Page 1

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Vượt Vũ Môn Hóa học 2017, tập 1 – Nguyễn Minh Tuấn

PHƯƠNG PHÁP TRẢ LỜI NHANH CÂU HỎI VỀ THÍ NGHIỆM HÓA HỌC

Ơ

N

A. CÁC DẠNG CÂU HỎI VỀ THÍ NGHIỆM HÓA HỌC I. Điều chế và thu khí trong phòng thí nghiệm 1. Những vấn đề lý thuyết cần lưu ý : a. Điều chế khí : ● Điều chế Cl2 : o

N

H

t  Cl2   MnCl 2  2H 2 O MnO2  4HClñaëc 

U Y

(PbO 2 )

.Q TP

(KClO3 )

● Điều chế khí HCl, HF : o

(HF )

Đ

(CaF2 (raén ) )

ẠO

t NaCl ( raén )  H 2 SO 4 (ñaëc)   NaHSO 4  HCl 

G

● Điều chế O2 : o

H Ư

N

t 2KMnO 4 (raén )   K 2 MnO 4  MnO2  O 2  MnO , t o

MnO ( raén ), t o

2 2H 2 O2 (dung dòch)   2H 2 O  O2 

● Điều chế SO2 : o

(HCl)

10 00

(K 2 SO3 )

B

t  Na2 SO4  SO 2   H 2 O Na2 SO3 raén  H 2 SO4 

TR ẦN

2 2KClO3 (raén )   2KCl  3O 2 

ZnS  H 2 SO 4   ZnSO 4  H 2 S 

H

Ó

(FeS) (HCl)

A

● Điều chế H2S :

Í-

● Điều chế N2: o

ÁN

● Điều chế NH3 :

-L

t NH 4 NO3 (dd )  NaNO2 (dd)   N 2  2H 2 O  NaNO3

o

t 2NH 4 Cl ( raén )  Ca(OH)2 (raén)   2NH3  2H 2 O  CaCl 2

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

 2KCl  2MnCl 2  5Cl2  8H 2 O 2KMnO 4  16HClñaëc 

● Điều chế CO2 :

o

ÀN

t  Na2 SO 4  CO2   H 2 O Na2 CO3 raén  H 2 SO 4 

Đ

(CaCO3 )

Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

CHUYÊN ĐỀ 13 :

(HCl)

IỄ N

● Điều chế CH4 :

D

Al4 C3 (raén )  12HOH   4Al(OH)3  3CH 4  hoaëc Al 4 C3 (raén )  12HCl   4AlCl3  3CH 4  o

CaO, t CH3  COONa ( raén)  NaO  H (raén )  CH 4   Na2 CO3 o

CaO, t CH 2 (COONa)2 ( raén)  2NaOH ( raén )  CH 4  2Na2 CO3

● Điều chế C2H4 : H SO ñaëc

2 4 C2 H 5 OH (dd )   C2 H 4   H2 O

Bạn phải nhớ rằng không ai có thể mang bạn đến với thành công ngoại trừ chính bạn !

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

1 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Vượt Vũ Môn Hóa học 2017, tập 1 – Nguyễn Minh Tuấn

● Điều chế C2H2 :

H Ư

N

G

Đ

Thu các khí nặng hơn không khí như O2, CO2, SO2, Cl2, NO2,…

TR ẦN

Đẩy không khí

H

Ó

A

10 00

B

Thu các khí nhẹ hơn không khí như H2, NH3, H2S,…

Í-

2. Ví dụ minh họa

TO

ÁN

-L

Ví dụ 1: Hình vẽ sau mô tả thí nghiệm điều chế khí Z:

Ơ H N

Đ

Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q ẠO

TP

Đẩy nước

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

b. Tính tan (trong nước của các khí) Không tan hoặc tan ít Tan vừa phải Tan nhiều N2, H2, O2, CO2, CH4, SO2, HCl, NH3 Cl2 H2S, C2H4, C2H2 c. Thu khí : Trong phòng thí nghiệm, người ta thường thu khí bằng cách đẩy nước hoặc đẩy không khí. Cách thu khí Hình vẽ minh họa Thu khí Thu các khí không tan hoặc rất ít tan trong nước như O2, H2, CO2, N2,…

N

CaC2  2HOH   Ca(OH)2  C2 H 2 

IỄ N

Phương trình hoá học điều chế khí Z là o

D

t A. 4HCl (đặc) + MnO2   Cl2↑ + MnCl2 + 2H2O.

 H2↑ + ZnCl2. B. 2HCl (dung dịch) + Zn   SO2↑ + Na2SO4 + H2O. C. H2SO4 (đặc) + Na2SO3 (rắn)  o

t D. Ca(OH)2 (dung dịch) + 2NH4Cl (rắn)   2NH3↑ + CaCl2 + 2H2O.

(Kỳ thi THPT Quốc Gia, năm 2016) Hướng dẫn giải Bạn 2 phải nhớ rằng không ai có thể mang bạn đến với thành công ngoại trừ chính bạn !

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Vượt Vũ Môn Hóa học 2017, tập 1 – Nguyễn Minh Tuấn

Từ hình vẽ thí nghiệm ta thấy khí Z không tan trong nước và được điều chế từ dung dịch X và chất rắn Y. Suy ra phương trình điều chế khí Z là :

 H2↑ + ZnCl2 2HCl (dung dịch) + Zn 

A. Zn + 2HCl   ZnCl2 + H2.

ẠO

B. CaCO3 + 2HCl   CaCl2 + CO2 + H2O.

Đ

 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O. C. 2KMnO4 + 16HCl 

Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q TP

Khí X được điều chế bằng phản ứng nào sau đây?

N

G

 Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O. D. Cu + 4HNO3  (Đề thi thử THPT lần 3 – THPT chuyên KHTN Hà Nội, năm 2016)

H Ư

Hướng dẫn giải Từ cách thu khí ta suy ra X là khí nhẹ hơn không khí. Vậy đáp án đúng là A.

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

Ví dụ 3: Trong phòng thí nghiệm khí oxi có thể được điều chế bằng cách nhiệt phân muối KClO3 có MnO2 làm xúc tác và có thể được thu bằng cách đẩy nước hay đẩy không khí

TO

Trong các hình vẽ cho ở trên, hình vẽ mô tả điều chế và thu khí oxi đúng cách là A. 1 và 2. B. 2 và 3. C. 1 và 3. D. 3 và 4. (Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Cờ Đỏ – Nghệ An, năm 2015)

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

Ví dụ 2: Khí X được điều chế bằng cách cho axit phản ứng với kim loại hoặc muối và được thu vào ống nghiệm theo cách sau :

D

IỄ N

Đ

Hướng dẫn giải Hình vẽ mô tả điều chế khi O2 đúng cách là 1 và 3. Vì O2 nặng hơn không khí và không tan trong nước nên có thể thu O2 bằng cách đẩy nước hoặc đẩy không khí. Ống nghiệm chứa O2 hơi trúc xuống để oxi và hơi nước thoát ra dễ dàng hơn (KClO3 trong PTN thường bị ẩm).

Ví dụ 4: Cho hình thí nghiệm sau: chất B và chất X tương ứng lần lượt là

Bạn phải nhớ rằng không ai có thể mang bạn đến với thành công ngoại trừ chính bạn !

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

3 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Ơ

N

Vượt Vũ Môn Hóa học 2017, tập 1 – Nguyễn Minh Tuấn

B. MnO2 và Cl2. D. C2H5OH và C2H4. (Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT chuyên Trần Phú – Hải Phòng, năm 2015)

Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

TP

.Q

Hướng dẫn giải Từ hình vẽ ta thấy X là khí nặng hơn không khí và X được điều chế từ chất rắn B và dung dịch A. Suy ra B là MnO2 và Z là Cl2. Phương trình phản ứng :

ẠO

MnO2  4HCl   MnCl 2  Cl2  2H 2 O

A. 2.

B. 4.

C. 1.

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

Ví dụ 5: Trong phòng thí nghiệm, bộ dụng cụ vẽ dưới đây có thể dùng điều chế bao nhiêu khí trong số các khí sau: Cl2, NO2, NH3, SO2, CO2, H2, C2H4

D. 3. (Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Đông Hiếu – Nghệ An, năm 2015)

Í-

H

Ó

A

Hướng dẫn giải Từ hình vẽ ta thấy khí C nặng hơn không khí. Mặt khác, khí C được điều chế từ dung dịch B và chất rắn A nên khí C có thể là Cl2, NO2, SO2, CO2. Phương trình phản ứng :

-L

 2KCl  2MnCl 2  5Cl2  8H2 O KMnO4  16 HCl      B

ÁN

A

Cu   Cu(NO3 )2  2NO2  2H 2 O   4 HNO 3 ñaë c   A

B

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

A. KClO3 và O2. C. Zn và H2.

A

ÀN

 Na2 SO 4  SO2   H 2 O Na2 SO3  H 2 SO 4      B

Đ

Na2 CO3  H 2 SO 4   Na2 SO 4  CO2   H 2 O     B

D

IỄ N

A

Ví dụ tương tự : Ví dụ 6: Bộ dụng cụ như hình vẽ bên có thể dùng để điều chế và thu khí.

Bạn 4 phải nhớ rằng không ai có thể mang bạn đến với thành công ngoại trừ chính bạn !

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

10 00

B. CaCO3 + HCl   CaCl2 + CO2 + H2O. C. NH4Cl + NaNO2   NaCl + N2 + H2O.

Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

ẠO Đ G N H Ư TR ẦN

 Ca(OH)2 + C2H2. A. CaC2 + H2O 

B

Phương trình hóa học nào sau đây không phù hợp với hình vẽ trên ?

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

D. Al4C3 + 12H2O   4Al(OH)3 + 3CH4. (Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Đô Lương 1 – Nghệ An, năm 2015) Ví dụ 8: Trong phòng thí nghiệm, bộ dụng vụ vẽ dưới đây có thể dùng để điều chế những chất khí nào trong các chất khí sau: Cl2, O2, NH3, SO2, CO2, H2, C2H4 ?

Đ

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

Cho biết bộ dụng cụ này có thể dùng cho trường hợp điều chế và thu khí nào trong số các trường hợp dưới đây? A. Điều chế và thu khí H2S từ FeS và dung dịch HCl. B. Điều chế và thu khí SO2 từ Na2SO3 và dung dịch HCl. C. Điều chế và thu khí HCl từ NaCl và H2SO4 đậm đặc. D. Điều chế và thu khí O2 từ H2O2 và MnO2. Ví dụ 7: Cho mô hình thí nghiệm điều chế và thu khí như hình vẽ sau:

N

Vượt Vũ Môn Hóa học 2017, tập 1 – Nguyễn Minh Tuấn

B. Cl2, SO2, H2, O2. D. Cl2, SO2, CO2, O2. (Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Liễn Sơn – Vĩnh Phúc, năm 2015) Ví dụ 9: Trong phòng thí nghiệm, khí C được điều chế bằng bộ dụng cụ như hình vẽ:

D

IỄ N

A. Cl2, NH3, CO2, O2. C. Cl2, SO2, NH3, C2H4.

Bạn phải nhớ rằng không ai có thể mang bạn đến với thành công ngoại trừ chính bạn !

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

5 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

N

Vượt Vũ Môn Hóa học 2017, tập 1 – Nguyễn Minh Tuấn

o

B 10 00

H SO ñaë c, t o

2 4 C. C2H5OH   C2H4 + H2O.

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

CaO, t D. CH3COONa (rắn) + NaOH (rắn)   Na2CO3 + CH4. Ví dụ 11: Cho thí nghiệm được mô tả như hình vẽ

Phát biểu nào sai ? A. Khí Y là O2. C. X là KMnO4.

Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP ẠO Đ G o

t B. NaCl (rắn) + H2SO4 (đặc)   NaHSO4 + HCl.

H Ư

N o

t A. NH4Cl + NaOH   NaCl + NH3 + H2O.

TR ẦN

Hình vẽ trên minh họa phản ứng nào sau đây ?

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

Khí C có thể là dãy các khí nào sau đây? B. N2O, CO, H2, H2S. A. NO, CO2, C2H6, Cl2. C. NO2, Cl2, CO2, SO2. D. N2, CO2, SO2, NH3. (Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT chuyên Hạ Long, năm 2016) Ví dụ 10: Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế khí Y từ dung dịch X

D

IỄ N

Đ

B. X là hỗn hợp KClO3 và MnO2. D. X là CaSO3. (Đề thi thử THPT Quốc Gia lần – Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Hồ Chí Minh, năm 2015) Ví dụ 12: Sơ đồ mô tả cách điều chế khí SO2 trong phòng thí nghiệm

Bạn 6 phải nhớ rằng không ai có thể mang bạn đến với thành công ngoại trừ chính bạn !

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

H

Ơ

N

Vượt Vũ Môn Hóa học 2017, tập 1 – Nguyễn Minh Tuấn

N

8D

G

Đ

II. Tính chất vật lý, hóa học của các chất 1. Tính chất vật lý

A

B. CH3COOH, C2H5OH, CH3CHO. D. CH3CHO, C2H5OH, CH3COOH.

Ó

Chất A, B, C lần lượt là các chất sau A. CH3CHO, CH3COOH, C2H5OH C. C2H5OH, CH3CHO, CH3COOH.

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

Ví dụ 1: Cho đồ thị biểu diễn nhiệt độ sôi của ba chất sau:

Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

7B

ẠO

6D

TP

.Q

U Y

B. H2SO4, Na2CO3, KOH. D. Na2SO3, NaOH, HCl. (Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2 – THPT Triệu Sơn – Thanh Hóa, năm 2015) ĐÁP ÁN VÍ DỤ TƯƠNG TỰ 9C 10C 11D 12C

TO

ÁN

-L

Í-

H

Hướng dẫn giải + Các chất A, B, C lần lượt là CH3CHO, C2H5OH, CH3COOH. ● Giải thích: CH3CHO có nhiệt độ sôi thấp nhất vì giữa các phân tử không có liên kết hiđro. Hai chất còn lại giữa các phân tử đều có liên kết hiđro, nhưng liên kết hiđro giữa các phân tử axit bền hơn nên nhiệt độ sôi của nó cao hơn ancol. Ví dụ tương tự : Ví dụ 2: Tiến hành thí nghiệm tìm hiểu nhiệt độ sôi của 4 chất hữu cơ gồm C2H5OH, CH3CHO, CH3COOH và C2H5NH2 được biểu diễn bằng giản đồ sau: Chọn câu trả lời đúng A. Chất X là C2H5OH. B. Chất Y là C2H5NH2. C. Chất Z là CH3COOH. D. Chất T là CH3CHO. Ví dụ 3: Cho đồ thị biểu diễn nhiệt độ sôi của ba chất sau:

D

IỄ N

Đ

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Các chất X, Y, Z lần lượt là A. HCl, CaSO3, NH3. C. H2SO4, Na2SO3, NaOH.

Bạn phải nhớ rằng không ai có thể mang bạn đến với thành công ngoại trừ chính bạn !

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

7 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

TP

.Q

B. CH3CHO, CH3COOH, C2H5OH. D. CH3CHO, C2H5OH, CH3COOH.

2. Tính chất hóa học

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Ví dụ 1: Cho sơ đồ điều chế axit clohiđric trong phòng thí nghiệm như sau :

Đ

2B

ẠO

ĐÁP ÁN VÍ DỤ TƯƠNG TỰ 3D

Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N U Y

Các chất A, B ,C lần lượt là A. C2H5OH, CH3CHO, CH3COOH. C. CH3COOH, C2H5OH, CH3CHO.

Hướng dẫn giải

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

Phát biểu nào sau đây là đúng ? A. Không được sử dụng H2SO4 đặc vì nếu dùng H2SO4 đặc thì sản phẩm thành Cl2. B. Do HCl là axit yếu nên phản ứng mới xảy ra. C. Để thu được HCl người ta đun nóng dung dịch hỗn hợp NaCl và H2SO4 loãng. D. Sơ đồ trên không thể dùng điều chế HBr, HI và H2S. (Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Đặng Thúc Hứa – Nghệ An, năm 2015) Phát biểu đúng là : Sơ đồ trên không thể dùng điều chế HBr, HI và H2S. Vì Br  , I  , S2  trong các chất HBr, HI, H2S có tính khử mạnh nên bị H2SO4 đặc oxi hóa. Phương trình phản ứng :

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

H

Ơ

N

Vượt Vũ Môn Hóa học 2017, tập 1 – Nguyễn Minh Tuấn

o

ÀN

t 2NaBr  2H 2 SO 4 ñaëc   Br2  SO2  Na2 SO 4  2H 2 O o

Đ

t 8NaBr  5H2 SO 4 ñaëc   4Br2  H 2 S  4Na2 SO 4  4H 2 O o

D

IỄ N

t Na2 S  4H 2 SO 4 ñaëc   4SO2  Na2SO 4  4H 2 O

Ví dụ 2: Trong thí nghiệm ở hình bên người ta dẫn khí clo mới điều chế từ MnO2 rắn và dung dịch axit HCl đặc. Trong ống hình trụ có đặt một miếng giấy màu. Hiện tượng gì xảy ra với giấy màu khi lần lượt: a) Đóng khóa K ; b) Mở khóa K

Bạn 8 phải nhớ rằng không ai có thể mang bạn đến với thành công ngoại trừ chính bạn !

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

H

Ơ

N

Vượt Vũ Môn Hóa học 2017, tập 1 – Nguyễn Minh Tuấn

Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

ẠO

Hướng dẫn giải ● PS : + Cl2 được điều chế từ MnO2 và HCl đặc thường lẫn hơi nước. + Cl2 ẩm là chất có khả năng tẩy màu. Khi đóng khóa K, khí Cl2 có lẫn hơi nước sẽ đi qua dung dịch H2SO4 đặc, tại đây H2O bị hấp thụ hết. Cl2 khô sau đó đi theo ống dẫn khí sang ống hình trụ nên không làm mất màu miếng giấy. Khi mở khóa K, khí Cl2 có hai con đường để đi đến ống hình trụ chứa giấy màu.

(1)

A

10 00

B

(2)

H

Ó

Theo con đường (2) khí Cl2 đến ống hình trụ là khí Cl2 ẩm nên làm mất màu mảnh giấy màu.

TO

ÁN

-L

Í-

Ví dụ 3: Cho sơ đồ thí nghiệm như hình vẽ

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

A. a) Mất màu; b) Không mất màu. B. a) Không mất màu; b) Mất màu. C. a) Mất màu; b) Mất màu. D. a) Không mất màu; b) Không mất màu. (Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Chuyên Lê Quý Đôn – Quảng Trị, năm 2015)

D

IỄ N

Đ

Biết các khí có cùng số mol. Nghiêng ống nghiệm để nước ở nhánh A chảy hết sang nhánh B. Xác định thành phần của chất khí sau phản ứng A. CO2, O2. B. CO2. C. O2, CO2, I2. D. O2. (Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 4 – THPT chuyên Vĩnh Phúc, năm 2015) Hướng dẫn giải Khi nghiêng ống nghiệm để nước ở nhánh A chảy hết sang nhánh B sẽ xảy ra các phản ứng : 2KI  O3  H 2 O   2KOH   I2   O2   x mol

2x mol

2KOH   K 2 CO3  H 2 O   CO 2 2x mol

x mol

Bạn phải nhớ rằng không ai có thể mang bạn đến với thành công ngoại trừ chính bạn !

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

9 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Vượt Vũ Môn Hóa học 2017, tập 1 – Nguyễn Minh Tuấn

Vậy thành phần khí còn lại là O2.

H

Ơ

N

Ví dụ 4: Cho phản ứng của oxi với Na. Phát biểu nào sau đây không đúng ?

Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N U Y .Q

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

ẠO

TP

Hướng dẫn giải Phát biểu không đúng là “Đưa ngay mẫu Na rắn vào bình phản ứng.” Để thực hiện thí nghiệm trên thì Na phải được đốt cháy ngoài không khí trước khi đưa vào bình chứa O2. Đây là thí nghiệm chứng minh O2 có tính oxi hóa mạnh. Ví dụ tương tự : Ví dụ 5: Tiến hành thí nghiệm như hình vẽ bên: Sau một thời gian thì ở ống nghiệm chứa dung dịch Cu(NO3)2 quan sát thấy

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

B. có sủi bột khí màu vàng lục, mùi hắc. A. không có hiện tượng gì xảy ra. C. có xuất hiện kết tủa màu đen. D. có xuất hiện kết tủa màu trắng. (Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT chuyên Hùng Vương – Phú Thọ, năm 2015) Ví dụ 6: Cho phản ứng của Fe với oxi như hình vẽ sau. Vai trò của lớp nước ở đáy bình là

Đ

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

A. Na cháy trong oxi khi nung nóng. B. Lớp nước để bảo vệ đáy bình thủy tinh. C. Đưa ngay mẫu Na rắn vào bình phản ứng. D. Hơ cho Na cháy ngoài không khí rồi mới đưa nhanh vào bình.

D

IỄ N

A. Giúp cho phản ứng của Fe với oxi xảy ra dễ dàng hơn. B. Hòa tan oxi để phản ứng với Fe trong nước. C. Tránh vỡ bình vì phản ứng tỏa nhiệt nhanh. D. Cả 3 vai trò trên. Ví dụ 7: Cho hình vẽ biểu diễn thí nghiệm của oxi với Fe. Điền tên đúng cho các kí hiệu 1, 2, 3 đã cho

Bạn 10 phải nhớ rằng không ai có thể mang bạn đến với thành công ngoại trừ chính bạn !

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Ơ

N

Vượt Vũ Môn Hóa học 2017, tập 1 – Nguyễn Minh Tuấn

H

Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N U Y .Q TP ẠO Đ G N H Ư

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

A. Khả năng bốc cháy của P trắng dễ hơn P đỏ. B. Khả năng bay hơi của P trắng dễ hơn P đỏ. C. Khả năng bốc cháy của P đỏ dễ hơn P trắng. D. Khả năng bay hơi của P đỏ dễ hơn P trắng. (Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT chuyên Phan Bội Châu – Nghệ An, năm 2015) Ví dụ 9: Ở ống nghiệm nào không có phản ứng xảy ra:

A. 1, 3. B. 1. C. 2. D. 2, 4. Ví dụ 10: Hai bình như nhau, bình X chứa 0,5 lít axit clohiđric 2M, bình Y chứa 0,5 lít axit axetic 2M, được bịt kín bởi 2 bóng cao su như nhau. Hai mẩu Mg khối lượng như nhau được thả xuống cùng một lúc. Kết quả sau 1 phút và sau 10 phút (phản ứng đã kết thúc) được thể hiện như ở hình dưới đây:

D

IỄ N

Đ

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

A. 1: dây sắt; 2: khí oxi; 3: lớp nước. B. 1: mẫu than; 2: khí oxi; 3: lớp nước. C. 1: khí oxi; 2: dây sắt; 3: lớp nước. D. 1: lớp nước; 2: khí oxi; 3: dây sắt. Ví dụ 8: Hình vẽ dưới đây mô tả thí nghiệm chứng minh

Cho các phát biểu sau: (1) Sau 1 phút, khí H2 thoát ra ở bình X nhiều hơn ở bình Y. (2) Sau 1 phút, khí H2 thoát ra ở bình Y nhiều hơn ở bình X. Bạn phải nhớ rằng không ai có thể mang bạn đến với thành công ngoại trừ chính bạn !

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

11 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Vượt Vũ Môn Hóa học 2017, tập 1 – Nguyễn Minh Tuấn

TO

ÁN

Biết mỗi dung dịch chỉ chứa một chất tan duy nhất. X, Y không phải cặp chất nào dưới đây ? A. NH3 và HCl. B. CH3NH2 và HCl. C. (CH3)3N và HCl. D. Benzen và Cl2. Ví dụ 13: Thí nghiệm nào sau đây chứng minh nguyên tử H trong ank-1-in linh động hơn ankan ? B. A.

D

IỄ N

Đ

Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q TP ẠO

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

Theo em trong loại khẩu trang này có chứa chất nào trong số các chất sau ? A. than hoạt tính. B. ozon. C. hiđropeoxit. D. nước clo. Ví dụ 12: Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm tạo “khói trắng” từ hai dung dịch X và Y:

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

(3) Sau 1 phút, khí H2 thoát ra ở 2 bình X và Y bằng nhau. (4) Sau 10 phút, khí H2 thoát ra ở 2 bình X và Y bằng nhau. (5) Sau 10 phút, khí H2 thoát ra ở 2 bình X nhiều hơn ở bình Y. (6) Sau 1 phút hay sau 10 phút, khí H2 thoát ra luôn bằng nhau. Các phát biểu đúng đúng là A. (1), (4), (5). B. (2), (4), (5), (6). C. (1), (4). D. (3), (4), (6). Ví dụ 11: Để bảo vệ con người khỏi sự ô nhiễm không khí, một công ty của Anh đã cho ra đời sản phẩm khẩu trang khá đặc biệt, không những có thể lọc sạch bụi mà còn có thể loại bỏ đến 99% các virus, vi khuẩn và khí ô nhiễm.

C.

D.

Bạn 12 phải nhớ rằng không ai có thể mang bạn đến với thành công ngoại trừ chính bạn !

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Ơ

N

Vượt Vũ Môn Hóa học 2017, tập 1 – Nguyễn Minh Tuấn

8A

N

9B

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

III. Vai trò của các dụng cụ thí nghiệm Ví dụ 1: Cho hình vẽ mô tả quá trình chiết 2 chất lỏng không trộn lẫn vào nhau: Phát biểu nào sau đây là không đúng? A. Chất lỏng nặng hơn sẽ được chiết trước. B. Chất lỏng nặng hơn sẽ ở phía dưới đáy phễu chiết. C. Chất lỏng nhẹ hơn sẽ nổi lên trên trên phễu chiết. D. Chất lỏng nhẹ hơn sẽ được chiết trước.

Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q TP ẠO G

Đ 7A

H Ư

6C

C. Kẹo đắng. D. Bột nở. ĐÁP ÁN VÍ DỤ TƯƠNG TỰ 10C 11A 12D 13C 14A

TR ẦN

5C

B. Đường mạch nha.

B

A. Hàn the.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ví dụ 14: Trong chế biến thực phẩm, không nên dùng hoá chất nào dưới đây ?

D

IỄ N

Đ

ÀN

Hướng dẫn giải Phương pháp chiết để tách các chất lỏng không tan vào nhau, trong phễu chiết thì chất lỏng nào nhẹ hơn ở trên, chất lỏng nào nặng ở dưới và được chiết ra trước.

Bạn phải nhớ rằng không ai có thể mang bạn đến với thành công ngoại trừ chính bạn !

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

13 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Vượt Vũ Môn Hóa học 2017, tập 1 – Nguyễn Minh Tuấn

.Q TR ẦN B

10 00 A

TO

ÁN

2B

ĐÁP ÁN VÍ DỤ TƯƠNG TỰ 3A 4A

B. BÀI TẬP VẬN DỤNG I. Điều chế và thu khí trong phòng thí nghiệm Câu 1: Cho hình vẽ thu khí như sau:

D

IỄ N

Đ

Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

-L

Í-

H

Ó

Ví dụ 4: Cho bộ dụng cụ chưng cất thường như hình vẽ: Phương pháp chưng cất dùng để: A. Tách các chất lỏng có nhiệt độ sôi khác nhau nhiều. B. Tách các chất lỏng có nhiệt độ sôi gần nhau. C. Tách các chất lỏng có độ tan trong nước khác nhau. D. Tách các chất lỏng không trộn lẫn vào nhau.

H Ư

N

G

Đ

ẠO

TP

Ví dụ 3: Chất lỏng trong eclen là chất lỏng A. Nặng hơn chất lỏng ở phễu chiết. B. Nhẹ hơn chất lỏng ở phễu chiết. C. Hỗn hợp cả hai chất. D. Dung môi.

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

Ví dụ 2: Cho hình vẽ của bộ dụng cụ chưng cất thường. Cho biết ý nghĩa các chữ số trong hình vẽ bên. A. 1- Nhiệt kế, 2 - đèn cồn, 3 - bình cầu có nhánh, 4 - sinh hàn, 5 - bình hứng (eclen). B. 1 - đèn cồn, 2 - bình cầu có nhánh, 3 nhiệt kế, 4 - sinh hàn, 5 - bình hứng (eclen). C. 1 - Đèn cồn, 2 - nhiệt kế, 3 - sinh hàn, 4 bình hứng (eclen), 5 - Bình cầu có nhánh. D. 1 - Nhiệt kế, 2 - bình cầu có nhánh, 3 đèn cồn, 4 – sinh hàn, 5 - bình hứng (eclen).

Những khí nào trong số các khí H2, N2, NH3 ,O2, Cl2, CO2, HCl, SO2, H2S có thể thu được theo cách trên? A. H2, N2, NH3, CO2, H2S, SO2. B. O2, Cl2, H2S, CO2, HCl, NH3. D. H2, NH3, N2, HCl, CO2, O2. C. O2, Cl2, H2S, SO2, CO2, HCl. Bạn 14 phải nhớ rằng không ai có thể mang bạn đến với thành công ngoại trừ chính bạn !

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Vượt Vũ Môn Hóa học 2017, tập 1 – Nguyễn Minh Tuấn

Câu 2: Hình vẽ nào mô tả đúng cách thu khí O2 bằng phương pháp đẩy không khí?

Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q TP ẠO Đ

TR ẦN

H Ư

N

G

A. (III). B. (II). C. (II) và (III). D. (I). Câu 4: Cho hình vẽ về cách thu khí dời nước như sau: Hình vẽ trên có thể áp dụng để thu được những khí nào trong các khí sau đây?

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

B. NH3, O2, N2, HCl, CO2. A. O2, N2, H2, CO2. C. NH3, HCl, CO2, SO2, Cl2. D. H2, N2, O2, CO2, HCl, H2S. Câu 5: Các hình vẽ sau mô tả các cách thu khí thường được sử dụng khi điều chế và thu khí trong phòng thí nghiệm:

TO

ÁN

Kết luận nào sau đây đúng ? A. Hình 3 : Thu khí N2, H2 và He. B. Hình 2 : Thu khí CO2, SO2 và NH3. C. Hình 3 : Thu khí N2, H2 và NH3. D. Hình 1 : Thu khí H2, He và HCl. Câu 6: Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế và thu khí oxi như hình vẽ dưới đây vì oxi

D

IỄ N

Đ

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

A. (II). B. (IV). C. (I). D. (III). Câu 3: Khi lắp hệ thống điều chế oxi, ta phải đặt ống nghiệm chứa hóa chất như hình nào dưới đây?

A. nặng hơn không khí. C. rất ít tan trong nước.

B. nhẹ hơn không khí. D. nhẹ hơn nước.

Bạn phải nhớ rằng không ai có thể mang bạn đến với thành công ngoại trừ chính bạn !

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

15 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Vượt Vũ Môn Hóa học 2017, tập 1 – Nguyễn Minh Tuấn

N

Câu 7: Cho hình vẽ mô tả quá trình điều chế khí Z trong phòng thí nghiệm :

Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q TP ẠO Đ G N

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

Cho biết sơ đồ trên có thể dùng điều chế được những khí nào trong số các khí sau: Cl2; HCl; CH4; C2H2; CO2; NH3; SO2? A. SO2; CO2; NH3. B. Cl2; HCl; CH4. C. HCl; CH4; C2H2. D. CH4; C2H2; CO2. (Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – Sở GD và ĐT Nam Định, năm 2016) Câu 9: Hình vẽ dưới đây mô tả thí nghiệm điều chế khí X trong phòng thí nghiệm.

X là khí nào trong các khí sau: A. N2. B. HCl.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

Z là khí nào ? B. CO2. C. SO2. D. Cl2. A. NH3. Câu 8: Hình vẽ dưới đây mô tả cách điều chế khí trong phòng thí nghiệm :

D

IỄ N

Đ

ÀN

D. NH3. C. CO2. (Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Quỳnh Lưu 1 – Nghệ An, năm 2016) Câu 10: Đây là thí nghiệm điều chế và thu khí gì ?

Bạn 16 phải nhớ rằng không ai có thể mang bạn đến với thành công ngoại trừ chính bạn !

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

B. CH4. C. C2H2. D. H2. A. C3H8. Câu 12: Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế khí Y từ dung dịch X:

Í-

Hình vẽ trên minh họa phản ứng nào sau đây? o

-L

t  NaHSO 4  HCl A. NaCl (raén )  H 2 SO 4 (ñaëc)  o

ÁN

CaO, t Na2 CO3  CH4 B. CH3 COONa ( raén )  NaOH ( raén)  o

t C. NH 4 Cl  NaOH   NaCl  NH 3  H 2 O o

H 2SO4 , t D. C2 H 5OH   C2 H 4  H 2 O

D

IỄ N

Đ

ÀN

Câu 13: Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế khí X trong phòng thí nghiệm :

Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

H Ư

N

G

Đ

ẠO

TP

.Q

U Y

D. H2.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

A. O2. B. CH4. C. C2H2. Câu 11: Đây là thí nghiệm điều chế và thu khí gì ?

N

H

Ơ

N

Vượt Vũ Môn Hóa học 2017, tập 1 – Nguyễn Minh Tuấn

Biết Y là chất rắn có màu đen. Khí X là : Bạn phải nhớ rằng không ai có thể mang bạn đến với thành công ngoại trừ chính bạn !

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

17 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Vượt Vũ Môn Hóa học 2017, tập 1 – Nguyễn Minh Tuấn

N

H

Ơ

N

A. Cl2. B. CO2. C. SO2. D. H2. Câu 14: Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế khí Y từ dung dịch X:

Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP ẠO Đ G N H Ư

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

A. NaHCO3, CO2. B. NH4NO2; N2. C. Cu(NO3)2; (NO2, O2). D. KMnO4; O2. (Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Yên Lạc – Vĩnh Phúc, năm 2016) Câu 16: Chất khí Z được điều chế trong phòng thí nghiệm bằng các thiết bị và hóa chất như hình vẽ :

TO

ÁN

-L

Cho các cặp hóa chất X và Y tương ứng sau : (1) Nước và CaC2 (2) Dung dịch H2SO4 loãng và Na2SO3 (3) Dung dịch H2SO4 loãng và Fe (4) Dung dịch HCl và KClO3 (5) Dung dịch H2SO4 đặc và NaNO3 Cặp chất X và Y nào thỏa mãn? A. (3), (4). B. (1), (3). C. (1), (3), (5).

Đ

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

Trong số các dung dịch sau: Na2CO3, Ca(HCO3)2, NH4Cl, NH4NO2, có mấy dung dịch thỏa mãn tính chất của dung dịch X ? A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. Câu 15: Xác định các chất (hoặc hỗn hợp) X và Y tương ứng không thỏa mãn thí nghiệm sau:

D. (1), (2), (3).

D

IỄ N

II. Tính chất vật lý, hóa học của các chất Câu 1: Tiến hành thí nghiệm như sau : Lấy một bình thu đầy khí HCl và đậy bình bằng nút cao su. Xuyên qua nút có một ống thủy tinh thẳng, vuốt nhọn ở đầu. Nhúng ống thủy tinh vào chậu chứa nước có pha một vài giọt dung dịch quỳ tím.

Bạn 18 phải nhớ rằng không ai có thể mang bạn đến với thành công ngoại trừ chính bạn !

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

N

Vượt Vũ Môn Hóa học 2017, tập 1 – Nguyễn Minh Tuấn

Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

ẠO Đ G N H Ư TR ẦN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

Hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm là: A. Nước phun vào bình và chuyển thành màu hồng. B. nước phun vào bình và chuyển thành màu tím. C. Nước phun vào bình và không có màu. D. Nước phun vào bình và chuyển thành màu xanh. Câu 3: Có 4 ống nghiệm, mỗi ống đựng một chất khí khác nhau, chúng được úp ngược trong các chậu nước X, Y, Z, T. Kết quả các thí nghiệm được mô tả bằng hình vẽ sau:

Hãy cho biết khí nào tan nhiều trong nước nhất ? A. T. B. X. C. Y. Câu 4: Cách pha loãng axit H2SO4 đặc nào sau đây là đúng ?

D. Z.

D

IỄ N

Đ

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

Hiện tượng xảy trong thí nghiệm là : A. Nước phun vào bình và chuyển sang màu xanh. B. Nước trong chậu không phun vào bình. C. Nước phun vào bình và vẫn có màu tím. D. Nước phun vào bình và chuyển sang màu đỏ. Câu 2: Cho thí nghiệm như hình vẽ, bên trong bình có chứa khí NH3, trong chậu thủy tinh chứa nước có nhỏ vài giọt phenolphthalein.

A.

B.

Bạn phải nhớ rằng không ai có thể mang bạn đến với thành công ngoại trừ chính bạn !

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

19 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Vượt Vũ Môn Hóa học 2017, tập 1 – Nguyễn Minh Tuấn

C.

Ơ

N

D.

Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q TP ẠO Đ G N

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

Các khí X, Y, Z, T lần lượt là : B. O2, SO2, NH3, HCl. A. NH3, HCl, O2, SO2. C. SO2, O2, NH3, HCl. D. O2, HCl, NH3, SO2. Câu 6: Cho các thí nghiệm trong các hình vẽ sau:

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

Hiện tượng quan sát được ở hai thí nghiệm là: A. Ở thí nghiệm 2 xuất hiện khí mùi trứng thối nhanh hơn ở thí nghiệm 1. B. Ở thí nghiệm 2 xuất hiện kết tủa vàng nhạt nhanh hơn ở thí nghiệm 1. C. Ở thí nghiệm 2 xuất hiện kết tủa màu đỏ nhanh hơn ở thí nghiệm 1. D. Ở thí nghiệm 1 xuất hiện bọt khí nhanh hơn ở thí nghiệm 2. (Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Nghen – Hà Tĩnh, năm 2016) Câu 7: Quan sát sơ đồ thí nghiệm sau:

D

IỄ N

Đ

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Phúc Thành – Hải Dương, năm 2016) Câu 5: Có 4 ống nghiệm, mỗi ống đựng một chất khí khác nhau, chúng được úp ngược trong các chậu nước X, Y, Z, T. Kết quả thí nghiệm được mô tả bằng hình vẽ sau:

Phát biểu nào sau đây là không đúng về quá trình điều chế HNO3 trong phòng thí nghiệm theo sơ đồ trên ? A. Bản chất của quá trình điều chế là một phản ứng trao đổi ion. B. HNO3 sinh ra trong bình cầu ở dạng hơi nên cần làm lạnh để ngưng tụ. C. Quá trình phản ứng là một quá trình thuận nghịch, trong đó chiều thuận là chiều toả nhiệt. D. Do HNO3 có phân tử khối lớn hơn không khí nên mới thiết kế ống dẫn hướng xuống. Câu 8: Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm : Bạn 20 phải nhớ rằng không ai có thể mang bạn đến với thành công ngoại trừ chính bạn !

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

ẠO

TP

.Q

Hiện tượng xảy ra trong bình eclen (bình tam giác) chứa Br2: A. Dung dịch Br2 bị mất màu. B. Dung dịch Br2 không bị mất màu. C. Vừa có kết tủa vừa mất màu dung dịch Br2. D. Có kết tủa xuất hiện. Câu 9: Tiến hành thí nghiệm như hình vẽ :

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

Ban đầu trong cốc chứa nước vôi trong. Sục rất từ từ khí CO2 vào cốc cho tới dư. Hỏi độ sáng của bóng đèn thay đổi như thế nào? A. Tăng dần rồi giảm dần đến tắt. B. Giảm dần đến tắt rồi lại sáng tăng dần. C. Tăng dần. D. Giảm dần đến tắt. Câu 10: Cho dung dịch AgNO3 vào 4 ống nghiệm chứa NaF, NaCl, NaBr, NaI.

D

IỄ N

Đ

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

H

Ơ

N

Vượt Vũ Môn Hóa học 2017, tập 1 – Nguyễn Minh Tuấn

Hiện tượng xảy ra trong các ống 1, 2, 3, 4 là : A. Có kết tủa trắng, có kết tủa vàng, có kết tủa vàng đậm, không có hiện tượng. B. Không có hiện tượng, có kết tủa trắng, có kết tủa trắng, không có hiện tượng. C. Không có hiện tượng, có kết tủa trắng, có kết tủa vàng đậm, có kết tủa vàng. D. Không có hiện tượng, có kết tủa trắng, có kết tủa vàng, có kết tủa vàng đậm. Hiện tượng xảy ra trong các ống 1, 2, 3, 4 là : Không có hiện tượng, có kết tủa trắng, có kết tủa vàng, có kết tủa vàng đậm. Câu 11: Cho thí nghiệm được mô tả bởi hình vẽ sau:

Bạn phải nhớ rằng không ai có thể mang bạn đến với thành công ngoại trừ chính bạn !

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

21 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

N

H

Ơ

N

Vượt Vũ Môn Hóa học 2017, tập 1 – Nguyễn Minh Tuấn

Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

ẠO

Đ G N H Ư TR ẦN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

Trong điều kiện thích hợp, khí X phản ứng được với những chất nào trong số các chất sau đây : Cl2 (khí), H2S (khí), S, CO, FeS2, C2H5OH, H2, SO2, Fe, Ag, NO, P ? A. 9. B. 5. C. 7. D. 10. Câu 13: Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế khí X trong phòng thí nghiệm :

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

Biết sau khi phản ứng hoàn toàn thì dung dịch Br2 bị mất màu. A, B tương ứng có thể có các trường hợp sau: (1) CaC2, H2O; (2) Al4C3, H2O; (3) FeS, dung dịch HCl; (4) CaCO3, dung dịch HCl; (5) Na2SO3, dung dịch H2SO4. Số trường hợp thỏa mãn là: A. 4. B. 5. C. 3. D. 2. (Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2 – THPT chuyên Nguyễn Trãi – Hải Dương, năm 2016) Câu 12: Trong phòng thí nghiệm, khí X được điều chế như sau :

D

IỄ N

Đ

Trong điều kiện thích hợp, khí X có thể phản ứng được với mấy chất trong số các chất sau : dd KMnO4, nước Br2, dd FeCl3, khí H2S, Mg, dd NaOH dư, dd Na2SO3, dd BaCl2 ? A. 6. B. 8. C. 5. D. 7. Câu 14: Cho hình vẽ mô tả quá trình điều chế dung dịch X trong phòng thí nghiệm

Bạn 22 phải nhớ rằng không ai có thể mang bạn đến với thành công ngoại trừ chính bạn !

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

ẠO

TP

.Q

Trong điều kiện thích hợp, dung dịch X có thể phản ứng được với mấy chất trong số các chất sau : KMnO4, K2CO3, Fe3O4, NaHCO3, Ag, CuO, Al, Al(OH)3, dung dịch AgNO3, dung dịch Fe(NO3)2 ? A. 8. B. 7. C. 9. D. 10. Câu 15: Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế dung dịch X :

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

Dung dịch X đặc nguội có thể tham gia phản ứng oxi hóa - khử được với mấy chất trong số các chất sau : CaCO3, Fe(OH)2, Fe2O3, Cu, FeS2, Fe, Cr, Fe(NO3)2, Al, Ag, Fe3O4 ? A. 6. B. 4. C. 5. D. 7. Câu 16: Có 4 ống nghiệm mất nhãn, mỗi ống đựng một trong các khí H2, HCl, NH3, CH4, CO2, O2, với thể tích như nhau. Đánh số các ống nghiệm rồi úp ngược trên các chậu đựng nước, để yên một thời gian rồi dùng máy đo pH của các dung dịch thu được kết quả như hình vẽ :

TO

Chọn khẳng định nào sau đâu là đúng ? A. Khi thêm vài giọt phenolphtalein vào chậu (3) thì dung dịch chuyển sang màu xanh. B. Khi thêm vài giọt dung dịch H2SO4 vào chậu (3) thì mực nước trong ống nghiệm (3) sẽ dâng lên. C. Khi cho khí trong ống nghiệm ở chậu (2) tiếp xúc với khí trong ống nghiệm ở chậu (4) sẽ xuất hiện khói trắng. D. Khi thêm vài giọt dung dịch NaOH vào chậu (2) thì mực nước trong ống nghiệm (2) sẽ hạ xuống. Câu 17: Lần lượt tiến hành thí nghiệm với phenol theo thứ tự các hình (A), (B), (C) như hình bên.

D

IỄ N

Đ

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

Vượt Vũ Môn Hóa học 2017, tập 1 – Nguyễn Minh Tuấn

Bạn phải nhớ rằng không ai có thể mang bạn đến với thành công ngoại trừ chính bạn !

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

23 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

N

H

Ơ

N

Vượt Vũ Môn Hóa học 2017, tập 1 – Nguyễn Minh Tuấn

10 00 A Ó H Í-

Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

ẠO

Đ G N H Ư TR ẦN

D.

B

B.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2 – THPT chuyên Lê Quý Đôn, năm 2016)

TO

ÁN

-L

Câu 19: Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm :

D

IỄ N

Đ

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

Kết thúc thí nghiệm (C), hiện tượng quan sát được là A. có hiện tượng tách lớp dung dịch. B. xuất hiện kết tủa trắng. C. có khí không màu thoát ra. D. dung dịch đổi màu thành vàng nâu. (Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Lê Lợi – Thanh Hóa, năm 2016) Câu 18: Điện phân dung dịch chứa HCl, NaCl, FeCl3 (điện cực trơ, có màng ngăn). Đồ thị nào sau đây biểu diễn đúng sự biến thiên pH của dung dịch theo thời gian (bỏ qua sự thuỷ phân của muối)? C. A.

Hiện tượng xảy ra là : A. Miếng bông từ màu trắng chuyển sang màu đen, đồng thời có khí bay ra. B. Miếng bông bị tan hết, đồng thời tạo thành một lớp chất lỏng nổi trên bề mặt dung dịch H2SO4. Bạn 24 phải nhớ rằng không ai có thể mang bạn đến với thành công ngoại trừ chính bạn !

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Vượt Vũ Môn Hóa học 2017, tập 1 – Nguyễn Minh Tuấn

Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y .Q TP ẠO

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

Hãy cho biết vai trò của bông và CuSO4 khan trong thí nghiệm trên ? A. Xác định sự có mặt của O. B. Xác định sự có mặt của C và H. C. Xác định sự có mặt của H. D. Xác định sự có mặt của C. Câu 21: Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế khí X trong phòng thí nghiệm :

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

Sau đó tiến hành thử tính chất của khí X : Sục khí X dư lần lượt vào dung dịch Br2 và dung dịch AgNO3. Hiện tượng xảy ra là : A. Dung dịch Br2 bị nhạt màu, trong dung dịch AgNO3 xuất hiện kết tủa màu trắng. B. Dung dịch Br2 bị mất màu, trong dung dịch AgNO3 xuất hiện kết tủa màu trắng. C. Dung dịch Br2 bị nhạt màu, trong dung dịch AgNO3 xuất hiện kết tủa màu vàng. D. Dung dịch Br2 bị mất màu, trong dung dịch AgNO3 xuất hiện kết tủa màu vàng. Câu 22: Tiến hành thí nghiệm (như hình vẽ) : Cho 1 ml ancol etylic, 1 ml axit axetic nguyên chất và 1 giọt axit sunfuric đặc vào ống nghiệm. Lắc đều, đồng thời đun cách thủy 5 - 6 phút trong nồi nước nóng 65 - 70oC. Làm lạnh rồi rót thêm vào ống nghiệm 2 ml dung dịch NaCl bão hòa.

D

IỄ N

Đ

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

H

Ơ

N

C. Miếng bông không bị tan. D. Miếng bông bị tan trong dung dịch H2SO4, tạo thành dung dịch đồng nhất. Câu 20: Cho hình vẽ thí nghiệm phân tích định tính hợp chất hữu cơ C6H12O6 :

Hiện tượng xảy ra là : A. Dung dịch trong ống nghiệm là một thể đồng nhất. B. Ống nghiệm chứa hai lớp chất lỏng và kết tủa màu trắng. C. Ống nghiệm chứa một dung dịch không màu và kết tủa màu trắng. Bạn phải nhớ rằng không ai có thể mang bạn đến với thành công ngoại trừ chính bạn !

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

25 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Vượt Vũ Môn Hóa học 2017, tập 1 – Nguyễn Minh Tuấn

D. Dung dịch trong ống nghiệm có hai lớp chất lỏng.

Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q TP

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

ẠO

Khí Cl2 sinh ra thường lẫn hơi nước và hiđro clorua. Để thu được khí Cl2 khô thì bình (1) và bình (2) lần lượt đựng A. dung dịch H2SO4 đặc và dung dịch NaCl. B. dung dịch NaCl và dung dịch H-2SO4 đặc. C. dung dịch H2SO4 đặc và dung dịch AgNO3. D. dung dịch NaOH và dung dịch H2SO4 đặc. Câu 2: Cho hình vẽ mô tả quá trình điều chế Cl2 trong phòng thí nghiệm như sau:

TO

ÁN

-L

Í-

H

Phát biểu nào sau đây không đúng? A. Dung dịch H2SO4 đặc có vai trò hút nước, có thể thay H2SO4 bằng CaO. B. Không thể thay dung dịch HCl bằng dung dịch NaCl. C. Có thể thay MnO2 bằng KMnO4 hoặc KClO3. D. Khí Cl2 thu được trong bình eclen là khí Cl2 khô. Câu 3: Khi dùng phễu chiết có thể tách riêng hai chất lỏng X và Y. Xác định các chất X, Y tương ứng trong hình vẽ?

D

IỄ N

Đ

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

III. Vai trò của các dụng cụ thí nghiệm Câu 1: Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế khí Cl2 từ MnO2 và dung dịch HCl:

A. Dung dịch NaOH và phenol. C. Benzen và H2O.

B. H2O và axit axetic. D. Nước muối và nước đường. (Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2 – THPT Quỳnh Lưu 1 – Nghệ An, năm 2016)

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI Bạn 26 phải nhớ rằng không ai có thể mang bạn đến với thành công ngoại trừ chính bạn !

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Vượt Vũ Môn Hóa học 2017, tập 1 – Nguyễn Minh Tuấn

Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

ẠO

TP

.Q

O2 đi vào và đẩy không khí ra. Câu 3: Vì khí O2 nặng hơn không khí nên phải đặt ống nghiệm như hình (III) để oxi thoát ra dễ hơn. Câu 4: Cách thu khí bằng phương pháp dời nước được áp dụng đối với các khí không phản ứng hoặc phản ứng rất ít với nước, không tan hoặc tan rất ít trong nước. Suy ra có thể thu được các khí O2, N2, H2, CO2 bằng phương pháp dời nước. Câu 5: Hình 1 : Thu khí bằng cách đẩy không khí. Cách này dùng để thu các khí nhẹ hơn không khí. Dẫn khí cần thu vào bình úp ngược, do khí này nhẹ hơn không khí nên sẽ đẩy không khí ra khỏi bình và chiếm chỗ của không khí. Hình 2 : Thu khí bằng cách đẩy không khí. Cách này dùng để thu các khí nặng hơn không khí. Dẫn khí cần thu vào bình, do khí này nặng hơn không khí nên sẽ đẩy không khí ra khỏi bình và chiếm chỗ của không khí. Hình 3 : Thu khí bằng phương pháp đẩy nước. Những khí thu được bằng phương pháp này là những khí không tan hoặc rất ít tan trong nước, không phản ứng với nước hoặc phản ứng với nước rất ít. Suy ra kết luận đúng là : "Hình 3 : Thu khí N2, H2 và He". N2, H2, He đều không phản ứng với nước và rất ít tan trong nước. Các kết luận còn lại đều sai : Hình 1 : Không thể thu được khí HCl, khí này nặng hơn không khí. Hình 2 : Không thể thu được khí NH3, khí này nhẹ hơn không khí. Hình 3 : Không thể thu được khí NH3, khí này tan rất nhiều trong nước. Câu 6: Dựa vào hình vẽ, ta thấy O2 được thu bằng cách đẩy nước. Người ta làm như vậy vì O2 rất ít tan trong nước. Câu 7: Các khí NH3, SO2, Cl2 không thu được bằng phương pháp đẩy nước vì : NH3 tan rất nhiều trong nước; SO2 và Cl2 vừa có khả năng phản ứng với nước và vừa tan trong nước. Khí CO2 ít tan trong nước nên có thể thu được bằng cách đẩy nước. Vậy X là CO2. Câu 8: Giải thích : Đây là phương pháp thu khí bằng cách đẩy nước. Phương pháp này được áp dụng đối với các khí không tan hoặc rất ít tan trong nước. Câu 9: Giải thích : X được thu bằng cách đẩy nước nên X không thể là NH3, HCl. X chỉ có thể là N2 hoặc CO2. X được điều chế bằng cách cho một chất lỏng phản ứng với một chất rắn nên X không thể là N2. Câu 10: Dựa vào hình vẽ, ta thấy đây là thí nghiệm điều chế CH4.

D

IỄ N

Đ

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

I. Điều chế và thu khí trong phòng thí nghiệm 1C 2C 3A 4A 5A 6C 7B 8D 9C 10B 16B 11C 12D 13A 14B 15C Câu 1: Cách thu khí như trên là thu khí bằng cách đẩy không khí. Cách này dùng để thu các khí nặng hơn không khí. Dẫn khí cần thu vào ống nghiệm, do khí này nặng hơn không khí nên sẽ đẩy không khí ra khỏi ống nghiệm và chiếm chỗ của không khí. Suy ra : Trong số các khí H2, N2, NH3, O2, Cl2, CO2, HCl, SO2, H2S thì O2, Cl2, H2S, SO2, CO2, HCl có thể thu bằng cách này. Câu 2: M O2 32 Ta thấy :   1 . Suy ra O2 nặng hơn không khí. Vậy phải đặt miệng bình thu khí O2 hướng lên trên để M kk 29

o

CaO, t CH 4   Na2CO3 Phương trình phản ứng : CH3 COONa  NaO  H 

CH4 thu được bằng cách đẩy nước vì nó không tan trong nước. Bạn phải nhớ rằng không ai có thể mang bạn đến với thành công ngoại trừ chính bạn !

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

27 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Vượt Vũ Môn Hóa học 2017, tập 1 – Nguyễn Minh Tuấn

Câu 11: Dựa vào hình vẽ, ta thấy đây là thí nghiệm điều chế C2H2. Phương trình phản ứng : CaC2  2H 2 O  Ca(OH)2  C2 H 2 

o

U Y

ẠO

TP

.Q

Câu 13: Y là chất rắn có màu đen, suy ra Y có thể là : CuO, Ag2O, FeO, MnO2,... Tuy nhiên đây là phản ứng điều chế khí nên Y phải là MnO2 và X là khí Cl2. Phương trình phản ứng : MnO2  4HCl  MnCl2  Cl2  2H 2 O

N

G

Đ

Câu 14: Từ hình vẽ ta thấy : Đây là thí nghiệm điều chế và thu khí bằng cách đẩy nước. Chất khí Y không tan hoặc rất ít tan trong nước. Suy ra dung dịch X chứa Ca(HCO3)2 hoặc NH4NO2. Phương trình phản ứng :

H Ư

o

t  CaCO3  CO2   H 2 O Ca(HCO3 )2  o

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

t NH 4 NO 2   N 2  2H 2 O Câu 15: Dựa vào hình vẽ mô tả thí nghiệm, ta thấy đây là thí nghiệm thu khí bằng cách đẩy nước. Do đó, Y phải không phản ứng hoặc không tan hay rất ít tan trong nước. Vậy X, Y không thể là Cu(NO3)2; (NO2, O2). Vì : 4NO2  O 2  2H 2 O   4HNO3 Câu 16: Theo hình vẽ ta thấy khí Z được điều chế và thu bằng cách đẩy nước. Suy ra khí Z không tan trong nước hoặc rất ít tan trong nước. Phản ứng hóa học xảy ra khi các chất X, Y tiếp xúc với nhau :

Í-

(1) 2H 2 O  CaC2  Ca(OH)2 

C2 H 2  

-L

khoâng tan trong nöôùc

ÁN

(2) H 2 SO 4 loaõng  Na2 SO3  Na2 SO4  SO2   H 2 O  tan trong nöôùc

(3) H 2 SO 4 loaõng  Fe  FeSO 4 

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

H 2SO4 , t C2 H 5OH   C2 H 4  H 2 O

Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

Ơ

N

C2H2 thu được bằng cách đẩy nước vì nó không tan trong nước. Câu 12: Theo hình vẽ thì khí Y được thu bằng cách đẩy nước, suy ra Y không thể là NH3 hoặc HCl, các khí này tan rất nhiều trong nước. Theo hình vẽ thì khí Y được điều chế bằng cách đun nóng dung dịch X nên các chất tham gia phản ứng không thể là CH3COONa (rắn) và NaOH (rắn). Vậy đây là phản ứng điều chế khí C2H4 theo phương trình :

H2   khoâng tan trong nöôùc

ÀN

(4) 6HCl  KClO3  KCl  3 Cl2   3H2 O  tan trong nöôùc

IỄ N

Đ

(5) H 2 SO4 ñaëc  NaNO3  Na2 SO 4  HNO3   tan trong nöôùc

D

Vậy có hai cặp X, Y thỏa mãn là (1) và (3).

II. Tính chất vật lý, hóa học của các chất 1D 2A 3D 4A 5B 6B 7C 8A 9B 10D 16B 17B 18A 19D 20C 11C 12D 13A 14C 15A 21D 22D Câu 1: Hiện tượng xảy trong thí nghiệm là "Nước phun vào bình và chuyển sang màu đỏ". Giải thích : HCl tan nhiều trong nước, tạo ra sự giảm mạnh áp suất trong bình, áp suất của khí quyển đẩy nước vào thế chỗ HCl đã hòa tan. Dung dịch HCl có tính axit nên làm quỳ tím đổi sang màu đỏ. Bạn 28 phải nhớ rằng không ai có thể mang bạn đến với thành công ngoại trừ chính bạn !

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Vượt Vũ Môn Hóa học 2017, tập 1 – Nguyễn Minh Tuấn

natri thiosunfat

Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

Na2 S2 O3  H 2 SO 4  Na2 SO4  SO 2  S   H 2 O  

TR ẦN

Vì tốc độ phản ứng phụ thuộc vào nồng độ các chất tham gia phản ứng nên ở thí nghiệm 1 kết tủa xuất hiện trước. Câu 7: Phản ứng điều chế HNO3 là phản ứng bất thuận nghịch :

B

o

10 00

t NaNO3 (raén)  H 2 SO 4 (ñaëc)   HNO3   NaHSO 4

Í-

t  Na2 SO 4  SO 2   H 2 O Na2 SO3  H 2 SO 4 

SO2  Br2  2H 2 O  2HBr  H 2 SO 4

-L

`

H

o

Ó

A

Câu 8: Từ hình vẽ mô tả thí nghiệm, ta thấy khí đi vào bình eclen là SO2. Phản ứng xảy ra trong bình eclen là phản ứng của SO2 với dung dịch Br2. Phương trình phản ứng :

TO

ÁN

Suy ra : Dung dịch Br2 bị mất màu. Câu 9: Khi sục khí CO2 vào dung dịch nước vôi trong dư sẽ xảy ra phản ứng : Ca(OH)2  CO2  CaCO3   H 2 O

(1)

CaCO3  CO2  H 2 O  Ca(HCO3 )2

(2)

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

Câu 2: Hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm là : "Nước phun vào bình và chuyển thành màu hồng". Giải thích : NH3 tan nhiều trong nước, tạo ra sự giảm mạnh áp suất trong bình, áp suất của khí quyển đẩy nước vào thế chỗ NH3 đã hòa tan. Dung dịch NH3 có tính bazơ nên làm phenolphtalein chuyển sang màu hồng. Câu 3: Khí Z tan nhiều trong nước nhất. Giải thích : Z tan nhiều trong nước nhất làm áp suất trong ống nghiệm giảm nhiều nhất. Do đó nước trong chậu dâng lên ống nghiệm cao nhất. Câu 4: Giải thích : Axit sufuric đặc hút nước rất mạnh và tỏa nhiều nhiệt. Vì thế, cách pha loãng axit an toàn là rót từ từ axit theo đũa thủy tinh chảy vào cốc chứa nước và khuấy nhẹ. Không được làm ngược lại. Câu 5: Các khí X, Y, Z, T lần lượt là : O2, SO2, NH3, HCl. Giải thích : Khí O2 không tan trong nước, vì thế nước trong chậu không dâng lên ống nghiệm. Khí SO2 tan trong nước, tạo môi trường axit yếu có pH = 5. Khí NH3 tan trong nước, tạo môi trường bazơ yếu có pH =10. Khí HCl tan trong nước, tạo môi trường axit mạnh có pH = 1. Câu 6: Phản ứng của H2SO4 với Na2S2O3 :

D

IỄ N

Đ

Suy ra nồng độ ion trong cốc giảm dần đến mức thấp nhất, sau đó lại tăng dần. Vậy độ sáng của bóng đèn thay đổi như sau : Giảm dần đến tắt rồi lại sáng tăng dần. Câu 10: Hiện tượng xảy ra trong các ống 1, 2, 3, 4 là : Không có hiện tượng, có kết tủa trắng, có kết tủa vàng, có kết tủa vàng đậm. Giải thích :

Bạn phải nhớ rằng không ai có thể mang bạn đến với thành công ngoại trừ chính bạn !

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

29 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Vượt Vũ Môn Hóa học 2017, tập 1 – Nguyễn Minh Tuấn

AgNO3  NaF    AgCl   NaNO3 AgNO3  NaCl    maøu traéng

 AgBr   NaNO3 AgNO3  NaBr    maøu vaøng nhaït

AgNO3  NaI   AgI   NaNO3   

N

maøu vaøn g ñaäm

Al4 C3  12H 2 O   3CH 4  4Al(OH)3 

TR ẦN

CaCO3  2HCl   CaCl 2  CO2   H 2 O Câu 12: Từ hình vẽ thí nghiệm, ta thấy X là O2 : o

B

t 2KMnO4   K 2 MnO 4  O2   MnO2 .

o

t 1. 3O2  2H 2 S   2SO2  2H 2 O o

Ó

A

t  SO2 2. O2  S 

10 00

Trong số các chất đề cho, khí O2 phản ứng được với 10 chất :

o

H

o

t 3. O2  2CO   2CO2

-L

Í-

t  2Fe2 O3  8SO2 4. 11O2  4FeS2  o

to , V O

2 5   2SO3 7. O2  2SO2   o

t 8. 2O2  3Fe   Fe3O4 o

t  2NO2 9. O2  2NO  o

t  2P2 O5 10. 5O 2  4P 

ÁN

t  2CO2  3H2 O 5. 3O2  C2 H5OH 

o

t 6. O2  2H2   2H 2 O

U Y .Q TP

Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

H Ư

N

G

Đ

ẠO

CaC2  2H 2 O   CH  CH   Ca(OH)2 (1) :   CHBr2  CHBr2 CH  CH  2Br2   FeCl2  H 2 S   FeS  2HCl  (2) :   8HBr  H 2 SO4  H 2 S  4Br2  4H 2 O   Na SO  H 2 SO4   Na2 SO 4  SO2   H 2 O (3) :  2 3  2HBr  H 2 SO 4 SO2  Br2  2H 2 O  2 trường hợp còn lại không thỏa mãn vì CH4, CO2 không phản ứng với dung dịch Br2.

TO

PS : O2 không phản ứng trực tiếp với các halogen. Ag là kim loại hoạt động hóa học rất yếu nên không phản ứng với O2. Câu 13: Từ hình vẽ mô tả thí nghiệm, ta thấy X là SO2 :

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

H

Ơ

Câu 11: Từ hình vẽ thí nghiệm và giả thiết, ta thấy khí C phản ứng được với dung dịch Br2. Vậy có 3 trường hợp thỏa mãn là (1), (3), (5). Giải thích :

o

Đ

t Na2 SO3  H 2 SO4   SO 2   Na2SO 4  H 2 O

D

IỄ N

SO2 là một chất vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử và là một oxit axit. Suy ra : Trong số các chất đề cho, SO2 có thể phản ứng với 7 chất : 5SO2  2KMnO 4  2H 2 O  K 2 SO4  2MnSO 4  2H 2 SO 4 SO2  Br2  2H 2 O  2HBr  H 2 SO 4 SO2  2H 2 S  3S  2H 2 O SO2  2Mg  2MgO  S  SO2  2NaOH  Na2 SO3  H 2 O SO2  Na2 SO3  H 2 O  2NaHSO3

Bạn 30 phải nhớ rằng không ai có thể mang bạn đến với thành công ngoại trừ chính bạn !

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Vượt Vũ Môn Hóa học 2017, tập 1 – Nguyễn Minh Tuấn

Câu 14: Từ hình vẽ ta thấy : X là khí HCl, dung dịch X là dung dịch HCl.   Dung dịch HCl vừa có tính axit và vừa có tính khử : HCl  H   Cl  tính axit

tính khöû

Suy ra : Dung dịch HCl có thể phản ứng được với 9 chất là : 16HCl ñaëc  2KMnO4  2KCl  2MnCl2  5Cl2  8H2 O

N

2HCl  K 2 CO3  2KCl  CO2   H2 O

Ơ

8HCl  Fe3O 4  FeCl2  2FeCl3  4H 2 O

U Y

2HCl  CuO  CuCl2  H 2O

.Q

3HCl  Al(OH)3  AlCl3  3H2 O

TP

HCl  AgNO3  AgCl   HNO3

ẠO

3Fe2   NO3  4H   3Fe3  NO  2H 2 O

Đ

Câu 15: Dựa vào hình vẽ thí nghiệm, ta thấy X là dung dịch HNO3 :

N

G

NaNO3  H 2 SO 4  NaHSO 4  HNO3  .

B

Cu  4HNO3  Cu(NO3 )2  2NO2  2H 2 O

TR ẦN

H Ư

Nước đá có tác dụng làm lạnh hơi HNO3 và chuyển nó thành dung dịch. Trong các chất đề cho, CaCO3 và Fe2O3 không có tính khử, Fe(OH)2, Cu, FeS2, Fe, Cr, Fe(NO3)2, Al, Ag, Fe3O4 có tính khử. Tuy nhiên, các kim loại Fe, Al, Cr bị thụ động hóa trong HNO3 đặc nguội. Suy ra dung dịch HNO3 đặc nguội có thể tham gia phản ứng oxi hóa - khử được với 6 chất là : Fe(OH)2  4HNO3  Fe(NO3 )3  NO2  3H2 O

10 00

FeS2  18HNO3  Fe(NO3 )3  2H 2 SO 4  15NO2  7H 2 O Fe(NO3 )2  2HNO3  Fe(NO3 )3  NO2   H 2 O

A

Ag  2HNO3  AgNO3  NO2   H 2 O

Ó

Fe3 O 4  10HNO3  3Fe(NO3 )3  NO2  5H2 O

TO

ÁN

-L

Í-

H

Câu 16: Dựa vào kết quả thí nghiệm, ta thấy : Khí trong ống nghiệm ở chậu (1) không tan trong nước; khí trong ống nghiệm ở chậu (2) tan ít trong nước làm cho nước ở trong chậu dâng lên ống nghiệm một chút, dung dịch trong chậu có tính axit; khí trong ống nghiệm ở chậu (3) tan nhiều trong nước nhất, làm cho nước dâng vào ống nghiệm cao nhất, dung dịch trong chậu có tính bazơ; khí trong ống nghiệm ở chậu (4) tan ít hơn khí ở ống nghiệm (3), nhưng tan nhiều hơn khí ở ống nghiệm (2), dung dịch trong chậu có tính axit mạnh. Khi thêm vài giọt dung dịch NaOH vào chậu (2) thì lượng axit bị giảm. Suy ra khí trong ống nghiệm ở chậu (2) tan thêm vào nước nên mực nước trong ống nghiệm sẽ dâng cao hơn. Chậu (3) có tính bazơ nên khi cho phenolphtalein vào thì dung dịch chuyển sang màu xanh. Khí trong ống nghiệm ở chậu (2) và chậu (4) khi tan vào nước đều cho dung dịch axit nên không thể phản ứng với nhau tạo khói trắng. Khi cho thêm vài giọt dung dịch H2SO4 vào chậu (3) thì lượng bazơ bị giảm. Suy ra khí trong ống nghiệm tan thêm vào nước nên mực nước trong ống nghiệm sẽ dâng cao hơn. Vậy đáp án đúng là "Khi thêm vài giọt dung dịch H2SO4 vào chậu (3) thì mực nước trong ống nghiệm (3) sẽ dâng lên" Câu 17: Hiện tượng ở thí nghiệm (C) là xuất hiện kết tủa trắng : C6 H 5 ONa  CO2  H 2 O   C6 H 5OH   NaHCO3

D

IỄ N

Đ

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

6HCl  2Al  2AlCl3  3H 2 

Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

HCl  NaHCO3  NaCl  CO2   H2 O

Bạn phải nhớ rằng không ai có thể mang bạn đến với thành công ngoại trừ chính bạn !

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

31 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Vượt Vũ Môn Hóa học 2017, tập 1 – Nguyễn Minh Tuấn

glucozô

10 00

xenlulozô

B

H SO

2 4 (C6 H10 O5 )n  nH 2 O   n C6 H12 O6    

TR ẦN

 2OH   H 2 Quaù trình naøy pH laøm pH taêng. 2H 2 O  2e  Câu 19: Từ hình vẽ mô tả thí nghiệm, ta thấy đây là phản ứng thủy phân xenlulozơ trong môi trường axit :

Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

ẠO

Đ

G

H Ư

Fe 2   2e   Fe : Quaù trình naøy khoâng laøm thay ñoåi pH.

N

2H   2e   H 2 : Quaù trình naøy pH laøm pH giaûm.

o

-L

Í-

H

Ó

A

Glucozơ sinh ra tan trong dung dịch. Suy ra : Miếng bông bị tan trong dung dịch H2SO4, tạo thành dung dịch đồng nhất. Câu 20: Vai trò của bông và CuSO4 khan là để xác định sự có mặt của H trong C6H12O6. C6H12O6 bị oxi hóa bởi CuO tạo thành các hợp chất vô cơ đơn giản là khí CO2 và hơi H2O. Hơi H2O đi qua bông tẩm CuSO4 khan sẽ làm màu sắc của CuSO4 bị biến đổi từ màu trắng sang màu xanh. Sơ đồ phản ứng :

ÁN

t  CO2  H 2 O  CuO C6 H12 O6  CuO 

CuSO 4 khan  5H 2 O  CuSO 4 .5H2 O     maøu traéng

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

Dựa vào kết quả thí nghiệm, ta thấy : Khí trong ống nghiệm ở chậu (1) không tan trong nước; khí trong ống nghiệm ở chậu (2) tan ít trong nước làm cho nước ở trong chậu dâng lên ống nghiệm một chút, dung dịch trong chậu có tính axit; khí trong ống nghiệm ở chậu (3) tan nhiều trong nước nhất, làm cho nước dâng vào ống nghiệm cao nhất, dung dịch trong chậu có tính bazơ; khí trong ống nghiệm ở chậu (4) tan ít hơn khí ở ống nghiệm (3), nhưng tan nhiều hơn khí ở ống nghiệm (2), dung dịch trong chậu có tính axit mạnh. Khi thêm vài giọt dung dịch NaOH vào chậu (2) thì lượng axit bị giảm. Suy ra khí trong ống nghiệm ở chậu (2) tan thêm vào nước nên mực nước trong ống nghiệm sẽ dâng cao hơn. Chậu (3) có tính bazơ nên khi cho phenolphtalein vào thì dung dịch chuyển sang màu xanh. Khí trong ống nghiệm ở chậu (2) và chậu (4) khi tan vào nước đều cho dung dịch axit nên không thể phản ứng với nhau tạo khói trắng. Khi cho thêm vài giọt dung dịch H2SO4 vào chậu (3) thì lượng bazơ bị giảm. Suy ra khí trong ống nghiệm tan thêm vào nước nên mực nước trong ống nghiệm sẽ dâng cao hơn. Vậy đáp án đúng là "Khi thêm vài giọt dung dịch H2SO4 vào chậu (3) thì mực nước trong ống nghiệm (3) sẽ dâng lên" Câu 18: Giải thích : Trên anot xảy ra sự oxi hóa ion Cl , quá trình này không ảnh hưởng đến pH của dung dịch. Trên catot xảy ra sự khử theo thứ tự ưu tiên như sau : Fe3   1e   Fe2  : Quaù trình naøy khoâng laøm thay ñoåi pH.

maøu xanh

Đ

ÀN

Câu 21: Từ hình vẽ thí nghiệm, ta thấy khí X là C2H2 : CaC2  2H 2 O  Ca(OH)2  C2 H 2 

D

IỄ N

Sục khí X dư lần lượt vào dung dịch Br2 và dung dịch AgNO3 sẽ xảy ra phản ứng như sau : CH  CH  2 Br2  CHBr2  CHBr2   maøu naâu ñoû

khoâng maøu o

t  CAg  CAg   2NH4 NO3 CH  CH  2AgNO3  2NH3    maøu vaøng

Vậy hiện tượng xảy ra là : Dung dịch Br2 bị mất màu, trong dung dịch AgNO3 xuất hiện kết tủa màu vàng. Câu 22: Phản ứng hóa học xảy ra khi đun ống nghiệm : Bạn 32 phải nhớ rằng không ai có thể mang bạn đến với thành công ngoại trừ chính bạn !

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Vượt Vũ Môn Hóa học 2017, tập 1 – Nguyễn Minh Tuấn H SO , t o

2 4   CH3COOC2 H5  H2 O C2 H 5OH  CH3COOH  

Như vậy, đây là phản ứng điều chế este etyl axetat. Sau khi làm lạnh và cho vào ống nghiệm 2 ml dung dịch NaCl thì dung dịch trong ống nghiệm sẽ tách làm hai lớp, lớp ở trên là este vì este nhẹ hơn và không tan trong nước, lớp ở dưới là dung dịch NaCl.

Skype Name : live:daykemquynhonbusiness Chat.Zalo.Me : +84905779594 https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN B 10 00 A Ó H Í-L ÁN TO

D

IỄ N

Đ

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

III. Vai trò của các dụng cụ thí nghiệm 1B 2A 3C Câu 1: Dẫn khí Cl2 có lẫn HCl và H2O qua bình (1) chứa dung dịch NaCl bão hòa để hấp thụ HCl (do độ tan của HCl lớn hơn Cl2). Cl2 và H2O thoát ra khỏi bình (1) được dẫn qua bình (2) chứa H2SO4 đặc để loại bỏ hơi nước. Câu 2: Phát biểu không đúng là "Dung dịch H2SO4 đặc có vai trò hút nước, có thể thay H2SO4 bằng CaO". H2SO4 đặc có vai trò hút nước là đúng, nhưng không thể thay bằng CaO vì CaO phản ứng với Cl2 có lẫn hơi nước. Phương trình phản ứng : CaO  H 2 O  Ca(OH) 2  Ca(OH) 2  Cl2  CaOCl2  H 2 O Câu 3: Giải thích : Vai trò của phễu chiết : Tách 2 chất lỏng có tỉ khối khác nhau, không bị hòa tan vào nhau ra khỏi hỗn hợp. Do đó, X, Y không thể là : NaOH và phenol; nước muối và nước đường; H2O và axit axetic. Các hỗn hợp này đều bị hòa tan vào nhau.

Bạn phải nhớ rằng không ai có thể mang bạn đến với thành công ngoại trừ chính bạn !

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

33 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

CHUYÊN ĐỀ 13 PHƯƠNG PHÁP TRẢ LỜI NHANH CÂU HỎI VỀ THÍ NGHIỆM HÓA HỌC VƯỢT VŨ MÔN HÓA HỌC 2017 TẬP 1  

LINK BOX: https://app.box.com/s/rb0rmnrk2yjxtjck71wplz0la3s1ipr6 LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/1QIVLW1Mxynl7E8VOoBlNkoSz...

CHUYÊN ĐỀ 13 PHƯƠNG PHÁP TRẢ LỜI NHANH CÂU HỎI VỀ THÍ NGHIỆM HÓA HỌC VƯỢT VŨ MÔN HÓA HỌC 2017 TẬP 1  

LINK BOX: https://app.box.com/s/rb0rmnrk2yjxtjck71wplz0la3s1ipr6 LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/1QIVLW1Mxynl7E8VOoBlNkoSz...

Advertisement