Page 1

ESTE VÀ ÔN THI THPT QUỐC GIA NGB+

ESTE CỰC KHÓ – ÔN TẬP CỰC HAY – ĐỢT 1 Câu 1. Cho hỗn hợp X gồm bốn este mạch hở, trong đó có một este đơn chức và ba este hai chức là đồng phân của nhau. Đốt cháy hoàn toàn 11,88 gam X cần 14,784 lít O2 (đktc), thu được 25,08 gam CO2. Đun nóng 11,88 gam X với 300 ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được chất rắn Y và phần hơi chỉ chứa một ancol đơn chức Z. Lấy toàn bộ Z cho vào bình đựng Na dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy khối lượng chất rắn trong bình đựng Na tăng 5,85 gam. Trộn Y với CaO rồi nung trong điều kiện không có không khí, thu được 2,016 lít (ở đktc) một hidrocacbon duy nhất. Phần trăm khối lượng của este đơn chức trong X là: A. 33,67%

B. 28,96% C. 37,04% D. 42,09%.

Bài giải:


ESTE VÀ ÔN THI THPT QUỐC GIA NGB+

Câu 2. Hỗn hợp X chứa ba este mạch hở; trong đó có hai este đơn chức và một este hai chức, không no. Đốt cháy hoàn toàn 29,04 gam X cần dùng 1,59 mol O2, thu được 20,52 gam nước. Mặt khác hiđro hóa hoàn toàn 29,04 gam X với lượng H2 vừa đủ (xúc tác Ni, t0) thu được hỗn hợp Y. Đun nóng toàn bộ Y với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp Z chứa hai ancol và hỗn hợp T chứa hai muối của hai axit kế tiếp trong dãy đồng đẳng. Dẫn toàn bộ Z qua bình đựng Na dư, thấy khối lượng bình tăng 13,41 gam. Nung nóng hoàn toàn T với vôi tôi xút thu được hỗn hợp khí có khối lượng là 6,96 gam. Phần trăm khối lượng của este có khối lượng phân tử lớn nhất trong hỗn hợp X là: A. 57,0%. B. 53,3%. C. 48,9%. D. 49,6%.

Bài giải:


ESTE VÀ ÔN THI THPT QUỐC GIA NGB+


ESTE VÀ ÔN THI THPT QUỐC GIA NGB+

Câu 3. Hỗn hợp M gồm 3 este đơn chức X, Y, Z (MX < MY < MZ và số mol của Y bé hơn số mol của X) tạo thành từ cùng một axit cacboxylic (phân tử chỉ có nóm –COOH ) và ba ancol no (số nguyên tử C trong phân tử mỗi ancol nhỏ hơn 4). Thủy phân hoàn toàn 34,8 gam M bằng 490 ml dung dịch NaOH 1M (dư 40% so với lượng phản ứng). Cô cạn hỗn hợp sau phản ứng thu được 38,5 gam chất rắn khan. Mặt khác, nếu đốt cháy hoàn toàn 34,8 gam M trên thì thu được CO2 và 23,4 gam H2O. Thành phần phần trăm theo khối lượng của Y trong M là A. 24,12%.

B. 34,01%.

C. 32,18%.

D. 43,10%. Bài giải:


ESTE VÀ ÔN THI THPT QUỐC GIA NGB+

Câu 4. Hỗn hợp A gồm 3 axit cacboxylic no, hở X, Y, Z (MX < MY < MZ) và một ancol no, hở, đa chức T (phân tử không quá 4 nguyên tử C). Đốt cháy hoàn toàn m(g) A thì tạo hỗn hợp CO2 và 3,24g H2O. Tiến hành este hoá hoàn toàn hỗn hợp A trong điều kiện thích hợp thì hỗn hợp sau phản ứng chỉ thu được este E và H2O. Để đốt cháy hoàn toàn lượng E sinh ra cần 3,36 lít O2 thu được hỗn hợp CO2 và H2O thoả 4nE = nCO2 - nH2O. Thành phần %mY trong hỗn hợp A? A. 16,82.

B. 14,47.

C.28,3.

D.18,87


ESTE VÀ ÔN THI THPT QUỐC GIA NGB+ Bài giải:


ESTE VÀ ÔN THI THPT QUỐC GIA NGB+ Câu 5. X là este no, 2 chức; Y là este tạo bởi glixerol và một axit cacboxylic đơn chức, không no chứa một liên kết C=C (X, Y đều mạch hở và không chứa nhóm chức khác). Đốt cháy hoàn toàn 17,02 gam hỗn hợp E chứa X, Y thu được 18,144 lít CO2 (đktc). Mặt khác đun nóng 0,12 mol E cần dùng 570 ml dung dịch NaOH 0,5M; cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được hỗn hợp chứa 3 muối có khối lượng m gam và hỗn hợp 2 ancol có cùng số nguyên tử cacbon. Giá trị m là A.27,09 gam

B. 27,24 gam

C. 19,63 gam

D. 28,14 gam Bài giải:

Câu 6. Hỗn hợp E chứa hai chất hữu cơ đều mạch hở và không chứa nhóm chức khác gồm este X (CnH2n2O2) và este Y (CmH2m-4O4), trong đó số mol của X lớn hơn số mol của Y. Đốt cháy hết 16,64 gam E với oxi vừa đủ, thu được x mol CO2 và y mol H2O với x = y + 0,2. Mặt khác đun nóng 16,64 gam với dung dịch KOH vừa đủ, thu được hỗn hợp F chứa 2 ancol đồng đẳng kế tiếp và hỗn hợp hợp chứa 2 muối; trong đó có a gam muối A và b gam muối B. Dẫn toàn bộ F qua bình đựng Na dư, thấy khối lượng bình tăng 6,76 gam. Tỉ lệ gần nhất của a : b là A. 1,6 B. 1,8 C. 1,7 D. 1,5

Bài giải:


ESTE VÀ ÔN THI THPT QUỐC GIA NGB+

Câu 7. Hỗn hợp X gồm 3 este đơn chức, tạo thành từ một ancol Y với ba axit hữu cơ trong đó có hai axit no là đồng đẳng kế tiếp nhau và một axit không no chứa 1 liên kết đôi (mạch phân nhánh). Xà phòng hóa m gam hỗn hợp X bằng dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp muối và p gam ancol. Cho p gam ancol Y vào bình đựng Na dư, sau phản ứng có 2,24 lít khí (đktc) thoát ra và khối lượng bình đựng Na tăng 6,2 gam. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam X thu được 13,44 lít CO2 (đktc) và 9,9 gam H2O. Phần trăm khối lượng của este có khối lượng nhỏ nhất trong hỗn hợp X gần nhất với giá trị nào sau đây? A. 20,5

B. 50,5

C. 41,5

D. 38,5 Bài giải:


ESTE VÀ ÔN THI THPT QUỐC GIA NGB+

Câu 8. X, Y, Z là 3 este đều đơn chức, mạch hở (trong đó Y và Z không no chứa một liên kết C=C và có tồn tại đồng phân hình học). Đốt cháy 21,62 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z với oxi vừa đủ, sản phẩm cháy dẫn qua dung dịch Ca(OH)2 dư thấy khối lượng dung dịch giảm 34,5 gam so với trước phản ứng. Mặt khác đun nóng 21,62 gam E với 300 ml dung dịch NaOH 1M (vừa đủ), thu được hỗn hợp F chỉ chứa 2 muối và hỗn hợp gồm 2 ancol kế tiếp thuộc cùng dãy đồng đẳng. Khối lượng của muối có khối lượng phân tử lớn nhất trong hỗn hợp F là: A. 4,68 gam B. 8,64 gam C. 8,10 gam D. 9,72 gam Bài giải:


ESTE VÀ ÔN THI THPT QUỐC GIA NGB+

Câu 9. Hỗn hợp E chứa 3 este đều mạch hở và không phân nhánh (không chứa nhóm chức khác). Đun nóng 20,62 gam E cần dùng 280 ml dung dịch NaOH 1M thu được hỗn hợp F chứa 3 ancol đều no và hỗn hợp muối. Lấy toàn bộ hỗn hợp muối này đun nóng với vôi tôi xút thu được duy nhất một hidrocacbon đơn giản nhất có thể tích là 5,6 lít (đktc). Mặt khác đốt cháy 20,62 gam E cần dùng 0,955 mol O2 (đktc). Phần trăm khối lượng của ancol có khối lượng phân tử nhỏ trong hỗn hợp là : A. 71,95%

B. 20,56%

C. 6,85%

D. 79,44% Bài giải:


ESTE VÀ ÔN THI THPT QUỐC GIA NGB+


ESTE VÀ ÔN THI THPT QUỐC GIA NGB+ Câu 10. Hỗn hợp E gồm axit cacboxylic X, ancol Y (đều no, đơn chức, mạch hở) và este Z được tạo bởi X, Y. Đốt cháy hoàn toàn m gam E cần 4,032 lít O2 (đktc), thu được 3,136 lít CO2 (đktc). Đun nóng m gam E với 100 ml dung dịch NaOH 1M, sau khi phản ứng kết thúc, cô cạn dung dịch thu được 5,68 gam chất rắn khan. Công thức của X là A. C3H7COOH. B. HCOOH. C. C2H5COOH. D. CH3COOH Bài giải:

Câu 11. Cho 3 hợp chất X, Y, Z (MX < MY < MZ) là ba este thuần chức, mạch hở, mạch thẳng (X và Y đơn chức còn Z hai chức). Đun nóng hoàn toàn 40g hỗn hợp T gồm X (a mol), Y (3b mol), Z (2b mol) trong dung dịch NaOH, thu được 25,52g hỗn hợp chứa hai chất hữu cơ A và B. Nếu đốt cháy hết lượng T trên, cần vừa đủ 2,2 mol O2, thu được hiệu khối lượng lượng giữa CO2 và H2O là 58,56g. Biết A và B đều đơn chức và là đồng phân của nhau và số mol H2 cần để làm no X, Y, Z bằng số mol NaOH phản ứng. Phần trăm khối lượng của Z trong T là: A. 19,6%

B. 16,4%

C. 18,4% D. 17,8%

Bài giải:


ESTE VÀ ÔN THI THPT QUỐC GIA NGB+

Câu 12. X, Y, Z là 3 este đều no mạch hở (không chứa nhóm chức khác và MX < MY < MZ). Đun nóng hỗn hợp E chứa X, Y, Z với dung dịch NaOH vừa đủ thu được 1 ancol T và hỗn hợp F chứa 2 muối A, B có tỉ lệ mol tương ứng là 5 : 3 (MA < MB). Dẫn toàn bộ T qua bình chứa Na dư thấy khối lượng bình thăng 12 gam đồng thời thu được 4,48 lit H2. Đốt cháy toàn bộ F thu được Na2CO3, CO2 và 6,3 gam H2O. Số nguyên tử H có trong Y là: A. 10 B. 6 C. 12 D. 8

Bài giải:


ESTE VÀ ÔN THI THPT QUỐC GIA NGB+

Câu 13. Hỗn hợp A gồm este đơn chức X và hai este no, hai chức, mạch hở Y và Z (MY < MZ). Đốt cháy hoàn toàn 8,85 gam A cần vừa đủ 0,4075 mol O2, thu được 4,95 gam H2O. Mặt khác 8,85 gam A tác dụng vừa đủ với 0,13 mol NaOH, thu được 4,04 gam hai ancol no, đơn chức kế tiếp trong dãy đồng đẳng, cô cạn dung dịch thu được m gam hỗn hợp muối T. Giá trị của m là: A. 9,74

B. 10,01

C. 8,65

D. 12,56

% khối lượng muối cacboxylat có khối lượng phân tử lớn nhất trong T là A. 27,51%

B. 41,27%

C. 30,39%

D. 17,86%


ESTE VÀ ÔN THI THPT QUỐC GIA NGB+ Bài giải:


ESTE VÀ ÔN THI THPT QUỐC GIA NGB+ Câu 14. Đôt cháy hoàn toàn a mol chất hữu cơ (C, H, O) thu được x mol CO2 và y mol H2O với x = y + 5a. Hidro hóa hoàn toàn 0,15 mol X thu được 32,4 gam chất hữu cơ Y. Đun nóng Y với dung dịch NaOH vừa đủ, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được hỗn hợp E chứa 2 muối natri của 2 axit cacboxylic có cùng số nguyên tử cacbon và phần hơi chứa ancol Z. Đốt cháy toàn bộ E thu được CO2, 9,45 gam H2O và 23,85 gam Na2CO3. Tổng số nguyên tử có trong X là: A. 23

B. 25

C. 27

D.21 Bài giải:

Câu 15. Hỗn hợp E chứa hai este đều hai chức, mạch hở và không chứa nhóm chức khác. Đốt cháy 15,44 gam E cần dùng 0,86 mol O2, thu được 8,64 gam nước. Mặt khác, đun nóng 15,44 gam E với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp F chứa hai ancol đều no có tỉ khối so với He bằng 172/13 và hỗn hợp chứa hai muối. Dẫn toàn bộ F qua bình đựng Na dư, thấy khối lượng bình tăng 6,72 gam. Phần trăm khối lượng của este có khối lượng phân tử nhỏ hơn trong hỗn hợp E là: A. 35,6%.

B. 60,9%.

C. 59,6%.

D. 60,2%. Bài giải:


ESTE VÀ ÔN THI THPT QUỐC GIA NGB+


ESTE VÀ ÔN THI THPT QUỐC GIA NGB+ Câu 16. Đốt cháy 16,92 gam hỗn hợp E gồm 3 este X, Y, Z đều mạch hở (Y, Z có cùng số cacbon) bằng lượng oxi vừa đủ thu được 11,88 gam nước. Mặt khác đun nóng 16,92 gam E cần dùng 240 ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được hỗn hợp muối và hỗn hợp gồm 2 ancol kế tiếp. Đun nóng hỗn hợp 2 ancol với H2SO4 đặc ở 1400C thu được 5,088 gam hỗn hợp 3 ete (hiệu suất ete hóa của mỗi ancol đều bằng 80%). Lấy hỗn hợp muối nung với vôi tôi xút thu được hỗn hợp khí có tỉ khối so với He bằng 2,25. Phần trăm khối lượng của X trong hỗn hợp E là. A. 63,83% B. 49,94% C. 42,55% D.53,19%

Bài giải:


ESTE VÀ ÔN THI THPT QUỐC GIA NGB+

Câu 17. X, Y, Z là 3 este đều mạch hở và không chứa nhóm chức khác (trong đó X, Y đều đơn chức, Z hai chức). Đun nóng 19,28 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z với dung dịch NaOH vừa đủ thu được F chỉ chứa 2 muối có tỷ lệ số mol 1 : 1 và hỗn hợp 2 ancol đều no, có cùng số nguyên tử cacbon. Dẫn toàn bộ hỗn hợp 2 ancol này qua bình đựng Na dư thấy khối lượng bình tăng 8,1 gam. Đốt cháy toàn bộ F thu được CO2, 0,39 mol H2O và 0,13 mol Na2CO3. Phần trăm khối lượng của este có khôi lượng phân tử nhỏ trong E là: A. 3,84%

B. 3,92%

C. 3,78%

D. 3,96% Bài giải:


ESTE VÀ ÔN THI THPT QUỐC GIA NGB+

Câu 18. X, Y là hai este đều đơn chức, cùng dãy đồng đẳng; Z là este hai chức (X, Y, Z đều mạch hở). Đun nóng 5,7m gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z (số mol Y lớn hơn số mol của Z và MY > MX) với dung dịch NaOH vừa đủ thu được hỗn hợp F gồm 2 ancol kế tiếp và hỗn hợp muối. Dẫn toàn bộ F qua bình đựng Na dư thấy khối lượng bình tăng 8,56 gam; đồng thời thoát ra 2,688 lít khí H2 (đktc). Lấy hỗn hợp muối nung với vôi tôi xút thu được duy nhất một hidroccabon đơn giản nhất có khối lượng m gam. Khối lượng của Z có trong hỗn hợp E là :


ESTE VÀ ÔN THI THPT QUỐC GIA NGB+

A. 5,84 gam

B. 7,92 gam

C. 5,28 gam

D. 8,76 gam Bài giải:

Câu 19. X là hỗn hợp chứa 2 este đều thuần chức. Lấy 10,9 gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 5,2 gam NaOH. Sau phản ứng thu được 0,13 mol hỗn hợp hai ancol đồng đẳng liên tiếp và hỗn hợp hai muối. Lấy toàn bộ lượng muối trên nung nóng trong hỗn hợp dư (NaOH, CaO) thu được 1,96 gam hỗn hợp hi ankan ở thể khí. Đốt cháy hoàn toàn lượng ankan và ancol trên thu được 0,36 mol CO2 và 0,56 mol H2O. Phần trăm khối lượng của este có khối lượng phân tử nhỏ trong X gần nhất với giá trị nào sau đây? A. 28,22% B. 32,22% C. 30,33% D. 34,44% Bài giải:


ESTE VÀ ÔN THI THPT QUỐC GIA NGB+

Câu 20. Hỗn hợp X chứa các este đều mạch hở gồm 2 este đơn chức và một este đa chức, không no chứa một liên kết đôi C=C. Đốt cháy hoàn toàn 0,24 mol X cần dùng 1,04 mol O2, thu được 0,93 mol CO2 và 0,8 mol H2O, Nếu thủy phân X trong NaOH, thu được hỗn hợp Y chứa 2 ancol có cùng số nguyên tử cacbon và hỗn hợp z chứa 2 muối. Phần trăm khối lượng của este đơn chức có khối lượng phân tử lớn trong hỗn hợp X là ? A. 22,7%

B. 15,5%

C. 25,7%

D. 13,6% Bài giải:


ESTE VÀ ÔN THI THPT QUỐC GIA NGB+

Câu 21. X, Y (MX < MY) là hai axit cacboxylic đơn chức, mạch hở. Z, T (MZ < MT) là hai este ba chức; trong đó Z được tạo bởi một loại axit X hoặc Y, T được tạo bởi X và Y; cả Z, T đều được tạo nên từ glixerol và có tổng số liên kết pi bằng 10. Đốt cháy hoàn toàn 27,52g hỗn hợp H gồm Z, T trong oxi dư, thu được tổng khối lượng CO2 và H2O là 57,6g. Mặt khác cũng lượng H trên tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 2,1M. Tổng số nguyên tử có trong T là A. 22 B. 32 C. 24 D. 28 Bài giải:


ESTE VÀ ÔN THI THPT QUỐC GIA NGB+


ESTE VÀ ÔN THI THPT QUỐC GIA NGB+

Câu 22. Hỗn hợp E chứa 3 este (MX < MY < MZ) đều mạch hở, đơn chức và cùng được tạo thành từ một ancol. Đốt cháy 9,34 gam E cần dùng vừa đủ 0,375 mol O2. Mặt khác, thủy phân hoàn toàn lượng E trên trong NaOH (dư) thu được 10,46 gam hỗn hợp muối. Biết số mol mỗi chất đều lớn hơn 0,014 mol. Phần trăm khối lượng của Y có trong E gần nhất với: A. 25,0% B. 20,0% C. 30,0% D. 24,0% Bài giải:


ESTE VÀ ÔN THI THPT QUỐC GIA NGB+


ESTE VÀ ÔN THI THPT QUỐC GIA NGB+

Câu 23. Thủy phân 12,64 gam hỗn hợp X gồm hai este A và B chỉ chứa một loại nhóm chức (MA < MB) cần vừa đúng 200 ml dung dịch NaOH 1M rồi cô cạn thu được muối của một axit hữu cơ D và hỗn hợp X gồm hai ancol no, đơn chức đồng đẳng kế tiếp. Cho toàn bộ lượng ancol này tác dụng với 6,9 gam Na thu được 13,94 gam chất rắn. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Chọn kết luận đúng trong các kết luận sau: A. Tỉ lệ mol giữa A và B trong hỗn hợp X là 1:3 B. Tỉ lệ mol giữa A và B trong hỗn hợp X là 3:1. C. D có thành phần phần trăm khối lượng C là 26,67%. D. D có thành phần phần trăm khối lượng C là 26,08%. Bài giải:


ESTE VÀ ÔN THI THPT QUỐC GIA NGB+ Câu 24. Hỗn hợp E chứa ba axit béo X, Y, Z và chất béo T được tạo ra từ X, Y, Z và glixerol. Đốt cháy hoàn toàn 52,24 gam E cần dùng vừa đủ 4,72 mol O2. Nếu cho lượng E trên vào dung dịch nước Br2 dư thì thấy có 0,2 mol Br2 phản ứng. Mặt khác, cho lượng E trên vào dung dịch NaOH (dư 15% so với lượng phản ứng) thì thấy có 0,18 mol NaOH phản ứng. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m gần nhất với: A. 55,0

B. 56,0

C. 57,0

D. 58,0 Bài giải:

Câu 25. Hỗn hợp X gồm 3 este đều no, mạch hở, trong phân tử chỉ chứa một loại nhóm chức. Đốt cháy hoàn toàn 35,34 gam X cần dùng 1,595 mol O2, thu được 22,14 gam nước. Mặt khác đun nóng 35,34 gam X với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp Y chứa 2 muối của 2 axit có mạch không phân nhánh và 17,88 gam hỗn hợp Z gồm 1 ancol đơn chức và 1 ancol 2 chức có cùng số nguyên tử C. Phần trăm khối lượng của este đơn chức trong hỗn hợp X là A. 4,98%

B. 12,56%

C. 4,19%

D. 7,47% Bài giải:


ESTE VÀ ÔN THI THPT QUỐC GIA NGB+

Câu 26. Hỗn hợp E chứa 3 este X, Y, Z trong đó X là este đơn chức, không no chứa một liên kết C=C; Y, Z là hai este hai chức có MY, MZ < 200. Đun nóng hỗn hợp E với lượng dư dung dịch NaOH (dư 20% so với lượng đã dùng), đem cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được hỗn hợp chất lỏng chứa hai ancol đơn chức là đồng đẳng kế tiếp và hỗn hợp chất rắn khan F chứa 3 chất rắn khan. Đun nóng phần chất lỏng với H2SO4 đặc ở 140°Cthu được 13,6912 gam hỗn hợp 3 ete (biết hiệu suất ete hoá của mỗi ancol là như nhau và bằng 86%). Đốt F bằng không khí dư thì thu được 5,4 gam nước và 26,5 gam Na2CO3. Số nguyên tử H của este có khối lượng mol lớn nhất là:


ESTE VÀ ÔN THI THPT QUỐC GIA NGB+ A. 12

B. 14

C.9

D. 8 Bài giải:

Câu 27. Hỗn hợp E gồm este X (CxH2xO2); este Y (CnH2n-8O2) và este Z (CmH2m-10O2); trong đó Y và Z chứa vòng benzen và có số nguyên tử cacbon không quá 12. Đốt cháy 0,2 mol E với lượng oxi vừa đủ, thu được 51,04 gam CO2 và 12,42 gam nước. Mặt khác đun nóng 0,2 mol E cần dùng 280 ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được ancol etylic và hỗn hợp muối T gồm ba muối. Phần trăm khối lượng của muối có khối lượng phân tử lớn nhất trong hỗn hợp T là A. 19,66%

B. 24,51%

C. 35,77%

D. 14,71% Bài giải:


ESTE VÀ ÔN THI THPT QUỐC GIA NGB+


ESTE VÀ ÔN THI THPT QUỐC GIA NGB+

Câu 28. Hỗn hợp X gồm một este đơn chức (Y) và một este hai chức (Z) đều mạch hở, trong phân tử chỉ chứa 1 loại nhóm chức và số mol của (Y) nhỏ hơn số mol của Z. Đun nóng m gam X với dd KOH vừa đủ, thu được hỗn hợp chứa 2 ancol kế tiếp trong dãy đồng đẳng và m gam hỗn hợp T gồm hai muối. Mặt khác đốt cháy hoàn toàn 0,18 mol X thu được 16,92 gam nước. Phần trăm khối lượng Y trong hỗn hợp X là: A. 25,39%

B. 28,94%

C. 21,42%

D. 29,52% Bài giải:


ESTE VÀ ÔN THI THPT QUỐC GIA NGB+

Câu 29. Đốt cháy hoàn toàn m gam một triglixerit X cần vừa đủ x mol O2, sau phản ứng thu được CO2 và y mol H2O. Biết m = 78x – 103y. Nếu cho a mol X tác dụng với dung dịch nước Br2 dư thì lượng Br2 phản ứng tối đa là 0,15 mol. Giá trị của a là A. 0,20.

B. 0,10.

C. 0,05.

D. 0,15. Bài giải:

Câu 30. Hỗn hợp X gồm hai este, trong phân tử chỉ chứa một loại nhóm chức gồm este Y (CnHmO2) và este Z (CnH2n-4O4). Đốt cháy hoàn toàn 12,98 gam X cần dùng 0,815 mol O2, thu được 7,38 gam nước. Mặt khác đun nóng 12,98 gam X với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được ancol etylic duy nhất có khối lượng


ESTE VÀ ÔN THI THPT QUỐC GIA NGB+ 2,76 gam và hỗn hợp T gồm ba muối. Trị số của m là. A. 6

B. 10

C. 8

D. 12 Bài giải:


ESTE VÀ ÔN THI THPT QUỐC GIA - NGB+

ESTE CỰC KHÓ – ÔN TẬP CỰC HAY – ĐỢT 2 Câu 1. X, Y, Z là 3 este đều đơn chức, mạch hở (trong đó Y và Z không no chứa một liên kết C=C và có tồn tại đồng phân hình học). Đốt cháy 21,62 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z sản phẩm cháy dẫn qua dung dịch Ca(OH)2 dư thấy khối lượng dung dịch giảm 34,5 gam. Mặt khác, đun nóng 21,62 gam E với 300 ml dung dịch NaOH 1M (vừa đủ), thu được hỗn hợp T chỉ chứa 2 muối và hỗn hợp gồm 2 ancol kế tiếp thuộc cùng dãy đồng đẳng. Khối lượng của muối có khối lượng phân tử lớn trong hỗn hợp T là: A. 8,64 gam.

B. 4,68 gam.

C. 9,72 gam.

D. 8,10 gam. BÀI GIẢI:

Câu 2. Hỗn hợp X chứa ba este mạch hở, trong phân tử chỉ chứa một loại nhóm chức và được tạo bởi từ các axit cacboxylic có mạch không phân nhánh. Đốt cháy hết 0,2 mol X cần dùng 0,52 mol O2, thu được 0,48 mol H2O. Đun nóng 24,96 gam X cần dùng 560 ml dung dịch NaOH 0,75M thu được hỗn hợp Y chứa các ancol có tổng khối lượng là 13,38 gam và hỗn hợp Z gồm hai muối, trong đó có a gam muối A và b gam muối B (MA < MB). Tỉ lệ gần nhất a : b là. A. 0,6

B. 1,2

C. 0,8

D. 1,4 BÀI GIẢI:


ESTE VÀ ÔN THI THPT QUỐC GIA - NGB+

Câu 3. Hỗn hợp A gồm este đơn chức X và hai este mạch hở Y và Z (MY < MZ). Đốt cháy hoàn toàn 5,6 gam A cần vừa đủ 0,295 mol O2, thu được 3,6 gam H2O. Mặt khác 5,6 gam A tác dụng vừa đủ với 0,075 mol NaOH, thu được 1,93 gam hai ancol no, cùng số nguyên tử cacbon, cô cạn dung dịch thu được hỗn hợp T gồm 2 muối. Đốt cháy hoàn toàn T thì thu được Na2CO3, H2O và 0,1525 mol CO2. % Khối lượng của Y có trong A là A. 23,6%.

B. 19,8%.

C. 31,4%.

D. 29,7%. BÀI GIẢI:


ESTE VÀ ÔN THI THPT QUỐC GIA - NGB+

Câu 4. Hỗn hợp X chứa ba este mạch hở, trong phân tử chỉ chứa một loại nhóm chức và được tạo bởi từ các axit cacboxylic có mạch không phân nhánh. Đốt cháy hết 0,2 mol X cần dùng 0,52 mol O2, thu được 0,48 mol H2O. Đun nóng 24,96 gam X cần dùng 560 ml dung dịch NaOH 0,75M thu được hỗn hợp Y chứa các ancol có tổng khối lượng là 13,38 gam và hỗn hợp Z gồm hai muối, trong đó có a gam muối A và b gam muối B (MA < MB). Tỉ lệ gần nhất a : b là. A. 0,6 B. 1,2 C. 0,8 D. 1,4 BÀI GIẢI:


ESTE VÀ ÔN THI THPT QUỐC GIA - NGB+

Câu 5. Đốt cháy X cũng như Y với lượng oxi vừa đủ, luôn thu được CO2 có số mol bằng số mol O2 đã phản ứng. Biết rằng X, Y (MX < MY) là hai este đều mạch hở, không phân nhánh và không chứa nhóm chức khác. Đun nóng 30,24 gam hỗn hợp E chứa X, Y (số mol của X gấp 1,5 lần số mol Y) cần dùng 400 ml dung dịch KOH 1M, thu được hỗn hợp F chứa 2 ancol và hỗn hợp chứa 2 muối. Dẫn toàn bộ F qua bình đựng Na dư thấy khối lượng bình tăng 15,2 gam. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp muối cần dùng 0,42 mol O2. Tổng số nguyên tử có trong Y là. A. 21

B. 20

C. 22

D. 19 BÀI GIẢI:


ESTE VÀ ÔN THI THPT QUỐC GIA - NGB+

Câu 6. Đốt cháy hoàn toàn m gam este hai chức, mạch hở X (được tạo bởi axit cacboxylic no, đa chức và hai ancol đơn chức, phân tử X có không quá 5 liên kết π) cần 0,3 mol O2, thu được 0,5 mol hỗn hợp CO2 và H2O. Khi cho m gam X tác dụng hoàn toàn với 200 ml dung dịch KOH 1M, cô cạn dung dịch thì thu được khối lượng chất rắn là A. 14,6 gam. B. 9,0 gam. C. 13,9 gam. D. 8,3 gam. BÀI GIẢI:


ESTE VÀ ÔN THI THPT QUỐC GIA - NGB+

Câu 7. Thủy phân 17,2 gam este đơn chức A trong 50 gam dung dịch NaOH 28% thu được dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được chất rắn Y và 42,4 gam chất lỏng Z. Cho toàn bộ Z tác dụng với một lượng Na dư thu được 24,64 lít H2 (đktc). Đun toàn bộ chất rắn Y với CaO thu được m gam chất khí B. Các pư xảy ra hoàn toàn giá trị của m là bao nhiêu? BÀI GIẢI:

Câu 8. Thủy phân m gam hỗn hợp X gồm este đơn chức A (C5H8O2) và este hai chức B (C6H10O4) cần vừa đúng 150 ml dung dịch NaOH 1M rồi cô cạn thu được hỗn hợp Y gồm hai muối và hỗn hợp Z gồm hai ancol no đơn chức đồng đẳng kế tiếp. Cho toàn bộ hỗn hợp Z tác dụng với một lượng CuO (dư) nung nóng thu được hỗn hợp hơi T (có tỉ khối hơi so với H2 là 13,75). Cho toàn bộ hỗn hợp T tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thu được 32,4 gam Ag. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Thành phần phần trăm khối lượng muối có khối lượng phân tử lớn hơn trong hỗn hợp Y là A. 38,84%. B. 48,61%. C. 42,19%. D. 41,23%. BÀI GIẢI:


ESTE VÀ ÔN THI THPT QUỐC GIA - NGB+

Câu 9. Hỗn hợp A gồm 3 este mạch hở không nhánh tạo bởi axit propionic và axit oxalic với hai ancol đơn chức. Đốt cháy hoàn toàn 25,4 gam A cần dùng 33,6 lít O2, thu được 16,2 gam H2O. Nếu cho 25,4 gam A vào dung dịch Br2 dư thì số mol Br2 phản ứng là: A. 0,2 mol

B.0,25 mol

C. 0,35 mol D. 0,4 mol BÀI GIẢI:


ESTE VÀ ÔN THI THPT QUỐC GIA - NGB+

Câu 10. Đốt cháy hoàn toàn 6,72 gam hỗn hợp E gồm: Este đơn chức Z và hai este mạch hở X, Y (MX < MY < MZ) cần vừa đủ 0,29 mol O2 thu được 3,24 gam H2O. Mặt khác 6,72 gam E tác dụng vừa đủ với 0,11 mol NaOH thu được 2,32 gam ancol no, cùng số nguyên tử cacbon, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được dung dịch T gồm 2 muối. Đốt cháy hoàn toàn T thu được Na2CO3, H2O và 0,155 mol CO2. Phần trăm khối lượng của X trong E gần nhất với A. 40%

B. 33%

C. 45%

D. 30% BÀI GIẢI:

Câu 11. Hỗn hợp X chứa các chất hữu cơ đều mạch hở, thuần chức gồm 2 ancol đơn chức, kếp tiếp trong dãy đồng đẳng và 1 este 2 chức. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol X cần dùng 10,304 lít O2 đktc, thu được 14,96 gam CO2 và 9 gam H2O. Mặt khác nung nóng 18,48 gam X với dung dịch NaOH dư, thu được 5,36 gam một muối duy nhất và hỗn hợp Y chứa 2 ancol. Đun nóng toàn bộ Y với H2SO4 đặc ở 140oC thu được m gam hỗn hợp ete. Hiệu suất ete hóa của 2 ancol trong T đều bằng 80%. Giá trị gần nhất của m: A. 10 B. 4,0 C. 11 D. 9,0 BÀI GIẢI:


ESTE VÀ ÔN THI THPT QUỐC GIA - NGB+

Câu 12. Một hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử C10H8O4 trong phân tử chỉ chứa 1 loại nhóm chức. 1 mol X phản ứng vừa đủ với 3 mol NaOH tạo thành dung dịch Y gồm 2 muối, 1 anđehit no (thuộc dãy đồng đẳng của metanal) và nước. Cho dung dịch Y phản ứng với lượng dư AgNO3/NH3 thì khối lượng kết tủa thu được là: A. 108 gam B. 432 gam C. 216 gam D. 162 gam BÀI GIẢI:


ESTE VÀ ÔN THI THPT QUỐC GIA - NGB+

Câu 13. Đun m gam chất hữu cơ mạch hở X (chứa C, H, O; MX < 250, chỉ có 1 loại nhóm chức) với 100 ml dung dịch KOH 2M đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Trung hòa lượng KOH dư cần 40 ml dung dịch HCl 1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 7,36 gam hỗn hợp 2 ancol đơn chức Y, Z và 18,34 gam hỗn hợp 2 muối khan (trong đó có 1 muối của axit cacboxylic T). Phát biểu nào sau đây đúng? A. Số nguyên tử C trong phân tử X gấp đôi số nguyên tử C trong phân tử T. B. Trong phân tử X có 14 nguyên tử H. C. Y và Z là đồng đẳng kế tiếp nhau. D. Axit T có 2 liên kết đôi trong phân tử. BÀI GIẢI:


ESTE VÀ ÔN THI THPT QUỐC GIA - NGB+ Câu 14. X, Y, Z là 3 este đều đơn chức, mạch hở không cho phản ứng tráng gương (trong đó X no, Y và Z có một liên kết đôi C=C trong phân tử). Đốt cháy 23,58 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z với lượng O2 vừa đủ, sản phẩm cháy dẫn qua dung dịch Ba(OH)2 dư thấy khối lượng dung dịch giảm 137,79 gam so với trước phản ứng. Mặt khác, đun nóng 23,58 gam E với 200ml dung dịch NaOH 1,5M (vừa đủ) thu được hỗn hợp F chỉ chứa 2 muối và 2 ancol kế tiếp thuộc cùng một dãy đồng đẳng. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần trăm giá trị của X gần nhất với giá trị nào? A. 69,04% B. 62,77% C. 31,38% D. 47,07% BÀI GIẢI:


ESTE VÀ ÔN THI THPT QUỐC GIA - NGB+

Câu 15. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm este đơn chức T và este G đều mạch hở cần vừa đủ 44,24 lít O2. Mặt khác thuỷ phân hoàn toàn m gam X cần vừa đủ 250 ml dung dịch NaOH 2M, cô cạn dung dịch thu được chất rắn Y và phần hơi Z gồm 2 ancol hơn kém nhau 1 nguyên tử cacbon. Đốt cháy hoàn toàn Y cần vừa đủ 29,12 lít O2, thu đuợc Na2CO3, H2O và 46,2 gam CO2. Ngưng tụ Z rồi cho vào bình đựng Na dư thì khối lượng bình tăng 15,2 gam. Biết G được điều chế từ 1 ancol và 1 axit chỉ chứa nhóm chức -COOH. Phần trăm khối lượng của G có trong X là A. 66.21% B. 64.50% C. 58.76% D. 63.28% BÀI GIẢI:


ESTE VÀ ÔN THI THPT QUỐC GIA - NGB+

Câu 16. Hỗn hợp X chứa 2 este đều đơn chức (chứa 1 loại nhóm chức). Đun nóng 0,15 mol X cần 180 ml dung dịch NaOH 1M. Chưng cất dung dịch sau phản ứng thu được ancol etylic và 14,1 gam hỗn hợp Y gồm 3 muối. Phần trăm este có phân tử khối lớn hơn? A. 84,72% B. 23,63% C. 31,48% D. 32,85% BÀI GIẢI:


ESTE VÀ ÔN THI THPT QUỐC GIA - NGB+

Câu 17. X là este no, đơn chức. Y là este no, hai chức. Z là este không no chứa 1 liên kết C=C (X, Y, Z đều mạch hở). Đun nóng 59,8 gam hỗn hợp E gồm X, Y, Z (số mol của X nhỏ hơn của Z) với dung dịch NaOH vừa đủ thu được hỗn hợp chứa 2 muối và hỗn hợp F gồm 3 ancol no hở có phân tử hơn kém nhau 1 nguyên tử oxi (cùng số nguyên tử C, H). Dẫn F qua bình đựng Na dư thấy khối lượng bình tăng 34 gam. Đốt cháy muối thu được CO2, 0,5 mol H2O và 0,4 mol Na2CO3. Phần trăm khối lượng của X trong hỗn hợp là? A. 34%

B. 51%

C. 10%

D. 85% BÀI GIẢI:


ESTE VÀ ÔN THI THPT QUỐC GIA - NGB+

Câu 18. Hỗn hợp X gồm một este đơn chức có chứa vòng benzen và một este hai chức, mạch hở; trong phân tử mỗi este chỉ chứa một loại nhóm chức. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X, thu được 36,52 gam CO2 và 8,46 gam H2O. Mặt khác đun nóng 0,1 mol X với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp Y chứa ba muối có tổng khối lượng là 17,36 gam và hỗn hợp Z gồm hai ancol đều đơn chức có tỉ khối hơi so với He bằng 11,5. Phần trăm khối lượng của muối có khối lượng phân tử lớn nhất trong hỗn hợp Y là A. 59,7%.

B. 64,5%.

C. 65,3%.

D. 63,7%.


ESTE VÀ ÔN THI THPT QUỐC GIA - NGB+ BÀI GIẢI:


ESTE VÀ ÔN THI THPT QUỐC GIA - NGB+


ESTE VÀ ÔN THI THPT QUỐC GIA - NGB+

Câu 19. X là một este thuần chức, mạch hở. Y là một este của một α – amino axit có 1 nhóm COOH mạch hở. Nếu đốt cháy x mol X hoặc y mol Y đều thu được số mol CO2 nhiều hơn số mol H2O là 0,15. Cho hỗn hợp E gồm x mol X và y mol Y tác dụng với NaOH vừa đủ thu được 23,64 gam hỗn hợp 2 ancol đơn chức có số nguyên tử C liên tiếp và hỗn hợp Z chỉ chứa 2 muối hữu cơ no. Đốt cháy hoàn toàn Z thu được 22,26 gam Na2CO3, 25,08 gam CO2 và 0,63 mol H2O. Phần trăm của X trong E gần nhất với giá trị nào sau đây: A. 22,92% B. 41,85% C. 34,01% D. 26,72% BÀI GIẢI:


ESTE VÀ ÔN THI THPT QUỐC GIA - NGB+

Câu 20. Hỗn hợp gồm 3 este X, Y, Z (MX < MY < MZ) đều mạch hở, trong mỗi phân tử chứa khộng quá 4 liên kết pi và không chứa nhóm chức khác. Đốt cháy 33,1 gam E với lượng oxi vừa đủ, thu được CO2 và H2O có tổng khối lượng là 86,7 gam. Mặt khác đun nóng 33,1 gam E với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được a gam một ancol T duy nhất và 36,7 gam hỗn hợp gồm 2 muối. Cho toàn bộ a gam T vào bình đựng Na dư, thấy khối lượng bình tăng 12 gam. Số nguyên tử hidro có trong 1 phân tử Z là? A. 16 B. 10 C. 12 D. 14 BÀI GIẢI:


ESTE VÀ ÔN THI THPT QUỐC GIA - NGB+


ESTE VÀ ÔN THI THPT QUỐC GIA - NGB+

Câu 21. X, Y là hai este mạch hở và không phân nhánh. Đốt cháy hoàn toàn 52,9 gam hỗn hợp E chứa X, Y cần dùng 43,12 lít O2 (đktc). Mặt khác đun nóng 52,9 gam E với dung dịch NaOH (lấy dư 20% so với phản ứng), cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được phần rắn có khối lượng m gam và phần hơi chứa hỗn hợp 2 ancol đều no, đồng đẳng kế tiếp. Đem đốt cháy hết phần rắn thu được 50,88 gam Na2CO3; 1,44 gam H2O; CO2. Biết rằng axit tạo nên X, Y đều có phần trăm khối lượng oxi lớn hơn 50%. Giá trị m là A. 65,4 B. 63,6 C. 66,3 D. 64,5 BÀI GIẢI:


ESTE VÀ ÔN THI THPT QUỐC GIA - NGB+

Câu 22. X là este đơn chức, không no chứa một liên kết đôi C=C, Y là este no hai chức (X, Y đều mạch hở). Đốt cháy hoàn toàn 23,16 gam hỗn hợp E chứa X, Y cần dung 0,96 mol O2. Mặt khác đun nóng 23,16 gam E cần dung 330 ml dung dịch NaOH 1M, thu được một ancol duy nhất và hỗn hợp chứa a ga muối A và b gam muối B (MA > MB). Tỉ lệ của a : b là? BÀI GIẢI:


ESTE VÀ ÔN THI THPT QUỐC GIA - NGB+

Câu 23. Để thuỷ phân hết 7,612 gam hỗn hợp X gồm 2 este đơn chức và 2 este đa chức thì cần dùng vừa hết 80ml dung dịch KOH aM. Sau phản ứng, thu được hỗn hợp các chất hữu cơ Y gồm muối của các axit cacboxylic và các ancol. Đốt cháy hoàn toàn Y thì thu được muối cacbonat, 4,4352 lít CO2 (đktc) và 3,168 gam H2O. Vậy a gần với giá trị nào sau đây nhất? A. 1,25

B. 1,42

C. 1,56

D. 1,63 BÀI GIẢI:

Câu 24. Hỗn hợp E gồm este đơn chức X (chứa vòng benzen) và este mạch hở Y. Cho 0,25 mol E tác dụng vừa đủ với 900 ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng chỉ thu được hơi nước và 64,8 gam hỗn hợp rắn Z chứa 3 muối. Đốt cháy hoàn toàn Z thu được Na2CO3, H2O và 0,8 mol CO2. Cho 25,92 gam Z tác dụng hết với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, khối lượng kết tủa thu được là A. 69,02 gam.

B.73 gam.

C. 73,1 gam.

D. 78,38 gam. BÀI GIẢI:


ESTE VÀ ÔN THI THPT QUỐC GIA - NGB+

Câu 25. Hỗn hợp X gồm 3 este đều no, mạch hở, có cùng công thức phân tử, trong mỗi phân tử este chỉ chứa một loại nhóm chức. Đun nóng 30,66 gam X với NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp Y gồm 3 ancol không là đồng phân của nhau và 32,62 gam hỗn hợp Z gồm 2 muối, trong đó a gam muối A và b gam muối B (MA < MB). Đốt cháy toàn bộ Y cần dùng 0,72 mol O2 thu được CO2 và 13,68 gam H2O. Tỉ lệ a : b gần nhất là: A. 1,2

B. 0,4

C. 1,6

D. 0,8 BÀI GIẢI:


ESTE VÀ ÔN THI THPT QUỐC GIA - NGB+

Câu 26. X là axit cacboxylic đơn chức, Y là este 3 chức (X, Y đều mạch hở). Đun nóng 25,8 gam hỗn hợp E gồm X và Y bằng dung dịch KOH vừa đủ thu được hỗn hợp F gồm 3 muối có khối lượng là 35,3 gam và glyxerol. Axit hóa hỗn hợp F thu được 3 axit cacboxylic (trong đó có 2 axit no cùng dãy đồng đẳng, kế tiếp có phần trăm khối lượng oxi chiếm 47,76%). Mặt khác đốt cháy 25,8 gam hỗn hợp E thu được 26,88 lít CO2 (đktc); 16,2 gam H2O. Công thức của X là A. C4H7COOH

B. C2H5COOH

C. C3H5COOH BÀI GIẢI:

D. C2H3COOH


ESTE VÀ ÔN THI THPT QUỐC GIA - NGB+

Câu 27. Hỗn hợp E chứa 3 este X, Y, Z đều thuần chức, mạch hở và có mạch cacbon không phân nhánh. Đốt cháy hoàn toàn 14,28 gam E thu được CO2 và H2O có tổng khối lượng 34,44 gam. Mặt khác, đun nóng 14,28 gam E cần dùng 200ml dung dịch NaOH 1M thu được hỗn hợp muối và một ancol no, đơn chức duy nhất. Đun nóng hỗn hợp muối với vôi tôi xút thu được hỗn hợp gồm 2 ankan kế tiếp. Khối lượng lớn nhất có thể của este có phân tử khối lớn hơn trong E là A. 2,94

B. 5,86

C. 7,35

D. 6,60 BÀI GIẢI:


ESTE VÀ ÔN THI THPT QUỐC GIA - NGB+

Câu 28. Đốt cháy hoàn toàn 8,58 gam một triglixerit X cần dùng vừa đủ 17,36 lít O2 (đktc) thu được số mol CO2 nhiều hơn số mol H2O là 0,04 mol. Mặt khác, hidro hóa hoàn toàn một lượng X cần 0,06 mol H2 thu được m gam chất hữu cơ Y. Xà phòng hóa hoàn toàn m gam Y bằng dung dịch NaOH thu được dung dịch chứa a gam muối. Giá trị gần nhất của a là A. 26,8

B. 17,5

C. 17,7

D. 26,5 BÀI GIẢI:

Câu 29. Hỗn hợp E chứa các este đều mạch hở, trong phân tử mỗi este chỉ chứa 1 loại nhóm chức gồm


ESTE VÀ ÔN THI THPT QUỐC GIA - NGB+ este X (CnH2nO2), este Y (CnH2n-2O2) và este Z (CmH2m-2O4). Đun nóng 11,28 gam E với dung dịch NaOH vừa đủ, thu đươc hỗn hợp T chứa các ancol đều no 12,08 gam hỗn hợp các muối . Đốt cháy toàn bộ T cần dùng 0,295 mol O2, thu được CO2 và 5,76 gam H2O. Phần trăm khối lượng của X trong E là A. 15,6%

B. 7,8%

C. 18,08%

D. 9,04% BÀI GIẢI:


ESTE VÀ ÔN THI THPT QUỐC GIA - NGB+

Câu 30. X là este đơn chức, Y là este hai chức (X và Y đều mạch hở và có cùng số nguyên tử cacbon). Đốt cháy hoàn toàn 14,94 gam hỗn hợp E gồm X và Y (số mol X nhỏ hơn số mol Y) cần vừa đủ 0,81 mol O2. Mặt khác, cho 14,94 gam hỗn hợp E tác dụng tối đa với 165 ml dung dịch NaOH 1M đun nóng thu được hỗn hợp hai muối và 6,33 gam hỗn hợp 2 ancol kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Cho 14,94 gam hỗn hợp E tác dụng với V ml dung dịch Br2 1M. Giá trị V gần giá trị nào nhất sau đây? A. 67,8

B. 135,2

C. 45,4

D. 90,1 BÀI GIẢI:


ESTE VÀ ÔN THI THPT QUỐC GIA NGB+

ESTE KHÓ VÀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2018 -NGB+  

LINK BOX: https://app.box.com/s/d7jswjew7sr8dl6usdl6v5h6kkdbf72y LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/1Ei6R5Lqha6nSjAX7ui65B4vY...

ESTE KHÓ VÀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2018 -NGB+  

LINK BOX: https://app.box.com/s/d7jswjew7sr8dl6usdl6v5h6kkdbf72y LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/1Ei6R5Lqha6nSjAX7ui65B4vY...

Advertisement