Page 1

https://twitter.com/daykemquynhon https://daykemquynhonofficial.wordpress.com

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

10 00

GVHD: PGS. TS. Nguyễn Văn A

MSSV: 19001020

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Ý

-H

Ó

A

SVTH:Trần Quỳnh Bê

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

B

TÀI LIỆU THAM KHẢO CHO CÁC BẠN

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TR ẦN

H Ư

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

G

Đ ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

.Q

U

Y

N

H

Ơ

N

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM

TP. HCM, Tháng ….

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon https://daykemquynhonofficial.wordpress.com

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Ơ

Tổng quan về dầu tảo ................................................................................................................... 1

1.2

Cơ sở lý thuyết trích ly dầu ........................................................................................................... 3

1.3

Nội dung thí nghiệm...................................................................................................................... 3

1.3.2

Phương pháp >ến hành thí nghiệm ...................................................................................... 4

Đ ẠO

1.4

Kết quả và thảo luận ..................................................................................................................... 4 Kết quả .................................................................................................................................. 4

1.4.2

Thảo luận nhóm .................................................................................................................... 4

H Ư

N

G

1.4.1

2

SẮC KÍ BẢN MỎNG ................................................................................................................................ 6 Giới thiệu sắc kí bản mỏng ............................................................................................................ 6

2.2

Dụng cụ và hóa chất thí nghiệm.................................................................................................... 6

2.3

Tiến hành thí nghiệm .................................................................................................................... 7

B

TR ẦN

2.1

Mục đích thí nghiệm ............................................................................................................. 7

2.3.2

Phương pháp thực hiện ........................................................................................................ 7

Kết quả và thảo luận ..................................................................................................................... 8

Ó

A

2.4

10 00

2.3.1

Kết quả .................................................................................................................................. 8

2.4.2

Nhận xét, thảo luận............................................................................................................... 9

TO

ÁN

-L

Ý

-H

2.4.1

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Nguyên liệu ,dụng cụ ,hóa chất . ........................................................................................... 3

TP

1.3.1

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

U

Y

N

1.1

D

IỄ N

Đ

ÀN

http://daykemquynhon.ucoz.com

H

TRÍCH LY DẦU TẢO BẰNG SOXHLET ...................................................................................................... 1

1

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

N

MỤC LỤC

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon https://daykemquynhonofficial.wordpress.com

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

NHÓM 9

TH. KỸ THUẬT HỆ THỐNG SINH HỌC

N

1 TRÍCH LY DẦUTẢO BẰNG SOXHLET

Ơ

1.1 Tổng quan về dầu tảo

N

H

Nguồn nguyên liệu từ dầu thực vật đều có hạn chế về diện tích đất trồng và ảnh hưởng

U

Y

đến vấn đề an ninh lương thực. Để không cạnh tranh với nguồn nguyên liệu dầu thực

TR ẦN

Thực tế vi tảo có hiệu suất dầu cao nhất trong số các cây trồng lấy dầu đa dạng khác. Bảng 1: Hàm lượng dầu và năng suất dầu của vi tảo và một số loại cây khác Hàm lượng dầu

B

Nguồn

10 00

(% khối lượng sinh khối) 44

172

33

363

Đậu nành

18

636

Jatropha

28

741

Canola

41

974

Hướng dương

40

1070

Hải ly

48

1307

Cọ dầu

36

5366

Vi tảo (lượng dầu thấp)

30

58700

TO

ÁN

-L

Ý

-H

Gai dầu

Ó

A

Bắp

Đ

Năng suất lipid (ldầu/ha.năm)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

H Ư

N

đất cũng như không cạnh tranh với đất trồng nông nghiệp.

G

đòi hỏi bức thiết về mặt bằng nhờ hiệu suất năng lượng cao hơn trên mỗi đơn vị diện tích

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

Đ ẠO

Vi tảo hiện nay có thể được xem là giải pháp cho vấn đề này, góp phần giảm bớt những

IỄ N D

TP

thực phẩm, sử dụng dầu rán, mỡ động vật, dầu cặn và dầu nhờn.

ÀN

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

phẩm, biodiesel nên được sản xuất từ những nguyên liệu giá rẻ như là các nguồn dầu phi

1

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon https://daykemquynhonofficial.wordpress.com

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

NHÓM 9

TH. KỸ THUẬT HỆ THỐNG SINH HỌC 50

97800

Vi tảo (lượng dầu cao)

70

136900

Ơ

N

Vi tảo (lượng dầu trung bình)

N

H

Các vi sinh vật được kỳ vọng nhiều nhờ có chu kỳ sinh trưởng ngắn, hàm lượng lipid cao

Đ ẠO

sản xuất năng lượng khác.

G

Trong tự nhiên có rất nhiều loài vi tảo có lượng dầu cao như: Nannochloropsis sp. có từ

H Ư

N

31 - 68%, Chlorella sp. có từ 28 - 32% nên rất thích hợp để sản xuất năng lượng sinh học.

trong vi tảo gồm có các acid béo bão hòa và chưa bão hòa, chứa 12 - 20 nguyên tử

B

carbon, và một số thuộc họ ω3 và ω6.

10 00

Bảng 2: Thành phần các loại acid béo trong dầu tảo

A Ó

Khối lượng phân tử

% Khối lượng

C14H28O2

228

0.7

Acid Palmitic (C16:0)

C16H32O2

256

46.08

C16H30O2

254

2.62

Acid Stearic (C18:0)

C18H36O2

284

0.79

Acid Oleic (C18:1)

C18H34O2

282

11.33

Acid Linoleic (C18:2)

C18H32O2

280

30.81

Acid Linolenic (C18:3)

C18H30O2

278

4.33

ÁN

-L

Acid Myristic (C14:0)

Acid Palmitoleic (C16:1)

Đ

Công thức phân tử

TO

Ý

-H

Tên acid

IỄ N D

TR ẦN

Thành phần dầu trong tế bào vi tảo cũng khác nhau tùy theo chủng loại. Thành phần dầu

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

TP

hợp cao, sinh khối lớn và mức độ tăng trưởng cao hơn khi so sánh với các loài cây trồng

ÀN

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

đối tượng tiềm năng để sản xuất nhiên liệu bởi rất nhiều ưu điểm như là hiệu suất quang

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U

Y

và dễ dàng được cải tạo giống bởi các phương tiện sinh học. Các loài vi tảo được xem là

2

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon https://daykemquynhonofficial.wordpress.com

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

NHÓM 9

TH. KỸ THUẬT HỆ THỐNG SINH HỌC

Acid Arachidic (C20:0)

C20H40O2

312

3.35

Ơ

N

1.2 Cơ sở lý thuyết trích ly dầu

N

H

Quá trình trích ly được dựa trên tính toán hòa tan của dầu trong dung môi hữu cơ không

Y

phân cực (xăng, n-hexan…). Độ hòa tan vào nhau của hai chất lỏng phụ thuộc vào hằng

nguyên liệu (như cám …).

G

Điều chế

H Ư

N

- n-Hexane chủ yếu được lấy từ dầu mỏ, thành phần chính xác của phân đoạn phụ thuộc

TR ẦN

chủ yếu vào nguồn dầu và việc tinh chế. Sản phẩm công nghiệp (thường chứa khoảng 50% dạng mạnh thẳng, còn lại là các đồng phân như 2-MP, 3-MP, MCP, 2,2dimethylbutane, neohexane) được chưng cất ở nhiệt độ sôi 65-70oC

10 00

B

Ứng dụng

- Li trích dầu thực vật: Hexane làm dung môi ly trích dầu thực vật. Chúng giúp thu hẹp

A

phạm vi chưng cất từ dầu trích, với hàm lượng aromatic thấp giúp loại bỏ hàm lượng màu

-H

Ó

aromatic không cần thiết. Do vậy chúng được dùng làm dung môi ly trích của nhiều loại

Ý

dầu thực vật như : dầu đậu nành, dầu dừa, dầu đậu phụng, dầu cọ và dầu lanh.

-L

- Keo dán và băng dính: Hàm lượng lớn hexane sử dụng làm tác nhân kết dính nhanh

ÁN

khô. Hexane được sử dụng làm dung môi cơ bản trong công thức keo xi măng,kiểm soát độ nhớt trong sản xuất keo dán và xi măng.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Đ ẠO

điện môi khoảng 2-10 ,do đó có thể dùng các dung môi hữu có trích ly dầu chứa trong

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

TP

nhau càng lớn . Dầu có hằng số điện môi khoảng 2-3 ,các dung môi hữu cơ có hằng số

TO

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

U

số điện môi ,hai chất lỏng có hằng số điện môi càng gần nhau thì khả năng hòa tan vào

ÀN

1.3 Nội dung thí nghiệm

D

IỄ N

Đ

1.3.1 Nguyên liệu ,dụng cụ ,hóa chất . • Nguyên liệu : bột tảo khô • Dụng cụ thiết bị : hệ thống Soxhlet, ray 0.5mesh, giấy lọc, máy cô quay chân không, tủ sấy chân không, tủ sấy thường, cân 4 số, 3 số … • Hóa chất : dung môi n-hexan (xuất xứ Trung Quốc),Vaseline. 3

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon https://daykemquynhonofficial.wordpress.com

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

NHÓM 9

TH. KỸ THUẬT HỆ THỐNG SINH HỌC

1.3.2 Phương pháp tiến hành thí nghiệm - Chuẩn bị mẫu:Tảo tươi được sấy bằng máy sấy khây ở nhiệt độ khoảng 40oC đến khi

N

khô hoàn toàn, sau đó được nghiền nhỏ bằng máy nghiền và lọc qua rây 0.5mm để thu

H

Đ ẠO

trong 48h để thu khối lượng dầu thô.

G

1.4 Kết quả và thảo luận

H Ư

N

1.4.1 Kết quả Bảng 3:Kết quả thí nghiệm được cho trong bảng sau: Giá trị

TR ẦN

Thông số

2 gram 300 ml 10.7201 gram

Khối lượng dầu + khối lượng lọ bi

11.1968 gram

A

Khối lượng lọ bi

10 00

Thể tích dung môi

B

Khối lượng mẫu

Đơn vị

0.4767 gram

-H

Ó

Khối lượng dầu thô

Thể tích dung môi thu hồi sau cô quay

76.67 %

-L

Ý

Hiệu suất thu hồi dung môi

230 ml 23.835 %

ÁN

Hàm lượng dầu thô

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

TP

đinh tỉ lệ thu hồi dung môi ,dầu sau khi cô quay cho vào lọ bi đem đi sấy chân không

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

Cô quay: Sau khi chiết xong ,ta lấy dịch sau chiết đi cô quay ở nhiệt độ 80oC,xác

TO

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

-

U

soxhlet với 300ml dung môi n-hexane, thời gian soxhlet 8h, ở nhiệt độ 80oC.

N

Chiết Soxhlet:Cân 2gram tảo qua rây 0.5mm, cho vào túi lọc. Sau đó tiến hành

Y

-

Ơ

được bột tảo khô.

Đ

ÀN

1.4.2 Thảo luận nhóm Hàm lượng dầu thu thô thu được tương đối cao, tuy nhiên kết quả này có thể sai lệch so

D

IỄ N

với thực tế vì một số nguyên nhân sau: • Tảo khô đã được bảo quản khá lâu trước khi soxhlet nên chất lượng có thể bị thay đổi. • Tủ sấy chân không bị hỏng nên dầu thu được có thể còn dung môi. 4

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon https://daykemquynhonofficial.wordpress.com

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

NHÓM 9

TH. KỸ THUẬT HỆ THỐNG SINH HỌC

Hiệu suất thu hồi dung môi chưa cao. Cần có những phương pháp tránh hiện tượng thất

Ơ

H

Tìm ra dung môi mới thay thế hexan ( hoặc hệ dung môi) phù hợp với đặc tính của dầu

N

thoát dung môi trong soxhlet cũng như trong cô quay.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Ý

-H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

G

Đ ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

.Q

U

Y

N

tảo nhằm thu hồi dầu thô cao nhất và giảm độ độc hại cho sản phẩm thu được.

5

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon https://daykemquynhonofficial.wordpress.com

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

NHÓM 9

TH. KỸ THUẬT HỆ THỐNG SINH HỌC

2

SẮC KÍ BẢN MỎNG

Ơ

Sắc ký lớp mỏng còn đươc gọi là sắc ký phẳng (plannar chromatophy), dựa chủ yếu vào

N

2.1 Giới thiệu sắc kí bản mỏng

N

H

hiện tượng hấp thu trong đó pha động là một dung môi hoặc hỗn hợp dung môi,di chuyển

Y

ngang qua một pha tĩnh là một chất hấp thu trơ, ví dụ như: silicagel hoặc oxit alumin.

Để triển khai sắc ký bản mỏng :

N

G

Bình sắc ký: là chậu, hũ, lọ…bằng thủy tinh, nhiều kích cỡ và hình dạng, có nắp đậy

H Ư

dùng để giải ly bản mỏng.

TR ẦN

Pha động: là một loại dung môi hoặc hỗn hợp hai dung môi, di chuyển chậm dọc theo tấm sắc ký lớp mỏng và lôi kéo mẫu chất đi theo nó. Vận tốc di chuyển dung môi tùy thuộc vào các lực tương tác tĩnh điện mà pha tĩnh muốn níu giữ các mẫu chất ở lại pha

10 00

B

tĩnh (hiện tượng hấp thụ của pha tĩnh) và tùy vào độ hòa tan của mẫu chất trong dung môi.

A

Mẫu cần phân tích: thường là hỗn hợp gồm nhiều hợp chất với độ phân cực khác. Sử

-H

Ó

dụng khoảng 1 microlit (1µL) dung dịch mẫu với nồng độ loãng 2-5%, nhờ một ống vi

Ý

quản để chấm mẫu thành một điểm (vết) gọn trên pha tĩnh, ở vị trí cao hơn một chút so

-L

với mặt thoáng của dung môi đang chứa trong bình.

ÁN

Để quá trình sắc ký lớp mỏng đạt kết quả tốt, ta thấy cần phải lưu ý một số điểm như sau: khi chấm mẫu không được để vết chấm loang quá rộng, không chấm quá nhiều mẫu lên

ÀN

bản mỏng, phải sấy khô bản mỏng trước khi giải ly. Bình (hay cốc) giải ly phải được bão

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Đ ẠO

phương pháp này được gọi là sắc ký lớp mỏng.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

TP

kiếng, tấm nhôm hoặc tấm plastic. Do chất hấp thu được tráng thành một lớp mỏng nên

TO

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

U

Pha tĩnh này được trán thành một lớp mỏng đều, phủ lên một chất nền phẳng như tấm

Đ

hòa dung môi, phải che kín để dung môi tránh bị bay hơi, làm sai lệch tỷ lệ, quan sát quá

IỄ N

trình giải ly để biết các vết chấm có tách hay không.

D

2.2 Dụng cụ và hóa chất thí nghiệm • Bản sắc kí lớp mỏng loại Silica gel 60 F254 • Becher 250ml 6

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon https://daykemquynhonofficial.wordpress.com

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

NHÓM 9

TH. KỸ THUẬT HỆ THỐNG SINH HỌC

• Dung môi hexan, acid đậm đặc, ống mao quản, màng bao thực phẩm • Thước kẻ

Ơ

N

• Kéo cắt giấy

H

• pipet

Y

N

2.3 Tiến hành thí nghiệm

N

Chuẩn bị mẫu dầu tảo

G

2.3.2 Phương pháp thực hiện

H Ư

10 00

B

TR ẦN

Chuẩn bị tấm bản mỏng, ống vi quản, dung môi giải ly

Khai triển giải ly để dung môi di chuyển lên

Sấy khô tấm bản mỏng

Hiện hình các vết trên bảng mỏng bằng H2SO4 50%

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Ý

-H

Ó

A

Dùng ống vi quản chấm ít mẫu lên bản mỏng

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Đ ẠO

soxhlet.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U .Q

TP

Kiểm tra các thành phần bằng sắc ký bản mỏng của dầu đã thu được từ quá trình

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

2.3.1 Mục đích thí nghiệm

Mô tả thí nghiệm:

7

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon https://daykemquynhonofficial.wordpress.com

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

NHÓM 9

TH. KỸ THUẬT HỆ THỐNG SINH HỌC

Chuẩn bị bản mỏng: bản mỏng có kích thước 5x8 cm, dùng bút chì vót nhọn vạch mức xuất phát cách mép dưới bản mỏng 1 cm, mức tiền tuyến dung môi cách mép trên 0,3 cm

N

Lựa chọn dung môi: chọn hệ dung môi là hexan tinh khiết 96%

H

Ơ

Chuẩn bị mao quản: được thầy cung cấp, một đầu có màu đỏ một đầu không màu.

N

Đưa mẫu lên bản mỏng: hòa tan mẫu bằng 2 ml hexan để dầu tan ra. Dùng mao quản

Đ ẠO

mỏng tạo thành một điểm tròn nhỏ vì nếu chạm lâu điểm này sẽ lan rất to. Để khô dung

G

môi hexan ngoài không khí khoảng 5 phút. Lặp lại 3 lần như trên ta được một bản mỏng

N

có chứa mẫu dùng để chạy sắc ký.

H Ư

Tiến hành triển khai dung môi: 15 ml dung môi hexan để trong lọ tiêu bản để yên trong

TR ẦN

15-30 phút cho bão hòa. Cầm bản mỏng thẳng đứng và nhúng vào lọ tiêu bảng có chứa dung môi, nhẹ nhàng để bản mỏng tựa vào thành cốc nghiêng một góc khoảng 15o. vị trí

B

vết chấm mẫu nằm trên cao cách mặt thoáng của dung môi khoảng 0,5 cm.

10 00

Hiện hình các vết chấm mẫu sau khi triển khai bằng H2SO4 98%, sấy 105 oC trong 15

-H

Ó

2.4 Kết quả và thảo luận

A

phút.

TO

ÁN

-L

Ý

2.4.1 Kết quả

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

vào và lấy mao quản ra khỏi bề mặt bản mỏng thật nhanh để dung dịch mẫu thấm vào bản

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

.Q

vào mao quản. Cẩn thận nhẹ nhàng chấm mẫu lên bảng mỏng tại vạch xuất phát. Chạm

D

IỄ N

Đ

ÀN

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

U

Y

nhúng nhẹ phần đầu không màu vào dung dịch mẫu, lực mao dẫn sẽ hút dung dịch mẫu

8

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon https://daykemquynhonofficial.wordpress.com

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

TH. KỸ THUẬT HỆ THỐNG SINH HỌC

-H

Tất cả các màu đều hiện vết sau khi nhúng acid sunfuric 98%.

-L

Ý

Theo như kết quả cho thấy chỉ có 1 thành phần trong dầu tảo thể hiện ở vạch màu cam.

ÁN

2.4.2 Nhận xét, thảo luận Đã xác định được thành phần dầu tảo chiết được bằng sắc ký bản mỏng. Trong dầu tảo thu được bằng phương pháp soxhlet chỉ có một thành phần mà không có

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Ó

A

vết phân tích được không rõ ( vết cách vạch dưới 3.2cm).

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP Đ ẠO G N H Ư TR ẦN B 10 00

Theo như hình, mẫu dầu thô được định tính bằng sắc kí bản mỏng có cho vết, tuy nhiên

TO

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

U

Y

N

H

Ơ

N

NHÓM 9

ÀN

sản phẩm phụ. Tuy nhiên kết quả có thể chưa chính xác vì một số nguyên nhân sau:

D

IỄ N

Đ

• Thời gian bảo quản dầu khá lâu nên có thể dầu đã bị biến tính. • Thao tác thí nghiệm có thể chưa chính xác. • Quá trình sấy dầu không đạt hiệu quả vì tủ sấy chân không bị hỏng.

9

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


IỄ N

D

ÀN

Đ

http://daykemquynhon.ucoz.com

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

A

Ó

-H B

10 00 TR ẦN G

N

H Ư

Đ ẠO

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Ý

-L

TP

Y

U

.Q

N

Ơ

H

N

NHÓM 9

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ÁN

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

https://twitter.com/daykemquynhon https://daykemquynhonofficial.wordpress.com www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

TH. KỸ THUẬT HỆ THỐNG SINH HỌC

10

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

Profile for Dạy Kèm Quy Nhơn Official

TH. KỸ THUẬT HỆ THỐNG SINH HỌC - TRÍCH LY DẦU TẢO BẰNG SOXHLET  

https://app.box.com/s/cfo17ilk0kb7cad3l4l6fmz83d310cbr

TH. KỸ THUẬT HỆ THỐNG SINH HỌC - TRÍCH LY DẦU TẢO BẰNG SOXHLET  

https://app.box.com/s/cfo17ilk0kb7cad3l4l6fmz83d310cbr

Advertisement