2 NCH2COOH ; (2) Cl -NH3+ -CH2COOH; (3) H2NCH2COO-

D

(4) H2 N(CH2)2CH(NH2)COOH; (5) HOOC(CH 2 )2CH(NH2)COOH

A. (3)

B. (2)

C. (2), (5)

D. (1), (4)

16. X là chất hữu cơ có công thức phân tử C 5H11O2 N. Đun X với dung dịch NaOH thu được một hỗn hợp chất có CTPT C 2 H4O2 Na và chất hữu cơ B. Cho hơi của B qua CuO/t 0 thu được chất D có khả năng cho phản ứng tráng gương. Công thức cấu tạo thu gọn của A là A. CH3(CH2 )4NO2 C. H2NCH2COOCH(CH 3)2

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

B. H2NCH2COOCH2CH2CH3 D. H2 NCH2CH2COOC2H5 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.blogspot.com 17. Este X được điều chế từ aminoaxit Y và ancol etylic. Tỉ khối hơi của X so với hiđro bằng 51,5. Đốt cháy hoàn toàn 10,3 g X thu được 17,6 g khí CO 2, 8,1 g nước và 1,12 lít nitơ (đktc). Công thức cấu tạo thu gọn của X là A. H2 N-(CH2)2 -COO-C2 H5

C. H2N-CH(CH3 )-COOH

B. H2N-CH2 -COO-C2H5

D. H2 N-CH(CH3 )-COOC2 H5

.Q

B. C2 H5 O2N

C. C3 H7 NO2

D. C3H5 NO2

TP

A. C4H9 O2 N

Đ

A. Tất cả các chất.

G

B. HCl, HNO2, KOH, Na 2SO3, CH3 OH/khí HCl

H Ư

N

C. C2 H5 OH, HNO2 , KOH, Na2SO3, CH3OH/khí HCl, Cu D. Cu, KOH, Na2SO3, HCl, HNO2 , CH3 OH/khí HCl.

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

20.Trong các chất sau: Cu, HCl, C 2 H5 OH, HNO2, KOH, Na2SO3, CH3 OH/khí HCl. Axit aminoaxetic tác dụng được với

TR ẦN

21. X là một amino axit no chỉ chứa 1 nhóm –NH2 và 1 nhóm –COOH. Cho 0,89 gam X tác dụng với HCl vừa đủ tạo ra 1,255 gam muối. Công thức cấu tạo của X là A. H2 N – CH2 – COOH

D. C3H7 -CH(NH2 )-COOH

10 00

C. CH3 -CH(NH2 )-CH2 -COOH

B

B. CH3 -CH(NH2 )-COOH

22. Cho dung dịch chứa các chất sau:

C6 H5-NH2 (X1 ) (C6H5 là vòng benzen); CH 3NH2 (X2 );

Ó

A

H2N-CH2 -COOH (X3 ); HOOC – CH2-CH2 -CH(NH2 )-COOH (X4 )

H

H2N –(CH2 )4-CH(NH2 )-COOH (X5 )

-L

Í-

Những dung dịch làm giấy quỳ tím hóa xanh là A. X1 ; X2; X5 B. X2; X3; X4 C. X2; X5

D. X3 , X4, X5

TO

ÁN

23. X là một α –amino axit no chỉ chứa 1 nhóm –NH2 và 1 nhóm –COOH. Cho 15,1 g X tác dụng với HCl dư thu được 18,75 g muối. Công thức cấu tạo của X là A. C6H5 -CH(NH2 )-COOH

B. CH3 -CH(NH2 )-COOH

C. CH3 -CH(NH2 )-CH2 -COOH

D. C3H7 -CH(NH2 )-COOH

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

19. Một hợp chất chứa các nguyên tố C, H, O, N có phân tử khối = 89. Đốt cháy hoàn toàn 1 mol hợp chất thu được 3 mol CO 2, 0,5 mol N2 và a mol hơi nước. Công thức phân tử của hợp chất đó là

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

D. H2 N-CH2-COO-CH3

Ơ

B. H2N-CH2CH(CH3)COOH

H

C. H2N-CH2CH2 -COOH

N

A. H2 N-COO-CH2CH3

N

18. Chất hữu cơ X có chứa 15,7303 nguyên tố N; 35,9551 nguyên tố O về khối lượng và còn các nguyên tố C và H. Biết X có tính lư ng tính và tác dụng với dung dịch HCl chỉ xảy ra một phản ứng. Công thức cấu tạo thu gọn của X là

D

IỄ N

Đ

24. X là một α –amino axit no chỉ chứa một nhóm –NH2 và một nhóm –COOH. Cho 23,4 g X tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 30,7g muối. Công thức cấu tạo thu gọn của X là A. CH3-CH(NH2 )-COOH

B. H2N-CH2 -COOH

C. H2N-CH2CH2 -COOH

D. CH3-CH(CH3 )-CH(NH2 )-COOH

25. Hợp chất C 3H7 O2 tác dụng được với NaOH, H 2SO4 và làm mất màu dung dịch Br 2 có công thức cấu tạo là A. CH3CH(NH2)COOH

B. H2NCH2CH2COOH

C. CH2 =CHCOONH4

D. CH2=CH-CH2 -COONH4

26. Amino axit là những hợp chất hữu cơ trong phân tử chứa:

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn A. nhóm amino

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

B. nhóm cacboxyl C. 1 nhóm amino và 1 nhóm cacboxyl D. 1 hoặc nhiều nhóm amino và 1 hoặc nhiều nhóm cacboxyl 27. α – amino axit là aminoaxit mà nhóm amino gắn ở cacbon thứ B. 2

C. 3

D. 4

N

28. Cho các chất: T: CH3 -CH2 -COOH

Y: H3C-NH-CH2 -CH3

Z: C6H5 -CH(NH2 )-COOH

U Y

G: HOOC-CH2-CH(NH2 )COOH

A. X, Z, T, P

.Q TP

Amino axit là B. X, Y, Z, T C. X, Z, G, P D. X, Y, G, P

ẠO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

P: H2N –CH2 -CH2-CH2-CH(NH2 )COOH

Đ

B. 3

C. 4

D. 5

G

A. 2

N

30. Cho quỳ tím vào mỗi dung dịch dưới đây: dung dịch làm quỳ tím hóa xanh là

H Ư

A. CH3COOH

TR ẦN

B. H2N-CH2 -COOH C. H2N-CH2 (NH2 )COOH D. HOOC-CH2-CH2 -CH(NH2 )-COOH

10 00

B

31. Tên gọi của hợp chất C 6 H5-CH2 -CH(NH2 )-COOH là A. Axit – amino – phenylpropionic

A

B. Axit 2-amino-3-phenylpropionic

Ó

C. Phenylalanin

D. Axit 2-amino-3-phenylpropanoic

H

http://daykemquynhon.ucoz.com

29. C4 H9O2 N có số đồng phân amino axit (với nhóm amin bậc nhất) là

-L

Í-

32. Cho dung dịch quỳ tím vào 2 dung dịch sau: X: H2 N-CH2-COOH; Y: HOOC-CH(NH2 )-CH2-COOH

ÁN

Có hiện tượng gì xảy ra?

TO

A. X và Y đều không đổi màu quỳ tím

ÀN

B. X làm quỳ chuyển màu xanh, Y làm quỳ chuyển màu đỏ.

Đ

C. X không đổi màu quỳ tím, Y làm quỳ chuyển màu đỏ.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

Ơ

X: H2 N – CH2 -COOH

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

A. 1

IỄ N

D. cả hai đều làm quỳ chuyển sang màu đỏ.

D

33. C3 H7O2 N có bao nhiêu đồng phân amino axit (với nhóm amin bậc nhất) là A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

34. Phản ứng giữa alanin và axit clohiđric cho chất nào sau đây? A. H2 N-CH(CH3 )-COCl C. HOOC-CH(CH3 )-NH3Cl

B. H3C-CH(NH2 )-COCl D. HOOC-CH(CH2Cl)-NH2

35. Axit α –aminopropionic tác dụng được với tất cả các chất trong dãy nào sau đây? A. HCl, NaOH, C 2 H5OH có mặt HCl, K 2SO4, H 2N-CH2 -COOH Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.blogspot.com B. HCl, NaOH, CH 3 OH có mặt HCl, H 2 N-CH2-COOH, Cu C. HCl, NaOH, CH 3 OH có mặt HCl, H2 N-CH2-COOH D. HCl, NaOH, CH 3OH có mặt HCl, H 2 N-CH2-COOH, NaCl 36. Chất A có khối lượng các nguyên tố C, H, O, N lần lượt là 32 ; 6,67 ; 42,66 ; 18,67 . Tỷ khối hơi của A so với không khí nhỏ hơn 3. A vừa tác dụng NaOH vừa tác dụng dung dị ch HCl. A có công thức cấu tạo: B. H2N-(CH2 )2-COOH D. H2 N-(CH2)3 -COOH

Ơ

C. H2N-CH2 -COOH

N

A. CH3-CH(NH2 )-COOH

B. (NH2 )x(COOH) y

C. R(NH2)x(COOH) y

D. H2 N-C xHy-COOH

Đ

A. R(NH2 )(COOH)

ẠO

38. Công thức tổng quát của các amino axit là

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TP

D. H2 N-(CH2)3 -COOH

H Ư

N

G

39. Khi đun nóng, các phân tử α –alanin (axit α – aminopropionic) có thể tác dụng với nhau tạo sản phẩm nào sau đây? B. ( CH2 – CH – CO )n

TR ẦN

A. ( HN – CH2 – CO )n

NH2 D. ( HN – CH – CH2 )n

C. ( HN – CH – CO )n III. PEPTIT VÀ PROTEIN 1. Phát biểu nào sau đây đúng:

COOH

10 00

B

CH3

Ó

A

(1) Protein là hợp chất cao phân tử thiên nhiên có cấu trúc phức tạp.

H

(2) Protein chỉ có trong cơ thể người và động vật.

-L

Í-

(3) Cơ thể người và động vật không thể tổng hợp được protein từ những chất vô cơ mà chỉ tổng hợp được từ các amino axit.

ÁN

(4) Protein bền đối với nhiệt, với axit và kiềm. Phát biểu nào đúng. A. (1), (2)

B. (2), (3)

C. (1), (3)

D. (3), (4)

Đ

ÀN

2. Sự kết tủa protein bằng nhiệt được gọi là...................................protein. A. sự trùng ngưng

B. sự ngưng tụ

C. sự phân hủy

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

B. H2N-(CH2 )2-COOH

C. H2N-CH2 -COOH

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

A. CH3-CH(NH2 )-COOH

U Y

N

H

37. Chất A có thành phần các nguyên tố C, H, N lần lượt là 40,45 ; 7,86 ; 15,73 còn lại là oxi. Khối lượng mol phân tử của A < 100. A tác dụng được với NaOH và HCl, có nguồn gốc từ thiên nhiên. A có CTCT là

D. sự đông tụ

D

IỄ N

3. Khi nhỏ axit HNO 3 đậm đặc vào dung dịch lòng trắng trứng, đun nóng hỗn hợp thấy xuất hiện ........................................, cho đồng (II) hiđroxit vào dung dịch lòng trắng trứng thấy màu...................xuất hiện. A. kết tủa màu trắng; tím xanh B. kết tủa màu vàng; tím xanh C. kết tủa màu xanh; vàng D. kết tủa màu vàng; xanh 4. Thủy phân đến cùng protein ta thu được

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn A. các amino axit

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

B. các amino axit

C. các chuỗi polypeptit

D. hỗn hợp các amino axit

5. Khi đun nóng protein trong dung dịch axit hoặc kiềm hoặc dưới tác dụng của các men, protein bị thủy phân thành các…………………….,cuối cùng thành các…………………….: A. phân tử protein nhỏ hơn; amino axit B. chuỗi polipeptit; amino axit

N

C. chuỗi polipeptit; hỗn hợp các amino axit

Ơ

D. chuỗi polipeptit; amino axit

C. n CH 2

( HN[CH 2 ] 5 CO )n

+ nH 2 O

caprolactam D. nH 2 N[CH 2 ] 6 COOH 

( HN[CH 2 ] 6 CO

H Ư

N

G

Tơ capron

CH2 -CH2 -NH

Đ

CH2 -CH2 -C=O

) n + nH 2 O

TR ẦN

Tơ nilon-7

Axit 7-aminoheptanoic

ng dụng nào của amino axit dưới đây được phát biểu không đúng? A. Amino axit thiên nhiên (hầu hết là α-amino axit) là cơ sở kiến tạo protein của cơ thể

10 00

sống.

B. Muối đinatri glutamat là gia vị cho thức ăn (gọi là bột ngọt hay mì chính)

A

C. Axit glutamic là thuốc bổ thần kinh, methionin là thuốc bổ gan

H

Ó

D. Các amino axit (nhóm amin ở vị trí số 6, 7,...) là nguyên liệu sản xuất tơ nilon.

Í-

8. Phát biểu nào sau đây không đúng?

-L

A. Những hợp chất hình thành bằng cách ngưng tụ hai hay nhiều α-amino axit được gọi là

peptit.

ÁN

B. Phân tử có hai nhóm –CO-NH- được gọi là đipeptit, ba nhóm thì được gọi là tripeptit.

TO

C. Các peptit có từ 10 đến 50 đơn vị amino axit cấu thành được gọi là polipeptit.

ÀN

D. Trong mỗi phân tử peptit, các amino axit được sắp xếp theo một thứ tự xác định.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Tơ enan

ẠO

Axit ω –aminoenantoic

TP

( HN[CH 2 ] 6 CO ) n + nH 2 O

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

B. nH 2 N[CH 2 ] 5 COOH 

.Q

Tơ nilon-7

B

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

( HN[CH 2 ] 5 CO ) n + nH 2 O

Axit ω-aminocaproic

7.

N

A. nH 2 N[CH 2 ] 5 COOH 

H

6. Sản phẩm hoặc tên gọi của các chất trong phản ứng polime hóa nào sau đây là đúng?

Đ

9. Phát biểu nào dưới đây về protein là không đúng?

IỄ N

A. Protein là những polipeptit cao phân tử (phân tử khối từ vài chục ngàn đến vài triệu

D

đvC)

B. Protein có vai trò là nền tảng về cấu trúc và chức năng của mọi sự sống C. Protein đơn giản là những protein được tạo thành chỉ từ các gốc α- và β-amino axit

D. Protein phức tạp là những protein được tạo thành từ protein đơn giản và lipit, gluxit, axit nucleic,... 10. Thủy phân peptit: (CH2 )2 COOH CH3 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

CH – COOH www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn H2 N-CH2 – C – N – CH – C – N O H

O

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

H

Sản phẩm nào dưới đây là không thể có? A. Ala

B. Gly-Ala

C. Ala-Glu

D. Glu-Gly

B. H 2 N[CH 2 ] 6 COONa

C. H 2 N[CH 2 ] 5 COONa

D. H 2 N[CH 2 ] 6 COOH

TP

13. Mô tả hiện tượng nào dưới đây là không chính xác?

A. Nhỏ vài giọt axit nitric đặc vào dung dịch lòng trắng trứng thấy kết tủa màu vàng

G

C. Đun nóng dung dịch lòng trắng trứng thấy hiện tượng đông tụ lại, tách ra khỏi dung

N

dịch.

H Ư

D. Đốt cháy một mẫu lòng trắng trứng thấy xuất hiện mùi khét như mùi tóc cháy

TR ẦN

14. Phát biểu nào dưới đây về enzim là không chính xác? A. Hầu hết enzim có bản chất protein

B. Enzim có khả năng xúc tác cho các quá trình hóa học

10 00

B

C. Mỗi enzim xúc tác cho rất nhiều chuyển hóa khác nhau

D. Tốc độ phản ứng nhờ xúc tác enzim thường nhanh hơn đến 10 9 – 10 11 lần nhờ xúc tác hóa học

Ó

A

15. Tên gọi nào sau đây cho peptit sau:

-L

Í-

H

H2NCH2CONHCHCONHCH2COOH CH3 C. Glyxylalanylglyxin

B. Alanylglyxylalanin

D. Alanylglyxylglyxyl

ÁN

A. Glyxinalaninglyxin

16. Trong bốn ống nghiệm mất nhãn chứa riêng biệt từng dung dịch: glixerol, lòng trắng trứng, tinh bột, xà phòng. Thứ tự hóa chất dùng làm thuốc thử để nhận ra ngay mỗi dung dịch là

IỄ N

Đ

ÀN

A. quỳ tím, dung dịch iot, Cu(OH) 2, HNO3 đặc

D

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

Đ

trưng

B. Trộn lẫn lòng trắng trứng, dung dịch NaOH và một ít CuSO 4 thấy xuất hiện màu đỏ đặc

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

D. H 2 N[CH 2 ] 6 COOH

N

C. H 2 N[CH 2 ] 5 COOH

U Y

B. ClH 3 N[CH 2 ] 6 COOH

.Q

A. ClH 3 N[CH 2 ] 5 COOH

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

H

12. Cho biết sản phẩm thu được khi thủy phân hoàn toàn tơ enan trong dung dịch HCl dư.

Ơ

A. H 2 N[CH 2 ] 5 COOH

N

11. Cho biết sản phẩm thu được khi thủy phân hoàn toàn policaproamit trong dung dịch NaOH nóng, dư.

B. Cu(OH)2, dung dịch iot, quỳ tím, HNO 3 đặc C. dung dịch iot, HNO 3 đặc, Cu(OH)2, quỳ tím D. Cu(OH)2 , quỳ tím, HNO 3 đặc, dung dịch iot

17. Câu nào sau đây không đúng? A. Khi nhỏ axit HNO 3 đặc vào lòng trắng trứng thấy xuất hiện màu vàng B. Phân tử các protein gồm các mạch dài polipeptit tạo nên C. Protein rất ít tan trong nước và dễ tan khi đun nóng D. Khi cho Cu(OH) 2 vào lòng trắng trứng thấy xuất hiện màu tím xanh. 18. Thủy phân hợp chất:

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.blogspot.com H2N – CH2 – CO – NH – CH – CO – NH – CH – CO – NH – CH2 – COOH CH2 – COOH

CH2 -C6 H5

thu được các amino axit nào sau đây? A. H2 N – CH2 – COOH B. HOOC – CH2 – CH(NH2 ) – COOH C. C6 H5 – CH2 – CH(NH 2)- COOH

N

D. Hỗn hợp 3 amino axit A, B, C

C. Chất polime đồng trùng hợp

D. Chất polime ngưng tụ

.Q

ẠO

B. Tính axit của protein C. Tính lư ng tính của protein

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

D. Tính đông tụ ở nhiệt độ cao và đông tụ không thuận nghịch của abumin 21. Chất nào sau đây thuộc loại peptit? A. H2NCH2COOCH2COONH4 B. CH3CONHCH2COOCH2CONH2 C. H2NCH(CH3)CONHCH2CH2COOH D. O3NH3NCH2COCH2COOH 22. Chất nào sau đây có phản ứng màu biure ? (a) H2N-CH(CH3)-CO-NH-CH2CH2COOH (b) H2N-CH2-CO-NH-CH2-CO-NH-CH2-COOH (c) Ala-Glu-Val; (d) Ala-Gly; (e) Ala-Glu-Val-Ala A. (a); (b); (c) B. (b); (c); (d) C. (b); (c); (e) D. (a); (c); (e) 23. Sử dụng alanin, glyxin và tyrosin có thể tạo được bao nhiêu tripeptit? A. 9 B. 18 C. 27 D. 36

ÀN

hái niệm: Polime . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Đ

1.

TO

Chöông 4: Polime vaø vaät lieäu polime Bài 16. I CƢƠNG V POLIME I. HÁI NIỆM, PH N LO I VÀ DANH PHÁP:

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TP

A. Tính bazơ của protein

Đ

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

20. Dùng lòng trắng trứng gà để làm trong môi trường (aga, nước đường), ta đã ứng dụng tính chất nào sau đây?

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

B. Chất polieste

U Y

A. Chất polime trùng hợp

N

H

Ơ

19. Protein có thể được mô tả như:

IỄ N

.....................................................................................

D

Thí dụ: polietilen

CH2 – CH2 n polietilen

Trong đó: – CH2 – CH2 – : mắt xích CH2=CH2

: monome

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.blogspot.com - Mắt xích: là đơn vị . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Hệ số n: là hệ số . . . . . . . . . . . . . . . . . . hay độ . . . . . . . . . . . . . . . . . . n=

M

po lim e

M

monome

Thí dụ: Bài tập 6 trang 64 – SGK

N

Tính hệ số trung bình của PE, PVC và xenlulozơ, biết rằng phân tử khối trung bình của chúng

Ơ

lần lượt là 420 000; 250 000; 1 620 000

H

=

............................ = ……………………….. ............................

TR ẦN

2. Phân loại

B

a. Theo nguồn gốc:

10 00

- Polime thiên nhiên: Có sẵn trong tự nhiên (caosu, xenlulozơ . . .) - Polime bán tổng hợp: Là polime thiên nhiên do con người cải biến một phần (tơ visco, tơ axetat . .)

H

b. Theo cách tổng hợp:

Ó

A

- Polime tổng hợp: Do con người tổng hợp ( PE, PVC…)

Í-

- Polime trùng hợp ( polietilen )

-L

- Polime trùng ngưng. ( nilon -6,6 . . .)

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TP ẠO Đ G

N

............................ = ……………………….. ............................

H Ư

n xenlulozơ =

ÁN

c. Theo cấu trúc:

- Mạch không nhánh, mạch phân nhánh, mạng không gian.

ÀN

- Điều hòa và không điều hòa.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

n PVC

N

............................ = ……………………….. ............................

U Y

=

.Q

nPE

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Giải

Đ

3. Danh pháp:

IỄ N

- Tên của các polime = poli + tên monome

D

- Nếu tên monome gồm hai từ trở lên hoặc từ hai monome tạo nên thì tên monome phải để trong ngoặc đơn - Một số polime có tên thông thường: (C6H10O5)n: xenlulozơ II. CẤU TRÖC: 1. Các dạng cấu tr c polime: Các mắt xích của polime có thể nối với nhau thành: - Mạch không nhánh như amilozơ, . . .

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn - Mạch phân nhánh như: amilopectin, glicozen, . . .

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

- Mạch mạng không gian như: cao su lưu hóa, nhựa bakelit, . . . 2. Cấu tạo điều hoà và không điều hoà - Cấu tạo kiểu điều hoà: các mắt xích nối với nhau theo một trật tự nhất định. … – CH2 – CH – CH2 – CH – CH2 – CH – … Cl

N H

- Cấu tạo kiểu không điều hoà: các mắt xích nối với nhau không theo một trật tự nhất định.

Cl

U Y

Cl

N

… – CH2 – CH – CH2 – CH – CH – CH2 – … Cl

.Q

1. Tính chất vật lí

ẠO

Đ

G

CF2 – CF2

Teflon

TR ẦN

Thí dụ :

H Ư

N

- Các polime khó bị hòa tan trong các chất hữu cơ. Có polime không bị hoà tan trong bất kỳ chất nào.

A

10 00

B

n có tính đàn hồi (cao su), có tính mềm mại và dai (tơ - Một số polime có cấu trúc mạch thẳng thường capron). Những polime có cấu trúc mạng không gian thường có tính bền cơ học cao, chịu được ma sát va chạm. Thí dụ : nhựa bakelit ( phenolfomađehit). - Một số polime có tính cách điện, cách nhiệt… Thí dụ : polietilen, polyvinyl clrorua, nhựa bakelit… 2. Tính chất hoá học

Ó

a. Phản ứng giữ nguyên mạch polime

H

http://daykemquynhon.ucoz.com

- Các polime không bay hơi, do khối lượng phân tử lớn và lực liên kết giữa các phân tử lớn. Chúng không có nhiệt độ nóng chảy xác định, do một polime là hỗn hợp của nhiều phân tử có khối lượng phân tử khác nhau.

Í-

- Poli (vinyl axetat)

-L

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ÁN

- Phản ứng cộng đối với các polime có liên kết . . . . . . . . . trong mạch

TO

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + kHCl 

ÀN

Cao su isopren

Đ

- Phản ứng thế đối với các polime có liên kết . . . . . . . . . trong mạch

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

II.T NH CHẤT C A POLIME:

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Cl

Ơ

Cl

IỄ N

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + kCl2 

poli (vinyl clorua)

D

b. Phản ứng phân cắt mạch polime - Tinh bột và xenlulozơ:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + . . . . . . . . . . . . . . . . .  - Tơ poliamit: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Tơ capron Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.blogspot.com Polime trùng hợp bị nhiệt phân thành các đoạn nhỏ và cuối cùng là monome ban đầu gọi là phản ứng giải trùng hợp hay đepolime. c. Phản ứng khâu mạch polime Khi có nhiệt độ, xúc tác , áp suất thích hợp các polime có thể nối với nhau tạo thành polime có cấu trúc không gian đo đó trở nên khó nóng chảy, khó tan và bền hơn so với polime chưa khâu mạch (cao su

H

Ơ

N

lưu hóa, nhựa rezit . . .)

.Q

TP

..................................................................................... - Điều kiện cần về cấu tạo của monome tham gia phản ứng trùng hợp:

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

.....................................................................................

Đ

..................................................................................... 0

+ Polietilen (PE):

+ Polipropilen (PP):

n

CH2 CH CH3

10 00

B

CH2 CH2

TR ẦN

H Ư

N

G

t , xt , P nCH2 = CH – CH = CH2 + nCH2 = CH – C6H5   ( CH2 – CH = CH – CH – CH2 – CH )n butađien stiren C6H5 Poli ( butađien – stiren ) - Các monome được điều bằng phản ứng trùng hợp:

CH2 CH

+ Poli(vivyl clorua) (PVC):

CH2 CH

n

n

CH2 CH

ÁN

+ Polibutađien (cao su buna):

+ PoliIsopren (cao su isopren): n

CH2 CH CH CH2

CH2 C CH CH2

CH3

OCO - CH 3

-L

Í-

+ Poli(vivylaxetat) (PVA):

H

Ó

A

Cl

+ Polistiren (PS):

n

+ Poliacrilonitrin(tơ nitron): n

CH2 CH CN

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

- Trùng hợp là . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

n

n

ÀN

IV. PHẢN ỨNG TR NG NGƢNG

Đ

- Trùng ngưng là . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

N

III. PHẢN ỨNG TR NG H P:

IỄ N

.....................................................................................

D

- Điều kiện cần về cấu tạo của monome tham gia phản ứng trùng ngưng:

..................................................................................... ..................................................................................... - Điều chế các monome sau bằng phửn ứng trùng ngưng: t  ( CO–C6H4–CO–O–CH2–CH2– O )n + 2n 2O n (p – HOOC–C6H4– COOH) + nHO–CH2–CH2–OH  axit terephtalic etylen glicol Poli ( etylen – terephtalat ) 0

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn - Các monome được điều bằng phản ứng trùng ngưng:

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

+ Tơ nilon-6 (policaproamit) hay tơ capron: ( NH[CH2]5CO )

n

+ Tơ nilon-7 (polienantoamit) hay tơ enăng: ( NH[CH2]6CO )

n

Tơ poliamit

+ Tơ nilon-6,6 (poli(hexametylen-ađipamit)): ( NH[CH2]6NHCO[CH2]4CO ) n

TRANG 89 – 90

H

BÀI TẬP SG

Ơ

N

+ Tơ lapsan (poliEste) hay PES

A. Polime là hợp chất do nhiều phân tử monome hợp thành.

.Q TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

B. Polime là hợp chất có phân tử khối lớn

ẠO

D. Các polime đều được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp.

N TR ẦN

C. Monome là các phân tử tạo nên từng mắt xích của polime

H Ư

B. Monome là một mắt xích trong phân tử polime

D. Monome là các hợp chất có 2 nhóm chức hoặc có liên kết bội. Câu 6: Có các monome sau:

10 00

B

a. CH3 – CH = CH2

b. CH2 = CCl – CH = CH2

c. CH2 = CH – CH = CH2 và CH2 = CH – CN .

Ó

A

d. CH2OH – CH2OH và m – C6H4 ( COOH)2 ( axit isophtalic )

H

e. NH2 = CH ( CH3) – [CH2]10COOH

Í-

Hãy cho biết có bao nhiêu loại phản ứng trùng hợp, trùng ngưng:

-L

http://daykemquynhon.ucoz.com

A. Polime là những phân tử nhỏ tham gia phản ứng tạo ra polime

G

Đ

Câu 2: Chọn khái niệm đúng:

B. 3,1.

C. 1,3.

D. 4,1.

ÁN

A. 2,2  Giải

TO

PTHH ......................................................................................................................................................

ÀN

..................................................................................................................................................................

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

C. Polime là hợp chất có phân tử khối rất lớn, do nhiều đơn vị nhỏ liên kết với nhau tạo nên.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

N

Câu 1: Phát biểu nào sau đây đúng?

Đ

..................................................................................................................................................................

IỄ N

..................................................................................................................................................................

D

..................................................................................................................................................................

Câu 8: Tính hệ số trung bình của PE, PVC và xen lulozơ, biết rằng phân tử khối trung bình của chúng lần lượt là 420 000; 250 000; 1 620 000. A. n PE = 15 000; n PVC = 4 000; n xenlulozơ = 10 000 B. n PE = 15 000; n PVC = 10 000; n xenlulozơ = 4 000 C. n PE = 5 000; n PVC = 4 000; n xenlulozơ = 10 000 D. n PE = 15 000; n PVC = 400; n xenlulozơ = 10 000  Giải

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.blogspot.com PTHH ...................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. Bài t p tham khảo (S

CB)

Câu 1: Cho các polime: polietilen, xenlulozơ, polipeptit, tinh bột, nilon-6, nilon-6,6, polibutađien. Dãy các polime tổng hợp là

Ơ

N

A. polietilen, xenlulozơ, polipeptit, tinh bột, nilon-6, nilon-6,6.

H

B. polietilen, polibutađien, nilon-6, nilon-6,6.

C. Protein.

ẠO

 Giải

D. Nilon-6,6

Đ

PTHH:......................................................................................................................................................

G

 CH CH

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

B. Polisaccarit.

TP

A. Poli(vinyl clorua).

.Q

Câu 2: Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp?

N

2 2 Câu 3: Cho sơ đồ: C6H6   Y   P.S (polistiren). Các chất X, Y phù hợp sơ   X 

H Ư

đồ trên là:

B. X (C6H5C2H5), Y (C6H5C2H3)

TR ẦN

A. X (C6H5C2H5), Y (C6H5CHClCH3) C. X (C6H5CHClCH3), Y (C6H5C2H3)

C. X (C6H5CHClCH3), Y (C6H5CHOHCH3)

B

 Giải

10 00

.................................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................................

Ó

A

..................................................................................................................................................................

hái niệm

ÁN

1.

Bài 17. VẬT LIỆU POLIME

-L

I. CHẤT D O

Í-

H

..................................................................................................................................................................

- T nh dẻo là tính bị biến dạng khi chịu tác dụng nhiệt độ và áp lực bên ngoài mà vẫn giữ nguyên sự biến

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

D. polietilen, nilon-6,6, xenlulozơ.

ÀN

dạng đó khi thôi tác dụng.

Đ

VD: PE, PVC, Cao su buna ...

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

N

C. polietilen, tinh bột, nilon-6, nilon-6,6.

IỄ N

- Chất dẻo à những vật iệu po ime c t nh dẻo.

D

- Thành phần chất dẻo: + Polime: cơ bản + Chất hóa dẻo: Nhằm tăng cường tính dẻo. + Chất độn: tiết kiệm chất dẻo + Chất phụ: Chất màu, chất chống oxy hóa, chất diệt trùng. 2. Một số polime dùng làm chất dẻo a. Polietilen (PE):

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn - Điều chế:

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

0

t ,P nCH2=CH2   ( CH – CH ) n xt

- Tính chất: .................................................................................................................................................... ng dụng: .....................................................................................................................................................

-

b. Poli (vinyl clorua) (PVC) - Điều chế:

0

x t ,t , p  

( CH2 – CH ) n Cl

.Q

0

x t ,t , p  

( CH2 – C )

n

G

n CH2 = C – COOCH3

CH3

H Ư

N

CH3

poli (metyl metacrylat)

TR ẦN

metyl metacrylat

- Tính chất : .................................................................................................................................................... ng dụng: .....................................................................................................................................................

10 00

-

B

.........................................................................................................................................................................

A

d. Poli (phenol-fomandehit) PPE

Ó

PPE có 3 dạng: nhựa novolac, nhựa rezol, nhựa rezit

H

http://daykemquynhon.ucoz.com

- Điều chế

COOCH3

-L

Í-

Nhựa novolac: Điều chế từ phenol và fomanđehit xúc tác axit (mạch không phân nhánh).

ÁN

OH

OH

OH

OH CH2

CH2 OH

ÀN

TO

CH2

CH2 . . . CH2

OH

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

c. Poli (metyl metacrylat), (Thủy tinh hữu cơ) PMM:

TP

ng dụng: .....................................................................................................................................................

ẠO

-

Đ

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

- Tính chất : ....................................................................................................................................................

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

poli (vinyl clorrua )

U Y

Vinyl clorrua

N

H

Cl

Ơ

N

n CH2 = CH

IỄ N

Đ

Là chất rắn dễ nóng chảy, dễ tan trong một số dung môi hữu cơ dùng để sản xuất vecni, sơn. t liệu compozit:

D

c.

- Vật iệu compozit là vật liệu gồm polime là nhựa nền tổ hợp với các vật liệu vô cơ và hữu cơ khác. Vật liệu compozit có độ bền, độ chịu nhiệt . . . tăng so với polime thành phần. - Thành phần của vật iệu compozit là chất nền (polime ) và chất độn ngoài ra còn có các phụ gia khác + Chất nền có thể là nhựa dẻo hay nhựa nhiệt rắn + Chất độn có thể là sợi (bông, đay, poliamit, amiăng . . .) hoặc bột (silicat, bột nhẹ CaCO3, bột tan . . .)

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn II. Tơ:

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

hái niệm

1.

- Tơ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................................................................................... - Đặc đi m cấu t o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................................................................................

Ơ

N

- Y u cầu kĩ thuật . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

H

.....................................................................................

.Q ẠO

- Tơ tổng hợp chế tạo từ polime tổng hợp như tơ poliamit (nilon, capron).

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TP

b. Tơ hóa học: Điều chế từ phản ứng hóa học.

Đ

- Tơ bán tổng hợp hay tơ nhân tạo: xuất phát từ polime thiên nhiên nhưng đươc chế biến thêm bằng

3. Một số loại tơ tổng hợp thƣờng gặp a. Tơ nilon -6,6:

TR ẦN

H Ư

N

G

phương pháp hóa học ( Xenlulozơ axetat, visco …)

10 00

B

- Đồng trùng ngưng hexametylen điamin và axit ađipic (axit hexanđioic).

0

n

2n H2O

Poli ( Hexametylen-addipamit) ( nilon-6,6)

Í-

H

Ó

A

t  ( HN(CH2)6-NH- O-(CH2)4-CO ) nH2N-(CH2)6-NH2 + nHOOC(CH2)4COOH 

ÁN

-L

- Thuộc loại tơ poliamit , các mắt xích nối với nhau bằng các nhóm amit –CO – NH –

TO

- Đặc điểm: ..................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... ng dụng: .....................................................................................................................................................

Đ

-

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

a. Tơ thiên nhiên: Có sẵn trong tự nhiên ( tơ tằm, sợi, bông, len )

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

N

2. Phân loại: Dựa vào nguồn gốc để phân loại tơ

D

IỄ N

b. Tơ lapsan: - Thuộc loại tơ poli este được tổng hợp từ axit terephtalic và etylen glicol - Bền về mặt cơ học bền với axit, với kiềm, bền nhiệt hơn tơ nilon

- Được dùng để dệt vải may mặc. c. Tơ nitron ( olon ) - Thuộc loại tơ vinylic được tổng hợp từ vinyl xianua ( hay acrilonitrin ) nên gọi là poli acrolonitrin: xt , t   n CH2 = CH Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú 0

( CH2 – CH ) n www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn xt ,t 0  

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

- Tơ nitron dai, bền với nhiệt và giữ nhiệt tốt nên được dùng để ................................................................... .........................................................................................................................................................................

N

III.CAO SU:

Ơ

hái niệm

U Y

Có hai loại cao su: Cao su thiên nhiên và cao su tổng hợp.

.Q

2. Phân loại:

TP

Cao su thi n nhi n ấy từ mủ của c y caosu.

ẠO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

a. Cao su thiên nhiên:

n

N H Ư

n  1 500 - 15 000

TR ẦN

b. Tính chất và ứng dụng

Cao su thiên nhiên có tính đàn hồi, không dẫn điện và nhiệt, không tan trong nước . . . nhưng tan trong

xăng, benzen . . .

10 00

B

 Lƣu hóa cao su:

- Cao su thiên nhiên và cao su tổng hợp có tính đàn hồi trong một nhiệt độ hẹp (nhiệt độ cao thì bị dính

A

nhiệt độ thấp thì dòn).

- Lưu hoá cao su: chế hoá cao su với 1 lượng nhỏ S (với tỉ lệ 93:7 về khối lượng ở nhiệt độ 130 – 150

Ó

http://daykemquynhon.ucoz.com

CH3

G

CH2 C CH CH2

- Là polime của isopren:

Đ

 Cấu tạo:

H

o

Í-

C tạo ra những cầu nối đisunfua(– S – S – ) giữa các phân tử polime hình sợi của cao su.

-L

- Cao su sau khi lưu hoá là những phân tử khổng lồ, chúng có cấu tạo mạng không gian , có tính đàn

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

hồi,bền, lâu mòn, và khó tan trong các dung môi hữu cơ hơn là cao su chưa lưu hoá

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

Cao su à o i vật iệu po ime c t nh đàn hồi

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

1.

D

Cao su thô

Cao su lưu hóa

3. Cao su tổng hợp: Là po ime tương tự cao su nhưng được điều chế bằng phản ứng h a học a. Cao su buna: Tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp buta -1,3 - đien có mặt Na Cao su buna có tính đàn hồi và độ bền kém cao su thiên nhiên 0

N a, t , P  nCH2 = CH – CH = CH2 

buta – 1, 3 – đien Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

( CH2 – CH = CH – CH2 )

n

Cao su buna www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.blogspot.com b. Cao su buna-S: Đồng trùng hợp stiren và buta-1,3-đien. Có tính đàn hồi cao. CH2 - CH = CH - CH - CH2

0

x t ,t , P n CH2 = CH – CH = CH2 + n CH2 = CH – C6H5  

n

C6H5

Cao su buna-S

N

n

.Q n

H Ư

N

G

Policloropren

1.

TR ẦN

IV. KEO DÁN: hái niệm

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TP Cl

Đ

CH2 C CH CH2

ẠO

e. Policloropren…

Là o i vật iệu c khả năng kết d nh 2 mảnh vật iệu giống nhau hoặc khác nhau mà không àm biến

10 00

B

chất các vật iệu được kết d nh.

A

2. Phân loại

H

Ó

a. Theo bản chất hóa học

Í-

- Keo dán hữu cơ: hồ tinh bột, keo epoxi…

ÁN

-L

- Keo dán vô cơ: thủy tinh lỏng… b. Theo dạng keo

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Poli isopren

- Keo lỏng: hồ tinh bột trong nước, dung dịch cao su trong xăng

ÀN

- Keo nhựa dẻo: matit

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

CH3

U Y

CH2 C CH CH2

H

Ơ

d. Cao su isopren: Trùng hợp isopren có hệ xúc tác đặc biệt được poli isopren, gọi là cao su isopren

N

c. Cao su buna-N: Đồng trùng hợp acrylonitrin và buta-1,3-đien. Có tính chống dầu cao.

D

IỄ N

Đ

- Keo dán dạng bột hay bản mỏng. 3. Một số keo dán tổng hợp thông dụng a. Keo dán epoxi: dùng để dán các vật liệu kim loại, gỗ, thủy tinh, chất dẻo . . . trong các ngành sản xuất ôtô máy bay, xây dựng và trong đời sống b. Keo dán ure- fomandehit: Dùng để dán các vật liệu bằng gỗ, chất dẻo 4. Một số keo dán tự nhiên

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.blogspot.com a. Nhựa vá săm: dung dịch cao su thiên nhiên trong dung môi toluen, xilen… b. eo hồ tinh bột: BÀI TẬP SG

TRANG 99 B. Tơ axetat ; nilo – 6,6

C. Nilon – 6,6 ; tơ lapsan ; thủy tinh plexiglas

C. Nilon – 6,6 ; tơ lapsan ; nilon -6

Ơ

A. Cao su ; nilon -6,6 ; tơ nitron

N

Câu 1: Nhóm các vật liệu được chế tạo từ polime trùng ngưng là:

H

Câu 4: Phân tử khối trung bình của poli (hexametylen – ađipamit) là 30.000, của cao su tự nhiên là

D. 150 và 154 mắc xích

..................................................................................................................................................................

Đ

G

N

..................................................................................................................................................................

H Ư

..................................................................................................................................................................

TR ẦN

.................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. Câu 5: Một loại cao su lưu hóa chứa 2

lưu huỳnh. Hỏi cứ khoảng bao nhiêu mắt xích isopren có một

B. 48

C. 58

D. 36

A

A. 46  Giải

10 00

B

cầu nối đisunfua – S – S – , giả thiết rằng S đã thay thế cho H ở nhóm metylen trong mạch cao su?

..................................................................................................................................................................

Ó

http://daykemquynhon.ucoz.com

..................................................................................................................................................................

Í-

H

..................................................................................................................................................................

-L

..................................................................................................................................................................

ÁN

..................................................................................................................................................................

TO

..................................................................................................................................................................

ÀN

..................................................................................................................................................................

Đ

Bài t p tham khảo (S

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TP ẠO

 Giải

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

C. 133 và 1 544 mắc xích.

.Q

B. 123 và 1 544 mắc xích

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

A. 226 và 88 mắc xích.

U Y

N

105.000. Số mắt xích (trị số n) trung bình của mỗi loại trên lần lượt là:

CB)

IỄ N

Câu 1: Kết luận nào sau đây không hoàn toàn đúng?

D

A. Cao su là những polime có tính đàn hồi. C. Nilon – 6,6 thuộc loại tơ tổng hợp.

B. Vật liệu compozit có thành phần chính là polime. D. Tơ tằm thuộc loại tơ thiên nhiên.

Câu 2: Tơ tằm và nilon -6,6 đều A. có cùng phân tử khối B. thuộc loại tơ tổng hợp C. thuộc loại tơ thiên nhiên D. chứa các loại nguyên tố giống nhau ở trong phân tử. Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn BÀI TẬP SG TRANG 103 – 104

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 1: Điền vào ô trống ở cuối mỗi câu sau chữ Đ nếu phát biểu đó đúng, chữ S nếu phát biểu đó sai: a. Polipeptit là polime b. Protein là polime c. Protein là hợp chất cao phân tử d. Poliamit có chứa các liên kết peptit

D. Tác dụng với Cl2 khi có mặt bột Fe

.Q

clo. Giả thiết rằng hệ số polime hóa n không thay đổi sau phản ứng. Hãy cho biết trung bình

C. 3

D. 4

Đ

B. 2

ẠO

A. 1  Giải

N

G

..................................................................................................................................................................

H Ư

.................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. CB)

TR ẦN

Bài t p tham khảo (S

Câu 1: Phát biểu nào sau đây không đúng?

B

A. Polime là hợp chất có phân tử khối lướn do nhiều mắt xích liên kết với nhau tạo nên.

10 00

B. Những phân tử nhỏ có liên kết đôi hoặc vòng kém bền được gọi là monome C. Hệ số n mắt xích trong cong thức polime gọi là hệ số trùng hợp.

Ó

A

D. Polime torng hợp được tạo thành nhờ phản ứng trùng hợp hoặc phản ứng trùng ngưng.

H

Câu 2: Nhóm vật liệu nào được chế tạo từ polima thiên nhiên? B. Tơ visco, tơ tằm, phim ảnh;

-L

Í-

A. Tơ visco, tơ tằm, cao su buna, keo dán gỗ; C. Cao su isopren, tơ visco, nilon-6, keo dán gỗ;

D. Nhựa bakelit, tơ tằm, tơ axetat;

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

cứ mấy mắt xích –CH2–CHCl– trong phân tử PVC thì có 1 mắt xích clo hóa.

TP

chứa 66,7

ÁN

Câu 5: Để điều chế 1 tấn polistiren, polietantamit (nilon-7) cần bao nhiêu tấn monome mỗi loại, biết rằng

TO

hiệu suất của cả hai quá trình điều chế trên là 90 . A. 0,9 tấn stiren và 1,028 tấn nilon-7.

B. 1,11 tấn stiren và 1,028 tấn nilon-7.

C. 0,9 tấn stiren và 1,269 tấn nilon-7.

D. 1,11 tấn stiren và 1,269 tấn nilon-7.

Đ

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 6: Để sản xuất tơ clorin, người ta clo hóa PVC bằng clo. Polime thu được ( có tên là peclorovinyl )

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

C. Tác dụng với NaOH ( dd )

N

B. Tác dụng với Cl2 / ánh sáng

U Y

A. Đepolime hóa

H

Ơ

N

Câu 2: Polistiren không tham gia phản ứng nào trong các phản ứng sau?

IỄ N

 Giải

D

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... THI THAM

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

HẢO www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.blogspot.com Câu 1 (Đề thi TNPT 2010): Cho dãy các chất : CH2=CHCl, CH2=CH2; CH2=CH-CH=CH2, H2NCH2COOH. Số chất trong dãy có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là B. 2

A.1

C.4

D.3

 Giải PTHH: .............................................................................................................................................................

Ơ

.........................................................................................................................................................................

N

.........................................................................................................................................................................

C. poli(vinyl clorua).

D. poli(metyl metacrylat).

Đ

 Giải

G

H Ư

N

.........................................................................................................................................................................

B. Tơ tằm.

C. Tơ visco.

D. Bông.

10 00

B

A. Tơ nilon-6,6.

TR ẦN

Câu 3 (Đề thi TNPT 2010): Tơ nào sau đây thuộc loại tơ bán tổng hợp (tơ nhân tạo)?

Câu 4 (Đề thi TNPT 2012): Polime được tổng hợp bằng phản ứng trùng ngưng là B. poli(vinyl clorua)

C. polietilen.

A

A. poli(etylen-terephtalat).

Ó

poliacrilonitrin.

D.

H

http://daykemquynhon.ucoz.com

PTHH: .............................................................................................................................................................

Í-

 Giải

-L

PTHH: .............................................................................................................................................................

TO

ÁN

.........................................................................................................................................................................

ÀN

Câu 5 (Đề thi TNPT 2012): Chất nào sau đây không tham gia phản ứng trùng hợp? B. CH2 = CH –CH = CH2

C. CH3 – CH3

D. CH2= CH–Cl

Đ

A. CH2 = CH2

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

TP

B. nilon-6,6.

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

A. polietilen.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

Câu 2 (Đề thi TNPT 2010): Polime được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng là

U Y

N

H

.........................................................................................................................................................................

IỄ N

 Giải

D

PTHH: .............................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................

Câu 6(Đề thi TNPT 2012): Polime nào sau đây thuộc loại polime bán tổng hợp? A. Polietilen

B. Tinh bột

C. Tơ visco

D. Tơ tằm

I. NHỮNG CHÖ Ý HI GIẢI BÀI TẬP POLIME : 1. Viết đƣợc phƣơng trình phản ứng điều chế các loại polime : Chất dẻo, tơ, cao su, keo dán. Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


H

Ơ

N

https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.blogspot.com 2. hái niệm phản ứng trùng hợp, phản ứng trùng ngƣng và điều kiện để các monome tham gia phản ứng trùng hợp và trùng ngưng. 3. Một số dạng toán Dạng 1. ác định số mắt xích, hệ số trùng hợp hay hệ số polime hóa Công thức polime viết dưới dạng: (mắt xích)n  Mmắt x ch.n = Mpolime M polime  n= M maét xích Ví dụ: Xác định số mắt xích của xenlulozơ, nilon -6, nilon-6,6, cao su thiên nhiên, PVC biết phân tử khối trung bình của chúng lần lượt bằng 202500, 15029, 30000, 105000, 75000.

Ó

32 x 2 .100 M maét xích .x  2  32 x 2 lưu huỳnh về khối lượng. Khoảng bao nhiêu mắt xích isopren có

H

 phần trăm ưu huỳnh hoá =

TO

ÁN

-L

Í-

Ví dụ : Cao su lưu hoá có 2 một cầu đisunfua –S-S- ? Giải (C5H8)x → (C5H8)x – 2H + 2S 32 x 2 .100  2 68 x  2  32 x 2 Giải ra được x = 46 II. D NG C U HỎI VÀ BÀI TOÁN THƢỜNG GẶP TRONG CHƢƠNG: - Chất dẻo: 1. PE: poli etylen

D

IỄ N

Đ

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

A

10 00

b) Phản ứng lƣu huỳnh hoá Gọi x à số mắt x ch c một cầu đisunfua hoá (mắt x ch)x → (mắt x ch)x – 2H + 2S Vì phản ứng ưu huỳnh hoá à phản ứng thế

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

B

TR ẦN

35,5(k  1) .100  63,96 62,5k  1  35,5 Giải ra được k = 3 Chú ý: Trong bài giải có khác với hướng dẫn trên vì trong PVC có clo

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

Dạng 2: ác định số mắt xích phản ứng clo hoá hoặc lƣu huỳnh hoá a) Phản ứng clo hoá Gọi x à số mắt x ch c một nguy n tử c o hoá (mắt x ch)x → (mắt x ch)x – H + Cl Vì phản ứng c o hoá à phản ứng thế 35,5.  phần trăm c o hoá = .100 M maét xích .x  1  35,5 Ví dụ : Khi clo hoá PVC, tính trung bình cứ k mắt xích trong mạch PVC phản ứng với một phân tử clo. Sau khi clo hoá thu được polime (tơ clorin) chứa 63,96 clo (về khối lượng). Tính giá trị của k Giải (C2H3Cl)k → (C2H3Cl)k – H + Cl

xt, t0, p

nCH2=CH2

CH2-CH2

n

2. PVC: poli (vinyl clorua) xt, t0, p

nCH2=CH Cl 3. PVA: poli (vinylaxetat)

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

CH2-CH

n

Cl

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

xt, t0, p

CH2-CH

nCH2=CH

n

CH3COO

CH3COO

4. PMM: poli (metylmetacrylat)

CH3 CH2-C

n

N

COOCH3

CH3

Ơ

n CH2=C-COOCH3

t0, p, xt

H

Poli(metyl metacrylat)

metyl metacrylat

CH2-CH

.Q

n

6. PS: poli stiren

TR ẦN

H Ư

7. PPF: (nhựa novalac, nhựa crezol, nhựa crezit hay bakelit) - Tơ: 1. Tơ nilon-6 2. Tơ nilon-6,6

N

G

n

Đ

CH2-CH

nCH2=CH

ẠO

xt, t0, p

nH2N-[CH2]6-NH2 + n HOOC-[CH2]4-COOH

t0

+

B

( NH-[CH2]6-NHCO-[CH2]4-CO )n

2nH2O

Ví duï: nCH2=CHCN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

Poli(hexametylen-añipamit) (nilon-6,6) 3. Tơ lapsan (axit terephtalic và etylenglicol) o nHOOC-C 6 H 4 COOH + nHOCH 2 -CH 2 OH t Axit terephtalic Etylen glicol ( CO-C6 H4 CO-O-C 2 H 4 O ) + 2n H 2 O n poli(etylen terephtalat) 4. Tơ olon (nitron): acrilonitrin (vinyl xianua) t0, p, xt

CH2-CH

n

CN

Acrilonitrin

Poliacrionitrin

D

IỄ N

Đ

5. Tơ capron nH2N[CH2]5COOH axit

xt, t0, p

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TP

CH3

CH3

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

nCH2=CH

U Y

xt, t0, p

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

5. PP: poli propilen

HN-[CH2]5-CO n + nH2O

 -aminocaproic

policaproamit (nilon-6)

CH 2 - CH2 - C = O vÕt n­íc ( NH-[CH ] -CO ) n CH2 | 2 5 n to CH 2 - CH 2- NH

Caprolactam 6. Tơ enang (axit  - aminoetanoic) nH2N[CH2]6COOH

xt, t0, p

capron HN-[CH2]6-CO n + nH2O

- Cao su: 1. Cao su buna Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

Na

nCH2=CH-CH=CH2

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

CH2-CH=CH-CH2 n

2. Cao su buna-S nCH2=CH-CH=CH2 + n CH=CH2

t0, p, xt

CH2-CH=CH-CH2-CH-CH2 n

cao su buna-S

.Q n

Đ

isopren

TR ẦN

H Ư

N

G

cau su isopren - Câu hỏi liên quan đến phản ứng tăng mạch, giảm mạch, giữ nguyên mạch polime - Câu hỏi liên quan đến sản phẩm của phản ứng trùng hợp hay trùng ngưng - Xác định tên polime và monome. - Câu hỏi liên quan đến điều kiện để xảy ra phản ứng trùng hợp, trùng ngưng - Một số câu hỏi tổng hợp

B

III. BÀI TOÁN:

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

Câu 1: Chất không có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là A. stiren. B. isopren. C. propen. D. toluen. Câu 2: Chất có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là A. propan. B. propen. C. etan. D. toluen. Câu 3: Quá trình nhiều phân tử nhỏ (monome) kết hợp với nhau thành phân tử lớn (polime) đồng thời giải phóng những phân tử nhỏ khác được gọi là phản ứng A. trao đổi. B. nhiệt phân. C. trùng hợp. D. trùng ngưng. Câu 4: Monome được dùng để điều chế polietilen là A. CH2=CH-CH3. B. CH2=CH2. C. CH≡CH. D. CH2=CH-CH=CH2. Câu 5: Dãy gồm các chất được dùng để tổng hợp cao su Buna-S là: A. CH2=C(CH3)-CH=CH2, C6H5CH=CH2. B. CH2=CH-CH=CH2, C6H5CH=CH2. C. CH2=CH-CH=CH2, lưu huỳnh. D. CH2=CH-CH=CH2, CH3-CH=CH2. Câu 6: Nhựa rezol (PPF) được tổng hợp bằng phương pháp đun nóng phenol với A. HCHO trong môi trường bazơ. B. CH3CHO trong môi trường axit. C. HCHO trong môi trường axit. D. HCOOH trong môi trường axit. Câu 7: Poli(vinyl axetat) là polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp A. C2H5COO-CH=CH2. B. CH2=CH-COO-C2H5. C. CH3COO-CH=CH2. D. CH2=CH-COO-CH3. Câu 8: Poli(vinylclorua) được điều chế bằng phản ứng trùng hợp: A. CH3-CH2Cl B. CH2=CHCl. C. CH≡CCl. D. CH2Cl-CH2Cl

D

IỄ N

Đ

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

CH3

CH3

TP

CH2-C=CH-CH2

ẠO

t0, xt, p

n CH2=C-CH=CH2

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

4. Cao su isopren

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

CN cao su buna-N

CN

Ơ

CH2-CH=CH-CH2-CH-CH2 n

H

2

N

t0, p, xt

U Y

nCH2=CH-CH=CH2

+ n CH=CH

N

3. Cao su buna-N

Câu 9: Nilon–6,6 là một loại A. tơ axetat. B. tơ poliamit. C. polieste. D. tơ visco. Câu 10: Polime dùng để điều chế thuỷ tinh hữu cơ (plexiglas) là A. CH2=C(CH3)COOCH3. B. CH2 =CHCOOCH3. C. C6H5CH=CH2. D. CH3COOCH=CH2. Câu 11: Tơ được sản xuất từ xenlulozơ là www.facebook.com/daykemquynhonofficial Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


A

n

CN OH

D.

CH2

n

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

Câu 20: Chọn phát biểu không đ ng: polime ... A. đều có phân tử khối lớn, do nhiều mắt xích liên kết với nhau. B. có thể được điều chế từ phản ứng trùng hợp hay trùng ngưng. C. được chia thành nhiều loại: thiên nhiên, tổng hợp, nhân tạo. D. đều khá bền với nhiệt hoặc dung dịch axit hay bazơ. Câu 21: Polime nào sau đây là polime thiên nhiên? A. cao su buna B. cao su isopren C. amilozơ D. nilon-6,6 Câu 22: Polime có cấu trúc mạch không phân nhánh là A. Nhựa bakelit. B. Amilopectin của tinh bột. C. Poli (vinyl clorua). D. Cao su lưu hóa. Câu 23: Cấu tạo của monome tham gia được phản ứng trùng ngưng là B. trong phân tử phải có liên kết chưa no hoặc vòng không bền. B. thỏa điều kiện về nhiệt độ, áp suất, xúc tác thích hợp. C. có ít nhất 2 nhóm chức có khả năng tham gia phản ứng. D. các nhóm chức trong phân tử đều có chứa liên kết đôi. Câu 24: Chất có thể tham gia phản ứng trùng ngưng là A. H2N – CH2 – COOH. B. C2H5 – OH, C6H5 – OH. C. CH3 – COOH, HOOC – COOH. D. CH2=CH – COOH. Câu 25: Nhựa novolac (PPF) được tổng hợp bằng phương pháp đun nóng phenol với A. HCHO trong môi trường bazơ. B. CH3CHO trong môi trường bazơ. C. HCHO trong môi trường axit. D. HCOOH trong môi trường axit. Câu 26: Cao su buna – S được tạo thành bằng phản ứng

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

10 00

NH-[CH2]6-NH-CO-[CH2]4-CO n

C.

CH2-CH

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

B.

HN-CO-NH-CH2 n

B

A.

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.blogspot.com A. tơ tằm. B. tơ capron. C. tơ nilon-6,6. D. tơ visco. Câu 12: Cho các polime: polietilen, xenlulozơ, polipeptit, tinh bột, nilon-6, nilon-6,6, polibutađien. Dãy gồm các polime tổng hợp là A. polietilen, xenlulozơ, nilon-6, nilon-6,6 B. polietilen, polibutađien, nilon-6, nilon-6,6 C. polietilen, tinh bột, nilon-6, nilon-6,6 D. polietilen, xenlulozơ, nilon-6,6 Câu 13: Monome được dùng để điều chế polipropilen (PP) là A. CH2=CH-CH3. B. CH2=CH2. C. CH≡CH. D. CH2=CH-CH=CH2. Câu 14: Tơ lapsan thuộc loại A. tơ poliamit. B. tơ visco. C. tơ polieste. D. tơ axetat. Câu 15: Tơ nilon - 6,6 được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng A. HOOC-(CH2)2-CH(NH2)-COOH. B. HOOC-(CH2)4-COOH và HO-(CH2)2-OH. C. HOOC-(CH2)4-COOH và H2N-(CH2)6-NH2. D. H2N-(CH2)5-COOH. 4500 C ,t 0 , p röôïu Câu 16: Cho sơ đồ chuyển hoá: Glucozơ men ,  Y xt   X ZnO  Cao su Buna. Hai chất X, Y lần lượt là A. CH3CH2OH và CH3CHO. B. CH3CH2OH và CH2=CH2. C. CH2CH2OH và CH3-CH=CH-CH3. D. CH3CH2OH và CH2=CH-CH=CH2. Câu 17: Teflon là tên của một polime được dùng làm A. chất dẻo. B. tơ tổng hợp. C. cao su tổng hợp. D. keo dán. Câu 18: Polime có cấu trúc mạng không gian (mạng lưới) là A. PVC. B. nhựa bakelit. C. PE. D. amilopectin. Câu 19: Poli(ure-fomanđehit) có công thức cấu tạo là

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


H

Ơ

N

https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.blogspot.com A. trùng hợp B. trùng ngưng C. cộng hợp D. đồng trùng hợp Câu 27: Từ 4 tấn C2H4 có chứa 30 tạp chất có thể điều chế bao nhiêu tấn PE ? (Biết hiệu suất phản ứng là 90 ) A. 2,55 B. 2,8 C. 2,52 D.3,6 Câu 28: Phân tử khối trung bình của PVC là 750000. Hệ số polime hoá của PVC là A. 12.000 B. 15.000 C. 24.000 D. 25.000 Câu 29: Phân tử khối trung bình của polietilen là 420000. Hệ số polime hoá của PE là A. 12.000 B. 13.000 C. 15.000 D. 17.000 Câu 30: Khối lượng của một đoạn mạch tơ nilon-6,6 là 27346 đvC và của một đoạn mạch tơ capron là 17176 đvC. Số lượng mắt xích trong đoạn mạch nilon-6,6 và capron nêu trên lần lượt là A. 113 và 152. B. 121 và 114. C. 121 và 152. D. 113 và 114.

.Q

t0 B. cao su thiên nhiên + HCl 

H Ư

N

G

Đ

ẠO

,t 0  ,t 0    C. poli(vinyl axetat) + H2O OH D. amilozơ + H2O H Câu 32: Dãy gồm tất cả các chất đều là chất dẻo là A. Polietilen; tơ tằm, nhựa rezol. B. Polietilen; cao su thiên nhiên, PVA. D. Polietilen; polistiren; bakelit C. Polietilen; đất sét ướt; PVC. Câu 33: Nhựa rezit (nhựa bakelit) được điều chế bằng cách A. Đun nóng nhựa rezol ở 150oC để tạo mạng không gian.

TR ẦN

B. Đun nóng nhựa novolac ở 150oC để tạo mạng không gian. C. Đun nóng nhựa novolac với lưu huỳnh ở 150oC để tạo mạng không gian.

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TP

t0 A. poli(vinyl clorua) + Cl2 

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

o D. Đun nóng nhựa rezol với lưu huỳnh ở 150 C để tạo mạng không gian. Câu 34: Tơ gồm 2 loại là A. tơ hóa học và tơ tổng hợp. B. tơ thiên nhiên và tơ nhân tạo. C. tơ hóa học và tơ thiên nhiên. D. tơ tổng hợp và tơ nhân tạo. Câu 35: Trong số các loại tơ sau: tơ tằm, tơ visco, tơ nilon-6,6, tơ axetat, tơ capron, tơ enan. Những tơ thuộc loại tơ nhân tạo là A. Tơ tằm và tơ enan. B. Tơ visco và tơ nilon-6,6. C. Tơ nilon-6,6 và tơ capron. D. Tơ visco và tơ axetat. Câu 36: Theo nguồn gốc, loại tơ cùng loại với len là A. bông B. capron C. visco D. xenlulozơ axetat. Câu 37: Loại tơ thường dùng để dệt vải may quần áo ấm hoặc bện thành sợi “len” đan áo rét là A. tơ capron B. tơ nilon -6,6 C. tơ capron D. tơ nitron. Câu 38: Khi đốt cháy một polime Y thu được khí CO2 và hơi nước theo tỉ lệ số mol tương ứng là1 :1. Vậy Y là A. poli(vinyl clorua). B. polistiren. C. polipropilen. D. xenlulozơ. Câu 39: Polime dưới đây có cùng cấu trúc mạch polime với nhựa bakelit là A. Amilozơ B. Glicogen C. Cao su lưu hóa D. Xenlulozơ. Câu 40: Cho các polime: PE, PVC, polibutađien, poliisopren, nhựa rezit, amilozơ, amilopectin, xenlulozơ, cao su lưu hoá. Dãy gồm tất cả các polime có cấu trúc mạch không phân nhánh là A. PE, polibutađien, poliisopren, amilozơ, xenlulozơ, cao su lưu hoá B. PE, PVC, polibutađien, nhựa rezit, poliisopren, xenlulozơ. C. PE, PVC, polibutađien, poliisopren, amilozơ, xenlulozơ. D. PE, PVC, polibutađien, poliisopren, amilozơ, amilopectin, xenlulozơ. Câu 41: Phát biểu sai là A. Bản chất cấu tạo hoá học của tơ tằm và len là protit; của sợi bông là xenlulozơ. B. Bản chất cấu tạo hoá học của tơ nilon là poliamit C. Quần áo nilon, len, tơ tằm không nên giặt với xà phòng có độ kiềm cao

D

IỄ N

Đ

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 31: Trong các phản ứng giữa các cặp chất sau, phản ứng nào làm giảm mạch polime

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

N

BÀI TẬP V NHÀ

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


D

( Đề có 04 trang )

I M TRA GIỮA HỌC Ỳ I- Lớp12 NĂM HỌC 2010-2011 Môn: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 60 ph t (không kể thời gian phát đề)

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

B

10 00

A

Ó

H

Í-

-L

ÁN

TO

IỄ N

Đ

ÀN

SỞ GIÁO D C VÀ ÀO T O HẬU GIANG Trƣờng THPT Tầm Vu 2

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

Câu 45: Bản chất của sự lưu hoá cao su là A. tạo cầu nối đisunfua giúp cao su có cấu tạo mạng không gian. B. tạo loại cao su nhẹ hơn. C. giảm giá thành cao su. D. làm cao su dễ ăn khuôn. Câu 46: Cho các polime : polietilen, xenlulozơ, amilozơ, amilopectin, poli(vnylclorua), tơ nilon-6,6; poli(vinyl axetat). Các polime thiên nhiên là A. xenlulozơ, amilopectin, poli(vinyl clorua), poli(vinyl axetat) B. amilopectin, PVC, tơ nilon - 6,6; poli(vinyl axetat) C. amilopectin, poli(vinyl clorua), poli(vinyl axetat) D. xenlulozơ, amilozơ, amilopectin Câu 47: Trùng ngưng axit  –aminocaproic thu được m kg polime và 12,6 kg H2O với hiệu suất phản ứng 90 . Giá trị của m là A. 71,19. B. 79,1. C. 91,7. D. 90,4. Câu 48: Từ 100ml dd ancol etylic 33,34 (D = 0,69g/ml) có thể điều chế được bao nhiêu g PE (hiệu suất 100 ) A. 23 B. 14 C. 18 D. Kết quả khác Câu 49: Hệ số trùng hợp của loại polietilen có khối lượng phân tử là 4984 đvC và của polisaccarit (C6H10O5)n có khối lượng phân tử 162000 đvC lần lượt là: A. 178 và 1000 B. 187 và 100 C. 278 và 1000 D. 178 và 2000 Câu 50: Để điều chế cao su buna người ta có thể thực hiện theo các sơ đồ biến hóa sau: % %     C2H5OH 50 buta-1,3-đien 80 cao su buna Tính khối lượng ancol etylic cần lấy để có thể điều chế được 54 gam cao su buna theo sơ đồ trên? A. 92 gam B. 184 gam C. 115 gam D. 230 gam.

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

https://twitter.com/daykemquynhon www.facebook.com/daykem.quynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.blogspot.com D. Tơ nilon, tơ tằm, len rất bền vững với nhiệt. Câu 42: Phát biểu không đúng là A. Tinh bột và xenlulozơ đều là polisaccarit (C6H10O5)n nhưng xenlulozơ có thể kéo sợi, còn tinh bột thì không. B. Len, tơ tằm, tơ nilon kém bền với nhiệt và không bị thuỷ phân trong môi trường axit hoặc kiềm. C. Phân biệt tơ nhân tạo và tơ tự nhiên bằng cách đốt, tơ tự nhiên cho mùi khét. D. Đa số các polime đều không bay hơi do khối lượng phân tử lớn và lực liên kết phân tử lớn. Câu 43: Poli (metyl metacrylat) và tơ nilon-6 được tạo thành từ các monome tương ứng là A. CH3-COO-CH=CH2 và H2N-[CH2]5-COOH. B. CH2=C(CH3)-COOCH3 và H2N-[CH2]6-COOH. C. CH2=C(CH3)-COOCH3 và H2N-[CH2]5-COOH. D. CH2=CH-COOCH3 và H2N-[CH2]6-COOH. Câu 44: Một đoạn mạch PVC có khoảng 1000 mắt xích. Hãy xác định khối lượng của đoạn mạch đó. A. 62500 đvC B. 625000 đvC C. 125000 đvC D. 250000đvC.

Mã đề thi :101

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC TH SINH ( 8điềm)( 32 câu, từ câu 1đến câu 32 ) 01. . Đun 24 g axit axetic với 23g ancol etylic (có H2SO4 đặc làm xúc tác). Đến khi phản ứng dừng lại thu được 26,4 g este. Hiệu suất của phản ứng este hóa là: A. 70% B. 62,5% C. 50% D. 75% Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Ó

A

hs 15% hs 95% hs 90% CH4   C2 H2  C2 H3Cl  PVC

TO

ÁN

-L

Í-

H

Để điều chế được 17 kg PVC cần V m3 (đktc) khí thiên nhiên (biết khí thiên nhiên chứa 95 metan theo thể tích). Giá trị của V là: A. 100 B. 95 C. 44,8 D. 80 11. Phát biểu nào sau đây đúng: A. Chất béo là Trieste của glixerol với axit vô cơ B. Chất béo là Trieste của glixerol với axit C. Chất béo là Trieste của glixerol với axit béo D. Chất béo là Trieste của ancol với axit béo 12. Phát biểu nào sau đây không đúng? A. Phân tử có hai nhóm -CO-NH- được gọi là đipeptit, ba nhóm thì được gọi là tripeptit B. Trong mỗi phân tử peptit, các amino axit được sắp xếp theo một thứ tự xac định C. Những hợp chất hình thành bằng cách ngưng tụ hai hay nhiều  - amino axit được gọi là peptit D. Các peptit có từ 10 đến 50 đơn vị amino axit cấu thành được gọi là polipeptit 13. Loại tơ nào sau đây có nguồn gốc từ xenluloz A. Len, tơ tằm, bông B. Tơ visco, tơ axetat C. Sợi len, nilon-6,6 D. Tơ nilon, tơ capron 14. Đốt cháy a gam một este sau phản ứng thu được 4,704 lít CO2 và 3,78g H2O, thể tích oxi cần dùng là 5,88 lít (thể tích các khí đo ở đktc). Biết este này do một axit đơn chức và ancol đơn chức tạo nên. CTPT của este là (Na=23, O=16, C=12, H=1): A. C3H6O2 B. C4H8O2 C. C5H10O2 D. C2H4O2

D

IỄ N

Đ

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

10 00

B

09. Tơ gồm 2 loại là: B. tơ hóa học và tơ thiên nhiên A. tơ hóa học và tơ tổng hợp C. tơ thiên nhiên và tơ nhân tạo D. tơ tổng hợp và tơ nhân tạo. 10. Chất dẻo PVC được điều chế từ khí thiên nhiên theo sơ đồ sau (hs: hiệu suất)

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

02. : Cho các chất:Metyl axetat, anilin, ancol etylic, phenol, phenylamoni clorua, tristearin , Glixin . Trong các chất này, số chất tác dụng được với dung dịch NaOH là?. A. 5. B. 7 C. 4 D. 6 03. Polime nào dưới đây thực tế không sử dụng làm chất dẻo? A. Poli (acrilo nitrin) B. Poli (phenol fomanđehit) C. Poli (metacrylic) D. Poli (vinyl clorua) 04. Cho một este đơn chức A có tỉ khối hơi so với H2 bằng 36 . Khi cho 21,6g A tác dụng với 250 ml dd NaOH 2M sau đó cô cạn được28,4 g chất rắn khan và một chất hữu cơ B . A có tên gọi là: A. vinylfomat B. Metyl axetat C. Vinyl axetat D. Êtylformat 05. Glucozơ lên men thành ancol etylic, toàn bộ khí sinh ra được hấp thu hết vào dung dịch Ca(OH)2 dư, tách ra 60g kết tủa, biết hiệu suất lên men đạt 75 . Lượng glucozơ cần dùng bằng A. 40,5g B. 54g C. 72 g D. 50g 06. Để biến một số dầu thành m rắn, hoặc bơ nhân tạo người ta thực hiện quá trình: A. Cô cạn ở nhiệt độ cao B. Hidro hóa (có xúc tác Ni) C. Làm lạnh D. Xà phòng hóa 07. Cho các chất sau: (X1) C6H5NH2; (X2) CH3NH2; (X3) H2NCH2COOH; (X4) HOOCCH2CH2CH(NH2) COOH; (X5) H2NCH2 CH2CH2CH2 CH2 (NH2 )COOH. Dung dịch nào dưới đây làm quỳ tím hóa xanh? A. A. X1; X2; X5 B. X1; X5; X4 C. X2; X5 D. X2; X3; X4 08. Trung hoà 29,5g một amin đơn chức X cần 500ml dung dịch HCl 1M. Công thức phân tử của X là: A. C2H5N B. C3H7N C. CH5N D. C3H9N

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

to

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Cu ( OH ) 2 OH 

Z  dung dịch xanh lam  kết tủa đỏ gạch Vậy Z không thể là chất nào trong các chất sau đây? A. Saccarozơ. B. Mantozơ. C. Fructozơ. D. Glucozơ. 24. Để chứng minh amino axit là hợp chất lư ng tính, ta dùng phản ứng của chất này lần lượt với: A. dung dịch NaOH và dung dịch NH3 B. dung dịch HCl và dung dịch Na2SO4 C. dung dịch KOH và dung dịch HCl D. dung dịch KOH và CuO 25. Có các chất: etanal, glixerol, ancol etylic, glucozơ, lòng trắng trứng .Chỉ dùng một thuốc thử nào sau đây có thể nhận biết ? A. Cu(OH)2/ OH- , t0 B. Dd AgNO3/NH3 C. Quỳ tím D. Kim loại Na 26. Phản ứng nào sau đây chứng tỏ trong phân tử glucozơ có nhóm chức anđehit ? A. tác dụng với Cu(OH)2/NaOH đun nóng B. tác dụng với Cu(OH)2/NaOH ở nhiệt độ thường C. tác dụng với dd AgNO3/NH3 hoặc Cu(OH)2/NaOH, t0 D. Glucozơ tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 27. Chất nào sau đây vừa tác dụng được với glyxin, vừa tác dụng được với metanamin? A. NaOH B. HCl C. CH3OH D. NaNO3 28. Cho 0,1 mol A (-amino axit dạng H2NRCOOH) phản ứng hết với HCl tạo 11,15g muối. A là: A. Glixin B. Alanin C. Phenylalanin D. Valin 29. Trieste của glixerol với axit panmitic là tripanmitin. Công thức phân tử của tripanmitin là: A. C51H101O6 B. C51H98O6 C. C51H100O6 D. C50H98O6

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

15. Từ 16,20 tấn xenlulozơ người ta sản xuất được m tấn xenlulozơ trinitrat (biết hiệu suất phản ứng tính theo xenlulozơ là 90 ). Giá trị của m là: A. 25,46. B. 29,70. C. 26,73. D. 33,00. 16. Amin đơn chức X có 19,178 nitơ về khối lượng. Số đồng phân của X là: A. 5 B. 8 C. 6 D. 4 17. Cho các hợp chất sau: 1) Tripeptit, 2)Glucozơ., 3)Fructozơ. , 4)Saccarozơ. , 5)Tinh bột., 6)Xenlulozơ., 7) Tri stearin .Dãy các chất nào sau đây đều có phản ứng thuỷ phân trong môi trường axit A. 1,4,5,6,7. B. 2,4,5,6,7. C. 1,2,3,4,5,6,7. D. 1,4,5,6. 18. Este X được điều chế từ aminoaxt Y và rượu etylic. Tỉ khối hơi của X so với hiđro bằng 51,5 . Đốt cháy hoàn toàn 2,06 gam X thu được 3,52gam khí CO2, 1,62gam nước và 2,24 lít nitơ (đktc). Công thức cấu tạo thu gọn của X là A. H2N- CH2-COO-C2H5 B. H2N- CH(CH3) - COOC2H5 C. H2N- (CH2)2 - COO-C2H5. D. H2N- CH(CH3) - COOH 19. Etyl axetat là tên gọi của A. CH3CH2OOCCH3 B. CH3 CH2COOCH3 C. C3H6O2 D. CH3COOCH3 20. Polime có cấu trúc mạng không gian (mạng lưới) là: A. nhựa bakelit. B. PE. C. PVC. D. amilopectin 21. Khối lượng của một đoạn mạch tơ nilon-6,6 là 678 000u. Số lượng mắt xích trong đoạn mạch nilon-6,6 là: A. 1500 B. 3000 C. 6000 D. 2000 22. Để xà phòng hóa 2,59 gam một este X (no, đơn chức, mạch hở) thì cần 35 ml dung dịch NaOH 1M.Biết X có thể tham gia phản ứng tráng gương . Công thức cấu tạo của X là (Na=23, O=16, C=12, H=1): A. HCOOC2H5 B. CH3COOCH3 C. HCOOC3H7 D. HCOOCH3 23. Cacbohiđrat Z tham gia chuyển hóa

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

CH3  CH 2  CH 2  CH 2  N  CH 2  CH 3 | CH3

D

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

B

10 00

A

Ó

H

Í-

-L

ÁN

TO

IỄ N

Đ

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

30. : Hợp chất có CTCT như sau: . Tên thay thế là: A. N,N- etylmetyl butan-1-amin B. metyletylbutylamin C. N-etyl N-metyl butan-1-amin D. N- metyl N-etyl butan-1-amin 31. Tên gọi của amino axit nào dưới đây là đ ng? A. CH3-CH(NH2)-COOH ( anilin) B. CH3-CH(CH3)-CH(NH2)-COOH (valin) C. H2N-CH2-COOH ( glixerin) D. HOOC-[CH2]2-CH(NH2)- COOH ( axit glutaric) 32. Tơ nilon-6,6 là B. Poliamit của axit  -aminocaproic A. Polieste của axit ađipic và etylen glicol C. Hexacloxiclohexan D. Poliamit của axit ađipic và hexametylenđiamin II.PHẦN RIÊNG ( 16 câu, từ câu 33 đến câu 48 ) Thí sinh chỉ đƣợc làm một trong hai phần A. Theo chƣơng trình Chuẩn ( 2điểm) (8 câu, từ câu 33 đến câu 40 ) 33. Hợp chất X có công thức phân tử C4H7ClO2, khi thủy phân trong môi trường kiềm dư tạo muối của một axit đơn chức và etilenglicol (etylen glicol). Công thức cấu tạo phù hợp của X là : A. CH3-COO-CHCl-CH3 B. CH3-COO-CH2-CH2Cl C. HCOOCH2-CHCl-CH3 D. CH2Cl-COO-CH2-CH3 34. . Cho 12,55 gam muối CH3CH(NH3Cl)COOH tác dụng với 150 ml dung dịch Ba(OH)2 1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là : A. 34,6 g B. 15,65 g C. 26,05 g D. 30,5g 35. C7H9N có bao nhiêu đồng phân amin vòng thơm? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 36. . Trong cơ thể trước khi bị phân hóa, lipit sẽ: A. Bị phân hủy thành CO2 và H2O B. Tạo mô m cho cơ thể C. Bị cơ thể hấp thụ D. Bị phân hủy thành glixerol và các axit béo 37. Một este có công thức cấu tạo (A) CH3COOCH=CH2, cho biết (A) được điều chế từ cặp chất nào sau đây? A. CH3COOH, CH  CH B. CH3COOH, CH2=CH2 C. CH2=CH-COOH, HOCH3 D. CH3COOH, HO-CH=CH2 38. . Chất nào sau đây cho phản ứng thủy phân? A. Protein B. Glucozơ C. Anilin D. Alanin 39. . Sắp xếp các chất sau đây theo trình tự giảm dần nhiệt độ sôi: CH3COOH (1), HCOOCH3 (2), CH3CH2COOH (3), CH3COOCH3 (4), CH3CH2CH2OH (5) A. (1 ) > (3) > (4) > (5) > (2) B. (3) > (5) > (1 ) > (2) > (4) C. (3) > (1) > (5) > (4) > (2) D. (3) > (1) > (4) > (5) > (2) 40. : Dãy các chất được xếp theo thứ tự tăng dần độ mạnh của lực bazơ là: A. (C6H5)2NH < C6H5NH2 < NH3< C2H5NH2 < (C2H5)2NH B. (C6H5)2NH < C6H5NH2 < (C2H5)2NH < C2H5NH2 <NH3 C. C2H5NH2 < (C2H5)2NH < C6H5NH2 <NH3 < (C6H5)2NH D. C2H5NH2 < (C2H5)2NH < C6H5NH2 < (C6H5)2NH < NH3 B. Theo chƣơng trình Nâng cao ( 2điểm) (8 câu, từ câu 41 đến câu 48 ) 41. Một este có công thức cấu tạo (A) CH3COOC6H5, cho biết (A) được điều chế từ cặp chất nào sau đây? A. CH2=CH-COOH, HOCH3 B. CH3COOH, C6H5OH C. (CH3CO)2O, C6H5OH D. CH3COOH, HO-CH=CH2 42. Phương trình cháy của amin CnH2n+3N, cứ 2 mol amin trên cần dùng lượng oxi là:

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

ỲI

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

07 Câu 1: Hợp chất X có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất, vừa tác dụng được với axit, vừa tác dụng với kiềm trong điều kiện thích hợp. Trong phân tử X thành phần phần trăm khối lượng của các nguyên tố C, H, N lần lượt bằng: 40,449 , 7,865 , 15,73 , còn lại là oxi. Khi cho 4,45 gam X phản ứng hoàn toàn với NaOH vừa đủ, đun nóng được 4,85 gam muối khan. Công thức cấu tạo của X là A. H2NCH2COOCH3 B. H2NCOOCH2CH3 C. CH2=CHCOONH4 D. H2NC2H4COOH Câu 2 : Este X không no, mạch hở (C5H8O2) khi xà phòng hoá tạo ra một anđehit và muối của axit hữu cơ. Số đồng phân cấu tạo của X là A. 5 B. 4 C. 3 D. 2 Câu 3 : Phát biểu nào sau đây không đúng về bản chất quá trình hoá học trong khi điện phân? A. Sự oxihoá xảy ra ở anot B. Sự khử xảy ra ở catot C. Anion nhường e ở anot D. Cation nhận e ở anot Câu 4 : Đốt cháy 1,6 gam một este X đơn chức được 3,52 gam CO2 và 1,152 gam H2O. X tác dụng với dung dịch NaOH dư tạo ra một ancol mà khi đốt cháy một thể tích hơi ancol này cần 3 thể tích O2 đo cùng điều kiện. Công thức cấu tạo của X là A. CH2=CHCOOC2H5 B. CH3COOCH2CH=CH2 C. C2H5COOCH=CH2 D. HCOOCH2 C(CH3)=CH2 Câu 5 : Cho ancol X tác dụng với axit Y được este E. Làm bay hơi 8,6 gam E thu được thể tích hơi đúng bằng thể tích của 3,2 gam O2 (đo ở cùng điều kiện ). Biết MX > MY. Công thức cấu tạo của E là A. HCOOCH2CH=CH2 B. CH2=CHCOOCH3 C. HCOOCH= CH- CH3 D. CH2=CHCOOC2H5

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

THI HỌC

TR ẦN

.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

H Ư

N

G

Đ

ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

A. (6n+3)/4 B. .(6n+3)/2 C. (2n+3)/4. D. (2n+3)/2 43. Alanin phản ứng được với bao nhiêu dung dịch chứa các chất sau: CH3COOH, NH3, C2H5OH, NaCl, glixin (biết rằng điều kiện phản ứng được thỏa). Câu trả lời đúng là: A. 5 dung dịch. B. 3 dung dịch C. 4 dung dịch D. 2 dung dịch 44. Để nhận biết amilum và anbumin người ta dùng thuốc thử nào? A. Đáp án D sai B. HNO3đặc, nóng C. Dung dịch iot D. Quì tím 45. Hợp chất X có công thức phân tử C4H7ClO2, khi thủy phân trong môi trường kiềm dư tạo ra hỗn hợp hai chất hữu cơ đề cho tráng gương. X là : B. CH3-COO-CH2-CH2Cl A. HCOOCH2-CHCl-CH3 C. H-COO-CHCl-CH2- CH3 D. H-COO-CH2-CH2- CH2Cl 46. Cho 0,1 mol este A tạo bởi 2 lần axit và ancol một lần ancol tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH, thu được 6,4 gam ancol và một lượng muối có khối lượng nhiều hơn lượng este là 12,12 ( so với lượng este ). Xác định công thức cấu tạo este A. A. CH3OCO-CH2- COOCH3 B. CH3COO-COOCH2CH3 C. CH3CH2OCO-COOCH3 D. CH3CH2COO- COOCH3 47. Nguyên liệu trực tiếp điều chế tơ lapsan (thuộc loại tơ polieste) là : A. caprolactam. B. etilenglicol và axit ađipic. C. xenlulozơ triaxetat. D. axit terephtalic và etilenglicol 48. Độ ngọt của chất nào trong số các chất dưới đây là kém nhất? A. Glucozơ B. Saccarozơ C. Fructozơ D. Mantozơ Cho C=12, H=1, O=16, Na =23 ,Ba =137, N =14 ,Cl =35,5 , k =39

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

D

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

B

10 00

A

Ó

H

Í-

-L

ÁN

TO

IỄ N

Đ

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

Câu 6 : Để đánh giá lượng axit béo tự do có trong chất béo người ta dùng chỉ số axit. Đó là số mg KOH cần để trung hoà lượng axit béo tự do có trong 1 gam chất béo (nói gọn là trung hoà 1 gam chất béo). Để trung hoà 14 gam chất béo có chỉ số axit bằng 6 cần bao nhiêu ml dung dịch KOH 0,1M A. 15 B. 10 C. 6 D. 5 Câu 7 : Hoà tan hoàn toàn 5,04 gam Fe cần tối thiểu V (ml) dung dịch HNO3 4M được khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của V là A. 40 B. 60 C. 90 D. 120 Câu 8 : Để điều chế anilin từ C6H6 cần sử dụng thêm các chất vô cơ nào? A. Fe, HCl, HNO3, H2O, H2SO4. B. Zn, Fe, HCl, HNO3, H2O. C. C, Cu, HNO3, NH3, Cl2. D. Ca(OH)2, O2, NH3, Cl2. Câu 9 : Cho 0,012 mol aminoaxit X phản ứng vừa đủ với HCl tạo ra 1,506 g muối Y. Công thức cấu tạo của X là:A. H2N–CH2–COOH. B. H2NCH2–CH(NH2)– COOH. C. H2N–CH2–CH2–COOH. D. HOOCCH2CH2CH(NH2)COOH. Câu 10 : Nhúng một miếng kim loại X vào 200 ml dung dịch AgNO 3 1M, sau khi kết thúc phản ứng, khối lượng miếng kim loại tăng 15,2 gam. Cho biết tất cả kim loại bạc tạo ra đều bám vào miếng kim loại X. Kim loại X là: A. đồng (64) B. niken (59) C. kẽm (65) D. chì (207) Câu 11 : Đun 12 gam axit axetic với 13,8 gam etanol (có H2SO4 đặc làm xúc tác) đến khi phản ứng đạt tới trạng thái cân bằng, thu được 11 gam este. Hiệu suất của phản ứng este hóa là A. 50% B. 62,5% C. 55% D. 75% Câu 12 : Cho khí CO (dư) đi vào ống sứ nung nóng đựng hỗn hợp X gồm Al2O3, MgO, Fe3O4, CuO thu được chất rắn Y. Cho Y vào dung dịch NaOH (dư), khuấy k , thấy còn lại phần không tan Z. Giả sử các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần không tan Z gồm A. MgO, Fe, Cu. B. Mg, Al, Fe, Cu. C. Mg, Fe, Cu. D. MgO, Fe3O4, Cu. Câu 13 : Polivinyl axetat (hoặc poli (vinyl axetat)) là polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp A. CH2=CH-COO-CH3. B. CH3COO-CH=CH2. C. CH2=CH-COO-C2H5. D. C2H5COO-CH=CH2. Câu 14 : Trong số các loại tơ sau: tơ tằm, tơ visco, tơ nilon-6,6, tơ axetat, tơ capron, tơ enang, những loại tơ nào thuộc loại tơ nhân tạo? A. Tơ nilon – 6,6 và tơ capron. B. Tơ visco và tơ axetat. C. Tơ tằm và tơ enang. D. Tơ visco và tơ nilon-6,6. Câu 15 : Cho các cặp kim loại nguyên chất tiếp xúc trực tiếp với nhau: Fe và Pb; Fe và Zn; Fe và Sn; Fe và Ni. Khi nhúng các cặp kim loại trên vào dung dịch axit, số cặp kim loại trong đó Fe bị phá hủy trước là A. 4 B. 1 C. 2 D. 3 Câu 16 : Chỉ dùng Cu(OH)2 có thể phân biệt được tất cả các dung dịch riêng biệt sau: A. glucozơ, mantozơ, glixerol, anđehit axetic. B. glucozơ , lòng trắng trứng, glixerol, ancol etylic. C. lòng trắng trứng, glucozơ, fructozơ, glixerol D. saccarozơ, glixerol, anđehit axetic, ancol etylic Câu 17 : Cho 4,48 lít khí CO (ở đktc) từ từ đi qua ống sứ nung nóng đựng 8 gam một oxit sắt đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn . Khí thu được sau phản ứng có tỉ khối so với hiđro bằng 20. Công thức của oxit sắt và phần trăm thể tích của khí CO2 trong hỗn hợp khí sau phản ứng là A. Fe2O3; 65% . B. Fe3O4; 75%. C. FeO; 75%. D. Fe2O3; 75%

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

Câu 18 : Este X không no, mạch hở, có tỉ khối hơi so với oxi bằng 3,125 và khi tham gia phản ứng xà phóng hóa tạo ra một anđehit và một muối của axit hữu cơ. Có bao nhiêu công thức cấu tạo phù hợp với X? A. 3 B. 5 C. 4 D. 2 Câu 19 : Từ Mg(OH)2 người ta điều chế Mg bằng cách nào trong các cách sau 1/ Điện phân Mg(OH)2 nóng chảy . 2/ Hoà tan Mg(OH)2 vào dung dịch HCl sau đó điện phân dung dịch MgCl2 có màng ngăn . 3/ Nhiệt phân Mg(OH)2 sau đó khử MgO bằng CO hoặc H2 ở nhiệt độ cao 4/ Hoà tan Mg(OH)2 vào dung dịch HCl , cô cạn dung dịch sau đó điện phân MgCl 2 nóng chảy Cách làm đúng là A.1 và 4 B.Chỉ có 4 C.1 , 3 và 4 D.Cả 1 , 2 , 3 và 4. + 2+ 2+ 2+ Câu 20 : Có các cặp oxi hoá khử sau K /K , Mg /Mg , Zn /Zn , Fe /Fe ,Cu2+/Cu , Fe3+/Fe2+ được sắp xếp theo chiều tăng tính oxi hoá của ion kim loại . Kim loại đẩy được Fe ra khỏi dung dịch muối sắt III là : A. Mg , Zn B. K , Mg , Zn , Cu C. K , Mg , Zn D. Mg , Zn , Cu Câu 21 : Cho 9,6 gam Cu tác dụng với O2 sau 1 thời gian thu được hỗn hợp X . Hòa tan hỗn hợp X bằng dung dịch HNO3 0,5M vừa đủ thu được 1,12 lít khí NO(đktc).Thể tích dung dịch HNO3 đã dùng và khối lượng hỗn hợp X là :A. 350 ml và 10,8 gam B.350 D. 700 ml và 11,2 gam ml và 11,2 gam C. 700 ml và 10,8 gam Câu 22 : Clo hoá PVC thu được một polime chứa 63,96% clo về khối lượng, trung bình 1 phân tử clo phản ứng với k mắt xích trong mạch PVC. Giá trị của k là A. 3. B. 6. C. 4. D. 5 Câu 23 : Điện phân dung dịch CuCl2 với điện cực trơ, sau một thời gian thu được 0,32 gam Cu ở catôt và một lượng khí X ở anôt. Hấp thụ hoàn toàn lượng khí X trên vào 200 ml dung dịch NaOH (ở nhiệt độ thường). Sau phản ứng, nồng độ NaOH còn lại là 0,05M (giả thiết thể tích dung dịch không thay đổi). Nồng độ ban đầu của dung dịch NaOH là A. 0,15M. B. 0,2M. C. 0,1M. D. 0,05M. Câu 24 : Xà phòng hóa 8,8 gam etyl axetat bằng 200 ml dung dịch NaOH 0,2M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được chất rắn khan có khối lượng là A. 8,56 gam. B. 3,28 gam. C. 10,4 gam. D. 8,2 gam. Câu 25 : Một este có công thức phân tử là C4H6O2, khi thuỷ phân trong môi trường axit thu được axetanđehit. Công thức cấu tạo thu gọn của este đó là A. CH2=CH-COO-CH3. B. HCOO-C(CH3)=CH2. C. HCOO-CH=CH-CH3. D. CH3COO-CH=CH2. Câu 26 : Dãy gồm các chất đều làm giấy quỳ tím ẩm chuyển sang màu xanh là: A. anilin, metyl amin, amoniac. B. amoni clorua, metyl amin, natri hiđroxit. C. anilin, amoniac, natri hiđroxit. D. metyl amin, amoniac, natri axetat. Câu 27 : Xenlulozơ trinitrat được điều chế từ xenlulozơ và axit nitric đặc có xúc tác axit sunfuric đặc, nóng. Để có 29,7 kg xenlulozơ trinitrat, cần dùng dung dịch chứa m kg axit nitric (hiệu suất phản ứng đạt 90 ). Giá trị của m là A. 42 kg. B. 10 kg. C. 30 kg. D. 21 kg. Câu 28 : Dãy gồm các chất được dùng để tổng hợp cao su Buna-S là: A. CH2=C(CH3)-CH=CH2, C6H5CH=CH2. B. CH2=CH-CH=CH2, C6H5CH=CH2.

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

D

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

B

10 00

A

Ó

H

Í-

-L

ÁN

TO

IỄ N

Đ

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

C. CH2=CH-CH=CH2, lưu huỳnh. D. CH2=CH-CH=CH2, CH3-CH=CH2. Câu 29 : Phát biểu không đúng là A. Dung dịch fructozơ hoà tan được Cu(OH)2. B. Thủy phân (xúc tác H+, to) saccarozơ cũng như mantozơ đều cho cùng một monosaccarit. C. Sản phẩm thủy phân xenlulozơ (xúc tác H+, to) có thể tham gia phản ứng tráng gương. D. Dung dịch mantozơ tác dụng với Cu(OH)2 khi đun nóng cho kết tủa Cu2O. Câu 30 : Có 4 dung dịch riêng biệt: a) HCl, b) CuCl2, c) FeCl3, d) HCl có lẫn CuCl2. Nhúng vào mỗi dung dịch một thanh Fe nguyên chất. Số trường hợp xuất hiện ăn mòn điện hoá là A. 0. B. 1. C. 2. D. 3. Câu 31 : Phát biểu nào dưới đây về aminoaxit là không đúng? A. Aminoaxit là hợp chất hữu cơ tạp chức, phân tử chứa đồng thời nhóm amino và nhóm cacboxil. B. Hợp chất H2NCOOH là aminoaxit đơn giản nhất C. Aminoaxit ngoài dạng phân tử (H2NRCOOH) còn có dạng ion lư ng cực (H3N+RCOO) D. Thông thường dạng ion lư ng cực là dạng tồn tại chính của aminoaxit Câu 32 : Khối lượng triolein cần để sản xuất 5 tấn tristearin là bao nhiêu kilogam ? A. 4966,292 kg B. 4960,045 kg C. 4969,432 kg D. 496,63 kg Câu 33 : Xà phòng được điều chế bằng cách nào trong các cách sau ? A. Phân hủy m B. Thủy phân m trong kiềm C. Phản ứng của axit với kim loại D. Đehiđro hóa m tự nhiên Câu 34 : Cho glixin (X) phản ứng với các chất dưới đây, trường hợp nào phương trình hóa học được viết không đúng?A. X + HCl  ClH3NCH2COOH B. X + NaOH  H2NCH2COONa ClH3NCH2COOCH3 + H2O D. X + HNO2  C. X + CH3OH + HCl HOCH2COOH + N2 + H2O Câu 35 : Khi dùng lòng trắng trứng gà để làm trong môi trường (aga, nước đường), ta đã ứng dụng tính chất nào sau đây? A. Tính bazơ của protit B. Tính axit của protit C. Tính lư ng tính của protit D. Tính đông tụ ở nhiệt độ cao và đông tụ không thuận nghịch của abumin Câu 36 : Phát biểu nào sau đây không đúng? A. Những hợp chất hình thành bằng cách ngưng tụ hai hay nhiều  -aminoaxit được gọi là peptit. B. Phân tử có hai nhóm –CO-NH- được gọi là đipeptit, ba nhóm thì được gọi là tripeptit. C. Các peptit có từ 10 đến 50 đơn vị aminoaxit cấu thành được gọi là polipeptit. D.Trong mỗi phân tử peptit, các aminoaxit được sắp xếp theo một thứ tự xác định. Câu 37 : Hãy sắp xếp nhiệt độ nóng chảy tăng dần của các hợp chất sau : C2H5OH, CH3COOH, CH3-O-CH3, NH2-CH2-COOH, CH3-CH3. A. C2H5OH < CH3-O-CH3 < CH3-CH3 < CH3COOH < NH2-CH2-COOH ; B. CH3-CH3 < CH3-O-CH3 < CH3COOH < C2H5OH < NH2-CH2-COOH ; C. CH3-CH3 < CH3-O-CH3 < C2H5OH < CH3COOH < NH2-CH2-COOH ; D. CH3-O-CH3 < CH3-CH3 < C2H5OH < CH3COOH < NH2-CH2-COOH. Câu 38 : Tiến hành trùng ngưng hỗn hợp glyxin và alanin. Hỏi có thể thu được tối đa bao nhiêu đipeptit ? A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 .

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 39 : Trong các phản ứng giữa các cặp chất dưới đây, phản ứng nào làm giảm mạch polime? t t B. cao su thiên nhiên + HCl  A. poli(vinyl clorua) + Cl2  ,t ,t C. poli(vinyl axetat) + H2O  D. amilozơ + H2O      Câu 40 : Để tổng hợp 95kg poli(metyl metacrylat) với hiệu suất của quá trình hóa este là 60 và quá trình trùng hợp là 80 thì cần các lượng axit và ancol là bao nhiêu? A. 170 kg axit và 63,33 kg ancol B. 85 kg axit và 63,33 kg ancol C. 170 kg axit và 68,64 kg ancol D. 85 kg axit và 68,64 kg ancol 0

0

0

0

Ơ

N

B

CH2OH CH2OH OH O O OH O C.C. OH C. OHD. OH D. D. OH OH OHOH OH OH OH OH OH OH OH

Í-

H

Ó

O

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Câu 5 : Trong các phản ứng dưới đây, phản ứng khâu mạch polime là : A. Cho poli(vinyl axetat) tác dụng với NaOH. B. Clo hóa nhựa PVC C. Hiđro hóa cao su buna D. Lưu hóa cao su. Câu 6 : Dãy chuyển hóa nào sau đây không đúng? A. C2H2C4H4C4H6Cao su buna B. C2H2CH3CHOC2H5OHC4H6Cao su buna C. C2H2C2H3OHC2H5OHC4H6Cao su buna D. C2H2 C2H6C2H5Cl C2H5OHC4H6Cao su buna Câu 7 : Hợp chất hoặc cặp hợp chất nào dưới đây KHÔNG thể tham gia phản ứng trùng ngưng? A. Phenol và fomanđehit B. Buta-1,3-đien và stiren C. Axit ađipic và hexanmetilenđiamin D. Axit  -aminocaproic Câu 8 : Nhận định sơ đồ phản ứng: X  Y + H2 Y + Z  E E + O2  F Y+FG nG  poli(vinyl axetat) X là chất nào trong các chất sau? A. etan B. ancol etylic C. metan D. anđehit fomic

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

OH

A

OH

10 00

CH2OH CH2OH CH2OH CH2OH O O OH OH O O HO HO A. B. B. OH A. OHB. A. OH OH OH OH OH OH OH OH CH2OH CH2OH

TR ẦN

Câu 4 : Cấu tạo nào dưới đây là một dạng cấu tạo của glucozơ?

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

08 Câu 1 : Este C3H6O2 có thể tham gia phản ứng tráng gương. Công thức cấu tạo của este là A. HCOOCH2CH3. B. HCOOCH2CH2CH3. C. CH3COOCH3. D. CH3CH2COOCH3. Câu 2 : Đun 100ml dung dịch glucozơ với 1 lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thu được lượng Ag đúng bằng lượng Ag sinh ra khi cho 6,4g Cu tác dụng hết với dung dịch AgNO3. Nồng độ mol của dung dịch glucozơ là : A. 1M B. 10M C. 2M D. 5M Câu 3 : Một thuốc thử có thể nhận biết 4 dung dịch : glixerol, axit axetic, anđehit axetic, glucozơ là A. Dung dịch AgNO3/NH3. B. Cu(OH)2. C. Quỳ tím. D. Na.

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

n

ÀN

- HN -CH - CH 2 COOH

B.

A. - HN -CH - CO 2

NH 2

n

D. n

D.

C. - HN -CH - CO CH 3

n

- CH 2 - CH - CO n

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

-L

NH 2

C.D.

- HN -CH - CH 2 COOH

n

Câu 16 : Cho 3,24 gam kim loại R tác dụng với 80 gam dung dịch HCl thu được dung dịch X Để trung hòa axit dư trong dung dịch X cần 65 gam dung dịch NaOH 8 thu được dung dịch Y trong đó nồng độ của NaCl là 5,1395 . Kim loại R là : A.Na B. Mg C. Ca D. Al Câu 17 : Tiến hành hai thí nghiệm sau: - Thí nghiệm 1: Cho m gam bột Fe (dư) vào V1 lít dung dịch Cu(NO3)2 1M; - Thí nghiệm 2: Cho m gam bột Fe (dư) vào V2 lít dung dịch AgNO3 0,1M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng chất rắn thu được ở hai thí nghiệm đều B. V1 = 10V2. C. V1 = 5V2. bằng nhau. Giá trị của V1 so với V2 là : A. V1 = V2. D. V1 = 2V2.

D

IỄ N

Đ

n

B.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

B

10 00

A

Ó

H

Í-

- CH 2 - CH - CO -

ÁN

n

A.B.

TO

-

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

Câu 9 : Hãy cho biết Glyxin (kí hiệu trong thương mại và trong khoa học là Gly) có thể tác dụng với những chất nào trong số các chất sau : HCl, Na 2CO3, Cu, NaCl, NaOH, C2H5OH, BaSO4. A. HCl, Na2CO3, NaOH, C2H5OH B. HCl, Cu, NaOH, C2H5OH C. HCl, Na2CO3, NaCl, C2H5OH D. HCl, NaOH, C2H5OH Câu 10 : PVC được điều chế từ khí thiên nhiên theo sơ đồ: % % CH2 = CHCl 90 PVC CH4 15% C2H2 95   Thể tích khí thiên nhiên (đktc) cần điều chế ra một tấn PVC là bao nhiêu (khí thiên nhiên chứa 95 metan về thể tích)? A. 1414 m3 B. 5883,242 m3 C. 2915 m3 D. 6154,144 m3 Câu 11 : Đốt cháy 1 mol aminoaxit H2N–(CH2)n–COOH cần số mol oxi là : A. (2n+3)/2 B. (6n+3)/2 C. (6n+3)/4 D. (2n+3)/4 Câu 12 : Biết X là 1 aminoaxit. Khi cho 0,01 mol X tác dụng vừa đủ với 80 ml dung dịch HCl 0,125M và thu được 1,835 gam muối khan. Mặt khác khi cho 0,01 mol X tác dụng với dung dịch NaOH thì cần 200 ml dung dịch NaOH 0,1M. Xác định công thức phân tử của X? A.C2H5(NH2)COOH B. C3H6(NH2)COOH C. C3H5(NH2)2COOH D. C3H5(NH2)(COOH)2 Câu 13 : Cho biết glyxin có pKal = 2,35 ; pKa2 = 9,78. Hỏi dung dịch glyxin (trong nước) có : A. pH > 7 B. pH = 7 C. pH < 7 D. không xác định được, tuỳ nồng độ. Câu 14 : Trong bốn ống nghiệm mất nhãn chứa riêng biệt từng dung dịch: glixerol, lòng trắng trứng, tinh bột, xà phòng. Thứ tự hóa chất dùng làm thuốc thử để nhận ra ngay mỗi dung dịch là ở đáp án nào sau đây? A. quỳ tím, dung dịch iot, Cu(OH)2, HNO3 đặc B. Cu(OH)2, dung dịch iot, quỳ tím, HNO3 đặc C. dung dịch iot, HNO3 đặc, Cu(OH)2, quỳ tím D. Cu(OH)2, quỳ tím, HNO3 đặc, dung dịch iot. Câu 15 : Khi đun nóng, các phân tử -alanin (axit -aminopropionic) có thể tác dụng với nhau tạo sản phẩm nào sau đây?

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

D

IỄ N

Đ

ÀN

(với hiệu suất 100 ), lượng C6H5-NH2 và NaNO2 cần dùng vừa đủ là A. 0,1 mol và 0,4 mol. B. 0,1 mol và 0,2 mol. C. 0,1 mol và 0,1 mol. D. 0,1 mol và 0,3 mol. Câu 26 : Cho suất điện động chuẩn E0 của các pin điện hoá : E0(Cu-X) = 0,46V, E0(Y-Cu) = 1,1V; E0(Z-Cu) = 0,47V (X, Y, Z là ba kim loại). Dãy các kim loại xếp theo chiều tăng dần tính khử từ trái sang phải là A. Z, Y, Cu, X. B. X, Cu, Z, Y. C. Y, Z, Cu, X. D. X, Cu, Y, Z. Câu 27 : Cho một lượng bột Zn vào dung dịch X gồm FeCl2 và CuCl2. Khối lượng chất rắn sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn nhỏ hơn khối lượng bột Zn ban đầu là 0,5 gam. Cô cạn phần dung dịch sau phản ứng thu được 13,6 gam muối khan. Tổng khối lượng các muối trong X là A. 13,1 gam. B. 17,0 gam. C. 19,5 gam. D. 14,1 gam.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

C6 H5 N 2Cl 

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

Câu 18 : Để hòa tan hết 7,6 gam hỗn hợp gồm M và MO (M là kim loại hóa trị II không đổi) cần 250 ml dung dịch hỗn hợp HCl 1M và H2SO4 0,5M. M là : A. Ca B. Mg C. Ba D. Ni Câu 19 : Cho 11,92 gam hỗn hợp gồm Fe và kim loại M tác dụng vừa hết với 400 gam dung dịch HCl thu được 5,6 lít H2(đktc) và dung dịch A trong đó nồng độ muối clorua của kim loại M là 3,507 . M là : A. Mg B. Be C. Ca D. Al CH3COOC2H5 + Câu 20 : Biết rằng phản ứng este hoá CH3COOH + C2H5OH H2O Có hằng số cân bằng K = 4, tính ancol etylic bị este hoá nếu bắt đầu với [C2H5OH] = 1 M, [CH3COOH] = 2 M. A.80% B.68% C.75% D.84,5% Câu 21 : Đun nóng chất H2N-CH2-CONH-CH(CH3)-CONH-CH2-COOH trong dung dịch HCl (dư), sau khi các phản ứng kết thúc thu được sản phẩm là A. H2N-CH2-COOH, H2H-CH2-CH2-COOH. B. H3N+-CH2- COOHCl , H3N+-CH2-CH2COOHCl  . C. H3N+-CH2- COOHCl , H3N+-CH(CH3)- COOHCl .D. H2N-CH2-COOH, H2N-CH(CH3)COOH. Câu 22 : Cho 8,9 gam một hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử C3H7O2N phản ứng với 100 ml dung dịch NaOH 1,5M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được 11,7 gam chất rắn. Công thức cấu tạo thu gọn của X là A. HCOOH3NCH=CH2. B. H2NCH2CH2COOH. C. CH2=CHCOONH4. D. H2NCH2COOCH3. Câu 23 : Cho dãy các chất : C2H2, HCHO, HCOOH, CH3CHO, (CH3)2CO, C12H22O11 (mantozơ). Số chất trong dãy tham gia được phản ứng tráng gương là A. 3. B. 6. C. 5. D. 4. Câu 24 : Tiến hành bốn thí nghiệm sau : - Thí nghiệm 1 : Nhúng thanh Fe vào dung dịch FeCl3; - Thí nghiệm 2 : Nhúng thanh Fe vào dung dịch CuSO4; - Thí nghiệm 3 : Nhúng thanh Cu vào dung dịch FeCl3 ; - Thí nghiệm 4 : Cho thanh Fe tiếp xúc với thanh Cu rồi nhúng vào dung dịch HCl Số trường hợp xuất hiện ăn mòn điện hoá là A. 1. B. 2. C. 4. D. 3. Câu 25 : Muối C6 H5 N 2Cl  (phenylđiazoni clorua) được sinh ra khi cho C6H5-NH2 (anilin) tác dụng với NaNO2 trong dung dịch HCl ở nhiệt độ thấp (0-50C). Để điều chế được 14,05 gam

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

TO

ÁN

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

C. KOH : 0,9M và KCl :0,1M D.KOH : 0,75M và KCl : 0,25M Câu 34 : Hỗn hợp Y gồm hai chất hữu cơ A, B cùng chức. Đun nóng 15,7 gam hỗn hợp Y với H2SO4 là xúc tác thu được 7,6 gam hai ancol no, đơn chức, kế tiếp và một axit hữu cơ đơn chức. Đốt cháy hoàn toàn 15,7 gam Y cần 21,84 lít oxi (đktc) thu được 17,92 lít CO 2 (đktc). Công thức cấu tạo thu gọn và số mol của A, B là: A. C2H3COOC2H5 0,1 mol , C2H3COOC3H7 0,05mol. B. CH3COOC2H5 0,1 mol , CH3COOC3H7 0,05mol. C. C2H3COOH 0,1 mol , C2H3COOC3H7 0,05mol. D. C2H3COOC3H5 0,1 mol , C2H3COOC3H7 0,05mol. Câu 35 : X là hợp chất hữu cơ có vòng thơm, công thức phân tử C8H8O2, X tác dụng được với dung dịch NaOH theo tỉ lệ mol 1 :1, không tác dụng với Na, không tham gia phản ứng tráng gương. X là: A.CH3COOC6H5. B.HCOOCH2C6H5. C.C6H5COOCH3. D.HCOOC6H4CH3 Câu 36 : Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp X gồm etyl axetat và metyl acrylat thu được CO2 và H2O có số hiệu số mol của CO2 và H2O là 0,08 mol. Nếu đun 0,2 mol hỗn hợp X trên với 400 ml dung dịch KOH 0,75M và cô cạn thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là: A.26,4 gam. B.26,16 gam. C.20,56 gam. D.26,64 Câu 37 : X là este 3 lần este của glixerol với 2 axit là axit axetic và một axit không no, đơn chức mạch hở A. Trong X có chứa 41,74 O về khối lượng. Công thức phân tử của A là: A.C2H3COOH. B.C4H7COOH. C.C3H5COOH. D.C17H33COOH. Câu 38 : Phân tử saccarozơ được tạo bởi: A.một gốc glucozơ và một gốc fructozơ. B.một gốc glucozơ và một gốc mantozơ. C.hai gốc glucozơ. D.hai gốc fructozơ. Câu 39 : Lượng glucozơ cần dùng để tạo ra 1,82 gam sobitol với hiệu suất 80 là: A.1,44 gam. B.1,80 gam. C.2,25 gam. D.1,82 gam

D

IỄ N

Đ

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

ẠO

H Ư

N

G

Đ

C. MgCl2  Mg + Cl2 D. Zn + 2Ag(CN)2–  Zn(CN)42– + 2Ag Câu 33 : Điện phân 100ml dung dịch có hòa tan 13,5 gam CuCl2 và 14,9 gam KCl (có màng ngăn và điện cực trơ) với thời gian điện phân là 2 giờ, cường độ dòng điện là 5,1A. Dung dịch sau khi điện phân được pha loãng thành 200 ml. Nồng độ mol các chất có trong dung dịch sau khi điện phân là : A. KOH :0,8M và KCl : 0,2M B. KOH :0,7M và KCl :0,3M

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

Câu 28 : Hỗn hợp X gồm benzen,anilin và phenol. –m gam X tác dụng với nước brom dư thu được 82,6 gam kết tủa. –m gam X tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch KOH 1M. –Đốt cháy hoàn toàn m gam X thu được 47,04 lít CO2(đktc). m có giá trị là : A. 31,15 B.35,25 C. 26,25 D. 35,55 Câu 29 : Đốt cháy hoàn toàn 2 amin no đơn chức mạch hở đồng đẳng liên tiếp thu đ.ược CO2 và H2O theo tỉ lệ số mol là 1: 2. Công thức phân tử của hai amin là: A. CH5N và C2H7N B. C2H7N và C3H9N C. C3H9N và C4H11N D. C4H11N và C5H13N Câu 30 : Có thể điện phân dung dịch muối clorua để điều chế các kim loại nào dưới đây ? A. Ag, Cu, Hg B. Cu, Al, Fe C. Cu, Fe, Ni D. Ca, Cu, Fe. Câu 31 : Khử hoàn toàn 17,6 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO và Fe2O3 cần 4,48 lít CO(đktc). Khối lượng sắt thu được là : A.14,5 g B.15,5 g C.14,4 g D.16,5 g Câu 32 : Phản ứng điều chế kim loại nào dưới đây thuộc phương pháp nhiệt luyện? A. C + ZnO  Zn + CO B. Al2O3  2Al + 3/2O2

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

A. propylamin B. phenylamin C. isopropylamin D. propenylamin Câu 6 : Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hai amin no đơn chức đồng đẳng liên tiếp, ta thu được hỗn hợp sản phẩm khí với tỉ lệ thể tích VCO 2 : VH 2 O (ở cùng điều kiện) = 8 : 17. Phần trăm khối lượng của các amin trong hỗn hợp là : A. 25,62% và 74,38% B. 33,33% và 66,67% C. 57,94% và 42,06% D. 28,64% và 71,36% Câu 7 : Xenlulozơ là một loại polisaccarit, được tạo do các monosaccarit là βglucozơ liên kết với nhau bằng liên kết β-1,4-glucozit.Khối lượng phân tử trung bình của xenlulozơ trong sợi bông vải là 1 750 000 đvC. Số gốc glucozơ trong phân tử sợi bông gần với trị số nào nhất? A. 8 000 B. 9 000 C. 10 000 D. 11 000 Câu 8 : Tripeptit tạo thành từ 1 phân tử glixin, 1 phân tử alanin và 1 phân tử axit glutamic có phần trăm khối lượng oxi là : A.23,27% B.34,81% C. 29,09% D.15,27% Câu 9 : Chọn phát biểu không đúng: A.Phenyl axetat tác dụng với dung dịch NaOH tạo dung dịch trong đó có hai muối B.Vinyl acrylat cùng dãy đồng đẳng với vinyl metacrylat C.Isopropyl fomiat có thể cho được phản ứng tráng gương D.Alyl propionat tác dụng dung dịch NaOH thu được muối và anđehit Câu 10 : ng với công thức phân tử C4H8O2 có bao nhiêu đồng phân là este có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc (tráng gương)? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Câu 11 : Từ 4  –amino axit X,Y,Z,T có thể tạo thành mấy tetra peptit trong đó có đủ cả X,Y,Z,T? A. 6 B.12 C. 24 D.4

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

C 2 6  . Amin đó có thể có tên gọi là gì ?  2 7

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

mol

TR ẦN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

Câu 40 : Cho dãy các chất: glucozơ; xenlulozơ; saccarozơ; tinh bột; mantozơ. Số chất có thể tham gia phản ứng tráng gương là: A.2. B.4. C.3. D.5. 09 Câu 1 : Khi đốt cháy hoàn toàn m gam một polime X cần 1,25 a mol O2 và thu được tổng khối lượng CO2 và H2O là 53a gam. X là polime nào dưới đây? A. Cao du Buna–S B. Poli stiren C.Poli propilen D. Poli (vinyl axetat) Câu 2 : E là 1 este no đơn chức tạo thành từ 1 axit cacboxylic no đơn chức mạch hở A và 1 ancol không no đơn chức mạch hở có 1 nối đôi C=C có tỉ khối hơi so với H2 là 50. Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo phù hợp với E? A.3 B. 4 C. 5 D. 6 Câu 3 : Cho m gam axit aminoaxetic tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl thu được dung dịch A, sau đó cho dung dịch A tác dụng với 400 ml NaOH 1M (dư) thu được dung dịch B. Cô cạn dung dịch B thu được 25,06 gam. m có giá trị là :A. 7,5 gam B. 6,0 gam C. 9,0 gam D. 10,5 gam Câu 4 : Các giải thích về quan hệ cấu trúc – tinh chất nào sau đây không hợp lí ? A. Do có cặp electron tự do trên nguyên tử N mà amin có tính bazơ B. Do nhóm –NH2 đẩy electron nên anilin dễ tham gia phản ứng thế vào nhân thơm hơn và ưu tiên vị trí o-, p-. C. Tính bazơ của amin càng mạnh khi mật độ electron trên nguyên tử N càng lớn. D. Với amin RNH2, gốc R- hút electron làm tăng độ mạnh của tính bazơ và ngược lại. Câu 5 : Đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức, bậc một thu được CO 2 và H2O theo tỉ lệ

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

N

Câu 12 : Khi thủy phân hoàn toàn 500 gam protein A thì được 170 gam alanin. Nếu phân tử khối của A là 50.000 thì số mắt xích alanin có trong phân tử A là bao nhiêu ? A. 200 B. 191 C. 239 D. 180 Câu 13 : Cho sơ đồ biến hóa sau :

D

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

B

10 00

A

Ó

H

Í-

-L

ÁN

TO

IỄ N

Đ

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

E, Q, X,Y,Z lần lượt là : A. C12H22O11, C6H12O6, CH3COOH, CH3COOC2H5, CH3COONa B.(C6H10O5)n, C6H12O6, CH3CHO, CH3COOH, CH3COOC2H5 C.( C6H10O5)n, C6H12O6, CH3CHO, CH3COONH4, CH3COOH D. C12H22O11, C6H12O6, CH3COOH, CH3COOC2H5, CH3COONH4. Câu 14 : Hỗn hợp X gồm m1 gam mantozơ và m2 gam tinh bột. Chia X làm 2 phần bằng nhau –Phần 1 : hòa tan trong nước dư, lọc lấy dung dịch mantozơ rồi cho phản ứng hết với AgNO3/NH3 được 0,03 mol Ag. –Phần 2 : Đun nóng với dung dịch H2SO4 loãng để thực hiện phản ứng thủy phân. Hỗn hợp sau phản ứng được trung hòa bởi dung dịch NaOH sau đó cho toàn bộ sản phẩm thu được tác dụng hết với AgNO3/NH3 được 0,11 mol Ag. Giá trị của m1 và m2 là : A. m1=10,26; m2=8,1 B. m1=5,13; m2=8,1 C. m1=10,26; m2=4,05 D. m1=5,13; m2=4,05 Câu 15 : Cho các dung dịch : glucozơ, glixerol, axit axetic, etanol. Thuốc thử nào sau đây có thể dùng để phân biệt các dung dịch đó? A. Cu(OH)2 trong môi trượng kiềm B. [Ag(NH3)2]OH C. Na kim loại D. Nước brom Câu 16 : Đốt cháy a mol este no, mạch hở thu được x mol CO2 và y mol H2O. Biết x– y=a. Công thức chung của este là :A. CnH2n–2O2 B. CnH2n–4O4 C. CnH2n–2O4 D. CnH2nO2 Câu 17 : E là trieste của glixerol và 3 axit đơn chức mạch hở. Đốt cháy a mol E thu được b mol CO2 và c mol H2O. Biết b–c= 5a. Để hiđro hóa 1 mol E cần bao nhiêu mol H2 ? A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 Câu 18 : : X, Y, Z có cùng công thức phân tử C3H6O2. Biết: - X làm tan đá vôi. - Y không tác dụng được với NaOH; tác dụng với Na; tham gia phản ứng tráng bạc; oxi hóa với xúc tác thích hợp thu được hợp chất đa chức. - Z không tham gia phản ứng tráng bạc; không tác dụng với NaOH; tác dụng với Na. X, Y, Z lần lượt là A. C2H5COOH; CH3-CH(OH)-CHO; CH3COOCH3 B. HCOOCH2CH3; HO-CH2-CH2-CHO; CH3-CO-CH2OH C. C2H5COOH; HO-CH2-CH2-CHO; CH3-CO-CH2OH D. C2H5COOH; CH3-CH(OH)-CHO; CH3-CO-CH2OH Câu 19 : Cho sơ đồ điều chế chất G từ Axetilen: CH  CH

+ H2O 0

H2SO4, 80 C

A

+X 2+

Mn , t

0

B

+Y

C

Cl2 +Y D askt CaO, t0

E

+Z

F

+B G H2SO4 ñaëc, t0

G là: A. HCOOC2H5. B. CH3COOCH3. C. CH3COOC2H5. D. C2H5COOCH3. Câu 20 : Hãy chọn các phát biểu đúng về gluxit : Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

1) tất cả các hợp chất có công thức thực nghiệm (công thức đơn giản nhất) là CH 2O đều là gluxit ; 2) khi khử hoàn toàn glucozơ (C6H12O6) thành hexan chứng tỏ glucozơ có mạch cacbon không phân nhánh gồm 6 nguyên tử cacbon ; 3) glucozơ vừa có tính khử, vừa có tính oxi hóa ; 4) glucozơ tác dụng với lượng dư anhiđrit axetic (CH3CO)2O thu được este chứa 5 gốc CH3COO- chứng tỏ trong phân tử glucozơ có 5 nhóm –OH ; 5) khi đốt cháy hoàn toàn glucozơ thu được số mol CO2 bằng số mol H2O ; 6) cứ 1 mol glucozơ tham gia phản ứng tráng gương cho 4 mol Ag. A. 1, 2, 3, 4 ; B. 2, 3, 4, 5 ; C. 1, 2, 4, 5 ; D. 2, 4, 5, 6. Câu 21 : Cho hỗn hợp A gồm 2 este có công thức phân tử C 4H8O2 và C3H6O2 tác dụng hoàn toàn với NaOH dư thu được 6,14 g hỗn hợp 2 muối và 3,68 g một ancol B duy nhất có tỉ khối hơi so với oxi là 1,4375. Công thức cấu tạo mỗi este và số gam tương ứng là: A.CH3COOC2H5 (6,6g) ; HCOOC2H5 (1,48g) B.C2H5COOCH3 (4,4g) ; CH3COOCH3 (2,2g) C.CH3COOC2H5 (4,4g) ; HCOOC2H5 (2,22g) D. C2H5COOCH3 (6,6g) ; CH3COOCH3 (1,48g) Câu 22 : Thủy phân hoàn toàn a gam este đơn chứa A thu được x gam ancol etylic và 0,72 a gam axit cacboxylic. Quan hệ giữa x và a là : A. x=0,23a B. x=0,46a C. x=0,52a D. x=0,62a Câu 23 : Cho 36 gam hỗn hợp gồm Fe3O4 và Cu vào dung dịch HCl(dư). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn , còn lại chất rắn không tan là A. Hòa tan hết A trong H 2SO4 đặc nóng dư thu được 2,24 lít khí (đktc). Phần trăm khối lượng Cu trong hỗn hợp đầu là : A. 17,78% B. 35,56% C. 26,67% D. 64,24% Câu 24 : Dãy gồm các chất đều phản ứng được với AgNO3 trong dung dịch NH3 tạo ra kim loại Ag là A. benzanđehit, anđehit oxalic, mantozơ, metyl fomat B. axetilen, anđehit oxalic, mantozơ, metyl fomat C. benzanđehit, anđehit oxalic, mantozơ, etyl axetat D. benzanđehit, anđehit oxalic, saccarozơ, metyl fomat Câu 25 : Trong phương pháp thủy luyện dùng điều chế Ag từ quặng chứa Ag2S cần dùng thêm : A.dung dịch HNO3 đặc và Zn B. dung dịch NaCN và Zn C. dung dịch H2SO4 đặc, nóng và Zn D. dung dịch HCl đặc và Zn Câu 26 : Phenyl axetat được điều chế bằng phản ứng giữa : A. phenol với axit axetic B. phenol và anhiđrit axetic C. phenol và axetanđehit D. phenol và axeton Câu 27 : Vinyl axetat được điều chế bằng phản ứng giữa axit axetic với : A. CH2=CH–OH B. CH2=CH2 C. HC  CH D. CH2=CH–ONa Câu 28 : Trong phân tử aminoaxit nào sau đây có phần trăm khối lượng cacbon là 51,28%?

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

B.

H

Ơ

N

A.

D

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

B

10 00

A

Ó

H

Í-

-L

ÁN

TO

IỄ N

Đ

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

C. D. Câu 29 : Cho pin điện hóa được tạo bởi cặp oxi hóa–khử Fe2+/Fe và Ag+/Ag. Phản ứng xảy ra ở cựa âm của pin điện hóa (đktc) là : C. Ag++e  Ag D. Ag  Ag++e A. Fe2++2e  Fe B.Fe  Fe2++2e Câu 30 : Hòa tan a gam hỗn hợp Fe và Cu (trong đó Fe chiếm 30 khối lượng)bằng 50 ml dung dịch HNO3 63 (D=1,38g/ml). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn , thu được chất rắn X nặng 0,75a gam, dung dịch Y và 6,104 lít hỗn hợp khí NO và NO2(đktc). Cô cạn Y thì số gam muối thu được là : A. 75,150 gam B. 62,100 gam C. 37,575 gam D. 49,745 gam Câu 31 : Amilozơ được tạo thành từ các gốc : A.  -glucozơ B.  –glucozơ C  –fructozơ D. – fructozơ Câu 32 : Cho hỗn hợp gồm 7,2 gam Mg và 19,5 gam Zn vào 200 ml dung dịch chứa Cu(NO3)2 1M và Fe(NO3)2 1,5M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn , thu được dung dịch và m gam chất rắn. m có giá trị là : A.42,6 B. 29,6 C.32,0 D.36,1 Câu 33 : Cho 5,6 gam Fe tác dụng với oxi thu được 7,52 gam hỗn hợp rắn X . Cho hỗn hợp rắn X tác dụng với dung dịch HNO3 dư thu được V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất,đktc). Giá trị của V là A.0,448 lít B. 0,224 lít C. 4,480 lít D. 2,240 lít Câu 34 : Khi hòa tan 0,1 mol metylamin vào nước để được 1 lít dung dịch X, khi đó : A. dung dịch X có pH=13 B. nồng độ của ion CH3NH3+ bằng 0,1M C. dung dịch X có pH>13 D. nồng độ của ion CH3NH3+ < 0,1M Câu 35 : Số aminoaxit và este của aminoaxit đồng phân cấu tạo của nhau có cùng công thức phân tử C3H7NO2 là : A. 2 B. 3 C.4 D.5 Câu 36 : Cho dãy các chất : axetanđehit, axeton, glucozơ, fructozơ, saccarozơ, mantozơ. Số chất trong dãy làm mất màu nước brom là : A. 2 B.3 C.5 D.4 Câu 37 : Đun nóng dung dịch chứa 18 gam hỗn hợp glucozơ và fructozơ với 1 lượng dư Cu(OH)2 trong môi trường kiềm tới khi phản ứng hoàn toàn tạo thành m gam kết tủa Cu2O. Giá trị của m là : A. 3,6 B. 14,4 C.5,4 D. 7,2 Câu 38 : X là một aminoaxit chỉ chứa 1 nhóm – NH2 và 1 nhóm – COOH. Cho 0,445 gam X phản ứng vừa đủ với NaOH tạo ra 0,555 gam muối. Vậy công thức cấu tạo của X có thể là: A. H2NCH2COOH B. CH3CH(NH2)COOH C. H2NCH=CHCOOH D. CH3CH(NH2)CH2COOH

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

B

10 00

A

Ó

H Í-L ÁN

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

Công thức cấu tạo của A, C là A. C2H5-OOC-CH2-CH(NH2)-CH2-COOC2H5 ; CH3-O-CH3 B. C2H5-OOC-CH2-CH(NH2)-CH2-COOC2H5 ; C2H5OH. C. C2H5-OOC-CH(NH2)-CH2-CH2-COOC2H5 ; CH3-O-CH3 D. C2H5-OOC-CH(NH2)-CH2-CH2-COOC2H5 ; C2H5OH. Câu 5 : Đun nóng 40g chất béo của 1 axit béo với 300ml dung dịch NaOH 0,6M thu được dung dịch A. Để trung hoà NaOH trong dung dịch A cần 100ml HCl 0,3M, ta thu được dung dịch B. Cô cạn dung dịch B ta thu được bao nhiêu gam muối. A. 40,155(g) B. 42,4 (g) C. 43,155 (g) D. 41,4 (g) Câu 6 : Sau khi xà phòng hoá một khối lượng chất béo bằng NaOH dư với hiệu suất là 80 ta thu được xà phòng là natri stearat C17H35COONa) và 73,6 kg glixerol. Công thức chất béo là: (C17H35COO)3C3H5 , M = 890 đvC.Khối lượng chất béo là? A. 890kg B. 1335kg C. 44,5kg D. 1780kg

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

10 Câu 1 : Hoà tan hỗn hợp 1,34g axetanđehit và glucozơ vào nước, cho thêm vào đó dung dịch amoniac và AgNO3 được tạo nên từ 20ml dung dịch AgNO3 34% (d = 1,25 g/ml). Đun nóng nhẹ cho kết tủa lắng xuống. Dùng axit nitric trung hoà nước lọc và thêm vào đó lượng dư dung dịch KCl, thấy lắng xuống 2,87g kết tủa. Tính về khối lượng các chất trong hỗn hợp ban đầu: A. 50,7% và 49,3% B. 32,8% và 67,2% C. 23,1% và 76,9% D. 32,9% và 67,1% Câu 2 : Các chất có công thức cấu tạo cho dưới đây: CH3-CH(NH2)-CH2-CH3 và CH3CH2-CH2-NH2 có tên theo IUPAC tương ứng là: A. (2) và (3) đều đúng. B. Butyl amin và Propyl amin. (1) C. Butan-2-amin và Propyl amin. (2) D. 2-aminobutan và 1-aminopropan. (3) Câu 3 : Công thức phân tử của chất Y là C3H6O2. Kết luận nào sau đây không đúng: A. Y có thể là este no đơn chức B. Trong phân tử Y có thể có 1 liên kết C. Y chỉ có thể là este D. Khi đốt cháy cho ta tỉ lệ nCO2 : nH2O = 1 : 1 Câu 4 : A có công thức C9H17O4N, phân tử có cấu tạo thẳng và đối xứng.

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

Câu 39 : Xà phòng hóa hoàn toàn 97,68 gam hỗn hợp hai este A, B là đồng phân của nhau cần dùng hết 1 lít dung dịch NaOH 1,32 M. Mặt khác khi đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hai este đó thì thu được khí CO2 và H2O với thể tích bằng nhau (ở cùng điều kiện). Công thức cấu tạo hai este đó là B. CH3OOC–COOC2H5 và A. HCOOCH2CH2CH3 và HCOOCH(CH3)CH3 CH3OOCCH2COOCH3 C. CH3COOCH3 và HCOOC2H5 D. CH3COOCH=CH2 và CH2=CHCOOCH3 Câu 40 : Xenlulozơ trinitrat là chất dễ cháy và nổ mạnh, được điều chế từ xenlulozơ và axit nitric. Cho H = 90 . Khối lượng axit nitric cần để sản xuất 53,46 kg xenlulozơ trinitrat là: A. 32,49 kg B. 34,5 kg C. 30,62 kg D. 37,8 kg

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

D

.Q

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

B

10 00

A

Ó

H

Í-

-L

ÁN

TO

IỄ N

Đ

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

Z có thể là chất nào trong số các chất sau: A. C5H12 B. C3H8 C. C3H7Cl D. C4H10 Câu 10 : Ngoài mạch hở không phân nhánh, glucozơ còn tồn tại ở dạng mạch vòng. Phản ứng nào dưới đây chứng tỏ glucozơ tồn tại ở dạng mạch vòng? A. Phản ứng este hóa với dung dịch andehit axetic B. Phản ứng với Cu(OH)2 tạo dung dịch xanh lam C. Phản ứng tạo ete ở C1 với CH3OH (HCl xúc tác) D. Phản ứng tráng bạc với dung dịch [Ag(NH3)2]OH Câu 11 : Xà phòng hóa hoàn toàn 89 gam chất béo X bằng dung dịch NaOH thu được 9,2 gam glixerol. Hỏi thu được bao nhiêu gam xà phòng? A. 80,6 g B. 100g C. 91,8g D. 78,4 g Câu 12 : Trộn 250g dung dịch glucozơ 10 với 750g dung dịch glucozơ 15 . Tính C của glucozơ trong dung dịch thu được. A. 13,75% B. 13,5% C. 12,96% D. 14,5% Câu 13 : Đốt cháy hoàn toàn 10,8 gam hỗn hợp metylamin và ancol etylic, sản phẩm cháy sau khi ngưng để tách nước, được 11,2 lít (đktc) hỗn hợp khí A có tỷ khối so với H2 là 20,4. Phần trăm khối lượng của metylamin trong hỗn hợp đầu là: A. 33,3(3)% B. 57,41% C. 46,75% D. 66,67% Câu 14 : Công thức phân tử của axit oleic là A. C18H34O2. B. C16H30O2. C. C19H36O2. D. C17H32O2. Câu 15 : Cho một dung dịch có 3,25g FeCl3 cho tác dụng vừa đủ với một dung dịch có 2,7 g amin đơn chức mạch hở, kết tủa thu được đem nung đến khối lượng không đổi được 1,6g. Đó là amin gì? (biết amin đó khi tác dụng với HNO2 tạo ra hợp chất màu vàng). A. Đimetylamin B. etylamin C. Trimetylamin D. Metylamin Câu 16 : Cho 21,2 g hỗn hợp axit gồm HCOOH và CH3COOH đun nóng với ancol etylic dư và H2SO4 đặc, thu được hỗn hợp 2 este (hiệu suất là 80 ). Biết rằng nếu trung hoà 1/10 khối lượng hỗn hợp axit trên bằng dung dịch NaOH 1M thì hết 40ml. Khối lượng este thu được là: A. 25,92g B. 24,86g C. 33,52g D. 32,40g Câu 17 : Từ m gam glucozơ người ta nhận được 4,55g sobit. Tính lượng bạc tạo ra khi cho 2m gam glucozơ đó tác dụng với AgNO3/NH3. A. 5,4 (g) B. 32,4 (g) C. 21,6 (g) D. 10,8 (g) Câu 18 : Số đồng phân cấu tạo và bậc tương ứng của các amin có công thức phân tử C4H11N là: A. Có 6 đồng phân, trong đó có 3 là amin bậc 1, có 2 là amin bậc 2 và 1 amin bậc 3. B. Có 8 đồng phân, trong đó có 4 là amin bậc 1, có 3 là amin bậc 2 và 1 amin bậc 3. C. Có 4 đồng phân, trong đó có 3 là amin bậc 1 và 1 amin bậc 3.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

Ơ

N

Câu 7 : X và Y là hai đồng phân của C2H4O2. X và Y có thể là chất nào sau đây, biết chúng đều đơn chức. A. 1 axit và 1 ancol đa chức B. 1 axit đơn chức và 1 este đơn chức C. 1 xeton và 1 este. D. 1 este và 1 ancol đa chức Câu 8 : Đốt cháy hoàn toàn 7,7 gam hỗn hợp etylamin và ancol metylic, sản phẩm cháy sau khi ngưng để tách nước, được 7,84 lít (đktc) hỗn hợp khí X có tỷ khối so với H 2 là 20,86. Phần trăm khối lượng của etylamin trong hỗn hợp đầu là: A. 58,44% B. 33,3(3)% C. 50% D. 28,5% Câu 9 : Cho dãy biến hoá sau:

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

D. Có 7 đồng phân, trong đó có 3 là amin bậc 1, có 3 là amin bậc 2 và 1 amin bậc 3. Câu 19 : Chất nào sau đây có tính dẻo? A. Cao su. B. Caprolactam. C. Nilon –6,6 D. Poli vinyl clorua. CH3COOC2H5 + H2O Câu 20 : Cho phản ứng: CH3–COOH + HOC2H5 Phản ứng chuyển theo chiều thuận khi: A. Thêm nước (3). B. Cả (1), (2) và (3). C. Giảm nhiệt độ (1). D. Dùng H2SO4 đặc làm xúc tác (2). Câu 21 : Điện phân dung dịch NaOH trong nước bằng dòng điện có I = 10A, thời gian là 268 giờ. Khối lượng dung dịch sau khi điện phân bị giảm đi bao nhiêu? A. 700g B. 600g C. 800g D. 900g Câu 22 : Cho 35,2g hỗn hợp 2 este có công thức phân tử là C4H8O2 vào NaOH dư. Sau đó cho Na (dư) vào. Lượng muối thu được: A. 53,6 (g) B. 37,1 (g) C. 44,4 D. 60,0 (g) (g) Câu 23 : : Tìm câu sai: A.Phản ứng trùng ngưng khác với phản ứng trùng hợp B.Trùng hợp 2-metylbuta-1,3- đienđược cao su Buna C.Cao su isopren có thành phần giống cao su thiên nhiên D.Nhựa phenolfomanđehit được điều chế bằng cách đun nóng phenol với fomanđehit lấy dư, xúc tác bằng bazơ Câu 24 : Cho este X (C4H6O2) tác dụng với NaOH thu được 2 sản phẩm đều có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. Công thức cấu tạo của X là: A.CH3 – COO–CH = CH2. B.HCOO – CH2 – CH = CH2. C.CH2 = CH – COOCH3. D.HCOO – CH = CH – CH3. Câu 25 : Chọn đáp án đúng. A. Chất béo là este của glixerol với axit vô cơ. B. Chất béo là este của ancol với axit béo. C. Chất béo là trieste của glixerol với axit. D. Chất béo là trieste của của glixerol với axit béo. Câu 26 : Cho 2,5 kg glucozơ chứa 2 tạp chất lên men thành ancol etylic. Tính thể tích ancol etylic 400 thu được, biết ancol etylic nguyên chất có khối lượng riêng 0,8 g/ml và trong quá trình chế biến, ancol bị hao hụt mất 1 . A.3194,40 ml B.2785,18 ml C.2875,42 ml D.3874,06 ml. Câu 27 : Cho 50ml dung dịch chứa 1,24g một amin đơn chức mạch hở tác dụng với 50ml dung dịch có 1,335g AlCl3. AlCl3 được kết tủa hoàn toàn ở dạng Al(OH)3, lọc rửa kết tủa. Dung dịch thu được (gồm thể tích 2 dung dịch đầu và nước rửa) cho thêm mấy giọt quì tím, dung dịch đó màu xanh, vừa khuấy vừa nhỏ từ vào đó dung dịch HCl 0,50M đến khi dung dịch chuyển sang màu hồng thấy hết 20ml HCl 0,50M. Amin đó là: A. Etylamin B. Propylamin C. Butylamin D. Metylamin Câu 28 : Đốt cháy hoàn toàn m gam 1 este đơn chức, rồi dẫn sản phẩm vào bình đựng lượng dư dung dịch Ca(OH)2, khối lượng bình tăng lên p gam và có t gam kết tủa. Biết rằng. p = 0,62t và t=15(m+p)/13. Hãy xác định CTPT este. A. C5H10O2 B. C3H6O2 C. C4H8O2 D. C2H4O2 Câu 29 : Khi lưu hoá cao su, các chuỗi poliisopren liên kết với nhau nhờ cầu nối nào? A. – S – S – B. –H – H – C. – C – C – D. – C = C –

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

D

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

B

10 00

A

Ó

H

Í-

-L

ÁN

TO

IỄ N

Đ

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

Câu 30 : Este A được điều chế từ aminoaxít B và ancol metylic. Tỉ khối của A so với hiđrô là 44,5. Đốt cháy hoàn toàn 8,9 gam este A thu được 13,2 gam CO2 . A và B là chất nào sau đây: A. C3H7O2N (H2N–CH2–COOCH3) và C2H5O2N (H2N–CH2–COOH) B. H2N– CH2–COOCH3 và H2N–CH2–CH2–COOH C. H2N–CH2 – CH2 – COOCH3 và NH2 – CH2 – CH2 – COOH D. Tất cả đều sai Câu 31 : ng với công thức phân tử C4H8O2, có bao nhiêu đồng phân mạch hở đều tác dụng được với dung dịch NaOH?A. 2 đồng phân B. 6 đồng phân C. 4 đồng phân D. 8 đồng phân Câu 32 : Để điều chế các kim loại Na, Mg, Ca trong công nghiệp, người ta dùng cách nào trong các cách sau? A. Điện phân dung dịch muối clorua bão hoà tương ứng có vách ngăn. B. Điện phân nóng chảy muối clorua khan tương ứng. C. Dùng H2 hoặc CO khử oxit kim loại tương ứng ở nhiệt độ cao. D. Dùng kim loại K cho tác dụng với dung dịch muối clorua tương ứng. Câu 33 : Khi tham gia vào các phản ứng hóa học các nguyên tử của đơn chất kim loại thường đóng vai trò là A. chất nhường electron để tạo thành các cation vì năng lượng cần để tách electron khỏi nguyên tử kim loại tương đối nhỏ. B. chất góp chung electron để tạo thành các liên kết cộng hóa trị vì các electron lớp ngoài cùng của chúng tương đối linh động. C. chất nhận electron để tạo thành các ion dương vì chúng có năng lượng ion hóa nhỏ. D. chất nhường electron để tạo thành các cation vì chúng có năng lượng ion hóa lớn. Câu 34 : Cho 8,3 gam hỗn hợp A gồm Al và Fe vào 200 ml dung dịch CuSO4 1,05 M. Phản ứng hoàn toàn, thu được 15,68 gam chất rắn B gồm 2 kim loại. khối lượng của các kim loại trong A bằng A. Fe: 67,47%; Al : 32,53 % B. Fe: 32,53%; Al : 67,47 % C. Fe: 54,57%; Al : 45,43% D. Fe: 45,43%; Al : 54,57% Câu 35 : Dãy gồm các dung dịch đều hòa tan được Cu(OH)2 ở nhiệt độ phòng là A. glucozơ, fructozơ, mantozơ và tinh bột. B. glucozơ, fructozơ, mantozơ và xenlulozơ. C. glucozơ, fructozơ, focmalin và tinh bột. D. glucozơ, fructozơ, mantozơ và saccarozơ Câu 36 : Cho 0,04 mol bột sắt vào dung dịch chứa 0,07 mol AgNO 3. Khi phản ứng hoàn toàn thì khối lượng chất rắn thu được bằng:A. 1,12 gam B. 7,84 gam C. 6,48 gam D. 4,32 gam Câu 37 : Cứ 5,668 gam cao su Buna-S phản ứng vừa hết với 3,462 gam brom trong CCl4. Hỏi tỉ lệ mắc xích butađien và stiren trong cao su Buna-S là bao nhiêu?A. 1/3 B. 1/2 C. 2/3 D. 3/5 Câu 38 : Cho 0,4550 gam một kim loại M tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl dư, sau phản ứng thu được 0,1820 lít khí H2 ở điều kiện tiêu chuẩn. Kim loại M là A. Fe B. Zn C. Mg D. Al Câu 39 : Cho biết sản phẩm thu được khi thủy phân hoàn toàn policaproamit trong dung dịch NaOH nóng, dư. A. H2N[CH2]6COONa B. H2N[CH2]5COOH C. H2N[CH2]6COOH D. H2N[CH2]5COONa

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

Câu 40 : Cho 4 cặp oxi hoá - khử: Fe2+/Fe; Fe3+/Fe2+; Ag+/Ag ; Cu2+/Cu. Dãy cặp xếp theo chiều tăng dần về tính oxi hoá và giảm dần về tính khử là A. Cu2+/Cu; Fe2+/Fe; Fe3+/Fe2+; Ag+/Ag . B. Fe2+/Fe; Cu2+/Cu ; Fe3+/Fe2+; Ag+/Ag . C. Fe3+/Fe2+; Fe2+/Fe; Ag+/Ag ; Cu2+/Cu. D. Ag+/Ag ; Fe3+/Fe2+; Cu2+/Cu; Fe2+/Fe.

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


IỄ N

D

ÁN

TO

A

Ó

H B

10 00 TR ẦN G

N

H Ư

ẠO

Đ

TP

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

U Y

.Q

TÀI LIỆU HÓA 12

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Í-

-L

N

Ơ

H

N

1

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ÀN

Đ

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Năm học 2016-2017 (Lƣu hành nội bộ)

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

2

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

Danh pháp, công thức phân tử, công thức cấu tạo hợp chất hữu cơ Mạch C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 met et prop but pent hex hepta octa nona deca Tên mạch chính Tên gốc hidrocacbon metyl etyl Propyl butyl pentyl hexyl heptyl octyl nonyl decyl mono đi tri tetra penta hexa hepta octa nona deca Số đếm Hidrocacbon M CTPT CTCT. Tên thƣờng Nhóm ankyl M Tên gốc hidrocacbon 42 C3H6 CH2=CH-CH3 Propylen - CH2 metylen 14 62,5 C2H3Cl CH2=CH-Cl Vinyl clorua CH3 Metyl 15 54 C4H6 CH2=CH-CH=CH2 Butađien ( C2H5Etyl 29 68 C5H8 CH2=C(CH3)đivinyl) CH3CH2CH2propyl 43 104 C8H8 CH=CH2 Isopren iso-propyl CH3-CH CH3 92 C7H8 C6H5CH= CH2 . Stiren C6H5CH3. Toluen CH2=CH vinyl 27 C6H5phenyl 77 C6H5CH2 benzyl 91 CH2=CH-CH2 anlyl 41 CH3-CH2CH-CH3 sec-butyl 57 CH3-CH-CH2 isobutyl

TO

A.

ẠO

ÔN TẬP HOÁ HỮU CƠ LỚP 11

Đ IỄ N D Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

CH3 CH3 CH3-C CH3

p- C6H4CH3 o- C6H4CH2CH3 m- C6H4 –

CH3 | CH3 –C –CH2 – | CH3 CH3-CH=CHCH2=C –

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

TP

.Q

U Y

N

H

Ơ

N

Các công thức giải nhanh bài toán hóa học Chƣơng 1: Este – Lipit Chƣơng 2: Cacbohidrat Chƣơng 3: Amin – Amino axit – Protein Chƣơng 4: Polime – Vật liệu polime Chƣơng 5: Đại cƣơng về kim lọai Chƣơng 6: Kim lọai kiềm – Kim lọai kiềm thổ - Nhôm Chƣơng7: Sắt và một số kim lọai quan trọng Chƣơng 8: Phân biệt một số chất vô cơ Chƣơng 9: Hóa học và môi trƣờng

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

         

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

HÓA HỌC 12

tert-butyl

91 105 76

p-tolyl 2-etyl phenyl m-phenylen

Neo-pentyl

Prop-1-en-1-yl

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

3

|CH3 CHC-

Prop-1-en-2-yl

CH3- CH2-CH-CH3 Cl

CH3-CH-CH2 Cl CH3

Ơ

H N

butyl clorua

clobutan

sec-butyl clorua

2-clobutan

II

iso-butyl clorua

1-clo-2-metyl propan

I

Đ

hay (CH3)2CH2Cl

G

CH3 CH3-C Cl CH3

H Ư

N

tert-butyl clorua

2-clo-2metylpropan

III

H

Ó

A

CTCT. CH3OH CH3CH2OH CH3CH2CH2OH

Í-

M 32 46 60

ÁN

-L

CTPT CH4O C2H6O C3H8O

10 00

B

TR ẦN

hay (CH3)3C-Cl

n 1 2 3

C4H10O

TO

4

Đ IỄ N D

74

CH3-CH OH CH3

Ancol Tên thƣờng Ancol metylic. Ancol etylic. Ancol propylic. Ancol isopropylic

CH3- CH2-CH-CH3 OH

CH3-CH-CH2 OH CH3

hay (CH3)2CHCH2OH

CH3 CH3-C OH CH3

Bậc 1 1 1 2

Butan– 1-ol. Ancol butylic.

2 Butan-2-ol.

Ancol secbutylic.

1 2- metyl propan-1ol.

Ancol isobutylic. 3 2-metylpropan-2ol.

C7H8O Ancol tertbutylic.

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

Tên quốc tế Metanol. Etanol. Propan– 1-ol . Propan– 2-ol .

1

CH3CH2CH2CH2OH

hay (CH3)3C–OH C6H5CH2OH 7

I

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

CH3CH2CH2CH2Cl

C4H9Cl 74

Bậc I I I II

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

4

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

CH3-CH Cl CH3

Tên quốc tế Clometan cloetan clopropan. 2-clopropan.

U Y

CTCT. CH3Cl CH3CH2Cl CH3CH2CH2Cl

.Q

M 32 46 60

TP

CTPT CH3Cl C2H5Cl C3H7Cl

ẠO

n 1 2 3

Dẫn xuất Tên thƣờng metyl clorua etyl clorua propyl clorua isopropyl clorua

N

Etinyl

Phenylmetanol

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

4

D

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

B

10 00

A

Ó

H

Í-

-L

ÁN

TO

IỄ N

Đ

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

Ancol benzylic Ancol đa chức n M CTPT CTCT Tên Tên quốc M CTCT Tên thƣờng tế Etilen Etan-1,2- 94 C6H5OH Phenol 2 62 C2H6O2 CH2 CH2 glicol điol 84 C6H5CH2OH Ancol benzylic OH OH C6H5NH2 Anilin 3 76 C3H8O2 CH2 CH CH2 93 Glixerol PropanCH NH Metyl amin 31 3 2 OH OH OH 1,2,3-triol Phenol n CTPT M CTCT Tên thƣờng 6 C6H6O 94 C6H5OH Phenol 7 C7H8O 108 CH3C6H4OH o hay m hay p 8 C8H10O 331 crezol C6H2Br3(OH) 2, 4, 6tribromphenol Anđehit n M CTPT CTCT Tên thƣờng Tên thay thế 1 30 CH2O HCHO Anđehit fomic. fomanđehit Metanal. 2 44 C2H4O CH3CHO Anđehit axetic. axetanđehit. Etanal. 3 58 C3H6O CH3CH2CHO Anđehit propionanđehit. Propanal . 4 72 C4H8O CH3CH2CH2CHO propionic. butiranđehit . Butanal. 4 72 C4H8O CH3CH(CH3)CHO hay Anđehit butiric. 2-metyl iso4 72 C4H8O (CH3)2CHO Anđehit isobutiranđehit. propanal. 7 106 C7H6O CH3CH(CH3)CH2CHO butiric. isovaleranđehit 4 70 C4H6O C6H5CHO Anđehit isovaleric benzanđehit 2 58 C2H2O2 CH3CH=CHCHO Anđehit benzoic crotonanđehit But-2-en-1-al OHC-CHO Anđehit crotonic oxalanđehit Etanđial Anđehit oxalic Xeton n M CTPT CTCT Tên gốc –chức: Tên thay thế 3 58 C3H6O CH3COCH3 Đimetyl xeton ( Axeton) Propan-2-on . 4 72 C4H8O CH3CH2COCH3 Etyl metyl xeton Butan-2-on. 5 86 C5H10O CH3CH2CH2COCH3 Metyl propyl xeton Pentan-2-on. 5 86 C5H10O CH3CH(CH3)COCH3 Metyl isopropyl xeton 3-metylbutan-2-on. 5 86 C5H10O CH3CH2COCH2CH3 Đietyl xeton Pentan-3-on. 4 70 C4H8O CH3COCH=CH2 Metyl vinyl xeton But-3-en-2-on 8 120 C7H8O C6H5COCH3 Metyl phenyl xeton 2-metyl propanon. (axetophenon)

n 1 2 3 4

Axit cacboxylic M 46 60 74 88

CTPT CH2O2 C2H4O2 C3H6O2 C4H8O2

CTCT Tên thƣờng HCOOH Axit fomic. CH3COOH Axit axetic. CH3CH2COOH Axit propionic. CH3CH2CH2COOH Axit butiric. CH3CH(CH3)COOH hay Axit iso-butiric (CH3)2COOH Axit cacboxylic không no, đơn : CnH2n – 2O2 (n>2)

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

Tên quốc tế Axit metanoic. Axit etanoic. Axit propanoic . Axit butanoic. Axit 2-metyl propanoic

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


Axit fumaric

HOOC-CH=CH- COOH (Z)

Axit maleic

Axit xinamic

G

Đ

C6H5CH=CH-COOH o-(COOH)2C6H4

TR ẦN

m-(COOH)2C6H4

H Ư

N

Axitphtalic

B

p-(COOH)2C6H4

Axit isophtalic

Axit terephtalic

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

N

Axit béo và muối n M CTPT CTCT Tên thƣờng M CTCT Tên thƣờng 16 256 C16H32O2 C15H31COOH 278 Axit C15H31COONa Natri panmitat panmitic 18 280 C18H32O2 C17H31COOH Axit linoleic 302 C17H31COONa Natri linoleat 18 282 C18H34O2 C17H33COOH 304 Axit oleic C17H33COONa Natri oleat 18 284 C18H36O2 C17H35COOH Axit stearic 306 C17H35COONa Natri stearat 1. Công thức tính số đồng phân ancol đơn chức no, mạch hở : Cn H2n+2O2 Số đồng phân Cn H2n+2O2 = 2n- 2 ( 1< n<6) Ví dụ : Số đồng phân của ancol có công thức phân tử là : a. C3H8O = 23-2 = 2 b. C4H10O = 24-2 = 4 c. C5H12O = 25-2 = 8 2. Công thức tính số đồng phân anđehit đơn chức no, mạch hở : Cn H2nO Số đồng phân Cn H2nO = 2n- 3 ( 2< n<7) Ví dụ : Số đồng phân của anđehit đơn chức no, mạch hở có công thức phân tử là : a. C4H8O = 24-3 = 2 b. C5H10O = 25-3 = 4 c. C6H12O = 26-3 = 8 3. Công thức tính số đồng phân axit cacboxylic đơn chức no, mạch hở : Cn H2nO2 Số đồng phân Cn H2nO2 = 2n- 3 ( 2< n<7) Ví dụ : Số đồng phân của axit cacboxylic đơn chức no, mạch hở có công thức phân tử là : a. C4H8O2 = 24-3 = 2 b. C5H10O2 = 25-3 = 4 c. C6H12O2 = 26-3 = 8 4. Công thức tính số đồng phân este đơn chức no, mạch hở : Cn H2nO2

D

IỄ N

Đ

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

HOOC CH=CH- COOH (E)

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

CTPT C2H2O4 C3H4O4 C4H6O4 C5H8O4 C6H10O4 C6H16N2

Ơ

axit oleic Axit cacboxylic no 2 chức CnH2n(COOH)2 CTCT. Tên thƣờng HOOC-COOH Axit oxalic. HOOC-CH2 -COOH Axit malonic. HOOCCH2CH2COOH Axit succinic. HOOC-(CH2)3 -COOH Axit glutaric. HOOC-(CH2)4 COOH Axit ađipic. H2N-(CH2)6NH2 Hexametylđiamin

H

M 90 104 118 132 146 116

Tên quốc tế Axit propenoic . Axit 2metylpropenoic. Axit but-2-enoic. Axit but-3-enoic

N

n 2 3 4 5. 6 6

Tên thƣờng Axit acrylic . Axit metacrylic.

U Y

218

CTCT CH2=CHCOOH CH2 =C(CH3)COOH CH3CH=CH2COOH CH2=CH-CH2COOH C17H33COOH

.Q

18

CTPT C3H4O2 C4H6O2

TP

M 72 86

ẠO

n 3 4

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

5

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

6

D

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

B

10 00

A

Ó

H

Í-

-L

ÁN

TO

IỄ N

Đ

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

Số đồng phân Cn H2nO2 = 2n- 2 ( 1< n<5) Ví dụ : Số đồng phân của este đơn chức no, mạch hở có công thức phân tử là : a. C2H4O2 = 22-2 = 1 b. C3H6O2 = 23-2 = 2 c. C4H8O2 = 24-2 = 4 5. Công thức tính số đồng phân ete đơn chức no, mạch hở : Cn H2n+2O ( n  1).( n  2) ( 2< n<5) Số đồng phân Cn H2n+2O = 2 Ví dụ : Số đồng phân của ete đơn chức no, mạch hở có công thức phân tử là : (3  1).(3  2) =1 a. C3H8O = 2 ( 4  1).( 4  2) b. C4H10O = = 3 2 (5  1).(5  2) c. C5H12O = = 6 2 6. Công thức tính số đồng phân xeton đơn chức no, mạch hở : Cn H2nO ( n  2).( n  3) Số đồng phân Cn H2nO = ( 3< n<7) 2 Ví dụ : Số đồng phân của xeton đơn chức no, mạch hở có công thức phân tử là : ( 4  2).( 4  3) a. C4H8O = =1 2 (5  2).(5  3) b. C5H10O = = 3 2 (6  2).(6  3) c. C6H12O = = 6 2 7. Công thức tính số đồng phân amin đơn chức no, mạch hở : Cn H2n+3N Số đồng phân Cn H2n+3N = 2n-1 ( n<5) Ví dụ : Số đồng phân của anin đơn chức no, mạch hở có công thức phân tử là : a. C2H7N = 22-1 =1 = 3 b. C3H9N = 23-1 4-1 c. C4H12N = 2 = 6 8. Công thức tính số trieste ( triglixerit ) tạo bởi glixerol và hỗn hợp n axít béo : n 2 ( n  1) Số tri este = 2 Ví dụ : Đun nóng hỗn hợp gồm glixerol với 2 axit béo là axit panmitic và axit stearic ( xúc tác H2SO4 đặc) thì thu được bao nhiêu trieste ? 2 2 ( 2  1) Số trieste = =6 2 9. Công thức tính số đồng phân ete tạo bởi hỗn hợp n ancol đơn chức : n ( n  1) Số ete = 2 Ví dụ : Đun nóng hỗn hợp gồm 2 ancol đơn chức no với H2SO4 đặc ở 1400c được hỗn hợp bao nhiêu ete ? 2 ( 2  1) Số ete = =3 2 10. Công thức tính số C của ancol no, ete no hoặc của ankan dựa vào phản ứng cháy : nCO2 Số C của ancol no hoặc ankan = ( Với nH 2 O > n CO 2 ) n H 2O  nCO2 Ví dụ 1 : Đốt cháy một lượng ancol no đơn chức A được 15,4 gam CO2 và 9,45 gam H2O . Tìm công thức phân tử của A ?

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

Số C của ancol no =

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

7

nCO2 n H 2O  nCO2

=

0,35 0,525  0,35

=2

H

Ơ

N

Vậy A có công thức phân tử là C2H6O Ví dụ 2: Đốt cháy hoàn toàn một lượng hiđrocacbon A thu được 26,4 gam CO2 và 16,2 gam H2O . Tìm công thức phân tử của A ? ( Với nH 2 O = 0,7 mol > n CO 2 = 0,6 mol ) => A là ankan nCO2 0,6 Số C của ankan = = =6 n H 2O  nCO2 0,7  0,6

D

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

B

10 00

A

Ó

H

Í-

-L

ÁN

TO

IỄ N

Đ

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

Vậy A có công thức phân tử là C6H14 11. Công thức tính khối lượng ancol đơn chức no hoặc hỗn hợp ankan đơn chức notheo khối lượng CO2 và khối lượng H2O : mCO2 mancol = mH 2 O 11 Ví dụ : Khi đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp hai ancol đơn chức no, mạch hở thu được 2,24 lít CO2 ( đktc ) và 7,2 gam H2O. Tính khối lượng của ancol ? mCO2 4,4 mancol = mH 2 O = 7,2 = 6,8 11 11 12. Công thức tính số đi, tri, tetra…..n peptit tối đa tạo bởi hỗn hợp gồm x amino axit khác nhau : Số n peptitmax = xn Ví dụ : Có tối đa bao nhiêu đipeptit, tripeptit thu được từ hỗn hợp gồm 2 amino axit là glyxin và alanin ? Số đipeptit = 22 = 4 Số tripeptit = 23 = 8 13. Công thức tính khối lượng amino axit A( chứa n nhóm -NH2 và m nhóm –COOH ) khi cho amino axit này vào dung dịch chứa a mol HCl, sau đó cho dung dịch sau phản ứng tác dụng vừa đủ với b mol NaOH. ba mA = M A m Ví dụ : Cho m gam glyxin vào dung dịch chứa 0,3 mol HCl . Dung dịch sau phản ứng tác dụng vừa đủ với 0,5 mol NaOH. Tìm m ? ( Mglyxin = 75 ) 0,5  0,3 m = 75 = 15 gam 1 14. Công thức tính khối lượng amino axit A( chứa n nhóm -NH2 và m nhóm –COOH ) khi cho amino axit này vào dung dịch chứa a mol NaOH, sau đó cho dung dịch sau phản ứng tác dụng vừa đủ với b mol HCl. ba mA = M A n Ví dụ : Cho m gam alanin vào dung dịch chứa 0,375 mol NaOH . Dung dịch sau phản ứng tác dụng vừa đủ với 0,575 mol HCl . Tìm m ? ( Malanin = 89 ) 0,575  0,375 mA = 89 = 17,8 gam 1 15. Công thức xác định công thức phân tử của một anken dựa vào phân tử khối của hỗn hợp anken và H2 trước và sau khi dẫn qua bột Ni nung nóng. o

Ni ,t c  A (M2) ( phản ứng hiđro hóa anken hoàn toàn ) Anken ( M1) + H2  ( M 2  2) M 1 Số n của anken (CnH2n ) = 14( M 2  M 1 ) Ví dụ : Cho X là hỗn hợp gồm olefin M và H2 , có tỉ khối hơi so với H2 là 5 . Dẫn X qua bột Ni nung nóng để phản ứng xãy ra hoàn toàn được hỗn hợp hơi Y có tỉ khối so với H2 là 6,25 . Xác định công thức phân tử của M. M1= 10 và M2 = 12,5

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

8

(12,5  2)10 =3 14(12,5  10) M có công thức phân tử là C3H6 16. Công thức xác định công thức phân tử của một ankin dựa vào phân tử khối của hỗn hợp ankin và H2 trước và sau khi dẫn qua bột Ni nung nóng. Ta có : n =

o

D

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

B

10 00

A

Ó

H

Í-

-L

ÁN

TO

IỄ N

Đ

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

Ni ,t c Ankin ( M1) + H2   A (M2) ( phản ứng hiđro hóa ankin hoàn toàn ) 2( M 2  2) M 1 Số n của ankin (CnH2n-2 ) = 14( M 2  M 1 ) 17.Công thức tính hiệu suất phản ứng hiđro hóa anken. Mx H% = 2- 2 My 18.Công thức tính hiệu suất phản ứng hiđro hóa anđehit no đơn chức. Mx H% = 2- 2 My 19.Công thức tính % ankan A tham gia phản ứng tách. MA %A = -1 MX 20.Công thức xác định phân tử ankan A dựa vào phản ứng tách. V MA = hhX M X VA 21.Công thức tính khối lượng muối clorua khi cho kim loại tác dụng với dung dịch HCl giải phóng khí H2 mMuối clorua = mKL + 71. nH 2 Ví dụ : Cho 10 gam hỗn hợp kim loại gồm Mg, Al, Zn tác dụng với dung dịch HCl thu được 22,4 lít khí H2 ( đktc). Tính khối lượng muối thu được . mMuối clorua = mKL + 71 nH 2 = 10 + 71. 1 = 81 gam 22.Công thức tính khối lượng muối sunfat khi cho kim loại tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng giải phóng khí H2 mMuối sunfat = mKL + 96. nH 2 Ví dụ : Cho 10 gam hỗn hợp kim loại gồm Mg, Al, Zn tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng thu được 2,24 lít khí H2 ( đktc). Tính khối lượng muối thu được . mMuối Sunfat = mKL + 96. nH 2 = 10 + 96. 0,1 = 29,6 gam 23.Công thức tính khối lượng muối sunphat khi cho kim loại tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc tạo sản phẩm khử SO2 , S, H2S và H2O 96 mMuối sunfát = mKL + .( 2nSO 2 + 6 nS + 8nH 2 S ) = mKL +96.( nSO 2 + 3 nS + 4nH 2 S ) 2 * Lƣu ý : Sản phẩm khử nào không có thì bỏ qua * n H 2 SO 4 = 2nSO 2 + 4 nS + 5nH 2 S 24.Công thức tính khối lượng muối nitrat khi cho kim loại tác dụng với dung dịch HNO3 giải phóng khí : NO2 ,NO,N2O, N2 ,NH4NO3 mMuối Nitrat = mKL + 62( n NO 2 + 3nNO + 8nN 2 O +10n N 2 +8n NH 4 NO 3 ) * Lƣu ý : Sản phẩm khử nào không có thì bỏ qua * n HNO 3 = 2nNO 2 + 4 nNO + 10nN 2 O +12nN 2 + 10nNH 4 NO 3

25.Công thức tính khối lượng muối clorua khi cho muối cacbonat tác dụng với dung dịch HCl giải phóng khí CO2 và H2O mMuối clorua = mMuối cacbonat + 11. n CO 2 26.Công thức tính khối lượng muối sunfat khi cho muối cacbonat tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng giải phóng khí CO2 và H2O

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

9

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

B

10 00

A

Ó

H

Í-

-L

ÁN

TO

Đ

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

mMuối sunfat = mMuối cacbonat + 36. n CO 2 27.Công thức tính khối lượng muối clorua khi cho muối sunfit tác dụng với dung dịch HCl giải phóng khí SO2 và H2O mMuối clorua = mMuối sunfit - 9. n SO 2 28.Công thức tính khối lượng muối sunfat khi cho muối sunfit tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng giải phóng khí CO2 và H2O mMuối sunfat = mMuối cacbonat + 16. n SO 2 29.Công thức tính số mol oxi khi cho oxit tác dụng với dung dịch axit tạo muối và H2O 1 nO (Oxit) = nO ( H 2 O) = nH ( Axit) 2 30.Công thức tính khối lượng muối sunfat khi cho oxit kim loại tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng tạo muối sunfat và H2O Oxit + dd H2SO4 loãng  Muối sunfat + H2O mMuối sunfat = mOxit + 80 n H 2 SO 4 31.Công thức tính khối lượng muối clorua khi cho oxit kim loại tác dụng với dung dịch HCl tạo muối clorua và H2O Oxit + dd HCl  Muối clorua + H2O mMuối clorua = mOxit + 55 n H 2 O = mOxit + 27,5 n HCl 32.Công thức tính khối lượng kim loại khi cho oxit kim loại tác dụng với các chất khử như : CO, H2 , Al, C mKL = moxit – mO ( Oxit) nO (Oxit) = nCO = n H 2 = n CO 2 = n H 2 O 33.Công thức tính số mol kim loại khi cho kim loại tác dụng với H2O, axit, dung dịch bazơ kiềm, dung dịch NH3 giải phóng hiđro. 2 nK L= nH 2 với a là hóa trị của kim loại a Ví dụ: Cho kim loại kiềm tác dụng với H2O: 2M + 2H2O  2MOH + H2 nK L= 2nH 2 = nOH  34.Công thức tính lượng kết tủa xuất hiện khi hấp thụ hết một lượng CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 hoặc Ba(OH)2 . nkết tủa = nOH  - nCO 2 ( với nkết tủa  nCO 2 hoặc đề cho dd bazơ phản ứng hết ) Ví dụ : Hấp thụ hết 11,2 lít CO2 (đktc ) vào 350 ml dung dịch Ba(OH)2 1M. Tính kết tủa thu được. Ta có : n CO 2 = 0,5 mol n Ba(OH) 2 = 0,35 mol => nOH  = 0,7 mol nkết tủa = nOH  - nCO 2 = 0,7 – 0,5 = 0,2 mol mkết tủa = 0,2 . 197 = 39,4 ( g ) 35.Công thức tính lƣợng kết tủa xuất hiện khi hấp thụ hết một lƣợng CO2 vào dung dịch chứa hỗn hợp gồm NaOH, Ca(OH)2 hoặc Ba(OH)2 . Tính nCO 32  = nOH  - nCO 2 rồi so sánh nCa 2 hoặc nBa 2 để xem chất nào phản ứng hết để suy ra

D

IỄ N

n kết tủa ( điều kiện nCO 32   nCO 2 ) Ví dụ 1 : Hấp thụ hết 6,72 lít CO2 ( đktc) vào 300 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,1 M và Ba(OH)2 0,6 M. Tính khối lượng kết tủa thu được . nCO 2 = 0,3 mol nNaOH = 0,03 mol n Ba(OH)2= 0,18 mol =>  nOH  = 0,39 mol nCO 32  = nOH 

- nCO 2 = 0,39- 0,3 = 0,09 mol

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

10

- nCO 2 = 0,03 - 0,02 = 0,01 mol

U Y .Q TP

A

A là CxHy hoặc CxHyOz mạch hở, cháy cho nCO2  nH2O  knA thì A có số liên kết   (k  1)

H

Ó

* Lưu ý: Hợp chất CxHyOzNtClu có số  max 

Í-

VD:

2x  y  u  t  2 2

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

ẠO

36.Công thức tính thể tích CO2 cần hấp thụ hết vào một dung dịch Ca(OH)2 hoặc Ba(OH)2 để thu đƣợc một lƣợng kết tủa theo yêu cầu . Ta có hai kết quả : - n CO 2 = nkết tủa - n CO 2 = nOH  - nkết tủa Ví dụ : Hấp thụ hết V lít CO2 ( đktc) vào 300 ml dung dịch và Ba(OH)2 1 M thu được 19,7 gam kết tủa . Tính V ? Giải - n CO 2 = nkết tủa = 0,1 mol => V CO 2 = 2,24 lít - n CO 2 = nOH  - nkết tủa = 0,6 – 0,1 = 0,5 => V CO 2 = 11,2 lít 37. Công thức tính số liên kết  của hợp chất hữu cơ mạch hở A ( CxHy hoặc CxHyOz) dựa vào mối liên quan giữa số mol CO2 với số mol H2O khi đốt cháy A:

ÁN

-L

Đốt cháy hoàn toàn 1 lượng este đơn chức, mạch hở A thu được nCO2  nH2O  2nA . Mặt khác, thủy phân A (trong môi trường axit) được axit cacboxylic B và anđehit đơn chức no D. Vậy phát biểu đúng là: A. Axit cacboxylic B phải làm mất màu nước brom.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Mà nBa 2 = 0,012 mol nên nkết tủa = nCO 32  = 0,01 mol mkết tủa = 0,01 . 197 = 1,97 gam

ÀN

B. Anđehit D tráng gương cho ra bạc theo tỉ lệ mol 1:4 C. Axit cacboxylic B có nhiệt độ sôi cao nhất dãy đồng đẳng

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

nCO 32  = nOH 

H

Ơ

N

Mà nBa 2 = 0,18 mol nên nkết tủa = nCO 32  = 0,09 mol mkết tủa = 0,09 . 197 = 17,73 gam Ví dụ 2 : Hấp thụ hết 0,448 lít CO2 ( đktc) vào 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,06 M và Ba(OH)2 0,12 M thu được m gam kết tủa . Tính m ? ( TSĐH 2009 khối A ) A. 3,94 B. 1,182 C. 2,364 D. 1,97 nCO 2 = 0,02 mol nNaOH = 0,006 mol n Ba(OH)2= 0,012 mol =>  nOH  = 0,03 mol

IỄ N

Đ

D. Este A chứa ít nhất 4C trong phân tử.

D

Giải

Theo đề có (2+1) = 3  . Đặt A là RCOOR’ thì (R+1+R’) có 3  nên (R+R’) có 2  . Mặt khác thủy phân A tạo anđehit đơn chức no chứng tỏ R’ phải có 1  , vậy R cũng phải có 1  . Suy ra B phải là axit cacboxylic chưa no, tức B làm mất màu nước brom.

CHƢƠNG 1: ESTE - CHẤT BÉO A. LÝ THUYẾT 1. Khái niệm

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

11

 Công thức chung este no, đơn chức : CnH2nO2 hay CnH2n + 1COOCmH2m + 1. (axit trước , ancol sau) Tên của este : tên gốc HC của ancol + tên axit tương ứng ―đuôi at‖ + Số đồng phân este của CnH2nO2 : 2n-2 ; và số đồng phân axit của CnH2nO2 là 2n – 2/2 Chất béo là là trieste của glixerol với axit béo 2. Tính chất hóa học  Phản ứng thủy phân, xúc tác axit : H2SO4, t0 RCOOR' + H2O  Phản ứng xà phòng hóa : t0 RCOOR' + NaOH

H

Ơ

N

RCOOH + R'OH

.Q

Ó

A

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TỰ GIẢI

TO

ÁN

-L

Í-

H

I. LÝ THUYẾT: Câu 1. Thủy phân este X trong môi trường kiềm, thu được natri axetat và rượu etylic. Công thức X là: A. CH 3COOC2 H 5 B. C2 H5COOCH 3 C. C2 H3COOC2 H5 D. CH 3COOCH 3 Câu 2. Công thức tổng quát của este no đơn chức CnH2n+1COOCmH2m+1. Giá trị của m, n lần lượt là: n  0, m  1 B. n  0, m  0 C. n  1, m  1 D. n  1, m  0 Câu 3. Phát biểu nào sau đây đúng: Phản ứng este hóa là phản ứng của: A. Axit hữu cơ và ancol B. Axit vô cơ và ancol C. Axit no đơn chức và ancol no đơn chức D. Axit (vô cơ hay hữu cơ) và ancol Câu 4. Phát biểu nào sau đây đúng: A. Các este có nhiệt độ sôi cao hơn axit hay ancol tương ứng B. Các este rất ít tan trong nước và nhẹ hơn nước C. Trong tự nhiên este tồn tại ở cả 3 thể rắn, lỏng và khí D. Hoa quả có mùi thơm đặc trưng của este Câu 5. Sắp xếp theo chiều tăng nhiệt độ sôi của các chất sau đây: A. HCOOCH3 < HCOOH < CH3OH B. HCOOCH3 < CH3OH < HCOOH C. HCOOH < CH3OH < HCOOCH3 D. CH3OH < HCOOCH3 < HCOOH Câu 6. Hợp chất este nào khi bị thủy phân trong môi trường kiềm tạo sản phẩm là 1 muối và 1 ancol: A. CH3COOC6H5 B. CH3COOC2H5 C. CH3OCOCH2COOC2H5 D. CH3COOCH2CH2OCOCH3 Câu 7. Hợp chất este nào khi bị thủy phân trong môi trường kiềm tạo sản phẩm là 2 muối và 1 ancol: A. CH3COOC6H5 B. CH3COOCH2CH2OCOCH3

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TP

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

13. Amyl butyrat: Mùi mận, Mơ, Đào, Dứa 14. Bormyl axetat: Mùi thông 15. Benzyl butyrat: Mùi sơri 16. Etyl butyrat: Mùi dứa. 17. Etyl format: Mùi chanh, dâu tây 18. Isobutyl format: Mùi quả mâm xôi 19. Isobutyl propionat: Mùi rượu rum 20. Metyl salisylat: Mùi cao dán 21. Metyl 2-aminobenzoat: Mùi hoa cam 22. n-Propyl acetat: Mùi lê 23. Metyl anthranilat: Mùi nho 24. Linalyl acetat: Mùi hoa oải hương (lavande) 25. Metyl axetat : Mùi táo

B

10 00

1. Amyl axetat: Mùi chuối 2. Allyl hexanoat: Mùi dứa 3. Benzylaxetat: Mùi hoa nhài 4. Etylfomiat: Mùi đào chín 5. Etyl lactat: Mùi kem, bơ 6. Etyl cinnamat: Mùi quế 7. Iso-Amylaxetat: Mùi chuối 8. Geranyl axetat: Mùi hoa phong lữ 9. Metyl butyrat: Mùi Dứa, Dâu tây 10. Octyl acetat: Mùi cam 11. Metyl phenylacetat: Mùi mật 12. Metyl trans-cinnamat: Mùi dâu tây

ẠO

Mùi của một số este thông dụng

A.

D

IỄ N

Đ

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

t0 (R-COO)3C3H5 + 3NaOH 3R-COONa + C3H5(OH)3  Phản ứng hidro hóa chất béo lỏng : Ni, t0 (CH3[CH2]7CH=CH[CH2]7COO)3C3H5 + 3H2 (CH3[CH2]16COO)3C3H5

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

RCOONa + R'OH

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

12

D

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

IỄ N

Đ

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

ẠO

TP

Công thức cấu tạo của X là: A. HO-CH2CH2CHO B. HCOOCH2CH3 C. CH3CH2COOH D. CH3COOCH3 Câu 13. Dãy thuốc thử nào sau đây không thể phân biệt các chất lỏng là ancol etylic, axit axetic và metyl fomiat: A. Quỳ tím, dung dịch Brom B. Quỳ tím, dung dịch NaOH C. dung dịch Brom, Na D. Cu(OH)2, dung dịch NaOH Câu 14. Cho este X có công thức phân tử C4H8O2. X thuộc dãy đồng đẳng của este: A. No, đơn chức B. Không no, đơn chức, mạch vòng C. No, đơn chức, mạch hở D. No, đơn chức, mạch vòng Câu 15. X là chất hữu cơ không làm đổi màu quỳ tím, tham gia phản ứng tráng bạc, tác dụng được với NaOH. Công thức cấu tạo của X là: A. HCHO B. CH3COOH C. HCOOCH3 D. HCOOH Câu 16. Tristearoyoglixerol là chất có công thức cấu tạo thu gọn nào sau đây: A. (C17H31COO)3C3H5 B. (C17H33COO)3C3H5 C. (C17H35COO)3C3H5 D. (C17H29COO)3C3H5 Câu 17. Este C4H8O2 mạch thẳng tham gia phản ứng tráng gương có tên gọi là: A. Etyl axetat B. iso-propyl fomiat C. Vinyl axetat D. n-propyl fomiat Câu 18. Chất vừa tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3, vừa tác dụng với dung dịch NaOH là: A. Metyl fomiat B. Iso amyl axetat C. Metyl axetat D. Etyl axetat Câu 19. Chất không tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3, nhưng tác dụng với dung dịch KOH là: A. Metyl axetat B. Metyl fomiat C. n-propyl fomiat D. Iso-propyl fomiat Câu 20. Phát biểu nào sau đây sai khi nói đến vai trò của H2SO4 trong phản ứng este hóa là: A. Hút nước làm chuyển dịch cân bằng theo chiều thuận B. Xúc tác làm tốc độ phản ứng thuận tăng C. Xúc tác làm cân bằng phản ứng dịch chuyển theo chiều thuận D. Xúc tác làm phản ứng đạt trạng thái cân bằng nhanh Câu 21. Công thức tổng quát của este tạo bởi axit no đơn chức và ancol không no đơn chức, có 1 liên kết đôi là: A. CnH2n-2O2 B. CnH2n-4O2 C. CnH2nO2 D. CnH2n+2O2 Câu 22. Phân tử este hữu cơ có 4 nguyên tử cacbon, 2 nhóm chức, mạch hở, có 1 liên kết đôi ở mạch cacbon thì công thức phân tử là: A. C4H2O4 B. C4H4O4 C. C4H6O4 D. C6H8O4 Câu 23. Hợp chất X có công thức phân tử C4H6O3. X phản ứng được với Na, NaOH và có phản ứng tráng bạc. Công thức cấu tạo của X có thể là: A. HCOOCH=CHCH2OH B. HCOOCH2-O-CH2CH3 C. CH3COOCH2CH2OH D. HO-CH2COOCH=CH2 Câu 24. Cho các chất C2H5OH, CH3COOH, C2H2, NaOH, CH3COOCH3. Số cặp có thể tác dụng được với nhau là: A. 2 B. 5 C. 4 D. 3 Câu 25. Có bao nhiêu đồng phân mạch hở C2H4O2 cho phản ứng tráng bạc: A. 1 B. 4 C. 3 D. 2

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

D. CH3OCOCH2COOC2H5 C. CH3COOC2H5 Câu 8. Hợp chất este nào khi bị thủy phân trong môi trường kiềm tạo sản phẩm là 3 muối và 1 ancol: A. CH3COOC2H5 B. (C17H35COO)3C3H5 C. CH3COOCH2CH2OCOCH3 D. CH3COOC6H5 Câu 9. Thủy phân etyl axetat trong môi trường axit thu được sản phẩm hữu cơ là: A. Axit axetic và ancol etylic B. Axit fomic và ancol etylic C. Axit axetic và ancol metylic D. Axit fomic và ancol metylic Câu 10. Điều chế este C6H5OCOCH3 cần trực tiếp nguyên liệu nào sau đây: A. Axit benzoic và ancol metylic B. Anhiđric axetic và phenol C. Axit axetic và ancol benzylic D. Axit axetic và phenol Câu 11. Điều chế este CH3COOCH=CH2 cần trực tiếp nguyên liệu nào sau đây: A. Axit acrylic và ancol metylic B. Axit axetic và etilen C. Anđehit axetic và axetilen D. Axit axetic và axetilen Câu 12. Một hợp chất X có công thức phân tử C3H6O2. X không tác dụng với Na, có phản ứng tráng bạc.

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

13

D

IỄ N

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

B

10 00

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

phản ứng tráng gương. X có công thức cấu tạo là: (I) CH3COOCH=CH2; (II) HCOOCH2-CH=CH2 A. II đúng B. I, II đều đúng C. I đúng Câu 38. Để phân biệt 3 chất: axit axetic, etyl axetat và ancol etylic, ta dùng thí nghiệm nào? (1) thí nghiệm 1 dùng quỳ tím, thí nghiệm 2 dùng Na (2) thí nghiệm 1 dùng Cu(OH)2, thí nghiệm 2 dùng Na (3) thí nghiệm 1 dùng Zn, thí nghiệm 2 dùng Na A. 1, 2, 3 B. 2, 3 C. 1, 2 D. 1, 3 Câu 39. Hợp chất nào sau đây là este: A. CH3OCH3 B. C2H5Cl C. CH3COOC2H5 D. C2H5ONO2 Câu 40. Nếu đun nóng glixerol với R1COOH và R2COOH thì thu được bao nhiêu este 3 chức: A. 12 B. 9 C. 18 D. 6 Câu 41. Xà phòng được điều chế bằng cách: A. Hiđro hóa chất béo B. Phân hủy chất béo C. Thủy phân chất béo trong axit D. Thủy phân chất béo trong kiềm Câu 42. Đốt cháy một este no đơn chức thu được kết quả nào sau đây: A. nCO  nH O B. nCO  nH O C. Không xác định được D. nCO  nH O Câu 43. Muối natri của axit béo gọi là: A. Muối hữu cơ B. Xà phòng C. Este D. Dầu mỏ Câu 44. Các axit panmitic và stearic trộn với parafin để làm nến. Công thức phân tử 2 axit trên là: A. C17H29COOH và C15H31COOH B. C15H31COOH và C17H35COOH C. C17H29COOH và C17H25COOH D. C15H31COOH và C17H33COOH Câu 45. Este nào sau đây tham gia phản ứng tráng bạc: A. Vinyl axetat B. Etyl axetat C. Metyl axetat D. Vinyl fomiat Câu 46. Este nào sau đây có mùi quả táo?

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

Câu 26. Tên gọi nào sau đây không phải là tên của hợp chất hữu cơ este: A. Metyl fomiat B. Etyl axetat C. Metyl etylat D. Etyl fomiat Câu 27. Cho este CH3COOC6H5 tác dụng với dung dịch NaOH thu được: A. CH3COOH và C6H5ONa B. CH3COONa và C6H5Ona C. CH3COOH và C6H5OH D. CH3COONa và C6H5OH Câu 28. Este C4H8O2 có gốc ancol là CH3 thì axit tạo nên nó là: A. Axit axetic B. Axit fomic C. Axit propionic D. Axit butiric Câu 29. Chọn phương pháp nào có thể làm sạch vết dầu lạc dính vào quần áo trong số các phương pháp sau: A. Giặt bằng tay B. Giặt bằng nước pha thêm ít muối C. Tẩy bằng xăng D. Tẩy bằng giấm Câu 30. Sản phẩm hiđro hóa triglixerit của axit cacboxylic không no được gọi là: A. Mỡ hóa học B. Macgarin (dầu thực vật bị hiđro hóa) C. Mỡ thực vật D. Mỡ thực phẩm Câu 31. Công thức phân tử C4H8O2 có số đồng phân este là: A. 3 B. 5 C. 4 D. 2 Câu 32. Trieste của glixerol với các axit monocacboxylic có mạch cacbon không phân nhánh gọi là: A. Protein B. Chất béo C. Lipit D. Este Câu 33. Loại dầu nào sau đây không phải là este của axit béo với glixerol: A. Dầu dừa B. Dầu lạc C. Dầu vừng (mè) D. Dầu luyn Câu 34. Este nào sau đây có mùi chuối chín: B. Benzen axetat C. Etyl propionat D. Iso amyl axetat A. Etyl butirat Câu 35. Dầu mỡ để lâu bị ôi thiu là do: A. Chất béo bị vữa ra B. Chất béo bị phân hủy thành anđehit có mùi khó chịu C. Chất béo bị oxi hóa chậm bởi không khí D. Chất béo bị thủy phân với nước trong không khí Câu 36. Giữa glixerol và C17H35COOH có thể có tối đa bao nhiêu este đa chức: A. 1 B. 4 C. 3 D. 2 Câu 37. Hợp chất X có công thức phân tử C4H6O2 khi tác dụng với dung dịch NaOH cho sản phẩm tham gia

2

2

2

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

2

2

2

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

14

D

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

B

10 00

A

Ó

H

Í-

-L

ÁN

TO

IỄ N

Đ

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

C. Metyl fomiat D. Geranyl axetat A. Isoamyl axetat B. Etyl fomiat Câu 47. Este nào sau đây có mùi hoa hồng? A. Benzyl axetat B. Etyl propionat C. Geranyl axetat D. Etyl butirat Câu 48. Este nào sau đây có mùi hoa nhài? A. Etyl butirat C. Geranyl axetat B. Benzyl axetat D. Etyl propionat Câu 49. Để tách xà phòng ra khỏi hỗn hợp nước và glixerol phải cho vào dung dịch chất nào sau đây? A. Các axit béo B. Muối ăn C. NaOH D. Nước Câu 50. Etyl axetat có công thức cấu tạo là: A. CH3COOC2H5 B. CH3CH2OH C. CH3COOCH3 D. HCOOC2H5 Câu 51. Este X phản ứng với NaOH, đun nóng tạo ancol metylic và natriaxetat. Công thức cấu tạo X là: A. CH3COOC2H5 B. HCOOCH3 C. CH3COOCH3 D. C2H5COOCH3 Câu 52. Khi xà phòng hóa tripanmitin, thu được sản phẩm là: A. C17H29COONa và glixerol B. C15H31COONa và glixerol C. C17H33COONa và glixerol D. C17H35COONa và glixerol Câu 53. Khi xà phòng hóa triolein, thu được sản phẩm là: B. C17H29COONa và glixerol A. C17H33COONa và glixerol C. C17H35COONa và glixerol D. C15H31COONa và glixerol Câu 54. Đun chất béo tristearin với dung dịch H2SO4 loãng, sản phẩm phản ứng thu được có tên gọi là: A. Axit oleic B. Axit stearic C. Axit panmitic D. Axit lioleic Câu 55. Hai chất nào sau đây có thể tham gia phản ứng este hóa? B. CH3COONa và C6H5OH A. CH3COOH và C6H5NH2 C. CH3COOH và C2H5CHO D. CH3COOH và C2H5OH Câu 56. Khi thủy phân CH3COOC2H5 bằng dung dịch NaOH thu được sản phẩm là: B. CH3COOH và C2H5OH A. CH3COOH và C2H5ONa C. CH3COONa và C2H5OH D. CH3COONa và C2H5ONa Câu 57. Cặp chất nào sau đây có thể phản ứng với nhau? A. C2H5COOCH3 và dung dịch NaNO3 B. CH3COOC2H5 và NaOH C. C2H6 và CH3CHO D. dung dịch CH3COOC2H5 và NaCl Câu 58. Este phenyl axetat được điều chế từ những chất gì? A. Phenol và anhiđric axetic B. Axit benzoic và ancol metylic C. benzen và axit axetic D. Phenol và axit axetic Câu 59. Muốn chuyển hóa triolein thành tristearin cần cho chất béo tác dụng với chất nào sau đây? A. dung dịch H2SO4 loãng B. H2 ở nhiệt độ phòng C. H2 ở nhiệt độ, áp suất cao, Ni làm xúc tác D. dung dịch NaOH đun nóng Câu 60. Chất béo để lâu bị ôi thiu là do thành phần nào bị oxi hóa bởi oxi không khí? A. Gốc glixerol B. Gốc axit no C. Liên kết đôi trong chất béo D. Gốc axit không no (nối đôi C=C) Câu 61. Hợp chất nào dưới đây được sử dụng làm xà phòng? A. CH3(CH2)12COOCH3 B. CH3(CH2)12COONa C. CH3(CH2)12CH2Cl D. CH3(CH2)5O(CH2)5CH3 Câu 62. Nhận xét nào không đúng về chất giặt rửa tổng hợp trong các nhận xét sau: A. Tẩy trắng và làm sạch quần áo hơn xà phòng B. Không gây ô nhiễm môi trường C. Gây hại cho da khi giặt bằng tay D. Dùng được cho cả nước cứng Câu 63. Dãy các chất được sắp xếp theo thứ tự nhiệt độ sôi tăng dần: A. Etyl axetat, ancol etylic, axit butiric B. Etyl axetat, axit axetic, ancol etylic C. Ancol etylic, etyl axetat, axit butiric D. Ancol etylic, axit butiric, etyl axetat Câu 64. Trong các chất sau, chất nào khi thủy phân trong môi trường axit tạo thành sản phẩm có khả năng

tham gia phản ứng tráng gương? A. CH3COOC2H5 B. C2H5COOCH3 C. CH3COOCH3 D. HCOOC2H5 Câu 65. Thủy phân este C2H5COOCH=CH2 trong môi trường axit tạo thành sản phẩm nào? A. C2H5COOH, CH3CHO B. C2H5COOH, CH2=CH-OH C. C2H5COOH, HCHO D. C2H5COOH, C2H5OH Câu 66. Câu nào sai khi nói về lipit? A. Bao gồm chất béo, sáp, steroic… B. Có trong tế bào sống Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

15

H

Ơ

N

D. Phần lớn lipit là các este đơn giản C. Tan trong dung môi hữu cơ không phân cực Câu 67. Dầu thực vật ở trạng thái lỏng vì: A. Chứa chủ yếu các gốc axit béo không no B. Không chứa gốc axit C. Chứa chủ yếu các gốc axit thơm D. Chứa chủ yếu các gốc axit béo no Câu 68. Mỡ động vật thường ở trạng thái rắn vì: A. Chứa chủ yếu các gốc axit thơm B. Chứa chủ yếu các gốc axit béo không no C. Chứa chủ yếu các gốc axit béo no D. Không chứa gốc axit Câu 69. công thức phân tử C3H6O2 có bao nhiêu đồng phân este no đơn chức? A. 3 B. 4 C. 2 D. 5 Câu 70. Một este có công thức phân tử là C3H6O2 có phản ứng tráng gương trong NH3. Công thức cấu tạo

D

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

B

10 00

A

Ó

H

Í-

-L

ÁN

TO

IỄ N

Đ

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

của este là: A. HCOOC3H7 B. CH3COOCH3 C. HCOOC2H5 D. C2H5COOH Câu 71. Hợp chất X có công thức đơn giản nhất là CH2O. X không tác dụng với Na nhưng tác dụng được với NaOH. X có công thức cấu tạo là: A. HO - CH2CH2-OH B. HCOOCH3 C. CH3CH2COOH D. CH3COOCH3 Câu 72. Hợp chất X có công thức cấu tạo CH3COOC2H5. Tên gọi của X là: A. Metyl propionat B. Propyl axetat C. Etyl axetat D. Metyl axetat Câu 73. Chất béo có chung đặc điểm nào sau đây: A. Không tan trong nước, nặng hơn nước B. Là chất rắn, không tan trong nước, nhẹ hơn nước C. Không tan trong nước, nhẹ hơn nước D. Là chất lỏng, không tan trong nước, nhẹ hơn nước Câu 74. Có bao nhiêu đồng phân mạch hở có công thức phân tử C2H4O2, tác dụng được với NaOH? A. 1 B. 2 C. 4 D. 3 Câu 75. Có bao nhiêu đồng phân mạch hở có công thức phân tử C2H4O2, tác dụng được với Na? B. 4 C. 3 D. 2 A. 1 Câu 76. Có bao nhiêu đồng phân mạch hở có công thức phân tử C2H4O2, tác dụng được với ancol etylic? A. 2 B. 4 C. 1 D. 3 Câu 77. Có bao nhiêu đồng phân mạch hở có công thức phân tử C2H4O2, tác dụng được với AgNO3/NH3? A. 4 B. 3 C. 1 D. 2 Câu 78. Xà phòng và chất giặt rửa có đặc điểm chung là: A. Có nguồn gốc từ động vật và thực vật B. Sản phẩm của công nghệ hóa dầu C. Làm giảm sức căng bề mặt các chất bẩn D. Các muối được lấy từ phản ứng xà phòng hóa chất béo Câu 79. Trong thành phần của xà phòng và của chất giặt rửa tổng hợp thường có một số este. Vai trò của este là: A. Làm tăng khả năng giặt rửa B. Tạo màu sắc hấp dẫn C. Làm giảm giá thành của chúng D. Tạo hương thơm mát dễ chịu Câu 80. Khi xà phòng hóa tristeroylglixerol thu được sản phẩm là: A. Natri stearic B. Natri axetat C. Natri oleic D. Natri panmitit Câu 81. Khi xà phòng hóa tripanmitoylglixerol thu được sản phẩm là: A. Natri stearic B. Natri panmitit C. Natri axetat D. Natri oleic Câu 82. Khi xà phòng hóa trioleoylglixerol thu được sản phẩm là: A. Natri stearic B. Natri axetat C. Natri oleic D. Natri panmitit Câu 83. Trioleoylglixerol có công thức nào sau đây? A. (C15H31COO)3C3H5 B. (C17H29COO)3C3H5 C. (C17H33COO)3C3H5 D. (C17H35COO)3C3H5 Câu 84. Tripanmitoylglixerol có công thức nào sau đây? A. (C17H35COO)3C3H5 B. (C15H31COO)3C3H5 C. (C17H33COO)3C3H5 D. (C17H29COO)3C3H5 Câu 85. Chất thủy phân thu được glixerin là: A. Chất béo B. Este đơn chức C. Etyl axetat D. Muối Câu 86. Tristeroylglixerol có công thức phân tử là: A. C57H110O6 B. C57H98O6 C. C57H104O6 D. C51H98O6 Câu 87. Tripanmitoylglixerol có công thức phân tử là: A. C57H104O6 B. C57H98O6 C. C51H98O6 D. C57H110O6 Câu 88. Trioleoylglixerol có công thức phân tử là:

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

16

D

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

IỄ N

Đ

những sản phẩm nào? A. Este, axit và ancol B. Este và nước C. Este, nước, axit và ancol D. Este, ancol và nước Câu 105. Chất vinyl axetat có thể điều chế bằng phản ứng hóa học nào sau đây? A. Axit axetic tác dụng với vinyl clorua B. Thủy phân poli vinyl axetat C. Axit axetic tác dụng với axetilen D. Axit axetic tác dụng với ancol tương ứng Câu 106. Công thức tổng quát của este đơn chức là? A. RCOOR' B. Rm(COO)mnR'n C. R(COO)nR' D. R(COOR')n Câu 107. Phát biểu nào sau đây không đúng? A. Chất béo là trieste của glixerol với axit béo B. Chất béo không tan trong nước C. Chất béo nhẹ hơn nước, tan nhiều trong dung môi hữu cơ D. Dầu ăn và mỡ bôi trơn có cùng thành phần nguyên tố

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

B

10 00

A

Ó

H

Í-

-L

ÁN

TO

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

B. C57H110O6 C. C51H98O6 D. C57H104O6 A. C57H98O6 Câu 89. Chất béo là: A. Trieste của glixerol với các axit béo B. Đieste của glixerol với các axit béo C. Este của glixerol và các axit no D. Triglixerit Câu 90. Este no, đơn chức, mạch hở có công thức phân tử chung là: A. CnH2nO2 , n  1 B. CnH2n + 2 , n > 1 C. CnH2nO2 , n  2 D. CnH2nO2 , n > 2 Câu 91. Chất béo hay còn gọi là: A. Triaxylglixerol B. Tripanmitoylglixerol C. Triglixerol D. Trioleoylglixerol Câu 92. Chất béo hay còn gọi là: A. Photpholipit B. Steroit C. Triglixerit D. Sáp Câu 93. Loại chất hữu cơ có nguồn gốc thiên nhiên là trieste của glixerol và axit béo được gọi là: A. Steroit B. Photpholipit C. Sáp D. Chất béo Câu 94. Một số este được dùng trong hương liệu, mỹ phẩm, bột giặt là nhờ các este: A. Có thể bay hơi nhanh sau khi sử dụng B. Là chất dễ bay hơi C. Đều có nguồn gốc từ thiên nhiên D. Có mùi thơm an toàn với người Câu 95. Chất giặt rửa tổng hợp có ưu điểm: A. Có khả năng hòa tan tốt trong nước B. Có thể dùng để giặt rửa trong nước cứng C. Dễ kiếm D. Rẻ tiền hơn xà phòng Câu 96. Vì sao các este có nhiệt độ sôi thấp hơn axit hay ancol (cùng số nguyên tử cacbon)? A. Vì các este không có liên kết hiđro giữa các phân tử B. Vì các este dễ bay hơi hơn C. Vì axit và ancol không có liên kết hiđro giữa các phân tử D. Vì các este có liên kết hiđro giữa các phân tử Câu 97. Chất nào sau đây có tên gọi là benzyl axetat? A. C6H5COOC2H5 B. CH3COOC6H5 C. C6H5COOCH3 D. C2H5COOC6H5 Câu 98. Đặc điểm nào sau đây không phải là của phản ứng giữa ancol và axit cacboxylic? A. Cần đun nóng B. Cần xúc tác H2SO4 đặc C. Nhiệt độ thường D. Thuận nghịch Câu 99. Este nào sau đây tham gia phản ứng tráng gương? B. CH3COOC2H5 C. HCOOCH3 D. C2H5COOCH3 A. CH3COOC2H3 Câu 100. Chất nào sau đây có sản phẩm thủy phân có thể tham gia phản ứng tráng gương? A. CH3COOCH3 B. C2H5COOC2H5 C. CH3COOC2H3 D. CH3COOC2H5 Câu 101. Đặc điểm không phải của este trong môi trường axit? A. Thuận nghịch B. Cần xúc tác H2SO4 đặc C. Cần đun nóng D. Không thuận nghịch Câu 102. Đặc điểm không phải của este trong môi trường kiềm? A. Không thuận nghịch B. Cần xúc tác NaOH C. Cần đun nóng D. Thuận nghịch Câu 103. Xác định nhận xét không đúng về tính chất của este trong các nhận xét dưới đây? A. Este có nhiệt độ sôi thấp hơn so với axit và ancol có cùng số nguyên tử cacbon B. Este tan tốt trong nước vì nó tạo đượclk hiđro với nước C. Este có khả năng hòa tan được nhiều chất hữu cơ khác D. Các este thường là chất lỏng nhẹ hơn nước, có mùi thơm Câu 104. Đun nóng một este no, đơn chức với dung dịch axit loãng thì trong dung dịch sau phản ứng có

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

17

D

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

IỄ N

Đ

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

NaOH nhưng không phản ứng với Na. Vậy công thức cấu tạo của X là: A. CH3COOCH3 B. HCOOCH3 C. CH3COOH D. CH3CHO Câu 115. Poli(vinyl axetat) là plime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp của: A. C2H5COOCH=CH2 B. CH2=CHCOOC2H5 C. CH2=CHCOOCH3 D. CH3COOCH=CH2 Câu 116. Este đơn chức là sản phẩm của: B. Ancol đơn chức và axit đa chức A. Ancol đa chức và axit đa chức C. Ancol đa chức và axit đơn chức D. Ancol đơn chức và axit đơn chức Câu 117. Phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm khi đun nóng được gọi là: A. Cracking B. Hiđrat hóa C. Xà phòng hóa D. Sự lên men Câu 118. Khi thủy phân etyl propionat trong môi trường axit thu được những chất gì? A. Axit propionic và ancol metylic B. Axit propionic và ancol etylic C. Axit axetic và ancol metylic D. Axit axetic và ancol etylic Câu 119. Phản ứng xà phòng hóa chất béo là phản ứng của chất béo với: A. HCl B. H2O C. NaOH D. Ca(OH)2 Câu 120. Phản ứng hóa học nào sau đây có thể chuyển chất béo lỏng thành chất béo rắn? A. Phản ứng trùng hợp B. Phản ứng oxi hóa hữu hạn C. Phản ứng cộng H2 D. Phản ứng cộng Br2 Câu 121. Khi thủy phân chất nào sau đây sẽ thu được glyxerin? A. Etyl axetat B. Muối C. Este đơn chức D. Chất béo Câu 122. Để biến đổi một số dầu thành mỡ rắn hoặc bơ nhân tạo, người ta thực hiện quá trình nào? A. Cô cạn ở nhiệt độ cao B. Xà phòng hóa C. Hiđro hóa (có xúc tác Ni) D. Làm lạnh Câu 123. Xà phòng được điều chế bằng cách nào sau đây? A. Đehiđro hóa tự nhiên B. Phản ứng axit và kim loại C. Phân hủy mỡ D. Thủy phân mỡ trong kiềm Câu 124. Phát biểu nào sau đây không đúng: A. Phản ứng giữa axit hữu cơ và ancol là phản ứng thuận nghịch B. Khi thủy phân este no mạch hở trong môi trường kiềm cho muối và ancol C. Khi thủy phân este no mạch hở trong môi trường axit vô cơ cho axit hữu cơ và ancol D. Phản ứng este hóa xảy ra hoàn toàn to   RCOOR' H2O . Để phản ứng với hiệu suất cao thì: Câu 125. Cho phản ứng: RCOOH  R'OH  

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

Câu 108. Este là sản phẩm của phản ứng giữa axit và ancol A. Sản phẩm của phản ứng giữa axit và ancol là este B. Muối kali hoặc natri của axit hữu cơ là thành phần chính của xà phòng C. Từ dầu mỏ có thể sản xuất được chất giặt rữa tổng hợp Câu 109. Câu nào sau đây không đúng? A. Axit tan trong nước vì nó điện li không hoàn toàn B. Axit sôi ở nhiệt độ cao vì có liên kết hiđro C. Este sôi ở nhiệt độ thấp hơn axit tạo ra nó vì este dễ bay hơi D. Este không tan trong nước vì nhẹ hơn nước Câu 110. Vinyl fomiat được điều chế bằng phản ứng nào sau đây? A. Axit fomic phản ứng với axetilen B. Axit fomic phản ứng với etilen C. Axit fomic phản ứng với ancol metylic D. Axit axetic phản ứng với axetilen Câu 111. Phân biệt etyl fomiat và metyl axetat bằng phản ứng nào sau đây? A. Phản ứng este hóa B. Thủy phân trong môi trường kiềm C. Thủy phân trong môi trường axit D. Phản ứng tráng gương Câu 112. Phát biểu nào sau đây không đúng? A. Đặc điểm của phản ứng este hóa là phản ứng thuận nghịch B. Trong phản ứng este hóa axit H2SO4 đặc có tác dụng xúc tác và hút nước C. Muốn cân bằng chuyển dịch sang phía tạo thành este cần cho dư cả 2 chất ban đầu D. Muốn cân bằng chuyển dịch sang phía tạo thành este cần cho dư cả 1 trong 2 chất ban đầu Câu 113. Số đồng phân este có công thức phân tử C5H10O2 là: A. 5 B. 6 C. 8 D. 7 Câu 114. Hợp chất hữu cơ X đơn chức, mạch hở có công thức phân tử C2H4O2. Biết X có phản ứng với

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

18

B. Tăng lượng RCOOH hoặc R'OH A. Thêm H2SO4 đặc vào C. Chưng cất tách RCOOR' khỏi hỗn hợp D. Cả A, B, C đều đúng Câu 126. Một este có công thức C4H6O2. Khi thủy phân trong môi trường axit thu được axetanđehit. Công

TO

ÁN

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

-L

Í-

H

Ó

A

phân tử của este là: A. C3H4O2 B. C2H4O2 C. C5H8O2 D. C4H8O2 Câu 135. Đốt cháy hoàn toàn 0,09g một este A đơn chức thu được 0,132g CO2 và 0,054g nước. Công thức phân tử của este là: A. C4H6O2 B. C2H4O2 C. C3H4O2 D. C3H6O2 Câu 136. Thủy phân 1 este đơn chức thu được 9,52g muối natri fomiat và 8,4g ancol. Công thức phân tử este: A. Etyl fomiat B. Butyl fomiat C. Metyl fomiat D. Iso propyl fomiat Câu 137. Đun 12g axit axetic và 13,8g etanol (H2SO4 đặc làm xúc tác) đến khi phản ứng đạt trạng thái cân bằng thu được 11g este. Hiệu suất phản ứng este hóa là: A. 62,5% B. 75% C. 55% D. 50% Câu 138. Khi đốt cháy hoàn toàn 4,4g chất hữu cơ X đơn chức thu được sản phẩm cháy chỉ gồm 4,48 lít khí CO2 (đktc) và 3,6g H2O. Nếu cho 4,4g X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ đến khi phản ứng hoàn toàn thu được 4,8g muối của axit hữu cơ y và chất hữu cơ Z. Tên của X là: A. Etyl propionat B. Etyl axetat C. Isopropyl axetat D. Metyl propionat Câu 139. Xà phòng hóa 8,8g etyl axetat bằng 200ml dung dịch NaOH 0,2M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được chất rắn khan có khối lượng là: A. 10,4g B. 8,2g C. 8,56g D. 3,28g Câu 140. Hỗn hợp X gồm HCOOH và CH3COOH (tỉ lệ mol 1:1). Lấy 5,3g hỗn hợp X tác dụng với 3,75g C2H5OH (H2SO4 đặc làm xúc tác) thu được m (g) hỗn hợp este (hiệu suất phản ứng 80%). Giá trị của m là: A. 10,12 B. 8,1 C. 6,48 D. 16,2 Câu 141. X là este no đơn chức, tỉ khối hơi so với metan là 5,5. Nếu đem đun 2,2g este X với dung dịch NaOH dư thu được 2,05g muối. Công thức cấu tạo của X là:

D

IỄ N

Đ

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

B

10 00

II. BÀI TẬP: Câu 134. Đốt cháy hoàn toàn 1,6g một este E đơn chức thu được 3,52g CO2 và 1,152g nước. công thức

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

thức cấu tạo thu gọn của este đó là: B. HCOOC(CH3 )  CH2 A. CH3COO  CH  CH2 C. CH2  CH  COOCH3 D. HCOOCH  CH  CH3 Câu 127. Poli(vinylaxetat) là polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp monome nào sau đây? B. C2 H5COO  CH  CH2 A. CH2  CH  COOC2 H5 C. CH3COO  CH  CH2 D. CH2  CH  COOCH3 Câu 128. Xà phòng là: A. Muối của axit hữu cơ B. Muối natri hoặc kali của axit axetic C. Muối natri, kali của axit béo D. Muối canxi của axit béo Câu 129. Trong cơ thể lipit bị oxi hóa thành: A. H2O và CO2 B. NH3, CO2, H2O C. NH3 và H2O D. NH3 và CO2 Câu 130. Phát biểu nào sau đây là sai khi đề cập đến lipit? A. Lipit thực vật ở nhiệt độ thường ở trạng thái lỏng tạo ra từ glixerin và axit béo chưa no B. Lipit nặng hơn nước, không tan trong dung môi hữu cơ như xăng, benzen C. Lipit thực vật ở nhiệt độ thường ở trạng thái rắn tạo ra từ glixerin và axit béo no D. Lipit nhẹ hơn nước, tan trong dung môi hữu cơ như xăng, benzen Câu 131. Trong các công thức sau đây, công thức nào là của lipit? D. C3H5 (OOC  CH3 ) A. C3H5 (OOC  C17H35 )3 B. C3H5 (COOC17H35 )3 C. C3H5 (COOCH3 ) Câu 132. Xà phòng được điều chế bằng cách: A. Cho axit hữu cơ phản ứng với kim loại B. Thủy phân dầu thực vật trong môi trường axit C. Xà phòng hóa mỡ động vật bởi dung dịch NaOH D. Hiđro hóa dầu thực vật Câu 133. Đốt cháy hoàn toàn một lượng este no đơn chức thì thể tích khí CO2 sinh ra luôn bằng thể tích oxi cần cho phản ứng (đo cùng điều kiện). Tên gọi của este đem đốt là: A. Metyl axetat B. Propyl fomiat C. Metyl fomiat D. Etyl axetat

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

19

B. C2 H5COOCH3 C. HCOO  CH(CH3 )2 D. HCOOC3H7 A. CH3COOC2 H5 Câu 142. Đốt cháy 20g một loại chất béo với dung dịch chứa 0,25 mol NaOH. Sau khi phản ứng kết thúc

D

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

B

10 00

A

Ó

H

Í-

-L

ÁN

TO

IỄ N

Đ

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

cần dùng dung dịch chứa 0,18 mol HCl để trung hòa lượng dư NaOH. Khối lượng NaOH đã tham gia phản ứng xà phòng hóa 1 tấn chất béo trên là: A. 240 kg B. 140 g C. 240 g D. 140 kg Câu 145. Đun nóng 6g CH3COOH và 6g ancol etylic có axit H2SO4 làm xúc tác. Khối lượng este tạo thành với hiệu suất đạt 80% là: A. 10g B. 7,04g C. 12g D. 8g Câu 147. Xà phòng hóa 22,2g hỗn hợp 2 este là HCOOC2H5 và CH3COOCH3 đã dùng hết 200ml dung dịch NaOH. Nồng độ mol của dung dịch NaOH là: A. 1M B. 2M C. 0,5M D. 1,5M Câu 148. Khi thực hiện phản ứng este hóa 6g CH3COOH và 9,2g C2H5OH với hiệu suất đạt 70% thu được bao nhiêu gam este? A. 6,16g B. 17,6g C. 8,8g D. 12,32g Câu 150. Đốt cháy 7,4g este X thu được 6,72 lit CO2 (đktc) và 5,4g nước. Vậy công thức phân tử của X là: A. C3H2O2 B. C3H4O2 C. C3H6O2 D. C2H4O2 Câu 153. Một este X được tạo bởi một axit no đơn chức và ancol no đơn chức có tỉ khối hơi so với CO2 bằng 2. Công thức phân tử của X là: A. C2H4O2 B. C3H6O2 C. C4H8O2 D. C4H6O2 Câu 156. Đốt cháy một lượng este no, đơn chức E, dùng đúng 0,3 mol oxi, thu được 0,3 mol CO2. Công thức phân tử của E là: A. C5H10O2 B. C4H6O2 C. C3H6O2 D. C2H4O2 Câu 157. Đốt cháy 6g este X thu được 4,48 lít CO2 (đktc) và 3,6g nước. Công thức phân tử của X là: A. C5H10O2 B. C3H6O2 C. C2H4O2 D. C4H6O2 Câu 158. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol este X rồi dẫn sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 20g kết tủa. công thức phân tử của X là: A. HCOOC2H5 B. CH3COOCH3 C. HCOOCH3 D. CH3COOC2H5 Câu 159. Một este có nCO2  n H2O . Thủy phân hoàn toàn 6g este này cần dùng dung dịch chứa 0,1 mol NaOH. Công thức phân tử của este đó là: A. C3H6O2 B. C2H4O2 C. C5H10O2 D. C4H6O2 Câu 160. Đốt cháy một este no, đơn chức thu được 1,8g nước. Thể tích khí CO2 thu được là: A. 2,24 lít B. 1,12 lít C. 4,48 lít D. 3,36 lít Câu 161. Thực hiện phản ứng xà phòng hóa 0,5 mol chất béo (C17H35COO)3C3H5 cần dùng vừa đủ V ml dung dịch NaOH 0,75M, thu được m gam glixerol. V và m có giá trị là: A. 2,5 lít, 56g B. 2 lít, 46g C. 3 lít, 60g D. 1,5 lít, 36g Câu 162. Cho x mol chất béo (C17H35COO)3C3H5 tác dụng hết với NaOH thu được 46g glixerol. x có giá trị là: A. 0,5 mol B. 0,3 mol C. 0,6 mol D. 0,4 mol Câu 163. Đun nóng 4,03 kg chất béo tristearoylglixerol (tristearin) với dung dịch NaOH dư. Khối lượng glixerol thu được là: A. 0,42kg B. 0,45kg C. 0,44kg D. 0,43kg Câu 165. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol este X thu được 0,3 mol CO2 và 0,3 mol nước. Nếu cho 0,1 mol X tác dụng hết với với NaOH thì thu được 8,2g muối. công thức cấu tạo của X là: A. CH3COOCH3 B. HCOOCH3 C. HCOOC2H5 D. CH3COOC2H5 Câu 166. Cho 4.4g este no, đơn chức, mạch hở tác dụng hết với dung dịch KOH, thu được muối và 2,3g ancol etylic. Công thức cấu tạo của este là: A. CH3COOC2H5 B. HCOOCH3 C. C2H5COOCH3 D. C2H5COOC2H5 Câu 168. Este đơn chức X có phần trăm khối lượng các nguyên tố C, H, O lần lượt là 48,65%, 8,11% và 43,24%. Công thức phân tử của X là: A. C2H4O2 B. C3H6O2 C. C5H10O2 D. C4H6O2 Câu 169. Este đơn chức X có phần trăm khối lượng các nguyên tố C, H, O lần lượt là 48,65%, 8,11% và 43,24%. Công thức cấu tạo của X là: A. C2H5COOC2H5 B. CH3COOC2H5 C. CH3COOCH3 D. HCOOCH3

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

20

Câu 170. Đốt cháy hoàn toàn 2,2g este X thu được 2,24lit khí CO2 (đktc) và 1,8g H2O. công thức phân tử

D

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

B

10 00

A

Ó

H

Í-

-L

ÁN

TO

IỄ N

Đ

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

của X là: A. C4H6O2 B. C4H8O2 C. C2H4O2 D. C3H6O2 Câu 171. Thủy phân 8,8g este X có công thức phân tử C4H8O2 bằng dung dịch NaOH vừa đủ thu được 4,6g ancol Y và: A. 8,2g muối B. 4,2g muối C. 4,1g muối D. 3,4g muối Câu 172. Cho 2,22g este no, đơn chức tác dụng với 0,03 mol dung dịch NaOH. Công thức cấu tạo của 2 este là: A. C2H5COOCH3 và CH3COOCH3 B. HCOOC3H7 và CH3COOC2H5 C. HCOOC2H5 và CH3COOCH3 D. HCOOC2H5 và C2H5COOCH3 Câu 173. Khi thủy phân 5,475g este của axit no 2 chức với ancol no đơn chức cần 1,2g KOH và thu được 6,225g muối. công thức phân tử của este là: A. C2H2(COOC2H5)2 B. (COOC3H7)2 C. (COOCH3)2 D. (COOC2H5)2 Câu 174. Đun nóng 7,4g este X đơn chức trong dung dịch NaOH vừa đủ đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 3,2g ancol Y và một lượng muối Z. công thức cấu tạo của X là: B. HCOOC3H7 C. C2H5COOCH3 D. HCOOC2H5 A. CH3COOCH3 Câu 175. Khi thủy phân a gam một este X thu được 0,92 gam glixerol, 3,02g natri linoleat C17H31COONa và m gam natri oleat C17H33COONa. Giá trị của a và m là: A. 2,88g và 6,08g B. 8,82g và 6,08g C. 88,2g và 6,08g D. 8,82g và 60,8g Câu 176. Thủy phân hoàn toàn 8,8g este đơn chức, mạch hở X với 100ml dung dịch KOH 1M vừa đủ thu được 4,6g một ancol Y. Tên gọi của X là; A. Etyl axetat B. Etyl fomiat C. Propyl axetat D. Etyl propionat Câu 177. Đốt cháy hoàn toàn 3,7g một este no, đơn chức X thu được 3,36 lít khí CO2 (đktc) và 2,7g nước. Công thức phân tử của X là: A. C4H6O2 B. C5H8O2 C. C3H6O2 D. C2H4O2 Câu 178. Cho 10,4g hỗn hợp X gồm axit axetic và etyl axetat tác dụng vừa đủ với 200g dung dịch NaOH 2%. Phần trăm khối lượng của etyl axetat và axit axetic lần lượt là: A. 88% và 12% B. 42,3% và 57,7% C. 25% và 78% D. 38% và 56,8% Câu 179. Đốt cháy hoàn toàn 1,1g este đơn chức X người ta thu được 1,12 lit CO2 (đktc) và 0,9g nước. Xác định công thức cấu tạo của X. A. CH3COOCH3 B. HCOOCH3 C. HCOOC2H5 D. C2H5COOCH3 Câu 180. Đốt cháy 3g một este Y ta thu được 2,24 lít CO2 (đktc) và 1,8g nước. Xác định công thức cấu tạo của Y? A. CH3COOCH3 B. CH3COOC2H5 C. CH2=CH-COOCH3 D. HCOOCH3 Câu 181. Để điều chế 150g metyl metacrylat, giả sử phản ứng este hóa đạt 60%. Khối lượng axit metacrylic và ancol etylic cần dùng lần lượt là: A. 551,2g và 80g B. 2,15g và 80g C. 215g và 80g D. 12,5g và 80g Câu 182. Cho 150g metyl metacrylat đem thực hiện phản ứng trùng hợp. Giả sử hiệu suất đạt 90%. Khối lượng polimetyl metacrylat sinh ra là: B. 315g C. 13,5g D. 135g A. 31,5g Câu 183. Este A tạo bởi 1 axit no đơn chức và một ancol no đơn chức. Đun nóng 11g chất A với dung dịch KOH thu được 14g muối. công thức cấu tạo của A là: A. CH3COOCH3 B. CH3COOC2H5 C. HCOOCH3 D. C2H5COOCH3 Câu 184. Xà phòng hóa 22,2g hỗn hợp HCOOCH3 và CH3COOCH3 bằng dung dịch NaOH vừa đủ, thu được 2 muối. Khối lượng mỗi muối thu được là: A. 13,6g và 8,2g B. 0,8g và 16g C. 5,4g và 16,4g D. 10,2g và 11,6g Câu 185. Xà phòng hóa 14,8g hỗn hợp HCOOC2H5 và CH3COOCH3 cần dùng 100ml dung dịch NaOH 2M. Phần trăm khối lượng mỗi muối là: A. 25,7% và 74,3% B. Không xác định đượcC. 50% và 50% D. 41,1% và 58,9% Câu 186. Khối lượng NaOH cần dùng để xà phòng hóa 44g etyl axetat là: A. 30g B. 20g C. 40g D. 10g Câu 187. Cho 6g hỗn hợp HCOOCH3 và CH3COOH phản ứng với dung dịch NaOH. Khối lượng NaOH cần dùng là; A. 2g B. 4g C. 10g D. 6g

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

21

Câu 188. Tính khối lượng este metylmetacrylat thu được khi cho 125g axit metacrylic tác dụng với 100g

TO

ÁN

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

Câu 1: Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C3H6O2 là A. 5. B. 4. C. 2. D. 3. Câu 2: Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C4H8O2 là A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. Câu 3: Số đồng phân đơn chức ứng với công thức phân tử C3H6O2 là A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. Câu 4: Số đồng phân đơn chức ứng với công thức phân tử C4H8O2 là A. 6. B. 3. C. 4. D. 5. Câu 5: Cho tất cả các đồng phân đơn chức, mạch hở, có cùng công thức phân tử C2H4O2 lần lượt tác dụng với: Na, NaOH, NaHCO3. Số phản ứng xảy ra là A. 2. B. 5. C. 4. D. 3. Câu 6: Chất X có công thức phân tử C3H6O2, là este của axit axetiC. Công thức cấu tạo thu gọn của X là D. HCOOC2H5. A. C2H5COOH. B. HO-C2H4-CHO. C. CH3COOCH3. Câu 7: Hợp chất X có công thức cấu tạo: CH3CH2COOCH3. Tên gọi của X là: A. etyl axetat. B. metyl propionat. C. metyl axetat. D. propyl axetat. Câu 8: Thủy phân este E có công thức phân tử C4H8O2 (có mặt H2SO4 loãng) thu được 2 sản phẩm hữu cơ X và Y. Từ X có thể điều chế trực tiếp ra Y bằng một phản ứng duy nhất. Tên gọi của E là: A. metyl propionat. B. propyl fomat. C. ancol etylic. D. etyl axetat. Câu 9: Este etyl axetat có công thức là A. CH3CH2OH. B. CH3COOH. C. CH3COOC2H5. D. CH3CHO. Câu 10: Đun nóng este HCOOCH3 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là A. CH3COONa và C2H5OH. B. HCOONa và CH3OH. C. HCOONa và C2H5OH. D. CH3COONa và CH3OH. Câu 11: Este etyl fomiat có công thức là A. CH3COOCH3. B. HCOOC2H5. C. HCOOCH=CH2. D. HCOOCH3. Câu 12: Đun nóng este CH3COOC2H5 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là A. CH3COONa và CH3OH. B. CH3COONa và C2H5OH. C. HCOONa và C2H5OH. D. C2H5COONa và CH3OH. Câu 13: Thủy phân este X trong môi trường kiềm, thu được natri axetat và ancol etyliC. Công thức của X là

D

IỄ N

Đ

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

C. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TỰ GIẢI 1 (Sử dụng cho kiểm tra 90 phút):

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

ancol metylic. Giả thuyết hiệu suất phản ứng đạt 60% A. 175g B. 150g C. 200g D. 87,2g Câu 189. Cho 13,2g este X no, đơn chức tác dụng hết với 150ml dung dịch NaOH 1M thu được 13,2g muối. công thức cấu tạo của X là: A. HCOOC2H5 B. HCOOCH3 C. CH3COOCH3 D. CH3COOC2H5 Câu 190. Khi đun nóng 2,225kg chất béo glixerin tristearat chứa 20% tạp chất với dung dịch NaOH, hiệu suất phản ứng là 100%. Khối lượng glixerin thu được là: A. 0,216kg B. 0,235kg C. 0,184kg D. 0,385kg Câu 191. Hiđro hóa olein (glyxerin trioleat) nhờ xúc tác Ni ta thu được stearin (glyxerin tristearat). Khối lượng olein cần dùng để sản xuất 5 tấn stearin là: B. 4966292g C. 496,6292g D. 49,66292g A. 4966,292g Câu 192. Thể tích hiđro (đktc) cần để hiđro hóa hoàn toàn 1 tấn olein (glyxetin trioleat) nhờ xúc tác Ni là bao nhiêu lít? A. 76018 lít B. 1601,8 lít C. 760,18 lít D. 7,6018 lít Câu 193. Cho 178kg chất béo trung tính phản ứng vừa đủ với 120kg dung dịch NaOH 20%. Giả sử phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khối lượng xà phòng thu được là: A. 183,6 kg B. 61,2 kg C. 112,4 kg D. 115,9 kg Câu 194. Xà phòng hóa 8,8g etyl axetat bằng 200ml dung dịch NaOH 1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được chất rắn khan có khối lượng là: B. 8,2g C. 8,56g D. 3,28g A. 12,2g

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

22

D

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

B

10 00

A

Ó

H

Í-

-L

ÁN

TO

IỄ N

Đ

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

A. C2H3COOC2H5. B. CH3COOCH3. C. C2H5COOCH3. D. CH3COOC2H5. Câu 14: Este metyl acrilat có công thức là A. CH3COOCH3. B. CH3COOCH=CH2. C. CH2=CHCOOCH3. D. HCOOCH3. Câu 15: Este vinyl axetat có công thức là A. CH3COOCH3. B. CH3COOCH=CH2. C. CH2=CHCOOCH3. D. HCOOCH3. Câu 16: Đun nóng este CH3COOCH=CH2 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là A. CH2=CHCOONa và CH3OH. B. CH3COONa và CH3CHO. C. CH3COONa và CH2=CHOH. D. C2H5COONa và CH3OH. Câu 17: Đun nóng este CH2=CHCOOCH3 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là A. CH2=CHCOONa và CH3OH. B. CH3COONa và CH3CHO. C. CH3COONa và CH2=CHOH. D. C2H5COONa và CH3OH. Câu 18: Khi đốt cháy hoàn toàn một este no, đơn chức thì số mol CO2 sinh ra bằng số mol O2 đã phản ứng. Tên gọi của este là A. n-propyl axetat. B. metyl axetat. C. etyl axetat. D. metyl fomiat. Câu 19: Hai chất hữu cơ X1 và X2 đều có khối lượng phân tử bằng 60 đvc. X1 có khả năng phản ứng với: Na, NaOH, Na2CO3. X2 phản ứng với NaOH (đun nóng) nhưng không phản ứng Na. Công thức cấu tạo của X1, X2 lần lượt là: A. CH3-COOH, CH3-COO-CH3. B. (CH3)2CH-OH, H-COO-CH3. C. H-COO-CH3, CH3-COOH. D. CH3-COOH, H-COO-CH3. Câu 20: Cho sơ đồ chuyển hóa sau (mỗi mũi tên là một phương trình phản ứng): Tinh bột → X → Y → Z → metyl axetat. Các chất Y, Z trong sơ đồ trên lần lượt là: A. C2H5OH, CH3COOH. B. CH3COOH, CH3OH. C. CH3COOH, C2H5OH. D. C2H4, CH3COOH. Câu 21: Một este có công thức phân tử là C4H6O2, khi thuỷ phân trong môi trường axit thu được axetanđehit. Công thức cấu tạo thu gọn của este đó là A. HCOO-C(CH3)=CH2. B. HCOO-CH=CH-CH3. C. CH3COO-CH=CH2. D. CH2=CH-COO-CH3. Câu 22: Cho glixerol phản ứng với hỗn hợp axit béo gồm C17H35COOH và C15H31COOH, số loại trieste được tạo ra tối đa là A. 6. B. 3. C. 5. D. 4. Câu 23: Cho các chất: etyl axetat, anilin, ancol etylic, axit acrylic, phenol, phenylamoni clorua, ancol benzylic, p-crezol. Trong các chất này, số chất tác dụng được với dung dịch NaOH là C. 5. D. 3. A. 4. B. 6. Câu 24: Khi thuỷ phân chất béo trong môi trường kiềm thì thu được muối của axit béo và A. phenol. B. glixerol. C. ancol đơn chứC. D. este đơn chức. Câu 25: Khi xà phòng hóa tristearin ta thu được sản phẩm là A. C15H31COONa và etanol. B. C17H35COOH và glixerol. C. C15H31COOH và glixerol. D. C17H35COONa và glixerol. Câu 26: Khi xà phòng hóa tripanmitin ta thu được sản phẩm là A. C15H31COONa và etanol. B. C17H35COOH và glixerol. C. C15H31COONa và glixerol. D. C17H35COONa và glixerol. Câu 27: Khi xà phòng hóa triolein ta thu được sản phẩm là A. C15H31COONa và etanol. B. C17H35COOH và glixerol. C. C15H31COONa và glixerol. D. C17H33COONa và glixerol. Câu 28: Khi thuỷ phân trong môi trường axit tristearin ta thu được sản phẩm là A. C15H31COONa và etanol. B. C17H35COOH và glixerol. C. C15H31COOH và glixerol. D. C17H35COONa và glixerol. Câu 29: Đun 12 gam axit axetic với 13,8 gam etanol (có H2SO4 đặc làm xúc tác) đến khi phản ứng đạt tới trạng thái cân bằng, thu được 11 gam este. Hiệu suất của phản ứng este hóa là A. 50% B. 62,5% C. 55% D. 75% Câu 30: Cho 6 gam một este của axit cacboxylic no đơn chức và ancol no đơn chức phản ứng vừa hết với 100 ml dung dịch NaOH 1M. Tên gọi của este đó là A. etyl axetat. B. propyl fomiat. C. metyl axetat. D. metyl fomiat.

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

23

D

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

B

10 00

A

Ó

H

Í-

-L

ÁN

TO

IỄ N

Đ

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

Câu 32: Xà phòng hoá hoàn toàn 22,2 gam hỗn hợp gồm hai este HCOOC2H5 và CH3COOCH3 bằng dung dịch NaOH 1M (đun nóng). Thể tích dung dịch NaOH tối thiểu cần dùng là A. 400 ml. B. 300 ml. C. 150 ml. D. 200 ml. Câu 33: Xà phòng hoá hoàn toàn 17,24 gam chất béo cần vừa đủ 0,06 mol NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được khối lượng xà phòng là A. 16,68 gam. B. 18,38 gam. C. 18,24 gam. D. 17,80 gam. Câu 34: Xà phòng hóa 8,8 gam etyl axetat bằng 200 ml dung dịch NaOH 0,2M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được chất rắn khan có khối lượng là A. 3,28 gam. B. 8,56 gam. C. 8,2 gam. D. 10,4 gam. Câu 35: Cho dãy các chất: HCHO, CH3COOH, CH3COOC2H5, HCOOH, C2H5OH, HCOOCH3. Số chất trong dãy tham gia phản ứng tráng gương là C. 4. D. 5. A. 3. B. 6. Câu 36: Chất X có công thức phân tử C2H4O2, cho chất X tác dụng với dung dịch NaOH tạo ra muối và nướC. Chất X thuộc loại A. ancol no đa chức. B. axit không no đơn chức. C. este no đơn chức. D. axit no đơn chức. Câu 37: Đốt cháy hoàn toàn 7,8 gam este X thu được 11,44 gam CO2 và 4,68 gam H2O. Công thức phân tử của este là A. C4H8O4 B. C4H8O2 C. C2H4O2 D. C3H6O2 Câu 38: Thuỷ phân hoàn toàn 11,44 gam este no, đơn chức, mạch hở X với 100ml dung dịch NaOH 1,3M (vừa đủ) thu được 5,98 gam một ancol Y. Tên gọi của X là A. Etyl fomat B. Etyl axetat C. Etyl propionat D. Propyl axetat Câu 39: Thuỷ phân este X có CTPT C4H8O2 trong dung dịch NaOH thu được hỗn hợp hai chất hữu cơ Y và Z trong đó Y có tỉ khối hơi so với H2 là 16. X có công thức là B. CH3COOC2H5 C. HCOOC3H5 D. C2H5COOCH3 A. HCOOC3H7 Câu 40: Propyl fomat được điều chế từ A. axit fomic và ancol metylic. B. axit fomic và ancol propylic. C. axit axetic và ancol propylic. D. axit propionic và ancol metylic. Câu 41: Cho glixerol phản ứng với hỗn hợp axit béo gồm axit panmitic và axit stearic , số loại tri este được tạo tối đa là A. 5. B. 3. C. 6. D. 4 Câu 42: Có thể gọi tên este (C17H33COO)3C3H5 là A. triolein B. tristearin C. tripanmitin D. stearic Câu 43: Đun nóng chất béo cần vừa đủ 40 kg dung dịch NaOH 15%, giả sử phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khối lượng (kg) glixerol thu được là A. 13,8 B. 4,6 C. 6,975 D. 9,2 Câu 44: Xà phòng hoá hoàn toàn 37,0 gam hỗn hợp 2 este là HCOOC2H5 và CH3COOCH3 bằng dung dịch NaOH, đun nóng. Khối lượng NaOH cần dùng là A. 8,0g B. 20,0g C. 16,0g D. 12,0g Câu 45: Hợp chất Y có công thức phân tử C4H8O2. Khi cho Y tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra chất Z có công thức C3H5O2Na. Công thức cấu tạo của Y là A. C2H5COOC2H5. B. CH3COOC2H5. C. C2H5COOCH3. D. HCOOC3H7. Câu 46: Xà phòng hoá hoàn toàn 17,6 gam hỗn hợp 2 este là etyl axetat và metyl propionat bằng lượng vừa đủ v (ml) dung dịch NaOH 0,5M. Giá trị v đã dùng là A. 200 ml. B. 500 ml. C. 400 ml. D. 600 ml. Câu 47: Trong phân tử este (X) no, đơn chức, mạch hở có thành phần oxi chiếm 36,36 % khối lượng. Số đồng phân cấu tạo của X là A. 4. B. 2. C. 3. D. 5. Câu 48: Thủy phân 7,4 gam este X có công thức phân tử C3H6O2 bằng dung dịch NaOH vừa đủ thu được 4,6 gam một ancol Y và A. 8,2 g muối. B. 6,8 g muối. C. 3,4 g muối. D. 4,2 g muối.

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

24

N

Câu 49: Đun sôi hỗn hợp X gồm 12 gam axit axetic và 11,5 gam ancol với H2SO4 đặc làm xúc tác đến khi phản ứng kết thúc thu được m gam este. Biết hiệu suất phản ứng este hóa bằng 65%. Giá trị của m là A. 11,44 gam. B. 17,6 gam. C. 22 gam. D. 10,50 gam Câu 50: Đốt cháy hoàn toàn một lượng este no đơn chức thì thể tích khí CO2 sinh ra luôn bằng thể tích O2 cần cho phản ứng ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. Tên gọi của este đem đốt là A. metyl axetat. B. propyl fomat. C. etyl axetat. D. metyl fomat.

TO

ÁN

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

(T) (Q) + H2 (Q) + H2O (Z) Các chất (X) và (Z)có thể là: A. CH3COOCH = CH2 và HCHO B. CH3COOC2H5 và CH3CHO C. CH3COOCH = CH2 và CH3CHO D. HCOOCH=CH2 và HCHO Câu 4: Hãy chọn câu sai khi nói về lipit. A. Ở nhiệt độ phòng, lipit thực vật thường ở trạng thái lỏng, thành phần cấu tạo chứa chủ yếu các gốc axit béo không no. B. Ở nhiệt độ phòng, lipit động vật thường ở trạng thái rắn, thành phần cấu tạo chứa chủ yếu các gốc axit béo no C. Các lipit đều nhẹ hơn nước, tan trong các chất hữu cơ như xăng, benzen.. D. Các lipit đều nặng hơn nước, không tan trong các chất hữu cơ như xăng, benzen... Câu 5: Thể tích H2 (đktc) cần để hiđro hóa hoàn toàn 1 tấn Olein (Glyxêrin trioleat) nhờ chất xúc tác Ni: A. 7601,8 lít B. 76018 lít C. 7,6018 lít D. 760,18 lít. Câu 6: Xà phòng được điều chế bằng cách A. thủy phân mỡ trong kiềm B. đehidro hóa mỡ tự nhiên D. phân hủy mỡ. C. phản ứng của axít với kim loại Câu 7: Khi đun nóng glixerin với hỗn hợp hai axit béo C17H35COOH và C17H33COOH để thu chất béo có thành phần chứa hai gốc axit của hai axit trên. Số công thức cấu tạo có thể có của chất béo là B. 4 C. 2 D. 3. A. 5. Câu 8: Metyl propionat là tên gọi của hợp chất có công thức cấu tạo: A. C2H5COOH B. C3H7COOH C. C2H5COOCH3 D. HCOOC3H7 Câu 9: Khối lượng Olein cần để sản xuất 5 tấn Stearin là: A. 4966,292 kg B. 49,66 kg C. 49600 kg D. 496,63 kg. Câu 10: Đun 12,00 gam axit axetic với một lượng dư ancol etylic (có axit H2SO4 đặc làm xúc tác). Đến khi phản ứng dừng lại thu được 11,00 gam este. Hiệu suất của phản ứng este hoá là A. 70% B. 50% C. 75% D. 62,5% Câu 11: Trong cơ thể Lipit bị oxi hóa thành A. H2O và CO2 B. NH3 và H2O. C. NH3, CO2, H2O. D. NH3 và CO2 Câu 12: Để biến một số dầu thành mỡ rắn, hoặc bơ nhân tạo người ta thực hiện quá trình: A. xà phòng hóa. B. làm lạnh

D

IỄ N

Đ

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

ẠO

Đ

G N

(T) + (P) ;

H Ư

(Y) + NaOH rắn

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TỰ GIẢI 2 (Sử dụng cho kiểm tra 45 phút) : Câu 1: Xà phòng hoá hoàn toàn 9,7 gam hỗn hợp hai este đơn chức X, Y cần 100 ml dung dịch NaOH 1,50 M. Sau phản ứng, cô cạn dung dịch thu được hỗn hợp hai rượu đồng đẳng kế tiếp và một muối duy nhất. Công thức cấu tạo thu gọn của 2 este là: A. CH3COO-CH3 và CH3COO-CH2CH3 B. C2H5COO-CH3 và C2H5COO-CH2CH3 C. C3H7COO-CH3 và C4H9COO-CH2CH3 D. H-COO-CH3 và H-COO-CH2CH3 Câu 2: Có 3 ancol đa chức: (1) HOCH2-CHOH-CH2OH (2) CH3-CHOH-CH2OH (3) HOCH2-(CH2)2-CH2OH Chất nào có thể tác dụng với Na, HBr và Cu(OH)2? A. (1) B. (1), (2) C. (2), (3) D. (1), (3) Câu 3: Cho các phản ứng : (X) + ddNaOH (Y) + (Z) ;

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

25

D

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

B

10 00

A

Ó

H

Í-

-L

ÁN

TO

IỄ N

Đ

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

D. cô cạn ở nhiệt độ cao C. hiđro hóa (có xúc tác Ni) Câu 13: Chọn câu đúng nhất trong các câu sau: A. Hợp chất hữu cơ đa chức là hợp chất trong phân tử có chứa nhiều nhóm chức B. Hợp chất hữu cơ tạp chức là hợp chất trong phân tử có chứa hai nhóm chức khác nhau C. Hợp chất hữu cơ đa chức là hợp chất trong phân tử phải có chứa từ ba nhóm chức trở lên D. Hợp chất hữu cơ tạp chức là hợp chất trong phân tử có chứa nhiều nhóm chức khác nhau Câu 14: Khi cho 178 kg chất béo trung tính, phản ứng vừa đủ với 120 kg dung dịch NaOH 20%, giả sử phản ứng hoàn toàn. Khối lượng xà phòng thu được là A. 146,8 kg B. 61,2 kg C. 183,6 kg D. 122,4 kg. Câu 15: Đặc điểm của phản ứng thủy phân Lipit trong môi trường axit A. phản ứng thuận nghịch B. phản ứng xà phòng hóa C. phản ứng không thuận nghịch D. phản ứng cho nhận electron Câu 16: 1,76 gam một este của axit cacboxylic no, đơn chức và một rượu no, đơn chức phản ứng vừa hết với 40 ml dung dịch NaOH 0,50M thu được chất X và chất Y. Đốt cháy hoàn toàn 1,20 gam chất Y cho 2,64 gam CO2 và 1,44 gam nước. Công thức cấu tạo của este là B. C2H5-COOCH3 C. CH3-COO-C3H7 D. H-COO-C3H7 A. CH3-COO-CH3 Câu 17: Một este tạo bởi axit đơn chức và rượu đơn chức có tỷ khối hơi so với khí CO2 bằng 2. Khi đun nóng este này với dung dịch NaOH tạo ra muối có khối lượng bằng 17/22 lượng este đã phản ứng. Công thức cấu tạo thu gọn của este này là A. C2H5COO-CH3 B. CH3COO-C2H5 C. CH3COO-CH3 D. H-COO-C3H7 Câu 18: Cho các chất có công thức cấu tạo thu gọn sau: (I) CH3COOH, (II) CH3OH, (III) CH3OCOCH3, (IV) CH3OCH3, (V) CH3COCH3, (VI) CH3CHOHCH3, (VII) CH3COOCH3. Hợp chất nào cho ở trên có tên gọi là metylaxetat? B. III, VII C. I, II, III D. IV, V, VI A. VII Câu 19: Trong cơ thể, trước khi bị oxi hóa, lipit: A. bị phân hủy thành CO2 và H2O. B. không thay đổi. C. bị hấp thụ. D. bị thủy phân thành glixerin và axit béo Câu 20: Nhận định nào sau đây là sai? A. Phản ứng thủy phân este trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch B. Phản ứng este hóa là phản ứng bất thuận nghịch C. Trùng hợp buta-1,3-đien ta được cao su Buna D. Phản ứng trùng hợp khác với phản ứng trùng ngưng Câu 21: Chất X có công thức phân tử C4H8O2 khi tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra chất Y có công thức C3H5O2Na . X thuộc loại chất nào sau đây? A. Ancol B. Axit C. Este D. Anđehit Câu 22: Chọn câu đúng nhất trong các câu sau: A. Hợp chất hữu cơ đa chức là hợp chất trong phân tử có chứa nhiều nhóm chức B. Hợp chất hữu cơ tạp chức là hợp chất trong phân tử có chứa hai nhóm chức khác nhau C. Hợp chất hữu cơ đa chức là hợp chất trong phân tử phải có chứa từ ba nhóm chức trở lên D. Hợp chất hữu cơ tạp chức là hợp chất trong phân tử có chứa nhiều nhóm chức khác nhau Câu 23: Muối của axit béo cao no hoặc không no gọi là : B. Este C. Mỡ D. Xà phòng A. Cacbonat Câu 24: Cho các chất sau: (1) Na; (2) NaOH; (3) HCl; (4) Cu(OH)2 /NaOH; (5) C2H5OH; (6)AgNO3/NH3 ; (7) CH3COOH. Chất nào tác dụng được với glixerol ? A. 1, 3, 4, 7 B. 3, 4, 5, 6 C. 1, 2, 4, 5 D. 1, 3, 6, 7 Câu 25: Đun nóng lipit cần vừa đủ 40 kg dang dịch NaOH 15%, giả sử phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khối lượng glixerin thu được là: A. 13,800 kg B. 9,200kg C. 6,975 kg D. 4,600 kg Câu 26: Khối lượng Glyxêrin thu được khi đun nóng 2,225 kg chất béo (loại Glyxêrin tristearat) có chứa 20% tạp chất với dung dịch NaOH. (coi như phản ứng xảy ra hoàn toàn): A. 0,184 kg B. 0, 89 kg. C. 1, 78 kg D. 1, 84 kg Câu 27: Xét về mặt cấu tạo, lipit thuộc loại hợp chất nào? A. Ancol B. anđehit C. axit D. este

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

26

H

Ơ

N

Câu 28: Các chất CH3COOH (1), HCOO-CH2CH3 (2), CH3CH2COOH (3), CH3COO-CH2CH3 (4), CH3CH2CH2OH (5) được xếp theo thứ nhiệt độ sôi giảm dần là A. (3) >(1) >(5) >(4)>(2) B. (1) > (3) > (4) >(5) >(2) C. (3) >(1) > (4)> (5) > (2) D. (3) > (5) > (1) > (4) > (2) Câu 29: Cu(OH)2 tan được trong glixerol là do: A. Tạo phức đồng(II) glixerat B. Glixerol có H linh động C. Glixerol có tính axit D. Tạo liên kết hidro Câu 30: Thủy phân este trong môi trường kiềm, khi đun nóng gọi là A. phản ứng hiđrat hoá B. sự lên men C. phản ứng crackinh D. phản ứng xà phòng hóa-

.Q

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TP

ẠO

Đ

OH-

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

CH2OH[CHOH]3 -CO-CH2OH CH2OH[CHOH]4CHO Fructozo glucozo + Để phân biệt glucozo với các chất hữu cơ khác thì cho tác dụng Cu(OH)2/OH  b) Saccarozo (C12H22O11 hay C6H11O5 –O- C6H11O5) Phân tử không có nhóm CHO, có chức poliancol c) Tinh bột và xenlulozo (C6H10O5)n Tinh bột : Các mắt xích α – glucozo liên kết với nhau thành mạch xoắn lò xo, phân tử không có nhóm CHO. to  màu tím xanh    màu tím xanh. mất màu nguôi + Nhận biết bằng dd I2  Xenlulozo : Các mắt xích β – glucozo liên kết với nhau thành mạch kéo dài, phân tử không có nhóm CHO và mỗi mắt xích có 3 nhóm OH tự do, nên có thể viết : [C6H7O2(OH)3]n

Í-

H

Ó

2. Tính chất hóa học Chú ý : Nếu là bài toán có hiệu suất (H%) thì khi tính chất ban đầu nhân 100 chia H% và khi tính sản phẩm nhân H% chia 100

-L

H 1) A   B ( H là hiệu suất phản ứng)

100 H ; mB = mA. H 100

ÁN

mA = mB.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

A. LÝ THUYẾT 1. Cấu tạo a) glucozo và fructozo (C6H12O6)  Glucozo ở dạng mạch hở là monoanđehit và poliancol : CH2OH[CHOH]4CHO  Fructozo ở dạng mạch hở là monoxeton và poliancol , có thể chuyển hóa thành glucozo trong môi trường bazo.

H2 B   C ( H1, H2 là hiệu suất phản ứng) 100 100 H H . mA = mC. ; mC = mA. 1 . 2 . H1 H 2 100 100

D

IỄ N

Đ

ÀN

H1 2) A  

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

CHƢƠNG 2: GLUCOZƠ - SACCAROZƠ - TINH BỘT – XENLULOZƠ

a) Glucozo có phản ứng của chức anđehit  2 Ag  + C6H12O6  180(g) 2. 108(g) m.2.108 m (g) (g) 180 Fructozo cũng có phản ứng tráng bạc do trong môi trường kiềm, fructozo chuyển hóa thành glucozo. b) Glucozo, fructozo, saccarozo và xenlulozo có phản ứng của chức poliancol  Glucozo, fructozo, saccarozo phản ứng với Cu(OH)2 cho các hợp chất tan màu xanh lam

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

27

 Xenlulozo tác dụng với axit nitric đậm đặc cho xenlulozo trinitrat: H2SO4(đặc), t0

Ơ H

m (g)

Ca(OH ) 2   2CaCO3  2CO2 2. 22,4(l) 2 . 100(g) m.2.22,4 m.2.100 (l) (g) 180 180

TR ẦN

2C2H5OH 2. 46(g) m.2.46 (g) 180

+

B

Enzim 30-350C

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B. CÁC DẠNG BÀI TẬP: DẠNG 1: Phản ứng tráng gƣơng của glucozơ (C6H12O6) C6H12O6   2Ag   216 g m: 180 g  VD1: Đun nóng 37,5 gam dung dịch glucozơ với lượng AgNO3 /dung dịch NH3 dư, thu Nồng độ % của dung dịch glucozơ là A. 11,4 % B. 14,4 % C. 13,4 % D. 12,4 % 6,48.180 HD: % = .100% = 14,4%.Chọn đáp án B. 108.37,5.2 DẠNG 2: Phản ứng lên men của glucozơ (C6H12O6) C6H12O6   2C2H5OH + 2CO2 Mol: 1 2   2 Lưu ý: Bài toán thường gắn với giả thiết cho CO2 hấp thụ hoàn toàn dd nước vôi trong Ca(OH)2 thu được khối lượng kết tủa CaCO3 hoặc số mol hỗn hợp muối...Từ đó tính được số mol CO2 dựa vào số mol muối. VD2: Lên men m gam glucozơ với hiệu suất 75%. Toàn bộ CO2 thoát ra được dẫn vào dung dịch NaOH thu được 0,4 mol hỗn hợp muối. Giá trị của m là: A. 36. B. 48. C. 27. D. 54. HD: m = 0,2.180 : 75% = 48( gam). Chọn đáp án B DẠNG 3: Phản ứng thủy phân saccarozơ (C12H22O11)  C6H12O6 (glucozơ) + C6H12O6 (fructozơ) C12H22O11 (saccarozơ)  VD 3: Muốn có 162 gam glucozơ thì khối lượng saccarozơ cần đem thuỷ phân hoàn toàn là A. 307,8 gam. B. 412,2gam. C. 421,4 gam. D. 370,8 gam. HD: C12H22O11(Saccarozơ) C6H12O6

D

IỄ N

Đ

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N .Q

Đ

H Ư

N

G

b (g)

d) Phản ứng lên men rƣợu C6H12O6 180 (g)

n C6H12O6 glucozo 180n (g)

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

H+ hoặc enzim

H2 O

ẠO

+ (C6H10O5)n Tinh bột hoặc xenlulozo 162n (g) b.162n 180n

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

a (g)

C6H12O6 fructozo

U Y

C6H12O6 + glucozo 180 (g) a.180 (g) 342

TP

H+ hoặc enzim

C6H11O5OC6H11O5 + H2O Saccarozo 342 (g)

N

[C6H7O2(OH)3]n + 3nHNO3 (đặc) [C6H7O2(ONO2)3]n + 3nH2O 162n 3.63.n 297n 3.63.n.a a.297n (g) (g) a (g) 162n 162n Nếu có hiệu suất (H%): Chất ban đầu nhân 100 chia H% ; sản phẩm nhân H% chia 100 c) Saccarozo, tinh bột và xenlulozo có phản ứng thủy phân nhờ xúc tác axit hay enzim thích hợp

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn 342 g m=? msacazơ

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

28

180 g 162g   162.342 9.342 = = =307,8(g). Chọn đáp án A. 180 10

D

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

B

10 00

A

Ó

H

Í-

-L

ÁN

TO

IỄ N

Đ

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

DẠNG 4: Phản ứng thủy phân tinh bột hoặc xenlulozơ (C6H10O5)n H1 H2 ( C6H10O5)n  n C6H12O6 (glucozơ)  2n C2H5OH + 2n CO2. m: 162n 180n  92n 88n    VD4: Thủy phân m gam tinh bột , sản phẩm thu đợc đem lên men để sản xuất ancol etylic, toàn bộ khí CO2 sinh ra cho qua dung dịch Ca(OH)2 dư, thu đợc 750 gam kết tủa. Nếu hiệu suất quá trình sản xuất ancol là 80% thì m có giá trị là: A. 486,0. B. 949,2. C. 759,4. D. 607,5. 7,5.162n 100 HD: nCO2 = nCaCO3 = 7,5 mol. Vậy m = = 759,4 (g). Chọn đáp án C. . 2n 80 DẠNG 5: Xenlulozơ + axitnitrit   xenlulozơ trinitrat  [C6H7O2(ONO2)3]n + 3nH2O [C6H7O2(OH)3]n + 3nHNO3  m: 162n 189n 297n VD 5: Từ 16,20 tấn xenlulozơ người ta sản xuất được m tấn xenlulozơ trinitrat (biết hiệu suất phản ứng tính theo xenlulozơ là 90%). Giá trị của m là A. 26,73. B. 33,00. C. 25,46. D. 29,70. HD: [C6H7O2(OH)3] n + 3nHNO3  [C6H7O2(ONO2)3] n + 3nH2O 162n 3n.63 297n 16,2 m=? 16, 2.297n 90 m= = 26,73 tấn . 162n 100 DẠNG 6: Khử glucozơ bằng hyđro C6H12O6 (glucozơ) + H2   C6H14O6 (sobitol) VD 6: Lượng glucozơ cần dùng để tạo ra 1,82 gam sobitol với hiệu suất 80% là A. 2,25 gam. B. 1,80 gam. C. 1,82 gam. D. 1,44 gam. 1,82 100 HD: m = = 2,25 (g). Chọn đáp án A .180. 182 80 DẠNG 7: Xác định số mắt xích (n) VD 7:. Trong 1kg gạo chứa 81% tinh bột có số mắt xích – C6H10O5 – là : A. 3,011.1024. B. 5,212.1024. C. 3,011.1021. D. 5,212.1021. 1.103.81 HD: Số mắt xích là: .6,022.1023 = 3,011.1024. Chọn đáp án A. 100.162 DẠNG 8: Toán tổng hợp VD 8: Phản ứng tổng hợp glucozơ trong cây xanh cần được cung cấp năng lượng từ ánh sáng mặt trời: ASMT  C6H12O6 6 CO2 + 6H2O + 673 Kcal  2 Cứ trong một phút, mỗi cm lá xanh nhận được 0,5 cal năng lượng mặt trời, nhưng chỉ có 10% được sử dụng vào phản ứng tổng hợp glucozơ. Thời gian để một cây có 1000 lá xanh (diện tích mỗi lá 10 cm2) sản sinh được 18 gam glucozơ là: A. 2 giờ 14 phút 36 giây. B. 4 giờ 29 phút 12‖. C. 2 giờ 30 phút15‖. D. 5 giờ 00 phút00‖. HD: Để sản sinh 18 gam glucozơ cần: 673.18/180 = 67,3 (kcal)= 67300 (cal). Trong mỗi phút, cây xanh nhận được: 1000.10.0,5 = 5000 (cal). Năng lượng được sử dụng để sản sinh glucozơ là: 5000.10% = 500 (cal). Vậy thời gian cần thiết là: 67300/500 = 134,6(p)= 2 giờ14’36” Chọn đáp án A. VD 9: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một Cacbohiđrat (cacbohidrat) X thu được 52,8gam CO2 và 19,8 gam H2O. Biết X có phản ứng tráng bạc, X là

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn A. Glucozơ

29

B. Fructozơ

HD: nC  nCO2  1,2mol ;

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

C. Saccarozơ

n A  2nH 2O  2,2mol

D. Mantozơ

 Công thức

cacbohiđrat là C12H22O11.

Mà X có phản ứng tráng bạc. Vậy X là mantozơ . Chọn đáp án D.

N

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TỰ GIẢI

H

Ơ

I. LÝ THUYẾT:

D

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

B

10 00

A

Ó

H

Í-

-L

ÁN

TO

IỄ N

Đ

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

Câu 1. Qua nghiên cứu phản ứng este hóa xenlulozơ người ta thấy mỗi gốc xenlulozơ (C6H10O5)n: A. 3 nhóm hiđroxyl B. 5 nhóm hiđroxyl C. 2 nhóm hiđroxyl D. 4 nhóm hiđroxyl Câu 2. Thực nghiệm nào sau đây không tương ứng với cấu trúc của glucozơ? A. Tác dụng với Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam; tác dụng (CH3CO)2O tạo este tetraaxetat B. Tác dụng với: AgNO3/NH3 tạo kết tủa Ag C. tác dụng với Cu(OH)2/OH- tạo kết tủa đỏ gạch và làm nhạt màu nước brom D. Có hai nhiệt độ nóng chảy khác nhau Câu 3. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nhận định về glucozơ? A. Glucozơ là hợp chất có tính chất của một rượu đa chức B. Glucozơ là hợp chất chỉ có tính khử C. Glucozơ là hợp chất tạp chức D. Glucozơ là hợp chất có tính chất của một anđehit Câu 4. Để chứng minh glucozơ có nhóm chức anđehit, có thể dùng một trong ba phản ứng hóa học. Trong các phản ứng sau, phản ứng nào không chứng minh được nhóm chức andehit của glucozơ? A. Oxi hóa glucozơ bằng Cu(OH)2 đun nóng B. Khử glucozơ bằng H2/Ni, to C. Oxi hóa glucozơ bằng AgNO3/NH3 D. Lên men glucozơ bằng xúc tác enzim Chọn câu nhất: Câu 5. đúng A. Polisaccarit là nhóm cacbohiđrat mà khi thuỷ phân sinh ra C6H10O5 B. Polisaccarit là nhóm cacbohiđrat mà khi thuỷ phân chỉ sinh ra C6H12O6 C. Đisaccarit là nhóm cacbohiđrat mà khi thuỷ phân sinh ra 2 phân tử monosaccarit giống nhau D. Monosaccarit là nhóm cacbohiđrat đơn giản nhất không thể thuỷ phân được Câu 6. Dùng một hoá chất nào có thể phân biệt các dung dịch: hồ tinh bột, saccarozơ, glucozơ? A. Cu(OH)2/NaOH B. Dung dịch I2 C. Dung dịch nước brom D. AgNO3/NH3 o Câu 7. Chất không có khả năng phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3, t giải phóng Ag là: A. Axit fomic B. Axit axetic C. Fomanđehit D. Glucozơ Câu 8. Khi đun nóng dung dịch saccarozơ với dung dịch axit, thu được dung dịch có phản ứng tráng gương, do A. Trong phân tử saccarozơ có nhóm chức anđehit B. Saccarozơ bị thủy phân thành glucozơ và fructozơ C. Saccarozơ bị thủy phân thành các anđehit đơn giản D. Saccarozơ bị đồng phân hóa thành mantozơ Câu 9. Đồng phân của glucozơ là: A. Fructozơ B. Saccarozơ C. Xenlulozơ D. Mantozơ Câu 10. Chất nào sau đây có phản ứng tráng gương? A. Tinh bột B. Xenlulozơ C. Glucozơ D. Saccarozơ Câu 11. Chất không bị thủy phân trong môi trường axit là: A. Tinh bột B. Saccarozơ C. Glucozơ D. Xenlulozơ Câu 12. Phát biểu nào dưới đây về ứng dụng của xenlulozơ là không đúng? A. Xenlulozơ được dùng làm một số tơ tự nhiên và nhân tạo B. Xenlulozơ dưới dạng tre, gỗ, nứa, ... làm vật liệu xây, đồ dùng gia đình, sản xuất giấy, ... C. Thực phẩm cho con người D. Nguyên liệu sản xuất ancol etylic Câu 13. Khi thuỷ phân tinh bột ta thu được sản phẩm cuối cùng là: A. Glucozơ B. Mantozơ C. Fructozơ D. Saccarozơ

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

30

D

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

IỄ N

Đ

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

-

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

Câu 14. Để nhận biết các chất rắn màu trắng sau: tinh bột, xenlulozơ và saccarozơ ta cần dùng các chất sau: A. H2O B. H2O, I2 C. I2 D. Dung dịch nước brom Câu 15. Để phân biệt saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ ở dạng bột nên dùng cách nào sau đây? A. Hoà tan từng chất vào nước, đun nóng nhẹ và thử với dung dịch iot B. Cho từng chất tác dụng với HNO3/H2SO4 C. Cho từng chất tác dụng với dung dịch iot D. Cho từng chất tác dụng với vụi sữa Ca(OH)2 Câu 16. Loại thực phẩm không chứa nhiều saccarozơ là: A. Mật mía B. Mật ong C. Đường phèn D. Đường kính Câu 17. Cho các chất: X. glucozơ; Y. saccarozơ; Z. tinh bột; T. glixerin; H. xenlulozơ.Những chất bị thủy phân là: A. X, Z, H B. Y, T, H C. X, T, Y D. Y, Z, H Câu 18. Khi thủy phân đến cùng xenlulozơ và tinh bột, ta đều thu được các phân tử glucozơ. Điều đó chứng tỏ: A. Xenlulozơ và tinh bột đều phảm ứng được với Cu(OH)2. B. Xenlulozơ và tinh bột đều bao gồm các gốc glucozơ liên kết với nhau C. Xenlulozơ và tinh bột đều là các polime có nhánh D. Xenlulozơ và tinh bột đều tham gia phản ứng tráng gương Câu 19. Chất không tan được trong nước lạnh là: B. Fructozơ C. Saccarozơ D. Tinh bột A. Glucozơ Câu 20. Khi có xúc tác enzim, dung dịch glucozơ lên men tạo dung dịch ancol etylic. Phản ứng hóa học này xảy ra ở nhiệt độ nào? B. 35oC C. 20oC D. 30-35oC A. 30oC Câu 21. Quá trình chuyển hóa nào sau đây là đúng? OH A. Glucozơ  fructozơ B. Fructozơ   glucozơ OH   glucozơ C. Fructozơ  D. Glucozơ  fructozơ  Câu 22. Saccarozơ là đisaccarit vì: A. Thủy phân tạo ra glucozơ B. Thủy phân tạo ra 2 phân tử monosaccarit C. Có vị ngọt D. Có 12 nguyên tử cacbon trong phân tử Câu 23. Dùng hóa chất nào sau đây để nhận biết fructozơ và glucozơ: A. AgNO3/NH3 B. AgNO3/NH3 lấy dư C. Cu(OH)2 lấy dư D. Br2/FeCl3 Trong y học, glucozơ là "biệt dược" có tên gọi là: Câu 24. A. Huyết thanh ngọt B. Đường máu C. Huyết thanh D. Huyết tương Câu 25. fructozơ không phản ứng với chất nào sau đây? B. Cu(OH)2 C. AgNO3/NH3 D. Br2 A. H2/Ni, to Câu 26. Glucozơ và fructozơ tham gia phản ứng nào sau đây để tạo cùng 1 sản phẩm? A. AgNO3/NH3 B. H2/Ni, to C. Cu(OH)2 D. CH3OH/HCl Câu 27. Trong công nghiệp người ta dùng hóa chất nào sau đây để tráng ruột phích bình thủy hay tráng gương? A. Glucozơ B. Anđehit fomic hay glucozơ C. Anđehit fomic D. Một hóa chất khác Câu 28. Khi ăn cơm, nếu nhai kĩ thì thấy có vị ngọt, là do tinh bột: A. Chuyển hóa thành đường mantozơ B. Bị thủy phân tạo thành đường glucozơ C. Chuyển hóa thành đường saccarozơ D. Có vị ngọt Câu 29. Một hợp chất cacbonhiđrat tham gia phản ứng hóa học theo sơ đồ: Cacbonhiđrat  dung dịch xanh lam  kết tủa đỏ gạch A. Tinh bột B. Saccarozơ C. Glucozơ D. Fructozơ Câu 30. Một cacbonhiđrat X bị thủy phân tạo thành glucozơ và fructozơ. Vậy X là: A. Xenlulozơ B. Glucozơ C. Saccarozơ D. Tinh bột Câu 31. Một cacbonhiđrat X bị thủy phân tạo thành glucozơ và fructozơ. Vậy X thuộc loại: B. Trisaccarit C. Polisaccarit D. Monosaccarit A. Đisaccarit Câu 32. Để phân biệt saccarozơ và glucozơ cần dùng:

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

31

D

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

B

10 00

A

Ó

H

Í-

-L

ÁN

TO

IỄ N

Đ

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

B. AgNO3/NH3 C. Na D. H2SO4 đ A. H2/Ni, to Câu 33. Xét phản ứng hóa học: [C6H7O2(OH)3]n  xHNO3ñ  (X)  H2O . Vậy X là: A. [C6H7O2(OH)3(ONO2 )x ]n B. [C6H7O2(OH)3x (ONO2 )x ]n C. [C6H7O2(OH)3x (ONO2 )]n D. [C6H7O2(OH)2x (ONO2 )x ]n Câu 34. Ứng dụng nào sau đây chung cho cả tinh bột và xenlulozơ? A. Sản xuất tơ nhân tạo B. Sản xuất hồ dán C. Sản xuất bánh kẹo D. Sản xuất ancol etylic Câu 35. Cặp chất nào sau đây thuộc polisaccarit: A. Fructozơ và saccarozơ B. Saccarozơ và glucozơ Xenlulozơ và fructozơ C. D. Xenlulozơ và tinh bột Câu 36. Cặp chất nào sau đây thuộc monosaccarit: A. Xenlulozơ và fructozơ B. Xenlulozơ và fructozơ C. Mantozơ và glucozơ D. Fructozơ và glucozơ Câu 37. Chọn phát biểu sai về tinh bột và xenlulozơ? A. Khi bị thủy phân đều cho glucozơ B. Đều hòa tan Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam C. Đều là các polime không tan trong nước D. Đều không có phản ứng tráng gương Câu 38. Chất nào sau đây thuộc mono saccarit: A. Mantozơ B. Fructozơ C. Saccarozơ D. Xenlulozơ Câu 39. Hòa tan hợp chất X có công thức đơn giản nhất là CH2O. X có phản ứng tráng gương và hòa tan được Cu(OH)2 cho dung dịch xanh lam. X là chất nào sau đây? A. Xenlulozơ B. Tinh bột C. Glucozơ D. Saccarozơ Câu 40. Đường mía là cacbonhiđrat nào? B. Fructozơ C. Glucozơ D. Saccarozơ A. Mantozơ Câu 41. Thuốc thử để phân biệt saccarozơ và mantozơ là: A. Cu(OH)2 B. Ca(OH)2/CO2 C. AgNO3/NH3 D. Na Câu 42. Có thể phân biệt 2 dung dịch glucozơ và fructozơ bằng thuốc thử nào sau đây: A. Dung dịch brom B. Ag(NH3)2]OH C. Cu(OH)2 D. Cu(OH)2/NaOH Câu 43. Trong các công thức sau, công thức nào là của xenlulozơ: B. [C6H7O2(OH)3]n C. [C6H5O2(OH)3]n D. [C6H5O2(OH)5]n A. [C6H7O2(OH)2 ]n Câu 44. Trong công nghiệp chế tạo ruột phích người ta thường thực hiện phản ứng nào sau đây? A. Cho glucozơ tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 B. Cho axetilen tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 C. Cho anđehit fomic tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 D. Cho axit fomic tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 Câu 45. Cho các chất sau: (1) metyl fomat; (2) axetilen; (3) axit fomic; (4) propin; (5) glucozơ; (6) glixerol. Dãy chất nào có phản ứng tráng bạc? A. 1, 2, 3 B. 2, 4, 5 C. 1, 3, 5 D. 2, 4, 6 Câu 46. Chất nào sau đây là đồng phân của saccarozơ? A. Glucozơ B. Mantozơ C. Xenlulozơ D. Fructozơ Câu 47. Hợp chất đường chiếm thành phần chủ yếu trong mật ong là: A. Saccarozơ B. Mantozơ C. Fructozơ D. Glucozơ Câu 48. Cho các chất sau: (1) glucozơ; (2) fructozơ; (3) saccarozơ. Dãy chất được sắp xếp theo thứ tự giảm dần độ ngọt là: A. (2) > (3) > (1) B. (1) > (2) > (3) C. (3) > (1) > (2) D. (3) > (2) > (1) Câu 49. Cacbonhiđrat tạo ra khi thủy phân tinh bột nhờ men amylaza là: A. Glucozơ B. Fructozơ C. Saccarozơ D. Mantozơ Câu 50. Từ xenlulozơ ta có thể sản xuất được: A. Nilon-6,6 B. Tơ axetat C. Tơ capron D. Tơ enang Câu 51. Một dung dịch có tính chất sau:  Tác dụng được với dung dịch Cu(OH)2 và AgNO3/NH3 khi đun nóng  Hòa tan được Cu(OH)2 tạo ra dung dịch màu xanh lam  Bị thủy phân nhờ axit hoặc men ezim. Dung dịch đó là: A. Mantozơ B. Xenlulozơ C. Glucozơ D. Saccarozơ Câu 52. Hàm lượng glucozơ trong máu người không đổi và bằng bao nhiêu %?

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

32

D

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

B

10 00

A

Ó

H

Í-

-L

ÁN

TO

IỄ N

Đ

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

B. 1% C. 0,001% D. 0,01% A. 0,1% Câu 53. Có các chất sau: axit axetic, glixerol, glucozơ. Chỉ dùng một thuốc thử nào sau đây để biết? A. Na B. Cu(OH)2 C. AgNO3/NH3 D. Quỳ tím Câu 54. Bệnh nhân phải tiếp đường (tiêm hoặc truyền dung dịch đường vào tĩnh mạch) đó là loại đường nào? A. Fructozơ B. Saccarozơ C. Glucozơ D. Loại nào cũng được Saccarozơ có thể tác dụng với dung dịch nào sau đây? Câu 55. A. Cu(OH)2 B. H2/Ni, to C. Br2 D. AgNO3/NH3 Câu 56. Phát biểu nào sau đây không đúng? A. Thuốc thử để nhận biết hồ tinh bột là iot B. Tinh bột có trong tế bào thực vật C. Tinh bột là hợp chất cao phân tử thiên nhiên D. Tinh bột là polime mạch không phân nhánh Câu 57. Điều khẳng định nào sau đây không đúng? A. Glucozơ và fructozơ là hợp chất cao phân tử B. Cacbonhiđrat còn có tên là gluxit C. Glucozơ và fructozơ đều tác dụng với Cu(OH)2 D. Glucozơ và fructozơ là 2 chất đồng phân của nhau Câu 58. Fructozơ không cho phản ứng với chất nào sau đây? A. Cu(OH)2 B. (CH3CO)2O C. Br2 D. AgNO3/NH3 Câu 59. Bốn cacbonhiđrat: glucozơ, fructozơ, mantozơ, saccarozơ đều có phản ứng: A. Cộng hiđro, xúc tác Ni B. Làm mất màu dung dịch Brom C. Hòa tan Cu(OH)2 D. Tráng gương Câu 60. Phản ứng nào sau đây chứng tỏ trong phân tử glucozơ có nhiều nhóm -OH. Glucozơ tác dụng với: A. Cu(OH)2 B. Cu(OH)2, to C. Na giải phóng hiđro D. AgNO3/NH3 Câu 61. Cho 3 nhóm chất hữu cơ sau: (1) saccarozơ và glucozơ; (2) saccarozơ và mantozơ; (3) saccarozơ, mantozơ và anđehit axetic A. Na2CO3 B. Cu(OH)2/NaOH C. AgNO3/NH3 D. H2SO4 Cacbonhiđrat X tác dụng với Cu(OH) /NaOH cho dung dịch màu xanh lam, đun nóng lại tạo ra kết Câu 62. 2 tủa đỏ gạch. X là chất nào sau đây? B. Mantozơ C. Xenlulozơ D. Saccarozơ A. Glucozơ Câu 63. Dãy chất nào sau đây có phản ứng thủy phân trong môi trường axit? A. Tinh bột, xenlulozơ, glucozơ, fructozơ B. Tinh bột, xenlulozơ, polivinyl axetat C. Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ, chất béo D. Tinh bột, xenlulozơ, thủy tinh hữu cơ Câu 64. Giữa glucozơ và saccarozơ có đặc điểm gì giống nhau? B. Đều có trong biệt dược huyết A. Đều hòa tan được Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường thanh ngọt C. Đều bị oxi hóa bởi AgNO3/NH3 D. Đều lấy từ củ cải đường Câu 65. Saccarozơ có thể tác dụng với chất nào dưới đây? (1) Cu(OH)2 (2) AgNO3/NH3 (3) H2/Ni,to (4) H2SO4 loãng nóng B. (1), (4) C. (1), (2) D. (3), (4) A. (2), (3) Câu 66. Glucozơ là hợp chất thuộc loại: A. Đơn chức B. Đa chức C. Polime D. Tạp chức Câu 67. Công thức nào sau đây là công thức đơn giản nhất của glucozơ? A. CxHyOz B. C2H4O2 C. C6H12O6 D. CH2O Câu 68. Glucozơ không phản ứng với chất nào sau đây? A. (CH3CO)2O B. AgNO3/NH3 C. H2O D. Cu(OH)2 Câu 69. Nhóm mà tất cả các chất đều tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 là: A. C2H2, C2H5OH, glucozơ, HCOOH B. Glucozơ, C2H2, CH3CHO, HCOOH C. C3H5(OH)3, glucozơ, C2H2, CH3CHO D. C2H2, C2H4, C2H6, HCHO Câu 70. Fructozơ có thể chuyển thành glucozơ trong môi trường nào? A. Bazơ B. Axit C. Axit hoặc bazơ D. Trung tính Câu 71. Phản ứng nào sau đây có thể chuyển glucozơ, fructozơ thành những sản phẩm giống nhau? A. Phản ứng với Cu(OH)2 B. Phản ứng với dung dịch Br2 C. Phản ứng với H2/Ni,to D. Phản ứng với Na

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

33

D

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

B

10 00

A

Ó

H

Í-

-L

ÁN

TO

IỄ N

Đ

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

Câu 72. Để chứng minh trong phân tử glucozơ có 6 nguyên tử cacbon và mạch không phân nhánh, người ta cho glucozơ phản ứng với: A. CH3COOH tạo este chứa 5 gốc axit B. Cu(OH)2 C. AgNO3/NH3, to D. Khử hoàn toàn glucozơ cho n-hexan Câu 73. Dãy các dung dịch đều tác dụng với Cu(OH)2 là: A. Glucozơ, glixerol, mantozơ, natri axetat B. Glucozơ, glixerol, mantozơ, etyl axetat Glucozơ, glixerol, mantozơ, axit axetic C. D. Glucozơ, glixerol, mantozơ, etanol Câu 74. Thủy phân chất nào sau đây chỉ thu được glucozơ? A. Mantozơ B. Saccarozơ C. Fructozơ D. Axit gluconic Câu 75. Dùng thuốc thử AgNO3/NH3 đun nóng có thể phân biệt cặp chất nào sau đây? A. Glucozơ, glixerol B. Glucozơ, mantozơ C. Saccarozơ, glixerol D. Glucozơ, fructozơ Câu 76. Mantozơ còn gọi là đường mạch nha, là đồng phân của: A. Glucozơ B. Saccarozơ C. Tinh bột D. Fructozơ Câu 77. Trong phân tử cacbonhiđrat (gluxit) luôn có: A. Nhóm chức anđehit B. Nhóm chức ancol C. Nhóm chức xeton D. Nhóm chức axit Câu 78. Chọn câu đúng trong các câu sau đây? A. Xenlulozơ và tinh bột có cùng công thức chung B. Xenlulozơ và tinh bột có phân tử khối nhỏ C. Xenlulozơ và tinh bột có phân tử khối bằng nhau D. Xenlulozơ có phân tử khối nhỏ hơn tinh bột Câu 79. Công thức hóa học nào sau đây là nước Svayde, dùng hòa tan xenlulozơ trong quá trình sản xuất tơ nhân tạo? C. [Cu(NH3)2 ]OH D. [Zn(NH3)4 ](OH)2 A. [Cu(NH3)4 ](OH)2 B. [Ag(NH3)2 ]OH Câu 80. Những hợp chất trong dãy nào sau đây đều tham gia phản ứng thủy phân? Tinh A. Fructozơ, xenlulozơ B. Glucozơ, fructozơ C. Tinh bột, glucozơ D. bột, xenlulozơ Câu 81. Cho các chất: glucozơ, xenlulozơ, mantozơ và saccarozơ. Hai chất trong đó đều có phản ứng tráng gương và phản ứng khử Cu(OH)2 tạo Cu2O là: A. Saccarozơ, mantozơ B. Glucozơ, mantozơ C. Glucozơ, xenlulozơ D. Glucozơ, saccarozơ Câu 82. Phân biệt glucozơ, xenlulozơ, tinh bột, saccarozơ có thể dùng chất nào sau đây? (1) nước (2)AgNO3/NH3 (3) nước I2 (4) quỳ tím A. (2), (3) B. (3), (4) C. (1), (2) D. (1), (2), (3) Câu 83. Cặp dung dịch chất nào sau đây có khả năng hòa tan được Cu(OH)2 A. Anđehit axetic, glixerol B. Glucozơ, ancol etylic C. Axit axetic, saccarozơ D. Glixerol, propan-1,3-điol Câu 84. Có các dung dịch chất sau: (1) glucozơ, glixerol; (2) glucozơ, anđehit; (3) saccarozơ, mantozơ; (4) mantozơ, fructozơ. Chỉ dùng Cu(OH)2 có thể phân biệt tối đa bao nhiêu chất trên A. 2 B. 5 C. 3 D. 4 Saccarozơ và glucozơ đều có phản ứng với: Câu 85. A. AgNO3/NH3, to B. NaCl C. Cu(OH)2 D. Thủy phân trong môi trường axit Câu 86. Có thể dùng Cu(OH)2 để phân biệt các chất trong nhóm: A. C3H5(OH)3, C12H22O11 (saccarozơ) B. C3H7OH, CH3CHO C. C3H5(OH)3, C2H4(OH)2 D. CH3COOH, C2H5COOH Câu 87. Mantozơ, xenlulozơ và tinh bột đều có phản ứng với: A. Thủy phân trong môi trường axit B. dung dịch iot C. NaCl D. dung dịch AgNO3/NH3 Câu 88. Cặp chất nào sau đây không phải là đồng phân của nhau? A. Saccarozơ, mantozơ B. Fructozơ, mantozơ C. Tinh bột, xenlulozơ D. Glucozơ, fructozơ Câu 89. Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về ứng dụng của xenlulozơ? A. Xenlulozơ dùng làm vật liệu xây dựng, đồ dùng gia đình B. Xenlulozơ dùng làm thực phẩm cho con người C. Xenlulozơ dùng làm một số tơ tự nhiên và tơ nhân tạo

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

34

D

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

IỄ N

Đ

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

B

10 00

A

Ó

TO

ÁN

-L

Í-

H

II. BÀI TẬP: Câu 101. Xenlulozơ trinitrat được điều chế từ xenlulozơ và axit nitric đặc có xúc tác axit sunfuric đặc, nóng. Để có 29,7 kg xenlulozơ trinitrat, cần dùng dung dịch chứa m kg axit nitric (hiệu suất phản ứng đạt 90%). Giá trị của m là: A. 30 kg B. 10 kg C. 21 kg. D. 42 kg Câu 102. Tính lượng kết tủa đồng (I) oxit tạo thành khi đun nóng dung dịch hỗn hợp chứa 9 gam glucozơ và lượng dư đồng (II) hiđroxit trong môi trường kiềm. A. 14,4 gam B. 1,44 gam C. 7,20 gam D. 3,60 gam Câu 103. Cho 8,55 gam cacbohiđrat A tác dụng với dung dịch HCl, rồi cho sản phẩm thu được tác dụng với lượng dư AgNO3/NH3 hình thành 10,8 gam Ag kết tủa. A có thể là chất nào trong các chất sau? A. Fructozơ B. Glucozơ C. Saccarozơ D. Xenlulozơ Câu 104. Từ một tấn nước mía chứa 13% saccarozơ có thể thu được bao nhiêu kg saccarozơ? Cho biết hiệu suất thu hồi saccarozơ đạt 80% A. 130 kg B. 162,5 kg C. 104 kg D. 100 kg Câu 105. Xenlulozơ trinitrat là chất dễ cháy, nổ mạnh. Muốn điều chế 29,7 kg Xenlulozơ trinitrat từ xenlulozơ và axit nitric với hiệu suất 90% thì thể tích HNO3 96% (d = 1,52 g/ml) cần dùng là: A. 15,000 lít B. 14,390 lít C. 1,439 lít D. 24,390 lít Câu 106. Tính thể tích dung dịch HNO3 96% (D = 1,52 g/ml) cần dùng để tác dụng với lượng dư xenlulozơ tạo 29,7 gam xenlulozơ trinitrat (H% = 90%): A. 24,39 lít B. 24,39 ml C. 1,439 ml D. 15,00 ml

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

D. Xenlulozơ dùng làm nguyên liệu sản xuất ancol etylic Câu 90. Cho các cặp dung dịch trong các lọ mất nhãn: (1) glucozơ, fructozơ; (2) glucozơ, saccarozơ; (3) mantozơ, saccarozơ; (4) fructozơ, mantozơ; (5) glucozơ, glixerol Dùng dung dịch AgNO3/NH3 có thể phân biệt những cặp dung dịch nào? A. (2), (3), (4) B. (2), (3), (5) C. (3), (4), (5) D. (1), (2), (5) Câu 91. Nhóm các chất đều có khả năng tham gia phản ứng tráng gương là: A. Glucozơ, mantozơ, saccarozơ B. metyl fomat, glucozơ, mantozơ C. Saccarozơ, fructozơ, etyl axetat D. Fructozơ, xenlulozơ, axit fomic Câu 92. Điểm giống nhau giữa các phân tử tinh bột amilozơ và amilopectin là; A. Đều chứa gốc  -glucozơ B. Mạch glucozơ đều mạch thẳng C. Có hệ số trùng hợp bằng nhau D. Có phân tử khối trung bình bằng nhau Câu 93. Mantozơ, xenlulozơ, saccarozơ, tinh bột có tính chất chung là: A. Đều bị thủy phân trong môi trường axit B. Đều tham gia phản ứng tráng gương C. Đều tác dụng với vôi sữa tạo hợp chất tan D. Đều bị khử bởi Cu(OH)2 khi đun nóng Câu 94. Câu nào sau đây không đúng khi nói về xenlulozơ? B. Tan trong dung dịch nước svayde A. Có thể dùng điều chế ancol etylic C. Dùng để sản xuất tơ nilon-6,6 D. Tạo thành este với axit nitric Câu 95. Chất nào dưới đây không hòa tan được Cu(OH)2: A. CH3CHO B. Glucozơ C. C3H7OH D. C2H5(OH)3 Câu 96. Từ xenlulozơ và các chất cần thiết có thể điều chế được loại tơ? B. nilon C. Enang D. Axetat A. Capron Câu 97. Chất nào sau đây không tham gia phản ứng thủy phân? A. Mantozơ B. Fructozơ C. Tinh bột D. Xenlulozơ Câu 98. Cho các chất: saccarozơ, glixerol, ancol etylic, natri axetat. Số chất phản ứng với Cu(OH)2 ở điều kiện thường là: A. 3 B. 4 C. 2 D. 5 Glucozơ không phản ứng với: Câu 99. A. Ancol etylic B. AgNO3/NH3, to C. H2/Ni, to D. Cu(OH)2 Câu 100. Để chứng minh dung dịch glucozơ có chứa nhóm chức anđehit, người ta cho dung dịch glucozơ phản ứng với: A. Khử hoàn toàn glucozơ cho n-hexan B. Nước brom C. Cu(OH)2 D. Anhiđric axetic

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

35

D

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

B

10 00

A

Ó

H

Í-

-L

ÁN

TO

IỄ N

Đ

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

Câu 107. Xenlulozơ trinitrat là chất dễ cháy và nổ mạnh được điều chế từ xenlulozơ và axit nitric. Tính thể tích axit nitric 99,67% ( D = 1,52) cần để sản xuất 59,4 kg xenlulzơ trinitrat nếu hiệu suất phản ứng đạt 90%. A. 36,5 lít B. 7,86 lít C. 27,72 lít D. 11,28 lít Câu 108. Cho 2,5 kg glucozơ chứa 20% tạp chất lên men thành rượu. Tính thể tích rượu 40o thu được, biết rượu nguyên chất có khối lượng riêng 0,8 g/ml và trong quá trình chế biến, rượu bị hao hụt mất 10%. A. 2875,0 ml B. 2785,0 ml C. 2300,0 ml D. 3194,4 ml Câu 109. Khối lượng saccarozơ cần để pha 500 ml dung dịch 1M là: A. 684 gam B. 85,5 gam C. 171 gam D. 342 gam Câu 110. Cho glucozơ lên men thành rượu etylic, toàn bộ khí CO2 sinh ra trong quá trình này được hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH)2 dư, tạo ra 40g kết tủa. Biết hiệu suất quá trình lên men đạt 75% thì khối lượng glucozơ ban đầu là bao nhiêu? A. 96 gam B. 36 gam C. 64 gam D. 48 gam Câu 111. Cho a gam glucozơ lên men thành ancol etylic với hiệu suất 80%. Khí cacbonic thoát ra phản ứng vừa đủ với 65,57ml dung dịch NaOH 20% (d = 1,22g/ml) tạo muối hiđrocacbonat. Giá trị của a là: B. 5,4g C. 54g D. 45g A. 4,5g Câu 112. Khí thu được sau khi lên men hoàn toàn x gam glucozơ được cho vào dung dịch Ca(OH)2 dư tạo 40g kết tủa. Giá trị của x là? (hiệu suất 75%) A. 48g B. 46g C. 84g D. 64g Câu 113. Cho 10kg glucozơ chứa 10% tạp chất không lên men. Lượng ancol thu được là (biết sự hao hụt trong quá trình lên men là 5%) A. 4700g B. 437g C. 4730g D. 4370g Câu 114. Thủy phân 324 gam tinh bột với hiệu suất của phản ứng là 75%, khối lượng glucozo thu được: B. 250gam C. 360 gam D. 300 gam A. 270 gam Câu 115. Cho 3,51g hỗn hợp A gồm saccarozơ và glucozơ tham gia phản ứng với Ag2O dư trong NH3, thu được 2,16g A. Khối lượng saccarozơ và glucozơ lần lượt là: A. 1,71g và 1,8g B. 2g và 1,51g C. 1,8g và 1,71g D. 1,51g và 2g Câu 116. Khi thủy phân hoàn toàn 5kg mantozơ thu được lượng glucozơ là (H = 100%) B. 4,234kg C. 5,263kg D. 2,563kg A. 4kg Câu 117. Khối lượng glucozơ thu được khi thủy phân 1 tấn ngũ cốc chứa 70% tinh bột, hiệu suất đạt 80% A. 0,622 tấn B. 0,6 tấn C. 6,22 tấn D. 622 tấn Câu 118. Cho lên men 10 tấn bột ngũ cốc chứa 80% tinh bột với hiệu suất 37,5%. Lượng ancol thu được là: A. 17,04 tấn B. 7,04 tấn C. 1,7 tấn D. 0,704 tấn Câu 119. Tính khối lượng glucozơ cần để điều chế 0,1 lít ancol etylic (d = 0,8g/ml) với hiệu suất 80% là: A. 168g B. 139g C. 195,65g D. 195g Câu 120. Để điều chế ancol etylic từ 1 tấn mùn cưa chứa 50% xenlulozơ với hiệu suất quá trình thủy phân và lên men glucozơ là 70%. Lượng ancol etylic thu được là: A. 0,199 tấn B. 0,476 tấn C. 0,287 tấn D. 0,315 tấn Câu 121. Lên men rượu từ glucozơ sinh ra 2,24 lít CO2 (đktc). Lượng Na cần để tác dụng hết với lượng ancol sinh ra là: A. 2,3g B. 23g C. 4,6g D. 3,2g Câu 122. Muốn có 2631,5g glucozơ thì khối lượng saccarozơ cần đem thủy phân là: A. 4999,85g B. 4648,85g C. 4468,85g D. 4468,58g Câu 123. Thủy phân 0,2 mol tinh bột cần 1000mol nước. Giá trị của n là: A. 5000 B. 2000 C. 3000 D. 4000 Câu 124. Tinh bột tan có phân tử khối khoảng 4000 đvC. Số mắc xích trong phân tử tinh bột tan là: A. 28 B. 26 C. 27 D. 25 Câu 125. Phân tử khối trung bình của xenlulozơ là 1620000đvC. Giá trị n trong phân tử là: A. 7000 B. 10000 C. 8000 D. 9000 Câu 126. Để sản xuất 1 tấn xenlulozơ trinitrat, biết sự hao hụt trong sản xuất là 12%. Khối lượng xenlulozơ và axit nitric lần lượt là: A. 16,98kg và 372kg B. 619,8kg và 723kg C. 61,89kg và 723kg D. 61,89kg và 273kg Câu 127. Đun 10ml dung dịch glucozơ với một lượng dư AgNO3/NH3 thu được Ag đúng bằng lượng sinh ra khi cho 6,4g đồng tác dụng hết với dung dịch AgNO3/NH3. Nồng độ mol của dung dịch glucozơ là:

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

36

D

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

B

10 00

A

Ó

H

Í-

-L

ÁN

TO

IỄ N

Đ

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

B. 2M C. 10M D. 1M A. 5M Câu 128. Khối lượng glucozơ để điều chế 0,1 lít ancol etylic (d = 0,8g/ml) với hiệu suất 80% là: A. 212g B. 300g C. 185,6g D. 195,6g Câu 129. Cho m gam glucozơ lên men thành etanol với hiệu suất 80%. Hấp thụ hoàn toàn khí CO2 sinh ra vào dung dịch nước vôi trong dư thu được 20g kết tủa. Giá trị của m là: A. 45g B. 11,25g C. 22,5g D. 14,4g Để tráng một tấm gương, người ta phải dùng 5,4g glucozơ, biết hiệu suất đạt 95%. Khối lượng Ag Câu 130. bám trên tấm gương là: A. 6,156g B. 6,35g C. 6,25g D. 6,15g Câu 131. Tại một nhà máy rượu, có 10 tấn tinh bột sẽ sản xuất được 1,5 tấn ancol etylic. Hiệu suất của quá trình để điều chế là: A. 15% B. 32,7% C. 85% D. 26,4% Câu 132. Đun nóng dung dịch chứa 27g glucozơ với dung dịch AgNO3/NH3 dư thì khối lượng Ag tối đa thu được là: A. 10,8g B. 32,4g C. 16,2g D. 21,6g Câu 133. Lượng glucozơ cần dùng để tạo ra 2,73g sobitol với hiệu suất 80% là: A. 33,75g B. 3,375g C. 21,6g D. 2,16g Câu 134. Thủy phân 324g tinh bột với hiệu suất 75%. Khối lượng glucozơ thu được là: A. 300g B. 250g C. 270g D. 360g Câu 135. Khi lên men 360g glucozơ với hiệu suất 100%. Khối lượng ancol etylic thu được là: B. 92g C. 138 D. 184g A. 276g Câu 136. Cho 50 ml dung dịch glucozơ tác dụng với AgNO3/NH3, thu được 2,16g Ag. Nồng độ mol/lit của dung dịch glucozơ là: A. 0,01M B. 0,1M C. 0,2M D. 0,02M Câu 137. Khi lên men glucozơ với hiệu suất 100% thu được 672 lít CO2 (đktc) và m gam ancol etylic nguyên chất. Giá trị của m là: A. 1380g B. 390g C. 960g D. 690g Câu 138. Thủy phân m gam tinh bột với hao phí 25%, khối lượng glucozơ sinh ra là 270g. Giá trị của m là: B. 342g C. 360g D. 972g A. 324g Câu 139. Cho m gam glucozơ lên men thành ancol etylic với hiệu suất 75%. Toàn bộ khí CO2 sinh ra được hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH)2 dư tạo 80g kết tủa. Giá trị của m là: A. 96g B. 108g C. 54g D. 72g Câu 140. Khi thủy phân saccarozơ thu được 270g hỗn hợp glucozơ và fructozơ. Khối lượng saccarozơ đã phân hủy là; A. 270g B. 513g C. 256,5g D. 288g Câu 141. Cho 11,25g glucozơ lên men rượu thu được 2,24 lít CO2 (đktc). Hiệu suất quá trình lên men là: A. 80% B. 75% C. 85% D. 70% Câu 142. Đốt cháy hoàn toàn 0,01 mol một cacbonhiđrat X thu được 5,28g CO2 và 1,98g H2O. Công thức phân tử của X là: A. C6H6 B. C12H22O11 C. C6H12O6 D. (C6H12O5)n Câu 143. Lên men 1 tấn khoai chứa 75% tinh bột để sản xuất ancol etylic, hiệu suất 90%. Khối lượng ancol thu được là: A. 0,668 tấn B. 0,338 tấn C. 0,383 tấn D. 0,833 tấn Câu 144. Nếu dùng 1 tấn khoai chứa 20% tinh bột để sản xuất glucozơ thì khối lượng glucozơ thu được là (hiệu suất 70%) A. 160,5kg B. 155,55kg C. 165,6kg D. 150,64kg Cho 200ml dung dịch glucozơ phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO3/NH3 thu được 10,8g Ag. Câu 145. Nồng độ glucozơ đã dùng là: A. 0,25M B. 0,1M C. 0,3M D. 0,2M Câu 146. Đun nóng dung dịch chứa 18g glucozơ với một lượng vừa đủ AgNO3/NH3 thấy Ag tách ra. Khối lượng Ag thu được là: A. 31g B. 35g C. 32g D. 21,6g Câu 147. Cho 48g glucozơ lên men thành ancol và dẫn toàn bộ khí CO2 sinh ra đi qua dung dịch nước vôi trong dư. Hiệu suất của quá trình lên men là 75%. Khối lượng kết tủa thu được trong bình nước vôi trong là:

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

37

D

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

B

10 00

A

Ó

H

Í-

-L

ÁN

TO

IỄ N

Đ

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

B. 80g C. 48g D. 45g A. 40g Câu 148. Cho một đoạn dây đay có phân tử khối 5720222 đvC. Số lượng mắt xích trong đoạn dây trên là: A. 13510 B. 31350 C. 53310 D. 35310 Câu 149. Thể tích CO2 (đktc) tối thiểu cần dùng để tổng hợp được 5kg tinh bột: A. 2765,43 lít B. 4148,15 lít C. 3756,41 lít D. 414,8 lít Câu 150. Xenlulozơ của sợi gai có phân tử khối trung bình là 5900000 đvC. Số mắt xích trung bình của polime đã cho là: A. 32640 B. 34620 C. 36420 D. 30642 Câu 151. Để tráng một chiếc gương soi người ta phải đun nóng dung dịch chứa 36g glucozơ với một lượng vừa đủ AgNO3/NH3. Khối lượng AgNO3 cần dùng là: A. 8,6g B. 86g C. 6,8g D. 68g Câu 152. Để tráng một chiếc gương soi người ta phải đun nóng dung dịch chứa 36g glucozơ với một lượng vừa đủ AgNO3/NH3. Khối lượng Ag sinh ra là: A. 32,4g B. 4,32g C. 43,2g D. 24,3g Câu 153. Khối lượng glucozơ tạo thành khi thủy phân 1kg bột gạo có 80% tinh bột là: B. 8,889kg C. 80,889kg D. 0,8889kg A. 0,9888kg Câu 154. Khối lượng glucozơ tạo thành khi thủy phân 1kg mùn cưa có 50% xenlulozơ là: A. 0,556kg B. 0,655kg C. 0,566kg D. 0,565kg Câu 155. Khối lượng glucozơ tạo thành khi thủy phân 1kg saccarozơ là: A. 0,5263kg B. 0,5236kg C. 0,5632kg D. 0,5326kg Câu 156. Từ 1 tấn tinh bột chứa 20% tạp chất trơ có thể sản xuất được bao nhiêu kg glucozơ, hiệu suất là 75% A. 6,6667kg B. 66,667kg C. 6666,7kg D. 666,67kg Câu 157. Đốt cháy hoàn toàn 16,2g một cacbonhiđrat X thu được 13,44 lít khí CO2 (đktc) và 9 gam nước. Công thức đơn giản nhất của X là; A. C6H10O5 B. C3H6O3 C. CH2O D. C6H12O6 Đun 16,2g tinh bột trong dung dịch axit thu được dung dịch Y. Cho Y tác dụng với lượng dư dung Câu 158. dịch AgNO3/NH3. Khối lượng Ag thu được là (hiệu suất 80%) B. 17,82g C. 18,27g D. 17,28g A. 18,72g Câu 159. Một polisaccarit (C6H10O5)n có khối lượng phân tử là 162000đvC, n có giá trị là: A. 950 B. 1500 C. 1000 D. 900 Câu 160. Cho 100ml dung dịch glucozơ 1M phản ứng với AgNO3/NH3. Khối lượng Ag thu được là: A. 16,2g B. 10,8g C. 21,6g D. 27g Câu 161. Cho glucozơ lên men thành ancol etylic. Dẫn khí CO2 sinh ra vào nước vôi trong có dư, thu được 50g kết tủa, hiệu suất 80%. Khối lượng ancol thu được là: A. 81,4g B. 23g C. 1,84g D. 184g Câu 162. Để hiđro hóa 2,7g glucozơ có xúc tác Ni. Thể tích Hiđro (đktc) cần dùng là; A. 336 lít B. 33,6 lít C. 0,336 lít D. 3,36 lít Câu 163. Cho 25g glucozơ chứa 20% tạp chất lên men thành ancol etylic trong quá trình chế biến hao hụt 10%. Khối lượng ancol thu được là: A. 29g B. 9,2g C. 2,9g D. 920g Câu 164. Cho glucozơ lên men ancol etylic, toàn bộ CO2 sinh ra trong quá trình lên men hấp thụ hết vào dung dịch nước vôi trong dư, tạo ra 40g kết tủa. Lượng glucozơ cần dùng là (hiệu suất 100%) A. 1,8g B. 180g C. 18g D. 0,18g Câu 165. Khử glucozơ bằng hiđro để tạo thành sobitol. Khối lượng glucozơ dùng để tạo ra 1,82g sobitol với hiệu suất 80% là: A. 14,4g B. 22,5g C. 1,44g D. 2,25g Câu 166. Tính khối lượng kết tủa Ag hình thành khi tiến hành tráng gương hoàn toàn dung dịch chứa 18g glucozơ là: A. 21,6g B. 10,8g C. 2,16g D. 5,4g Câu 167. Khi thủy phân hoàn toàn 1kg saccarozơ. Khối lượng glucozơ thu được là: A. 526,3g B. 5263g C. 5,263g D. 52,63g Câu 168. Một mẩu tinh bột có M = 5.105 đvC. Nếu thủy phân hoàn toàn 1 mol tinh bột sẽ thu được bao nhiêu mol glucozơ?

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

38

N

B. 3086mol C. 4200mol D. 2788mol A. 3186mol Câu 169. Thực hiện phản ứng thủy phân tinh bột thành glucozơ. Nếu dùng 1 tấn khoai chứa 20% tinh bột, biết hiệu suất 70% thì sẽ thu được bao nhiêu gam glucozơ? A. 15,554kg B. 15554kg C. 1,5554kg D. 155,54kg Câu 170. Lên men 1 tấn tinh bột chứa 25% tạp chất trở thành ancol etylic. Hiệu suất 85%, khối lượng ancol thu được là: B. 398,9kg C. 400kg D. 390kg A. 398,8kg

H

Ơ

C. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 1 (Dùng cho kiểm tra 45 phút):

D

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

B

10 00

A

Ó

H

Í-

-L

ÁN

TO

IỄ N

Đ

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

1.Để phân biệt glucozơ và fructozơ thì nên chọn thuốc thử nào dưới đây? A. Cu(OH)2 trong môi trường kiềm nóng B. Dung dịch AgNO3 trong NH3 C. Dung dịch brom D. Cu(OH)2 2. Để nhận biết được tất cả các dung dịch của glucozơ, glixerol, fomanđehit,etanol cần dùng thuốc thử là A. Cu(OH)2 trong môi trường kiềm B. [Ag(NH3)2](OH) C. Na kim loại. D. Nước brom 3. Để phân biệt các dung dịch hóa chất riêng biệt: saccarozơ, mantozơ, etanol, fomalin có thể dùng một hóa chất duy nhất là A. Cu(OH)2/ OH B. AgNO3/ NH3 C. H2/ Ni D. Vôi sữa 4. Phản ứng chứng tỏ glucozơ có dạng mạch vòng là phản ứng với: A. Cu(OH)2 B. [Ag(NH3)2](OH) C. H2/Ni (t0) D. CH3OH/HCl 5. Fructozơ không phản ứng với chất nào sau đây? A. H2/Ni,t0 B. Cu(OH)2 C. AgNO3/ NH3 D. dung dịch brom 6. Phản ứng nào sau đây có thể chuyển hóa gluczơ, fructozơ thành những sản phẩm giống nhau? A. phản ứng với Cu(OH)2 B. phản ứng với [Ag(NH3)2](OH) 0 C. phản ứng với H2/Ni, t D. phản ứng với Na 7. Saccarozơ có thể tác dụng được với các chất nào dưới đây? A. H2/Ni,t0 và Cu(OH)2 B. Cu(OH)2 và CH3COOH/H2SO4 đặc C. Cu(OH)2 và [Ag(NH3)2](OH) D. H2/Ni,t0 và CH3COOH/H2SO4 đặc 8. Giữa saccarozơ và glucozơ có đặc điểm giống nhau là: A. đều được lấy từ củ cải đường B. đều bị oxihoa bởi [Ag(NH3)2](OH) C.đếu có trong biệt dược‖huyết thanh ngọt‖ D. đều hòa tan Cu(OH)2 ở t0 thường cho dd xanh lam 9. Tinh bột và xenlulozơ khác nhau ở chỗ: A. phản ứng thủy phân B. độ tan trong nước C. thành phần phân tử D. cấu trúc mạch phân tử 10. Điểm giống nhau giữa phản ứng thủy phân tinh bột và thủy phân xenlulozơ là: A. sản phẩm cuối cùng thu được B. loại enzim làm xúc tác D. lượng nước tham gia quá trình thủy phân C. sản phẩm trung gian 11. Đun nóng xenlulozơ trong dung dich axit vô cơ loãng, thu được sản phẩm là: A. saccarozơ B. glucozơ C. fructozơ D. mantozơ 12. Một chất khi thủy phân trong môi trường axit loãng, đun nóng không tạo ra glucozơ. Chất đó là: A. saccarozơ B. xenlulozơ C. tinh bột D. protein 13. Chất không tham gia phản ứng thủy phân là: A.saccarozơ B. xenlulozơ C. fructozơ D. tinh bột 14, Tinh bột, xenlulozơ, saccrozơ, mantozơ đều có khả năng tham gia phản ứng: A. hòa tan Cu(OH)2 B. thủy phân C. tráng gương D. trùng ngưng 15. Phát biểu không đúng là: A. Dung dịch fructozơ hòa tan được Cu(OH)2. B. Thủy phân (xúc tác H+, t0) sacarozơ cũng như mantozơ đều cho cùng một monosacarit. C. Sản phẩm thủy phân xenlulozơ (xúc tác H+, t0) có thể tham gia phản ứng tráng gương. D. Dung dịch mantozơ tác dụng với Cu(OH)2 khi đun nóng cho kết tủa Cu2O. 16. Cacbohiđrat chỉ chứa hai gốc glucozơ trong phân tử là A. saccarozơ. B. mantozơ. C. tinh bột. D. xenlulozơ.

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

39

D

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

B

10 00

A

Ó

H

Í-

-L

ÁN

TO

IỄ N

Đ

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

17. Ứng dụng nào sau đây không phải là ứng dụng của glucozơ? A. Tráng gương, tráng phích. B. Nguyên liệu sản xuất chất dẻo PVC. C. Nguyên liệu sản xuất ancol etylic. D. Làm thực phẩm dinh dưỡng và thuốc tăng lực. 18. Dãy gồm các dung dịch đều tham gia phản ứng tráng bạc là: A. glucozơ, mantozơ, axit fomic, anđehit axetic B. fructozơ, mantozơ, glixerol, anđehit axetic C. glucozơ, glixerol, mantozơ, axit fomic D. glucozơ, fructozơ, mantozơ, saccarozơ 19. Phát biểu nào sau đây là đúng? A. Saccarozơ làm mất màu nước brom. B. Glucozơ bị khử bởi ddịch AgNO3 trong NH3. C. Xenlulozơ có cấu trúc mạch phân nhánh. D. Amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh. 20. Phát biểu nào sau đây không đúng? A. Glucozơ tác dụng được với nước brom. B. Khi glucozơ ở dạng mạch vòng thì tất cả các nhóm OH đều tạo ete với CH3OH. C. Glucozơ tồn tại ở dạng mạch hở và dạng mạch vòng. D. Ở dạng mạch hở, glucozơ có 5 nhóm OH kề nhau. 21. Lên men m gam glucozơ với hiệu suất 90%, lượng khí CO2 sinh ra hấp thụ hết vào dung dịch nước vôi trong, thu được 10 gam kết tủa. Khối lượng dung dịch sau phản ứng giảm 3,4 gam so với khối lượng dung dịch nước vôi trong ban đầu. Giá trị của m là: A. 13,5. B. 30,0. C. 15,0. D. 20,0. 22. Từ 1 tấn nước mía chứa 12% saccarozơ có thể thu hồi được m (kg) saccarozơ , với hiệu suất thu hồi 80%. Giá trị của m là: A. 96. B.100. C. 120. D. 80. 23. Cho m gam tinh bột lên men để sản xuất ancol etylic, toàn bộ lượng CO2 sinh ra cho qua dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được 750 gam kết tủa. Biết hiệu suất mỗi giai đoạn lên men là 80%. Giá trị của m là: A. 950,8. B. 949,2. C. 960,4. D. 952,6. 24. Nhà máy rượu bia Hà Nội sản xuất ancol etylic từ mùn cưa gỗ chứa 50% xenlulozơ. Muốn điều chế 1 tấn ancol etylic ( hiệu suất 70%) thì khối lượng ( kg) mùn cưa gỗ cần dùng là: A. 5430. B. 5432. C. 5031. D. 5060. 25. Xenlulozơ trinitrat là chất dễ cháy và nổ mạnh, được điều chế từ xenlulozơ và axit nitric. Muốn điều chế 29,7 kg xenlulozơ trintrat (hiệu suất 90%) thì thể tích axit ntric 96% (D= 1,52 g/ml) cần dùng là: A. 14,39 lit. B. 15,24 lít. C. 14,52 lít. D. 20,36 lít. 26: Lên men 41,4 gam glucozơ với hiệu suất 80%, lượng khí thu được cho hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch nước vôi trong dư thì lượng kết tủa thu được là A. 18,4 B. 28,75g C. 36,8g D. 23g. 27: Cho m gam glucozơ lên men thành ancol etylic. Khí sinh ra cho vào nuớc vôi trong dư thu được 120 gam kết tủa, biết hiệu suất quá trình lên men đạt 60%. Giá trị m là A. 225 gam. B. 112,5 gam. C. 120 gam. D. 180 gam. 28: Cho các dung dịch sau: saccarozơ, glucozơ, anđehit axetic, glixerol, ancol etylic, axetilen, fructozơ. Số lượng dung dịch có thể tham gia phản ứng tráng gương là A. 3. B. 4. C. 5. D. 2. Câu 33: Khi thủy phân saccarozơ thì thu được B. glucozơ và fructozơ. C. glucozơ. D. fructozơ. A. ancol etylic. 29: Công thức nào sau đây là của xenlulozơ? A. [C6H7O2(OH)3]n. B. [C6H8O2(OH)3]n. C. [C6H7O3(OH)3]n. D. [C6H5O2(OH)3]n. 30: Dãy các chất nào sau đây đều có phản ứng thuỷ phân trong môi trường axit? A. Tinh bột, xenlulozơ, glucozơ. B. Tinh bột, xenlulozơ, fructozơ. C. Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ. D. Tinh bột, saccarozơ, fructozơ CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TỰ GIẢI 2 (Dùng cho kiểm tra 45 phút):

Câu 1: Glucozơ lên men thành rượu etylic, toàn bộ khí sinh ra được hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH)2 dư tách ra 40 gam kết tủa, biết hiệu suất lên men đạt 75%. Lượng glucozơ cần dùng bằng A. 24 gam B. 40 gam C. 50 gam D. 48 gam Câu 2: Dùng một hoá chất nào có thể phân biệt các dung dịch: hồ tinh bột, saccarozơ, glucozơ? Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

40

D

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

B

10 00

A

Ó

H

Í-

-L

ÁN

TO

IỄ N

Đ

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

B. AgNO3/NH3 C. Cu(OH)2/NaOH D. Dung dịch nước brom A. Dung dịch I2 Câu 3: Nhận xét nào sau đây không đúng? A. Ruột bánh mì ngọt hơn vỏ bánh. B. Nước ép chuối chín cho phản ứng tráng bạc C. Nhỏ dung dịch iot lên miếng chuối xanh xuất hiện màu xanh D. Khi ăn cơm, nếu nhai kĩ sẽ thấy vị ngọt Câu 4: Để xác định các nhóm chức của glucozơ, ta có thể dùng: A. Cu(OH)2 /OHB. Quỳ tím C. Natri kim loại D. Ag2O/dd NH3 Câu 5: Phân tử khối trung bình của xenlulozơ tạo thành sợi đay là 5 900 000 đvC, sợi bông là 1 750 000 đvC. Tính số mắt xích (C6H10O5) trung bình có trong một phân tử của mỗi loại xenlulozơ đay và bông? A. 36420 và 10802 B. 36401 và 10803 C. 36402 và 10802 D. 36410 và 10803 Câu 6: Dựa vào tính chất nào sau đây, ta có thể kết luận tinh bột và xenlulozơ là những polime thiên nhiên có công thức (C6H10O5)n? A. Thuỷ phân tinh bột và xen lulozơ đến tận cùng trong môi trường axit đều thu được glucozơ C6H12O6. B. Tinh bột và xenlulozơ khi bị đốt cháy đều cho tỉ lệ mol CO2 : H2O bằng 6 : 5 C. Tinh bột và xenlulozơ đều có thể làm thức ăn cho người và gia súc. D. Tinh bột và xenlulozơ đều không tan trong nước Câu 7: Cho 2,5 kg glucozơ chứa 20% tạp chất lên men thành rượu. Tính thể tích rượu 400 thu được, biết rượu nguyên chất có khối lượng riêng 0,8 g/ml và trong quá trình chế biến, rượu bị hao hụt mất 10%. A. 2875,0 ml B. 3194,4 ml C. 2300,0 ml D. 2785,0 ml Câu 8: Để phân biệt saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ ở dạng bột nên dùng cách nào sau đây? A. Hoà tan từng chất vào nước, đun nóng nhẹ và thử với dung dịch iot B. Cho từng chất tác dụng với HNO3/H2SO4. C. Cho từng chất tác dụng với vôi sữa Ca(OH)2. D. Cho từng chất tác dụng với dung dịch iot Câu 9: Bằng thực nghiệm nào chứng minh cấu tạo của glucozơ có nhóm chức -CH=O? A. Tác dụng với Cu(OH)2/ NaOH khi đun nóng cho kết tủa đỏ gạch. (2) B. Phản ứng với H2/Ni, nhiệt độ. (3) D. (1) và (2) đều đúng. C. Có phản ứng tráng bạc. (1) Câu 10: Thực nghiệm nào sau đây không tương ứng với cấu trúc của glucozơ? A. Có hai nhiệt độ nóng chảy khác nhau B. Khử hoàn hoàn tạo hexan. C. Tác dụng với Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam; tác dụng (CH3CO)2O tạo este tetraaxetat D. Tác dụng với: AgNO3/NH3 tạo kết tủa Ag; với Cu(OH)2/OH- tạo kết tủa đỏ gạch và làm nhạt màu nước brom Câu 11: Khí cacbonic chiếm 0,03% thể tích không khí. Tính thể tích không khí (đo ở đktc) để cung cấp đủ CO2 cho phản ứng quang hợp tạo ra 200 g bông 95% xenlulozơ. A. 78,814 lit B. 525,432 lit C. 408,88 lit D. 141,866 lit Câu 12: Tính thể tính dung dịch HNO3 96% (D = 1,52 g/ml) cần dùng để tác dụng với lượng dư xenlulozơ tạo 29,7 gam xenlulozơ trinitrat. A. 15,00 ml B. 24,39 ml C. 1,439 ml D. 12,95 ml Câu 13: Đun nóng dung dịch chứa 18 g glucozơ với AgNO3 đủ phản ứng trong dung dịch NH3 thấy Ag tách ra. Biết rằng các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Lượng Ag thu được và khối lượng AgNO3 cần dùng lần lượt là A. 21,6 g và 17 g B. 10,8 g và 17 g C. 10,8 g và 34 g D. 21,6 g và 34 g Câu 14: Chất nào sau đây có phản ứng tráng gương? A. Glucozơ B. Saccarozơ C. Tinh bột D. Xenlulozơ Câu 15: Để chứng minh glucozơ có nhóm chức andehit, có thể dùng một trong ba phản ứng hoá học. Trong các phản ứng sau, phản ứng nào không chứng minh được nhóm chức andehit của glucozơ? A. Khử glucozơ bằng H2/Ni, to B. Lên men glucozơ bằng xúc tác enzim C. Oxi hoá glucozơ bằng Cu(OH)2 đun nóng D. Oxi hoá glucozơ bằng AgNO3/NH3. Câu 16: Nhỏ iot vào các chất sau, chất nào chuyển sang màu xanh: A. tinh bột B. xenlulozơ C. lipit D. glucôzơ Câu 17: Phát biểu nào dưới đây về ứng dụng của xenlulozơ là không đúng? A. Thực phẩm cho con người

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

41

D

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

B

10 00

A

Ó

H

Í-

-L

ÁN

TO

IỄ N

Đ

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

B. Xenlulozơ dưới dạng tre, gỗ, nứa, ... làm vật liệu xây, đồ dùng gia đình, sản xuất giấy, ... C. Xenlulozơ được dùng làm một số tơ tự nhiên và nhân tạo D. Nguyên liệu sản xuất ancol etylic (ancol etylic) Câu 18: Hoá chất nào có thể phân biệt được các dung dịch sau: dung dịch táo xanh, dung dịch táo chín, dung dịch KI? A. Dung dịch iot B. Dung dịch AgNO3 C. Dung dịch O2 D. Dung dịch O3 Câu 19: Cho lên men 1 m3 nước rỉ đường glucozơ thu được 60 lít cồn 96o. Tính khối lượng glucozơ có trong thùng nước rỉ đường glucozơ trên, biết khối lượng riêng của ancol etylic bằng 0,789g/ml ở 20oC và hiệu suất quá trình lên men đạt 80%. A. 111 kg B. 89 kg C. 74 kg D. 71 kg Câu 20: Hỗn hợp X gồm glucozơ và tinh bột được chia đôi. - Phần thứ nhất được khuấy trong nước, lọc và cho nước lọc phản ứng với dung dịch AgNO3 (dư)/NH3 thấy tách ra 2,16 gam Ag - Phần thứ hai được đun nóng với dung dịch H2SO4 loãng, trung hoà hỗn hợp thu được bằng dung dịch NaOH rồi cho sản phẩm tác dụng với dung dịch AgNO3 (dư)/NH3 thấy tách ra 6,48 gam Ag. Giả sử các phản ứng hoàn toàn. Hỗn hợp ban đầu có chứa: A. 35,29% glucozơ và 64,71% tinh bột về khối lượng B. 64,71% glucozơ và 35,29% tinh bột về khối lượng C. 35,71% glucozơ và 64,29% tinh bột về khối lượng D. 64,29% glucozơ và 35,71% tinh bột về khối lượng Câu 21: Thuỷ phân hoàn toàn 62,5 g dung dịch saccarozơ 17,1% trong môi trường axit (vừa đủ) ta thu được dung dịch X. Cho dung dịch AgNO3 trong NH3 vào dung dịch X và đun nhẹ thu được bao nhiêu gam bạc kết tủa. B. 26 gam C. 15 gam D. 13,5 gam A. 6,75 gam Câu 22: Tính lượng kết tủa Ag hình thành khi tiến hành tráng gương hoàn toàn dung dịch chứa 18 gam glucozơ. A. 10,80 gam B. 2,16 gam C. 5,40 gam D. 21,60 gam Câu 23: Dãy thuốc thử nào có thể phân biệt được 4 gói bột trắng: tinh bột, xenlulozơ, glucozơ, cát (SiO2) D. I2, HF, O2 (đốt cháy) A. I2, H2SO4đ, HCl B. Ag2O(NH3), I2, HCl C. I2, O2 (đốt cháy) Câu 24: Saccarozơ có thể tác dụng với các chất: A. H2/Ni, t0 ; Cu(OH)2, t0. B. Cu(OH)2, t0; dd AgNO3/NH3. 0 0 C. H2/Ni, t ; CH3COOH /H2SO4 đặc, t . D. Cu(OH)2,t0; CH3COOH /H2SO4 đặc, t0 Câu 25: Gluxit là những hợp chất tạp chức, trong phân tử của chúng có chứa A. nhiều nhóm hiđroxyl (-OH) và nhóm anđehit -CHO B. một nhóm hiđroxyl (-OH) và có nhóm cacbonyl -CHO C. một nhóm hiđroxyl (-OH) và nhiều nhóm cacbonyl -C=O D. nhiều nhóm hiđroxyl (-OH) và có nhóm cacbonyl -C=O Câu 26: Rượu etylic (ancol etylic) được tạo ra khi B. thủy phân saccarozơ C. thủy phân mantozơ D. lên men glucozơ A. lên men tinh bột Câu 27: Chọn một câu đúng: A. Tinh bột và xenlulozơ có phản ứng tráng bạc. B. Dung dịch mantozơ có tính khử vì đã bị thuỷ phân thành glucozơ. C. Có thể phân biệt glucozơ và fructozơ bằng vị giác. D. Tinh bột có phản ứng màu với iot vì có cấu trúc vòng xoắn Câu 28: Xenlulozơ trinitrat là chất dễ cháy, nổ mạnh. Muốn điều chế 29,7 kg Xenlulozơ trinitrat từ xenlulozơ và axit nitric với hiệu suất 90% thì thể tích HNO3 96% (d = 1,52 g/ml) cần dùng là: A. 15,000 lít B. 14,390 lít C. 1,439 lít D. 24,390 lít Câu 29: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nhận định về glucozơ? A. Glucozơ là hợp chất chỉ có tính chất của một rượu đa chức B. Glucozơ là hợp chất chỉ có tính khử C. Glucozơ là hợp chất tạp chức D. Glucozơ là hợp chất chỉ có tính chất của một anđehit Câu 30: Cho 4 chất hữu cơ X, Y, Z, T, oxi hoá hoàn toàn từng chất đều cho cùng kết quả: cứ tạo ra 4,4 g CO2 thì kèm theo 1,8 g H2O và cần một thể tích oxi vừa đúng bằng thể tích CO2 thu được. Tỉ lệ phân tử khối

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

42

của X, Y, Z, T bằng 6 : 1 : 3 : 2 và số nguyên tử cacbon trong mỗi chất không nhiều hơn 6. Công thức phân tử của X, Y, Z, T lần lượt là: A. C6H10O6, CH2O, C3H6O3, C2H4O2 B. C6H12O6, CH2O, C3H6O3, C2H4O C. C6H12O6, CH2O, C3H6O2, C2H4O2 D. C6H12O6, CH2O, C3H6O3, C2H4O2— CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TỰ GIẢI 3 (Dùng cho kiểm tra 45 phút):

D

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

B

10 00

A

Ó

H

Í-

-L

ÁN

TO

IỄ N

Đ

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

Câu 1: Trong phân tử của cacbohyđrat luôn có B. nhóm chức xeton. C. nhóm chức ancol. D. nhóm chức anđehit. A. nhóm chức axit. Câu 2: Chất thuộc loại đisaccarit là A. glucozơ. B. saccarozơ. C. xenlulozơ. D. fructozơ. Câu 3: Hai chất đồng phân của nhau là A. glucozơ và mantozơ. B. fructozơ và glucozơ. C. fructozơ và mantozơ. D. saccarozơ và glucozơ. Câu 4: Trong điều kiện thích hợp glucozơ lên men tạo thành khí CO2 và A. C2H5OH. B. CH3COOH. C. HCOOH. D. CH3CHO. Câu 5: Saccarozơ và glucozơ đều có A. phản ứng với AgNO3 trong dung dịch NH3, đun nóng. B. phản ứng với dung dịch NaCl. C. phản ứng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường tạo thành dung dịch xanh lam. D. phản ứng thuỷ phân trong môi trường axit. Câu 6: Cho sơ đồ chuyển hoá: Glucozơ  X  Y  CH3COOH. Hai chất X, Y lần lượt là A. CH3CHO và CH3CH2OH. B. CH3CH2OH và CH3CHO. C. CH3CH(OH)COOH và CH3CHO. D. CH3CH2OH và CH2=CH2. Câu 7: Chất tham gia phản ứng tráng gương là A. xenlulozơ. B. tinh bột. C. fructozơ. D. saccarozơ. Câu 8: Chất không phản ứng với AgNO3 trong dung dịch NH3, đun nóng tạo thành Ag là D. HCOOH. A. C6H12O6 (glucozơ). B. CH3COOH. C. HCHO. Câu 9: Dãy gồm các dung dịch đều tác dụng với Cu(OH)2 là A. glucozơ, glixerol, ancol etylic. B. glucozơ, andehit fomic, natri axetat. D. glucozơ, glixerol, natri axetat. C. glucozơ, glixerol, axit axetic. Câu 10: Để chứng minh trong phân tử của glucozơ có nhiều nhóm hiđroxyl, người ta cho dung dịch glucozơ phản ứng với A. Cu(OH)2 trong NaOH, đun nóng. B. AgNO3 trong dung dịch NH3, đun nóng. C. Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường. D. kim loại Na. Câu 11: Khi lên men 360 gam glucozơ với hiệu suất 100%, khối lượng ancol etylic thu được là A. 184 gam. B. 276 gam. C. 92 gam. D. 138 gam. Câu 12: Cho m gam glucozơ lên men thành rượu etylic với hiệu suất 80%. Hấp thụ hoàn toàn khí CO2 sinh ra vào nước vôi trong dư thu được 20 gam kết tủa. Giá trị của m là A. 14,4 B. 45. C. 11,25 D. 22,5 Câu 13: Đun nóng dung dịch chứa 27 gam glucozơ với AgNO3 trong dung dịch NH3 (dư) thì khối lượng Ag tối đa thu được là A. 16,2 gam. B. 10,8 gam. C. 21,6 gam. D. 32,4 gam. Câu 14: Cho 50ml dung dịch glucozơ chưa rõ nồng độ tác dụng với một lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3 thu được 2,16 gam bạc kết tủa. Nồng độ mol (hoặc mol/l) của dung dịch glucozơ đã dùng là (Cho Ag = 108) A. 0,20M B. 0,01M C. 0,02M D. 0,10M Câu 15: Lượng glucozơ cần dùng để tạo ra 1,82 gam sobitol với hiệu suất 80% là A. 2,25 gam. B. 1,80 gam. C. 1,82 gam. D. 1,44 gam. Câu 16: Đun nóng xenlulozơ trong dung dịch axit vô cơ, thu được sản phẩm là A. saccarozơ. B. glucozơ. C. fructozơ. D. mantozơ. Câu 17: Cho sơ đồ chuyển hóa sau: Tinh bột → X → Y → axit axetic. X và Y lần lượt là A. ancol etylic, anđehit axetic. B. glucozơ, ancol etylic. C. glucozơ, etyl axetat. D. glucozơ, anđehit axetic. Câu 18: Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ, mantozơ đều có khả năng tham gia phản ứng A. hoà tan Cu(OH)2. B. trùng ngưng. C. tráng gương. D. thủy phân. Câu 19: Một chất khi thủy phân trong môi trường axit, đun nóng không tạo ra glucozơ. Chất đó là A. protit. B. saccarozơ. C. tinh bột. D. xenlulozơ. Câu 20: Cho dãy các chất: glucozơ, xenlulozơ, saccarozơ, tinh bột, fructozơ. Số chất trong dãy tham gia phản ứng tráng gương là

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

43

TO

ÁN

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

Câu 1: Trong phân tử của cacbohyđrat luôn có A. nhóm chức axit. B. nhóm chức xeton. C. nhóm chức ancol. D. nhóm chức anđehit. Câu 2: Chất thuộc loại đisaccarit là A. glucozơ. B. saccarozơ. C. xenlulozơ. D. fructozơ. Câu 3: Hai chất đồng phân của nhau là B. fructozơ và glucozơ. A. glucozơ và mantozơ. C. fructozơ và mantozơ. D. saccarozơ và glucozơ. Câu 4: Trong điều kiện thích hợp glucozơ lên men tạo thành khí CO2 và A. C2H5OH. B. CH3COOH. C. HCOOH. D. CH3CHO. Câu 5: Saccarozơ và glucozơ đều có A. phản ứng với AgNO3 trong dung dịch NH3, đun nóng. B. phản ứng với dung dịch NaCl. C. phản ứng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường tạo thành dung dịch xanh lam. D. phản ứng thuỷ phân trong môi trường axit. Câu 6: Cho sơ đồ chuyển hoá: Glucozơ  X  Y  CH3COOH. Hai chất X, Y lần lượt là A. CH3CHO và CH3CH2OH. B. CH3CH2OH và CH3CHO. C. CH3CH(OH)COOH và CH3CHO. D. CH3CH2OH và CH2=CH2. Câu 7: Chất tham gia phản ứng tráng gương là A. xenlulozơ. B. tinh bột. C. fructozơ. D. saccarozơ. Câu 8: Chất không phản ứng với AgNO3 trong dung dịch NH3, đun nóng tạo thành Ag là C. HCHO. D. HCOOH. A. C6H12O6 (glucozơ). B. CH3COOH. Câu 9: Dãy gồm các dung dịch đều tác dụng với Cu(OH)2 là A. glucozơ, glixerol, ancol etylic. B. glucozơ, andehit fomic, natri axetat. C. glucozơ, glixerol, axit axetic. D. glucozơ, glixerol, natri axetat. Câu 10: Để chứng minh trong phân tử của glucozơ có nhiều nhóm hiđroxyl, người ta cho dung dịch glucozơ phản ứng với A. Cu(OH)2 trong NaOH, đun nóng. B. AgNO3 trong dung dịch NH3, đun nóng.

D

IỄ N

Đ

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TỰ GIẢI 4 (Dùng cho kiểm tra 90 phút):

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

A. 3. B. 4. C. 2. D. 5. Câu 21: Thủy phân 324 gam tinh bột với hiệu suất của phản ứng là 75%, khối lượng glucozơ thu được là A. 250 gam. B. 300 gam. C. 360 gam. D. 270 gam. Câu 22: Từ 16,20 tấn xenlulozơ người ta sản xuất được m tấn xenlulozơ trinitrat (biết hiệu suất phản ứng tính theo xenlulozơ là 90%). Giá trị của m là A. 26,73. B. 33,00. C. 25,46. D. 29,70. Câu 23: Cho các chất: ancol etylic, glixerol, glucozơ, đimetyl ete và axit fomic. Số chất tác dụng được với Cu(OH)2 là A. 3. B. 1. C. 4. D. 2. Câu 24: Muốn có 2610 gam glucozơ thì khối lượng saccarozơ cần đem thuỷ phân hoàn toàn là A. 4595 gam. B. 4468 gam. C. 4959 gam. D. 4995 gam. Câu 25: Thuốc thử để phân biệt glucozơ và fructozơ là A. Cu(OH)2 B. dung dịch brom. C. [Ag(NH3)2] NO3 D. Na Câu 26: Đun nóng 37,5 gam dung dịch glucozơ với lượng AgNO3/dung dịch NH3 dư, thu được 6,48 gam bạc. Nồng độ % của dung dịch glucozơ là A. 11,4 % B. 14,4 % C. 13,4 % D. 12,4 % Câu 27: Phân tử khối trung bình của xenlulozơ là 1620 000. Giá trị n trong công thức (C6H10O5)n là A. 10000 B. 8000 C. 9000 D. 7000 Câu 28: Tráng bạc hoàn toàn m gam glucozơ thu được 86,4 gam Ag. Nếu lên men hoàn toàn m gam glucozơ rồi cho khí CO2 thu được hấp thụ vào nước vôi trong dư thì lượng kết tủa thu được là A. 60g. B. 20g. C. 40g. D. 80g. Câu 29: Trong các chất sau: axit axetic, glixerol, glucozơ, ancol etylic, xenlulozơ. Số chất hòa tan được Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường là A. 3 B. 5 C. 1 D. 4 Câu 30: Lên men 41,4 gam glucozơ với hiệu suất 80%, lượng khí thu được cho hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch nước vôi trong dư thì lượng kết tủa thu được là A. 18,4 B. 28,75g C. 36,8g D. 23g.

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

44

D

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

B

10 00

A

Ó

H

Í-

-L

ÁN

TO

IỄ N

Đ

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

D. kim loại NA. C. Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường. Câu 11: Khi lên men 360 gam glucozơ với hiệu suất 100%, khối lượng ancol etylic thu được là A. 184 gam. B. 276 gam. C. 92 gam. D. 138 gam. Câu 12: Cho m gam glucozơ lên men thành rượu etylic với hiệu suất 80%. Hấp thụ hoàn toàn khí CO2 sinh ra vào nước vôi trong dư thu được 20 gam kết tủa. Giá trị của m là A. 14,4 B. 45. C. 11,25 D. 22,5 Câu 13: Đun nóng dung dịch chứa 27 gam glucozơ với AgNO3 trong dung dịch NH3 (dư) thì khối lượng Ag tối đa thu được là A. 16,2 gam. B. 10,8 gam. C. 21,6 gam. D. 32,4 gam. Câu 14: Cho 50ml dung dịch glucozơ chưa rõ nồng độ tác dụng với một lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3 thu được 2,16 gam bạc kết tủa. Nồng độ mol (hoặc mol/l) của dung dịch glucozơ đã dùng là (Cho Ag = 108) A. 0,20M B. 0,01M C. 0,02M D. 0,10M Câu 15: Lượng glucozơ cần dùng để tạo ra 1,82 gam sobitol với hiệu suất 80% là A. 2,25 gam. B. 1,80 gam. C. 1,82 gam. D. 1,44 gam. Câu 16: Đun nóng xenlulozơ trong dung dịch axit vô cơ, thu được sản phẩm là A. saccarozơ. B. glucozơ. C. fructozơ. D. mantozơ. Câu 17: Cho sơ đồ chuyển hóa sau: Tinh bột → X → Y → axit axetiC. X và Y lần lượt là A. ancol etylic, anđehit axetiC. B. glucozơ, ancol etylic. C. glucozơ, etyl axetat. D. glucozơ, anđehit axetic. Câu 18: Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ, mantozơ đều có khả năng tham gia phản ứng A. hoà tan Cu(OH)2. B. trùng ngưng. C. tráng gương. D. thủy phân. Câu 19: Một chất khi thủy phân trong môi trường axit, đun nóng không tạo ra glucozơ. Chất đó là A. protit. B. saccarozơ. C. tinh bột. D. xenlulozơ. Câu 20: Cho dãy các chất: glucozơ, xenlulozơ, saccarozơ, tinh bột, fructozơ. Số chất trong dãy tham gia phản ứng tráng gương là A. 3. B. 4. C. 2. D. 5. Câu 21: Thủy phân 324 gam tinh bột với hiệu suất của phản ứng là 75%, khối lượng glucozơ thu được là A. 250 gam. B. 300 gam. C. 360 gam. D. 270 gam. Câu 22: Từ 16,20 tấn xenlulozơ người ta sản xuất được m tấn xenlulozơ trinitrat (biết hiệu suất phản ứng tính theo xenlulozơ là 90%). Giá trị của m là A. 26,73. B. 33,00. C. 25,46. D. 29,70. Câu 23: Cho các chất: ancol etylic, glixerol, glucozơ, đimetyl ete và axit fomiC. Số chất tác dụng được với B. 1. C. 4. D. 2. Cu(OH)2 là A. 3. Câu 24: Muốn có 2610 gam glucozơ thì khối lượng saccarozơ cần đem thuỷ phân hoàn toàn là A. 4595 gam. B. 4468 gam. C. 4959 gam. D. 4995 gam. Câu 25: Thuốc thử để phân biệt glucozơ và fructozơ là A. Cu(OH)2 B. dung dịch brom. C. [Ag(NH3)2] NO3 D. Na Câu 26: Đun nóng 37,5 gam dung dịch glucozơ với lượng AgNO3/dung dịch NH3 dư, thu được 6,48 gam bạC. Nồng độ % của dung dịch glucozơ là A. 11,4 % B. 14,4 % C. 13,4 % D. 12,4 % Câu 27: Phân tử khối trung bình của xenlulozơ là 1620 000. Giá trị n trong công thức (C6H10O5)n là A. 10000 B. 8000 C. 9000 D. 7000 Câu 28: Tráng bạc hoàn toàn m gam glucozơ thu được 86,4 gam Ag. Nếu lên men hoàn toàn m gam glucozơ rồi cho khí CO2 thu được hấp thụ vào nước vôi trong dư thì lượng kết tủa thu được là A. 60g. B. 20g. C. 40g. D. 80g. Câu 29: Trong các chất sau: axit axetic, glixerol, glucozơ, ancol etylic, xenlulozơ. Số chất hòa tan được Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường là A. 3 B. 5 C. 1 D. 4 Câu 30: Lên men 41,4 gam glucozơ với hiệu suất 80%, lượng khí thu được cho hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch nước vôi trong dư thì lượng kết tủa thu được là A. 18,4 B. 28,75g C. 36,8g D. 23g.

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

45

D

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

B

10 00

A

Ó

H

Í-

-L

ÁN

TO

IỄ N

Đ

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

Câu 31: Cho m gam glucozơ lên men thành ancol etyliC. Khí sinh ra cho vào nuớc vôi trong dư thu được 120 gam kết tủa, biết hiệu suất quá trình lên men đạt 60%. Giá trị m là A. 225 gam. B. 112,5 gam. C. 120 gam. D. 180 gam. Câu 32: Cho các dung dịch sau: saccarozơ, glucozơ, anđehit axetic, glixerol, ancol etylic, axetilen, fructozơ. Số lượng dung dịch có thể tham gia phản ứng tráng gương là A. 3. B. 4. C. 5. D. 2. Câu 33: Khi thủy phân saccarozơ thì thu được A. ancol etyliC. B. glucozơ và fructozơ. C. glucozơ. D. fructozơ. Câu 34: Công thức nào sau đây là của xenlulozơ? A. [C6H7O2(OH)3]n. B. [C6H8O2(OH)3]n. C. [C6H7O3(OH)3]n. D. [C6H5O2(OH)3]n. Câu 35: Dãy các chất nào sau đây đều có phản ứng thuỷ phân trong môi trường axit? A. Tinh bột, xenlulozơ, glucozơ. B. Tinh bột, xenlulozơ, fructozơ. C. Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ. D. Tinh bột, saccarozơ, fructozơ Câu 36: Dãy gồm các dung dịch đều tác dụng với Cu(OH)2 là A. glucozơ, glixerol, mantozơ, axit axetic. B. glucozơ, glixerol, mantozơ, ancoletylic. C. glucozơ, glixerol, andehit axetic, natri axetat. D. glucozơ, glixerol, mantozơ, natri axetat. Câu 37: Saccarozơ và glucozơ đều có phản ứng A. với Cu(OH)2, đun nóng trong môi trường kiềm, tạo kết tủa đỏ gạch. B. với dd NaCl. C. với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường, tạo thành dd màu xanh lam. D. thủy phân trong môi trường axit. Câu 38: Dung dịch saccarozơ không phản ứng được với A. Cu(OH)2. B. vôi sữa Ca(OH)2 C. H2O (xúc tác axit, đun nóng) D. dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng. Câu 40: Chỉ dùng Cu(OH)2 trong dd OH- có thể phân biệt được tất cả các dung dịch riêng biệt sau: A. glucozơ, mantozơ, glixerol, andehit axetic. B. lòng trắng trứng, glucozơ, fructozơ, glixerol. C. saccarozơ, glixerol, andehit axetic, ancol etylic. D. glucozơ, lòng trắng trứng, glixerol, ancol etylic. Câu 41: Xenlulozơ trinitrat được điều chế từ xenlulozơ và axit nitric đặc có xúc tác axit sunfuric đặc nóng. Để có 29,7 kg xenlulozơ trinitrat, cần dùng dd chứa m kg axit nitric (hiệu suất phản ứng đạt 90%). Giá trị của m là (cho H = 1; C = 12; N = 14; O = 16) A. 42 kg. B. 30 kg. C. 10 kg. D. 21 kg. Câu 42:Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ, mantozơ đều có khả năng tham gia phản ứng: A. hòa tan Cu(OH)2. B. trùng ngưng. C. tráng gương. D. thủy phân. Câu 43:Khối lượng của tinh bột cần dùng trong quá trình lên men để tạo thành 5 lit ancol etylic 460 là (biết hiệu suất của cả quá trình là 72% và khối lượng riêng của ancol etylic nguyên chất là 0,8 gam/ml) A. 5,4 kg. B. 5,0 kg. C. 6,0 kg. D. 4,5 kg. Câu 44: Dãy gồm các dung dịch đều tham gia phản ứng tráng bạc là A. Glucozơ, mantozơ, axit fomic, andehit axetic. B. Fructozơ, mantozơ, glixerol, andehit axetic. C. Glucozơ, glixerol, mantozơ, axit fomic. D. Glucozơ, fructozơ, mantozơ, saccarozơ. Câu 45: Đốt cháy hoàn toàn 0,5130 gam một cacbonhiđrat (X) thu được 0,4032 lít CO2(đktc) và 2,97 gam nước. X có phân tử khối < 400 đvC và có khả năng dự phản ứng tráng gương. Tên gọi của X là gì? A. glucozơ B. Saccarozơ C. Fructozơ D. Mantoz Câu 46. Fructozơ không phản ứng với chất nào sau đây? A. H2/Ni, t0 B. Cu(OH)2 C. AgNO3 / dd NH3 D. Dung dịch brom. Câu 47. Dùng 340,1 kg xenlulozơ và 420 kg HNO3 nguyên chất có thể thu được bao nhiêu tấn xenlulozơ trinitrat, biết sự hao hụt trong quá trình sản xuất là 20% . A. 0,75 tấn B. 0,6 tấn C. 0,5 tấn D. 0,85 tấn Câu 48. Phản ứng nào sau đây chuyển glucozơ và fructozơ thành một sản phẩm duy nhất? A. Phản ứng với Cu(OH)2 đun nóng B. Phản ứng với dd Ag/NH3

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

46

Ơ

N

D. Phản ứng với Na. C. Phản ứng với H2/Ni, t0 Câu 49. Khi CO2 chiếm 0,03% thể tích không khí. Muốn có đủ CO2 cho phản ứng quang hợp để tạo ra 500g tinh bột thì cần một thể tích không khí là bao nhiêu lít? A. 1382666,7lít B. 1402666,7lít C. 1382600,0lít D. 1492600,0 lít Câu 50. Xenlulozơ trinitrat là chất dễ cháy, nổ mạnh. Muốn điều chế 29,7 kg xenlulozơ trinitrat từ xenlulozơ và axit nitric với hiệu suất 90% thì thể tích HNO3 96% (D= 1,52g/ml) cần dùng là : A. 14,390 lít B. 15,000 lít. C. 1,439 lít D. 24,390 lít.

.Q

Tạo este

10 00

Tạo kết tủa trắng

A

Xt , t0

ε – và ω – amino axit tham gia phản ứng trùng ngưng Tạo hợp chất màu tím

Í-

H

Ó

Cu(OH)2 HD : HỌC SINH TỰ VIẾT PTHH.

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TP

G Tạo muối

Tạo muối hoặc bị thủy phân khi đun nóng Thủy phân khi đun nóng

N

Tạo muối

H Ư

Bazo tan (NaOH) Ancol ROH/HCl Br2/H2O

Tạo muối

TR ẦN

Axit HCl

Tạo dung dịch bazo Tạo muối

B

H2 O

Đ

Amin bậc I RNH2 C6H5NH2

Tính chất hóa học Amino axit Protein H2N-CH(R)...NH-CH(R1)-CO-NH-CH(R2)-CO... COOH

ẠO

Tác nhân

TO

ÁN

-L

+ Số đồng phân amin no đơn chức mạch hở (CnH2n + 1NH2) là : 2n – 1 và amin bậc 1là : 2n – 1/2 + Tên gọi của amin theo danh pháp thay thế :  Bậc 1: vị trí nhánh + tên nhánh + tên mạch chính + vị trí NH2 + amin  Bậc 2: N- tên nhánh amin + vị trí nhánh + tên nhánh + tên mạch chính + vị trí NH + amin  Bậc 3: N,N - tên nhánh amin + vị trí nhánh + tên nhánh + tên mạch chính + vị trí N + amin + Tên gọi của amino axit:  Theo danh pháp thay thế : axit – vị trí NH2 + amino + tên ankan + oic  Theo dạng bán hệ thống: axit – vị trí (  ,  ,  ,  ,  , ..) + amino + ank + ionic.

D

IỄ N

Đ

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

A. LÝ THUYẾT

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

N

H

CHƢƠNG 3: AMIN - AMINOAXIT - PEPTIT - PROTEIN AMIN – ANILIN

BÀI TOÁN : 1/ Đốt cháy amin hay amino axit + Tính số mol CO2 và H2O rồi tính tỉ lệ số mol CO2 : H2O 

nCO2 nC  n H 2.n H 2O

 Số nguyên tử C và H Ví dụ : Tỉ lệ số mol CO2 : H2O = 8 : 9. n 8 8 4    Vậy CTPT của amin là C4H9N. Ta có : C  n H 2.9 18 9

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

47

2/ Cho thành phần % các nguyên tố trong amin và amino axit : %N, %O, %C, %H M N %N M .100 + Áp dụng công thức :   M hc  N M hc 100 %N + Dựa vào khối lượng amin và amino axit tương ứng để tìm ra đáp án. Mamin

Mamino axit

H2NCH2COOH H2NCH(CH3)COOH CH3CH2CH(NH2)COOH CH3CH2CH2CH(NH2)COOH HOOCCH(NH2)CH2CH2COOH (axit glutamic)

75 89 103 117 146

H

+ H2 O  klượng tăng : 22 (g) theo đề : kl tăng : (b – m)(g

TO

ÁN

-L

Í-

H

PTHH: NH2RCOOH + NaOH   NH2RCOONa M(g) 1(mol) (M + 22)(g) m(g) a (mol) b(g) Áp dụng tam suất ta đƣợc: 22.m m b M= hoặc M =  22 hoặc M = a a bm

Đ

ÀN

+ Chú ý : Nếu nHCl = x.namin axit thì amino axit có x nhóm - NH2. Nếu nNaOH = y.namin axit thì amino axit có y nhóm - COOH.

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

ẠO

3/ Cho amin tác dụng với dung dịch axit (HCl, H2SO4) + HCl  RNH3Cl PTHH: RNH2  M(g) 1(mol) (M + 36,5)(g)  klượng tăng : 36,5 (g) m(g) a (mol) b(g) theo đề : kl tăng : (b – m)(g) Áp dụng tam suất ta đƣợc: m b 36,5.m M= hoặc M =  36,5 hoặc M = a a bm 4/ Cho amino axit tác dụng với dung dịch axit (HCl, H2SO4) hoặc dd bazơ(NaOH, KOH) PTHH: HOOCRNH2 + HCl  RNH3Cl  M(g) 1(mol) (M + 36,5)(g)  klượng tăng : 36,5 (g) theo đề : kl tăng : (b – m)(g) m(g) a (mol) b(g) Áp dụng tam suất ta đƣợc: m b 36,5.m M= hoặc M =  36,5 hoặc M = a a bm

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

U Y

C2H5O2N C3H7O2N C4H9O2N C5H11O2N C5H9O4N

Ơ

N

CTPT 31 45 59 73 87 93

Amino axit CTCT(  - amino axit)

.Q

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

1 2 3 4 5 6

Amin CTPT CTCT CH5N CH3NH2 C2H7N CH3CH2NH2 C3H9N C3H7NH2 C4H11N C4H9NH2 C5H13N C5H11NH2 C6H7N C6H5NH2 (anilin)

TP

Số C

D

IỄ N

CÁC DẠNG BÀI TẬP: 1.Xác định CTPT của hợp chất chứa Nitơ dựa vào phản ứng cháy: CxHyOzNt + ( x +

y z y t - ) O2  x CO2 + H2O + N2. 2 4 2 2

Ví dụ 1: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hai amin no, đơn chức, mạch hở là đồng đẳng liên tiếp thu được 2,24 lít khí CO2 ( ở đktc) và 3,6 gam H2O. CTPT của hai amin là: A. CH3NH2 và C2H5NH2. B. C2H5NH2 và C3H7NH2. C. C3H7NH2 và C4H9NH2. D. C4H9NH2 và C5H11NH2. HD: CTPTTQ của amin no, đơn chức, mạch hở là CnH2n+3N. nC(hh) = nC(CO2) = 2,24/22,4 = 0,1 (mol); nH(hh) = 2nH(H2O) = 2.3,6/18 = 0,4  nC : nH =1:4

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn 

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

48

n =1/4  n = 1,5  2 amin là: CH3NH2 và C2H5NH2. 2n  3

Chọn đáp án A. 2. Xác định CTCT của amin, đồng phân amin:

Công thức của 2 amin trong hỗn hợp X là CH3NH2 và C2H5NH2

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

=> n  1,78

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

Chú ý: Khi viết đồng phân amin nên viết từ đồng phân bậc 1( R-NH2), đến bậc 2(R-NH-R’), bậc 3(R-N-R’). | R” 3. Xác định công thức aminoaxit: Ví dụ 3: Cho 1 mol aminoaxit X phản ứng với dung dịch HCl (dư), thu được m1 gam muối Y. Cũng 1 mol aminoaxit X phản ứng với dung dịch NaOH (dư), thu được m2 gam muối Z. Biết m2 – m1 = 7,5. Công thức phân tử của X là: A. C4H10O2N. B. C5H9O4N. C. C4H8O4N2. D. C5H11O2N. ( Trích “ TSĐH A – 2009” ) HD: (H2N)xR(COOH)y + x HCl  (ClH3N)xR(COOH)y; (H2N)xR(COOH)y +y NaOH  (H2N)xR(COONa)y + y H2O. Theo bài ra và theo các phản ứng ta có: m2 – m1 = 23 y – 36,5x – y = 7,5  44y = 73x +15. Chỉ có x =1; y = 2 là phù hợp với các kết quả trong đáp án. Chọn đáp án B. Chú ý: Nếu đây là bài toán tự luận thì sẽ có vô số đáp án vì có vô số cặp x,y thỏa mãn, mặt khác mỗi cặp x, y lại tương ứng với gốc R tùy ý. Ví dụ 4: Cho 0,02 mol aminoaxit X tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch HCl 0,1M thu được 3,67 gam muối khan. Mặt khác 0,02 mol X tác tác dụng vừa đủ với 40 gam dung dịch NaOH 4%. Công thức của X là: A. H2NC2H3(COOH)2. B. H2NC3H5(COOH)2. C. (H2N)2C3H5COOH. D. H2NC3H6COOH. ( Trích “ TSĐH B – 2009” ) HD: (H2N)xR(COOH)y + x HCl  (ClH3N)xR(COOH)y; (H2N)xR(COOH)y +y NaOH  (H2N)xR(COONa)y + y H2O. Ta có: nHCl = 0,1.200.10 -3 = 0,02 (mol) = nX; nNaOH = 40.4%/40 = 0,04 (mol) = 2nx  x =1; y = 2. mMuối = 0,02( R + 52,5 + 2.45) = 3,67  R = 41  R là C3H5. Chọn đáp án B. 4. Viết công thức cấu tạo các đồng phân Peptit và protein; Ví dụ 5: Số đipeptit tối đa có thể tạo ra từ một hỗn hợp gồm alanin và glyxin là: A. 3. B. 1. C.2. D. 4. ( Trích “ TSĐH B – 2009” ) HD: Gly – Ala và Ala – Gly là hai chất khác nhau. H2N–CH2–CO–NH–CH2–COOH (Gly – Gly); H2N–CH2–CO–NH–CH(CH3)–COOH ( Gly – Ala); H2N–CH(CH3)–CO–NH–CH(CH3) – COOH; H2N–CH(CH3)–CO–NH–CH2–COOH ( Ala – Gly); Chọn đáp án D.

D

IỄ N

Đ

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

ẠO

G

Đ

2,1  42 0,05

H Ư

=> 14n  17 

N

36,5

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

BT1: ( ĐHA-09) Cho 10 gam amin đơn chức X phản ứng hoàn toàn với HCl (dư), thu được 15 gam muối. Số đồng phân cấu tạo của X là A. 8. B. 7. C. 5. D. 4. HD:Theo bảo toàn khối lượng nHCl = (15-10) : 36,5 . MAmin= 10 : số mol Axit HCl = 73 (C4H11N) Các đồng phân amin của X là: CH3CH2CH2CH2NH2; CH3CH(CH3)CH2NH2; (CH3)3 C(NH2);CH3CH2CH(NH2)CH3; CH3CH2CH2NHCH3;CH3CH2NHCH2CH3;(CH3)2 CH(NH)CH3;CH3CH2N(CH3)2có tổng 8 đồng phân. Đáp án A BT2. Chất X có công thức phân tử C3H7O2N. X có thể tác dụng với NaOH, HCl và làm mất màu dung dịch brom. Công thức cấu tạo của X là: A. CH2=CHCOONH4. B. H2NCH2CH2COOH. C. CH3CH(NH2)COOH. D. CH3CH2CH2NO2 BT3 Cho 2,1 gam hỗn hợp X gồm 2 amin no, đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng phản ứng hết với dung dịch HCl (dư), thu được 3,925 gam hỗn hợp muối. Công thức của 2 amin trong hỗn hợp X là A. CH3NH2 và C2H5NH2 B. C2H5NH2 và C3H7NH2 C. C3H7NH2 và C4H9NH2 D. CH3NH2 và (CH3)3N Giải : 2 amin no đơn chức : C H N ; khi đó n HCl = 3,925  2,1  0,05 = n Cn H 2 n3 N n 2 n 3

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

49

5. Bài tập tổng hợp: Ví dụ 6: Hỗn hợp X gồm 1 mol aminoaxit no, mạch hở và 1 mol amin no, mạch hở. X có khả năng phản ứng tối đa với 2 mol HCl hoặc 2 mol NaOH. Đốt cháy hoàn toàn X thu được 6 mol CO2, x mol H2O và y mol N2. Các giá trị x, y tương ứng là A. 7 và 1,0. B. 8 và 1,5. C. 8 và 1,0. D. 7 và 1,5. ( Trích “ TSĐH A – 2010” ) HD: aminoaxit là CmH2m -1O4N, amin là CnH2n+3N

2m  1 1 H2O + N2 2 2 2n  3 1 O2 nCO2 + H2O + N2 CnH2n+3N   2 2 Số mol CO2 là : n+m =6  nH2O = n + m+ 1 = 7. Số mol N2 = 1. Chọn đáp án A.

N Ơ H

A

Ó

H

Chọn đáp án D.

ÁN

I. LÝ THUYẾT:

-L

Í-

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TỰ GIẢI

AMIN

TO

Câu 1. Tính chất nào của anilin chứng tỏ gốc phenyl ảnh hưởng đến nhóm amino? A. Phản ứng với axit nitrơ tạo ra muối điazoni B. Phản ứng với axit clohiđric tạo ra muối C. Phản ứng với nước brom dễ dàng D. Không làm xanh giấy quỳ tím Câu 2. Có thể tách anilin ra khỏi hỗn hợp của nó với phenol bằng: A. Dung dịch brom, sau đó lọc B. Dung dịch NaOH, sau đó chiết C. Dung dịch HCl, sau đó chiết D. B hoặc C Câu 3. Chỉ ra đâu không phải là ứng dụng của anilin: A. Sản xuất polime B. Sản xuất phẩm nhuộm C. Làm nước hoa D. Sản xuất thuốc chữa bệnh Câu 4. Anilin thường được điều chế từ: A. C6H5NO3 B. C6H5NO2 C. C6H5NO D. C6H5N2Cl Câu 5. Dãy nào sắp xếp các chất theo chiều tính bazơ giảm dần? A. C2H5NH2, CH3NH2, NH3, H2O B. NH3, H2O, CH3NH2, C6H5NH2 C. C6H5NH2, NH3, C2H5NH2, H2O D. H2O, NH3, CH3NH2, C6H5NH2 Câu 6. Có thể phân biệt dung dịch amoniac và dung dịch anilin bằng: A. Giấy quỳ tím B. Dung dịch HCl C. Dung dịch NaOH D. A hoặc B hoặc C

D

IỄ N

Đ

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

x  y  1  x  0,6 . Vậy m = 0,6.89 + 0,4. 147 = 112,2(g).  22 x  44 y  30,8  y  0,4

Ta có hệ: 

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N U Y

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

ẠO

TP

.Q

Ví dụ 7: Đốt cháy hoàn toàn V lít hơi một amin X bằng một lượng oxi vừa đủ tạo ra 8V lít hỗn hợp gồm khí cacbonic, khí nitơ và hơi nước (các thể tích khí và hơi đều đo ở cùng điều kiện). Amin X tác dụng với axit nitrơ ở nhiệt độ thường, giải phóng khí nitơ. Chất X là A. CH3-CH2-CH2-NH2. B. CH2=CH-CH2-NH2. C. CH3-CH2-NH-CH3. D. CH2=CH-NH-CH3. ( Trích “ TSĐH A – 2010” ) HD: Là amin bậc 1: R – NH2 + HO –NO   R –OH + N2  + H2O. Chọn đáp án A. Ví dụ 8: Hỗn hợp X gồm alanin và axit glutamic. Cho m gam X tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH (dư), thu được dung dịch Y chứa (m+30,8) gam muối. Mặt khác, nếu cho m gam X tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl, thu được dung dịch Z chứa (m+36,5) gam muối. Giá trị của m là A. 171,0. B. 165,6. C. 123,8. D. 112,2. ( Trích “ TSĐH B – 2010” ) HD: Sử dụng phƣơng pháp tăng giảm khối lƣợng.  (m+36,5) gam muối. Do đó: nX = nHCl = 1 mol. m gam X + HCl  CH3 – CH(NH2)- COOH + NaOH  CH3 – CH(NH2)- COONa + H2O  mol: x x C3H7N (COOH)2 + 2 NaOH  C3H7N (COONa)2 + 2 H2O.  mol: y y

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

O2 Phản ứng cháy: CmH2m -1O4N  m CO2 + 

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

50

D

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

B

10 00

A

Ó

H

Í-

-L

ÁN

TO

IỄ N

Đ

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

Câu 7. Để phân biệt dung dịch metylamin và dung dịch anilin, có thể dùng: A. Giấy quỳ tím B. Dung dịch NaOH C. Dung dịch HCl D. A hoặc B hoặc C Câu 8. Cho amin có cấu tạo: CH3 − CH (CH3) ─NH2 .Tên gọi đúng của amin là trường hợp nào dưới đây? A. Prop─1─ylamin B. Etylamin C. Prop─ 2─ylamin D. Đimetylamin Câu 9. Tên gọi chính xác của C6H5NH2 là phương án nào sau đây? A. Anilin B. Benzil amoni C. Benzyl amoni D. Hexyl amoni Có bao nhiêu đồng phân amin ứng với công thức phân tử C H N? Câu 10. 3 9 A. 3 đồng phân B. 5 đồng phân C. 4 đồng phân D. 1đồng phân Câu 11. Công thức nào dưới đây là công thức chung của dãy đồng đẳng của amin thơm (chứa một vòng benzen), đơn chức, bậc nhất? A. CnH2n-3NHCnH2n-4 B. CnH2n-7NH2 C. CnH2n+1NH2 D. C6H5NHCnH2n+1 Câu 12. Amin nào dưới đây có bốn đồng phân cấu tạo? A. C2H7N B. C3H9N C. C4H11N D. C5H13N Câu 13. Trong các chất: C6H5NH2, CH3CH2NHCH3, CH3CH2CH2NH2, CH3NH2 chất có tính bazơ mạnh nhất là: B. CH3CH2NHCH3 C. CH3CH2CH2NH2 D. CH3NH2 A. C6H5NH2 Câu 15. Giải thích về quan hệ cấu trúc không hợp lý? A. Do có cặp electron tự do trên nguyên tử N mà amin có tính bazơ B. Tính bazơ trên amin càng mạnh khi mật độ electron trên nguyên tử N càng lớn C. Do có nhóm - NH2 nên anilin dễ tham gia phản ứng thế vào nhân thơm và ưu tiên thế vào vị trí o-, pD. Với amin RNH2, gốc R- hút electron làm tăng độ mạnh của tính bazơ và ngược lại Câu 16. Dung dịch nào dưới đây không làm đổi màu quỳ tím? A. NH3 B. C6 H 5 NH2 C. CH3NHCH2CH3 D. CH3CH2NH2 Câu 17. Dung dịch etylamin không tác dụng với chất nào sau đây? A. Cu(OH)2 B. Axit HCl C. Dung dịch FeCl3 D. Nước brôm Câu 18. Sở dĩ anilin có tính bazơ yếu hơn NH3 là do yếu tố nào? A. Gốc phenyl có ảnh hưởng làm giảm mật độ electron của nguyên tử N B. Nhóm NH2 có tác dụng đẩy electron về phía vòng benzen làm giảm mật độ electron của N C. Phân tử khối của anilin lớn hơn so với NH3 D. Nhóm - NH2 có một cặp electron chưa liên kết Câu 19. Hợp chất nào có tính bazơ yếu nhất? A. Metylamin B. Đimetylamin C. Anilin D. Amoniac Câu 20. Tính bazơ của các chất tăng dần theo thứ tự nào dưới đây? B. NH3; C6H5NH2; (CH3)2NH; CH3NH2 A. (CH3)2NH2; CH3NH2; NH3; C6H5NH2 C. NH3; CH3NH2 (CH3)2NH; C6H5NH2 D. C6H5NH2; NH3; CH3NH2; (CH3)2N Câu 21. Để phân biệt phenol, anilin, benzen, stiren người ta sử dụng thuốc thử như ở đáp án nào sau đây? A. Quỳ tím, dung dịch brom B. Dung dịch HCl, quỳ tím C. Dung dịch brom, quỳ tím D. Dung dịch NaOH, dung dịch brom Câu 22. Đốt cháy một amin chưa no, đơn chức chứa một liên kết C=C thu được CO2 và H2O theo tỉ lệ mol CO2/H2O bằng 8/9.Công thức phân tử của amin đó là công thức nào sau đây? A. C4H9N B. C3H6N C. C4H8N D. C3H7N. Câu 23. Hợp chất hữu cơ được cấu tạo bởi các nguyên tố C, H, N là chất lỏng, không màu, rất độc, ít tan trong nước, dễ tác dụng với axit HCl. HNO3 và có thể tác dụng với nước brom tạo kết tủa. Hợp chất đó có công thức phân tử như thế nào sau đây? A. C6H7N B. C6H13N C. C2H7N D. C4H12N2 Câu 24. Công thức phân tử C3H9N ứng với bao nhiêu đồng phân bậc 1? A. 4 B. 5 C. 3 D. 2 Câu 25. Các hiện tượng nào sau đây được mô tả không chính xác? A. Nhỏ vài giọt dung dịch Brôm vào ống nghiệm đựng dung dịch anilin thấy có kết tủa màu trắng B. Phản ứng giữa khí metylamin và khí hidro clorua làm xuất hiện khói trắng C. Thêm vài giọt dung dịch phenolptalein vào dung dịch đimetylamin thấy xuất hiện màu xanh D. Nhúng quỳ tím vào dung dịch etylamin thấy quỳ tím chuyển thành màu xanh Câu 26. Phát biểu nào sau đây không đúng? A. Amin có từ 2 nguyên tử cacbon trong phân tử bắt đầu xuất hiện đồng phân

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

51

D

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

B

10 00

A

Ó

H

Í-

-L

ÁN

TO

IỄ N

Đ

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

B. Bậc của amin là bậc của nguyên tử cacbon liên kết với nhóm amin C. Tùy thuộc vào gốc H-C, có thể phân biệt amin thành amin no, chưa no và thơm D. Amin được cấu tạo bằng cách thay thế H của amoniac bằng 1 hay nhiều gốc H-C Câu 27. Amin nào dưới đây là amin bậc 2? A. CH3-N(CH3)-CH2-CH3 B. CH3-NH-CH3 C. CH3-CH2NH2 D. CH3-CHNH2-CH3 Câu 28. Tên gọi các amin nào sau đây là không đúng? A. CH3-NH-CH3 đimetylamin B. CH3CH(CH3)-NH2 isopropylamin C. CH3-CH2-CH2NH2 n-propylamin D. C6H5NH2 alanin Câu 30. Phát biểu nào sau đây về tính chất vật lí của amin là không đúng? A. Các amin khí có mùi tương tự amoniac, độc. B. Anilin là chất lỏng, khó tan trong nước, màu đen. C. Metyl-, etyl-, đimetyl-, trimetylamin là những chất khí, dễ tan trong nước. D. Độ tan của amin giảm dần khi số nguyên tử cacbon trong phân tử tăng. Câu 31. Hãy chỉ ra điều sai trong các điều sau? A. Amin là hợp chất hữu cơ có tính chất lưỡng tính B. Các amin đều có tính bazơ D. Tính bazơ của anilin yếu hơn NH3 C. Amin tác dụng với axit cho ra muối Câu 32. Dung dịch etylamin tác dụng với dung dịch nước của chất nào sau đây? A. NaCl B. FeCl3 và H2SO4 C. NH3 D. NaOH Câu 33. Hợp chất nào dưới đây có tính bazơ mạnh nhất? A. Amoniac B. Metylamin C. Anilin D. Đimetylamin Câu 34. Nhận xét nào dưới đây không đúng? A. Phenol là axit còn anilin là bazơ B. Phenol và anilin đều khó tham gia phản ứng cộng và đều tạo hợp chất vòng no khi cộng với hiđro C. Dung dịch phenol làm quỳ tím hóa đỏ còn dung dịch anilin làm quỳ tím hóa xanh D. Phenol và anilin đều dễ tham gia phản ứng thế và đều tạo kết tủa trắng với dd brom Câu 35. Chất nào dưới đây có tính bazơ mạnh nhất? A. NH3 B. CH3CONH2 C. CH3CH2CH2OH D. CH3CH2NH2 Câu 36. Sắp xếp các chất sau đây theo tính bazơ giảm dần? (4) (C2H5)2NH (5) NaOH (6) NH3 (1) C6H5NH2 (2) C2H5NH2 (3) (C6H5)2NH A. 6 > 4 > 3 > 5 > 1 > 2 B. 5 > 4 > 2 > 1 > 3 > 6 C. 1 > 3 > 5 > 4 > 2 > 6 D. 5 > 4 > 2 > 6 > 1 > 3 Câu 37. Để tinh chế anilin từ hỗn hợp phenol, anilin, benzen, cách thực hiện nào dưới đây là hợp lý? A. Hòa tan trong dung dịch NaOH dư, chiết phần tan và thổi khí CO2 vào đó đến khi thu được anilin tinh khiết. B. Dùng dung dịch NaOH để tách phenol, sau đó dùng brom để tách anilin ra khỏi benzen C. Hòa tan trong dung dịch brom dư, lọc kết tủa, đehalogel hóa thu được anilin D. Hòa tan trong HCl dư, chiết lấy phần tan.Thêm NaOH vào và chiết lấy anilin tinh khiết Câu 38. Phản ứng nào dưới đây không thể hiện tính bazơ của amin? A. C6H5NH2 + HCl C6H5NH3Cl B. CH3NH2 + HNO2 CH3OH + N2 + H2O 3+ C. Fe + 3CH3NH2 + 3H2O Fe(OH)3 + 3CH3NH3+ D. CH3NH2 + H2O CH3NH3+ + OHCâu 39. Dung dịch nào dưới đây không làm quỳ tím đổi màu? A. CH3NHCH2CH3 B. NH3 C. C6H5NH2 D. CH3CH2NH2 Câu 40. Phương trình hóa học nào sau đây không đúng? A. C6H5NH2 + 2Br2 3,5-Br2-C6H3NH2 + 2HBr B. 2CH3NH2 + H2SO4 3NH3)2SO4 C. C6H5NO2 + 3Fe +7HCl C6H5NH3Cl + 3FeCl2 + 2H2O D. FeCl3 + 3CH3NH2 + 3H2 3 + 3CH3NH3Cl Phương trình hóa học nào sau đây không đúng? Câu 41. A. 2CH3NH2 + H2SO4 (CH3NH3)2SO4 B. C6H5NH2 + 3Br2 2,4,6-Br3C6H2NH3Br + 2HBr C. C6H5NO2 + 3Fe +6HCl C6H5NH2 + 3FeCl2 + 2H2O D. CH3NH2 + O2 CO2 + N2 + H2O Câu 42. Dung dịch etylamin không tác dụng với chất nào sau đây? A. Dung dịch CuCl2 B. Cu(OH)2 C. Dung dịch HNO3 D. Axit HCl Câu 43. Dung dịch etylamin tác dụng được với chất nào sau đây? A. Giấy pH B. dd NaCl C. Cu(OH)2 D. dd AgNO3 Câu 44. Phát biểu nào sai?

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

52

A. Anilin là bazơ yếu hơn NH3 vì ảnh hưởng hút electron của nhân lên nhóm NH2- bằng hiệu ứng liên hợp

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

3

D

IỄ N

Đ

ÀN

Câu 61. Trong các chất dưới đây chất nào có bậc amin cao nhất: A. C6H5-NH2 B. CH3CH2-NH-CH3 C. CH3C(CH3)2NH2 (2) CH3-CH(OH)CH3; Câu 62. Cho các amin và ancol sau: (1) CH3-OH; C6H5-NH2. Hợp chất bậc II là: A. (2) và (3) B. (1) và (3) C. (2) và (4) Câu 63. CH3NH2 trong nước không phản ứng với chất nào sau đây? A. Quỳ tím B. HCl Câu 64. Chỉ ra đâu là amin bậc I ? CH3 CH3 CH CH3 C. CH3 C CH3 A. CH3CH2CH2CH2NH2 B. NH2 NH2

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

B

10 00

A

Ó

H

Í-

-L

ÁN

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

B. Anilin ít tan trong nước vì gốc C6H5- kị nước C. Nhờ tính bazơ, anilin tác dụng với dd Brom D. Anilin không làm đổi màu giấy quỳ tím Câu 45. Dùng nước brom không phân biệt được 2 chất trong các cặp nào sau đây? A. Anilin và phenol B. Anilin và xiclohexylamin C. dd anilin và dd NH3 D. Anilin và benzen. Câu 47. Không thể dùng thuốc thử trong dãy nào sau đây để phân biệt chất lỏng: phenol, anilin, benzen? A. Dd Brom B. Dd HCl và dd brom C. Dd HCl và dd NaOH D. Dd NaOH và dd brom Câu 48. Anilin ( C6 H 5 NH 2 ) và phenol ( C6 H 5OH ) đều có phản ứng với: A. Nước Br2 B. Dung dịch NaOH C. Dung dịch NaCl D. Dung dịch HCl Câu 49. Chất phản ứng với dung dịch FeCl3 cho kết tủa là: A. CH3OH B. CH3COOCH3 C. CH3NH2 D. CH3COOH Câu 50. Cho amin CH3-NH-CH2CH3, tên gốc chức của amin này là: A. N-metyl etanamin B. Propan- 2-amino C. Etyl metylamin D. Metyl etylamin Câu 51. Công thức cấu tạo nào sau đây phù hợp với tên etyl metylamin: A. CH3-NH2 B. C6H5-NH2 C. CH3-NH-CH3 D. CH3-NH-C2H5 Câu 52. Số đồng phân amin C4H11N là: A. 9 B. 6 C. 8 D. 7 Câu 53. Số đồng phân bậc 1 của amin C4H11N là: B. 4 C. 5 D. 6 A. 3 Câu 54. Có bao nhiêu amin chứa vòng benzen có công thức phân tử C7H9N: A. 4 B. 5 C. 6 D. 3 Câu 55. Sắp xếp các chất sau theo chiều tăng tính bazơ: (1) amoniac (2) metylamin (3) đimetylamin (4) anilin B. (4) < (2) < (3) < (1) C. (4) < (1) < (2) < (3) D. (2) < (1) < (3) < (4) A. (1) < (2) < (3) < (4) Câu 56. Trong các chất dưới đây chất nào có lực bazơ yếu nhất? A. C6H5-NH2 B. (C6H5)2NH C. CH3-CH2-NH2 D. NH3 Sắp xếp các chất sau theo chiều giảm tính bazơ: Câu 57. (1) metylamin (2) đietylamin (3) anilin (4) etylamin A. (3) > ( 1) > (4) > (2) B. (1) > ( 2) > (3) > (4) C. ( 2) > (4) > (1) > (3) D. (2) > (3) > (1)> (4) Câu 58. Cho các amin sau: (1) CH3-NH2; ( 2 ) CH3-NH-CH3 ; (3) CH3-NH-C2H5; (4) C6H5-NH2. Chất nào có tính bazơ mạnh nhất? A. 4 B. 3 C. 1 D. 2 Câu 59. Chất nào sau đây là amin thơm: B. C2H5-NH-CH3 C. C6H5-CH2-NH2 D. CH3-NH2 A. C6H5-NH2 Câu 60. Trong các chất dưới đây, chất nào là amin bậc hai? CH3 CH NH2 A. B. C6H5 NH2 C. CH3 NH CH3 D. H2N CH2 n NH2 CH

D. CH3-N(C2H5)2 (3) CH3 -NH-C2H5; ( 4) D. (1) và (4) C. NaOH D. H2SO4

D. Cả A, B, C

Câu 65. Phenylamin là amin:

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

53

D

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

IỄ N

Đ

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

B

10 00

A

Ó

H

Í-

-L

TO

ÁN

Câu 80. Đốt cháy hoàn toàn một amin X đơn chức thu được 8,4 lít CO2, 1,4 lít N2 (điều kiện chuẩn) và 10,125 g H2O. CTPT của X là: A. C4H8N B. C3H9N C. C3H7N D. C4H9N Câu 81. Khi đốt cháy hoàn toàn 1 amin đơn chức X, thu được 16,8 lít khí CO2, 2,8 lít khí N2 (các thể tích khí đo ở đ ktc) và 20,25g H2O. Công thức phân tử của X là: A. C3H9N B. C4H9N C. C3H7N D. C2H7N Câu 82. Để trung hòa 4,5 g một amin đơn chức cần 100ml dd HCl 1M. Công thức phân tử của amin là: A. CH5N B. C3H7N C. C3H9N D. C2H7N Câu 83. Cho 1,55 g amin đơn chức phản ứng với HCl dư thu được 3,375 g muối. Công thức phân tử của amin: A. C3H9N B. C2H7N C. C3H7N D. CH5N Câu 84. Trung hòa hoàn toàn 0,15 mol một amin 2 chức bằng dung dịch HCl 1M. Tính thể tích HCl đã dùng: A. 200ml B. 400ml C. 300ml D. 500ml Câu 85. Cho amin A có CTPT C4H11N phản ứng hoàn toàn với dung dịch HCl 0,5M thì cần vừa đủ 200ml.Tính khối lượng muối thu được sau phản ứng: A. 10,95 g B. 7,3 g C. 3,65 g D. 19,25 g

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

B. Bậc IV C. Bậc III D. Bậc I A. Bậc II Câu 66. Cho dung dịch của các chất : CH3NH2, (CH3)2NH, (CH3)3N, C6H5NH2. Có bao nhiêu dung dịch làm xanh giấy quỳ tím? A. 3 B. 2 C. 4 D. 1 Câu 67. Tính bazơ của amin nào yếu hơn amoniac? A. Metylamin B. Trimetylamin. C. Đimetylamin D. Phenylamin Có bao nhiêu amin có cùng công thức phân tử C H N? Câu 68. 3 9 A. 1 B. 4 C. 3 D. 2 Câu 69. Có bao nhiêu amin bậc III có cùng công thức phân tử C4H11N? A. 3 B. 4 C. 2 D. 1 Câu 70. Dãy nào sắp xếp các chất theo chiều tính bazơ giảm dần? A. CH3NH2, (CH3)2NH, NH3, C6H5NH2 B. C6H5NH2, NH3, CH3NH2, (CH3)2NH C. (CH3)2NH, CH3NH2, NH3, C6H5NH2 D. NH3, CH3NH2, C6H5NH2, (CH3)2NH Câu 71. Anilin ít tan trong: A. Ete B. Benzen C. Rượu D. Nước Câu 72. Hiện tượng quan sát thấy khi nhỏ một giọt anilin vào ống nghiệm chứa nước: A. Anilin chìm xuống đáy ống nghiệm. B. Anilin nổi lên trên mặt nước C. Anilin tan trong nước tạo ra dung dịch. D. Anilin lơ lửng trong nước Câu 73. Để lâu anilin trong không khí xảy ra hiện tượng: A. Chảy rữa B. Chuyển màu C. Bốc khói D. Phát quang Câu 74. Chất nào sau đây rất độc và có mùi khó chịu? A. Anilin B. Benzen C. Naphtalen. D. Phenol Câu 75. Để lâu trong không khí, anilin bị chuyển dần sang màu: B. Hồng C. Cam. D. Vàng A. Nâu đen Câu 76. Khi nhỏ axit clohiđric đặc vào anilin, ta được muối: A. Anilin clorua. B. Phenylamoni clorua C. Amin clorua D. Phenylamin clorua Để lâu anilin trong không khí, nó dần dần ngả sang màu nâu đen, do anilin: Câu 77. A. Tác dụng với khí cacbonic B. Tác dụng với oxi không khí C. Tác dụng với oxi không khí và hơi nước D. Tác dụng với H2S trong không khí, sinh ra muối sunfua có màu đen Câu 78. Trong phân tử phenylamoni clorua, nguyên tử nitơ đã tạo ra bao nhiêu liên kết cộng hoá trị? A. 2 B. 4 C. 3 D. 5 Câu 79. Dùng chất nào không phân biệt được dung dịch phenol và dung dịch anilin? B. Dung dịch NaOH A. Dung dịch brom C. Dung dịch HCl D. Cả A, B, C đều được II. BÀI TẬP:

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

54

D

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

B

10 00

A

Ó

H

Í-

-L

ÁN

TO

IỄ N

Đ

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

Câu 86. Cho 15 gam hỗn hợp 3 amin đơn chức bậc một tác dụng vừa đủ với dd HCl 1.2 M thì thu được 18,504 gam muối. Tính thể tích HCl đã dung A. 0,8 lít B. 0,04 lít C. 0,4 lít D. 0,08 lít Câu 87. Đốt cháy một amin no, đơn chức X thu được CO2 và H2O có tỉ lệ số mol nCO2 : nH 2O  2 : 3 . Tên gọi của X là: A. Kết quả khác B. Trietylamin C. Etylmetylamin D. Etylamin Câu 88. Cho 8,9 gam một hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử C3H7O2N phản ứng với 100 ml NaOH 1,5M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được 11,7 gam chất rắn. Công thức cấu tạo thu gọn của X là: A. CH2=CHCOONH4 B. HCOOH3NCH=CH2 C. H2NCH2CH2COOH D. H2NCH2COOCH3 Câu 89. Khi đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức X, thu được 8,4 lit khí CO2, 1,4 lít khí N2 (Các thể tích khí đo ở đktc) 10,125gam nước. Công thức phân tử của X là: A. C3H7N B. C3H9N C. C4H9N D. C2H7N Câu 90. Người ta điều chế anilin bằng cách nitro hóa 500g benzen rồi khử hợp chất nitro sinh ra. Biết hiệu suất 2 giai đoạn trên lần lượt bằng 78% và 80%. Khối lượng anilin thu được là: A. 372 gam B. Kết quả khác C. 596,15 gam D. 476,92 gam Câu 91. Cho 20g hỗn hợp 3 amin đơn chức, đồng đẳng kế tiếp nhau tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 1M, rồi cô cạn dung dịch thì thu được 31,68g hỗn hợp muối. Thể tích dung dịch HCl đó dung là bao nhiêu mililit? A. 50ml B. 200ml C. 100ml D. 320ml Câu 92. Cho 9,3g một ankylamin tác dụng với dung dịch FeCl3 dư thu được 10,7g kết tủa. Ankyl amin đó có công thức thế nào? A. C2H5NH2 B. C3H7NH2 C. CH3NH2 D. C4H9NH2 Câu 93. Người ta điều chế anilin bằng cách cho nitro hoá 500g benzen rồi khử hợp chất nitro sinh ra. Khối lượng anilin thu được bằng bao nhiêu? (biết hiệu suất mỗi giai đoạn là 78%). A. 362,7g B. 463,4g C. 358,7g D. 346,7g Câu 94. Cho hỗn hợp A chứa NH3, C6H5NH2 và C6H5OH. Hỗn hợp A được trung hoà bởi 0,02 mol NaOH hoặc 0,01 mol HCl. A cũng phản ứng vừa đủ với 0,075 mol Br2 tạo kết tủa. lượng các chất NH3, C6H5NH2 và C6H5OH lần lượt bằng bao nhiêu? B. 0.01 mol; 0,005 mol và 0,02 mol. A. 0,01 mol; 0,005mol và 0,02 mol. C. 0,005 mol; 0,005 mol và 0,02 mol D. 0,005 mol; 0,02 molvà 0,005 mol Câu 95. Công thức của amin chứa 15,05% khối lượng nitơ là công thức nào sau? A. C2H5NH2 B. C6H5NH2 C. (CH3)2NH D. (CH3)3N Câu 96. Cho một lượng anilin dư phản ứng hoàn toàn với dd chứa 0,05 mol H2SO4 loãng. Khối lượng muối thu được? A. 7,1 g B. 28,4 g C. 19,1 g D. 14,2 g Câu 97. Đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức, bậc một thu được CO2 và nước theo tỷ lệ mol 6:7. Amin đó có tên gọi là gọi? A. Phenylamin B. Propenylamin C. Propylamin D. isopropylamin Câu 98. Cho 20 gam hỗn hợp 3 amin no, mạch hở, đơn chức, đồng đẳng kế tiếp nhau tác dụng vừa đủ với dd HCl 1M, cô cạn dd thu được 31,68 gam hỗn hợp muối. Biết khối lượng phân tử các amin đều nhỏ hơn 80. CTPT của các amin? A. C2H5NH2, C3H7NH2 và C4H9NH2 B.C2H3NH2, C3H5NH2 và C4H7NH2 C. CH3NH2, C2H5NH2 và C3H7NH2 D. C3H7NH2, C4H9NH2 và C5H11NH2 Câu 99. Đốt cháy hoàn toàn 6,2 gam một amin no, mạch hở, đơn chức phải dùng hết 10,08 lít khí O2 ở đktc. CTPT của amin? A. C3H7NH2 B. CH3NH2 C. C4H9NH2 D. C2H5NH2 Câu 100. Trung hòa 3,1 gam một amin đơn chức X cần vừa đủ 100ml dd HCl 1M. Công thức phân tử X là? B. CH5N C. C3H7N D. C3H9N A. C2H5N Câu 101. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm 2 amin no đơn chức là đồng đẳng kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng, thu được CO2 và hơi nước tỷ lệ thể tích CO2 : H2O = 8 : 17. CTPT của 2 amin? A. C4H9NH2 và C5H11NH2 B. CH3NH2 và C2H5NH2 C H NH và C H NH C. 2 5 2 D. C3H7NH2 và C4H9NH2 3 7 2

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

55

D

.Q

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

B

10 00

A

Ó

H

Í-

-L

ÁN

TO

IỄ N

Đ

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

Câu 1: Số đồng phân amin có công thức phân tử C2H7N là A. 4. B. 3. C. 2. D. 5. Câu 2: Số đồng phân amin có công thức phân tử C3H9N là A. 4. B. 3. C. 2. D. 5. Câu 3: Số đồng phân amin có công thức phân tử C4H11N là A. 5. B. 7. C. 6. D. 8. Câu 4: Số đồng phân amin bậc một ứng với công thức phân tử C3H9N là A. 4. B. 3. C. 2. D. 5. Câu 5: Số đồng phân amin bậc một ứng với công thức phân tử C4H11N là A. 4. B. 3. C. 2. D. 5. Câu 6: Có bao nhiêu amin chứa vòng benzen có cùng công thức phân tử C7H9N ? B. 5 amin. C. 6 amin. D. 7 amin. A. 3 amin. Câu 7: Anilin có công thức là A. CH3COOH. B. C6H5OH. C. C6H5NH2. D. CH3OH. Câu 8: Trong các chất sau, chất nào là amin bậc 2? A. H2N-[CH2]6–NH2 B. CH3–CH(CH3)–NH2 C. CH3–NH–CH3 D. C6H5NH2 Câu 9: Có bao nhiêu amin bậc hai có cùng công thức phân tử C5H13N ? A. 4 amin. B. 5 amin. C. 6 amin. D. 7 amin. Câu 10: Trong các tên gọi dưới đây, tên nào phù hợp với chất CH3–CH(CH3)–NH2? A. Metyletylamin. B. Etylmetylamin. C. Isopropanamin. D. Isopropylamin. Câu 11: Trong các tên gọi dưới đây, chất nào có lực bazơ mạnh nhất ? B. C6H5CH2NH2 C. C6H5NH2 D. (CH3)2NH A. NH3 Câu 12: Trong các tên gọi dưới đây, chất nào có lực bazơ yếu nhất ? A. C6H5NH2 B. C6H5CH2NH2 C. (C6H5)2NH D. NH3 Câu 13: Trong các tên gọi dưới đây, tên nào phù hợp với chất C6H5-CH2-NH2? A. Phenylamin. B. Benzylamin. C. Anilin. D. Phenylmetylamin. Câu 14: Trong các chất dưới đây, chất nào có tính bazơ mạnh nhất ? A. C6H5NH2. B. (C6H5)2NH C. p-CH3-C6H4-NH2. D. C6H5-CH2-NH2 Câu 15: Chất không có khả năng làm xanh nước quỳ tím là A. Anilin B. Natri hiđroxit. C. Natri axetat. D. Amoniac. Câu 16: Chất không phản ứng với dung dịch NaOH là A. C6H5NH3Cl. B. C6H5CH2OH. C. p-CH3C6H4OH. D. C6H5OH. Câu 17: Để tách riêng từng chất từ hỗn hợp benzen, anilin, phenol ta chỉ cần dùng các hoá chất (dụng cụ,điều kiện thí nghiệm đầy đủ) là A. dung dịch NaOH, dung dịch HCl, khí CO2. B. dung dịch Br2, dung dịch HCl, khí CO2. D. dung dịch NaOH, dung dịch NaCl, khí CO2. C. dung dịch Br2, dung dịch NaOH, khí CO2. Câu 18: Dãy gồm các chất đều làm giấy quỳ tím ẩm chuyển sang màu xanh là: A. anilin, metyl amin, amoniaC. B. amoni clorua, metyl amin, natri hiđroxit. C. anilin, amoniac, natri hiđroxit. D. metyl amin, amoniac, natri axetat. Câu 19: Kết tủa xuất hiện khi nhỏ dung dịch brom vào A. ancol etyliC. B. benzen. C. anilin. D. axit axetic. Câu 20: Chất làm giấy quỳ tím ẩm chuyển thành màu xanh là

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

C. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 1 (Dùng cho kiểm tra 75 phút):

H

Ơ

N

Câu 102. Cho 1,52 gam hỗn hợp 2 amin no đơn chức (trộn với số mol bằng nhau) tác dụng vừa đủ với 200ml dd HCl, thu được 2,98 gam muối. Kết luận nào sau đây không chính xác? A. Số mol của mỗi chất 0,02 mol B. Tên gọi của 2 amin metylamin và etylamin C. Nồng độ mol/l dd HCl 0,2M D. Công thức của 2 amin CH5N và C2H7N Câu 103. Cho 4,5 gam etylamin ( C2 H 5 NH 2 ) tác dung vừa đủ với axit HCl. Khối lượng muối thu được là: A. 8,15 gam B. 0,85 gam C. 7,65 gam D. 8,10 gam Để trung hòa 0,1 mol một amin A cần 0,3 mol HCl. Số nhóm chức -NH Câu 104. 2 có trong amin A là: A. 0,3 B. 0,1 C. 3 D. 1

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

56

D

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

B

10 00

A

Ó

H

Í-

-L

ÁN

TO

IỄ N

Đ

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

A. C2H5OH. B. CH3NH2. C. C6H5NH2. D. NaCl. Câu 21: Anilin (C6H5NH2) phản ứng với dung dịch A. NaOH. B. HCl. C. Na2CO3. D. NaCl. Câu 22: Có 3 chất lỏng benzen, anilin, stiren, đựng riêng biệt trong 3 lọ mất nhãn. Thuốc thử để phân biệt 3 chất lỏng trên là A. dung dịch phenolphtalein. B. nước brom. C. dung dịch NaOH. D. giấy quì tím. Câu 23: Anilin (C6H5NH2) và phenol (C6H5OH) đều có phản ứng với A. dung dịch NaCl. B. dung dịch HCl. C. nước Br2. D. dung dịch NaOH. Câu 24: Dung dịch metylamin trong nước làm A. quì tím không đổi màu. B. quì tím hóa xanh. C. phenolphtalein hoá xanh. D. phenolphtalein không đổi màu. Câu 25: Chất có tính bazơ là A. CH3NH2. B. CH3COOH. C. CH3CHO. D. C6H5OH. Câu 26: Cho 500 gam benzen phản ứng với HNO3 (đặc) có mặt H2SO4 đặc, sản phẩm thu được đem khử thành anilin. Nếu hiệu suất chung của quá trình là 78% thì khối lượng anilin thu được là B. 564 gam. C. 465 gam. D. 546 gam. A. 456 gam. Câu 27: Cho 9,3 gam anilin (C6H5NH2) tác dụng vừa đủ với axit HCl. Khối lượng muối thu được là A. 11,95 gam. B. 12,95 gam. C. 12,59 gam. D. 11,85 gam. Câu 28: Cho 5,9 gam etylamin (C3H7NH2) tác dụng vừa đủ với axit HCl. Khối lượng muối (C3H7NH3Cl) thu được là (Cho H = 1, C = 12, N = 14) A. 8,15 gam. B. 9,65 gam. C. 8,10 gam. D. 9,55 gam. Câu 29: Cho 4,5 gam etylamin (C2H5NH2) tác dụng vừa đủ với axit HCl. Khối lượng muối thu được là A. 7,65 gam. B. 8,15 gam. C. 8,10 gam. D. 0,85 gam. Câu 30: Cho anilin tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl thu được 38,85 gam muối. Khối lượng anilin đã phản ứng là A. 18,6g B. 9,3g C. 37,2g D. 27,9g. Câu 31: Trung hòa 11,8 gam một amin đơn chức cần 200 ml dung dịch HCl 1M. CTPT của X là: A. C2H5N B. CH5N C. C3H9N D. C3H7N Câu 32: Cho lượng dư anilin phản ứng hoàn toàn với dung dịch chứa 0,05 mol H2SO4 loãng. Khối lượng muối thu được bằng bao nhiêu gam? A. 7,1g. B. 14,2g. C. 19,1g. D. 28,4g. Câu 33: Để trung hòa 20 gam dung dịch của một amin đơn chức X nồng độ 22,5% cần dùng 100ml dung dịch HCl 1M. Công thức phân tử của X là (Cho H = 1; C = 12; N = 14) B. CH5N C. C3H5N D. C3H7N A. C2H7N Câu 34: Cho 10 gam amin đơn chức X phản ứng hoàn toàn với HCl (dư), thu được 15 gam muối. Số đồng phân cấu tạo của X là A. 8. B. 7. C. 5. D. 4. Câu 35: Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol metylamin (CH3NH2), sinh ra V lít khí N2 (ở đktc). Giá trị của V là A. 4,48. B. 1,12. C. 2,24. D. 3,36. Câu 36: Đốt cháy hoàn toàn m gam metylamin (CH3NH2), sinh ra 2,24 lít khí N2 (ở đktc). Giá trị của m là A. 3,1 gam. B. 6,2 gam. C. 5,4 gam. D. 2,6 gam. Câu 37: Thể tích nước brom 3% (d = 1,3g/ml) cần dùng để điều chế 4,4 gam kết tủa 2,4,6 - tribrom anilin là A. 164,1ml. B. 49,23ml. C 146,1ml. D. 16,41ml. Câu 38: Đốt cháy hoàn toàn amin no đơn chức X, thu được 16,8 lít CO2 ; 2,8 lít N2 (đktc) và 20,25 g H2O. Công thức phân tử của X là A. C4H9N. B. C3H7N. C. C2H7N. D. C3H9N. Câu 39: Một amin đơn chức có chứa 31,111%N về khối lượng. Công thức phân tử và số đồng phân của amin tương ứng là A. CH5N; 1 đồng phân. B. C2H7N; 2 đồng phân. C. C3H9N; 4 đồng phân.D. C4H11N; 8 đồng phân. Câu 40: Cho 11,25 gam C2H5NH2 tác dụng với 200 ml dung dịch HCl x(M). Sau khi phản ứng xong thu được dung dịch có chứa 22,2 gam chất tan. Giá trị của x là A. 1,3M B. 1,25M C. 1,36M D. 1,5M Câu 41: Đốt cháy hoàn toàn một amin no, đơn chức, mạch hở thu được tỉ lệ khối lượng của CO2 so với nước là 44 : 27. Công thức phân tử của amin đó là

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

57

TO

ÁN

D

IỄ N

Đ

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

ẠO

I. LÝ THUYẾT: Câu 1. Hiện tượng xảy ra khi cho axit nitric đậm đặc vào dung dịch lòng trắng trứng và đun nóng: A. Xuất hiện màu vàng B. Xuất hiện màu xanh C. Xuất hiện màu trắng D. Xuất hiện màu tím Câu 2. Hiện tượng xảy ra khi cho đồng (II) hiđroxit vào dung dịch lòng trắng trứng: B. Xuất hiện màu tím đặc trưng A. Xuất hiện màu vàng C. Xuất hiện màu đỏ D. Xuất hiện màu nâu Câu 3. Tên gọi của hợp chất C6H5-CH2-CH(NH2)-COOH như thế nào? B. Phenylalanin A. Axitaminophenyl propionic -amino-3-phenyl propionic C. Axit 2-amino-3-phenyl propanoic D. Câu 4. Cho quỳ tím vào 2 dung dịch sau: (X) H2N-CH2-COOH; (Y) HOOC-CH(NH2)-CH2-COOH. Hiện tượng xảy ra? A. X, Y làm quỳ hóa đỏ B. X không làm quỳ đổi màu, Y làm quỳ hóa đỏ C. X làm quỳ chuyển xanh, Y hóa đỏ D. X và Y không đổi màu quỳ tím Câu 5. Phản ứng giữa alanin với axit HCl tạo ra chất nào sau đây? A. HOOC-CH(CH3)NH3Cl B. H3C-CH(NH2)-COCl C. H2N-CH(CH3)-COCl D. HOOC-CH(CH2Cl)NH2 Câu 6. Có bao nhiêu đồng phân amino axit có công thức phân tử là C4H9O2N? A. 4 B. 3 C. 6 D. 5 Câu 7. Aminoaxit có thể phản ứng với chất nào dưới đây: A. Axit (H+) và axit nitrơ B. Kim loại, oxit bazơ, bazơ và muối D. Ancol C. Dung dịch Brom Câu 8. Trong các chất sau: Cu, HCl, C2H5OH, HNO2, KOH, Na2SO3, CH3OH/ khí HCl. Axit amino axetic tác dụng được với chất nào? A. Cu, C2H5OH, HNO2, KOH, Na2SO3, CH3OH/ khí HCl. B. Cu, HCl, HNO2, KOH, Na2SO3, CH3OH/ khí HCl. C. HCl, HNO2, KOH, Na2SO3, CH3OH/ khí HCl. D. Cu, HCl, C2H5OH, HNO2, KOH, Na2SO3, CH3OH/ khí HCl. ắn ở vị trí cacbon thứ mấy? Câu 9. A. 3 B. 2 C. 4 D. 1 Câu 10. Ứng dụng nào của aminoaxit dưới đây được phát biểu không đúng? A. Các aminoaxit (nhóm amin ở vị trí số 6, 7….) là nguyên liệu sản xuất tơ nilon B. Axit glutamic làm thuốc bổ thần kinh, methipnin là thuốc bổ gan C. Aminoaxit thiên nhiên là cơ sở kiến tạo protein cho cơ thể sống D. Muối đinatri glutamat làm gia vị cho thức ăn (bột ngọt) Câu 11. Phát biểu nào dưới đây về aminoaxit là không đúng? A. Thông thường dạng ion lưỡng cực là dạng tồn tại chính của aminoaxit trong dung dịch B. Aminoaxit ngoài dạng phân tử (H2NRCOOH) còn có dạng ion lưỡng cực (H3N+RCOO-) C. Aminoaxit là HCHC tạp chức, phân tử chứa đồng thời nhóm amino và nhóm cacboxyl

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

.Q

TP

AMINOAXIT – PEPTIT – PROTEIN

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

H

Ơ

N

B. C3H9N C. C4H9N D. C4H11N A. C3H7N Câu 42: Cho m gam Anilin tác dụng hết với dung dịch Br2 thu được 9,9 gam kết tủa. Giá trị m đã dùng là A. 0,93 gam B. 2,79 gam C. 1,86 gam D. 3,72 gam Câu 43: Ba chất lỏng: C2H5OH, CH3COOH, CH3NH2 đựng trong ba lọ riêng biệt. Thuốc thử dùng để phân biệt ba chất trên là A. quỳ tím. B. kim loại Na. C. dung dịch Br2. D. dung dịch NaOH. Câu 44. Dãy gồm các chất được xếp theo chiều tính bazơ giảm dần từ trái sang phải là A. CH3NH2, NH3, C6H5NH2. B. CH3NH2, C6H5NH2, NH3. D. NH3, CH3NH2, C6H5NH2. C. C6H5NH2, NH3, CH3NH2. Câu 45: Cho dãy các chất: phenol, anilin, phenylamoni clorua, natri phenolat, etanol. Số chất trong dãy phản ứng được với NaOH (trong dung dịch) là A. 3. B. 2. C. 1. D. 4.

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


D

Ơ Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

IỄ N

Đ

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

ẠO

TP

.Q

X và Y lần lượt là chất nào? A. ClH3NCH2COONa và H2NCH2COONa B. Đều là ClH3NCH2COONa D. ClH3NCH2COOH và H2NCH2COONa C. ClH3NCH2COOH và ClH3NCH2COONa Câu 17. Cho glixin (X) phản ứng với các chất dưới đây, trường hợp nào phương trình hóa học được viết không chính xác?   ClH3NCH2COOCH3 + H2O A. 2NCH2COONa + H2O B. X + CH3OH + HCl   HCl(khÝ ) C. X + CH3OH  NH2CH2COOCH3 + H2O D. 3NCH2COOH Câu 18. Cho các chất sau: (X1) C6H5NH2; (X2) CH3NH2; ( X3) H2NCH2COOH; (X4) HOOCCH2CH2CH(NH2)COOH (X5) H2NCH2CH2CH2CH2CH(NH2)COOH. Dung dịch nào làm quỳ tím hóa xanh? A. X1, X5, X4 B. X2, X3,X4 C. X2, X5 D. X1, X2, X5 Câu 19. Dung dịch nào dưới đây làm quỳ tím hóa đỏ? (1) NH2CH2COOH;(2) Cl-NH3+-CH2COOH; (3) H3N+CH2COO- ; (4) H2N(CH2)2CH(NH2)COOH; (5) HOOCCH2CH2CH(NH2)COOH A. (2) B. (1), (4) C. (3) D. (2), (5) Câu 20. A là HCHC có công thức phân tử C5H11O2N. Đun A với dd NaOH thu được một hỗn hợp chất có CTPT C2H4O2NNa và chất hữu cơ B. Cho hơi của B qua CuO/t0 thu được chất C bền trong dd hỗn hợp của AgNO3 và NH3. CTCT của A là: A. H2NCH2COOCH(CH3)2 B. H2NCH2CH2COOC2H5 C. CH3(CH2)4NO2 D. H2NCH2COOCH2CH2CH3 Câu 21. Tên gọi nào sau đây là của peptit H2NCH2CONHCH(CH3)CONHCH2COOH? A. Gly-ala-gly B. Ala-gly-ala C. Gly-gly-ala D. Ala-gly-gly Câu 22. Trong bốn ống nghiệm mất nhãn chứa riêng biệt từng dd: glyxin, lòng trắng trứng, tinh bột, xà phòng. Thuốc thử để phân biệt ra mỗi dung dịch là? A. HCl, dd iốt, Cu(OH)2 B. Quỳ tím, dd iốt, Cu(OH)2 D. HCl, dd iốt, NaOH C. Quỳ tím, NaOH, Cu(OH)2 Câu 23. Câu nào sau đây không đúng? A. Phân tử các protein gồm các mạch dài polipeptit tạo nên B. Protein rất ít tan trong nước và dễ tan khi đun nóng C. Khi nhỏ axit HNO3 đặc vào lòng trắng trứng thấy xuất hiện màu vàng D. Khi cho Cu(OH)2 và lòng trắng trứng thấy xuất hiện màu tím xanh Câu 24. Trong các chất sau Cu, HCl, C2H5OH, KOH, Na2SO3, CH3OH/ khí HCl. Axit aminoaxetic tác dụng được với những chất nào? A. C2H5OH, KOH, Na2SO3, CH3OH/ khí HCl B. Tất cả các chất C. HCl, KOH, CH3OH/ khí HCl D. Cu, HCl, KOH, Na2SO3, CH3OH/ khí HCl Câu 25. Hợp chất C3H7O2N tác dụng được với NaOH, H2SO4 và làm mất màu dung dịch brom. Công thức cấu tạo của hợp chất? A. CH3CH(NH2)COOH B. H2NCH2CH2COOH C. CH2=CHCOONH4 D. CH2=CH-CH2COONH4 Câu 26. Aminoaxit là hợp chất hữu cơ trong phân tử chứa: A. Một nhóm amino và một nhúm cacboxyl B. Chứa nhóm amino C. Một hoặc nhiều nhóm amino và một hoặc nhiều nhóm cacboxyl D. Chứa nhóm cacboxyl

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

D. Hợp chất H2NCOOH là aminoaxit đơn giản nhất Câu 12. Tên gọi của aminoaxit nào dưới đây là đúng? A. CH3-CH(NH2)-COOH (anilin) B. CH3-CH(CH3)-CH(NH2)-COOH (valin) C. H2N-CH2-COOH (glixerin) D. HOOC-(CH2)2-CH(NH2)-COOH (axit glutaric) Câu 13. C3H7O2N có mấy đồng phân aminoaxit (Với nhóm amin bậc nhất)? A. 2 B. 5 C. 3 D. 4 Khẳng định nào sau đây không đúng về tính chất vật lí của aminoaxit? Câu 14. A. Tất cả đều có nhiệt độ nóng chảy cao B. Tất cả đều tan tốt trong nước C. Tất cả đều chất rắn D. Tất cả đều là tinh thể, màu trắng Câu 15. Aminoaxetic không thể phản ứng với: A. Cu(OH)2 B. Axit nitric C. Ba(OH)2 D. Ancol Câu 16. Cho các dãy chuyển hóa: NaOH HCl HCl NaOH Glixin  X; Glixin  A   B   Y

H

58

N

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

N

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

59

D

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

B

10 00

A

Ó

H

Í-

-L

ÁN

TO

IỄ N

Đ

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

Câu 27. α- aminoaxit là aminoaxit mà nhóm amino gắn ở cacbon ở vị trí thứ mấy? A. 3 B. 1 C. 2 D. 4 Câu 28. Cho các chất H2N-CH2-COOH (X); H3C-NH-CH2-CH3 (Y); CH3-CH2-COOH (Z); C6H5-CH(NH2)COOH (T); HOOC-CH2-CH(NH2)-COOH (G); H2N-CH2-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH (P). Aminoaxit là chất: A. X, Y, Z, T B. X, Y, G, P C. X, Z, T, P D. X, T, G, P C H O N có mấy đồng phân aminoaxit (Với nhóm amin bậc nhất)? Câu 29. 4 9 2 A. 3 B. 2 C. 4 D. 5 Câu 30. Cho quỳ tím vào mỗi dung dịch dưới đây, dung dịch làm quỳ tím hóa xanh là? A. H2NCH(NH2)COOH B. H2NCH2COOH C. CH3COOH D. HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH Câu 31. Công thức tổng quát của các amino axit là: A. (NH2)x(COOH)y B. RNH2COOH C. R(NH2)x(COOH)y D. H2N-CxHy-COOH Câu 32. Có các phát biểu sau về protein, Phát biểu nào đúng? 1. Protein là hợp chất cao phân tử thiên nhiên có cấu trúc phức tạp 2. Protein chỉ có trong cơ thể người và động vật 3. Cơ thể người và đồng vật không thể tổng hợp được protein từ những chất vô cơ mà chỉ tổng hợp được từ các aminoaxit 4. Protein bền đối với nhiệt, đối với axit và với kiềm A. 2, 3 B. 1, 2 C. 3, 4 D. 1, 3 Câu 33. Axit α-aminopropionic tác dụng được với tất cả các chất trong dãy: A. HCl, NaOH, C2H5OH có mặt HCl, K2SO4, H2NCH2COOH B. HCl, NaOH, CH3OH có mặt HCl, H2NCH2COOH, Cu C. HCl, NaOH, CH3OH có mặt HCl, H2NCH2COOH D. HCl, NaOH, CH3OH có mặt HCl, H2NCH2COOH, NaCl   Câu 34. Cho các phản ứng : H 2 N  CH 2  COOH  HCl  H 3 N  CH 2  COOCl H 2 N  CH 2  COOH  NaOH  H 2 N  CH 2  COONa Hai phản ứng trên chứng tỏ axit aminoaxetic A. Có tính chất lưỡng tính B. Có tính oxi hóa và khử C. Chỉ có tính bazơ D. Chỉ có tính axit Câu 35. Đun nóng chất H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-CONH-CH2-COOH trong dung dịch HCl (dư), sau khi các phản ứng kết thúc thu được sản phẩm là: A. H3N+-CH2-COOHCl-, H3N+-CH(CH3)-COOHClB. H2N-CH2-COOH, H2N-CH2-CH2-COOH C. Cl-H3N+-CH2-COOH, H3N+Cl--CH2-CH2-COOH D. H2N-CH2-COOH, H2N-CH(CH3) -COOH Câu 36. Amino axit A có CTPT là: C3H7NO2. Số đồng phân của A là: A. 2 B. 3 C. 4 D. 1 Câu 37. Công thức cấu tạo của alanin là: A. H2N – CH2 – COOH. B. H2N – CH(CH3) – COOH C. CH2OH – CHOH – CH2OH D. CH3 – CH(NH2) – COOH Câu 38. Dung dịch chất nào dưới đây làm đổi màu quỳ tím thành xanh: H2N CH COOH A. B. C6H5NH2 C. H2N CH2 COOH D. CH3CH2CH2NH2 CH2 CH2 COOH Câu 39. Có 3 chất hữu cơ: H2NCH2COOH, CH3CH2COOH và CH3[CH2]3NH2. Để nhận ra dung dịch của các hợp chất trên, chỉ cần dung thuốc thử nào sau đây? A. CH3OH/ HCl B. Quỳ tím C. NaOH D. HCl Câu 40. Thuốc thử nào sau đây dùng nhận biết các chất: lòng trắng trứng, glucozơ, glixerol: A. Cu(OH)2/OH B. dung dịch I2 C. dung dịch Br2 D. AgNO3, NH3 Câu 41. Để phân biệt ba ddịch H2NCH2COOH, CH3COOH và C2H5NH2, chỉ cần dùng một thuốc thử là: A. Dung dịch NaOH B. Natri kim loại C. Quỳ tím. D. Dung dịch HCl Câu 42. Dung dịch nào sao đây làm quỳ tím hóa xanh:

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

60

D. Nhóm cacbonyl

A

10 00

B

A. Nhóm peptit B. Nhóm amit C. Nhóm amino axit Câu 50. Các amino axit: A. Dễ bay hơi B. Khó bay hơi C. Không bị bay hơi D. Khó hay dễ bay hơi tùy thuộc vào khối lượng phân tử của amino axit Câu 51. Cho polipeptit: NH CH C NH CH C

Ó

CH3 O

CH3 O

TO

ÁN

-L

Í-

H

Đây là sản phẩm của phản ứng trùng ngưng chất nào? A. Glicocol B. Axit aminocaproic C. Alanin D. Glixin Câu 52. Mô tả hiện tượng nào dưới đây là không chính xác? A. Đun nóng dd lòng trắng trứng thấy hiện tượng đông tụ lại, tách ra khỏi dung dịch B. Đốt cháy một mẫu lòng trắng trứng thấy xuất hiện mùi khét như mùi tóc cháy C. Nhỏ vài giọt axit nitric đặc vào dd lòng trắng trứng thấy kết tủa màu vàng. D. Trộn lẫn lòng trắng trứng, dd NaOH và một ít CuSO4 thấy xuất hiện màu đỏ đặc trưng Câu 53. Phát biểu nào sau đây không đúng: A. Các peptit có từ 10 đến 50 đơn vị aminoaxit cấu thành được gọi là polipeptit B. Trong mỗi phân tử peptit, các aminoaxit được sắp xếp theo một thứ tự xác định C. Phân tử có 2 nhóm -CO-NH- được gọi là đi peptit, 3 nhóm -CO-NH- được gọi là tri peptit D. Những hợp chất hình thành bằng cách ngưng tụ 2 hay nhiều α-aminoaxit được gọi là peptit Câu 54. Trong hemoglobin của máu có nguyên tố: A. Sắt. B. Đồng C. Kẽm D. Chì Câu 55. Thủy phân đến cùng protein đến cùng ta thu được các chất nào? A. Các chuỗi polipeptit B. aminoaxit C. Các aminoaxit D. Hỗn hợp các aminoaxit Câu 56. Khi thuỷ phân protein đến cùng thu được: A. Glucozơ B. Amino axit C. Chuỗi polipeptit D. Amin Câu 57. Phát biểu nào sau đây là không đúng về enzim? A. Hầu hết các enzim có bản chất protein B. Tốc độ phản ứng nhờ xúc tác enzim thường nhanh hơn đến 109- 1011 lần

D

IỄ N

Đ

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

gọi là:

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

O

H Ư

C NH

TR ẦN

Câu 49. Nhóm

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

B. (CH3)2CH – CH(NH2) – COOH A. HOOC-(CH2)2-CH(NH2)-COOH C. NH2-(CH2)2-CH(NH2)-COOH D. H2N-CH2-COOH Câu 43. Phát biểu không đúng là : A. Hợp chất H2N-CH2-COOH3N-CH3 là este của glyxin B. Trong dung dịch, H2N-CH2-COOH còn tồn tại ở dạng ion lưỡng cực H3N+-CH2-COOC. Aminoaxit là những chất rắn, kết tinh, tan tốt trong nước và có vị ngọt D. Aminoaxit là những hợp chất hữu cơ tạp chức, phân tử chứa đồng thời nhóm amino và nhóm cacboxyl Câu 44. Có các dung dịch riêng biệt sau: Phenylamoni clorua, H2N-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH, ClH3NCH2-COOH, HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH, H2N-CH2-COONa. Số lượng các dd có pH < 7 là: A. 2 B. 3 C. 5 D. 4 Câu 45. Khi đun nóng hỗn hợp glixin và alanin sẽ thu được tối đa bao nhiêu loại phân tử tri peptit chứa đồng thời cả 2 loại amino axit trong phân tử? A. 4 B. 6 C. 5 D. 8 Câu 46. Hãy chọn công thức sai trong số các công thức cho dưới đây của aminoaxit: B. C4H8O2N C. C3H7O2N D. C5H12O2N2 A. C4H9O2N Câu 47. Ở điều kiện thường, các amino axit : A. Đều là chất khí. B. Đều là chất lỏng. C. Đều là chất rắn. D. Có thể là rắn, lỏng hay khí tùy thuộc vào từng amino axit cụ thể. Câu 48. Chỉ ra nội dung sai: B. Amino axit có tính chất lưỡng tính A. Amino axit có vị hơi ngọt C. Amino axit là những chất rắn, kết tinh D. Amino axit ít tan trong nước, tan tốt trong các dung môi hữu cơ

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

61

D

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

A

Ó

H

Í-

-L

ÁN

TO

IỄ N

Đ

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

B

10 00

CH3

Các  -amino axit tạo nên peptit là: A. 2 Gốc Glixin B. Alanin và glixin C. Glyxin và Alanin D. 2 gốc Alanin Câu 68. Tripeptit là hợp chất: A. Có liên kết peptit mà phân tử có 3 gốc amino axit khác nhau B. Có liên kết peptit mà phân tử có 3 gốc amino axit C. Có liên kết peptit mà mỗi phân tử có 3 liên kết peptit D. Có liên kết peptit mà phân tử có 3 gốc amino axit giống nhau Câu 69. Trong các nhận xét dưới đây, nhận xét nào đúng? A. Dung dịch các amino axit đều làm đổi màu quỳ tím sang đỏ hoặc sang xanh hoặc không làm đổi màu quỳ tím B. Dung dịch các amino axit đều làm đổi màu quỳ tím sang xanh C. Dung dịch các amino axit đều làm không đổi màu quỳ tím D. Dung dịch các amino axit đều làm đổi màu quỳ tím sang đỏ Câu 70. Một trong những điểm khác nhau của protit so với lipit và glucozơ là: A. Protit luôn chứa chức hiđrôxyl B. Protit luôn là chất hữu cơ no C. Protit luôn chứa Nitơ D. Protit có khối lượng phân tử lớn hơn Câu 71. Protein có thể được mô tả như thế nào? A. Chất polime ngưng tụ B. Chất polime trùng hợp C. Chất Polieste D. Chất polime đồng trùng hợp Câu 72. Khi thủy phân hoàn toàn policaproamit trong ddịch NaOH nóng, dư được sản phẩm nào sau đây? A. H2N(CH2)5COOH B. H2N(CH2)6COONa C. H2N(CH2)6COOH D. H2N(CH2)5COONa Câu 73. Có bao nhiêu tripeptit được hình thành từ alanin và glixin? B. 2 C. 6 D. 4 A. 3

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

C. Mỗi enzim xúc tác cho rất nhiều chuyển hóa khác nhau D. Enzim có khả năng làm xúc tác cho quá trình hóa học Câu 58. Sự kết tủa protein bằng nhiệt được gọi là: A. Sự đông rắn B. Sự đông đặc C. Sự đông kết D. Sự đông tụ Câu 59. Dung dịch lòng trắng trứng gọi là dung dịch: A. Anbumin B. Insulin C. Cazein D. Hemoglobin Hiện tượng riêu cua nổi lên khi nấu canh cua là do: Câu 60. A. Sự đông kết B. Sự đông tụ C. Sự đông rắn D. Sự đông đặc Câu 61. Phát biểu nào dưới đây về protein là không đúng? A. Protein là những polipeptit cao phân tử (phân tử khối từ vài chục ngàn đến vài triệu đv.C) B. Protein có vai trò là nền tảng về cấu trúc và chức năng của mọi sự sống C. Protein đơn giản là những protein được tạo thành chỉ từ các gốc α và β-aminoaxit D. Protein phức tạp là những protein được tạo thành từ protein đơn giản và lipit, gluxit, axitnucleic,... Câu 62. Một chất khi thủy phân trong mội trường axit, đun nóng không tạo ra glucozơ. Chất đó là: A. Xenlulozơ B. Protit. C. Tinh bột D. Saccarozơ Câu 63. Saccarozơ và glucozơ đều có A. Phản ứng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường tạo thành dung dịch xanh lam. B. Phản ứng với dung dịch NaCl. C. Phản ứng thủy phân trong môi trường axit D. Phản ứng với AgNO3 trong dung dịch NH3, đun nóng. Câu 64. Cho Glyxin và Alanin thực hiện phản ứng trùng ngưng thì thu được mấy peptit: B. 5 C. 4 D. 3 A. 2 Câu 65. Hợp chất nào sau đây thuộc loại tripeptit: A. H2N-CH2CH2CONH-CH2-COOH B. H2N-CH2CH2CONH-CH2CH2COOH D. H2N-CH2CONH-CH2CONH-CH2COOH C. H2N-CH2CONH-CH(CH3)-COOH Câu 66. Chất nào sau đây cho phản ứng màu biure: A. Đipeptit B. Glucozơ C. Lòng trắng trứng D. Glixerol Cho đipeptit có công thức: Câu 67. HN CH2 CONH CH CO

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

62

H

Ơ

N

Câu 74. Trong Bốn ống nghiệm mất nhãn riêng biệt từng dung dịch: glixerol, lòng trắng trứng, tinh bột, xà phòng.thứ tự hoá chất dùng để nhận biết mỗi dung dịch là đáp án nào sau đây? A. Cu(OH)2, dung dịch iot, quỳ tím, HNO3 đặc B. Cu(OH)2, quỳ tím, HNO3 đặc, dung dịch iot C. Dung dịch iot, HNO3 đặc, Cu (OH)2, quỳ tím D. Quỳ tím, dung dịch iot, Cu (OH)2, HNO3 đặc Câu 75. Câu nào sau đây không đúng? A. Khi cho Cu(OH)2 vào lòng trắng trứng thấy xuất hiện màu tím xanh B. Phân tử protein đều được cấu tạo từ các mạch polipeptit tạo nên C. Khi nhỏ axit HNO3 đặc vào lòng trắng trứng thấy xuất hiện màu vàng D. Protein rất ít tan trong nước và dễ tan khi dun nóng

D

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

B

10 00

A

Ó

H

Í-

-L

ÁN

TO

IỄ N

Đ

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

II. BÀI TẬP: Câu 83. Chất A có phần trăm khối lượng các nguyên tố C, H, O, N lần lượt là 32,00%, 6,67%, 42,66%, 18,67%. Tỷ khối hơi của A so với không khí nhỏ hơn 3. A vừa tác dụng với dd NaOH vừa tác dụng với dd HCl. Công thức cấu tạo của A là: A. CH3-CH(NH2)-COOH B. H2N-(CH2)3-COOH C. H2N-(CH2)2-COOH D. H2N-CH2-COOH Câu 84. Chất A có phần trăm các nguyên tố C,H, N, O lần lượt là 40,45%, 7,86%, 15,73%, còn lại là O. Khối lượng mol phân tử của A nhỏ hơn 100g/mol. A vừa tác dụng với dd NaOH vừa tác dụng với dung dịch HCl, có nguồn gốc từ thiên nhiên. Công thức cấu tạo của A là: A. H2N-(CH2)2-COOH B. H2N-(CH2)3-COOH C. CH3-CH(NH2)-COOH D. H2N-CH2-COOH Câu 85. X là este của một  -aminoaxit với ancol metylic. Hóa hơi 25,75g X thì thu được thể tích hơi bằng thể tích của 8g khí O2 ở cùng điều kiện. Công thức cấu tạo của X là: A. H2N-CH2-CH2-COO-CH3 B. CH3-CH(NH2)-COO-CH3 C. H2N-CH2-COO-CH3 D. CH3-CH2-CH(NH2)-COO-CH3 Câu 86. Khi trùng ngưng 13,1g axit ε-aminocaproic với hiệu suất 80%, ngoài amino axit còn dư người ta thu được m gam polime và 1,44g nước. Giá trị của m là: A. 11,02 B. 10,41 C. 9,04 D. 8,43 Một amino axit A có 3 nguyên tử C trong phân tử. Biết 1 mol A phản ứng vừa đủ với 2 mol NaOH Câu 87. nhưng chỉ phản ứng vừa đủ với 1 mol HCl. CTCT của A là: B. HOOC – CH(NH2) CH2 – COOH A. H2N – CH2 – CH2 COOH C. CH3 – CH(NH2) - COOH D. HOOC – CH(NH2) – COOH Câu 88. Cho 100 ml dung dịch amino axit A 0,2M tác dụng vừa đủ với 80 ml dd NaOH 0,25M. Mặc khác 100 ml dd amino axit trên tác dụng vừa đủ với 80 ml dd HCl 0,5M. Biết A có tỉ khối hơi so với H2 bằng 52. Công thức phân tử của A là: B. H2N-CH2-CH(COOH)2 A. H2N-CH2-CH2-CH(COOH)2 C. (H2N)2CH-CH2-COOH D. (H2N)2CH-CH(COOH)2  -amino axit chỉ chứa một nhóm -NH2 và một nhóm -COOH. Cho 8,9 gam X tác dụng Câu 89. X là một với dung dịch HCl dư thu được 12,55 gam muối. Cônmg thức cấu tạo của A là: A. H2N-CH2-COOH B. H2NCH2CH2COOH D. CH3CH(NH2)COOH C. CH3CH2CH(NH2)COOH Câu 90. Cho 3,75 gam Glyxin tác dụng với lượng dư dd NaOH thu được m gam muối. Tính giá trị m: A. 4,8 g B. 4 g C. 8,45 g D. 4,85 g Câu 91. Cho 0,15 mol một α- amino axit X tác dụng hoàn toàn với lượng dư dd HCl thu được 18,825 gam muối. CTCT của X: A. CH3 – CH(NH2) - COOH B. CH3 – CH(NH2) – CH2 – COOH C. (CH3)2-C(NH2)-COOH D. H2N – CH2 – CH2 COOH Câu 92. Cho 5 gam amino axit X chứa 1 nhóm chức -NH2 tác dụng hết với 150 ml dd HCl 0,5M thu được m gam muối. Giá trị của m A. 7,737 g B. 7,5737 g C. 7,7375 g D. 7,735 g Câu 93. Đốt cháy hoàn toàn m gam amino axit X ( X chứa một nhóm -NH2 và một nhóm -COOH ) thì thu được 0,3 mol CO2 và 0,25 mol H2O và 1,12 lít khí N2 (đkc). Công thức của X là: A. H2NCH2CH2COOH B. H2NC  CCOOH C. H2NCH2COOH D. H2NCH=CHCOOH  Câu 94. -aminoaxit X chứa một nhóm -NH2. Cho 10,3 gam X tác dụng với axit HCl (dư), thu được 13,95 gam muối khan. Công thức cấu tạo thu gọn của X là: A. H2N-CH2-COOH B. H2NCH2CH2COOH

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

63

D

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

B

10 00

A

Ó

H

Í-

-L

ÁN

TO

IỄ N

Đ

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

D. CH3CH(NH2)COOH C. CH3CH2CH(NH2)COOH Câu 96. Đốt cháy hoàn toàn một lượng chất hữu cơ X thu được 3,36 lít khí CO2, 0,56 lit khí N2 (đktc) và 3,15gam H2O. Khi X tác dụng với dung dịch NaOH thu được sản phẩm có muối H2N-CH2-COONa. Công thức cấu tạo thu gọn của X là: A. H2N-CH2-CH2-COOH B. H2N-CH2-COO-CH3 C. H2N-CH2-COO-C3H7 D. H2N-CH2-COO-C2H5 Cho 0,1 mol amino axit X tác dụng vừa đủ với 0,1 mol HCl. Toàn bộ sản phẩm thu được tác dụng Câu 97. vừa đủ với 0,3 mol NaOH. X là amino axit có A. 2 nhóm -NH2 và 1 nhóm -COOH B. 1 nhóm -NH2 và 2 nhóm -COOH C. 1 nhóm -NH2 và 3 nhóm -COOH D. 1 nhóm -NH2 và 1 nhóm -COOH Câu 100. X là một aminoaxit no chỉ chứa một nhóm - NH2 và một nhóm -COOH. Cho 0.89g tác dụng với HCl vừa đủ tạo ra 1,255g muối.Công thức cấu tạo của X là công thức nào sau đây? A. CH3 ─ CH (NH2) ─COOH B. H2N - CH2 ─ COOH C. C3H7 ─ CH (NH2) ─COOH D. CH3─ CH (NH2) ─ CH2 ─ COOH Câu 101. 0,01 mol aminoaxit A phản ứng vừa đủ với 0,02 mol HCl hoặc 0,01 mol NaOH. Công thức của A có dạng: A. H2NR(COOH)2 B. (H2N)2R(COOH)2 C. (H2N)2RCOOH D. H2NRCOOH - aminoaxit dạng H2NRCOOH) phản ứng hết với HCl tạo 11,15g muối. A là? Câu 102. A. Valin B. Alanin C. Phenylalanin D. Glixin - aminoaxit mạch thẳng A có công thức dạng H2NR(COOH)2 phản ứng hết với 0,1 mol Câu 103. NaOH tạo 9,55 g muối. A là chất nào sau đây? A. Axit 2-aminopentađioic B. Axit 2-aminopropanđionic C. Axit 2-aminobutanđioic D. Axit 2- aminohexanđioic - aminoaxit no chỉ chứa một nhóm -NH2 và một nhóm -COOH. Cho 10,3g X tác dụng với Câu 104. dung dịch HCl dư thu được 13,95g muối clohiđrat của X. CTCT thu gọn của X là: A. H2NCH2CH2COOH B. H2NCH2COOH CH CH CH(NH )COOH C. D. CH3CH(NH2)COOH 3 2 2 Câu 105. Este X được điều chế từ aminoaxit Y và ancol etylic. Tỉ khối hơi của X so với H2 bằng 51,5. Đốt cháy hoàn toàn 10,3g X thu được 8,1 g H2O và 1,12 lít N2(đktc). CTCT thu gọn của X là: A. H2N-CH(CH3)-COOH B. H2N-CH(CH3)-COOC2H5 C. H2N-(CH2)2-COO-C2H5 D. H2N-CH2-COO-C2H5 Câu 106. HCHC X có chứa 15,7303% nguyên tố N; 35,9551% nguyên tố O về khối lượng và còn có các nguyên tố C và H. Biết X có tính lưỡng tính và khi dd X tác dụng với dd HCl chỉ xảy ra một phản ứng duy nhất. CTCT thu gọn của X là: A. H2NCH2CH(CH3)COOH B. H2NCH2COOCH3 C. H2NCH2CH2COOH D. H2NCOOCH2CH3 Câu 107. Một hợp chất chứa các nguyên tố C, H, O, N có phân tử khối bằng 89 đvC. Đốt cháy hoàn toàn 1 mol hợp chất thu được 3 mol CO2 0,5 mol N2 và a mol hơi nước. CTPT của hợp chất đó là? B. C3H5NO2 C. C2H5O2N D. C3H7NO2 A. C4H9O2N Câu 108. X là α- aminoaxit no chỉ chứa một nhóm -NH2 và một nhóm -COOH. Cho 15,1 gam X tác dụng với dd HCl dư thu được 18,75g muối của X. X có thể là chất nào sau: A. CH3CH(H2N)COOH B. CH3CH(H2N)CH2COOH C. C6H5CH(NH2)COOH D. C3H7CH(NH2)COOH Câu 109. X là α- aminoaxit no chỉ chứa một nhóm -NH2 và một nhóm -COOH. Cho 23,4 gam X tác dụng với dd HCl dư thu được 30,7g muối của X. CTCT thu gọn của X có thể là: A. H2NCH2CH2COOH B. CH3CH(CH3)CH(NH2)COOH CH CH(NH )COOH C. D. H2NCH2COOH 3 2

C. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM (Dùng cho kiểm tra 60 phút): Câu 1: Amino axit là hợp chất hữu cơ trong phân tử A. chứa nhóm cacboxyl và nhóm amino. B. chỉ chứa nhóm amino. C. chỉ chứa nhóm cacboxyl. D. chỉ chứa nitơ hoặc cacbon.

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

64

D

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

B

10 00

A

Ó

H

Í-

-L

ÁN

TO

IỄ N

Đ

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

Câu 2: C4H9O2N có mấy đồng phân amino axit có nhóm amino ở vị trí α? A. 4. B. 3. C. 2. D. 5. Câu 3: Có bao nhiêu amino axit có cùng công thức phân tử C4H9O2N? A. 3 chất. B. 4 chất. C. 5 chất. D. 6 chất. Câu 4: Có bao nhiêu amino axit có cùng công thức phân tử C3H7O2N? A. 3 chất. B. 4 chất. C. 2 chất. D. 1 chất. Câu 5: Trong các tên gọi dưới đây, tên nào không phù hợp với chất CH3–CH(NH2)–COOH ? A. Axit 2-aminopropanoiC. B. Axit-aminopropioniC. C. Anilin. D. Alanin. Câu 6: Trong các tên gọi dưới đây, tên nào không phù hợp với chất CH3-CH(CH3)-CH(NH2)-COOH? A. Axit 3-metyl-2-aminobutanoic. B. Valin. C. Axit 2-amino-3-metylbutanoic. D. Axit -aminoisovaleriC. Câu 7: Trong các chất dưới đây, chất nào là glixin? A. H2N-CH2-COOH B. CH3–CH(NH2)–COOH C. HOOC-CH2CH(NH2)COOH D. H2N–CH2-CH2–COOH Câu 8: Dung dịch của chất nào sau đây không làm đổi màu quỳ tím : B. Lizin (H2NCH2-[CH2]3CH(NH2)-COOH) A. Glixin (CH2NH2-COOH) C. Axit glutamic (HOOCCH2CHNH2COOH) D. Natriphenolat (C6H5ONa) Câu 9: Chất X vừa tác dụng được với axit, vừa tác dụng được với bazơ. Chất X là A. CH3COOH. B. H2NCH2COOH. C. CH3CHO. D. CH3NH2. Câu 10: Chất nào sau đây vừa tác dụng được với H2NCH2COOH, vừa tác dụng được với CH3NH2? A. NaCl. B. HCl. C. CH3OH. D. NaOH. Câu 11: Chất rắn không màu, dễ tan trong nước, kết tinh ở điều kiện thường là C. H2NCH2COOH. D. CH3NH2. A. C6H5NH2. B. C2H5OH. Câu 12: Chất tham gia phản ứng trùng ngưng là A. C2H5OH. B. CH2 = CHCOOH. C. H2NCH2COOH. D. CH3COOH. Câu 13: Cho dãy các chất: C6H5NH2 (anilin), H2NCH2COOH, CH3CH2COOH, CH3CH2CH2NH2, C6H5OH (phenol). Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch HCl là C. 3. D. 5. A. 4. B. 2. Câu 14: Để chứng minh aminoaxit là hợp chất lưỡng tính ta có thể dùng phản ứng của chất này lần lượt với A. dung dịch KOH và dung dịch HCl. B. dung dịch NaOH và dung dịch NH3. C. dung dịch HCl và dung dịch Na2SO4 . D. dung dịch KOH và CuO. Câu 15: Chất phản ứng được với các dung dịch: NaOH, HCl là D. C2H5OH. A. C2H6. B. H2N-CH2-COOH. C. CH3COOH. Câu 16: Axit aminoaxetic (H2NCH2COOH) tác dụng được với dung dịch A. NaNO3. B. NaCl. C. NaOH. D. Na2SO4. Câu 17: Dung dịch của chất nào trong các chất dưới đây không làm đổi màu quỳ tím ? A. CH3NH2. B. NH2CH2COOH D. CH3COONa. C. HOOCCH2CH2CH(NH2)COOH. Câu 18: Để phân biệt 3 dung dịch H2NCH2COOH, CH3COOH và C2H5NH2 chỉ cần dùng một thuốc thử là A. dung dịch NaOH. B. dung dịch HCl. C. natri kim loại. D. quỳ tím. Câu 19: Có các dung dịch riêng biệt sau: C6H5-NH3Cl (phenylamoni clorua), H2N-CH2-CH2-CH(NH2)COOH, ClH3N-CH2-COOH, HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH, H2N-CH2-COONa. Số lượng các dung dịch có pH < 7 là A. 2. B. 5. C. 4. D. 3. Câu 20: Glixin không tác dụng với A. H2SO4 loãng. B. CaCO3. C. C2H5OH. D. NaCl. Câu 21: Cho 7,5 gam axit aminoaxetic (H2N-CH2-COOH) phản ứng hết với dung dịch HCl. Sau phản ứng, khối lượng muối thu được là (Cho H = 1, C = 12, O = 16, Cl = 35, 5) A. 43,00 gam. B. 44,00 gam. C. 11,05 gam. D. 11,15 gam. Câu 22: Cho 7,5 gam axit aminoaxetic (H2N-CH2-COOH) phản ứng hết với dung dịch NaOH. Sau phản ứng, khối lượng muối thu được là (Cho H = 1, C = 12, O = 16, Na = 23) A. 9,9 gam. B. 9,8 gam. C. 7,9 gam. D. 9,7 gam.

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

65

D

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

B

10 00

A

Ó

H

Í-

-L

ÁN

TO

IỄ N

Đ

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

Câu 23: Cho m gam alanin phản ứng hết với dung dịch NaOH. Sau phản ứng, khối lượng muối thu được 11,1 gam. Giá trị m đã dùng là (Cho H = 1, C = 12, O = 16, Na = 23) A. 9,9 gam. B. 9,8 gam. C. 8,9 gam. D. 7,5 gam. Câu 24: Trong phân tử aminoaxit X có một nhóm amino và một nhóm cacboxyl. Cho 15,0 gam X tác dụng vừa đủ với dd NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 19,4 gam muối khan. Công thức của X là A. H2NC3H6COOH. B. H2NCH2COOH. C. H2NC2H4COOH. D. H2NC4H8COOH. Câu 25: 1 mol  - amino axit X tác dụng vừa hết với 1 mol HCl tạo ra muối Y có hàm lượng clo là 28,287% Công thức cấu tạo của X là B. H2N-CH2-CH2-COOH A. CH3-CH(NH2)–COOH C. H2N-CH2-COOH D. H2N-CH2-CH(NH2 )-COOH Câu 26: Khi trùng ngưng 13,1 g axit  - aminocaproic với hiệu suất 80%, ngoài aminoaxit còn dư người ta thu được m gam polime và 1,44 g nước. Giá trị m là A. 10,41 B. 9,04 C. 11,02 D. 8,43 Câu 27: Este A được điều chế từ ancol metylic và amino axit no B(chứa một nhóm amino và một nhóm cacboxyl). Tỉ khối hơi của A so với oxi là 2,78125. Amino axit B là D. axit β-amino propionic. A. axit amino fomic. B. axit aminoaxetic. C. axit glutamic. Câu 28: Cứ 0,01 mol aminoaxit (A) phản ứng vừa đủ với 40 ml dung dịch NaOH 0,25M. Mặt khác 1,5 gam aminoaxit (A) phản ứng vừa đủ với 80 ml dung dịch NaOH 0,25M. Khối lượng phân tử của A là A. 150. B. 75. C. 105. D. 89. Câu 29: 0,01 mol aminoaxit (A) tác dụng vừa đủ với 50 ml dung dịch HCl 0,2M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng được 1,835 gam muối khan. Khối lượng phân tử của A là A. 89. B. 103. C. 117. D. 147. Câu 30: Một α- amino axit X chỉ chứa 1 nhóm amino và 1 nhóm cacboxyl. Cho 10,68 gam X tác dụng với HCl dư thu được 15,06 gam muối. Tên gọi của X là A. axit glutamiC. B. valin. C. alanin. D. glixin Câu 31: Este A được điều chế từ  -amino axit và ancol metyliC. Tỉ khối hơi của A so với hidro bằng 44,5. Công thức cấu tạo của A là: A. CH3–CH(NH2)–COOCH3. B. H2N-CH2CH2-COOH C. H2N–CH2–COOCH3. D. H2N–CH2–CH(NH2)–COOCH3. Câu 32: A là một –aminoaxit. Cho biết 1 mol A phản ứng vừa đủ với 1 mol HCl, hàm lượng clo trong muối thu được là 19,346%. Công thức của A là : A. HOOC–CH2CH2CH(NH2)–COOH B. HOOC–CH2CH2CH2–CH(NH2)–COOH C. CH3CH2–CH(NH2)–COOH D. CH3CH(NH2)COOH Câu 33: Tri peptit là hợp chất A. mà mỗi phân tử có 3 liên kết peptit. B. có liên kết peptit mà phân tử có 3 gốc amino axit giống nhau. C. có liên kết peptit mà phân tử có 3 gốc amino axit khác nhau. D. có 2 liên kết peptit mà phân tử có 3 gốc α-amino axit. Câu 34: Có bao nhiêu tripeptit mà phân tử chứa 3 gốc amino axit khác nhau? A. 3 chất. B. 5 chất. C. 6 chất. D. 8 chất. Câu 35: Trong các chất dưới đây, chất nào là đipeptit ? A. H2N-CH2-CO-NH-CH2-CH2-COOH. B. H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-COOH. C. H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-CO-NH-CH2-COOH. D. H2N-CH(CH3)-CO-NH-CH2-CO-NH-CH(CH3)-COOH Câu 36: Từ glyxin (Gly) và alanin (Ala) có thể tạo ra mấy chất đipeptit ? B. 2 chất. C. 3 chất. D. 4 chất. A. 1 chất. Câu 37: Số đồng phân tripeptit tạo thành từ 1 phân tử glyxin và 2 phân tử alanin là A. 2. B. 3. C. 5. D. 4. Câu 38: Số đồng phân tripeptit có chứa gốc của cả glyxin và alanin là A. 6. B. 3. C. 5. D. 4. Câu 39: Sản phẩm cuối cùng của quá trình thủy phân các protein đơn giản nhờ chất xúc tác thích hợp là A. α-aminoaxit. B. β-aminoaxit. C. axit cacboxyliC. D. este.

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

66

Câu 40: Số đồng phân đipeptit tạo thành từ 1 phân tử glyxin và 1 phân tử alanin là A. 3. B. 1. C. 2. D. 4.

CHƢƠNG 4: POLIME - VẬT LIỆU POLIME A. LÝ THUYẾT

N

I. POLIME:

Ơ

H

Phương pháp điều chế

nCH2 nCH2

0 CH2 t , xt

CH CH CH2

nCH2

Na

0 CH2 t , xt

CH2

CH2 n

CH2

CH

CH2

CH2

CH

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

ẠO

TP

Đ IỄ N D

H

TO

ÁN

-L

Í-

Tính chất vật lý

Ó

A

10 00

B

Đặc điểm

TR ẦN

Phân loại

H Ư

N

G

Đ

Danh pháp

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

Khái niệm

POLIME  Polime là những hợp chất có phân tử khối rất lớn do nhiều đơn vị cơ sở (gọi là mắt xích) liên kết với nhau tạo nên.  Mắt xích là đơn vị cơ sở liên kết với nhau tạo thành polime. CH2=CH2 (-CH2-CH2-)n monome polime n: hệ số polime (độ polime hóa)  Tên của polime xuất phát từ tên monome hoặc tên của loại hợp chất + tiền tố poli  Ngoài ra một số polime có tên thường: TD: (-CH2-CH2-)n : polietilen (-NH-[CH2]5-CO-)n : policaproamit (-CF2-CF2-) : teflon  Polime thiên nhiên: tinh bột  Polime tổng hợp:  Polime trùng hợp: polietilen…  Polime trùng ngưng: nilon - 6  Polime bán tổng hợp: tơ visco…  Mạch không nhánh: amilozơ…  Mạch phân nhánh: amilopectin, glicogen…  Mạch mạng lưới không gian: cao su lưu hóa, nhựa bakelit…  Polime là chất rắn, không bay hơi, không có nhiệt độ nóng chảy xác định.  Chất nhiệt dẻo: là polime khi nóng chảy cho chất lỏng nhớt, để nguội sẽ rắn lại.  Chất nhiệt rắn: là polime không nóng chảy khi đun mà bị phân hủy  Polime có tính dẻo: polietilen, polipropilen…  Polime có tính đàn hồi: polibutađien, poliisopren…  Polime dễ kéo thành sợi dai, bền: nilon – 6, xenlulozơ…  Polime trong suốt, không giòn: polimetylmetacrylat…  Polime có tính cách điện, cách nhiệt: polietilen, polivinyl clorua…  Polime bán dẫn: polianilin, polithiophen… 1.Phản ứng trùng hợp: Điều kiện: phân tử phải có liên kết bội hoặc vòng kém bền có thể mở ra TD: to,xt,p n CH2 CH CH2 CH n Cl Cl

CH2 n

O n

O Trùng hợp là quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monome) giống nhau hay

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

67

Ơ

N

tương tự nhau thành phân tử lớn (polime) 2.Phản ứng trùng ngƣng: Điều kiện: trong phân tử phải có ít nhất hai nhóm chức có khả năng phản ứng TD: nH2N-[CH2]5-COOH (-NH-[CH2]5-CO-)n + nH2O axit  -aminocaproic policaproamit Trùng ngƣng là quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monome) thành phân tử lớn (polime) đồng thời giải phóng những phân tử nhỏ khác

.Q

A

Ó

H

Í-

-L

ÁN

TO

3) Poli(vinyl clorua) (PVC): to,xt,p n CH2 CH CH2 CH Một số n Cl Cl loại Vinyl clorua PVC poli(vinyl clorua) 4) Polivinyl axetat (P.V.A) to,xt,p n CH2 CH CH2 CH n CH3COO CH3COO

Đ

IỄ N D

o

5) Polistiren (P.S): to,xt,p n CH2 CH

Vinyl xianua (Acrilonitrin) 3) Tơ clorin: CH2

CH

+

Tô nitron (olon)

n Cl 2 2

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TP

ẠO

TR ẦN

10 00

B

Phân loại

H Ư

N

G

Đ

Khái niệm

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

CHẤT DẺO TƠ  Chất dẻo là những vật liệu polime có  Tơ là những polime hình sợi dài và mảnh, có tính dẻo. Thành phần chủ yếu của chất dẻo độ bền nhất định là polime  Đặc điểm: Phân tử polime trong tơ có mạch  Vật liệu compozit là vật liệu hỗn hợp không phân nhánh, sắp xếp song sonh với nhau, gồm ít nhất hai thành phần phân tán vào mền, dai, không độc nhau mà không tan vào nhau. Thành phần của vật liệu compozit gồm chất nền (polime) và chất độn  Vật liệu compozit có độ bền, độ chịu nhiệt tăng so với các polime thành phẩm.  Tơ thiên nhiên: bông, len, tơ tằm…  Tơ hóa học  Tơ tổng hợp: tơ poliamit (nilon, capron …), tơ vinylic thế (vinilon, nitron…)  Tơ bán tổng hợp: tơ visco, tơ xenlulozơ axetat… 1) Polietilen (PE): 1) Tơ nilon-6,6: t o nH2N(CH2 )6 NH2  nHOOC(CH2 )4 COOH   n CH2 CH2 t ,xt,p CH2 CH2 hecxametylen-ñiamin axit añipic n (HN(CH2 )6  NH  CO  (CH2 )4  CO)n  2nH2O Etilen P.E Nilon-6,6 (poli (hexametylen añipamit)) 2) Poli propilen (P.P): 2) Tơ nitron: (hay olon) to,xt,p o n CH2 CH n CH2 CH RCOOR',t CH2 CH CH2 CH n n CH3 CH3 CN CN

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

II. VẬT LIỆU POLIME:

Cl CH2

CH CH CH Cl

Cl

Cl

+ n HCl 2 n 2

4) Tơ capron (nilon – 6):

nH2 N  (CH2 )5COOH  [  HN  (CH2 )5CO]n  nH2O

5) Tơ polieste (lapsan): CH2

C6H5

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

CH

n

C6H5

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

68

n

S xt,t o ,p

[  HN  (CH2 )6CO]n  nH2O

Đ

ẠO

10) Poli(phenol fomanđehit) (PPF): Gồm ba dạng: nhựa novalac, nhựa rezol, nhựa rezit + nHCHO

CH2

t ,xt,p

n

+ H2O

H Ư

o

N

G

OH

OH

.Q

TP

nH2 N  (CH2 )6COOH 

o

xt,t ,p nCH2  O  (CH2  O)n

10 00

B

TR ẦN

Phenol andehit fomic Nếu anđehit fomic dư và xúc tác bazơ ñun noùng, ñeå nguoäi nhựa rezol   nhựa rezit  PVC dùng làm vật liệu cách điện, ống  Tơ nilon -6,6: dùng dệt vải may mặc, vải lót dẫn nước, vải che mưa… săm lốp xe, dệt bít tất, bện làm dây cáp, dây dù, đan lưới…  Tơ nitron: dùng dệt vải may quần áo ấm hoặc bện thành sợi len đan áo rét CAO SU  Cao su là loại vật liệu polime có tính đàn hồi Tính đàn hồi là tính bị biến dạng khi chịu lực tác dụng bên ngoài và trở lại dạng ban đầu khi lực đó thôi tác dụng.  Cao su thiên nhiên: poliisopren Cao su tổng hợp: 1) Cao su buna-S: 4) Cao su isopren (cao su thiên nhiên): o o n CH2 CH CH CH2 + n CH CH2 t ,xt,p n CH2 CH CH CH2 t ,xt,p

H

Í-

TO

ÁN

Phân loại

-L

Khái niệm

Ó

A

Ứng dụng

CH3 CH2

CH CH

CH2

CH CH2

Đ IỄ N D

8) Tơ enang (nilon – 7):

9) Poli fomanđehit:

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

nCH  CH (CH  CH)n

U Y

7) Tơ axetat:

8) Cupren:

n

Na

Một số loại

CH2

n

CH CH CH2 CH3

n

5) Cao su cloropren:

2) Cao su buna: o

Na, t nCH2  CH  CH  CH2   (CH2  CH  CH  CH2 )n buta-1,3-ñien Poli buta-1,3-ñien

3) Cao su buna-N: o n CH2 CH CH CH2 + n CH CH2 t ,xt,p

CH2

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

2

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

2

H

2

N

2

Ơ

N

6) Poli(metyl metacrylat): Thủy tinh hữu nHOOC COOH + nC2H4(OH)2 cơ (plexiglas) C C O CH2 CH2 O + 2nH2O CH3 CH3 n o O O n CH2 C t ,xt,p CH2 C n 6) Tơ visco: COOCH3 COOCH3 [C6H7O2(OH)3] n + n NaOH + n CS2 Metyl metacrylat Poli(metyl metacrylat) [C6H7O2(OH)2O] n + nH2O 7) Poli tetra flo etilen (Teflon): xt,t o ,p C S nCF  CF  (CF  CF )

CN CH CH CH2

CH CH2

n CH2

CH CH CH2

to,xt,p

Cl CH2

CH CH CH2 Cl

n

n

CN

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

Ứng dụng

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

69

 Cao su thiên nhiên có tính đàn hồi, không dẫn điện và nhiệt, không thấm khí và nước, không tan trong nước, etanol, axeton… Cao su lưu hóa có tính đàn hồi, chịu nhiệt, lâu mòn, khó tan trong các dung môi hơn cao su thường

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TỰ GIẢI

TO

ÁN

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

-L

Câu 12. Polime có một đoạn mạch như sau: - CH2- CH(CH3)- CH2- CH2- CH(CH3)- CH2- . Để điều chế nó bằng phản ứng trùng hợp ta có thể dùng monome sau: A. CH2 = CH2- CH3 B. CH2=C(CH3) - CH= CH2 C. CH2=C(CH3CH2OH) - CH2 - CH= CH2 D. Cả A, B đều đúng Câu 13. Cho các công thức sau: [- NH - ( CH2)6 - NH - CO - (CH2)4 - CO -]; [- NH - ( CH2 )5 - CO-]; [ - NH - ( CH2)6 - CO -] [ - CH2 - CH( C6H5) -]; [ - CO - C6H5 - CO - O - CH2 - CH2 - O -] Thứ tự sắp xếp đúng tên gọi của các công thức trên là: A. Tơ nilon - 6,6; PS, tơ Lapsan; tơ nilon-7; tơ nilon -6 B. Không có thứ tự nào đúng C. Tơ nilon - 6,6; tơ nilon -6, tơ nilon-7, PS, tơ Lapsan D. Tơ Lapsan; tơ nilon-7; tơ nilon -6; PS; Tơ nilon - 6,6 Câu 14. Tơ nilon-6,6 là: A. Poliamit của axit ađipic và hexametylenđiamin B. Poli este của axit ađipic và etylen glycol C. Poliamit của axit aminocaproic D. Hexaclo-xyclohexan Câu 15. Hãy cho biết sự khác biệt về đặc điểm cấu tạo, định nghĩa giữa phản ứng trùng ngưng và phản ứng trùng hợp: A. Phản ứng trùng hợp thì mononme phải chứa 2 nhóm chức trở lên và không giải phóng H2O, còn phản ứng trùng ngưng thì monome phải có liên kết đôi và giải phóng H2O

D

IỄ N

Đ

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

ẠO

Đ

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

sau phản ứng là: A. NH2-(CH2)-COONa B. NH3 và C5H11COONa C. NH3 D. C5H11COONa Câu 7. Cho: PE(I); PS(II); Cao su(III); Bakelit (IV). Chất và vật liệu nào là chất dẻo: A. (I), (II), (III) B. (I), (II), (IV) C. (II), (III), (IV) D. (II), (III), (IV) Câu 8. Tại sao tơ poliamit lại kém bền về mặt hoá học: A. Có chứa nhóm –COOH B. Có chứa nhóm -NH2 C. Có chứa nhóm peptit D. Có chứa liên kết -NH-COCâu 9. Trong số các polime dưới đây loại nào có nguồn gốc từ xenlulozơ: (1) sợi bông; (2) tơ tằm; (3) len lông cừu ; (4) tơ enan; (5) tơ visco; (6) tơ nilon-6; (7) tơ axêtat; (8) tơ terilen B. (1), (5), (7), (8) C. (1), (5), (7) D. (1), (3), (5), (8) A. (1), (3), (5) Câu 10. Khi trùng hợp propen thì thu được polime nào trong các polime sau: A. (-CH2- CH(CH3)-) n B. (-CH2-CH-CH3-)n C. (- CH2 - CH- CH2-) n D. ( - CH2- CH2- )n Câu 11. "Thuỷ tinh hữu cơ" còn có tên gọi khác là: A. Poli(metyl acrylat) B. Poli metyl metacrylat C. Poli(etyl acrylat) D. Poli(metyl metacrylat)

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

I. LÝ THUYẾT: Câu 1. Polime có cấu trúc mạng không gian (mạng lưới) là: A. Nhựa bakelit. B. Amilopectin C. PVC D. PE Câu 2. Điều kiện để phản ứng trùng hợp xảy ra là trong phân tử của các monome phải có: A. Liên kết ba B. Liên kết đơn C. Cả A,B đều đúng D. Liên kết đôi Câu 3. Polime nào có dạng mạng lưới không gian: A. Nhựa bakelit B. Xenlulozơ C. Cao su lưu hóa D. Cả A,C đều đúng Câu 4. Những chất nào sau đây có thể dùng để điều chế polime: B. Axit axetic C. Ancol etylic D. Vinyl clorua A. Metylclorua Câu 5. Thuỷ tinh hữu cơ được điều chế bằng phản ứng trùng hợp từ monome nào sau đây? A. Metyl acrylat B. Etyl acrylat C. Axit meta acrylic D. Metyl meta acrylat Câu 6. Cho polime [NH-(CH2)5-CO-]n tác dụng với dung dịch NaOH trong điều kiện thích hợp. Sản phẩm

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

70

TO

ÁN

D

IỄ N

Đ

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

ẠO

TP

.Q

CH2

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

CH2 CH CO CH CH2 n n D. NH2 COOH Câu 18. Tơ được sản xuất từ xenlulozơ là: A. Tơ tằm B. Tơ visco C. Tơ nilon-6,6 D. Tơ capronCâu 690. Polivinyl clorua (PVC) được điều chế từ vinyl clorua bằng phản ứng: A. Trùng hợp B. Trùng ngưng C. Axit - bazơ D. Trao đổi Câu 19. Dãy gồm các chất được dùng để tổng hợp cao su Buna-S là: A. CH2=CH-CH=CH2, CH3-CH=CH B. CH2=C(CH3)-CH=CH2, C6H5CH=CH2 C. CH2=CH-CH=CH2, lưu huỳnh D. CH2=CH-CH=CH2, C6H5CH=CH2 Câu 21. Công thức cấu tạo của polietilen là: A. (-CH2-CH2-)n. B. (-CH2-CH=CH-CH2-)n C. (-CF2-CF2-)n D. (-CH2-CHCl-)n Câu 22. Cho các polime sau: (-CH2- CH2-)n, (- CH2- CH=CH- CH2-)n, (- NH-CH2-CO-)n. Công thức của các monome để khi trùng hợp hoặc trùng ngưng tạo ra các polime trên lần lượt là: A. CH2=CH2, CH2=CH- CH= CH2, H2N-CH2 -COOH. B. CH2=CH2, CH3-CH=CH-CH3, H2N-CH2- CH2-COOH C. CH2=CHCl, CH3-CH=CH-CH3, CH3-CH(NH2)-COOH D. CH2=CH2, CH3-CH=C=CH2, H2N-CH2- COOH Câu 23. Chất không có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là: A. isopren B. Stiren C. Propen D. Toluen Câu 24. Vinyl axetat được hình thành từ phản ứng của các cặp: A. CH3CO)2O + CH2=CHOH B. CH3COOH + CH≡CH C. CH3COOH + CH2=CH2 D. CH3COOH + CH2=CHOH Câu 25. Từ axetylen và axit clohiric có thể điều chế polime: A. PE B. PVC C. PS D. PVA Câu 26. Nilon-6,6 có công thức cấu tạo là: A. [-NH-(CH2)6-NH-CO-(CH2)4-CO-]n B. [-NH-(CH2)5-CO-]n C. [-NH-(CH2)6-CO-]n D. Tất cả đều sai Câu 27. Cho etanol(1); vinylaxetat (2); isopren (3); 2-phenyletan-1-ol (4). Từ 2 chất nào có thể điều chế cao su buna-S bằng 3 phản ứng? A. 1 và 4 B. 1 và 3 C. 3 và 4 D. 2 và 3 Câu 28. Polime [-CH2-CH(CH3)-CH2-CH(C6H5)-]n được tạo từ: A. 2-metyl-3-phenyl B. Propilen và stiren C. isopren và toluen D. 2-metyl-3-phenylbutan-2 Câu 29. Nilon-6,6 là một loại: A. Tơ poliamit B. Tơ axetat C. Tơ visco D. Polieste C.

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

H

Ơ

N

B. Phản ứng trùng hợp thì monome chỉ có 1 liên kết đôi và giải phóng H2O, còn phản ứng trùng ngưng thì monome có 2 liên kết kộp và giải phóng H2O C. Phản ứng trùng hợp thì monome phải có liên kết đôi và không giải phóng H2O, còn phản ứng trùng ngưng thì monome phải có từ 2 nhóm chức trở lên và có giải phóng H2O D. Phản ứng trùng hợp thì monome phải có liên kết đôi và giải phóng H2O, còn phản ứng trùng ngưng thì monome phải có từ 2 nhóm chức trở lên và có giải phóng H2O Câu 16. Sản phẩm thu được khi thủy phân hoàn toàn tơ enang trong dd HCl dư là: A. ClH3N(CH2)5COOH B. H2N(CH2)6COOH C. ClH3N(CH2)6COOH D. H2N(CH2)5COOH Câu 17. Khi đun nóng, các phân tử -aminopropionic) có thể tác dụng với nhau tạo ra các sản phẩm nào dưới đây: NH CH CO n B. -NH-CH2- CO-]n A. CH3

II. BÀI TẬP: Câu 30. Khối lượng của một đoạn mạch tơ nilon-6,6 là 27346 đvC và của một đoạn mạch tơ capron là

17176 đvC. Số lượng mắt xích trong đoạn mạch nilon-6,6 và capron nêu trên lần lượt là:

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

71

B. 121 và 152 C. 113 và 114 D. 121 và 114 A. 113 và 152 Câu 31. Cho sơ đồ chuyển hóa: CH4 →C2H2 →C2H3Cl →PVC. Để tổng hợp 250 kg PVC theo sơ đồ trên thì

TO

ÁN

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Câu 1: Polivinyl clorua có công thức là A. (-CH2-CHCl-)2. B. (-CH2-CH2-)n. C. (-CH2-CHBr-)n. D. (-CH2-CHF-)n. Câu 2: Chất không có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là A. stiren. B. isopren. C. propen. D. toluen. Câu 3: Chất có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là B. propen. C. etan. D. toluen. A. propan. Câu 4: Quá trình nhiều phân tử nhỏ (monome) kết hợp với nhau thành phân tử lớn (polime) đồng thời giải phóng những phân tử nước gọi là phản ứng C. trùng hợp. D. trùng ngưng. A. nhiệt phân. B. trao đổi. Câu 5: Quá trình nhiều phân tử nhỏ (monome) kết hợp với nhau thành phân tử lớn (polime) đồng thời giải phóng những phân tử nước được gọi là phản ứng A. trao đổi. B. nhiệt phân. C. trùng hợp. D. trùng ngưng. Câu 6: Tên gọi của polime có công thức (-CH2-CH2-)n là A. polivinyl clorua. B. polietilen. C. polimetyl metacrylat. D. polistiren. Câu 7: Từ monome nào sau đây có thể điều chế được poli(vinyl ancol)? A. CH2=CH-COOCH3. B. CH2=CH-OCOCH3. C. CH2=CH-COOC2H5. D. CH2=CH-CH2OH.

D

IỄ N

Đ

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

B

10 00

A

Ó

H Í-L

C. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM (Dùng cho kiểm tra 60 phút):

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

cần V m3 khí thiên nhiên (ở đktc). Giá trị của V là (biết CH4 chiếm 80% thể tích khí thiên nhiên và hiệu suất cả quá trình là 50%) A. 448,0 B. 286,7 C. 224,0. D. 358,4 Câu 32. Từ 4 tấn C2H4 có chứa 30% tạp chất trơ có thể điều chế bao nhiêu tấn PE biết hiệu suất phản ứng là 90%? A. 2,8 B. 2,55 C. 2,52 D. 3,6 Câu 33. Khối lượng phân tử của tơ capron là 15000 đvc.Tính số mắt xích trung bình của loại tơ này là: A. 113 B. 331 C. 118 D. 133 Câu 34. Từ 100 lít ancol etylic 40o (khối lượng riêng của ancol etylic nguyên chất là d = 0,8g/ml) điều chế được bao nhiêu kg cao su buna (hiệu suất quá trình là 75%) A. 28,174 kg B. 14,087 kg C. 18,087 kg D. 18,783 kg Câu 36. Khi đốt cháy một loại polime chỉ thu được CO2 và hơi nước có tỉ lệ số mol CO2 : số mol H2O bằng 1: 1. Polime trên có thể thuộc loại polime nào trong các polime sau: B. PVC C. PE D. Tinh bột A. Protein Câu 37. Muốn tổng hợp 120 kg poli(metyl metacrylat) thì lượng axit và ancol tương ứng cần dùng là bao nhiêu? Biết rằng hiệu suất của quá trình este hóa và trùng hợp lần lượt là 60% và 80%. A. 215 kg và 80 kg B. 105,2 kg và 38,4 kg C. 129 kg và 48 kg D. 172 kg và 64 kg Câu 38. Khối lượng của phân tử tơ capron là 1500 đvc Tính số mắt xích trong công thức phân tử của loại tơ này là: B. 113 C. 118 D. 133 A. 13   Câu 39. PVC được điều chế từ khí thiên nhiên theo sơ đồ: CH4 C2H2 CH2=CH-Cl  PVC. Nếu hiệu suất toàn bộ quá trình là 20% thì thể tích khí thiên nhiên (đktc) cần lấy để điều chế ra 1 tấn PVC là (xem khí thiên nhiên chứa 100% metan về thể tích) A. 12846 m3 B. 6426 m3 C. 3584m3 D. 8635m3 Câu 40. Polietilen có khối lượng phân tử 5000 đvC có hệ số trùng hợp n là: A. 1700 B. 50 C. 178 D. 500 Câu 41. Polime X có phân tử khối M = 280000 đvC và hệ số trùng hợp n = 10000. X là: A. (-CF2-CF2-)n B. PE C. PVC D. Cao su buna Câu 42. Polipropilen Trùng hợp etilen được polietilen. Nếu đốt cháy toàn bộ lượng polime đó sẽ thu được 8800g CO2. Hệ số trùng hợp của quá trình là: A. 200 B. 100 C. 150 D. 250

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

72

D

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

IỄ N

Đ

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

ẠO

Tơ nilon-6,6 là B. (1), (2), (3). C. (3). D. (2). A. (1). Câu 13: Nhựa phenolfomandehit được điều chế bằng cách đun nóng phenol (dư) với dung dịch A. HCOOH trong môi trường axit. B. CH3CHO trong môi trường axit. C. CH3COOH trong môi trường axit. D. HCHO trong môi trường axit. Câu 14: Polivinyl axetat (hoặc poli(vinyl axetat)) là polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp A. C2H5COO-CH=CH2. B. CH2=CH-COO-C2H5. C. CH3COO-CH=CH2. D. CH2=CH-COO-CH3. Câu 15: Nilon–6,6 là một loại A. tơ axetat. B. tơ poliamit. C. polieste. D. tơ visco. Câu 16: Polime dùng để chế tạo thuỷ tinh hữu cơ (plexiglas) được điều chế bằng phản ứng trùng hợp A. CH2=C(CH3)COOCH3. B. CH2 =CHCOOCH3. C. C6H5CH=CH2. D. CH3COOCH=CH2. Câu 17: Polivinyl clorua (PVC) điều chế từ vinyl clorua bằng phản ứng A. trao đổi. B. oxi hoá - khử. C. trùng hợp. D. trùng ngưng. Câu 18: Công thức cấu tạo của polibutađien là A. (-CF2-CF2-)n. B. (-CH2-CHCl-)n. C. (-CH2-CH2-)n. D. (-CH2-CH=CH-CH2-)n. Câu 19: Tơ được sản xuất từ xenlulozơ là A. tơ tằm. B. tơ capron. C. tơ nilon-6,6. D. tơ visco. Câu 20: Monome được dùng để điều chế polipropilen là A. CH2=CH-CH3. B. CH2=CH2. C. CH≡CH. D. CH2=CH-CH=CH2. Câu 21: Tơ được sản xuất từ xenlulozơ là A. tơ visco. B. tơ nilon-6,6. C. tơ tằm. D. tơ capron. Câu 22: Tơ lapsan thuộc loại A. tơ poliamit. B. tơ visco. C. tơ polieste. D. tơ axetat. Câu 23: Tơ capron thuộc loại A. tơ poliamit. B. tơ visco. C. tơ polieste. D. tơ axetat. Câu 24: Tơ nilon - 6,6 được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng A. HOOC-(CH2)2-CH(NH2)-COOH. B. HOOC-(CH2)4-COOH và HO-(CH2)2-OH. C. HOOC-(CH2)4-COOH và H2N-(CH2)6-NH2. D. H2N-(CH2)5-COOH. Câu 25: Cho sơ đồ chuyển hoá: Glucozơ  X  Y  Cao su Buna. Hai chất X, Y lần lượt là A. CH3CH2OH và CH3CHO. B. CH3CH2OH và CH2=CH2. C. CH2CH2OH và CH3-CH=CH-CH3. D. CH3CH2OH và CH2=CH-CH=CH2. Câu 26: Cao su buna được tạo thành từ buta-1,3-đien bằng phản ứng A. trùng hợp B. trùng ngưng C. cộng hợp D. phản ứng thế Câu 27: Công thức phân tử của cao su thiên nhiên A. ( C5H8)n B. ( C4H8)n C. ( C4H6)n D. ( C2H4)n Câu 28: Chất không có khả năng tham gia phản ứng trùng ngưng là :

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

Câu 8: Chất tham gia phản ứng trùng hợp tạo ra polime là A. CH3-CH2-Cl. B. CH3-CH3. C. CH2=CH-CH3. D. CH3-CH2-CH3. Câu 9: Monome được dùng để điều chế polietilen là A. CH2=CH-CH3. B. CH2=CH2. C. CH≡CH. D. CH2=CH-CH=CH2. Câu 10: Dãy gồm các chất được dùng để tổng hợp cao su Buna-S là: A. CH2=C(CH3)-CH=CH2, C6H5CH=CH2. B. CH2=CH-CH=CH2, C6H5CH=CH2. C. CH2=CH-CH=CH2, lưu huỳnh. D. CH2=CH-CH=CH2, CH3-CH=CH2. Câu 11: Cho các polime sau: (-CH2 – CH2-)n ; (- CH2- CH=CH- CH2-)n ; (- NH-CH2 -CO-)n Công thức của các monome để khi trùng hợp hoặc trùng ngưng tạo ra các polime trên lần lượt là A. CH2=CHCl, CH3-CH=CH-CH3, CH3- CH(NH2)- COOH. B. CH2=CH2, CH2=CH-CH= CH2, NH2- CH2- COOH. C. CH2=CH2, CH3- CH=C= CH2, NH2- CH2- COOH. D. CH2=CH2, CH3- CH=CH-CH3, NH2- CH2- CH2- COOH. Câu 12: Trong số các loại tơ sau: (1) [-NH-(CH2)6-NH-OC-(CH2)4-CO-]n (2) [-NH-(CH2)5-CO-]n (3) [C6H7O2(OOC-CH3)3]n .

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

73

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

A. LÝ THUYẾT

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

a) Cấu tạo nguyên tử Nguyên tử của hầu hết các nguyên tố kim loại có số e ở lớp ngoài cùng ít ( 1, 2, 3e). b) Cấu tạo tinh thể  Trong tinh thể kim loại, nguyên tử và ion kim loại nằm ở những nút của mạng tinh thể. Các e hóa trị chuyển động tự do trong mạng tinh thể. c) Liên kết kim loại  là lk được hình thành giữa các nguyên tử và ion kim loại trong mạng tinh thể do sự tham gia của các e tự do. 2. Tính chất của kim loại a) Tính chất vật lí chung các kim loại đều dẫn điện, dẫn nhiệt, dẻo, có ánh kim là do các e tự do trong kim loaị gây ra. b) Tính chất hóa học chung  Các kim loại đều có tính khử : M → Mn+ + ne  Nguyên nhân : Các e hóa trị của nguyên tử kim loại liên kết yếu với hạt nhân nguyên tử, do đó các kim loại có khả năng nhường e để tạo thành ion dương. c) Dãy điện hóa của kim loại  Là một dãy những cặp oxi hóa khử được sắp xếp theo chiều tăng dần tính chất oxi hóa của ion kim loại và chiều giảm tính chất khử của nguyên tử kim loại. + Dãy điện hóa của kim loại

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

B

10 00

H

Ó

A

CHƢƠNG 5: ĐẠI CƢƠNG KIM LOẠI VỊ TRÍ CỦA KIM LOẠI TRONG HTTH

Í-

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

B. axit terephtariC. C. axit axetiC. D. etylen glycol. A. glyxin. Câu 29: Tơ nilon -6,6 thuộc loại A. tơ nhân tạo. B. tơ bán tổng hợp. C. tơ thiên nhiên. D. tơ tổng hợp. Câu 30: Tơ visco không thuộc loại A. tơ hóa họC. B. tơ tổng hợp. C. tơ bán tổng hợp. D. tơ nhân tạo. Câu 31. Trong các loại tơ dưới đây, tơ nhân tạo là A. tơ visco. B. tơ capron. C. tơ nilon -6,6. D. tơ tằm. Câu 32. Teflon là tên của một polime được dùng làm A. chất dẻo. B. tơ tổng hợp. C. cao su tổng hợp. D. keo dán. Câu 33: Polime có cấu trúc mạng không gian (mạng lưới) là A. PVC. B. nhựa bakelit. C. PE. D. amilopectin. Câu 34: Tơ nilon-6,6 được tổng hợp từ phản ứng A. trùng hợp giữa axit ađipic và hexametylen đi amin C. trùng hợp từ caprolactan B. trùng ngưng giữa axit ađipic và hexametylen đi amin D. trùng ngưng từ caprolactan Câu 35: Từ 4 tấn C2H4 có chứa 30% tạp chất có thể điều chế bao nhiêu tấn PE ? (Biết hiệu suất phản ứng là B. 2,8 C. 2,52 D.3,6 90%) A. 2,55 Câu 36: Phân tử khối trung bình của PVC là 750000. Hệ số polime hoá của PVC là A. 12.000 B. 15.000 C. 24.000 D. 25.000 Câu 37: Phân tử khối trung bình của polietilen X là 420000. Hệ số polime hoá của PE là A. 12.000 B. 13.000 C. 15.000 D. 17.000 Câu 38: Khối lượng của một đoạn mạch tơ nilon-6,6 là 27346 đvC và của một đoạn mạch tơ capron là 17176 đvC. Số lượng mắt xích trong đoạn mạch nilon-6,6 và capron nêu trên lần lượt là A. 113 và 152. B. 121 và 114. C. 121 và 152. D. 113 và 114. Câu 39: Quá trình điều chế tơ nào dưới đây là quá trình trùng hợp ? A. tơ nitron (tơ olon) từ acrilo nitrin. B. tơ capron từ axit -amino caproic. C. tơ nilon-6,6 từ hexametilen diamin và axit adipic. D. tơ lapsan từ etilen glicol và axit terephtalic. Câu 40: Loại tơ nào dưới đây thường dùng để dệt vải may quần áo ấm hoặc bện thành sợi ―len‖ đan áo rét? B. Tơ nilon -6,6 C. Tơ capron D. Tơ nitron. A. Tơ capron

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

74

Tính oxi hóa tăng dần Li+ K+ Ba2+Ca2+Na+ Mg2+ Al3+Mn2+ Zn2+ Cr3+ Fe2+ Ni2+ Sn2+ Pb2+ H+ Cu2+ Fe3+ Hg+ Ag+ Hg2+ Pt2+ Au3+ Li K Ba Ca Na Mg Al Mn

Zn Cr

Fe2+ Hg Ag Hg Pt

Fe Ni Sn Pb H2 Cu Tính khử giảm dần

Au

Fe

Cu

.Q

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Cu2+

ẠO

Fe2+

TP

Fe2+/Fe và Cu2+/Cu

Cu + Fe Fe2+ + Cu   Chất oxi hóa mạnh chất khử mạnh chất oxi hóa yếu chất khử yếu  Dãy điện hóa của kim loại cho phép dự đoán chiều của phản ứng giữa 2 cặp oxi hóa khử theo qui tắc α: Phản ứng giữa 2 cặp oxi hóa khử xảy ra theo chiều chất oxi hóa mạnh hơn sẽ oxi hóa chất khử mạnh hơn sinh ra chất oxi hóa yếu hơn và chất khử yếu hơn.

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

2+

3. Những công thức tính toán khi giải toán phần kim loại:

-L

Í-

H

Ó

A

Công thức m KL .a.22,4 m .a. MKL = = KL b.V (l ) b.nkhi m .a.22,4 mKL .a MR: MKL = KL = b1V1  b2V2 b1n1  b2 n2

10 00

B

1/ Tìm tên KL khi biết khối lượng kim loại và thể tích khí hoặc ngược lại

M KL .b.V (l ) a.22,4 M (b V  b V ) MR: mKL = KL 1 1 2 2 22,4.a m .a.22,4  Vl (đktc) = KL M KL .b

b = 2 khi khí là H2, Cl2, SO2 b = 8 khi sản phẩm khử là H2S, NH4+. b = 5x – 2y khi sản phẩm khử là NxOy.

TO

ÁN

 mKL 

Ghi chú Trong đó : a là hóa trị của kim loại (a = 1, 2 hoặc 3) hay số e nhường. b là số electron nhận

IỄ N

Đ

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

VD : Cho 2 cặp oxi hóa – khử sau :

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

chất khử yếu

U Y

chất khử mạnh

H

chất oxi hóa mạnh

N

chất oxi hoá yếu

Ơ

N

+ Qui tắc an pha

D

2/ Tìm khối lượng hoặc phần trăm (%) về khối lượng trong hỗn hợp khi biết khối lượng hỗn hợp và thể tích khí (đktc) Công thức

b a nkhí = .n KL hay nKL = .nkhí b a a a TQ: nkhí = 1 x  2 y b b

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

Ghi chú Trong đó : a, a1, a2 là hóa trị của kim loại (hay số e nhường) ; b là số electron nhận x, y lần lượt là số mol của các kim loại.

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

75

 a(1  b)  Lưu ý: nHNO3   .nKL  b 

 M1 x  M 2 y  mhh   a1 .x  a2 . y  n  V (l ) kh  b 22,4 b

3/ Tìm tên KL khi biết khối lượng kim loại và khối lượng muối:

Ơ H Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

N

G

4/ Tìm khối lượng muối sau phản ứng khi biết khối lượng kim loại ( oxit, muối ban đầu) và thể tích khí:

H Ư

Công thức

b .nkhí. Mgốc axit. Hoặc c ( mmuối = mKL + ngốc axit . Mgốc axit) + Muối tác dụng axit mMuối = mMuối cacbonat + ( . Mgốc axit - 60) nCO 2

Số mol của gốc axit : n gocaxit 

10 00

B

TQ: mmuối = mKL +

b .n khi c

nCl  = 2nH2 ; nSO 24  = 2nH2 ; nSO 24  = (6 - 2y)nSO y ; nNO 3 = (5x – 2y). n N xO y

Í-

H

Ó

A

mMuối = mMuối sunfit + ( . Mgốc axit - 80) nSO 2 + Oxit tác dụng với axit mMuối = mOxit + (M axit – 9c). naxit

Ghi chú

b là số electron nhận c là hóa trị gốc axit

TR ẦN

+ KL tác dụng axit

ÁN

Nếu A < R

-L

5/ Bài toán KL tác dụng dung dịch muối

TO

m  = mR – mA = mdd giảm

Nếu A > R

m  = mA – mR = mdd tăng

Nếu a là khối lƣợng ban đầu của kim loại tăng x % giảm y % x y m   m   .a (g) .a (g) 100 100

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N U Y

Đ

ẠO

TP

.Q

m1 là khối lượng muối cacbonat m2 là khối lượng muối tạo thành

+ Riêng muối cacbonat tạo ra muối khác ta có công thức: a m1 .( .M goc axit  60) c MKL =  60 m2  m1

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Trong đó : a là hóa trị của kim loại c là hóa trị gốc axit

a m KL . .M goc axit c  mmuôi  m KL

M KL

http://daykemquynhon.ucoz.com

Ghi chú

N

Công thức

D

IỄ N

Đ

 dd muối (của A) + kim loại (R) Kim loại (A) + dd muối (của R)  y+  yAx+ + xR PTPỨ : yA + xR   M = x.R  y. A yA(g) x(mol) y(mol) xR(g)

Công thức : m. y. A mA = M

mA (g) nR y  nR y  =

nA x 

m.x M

nA x  =

mR (g)

m = mR  m A

m. y M

mR =

m.x.R M

6/ Bài toán Oxit kim loại tác dung với chất khử mạnh ( C, CO, H2…) ở nhiệt độ cao

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

76

Công thức

Công thức

mchất rắn (sau pứ) = mOxit – mO (trong oxit)

nO (trong oxit) = nCO = nCO 2 = nCaCO 3 nO (trong oxit) = nH 2 = n H 2O

Ơ

N

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TỰ GIẢI

.Q

D

IỄ N

Đ

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

B

10 00

A

Ó

H

Í-

-L

TO

ÁN

TÍNH CHẤT CỦA KIM LOẠI – DÃY ĐIỆN HÓA CỦA KIM LOẠI Câu 13: Kim loại nào sau đây có tính dẫn điện tốt nhất trong tất cả các kim loại? A. Vàng. B. Bạc. C. Đồng. D. Nhôm. Câu 14: Kim loại nào sau đây dẻo nhất trong tất cả các kim loại? A. Vàng. B. Bạc. C. Đồng. D. Nhôm. Câu 15: Kim loại nào sau đây có độ cứng lớn nhất trong tất cả các kim loại? A. Vonfam. B. Crom C. Sắt D. Đồng Câu 16: Kim loại nào sau đây là kim loại mềm nhất trong tất cả các kim loại ? A. Liti. B. Xesi. C. Natri. D. Kali. Câu 17: Kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy cao nhất trong tất cả các kim loại? A. Vonfam. B. Sắt. C. Đồng. D. Kẽm. Câu 18: Kim loại nào sau đây nhẹ nhất ( có khối lượng riêng nhỏ nhất ) trong tất cả các kim loại ? A. Natri B. Liti C. Kali D. Rubidi Câu 19: Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là A. tính bazơ. B. tính oxi hóa. C. tính axit. D. tính khử. Câu 20: Hai kim loại đều phản ứng với dung dịch Cu(NO3)2 giải phóng kim loại Cu là A. Al và Fe. B. Fe và Au. C. Al và Ag. D. Fe và Ag. Câu 21: Cặp chất không xảy ra phản ứng là

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

Câu 1: Số electron lớp ngoài cùng của các nguyên tử kim loại thuộc nhóm IIA là A. 3. B. 2. C. 4. D. 1. Câu 2: Số electron lớp ngoài cùng của các nguyên tử kim loại thuộc nhóm IA là A. 3. B. 2. C. 4. D. 1. Câu 3: Công thức chung của oxit kim loại thuộc nhóm IA là A. R2O3. B. RO2. C. R2O. D. RO. Câu 4: Công thức chung của oxit kim loại thuộc nhóm IIA là A. R2O3. B. RO2. C. R2O. D. RO. Câu 5: Cấu hình electron của nguyên tử Na (Z =11) là B. 1s22s2 2p6. C. 1s22s22p63s1. D. 1s22s22p6 3s23p1. A. 1s22s2 2p6 3s2. Câu 6: Hai kim loại đều thuộc nhóm IIA trong bảng tuần hoàn là A. Sr, K. B. Na, Ba. C. Be, Al. D. Ca, Ba. Câu 7: Hai kim loại đều thuộc nhóm IA trong bảng tuần hoàn là A. Sr, K. B. Na, K. C. Be, Al. D. Ca, Ba. Câu 8: Nguyên tử Fe có Z = 26, cấu hình e của Fe là A. [Ar ] 3d6 4s2. B. [Ar ] 4s13d7. C. [Ar ] 3d7 4s1. D. [Ar ] 4s23d6. Câu 9: Nguyên tử Cu có Z = 29, cấu hình e của Cu là A. [Ar ] 3d9 4s2. B. [Ar ] 4s23d9. C. [Ar ] 3d10 4s1. D. [Ar ] 4s13d10. Câu 10: Nguyên tử Cr có Z = 24, cấu hình e của Cr là A. [Ar ] 3d4 4s2. B. [Ar ] 4s23d4. C. [Ar ] 3d5 4s1. D. [Ar ] 4s13d5. Câu 11: Nguyên tử Al có Z = 13, cấu hình e của Al là A. 1s22s22p63s23p1. B. 1s22s22p63s3. C. 1s22s22p63s23p3. D. 1s22s22p63s23p2. Câu 12: Cation M+ có cấu hình electron lớp ngoài cùng 2s22p6 là A. Rb+. B. Na+. C. Li+. D. K+.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

I. LÝ THUYẾT

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

77

D

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

B

10 00

A

Ó

H

Í-

-L

ÁN

TO

IỄ N

Đ

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

C. Zn + Fe(NO3)2. D. Ag + Cu(NO3)2. A. Fe + Cu(NO3)2. B. Cu + AgNO3. Câu 22: Hai kim loại Al và Cu đều phản ứng được với dung dịch A. NaCl loãng. B. H2SO4 loãng. C. HNO3 loãng. D. NaOH loãng Câu 23: Kim loại Cu phản ứng được với dung dịch A. FeSO4. B. AgNO3. C. KNO3. D. HCl. Câu 24: Dung dịch FeSO4 và dung dịch CuSO4 đều tác dụng được với A. Ag. B. Fe. C. Cu. D. Zn. Câu 25: Để hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm hai kim loại Cu và Zn, ta có thể dùng một lượng dư dung dịch A. HCl. B. AlCl3. C. AgNO3. D. CuSO4. Câu 26: Hai dung dịch đều tác dụng được với Fe là A. CuSO4 và HCl. B. CuSO4 và ZnCl2. C. HCl và CaCl2. D. MgCl2 và FeCl3. Câu 27: Cho các kim loại: Ni, Fe, Cu, Zn; số kim loại tác dụng với dung dịch Pb(NO3)2 là A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. Câu 28: Dung dịch muối nào sau đây tác dụng được với cả Ni và Pb? A. Pb(NO3)2. B. Cu(NO3)2. C. Fe(NO3)2. D. Ni(NO3)2. Câu 29: Tất cả các kim loại Fe, Zn, Cu, Ag đều tác dụng được với dung dịch A. HCl. B. H2SO4 loãng. C. HNO3 loãng. D. KOH. Câu 30: Cho các kim loại: Na, Mg, Fe, Al; kim loại có tính khử mạnh nhất là A. Al. B. Na. C. Mg. D. Fe.  cAl(NO3)3 + dNO + eH2O. Câu 31: Cho phản ứng: aAl + bHNO3  Hệ số a, b, c, d, e là các số nguyên, tối giản. Tổng (a + b) bằng A. 5. B. 4. C. 7. D. 6. Câu 32: Dãy nào sau đây chỉ gồm các chất vừa tác dụng được với dung dịch HCl, vừa tác dụng được với dung dịch AgNO3 ? B. Al, Fe, CuO C. Fe, Ni, Sn D. Hg, Na, Ca A. Zn, Cu, Mg Câu 33: Cho phản ứng hóa học: Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu. Trong phản ứng trên xảy ra A. sự khử Fe2+ và sự oxi hóa Cu. B. sự khử Fe2+ và sự khử Cu2+. C. sự oxi hóa Fe và sự oxi hóa Cu. D. sự oxi hóa Fe và sự khử Cu2+. Câu 34: Cặp chất không xảy ra phản ứng hoá học là A. Cu + dung dịch FeCl3. B. Fe + dung dịch HCl. C. Fe + dung dịch FeCl3. D. Cu + dung dịch FeCl2. Câu 35: Cho kim loại M tác dụng với Cl2 được muối X; cho kim loại M tác dụng với dung dịch HCl được muối Y. Nếu cho kim loại M tác dụng với dung dịch muối X ta cũng được muối Y. Kim loại M có thể là A. Mg B. Al C. Zn D. Fe 2+ Câu 36: Để khử ion Cu trong dung dịch CuSO4 có thể dùng kim loại A. K B. Na C. Ba D. Fe Câu 37: Để khử ion Fe3+ trong dung dịch thành ion Fe2+ có thể dùng một lượng dư A. Kim loại Mg B. Kim loại Ba C. Kim loại Cu D. Kim loại Ag Câu 38: Thứ tự một số cặp oxi hóa - khử trong dãy điện hóa như sau : Fe2+/Fe; Cu2+/Cu; Fe3+/Fe2+. Cặp chất không phản ứng với nhau là A. Cu và dung dịch FeCl3 B. Fe và dung dịch CuCl2 C. Fe và dung dịch FeCl3 D. dung dịch FeCl2 và dung dịch CuCl2 Câu 39: X là kim loại phản ứng được với dung dịch H2SO4 loãng, Y là kim loại tác dụng được với dung dịch Fe(NO3)3. Hai kim loại X, Y lần lượt là (biết thứ tự trong dãy thế điện hoá: Fe3+/Fe2+ đứng trước Ag+/Ag) A. Fe, Cu. B. Cu, Fe. C. Ag, Mg. D. Mg, Ag. Câu 40: Dãy gồm các kim loại được xếp theo thứ tự tính khử tăng dần từ trái sang phải là A. Mg, Fe, Al. B. Fe, Mg, Al. C. Fe, Al, Mg. D. Al, Mg, Fe. Câu 41: Dãy gồm các kim loại đều phản ứng với nước ở nhiệt độ thường tạo ra dung dịch có môi trường kiềm là A. Na, Ba, K. B. Be, Na, Ca. C. Na, Fe, K. D. Na, Cr, K. 2+ Câu 42: Trong dung dịch CuSO4, ion Cu không bị khử bởi kim loại A. Fe. B. Ag. C. Mg. D. Zn.

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

78

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ

ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

ẠO

SỰ ĂN MÕN KIM LOẠI Câu 49: Một số hoá chất được để trên ngăn tủ có khung bằng kim loại. Sau 1 thời gian, người ta thấy khung kim loại bị gỉ. Hoá chất nào dưới đây có khả năng gây ra hiện tượng trên? A. Ancol etylic. B. Dây nhôm. C. Dầu hoả. D. Axit clohydric. Câu 50: Biết rằng ion Pb2+ trong dung dịch oxi hóa được Sn. Khi nhúng hai thanh kim loại Pb và Sn được nối với nhau bằng dây dẫn điện vào một dung dịch chất điện li thì A. cả Pb và Sn đều bị ăn mòn điện hoá. B. cả Pb và Sn đều không bị ăn mòn điện hoá. C. chỉ có Pb bị ăn mòn điện hoá. D. chỉ có Sn bị ăn mòn điện hoá. Câu 51: Cho các cặp kim loại nguyên chất tiếp xúc trực tiếp với nhau : Fe và Pb; Fe và Zn; Fe và Sn; Fe và Ni. Khi nhúng các cặp kim loại trên vào dung dịch axit, số cặp kim loại trong đó Fe bị phá hủy trước là A. 4 B. 1 C. 2 D. 3 Câu 52: Khi để lâu trong không khí ẩm một vật bằng sắt tây (sắt tráng thiếc) bị sây sát sâu tới lớp sắt bên trong, sẽ xảy ra quá trình: B. Fe bị ăn mòn điện hóa. A. Sn bị ăn mòn điện hóa. C. Fe bị ăn mòn hóa học. D. Sn bị ăn mòn hóa học. Câu 53: Để bảo vệ vỏ tàu biển làm bằng thép người ta thường gắn vào vỏ tàu (phần ngâm dưới nước) những tấm kim loại A. Cu. B. Zn. C. Sn. D. Pb. Câu 54: Có 4 dung dịch riêng biệt: a) HCl, b) CuCl2, c) FeCl3, d) HCl có lẫn CuCl2. Nhúng vào mỗi dung dịch một thanh Fe nguyên chất. Số trường hợp xuất hiện ăn mòn điện hoá là A. 0. B. 1. C. 2. D. 3. Câu 55: Cho các hợp kim sau: Cu-Fe (I); Zn-Fe (II); Fe-C (III); Sn-Fe (IV). Khi tiếp xúc với dung dịch chất điện li thì các hợp kim mà trong đó Fe đều bị ăn mòn trước là: A. I, II và III. B. I, II và IV. C. I, III và IV. D. II, III và IV.

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

Câu 43: Cho dãy các kim loại: Fe, Na, K, Ca. Số kim loại trong dãy tác dụng được với nước ở nhiệt độ thường là A. 4. B. 1. C. 3. D. 2. Câu 44: Kim loại phản ứng được với dung dịch H2SO4 loãng là A. Ag. B. Au. C. Cu. D. Al. Câu 45: Cho dãy các kim loại: Na, Cu, Fe, Ag, Zn. Số kim loại trong dãy phản ứng được với dung dịch HCl là A. 5. B. 2. C. 3. D. 4. Câu 46: Đồng (Cu) tác dụng được với dung dịch A. H2SO4 đặc, nóng. B. H2SO4 loãng. C. FeSO4. D. HCl. Câu 47: Cho dãy các kim loại: Na, Cu, Fe, Zn. Số kim loại trong dãy phản ứng được với ddịch HCl là A. 3. B. 1. C. 4. D. 2. Câu 48: Cho dãy các kim loại: K, Mg, Na, Al. Kim loại có tính khử mạnh nhất trong dãy là A. Na. B. Mg. C. Al. D. K.

D

IỄ N

Câu 56: Khi điều chế kim loại, các ion kim loại đóng vai trò là chất A. bị khử. B. nhận proton. C. bị oxi hoá. D. cho proton. Câu 57: Để loại bỏ kim loại Cu ra khỏi hỗn hợp bột gồm Ag và Cu, người ta ngâm hỗn hợp kim loại trên vào lượng dư dung dịch A. AgNO3. B. HNO3. C. Cu(NO3)2. D. Fe(NO3)2. Câu 58: Chất không khử được sắt oxit (ở nhiệt độ cao) là A. Cu. B. Al. C. CO. D. H2. Câu 59: Hai kim loại có thể điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện là A. Ca và Fe. B. Mg và Zn. C. Na và Cu. D. Fe và Cu. Câu 60: Phương pháp thích hợp điều chế kim loại Ca từ CaCl2 là A. nhiệt phân CaCl2. B. điện phân CaCl2 nóng chảy.

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

79

D

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

B

10 00

A

Ó

H

Í-

-L

ÁN

TO

IỄ N

Đ

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

D. điện phân dung dịch CaCl2. C. dùng Na khử Ca2+ trong dung dịch CaCl2. Câu 61: Oxit dễ bị H2 khử ở nhiệt độ cao tạo thành kim loại là A. Na2O. B. CaO. C. CuO. D. K2O. Câu 62: Phương trình hoá học nào sau đây thể hiện cách điều chế Cu theo phương pháp thuỷ luyện ? A. Zn + CuSO4 → Cu + ZnSO4 B. H2 + CuO → Cu + H2O C. CuCl2 → Cu + Cl2 D. 2CuSO4 + 2H2O → 2Cu + 2H2SO4 + O2 Câu 63: Phương trình hóa học nào sau đây biểu diễn cách điều chế Ag từ AgNO3 theo phương pháp thuỷ luyện ? A. 2AgNO3 + Zn → 2Ag + Zn(NO3)2 B. 2AgNO3 → 2Ag + 2NO2 + O2 C. 4AgNO3 + 2H2O → 4Ag + 4HNO3 + O2 D. Ag2O + CO → 2Ag + CO2. Câu 64: Trong phương pháp thuỷ luyện, để điều chế Cu từ dung dịch CuSO4 có thể dùng kim loại nào làm chất khử? A. K. B. Ca. C. Zn. D. Ag. Câu 65: Cho khí CO dư đi qua hỗn hợp gồm CuO, Al2O3, MgO (nung nóng). Khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn gồm B. Cu, Al, MgO. C. Cu, Al2O3, Mg. D. Cu, Al2O3, MgO. A. Cu, Al, Mg. Câu 66: Cho luồng khí H2 (dư) qua hỗn hợp các oxit CuO, Fe2O3, ZnO, MgO nung ở nhiệt độ cao. Sau phản ứng hỗn hợp rắn còn lại là: A. Cu, FeO, ZnO, MgO. B. Cu, Fe, Zn, Mg. C. Cu, Fe, Zn, MgO. D. Cu, Fe, ZnO, MgO. Câu 67: Hai kim loại có thể được điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch là A. Al và Mg. B. Na và Fe. C. Cu và Ag. D. Mg và Zn. Câu 68: Cặp chất không xảy ra phản ứng hoá học là A. Cu + dung dịch FeCl3. B. Fe + dung dịch HCl. D. Cu + dung dịch FeCl2. C. Fe + dung dịch FeCl3. Câu 69: Dãy các kim loại đều có thể được điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch muối của chúng là: A. Ba, Ag, Au. B. Fe, Cu, Ag. C. Al, Fe, Cr. D. Mg, Zn, Cu. Câu 70: Hai kim loại có thể được điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch là A. Al và Mg. B. Na và Fe. C. Cu và Ag. D. Mg và Zn. Câu 71: Khi điện phân NaCl nóng chảy (điện cực trơ), tại catôt xảy ra B. sự oxi hoá ion Cl-. C. sự oxi hoá ion Na+. D. sự khử ion Na+. A. sự khử ion Cl-. Câu 72: Oxit dễ bị H2 khử ở nhiệt độ cao tạo thành kim loại là A. Na2O. B. CaO. C. CuO. D. K2O. Câu 73: Trong công nghiệp, kim loại được điều chế bằng phương pháp điện phân hợp chất nóng chảy của kim loại đó là A. Na. B. Ag. C. Fe. D. Cu. Câu 74: Phương pháp thích hợp điều chế kim loại Mg từ MgCl2 là A. điện phân dung dịch MgCl2. B. điện phân MgCl2 nóng chảy. C. nhiệt phân MgCl2. D. dùng K khử Mg2+ trong dung dịch MgCl2. o o Câu 75: Cho E 2   0,76V , E 2   0,13V . Xác định xuất điện động chuẩn của pin điện Zn / Zn Pb / Pb hoá Zn-Pb A. +6,3V B. - 0,63V C. - 0,89V D. 0,89V Câu 76: Phản ứng nào dưới đây xảy ra theo chiều thuận? Biết giá trị thế điện cực chuẩn như sau: Mg 2  Zn 2  Pb 2  Cu 2  Mg Zn Pb Cu 0 -0,76 -0,13 +0,34 E -2,37 2+ 2+ A. Zn+Mg  Zn + Mg B. Zn+Pb2+  Zn2++Pb C. Cu + Pb2+  Cu2++Pb D. Cu + Mg2+  Cu2++ Mg

II. CÁC DẠNG BÀI TẬP PHẦN ĐẠI CƢƠNG KIM LOẠI

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

80

DẠNG 1: KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI PHI KIM

TO

ÁN

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

Câu 1. Cho 10 gam hỗn hợp các kim loại Mg và Cu tác dụng hết với dung dịch HCl loãng dư thu được 3,733 lit H2(đkc). Thành phần % của Mg trong hỗn hợp là: A. 50%. B. 35%. C. 20%. D. 40%. Câu 2. Một hỗn hợp gồm 13 gam kẽm và 5,6 gam sắt tác dụng với dung dịch axit sunfuric loãng dư. Thể tích khí hidro (đktc) được giải phóng sau phản ứng là. A. 2,24 lit. B. 4,48 lit. C. 6,72 lit. D. 67,2 lit. Câu 3. Cho 4,05 gam Al tan hết trong dung dịch HNO3 thu V lít N2O (đkc) duy nhất. Giá trị V là A. 2,52 lít. B. 3,36 lít. C. 4,48 lít. D. 1,26 lít. Câu 4: Hỗn hợp X gồm Fe và Cu, trong đó Cu chiếm 43,24% khối lượng. Cho 14,8 gam X tác dụng hết với dung dịch HCl thấy có V lít khí (đktc) bay ra. Giá trị của V là A. 1,12 lít. B. 3,36 lít. C. 2,24 lít. D. 4,48 lít. Câu 5: Hoà tan hoàn toàn 1,5 gam hỗn hợp bột Al và Mg vào dung dịch HCl thu được 1,68 lít H2 (đkc). Phần % khối lượng của Al trong hỗn hợp là A. 60%. B. 40%. C. 30%. D. 80%. Câu 6: Hoà tan m gam Fe trong dung dịch HCl dư, sau khi phản ứng kết thúc thu được 4,48 lít khí H2 (ở đktc). Giá trị của m là (Cho Fe = 56, H = 1, Cl = 35,5) C. 5,6. D. 11,2. A. 2,8. B. 1,4. Câu 7: Hòa tan 6,5 gam Zn trong dung dịch axit HCl dư, sau phản ứng cô cạn dung dịch thì số gam muối khan thu được là (Cho H = 1, Zn = 65, Cl = 35,5) A. 20,7 gam. B. 13,6 gam. C. 14,96 gam. D. 27,2 gam. Câu 8: Hoà tan 6,4 gam Cu bằng axit H2SO4 đặc, nóng (dư), sinh ra V lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của V là A. 4,48. B. 6,72. C. 3,36. D. 2,24. Câu 9: Hoà tan m gam Al bằng dung dịch HCl (dư), thu được 3,36 lít H2 (ở đktc). Giá trị của m là A. 4,05. B. 2,70. C. 5,40. D. 1,35. Câu 10: Hoà tan 5,6 gam Fe bằng dung dịch HNO3 loãng (dư), sinh ra V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của V là A. 6,72. B. 4,48. C. 2,24. D. 3,36. Câu 11: Cho 10 gam hỗn hợp gồm Fe và Cu tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng (dư). Sau phản ứng thu được 2,24 lít khí hiđro (ở đktc), dung dịch X và m gam chất rắn không tan. Giá trị của m là (Cho H = 1, Fe = 56, Cu = 64) A. 6,4 gam. B. 3,4 gam. C. 5,6 gam. D. 4,4 gam. Câu 12: Cho 20 gam hỗn hợp bột Mg và Fe tác dụng hết với dung dịch HCl thấy có 1 gam khí H2 bay ra. Lượng muối clorua tạo ra trong dung dịch là bao nhiêu gam ?

D

IỄ N

Đ

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

ẠO

G

Đ

DẠNG 2: KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH AXIT

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

Câu 1. Bao nhiêu gam clo tác dụng vừa đủ kim loại nhôm tạo ra 26,7 gam AlCl3? A. 21,3 gam B. 12,3 gam. C. 13,2 gam. D. 23,1 gam. Câu 2: Đốt cháy bột Al trong bình khí Clo dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn khối lượng chất rắn trong bình tăng 4,26 gam. Khối lượng Al đã phản ứng là B. 2,16 gam. C. 1,62 gam. D. 3,24 gam. A. 1,08 gam. Câu 3. Bao nhiêu gam Cu tác dụng vừa đủ với clo tạo ra 27 gam CuCl2? A. 12,4 gam B. 12,8 gam. C. 6,4 gam. D. 25,6 gam. Câu 4. Cho m gam 3 kim loại Fe, Al, Cu vào một bình kín chứa 0,9 mol oxi. Nung nóng bình 1 thời gian cho đến khi số mol O2 trong bình chỉ còn 0,865 mol và chất rắn trong bình có khối lượng 2,12 gam. Giá trị m đã dùng là: A. 1,2 gam. B. 0,2 gam. C. 0,1 gam. D. 1,0 gam. Câu 5: Đốt 1 lượng nhôm(Al) trong 6,72 lít O2. Chất rắn thu được sau phản ứng cho hoà tan hoàn toàn vào dung dịch HCl thấy bay ra 6,72 lít H2 (các thể tích khí đo ở đkc). Khối lượng nhôm đã dùng là C. 18,4gam. D. 24,3gam. A. 8,1gam. B. 16,2gam.

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

81

D

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

B

10 00

A

Ó

H

Í-

-L

ÁN

TO

IỄ N

Đ

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

A. 40,5g B. 45,5g. C. 55,5g D. 60,5g. Câu 13: Cho m gam hỗn hợp X gồm Al, Cu vào dung dịch HCl (dư), sau khi kết thúc phản ứng sinh ra 3,36 lít khí (ở đktc). Nếu cho m gam hỗn hợp X trên vào một lượng dư axit nitric (đặc, nguội), sau khi kết thúc phản ứng sinh ra 6,72 lít khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của m là A. 15,6. B. 10,5. C. 11,5. D. 12,3. Câu 14: Trong hợp kim Al – Mg, cứ có 9 mol Al thì có 1 mol Mg. Thành phần phần % khối lượng của hợp kim là A. 80% Al và 20% Mg B. 81% Al và 19% Mg. C. 91% Al và 9% Mg. D. 83% Al và 17% Mg. Câu 15: Hoà tan 6 gam hợp kim Cu, Fe và Al trong axit HCl dư thấy thoát ra 3,024 lít khí (đkc) và 1,86 gam chất rắn không tan. Thành phần phần % của hợp kim là A. 40% Fe, 28% Al 32% Cu. B. 41% Fe, 29% Al, 30% Cu. C. 42% Fe, 27% Al, 31% Cu. D. 43% Fe, 26% Al, 31% Cu. Câu 16. Hoà tan hoàn toàn 7,8 gam hỗn hợp gồm Mg, Al trong dung dịch HCl dư thấy tạo ra 8,96 lít khí H2 (đkc). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam muối khan. Giá trị của m là B. 36,2 gam. C. 54,3 gam. D. 63,2 gam. A. 18,1 gam. Câu 17. Cho 11,9 gam hỗn hợp gồm Zn, Al tan hoàn toàn trong dung dịch H2SO4 loãng dư thấy có 8,96 lit khí (đkc) thoát ra. Khối lượng hỗn hợp muối sunfat khan thu được là: A. 44,9 gam. B. 74,1 gam. C. 50,3 gam. D. 24,7 gam. Câu 18. Cho m gam Fe vào dung dịch HNO3 lấy dư ta thu được 8,96 lit(đkc) hỗn hợp khí X gồm 2 khí NO và NO2 có tỉ khối hơi hỗn hợp X so với oxi bằng 1,3125. Giá trị của m là A. 0,56 gam. B. 1,12 gam. C. 11,2 gam. D. 5,6 gam. Câu 19. Cho 60 gam hỗn hợp Cu và CuO tan hết trong dung dịch HNO3 loãng dư thu được 13,44 lit khí NO (đkc, sản phẩm khử duy nhất). Phần % về khối lượng của Cu trong hỗn hợp là: A. 69%. B. 96%. C. 44% D. 56%. Câu 20. Cho 2,8 gam hỗn hợp bột kim loại bạc và đồng tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, dư thì thu được 0,896 lít khí NO2 duy nhất (ở đktc). Thành phần phần trăm của bạc và đồng trong hỗn hợp lần lượt là: A. 73% ; 27%. B. 77,14% ; 22,86% C. 50%; 50%. D. 44% ; 56% Câu 21. Cho 8,3 gam hỗn hợp Al và Fe tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư thì thu được 45,5 gam muối nitrat khan. Thể tích khí NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất) thoát ra là: A. 4,48 lít. B. 6,72 lít. C. 2,24 lít. D. 3,36 lít. Câu 22. Cho 1,86 gam hỗn hợp Al và Mg tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư thì thu được 560 ml lít khí N2O (đktc, sản phẩm khử duy nhất) bay ra. Khối lượng muối nitrat tạo ra trong dung dịch là: A. 40,5 gam. B. 14,62 gam. C. 24,16 gam. D. 14,26 gam. Câu 23. Cho 5 gam hỗn hợp bột Cu và Al vào dung dịch HCl dư thu 3,36 lít H2 ở đktC. Phần trăm Al theo khối lượng ở hỗn hợp đầu là A. 27%. B. 51%. C. 64%. D. 54%. Câu 24: Hoà tan hoàn toàn 1,23 gam hỗn hợp X gồm Cu và Al vào dung dịch HNO3 đặc, nóng thu được 1,344 lít khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Phần trăm về khối lượng của Cu trong hỗn hợp X là A. 21,95%. B. 78,05%. C. 68,05%. D. 29,15%. Câu 25. Cho a gam bột Al tác dụng vừa đủ với dung dịch HNO3 loãng thu được dung dịch A chỉ chứa một muối duy nhất và 0,1792 lít (đktc) hỗn hợp khí NO, N2 có tỉ khối hơi so H2 là 14,25. Tính a ? A. 0,459 gam. B. 0,594 gam. C. 5,94 gam. D. 0,954 gam. Câu 26. Hoà tan hoàn toàn 7,8 gam hỗn hợp gồm Mg, Al trong dung dịch HCl dư. Sau phản ứng thấy khối lượng dung dịch tăng thêm 7 gam. Khối lượng của Al có trong hỗn hợp ban đầu là A. 2,7 gam. B. 5,4 gam. C. 4,5 gam. D. 2,4 gam. Câu 27: Cho hỗn hợp A gồm Cu và Mg vào dung dịch HCl dư thu được 5,6 lít khí (đkc) không màu và một chất rắn không tan B. Dùng dung dịch H2SO4 đặc, nóng để hoà tan chất rắn B thu được 2,24 lít khí SO2 (đkc). Khối lượng hỗn hợp A ban đầu là: A. 6,4 gam. B. 12,4 gam. C. 6,0 gam. D. 8,0 gam. Câu 28: Hoà tan hoàn toàn 1,5 gam hỗn hợp bột Al và Mg vào dung dịch HCl thu được 1,68 lít H2 (đkc). Phần % khối lượng của Al trong hỗn hợp là A. 60%. B. 40%. C. 30%. D. 80%.

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

82

H

Ơ

N

Câu 29: Cho 10,4g hỗn hợp bột gồm Mg, Fe tác dụng vừa đủ với 400ml dung dịch HCl. Kết thúc phản ứng thu được 6,72 lít khí (đktc). Thành phần % về khối lượng của Mg, Fe và nồng độ mol/l của dung dịch HCl ban đầu lần lượt là ở đáp án nào? A. 46,15%; 53,85%; 1,5M B. 11,39%; 88,61%; 1,5M C. 53,85%; 46,15%; 1M D. 46,15%; 53,85%; 1M Câu 30: Hoà tan 6 gam hợp kim Cu - Ag trong dung dịch HNO3 tạo ra được 14,68 gam hỗn hợp muối Cu (NO3)2 và AgNO3. Thành phần % khối lượng của hợp kim là bao nhiêu? A. 50% Cu và 50% Ag B. 64% Cu và 36% Ag C. 36% Cu và 64% Ag D. 60% Cu và 40%Ag

D

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

B

10 00

A

Ó

H

Í-

-L

ÁN

TO

IỄ N

Đ

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

DẠNG 3 : XÁC ĐỊNH CÔNG THỨC Câu 1. Hoà tan 2,52 gam một kim loại bằng dung dịch H2SO4 loãng dư, cô cạn dung dịch thu được 6,84 gam muối khan. Kim loại đó là: A. Mg. B. Al. C. Zn. D. Fe. Câu 2. Hoà tan hết m gam kim loại M bằng dung dịch H2SO4 loãng, rồi cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 5m gam muối khan. Kim loại M là: A. Al. B. Mg. C. Zn. D. Fe. Câu 3: Ngâm một lá kim loại có khối lượng 50 gam trong dung dịch HCl. Sau khi thu được 336 ml khí H2 (đktc) thì khối lượng lá kim loại giảm 1,68%. Kim loại đó là A. Zn. B. Fe. C. Ni. D. Al. Câu 4. Nhiệt phân hoàn toàn 3,5 gam một muối cacbonat kim loại hoá trị 2 thu được 1,96 gam chất rắn. Muối cacbonat của kim loại đã dùng là: A. FeCO3. B. BaCO3. C. MgCO3. D. CaCO3. Câu 5. Hoà tan hoàn toàn 0,575 gam một kim loại kìềm vào nướC. Để trung hoà dung dịch thu được cần 25 gam dung dịch HCl 3,65%. Kim loại hoà tan là: A. Li. B. K. C. Na. D. Rb. Câu 6. Cho 9,1 gam hỗn hợp hai muối cacbonat trung hoà của 2 kim loại kiềm ở 2 chu kỳ liên tiếp tan hoàn toàn trong dung dịch HCl dư thu được 2,24 lít CO2(đktc). Hai kim loại đó là: A. K và Cs. B. Na và K. C. Li và NA. D. Rb và Cs. Câu 7. Hoà tan 1,3 gam một kim loại M trong 100 ml dung dịch H2SO4 0,3M. Để trung hoà lượng axit dư cần 200 ml dung dịch NaOH 0,1M. Xác định kim loại M? A. Al. B. Fe. C. Zn. D. Mg. Câu 8. Lượng khí clo sinh ra khi cho dung dịch HCl đặc dư tác dụng với 6,96 gam MnO2 đã oxi hoá kim loại M (thuộc nhóm IIA), tạo ra 7,6 gam muối khan. Kim loại M là: A. Ba. B. Mg. C. Ca. D. Be. Câu 9. Hoà tan hoàn toàn 2 gam kim loại thuộc nhóm IIA vào dung dịch HCl và sau đó cô cạn dung dịch người ta thu được 5,55 gam muối khan. Kim loại nhóm IIA là: A. Be. B. Ba. C. Ca. D. Mg. Câu 10: Cho 1,67 gam hỗn hợp gồm hai kim loại ở 2 chu kỳ liên tiếp thuộc nhóm IIA tác dụng hết với dung dịch HCl (dư), thoát ra 0,672 lít khí H2 (ở đktc). Hai kim loại đó là A. Be và Mg. B. Mg và Ca. C. Sr và Ba. D. Ca và Sr. Câu 11. Khi điện phân muối clorua kim loại nóng chảy, người ta thu được 0,896 lít khí (đktc) ở anot và 3,12 gam kim loại ở catot. Công thức muối clorua đã điện phân là A. NaCl. B. CaCl2. C. KCl. D. MgCl2. Câu 12. Cho 19,2 gam kim loại (M) tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3 loãng thì thu được 4,48 lít khí NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Kim loại (M) là: A. Cu. B. Zn. C. Fe. D. Mg. DẠNG 4: KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH MUÔI Câu 1. Hoà tan 58 gam CuSO4. 5H2O vào nước được 500ml dung dịch CuSO4. Cho dần dần mạt sắt vào 50 ml dung dịch trên, khuấy nhẹ cho tới khi dung dịch hết màu xanh thì lượng mạt sắt đã dùng là: A. 0,65g. B. 1,2992g. C. 1,36g. D. 12,99g.

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

83

TO

ÁN

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

-L

Í-

H

Câu 1: Cho V lít hỗn hợp khí (ở đktc) gồm CO và H2 phản ứng với một lượng dư hỗn hợp rắn gồm CuO và Fe3O4 nung nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng hỗn hợp rắn giảm 0,32 gam. Giá trị của V là A. 0,448. B. 0,112. C. 0,224. D. 0,560. Câu 2: Dẫn từ từ V lít khí CO (ở đktc) đi qua một ống sứ đựng lượng dư hỗn hợp rắn gồm CuO, Fe2O3 (ở nhiệt độ cao). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được khí X. Dẫn toàn bộ khí X ở trên vào lượng dư dung dịch Ca(OH)2 thì tạo thành 4 gam kết tủa. Giá trị của V là A. 1,120. B. 0,896. C. 0,448. D. 0,224. Câu 3: Cho khí CO khử hoàn toàn đến Fe một hỗn hợp gồm: FeO, Fe2O3, Fe3O4 thấy có 4,48 lít CO2 (đktc) thoát rA. Thể tích CO (đktc) đã tham gia phản ứng là B. 2,24 lít. C. 3,36 lít. D. 4,48 lít. A. 1,12 lít. Câu 4: Thổi một luồng khí CO đi qua ống sứ đựng m gam hỗn hợp Fe3O4 và CuO nung nóng thu được 2,32 gam hỗn hợp rắn. Toàn bộ khí thoát ra cho hấp thụ hết vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 5 gam kết tủA. Giá trị của m là: A. 3,22 gam. B. 3,12 gam. C. 4,0 gam. D. 4,2 gam. Câu 5: Để khử hoàn toàn 30 gam hỗn hợp CuO, FeO, Fe2O3, Fe3O4, MgO cần dùng 5,6 lít khí CO (ở đktc). Khối lượng chất rắn sau phản ứng là B. 26 gam. C. 22 gam. D. 24 gam. A. 28 gam. Câu 6: Khử hoàn toàn 17,6 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe2O3 cần 2,24 lít CO (ở đktc). Khối lượng sắt thu được là A. 5,6 gam. B. 6,72 gam. C. 16,0 gam. D. 8,0 gam.

D

IỄ N

Đ

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

B

10 00

Ó

A

DẠNG 5: NHIỆT LUYỆN

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

Câu 2. Ngâm một đinh sắt sạch trong 200 ml dung dịch CuSO4 sau khi phản ứng kết thúc, lấy đinh sắt ra khỏi dung dịch rửa nhẹ làm khô nhận thấy khối lượng đinh sắt tăng thêm 0,8 gam. Nồng độ mol/lít của dung dịch CuSO4 đã dùng là: A. 0,25M. B. 0,4M. C. 0,3M. D. 0,5M. Câu 3. Ngâm một lá kẽm vào dung dịch có hoà tan 8,32 gam CdSO4. Phản ứng xong lấy lá kẽm ra khỏi dung dịch, rửa nhẹ, làm khô thì thấy khối lượng lá kẽm tăng thêm 2,35% so với khối lượng lá kẽm trước phản ứng. Khối lượng lá kẽm trước phản ứng là: A. 80gam B. 60gam C. 20gam D. 40gam Câu 4. Nhúng một đinh sắt có khối lượng 8 gam vào 500ml dung dịch CuSO4 2M. Sau một thời gian lấy đinh sắt ra cân lại thấy nặng 8,8 gam. Nồng độ mol/l của CuSO4 trong dung dịch sau phản ứng là: A. 0,27M B. 1,36M C. 1,8M D. 2,3M Câu 5: Ngâm lá kẽm trong dung dịch chứa 0,1 mol CuSO4. Phản ứng xong thấy khối lượng lá kẽm: A. tăng 0,1 gam. B. tăng 0,01 gam. C. giảm 0,1 gam. D. không thay đổi. Câu 6: Hoà tan hoàn toàn 28 gam bột Fe vào dung dịch AgNO3 dư thì khối lượng chất rắn thu được là A. 108 gam. B. 162 gam. C. 216 gam. D. 154 gam. Câu 7: Nhúng 1 thanh nhôm nặng 50 gam vào 400ml dung dịch CuSO4 0,5M. Sau một thời gian lấy thanh nhôm ra cân nặng 51,38 gam. Hỏi khối lượng Cu thoát ra là bao nhiêu? A. 0,64gam. B. 1,28gam. C. 1,92gam. D. 2,56gam. Câu 8: Ngâm một lá Fe trong dung dịch CuSO4. Sau một thời gian phản ứng lấy lá Fe ra rửa nhẹ làm khô, đem cân thấy khối lượng tăng thêm 1,6 gam. Khối lượng Cu bám trên lá Fe là bao nhiêu gam? A. 12,8 gam. B. 8,2 gam. C. 6,4 gam. D. 9,6 gam. Câu 9: Ngâm một lá kẽm trong 100 ml dung dịch AgNO3 0,1M. Khi phản ứng kết thúc, khối lượng lá kẽm tăng thêm B. 1,51 gam. C. 0,755 gam. D. 1,3 gam. A. 0,65 gam. Câu 10: Ngâm m gam một lá Zn trong trong 150 ml dung dịch CuSO4 1M, phản ứng xong thấy khối lượng lá Zn giảm 5% so với ban đầu. Giá trị m là A. 9,75 gam. B. 9,6 gam. C. 8,775 gam D. 3,0 gam. Câu 11: Ngâm một lá Fe nặng 11,2 gam vào 200 ml dung dịch CuSO4 có nồng độ mol CM, phản ứng xong thu được 13,2 gam hỗn hợp rắn. Giá trị CM là A. 1,0. B. 1,25. C. 0,5. D. 0,25.

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

84

TO

ÁN

D

IỄ N

Đ

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

ẠO

Câu 1. Khi cho dòng điện một chiều I=2A qua dung dịch CuCl2 trong 10 phút. Khối lượng đồng thoát ra ở catod là A. 40 gam. B. 0,4 gam. C. 0,2 gam. D. 4 gam. Câu 2. Điện phân đến hết 0,1 mol Cu(NO3)2 trong dung dịch với điện cực trơ, thì sau điện phân khối lượng dung dịch đã giảm bao nhiêu gam? B. 6,4 gam. C. 8,0 gam. D. 18,8 gam. A. 1,6 gam. Câu 3. Điện phân dùng điện cực trơ dung dịch muối sunfat kim loại hoá trị 2 với cường độ dòng điện 3A. Sau 1930 giây thấy khối lượng catot tăng 1,92 gam. Muối sunfat đã điện phân là A. CuSO4. B. NiSO4. C. MgSO4. D. ZnSO4. Câu 4. Điện phân hoàn toàn 1 lít dung dịch AgNO3 với 2 điên cực trơ thu được một dung dịch có pH= 2. Xem thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể thì lượng Ag bám ở catod là: A. 0,54 gam. B. 0,108 gam. C. 1,08 gam. D. 0,216 gam. Câu 5: Điện phân 200 ml dung dịch muối CuSO4 trong thời gian, thấy khối lượng dung dịch giảm 8 gam. Dung dịch sau điện phân cho tác dụng với dd H2S dư thu được 9,6g kết tủa đen. Nồng độ mol của dung dịch CuSO4 ban đầu là A. 1M. B.0,5M. C. 2M. D. 1,125M. Câu 6: Điện phân dung dịch AgNO3 (điện cực trơ) trong thời gian 15 phút, thu được 0,432 gam Ag ở catot. Sau đó để làm kết tủa hết ion Ag+ còn lại trong dung dịch sau điện phân cần dùng 25 ml dung dịch NaCl 0,4M. Cường độ dòng điện và khối lượng AgNO3 ban đầu là (Ag=108) A. 0,429 A và 2,38 gam. B. 0,492 A và 3,28 gam. C. 0,429 A và 3,82 gam. D. 0,249 A và 2,38 gam. Câu 7: Điện phân 200 ml dung dịch AgNO3 0,4M (điện cực trơ) trong thời gian 4 giờ, cường độ dòng điện là 0,402A. Nồng độ mol/l các chất có trong dung dịch sau điện phân là A. AgNO3 0,15M và HNO3 0,3M. B. AgNO3 0,1M và HNO3 0,3M. C. AgNO3 0,1M D. HNO3 0,3M Câu 8: Sau một thời gian điện phân 200 ml dung dịch CuCl2 thu được 1,12 lít khí X (ở đktc). Ngâm đinh sắt vào dung dịch sau điện phân, khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy khối lượng đinh sắt tăng thêm 1,2 gam. Nồng độ mol của CuCl2 ban đầu là A. 1M. B. 1,5M. C. 1,2M. D. 2M. Câu 9: Điện phân bằng điện cực trơ dung dịch muối sunfat của kim loại hoá trị II với dòng điện có cường độ 6A. Sau 29 phút điện phân thấy khối lượng catot tăng lên 3,45 gam. Kim loại đó là: A. Zn. B. Cu. C. Ni. D. Sn. Câu 10: Điện phân 400 ml dung dịch CuSO4 0,2M với cường độ dòng điện 10A trong 1 thời gian thu được 0,224 lít khí (đkc) ở anot. Biết điện cực đã dùng là điện cực trơ và hiệu suất điện phân là 100%. Khối lượng catot tăng là A. 1,28 gam. B. 0,32 gam. C. 0,64 gam. D. 3,2 gam.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q TP

DẠNG 6: ĐIỆN PHÂN

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

Câu 7: Cho luồng khí CO (dư) đi qua 9,1 gam hỗn hợp gồm CuO và Al2O3 nung nóng đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được 8,3 gam chất rắn. Khối lượng CuO có trong hỗn hợp ban đầu là A. 0,8 gam. B. 8,3 gam. C. 2,0 gam. D. 4,0 gam. Câu 8. Cho dòng khí CO dư đi qua hỗn hợp (X) chứa 31,9 gam gồm Al2O3, ZnO, FeO và CaO thì thu được 28,7 gam hỗn hợp chất rắn (Y). Cho toàn bộ hỗn hợp chất rắn (Y) tác dụng với dung dịch HCl dư thu được V lít H2 (đkc). Giá trị V là A. 5,60 lít. B. 4,48 lít. C. 6,72 lít. D. 2,24 lít. Câu 9. Để khử hoàn toàn 45 gam hỗn hợp gồm CuO, FeO, Fe3O4, Fe và MgO cần dùng vừa đủ 8,4 lít CO ở (đktc). Khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng là: A. 39g B. 38g C. 24g D. 42g Câu 10: Khử hoàn toàn 5,38 gam hỗn hợp gồm Al2O3, FeO, MgO và CuO cần dùng vừa đủ 448 ml khí CO (đktc). Khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng là A. 5,06 gam. B. 9,54 gam. C. 2,18 gam. D. 4,50 gam.

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

85

BÀI TẬP TỔNG HỢP HỌC KÌ I

C. HOC6H4CHO

D. HOC6H4

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

B. C6H5COOH

-L

Í-

A. HCOOC6H5 CH2OH

TO

ÁN

Câu 9: Cho dần dần bột sắt vào 50ml dung dịch CuSO4 0,2M khuấy nhẹ cho tới khi dung dịch mất màu xanh. Lượng bột sắt đã dùng là: A. 5,6 gam B. 56 gam C. 0,056 gam D. 0,56 gam Câu 10: Cho phản ứng sau: Al + H2SO4  Al2(SO4)3 + H2S + H2O: Có hệ số cân bằng là: A. 8, 24, 74, 1, 12 B. 8, 74, 24, 1, 37 C. 8, 15, 4, 3, 12 D. 8, 74, 23, 1 ,37 Câu 11: Hòa tan hoàn toàn 140,4 gam Al trong dung dịch H2SO4 loãng dư thu thể tích H2 giải phóng (đktc) là: A. 6,72 lít. B. 174,72 lít. C. 14,56 lít. D. 13,44 lít.  Câu 12: Cho phản ứng sau: Fe3O4 + HNO3 loãng Fe(NO3)3 + N2O + H2O : Có hệ số cân bằng là: A. 8, 24, 74, 1, 12 B. 8, 74, 23, 1 ,37 C. 8, 15, 4, 3, 12 D. 8, 74, 24, 1, 37 Câu 13: Kim loại nào sau đây tan được trong nước? A. Al B. Ba C. Fe D. Be Câu 14: Làm bay hơi 5,98 gam hỗn hợp 2 este của axit axetic và 2 ancol đông đẳng kế tiếp của ancol metylic. Nó chiếm thể tích 1,344 lit (đktc). Công thức cấu tạo của 2 este đó là: A.HCOOC2H5 và HCOOC3H7 B.CH3COOCH3 và CH3COOC2H5 C.CH3COOC2H5 và CH3COOC3H7 D.CH3COOC3H7 và CH3COOC4H9 Câu 15: Kim loại nào có tính khử mạnh nhất trong các kim loại sau đây: Fe, Pb, Al, Ag, Cu.

D

IỄ N

Đ

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

H

Ó

A

10 00

B

2. Phản ứng xà phòng hóa là phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm. 3. Phản ứng este hóa là phản ứng giữa axit cacboxylic và ancol. 4. Phản ứng thủy phân este trong môi trường axit là một quá trình thuận nghịch. Phát biểu đúng gồm : A. 1, 2, 3, 4 B. 2, 3 C. 2, 4 D. 2, 3, 4 Câu 8: Khi thủy phân este X có công thức phân tử C7H6O2 sinh ra hai sản phẩm A và B. A khử được AgNO3 trong dung dịch NH3 còn B tác dụng với dung dịch brom sinh ra kết tủa trắng. X có công thức

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

Câu 1 : Phát biểu nào sau đây không đúng: A. Anilin tác dụng được với dd HCl là do N có cặp electron tự do B. Anilin không làm giấy quì tím ẩm đổi màu C. Nhờ có tính bazơ, Anilin tác dụng được với dd Br2 D. Anilin là bazơ yếu hơn NH3 Câu 2: Chất hữu cơ mạch hở có công thức CnH2nO2 thuộc dãy đồng đẳng nào? A. Axit đơn chức B. Este đơn chức no mạch hở C. Andehit hai chức D. Ancol. Câu 3: Cho công thức : R – O – CO – R’ (X). Phát biểu đúng là A. X là este điều chế từ axit R’COOH và ancol ROH B. X là este điều chế từ axit RCOOH và ancol R’OH C. Điều kiện để X là este là R và R’ phải khác H D. Điều kiện để X là este là R’ phải khác H. Câu 4: Phát biểu nào sau đây đúng nhất ? A. HCOOCH = CH2 đươc điều chế từ axit và ancol không no B. CH3COOC6H5 được điều chế từ axit axetic và phenol C. Vinyl axetat được điều chế từ axit axetic và axetilen D. Poli este là do phản ứng trực tiếp giữa axit đơn chức và ancol đơn chức. Câu 5: Một este E có công thức C4H8O2. E tham gia phản ứng tráng bạc. Vậy E có là A. Etil fomat B. propyl fomat C. metyl propionat D. etyl axetat. Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn 5,1 gam este X thu được 11 gam CO2 và 4,5 gam H2O. Nếu X đơn chức thì công thức của X là : A. C3H6O2 B. C4H8O2 C. C5H10O2 D. C2H4O2 Câu 7: Hãy nhận xét các phát biểu sau: 1. Phản ứng xà phòng hóa là phản ứng điều chế xà phòng từ dầu mỏ.

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

86

D

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

B

10 00

A

Ó

H

Í-

-L

ÁN

TO

IỄ N

Đ

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

A. Ag B. Fe C. Cu D. Al Câu 16: Một tấm kim loại bằng vàng bị bám một lớp sắt ở bề mặt. Ta có thể rửa lớp Fe để loại tạp chất trên bề mặt bằng dung dịch nào sau đây: A. Dung dịch CuSO4 dư. B. Dung dịch FeCl3 dư. C. Dung dịch ZnSO4 dư. D. Dung dịch FeSO4 dư. Câu 17: Ion nào có tính oxi hóa mạnh nhất trong các ion sau đây: Ag+, Na+, Fe2+,Cu2+,Al3+.? A. Al3+. B. Cu2+. C. Ag+. D. Na+ Câu 18: Kim loại nào sau đây luôn có 3 electron ở lớp ngoài cùng? A. Al số thứ tự 13 B. Mg số thứ tự thứ 12 C. Fe số thứ tự thứ 26 D. Na số thứ tự thứ 11 Câu 19: Một este đơn chức no có 54,55 % C trong phân tử.Công thức phân tử của este có thể là: A.C3H6O2 B.C4H8O2 C.C4H6O2 D.C3H4O2 Câu 20: Ứng với CTPT C4H8O2 có bao nhiêu đồng phân đơn chức? A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 Câu 21: Ứng với CTPT C3H6O2 có bao nhiêu đồng phân este? A. 3 B. 4 C. 1 D. 2 Câu 22: Đặc điểm của phản ứng este hóa là A. chậm ở nhiệt độ thường. B. nhanh ở nhiệt độ thường. C. xảy ra hoàn toàn. D. không thuận nghịch. Câu 23: Thủy phân hoàn toàn 1 mol este sinh ra 3 mol một axit và 1 mol một ancol. Este đó có công thức dạng A. R(COOR’)3 B. RCOOR’ C. R(COO)3R’ D. (RCOO)3R’. Câu 24: Để điều chế este C6H5-OCO-CH3 cần trực tiếp nguyên liệu nào sau đây? A. Axit benzoic và ancol metylic B. Axit axetic và phenol C. Anhidrit axetic và phenol D. Axit axetic và axit benzoic. Câu 25: Dãy các chất sau được sắp xếp theo chiều nhiệt độ sôi tăng dần A. CH3COOC2H5 , CH3CH2CH2OH, CH3COOH. B. CH3COOH, CH3CH2CH2OH, CH3COOC2H5. C. CH3COOH, CH3COOC2H5, CH3CH2CH2OH. D. CH3CH2CH2OH, CH3COOH, CH3COOC2H5. Câu 26: Tính khối lượng este metyl metacrylat thu được khi đun nóng 215 gam axit metacrylic với 100 gam ancol metylic. Giả thiết phản ứng hóa este đạt hiệu suất 60%? A. 125 gam. B. 150 gam. C. 175 gam D. 200 gam. Câu 27: Một este có công thức phân tử là C4H8O2, khi thuỷ phân trong môi trường axit thu được ancol etylic . Công thức cấu tạo của C4H8O2: A. C3H7COOH B. HCOOC3H7 C. CH3COOC2H5 D. C2H5COOCH3 Câu 28: Thuỷ phân este C4H6O2 trong môi trường axit ta thu được một hỗn hợp các chất đều có phản ứng tráng bạc. Vậy công thức cấu tạo của este có thể là: A. CH3 - COO - CH = CH2 B. CH2 = CH – COO – CH3 D. H - COO – CH2 - CH = CH2 C. H - COO - CH = CH – CH3 Câu 29: Este được tạo thành từ axit no, đơn chức và ancol no, đơn chức có công thức cấu tạo là A. CnH2n-1COOCmH2m-1 B. CnH2n+1COOCmH2m-1 C. CnH2n+1COOCmH2m+1 D. CnH2n-1 COOCmH2m+1 Câu 30: Một este có công thức phân tử là C3H6O2, có phản ứng tráng bạc với dung dịch AgNO3 trong NH3, công thức cấu tạo của este đó là A. CH3COOCH3 B. C2H5COOCH3 C. HCOOC3H7 D. HCOOC2H5 Câu 31: Cho glixerol phản ứng với hỗn hợp axit béo gồm C17H35COOH và C15H31COOH, số loại trieste được tạo ra tối đa là: A.6 B.5 C.4 D.3 Câu 32: Có thể chuyển hóa trực tiếp từ chất béo lỏng sang chất béo rắn bằng phản ứng: A. Tách nước B. Hidro hóa C. Đề hidro hóa D. Xà phòng hóa Câu 33: Khi đun nóng chất béo với dung dịch H2SO4 loãng thu được A. glixerol và axit béo B. glixerol và muối natri của axit béo C. glixerol và axit cacboxylic D. glixerol và muối natri của axit cacboxylic

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

87

D

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

B

10 00

A

Ó

H

Í-

-L

ÁN

TO

IỄ N

Đ

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

Câu 34: Cho các chất lỏng sau: axit axetic, glixerol, triolein. Để phân biệt các chất lỏng trên, có thể chỉ cần dùng A. nước và quỳ tím B. nước và dd NaOH C. dd NaOH D. nước brom Câu 35: Để trung hòa 140 gam 1 chất béo cần 15ml dung dịch KOH 1M. Chỉ số axit của chất béo đó bằng A. 5 B. 6 C. 7 D. 8 Câu 36: Chất nào dưới đây không phải là este? A.HCOOCH3 B. CH3COOH C. CH3COOCH3 D. HCOOC6H5 Câu 37: Cách nào sau đây có thể dùng để điều chế etyl axetat? A. Đun hồi lưu hỗn hợp etanol, giấm và axit sunfuric đặc. B. Đun hồi lưu hỗn hợp axit axetic, ancol trắng và axit sunfuric đặc. C. Đun sôi hỗn hợp etanol, axit axetic và axit sunfuric đặc trong cốc thuỷ tinh chịu nhiệt. D. Đun hồi lưu hỗn hợp etanol, axit axetic và axit sunfuric đặc. Câu 38: Thuỷ phân một este trong môi trường kiềm ta được ancol etylic mà khối lượng ancol bằng 62,16% khối lương phân tử este. Công thức este có thể là công thức nào dưới đây? A. HCOOCH3 B. HCOOC2H5 C. CH3COOC2H5 D. C2H5COOC2H5 Câu 39: Số hợp chất đơn chức, đồng phân cấu tạo của nhau có cùng công thức phân tử C4H8O2, đều tác dụng với dung dịch NaOH A.3 B.4 C.5 D. 6 Câu 40: Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C5H10O2 là: A.10 B.9 C.7 D. 8 Câu 41: Chất nào có nhiệt độ sôi thấp nhất? A.C4H9OH B.C3H7COOH C.CH3COOC2H5 D.C6H5OH Câu 42: Đun 12 gam axit axetic với 13,8 gam etanol (có H2SO4 đặc làm xúc tác) đến khi phản ứng đạt tới trạng thái cân bằng, thu được 11 gam este. Hiệu suất của phản ứng este hoá là: A.55% B.50% C.62,5% D.75% Câu 43: Thuỷ phân este C2H5COOCH=CH2 trong môi trường axit tạo thành những sản phẩm gì? A.C2H5COOH, CH2=CH-OH B.C2H5COOH, HCHO C.C2H5COOH, CH3CHO D.C2H5COOH, CH3CH2OH Câu 44: Làm bay hơi 0,37 gam este nó chiếm thể tích bằng thể tích của 1,6 gam O2 trong cùng điều kiện. Este trên có số đồng phân là: A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Câu 45: Một este đơn chức no có 48,65 % C trong phân tử thì số đồng phân este là: A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Câu 46: Đốt cháy hoàn toàn 7,5 gam este X ta thu được 11 gam CO2 và 4,5 gam H2O.Nếu X đơn chức thì X có công thức phân tử là: A. C3H6O2 B. C4H8O2 C. C5H10O2 D. C2H4O2 Câu 47: Bệnh nhân phải tiếp đường (tiêm hoặc truyền dung dịch đường vào tĩnh mạch), đường đó là A.Glucozơ B.Mantozơ C.Saccarozơ D.Fructozơ Câu 48: Chỉ dùng thêm một hoá chất nào sau đây để phân biệt 3 chất: Glixerol, Ancol etylic, Glucozơ. A. Quỳ tím B. CaCO3 C. CuO D. Cu(OH)2 Câu 49: Fructozơ không phản ứng được với chất nào sau đây? D. Br2 A. Cu(OH)2/NaOH (t0) B. AgNO3/NH3 (t0) C. H2 (Ni/t0) Câu 49: Phản ứng nào sau đây dùng để chứng minh trong công thức cấu tạo của glucozơ có nhiều nhóm OH ở kề nhau? A. Cho glucozơ tác dụng với H2,Ni,t0. B. Cho glucozơ tác dụng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường tạo dung dịch xanh lam. C. Cho glucozơ tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3,t0. D. Cho glucozơ tác dụng với dung dịch nước Br2. Câu 50: Thứ tự thuốc thử nào sau đây có thể nhận biết được các chất lỏng:dd glucozơ, benzen, ancol etylic, glixerol? A. Cu(OH)2, Na B. AgNO3/NH3 ,Na C. Br2,Na D.HCl, Na. 0 Câu 51: Nhóm mà tất cả các chất đều tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3, t là: A. propin, ancol etylic, glucozơ B. glixerol, glucozơ, anđehit axetic. C. propin, propen, propan. D. glucozơ, propin, anđehit axetic.

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

88

D

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

B

10 00

A

Ó

H

Í-

-L

ÁN

TO

IỄ N

Đ

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

Câu 52: Cho 5,4 gam glucozơ phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO3/NH3 (dư) thì khối lượng Ag thu được là: A.2,16 gam B.3,24 gam C.4,32 gam D.6,48 gam Câu 53: Đun nóng dung dịch chứa 27 gam glucozơ với AgNO3/NH3, giả sử hiệu suất phản ứng là 75% thấy Ag kim loại tách ra. Khối lượng Ag kim loại thu được là: A. 24,3 gam B. 32,4 gam C. 16,2 gam D. 21,6 gam. Câu 54: Lượng glucozơ cần dùng để tạo ra 1,82 gam sobitol với hiệu suất 80% là: A.2,25 gam B. 1,80 gam C.1,82 gam D.1,44 gam . Câu 55: Cho glucozơ lên men thành ancol etylic. Toàn bộ khí CO2 sinh ra trong quá trình này được hấp thụ hết vào dd Ca(OH)2 dư tạo ra 50 gam kết tủa, biết hiệu suất quá trình lên men đạt 80%. Vậy khối lượng glucozơ cần dùng là: A.33,7 gam B.56,25 gam C.20 gam D. 90 gam Câu 56: Tinh bột , xenlulozơ, saccarozơ, mantozơ đều có khả năng tham gia phản ứng A. hoà tan Cu(OH)2. B. trùng ngưng. C. tráng bạc. D. thuỷ phân Câu 57: Khối lượng của tinh bột cần dùng trong quá trình lên men để tạo thành 5 lít ancol etylic 460 là (biết hiệu suất của quá trình là 72% và khối lượng riêng của ancol etylic nguyên chất là 0,8 g/ml) A. 6,0 kg. B. 5,4kg. C. 5,0kg. D.4,5kg. Câu 58: Cho m gam tinh bột lên men thành ancol etylic với hiệu suất 81%.Toàn bộ lượng CO2 sinh ra được hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2, thu được 550 gam kết tủa và dung dịch X. Đun kĩ dung dịch X thu thêm được 100 gam kết tủa. Giá trị của m là: A.550 B.810 C.650 D.750 Câu 59: Thuỷ phân 324 gam tinh bột với hiệu suất phản ứng là 75%, khối lượng glucozơ thu được là: A.360 gam B.250 gam C.270 gam D.300 gam Câu 60: Cho dãy các chất:glucozơ, xenlulozơ, saccarozơ, tinh bột, mantozơ. Số chất trong dãy tham gia phản ứng tráng bạc là: A.3 B.4 C.2 D.5. Câu 61: Tinh bột và xenlulozơ khác nhau ở chổ: A. Thành phần phân tử B. Độ tan trong nước C. Cấu trúc phân tử D. Phản ứng thủy phân. Câu 62: Dãy các chất nào sau đây đều có phản ứng thuỷ phân trong môi trường axit? A. Tinh bột, xenlulozơ, glucozơ B. Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ. C. Tinh bột, xenlulozơ, fructozơ D. Tinh bột, saccarozơ, fructozơ. Câu 63: Từ 16,20 tấn xenlulozơ người ta sản xuất được m tấn xenlulozơ trinitrat (biết hiệu suất phản ứng tính theo xenlulozơ là 90%).Giá trị của m là: A. 26,73. B. 33,00 C. 25,46. D. 29,70. Câu 64: Cho các dung dịch: glucozo, glixerol, axit axetic, etanol. Thuốc thử nào sau đây có thể dùng để phân biệt các dung dịch đó. A. Cu(OH)2 trong môi trường kiềm B. AgNO3/NH3 C. Na kim loại D. nước brom Câu 65: Hòa tan 6,12 gam hỗn hợp glucozơ và saccarozơ vào nước thu được 100ml dung dịch X. Cho X tác dụng với AgNO3/NH3 dư thu được 3,24 gam Ag. Khối lượng saccarozơ trong hỗn hợp ban đầu là: A. 2,7gam B. 3,42gam C. 3,24 gam D. 2,16gam Câu 66: Đun nóng dung dịch chứa 27gam glucozo với dung dịch AgNO3/NH3 thì khối lượng Ag thu được tối đa là: A. 21,6g B. 10,8g C. 32,4g D. 16,2g Câu 67: Khi thủy phân saccarozơ, thu được 270g hỗn hợp glucozơ và fructozơ. Khối lượng saccarozơ đã thủy phân là: A. 513g B. 288g C. 256,5g D. 270g Câu 68: Khối lượng phân tử trung bình của xenlulozơ trong sợi bông là 175000u. tính số mắt xích (số gốc glucozơ) trung bình có trong loại xenlulozơ trên. A. 1458 B. 2100 C. 9722 D. 1080 Câu 69: Thành phần của tinh bột gồm: A. Hỗn hợp 2 loại polisaccarit là amilozơ và amilopectin. B. Glucozơ và fructozơ lieân kết với nhau. C. Nhiều gốc glucozơ lieân kết với nhau. D. Saccarozơ và xenlulozơ liên kết với nhau. Câu 70: Để nhận biết 3 chất bột màu trắng: Tinh bột, Xenlulozơ, Saccarozo, ta có thể tiến hành theo trình tự nào sau đây:

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

89

D

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

B

10 00

A

Ó

H

Í-

-L

ÁN

TO

IỄ N

Đ

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

A. Dùng vài giọt H2SO4 đun nóng, dùng dd AgNO3 trong NH3 B. Dùng iôt, dùng dd AgNO3 trong NH3 C. Hoà tan vào nước, dùng vài giọt dd H2SO4 , đun nóng, dùng dd AgNO3, NH3 D. Hoà tan vào nước, dùng dung dòch iôt Câu 71: Thuỷ phân hòan toàn 1 kg tinh bột thu được A. 1,18 kg glucozơ. B. 1,11 kg glucozơ. C. 1kg glucozơ và 1kg fructozơ. D. 1 kg glucozơ. Câu 72: Chất hữu cơ A mạch thẳng, có công thức phân tử: C4H8O2. Cho 2,2 gam A phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng thì thu được 2,05gam muối. Công thức cấu tạo đúng của A là: A. HCOOC3H7 B. C3H7COOH C. CH3COOC2H5 D. C2H5COOCH3 Câu 73: Có 4 hóa chất : metylamin (1), phenylamin (2), điphenylamin (3), đimetylamin (4). Thứ tự tăng dần lực bazơ là : A. (4) < (1) < (2) < (3). B. (2) < (3) < (1) < (4). C. (2) < (3) < (1) < (4). D. (3) < (2) < (1) < (4). Câu 74: Hợp chất CH3 – N(CH3) – CH2CH3có tên đúng là A. Trimetylmetanamin. B. Đimetyletanamin. D. N,N-đimetyletanamin. C. N-Đimetyletanamin. Câu 75: Khối lượng anilin cần dùng để tác dụng với nước brom thu được 6,6g kết tủa trắng là A. 1,86g. B. 18,6g. C. 8,61g. D. 6,81g. Câu 76: Ứng với công thức C3H9N có số đồng phân amin là A. 3. B. 4. C. 5. D. 6. Câu 77: Ứng với công thức C4H11N có số đồng phân amin bậc 2 là A. 3. B. 4. C. 5. D. 6. Câu 78: Anilin (C6H5NH2) và phenol (C6H5OH) đều có phản ứng với A. dd HCl B. dd NaOH C. nước Br2 D. dd NaCl Câu 79 : Cho 4,5 gam etylamin (C2H5NH2) tác dụng vừa đủ với axit HCl. Khối lượng muối thu được là A. 8,15 gam B. 0,85 gam C. 7,65 gam D. 8,10 gam Câu 80: Một α- amino axit X chỉ chứa 1 nhóm amino và 1 nhóm cacboxyl. Cho 10,68 gam X tác dụng với HCl dư thu được 15,06 gam muối. X có thể l à : A. axit glutamic. B. valin. C. glixin D. alanin. Câu 81: Để chứng minh tính lưỡng tính của NH2-CH2-COOH (X) , ta cho X tác dụng với A. HCl, NaOH. B. Na2CO3, HCl. C. HNO3, CH3COOH. D. NaOH, NH3. Câu 82: Một amino axit có công thức phân tử là C4H9NO2. Số đồng phân amino axit là A. 3 B. 4 C. 5 D.6 Câu 83: 1 thuốc thử có thể nhận biết 3 chất hữu cơ : axit aminoaxetic, axit propionic, etylamin là A. NaOH. B. HCl. C. Quì tím. D. CH3OH/HCl. Câu 84: 1 mol -aminoaxit X tác dụng vứa hết với 1 mol HCl tạo ra muối Y có hàm lượng clo là 28,287%. CTCT của X là A. CH3 – CH(NH2) – COOH. B. H2N – CH2 – CH2 –COOH. C. NH2 – CH2 – COOH. D. H2N – CH2 – CH(NH2) –COOH. Câu 85: Khi trùng ngưng 13,1g axit -aminocaproic với hiệu suất 80%, ngoài aminoaxit còn dư người ta thu được m gam polime và 1,44g nước. Giá trị m là A. 10,41g. B. 9,04g. C. 11,02g. D. 8,43g. Câu 86 : Cho các dung dịch sau đây: CH3NH2; NH2-CH2-COOH; CH3COONH4, lòng trắng trứng (anbumin). Để nhận biết ra abumin ta không thể dùng cách nào sau đây: A. Đun nóng nhẹ. B. Cu(OH)2. C. HNO3 D. NaOH. Câu 87 : Bradikinin có tác dụng làm giảm huyết áp, đó là một nonapeptit có công thức là : Arg – Pro – Pro – Gly-Phe-Ser-Pro-Phe-Arg. Khi thủy phân không hoàn toàn peptit này có thể thu được bao nhiêu tri peptit mà thành phần có chứa phenyl alanin ( phe). A.3 B.4 C.5 D.6 Câu 88 : Tripeptit là hợp chất A. mà mỗi phân tử có 3 liên kết peptit. B. có 3 gốc aminoaxit giống nhau. C. có 3 gốc aminoaxit khác nhau. D. có 3 gốc aminoaxit.

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

90

D

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

B

10 00

A

Ó

H

Í-

-L

ÁN

TO

IỄ N

Đ

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

Câu 89: Cho các chất H2NCH2COOH, CH3COOH, CH3NH2. Dùng thuốc thử nào sau đây để phân biệt các dung dịch trên? A. NaOH B. HCl C. CH3OH/HCl D. quỳ tím Câu 90: Thuốc thử nào sau đây dùng để phân biệt các dung dịch bị mất nhãn gồm: glucozơ, glixerol, etanol, lòng trắng trứng A. NaOH B. AgNO3/NH3 C. Cu(OH)2 D. HNO3 Câu 91: Từ glyxin và alanin có thể tạo ra mấy đipeptit ? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Câu 92: Cho các chất CH3NH2, C2H5NH2, CH3CH2CH2NH2. Theo chiều tăng dần phân tử khối, nhận xét nào sau đây đúng? A. Nhiệt độ sôi tăng dần, độ tan trong nước tăng dần B. Nhiệt độ sôi giảm dần, độ tan trong nước tăng dần C. Nhiệt độ sôi tăng dần, độ tan trong nước giảm dần D. Nhiệt độ sôi giảm dần, độ tan trong nước giảm dần Câu 93: Hợp chất nào sau đây thuộc loại đipeptit? B. H2N – CH2CONH – CH(CH3) – A. H2N – CH2CONH – CH2CONH – CH2COOH COOH C. H2N – CH2CH2CONH – CH2COOH D. H2N – CH2CONH – CH2CH2COOH Câu 94: Trong dung dịch các amino axit thường tồn tại A. chỉ dạng ion lưỡng cực B. chỉ dạng phân tử C. vừa dạng ion lưỡng cực vừa dạng phân tử với số mol như nhau D. dạng ion lưỡng cực và một phần nhỏ dạng phân tử Câu 95: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm 2 amin no đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng, thu được 22 g CO2 và 14,4 g H2O. CTPT của hai amin là : A. CH3NH2 và C2H7N C. C2H7N và C3H9N B. C3H9N và C4H11N D. C4H11N và C5H13 N Câu 96: Khi đốt cháy hoàn toàn chất X là đồng đẳng của axit aminoaxetic thì tỉ lệ thể tích CO2 : H2O (hơi) là 6:7. Xác định công thức cấu tạo của X ( X là α - amino axit) A. CH3 – CH(NH2) – COOH B. CH3 – CH2 – CH(NH2) – COOH C. CH3 – CH(NH2) –CH2 –COOH D. H2NCH2 – CH2 – COOH Câu 97: Một dung dịch amin đơn chức X tác dung vừa đủ với 200ml dung dịch HCl 0,5M. Sau phản ứng thu được 9,55 gam muối. Xác định công thức của X? A. C2H5NH2 B. C6H5NH2 C. C3H5NH2 D. C3H7NH2 Câu 98: Axit amino axetic không tác dụng với chất : A. CaCO3 B. H2SO4 loãng C. KCl D. CH3OH Câu 99: Khi thủy phân đến cùng protein thu được các chất : A. Gucozơ B. Axit C. Amin D.   aminoaxit Câu 100: Cho C4H11O2N + NaOH → A + CH3NH2 + H2O. Vậy công thức cấu tạo của C4H11O2N là : A. CH3COOCH2CH2NH2 B. C2H5COONH3CH3 C. C2H5COOCH2 NH2 D. C2H5COOCH2CH2NH2 Câu 101: Chất không tham gia phản ứng trùng hợp là: A. isopren B. Cloropren C. vinyl axetat D. axit α -aminocaproic Câu 102: Tơ nilon-7 thuộc loại A. tơ nhân tạo B. tơ thiên nhiên C. tơ tổng hợp D. tơ este Câu 103: Loại cao su nào dưới đây là kết quả của phản ứng đồng trùng hợp? A. cao su Buna B. cao su isopren C. cao su Buna-N D. cao su clopren Câu 104: Polietilen có khối lượng phân tử 500 đvC có hệ số trùng hợp n là: A. 50 B. 500 C. 1700 D. 178 Câu 105: Polisaccarit ( C6H10O5)n có khối lượng phân tử là 162000 đvC có hệ số trùng hợp là : A. 1600 B. 162 C. 1000 D.10000 Câu 106: Sự kết hợp các phân tử nhỏ (monome) thành các phan tử lớn (polime) đòng thời loại ra các phân tử nhỏ như H2O , NH3 , HCl…được gọi là

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

91

D

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

B

10 00

A

Ó

H

Í-

-L

ÁN

TO

IỄ N

Đ

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

B. sự polime hóa C. sự trùng hợp D. sự trùng A. sự tổng hợp ngưng Câu 107: Chất nào sau đây có khả năng trùng hợp thành cao su . Biết rằng khi hiđrô hóa chất đó thu được isopentan? A. CH3-C(CH3)=CH=CH2 B. CH3-CH2-C≡CH C. CH2=C(CH3)-CH=CH2 D. Tất cả đều sai Câu 108: Nhựa poli(vinylclorua) (P.V.C) được ứng dụng rộng rãi trong đời sống, để tổng hợp ta dùng phản ứng A. trùng ngưng B. trùng hợp C. polime hóa D. thủy phân Câu 109: Phân tử protein có thể xem là một polime tự nhiên nhờ sự ……từ các monome là các -aminoaxit . A. trùng ngưng B. trùng hợp C. polime hóa D. thủy phân Câu 110: Polime nào có cấu trúc mạch phân nhánh ? D. PE A. poli isopren B. PVC C. Amilopectin của tinh bột Câu 111: Thủy tinh hữu cơ có thể điều chế được bằng cách thực hiện phản ứng trùng hợp monome nào sau đây: A. Metylmetacrylat B. Axit acrylic C. Axit metacrylic D. Etilen Câu 112: Làm thế nào để phân biệt được các dồ dùng làm bằng da thật và bằng da nhân tạo ( P.V.C )? A. Đốt da thật không cho mùi khét, đốt da nhân tạo cho mùi khét B. Đốt da thật cho mùi khét và da nhân tạo không cho mùi khét C. Đốt da thật không cháy, da nhân tạo cháy D. Đốt da thật cháy, da nhân tạo không cháy Câu 113: Chỉ ra phát biểu nào sau đây là sai? A.Bản chất cấu tạo hoá học của tơ tằm và len là protein B.Bản chất cấu tạo hoá học của tơ nilon là poliamit C.Quần áo nilon, len, tơ tằm không nên giặt với xà phòng có độ kiềm cao D.Tơ nilon, tơ tằm, len rất bền vững với nhiệt. Câu 114: Tơ nilon – 6,6 là: A.Hexaclo xiclohexan B. Poliamit của axit adipic và hexametylendiamin C. Poliamit của  - aminocaproic D. Polieste của axit adipic và etylenglycol Câu 115: Khối lượng phân tử của tơ Capron là 15000 đvc. Số mắc xích trong công thức phân tử của loại tơ này là: A. 113 B. 133 C. 118 D. 181 Câu 116: Nilon–6,6 là một loại A. tơ axetat. B. tơ poliamit. C. polieste. D. tơ visco. Câu 117: Trong số các loại tơ sau: (1) [-NH–(CH2)6 – NH –OC – (CH2)4 –CO-]n ,(2) [-NH-(CH2)5-CO-]n,(3) [C6H7O2(OOC-CH3)3]n Tơ thuộc loại sợi poliamit là: A. (1), (3) B. (1), (2) C. (1),(2),(3) D. (2), (3) Câu 118: Tơ được sản xuất từ xenlulozơ là A. tơ capron. B. tơ nilon-6,6. C. tơ visco. D. tơ tằm. Câu 119: Chất tham gia phản ứng trùng hợp là A. vinyl clorua. B. propan. C. toluen. D. etan. Câu 120: Công thức cấu tạo của polietilen là A. (-CF2-CF2-)n. B. (-CH2-CHCl-)n. C. (-CH2-CH=CH-CH2-)n. D. (-CH2-CH2-)n. Câu 121: Poli(vinyl axetat) là polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp A. CH2=CH-COO-CH3. B. CH2=CH-COO-C2H5. C. CH3COO-CH=CH2 D. C2H5COO-CH=CH2. Câu 122: Cho các polime sau: (-CH2- CH2-)n, (- CH2- CH=CH- CH2-)n, (- NH-CH2-CO-)n. Công thức của các monome để khi trùng hợp hoặc trùng ngưng tạo ra các polime trên lần lượt là A. CH2=CH2, CH2=CH- CH= CH2, H2N- CH2- COOH. B. CH2=CH2, CH3- CH=CH-CH3, H2N- CH2- CH2- COOH. C. CH2=CH2, CH3- CH=C=CH2, H2N- CH2- COOH. D. CH2=CHCl, CH3- CH=CH- CH3, CH3- CH(NH2)- COOH. Câu 123: Trùng hợp 5,6lít C2H4 (đktc), nếu hiệu suất phản ứng là 90% thì khối lượng polime thu được là

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

92

D

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

B

10 00

A

Ó

H

Í-

-L

ÁN

TO

IỄ N

Đ

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

A. 4,3 gam. B. 7,3 gam. C. 5,3 gam. D. 6,3 gam. Câu 124: Trong số các loại tơ sau: tơ tằm, tơ visco, tơ nilon-6,6, tơ axetat, tơ capron, tơ enang, những loại tơ nào thuộc loại tơ nhân tạo? A. Tơ tằm và tơ enang. B. Tơ visco và tơ nilon-6,6. C. Tơ nilon-6,6 và tơ capron D. Tơ visco và tơ axetat. Câu 125: Các chất nào sau đây là polime thiên nhiên I. sợi bông II. cao su buna III. protein IV. tinh bột A. I, II, III B. I, III, IV C. II, III, IV D. I, II, III,IV Câu 126: Cứ 2 mắt xích của PVC phản ứng với 1 phân tử clo tạo thành tơ clorin . Phần trăm khối lượng clo trong tơ clorin là A. 56,8% B. 66,7% C. 73,2% D. 79,7% Câu 127: Tơ nilon , tơ capron là A. tơ thiên nhiên B. tơ hóa học C. tơ nhân tạo D. tơ tổng hợp Câu 128: Cho các nhận định sau: (1). Alanin làm quỳ tím hóa xanh. (2). Axit Glutamic làm quỳ tím hóa đỏ. (3). Lysin làm quỳ tím hóa xanh. (4). Axit  - amino caproic là nguyên liệu để sản xuất nilon – 6. Số nhận định đúng là: A. 1 B. 2 C.3 D.4 Câu 129. Cho các câu sau: (1). Peptit là hợp chất được hình thành từ 2 đến 50 gốc  amino axit. (2). Tất cả các peptit đều phản ứng màu biure. (3). Từ 3 - amino axit chỉ có thể tạo ra 3 tripeptit khác nhau. (4). Khi đun nóng nung dịch peptit với dung dịch kiềm, sản phẩm sẽ có phản ứng màu biure. Số nhận xét đúng là: A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Câu 130. Peptit có công thức cấu tạo như sau: H2N-CH(CH3)-CO-NH-CH2-CO-NH-CH[CH(CH3)2.]-COOH Tên gọi đúng của peptit trên là: A. Ala-Ala-Val. B. Ala-Gly-Val. C. Gly – Ala – Gly. D. Gly-Val-Ala. Câu 131. Thuỷ phân không hoàn toàn tetra peptit (X), ngoài các - amino axit còn thu được các đi petit: Gly-Ala; Phe-Va; Ala-Phe. Cấu tạo nào sau đây là đúng của X. A. Val-Phe-Gly-Ala. B. Ala-Val-Phe-Gly. C. Gly-Ala-Val-Phe D. Gly-Ala-Phe – Val. Câu 132. Hợp chất nào sau đây không phải là amino axit. A. H2N-CH2-COOH. B. CH3-NH-CH2-COOH. C. CH3–CH2-CO- NH2. D. HOOC-CH2(NH2)-CH2-COOH. Câu 133: Hợp chất H2N-CH2-COOH phản ứng được với: (1). NaOH. (2). CH3COOH. (3). C2H5OH A. (1,2) B. (2,3) C. (1,3). D. (1,2,3). Câu 134. Alanin có thể phản ứng được với bao nhiêu chất trong các chất cho sau đây: Ba(OH)2 ; CH3OH ; H2N-CH2-COOH; HCl, Cu, CH3NH2, C2H5OH, Na2SO4, H2SO4. A. 4 B.5 C.6 D.7  NaOH  HCl  Y. Chất Y là chất nào sau đây: Câu 135. Cho sơ đồ biến hóa sau: Alanin  X  A. CH3-CH(NH2)-COONa. B. H2N-CH2-CH2-COOH. C. CH3-CH(NH3Cl)COOH D. CH3-CH(NH3Cl)COONa. Câu 136: Điểm khác nhau giữa protein với cabohiđrat và lipit là A. Protein luôn là chất hữu cơ no. B. Protein có khối lượng phân tử lớn. C. Protein luôn có nhóm chức OH. D. Protein luôn có chứa nguyên tử nitơ. Câu 137: Cho 4,5 gam propan-1-amin tác dụng vừa đủ với axit HCl. Khối lượng muối thu được là A. 8,10 gam B. 0,85 gam C. 9,55 gam D. 7,65 gam Câu 138: Hợp chất nào sau đây thuộc loại đipeptit ? A. H2N-CH2CH2CONH-CH2COOH. B. H2N-CH2CONH-CH(CH3)-COOH. C. H2N-CH2CH2CONH-CH2CH2COOH. D. H2N-CH2CONH-CH2CONH-CH2COOH.

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

93

D

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

B

10 00

A

Ó

H

Í-

-L

ÁN

TO

IỄ N

Đ

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

ĐẠI CƢƠNG VỀ KIM LOẠI I. LÝ THUYẾT 1./ Kim loại nào sau đây có tính dẫn điện tốt nhất trong tất các kim loại ? A. Vàng B. bạc C. đồng D. nhôm 2./ Kim loại nào sau đây dẻo nhất trong tất cả các kim loại ? A. bạc B. vàng C. nhôm D. đồng 3./ Kim loại nào sau đây có độ cứng lớn nhất btrong tất cả các kim loại ? A. W B. Cr C. Fe D. Cu 4./ Kim loại nào sau đây mềm nhất trong số tất cả các kim loại ? A. Li B. Cs C. Na D. K 5./ Kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy cao nhất trong tất cả các kim loại ? A. W B. Fe C. Cu D. Zn 6./ Kim loại nào sau đây nhẹ nhất trong số tất cả các kim loại ? A. Li B. Na C. K D. Rb 7./ Một nguyên tử có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 40. Đó là nguyên tử của nguyên tố nào sau đây ? A. Ca B. Ba C. Al D. Fe 8./ Có các kim loại Cs, Fe, Cr, W, Al. Độ cứng của chúng giảm dần theo thứ tự ở dãy nào sau đây ? A. Cs, Fe, Cr, W, Al B. W, Fe, Cr, Cs, Al C. Cr, W, Fe, Al, Cs D. Fe, W, Cr, Al, Cs 9./ Có các kim loại Cu, Ag, Fe, Al, Au. Độ dẫn điện của chúng giảm dần theo thứ tự ở dãy nào sau đây ? A. Ag, Cu, Au, Al, Fe B. Ag, Cu, Fe, Al, Au C. Au, Ag, Cu, Fe, Al D. Al, Fe, Cu, Ag, Au 10./ Kim loại có những tính chất vật lí chung nào sau đây ? A. tính dẻo, tính dẫn điện, nhiệt độ nóng chảy cao B. tính dẻo, tính dẫn điện và nhiệt, có ánh kim C. tính dẫn điện và nhiệt, có khối lượng riêng lớn, có ánh kim D. tính dẻo, có ánh kim, rất cứng 11./ Kim loại nào sau đây không tác dụng với nước ở điều kiện thường ? A. Na B. Ba C. Ca D. Al 12./ Dãy kim loại tác dụng được với nước ở nhiệt độ thường là: A. Fe, Zn, Li, Sn B. Cu, Pb, Rb, Ag C. K, Na, Ca, Ba D. Al, Hg, Cs, Sr 13./ Kim loại nào sau đây có thể tan trong dung dịch HCl ? A. Sn B. Cu C. Ag D. Hg 14./ Kim loại nào sau đây có thể đẩy Fe ra khỏi dung dịch muối Fe(NO3)2 ? A. Ni B. Sn C. Zn D. Cu 15./ Kim loại M tác dụng được với các dung dịch: HCl, Cu(NO3)2, HNO3 đặc nguội. M là kim loại nào ? A. Al B. Ag C. Zn D. Fe 16./ Để tách riêng từng kim loại ra khỏi dung dịch chứa đồng thời muối AgNO3 và Pb(NO3)2, người ta dùng lần lượt các kim loại nào ? A. Cu, Fe B. Pb, Fe C. Ag, Pb D. Zn, Cu 17./ Một cation kim loại M có cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng là 2s22p6. Vậy, cấu hình electron phân lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại M không thể là cấu hình nào ? A. 3s1 B. 3s23p1 C. 3s23p3 D. 3s2 18./ Dãy các kim loại được xếp theo thứ tự tính khử tăng dần từ trái sang phải là: A. Al , Mg , Fe B. Fe , Al , Mg C. Fe , Mg , Al D. Mg , Fe , Al 19./ Để bảo vệ vỏ tàu biển làm bằng thép người ta thường gắn vào vỏ tàu (phần chìm dưới nước) những tấm kim loại: A. Pb B. Sn C. Zn D. Cu 20./ Dãy các kim loại đều phản ứng với nước ở nhệt độ thường tạo ra dung dịch có môi trường kiềm là: A. Ba , Fe , K B. Na , Ba , K C. Be , Na , Ca D. Na , Fe , K 21./ Khi điều chế kim loại, các ion kim loại đóng vai trò là chất: A. bị oxi hóa B. bị khử C. nhận proton D. cho proton

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

94

D

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

B

10 00

A

Ó

H

Í-

-L

ÁN

TO

IỄ N

Đ

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

22./ Cho phản ứng: aFe + bHNO3   cFe(NO3)3 + dNO + eH2O. Các hệ số a, b, c, d, e là những số nguyên, đơn giản nhất. Tổng (a + b) bằng: A. 3 B. 5 C. 4 D. 6 23./ Điện phân NaCl nóng chảy với điện cực trơ, ở catot thu được: A. Na B. Na2CO3 C. NaOH D. NaCl 24./ Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là: A. tính oxi hóa và tính khử B. tính bazơ C. tính khử D. tính oxi hóa 25./ Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là tính khử vì: A. nguyên tử kim loại thường có 5, 6, 7 electron lớp ngoài cùng B. nguyên tử kim loại có năng lượng ion hóa nhỏ C. kim loại có xu hương nhận thêm electron để đạt đến câu trúc bền D. nguyên tử kim loại có độ âm điện lớn. 26./ Kim loại phản ứng với nước ở nhiệt độ thường tạo ra dung dịch có môi trường kiềm là: A. Fe B. Na C. Cu D. Ag 27./ Đồng (Cu) tác dụng được với dung dịch: A. HCl B. H2SO4 loãng C. H2SO4 đặc, nóng D. FeSO4 28./ Cho Fe phản ứng với dung dịch HNO3 đặc, nóng thu được một chất khí màu nâu đỏ. Chất khí đó là: A. NO2 B. N2O C. N2 D. NH3 29./ Kim loại không tác dụng với nước ở nhiệt độ thường là: A. Fe B. Na C. K D. Ba 30./ Cho 4 dung dịch muối: Fe(NO3)2, Cu(NO3)2, AgNO3, Pb(NO3)2. Kim loại nào sau đây tác dụng được với cả 4 dung dịch muối trên ? A. Zn B. Fe C. Cu D. Pb 31./ Cho các kim loại: Fe , Al , Mg , Cu , Zn , Ag. Số kim loại tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng là: A. 4 B. 3 C. 5 D. 6 32./ Kim loại không tác dụng với axit clohidric(HCl) là: A. Al B. Zn C. Fe D. Ag 33./ Oxit dễ bị H2 khử ở nhiệt độ cao tạo thành kim loại là: A. Na2O B. CaO C. K2O D. CuO to 34./ Cho phản ứng: Fe2O3 + 3CO  2X + 3CO2 . Chất X trong phản ứng trên là: A. Fe B. Fe3O4 C. FeO D. Fe3C 35./ Ở nhiệt độ cao, CuO không phản ứng được với: A. Ag B. H2 C. Al D. CO 36./ Trong số các kim loại Na , Mg , Al , Fe. Kim loại có tính khử mạnh nhất là: A. Na B. Fe C. Al D. Mg 37./ Kim loại Cu tác dụng được với dung dịch chất nào sau đây ? A. AgNO3 B. MgCl2 C. FeCl2 D. CaCl2 38./ Kim loại không thể điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện là: A. Zn B. Al C. Cu D. Fe 39./ Sự phá hủy kim loại hay hợp kim do kim loại tác dụng trực tiếp với các chất oxi hóa trong môi trường được gọi là: B. sự tác dụng của kim loại với nước A. sự ăn mòn kim loại C. sự ăn mòn hóa học D. sự ăn mòn điện hóa 40./ Phương pháp điều chế kim loại bằng cách dùng đơn chất kim loại có tính khử mạnh hơn để khử ion kim loại khác trong dung dịch muối được gọi là: A. phương pháp nhiệt luyện B. phương pháp thủy luyện C. phương pháp điện phân D. phương pháp thủy phân 41./ Kim loại Ni phản ứng được với tất cả muối trong dung dịch ở dãy nào sau đây ? A. NaCl , AlCl3 , ZnCl2 B. MgSO4 , CuSO4 , AgNO3 C. Pb(NO3)2 , AgNO3 , NaCl D. AgNO3 , CuSO4 , Pb(NO3)2 42./ Cho 3 kim loại là Al , Fe , Cu và 4 dung dịch muối riêng biệt là ZnSO4 , AgNO3 , CuCl2 , MgSO4. Kim loại nào tác dụng được với cả 4 dung dịch muối đã cho ? A. Al B. Fe C. Cu D. không kim loại nào

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

95

D

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

B

10 00

A

Ó

H

Í-

-L

ÁN

TO

IỄ N

Đ

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

43./ Cho Cu dư tác dụng với dung dịch AgNO3 thu được dung dịch X. Cho Fe dư tác dụng với dung dịch X thu được dung dịch Y. Dung dịch Y chứa: A. Fe(NO3)3 B. Fe(NO3)2 C. Fe(NO3)2, Cu(NO3)2 dư D. Fe(NO3)3, Cu(NO3)2 dư 44./ Cho khí CO dư đi qua hỗn hợp gồm CuO, Al2O3 và MgO (nung nóng). Khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn gồm: A. Cu , Al , Mg B. Cu , Al , MgO C. Cu , Al2O3 , Mg D. Cu , Al2O3 , MgO 45./ Cho cấu hình electron: 1s22s22p6. Dãy chất nào sau đây gồm các nguyên tử và ion có cấu hình electron như trên ? A. K+, Cl, Ar B. Li+, Br, Ne C. Na+, Cl, Ar D. Na+, F-, Ne + 6 46./ Cation R có cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng là 2p . Nguyên tử R là: A. F B. Na C. K D. Cl 47./ Thủy ngân dễ bay hơi và rất độc. Nếu chẳng may nhiệt kế thủy ngân bị vỡ thì dùng chất nào sau đây để khử độc thủy ngân ? A. bột sắt B. bột lưu huỳnh C. bột than D. nước 48./ Những tính chất vật lí chung của kim loại (dẫn điện, dẫn nhiệt, dẻo, ánh kim) gây nên chủ yếu bởi: B. khối lượng riêng của kim loại A. cấu tạo mạng tinh thể của kim loại C. tính chất của kim loại D. các electron tự do trong tinh thể kim loại 49./ Trong dãy điện hóa, cặp Al3+/Al đứng trước cặp Fe2+/Fe. Điều này cho biết: A. tính oxi hóa của Al3+ lớn hơn của Fe2+ B. tính khử của Al lớn hơn của Fe C. tính oxi hóa của Al lớn hơn của Fe D. tính khử của Al lớn hơn của Fe2+ 50./ Cho các hạt Cu vào dung dịch AgNO3 thấy xuất hiện: A. dd có màu xanh và có khí màu nâu bay lên B. dưới đáy ống nghiệm có kết tủa Ag C. trên các hạt Cu có một lơp Ag màu sáng , dung dịch không màu D. dung dịch màu xanh, trên các hạt Cu có một lớp Ag màu sáng. 51/ Người ta điều chế Mg bằng cách: A. điện phân dung dịch MgCl2 B. điện phân MgCl2 nóng chảy C. thủy luyện k và dd MgCl2 D. nhiệt luyện MgO với Fe 52/ Trong công nghiệp, nhôm được sản xuất bằng cách: B. khử Al2O3 bằng H2 A. khử Al2O3 bằng CO C. điện phân Al2O3 nóng chảy D. điện phân dd AlCl3 Câu 4: Dãy các ion theo chiều tính oxi hoá giảm: A. Fe3+, Ag+, Cu2+, Fe2+ B. Ag+, Cu2+, Fe3+, Fe2+ C. Ag+, Fe3+, Cu2+, Fe2+ D. Fe3+, Cu2+, Ag+, Fe2+ 53/ Phương trình đúng là: A. CuCl2 + 2H2O (điện phân)  Cu(OH)2 kết tủa + H2 + Cl2 B. NaCl + H2O (điện phân)  Na + HCl + ½ O2 C. BaSO4 + H2O (điện phân) Ba(OH)2 + H2SO4 D. 2NaCl + 2H2O(điện phân, màng ngăn)  2NaOH + H2 + Cl2 54/ Cơ chế ăn mòn kim loại phổ biến và nghiêm trọng nhất là: A. ăn mòn hóa học B. ăn mòn điện hoá C. ăn mòn cơ học D. ăn mòn hoá lý 55/ Trong cơ chế ăn mòn 1 vật bằng gang hoặc thép trong không khí ẩm, ở cực dương xảy ra quá trình A. Fe  Fe2+ + 2e B. Fe  Fe3+ + 3e C. 2H2O + O2 +4e  4OHD. 2H+ +2e  H2 56/ Phản ứng nào thuộc phương pháp nhiệt luyện A. ZnO + C  Zn + CO B. 2Al2O3  4Al + 3O2 C. MgCl2  Mg + Cl2 D. Zn + 2 [Ag(CN)2]-  [Zn(CN)4]2- + 2 Ag 57/ Nối 2 dây kim loại bằng Fe và Cu để căng ngoài không khí ẩm. Sau 1 thời gian sợi dây bị đứt ở vị trí nào? A. Giữa sợi dây Cu B. Giữa sợi dây Fe C. Mối nối phía Cu D. Mối nối phía Fe 57/ Lên kết kim loại là liên kết được tạo nên do: A. các e tự do gắn ion dương kim loại B. góp chung e

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

96

D

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

B

10 00

A

Ó

H

Í-

-L

ÁN

TO

IỄ N

Đ

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

C. lực hút tĩnh điện giữa 2 ion mang điện trái dấu D. lực hút tĩnh điện giữa nguyên tử oxi và hiđro Câu 14: Phát biểu không đúng là: A. Fe3+ có tính oxi hoá mạnh hơn Cu2+ B. Fe khử được Cu2+ trong dung dịch C. Fe2+ oxi hoá được Cu D. Tính oxi hoá: Fe2+ < H+ < Cu2+ < Ag+ 58/ Dãy các kim loại điều chế trong công nghiệp bằng phương pháp điện phân nóng chảy hợp chất của chúng là: A. Na, Ca, Zn B. Na, Ca, Al C. Fe, Ca, Al D. Na, Cu, Al 59/ Dãy các ion sắp xếp theo chiều tăng tính oxi hoá là: B. Ag+, Fe3+, H+, Mn2+ C. H+, Fe3+, Ag+ D. Ag+, Mn2+, H+, Fe3+ A. Mn2+, Ag+, Fe3+ 60/ Các e tự do trong kim loại gây ra: A. tính dẻo, dẫn điện, tỉ khối, độ cứng B. độ cứng, ánh kim, tỉ khối C. dẻo, dẫn điện, dẫn nhiệt, ánh kim D. cả A, B, C 61/ Để bảo vệ vỏ tàu biển bằng thép, người ta gắn ngoài vỏ tàu kim loại: A. Ba B. Zn C. Cu D. Fe 62/ Hộp kim Zn - Cu để trong không khí ẩm bị ăn mòn: A. Hoá học B. Vật lý C. Điện hoá D. Cơ học 63/ Điện phân là quá trình: A. tác dụng của dòng điện lên dung dịch điện phân B. oxi hoá - khử xảy ra trên bề mặt điện cực dưới tác dụng dòng điện 1 chiều qua dd điện ly hay chất điện ly nóng chảy C. phân ly thành ion D. tách kim loại và phi kim 64/ Ăn mòn hoá học và ăn mòn điện hoá khác nhau là: A. ăn mòn hoá học không phát sinh dòng điện, ăn mòn điện hoá phát sinh dòng điện. B. ăn mòn hoá học phản ứng trực tiếp trên kim loại bị ăn mòn C. ăn mòn điện hoá phát sinh dòng điện, xảy ra khi kim loại tiếp xúc trực tiếp với dung dịch điện li D. cả A, B, C 65/ Điều chế H2 trong phòng thí nghiệm khi cho Zn vào dd HCl, người ta thường cho thêm vài giọt dd: A. K2SO4 B. Zn(NO3)2 C. CuSO4 D. Ag2SO4 66/ Trong pin điện hoá Zn - Cu, phản ứng xảy ra ở cực âm là: A. Cu  Cu2+ + 2e B. Cu2+ + 2e  Cu C. Zn  Zn2+ + 2e D. Zn2+ +2e  Zn 67/ Trong pin điện hoá Zn – Cu, nồng độ ion Zn2+ và Cu2+ lần lượt là: A. CZn2+ giảm ; CCu2+ tăng B. CZn2+ tăng; CCu2+ giảm C. CZn2+ giảm ; CCu2+ giảm D. CZn2+ tăng ; CCu2+ tăng 68/ Phản ứng trong pin điện hoá Zn - Cu A. Zn2+ + Cu2+ B. Zn2+ + Cu C. Cu2+ + Zn D. Cu + Zn 69/ Trong quá trình điện phân, ion âm di chuyển về: A. cực dương, xảy ra sự khử B. cực dương, xảy ra sự oxi hoá C. cực âm, xảy ra sự khử D. cực âm, xảy ra sự oxi hoá 70/ Cặp chất không phản ứng với nhau là: C. Fe + dd FeCl3 D.dd FeCl2 + dd CuCl2 A. Cu + dd FeCl3 B. Fe + dd CuCl2 71/ Có các cặp kim loại: Fe – Pb; Fe –Zn; Fe – Sn; Fe –Cu; Fe – Ni. Nhúng các cặp trên vào dung dịch điện ly, số cặp trong đó Fe bị phá huỷ trước là: A. 4 B. 3 C. 2 D. 1 72/ Cặp nào Fe không bị ăn mòn điện hoá? A. Fe – Zn B. Fe – Cu C. Fe – Sn D. Fe – Pb 73/ Phương pháp điều chế kim loại tính khử yếu trong phòng thí nghiệm là: B. pp nhiệt phân C. pp điện phân D. pp nhiệt luyện A. pp thuỷ luyện 74/ Trong quá trình điện phân CaCl2 nóng chảy, ở catôt: A. ion clorua bị oxi hoá B. ion clorua bị khử C. ion canxi bị khử D. ion canxi bị oxi hoá

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

97

75/ Hiện tượng nào không xảy ra khi điện phân dd Cu(NO3)2 với anot bằng Cu: B. Cu kết tủa tại catot A. anot bị tan C. dd không đổi màu D. xuất hiện khí không màu ở anot 0 2+ 76/ Trong pin điện hoá Zn – Cu ( E Zn /Zn = -0,76V); E0Cu2+/Cu = +0,34V) thì : A. cực âm có phản ứng: Cu  Cu2+ + 2e B. cực dương có phản ứng: Zn2+ +2e  Zn C. phản ứng trong pin là: Cu + Zn2+  Cu2+ +Zn D. suất điện động của pin là 1,1V

Ơ

N

II. BÀI TẬP

D

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

B

10 00

A

Ó

H

Í-

-L

ÁN

TO

IỄ N

Đ

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

77./ Để khử hoàn toàn 30 g hỗn hợp gồm: CuO, FeO, Fe3O4, Fe2O3, Fe, MgO cần dùng 5,6 lit khí CO (đktc). Khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng là: A. 28 g B. 26 g C. 24 g D. 22 g 78./ Để khử hoàn toàn 45 gam hỗn hợp gồm CuO, FeO, Fe3O4, Fe2O3, Fe và MgO cần dùng vừa đủ 8,4 lit CO (đktc). Khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng là: A. 39 g B. 38 g C. 24 g D. 42 g 79./ Hòa tan 20 gam hỗn hợp Fe và Mg trong dung dịch HCl thu được 1 gam H2. Khi cô cạn dung dịch thu được bao nhiêu gam muối khan ? A. 54,5 g B. 55,5 g C. 56,5 g D. 57,5 g 80./ Để khử hoàn toàn 23,2 g một oxit kim loại, cần dùng 8,96 lit H2 (đktc). Kim loại đó là: A. Mg B. Cu C. Fe D. Cr 81/ Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp gồm 5,4g Al và 4,8g Fe2O3 , sau phản ứng thu được m gam chất rắn. Giá trị m là: A. 10,2g B. 9,5g C. 11,2g D. 7,6g 82/ Hoà tan 25g CuSO4 .5H2O và nước được 500ml dung dịch X. Giá trị pH và nồng độ mol/l dung dịch thu được là: A. pH<7 và 0,01M B. pH>7 và 0,02M C. pH<7 và 0,2M D. pH=7 và 0,2M 83/ 12g kim loại M tan hết trong 600ml dd H2SO4 1M. Để trung hoà axit dư cần 200ml dd NaOH 1M. Vậy kim loại M là: A. Ca B. Fe C. Mg D. Cu 84/ Hoà tan 13,4g hỗn hợp 2 muối cacbonat của 2 kim loại hoá trị 2 vào dd HCl dư, thu được 3,36l CO2 (đktc). Khối lượng muối thu được là: A. 11,75g B. 20g C. 15,55g D. 15,05g 0 85/ 16g hỗn hợp X gồm MgO và CuO tác dụng với H2 dư ở t cao, thu được chất rắn Y. Y phản ứng vừa đủ với 1 lít dung dịch H2SO4 0,2M. Phần trăm khối lượng hh X là: A. 75%MgO; 25%CuO B. 25%MgO ; 75%CuO C. 33,33%MgO; 66,67%CuO D. 50% MgO; 50% CuO 86/ Hoà tan m gam hỗn hợp gồm Zn và ZnO cần 100ml dung dịch HCl 36,5% (D=1,19g/ml), thu được 8,96lít H2 (đktc). Giá trị của m là: A. 41,79g B. 89,99g C. 45,85g D. 29,2g 87/ Hoà tan hết m gam hỗn hợp gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 bằng dung dịch HNO3 đặc, nóng được 4,48lít NO2 (đktc, sản phẩm khử duy nhất) và 145,2g muối khan. Giá trị của m là: A. 64,4g B. 46,4g C. 109,4g D. 111,2g 88/ Cho a gam bột Al tác dụng hết với dd HNO3 loãng thu được 0,896 lít (đktc) X gồm N2O và NO có tỉ khối so với hiđro bằng 18,5. Giá trị của a là: A. 19,8g B. 18,9g C. 1,98g D. 1,89g 89/ Thổi 1 luồng khí CO dư qua ống sứ đựng m gam hỗn hợp FeO, Fe2O3, Fe3O4 , CuO, PbO đun nóng. Sau khi phản ứng hoàn toàn thu được 2,32g hh kim loại. Khí thoát ra qua bình nước vôi trong dư được 5g kết tủa. Giá trị m là: A. 3,22g B. 3,12g C. 3,92g D. 4g 90/ Hoà tan hoàn toàn 16,2g kim loại M bằng dd HNO3 được 5,6 lít (đktc) hh khí gồm NO và NO2 nặng 10,44g. Kim loại M là: A. Al B. Cu C. Zn D. Fe

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

98

D

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

B

10 00

A

Ó

H

Í-

-L

ÁN

TO

IỄ N

Đ

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

91/ Cho 11,2g Fe tan hoàn toàn trong dd HNO3 dư. Cho dd NaOH dư vào thu được kết tủa. Nung kết tủa trong không khí đến khối lượng không đổi được a gam chất rắn. giá trị của a là: A. 5,4g B. 24g C. 16g D. 1,6g 92/ Thổi 1 luồng khí CO qua ống sứ đựng m gam hỗn hợp gồm CuO, Fe2O3, ZnO, và Al2O3 nung nóng. Khí thoát ra qua bình nước vôi trong dư được 15g kết tủa. Trong ống sứ còn lại 21,5g chất rắn. Giá trị m là: A. 23,9 B. 19,1 C. 26,3 D. Không xác định được 93/ Chia 1,24g hỗn hợp 2 kim loại (hoá trị không đổi) thành 2 phần bằng nhau - Phần 1: Oxi hoá hoàn toàn được 0,78g hh oxit - Phần 2: Hoà tan hoàn toàn trong dd H2SO4 dư thì thể tích khí H2 (đktc) và khối lượng muối thu được là: A. 0,224 l và 1,58g B. 1,12 lít và 1,96g C. 2,24 lít và 1,96g D. 0,224 lít và 0,98g 94/ Cho Ba lần lượt vào các dung dịch sau: NaHCO3 (1); CuSO4 (2); (NH4)2SO4 (3); NaNO3 (4); MgCl2 (5); KCl (6). Trường hợp nào không tạo kết tủa: A. 2 và 3 B. 1 và 3 C. 1, 3 và 5 D. 4 và 6 95/ Nhiệt phân hoàn toàn 3,5g muối cacbonat kim loại hoá trị 2 (không đổi) được 1,96g chất rắn. Kim loại có trong muối là: A. Ba B. Fe C. Mg D. Ca 96/ Hoà tan hết 7,5g hỗn hợp các muối cacbonat bằng dung dịch HCl thu được 1,68 lít CO2 (đktc). Muối thu được sau phản ứng có khối lượng: A. 7,83g B. 10,6g C. 8,325g D. 7,25g 97/ Hoà tan hết 1,8g FexOy bằng H2SO4 đặc, nóng được 0,28 lít SO2 (đktc; sản phẩm khử duy nhất). FexOy là: A. Fe2O3 B. Fe3O4 C. FeO D. Cả A, B, C 98/ Nhúng 1 lá sắt nặng 8g vào 500ml dd CuSO4 2M. Sau 1 thời gian lá sắt có khối lượng 8,8g. Nồng độ mol/l CuSO4 sau phản ứng là: A. 1M B.0,9M C. 1,8M D. 1,5M 99/ Cùng 1 lượng kim loại R khi hoà tan bằng dd HCl và bằng dd H2SO4 đặc, nóng thấy: mSO2  48 mH 2 ; khối lượng muối clorua = 63,5% khối lượng muối sunfat. R là: A. Fe B. Zn C. Cr D. Al 100/ Cho NH3 đến dư vào dd chứa AlCl3 và ZnCl2 thu được X kết tủa. Nung X được chất rắn Y. Cho luồng khí H2 dư qua Y đun nóng được chất rắn gồm: A. Al2O3 B. Al2O3 và Al C. Al và Zn D. Al2O3 và Zn 101/ Hoà tan hoàn tòan 0,52g hỗn hợp nhiều kim loại trong dung dịch H2SO4 loãng được 0,336 lít H2 (đktc). Khối lượng muối thu được bằng: A. 2,33g B. 1,96g C. 3,92g D. 4,66g 102/ Cho từ từ bột Fe vào 50ml dd CuSO4 0,2M đến khi dung dịch mất màu xanh. Lượng bột Fe đã tham gia phản ứng là: A. 0,56g B. 5,6g C. 2,24g D. 1,12g 103/ Ngâm một lá kẽm vào dung dịch chứa 2,24g ion kim loại M2+. Phản ứng xong, khối lượng lá Zn tăng thêm 0,94g. M2+ là ion của kim loại: A. Sn B. Cu C. Pb D. Cd 104/ Điện phân nóng chảy hoàn toàn 1,9g muối clorua của kim loại hoá trị II được 0,48g kim loại ở catot. Kim loại đã cho là: A. Ca B. Mg C. Fe D. Zn 105/ Điện phân dung dịch CuCl2 (điện cực trơ), sau 1 thời gian được 0,32g Cu ở catot và 1 lượng khí X ở anot. Hấp thụ hoàn toàn lượng X vào 200ml dd NaOH ở nhiệt độ thường. Sau phản ứng nồng độ NaOH còn lại là 0,05M. Nồng độ ban đầu của dd NaOH là: A. 0,15M B. 0,05M C. 0,2M D. 0,1M 106/ Điện phân dd AgNO3 trong 10 phút được 1,296g Ag ở catot. Cường độ dòng điện là: A. 1,93A B. 19,3A C. 10,965A D. 9,65A 108/ Điện phân NaCl nóng chảy với cường độ 1,93A trong 6 phút 40giây được 0,1472g Na. Hiệu suất điện phân là:

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

99

D

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

B

10 00

A

Ó

H

Í-

-L

ÁN

TO

IỄ N

Đ

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

A. 75% B. 90% C. 100% D. 80% 109/ Khử 6,4g CuO bằng khí H2 dư ở nhiệt độ cao. Sản phẩm khí và hơi cho qua bình đựng H2SO4 đặc làm khối lượng bình tăng 0,9g. Hiệu suất phản ứng khử CuO bằng: A. 62,5% B. 66,67% C. 75% D. 50% 110/ Khử Fe2O3 bằng CO dư ở nhiệt độ cao để điều chế Fe, khí sinh ra qua dd Ca(OH)2 dư tạo 3g kết tủa. Khối lượng Fe2O3 và thể tích CO (đktc) đã phản ứng là: A. 1,6g và 0,224lít B. 1,2g và 0,448 lít C. 1g và 0,896 lít D. 1,6g và 0,672 lít 111/ Điện phân (điện cực trơ) dd NiSO4 với cường độ 5A trong 6phút 26giây thì muối vừa hết. Khối lượng catot tăng: A. 0,02g B. 0,25g C. 0,75g D. 0,59g 112/ Khử hoàn toàn 1,6g FexOy thu được 1,12g Fe. CT oxit là: D. không xác định được A. FeO B. Fe2O3 C. Fe3O4 113./ Theo phản ứng hóa học: Fe + CuSO4 ---> FeSO4 + Cu, để có sản phẩm là 0,1 mol Cu thì khối lương Fe tham gia phản ứng là: A. 2,8 g B. 5,6 g C. 11,2 g D. 56 g 114./ Ngâm một đinh sắt trong 100 ml dung dịch CuCl2 1M, giả thiết đồng tạo ra bám hết vào đinh sắt. Sau khi phản ứng xong lấy đinh sắt ra, sấy khô, khối lượng đinh Fe tăng thêm A. 15,5 g B. 0,8 g C. 2,7 g D. 2,4 g 115./ Cho 3,2 gam Cu tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, dư thì thể tích khí NO2 (đktc) thu được là: A. 1,12 lit B. 2,24 lit C. 3,36 lit D. 4,48 lit 116./ Cho 5,6 gam Fe tác dụng với dung dịch HCl (dư) thu được thể tích khí H2 (đktc) là: A. 2,24 lit B. 4,48 lit C. 1,12 lit D. 6,72 lit 117./ Cho 10 gam hỗn hợp gồm Fe và Cu tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng (dư). Sau phản ứng thu được 2,24 lit khí H2 (đktc), dung dịch X và m gam chất rắn không tan. Giá trị của m là: A. 6,4 gam B. 4,4 gam C. 5,6 gam D. 3,4 gam 118./ Hòa tan 6 g hợp kim Cu, Fe và Al trong axit HCl dư thấy thoát ra 3,024 lit H2 (đktc) và 1,92 g chất rắn không tan. Thành phần % của hợp kim là: A. 40% Fe, 28% Al, 32% Cu B. 41% Fe, 29% Al, 30% Cu C. 41% Fe, 27% Al, 32% Cu D. 43% Fe, 26% Al, 31% Cu 119./ Ngâm 9 gam hợp kim Cu – Zn trong dung dịch axit HCl dư thu được 896 ml khí H2 (đktc). Khối lượng của Cu là: A. 6,4 gam B. 3,2 gam C. 2,6 gam D. 1,3 gam 120./ Cho 2,06 g hỗn hợp gồm Fe, Al và Cu tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư thu được 0,896 lit NO duy nhất (đktc). Khối lượng muối nitrat sinh ra là: A. 9,5 g B. 7,44 g C. 7,02 g D. 4,54 g 121./ Nhúng thanh Fe vào 200 ml dung dịch CuSO4 0,1 M . Sau khi màu xanh của dung dịch mất, lấy thanh Fe ra ( giả sử toàn bộ Cu sinh ra bám hết vào thanh Fe) thấy khối lượng thanh Fe. A. tăng 1,28 gam B. tăng 1,6 gam C. tăng 0,16 gam D. giảm 1,12 gam 122./ Cho 8,3 gam hỗn hợp bột các kim loại Fe và Al tác dụng hết với dung dịch HCl thu được 8,4 lit H2 đo ở 136,5oC và 760 mm Hg. Phần trăm của kim loại trong hỗn hợp là: A. %Al = 32,5%; %Fe = 67,5% B. %Al = 66,3%; %Fe = 33,7% C. %Al = 65,0%; %Fe = 35,0% D. %Al = 35,0%; %Fe = 65,0% 123./ Nung nóng 16,8 g bột Fe và 6,4 g bột S (không có không khí) thu được sản phẩm X. Cho X tác dụng với dung dịch HCl dư thì có V lit khí thoát ra (đktc). Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của V là: A. 2,24 lit B. 4,48 lit C. 6,72 lit D. 3,36 lit 124./ Để khử hoàn toàn hỗn hợp gồm FeO và ZnO thành kim loại cần 2,24 lit H2 (đktc). Nếu đem hỗn hợp kim loại thu được cho tác dụng hết với dung dịch HCl thì thể tích khí H2 thu được là: A. 4,48 lit B. 1,12 lit C. 3,36 lit D. 2,24 lit 125./ Cho 6,72 lit khí H2 (đktc) đi qua ống đựng 32 g CuO nung nóng thu được chất rắn A. Thể tích dung dịch HCl 1M đủ để tác dụng hết với A là: A. 0,2 lit B. 0,1 lit C. 0,3 lit D. 0,01 lit 126./ Hòa tan hoàn toàn 1,5 g hỗn hợp bột Al và Mg vào dung dịch HCl dư thu được 1,68 lit H2 (đktc). Phần trăm khối lượng của Al và Mg lần lượt là:

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

100

D

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

B

10 00

A

Ó

H

Í-

-L

ÁN

TO

IỄ N

Đ

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

A. %Al = 40% ; %Mg = 60% B. %Al = 60% ; %Mg = 40% C. %Al = 70% ; %Mg = 30% D. %Al = 65% ; %Mg = 35% 127./ Cho 2,52 gam một kim loại tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng tạo ra 6,84 gam muối sunfat. Kim loại đó là: A. Mg B. Fe C. Al D. Zn 128./ Cho 4,8 gam một kim loại R hóa trị II tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3 loãng thu được 1,12 lit khí NO duy nhất (đktc). Kim loại R là: A. Zn B. Mg C. Fe D. Cu 129./ Cho 2,16 gam kim loại R tác dụng với khí clo (dư) thu được 8,55 gam muối. Kim loại R là: A. Mg B. Al C. Ca D. Fe 130./ Cho 4,875 g một kim loại M hóa trị II tác dụng hết với dung dịch HNO3 loãng thu được 1,12 lit khí NO duy nhất (đktc). Kim loại M là: A. Zn B. Mg C. Ni D. Cu 131./ Đốt cháy hết 3,6 g một kim loại hóa trị II trong khí clo thu được 14,25 g muối khan của kim loại đó. Kim loại mang đốt là: A. Zn B. Cu C. Mg D. Ni 132./ Đốt cháy hết 1,08 g một kim loại hóa trị III trong khí clo thu được 5,34 g muối khan của kim loại đó. Kim loại mang đốt là: A. Cr B. Al C. Ca D. Fe 133./ Hòa tan 1,44 g một kim loại hóa trị II trong 150 ml dung dịch H2SO4 0,5M. Để trung hòa lượng axit dư trong dung dịch thu được, phải dùng hết 30 ml dung dịch NaOH 1M. Kim loại đó là: A. Ba B. Ca C. Mg D. Be 134./ Hòa tan hoàn toàn 0,5 g hỗn hợp gồm Fe và một kim loại hóa trị II trong dung dịch HCl thu được 1,12 lit H2 (đktc). Kim loại hóa trị II đó là: A. Mg B. Ca C. Zn D. Be 135./ Điện phân nóng chảy muối clorua của kim loại M . Ở catot thu được 6 gam kim loại và ở anot có 3,36 lit khí (đktc) thoát ra. Muối clorua đó là: A. NaCl B. KCl C. BaCl2 D. CaCl2 136./ Điện phân bằng điện cực trơ dung dịch muối sunfat của kim loại hóa trị II với dòng điện có cường độ 6A. Sau 29 phút điện phân thấy khối lượng catot tăng 3,45 g. Kim loại đó là: A. Zn B. Cu C. Ni D. Sn 137./ Điện phân 400 ml dung dịch CuSO4 0,2M với cường độ dòng điện 10A trong một thời gian thu được 0,224 lit khí (đktc) ở anot. Biết điện cực đã dùng là điện cực trơ và hiệu suất điện phân là 100%. Khối lượng catot tăng là: A. 1,28 g B. 0,32 g C. 0,64 g D. 3,2 g Câu 139: Cấu hình electron của các nguyên tố: 1. 1s22s22p63s1. 3. 1s22s22p63s23p1. 5. 1s22s22p63s23p63d64s2 7. 1s22s22p63s23p64s2 2 2 5 2 2 6 2 4 2 2 6 2 3 2. 1s 2s 2p . 4. 1s 2s 2p 3s 3p . 6. 1s 2s 2p 3s 3p . Nhóm cấu hình electron của nguyên tố kim loại là: A. (1, 2,3,4 ). B. ( 4, 5, 6, 7) C. (1, 3, 4, 6) D. ( 1, 3, 5, 7). Câu 140: Các tính chất vật lí chung của KL gây ra do: A. Có nhiều kiểu mạng tinh thể KL. B. Trong KL có các electron hoá trị. C. Trong KL có các electron tự do. D. Các KL đều là chất rắn. Câu 141: Trong số các kl nhôm, sắt, đồng, chì, crôm thì KL nào cứng nhất. A. Crom B. Nhôm C. Sắt D. Đồng Câu 142: Kim loại có tính chất vật lí chung là: A. Chỉ có tính dẫn điện và dẫn nhiệt. B. Tính dẫn điện, dẫn nhiệt, tính dẻo và ánh kim. C. Chỉ có tính dẻo và dẫn điện. D. Chỉ có tính dẻo và ánh kim. Câu 143: Khi nung nóng Fe với các chất nào sau đây thì tạo thành hợp chất sắt (II). A. S B. Cl2 C. dd HNO3 D. O2 Câu 144: Khi cho các chất Ag, Cu, CuO, Al, Fe vào dd axit HCl dư thì các chất nào sau đây tan. A. Cu, Ag, Fe B. Al, Fe,Ag C. Cu, Al, Fe D. CuO, Al, Fe Câu 145: Trường hợp nào sau đây không xảy ra. A. Fe + dd CuSO4 B. Cu + dd HCl C. Cu + dd HNO3 D. Cu + dd Fe2(SO4)3

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

101

D

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

B

10 00

A

Ó

H

Í-

-L

ÁN

TO

IỄ N

Đ

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

Câu 146 : Cho một bản kẽm ( lấy dư) đã đánh sạch bề mặt vào dd Cu(NO3)2, phản ứng xảy ra hoàn toàn, thấy khối lượng là kẽm giảm đi 0,01 gam. Hỏi khối lượng muối Cu(NO3)2 có trong dd là bao nhiêu? A. 0,01 gam B. 1,88 gam C. 0,29 gam D. 9,4 gam. Câu 147: Khi cho Fe vào dd hỗn hợp các muối AgNO3, Cu(NO3)2, Pb(NO3)2 thì Fe khử các ion KL theo thứ tự nào A. Ag+, Pb2+, Cu2+. B. Pb2+, Ag+, Cu2+. C. Cu2+, Ag+. Pb2+ D. Ag+, Cu+, Pb2+. Câu 148: Cu tác dụng với dd AgNO3 theo phương trình ion rút gọn: Cu + 2 Ag+  Cu2+ + 2Ag. Kết luận nào sau đây sai? B. Ag+ có tính oxi hoá mạnh hơn Cu2+. A. Cu2+ có tính oxi hoá yếu hơn Ag+. C. Cu có tính khử mạnh hơn Ag. D. Ag có tính khử yếu hơn Cu. Câu 149: Cho các cặp oxi hoá khử Fe2+/Fe, Cu2+/Cu, Fe3+/ Fe2+. Từ trái qua phải tính oxi hoá tăng dần theo thứ tự Fe2+, Cu2+, Fe3+ và tính khử giảm dần theo trật tự Fe, Cu, Fe2+. Điều khẳng định nào sau đây là đúng. A. Fe có khả năng tan được trong dd FeCl3 và CuCl2. B. Cu có khả năng tan được trong dd CuCl2 C. Fe không tan được trong dd CuCl2. D. Cu có khả năng tan được trong dd CuCl2 Câu 150: Cho 0,1 mol Fe vào 500 ml dd AgNO3 1M thì dd thu được chứa. A AgNO3 B. Fe(NO3)3 C. AgNO3 và Fe(NO3)2 D. AgNO3 và Fe(NO3)3 Câu 151: Để loại đồng ra khỏi bạc, người ta ngâm hỗn hợp hai kim loại nầy trong dung dịch nào sau đây: A. AlCl3 B. Cu(NO3)2 C. FeCl2 D. AgNO3 Câu 152: Cho 9,6 g bột kim loại M vào 400 ml dung dịch HCl 1M, khi phản ứng kết thúc thu được 5,376 lít H2 (đktc). Kim loại M là A. Mg B. Ca C. Fe D. Ba Câu 153: Dãy nào dưới đây gồm các kim loại được xếp theo chiều tính kim loại tăng dần. A. Fe, Al, Cu, Ag. B. Cu, Ag, Au, Ti. C. Fe, Mg, Au, Hg. D. Ca, Mg, Al, Fe. Câu 154: Dd FeSO4 có lẫn CuSO4. Có thể loại bỏ tạp chất CuSO4 bằng cách cho dd 2 muối tác dụng với: A. Cu dư B. Fe dư C. Zn dư D. Na dư Câu 155: Bột Cu có lẫn tạp chất Zn và Sn. Có thể loại bỏ tạp chất Zn và Sn bằng cách ngâm bột hỗn hợp Cu, Zn và Sn trong dd. A. Cu(NO3)2 B. FeSO4 C. SnCl2 D. ZnCl2 Câu 156: Một mẫu thuỷ ngân có lẫn thiếc, chì có thể làm sạch bằng cách ngâm mẫu hỗn hợp trong dd. A. Pb(NO3)2 B. Hg(NO3)2 C. SnCl2 D. ZnCl2 Câu 157: Ngâm một lá Zn trong dd chứa 1,12 gam ion một kim loại điện tích 2+. Phản ứng kết thúc khối lượng của kim loại bám trên lá kẽm cân được 0,47 gam. Ion kim loại trong dd là: A. Cd2+ B. Cu2+ C. Fe2+ D. Pb2+. Câu 158: Biến đổi nào được gọi là sự khử cation kim loại? A.Mg  Mg2+ + 2e B. Cr2+  Cr3+ + 1e C.Al3+ + 3e  Al D. S2-  S + 2e Câu 159: Cặp oxi hoá khử được xắp xếp thep thứ tự tính oxi hoá tăng dần. A. Ni2+/ Ni, Sn2+/Sn, Zn2+/Zn B. Zn2+/Zn, Ni2+/Ni, Sn2+/ Sn 2+ 2+ 2+ C. Sn / Sn, Ni / Ni, Zn /Zn D. Zn2+/Zn, Sn2+/Sn, Ni2+/Ni Câu 160: Có 250 ml dd CuSO4 tác dụng vừa hết với 1.12 gam Fe. Nồng độ mol/lít của dd CuSO4 là: A. 1,2M B. 1M C. 0.08M D. 0,6M Câu 161: Dãy nào dưới đây gồm các kim loại có thể phản ứng được với dd CuSO4 ? A. Fe, Mg, Na. B. Mg, Al, Ag. C. Ba, Zn, Hg. D. Na, Ni, Hg. Câu 162: Cho các chất rắn là Cu, Fe, Ag và CuSO4, FeSO4, Fe(NO3)3. Số phản ứng xảy ra trong từng cặp chất là: A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Câu 163: Cho 4 kim loại Al, Fe, Mg, Na và 4 dd ZnSO4, AgNO3, CuCl2, MgSO4. KL nào khử được cả ion kim loại trong các dd muối: A. Mg B. Al C. Na D. Không có kim loại nào Câu 164: Để bảo vệ vỏ tàu đi biển, trong các kim loại sau: Cu, Mg, Zn, Pb nên dùng kim loại nào ? A. Chỉ có Mg B. Chỉ có Zn C. Chỉ có Mg, Zn D. Chỉ có Cu, Pb

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

102

Skype : live:daykemquynhonbusiness https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ

ẠO

ĐỀ 1

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Câu 1: Hiện tượng xảy ra khi cho đồng (II) hiđroxit vào dung dịch lòng trắng trứng: B. Xuất hiện màu vàng. A. Xuất hiện màu đỏ. C. Xuất hiện màu nâu. D. Xuất hiện màu tím đặc trưng. Câu 2: Hiện tượng xảy ra khi cho axit nitric đậm đặc vào dung dịch lòng trắng trứng và đun nóng : A. Xuất hiện màu trắng. B. Xuất hiện màu vàng. C. Xuất hiện màu xanh. D. Xuất hiện màu tím. Câu 3: Dãy nào sắp xếp các chất theo chiều tính bazơ giảm dần ? A.H2O, NH3, CH3NH2, C6H5NH2 B. C6H5NH2, NH3, CH3NH2, H2O D. NH3, H2O, CH3NH2, C6H5NH2 C. CH3NH2, C6H5NH2, NH3, H2O Câu 4: Nilon–6,6 là một loại: A. tơ axetat B. tơ poliamit C. polieste D. tơ visco Câu 5: Phát biểu không đúng là: A. Axit axetic phản ứng với dung dịch NaOH, lấy dung dịch muối vừa tạo ra cho tác dụng với khí CO2 lại thu được axit axetic. B. Phenol phản ứng với dung dịch NaOH, lấy muối vừa tạo ra cho tác dụng với dung dịch HCl lại thu được phenol. C. Anilin phản ứng với dung dịch HCl, lấy muối vừa tạo ra cho tác dụng với dung dịch NaOH lại thu được anilin. D. Dung dịch natri phenolat phản ứng với khí CO2, lấy kết tủa vừa tạo ra cho tác dụng với dung dịch NaOH lại thu được natri phenolat. Câu 6: Để chứng minh trong phân tử của glucozơ có nhiều nhóm hiđroxyl, người ta cho dung dịch glucozơ phản ứng với A. kim loại Na. B. AgNO3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3, đun nóng. C. Cu(OH)2 trong NaOH, đun nóng. D. Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường. Câu 7: Cho các hợp chất hữu cơ sau: Glucozơ, Saccarozơ, Fructozơ, Tinh bột, Glyxerol. Có bao nhiêu chất KHÔNG tham gia phản ứng tráng bạc? A. 1 chất B. 2 chất C. 3 chất D. 4 chất Câu 8: Dãy gồm các chất đều tác dụng với AgNO3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3, là: A. anđehit axetic, glucozơ, saccarozơ. B. anđehit axetic, axit fomic, glucozơ. C. axit fomic, saccarozơ, glucozơ. D. anđehit fomic, glucozơ, saccarozơ. Câu 9: Este có công thức phân tử C3H6O2 có gốc ancol là etyl thì axit tạo nên este đó là: A. axit axetic B. Axit propanoic C. Axit propionic D. Axit fomic Câu 10: Một este có công thức phân tử là C4H6O2, khi thuỷ phân trong môi trường axit thu được

D

IỄ N

Đ

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

MỘT SỐ ĐỀ CƠ BẢN ÔN THI HỌC KÌ I

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

Câu 165: Hòa tan hoàn toàn 8,4g một kim loại bằng 200ml dd HNO3 (vừa đủ). Sau phản ứng chỉ thu được muối hóa trị 3 và 3,36 lit (đktc) một chất khí hóa nâu trong không khí. Vậy kim loại đã cho và nồng độ axit nitric đã dùng là: A. Fe và 3mol/l. B. Fe và 0,75mol/l. C. Al và 3mol/l. D. Al và 0,75mol/l. Câu 166: Cho 1,4 g