Page 1

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Trường THPT BC Thoát Noát Giáo Viên : Nguyeãn Höõu Chí

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Vật Lý Ban Cơ Bản 11

Giáo Án 11

PHAÀN I. ÑIEÄN HOÏC. ÑIEÄN TÖØ HOÏC Chöông I. ÑIEÄN TÍCH. ÑIEÄN TRÖÔØNG Tieát 1. ÑIEÄN TÍCH. ÑÒNH LUAÄT CU-LOÂNG

D

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

B

10 00

A

Ó

H

Í-

-L

ÁN

TO

IỄ N

Đ

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

I. MUÏC TIEÂU 1. Kieán thöùc - Trình baøy ñöôïc khaùi nieäm ñieän tích ñieåm, ñaëc ñieåm töông taùc giöõa caùc ñieän tích, noäi dung ñònh luaät Cu-loâng, yù nghóa cuûa haèng soá ñieän moâi. - Laáy ñöôïc ví duï veà töông taùc giöõa caùc vaät ñöôïc coi laø chaát ñieåm. - Bieát veà caáu taïo vaø hoaït ñoäng cuûa caân xoaén. 2. Kó naêng - Xaùc ñònh phöông chieàu cuûa löïc Cu-loâng töông taùc giöõa caùc ñieän tích giöõa caùc ñieän tích ñieåm. - Giaûi baøi toaùn öùng töông taùc tónh ñieän. - Laøm vaät nhieãm ñieän do coï xaùt. II. CHUAÅN BÒ 1. Giaùo vieân - Xem SGK Vaät lyù 7 vaø 9 ñeå bieát HS ñaõ hoïc gì ôû THCS. - Chuaån bò caâu hoûi hoaëc phieáu caâu hoûi. 2. Hoïc sinh: OÂn taäp kieán thöùc ñaõ hoïc veà ñieän tích ôû THCS. III. TIEÁN TRÌNH DAÏY – HOÏC Hoaït ñoäng 1 (5 phuùt) : Giôùi thieäu chöông trình, saùch giaùo khoa, saùch baøi taäp, saùch tham khaûo. Hoaït ñoäng 1 (20 phuùt) : Tìm hieåu söï nhieãm ñieän cuûa caùc vaät, ñieän tích, ñieän tích ñieåm, töông taùc giöõa caùc ñieän tích. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Noäi dung cô baûn I. Söï nhieãm ñieän cuûa caùc vaät. Ñieän tích. Töông taùc ñieän 1. Söï nhieãm ñieän cuûa caùc vaät Cho hoïc sinh laøm thí nghieäm veà Laøm thí nghieäm theo söï höôùng Moät vaät coù theå bò nhieãm ñieän do : coï hieän töôïng nhieãm ñieân do coï xaùt. daãn cuûa thaày coâ. xaùt leân vaät khaùc, tieáp xuùc vôùi moät vaät Giôùi thieäu caùc caùch laøm vaät Ghi nhaän caùc caùch laøm vaät nhieãm nhieãm ñieän khaùc, ñöa laïi gaàn moät vaät nhieãm ñieän. ñieän. nhieãm ñieän khaùc. Giôùi thieäu caùch kieåm tra vaät Neâu caùch keåm tra xem vaät coù bò Coù theå döïa vaøo hieän töôïng huùt caùc vaät nhieãm ñieän. nhieãm ñieän hay khoâng. nheï ñeå kieåm tra xem vaät coù bò nhieãm ñieän hay khoâng. 2. Ñieän tích. Ñieän tích ñieåm Giôùi thieäu ñieän tích. Vaät bò nhieãm ñieän coøn goïi laø vaät mang Cho hoïc sinh tìm ví duï. Tìm ví duï veà ñieän tích. ñieän, vaät tích ñieän hay laø moät ñieän tích. Giôùi thieäu ñieän tích ñieåm. Ñieän tích ñieåm laø moät vaät tích ñieän coù Cho hoïc sinh tìm ví duï veà ñieän Tìm ví duï veà ñieän tích ñieåm. kích thöôùc raát nhoû so vôùi khoaûng caùch tích ñieåm. tôùi ñieåm maø ta xeùt. 3. Töông taùc ñieän Giôùi thieäu söï töông taùc ñieän. Ghi nhaän söï töông taùc ñieän. Caùc ñieän tích cuøng daáu thì ñaåy nhau. Cho hoïc sinh thöïc hieän C1. Thöïc hieän C1. Caùc ñieän tích khaùc daáu thì huùt nhau. Hoaït ñoäng 3 (15 phuùt) : Nghieân cöùu ñònh luaät Coulomb vaø haèng soá ñieän moâi. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Noäi dung cô baûn II. Ñònh luaät Cu-loâng. Haèng soá ñieän moâi Giôùi thieäu veà Coulomb vaø thí Ghi nhaän ñònh luaät. 1. Ñònh luaät Cu-loâng nghieäm cuûa oâng ñeå thieát laäp ñònh Löïc huùt hay ñaåy giöõa hai dieän tích luaät. ñieåm ñaët trong chaân khoâng coù phöông

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Trường THPT BC Thoát Noát Giáo Viên : Nguyeãn Höõu Chí

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Vật Lý Ban Cơ Bản 11

Giáo Án 11

Ơ

N

truøng vôùi ñöôøng thaúng noái hai ñieän tích ñieåm ñoù, coù ñoä lôùn tæ leä thuaän vôùi tích ñoä lôùn cuûa hai ñieän tích vaø tæ leä nghòch Giôùi thieäu bieåu thöùc ñònh luaät vaø Ghi nhaän bieåu thöùc ñònh luaät vaø vôùi bình phöông khoaûng caùch giöõa caùc ñaïi löôïng trong ñoù. naém vöõng caùc ñaïi löông trong ñoù. chuùng. |q q | Giôùi thieäu ñôn vò ñieän tích. Ghi nhaän ñôn vò ñieän tích. F = k 1 2 2 ; k = 9.109 Nm2/C2. Cho hoïc sinh thöïc hieän C2. Thöïc hieän C2. r

D

IỄ N

Đ

Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Ñoïc muïc Sôn tónh ñieän. Thöïc hieän caùc caâu hoûi trong sgk. Ghi caùc baøi taäp veà nhaø.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

+ Haèng soá ñieän moâi ñaëc cho tính chaát caùch ñieän cuûa chaát caùch ñieän.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

Hoaït ñoäng 4 (5 phuùt) : Cuûng coá, giao nhieäm vuï veà nhaø. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Cho hoïc sinh ñoïc muïc Em coù bieát ? Cho hoïc sinh thöïc hieän caùc caâu hoûi 1, 2, 3, 4 trang 9, 10. Yeâu caàu hoïc sinh veà nhaø giaû caùc baøi taäp 5, 6, 7, 8 sgk vaø 1.7, 1.9, 1.10 saùch baøi taäp. IV. RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY

εr

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

Thöïc hieän C3.

TR ẦN

Cho hoïc sinh thöïc hieän C3.

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ñôn vò ñieän tích laø culoâng (C). 2. Löïc töông taùc giöõa caùc ñieän tích ñieåm ñaët trong ñieän moâi ñoàng tính. Giôùi thieäu khaùi nieäm ñieän moâi. Ghi nhaän khaùi nieäm. Haèng soá ñieän moâi Cho hoïc sinh tìm ví duï. Tìm ví duï. + Ñieän moâi laø moâi tröôøng caùch ñieän. Ghi nhaän khaùi nieäm. + Khi ñaët caùc ñieän tích trong moät ñieän moâi ñoàng tính thì löïc töông taùc giöõa chuùng seõ yeáu ñi ε laàn so vôùi khi ñaët noù trong chaân khoâng. ε goïi laø haèng soá ñieän Cho hoïc sinh neâu bieåu thöùc tính Neâu bieåu thöùc tính löïc töông taùc moâi cuûa moâi tröôøng (ε ≥ 1). löïc töông taùc giöõa hai ñieän tích giöõa hai ñieän tích ñieåm ñaët trong + Löïc töông taùc giöõa caùc ñieän tích ñieåm ñieåm ñaët trong chaân khoâng. chaân khoâng. |q q | ñaët trong ñieän moâi : F = k 1 22 .

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Trường THPT BC Thoát Noát Giáo Viên : Nguyeãn Höõu Chí

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Vật Lý Ban Cơ Bản 11

Giáo Án 11

D

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

B

10 00

A

Ó

H

Í-

-L

ÁN

TO

IỄ N

Đ

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

Tieát 2 . THUYEÁT ELECTRON. ÑÒNH LUAÄT BAÛO TOAØN ÑIEÄN TÍCH I. MUÏC TIEÂU 1. Kieán thöùc - Trình baøy ñöôïc noäi dung thuyeát eâlectron, noäi dung ñònh luaät baûo toaøn ñieän tích. - Laáy ñöôïc ví duï veà caùc caùch nhieãm ñieän. - Bieát caùch laøm nhieãm ñieän caùc vaät. 2. Kó naêng - Vaän duïng thuyeát eâlectron giaûi thích ñöôïc caùc hieän töôïng nhieãm ñieän. - Giaûi baøi toaùn öùng töông taùc tónh ñieän. II. CHUAÅN BÒ 1. Giaùo vieân - Xem SGK Vaät lyù 7 ñeå bieát HS ñaõ hoïc gì ôû THCS. - Chuaån bò phieáu caâu hoûi. 2. Hoïc sinh OÂn taäp kieán thöùc ñaõc hoïc veà ñieän tích ôû THCS. III. TIEÁN TRÌNH DAÏY – HOÏC Hoaït ñoäng 1 (5 phuùt) : Kieåm tra baøi cuõ : Phaùt bieåu, bieát bieåu thöùc cuûa ñònh luaät Cu-loâng. Hoaït ñoäng 2 (20 phuùt) : Tìm hieåu thueát electron. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Noäi dung cô baûn I. Thuyeát electron 1. Caáu taïo nguyeân töû veà phöông dieän ñieän. Ñieän tích nguyeân toá a) Caáu taïo nguyeân töû Yeâu caàu hoïc sinh neâu caáu taïo cuûa Neáu caáu taïo nguyeân töû. Goàm: haït nhaân mang ñieän tích döông naèm ôû trung taâm vaø caùc electron mang nguyeân töû. ñieän tích aâm chuyeån ñoäng xung quanh. Nhaän xeùt thöïc hieän cuûa hoïc sinh. Haït nhaân caáu taïo bôûi hai loaïi haït laø nôtron khoâng mang ñieän vaø proâtoân mang ñieän döông. Electron coù ñieän tích laø -1,6.10-19C vaø Giôùi thieäu ñieän tích, khoái löôïng cuûa Ghi nhaän ñieän tích, khoái löôïng khoái löôïng laø 9,1.10-31kg. Proâtoân coù ñieän tích laø +1,6.10-19C vaø khoái löôïng electron, proâtoân vaø nôtron. cuûa electron, proâtoân vaø nôtron. laø 1,67.10-27kg. Khoái löôïng cuûa nôtron xaáp xó baèng khoái löôïng cuûa proâtoân. Soá proâtoân trong haït nhaân baèng soá electron quay quanh haït nhaân neân bình Yeâu caàu hoïc sinh cho bieát taïi sao Giaûi thích söï trung hoaø veà ñieän thöôøng thì nguyeân töû trung hoaø veà ñieän. bình thöôøng thì nguyeân töû trung hoaø cuûa nguyeân töû. b) Ñieän tích nguyeân toá veà ñieän. Ñieän tích cuûa electron vaø ñieän tích cuûa proâtoân laø ñieän tích nhoû nhaát maø ta coù theå coù ñöôïc. Vì vaäy ta goïi chuùng laø Giôùi thieäu ñieän tích nguyeân toá. Ghi nhaän ñieän tích nguyeân toá. ñieän tích nguyeân toá. 2. Thuyeát electron + Bình thöôøng toång ñaïi soá taát caû caùc Giôùi thieäu thuyeát electron. Ghi nhaän thuyeát electron. ñieän tích trong nguyeân töû baèng khoâng, nguyeân töû trung hoaø veà ñieän. Yeâu caàu hoïc sinh thöïc hieän C1. Thöïc hieän C1. Neáu nguyeân töû bò maát ñi moät soá Yeâu caàu hoïc sinh cho bieát khi naøo Giaûi thích söï hình thaønh ion electron thì toång ñaïi soá caùc ñieän tích

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Trường THPT BC Thoát Noát Giáo Viên : Nguyeãn Höõu Chí

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Vật Lý Ban Cơ Bản 11

Giáo Án 11

trong nguyeân töû laø moät soá döông, noù laø moät ion döông. Ngöôïc laïi neáu nguyeân töû nhaän theâm moät soá electron thì noù laø ion aâm. Yeâu caàu hoïc sinh so saùnh khoái So saùnh khoái löôïng cuûa electron + Khoái löôïng electron raát nhoû neân löôïng cuûa electron vôùi khoái löôïng vaø khoái löôïng cuûa proâtoân. chuùng coù ñoä linh ñoäng raát cao. Do ñoù cuûa proâtoân. electron deã daøng böùt khoûi nguyeân töû, di chuyeån trong vaät hay di chuyeån töø vaät naøy sang vaät khaùc laøm cho caùc vaät bò nhieãm ñieän. Yeâu caàu hoïc sinh cho bieát khi naøo Giaûi thích söï nhieãm ñieän döông, Vaät nhieãm ñieän aâm laø vaät thieáu thì vaät nhieãm ñieän döông, khi naøo thì ñieän aâm cuûa vaät. electron; Vaät nhieãm ñieän döông laø vaät vaät nhieãm ñieän aâm. thöøa electron. Hoaït ñoäng3 (10 phuùt) : Vaän duïng thuyeát electron. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Noäi dung cô baûn II. Vaän duïng 1. Vaät daãn ñieän vaø vaät caùch ñieän Giôùi thieäu vaät daãn ñieän, vaät caùch Ghi nhaän caùc khaùi nieäm vaät daãn Vaät daãn ñieän laø vaät coù chöùa caùc ñieän tích töï do. ñieän. ñieän, vaät caùch ñieän. Vaät caùch ñieän laø vaät khoâng chöùa Yeâu caàu hoïc sinh thöïc hieän C2, C3. Thöïc hieän C2, C3. caùc electron töï do. Yeâu caàu hoïc sinh cho bieát taïi sao Giaûi thích. Söï phaân bieät vaät daãn ñieän vaø vaät söï phaân bieät vaät daãn ñieän vaø vaät caùch ñieän chæ laø töông ñoái. caùch ñieän chæ laø töông ñoái. 2. Söï nhieãm ñieän do tieáp xuùc Neáu cho moät vaät tieáp xuùc vôùi moät Yeâu caàu hoïc sinh giaûi thích söï Giaûi thích. vaät nhieãm ñieän thì noù seõ nhieãm ñieän nhieãm ñieän do tieáp xuùc. cuøng daáu vôùi vaät ñoù. Yeâu caàu hoïc sinh thöïc hieän C4 Thöïc hieän C4.

ÀN

Đ

IỄ N

Ghi nhaän ñònh luaät. Tìm ví duï minh hoaï.

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

Noäi dung cô baûn III. Ñònh luaät baûo toaøn ñieän tích Trong moät heä vaät coâ laäp veà ñieän, toång ñaïi soá caùc ñieän tích laø khoâng ñoåi.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Thöïc hieän C5.

Hoaït ñoäng 5 (5 phuùt) : Cuûng coá, giao nhieäm vuï veà nhaø. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Cho hoïc sinh toùm taét nhöõng kieát thöùc ñaõ hoïc trong baøi. Yeâu caàu hoïc sinh veà nhaø giaûi caùc baøi taäp 5, 6 sgk vaø 2.1, 2.2, 2.5, 2.6 saùch baøi taäp. IV. RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

B

10 00

Ó

H

Í-

Giaûi thích.

ÁN

-L

3. Söï nhieãm dieän do höôûng öùng Ñöa moät quaû caàu A nhieãm ñieän döông laïi gaàn ñaàu M cuûa moät thanh kim loaïi MN trung hoaø veà ñieän thì ñaàu M nhieãm ñieän aâm coøn ñaàu N nhieãm ñieän döông.

Hoaït ñoäng 4 (5 phuùt) : Nghieân cöùu ñònh luaät baûo toaøn ñieän tích. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Giôùi thieäu ñònh luaät. Cho hoïc sinh tìm ví duï.

D

Veõ hình 2.3.

A

Giôùi tthieäu söï nhieãm ñieän do höôûng öùng (veõ hình 2.3). Yeâu caàu hoïc sinh giaûi thích söï nhieãm ñieän do höôûng öùng. Yeâu caàu hoïc sinh thöïc hieän C5.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

thì nguyeân töû khoâng coøn trung hoaø döông, ion aâm. veà ñieän.

Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Toùm taét laïi nhöõng kieán thöùc ñaõ hoïc trong baøi. Ghi caùc baøi taäp veà nhaø.

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Vật Lý Ban Cơ Bản 11

Giáo Án 11

D

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

B

10 00

A

Ó

H

Í-

-L

ÁN

TO

IỄ N

Đ

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

Tieát 3. BAØI TAÄP I. MUÏC TIEÂU 1. Kieán thöùc : - Löïc töông taùc giöõa caùc ñieän tích ñieåm. - Thuyeát electron. Ñònh luaät baûo toaøn ñieän tích. 2. Kyõ naêng : - Giaûi ñöôïc caùc baøi toaùn lieân quan ñeán löïc töông taùc giöõa caùc ñieän tích ñieåm. - Giaûi thích ñöôùc caùc hieän töôïng lieân quan ñeán thuyeát electron vaø ñònh luaät baûo toaøn ñieän tích. II. CHUAÅN BÒ Giaùo vieân - Xem, giaûi caùc baøi taäp sgk vaø saùch baøi taäp. - Chuaån bò theâm noät soá caâu hoûi traéc nghieäm vaø baøi taäp khaùc. Hoïc sinh - Giaûi caùc caâu hoûi traéc nghieäm vaø baøi taäp thaày coâ ñaõ ra veà nhaø. - Chuaån bò saün caùc vaán ñeà maø mình coøn vöôùng maéc caàn phaûi hoûi thaày coâ. III. TIEÁN TRÌNH DAÏY – HOÏC Hoaït ñoäng 1 (10 phuùt) : Kieåm tra baøi cuõ vaø toùm taét nhöõng kieán thöùc lieân quan ñeán caùc baøi taäp caàn giaûi. - Caùc caùch laøm cho vaät nhieãm ñieän. - Hai loaïi ñieän tích vaø söï töông taùc giöõa chuùng. - Ñaëc ñieåm löïc töông taùc giöõa caùc ñieän tích ñieåm, - Löïc töông taùc giöõa nhieàu ñieän tích ñieåm leân moät ñieän tích ñieåm. - Thuyeát electron. - Ñònh luaät baûo toaøn ñieän tích. Hoaït ñoäng 2 (20 phuùt) : Giaûi caùc caâu hoûi traéc nghieäm. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Noäi dung cô baûn Yeâu caàu hs giaûi thích taïi sao choïn D. Giaûi thích löïa choïn. Caâu 5 trang 10 : D Yeâu caàu hs giaûi thích taïi sao choïn C. Giaûi thích löïa choïn. Caâu 6 trang 10 : C Yeâu caàu hs giaûi thích taïi sao choïn D. Giaûi thích löïa choïn. Caâu 5 trang 14 : D Yeâu caàu hs giaûi thích taïi sao choïn A. Giaûi thích löïa choïn. Caâu 6 trang 14 : A Yeâu caàu hs giaûi thích taïi sao choïn B. Giaûi thích löïa choïn. Caâu 1.1 : B Yeâu caàu hs giaûi thích taïi sao choïn D. Giaûi thích löïa choïn. Caâu 1.2 : D Yeâu caàu hs giaûi thích taïi sao choïn D. Giaûi thích löïa choïn. Caâu 1.3 : D Yeâu caàu hs giaûi thích taïi sao choïn D. Giaûi thích löïa choïn. Caâu 2.1 : D Yeâu caàu hs giaûi thích taïi sao choïn D. Giaûi thích löïa choïn. Caâu 2.5 : D Yeâu caàu hs giaûi thích taïi sao choïn A. Giaûi thích löïa choïn. Caâu 2.6 : A Hoaït ñoäng 3 (15 phuùt) : Giaûi caùc baøi taäp töï luaän. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Noäi dung cô baûn Baøi 8 trang 10 Theo ñònh luaät Cu-loâng ta coù Yeâu caàu hoïc sinh vieát bieåu Vieát bieåu theùc ñònh luaät. thöùc ñònh luaät Cu-loâng. |q q | q2 F = k 1 22 = k 2

N

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Trường THPT BC Thoát Noát Giáo Viên : Nguyeãn Höõu Chí

Yeâu caàu hoïc sinh suy ra ñeå tính |q|.

Suy ra vaø thay soá ñeå tính |q|

Yeâu caàu hoïc sinh cho bieát Giaûi thích taïi sao quaû caàu coù ñieän tích cuûa moãi quaû caàu. ñieän tích ñoù. Veõ hình Xaùc ñònh caùc löïc taùc duïng leân moãi quaû caàu. Neâu ñieàu kieän caân baèng.

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

=> |q| =

εr Fεr 2 k

εr

9.10 −3.1.(10 −1 ) 2 = = 10-7(C) 9 9.10

Baøi 1.7 Moãi quaû caàu seõ mang moät ñieän tích

q . 2

q2 4r 2 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial Löïc ñaåy giöõa chuùng laø F = k


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Trường THPT BC Thoát Noát Giáo Viên : Nguyeãn Höõu Chí

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Vật Lý Ban Cơ Bản 11

Giáo Án 11

Ñieàu kieän caân baèng : F + P + T = 0 Ta coù : tan

α 2

F kq 2 = 2 P 4l mg

mg α tan = ± 3,58.10-7C k 2

U Y

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

IV. RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

Ơ

=> q = ±2l

=

N

Tìm bieåu thöùc ñeå tính q. Suy ra, thay soá tính q.

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


IỄ N

D

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

Í-

-L A

Ó

H B

10 00 TR ẦN G

N

H Ư

ẠO

Đ

TP

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

ÁN

TO

U Y

.Q

N

Ơ

H

N

Giáo Án 11

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ÀN

Đ

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Trường THPT BC Thoát Noát Giáo Viên : Nguyeãn Höõu Chí www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Vật Lý Ban Cơ Bản 11

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Trường THPT BC Thoát Noát Giáo Viên : Nguyeãn Höõu Chí

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Vật Lý Ban Cơ Bản 11

Giáo Án 11

D

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

B

10 00

A

Ó

H

Í-

-L

ÁN

TO

IỄ N

Đ

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

Tieát 4-5. ÑIEÄN TRÖÔØNG VAØ CÖÔØNG ÑOÄ ÑIEÄN TRÖÔØNG. ÑÖÔØNG SÖÙC ÑIEÄN I. MUÏC TIEÂU 1. Kieán thöùc - Trình baøy ñöôïc khaùi nieäm ñieän tröôøng. - Phaùt bieåu ñöôïc ñònh nghóa cuûa cöôøng ñoä ñieän tröôøng vaø neâu ñöôïc ñaëc ñieåm cuûa vectô cöôøng ñoä ñieän tröôøng. - Bieát caùch toång hôïp caùc vectô cöôøng ñoä ñieän tröôøng thaønh phaàn taïi moãi ñieåm. - Neâu ñöôïc khaùi nieäm ñöôøng söùc ñieän vaø caùc ñaëc ñieåm cuûa ñöôøng söùc ñieän. 2. Kó naêng - Xaùc ñònh phöông chieàu cuûa vectô cöôøng ñoä ñieän tröôøng taïi moãi ñieåm do ñieän tích ñieåm gaây ra. - Vaän duïng quy taéc hình bình haønh xaùc ñònh höôùng cuûa vectô cöôøng ñoä ñieän tröôøng toång hôïp. - Giaûi caùc Baøi taäp veà ñieän tröôøng. II. CHUAÅN BÒ 1. Giaùo vieân - Chuaån bò hình veõ 3.6 ñeán 3.9 trang 19 SGK. - Thöôùc keû, phaán maøu. - Chuaån bò phieáu caâu hoûi. 2. Hoïc sinh - Chuaån bò Baøi tröôùc ôû nhaø. III. TIEÁN TRÌNH DAÏY – HOÏC Tieát 4. Hoaït ñoäng 1 (5 phuùt) : Kieåm tra baøi cuõ : Neâu vaø giaûi thích hieän töôïng nhieãm ñieän do tieáp xuùc, do höôûng öùng. Hoaït ñoäng 2 (10 phuùt) : Tìm hieåu khaùi nieäm ñieän tröôøng. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Noäi dung cô baûn I. Ñieän tröôøng 1. Moâi tröôøng truyeàn töông taùc ñieän Giôùi thieäu söï taùc duïng löïc giöõa Tìm theâm ví duï veà moâi tröôøng Moâi tröôøng tuyeàn töông taùc giöõa caùc ñieän caùc vaät thoâng qua moâi tröôøng. truyeàn töông taùc giöõa hai vaät. tích goïi laø ñieän tröôøng. 2. Ñieän tröôøng Giôùi thieäu khaùi nieäm ñieän Ghi nhaän khaùi nieäm. Ñieän tröôøng laø moät daïng vaät chaát bao tröôøng. quanh caùc ñieän tích vaø gaén lieàn vôùi ñieän tích. Ñieän tröôøng taùc duïng löïc ñieän leân ñieän tích khaùc ñaët trong noù. Hoaït ñoäng 3 (30 phuùt) : Tìm hieåu cöôøng ñoä ñieän tröôøng. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Noäi dung cô baûn II. Cöôøng doä ñieän tröôøng 1. Khaùi nieäm cöôøng doä ñieän tröôøng Giôùi thieäu khaùi nieäm ñieän Ghi nhaän khaùi nieäm. Cöôøng ñoä ñieän tröôøng taïi moät ñieåm laø ñaïi tröôøng. löôïng ñaëc tröng cho ñoä maïnh yeáu cuûa ñieän tröôøng taïi ñieåm ñoù. 2. Ñònh nghóa Neâu ñònh nghóa vaø bieåu thöùc Ghi nhaän ñònh nghóa, bieåu thöùc. Cöôøng ñoä ñieän tröôøng taïi moät ñieåm laø ñaïi ñònh nghóa cöôøng ñoä ñieän tröôøng. löôïng ñaëc tröng cho taùc duïng löïc cuûa ñieän tröôøng cuûa ñieän tröôøng taïi ñieåm ñoù. Noù ñöôïc xaùc ñònh baèng thöông soá cuûa ñoä lôùn löïc ñieän F taùc duïng leân ñieän tích thöû q (döông) ñaët taïi ñieåm ñoù vaø ñoä lôùn cuûa q. Yeâu caàu hoïc sinh neâu ñôn vò Neâu ñôn vò cöôøng ñoä ñieän F E= cöôøng ñoä ñieän tröôøng theo ñònh tröôøng theo ñònh nghóa. q nghóa.

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Vật Lý Ban Cơ Bản 11

Giáo Án 11

Giôùi thieäu ñôn vò V/m.

Ghi nhaän ñôn vò tthöôøng duøng.

Ghi nhaän khaùi nieäm.;

→ →

F E= q

Veõ hình.

H

Ơ

Veùc tô cöôøng ñoä ñieän tröôøng E gaây bôûi moät ñieän tích ñieåm coù : - Ñieåm ñaët taïi ñieåm ta xeùt. Döïa vaøo hình veõ neâu caùc yeáu toá - Phöông truøng vôùi ñöôøng thaúng noái ñieän xaùc ñònh veùc tô cöôøng ñoä ñieän tích ñieåm vôùi ñieåm ta xeùt. tröôøng gaây bôûi moät ñieän tích - Chieàu höôùng ra xa ñieän tích neáu laø ñieän ñieåm. tích döông, höôùng veà phía ñieän tích neáu laø ñieän tích aâm. Thöïc hieän C1. |Q| - Ñoä lôùn : E = k 2

TR ẦN

Ó

A

10 00

B

Noäi dung cô baûn III. Ñöôøng söùc ñieän 1. Hình aûnh caùc ñöôøng söùc ñieän Quan saùt hình 3.5. Ghi nhaän Caùc haït nhoû caùch ñieän ñaët trong ñieän hình aûnh caùc ñöôøng söùc ñieän. tröôøng seõ bò nhieãm ñieän vaø naèm doïc theo nhöõng ñöôøng maø tieáp tuyeán taïi moãi ñieåm truøng vôùi phöông cuûa veùc tô cöôøng ñoä ñieän tröôøng taïi ñieåm ñoù. 2. Ñònh nghóa Ghi nhaän khaùi nieäm. Ñöôøng söùc ñieän tröôøng laø ñöôøng maø tieáp tuyeán taïi moãi ñieåm cuûa noù laø giaù cuûa veùc tô cöôøng ñoä ñieän tröôøng taïi ñieåm ñoù. Noùi Veõ caùc hình 3.6 ñeán 3.8. caùch khaùc ñöôøng söùc ñieän tröôøng laø ñöôøng maø löïc ñieän taùc duïng doïc theo noù. 3. Hình daïng ñöôøng söùc cuûa moät doá ñieän Xem caùc hình veõ ñeå nhaän xeùt. tröôøng Xem caùc hình veõ sgk. Ghi nhaän ñaëc ñieåm ñöôøng söùc 4. Caùc ñaëc ñieåm cuûa ñöôøng söùc ñieän cuûa ñieän tröôøng tónh. + Qua moãi ñieåm trong ñieän tröôøng coù moät ñöôøng söùc ñieän vaø chæ moät maø thoâi + Ñöôøng söùc ñieän laø nhöõng ñöôøng coù höôùng. Höôùng cuûa ñöôøng söùc ñieän taïi moät ñieåm laø höôùng cuûa veùc tô cöôøng ñoä ñieän tröôøng taïi ñieåm ñoù. + Ñöôøng söùc ñieän cuûa ñieän tröôøng tónh laø Thöïc hieän C2. nhöõng ñöôøng khoâng kheùp kín. + Qui öôùc veõ soá ñöôøng söùc ñi qua moät dieän tích nhaát ñònh ñaët vuoâng goùc vôùi vôùi ñöôøng

H

söùc

ñieän

Í-

ñöôøng

-L

Giôùi thieäu tröôøng.

ÁN

Veõ hình daïng ñöôøng söùc cuûa moät soá ñieän tröôøng.

ÀN

Giôùi thieäu caùc hình 3.6 ñeán 3.9.

D

IỄ N

Đ

Neâu vaø giaûi thích caùc ñaëc ñieåm cuae ñöôøng söùc cuûa ñieän tröôøng tónh.

Yeâu caàu hoïc sinh thöïc hieän C2.

E = E1 + E 2 + ... + E n

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

H Ư

N

G

4. Nguyeân lí choàng chaát ñieän tröôøng

Tieát 5. Hoaït ñoäng 4 (35 phuùt) : Tìm hieåu ñöôøng söùc ñieän. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh

Giôùi thieäu hình aûnh caùc ñöôøng söùc ñieän.

ωr

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Veõ hình. Ghi nhaän nguyeân lí.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

TP

Veõ hình 3.4. Neâu nguyeân lí choàng chaát.

Đ

ẠO

Yeâu caàu hoïc sinh thöïc hieän C1.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

Giôùi thieäu veùc tô cöôøng ñoä ñieän tröôøng. Veõ hình bieåu dieãn veùc tô cöôøng ñoä ñieän tröôøng gaây bôûi moät ñieän tích ñieåm.

Ñôn vò cöôøng ñoä ñieän tröôøng laø N/C hoaëc ngöôøi ta thöôøng duøng laø V/m. 3. Veùc tô cöôøng ñoä ñieän tröôøng

N

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Trường THPT BC Thoát Noát Giáo Viên : Nguyeãn Höõu Chí

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Trường THPT BC Thoát Noát Giáo Viên : Nguyeãn Höõu Chí

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Vật Lý Ban Cơ Bản 11

Giáo Án 11

Ghi nhaän khaùi nieäm. Veõ hình.

H

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

N H Ư TR ẦN B 10 00 A Ó H Í-L ÁN TO

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Đ

ẠO

Ghi caùc caâu hoûi vaø baøi taäp veà nhaø.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N TP

.Q

U Y

Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Ñoïc phaàn Em coù bieát ? Toùm taét kieán thöùc.

G

Hoaït ñoäng 5 (10 phuùt) : Cuûng coá, giao nhieäm vuï veà nhaø. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Cho hoïc sinh ñoïc phaàn Em coù bieát ? Yeâu caàu hoïc sinh toùm taét nhöõng kieán thöùc cô baûn ñaõ hoïc trong baøi. Yeâu caàu hoïc sinh veà nhaø giaû caùc baøi taäp 9, 10, 11, 12, 13 sgk 3.1, 2.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7, 3.10 saùch baøi taäp. IV. RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Ơ

N

Giôùi thieäu ñieän tröôøng ñeàu. Veõ hình 3.10.

söùc ñieän taïi ñieåm maø ta xeùt tæ leä vôùi cöôøng ñoä ñieän tröôøng taïi ñieåm ñoù. 4. Ñieän tröôøng ñeàu Ñieän tröôøng ñeàu laø ñieän tröôøng maø veùc tô cöôøng ñoä ñieän tröôøng taïi moïi ñieåm ñeàu coù cuøng phöông chieàu vaø ñoä lôùn. Ñöôøng söùc ñieän tröôøng ñeàu laø nhöõng ñöôøng thaúng song song caùch ñeàu.

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Trường THPT BC Thoát Noát Giáo Viên : Nguyeãn Höõu Chí

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Vật Lý Ban Cơ Bản 11

Giáo Án 11

D

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

B

10 00

A

Ó

H

Í-

-L

ÁN

TO

IỄ N

Đ

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

Tieát 6 : BAØI TAÄP I. MUÏC TIEÂU 1. Kieán thöùc : - Veùc tô cöôøng ñoä ñieän tröôøng gaây bôû moät ñieän tích ñieåm vaø nhieàu ñieän tích ñieåm. - Caùc tính chaát cuûa ñöôøng söùc ñieän. 2. Kyõ naêng : - Xaùc ñònh ñöôïc cöôøng ñoä ñieän tröôøng gaây bôûi caùc dieän tích ñieåm. - Giaûi thích ñöôïc moät soá hieän töôïng lieân quan ñeán ñieän tröôøng, ñöôøng söùc ñieän tröôøng. II. CHUAÅN BÒ Giaùo vieân - Xem, giaûi caùc baøi taäp sgk vaø saùch baøi taäp. - Chuaån bò theâm noät soá caâu hoûi traéc nghieäm vaø baøi taäp khaùc. Hoïc sinh - Giaûi caùc caâu hoûi traéc nghieäm vaø baøi taäp thaày coâ ñaõ ra veà nhaø. - Chuaån bò saün caùc vaán ñeà maø mình coøn vöôùng maéc caàn phaûi hoûi thaày coâ. III. TIEÁN TRÌNH DAÏY – HOÏC Hoaït ñoäng 1 (10 phuùt) : Kieåm tra baøi cuõ vaø toùm taét nhöõng kieán thöùc lieân quan ñeán caùc baøi taäp caàn giaûi. Hoaït ñoäng 2 (15 phuùt) : Giaûi caùc caâu hoûi traéc nghieäm. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Noäi dung cô baûn Yeâu caàu hs giaûi thích taïi sao choïn B. Giaûi thích löïa choïn. Caâu 9 trang 20 : B Yeâu caàu hs giaûi thích taïi sao choïn D. Giaûi thích löïa choïn. Caâu 10 trang 21: D Yeâu caàu hs giaûi thích taïi sao choïn D. Giaûi thích löïa choïn. Caâu 3.1 : D Yeâu caàu hs giaûi thích taïi sao choïn D. Giaûi thích löïa choïn. Caâu 3.2 : D Yeâu caàu hs giaûi thích taïi sao choïn D. Giaûi thích löïa choïn. Caâu 3.3 : D Yeâu caàu hs giaûi thích taïi sao choïn C. Giaûi thích löïa choïn. Caâu 3.4 : C Yeâu caàu hs giaûi thích taïi sao choïn D. Giaûi thích löïa choïn. Caâu 3.6 : D Hoaït ñoäng 3 (20 phuùt) : Giaûi caùc baøi taäp töï luaän. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Noäi dung cô baûn Baøi 12 trang21 Höôùng daãn hoïc sinh caùc böôùc giaûi. Goïi teân caùc veùc tô cöôøng ñoä Goïi C laø ñieåm maø taïi ñoù cöôøng ñoä → → Veõ hình ñieän tröôøng thaønh phaàn. ñieän tröôøng baèng 0. Goïi E 1 vaø E 2 laø Xaùc ñònh veùc tô cöôøng ñoä ñieän cöôøng ñoä ñieän tröôøng do q1 vaø q2 gaây ra tröôøng toång hôïp taïi C. → → → taïi C, ta coù E = E 1 + E 2 = 0 → → Höôùng daãn hoïc sinh tìm vò trí cuûa C. => E 1 = - E 2 . Laäp luaän ñeå tìm vò trí cuûa C. Hai veùc tô naøy phaûi cuøng phöông, töùc laø ñieåm C phaûi naèm treân ñöôøng thaúng AB. Hai veùc tô naøy phaûi ngöôïc chieàu, töùc laø C phaûi naèm ngoaøi ñoaïn AB. Hai veùc tô naøy phaûi coù moâñun baèng nhau, töùc laø ñieåm C phaûi gaàn A hôn B vaøi |q1| < |q2|. Do ñoù ta coù: Yeâu caàu hoïc sinh tìm bieåu thöùc ñeå | q1 | | q2 | Tìm bieåu thöùc tính AC. xaùc ñònh AC. k =k 2 2

ε . AC

Yeâu caàu hoïc sinh suy ra vaø thay soá tính toaùn.

2

Suy ra vaø thay soá ñeå tính AC. Tìm caùc ñieåm khaùc coù cöôøng

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

ε ( AB + AC )

q 4  AB + AC  =>   = 2 = q1 3  AC  => AC = 64,6cm.

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Trường THPT BC Thoát Noát Giáo Viên : Nguyeãn Höõu Chí

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Vật Lý Ban Cơ Bản 11

Giáo Án 11

Ngoaøi ra coøn phaûi keå taát caû caùc ñieåm naèm raát xa q1 vaø q2. Taïi ñieåm C vaø caùc ñieåm naøy thì cöôøng ñoä ñieän tröôøng baèng khoâng, töùc laø khoâng coù ñieän tröôøng. Goïi teân caùc veùc tô cöôøng ñoä Baøi 13 trang 21 → → ñieän tröôøng thaønh phaàn. Goïi Goïi E 1 vaø E 2 laø cöôøng ñoä ñieän Tính ñoä lôùn caùc veùc tô cöôøng tröôøng do q1 vaø q2 gaây ra taïi C. ñoä ñieän tröôøng thaønh phaàn Ta coù :

N

Höôùng daãn hoïc sinh tìm caùc ñieåm ñoä ñieän tröôøng baèng 0. khaùc.

H Ư

N

Tính ñoä lôùn cuûa E

TR ẦN

Höôùng daãn hoïc sinh laäp luaän ñeå tính →

10 00

B

ñoä lôùn cuûa E .

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

IV. RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY

E = E1 + E 2

E coù phöông chieàu nhö hình veõ.

Vì tam giaùc ABC laø tam giaùc vuoâng →

neân hai veùc tô E 1 vaø E 2 vuoâng goùc →

vôùi nhau neân ñoä lôùn cuûa E laø:

E12 + E 22 = 12,7.105V/m.

D

IỄ N

Đ

E=

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

G

Đ

phöông CB). Cöôøng ñoä ñieän tröôøng toång hôïp taïi C

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

| q1 | = 9.105V/m (höôùng theo 2 ε .BC

ẠO

E2 = k

TP

Xaùc ñònh veùc tô cöôøng ñoä ñieän tröôøng toång hôïp taïi C.

U Y

| q1 | = 9.105V/m (höôùng theo 2 ε . AC

phöông AC).

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

E1 = k

N

H

Ơ

Höôùng daãn hoïc sinh caùc böôùc giaûi. Veõ hình

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Trường THPT BC Thoát Noát Giáo Viên : Nguyeãn Höõu Chí

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Vật Lý Ban Cơ Bản 11

Giáo Án 11

D

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

B

10 00

A

Ó

H

Í-

-L

ÁN

TO

IỄ N

Đ

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

Tieát 7. COÂNG CUÛA LÖÏC ÑIEÄN I. MUÏC TIEÂU 1. Kieán thöùc - Neâu ñöôïc ñaëc ñieåm cuûa löïc taùc duïng leân ñieän tích trong ñieän tröôøng ñeàu. - Laäp ñöôïc bieåu thöùc tính coâng thöùc cuûa löïc ñieän trong ñieän tröôøng ñeàu. - Phaùt bieåu ñöôïc ñaëc ñieåm cuûa coâng dòch chuyeån ñieän tích trong ñieän tröôøng baát kì. - Trình baøy ñöôïc khaùi nieäm, bieåu thöùc, ñaëc ñieåm cuûa theá naêng cuûa ñieän tích trong ñieän tröôøng, quan heä giöõa coâng cuûa löïc ñieän tröôøng vaø ñoä giaûm theá naêng cuûa ñieän tích trong ñieän tröôøng. 2. Kó naêng - Giaûi Baøi toaùn tính coâng cuûa löïc ñieän tröôøng vaø theá naêng ñieän tröôøng. II. CHUAÅN BÒ 1. Giaùo vieân: Veõ treân giaáy khoå lôùn hình 4.2 sgk vaø hình aûnh hoã trôï tröôøng hôïp di chuyeån ñieän tích theo moät ñöôøng cong töø M ñeán N. 2. Hoïc sinh: OÂn laïi caùch tính coâng cuûa troïng löïc vaø ñaëc ñieåm coâng troïng löïc. III. TIEÁN TRÌNH DAÏY – HOÏC Hoaït ñoäng 1 (5 phuùt) : Kieåm tra baøi cuõ : Neâu ñònh nghóa vaø caùc tính chaát cuûa ñöôøng söùc cuûa ñieän tröôøng tónh. Hoaït ñoäng 2 (20 phuùt) : Tìm hieåu coâng cuûa löïc ñieän. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Noäi dung cô baûn Veõ hình 4.1 leân baûng. Veõ hình 4.1. I. Coâng cuûa löïc ñieän Xaùc ñònh löïc ñieän tröôøng taùc 1. Ñaëc ñieåm cuûa löïc ñieän taùc duïng leân duïng leân ñieän tích q > 0 ñaët trong moät ñieän tích ñaët trong ñieän tröôøng ñeàu → → ñieän tröôøng ñeàu coù cöôøng ñoä ñieän F E = q → → tröôøng E . Löïc F laø löïc khoâng ñoåi.. 2. Coâng cuûa löïc ñieän trong ñieän tröôøng Veõ hình 4.2. ñeàu Veõ hình 4.2 leân baûng. Tính coâng khi ñieän tích q di AMN = qEd chuyeån theo ñöôøng thaúng töø M Vôùi d laø hình chieáu ñöôøng ñi treân moät ñeán N. ñöôøng söùc ñieän. Tính coâng khi ñieän tích di Coâng cuûa löïc ñieän tröôøng trong söï di chuyeån theo ñöôøng gaáp khuùc chuyeån cuûa ñieän tích trong ñieän tröôøng MPN. ñeàu töø M ñeán N laø AMN = qEd, khoâng phuï Nhaän xeùt. Cho hoïc sinh nhaän xeùt. thuoäc vaøo hình daïng cuûa ñöôøng ñi maø chæ Ghi nhaän ñaëc ñieåm coâng. Ñöa ra keát luaän. phuï thuoäc vaøo vò trí cuûa ñieåm ñaàu M vaø ñieåm cuoái N cuûa ñöôøng ñi. Giôùi thieäu ñaëc ñieåm coâng cuûa löïc Ghi nhaän ñaëc ñieåm coâng cuûa löïc 3. Coâng cuûa löïc ñieän trong söï di chuyeån dieän khi ñieän tích di chuyeån trong dieän khi ñieän tích di chuyeån trong cuûa ñieän tích trong ñieän tröôøng baát kì ñieän tröôøng baát kì. ñieän tröôøng baát kì. Coâng cuûa löïc ñieän trong söï di chuyeån cuûa ñieän tích trong ñieän tröôøng baát kì Thöïc hieän C1. Yeâu caàu hoïc sinh thöïc hieän C1. khoâng phuï thuoäc vaøo hình daïng ñöôøng ñi maø chæ phuï thuoäc vaøo vò trí ñieåm ñaàu vaø Thöïc hieän C2. Yeâu caàu hoïc sinh thöïc hieän C2. ñieåm cuoái cuûa ñöôøng ñi. Löïc tónh ñieän laø löïc theá, tröôøng tónh ñieän laø tröôøng theá. Hoaït ñoäng 3 (15 phuùt) : Tìm hieåu theá naêng cuûa moät ñieän tích trong ñieän tröôøng. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Noäi dung cô baûn II. Theá naêng cuûa moät ñieän tích trong ñieän tröôøng

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Trường THPT BC Thoát Noát Giáo Viên : Nguyeãn Höõu Chí

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Vật Lý Ban Cơ Bản 11

Giáo Án 11

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

B

10 00

A Ó H Í-L ÁN TO

D

IỄ N

Đ

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

1. Khaùi nieäm veà theá naêng cuûa moät ñieän Yeâu caàu hoïc sinh nhaéc laïi khaùi Nhaéc laïi khaùi nieäm theá naêng tích trong ñieän tröôøng Theá naêng cuûa ñieän tích ñaët taïi moät ñieåm nieäm theá naêng troïng tröôøng. troïng tröôøng. trong ñieän tröôøng ñaëc tröng cho khaû naêng Giôùi thieäu theá naêng cuûa ñieän tích Ghi nhaän khaùi nieäm. sinh coâng cuûa ñieän tröôøng khi ñaët ñieän ñaët trong ñieän tröôøng. tích taïi ñieåm ñoù. 2. Söï phuï thuoäc cuûa theá naêng WM vaøo Giôùi thieäu theá naêng cuûa ñieän tích Ghi nhaän moái kieân heä giöõa theá ñieän tích q Theá naêng cuûa moät ñieän tích ñieåm q ñaët ñaët trong ñieän tröôøng vaø söï phuï naêng vaø coâng cuûa löïc ñieän. taïi ñieåm M trong ñieän tröôøng : thuoäc cuûa theá naêng naøy vaøo ñieän WM = AM∞ = qVM tích. Theá naêng naøy tæ leä thuaän vôùi q. 3. Coâng cuûa löïc ñieän vaø ñoä giaûm theá Cho ñieän tích q di chuyeån trong Tính coâng khi ñieän tích q di naêng cuûa ñieän tích trong ñieän tröôøng AMN = WM - WN ñieän tröôøng töø ñieåm M ñeán N roài chuyeån töø M ñeán N roài ra ∞. Khi moät ñieän tích q di chuyeån töø ñieåm ra ∞. Yeâu caàu hoïc sinh tính coâng. M ñeán ñieåm N trong moät ñieän tröôøng thì Cho hoïc sinh ruùt ra keát luaän. Ruùt ra keát luaän. coâng maø löïc ñieän tröôøng taùc duïng leân ñieän tích ñoù sinh ra seõ baèng ñoä giaûm theá Yeâu caàu hoïc sinh thöïc hieän C3. Thöïc hieän C3. naêng cuûa ñieän tích q trong ñieän tröôøng. Hoaït ñoäng 6 (5 phuùt) : Cuûng coá, giao nhieäm vuï veà nhaø. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Cho hoïc sinh toùm taét nhöõng kieán thöùc cô baûn ñaõ hoïc Toùm taét nhöõng kieán thöùc cô baûn. trong baøi. Yeâu caàu hoïc sinh veà nhaø laøm caùc baøi taäp 4, 5, 6, 7 Ghi caùc baøi taäp veà nhaø. trang 25 sgk vaø 4.7, 4.9 sbt. IV. RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Trường THPT BC Thoát Noát Giáo Viên : Nguyeãn Höõu Chí

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Vật Lý Ban Cơ Bản 11

Giáo Án 11

Neâu ñaëc ñieåm cuûa ñieän theá. Thöïc hieän C1.

D

Hoaït ñoäng 3 (20 phuùt) : Tìm hieåu khaùi nieäm hieäu ñieän theá. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh

Neâu ñònh nghóa hieäu ñieän theá.

Ghi nhaän khaùi nieäm.

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

AM∞ q

Ñôn vò ñieän theá laø voân (V). 3. Ñaëc ñieåm cuûa ñieän theá Ñieän theá laø ñaïi löôïng ñaïi soá. Thöôøng choïn ñieän theá cuûa ñaùt hoaëc moät ñieåm ôû voâ cöïc laøm moác (baèng 0).

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Ghi nhaän ñôn vò.

IỄ N

Đ

ÀN

Yeâu caàu hoïc sinh neâu ñaëc ñieåm cuûa ñieän theá. Yeâu caàu hoïc sinh thöïc hieän C1.

VM =

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

B

10 00

A

Ó

H

Í-

-L

ÁN

Neâu ñôn vò ñieän theá.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

Tieát 8. ÑIEÄN THEÁ. HIEÄU ÑIEÄN THEÁ I. MUÏC TIEÂU 1. Kieán thöùc - Trình baøy ñöôïc yù nghóa, ñònh nghóa, ñôn vò, ñaëc ñieåm cuûa ñieän theá vaø hieäu ñieän theá. - Neâu ñöôïc moái lieân heä giöõa hieäu ñieän theå vaø cöôøng ñoä ñieän tröôøng. - Bieát ñöôïc caáu taïo cuûa tónh ñieän keá. 2. Kó naêng - Giaûi Baøi tính ñieän theá vaø hieäu ñieän theá. - So saùnh ñöôïc caùc vò trí coù ñieän theá cao vaø ñieän theá thaáp trong ñieän tröôøng. II. CHUAÅN BÒ 1. Giaùo vieân - Ñoïc SGK vaät lyù 7 ñeå bieát HS ñaõ coù kieán thöùc gì veà hieäu ñieän theá. - Thöôùc keû, phaán maøu. - Chuaån bò phieáu caâu hoûi. 2. Hoïc sinh Ñoïc laïi SGK vaät lyù 7 vaø vaät lyù 9 veà hieäu ñieän theá. III. TIEÁN TRÌNH DAÏY – HOÏC Hoaït ñoäng 1 (5 phuùt) : Kieåm tra baøi cuõ : Neâu ñaëc ñieåm coâng cuûa löïc ñieän tröôøng khi ñieän tích di chuyeån. Hoaït ñoäng 2 (15 phuùt) : Tìm hieåu khaùi nieäm ñieän theá. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Noäi dung cô baûn I. Ñieän theá Yeâu caàu hoïc sinh nhaéc laïi coâng 1. Khaùi nieäm ñieän theá thöùc tính theá naêng cuûa ñieän tích q Neâu coâng thöùc. Ñieän theá taïi moät ñieåm trong ñieän tröôøng taïi ñieåm M trong ñieän tröôøng. ñaëc tröng cho ñieän tröôøng veà phöông dieän Ñöa ra khaùi nieäm. Ghi nhaän khaùi nieäm. taïo ra theá naêng cuûa ñieän tích. 2. Ñònh nghóa Neâu ñònh nghóa ñieän theá. Ghi nhaän khaùi nieäm. Ñieän theá taïi moät ñieåm M trong ñieän tröôøng laø ñaïi löôïng ñaëc tröng cho ñieän tröôøng veà phöông dieän taïo ra theá naêng khi ñaët taïi ñoù moät ñieän tích q. Noù ñöôïc xaùc ñònh baèng thöông soá cuûa coâng cuûa löïc ñieän taùc duïng leân ñieän tích q khi q di chuyeån töø M ra xa voâ cöïc vaø ñoä lôùn cuûa q

Noäi dung cô baûn II. Hieäu ñieän theá 1. Ñònh nghóa Hieäu ñieän theá giöõa hai ñieåm M, N trong ñieän tröôøng laø ñaïi löôïng ñaëc tröng cho khaû naêng sinh coâng cuûa ñieän tröôøng trong söï di chuyeån cuûa moät ñieän tích töø M ñeán

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Trường THPT BC Thoát Noát Giáo Viên : Nguyeãn Höõu Chí

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Vật Lý Ban Cơ Bản 11

Giáo Án 11

Neâu ñôn vò hieäu ñieän theá.

AMN q

2. Ño hieäu ñieän theá Ño hieäu ñieän theá tónh ñieän baèng tónh ñieän keá. 3. Heä thöùc lieân heä giöõa hieäu ñieän theá vaø cöôøng ñoä ñieän tröôøng

H

Quan saùt, moâ taû tónh ñieän keá.

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

.Q

TP Đ

G

N

H Ư

Ghi caùc baøi taäp veà nhaø.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

B 10 00 A Ó H Í-L ÁN TO

U d

Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Toùm taét nhöõng kieán thöùc cô baûn.

TR ẦN

Hoaït ñoäng 4 (5 phuùt) : Cuûng coá, giao nhieäm vuï veà nhaø. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Cho hoïc sinh toùm taét nhöõng kieán thöùc cô baûn ñaõ hoïc trong baøi. Yeâu caàu hoïc sinh veà nhaø laøm caùc baøi taäp 5, 6, 7, 8, 9 trang 29 sgk vaø 5.8, 5.9 sbt. IV. RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY

E=

ẠO

Höôùng daãn hoïc sinh xaây döïng Xaây döïng moái lieân heä giöõa hieäu moái lieân heä giöõa E vaø U. ñieän theá vaø cöôøng ñoä ñieän tröôøng.

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

Giôùi thieäu tónh ñieän keá.

UMN = VM – VN =

Ơ

Yeâu caàu hoïc sinh neâu ñôn vò hieäu ñieän theá.

N

Nù. Noù ñöôïc xaùc ñònh baèng thöông soá giöõa coâng cuûa löïc ñieän taùc duïng leân ñieän tích q trong söï di chuyeån cuûa q töø M ñeán N vaø ñoä lôùn cuûa q.

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


IỄ N

D

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

Í-

-L A

Ó

H B

10 00 TR ẦN G

N

H Ư

ẠO

Đ

TP

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

ÁN

TO

U Y

.Q

N

Ơ

H

N

Giáo Án 11

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ÀN

Đ

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Trường THPT BC Thoát Noát Giáo Viên : Nguyeãn Höõu Chí www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Vật Lý Ban Cơ Bản 11

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Trường THPT BC Thoát Noát Giáo Viên : Nguyeãn Höõu Chí

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Vật Lý Ban Cơ Bản 11

Giáo Án 11

D

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

B

10 00

A

Ó

H

Í-

-L

ÁN

TO

IỄ N

Đ

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

Tieát 9. TUÏ ÑIEÄN I. MUÏC TIEÂU 1. Kieán thöùc - Trình baøy ñöôïc caáu taïo cuûa tuï ñieän, caùch tích ñieän cho tuï. - Neâu roõ yù nghóa, bieåu thöùc, ñôn vò cuûa ñieän dung. - Vieát ñöôïc bieåu thöùc tính naêng löôïng ñieän tröôøng cuûa tuï ñieän vaø giaûi thích ñöôïc yù nghóa caùc ñaïi löôïng trong bieåu thöùc. 2. Kó naêng - Nhaän ra moät soá loaïi tuï ñieän trong thöïc teá. - Giaûi baøi taäp tuï ñieän. II. CHUAÅN BÒ 1. Giaùo vieân - Moät soá loaïi tuï ñieän thöïc teá, ñaëc bieät laø tuï xoay trong maùy thu thanh. - Duïng cuï: Thöôùc keû, phaán maøu. 2. Hoïc sinh: - Chuaån bò Baøi môùi. - Söu taàm caùc linh kieän ñieän töû. III. TIEÁN TRÌNH DAÏY – HOÏC Hoaït ñoäng 1 (5 phuùt) : Kieåm tra baøi cuõ : Neâu ñònh nghóa hieäu ñieän theá vaø moái lieân heä giöõa hieäu ñieän theá vôùi cöôøng ñoä ñieän tröôøng. Hoaït ñoäng 2 (15 phuùt) : Tìm hieåu tuï ñieän. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Noäi dung cô baûn I. Tuï ñieän 1. Tuï ñieän laø gì ? Giôùi thieäu maïch coù chöùa tuï ñieän Ghi nhaän khaùi nieäm. Tuï ñieän laø moät heä hai vaät daãn ñaët gaàn töø ñoù giôùi thieäu tuï ñieän. nhau vaø ngaên caùch nhau baèng moät lôùp caùch ñieän. Moãi vaät daãn ñoù goïi laø moät baûn cuûa tuï ñieän. Tuï ñieän duøng ñeå chöùa ñieän tích. Giôùi thieäu tuï ñieän phaüng. Quan saùt, moâ taû tuï ñieän phaüng. Tuï ñieän phaüng goàm hai baûn kim loaïi phaüng ñaët song song vôùi nhau vaø ngaên Giôùi thieäu kí hieäu tuï ñieän treân caùch nhau baèng moät lôùp ñieän moâi. caùc maïch ñieän. Ghi nhaän kí hieäu. Kí hieäu tuï ñieän 2. Caùch tích ñieän cho tuï ñieän Yeâu caàu hoïc sinh neâu caùch tích Neâu caùch tích ñieän cho tuï ñieän. Noái hai baûn cuûa tuï ñieän vôùi hai cöïc cuûa ñieän cho tuï ñieän. nguoàn ñieän. Yeâu caàu hoïc sinh thöïc hieän C1. Thöïc hieän C2. Ñoä lôùn ñieän tích treân moãi baûn cuûa tuï ñieän khi ñaõ tích ñieän goïi laø ñieän tích cuûa tuï ñieän. Hoaït ñoäng 3 (20 phuùt) : Tìm hieåu ñieän dung cuûa tuï ñieän, caùc loaïi tuï vaø naêng löôïng ñieän tröôøng trong tuï ñieän. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Noäi dung cô baûn II. Ñieän dung cuûa tuï ñieän 1. Ñònh nghóa Giôùi thieäu ñieän dung cuûa tuï ñieän. Ghi nhaän khaùi nieäm. Ñieän dung cuûa tuï ñieän laø ñaïi löôïng ñaëc tröng cho khaû naêng tích ñieän cuûa tuï ñieän ôû moät hieäu ñieän theá nhaát ñònh. Noù ñöôïc xaùc ñònh baèng thöông soá cuûa ñieän tích cuûa tuï ñieän vaø hieäu ñieän theá giöõa hai baûn

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Trường THPT BC Thoát Noát Giáo Viên : Nguyeãn Höõu Chí

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Vật Lý Ban Cơ Bản 11

Giáo Án 11

cuûa noù. C=

Ñôn vò ñieän dung laø fara (F). Ñieän dung cuûa tuï ñieän phaüng :

N

εS

Ơ

C=

9.10 9.4πd

H

Giôùi thieäu ñôn vò ñieän dung vaø Ghi nhaän ñôn vò ñieän dung vaø caùc öôùc cuûa noù. caùc öôùc cuûa noù. Giôùi thieäu coâng thöùc tính ñieän Ghi nhaän coâng thöùc tính. Naém dung cuûa tuï ñieän phaüng. vöõng caùc ñaïi löôïng trong ñoù.

Q U

2. Caùc loaïi tuï ñieän Thöôøng laáy teân cuûa lôùp ñieän moâi ñeå ñaët teân cho tuï ñieän: tuï khoâng khí, tuï giaáy, tuï mi ca, tuï söù, tuï goám, … Giôùi thieäu hieäu ñieän theá giôùi haïn Hieåu ñöôïc caùc soá lieäu ghi treân voû Treân voû tuï thöôøng ghi caëp soá lieäu laø cuûa tuï ñieän. cuûa tuï ñieän. ñieän dung vaø hieäu ñieän theá giôùi haïn cuûa tuï ñieän. Giôùi thieäu tuï xoay. Quan saùt, moâ taû. Ngöôøi ta coøn cheá taïo tuï ñieän coù ñieän dung thay ñoåi ñöôïc goïi laø tuï xoay. 3. Naêng löôïng cuûa ñieän tröôøng trong tuï Giôùi thieäu naêng löôïng ñieän Naém vöõng coâng thöùc tính naêng ñieän tröôøng cuûa tuï ñieän ñaõ tích ñieän. löôïng ñieän tröôøng cuûa tuï ñieän ñaõ Naêng löôïng ñieän tröôøng cuûa tuï ñieän ñaõ ñöôïc tích dieän. ñöôïc tích ñieän

Ghi caùc baøi taäp veà nhaø.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Toùm taét nhöõng kieán thöùc cô baûn.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

B

10 00

A

Ó

H Í-L ÁN TO

1 1 Q2 1 = CU2 QU = 2 2 C 2

D

IỄ N

Đ

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Hoaït ñoäng 5 (5 phuùt) : Cuûng coá, giao nhieäm vuï veà nhaø. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Cho hoïc sinh toùm taét nhöõng kieán thöùc cô baûn ñaõ hoïc trong baøi. Yeâu caàu hoïc sinh veà nhaø laøm caùc baøi taäp 5, 6, 7, 8 trang 33 sgk vaø 6.7, 6.8, 6.9 sbt. IV. RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY

W=

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

Quan saùt, moâ taû.

U Y

Giôùi thieäu caùc loaïi tuï.

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Trường THPT BC Thoát Noát Giáo Viên : Nguyeãn Höõu Chí

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Vật Lý Ban Cơ Bản 11

Giáo Án 11

D

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

B

10 00

A

Ó

H

Í-

-L

ÁN

TO

IỄ N

Đ

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

Tieát 10. BAØI TAÄP I. MUÏC TIEÂU 1. Kieán thöùc : - Coâng cuûa löïc ñieän - Ñieän theá, hieäu ñieän theá, lieân heä giöõa hieäu ñieän theá vaø cöôøng ñoä ñieän tröôøng. - Tuï ñieän, ñieän dung cuûa tuï ñieän, naêng löôïng cuûa tuï ñieän ñaõ ñöôïc tích ñieän. 2. Kyõ naêng : - Giaûi ñöôïc caùc baøi toaùn tính coâng cuûa löïc ñieän. - Giaûi ñöôïc caùc baøi toaùn tính hieäu ñieän theá, lieân heä giöõa E, U vaø A. - Giaûi ñöôïc caùc baøi toaùn veà moái lieân heä giöõa Q, C, U vaø W II. CHUAÅN BÒ Giaùo vieân - Xem, giaûi caùc baøi taäp sgk vaø saùch baøi taäp. - Chuaån bò theâm noät soá caâu hoûi traéc nghieäm vaø baøi taäp khaùc. Hoïc sinh - Giaûi caùc caâu hoûi traéc nghieäm vaø baøi taäp thaày coâ ñaõ ra veà nhaø. - Chuaån bò saün caùc vaán ñeà maø mình coøn vöôùng maéc caàn phaûi hoûi thaày coâ. III. TIEÁN TRÌNH DAÏY – HOÏC Hoaït ñoäng 1 (10 phuùt) : Kieåm tra baøi cuõ vaø toùm taét nhöõng kieán thöùc lieân quan ñeán caùc baøi taäp caàn giaûi + Ñaëc ñieåm cuûa coâng cuûa löïc ñieän. + Bieåu thöùc tính coâng cuûa löïc ñieän. + Khaùi nieäm ñieän theá, hieäu ñieän theá, lieân heä giöõa U vaø E. + Caùc coâng thöùc cuûa tuï ñieän. Hoaït ñoäng 2 (15 phuùt) : Giaûi caùc caâu hoûi traéc nghieäm. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Noäi dung cô baûn Yeâu caàu hs giaûi thích taïi sao choïn D. Giaûi thích löïa choïn. Caâu 4 trang 25 : D Yeâu caàu hs giaûi thích taïi sao choïn D. Giaûi thích löïa choïn. Caâu 5 trang 25 : D Yeâu caàu hs giaûi thích taïi sao choïn C. Giaûi thích löïa choïn. Caâu 5 trang 29 : C Yeâu caàu hs giaûi thích taïi sao choïn C. Giaûi thích löïa choïn. Caâu 6 trang 29 : C Yeâu caàu hs giaûi thích taïi sao choïn C. Giaûi thích löïa choïn. Caâu 7 trang 29 : C Yeâu caàu hs giaûi thích taïi sao choïn D. Giaûi thích löïa choïn. Caâu 5 trang 33 : D Yeâu caàu hs giaûi thích taïi sao choïn C. Giaûi thích löïa choïn. Caâu 6 trang 33 : C Yeâu caàu hs giaûi thích taïi sao choïn D. Giaûi thích löïa choïn. Caâu 4.6 : D Yeâu caàu hs giaûi thích taïi sao choïn C. Giaûi thích löïa choïn. Caâu 5.2 : C Yeâu caàu hs giaûi thích taïi sao choïn D. Giaûi thích löïa choïn. Caâu 5.3 : D Yeâu caàu hs giaûi thích taïi sao choïn D. Giaûi thích löïa choïn. Caâu 6.3 : D Hoaït ñoäng 3 (20 phuùt) : Giaûi caùc baøi taäp töï luaän. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Noäi dung cô baûn Baøi 7 trang 25 Yeâu caàu hoïc sinh vieát bieåu Vieát bieåu thöùc ñònh lí ñoäng naêng. Theo ñònh lí veà ñoäng naêng ta coù : thöùc ñònh lí ñoäng naêng. Eñ2 – Eñ1 = A Höôùng daãn ñeå hoïc sinh tính Laäp luaän, thay soá ñeå tính Eñ2. Maø v1 = 0 => Eñ1 = 0 vaø A = qEd  Eñ2 = qEd = - 1,6.10-19.103.(- 10-2) ñoäng naêng cuûa electron khi noù = 1,6.10-18(J) ñeán ñaäp vaøo baûn döông. Baøi trang Coâng cuûa löïc ñieän khi electron chuyeån Höôùng daãn ñeå hoïc sinh tính Tính coâng cuûa löïc ñieän. ñoäng töø M ñeán N : coâng cuûa löïc ñieän khi electron A = q.UMN = -1,6.10-19.50 chuyeån ñoäng töø M ñeán N. = - 8. 10-18(J)

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Trường THPT BC Thoát Noát Giáo Viên : Nguyeãn Höõu Chí

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Vật Lý Ban Cơ Bản 11

Giáo Án 11

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

N H Ư TR ẦN B 10 00 A Ó H Í-L ÁN

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Đ

ẠO

A’ = ∆q.U’ = 12.10-7.30 = 36.10-6(J)

Yeâu caàu hoïc sinh tính coâng. IV. RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY

TO

U = 30V 2

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

TP

c) Coâng cuûa löïc ñieän khi U’ =

q Tính U’ khi q’ = 2

G

Yeâu caàu hoïc sinh tính hieäu ñieän theá U’. Yeâu caàu hoïc sinh tính coâng.

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

Baøi 7 trang33 Yeâu caàu hoïc sinh tính ñieän Vieát coâng thöùc, thay soá vaø tính a) Ñieän tích cuûa tuï ñieän : tích cuûa tuï ñieän. toaùn. q = CU = 2.10-5.120 = 24.10-4(C). b) Ñieän tích toái ña maø tuï ñieän tích ñöôïc qmax = CUmax = 2.10-5.200 Yeâu caàu hoïc sinh tính ñieän Vieát coâng thöùc, thay soá vaø tính = 400.10-4(C). tích toái ña cuûa tuï ñieän. toaùn. Baøi 8 trang 33 Yeâu caàu hoïc sinh tính ñieän Vieát coâng thöùc, thay soá vaø tính a) Ñieän tích cuûa tuï ñieän : q = CU = 2.10-5.60 = 12.10-4(C). tích cuûa tuï ñieän. toaùn. b) Coâng cuûa löïc ñieän khi U = 60V Laäp luaän ñeå xem nhö hieäu A = ∆q.U = 12.10-7.60 = 72.10-6(J) ñieän theá khoâng ñoåi. Yeâu caàu hoïc sinh tính coâng. Tính coâng cuûa löïc ñieän khi ñoù.

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Trường THPT BC Thoát Noát Giáo Viên : Nguyeãn Höõu Chí

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Vật Lý Ban Cơ Bản 11

Giáo Án 11

Ơ H

TO

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

ẠO

- Giaûi thích ñöôïc söï taïo ra vaø duy trì hieäu ñieän theá giöõa hai cöïc cuûa pin Voân-ta. - Giaûi thích ñöôïc vì sao acquy laø moät pin ñieän hoaù nhöng laïi coù theå söû duïng ñöôïc nhieàu laàn. II. CHUAÅN BÒ 1. Giaùo vieân - Xem laïi nhöõng kieán thöùc lieân quan ñeán baøi daïy. - Chuaån bò duïng cuï thí nghieäm hình 7.5. - Moät pin Lô-clan-seâ ñaõ boùc saün ñeå cho hoïc sinh quan saùt caáu taïo beân trong. - Moät acquy. - Veõ phoùng to caùc hình töø 7.6 ñeán 7.10. - Caùc voân keá cho caùc nhoùm hoïc sinh. 2. Hoïc sinh: Moãi nhoùm hoïc sinh chuaån bò - Moät nöõa quaû chanh hay quaát ñaõ ñöôïc boùp nhuõn. - Hai maõnh kim loaïi khaùc loaïi. III. TIEÁN TRÌNH DAÏY – HOÏC Tieát 11. Hoaït ñoäng 1 (15 phuùt) : Tìm hieåu veà doøng ñieän. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Noäi dung cô baûn I. Doøng ñieän Ñaët caùc caâu hoûi veà töøng vaán ñeà Neâu ñònh nghóa doøng ñieän. + Doøng ñieän laø doøng chuyeån ñoäng coù ñeå cho hoïc sinh thöïc hieän. höôùng cuûa caùc ñieän tích. Neâu baûn chaát cuûa doøng dieän + Doøng ñieän trong kim loaïi laø doøng trong kim loaïi. chuyeån ñoäng coù höôùng cuûa caùc electron töï do. Neâu qui öôùc chieàu doøng ñieân. + Qui öôùc chieàu doøng ñieän laø chieàu chuyeån ñoäng cuûa caùc dieän tích döông (ngöôïc vôùi chieàu chuyeån ñoäng cuûa caùc ñieän tích aâm). Neâu caùc taùc duïng cuûa doøng ñieän. + Caùc taùc duïng cuûa doøng ñieän : Taùc duïng töø, taùc duïng nhieät, taùc duïng hoaùc hoïc, taùc duïng cô hoïc, sinh lí, … Cho bieát trò soá cuûa ñaïi löôïng naøo + Cöôøng ñoä doøng ñieän cho bieát möùc ñoä cho bieát möùc ñoä maïnh yeáu cuûa maïnh yeáu cuûa doøng ñieän. Ño cöôøng ñoä doøng ñieän ? Duïng cuï naøo ño noù ? doøng ñieän baèng ampe keá. Ñôn vò cöôøng Ñôn vò cuûa ñaïi löôïng ñoù. ñoä doøng ñieän laø ampe (A).

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

.Q

∆q q A vaø E = ;I= . ∆t t q

TP

- Giaûi ñöôïc caùc baøi toaùn coù lieân quan ñeán caùc heä thöùc : I =

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

I. MUÏC TIEÂU 1. Kieán thöùc - Phaùt bieåu ñöôïc ñònh nghóa cöôøng ñoä doøng ñieän vaø vieát ñöôïc coâng thöùc theå hieän ñònh nghóa naøy. - Neâu ñöôïc ñieàu kieän ñeå coù doøng ñieän. - Phaùt bieåu ñöôïc suaát ñieän ñoäng cuûa nguoàn ñieän vaø vieát ñöôïc coâng thöùc theå hieän ñònh nghóa naøy. - Moâ taû ñöôïc caáu taïo chung cuûa caùc pin ñieän hoaù vaø caáu taïo cuûa pin Voân-ta. - Moâ taû ñöôïc caáu taïo cuûa acquy chì. 2. Kó naêng - Giaûi thích ñöôïc vì sao nguoàn ñieän coù theå duy trì hieäu ñieän theá giöõa hai cöïc cuûa noù.

N

Chöông II. DOØNG ÑIEÄN KHOÂNG ÑOÅI Tieát 11-12. DOØNG ÑIEÄN KHOÂNG ÑOÅI. NGUOÀN ÑIEÄN

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Trường THPT BC Thoát Noát Giáo Viên : Nguyeãn Höõu Chí

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Vật Lý Ban Cơ Bản 11

Giáo Án 11

B

10 00

Thöïc hieän C3.

Yeâu caàu hoïc sinh thöïc hieän C4.

Thöïc hieän C4.

1A =

Ó

-L

Í-

H

Hoaït ñoäng 3 (15 phuùt) : Tìm hieåu veà nguoàn ñieän. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh

TO

ÁN

Yeâu caàu hoïc sinh thöïc hieän C5. Yeâu caàu hoïc sinh thöïc hieän C6.

Đ

Thöïc hieän C5. Thöïc hieän C6. Thöïc hieän C7. Thöïc hieän C8.

Yeâu caàu hoïc sinh thöïc hieän C9.

Thöïc hieän C9.

IỄ N

Yeâu caàu hoïc sinh thöïc hieän C8.

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

1C 1s

Ñôn vò cuûa ñieän löôïng laø culoâng (C). 1C = 1A.1s

A

Yeâu caàu hoïc sinh thöïc hieän C3.

Noäi dung cô baûn III. Nguoàn ñieän 1. Ñieàu kieän ñeå coù doøng ñieän Ñieàu kieän ñeå coù doøng ñieän laø phaûi coù moät hieäu ñieän theá ñaët vaøo hai ñaàu vaät daãn ñieän. 2. Nguoàn ñieän + Nguoàn ñieän duy trì hieäu ñieän theá giöõa hai cöïc cuûa noù. + Löïc laï beân trong nguoàn ñieän: Laø nhöõng löïc maø baûn chaát khoâng phaûi laø löïc ñieän. Taùc duïng cuûa löïc laï laø taùch vaø chuyeån electron hoaëc ion döông ra khoûi moãi cöïc, taïo thaønh cöïc aâm (thöøa nhieàu electron) vaø cöïc döông (thieáu hoaëc thöøa ít electron) do ñoù duy trì ñöôïc hieäu ñieän theá giöõa hai cöïc cuûa noù.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

N H Ư

TR ẦN

q . t

3. Ñôn vò cuûa cöôøng ñoä doøng ñieän vaø cuûa ñieän löôïng Giôùi thieäu ñôn vò cuûa cöôøng ñoä Ghi nhaän ñôn vò cuûa cöôøng ñoä Ñôn vò cuûa cöôøng ñoä doøng ñieän trong heä doøng ñieän vaø cuûa ñieän löôïng. doøng ñieän vaø cuûa ñieän löôïng. SI laø ampe (A).

Yeâu caàu hoïc sinh thöïc hieän C7.

D

khoâng ñoåi: I =

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Thöïc hieän C2.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

TP Yeâu caàu hoïc sinh thöïc hieän C2.

2. Doøng ñieän khoâng ñoåi Doøng ñieän khoâng ñoåi laø doøng ñieän coù chieàu vaø cöôøng ñoä khoâng ñoåi theo thôøi gian. Cöôøng ñoä doøng ñieän cuûa doøng ñieän

Đ

Thöïc hieän C1.

∆q ∆t

G

Yeâu caàu hoïc sinh thöïc hieän C1.

ẠO

I=

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

Hoaït ñoäng 2 (15 phuùt) : Tìm hieåu cöôøng ñoä doøng ñieän, doøng ñieän khoâng ñoåi. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Noäi dung cô baûn II. Cöôøng ñoä doøng ñieän. Doøng ñieän khoâng ñoåi 1. Cöôøng ñoä doøng ñieän Yeâu caàu hoïc sinh nhaéc laïi ñònh Neâu ñònh nghóa cöôøng ñoä doøng Cöôøng ñoä doøng ñieän laø ñaïi löôïng ñaëc nghóa cöôøng ñoä doøng ñieän. ñieän ñaõ hoïc ôû lôùp 9. tröng cho taùc duïng maïnh, yeáu cuûa doøng ñieän. Noù ñöôïc xaùc ñònh baèng thöông soá cuûa ñieän löôïng ∆q dòch chuyeån qua tieát dieän thaúng cuûa vaät daãn trong khoaûng thôøi gian ∆t vaø khoaûng thôøi gian ñoù.

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Trường THPT BC Thoát Noát Giáo Viên : Nguyeãn Höõu Chí

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Vật Lý Ban Cơ Bản 11

Giáo Án 11

Noäi dung cô baûn IV. Suaát ñieän ñoäng cuûa nguoàn ñieän 1. Coâng cuûa nguoàn ñieän Coâng cuûa caùc löïc laï thöïc hieän laøm dòch chuyeån caùc ñieän tích qua nguoàn ñöôïc goïi laø coâng cuûa nguoàn ñieän. 2. Suaát ñieän ñoäng cuûa nguoàn ñieän a) Ñònh nghóa Suaát ñieän ñoäng E cuûa nguoàn ñieän laø ñaïi löôïng ñaëc tröng cho khaû naêng thöïc hieän coâng cuûa nguoàn ñieän vaø ñöôïc ño baèng thöông soá giöõa coâng A cuûa löïc laï thöïc hieän khi dòch chuyeån moät ñieän tích döông q ngöôïc chieàu ñieän tröôøng vaø ñoä lôùn cuûa ñieän tích ñoù. b) Coâng thöùc =

A q

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

c) Ñôn vò Giôùi thieäu ñôn vò cuûa suaát ñieän Ghi nhaän ñôn vò cuûa suaát ñieän Ñôn vò cuûa suaát ñieän ñoäng trong heä SI laø ñoäng cuûa nguoàn ñieän. ñoäng cuûa nguoàn ñieän. voân (V). Soá voân ghi treân moãi nguoàn ñieän cho bieát trò soá cuûa suaát ñieän ñoäng cuûa nguoàn ñieän ñoù. Yeâu caàu hoïc sinh neâu caùch ño Neâu caùch ño suaát ñieän ñoäng cuûa Suaát ñieän ñoäng cuûa nguoàn ñieän coù giaù trò suaát ñieän ñoäng cuûa nguoàn ñieân. nguoàn ñieän. baèng hieäu ñieän theá giöõa hai cöïc cuûa noù khi maïch ngoaøi hôû. Giôùi thieäu ñieän trôû trong cuûa Ghi nhaän ñieän trôû trong cuûa Moãi nguoàn ñieän coù moät ñieän trôû goïi laø nguoàn ñieän. nguoàn ñieän. ñieän trôû trong cuûa nguoàn ñieän. Hoaït ñoäng 5 (25 phuùt) : Tìm hieåu caùc nguoàn ñieän hoaù hoïc: Pin vaø acquy. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Noäi dung cô baûn V. Pin vaø acquy 1. Pin ñieän hoaù Höôùng daãn hoïc sinh thöïc hieän Thöïc hieän C10. Caáu taïo chung cuûa caùc pin ñieän hoaù laø C10. goàm hai cöïc coù baûn chaát khaùc nhau ñöôïc ngaâm vaøo trong chaát ñieän phaân. a) Pin Voân-ta Veõ hình 7.6 giôùi thieäu pin Voân-ta. Veõ hình, ghi nhaän caáu taïo vaø Pin Voân-ta laø nguoàn ñieän hoaù hoïc goàm moät cöïc baèng keûm (Zn) vaø moät cöïc baèng hoaït ñoäng cuûa pin Voân-ta. ñoàng (Cu) ñöôïc ngaâm trong dung dòch axit sunfuric (H2SO4) loaûng. Do taùc duïng hoaù hoïc thanh keûm thöøa electron neân tích ñieän aâm coøn thanh ñoàng

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ

G N H Ư TR ẦN

E

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

Ghi nhaän coâng thöùc.

TP

Giôùi thieäu coâng thöùc tính suaát ñieän ñoäng cuûa nguoàn ñieän.

ẠO

Ghi nhaän khaùi nieäm.

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Giôùi thieäu khaùi nieäm suaát ñieän ñoäng cuûa nguoàn ñieän.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

Ghi nhaän coâng cuûa nguoàn ñieän.

U Y

Giôùi thieäu coâng cuûa nguoàn ñieän.

H

Ơ

N

Tieát 12. Hoaït ñoäng 4 (15 phuùt) : Tìm hieåu suaát ñieän ñoäng cuûa nguoàn ñieän. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Vật Lý Ban Cơ Bản 11

Giáo Án 11

U Y

Ó

A

Ghi nhaän caáu taïo vaø suaát ñieän ñoäng cuûa acquy kieàm.

ÁN

-L

Í-

H

Giôùi thieäu caáu taïo vaø suaát ñieän ñoäng cuûa acquy kieàm.

Ghi nhaän nhöõng tieän lôïi cuûa acquy kieàm. Hoaït ñoäng 6 (5 phuùt) : Cuûng coá, giao nhieäm vuï veà nhaø. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Cho hoïc sinh toùm taét nhöõng kieán thöùc cô baûn ñaõ hoïc Toùm taét nhöõng kieán thöùc cô baûn. trong baøi. Yeâu caàu hoïc sinh veà nhaø laøm caùc baøi taäp 6 ñeán 12 Ghi caùc baøi taäp veà nhaø. trang 45 sgk. IV. RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY

TO

Neâu caùc tieän lôïi cuûa acquy kieàm.

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

10 00

B

TR ẦN

Veõ hình 7.9 giôùi thieäu acquy chì.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

Đ

ẠO

TP

H Ư

N

G

Veõ hình, ghi nhaän caáu taïo vaø hoaït ñoäng cuûa acquy chì.

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Veõ hình 7.8 giôùi thieäu pin Lôclaêngseâ.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

Ơ

Veõ hình, ghi nhaän caáu taïo vaø hoaït ñoäng cuûa pin Lôclaêngse

thieáu electron neân tích ñieän döông. Suaát ñieän ñoäng khoaûng 1,1V. b) Pin Lôclaêngseâ + Cöïc döông : Laø moät thanh than bao boïc xung quanh baèng moät hoãn hôïp mangan ñioâxit MnO2 vaø graphit. + Cöïc aâm : Baèng keõm. + Dung dòch ñieän phaân : NH4Cl. + Suaát ñieän ñoäng : Khoaûng 1,5V. + Pin Lôclaêngseâ khoâ : Dung dòch NH4Cl ñöôïc troän trong moät thöù hoà ñaëc roài ñoùng trong moät voû pin baèng keõm, voû pin naøy laø cöïc aâm. 2. Acquy a) Acquy chì Baûn cöïc döông baèng chì ñioâxit (PbO2) cöïc aâm baèng chì (Pb). Chaát ñieän phaân laø dnng dòch axit sunfuric (H2SO4) loaûng. Suaát ñieän ñoäng khoaûng 2V. Acquy laø nguoàn ñieän coù theå naïp laïi ñeå söû duïng nhieàu laàn döïa treân phaûn öùng hoaù hoïc thuaän nghòch: noù tích tröû naêng löôïng döôùi daïng hoaù naêng khi naïp vaø giaûi phoùng naêng löôïng aáy döôùi daïng ñieän naêng khi phaùt ñieän. Khi suaát ñieän ñoäng cuûa acquy giaûm xuoáng tôùi 1,85V thì phaûi naïp ñieän laïi. b) Acquy kieàm Acquy cañimi-keàn, cöïc döông ñöôïc laøm baèng Ni(OH)2, coøn cöïc aâm laøm baèng Cd(OH)2 ; caùc cöïc ñoù döôïc nhuùng trong dung dòch kieàm KOH hoaëc NaOH. Suaát ñieän ñoäng khoaûng 1,25V. Acquy kieàm coù hieäu suaát nhoû hôn acquy axit nhöng laïi raát tieän lôïi vì nheï hôn vaø beàn hôn.

N

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Trường THPT BC Thoát Noát Giáo Viên : Nguyeãn Höõu Chí

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Trường THPT BC Thoát Noát Giáo Viên : Nguyeãn Höõu Chí

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Vật Lý Ban Cơ Bản 11

Giáo Án 11

D

IỄ N

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ

ÀN

Baøi 14 trang 45 Ñieän löôïng chuyeån qua tieát dieän thaúng Yeâu caàu hoïc sinh vieát coâng Vieát coâng thöùc, suy ra vaø thay soá cuûa daây daãn noái vôùi ñoäng cô tuû laïnh: thöùc, suy ra vaø thay soá ñeå tính ñeå tính ñieän löôïng. ∆q Ta coù: I = ñieän löôïng.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

B

10 00

A

Ó

H

Í-

-L

ÁN

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

Tieát 13. BAØI TAÄP I. MUÏC TIEÂU 1. Kieán thöùc : Caùc khaùi nieäm veà doøng ñieän, doøng ñieän khoâng ñoåi, cöôøng ñoä doøng ñieän, nguoàn ñieän, suaát ñieän ñoäng vaø ñieän trôû trong cuûa nguoàn ñieän. Caáu taïo, hoaït ñoäng cuûa caùc nguoàn ñieän hoaù hoïc. 2. Kyõ naêng : Thöïc hieän ñöôïc caùc caâu hoûi vaø giaûi ñöôïc caùc baøi toaùn lieân quan ñeán doøng ñieän, cöôøng ñoä doøng ñieän, suaát ñieän ñoäng cuûa nguoàn ñieän. II. CHUAÅN BÒ Giaùo vieân : + Xem, giaûi caùc baøi taäp sgk vaø saùch baøi taäp. + Chuaån bò theâm noät soá caâu hoûi traéc nghieäm vaø baøi taäp khaùc. Hoïc sinh : + Giaûi caùc caâu hoûi traéc nghieäm vaø baøi taäp thaày coâ ñaõ ra veà nhaø. + Chuaån bò saün caùc vaán ñeà maø mình coøn vöôùng maéc caàn phaûi hoûi thaày coâ. III. TIEÁN TRÌNH DAÏY – HOÏC Hoaït ñoäng 1 (10 phuùt) : Kieåm tra baøi cuõ vaø toùm taét nhöõng kieán thöùc lieân quan ñeán caùc baøi taäp caàn giaûi. + Doøng ñieän, cöôøng ñoä doøng ñieän, doøng ñieän khoâng ñoåi. + Löïc laï beân trong nguoàn ñieän. + Suaát ñieän ñoäng vaø ñieän trôû trong cuûa nguoàn ñieän. + Caáu taïo chung cuûa pin ñieän hoaù. + Caáu taïo vaø hoaït ñoäng cuûa pin Voâ-ta, cuûa acquy chì. Hoaït ñoäng 2 (20 phuùt) : Giaûi caùc caâu hoûi traéc nghieäm. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Noäi dung cô baûn Yeâu caàu hs giaûi thích taïi sao choïn D. Giaûi thích löïa choïn. Caâu 6 trang 45 : D Yeâu caàu hs giaûi thích taïi sao choïn B. Giaûi thích löïa choïn. Caâu 7 trang 45 : B Yeâu caàu hs giaûi thích taïi sao choïn B. Giaûi thích löïa choïn. Caâu 8 trang 45 : B Yeâu caàu hs giaûi thích taïi sao choïn D. Giaûi thích löïa choïn. Caâu 9 trang 45 : D Yeâu caàu hs giaûi thích taïi sao choïn C. Giaûi thích löïa choïn. Caâu 10 trang 45 : C Yeâu caàu hs giaûi thích taïi sao choïn B. Giaûi thích löïa choïn. Caâu 7.3 : B Yeâu caàu hs giaûi thích taïi sao choïn C. Giaûi thích löïa choïn. Caâu 7.4 : C Yeâu caàu hs giaûi thích taïi sao choïn D. Giaûi thích löïa choïn. Caâu 7.5 : D Yeâu caàu hs giaûi thích taïi sao choïn D. Giaûi thích löïa choïn. Caâu 7.8 : D Yeâu caàu hs giaûi thích taïi sao choïn C. Giaûi thích löïa choïn. Caâu 7.9 : C Hoaït ñoäng 3 (15 phuùt) : Giaûi caùc baøi taäp töï luaän. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Noäi dung cô baûn Baøi 13 trang 45 Yeâu caàu hoïc sinh vieát coâng Vieát coâng thöùc vaø thay soá ñeå tính Cöôøng ñoä doøng ñieän chaïy qua daây daãn: thöùc vaø thay soá ñeå tính cöôøng cöôøng ñoä doøng ñieän. ∆q 6.10 −3 I= = = 2.10-3 (A) = 2 (mA) ñoä doøng ñieän. 3 ∆1

∆t

=> ∆q = I. ∆t = 6.0,5 = 3 (C) Baøi 15 trang 45 Yeâu caàu hoïc sinh vieát coâng Vieát coâng thöùc, suy ra vaø thay soá Coâng cuûa löïc laï: thöùc, suy ra vaø thay soá ñeå tính ñeå tính coâng cuûa löïc laï. A Ta coù: E = coâng cuûa löïc laï.

q

IV. RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

=> A = E .q = 1,5.2 = 3 (J)

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


IỄ N

D

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

Í-

-L A

Ó

H B

10 00 TR ẦN G

N

H Ư

ẠO

Đ

TP

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

ÁN

TO

U Y

.Q

N

Ơ

H

N

Giáo Án 11

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ÀN

Đ

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Trường THPT BC Thoát Noát Giáo Viên : Nguyeãn Höõu Chí www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Vật Lý Ban Cơ Bản 11

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


IỄ N

D

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

Í-

-L A

Ó

H B

10 00 TR ẦN G

N

H Ư

ẠO

Đ

TP

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

ÁN

TO

U Y

.Q

N

Ơ

H

N

Giáo Án 11

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ÀN

Đ

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Trường THPT BC Thoát Noát Giáo Viên : Nguyeãn Höõu Chí www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Vật Lý Ban Cơ Bản 11

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Trường THPT BC Thoát Noát Giáo Viên : Nguyeãn Höõu Chí

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Vật Lý Ban Cơ Bản 11

Giáo Án 11

ÁN

TO

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

A = UI t

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

B

10 00

A

Ó

H

Í-L

P =

Hoaït ñoäng 3 (15 phuùt) : Tìm hieåu coâng suaát toaû nhieät cuûa vaät daãn khi coù doøng ñieän chaïy qua. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Noäi dung cô baûn II. Coâng suaát toaû nhieät cuûa vaät daãn khi coù doøng ñieän chaïy qua 1. Ñònh luaät Jun – Len-xô Giôùi thieäu ñònh luaät. Ghi nhaän ñònh luaät. Nhieät löôïng toaû ra ôû moät vaät daãn tæ leä thuaän vôùi ñieän trôû cuûa vaät ñaõn, vôùi bình phöông cöôøng ñoä doøng ñieän vaø vôùi thôøi gian doøng ñieän chaïy qua vaät daãn ñoù Q = RI2t 2. Coâng suaát toaû nhieät cuûa vaät daãn khi coù doøng ñieän chaïy qua Giôùi thieäu coâng suaát toaû nhieät Ghi nhaän khaùi nieäm. Coâng suaát toaû nhieät ôû vaät daãn khi coù cuûa vaät daãn. doøng ñieän chaïy qua ñöôïc xaùc ñònh baèng Yeâu caàu hoïc sinh thöïc hieän C5. Thöïc hieän C5. nhieät löôïng toaû ra ôû vaät daãn ñoù trong moät ñôn vò thôøi gian.

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

Tieát 14-15. ÑIEÄN NAÊNG. COÂNG SUAÁT ÑIEÄN I. MUÏC TIEÂU 1. Kieán thöùc - Neâu ñöôïc coâng cuûa doøng ñieän laø soá ño ñieän naêng maø ñoaïn maïch tieâu thuï khi coù doøng ñieän chaïy qua. Chæ ra ñöôïc löïc naøo thöïc hieän coâng aáy. - Chæ ra ñöôïc moái lieân heä giöõa coâng cuûa löïc laï thöïc hieän beân trong nguoàn ñieän vaø ñieän naêng tieâu thuï trong maïch kín 2. Kó naêng - Tính ñöôïc ñieän naêng tieâu thuï vaø coâng suaát ñieän cuûa moät ñoaïn maïch theo caùc ñaïi löôïng lieân quan vaø ngöôïc laïi. - Tính ñöôïc coâng vaø coâng suaát cuûa nguoàn ñieän theo caùc ñaïi löôïng lieân quan vaø ngöôïc laïi. II. CHUAÅN BÒ 1. Giaùo vieân: Ñoïc saùch giaùo khoa Vaät lí lôùp 9 ñeå bieát hoïc sinh ñaõ hoïc nhöõng gì veà coâng, coâng suaát cuûa doøng ñieän, Ñònh luaät Jun – Len-xô vaø chuaån bò caùc caâu hoûi höôùng daãn hoïc sinh oân taäp. 2. Hoïc sinh: OÂn taäp phaàn naøy ôû lôùp 9 THCS vaø thöïc hieän caùc caâu hoûi höôùng daãn maø giaùo vieân ñaët ra. III. TIEÁN TRÌNH DAÏY – HOÏC Hoaït ñoäng 1 (5 phuùt) : Kieåm tra baøi cuõ : Neâu caáu taïo chung cuûa pin ñieän hoaù. So saùnh pin ñieän hoaù vaø acquy. Hoaït ñoäng 2 (10 phuùt) : Tìm hieåu ñieän naêng tieâu thuï vaø coâng suaát ñieän. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Noäi dung cô baûn I. Ñieän naêng tieâu thuï vaø coâng suaát ñieän 1. Ñieän naêng tieâu thuï cuûa ñoaïn maïch Giôùi thieäu coâng cuûa löïc ñieän. Ghi nhaän khaùi nieäm. A = Uq = UIt Yeâu caàu hoïc sinh thöïc hieän C1. Thöïc hieän C1. Ñieän naêng tieâu thuï cuûa moät ñoaïn maïch Yeâu caàu hoïc sinh thöïc hieän C2. Thöïc hieän C2. baèng tích cuûa hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu Yeâu caàu hoïc sinh thöïc hieän C3. Thöïc hieän C3. ñoaïn maïch vôùi cöôøng ñoä doøng ñieän vaø thôøi gian doøng ñieän chaïy qua ñoaïn maïch ñoù. 2. Coâng suaát ñieän Giôùi thieäu coâng suaát ñieän. Ghi nhaän khaùi nieäm. Coâng suaát ñieän cuûa moät ñoaïn maïch Yeâu caàu hoïc sinh thöïc hieän C4. Thöïc hieän C4. baèng tích cuûa hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu ñoaïn maïch vaø cöôøng ñoä doøng ñieän chaïy qua ñoaïn maïch ñoù.

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Trường THPT BC Thoát Noát Giáo Viên : Nguyeãn Höõu Chí

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Vật Lý Ban Cơ Bản 11

Giáo Án 11

Q = UI2 t

P = Hoaït ñoäng 4 (10 phuùt) : Tìm hieåu coâng vaø coâng suaát cuûa nguoàn ñieän. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh

Ghi nhaän khaùi nieäm.

N

Giôùi thieäu coâng suaát cuûa nguoàn ñieän.

Ơ

Ghi nhaän khaùi nieäm.

t

=ET

Đ

G

N H Ư

Ghi caùc baøi taäp veà nhaø.

B 10 00 A Ó H Í-L ÁN TO

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Ang

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

=

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

.Q

TP ng

Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Toùm taét nhöõng kieán thöùc cô baûn.

TR ẦN

Hoaït ñoäng 5 (5 phuùt) : Cuûng coá, giao nhieäm vuï veà nhaø. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Cho hoïc sinh toùm taét nhöõng kieán thöùc cô baûn ñaõ hoïc trong baøi. Yeâu caàu hoïc sinh veà nhaø laøm caùc baøi taäp 5 ñeùn 10 trang 49 sgk vaø 8.3, 8.5, 8.7 sbt. IV. RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY

ẠO

P

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

H

Giôùi thieäu coâng cuûa nguoàn ñieän.

Noäi dung cô baûn III. Coâng vaø coâng suaát cuûa nguoàn ñieân 1. Coâng cuûa nguoàn ñieän Coâng cuûa nguoàn ñieän baèng ñieän naêng tieâu thuï trong toaøn maïch. Ang = qE = E Tt 2. Coâng suaát cuûa nguoàn ñieän Coâng suaát cuûa nguoàn ñieän baèng coâng suaát tieâu thuï ñieän naêng cuûa toaøn maïch.

Tieát 16. BAØI TAÄP

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


Giáo Án 11

TO

ÁN

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

+ Coâng vaø coâng suaát cuûa nguoàn ñieän : Ang = E It ; Png = E I Hoaït ñoäng 2 (10 phuùt) : Giaûi caùc caâu hoûi traéc nghieäm. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Noäi dung cô baûn Yeâu caàu hs giaûi thích taïi sao choïn B. Giaûi thích löïa choïn. Caâu 5 trang 49 : B Yeâu caàu hs giaûi thích taïi sao choïn B. Giaûi thích löïa choïn. Caâu 6 trang 49 : B Yeâu caàu hs giaûi thích taïi sao choïn C. Giaûi thích löïa choïn. Caâu 8.1 : C Yeâu caàu hs giaûi thích taïi sao choïn C. Giaûi thích löïa choïn. Caâu 8.2 : B Hoaït ñoäng 3 (25 phuùt) : Giaûi caùc baøi taäp töï luaän. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Noäi dung cô baûn Baøi 8 trang 49 a) 220V laø hieäu ñieän theá ñònh möùc cuûa Giôùi thieäu hieäu ñieän theá ñònh Ghi nhaän khaùi nieäm. aám ñieän. 1000W laø coâng suaát ñònh möùc möùc vaø coâng suaát ñònh möùc. cuûa aám ñieän. Yeâu caàu hoïc sinh tính nhieät Tính nhieät löôïng coù ích. b) Nhieät löôïng coù ích ñeå ñun soâi 2 lít nöôùc löôïng caàn thieát ñeå ñun soâi 2 lít Q’ = Cm(t2 – t1) = 4190.2.(100 – 25) = 628500 (J). nöôùc. Nhieät löôïng toaøn phaàn caàn cung caáp Yeâu caàu hoïc sinh tính nhieät Tính nhieät löôïng toaøn phaàn. Q' Q ' 628500 löôïng toaøn phaàn (keå caû nhieät Ta coù : H = => Q = = löôïng hao phí). Q H 0,9

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U2 R

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

Q = RI2t ; P = RI2 =

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

I. MUÏC TIEÂU 1. Kieán thöùc : + Ñieän naêng tieâu thuï vaø coâng suaát ñieän. + Nhieät naêng vaø coâng suaát toaû nhieät cuûa vaät daãn khi coù doøng ñieän chaïy qua. + Coâng vaø coâng suaát cuûa nguoàn ñieän. 2. Kyõ naêng : + Thöïc hieän ñöôïc caùc caâu hoûi lieân quan ñeán ñieän naêng vaø coâng suaát ñieän. + Giaûi ñöôïc caùc baøi taäp lieân quan ñeán ñieän naêng vaø coâng suaát ñieän, II. CHUAÅN BÒ Giaùo vieân - Xem, giaûi caùc baøi taäp sgk vaø saùch baøi taäp. - Chuaån bò theâm noät soá caâu hoûi traéc nghieäm vaø baøi taäp khaùc. Hoïc sinh - Giaûi caùc caâu hoûi traéc nghieäm vaø baøi taäp thaày coâ ñaõ ra veà nhaø. - Chuaån bò saün caùc vaán ñeà maø mình coøn vöôùng maéc caàn phaûi hoûi thaày coâ. III. TIEÁN TRÌNH DAÏY – HOÏC Hoaït ñoäng 1 (10 phuùt) : Kieåm tra baøi cuõ vaø toùm taét nhöõng kieán thöùc lieân quan ñeán caùc baøi taäp caàn giaûi. + Bieåu thöùc tính ñieän naêng tieâu thuï treân moät ñoaïn maïch : A = Uit + Bieåu thöùc tính coâng suaát ñieän treân moät ñoaïn maïch : P = UI + Bieåu thöùc tính nhieät toaû ra vaø coâng suaát toaû nhieät treân vaät daãn khi coù doøng dieän chaïy qua :

N

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Vật Lý Ban Cơ Bản 11

Ơ

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Trường THPT BC Thoát Noát Giáo Viên : Nguyeãn Höõu Chí

Yeâu caàu hoïc sinh tính thôøi gian ñeå ñun soâi nöôùc.

Tính thôøi gian ñun soâi nöôùc.

= 698333 (J) Thôøi gian ñeå ñun soâi nöôùc Ta coù : P =

Q Q 698333 => t = = t P 1000 = 698 (s)

Y/c h/s tính coâng cuûa nguoàn

Tính coâng cuûa nguoàn.

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

Baøi 9 trang 49 Coâng cuûa nguoàn ñieän saûn ra trong 15 phuùt

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Trường THPT BC Thoát Noát Giáo Viên : Nguyeãn Höõu Chí ñieän saûn ra trong 15 phuùt. Yeâu caàu hoïc sinh tính coâng suaát cuûa nguoàn.

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Vật Lý Ban Cơ Bản 11

Giáo Án 11

A = E It = 12. 0,8.900 = 8640 (J) Coâng suaát cuûa nguoàn ñieän khi ñoù P = E I = 12.0,8 = 9,6 (W) Baøi 8.6 Ñieän naêng maø ñeøn oáng tieâu thuï trong Yeâu caàu hoïc sinh tính ñieän Tính ñieän naêng tieâu thuï cuûa ñeøn thôøi gian ñaõ cho laø : naêng tieâu thuï cuûa ñeøn oáng oáng. A1 = P 1.t = 40.5.3600.30 = 21600000 (J) trong thôøi gian ñaõ cho. = 6 (kW.h). Yeâu caàu hoïc sinh tính ñieän Tính ñieän naêng tieâu thuï cuûa boùng Ñieän naêng maø boùng ñeøn daây toùc tieâu thuï naêng tieâu thuï cuûa ñeøn daây toùc ñeøn daây toùc. trong thôøi gian naøy laø : trong thôøi gian ñaõ cho. A2 = P2.t = 100.5.3600.30 = 54000000 (J) Yeâu caàu hoïc sinh tính soá tieàn Tính soá tieàn ñieän ñaõ tieát kieäm = 15 (kW.h). ñieän tieát kieäm ñöôïc ñöôïc Soá tieàn ñieän giaûm bôùt laø : M = (A2 - A1).700 = (15 - 6).700 = 6300ñ IV. RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N H Ư TR ẦN B 10 00 A Ó H Í-L ÁN TO

D

IỄ N

Đ

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

Tính coâng suaát cuûa nguoàn.

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


IỄ N

D

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

Í-

-L A

Ó

H B

10 00 TR ẦN G

N

H Ư

ẠO

Đ

TP

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

ÁN

TO

U Y

.Q

N

Ơ

H

N

Giáo Án 11

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ÀN

Đ

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Trường THPT BC Thoát Noát Giáo Viên : Nguyeãn Höõu Chí www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Vật Lý Ban Cơ Bản 11

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Trường THPT BC Thoát Noát Giáo Viên : Nguyeãn Höõu Chí

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Vật Lý Ban Cơ Bản 11

Giáo Án 11

TO

ÁN

Noäi dung cô baûn II. Ñònh luaät OÂm ñoái vôùi toaøn maïch Xöû lí soá lieäu ñeå ruùt ra keát quaû. Ghi nhaän keát quaû. Thí nghieäm cho thaáy : Yeâu caàu thöïc hieän C1. Thöïc hieän C1. UN = U0 – aI = E - aI (9.1) Vôùi UN = UAB = IRN (9.2) goïi laø ñoä giaûm theá maïch ngoaøi. Neâu keát quaû thí nghieäm. Ghi nhaän keát quaû. Thí nghieäm cho thaáy a = r laø ñieän trôû trong cuûa nguoàn ñieän. Do ñoù : Yeâu caàu thöïc hieän C2. Thöïc hieän C2. E = I(RN + r) = IRN + Ir (9.3) Yeâu caàu hoïc sinh ruùt ra keát luaän. Ruùt ra keát luaän. Vaäy: Suaát ñieän ñoäng coù giaù trò baèng toång caùc ñoä giaûm ñieän theá ôû maïch ngoaøi vaø maïch trong. Töø heä thöùc (9.3) cho hoïc sinh ruùt Bieán ñoåi ñeå tìm ra bieåu thöùc Töø heä thöùc (9.3) suy ra : ra bieåu thöùc ñònh luaät. (9.5). UN = IRN = E – It (9.4)

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Hoaït ñoäng 3 (10 phuùt) : Tìm hieåu ñònh luaät OÂm ñoái vôùi toaøn maïch. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh

0,2 0,3 0,4 0,5 2,8 2,6 2,4 2,2

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Ó H -L

Í-

I(A) 0 0,1 U(V) 3,2 3,0

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

B 10 00

Laäp baûng soá lieäu.

A

Ghi baûng soá lieäu.

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

Tieát 17. ÑÒNH LUAÄT OÂM ÑOÁI VÔÙI TOAØN MAÏCH I. MUÏC TIEÂU 1. Kieán thöùc - Phaùt bieåu ñöôïc quan heä suaát ñieän ñoäng cuûa nguoàn vaø toång ñoä giaûm theá trong vaø ngoaøi nguoàn - Phaùt bieåu ñöôïc noäi dung ñònh luaät OÂm cho toaøn maïch. - Töï suy ra ñöôïc ñònh luaät OÂm cho toaøn maïch töø ñònh luaät baûo toaøn naêng löôïng. - Trình baøy ñöôïc khaùi nieäm hieäu suaát cuûa nguoàn ñieän. 2. Kó naêng - Maéc maïch ñieän theo sô ñoà. - Giaûi caùc daïng Baøi taäp coù lieân quan ñeán ñònh luaät OÂm cho toaøn maïch. II. CHUAÅN BÒ 1. Giaùo vieân - Duïng cu: Thöôùc keû, phaán maøu. - Boä thí nghieäm ñònh luaät OÂm cho toaøn maïch. - Chuaån bò phieáu caâu hoûi. 2. Hoïc sinh: Ñoïc tröôùc baøi hoïc môùi. III. TIEÁN TRÌNH DAÏY – HOÏC Hoaït ñoäng 1 (5 phuùt) : Kieåm tra baøi cuõ : Coâng vaø coâng suaát toaû nhieät cuûa vaät daãn khi coù doøng ñieän chaïy qua ? Coâng vaø coâng suaát cuûa nguoàn ñieän ? Hoaït ñoäng 2 (15 phuùt) : Thöïc hieän thí nghieäm ñeå laáy soá lieäu xaây döïng ñònh luaät. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Noäi dung cô baûn I. Thí nghieäm Maéc maïch ñieän. Quan saùt maïch ñieän. Thöïc hieän thí nghieäm. Ñoïc caùc soá lieäu.

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Trường THPT BC Thoát Noát Giáo Viên : Nguyeãn Höõu Chí

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Vật Lý Ban Cơ Bản 11

Giáo Án 11

vaø Yeâu caàu hoïc sinh phaùt bieåu ñònh luaät . Yeâu caàu hoïc sinh thöïc hieän C3.

I=

Phaùt bieåu ñònh luaät.

E RN + r

(9.5)

Nhö vaäy ñònh luaät OÂm ñoái vôùi toaøn maïch hoaøn toaøn phuø hôïp vôùi ñònh luaät baûo toaøn vaø chuyeån hoaù naêng löôïng. 3. Hieäu suaát nguoàn ñieän H=

TO

Hoaït ñoäng 6 (5 phuùt) : Cuûng coá, giao nhieäm vuï veà nhaø. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Cho hoïc sinh toùm taét nhöõng kieán thöùc cô baûn ñaõ hoïc trong baøi. Yeâu caàu hoïc sinh veà nhaø laøm caùc baøi taäp töø 4 ñeán 7 trang 54 sgk vaø 9.3, 9.4 sbt. IV. RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY

Đ

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

UN E

Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Toùm taét nhöõng kieán thöùc cô baûn.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Ghi nhaän hieäu suaát nguoàn ñieän. Thöïc hieän C5.

E RN + r

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

B

10 00

Í-

H

Ó

A

I=

ÁN

-L

Giôùi thieäu hieäu suaát nguoàn ñieän. Yeâu caàu hoïc sinh thöïc hieän C5.

IỄ N D

r

2. Ñònh luaät OÂm ñoái vôùi toaøn maïch vaø ñònh luaät baûo toaøn vaø chuyeån hoaù naêng Laäp luaän ñeå cho thaáy coù söï phuø Ghi nhaän söï phuø hôïp giöac ñònh löôïng hôïp giöac ñònh luaät OÂm ñoái vôùi luaät OÂm ñoái vôùi toaøn maïch vaø Coâng cuûa nguoàn ñieän saûn ra trong thôøi toaøn maïch vaø ñònh luaät baûo toaøn ñònh luaät baûo toaøn vaø chuyeån hoaù gian t : vaø chuyeån hoaù naêng löôïng. naêng löôïng. A = E It (9.7) Nhieät löôïng toaû ra treân toaøn maïch : Q = (RN + r)I2t (9.8) Theo ñònh luaät baûo toaøn naêng löôïng thì A = Q, do ñoù töø (9.7) vaø (9.8) ta suy ra

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

Cöôøng ñoä doøng ñieän chaïy trong maïch ñieän kín tæ leä thuaän vôùi suaát ñieän ñoäng Thöïc hieän C3. cuûa nguoàn ñieän vaø tæ leä nghòch vôùi ñieän trôû toaøn phaàn cuûa maïch ñoù. Hoaït ñoäng 4 (10 phuùt) : Tìm hieåu hieän töôïng ñoaûn maïch, moái lieân heä giöõa ñònh luaät OÂm vôùi toaøn maïch vaø ñònh luaät baûo toaøn vaø chuyeån hoaù naêng löôïng, hieäu suaát cuûa nguoàn ñieän. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Noäi dung cô baûn III. Nhaän xeùt 1. Hieän töôïng ñoaûn maïch Giôùi thieäu hieän töôïng ñoaûn Ghi nhaän hieän töôïng ñoaûn maïch. Cöôøng ñoä doøng ñieän trong maïch kín ñaït maïch. giaù trò lôùn nhaát khi RN = 0. Khi ñoù ta noùi raèng nguoàn ñieän bò ñoaûn maïch vaø Yeâu caàu hoïc sinh thöïc hieän C4. Thöïc hieän C4. E (9.6) I=

Ghi caùc baøi taäp veà nhaø.

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Trường THPT BC Thoát Noát Giáo Viên : Nguyeãn Höõu Chí

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Vật Lý Ban Cơ Bản 11

Giáo Án 11

Tieát 18. BAØI TAÄP

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

Hoaït ñoäng 2 (10 phuùt) : Giaûi caùc caâu hoûi traéc nghieäm. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Noäi dung cô baûn Yeâu caàu hs giaûi thích taïi sao choïn A. Giaûi thích löïa choïn. Caâu 4 trang 54 : A Yeâu caàu hs giaûi thích taïi sao choïn B. Giaûi thích löïa choïn. Caâu 9.1 : B Yeâu caàu hs giaûi thích taïi sao choïn B. Giaûi thích löïa choïn. Caâu 9.2 : B Hoaït ñoäng 3 (20 phuùt) : Giaûi caùc baøi taäp töï luaän. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Noäi dung cô baûn Baøi 5 trang 54 a) Cöôøng ñoä doøng ñieän chaïy trong maïch: Yeâu caàu hoïc sinh tìm bieåu Tính cöôøng ñoä doøng ñieän chaïy Ta coù UN = I.RN U 8,4 thöùc ñeå tính cöôøng ñoä doøng trong maïch. => I = N = = 0,6(A) ñieän chaïy trong maïch. R N 14 Yeâu caàu hoïc sinh tính suaát Tính suaát ñieän ñoäng cuûa nguoàn Suaát ñieän ñoäng cuûa nguoàn ñieän: ñieän ñoäng cuûa nguoàn ñieän. ñieän. Ta coù E = U + I.r = 8,4 + 0,6.1 = 9(V)

Đ

IỄ N D

Yeâu caàu hoïc sinh tính coâng suaát maïch ngoaøi vaø coâng suaát cuûa nguoàn. Yeâu caàu hoïc sinh tính cöôøng ñoä doøng ñieän ñònh möùc cuûa boùng deøn.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

UN E

10 00

+ Hieäu suaát cuûa nguoàn ñieän : H =

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

E r

B

+ Hieän töôïng ñoaûn maïch : I =

TR ẦN

+ Ñoä giaûm theá maïch ngoaøi : UN = IRN = E - Ir.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

E RN + r

H Ư

+ Ñònh luaät OÂm ñoái vôùi toaøn maïch : I =

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

I. MUÏC TIEÂU 1. Kieán thöùc : + Naém ñöôïc ñònh luaät OÂm ñoái vôùi toaøn maïch. + Naém ñöôïc hieän töôïng ñoaûn maïch. + Naém ñöôïc hieäu suaát cuûa nguoàn ñieän. 2. Kyõ naêng : Thöïc hieän ñöôïc caùc caâu hoûi vaø giaûi ñöôïc caùc baøi taäp lieân quan ñeán ñònh luaät OÂm ñoái vôùi toaøn maïch. II. CHUAÅN BÒ Giaùo vieân - Xem, giaûi caùc baøi taäp sgk vaø saùch baøi taäp. - Chuaån bò theâm noät soá caâu hoûi traéc nghieäm vaø baøi taäp khaùc. Hoïc sinh - Giaûi caùc caâu hoûi traéc nghieäm vaø baøi taäp thaày coâ ñaõ ra veà nhaø. - Chuaån bò saün caùc vaán ñeà maø mình coøn vöôùng maéc caàn phaûi hoûi thaày coâ. III. TIEÁN TRÌNH DAÏY – HOÏC Hoaït ñoäng 1 (10 phuùt) : Kieåm tra baøi cuõ vaø toùm taét nhöõng kieán thöùc lieân quan ñeán caùc baøi taäp caàn giaûi.

N

b) Coâng suaát maïch ngoaøi: Tính coâng suaát maïch ngoaøi. P N = I2.RN = 0,62.14 = 5,04(W) Coâng suaát cuûa nguoàn: Tính coâng suaát cuûa nguoàn. P = E .I = 9.0,6 = 5,4(W) Baøi 6 trang 54 Tính cöôøng ñoä doøng ñieän ñònh a) Cöôøng ñoä doøng ñieän ñònh möùc cuûa möùc cuûa boùng ñeøn. P 5 boùng ñeøn: Idm = dm = = 0,417(A)

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

U dm

12

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Trường THPT BC Thoát Noát Giáo Viên : Nguyeãn Höõu Chí Yeâu caàu hoïc sinh tính ñieän trôû cuûa boùng ñeøn.

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Vật Lý Ban Cơ Bản 11

Giáo Án 11 Tính ñieän trôû cuûa boùng ñeøn.

Ñieän trôû cuûa boùng ñeøn 2 U dm 12 2 Rd = = = 28,8(Ω) Pdm 5

Cöôøng ñoä doøng ñieän qua ñeøn

E 12 = = 0,416(A) RN + r 28,8 + 0,06

N

I=

E

3

B

TR ẦN

= = 0,6(A) Tính cöôøng ñoä doøng ñieän chaïy chính: I = RN + r 3 + 2 trong maïch chính. Hieäu ñieän theá giöõa 2 ñaàu moãi boùng ñeøn: Cho hoïc sinh tính hieäu ñieän Tính hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu UN = U1 = U2 = I.RN = 0,6.3 = 1,8(V) Coâng suaát tieâu thuï cuûa moãi boùng ñeøn theá giöõa hai ñaàu moãi boùng. moãi boùng ñeøn. P1 = P2 =

U 12 1,8 2 = = 0,54(W) R1 6

Í-

H

Ó

A

10 00

Cho hoïc sinh tính coâng suaát Tính coâng suaát tieâu thuï cuûa moãi tieâu thuï cuûa moãi boùng ñeøn. boùng ñeøn. b) Khi thaùo bôùt moät boùng ñeøn, ñieän trôû maïch ngoaøi taêng, hieäu ñieän theá maïch ngoaøi traùc laø hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu Cho hoïc sinh laäp luaän ñeå ruùt Laäp luaän ñrre ruùt ra keát luaän. boùng ñeøn coøn laïi taêng neân boùng ñeøn coøn ra keát luaän.. laït saùng hôn tröôùc.

TO

ÁN

-L

IV. RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

H Ư

N

Cöôøng ñoä doøng ñieän chaïy trong maïch

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

TP

ẠO

R1 .R2 6 .6 = = 3(Ω) R1 + R2 6 + 6

Đ

RN =

Tính ñieän trôû maïch ngoaøi.

G

Yeâu caàu hoïc sinh tính ñieän trôû maïch ngoaøi vaø cöôøng ñoä doøng ñieän chaïy trong maïch chính.

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

Yeâu caàu hoïc sinh tính cöôøng Tính cöôøng ñoä doøng ñieän thöïc teá I ≈ Idm neân ñeøn saùng gaàn nhö bình thöôøng ñoä doøng ñieän chaïy qua ñeøn. chaïy qua ñeøn. Coâng suaát tieâu thuï thöïc teá cuûa ñeøn Yeâu caàu hoïc sinh so saùnh vaø So saùnh vaø keát luaän. PN = I2.Rd = 0,4162.28,8 = 4,98(W) ruùt ra keát luaän. b) Hieäu suaát cuûa nguoàn ñieän: Yeâu caàu hoïc sinh tính coâng Tính coâng suaát tieâu thuï thöïc teá. U I .Rd 0,416.28,8 suaát tieâu thuï thöïc teá cuûa boùng H= N = = = 0,998 ñeøn. E E 12 Yeâu caàu hoïc sinh tính hieäu Tính hieäu suaát cuûa nguoàn. Baøi 7 trang 54 suaát cuûa nguoàn ñieän. a) Ñieän trôû maïch ngoaøi

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


IỄ N

D

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

Í-

-L A

Ó

H B

10 00 TR ẦN G

N

H Ư

ẠO

Đ

TP

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

ÁN

TO

U Y

.Q

N

Ơ

H

N

Giáo Án 11

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ÀN

Đ

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Trường THPT BC Thoát Noát Giáo Viên : Nguyeãn Höõu Chí www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Vật Lý Ban Cơ Bản 11

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Trường THPT BC Thoát Noát Giáo Viên : Nguyeãn Höõu Chí

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Vật Lý Ban Cơ Bản 11

Giáo Án 11

TO

ÁN

Veõ hình 10.4. Veõ hình. Giôùi thieäu boä nguoàn gheùp song Nhaän bieát ñöôïc boä nguoàn geùp song. song song. Giôùi thieäu caùch tính suaát ñieän Tính ñöôïc suaát ñieän ñoäng vaø ñoäng vaø ñieän trôû trong cuûa boä ñieän trôû trong cuûa boä nguoàn. nguoàn gheùp song song.

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

-L

Í-

H

Ó

A

Veõ hình 10.3. Veõ hình. Giôùi thieäu boä nguoàn gheùp noái Nhaän bieát ñöôïc boä nguoàn gheùp tieáp. noái tieáp. Giôùi thieäu caùch tính suaát ñieän Tính ñöôïc suaát ñieän ñoäng vaø Eb = E1 + E2 + … + En ñoäng vaø ñieän trôû trong cuûa boä ñieän trôû trong cuûa boä nguoàn. Rb = r 1 + r 2 + … + r n nguoàn gheùp noái tieáp. Tính ñöôïc suaát ñieän ñoäng vaø Tröôøng hôïp rieâng, neáu coù n nguoàn coù suaát Giôùi thieäu tröôøng hôïp rieâng. ñieän trôû trong cuûa boä nguoàn goàm ñieän ñoäng e vaø ñieän trôû trong r gheùp noái tieáp caùc nguoàn gioáng nhau gheùp noái thì : Eb = ne ; rb = nr tieáp. 2. Boä nguoàn song song

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Noäi dung cô baûn II. Gheùp caùc nguoàn thaønh boä 1. Boä nguoàn gheùp noái tieáp

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

10 00

B

Hoaït ñoäng 3 ( phuùt) : Tìm hieåu caùc boä nguoàn gheùp. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh

AB

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

Tieát 19 GHEÙP CAÙC NGUOÀN ÑIEÄN THAØNH BOÄ I. MUÏC TIEÂU + neâu ñöôïc chieàu doøng ñieän chaïy qua ñoaïn maïch chöùa nguoàn ñieän. + Nhaän bieát ñöôïc caùc loaïi boä nguoàn noái tieáp, song song, hoãn hôïp ñoái xöùng. + Vaän duïng ñöôïc ñònh luaät OÂm ñoái vôùi ñoaïn maïch coù chöùa nguoàn ñieän, + Tính ñöôïc suaát ñieän ñoäng vaø ñieän trôû trong cuûa caùc loaïi boä nguoàn gheùp. II. CHUAÅN BÒ Giaùo vieân + Boán pin coù suaát ñieän ñoäng 1,5V. + Moät voân keá coù giôùi haïn ño 10V vaø coù ñoä chia nhoû nhaát 0,2V. III. TIEÁN TRÌNH DAÏY – HOÏC Hoaït ñoäng 1 (5 phuùt) : Kieåm tra baøi cuõ : Phaùt bieåu, vieát bieåu thöùc ñònh luaät OÂm cho toaøn maïch, vieát bieåu thöùc tính hieäu ñieän theá maïch ngoaøi, coâng suaát tieâu thuï traân maïch ngoaøi vaø treân toaøn maïch, Hoaït ñoäng 2 (15 phuùt) : Tìm hieåu ñoaïn maïch coù chöùa nguoàn ñieän. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Noäi dung cô baûn I. Ñoaïn maïch coù chöùa nguoàn ñieän Veõ maïch 10.1. Veõ hình. Ñoaïn maïch coù chöùa nguoàn ñieän, doøng Yeâu caàu hoïc sinh thöïc hieän C1. Thöïc hieän C1. ñieän coù chieàu ñi tôùi cöïc aâm vaø ñi ra töø cöïc Veõ hình 10.2. Veõ hình. döông. Giôùi thieäu caùch nhaän bieát nguoàn Ghi nhaän nguoàn vaø bieåu thöùc UAB = E – I(r + R) vaø bieåu thöùc ñònh luaät OÂm. ñònh luaät OÂm cho ñoaïn maïch. E − U AB E − U AB Hay I = = Yeâu caàu hoïc sinh thöïc hieän C2. Thöïc hieän C2. r+R R

Neáu coù m nguoàn gioáng nhau moãi caùi coù suaát ñieän ñoäng e vaø ñieän trôû trong r gheùp song song thì : Eb = e ; rb =

r m

3. Boä nguoàn hoãn hôïp ñoái xöùng

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Trường THPT BC Thoát Noát Giáo Viên : Nguyeãn Höõu Chí

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Vật Lý Ban Cơ Bản 11

Giáo Án 11

Ơ

N

Veõ hình 10.5. Veõ hình. Giôùi thieäu boä nguoàn gheùp hoãn Nhaän bieát ñöôïc boä nguoàn gheùp hôïp ñoái xöùng. hoãn hôïp ñoái xöùng. Giôùi thieäu caùch tính suaát ñieän Tính ñöôïc suaát ñieän ñoäng vaø ñoäng vaø ñieän trôû trong cuûa boä ñieän trôû trong cuûa boä nguoàn. nguoàn gheùp hoãn hôïp ñoái xöùng.

TR ẦN B 10 00 A Ó H Í-L ÁN TO

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

N

G

Đ

Ghi caùc baøi taäp veà nhaø.

nr m

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q TP

ẠO

Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Toùm taét nhöõng kieán thöùc cô baûn.

H Ư

Hoaït ñoäng 6 ( phuùt) : Cuûng coá, giao nhieäm vuï veà nhaø. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Cho hoïc sinh toùm taét nhöõng kieán thöùc cô baûn ñaõ hoïc trong baøi. Yeâu caàu hoïc sinh veà nhaø laøm caùc baøi taäp 4, 5, 6 trang 58 sgk vaø 10.5, 10.6, 10.7 sbt. IV. RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

gheùp noái tieáp thì : Eb = ne ; rb =

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

U Y

N

H

Neáu coù m daõy, moãi daõy coù n nguoàn moãi nguoàn coù suaát ñieän ñoäng e, ñieän trôû trong r

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


IỄ N

D

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

Í-

-L A

Ó

H B

10 00 TR ẦN G

N

H Ư

ẠO

Đ

TP

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

ÁN

TO

U Y

.Q

N

Ơ

H

N

Giáo Án 11

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ÀN

Đ

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Trường THPT BC Thoát Noát Giáo Viên : Nguyeãn Höõu Chí www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Vật Lý Ban Cơ Bản 11

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Trường THPT BC Thoát Noát Giáo Viên : Nguyeãn Höõu Chí

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Vật Lý Ban Cơ Bản 11

Giáo Án 11

D

RN + r

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

B

10 00

A

Ó

H

Í-

-L

ÁN

TO

IỄ N

Đ

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

Tieát 20. PHÖÔNG PHAÙP GIAÛI MOÄT SOÁ BAØI TOAÙN VEÀ TOAØN MAÏCH I. MUÏC TIEÂU + Vaän duïng ñònh luaät OÂm ñeå giaûi caùc baøi toaùn veà toaøn maïch. + Vaän duïng caùc coâng thöùc tính ñieän naêng tieâu thuï, coâng suaát tieâu thuï ñieän naêng vaø coâng suaát toaû nhieät cuûa moät ñoaïn maïch ; coâng, coâng suaát vaø hieäu suaát cuûa nguoàn ñieän. + Vaän duïng ñöôïc caùc coâng thöùc tính suaát ñieän ñoäng vaø ñieän trôû trong cuûa boä nguoàn noái tieáp, song song vaø hoãn hôïp ñoái xöùng ñeå giaûi caùc baøi toaùn veà toaøm maïch. II. CHUAÅN BÒ 1. Giaùo vieân + Nhaéùc nhôû hoïc sinh oân taäp caùc noäi dung kieán thöùc ñaõ neâu trong caùc muïc tieâu treân ñaây cuûa tieát hoïc naøy. + Chuaãn bò moät soá baøi taäp ngoaøi caùc baøi taäp ñaõ neâu trong sgk ñeå ra theâm cho hoïc sinh khaù. 2. Hoïc sinh: OÂn taäp caùc noäi dung kieán thöùc maø thaày coâ yeâu caàu. III. TIEÁN TRÌNH DAÏY – HOÏC Hoaït ñoäng 1 (5 phuùt) : Kieåm tra baøi cuõ : Phaùt bieåu vaø vieát bieåu thöùc ñònh luaät OÂm cho toaøn maïch. Hoaït ñoäng 2 (15 phuùt) : Tìm hieåu phöông phaùp giaûi moät soá baøi toaùn veà toaøn maïch. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Noäi dung cô baûn I. Nhöõng löu yù trong phöông phaùp giaûi Yeâu caàu hoïc sinh neâu coâng thöùc Neâu coâng thöùc tính suaát ñieän + Caàn phaûi nhaän daïng loaïi boä nguoàn vaø tính suaát ñieän ñoäng vaø ñieän trôû ñoäng vaø ñieän trôû trong cuûa caùc aùp duïng coâng thöùc töông öùng ñeå tính suaát trong cuûa caùc loaïi boä nguoàn. loaïi boä nguoàn ñaõ hoïc. ñieän ñoäng vaø ñieän trôû trong cuûa boä nguoàn + Caàn phaûi nhaän daïng caùc ñieän trôû maïch Yeâu caàu hoïc sinh thöïc hieän C1. Thöïc hieän C1. ngoaøi ñöôïc maéc nhö theá naøo ñeå ñeå tính Yeâu caàu hoïc sinh thöïc hieän C2. Thöïc hieän C2. ñieän trôû töông ñöông cuûa maïch ngoaøi. + AÙp duïng ñònh luaät OÂm cho toaøn maïch ñeå tìm caùc aån soá theo yeâu caàu cuûa ñeà ra Yeâu caàu hoïc sinh neâu caùc coâng Neâu caùc coâng thöùc tính cöôøng ñoä + Caùc coâng thöùc caàn söû duïng : thöùc tính cöôøng ñoä doøng ñieän doøng ñieän trong maïch chính, hieäu E I= ; E = I(RN + r) ; trong maïch chính, hieäu ñieän theá ñieän theá maïch ngoaøi, coâng vaø RN + r maïch ngoaøi, coâng vaø coâng suaát coâng suaát cuûa nguoàn. U = IRN = E – Ir ; Ang = EIt ; Png = EI ; cuûa nguoàn. A = UIt ; P = UI Hoaït ñoäng 3 (20 phuùt) : Giaûi caùc baøi taäp ví duï. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Noäi dung cô baûn II. Baøi taäp ví duï Baøi taäp 1 Veõ laïi ñoaïn maïch. a) Ñieän trôû maïch ngoaøi RN = R1 + R2 + R3 = 5 + 10 + 3 = 18Ω Yeâu caàu hoïc sinh thöïc hieän C3. Thöïc hieän C3. b) Cöôøng ñoä doøng ñieän chaïy qua nguoàn Yeâu caàu hoïc sinh tính cöôøng ñoä Tính cöôøng ñoä doøng ñieän chaïy ñieän (chaïy trong maïch chính) E 6 doøng ñieän chaïy trong maïch chính. trong maïch chính. I= = = 0,3(A)

18 + 2

Yeâu caàu hoïc sinh tính hieäu ñieän Tính hieäu ñieän theá maïch ngoaøi. Hieäu ñieän theá maïch ngoaøi theá maïch ngoaøi. U = IRN = 0,3.18 = 5,4(V) Yeâu caàu hoïc sinh tính hieäu ñieän Tính hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu c) Hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu R 1 theá giöõa hai ñaàu R1. R1. U1 = IR1 = 0,3.5 = 1,5(V) Baøi taäp 2 Ñieän trôû vaø cöôøng ñoä doøng ñieän ñònh Yeâu caàu hoïc sinh traû lôø C4. Thöïc hieän C4. möùc cuûa caùc boùng ñeøn Yeâu caàu hoïc sinh tính ñieän trôû vaø Tính ñieän trôû vaø cöôøng ñoä doøng

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Trường THPT BC Thoát Noát Giáo Viên : Nguyeãn Höõu Chí

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Vật Lý Ban Cơ Bản 11

Giáo Án 11

cöôøng ñoä doøng ñieän ñònh möùc cuûa ñieän ñònh möùc cuûa caùc boùng ñeøn. caùc boùng ñeøn.

RD1 =

2 U dm 12 2 1 = = 24(Ω) Pdm1 6

2 U dm 62 2 = = 8(Ω) Pdm 2 4,5 P 6 Idm1 = dm1 = = 0,5(A) U dm1 12 P 4,5 = 0,75(A) Idm2 = dm 2 = U dm 2 6

RD1 ( Rb + RD 2 ) 24(8 + 8) = RD1 + RB + RD 2 24 + 8 + 8

Cöôøng ñoä doøng ñieän chaïy qua caùc boùng

B

10 00

Ó

H=

H ÁN

-L

Í-

Yeâu caàu hoïc sinh veõ maïch ñieän. Yeâu caàu hoïc sinh thöïc hieän C8.

TO

Yeâu caàu hoïc sinh tính ñieän trôû cuûa boùng ñeøn.

IR U 1,25.9,6 = N = = 0,5(A) RD1 RD1 24 IRN U 1,25.9,6 ID1 = = = RD1 Rb + RD1 8+8

ID1 =

So saùnh cöôøng ñoä doøng ñieän thöùc vôùi cöôøng ñoä doøng ñieän ñònh möùc = 0,75(A) qua töøng boùng ñeøn vaø ruùt ra keát a) ID1 = Idm1 ; ID2 = Idm2 neân caùc boùng ñeøn luaän. Ñ1 vaø Ñ2 saùng bình thöôøng Tính coâng suaát vaø hieäu suaát cuûa b) Coâng suaát vaø hieäu suaát cuûa nguoàn nguoàn. Png = EI = 12,5.1,12 = 15,625 (W)

A

Yeâu caàu hoïc sinh so saùnh cöôøng ñoä doøng ñieän thöùc vôùi cöôøng ñoä doøng ñieän ñònh möùc qua töøng boùng ñeøn vaø ruùt ra keát luaän. Yeâu caàu hoïc sinh tính coâng suaát vaø hieäu suaát cuûa nguoàn.

TR ẦN

H Ư

N

Yeâu caàu hoïc sinh tính cöôøng ñoä Tính cöôøng ñoä doøng ñieän chaïy doøng ñieän chaïy qua töøng boùng qua töøng boùng ñeøn. ñeøn.

E 12,5 = = 1,25(A) RN + r 9,6 + 0,4

Đ

I=

U IR N 1,25.9,6 = = = 0,96 = 96% E E 12,5

Baøi taäp 3 a) Suaát ñieän ñoäng vaø ñieän trôû trong cuûa boä nguoàn

Veõ maïch ñieän. Thöïc hieän C8.

Eb = 4e = 6 (V) ; rb = Yính ñieän trôû cuûa boùng ñeøn.

4r = 2r = 2(Ω) 2

Ñieän trôû cuûa boùng ñeøn RÑ =

2 U dm 62 = = 6(Ω) = RN Pdm 6

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

= 9,6(Ω) Cöôøng ñoä doøng ñieän trong maïch chính

G

Yeâu caàu hoïc sinh tính cöôøng ñoä Tính cöôøng ñoä doøng ñieän chaïy doøng ñieän chaïy trong maïch chính. trong maïch chính.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

RN =

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

Ñieän trôû maïch ngoaøi

Tính ñieän trôû maïch ngoaøi.

.Q

Yeâu caàu hoïc sinh tính ñieän trôû maïch ngoaøi.

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

H

Ơ

N

RD2 =

D

IỄ N

Đ

Yeâu caàu hoïc sinh tính cöôøng ñoä Tính cöôøng ñoä doøng ñieän chaïy b) Cöôøng ñoä doøng ñieän chaïy qua ñeøn E 6 doøng ñieän chaïy trong maïch chính trong maïch chính. I= = = 0,75(A) vaø coâng suaát cuûa boùng ñeøn khi ñoù. RN + r 6 + 2 Tính coâng suaát cuûa boùng ñeøn. Coâng suaát cuûa boùng ñeøn khi ñoù PÑ = I2RÑ = 0,752.6 = 3,375(W) c) Coâng suaát cuûa boä nguoàn, coâng suaát cuûa moãi nguoàn vaø giöõa hai cöïc moãi nguoàn Yeâu caàu hoïc sinh thöïc hieän C9. Thöïc hieän C9. Pb = EbI = 6.0,75 = 4,5(W)

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Trường THPT BC Thoát Noát Giáo Viên : Nguyeãn Höõu Chí

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Vật Lý Ban Cơ Bản 11

Giáo Án 11

Pb 4,5 = = 0,5625(W) 8 8 I 0,75 Ui = e - r = 1,5 − .1 = 1,125 (V) 2 2 Pi =

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

IV. RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Trường THPT BC Thoát Noát Giáo Viên : Nguyeãn Höõu Chí

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Vật Lý Ban Cơ Bản 11

Giáo Án 11

Cöôøng ñoä doøng ñieän chaïy trong maïch I=

E 6 = = 0,476(A) RN + r 12 + 0,6

Yeâu caàu hoïc sinh tính hieäu Tính hieäu ñieän theá giöõa hai cöïc ñieän theá giöõa hai cöïc acquy. acquy.

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

Hieäu ñieän theá giöõa hai cöïc cuûa acquy U = E – Ir = 6 – 0,476.0,6 = 5,7(V) Baøi 6 trang 58 Yeâu caàu hoïc sinh tính suaát Tính suaát ñieän ñoäng vaø ñieän trôû Suaát ñieän ñoäng vaø ñieän trôû trong cuûa boä nguoàn : Eb = 2E = 3V ; rb = 2r = 2Ω ñieän ñoäng vaø ñieän trôû trong trong cuûa boä nguoàn. Ñieän trôû cuûa caùc boùng ñeøn cuûa boä nguoàn. U2 32 Yeâu caàu hoïc sinh tính ñieän Tính ñieän trôû cuûa boùng ñeøn. RD = dm = = 12(Ω) trôû cuûa boùng ñeøn. Pdm 0,75 Yeâu caàu hoïc sinh tính ñieän Tính ñieän trôû maïch ngoaøi. Ñieän trôû maïch ngoaøi trôû maïch ngoaøi. R 12 RN = D = = 6(Ω)

2

2

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

3

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Pdm

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

10 00

B

Yeâu caàu hoïc sinh tính cöôøng Tính cöôøng ñoä doøng ñieän chaïy ñoä doøng ñieän chaïy trong maïch trong maïch

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

Tieát 21. BAØI TAÄP I. MUÏC TIEÂU 1. Kieán thöùc : Naém ñöôïc caùch xaùc ñònh suaát ñieän ñoäng vaø ñieän trôû trong cuûa caùc loaïi boä nguoàn gheùp. 2. Kyõ naêng : Giaûi ñöôïc caùc baøi toaùn veà maïch ñieän coù boä nguoàn gheùp vaø maïch ngoaøi coù caùc ñieän trôû vaø boùng ñeøn. II. CHUAÅN BÒ Giaùo vieân - Xem, giaûi caùc baøi taäp sgk vaø saùch baøi taäp. - Chuaån bò theâm noät soá caâu hoûi traéc nghieäm vaø baøi taäp khaùc. Hoïc sinh - Xem laïi nhöõng kieán thöùc veà ñoaïn maïch coù caùc ñieän trôû gheùp vôùi nhau ñaõ hoïc ôû THCS. - Giaûi caùc caâu hoûi traéc nghieäm vaø baøi taäp thaày coâ ñaõ ra veà nhaø. - Chuaån bò saün caùc vaán ñeà maø mình coøn vöôùng maéc caàn phaûi hoûi thaày coâ. III. TIEÁN TRÌNH DAÏY – HOÏC Hoaït ñoäng 1 (10 phuùt) : Kieåm tra baøi cuõ vaø toùm taét nhöõng kieán thöùc lieân quan ñeán caùc baøi taäp caàn giaûi : + Vieát caùc coâng thöùc xaùc ñònh suaát ñieän ñoäng vaø ñieän trôû trong cuûa caùc loaïi boä nguoàn gheùp ñaõ hoïc. + Vieát caùc coâng thöùc xaùc ñònh cöôøng ñoä doøng ñieän, hieäu ñieän theá vaø ñieän trôû töông ñöông cuûa ñoaïn maïch goàm caùc ñieän trôû gheùp noái tieáp vaø ñoaïn maïch goàm caùc ñieän trôû gheùp song song. Hoaït ñoäng 2 (35 phuùt) : Giaûi caùc baøi taäp töï luaän. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Noäi dung cô baûn Baøi 4 trang 58 Ñieän trôû cuûa boùng ñeøn Yeâu caàu hoïc sinh tính ñieän Tính ñieän trôû cuûa boùng ñeøn. trôû cuûa boùng ñeøn. U2 62 = 12(Ω) = RN RÑ = dm =

D

IỄ N

Đ

Cöôøng ñoä doøng ñieän chaïy trong maïch Yeâu caàu hoïc sinh tính cöôøng Tính cöôøng ñoä doøng ñieän chaïy chính ñoä doøng ñieän chaïy trong maïch trong maïch chính. Eb 3 I= = = 0,375(A) chính.

RN + rb

6+2

Yeâu caàu hoïc sinh tính cöôøng Tính cöôøng ñoä doøng ñieän chaïy Cöôøng ñoä doøng ñieän chaïy qua moãi boùng I 0,375 ñoä doøng ñieän chaïy qua moãi qua moãi boùng ñeøn. = 0,1875(A) ñeøn : ID = = 2 2 boùng ñeøn. Yeâu caàu hoïc sinh tính cöôøng Tính cöôøng ñoä doøng ñieän ñònh Cöôøng ñoä doøng ñieän ñònh möùc cuûa moãi ñoä doøng ñieän ñònh möùc cuûa möùc cuûa moãi boùng ñeøn. moãi boùng ñeøn.

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Trường THPT BC Thoát Noát Giáo Viên : Nguyeãn Höõu Chí Yeâu caàu hoïc sinh so saùnh vaø ruùt ra leát luaän.

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Vật Lý Ban Cơ Bản 11

Giáo Án 11 So saùnh vaø ruùt ra leát luaän.

boùng ñeøn : Idm =

Pdm 0,75 = = 0,25(A) U dm 3

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

B

10 00

A

Ó

H

Í-

-L

ÁN TO

D

IỄ N

Đ

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

a) ID < Idm : ñeøn saùng yeáu hôn bình thöôøng Yeâu caàu hoïc sinh tính hieäu Tính hieäu suaát cuûa nguoàn. b) Hieäu suaát cuûa boä nguoàn suaát cuûa nguoàn. U IRN 0,375.6 = = = 0,75 = 75% Yeâu caàu hoïc sinh tính hieäu Tính hieäu ñieän theá giöõa hai cöïc H = E E 3 ñieän theá giöõa hai cöïc cuûa moãi cuûa moãi nguoàn. c) Hieäu ñieän theá giöõa hai cöïc cuûa moãi nguoàn. nguoàn : Höôùng daãn ñeå hoïc sinh tìm ra Laäp luaän ñeå ruùt ra keát luaän. Ui = E – Ir = 1,5 – 0,375.1 = 1,125(V) keát luaän. d) Neáu thaùo bôùt moät boùng ñeøn thì ñieän trôû maïch ngoaøi taêng, hieäu ñieän theá maïch ngoaøi, cuõng laø hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu boùng ñeøn coøn laïi taêng neân ñeøn coøn laïi saùng maïnh hôn tröôùc ñoù. Yeâu caàu hoïc sinh tính suaát Tính suaát ñieän ñoäng vaø ñieän trôû Baøi 2 trang 62 ñieän ñoäng vaø ñieän trôû trong trong cuûa boä nguoàn. Suaát ñieän ñoäng vaø ñieän trôû trong cuûa boä cuûa boä nguoàn. nguoàn Yeâu caàu hoïc sinh tính ñieän Tính ñieän trôû maïch ngoaøi. Eb = E1 + E2 = 12 + 6 = 18V ; rb = 0 trôû maïch ngoaøi. Ñieän trôû maïch ngoaøi RN = R1 + R2 = 4 + 8 = 12(Ω) Yeâu caàu hoïc sinh tính cöôøng Tính cöôøng ñoä doøng ñieän chaïy a) Cöôøng ñoä doøng ñieän chaïy trong maïch ñoä doøng ñieän chaïy trong maïch trong maïch chính. Eb 18 I= = = 1,5(A) chính. RN + rb 12 + 0 Yeâu caàu hoïc sinh tính coâng Tính coâng suaát tieâu thuï cuûa moãi b) Coâng suaát tieâu thuï cuûa moãi ñieän trôû suaát tieâu thuï cuûa moãi ñieän trôû. ñieän trôû. P1 = I2R1 = 1,52.4 = 9(W) P2 = I2R2 = 1,52.8 = 18(W) Yeâu caàu hoïc sinh tính coâng Tính coâng suaát cuûa moãi acquy. c) Coâng suaát vaø naêng löôïng cuûa moãi suaát cuûa moãi acquy. Yeâu caàu hoïc sinh tính naêng Tính naêng löôïng moãi acquy cung acquy cung caáp trong 5 phuùt PA1 = E1I = 12.1,5 = 18(W) löôïng moãi acquy cung caáp caáp trong 5 phuùt. AA1 = E1Tt = 12.1,5.60 = 1080(J) trong 5 phuùt. PA2 = E2I = 6.1,5 = 9(W) AA2 = E2Tt = 6.1,5.60 = 540(J) IV. RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


IỄ N

D

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

Í-

-L A

Ó

H B

10 00 TR ẦN G

N

H Ư

ẠO

Đ

TP

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

ÁN

TO

U Y

.Q

N

Ơ

H

N

Giáo Án 11

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ÀN

Đ

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Trường THPT BC Thoát Noát Giáo Viên : Nguyeãn Höõu Chí www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Vật Lý Ban Cơ Bản 11

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Trường THPT BC Thoát Noát Giáo Viên : Nguyeãn Höõu Chí

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Vật Lý Ban Cơ Bản 11

Giáo Án 11

Tieát 22-23. THÖÏC HAØNH: XAÙC ÑÒNH SUAÁT ÑIEÄN ÑOÄNG VAØ ÑIEÄN TRÔÛ TRONG CUÛA MOÄT PIN ÑIEÄN HOÙA

D

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

B

10 00

A

Ó

H

Í-

-L

ÁN

TO

IỄ N

Đ

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

I. MUÏC TIEÂU 1. Kieán thöùc + Bieát caùch khaûo saùt söï phuï thuoäc cuûa hieäu ñieän theá U giöõa hai ñaàu ñoaïn maïch chöùa nguoàn vaøo cöôøng ñoä doøng ñieän I chaïy trong maïch ñoù. + Bieát caùch khaûo saùt söï phuï thuoäc cuûa cöôøng ñoä doøng ñieän I chaïy trong maïch kín vaøo ñieän trôû R cuûa maïch ngoaøi. + Bieát caùch choïn phöông aùn thí nghieäm ñeå tieán haønh khaûo saùt caùc quan heä phuï thuoäc giöõa caùc ñaïi löôïng U, I hoaëc I, R. Töø ñoù coù theå xaùc ñònh chính xaùc suaát ñieän ñoäng vaø ñieän trôû trong cuûa moät pin ñieän hoaù. 2. Kó naêng + Bieát caùch löïa choïn vaø söû duïng moät soá duïng cuï ñieän thích hôïp vaø maéc chuùng thaønh maïch ñieän ñeå khaûo saùt söï phuï thuoäc cuûa hieäu ñieän theá U giöõa hai ñaàu ñoaïn maïch chöùa nguoàn vaøo cöôøng ñoä doøng ñieän I chaïy trong maïch ñoù. + Bieát caùch bieåu dieãn caùc soá lieäu ño ñöôïc cuûa cöôøng ñoä doøng ñieän I chaïy trong maïch vaø hieäu ñieän theá U giöõa hai ñaàu ñoaïn maïch döôùi daïng moät baûng soá lieäu. II. CHUAÅN BÒ 1. Giaùo vieân + Phoå bieán cho hoïc sinh noäi dung caàn chuaån bò tröôùc trong buoåi thöïc haønh. + Kieåm tra hoaït ñoäng cuûa caùc duïng cuï thí nghieäm caàn thieát. 2. Hoïc sinh: + Ñoïc kó noäi dung baøi thöïc haønh.. + Chuaån bò maãu baùo caùo thí nghieäm. III. TIEÁN TRÌNH DAÏY – HOÏC Tieát 22 Hoaït ñoäng 1 (5 phuùt) : Tìm hieåu muïc ñích thí nghieäm. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Noäi dung cô baûn I. Muïc ñích thí nghieäm Giôùi thieäu muïc ñích thí nghieäm. Ghi nhaän muïc ñích cuûa thí 1. AÙp duïng heä thöùc hieäu ñieän theá cuûa nghieäm. ñoaïn maïch chöùa nguoàn ñieän vaø ñònh luaät OÂm ñoái vôùi toaøn maïch ñeå xaùc ñònh suaát ñieän ñoäng vaø ñieän trôû trong cuûa moät pin ñieän hoaù. 2. Söû duïng caùc ñoàng hoà ño ñieän ña naêng hieän soá ñeå ño hieäu ñieän theá vaø cöôøng ñoä doøng ñieän trong caùc maïch ñieän. Hoaït ñoäng 2 (10 phuùt) : Tìm hieåu duïng cuï thí nghieäm. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Noäi dung cô baûn II. Duïng cuï thí nghieäm Giôùi thieäu duïng cuï thí nghieäm. Ghi nhaän caùc duïng cuï thí nghieäm. 1. Pin ñieän hoaù. 2. Bieán trôû nuùm xoay R. 3. Ñoàng hoà ño ñieän ña naêng hieän soá. 5. Ñieän trôû baûo veä R0. 6. Boä daây daãn noái maïch. 7. Khoaù ñoùng – ngaùt ñieän K. Hoaït ñoäng 3 (15 phuùt) : Tìm hieåu cô sôû lí thuyeát. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Noäi dung cô baûn III. Cô sôû lí thuyeát

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Trường THPT BC Thoát Noát Giáo Viên : Nguyeãn Höõu Chí

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Vật Lý Ban Cơ Bản 11

Giáo Án 11 Xem hình 12.2. Thöïc hieän C1.

+ Khi maïch ngoaøi ñeå hôû hieäu ñieän theá göõa hai cöïc cuûa nguoàn ñieän baèng suaát ñieän ñoäng cuûa nguoàn ñieän. Ño UMN khi K ngaét : UMN = E Veõ hình 12.3. Xem hình 12.3. + Ñònh luaät OÂm cho ñoaïn maïch MN coù Yeâu caàu hoïc sinh vieát bieåu thöùc Vieát bieåu thöùc ñònh luaät OÂm cho chöùa nguoàn : UMN = U = E – I(R0 - r) ñònh luaät OÂm cho ñoaïn maïch coù ñoaïn maïch MN. Ño UMN vaø I khi K ñoùng, Bieát E vaø R0 ta chöùa nguoàn. tính ñöôïc r. Yeâu caàu hoïc sinh thöïc hieän C2. Thöïc hieän C2. + Ñònh luaät OÂm ñoái vôùi toaøn maïch : E Yeâu caàu hoïc sinh vieát bieåu thöùc Vieát bieåu thöùc ñònh luaät OÂm cho I= ñònh luaät OÂm cho toaøn maïch. toaøn maïch trong maïch ñieän maéc R + R A + R0 + r laøm thí nghieäm. Tính toaùn vaø so saùnh vôùi keát quaû ño.

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

2. Nhöõng ñieåm caàn chuù yù khi thöïc hieän Neâu nhöõng ñieåm caàn chuù yù khi Ghi nhaän nhöõng ñieåm caàn chuù yù + Vaën nuùm xoay cuûa noù ñeán vò trí töông söû duïng ñoàng hoà ño ñieän ña naêng khi söû duïng ñoàng hoà ño ñieän ña öùng vôùi chöùc naêng vaø thang ño caàn choïn. hieän soá. naêng hieän soá. Sau ñoù noái caùc cöïc cuûa ñoàng hoà vaøo maïch roài gaït nuùt baät – taét sang vò trí “ON”. + Neáu chöa bieát roû giaù trò giôùi haïn cuûa ñaïi löôïng caàn ño, ta phaûi choïn thang ño coù giaù trò lôùn nhaát phuø hôïp vôùi chöùc naêng ñaõ choïn. + Khoâng do cöôøng ñoä doøng ñieän vaø hieäu ñieän theá vöôït quaù thang ño ñaõ choïn. + Khoâng chuyeån ñoåi chöùc naêng thang ño khi ñang coù doøng ñieän chaïy qua noù. + Khoâng duøng nhaàm thang ño cöôøng ñoä Yeâu caàu hoïc sinh thöïc hieän C3. Thöïc hieän C3. doøng ñieän ñeå ño hieäu ñieän theá. + Khi söû duïng xong caùc pheùp ño phaûi gaït nuùt baät – taét veà vò trí “OFF” + Phaûi thay pin 9V beân trong noù khi pin

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

ẠO

Noäi dung cô baûn IV. Giôùi thieäu duïng cuï ño 1. Ñoàng hoà ño ñieän ña naêng hieän soá Giôùi thieäu ñoàng hoà ño ñieän ña Ghi nhaän caùc chöùc naêng cuûa Ñoàng hoà ño ñieän ña naêng hieän soá DTnaêng hieän soá DT-830B. ñoàng hoà ño ñieän ña naêng hieän soá 830B coù nhieàu thang ño öùng vôùi caùc chöùc DT-830B. naêng khaùc nhau nhö : ño ñieän aùp, ño cöôøng ñoä doøng ñieän 1 chieàu, xoay chieàu, ño ñieän trôû, … .

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

Hoaït ñoäng 4 (15 phuùt) : Giôùi thieäu duïng cuï ño. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

Veõ hình 12.2 Yeâu caàu hoïc sinh thöïc hieän C1.

Tieát 24 Hoaït ñoäng 5 (25 phuùt) : Tieán haønh thí nghieäm. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Chuù yù hoïc sinh veà an toaøn trong thí nghieäm. Theo doõi hoïc sinh.

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

yeáu (goùc phaûi hieãn thò kí hieäu ) + Phaûi thaùo pin ra khoûi ñoàng hoà khi khoâng söû duïng trong thôøi gian daøi.

Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Laép maïch theo sô ñoà. Kieåm tra maïch ñieän vaø thang ño ñoàng hoà.

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Trường THPT BC Thoát Noát Giáo Viên : Nguyeãn Höõu Chí

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Vật Lý Ban Cơ Bản 11

Giáo Án 11

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

TP

ẠO

Đ G N H Ư TR ẦN B 10 00 A Ó H Í-L ÁN TO

D

IỄ N

Đ

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

Hoaït ñoäng 6 (15 phuùt) : Xöõ lí keát quaû, baùo caùo thí nghieäm. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Höôùng daãn hoïc sinh hoaøn thaønh baùo caùo. Tính toaùn, nhaän xeùt … ñeå hoaøn thaønh baùo caùo. Noäp baùo caùo. Hoaït ñoäng 7 ( phuùt) : Cuûng coá, giao nhieäm vuï veà nhaø. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh - Cho HS nhaän xeùt veà moái lieân heä giöõa UN vaø R. - Nhaän xeùt veà moái lieân heä giöõa UN vaø R. - Yeâu caàu HS nhaän xeùt caâu thöïc hieän cuûa baïn. - Nhaän xeùt caâu thöïc hieän cuûa baïn. - Daën HS veà nhaø oân taäp chuaån bò kieåm tra 1 tieát IV. RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY

N

Baùo caùo giaùo vieân höôùng daãn. Tieán haønh ñoùng maïch vaø ño caùc giaù trò caàn thieát. Ghi cheùp soá lieäu. Hoaøn thaønh thí ngieäm, thu doïn thieát bò.

Höôùng daãn töøng nhoùm.

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


IỄ N

D

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

Í-

-L A

Ó

H B

10 00 TR ẦN G

N

H Ư

ẠO

Đ

TP

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

ÁN

TO

U Y

.Q

N

Ơ

H

N

Giáo Án 11

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ÀN

Đ

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Trường THPT BC Thoát Noát Giáo Viên : Nguyeãn Höõu Chí www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Vật Lý Ban Cơ Bản 11

Tieát 24. KIEÅM TRA 1 TIEÁT

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


IỄ N

D

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

Í-

-L A

Ó

H B

10 00 TR ẦN G

N

H Ư

ẠO

Đ

TP

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

ÁN

TO

U Y

.Q

N

Ơ

H

N

Giáo Án 11

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ÀN

Đ

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Trường THPT BC Thoát Noát Giáo Viên : Nguyeãn Höõu Chí www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Vật Lý Ban Cơ Bản 11

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Trường THPT BC Thoát Noát Giáo Viên : Nguyeãn Höõu Chí

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Vật Lý Ban Cơ Bản 11

Giáo Án 11

CHÖÔNG III. DOØNG ÑIEÄN TRONG CAÙC MOÂI TRÖÔØNG Tieát 25. DOØNG ÑIEÄN TRONG KIM LOAÏI

D

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

B

10 00

A

Ó

H

Í-

-L

ÁN

TO

IỄ N

Đ

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

I. MUÏC TIEÂU + Neâu ñöôïc tính chaát ñieän chung cuûa caùc kim loaïi, söï phuï thuoäc cuûa ñieän trôû suaát cuûa kim loaïi theo nhieät ñoä. + Neâu ñöôïc noäi dung chính cuûa thuyeát electron veà tính daãn ñieän cuûa kim loaïi vaø coâng thöùc tính ñieän trôû suaát cuûa kim loaïi. Neâu ñöôïc caáp ñoä lôùn cuûa caùc ñaïi löôïng ñaõ noùi ñeán trong thuyeát naøy. + Giaûi thích ñöôïc moät caùch ñònh tính caùc tính chaát ñieän chung cuûa kim loaïi döïa treân thuyeát electron veà tính daãn ñieän cuûa kim loaïi. II. CHUAÅN BÒ 1. Giaùo vieân + Chuaãn bò thí nghieäm ñaõ moâ taû trong sgk. + Chuaãn bò thí nghieäm veà caëp nhieät ñieän. 2. Hoïc sinh OÂn laïi : + Phaàn noùi veà tính daãn ñieän cuûa kim loaïi trong sgk lôùp 9. + Doøng ñieän trong kim loaïi tuaân theo ñònh luaät OÂm. III. TIEÁN TRÌNH DAÏY – HOÏC Hoaït ñoäng 1 (15 phuùt) : Tìm hieåu baûn chaát cuûa doøng ñieän trong kim loaïi. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Noäi dung cô baûn I. Baûn chaát cuûa doøng ñieän trong kim Yeâu caàu hoïc sinh nhaéc laïi maïng Neâu maïng tinh theå kim loaïi vaø loaïi tinh theå kim loaïi vaø chuyeån ñoäng chuyeån ñoäng nhieät cuûa caùc ion ôû + Trong kim loaïi, caùc nguyeân töû bò maát nhieät cuûa noù. nuùt maïng. electron hoaù trò trôû thaønh caùc ion döông. Caùc ion döông lieân keát vôùi nhau moät caùch coù traät töï taïo thaønh maïng tinh theå kim loaïi. Caùc ion döông dao ñoäng nhieät xung Giôùi thieäu caùc electron töï do Ghi nhaän haït mang dieän töï do quanh nuùt maïng. trong kim loaïi vaø chuyeån ñoäng trong kim loaïi vaø chuyeån ñoäng + Caùc electron hoaù trò taùch khoûi nguyeân nhieät cuûa chuùng. cuûa chuùng khi chöa coù ñieän töû thaønh caùc electron töï do vôùi maät ñoä n tröôøng. khoâng ñoåi. Chuùng chuyeån ñoäng hoãn loaïn toaï thaønh khí electron töï do choaùn toaøn boä theå tích cuûa khoái kim loaïi vaø khoâng Giôùi thieäu söï chuyeån ñoäng cuûa Ghi nhaän söï chuyeån ñoäng cuûa sinh ra doøng ñieän naøo. → caùc electron töï do döôùi taùc duïng caùc electron khi chòu taùc duïng cuûa + Ñieän tröôøng E do nguoàn ñieän ngoaøi cuûa löïc ñieän tröôøng. löïc ñieän tröôøng. sinh ra, ñaåy khí electron troâi ngöôïc chieàu Yeâu caàu hoïc sinh neâu nguyeân Neâu nguyeân nhaân gaây ra ñieän trôû ñieän tröôøng, taïo ra doøng ñieän. nhaân gaây ra ñieän trôû cuûa kim loaïi. cuûa kim loaïi. + Söï maát traät töï cuûa maïng tinh theå caûn trôû chuyeån ñoäng cuûa electron töï do, laø Yeâu caàu hoïc sinh neâu loaïi haït taûi Neâu loaïi haït taûi ñieän trong kim nguyeân nhaân gaây ra ñieän trôû cuûa kim loaïi ñieän trong kim loaïi. loaïi. Haït taûi ñieän trong kim loaïi laø caùc electron töï do. Maät ñoä cuûa chuùng raát cao Yeâu caàu hoïc sinh neâu baûn chaát Neâu baûn chaát doøng ñieän trong neân chuùng daãn ñieän raát toát. doøng ñieän trong kim loaïi. kim loaïi. Doøng ñieän trong kim loaïi laø doøng chuyeån dôøi coù höôùng cuûa caùc electron töï do döôùi taùc duïng cuûa ñieän tröôøng . Hoaït ñoäng 2 (5 phuùt) : Tìm hieåu söï phuï thuoäc cuûa ñieän trôû suaát cuûa kim loaïi theo nhieät ñoä. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Noäi dung cô baûn II. Söï phuï thuoäc cuûa ñieän trôû suaát cuûa

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Trường THPT BC Thoát Noát Giáo Viên : Nguyeãn Höõu Chí

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Vật Lý Ban Cơ Bản 11

Giáo Án 11

D

IỄ N

Đ

Hoaït ñoäng 5 (5 phuùt) : Cuûng coá, giao nhieäm vuï veà nhaø. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Cho hoïc sinh toùm taét nhöõng kieán thöùc cô baûn ñaõ hoïc trong baøi. Yeâu caàu hoïc sinh veà nhaø laøm caùc baøi taäp töø 5 ñeán 9 trang 78 sgk vaø 13.10, 13.11 sbt. IV. RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

B

10 00

A

Ó

H

Í-

-L

ÁN

TO

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

kim loaïi theo nhieät ñoä Giôùi thieäu ñieän trôû suaát cuûa kim Ghi nhaän khaùi nieäm. Ñieän trôû suaát ρ cuûa kim loaïi taêng theo loaïi vaø söï phuï thuoäc cuûa noù vaøo Ghi nhaän söï phuï thuoäc cuûa ñieän nhieät ñoä gaàn ñuùng theo haøm baäc nhaát : nhieät ñoä. trôû suaát cuûa kim loaïi vaøo nhieät ñoä. ρ = ρ0(1 + α(t - t0)) Giôùi thieäu khaùi nieäm heä soá nhieät Ghi nhaän khaùi nieäm. Heä soá nhieät ñieän trôû khoâng nhöõng phuï ñieän trôû. thuoäc vaøo nhieät ñoä, maø vaøo caû ñoä saïch vaø Yeâu caàu hoïc sinh thöïc hieän C1. Thöïc hieän C1. cheá ñoä gia coâng cuûa vaät lieäu ñoù. Hoaït ñoäng 3 (10 phuùt) : Tìm hieåu ñieän trôû cuûa kim loaïi ôû nhieät ñoä thaáp vaø hieän töôïng sieâu daãn. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Noäi dung cô baûn III. Ñieän trôû cuûa kim loaïi ôû nhieät ñoä thaáp vaø hieän töôïng sieâu daãn Yeâu caàu hoïc sinh giaûi thích taïi Giaûi thích. Khi nhieät ñoä giaûm, ñieän trôû suaát cuûa kim sao khi nhieät ñoä giaûm thì ñieän trôû loaïi giaûm lieân tuïc. Ñeán gaàn 00K, ñieän trôû kim loaïi giaûm. cuûa kim loaïi saïch ñeàu raát beù. Giôùi thieäu hieän töôïng sieâu daãn. Ghi nhaän hieän töôïng. Moät soá kim loaïi vaø hôïp kim, khi nhieät ñoä thaáp hôn moät nhieät ñoä tôùi haïn Tc thì ñieän trôû suaát ñoät ngoät giaûm xuoáng baèng 0. Ta noùi raèng caùc vaät lieäu aáy ñaõ chuyeån Giôùi thieäu caùc öùng duïng cuûa hieän Ghi nhaän caùc öùng duïng cuûa daây sang traïng thaùi sieâu daãn. töôïng sieâu daãn. sieâu daãn. Caùc cuoän daây sieâu daãn ñöôïc duøng ñeå taïo Yeâu caàu hoïc sinh thöïc hieän C2. Thöïc hieän C2. ra caùc töø tröôøng raát maïnh. Hoaït ñoäng 4 (10 phuùt) : Tìm hieåu hieän töôïng nhieät ñieän. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Noäi dung cô baûn IV. Hieän töôïng nhieät ñieän Giôùi thieäu hieän töôïng nhieät ñieän. Ghi nhaän hieän töôïng. Neáu laáy hai daây kim loaïi khaùc nhau vaø haøn hai ñaàu vôùi nhau, moät moái haøn giöõ ôû nhieät ñoä cao, moät moái haøn giöõ ôû nhieät ñoä thaáp, thì hieäu ñieän theá giöõa ñaàu noùng vaø ñaàu laïnh cuûa töøng daây khoâng gioáng nhau, Giôùi thieäu suaát ñieän ñoäng nhieät Ghi nhaän khaùi nieäm. trong maïch coù moät suaát ñieän ñoäng E. E ñieän. goïi laø suaát ñieän ñoäng nhieät ñieän, vaø boä hai daây daãn haøn hai ñaàu vaøo nhau goïi laø caëp nhieät ñieän. Suaát ñieän ñoäng nhieät ñieän : E = αT(T1 – T2) Yeâu caàu hoïc sinh neâu caùc öùng Neâu caùc öùng duïng cuûa caëp nhieät Caëp nhieät ñieän ñöôïc duøng phoå bieán ñeå duïng cuûa caëp nhieät ñieän. ñieän. ño nhieät ñoä.

Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Toùm taét nhöõng kieán thöùc cô baûn. Ghi caùc baøi taäp veà nhaø.

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Trường THPT BC Thoát Noát Giáo Viên : Nguyeãn Höõu Chí

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Vật Lý Ban Cơ Bản 11

Giáo Án 11

D

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

B

10 00

A

Ó

H

Í-

-L

ÁN

TO

IỄ N

Đ

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

Tieát 26-27. DOØNG ÑIEÄN TRONG CHAÁT ÑIEÄN PHAÂN I. MUÏC TIEÂU + Thöïc hieän ñöôïc caâu hoûi theá naøo laø chaát ñieän phaân, hieän töôïng ñieän phaân, neâu ñöôïc baûn chaát doøng ñieän trong chaát ñieän phaân vaø trình baøy ñöôïc thuyeát ñieän li. + Phaùt bieåu ñöôïc ñònh luaät Faraday veà ñieän phaân. + Vaän duïng ñöôïc kieán thöùc ñeå giaûi thích caùc öùng duïng cô baûn cuûa hieän töôïng ñieän phaân vaø giaûi ñöôïc caùc baøi taäp coù vaän duïng ñònh luaät Faraday. II. CHUAÅN BÒ 1. Giaùo vieân + Chuaån bò thí nghieäm bieåu dieãn cho hoïc sinh veà daãn ñieän cuûa nöôùc tinh khieát (nöôùc caát hoaëc nöôùc möa), nöôùc pha muoái ; veà ñieän phaân. + Chuaån bò moät baûng heä thoáng tuaàn hoaøn caùc nguyeân toá hoaù hoïc ñeå tieän duïng khi laøm baøi taäp. 2. Hoïc sinh: OÂn laïi : + Caùc kieán thöùc veà doøng ñieän trong kim loaïi. + Kieán thöùc veà hoaù hoïc, caáu taïo caùc axit, bazô, vaø lieân keát ion. Khaùi nieäm veà hoaù trò. III. TIEÁN TRÌNH DAÏY – HOÏC Tieát 26 Hoaït ñoäng 1 (5 phuùt) : Kieåm tra baøi cuõ : Neâu loaïi haït taûi ñieän trong kim loaïi, baûn chaát doøng ñieän trong kim loaïi, nguyeân nhaân gaây ra ñieän trôû cuûa kim loaïi. Hoaït ñoäng 2 (15 phuùt) : Tìm hieåu thuyeát ñieän li. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Noäi dung cô baûn I. Thuyeát ñieän li Cho hoïc sinh neâu caáu taïo cuûa Neâu caáu taïo cuûa axit, bazô vaø Trong dung dòch, caùc hôïp chaát hoaù hoïc axit, bazô vaø muoái. muoái. nhö axit, bazô vaø muoái bò phaân li (moät phaàn hoaëc toaøn boä) thaønh ion : anion mang ñieän aâm laø goác axit hoaëc nhoùm (OH), coøn cation mang ñieän döông laø caùc ion kim loaïi, ion H+ hoaëc moät soá nhoùm nguyeân töû khaùc. Giôùi thieäu söï phaân li cuûa caùc Ghi nhaän söï hình thaønh caùc haït Caùc ion döông vaø aâm voán ñaõ toàn taïi saün phaân töû axit, bazô vaø muoái. taûi ñieän trong chaát ñieän phaân. trong caùc phaân töû axit, bazô vaø muoái. Chuùng lieân keát chaët vôùi nhau baèng löïc huùt Cu-loâng. Khi tan vaøo trong nöôùc hoaëc dung moâi khaùc, löïc huùt Cu-loâng yeáu ñi, lieân keát trôû neân loûng leûo. Moät soá phaân töû bò chuyeån ñoäng nhieät taùch thaønh caùc ion. Yeâu caàu hoïc sinh neâu haït taûi Neâu loaïi haït taûi ñieän trong chaát Ion coù theå chuyeån ñoäng töï do trong dung ñieän trong chaát ñieän phaân. ñieän phaân. dòch vaø trôû thaønh haït taûi ñieän. Giôùi thieäu chaát ñieän phaân trong Ghi nhaän khaùi nieäm. Ta goïi chung nhöõng dung dòch vaø chaát thöïc teá. noùng chaûy cuûa axit, bazô vaø muoái laø chaát ñieän phaân. Hoaït ñoäng 3 (10 phuùt) : Tìm hieåu baûn chaát doøng ñieän trong chaát ñieän phaân. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Noäi dung cô baûn Yeâu caàu hoïc sinh neâu hieän II. Baûn chaát doøng ñieän trong chaát ñieän phaân töôïng xaûy ra khi nhuùng hai ñieän Neâu hieän töôïng. Doøng ñieän trong chaát ñieän phaân laø doøng cöïc vaøo moät bình ñieän phaân. chuyeån dôøi coù höôùng cuûa caùc ion trong Yeâu caàu hoïc sinh neâu baûn chaát Neâu baûn chaát doøng ñieän trong ñieän tröôøng. doøng ñieän trong chaát ñieän phaân. chaát ñieän phaân. Chaát ñieän phaân khoâng daãn ñieän toát baèng Yeâu caàu hoïc sinh giaûi thích taïi Giaûi thích. kim loaïi. sao chaát ñieän phaân khoâng daãn

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Trường THPT BC Thoát Noát Giáo Viên : Nguyeãn Höõu Chí

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Vật Lý Ban Cơ Bản 11

Giáo Án 11

Doøng ñieän trong chaát ñieän phaân khoâng chæ taûi ñieän löôïng maø coøn taûi caû vaät chaát Giôùi thieäu hieän töôïng ñieän phaân. Ghi nhaän hieän töôïng. ñi theo. Tôùi ñieän cöïc chæ coù caùc electron Yeâu caàu hoïc sinh thöïc hieän C1. Thöïc hieän C1. coù theå ñi tieáp, coøn löôïng vaät chaát ñoïng laïi ôû ñieän cöïc, gaây ra hieän töôïng ñieän phaân. Hoaït ñoäng 4 (15 phuùt) : Tìm hieåu caùc hieän töôïng dieãn ra ôû ñieän cöïc vaø hieän töôïng döông cöïc tan. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Noäi dung cô baûn III. Caùc hieän töôïng dieãn ra ôû ñieän cöïc. Giôùi thieäu phaûn öùng phuï trong Ghi nhaän khaùi nieäm. Hieän töôïng döông cöïc tan hieän töôïng ñieän phaân. Caùc ion chuyeån ñoäng veà caùc ñieän cöïc coù theå taùc duïng vôùi chaát laøm ñieän cöïc hoaëc Trình baøy hieän töôïng xaûy ra khi Theo doõi ñeå hieåu ñöôïc caùc hieän vôùi dung moâi taïo neân caùc phaûn öùng hoaù ñieän phaân dung dòch muoái ñoàng töôïng xaûy ra. hoïc goïi laø phaûn öùng phuï trong hieän töôïng vôùi anoât baènd ñoàng ñieän phaân. Giôùi thieäu hieän töôïng döông cöïc Ghi nhaän khaùi nieäm. Hieän töôïng döông cöïc tan xaûy ra khi caùc tan. anion ñi tôùi anoât keùo caùc ion kim loaïi cuûa dieän cöïc vaøo trong dung dòch. Tieát 27 Hoaït ñoäng 5 (25 phuùt) : Tìm hieåu caùc ñònh luaät Fa-ra-ñaây. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Noäi dung cô baûn IV. Caùc ñònh luaät Fa-ra-ñaây Laäp luaän ñeå ñöa ra noäi dung caùc Nghe, keát hôïp vôùi xem sgk ñeå * Ñònh luaät Fa-ra-ñaây thöù nhaát ñònh luaät. hieåu. Khoái löôïng vaät chaát ñöôïc giaûi phoùng ôû ñieän cöïc cuûa bình ñieän phaân tæ leä thuaän Yeâu caàu hoïc sinh thöïc hieän C2. Thöïc hieän C2. vôùi ñieän löôïng chaïy qua bình ñoù. Giôùi thieäu ñònh luaät Fa-ra-ñaây Ghi nhaän ñònh luaät. M = kq thöù nhaát. k goïi laø ñöông löôïng hoaù hoïc cuûa chaát ñöôïc giaûi phoùng ôû ñieän cöïc. * Ñònh luaät Fa-ra-ñaây thöù hai Giôùi thieäu ñònh luaät Fa-ra-ñaây Ghi nhaän ñònh luaät. Ñöông löôïng ñieän hoaù k cuûa moät thöù hai.

Ghi nhaän soá lieäu. Thöïc hieän C3.

Đ IỄ N D

ñoù F goïi laø soá Fa-ra-ñaây. k=

1 , trong F

1 A . F n

Thöôøng laáy F = 96500 C/mol. * Keát hôïp hai ñònh luaät Fa-ra-ñaây, ta ñöôïc coâng thöùc Fa-ra-ñaây :

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

A n

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

TO

Giôùi thieäu soá Fa-ra-ñaây. Yeâu caàu hoïc sinh thöïc hieän C3.

cuûa nguyeân toá ñoù. Heä soá tæ leä

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

B

10 00

A

Ó

H

ÁN

-L

Í-

nguyeân toá tæ leä vôùi ñöông löôïng gam

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

ñieän toát baèng kim loaïi.

Yeâu caàu hoïc sinh keát hôïp hai Keát hôïp hai ñònh luaät ñeå ñöa ra 1 A m = . It ñònh luaät ñeå ñöa ra coâng thöùc Fa- coâng thöùc Fa-ra-ñaây. F n ra-ñaây. m laø chaát ñöôïc giaûi phoùng ôû ñieän cöïc, Giôùi thieäu ñôn vò cuûa m khi tính Ghi nhaän ñôn vò cuûa m ñeå söû tính baèng gam. theo coâng thöùc treân. duïng khi giaûi caùc baøi taäp. Hoaït ñoäng 6 (15 phuùt) : Tìm hieåu caùc öùng duïng cuûa hieän töôïng ñieän phaân. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Noäi dung cô baûn V. ÖÙùng duïng cuûa hieän töôïng ñieän phaân

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Trường THPT BC Thoát Noát Giáo Viên : Nguyeãn Höõu Chí

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Vật Lý Ban Cơ Bản 11

Giáo Án 11

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

B

10 00 A Ó H Í-L ÁN TO

D

IỄ N

Đ

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

Giôùi theäu caùc öùng duïng cuûa caùc Ghi nhaän caùc öùng duïng cuûa hieän Hieän töôïng ñieän phaân coù nhieàu öùng hieän töôïng ñieän phaân. töôïng ñieän phaân. duïng trong thöïc teá saûn xuaát vaø ñôøi soáng nhö luyeân nhoâm, tinh luyeän ñoàng, ñieàu cheá clo, xuùt, maï ñieän, ñuùc ñieän, … 1. Luyeän nhoâm Döïa vaøo hieän töôïng ñieän phaân quaëng Giôùi thieäu caùch luyeän nhoâm. Ghi nhaän caùch luyeän nhoâm. nhoâm noùng chaûy. Yeâu caàu hoïc sinh neâu caùch laáy Neâu caùch laáy baïc (Ag) ra khoûi Beå ñieän phaân coù cöïc döông laø quaëng baïc (Ag) ra khoûi moät chieác coác moät chieác coác maï baïc bò hoûng. nhoâm noùng chaûy, cöïc aâm baèng than, chaát ñieän phaân laø muoái nhoâm noùng chaûy, doøng maï baïc bò hoûng. ñieän chaïy qua khoaûng 104A. 2. Maï ñieän Beå ñieän phaân coù anoât laø moät taám kim Giôùi thieäu caùch maï ñieän. loaïi ñeå maï, catoât laø vaät caàn maï. Chaát Yeâu caàu hoïc sinh neâu caùch maï Neâu caùch maï vaøng moät chieác ñieän phaân thöôøng laø dung dòch muoái kim loaïi ñeå maï. Doøng ñieän qua beå maï ñöôïc vaøng moät chieác nhaãn ñoàng. nhaãn ñoàng. choïn moät caùch thích hôïp ñeå ñaûm baûo chaát löôïng cuûa lôùp maï. Hoaït ñoäng 7 (5 phuùt) : Cuûng coá, giao nhieäm vuï veà nhaø. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Cho hoïc sinh toùm taét nhöõng kieán thöùc cô baûn ñaõ hoïc Toùm taét nhöõng kieán thöùc cô baûn. trong baøi. Yeâu caàu hoïc sinh veà nhaø laøm caùc baøi taäp töø 8 ñeán 11 Ghi caùc baøi taäp veà nhaø. trang 85 sgk vaø 14.4, 14.6, 14.8 sbt. IV. RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY

Tieát 28. BAØI TAÄP I. MUÏC TIEÂU

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Trường THPT BC Thoát Noát Giáo Viên : Nguyeãn Höõu Chí

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Vật Lý Ban Cơ Bản 11

Giáo Án 11

TO

ÁN

Đ

Tính theå tích cuûa 1mol ñoàng.

Yeâu caàu hoïc sinh tính maät ñoä Tính maät ñoä electron trong electron trong ñoàng. ñoàng.

Yeâu caàu hoïc sinh tính soá electron qua tieát dieän thaúng cuûa

100

Ñieän trôû cuûa ñeøn khi khoâng thaép saùng Ta coù : R = R0(1 + α(t – t0))

R 1 + α (t − t 0 ) 484 = = 49(Ω) −3 1 + 4,5.10 (2000 − 20)

 R0 =

Baøi 8 trang 78 a) Theå tích cuûa 1 mol ñoàng V=

D

IỄ N

Yeâu caàu hoïc sinh tính theå tích cuûa 1mol ñoàng.

P

A 64.10 −3 = = 7,2.10-6(m3/mol) 3 D 8,9.10

Maät ñoä electron töï do trong ñoàng

N A 6,023.10 23 n= = = 8,4.1028(m-3) −6 V 7,2.10

b) Soá electron töï do qua tieát dieän thaúng Tính soá electron qua tieát dieän cuûa daây daãn trong 1 giaây: N = vSn

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Yeâu caàu hoïc sinh tính ñieän trôû Tính ñieän trôû cuûa boùng ñeøn khi cuûa boùng ñeøn khi khoâng thaép khoâng thaép saùng. saùng.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

-L

Í-

H

Ó

A

Noäi dung cô baûn Baøi 7 trang 78 Yeâu caàu hoïc sinh tính ñieän trôû Tính ñieän trôû cuûa boùng ñeøn khi Ñieän trôû cuûa deøn khi thaép saùng cuûa boùng ñeøn khi thaép saùng. thaép saùng. U 2 220 2 R= = = 484(Ω)

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

B 10 00

Hoaït ñoäng 3 (20 phuùt) : Giaûi caùc baøi taäp töï luaän. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

1. Kieán thöùc : + Naém ñöôïc baûn chaát doøng ñieän trong kim loaïi, nguyeân nhaân gaây ra ñieän trôû cuûa kim loaïi, söï phuï thuoäc cuûa ñieän trôû cuûa kim loaïi vaøo nhieät ñoä, hieän töôïng sieâu daãn vaø hieän töôïng nhieät ñieän. + Naém ñöôïc hieän töôïng ñieän li, baûn chaát doøng ñieän trong chaát ñieän phaân, hieän töôïng döông cöïc tan, caùc ñònh luaät Fa-ra-ñay vaø caùc öùng duïng cuûa hieän töôïng ñieän phaân. 2. Kyõ naêng : + Thöïc hieän ñöôïc caùc caâu hoûi lieân quan ñeán doøng ñieän trong kim loaïi vaø doøng ñieän trong chaát ñieän phaân. + Giaûi ñöôïc caùc baøi toaùn lieân quan ñeán doøng ñieän trong kim loaïi. + Giaûi ñöôïc caùc baøi toaùn lieân quan ñeán ñònh luaät Fa-ra-ñaây. II. CHUAÅN BÒ Giaùo vieân: + Xem, giaûi caùc baøi taäp sgk vaø saùch baøi taäp. + Chuaån bò theâm noät soá caâu hoûi traéc nghieäm vaø baøi taäp khaùc. Hoïc sinh: + Giaûi caùc caâu hoûi traéc nghieäm vaø baøi taäp thaày coâ ñaõ ra veà nhaø. + Chuaån bò saün caùc vaán ñeà maø mình coøn vöôùng maéc caàn phaûi hoûi thaày coâ. III. TIEÁN TRÌNH DAÏY – HOÏC Hoaït ñoäng 1 (10 phuùt) : Kieåm tra baøi cuõ vaø toùm taét nhöõng kieán thöùc lieân quan ñeán caùc baøi taäp caàn giaûi. Hoaït ñoäng 2 (15 phuùt) : Giaûi caùc caâu hoûi traéc nghieäm. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Noäi dung cô baûn Yeâu caàu hs giaûi thích taïi sao choïn B. Giaûi thích löïa choïn. Caâu 5 trang 78 : B Yeâu caàu hs giaûi thích taïi sao choïn D. Giaûi thích löïa choïn. Caâu 6 trang 78 : D Yeâu caàu hs giaûi thích taïi sao choïn C. Giaûi thích löïa choïn. Caâu 8 trang 85 : C Yeâu caàu hs giaûi thích taïi sao choïn D. Giaûi thích löïa choïn. Caâu 9 trang 85 : D Yeâu caàu hs giaûi thích taïi sao choïn D. Giaûi thích löïa choïn. Caâu 14.4 : D Yeâu caàu hs giaûi thích taïi sao choïn C. Giaûi thích löïa choïn. Caâu 14.6 : C

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Vật Lý Ban Cơ Bản 11

daây daãn trong 1 giaây vaø vieát thaúng cuûa daây daãn trong 1 giaây vaø coâng thöùc tính cöôøng ñoä doøng vieát coâng thöùc tính cöôøng ñoä doøng ñieän theo noù. ñieän theo noù. Cho hoïc sinh suy ra vaø tính v. Tính vaän toác troâi cuûa electron.

I 10 = −19 eSn 1,6.10 .10 −5.8,4.10 28

Ơ

= 7,46.10-5(m/s) Baøi 11 trang 85 Khoái löôïng ñoàng muoán boùc ñi m = ρV = ρdS = 8,9.103.10-5.10-4 = 8,9.10-6(kg) = 8,9.10-3(g)

H

Tính khoái löôïng ñoàng muoán boùc ñi.

ẠO

= 2680(s)

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

IV. RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Tính thôøi gian ñieän phaân.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

TP

Cho hoïc sinh suy ra vaø tính t.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

1 A . .It F n m.F .n 8,9.10 −3.96500.2 t= = A.I 64.10 −2

Maø m =

Vieát coâng thöùc Fa-ra-ñaây.

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Yeâu caàu hoïc sinh vieát coâng thöùc Fa-ra-ñaây.

=> v =

N

Yeâu caàu hoïc sinh tính khoái löôïng ñoàng muoán boùc ñi.

Cöôøng ñoä doøng ñieän qua daây daãn: I = eN = evSn

N

Giáo Án 11

U Y

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Trường THPT BC Thoát Noát Giáo Viên : Nguyeãn Höõu Chí

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Trường THPT BC Thoát Noát Giáo Viên : Nguyeãn Höõu Chí

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Vật Lý Ban Cơ Bản 11

Giáo Án 11

D

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

B

10 00

A

Ó

H

Í-

-L

ÁN

TO

IỄ N

Đ

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

Tieát 29 -30. DOØNG ÑIEÄN TRONG CHAÁT KHÍ I. MUÏC TIEÂU + Phaân bieät ñöôïc söï daãn ñieän khoâng töï löïc vaø söu daãn ñieän töï löïc trong chaát khí. + Phaân bieät ñöôïc hai quaù trình daãn ñieän töï löïc quan troïng trong khoâng khí laø hoà quang ñieän vaø tia löûa ñieän. + Trình baøy ñöôïc caùc öùng duïng chính cuûa quaù trình phoùng ñieän trong chaát khí. II. CHUAÅN BÒ 1. Giaùo vieân: Chuaån bò caùc thieát bò thí nghieäm ñeå laøm caùc thí nghieäm. 2. Hoïc sinh: OÂn laïi khaùi nieäm doøng ñieän trong caùc moâi tröôøng, laø doøng caùc ñieän tích chuyeån ñoäng coù höôùng. III. TIEÁN TRÌNH DAÏY – HOÏC Tieát 29 Hoaït ñoäng 1 (5 phuùt) : Kieåm tra baøi cuõ : Neâu loaïi haït taûi ñieän trong chaát ñieän phaân, nguyeân nhaân taïo ra chuùng vaø baûn chaát cuûa doøng ñieän trong chaát ñieän phaân. Hoaït ñoäng 2 (8 phuùt) : Tìm hieåu tính caùch ñieän cuûa chaát khí. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Noäi dung cô baûn Yeâu caàu hoïc sinh neâu cô sôû ñeå I. Chaát khí laø moâi tröôøng caùch ñieän khaüng ñònh chaát khí laø moâi tröôøng Giaûi thích taïi sao chaát khí laø moâi Chaát khí khoâng daãn ñieän vì caùc phaân töû caùch ñieän. tröôøng caùch ñieän. khí ñeàu ôû traïng thaùi trung hoaø ñieän, do ñoù Yeâu caàu hoïc sinh thöïc hieän C1. Thöïc hieän C1. trong chaát khí khoâng coù caùc haït taûi ñieän. Hoaït ñoäng 3 (12 phuùt) : Tìm hieåu söï daãn ñieän trong chaát khí trong ñieàu kieän thöôøng. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Noäi dung cô baûn II. Söï daãn ñieän trong chaát khí trong ñieàu kieän thöôøng Veõ hình 15.2. Veõ hình. Thí nghieäm cho thaáy: Trình baøy thí nghieäm. Ghi nhaän caùc keát quaû thí nghieäm. + Trong chaát khí cuõng coù nhöng raát ít caùc Yeâu caàu hoïc sinh thöïc hieän C2. Thöïc hieän C2. haït taûi ñieän. + Khi duøng ngoïn ñeøn ga ñeå ñoát noùng chaát Yeâu caàu hoïc sinh cho bieát khi Cho bieát khi naøo thì chaát khí daãn khí hoaëc chieáu vaøo chaát khí chuøm böùc xaï naøo thì chaát khí daãn ñieän. ñieän. töû ngoaïi thì trong chaát khí xuaát hieän caùc haït taûi ñieän. Khi ñoù chaát khí coù khaû naêng daãn ñieän. Hoaït ñoäng 4 (20 phuùt) : Tìm hieåu baûn chaát doøng ñieän trong chaát khí. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Noäi dung cô baûn III. Baûn chaát doøng ñieän trong chaát khí 1. Söï ion hoaù chaát khí vaø taùc nhaân ion Giôùi thieäu taùc nhaân ion hoaù vaø söï Ghi nhaän khaùi nieäm. hoaù ion hoaù chaát khí. Ngoïn löûa ga, tia töû ngoaïi cuûa ñeøn thuyû Yeâu caàu hoïc sinh neâu hieän töôïng Neâu hieän töôïng xaûy ra ñoái vôùi ngaân trong thí nghieäm treân ñöôïc goïi laø xaûy ra ñoái vôùi khoái khí ñaõ bò ion khoái khí ñaõ bò ion hoaù khi chöa coù taùc nhaân ion hoaù. Taùc nhaân ion hoaù ñaõ hoaù khi chöa coù vaø khi coù ñieän vaø khi coù ñieän tröôøng. ion hoaù caùc phaân töû khí thaønh caùc ion tröôøng. döông, ion aâm vaø caùc electron töï do. Yeâu caàu hoïc sinh neâu baûn chaát Neâu baûn chaát doøng ñieän trong Doøng ñieän trong chaát khí laø doøng doøng ñieän trong chaát khí. chaát khí. chuyeån dôøi coù höôùng cuûa caùc ion döông theo chieàu ñieän tröôøng vaø caùc ion aâm Yeâu caàu hoïc sinh neâu hieän töôïng Neâu hieän töôïng xaûy ra trong khoái ngöôïc chieàu ñieän tröôøng. xaûy ra trong khoái khí khi maát taùc khí khi maát taùc nhaân ion hoaù. Khi maát taùc nhaân ion hoùa, caùc ion nhaân ion hoaù. döông, ion aâm, vaø electron trao ñoåi ñieän tích vôùi nhau hoaëc vôùi ñieän cöïc ñeå trôû thaønh caùc phaân töû khí trung hoaø, neân chaát

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Trường THPT BC Thoát Noát Giáo Viên : Nguyeãn Höõu Chí

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Vật Lý Ban Cơ Bản 11

Giáo Án 11

khí trôû thaønh khoâng daãn ñieän,

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

Noäi dung cô baûn IV. Quaù trình daãn ñieän töï löïc trong chaát khí vaø ñieàu kieän ñeå taïo ra quaù trình daãn ñieän töï löïc Giôùi thieäu quaù trình phoùng ñieän Ghi nhaän khaùi nieäm. Quaù trình phoùng ñieän töï löïc trong chaát töï löïc. khí laø quaù trình phoùng ñieän vaãn tieáp tuïc giöõ ñöôïc khi khoâng coøn taùc nhaân ion hoaù taùc ñoäng töø beân ngoaøi. Giôùi thieäu caùc caùch chính ñeå Ghi nhaän caùc caùch ñeå doøng ñieän Coù boán caùch chính ñeå doøng ñieän coù theå doøng ñieän coù theå taïo ra haït taûi coù theå taïo ra haït taûi ñieän môùi taïo ra haït taûi ñieän môùi trong chaát khí: ñieän môùi trong chaát khí. trong chaát khí. 1. Doøng ñieän qua chaát khí laøm nhieät ñoä khí taêng raát cao, khieán phaân töû khí bò ion hoaù. 2. Ñieän tröôøng trong chaát khí raát lôùn, khieán phaân töû khí bò ion hoaù ngay khi nhieät ñoä thaáp. 3. Catoât bò doøng ñieän nung noùng ñoû, laøm cho noù coù khaû naêng phaùt ra electron. Hieän töôïng naøy goïi laø hieän töôïng phaùt xaï nhieät electron. 4. Catoât khoâng noùng ñoû nhöng bò caùc ion döông coù naêng löôïng lôùn ñaäp vaøo laøm baät electron khoûi catoât trôû thaønh haït taûi ñieän. Hoaït ñoäng 6 (15 phuùt) : Tìm hieåu tia löõa ñieän vaø ñieàu kieän taïo ra tia löõa ñieän. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Noäi dung cô baûn

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ

G N H Ư TR ẦN

Tieát 30 Hoaït ñoäng 5 (15 phuùt) : Tìm hieåu quaù trình daãn ñieän töï löïc trong chaát khí. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

TP

Ghi nhaän hieän töôïng

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

U Y

N

H

Ơ

N

2. Quaù trình daãn ñieän khoâng töï löïc cuûa chaát khí Quaù trình daãn ñieän cuûa chaát khí nhôø coù taùc nhaân ion hoaù goïi laø quaù trình daãn ñieän khoâng töï löïc. Noù chæ toàn taïi khi ta taïo ra haït taûi ñieän trong khoái khí giöõa hai baûn cöïc vaø bieán maát khi ta ngöøng vieäc taïo ra haït taûi ñieän. Quaù trình daãn dieän khoâng töï löïc khoâng tuaân theo ñònh luaät OÂm. 3. Hieän töôïng nhaân soá haït taûi ñieän trong chaát khí trong quaù trình daãn ñieän khoâng töï löïc Khi duøng nguoàn ñieän aùp lôùn ñeå taïo ra söï phoùng dieän trong chaát khí, ta thaáy coù hieän töôïng nhaân soá haït taûi ñieän. Hieän töôïng taêng maät ñoä haït taûi ñieän trong chaát khí do doøng ñieän chaïy qua gaây ra goïi laø hieän töôïng nhaân soá haït taûi ñieän.

ẠO

Giôùi thieäu hieän töôïng nhaân soá haït taûi ñieän trong chaát khí.

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Giôùi thieäu ñöôøng ñaëc trög V – A Ghi nhaän khaùi nieäm. cuûa doøng ñieän trong chaát khí. Yeâu caàu hoïc sinh thöïc hieän C3. Thöïc hieän C3. Yeâu caàu hoïc sinh neâu khaùi nieäm Neâu khaùi nieäm söï daãn ñieän söï daãn ñieän khoâng töï löïc. khoâng töï löïc. Yeâu caàu hoïc sinh giaûi thích taïi Giaûi thích taïi sao doøng ñieän sao doøng ñieän trong chaát khí trong chaát khí khoâng tuaân theo khoâng tuaân theo ñònh luaät OÂm. ñònh luaät OÂm.

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Trường THPT BC Thoát Noát Giáo Viên : Nguyeãn Höõu Chí

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Vật Lý Ban Cơ Bản 11

Giáo Án 11

D

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

B

10 00

A

Ó

H

Í-

-L

ÁN

TO

IỄ N

Đ

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

V. Tia löõa ñieän vaø ñieàu kieän taïo ra tia löõa ñieän Giôùi thieäu tia löõa ñieän. Ghi nhaän khaùi nieäm. 1. Ñònh nghóa Tia löõa ñieän laø quaù trình phoùng ñieän töï löïc trong chaát khí ñaët giöõa hai ñieän cöïc khi ñieän tröôøng ñuû maïnh ñeå bieán phaân töû khí trung hoaø thaønh ion döông vaø electron töï do. Giôùi thieäu ñieàu kieän ñeå taïo ra tia Ghi nhaän ñieàu kieän ñeå taïo ra tia 2. Ñieàu kieän ñeå taïo ra tia löõa ñieän löõa ñieän. löõa ñieän. Hieäu ñieän Khoaûng caùch giöõa 2 cöïc theá U(V) (mm) Cöïc phaüng Muõi nhoïn 20 000 6,1 15,5 40 000 13,7 45,5 100 000 36,7 220 200 000 75,3 410 300 000 114 600 3. ÖÙng duïng Duøng ñeå ñoát hoãn hôïp xaêng khoâng khí trong ñoäng cô xaêng. Giaûi thích hieän töôïng seùt trong töï nhieân. Hoaït ñoäng 7 (10 phuùt) : Tìm hieåu hoà quang ñieän vaø ñieàu kieän taïo ra hoà quang ñieän. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Noäi dung cô baûn VI. Hoà quang ñieän vaø ñieàu kieän taïo ra hoà quang ñieän 1. Ñònh nghóa Cho hoïc sinh moâ taû vieäc haøn Moâ taû vieäc haøn ñieän. Hoà quang ñieän laø quaù trình phoùng ñieän ñieän. töï löïc xaûy ra trong chaát khí ôû aùp suaát Giôùi thieäu hoà quang ñieän. Ghi nhaän khaùi nieäm. thöôøng hoaëc aùp suaát thaáp ñaët giöõa hai ñieän cöïc coù hieäu ñieän theá khoâng lôùn. Yeâu caàu hs neâu caùc hieän töôïng Neâu caùc hieän töôïng keøm theo khi Hoà quang ñieän coù theå keøn theo toaû keøm theo khi coù hoà quang.ñieän. coù hoà quang.ñieän. nhieän vaø toaû saùng raát maïnh. 2. Ñieàu kieän taïo ra hoà quang ñieän Giôùi thieäu ñieàu kieän ñeå coù hoà Ghi nhaän ñieàu kieän ñeå coù hoà Doøng ñieän qua chaát khí giöõ ñöôïc nhieät quang ñieän. quang ñieän. ñoä cao cuûa catoât ñeå catoât phaùt ñöôïc electron baèng hieän töôïng phaùt xaï nhieät electron. 3. ÖÙng duïng Yeâu caàu hoïc sinh neâu caùc öùng Neâu caùc öùng duïng cuûa hoà quang Hoà quang dieän coù nhieàu öùng duïng nhö duïng cuûa hoà quang ñieän. ñieän. haøn ñieän, laøm ñeøn chieáu saùng, ñun chaûy vaät lieäu, … Hoaït ñoäng 8 (5 phuùt) : Cuûng coá, giao nhieäm vuï veà nhaø. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Cho hoïc sinh toùm taét nhöõng kieán thöùc cô baûn ñaõ hoïc Toùm taét nhöõng kieán thöùc cô baûn. trong baøi. Yeâu caàu hoïc sinh veà nhaø laøm caùc baøi taäp töø 6 ñeán 9 Ghi caùc baøi taäp veà nhaø. trang 93 sgk.

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Trường THPT BC Thoát Noát Giáo Viên : Nguyeãn Höõu Chí

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Vật Lý Ban Cơ Bản 11

Giáo Án 11

Đ

IỄ N

Neâu caùc keát quaû thí nghieäm. Yeâu caàu hoïc sinh thöïc hieän C2.

Noäi dung cô baûn II. Tia catoât 1. Thí nghieäm Xem hình minh hoïa thí nghieäm + Khi aùp suaát trong oáng baèng aùp suaát khí 16.3. quyeån ta khoâng thaáy quaù trình phoùng ñieän Ghi nhaän caùc keát quaû thí nghieäm. + Khi aùp suaát trong oáng ñaõ ñuû nhoû, trong oáng coù quaù trình phoùng ñieän töï löïc, trong Thöïc hieän C2. oáng coù coät saùng anoât vaø khoaûng toái catoât. + Khi aùp suaát trong oáng haï xuoáng coøn khoaûng 10-3mmHg, khoaûng toái catoât chieám toaøn boä oáng. Quaù trình phoùng ñieän vaãn duy trì vaø ôû phía ñoái dieän vôùi catoât, thaønh oáng thuûy tinh phaùt aùnh saùng maøu

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

B

10 00

A

Ó

H

Í-

ÁN

TO

Hoaït ñoäng 3 (20 phuùt) : Tìm hieåu tia catoât. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh

Giôùi thieäu thí nghieäm hình 16.3.

D

Thöïc hieän C1.

-L

Yeâu caàu hoïc sinh thöïc hieän C1.

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

Tieát 31. DOØNG ÑIEÄN TRONG CHAÂN KHOÂNG I. MUÏC TIEÂU + Neâu ñöôïc baûn chaát cuûa doøng ñieän trong chaân khoâng. + Neâu ñöôïc baûn chaát vaø öùng duïng cuûa tia catoât. II. CHUAÅN BÒ 1. Giaùo vieân + Tìm hieåu laïi caùc kieán thöùc veà khí thöïc, quaõng ñöôøng töï do cuûa phaân töû, quan heä giöõa aùp suaát vaø maät ñoï phaân töû vaø quaõng ñöôøng töï do trung bình, … + Chuaån bò caùc hình veõ trong sgk treân khoå giaáy to ñeå trình baøy cho hoïc sinh. + Söu taàm ñeøn hình cuõ ñeå laøm giaùo cuï tröïc quan. 2. Hoïc sinh: Oân taäp laïi khaùi nieäm doøng ñieän, laø doøng chuyeån dôøi coù höôùng cuûa caùc haït taûi ñieän.. III. TIEÁN TRÌNH DAÏY – HOÏC Hoaït ñoäng 1 (5 phuùt) : Kieåm tra baøi cuõ : Neâu quaù trình ion hoùa khoâng khí, baûn chaát cuûa doøng ñieän trong chaát khí. Hoaït ñoäng 2 (15 phuùt) : Tìm hieåu caùch taïo ra doøng ñieän trong chaân khoâng. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Noäi dung cô baûn I. Caùch taïo ra doøng ñieän trong chaân khoâng Daãn daét ñeå ñöa ra. 1. Baûn chaát cuûa doøng ñieän trong chaân khoâng Khaùi nieäm chaân khoâng. Neâu moâi tröôøng chaân khoâng. + Chaân khoâng laø moâi tröôøng ñaõ ñöôïc laáy ñi Ñieàu kieän ñeå coù doøng ñieän. Neâu ñieàu kieän ñeå coù doøng caùc phaân töû khí. Noù khoâng chöùa caùc haït taûi ñieän. ñieän neân khoâng daãn ñieän. Yeâu caàu hoïc sinh neâu caùch Neâu caùch laøm cho chaân khoâng + Ñeå chaân khoâng daãn ñieän ta phaûi ñöa caùc laøm cho chaân khoâng daãn ñieän. daãn ñieän. electron vaøo trong ñoù. Baûn chaát doøng ñieän trong chaân Naém baûn chaát oøng ñieän trong + Doøng ñieän trong chaân khoâng laø doøng khoâng. chaân khoâng. chuyeån dôøi coù höôùng cuûa caùc electron ñöôïc ñöa vaøo trong khoaûng chaân khoâng ñoù. 2. Thí nghieäm Giôùi thieäu sô ñoà thí nghieäm Xem sô ñoà 16.1 sgk. Thí nghieäm cho thaáy ñöôøng ñaëc tuyeán V – A hình 16.1. cuûa doøng ñieän trong chaân khoâng Moâ taû thí nghieäm vaø neâu caùc Ghi nhaän caùc keát quaû thí keát quaû thí nghieäm. nghieäm.

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Trường THPT BC Thoát Noát Giáo Viên : Nguyeãn Höõu Chí

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Vật Lý Ban Cơ Bản 11

Giáo Án 11

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

B

10 00

A

Ó

H

Í-

-L

ÁN TO

D

IỄ N

Đ

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

vaøng luïc. Ta goïi tia phaùt ra töø catoât laøm huyønh Giôùi thieäu tia catoât. Ghi nhaän tia catoât. quang thuûy tinh laø tia catoât. + Tieáp tuïc huùt khí ñeå ñaït chaân khoâng toát Yeâu caàu hoïc sinh thöïc hieän C3. Thöïc hieän C3. hôn nöõa thì quaù trình phoùng ñieän bieán maát. 2. Tính chaát cuûa tia catoât + Tia catoât phaùt ra töø catoât theo phöông Daãn daét ñeå giôùi thieäu caùc tính Theo caùc gôïi yù cuûa gv laàn löôït vuoâng goùc vôùi beà maët catoât. Gaëp moät vaät caûn, noù bò chaën laïi laøm vaät ñoù tích ñieän chaát cuûa tia catoât. neâu caùc tính chaát cuûa tia catoât. aâm. + Tia catoât nmang naêng löôïng: noù coù theå laøm ñen phim aûnh, laøm huyønh quang moät soá tinh theå, laøm kim loaïi phaùt ra tia X, laøm noùng caùc vaät maø noù roïi vaøo vaø taùc duïng löïc leân caùc vaät ñoù + Tia catoât bò leäch trong ñieän töôøng vaø töø tröôøng. 3. Baûn chaát cuûa tia catoât Tia catoât thöïc chaát laø doøng electron phaùt ra töø catoât, coù naêng löôïng lôùn vaø bay töï Yeâu caàu hoïc sinh neâu baûn chaát Neâu baûn chaát cuûa tia catoât. do trong khoâng gian. cuûa tia catoât. 4. ÖÙng duïng ÖÙng duïng phoå bieán nhaát cuûa tia catoât laø Giôùi thieäu öùng duïng cuûa tia catoât. Ghi nhaän öùng duïng cuûa tia catoât. ñeå laøm oáng phoùng ñieän töû vaø ñeøn hình. Hoaït ñoäng 4 (5 phuùt) : Cuûng coá, giao nhieäm vuï veà nhaø. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Cho hoïc sinh toùm taét nhöõng kieán thöùc cô baûn ñaõ hoïc Toùm taét nhöõng kieán thöùc cô baûn. trong baøi. Yeâu caàu hoïc sinh veà nhaø laøm caùc baøi taäp töø 8 ñeán 11 Ghi caùc baøi taäp veà nhaø. trang 99 sgk vaø 13.11, 16.12, 16.14 sbt. IV. RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


IỄ N

D

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

Í-

-L A

Ó

H B

10 00 TR ẦN G

N

H Ư

ẠO

Đ

TP

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

ÁN

TO

U Y

.Q

N

Ơ

H

N

Giáo Án 11

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ÀN

Đ

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Trường THPT BC Thoát Noát Giáo Viên : Nguyeãn Höõu Chí www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Vật Lý Ban Cơ Bản 11

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Trường THPT BC Thoát Noát Giáo Viên : Nguyeãn Höõu Chí

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Vật Lý Ban Cơ Bản 11

Giáo Án 11

TO

ÁN

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

Noäi dung cô baûn I. Chaát baùn daãn vaø tính chaát Yeâu caàu hoïc sinh cho bieát taïi sao Cho bieát taïi sao coù nhöõng chaát Chaát baùn daãn laø chaát coù ñieän trôû suaát goïi laø chaát baùn daãn. ñöôïc goïi laø baùn daãn. naèm trong khoaûng trung gian giöõa kim loaïi vaø chaát ñieän moâi. Giôùi thieäu moät soá baùn daãn thoâng Ghi nhaän caùc vaät lieäu baùn daãn Nhoùm vaät lieäu baùn daãn tieâu bieåu laø duïng. thoâng duïng, ñieån hình. gecmani vaø silic. Giôùi thieäu caùc ñaëc ñieåm cuûa baùn Ghi nhaän caùc ñaëc ñieåm cuûa baùn + ÔÛ nhieät ñoä thaáp, ñieän trôû suaát cuûa chaát daãn tinh khieát vaø baùn daãn coù pha daãn tinh khieát vaø baùn daãn coù pha baùn daãn sieâu tinh khieát raát lôùn. Khi nhieät taïp chaát.. taïp chaát. ñoä taêng, ñieän trôû suaát giaûm nhanh, heä soá nhieät ñieän trôû coù giaù trò aâm. + Ñieän trôû suaát cuûa chaát baùn daãn giaûm raát maïnh khi pha moät ít taïp chaát. + Ñieän trôû cuûa baùn daãn giaûm ñaùng keå khi bò chieáu saùng hoaëc bò taùc duïng cuûa caùc taùc nhaân ion hoùa khaùc. Hoaït ñoäng 3 (15 phuùt) : Tìm hieåu haït taûi ñieän trong chaát baùn daãn, baùn daãn loaïi n vaø baùn daãn loaïi p. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Noäi dung cô baûn II. Haït taûi ñieän trong chaát baùn daãn, baùn daãn loaïi n vaø baùn daãn loaïi p 1. Baùn daãn loaïi n vaø baùn daãn loaïi p Giôùi thieäu baùn daãn loaïi n vaø baùn Ghi nhaän hai loaïi baùn daãn. Baùn daãn coù haït taûi ñieän aâm goïi laø baùn daãn loaïi p. daãn loaïi n. Baùn daãn coù haït taûi ñieän döông Yeâu caàu hoïc sinh thöû neâu caùch Neâu caùch nhaän bieát loaïi baùn daãn. goïi laø baùn daãn loaïi p. nhaän bieát loaïi baùn daãn. 2. Electron vaø loã troáng Giôùi thieäu söï hình thaønh Ghi nhaän söï hình thaønh electron Chaát baùn daãn coù hai loaïi haït taûi ñieän laø electron daãn vaø loã troáng trong baùn daãn vaø loã troáng trong baùn daãn tinh electron vaø loã troáng.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

Hoaït ñoäng 2 (10 phuùt) : Tìm hieåu chaát baùn daãn vaø tính chaát. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

Tieát 32-33. DOØNG ÑIEÄN TRONG CHAÁT BAÙN DAÃN I. MUÏC TIEÂU Thöïc hieän ñöôïc caùc caâu hoûi: + Chaát baùn daãn laø gì ? Neâu nhöõng ñaëc ñieåm cuûa chaát baùn daãn. + Hai loaïi haït taûi ñieän trong chaát baùn daãn laø gì ? Loã troáng laø gì ? + Chaát baùn daãn loaïi n vaø loaïi p laø gì ? + Lôùp chuyeån tieáp p-n laø gì ? + Tranzito n-pn laø gì ? II. CHUAÅN BÒ 1. Giaùo vieân: + Chuaån bò hình 17.1 vaø baûng 17.1 sgk ra giaáy to. + Chuaãn bò moät soá linh kieän baùn daãn thöôøng duøng nhö ñioât baùn daãn, tranzito, LED, … Neáu coù linh kieän hoûng thì boùc voû ra ñeå chæ cho hoïc sinh xem mieáng baùn daãn ôû linh kieän aáy. 2. Hoïc sinh: Oân taäp caùc kieán thöùc quan troïng chính: + Thuyeát electron veà tính daãn ñieän cuûa kim loaïi. + Vaøi thoâng soá quan troïng cuûa kim loaïi nhö ñieän trôû suaát, heä soá nhieät ñieän trôû, maät ñoä electron töï do. III. TIEÁN TRÌNH DAÏY – HOÏC Tieát 32 Hoaït ñoäng 1 (5 phuùt) : Kieåm tra baøi cuõ : Neâu caùc ñaïi löôïng ñaëc tröng cho tính daãn dieän cuûa moâi tröôøng chaân khoâng. Baûn chaát doøng ñieän trong chaân khoâng.

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Trường THPT BC Thoát Noát Giáo Viên : Nguyeãn Höõu Chí

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Vật Lý Ban Cơ Bản 11

Giáo Án 11

ÀN

Đ

IỄ N

Giôùi thieäu hieän töôïng phun haït taûi ñieän.

Tieát 33 Hoaït ñoäng 5 (15 phuùt) : Tìm hieåu ñioât baùn daãn vaø maïch chænh löu duøng ñioât baùn daãn. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Noäi dung cô baûn

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

B

10 00

Ó H

ÁN

-L

Í-

Giôùi thieäu lôùp ngheøo. Yeâu caàu hoïc sinh giaûi tích taïi sao ôû lôùp chuyeån tieáp p-coù raát ít caùc haït taûi ñieän. Yeâu caàu hoïc sinh thöïc hieän C2.

Giôùi thieäu söï daãn ñieän chuû yeáu theo moät chieàu cuûa lôùp chuyeån tieáp p-n.

D

Noäi dung cô baûn III. Lôùp chuyeån tieáp p-n Ghi nhaän khaùi nieäm. Lôùp chuyeån tieáp p-n laø choå tieáp xuùc cuûa mieàn mang tính daãn p vaø mieàn mang tính daãn n ñöôïc taïo ra treân 1 tinh theå baùn daãn. 1. Lôùp ngheøo Ghi nhaän khaùi nieäm. ÔÛ lôùp chuyeån tieáp p-n khoâng coù hoaëc coù Giaûi tích taïi sao ôû lôùp chuyeån raát ít caùc haït taûi ñieän, goïi laø lôùp ngheøo. ÔÛ tieáp p-coù raát ít caùc haït taûi ñieän. lôùp ngheøo, veà phía baùn daãn n coù caùc ion ñoâno tích ñieän döông vaø veà phía baùn daãn Thöïc hieän C2. p coù caùc ion axepto tích ñieän aâm. Ñieän trôû cuûa lôùp ngheøo raát lôùn. 2. Doøng ñieän chaïy qua lôùp ngheøo Ghi nhaän khaùi nieäm. Doøng dieän chaïy qua lôùp ngheøo chuû yeáu töø p sang n. Ta goïi doøng ñieän qua lôùp ngheøo töø p sang n laø chieàu thuaän, chieàu töø n sang p laø chieàu ngöôïc. 3. Hieän töôïng phun haït taûi ñieän Ghi nhaän hieän töôïng. Khi doøng ñieän ñi qua lôùp chuyeån tieáp pn theo chieàu thuaän, caùc haït taûi ñieän ñi vaøo lôùp ngheøo coù theå ñi tieáp sang mieàn ñoái dieän. Ñoù söï phun haït taûi ñieän.

A

Giôùi thieäu lôùp chuyeån tieáp p-n.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

Hoaït ñoäng 4 (15 phuùt) : Tìm hieåu lôùp chuyeån tieáp p-n. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

daãn tinh khieát. khieát. Doøng ñieän trong baùn daãn laø doøng caùc Yeâu caàu hoïc sinh neâu baûn chaát Neâu baûn chaát doøng ñieän trong electron daãn chuyeån ñoäng ngöôïc chieàu doøng ñieän trong baùn daãn tinh baùn daãn tinh khieát. ñieän tröôøng vaø doøng caùc loã troáng chuyeån khieát. ñoäng cuøng chieàu ñieän tröôøng. 3. Taïp chaát cho (ñoâno) vaø taïp chaát nhaän Giôùi thieäu taïp chaát cho vaø söï Ghi nhaän khaùi nieäm. (axepto) hình thaønh baùn daãn loaïi n. + Khi pha taïp chaát laø nhöõng nguyeân toá coù naêm electron hoùa trò vaøo trong tinh theå Yeâu caàu hoïc sinh giaûi thích söï Giaûi thích söï taïo neân electron silic thì moãi nguyeân töû taïp chaát naøy cho tinh theå moät electron daãn. Ta goïi chuùng taïo neân electron daãn cuûa baùn daãn daãn cuûa baùn daãn loaïi n. laø taïp chaát cho hay ñoâno. Baùn daãn coù pha loaïi n. ñoâno laø baùn daãn loaïi n, haït taûi ñieän chuû yeáu laø electron. Giôùi thieäu taïp chaát nhaän vaø söï Ghi nhaän khaùi nieäm. + Khi pha taïp chaát laø nhöõng nguyeân toá coù hình thaønh baùn daãn loaïi p. ba electron hoùa trò vaøo trong tinh theå silic thì moãi nguyeân töû taïp chasats naøy nhaän Yeâu caàu hoïc sinh thöïc hieän C1. Thöïc hieän C1. moät electron lieân keát vaø sinh ra moät loã troáng, neân ñöôïc goïi laø taïp chaát nhaän hay axepto. Baùn daãn coù pha axepto laø baùn ñaõn loaïi p, haït taûi ñieän chuû yeáu laø caùc loã troáng.

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Trường THPT BC Thoát Noát Giáo Viên : Nguyeãn Höõu Chí

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Vật Lý Ban Cơ Bản 11

Giáo Án 11

D

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

B

10 00

A

Ó

H

Í-

-L

ÁN

TO

IỄ N

Đ

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

IV. Ñioât baùn daãn vaø maïch chænh löu duøng ñioât baùn daãn Giôùi thieäu ñioât baùn daãn. Ghi nhaän linh kieän. Ñioât baùn daãn thöïc chaát laø moät lôùp Yeâu caàu hoïc sinh neâu coâng duïng Neâu coâng duïng cuûa ñioât baùn daãn. chuyeån tieáp p-n. Noù chæ cho doøng ñieän ñi cuûa ñioât baùn daãn. qua theo chieàu töø p sang n. Ta noùi ñioât baùn daãn coù tính chænh löu. Noù ñöôïc duøng Veõ maïch chænh löu 17.7. Giôùi Xem hình 17.7. Ghi nhaän hoaït ñeå laép maïch chænh löu, bieán ñieän xoay thieäu hoaït ñoäng cuûa maïch ñoù. ñoäng chænh löu cuûa maïch. chieàu thaønh ñieän moät chieàu. Hoaït ñoäng 6 (20 phuùt) : Tìm hieåu caáu taïo vaø nguyeân lí hoaït ñoäng cuûa tranzito löôõng cöïc n-p-n. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Noäi dung cô baûn V. Caáu taïo vaø nguyeân lí hoaït ñoäng cuûa tranzito löôõng cöïc n-p-n 1. Hieäu öùng tranzito Veõ hình 17.8. Veõ hình. Xeùt moät tinh theå baùn daãn treân ñoù coù taïo Giôùi thieäu caùc cöïc vaø ñieän theá Ghi nhaän caùc cöïc vaø ñieän theá ñaët ra moät mieàn p, vaø hai mieàn n1 vaø n2. Maät ñaët vaøo caùc cöïc. vaøo caùc cöïc. ñoä electron trong mieàn n2 raát lôùn so vôùi maät ñoä loã troáng trong mieàn p. Treân caùc mieàn naøy coù haøn caùc ñieän cöïc C, B, E. Trình baøy phöông aùn vaø ñöa ra Theo doõi, phaân tích ñeå hieåu ñöôïc Ñieän theá ôû caùc cöïc E, B, C giöõ ôû caùc giaù caùc tình huoáng ñeå ñi ñeán khaùi khaùi nieäm. trò VE = 0, VB vöøa ñuû ñeå lôùp chuyeån tieáp nieäm veà hieäu öùng tranzito. p-n2 phaân cöïc thuaän, VC coù giaù trò töông ñoái lôùn (côû 10V). + Giaõ söû mieàn p raát daøy, n1 caùch xa n2 Yeâu caàu hoïc sinh phaân tích söï Phaân tích söï phaân cöïc cuûa caùc Lôùp chuyeån tieáp n1-p phaân cöïc ngöôïc, phaân cöïc cuûa caùc lôùp. lôùp. ñieän trôû RCB giöõa C vaø B raát lôùn. Lôùp chuyeån tieáp p-n2 phaân cöïc thuaän nhöng vì mieàn p raát daøy neân caùc electron Keát luaän veà ñieän trôû RCB khi ñoù. Ghi nhaän veà ñieän trôû RCB trong töø n2 khoâng tôùi ñöôïc lôùp chuyeån tieáp p-n1, tröôøng hôïp naøy. do ñoù khoâng aûnh höôûng tôùi RCB. + Giaõ söû mieàn p raát moûng, n1 raát gaàn n2 Yeâu caàu hoïc sinh phaân tích söï Phaân tích söï phaân cöïc cuûa caùc Ñaïi boä phaän doøng electron töø n2 phun phaân cöïc cuûa caùc lôùp. lôùp. sang p coù theå tôùi lôùp chuyeån tieáp n1-p, roài Keát luaän veà ñieän trôû RCB khi ñoù. Ghi nhaän veà ñieän trôû RCB trong tieáp tuïc chaïy sang n1 ñeán cöïc C laøm cho tröôøng hôïp naøy. ñieän trôû RCB giaûm ñaùng keå. Giôùi thieäu hieäu öùng tranzito. Ghi nhaän khaùi nieäm. Hieän töôïng doøng ñieän chaïy töø B sang E laøm thay ñoåi ñieän trôû RCB goïi laø hieäu öùng tranzito. Giôùi thieäu khaû naêng khueách ñaïi Ghi nhaän khaùi nieäm. Vì ñaïi boä phaän electron töø n2 phun vaøo p tín hieäu ñieän nhôø hieäu öùng khoâng chaïy veà B maø chaïy tôùi cöïc C, neân tranzito. ta coù IB << IE vaø IC ≈ IE. Doøng IB nhoû sinh ra doøng IC lôùn, chöùng toû coù söï khueách ñaïi doøng ñieän. 2. Tranzito löôõng cöïc n-p-n Giôùi thieäu tranzito. Ghi nhaän khaùi nieäm. Tinh theå baùn daãn ñöôïc pha taïp ñeå taïo ra Veõ kí hieäu tranzito n-p-n. Veõ hình. moät mieàn p raát moûng keïp giöõa hai mieàn n1 vaø n2 goïi laø tranzito löôõng cöïc n-p-n. Tranzito coù ba cöïc: Giôùi thieäu caùc cöïc cuûa tranzito. Nhaän bieát caùc cöïc cuûa tranzito. + Cöïc goùp hay laø coâlectô (C). Höôùng daãn hoïc sinh thöïc hieän + Cöïc ñaùy hay cöïc goác, hoaëc bazô (B).

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Trường THPT BC Thoát Noát Giáo Viên : Nguyeãn Höõu Chí

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Vật Lý Ban Cơ Bản 11

Giáo Án 11

Thöïc hieän C3. + Cöïc phaùt hay Emitô (E). Ghi nhaän caùc öùng duïng cuûa ÖÙng duïng phoå bieán cuûa tranzito laø ñeå tranzito. laép maïch khueách ñaïi vaø khoùa ñieän töû. Hoaït ñoäng 7 (10 phuùt) : Cuûng coá, giao nhieäm vuï veà nhaø. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Cho hoïc sinh toùm taét nhöõng kieán thöùc cô baûn ñaõ hoïc Toùm taét nhöõng kieán thöùc cô baûn. trong baøi. Yeâu caàu hoïc sinh veà nhaøthöïc hieän caùc caâu hoûi laøm caùc Ghi caùc baøi taäp veà nhaø. baøi taäp trang 6, 7 sgk. IV. RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

C3. Giôùi thieäu öùng duïng cuûa tranzito.

Tieát 34. BAØI TAÄP

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Trường THPT BC Thoát Noát Giáo Viên : Nguyeãn Höõu Chí

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Vật Lý Ban Cơ Bản 11

Giáo Án 11

Soá electron phaùt ra töø moät ñôn vò dieän tích cuûa catoât trong 1 giaây: n=

N 0,625.1017 = = 6,25.1021(haït) −5 S 10

D

IỄ N

Đ

ÀN

Baøi 11 trang 99 Yeâu caàu hoïc sinh tính naêng Tính naêng löôïng maø electron Naêng löôïng maø electron nhaän ñöôïc khi löôïng maø electron nhaän ñöôïc nhaän ñöôïc khi ñi töø catoât sang ñi töø catoât sang anoât: ε = eU = 1,6.10-19.2500 = 4.10-16(J) khi ñi töø catoât sang anoât. anoât. Naêng löôïng aáy chuyeån thaønh ñoäng naêng

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

ÁN

Yeâu caàu hoïc sinh tính soá Tính soá electron phaùt ra töø moät electron phaùt ra töø moät ñôn vò ñôn vò dieän tích cuûa catoât trong 1 dieän tích cuûa catoât trong 1 giaây giaây.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

B

10 00

A

Ó

H

Í-

-L

e

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

I. MUÏC TIEÂU 1. Kieán thöùc : + Naém ñöôïc baûn chaát doøng ñieän trong chaát khí, söï daãn ñieän khong töï löïc vaø töï löïc, caùc hieän töôïng phoùng ñieän trong chaát khí. + Naém ñöôïc baûn chaát doøng ñieän trong chaân khoâng, söï daãn ñieän moät chieàu cuûa ñioât chaân khoâng, baûn chaát vaø caùc tính chaát cuûa tia catoât. + Naém ñöôïc baûn chaát cuûa doøng ñieän trong chaát baùn daãn, hai loaïi baùn daãn n vaø p, coâng duïng cuûa ñioât baùn daãn vaø trandio. 2. Kyõ naêng : Giaûi ñöôïc caùc caâu hoûi traéc nghieäm vaø baøi taäp lieân quan ñeán doøng ñieän trong chaát khí, trong chaân khoâng vaø trong chaát baùn daãn. II. CHUAÅN BÒ Giaùo vieân: - Xem, giaûi caùc baøi taäp sgk vaø saùch baøi taäp. - Chuaån bò theâm noät soá caâu hoûi traéc nghieäm vaø baøi taäp khaùc. Hoïc sinh: - Giaûi caùc caâu hoûi traéc nghieäm vaø baøi taäp thaày coâ ñaõ ra veà nhaø. - Chuaån bò saün caùc vaán ñeà maø mình coøn vöôùng maéc caàn phaûi hoûi thaày coâ. III. TIEÁN TRÌNH DAÏY – HOÏC Hoaït ñoäng 1 (15 phuùt) : Kieåm tra baøi cuõ: Laäp baûng so saùnh doøng ñieän trong caùc moâi tröôøng veà: haït taûi ñieän, nhuyeân nhaân taïo ra haït taûi ñieän, baûn chaát doøng ñieän. Hoaït ñoäng 2 (15 phuùt) : Giaûi caùc caâu hoûi traéc nghieäm. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Noäi dung cô baûn Yeâu caàu hs giaûi thích taïi sao choïn D. Giaûi thích löïa choïn. Caâu 6 trang 93 : D Yeâu caàu hs giaûi thích taïi sao choïn B. Giaûi thích löïa choïn. Caâu 7 trang 93 : B Yeâu caàu hs giaûi thích taïi sao choïn A. Giaûi thích löïa choïn. Caâu 8 trang 99 : A Yeâu caàu hs giaûi thích taïi sao choïn B. Giaûi thích löïa choïn. Caâu 9 trang 99 : B Yeâu caàu hs giaûi thích taïi sao choïn D. Giaûi thích löïa choïn. Caâu 6 trang 106 : D Yeâu caàu hs giaûi thích taïi sao choïn D. Giaûi thích löïa choïn. Caâu 7 trang 106 : D Hoaït ñoäng 3 (15 phuùt) : Giaûi caùc baøi taäp töï luaän. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Noäi dung cô baûn Baøi 10 trang 99 Y/c h/s vieát bieåu thöùc tính Vieát bieåu thöùc tính cöôøng ñoä Soá electron phaùt ra töø catoât trong 1 giaây: cöôøng ñoä doøng ñieän baûo hoøa doøng ñieän baûo hoøa töø ñoù suy ra soá Ta coù: Ibh = |qe|.N töø ñoù suy ra soá haït taûi ñieän haït taûi ñieän phaùt ra töø catoât trong 1 I bh 10 −2  N = = = 0,625.1017(haït) phaùt ra töø catoât trong 1 giaây. giaây. q 1,6.10 −19

Yeâu caàu hoïc sinh tính vaän Tính vaän toác cuûa electron maø toác cuûa electron maø suùng phaùt suùng phaùt ra. ra.

cuûa electron neân: ε = => v =

1 2 mv 2

2ε 2.4.10 −16 = = 3.107(m/s) m 9,1.10 −31

IV. RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


IỄ N

D

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

Í-

-L A

Ó

H B

10 00 TR ẦN G

N

H Ư

ẠO

Đ

TP

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

ÁN

TO

U Y

.Q

N

Ơ

H

N

Giáo Án 11

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ÀN

Đ

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Trường THPT BC Thoát Noát Giáo Viên : Nguyeãn Höõu Chí www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Vật Lý Ban Cơ Bản 11

Tieát 35. KIEÅM TRA HOÏC KÌ I

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


IỄ N

D

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

Í-

-L A

Ó

H B

10 00 TR ẦN G

N

H Ư

ẠO

Đ

TP

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

ÁN

TO

U Y

.Q

N

Ơ

H

N

Giáo Án 11

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ÀN

Đ

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Trường THPT BC Thoát Noát Giáo Viên : Nguyeãn Höõu Chí www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Vật Lý Ban Cơ Bản 11

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Trường THPT BC Thoát Noát Giáo Viên : Nguyeãn Höõu Chí

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Vật Lý Ban Cơ Bản 11

Giáo Án 11

Tieát 36-37. THÖÏC HAØNH: KHAÛO SAÙT ÑAËC TÍNH CHÆNH LÖU CUÛA ÑIOÂT BAÙN DAÃN VAØ ÑAËC TÍNH KHUEÁCH ÑAÏI CUÛA TRANZITO

D

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

B

10 00

A

Ó

H

Í-

-L

ÁN

TO

IỄ N

Đ

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

I. MUÏC TIEÂU 1. Kieán thöùc + Bieát ñöôïc caáu taïo cuûa ñioât baùn daãn vaø giaûi thích ñöôïc taùc duïng chænh löu doøng ñieän cuûa noù. + Bieát caùch khaûo saùt ñaëc tính chænh löu doøng ñieän cuûa ñioât baùn daãn. Töø ñoù ñaùnh giaù ñöôïc taùc duïng chænh löu cuûa ñioât baùn daãn. + Bieát ñöôïc caáu taïo cuûa tranzito vaø giaûi thích ñöôïc taùc duïng khueách ñaïi doøng ñieän cuûa noù. + Bieát caùch khaûo saùt tính khueách ñaïi doøng cuûa tranzito. Töø ñoù ñaùnh giaù ñöôïc taùc duïng khueách ñaïi doøng cuûa tranzito. 2. Kó naêng + Bieát caùch löïa choïn, söû duïng caùc duïng cuï ñieän, caùc linh kieän ñieän thích hôïp vaø maéc chuùng thaønh moät maïch ñieän ñeå tieán haønh khaûo saùt ñaëc tính chænh löu doøng ñieän cuûa ñioât baùn daãn vaø ñaëc tính khueách ñaïi doøng cuûa tranzito. + Bieát caùch ño vaø ghi keát quaû ño ñeå laäp baûng soá lieäu hoaëc veõ ñoà thò bieåu dieãn ñaëc tính chænh löu doøng ñieän cuûa ñioât baùn daãn vaø ñaëc tính khueách ñaïi doøng cuûa tranzito. II. CHUAÅN BÒ 1. Giaùo vieân + Phoå bieán cho hoïc sinh nhöõng noäi dung caàn phaûi chuaån bò tröôùc buoåi thöïc haønh. + Kieåm tra caùc duïng cuï thí nghieäm caàn thieát cho baøi thöïc haønh. Laøm thöû tröôùc caùc noäi dung thöïc haønh. 2. Hoïc sinh: + Ñoïc kó noäi dung baøi thöïc haønh. + Chuaån bò baùo caùo thí nghieäm theo maãu cho saün ôû cuoái baøi thöïc haønh. III. TIEÁN TRÌNH DAÏY – HOÏC Tieát 36 A. KHAÛO SAÙT ÑAËC TÍNH CHÆNH LÖU CUÛA ÑIOÂT BAÙN DAÃN Hoaït ñoäng 1 (10 phuùt) : Tìm hieåu cô sôû lí thuyeát. + Giaùo vieân goïi hoïc sinh neâu tính chaát ñaëc bieät cuûa lôùp tieáp xuùc n-p cuûa chaát baùn daãn vaø neâu nhaän xeùt. + Moät hoïc sinh khaùc nhaän xeùt moái quan heä giöõa U vaø I khi söû duïng ñioât thuaän vaù ñioât ngöôïc vaø döï ñoaùn ñoà thò U(I) trong hai tröôøng hôïp. Hoaït ñoäng 2 (10 phuùt) : Giôùi thieäu duïng cuï ño. + Giôùi thieäu caùch söû duïng ñoàng hoà ña naêng hieän soá. + Giôùi thieäu caùc duïng cuï thí nghieäm treân hình veõ 18.3; 18.4 sgk. Hoaït ñoäng 3 (25 phuùt) : Tieán haønh thí nghieäm. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh 1. Khaûo saùt doøng ñieän thuaän chaïy qua ñioât Höôùng daãn caùch maéc maïch ñieän nhö hình 18.3 sgk (chuù Theo gioûi caùc ñoäng taùc, phöông phaùp laép raùp thí yù caùch ñaët thang ño cuûa ampe keá vaø voân keá). nghieäm cuûa thaáy coâ. Theo gioûi, höôùng daãn, kieåm tra vieäc laép raùp cuûa hs. Laép raùp thí nghieäm theo nhoùm. Yeâu caàu hoïc sinh cho maïch hoaït ñoäng, ñoïc vaø ghi soá Cho maïch hoaït ñoäng, ñoïc vaø ghi soá lieäu vaøo baûng soá lieäu vaøo baûng soá lieäu 18.1 ñaõ chuaån bò. lieäu 18.1 sgk ñaõ chuaån bò saün. 2. Khaûo saùt doøng ñieän ngöôïc chaïy qua ñioât Höôùng daãn caùch maéc maïch ñieän nhö hình 18.4 sgk (chuù Theo gioûi caùc ñoäng taùc, phöông phaùp laép raùp thí yù caùch ñaët thang ño cuûa ampe keá vaø voân keá). nghieäm cuûa thaáy coâ. Laép raùp thí nghieäm theo nhoùm. Theo gioûi, höôùng daãn, kieåm tra vieäc laép raùp cuûa hs. Yeâu caàu hoïc sinh cho maïch hoaït ñoäng, ñoïc vaø ghi soá Cho maïch hoaït ñoäng, ñoïc vaø ghi soá lieäu vaøo baûeáuoá lieäu lieäu vaøo baûng soá lieäu 18.1 ñaõ chuaån bò. 18.1 sgk ñaõ chuaån bò saün.

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Trường THPT BC Thoát Noát Giáo Viên : Nguyeãn Höõu Chí

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Vật Lý Ban Cơ Bản 11

Giáo Án 11

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

B

10 00

A

Ó

H Í-L ÁN TO

D

IỄ N

Đ

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

Tieát 37 A. KHAÛO SAÙT TÍNH KHUEÁCH ÑAÏI CUÛA TRANZITO Hoaït ñoäng 4 (10 phuùt) : Tìm hieåu cô sôû lí thuyeát. + Giaùo vieân goïi hoïc sinh neâu tính chaát ñaëc bieät cuûa lôùp tieáp xuùc n-p-N cuûa chaát baùn daãn vaø neâu nhaän xeùt. + Moät hoïc sinh khaùc nhaän xeùt veà caùch phaân cöïc cho tranzito (hình 18.7). + Giôùi thieäu caùc duïng cuï thí nghieäm treân hình veõ 18.8 sgk. Hoaït ñoäng 5 (20 phuùt) : Tieán haønh thí nghieäm. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Höôùng daãn cho hoïc sinh caùch maéc tranzito vaø caùc thieát Maéc sô ñoà 18.8 theo söï höôùng daãn cuûa thaày coâ. Chuù yù: bò khaùc theo sô ñoà hình 18.8 sgk. Vò trí cuûa boä nguoàn 6V moät chieàu, maéc bieán trôû theo Löu yù hoïc sinh caùch maéc nguoàn, ñieän trôû, bieán trôû. kieåu phaân aùp, maéc ñuùng caùc vò trí cuûa caùc microampe keá Theo doõi, kieåm tra caùch maéc cuûa caùc nhoùm. A1, A2. Höôùng daãn hoïc sinh thöïc hieän C5. Thöïc hieän C5 Höôùng daãn hoïc sinh tieán haønh boán böôùc thí nghieäm nhö Thöïc hieän caùc böôùc thí nghieäm theo sgk vaø höôùng daãn saùch giaùo khoa. cuûa thaày coâ. Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc vaø ghi soá lieäu vaøo baûng. Ñoïc vaø ghi caùc soá lieäu vaøo baûng soá lieäu 18.2. Hoaït ñoäng 6 (15 phuùt): Baùo caùo thí nghieäm. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Höôùng daãn moãi hoïc sinh laøm moät baûng baùo caùo ghi ñaày Laøm baûng baùo caùo ñaày ñuû caùc muïc theo höôùng daãn cuûa ñuû caùc muïc: thaày coâ. + Hoï, teân, lôùp Phaàn keát quaû ghi ñaày ñuû soá kieäu vaø tính toaùn vaøo caùc + Muïc tieâu thí nghieäm baûng nhö ôû caùc trang 113, 114. + Cô sôû lí thuyeát Nhaän xeùt veà: Ñoä chính xaùc, nguyeân nhaân, caùch khaùc + Caùch tieán haønh phuïc. + Keát quaû Thöïc hieän phaàn nhaän xeùt vaø keát luaän. + Nhaän xeùt IV. RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Trường THPT BC Thoát Noát Giáo Viên : Nguyeãn Höõu Chí

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Vật Lý Ban Cơ Bản 11

Giáo Án 11

CHÖÔNG IV. TÖØ TRÖÔØNG Tieát 38. TÖØ TRÖÔØNG

D

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

B

10 00

A

Ó

H

Í-

-L

ÁN

TO

IỄ N

Đ

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

I. MUÏC TIEÂU + Bieát ñöôïc töø tröôøng laø gì vaø neâu leân ñöôïc nhöõng vaät naøo gaây ra töø tröôøng. + Bieát caùch phaùt hieän söï toàn taïi cuûa töø tröôøng trong nhöõng tröôøng hôïp thoâng thöôøng. + Neâu ñöôïc caùch xaùc ñònh phöông vaø chieàu cuûa töø tröôøng taïi moät ñieåm. + Phaùt bieåu ñöôïc ñònh nghóa vaø neâu ñöôïc boán tính chaát cô baûn cuûa ñöôøng söùc töø. + Bieát caùch xaùc ñònh chieàu caùc ñöôøng söùc töø cuûa: doøng ñieän chaïy trong daây daãn thaúng daøi, doøng ñieän chaïy trong daây daãn uoán thaønh voøng troøn. + Bieát caùch xaùc ñònh maët Nam hay maït Baéc cuûa moät doøng ñieän chaïy trong maïch kín. II. CHUAÅN BÒ Giaùo vieân: Chuaån bò caùc thí nghieäm chöùng minh veà: töông taùc töø, töø phoå. Hoïc sinh: OÂn laïi phaàn töø tröôøng ôû Vaät lí lôùp 9. III. TIEÁN TRÌNH DAÏY – HOÏC Hoaït ñoäng 1 (5 phuùt) : Giôùi thieäu chöông trình hoïc kyø II vaø nhöõng noäi dung seõ nghieân cöùu trong chöông Töø tröôøng. Hoaït ñoäng 2 (5 phuùt) : Tìm hieåu nam chaâm. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Noäi dung cô baûn I. Nam chaâm Giôùi thieäu nam chaâm. Ghi nhaän khaùi nieäm. + Loaïi vaät lieäu coù theå huùt ñöôïc saét vuïn Yeâu caàu hoïc sinh thöïc hieän C1. Thöïc hieän C1. goïi laø nam chaâm. Cho hoïc sinh neâu ñaëc ñieåm cuûa Neâu ñaëc ñieåm cuûa nam chaâm. + Moãi nam chaâm coù hai cöïc: baéc vaø nam. nam chaâm (noùi veà caùc cöïc cuûa noù) + Caùc cöïc cuøng teân cuûa nam chaâm ñaåy Giôùi thieäu löïc töø, töø tính. Ghi nhaän khaùi nieäm. nhau, caùc cöïc khaùc teân huùt nhau. Löïc Yeâu caàu hoïc sinh thöïc hieän C2. Thöïc hieän C2. töông taùc giöõa caùc nam chaâm goïi laø löïc töø vaø caùc nam chaâm coù töø tính. Hoaït ñoäng 3 (5 phuùt) : Tìm hieåu töø tính cuûa daây daãn coù doøng ñieän. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Noäi dung cô baûn II. Töø tính cuûa daây daãn coù doøng ñieän Giôùi thieäu qua caùc thí nghieäm veà Keát luaän veà töø tính cuûa doøng Giöõa nam chaâm vôùi nam chaâm, giöõa söï töông taùc giöõa doøng ñieän vôùi ñieän. nam chaâm vôùi doøng ñieän, giöõa doøng ñieän nam chaâm vaø doøng ñieän vôùi doøng vôùi doøng ñieän coù söï töông taùc töø. ñieän. Doøng ñieän vaø nam chaâm coù töø tính. Hoaït ñoäng 4 (10 phuùt) : Tìm hieåu töø tröôøng. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Noäi dung cô baûn III. Töø tröôøng 1. Ñònh nghóa Yeâu caàu hoïc sinh nhaéc laïi khaùi Nhaéc laïi khaùi nieäm ñieän tröôøng Töø tröôøng laø moät daïng vaät chaát toàn taïi nieäm ñieän tröôøng. Töông töï nhö vaø neâu khaùi nieäm töø tröôøng. trong khoâng gian maø bieåu hieän cuï theå laø söï vaäy neâu ra khaùi nieäm töø tröôøng. xuaát hieän cuûa cuûa löïc töø taùc duïng leân moät doøng ñieän hay moät nam chaâm ñaët trong noù. 2. Höôùng cuûa töø tröôøng Giôùi thieäu nam chaâm nhoû vaø söï Ghi nhaän söï ñònh höôùng cuûa töø Töø tröôøng ñònh höôùng cho cho caùc nam ñònh höôùng cuûa töø tröôøng ñoái vôùi tröôøng ñoái vôùi nam chaâm nhoû. chaâm nhoû. nam chaâm thöû. Qui öôùc: Höôùng cuûa töø tröôøng taïi moät Giôùi thieäu qui öôùc höôùng cuûa töø Ghi nhaän qui öôùc. ñieåm laø höôùng Nam – Baéc cuûa kim nam tröôøng. chaâm nhoû naèm caân baèng taïi ñieåm ñoù. Hoaït ñoäng 5 (10 phuùt) : Tìm hieåu ñöôøng söùc töø.

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Trường THPT BC Thoát Noát Giáo Viên : Nguyeãn Höõu Chí

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Vật Lý Ban Cơ Bản 11

Giáo Án 11

Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân

Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh

Ơ

H

Ghi nhaän qui öôùc.

ÁN

-L

Í-

H

Giôùi thieäu caùc tính chaát cuûa Ghi nhaän caùc tính chaát cuûa ñöôøng söùc töø. ñöôøng söùc töø.

ÀN

Đ

ẠO

Đ

G

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Ó

A

10 00

B

Giôùi thieäu caùch xaùc ñònh chieàu Ghi nhaän caùch xaùc ñònh chieàu cuûa ñöôøng söùc töø cuûa doøng ñieän cuûa ñöôøng söùc töø. chaïy trong daây daãn troøn. Yeâu caàu hoïc sinh thöïc hieän C3. Thöïc hieän C3.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Giôùi thieäu maët Nam, maët Baéc Naém caùch xaùc ñònh maët Nam, cuûa doøng ñieän troøn. maët Baéc cuûa doøng ñieän troøn.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TR ẦN

H Ư

N

Giôùi thieäu qui taéc xaùc ñònh chieàu Ghi nhaän qui taéc naém tay phaûi. ñöoøng söùc töø cuûa doøng ñieän thaúng daøi. Ñöa ra ví duï cuï theå ñeå hoïc sinh Aùp duïng qui taéc ñeå xaùc ñònh aùp duïng qui taéc. chieàu ñöôøng söùc töø.

Hoaït ñoäng 6 (5 phuùt) : Tìm hieåu töø tröôøng Traùi Ñaát. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh

Noäi dung cô baûn V. Töø tröôøng Traùi Ñaát Traùi Ñaát coù töø tröôøng. Töø tröôøng Traùi Ñaát ñaõ ñònh höôùng cho caùc kim nam chaâm cuûa la baøn.

Yeâu caàu hoïc sinh neâu coâng duïng Neâu coâng duïng cuûa la baøn. cuûa la baøn. Giôùi thieäu töø tröôøng Traùi ñaát. Ghi nhaän khaùi nieäm. Hoaït ñoäng 7 (5 phuùt) : Cuûng coá, giao nhieäm vuï veà nhaø. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Cho hoïc sinh toùm taét nhöõng kieán thöùc cô baûn. Toùm taét nhöõng kieán thöùc cô baûn. Yeâu caàu hoïc sinh veà nhaø laøm caùc baøi taäp 5 ñeán 8 trang Ghi caùc baøi taäp veà nhaø. 124 sgk vaø 19.3; 19.5 vaø 19.8 sbt.

IỄ N D

.Q

Ghi nhaän daïng ñöôøng söùc töø.

TP

Giôùi thieäu daïng ñöôøng söùc töø cuûa doøng ñieän thaúng daøi.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

Giôùi thieäu qui öôùc.

N

Cho hoïc sinh nhaéc laïi khaùi nieäm Nhaùc laïi khaùi nieäm ñöôøng söùc ñöôøng söùc ñieän tröôøng. ñieän tröôøng. Giôùi thieäu khaùi nieäm. Ghi nhaän khaùi nieäm.

Noäi dung cô baûn IV. Ñöôøng söùc töø 1. Ñònh nghóa Ñöôøng söùc töø laø nhöõng ñöôøng veõ ôû trong khoâng gian coù töø tröôøng, sao cho tieáp tuyeán taïi moãi ñieåm coù höôùng truøng vôùi höôùng cuûa töø tröôøng taïi ñieåm ñoù. Qui öôùc chieàu cuûa ñöôøng söùc töø taïi moãi ñieåm laø chieàu cuûa töø tröôøng taïi ñieåm ñoù. 2. Caùc ví duï veà ñöôøng söùc töø + Doøng ñieän thaúng raát daøi - Coù ñöôøng söùc töø laø nhöõng ñöôøng troøn naèm trong nhöõng maët phaüng vuoâng goùc vôùi doøng ñieän vaø coù taâm naèm treân doøng ñieän. - Chieàu ñöôøng söùc töø ñöôïc xaùc ñònh theo qui taéc naém tay phaûi: Ñeå baøn tay phaûi sao cho ngoùn caùi naèm doïc theo daây daãn vaø chæ theo chieàu doøng ñieän, khi ñoù caùc ngoùn tay kia khum laïi chæ chieàu cuûa ñöôøng söùc töø. + Doøng ñieän troøn - Qui öôùc: Maët nam cuûa doøng ñieän troøn laø maët khi nhìn vaøo ñoù ta thaáy doøng ñieän chaïy theo chieàu kim ñoàng hoà, coøn maët baéc thì ngöôïc laïi. - Caùc ñöôøng söùc töø cuûa doøng ñieän troøn coù chieàu ñi vaøo maët Nam vaø ñi ra maët Baéc cuûa doøng ñieän troøn aáy. 3. Caùc tính chaát cuûa ñöôøng söùc töø + Qua moãi ñieåm trong khoâng gian chæ veõ ñöôïc moät ñöôøng söùc. + Caùc ñöôøng söùc töø laø nhöõng ñöôøng cong kheùp kín hoaëc voâ haïn ôû hai ñaàu. + Chieàu cuûa ñöôøng söùc töø tuaân theo nhöõng qui taéc xaùc ñònh. + Qui öôùc veõ caùc ñöôøng söùc mau (daøy) ôû choå coù töø tröôøng maïnh, thöa ôû choå coù töø tröôøng yeáu.

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


IỄ N

D

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

Í-

-L A

Ó

H B

10 00 TR ẦN G

N

H Ư

ẠO

Đ

TP

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

ÁN

TO

U Y

.Q

N

Ơ

H

N

Giáo Án 11

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ÀN

Đ

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Trường THPT BC Thoát Noát Giáo Viên : Nguyeãn Höõu Chí www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Vật Lý Ban Cơ Bản 11

IV. RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


IỄ N

D

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

Í-

-L A

Ó

H B

10 00 TR ẦN G

N

H Ư

ẠO

Đ

TP

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

ÁN

TO

U Y

.Q

N

Ơ

H

N

Giáo Án 11

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ÀN

Đ

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Trường THPT BC Thoát Noát Giáo Viên : Nguyeãn Höõu Chí www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Vật Lý Ban Cơ Bản 11

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Trường THPT BC Thoát Noát Giáo Viên : Nguyeãn Höõu Chí

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Vật Lý Ban Cơ Bản 11

Giáo Án 11

D

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

B=

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

B

10 00

A

Ó

H

Í-

-L

ÁN

TO

IỄ N

Đ

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

Tieát 39. LÖÏC TÖØ. CAÛM ÖÙNG TÖØ I. MUÏC TIEÂU + Phaùt bieåu ñöôïc ñònh nghóa veùc tô caûm öùng töø, ñôn vò cuûa caûm öùng töø. + Moâ taû ñöôïc moät thí nghieäm xaùc ñònh veùc tô caûm öùng töø. + Phaùt bieåu ñöôïng ñònh nghóa phaàn töû doøng ñieän. + Naém ñöôïc quy taéc xaùc ñònh löïc taùc duïng leân phaàn töû doøng ñieän. II. CHUAÅN BÒ Giaùo vieân: Chuaån bò caùc thí nghieäm veà löïc töø. Hoïc sinh: OÂn laïi veà tích veùc tô. III. TIEÁN TRÌNH DAÏY – HOÏC Hoaït ñoäng 1 (5 phuùt) : Kieåm tra baøi cuõ : Neâu ñònh nghóa vaø tính chaát cuûa ñöôøng söùc töø. Hoaït ñoäng 2 (15 phuùt) : Tìm hieåu löïc töø. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Noäi dung cô baûn I. Löïc töø 1. Töø tröôøng ñeàu Cho hoïc sinh nhaéc laïi khaùi nieäm Neâu khaùi nieäm ñieän tröôøng ñeàu. Töø tröôøng ñeàu laø töø tröôøng maø ñaëc tính ñieän töôøng ñeàu töø ñoù neâu khaùi Neâu khaùi nieäm töø tröôøng ñeàu. cuûa noù gioáng nhau taïi moïi ñieåm; caùc nieäm töø tröôøng ñeàu. ñöôøng söùc töø laø nhöõng ñöôøng thaúng song song, cuøng chieàu vaø caùch ñeàu nhau. 2. Löïc töø do töø tröôøng ñeàu taùc duïng leân moät ñoaïn daây daãn mang doøng ñieän Trình baøy thí nghieäm hình 20.2a. Theo gioûi thí nghieäm. Löïc töø taùc duïng leân moät ñoaïn daây daãn Veõ hình 20.2b. Veõ hình 20.2b. mang doøng ñieän ñaët trong töø tröôøng ñeàu Cho hoïc sinh thöïc hieän C1. Thöïc hieän C1. coù phöông vuoâng goùc vôùi caùc ñöôøng söùc Cho hoïc sinh thöïc hieän C2. Thöïc hieän C2. töø vaø vuoâng goùc vôùi ñoaïn daây daãn, coù ñoä Neâu ñaëc ñieåm cuûa löïc töø. Ghi nhaän ñaëc ñieåm cuûa löïc töø. lôùn phuï thuoäc vaøo töø tröôøng vaø cöôøng ñoä doøng ñieän chay qua daây daãn. Hoaït ñoäng 3 (20 phuùt) : Tìm hieåu caûm öùng töø. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Noäi dung cô baûn II. Caûm öùng töø 1. Caûm öùng töø Nhaän xeùt veà keát quaû thí nghieäm Treân cô sôû caùch ñaët vaán ñeà cuûa Caûm öùng töø taïi moät ñieåm trong töø tröôøng ôû muïc I vaø ñaët vaán ñeà thay ñoåi I thaày coâ, ruùt ra nhaän xeùt vaø thöïc laø ñaïi löôïng ñaëc tröng cho ñoä maïnh yeáu vaø l trong caùc tröôøng hôïp sau ñoù, hieän theo yeâu caàu cuûa thaày coâ. cuûa töø tröôøng vaø ñöôïc ño baèng thöông soá töø ñoù daãn ñeán khaùi nieäm caûm öùng giöõa löïc töø taùc duïng leân moät ñoaïn daây töø. Ñònh nghóa caûm öùng töø. daãn mang doøng dieän ñaët vuoâng goùc vôùi ñöôøng caûm öùng töø taïi ñieåm ñoù vaø tích cuûa cöôøng ñoä doøng ñieän vaø chieàu daøi ñoaïn daây daãn ñoù.

F Il

2. Ñôn vò caûm öùng töø Giôùi thieäu ñôn vò caûm öùng töø. Ghi nhaän ñôn vò caûm öùng töø. Trong heä SI ñôn vò caûm öùng töø laø tesla Cho hoïc sinh tìm moái lieân heä cuûa Neâu moái lieân heä cuûa ñôn vò caûm (T). ñôn vò caûm öùng töø vôùi ñôn vò cuûa öùng töø vôùi ñôn vò cuûa caùc ñaïi 1N 1T = caùc ñaïi löôïng lieân quan. löôïng lieân quan. 1A.1m 3. Veùc tô caûm öùng töø →

Cho hoïc sinh töï ruùt ra keát luaän

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

Veùc tô caûm öùng töø B taïi moät ñieåm:

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Trường THPT BC Thoát Noát Giáo Viên : Nguyeãn Höõu Chí

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Vật Lý Ban Cơ Bản 11

Giáo Án 11

veà veùc tô caûm öùng töø.

+ Coù höôùng truøng vôùi höôùng cuûa töø tröôøng taïi ñieåm ñoù.

Ruùt ra keát luaän veà B .

+ Coù ñoä lôùn laø: B =

F Il

4. Bieåu thöùc toång quaùt cuûa löïc töø

ẠO

Phaùt bieåu qui taéc baøn tay traùi.

N

G

Đ

Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Toùm taét nhöõng kieán thöùc cô baûn. Ghi caùc baøi taäp veà nhaø.

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

Hoaït ñoäng 4 (5 phuùt) : Cuûng coá, giao nhieäm vuï veà nhaø. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Cho hoïc sinh toùm taét nhöõng kieán thöùc cô baûn. Yeâu caàu hoïc sinh veà nhaø laøm caùc baøi taäp töø 4 ñeán7 trang 128 sgk vaø 20.8, 20.9 sbt. IV. RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

Cho hoïc sinh phaùt bieåu qui taéc baøn tay traùi.

+ Coù phöông vuoâng goùc vôùi l vaø B ; + Coù chieàu tuaân theo qui taùc baøn tay traùi; + Coù ñoä lôùn F = IlBsinα

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

.Q

U Y

caûm öùng töø laø B : + Coù ñieåm ñaët taïi trung ñieåm cuûa l;

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

F.

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

H

N

Ghi nhaân moái lieân heä giöõa B vaø ñieän I l ñaët trong töø tröôøng ñeàu, taïi ñoù coù

H Ư

Ơ

Giôùi thieäu hình veõ 20.4, phaân tích cho hoïc sinh thaáy ñöôïc moái lieân heä giöõa B vaø F .

N

Löïc töø F taùc duïng leân phaàn töû doøng

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


IỄ N

D

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

Í-

-L A

Ó

H B

10 00 TR ẦN G

N

H Ư

ẠO

Đ

TP

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

ÁN

TO

U Y

.Q

N

Ơ

H

N

Giáo Án 11

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ÀN

Đ

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Trường THPT BC Thoát Noát Giáo Viên : Nguyeãn Höõu Chí www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Vật Lý Ban Cơ Bản 11

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Trường THPT BC Thoát Noát Giáo Viên : Nguyeãn Höõu Chí

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Vật Lý Ban Cơ Bản 11

Giáo Án 11

Tieát 40. TÖØ TRÖÔØNG CUÛA DOØNG ÑIEÄN CHAÏY TRONG CAÙC DAÂY DAÃN COÙ HÌNH DAÏNG ÑAËC BIEÄT

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

B

10 00

A

Ó

H

Í-

-L

TO

ÁN

Hoaït ñoäng 4 (8 phuùt) : Tìm hieåu töø tröôøng cuûa doøng ñieän chaïy trong daây daãn uoán thaønh voøng troøn. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Noäi dung cô baûn II. Töø tröôøng cuûa doøng ñieän chaïy trong daây daãn uoán thaønh voøng troøn Veõ hình 21.3. Veõ hình. + Ñöôøng söùc töø ñi qua taâm O cuûa voøng Giôùi thieäu daïng ñöôøng caûm öùng Ghi nhaän daïng ñöôøng caûm öùng töø troøn laø ñöôøng thaúng voâ haïn ôû hai ñaàu coøn töø cuûa doøng dieän troøn. cuûa doøng dieän troøn. caùc ñöôøng khaùc laø nhöõng ñöôøng cong coù Yeâu caàu hoïc sinh xaùc ñònh chieàu Xaùc ñònh chieàu cuûa ñöôøng caûm chieàu di vaøo maët Nam vaø ñi ra maët Baùc cuûa ñöôøng caûm öùng töø trong moät öùng töø. cuûa doøng ñieän troøn ñoù. soá tröôøng hôïp. + Ñoä lôùn caûm öùng töø taïi taâm O cuûa voøng

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

TP

ẠO

Caûm öùng töø B taïi moät ñieåm M: + Tæ leä vôùi cöôøng ñoä doøng ñieän I gaây ra töø tröôøng; + Phuï thuoäc vaøo daïng hình hoïc cuûa daây daãn; + Phuï thuoäc vaøo vò trí cuûa ñieåm M; + Phuï thuoäc vaøo moâi tröôøng xubg quanh. Hoaït ñoäng 3 (8 phuùt) : Tìm hieåu töø tröôøng cuûa doøng dieän chaïy trong daây daãn thaúng daøi. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Noäi dung cô baûn I. Töø tröôøng cuûa doøng dieän chaïy trong daây daãn thaúng daøi Veõ hình 21.1. Veõ hình. + Ñöôøng söùc töø laø nhöõng ñöôøng troøn naèm Giôùi thieäu daïng ñöôøng söùc töø vaø Ghi nhaän daïng ñöôøng söùc töø vaø trong nhöõng maët phaüng vuoâng goùc vôùi chieàu ñöôøng söùc töø cuûa doøng ñieän chieàu ñöôøng söùc töø cuûa doøng ñieän doøng ñieän vaø coù taâm naèm treân daây daãn. thaúng daøi. thaúng daøi. + Chieàu ñöôøng söùc töø ñöôïc xaùc ñònh theo Veõ hình 21.2. qui taéc naém tay phaûi. Yeâu caàu hoïc sinh thöïc hieän C1. Thöïc hieän C1. + Ñoä lôùn caûm öùng töø taïi ñieåm caùch daây → Ghi nhaän coâng thöùc tính ñoä lôùn µ .I Giôùi thieäu ñoä lôùn cuûa B daãn moät khoaûng r: B = 2.10-7 . → r cuûa B .

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

I. MUÏC TIEÂU + Phaùt bieåu ñöôïc caùch xaùc ñònh phöông chieàu vaø vieát ñöôïc coâng thöùc tính caûm öùng töø B cuûa doøng ñieän chaïy trong daây daãn thaún daøi, doøng ñieän chaïy trong daây daãn troøn vaø doøng ñieän chaïy trong oáng daây. + Vaän duïng ñöôïc nguyeân lí choàng chaát töø tröôøng ñeå giaûi caùc baøi taäp. II. CHUAÅN BÒ Giaùo vieân: Chuaån bò caùc thí nghieäm veà töø phoå vaø kim nam chaâm nhoû ñeå xaùc ñònh höôùng cuûa caûm öùng töø. Hoïc sinh: Oân laïi caùc baøi 19, 20. III. TIEÁN TRÌNH DAÏY – HOÏC Hoaït ñoäng 1 (5 phuùt) : Kieåm tra baøi cuõ : Neâu ñònh nghóa vaø ñôn vò cuûa caûm öùng töø. Hoaït ñoäng 2 (5 phuùt) : Giôùi thieäu caûm öùng töø taïi moät ñieåm cho tröôùc trong töø tröôøng cuûa moät doøng ñieän chaïy trong daây daãn coù hình daïng nhaát ñònh.

µ .I

Giôùi thieäu ñoä lôùn cuûa B taïi taâm Ghi nhaän ñoä lôùn cuûa B . daây: B = 2π.10-7 R voøng troøn. Hoaït ñoäng 5(7 phuùt) : Tìm hieåu töø tröôøng cuûa doøng ñieän chaïy trong oáng daây daãn hình truï. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Noäi dung cô baûn III. Töø tröôøng cuûa doøng ñieän chaïy

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Vật Lý Ban Cơ Bản 11

trong oáng daây daãn hình truï + Trong oáng daây caùc ñöôøng söùc töø laø nhöõng ñöôøng thaúng song song cuøng chieàu vaø caùch ñeàu nhau. + Caûm öùng töø trong loøng oáng daây:

B = 4π.10-7

N µI = 4π.10-7nµI l

H N

G

N

H Ư

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

B 10 00 A Ó H Í-L ÁN TO

Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Toùm taét nhöõng kieán thöùc cô baûn. Ghi caùc baøi taäp veà nhaø.

TR ẦN

Hoaït ñoäng 7(5 phuùt) : Cuûng coá, giao nhieäm vuï veà nhaø. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Cho hoïc sinh toùm taét nhöõng kieán thöùc cô baûn. Yeâu caàu hoïc sinh veà nhaø laøm caùc baøi taäp töø 3 ñeán 7 trang 133 sgk vaø 21.6 ; 21.7 sbt. IV. RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY

Đ

B = B1 + B2 + ... + Bn

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

ẠO

TP

.Q

U Y

Noäi dung cô baûn IV. Töø tröôøng cuûa nhieàu doøng ñieän Yeâu caàu hoïc sinh nhaéc laïi Nhaéc laïi nguyeân lí choàng chaát Veùc tô caûm öùng töø taïi moät ñieåm do nguyeân lí choàng chaát ñieän tröôøng. ñieän tröôøng. nhieàu doøng ñieän gaây ra baèng toång caùc Giôùi thieäu nguyeân lí choàng chaát Ghi nhaän nguyeân lí choàng chaát töø veùc tô caûm öùng töø do töøng doøng ñieän gaây töø tröôøng. tröôøng. ra taïi ñieåm aáy

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Giôùi thieäu doä lôùn cuûa B trong Ghi nhaän ñoä lôùn cuûa B trong loøng oáng daây. loøng oáng daây. Hoaït ñoäng 6 (5 phuùt) : Tìm hieåu töø tröôøng cuûa nhieàu doøng ñieän. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Veõ hình 21.4. Veõ hình. Giôùi thieäu daïng ñöôøng caûm öùng Ghi nhaän daïng ñöôøng caûm öùng töø töø trong loøng oáng daây. trong loøng oáng daây. Yeâu caàu hoïc sinh xaùc ñònh chieàu Thöïc hieän C2. ñöôøng caûm öùng töø.

N

Giáo Án 11

Ơ

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Trường THPT BC Thoát Noát Giáo Viên : Nguyeãn Höõu Chí

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Trường THPT BC Thoát Noát Giáo Viên : Nguyeãn Höõu Chí

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Vật Lý Ban Cơ Bản 11

Giáo Án 11

B1 vaø B2 taïi O2.

Xaùc ñònh phöông chieàu vaø ñoä lôùn →

B1 = 2.10-7.

µ .I 1 r

= 2.10-7.

2 = 10-6(T) 0,4

cuûa B1 vaø B2 taïi O2.

Caûm öùng töø B2 do doøng I2 gaây ra taïi O2

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Í-L

coù phöông vuoâng goùc vôùi maët phaüng hình veõ, coù chieàu höôùng töø ngoaøi vaøo vaø coù ñoä lôùn

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

B

10 00

A

Ó

H

Caûm öùng töø B1 do doøng I1 gaây ra taïi O2

ÁN TO

Yeâu caàu hoïc sinh xaùc ñònh phöông chieàu vaø ñoä lôùn cuûa

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

Tieát 41. BAØI TAÄP I. MUÏC TIEÂU 1. Kieán thöùc : + Naém vöõng caùc khaùi nieäm veà töø tröôøng, caûm öùng töø, ñöôøng söùc töø. + Naém ñöôïc daïng ñöôøng caûm öùng töø, chieàu ñöôøng caûm öùng töø veùc tô caûm öùng töø cuûa töø tröôøng cuûa doøng ñieän chaïy trong daây daãn coù daïng daëc bieät. 2. Kyõ naêng + Thöïc hieän ñöôïc caùc caâu hoûi traéc nghieäm coù lieân quan ñeán töø tröôøng, ñöôøng söùc töø, caûm öùng töø vaø löïc töø. + Giaûi ñöôïc caùc baøi toaùn veà xaùc ñònh caûm öùng töø toång hôïp do nhieàu doøng dieän gaây ra. II. CHUAÅN BÒ Giaùo vieân: - Xem, giaûi caùc baøi taäp sgk vaø saùch baøi taäp. - Chuaån bò theâm noät soá caâu hoûi traéc nghieäm vaø baøi taäp khaùc. Hoïc sinh: - Giaûi caùc caâu hoûi traéc nghieäm vaø baøi taäp thaày coâ ñaõ ra veà nhaø. - Chuaån bò saün caùc vaán ñeà maø mình coøn vöôùng maéc caàn phaûi hoûi thaày coâ. III. TIEÁN TRÌNH DAÏY – HOÏC Hoaït ñoäng 1 (5 phuùt) : Kieåm tra baøi cuõ: Neâu daïng ñöôøng caûm öùng töø vaø veùc tô caûm öùng töø taïi moät ñieåm do doøng ñieän chaïy trong daây daãn thaúng daøi gaây ra. Hoaït ñoäng 2 (15 phuùt) : Giaûi caùc caâu hoûi traéc nghieäm. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Noäi dung cô baûn Yeâu caàu hs giaûi thích taïi sao choïn B. Giaûi thích löïa choïn. Caâu 5 trang 124 : B Yeâu caàu hs giaûi thích taïi sao choïn B. Giaûi thích löïa choïn. Caâu 6 trang 124 : B Yeâu caàu hs giaûi thích taïi sao choïn B. Giaûi thích löïa choïn. Caâu 4 trang 128 : B Yeâu caàu hs giaûi thích taïi sao choïn B. Giaûi thích löïa choïn. Caâu 5 trang 128 : B Yeâu caàu hs giaûi thích taïi sao choïn A. Giaûi thích löïa choïn. Caâu 3 trang 133 : A Yeâu caàu hs giaûi thích taïi sao choïn C. Giaûi thích löïa choïn. Caâu 4 trang 133 : C Hoaït ñoäng 3 (25 phuùt) : Giaûi caùc baøi taäp töï luaän. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Noäi dung cô baûn Baøi 6 trang 133 Veõ hình. Veõ hình. Giaû söû caùc doøng ñieän ñöôïc ñaët trong maët phaüng nhö hình veõ.

D

IỄ N

Đ

coù phöông vuoâng goùc vôùi maët phaüng hình veõ, coù chieàu höôùng töø ngoaøi vaøo vaø coù ñoä lôùn B1 = 2π.10-7

Yeâu caàu hoïc sinh xaùc ñònh phöông chieàu vaø ñoä lôùn cuûa →

veùc tô caûm öùng töø toång hôïp B taïi O2.

Xaùc ñònh phöông chieàu vaø ñoä lôùn →

cuûa veùc tô caûm öùng töø toång hôïp B taïi O2.

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

µI 1 R2

= 2π.10-7

2 0,2

-6

= 6,28.10 (T) Caûm öùng töø toång hôïp taïi O2 →

B = B1 + B2

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Trường THPT BC Thoát Noát Giáo Viên : Nguyeãn Höõu Chí

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Vật Lý Ban Cơ Bản 11

Giáo Án 11

Vì B1 vaø B2 cuøng pöông cuøng chieàu →

neân B cuøng phöông, cuøng chieàu vôùi →

B1 vaø B2 vaø coù ñoä lôùn:

Veõ hình.

B = B1+ B2 = 10-6+ 6,28.10-6 = 7,28.10(T) Baøi 7 trang 133 Giaû söû hai daây daãn ñöôïc ñaët vuoâng goùc vôùi maët phaüng hình veõ, doøng I1 ñi vaøo taïi A, doøng I2 ñi vaøo taïi B. Xeùt ñieåm M taïi ñoù caûm öùng töø toång hôïp do hai doøng I1 vaø I2 gaây ra laø:

N

Veõ hình.

ẠO →

Đ

Ñeå B1 vaø B2 cuøng phöông thì M phaûi

G

naèm treân ñöôøng thaúng noái A vaø B, ñeå →

H Ư

N

B1 va B2 ngöôïc chieàu thì M phaûi naèm →

trong ñoaïn thaúng noái A vaø B. Ñeå B1 vaø

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

Yeâu caàu hoïc sinh laäp luaän ñeå Laäp luaän ñeå tìm ra quyõ tích caùc tìm ra quyõ tích caùc ñieåm M. ñieåm M.

TO

ÁN

-L

Í-

H

IV. RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY

B2 baèng nhau veà ñoä lôùn thì µ .I 1 µ .I 2 2.10-7 = 2.10-7 AM ( AB − AM )

D

IỄ N

Đ

=> AM = 30cm; BM = 20cm. Quyõ tích nhöõng ñieåm M naèm treân ñöôøng thaúng song song vôùi hai doøng ñieän, caùch doøng ñieän thöù nhaát 30cm vaø caùch doøng thöù hai 20cm.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

B = B1 + B2 = 0 => B1 = - B2

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

.Q

Laäp luaän ñeå tìm ra vò trí ñieåm M.

TP

Yeâu caàu hoïc sinh laäp luaän ñeå tìm ra vò trí ñieåm M.

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

H

Ơ

6

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Trường THPT BC Thoát Noát Giáo Viên : Nguyeãn Höõu Chí

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Vật Lý Ban Cơ Bản 11

Giáo Án 11

Tieát 42. LÖÏC LO-REN-XÔ

ÁN

TO

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

B

10 00

A

Ó

H

Í-

-L

vaø ngöôïc chieàu v khi q0 < 0. Luùc ñoù Yeâu caàu hoïc sinh thöïc hieän C1. Thöïc hieän C1. chieàu cuûa löïc Lo-ren-xô laø chieàu ngoùn caùi Yeâu caàu hoïc sinh thöïc hieän C2. Thöïc hieän C2. choaõi ra; + Coù ñoä lôùn: f = |q0|vBsinα Hoaït ñoäng 3 ( phuùt) : Tìm hieåu chuyeån ñoäng cuûa haït ñieän tích trong töø tröôøng ñeàu. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Noäi dung cô baûn II. Chuyeån ñoäng cuûa haït ñieän tích trong töø tröôøng ñeàu 1. Chuù yù quan troïng Yeâu caàu hoïc sinh nhaéc laïi Neâu phöông cuûa löïc Lo-ren-xô. Khi haït ñieän tích q0 khoái löôïng m bay → phöông cuûa löïc Lo-ren-xô. vaøo trong töø tröôøng vôùi vaän toác v maø chæ Yeâu caàu hoïc sinh nhaéc laïi ñònh lí Phaùt bieåu vaø vieát bieåu thöùc ñònh → → ñoäng naêng. lí ñoäng naêng. chòu taùc duïng cuûa löïc Lo-ren-xô f thì f → → Neâu coâng cuûa löïc Lo-ren-xô vaø Ghi nhaän ñaëc ñieåm veà chuyeån luoâ n luoâ n vuoâ n g goù c vôù i v neâ n f khoâng ruùt ra keát luaän veà ñoäng naêng vaø ñoäng cuûa haït ñieän tích q0 khoái vaän toác cuûa haït. löôïng m bay vaøo trong töø tröôøng sinh coâng, ñoäng naêng cuûa haït ñöôïc baûo

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

I. MUÏC TIEÂU + Phaùt bieåu ñöôïc löïc Lo-ren-xô laø gì vaø neâu ñöôïc caùc ñaëc tröng veà phöông, chieàu vaø vieát ñöôïc coâng thöùc tính löïc Lo-ren-xô. + Neâu ñöôïc caùc ñaëc tröng cô baûn cuûa chuyeån ñoäng cuûa haït mang ñieän tích trong töø tröôøng ñeàu; vieát ñöôïc coâng thöùc tính baùn kín voøng troøn quyõ ñaïo. II. CHUAÅN BÒ Giaùo vieân: Chuaån bò caùc ñoà duøng daïy hoïc veà chuyeån ñoäng cuûa haït tích ñieän trong töø tröôøng ñeàu. Hoïc sinh: OÂn laïi veà chuyeån ñoäng troøn ñeàu, löïc höôùng taâm vaø ñònh lí ñoäng naêng, cuøng vôùi thuyeát electron veà doøng ñieän trong kim loaïi. III. TIEÁN TRÌNH DAÏY – HOÏC Hoaït ñoäng 1 (5 phuùt) : Kieåm tra baøi cuõ : Löïc töø taùc duïng leân moät ñoaïn daây daãn mang doøng ñieän ñaët trong töø tröôøng. Hoaït ñoäng 2 ( phuùt) : Tìm hieåu löïc Lo-ren-xô. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Noäi dung cô baûn I. Löïc Lo-ren-xô 1. Ñònh nghóa löïc Lo-ren-xô Yeâu caàu hoïc sinh nhaéc laïi khaùi Nhaéc laïi khaùi nieäm doøng ñieän. Moïi haït mang ñieän tích chuyeån ñoäng nieäm doøng dieän. trong moät töø tröôøng, ñeàu chòu taùc duïng Laäp luaän ñeå ñöa ra ñònh nghóa Ghi nhaän khaùi nieäm. cuûa löïc töø. Löïc naøy ñöôïc goïi laø löïc Lolöïc Lo-ren-xô. ren-xô. 2. Xaùc ñònh löïc Lo-ren-xô Giôùi thieäu hình veõ 22.1. Löïc Lo-ren-xô do töø tröôøng coù caûm öùng → Höôùng daãn hoïc sinh töï tìm ra keát Tieán haønh caùc bieán ñoåi toaùn hoïc töø B taùc duïng leân moät haït ñieän tích q0 quaû. ñeå tìm ra löïc Lo-ren-xô taùc duïng → leân moãi haït mang ñieän. chuyeån ñoäng vôùi vaän toác v : → → Giôùi thieäu hình 22.2. + Coù phöông vuoâng goùc vôùi v vaø B ; Höôùng daãn hoïc sinh ruùt ra keát Laäp luaän ñeå xaùc ñònh höôùng cuûa + Coù chieàu theo qui taéc baøn tay traùi: ñeå luaän veà höôùng cuûa löïc Lo-ren-xô. löïc Lo-ren-xô. baøn tay traùi môû roäng sao cho töø tröôøng Ñöa ra keát luaän ñaày ñuû veà ñaëc Ghi nhaän caùc ñaëc ñieåm cuûa löïc höôùng vaøo loøng baøn tay, chieàu töø coå tay ñieåm cuûa löïc Lo-ren-xô. Lo-ren-xô. → ñeán ngoùn giöõa laø chieàu cuûa v khi q0 > 0

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Trường THPT BC Thoát Noát Giáo Viên : Nguyeãn Höõu Chí

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Vật Lý Ban Cơ Bản 11

Giáo Án 11

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

Thöïc hieän C4. Yeâu caàu hoïc sinh thöïc hieän C4. Ghi nhaän caùc öùng duïng cuûa löïc mv Giôùi thieäu moät soá öùng duïng cuûa R= Lo-ren-xô trong coâng ngheä. | q0 | B löïc Lo-ren-xô trong coâng ngheä. Hoaït ñoäng 6 ( phuùt) : Cuûng coá, giao nhieäm vuï veà nhaø. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Cho hoïc sinh toùm taét nhöõng kieán thöùc cô baûn. Toùm taét nhöõng kieán thöùc cô baûn. Yeâu caàu hoïc sinh veà nhaø laøm caùc baøi taäp töø 3 ñeán 8 Ghi caùc baøi taäp veà nhaø. trang 138sgk vaø 21.1, 21.2, 21.3, 21.8 vaø 21.11 sbt. IV. RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

N

G

Đ

Keát luaän: Quyõ ñaïo cuûa moät haùt ñieän tích trong moät töø tröôøng ñeàu, vôùi ñieàu kieän vaän toác ban ñaàu vuoâng goùc vôùi töø tröôøng, laø moät ñöôøng troøn naèm trong maët phaüng vuoâng goùc vôùi töø tröôøng, coù baùn kín

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ẠO

mv 2 = |q0|vB R

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

TP f=

Thöïc hieän C3. Ghi nhaän keát luaän chung.

Yeâu caàu hoïc sinh thöïc hieän C3. Toång keát laïi caùc yù kieán cuûa hoïc sinh ñeå ruùt ra keát luaän chung.

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

→ toaøn nghóa laø ñoä lôùn vaän toác cuûa haït vôùi vaän toác v maø chæ chòu taùc khoâng ñoåi, chuyeån ñoäng cuûa haït laø duïng cuûa löïc Lo-ren-xô. chuyeån ñoäng ñeàu. 2. Chuyeån ñoäng cuûa haït ñieän tích trong töø tröôøng ñeàu Vieát bieåu thöùc ñònh luaät II Yeâu caàu hoïc sinh vieát bieåu thöùc Chuyeån ñoäng cuûa haït ñieän tích laø Newton. ñònh luaät II Newton cho tröôøng chuyeån ñoäng phaüng trong maët phaüng hôïp haït chuyeån ñoäng döôùi taùc vuoâng goùc vôùi töø tröôøng. → duïng cuûa töø tröôøng. Laäp luaän ñeå ruùt ra ñöôïc keát luaän. Trong maët phaüng ñoù löïc Lo-ren-xô f Höôùng daãn hoïc sinh laäp luaän ñeå → daãn ñeán keát luaän veà chuyeån ñoäng luoân vuoâng goùc vôùi vaän toác v , nghóa laø cuûa haït ñieän tích. ñoùng vai troø löïc höôùng taâm:

Tieát 43. BAØI TAÄP

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Trường THPT BC Thoát Noát Giáo Viên : Nguyeãn Höõu Chí

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Vật Lý Ban Cơ Bản 11

Giáo Án 11

ÁN

TO

T=

2πR 2.3,14.5 = = 6,6.10-6(s) v 4,784.10 6

Baøi 22.11 →

Caûm öùng töø B do doøng ñieän chaïy trong Yeâu caàu hoïc sinh xaùc ñònh Xaù c ñònh höôù n g vaø ñoä lôù n cuû a B daâ y daãn thaúng gaây ra treân ñöôøng thaúng → höôùng vaø ñoä lôùn cuûa B gaây ra gaây ra treân ñöôøng thaúng haït ñieän haït ñieän tích chuyeån ñoäng coù phöông treân ñöôøng thaúng haït ñieän tích tích chuyeån ñoäng. vuoâng goùc vôùi maët phaüng chöùa daây daãn chuyeån ñoäng. vaø ñöôøng thaúng ñieän tích chuyeån ñoäng, coù ñoä lôùn:

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

= 4,784.10 (m/s) . b) Chu kì chuyeån ñoäng cuûa proâtoân:

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

-L

6

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

B

10 00

A

Ó

H

Í-

9,1.10

m

Yeâu caàu hoïc sinh vieát bieåu Vieát bieåu thöùc tính chu kì chuyeån thöùc tính chu kì chuyeån ñoäng ñoäng cuûa haït vaø thay soá ñeå tính T. cuûa haït vaø thay soá ñeå tính T.

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

I. MUÏC TIEÂU 1. Kieán thöùc : + Naém ñöôïc ñaëc tröng veà phöông chieàu vaø bieåu thöùc cuûa löïc Lo-ren-xô. + Naém ñöôïc caùc ñaëc tröng cô baûn cuûa chuyeån ñoäng cuûa haït ñieän tích trong töø tröôøng ñeàu, bieåu thöùc baùn kín cuûa voøng troøn quyõ ñaïo. 2. Kyõ naêng: Vaän duïng ñeå giaûi caùc baøi taäp lieân quan II. CHUAÅN BÒ Giaùo vieân: - Xem, giaûi caùc baøi taäp sgk vaø saùch baøi taäp. - Chuaån bò theâm noät soá caâu hoûi traéc nghieäm vaø baøi taäp khaùc. Hoïc sinh: - OÂn laïi chuyeån ñoäng ñeàu, löïc höôùng taâm, ñònh lí ñoäng naêng, thuyeát electron veà doøng ñieän trong kim loaïi, löïc Lo-ren-xô. - Giaûi caùc caâu hoûi traéc nghieäm vaø baøi taäp thaày coâ ñaõ ra veà nhaø. - Chuaån bò saün caùc vaán ñeà maø mình coøn vöôùng maéc caàn phaûi hoûi thaày coâ. III. TIEÁN TRÌNH DAÏY – HOÏC Hoaït ñoäng 1 (5 phuùt) : Kieåm tra baøi cuõ: Neâu ñònh nghóa vaø caùc ñaëc ñieåm cuûa löïc Lo-ren-xô. Hoaït ñoäng 2 (15 phuùt) : Giaûi caùc caâu hoûi traéc nghieäm. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Noäi dung cô baûn Yeâu caàu hs giaûi thích taïi sao choïn C. Giaûi thích löïa choïn. Caâu 3 trang 138 : C Yeâu caàu hs giaûi thích taïi sao choïn D. Giaûi thích löïa choïn. Caâu 4 trang 138 : D Yeâu caàu hs giaûi thích taïi sao choïn C. Giaûi thích löïa choïn. Caâu 5 trang 138 : C Yeâu caàu hs giaûi thích taïi sao choïn A. Giaûi thích löïa choïn. Caâu 22.1 : A Yeâu caàu hs giaûi thích taïi sao choïn B. Giaûi thích löïa choïn. Caâu 22.2 : B Yeâu caàu hs giaûi thích taïi sao choïn B. Giaûi thích löïa choïn. Caâu 22.3 : B Hoaït ñoäng 3 (15 phuùt) : Giaûi caùc baøi taäp töï luaän. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Noäi dung cô baûn Baøi trang a) Toác ñoä cuûa proâtoân: mv Yeâu caàu hoïc sinh vieát bieåu Vieát bieåu thöùc tính baùn kính quyõ Ta coù R = thöùc tính baùn kính quyõ ñaïo ñaïo chuyeån ñoäng cuûa haït töø ñoù suy |q|B chuyeån ñoäng cuûa haït töø ñoù suy ra toác ñoä cuûa haït. | q | .B.R 1,6.10 −19.10 −2.5  v = = ra toác ñoä cuûa haït. − 31

D

IỄ N

Đ

B = 2.10-7

µ .I r

= 2.10-7

2 = 4.10-6(T) 0,1

Löïc Lo-ren-xô taùc duïng leân haït coù Yeâu caàu hoïc sinh xaùc ñònh Xaùc ñònh phöông chieàu vaø ñoä lôùn → → phöông vuoâ n g goù c vôù i v vaø B vaø coù ñoä phöông chieàu vaø ñoä lôùn cuûa cuûa löïc Lo-ren-xô taùc duïng leân haït

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Trường THPT BC Thoát Noát Giáo Viên : Nguyeãn Höõu Chí

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Vật Lý Ban Cơ Bản 11

Giáo Án 11

lôùn: f = |q|.v.B = 10-6.500.4.10-6 = 2.10-9(N)

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

löïc Lo-ren-xô taùc duïng leân haït ñieän tích. ñieän tích. IV. RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


IỄ N

D

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

Í-

-L A

Ó

H B

10 00 TR ẦN G

N

H Ư

ẠO

Đ

TP

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

ÁN

TO

U Y

.Q

N

Ơ

H

N

Giáo Án 11

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ÀN

Đ

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Trường THPT BC Thoát Noát Giáo Viên : Nguyeãn Höõu Chí www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Vật Lý Ban Cơ Bản 11

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Trường THPT BC Thoát Noát Giáo Viên : Nguyeãn Höõu Chí

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Vật Lý Ban Cơ Bản 11

Giáo Án 11

CHÖÔNG V. CAÛM ÖÙNG ÑIEÄN TÖØ Tieát 44, 45. TÖØ THOÂNG. CAÛM ÖÙNG ÑIEÄN TÖØ

TO

ÁN

-L

Í-

H

Noäi dung cô baûn II. Hieän töôïng caûm öùng ñieän töø Veõ hình 22.3. Veõ hình. 1. Thí nghieäm Giôùi thieäu caùc thí nghieäm. Quan saùt thí nghieäm. a) Thí nghieäm 1 Giaûi thích söï bieán thieân cuûa töø Cho nam chaâm dòch chuyeån laïi gaàn voøng daây kín (C) ta thaáy trong maïch kín thoâng trong thí nghieäm 1. (C) xuaát hieän doøng ñieän. b) Thí nghieäm 2 Giaûi thích söï bieán thieân cuûa töø Cho nam chaâm dòch chuyeån ra xa maïch kín (C) ta thaáy trong maïch kín (C) xuaát thoâng trong thí nghieäm 2. hieän doøng ñieän ngöôïc chieàu vôùi thí nghieäm 1. c) Thí nghieäm 3 Cho hoïc sinh nhaän xeùt qua töøng Giaûi thích söï bieán thieân cuûa töø Giöõ cho nam chaâm ñöùng yeân vaø dòch thí nghieäm. chuyeån maïch kín (C) ta cuõng thu ñöôïc keát thoâng trong thí nghieäm 3. quaû töông töï. d) Thí nghieäm 4 Yeâu caàu hoïc sinh thöïc hieän C2. Thay nam chaâm vónh cöûu baèng nam Thöïc hieän C2. chaâm ñieän. Khi thay ñoåi cöôøng ñoä doøng

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Vôùi α laø goùc giöõa phaùp tuyeán n vaø B . 2. Ñôn vò töø thoâng Trong heä SI ñôn vò töø thoâng laø veâbe (Wb). 1Wb = 1T.1m2.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

A

Ó

Hoaït ñoäng 3 ( phuùt) : Tìm hieåu hieän töôïng caûm öùng ñieän töø. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

B 10 00

Ghi nhaïân khaùi nieäm.

Giôùi thieäu ñôn vò töø thoâng.

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

I. MUÏC TIEÂU + Vieát ñöôïc coâng thöùc vaø hieåu ñöôïc yù nghóa vaät lyù cuûa töø thoâng. + Phaùt bieåu ñöôïc ñònh nghóa vaø hieåu ñöôïc khi naøo thì coù hieän töôïng caûm öùng ñieän töø. + Phaùt bieåu ñöôïc ñònh luaät Len-xô theo nhöõng caùch khaùc nhau vaø bieát vaän duïng ñeå xaùc ñònh chieàu cuûa doøng ñieän caûm öùng trong caùc tröôøng hôïp khaùc nhau. + Phaùt bieåu ñöôïc ñònh nghóa vaø neâu ñöôïc moät soá tính chaát cuûa doøng ñieän Fu-coâ. II. CHUAÅN BÒ Giaùo vieân: + Chuaån bò caùc hình veõ veà caùc ñöôøng söùc töø trong nhieàu ví duï khaùc nhau. + Chuaån bò caùc thí nghieäm veà caûm öùng töø. Hoïc sinh: + OÂn laïi veà ñöôøng söùc töø. + So saùnh ñöôøng söùc ñieän vaø ñöôøng söùc töø. III. TIEÁN TRÌNH DAÏY – HOÏC Tieát 44 Hoaït ñoäng 1 (5 phuùt) : Giôùi thieäu chöông. Hoaït ñoäng 2 ( phuùt) : Tìm hieåu töø thoâng. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Noäi dung cô baûn I. Töø thoâng Veõ hình 23.1. Veõ hình. 1. Ñònh nghóa Giôùi thieäu khaùi nieäm töø thoâng. Ghi nhaän khaùi nieäm. Töø thoâng qua moät dieän tích S ñaët trong Cho bieát khi naøo thì töø thoâng coù töø tröôøng ñeàu: giaù trò döông, aâm hoaëc baèng 0. Φ = BScosα

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Trường THPT BC Thoát Noát Giáo Viên : Nguyeãn Höõu Chí

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Vật Lý Ban Cơ Bản 11

Giáo Án 11

D

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

B

10 00

A

Ó

H

Í-

-L

ÁN

TO

IỄ N

Đ

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

ñieän trong nam chaâm ñieän thì trong maïch kín (C) cuõng xuaát hieän doøng ñieän. Yeâu caàu hoïc sinh ruùt ra nhaän xeùt 2. Keát luaän chung. Nhaän xeùt chung cho taát caû caùc thí a) Taát caû caùc thí nghieäm treân ñeàu coù moät ñaïc ñieåm chung laø töø thoâng qua maïch kín nghieäm. (C) bieán thieân. Döïa vaøo coâng thöùc ñònh nghóa töø thoâng, ta nhaän thaáy, khi moät Yeâu caàu hoïc sinh ruùt ra keát luaän. trong caùc ñaïi löôïng B, S hoaëc α thay ñoåi thì töø thoâng Φ bieán thieân. b) Keát quaû cuûa thí nghieäm chöùng toû raèng: Ruùt ra keát luaän. + Moãi khi töø thoâng qua maïch kín (C) bieán thieân thì trong maïch kín (C) xuaát hieän moät doøng ñieän goïi laø hieän töôïng caûm öùng ñieän töø. + Hieän töôïng caûm öùng ñieän töø chæ toàn taïi trong khoaûng thôøi gian töø thoâng qua maïch kín bieán thieân. Tieát 45 Hoaït ñoäng 4 ( phuùt) : Tìm hieåu ñònh luaät Len-xô veà chieàu doøng ñieän caûm öùng. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Noäi dung cô baûn III. Ñònh luaät Len-xô veà chieàu doøng Trình baøy phöông phaùp khaûo saùt Nghe vaø lieân heä vôùi tröôøng hôïp ñieän caûm öùng qui luaät xaùc ñònh chieàu doøng ñieän caùc thí nghieäm vöøa tieán haønh. Doøng ñieän caûm öùng xuaát hieän trong caûm öùng xuaát hieän trong maïch kín maïch kín coù chieàu sao cho töø tröôøng caûm Giôùi thieäu ñònh luaät. Ghi nhaän ñònh luaät. öùng coù taùc duïng choáng laïi söï bieán thieân Yeâu caàu hoïc sinh thöïc hieän C3. Thöïc hieän C3. cuûa töø thoâng ban ñaàu qua maïch kín. Giôùi thieäu tröôøng hôïp töø thoâng Ghi nhaän caùch phaùt bieåu ñònh Khi töø thoâng qua maïch kín (C) bieán qua (C) bieán thieân do keát quaû cuûa luaät trong tröôøng hôïp töø thoâng qua thieân do keát quaû cuûa moät chuyeån ñoäng chuyeån ñoäng. (C) bieán thieân do keát quaû cuûa naøo ñoù thì töø tröôøng caûm öùng coù taùc duïng Giôùi thieäu ñònh luaät. chuyeån ñoäng. choáng laïi chuyeån ñoäng noùi treân. Hoaït ñoäng 5 ( phuùt) : Tìm hieåu doøng ñieän Fu-coâ. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Noäi dung cô baûn IV. Doøng ñieän Fu-coâ 1. Thí nghieäm 1 Giôùi thieäu hình veõ 23.6 vaø thí Quan saùt thí nghieäm, ruùt ra nhaän Moät baùnh xe kim loaïi coù daïng moät ñóa nghieäm 1. xeùt. troøn quay xung quanh truïc O cuûa noù tröôùc moät nam chaâm ñieän. Khi chöa cho doøng ñieän chaïy vaøo nam chaâm, baùnh xe quay bình thöôøng. Khi cho doøng ñieän chaïy vaøo nam chaâm baùnh xe quay chaäm vaø bò haõm döøng laïi. 2. Thí nghieäm 2 Giôùi thieäu hình veõ 23.6 vaø thí Quan saùt thí nghieäm, ruùt ra nhaän Moät khoái kim loaïi hình laäp phöông ñöôïc nghieäm 2. xeùt. ñaët giöõa hai cöïc cuûa moät nam chaâm ñieän. Khoái aáy ñöôïc treo baèng moät sôïi daây moät ñaàu coá dònh; tröôùc khi ñöa khoái vaøo trong nam chaâm ñieän, sôïi daây treo ñöôïc xoaén nhieàu voøng. Neáu chöa coù doøng ñieän vaøo nam chaâm ñieän, khi thaû ra khoái kim loaïi

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Trường THPT BC Thoát Noát Giáo Viên : Nguyeãn Höõu Chí

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Vật Lý Ban Cơ Bản 11

Giáo Án 11

D

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

B

10 00

A

Ó

H

Í-

-L

ÁN

TO

IỄ N

Đ

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

quay nhanh xung quanh mình noù. Neáu coù doøng ñieän ñi vaøo nam chaâm ñieän, khi thaû ra khoái kim loaïi quay chaäm vaø bò haõm döøng laïi. 3. Giaûi thích Yeâu caàu hoïc sinh giaûi thích keát Giaûi thích keát quaû caùc thí ÔÛ caùc thí nghieäm treân, khi baùnh xe vaø quaû caùc thí nghieäm. nghieäm. khoái kim loaïi chuyeån ñoäng trong töø Nhaän xeùt caùc caâu thöïc hieän cuûa tröôøng thì trong theå tích cuûa chuùng cuaát hoïc sinh. hieän doøng ñieän caûm öùng – nhöõng doøng ñieän Fu-coâ. Theo ñònh luaät Len-xô, Giaûi thích ñaày ñuû hieän töôïng vaø Ghi nhaän khaùi nieäm. nhöõng doøng ñieän caûm öùng naøy luoân coù taùc giôùi thieäu doøng Fu-coâ. duïng choáng laïi söï chuyeån dôiø, vì vaäy khi chuyeån ñoäng trong töø tröôøng, treân baùnh xe vaø treân khoái kim loaïi xuaát hieän nhöõng löïc töø coù taùc duïng caûn trôû chuyeån ñoäng cuûa chuùng, nhöõng löïc aáy goïi laø löïc haõm ñieän töø. 4. Tính chaát vaø coâng duïng cuûa doøng FuGiôùi thieäu tính chaát cuûa doøng Fu- Ghi nhaän tính chaát. coâ + Moïi khoái kim loaïi chuyeån ñoäng trong töø coâ gaây ra löïc haõm ñieän töø. tröôøng ñeàu chòu taùc duïng cuûa nhöõng löïc Yeâu caàu hoïc sinh neâu öùng duïng. Neâu öùng duïng. haõm ñieän töø. Tính chaát naøy ñöôïc öùng duïng trong caùc boä phanh ñieän töø cuûa nhöõng oâtoâ haïng naëng. Giôùi thieäu tính chaát cuûa doøng Fu- Ghi nhaän tính chaát. + Doøng ñieän Fu-coâ gaây ra hieäu öùng toûa coâ gaây ra hieäu öùng toûa nhieät. nhieät Jun – Len-xô trong khoái kim loaïi Yeâu caàu hoïc sinh neâu caùc öùng Neâu öùng duïng. ñaët trong töø tröôøng bieán thieân. Tính chaát duïng cuûa tính chaát naøy. naøy ñöôïc öùng duïng trong caùc loø caûm öùng Giôùi thieäu taùc duïng coù haïi cuûa Ghi nhaän taùc duïng coù haïi cuûa ñeå nung noùng kim loaïi. + Trong nhieàu tröôøng hôïp doøng ñieän Fudoøng ñieän Fu-coâ. doøng ñieän Fu-coâ. Yeâu caàu hoïc sinh neâu caùc caùch Neâu caùc caùch laøm giaûm ñieän trôû coâ gaây neân nhöõng toån hao naêng löôïng voâ ích. Ñeå giaûm taùc duïng cuûa doøng Fu-coâ, laøm giaûm ñieän trôû cuûa khoái kim cuûa khoái kim loaïi. ngöôøi ta coù theå taêng ñieän trôû cuûa khoái kim loaïi. loaïi. + Doøng Fu-coâ cuõng ñöôïc öùng duïng trong moät soá loø toâi kim loaïi. Hoaït ñoäng 6 ( phuùt) : Cuûng coá, giao nhieäm vuï veà nhaø. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Cho hoïc sinh toùm taét nhöõng kieán thöùc cô baûn. Toùm taét nhöõng kieán thöùc cô baûn. Yeâu caàu hoïc sinh veà nhaø thöïc hieän caùc caâu hoûi vaø laøm Ghi caùc baøi taäp veà nhaø. caùc baøi taäp trang 147, 148 sgk caùc baøi taäp 23.1, 23.6 sbt. IV. RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Trường THPT BC Thoát Noát Giáo Viên : Nguyeãn Höõu Chí

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Vật Lý Ban Cơ Bản 11

Giáo Án 11

D

H Ư

TR ẦN

B

10 00

A

Ó

H

Í-

-L

ÁN

TO

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Đ

G

N

+ Khi giaûi baøi taäp caàn xaùc ñònh ñöôïc goùc α hôïp bôûi veùc tô caûm öùng töø B vaø phaùp tuyeán n cuûa maët phaüng voøng daây. Löu yù, soá ñöôøng söùc töø xuyeân qua dieän tích S caøng nhieàu thì töø thoâng φ caøng lôùn. Khi moät maïch ñieän chuyeån ñoäng trong töø tröôøng thì coâng cuûa caùc löïc ñieän töø taùc duïng leân maïch ñieän ñöôïc ño baèng tích cuûa cöôøng ñoä doøng ñieän vôùi ñoä bieán thieân töø thoâng qua maïch: ∆A = IBS = I.∆Φ Hoaït ñoäng 2 (10 phuùt) : Giaûi caùc caâu hoûi traéc nghieäm. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Noäi dung cô baûn Yeâu caàu hs giaûi thích taïi sao choïn . Giaûi thích löïa choïn. Caâu 3 trang 147 : D Yeâu caàu hs giaûi thích taïi sao choïn . Giaûi thích löïa choïn. Caâu 4 trang 148 : A Yeâu caàu hs giaûi thích taïi sao choïn . Giaûi thích löïa choïn. Caâu 23.1 : D Hoaït ñoäng 3 (25 phuùt) : Giaûi caùc baøi taäp töï luaän. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Noäi dung cô baûn Baøi 5 trang 148 a) Doøng ñieän trong (C) ngöôïc chieàu kim Veõ hình trong töøng tröôøng Xaùc ñònh chieàu doøng ñieän caûm ñoàng hoà. hôïp vaø cho hoïc sinh xaùc ñònh öùng trong töøng tröôøng hôïp. chieàu cuûa doøng ñieän caûm öùng. b) Doøng ñieän trong (C) cuøng chieàu kim ñoàng hoà. c) Trong (C) khoâng coù doøng ñieän. d) Trong (C) coù doøng ñieän xoay chieàu. Baøi 23.6 Yeâu caàu hoïc sinh vieát coâng Vieát coâng thöùc xaùc ñònh töø thoâng a) Φ = BScos1800 = - 0,02.0,12 = - 2.10-4(Wb). thöùc xaùc ñònh töø thoâng Φ. Φ. b) Φ = BScos00 = 0,02.0,12 = 2.104 → → (Wb). Yeâu caàu hoïc sinh xaùc ñònh Xaùc ñònh goùc giöõa B vaø n trong → → c) Φ = 0 goùc giöõa B vaø n trong töøng töøng tröôøng hôïp vaø thay soá ñeå tính 2 tröôøng hôïp vaø thay soá ñeå tính Φ trong töøng tröôøng hôïp ñoù. d) Φ = Bscos450 = 0,02.0,12. 2 Φ trong töøng tröôøng hôïp ñoù. -4 = 2 .10 (Wb).

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

ẠO

+ Trong moät töø tröôøng ñeàu B , töø thoâng qua moät dieän tích S giôùi haïn bôûi moät voøng daây kín phaüng ñöôïc xaùc ñònh bôûi bieåu thöùc: Φ = BScosα

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

Tieát 46. BAØI TAÄP I. MUÏC TIEÂU 1. Kieán thöùc : + Naém ñöôïc ñònh nghóa vaø phaùt hieän ñöôïc khi naøo coù hieän töôïng caûm öùng ñieän töø. + Phaùt bieåu ñöôïc ñònh luaät Len-xô theo caùc caùch vaø vaän duïng ñeå xaùc ñònh chieàu doøng ñieän caûm öùng trong caùc tröôøng hôïp khaùc nhau. Giaûi caùc baøi taäp lieân quan. 2. Kyõ naêng Vaän duïng thaønh thaïo ñònh luaät Len-xô ñeå xaùc ñònh chieàu doøng ñieän caûm öùng. II. CHUAÅN BÒ Giaùo vieân: - Xem, giaûi caùc baøi taäp sgk vaø saùch baøi taäp. - Chuaån bò theâm noät soá caâu hoûi traéc nghieäm vaø baøi taäp khaùc. Hoïc sinh: - Giaûi caùc caâu hoûi traéc nghieäm vaø baøi taäp thaày coâ ñaõ ra veà nhaø. - Chuaån bò saün caùc vaán ñeà maø mình coøn vöôùng maéc caàn phaûi hoûi thaày coâ. III. TIEÁN TRÌNH DAÏY – HOÏC Hoaït ñoäng 1 (10 phuùt) : Neâu caùc löu yù khi giaûi baøi taäp veà hieän töôïng caûm öùng ñieän töø:

e) Φ = Bscos1350 = - 0,02.0,12.

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

2 2

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


IỄ N

D

Í-

-L A

Ó

H B

10 00 TR ẦN G

N

H Ư

ẠO

Đ

TP

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

U Y

.Q

N

Ơ

H

N

=-

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

ÁN

TO

Giáo Án 11

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ÀN

Đ

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Trường THPT BC Thoát Noát Giáo Viên : Nguyeãn Höõu Chí www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Vật Lý Ban Cơ Bản 11

2 .10-4(Wb).

IV. RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


IỄ N

D

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

Í-

-L A

Ó

H B

10 00 TR ẦN G

N

H Ư

ẠO

Đ

TP

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

ÁN

TO

U Y

.Q

N

Ơ

H

N

Giáo Án 11

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ÀN

Đ

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Trường THPT BC Thoát Noát Giáo Viên : Nguyeãn Höõu Chí www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Vật Lý Ban Cơ Bản 11

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Trường THPT BC Thoát Noát Giáo Viên : Nguyeãn Höõu Chí

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Vật Lý Ban Cơ Bản 11

Giáo Án 11

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

B

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

Ñoä lôùn cuûa suaát ñieän ñoäng caûm öùng xuaát hieän trong maïch kín tæ leä vôùi toác ñoä bieán Thöïc hieän C2. Yeâu caàu hoïc sinh thöïc hieän C2. thieân töø thoâng qua maïch kín ñoù. Hoaït ñoäng 3 (10 phuùt) : Tìm hieåu quan heä giöõa suaát ñieän ñoäng caûm öùng vaø ñònh luaät Len-xô. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Noäi dung cô baûn II. Quan heä giöõa suaát ñieän ñoäng caûm öùng vaø ñònh luaät Len-xô Nhaän xeùt vaø tìm moái quan heä Söï xuaát hieän daáu (-) trong bieåu thöùc giöõa suaát ñieän ñoäng caûm öùng vaø cuûa eC laø phuø hôïp vôùi ñònh luaät Len-xô. ñònh luaät Len-xô. Tröôùc heát maïch kín (C) phaûi ñöôïc ñònh Höôùng daãn cho hoïc sinh ñònh Naén ñöôïc caùch ñònh höôùng cho höôùng. Döïa vaøo chieàu ñaõ choïn treân (C), höôùng cho (C) vaø choïn chieàu phaùp (C) vaø choïn chieàu döông cuûa ta choïn chieàu phaùp tuyeán döông ñeå tính tuyeán döông ñeå tính töø thoâng. phaùp tuyeán. töø thoâng qua maïch kín. Yeâu caàu hoïc sinh xaùc ñònh chieàu Xaùc ñònh chieàu cuûa doøng ñieän Neáu Φ taêng thì eC < 0: chieàu cuûa suaát cuûa doøng ñieän caûm öùng xuaát hieän caûm öùng xuaát hieän trong (C) khi Φ ñieän ñoäng caûm öùng (chieàu cuûa doøng ñieän trong (C) khi Φ taêng vaø khi Φ taêng vaø khi Φ giaûm. caûm öùng) ngöôïc chieàu vôùi chieàu cuûa giaûm. maïch. Neáu Φ giaûm thì eC > 0: chieàu cuûa suaát Yeâu caàu hoïc sinh thöïc hieän C3. Thöïc hieän C3. ñieän ñoäng caûm öùng (chieàu cuûa doøng ñieän caûm öùng) cuøng chieàu vôùi chieàu cuûa maïch. Hoaït ñoäng 4 (5 phuùt) : Tìm hieåu söï chuyeån hoùa naêng löôïng trong hieän töôïng caûm öùng ñieän töø. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Noäi dung cô baûn III. Chuyeån hoùa naêng löôïng trong hieän töôïng caûm öùng ñieän töø

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

Tieát 47. SUAÁT ÑIEÄN ÑOÄNG CAÛM ÖÙNG I. MUÏC TIEÂU + Vieát ñöôïc coâng thöùc tính suaát ñieän ñoäng caûm öùng. + Vaän duïng caùc coâng thöùc ñaõ hoïc ñeå tính ñöôïc suaát ñieän ñoäng caûm öùng trong moät soá tröôøng hôïp ñôn giaõn. II. CHUAÅN BÒ Giaùo vieân: Chuaån bò moät soá thí nghieäm veà suaát ñieän ñoäng caûm öùng. Hoïc sinh: OÂn laïi khaùi nieäm veà suaát ñieän ñoäng cuûa moät nguoàn ñieän. III. TIEÁN TRÌNH DAÏY – HOÏC Hoaït ñoäng 1 (5 phuùt) : Kieåm tra baøi cuõ : Phaùt bieåu caùc ñònh nghóa: doøng ñieän caûm öùng, hieän töôïng caûm öùng ñieän töø, töø tröôøng caûm öùng. Hoaït ñoäng 2 (20 phuùt) : Tìm hieåu suaát ñieän ñoäng caûm öùng trong maïch kín. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Noäi dung cô baûn I. Suaát ñieän ñoäng caûm öùng trong maïch Yeâu caàu hoïc sinh thöïc hieän C1. Thöïc hieän C1. kín Neâu khaùi nieäm suaát ñieän ñoäng Ghi nhaän khaùi nieäm. 1. Ñònh nghóa caûm öùng, Suaát ñieän ñoäng caûm öùng laø suaát ñieän ñoäng sinh ra doøng ñieän caûm öùng trong maïch kín. Caên cöù hình 24.2 laäp luaän ñeå laäp Nghe caùch ñaët vaán ñeà cuûa thaày 2. Ñònh luaät Fa-ra-ñaây coâng thöùc xaùc ñònh suaát ñieän ñoäng coâ ñeå thöïc hieän moät soá bieán ñoåi. ∆Φ Suaát ñieän ñoäng caûm öùng: eC = caûm öùng. ∆t Yeâu caàu hoïc sinh vieát bieåu thöùc Vieát bieåu thöùc xaùc ñònh ñoä lôùn Neáu chæ xeùt veà ñoä lôùn cuûa eC thì: xaùc ñònh ñoä lôùn cuûa eC vaø phaùt cuûa eC vaø phaùt bieåu ñònh luaät. ∆Φ |eC| = | | bieåu ñònh luaät. ∆t

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Vật Lý Ban Cơ Bản 11

N

Xeùt maïch kín (C) ñaët trong töø tröôøng khoâng ñoåi, ñeå taïo ra söï bieán thieân cuûa töø thoâng qua maïch (C), phaûi coù moät ngoaïi löïc taùc duïng vaøo (C) ñeå thöïc hieän moät dòch chuyeån naøo ñoù cuûa (C) vaø ngoaïi löïc naøy ñaõ sinh moät coâng cô hoïc. Coâng cô hoïc naøy laøm xuaát hieän suaát ñieän ñoäng caûm öùng trong maïch, nghóa laø taïo ra ñieän naêng. Vaäy baûn chaát cuûa hieän töôïng caûm öùng ñieän töø ñaõ neâu ôû treân laø quaù trình chuyeån hoùa cô naêng thaønh ñieän naêng.

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

H Ư TR ẦN B 10 00 A Ó H Í-L ÁN TO

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

G

Đ

ẠO

TP

Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Toùm taét nhöõng kieán thöùc cô baûn. Ghi caùc baøi taäp veà nhaø.

N

Hoaït ñoäng 5 (5 phuùt) : Cuûng coá, giao nhieäm vuï veà nhaø. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Cho hoïc sinh toùm taét nhöõng kieán thöùc cô baûn. Yeâu caàu hoïc sinh veà nhaø laøm caùc baøi taäp trang 152 sgk vaø 24.3, 24.4 sbt. IV. RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

Phaân tích cho hoïc sinh thaáy baûn Naém ñöôïc baûn chaát cuûa hieän chaát cuûa hieän töôïng caûm öùng ñieän töôïng caûm öùng ñieän töø. töø vaø söï chuyeån hoùa naêng löôïng Bieát caùch lí giaûi caùc ñònh luaät trong hieän töôïng caûm öùng ñieän töø. caûm öùng ñieän töø baèng ñònh luaät baûo toaøn vaø chuyeån hoùa naêng löôïng. Neâu yù nghóa to lôùn cuûa ñònh luaät Naém ñöôïc yù nghóa to lôùn cuûa Fa-ra-ñaây. ñònh luaät Fa-ra-ñaây.

Ơ

Giáo Án 11

H

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Trường THPT BC Thoát Noát Giáo Viên : Nguyeãn Höõu Chí

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


IỄ N

D

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

Í-

-L A

Ó

H B

10 00 TR ẦN G

N

H Ư

ẠO

Đ

TP

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

ÁN

TO

U Y

.Q

N

Ơ

H

N

Giáo Án 11

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ÀN

Đ

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Trường THPT BC Thoát Noát Giáo Viên : Nguyeãn Höõu Chí www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Vật Lý Ban Cơ Bản 11

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Trường THPT BC Thoát Noát Giáo Viên : Nguyeãn Höõu Chí

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Vật Lý Ban Cơ Bản 11

Giáo Án 11

IỄ N D

Yeâu caàu hoïc sinh giaûi thích.

Trình baøy thí nghieäm 2.

Giaûi thích. Quan saùt thí nghieäm. Moâ taû hieän töôïng.

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

1H =

1Wb 1A

Noäi dung cô baûn II. Hieän töôïng töï caûm 1. Ñònh nghóa Hieän töôïng töï caûm laø hieän töôïng caûm öùng ñieän töø xaûy ra trong moät maïch coù doøng ñieän maø söï bieán thieân cuûa töø thoâng qua maïch ñöôïc gaây ra bôûi söï bieán thieân cuûa cöôøng ñoä doøng ñieän trong maïch. 2. Moät soá ví duï veà hieän töôïng töï caûm a) Ví duï 1 Khi ñoùng khoùa K, ñeøn 1 saùng leân ngay coøn ñeøn 2 saùng leân töø töø. Giaûi thích: Khi ñoùng khoùa K, doøng ñieän qua oáng daây vaø ñeøn 2 taêng leân ñoät ngoät, khi ñoù trong oáng daây xuaát hieän suaát ñieän ñoäng töï caûm coù taùc duïng caûn trôû söï taêng cuûa doøng ñieän qua L. Do ñoù doøng ñieän qua L vaø ñeøn 2 taêng leân töø töø. b) Ví duï 2 Khi ñoät ngoät ngaét khoùa K, ta thaáy ñeøn saùng böøng leân tröôùc khi taét. Giaûi thích: Khi ngaét K, doøng ñieän iL giaûm ñoät ngoät xuoáng 0. Trong oáng daây

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Ñôn vò cuûa ñoä töï caûm laø henri (H)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

-L ÁN Quan saùt thí nghieäm. Moâ taû hieän töôïng.

Đ

ÀN

Trình baøy thí nghieäm 1.

l

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

Ghi nhaän khaùi nieäm.

Í-

H

Giôùi thieäu hieän töôïng töï caûm.

Ó

A

10 00

B

Giôùi thieäu ñôn vò ñoä töï caûm. Ghi nhaän ñôn vò cuûa ñoä töï caûm. Yeâu caàu hoïc sinh tìm moái lieân heä Tìm moái lieân heä giöõa ñôn vò cuûa giöõa ñôn vò cuûa ñoä töï caûm caø caùc ñoä töï caûm caø caùc ñôn vò khaùc. ñôn vò khaùc. Hoaït ñoäng 3 (15 phuùt) : Tìm hieåu hieän töôïng töï caûm. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

Tieát 48. TÖÏ CAÛM I. MUÏC TIEÂU + Phaùt bieåu ñöôïc ñònh nghóa töø thoâng rieân vaø vieát ñöôïc coâng thöùc ñoä töï caûm cuûa oáng daây hình truï. + Phaùt bieåu ñöôïc ñònh nghóa hieän töôïng töï caûm vaø giaûi thích ñöôïc hieän töôïng töï caûm khi ñoùng vaø ngaét maïch ñieän. + Vieát ñöôïc coâng thöùc tính suaát ñieän ñoäng töï caûm. + Neâu ñöôïc baûn chaát vaø vieát ñöôïc coâng thöùc tính naêng löôïng cuûa oáng daây töï caûm. II. CHUAÅN BÒ Giaùo vieân: Caùc thí nghieäm veà töï caûm. Hoïc sinh: OÂn laïi phaàn caûm öùng ñieän töø vaø suaát ñieän ñoäng töï caûm. III. TIEÁN TRÌNH DAÏY – HOÏC Hoaït ñoäng 1 (5 phuùt) : Kieåm tra baøi cuõ : Neâu coâng thöùc xaùc ñònh töø thoâng qua dieän tích S ñaët trong töø tröôøng ñeàu.Phaùt bieåu vaø vieát bieåu thöùc cuûa ñònh luaät Fa-ra-ñaây. Hoaït ñoäng 2 (8 phuùt) : Tìm hieåu töø thoâng rieâng qua moät maïch kín. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Noäi dung cô baûn I. Töø thoâng rieâng qua moät maïch kín Lập luận để đưa ra biểu thức tính Ghi nhaän khaùi nieäm. Töø thoâng rieâng cuûa moät maïch kín coù töø thoâng rieâng doøng ñieän chaïy qua: Φ = Li Lập luận để đưa ra biểu thức tính Ghi nhaän biểu thức tính ñoä töï Ñoä töï caûm cuûa moät oáng daây: ñoä töï caûm cuûa oáng daây. caûm cuûa oáng daây. N2 .S L = 4π.10-7.µ.

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Vật Lý Ban Cơ Bản 11

Giáo Án 11

xuaát hieän doøng ñieän caûm öùng cuøng chieàu vôùi iL ban ñaàu, doøng ñieän naøy chaïy qua ñeøn vaø vì K ngaét ñoät ngoät neân cöôøng ñoä doøng caûm öùng khaù lôùn, laøm cho ñeùn saùng böøng leân tröôùc khi taét.

Giaûi thích. Thöïc hieän C2.

H

Ơ

N

Yeâu caàu hoïc sinh giaûi thích. Yeâu caàu hoïc sinh thöïc hieän C2. Hoaït ñoäng 4 (8 phuùt) : Tìm hieåu suaát ñieän ñoäng töï caûm. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh

10 00

B

Hoaït ñoäng 5 (4 phuùt) : Tìm hieåu öùng duïng cuûa hieän töôïng töï caûm. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh

toác ñoä bieán thieân cuûa cöôøng ñoä doøng ñieän trong maïch. 2. Naêng löôïng töø tröôøng cuûa oáng daây töï caûm W=

1 2 Li . 2

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

Noäi dung cô baûn IV. ÖÙng duïng Yeâu caàu hoïc sinh neâu moät soá Neâu moät soá öùng duïng cuûa hieän Hieän töôïng töï caûm coù nhieàu öùng duïng öùng duïng cuûa hieän töôïng töï caûm. töôïng töï caûm maø em bieát. trong caùc maïch ñieän xoay chieàu. Cuoän caûm laø moät phaàn töû quan troïng trong caùc Giôùi thieäu caùc öùng duïng cuûa hieän Ghi nhaän caùc öùng duïng cuûa hieän maïch ñieän xoay chieàu coù maïch dao ñoäng töôïng töï caûm. töôïng töï caûm. vaø caùc maùy bieán aùp. Hoaït ñoäng 6 (5 phuùt) : Cuûng coá, giao nhieäm vuï veà nhaø. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Cho hoïc sinh toùm taét nhöõng kieán thöùc cô baûn. Toùm taét nhöõng kieán thöùc cô baûn. Ra baøi taäp veà nhaø: Caùc bt trang 157 sgk vaø 25.5, 25.7. Ghi caùc baøi taäp veà nhaø. IV. RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Ghi nhaän khaùi nieäm. Thöïc hieän C3.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư TR ẦN

Giôùi thieäu naêng löôïng töø tröôøng Yeâu caàu hoïc sinh thöïc hieän C3.

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

Noäi dung cô baûn III. Suaát ñieän ñoäng töï caûm 1. Suaát ñieän ñoäng töï caûm Giôùi thieäu suaát ñieän ñoäng töï Ghi nhaän khaùi nieäm. Suaát ñieän ñoäng caûm öùng trong maïch caûm. xuaùt hieän do hieän töôïng töï caûm goïi laø suaát ñieän ñoäng töï caûm. Giôùi thieäu bieåu thöùc tính suaát Ghi nhaän bieåu thöùc tính suaát ñieän Bieåu thöùc suaát ñieän ñoäng töï caûm: ñieän ñoäng töï caûm. ñoäng töï caûm. ∆i etc = - L Yeâu caàu hoïc sinh giaûi thích daáu giaûi thích daáu (-) trong bieåu ∆t (-) trong bieåu thöùc). thöùc). Suaát ñieän ñoäng töï caûm coù ñoä lôùn tæ leä vôùi

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Trường THPT BC Thoát Noát Giáo Viên : Nguyeãn Höõu Chí

Tieát 49. BAØI TAÄP

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Trường THPT BC Thoát Noát Giáo Viên : Nguyeãn Höõu Chí

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Vật Lý Ban Cơ Bản 11

Giáo Án 11

Giaûi thích daáu (-) trong keát quaû.

TO

ÁN

Yeâu caàu hoïc sinh giaûi thích daáu (-) trong keát quaû.

Tính ñoä töï caûm cuûa oáng daây.

D

IỄ N

Đ

Höôùng daãn ñeå hoïc sinh tính ñoä töï caûm cuûa oáng daây.

-

Daáu (-) cho bieát töø tröôøng caûm öùng ngöôïc chieàu töø tröôøng ngoaøi. Baøi 6 trang 157 Ñoä töï caûm cuûa oáng daây:

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

B2 .S − B1S ∆t B.a 2 0,5.0,12 ==− = - 0,1(V) ∆t 0,05

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Hoaït ñoäng 2 (15 phuùt) : Giaûi caùc caâu hoûi traéc nghieäm. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Noäi dung cô baûn Yeâu caàu hs giaûi thích taïi sao choïn C. Giaûi thích löïa choïn. Caâu 3 trang 152 : C Yeâu caàu hs giaûi thích taïi sao choïn B. Giaûi thích löïa choïn. Caâu 4 trang 157 : B Yeâu caàu hs giaûi thích taïi sao choïn C. Giaûi thích löïa choïn. Caâu 5 trang 157 : C Yeâu caàu hs giaûi thích taïi sao choïn B. Giaûi thích löïa choïn. Caâu 25.1 : B Yeâu caàu hs giaûi thích taïi sao choïn B. Giaûi thích löïa choïn. Caâu 25.2 : B Yeâu caàu hs giaûi thích taïi sao choïn B. Giaûi thích löïa choïn. Caâu 25.3 : B Yeâu caàu hs giaûi thích taïi sao choïn B. Giaûi thích löïa choïn. Caâu 25.4 : B Hoaït ñoäng 3 (15 phuùt) : Giaûi caùc baøi taäp töï luaän. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Noäi dung cô baûn Baøi 5 trang 152 Suaát ñieän ñoäng caûm trong khung: Yeâu caàu hoïc sinh vieát bieåu Tính suaát ñieän ñoäng caûm öùng thöùc tính suaát ñieän ñoäng caûm xuaát hieän trong khung. Φ − Φ1 ∆Φ eC = = - 2 = öùng vaø thay caùc giaù trò ñeå tính. ∆t ∆t

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

Đ

ẠO

TP

∆Φ N2 -7 Suaát ñieän ñoäng caûm öùng: eC = . Ñoä töï caûm cuûa oáng daây: L = 4π.10 .µ. .S. Töø thoâng rieâng cuûa moät l ∆t ∆i 1 . Naêng löôïng töø tröôøng cuûa oáng daây töï caûm: W = Li2. maïch kín: Φ = Li. Suaát ñieän ñoäng töï caûm: etc = - L 2 ∆t

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

I. MUÏC TIEÂU 1. Kieán thöùc : Naém ñöôïc ñònh nghóa vaø bieåu thöùc tính suaát ñieän ñoäng caûm öùng, naém ñöôïc quan heä giöa suaát ñieän ñoäng caûm öùng vaø ñònh luaät Len-xô, naém ñöôïc hieän töôïng töï caûm vaø bieåu thöùc tính suaát ñieän ñoäng töï caûm. 2. Kyõ naêng : Bieát caùch tính suaát ñieän ñoäng caûm öùng vaø suaát ñieän ñoäng töï caûm, tính naêng löôïng ñieän tröôøng cuûa oáng daây coù doøng ñieän chaïy qua. II. CHUAÅN BÒ Giaùo vieân: - Xem, giaûi caùc baøi taäp sgk vaø saùch baøi taäp. - Chuaån bò theâm noät soá caâu hoûi traéc nghieäm vaø baøi taäp khaùc. Hoïc sinh: - Giaûi caùc caâu hoûi traéc nghieäm vaø baøi taäp thaày coâ ñaõ ra veà nhaø. - Chuaån bò saün caùc vaán ñeà maø mình coøn vöôùng maéc caàn phaûi hoûi thaày coâ. III. TIEÁN TRÌNH DAÏY – HOÏC Hoaït ñoäng 1 (15 phuùt) : Kieåm tra baøi cuõ vaø toùm taét nhöõng kieán thöùc lieân quan ñeán caùc baøi taäp caàn giaûi:

N2 .S l (10 3 ) 2 = 4π.10-7. .π.0,12 = 0,079(H). 0,5

L = 4π.10-7.µ.

Yeâu caàu hoïc sinh vieát bieåu Vieát bieåu thöùc ñònh luaät OÂm cho Baøi 25.6 thöùc ñònh luaät OÂm cho toaøn toaøn maïch. ∆i maïch. Ta coù: e - L = (R + r).i = 0 ∆t Höôùng daãn hoïc sinh tính ∆t . Tính ∆t .

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


IỄ N

D

Í-

-L A

Ó

H B

10 00 TR ẦN G

N

H Ư

ẠO

Đ

TP

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

U Y

.Q

N

Ơ

H

N

=> ∆t =

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

ÁN

TO

Giáo Án 11

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ÀN

Đ

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Trường THPT BC Thoát Noát Giáo Viên : Nguyeãn Höõu Chí www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Vật Lý Ban Cơ Bản 11 L.∆i L.i 3.5 = = = 2,5(s) e e 6

IV. RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


IỄ N

D

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

Í-

-L A

Ó

H B

10 00 TR ẦN G

N

H Ư

ẠO

Đ

TP

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

ÁN

TO

U Y

.Q

N

Ơ

H

N

Giáo Án 11

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ÀN

Đ

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Trường THPT BC Thoát Noát Giáo Viên : Nguyeãn Höõu Chí www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Vật Lý Ban Cơ Bản 11

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Trường THPT BC Thoát Noát Giáo Viên : Nguyeãn Höõu Chí

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Vật Lý Ban Cơ Bản 11

Giáo Án 11

PHAÀN II. QUANG HÌNH HOÏC CHÖÔNG VI. KHUÙC XAÏ AÙNH SAÙNG Tieát 51. KHUÙC XAÏ AÙNH SAÙNG

IỄ N D

Noäi dung cô baûn II. Chieát suaát cuûa moâi tröôøng 1. Chieát suaát tæ ñoái Tæ soá khoâng ñoåi

sin i trong hieän töôïng sin r

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Ghi nhaän khaùi nieäm.

Đ

Giôùi thieäu chieát suaát tæ ñoái.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

B

10 00

A

Ó

H

Í-

-L

TO

ÁN

Hoaït ñoäng 3 (15 phuùt) : Tìm hieåu chieát suaát cuûa moâi tröôøng. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

I. MUÏC TIEÂU + Thöïc hieän ñöôïc caâu hoûi: Hieän töôïng khuùc xaï laø gì ? Nhaän ra tröôøng hôïp giôùi haïn i = 00. + Phaùt bieåu ñöôïc ñònh luaät khuùc xaï aùnh saùng. + Trình baøy ñöôïc caùc khaùi nieäm chieát suaát tuyeät ñoái vaø chieát suaát tæ ñoái. Vieát ñöôïc heä thöùc giöõa chieát suaát tæ ñoái vaø chieát suaát tuyeät ñoái. + Vieát vaø vaïn duïng caùc coâng thöùc cuûa ñònh luaät khuùc xaï aùnh saùng. II. CHUAÅN BÒ Giaùo vieân: Chuaån bò duïng cuï ñeå thöïc hieän moät thí nghieäm ñôn giaûn veà khuùc xaï aùnh saùng. Hoïc sinh: OÂn laïi noäi dung lieân quan ñeán söï khuùc xaï aùnh saùng ñaõ hoïc ôû lôùp 9. III. TIEÁN TRÌNH DAÏY – HOÏC Hoaït ñoäng 1 (5 phuùt) : Giôùi thieäu chöông: Aùnh saùng laø ñoái töôïng nghieân cöùu cuûa quang hoïc. Quang hình hoïc nghieân cöùu söï truyeàn snhs saùng qua caùc moâi tröôøng trong suoát vaø nghieân cöùu söï taïo aûnh baèng phöông phaùp hình hoïc. Nhôø caùc nghieân cöùu veà quang hình hoïc, ngöôøi ta ñaõ cheá taïo ra nhieàu duïng cuï quang caàn thieát cho khoa hoïc vaø ñôøi soáng. Hoaït ñoäng 2 (15 phuùt) : Tìm hieåu söï khuùc xaï aùnh saùng. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Noäi dung cô baûn Tieán haønh thí nghieäm hình 26.2. Quan saùt thí nghieäm I. Söï khuùc xaï aùnh saùng Giôùi thieäu caùc k/n: Tia tôùi, ñieåm Ghi nhaän caùc khaùi nieäm. 1. Hieän töôïng khuùc xaï aùnh saùng tôùi, phaùp tuyeán taïi ñieåm tôùi, tia Khuùc xaï aùnh saùng laø hieän töôïng leäch khuùc xaï, goùc tôùi, goùc khuùc xaï. phöông (gaõy) cuûa caùc tia saùng khi truyeàn Yeâu caàu hoïc sinh ñònh nghóa Ñònh nghóa hieän töôïng khuùc xaï. xieân goùc qua maët phaân caùch giöõa hai moâi hieän töôïng khuùc xaï. tröôøng trong suoát khaùc nhau. 2. Ñònh luaät khuùc xaï aùnh saùng Tieán haønh thí nghieäm hình 26.3. Quan saùt thí nghieäm. + Tia khuùc xaï naèm trong maët phaüng tôùi Cho hoïc sinh nhaän xeùt veà söï thay Nhaän xeùt veà moái kieân heä giöõa (taïo bôûi tia tôùi vaø phaùp tuyeán) vaø ôû phía ñoåi cuûa goùc khuùc xaï r khi taêng goùc goùc tôùi vaø goùc khuùc xaï. beân kia phaùp tuyeán so vôùi tia tôùi. tôùi i. + Vôùi hai moâi tröôøng trong suoát nhaát Tính tæ soá giöõa sin goùc tôùi vaø sin Cuøng tính toaùn vaø nhaän xeùt keát ñònh, tæ soá giöõa sin goùc tôùi (sini) vaø sin goùc khuùc xaï trong moät soá tröôøng quaû. goùc khuùc xaï (sinr) luoân luoân khoâng ñoåi: hôïp. sin i = haèng soá Giôùi thieäu ñònh luaät khuùc xaï. Ghi nhaän ñònh luaät. sin r

khuùc xaï ñöôïc goïi laø chieát suaát tæ ñoái n21 cuûa moâi tröôøng 2 (chöùa tia khuùc xaï) ñoái vôùi moâi tröôøng 1 (chöùa tia tôùi):

sin i = n21 sin r

+ Neáu n21 > 1 thì r < I : Tia khuùc xaï leäch Höôùng daãn ñeå hoïc sinh phaân tích Phaân tích caùc tröôøng hôïp n21 vaø laïi gaàn phaùp tuyeán hôn. Ta noùi moâi caùc tröôøng hôïp n21 vaø ñöa ra caùc ñöa ra caùc ñònh nghóa moâi tröôøng tröôøng 2 chieát quang hôn moâi tröôøng 1. ñònh nghóa moâi tröôøng chieát quang chieát quang hôn vaø chieát quang + Neáu n < 1 thì r > I : Tia khuùc xaï leäch 21

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Trường THPT BC Thoát Noát Giáo Viên : Nguyeãn Höõu Chí hôn vaø chieát quang keùm.

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Vật Lý Ban Cơ Bản 11

Giáo Án 11 keùm.

xa phaùp tuyeán hôn. Ta noùi moâi tröôøng 2 chieát quang keùm moâi tröôøng 1. 2. Chieát suaát tuyeät ñoái Ghi nhaän khaùi nieäm. Chieát suaát tuyeät ñoái cuûa moät moâi tröôøng laø chieát suaát tæ ñoái cuûa moâi tröôøng ñoù ñoái Ghi nhaän moái lieân heä giöõa chieát vôùi chaân khoâng. suaát tuyeät ñoái vaø chieát suaát tæ ñoái. Moái lieân heä giöõa chieát suaát tæ ñoái vaø Ghi nhaän moái lieân heä giöõa chieát n chieát suaát tuyeät ñoái: n21 = 2 . suaát moâi tröôøng vaø vaän toác aùnh n1 saùng. Lieân heä giöõa chieát suaát vaø vaän toác Neâu yù nghóa cuûa chieát suaát tuyeät truyeàn cuûa aùnh saùng trong caùc moâi ñoái. n v c Vieát bieåu thöùc ñònh luaät khuùc xaï tröôøng: 2 = 1 ; n = . v n1 v2 döôùi daïng khaùc. Coâng thöùc cuûa ñònh luaät khuùc xaï coù theå Thöùc hieän C1, C2 vaø C3. vieát döôùi daïng ñoái xöùng: n1sini = n2sinr.

1 n21

Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Toùm taét nhöõng kieán thöùc cô baûn. Ghi caùc baøi taäp veà nhaø.

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

Hoaït ñoäng 5 (5 phuùt) : Cuûng coá, giao nhieäm vuï veà nhaø. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Cho hoïc sinh toùm taét nhöõng kieán thöùc cô baûn. Yeâu caàu hoïc sinh veà nhaø laøm caùc baøi taäp trang 166, 167 sgk, 26.8, 26.9 sbt. IV. RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY

n12 =

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

1 n21

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

B

n12 =

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

1 n21

10 00

coâng thöùc: n12 =

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

Giôùi thieäu khaùi nieäm chieát suaát tuyeät ñoái. Neâu bieåu thöùc lieân heä giöõa chieát suaát tuyeät ñoái vaø chieát suaát tæ ñoái. Neâu bieåu thöùc lieân heä giöõa chieát suaát moâi tröôøng vaø vaän toác aùnh saùng. Yeâu caàu hoïc sinh neâu yù nghóa cuûa chieát suaát tuyeät ñoái. Yeâu caàu hoïc sinh vieát bieåu thöùc ñònh luaät khuùc xaï döôùi daïng khaùc. Yeâu caàu hoïc sinh thöïc hieän C1, C2 vaø C3. Hoaït ñoäng 4 (5 phuùt) : Tìm hieåu tính thuaän nghòch cuûa söï truyeàn aùnh saùng. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Noäi dung cô baûn Laøm thí nghieäm minh hoïa Quan saùt thí nghieäm. III. Tính thuaän nghòch cuûa söï truyeàn nguyeân lí thuaän nghòch. aùnh saùng Yeâu caàu hoïc sinh phaùt bieåu Phaùt bieåu nguyeân lí thuaän Aùnh saùng truyeàn ñi theo ñöôøng naøo thì nguyeân lí thuaän nghòch. nghòch. cuõng truyeàn ngöôïc laïi theo ñöôøng ñoù. Yeâu caàu hoïc sinh chöùng minh Chöùng minh coâng thöùc: Töø tính thuaän nghòch ta suy ra:

Tieát 52. BAØI TAÄP

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


Ơ

.Q TP

Vieát bieåu thöùc ñònh luaät khuùc xaï. Tính r. Tính chieàu saâu cuûa beå nöôùc.

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO 2 sin i  sinr = = 2 = 0,53 = sin320 4 n 3

Xaùc ñònh goùc i.

Veõ hình.

4

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

TO

AB sin i n = =n sin r 1

Đ

Yeâu caàu hoïc sinh xaùc ñònh goùc i. Yeâu caàu hoïc sinh vieát bieåu thöùc ñònh luaät khuùc xaï vaø suy ra ñeå tính r. Yeâu caàu hoïc sinh tính IH (chieàu saâu cuûa bình nöôùc).

IỄ N D

Đ

G

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

+ Tính chaát thuaän nghòch cuûa söï truyeàn aùnh saùng: Aùnh saùng truyeàn ñi theo ñöôøng naøo thì cuõng truyeàn ngöôïc laïi theo ñöôøng ñoù. Hoaït ñoäng 2 (20 phuùt) : Giaûi caùc caâu hoûi traéc nghieäm. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Noäi dung cô baûn Yeâu caàu hs giaûi thích taïi sao choïn B. Giaûi thích löïa choïn. Caâu 6 trang 166 : B Yeâu caàu hs giaûi thích taïi sao choïn A. Giaûi thích löïa choïn. Caâu 7 trang 166 : A Yeâu caàu hs giaûi thích taïi sao choïn D. Giaûi thích löïa choïn. Caâu 8 trang 166 : D Yeâu caàu hs giaûi thích taïi sao choïn A. Giaûi thích löïa choïn. Caâu 26.2 : A Yeâu caàu hs giaûi thích taïi sao choïn B. Giaûi thích löïa choïn. Caâu 26.3 : B Yeâu caàu hs giaûi thích taïi sao choïn A. Giaûi thích löïa choïn. Caâu 26.4 : A Yeâu caàu hs giaûi thích taïi sao choïn B. Giaûi thích löïa choïn. Caâu 26.5 : B Yeâu caàu hs giaûi thích taïi sao choïn D. Giaûi thích löïa choïn. Caâu 26.6 : D Yeâu caàu hs giaûi thích taïi sao choïn B. Giaûi thích löïa choïn. Caâu 26.7 : B Hoaït ñoäng 3 (15 phuùt) : Giaûi caùc baøi taäp töï luaän. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Noäi dung cô baûn Baøi 9 trang 167 BI 4 Veõ hình Veõ hình. Ta coù: tani = = = 1 => i = 450.

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

n sin i = n21 = 2 = haèng soá hay n1sini = n2sinr. sin r n1 n v + Chieát suaát tæ ñoái: n21 = 2 = 1 . n1 v2 c + Chieát suaát tuyeät ñoái: n = . v + Ñònh luaät khuùc xaï:

H

I. MUÏC TIEÂU 1. Kieán thöùc : Heä thoáng kieán thöùc veà phöông phaùp giaûi baøi taäp veà khuùc xaï aùnh saùng. 2. Kyõ naêng : Reøn luyeân kyû naêng veõ hình vaø giaûi caùc baøi taäp döïa vaøo pheùp toaùn hình hoïc. II. CHUAÅN BÒ Giaùo vieân: - Xem, giaûi caùc baøi taäp sgk vaø saùch baøi taäp. - Chuaån bò theâm noät soá caâu hoûi traéc nghieäm vaø baøi taäp khaùc. Hoïc sinh: - Giaûi caùc caâu hoûi traéc nghieäm vaø baøi taäp thaày coâ ñaõ ra veà nhaø. - Chuaån bò saün caùc vaán ñeà maø mình coøn vöôùng maéc caàn phaûi hoûi thaày coâ. III. TIEÁN TRÌNH DAÏY – HOÏC Hoaït ñoäng 1 (10 phuùt) : Kieåm tra baøi cuõ vaø heä thoáng laïi nhöõng kieán thöùc lieân quan:

N

Giáo Án 11

N

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Vật Lý Ban Cơ Bản 11

U Y

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Trường THPT BC Thoát Noát Giáo Viên : Nguyeãn Höõu Chí

 r = 320

HA' IH HA' 4 => IH = = ≈ 6,4cm tan r 0,626

Ta laïi coù: tanr =

Baøi 10 trang 167

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Trường THPT BC Thoát Noát Giáo Viên : Nguyeãn Höõu Chí

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Vật Lý Ban Cơ Bản 11

Giáo Án 11 Veõ hình.

Goùc khuùc xaï lôùn nhaát khi tia khuùc xaï qua ñænh cuûa maët ñaùy, do ñoù ta coù:

a 2

Sinrm =

=

1

3 a2 2 sin im n Maët khaùc: = =n 1 sin rm

N Ơ 3 = sin600 2

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

D

IỄ N

Đ

3

=

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

G

Đ

ẠO

TP

 im = 60 .

1

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

0

.Q

 sinim = nsinrm = 1,5.

H Ư TR ẦN B 10 00 A Ó H Í-L ÁN TO

H

U Y

N

Yeâu caàu hoïc sinh cho bieát khi naøo goùc khuùc xaï lôùn nhaát. Xaùc ñònh ñieàu kieän ñeå coù r = rm. Yeâu caàu hoïc sinh tính sinrm. Tính sinrm. Yeâu caàu hoïc sinh vieát bieåu Vieát bieåu thöùc ñònh luaät khuùc xaï. thöùc ñònh luaät khuùc xaï vaø suy Tính i . m ra ñeå tính im. IV. RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

a2 +

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


IỄ N

D

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

Í-

-L A

Ó

H B

10 00 TR ẦN G

N

H Ư

ẠO

Đ

TP

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

ÁN

TO

U Y

.Q

N

Ơ

H

N

Giáo Án 11

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ÀN

Đ

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Trường THPT BC Thoát Noát Giáo Viên : Nguyeãn Höõu Chí www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Vật Lý Ban Cơ Bản 11

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Trường THPT BC Thoát Noát Giáo Viên : Nguyeãn Höõu Chí

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Vật Lý Ban Cơ Bản 11

Giáo Án 11

+ Vôùi i > igh thì khoâng tìm thaáy r, nghóa laø khoâng coù tia khuùc xaï, toaøn boä tia saùng bò phaûn xaï ôû maët phaân caùch. Ñoù laø hieän töôïng phaûn xaï toaøn phaàn.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

n2 . n1

Đ

Quan saùt vaø ruùt ra nhaän xeùt.

+ Ta coù: sinigh =

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

B

10 00

A

Ó

H

Í-

-L

Ruùt ra coâng thöùc tính igh.

TO

ÁN

Yeâu caàu hoïc sinh ruùt ra coâng thöùc tính igh. Thí nghieäm cho hoïc sinh quan saùt hieän töôïng xaûy ra khi i > igh. Yeâu caàu hoïc sinh nhaän xeùt.

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

Tieát 53. PHAÛN XAÏ TOAØN PHAÀN I. MUÏC TIEÂU + Neâu ñöôïc nhaän xeùt veà hieän töôïng phaûn xaï toaøn phaàn qua vieäc quan saùt caùc thöïc nghieäm thöïc hieän ôû lôùp. + Thöïc hieän ñöôïc caâu hoûi theá naøo laø hieän töôïng phaûn xaï toaøn phaàn. Tính ñöôïc goùc giôùi haïn phaûn xaï toaøn phaàn vaø neâu ñöôïc ñieàu kieän ñeå coù phaûn xaï toaøn phaàn. + Trình baøy ñöôïc caáu taïo vaø taùc duïng daãn saùng cuûa sôïi quang, caùp quang. + Giaûi ñöôïc caùc baøi taäp ñôn giaûn veà phaûn xaï toaøn phaàn. II. CHUAÅN BÒ Giaùo vieân: + Chuaån bò caùc duïng cuï ñeå laøm thí nghieäm hình 27.1 vaø 27.2. + Ñeøn trang trí coù nhieàu sôïi nhöïa daãn saùng ñeå laøm thí duï caùp quang. Hoïc sinh: OÂn laïi ñònh luaät khuùc xaï aùnh saùng. III. TIEÁN TRÌNH DAÏY – HOÏC Hoaït ñoäng 1 (5 phuùt) : Kieåm tra baøi cuõ : Phaùt bieåu vaø vieát bieåu thöùc ñònh luaät khuùc xaï aùnh saùng. Neâu moái lieân heä giöõa chieát suaát tuyeät ñoái vaø chieát suaát tæ ñoái vaø moái lieân heä giöõa chieát suaát moâi tröôøng vaø vaän toác aùnh saùng. Hoaït ñoäng 2 (15 phuùt) : Tìm hieåu söï truyeàn aùnh saùng töø moâi tröôøng chieát quang hôn sang moâi tröôøng chieát quang keùm. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Noäi dung cô baûn I. Söï truyeàn snhs saùng vaøo moâi tröôøng chieát quang keùm hôn Boá trí thí nghieäm hình 27.1. Quan saùt caùch boá trí thí nghieäm. 1. Thí nghieäm Yeâu caàu hoïc sinh thöïc hieän C1. Thöïc hieän C1. Goùc tôùi Chuøm tia Chuøm tia Thay ñoåi ñoä nghieâng chuøm tia Quan saùt thí nghieäm. khuùc xaï phaûn xaï tôùi. i nhoû r>i Yeâu caàu hoïc sinh thöïc hieän C2. Thöïc hieän C2. Raát saùng Raát môø Yeâu caàu hoïc sinh neâu keát quaû. Neâu keát quaû thí nghieäm. i = igh r ≈ 900 Raát môø Raát saùng i > igh Khoâng coøn Raát saùng 2. Goùc giôùi haïn phaûn xaï toaøn phaàn + Vì n1 > n2 => r > i. Yeâu caàu hoïc sinh so saùnh i vaø r. So saùnh i vaø r. + Khi i taêng thì r cuõng taêng (r > i). Khi r Tieáp tuïc thí nghieäm vôùi i = igh. Quan saùt thí nghieäm, nhaän xeùt. ñaït giaù trò cöïc ñaïi 900 thì i ñaït giaù trò igh goïi laø goùc giôùi haïn phaûn xaï toaøn phaàn.

Hoaït ñoäng 3 (10 phuùt) : Tìm hieåu hieän töôïng phaûn xaï toaøn phaàn. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh

D

IỄ N

Noäi dung cô baûn II. Hieän töôïng phaûn xaï toaøn phaàn 1. Ñònh nghóa Yeâu caàu hoïc sinh neâu ñònh nghóa Neâu ñònh nghóa hieän töôïng phaûn Phaûn xaï toaøn phaàn laø hieän töôïng phaûn hieän töôïng phaûn xaï toaøn phaàn. xaï toaøn phaàn. xaï toaøn boä aùnh saùng tôùi, xaûy ra ôû maët phaân caùch giöõa hai moâi tröôøng trong suoát. 2. Ñieàu kieän ñeå coù phaûn xaï toaøn phaàn Yeâu caàu hoïc sinh neâu ñieàu kieän Neâu ñieàu kieän ñeå coù phaûn xaï toaøn + Aùnh saùng truyeàn töø moät moâi tröôøng tôùi ñeå coù phaûn xaï toaøn phaàn. phaàn.

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Trường THPT BC Thoát Noát Giáo Viên : Nguyeãn Höõu Chí

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Vật Lý Ban Cơ Bản 11

Giáo Án 11

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

B

10 00

A

Ó

H

Í-

-L

ÁN TO

D

IỄ N

Đ

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

moät moâi tröôøng chieát quang keùm hôn. + i ≥ igh. Hoaït ñoäng 4 (10 phuùt) : Tìm hieåu öùng duïng cuûa hieän töôïng phaûn xaï toaøn phaàn: Caùp quang. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Noäi dung cô baûn III. Caùp quang 1. Caáu taïo Yeâu caàu hoïc sinh thöû neâu moät Neáu vaøi neâu ñieàu kieän ñeå coù Caùp quang laø boù sôïi quang. Moãi sôïi vaøi öùng duïng cuûa hieän töôïng phaûn phaûn xaï toaøn phaàn. quang laø moät sôïi daây trong suoát coù tính xaï toaøn phaàn. daãn saùng nhôø phaûn xaï toaøn phaàn. Giôùi thieäu ñeøn trang trí coù nhieàu Quan saùt Ñeøn trang trí coù nhieàu Sôïi quang goàm hai phaàn chính: sôïi nhöïa daãn saùng. sôïi nhöïa daãn saùng. + Phaàn loûi trong suoát baèng thuûy tinh sieâu Giôùi thieäu caáu taïo caùp quang. Ghi nhaän caáu taïo caùp quang. sach coù chieát suaát lôùn (n1). + Phaàn voû boïc cuõng trong suoát, baèng thuûy tinh coù chieát suaát n2 < n1. Ngoaøi cuøng laø moät lôùp voû boïc baèng nhöïa deûo ñeå taïo cho caùp coù ñoä beàn vaø ñoä dai cô hoïc. 2. Coâng duïng Giôùi thieäu coâng duïng cuûa caùp Ghi nhaän coâng duïng cuûa caùp Caùp quang ñöôïc öùng duïng vaøo vieäc quang trong vieäc truyeàn taûi thoâng quang trong vieäc truyeàn taûi thoâng truyeàn thoâng tin vôùi caùc öu ñieåm: tin. tin. + Dung löôïng tín hieäu lôùn. + Khoâng bò nhieãu bôû caùc böùc xaï ñieän töø beân ngoaøi. + Khoâng coù ruûi ro chaùy (vì khoâng coù doøng ñieän). Giôùi thieäu coâng duïng cuûa caùp Ghi nhaän coâng duïng cuûa caùp Caùp quang coøn ñöôïc duøng ñeå noäi soi quang trong vieäc noïi soi. quang trong vieäc noäi soi. trong y hoïc. Hoaït ñoäng 5 (5 phuùt) : Cuûng coá, giao nhieäm vuï veà nhaø. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Cho hoïc sinh toùm taét nhöõng kieán thöùc cô baûn. Toùm taét nhöõng kieán thöùc cô baûn. Yeâu caàu hoïc sinh veà nhaø laøm caùc baøi taäp trang 172, Ghi caùc baøi taäp veà nhaø. 173 sgk vaø 25.7, 25.8 sbt. IV. RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY

Tieát 54. BAØI TAÄP

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Trường THPT BC Thoát Noát Giáo Viên : Nguyeãn Höõu Chí

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Vật Lý Ban Cơ Bản 11

Giáo Án 11

1

TO

ÁN

Yeâu caàu hoïc sinh xaùc ñònh Xaùc ñònh goùc tôùi khi α = 600. Xaùc goùc tôùi khi α = 600 töø ñoù xaùc ñònh ñöôøng ñi cuûa tia saùng. ñònh ñöôøng ñi cuûa tia saùng. Yeâu caàu hoïc sinh xaùc ñònh Xaùc ñònh goùc tôùi khi α = 450. Xaùc goùc tôùi khi α = 450 töø ñoù xaùc ñònh ñöôøng ñi cuûa tia saùng. ñònh ñöôøng ñi cuûa tia saùng. Yeâu caàu hoïc sinh xaùc ñònh Xaùc ñònh goùc tôùi khi α = 300. Xaùc goùc tôùi khi α = 300 töø ñoù xaùc ñònh ñöôøng ñi cuûa tia saùng. ñònh ñöôøng ñi cuûa tia saùng.

Đ

IỄ N D

Veõ hình, chæ ra goùc tôùi i. Yeâu caàu hoïc sinh neâu ñk ñeå Neâu ñieàu kieän ñeå tia saùng truyeàn tia saùng truyeàn ñi doïc oáng. ñi doïc oáng. Höôùng daãn hoïc sinh bieán ñoåi Thöïc hieän caùc bieán ñoåi bieán ñoåi ñeå xaùc ñònh ñieàu kieän cuûa α ñeå xaùc ñònh ñieàu kieän cuûa α ñeå coù

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

1

0

=> igh = 45 . a) Khi i = 900 - α = 300 < igh: Tia tôùi bò moät phaàn bò phaûn xaï, moät phaàn khuùc xaï ra ngoaøi khoâng khí. b) Khi i = 900 - α = 450 = igh: Tia tôùi bò moät phaàn bò phaûn xaï, moät phaàn khuùc xaï ñi la laø saùt maët phaân caùch (r = 900). c) Khi i = 900 - α = 600 > igh: Tia tôùi bò bò phaûn xaï phaûn xaï toaøn phaàn. Baøi 8 trang 173 Ta phaûi coù i > igh => sini > sinigh = Vì i = 900 – r => sini = cosr >

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

Hoaït ñoäng 2 (15 phuùt) : Giaûi caùc caâu hoûi traéc nghieäm. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Noäi dung cô baûn Yeâu caàu hs giaûi thích taïi sao choïn D. Giaûi thích löïa choïn. Caâu 5 trang 172 : D Yeâu caàu hs giaûi thích taïi sao choïn A. Giaûi thích löïa choïn. Caâu 6 trang 172 : A Yeâu caàu hs giaûi thích taïi sao choïn C. Giaûi thích löïa choïn. Caâu 7 trang 173 : C Yeâu caàu hs giaûi thích taïi sao choïn D. Giaûi thích löïa choïn. Caâu 27.2 : D Yeâu caàu hs giaûi thích taïi sao choïn D. Giaûi thích löïa choïn. Caâu 27.3 : D Yeâu caàu hs giaûi thích taïi sao choïn D. Giaûi thích löïa choïn. Caâu 27.4 : D Yeâu caàu hs giaûi thích taïi sao choïn D. Giaûi thích löïa choïn. Caâu 27.5 : D Yeâu caàu hs giaûi thích taïi sao choïn D. Giaûi thích löïa choïn. Caâu 27.6 : D Hoaït ñoäng 3 (20 phuùt) : Giaûi caùc baøi taäp töï luaän. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Noäi dung cô baûn Baøi 8 trang 173 Yeâu caàu hoïc sinh tính goùc Tính igh. n 1 1 Ta coù sinigh = 2 = = = sin450 giôùi haïn phaûn xaï toaøn phaàn. n n 2

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

ẠO

Đ

n2 ; vôùi n2 < n1. n1

G

+ Coâng thöùc tính goùc giôùi haïn phaûn xaï toaøn phaàn: sinigh =

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

I. MUÏC TIEÂU 1. Kieán thöùc : Heä thoáng kieán thöùc vaø phöông phaùp giaûi baøi taäp veà phaûn xaï toaøn phaàn aùnh saùng. 2. Kyõ naêng Reàn luyeän kó naêng veõ hình vaø giaûi caùc baøi taäp döïa vaøo caùc pheùp toaùn hình hoïc. II. CHUAÅN BÒ Giaùo vieân: - Xem, giaûi caùc baøi taäp sgk vaø saùch baøi taäp. - Chuaån bò theâm noät soá caâu hoûi traéc nghieäm vaø baøi taäp khaùc. Hoïc sinh: - Giaûi caùc caâu hoûi traéc nghieäm vaø baøi taäp thaày coâ ñaõ ra veà nhaø. - Chuaån bò saün caùc vaán ñeà maø mình coøn vöôùng maéc caàn phaûi hoûi thaày coâ. III. TIEÁN TRÌNH DAÏY – HOÏC Hoaït ñoäng 1 (10 phuùt) : Kieåm tra baøi cuõ vaø heä thoáng kieán thöùc: + Hieän töôïng phaûn xaï toaøn phaàn. + Ñieàu kieän ñeå coù phaûn xaï toaøn phaàn: Aùnh saùng truyeàn töø moät moâi tröôøng tôùi moät moâi tröôøng chieát quang keùm hôn ; goùc tôùi phaûi baèng hoaëc lôùn hôn goùc giôùi haïn phaûn xaï toaøn phaàn: i ≥ igh.

n2 . n1

n2 . n1

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Trường THPT BC Thoát Noát Giáo Viên : Nguyeãn Höõu Chí ñeå coù i > igh.

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Vật Lý Ban Cơ Bản 11

Giáo Án 11 i > igh.

Nhöng cosr =

1 − sin 2 r

sin 2 α = 1− n12

N

n 22 sin 2 α > n12 n12

Ơ

Do ñoù: 1 -

Yeâu caàu hoïc sinh tính igh.

n2 sin 30 0 1 b) Ta coù sinigh = = = = 0 n1 sin 45 2

G

Đ

Tính igh.

N

sin450 => igh = 450.

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

IV. RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Moâi tröôøng (2) chieát quang hôn moâi tröôøng (3).

ẠO

tröôøng naøo chieát quang hôn.

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TP

n2 töø ñoù keát luaän ñöôïc moâi n3 tröôøng naøo chieát quang hôn.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

0 n2 . Ruùt ra keát luaän moâi a) Ta coù n 2 = sin 45 > 1 => n2 > n3: n3 n3 sin 30 0

.Q

Tính

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Yeâu caàu hoïc sinh xaùc ñònh

U Y

= sin300 => α < 300. Baøi 27.7

H

=> Sinα< n12 − n22 = 1,5 2 − 1,412 = 0,5

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


IỄ N

D

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

Í-

-L A

Ó

H B

10 00 TR ẦN G

N

H Ư

ẠO

Đ

TP

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

ÁN

TO

U Y

.Q

N

Ơ

H

N

Giáo Án 11

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ÀN

Đ

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Trường THPT BC Thoát Noát Giáo Viên : Nguyeãn Höõu Chí www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Vật Lý Ban Cơ Bản 11

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Trường THPT BC Thoát Noát Giáo Viên : Nguyeãn Höõu Chí

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Vật Lý Ban Cơ Bản 11

Giáo Án 11

CHÖÔNG VII. MAÉT VAØ DUÏNG CUÏ QUANG HOÏC Tieát 55. LAÊNG KÍNH I. MUÏC TIEÂU + Neâu ñöôïc caáu taïo cuûa laêng kính. + Trình baøy ñöôïc hai taùc duïng cuûa laêng kính:

D

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

B

10 00

A

Ó

H

Í-

-L

ÁN

TO

IỄ N

Đ

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

- Taùn saéc chuøm aùnh saùng traéng. - Laøm leäch veà phía ñaùy moät chuøm saùng ñôn saéc. + Vieát ñöôïc caùc coâng thöùc veà laêng kính vaø vaän duïng ñöôïc. + Neâu ñöôïc coâng duïng cuûa laêng kính. II. CHUAÅN BÒ Giaùo vieân: + Caùc duïng cuï ñeå laøm thí nghieäm taïi lôùp. + Caùc tranh, aûnh veà quang phoå, maùy quang phoå, maùy aûnh. Hoïc sinh: OÂn laïi söï khuùc xaï vaø phaûn xaï toaøn phaàn. III. TIEÁN TRÌNH DAÏY – HOÏC Hoaït ñoäng 1 (5 phuùt) : Kieåm tra baøi cuõ : Neâu ñieàu kieän ñeå coù phaûn xaï toaøn phaàn, vieát coâng thöùc tính goùc giôùi haïn phaûn xaï toaøn phaàn. Hoaït ñoäng 2 (5 phuùt) : Tìm hieåu caáu taïo laêng kính. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Noäi dung cô baûn I. Caáu taïo laêng kính Veõ hình 28.2. Veõ hình. Laêng kính laø moät khoái chaát trong suoát, Giôùi thieäu laêng kính. ñoàng chaát, thöôøng coù daïng laêng truï tam giaùc. Giôùi thieäu caùc ñaëc tröng cuûa laêng Ghi nhaän caùc ñaëc tröng cuûa laêng Moät laêng kính ñöôïc ñaëc tröng bôûi: kính. kính. + Goùc chieát quang A; + Chieát suaát n. Hoaït ñoäng 3 (10 phuùt) : Tìm hieåu ñöôøng ñi cuûa tia saùng qua laêng kính. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Noäi dung cô baûn II. Ñöôøng ñi cuûa tia saùng qua laêng kính 1. Taùc duïng taùn saéc aùnh saùng traéng Veõ hình 28.3. Veõ hình. Chuøm aùnh saùng traéng khi ñi qua laêng kính Giôùi thieäu taùc duïng taùn saéc cuûa Ghi nhaän taùc duïng taùn saéc cuûa seõ bò phaân tích thaønh nhieàu chuøm saùng ñôn laêng kính. laêng kính. saéc khaùc nhau. Ñoù laø söï taùn saéc aùnh saùng. 2. Ñöôøng truyeàn cuûa tia saùng qua laêng kính Veõ hình 28.4. Veõ hình. Chieáu ñeán maët beân cuûa laêng kính moät Yeâu caàu hoïc sinh thöïc hieän C1. Thöïc hieän C1. chuøm saùng heïp ñôn saéc SI. Keát luaän veà tia IJ. Ghi nhaän söï leäch veà phía ñaùy + Taïi I: tia khuùc xaï leäch gaàn phaùp tuyeán, cuûa tia khuùc xaï IJ. nghóa laø leäch veà phía ñaùy cuûa laêng kính. Yeâu caàu hoïc sinh nhaän xeùt veà tia Nhaän xeùt veà tia khuùc xaï JR. + Taïi J: tia khuùc xaï leäch xa phaùp tuyeán, töùc khuùc xaï JR. laø cuõng leäch veà phía ñaùy cuûa laêng kính. Yeâu caàu hoïc sinh nhaän xeùt veà tia Nhaän xeùt veà tia loù ra khoûi laêng Vaäy, khi coù tia loù ra khoûi laêng kính thì tia loù ra khoûi laêng kính. kính. loù bao giôø cuõng leäch veà phía ñaùy cuûa laêng kính so vôùi tia tôùi. Giôùi thieäu goùc leäch. Ghi nhaän khaùi nieäm goùc leäc. Goùc taïo bôûi tia loù vaø tia tôùi goïi laø goùc leäch D cuûa tia saùng khi truyeàn qua laêng kính. Hoaït ñoäng 4 (10 phuùt) : Tìm hieåu caùc coâng thöùc cuûa laêng kính. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Noäi dung cô baûn III. Caùc coâng thöùc cuûa laêng kính Höôùng daãn hoïc sinh cm caùc coâng Chöùng minh caùc coâng thöùc cuûa sini1 = nsinr1; A = r1 + r2

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Vật Lý Ban Cơ Bản 11 sini2 = nsinr2; D = i1 + i2 – A .

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

D

IỄ N

Đ

Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Toùm taét nhöõng kieán thöùc cô baûn. Ghi caùc baøi taäp veà nhaø.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

TP

ẠO

Đ

G

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

Hoaït ñoäng 6 (5 phuùt) : Cuûng coá, giao nhieäm vuï veà nhaø. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Cho hoïc sinh toùm taét nhöõng kieán thöùc cô baûn. Yeâu caàu hoïc sinh veà nhaø laøm caùc baøi taäp trang 179 sgk vaø 28.7; 28.9 sbt. IV. RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY

H Ư

N

Giôùi thieäu caùc coâng duïng cuûa Ghi nhaän caùc coâng duïng cuûa laêng laêng kính phaûn xaï toaøn phaàn. kính phaûn xaï toaøn phaàn.

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Giôùi thieäu caáu taïo vaø hoaït ñoäng Ghi nhaän caáu taïo vaø hoaït ñoäng cuûalaêng kính phaûn xaï toaøn phaàn. cuûa laêng kính phaûn xaï toaøn phaàn.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Ghi nhaän caáu taïo vaø hoaït ñoäng cuûa maùy quang phoå.

U Y

Giôùi thieäu maùy quang phoå.

N

Giôùi thieäu caùc öùng duïng cuûa laêng Ghi nhaän caùc coâng duïng cuûa laêng kính. kính.

Noäi dung cô baûn IV. Coâng duïng cuûa laêng kính Laêng kính coù nhieàu öùng duïng trong khoa hoïc vaø kæ thuaät. 1. Maùy quang phoå Laêng kính laø boä phaän chính cuûa maùy quang phoå. Maùy quang phoå phaân tích aùnh saùng töø nguoàn phaùt ra thaønh caùc thaønh phaàn ñôn saéc, nhôø ñoù xaùc ñònh ñöôïc caáu taïo cuûa nguoàn saùng. 2. Laêng kính phaûn xaï toaøn phaàn Laêng kính phaûn xaï toaøn phaàn laø laêng kính thuûy tinh coù tieát dieän thaúng laø moät tam giaùc vuoâng caân. Laêng kính phaûn xaï toaøn phaàn ñöôïc söû duïng ñeå taïo aûnh thuaän chieàu (oáng nhoøm, maùy aûnh, …)

Ơ

thöùc cuûa laêng kính. laêng kính. Hoaït ñoäng 5 (10 phuùt) : Tìm hieåu coâng duïng cuûa laêng kính. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh

H

Giáo Án 11

N

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Trường THPT BC Thoát Noát Giáo Viên : Nguyeãn Höõu Chí

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


IỄ N

D

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

Í-

-L A

Ó

H B

10 00 TR ẦN G

N

H Ư

ẠO

Đ

TP

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

ÁN

TO

U Y

.Q

N

Ơ

H

N

Giáo Án 11

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ÀN

Đ

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Trường THPT BC Thoát Noát Giáo Viên : Nguyeãn Höõu Chí www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Vật Lý Ban Cơ Bản 11

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Trường THPT BC Thoát Noát Giáo Viên : Nguyeãn Höõu Chí

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Vật Lý Ban Cơ Bản 11

Giáo Án 11

Đ

Veõ hinh 29.4. Giôùi thieäu caùc tieâu ñieåm chính cuûa thaáu kính. Yeâu caàu hoïc sinh thöïc hieän C2.

Veõ hình 29.5. Giôùi thieäu caùc tieâu ñieåm phuï.

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

A Ó TO

Yeâu caàu hoïc sinh cho bieát coù bao nhieâu truïc chính vaø bao nhieâu truïc phuï.

IỄ N D

Noäi dung cô baûn II. Khaûo saùt thaáu kính hoäi tuï 1. Quang taâm. Tieâu ñieåm. Tieâu dieän a) Quang taâm + Ñieåm O chính giöõa cuûa thaáu kính maø Veõ hình. moïi tia saùng tôùi truyeàn qua O ñeàu truyeàn Ghi nhaän caùc khaùi nieäm. thaúng goïi laø quang taâm cuûa thaáu kính. + Ñöôøng thaúng ñi qua quang taâm O vaø vuoâng goùc vôùi maët thaáu kính laø truïc chính cuûa thaáu kính. Cho bieát coù bao nhieâu truïc chính + Caùc ñöôøng thaúng qua quang taâm O laø truïc phuï cuûa thaáu kính. vaø bao nhieâu truïc phuï. b) Tieâu ñieåm. Tieâu dieän + Chuøm tia saùng song song vôùi truïc chính Veõ hình. sau khi qua thaáu kính seõ hoäi tuï taïi moät Ghi nhaän caùc khaùi nieäm. ñieåm treân truïc chính. Ñieåm ñoù laø tieâu ñieåm chính cuûa thaáu kính. Moãi thaáu kính coù hai tieâu ñieåm chính F Thöïc hieän C2. (tieâu ñieåm vaät) vaø F’ (tieâu ñieåm aûnh) ñoái xöùng vôùi nhau qua quang taâm. + Chuøm tia saùng song song vôùi moät truïc Veõ hình. phuï sau khi qua thaáu kính seõ hoäi tuï taïi Ghi nhaän khaùi nieäm. moät ñieåm treân truïc phuï ñoù. Ñieåm ñoù laø

H

ÁN

-L

Í-

Veõ hình 29.3. Giôùi thieäu quang taâm, truïc chính, truïc phuï cuûa thaáu kính.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

B

10 00

Hoaït ñoäng 3 (15 phuùt) : Tìm hieåu thaáu kính hoäi tuï. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

Tieát 56, 57. THAÁU KÍNH MOÛNG I. MUÏC TIEÂU + Neâu ñöôïc caáu taïo vaø phaân loaïi cuûa thaáu kính. + Trình baøy ñöôïc caùc khaùi nieäm veà: quang taâm, truïc, tieâu ñieåm, tieâu cöï, ñoä tuï cuûa thaáu kính moûng. + Veõ ñöôïc aûnh taïo bôûi thaáu kính vaø neâu ñöôïc ñaëc ñieåm cuûa aûnh. + Vieát vaø vaän duïng ñöôïc caùc coâng thöùc cuûa thaáu kính. + Neâu ñöôïc moät soá coâng duïng quan trong cuûa thaáu kính. II. CHUAÅN BÒ Giaùo vieân: + Caùc loaïi thaáu kính hay moâ hình thaáu kính ñeå giôùi thieäu vôùi hoïc sinh. + Caùc sô ñoà, tranh aûnh veà ñöôøng truyeàn tia saùng qua thaáu kính vaø moät soá quang cuï coù thaáu kính. Hoïc sinh: + OÂn laïi kieán thöùc veà thaáu kính ñaõ hoïc ôû lôùp 9. + OÂn laïi caùc keát quaû ñaõ hoïc veà khuùc xaï aùnh saùng vaø laêng kính. III. TIEÁN TRÌNH DAÏY – HOÏC Tieát 56. Hoaït ñoäng 1 (5 phuùt) : Kieåm tra baøi cuõ : Coù maáy loaïi thaáu kính ? Neâu söï khaùc nhau giöõa chuùng. Hoaït ñoäng 2 (10 phuùt) : Tìm hieåu thaáu kính vaø phaân loaïi thaáu kính. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Noäi dung cô baûn I. Thaáu kính. Phaân loaïi thaáu kính Giôùi thieäu ñònh nghóa thaáu kính. Ghi nhaän khaùi nieäm. + Thaáu kính laø moät khoái chaát trong suoát giôùi haïn bôûi hai maët cong hoaëc bôûi moät maët cong vaø moät maët phaüng. Neâu caùch phaân loaïi thaáu kính. Ghi nhaän caùch phaân loaïi thaáu + Phaân loaïi: kính. - Thaáu kính loài (rìa moûng) laø thaáu kính hoäi tuï. Yeâu caàu hoïc sinh thöïc hieän C1. Thöïc hieän C1. - Thaáu kính loûm (rìa daøy) laø thaáu kính phaân kì.

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Trường THPT BC Thoát Noát Giáo Viên : Nguyeãn Höõu Chí

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Vật Lý Ban Cơ Bản 11

Giáo Án 11

Ghi nhaän khaùi nieäm.

H

Veõ hình.

Ñôn vò cuûa ñoä tuï laø ñioâp (dp): 1dp =

1 1m MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

ẠO

Qui öôùc: Thaáu kính hoäi tuï: f > 0 ; D > 0.

Đ

Neâu qui öôùc daáu cho f vaø D. Ghi nhaän qui öôùc daáu. Hoaït ñoäng 4 (10 phuùt) : Tìm hieåu thaáu kính phaân kì. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh

TP

Ghi nhaän ñôn vò cuûa ñoä tuï.

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Noäi dung cô baûn II. Khaûo saùt thaáu kính phaân kì Veõ hình 29.7. Veõ hình. + Quang taâm cuûa thaáu kính phaân kì cuûng Giôùi thieäu thaáu kính phaân kì. Ghi nhaän caùc khaùi nieäm. coù tính chaát nhö quang taâm cuûa thaáu kính hoäi tuï. + Caùc tieâu ñieåm vaø tieâu dieän cuûa thaáu kính phaân kì cuõng ñöôïc xaùc ñònh töông töï Neâu söï khaùc bieät giöõa thaáu kính Phaân bieät ñöôïc söï khaùc nhau nhö ñoái vôùi thaáu kính hoäi tuï. Ñieåm khaùc hoäi tuï vaø thaáu kính phaân kì. giöõa thaáu kính hoäi tuï phaân kì. bieät laø chuùng ñeàu aûo, ñöôïc xaùc ñònh bôûi Yeâu caàu hoïc sinh thöïc hieän C3. Thöïc hieän C3. ñöôøng keùo daøi cuûa caùc tia saùng. Giôùi thieäu qui öôùc daáu cho f vaø D Ghi nhaân qui öôùc daáu. Qui öôùc: Thaáu kính phaân kìï: f < 0 ; D < 0. Tieát 57 Hoaït ñoäng 5 (25 phuùt) : Tìm hieåu söï taïo aûnh bôûi thaáu kính. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Noäi dung cô baûn IV. Söï taïo aûnh bôûi thaáu kính 1. Khaùi nieäm aûnh vaø vaät trong quang hoïc Veõ hình 29.10 vaø 29.11. Veõ hình. + Aûnh ñieåm laø ñieåm ñoàng qui cuûa chuøm tia Giôùi thieäu aûnh ñieåm, aûnh ñieåm Ghi nhaän caùc khaùi nieäm veà aûnh loù hay ñöôøng keùo daøi cuûa chuùng, thaät vaø aûnh ñieåm aûo, ñieåm. + Aûnh ñieåm laø thaät neáu chuøm tia loù laø chuøm hoäi tuï, laø aûo neáu chuøm tia loù laø chuøm phaân kì. Giôùi thieäu vaät ñieåm, vaät ñieåm Ghi nhaän caùc khaùi nieäm veà vaät + Vaät ñieåm laø ñieåm ñoàng qui cuûa chuøm tia thaát vaø vaät ñieåm aûo. ñieåm. tôùi hoaëc ñöôøng keùo daøi cuûa chuùng. + Vaät ñieåm laø thaät neáu chuøm tia tôùi laø chuøm phaân kì, laø aûo neáu chuøm tia tôùi laø chuøm hoäi tuï. 2. Caùch döïng aûnh taïo bôûi thaáu kính Giôùi thieäu caùch söû duïng caùc tia Ghi nhaän caùch veõ caùc tia ñaëc Söû duïng hai trong 4 tia sau: ñaëc bieät ñeå veõ aûnh qua thaáu kính. bieät qua thaáu kính. - Tia tôùi qua quang taâm -Tia loù ñi thaúng. Veõ hình minh hoïa. Veõ hình. - Tia tôùi song song truïc chính -Tia loù qua tieâu ñieåm aûnh chính F’. - Tia tôùi qua tieâu ñieåm vaät chính F -Tia loù song song truïc chính.

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Ghi nhaän caùc khaùi nieäm.

1 . f

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

Tieâu cöï: f = OF ' . Ñoä tuï: D =

.Q

Giôùi thieäu caùc khaùi nieäm tieâu cöï vaø ñoä tuï cuûa thaáu kính. Giôùi thieâu ñôn vò cuûa ñoä tuï.

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

Veõ hình 29.6.

Ơ

N

Giôùi thieäu khaùi nieäm tieâu dieän cuûa thaáu kính.

tieâu ñieåm phuï cuûa thaáu kính. Moãi thaáu kính coù voâ soá caùc tieâu ñieåm phuï vaät Fn vaø caùc tieâu ñieåm phuï aûnh Fn’. + Taäp hôïp taát caû caùc tieâu ñieåm taïo thaønh tieâu dieän. Moãi thaáu kính coù hai tieâu dieän: tieâu dieän vaät vaø tieâu dieän aûnh. Coù theå coi tieâu dieän laø maët phaüng vuoâng goùc vôùi truïc chính qua tieâu ñieåm chính. 2. Tieâu cöï. Ñoä tuï

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Trường THPT BC Thoát Noát Giáo Viên : Nguyeãn Höõu Chí

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Vật Lý Ban Cơ Bản 11

Giáo Án 11

Yeâu caàu hoïc sinh thöïc hieän C4.

Thöïc hieän C4.

Quan saùt, ruùt ra caùc keát luaän.

d

d '

TR ẦN

Ghi nhaän caùc qui öôùc daáu.

A

10 00

B

Giôùi thieäu qui öôùc daáu cho caùc tröôøng hôïp.

Ó

Hoaït ñoäng 7 (5 phuùt) : Tìm hieåu coâng duïng cuûa thaáu kính. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh

AB

d

+ Qui öôùc daáu: Vaät thaät: d > 0. Vaät aûo: d < 0. AÛnh thaät: d’ > 0. AÛnh aûo: d’ < 0. k > 0: aûnh vaø vaät cuøng chieàu ; k < 0: aûnh vaø vaät ngöôïc chieàu.

TO

ÁN

-L

Í-

H

Noäi dung cô baûn VI. Coâng duïng cuûa thaáu kính Cho hoïc sinh thöû keå vaø coâng Keå vaø coâng duïng cuûa thaáu kính Thaáu kính coù nhieàu coâng duïng höõu ích duïng cuûa thaáu kính ñaõ thaáy trong ñaõ bieát trong thöïc teá. trong ñôøi soáng vaø trong khoa hoïc. thöïc teá. Thaáu kính ñöôïc duøng laøm: Giôùi thieäu caùc coâng duïng cuûa Ghi nhaän caùc coâng duïng cuûa thaáu + Kính khaéc phuïc taät cuûa maét. thaáu kính. kính. + Kính luùp. + Maùy aûnh, maùy ghi hình. + Kính hieãn vi. + Kính thieân vaên, oáng doøm. + Ñeøn chieáu. + Maùy quang phoå. Hoaït ñoäng 8 (5 phuùt) : Cuûng coá, giao nhieäm vuï veà nhaø. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Cho hoïc sinh toùm taét nhöõng kieán thöùc cô baûn. Toùm taét nhöõng kieán thöùc cô baûn. Yeâu caàu hoïc sinh veà nhaø laøm caùc baøi taäp trang 189, Ghi caùc baøi taäp veà nhaø. 190 sgk vaø 29.15; 29.17 sbt. IV. RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

f

Giaûi thích caùc ñaïi löôïng trong Naém vöõng caùc ñaïi löôïng trong + Coâng thöùc xaùc ñònh soá phoùng ñaïi: caùc coâng thöùc. caùc coâng thöùc. A' B ' d ' k= =-

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

H Ư

N

G

Đ

Noäi dung cô baûn V. Caùc coâng thöùc cuûa thaáu kính Gôùi thieäu caùc coâng thöùc cuûa thaáu Ghi nhaän caùc coâng thöùc cuûa thaáu + Coâng thöùc xaùc ñònh vò trí aûnh: kính. kính. 1 1 1 = +

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

TP

ẠO

Hoaït ñoäng 6 (10 phuùt) : Tìm hieåu caùc coâng thöùc cuûa thaáu kính. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

Giôùi thieäu tranh veõ aûnh cuûa vaät trong töøng tröôøng hôïp cho hoïc sinh quan saùt vaø ruùt ra caùc keát luaän.

- Tia tôùi song song truïc phuï -Tia loù qua tieâu ñieåm aûnh phuï F’n. 3. Caùc tröôøng hôïp aûnh taïo bôûi thaáu kính Xeùt vaät thaät vôùi d laø khoaûng caùch töø vaät ñeán thaáu kính: a) Thaáu kính hoäi tuï + d > 2f: aûnh thaät, nhoû hôn vaät. + d = 2f: aûnh thaät, baèng vaät. + 2f > d > f: aûnh thaät lôùn hôn vaät. + d = f: aûnh raát lôùn, ôû voâ cöïc. + f > d: aûnh aûo, lôùn hôn vaät. b) Thaáu kính phaân kì Vaät thaät qua thaáu kính phaân kì luoân cho aûnh aûo cuøng chieàu vôùi vaät vaø nhoû hôn vaät.

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Trường THPT BC Thoát Noát Giáo Viên : Nguyeãn Höõu Chí

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Vật Lý Ban Cơ Bản 11

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

Giáo Án 11

Tieát 58. BAØI TAÄP I. MUÏC TIEÂU 1. Kieán thöùc : Heä thoáng kieán thöùc vaø phöông phaùp giaûi baøi taäp veà laêng kính, thaáu kính.

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Trường THPT BC Thoát Noát Giáo Viên : Nguyeãn Höõu Chí

Giáo Án 11

Ơ H

Đ

Yeâu caàu hoïc sinh tính tieâu cöï cuûa thaáu kính.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

+ Qui öôùc daáu: Thaáu kính hoäi tuï: f > 0; D > 0. Thaáu kính phaân kì: f < 0; D < 0. Vaät thaät: d > 0; vaät aûo: d < 0; aûnh thaät: d’ > 0; aûnh aûo: d’ < 0. k > 0: aûnh vaø vaät cuøng chieàu ; k < 0: aûnh vaø vaät ngöôïc chieàu. Hoaït ñoäng 2 (15 phuùt) : Giaûi caùc caâu hoûi traéc nghieäm. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Noäi dung cô baûn Yeâu caàu hs giaûi thích taïi sao choïn D. Giaûi thích löïa choïn. Caâu 4 trang 179 : D Yeâu caàu hs giaûi thích taïi sao choïn C. Giaûi thích löïa choïn. Caâu 5 trang 179 : C Yeâu caàu hs giaûi thích taïi sao choïn A. Giaûi thích löïa choïn. Caâu 6 trang 179 : A Yeâu caàu hs giaûi thích taïi sao choïn B. Giaûi thích löïa choïn. Caâu 4 trang 189 : B Yeâu caàu hs giaûi thích taïi sao choïn A. Giaûi thích löïa choïn. Caâu 5 trang 189 : A Yeâu caàu hs giaûi thích taïi sao choïn B. Giaûi thích löïa choïn. Caâu 6 trang 189 : B Hoaït ñoäng 3 (15 phuùt) : Giaûi caùc baøi taäp töï luaän. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Noäi dung cô baûn Baøi 28.7 a) Taïi I ta coù i1 = 0 => r1 = 0. Veõ hình. Veõ hình. Yeâu caàu hoïc sinh Xaùc ñònh i1, r1, r2 vaø tính i2. Taïi J ta coù r1 = A = 300  sini2 = nsinr2 = 1,5sin300 = 0,75 xaùc ñònh i1, r1, r2 vaø tính i2. = sin490 => i2 = 490. Goùc leäch: Yeâu caàu hoïc sinh tính goùc leäc Tính goùc leäch D. D = i1 + i2 – A = 00 + 480 – 300 = 190. D. b) Ta coù sini2’ = n’sinr2 Yeâu caàu hoïc sinh tính n’ ñeå i2 Tính n’. sin i2' sin 90 0 1 => n’ = = = =2 0 = 900. sin r 0,5 sin 30 2

IỄ N D

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

TP

ẠO

1 1 A' B ' d ' =;k= + d d ' d AB

Đ

=

G

1 1 ; f f

+ Caùc coâng thöùc cuûa thaáu kính: D =

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

II. CHUAÅN BÒ Giaùo vieân: - Xem, giaûi caùc baøi taäp sgk vaø saùch baøi taäp. - Chuaån bò theâm noät soá caâu hoûi traéc nghieäm vaø baøi taäp khaùc. Hoïc sinh: - Giaûi caùc caâu hoûi traéc nghieäm vaø baøi taäp thaày coâ ñaõ ra veà nhaø. - Chuaån bò saün caùc vaán ñeà maø mình coøn vöôùng maéc caàn phaûi hoûi thaày coâ. III. TIEÁN TRÌNH DAÏY – HOÏC Hoaït ñoäng 1 (15 phuùt) : Kieåm tra baøi cuõ vaø heä thoáng hoùa kieán thöùc: + Caùc coâng thöùc cuûa laêng kính: sini1 = nsinr1; sini2 = nsinr2; A = r1 + r2 ; D = i1 + i2 – A . + Ñöôøng ñi cuûa tia saùng qua thaáu kính: Tia qua quang taâm ñi thaúng. Tia tôùi song song vôùi truïc chính, tia loù ñi qua (keùo daøi ñi qua) tieâu ñieåm aûnh chính F’. Tia tôùi qua tieâu ñieåm vaät (keùo daøi ñi qua) F, tia loù song song vôùi truïc chính. Tia tôùi song song vôùi truïc phuï, tia loù ñi qua (keùo daøi ñi qua) tieâu ñieåm aûnh phuï F’n.

N

+ Reøn luyeân kæ naêng veõ hình vaø giaûi baøi taäp döïa vaøo caùc pheùp toaùn vaø caùc ñònh lí trong hình hoïc. + Reøn luyeân kæ naêng giaûi caùc baøi taäp ñònh löôïng veà laêng kính, thaáu kính.

N

2. Kyõ naêng:

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Vật Lý Ban Cơ Bản 11

Baøi 11 trang 190 a) Tieâu cöï cuûa thaáu kính: Tính tieâu cöï cuûa thaáu kính.

Ta coù: D =

1 f

1 1 = = - 0,2(m) = 20(cm). D −5 1 1 1 Yeâu caàu hoïc sinh vieát coâng Vieát coâng thöùc xaùc ñònh vò trí aûnh b) Ta coù: = . + thöùc xaùc ñònh vò trí aûnh vaø suy vaø suy ra ñeå xaùc ñònh vò trí aûnh. d d ' f f=

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Trường THPT BC Thoát Noát Giáo Viên : Nguyeãn Höõu Chí

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Vật Lý Ban Cơ Bản 11

Giáo Án 11

ra ñeå xaùc ñònh vò trí aûnh.

=>

Yeâu caàu hoïc sinh xaùc ñònh soá phoùng ñaïi aûnh. Yeâu caàu hoïc sinh xaùc ñònh tính chaát aûnh.

d’ =

d. f 30.(−20) = = d − f 30 − (−20)

12(cm).

Tính soá phoùng ñaïi aûnh.

− 12 d' =− = 0,4. d 30

Soá phoùng ñaïi: k = -

Neâu tính chaát aûnh.

H

Ơ

N

Aûnh cho bôûi thaáu kính laø aûnh aûo, cuøng chieàu vôùi vaät vaø nhoû hôn vaät.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

IV. RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Trường THPT BC Thoát Noát Giáo Viên : Nguyeãn Höõu Chí

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Vật Lý Ban Cơ Bản 11

Giáo Án 11

Tieát 59. GIAÛI BAØI TOAÙN VEÀ HEÄ THAÁU KÍNH I. MUÏC TIEÂU + Phaân tích vaø trình baøy ñöôïc quaù trình taïo aûnh qua moät heä thaáu kính. Vieát ñöôïc sô ñoà taïo aûnh.

+ Giaûi ñöôïc caùc baøi taäp ñôn giaûn veà heä hai thaáu kính.

Í-

H

Ó

A

Sô ñoà taïo aûnh: L1 L2 AB → A1B1 → A2B2 d1 d1’ d 2 d2 ’

ÁN

-L

Vôùi: d2 = – d1’; k = k1k2 =

Thöïc hieän C1.

Ruùt ra keát luaän.

D

IỄ N

Đ

ÀN

Yeâu caàu hoïc sinh ruùt ra keát luaän veà ñoä tuï cuûa heä thaáu kính gheùp saùt nhau.

Hoaït ñoäng 3 (20 phuùt) : Giaûi caùc baøi taäp ví duï. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh

Yeâu caàu hoïc sinh neâu sô ñoà taïo

Neâu sô ñoà taïo aûnh.

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

d 2' d1

d1' d 2' = d1 d 2

1 1 1 1 + ' = + d1 d 2 f1 f 2

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

2. Heä hai thaáu kính ñoàng truïc gheùp saùt nhau

Veõ hình.

Thöïc hieän tính toaùn.

d 1' d 2' d1d 2

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

B

10 00

Veõ hình 30.2.

Vôùi: d2 = O1O2 – d1’; k = k1k2 =

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

Theo doõi tính toaùn ñeå xaùc ñònh d2 vaø k.

Thöïc hieän tính toaùn.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

II. CHUAÅN BÒ Giaùo vieân + Choïn loïc hai baøi veà veà heä hai thaáu kính gheùp thuoäc daïng coù noäi dung thuaän vaø noäi dung nghòch: Heä thaáu kính ñoàng truïc gheùp caùch nhau. Heä thaáu kính ñoàng truïc gheùp saùt nhau. + Giaûi töøng baøi toaùn vaø neâu roû phöông phaùp giaûi. Nhaán maïnh (coù lí giaûi) caùc heä thöùc lieân heä: d2 = O1O2 – d1’ ; k = k1k2. Hoïc sinh OÂn laïi noäi dung baøi hoïc veà thaáu kính. III. TIEÁN TRÌNH DAÏY – HOÏC Hoaït ñoäng 1 (5 phuùt) : Kieåm tra baøi cuõ : Vieát caùc coâng thöùc veà thaáu kính. Neâu caùc öùng duïng cuûa thaáu kính. Hoaït ñoäng 2 (15 phuùt) : Laäp sô ñoà taïo aûnh. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Noäi dung cô baûn I. Laäp sô ñoà taïo aûnh 1. Heä hai thaáu kính ñoàng truïc gheùp caùch nhau Veõ hình 30.1. Veõ hình. Sô ñoà taïo aûnh: L1 L2 AB → A1B1 → A2B2 Thöïc hieän C2. d1 d1’ d 2 d2 ’

Heä thaáu kính töông ñöông vôùi moät thaáu kính coù ñoä tuï D = D1 + D2. Ñoä tuï cuûa heä hai thaáu kính moûng ñoàng truïc gheùp saùt nhau baèng toång ñaïi soá caùc ñoä tuï cuûa töøng thaáu kính gheùp thaønh heä.

Noäi dung cô baûn II. Caùc baøi taäp thí duï Baøi taäp 1 Sô ñoà taïo aûnh:

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Trường THPT BC Thoát Noát Giáo Viên : Nguyeãn Höõu Chí

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Vật Lý Ban Cơ Bản 11

Giáo Án 11

L1 L2 AB → A1B1 → A2B2 d1 d1’ d 2 d2 ’ Ta coù d’1 =

d 1' d 2' − 6.60 = = - 0,9 10.40 d1d 2

.Q

H

Ó

A

G

Hoaït ñoäng 4 (5 phuùt) : Cuûng coá, giao nhieäm vuï veà nhaø. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Cho hoïc sinh toùm taét nhöõng kieán thöùc cô baûn. Yeâu caàu hoïc sinh veà nhaø laøm caùc baøi taäp trang 195 sgk vaø 30.8, 30.9 sbt. IV. RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY

d .d ' 30.(−20) f= = = - 60(cm) ' 30 − 20 d +d 1 1 1 Vôùi = + suy ra : f f1 f 2 f1 f − 20.(−60) f2 = = = 30(cm) f1 − f − 20 + 60

Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Toùm taét nhöõng kieán thöùc cô baûn. Ghi caùc baøi taäp veà nhaø.

TO

ÁN

-L

Í-

b) Tieâu cöï f2 : Coi laø heä thaáu kính gheùp saùt nhau ta coù :

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TP

ẠO

Đ

Tính f2.

TR ẦN

Yeâu caàu hoïc sinh tính tieâu cöï cuûa thaáu kính L2.

B

Tính f.

10 00

Yeâu caàu hoïc sinh tính tieâu cöï cuûa heä thaáu kính gheùp.

d' f − 12.(−20) = = 30(cm) ' − 12 + 20 d −f

N

Tính d.

H Ư

Yeâu caàu hoïc sinh tính d.

Ta coù: d =

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Aûnh cuoái cuøng laø aûnh thaät, ngöôïc chieàu vôùi vaät vaø cao baèng 0,9 laàn vaät. Baøi taäp 2 a) Tính d :

Neâu tính chaát cuûa aûnh cuoái cuøng.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

k=

Tính k.

Yeâu caàu hoïc sinh neâu tính chaát cuûa aûnh cuoái cuøng.

d2 f2 40.24 = = 60(cm) d 2 − f 2 40 − 24

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Yeâu caàu hoïc sinh tính k.

d’2 =

Ơ

Tính d2. Tính d2’.

H

Yeâu caàu hoïc sinh tính d2. Yeâu caàu hoïc sinh tính d2’.

d2 = l – d’1 = 34 – (-6) = 40(cm)

N

Tính d1’.

U Y

Yeâu caàu hoïc sinh tính d1’.

d 1 f1 10.(−15) = = - 6(cm) d 1 − f1 10 + 15

N

aûnh.

Tieát 60. BAØI TAÄP I. MUÏC TIEÂU 1. Kieán thöù : Söï taïo aûnh qua heä thaáu kính gheùp ñoàng truïc: gheùp caùch nhau, gheùp saùt nhau

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


Ơ H

IỄ N

Veõ hình.

Höôùng daãn hoïc sinh tính d1’, d2 vaø d2’.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

1 1 1 1 1 1 = + ' = + ' = ' f2 d2 d2 ∞ d2 d2  d2’ = f2 = - 10 cm.

Đ

ÀN

Tính k.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

ẠO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Hoaït ñoäng 2 (15 phuùt) : Giaûi caùc caâu hoûi traéc nghieäm. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Noäi dung cô baûn Yeâu caàu hs giaûi thích taïi sao choïn B. Giaûi thích löïa choïn. Caâu 1 trang 195 : B Yeâu caàu hs giaûi thích taïi sao choïn C. Giaûi thích löïa choïn. Caâu 2 trang 195 : C Yeâu caàu hs giaûi thích taïi sao choïn C. Giaûi thích löïa choïn. Caâu 30.2 : C Yeâu caàu hs giaûi thích taïi sao choïn B. Giaûi thích löïa choïn. Caâu 30.3 : B Yeâu caàu hs giaûi thích taïi sao choïn A. Giaûi thích löïa choïn. Caâu 30.4 : A Yeâu caàu hs giaûi thích taïi sao choïn D. Giaûi thích löïa choïn. Caâu 30.5 : D Yeâu caàu hs giaûi thích taïi sao choïn D. Giaûi thích löïa choïn. Caâu 30.6 : D Yeâu caàu hs giaûi thích taïi sao choïn B. Giaûi thích löïa choïn. Caâu 30.7 : B Hoaït ñoäng 3 (15 phuùt) : Giaûi caùc baøi taäp töï luaän. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Noäi dung cô baûn Baøi 3 trang 195 Sô ñoà taïo aûnh: Yeâu caàu hoïc sinh ghi sô ñoà Ghi soù ñoà taïo aûnh. taïo aûnh. L1 L2 AB → A1B1 → A2B2 d1 d1’ d 2 d2 ’ Höôùng daãn hoïc sinh tính d1’, Tính d1’. d1 f1 20.20 a) Ta coù: d1’ = = =∞ d2 vaø d2’. Tính d2. d 1 − f1 20 − 20 Tính d2’. d2 = l – d1’ = 30 - ∞ = - ∞ Höôùng daãn hoïc sinh tính k.

D

d 2' 1 1 1 1 ; + ' = + ; D = D1 + D2 . d1 d1 d 2 f1 f 2

Đ

+ Heä thaáu kính ñoàng truïc gheùp saùt nhau: d2 = – d1’; k = k1k2 = -

d1' d 2' . d1 d 2

TP

+ Heä thaáu kính ñoàng truïc gheùp caùch nhau: d2 = O1O2 – d1’; k = k1k2 =

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

2. Kyõ naêng : Giaûi ñöôïc caùc baøi toaùn veà heä thaáu kính gheùp. II. CHUAÅN BÒ Giaùo vieân: - Xem, giaûi caùc baøi taäp sgk vaø saùch baøi taäp. - Chuaån bò theâm noät soá caâu hoûi traéc nghieäm vaø baøi taäp khaùc. Hoïc sinh: - Giaûi caùc caâu hoûi traéc nghieäm vaø baøi taäp thaày coâ ñaõ ra veà nhaø. - Chuaån bò saün caùc vaán ñeà maø mình coøn vöôùng maéc caàn phaûi hoûi thaày coâ. III. TIEÁN TRÌNH DAÏY – HOÏC Hoaït ñoäng 1 (15 phuùt) : Kieåm tra baøi cuõ vaø heä thoáng kieán thöùc: L1 L2 + Sô ñoà taïo aûnh qua heä thaáu kính gheùp ñoàng truïc: AB → A1B1 → A2B2 d 1 d1’ d 2 d2 ’

N

Giáo Án 11

N

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Vật Lý Ban Cơ Bản 11

U Y

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Trường THPT BC Thoát Noát Giáo Viên : Nguyeãn Höõu Chí

Veõ hình.

Tính d1’. Tính d2.

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

d 1' d 2' d 2' d 1' d 2' 1 = . = = 0,5 d 1 d 2 d 1 l − d1' d1 l −1 d 1' d 1 f1 20d1 b) Ta coù: d1’ = = d 1 − f1 d 1 − 20 20d 1 d2 = l – d1’ = 30 d 1 − 20 k=

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Trường THPT BC Thoát Noát Giáo Viên : Nguyeãn Höõu Chí

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Vật Lý Ban Cơ Bản 11

Giáo Án 11

=

Tính d2’.

10d 1 − 600 d 1 − 20

TO

ÁN

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

IV. RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

ẠO

Đ

G

Giaûi ra ta coù d1 = 35cm.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

.Q

Giaûi heä ñeå tìm d1.

TP

Höôùng daãn hoïc sinh giaûi heä baát phöông trình vaø phöông trình ñeå tìm d1.

N

Tính k.

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Höôùng daãn hoïc sinh tính k.

H

Ơ

N

10d1 − 600 .(−10) d2 f2 d1 − 20 d2 ’ = = 10d1 − 600 d2 − f2 + 10 d1 − 20 600 − 10d 1 = <0 2d 1 − 80 20d 1 600 − 10d 1 . ' ' d 1 d 2 d1 − 20 2d1 − 90 k = 10d1 − 600 d1d 2 d1 . d1 − 20 10 = = ± 2. 45 − d 1

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


IỄ N

D

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

Í-

-L A

Ó

H B

10 00 TR ẦN G

N

H Ư

ẠO

Đ

TP

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

ÁN

TO

U Y

.Q

N

Ơ

H

N

Giáo Án 11

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ÀN

Đ

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Trường THPT BC Thoát Noát Giáo Viên : Nguyeãn Höõu Chí www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Vật Lý Ban Cơ Bản 11

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Trường THPT BC Thoát Noát Giáo Viên : Nguyeãn Höõu Chí

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Vật Lý Ban Cơ Bản 11

Giáo Án 11

Tieát 61, 62. MAÉT I. MUÏC TIEÂU + Trình baøy döôïc caáu taïo cuûa maét, caùc ñaëc ñieåm vaø chöùc naêng cuûa moãi boä phaän cuûa maét.

H

Ơ

N

+ Trình baøy ñöôïc khaùi nieäm veà söï ñieàu tieát vaø caùc ñaëc ñieåm lieân quan nhö : Ñieåm cöïc vieãn, ñieåm cöïc caän, khoaûng nhìn roû. + Trình baøy ñöôïc caùc khaùi nieäm: Naêng suaát phaân li, söï löu aûnh. Neâu ñöôïc öùng duïng cuûa hieän töôïng naøy + Neâu ñöôïc 3 taät cô baûn cuûa maét vaø caùch khaéc phuïc, nhôø ñoù giuùp hoïc sinh coù yù thöùc giöõ veä sinh veà maét

D

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

B

10 00

A

Ó

H

Í-

-L

ÁN

TO

IỄ N

Đ

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

II. CHUAÅN BÒ Giaùo vieân: Moâ hình caáu taïo cuûa maét ñeå minh hoïa. Caùc sô ñoà veà caùc taät cuûa maét. Hoïc sinh: Naém vöõng kieán thöùc veà thaáu kính vaø veà söï taïo aûnh cuûa heä quang hoïc. III. TIEÁN TRÌNH DAÏY – HOÏC Tieát 61: Hoaït ñoäng 1 (5 phuùt) : Kieåm tra baøi cuõ : Vieát sô ñoà taïo aûnh qua quang heä, coù giaûi thích caùc ñaïi löôïng. Hoaït ñoäng 2 (20 phuùt) : Tìm hieåu caáu taïo quang hoïc cuûa maét. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Noäi dung cô baûn I. Caáu taïo quang hoïc cuûa maét Giôùi thieäu hình veõ 31.2 Quan saùt hình veõ 31.2. Maét laø moät heä goàm nhieàu moâi tröôøng trong suoát tieáp giaùp nhau baèng caùc maët caàu. Töø ngoaøi vaøo trong, maét coù caùc boä phaän sau: Neâu ñaëc ñieåm vaø taùc duïng cuûa + Giaùc maïc: Maøng cöùng, trong suoát. Baûo veä giaùc maïc. caùc phaàn töû beân trong vaø laøm khuùc xaï caùc tia saùng truyeàn vaøo maét. Neâu ñaëc ñieåm cuûa thuûy dòch. + Thuûy dòch: Chaát loûng trong suoát coù chieát suaát xaáp xæ baèng chieát suaát cuûa nöôùc. Yeâu caàu hoïc sinh neâu ñaëc Neâu ñaëc ñieåm cuûa loøng ñen vaø + Loøng ñen: Maøn chaén, ôû giöõa coù loã troáng con con ngöôi. goïi laø con ngöôi. Con ngöôi coù ñöôøng kính ñieåm caùc boä phaän cuûa maét. thay ñoåi töï ñoäng tuøy theo cöôøng ñoä saùng. Neâu ñaëc ñieåm cuûa theå thuûy + Theå thuûy tinh: Khoái chaát ñaëc trong suoát coù tinh. hình daïng thaáu kính hai maët loài. Neâu ñaëc ñieåm cuûa dòch thuûy + Dòch thuûy tinh: Chaát loûng gioáng chaát keo tinh. loaõng, laáp ñaày nhaõn caàu sau theå thuûy tinh. Neâu ñaëc ñieåm cuûa maøng löôùi. + Maøng löôùi (voõng maïc): Lôùp moûng taïi ñoù taäp trung ñaàu caùc sôïi daây thaàn kinh thò giaùc. ÔÛ maøng löôùi coù điểm vàng V laø nôi caûm nhaän aùnh saùng nhaïy nhaát vaø ñieåm muø (taïi ñoù, caùc sôïi daây thaàn kinh ñi vaøo nhaõn caàu) khoâng nhaïy caûm vôùi aùnh saùng. Veõ hình maét thu goïn (hình Veõ hình 31.3. Heä quang hoïc cuûa maét ñöôïc coi töông ñöông 31.3). Ghi nhaä n heä quang hoï c cuû a maé t moä t thaáu kính hoäi tuï goïi laø thaáu kính maét. Giôùi thieäu heä quang hoïc cuûa vaø hoaït ñoäng cuûa maét. Maét hoaït ñoäng nhö moät maùy aûnh, trong ñoù: maét vaø hoaït ñoäng cuûa noù. - Thaáu kính maét coù vai troø nhö vaät kính. - Maøng löôùi coù vai troø nhö phim. Hoaït ñoäng 3 (20 phuùt) : Tìm hieåu söï ñieàu tieát cuûa maét. Ñieåm cöïc vieãn. Ñieåm cöïc caän. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Noäi dung cô baûn II. Söï ñieàu tieát cuûa maét. Ñieåm cöïc vieãn. Ñieåm cöïc caän. Yeâu caàu hoïc sinh neâu coâng Neâu coâng thöùc xaùc ñònh vò trí 1 1 1 Ta coù: = + thöùc xaùc ñònh vò trí aûnh qua aûnh qua thaáu kính. d d ' f

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Trường THPT BC Thoát Noát Giáo Viên : Nguyeãn Höõu Chí

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Vật Lý Ban Cơ Bản 11

Giáo Án 11

D

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

B

10 00

A

Ó

H

Í-

-L

ÁN

TO

IỄ N

Đ

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

thaáu kính. Vôùi maét thì d’ = OV khoâng ñoåi. Giôùi thieäu hoaït ñoäng cuûa maét Ghi nhaän hoaït ñoäng cuûa maét khi Khi nhìn caùc vaät ôû caùc khoaûng caùch khaùc khi quan saùt caùc vaät ôû caùc quan saùt caùc vaät ôû caùc khoaûng nhau (d thay ñoåi) thì f cuûa thaáu kính maét phaûi khoaûng caùch khaùc nhau. caùch khaùc nhau. thay ñoåi ñeå aûnh hieän ñuùng treân maøng löôùi. 1. Söï ñieàu tieát Ñieàu tieát laø hoaït ñoäng cuûa maét laøm thay ñoåi Giôùi thieäu söï ñieàu tieát cuûa Ghi nhaän söï ñieàu tieát cuûa maét. maét. tieâu cöï cuûa maét ñeå cho aûnh cuûa caùc vaät ôû caùch maét nhöõng khoaûng khaùc nhau vaãn ñöôïc taïo ra ôû maøng löôùi. Giôùi thieäu tieâu cöï vaø ñoä tuï cuûa Ghi nhaän tieâu cöï vaø ñoä tuï cuûa + Khi maét ôû traïng thaùi khoâng ñieàu tieát, tieâu thaáu kính maét khi khoâng ñieàu thaáu kính maét khi khoâng ñieàu tieát cöï cuûa maét lôùn nhaát (fmax, Dmin). tieát vaø khi ñieàu tieát toái ña. vaø khi ñieàu tieát toái ña. + Khi maét ñieàu tieát toái ña, tieâu cöï cuûa maét nhoû nhaát (fmin, Dmax). 2. Ñieåm cöïc vieãn. Ñieåm cöïc caän Giôùi thieäu ñieåm cöïc vieãn cuûa Ghi nhaän ñieåm cöïc vieãn cuûa + Khi maét khoâng ñieàu tieát, ñieåm treân truïc cuûa maét maø aûnh taïo ra ngay taïi maøng löôùi goïi laø maét. maét. ñieåm cöïc vieãn CV. Ñoù cuõng laø ñieåm xa nhaát maø maét coù theå nhìn roû. Maét khoâng coù taät CV ôû xa voâ cuøng (OCV = ∞). Töông töï ñieåm cöïc vieõân, yeâu Trình baøy veà ñieåm cöïc caän cuûa + Khi maét ñieàu tieát toái ña, ñieåm treân truïc cuûa maét maø aûnh coøn ñöôïc taïo ra ngay taïi maøng caàu hoïc sinh trình baøy veà ñieåm maét. löôùi goïi laø ñieåm cöïc caän CC. Ñoù cuõng laø ñieåm cöïc caän cuûa maét. Yeâu caàu hoïc sinh xem baûng Nhaän xeùt veà khoaûng cöïc caän gaàn nhaát maø maét coøn nhìn roû. Caøng lôùn tuoåi ñieåm cöïc caâïn caøng luøi xa maét. 31.1 vaø ruùt ra nhaän xeùt. cuûa maét. Giôùi thieäu khoaûng nhìn roû, Ghi nhaän khoaûng nhìn roû, + Khoaûng caùch giöõa CV vaø CC goïi laø khoaûng khoaûng cöïc vieãn, khoaûng cöïc khoaûng cöïc vieãn, khoaûng cöïc caän nhìn roû cuûa maét. OCV goïi laø khoaûng cöïc vieãn, Ñ = OCC goïi laø khoaûng cöïc caän. caän cuûa maét. cuûa maét. Tieát 62. Hoaït ñoäng 4 (10 phuùt) : Tìm hieåu naêng suaát phaân li cuûa maét. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Noäi dung cô baûn III. Naêng suaát phaân li cuûa maét Veõ hình, giôùi thieäu goùc troâng Veõ hình. + Goùc troâng vaät AB laø goùc töôûng töôïng noái vaät cuûa maét. Ghi nhaän khaùi nieäm. quang taâm cuûa maét tôùi hai ñieåm ñaàu vaø cuoái cuûa vaät. + Goùc troâng nhoû nhaát ε = αmin giöõa hai ñieåm ñeå maét coøn coù theå phaân bieät ñöôïc hai ñieåm ñoù goïi laø naêng suaát phaân li cuûa maét. Khi ñoù, Giôùi thieäu naêng suaát phaân li. Ghi nhaän khaùi nieäm. aûnh cuûa 2 ñieåm ñaàu vaø cuoái cuûa vaät ñöôïc taïo ra ôû hai teá baøo thaàn kinh thò giaùc keá caän nhau. Maét bình thöôøng ε = αmin = 1’ Hoaït ñoäng 5 (25 phuùt) : Tìm hieåu caùc taät cuûa maét vaø caùch khaéc phuïc. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Noäi dung cô baûn IV. Caùc taät cuûa maét vaø caùch khaéc phuïc 1. Maét caän vaø caùch khaéc phuïc Veõ hình 31.5. Veõ hình. a) Ñaëc ñieåm Neâu caùc ñaëc ñieåm cuûa maét caän - Ñoä tuï lôùn hôn ñoä tuï maét bình thöôøng, chuøm tia saùng song song truyeàn ñeán maét thò. cho chuøm tia loù hoäi tuï ôû moät ñieåm tröôùc

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


H

Ơ

Veõ hình.

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

2. Maét vieãn thò vaø caùch khaéc phuïc a) Ñaëc ñieåm - Ñoä tuï nhoû hôn ñoä tuï cuûa maét bình Veõ hình. thöôøng, chuøm tia saùng song song truyeàn Neâu ñaëc ñieåm maét vieãn thò. ñeán maét cho chuøm tia loù hoäi tuï ôû moät Veõ hình 31.7. ñieåm sau maøng löôùi. - fmax > OV. - Nhìn vaät ôû voâ cöïc phaûi ñieàu tieát. - Cc ôû raát xa maét hôn bình thöôøng. b) Caùch khaéc phuïc Ñeo moät thaáu kính hoäi tuï coù tuï soá thích Yeâu caàu hoïc sinh neâu ñaëc ñieåm Neâu caùch khaéc phuïc taät vieãn thò. hôïp ñeå: cuûa maét vieãn thò. - Hoaëc nhìn roû caùc vaät ôû xa maø khoâng Yeâu caàu hoïc sinh neâu caùch khaéc phaûi ñieàu tieát maét. phuïc taät vieãn thò. - Hoaëc nhìn roû ñöôïc vaät ôû gaàn nhö maét bình thöôøng (aûnh aûo cuûa ñieåm gaàn nhaát muoán quan saùt qua thaáu kính hieän ra ôû ñieåm cöïc caän cuûa maét). 3. Maét laõo vaø caùch khaéc phuïc + Khi tuoåi cao khaû naêng ñieàu tieát giaûm vì Ghi nhaän ñaëc ñieåm vaø caùch khaéc cô maét yeáu ñi vaø theå thuûy tinh cöùng hôn neân ñieåm cöïc caän CC dôøi xa maét. phuïc maét bò taät laõo thò. Giôùi thieäu ñaëc ñieåm vaø caùch + Ñeå khaéc phuïc taät laõo thò, phaûi ñeo kính khaéc phuïc maét bò taät laõo thò. hoäi tuï ñeå nhìn roû vaät ôû gaàn nhö maét bình thöôøng. Hoaït ñoäng 6 (5 phuùt) : Tìm hieåu hieän töôïng löu aûnh cuûa maét. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Noäi dung cô baûn V. Hieän töôïng löu aûnh cuûa maét Giôùi thieäu söï löu aûnh cuûa maét. Ghi nhaän söï löu aûnh cuûa maét. Caûm nhaän do taùc ñoäng cuûa aùnh saùng leân teá baøo maøng löôùi tieáp tuïc toàn khoaûng 0,1s sau khi aùnh saùng kích thích ñaõ taét, neân Yeâu caàu hoïc sinh neâu öùng duïng Neâu öùng duïng veà söï löu aûnh cuûa ngöôøi quan saùt vaãn coøn “thaáy” vaät trong söï löu aûnh cuûa maét. maét trong dieän aûnh, truyeàn hình. khoaûng thôøi gian naøy. Ñoù laø hieän töôïng löu aûnh cuûa maét. Hoaït ñoäng 7 (5 phuùt) : Cuûng coá, giao nhieäm vuï veà nhaø.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

Yeâu caàu hoïc sinh neâu caùch khaéc phuïc taät caän thò.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

.Q

U Y

N

Neâu caùch khaéc phuïc taät caän thò.

Veõ hình 31.6

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

maøng löôùi. - fmax < OV. - OCv höõu haïn. - Khoâng nhìn roû caùc vaät ôû xa. - Cc ôû raát gaàn maét hôn bình thöôøng. b) Caùch khaéc phuïc Ñeo thaáu kính phaân kì coù ñoä tuï thích hôïp ñeå coù theå nhìn roû vaät ôû voâ cöïc maø maét khoâng phaûi ñieàu tieát. Tieâu cöï cuûa thaáu kính caàn ñeo (neáu coi kính ñeo saùt maét) laø : fk = - OCV.

N

Giáo Án 11

Yeâu caàu hoïc sinh neâu caùc ñaëc ñieåm cuûa maét caän thò.

http://daykemquynhon.ucoz.com

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Vật Lý Ban Cơ Bản 11

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Trường THPT BC Thoát Noát Giáo Viên : Nguyeãn Höõu Chí

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Trường THPT BC Thoát Noát Giáo Viên : Nguyeãn Höõu Chí

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Vật Lý Ban Cơ Bản 11

Giáo Án 11

Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Toùm taét nhöõng kieán thöùc cô baûn. Ghi caùc baøi taäp veà nhaø.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Cho hoïc sinh toùm taét nhöõng kieán thöùc cô baûn. Yeâu caàu hoïc sinh veà nhaø laøm caùc baøi taäp trang 203 sgk vaø 3.12, 3.15 sbt. IV. RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY

Tieát 63. BAØI TAÄP I. MUÏC TIEÂU 1. Kieán thöù : Hệ thống kiến thức vaø phöông phaùp giaûi baøi taäp veà maét. 2. Kyõ naêng: + Reøn luyeän kó naêng tö duy veà giaûi baøi taäp veà heä quang hoïc maét. + Reøn luyeän kó naêng giaûi caùc baøi taäp ñònh tính veà maét.

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Vật Lý Ban Cơ Bản 11

Giáo Án 11

TO

ÁN

Yeâu caàu hoïc sinh xaùc ñònh CV. Xaùc ñònh CV. Yeâu caàu hoïc sinh tính tieâu cöï Tính tieâu cöï cuûa kính. cuûa kính. Höôùng daãn hoïc sinh xaùc ñònh Xaùc ñònh khoaûng cöïc caän cuûa khoaûng cöïc caän cuûa maét khi maét khi khoâng ñeo kính. khoâng ñeo kính.

Đ

d=

d' fk − 10.(−50) = = 12,5(cm). d '− f K − 10 + 50

Baøi 31.15

a) Ñieåm cöïc vieãn CV ôû voâ cöïc. Ta coù fK =

1 1 = = 0,4(m) = 40(cm). DK 2,5

Khi ñeo kính ta coù d = OCCK – l = 25cm. d’ =

df k 25.40 = = - 66,7(cm). d '− f k 25 − 40

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

c) d’ = - OCC = - 10cm.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

B

10 00

A

Ó

-L

Í-

H

Höôùng daãn hoïc sinh xaùc ñònh Xaùc ñònh khoaûng cöïc caän môùi khoaûng cöïc caän môùi khi ñeo (d = OCCK) khi ñeo kính. kính.

IỄ N D

Baøi 9 trang 203

Yeâu caàu hs laäp luaän ñeå keát luaän Laäp luaän ñeå keát luaän veà taät cuûa a) Ñieåm cöïc vieãn CV caùch maét moät khoaûng höõu haïn neân ngöôøi naøy bò caän thò. veà taät cuûa maét ngöôøi naøy. maét. b) fK = - OCV = - 50cm = - 0,5m. Yeâu caàu hoïc sinh tính tieâu cöï Tính tieâu cöï vaø ñoä tuï cuûa thaáu 1 1 vaø ñoä tuï cuûa thaáu kính caàn ñeo kính caàn ñeo ñeå khaéc phuïc taät => DK = = = - 2(dp). ñeå khaéc phuïc taät cuûa maét. cuûa maét. f K − 0,5

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

II. CHUAÅN BÒ Giaùo vieân: - Xem, giaûi caùc baøi taäp sgk vaø saùch baøi taäp. - Chuaån bò theâm noät soá caâu hoûi traéc nghieäm vaø baøi taäp khaùc. Hoïc sinh: - Giaûi caùc caâu hoûi traéc nghieäm vaø baøi taäp thaày coâ ñaõ ra veà nhaø. - Chuaån bò saün caùc vaán ñeà maø mình coøn vöôùng maéc caàn phaûi hoûi thaày coâ. III. TIEÁN TRÌNH DAÏY – HOÏC Hoaït ñoäng 1 (15 phuùt) : Kieåm tra baøi cuõ vaø heä thoáng kieán thöùc + Caáu taïo cuûa maét goàm nhöõng boä phaän naøo ? + Ñieàu tieát maét laø gì ? Khi naøo thì thaáu kính maét coù tieâu cöï cöïc ñaïi, cöïc tieåu ? + Neâu caùc khaùi nieäm cöïc caän, cöïc vieãn, khoaûng nhìn roû, khoaûng cöïc caän, cöïc vieãn. + Neâu caùc taät cuûa maét vaø caùch khaéc phuïc. Hoaït ñoäng 2 (15 phuùt) : Giaûi caùc caâu hoûi traéc nghieäm. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Noäi dung cô baûn Yeâu caàu hs giaûi thích taïi sao choïn A. Giaûi thích löïa choïn. Caâu 6 trang 203 : A Yeâu caàu hs giaûi thích taïi sao choïn C. Giaûi thích löïa choïn. Caâu 7 trang 203 : C Yeâu caàu hs giaûi thích taïi sao choïn D. Giaûi thích löïa choïn. Caâu 8 trang 203 : D Yeâu caàu hs giaûi thích taïi sao choïn C. Giaûi thích löïa choïn. Caâu 31.3 : C Yeâu caàu hs giaûi thích taïi sao choïn B. Giaûi thích löïa choïn. Caâu 31.4 : B Yeâu caàu hs giaûi thích taïi sao choïn A. Giaûi thích löïa choïn. Caâu 31.10 : A Yeâu caàu hs giaûi thích taïi sao choïn C. Giaûi thích löïa choïn. Caâu 31.11 : C Hoaït ñoäng 3 (15 phuùt) : Giaûi caùc baøi taäp töï luaän. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Noäi dung cô baûn

N

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Trường THPT BC Thoát Noát Giáo Viên : Nguyeãn Höõu Chí

Maø d’ = - OCC + l  OCC = - d’ + l = 68,7cm. b) Ñeo kính saùt maét : OCVK = fK = 40cm.

Höôùng daãn hoïc sinh xaùc ñònh Xaùc ñònh khoaûng cöïc caän khi − OCC . f k OCCK = = 25,3cm. khoaûng cöïc caän khi ñeo kính saùt ñeo kính saùt maét. − OC − f C K maét.

IV. RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


IỄ N

D

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

Í-

-L A

Ó

H B

10 00 TR ẦN G

N

H Ư

ẠO

Đ

TP

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

ÁN

TO

U Y

.Q

N

Ơ

H

N

Giáo Án 11

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ÀN

Đ

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Trường THPT BC Thoát Noát Giáo Viên : Nguyeãn Höõu Chí www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Vật Lý Ban Cơ Bản 11

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Trường THPT BC Thoát Noát Giáo Viên : Nguyeãn Höõu Chí

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Vật Lý Ban Cơ Bản 11

Giáo Án 11

Tieát 64. KÍNH LUÙP I. MUÏC TIEÂU + Trình baøy ñöôïc caùc khaùi nieäm chung veà taùc duïng vaø soá boäi giaùc cuûa caùc duïng cuï quang boå trôï cho maét.

H

Ơ

N

+ Neâu ñöôïc coâng duïng vaø caáu taïo cuûa kính luùp. + Trình baøy ñöôïc söï taïo aûnh qua kính luùp. + Veõ döôïc ñöôøng truyeàn cuûa chuøm tia saùng töø moät ñieåm cuûa vaät qua kính luùp. + Vieát vaø vaän duïng ñöôïc coâng thöùc soá boäi giaùc cuûa kính luùp khi ngaém chöøng ôû voâ cöïc ñeå giaûi baøi taäp.

TO

ÁN

Yeâu caàu hoïc sinh nhaéc laïi ñaëc Neâu ñaëc ñieåm aûnh cuûa moät vaät ñieåm aûnh cuûa moät vaät qua thaáu qua thaáu kính hoäi tuï. kính hoäi tuï. Giôùi thieäu caùch ñaët vaät tröôùc Ghi nhaän caùch ñaët vaät tröôùc kính kính luùp ñeå coù theå quan saùt ñöôïc luùp ñeå coù theå quan saùt ñöôïc aûnh aûnh cuûa vaät qua kính luùp. cuûa vaät qua kính luùp.

Đ

IỄ N D

Yeâu caàu hoïc sinh cho bieát taïi sao Cho bieát taïi sao khi ngaém chöøng khi ngaém chöøng ôû cöïc vieãn thì ôû cöïc vieãn thì maét khoâng bò moûi. maét khoâng bò moûi. Hoaït ñoäng 5 (15 phuùt) : Tìm hieåu soá boäi giaùc cuûa kính luùp. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

Noäi dung cô baûn II. Coâng duïng vaø caáu taïo cuûa kính luùp + Kính luùp laø duïng cuï quang boã trôï cho maét ñeå quan saùt caùc vaät nhoû. + Kính luùp ñöôïc caáu taïo bôûi moät thaáu kính hoäi tuï (hoaëc heä gheùp töông ñöông vôùi thaáu kính hoäi tuï) coù tieâu cöï nhoû (cm).

Noäi dung cô baûn III. Söï taïo aûnh qua kính luùp + Ñaët vaät trong khoaûng töø quang taâm ñeán tieâu ñieåm vaät cuûa kính luùp. Khi ñoù kính seõ cho moät aûnh aûo cuøng chieàu vaø lôùn hôn vaät. + Ñeå nhìn thaáy aûnh thì phaûi ñieàu chænh khoaûng caùch töø vaät ñeán thaáu kính ñeå aûnh hieän ra trong giôùi haïn nhìn roû cuûa maét. Ñoäng taùc quan saùt aûnh ôû moät vò trí xaùc ñònh goïi laø ngaém chöøng ôû vò trí ñoù. + Khi caàn quan saùt trong moät thôøi gian daøi, ta neân thöïc hieän caùch ngaém chöøng ôû cöïc vieãn ñeå maét khoâng bò moûi.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

0

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

Cho hoïc sinh quan saùt moät soá Quan saùt kính luùp. kính luùp. Yeâu caàu hoïc sinh neâu coâng duïng Neâu coâng duïng cuûa kính luùp. cuûa kính luùp. Giôùi thieäu caáu taïo cuûa kính luùp. Ghi nhaän caáu taïo cuûa kính luùp. Hoaït ñoäng 4 (10 phuùt) : Tìm hieåu söï taïo aûnh qua kính luùp. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh

0

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

B

Hoaït ñoäng 3 (5 phuùt) : Tìm hieåu coâng duïng vaø caáu taïo cuûa kính luùp. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

II. CHUAÅN BÒ Giaùo vieân : Chuaãn bò moät soá kính luùp ñeå hs quan saùt. Hoïc sinh : OÂn laïi kieán thöùc veà thaáu kính vaø maét. III. TIEÁN TRÌNH DAÏY – HOÏC Hoaït ñoäng 1 (5 phuùt) : Kieåm tra baøi cuõ : Vieát caùc coâng thöùc veà thaáu kính. Hoaït ñoäng 2 (5 phuùt) : Tìm hieåu toång quaùt veà caùc duïng cuï quang hoïc boã trôï cho maét. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Noäi dung cô baûn I. Toång quaùt veà caùc duïng cuï quang hoïc boã trôï cho maét Giôùi thieäu taùc duïng cuûa caùc duïng Ghi nhaän taùc duïng cuûa caùc duïng + Caùc duïng cuï quang boã trôï cho maét ñeàu cuï quang boã trôï cho maét. cuï quang boã trôï cho maét. coù taùc duïng taïo aûnh vôùi goùc troâng lôùn hôn goùc troâng vaät nhieàu laàn. Giôùi thieäu soá boäi giaùc. Ghi nhaän khaùi nieäm. α tan α + Soá boäi giaùc: G = = Yeâu caàu hoïc sinh thöïc hieän C1. Thöïc hieän C1. α tan α

Noäi dung cô baûn III. Soá boäi giaùc cuûa kính luùp

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Trường THPT BC Thoát Noát Giáo Viên : Nguyeãn Höõu Chí

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Vật Lý Ban Cơ Bản 11

Giáo Án 11

Veõ hình 32.5. Höôùng daãn hoïc sinh tìm G∞.

Veõ hình. Tìm G∞.

+ Xeùt tröôøng hôïp ngaém chöøng ôû voâ cöïc.

Khi ñoù vaät AB phaûi ñaët ôû tieâu dieän vaät cuûa kính luùp.

AB AB vaø tan α0 = f OC C OC C tan α Do ñoù G∞ = = tan α o f

Ơ

N

Ta coù: tanα =

H

Giôùi thieäu α0 vaø tanα0.

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

G

N

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

Đ

ẠO

TP

B 10 00 A Ó H Í-L ÁN TO

dC

Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Toùm taét nhöõng kieán thöùc cô baûn. Ghi caùc baøi taäp veà nhaø.

TR ẦN

Hoaït ñoäng 6 (5 phuùt) : Cuûng coá, giao nhieäm vuï veà nhaø. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Cho hoïc sinh toùm taét nhöõng kieán thöùc cô baûn. Yeâu caàu hoïc sinh veà nhaø laøm caùc baøi taäp trang 208 sgk vaø 32.7, 32.8 sbt. IV. RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY

H Ư

Yeâu caàu hoïc sinh thöïc hieän C2.

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Giôùi thieäu G∞ trong thöông maïi.

U Y

N

Ghi nhaän giaù trò cuûa G∞ ghi treân Ngöôøi ta thöôøng laáy khoaûng cöïc caän kính luùp vaø tính ñöôïc tieâu cöï cuûa OCC = 25cm. Khi saûn xuaát kính luùp ngöôøi ta thöôøng ghi giaù trò G∞ öùng vôùi khoaûng kính luùp theo soá lieäu ñoù. cöïc caän naøy treân kính (5x, 8x, 10x, …). + Khi ngaém chöøng ôû cöïc caän: d' Thöïc hieän C2. Gc = |k| = | C |

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


IỄ N

D

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

Í-

-L A

Ó

H B

10 00 TR ẦN G

N

H Ư

ẠO

Đ

TP

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

ÁN

TO

U Y

.Q

N

Ơ

H

N

Giáo Án 11

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ÀN

Đ

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Trường THPT BC Thoát Noát Giáo Viên : Nguyeãn Höõu Chí www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Vật Lý Ban Cơ Bản 11

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Trường THPT BC Thoát Noát Giáo Viên : Nguyeãn Höõu Chí

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Vật Lý Ban Cơ Bản 11

Giáo Án 11

Tieát 65. KÍNH HIEÅN VI I. MUÏC TIEÂU + Neâu ñöôïc coâng duïng vaø caáu taïo cuûa kính hieãn vi. Neâu ñöôïc ñaëc ñieåm cuûa vaät kính vaø thò kính cuûa kính hieãn vi.

H

Ơ

N

+ Trình baøy ñöôïc söï taïo aûnh qua kính hieãn vi vaø veõ ñöôïc ñöôøng truyeàn cuûa chuøm tia saùng töø moät ñieåm cuûa vaät qua kính trong tröôøng hôïp ngaém chöøng ôû voâ cöïc. + Neâu ñöôïc caùc ñaëc ñieåm cuûa vieäc ñieàu chænh kính hieãn vi. + Vieát vaø aùp duïng ñöôïc coâng thöùc soá boäi giaùc cuûa kính hieãn vi khi ngaém chöøng ôû voâ cöïc ñeå giaûi baøi taäp.

A1B1 laø aûnh thaät lôùn hôn nhieàu so vôùi vaät AB. A2B2 laø aûnh aûo lôùn hôn nhieàu so vôùi aûnh trung gian A1B1. Maét ñaët sau thò kính ñeå quan saùt aûnh aûo A2B2. Ñieàu chænh khoaûng caùch töø vaät ñeán vaät kính (d1) sao cho aûnh cuoái cuøng (A2B2) hieän ra trong giôùi haïn nhìn roû cuûa maét vaø Yeâu caàu hoïc sinh thöïc hieän C1. Thöïc hieän C1. goùc troâng aûnh phaûi lôùn hôn hoaëc baèng naêng suaát phaân li cuûa maét. Yeâu caàu hoïc sinh cho bieát khi Cho bieát khi ngaém chöøng ôû voâ Neáu aûnh sau cuøng A2B2 cuûa vaät quan saùt ngaém chöøng ôû voâ cöïc thì aûnh cöïc thì aûnh trung gian naèm ôû vò trí ñöôïc taïo ra ôû voâ cöïc thì ta coù söï ngaém

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

B

10 00

A

Ó

H

Í-

-L

ÁN

TO

Giôùi thieäu ñaëc ñieåm cuûa aûnh Ghi nhaän ñaëc dieåm cuûa aûnh trung trung gian vaø aûnh cuoái cuøng. gian vaø aûnh cuoái cuøng. Yeâu caàu hoïc sinh neâu vò trí ñaët Neâu vò trí ñaët vaät vaø vò trí hieän vaät vaø vò trí hieän aûnh trung gian aûnh trung gian ñeå coù ñöôïc aûnh ñeå coù ñöôïc aûnh cuoái cuøng theo cuoái cuøng theo yeâu caàu. yeâu caàu. Giôùi thieäu caùch ngaém chöøng. Ghi nhaän caùch ngaém chöøng.

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

II. CHUAÅN BÒ Giaùo vieân: Kính hieãn vi, caùc tieâu baûn ñeå quan saùt. Tranh veõ sô ñoà tia saùng qua kính hieãn vi ñeå giôùi thieäu, giaûi thích. Hoïc sinh: OÂn laïi ñeå naém ñöôïc noäi dung veà thaáu kính vaø maét. III. TIEÁN TRÌNH DAÏY – HOÏC Hoaït ñoäng 1 (5 phuùt) : Kieåm tra baøi cuõ : Neâu caáu taïo vaø vieát caùc coâng thöùc veà soá boäi giaùc cuûa kính luùp. Hoaït ñoäng 2 (15 phuùt) : Tìm hieåu coâng duïng vaø caáu taïo cuûa kính hieãn vi. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Noäi dung cô baûn I. Coâng duïng vaø caáu taïo cuûa kính hieãn vi Cho hoïc sinh quan saùt caùc maãu Quan saùt maãu vaät qua kính hieãn + Kính hieãn vi laø duïng cuï quang hoïc boã trôï cho maét ñeå nhìn caùc vaät raát nhoû, baèng vaät raát nhoû treân tieâu baûn qua kính vi. caùch taïo ra aûnh coù goùc troâng lôùn. Soá boäi hieãn vi. giaùc cuûa kính hieãn vi lôùn hôn nhieàu so vôùi Yeâu caàu hoïc sinh neâu coâng duïng Neâu coâng duïng cuûa kính hieãn vi. soá boäi giaùc cuûa kính luùp. cuûa kính hieãn vi. + Kính hieãn vi goàm vaät kính laø thaáu kính Cho hoïc sinh xem tranh veõ caáu Xem tranh veõ. hoäi tuï coù tieâu raát nhoû (vaøi mm) vaø thò taïo kính hieãn vi. kính laø thaáu kính hoäi tuï coù tieâu cöï nhoû Giôùi thieäu caáu taïo kính hieãn vi. Ghi nhaän caáu taïo kính hieãn vi. (vaøi cm). Vaät kính vaø thò kính ñaët ñoàng truc, khoaûng caùch giöõa chuùng O1O2 = l khoâng ñoåi. Khoaûng caùch F1’F2 = δ goïi laø ñoä daøi quang hoïc cuûa kính. Giôùi thieäu boä phaän tuï saùng treân Quan saùt boä phaän tuï saùng treân Ngoaøi ra coøn coù boä phaän tuï saùng ñeå chieáu saùng vaät caàn quan saùt. Ñoù thöôøng laø kính hieãn vi. kính hieãn vi. moät göông caàu loûm. Hoaït ñoäng 3 (10 phuùt) : Tìm hieåu söï taïo aûnh bôûi kính hieãn vi. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Noäi dung cô baûn II. Söï taïo aûnh bôûi kính hieãn vi Yeâu caàu hoïc sinh ghi sô ñoà taïo Ghi sô ñoà taïo aûnh qua heä thaáu Sô ñoà taïo aûnh : aûnh qua heä thaáu kính. kính.

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Vật Lý Ban Cơ Bản 11

Giáo Án 11

trung gian naèm ôû vò trí naøo. naøo. Hoaït ñoäng 4 (10 phuùt) : Tìm hieåu soá boäi giaùc cuûa kính hieãn vi. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh

chöøng ôû voâ cöïc.

Ơ

Noäi dung cô baûn III. Soá boäi giaùc cuûa kính hieãn vi Giôùi thieäu coâng thöùc tính soá boäi Ghi nhaän soá boäi giaùc khi ngaém + Khi ngaém chöøng ôû cöïc caän: giaùc khi ngaém chöøng ôû cöïc caän. chöøng ôû cöïc caän. d' d' GC = 1 2 Giôùi thieäu hình veõ 35.5. Quan saùt hình veõ.

N

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Trường THPT BC Thoát Noát Giáo Viên : Nguyeãn Höõu Chí

H

d1d 2

.Q

f1 f 2

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

H Ư

N

G

Đ

ẠO

Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Toùm taét nhöõng kieán thöùc cô baûn. Ghi caùc baøi taäp veà nhaø.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

Vôùi δ = O1O2 – f1 – f2.

TR ẦN B 10 00 A Ó H Í-L ÁN TO

δ .OC C

U Y

G∞ = |k1|G2 =

Yeâu caàu hoïc sinh thöïc hieän C2. Hoaït ñoäng 5 (5 phuùt) : Cuûng coá, giao nhieäm vuï veà nhaø. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Cho hoïc sinh toùm taét nhöõng kieán thöùc cô baûn. Yeâu caàu hoïc sinh veà nhaø laøm caùc baøi taäp trang 212 sgk vaø 3.7, 3.8 sbt. IV. RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Thöïc hieän C2.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

+ Khi ngaém chöøng ôû voâ cöïc:

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


IỄ N

D

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

Í-

-L A

Ó

H B

10 00 TR ẦN G

N

H Ư

ẠO

Đ

TP

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

ÁN

TO

U Y

.Q

N

Ơ

H

N

Giáo Án 11

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ÀN

Đ

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Trường THPT BC Thoát Noát Giáo Viên : Nguyeãn Höõu Chí www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Vật Lý Ban Cơ Bản 11

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Trường THPT BC Thoát Noát Giáo Viên : Nguyeãn Höõu Chí

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Vật Lý Ban Cơ Bản 11

Giáo Án 11

Tieát 66. KÍNH THIEÂN VAÊN I. MUÏC TIEÂU + Neâu ñöôïc coâng duïng cuûa kính thieân vaên vaø caáu taïo cuûa kính thieân vaên khuùc xaï.

+ Veõ ñöôïc ñöôøng truyeàn cuûa chuøm tia saùng qua kính thieân vaên khi ngaém chöøng ôû voâ cöïc. + Thieát laäp vaø vaän duïng ñöôïc coâng thöùc tính soá boäi giaùc cuûa kính thieân vaên khi ngaém chöøng ôû voâ cöïc.

10 00

B

Hoaït ñoäng 3 (10 phuùt) : Tìm hieåu söï taïo aûnh bôûi kính thieân vaên. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

Noäi dung cô baûn II. Söï taïo aûnh bôûi kính thieân vaên Giôùi thieäu tranh veõ söï taïo aûnh Quan saùt tranh veõ söï taïo aûnh qua Höôùng truïc cuûa kính thieân vaên ñeán vaät qua kính thieân vaên. kính thieân vaên. AB ôû raát xa caàn quan saùt ñeå thu aûnh thaät A1B1 treân tieâu dieän aûnh cuûa vaät kính. Sau Yeâu caàu hoïc sinh trình baøy söï Trình baøy söï taïo aûnh qua kính ñoù thay ñoåi khoaûng caùch giöõa vaät kính vaø taïo aûnh qua kính thieân vaên. thieân vaên. thò kính ñeå aûnh cuoái cuøng A2B2 qua thò kính laø aûnh aûo, naèm trong giôùi haïn nhìn roû cuûa maét vaø goùc troâng aûnh phaûi lôùn hôn naêng suaát phaân li cuûa maét. Yeâu caàu hoïc sinh thöïc hieän C1. Thöïc hieän C1. Maét ñaët sau thò kính ñeå quan saùt aûnh aûo naøy. Yeâu caàu hoïc sinh cho bieát khi Cho bieát khi ngaém chöøng ôû voâ Ñeå coù theå quan saùt trong moät thôøi gian ngaém chöøng ôû voâ cöïc thì aûnh cöïc thì aûnh trung gian ôû vò trí naøo. daøi maø khoâng bò moûi maét, ta phaûi ñöa aûnh trung gian ôû vò trí naøo. cuoái cuøng ra voâ cöïc: ngaém chöøng ôû voâ cöïc. Hoaït ñoäng 4 (10 phuùt) : Tìm hieåu soá boäi giaùc cuûa kính thieân vaên. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Noäi dung cô baûn III. Soá boäi giaùc cuûa kính thieân vaên Giôùi thieäu tranh veõ hình 34.4. Quan saùt tranh veõ. Khi ngaém chöøng ôû voâ cöïc: Höôùng daãn hs laäp soá boäi giaùc. Laäp soá boäi giaùc cuûa kính thieân AB AB Ta coù: tanα0 = 1 1 ; tanα = 1 1 vaên khi ngaém chöøng ôû voâ cöïc. f f

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

+ Kính thieân vaên laø duïng cuï quang boå trôï cho maét, coù taùc duïng taïo aûnh coù goùc troâng lôùn ñoái vôùi caùc vaät ôû xa. + Kính thieân vaên goàm: Vaät kính laø thaáu kính hoäi tuï coù tieâu cöï daøi (vaø dm ñeán vaøi m). Thò kính laø thaáu kính hoäi tuï coù tieâu cöï ngaén (vaøi cm). Vaät kính vaø thò kính ñaët ñoàng truïc, khoaûng caùch giöõa chuùng thay ñoåi ñöôïc.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

I. Coâng duïng vaø caáu taïo cuûa kính thieân vaên

Cho hoïc sinh quan saùt caùc vaät ôû Quan saùt caùc vaät ôû raát xa baèng raát xa baèng maét thöôøng vaø baèng maét thöôøng vaø baèng oáng nhoøm. oáng nhoøm. Yeâu caàu hoïc sinh neâu coâng duïng Neâu coâng duïng cuûa kính thieân cuûa kính thieân vaên. vaên. Giôùi thieäu tranh veõ caáu taïo kính Quan saùt tranh veõ caáu taïo kính thieân vaên. thieân vaên. Giôùi thieäu caáu taïo kính thieân Ghi nhaän caáu taïo kính thieân vaên. vaên.

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

II. CHUAÅN BÒ Giaùo vieân: Kính thieân vaên loaïi nhoû duøng trong phoøng thí nghieäm. Tranh veõ caáu taïo kính thieân vaên vaø ñöôøng truyeàn cuûa chuøm tia saùng qua kính thieân vaên. Hoïc sinh: Möôïn, mang ñeán lôùp caùc oáng nhoøm ñoà chôi hoaëc oáng nhoøm quaân söï ñeå söû duïng trong giôø hoïc. III. TIEÁN TRÌNH DAÏY – HOÏC Hoaït ñoäng 1 (5 phuùt) : Kieåm tra baøi cuõ : Neâu caáu taïo, vieát coâng thöùc veà doä boäi giaùc cuûa kính hieãn vi. Hoaït ñoäng 2 (15 phuùt) : Tìm hieåu coâng duïng vaø caáu taïo cuûa kính thieân vaên. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Noäi dung cô baûn

1

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

2

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Trường THPT BC Thoát Noát Giáo Viên : Nguyeãn Höõu Chí

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Vật Lý Ban Cơ Bản 11

Giáo Án 11

Do doù: G∞ = Nhaän xeùt veà soá boäi giaùc.

f tan α = 1. tan α 0 f2

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Đ G N H Ư TR ẦN B 10 00 A Ó H Í-L ÁN TO

H

Ơ TP

.Q

U Y

N

Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Toùm taét nhöõng kieán thöùc cô baûn. Ghi caùc baøi taäp veà nhaø.

ẠO

Hoaït ñoäng 5 (5 phuùt) : Cuûng coá, giao nhieäm vuï veà nhaø. Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Cho hoïc sinh toùm taét nhöõng kieán thöùc cô baûn. Yeâu caàu hoïc sinh veà nhaø laøm caùc baøi taäp trang 216 sgk vaø 34.7 sbt. IV. RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

Soá boäi giaùc cuûa kính thieân vaên trong ñieàu kieän naøy khoâng phuï thuoäc vò trí ñaët maét sau thò kính.

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Trường THPT BC Thoát Noát Giáo Viên : Nguyeãn Höõu Chí

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Vật Lý Ban Cơ Bản 11

Giáo Án 11

+ Ngaém chöøng ôû cöïc caän: d2’ = - OCC + l2 ; GC =

ÀN

δ .OC C f1 f 2

IỄ N

Đ

Trôï guùp cuûa giaùo vieân Goïi hoïc sinh leân baûng vaø höôùng daãn giaûi baøi taäp 9 trang 212 saùch giaùo khoa. Höôùng daãn hoïc sinh veõ sô ñoà taïo aûnh. Höôùng daãn hoïc sinh xaùc ñònh caùc thoâng soá maø baøi toaùn cho, chuù yù daáu. Höôùng daãn hoïc sinh xaùc ñònh coâng thöùc tìm caùc ñaïi löôïng chöa bieát. Höôùng daãn hoïc sinh tìm soá boäi giaùc. Höôùng daãn hoïc sinh tính khoaûng caùch ngaén nhaát giöõa

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

d '1 d ' 2 . d1d 2 ; vôùi δ = O1O2 – f1 – f2.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

Trôï guùp cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Goïi hoïc sinh leân baûng vaø höôùng daãn giaûi baøi taäp 6 Laøm baøi taäp 6 trang 208 theo söï höôùng daãn cuûa thaày coâ trang 208 saùch giaùo khoa. Höôùng daãn hoïc sinh veõ sô ñoà taïo aûnh. Veõ sô ñoà taïo aûnh cho töøng tröôøng hôïp. Höôùng daãn hoïc sinh xaùc ñònh caùc thoâng soá maø baøi toaùn Xaùc ñònh caùc thoâng soá maø baøi toaùn cho trong töøng cho, chuù yù daáu. tröôøng hôïp. Höôùng daãn hoïc sinh döïa vaøo yeâu caàu cuûa baøi toaùn ñeå Tìm caùc ñaïi löôïng theo yeâu caàu baøi toaùn. xaùc ñònh coâng thöùc tìm caùc ñaïi löôïng chöa bieát. Baøi toaùn veà kính hieãn vi

+ Ngaém chöøng ôû voâ cöïc: d2’ = - ∞ ; G∞ =

D

OC C . f

B

+ Ngaém chöøng ôû voâ cöïc: d’ = - ∞ ; G∞ =

d 'C |. dC

TR ẦN

+ Ngaém chöøng ôû cöïc caän: d’ = - OCC + l ; Gc = |k| = |

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

Tieát 67. BAØI TAÄP I. MUÏC TIEÂU + Heä thoáng kieán thöùc vaø phöông phaùp giaûi baøi taäp veà caùc loaïi quang cuï boå trôï cho maét. + Reøn luyeän kó naêng giaûi caùc baøi taäp ñònh tính veà heä quang cuï boå trôï cho maét. II. CHUAÅN BÒ Giaùo vieân: - Phöông phaùp giaûi baøi taäp. - Löïa choïn caùc baøi taäp ñaëc tröng. Hoïc sinh: - Giaûi caùc caâu hoûi traéc nghieäm vaø baøi taäp thaày coâ ñaõ ra veà nhaø. - Chuaån bò saün caùc vaán ñeà maø mình coøn vöôùng maéc caàn phaûi hoûi thaày coâ. III. TIEÁN TRÌNH DAÏY – HOÏC Hoaït ñoäng 1 (10 phuùt) : Moät soá löu yù khi giaûi baøi taäp Ñeå giaûi toát caùc baøi taäp veà kính luùp, kính hieãn vi vaø kính thieân vaên, phaûi naém chaéc tính chaát aûnh cuûa vaät qua töøng thaáu kính vaø caùc coâng thöùc veà thaáu kính töø ñoù xaùc ñònh nhanh choáng caùc ñaïi löôïng theo yeâu caàu cuûa baøi toaùn. Caùc böôùc giaûi baøi taâp: + Phaân tích caùc ñieàu kieän cuûa ñeà ra. + Vieát sô ñoà taïo aûnh qua quang cuï. + Aùp duïng caùc coâng thöùc cuûa thaáu kính ñeå xaùc ñònh caùc ñaïi löôïng theo yeâu caàu baøi toaùn. + Bieän luaän keát quaû (neáu coù) vaø choïn ñaùp aùn ñuùng. Hoaït ñoäng 2 (30 phuùt) : Caùc daïng baøi taäp cuï theå. Baøi toaùn veà kính luùp

Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Laøm baøi taäp 9 trang 212 theo söï höôùng daãn cuûa thaày coâ Veõ sô ñoà taïo aûnh. Xaùc ñònh caùc thoâng soá maø baøi toaùn cho. Tìm caùc ñaïi löôïng. Tìm soá boäi giaùc. Tính khoaûng caùch ngaén nhaát giöõa hai ñieåm cuûa vaät maø

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Trường THPT BC Thoát Noát Giáo Viên : Nguyeãn Höõu Chí

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Vật Lý Ban Cơ Bản 11

Giáo Án 11

hai ñieåm cuûa vaät maø maét ngöôøi quan saùt coøn phaân bieät maét ngöôøi quan saùt coøn phaân bieät ñöôïc. ñöôïc. Baøi toaùn veà kính thieân vaên

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN B 10 00 A Ó H Í-L ÁN TO

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

Tìm soá boäi giaùc.

ẠO

Tìm caùc ñaïi löôïng.

.Q

U Y

Veõ sô ñoà taïo aûnh. Xaùc ñònh caùc thoâng soá maø baøi toaùn cho.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

Ơ

Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Laøm baøi taäp 7 trang 216 theo söï höôùng daãn cuûa thaày coâ

Hoaït ñoäng 3 (5 phuùt) : Cuõng coá baøi hoïc. + Naém, hieåu vaø veõ ñöôïc aûnh cuûa moät vaät saùng qua caùc quang cuï boå trôï cho maét. + Ghi nhôù caùc coâng thöùc tính soá boäi giaùc cuûa moãi loaïi kính. Phöông phaùp giaûi caùc loaïi baøi taäp. + So saùnh ñieåm gioáng nhau vaø khaùc nhau veà caáu taïo, söï taïo aûnh, caùch quan saùt cuûa caùc loaïi quang cuï. IV. RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Trôï guùp cuûa giaùo vieân Goïi hoïc sinh leân baûng vaø höôùng daãn giaûi baøi taäp 7 trang 216 saùch giaùo khoa. Höôùng daãn hoïc sinh veõ sô ñoà taïo aûnh. Höôùng daãn hoïc sinh xaùc ñònh caùc thoâng soá maø baøi toaùn cho, chuù yù daáu. Höôùng daãn hoïc sinh xaùc ñònh coâng thöùc tìm caùc ñaïi löôïng chöa bieát. Höôùng daãn hoïc sinh tìm soá boäi giaùc.

N

f1 f2

Ngaém chöøng ôû voâ cöïc: O1O2 = f1 + f2 ; G∞ =

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

Giáo án tham khảo môn Vật lý, lớp 11, đủ bộ - Nguyễn Hữu Chí - Trường THPT BC Thốt Nốt, 2008  

https://app.box.com/s/87a1u1ztud84wu39iallik1qo63rjghm

Giáo án tham khảo môn Vật lý, lớp 11, đủ bộ - Nguyễn Hữu Chí - Trường THPT BC Thốt Nốt, 2008  

https://app.box.com/s/87a1u1ztud84wu39iallik1qo63rjghm

Advertisement