Page 1

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 GV NGUYỄN MINH TUẤN- SỐ 8

BỘ ĐỀ 2018 MÔN HÓA HỌC

Ơ

Câu 2: Phát biểu nào sau đây là đúng?

N

G

C. Tơ visco, tơ xenlulozơ axetat đều thuộc loại tơ tổng hợp.

Đ

B. Tơ nilon-6,6 được điều chế từ hexametylenđiamin và axit axetic.

ẠO

A. Sợi bông, tơ tằm thuộc loại polime thiên nhiên.

H Ư

D. Polietilen và poli(vinyl clorua) là sản phẩm của phản ứng trùng ngưng.

A. ozon.

TR ẦN

Câu 3: Một chất có chứa nguyên tố oxi, dùng để làm sạch nước và có tác dụng bảo vệ các sinh vật trên Trái Đất không bị bức xạ cực tím. Chất này là B. oxi.

C. cacbon đioxit.

D. lưu huỳnh đioxit.

A. Fe.

10 00

B

Câu 4: Kim loại X là kim loại cứng nhất, được sử dụng để mạ các dụng cụ kim loại, chế tạo các loại thép chống gỉ, không gỉ…Kim loại X là? B. Ag.

C. Cr.

D. W.

A

Câu 5: Nhôm thể hiện tính chất nào sau đây?

H

Ó

(1) Nhôm có cấu tạo mạng tinh thể lập phương tâm diện.

Í-

(2) Là kim loại màu trắng bạc, mềm, dễ kéo sợi và dát mỏng.

-L

(3) Nhôm dẫn điện và dẫn nhiệt tốt, tốt hơn các kim loại Fe và Cu.

ÁN

(4) Nhôm là kim loại nhẹ, nóng chảy ở nhiệt độ 660oC. (5) Nhôm là nguyên tố s. A. (1), (2), (4), (5).

B. (1), (2), (3), (4).

C. (1), (3), (4), (5).

D. (1), (2), (4).

D

IỄ N

Đ

ÀN

Câu 6: Cho dung dịch AgNO3 tác dụng với dung dịch chứa chất X thấy tạo kết tủa T màu vàng. Cho kết tủa T tác dụng với dung dịch HNO3 dư thấy kết tủa tan. Chất X là A. KCl.

B. KBr.

C. KI.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

D. Au.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

C. Cu.

.Q

B. Mg.

TP

A. Ag.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 1: Kim loại phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng là

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

N

H

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H=1; O=16; S=32; F=19; Cl=35,5; Br=80; I=127; N=14; P=31; C=12; Si=28; Li=7; Na=23; K=39; Mg=24; Ca=40; Ba=137; Sr=88; Al=27;Fe=56; Cu=64; Pb=207; Ag=108.

N

Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm)

D. K3PO4.

Câu 7: Cho dãy các chất: AgNO3, CuS, FeO, Fe, Cr(OH)3, Fe(NO3)2. Số chất trong dãy phản ứng được với dung dịch HCl là A. 3.

B. 4.

C. 5.

D. 6.

Câu 8: Cấu tạo hoá học là:

Trang 1

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

A. Thứ tự liên kết và đặc điểm liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử. B. Bản chất liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử. C. Số lượng liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử. D. Các loại liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử.

Ơ

D. CH3COONH4.

C. CH3COOH.

B. C2H2.

Z

T

U Y

Mất màu

Không mất màu

Không mất màu

Nước

Tách lớp

Tách lớp

Dung dịch đồng nhất

Dung dịch đồng nhất

Dung dịch

Không có kết tủa

Không có kết tủa

Có kết tủa

Không có kết tủa

X, Y, Z, T lần lượt là

A. etylaxetat, fructozơ, anilin, axit aminoaxetic. B. axit aminoaxetic, anilin, fructozơ, etylaxetat.

10 00

B

C. etylaxetat, anilin, fructozơ, axit aminoaxetic. D. etylaxetat, anilin, axit aminoaxetic, fructozơ. Câu 11: Nhúng 2 đũa thuỷ tinh vào 2 bình đựng dung dịch HCl đặc và NH3 đặc. Sau đó đưa 2 đũa lại gần nhau thì thấy xuất hiện

A

B. khói màu tím.

C. khói màu nâu.

D. khói màu vàng.

Ó

A. khói màu trắng.

( CH2 = CH2 )n .

Í-

B.

C. ( CH3 − CH3 )n .

D.

( CH2 − CH2 )n .

-L

A. ( CH = CH )n .

H

Câu 12: Trùng hợp eten, sản phẩm thu được có cấu tạo là

ÁN

Câu 13: Chất nào sau đây có thể sử dụng để loại H2O ra khỏi ancol etylic 96o để thu được ancol etylic khan ? A. NaOH đặc.

B. P2O5.

C. H2SO4 đặc.

D. CuSO4 khan.

ÀN

Câu 14: Hợp chất nào sau đây thuộc loại đisaccarit? A. Glucozơ.

B. Saccarozơ.

C. Glixerol.

D. Xenlulozơ.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TP

ẠO

Đ

TR ẦN

H Ư

N

G

AgNO3 / NH 3

.Q

Không mất màu

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Y

Nước brom

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

X

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

Câu 10: Tiến hành thí nghiệm với các chất X, Y, Z, T, kết quả được trình bày trong bảng dưới đây:

H

A. C2H5OH.

N

Câu 9: Chất nào không thể điều chế trực tiếp từ CH3CHO?

D

IỄ N

Đ

Câu 15: Cho các este : etyl fomat (1), vinyl axetat (2), triolein (3), metyl acrylat (4), phenyl axetat (5). Dãy gồm các este đều phản ứng được với dung dịch NaOH (đun nóng) sinh ra ancol là A. (1), (2), (3).

B. (2), (3), (5).

C. (1), (3), (4).

D. (3), (4), (5).

Câu 16: Cho phản ứng của Fe với oxi như hình vẽ sau. Vai trò của lớp nước ở đáy bình là

Trang 2

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

N

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

H

Ơ

A. Giúp cho phản ứng của Fe với oxi xảy ra dễ dàng hơn.

U Y

TP

.Q

D. Giúp cho phản ứng của Fe với oxi xảy ra dễ dàng hơn; hòa tan oxi để phản ứng với Fe trong nước; tránh vỡ bình vì phản ứng tỏa nhiệt nhanh. C. 4.

D. 2.

C. C6H5NH2.

D. CH3NH2.

G

B. CH3NHCH3.

N

A. NH3.

Đ

Câu 18: Chất nào sau đây có tính bazơ mạnh hơn C2H5NH2?

H Ư

Câu 19: Tủ lạnh dùng lâu sẽ có mùi hôi, có thể cho vào tủ lạnh một ít cục than hoa để khử mùi hôi này. Đó là vì:

TR ẦN

A. Than hoa tác dụng với mùi hôi để biến thành chất khác. B. Than hoa có thể hấp phụ mùi hôi.

B

C. Than hoa sinh ra chất hấp phụ mùi hôi.

10 00

D. Than hoa tạo ra mùi khác để át mùi hôi. Câu 20: Phát biểu nào sau đây đúng?

Ó

A

A. Glucozơ là đồng phân của saccarozơ.

H

B. Cacbohiđrat là những hợp chất hữu cơ đơn chức.

Í-

C. Chất béo là trieste của glixerol với axit béo.

-L

D. Xà phòng là hỗn hợp muối natri hoặc kali của axit axetic.

ÁN

Câu 21: Hỗn hợp X gồm propin và ankin A có tỉ lệ mol 1 : 1. Lấy 0,3 mol X tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư, thu được 46,2 gam kết tủa. Tên của A là A. Axetilen.

B. Pent-1-in.

C. But-2-in.

D. But-1-in.

D

IỄ N

Đ

ÀN

Câu 22: Đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức, mạch hở X bằng một lượng không khí (chứa 20% thể tích O2, còn lại là N2) vừa đủ, thu được 0,08 mol CO2; 0,1 mol H2O và 0,54 mol N2. Khẳng định nào sau đây là đúng?

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

B. 3.

ẠO

A. 5.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Câu 17: Trong dung dịch H3PO4 (bỏ qua sự phân li của H2O) chứa bao nhiêu loại ion?

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

C. Tránh vỡ bình vì phản ứng tỏa nhiệt nhanh.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

B. Hòa tan oxi để phản ứng với Fe trong nước.

A. Số đồng phân cấu tạo thỏa mãn điều kiện trên của X là 1. B. X không phản ứng với HNO3. C. Giữa các phân tử X không có liên kết hiđro liên phân tử. D. Số nguyên tử H trong phân tử X là 7.

Trang 3

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 23: Cho dung dịch muối X đến dư vào dung dịch muối Y, thu được kết tủa Z. Cho Z vào dung dịch HNO3 (loãng, dư), thu được chất rắn T và khí không màu hóa nâu trong không khí. X và Y lần lượt là C. AgNO3 và Fe(NO3)2.D. Na2CO3 và BaCl2.

B. AgNO3 và FeCl2.

C. 49,8.

D. 34,2.

H

B. 44,4.

Đ

ẠO

Câu 26: Cho hỗn hợp X gồm 2 anđehit no, đơn chức. Lấy 0,25 mol X cho phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 dư, thu được 86,4 gam kết tủa, khối lượng dung dịch sau phản ứng giảm 76,1 gam. Công thức của hai anđehit là B. CH3CHO và C3H7CHO.

C. HCHO và CH3CHO.

D. CH3CHO và C2H5CHO.

H Ư

N

G

A. HCHO và C2H5CHO.

TR ẦN

Câu 27: Cho 0,1 mol este tạo bởi axit 2 lần axit hai chức và ancol một ancol đơn chức tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH, thu được 6,4 gam ancol và một lượng muối có khối lượng nhiều hơn 13,56% khối lượng este. Công thức cấu tạo của este là : A. C2H5OOC−COOC2H5. B. CH3OOC−CH2−COOCH3. D. C2H5OOC−COOCH3.

B

C. CH3OOC−COOCH3.

B. 5.

C. 4.

D. 3.

A

A. 2.

10 00

Câu 28: Có các chất sau: Na2O, NaCl, Na2CO3, NaHCO3, Na2SO4. Có bao nhiêu chất mà bằng một phản ứng có thể tạo ra NaOH?

H

Ó

Câu 29: Khối lượng saccarozơ thu được từ một tấn nước mía chứa 13% saccarozơ với hiệu suất thu hồi đạt 80% là B. 106 kg.

C. 105 kg.

D. 104 kg.

-L

Í-

A. 140 kg.

TO

ÁN

Câu 30: Sục từ từ khí CO2 vào dung dịch chứa Ca(OH)2, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau (số liệu các chất tính theo đơn vị mol):

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

D. 12,00.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

C. 6,88.

.Q

B. 10,32.

TP

A. 8,60.

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

Câu 25: Nung nóng 19,52 gam hỗn hợp gồm Al và Cr2O3 trong điều kiện không có không khí, sau một thời gian, thu được hỗn hợp rắn X. Hòa tan hết X cần dùng 600 ml dung dịch HCl 1,6M, thu được 0,18 mol khí H2 và dung dịch Y. Cho dung dịch NaOH dư vào Y, thu được x gam kết tủa. Giá trị của x là

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

A. 24,9.

Ơ

Câu 24: Có 100 ml dung dịch X gồm: NH4+, K+, CO32–, SO42–. Chia dung dịch X làm 2 phần bằng nhau. Phần 1 cho tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư, thu được 6,72 lít (đktc) khí NH3 và 43 gam kết tủa. Phần 2 tác dụng với lượng dư dung dịch HCl, thu được 2,24 lít (đktc) khí CO2. Cô cạn dung dịch X thu được m gam muối khan. Giá trị của m là

N

A. AgNO3 và FeCl3.

Tỉ lệ a : b là A. 2 : 1.

B. 5 : 2.

C. 8 : 5.

D. 3 : 1.

Trang 4

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 31: Cho 4,05 gam bột nhôm vào 100 ml dung dịch Fe(NO3)3 3M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam kim loại. Giá trị của m là A. 16,8.

B. 4,2.

C. 8,4.

D. 11,2.

B. 40.

C. 60.

D. 80.

Ơ

A. 160.

N

Câu 32: Cho 200 ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M vào 300 ml dung dịch NaHCO3 0,1M, thu được dung dịch X và kết tủa Y. Cho từ từ dung dịch HCl 0,25M vào X đến khi bắt đầu có khí thoát ra thì hết V ml. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của V là

AgNO , t o

o

H Ư

N

Câu 34: Cho sơ đồ phản ứng: o

NaOH, t NaOH, t 3 Este X (C4 H n O2 )  → Y  → Z  → C2 H3 O2 Na

A. CH3COOCH=CH2. B. CH3COOCH2CH3.

TR ẦN

Công thức cấu tạo của X thỏa mãn sơ đồ đã cho là

C. CH2=CHCOOCH3. D. HCOOCH2CH2CH3.

B. 16,72.

A

A. 76,56.

10 00

B

Câu 35: Cho hỗn hợp X gồm một tetrapeptit và một tripeptit. Để thủy phân hoàn toàn 50,36 gam X cần dung dịch chứa 0,76 mol NaOH, sau phản ứng hoàn toàn cô cạn thu được 76,8 gam hỗn hợp muối chỉ gồm a mol muối của glyxin và b mol muối của alanin. Mặt khác đốt cháy hoàn toàn 0,11 mol X bằng O2 dư thu được m gam CO2. Giá trị của m là C. 38,28.

D. 19,14.

A. 21 lít.

ÁN

-L

Í-

H

Ó

Câu 36: X, Y là 2 hợp chất hữu cơ no, mạch hở, trong phân tử chỉ chứa một loại nhóm chức; X, Y khác chức hóa học (MX < MY). Đốt cháy hoàn toàn a mol X cũng như Y đều thu được x mol CO2 và y mol H2O với x = y + a. Lấy 0,25 mol hỗn hợp E chứa X, Y tác dụng với AgNO3/NH3 dư thu được 86,4 gam Ag. Mặt khác, đun nóng 0,25 mol E với dung dịch NaOH dư thì sản phẩm thu được chứa 15 gam hỗn hợp 2 muối của 2 axit hữu cơ no, đơn chức và 7,6 gam một ancol Z. Đốt cháy hoàn toàn 14,25 gam X cần dùng V lít O2 (đktc). Giá trị của V là B. 25,2 lít.

C. 23,52 lít.

D. 26,88.

D

IỄ N

Đ

ÀN

Câu 37: Hòa tan hết 10,62 gam hỗn hợp gồm Fe, Zn vào 800 ml dung dịch hỗn hợp X gồm NaNO3 0,45M và H2SO4 1M, thu được dung dịch Y và 3,584 lít khí NO (duy nhất). Y hòa tan được tối đa m gam bột sắt và thu được V lít khí. Các khí đo ở đktc và NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5 trong các thí nghiệm trên. Giá trị của m và V lần lượt là

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

D. C21H27NO.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

C. C17H22NO.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP ẠO

B. C17H27NO.

G

A. C21H29NO.

Đ

Công thức phân tử của methadone là

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Câu 33: Methadone là thuốc dùng trong cai nghiện ma túy, nó thực chất cũng là 1 loại chất gây nghiện nhưng “nhẹ” hơn các loại ma túy thông thường và dễ kiểm soát hơn. Công thức cấu tạo của nó như sau:

A. 20,16 và 6,272.

B. 20,16 và 4,48.

C. 24,64 và 4,48.

D. 24,64 và 6,272.

Câu 38: Cho 8,654 gam hỗn hợp X gồm khí Cl2 và O2 tác dụng vừa đủ với 0,396 mol hỗn hợp Y gồm Mg, Zn, Al, thu được 23,246 gam hỗn hợp Z gồm muối clorua và oxit của 3 kim loại. Cho Z phản ứng vừa đủ với V ml dung dịch HCl 1M, thu được dung dịch T. Cho từ từ dung dịch Ba(OH)2 2M vào T đến khi lượng kết tủa thu được không thay đổi về khối lượng thì cần vừa đủ 286 ml. Giá trị của V là

Trang 5

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn A. 780.

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

B. 864.

C. 572.

D. 848.

Câu 39: Hòa tan hoàn toàn 29,6 gam hỗn hợp H gồm FeS2 và CuO vào 500 gam dung dịch HNO3 C% (dùng dư 10% so với lượng phản ứng), cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 56,12 gam hỗn hợp muối khan. Biết trong quá trình xảy ra phản ứng chỉ có NO2 là sản phẩm khử duy nhất. Giá trị C gần nhất với giá trị nào sau đây? B. 28,7.

C. 39,4.

D. 52,9.

D. 9,72 gam.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

--- HẾT ---

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

C. 8,10 gam.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

B. 8,64 gam.

TP

A. 4,68 gam.

ẠO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

Câu 40: X, Y, Z là 3 este đều đơn chức, mạch hở (trong đó Y và Z không no chứa một liên kết C = C và có tồn tại đồng phân hình học). Đốt cháy 21,62 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z với oxi vừa đủ, sản phẩm cháy dẫn qua dung dịch Ca(OH)2 dư thấy khối lượng dung dịch giảm 34,5 gam so với trước phản ứng. Mặt khác, đun nóng 21,62 gam E với 300 ml dung dịch NaOH 1M (vừa đủ), thu được hỗn hợp F chỉ chứa 2 muối và hỗn hợp gồm 2 ancol kế tiếp thuộc cùng dãy đồng đẳng. Khối lượng của muối có khối lượng phân tử lớn trong hỗn hợp F là

N

A. 31,6.

Trang 6

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 GV NGUYỄN MINH TUẤN- SỐ 8

BỘ ĐỀ 2018 MÔN HÓA HỌC

N

Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm)

4-D

5-A

6-B

7-D

8-B

9-B

11-A

12-A

13-D

14-B

15-A

16-B

17-C

18-A

21-B

22-A

23-A

24-B

25-C

26-C

27-C

28-D

31-D

32-B

33-D

34-C

35-B

36-D

37-D

10-C

30-C

39-A

40-B

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

Đ

G

N

29-C

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TR ẦN B 10 00 A Ó H Í-L ÁN TO

38-A

20-D

D

IỄ N

Đ

ÀN

19-D

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

3-B

TP

U Y

2-A

.Q

1-B

H Ư

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

H

Ơ

BẢNG ĐÁP ÁN

Trang 7

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 GV NGUYỄN MINH TUẤN- SỐ 8

BỘ ĐỀ 2018 MÔN HÓA HỌC

Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm)

N Ơ H

ÁN

⇒ m keát tuûa = 0,15.147 + 105) = 46,2 ⇒ n = 4, A laø CH ≡ C − C2 H 5  + 0,15.(14n  mC

3H3Ag

mC

but −1− in

n H 2 n −3Ag

Câu 22: Đáp án A

ÀN

+ Theo BTNT O vaø tính chaá t cuû a khoâng khí ta coù :

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

-L

Í-

 A laø Cn H 2n − 2  n C H Ag = n C3H 4 = 0,15 + ⇒ 3 3 n = n C H = 0,15  n C H Ag = n C H = 0,15 n 2 n−2  C3 H4  n 2 n −3 n 2 n −2

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

ẠO

TP

.Q

U Y

N

Câu 1: Đáp án B Câu 2: Đáp án A Câu 3: Đáp án A Câu 4: Đáp án C Câu 5: Đáp án D Câu 6: Đáp án D Câu 7: Đáp án D Các chất là: AgNO3, FeO, Fe, Cr(OH)3, Fe(NO3)2 Câu 8: Đáp án C Câu 9: Đáp án B Câu 10: Đáp án C Câu 11: Đáp án A Câu 12: Đáp án D Câu 13: Đáp án D Câu 14: Đáp án B Câu 15: Đáp án C Câu 16: Đáp án C Câu 17: Đáp án C Câu 18: Đáp án B Câu 19: Đáp án B Câu 20: Đáp án C Câu 21: Đáp án D

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

LỜI GIẢI CHI TIẾT

D

IỄ N

Đ

2nO = 2nCO + nH O nN/ X = 2(0,54 0,52) = 0,04 − 2 nO = 0,13 2  2  2 n nN bñ ⇒ ⇒ N spö 0,08 0,1  ?   2 2 nN bñ = 0,52  n   2 = 4n n : n : n 0,08: 0,2 : 0,04 = 2 : 5:1 = O2  C H N  N2 bñ + X laø C2 H5N, X chæ coù 1 ñoà ng phaâ n : CH2 = CH − NH2 .

Câu 23: Đáp án B X và Y lần lượt là AgNO3 và FeCl2. Phương trinh trình phản ứng: Trang 8

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

N

→ 2AgCl ↓ + Fe(NO3 )2 Ag 2AgNO3 + FeCl 2  ⇒ Z laø   → Fe(NO3 )3 + Ag ↓ AgCl  AgNO3 + Fe(NO3 )2  3Ag + 4HNO3  → 3AgNO3 + NO ↑ +2H2 O  ⇒ T laø AgCl 2 NO ↑ + O2  → 2 NO2 ↑   khoâng maøu maøu naâu 

Ơ

Câu 24: Đáp án C

H

+ Baû n chaá t phaû n öù ng :

hoã n hôïp X

10 00

B

TP ẠO

AlCl3 , CrCl3  NaOH dö → Cr(OH)2 ↓     CrCl 2   dung dòch Y

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

BTNT H : n HCl = 2 n H O + 2 n H 2 n H O = 0,3; n Cr O ban ñaàu = 0,1 2  2 3 0,96   2 ? 0,18 + ⇒ 19,52 − 0,1.152 = nH O = 0,16 Cr2 O3 ban ñaàu BTNT O : 3n n Al bñ = 2  27   ? ? BTE : 2x.2 + 3(0,16 − 2x) = 2.0,18 n Cr O pö = x n Cr taïo thaønh = 2x + 2 3 ⇒ ⇒ n Al dö = 0,16 − 2x BTNT Cr : n Cr(OH)2 = n Cr = 2x n Al pö = 2x x = 0,06 ⇒ ⇒ m Cr(OH) = 10,32 gam 2 n Cr(OH)2 = 0,12

n Ag

Đ IỄ N

+

n RCHO

=

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TR ẦN

HCl 0,96 mol

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

 Al  t o Al, Al2 O3    →   Cr, Cr2 O3  Cr2O3      

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

H2 ↑: 0,18 mol

Câu 26: Đáp án A

D

Đ

G

+ Sô ñoà phaûn öù ng :

H Ư

N

Câu 25: Đáp án B

19,52 gam

.Q

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

2

NH 4 + OH  → NH3 ↑ + H 2 O n NH 4+ = n NH3 = 0,3    P1: Ba2 + + CO32−  → BaCO3 ↓ ⇒ n BaCO = n CO 2− = 0,1 3 3  2+  2− Ba + SO  → BaSO ↓ 4 4 n BaSO4 = (43 − 0,1.197) : 233 = 0,1  BTÑT trong moä t nöû a X : n K + = 2n SO 2− + 2n CO 2− − n NH + = 0,1  4 3 4 + m muoái trong X = 2(m NH4+ + m K + + m SO42− + m CO32− ) = 49,8 gam +

U Y

3

N

P2 : 2H + + CO32 −  → H 2 O + CO2 ↑⇒ n CO 2− = n CO = 0,1

HCHO (x mol) x + y = 0,25 x = 0,15 0,8 = 3,2 ⇒  ⇒ ⇒ 0,25 RCHO (y mol) BTE : 4x + 2y = 0,8 y = 0,1  X

+ m dd giaûm = m Ag − m X ⇒ 76,1 = 86,4 − 0,15.30 − 0,1.MRCHO ⇒ MRCHO = 58. + Vaä y X goà m HCHO vaø C2 H5CHO (M = 58)

Câu 27: Đáp án C Trang 9

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

+ Baû n chaá t phaû n öù ng : R(COOR ')2 + 2NaOH → R(COONa)2 + 2R 'OH 0,1

0,2

N

H

Ơ

N

 6,4 = 32  M R ' OH =  R ' = 15 (CH 3 −) 0,2  + ⇒  m = 11,8 R(COOR ') + m NaOH = m R(COONa) + m R ' OH  BTKL : m 2 2   0,2.40 6,4 m m +13,56%m 11,8 ⇒ M R(COOR ') = = 118 ⇒ R = 0 ⇒ R(COOR ')2 laø CH3 OOC − COOCH 3 2 0,1

U Y

Câu 28: Đáp án B

.Q TP

Na2 O + H 2 O  → 2NaOH

ẠO

ñpdd 2NaCl + 2H 2 O  → 2NaOH + H 2 ↑ + Cl 2 ↑ coù maøng ngaên xoáp

Na2 CO3 + Ba(OH)2  → 2NaOH + BaCO3 ↓

Đ

NaHCO3 + Ba(OH)2  → NaOH + BaCO3 ↓ + H 2 O

N

G

Na2 SO 4 + Ba(OH)2  → 2NaOH + BaSO 4 ↓

H Ư

Câu 29: Đáp án D

Câu 30: Đáp án B

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

+ Döï a vaø o baû n chaá t phaûn öù ng ta coù ñoà thò :

TR ẦN

m C12 H22 O11 = 1.13%.80% = 0,104 t aán = 104 kg

ÁN

+ Caê n cöù vaø o tính ñoá i xöù ng cuû a ñoà thò ta coù:

TO

2b − b = 0,08 − 0,06 b = 0,02 a 5  ⇒ ⇒ =  2b + 0,06 b 2 =a a = 0,05   2

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Có 5 chất điều chế trực tiếp được NaOH. Phương trình phản ứng:

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

0,2

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

0,1

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

mol :

(1)

Đ

Tỉ lệ a : b là

D

IỄ N

Câu 31: Đáp án B + Vì n

3+

Fe

< 3n Al < 3n

3+

Fe

100% → Al3+ Al  ⇒  3+ 100% <100% → Fe2 +  → Fe Fe 

+ BTE : 3n Al = n 3+ + 2 n 2 + ⇒ n 2 + = 0,075 ⇒ m Fe taïo thaønh = 4,2 gam Fe Fe pö Fe pö   0,15

0,3

?

Trang 10

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 32: Đáp án D OH− : 0,01 mol    + Ba(OH)2 + NaHCO3  → BaCO3 ↓ + CO32− : 0,01 mol       0,02 mol 0,03 mol 0,02 mol Na+ : 0,03 mol    dd X

N

+ Cho töø töø HCl vaø o X ñeá n khi baé t ñaà u thoaù t khí thì ñaõ xaûy ra 2 phaû n öù ng :

Ơ

→ H2 O H + + OH− 

G N

H Ư

to CH COOCH = CH + NaOH  → CH3COONa + CH2 = CH − OH 3 2    X  CH CH = − OH → CH3 − CHO  2  keùm beàn Y

Đ

+ Phương trình phản ứng :

o

TR ẦN

t CH3 − CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2 O  → CH3 − COONH4 + 2Ag ↓ +2NH4 NO3 Z

o

t CH3 − COONH 4 + NaOH  → CH3 − COONa + NH3 ↑ + H2 O

B

Câu 35: Đáp án C

10 00

+ n CONH trong X = n NaOH = 0,76 mol.

CONH : 0,76 mol  COONa : 0,76 mol    NaOH   + X → CH 2 : x mol  → NH 2 : 0,76 mol   H O : y mol  CH : x mol    2 2   50,36 gam

H

Ó

A

quy ñoåi

76,8 gam

ÁN

-L

Í-

0,76.43 + 14x + 18y = 50,36  x = 0,98 ⇒ ⇒ 0,76.83 + 14x = 76, 8  y = 0,22 CONH : 0,76 mol    O2 , t o ⇒ CH 2 : 0,98 mol   →1,74 mol CO2 ⇔ 76,56 gam H O : 0,22 mol   2  0,22 mol X

O , to

Đ

ÀN

2 ⇒ 0,11 mol X  → 0,87 mol CO2 ⇔ 32,28 gam

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

+ Dễ thấy C2H3O2Na là CH3COONa. Suy ra: Z là CH3COONH4, Y là CH3CHO, X là CH3COOCH=CH2.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

.Q

Câu 33: Đáp án D Câu 34: Đáp án A

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

N

0,02.1000 = 80 ml 0,25

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

⇒ nH+ = 0,02 ⇒ VHCl =

H

H + + CO32−  → HCO3−

D

IỄ N

Câu 36: Đáp án A

Trang 11

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

x mol CO2  k = k Y = 2 (*) a mol X O2 , to  +  → y mol H2 O ⇒  X  X, Y : Ca H2a − 2 O... a mol Y  x = a + y Ag ↓: 0,8 mol

(I)

X, Y no, maïch hôû + X, Y khaùc chöùc  

N

(II)

Ơ

0,25 mol

TR ẦN

 Y laø HCOOC m H 2m OOCC y H 2y +1   n = 0,15  n Cm H2 m (OH)2 = 0,1 +  n X + n Y = 0,25 ⇒ X ⇒ ⇒n=3  4n + 2n = 0,8  M Cm H2 m (OH)2 = 76  n Y = 0,1 Y  X

10 00

B

y = 1 n HCOONa = n C H COONa = 0,1  y 2 y +1 + ⇒  Y laø HOOCC3 H 6 OOCCH3 m + m Cy H2 y+1COONa = 15   HCOONa  X laø C 4 H8 (CHO)2

Ó

? = 0,9375

0,125

A

+ BT E : 30 n C 4 H8 (CHO)2 = 4 n O2 ⇒ VO2 (ñktc) = 21 lít 

-L

Câu 37: Đáp án D

Í-

H

+ Löu yù: Coù (*) vì (k − 1)n hchc = n CO2 − n H2 O

ÁN

nNaNO = 0,36 nH+ = 1,6 3 + ⇒ n = 0,8 nNO3− = 0,36  H2SO4

TO

+ − 4H → NO ↑ + 2H2O + NO3 + 3e    1,44  0,36 1,08 0,36 + +  ⇒ V = 22,4(0,36 + 0,08) − 3,584 = 6,272 lít → H2 ↑  2H + 2e   1,6−1,44 0,16  0,08 + Töø phaûn öùng cuûa Fe, Zn vôù i NaNO3 , H2 SO4 ta suy ra :

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ

H Ư

N

− Neáu caû X, Y tham gia phaûn öùng traùng göông

G

 n Ag = 0,2 n Cm H2 m (OH)2 = 0,05 n Cn H2 n (CHO)2 = + ⇒ ⇒ m = 8,42 (loaïi) 4 n = 0,05 M Cm H2 m (OH)2 = 152   Y

ẠO

− Neáu chæ coù X tham gia phaûn öùng traùng göông

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

.Q

X : Cn H2n (CHO)2 + (I), (II) suy ra :  Y : Cx H2x +1COOCm H2m OOCCy H2y +1

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

15 gam

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

N

H

Cx H2x +1COONa + Ancol  Cy H2y +1COONa 7,6 gam  

BTE : 3nFe + 2n Zn = 3nNO = 0,48 nFe = 0,12 ⇒  m(Fe, Zn) = 56nFe + 65nZn = 10,62 n Zn = 0,06 + Xeù t toaøn boä phaû n öù ng thì Fe  → Fe2+ . BTE cho toaø n boä quaù trình : 2(0,12 + nFe max ) + 0,06.2 = 1,08 + 0,16 ⇒ nFe max = 0,44 ⇒ mFe = 24,64 gam n ne cho

e nhaä n

Trang 12

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 38: Đáp án A + Sô ñoà phaûn öùng : Cl 2   + O 2   8,654 (g)

Mg, Al  to oxit  HCl 1M  Mg2 + , Al3+  Ba(OH)2  → Mg(OH)2 ↓   →   →  2 + 0,572 mol −  Zn  muoái  V ml Zn , Cl        0,396 mol

23,246 (g)

T

+ Phaûn öùng cuûa T vôù i Ba(OH)2 :

Ơ

N

Mg + 2OH −  → Mg(OH)2

H

→ ZnO 2 2 − + 2H 2 O Zn 2 + + 4OH − 

= 2.2n O = 0,78 mol ⇒ VHCl 1M = 0,78 lít = 780 ml 2

N

Câu 39: Đáp án A

H Ư

+ Sô ñoà phaûn öùng : NO2

TR ẦN

 FeS2    CuO 

10 00

B

muoái chöù a caùc ion  Fe3+ , Cu2 +  3+    Fe , Cu 2 +   2− coâ caïn − SO 4 , NO3  →  2− − SO 4 , NO3    + H   = 2x

Ó

A

n FeS = x  n SO42− 2 + ⇒ n CuO = y  n NO3− / muoái = 3x + 2y − 4x = 2y − x

⇒ n HNO

3

= n NO + n NO − / muoái = 15n FeS + (3n Fe3+ + 2n Cu2+ − 2n SO 2− ) = 2,28

ñem pö

2

-L

3

3

2

4

= 2,28 + 2,28.10% = 2,508 ⇒ C%HNO ≈ 31,6%

ÁN

+ n HNO

Í-

H

120x + 80y = 29,6 x = 0,14 ⇒ ⇒ 56x + 64y + 2x.96 + 62(2y − x) = 56,12 y = 0,16

3

TO

Câu 40: Đáp án B

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

O2 −

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

= 2n

Đ

H+

G

+n

ẠO

m X = 71n Cl + 32n O = 8,654  n Cl = 0,034 2 2 + ⇒ 2 BTE : 2n Cl2 + 4n O2 = 0,22.2 + 0,12.2 + 0,056.3 n O2 = 0,195

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N TP

.Q

U Y

n Mg = x n Y = x + y + z = 0,396  x = 0,22    + n Zn = y ⇒ m Y = 24x + 65y + 27z = 23,246 − 8,654 ⇒  y = 0,12 n = z 2x + 4y + 4z = n z = 0,056 = 1,144   Al OH − 

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Al3+ + 4OH −  → AlO 2 − + 2H 2 O

Trang 13

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

----- HẾT -----

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Đ

ẠO

TP

.Q

U Y

N

H

Ơ

N

n X + n Y + n Z = n − COO− = n NaOH = 0,3  X laø HCOOCH3  + ⇒ 0,87 = 2,9  k X = 1 C(X, Y, Z) = 0,3  n + n Y + n Z = 0,3 n X = 0,22 0,87 − 0,22.2 ⇒ X ⇒ ⇒ C(Y, X) = = 5,375 0,08 n Y + n Z = 0,08 n Y + n Z = 0,08 Y laø CH3 − CH = CH − COOCH3 ⇒ ⇒ m C H COONa = 0,08.108 = 8,64 gam 3 5 Z laø CH3 − CH = CH − COOC2 H5

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

nCO = x; n H O = y 2 + 2 nO/ X, Y, Z = 2n − COO− = 2n NaOH = 2.0,3 = 0,6 m (C, H) = 12x + 2y = 21,62 − 0,3.2.16 = 12,02 x = 0,87 ⇒ ⇒ y = 0,79 m dd giaûm = 100x − (44x + 18y) = 34,5

Trang 14

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 GV NGUYỄN MINH TUẤN- SỐ 9

BỘ ĐỀ 2018 MÔN HÓA HỌC

Ơ

N

H Ư

Câu 2: Dãy nào sau đây gồm các polime dùng làm chất dẻo?

G

D. Các kim loại thường có ánh kim do các electron tự do phản xạ ánh sáng nhìn thấy được. A. poli stiren; nilon-6,6; polietilen.

TR ẦN

B. nilon-6; xenlulozơ triaxetat; poli(phenol-fomanđehit). C. polietilen; poli(vinyl clorua); poli(metyl metacrylat).

B

D. polibuta-1,3-đien; poli(vinyl clorua); poli(metyl metacrylat).

A

10 00

Câu 3: Trong thành phần của khí than ướt và khí than khô (khí lò gas) đều có khí X. X không màu, không mùi, rất độc; X có tính khử mạnh và được sử dụng trong quá trình luyện gang. X là khí nào sau đây? B. CO.

Ó

A. CO2.

C. H2.

D. NH3.

H

Câu 4: Trong thực tế, không sử dụng cách nào sau đây để bảo vệ kim loại sắt khỏi bị ăn mòn?

-L

Í-

A. Tráng kẽm lên bề mặt sắt.

ÁN

C. Gắn đồng với kim loại sắt.

B. Phủ một lớp sơn lên bề mặt sắt. D. Tráng thiếc lên bề mặt sắt.

Câu 5: Dãy gồm các oxit đều bị Al khử ở nhiệt độ cao là: A. FeO, CuO, Cr2O3.

B. PbO, K2O, SnO.

C. Fe3O4, SnO, BaO.

D. FeO, MgO, CuO.

ÀN

Câu 6: Trong số các nguồn năng lượng sau đây, nhóm các nguồn năng lượng nào được coi là năng lượng sạch?

D

IỄ N

Đ

A. Điện hạt nhân, năng lượng thuỷ triều.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ

C. Trong một chu kì, bán kính nguyên tử kim loại nhỏ hơn bán kính nguyên tử phi kim.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q ẠO

B. Các nhóm A bao gồm các nguyên tố s và nguyên tố p.

TP

A. Nguyên tử kim loại thường có 1, 2 hoặc 3 electron ở lớp ngoài cùng.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 1: Phát biểu nào sau đây là sai?

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

N

H

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H=1; O=16; S=32; F=19; Cl=35,5; Br=80; I=127; N=14; P=31; C=12; Si=28; Li=7; Na=23; K=39; Mg=24; Ca=40; Ba=137; Sr=88; Al=27;Fe=56; Cu=64; Pb=207; Ag=108.

N

Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm)

B. Năng lượng gió, năng lượng thuỷ triều.

C. Năng lượng nhiệt điện, năng lượng địa điện. D. Năng lượng mặt trời, năng lượng hạt nhân.

Câu 7: Cho từ từ đến dư dung dịch NaOH loãng vào mỗi dung dịch sau: NaHCO3, Ba(HCO3)2, FeCl3, CuCl2, AlCl3, FeSO4. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số trường hợp thu được kết tủa là A. 4.

B. 2.

C. 5.

D. 1.

Trang 1

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 8: Thuộc tính không phải của các hợp chất hữu cơ là: A. Khả năng phản ứng hoá học chậm, theo nhiều hướng khác nhau. B. Dễ bay hơi và dễ cháy hơn hợp chất vô cơ.

N

C. Liên kết hoá học trong hợp chất hữu cơ thường là liên kết ion.

Ơ

D. Không bền ở nhiệt độ cao.

D. giấm.

Đun nóng với dung dịch H2SO4 loãng. Thêm tiếp dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng

Tạo kết tủa Ag

Đun nóng với dung dịch NaOH (loãng, dư), để nguội. Thêm tiếp vài giọt dung dịch CuSO4

Z

Tác dụng với quỳ tím

T

Tác dụng với nước Brom

G

Tạo dung dịch màu xanh lam Quỳ tím chuyển màu xanh Có kết tủa trắng

10 00

B

Các chất X, Y, Z, T lần lượt là:

TR ẦN

H Ư

Y

A. xenlulozơ, vinyl axetat, natri axetat, glucozơ. B. saccarozơ, etyl axetat, glyxin, anilin. D. hồ tinh bột, triolein, metylamin, phenol.

A

C. saccarozơ, triolein, lysin, anilin.

H

Ó

Câu 11: Để phòng nhiễm độc CO, là khí không màu, không mùi, rất độc người ta dùng mặt nạ phòng độc có chứa B. đồng(II) oxit và magie oxit.

-L

Í-

A. đồng(II) oxit và mangan oxit. C. đồng(II) oxit và than hoạt tính.

D. than hoạt tính.

ÁN

Câu 12: iso-propylbenzen còn gọi là A. cumen.

B. toluen.

C. xilen.

D. stiren.

ÀN

Câu 13: Chất nào sau đây có khả năng tạo kết tủa với dung dịch brom? B. Benzen.

C. Phenol.

D. Axetilen.

Đ

A. Etilen.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Có màu xanh lam

Đ

Tác dụng với Cu(OH)2 trong môi trường kiềm

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Hiện tượng

N

X

Thí nghiệm

ẠO

Mẫu

TP

Câu 10: Tiến hành thí nghiệm với các chất X, Y, Z, T. Kết quả được ghi ở bảng sau:

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

C. nước muối.

.Q

B. nước vôi.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

A. Cồn.

U Y

N

H

Câu 9: Khi bị ong đốt, để giảm đau, giảm sưng, kinh nghiệm dân gian thường dùng chất nào sau đây để bôi trực tiếp lên vết thương?

D

IỄ N

Câu 14: Khi thủy phân đến cùng xenlulozơ thì thu được sản phẩm là A. Saccarozơ.

B. Fructozơ.

C. Tinh bột.

D. Glucozơ.

Câu 15: Cho các chất có công thức cấu tạo sau đây: (1) CH3CH2COOCH3;

(2) CH3OOCCH3;

(3) HCOOC2H5;

(4) CH3COC2H5. Trang 2

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Chất không thuộc loại este là A. (1).

B. (2).

C. (4).

D. (3).

Câu 16: Oxi nào sau đây tác dụng với H2O tạo hỗn hợp axit? C. P2O5.

D. SO3.

N

.Q TP

A. Thủy phân hoàn toàn protein đơn giản thu được các α-amino axit.

ẠO

B. Oligopeptit là các peptit có từ 2 đến 10 liên kết peptit.

C. Liên kết của nhóm CO với nhóm NH giữa hai đơn vị amino axit được gọi là liên kết peptit.

G

Đ

D. Tất cả các peptit và protein đều có phản ứng màu biure với Cu(OH)2.

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

Câu 19: Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm tạo “khói trắng” từ hai dung dịch X và Y:

B. NH3 và HCl.

-L

A. CH3NH2 và HCl.

Í-

Biết mỗi dung dịch chỉ chứa một chất tan duy nhất. X, Y không phải cặp chất nào dưới đây? C. (CH3)3N và HCl.

D. Benzen và Cl2.

A. 3.

ÁN

Câu 20: Cho dãy gồm các chất: metyl metacrylat; triolein; saccarozơ; xenlulozơ; glyxylalanin; tơ nilon6,6. Số chất trong dãy bị thủy phân khi đun nóng trong môi trường axit là

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 18: Khi nói về peptit và protein, phát biểu nào sau đây là đúng?

B. 6.

C. 4.

D. 5.

ÀN

Câu 21: Hỗn hợp X gồm C4H4, C4H2, C4H6, C4H8 và C4H10. Tỉ khối của X so với H2 là 27. Đốt cháy hoàn toàn X cần dùng vừa đủ V lít O2 (đktc), thu được CO2 và 0,03 mol H2O. Giá trị của V là B. 7,392.

C. 1,232.

D. 2,464.

D

IỄ N

Đ

A. 3,696.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

D. AlCl3 và CuSO4.

H

C. NaAlO2 và HCl.

N

B. HCl và AgNO3.

U Y

A. NaHSO4 và NaHCO3.

Ơ

Câu 17: Trong các cặp chất cho dưới đây, cặp chất nào có thể cùng tồn tại trong một dung dịch?

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

B. CrO3.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

A. SO2.

Câu 22: Cho hỗn hợp 2 amino axit no chứa 1 chức –COOH và 1 chức –NH2 tác dụng với 110 ml dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch X. Để tác dụng hết với các chất trong X, cần dùng 140 ml dung dịch KOH 3M. Tổng số mol 2 amino axit là A. 0.4. B. 0,3. C. 0,2. D. 0,1.

Trang 3

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 23: Thuốc thử dùng để phân biệt các dung dịch riêng biệt, mất nhãn: NaCl, HCl, NaHSO4, Na2CO3 là D. BaCl2.

Câu 24: Dung dịch X chứa 0,12 mol Na+; x mol SO 4 2 − ; 0,12 mol Cl − và 0,05 mol NH +4 . Cho 300 ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M vào X đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, lọc bỏ kết tủa, thu được dung dịch Y. Cô cạn Y, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là C. 7,875.

D. 7,705.

H

B. 7,020.

D. 4,2.

C. 8o.

D. 41o.

G

B. 92o.

N

A. 46o.

Đ

Câu 26: Hòa tan m gam ancol etylic (d = 0,8 g/ml) vào 108 ml nước (D = 1 g/ml) tạo thành dung dịch X. Cho X tác dụng với Na dư, thu được 85,12 lít (đktc) khí H2. Dung dịch X có độ ancol bằng

TR ẦN

H Ư

Câu 27: Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X cần vừa đủ 3,26 mol O2, thu được 2,28 mol CO2 và 39,6 gam H2O. Mặt khác, thủy phân hoàn toàn a gam X trong dung dịch NaOH, đun nóng, thu được dung dịch chứa b gam muối. Giá trị của b là A. 35,60. B. 36,72. C. 31,92. D. 40,40.

B

Câu 28: Điện phân dung dịch gồm NaCl và HCl (điện cực trơ, màng ngăn xốp). Trong quá trình điện phân, so với dung dịch ban đầu, giá trị pH của dung dịch thu được

10 00

A. tăng lên. C. giảm xuống.

B. không thay đổi. D. tăng lên sau đó giảm xuống.

H

Ó

A

Câu 29: Biết CO2 chiếm 0,03% thể tích không khí, thể tích không khí (đktc) cần cung cấp cho cây xanh quang hợp để tạo 162 gam tinh bột là A. 448.103 lít. B. 224.103 lít. C. 336.103 lít. D. 112.103 lít.

TO

ÁN

-L

Í-

Câu 30: Khi sục từ từ đến dư CO2 vào dung dịch hỗn hợp gồm a mol NaOH và b mol Ca(OH)2, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau:

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

C. 3,92.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

TP

B. 2,4.

ẠO

A. 4,06.

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

Câu 25: Cho m gam Fe vào bình đựng dung dịch H2SO4 và HNO3, thu được dung dịch X và 1,12 lít khí NO. Thêm tiếp H2SO4 dư vào bình, thu được 0,448 lít NO và dung dịch Y. Trong cả 2 trường hợp đều có NO là sản phẩm khử duy nhất ở kiện tiêu chuẩn. Dung dịch Y hòa tan vừa hết 2,08 gam Cu không tạo sản phẩm khử N+5. Các phản ứng đều hoàn toàn. Giá trị m là

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

A. 7,190.

N

C. NH4Cl.

Ơ

B. KNO3.

A. NaOH.

Tỉ lệ a : b là A. 4 : 5.

B. 5 : 4.

C. 9 : 5.

D. 4 : 9.

Trang 4

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 31: Điện phân (điện cực trơ, hiệu suất 100%) 300 ml dung dịch CuSO4 0,5M với cường độ dòng điện không đổi 2,68A, trong thời gian t giờ thu được dung dịch X. Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào X thấy xuất hiện 45,73 gam kết tủa. Giá trị của t là C. 0,4.

D. 0,12.

Câu 32: Cho m gam hỗn hợp X gồm Na, Ca tan hết vào dung dịch Y chứa 0,08 mol NaHCO3 và 0,04 mol CaCl2, sau phản ứng thu được 7 gam kết tủa và thấy thoát ra 0,896 lít khí (đktc). Giá trị của m là C. 1,72.

D. 1,66.

H

B. 1,56.

Đ

Câu 34: Hợp chất hữu cơ mạch hở X có công thức phân tử C5H10O. Chất X không phản ứng với Na, thỏa mãn sơ đồ chuyển hóa sau: +H

+ CH COOH

N

4

H Ư

2

G

2 3 → Y  → Este có mùi chuối chín. X  H SO , ñaëc Ni, t o

Tên của X là

B. pentanal.

TR ẦN

A. 2,2 - đimetylpropanal. C. 2 - metylbutanal.

D. 3 - metylbutanal.

B. 8.

C. 10.

D. 9.

A

A. 7.

10 00

B

Câu 35: Hỗn hợp X gồm Gly và Ala. Người ta lấy m gam X cho tác dụng với lượng vừa đủ KOH, thu được 13,13 gam hỗn hợp muối. Mặt khác, cũng từ lượng X trên ở điều kiện thích hợp người ta điều chế được hỗn hợp Y chỉ gồm hỗn hợp các peptit có tổng khối lượng m’ gam và nước. Đốt cháy hoàn toàn m’ gam hỗn hợp peptit trên cần 7,224 lít khí O2 (đktc). Giá trị đúng của m gần nhất với?

A. 25,5.

ÁN

-L

Í-

H

Ó

Câu 36: Hỗn hợp X gồm (CH3COO)3C3H5, CH3COOCH2CH(OOCCH3)CH2OH, CH3COOH, CH3COOCH2CHOHCH2OH và CH2OHCHOHCH2OH trong đó CH3COOH chiếm 10% tổng số mol hỗn hợp. Đun nóng m gam hỗn hợp X với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được dung dịch chứa 20,5 gam natri axetat và 0,604m gam glixerol. Để đốt cháy m gam hỗn hợp X cần V lít O2 (đktc). Giá trị của V gần nhất là B. 24,9.

C. 24,6.

D. 25,3.

TO

Câu 37: Hỗn hợp bột X gồm 3 kim loại Ba, Na, Zn có tỉ lệ mol tương ứng là 2:3:x. Cho 7,98 gam X vào lượng nước dư, thu được V lít khí (đktc). Nếu cũng lượng X trên cho vào dung dịch KOH dư thì thu được 2,352 lít khí (đktc). Giá trị của V là

Đ

A. 1,12.

B. 1,568.

C. 3,136.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

D. 3.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

C. 4.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

B. 5.

ẠO

A. 2.

TP

.Q

Câu 33: X có công thức C4H14O3N2. Khi cho X tác dụng với dung dịch NaOH thì thu được hỗn hợp Y gồm 2 khí ở điều kiện thường và đều có khả năng làm xanh quỳ tím ẩm. Số công thức cấu tạo phù hợp của X là

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

A. 1,2.

N

B. 0,8.

Ơ

A. 0,10.

D. 2,352.

D

IỄ N

Câu 38: Cho m gam hỗn hợp X gồm Cu và Fe2O3 vào 200,0 ml dung dịch chứa NaNO3 1M và H2SO4 2M, thu được dung dịch Y và thấy thoát ra 1,12 lít khí NO. Thêm dung dịch HCl dư vào dung dịch Y, lại thấy thoát ra 1,12 lít khí NO. Biết NO là sản phẩm khử duy nhất của ion nitrat và thể tích khí đo ở đktc. Giá trị của m là A. 18,4

B. 24,0.

C. 25,6.

D. 26,4.

Trang 5

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 39: Hòa tan hoàn toàn 31 gam hỗn hợp M gồm Fe và Mg vào 250 gam dung dịch H2SO4 73,1276% đun nóng, thu được dung dịch X; 1,68 gam rắn không tan; 32,287 gam hỗn hợp khí Y gồm H2S và SO2 có tỉ khối so với hiđro là d. Cho từ từ dung dịch Ba(OH)2 0,75M vào dung dịch X đến khi kết tủa đạt cực đại thì thấy vừa hết 1,65 lít. Lọc lấy kết tủa đem cân thì thấy có khối lượng là 359,7125 gam. Giá trị của d là C. 25,06.

D. 27,05.

N

B. 28,05.

Ơ

A. 32,01.

C. CH3COOC6H5 và CH3COOCH3.

D. HCOOC6H4-CH3 và HCOOC2H5.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

--- HẾT ---

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

B. HCOOC6H5 và HCOOC2H5.

.Q

A. HCOOC6H4-CH3 và HCOOCH3.

ẠO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

H

Câu 40: Hỗn hợp X gồm 2 este đơn chức (chứa C, H, O). Thủy phân hoàn toàn 0,15 mol X cần 200 ml dung dịch NaOH 1M, thu được một ancol Y và 16,7 gam hỗn hợp hai muối. Đốt cháy hoàn toàn Y, sau đó hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư, khối lượng bình tăng 8 gam. Hỗn hợp X là

Trang 6

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 GV NGUYỄN MINH TUẤN- SỐ 9

BỘ ĐỀ 2018 MÔN HÓA HỌC

Ơ

N

Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm)

H

11-D

12-A

13-C

14-D

15-C

16-B

17-D

18-A

21-C

22-C

23-D

24-C

25-A

26-A

27-B

31-B

32-D

33-D

34-D

35-D

36-D

37-B

9-B

28-A

10-C

19-D

20-B

29-A

30-A

39-B

40-A

N

H Ư

TR ẦN B 10 00 A Ó H Í-L ÁN TO ÀN

D

IỄ N

Đ

38-C

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

8-C

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

7-A

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

6-B

Đ

N

5-A

U Y

4-C

.Q

3-B

TP

2-C

ẠO

1-C

G

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

BẢNG ĐÁP ÁN

Trang 7

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 GV NGUYỄN MINH TUẤN- SỐ 9

BỘ ĐỀ 2018 MÔN HÓA HỌC

N

Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm)

Ơ H

CH3 NH 2 + HCl  → CH3 NH 3Cl ↑

TO

ÁN

(CH3 )3 N + HCl  →(CH3 )3 NHCl ↑

Câu 20: Đáp án B Các chất là: metyl metacrylat; triolein; saccarozơ; xenlulozơ; glyxylalanin; tơ nilon-6,6 Câu 21: Đáp án C

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

-L

NH3 + HCl  → NH 4 Cl ↑

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Í-

Các phản ứng tạo ra “khói trắng”:

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N U Y .Q TP ẠO Đ G

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

Câu 1: Đáp án C Câu 2: Đáp án C Câu 3: Đáp án B Câu 4: Đáp án C Câu 5: Đáp án A Câu 6: Đáp án B Câu 7: Đáp án A Các trường hợp xảy ra kết tủa là: Ba(HCO3)2, FeCl3, CuCl2, FeSO4 Câu 8: Đáp án C Câu 9: Đáp án B Câu 10: Đáp án C Câu 11: Đáp án D Câu 12: Đáp án A Câu 13: Đáp án C Câu 14: Đáp án D Câu 15: Đáp án C Câu 16: Đáp án B Câu 17: Đáp án D Câu 18: Đáp án A Câu 19: Đáp án D

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

LỜI GIẢI CHI TIẾT

D

IỄ N

Đ

 2n H O quy ñoåi  n O = 0,055 2  X ← → = 0,01  n = 6; n C H = C4 H n  2 4 n + ⇒ ⇒ 6  VO2 = 1,232 lít M X = 12.4 + n = 27.2 BT E : (4.4 + 6)n nC H = 4n O2 4 n 

Câu 22: Đáp án C

Trang 8

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Baû n chaá t phaû n öù ng : H + + OH − → H 2 O − COOH + OH − → − COO − + H 2 O ⇒ nKOH = n H H − R −COOH + n HCl ⇒ n H H − R − COOH = 0,2 mol  2 2 

Ơ

N

0,22

?

H

Câu 23: Đáp án D

HCl

NaHSO4

Na2CO3

không tạo kết tủa

không tạo kết tủa

tạo kết tủa

tạo kết tủa

.Q G

+ Giờ ta chia 4 dung dịch ban đầu thành 2 nhóm: (1) không tạo kết tủa; (2) tạo kết tủa.

H Ư

N

+ Lấy một trong hai dung dịch ở nhóm (1) cho phản ứng với nhóm (2).

TR ẦN

- Nếu không có hiện tượng gì xảy ra thì dung dịch ở nhóm (1) là NaCl, dung dịch còn lại là HCl. Cho HCl vào 2 dung dịch ở nhóm (2), nếu không có hiện tượng gì thì đó là NaHSO4, có khí bay ra là Na2CO3. - Nếu một mẫu giải phóng khí thì dung dịch ở nhóm (1) là HCl, dung dịch còn lại là NaCl; dung dịch ở nhóm (2) là Na2CO3, dung dịch còn lại là NaHSO4.

B

Câu 24: Đáp án C

Ó

A

10 00

 Na+ : 0,12   Na+ : 0,12     −  + 2+  NH 4 : 0,05   Ba : 0,03  BaSO 4 : 0,025 Cl : 0,12  + − → +    +  2+  −  NH 3 : 0,05   Ba : 0,005 Cl : 0,12  OH : 0,06  SO 2 − : x = 0,025 OH − : 0,01    4  dung dòch Y

H

dung dòch X

+ Y → m chaát raén = m ion = 7,875 gam

Câu 25: Đáp án A

-L

Í-

coâ caïn

ÁN

+ Baû n chaá t phaû n öù ng :

2+ 2+  Fe : x mol   H 2 SO 4   Fe , Cu  NO ↑ + H 2 O → +  +   2− +  SO 4 , H  0,07 mol Cu : 0,0325 mol   HNO3 

ÀN

+ BTE : 2x + 0,0325.2 = 3.0,07 ⇒ x = 0,0725 ⇒ m Fe = 4,06 gam

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TP

ẠO Đ

BaCl2

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

thuốc thử

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

NaCl

dịch

U Y

dung

N

+ Thuốc thử nhận biết 4 dung dịch NaCl, HCl, NaHSO4, Na2CO3 là BaCl2.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

0,42

D

IỄ N

Đ

Câu 26: Đáp án A

Trang 9

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

+ Baû n chaá t phaû n öù ng cuû a dung dòch ancol vôùi Na : 2HOH + 2Na  → 2NaOH + H 2 ↑ 2C2 H 5OH + 2Na  → 2C2 H 5ONa + H 2 ↑

Câu 28: Đáp án A

Ó

ñieä n phaâ n dung dòch 2HCl → H2 + Cl 2

A

10 00

B

U Y TP ẠO Đ G N

Điện phân dung dịch NaCl và HCl (điện cực trơ, màng ngăn xốp). Trong quá trình điện phân, so với dung dịch ban đầu thì giá trị pH của dung dịch thu được tăng lên. Lúc đầu dung dịch có pH nhỏ hơn 7, trong quá trình điện phân, HCl bị điện phân trước làm nồng độ H+ giảm nên pH bắt đầu tăng, khi H+ bị điện phân hết thì dung dịch có pH = 7. Tiếp đó NaCl bị điện phân làm cho nồng độ OH − tăng lên và pH tiếp tục tăng lên lớn hơn 7.

-L

Câu 29: Đáp án A

Í-

H

ñieän phaân dung dòch 2NaCl + H2 O → 2NaOH + H2 ↑ + Cl 2 ↑ coù maø ng ngaê n xoáp

Phaûn öùng taïo thaønh tinh boät : 6.44 0,03%V.44 gam : 22,4

TO

gam :

Dieäp luïc + 5H2 O  →−C6 H10 O5 − + 6O2

ÁN

6CO2

162

162

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

0,04.92

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

0,12.40

TR ẦN

35,6

H Ư

n  C H (OOCR)3 = 0,04; nO/ C3H5 (OOCR)3 = 0,04.6 = 0,24 ⇒  3 5 m = 2,28.12 + 2,2.2 + 0,24.16 = 35,6  X n  NaOH pö = 3n C3H5 (OOCR)3 = 0,04.3 = 0,12 ⇒  nC H (OH) = n = 0,04 C3 H 5 (OOCR)3 3  3 5 ⇒ m muoái = m X + m NaOH − m C H (OH) = 36,72 gam  3 5 3

.Q

 O2 = 2 n CO2 + n H 2 O BTNT O : 6 n X (C3H5 (OOCR)3 ) + 2 n   3,26 2,28 2,2 ?  m X = m C + m H + m O/ X

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 27: Đáp án B

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

Ơ

N

 m C H OH 46n C H OH 2 5 2 5  n C H OH = 1,6; VC H OH = 92 = VC H OH = 2 5 DC H OH 0,8  2 5  2 5 2 5 + ⇒ 92 = 46 o n C H OH + n HOH = 2 n H  Ñoä ancol = 2 5 2 + 92 108   6 3,8  ?

Đ

⇒ V = 448.000 lít

IỄ N

Câu 30: Đáp án A

D

+ Dựa vào giả thiết và bản chất phản ứng ta có đồ thị:

Trang 10

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

U Y

4

4

ẠO

4

H Ư

N

G

Đ

45,73 − 34,95 ⇒ nCu2+ dö = nCu(OH) = = 0,11 ⇒ nCu2+ bò khöû = 0,04. 2 98 It 2,68t + BTE : 2nCu2+ bò khöû = ⇒ = 0,08 ⇒ t = 2880 giaây = 0,8 giôø F 96500

Câu 32: Đáp án D

10 00

B

TR ẦN

n OH− = 2n H = 0,08 2 + ⇒ n CO 2− taïo thaønh = 0,08. 3 = n 0,08 −  HCO3 Ca2 + ñaõ phaû n öù ng heá t + n CaCO = 0,07 < n CO 2− ⇒  3 3 n Ca trong X = 0,07 − 0,04 = 0,03

+ BTE : n Na + 2 n Ca = 2 n H ⇒ n Na = 0,02 ⇒ m = 0,02.23 + 0,03.40 = 1,66 gam  2 0,03

0,04

A

?

-L

Í-

H

Ó

Câu 33: Đáp án D X tác dụng với dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp khí đều có khả năng là xanh giấy quỳ tím ẩm. Chứng tỏ: X là muối amoni; hai khí là NH3 và amin hoặc là 2 amin. Amin ở thể khí nên số nguyên tử C trong phân tử bằng 1 hoặc 2, nếu có 3 nguyên tử C thì phải là amin bậc 3.

amoni.

ÁN

Vì hai nguyên tử N đã nằm trong hai khí nên gốc axit trong X không thể chứa N. Mặt khác, gốc axit có 3 nguyên tử O, suy ra X là muối amoni của axit cacbonic, chứa gốc CO32− để liên kết với hai gốc

ÀN

Số công thức cấu tạo của X thỏa mãn là 3:

D

IỄ N

Đ

H4N

C

CH3 CH3

CH3

O

NH

O

O C

CH3

O

CH3

H3N

NH2

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

+ nCuSO = 0,3.0,5 = 0,15 ⇒ nBaSO = nSO 2− = 0,15.233 = 34,95

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

Câu 31: Đáp án B

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

b = 0,5 b = 0,5 a 4 + Ta thaáy :  ⇒ ⇒ = b 5 1,4 − (0,5 + a) = 0,5 a = 0,4

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

Ơ

N

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

O

O

CH3

Trang 11

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com CH2

CH3

H3N

O C

NH3

CH3

O

O

+H

+ CH COOH

3  → CH 3COOCH 2 CH 2 CH(CH 3 )CH 3 H SO , ñaë c

2

ôû (1)

= nO

2

ôû (2)

= 0,3225 mol.

G

TR ẦN

+ Ta thaá y n O

10 00

B

= 113x + 127y = 13,13  x = 0,06  m +  muoái ⇒ ⇒ m = 8,95 gam ≈ 9 gam  BTE cho (1) : 9x + 15y = 0,3225.4  y = 0,05 GlyK ⇔ C2 H 4 O2 NNa  →(2.4 + 4 − 2.2 + 1) = 9e • Chuù yù:  →(3.4 + 6 − 2.2 + 1) = 15e  AlaK ⇔ C3 H 6 O 2 NNa 

Câu 36: Đáp án D

H

Ó

A

C3 H 5 (OH)3− x (OOCCH3 )x : a mol n HOH = n CH3COOH = b ; + X goàm  n = n CH COONa = 0,25 CH3 COOH : b mol 3  NaOH

ÁN

-L

Í-

BTKL : m + 10 = 20,5 + 0,604m + 18b  m = 27,424   ⇒ m C H (OH) = 0,604m = 92a ⇒  b = 0,02 ⇒ x = 1,2783 3 5 3  a = 0,18   b = 0,1(a + b) + BT E : 8nCH COOH + (14 + 8x)n C ⇒ VO

2

TO

3

(ñktc)

3+ 2 x

H8+ 2 x O3+ x

= 4n O ⇒ n O = 1,13 mol 2

2

= 25,3162 gaàn nhaát vôùi giaù trò 25,3 0

0

0

0

0

o

+4 −2

+1

−2

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Y, m ' gam

N

CONH  Gly  − H2 O   O2 , t o + → CH 2   → CO 2 ↑ + H 2 O + N 2 ↑   (2) Ala H O   2 X 

Đ

13,13 gam

H Ư

X

ẠO

Gly  KOH GlyK : x mol  O2 , to + → → CO 2 ↑ + H 2 O + N 2 ↑ + Na2 CO3     (1) AlaK : y mol  Ala   

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

Câu 35: Đáp án D

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

4

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

N

2 CH 3CH(CH3 )CH 2 CHO  → CH3 CH(CH3 )CH 2 CH 2 OH Ni, t o

2

Ơ

H

Este có mùi chuối chín là iso – amylaxetat CH3COOCH2CH2CH(CH3)CH3. Suy ra Y là ancol iso – amylic CH3CH(CH3)CH2CH2OH; X là 3 – metylbutanal CH3CH(CH3)CH2CHO. Sơ đồ phản ứng:

N

Câu 34: Đáp án D

0

D

IỄ N

Đ

t Löu yù : C x H y Oz N t + O 2  → C O 2 + H 2 O+ N 2

 n electron O nhaän = 4n O 2 2 ⇒ (4x + y − 2z)n C H O N = 4n O  x y z t 2 n  electron Cx H y Oz Nt nhöôøng = (4x + y − 2z)n Cx Hy Oz N t

Câu 37: Đáp án B

Trang 12

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

+ Sô ñoà phaûn öù ng : H2 ↑: V lít

H 2O

Na : 3k    Ba : 2k   Zn : xk   

TN1

N

KOH TN2

Ơ

7,98 gam

10 00

B

Cu2 + Fe2 + , Fe3+  Cu : x  H2SO4 : 0,4 ↑ + → NO    + H2 O  Fe2 O3 : y  NaNO3 : 0,2 0,05 mol NO3− , SO42 −   X

Y

+ BTNT H : 0,4.2 = 0,05.4 + 2.3y ⇒ y = 0,1.

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

Fe3+ , Cu2 +  2+ 2+ 3+   Cu Fe , Fe  HCl → NO ↑ +  Na+ , SO4 2 −  + H2 O    − 2− NO3 , SO4 0,05 mol     −  NO3  Y 3(0,05 + 0,05) + BTE : 2n Cu = 3n NO ⇒ nCu = = 0,15. 2 + m = 0,1.160 + 0,15.64 = 25,6 gam

Câu 39: Đáp án B

IỄ N

Đ

ÀN

SO2 ↑    H 2 S ↑   

Fe    Mg   M

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TR ẦN

Dung dòch Y coù Fe2 + neâ n cho HCl vaø o coù NO bay ra + − ∑ n NO = 0,1 < n NaNO3 = 0,2 neâ n cuoá i cuø ng dung dòch coø n NO3 + Baû n chaá t phaû n öù ng :

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

H Ư

Câu 38: Đáp án C

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

.Q

U Y

N

H N

2

+ Sô ñoà phaû n öù ng :

D

ẠO

G

Đ

23.3k + 137.2k + 65.kx = 7,98 m X = 7,98 + ⇒ 3k + 4k + 2kx = 0,21 BTE cho TN2 : n Na + 2n Ba + 2n Zn = 2n H2 Na : 0,03  k = 0,01   H2 O BaZnO2 : 0,02  ⇒ ⇒ Ba : 0,02   →  + H2 ↑ Na2 ZnO2 : 0,015  kx = 0,07  Zn : 0,07    0,03 + 0,02.2 + 0,035.2 ⇒ BTE : n Na + 2n Ba + 2n Zn pö = 2n H ⇒ n H = = 0,07 2 2 2 ⇒ VH = 1,568 lít

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

H2 ↑: 0,105 mol

Y

H 2 SO4 (1)

Fe(OH)3 ↓  Fe2 (SO 4 )3     Ba(OH)2  →  Mg(OH)2 ↓  MgSO4   (2) H SO   BaSO ↓  2 4 4     X

S↓

Trang 13

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

N Ơ H Đ

G

N

H Ư

A

10 00

B

TR ẦN

n = 0,2; n CO = 0,1 2 n H O − n CO = nancol = n este cuûa ancol = 0,1  H2O 2 2 + ⇒ n CO 2 m = 18n H O + 44nCO = 8 =1 Cancol =  (H2O, CO2 ) 2 2 n  ancol n RCOONa = n RCOOCH + n RCOOR ' = 0,15 3  3R + R ' = 94 + n R 'ONa = n RCOOR ' = 0,05 ⇒ R = 1 (H −); R ' = 91 (CH3 − C6 H 4 −) 0,15.(R + 67) + 0,05(R '+ 39) = 16,7 

----- HẾT -----

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

⇒ Suy ra 2 este laø HCOOCH3 vaø HCOOC6 H 4 − CH3

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

  n NaOH 1 este cuû a ancol  ⇒ 2 este coù cuø ng goá c axit. 0,2 + = > 1 ⇒ X goà m   n 2 este ñôn chöùc 0,15 1 este cuû a phenol  n este cuûa ancol + n este cuûa phenol = 0,15 n este cuûa ancol = 0,1 + ⇒ n = neste cuûa ancol + 2n este cuûa phenol = 0,2 n este cuûa phenol = 0,05  NaOH 

+ 2 este ñôn chöù c + NaOH  → ancol Y + 2 muoá i

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ẠO

Câu 40: Đáp án A

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

.Q

U Y

N

BTE cho (1) : 0,125.3 + 1.2 = 0,0525.6 + 8n H S + 2n SO 2 2 + m = 34n + 64n = 32,287  (H2 S, SO2 ) H2 S SO2 x = 0,1515 32,287 ⇒ ⇒d= = 28,05 2(0,1515 + 0,424) y = 0,424 

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

n = 0,5x n Fe = n Fe(OH) = x 3  Fe2 (SO4 )3  + Trong Y coù: n MgSO = y ⇒ n Mg = n Mg(OH) = y 4 2   n = z n = (1,5x + y + z)  H2 SO4  BaSO4 56x + 24y = 31 x = 0,125   ⇒ 1,5x + y + z = 1,2375 ⇒ y = 1 107x + 58y + 1,2375.233 = 359,7125 z = 0,05  

Trang 14

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 GV NGUYỄN MINH TUẤN- SỐ 10

BỘ ĐỀ 2018 MÔN HÓA HỌC

Ơ

Đ

C. khối lượng riêng của kim loại.

G

D. cấu tạo mạng tinh thể của kim loại.

H Ư

N

Câu 2: Trong số các polime sau đây: tơ tằm, sợi bông, len lông cừu, tơ visco, tơ nilon-6, tơ axetat, tơ nitron, thì những polime có nguồn gốc từ xenlulozơ là: B. sợi bông, tơ visco, tơ axetat.

TR ẦN

A. tơ visco, tơ nilon-6, tơ axetat. C. tơ tằm, sợi bông, tơ nitron.

D. sợi bông, tơ visco, tơ nilon-6.

Câu 3: Khí nào sau đây có trong không khí đã làm cho đồ dùng bằng bạc lâu ngày bị xám đen? C. O2.

D. H2S.

B

B. SO2.

10 00

A. SO3.

Câu 4: Cho dãy các kim loại: Ag, Cu, Al, Mg. Kim loại trong dãy có tính khử yếu nhất là B. Mg.

C. Al.

D. Ag.

A

A. Cu.

H

Ó

Câu 5: Cho bột Al và dung dịch KOH dư thấy hiện tượng:

Í-

A. Sủi bọt khí, Al không tan hết và dung dịch màu xanh lam.

-L

B. Sủi bọt khí, Al tan dần đến hết và thu được dung dịch không màu.

ÁN

C. Sủi bọt khí, bột Al không tan hết và thu được dung dịch không màu. D. Sủi bọt khí, bột Al tan dần đến hết và thu được dung dịch màu xanh lam. Câu 6: Một trong những nguyên nhân chính gây ra sự suy giảm tầng ozon là do

ÀN

A. sự tăng nồng độ khí CO2.

Đ

C. hợp chất CFC (freon).

B. mưa axit.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

B. tính chất của kim loại.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

TP

A. các electron tự do trong mạng tinh thể kim loại.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 1: Những tính chất vật lí chung của kim loại (tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt, tính dẻo, ánh kim) được gây nên chủ yếu bởi

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

N

H

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H=1; O=16; S=32; F=19; Cl=35,5; Br=80; I=127; N=14; P=31; C=12; Si=28; Li=7; Na=23; K=39; Mg=24; Ca=40; Ba=137; Sr=88; Al=27;Fe=56; Cu=64; Pb=207; Ag=108.

N

Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm)

D. quá trình sản xuất gang thép.

D

IỄ N

Câu 7: Cho các dung dịch sau: NaHCO3, Na2S, Na2SO4, Fe(NO3)2, FeS, Fe(NO3)3 lần lượt vào dung dịch HCl. Số trường hợp có khí thoát ra là A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Câu 8: Phản ứng hóa học của các hợp chất hữu cơ có đặc điểm là: A. thường xảy ra rất nhanh và cho một sản phẩm duy nhất. Trang 1

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

B. thường xảy ra rất chậm, nhưng hoàn toàn, không theo một hướng xác định. C. thường xảy ra rất nhanh, không hoàn toàn, không theo một hướng nhất định. D. thường xảy ra chậm, không hoàn toàn, không theo một hướng nhất định. Câu 9: Formalin là dung dịch chứa khoảng 40% D. axeton.

235

-6,3

-5,5

Kết tủa trắng

Mất màu nước brom

Đ

Nhận định nào sau đây là sai?

G

A. Z không làm quỳ tím đổi màu.

N

B. X là glyxin.

H Ư

C. T tham gia phản ứng thủy phân.

TR ẦN

D. Y phản ứng được với dung dịch HCl ở điều kiện thường.

B. N2.

10 00

A. H2.

B

Câu 11: Hiệu ứng nhà kính là hiện tượng Trái đất đang ấm dần lên, do các bức xạ có bước sóng dài trong vùng hồng ngoại bị giữ lại, mà không bức xạ ra ngoài vũ trụ. Chất khí nào sau đây là nguyên nhân gây ra hiệu ứng nhà kính? C. CO2.

D. O2.

B. Ni.

C. Pd/PbCO3.

D. Mn.

Ó

A. Fe.

A

Câu 12: Để chuyển hoá ankin thành anken, ta thực hiện phản ứng cộng H2 trong điều kiện có xúc tác là

B. trimetylmetanol.

Í-

A. 1,1-đimetyletanol.

H

Câu 13: Hợp chất (CH3)3COH có tên thay thế là C. 2-metylpropan-2-ol. D. butan-2-ol.

ÁN

A. saccarozơ.

-L

Câu 14: Chất tác dụng với H2 tạo thành sobitol là B. xenlulozơ.

C. tinh bột.

D. glucozơ.

C. etyl butirat.

D. isoamyl axetat.

Câu 15: Este nào sau đây có mùi dứa chín? B. etyl isovalerat.

ÀN

A. benzyl axetat.

Câu 16: Phản ứng nào sau đây là không đúng?

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Không hiện tượng

TP

Không hiện tượng

H

71,5

N

T

U Y

Z

.Q

Y

ẠO

Nước brom

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nhiệt độ nóng chảy

X

Ơ

Câu 10: X, Y, Z, T là một trong bốn chất: triolein, glyxin, tristearin, anilin. Cho bảng số liệu sau:

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

C. anđehit axetic.

N

B. fomanđehit.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

A. benzanđehit.

D

IỄ N

Đ

A. Fe3O4 + 4H2SO4 đặc → FeSO4 + Fe2(SO4)3 + 4H2O.

B. 3FeO + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O. C. 2FeCl3 + H2S → 2FeCl2 + 2HCl + S. D. 4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3.

Câu 17: Dãy gồm các ion có thể cùng tồn tại trong một dung dịch là

Trang 2

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

B. K+, Ba2+, OH-, Cl-. A. Na+, OH-, HCO3-, K+. 2+ + 2D. Ca , Cl , Na , CO3 .

C. Al3+, SO42-, Cl-, Ba2+.

A. Na2O; C2H5OH; HCl.

B. CH3COOCH3; NaOH; Na; NH3; Ag.

C. CH3OH; Cu; Ca(OH)2; HCl; Na2CO3.

D. CH3COOH; CO; Zn; MgO; O2.

H Ư

Câu 20: Phát biểu nào sau đây là sai?

TR ẦN

A. Cho Cu(OH)2 vào ống nghiệm chứa anbumin thấy tạo dung dịch màu tím. B. Sản phẩm của phản ứng xà phòng hoá chất béo là axit béo và glixerol. C. Mặt cắt củ khoai tác dụng với I2 cho màu xanh tím.

10 00

B

D. Thủy phân đến cùng protein đơn giản luôn thu được α-amino axit. Câu 21: Cho hỗn hợp X gồm 0,1 mol C2H4 và 0,1 mol CH4 qua 100 gam dung dịch Br2 thấy thoát ra hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với H2 là 9,2. Vậy nồng độ phần trăm của dung dịch Br2 là B. 10%.

C. 14%.

D. 8%.

Ó

A

A. 12%.

-L

Í-

H

Câu 22: X có công thức phân tử là C3H10N2O2. Cho 10,6 gam X phản ứng với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH đun nóng, thu được 9,7 gam muối khan và khí Y bậc 1 làm xanh quỳ ẩm. Công thức cấu tạo của X là B. NH2CH2CH2COONH4.

C. NH2CH2COONH3CH3.

D. NH2COONH2(CH3)2.

ÁN

A. NH2COONH3CH2CH3.

TO

Câu 23: Thực hiện các thí nghiệm sau: (a) Nhiệt phân AgNO3. (b) Nung FeS2 trong không khí. (c) Nhiệt phân KNO3. (d) Cho dung dịch AgNO3 tác dụng với dung dịch Fe(NO3)2 dư.

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

D. nước clo.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

C. hiđropeoxit.

G

B. than hoạt tính.

N

A. ozon.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP ẠO

Đ

Theo em trong loại khẩu trang này có chứa chất nào trong số các chất sau?

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

Câu 19: Để bảo vệ con người khỏi sự ô nhiễm không khí, một công ty của Anh đã cho ra đời sản phẩm khẩu trang khá đặc biệt, không những có thể lọc sạch bụi mà còn có thể loại bỏ đến 99% các virus, vi khuẩn và khí ô nhiễm.

N

Câu 18: Glyxin tác dụng được với tất cả các chất trong dãy nào sau đây?

(e) Cho Fe vào dung dịch CuSO4. (g) Cho Zn vào dung dịch FeCl3 (dư). (h) Cho Mg dư vào dung dịch FeCl3. (i) Cho Ba vào dung dịch CuSO4 (dư). (k) Dẫn khí CO (dư) qua bột CuO nóng. Trang 3

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Số thí nghiệm thu được kim loại sau khi các phản ứng kết thúc là A. 4. B. 6. C. 5.

D. 5.

Câu 24: Điều chế NH3 từ hỗn hợp gồm N2 và H2 (tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 3). Tỉ khối của hỗn hợp trước so với hỗn hợp sau phản ứng là 0,9. Hiệu suất phản ứng là B. 60%.

C. 70%.

D. 20%.

C. 36,0 gam.

D. 38,0 gam.

D. axit axetic.

C. 57,95%.

X 2 + Y1  → X 4 + Y2 + H 2 O

B

2X 2 + Y1  → X 5 + Y2 + 2H 2 O

D. 53,65%.

TR ẦN

Câu 28: Cho các phản ứng xảy ra theo sơ đồ sau: ñieän phaân → 2X 2 + X 3 ↑ + H 2 ↑ 2X1 + 2H 2 O  coù maøng ngaên

N

B. 64,53%.

H Ư

A. 42,05%.

G

Đ

Câu 27: Hỗn hợp gồm phenyl axetat và metyl axetat có khối lượng 7,04 gam thủy phân trong NaOH dư, sau phản ứng thu được 9,22 gam hỗn hợp muối. Thành phần phần trăm theo khối lượng của phenyl axetat trong hỗn hợp ban đầu là

B. NaCl.

C. NaHCO3.

D. Na2CO3.

A

A. NaOH.

10 00

Đốt cháy X2 trên ngọn lửa đèn khí không màu thấy xuất hiện ngọn lửa màu vàng tươi. X5 là chất nào dưới đây?

B. 80 gam.

-L

A. 60 gam.

Í-

H

Ó

Câu 29: Cho m gam glucozơ tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thu được 86,4 gam Ag. Nếu lên men hoàn toàn m gam glucozơ rồi cho khí CO2 thu được hấp thụ vào nước vôi trong dư thì lượng kết tủa thu được là C. 40 gam.

D. 20 gam.

TO

ÁN

Câu 30: Cho m gam) hỗn hợp (Na và Ba) vào nước dư, thu được V lít khí H2 (đktc) và dung dịch X. Hấp thu khí CO2 từ từ đến dư vào dung dịch X. Lượng kết tủa được thể hiện trên đồ thị như sau:

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

C. axit malonic.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

B. axit acrylic.

ẠO

A. axit oxalic.

TP

.Q

Câu 26: Cho m gam một axit cacboxylic X tác dụng với NaHCO3 dư, thu được 2,24 lít CO2 (đktc). Mặt khác, cũng m gam axit trên tác dụng với Ca(OH)2 dư, thu được 9,1 gam muối. Tên của X là

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

B. 33,6 gam.

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

A. 30,0 gam.

U Y

N

H

Ơ

Câu 25: Cho 30,8 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, FeCO3, Mg, MgO và MgCO3 tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 loãng, thu được 7,84 lít (đktc) hỗn hợp khí Y gồm CO2, H2 và dung dịch Z chỉ chứa 60,4 gam hỗn hợp muối sunfat trung hòa. Tỉ khối của Y so với He là 6,5. Khối lượng của MgSO4 có trong dung dịch Z là

N

A. 25%.

Giá trị của m và V lần lượt là A. 32 và 6,72.

B. 16 và 3,36.

C. 16 và 6,72.

D. 32 và 3,36.

Trang 4

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 31: Điện phân nóng chảy hoàn toàn 5,96 gam MCln, thu được 0,04 mol Cl2. Kim loại M là A. Ca.

B. Na.

C. Mg.

D. K.

Câu 32: Cho 300 ml dung dịch gồm Ba(OH)2 0,5M và KOH x mol/lít vào 50 ml dung dịch Al2(SO4)3 1M. Sau khi kết thúc các phản ứng thu được 36,9 gam kết tủa. Giá trị của x là C. 0,5.

D. 1.

N

B. 0,25.

Ơ

Câu 33: Cho sơ đồ chuyển hoá sau:

U Y

X + H2SO4 loãng → Z + T

D. CH3CHO, HCOOH.

B. 2.

C. 5.

D. 4.

Đ

A. 3.

ẠO

Câu 34: Cho tất cả các đồng phân đơn chức, mạch hở, có cùng công thức phân tử C2H4O2 lần lượt tác dụng với kim loại Na và các dung dịch NaOH, NaHCO3, AgNO3/NH3. Số phản ứng xảy ra là

B. 63,50.

C. 47,40.

D. 43,50.

TR ẦN

A. 59,95.

H Ư

N

G

Câu 35: Thủy phân hết 0,05 mol hỗn hợp E gồm hai peptit mạch hở X (CxHyOzN3) và Y (CnHmO6Nt), thu được hỗn hợp gồm 0,07 mol glyxin và 0,12 mol alanin. Mặt khác, thủy phân hoàn toàn 0,1 mol Y trong dung dịch HCl dư, thu được m gam hỗn hợp muối. Giá trị của m là

A. 8.

10 00

B

Câu 36: X là este đơn chức; Y là este hai chức (X, Y đều mạch hở). Đốt cháy 21,2 gam hỗn hợp E chứa X, Y thu được x mol CO2 và y mol H2O với x = y + 0,52. Mặt khác, đun nóng 21,2 gam E cần dùng 240 ml dung dịch KOH 1M thu được một muối duy nhất và hỗn hợp F chứa 2 ancol đều no. Dẫn toàn bộ F qua bình đựng Na dư thấy khối lượng bình tăng 8,48 gam. Số nguyên tử H (hiđro) có trong este Y là B. 10.

C. 12.

D. 14.

Í-

H

Ó

A

Câu 37: Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp X gồm Al và Fe2O3 trong điều kiện không có không khí thu được 28,92 gam hỗn hợp Y, nghiền nhỏ, trộn đều và chia hỗn hợp Y thành hai phần. Phần một tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 1,008 lít H2 (đktc) và 3,36 gam chất rắn không tan. Phần hai tan vừa hết trong 608 ml dung dịch HNO3 2,5M thu được 3,808 lít NO (đktc) và dung dịch Z chứa m gam hỗn hợp muối. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị m gần giá trị nào nhất sau đây? B. 102.

-L

A. 100.

C. 99.

D. 101.

ÁN

Câu 38: Điện phân 225 ml dung dịch AgNO3 1M với điện cực trơ trong t giờ, cường độ dòng điện không đổi 4,02A (hiệu suất quá trình điện phân là 100%), thu được chất rắn X, dung dịch Y và khí Z. Cho 18,9 gam Fe vào Y, sau khi các phản ứng kết thúc thu được 21,75 gam rắn T và khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5). Phát biểu nào sau đây sai?

ÀN

A. Chất rắn T thu được chứa 2 kim loại.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

C. HCOONa, CH3CHO.

.Q

B. HCHO, HCOOH.

TP

A. HCHO, CH3CHO.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Biết Y và Z đều có phản ứng tráng gương. Hai chất Y, Z tương ứng là

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

C3H4O2 + NaOH → X + Y

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

A. 0,75.

D

IỄ N

Đ

B. Do Y có chứa HNO3 nên dung dịch sau điện phân có pH<7.

C. Trước khi cho sắt vào, nước ở catot chưa bị điện phân. D. Quá trình điện phân được tiến hành trong 5600 giây.

Câu 39: Hòa tan hoàn toàn 8,6 gam hỗn hợp Al, Mg, Fe, Zn vào 100 gam dung dịch gồm KNO3 1M và H2SO4 2M, thu được dung dịch X chứa 43,25 gam muối trung hòa và hỗn hợp khí Y (trong đó H2 chiếm 4% khối lượng Y). Cho một lượng KOH vào X, thu được dung dịch chỉ chứa một chất tan và kết tủa Z

Trang 5

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

(không có khí thoát ra). Nung Z trong không khí đến khối lượng không đổi được 12,6 gam chất rắn. Nồng độ phần trăm của FeSO4 trong X gần giá trị nào nhất sau đây? B. 7,00%.

C. 7,75%.

D. 7,25%.

U Y

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

--- HẾT ---

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

Ơ

Câu 40: X, Y là 2 axit đơn chức cùng dãy đồng đẳng, T là este 2 chức tạo bởi X, Y với ancol no mạch hở Z. Đốt cháy 8,58 gam hỗn hợp E gồm X, Y, T thì thu được 7,168 lít CO2 và 5,22 gam H2O. Mặt khác, đun nóng 8,58 gam E với dung dịch AgNO3/NH3 dư thì thu được 17,28 gam Ag. Tính khối lượng chất rắn thu được khi cho 8,58 gam E phản ứng với 150 ml dung dịch NaOH 1M? A. 11,04. B. 9,06. C. 12,08. D. 12,80.

N

A. 7,50%.

Trang 6

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 GV NGUYỄN MINH TUẤN- SỐ 10

BỘ ĐỀ 2018 MÔN HÓA HỌC

N

Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm)

4-D

5-B

6-C

7-C

8-D

9-B

11-C

12-C

13-C

14-D

15-C

16-A

17-B

18-A

21-A

22-C

23-D

24-D

25-A

26-B

27-C

28-D

31-D

32-B

33-D

34-C

35-A

36-B

37-A

10-B

30-A

39-A

40-A

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

Đ

G

N

29-B

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TR ẦN B 10 00 A Ó H Í-L ÁN TO

38-D

20-B

D

IỄ N

Đ

ÀN

19-B

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

3-D

TP

U Y

2-B

.Q

1-A

H Ư

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

H

Ơ

BẢNG ĐÁP ÁN

Trang 7

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 GV NGUYỄN MINH TUẤN- SỐ 10

BỘ ĐỀ 2018 MÔN HÓA HỌC

Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm)

N Ơ H

Câu 22: Đáp án C

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ

ÀN

 n X (H2 NRCOOH3 NR ') = 0,1  0,1.(R + 83) = 9,7  R = 14 (−CH 2 −) ⇒ ⇒  n = 0,1  R + R ' = 29  R ' = 15 (CH 3 −)  muoái (H2 NRCOONa)

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

ÁN

-L

Í-

CH : 0,1 mol 0,1.16 + 28x + Y goà m  4 ⇒ MY = = 9,2.2 ⇒ x = 0,025 0,1 + x C2 H 4 dö : x mol 0,075.160 ⇒ n Br = n C H pö = 0,1 − 0,025 = 0,075 mol ⇒ C%dd Br = = 12% 2 2 4 2 100

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N U Y .Q TP ẠO Đ G N

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

Câu 1: Đáp án A Câu 2: Đáp án B Câu 3: Đáp án D Câu 4: Đáp án D Câu 5: Đáp án B Câu 6: Đáp án C Câu 7: Đáp án C Các trường hợp có khí thoát ra là: NaHCO3, Na2S, Fe(NO3)2, FeS Câu 8: Đáp án D Câu 9: Đáp án B Câu 10: Đáp án B Câu 11: Đáp án C Câu 12: Đáp án C Câu 13: Đáp án C Câu 14: Đáp án D Câu 15: Đáp án C Câu 16: Đáp án A Câu 17: Đáp án B Câu 18: Đáp án A Câu 19: Đáp án B Câu 20: Đáp án B Câu 21: Đáp án A

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

LỜI GIẢI CHI TIẾT

D

IỄ N

⇒ X laø H 2 NCH 2 COOH 3 NCH 3

Câu 23: Đáp án D Trong các thí nghiệm trên, có 5 thí nghiệm sau khi các phản ứng thu được kim loại là (a), (d), (e), (h), (k). Phương trình phản ứng:

Trang 8

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

o

t (a) 2AgNO3  → 2Ag ↓ +2NO2 ↑ + O2 ↑

(d) AgNO3 + Fe(NO3 )2  → Ag ↓ + Fe(NO3 )3 (e) Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu ↓ Mg + 2FeCl3 → 2FeCl 2 + MgCl 2 (h)  Mg + FeCl 2 → Fe ↓ + MgCl 2 o

Ơ

N

t (k) CuO + CO  → Cu + CO2

H

Các phản ứng còn lại đều không thu được kim loại. o

phaû n öù ng coù theå tính theo H 2 hoaë c N 2

Neáu

2

nN

2

nH

2

nN

2

>

3 ⇒ H 2 dö , khi ñoù hieä u suaá t phaû n öù ng tính theo N 2 . 1

<

3 ⇒ N 2 dö , khi ñoù hieä u suaá t phaû n öù ng tính theo H 2 . 1

B

nH

10 00

Neáu

ẠO

TP

.Q

U Y

3 ñuù ng baè ng tæ leä mol trong phaû n öù ng neâ n hieä u suaá t 1

A

Câu 25: Đáp án A

ÁN

-L

Í-

H

Ó

n CO + n H2 = 0,35 n CO = 0,2 + 2 ⇒ 2 44n CO + 2n H = 4.6,5.0,35 = 9,1  n H = 0,15 2 2   2 Fe, FeCO3  Fe (x mol)    quy ñoåi   H2SO4 MgSO4  H 2  + FeO,MgO  → Mg (y mol) →   +  Mg, MgCO  O (z mol), CO  FeSO4  CO2  3 2  

TO

56x + 24y + 16z = 30,8 − 0,2.44 = 22  x = 0,2   ⇒ 152x + 120y = 60,4 ⇒  y = 0,25 ⇒ m MgSO = 30 gam 4 BTE : 2x + 2y = 2z + 0,15.2 z = 0,3  

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

2

=

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

2

nN

H Ư

nH

TR ẦN

• PS : Do ñeà cho

N

G

⇒ H = 20%

Đ

Choïn n H = 3; n N = 1  n1 = n tpö = 4 2 2 + ⇒ n = 3x; n =x  H2 pö  n2 = nspö = n1 + n khí giaûm = 4 − 2x N 2 pö n M1 4 − 2x + BTKL : m1 = m 2 ⇒ n1 M1 = n 2 M 2 ⇒ 2 = ⇒ = 0,9 ⇒ x = 0,2. n1 M 2 4

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

p, xt, t → + Baû n chaá t phaû n öù ng : N 2 (khí) + 3H 2 (khí) ← 2NH 3 (khí) ⇒ Sau phaûn öùng n khí giaûm = 0,5n khí tham gia phaûn öùng .

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

Câu 24: Đáp án D

D

IỄ N

Câu 26: Đáp án B

Trang 9

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

N

−COOH + NaHCO  →−COONa + CO2 ↑ + H2 O 3 + Baû n chaá t phaû n öùng :  →(−COO)2 Ca + 2H2 O 2(−COOH) + Ca(OH)2  n −COOH = nNaHCO = 0,1 9,1 3 + ⇒ M( −COO) Ca = = 182 2 0,05 n( −COO)2 Ca = 0,5nCOOH = 0,05 • Neá u muoái coù daï ng R(COO)2 Ca ⇒ R = 54 (loaïi).

H

Ơ

• Neá u muoái coù daï ng (RCOO)2 Ca ⇒ R = 27 ⇒ CH2 = CHCOOH (axit acrylic)

U Y

+ Phöông trình phaû n öù ng : o

x

y

ẠO

y

TP

CH3COOCH3 + NaOH → CH3COONa + CH3 OH

G

Đ

m = 136x + 74y = 7,04 x = 0,03; y = 0,04 + Ta coù:  este ⇒ 82x + 116x + 82y = 9,22 %m CH3COOC6 H5 = 57,95%

H Ư

N

Câu 28: Đáp án D

TR ẦN

+ Đốt cháy X2 trên ngọn lửa đèn khí không màu thấy xuất hiện ngọn lửa màu vàng tươi, suy ra X2 là hợp chất của Na. + Điện phân dung dịch X1 thu được X2, khí X3 và khí H2 nên X2 là NaOH. + X2 phản ứng với Y1, suy ra Y1 có chứa ion phản ứng được với ion OH − . Mặt khác, phản ứng tạo ra nước nên Y1 chứa ion HCO 3− hoaëc HSO 3− ,...

B

+ X2 tác dụng với Y1 theo tỉ lệ 1 : 1 hoặc 2 : 1. Suy ra X4 chứa ion HCO3− hoaëc HSO3− ,... còn X5 chứa ion

10 00

CO32 − hoaë c SO32 − ,...

+ Vậy kết hợp với đáp án suy ra X5 là Na2CO3.

Ó

H

+ Theo baûo toaøn electron, ta coù :

A

Câu 29: Đáp án B

Í-

2n glucozô = n Ag = 0,8 mol ⇒ n glucozô = 0,4 mol.

-L

men röôïu + Phaûn öùng leân men röôïu : C 6 H12 O6  → 2CO2 + 2C2 H 5 OH

ÁN

Suy ra : n CaCO3 = n CO2 = n C6 H12 O6 = 0,8 mol ⇒ m CaCO3 = 80 gam

Câu 30: Đáp án A

D

IỄ N

Đ

ÀN

+ Căn cứ vào bản chất phản ứng và số liệu trên đồ thị, ta thấy lượng CO2 nhỏ nhất để tạo ra 0,2 mol BaCO3 là 0,2 mol.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

to

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

x

.Q

x

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

t CH3COOC6 H5 + 2NaOH  → CH3 COONa + C6 H 5ONa + H2 O

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

Câu 27: Đáp án C

Trang 10

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

n Ba = 0,2; n Na = 0,2 n Ba(OH) = 0,2 m = 0,2(137 + 23) = 32 gam  2 ⇒ ⇒ ⇒  n OH− = 0,3 V = 0,3.22,3 = 6,72 lít n NaOH = 0,4 − 0,2 = 0,2 n H2 = 2 

Câu 31: Đáp án D 2

N

n

 n = 1 5,96n M = 2.0,04 ⇒ = 39 ⇒  M + 35,5n n  M = 39 (K)

Ơ

BTNT Cl : n.n MCl = 2n Cl ⇒

2

N

G

Câu 33: Đáp án D

H Ư

Phương trình phản ứng: o

2HCOONa + H2 SO 4 loaõng  → 2HCOOH + Na2 SO4 o

TR ẦN

t HCOOCH = CH 2 + NaOH  → HCOONa + CH 3CHO

t CH3CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H 2 O  → CH3COONH 4 + 2Ag ↓ +2NH 4 NO3 o

10 00

B

t HCOOH + 2AgNO3 + 4NH3 + H 2 O  →(NH 4 )2 CO3 + 2Ag ↓ +2NH 4 NO3

Câu 34: Đáp án C

Í-

Phương trình phản ứng :

H

Ó

A

C2H4O2 có hai đồng phân đơn chức, mạch hở là CH3COOH và HCOOCH3. Axit axetic phản ứng được với cả ba chất Na, NaOH, NaHCO3; metyl fomat phản ứng được với NaOH và AgNO3/NH3. Vậy số phản ứng xảy ra là 5.

-L

2CH3COOH + 2Na → 2CH3COONa + H 2 ↑ CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H 2 O

ÁN

CH3COOH + NaHCO3 → CH3COONa + CO2 ↑ + H 2 O HCOOCH 3 + NaOH → HCOONa + CH3OH AgNO / NH , t o

ÀN

3 3 HCOOCH 3 → Ag ↓

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ

dd sau phaûn öùng

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

ẠO

TP

.Q

n BaSO = n Ba2+ = nSO 2− = 0,15 4 4  + 36,9 − 0,15.233 = 0,025 < n Al3+ = 0,1 n Al(OH)3 = 78  +  K : 0,3x +  ⇒ 0,3x = 0,075 ⇒ x = 0,25 − AlO2 : 0,1 − 0,025 = 0,075  

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

= 0,05 mol; n Ba(OH) = 0,15; n KOH = 0,3x.

U Y

2 (SO4 )3

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

+ n Al

H

Câu 32: Đáp án B

D

IỄ N

Đ

Câu 35: Đáp án A

Trang 11

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

H

Ơ

N

Soá N = Soá goá c aa  X laø tripeptit + Peptit taï o bôû i H2 NCH(R)COOH thì  ⇒ Soá O = Soá N + 1 Y laø pentapeptit n = n X + n Y = 0,05 n = 0,03 n H2 O thuûy phaân = 2n X + 4n Y = 0,14 + E ⇒ X ⇒ n aa = 3n X + 5n Y = 0,19 n Y = 0,02 m E = m (Gly, Ala) − m H2O = 13,41  X : (Gly)x (Ala)3− x + ⇒ m E = 0,03.(231 − 14x) + 0,02(373 − 14y) = 13,41 Y (Gly)y (Ala)5− y ⇒ 42x + 28y = 98 ⇒ x = 1; y = 2 ⇒ MY = 345. 0,4 mol

U Y 10 00

n KOH = a + 2b = 0,24 a = 0,16 + ⇒ ∑ (k − 1)n hchc = n CO2 − n H2 O = 2a + 5b = 0,52  b = 0,04

A

+ m E = 0,16.(70 + 14n) + 0,04.(138 + 14m) = 21,2 ⇒ n = 1; m = 4

-L

TO

ÁN

Câu 37: Đáp án A

Í-

H

Ó

 X laø CH ≡ C − COOCH 3 ⇒ ⇒ Y coù 10 nguyeân töû H  Y laø (CH ≡ C − COO)2 C 4 H 8

.Q

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

RCOOK : 0,24 mol  X laø RCOOC n H 2n +1 : a mol  KOH:0,24 mol ⇒ E goàm   → C n H 2n +1OH : a mol a + 2b = 0,24 C H (OH) : b mol Y laø (RCOO)2 C m H 2m : b mol 2  m 2m (0,5a + b) mol H2 ⇔ (a + 2b) gam H2  C n H 2n +1OH : a mol  Na 0,24 + →  C m H 2m (OH)2 : b mol  m F = m bình taêng + m H = 8,72 gam 2  m E + m KOH = m ROOK + m F    R = 25 (C ≡ CH −) 8,72 ⇒  +  21,2 0,24.56 ? = 25,92  k X = 3; k Y = 6 M  RCOOK = 108

ẠO

TP

 X laø este ñôn chöùc KOH  Moät muoái duy nhaát + E goàm   → Y laø este hai chöùc  Hoãn hôïp F goàm hai ancol no

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 36: Đáp án B

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

0,1 mol

N

 → muoá i ⇒ m muoái = m Y + m H O + m HCl = 59,95 + Peptit Y + 4H2 O + 5HCl 2   0,5 mol

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

Trang 12

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Ơ H

H : x   n +  n Fe pö = 0,1125 − 0,125x  +  n NO = H = 0,25x ⇒ Ag : 0,225 − x  ;  ⇒ 4 NO − : 0,225  BTE : 2n  n Ag taïo thaønh = 0,225 − x = 3n NO + n Ag+ Fe pö 3   

TR ẦN

+

B

dd Y

10 00

⇒ m T = 18,9 − 56(0,1125 − 0,125x) + 108(0,225 − x) = 21,75 ⇒ x = 0,15.

Í-

H

Ó

A

T coù Fe dö vaø Ag  Dung dòch Y coù pH < 7 ⇒ ÔÛ catot nöôùc chöa bò ñieä n phaâ n  n electron trao ñoåi .F n = n H+ = 0,15 ⇒ t = = 3600 giaâ y electron trao ñoå i  I

-L

+ Vaä y keá t luaä n sai laø Quaù trình ñieä n phaâ n ñöôï c tieá n haønh trong 5600 giaâ y

TO

ÁN

Câu 39: Đáp án A

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

0,225 mol

H Ư

+ 18,9 gam Fe

ñpdd + dd AgNO3  → dd Y → 21,75 gam raé n T 

N

Câu 38: Đáp án D

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP ẠO

3

G

4

Đ

⇒ m muoái / Z = m ion kim loaïi + m NH + + m NO − = 99,75 gaà n nhaá t vôù i 100

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N U Y

Z

 1,52 − 4a = 0,76 − 2a BTNT H : n H2 O = 2  + BTNT N : n NO − / Z = 1,52 − 0,17 − a = 1,35 − a ⇒ a = 0,03 3  BTNT O : 0,09.3 + 1,52.3 = 3(1,35 − a) + 0,17 + (0,76 − 2a) 

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

P2

N

 2n H n 2.1,008 = n Fe O / X = 0,5n Fe = 0,03 2 2 3 = = 0,03  Al2 O3 n Al =   3 3.22,4 + P1:  ⇒ n Fe : n Al : n Al O = 2 :1:1 2 3 3,36   n = = 0,06 m = 7,23 Fe   P1 56 n Fe = 2x; n Al = x; n Al O = x 2 3 + P2 :  ⇒ x = 0,09 2x.56 + 27x + 102x = 28,92 − 7,23 = 21,69 Fe3+ , Fe2 +  Fe : 0,18     HNO3 (vöøa ñuû )  3+ + Al : 0,09 → Al , NO3−  + NO ↑ + H2 O   1,52 mol 0,17 Al O : 0,09    + NH 4 : a  2 3   

Trang 13

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

MgSO4 , FeSO4 , Fe2 (SO4 )3 + Töø giaû thieá t suy ra X chöù a  Al 2 (SO4 )3 , ZnSO4 , K 2 SO 4 + n KNO = x; n H SO = 2x ⇒ m muoái / X = 8,6 + 39x + 2x.96 = 43,25 ⇒ x = 0,15. 3

2

4

+ n H = y ⇒ m Y = 50y, n H O = 0,3 − y. 2

N Ơ H

 X : HCOOH (k = 1)  + E  → Ag ⇒ E goà m Y : Cn H 2n +1COOH (k = 1) T : HCOOC H OOCC H (k = 2, n ≥ 2) m 2m n 2n +1 

TR ẦN

AgNO3 / NH3 , t o

Ó

A

10 00

B

 n T = n CO − n H O = 0,32 − 0,29 = 0,03  n T = 0,03 2 2   ⇒ BT E : 2n X + 2n T = n Ag = 0,16 ⇒  n X = 0,05   BT O : 2n + 2n + 4n = 8,58 − 0,32.12 − 0,29.2  n Y = 0,02 X Y T  16 ⇒ BT C : 0,05 + (n + 1)0,02 + (2 + m + n)0,03 = 0,32 ⇒ n = 2, m = 3

----- HẾT -----

TO

ÁN

-L

Í-

H

 n X + n Y + 2n T < n NaOH ⇒ NaOH dö  +  m E + m NaOH = m chaát raén + m H O + m C H (OH) 2 3 6    2  8,58 0,15.40 0,07.18 ? =11,04 0,03.76 

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

H Ư

Câu 40: Đáp án A

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N .Q TP ẠO Đ

152.0,05 .100% = 7,48% gaà n nhaá t vôù i 7,5% 101,56875

G

4

N

⇒ C%FeSO =

U Y

n KOH = 2n K SO − n KNO = 0,45 2 4 3 + KOH + X  → dd chæ chöù a K 2 SO4 + Z ↓⇒  n n 0,4 = = 5 − KOH  OH trong Z 0,45 mol OH −  → 0,225 mol O2− + Khi nung Z seõ xaû y ra quaù trình :  oxi hoùa Fe2+ → z mol O2 − O2  ⇒ 0,225.16 + 16z = 12,6 − 8,6 ⇒ z = 0,025 ⇒ BTE : n Fe2+ = 2n O2− = 0,05

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

BTKL : m kim loaïi + m (KNO , H SO ) = m muoái + m Y + m H O 3 2 4 2 + BTKL : m kim loaïi + m dd (KNO3 , H2 SO4 ) = m dd X + m Y 8,6 + 0,15.101 + 0,3.98 = 43,25 + 50y + 18(0,3 − y) y = 0,140625 ⇒ ⇒ 8,6 + 100 = m dd X + 50y m dd X = 101,56875

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

2

Trang 14

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 GV NGUYỄN MINH TUẤN- SỐ 11

BỘ ĐỀ 2018 MÔN HÓA HỌC

Ơ

ẠO

B. tơ olon.

C. tơ axetat.

D. tơ capron.

G

A. tơ tằm.

Đ

Câu 2: Polime nào sau đây là tơ nhân tạo?

H Ư

N

Câu 3: Cách bảo quản thực phẩm (thịt, cá…) bằng cách nào sau đây được coi là an toàn? B. Dùng phân đạm, nước đá.

C. Dùng nước đá khô, fomon.

D. Dùng nước đá và nước đá khô.

TR ẦN

A. Dùng fomon, nước đá.

Ó

A

10 00

B

Câu 4: Có bốn thanh sắt được đặt tiếp xúc với những kim loại khác nhau và nhúng trong các dung dịch HCl như hình vẽ dưới đây:

H

Thanh sắt bị hòa tan nhanh nhất sẽ là thanh được đặt tiếp xúc với B. Zn.

Í-

A. Sn.

C. Cu.

D. Ni.

-L

Câu 5: Nước cứng vĩnh cửu có chứa các ion B. Mg2+; Ca2+; SO 4 2 − .

C. K+; Na+; CO32 − ; HCO3 − .

D. Mg2+; Ca2+; HCO3 − .

ÁN

A. Mg2+; Na+; HCO3 − .

ÀN

Câu 6: Cho dung dịch muối X vào dung dịch muối Y, thu được kết tủa Z. Cho Z vào dung dịch H2SO4 (loãng, dư), thấy thoát ra khí không màu; đồng thời thu được kết tủa T. X và Y lần lượt là B. Ba(HCO3)2 và Ba(OH)2.

C. Na2CO3 và BaCl2.

D. FeCl2 và AgNO3.

D

IỄ N

Đ

A. NaHSO4 và Ba(HCO3)2.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

D. Fe3+, Ag+, Fe2+, H+, Cu2+, Zn2+.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

C. Ag+, Fe3+, H+, Cu2+, Fe2+, Zn2+.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

B. Zn2+, Fe2+, H+, Cu2+, Fe3+, Ag+.

TP

A. Ag+, Fe3+, Cu2+, H+, Fe2+, Zn2+ .

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 1: Dãy ion được sắp xếp theo chiều giảm dần tính oxi hóa là

.Q

U Y

N

H

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H=1; O=16; S=32; F=19; Cl=35,5; Br=80; I=127; N=14; P=31; C=12; Si=28; Li=7; Na=23; K=39; Mg=24; Ca=40; Ba=137; Sr=88; Al=27;Fe=56; Cu=64; Pb=207; Ag=108.

N

Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm)

Câu 7: Tiến hành các thí nghiệm sau: (1) Cho Zn vào dung dịch AgNO3; (2) Cho Fe vào dung dịch Fe2(SO4)3;

Trang 1

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

(3) Cho Na vào dung dịch CuSO4; (4) Dẫn khí CO (dư) qua bột CuO nóng; (5) Nhiệt phân Al2O3. C. 2.

D. 4.

U Y

A. nhất thiết phải có cacbon, thường có H, hay gặp O, N sau đó đến halogen, S, P...

.Q ẠO

D. gồm có C, H và các nguyên tố khác.

Câu 9: Hiện nay, nguồn nguyên liệu chính để sản xuất anđehit axetic trong công nghiệp là C. etan.

D. etilen.

Đ

B. etanol.

TR ẦN

H Ư

N

G

A. axetilen.

Dung dịch HCl

Ó

H

Y

Không tạo kết tủa trắng bạc

Z

Tạo kết tủa trắng bạc

T

Không tạo kết tủa trắng bạc

Có xảy ra phản ứng

Không xảy ra Không xảy ra phản ứng phản ứng

Có xảy ra phản ứng

Có xảy ra phản ứng

Có xảy ra phản ứng

Có xảy ra phản ứng

-L

ÁN

Dung dịch NaOH

Tạo kết tủa trắng bạc

Í-

Dung dịch AgNO3/NH3, đun nhẹ

A

Thuốc thử

10 00

X

Chất

B

Câu 10: Thực hiện một số thí nghiệm với 4 chất hữu cơ, thu được kết quả như sau:

Không xảy ra phản ứng

ÀN

Các chất X, Y, Z, T lần lượt là: B. metyl fomat, tinh bột, fructozơ, anilin.

C. fructozơ, xenlulozơ, glucozơ, alanin.

D. etyl fomat, xenlulozơ, glucozơ, Ala-Gly.

IỄ N

Đ

A. glucozơ, tinh bột, metyl fomat, glyxin.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TP

C. bao gồm tất cả các nguyên tố trong bảng tuần hoàn.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

B. thường có C, H hay gặp O, N, sau đó đến halogen, S, P.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

Câu 8: Thành phần các nguyên tố trong hợp chất hữu cơ

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

B. 3.

Ơ

A. 1.

N

Số thí nghiệm tạo thành kim loại là

D

Câu 11: Trong những nhận xét dưới đây, nhận xét nào không đúng? A. Nguyên tử nitơ có 2 lớp electron và lớp ngoài cùng có 3 electron. B. Số hiệu của nguyên tử nitơ bằng 7.

Trang 2

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

C. 3 electron ở phân lớp 2p của nguyên tử nitơ có thể tạo được 3 liên kết cộng hóa trị với các nguyên tử khác. D. Cấu hình electron của nguyên tử nitơ là 1s22s22p3 và nitơ là nguyên tố p.

C.

D.

H

B.

D. m = 2n.

-L

Í-

H

Câu 14: Dung dịch saccarozơ tinh khiết không có tính khử, nhưng khi đun nóng với H2SO4 loãng lại có phản ứng tráng gương, đó là do A. đã có sự thủy phân tạo chỉ tạo ra glucozơ.

ÁN

B. đã có sự thủy phân saccarozơ tạo ra glucozơ và fructozơ chúng đều tráng gương được trong môi trường bazơ. C. Saccarozơ tráng gương được trong môi trường axit.

ÀN

D. đã có sự tạo thành anđehit sau phản ứng.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

C. m = n.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

B. m = 2n + 1.

Ó

A. m = n + 2.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP ẠO Đ G N H Ư TR ẦN B 10 00

A

Câu 13: Công thức của 1 ancol no, mạch hở là CnHm(OH)2. Mối quan hệ của m và n là

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

A.

Ơ

N

Câu 12: Thí nghiệm nào sau đây chứng minh nguyên tử H trong ank-1-in linh động hơn ankan?

D

IỄ N

Đ

Câu 15: Etyl axetat không tác dụng với A. dung dịch Ba(OH)2 (đun nóng).

B. H2 (xúc tác Ni, nung nóng).

C. H2O (xúc tác H2SO4 loãng, đun nóng).

D. O2, to.

Câu 16: Cho các dung dịch: HCl, NaOH, HNO3 loãng, CuSO4. Fe không tác dụng được với dung dịch nào? A. CuSO4.

B. HCl.

C. NaOH.

D. HNO3 loãng.

Trang 3

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

A. CH3COOH, CH3COO-, H+.

B. CH3COOH, H+, CH3COO-, H2O.

C. H+, CH3COO-, H2O.

D. H+, CH3COO-.

U Y

Câu 19: Câu nào đúng trong các câu sau đây?

G

Câu 20: Kết luận nào sau đây không đúng?

H Ư

N

A. Tơ nilon-6,6 được cấu tạo bởi 4 nguyên tố hóa học. B. Phenol (C6H5OH) và anilin không làm đổi màu quỳ tím.

TR ẦN

C. Tinh bột và xenlulozơ thuộc nhóm polisaccarit. D. Isoamyl axetat có mùi dứa.

(1)

CH4 → C + 2H2

(2)

A

2CH4 → C2H2 + 3H2

10 00

B

Câu 21: Cho 224,00 lít metan (đktc) qua hồ quang được V lít hỗn hợp X (đktc) chứa 12% C2H2; 10% CH4; 78% H2 (về thể tích). Giả sử chỉ xảy ra 2 phản ứng:

Ó

Giá trị của V là

B. 520,18.

C. 448,00.

D. 472,64.

Í-

H

A. 407,27.

ÁN

-L

Câu 22: Hợp chất M có công thức phân tử C3H9NO2. Cho 8,19 gam M tác dụng với 100 ml dung dịch KOH 1M. Kết thúc phản ứng thu được dung dịch X và khí Y có khả năng làm xanh quỳ tím ẩm. Cô cạn dung dịch X được 9,38 gam chất rắn khan (quá trình cô cạn chỉ có nước bay hơi). Công thức cấu tạo thu gọn của M là B. CH3CH2COONH4.

C. CH3CH2COOH3NCH3.

D. CH3COOH3NCH3.

TO

A. HCOOH3NCH2CH3.

D

IỄ N

Đ

Câu 23: Cho các phương trình ion rút gọn sau: (a) Cu2+ + Fe → Fe2+ + Cu (b) Cu + 2Fe3+ → 2Fe2+ + Cu2+ (c) Fe2+ + Mg → Mg2+ + Fe Nhận xét đúng là: A. Tính khử của: Mg > Fe2+ > Cu > Fe.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ

D. Trong các hợp chất của cacbon, nguyên tố cacbon chỉ có các số oxi hoá -4 và +4.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

ẠO

C. Than gỗ, than xương chỉ có khả năng hấp thụ các chất khí.

TP

B. Kim cương là cacbon hoàn toàn tinh khiết, trong suốt, không màu, dẫn điện.

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

A. Than chì mềm do có cấu trúc lớp, các lớp lân cận liên kết với nhau bằng lực tương tác yếu.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

A. 5 - aminoheptanoic. B. 6 - aminohexanoic. C. 5 - maninopentanoic.D. 6 - aminoheptanoic.

H

Ơ

Câu 18: Tên thường của các amino axit xuất phát từ tên của axit cacboxylic tương ứng có thêm tiếp đầu ngữ amino và số (2, 3,……) hoặc chữ cái hi lạp (α, β, γ…) chỉ vị trí nhóm NH2 trong mạch. Tên gọi của axit ε – aminocaproic theo danh pháp IUPAC là

N

Câu 17: Trong dung dịch axit axetic (bỏ qua sự phân li của H2O) có những phần tử nào?

C. Tính khử của: Mg > Fe > Fe2+ > Cu.

B. Tính oxi hóa của: Fe3+ > Cu2+ > Fe2+ > Mg2+. D. Tính oxi hóa của: Cu2+ > Fe3+ > Fe2+ > Mg2+. Trang 4

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 24: Dung dịch X chứa a mol Na+; b mol HCO3− ; c mol CO32 − và d mol SO 24− . Để tạo kết tủa lớn nhất người ta phải dùng 100 ml dung dịch Ba(OH)2 x mol/l. Biểu thức tính x theo a và b là a+b . 0,1

B. x =

a+b . 0, 2

C. x =

a+b . 0,3

D. x =

a+b . 2

C. 10,5.

D. 9,5.

U Y

B. 21,0.

C. 3,520.

D. 4,400.

C. anlyl axetat.

N

B. vinyl axetat.

D. etyl acrylat.

H Ư

A. metyl acrylat.

G

Đ

Câu 27: Cho 12,9 gam este X có công thức C4H6O2 tác dụng với 150 ml dung dịch NaOH 1,25M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng được 15,6 gam chất rắn khan. Tên gọi của X là

A. 4.

TR ẦN

Câu 28: Hoà tan hoàn toàn một lượng Ba vào dung dịch chứa a mol HCl, thu được dung dịch X và a mol H2. Trong các chất sau: Na2SO4, Na2CO3, Al, Al2O3, AlCl3, Mg, NaOH, NaHCO3. Số chất tác dụng được với dung dịch X là B. 7.

C. 6.

D. 5.

B. 30,0.

C. 15,0.

D. 20,0.

A

A. 13,5.

10 00

B

Câu 29: Lên men m gam glucozơ với hiệu suất 90%, lượng khí CO2 sinh ra hấp thụ hết vào dung dịch nước vôi trong, thu được 10 gam kết tủa. Khối lượng dung dịch sau phản ứng giảm 3,4 gam so với khối lượng dung dịch nước vôi trong ban đầu. Giá trị của m là

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

Câu 30: Sục CO2 vào 200 gam dung dịch Ca(OH)2, kết quả thí nghiệm được biểu diễn bằng đồ thị sau:

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

B. 5,280.

ẠO

A. 4,224.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

.Q

Câu 26: Chia 11,52 gam hỗn hợp X gồm axit axetic và ancol etylic thành hai phần bằng nhau. Cho phần một tác dụng với Na dư, thu được 1,232 lít H2 (đktc). Đun phần hai với H2SO4 đặc, thu được m gam este với hiệu suất 80%. Giá trị của m là

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

A. 19,0.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

Ơ

Câu 25: Hỗn hợp X gồm các chất CuO, Fe3O4, Al có số mol bằng nhau. Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm 33,9 gam X trong môi trường không có không khí, sau một thời gian thu được hỗn hợp chất rắn Y. Cho Y tác dụng hết với dung dịch HNO3 dư, thu được hỗn hợp sản phẩm khử Z chỉ gồm NO2, NO có tổng thể tích 4,48 lít (đktc). Tỉ khối của Z so với heli là

N

A. x =

D

IỄ N

Nồng độ phần trăm chất tan trong dung dịch sau phản ứng là A. 34,05%.

B. 30,45%.

C. 35,40%.

D. 45,30%.

Câu 31: Nhúng thanh Fe nặng m gam vào 300 ml dung dịch CuSO4 1M, sau một thời gian thu được dung dịch X có chứa CuSO4 0,5M, đồng thời khối lượng thanh Fe tăng 4% so với khối lượng ban đầu. Giả sử thể tích dung dịch không thay đổi và lượng Cu sinh ra bám hoàn toàn vào thanh sắt. Giá trị m là

Trang 5

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn A. 24.

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

B. 30.

C. 32.

D. 48.

Câu 32: Dung dịch X gồm 0,1 mol H+ ; a mol Al3+; b mol NO3 − ; 0,02 mol SO 4 2 − . Cho 120 ml dung dịch Y gồm KOH 1,2M và Ba(OH)2 0,1M vào dung dịch X sau khi kết thúc phản ứng thu được 3,732 gam kết tủa. Giá trị của a, b lần lượt là: C. 0,012 và 0,096.

D. 0,02 và 0,012.

N

B. 0,120 và 0,020.

Ơ

A. 0,02 và 0,12.

ẠO

Nhận xét nào về các chất X, Y và T trong sơ đồ trên là đúng?

D. Chất X không tan trong H2O.

N H Ư

C. Chất Y phản ứng được với KHCO3 tạo khí CO2.

G

B. Nhiệt độ sôi của T nhỏ hơn nhiệt độ sôi của X.

Đ

A. Chất T phản ứng được với Cu(OH)2 ở điều kiện thường.

B. 25,08.

10 00

A. 16,78.

B

TR ẦN

Câu 35: Hỗn hợp E gồm ba peptit mạch hở: đipeptit X, tripeptit Y, tetrapeptit Z có tỉ lệ mol tương ứng là 2 : 1 : 1. Cho một lượng E phản ứng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư, thu được 0,25 mol muối của glyxin, 0,2 mol muối của alanin và 0,1 mol muối của valin. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam E, thu được tổng khối lượng CO2 và H2O là 39,14. Giá trị của m là C. 20,17.

D. 22,64.

Í-

H

Ó

A

Câu 36: X là este no, 2 chức; Y là este tạo bởi glixerol và một axit cacboxylic đơn chức, không no chứa một liên kết C=C (X, Y đều mạch hở và không chứa nhóm chức khác). Đốt cháy hoàn toàn 17,02 gam hỗn hợp E chứa X, Y thu được 18,144 lít CO2 (đktc). Mặt khác, đun nóng 0,12 mol E cần dùng 570 ml dung dịch NaOH 0,5M; cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được hỗn hợp chứa 3 muối có khối lượng m gam và hỗn hợp 2 ancol có cùng số nguyên tử cacbon. Giá trị m là B. 19,63.

-L

A. 28,14.

C. 27,24.

D. 27,09.

ÁN

Câu 37: Cho m gam hỗn hợp X gồm một kim loại kiềm M và Al vào nước dư, thu được dung dịch Y; 0,4687m gam chất rắn không tan và 7,2128 lít H2 (đktc). Cho từ từ dung dịch HCl có số mol lớn hơn 0,18 mol vào dung dịch Y, ngoài kết tủa còn thu được dung dịch Z. Cô cạn dung dịch Z thu được 11,9945 gam chất rắn khan. Giá trị m gần nhất với giá trị nào sau đây?

ÀN

A. 14.

B. 17.

C. 15.

D. 18.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

3

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

+ CH COOH Câu 34: Cho sơ đồ phản ứng: C6 H12 O 6  → X  → Y  → T  → C6 H10 O 4

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

D. y = 2.

.Q

C. z = 0.

TP

B. x = 1.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

A. t = 2.

U Y

N

H

Câu 33: Ứng với công thức phân tử C3H6O2, có x đồng phân làm quỳ tím hóa đỏ; y đồng phân tác dụng được với dung dịch NaOH, nhưng không tác dụng với Na; z đồng phân vừa tác dụng được với dung dịch NaOH và vừa tác dụng được với dung dịch AgNO3/NH3 và t đồng phân vừa tác dụng được với Na, vừa tác dụng được với dung dịch AgNO3/NH3. Nhận định nào dưới đây là sai?

D

IỄ N

Đ

Câu 38: Điện phân 200 ml dung dịch X chứa CuSO4 1M và NaCl 0,75M với điện cực trơ, có màng ngăn. Sau một thời gian, thu được dung dịch Y có khối lượng nhỏ hơn dung dịch X là 16,125 gam. Dung dịch Y trên phản ứng vừa đủ với m gam Al. Giá trị m là A. 3,24.

B. 2,25.

C. 2,16.

D. 1,35.

Câu 39: Hòa tan hết 17,6 gam hỗn hợp rắn X gồm Cu, Mg, Fe3O4 và Fe(NO3)2 trong dung dịch chứa 0,55 mol KHSO4 loãng, đun nóng. Kết thúc phản ứng thu được dung dịch Y chỉ chứa 87,63 gam muối trung hòa và 1,68 lít hỗn hợp khí Z gồm NO và H2 (ở đktc) có tỉ khối hơi so với H2 là 6,6. Biết trong Y không chứa muối Fe3+. Cho Ba(OH)2 dư vào Y thì thấy m gam kết tủa xuất hiện. Giá trị của m là Trang 6

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn A. 150,53.

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

B. 122,78.

C. 120,84.

D. 146,36.

C. 14,35.

D. 8,82.

Ơ

B. 10,68.

U Y

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

--- HẾT ---

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

A. 6,21.

N

Câu 40: X là một axit cacboxylic, Y là một este hai chức, mạch hở (được tạo ra khi cho X phản ứng với ancol đơn chức Z). Cho 0,2 mol hỗn hợp gồm X và Y phản ứng hoàn toàn với dung dịch KHCO3 lấy dư, thu được 0,11 mol CO2. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp trên, thu được 0,69 mol CO2 và m gam H2O. Giá trị của m là

Trang 7

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 GV NGUYỄN MINH TUẤN- SỐ 11

BỘ ĐỀ 2018 MÔN HÓA HỌC

Ơ

N

Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm)

H

11-A

12-C

13-D

14-B

15-B

16-C

17-B

18-B

21-A

22-D

23-B

24-B

25-D

26-C

27-A

31-B

32-A

33-C

34-A

35-A

36-D

37-C

9-D

28-C

10-D

19-A

20-D

29-C

30-B

39-A

40-D

N

H Ư

TR ẦN B 10 00 A Ó H Í-L ÁN TO ÀN

D

IỄ N

Đ

38-B

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

8-A

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

7-C

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

6-C

Đ

N

5-B

U Y

4-C

.Q

3-D

TP

2-C

ẠO

1-A

G

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

BẢNG ĐÁP ÁN

Trang 8

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 GV NGUYỄN MINH TUẤN- SỐ 11

BỘ ĐỀ 2018 MÔN HÓA HỌC

N

Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm)

Ơ H

TO

V lít

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ

+ BTNT H : 224.4 = 0,1V.4 + 0,12V.4 + 0,78V.2 ⇒ V = 407,27 lít

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

ÁN

CH4 :10%.V    CH4 → C2 H2 :12%V  ↑ +Craén H : 78%V  224 lít 2   hoà quang ñieän

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N U Y .Q TP ẠO Đ G N H Ư TR ẦN B

-L

+ Sô ñoà phaû n öù ng :

Í-

H

Ó

A

10 00

Câu 1: Đáp án A Câu 2: Đáp án C Câu 3: Đáp án D Câu 4: Đáp án C Câu 5: Đáp án B Câu 6: Đáp án C Câu 7: Đáp án C Các thí nghiệm tạo thành kim loại là: 1; 4 Câu 8: Đáp án A Câu 9: Đáp án D Câu 10: Đáp án D Câu 11: Đáp án A Câu 12: Đáp án C Câu 13: Đáp án D Câu 14: Đáp án B Câu 15: Đáp án B Câu 16: Đáp án C Câu 17: Đáp án B Câu 18: Đáp án B Câu 19: Đáp án A Câu 20: Đáp án D Câu 21: Đáp án A

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

LỜI GIẢI CHI TIẾT

D

IỄ N

Câu 22: Đáp án D + M phản ứng với KOH sinh ra khí làm xanh giấy quỳ tím ẩm. Suy ra M là muối amoni. Mặt khác, M có chứa 2 nguyên tử O nên M là muối amoni của axit hữu cơ. Vậy M có dạng là RCOOH3NR’.

Trang 9

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

+ Phöông trình phaû n öù ng : o

t RCOOH3 NR '+ KOH  → RCOOK + R 'NH2 ↑ + H2 O  Y

dung dòch X'

TR ẦN

dung dòch X

n − = n H+ + n Na+ = a + b HOH   OH  ⇒ a+ b a+b ; x= NaOH  n Ba(OH)2 = 2 0,2  quy ñoå i − + • PS : Ñeå ñôn giaûn cho vieä c tính toaù n : HCO3  → H + CO32 − . BaCO3 ↓  + X'  → + BaSO4 ↓ 

10 00

B

Ba(OH)2

Câu 25: Đáp án D

Í-

H

Ó

A

CuO : x mol    to Cu, Fe  HNO3 NO ↑  + Sô ñoà phaûn öù ng : Al : x mol  →   →   Al2 O3 ,... NO2 ↑ Fe O : x mol    3 4   Y n Z = 0,2 mol

-L

m X = 33,9 gam

TO

ÁN

m = 33,9 80x + 27x + 232x = 33,9 x = 0,1  X   + n NO + nNO = 0,2 ⇒ n NO + nNO = 0,2 ⇒ nNO = 0,1 2 2 2    3n n n 3n 3x x n 3n n + = + + = +  Al Fe3O4 NO2 NO NO2 NO  NO = 0,1  30 + 46 ⇒ MZ = = 38 ⇒ d Z = 9,5 2 He

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

H Ư

+ − + + Na : a mol; HCO3 : b mol  quy ñoåi Na : a mol; H : b mol  +   →    2− 2− 2− 2− CO3 : (b + c) mol; SO4 : d mol  CO3 : c mol, SO4 : d mol    

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP ẠO Đ

N

G

Câu 24: Đáp án B

.Q

Mg + Fe2+  2+  + Fe  → Mg KY OXHY  KM OXHM 2+  Tính khöû : Mg > Fe > Cu > Fe 3+ 2+ 2+ Fe  → Cu + Fe ⇒ + Cu +    3+ 2+ 2+ 2+ OXHY KY  KM OXHM Tính oxi hoù a : Fe > Cu > Fe > Mg 2+ Cu2+ + Fe  → Cu + Fe  OXHM KM KY OXHY

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 23: Đáp án B

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

N

H

Ơ

N

 8,19 = n RCOOH NR' = = 0,09 m chaát raén = 0,09.(R + 83) + 0,01.56 = 9,38 n 3 +  RCOOK ⇒ 91 n R + R ' = 91 − 61 = 30  KOH dö = 0,1 − 0,09 = 0,01 R = 15 (CH3 −) ⇒ ⇒ M laø CH3COOH3 NCH3 : metylamoni axetat R ' = 15 (CH3 −)

D

IỄ N

Câu 26: Đáp án C  11,52 = 5,76 nCH3COOH = 0,05 60nCH3COOH + 46nC2 H5OH = 2 + ⇒ n CH COOH + nC H OH = 2n H = 0,11 nC2 H5OH = 0,06 2 5 2  3 HSPÖ tính theo CH3COOH ⇒ ⇒ m CH COOC H = 3,52 gam 3 2 5 n CH3COOC2 H5 = nCH3COOH pö = 0,05.80% = 0,04

Trang 10

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 27: Đáp án A  12,9 = 0,15  n RCOONa = n RCOOR ' (C4 H6O2 ) = 86  n = n NaOH ban ñaàu − n RCOONa = 0,0375  NaOH dö

ÁN

-L

Í-

n Ca(OH) = nCaCO max = 0,8 0,8 = 1,2 + a a = 0,4 2 3 2 + ⇒ ⇒ n = 1,2 thì nCaCO = a n Ca(HCO ) = nCa(OH) − a nCa(HCO3 )2 = 0,4 3  CO2  3 2 2 0,4.162 ⇒ C%Ca(HCO ) = .100% = 30,45% 3 2 200 + 1,2.44 − 0,4.100

Câu 31: Đáp án B

ÀN

+ BTE vaø BTNT Cu : n Fe pö = nCu taïo thaønh = nCuSO

4 pö

Đ G

H Ư

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

Câu 30: Đáp án B + Dựa vào bản chất phản ứng và giả thiết, ta có đồ thị sau:

N

n CO = 2n C H O phaûn öùng n CO = 0,15; n C H O phaûn öùng = 0,075 6 12 6 6 12 6  2  2 Ta coù: m ⇒  = m − 44 n 0,075.180 m CaCO3 CO2 = 15 ddgiaû    n C6 H12 O6 ñem phaûn öùng = ? 90%  10  3,4

ẠO

Câu 29: Đáp án C

= 0,3.(1 − 0,5) = 0,15.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TP

Do ñoù X phaû n öùng ñöôï c vôù i 6 chaá t , ñoù laø : Na2 SO 4 , Na2 CO3 , Al, Al2 O3 , AlCl 3 , NaHCO3 .

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

2

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Ta thaá y : 2n H > n HCl ⇒ Coù theâ m phaûn öù ng Ba vôù i H 2 O ⇒ X goàm Ba2+ , Cl − , OH − .

.Q

U Y

Câu 28: Đáp án C

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

Ơ

N

 R' = 15 (CH3 −) m chaát raén = 40.0,0375 + 67) + 0,15(R  = 15,6   m NaOH dö m RCOONa ⇒ ⇒  X laø CH2 = CHCOOCH3 R = 27 (C H −)  metyl acrylat 2 3  

IỄ N

Đ

+ m thanh Fe taêng = m Cu taïo thaønh − m Fe pö = 0,15.(64 − 56) = 4%m ⇒ m = 30

D

Câu 32: Đáp án A

Trang 11

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Đ

N

G

HOCH2CH2CHO; HOCH(CH3)CHO

H Ư

Đồng phân vừa tác dụng với Na, vừa tác dụng với AgNO3/NH3 Vậy nhận định sai là z = 0.

TR ẦN

Câu 34: Đáp án A

Từ sơ đồ suy ra X là C2H5OH; Y là C2H4; T là C2H4(OH)2; C6H10O4 là (CH3COO)2C2H4.

B

Vậy nhận xét “Chất T phản ứng được với Cu(OH)2 ở điều kiện thường” là đúng.

10 00

Câu 35: Đáp án A • Caùch 1:

-L

Í-

H

Ó

A

  X  +  → H O aa 2  2x  2x   2x.2 + 3x + 4x = n muoái = 0,55 x = 0,05 + Y  → ⇒ ⇒ O aa  + 2H 2 = 0,35 n x  n H2O thuûy phaân = 7x  H2O thuûy phaân 2x   → aa  Z + 3H2 O   3x  x 

ÁN

X  Gly : 0,25 mol      ⇒ Y  + H2 O  → Ala : 0,2 mol  ⇒ m E = m aa − m H O = 41,95 gam 2 X  0,35 mol Val : 0,1 mol     E

O2 , t o

D

IỄ N

Đ

ÀN

CO2 : 0,25.2 + 0,2.3 + 0,1.5 = 1,6 mol    + 41,95 gam E →   5 7 11 H2 O : 0,25. + 0,2. + 0,1. − 0,35 = 1,525 mol  2 2 2  

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

HCOOC2H5

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Đồng phân vừa tác dụng với NaOH, vừa tác dụng với AgNO3/NH3

TP

HCOOC2H5; CH3COOCH3

ẠO

Đồng phân phản ứng với NaOH, nhưng không phản ứng với Na

.Q

CH3COOH

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Đồng phân làm quỳ tím hóa đỏ

U Y

Câu 33: Đáp án C

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

Ơ

N

n BaSO = nBa2+ = 0,012 nKOH = 0,144 4 n − = 0,168  + ⇒  OH ⇒ 3,732 − 0,012.233 = 0,012 n Ba(OH)2 = 0,012 n Ba2+ = 0,012 n Al(OH)3 = 78  Coâ ng thöùc : nOH− = nH+ + 3nAl3+ + (nAl3+ − n Al(OH) )  3   a = 0,02 0,168 0,1 a a  0,012 + ⇒ + = BTÑT cho X : n 3n n + 2n b = 0,12  H+ Al3+ NO3− SO42−    0,1 a b 0,02

97,85 gam

41,95 gam E → 97,85 gam hoã n hôï p CO , H O  2 2 +  ⇒ m = 16,78 gam O2 , t o m gam E → 39,14 gam hoãn hôï p CO2 , H2 O  O2 , t o

Trang 12

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

• Caù ch 2 :

U Y

+ Trong phaû n öù ng ñoá t chaù y :

10 00

B

b = 2 / 3 0,075b(14y + 62) + 0,045b(14z + 86) = 17,02  ⇒ 17,02 gam E ⇔ 0,08 mol E  nCO2 = 0,075by + 0,045bz = 0,81  0,12 mol E ⇔ 25,53 gam E ⇒ m E + m NaOH = m C H (OH) + m C H (OH) + m muoái ⇒ m muoái = 27,09 gam 6 5  3 2 3 3 11,4

0,045.92

?

A

0,075.76

Ó

25,53

H

Câu 37: Đáp án C

Í-

+ X + H 2 O thu ñöôïc chaá t raé n, ñoù laø Al dö ⇒ (M, Al) + H 2 O  → MAlO2 + H 2 . 

-L

x mol

TO

ÁN

7,2128 + BTE : x + 3x = 2. ⇒ x = 0,161 22,4  M + : 0,161; Cl − > 0,18   + MAlO2 + HCl → Al(OH)3 +  3+ 0,18 − 0,161   > 0,18 Al > mol   0,161 mol 3  

Đ

11,9945 − 0,18.35,5 − 27.

IỄ N

⇒M<

dd Z

0,161

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

G N

TR ẦN

H Ư

 X : C m H 2m +1COOC3 H 6 OOCa H2a +1 ⇔ C y H 2y − 2 O4 ⇒ Y : C3 H5 (OOCC n H2n −1 )3 ⇔ Cz H 2z −10 O6 n = 0,075  n + n Y = 0,12 ⇒ X + Trong phaûn öùng vôùi NaOH :  X 2n X + 3n Y = 0,285 n Y = 0,045

Đ

ẠO

3 muoái  X : este no, hai chöùc NaOH +  → 2 ancol coù cuøng soá C Y : C3 H 5 (OOCC n H 2n −1 )3

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

Câu 36: Đáp án D

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

41,95 gam

O2 , t o 41,95 gam E  → 97,85 gam hoã n hôï p CO2 , H2 O  +  ⇒ m = 16,78 gam O2 , t o → 39,14 gam hoã n hôï p CO2 , H2 O  m gam E 

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

Ơ

N

n Peptit = n X + n Y + n Z = 4x   x = 0,05 2x x x + ⇒ + 4 n Z = 0,55 n Peptit = 0,2 n aa − Na = 2 nX + 3n Y  2x x x CONH : 0,55    O2 , to CO2 : 1,6  quy ñoåi ⇒ E → CH2 : n Gly + 2n Ala + 4n Val = 1,05  →  + N2 ↑ H2 O : 1,525     H2 O : 0,2  97,85 gam 

0,019 3 = 33,74

D

• M = 23 (Na) ⇒ 23.0,161 + 0,016.27 = m − 0,4687m ⇒ m ≈ 15 • M = 7 (Li) ⇒ 7.0,161 + 0,016.27 = m − 0,4687m ⇒ m ≈ 10,3 (khoâng coù ñaù p aù n).

Câu 38: Đáp án B

Trang 13

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

+ Thöù töï khöû treâ n catot : Cu2+ > H 2 O; Thöù töï oxi hoù a : Cl − > H2 O. + Sô ñoà phaû n öù ng :

Ơ

N

SO4 2− : 0,2    CuSO4 : 0,2  ñpdd Na+ : 0,15  Cl ↑: 0,075 →  2+ ↓+ 2     + Cu  O2 ↑: x NaCl : 0,15   Cu  catot   H +  dd X anot  

H

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

Câu 39: Đáp án A

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

⇒ m Al = 2,25 gam

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

H Ư

dd Y

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N U Y .Q TP ẠO Đ

N

G

BTE : 2n Cu = 2n Cl + 4n O 2 2 + m dd giaûm = 64n Cu + 71n Cl2 + 32n O2 = 16,125 n = 0,075 + 2x ⇒  Cu ⇒ x = 0,0375 64(0,075 + 2x) + 0,075.71 + 32x = 16,125   SO4 2 − : 0,2  SO4 2− : 0,2   +   +  Na : 0,15  ⇒  2+ → Na : 0,15  + Al   + Cu ↓ + H2 ↑ Cu : 0,2 − 0,15 = 0,05  0,25  BTÑT ⇒ H + : 0,15  BTÑT ⇒ Al3+ :   3  

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

dd Y

Trang 14

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

+ Sô ñoà phaû n öù ng : CuSO 4 , FeSO4    Cu, Fe3O4  → MgSO4 , K 2 SO 4  +   + KHSO 4  Mg, Fe(NO3 )2    (NH ) SO  4 2 4   X

NO    ↑ + H2O H 2   Z

Y

N Ơ H

A

Câu 40: Đáp án D

-L

Í-

H

Ó

 X : Cx H y O 4 (axit 2 chöù c)  + Töø giaû thieá t suy ra :  Z : Cn H m O (ancol ñôn chöù c) Y : C H O (este 2 chöù c) x + 2n y + 2m − 4 4 

TO

ÁN

  − COOH + KHCO3 → −COOK + CO2 + H 2 O  n Cx Hy O4 = 0,055 + ⇒ ← 0,11 mol : 0,11  n Cx+2 n Hy+2 m −4 O4 = 0,145 O , to

2 + X, Y  → CO2 ⇒ 0, 055x + 0,145(x + 2n) = 0,69 ⇒ 0,2x + 0,29n = 0,69

x = 2  X : HOOC − COOH : Z : CH3 OH; Y : CH3 OOC − COOCH3 ⇒ ⇒  n = 1  n H2 O = n X + 3n Y = 0,49 mol ⇔ 8,82 gam

----- HẾT -----

Đ D

IỄ N

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

10 00

B

BaSO5 : 0,55    Fe(OH)2 : 0,11  ⇒ Y + Ba(OH)2 dö  → Keá t tuû a goàm   ⇒ m keát tuûa = 150,53 Cu(OH)2 : 0,08  Mg(OH) : 0,08 2  

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Y

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N U Y .Q TP ẠO Đ G N H Ư

TR ẦN

 17,6 + 0,55.136 − 87,63 − 0,99 = 0,21 BTKL : n H2 O = 18  0,55 − 0,045.2 − 0,21.2  BTNT H : n NH + = = 0,01 4  4 + 0,01 + 0,03 BTNT N : n = = 0,02 Fe(NO3 )2  2  BTNT O : n Fe O = 0,21 + 0,03 − 0,02.6 = 0,03 3 4  4 CuSO 4 : x mol    MgSO4 : y mol    160x + 120y = 22,4 x = 0,08 ⇒ FeSO 4 : 0,11 ⇒ ⇒  y = 0,08 K SO : 0,275  x + y = 0,16 2 4   (NH 4 )2 SO4 : 0,005 

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

n NO = 0,03 n NO + n H2 = 0,075 + ⇒ 30n NO + 2n H = 0,075.13,2 = 0,99 n H2 = 0,045  2

Trang 15

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 GV NGUYỄN MINH TUẤN- SỐ 12

BỘ ĐỀ 2018 MÔN HÓA HỌC

Ơ

H Ư

D. thủy phân.

A. Muối ăn.

TR ẦN

Câu 3: Khi làm thí nghiệm với HNO3 đặc, nóng thường sinh ra khí NO2. Để hạn chế tốt nhất khí NO2 thoát ra gây ô nhiễm môi trường, người ta nút ống nghiệm bằng bông tẩm dung dịch nào sau đây? B. Cồn.

C. Xút.

D. Giấm ăn.

Câu 4: Cho phản ứng hóa học: Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu. Trong phản ứng này xảy ra A. sự khử Fe2+ và sự khử Cu2+.

10 00

B

B. sự khử Fe2+ và sự oxi hóa Cu.

C. sự oxi hóa Fe và sự oxi hóa Cu.

D. sự oxi hóa Fe và sự khử Cu2+.

A

Câu 5: Ứng dụng không phải của kim loại kiềm là

Ó

A. Dùng chế tạo hợp kim có nhiệt độ nóng chảy thấp.

H

B. Dùng làm chất xúc tác trong nhiều phản ứng hữu cơ.

-L

Í-

C. Dùng làm chất trao đổi nhiệt trong các lò phản ứng hạt nhân.

ÁN

D. Điều chế kim loại hoạt động yếu hơn bằng phương pháp nhiệt luyện. Câu 6: Chất X tác dụng với dung dịch HCl. Khi chất X tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 sinh ra kết tủa. Chất X là B. BaCl2.

C. CaCO3.

D. AlCl3.

ÀN

A. Ca(HCO3)2.

D

IỄ N

Đ

Câu 7: Một mẫu khí thải có chứa CO2, NO2, N2 và SO2 được sục vào dung dịch Ca(OH)2 dư. Trong bốn khí đó, số khí bị hấp thụ là

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

C. xà phòng hóa.

N

B. trùng ngưng.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

A. trùng hợp.

G

Đ

Câu 2: Quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monome) thành phân tử lớn (polime) đồng thời giải phóng những phân tử nhỏ khác (thí dụ H2O) được gọi là phản ứng

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

D. Cu < Cs < Fe < Cr < W.

.Q

C. Cs < Cu < Fe < Cr < W.

TP

B. Cu < Cs < Fe < W < Cr.

ẠO

A. Cs < Cu < Fe < W < Cr.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 1: Cho các kim loại: Cr; W; Fe; Cu; Cs. Chiều tăng dần độ cứng của các kim loại là:

U Y

N

H

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H=1; O=16; S=32; F=19; Cl=35,5; Br=80; I=127; N=14; P=31; C=12; Si=28; Li=7; Na=23; K=39; Mg=24; Ca=40; Ba=137; Sr=88; Al=27;Fe=56; Cu=64; Pb=207; Ag=108.

N

Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm)

A. 3.

B. 1.

C. 4.

D. 2.

Câu 8: Cho hỗn hợp các ankan sau: pentan (sôi ở 36oC), heptan (sôi ở 98oC), octan (sôi ở 126oC), nonan (sôi ở 151oC). Có thể tách riêng các chất đó bằng cách nào sau đây? A. Kết tinh.

B. Chiết.

C. Thăng hoa.

D. Chưng cất.

Câu 9: Để loại bỏ lớp cặn trong ấm đun nước lâu ngày, người ta có thể dùng dung dịch nào sau đây? Trang 1

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn A. Muối ăn.

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

B. Giấm ăn.

C. Nước vôi.

D. Cồn 70o.

Câu 10: 4 chất hữu cơ X, Y, Z, T có một số đặc điểm sau: X

Z

T

chất rắn kết tinh

chất lỏng

chất lỏng

Dung dịch HCl

có xảy ra phản ứng

có xảy ra phản ứng

có xảy ra phản ứng

có xảy ra phản ứng

Phản ứng với NaOH

không xảy ra phản ứng

có xảy ra phản ứng

không xảy ra phản ứng

có xảy ra phản ứng

Dung dịch Br2

dung dịch Br2 không bị nhạt màu

dung dịch Br2 không bị nhạt màu

dung dịch Br2 bị nhạt màu và xuất hiện kết tủa trắng

dung dịch Br2 bị nhạt màu, không xuất hiện kết tủa trắng

to

Trong hai phản ứng trên thì nitơ

A

A. chỉ thể hiện tính oxi hóa.

10 00

B

 → 2NH3 (2) N 2 + 3H 2 ← 

Ó

C. chỉ thể hiện tính khử.

B. thể hiện tính khử và tính oxi hóa. D. không thể hiện tính khử và tính oxi hóa.

TO

ÁN

-L

Í-

H

Câu 12: Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế khí X trong phòng thí nghiệm:

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

o

t , xt  → 2NO; (1) N 2 + O2 ← 

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Câu 11: Cho các phản ứng sau:

D. xelulozơ, glyxin, anilin, metylmetacrylat.

TR ẦN

C. saccarozơ, glyxin, anilin, metylmetacrylat.

B. saccarozơ, alanin, phenol, metyl

H Ư

A. saccarozơ, alanin, etyl axetat, metyl metacrylat. metacrylat.

N

G

Các chất X, Y, Z, T lần lượt là:

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Đ

ẠO

TP

.Q

U Y

N

H

Ơ

N

chất rắn kết tinh

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Trạng thái

Y

D

IỄ N

Sau đó tiến hành thử tính chất của khí X: Sục khí X dư lần lượt vào dung dịch Br2 và dung dịch AgNO3. Hiện tượng xảy ra là: A. Dung dịch Br2 bị nhạt màu, trong dung dịch AgNO3 xuất hiện kết tủa màu vàng. B. Dung dịch Br2 bị nhạt màu, trong dung dịch AgNO3 xuất hiện kết tủa màu trắng. C. Dung dịch Br2 bị mất màu, trong dung dịch AgNO3 xuất hiện kết tủa màu vàng.

Trang 2

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

D. Dung dịch Br2 bị mất màu, trong dung dịch AgNO3 xuất hiện kết tủa màu trắng. Câu 13: Lạm dụng rượu quá nhiều là không tốt, gây nguy hiểm cho bản thân và gánh nặng cho gia đình và toàn xã hội. Hậu quả của sử dụng nhiều rượu, bia là nguyên nhân chính của rất nhiều căn bệnh. Những người sử dụng nhiều rượu, bia có nguy cơ cao mắc bệnh ung thư nào sau đây? D. Ung thư gan.

N

B. Ung thư vòm họng. C. Ung thư phổi.

H

Ơ

Câu 14: Phát biểu nào sau đây là đúng?

U Y

B. Saccarozơ có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.

.Q

B. 4.

C. 2.

D. 3.

Đ

A. 1.

ẠO

Câu 15: Số hợp chất là đồng phân cấu tạo, có cùng công thức phân tử C4H8O2, tác dụng được với dung dịch NaOH nhưng không tác dụng được với Na là

H Ư

N

G

Câu 16: Cho vào ống nghiệm một vài tinh thể K2Cr2O7, sau đó thêm tiếp khoảng 1 ml nước và lắc đều để K2Cr2O7 tan hết, thu được dung dịch X. Thêm vài giọt dung dịch KOH vào dung dịch X, thu được dung dịch Y. Màu sắc của dung dịch X và Y lần lượt là: B. màu vàng chanh và màu nâu đỏ.

TR ẦN

A. màu vàng chanh và màu da cam. C. màu nâu đỏ và màu vàng chanh.

D. màu da cam và màu vàng chanh.

Câu 17: Để phân biệt dung dịch Na2SO4 với dung dịch NaCl, người ta dùng dung dịch C. KNO3.

B

B. HCl.

10 00

A. BaCl2.

D. KOH.

Câu 18: Amino axit X no, mạch hở, có công thức CnHmO2N. Biểu thức liên hệ giữa m và n là B. m = 2n + 2.

C. m = 2n.

D. m = 2n + 3.

A

A. m = 2n + 1.

H

Ó

Câu 19: Cacbon phản ứng với tất cả các chất trong dãy nào sau đây?

Í-

A. Al, HNO3 đặc, KClO3.

-L

C. Ba(OH)2, Na2CO3, CaCO3.

B. Na2O, NaOH, HCl. D. NH4Cl, KOH, AgNO3.

ÁN

Câu 20: Cho ba dung dịch chưa ba chất: CH3NH2 (X), H2NC3H5(COOH)2 (Y) và H2NCH2COOH (Z) đều có nồng độ 0,1M. Thứ tự sắp xếp ba dung dịch trên theo chiều tăng dần độ pH là A. (Z) < (X) < (Y).

B. (Y) < (Z) < (X).

C. (X) < (Y) < (Z).

D. (Y) < (X) < (Z).

D

IỄ N

Đ

ÀN

Câu 21: Hỗn hợp X gồm C2H2 và H2 (có tỉ lệ số mol tương ứng là 1 : 2). Lấy 10,08 lít (đktc) hỗn hợp X nung nóng có xúc tác Ni, sau một thời gian thu được hỗn hợp khí Y. Dẫn hỗn hợp Y qua nước brom dư thấy bình brom tăng 3 gam và còn lại V lít (đktc) hỗn hợp khí Z không bị hấp thụ. Tỉ khối của Z so với hiđro bằng 20/6. Giá trị của V là

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TP

D. Xenlulozơ tan tốt trong nước và etanol.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

C. Hiđro hóa hoàn toàn glucozơ (xúc tác Ni, đun nóng) tạo ra sobitol.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

A. Thủy phân hoàn toàn tinh bột trong dung dịch H2SO4 đun nóng, tạo ra fructozơ.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

A. Ung thư vú.

A. 2,80 lít.

B. 8,96 lít.

C. 5,04 lít.

D. 6,72 lít.

Câu 22: Cho 0,1 mol lysin tác dụng với 100 ml dung dịch HCl 1M, thu được dung dịch X. Dung dịch X tác dụng với 400 ml NaOH 1M, đến phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch Y. Cô cạn Y thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là A. 26,25.

B. 34,25.

C. 22,65.

D. 30,65.

Trang 3

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 23: Cho các phản ứng sau: 2FeCl3 + 2KI → 2FeCl2 + 2KCl + I2 2FeCl2 + Cl2 → 2FeCl3

N

Cl2 + 2KI → 2KCl + I2

Ơ

C. 78,09%.

D. 34,3%.

B. 23,4 gam.

C. 19,5 gam.

N

A. 15,6 gam.

G

Đ

ẠO

Câu 25: Cho 12,9 gam hỗn hợp X gồm Al và Al2O3 vào 400 ml dung dịch NaOH 1M, đun nóng. Sau phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch Y và thấy thoát ra 3,36 lít H2 (đktc). Thêm 150 ml dung dịch H2SO4 1M vào dung dịch Y, thu được kết tủa có khối lượng là D. 7,8 gam.

A. 46,61%.

TR ẦN

H Ư

Câu 26: Một hỗn hợp X gồm hai axit cacboxylic no, đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Lấy m gam X rồi thêm vào đó 75 ml dung dịch NaOH 0,2M, sau đó phải dùng hết 25 ml dung dịch HCl 0,2M để trung hòa kiềm dư, thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y đến khối lượng không đổi, thu được 1,0425 gam muối khan. Phần trăm số mol của axit có khối lượng phân tử bé hơn trong hỗn hợp trên là B. 40%.

C. 43,39%.

D. 50%.

10 00

B

Câu 27: Cho 8,88 gam chất chứa nhân thơm X có công thức C2H3OOCC6H3(OH)OOCCH3 vào 200 ml KOH 0,9M đun nóng đến phản ứng hoàn toàn, thu được dung dịch B. Cô cạn B thu được b gam chất rắn khan. Giá trị của b là B. 14,64.

D. 17,2.

H

Ó

Câu 28: Cho các nhận định sau:

C. 16,08.

A

A. 15,76.

Í-

(1) Dùng CaCO3 làm chất chảy loại bỏ SiO2 trong luyện gang.

-L

(2) Dùng Mg để chế tạo các hợp kim nhẹ và bền như Đuyra,…

ÁN

(3) Mg cháy trong khí CO2. (4) Không dùng MgO để điện phân nóng chảy điều chế Mg. (5) Dùng cát để dập tắt đám cháy có mặt Mg.

ÀN

Số nhận định đúng là

Đ

A. 3.

B. 2.

C. 4.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

B. 40%.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

A. 60%.

TP

.Q

Câu 24: Nhiệt phân hoàn toàn hỗn hợp 2 muối KNO3 và Fe(NO3)2 sau phản ứng thu được hỗn hợp X gồm 2 khí có tỉ khối so với H2 là 21,6. Phần trăm khối lượng của Fe(NO3)2 là

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

D. I2/2I- < Fe3+/Fe2+ < Cl2 /2Cl-.

H

C. Cl2/2Cl- < Fe3+/Fe2+ < I2/2I-.

N

B. I2/2I- < Cl2/2Cl- < Fe3+/Fe2+.

U Y

A. Fe3+/Fe2+ < Cl2/2Cl- < I2/2I-.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Tính oxi hóa tăng dần của các cặp oxi hóa - khử là thứ tự nào sau đây?

D. 5.

D

IỄ N

Câu 29: Lên men m gam tinh bột thành ancol etylic với hiệu suất của cả quá trình là 75%. Lượng CO2 sinh ra được hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2, thu được 50 gam kết tủa và dung dịch X. Thêm dung dịch NaOH 1M vào X, thu được kết tủa. Để lượng kết tủa thu được là lớn nhất thì cần tối thiểu 100 ml dung dịch NaOH. Giá trị của m là A. 90,0.

B. 75,6.

C. 64,8.

D. 72,0.

Trang 4

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

B. 16,75 gam.

C. 19,55 gam.

D. 13,95 gam.

Đ

A. 18,75 gam.

ẠO

Câu 31: Hòa tan 8,4 gam Fe vào 500 ml dung dịch X gồm HCl 0,2M và H2SO4 0,1M. Cô cạn dung dịch thu được sau phản ứng thì thu được bao nhiêu gam muối khan?

A. 150 ml.

H Ư

N

G

Câu 32: Hòa tan hỗn hợp Na và K vào nước dư, thu được dung dịch X và 0,672 lít khí H2 (đktc). Thể tích dung dịch HCl 0,1M cần dùng để trung hòa X là B. 300 ml.

C. 600 ml.

D. 900 ml.

A. 7.

TR ẦN

Câu 33: Có thể có bao nhiêu hexapeptit mà trong phân tử chứa 3 mắt xích alanin, 2 mắt xích glyxin và 1 mắt xích valin, có đầu N là alanin và đầu C là valin? B. 6.

C. 4.

-L

C. C6H5COOC2H5.

Í-

A. C2H3COOC3H7.

H

Công thức cấu tạo của M là

Ó

A

10 00

B

Câu 34: Cho sơ đồ sau:

D. 5.

B. CH2=C(CH3)COOC2H5. D. CH=CH2COOCH=CH2.

TO

ÁN

Câu 35: Cho m gam hỗn hợp M (có tổng số mol 0,03 mol) gồm đipeptit X, tripeptit Y, tetrapeptit Z và pentapeptit T (đều mạch hở) tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp Q gồm muối của Gly, Ala và Val. Đốt cháy hoàn toàn Q bằng một lượng oxi vừa đủ, thu lấy toàn bộ khí và hơi đem hấp thụ vào bình đựng nước vôi trong dư, thấy khối lượng tăng 13,23 gam và có 0,84 lít khí (đktc) thoát ra. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?

Đ

A. 6,0.

B. 6,9.

C. 7,0.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

D. 5,6.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

C. 2,24.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

B. 4,48.

TP

A. 3,36.

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Giá trị của V là

.Q

U Y

N

H

Ơ

N

Câu 30: Cho m gam hỗn hợp Na và Ca vào một lượng nước dư thu được dung dịch X và V lít khí (đktc). Sục từ từ đến dư khí CO2 vào dung dịch X, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau:

D. 6,08.

D

IỄ N

Câu 36: Ancol X (MX= 76) tác dụng với axit cacboxylic Y thu được hợp chất Z mạch hở (X và Y đều chỉ có một loại nhóm chức). Đốt cháy hoàn toàn 17,2 gam Z cần vừa đủ 14,56 lít khí O2 (đktc), thu được CO2 và H2O theo tỉ lệ số mol tương ứng là 7 : 4. Mặt khác, 17,2 gam Z lại phản ứng vừa đủ với 8 gam NaOH trong dung dịch. Biết Z có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất. Số công thức cấu tạo của Z thỏa mãn là A. 4.

B. 2.

C. 3.

D. 1.

Trang 5

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 37: Điện phân dung dịch chứa 0,2 mol NaCl và x mol Cu(NO3)2 với điện cực trơ, sau một thời gian thu được dung dịch X và khối lượng dung dịch giảm 21,5 gam. Cho thanh sắt vào dung dịch X đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thấy khối lượng thanh sắt giảm 1,8 gam và thấy thoát ra khí NO duy nhất. Giá trị của x là B. 0,5.

C. 0,6.

D. 0,4.

B. 37,16%.

C. 36,61%.

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

--- HẾT ---

D

IỄ N

Đ

D. 63,39%.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

A. 27,46%.

TR ẦN

H Ư

N

Câu 40: Thủy phân hoàn toàn 4,84 gam este A bằng một lượng dung dịch NaOH vừa đủ, rồi cô cạn chỉ thu được hơi nước và hỗn hợp X gồm hai muối (đều có khối lượng phân tử lớn hơn 68). Đốt cháy hoàn toàn lượng muối trên cần đúng 6,496 lít O2 (đktc), thu được 4,24 gam Na2CO3; 5,376 lít CO2 (đktc) và 1,8 gam H2O. Thành phần phần trăm khối lượng muối có khối lượng phân tử nhỏ hơn trong X là

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

D. 34,12%.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

C. 27,58%.

Đ

B. 24,88%.

G

A. 26,96%.

ẠO

TP

Câu 39: Cho m gam hỗn hợp E gồm NaHCO3, Fe2O3, ZnO, MgCO3 tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 24,5%, thu được dung dịch X chứa (m + 37,24) gam muối trung hòa và 193,08 gam H2O và có khí CO2 thoát ra. Dung dịch X tác dụng với dung dịch BaCl2 dư thì xuất hiện 139,8 gam kết tủa. Biết phân tử khối trung bình của E bằng 94,96. Phần trăm khối lượng Fe2O3 trong E là

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

Câu 38: Hoà tan hết 15,44 gam hỗn hợp gồm Fe3O4, Fe và Al (trong đó oxi chiếm 20,725% về khối lượng) bằng 280 gam dung dịch HNO3 20,25% (dùng dư), thu được 293,96 gam dung dịch X và 0,896 lít hỗn hợp khí X gồm NO và N2O. Để tác dụng tối đa các chất trong dung dịch X cần 450 ml dung dịch NaOH 2M. Nếu cô cạn dung dịch X thu được chất rắn Z. Nung Z đến khối lượng không đổi, thấy khối lượng chất rắn giảm m gam. Giá trị m là A. 44,12. B. 46,56. C. 43,72. D. 45,84.

N

A. 0,3.

Trang 6

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 GV NGUYỄN MINH TUẤN- SỐ 12

BỘ ĐỀ 2018 MÔN HÓA HỌC

Ơ

N

Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm)

H

11-B

12-C

13-D

14-C

15-B

16-D

17-A

18-A

21-C

22-D

23-D

24-C

25-A

26-D

27-A

31-D

32-C

33-B

34-B

35-D

36-C

37-B

9-B

28-C

10-C

19-A

20-B

29-B

30-B

39-A

40-D

N

H Ư

TR ẦN B 10 00 A Ó H Í-L ÁN TO ÀN

D

IỄ N

Đ

38-C

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

8-D

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

7-A

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

6-A

Đ

N

5-D

U Y

4-D

.Q

3-C

TP

2-B

ẠO

1-A

G

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

BẢNG ĐÁP ÁN

Trang 7

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 GV NGUYỄN MINH TUẤN- SỐ 12

BỘ ĐỀ 2018 MÔN HÓA HỌC

N

Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm)

Ơ H

D

IỄ N

Đ

ÀN

n C H = x; n H = 2x  x = 0,15 2 + X coù  2 2 ⇒ n (C2 H2 , H2 ) = 3x = 0,45  m X = 26.0,15 + 0,3.2 = 4,5  m Z = 4,5 − 3 = 1,5 gam  ⇒ VZ (ñktc) = 5,04 lít + m X = m Y = m Z + m bình Br taêng ⇒  40 2 = 0,225 mol  n Z = 1,5 : 6 

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

A Ó H Í-L

ÁN

Câu 13: Đáp án D Câu 14: Đáp án C Câu 15: Đáp án B Câu 16: Đáp án D Câu 17: Đáp án A Câu 18: Đáp án A Câu 19: Đáp án A Câu 20: Đáp án B Câu 21: Đáp án C

10 00

B

 Laø m maát maø u dung dòch Br2 : CH ≡ CH + 2Br2  → CHBr2 − CHBr2 + → CAg ≡ CAg ↓ +2NH 4 NO3  Taï o keá t tuû a vaø ng : CH ≡ CH + 2AgNO3 + 2NH 3 

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

+ X laø C2 H 2 : CaC2 + 2H 2 O  → Ca(OH)2 + CH ≡ CH ↑

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N U Y .Q TP ẠO Đ G N H Ư TR ẦN

Câu 1: Đáp án A Câu 2: Đáp án B Câu 3: Đáp án C Câu 4: Đáp án D Câu 5: Đáp án D Câu 6: Đáp án A Câu 7: Đáp án A Các khí bị hấp thụ là: CO2, NO2 và SO2 Câu 8: Đáp án D Câu 9: Đáp án B Câu 10: Đáp án C Câu 11: Đáp án B Câu 12: Đáp án C

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 22: Đáp án D

Trang 8

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

+ Lysin coù coâ ng thöù c laø H2 N(CH2 )4 CHNH2 COOH (M = 146).

Ơ

N

n HOH = n NaOH pö = n − COOH/ lysin + n HCl = 0,2 < n NaOH bñ = 0,4 : NaOH dö   0,1 0,1  + + m NaOH − m HOH = 30,65 gam m chaát raén = m lysin + m HCl    0,1.36,5 0,2.18 0,4.40 0,1.146 

H

Câu 23: Đáp án D

4Fe(NO3 )2 → 2Fe2 O3 + 8NO2 ↑ +O2 ↑ nO

=

2

n NO

MNO − M X

2

2

M X − MO

2

N .Q TP

B

2y → 0,25y

0,5x + 0,25y = 0,25 2y

10 00

y

Ó

A

x 1 2.180 ⇒ = ⇒ %Fe(NO3 )2 = = 78,09% y 2 101 + 2.180

H

Câu 25: Đáp án A

ÁN

-L

Í-

 2n H 2 = 0,1 nAl =  3 + 12,9 gam X + NaOH  → 0,15 mol H2 ↑⇒  12,9 − 0,1.27 n = 0,1  Al2O3 = 102 + Sô ñoà phaûn öù ng :

IỄ N

Đ

ÀN

AlO2 − : 0,3 SO4 2− : 0,15  H SO : 0,15  +  Al : 0,1  NaOH: 0,4  + 2 4  → Na : 0,4  + Al(OH)3 ↓   → Na : 0,4   Al2 O3 : 0,1 OH−  AlO − : ?  2      

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

to

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

0,5x

TR ẦN

x

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

o

t 2KNO3  → 2KNO2 + O2 ↑

+ Ñöôø ng cheù o :

ẠO

H Ư

+ Phöông trình phaû n öù ng :

mol :

Đ G N

Câu 24: Đáp án C

mol :

U Y

 3+ 2+ −  Fe → Fe + I  + I2  OXHM KM KY OXHY 2+ − −  2 +  Tính khöû : I > Fe > Cl 3+ − Fe + Cl  → Fe + Cl ⇒  2   3+ OXHY KY  KM OXHM  Tính oxi hoù a : Cl 2 > Fe > I 2  − + I−  → Cl + I2  Cl 2 KM KY  OXHM OXHY I Cl 2 Fe3+ . + Suy ra : Tính oxi hoù a : 2− < 2 + < 2Cl − 2I Fe

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

+ Sô ñoà phaû n öù ng :

dd Y

dd Z

D

+ BTÑT : n AlO − = 0,1 ⇒ nAl(OH) = 0,3 − 0,1 = 0,2 ⇒ m Al(OH) = 15,6 gam 2

3

3

Câu 26: Đáp án D

Trang 9

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

+ Baû n chaát phaûn öù ng : RCOOH : x mol  RCOONa : x mol  →   + NaOH  + H2 O  NaCl : 0,005 mol  HCl : 0,005 mol  0,015 mol  1,0425 gam

Ơ

0,04

0,08

+ mmuoái = 8,88 + 0,18.56  − 0,02.18  − 0,01.44  = 15,76 gam mKOH

mH

mCH CHO

2O

Đ

mX

TP

0,04

ẠO

mol :

G

3

TR ẦN

to CaCO  → CaO + CO2 3 (1)  to CaO + SiO2 → CaSiO3

H Ư

Có 4 nhận định đúng là (1), (2), (3), (4). Giải thích:

N

Câu 28: Đáp án C

o

B

t (3) 2Mg + CO2  → 2MgO + C

10 00

(2) Mg là kim loại nhẹ nên dùng để chế tạo các hợp kim nhẹ và bền.

A

(4) MgO có nhiệt độ nóng chảy cao hơn nhiều MgCl2 nên để điều chế Mg người ta điện phân nóng chảy MgCl2 sẽ đạt hiệu quả kinh tế cao hơn.

Ó

Câu 29: Đáp án B

H

+ Sô ñoà chuyeån hoùa tinh boät thaønh ancol etylic :

Í-

men röôïu men röôïu − C6 H10 O5 −  → C6 H12 O6  → 2C2 H 5 OH + 2CO2

CaCO3

Ca(OH)2

ÁN

CO2

-L

+ Sô ñoà phaûn öùng cuûa CO2 vôùi dung dòch kieàm :

NaOH min Ca(HCO3 )2  → CaCO3 max

Đ

ÀN

n CO = n CaCO + 2n Ca(HCO ) = n CaCO + 2n NaOH = 0,7 3 3 2 3  2 Suy ra :  0,7 ⇒ m − C H O − ñem phaûn öùng = 75,6 gam n − C6 H10 O5 − ñem phaûn öùng = 6 10 5 2.75% 

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

o

t C2 H3OOCC6 H3 (OH)OOCCH3 + KOH  → CH3CHO + chaát raé n + 2H2O

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

+ Phöông trình phaûn öùng :

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 27: Đáp án A

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

3

15 − 8 1 = ⇒ %nHCOOH = 50% 8 −1 1

H

nCH COOH

=

N

nHCOOH

U Y

+ Ñöôø ng cheù o :

N

x + 0,005 = 0,015 x = 0,01 HCOOH ⇒ ⇒ ⇒ X goà m  CH3COOH 0,005.58,5 + (R + 67)x = 1,0425 R = 8

D

IỄ N

Câu 30: Đáp án B n Ca(OH) = nCaCO max = 0,1 2 3  khi nCO = 0,1 thì n CaCO max = 0,1  2 3 + ⇒ n 2− = n NaOH + 2nCa(OH) − nCO CO3 2 2  khi nCO2 max = 0,35 thì nCaCO3 = 0,05  0,35 n −  0,05 OH

⇒ n NaOH + 2nCa(OH) = 0,4 ⇒ n H = 0,2 mol ⇒ VH = 4,48 lít 2

2

2

Trang 10

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 31: Đáp án D + n HCl = 0,1 mol; n H SO = 0,05 mol ⇒ n 2

4

H+

= 0,2 mol.

n + Fe dö + 2 n Fe > n + ⇒ n electron nhöôøng > n electron nhaän ⇒  + ⇒ n Fe pö = H = 0,1 H  2  H heá t 0,15 0,2

Ơ

0,1.35,5

0,05.96

H H Ư

N

Có 6 đồng phân thỏa mãn là: AlaAlaGlyAlaGlyVal

AlaAlaGlyGlyAlaVal

AlaGlyAlaAlaGlyVal

AlaGlyGlyAlaAlaVal

AlaGlyAlaGlyAlaVal

TR ẦN

AlaAlaAlaGlyGlyVal

10 00

B

Câu 34: Đáp án B

Theo sơ đồ, suy ra: Y2 là metyl metacrylat, Y1 là axit metacrylic, Y là muối của axit metacrylic; X1 là etilen, X là ancol etylic. Vậy M là CH2=C(CH3)COOC2H5.

Ó

A

Phương trình phản ứng:

o

H

t CH 2 = C(CH3 ) − COOC 2 H5 + NaOH  → CH 2 = C(CH3 ) − COONa + C 2 H 5 OH    Y

Í-

M

H 2 SO4 ñaëc , t o

X

-L

C2 H 5OH  → CH 2 = CH 2 + H 2 O  X

X1

t o , p, xt

PE

TO

X1

ÁN

n CH 2 = CH 2 → (−CH 2 − CH 2 −)n  2CH 2 = C(CH3 ) − COONa + H 2 SO4 loaõng → 2CH 2 = C(CH3 ) − COOH + Na2 SO 4  Y

Y1

H 2 SO 4 ñaëc , t

o

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

G

Câu 33: Đáp án B

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N Đ

ẠO

TP

.Q

U Y

K  H2 O KOH  HCl KCl  + Sô ñoà phaû n öù ng :    → →    Na NaOH  NaCl  K  KCl  ⇒ Baû n chaá t phaûn öù ng :   + HCl  →  + H2 Na NaCl  0,06 + nH+ = 2n H = 0,06 mol ⇒ VHCl = = 0,6 lít = 600 ml 2 0,1

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 32: Đáp án C

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

0,1.56

N

+ m muoái = m 2 + + m − + m 2 − = 13,95 gam Fe Cl SO4  

D

IỄ N

Đ

 → CH = C(CH ) − COOCH CH 2 = C(CH3 ) − COOH + CH 3OH ←  2 3   3 Y1

Y2

t o , p, xt

n CH 2 = C(CH3 ) − COOCH3 → (−CH 2 = (CH3 )C(COOCH3 )−)n    Y2

thuûy tinh höõu cô

Câu 35: Đáp án D

Trang 11

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

+ n NaOH = nCONH trong M = 2n N

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

CONH : 0,075 mol    = 0,075 ⇒ M → CH2 : x mol  H O : 0,03 mol  2   quy ñoåi

2

m gam

H

Ơ

N

CONH : 0,075   O2 , t o quy ñoåi → Na2 CO3 + CO2 ↑ + H2 O + N2 ↑ + Q → CH2 : x     NaOH : 0,075  0,075+ x 0,0375+ x 0,0375   

U Y

+ Z coù 3 ñoàng phaân laø :

A

HOOC − C ≡ C − COOCH2 CHOHCH3

Ó

HOOC − C ≡ C − COOCH2 CH 2 CH2 OH

-L

TO

ÁN

Câu 37: Đáp án B

Í-

H

HOOC − C ≡ C − COOCH(CH2 OH)CH3

Đ G

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

 n NaOH 0,2 = =2   nC7 H8O5 0,1   X laø R '(OH)2  2 chöùc este   ⇒  Z coù  ⇒ R ' = 25 (loaïi) M = 72 + moät chöùc − OH Y laø R(COOH)  2     1 chöùc este  X laø R'(OH)2     R ' = 42 (−C3 H6 −)  Z coù 1 chöù c axit ⇒ ⇒ M = 72     R = 24 (−C ≡ C−)   vaø moät chöùc − OH Y laø R(COOH)2  

ẠO

m Z + 32 nO = 18n H O + 44 nCO x = 0,1; nO/ Z = 0,5 2 2 2    17,2 0,65 4x 7x + ⇒ nC : n H : n O = 7 : 8 : 5 n + 2 n = n + 2 n  O/ Z O2 H2 O CO2 CTPT cuûa Z laø C H O (M = 172)  7 8 5   ? 0,65 4x 7x

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

Câu 36: Đáp án C

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

44(0,0375 + x) + 18(0,075 + x) = 13,23 x = 0,165 ⇒ ⇒ m = 0,075.43 + 14x + 0,03.18 m = 6,075 gaà n nhaá t vôùi 6,08

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

13,23 gam

Trang 12

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

+ Thöù töï khöû treâ n catot : Cu2+ > H2 O; Thöù töï oxi hoù a : Cl − > H 2 O.

ban ñaàu

= 0,9 mol.

+ Sô ñoà phaû n öù ng :

B

NO    N2 O 

10 00

AlO2 − : x   +  Na : 0,9  NO − : 0,9 − x  3  

Ó

A

HNO3

dd Y

NaOH

coâ caï n, nung

dd X

TO

ÁN

-L

Í-

H

Al3+ , Fe3+    + + NH 4 , H    NO3−   

O2   Fe2 O3     + NO2  Al2 O3    NH3 

D

IỄ N

Đ

chaát raé n Z

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

3

4

TR ẦN

+ n NaOH = 0,9; n NH + trong X = z mol; n HNO

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

+ Quy ñoåi hoã n hôï p ban ñaàu thaønh Al (x mol), Fe (y mol), O (0,2 mol).

.Q TP ẠO

Đ

H Ư

Câu 38: Đáp án C

Al    Fe  O   

G

N

⇒ ∆m = m Fe pö − m Cu taïo thaønh = 56.(x − 0,125) − 64.(x − 0,2) = 1,8 ⇒ x = 0,5

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

2

NO3 − : 2x  NO3 − : 2x − 0,05   +   +  Na : 0,2  + + → NO ↑ + Na : 0,2 ↓  + Fe   + Cu  0,2 H : 0,2  BTÑT ⇒ Fe2 + : x − 0,125 x − 0,2 = 0,05 4 Cu2 + : x − 0,2     

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

N

H

Ơ

N

NO3− : 2x mol   +  Na : 0,2 mol  − + Fe + dd X  → NO ↑⇒ X goà m  +  vaø Cl ñaõ heá t. H  Cu2 + (coù theå coøn hoaë c heát )   n O = a  2 n Cu = 0,1 + 2a + n Cl = 0,5nCl− = 0,1 ⇒ 2 m dd giaûm = 64(0,1 + 2a) + 32a + 0,1.71 = 21,5  BTE : 2n Cu = 2nCl2 + 4nO2 ⇒ a = 0,05 ⇒ dd sau ñieä n phaâ n coù: n H+ = 4nO = 0,2; nCu2+ = x − 0,2.

Trang 13

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

TO

ÁN

-L

Í-

H

Câu 40: Đáp án D

.Q TP ẠO Đ G N

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Ó

A

10 00

B

BTNT S : 3x + y + 0,1 + 0,06 = 0,6 x = 0,08  ⇒ ⇒ 0,22.84 + 160x + 81y = 94,96 y = 0,2 M E = 0,22 + x + y  0,08.160 ⇒ %Fe2 O3 = ≈ 26,96% 94,96(0,22 + 0,08 + 0,2)

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TR ẦN

H Ư

BTNT S : n H SO = n BaSO = 0,6 2 4 4  + BTKL : m + m = m muoái + 44 n CO + m H O ⇒ n CO2 = 0,22 H 2 SO 4 2 E dd  2  m m + 37,24 0,6.98:24,5% ? 193,08   m H O thu ñöôïc − m H O trong dd H SO 2 2 2 4 = 0,66 n H O taïo thaønh = + 2 18 BTNT H : n = 2n H O taïo thaønh − 2n H SO = 0,12 NaHCO3 2 2 4  Na2 SO 4 : 0,06 mol  NaHCO3 : 0,12 mol      MgCO3 : 0,1 mol  H2 SO4  MgSO4 : 0,1 mol  ⇒ E coù   →   + ... Fe2 O3 : x mol  Fe2 (SO 4 )3 : x mol   ZnO : y mol   ZnSO : y mol    4  

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 39: Đáp án A

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

N

H

Ơ

N

n NO + n N O = 0,04 n NO = 0,02 2 + ⇒ 30n NO + 44n N2 O = 15,44 + 280 − 293,96 = 1,48 n N2 O = 0,02 m (Al, Fe) = 27x + 56y = 12,24  + BT E : 3x + 3y = 8z + 0,02.3 + 0,02.8 + 0,2.2 BT N vaø BTÑT trong Z : 0,9 − x = 0,9 − z − 0,02 − 0,02.2  x = 0,08 n NO − trong muoái Al(NO ) , Fe(NO ) = 0,78 mol 3 3 3 3   3 ⇒ y = 0,18 ⇒  0,78 = 43,72 gam z = 0,02 m = 0,02.80 + 62.0,78 − 16. 2  

Trang 14

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

+ Sô ñoà phaûn öùng : H2O + Este A + NaOH  4,84 gam

?

O , to

? gam

0,04 mol

0,24 mol

N

2 2 muoái Z  → Na2 CO3 + CO2 + H 2 O (2)    

1,8 gam

Ơ H

TO

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

----- HẾT -----

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N U Y .Q TP ẠO Đ G N H Ư

TR ẦN

n NaOH = 2n Na CO = 0,08 2 3 + m = m + m Na2 CO3 + m H2 O (2) − m O2 = 7,32  2 muoái CO2 m A + m NaOH = m muoái + 18n H O (1) n H O (1) = 0,04 2 + ⇒ 2 n H/ A + n NaOH = 2n H2 O (1) + 2n H2 O (2) n H/ A = 0,2 n C/ A = n Na CO + n CO = 0,28 2 3 2  n : n : n = 7 : 5 : 2 + ⇒ C H O mA − mC − mH = 0,08 A laø (C 7 H 5 O2 )n n O/ A = 16  n = 2; A laø C6 H 5OOC − COOC6 H 5 n NaOH : n H O (1) = 2  2 + ⇒ 0,04.116 A laø (C 7 H 5 O2 )n %C6 H 5 ONa = 7,32 = 63,39% 

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

⇒ A laø este cuûa phenol.

Trang 15

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 GV NGUYỄN MINH TUẤN- SỐ 13

BỘ ĐỀ 2018 MÔN HÓA HỌC

2,82.10-8

1,72.10-8

1,00.10-7

G

N

TR ẦN

Y là kim loại nào trong các kim loại dưới đây? A. Fe.

B. Ag.

Ơ

T 1,59.10-8

C. Cu.

D. Al.

A. Poli(vinyl clorua) (nhựa PVC).

10 00

B

Câu 2: Một loại polime rất bền với nhiệt và axit, được tráng lên "chảo chống dính" là polime có tên gọi nào sau đây? D. Teflon – poli(tetrafloetilen).

A

C. Plexiglas – poli(metyl metacrylat).

B. Poli(phenol – fomanđehit) (PPF).

Ó

Câu 3: Cho từ từ tới dư dung dịch chất X vào dung dịch AlCl3, thu được kết tủa keo trắng. Chất X là B. NH3.

C. KOH.

D. NaOH.

Í-

H

A. HCl.

-L

Câu 4: Tất cả các kim loại Fe, Zn, Cu, Ag đều tác dụng được với dung dịch B. HNO3 loãng.

C. H2SO4 loãng.

D. KOH.

ÁN

A. HCl.

Câu 5: Cho sơ đồ phản ứng sau: Al → X → Y → AlCl3. X, Y có thể lần lượt là cặp chất nào sau đây? A. Al(OH)3, Al(NO3)3. B. Al(OH)3, Al2O3.

C. Al2(SO4)3, Al2O3.

D. Al2(SO4)3, Al(OH)3.

Đ

ÀN

Câu 6: Khi làm thí nghiệm với H2SO4 đặc, nóng thường sinh ra khí SO2. Để hạn chế tốt nhất khí SO2 thoát ra gây ô nhiễm môi trường, người ta nút ống nghiệm bằng bông tẩm dung dịch nào sau đây? B. Muối ăn.

C. Cồn.

D. Xút.

IỄ N

A. Giấm ăn.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Z

Đ

Y

H Ư

Điện trở (Ωm)

X

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Kim loại

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

ẠO

TP

.Q

Câu 1: Điện trở đặc trưng cho khả năng cản trở dòng điện. Điện trở càng lớn thì khả năng dẫn điện của kim loại càng giảm. Cho 4 kim loại X, Y, Z, T ngẫu nhiên tương ứng với Ag, Al, Fe, Cu. Cho bảng giá trị điện trở của các kim loại như sau:

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H=1; O=16; S=32; F=19; Cl=35,5; Br=80; I=127; N=14; P=31; C=12; Si=28; Li=7; Na=23; K=39; Mg=24; Ca=40; Ba=137; Sr=88; Al=27;Fe=56; Cu=64; Pb=207; Ag=108.

N

Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm)

D

Câu 7: Thực hiện các thí nghiệm sau: (1) Đốt dây sắt trong khí clo; (2) Đốt nóng hỗn hợp bột Fe và S (trong điều kiện không có oxi); (3) Cho FeO vào dung dịch HNO3 (loãng dư); Trang 1

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

(4) Cho Fe vào dung dịch Fe2(SO4)3; (5) Cho Fe vào dung dịch H2SO4 (loãng, dư). Có bao nhiêu thí nghiệm tạo ra muối sắt(II)? C. 2.

D. 4.

Ơ

Câu 8: Để xác nhận trong phân tử chất hữu cơ có nguyên tố H người ta dùng phương pháp nào sau đây?

U Y

B. Đốt cháy rồi cho sản phẩm cháy qua bình đựng H2SO4 đặc.

.Q C. Anđehit axetic.

D. Metanol.

Đ

B. Etanol.

ẠO

Câu 9: Trong công nghiệp phương pháp hiện đại nhất dùng để điều chế axit axetic đi từ chất nào sau đây?

Y

Thuốc thử

TR ẦN

X

Chất

H Ư

N

G

Câu 10: Thực hiện một số thí nghiệm với 4 chất hữu cơ, thu được kết quả như sau:

Z

T

Có xảy ra phản ứng

Có xảy ra phản ứng

Có xảy ra phản Có xảy ra phản ứng ứng

Dung dịch NaOH

Không xảy ra phản ứng

Không xảy ra phản ứng

Có xảy ra phản Có xảy ra phản ứng ứng

Dung dịch Br2

Nước brom không bị nhạt màu

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

Dung dịch HCl

Nước brom bị Nước brom nhạt màu và không bị nhạt xuất hiện kết tủa màu trắng

Nước brom bị nhạt màu, không xuất hiện kết tủa trắng

ÁN

Các chất X, Y, Z, T lần lượt là: A. metyl amin, anilin, glyxin, triolein. C. metyl amin, anilin, xelulozơ, triolein.

B. etyl amin, alanin, glyxin, triolein. D. etyl amin, anilin, alanin, tripanmitin.

ÀN

Câu 11: Tìm phản ứng viết sai:

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TP

D. Đốt cháy rồi cho sản phẩm qua CuSO4 khan.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

C. Đốt cháy thấy có hơi nước thoát ra.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

A. Đốt cháy rồi cho sản phẩm qua P2O5.

A. Butan.

N

B. 3.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

A. 1.

D

IỄ N

Đ

A. NH 3 + HNO3  → NH 4 NO3 . o

t B. 4NH 3 + 5O 2  → 4NO + 6H 2 O. o

t C. 2NH 3 + 3CuO  → N 2 + 3Cu + 3H 2 O.

D. 3NH 3 + AlCl3 + 3H 2 O  → Al(OH)3 ↓ +3NH 4 Cl.

Trang 2

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

ẠO

o

Đ

CaO, t C. CH3COONa (rắn) + NaOH (rắn)  → Na2CO3 + CH4. o

N

G

t D. NaCl (rắn) + H2SO4 (đặc)  → NaHSO4 + HCl.

H Ư

Câu 13: Khi ủ men rượu, người ta thu được một hỗn hợp chủ yếu gồm nước, ancol etylic và bã rượu. Muốn thu được ancol etylic người ta dùng phương pháp nào sau đây? B. phương pháp chưng chất.

C. Phương pháp chiết lỏng – lỏng.

TR ẦN

A. Phương pháp kết tinh.

D. Phương pháp chiết lỏng – rắn.

A. 4.

10 00

B

Câu 14: Cho dãy các chất: glucozơ, saccarozơ, xenlulozơ, tinh bột. Số chất trong dãy không tham gia phản ứng thủy phân là B. 2.

C. 1.

D. 3.

Ó

A

Câu 15: Este X khi tác dụng với dung dịch NaOH thu được 2 muối là natri phenolat và natri propionat. X có công thức là

H

A. CH3CH2COOC6H5. B. C6H5OOCCH3.

C. C6H5COOCH2CH3. D. CH3COOC6H5.

-L

Í-

Câu 16: Phát biểu nào sau đây không đúng? A. Cr2O3 là oxit lưỡng tính, không tan trong dung dịch axit loãng, kiềm loãng.

ÁN

B. CrO là oxit bazơ, tan dễ dàng trong dung dịch axit. C. CrO3 tan dễ trong nước, tác dụng dễ dàng với dung dịch kiềm loãng.

ÀN

D. Do Cr(OH)3 là hiđroxit lưỡng tính nên Cr tác dụng được với dung dịch NaOH đặc.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TP

o

t B. NH4Cl + NaOH  → NaCl + NH3 + H2O.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

o

H2 SO4 ñaëc , t A. C2H5OH  → C2H4 + H2O.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Hình vẽ trên minh họa phản ứng nào sau đây ?

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

N

H

Ơ

N

Câu 12: Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế khí Y từ dung dịch X

D

IỄ N

Đ

Câu 17: Dung dịch nào dưới đây dùng để phân biệt dung dịch KCl với dung dịch K2SO4? A. BaCl2.

B. NaOH.

C. H2SO4.

D. HCl.

Câu 18: Hai chất hữu cơ X, Y là đồng phân của nhau và có công thức phân tử là C3H7O2N. X tác dụng với NaOH thu được muối X1 có công thức phân tử là C2H4O2NNa; Y tác dụng với NaOH thu được muối Y1 có công thức phân tử là C3H3O2Na. Công thức cấu tạo của X, Y là: A. X là CH3-COOH3N-CH3 và Y là CH2=CH-COONH4. B. X là CH3-CH(NH2)-COOH và Y là CH2=CH-COONH4. Trang 3

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

C. X là H2N-CH2-COOCH3 và Y là CH3-CH2COONH4. D. X là H2N-CH2-COOCH3 và Y là CH2=CH-COONH4. Câu 19: Người ta có thể sử dụng nước đá khô (CO2 rắn) để tạo môi trường lạnh và khô trong việc bảo quản thực phẩm và hoa quả tươi. Vì B. nước đá khô có khả năng hút ẩm.

C. nước đá khô có khả năng khử trùng.

D. nước đá khô có khả năng dễ hoá lỏng.

H

D. anđehit axetic, fructozơ, xenlulozơ.

D. 40%.

A. 36,6.

TR ẦN

H Ư

N

Câu 22: Cho m gam hỗn hợp X gồm axit glutamic và alanin tác dụng với dung dịch HCl dư. Sau phản ứng làm bay hơi cẩn thận dung dịch, thu được (m + 11,68) gam muối khan. Nếu cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch KOH vừa đủ, sau phản ứng làm bay hơi cẩn thận dung dịch, thu được (m + 19) gam muối khan. Giá trị của m là B. 38,61.

C. 35,4.

D. 38,92.

B. 3.

10 00

A. 4.

B

Câu 23: Trong các kim loại Na; Ca; K; Al; Fe; Cu và Zn, số kim loại tan tốt vào dung dịch KOH là C. 6.

D. 5.

A

Câu 24: Khối lượng quặng photphorit chứa 65% Ca3(PO4)2 cần lấy để điều chế 150 kg photpho là (có 3% P hao hụt trong quá trình sản xuất). B. 0,2 tấn.

C. 0,5 tấn.

D. 2,27 tấn.

H

Ó

A. 1,189 tấn.

B. 21,6.

C. 19,2.

D. 28,8.

TO

A. 32,0.

ÁN

-L

Í-

Câu 25: Hòa tan hết m gam Cu vào dung dịch gồm Fe(NO3)3 và HCl, thu được dung dịch X và khí NO. Thêm tiếp 19,2 gam Cu vào X, sau phản ứng thu được dung dịch Y chỉ chứa 2 muối trung hòa và còn lại 6,4 gam chất rắn. Cho toàn bộ Y vào dung dịch AgNO3 dư, thu được 183 gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là Câu 26: Cho m gam hỗn hợp X gồm axit fomic, axit benzoic, axit ađipic, axit oxalic tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được a gam muối. Cũng cho m gam hỗn hợp X trên tác dụng vừa đủ với dung dịch Ca(OH)2, thu được b gam muối. Biểu thức liên hệ giữa m, a và b là

Đ

A. 3m = 22b-19a.

B. 8m = 19a-1b.

C. 3m = 11b-10a.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

C. 55%.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

B. 50%.

G

A. 60%.

Đ

ẠO

Câu 21: Hỗn hợp X gồm hai anken có tỉ khối so với H2 bằng 16,625. Lấy hỗn hợp Y chứa 26,6 gam X và 2 gam H2. Cho Y vào bình kín có dung tích V lít (ở đktc) có chứa Ni xúc tác. Nung bình một thời gian thu được hỗn hợp Z có tỉ khối so với H2 bằng 143/14. Biết hiệu suất phản ứng hiđro hoá của các anken bằng nhau. Hiệu suất phản ứng hiđro hoá là

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

C. axit fomic, anđehit fomic, glucozơ.

U Y

B. saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ.

.Q

A. fructozơ, tinh bột, anđehit fomic.

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 20: Dãy gồm các chất đều không tham gia phản ứng tráng bạc là:

Ơ

N

A. nước đá khô có khả năng thăng hoa.

D. 9m = 20a-11b.

D

IỄ N

Câu 27: Cho axit salixylic (axit o-hiđroxibenzoic) phản ứng với anhiđrit axetic, thu được axit axetylsalixylic (o-CH3COO–C6H4–COOH) dùng làm thuốc cảm (aspirin). Để phản ứng hoàn toàn với 43,2 gam axit axetylsalixylic cần vừa đủ V lít dung dịch KOH 1M. Giá trị của V là A. 0,96.

B. 0,24.

C. 0,48.

D. 0,72.

Trang 4

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 28: Chất vô cơ X trong thành phần chỉ có 2 nguyên tố. X không tan được vào H2O và dung dịch HCl. Đốt cháy X trong O2 ở nhiệt độ cao được khí Y. Khí Y tác dụng với dung dịch brom được chất Z. Z phản ứng với dung dịch BaCl2 thu được chất Q. Q không tan được vào dung dịch HNO3. Các chất X, Y, Z theo thứ tự tương ứng là: B. Fe3C, CO, BaCO3.

C. CuS, SO2, H2SO4.

D. MgS, SO2, H2SO4.

C. 18.

D. 20.

A

Ó

B. 1,0 lít.

C. 0,5 lít.

D. 1,5 lít.

Í-

H

A. 2,0 lít.

ÁN

-L

Câu 32: Trộn 2,43 gam Al với 9,28 gam Fe3O4 rồi nung nóng cho phản ứng xảy ra một thời gian, làm lạnh được hỗn hợp X gồm Al, Fe, Al2O3, FeO và Fe3O4. Cho toàn bộ X phản ứng với dung dịch HCl dư, thu được 2,352 lít H2 (đktc) và dung dịch Y. Cô cạn Y được a gam muối khan. Xác định giá trị của a là B. 16,605.

C. 18,325.

D. 27,965.

TO

A. 28,326.

Câu 33: Thủy phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit X, thu được 2 mol glyxin (Gly), 1 mol alanin (Ala), 1 mol valin (Val) và 1 mol Phenylalanin (Phe). Thủy phân không hoàn toàn X thu được đipeptit Val-Phe và tripeptit Gly-Ala-Val nhưng không thu được đipeptit Gly-Gly. Chất X có công thức là B. Gly-Phe-Gly-Ala-Val.

C. Gly-Ala-Val-Phe-Gly.

D. Gly-Ala-Val-Val-Phe.

Đ

A. Val-Phe-Gly-Ala-Gly.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

D. 200,0 và 3,25.

Câu 31: Cho 14,3 gam hỗn hợp X gồm ba kim loại Mg, Zn và Al ở dạng bột tác dụng hoàn toàn với oxi, thu được hỗn hợp Y gồm các oxit có khối lượng 22,3 gam. Thể tích dung dịch HCl 2M vừa đủ để phản ứng hết với Y là

IỄ N D

C. 200 và 2,75.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

TP ẠO Đ G N H Ư TR ẦN

B. 80 và 1,3.

10 00

A. 228,75 và 3,25.

B

Giá trị của m và x lần lượt là

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

Câu 30: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp Na và Ba vào nước thu được dung dịch X. Sục khí CO2 vào dung dịch X. Kết quả thí nghiệm thu được biểu diễn trên đồ thị sau:

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

B. 29.

N

A. 30.

H

Ơ

Câu 29: Để điều chế 26,73 kg xenlulozơ trinitrat (hiệu suất 60%) cần dùng ít nhất V lít axit nitric 65% (d = 1,5 g/ml) phản ứng với xenlulozơ dư. V gần nhất với giá trị nào sau đây?

N

A. CuS, H2S, H2SO4.

Câu 34: Hợp chất A (chứa C, H, O) có tỉ khối hơi so với metan là 8,25, thuộc loại hợp chất đa chức khi phản ứng với NaOH tạo ra muối và ancol. Số lượng hợp chất thỏa mãn tính chất của X là A. 2.

B. 3.

C. 5.

D. 4.

Trang 5

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 35: Thủy phân hoàn toàn m gam hỗn hợp X chứa một số peptit mạch hở bằng dung dịch NaOH vừa đủ, thu được 151,2 gam muối natri của các amino axit là Gly, Ala và Val. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X thấy tốn 107,52 lít oxi (đktc), thu được 64,8 gam H2O. Giá trị m là C. 102,4.

D. 100,05.

C. 0,625.

D. 0,215.

H Ư

N

G

Đ

ẠO

Câu 38: Nung hỗn hợp chất rắn X gồm Al và một oxit của sắt trong điều kiện không có không khí thu được hỗn hợp rắn Y. Chia Y thành 2 phần bằng nhau: - Phần 1: Tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư, thu được dung dịch chứa 257,9 gam muối và x mol khí NO. - Phần 2: Tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch NaOH 2M, thu được 1,5x mol H2 và 22,4 gam chất rắn không tan. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của V gần nhất với giá trị nào sau đây? A. 352. B. 206. C. 251. D. 230.

A. 4,3.

B. 10,5.

10 00

B

TR ẦN

Câu 39: Hỗn hợp X gồm FeO, Fe2O3, S, FeS2 và CuS trong đó O chiếm 4,6997% khối lượng. Cho 15,32 gam X tác dụng vừa đủ với 0,644 mol H2SO4 đặc (đun nóng) sinh ra 14,504 lít khí SO2 (là sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch Y. Nhúng thanh Mg dư vào Y sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn lấy thanh Mg ra cân lại thấy tăng 5,14 gam (Giả sử 100% kim loại sinh ra bám vào thanh Mg). Đốt cháy hoàn toàn 15,32 gam X bằng lượng vừa đủ V lít (đktc) hỗn hợp khí A gồm O2 và O3 tỉ lệ mol 1:1. Giá trị gần nhất của V là C. 5,3.

D. 3,5.

-L

Í-

H

Ó

A

Câu 40: Thủy phân hoàn toàn m gam hỗn hợp hai este đơn chức mạch hở A, B (MA < MB) trong 700 ml dung dịch KOH 1M, thu được dung dịch X và hỗn hợp Y gồm 2 ancol là đồng đẳng liên tiếp. Đun nóng Y trong H2SO4 đặc ở 140oC, thu được hỗn hợp Z. Trong Z tổng khối lượng của các ete là 8,04 gam (Hiệu suất ete hóa của các ancol đều là 60%). Cô cạn dung dịch X được 54,4 gam chất rắn C. Nung chất rắn này với lượng dư hỗn hợp NaOH, CaO cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 8,96 lít hỗn hợp khí T (đktc). Phần trăm khối lượng của A trong hỗn hợp ban đầu là B. 48,96%.

C. 49,68%.

TO

ÁN

A. 66,89%.

D. 68,94%.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

D. 0,16.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

C. 0,15.

.Q

B. 0,18.

TP

A. 0,12.

--- HẾT ---

D

IỄ N

Đ

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

Câu 37: Cho 240 ml dung dịch Ba(OH)2 1M vào 200 ml dung dịch gồm AlCl3 a mol/lít và Al2(SO4)3 2a mol/lít; sau khi các phản ứng kết thúc thu được 51,3 gam kết tủa. Giá trị của a là

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

B. 0,455.

N

A. 0,375.

H

Ơ

Câu 36: Đốt cháy 0,15 mol hỗn hợp X gồm metyl acrylat, etylen glicol, axetanđehit và ancol metylic cần dùng a mol O2. Sản phẩm cháy dẫn qua 200 ml dung dịch Ba(OH)2 1M, lọc bỏ kết tủa, cho dung dịch Ca(OH)2 dư vào phần nước lọc thì thu được thêm 53,46 gam kết tủa nữa. Giá trị của a là bao nhiêu?

N

B. 50,4.

A. 51,2.

Trang 6

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 GV NGUYỄN MINH TUẤN- SỐ 13

BỘ ĐỀ 2018 MÔN HÓA HỌC

Ơ

N

Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm)

H

11-B

12-A

13-B

14-C

15-A

16-D

17-A

18-D

21-B

22-D

23-D

24-A

25-C

26-A

27-D

31-C

32-D

33-C

34-C

35-C

36-B

37-C

9-D

28-C

10-A

19-A

20-B

29-B

30-B

39-A

40-D

N

H Ư

TR ẦN B 10 00 A Ó H Í-L ÁN TO ÀN

D

IỄ N

Đ

38-A

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

8-D

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

7-B

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

6-D

Đ

N

5-D

U Y

4-B

.Q

3-B

TP

2-D

ẠO

1-C

G

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

BẢNG ĐÁP ÁN

Trang 7

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 GV NGUYỄN MINH TUẤN- SỐ 13

BỘ ĐỀ 2018 MÔN HÓA HỌC

N

Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm)

Ơ H

TO

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

ÁN

-L

Í-

 26,6 = 0,8 n Cn H2 n = 16,625.2 + ⇒ HSPÖ tính theo anken. n = 2 = 1  H2 2 n M Z = m = m = 28,6 n Z = 1,4; nC H pö = n H2 pö = n X − n Z = 0,4 n 2n Z X   Z + ⇒  0,4 143.2 .100% = 50% M Z = H = 0,8  14 

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N U Y .Q TP ẠO Đ G N H Ư TR ẦN B 10 00 A Ó H

Câu 1: Đáp án C Câu 2: Đáp án D Câu 3: Đáp án B Câu 4: Đáp án B Câu 5: Đáp án D Câu 6: Đáp án D Câu 7: Đáp án B Các thí nghiệm là: 2; 4; 5 Câu 8: Đáp án D Câu 9: Đáp án D Câu 10: Đáp án A Câu 11: Đáp án B Câu 12: Đáp án A Câu 13: Đáp án B Câu 14: Đáp án C Câu 15: Đáp án A Câu 16: Đáp án D Câu 17: Đáp án A Câu 18: Đáp án D Câu 19: Đáp án A Câu 20: Đáp án B Câu 21: Đáp án B

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

LỜI GIẢI CHI TIẾT

D

IỄ N

Đ

Câu 22: Đáp án D

Trang 8

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

 H NCH(CH 3 )COOH : x mol   n − COOH = x + 2y + X goà m  2 ⇒  HOOCC3 H 5 (NH 2 )COOH : y mol   n − NH2 = x + y   m gam

H

Ơ

N

 x = 0,14  pö vôù i NaOH : ∆m = m K − m H/ − COOH = 38(x + 2y) = 19  + ⇒  y = 0,18  pö vôù i HCl : ∆m = m HCl = 36,5(x + y) = 11,68   m = 38,92 gam

U Y ẠO

→ Ca(OH)2 + H 2 Ca + 2H 2 O 

Đ

Câu 24: Đáp án A

G

+ Sô ñoà phaû n öù ng :

⇒ m quaëng photphorit =

H Ư

310 2.31.97% → 65%.m quaëng photphorit → 150 310.150 = 1189 kg = 1,189 taá n 2.31.97%.65%

TR ẦN

kg : kg :

N

100%− 3%= 97% Ca3 (PO4 )2  → 2P

Câu 25: Đáp án C NO ↑

A

Fe(NO3 )3     HCl 

10 00

B

+ Baû n chaá t phaû n öù ng :

-L

Í-

H

Ó

Fe2 + : x   2 +  AgNO3 AgCl ↓  Cu : y  →   Ag ↓   Cl − : z   183 (g) Y

ÁN

BTÑT trong Y 2x + 2y = z x = 0,1    + BTE : 2n Cu = n 3 + + 3n NO ⇒ 2y = x + 3.3x ⇒ y = 0,5 Fe 108x + 143,5z = 183 z = 1,2    n Ag = n Fe2 + ; n AgCl = n Cl−

Đ

ÀN

⇒ 0,5.64 = m + 12,8 ⇒ m = 19,2

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Zn + 2KOH  → K 2 ZnO 2 + H 2

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

→ 2KOH + H 2 2K + 2H 2 O 

.Q

2Al + 2KOH + 2H 2 O  → 2KAlO 2 + 3H 2 ↑

TP

2Na + 2H 2 O  → 2NaOH + H 2

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

+ Có 5 kim loại có thể tan trong dung dịch KOH. + Phương trình phản ứng:

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

Câu 23: Đáp án D

Câu 26: Đáp án A

D

IỄ N

 a−m −COOH + NaOH  n X = →−COONa + H2 O 22 + ⇒ 2(b − m) →(−COO)2 Ca + 2H2 O n = 2(−COOH) + Ca(OH)2   X 38 a − m 2(b − m) ⇒ = ⇒ 3m = 22a − 19b 22 38

Trang 9

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 27: Đáp án D o

t CH 3 COOC6 H 4 COOH + 3KOH  → CH 3COOK + KOC6 H 4 COOK + 2H 2 O

0,24

0,72

⇒ Vdd KOH 1M = 0,72 lít

H

Ơ

N

Câu 28: Đáp án C X, Y, Z lần lượt là CuS, SO2, H2SO4. Phương trình phản ứng: o

Y

TP

Q

ẠO

Z

Đ

Câu 29: Đáp án B

+ Suy ra : V = 29,07 lít gaà n nhaá t vôù i 29 lít

Câu 30: Đáp án B

B

+ Döï a vaø o baû n chaá t phaûn öù ng vaø ñoà thò ta coù :

297 26,73

H Ư

3.63 → 1,5V.65%.60% →

TR ẦN

kg : kg :

A

10 00

n Ba = n BaCO max = a = 0,5;  x = 1,3 3   ⇒ n NaOH = 2a − a = 0,5 m = m Ba + m Na = 80 gam    0,5.137 0,5.23  x − 2a = a − 0,4a

H

Ó

Câu 31: Đáp án C

-L

Í-

 MgCl2   Mg   MgO     O2   HCl 2M  + Sô ñoà phaû n öù ng :  Zn  →  ZnO   →  ZnCl2   Al   Al O   AlCl  2 3   3   + BTÑT : n

ÁN

14,3 gam

Cl −

= 2n

O2 −

=

22,3 gam

2.(22,3 − 14,3) = 1 mol ⇒ VHCl 2M = 0,5 lít 16

Câu 32: Đáp án D

ÀN

N

− C6 H7 O2 (OH)3 − + 3HNO3  →−C6 H 7 O2 (ONO2 )3 − + 3H2 O

G

+ Phaûn öùng ñieà u cheá xenlulozô trinitrat :

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Z

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

Y

→ BaSO4 ↓ + 2HCl H 2 SO4 + BaCl 2   

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

SO2 + Br2 + H2 O  → H 2 SO4 + 2HBr 

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

X

N

t 2CuS ↑ + 3O2 → 2CuO + SO 2

+ Sô ñoà phaû n öù ng :

D

IỄ N

Đ

H2 ↑: 0,105

Al, Al2 O3   Al : 0,09  t o    → Fe, FeO  Fe3O4 : 0,04   Fe O  3 4  

HCl

FeCl2 , FeCl3     AlCl3 

Trang 10

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

BTNT O : 4 n Fe O = n H O 3 4 2    n H O = 0,16 ? 0,04 + ⇒ 2 = 2 nH O + 2 nH BTNT H : n HCl n HCl = 0,53 2 2  ? ? 0,105 m

Cl−

Ơ

m ion kim loaïi

N

⇒ m muoái = 0,04.3.56 + 0,09.27  + 0,53.35,5  = 27,965 gam

+ Số đồng phân của X là 5 CH3 OOCCH 2 COOCH3

CH3 COOCH 2 CH 2 OOCH

TR ẦN

C2 H 5 OOCCOOCH3

HOOCCH(CH3 )CH 2 OOCH

B

HCOOCH 2 CH 2 CH 2 OOCH

10 00

Câu 35: Đáp án C

H2O 

A

3,6 mol

4,8 mol O2 (2)

NaOH

ÁN

-L

Í-

H

Ó

CONH : x mol    + X → CH 2 : y mol  H O : z mol   2  quy ñoåi

(1)

COONa : x mol    NH 2 : x mol  CH : y mol  2   151,2 gam

TO

BTE cho (1) : 3x + 6y = 4.4,8 x = 1,4   + BTNT H cho (1) : 0,5x + y + z = 3,6 ⇒ y = 2,5 ⇒ m X = 102,4  z = 0,4 m muoái = 83x + 14y = 151,2 

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

G

H Ư

N

 A ña chöùc, M A = 132 CTPT laø C 5 H 8 O 4 (k = 2) ⇒ NaOH  A → Muoái + Ancol  A laø este no

+ Ta có: 

Đ

Câu 34: Đáp án C

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

ẠO

TP

Giải thích: Vì X thủy phân không hoàn toàn thu được tripeptit Gly-Ala-Val, nên X chỉ có thể là GlyAla-Val-Phe-Gly hoặc Gly-Ala-Val-Val-Phe. Nhưng thủy phân hoàn toàn 1 mol X, thu được 2 mol glyxin nên X không thể là Gly-Ala-Val-Val-Phe.

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

Thủy phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit X, thu được 2 mol glyxin (Gly), 1 mol alanin (Ala), 1 mol valin (Val) và 1 mol Phenylalanin (Phe). Thủy phân không hoàn toàn X thu được đipeptit Val-Phe và tripeptit Gly-Ala-Val. Suy ra X là Gly-Ala-Val-Phe-Gly.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

Câu 33: Đáp án C

D

IỄ N

Câu 36: Đáp án B

Trang 11

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

CH2 = CHCOOCH3 ⇔ C4 H6 O2 ⇔ C4 H2 .2H2 O  CH OHCH2 OH ⇔ C2 H6 O2 ⇔ C2 H2 .2H2 O + X goàm  2 ⇒ X : Cx H2 .yH2 O CH3CHO ⇔ C2 H4 O2 ⇔ C2 H2 .H2 O CH OH ⇔ CH O ⇔ CH .H O 4 2 2  3

N

BaCO3 ↓: x mol

Ơ H 10 00

4

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

 n BaSO = nSO 2− = 1,2a 4 4   Al(OH) khoâ n g bò hoø a tan   3 n OH− n Al(OH) = = 0,16  3 ⇒ 3   n = n SO 2− = 1,2a 4  Al(OH) bò hoø a tan moät phaàn  BaSO4  3  n Al(OH)3 = 4n Al3+ − nOH− = 4a − 0,48  a = 0,1388  n OH− > 3n Al3+ : loaï i 1,2a.233 + 0,16.78 = 51,3 ⇒ ⇒ ⇒ 1,2a.233 + 78(4a − 0,48) = 51,3  a = 0,15  n OH− < 3n Al3+ : thoû a maõ n.

TO

● Nhận xét: Khi gặp dạng bài này ta nên xét trường hợp dễ xảy ra nhất, đó là Al(OH)3 bị tan một phần.

D

IỄ N

Đ

Câu 38: Đáp án A

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

B

• TH2 : n Ba2+ > nSO 2−

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

4

n BaSO = n Ba2+ = 0,24 4  ⇒ ⇒ Voâ ly.ù 51,3 − 0,24.233 = −0,059 n Al(OH)3 = 78 

TR ẦN

• TH1: nBa2+ < n SO 2−

H Ư

n Ba(OH)2 = 0,24 n Ba2+ = 0,24; n OH− = 0,48 + ⇒ n = 0,2a; n Al (SO ) = 0,4a n Al3+ = a; n SO 2− = 1,2a 2 4 3  AlCl3 4 

N

G

Câu 37: Đáp án C

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N U Y .Q TP ẠO

Đ

BaCO3 : y mol Ca(OH)2 → Ba(HCO3 )2  CaCO3 : y mol n = 0,38 n Ba(OH) = x + y = 0,2 y = 0,18  CO2 2 + ⇒ ⇒ 0,38 m keát tuûa = 100y + 197y = 53,46 x = 0,02 x = 0,15   0,38 1  + BT electron : (4x + 2)n X = 4nO ⇒ nO =  +  .0,15 = 0,455 mol 2 2  0,15 2 

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

CO O2 + Cx H2 .yH2 O  → 2 H2 O

Trang 12

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

N

  1,5x.2 Al dö : 3 = x mol    22,4   + P2 + NaOH  → H2 ↑ + 22,4 gam chaá t raén ⇒ Fe : = 0,4 mol   56   1,5x mol Fe Al2 O3 : y mol    

Ơ

TR ẦN

Câu 39: Đáp án A + Sô ñoà phaû n öù ng :

X'

10 00

B

FeO  Fe : x      Cu : y  →  FeS2  H2 SO4 ñaëc Fe2 (SO 4 )3 : 0,5x  ↑ →   ←     + SO 2 0,674 mol Quy ñoåi CuSO4 : y  S : z   Fe2 O3    0,6475 mol O : 0,045 S, CuS Y  

A

X, 4,7%O

H

Ó

Fe2 (SO 4 )3 : 0,5x  Mg Fe    →   + MgSO 4 CuSO4 : y Cu  (1,5x  + y) mol 

Í-

Y

ÁN

-L

m X' 56x + 64y + 32z = 14,6 x = 0,047    + BTNT S ⇒ z + 0,644 = 1,5x + y + 0,6475 ⇒ y = 0,1  56x + 64y − 24(1,5x + y) = 4,94 z = 0,174    ∆m

TO

quy ñoåi (O , O ) ← n O pö = 0,4735  2 3 → O + ⇒ BTE : 2n O pö + 2n O/ X' = 3n Fe + 2n Cu + 4n S m (O2 , O3 ) = m O pö = 7,576

Đ

⇒ 32x + 48x = 7,576 ⇒ x = 0,0947 ⇒ V(O

2,

O3 )

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

⇒ Vdd NaOH 2M = 0,35 lít = 350 ml gaàn nhaá t vôù i 352 ml

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

H Ư

N

G

Đ

ẠO

P1

213(x + 2y) + 0,4.242 + 80z = 257,9 m muoái = 257,9 ⇒ ⇒ 3x + 0,4.3 = 3x + 8z BTE : 3nAl + 3nFe = 3nNO + 8nNH4+ z = 0,15 ⇒ ⇒ ÔÛ P1: n NaOH = nNaAlO = nAl + 2nAl O = 0,7 2 2 3 x + 2y = 0,7

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

.Q

U Y

N

H

  1,5x.2 Al dö : 3 = x mol  Al(NO3 )3 : (x + 2y) mol     22,4   HNO3 dö  + Fe : = 0,4 mol   → Fe(NO3 )3 : 0,4 mol ↑  + NO 56   NH NO : z mol  x mol 3 4  Al 2O3 : y mol     257,9 gam 

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

P2

= 4,24 gaà n nhaá t vôù i 4,3 lít

D

IỄ N

Câu 40: Đáp án D

Trang 13

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com H SO ñaëc , t o

2 4 →R R 'OH  'O R'  H = 60%

Y

Z, 8,04 gam

+ RCOOR ' hoãn hôïp A, B

Ơ

N

RCOOK NaOH, CaO, t o → RH  KOH T, 0,4 mol 

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

----- HẾT -----

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

ẠO

TP

.Q

U Y

N

CH 3 OH  C2 H 5 OH

n CH OH + n C H OH = 0,4 2 5  3 n CH3OH = 0,1 ⇒ Trong Y coù :  ⇒ 100 n 46n CH3OH + 60n C2 H5 OH = 10,2.  C2 H5OH = 0,3 60  n RCOOK = n RH = 0,4; n KOH = 0,3 + Trong C coù  ⇒ R = 11 m chaát raén = 0,3.56 + 0,4(R + 83) = 54, 4  HCOOK : 0,1 mol 54,4 − 0,3.56 − 0,1.84 − 0,3.83 ⇒R= = 14,4 (loaïi)  0,3 RCOOK : 0,3 mol  ⇒ HCOOK : 0,3 mol 54,4 − 0,3.56 − 0,3.84 − 0,1.83  ⇒R= = 41 (C3 H 5 −) 0,1  RCOOK : 0,1 mol A laø HCOOC2 H 5 : 0,3 mol 0,3.74 ⇒ ; %m A = = 68,94% + 0,1.100 0,3.74 B laø C H COOCH : 0,1 mol  3 5 3

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

= m R 'O R ' + m H2 O R 'OH  n R 'OH bñ = n RCOOR ' = n RH = 0,4 m  + ⇒  ? =10,2 0,12.18 ⇒ Y goàm 8,04  n R 'OH pö = 0,4.0,6 = 0,24 M  R 'OH = 42,5

H

C, 54,4 gam

Trang 14

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 GV NGUYỄN MINH TUẤN- SỐ 14

BỘ ĐỀ 2018 MÔN HÓA HỌC

Ơ

.Q

D. Cu2+, Mg2+, Fe2+.

ẠO

Câu 2: Polime được tổng hợp bằng phản ứng trùng ngưng là:

B. poli(etylen-terephtalat).

C. poli(vinyl clorua).

D. poliacrilonitrin.

G

Đ

A. polietilen.

B. Na2CO3.

C. NH4HCO3.

TR ẦN

A. NaNO3.

H Ư

N

Câu 3: Có nhiều loại bánh cần tạo độ xốp, vì vậy trong quá trình nhào bột người ta thường cho thêm hóa chất nào trong số các chất sau: D. NaCl.

Câu 4: Khi để lâu trong không khí ẩm một vật bằng sắt tây (sắt tráng thiếc) bị xây xát sâu tới lớp sắt bên trong, sẽ xảy ra quá trình B. Sn bị ăn mòn hóa học.

10 00

B

A. Fe bị ăn mòn hóa học. C. Sn bị ăn mòn điện hóa.

D. Fe bị ăn mòn điện hóa.

A

Câu 5: Nhận xét nào không đúng về nước cứng?

Ó

A. Nước cứng làm giảm khả năng giặt rửa của xà phòng.

H

B. Dùng Na2CO3 có thể làm mất tính cứng tạm thời và vĩnh cửu của nước cứng.

-L

Í-

C. Nước cứng tạo cặn đáy ấm đun nước, nồi hơi.

ÁN

D. Nước cứng tạm thời chứa các anion SO 4 2 − và Cl − . Câu 6: Kim loại M có các tính chất: nhẹ, bền trong không khí ở nhiệt độ thường; tan được trong dung dịch NaOH nhưng không tan trong dung dịch HNO3 đặc nguội và H2SO4 đặc nguội. Kim loại M là B. Fe.

C. Cr.

ÀN

A. Zn.

D. Al.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

C. Mg2+, Cu2+, Fe2+.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

B. Mg2+, Fe2+ , Cu2+.

TP

A. Cu2+, Fe2+, Mg2+ .

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 1: Dãy cation kim loại được sắp xếp theo chiều tăng dần tính oxi hóa từ trái sang phải là:

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

N

H

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H=1; O=16; S=32; F=19; Cl=35,5; Br=80; I=127; N=14; P=31; C=12; Si=28; Li=7; Na=23; K=39; Mg=24; Ca=40; Ba=137; Sr=88; Al=27;Fe=56; Cu=64; Pb=207; Ag=108.

N

Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm)

D

IỄ N

Đ

Câu 7: Tiến hành các thí nghiệm sau ở điều kiện thường: (a) Sục khí SO 2 vào dung dịch H2S;

(b) Sục khí F2 vào nước; (c) Cho KMnO4 vào dung dịch HCl đặc; (d) Sục khí CO2 vào dung dịch NaOH; (e) Cho Si vào dung dịch NaOH; Trang 1

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

(g) Cho Na2SO3 vào dung dịch H2SO4. Số thí nghiệm có sinh ra đơn chất là A. 6.

B. 3.

C. 5.

D. 4.

C. Tốc độ phản ứng nhanh hơn.

D. Độ bền nhiệt cao hơn.

Ơ

B. Nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi thấp hơn.

.Q

D. Muối ăn.

Y

Z

B

X

không xảy ra phản ứng

có xảy ra phản ứng

không xảy ra phản ứng

chất khí

chất lỏng

chất khí

khai

thơm

khai

mạch có nhánh

mạch có nhánh

mạch không nhánh

10 00

Phản ứng với có xảy ra NaOH phản ứng chất lỏng

Mùi

thơm

Cấu tạo mạch C

mạch không nhánh

-L

Í-

H

Ó

A

Trạng thái

T

ÁN

Các chất X, Y, Z, T lần lượt là: A. etyl propionat, trimetylamin, isoamyl axetat, n-propylamin.

ÀN

B. etyl propionat, isopropylamin, isoamyl axetat, metylamin.

Đ

C. etyl butirat, đimetylamin, etyl propionat, etylamin.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ G N H Ư TR ẦN

Câu 10: Các hợp chất hữu cơ X, Y, Z, T có một số đặc điểm sau:

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

C. Giấm ăn.

TP

B. Nước vôi trong.

ẠO

A. Phèn chua.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

Câu 9: Một số axit cacboxylic như axit oxalic, axit tactric… gây ra vị chua cho quả sấu xanh. Trong quá trình làm món sấu ngâm đường, người ta sử dụng dung dịch nào sau đây để làm giảm vị chua của quả sấu?

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

A. Độ tan trong nước lớn hơn.

N

Câu 8: Nhận xét nào đúng về các chất hữu cơ so với các chất vô cơ?

IỄ N

D. etyl butirat, trimetyl amin, isoamyl axetat, etylamin.

D

Câu 11: Tìm phản ứng viết sai: o

t A. NH 4 NO3  → NH 3 + HNO 3 . o

t C. (NH 4 ) 2 CO3  → 2NH 3 + CO 2 + H 2 O.

o

t B. NH 4 Cl  → NH 3 + HCl. o

t D. NH 4 NO 2  → N 2 + 2H 2 O.

Trang 2

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

C. Na.

D. O2.

B. glucozơ, fructozơ.

C. glucozơ, sobitol.

D. glucozơ, saccarozơ.

N

A. glucozơ, etanol.

G

Đ

Câu 14: Thuỷ phân hoàn toàn tinh bột trong dung dịch axit vô cơ loãng, thu được chất hữu cơ X. Cho X phản ứng với khí H2 (xúc tác Ni, to), thu được chất hữu cơ Y. Các chất X, Y lần lượt là:

H Ư

Câu 15: Công thức phân tử tổng quát của este tạo bởi ancol no, đơn chức, mạch hở và axit cacboxylic không no, có một liên kết đôi C=C, đơn chức, mạch hở là B. CnH2n-2O2.

Câu 16: Nhận định nào sau đây là sai?

D. CnH2n+2O2.

B. Crom còn được dùng để mạ thép.

B

A. Gang và thép đều là hợp kim.

C. CnH2n+1O2.

TR ẦN

A. CnH2nO2.

10 00

C. Sắt là nguyên tố phổ biến nhất trong vỏ trái đất.

D. Thép có hàm lượng Fe cao hơn gang.

Câu 17: Để phân biệt dung dịch AlCl3 và dung dịch KCl ta dùng dung dịch B. H2SO4.

C. NaNO3.

D. HCl.

Ó

A

A. NaOH.

Í-

H

Câu 18: Peptit X có công thức Pro-Pro-Gly-Arg-Phe-Ser-Phe-Pro. Khi thuỷ phân không hoàn toàn X thu được tối đa bao nhiêu loại peptit có amino axit đầu N là phenylalanin (Phe)? B. 4.

-L

A. 3.

C. 6.

D. 5.

ÁN

Câu 19: Silic phản ứng với dãy chất nào sau đây?

TO

A. HCl, Fe(NO3)2, CH3COOH. C. F2, Mg, NaOH.

B. CuSO4, SiO2 H2SO4 (loãng). D. Na2SiO3, Na3PO4, NaCl.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

B. CuO.

ẠO

A. KOH.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Câu 13: Ancol etylic không tác dụng với chất nào sau đây?

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

D. (2), (4).

.Q

C. (2).

TP

B. (1).

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

A. (1), (3).

U Y

N

H

Ơ

N

Câu 12: Ở ống nghiệm nào không có phản ứng xảy ra?

D

IỄ N

Đ

Câu 20: Cho các chất sau đây: triolein, etyl axetat, saccarozơ, fructozơ, Ala-Gly-Ala, glucozơ, xenlulozơ, vinyl fomat, anbumin. Số chất bị thủy phân trong môi trường kiềm là A. 5.

B. 8.

C. 7.

D. 6.

Câu 21: Hỗn hợp X gồm C2H2 và H2, có tỉ khối so với H2 bằng 5,8. Dẫn X (đktc) qua bột Ni nung nóng cho đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp Y. Tỉ khối của Y so với H2 là A. 13,5.

B. 29.

C. 11,5.

D. 14,5.

Trang 3

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 22: Amino axit X có công thức (H2N)2C3H5COOH. Cho 0,02 mol X tác dụng với 200 ml dung dịch hỗn hợp H2SO4 0,1M và HCl 0,3M, thu được dung dịch Y. Cho Y phản ứng vừa đủ với 400 ml dung dịch NaOH 0,1M và KOH 0,2M, thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là C. 6,38.

D. 10,43.

Ơ

Câu 23: Cho hỗn hợp gồm Al, BaO và Na2CO3 (có cùng số mol) vào nước dư thu được dung dịch X và chất kết tủa Y. Chất tan trong dung dịch X là: B. NaAlO2.

C. NaOH và NaAlO2.

D. Ba(AlO2)2 và Ba(OH)2.

C. 15.

D. 12.

A. 6,72 và 1,8.

TR ẦN

Câu 26: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một axit đơn chức, không no (có một liên kết đôi trong gốc hiđrocacbon), mạch hở cần V lít (đktc) khí oxi. Sau phản ứng thu được 6,72 lít ( đktc) khí CO2 và a gam nước. Giá trị của V và a lần lượt là: B. 11,2 và 3,6.

C. 8,96 và 1,8.

D. 6,72 và 3,6.

B. C2H5COOC2H5.

A

A. CH3COOC2H5.

10 00

B

Câu 27: Xà phòng hoá hoàn toàn 0,1 mol este X (đơn chức, mạch hở) bằng 100 gam dung dịch gồm NaOH 4% và KOH 5,6%. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được 13,8 gam chất rắn khan; ngưng tụ toàn bộ phần hơi bay ra tạo thành 95 gam chất lỏng. Công thức của X là C. CH3COOC3H7.

D. C2H5COOCH3.

-L

Í-

H

Ó

Câu 28: Bốn kim loại Na, Al, Fe và Cu được ấn định không theo thứ tự X, Y, Z, T. Biết: X, Y được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy; X đẩy được kim loại T ra khỏi dung dịch muối; Z tác dụng được với dung dịch H2SO4 đặc nóng nhưng không tác dụng được với dung dịch H2SO4 đặc nguội. X, Y, Z, T lần lượt là:

ÁN

A. Na; Al; Fe; Cu.

B. Na; Fe; Al; Cu.

C. Al; Na; Cu; Fe.

D. Al; Na; Fe; Cu.

TO

Câu 29: Khi thủy phân 68,4 gam saccarozơ trong dung dịch axit H2SO4 loãng (hiệu suất phản ứng thủy phân đạt 80%), thu được dung dịch Y. Trung hòa dung dịch Y bằng dung dịch NaOH rồi thực hiện phản ứng tráng bạc (bằng AgNO3 trong NH3) thu được tối đa m gam kim loại Ag. Giá trị của m là B. 69,12.

C. 121,5.

D. 34,56.

Đ

A. 86,4.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

B. 14.

H Ư

A. 13.

N

G

Đ

Câu 25: Hòa tan hết m gam hỗn hợp X gồm Na, Na2O, K, K2O, Ba và BaO (oxi chiếm 8,75% về khối lượng) vào nước, thu được 400 ml dung dịch Y và 1,568 lít H2 (đktc). Trộn 200 ml dung dịch Y với 200 ml dung dịch hỗn hợp gồm HCl 0,2M và H2SO4 0,15M, thu được 400 ml dung dịch có pH = 13. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị m gần giá trị nào nhất sau đây?

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

ẠO

TP

.Q

Câu 24: Nung m gam hỗn hợp X gồm Zn(NO3)2 và NaNO3 ở nhiệt độ cao đến phản ứng hoàn toàn, thu được 8,96 lít hỗn hợp khí Y (đktc). Cho khí hấp thụ vào nước thu được 2 lít dung dịch Z và còn lại thoát ra 3,36 lít khí (đktc). pH của dung dịch Z là A. pH = 0. B. pH = 1. C. pH = 2. D. pH =3.

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

A. NaOH và Ba(OH)2.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

B. 10,45.

N

A. 8,09.

D

IỄ N

Câu 30: Nhỏ từ từ dung dịch Ba(OH)2 0,2M vào ống nghiệm chứa dung dịch Al2(SO4)3. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc khối lượng kết tủa theo thể tích dung dịch Ba(OH)2 như sau:

Trang 4

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

A. 62,5%.

B. 65%.

ẠO

TP

Câu 31: Điện phân dung dịch chứa 23,4 gam muối ăn (với điện cực trơ, màng ngăn xốp), thu được 2,5 lít dung dịch có pH=13. Phần trăm muối ăn bị điện phân là C. 70%.

D. 80%.

B. 600.

C. 300.

H Ư

A. 375.

N

G

Đ

Câu 32: Nung hỗn hợp X gồm 2,7 gam Al và 10,8 gam FeO, sau một thời gian thu được hỗn hợp Y. Để hòa tan hoàn toàn Y cần vừa đủ V ml dung dịch H2SO4 1M. Giá trị của V là D. 400.

TR ẦN

Câu 33: Cho dãy các chất: C6H5NH2 (1), C2H5NH2 (2), (C6H5)2NH (3), (C2H5)2NH (4), NH3 (5) (C6H5là gốc phenyl). Dãy các chất sắp xếp theo thứ tự lực bazơ giảm dần là: Câu 34: Cho sơ đồ các phản ứng: o

10 00

t X + NaOH (dung dịch)  →Y + Z o

CaO, t → T + P Y + NaOH (rắn)  o

Ó

(1) (2) (3) (4)

Í-

H

o

t , xt Q + H2O  →Z

A

1500 C → Q + H2 T 

B

A. (4), (2), (3), (1), (5). B. (4), (1), (5), (2), (3). C. (4), (2), (5), (1), (3). D. (3), (1), (5), (2), (4).

-L

Trong sơ đồ trên, X và Z lần lượt là

ÁN

A. CH3COOCH=CH2 và CH3CHO.

D. HCOOCH=CH2 và HCHO.

TO

C. CH3COOCH=CH2 và HCHO.

B. CH3COOC2H5 và CH3CHO.

Câu 35: Cho m gam hỗn hợp M gồm đipeptit X, tripeptit Y, tetrapeptit Z và pentapeptit T (đều mạch hở) tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp Q gồm muối của Gly, Ala và Val. Đốt cháy hoàn toàn Q bằng một lượng oxi vừa đủ, thu lấy toàn bộ khí và hơi đem hấp thụ vào bình đựng nước vôi trong dư, thấy khối lượng bình tăng 13,23 gam và có 0,84 lít khí (đktc) thoát ra. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam M, thu được 4,095 gam H2O. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

D. 2,5.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

C. 2,4.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

B. 2,1.

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

A. 1,7.

.Q

Giá trị của V gần nhất với giá trị nào sau đây?

U Y

N

H

Ơ

N

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

A. 7,0.

B. 6,5.

C. 6,0.

D. 7,5.

Câu 36: Thủy phân hoàn toàn 4,84 gam este A bằng một lượng dung dịch NaOH vừa đủ, rồi cô cạn chỉ thu được hơi nước và hỗn hợp X gồm hai muối (đều có khối lượng phân tử lớn hơn 68). Đốt cháy hoàn toàn lượng muối trên cần đúng 6,496 lít O2 (đktc), thu được 4,24 gam Na2CO3; 5,376 lít CO2 (đktc) và 1,8 gam H2O. Thành phần phần trăm khối lượng muối có khối lượng phân tử nhỏ hơn trong X là

Trang 5

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn A. 37,16%.

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

B. 36,61%.

C. 63,39%.

D. 27,46%.

B. 2337.

C. 2000.

D. 2602.

Ơ

A. 2400.

N

Câu 37: Cho 7,76 gam hỗn hợp X gồm Fe và Cu (n Fe : n Cu = 7 : 6) tác dụng với dung dịch chứa 0,4 mol HNO3, thu được dung dịch Y và khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5). Tiến hành điện phân dung dịch Y với điện cực trơ, cường độ dòng điện không đổi I = 9,65A trong thời gian t giây, thấy khối lượng catot tăng 4,96 gam (kim loại sinh ra bám hết vào catot). Giá trị của t là

D. 14,58 gam.

C. 0,0335; 0, 1005.

D. 0,0375; 0,01125.

G

B. 0,035; 0,105.

N

A. 0,03375; 0,10125.

B. 27.

C. 28.

--- HẾT ---

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

A. 26.

10 00

B

TR ẦN

H Ư

Câu 40: Este A tạo bởi 2 axit cacboxylic X, Y (đều mạch hở, đơn chức) và ancol Z. Xà phòng hóa hoàn toàn a gam A bằng 140 ml dung dịch NaOH tM thì cần dùng 80 ml dung dịch HCl 0,25M để trung hòa vừa đủ lượng NaOH dư, thu được dung dịch B. Cô cạn B thu được b gam hỗn hợp muối khan N. Nung N trong NaOH khan dư có thêm CaO thu được chất rắn R và hỗn hợp khí K gồm 2 hiđrocacbon có tỉ khối với oxi là 0,625. Dẫn K lội qua nước brom thấy có 5,376 lít 1 khí thoát ra, cho toàn bộ R tác dụng với axit H2SO4 loãng dư thấy có 8,064 lít khí CO2 sinh ra. Đốt cháy hoàn toàn 2,76 gam Z cần dùng 2,352 lít oxi sinh ra nước CO2 có tỉ lệ khối lượng 6 : 11. Biết các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Giá trị a gần nhất với giá trị nào sau đây?

D

IỄ N

Đ

D. 29.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ

ẠO

Câu 39: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm a mol CuxFeSy và b mol FeSy ( a: b =1: 3; x,y nguyên dương) trong dung dịch HNO3 đặc nóng thu được dung dịch Y chỉ gồm 2 muối sunfat, đồng thời giả phóng 43,008 lít ( đktc) hỗn hợp 2 khí có tỉ khối so với He là 12,9375. Giá trị a, b lần lượt là:

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

C. 15,78 gam.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

B. 15,35 gam.

TP

A. 14,15 gam.

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Câu 38: Có 3,94 gam hỗn hợp X gồm bột Al và Fe3O4 (trong đó Al chiếm 41,12% về khối lượng), thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hoàn toàn hỗn hợp X trong chân không thu được hỗn hợp Y. Hòa tan hoàn toàn Y trong dung dịch chứa 0,314 mol HNO3, thu được dung dịch Z chỉ có các muối và 0,02 mol một khí duy nhất NO. Cô cạn dung dịch Z, rồi thu lấy chất rắn khan nung trong chân không đến khối lượng không đổi thu được hốn hợp khí và hơi T. Khối lượng của T gần giá trị nào nhất sau đây?

Trang 6

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 GV NGUYỄN MINH TUẤN- SỐ 14

BỘ ĐỀ 2018 MÔN HÓA HỌC

Ơ

N

Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm)

H

11-A

12-B

13-A

14-C

15-B

16-C

17-A

18-B

21-D

22-D

23-C

24-B

25-A

26-D

27-A

31-A

32-C

33-C

34-A

35-C

36-C

37-C

9-B

28-D

10-D

19-C

20-A

29-B

30-B

39-A

40-C

N

H Ư

TR ẦN B 10 00 A Ó H Í-L ÁN TO ÀN

D

IỄ N

Đ

38-B

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

8-B

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

7-D

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

6-D

Đ

N

5-D

U Y

4-D

.Q

3-C

TP

2-B

ẠO

1-B

G

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

BẢNG ĐÁP ÁN

Trang 7

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 GV NGUYỄN MINH TUẤN- SỐ 14

BỘ ĐỀ 2018 MÔN HÓA HỌC

N

Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm)

Ơ H

10 00

OÁ ng (3) : CH ≡ C − CH3 + AgNO3 + NH3  → CAg ≡ C − CH3 ↓ + NH 4 NO3

A

OÁ ng (4) : HCHO + 4AgNO3 + 6NH3 + 2H2 O  → 4Ag ↓ +(NH4 )2 CO3 + 4NH 4 NO3

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

Câu 13: Đáp án A Câu 14: Đáp án C Câu 15: Đáp án B Câu 16: Đáp án C Câu 17: Đáp án A Câu 18: Đáp án B Câu 19: Đáp án C Câu 20: Đáp án A Các chất bị thủy phân là: triolein, etyl axetat, Ala-Gly-Ala, vinyl fomat, anbumin

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

B

OÁ ng (2) : CH ≡ CH + 2AgNO3 + 2NH3  → CAg ≡ CAg ↓ +2NH4 NO3

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

OÁ ng (1) : CH3 COCH3 + AgNO3  →

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

ẠO

TP

.Q

U Y

Câu 1: Đáp án B Câu 2: Đáp án B Câu 3: Đáp án C Câu 4: Đáp án D Câu 5: Đáp án D Câu 6: Đáp án D Câu 7: Đáp án D Các thí nghiệm là: a; b; c; e Câu 8: Đáp án B Câu 9: Đáp án B Câu 10: Đáp án D Câu 11: Đáp án A Câu 12: Đáp án B

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

LỜI GIẢI CHI TIẾT

D

IỄ N

Đ

Câu 21: Đáp án D

Trang 8

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

n H + nC H = 1 (choï n) n H = 0,6 nH 2 2 2 + 2 ⇒ 2 ⇒ = 1,5 < 2. n 2n + 26n = 5,8.2 = 11,6 n = 0,4 C2 H 2  H2  C2 H2 C2 H 2 H : 0,6 mol  Ni, t o + 2 → C2 H y : 0,4 mol   C2 H2 : 0,4 mol  100%    hoãn hôïp Y

N

hoãn hôï p X

H

Ơ

m Y m X 11,6 MY = = = 29 ⇒ d Y = = 14,5 nY nY 0,4 MH H2

U Y

Câu 22: Đáp án D

.Q

0,02.96

0,08.39

0,02.117

0,04.23

G

0,06.35,5

H Ư

N

Câu 23: Đáp án C BaO + H 2 O  → Ba(OH)2 x

x

TR ẦN

+ Phương trình phản ứng: mol :

Ba(OH)2 + Na2 CO3  → BaCO3 ↓ +2NaOH x

x

2x

B

mol :

x → x

10 00

2NaOH + 2Al + 2H 2 O  → 2NaAlO2 + 3H 2 mol :

x

Câu 24: Đáp án B

Í-

+ Phöông trình phaû n öù ng :

H

Ó

A

+ Vậy dung dịch X chứa NaOH và NaAlO2

o

ÁN

x

-L

t 2Zn(NO3 )2  → 2ZnO + 4NO2 + O2

mol :

2NaNO3 → 2NaNO2 + O2 y

ÀN

2x → 0,5x

(2)

0,5y

4NO2 + O2 + 2H2 O  → 4HNO3

mol :

(1)

2x → 0,5x

to

mol :

Đ

+ mmuoái = mCl− + mSO 2− + m(H N) C H COO− + mK+ + mNa+ = 10,43 gam 4 2 3 5  2  

(3)

2x

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

dd Y

TP

HCl  (H2N)2 C3H5COOH (H3N+ )2 C3H5COOH NaOH (H2 N)2 C3H5COO−  → − → −       KOH + + + 2− 2− H2SO4  Cl , SO4 , H  Cl , SO4 , K , Na  

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

+ Sô ñoà phaûn öù ng :

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

2

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

+ MY =

D

IỄ N

Đ

n Y = 0,5x + 0,5y + 2x = 0,4 y = 0,3 n HNO = 0,2 3 + ⇒ ⇒ ⇒ pH = 1 + n = 0,5y = 0,15 x = 0,1  khí thoaùt ra khoûi Z  [H ] = 0,1

Trang 9

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

• PS : K Ba Ca Na Mg Al Zn Fe Ni Sn Pb Cu Hg Ag o

t 2M(NO3 )n  → 2M(NO2 )n + nO2 ↑

(M töø K ñeá n Na) o

t 4M(NO3 )n  → 2M 2 O n + 4nNO 2 ↑ + nO 2 ↑

N

(M töø Mg ñeá n Cu) o

Ơ

t 2M(NO3 )n  → 2M + 2nNO 2 ↑ + nO 2 ↑

U Y

Câu 25: Đáp án A

Y

OH − trong 200 ml Y

=n

H+

+n

OH − dö

G N

= 0,2.(0,2 + 0,15.2) + 0,4.0,1 = 0,14

TR ẦN

+n

H Ư

...  NaOH    H+  − KOH  → OH  Ba(OH)  ...  2   

Đ

X

⇒ mX =

10 00

B

 n − n OH− trong 400 ml Y = 2.0,14 = 0,28 n H2O pö = OH + n H2 = 0,21 + ⇒ 2 n H2 = 0,07 n 0,28 = − 0,21 = 0,07  O trong X

0,07.16 = 12,8 gaà n nhaá t vôù i 13 8,75%

Ó

A

Câu 26: Đáp án D

? mol

0,3 mol

? mol

Í-

0,1 mol

H

+ Sô ñoà phaû n öù ng : Cn H2n − 2 O2 + O2  → CO2 + H2 O  

ÁN

-L

(k − 1)nCn H2 n−2 O2 = nCO2 − n H2 O    2 n H O = 0,2 0,3 ?  0,1 + ⇒ 2 = 2 nCO + n H O  nO = 0,3 BTNT O : 2 n Cn H2 n−2 O2 + 2 n O2 2  2 2    ? 0,3 ? 0,1 ⇒ m H O = 3,6 gam; VO = 6,72 lít 2

ÀN

2

Câu 27: Đáp án A

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

H2 O

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

Na, Na2 O    K, K 2 O  Ba, BaO  

.Q

H 2 ↑: 0,07 mol

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

+ Sô ñoà phaû n öù ng :

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

(M sau Cu)

D

IỄ N

Đ

n NaOH + n KOH = 0,2 > n RCOOR ' : X heát m R 'OH = 95 − 90,4 = 4,6   + n ROH = n RCOOR ' = 0,1 ⇒ 4,6 R' = − 17 = 29 (C 2 H 5 −) m  0,1  H2 O/ dd KOH, NaOH = 100 − (4 + 5,6) = 90,4  m RCOOR ' = m ROH + m chaát raén − m (NaOH, KOH) = 8,8    4,6 13,8 9,6 + M = 88 ⇒ R = 15 ⇒ X laø CH3COOC 2 H 5  RCOOR '

Trang 10

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 28: Đáp án D Từ giả thiết, ta thấy X, Y, Z, T lần lượt là Al; Na; Fe; Cu. Phương trình phản ứng minh họa: ñpnc 2Al 2 O3  → 4 Al + 3O2 criolit X

ñpnc 2NaCl  → 2 Na + Cl 2

N

Y

H

T

to

N

Fe + H 2 SO4 ñaëc → Fe2 (SO4 )3 + SO2 + H 2 O

U Y

Z

→ Fe + H 2 SO4 ñaëc nguoäi 

mol :

0,3

0,3

0,2

Ba(OH)2 + 2Al(OH)3  → Ba(AlO2 )2 + 4H2 O ⇒ Vdd Ba(OH)

2

0,2M

=

0,2

B

0,1

10 00

mol :

0,4 = 2M gaà n nhaát vôù i 2,1M 0,2

Ó

A

Câu 31: Đáp án A

Í-

• Caùch 1: Tính theo phaû n öùng

H

+ pH = 13 ⇒ pOH = 1 ⇒ [OH− ] = 10−1 ⇒ nOH− = 2,5.10−1 = 0,25 mol.

-L

ñieä n phaân dung dòch 2NaCl + 2H2 O → 2NaOH + Cl2 ↑ +H2 ↑ maøng ngaên xoáp

ÁN

⇒ nNaCl pö = n NaOH = nOH− = 0,25 mol ⇒ %NaCl =

0,25.58,5 = 62,5% 23,4

TO

• Caùch 2 : Tính theo baû o toaø n ñieän tích 0,25.58,5 nCl− pö = nOH− = 0,25 mol ⇒ %NaCl = = 62,5% 23,4

ẠO

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

3Ba(OH)2 + Al2 (SO4 )3  → 3BaSO4 ↓ +2Al(OH)3 ↓

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

+ Phöông trình phaû n öù ng :

69,9 = 0,3 mol. 233

H Ư

4

TR ẦN

+ Töø ñoà thò ta thaá y : n BaSO =

N

G

Câu 30: Đáp án B

Đ

 68,4.80% = 0,16 n glucozô = n fructozô = nsaccarozô phaûn öùng = + ⇒ m Ag = 69,12 gam 342 n Ag = 2n (glucozô, fructozô) = 0,64 

TP

Câu 29: Đáp án B

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Z

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

X

Ơ

2+ 2 Al → 2Al3+ + 3Cu + 3Cu  

Đ

Câu 32: Đáp án C

D

IỄ N

Al : 0,1  to Fe, Al2 O3  H2SO4 FeSO4  + Sô ñoà phaû n öù ng :   →   →   ...  Al2 (SO4 )3  FeO : 0,15 3n ⇒ nH SO = nFeSO + 3nAl (SO ) = nFeO + Al = 0,3 ⇒ VH SO 1M = 300 ml 2 4 4 2 4 3 2 4 2

Câu 33: Đáp án C

Trang 11

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Lực bazơ phụ thuộc vào mật độ electron trên nguyên tử N trong chức amin. Mật độ electron càng lớn thì tính bazơ càng mạnh. Mật độ electron trên nguyên tử N lại phụ thuộc vào gốc hiđrocacbon R liên kết với chức amin. Gốc R đẩy electron thì làm cho mật độ electron trên N tăng lên và ngược lại. Gốc R đẩy electron càng mạnh thì mật độ electron trên N càng nhiều và ngược lại.

Câu 34: Đáp án A

Phương trình phản ứng:

CH3COONa + NaOH(raén ) → CH 4 ↑ + Na2 CO3  T

P

ẠO

Y

1500 o C

Đ

2 CH 4 → CH ≡ CH + 3H 2  Q T

o

N

Q

G

t , xt → CH3 − CHO CH ≡ CH + H 2 O  

H Ư

Z

+ n NaOH = nCONH trong M = 2n N = 0,075. 2

CONH : 0,075 mol    O2 , t o + M → CH2 : x mol → H2 O   H O : y mol  0,0375+ x + y 2   m gam

⇒ n H O = 0,0375 + x + y = 0,2275 (*). 2

10 00

B

quy ñoå i

TR ẦN

Câu 35: Đáp án C

A

CONH : 0,075   O2 , t o + Q → CH2 : x → Na2 CO3 + CO2 ↑ + H2 O + N2 ↑     NaOH : 0,075  0,075+ x 0,0375 + x 0,0375    2,

H2 O)

13,23 gam

= 44(0,0375 + x) + 18(0,075 + x) = 13,23 (**).

-L

⇒ m(CO

Í-

H

Ó

quy ñoåi

ÁN

(*) x = 0,165 + ⇒ ⇒ m = 0,075.43 + 14x + 0,025.18 = 5,985 gaà n nhaát vôù i 6 (**) y = 0,025

TO

Câu 36: Đáp án C

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Z

CaO, t o

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

Y

TP

X

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

o

t CH3COOCH = CH 2 + NaOH(dd)  → CH3 COONa + CH3 − CHO  

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

N

H

Từ dấu hiệu “1500oC” ở phản ứng (3), suy ra T là CH4, Q là C2H2. Căn cứ vào mối liên hệ giữa các chất trong các phản ứng, ta thấy: Z là CH3CHO. Y là CH3COONa, X là CH3COOCH=CH2.

Ơ

N

Suy ra: Dãy các chất sắp xếp theo thứ tự lực bazơ giảm dần là (4), (2), (5), (1), (3).

Trang 12

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

+ Sô ñoà phaûn öùng : H2O + Este A + NaOH  4,84 gam

?

O , to

? gam

0,04 mol

0,24 mol

N

2 2 muoái Z  → Na2 CO3 + CO2 + H 2 O (2)    

1,8 gam

Ơ H

TO

ÁN

Câu 38: Đáp án B

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

2n + 2nCu = 0,26 ≤ n electron do Fe, Cu nhöôøng ≤ 3n Fe + 2nCu = 0,33  Fe + + − n = 0,3 (Vì 4H → NO ↑ + 2H 2 O)  + NO3 + 3e   elcctron do N+ nhaän 0,4 0,1 0,3 Fe2 + : x mol, Fe3+ : y mol  x + y = 0,07 x = 0,03 ⇒ Y coù  2+ ⇒ ⇒ − 2x 3y 0,06.2 0,3 + + = y = 0,04 Cu : 0,06 mol, NO3 : 0,3  4,96 − 0,06.64 ñpdd → 4,96 gam Cu, Fe ⇒ n 2 + = n Fe = = 0,02 + Y  I = 9,65A, t giaây Fe pö 56 nF + BTE : n electron trao ñoåi = n 3+ + 2n 2 + + 2n 2 + = 0,2 ⇒ t = = 2000 giaâ y Fe Cu Fe pö I

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

n = 7x n = 0,07 +  Fe ⇒ 7x.56 + 6x.64 = 7,76 ⇒ x = 0,01 ⇒  Fe n Cu = 6x n Cu = 0,06

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N U Y .Q TP ẠO Đ G N

TR ẦN

Câu 37: Đáp án C

H Ư

 n NaOH = 2n Na CO = 0,08 2 3 + = + m m m Na CO + m H O (2) − m O = 7,32  2 muoái CO2 2 3 2 2  m A + m NaOH = m muoái + 18n H O (1)  n H O (1) = 0,04 2 + ⇒ 2  n H/ A + n NaOH = 2n H2 O (1) + 2n H2 O (2)  n H/ A = 0,2  n C/ A = n Na CO + n CO = 0,28 2 3 2   n : n : n = 7 : 5 : 2 + ⇒ C H O mA − mC − mH = 0,08  A laø (C 7 H 5O 2 )n  n O/ A = 16   n = 2; A laø C6 H 5 OOC − COOC 6 H 5  n NaOH : n H2 O (1) = 2  + ⇒ 0,04.116  A laø (C 7 H 5O 2 )n %C 6 H 5 ONa = 7,32 = 63,39% 

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

⇒ A laø este cuûa phenol.

Trang 13

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

m Al = 3,94.0,4112 = 1,62 n Al = 0,06 + ⇒ m n = 2,32 = 0,01  Fe3O4  Fe3O4 + Sô ñoà phaû n öù ng :

Ơ

HNO3

H

0,314 mol

3

2

3

TR ẦN

2

Câu 39: Đáp án A

A

10 00

B

HNO3 ñaëc → SO4 2 − x + y = 1,92 x = 1,68 S  NO2 : x to + ⇒ 2 khí laø  ⇒ ⇒ HNO3 ñaëc → 2 khí  X  N 2 O4 : y 46x + 92y = 99,36 y = 0,24 to Fe3+ : 4a  Cux FeSy : a  HNO ñaëc  2 +  NO2  3 + → Cu : ax  +     to SO 2 − : 4ay  N 2 O4  FeSy : 3a   4 

Í-

H

Ó

BTÑT : 12a + 2ax = 8ay 6 + x = 4y + ⇒ BTE : 2ax + 3a + 6ay + 9a + 18ay = 1,68 + 0,24.2 (12a + 2ax) + 24ay = 2,16

ÁN

-L

x = 2; y = 2 ⇒ ⇒ a = 0,03375 ⇒ ay = 0,0675

n Cu FeS = 0,03375  x y  n FeSy = 0,10125

TO

Câu 40: Đáp án C

U Y .Q TP

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

⇒ m khí vaø hôi = m muoái − m (Al O , Fe O ) = 15,39 ⇒ gaà n nhaá t vôùi 15,35

H Ư

N

G

Đ

n Fe(NO ) = x x + y = 0,03 x = 6,8.10−3 3 2    3.0,1  + n Fe(NO ) = y ⇒ BTE : 2x + 3y + = 0,02.3 + 8z ⇒ y = 0,0232 3 3 3   z = 0,0154 n NH4 NO3 = z BT N : 2x + 3y + 0,06.3 + 2z + 0,02 = 0,314 

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

m gam

dung dòch Z

ẠO

Al(NO3 )3  NO2      Fe(NO3 )2  coâ caïn NH3   →   nung  ↑ Fe(NO3 )3  N2 O  NH NO  H O  3  2   4 

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Hoãn hôïp Y

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

Fe : 0,03    Al  t o    → Al dö : 0,1 / 3 Fe3O4     Al 2 O3  Hoã n hôïp X 

N

NO

Trang 14

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

N

 m Z + m O = m CO + m H O 2 2 2  x = 0,36; nCO = 0,09  2,76 0,105.32 11x 6x 2 + ⇒ n + 2 n = 2 n + n n = 0,12; n = 0,09   H2O O trong Z O2 CO2 H2O O trong Z     ? 0,105 11x/ 44 6x/18 ⇒ n C : n H : n O = 0,09 : 0,24 : 0,09 = 3 : 8 : 3 ⇒ Z laø C3 H5 (OH)3 .

Ơ H N U Y

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

G

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

----- HẾT -----

Đ

ẠO

TP

.Q

A laø (CH3COO)2 C3 H5OOCCH = CH 2  ⇒ n − COO − = 0,12; m A = 230.0,12 = 27,6 gam ≈ 28 gam n A = 3 

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

 n − COO− = n RCOONa = n Na CO = n CO = 0,36  20.0,36 − 0,24.16 2 3 2  = = 28 M 0,12 + ⇒  Cx H y CH 4 : 0,24 mol  MK = 20 ⇒ K goà m  C H laø C H 2 4  x y Cx H y : 0,12 mol 

Trang 15

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 GV NGUYỄN MINH TUẤN- SỐ 16

BỘ ĐỀ 2018 MÔN HÓA HỌC

Ơ

Đ

C. các nguyên tử kim loại.

G

D. ion âm phi kim và ion dương kim loại. A. oxi hoá-khử.

H Ư

N

Câu 2: Poli(vinyl clorua) (PVC) điều chế từ vinyl clorua bằng phản ứng B. trùng hợp.

C. trao đổi.

D. trùng ngưng.

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

Câu 3: Xác định các chất (hoặc hỗn hợp) X và Y tương ứng không thỏa mãn thí nghiệm sau:

-L

Í-

Các khí CO2, O2, N2 ít tan trong nước nên có thể thu bằng cách đẩy nước. NO2 tan tốt trong nước nên không dùng phương pháp đẩy nước để thu khí này. A. NaHCO3, CO2.

B. NH4NO2; N2.

C. KMnO4; O2.

D. Cu(NO3)2; (NO2, O2).

ÁN

Câu 4: Trong các kim loại: Mg; Al; Ba; K; Ca và Fe có bao nhiêu kim loại mà khi cho vào dung dịch CuSO4 tạo được kim loại Cu? A. 3.

B. 4.

C. 5.

D. 6.

ÀN

Câu 5: Trong phản ứng của nhôm với dung dịch NaOH, chất oxi hóa nhôm là

Đ

A. NaOH.

B. H2O.

C. NaOH hoặc H2O.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

B. các electron tự do.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

A. các ion dương kim loại, nguyên tử kim loại và các electron tự do.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 1: Trong mạng tinh thể kim loại có

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

N

H

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H=1; O=16; S=32; F=19; Cl=35,5; Br=80; I=127; N=14; P=31; C=12; Si=28; Li=7; Na=23; K=39; Mg=24; Ca=40; Ba=137; Sr=88; Al=27;Fe=56; Cu=64; Pb=207; Ag=108.

N

Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm)

D. Cả NaOH và H2O.

D

IỄ N

Câu 6: Một chất có chứa nguyên tố oxi, dùng để làm sạch nước và có tác dụng bảo vệ các sinh vật trên Trái Đất không bị bức xạ cực tím. Chất này là A. ozon.

B. oxi.

C. lưu huỳnh đioxit.

D. cacbon đioxit.

Câu 7: Cho các oxit BaO, SO2, NO2, CrO3, CO2, CO, P2O5. số oxit trong dãy tác dụng với nước trong điều kiện thường là

Trang 1

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn A. 4.

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

B. 5.

C. 6.

D. 7.

(1) C2H6, CH4, C4H10;

(2) C2H5OH, CH3CH2CH2OH;

(3) CH3OCH3, CH3CHO;

(4) CH3COOH, HCOOH, C2H3COOH. C. 2.

D. 4.

H

D. axit axetic, phenol, o-crezol.

N

C. axit axetic, phenol, etyl axetat.

U Y

B. phenol, etyl axetat, o- crezol.

C. 5.

D. 3.

G

Câu 11: Thành phần của phân amophot gồm

B. (NH4)2HPO4 và (NH4)3PO4.

C. (NH4)3PO4 và NH4H2PO4.

D. Ca(H2PO4)2 và NH4H2PO4.

H Ư

N

A. NH4H2PO4 và (NH4)2HPO4.

A. n-hexan.

B. 2,3-đimetylbutan.

TR ẦN

Câu 12: Khi clo hóa một ankan có công thức phân tử C6H14, người ta chỉ thu được 2 sản phẩm thế monoclo. Danh pháp IUPAC của ankan đó là C. 2,2-đimetylbutan.

D. 2-metylpentan.

10 00

B

Câu 13: Cho các chất có công thức cấu tạo như sau: HOCH2-CH2OH (X); HOCH2-CH2-CH2OH (Y); HOCH2-CHOH-CH2OH (Z); CH3-CH2-O-CH2-CH3 (R); CH3-CHOHCH2OH (T). Những chất tác dụng được với Cu(OH)2 tạo thành dung dịch màu xanh lam là B. Z, R, T.

C. X, Z, T.

D. X, Y, Z, T.

Ó

A

A. X, Y, R, T.

H

Câu 14: Phát biểu nào dưới đây không chính xác?

Í-

A. Monosaccarit là cacbohiđrat không thể thủy phân được.

-L

B. Thủy phân hoàn toàn polisaccarit sinh ra nhiều monosaccarit.

ÁN

C. Tinh bột, saccarozơ và glucozơ lần lượt là poli, đi và monosaccarit. D. Thủy phân đisaccarit sinh ra hai loại monosaccarit.

ÀN

Câu 15: Sản phẩm thủy phân của chất nào sau đây chắc chắn có thể tham gia phản ứng tráng gương? B. HCOOCH3.

C. C3H7COOC2H5.

D. CH3COOC4H7.

Đ

A. C2H5COOCH3.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

B. 2.

Đ

A. 4.

ẠO

TP

Câu 10: Cho các chất: saccarozơ, glucozơ, frutozơ, etyl fomat, axit fomic và anđehit axetic. Trong các chất trên, số chất vừa có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc vừa có khả năng phản ứng với Cu(OH)2 ở điều kiện thường là

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

A. axit axetic, phenol, ancol etylic.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 9: Dãy nào gồm các chất đều tác dụng được với Na và NaOH

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

B. 3.

Ơ

A. 1.

N

Câu 8: Trong các dãy chất sau đây, có mấy dãy gồm các chất là đồng đẳng của nhau?

D

IỄ N

Câu 16: Dãy gồm các chất đều tác dụng được với Fe(NO3)2 là: A. AgNO3, NaOH, Cu, FeCl3.

B. AgNO3, Br2, NH3, HCl.

C. KI, Br2, NH3, Zn.

D. NaOH, Mg, KCl, H2SO4.

Câu 17: Cho các chất dưới đây: HClO4, HClO, HF, HNO3, H2S, H2SO3, NaOH, NaCl, CuSO4, CH3COOH. Số chất thuộc loại chất điện li mạnh là

Trang 2

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn A. 4.

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

B. 6.

C. 7.

D. 5.

Câu 18: Chất rắn không màu, dễ tan trong nước, kết tinh ở điều kiện thường là A. C6H5NH2.

B. C2H5OH.

D. H2NCH2COOH.

C. CH3NH2.

B. CO, CO2, H2, N2.

C. CO, CO2, H2, NO2. D. CO, CO2, NH3, N2.

Ơ

A. CH4, CO2, H2, N2.

N

Câu 19: Thành phần chính của khí than ướt là:

Nhiệt độ sôi (oC)

182

184

-6,7

-33,4

pH (dung dịch nồng độ 0,001M)

6,48

7,82

10,8

10,12

ẠO

1

B. X, Y tạo kết tủa trắng với nước brom.

TR ẦN

C. Phân biệt dung X với dung dịch Y bằng quỳ tím.

H Ư

N

A. Dung dịch X có tính axit; dung dịch Y, Z, T có tính bazơ.

G

Đ

Nhận xét nào sau đây không đúng?

D. Z, T làm xanh quỳ tím ẩm.

10 00

B

Câu 21: Cho muối X tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được dung dịch chứa hai chất tan. Mặt khác, cho a gam dung dịch muối X tác dụng với a gam dung dịch Ba(OH)2, thu được 2a gam dung dịch Y. Công thức của X là A. KHS.

B. KHSO3.

C. NaHS.

D. NaHSO4.

Ó

A

Câu 22: Hợp chất X có công thức phân tử C6H8O6. X phản ứng với NaOH theo tỉ lệ mol 1 : 3 và phản ứng với AgNO3/NH3 theo tỉ lệ mol 1 : 6. X không phản ứng với NaHCO3. Có các kết luận sau:

Í-

H

(1) X có chứa liên kết ba đầu mạch.

-L

(2) X có chứa nhóm chức axit cacboxylic.

ÁN

(3) X có chứa nhóm chức este. (4) X có nhóm chức anđehit. (5) X là hợp chất đa chức.

ÀN

Số kết luận đúng về X là B. 3.

C. 2.

D. 1.

Đ

A. 4.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

T

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Z

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

Y

.Q

X

TP

Chất

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

H

Câu 20: Cho X, Y, Z, T là các chất khác nhau trong số 4 chất: CH3NH2, NH3, C6H5OH (phenol), C6H5NH2 (anilin) và các tính chất được ghi trong bảng sau:

D

IỄ N

Câu 23: Cho 19,02 gam hỗn hợp Mg, Ca, CaO, MgO, MgCO3, CaCO3 tác dụng với dung dịch HCl vừa đủ, thu được 4,704 lít hỗn hợp khí (đktc) có tỉ khối so với H2 là 12,5 và dung dịch chứa 12,825 gam MgCl2 và m gam CaCl2. Giá trị của m là A. 20,535.

B. 18,78.

C. 19,425.

D. 19,98.

Câu 24: Cho 4,48 lít NH3 (đktc) đi qua ống sứ đựng 48 gam CuO nung nóng, thu được chất rắn X và giải phóng khí Y. Để tác dụng vừa đủ với chất rắn X cần một thể tích dung dịch HCl 2M là Trang 3

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn A. 900 ml.

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

B. 600 ml.

C. 300 ml.

D. 1200 ml.

Câu 25: Đốt cháy m gam este etyl axetat, hấp thụ hết sản phẩm vào 200 gam dung dịch Ba(OH)2 6,84% sau đó lọc được 194,38 gam dung dịch Ba(HCO3)2. Giá trị của m là B. 2,2.

C. 4,48.

D. 3,3.

C. 6,46.

D. 7,48

.Q ẠO

Các chất X, Y, Z lần lượt là:

B. Na2Cr2O7, CrSO4, NaCrO2.

C. Na2Cr2O7, Cr2(SO4)3, Cr(OH)3.

D. Na2CrO4, CrSO4, Cr(OH)3.

N

G

Đ

A. Na2CrO4, Cr2(SO4)3, NaCrO2.

TR ẦN

H Ư

Câu 28: Cho 20,3 gam Gly-Ala-Gly tác dụng với 500 ml dung dịch KOH 1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam chắt rắn. Giá trị của m là A. 11,2. B. 35,3. C. 48.3. D. 46,5. Câu 29: Một dung dịch có chứa a mol HCO3 − ; 0,2 mol Ca2+; 0,8 mol Na+; 0,1 mol Mg2+; 0,8 mol Cl − . Cô cạn dung dịch đó đến khối lượng không đổi thì lượng muối khan thu được là C. 75,2 gam.

B

B. 118,8 gam.

D. 72,5 gam.

10 00

A. 96,6 gam.

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

Câu 30: Cho từ từ dung dịch Ba(OH)2 vào dung dịch chứa hỗn hợp Al2(SO4)3 và AlCl3. Sự biến thiên khối lượng kết tủa được biểu diễn bằng đồ thị sau:

Tổng khối lượng của hai muối Al2(SO4)3 và AlCl3 là B. 3,42 gam.

C. 5,34.

D. 6,84.

ÀN

A. 6,09 gam.

D

IỄ N

Đ

Câu 31: Đun nóng 8,55 gam một cacbohiđrat X với dung dịch HCl đến phản ứng hoàn toàn. Cho dung dịch sau phản ứng tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 sau phản ứng thu được 10,8 gam Ag. X có thể là chất nào sau đây?

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TP

FeSO + H SO loaõ ng, dö

dd NaOH dö NaOH dö 4 2 4 CrO3  → X  → Y  →Z

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 27: Cho dãy chuyển hóa sau:

.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

B. 6,84.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

A. 7,32.

U Y

N

H

Ơ

Câu 26: Đốt cháy hoàn toàn 5,16 gam hỗn hợp X gồm các ancol CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, C4H9OH, bằng một lượng khí O2 (vừa đủ), thu được 12,992 lít hỗn hợp khí và hơi (đktc). Sục toàn bộ lượng khí và hơi trên vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thấy khối lượng dung dịch trong bình giảm m gam. Giá trị của m là

N

A. 1,8.

A. xenlulozơ.

B. saccarozơ.

C. frutozơ.

D. glucozơ.

Câu 32: Trong các chất: HOOCCH2CH(NH2)COOH, m-HOC6H4OH, p-CH3COOC6H4OH, CH3CH2COOH, (CH3NH3)2CO3, ClH3NCH(CH3)COOH. Có bao nhiêu chất mà 1 mol chất đó phản ứng được tối đa với 2 mol NaOH? A. 5.

B. 4.

C. 6.

D. 3.

Trang 4

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 33: Cho m gam hỗn hợp M gồm 3 peptit X, Y, Z đều mạch hở và có tỉ lệ số mol nX : nY : nZ = 2 : 3 : 5. Thủy phân hoàn toàn N, thu được 60 gam Gly, 80,1 gam Ala, 117 gam Val. Biết số liên kết peptit trong X, Y, Z khác nhau và có tổng là 6. Giá trị của m là B. 255,4.

C. 257,1.

D. 176,5.

D. 1,12.

D. 24,92.

H Ư

N

Câu 36: Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp X gồm (Al và Fe2O3) trong điều kiện không có không khí đến phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp Y. Chia Y thành hai phần.

TR ẦN

- Phần một: Cho tác dụng với dung dịch NaOH (dư), thu được 0,896 lít khí (đktc) và còn lại chất rắn không tan chiếm 44,8% khối lượng phần một.

B. 7,2 gam.

10 00

A. 4,5 gam.

B

- Phần hai: Cho tác dụng với dung dịch HCl (dư), thu được 2,688 lít khí (đktc). Khối lượng nhôm đem trộn là C. 5,4 gam.

D. 8,1 gam.

H

Ó

A

Câu 37: Cho hỗn hợp X gồm 1 este no, đơn chức Y và 1 ancol đơn chức Z tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 1M, thu được 0,35 mol ancol Z. Cho Z tách nước ở điều kiện thích hợp thu được chất hữu cơ T có tỉ khối hơi so với Z là 1,7. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn X cần dùng 44,24 lít O2 (đktc). Công thức phân tử của axit tạo Y là B. C4H8O2.

C. C3H6O2.

D. C2H4O2.

Í-

A. C5H10O2.

ÁN

-L

Câu 38: Cho một luồng khí O2 đi qua ống đựng 63,6 gam hỗn hợp kim loại Mg, Al và Fe nung nóng thu được 92,4 gam chất rắn X. Hòa tan hoàn toàn lượng X trên bằng dung dịch HNO3 (dư). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y và 3,44 gam hỗn hợp khí Z. Biết có 4,25 mol HNO3 tham gia phản ứng, cô cạn cẩn thận dung dịch Y thu được 319 gam muối. Phần trăm khối lượng của N có trong 319 gam hỗn hợp muối trên là B. 18,125%.

C. 18,038%.

D. 18,213%.

ÀN

A. 18,082%.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

C. 21,32.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

B. 19,88.

G

A. 24,20.

Đ

ẠO

TP

Câu 35: Chia m gam hỗn hợp T gồm các peptit mạch hở thành hai phần bằng nhau. Đốt cháy hoàn toàn phần một, thu được N2, CO2 và 7,02 gam H2O. Thủy phân hoàn toàn phần hai, thu được hỗn hợp X gồm alanin, glyxin, valin. Cho X vào 200 ml dung dịch chứa NaOH 0,5M và KOH 0,6M, thu được dung dịch Y chứa 20,66 gam chất tan. Để tác dụng vừa đủ với Y cần 360 ml dung dịch HCl 1M. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

C. 1,39.

.Q

B. 0,448 .

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

A. 0,56.

U Y

N

H

Ơ

Câu 34: Hòa tan hoàn toàn 17,44 gam hỗn hợp X gồm Fe, Fe3O4, Fe2O3, CuO, Cu, Mg, MgO (trong đó oxi chiếm 18,35% về khối lượng) trong dung dịch chứa 0,804 mol HNO3 loãng (dư 20% so với lượng cần cho phản ứng), kết thúc các phản ứng thu được dung dịch Y và V lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm N2 và N2O (tỷ lệ số mol tương ứng là 2:3). Cho dung dịch NaOH tới dư vàoY rồi đun nóng, không có khí thoát ra. Giá trị của V là

N

A. 226,5.

D

IỄ N

Đ

Câu 39: Điện phân (với điện cực trơ, màng ngăn xốp) dung dịch X chứa CuSO4 và NaCl (có tỉ lệ mol tương ứng 3:2) bằng dòng điện một chiều có cường độ 5A, sau thời gian t giờ thu được dung dịch Y chứa hai chất tan và thấy khối lượng dung dịch Y giảm 33,1 gam so với khối lượng của dung dịch X. Dung dịch Y hòa tan tối đa 3,6 gam Al. Giả sử khí sinh ra trong quá trình điện phân thoát hết ra khỏi dung dịch. Giá trị của t gần nhất với giá trị nào sau đây? A. 4,5.

B. 6.

C. 5,36.

D. 6,66.

Trang 5

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 40: Dung dịch X chứa 0,01 mol C1H3NCH2COOH, 0,02 mol CH3CH(NH2)COOH và 0,05 mol HCOOC6H5. Cho dung dịch X tác dụng với 160 ml dung dịch NaOH 1M đun nóng để phản ứng xảy ra hoàn toàn. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam chắt rắn khan. Giá trị của m là B. 14,515.

C. 12,535.

D. 13,775.

N

A. 8,615.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

--- HẾT ---

Trang 6

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 GV NGUYỄN MINH TUẤN- SỐ 16

BỘ ĐỀ 2018 MÔN HÓA HỌC

Ơ

N

Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm)

H

11-A

12-B

13-C

14-B

15-B

16-B

17-D

18-D

21-C

22-C

23-D

24-C

25-B

26-A

27-A

31-B

32-B

33-A

34-A

35-C

36-A

37-D

9-D

28-D

10-D

19-B

20-C

29-C

30-A

39-C

40-D

N

H Ư

TR ẦN B 10 00 A Ó H Í-L ÁN TO ÀN

D

IỄ N

Đ

38-B

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

8-C

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

7-C

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

6-A

Đ

N

5-B

U Y

4-A

.Q

3-D

TP

2-B

ẠO

1-A

G

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

BẢNG ĐÁP ÁN

Trang 7

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 GV NGUYỄN MINH TUẤN- SỐ 16

BỘ ĐỀ 2018 MÔN HÓA HỌC

N

Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm)

Ơ H

A

10 00

Câu 9: Đáp án D Câu 10: Đáp án D Các chất tham gia phản ứng là: glucozơ, frutozơ, axit fomic

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

Câu 11: Đáp án A Câu 12: Đáp án B Câu 13: Đáp án C Câu 14: Đáp án B Câu 15: Đáp án B Câu 16: Đáp án B Câu 17: Đáp án D Các chất đó là: HClO4, HNO3, NaOH, NaCl, CuSO4 Câu 18: Đáp án D Câu 19: Đáp án B Câu 20: Đáp án C Câu 21: Đáp án C

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

H Ư

B

Câu 8: Đáp án C Có hai dãy là (1) và (2).

TR ẦN

Câu 6: Đáp án A Câu 7: Đáp án C Các oxit là: BaO, SO2, NO2, CrO3, CO2, P2O5

N

 Al(OH)3 + NaOH  → NaAlO2 + H 2 O

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

G

→ 2Al(OH)3 + 3H 2 ↑ Giải thích: 2Al + 6 H OH 

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N o

Đ

+1

ẠO

TP

.Q

U Y

Câu 1: Đáp án A Câu 2: Đáp án B Câu 3: Đáp án D Câu 4: Đáp án A Các kim loại đó là: Mg; Al; Fe Câu 5: Đáp án B

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

LỜI GIẢI CHI TIẾT

Theo giả thiết: a gam dung dịch muối X tác dụng với a gam dung dịch Ba(OH)2 thu được 2a gam muối. Suy ra X không thể là NaHSO4 hoặc KHSO3, vì phản ứng tạo ra kết tủa làm khối lượng dung dịch giảm:

Trang 8

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Ba(OH)2 + 2NaHSO 4 → BaSO 4 ↓ + Na2 SO4 + 2H 2 O Ba(OH)2 + 2KHSO3 → BaSO3 ↓ + K 2 SO3 + 2H 2 O

Mặt khác, X tác dụng với NaOH dư tạo ra hai chất tan nên X không thể là KHS vì phản ứng tạo ra hai chất tan và còn NaOH dư:

Ơ

N

2KHS + 2NaOHdö → K 2 S + Na2 S + 2H 2 O .

19,02 gam

Câu 24: Đáp án D + Baû n chaá t phaû n öù ng : O CuO + 2H (NH

3,

10 00

B

TR ẦN

 BT Mg : x = 0,135  x = 0,135   +  m hh = 24x + 40y + 16z + 0,115.44 = 19,02 ⇒  y = 0,18 ⇒ m CaCl = 19,98 gam 2  BTE : 2x + 2y = 2z + 0,095.2 z = 0,22  

HCl)

 → H 2 O.

?

0,6

Ó

0,2

A

+ n H = 2n O ⇒ 3n NH + n HCl = 2 n CuO ⇒ n HCl = 0,6 ⇒ VHCl 2M = 0,3 lít = 300 ml 3 

H

Câu 25: Đáp án B

TO

ÁN

-L

Í-

O2 , t o CH COOC H  → 4CO2 + 4H 2 O 3 2 5   4x mol 4x mol  x mol + n BaCO3 + n Ba(HCO3 )2 = n Ba(OH)2     0,08 ? =(0,08− y)  y n CO = n BaCO + 2 n Ba(HCO ) = 4x 3 2   2 3 x = 0,025; y = 0,06 y (0,08− y)  + ⇒ m dd spö = m dd Ba(OH)2 + m (CO2 , H2O) − m BaCO3 = 194,38 m CH3COOC2 H5 = 2,2 gam    200 248x 197y 

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

19,02 gam

H Ư

N

G

Đ

 Mg, MgO   Mg : x      Ca : y  quy ñoåi Ca, CaO  HCl CO 2 ↑: 0,115  MgCl 2 : 0,135 + → +   ←      H 2 ↑: 0,095  CaCl 2 : y O : z   MgCO3  CO : 0,115 CaCO   2 3   

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

ẠO

 n CO + n H = 0,21  n CO = 0,115 2 + 2 ⇒ 2 44n CO + 2n H = 0,21.12,5.2  n H = 0,095 2 2   2

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N U Y .Q TP

Câu 23: Đáp án B

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Câu 22: Đáp án C Từ giả thiết suy ra X là (HCOO)3C3H5. Vậy có 2 ý đúng là (3), (5).

http://daykemquynhon.ucoz.com

H

Đáp án đúng là NaHS: NaHS + NaOH dö → Na2 S + H 2 O . Hai chất tan là Na2S và NaOH dư.

D

Câu 26: Đáp án A

Trang 9

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

+ Ñaë t coâ ng thöùc chung cuû a X laø Cn H 2n +1OH (x mol).  x = 0,1 m X = (14n + 18)x = 5,16 + ⇒ n (CO2 , H2 O) = nx + (n + 1)x = 0,58 nx = 0,24 = 0,24.100  − 0,24.44  − 0,34.18  = 7,32 gam m CaCO

m CO

mH

2

2O

Ơ

3

N

H

Câu 27: Đáp án A

U Y

+ X, Y, Z lần lượt là Na2CrO4, Cr2(SO4)3, NaCrO2.

.Q H Ư

Câu 28: Đáp án D

TR ẦN

Gly − Ala − Gly + 3KOH → muoái + H 2O   20,3 0,3 mol 0,1 mol 0,1mol = = 0,1  n +  Gly−Ala−Gly 203 ⇒ − mH O = 46,5 gam  mchaát raén = mGly−Ala−Gly + m KOH 2    nKOH = 0,5  0,5.56 20,3 0,1.18 

B

Câu 29: Đáp án C

10 00

+ BTÑT : n HCO − = 2n Ca2+ + 2n Mg2+ + n Na+ − n Cl− = 0,6 mol. 3

+ Baû n chaá t phaû n öù ng (thay Ca2 + , Mg2 + baè ng M 2+ ) : 0,6 mol

0,3 mol

Ó

A

2+ − M  → MCO3 ↓ + CO2 ↑ + H2 O + 2HCO 3   

0,3 mol

-L

Í-

H

MCO3 : 0,3 mol  ⇒ Phaû n öùng xaû y ra vöø a ñuû ⇒ Muoá i khan goà m   NaCl : 0,8 mol  ⇒ m muoái = (0,3.60 + 0,1.24 + 0,2.40)  = 75,2 gam  + 0,8.58,5

ÁN

m MCO

3

m NaCl

Câu 30: Đáp án A

D

IỄ N

Đ

ÀN

+ Đường (1) là sự biến thiên lượng kết tủa của phản ứng giữa Ba(OH)2 và Al2(SO4)3; đường (2) là sự biến thiên lượng kết tủa của phản ứng giữa Ba(OH)2 và AlCl3; đường (3) là quá trình hoàn tan Al(OH)3.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

N

G

Đ

ẠO

2Na2 CrO 4 + H 2 SO 4  → Na2 Cr2 O 7 + Na2 SO 4 + H 2 O  → Cr2 (SO 4 )3 + 3Fe 2 (SO 4 )3 + Na2 SO 4 + 7H 2 O  Na2 Cr2 O 7 + 6FeSO 4 + 7H 2 SO 4  Cr2 (SO 4 )3 + 6NaOH  → 2Cr(OH)3 + 3Na2 SO 4  → NaCrO 2 + 2H 2 O Cr(OH)3 + NaOH 

TP

CrO3 + 2NaOH  → Na2 CrO 4 + H 2 O

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

+ Phương trình phản ứng:

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

giaûm

N

2

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

⇒ m dd Ca(OH )

Trang 10

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

N

n Al (SO ) = a  m keát tuûa cuûa pö Ba(OH) + Al (SO ) = 2a.78 + 3a.233 = 8,55 2 2 4 3 + 2 43 ⇒ n = 4(2a + b) = 0,08.2 n AlCl3 = b  OH − hoøa tan heát keát tuûa a = 0,01 ⇒ ⇒ m (Al (SO ) , AlCl ) = 6,09 gam 2 4 3 3  b = 0,02

Ơ

Câu 31: Đáp án B

AgNO / NH

0,1

ẠO

+ Vaäy X laø saccarozô

Đ

Câu 32: Đáp án B

N

G

Có 4 chất thỏa mãn yêu cầu đề bài là: HOOCCH2CH(NH2)COOH, m-HOC6H4OH, (CH3NH3)2CO3, ClH3NCH(CH3)COOH. Phương trình phản ứng:

H Ư

HOOCCH2CH(NH2 )COOH + 2NaOH  → NaOOCCH2 CH(NH2 )COONa + 2H2 O (CH3NH3 )2 CO3 + 2NaOH  → 2CH3 NH2 + Na2 CO3

TR ẦN

HOC6 H4 OH + 2NaOH  → NaOC6 H4 ONa + 2H2 O

→ NH2 CH(CH3 )COONa + NaCl + 2H2 O ClNH3CH(CH3 )COOH + 2NaOH 

B

Câu 33: Đáp án A

10 00

+ Quy ñoå i 3 peptit X, Y, Z thaø nh peptit lôù n hôn : 2X + 3Y + 5Z  → (X)2 (Y)3 (Z)5 + 9H 2 O  E

Ó

A

+ n Ala = 0,9; n Gly = 0,8; n Val = 1 ⇒ n Ala : n Gly : n Val = 9 : 8 :10

-L

Í-

H

 Toå ng soá maé t xích trong E = 27k  0,518 < k < 1,29  ⇒  (6 + 1).2 < 27k < (6 + 1).5 ⇒ ⇒ k = 1. *      k ∈ N  hoãn hôïp chæ coù X hoã n hôïp chæ coù Z  ⇒ thuû y phaâ n E caà n 26H 2 O, thuû y phaâ n M caà n 26 − 9 = 17H 2 O

ÁN

Phaû n öù ng thuû y phaâ n :

M + 17H 2 O  → 9Ala + 8Gly + 10Val mol :

1,7 ←

0,9

0,8

1

ÀN

+ Vaä y m M = 80,1 + 60 + 117 − 1,7.18 = 226,5 gam

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TP

Suy ra m − C6 H10 O5 − = 0,05.162 = 8,1 gam ≠ 8,55 gam (loaïi)

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

0,05

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

mol :

U Y

H 2 O, HCl 3 3 − C6 H10 O5 −  → C6 H12 O6  → 2Ag

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

+ X phaûn öùng ñöôïc vôùi HCl, suy X khoâng theå laø monosaccarit. + Neáu X laø xenlulozô thì ta coù:

D

IỄ N

Đ

Câu 34: Đáp án A

Trang 11

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

+ Y + NaOH khoâ ng giaûi phoù ng khí ⇒ Y khoâ ng chöùa NH 4 + . + n HNO

3

+ 20%n HNO

3

= 0,804 ⇒ n HNO

3

= 0,67; n H O = 0,335. 2

+ n O/ X = 0,2; n N = 2x; n N O = 3x; n NO − taïo muoái = y 2

2

3

+ Sô ñoà phaû n öù ng :

N Ơ H

10 00

n + = nCONH + n OH− x + 0,22 = 0,36 x = 0,14 + H ⇒ ⇒ m chaát tan trong Y = 20,66 43x + 14y + 10,72 = 20,66 y = 0,28

A

+ ÔÛ (*), BT H : x + 2y + 2z = 0,39.2 ⇒ z = 0,04 ⇒ m = 2(43x + 14y + 18z) = 21,32

H

Ó

• Chuù yù : CONH + H2 O + H +  → NH3+ + COOH ⇒ n H+ = n CONH

TO

ÁN

-L

Í-

Câu 36: Đáp án A

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

B

Y chöùa 20,66 g chaát tan

TR ẦN

CONH : x  CONH : x      NaOH : 0,1  (1) CH2 : y  (2) HCl vñ + CH2 : y  +   → → ...     0,36 mol KOH : 0,12  NaOH : 0,1  H O : z      2  KOH : 0,12  10,72 gam  

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

H Ư

N

G

CONH : x mol    O2 + H − (NH[Cn H2n ]CO)k − OH → CH2 : y mol   → H2 O (*) to     0,39 mol T H2 O : z mol  quy ñoåi

Đ

Câu 35: Đáp án C

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N ẠO

TP

.Q

U Y

BTNT O : n O/ X + 3n HNO = 3n NO − taïo muoái + n N O + n H O  3 2 2 3 + BTNT N : n HNO3 = n NO3− taïo muoái + 2n N2 O + 2n N2 −3 0,2 + 0,67.3 = 3y + 3x + 0,335 x = 5.10 ; y = 0,62 ⇒ ⇒ −3 0,67 = y + 2.3x + 2.2x V(N2 , N2 O) = 5.5.10 .22,4 = 0,56 lít

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Fe, Fe x Oy  Fe(NO3 )3   N 2 ↑   HNO3   Cu, CuO  → Cu(NO3 )2  +   + H2O Mg, MgO  Mg(NO )  N 2 O ↑  3 2   

Trang 12

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

 Al  to , H =100%  P1: m1 gam chia thaø nh Y  → +  → (1) Fe 2 O3    P2 : m 2 gam X

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

H2 SO4 ñaëc, t o  n Z môùi taïo thaønh = n esteY = n NaOH = 0,2  Z (ROH) → T ; M + T = 1,7  n Z coù saün trong X = 0,35 − 0,2 = 0,15 M  Z T laø ROR Y laø C n H2n +1COOC3 H 7 : 0,2 mol  R = 43 (C3 H 7 −) ⇒  2R + 16 ⇒ ⇒ X:   Z laø C3 H 7OH : 0,15 mol  R + 17 = 1,7 ROH laø C3 H 7OH  to  X + O  → CO2 + H2 O 2 n = 1  + BT E :18n + (6n + 20)n = 4 n ⇒  Y O2 Z   axit taïo Y laø CH3COOH hay C2 H 4 O2 0,15 0,2 1,795 

Í-

H

Câu 38: Đáp án B

hh Z ↑ 3,44 gam

ÁN

-L

 Mg, Al  O2 oxit  HNO dö 3 →     to Fe  kim loaï i  pö : 4,25 mol   X, m X = 92,4 (g)

TO

63,6 (g)

Đ

Mg2 + , Fe3+   3+  coâ caïn − muoái Al , NO3  → hh   319 (g) + NH 4  

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

N

Câu 37: Đáp án D

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

G

Đ

ẠO

TP

 n = 4x; n Fe = 6x  x = 0,01 • P2 :  Al ⇒  BTE : 3.4x + 2.6x = 2.0,12  m Al/ P1 : m Al/ P 2 = 2 : 3 1,8.3 ⇒ m Al/ X = 1,8 + = 4,5 gam 2

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

U Y

N

H

Ơ

N

 2n H 0,224m1 0,08  2  BTE : n Al = =  n Al2O3 = n Fe2 O3 = 0,5n Fe =  56 3 3 ⇒ +  0,448m1   m = 27.0,08 + 0,448m + 102.0,224m1 1  n Fe =  1 3 56 56  n Al O = 0,02; n Fe = 0,04; Y coù n Al : n Al O : n Fe = 4 : 3 : 6 2 3  2 3 ⇒ m1 = 5 ⇒   0,08  + 0,02.3  = 1,8  m Al/ P1 = 27   3  

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

NaOH • P1  → H 2 ↑⇒ Y chöù a Al, Fe, Al2 O3 ; chaá t raé n thu ñöôï c töø (2) laø Fe. (2)

Y

D

IỄ N

 BTKL : 18n H O = m X + m HNO − m muoái − m Z  n H O = 2,095   2 2 3 + ⇒ BTNT H : n = 2n + 4n HNO3 H2 O   n NH 4+ = 0,015 NH 4+ 62n − + 18n + + m (ion kim loaïi ) = 319  n NO3− = 4,115; m N/ muoái = 57,82 NO3 NH 4   + ⇒ 57,82 m = 14(n + n ) = 18,125%  N/ muoái %m N/ muoái = NO3− NH 4+ 319 

Trang 13

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 39: Đáp án C • Tröôø ng hôï p 1:

N

Na+ : 2x  CuSO4 : 3x mol    ñpdd → SO4 2 − : 3x  + Cl2 ↑ + Cu ↓    coù maø ng ngaên  NaCl : 2x mol  x   2+  x Cu : 2x   dd X 

Ơ

dd Y

H

10 00

Câu 40: Đáp án D + Baûn chaá t phaû n öù ng :

− COOH + NaOH  → −COONa + H 2 O

Ó

A

− NH3Cl + NaOH  → −NH 2 + NaCl + H2 O

H

HCOOC6 H5 + 2NaOH  → HCOONa + C6 H5 ONa + H2 O

Í-

+ n NaOH ban ñaàu > n NaOH phaûn öùng = n − COOH + n − NH Cl + 2 n HCOOC H = 0,14 mol ⇒ NaOH dö. 3 6 5    

-L

0,16

0,03

0,01

0,05.2

ÁN

n H O = n − COOH + n − NH Cl + n HCOOC H = 0,09 3 6 5     2 0,03  0,01 0,05 + m X = m ClH3CH2COOH + m CH3CH(NH2 )COOH + m HCOOC6 H5 = 8,995    0,01.111,5 0,02.89 0,05.122  8,995

0,16.40

0,09.18

D

IỄ N

Đ

ÀN

⇒ m chaát raén = m X + m KOH − m H O = 13,775 gam 2  

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

B

♦ Chuù yù: Tính mol H + trong Y baè ng baû o toaø n ñieä n tích.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

G

TR ẦN

H Ư

N

m dd giaûm = m Cl + m O + m Cu + m H 2 2 2  + BT E trong pö ñp : 2n Cl + 4n O = 2n Cu + 2n H 2 2 2  BT E cho (Y + Al) : n H+ = 3n Al 71x + 3x.64 + 32a + 2b = 33,1 x = 0,1; a = 0,2 : b = 0,2   ⇒ 2x + 4a = 6x + 2b ⇒  (0,1.2 + 0,2.4).96500 ≈ 5,36 giôø 4x = 0,4 t = 5.3600  

Đ

dd Y

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N U Y .Q ẠO

TP

Na+ : 2x  anot catot CuSO4 : 3x mol     ñpdd 2− ↑ + ↑ + ↓  → SO : 3x + Cl O Cu ↑   coù maøng ngaên  4  +H 2 2 2  NaCl : 2x mol  3x   +  x a b H : 4x   dd X 

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

m dd giaûm = 71x + 64x = 33,1 x = 0,245  + BT E : 3 n = 2 n 2+ ⇒ ⇒ loaïi. Al Y x = 0,1 Cutrong  3,6/ 27  2x • Tröôø ng hôï p 2 :

----- HẾT -----

Trang 14

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 GV NGUYỄN MINH TUẤN- SỐ 17

BỘ ĐỀ 2018 MÔN HÓA HỌC

Ơ

Đ

(3) Thả một viên Fe vào dung dịch Cu(NO3)2;

H Ư

(5) Nối một dây Ni với một dây Fe rồi để trong không khí ẩm;

N

G

(4) Đốt một dây Fe trong bình kín chứa đầy khí O2;

(6) Thả một viên Fe vào dung dịch chứa đồng thời CuSO4 và H2SO4 loãng. A. 3.

TR ẦN

Số thí nghiệm mà Fe bị ăn mòn điện hóa học là B. 2.

C. 4.

D. 5.

10 00

B

Câu 2: Để giảm thiểu nguy hiểm cho người điều khiển phương tiện và người tham gia giao thông, các loại kính chắn gió của oto thường được làm bằng thủy tinh hữu cơ. Polime nào sau đây là thành phần chính của thủy tinh hữu cơ

A

A. Poli(vinylclorua).

Ó

C. Poli etilen.

B. Poli(metyl metacrylat). D. Poli butađien

.

Í-

H

Câu 3: Trong số các nguồn năng lượng sau đây, nhóm các nguồn năng lượng nào được coi là năng lượng sạch? B. Năng lượng gió, năng lượng thuỷ triều.

C. Năng lượng mặt trời, năng lượng hạt nhân.

D. Năng lượng nhiệt điện, năng lượng địa điện.

ÁN

-L

A. Điện hạt nhân, năng lượng thuỷ triều.

Câu 4: Phương trình điện phân nào sau đây viết sai?

ÀN

ñpdd A. 2NaCl + 2H 2 O  → 2NaOH + Cl 2 ↑ + H 2 ↑ . coù maøng ngaên

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

(2) Thả một viên Fe vào dung dịch FeCl3;

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

(1) Thả một viên Fe vào dung dịch HCl;

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 1: Thực hiện các thí nghiệm sau:

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

N

H

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H=1; O=16; S=32; F=19; Cl=35,5; Br=80; I=127; N=14; P=31; C=12; Si=28; Li=7; Na=23; K=39; Mg=24; Ca=40; Ba=137; Sr=88; Al=27;Fe=56; Cu=64; Pb=207; Ag=108.

N

Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm)

D

IỄ N

Đ

ñpdd B. 2CuSO 4 + 2H 2 O  → 2Cu ↓ + O 2 ↑ +2H 2 SO 4 . ñpdd C. 2HCl  → H 2 + Cl 2 . ñpdd D. 2AlCl3  → 2Al + 3Cl 2 ↑ . criolit

Câu 5: Cho các chất: (1) NaHCO3; (2) Ca(OH)2; (3) HCl; (4) Na3PO4; (5) NaOH. Chất nào trong số các chất trên không có khả năng làm giảm độ cứng của nước? A. (3), (5).

B. (1), (3).

C. (2), (4).

D. (2), (5).

Trang 1

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 6: Kim loại nào sau đây tan được trong cả dung dịch NaOH và dung dịch HCl? A. Al.

B. Fe.

C. Cr.

D. Cả Cr và Al.

Câu 7: Chất được dùng để tẩy trắng giấy và bột giấy trong công nghiệp là C. CO2.

D. NO2.

N

C. Phản ứng tách.

D. Phản ứng cộng.

U Y .Q

C. Cu, H2 (xt: Ni,to), dd Cl2, dd NH3, dd NaCl, CH3OH (H2SO4 đặc).

N

G

Đ

D. Na, Cu, dd Br2, dd NH3, dd NaHCO3, CH3OH (H2SO4 đặc).

Chất Độ tan trong H2O ở 25 C

tan rất tốt

Nhiệt độ sôi (oC)

10 00

X

TR ẦN

H Ư

Câu 10: X, Y, Z, T là một trong những chất hữu cơ sau: HCHO, CH3CHO, HCOOH, CH3COOH. Cho bảng số liệu sau: Z

T

tan rất tốt

B

o

Y

21

100,

118,1

-19

7

Ó

A

Nhận định nào sau đây không đúng ?

H

A. Y hòa tan được Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường.

Í-

B. dung dịch X dùng để bảo quản xác động vật.

-L

C. Z được điều chế từ ancol etylic bằng phương pháp lên men.

ÁN

D. T có phản ứng tráng gương.

TO

Câu 11: Hình vẽ dưới đây mô tả thí nghiệm chứng minh

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

B. Na, H2 (xt: Ni,to), dd Br2, dd NH3, dd NaHCO3, CH3OH (xt: H2SO4 đặc).

TP

A. Cu, H2, dd Br2, dd NH3, dd Na2SO4, CH3OH (H2SO4 đặc).

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Câu 9: Axit acrylic có thể tác dụng với tất cả các chất trong dãy nào sau đây?

http://daykemquynhon.ucoz.com

H

B. Không thuộc về ba loại phản ứng trên.

N

A. Phản ứng thế.

Ơ

Câu 8: Phản ứng CH3COOH + CH ≡ CH → CH3COOCH = CH2 thuộc loại phản ứng nào sau đây?

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

B. N2O.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

A. SO2.

A. Khả năng bốc cháy của P trắng dễ hơn P đỏ. B. Khả năng bay hơi của P trắng dễ hơn P đỏ. C. Khả năng bốc cháy của P đỏ dễ hơn P trắng. D. Khả năng bay hơi của P đỏ dễ hơn P trắng. Trang 2

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 12: Phương pháp điều chế etilen trong phòng thí nghiệm là: . B. Tách H2 từ etan.

A. Đun C2H5OH với H2SO4 đặc ở 170oC

C. Cho C2H2 tác dụng với H2, xúc tác Pd/PbCO3. D. Crackinh ankan.

C. 6.

Ơ

B. 4.

D. 5.

H

A. 3.

N

Câu 13: Cho ancol etylic tác dụng lần lượt với: Na, NaOH, HCOOH, CH3OH, O2, CuO, Cu(OH)2. Số chất tham gia phản ứng là

D. Saccarozơ.

G

Đ

Câu 16: Thực hiện các thí nghiệm sau:

D. (1), (2), (3), (4), (5).

TR ẦN

(3) Nung đỏ dây thép rồi cho vào bình chứa khí Cl2;

H Ư

(2) Trộn lẫn dung dịch AgNO3 với dung dịch Fe(NO3)2;

N

(1) Sục khí H2S vào dung dịch FeCl3;

(5) Cho Fe3O4 và dung dịch H2SO4 loãng. A. 1.

10 00

Số thí nghiệm sinh ra muối sắt(II) là

B

(4) Trộn lẫn dung dịch Fe(NO3)2 với dung dịch HCl;

B. 3.

C. 2.

D. 4.

B. Ba2+, HCO-3 và Na+ . C. Na+, HCO3-.

D. Na+

-L

Í-

A. Na+, HCO-3 và SO42-. và SO42-.

H

Ó

A

Câu 17: Trộn 2 dung dịch: Ba(HCO3)2; NaHSO4 có cùng nồng độ mol/l với nhau theo tỉ lệ thể tích 1: 1 thu được kết tủa X và dung dịch Y. Hãy cho biết các ion có mặt trong dung dịch Y. (Bỏ qua sự thủy phân của các ion và sự điện ly của nước).

ÁN

Câu 18: Số amin chứa vòng benzen ứng với công thức phân tử C7H9N là A. 2.

B. 3.

C. 5.

D. 4.

TO

Câu 19: Cho các chất (1) CaO, (2) C, (3) KOH, (4) axit HF, (5) axit HCl. Với các điều kiện phản ứng đầy đủ, silic đioxit phản ứng với tất cả các chất trong nhóm nào sau đây? A. (1), (2), (3), (5).

B. (1), (2), (3), (4), (5). C. (1), (3), (4), (5).

D. (1), (2), (3), (4).

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

C. (1), (2), (4), (5).

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

B. (1), (2), (4).

ẠO

A. (1), (2), (3).

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

C. Tinh bột.

.Q

B. Anđehit fomic.

Câu 15: Cho các este: C6H5OCOCH3 (1); CH3COOCH=CH2 (2); CH2=CH-COOCH3 (3); CH3-CH=CHOCOCH3 (4); (CH3COO)2CH-CH3 (5). Những este nào khi thủy phân không tạo ra ancol?

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

A. xenlulozơ.

U Y

N

Câu 14: Trong công nghiệp, người ta thường dùng chất nào trong số các chất sau để thủy phân lấy sản phẩm thực hiện phản ứng tráng gương, tráng ruột phích?

D

IỄ N

Đ

Câu 20: Cho các phát biểu sau: (a) Glucozơ được gọi là đường nho do có nhiều trong quả nho chín; (b) Chất béo là đieste của glixerol với axit béo; (c) Phân tử amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh; (d) Ở nhiệt độ thường, triolein ở trạng thái rắn;

Trang 3

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

(e) Trong mật ong chứa nhiều fructozơ; (f) Tinh bột là một trong những lương thực cơ bản của con người. Số phát biểu đúng là C. 6.

D. 5.

N

B. 4.

Ơ

Câu 21: Hợp chất X có các tính chất :

U Y

(2) Làm nhạt màu dung dịch thuốc tím.

.Q C. CO2.

D. SO2.

C. 6.

D. 5.

G

B. 2.

N

A. 4.

Đ

Câu 22: Este X no, mạch hở có 4 nguyên tử cacbon. Thủy phân X trong môi trường axit thu được ancol Y và axit Z (Y, Z chỉ chứa một loại nhóm chức duy nhất). Số công thức cấu tạo của X là

TR ẦN

H Ư

Câu 23: Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp bột X (gồm Al và một oxit sắt), sau phản ứng thu được 16,38 gam chất rắn Y. Cho Y tác dụng với dung dịch NaOH dư, phản ứng xong thu được phần không tan Z và 3,36 lít khí (đktc). Cho Z tan hoàn toàn trong 40,5 gam dung dịch H2SO4 98% (nóng, vừa đủ). Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khối lượng Al ban đầu và công thức oxit sắt là A. 6,12 gam và Fe3O4. B. 6,12 gam và Fe2O3. C. 5,94 gam và Fe2O3. D. 5,94 gam và Fe3O4.

A. 10,83.

B. 9,51.

10 00

B

Câu 24: Sục khí CO2 từ từ đến dư vào 100 ml dung dịch hỗn hợp NaOH 0,6M và Ba(OH)2 0,5M, thu được dung dịch X. Cô cạn dung dịch X rồi nung đến khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là C. 13,03.

D. 14,01.

Í-

H

Ó

A

Câu 25: Khi đun nóng 25,8 gam hỗn hợp ancol etylic và axit axetic có H2SO4 đặc làm xúc tác thu được 14,08 gam este. Nếu đốt cháy hoàn toàn lượng hỗn hợp ban đầu đó thu được 23,4 gam nước. Hiệu suất của phản ứng este hóa là B. 85%.

C. 70%.

-L

A. 75%.

D. 80%.

ÁN

Câu 26: Cho 47 gam hỗn hợp X gồm 2 ancol đi qua xúc tác (H2SO4 đặc, đun nóng) thu được hỗn hợp Y gồm: ba ete, 0,27 mol olefin, 0,33 mol hai ancol dư và 0,42 mol H2O. Biết rằng hiệu suất tách nước tạo mỗi olefin đối với mỗi ancol đều như nhau và số mol ete là bằng nhau. Khối lượng của hai ancol dư có trong hỗn hợp Y gần giá trị nào nhất?

ÀN

A. 17,5.

B. 15,5.

C. 14,5.

D. 18,5.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

B. H2S.

ẠO

A. NO2.

TP

X là chất nào trong các chất sau:

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

(3) Bị hấp thụ bởi dung dịch Ba(OH)2 dư tạo kết tủa trắng.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

(1) Là chất khí ở nhiệt độ thường, nặng hơn không khí.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

A. 3.

D

IỄ N

Đ

Câu 27: Thực hiện các thí nghiệm sau: (a) Nung NH4NO3 rắn. (b) Đun nóng NaCl tinh thể với dung dịch H2SO4 (đặc). (c) Sục khí Cl2 vào dung dịch NaHCO3. (d) Sục khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 (dư). (e) Sục khí SO2 vào dung dịch KMnO4. Trang 4

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

(g) Cho dung dịch KHSO4 vào dung dịch NaHCO3. (h) Cho PbS vào dung dịch HCl (loãng). (i) Cho Na2SO3 vào dung dịch H2SO4 (dư), đun nóng. B. 5.

C. 2.

D. 4.

Ơ

A. 6.

N

Số thí nghiệm sinh ra chất khí là

C. 0,756.

D. 0,684.

B. 4,32.

A

A. 3,78.

10 00

Câu 30: Hòa tan hết m gam bột nhôm kim loại bằng dung dịch HNO3, thu được dung dịch X không chứa muối amoni và 1,12 lít hỗn hợp khí gồm N2 và N2O có tỉ khối so với He bằng 10,2. Giá trị của m là C. 1,89.

D. 2,16.

A. 40%.

ÁN

-L

Í-

H

Ó

Câu 31: Chất hữu cơ X (chỉ chứa C, H, O và có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất). Cho 2,76 gam X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, sau đó chưng khô thì thu được hơi nước, phần chất rắn chứa hai muối của natri có khối lượng 4,44 gam. Đốt cháy hoàn toàn 4,44 gam hỗn hợp hai muối này trong oxi thì thu được 3,18 gam Na2CO3; 2,464 lít CO2 (đktc) và 0,9 gam nước. Phần trăm khối lượng của nguyên tố O trong X gần nhất với giá trị nào sau đây? B. 35%.

C. 30%.

D. 45%.

TO

Câu 32: Khi cho chất hữu cơ A (có công thức phân tử C6H10O5 và không có nhóm CH2) tác dụng với NaHCO3 hoặc với Na thì số mol khí sinh ra luôn bằng số mol A phản ứng. A và các sản phẩm B, D tham gia phản ứng theo phương trình hóa học sau: (1)

A + 2NaOH → 2D + H2O

(2)

B + 2NaOH → 2D

(3)

D + HCl → E + NaCl

(4)

Đ

A B + H2 O

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

B. 0,748.

B

A. 0,624.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Giá trị của x là

IỄ N D

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

ẠO

Câu 29: Dung dịch X chứa a mol AlCl3 và 2a mol HCl. Rót từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch X ta có đồ thị sau:

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

D. C2H7N; C3H9N; C4H11N.

U Y

C. C3H7N; C4H9N; C5H11N.

.Q

B. CH5N; C2H7N; C3H9N.

TP

A. C3H9N; C4H11N; C5H13N.

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

H

Câu 28: Cho 20 gam hỗn hợp gồm 3 amin no, đơn chức, là đồng đẳng liên tiếp của nhau tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl, cô cạn dung dịch thu được 31,68 gam hỗn hợp muối. Nếu 3 amin trên được trộn theo tỉ lệ mol 1 : 10 : 5 và thứ tự phân tử khối tăng dần thì công thức phân tử của 3 amin là

Tên gọi của E là

Trang 5

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com B. axit 3-hiđroxipropanoic.

C. axit 2-hiđroxipropanoic.

D. axit propionic.

D. Phe-Ala-Gly hoặc Gly-Ala-Phe.

H

C. Ala-Phe-Gly hoặc Gly-Phe-Ala.

N

B. Phe-Gly-Ala hoặc Ala-Gly-Phe.

C. 80.

D. 86.

A. 88.

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

Câu 35: Hỗn hợp M gồm 4 peptit X, Y, Z, T (đều mạch hở) chỉ tạo ra từ các α-amino axit có dạng H2NCnH2nCOOH (n ≥ 2). Đốt cháy hoàn toàn 26,05 gam M, rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy (chỉ gồm CO2, H2O và N2) vào bình đựng 800 ml dung dịch Ba(OH)2 1M, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy có 3,248 lít (đktc) một chất khí duy nhất thoát ra và thu được dung dịch E (chứa muối axit) có khối lượng giảm m gam so với khối lượng dung dịch Ba(OH)2 ban đầu. Giá trị của m gần giá trị nào nhất sau đây? B. 89.

C. 90.

D. 87.

B. 53%.

C. 48%.

D. 49%.

Ó

A

A. 31%.

10 00

B

Câu 36: Cho hỗn hợp M gồm Ba, Na, K, Al (Na và K có số mol bằng nhau) tác dụng hết với 300 ml dung dịch HCl 2M, sau phản ứng thu được dung dịch X trong suốt và 10,752 lít H2 (đktc). Nhỏ từ từ 150 ml dung dịch H2SO4 0,4M vào dung dịch X thì lượng kết tủa Al(OH)3 đạt giá trị cực đại. Lọc bỏ kết tủa và cô cạn dung dịch còn lại thì thu được 44,4 gam muối khan. Phần trăm khối lượng của Ba trong M gần nhất với giá trị nào sau đây?

B. 30,40.

C. 41,80.

D. 13,85.

TO

A. 27,70.

ÁN

-L

Í-

H

Câu 37: Hỗn hợp X gồm 2 chất hữu cơ đơn chức A và B (chứa C, H, O và đều có phân tử khối lớn hơn 50). Lấy m gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, sau phản ứng hoàn toàn thu được sản phẩm là dung dịch Y chỉ chứa hai muối, trong đó có một muối chứa 19,83% natri về khối lượng. Chia dung dịch Y thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 đem thực hiện phản ứng tráng bạc, thu được tối đa 16,2 gam Ag. Phần 2 đem cô cạn rồi đốt cháy hoàn toàn thu được CO2, H2O và 10,6 gam Na2CO3. Giá trị m là Câu 38: Cho m gam hỗn hợp X gồm CuS; Fe3O4; Cu có tỉ lệ mol 1:1:2 vào dùng dịch HCl dư, sau khi phản ứng kết thúc lấy chất rắn không tan Y cho tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nóng (dư), thu được V lít khí SO2 (đktc). Hấp thụ hết khí SO2 vào 500 ml dung dịch hỗn hợp NaOH 1M và KOH 0,8M thu được dung dịch chứa 67,2 gam chất tan. Giá trị của m là

Đ IỄ N D

A. 36,48.

B. 45,60.

C. 47,88.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

B. 84.

ẠO

A. 82.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

.Q

Câu 34: Hòa tan hết 23,76 gam hỗn hợp X gồm FeCl2, Cu và Fe(NO3)2 vào 400 ml dung dịch HCl 1M, đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y. Cho từ từ dung dịch chứa AgNO3 1M vào Y đến khi phản ứng hoàn thấy dùng hết 580 ml, thu được m gam kết tủa và thoát ra 0,448 lít khí (đktc). Biết NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5 trong cả quá trình, giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

A. Phe-Ala-Gly hoặc Ala-Gly-Phe.

Ơ

Câu 33: Khi thủy phân không hoàn toàn một peptit X có khối lượng phân tử 293 g/mol và chứa 14,33%N (theo khối lượng) thu được 2 peptit Y và Z. 0,472 gam Y phản ứng vừa hết với 18 ml dung dịch HCl 0,222M. 0,666 gam peptit Z phản ứng vừa hết với 14,7 ml dung dịch NaOH 1,6% (khối lượng riêng là 1,022 g/ml). Cấu tạo có thể có của X là:

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

A. axit acrylic.

N

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

D. 38,304.

Câu 39: Hấp thụ hết 8,96 lít CO2 (đktc) vào dung dịch chứa x mol KOH và y mol K2CO3, thu được 400 ml dung dịch X. Lấy 200 ml dung dịch X cho từ từ vào 600 ml dung dịch HCl 0,5M, thu được 5,376 lít khí (đktc). Mặt khác, 100 ml dung dịch X tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư, thu được 39,4 gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của x là A. 0,3.

B. 0,2.

C. 0,1.

D. 0,12.

Trang 6

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 40: Cho hỗn hợp M gồm axit no, đơn chức X, ancol đơn chức Y và este Z được điều chế từ X và Y. Đốt cháy hoàn toàn 9,6 gam hỗn hợp M thu được 8,64 gam H2O và 8,96 lít khí CO2 (đktc). Biết trong X thì Y chiếm 50% theo số mol. Số mol ancol Y trong 9,6 gam hỗn hợp là B. 0,08.

C. 0,09.

D. 0,06.

N

A. 0,075.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

--- HẾT ---

Trang 7

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 GV NGUYỄN MINH TUẤN- SỐ 17

BỘ ĐỀ 2018 MÔN HÓA HỌC

Ơ

N

Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm)

H

11-A

12-A

13-D

14-C

15-C

16-C

17-C

18-C

21-D

22-C

23-D

24-A

25-D

26-A

27-B

31-B

32-C

33-C

34-A

35-D

36-D

37-A

9-B

28-D

10-B

19-D

20-B

29-B

30-A

39-B

40-B

N

H Ư

TR ẦN B 10 00 A Ó H Í-L ÁN TO ÀN

D

IỄ N

Đ

38-B

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

8-D

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

7-A

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

6-A

Đ

N

5-B

U Y

4-D

.Q

3-B

TP

2-B

ẠO

1-A

G

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

BẢNG ĐÁP ÁN

Trang 8

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 GV NGUYỄN MINH TUẤN- SỐ 17

BỘ ĐỀ 2018 MÔN HÓA HỌC

N

Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm)

Ơ H

TO

Khí X là SO2. Chứng minh: MSO > M khoâng khí 2  → K 2 SO4 + 2MnSO4 + 2H2 SO4 5SO2 + 2KMnO4 + 2H2 O   → BaSO3 ↓ + H2 O SO2 + Ba(OH)2 

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N U Y .Q TP ẠO Đ G N H Ư TR ẦN B

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

Câu 1: Đáp án A Các thí nghiệm là: 3; 5; 6 Câu 2: Đáp án B Câu 3: Đáp án B Câu 4: Đáp án D Câu 5: Đáp án B Câu 6: Đáp án A Câu 7: Đáp án A Câu 8: Đáp án D Câu 9: Đáp án B Câu 10: Đáp án B Câu 11: Đáp án A Câu 12: Đáp án A Câu 13: Đáp án D Câu 14: Đáp án C Câu 15: Đáp án C Câu 16: Đáp án C Các thí nghiệm sinh ra muối sắt (II) là: 1; 5 Câu 17: Đáp án C Câu 18: Đáp án C Câu 19: Đáp án D Câu 20: Đáp án B Các phát biểu đúng là: a; c; e; f Câu 21: Đáp án D

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

LỜI GIẢI CHI TIẾT

D

IỄ N

Câu 22: Đáp án C Theo giả thiết: X là este no, mạch hở có 4 nguyên tử C, tạo bởi axit và ancol. Suy ra X có thể là este no đơn chức, hoặc este no, hai chức. Este no, đơn chức C4H8O2

Trang 9

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn HCOOCH(CH3 )2

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

HCOO(CH 2 )2 CH3

CH3COOC2 H5

C2 H 5COOCH3

Este no, hai chức C4H6O4

N

HCOOCH 2 − CH 2 OOCH

Ơ

CH3 OOC − COOCH3

H

Câu 23: Đáp án D

 NaOH : 0,06   NaHCO3  coâ caïn , nung  BaO  → → CO2 dö +       Na2 CO3   Ba(OH)2 : 0,05  Ba(HCO3 )2   

B

m gam

A

10 00

BTNT Ba : n BaO = n BaCO = 0,05 3  + ⇒ m = 10,83 gam n NaOH = 0,03 BTNT Na : n Na2 CO3 = 2 

Ó

Câu 25: Đáp án D

-L

Í-

H

 nCH COOH = 0,2; n C H OH = 0,3  m hoãn hôïp = 60nCH COOH + 46n C H OH = 25,8 2 5  3 3 2 5 ⇒  14,08 .100% = 80%  BTNT H : 4n CH3COOH + 6n C2 H5OH = 2n H2 O = 2,6 H = 0,2.88 

TO

ÁN

Câu 26: Đáp án A

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TR ẦN

+ Sô ñoà phaûn öùng :

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Câu 24: Đáp án A

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

H Ư

N

G

Đ

ẠO

TP

.Q

Vôùi Y : BTE : 3n Al = 2n H 2  nAl = 0,1 3n = 2n    Fe SO2  + ⇒ x = 0,2025 ⇒ n Al O / Y = 0,06  2 3 Vôùi Z : nSO42− taïo muoái = nSO2 = x n = 0,135 Fe    2x = nH2SO4 = 0,405  n 0,135 3 ⇒ m Al/ X = 27.(0,1 + 0,06.2) = 5,94 gam ; Fe = = ⇔ Fe3O4 nO 0,06.3 4

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

U Y

16,38 gam

X

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

 Al  to , H =100% Al, Fe NaOH ↑ ⇒ Y goà m  +  → Y → H ; Z chæ coù Fe. 2 Al2 O3  Fex Oy  mol 0,15  

Trang 10

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

+ Baû n chaá t phaû n öù ng : t o , H SO ñaëc

2 4 ROH  → RH −1 + H 2 O

mol : 0,27

0,27 → 0,27

→ t o , H 2 SO4 ñaëc

2ROH  → ROR + H 2 O

N

(0,42 − 0,27) = 0,15

47 0,9 + Theo giaû thieá t thì caù c ancol phaû n öù ng vôù i löôïng baè ng nhau neâ n KLPT TB cuû a ancol khoâ ng thay ñoå i. 0,33.47 ⇒ m ROH dö = = 17,23 gaà n nhaá t vôù i 17,5 0,9

Ơ H N U Y .Q

Trong số các thí nghiệm trên, có 5 thí nghiệm sinh ra khí là (a), (b), (c), (g), (i).

Đ

Phương trình phản ứng:

G

o

N

t (a) : NH 4 NO3  → N 2 O ↑ +2H 2 O o

H Ư

t → NaHSO4 + HCl ↑ (b) : NaCl (tinh theå ) + H 2 SO4 ñaëc 

TR ẦN

Cl + H 2 O HCl + HClO (c) :  2 HCl + NaHCO3 → NaCl + CO2 ↑ + H 2 O (g) : 2KHSO 4 + 2NaHSO3 → K 2 SO 4 + Na2 SO 4 + 2H2 O + 2CO2 ↑

B

(i) : Na2 SO3 + H 2 SO4 dö → Na2 SO 4 + SO2 ↑ + H2 O

(d) : CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 ↓ + H 2 O

10 00

Thí nghiệm (d), (e) không tạo ra khí, thí nghiệm (h) không xảy ra phản ứng :

Ó

A

(e) : 5SO2 + 2KMnO4 + 2H 2 O → K 2 SO 4 + 2MnSO4 + 2H 2 SO4

H

Câu 28: Đáp án D

TO

ÁN

-L

Í-

3 a min laø X, Y, Z   31,68 − 20 = 0,32  M X = M, n X = x  na min = 16x = n HCl = ⇒ 36,5    M Y = (M + 14), n Y = 10x  m  a min = Mx + 10x(M + 14) + 5x(M + 28) = 20  M = (M + 28); n = 5x Z  Z  x = 0,02 ⇒ ⇒ X laø C2 H 7 N; Y laø C3 H 9 N; Z laø C4 H11N  M = 45

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TP ẠO

Câu 27: Đáp án B

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

⇒ n ROH ban ñaàu = n ROH dö + n ROH phaûn öùng = 0,9; M ROH =

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

mol : 0,3

Câu 29: Đáp án B

D

IỄ N

Đ

 n + = 0,918  Na  n NaOH = 0,918 + Khi  dung dòch thu ñöôï c (Y) coù  n Cl− = 5a n = 0,6a   Al(OH )3  n AlO2− = 0,4a  BTÑT cho Y : 5a + 0,4a = 0,918 a = 0,17 + ⇒ BCPÖ vaø ñoà thò : x = n + n = 2a + 3.0,8a H+ OH − trong Al(OH )3  x = 0,748 

Trang 11

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 30: Đáp án A n N + n N O = 0,05  n N = 0,01 2 + 2 ⇒ 2 28n N2 + 44n N2O = 10,2.4.0,05 = 2,04  n N2 O = 0,04 + BTE : 3n Al = 10n N + 8n N O ⇒ n Al = 0,14 mol; m Al = 3,78 gam 2

N

2

Ơ

Câu 31: Đáp án B

H

+ Sô ñoà phaû n öù ng :

0,05 mol

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

ẠO

n H O (1) = 0,04 n NaOH = 2n Na CO = 0,06 2 3  2  + m + m ⇒ = m muoái + 18n H O (1) n H/ X = 2 n H2O (1) + 2 n H2O (2) − n NaOH = 0,12 X NaOH 2       0,06 2,76 4,44 0,06.40 0,04 0,05 ?   n C/ X = n Na CO + n CO = 0,14 2 3 2  + 2,76 − 0,14.12 − 0,12 .100% = 34,78% ≈ 35% %m O/ X = 2,76 

Câu 32: Đáp án C + Theo giả thiết :

10 00

B

A coù coâ ng thöù c phaâ n töû C6 H10 O5 , khoâ ng coù n h où m − CH 2 −  NaHCO3 hoaë c Na → n A = n khí A   → 2D + H 2 O A + 2NaOH 

-L

Í-

H

Ó

A

 moä t chöù c axit − COOH  A laø HOCH(CH3 )COOCH(CH3 )COOH   ⇒ A coù moä t chöù c este − COO − ⇒  D laø HOCH(CH3 )COONa moä t chöù c − OH  E laø HOCH(CH )COOH  3    axit 2 − hiñroxipropanoic

ÁN

+ Phản ứng (1) là phản ứng của nhóm -OH và nhóm -COOH trong A tạo ra este mạch vòng hai chức. Nếu quá chú ý vào (1) thì rất khó để tìm ra được A. Chìa khóa để tìm gia cấu tạo của A chính là phản ứng (2).

D

IỄ N

Đ

ÀN

Câu 33: Đáp án C

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

0,11 mol

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

0,03 mol

TP

O , to

2 muoá → Na2 CO3 + CO2 + H2 O i  (2)   4,44 gam

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

(1)

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

2,76 gam

.Q

X (C, H, O) + NaOH 

N

H2O

Trang 12

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

293.14,33% = 3. Suy ra : 14 X laø tripeptit vaø Y, Z laø ñipeptit. Coâ ng thöù c cuû a Y vaø Z laø :

+ Soá nguyeâ n töû N trong X =

H 2 NCHR1CONHCHR 2 COOH; H 2 NCHR 3CONHCHR 4 COOH. + Trong phaû n öù ng cuûa Y vôùi HCl :

N Ơ H

N

G

+ Sô ñoà phaû n öù ng :

(1) HCl

X, m X = 23,76 gam

(2) AgNO3 0,58 mol

10 00

 Fe 2 + , Fe3+   2+ +  Cu , H   Cl −  

TR ẦN

NO ↑: 0,02 mol

0, 4 mol

B

 FeCl 2 : x    Cu : y   Fe(NO ) : z  3 2  

H Ư

NO ↑

dd Y

 Fe3+ : (x + z)  2+  Cu : y   NO −  3   dd Z

H

Ó

A

 Ag ↓     AgCl ↓ 

TO

ÁN

-L

Í-

 n + = 4n NO ôû (2) = 0,08  n − = n AgNO − n NO ôû (2) = 0,56 3  H /Y  NO3 / Z + ⇒  n HCl − n H+ / Y 0,08 = 0,04 = = 0,08 z = n 2  NO ôû (1) 4   m = 127x + 64y + 0,04.180 = 23,76  x = 0,08 + X ⇒  BTÑT trong Z : 3(x + 0,04) + 2y = 0,56  y = 0,1  BTNT Cl : n AgCl = 2n FeCl + n HCl = 0,56 2 + ⇒ m (Ag, AgCl) = 82,52 gaà n nhaá t vôù i 82  BTNT Ag : n Ag = n AgNO3 − n AgCl = 0,02

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Câu 34: Đáp án A

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Đ

ẠO

+ Vaä y X laø Gly − Phe − Ala hoaë c Ala − Phe − Gly

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N U Y TP

.Q

−3 3 n Z = 0,5n NaOH = 3.10 R = 1 (H −) 3 4 R R 92 ⇒ + = ⇒   2 −3 R = 91 (C6 H 5 − CH2 −) M Z = 0,666 : 3.10 = 222 ⇒ Z laø Gly − Phe hay Phe − Gly.

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

n Y = 0,5n HCl = 2.10 −3 R1 = 15 (CH3 −) 1 2 R R 106 ⇒ + = ⇒   2 −3 M Y = 0,472 : 2.10 = 236 R = 91 (C6 H5 − CH 2 −) ⇒ Y laø Ala − Phe hay Phe − Ala. + Trong phaû n öù ng cuûa Z vôù i NaOH :

D

IỄ N

Câu 35: Đáp án D

Trang 13

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

+ n N trong M = 2n N = 0,29 mol. 2

NHCO : 0,29 mol   X, Y  quy ñoåi   O2 , t o + → CO2 ↑ + H2 O + N2 ↑  → CH2 : x mol    Z, T     (0,145+ x + y) 0,29 + x  H2 O : y mol   M 

H

Ơ

x > 2 ⇒ x > 0,58 0,29

BaSO4 ↓    Al(OH)3 ↓ 

dd HCl (1)

M

(2)

B

dd H 2 SO4

10 00

Ba2+ , Na+   +  − K , AlO2   −  Cl , OH −   

TR ẦN

K, Na    Ba, Al   

H Ư

H2

Na+ , K +   −  Cl ,...   

Ó

A

X

TO

ÁN

-L

Í-

H

Y

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

N

G

+ Sô ñoà phaû n öù ng :

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Câu 36: Đáp án D

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Đ

ẠO

TP

.Q

U Y

N

m M = 0,29.43 + 14x + 18y = 26,05  ⇒ n BaCO = n OH− − n CO = (1,31 − x) 3 2  m = 197(1,31 − x) − 44(0,29 + x) − 18(0,145 + x + y)   91 + Vôù i x = 0,58 ⇒ y = ⇒ m = 87,02   300  ⇒ m gaà n nhaá t vôù i 87 91 + Vôù i x > 0,58 ⇒ y < ⇒ m < 87,02   300

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

+ Vì soá C trong goá c R cuû a caù c aa ≥ 2 ⇒

N

26,05 gam

Trang 14

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

+ n H = 0,48; n HCl = 0,6; n H SO = 0,06. 2

2

4

• TH1: Y coù K + , Na+ , Cl − , SO 4 2 −

N Ơ H

TR ẦN

HCOONa  R 'ONa HCOONa  R 'ONa

Ó

A

10 00

B

%Na trong HCOONa ≠ 18,93%   R ' = 77 (C6 H 5 −) + ⇒ 23 = 19,83%  R 'COONa ⇔ C6 H 5 ONa %Na trong R'ONa = R '+ 39  2n HCOONa = n Ag = 0,15  n HCOONa = 0,075 A : HCOOC6 H 5 + ⇒ ⇒ n + n C H ONa = 2n Na CO = 0,2  n C6 H5ONa = 0,125 B : C6 H 5OH  HCOONa 6 5 2 3

-L

TO

ÁN

Câu 38: Đáp án B

Í-

H

⇒ m = 2.(0,075.122 + 0,05.94) = 27,7 gam

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

 A : HCOOH ; Y goàm  A, B → dd Y chæ chöùa 2 muoái  B : HCOOR ' + ⇒ AgNO3 / NH3 A : R'OH → Ag Y   ; Y goàm  B : HCOOR ' NaOH

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

H Ư

Câu 37: Đáp án A

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

ẠO

TP

.Q

U Y

N

N

G

Đ

n Na = n K = x  BTE cho (1) 2x + 2y + 3z = 2.0,48    + n Ba = y ;  BTÑT cho Y ⇒ 2x + 2(y − 0,06) = 0,6  m 23x + 39x + 0,6.35,5 + 137(y − 0,06) = 44,4   chaát tan trong Y n Al = z x = 0,24 0,12.137  ⇒ y = 0,12 ⇒ %m Ba = ≈ 49% 0,24.62 + 0,12.137 + 0,08.27 z = 0,08 

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

n Na = nK = x  BTE cho (1) 2x + 2y + 3z = 2.0,48    ;  BTÑT cho Y ⇒ 2x = 0,6 + 2(0,06 − y) + n Ba = y n = z m 23x + 39x + 0,6.35,5 + 96(0,06 − y) = 44,4   chaát tan trong Y  Al x = 0,328 0,0315.137  ⇒ y = 0,0315 ⇒ %m Ba = = 16,1% 0,328.62 + 0,0315.137 + 0,08.27 z = 0,08  • TH2 : Y coù K + , Na+ , Cl − , Ba2 +

Trang 15

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

+ Sô ñoà phaû n öù ng : CuS : x  Cu : x  H2SO4 ñaëc   HCl dö NaOH: 0,5 →  → chaá t tan Fe3O4 : x    → SO BTE: n Fe O = nCu pö 2 KOH: 0,4 3 4 CuS : x  Cu : 2x  67,2 (g) y mol  Y X

Ơ

y mol

N

+ SO2 + (KOH, NaOH) ⇔ H2 SO3 + (KOH, NaOH).  y mol

U Y ẠO Đ

H Ư

N

Câu 39: Đáp án B

G

H2 SO3 + (KOH, NaOH) → chaá t tan+ HOH y = 0,539    2y 0,4 0,5 + y ⇒ (loaï i) n H+ > nOH− 82y + 0,4.56 + 0,5.40 = 67,2 + 2y.18 

+ Neá u trong 200 ml X chæ coù CO32− thì 2H + + CO32−  → CO2 ↑ + H2 O nH+

0,6.0,5 5,376 = 0,24 ⇒ X chöù a caû HCO3 − . = 0,15 < n CO giaûi phoùng = 2 2 2 22,4 2− + 2H  → CO2 ↑ + H2 O K +  + CO 3  2b    b b 2− + CO3  + HCl ⇒ BCPÖ :  + −  → CO2 ↑ + H2 O   0,3 mol H + HCO 3   HCO3−  c   c c   =

TR ẦN

⇒ nCO =

10 00

B

2

200 ml X

100 ml X

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

2b + c = 0,3 n CO 2− 1  b = 0,06  3 ⇒ ⇒ ⇒ = 5,736 n 3 b + c = = 0,24 c = 0,18   HCO3− 22,4  K + : a    2− + CO3 : k  + Ba(OH)2 dö  → BaCO3 ↓ ⇒ k + 3k = 0,2 (*)    − 39,4 HCO : 3k = 0,2 3  197 

TO

K + : 1    2− ⇒ k = 0,05 ⇒ a = 0,25 ⇒ 400 ml X coù CO3 : 0,2    − HCO3 : 0,6  n CO 2− / K CO bñ = n CO 2− / X + n HCO − / X − nCO = 0,4 2  3 2 3 3 3 ⇒ n OH− = nK+ / (KOH, K2CO3 ) bñ − 2nCO32− / K2 CO3 bñ = 0,2

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

2

• TH1: KOH, NaOH dö :

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

+ BTE : 2n Cu + 8nCuS = 2n SO ⇒ x = 0,1 ⇒ m X = 46,5 gam

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

H2 SO3 + (KOH, NaOH) → chaá t tan+ HOH y = 0,5    0,9 0,4 0,5 (thoû a maõ n) + y ⇒ n >n − 82y + 0,4.56 + 0,5.40 = 67,2 + 0,9.18 OH  H+ 

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

• TH1: KOH, NaOH heá t :

Câu 40: Đáp án B

Trang 16

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

TP ẠO Đ G N H Ư TR ẦN B 10 00 A Ó H Í-L ÁN TO

D

IỄ N

Đ

ÀN

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

----- HẾT -----

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

 X : C H COOH (k = 1) n 2n +1 1  +  Y : C x H y OH (k 2 ≥ 0)   Z : C n H 2n +1COOC x H y (k 3 ≥ 1) to (X, Y, Z) + O  → CO2 + H 2 O  k 2 = 0; k 3 = 1 2  + (1 − 1)n + (k − 1)n + (k − 1)n = n ⇒  − n H O = −0,08 X CO2 2 2 Y 3 Z    n Z = 0,08 0 ≥ 0,4 0,48 

Trang 17

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 GV NGUYỄN MINH TUẤN- SỐ 18

BỘ ĐỀ 2018 MÔN HÓA HỌC

Ơ

C. Tơ nitron.

D. Tơ lapsan.

ẠO

Đ

B. Tơ tằm.

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Câu 3: Quan sát sơ đồ thí nghiệm sau:

Ó

A

Phát biểu nào sau đây là không đúng về quá trình điều chế HNO3 trong phòng thí nghiệm theo sơ đồ trên ?

H

A. Bản chất của quá trình điều chế là một phản ứng trao đổi ion.

Í-

B. HNO3 sinh ra trong bình cầu ở dạng hơi nên cần làm lạnh để ngưng tụ.

-L

C. Do HNO3 có phân tử khối lớn hơn không khí nên mới thiết kế ống dẫn hướng xuống.

ÁN

D. Quá trình phản ứng là một quá trình thuận nghịch, trong đó chiều thuận là chiều toả nhiệt. Câu 4: Các kim loại có tính dẫn điện và dẫn nhiệt tốt. Trong số các kim loại vàng, bạc, đồng, nhôm thì kim loại dẫn điện tốt nhất là

ÀN

A. Đồng.

B. Vàng.

C. Bạc.

D. Nhôm.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

D. 3.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

C. 4.

Câu 2: Tơ nào sau đây có nguồn gốc tự nhiên? A. Tơ vinilon.

.Q

B. 5.

TP

A. 6.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 1: Cho số hiệu nguyên tử của: Al (Z = 13); Be (Z = 4); Ca (Z = 20); Cr (Z = 24); Fe (Z = 26); Cu (Z = 29). Số nguyên tố kim loại nhóm B (kim loại chuyển tiếp) trong dãy trên là

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

N

H

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H=1; O=16; S=32; F=19; Cl=35,5; Br=80; I=127; N=14; P=31; C=12; Si=28; Li=7; Na=23; K=39; Mg=24; Ca=40; Ba=137; Sr=88; Al=27;Fe=56; Cu=64; Pb=207; Ag=108.

N

Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm)

D

IỄ N

Đ

Câu 5: Criolit (còn gọi là băng thạch) có công thức phân tử Na3AlF6, được thêm vào Al2O3 trong quá trình điện phân Al2O3 nóng chảy để sản xuất nhôm. Criolit không có tác dụng nào sau đây? A. Làm tăng độ dẫn điện của Al2O3 nóng chảy. B. Làm giảm nhiệt độ nóng chảy của Al2O3. C. Tạo lớp ngăn cách để bảo vệ Al nóng chảy. D. Bảo vệ điện cực khỏi bị ăn mòn. Câu 6: Môi trường không khí, đất, nước xung quanh một số nhà máy hoá chất thường bị ô nhiễm nặng bởi khí độc, ion kim loại nặng và các hoá chất. Biện pháp nào sau đây không thể chống ô nhiễm môi trường? Trang 1

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

A. Có hệ thống xử lí chất thải trước khi xả ra ngoài hệ thống không khí, sông, hồ, biển. B. Thực hiện chu trình khép kín để tận dụng chất thải một cách hiệu quả. C. Thay đổi công nghệ sản xuất, sử dụng nhiên liệu sạch. D. Xả chất thải trực tiếp ra không khí, sông và biển lớn.

N

Câu 7: Cho các cặp chất sau:

H

Ơ

(a) Dung dịch FeCl3 và dung dịch AgNO3.

U Y

(c) F2 và H2O.

C. 3.

D. 6.

H Ư

N

Câu 8: Phát biểu nào sau đây đúng? A. Đồng phân là hiện tượng các chất có cấu tạo khác nhau.

TR ẦN

B. Đồng phân là hiện tuợng các chất có cấu tạo khác nhau nên có tính chất khác nhau. C. Đồng phân là những hợp chất khác nhau nhưng có cùng chất có cùng CTPT.

B

D. Đồng phân là hiện tuợng các chất có tính chất khác nhau.

10 00

Câu 9: Độ linh động của nguyên tử H trong nhóm OH của các chất C2H5OH, C6H5OH, H2O, HCOOH, CH3COOH tăng dần theo thứ tự:

A

A. C2H5OH < H2O < C6H5OH < HCOOH < CH3COOH.

Ó

B. H2O < C6H5OH < C2H5OH < CH3COOH < HCOOH.

Í-

H

C. CH3COOH < HCOOH < C6H5OH < C2H5OH < H2O.

-L

D. C2H5OH < H2O < C6H5OH < CH3COOH < HCOOH.

ÁN

Câu 10: Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z, T, P với thuốc thử được ghi ở bảng sau : Thuốc thử

ÀN

IỄ N

Đ

Dung dịch NaOH đun nóng

X

Y

hóa đỏ giải phóng khí

hóa xanh dung dịch trong suốt

Z không đổi màu dung dịch trong suốt

T

P

hóa đỏ

hóa đỏ

dung dịch phân lớp

dung dịch trong suốt

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

B. 4.

G

A. 5.

Đ

Số cặp chất có phản ứng ở điều kiện thường là

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q ẠO

(f) H2SO4 loãng và dung dịch NaCl.

Quì tím

D

TP

(e) H2S và dung dịch Cl2.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

(d) Cl2 và dung dịch KOH.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

(b) Cu và dung dịch FeSO4.

Các chất X, Y, Z, T, P lần lượt là A. axit glutamic, phenylamoni clorua, alanin, lysin, metyl amoni clorua. B. metylamoni clorua, lysin, alanin, phenylamoni clorua, axit glutamic. C. axit glutamic, metyl amoni clorua, phenylamoni clorua, lysin, alanin. Trang 2

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

D. metylamoni clorua, lysin, alanin, axit glutamic, phenylamoni clorua. Câu 11: Tìm các tính chất không thuộc về khí nitơ? (a) Hóa lỏng ở nhiệt độ rất thấp (-196oC); (b) Cấu tạo phân tử nitơ là N ≡ N;

Ơ

N

(c) Tan nhiều trong nước;

H

(d) Nặng hơn oxi; D. (b), (c), (e).

B.

C. CH2ONa

ONa

D. CH2ONa

CH2OH

TR ẦN

CH2OH

H Ư

A.

N

ONa

OH

ONa

G

Đ

Câu 13: Cho chất sau đây m-HO-C6H4-CH2OH (hợp chất chứa nhân thơm) tác dụng với dung dịch NaOH dư. Sản phẩm tạo ra là

Câu 14: Cho các gluxit (cacbohiđrat): saccarozơ, fructozơ, tinh bột, xenlulozơ. Số gluxit khi thuỷ phân trong môi trường axit tạo ra glucozơ là C. 3.

B

B. 1.

Câu 15: Công thức của triolein là

A

A. (CH3[CH2]16COO)3C3H5.

10 00

A. 4.

B. (CH3[CH2]7CH=CH[CH2]7COO)3C3H5. D. (CH3[CH2]14COO)3C3H5.

Ó

C. (CH3[CH2]7CH=CH[CH2]5COO)3C3H5.

D. 2.

Í-

H

Câu 16: Phát biểu nào sau đây sai?

-L

A. Cr2O3 tan được trong dung dịch NaOH loãng.

ÁN

B. Dung dịch K2Cr2O7 có màu da cam. C. Trong hợp chất, crom có số oxi hóa đặc trưng là +2, +3, +6. D. CrO3 là oxit axit.

Đ

ÀN

Câu 17: Chất nào dưới đây vừa phản ứng được với dung dịch HCl vừa phản ứng được với dung dịch NaOH? B. NH4Cl.

C. NH3.

D. Na2CO3.

D

IỄ N

A. NaHCO3.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

D. propen và but-2-en.

.Q

C. eten và but-1-en.

TP

B. 2-metylpropen và but-1-en.

ẠO

A. eten và but-2-en.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 12: Hiđrat hóa 2 anken chỉ tạo thành 2 ancol. Hai anken là:

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

C. (c), (d), (e).

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

B. (a), (b).

U Y

A. (a), (c), (d).

N

(e) Kém bền, dễ bị phân hủy thành nitơ nguyên tử.

Câu 18: Đun nóng chất H2N–CH2–CONH–CH(CH3) –CONH–CH2–COOH trong dung dịch HCl (dư), sau khi các phản ứng kết thúc thu được sản phẩm là: A. H2N–CH2–COOH; H2N–CH2–CH2–COOH. B. H2N–CH2–COOH; H2N–CH(CH3) –COOH.

Trang 3

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

C. H 3 N + − CH 2 − COOHCl − ; H 3 N + − CH(CH 3 ) − COOHCl − D. H 3 N + − CH 2 − COOHCl − ; H3 N + − CH 2 − CH 2 − COOHCl −

C. Đám cháy do magie hoặc nhôm.

D. Đám cháy do khí gas.

Ơ

B. Đám cháy do xăng, dầu.

H

A. Đám cháy nhà cửa, quần áo.

N

Câu 19: CO2 không cháy và không duy trì sự cháy nhiều chất nên được dùng để dập tắt các đám cháy. Tuy nhiên, CO2 không dùng để dập tắt đám cháy nào dưới đây?

C. NaHCO3.

D. Na2CO3.

G N

H Ư

Câu 22: Cho sơ đồ phản ứng:

TR ẦN

(1) X (C5H8O2) + NaOH  → X1 (muối) + X2 (2) Y (C5H8O2) + NaOH  → Y1 (muối) + Y2

B

Biết X1 và Y1 có cùng số nguyên tử cacbon; X1 có phản ứng với nước brom, còn Y1 thì không. Tính chất hóa học nào giống nhau giữa X2 và Y2?

10 00

A. Tác dụng được với Na.

B. Bị oxi hóa bởi O2 (xúc tác) thành axit cacboxylic.

H

D. Bị khử bởi H2 (to, Ni).

Ó

A

C. Tác dụng được với dung dịch AgNO3/NH3 (to).

A. 25,0.

ÁN

-L

Í-

Câu 23: Cho 2,49 gam hỗn hợp Al và Fe (có tỉ lệ mol tương ứng 1:1) vào dung dịch chứa 0,17 mol HCl, thu được dung dịch X. Cho 200 ml dung dịch AgNO3 1M vào X, thu được khí NO và m gam chất rắn. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây? B. 24,5.

C. 27,5.

D. 26,0.

ÀN

Câu 24: Nhiệt phân hoàn toàn hỗn hợp muối NH4HCO3 và (NH4)2CO3, thu được hỗn hợp khí và hơi trong đó CO2 chiếm 30% về thể tích. Tỉ lệ số mol tương ứng của NH4HCO3 và(NH4)2CO3 là

Đ

A. 3:1.

B. 1:2.

C. 2:1.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

B. NaHCO3 và (NH4)2CO3.

Đ

A. NaHCO3 và Ba(HCO3)2.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ẠO

Câu 21: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm BaO, NH4HCO3, NaHCO3 (có tỉ lệ mol lần lượt là 5 : 4 : 2) vào nước dư, đun nóng. Đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y chứa:

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

D. (2) > (1) > (3) > (4).

U Y

C. (3) > (4) > (2) > (1).

.Q

B. (3) > (4) > (1) > (2).

TP

A. (4) > (3) > (1) > (2).

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

Câu 20: Có 4 dung dịch có cùng nồng độ mol là: (1) H2NCH2COOH, (2) CH3COOH, (3) CH3CH2NH2, (4) NH3. Dãy các dung dịch xếp theo thứ tự pH giảm dần là

D. 1:1.

D

IỄ N

Câu 25: Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp M gồm este đơn chức X và hiđrocacbon không no Y (phân tử Y nhiều hơn phân tử X một nguyên tử cacbon), thu được 0,65 mol CO2 và 0,4 mol H2O. Phần trăm khối lượng của Y trong M là A. 19,40%.

B. 25,00%.

C. 19,85%.

D. 75,00%.

Câu 26: Hỗn hợp X gồm CH3OH, C2H5OH, C3H7OH và H2O. Cho m gam X tác dụng với Na dư thu được 0,7 mol H2. Đốt cháy hoàn toàn m gam X thu được 2,6 mol H2O. Giá trị của m là Trang 4

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn A. 24.

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

B. 32.

C. 42.

D. 36.

B. NaHSO4, CaCO3, Ba(HSO3)2.

C. CaCO3, NaHSO4, Ba(HSO3)2.

D. Na2CO3; NaHSO3; Ba(HSO3)2.

Ơ

A. NaHSO4, Na2CO3, Ba(HSO3)2.

N

Câu 27: X, Y, Z là các dung dịch muối (trung hòa hoặc axit) ứng với 3 gốc axit khác nhau, thỏa mãn điều kiện: X tác dụng với Y có khí thoát ra; Y tác dụng với Z có kết tủa; X tác dụng với Z vừa có khí vừa tạo kết tủa. X, Y, Z lần lượt là

D. 37,8.

B. 45,11%.

C. 51,08%.

TR ẦN

A. 55,45%.

D. 42,17%.

A. 34,2≤ m ≤ 39,2.

B. 36,7.

10 00

B

Câu 30: Hòa tan hết 10,4 gam hỗn hợp Fe, Mg vào 500 ml dung dịch hỗn hợp H2SO4 0,4M và HCl 0,8M, thu được dung dịch Y và 6,72 lít H2 (đktc). Cô cạn dung dịch Y thu được m gam muối khan. Giá trị của m là C. 34,2.

D. 39,2.

Ó

A

Câu 31: Phản ứng tổng hợp glucozơ trong cây xanh cần được cung cấp năng lượng là 2813 kJ cho mỗi mol glucozơ tạo thành.

Í-

H

as 6CO2 + 6H2O  → C6H12O6 + 6O2 clorophin

ÁN

-L

Nếu trong một phút, mỗi cm2 lá xanh nhận được khoảng 2,09 J năng lượng mặt trời, nhưng chỉ 10% được sử dụng vào phản ứng tổng hợp glucozơ. Với một ngày nắng (từ 6h00 – 17h00) diện tích lá xanh là 1 m2, khối lượng glucozơ tổng hợp được bao nhiêu? B. 90,32 gam.

C. 88,32 gam.

D. 88,26 gam.

TO

A. 90,26 gam.

Câu 32: Cho các nhận xét sau: (1) Thủy phân saccarozơ với xúc tác axit thu được cùng một loại monosaccarit.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Tổng nồng độ phần trăm khối lượng của các chất tan trong dung dịch sau phản ứng là

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

H Ư

N

G

Đ

ẠO

TP

.Q

Câu 29: Cho từ từ x mol khí CO2 vào 500 gam dung dịch hỗn hợp KOH và Ba(OH)2. Kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau:

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

C. 9,9.

U Y

B. 18,9.

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

A. 19,8.

N

H

Câu 28: Thủy phân 60,6 gam Gly-Gly-Gly-Gly-Gly thì thu được m gam Gly-Gly-Gly; 13,2 gam Gly-Gly và 37,5 gam glyxin. Giá trị của m là

D

IỄ N

Đ

(2) Từ caprolactam bằng phản ứng trùng ngưng trong điều kiện thích hợp người ta thu được tơ capron. (3) Tính bazơ của các amin giảm dần: đimetylamin > metylamin > anilin > điphenylamin.

(4) Muối mononatri của axit 2 – aminopentanđioic dùng làm gia vị thức ăn, còn được gọi là bột ngọt hay mì chính. (5) Cho Cu(OH)2 vào ống nghiệm chứa anbumin thấy tạo dung dịch màu xanh thẫm.

Trang 5

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

(6) Peptit mà trong phân tử chứa 2, 3, 4 nhóm -NH-CO- lần lượt gọi là đipeptit, tripeptit và tetrapeptit. (7) Glucozơ, axit glutamic, axit lactic, sobitol, fructozơ và axit ađipic đều là các hợp chất hữu cơ tạp chức. Số nhận xét đúng là B. 5.

C. 3.

D. 4.

D. 24,6.

D. 42,18%.

A. 12.

TR ẦN

H Ư

N

Câu 35: Thuỷ phân hoàn toàn m gam tetrapeptit X mạch hở thu được hỗn hợp Y gồm 2 amino axit (no, phân tử chứa 1 nhóm -COOH, 1 nhóm -NH2) là đồng đẳng kế tiếp. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Y cần vừa đủ 58,8 lít không khí (chứa 20% O2 về thể tích, còn lại là N2) thu được CO2, H2O và 49,28 lít N2 (các khí đo ở đktc). Số công thức cấu tạo thoả mãn của X là B. 6.

C. 8.

D. 4.

B. 2 : 1.

A

A. 1 : 1.

10 00

B

Câu 36: Dung dịch X chứa các ion: Na + ; Ba 2+ ; HCO3− . Chia X thành ba phần bằng nhau. Phần một tác dụng với KOH dư, được m gam kết tủa. Phần hai tác dụng với Ba(OH)2 dư, được 4m gam kết tủa. Đun sôi đến cạn phần ba, thu được V1 lít CO2 (đktc) và chất rắn Y. Nung Y đến khối lượng không đổi, thu được thêm V2 lít CO2 (đktc). Tỉ lệ V1 : V2 bằng C. 3 : 2.

D. 1 : 3.

A. 6,64.

ÁN

-L

Í-

H

Ó

Câu 37: X là este no, đơn chức; Y là este đơn chức, không no chứa một liên kết đôi C=C (X, Y đều mạch hở). Đốt cháy hoàn toàn 0,08 mol hỗn hợp E chứa X, Y (số mol X lớn hơn số mol Y) cần dùng 7,28 lít O2 (đktc). Mặt khác, đun nóng 0,08 mol E với dung dịch NaOH (lấy dư 20% so với phản ứng), cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam rắn khan và hỗn hợp F chứa 2 ancol đồng đẳng kế tiếp. Đun nóng F với CuO thu được hỗn hợp G chứa 2 anđehit, lấy toàn bộ hỗn hợp G tác dụng với AgNO3/NH3 thu được 28,08 gam Ag. Giá trị m là B. 7,28.

C. 7,92.

D. 6,86.

D

IỄ N

Đ

ÀN

Câu 38: Hỗn hợp X gồm khí Cl2 và O2. Cho 4,928 lít X (ở đktc) tác dụng hết với 15,28 gam hỗn hợp Y gồm Mg và Fe, thu được 28,56 gam hỗn hợp Z. Các chất trong Z tác dụng hết với dung dịch HNO3 loãng (dùng vừa đủ), thu được dung dịch T và 2,464 lít khí không màu hóa nâu trong không khí (là sản phẩm khử duy nhất và ở đktc). Khối lượng muối khan thu được khi cô cạn dung dịch T là

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

C. 63,27%.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

B. 26,63%.

G

A. 52,73%.

Đ

ẠO

TP

Câu 34: Hòa tan 22 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeCO3, Fe3O4 vào 0,5 lít dung dịch HNO3 2M thì thu được dung dịch Y (không có NH4NO3) và hỗn hợp khí Z gồm CO2 và NO. Lượng HNO3 dư trong Y tác dụng vừa đủ với 13,44 gam NaHCO3. Cho hỗn hợp Z vào bình kín có dung tích không đổi 8,96 lít chứa O2 và N2 tỉ lệ thể tích 1 : 4 ở 00C và áp suất 0,375 atm. Sau đó giữ bình ở nhiệt độ 00C thì trong bình không còn O2 và áp suất cuối cùng là 0,6 atm. Phần trăm khối lượng của Fe3O4 trong hỗn hợp X là

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

C. 28,4.

.Q

B. 10,6.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

A. 14,6.

U Y

N

H

Ơ

Câu 33: Cho một hợp chất hữu cơ X có công thức C2H10N2O3. Cho 11 gam chất X tác dụng với một dung dịch có chứa 12 gam NaOH, đun nóng để các phản ứng xẩy ra hoàn toàn thì thu được hỗn hợp Y gồm hai khí đều có khả năng làm đổi màu quỳ tím ẩm và dung dịch Z. Cô cạn Z thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là:

N

A. 2.

A. 73,34 gam.

B. 63,9 gam.

C. 70,46 gam.

D. 61,98 gam.

Câu 39: Cho lượng dư Mg tác dụng với dung dịch gồm HCl, 0,1 mol KNO3 và 0,2 mol NaNO3. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X chứa m gam muối và 6,272 lít hỗn hợp khí Y (đktc) gồm hai khí không màu, trong đó có một khí hóa nâu trong không khí. Tỉ khối của Y so với H2 là 13. Giá trị của m là

Trang 6

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn A. 83,16.

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

B. 60,34.

C. 84,76.

D. 58,74.

Câu 40: Cho a gam hỗn hợp X gồm 2 α-amino axit no, hở chứa 1 nhóm amino, 1 nhóm cacboxyl tác dụng 40,15 gam dung dịch HCl 20%, thu được dung dịch Y. Để tác dụng hết các chất trong dung dịch Y cần 140 ml dung dịch KOH 3M. Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp X, sản phẩm cháy gồm CO2, H2O, N2 được dẫn qua bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thấy khối lượng bình tăng 32,8 gam. Biết tỷ lệ khối lượng phân tử của chúng là 1,56. Amino axit có phân tử khối lớn là C. Lysin.

D. Alanin.

N

B. tyrosin.

H

Ơ

A. valin.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

--- HẾT ---

Trang 7

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 GV NGUYỄN MINH TUẤN- SỐ 18

BỘ ĐỀ 2018 MÔN HÓA HỌC

N

Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm)

4-C

5-D

6-D

7-B

8-C

9-D

11-C

12-A

13-A

14-C

15-B

16-A

17-A

18-C

21-D

22-B

23-D

24-C

25-A

26-C

27-A

28-B

31-D

32-A

33-A

34-C

35-D

36-B

37-B

10-B

30-B

39-A

40-A

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

Đ

G

N

29-B

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TR ẦN B 10 00 A Ó H Í-L ÁN TO

38-D

20-B

D

IỄ N

Đ

ÀN

19-C

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

3-D

TP

U Y

2-B

.Q

1-D

H Ư

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

H

Ơ

BẢNG ĐÁP ÁN

Trang 8

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 GV NGUYỄN MINH TUẤN- SỐ 18

BỘ ĐỀ 2018 MÔN HÓA HỌC

Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm)

N Ơ H

ÁN

BaO + H 2 O  → Ba(OH)2 mol :

5x

5x

Ba(OH)2 + NH 4 HCO3  → BaCO3 ↓ + NH3 ↑ +2H2 O

Đ

ÀN

mol :

4x

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Ba(OH)2 + 2NaHCO3  → BaCO3 ↓ + Na2 CO3 + 2H 2 O x

2x

x

IỄ N

mol :

4x

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

+ Phương trình phản ứng:

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N U Y .Q TP ẠO Đ G N H Ư

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

Câu 1: Đáp án D Câu 2: Đáp án B Câu 3: Đáp án D Câu 4: Đáp án C Câu 5: Đáp án D Câu 6: Đáp án D Câu 7: Đáp án B Các cặp chất có phản ứng là: a; c; d; e Câu 8: Đáp án C Câu 9: Đáp án D Câu 10: Đáp án B Câu 11: Đáp án C Câu 12: Đáp án A Câu 13: Đáp án A Câu 14: Đáp án C Các gluxit thủy phân là: saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ Câu 15: Đáp án B Câu 16: Đáp án A Câu 17: Đáp án A Câu 18: Đáp án C Câu 19: Đáp án C Câu 20: Đáp án B Câu 21: Đáp án D

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

LỜI GIẢI CHI TIẾT

D

+ Vậy dung dịch Y chứa Na2CO3. Câu 22: Đáp án B Ta thấy k X = k Y = 2 , suy ra ngoài liên kết π trong chức -COO- thì X, Y còn có liên kết π ở gốc hiđrocacbon.

Trang 9

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Đặt X là RCOOR', Y là R''COOR'''. Theo giả thiết suy ra gốc RCOO có liên kết π (vì X1 làm mất màu dung dịch Br2) và gốc R''' có liên kết π (vì Y1 không làm mất màu nước Br2). Vì thế số nguyên tử C trong gốc R và R'' phải từ 2 trở lên. Mặt khác, X1, Y1 có cùng số nguyên tử C. Suy ra X, Y, X2, Y2 có công thức là : Y là C2H5COOCH=CH2

X2 là C2H5OH

Y2 là CH3CHO

U Y

men giaám C2 H 5 OH + O2  → CH3 COOH + H 2 O (CH COO) Mn, t o

o

G

t , Ni CH 3 CHO + H 2  → CH 3 CH 2 OH o

N

t CH 3 CHO + 2AgNO3 + 3NH 3 + H 2 O  → CH 3 COONH 4 + 2Ag ↓ +2NH 4 NO3

H Ư

→ 2C2 H 5 ONa + H 2 ↑ 2C2 H 5 OH + 2Na 

TR ẦN

Câu 23: Đáp án D

27nAl + 56nFe = 2,49 n Al = n Fe = 0,03 + ⇒ + nelectron nhöôøng = 3nAl + 2n Fe = 0,15 mol < 0,17 mol H n Al = n Fe

A

10 00

B

Al3+ : 0,03 mol   2+  AgCl ↓  Fe : 0,03 mol  ⇒ +  → NO ↑+   + AgNO  + ... 3  Ag ↓  0,02  H : 0,02 mol  mol 0,2 mol 4 Cl − : 0,17 mol    

Ó

dd X

ÁN

Câu 24: Đáp án C

-L

Í-

H

BTNT Cl : nAgCl = nCl− = 0,17 n   Ag+ bò khöû = 0,015 ⇒ n Ag = 0,015 + BTE : n 2+ = n + ⇒ 3n + NO Fe Ag bò khöû     m = m (AgCl, Ag) = 26,015 gam ≈ 26 gam 0,005 0,03 ? 

TO

NH3 : (x + 2y) mol   NH 4 HCO3 : x mol  to  +  → CO2 : (x + y) mol    (NH 4 )2 CO3 : y mol  H2 O : (x + y) 

Đ

+ n CO = 30%n(NH

3,

CO2 )

⇒ (x + y) = 30%(3x + 4y) ⇒

x 2 = y 1

IỄ N

2

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ

Phương trình phản ứng:

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

ẠO

TP

Các tính chất còn lại không phải là tính chất chung của X2 và Y2. Vì chỉ có Y2 bị khử bởi H2 (to, Ni) và có phản ứng tráng gương, chỉ có X2 phản ứng được với Na.

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

3 2 2CH3 CHO + O2  → 2CH3COOH

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

Tính chất hóa học chung của X2, Y2 là "Bị oxi hóa bởi O2 (xúc tác) thành axit cacboxylic". Phương trình phản ứng:

Ơ

N

X là CH2=CHCOOC2H5

D

Câu 25: Đáp án A

Trang 10

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

H

Ơ

N

 n CO2 H O (HCOOCH3 ) = 3,25  X laø C 3 4 2 C(X, Y) =    n(X, Y)  x mol + ⇒ 2n H2 O H (CH ≡ C − CH = CH 2 )  Y laø C 4 4 =4 H (X, Y) = n  y mol (X, Y)  x = 0,15; y = 0,05 x + y = 0,2  + ⇒ 0,05.52 .100% = 19,40% 3x + 4y = 0,65 %m C4 H4 = 0,05.52 + 72.0,15 

U Y

Y

H Ư

X

N

2 NaHSO4 + Na2 CO3  → 2Na2 SO4 + CO2 ↑ + H2 O   Na2 CO3 + Ba(HSO3 )2  → BaCO3 ↓ +2NaHSO3   Z

TR ẦN

Y

→ BaSO4 + Na2 SO4 + 2SO2 ↑ +2H2 O 2 NaHSO4 + Ba(HSO3 )2   X

Z

B

Câu 28: Đáp án B

10 00

+ Sô ñoà phaû n öù ng :

(Gly)5  →(Gly)3 + (Gly)2 + Gly

Ó

A

mol : 0,2 x 0,1 0,5 + Theo baû o toaø n n h où m Gly, ta coù:

-L

Câu 29: Đáp án B

3

Í-

H

0,2.5 = 3x + 0,1.2 + 0,5 ⇒ x = 0,1 ⇒ m (Gly) = 0,1.(75.3 − 18.2) = 18,9 gam

+ Töø ñoà thò vaø baû n chaá t phaû n öù ng ta thaá y :

TO

ÁN

n Ba(OH) = 0,8 2  Ba(HCO3 )2 : 0,6 = n  KOH 1,8 − 0,8 = 1; dd sau phaû n öù ng coù:   KHCO3 : 1 n BaCO3 = 0,2 mol n CO = n BaCO + n Ba(HCO ) + n NaHCO = 2,4 3 3 2 3 ⇒ 2 ⇒ C%(Ba(HCO ) , KHCO ) = 45,11% 3 2 3 m = 500 + 2,4.44 − 0,2.197 = 566,2  dd spö

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

G

Đ

Câu 27: Đáp án A X, Y, Z lần lượt là NaHSO4, Na2CO3, Ba(HSO3)2. Phương trình phản ứng:

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

ẠO

TP

.Q

n C H OH = 2n H = 1,4 2  n 2 n+1 6 + BTNT H : (2n + 2)n ⇒ n = ⇒ m C H OH = 42 gam = 2 n n 2 n +1 Cn H 2 n +1OH H2 O 7    2,6  1,4

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

quy ñoåi + HOH ⇔ Cn H 2n +1OH vôù i n = 0 ⇒ X → Cn H 2n +1OH.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

Câu 26: Đáp án C

D

Câu 30: Đáp án B

Trang 11

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Mg2+ , Fe2+  Mg2+ , Fe2+  n H+ = 2 n H SO + n HCl = 0,8   2− 2 4    SO : 0,2    Coâ caïn 2− 0,4 0,2 + ⇒  −4  → SO4 : 0,2  + HCl ↑ 0,2 n + = 2n = 0,6 Cl : 0,4   −  H2 Cl : 0,2   H pö  H + : 0,2   muoái Y

Ơ

N

⇒ m muoái = 10,4 + 0, 2.96 + 0,2.35,5 = 36,7 gam

U Y

Đ

Năng lượng mà 1 m2 (1 m2 = 1002 cm2) lá xanh nhận được trong thời gian 11 giờ (11 giờ = 11.60 phút) để dùng vào việc tổng hợp glucozơ là :

N

G

1.(100)2.2,09.10%.11.60 = 1379400 J =1379,4 kJ.

H Ư

Theo phương trình (1) ta thấy để tổng hợp được 180 gam glucozơ thì cần một năng lượng là 2813 kJ. Vậy nếu được cung cấp 1379,4 kJ năng lượng thì cây xanh sẽ tổng hợp được lượng glucozơ là

TR ẦN

1379,4.180 ≈ 88,26 gam 2813

B

Câu 32: Đáp án A 2 phát biểu đúng là (3), (4).

10 00

Câu 33: Đáp án A

A

+ X tác dụng với dung dịch NaOH thu được hai khí đều có khả năng làm xanh giấy quỳ tím. Suy ra X là chứa hai gốc amoni khác nhau.

Í-

CO 32 − , NO 3 − , HCO 3 − .

H

Ó

+ X có 3 nguyên tử O nên trong X có một trong các gốc axit sau:

ÁN

CH3 NH3CO3 H 4 N.

-L

+ Từ các nhận định trên suy ra X chứa hai gốc amoni và một gốc cacbonat. Công thức cấu tạo của X là

TO

n Na CO = n CH3 NH3CO3 H4 N = 0,1 + 2 3 ⇒ m chaát raén = m Na CO + m NaOH = 14,6 gam 2 3 n NaOH dö = 0,3 − 0,1.2 = 0,1

D

IỄ N

Đ

Câu 34: Đáp án C

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

as 6CO2 + 6H2O + 2813 kJ  → C6H12O6 + 6O2 (1) clorophin

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

.Q

Phản ứng tổng hợp glucozơ trong cây xanh cần được cung cấp năng lượng là 2813 kJ cho mỗi mol glucozơ tạo thành.

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 31: Đáp án D

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

● Chú ý: Tiến hành cô cạn dung dịch chứa HCl, HNO3 thì các axit này sẽ bay hơi vì chúng có nhiệt độ sôi thấp.

Trang 12

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn + n HNO

3

pö vôùi X

= n HNO

3

ban ñaà u

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

− n NaHCO = 0,5.2 − 3

13,44 = 0,84. 84

Fe : x    CO : y  + FeCO3 : y  + HNO3  → Fe(NO3 )3 +  2 + H2 O  NO : (0,84 − 3x − 3y − 9z)  Fe O : z  0,84 x + y + 3z  3 4  Z

N Ơ H

G

CONH : 4x mol  COOH : 4x    thuûy phaân   kk + X → CH2 : y mol → NH2 : 4x   → N 2 ↑ + ...   2,625 mol H O : x mol  CH : y  2,2 mol  2   2  

H Ư

N

quy ñoåi

Y

10 00

B

TR ẦN

n O = 20%.2,626 = 0,525; n N / kk = 2,1 2 + 2 n = 2,2 − 2,1 = 0,1  N2 sinh ra töø Y BTE : 12x + 6y = 0,525.4 x = 0,05 4x + y + ⇒ ⇒ Ctrong X = = 9. x BTNT N : 4x = 0,1.2 y = 0,25 + X coù 4 ñoà ng phaâ n laø

H 2 N − CH 2 − CONH − CH 2 − CONH − CH 2 − CONH − CH(CH3 ) − COOH

A

H 2 N − CH 2 − CONH − CH 2 − CONH − CH(CH3 ) − CONH − CH 2 − COOH

H

Ó

H 2 N − CH 2 − CONH − CH(CH3 ) − CONH − CH 2 − CONH − CH 2 − COOH

-L

TO

ÁN

Câu 36: Đáp án B

Í-

H 2 N − CH(CH3 ) − CONH − CH 2 − CONH − CH 2 − CONH − CH 2 − COOH

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ

Câu 35: Đáp án D

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N .Q

0,06.232 .100% = 63,27% 22

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

4

TP

3

ẠO

⇒ %m Fe O =

U Y

m X = 56x + 116y + 232z = 22 x = 0,02   + BTE : 3x + y + z = 3(0,84 − 3x − 3y − 9z) ⇒ y = 0,06 0,15 + [y + (0,84 − 3x − 3y − 9z)] − 0,03 = 0,24 z = 0,06  

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

 8,96.0,375 n O = 0,03 2 n (N2 , O2 ) = 0,082.273 = 0,15  + ⇒ n NO pö = 2n O = 0,06 ⇒ giaû m 0,03 mol. 2 8,96.0,6 n = = 0,24 n (N2 , NO 2 , NO dö ) =  NO2 taïo thaønh 0,06 0,082.273 

Trang 13

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Đ

m mol 197

Câu 37: Đáp án B n Ag n RCHO

=

0,26 < 4 ⇒ F goàm 0,08

CH 3 OH : x mol ; G goàm  C 2 H 5 OH : y mol

 HCHO  CH 3 CHO

TR ẦN

+ 2<

H Ư

N

G

⇒ V1 : V2 = 2 :1

10 00

B

= x + y = 0,08  x = 0,05  X laø C n H 2n +1COOCH 3  n +  RCHO ⇒ ⇒  n Ag = 4x + 2y = 0,26  y = 0,03  Y laø C m H 2m −1COOC 2 H 5

Ó

A

∑ (k − 1)n hchc =n Y = n CO − n H O = 0,03 n CO = 0,28 2 2 + ⇒ 2 BT O : 2n CO2 + n H2 O = 2n O2 + 2n( X, Y) = 0,81 n H2 O = 0,25 + BT C : 0,05(n + 2) + 0,03(m + 3) = 0,28 ⇒ n = 0; m = 3

TO

ÁN

Câu 38: Đáp án D

-L

Í-

H

HCOONa : 0,05  + Chaát raén goàm C3 H 5 COONa : 0,03 ⇒ m chaát raén = 7,28 gam NaOH : 20%.0,08 = 0,016 

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

Nung Y : BaCO3 → BaO + CO2 ↑ 

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

(raén Y)

to

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

.Q

U Y

N

H

Ơ

N

 m KOH dö 2+ + − mol BaCO3 → P1: Na , HCO3 , Ba  197 + 4m Ba(OH)2 dö P2 : Na+ , HCO − , Ba2+  → mol BaCO3 3  197  m nBa2+ = mol  197  m  P1: n Ba2+ = n BaCO3 = 197 mol 1 4m  mol ⇒ ⇒ dd X coù nHCO − = 3 3 197 4m P2 : n  mol = nBaCO = HCO3− 3 2m   197 nNa+ = 197 mol      m m mol  Na2 CO3 : mol€ Ba(HCO3 )2 :   ñun soâi ñeán caïn   197 197 + P3  ↑+  → CO  2  2m m NaHCO :  BaCO ↓:  2m mol mol 3 3 mol 197 197 197    

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

Trang 14

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

+ Sô ñoà phaû n öù ng : muoá i  (Cl2 , O2 ) 2+ 3+ Mg : x  X,n   Mg , Fe  HNO3 X = 0,22 → oxit   → ↑      + NO o (2) t (1) Fe : y  Cl − , NO3 −  0,11 mol  ...    Y, m Y =15,28 (g) T Z, m Z = 28,56 (g)

N Ơ

H Ư TR ẦN

+ Sô ñoà phaû n öù ng :

N

n NO = 0,24 n NO + nH2 = 0,28 + ⇒ 30n NO + 2nH = 0,28.26 = 7,28 n H2 = 0,04  2

G

⇒ Trong X khoâ ng coø n NO3− vì khaû naê ng oxi hoù a NO3− / H+ > H+ .

dd X

10 00

B

Na+ : 0,2  KNO3 : 0,1   +    K : 0,1  NO ↑: 0,24 Mg + NaNO3 : 0,2  →  2+ +  + H2 O + H2 ↑: 0,04  HCl  Mg , NH4      Cl−  Y 

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

BTNT N : nNO − = n NO + n NH +  3 4  nNH + = 0,06 0,24  ? 0,3 + ⇒ 4 = 10n NH + + 4n NO + 2n H nCl− = n H+ = 1,64 nCl− = n H+ 4 2  0,24 ? ? ? BTE : 2 nMg2+ = 3n NO + 8n NH + + 2 nH  4 2  nMg2+ = 0,64 0,24 0,04 ?   0,06 + ⇒ = + + + + m 39n 23n 24 n 18n 35,5n  muoái  m muoái = 83,16 K+ Na+ Mg2+ NH4 + Cl −    0,1 0,2 1,64 ? 0,06

D

IỄ N

Đ

ÀN

Câu 40: Đáp án A n − COOH/ X + n HCl = n KOH    n CO = 0,2(n + 1) 0,22 0,42 +  ?= 0,2 ⇒ 2 n X (H NC H COOH) = n − COOH/ X = 0,2 n H2 O = 0,2(n + 1,5) 2  n 2n

⇒ m bình Ca(OH)

2

taêng

= m (CO

2,

H2 O)

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ

NO (hoù a naâ u trong khoâ ng khí) NO + Y goà m  ⇒ Y goà m  H2 MY = 13.2 = 26

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ẠO

Câu 39: Đáp án A

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

.Q

U Y

N

H

BTE cho (1), (2) : 2x + 3y = 0,16.2 + 0,06.4 + 0,11.3 x = 0,1 + ⇒ m Y = 24x + 56y = 15,28 y = 0,23 n − = 0,57 BTÑT cho T : 0,1.2 + 0,23.3 = 0,16.2 + n − NO3   NO + ⇒ 3 BTKL : m muoái / T = 15,28 + 0,32.35,5 + 62n NO3−  m muoái / T = 61,98

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

n Cl + n O = 0,22 n Cl = 0,16 2 + 2 ⇒ 2 71n Cl + 32n O = 28,56 − 15,28 n O = 0,06 2 2   2

= 44.0,2(n + 1) + 18.0,2(n + 1,5) = 32,8 ⇒ n = 1,5

H 2 NCH 2 COOH (M amin o axit beù = 75)  ⇒ X goà m  M amino axit lôùn = 1,56.75 = 117 (Valin : CH3CH(CH3 )CH(NH 2 )COOH)

Trang 15

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


IỄ N

D

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

Í-

-L A

Ó

H B

10 00 TR ẦN G

N

H Ư

ẠO

Đ

TP

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

ÁN

TO

U Y

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ÀN

Đ

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

Ơ

H

N

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

----- HẾT -----

Trang 16

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 GV NGUYỄN MINH TUẤN- SỐ 19

BỘ ĐỀ 2018 MÔN HÓA HỌC

Ơ

G

D. Những thiết bị bằng kim loại thường xuyên tiếp xúc với hơi nước. A. tráng gương.

H Ư

N

Câu 2: Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ đều có khả năng tham gia phản ứng B. hoà tan Cu(OH)2.

C. thủy phân.

D. trùng ngưng.

A. Fe.

TR ẦN

Câu 3: Kim loại M có thể được điều chế bằng cách khử ion của nó trong oxit bởi khí hiđro ở nhiệt độ cao. Mặt khác, kim loại M có thể tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng giải phóng H2. Vậy kim loại M là B. Al.

C. Ag.

D. Cu.

10 00

B

Câu 4: Phương pháp thủy luyện thường dùng để điều chế A. kim loại mà ion dương của nó có tính oxi hóa yếu.

A

B. kim loại có tính khử yếu.

H

Ó

C. kim loại có cặp oxi hóa - khử đứng trước Zn2+/Zn.

Í-

D. kim loại hoạt động mạnh.

TO

ÁN

-L

Câu 5: Tiến hành thí nghiệm như hình vẽ:

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

C. Một tấm tôn che mái nhà.

Đ

ẠO

B. Một dây phơi quần áo gồm một đoạn dây bằng đồng nối với một đoạn dây bằng thép.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

A. Gang và thép để trong không khí ẩm.

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 1: Trường hợp nào sau đây không xảy ra ăn mòn điện hóa?

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

N

H

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H=1; O=16; S=32; F=19; Cl=35,5; Br=80; I=127; N=14; P=31; C=12; Si=28; Li=7; Na=23; K=39; Mg=24; Ca=40; Ba=137; Sr=88; Al=27;Fe=56; Cu=64; Pb=207; Ag=108.

N

Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm)

D

IỄ N

Đ

Ban đầu trong cốc chứa nước vôi trong. Sục rất từ từ khí CO2 vào cốc cho tới dư. Hỏi độ sáng của bóng đèn thay đổi như thế nào? A. Tăng dần rồi giảm dần đến tắt.

B. Giảm dần đến tắt rồi lại sáng tăng dần.

C. Tăng dần.

D. Giảm dần đến tắt.

Câu 6: Trường hợp nào sau đây được coi là không khí sạch? A. Không khí chứa 78%N2; 20%O2; 2% hỗn hợp CH4, bụi và CO2. Trang 1

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

B. Không khí chứa 78%N2; 18%O2; 4% hỗn hợp CO2, SO2, HCl. C. Không khí chứa 78%N2; 21%O2; 1% hỗn hợp CO2, H2O, H2. D. Không khí chứa 78%N2; 16%O2; 3% hỗn hợp CO2, 1%CO, 1%SO2.

C. 3.

Ơ

B. 2.

D. 4.

H U Y

N

Câu 8: Kết luận nào sau đây là đúng?

N

G

Đ

D. Các chất có thành phần phân tử hơn kém nhau một hay nhiều nhóm –CH2–, do đó tính chất hóa học khác nhau là những chất đồng đẳng.

H Ư

Câu 9: Hai chất X và Y có cùng công thức phân tử C3H4O2. X tác dụng với CaCO3 tao ra CO2. Y tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 tạo Ag. Công thức cấu tạo thu gọn phù hợp của X, Y lần lượt là: B. CH2=CHCOOH, OHC-CH2-CHO.

TR ẦN

A. HCOOCH=CH2, CH3COOCH3. C. CH3CH2COOH, HCOOCH2CH3.

D. HCOOCH=CH2, CH3CH2COOH.

Chất lỏng

10 00

B

Câu 10: Có các chất lỏng X, Y, Z, T, E trong số các chất: benzen, ancol etylic, axit axetic, dung dịch glucozơ, nước? Biết kết quả của những thí nghiệm như sau: Tác dụng

với Na2CO3

Khí bay ra Khí bay ra

ÁN

Y

-L

Í-

X

H

Ó

A

với Na

Tác dụng

với AgNO3/NH3

Đốt cháy trong không khí

Không phản ứng

Không tạo kết tủa trắng bạc

Cháy dễ dàng

Không phản ứng

Tạo kết tủa trắng bạc

Không cháy

Khí bay ra

Không phản ứng

Không tạo kết tủa trắng bạc

Không cháy

T

Khí bay ra

Khí bay ra

Không tạo kết tủa trắng bạc

Có cháy

Không phản ứng

Không tạo kết tủa trắng bạc

Cháy dễ

TO

Z

Đ IỄ N D

Tác dụng

E

Không phản ứng

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

C. Các chất khác nhau có cùng công thức phân tử được gọi là các chất đồng phân của nhau.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

.Q

B. Các chất có cùng công thức phân tử nhưng khác nhau về công thức cấu tạo được gọi là các chất đồng đẳng của nhau.

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

A. Các nguyên tử trong phân tử hợp chất hữu cơ liên kết với nhau không theo một thứ tự nhất định.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

A. 1.

N

Câu 7: Có các cặp chất sau: Cu và dung dịch FeCl3; H2S và dung dịch Pb(NO3)2; H2S và dung dịch ZnCl2; dung dịch AgNO3 và dung dịch FeCl3. Số cặp chất xảy ra phản ứng ở điều kiện thường là

Các chất lỏng X, Y, Z, T, E lần lượt là A. Ancol etylic, dung dịch glucozơ, nước, axit axetic, benzen.

Trang 2

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

B. Axit axetic, ancol etylic, nước, dung dịch glucozơ, benzen. C. Benzen, dung dịch glucozơ, nước, ancol etylic, axit axetic. D. Dung dịch glucozơ, nước, ancol etylic, axit axetic, benzen.

N

Câu 11: Phát biểu nào sau đây không đúng?

Ơ

A. Phân lân tự nhiên, phân lân nung chảy thích hợp với loại đất chua (nhiều H+).

U Y

C. Bón phân đạm amoni cùng với vôi bột nhằm tăng tác dụng của đạm amoni.

C. C2H5OH.

D. CH3CHO.

H Ư

N

A. Phenol tác dụng được với dung dịch NaOH và dung dịch Br2.

G

Câu 13: Kết luận nào sau đây là đúng?

B. Ancol etylic tác dụng được với Na nhưng không phản ứng đượcc với CuO, đun nóng.

TR ẦN

C. Ancol etylic và phenol đều tác dụng được với Na và dung dịch NaOH. D. Phenol tác dụng được với Na và dung dịch HBr. Câu 14: Glucozơ không có tính chất nào sau đây? C. Lên men tạo ancol etylic.

B. Tham gia phản ứng thủy phân.

B 10 00

A. Tính chất của nhóm anđehit.

D. Tính chất của ancol đa chức.

A

Câu 15: Trong số các este sau, este có mùi chuối chín là B. Metyl axetat.

C. Isoamyl axetat.

Í-

Câu 16: Phát biểu đúng là

D. Amyl propionat.

H

Ó

A. Etyl fomiat.

-L

A. Cr (Z=24) có cấu hình electron là [Ar]3d44s2.

ÁN

B. CrO là oxit lưỡng tính.

C. Trong môi trường axit, Cr+3 bị Cl2 oxi hóa đến Cr+6. D. Lưu huỳnh và photpho đều bốc cháy khi tiếp xúc CrO3.

ÀN

Câu 17: Cho phản ứng sau: X + Y  → BaCO 3 ↓ + CaCO 3 ↓ + H 2 O . Vậy X, Y lần lượt là: B. Ba(OH)2 và Ca(HCO3)2.

C. Ba(OH)2 và CaCO3.

D. Ba(HCO3)2 và Ca(HCO3)2.

D

IỄ N

Đ

A. BaCO3 và Ca(HCO3)2.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TP

B. CH2=CHOH.

Đ

A. CH3COOH.

ẠO

X là chất nào dưới đây?

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

o

t , xt Câu 12: Cho phản ứng: C2H2 + H2O  → X

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

D. Thành phần chính của supephotphat kép là Ca(H2PO4)2.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

B. Urê được sử dụng rộng rãi vì có hàm lượng N cao và dễ bảo quản.

Câu 18: Hai hợp chất hữu cơ X và Y có cùng công thức phân tử là C3H7NO2, đều là chất rắn ở điều kiện thường. Chất X phản ứng với dung dịch NaOH, giải phóng khí. Chất Y có phản ứng trùng ngưng. Các chất X và Y lần lượt là: A. vinylamoni fomat và amoni acrylat. Trang 3

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

B. axit 2-aminopropionic và axit 3-aminopropionic. C. axit 2-aminopropionic và amoni acrylat. D. amoni acrylat và axit 2-aminopropionic.

N

Câu 19: Sự hình thành thạch nhũ trong các hang động đá vôi là do phản ứng hoá học nào sau đây?

→ khí Y CaOCl2 + HCl 

→ khí Z NaHSO3 + H2SO4 

→ khí T Ca(HCO3)2 + HNO3 

TR ẦN

H Ư

→ khí X Mg + HNO3 đặc, dư 

Cho các khí X, Y, Z, T lần lượt tác dụng với dung dịch NaOH dư. Trong tất cả các phản ứng trên có bao nhiêu phản ứng oxi hoá - khử? B. 5.

C. 2.

D. 3

B

A. 4.

10 00

Câu 22: Cho các chất hữu cơ X, Y, Z, T, E thỏa mãn các phương trình hóa học sau: o

t X + 3NaOH  → C6H5ONa + Y + CH3CHO + H2O o

(1)

Ó

A

CaO, t → T + 2Na2CO3 Y + 2NaOH 

(2)

o

Í-

H

t CH3CHO + AgNO3 + NH3 + H2O  → Z +… o

t → E + ... Z + NaOH 

(3)

-L

(4)

o

CaO, t → T + Na2CO3 E + NaOH 

ÁN

(5)

Công thức phân tử của X là B. C11H10O4.

C. C12H14O4.

D. C12H20O6.

ÀN

A. C11H12O4.

D

IỄ N

Đ

Câu 23: Cho m gam X gồm Na, Na2O, Al, Al2O3 vào nước dư thấy tan hoàn toàn, thu được dung dịch Y chứa một chất tan và thấy thoát ra 4,48 lít khí H2 (đktc). Sục khí CO2 dư vào dung dịch Y, thu được 15,6 gam chất rắn X. Giá trị của m là

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

N

G

Câu 21: Thực hiện thí nghiệm theo các sơ đồ phản ứng:

Đ

D. Dùng than củi để giảm bớt mùi khê cho cơm khi cơm bị khê.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ẠO

C. Giảm vết sưng hoặc ngứa do ong đốt bằng cách bôi vôi.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

B. Giảm mùi tanh của cá (có metylamin, etylamin, trimetylamin,...) bằng giấm ăn.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

A. Ướp cá biển bằng phân đạm để cá tươi lâu.

.Q

U Y

Câu 20: Cách làm nào dưới đây không nên làm?

H

D. Ca(HCO3 )2 → CaCO3 + CO2 + H 2 O .

N

0

t C. CaCO3  → CaO + CO2 .

Ơ

A. Ca(OH)2 + Na 2 CO 3 → CaCO 3 ↓ +2NaOH . B. CaCO3 + CO 2 + H 2 O → Ca(HCO3 )2 .

A. 13,2.

B. 14,2.

C. 12,2.

D. 11,2.

Câu 24: Cho 100 ml dung dịch NaOH 4M tác dụng với 100 ml dung dịch H3PO4 aM, thu được 25,95 gam hai muối. Giá trị của a là A. 1.

B. 1,75.

C. 1,25.

D. 1,5.

Trang 4

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 25: Hợp chất X có công thức phân tử C5H8O2. Cho 5 gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được dung dịch Y. Lấy toàn bộ Y tác dụng hoàn toàn với dung dịch AgNO3/NH3 đun nóng, thu được 10,8 gam Ag. Số đồng phân cấu tạo của X là B. 7.

C. 2.

D. 6.

D. 8,88 gam.

D. Rắn X gồm Ag, Cu và Ni.

G

B. 7.

C. 8.

TR ẦN

A. 9.

H Ư

N

Câu 28: Đốt cháy hoàn toàn V lít hơi một amin X (no, mạch hở, đơn chức, bậc 1) bằng O2 vừa đủ, thu được 12V hỗn hợp khí và hơi gồm CO2, H2O và N2. Các thể tích khí đều đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất. Số đồng phân cấu tạo thỏa mãn các điều kiện trên của X là D. 6.

B. 0,8.

10 00

A. 1,2.

B

Câu 29: Hấp thụ hết 1,12 lít (đktc) khí CO2 vào 100 ml dung dịch gồm Na2CO3 0,1M và NaOH x mol/lít, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y. Cho toàn bộ dung dịch Y tác dụng với dung dịch BaCl2 (dư), thu được 5,91 gam kết tủa. Giá trị của x là C. 0,5.

D. 0,7.

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

Câu 30: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm Al2O3 và Na vào nước, thu được dung dịch Y và x lít khí H2 (đktc). Cho từ từ dung dịch HCl 1M vào Y, lượng kết tủa Al(OH)3 (m gam) phụ thuộc vào thể tích dung dịch HCl (V ml) được biểu diễn bằng đồ thị dưới đây:

Giá trị của x là

ÀN

A. 10,08.

B. 3,36.

C. 1,68.

D. 5,04.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

C. Dung dịch Y gồm Al(NO3)3, Ni(NO3)2.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

TP

ẠO

B. Rắn X gồm Ag, Al, Cu.

Đ

A. Kim loại Cu chưa tham gia phản ứng.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

C. 7,74 gam.

U Y

B. 5,04 gam.

Câu 27: Cho hỗn hợp 2 kim loại Al và Cu vào dung dịch hỗn hợp 2 muối AgNO3 và Ni(NO3)2. Kết thúc phản ứng được rắn X (tan một phần trong dung dịch HCl dư) và thu được dung dịch Y (phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH được tủa gồm 2 hiđroxit kim loại). Nhận xét nào sau đây không đúng về thí nghiệm trên?

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

A. 6,45 gam.

N

H

Ơ

Câu 26: Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp X gồm một số ancol thuộc cùng dãy đồng đẳng cần dùng 10,08 lít khí O2 (đktc), thu được 6,72 lít khí CO2 (đktc) và 9,90 gam H2O. Nếu đun nóng 10,44 gam hỗn hợp X như trên với H2SO4 đặc ở nhiệt độ thích hợp để chuyển hết thành ete thì tổng khối lượng ete thu được là

N

A. 8.

D

IỄ N

Đ

Câu 31: Khi cho 534,6 gam xenlulozơ phản ứng với HNO3 đặc thu được 755,1 gam hỗn hợp A gồm hai sản phẩm hữu cơ trong đó có một chất là xenlulozơ trinitrat được dùng làm thuốc nổ. Tách xenlulozơ trinitrat cho vào bình kín chân không dung tích không đổi 2 lít rồi cho nổ (sản phẩm chỉ gồm các chất khí CO, CO2, H2, N2). Sau đó đo thấy nhiệt độ bình là 300oC. Hỏi áp suất bình (atm) gần với giá trị nào sau đây nhất? A. 155.

B. 186.

C. 200.

D. 150.

Câu 32: Cho các phát biểu sau :

Trang 5

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

(a) Các amin đều có khả năng nhận proton (H+). (b) Tính bazơ của các amin đều mạnh hơn amoniac. (c) Để tách riêng hỗn hợp khí CH4 và CH3NH2 thì hóa chất cần dùng là dung dịch HCl và dung dịch NaOH.

Ơ

N

(d) Để làm sạch lọ đựng anilin thì rửa bằng dung dịch HCl sau đó rửa lại bằng nước.

H

(e) Anilin có tính bazơ, dung dịch anilin có thể làm hồng phenolphthalein.

D. 4.

C. 30,21.

N

B. 30,57.

D. 31,29.

H Ư

A. 30,93.

G

Đ

ẠO

Câu 33: Hỗn hợp A gồm ba peptit mạch hở X, Y, Z có tỉ lệ mol tương ứng là 2 : 3 : 4. Thủy phân hoàn toàn m gam A thu được hỗn hợp sản phẩm gồm 21,75 gam Glyxin và 16,02 gam Alanin. Biết số liên kết peptit trong phân tử X nhiều hơn trong Z và tổng số liên kết peptit trong ba phân tử X, Y, Z nhỏ hơn 17. Giá trị của m là

A. 65,976.

B. 75,922.

TR ẦN

Câu 34: Cho 33,35 gam hỗn hợp X gồm Fe3O4, Fe(NO3)3, Cu tan hoàn toàn trong dung dịch chứa 0,414 mol H2SO4 (loãng), thu được khí NO sản phẩm khử duy nhất và dung dịch Y chỉ chứa 2 muối. Cho bột Cu vào dung dịch Y thấy phản ứng không xảy ra. Cô cạn Y thu được m gam muối khan. Giá trị của m là C. 61,520.

D. 64,400.

A

10 00

B

Câu 35: Thuỷ phân hoàn toàn m gam hexapeptit X mạch hở thu được (m + 4,68) gam hỗn hợp Y gồm alanin và valin. Oxi hoá hoàn toàn một lượng hỗn hợp Y ở trên cần vừa đủ a mol khí oxi, thu được hỗn hợp Z gồm CO2, hơi H2O và N2. Dẫn hỗn hợp Z qua bình H2SO4 đậm đặc (dư) thấy khối lượng khí thoát ra khỏi bình giảm 18b gam so với khối lượng hỗn hợp Z; tỉ lệ a : b = 51 : 46. Để oxi hoá hoàn toàn 27,612 gam X thành CO2, H2O và N2 cần tối thiểu V lít oxi (đktc). Giá trị của V gần nhất với B. 33,42.

C. 32,70.

D. 53,80.

H

Ó

A. 29,70.

ÁN

-L

Í-

Câu 36: Cho 9,2 gam hỗn hợp X gồm Mg, Fe và Cu tác dụng với 130 ml dung dịch Cu(NO3)2 1M thu được 12,48 gam chất rắn Y và dung dịch Z. Cho toàn bộ chất rắn Y tác dụng với một lượng dư dung dịch HCl thu được 0,896 lít H2 (đktc). Cho dung dịch Z tác dụng với NaOH dư, lọc kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m và phần trăm khối lượng của Cu trong X lần lượt là A. 8,00; 60,87%.

B. 7,12; 20,87%.

C. 7,60; 60,87%.

D. 7,60; 20,87%.

D

IỄ N

Đ

ÀN

Câu 37: Cho X, Y là hai chất thuộc dãy đồng đẳng của axit acrylic và MX < MY; Z là ancol có cùng số nguyên tử cacbon với X (MZ < 100); T là hợp chất chứa hai chức este tạo bởi X, Y và Z. Đốt cháy hoàn toàn 64,6 gam hỗn hợp E gồm X, Y, Z, T cần vừa đủ 59,92 lít khí O2 (đktc), thu được khí CO2 và 46,8 gam nước. Mặt khác, 64,6 gam E tác dụng tối đa với dung dịch chứa 0,2 mol Br2. Khối lượng muối thu được khi cho cùng lượng E trên tác dụng với KOH dư là

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

C. 7.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

B. 6.

TP

A. 5.

.Q

Số phát biểu đúng là

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

(g) Sobitol là hợp chất hữu cơ đa chức.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

N

(f) Đốt cháy hoàn toàn 1 anken thu được số mol CO2 bằng số mol H2O.

A. 25,2 gam.

B. 32,2 gam.

C. 23,4 gam.

D. 21,6 gam.

Câu 38: Hỗn hợp X gồm M2CO3, MHCO3 và MCl (M là kim loại kiềm). Cho 32,65 gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl, thu được dung dịch Y và có 17,6 gam CO2 thoát ra. Dung dịch Y tác dụng với dung dịch AgNO3 dư, thu được 100,45 gam kết tủa. Kim loại M là Trang 6

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn B. Na.

C. K.

D. Rb.

C. 51,14%.

D. 62,35%.

.Q

TP

D. 28,8 gam.

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

--- HẾT ---

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

C. 13,95 gam.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

B. 29,7 gam.

ẠO

A. 27,9 gam.

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

Câu 40: Thủy phân hết m lượng pentapeptit X thu được 32,88 gam Ala-Gly-Ala-Gly; 10,85 gam AlaGly-Ala; 16,24 gam Ala-Gly-Gly; 26,28 gam Ala-Gly; 8,9 gam alanin; còn lại là Gly-Gly và glyxin. Tỉ lệ số mol Gly-Gly : Gly là 10 : 1. Tổng khối lượng Gly-Gly và glyxin trong hỗn hợp sản phẩm là

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

B. 41,57%.

N

A. 76,70%.

H

Ơ

Câu 39: Trộn 8,1 gam bột Al với 35,2 gam hỗn hợp rắn X gồm Fe, Fe3O4, FeO, Fe2O3 và Fe(NO3)2 thu được hỗn hợp Y. Hòa tan hoàn toàn Y vào dung dịch chứa 1,9 mol HCl và 0,15 mol HNO3 khuấy đều cho các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Z (không chứa ion NH +4 ) và 0,275 mol hỗn hợp khí T gồm NO và N2O. Cho dung dịch AgNO3 đến dư vào dung dịch Z. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch M; 0,025 mol khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5) và 280,75 gam kết tủa. Phần trăm khối lượng của Fe(NO3)2 trong Y là

N

A. Li.

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Trang 7

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 GV NGUYỄN MINH TUẤN- SỐ 19

BỘ ĐỀ 2018 MÔN HÓA HỌC

Ơ

N

Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm)

H

11-C

12-D

13-A

14-B

15-C

16-D

17-B

18-D

21-A

22-B

23-A

24-B

25-D

26-C

27-B

31-C

32-A

33-A

34-D

35-B

36-D

37-C

9-B

28-C

10-A

19-D

20-A

29-D

30-D

39-B

40-A

N

H Ư

TR ẦN B 10 00 A Ó H Í-L ÁN TO ÀN

D

IỄ N

Đ

38-A

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

8-C

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

7-C

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

6-C

Đ

N

5-B

U Y

4-B

.Q

3-A

TP

2-C

ẠO

1-D

G

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

BẢNG ĐÁP ÁN

Trang 8

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 GV NGUYỄN MINH TUẤN- SỐ 19

BỘ ĐỀ 2018 MÔN HÓA HỌC

N

Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm)

Ơ H

G

(2) CaCO3 + CO2 + H 2 O  → Ca(HCO3 )2

H Ư

N

(1) xaû y ra laø m noà ng ñoä ion giaûm daàn ñeá n heá t ⇒ ñoä saù ng cuû a boù ng ñeø n giaû m vaø taé t. + (2) xaû y ra laøm noà ng ñoä ion taêng trôû laïi ⇒ ñoä saù ng cuû a boù ng ñeø n taê ng

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

Câu 6: Đáp án C Câu 7: Đáp án C Các cặp chất xảy ra phản ứng là: Cu và dung dịch FeCl3; H2S và dung dịch Pb(NO3)2; dung dịch AgNO3 và dung dịch FeCl3 Câu 8: Đáp án C Câu 9: Đáp án B Câu 10: Đáp án A Câu 11: Đáp án C Câu 12: Đáp án D Câu 13: Đáp án A Câu 14: Đáp án B Câu 15: Đáp án C Câu 16: Đáp án D Câu 17: Đáp án B Câu 18: Đáp án D Câu 19: Đáp án D Câu 20: Đáp án A Câu 21: Đáp án A Phương trình phản ứng:

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ

(1) Ca(OH)2 + CO2  → CaCO3 ↓ + H 2 O

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

+ Baû n chaá t phaû n öù ng :

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N ẠO

TP

.Q

U Y

Câu 1: Đáp án D Câu 2: Đáp án C Câu 3: Đáp án A Câu 4: Đáp án B Câu 5: Đáp án B

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

LỜI GIẢI CHI TIẾT

Trang 9

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Mg + 4HNO3 (ñaëc dö ) → Mg(NO3 )2 + 2 NO2 ↑ + 2H 2 O 

(1)

CaOCl 2 + 2HCl → CaCl 2 + Cl 2 ↑ + H 2 O 

(2)

2NaHSO3 + H 2 SO4 → Na2 SO 4 + 2SO2 ↑ + 2H 2 O 

(3)

Ca(HCO3 )2 + 2HNO3 → Ca(NO3 )2 + 2CO2 ↑ + 2H 2 O 

(4)

2NO2 + 2NaOH → NaNO2 + NaNO3 + H 2 O

(5)

Cl 2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H 2 O

(6)

SO2 + 2NaOH → Na2 SO3 + H 2 O

(7)

CO2 + 2NaOH → Na2 CO3 + H 2 O

(8)

X

Y

Ơ

N

Z

H

N

Từ (2) suy ra Y là CH2(COONa)2.

H Ư

Từ (1) suy ra X là C6H5OOCCH2COOCH=CH2.

TR ẦN

Vậy công thức phân tử của X là C11H10O4. Phương trình phản ứng: C6 H 5 OOCCH 2 COOCH = CH 2 + 3NaOH X

10 00

B

→ C6 H 5 ONa + CH 3 CHO + CH 2 (COONa)2 + H 2 O Y

CaO, t o

CH 2 (COONa)2 + 2NaOH → CH 4 ↑ + 2Na2 CO3  T

A

Y

to

to

H

Ó

CH 3 CHO + 2AgNO3 + 3NH 3 + H 2 O → CH 3 COONH 4 + 2Ag ↓ +2NH 4 NO3  Z

Í-

CH 3 COONH 4 + NaOH → CH 3 COONa + NH 3 ↑   

-L

Z

E

CaO, t o

ÁN

CH 3 COONa + NaOH → CH 4 ↑ + Na2 CO3   E

T

TO

Câu 23: Đáp án A

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

G

Đ

Từ phản ứng (3), (4), (5) suy ra: Z là CH3COONH4, E là CH3COONa, T là CH4.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Câu 22: Đáp án B

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N U Y .Q TP

ẠO

Trong tất cả các phản ứng trên, có 4 phản ứng oxi hóa – khử là (1), (2), (5) và (6).

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

T

Trang 10

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

+ Sô ñoà phaûn öù ng : H2 ↑ 0,2 mol

Al : x    quy ñoåi Na, Na2 O  Na : y  ←   Al, Al2 O3  O : z      hoãn hôï p X, m gam

Ơ

N

H 2O

H

m gam

N

G

+ Vì phaûn öù ng taï o thaø nh 2 muoá i neâ n NaOH ñaõ heá t. • Caù ch 1: Söû duï ng baû o toaø n khoái löôï ng

10 00

Na+ : 0,4 mol    3− + H3 PO4 + NaOH → PO4 : 0,1a mol    0,4 mol  +  0,1a mol H = (0,3a − 0,4) mol   

B

taù ch *YÙ töôû ng : HPO42− hoaë c H2 PO4 −  → H + + PO4 3−

TR ẦN

H Ư

Hoï c sinh töï laø m. • Caù ch 2 : Söû duï ng dung dòch aû o

dung dòch aûo

A

⇒ 0,4.23 + 0,1a.95 + (0,3a − 0,4) = 25,95 ⇒ a = 1,75

Ó

Câu 25: Đáp án D

Í-

H

nsaûn phaåm = 2n C H O = 0,1 nsaûn phaåm = 0,1 5 8 2 ⇒  2n = n = 0,1 Ag n − CHO = 0,05  − CHO

TO

ÁN

-L

Chæ coù 1 sp coù phaûn öùng traùng göông ⇒  X coù 6 ñoàng phaân caáu taïo thoûa maõn goàm : (1) HCOOCH2 CH2 CH = CH2 ; (2) HCOOCH2 CH = CHCH3  (3) HCOOCH 2 C(CH3 ) = CH 2 ; (4) HCOOCH(CH3 )CH = CH 2  (5) CH COOCH = CHCH ; (6) C H COOCH = CH 3 3 2 5 2 

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ

Câu 24: Đáp án B

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

ẠO

TP

.Q

n = n Al(OH) x = y = 0,2 x = 0,2 3  Al   + n Na = nAl = nNaAlO ⇒ x = y ⇒ z = 0,2 2  3x + y = 2z + 0,2.2  BTE : 3n + = n 2n O + 2n H   Al Na  m = 13,2 gam 2

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

dd Y

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

N

NaAlO2  CO2 → Al(OH)3     H2 O   0,2 mol 

D

IỄ N

Đ

Câu 26: Đáp án C

Trang 11

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

o

t + Hoã n hôï p ancol X + O2  → CO2 + H 2 O ⇒ X goà m caù c ancol no.  0,45 mol

0,3 mol

+ n X = n H O − n CO = 0,25; Cancol = 2

nX

2

0,55 mol

= 1,2 ⇒ X goà m caù c anol no, ñôn chöùc.

N

H

Ơ

N

m X = 10,44, n X = 0,3  H2 SO 4 ñaë c + 2ROH  → ROR + H 2 O ⇒ m ROR = 7, 74 gam   0,3 mol 0,15 mol 

U Y

Câu 28: Đáp án C

lít :

V

nV

C

C

C

C C

C

C

H

C

C

C

Ó

N C

B 10 00

C

A

C

TR ẦN

 V = 1 (töï choï n)   n = 5 ⇒ ⇒ 2n + 3 V V + = 12  X laø C5 H13 N  nV + 2 2  + X coù 8 ñoà ng phaân baä c 1 laø :

C

ÁN

-L

Í-

C

Câu 29: Đáp án D

+ n CO 2− trong Y = n BaCO = 3

5,91 = 0,03 mol. 197

ÀN

+ Sô ñoà phaû n öù ng :

3

G

+

N

2n + 3 1 H2O + N 2 2 2 2n + 3 V V → → 2 2

nCO 2

H Ư

o

t  →

Cn H 2n + 3 N

Đ

+ Sô ñoà phaû n öù ng :

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

Vậy kết luận sai là: X gồm Ag, Al, Cu.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

.Q

Vì X tan một phần trong HCl nên X phải chứa Al hoặc Ni hoặc cả hai và AgNO3 không còn dư. Nếu trong X có Al thì dung dịch Y chỉ có Al(NO3)3, như thế khi phản ứng với dung dịch NaOH vừa đủ sẽ cho 1 kết tủa.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 27: Đáp án B

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

2

n CO

D

IỄ N

Đ

Na+ : (0,02 + 0,1x) mol   Na2 CO3 : 0,01 mol    CO2 +   → CO32 − : 0,03 mol   NaOH : 0,1x mol      0,05 mol HCO3 − : y mol   dd Y

BTNT C : 0,03 + y = 0,05 + 0,01 y = 0,03 ⇒ ⇒ BTÑT : 0,02 + 0,1x = 0,03.2 + y  x = 0,7

Trang 12

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 30: Đáp án D + Dựa vào đồ thị biểu diễn quá trình phản ứng của HCl với dung dịch Y, ta thấy Y chứa NaOH và NaAlO2.

N

+ Phaûn öùng cuûa xenlulozô vôùi HNO3 : H SO ñaëc

mol :

3,3

H Ư

2 4 − C6 H 7 O 2 (OH)3 − + nHNO3  → −C 6 H 7 O 2 (ONO2 )n (OH)3− n − + nH 2 O

3,3

TR ẦN

Suy ra : m saûn phaåm = 3,3.(162 + 45n) = 755,1 ⇒ n = 1,48

o

10 00

B

 −C H O (ONO 2 )3 − : 0,8 mol Vaäy hai saûn phaåm laø  6 7 2  −C6 H 7 O 2 (ONO 2 )(OH)2 − : 2,5 mol + Phaûn öùng phaân huûy − C6 H 7 O 2 (ONO 2 )3 − t −C 6 H 7 O 2 (ONO2 )3 −  → (CO2 + CO) ↑ + N 2 ↑ + H 2 ↑   0,8 mol

1,2 mol

2,8mol

A

nRT 8,8.0,082.(300 + 273) = = 206,73 at gaàn nhaát vôùi 200 at V 2

H

Ó

Suy ra : p =

4,8 mol

Câu 33: Đáp án A

-L

Í-

Câu 32: Đáp án A 5 phát biểu đúng là (a), (c), (d), (f), (g).

ÁN

+ Quy ñoå i peptit X, Y, Z thaø nh peptit lôù n hôn : 2X + 3Y + 4Z  → (X)2 (Y)3 (Z)4 + 8H 2 O  E

ÀN

+ n Ala = 0,18; nGly = 0,29 ⇒ n Ala : nGly = 18 : 29.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

G

Câu 31: Đáp án C

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

2

Đ

2

nNa = 0,225 ⇒ VH = 5,04 lít 2 2

ẠO

+ BTE : nNa = 2nH ⇒ nH =

TP

+ BTNT Na, Cl : nNa = n NaCl = nHCl = 0,45

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

+ Döï a vaø o ñoà thò vaø baû n chaát phaû n öùng ta coù : 3(x − 350) = 750 − x ⇒ x = 450

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

+ Gọi x là thể tích HCl để trung hòa NaOH và làm kết tủa hết NaAlO2 trong Y, ta có đồ thị:

D

IỄ N

Đ

Toå ngsoá maé t xích trong E laø 47k  0,76 < k < 1,53 ⇒  (17 + 1).2 < 47k < (17 + 1).4 ⇒ ⇒ k = 1. *     k ∈ N  hoãn hôïp chæ coù X  hoãn hôï p chæ coù Z  ⇒ Thuû y phaâ n E caà n 46H 2 O, thuû y phaâ n hoã n hôï p A caà n 38H 2 O. A + 38H 2 O  →18Ala + 29Gly mol :

0,38

← 0,18

+ Vaä y m (X, Y) = 21,75 + 16,02 − 0,38.18 = 30,93 gam

Trang 13

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 34: Đáp án D Y chöù a 2 muoá i CuSO4  + ⇒ Y coù   FeSO4  Y khoâng phaû n öù ng vôùi Cu + Sô ñoà phaû n öù ng :

Y, (m + 4,68) gam

Z

+ m Z giaûm = m H O = 18b ⇒ n H O = b. 2

2

A

10 00

B

m Y − m X = 90x = 4,68 x = 0,052  m = 24,544  BTE : 18x + 6y = 4a + ⇒ y = 0,728 ⇒  n O2 ñoát chaùy 24,544 gam X = 1,326 BTNT H : 9x + y = b a = 1,326  a : b = 51: 46 

H

2

Ó

⇒ 27,612 gam X chaù y caàn n O = 1,49175 mol ⇔ 33,4152 lít ≈ 33,42 lít

Í-

Câu 36: Đáp án D

-L

2+ Fe, Mg  Fe  2+ + Sô ñoà phaû n öù ng :  →  2+  +  + Cu  Cu  0,13 mol Mg    

ÁN

9,2 gam

Y

Cu    ....  

12,48 gam

TO

BTKL : 56n Fe2+ + 24n Mg2+ = 5,04 n Fe2+ = 0,06 ⇒ ⇒ n = 0,07 BTÑT : n Fe2+ + n Mg2+ = 0,13  Mg2+ 2+ Fe : 0,06  NaOH Fe(OH)2  O2 Fe2 O3 : 0,03 +  2+ →  →     ⇒ m = 7,6 gam to MgO : 0,07  Mg : 0,07    Mg(OH)2  

Đ IỄ N

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

X, m gam

TR ẦN

H Ư

CO2 ↑  CONH : 6x  COOH : 6x   H2 SO4 ñaëc CO2 ↑      O2 , t o  H2 O + CH2 : y → NH2 : 6x   → H2 O  →     thuûy phaân a mol N2 ↑  H O : x  CH : y  N ↑  2 2   2   

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP ẠO Đ

N

G

Câu 35: Đáp án B

U Y

m X 232x + 242y + 64z = 33,35   2− + BT SO4 ⇒ (3x + y) + z = 0,414   2z = 2x + y + 3.3y BTE : 2nCu = 2n Fe3O4 + n Fe(NO3 )3 + 3n NO x = 0,069  ⇒ y = 0,023 ⇒ m muoái / Y = 64,4 gam z = 0,184 

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

X, m X = 33,35 (g)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

Ơ

N

Fe3O4 : x    H2SO4 CuSO4 : z  → Fe(NO3 )3 : y    + NO ↑ + H2 O 0,414 mol FeSO4 : (3x + y) Cu : z     Y

m gam

Y

+ n Fe/ z = n H = 0,04 ⇒ %m Cu/ X =

D

2

9,2 − 0,07.24 − 56(0,06 + 0,04) = 20,87% 9,2

Câu 37: Đáp án C

Trang 14

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

10 00

N Ơ H N U Y

B

HCl

AgNO

3 MCl : (2x + y + z) → AgCl : (2x + y + z)

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

n CO = x + y = 0,4  2 + n AgCl = 2x + y + z = 0,7  m X = (2M + 60)x + (M + 61)y + (M + 35,5)z = 32,65 n CO = x + y = 0,4  2 ⇒ n AgCl = 2x + y + z = 0,7  m X = M(2x + y + z) + 60(x + y) + y + 35,5z = 32,65 8,65 ⇒ 0,7M = 8,65 − y − 35,5z ⇒ M < = 12,357 ⇒ M laø Li 0,7

ÀN

Câu 39: Đáp án B

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

CO2 : (x + y)

TR ẦN

+ Sô ñoà phaû n öù ng :

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Câu 38: Đáp án A

M 2 CO3 : x mol    MHCO3 : y mol  MCl : z mol   

.Q

H Ư

N

G

Đ

ẠO

TP

nKOH = n(X, Y) + 2nZ = 0,2  nH2O = n( X, Y) = 0,1  + nT taïo thaønh = 0,5 + 2nZ = 0,55  + KOH H2n−1COOK + C3H5 (OH)3 + H2O  m → C n E   64,6 0,2 mol gam 0,1 mol 0,55 mol ?=23,4 gam 

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

mE + mO = mCO + mH O X, Y : Cn H2n−1COOH (ñeà cho) : a mol 2 2 2  64,6   59,92 ?=103,4 46,8 .32 + ⇒ T : Cn H2n+2−x (OH)x : b mol 22,4   nCO2 : nH2O = 2,35: 2,6 = 0,903 < 1 Z: (Cn H2n−1COO)2 Cn H2n+2−x (OH)x−2 : c mol (2 − 1)n + (0 − 1)n + (4 − 1)n = n − n = −0,25 X, Y T Z CO2 H2O  + nX, Y + 2nZ = nBr = 0,2 2  2nX, Y + xnT + (2 + x)nZ = 2nCO2 + nH2O − 2nO2 = 1,95 a − b + 3c = −0,25  2,35 = 3,6 x = 3;a = 0,1  CE = + a + 2c = 0,2 ⇒ ⇒ 0,65 2a + xb + 2c + xc = 1,95 b = 0,5: c = 0,05 T : C H (OH) 3 5 3  

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

D

IỄ N

Đ

+ Dung dịch Z phản ứng với dung dịch AgNO3 dư thu được khí NO, chứng tỏ trong Z có Fe2+, H+ và không còn NO3 − .

Trang 15

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

+ Sô ñoà phaû n öù ng : NO   ↑ N 2 O   Khí T

Ơ

N

Al, Fe x Oy  HNO3 , HCl   (1) Fe(NO3 )2   

H

Hoãn hôïp Y

A

+ Sô ñoà phaû n öù ng :

Í-

H

Ó

(Ala)2 (Gly)2 : 0,12 mol + Ala : 0,1 mol  (Ala)2 (Gly)3 → (Ala)2 Gly : 0,05 mol + Ala(Gly)2 : 0,08 mol AlaGly : 0,18 mol + (Gly) :10x mol + Gly : x mol 2  thuûy phaân

TO

ÁN

-L

 n Ala 0,7 2 = = x = 0,02 mol  ⇒  n Gly 0,63 + 21x 3 ⇒ m m (Gly −Gly vaø Gly) = 27,9 gam 10x.132 75x = + (Gly Gly vaø Gly) − 

Đ

----- HẾT -----

D

IỄ N

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

10 00

thuûy phaân + Peptit X  → Ala − Gly − Ala − Gly + Ala − Gly − Gly + ... ⇒ X laø Ala − Gly − Ala − Gly − Gly

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

B

Câu 40: Đáp án A

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N U Y .Q ẠO Đ

TR ẦN

H Ư

N

G

n H + trong Z = 4n NO = 0,1  n Fe2+ trong Z = 3n NO + n Ag = 0,15 + ⇒ 280,75 − 1,9.143,5 = 0,075 BTÑT : n Fe3+ trong Z = 0,2 n = 108  Ag  n(HCl, HNO ) − n H + trong Z 3 BTNT H : n H O (1) = = 0,975 2  2 + ⇒ m (NO, N O) = 9,3 2 + m (HCl, HNO ) = m muoái trong Z + m (NO, N O) + m H O BTKL : m Y 3 2 2       43,3 17,55 95,25 ? 78,8 n NO = 0,2; n N O = 0,075 n NO + n N O = 0,275 2  2 ⇒ ⇒ 0,2 + 0,075.2 − 0,15 = 0,1 ⇔ 41,57% 30n NO + 44n N2 O = 9,3 n Fe(NO3 )2 =  2

TP

Dung dòch Z

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Al3+ , Fe2+   3+ +  AgNO3 dö Ag  → Fe , H    ↓ + NO ↑ (2) AgCl    − Cl  

Trang 16

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 GV NGUYỄN MINH TUẤN- SỐ 20

BỘ ĐỀ 2018 MÔN HÓA HỌC

Ơ

Đ

Câu 2: Cho dãy các chất: CH2=CHCl, CH2=CH2, CH2=CH-CH=CH2, H2NCH2COOH. Số chất trong dãy có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là C. 3.

D. 4.

G

B. 1.

N

A. 2.

H Ư

Câu 3: Cho các phát biểu sau:

TR ẦN

(1) Khí gây ra mưa axit là SO2 và NO2.

(2) Khí gây ra hiện tượng hiệu ứng nhà kính là CO2 và CH4. (3) Senduxen, mocphin... là các chất gây nghiện.

10 00

B

(4) Đốt là than đá dễ sinh ra khí CO là chất khí rất độc. (5) Metanol có thể dùng để uống như etanol. B. 2.

Ó

A. 3.

A

Số phát biểu sai là

C. 4.

D. 1.

B. Na2SO4.

-L

A. ZnSO4.

Í-

H

Câu 4: Cho một miếng Fe vào cốc đựng dung dịch H2SO4 loãng, bọt khí H2 sẽ bay ra nhanh hơn khi ta thêm vào cốc trên dung dịch nào trong các dung dịch sau? C. CuSO4.

D. MgSO4.

ÁN

Câu 5: Kim loại kiềm, kiềm thổ và các hợp chất của chúng có nhiều ứng dụng rộng rãi trong thực tiễn đời sống. Trong số các phát biểu về ứng dụng dưới đây, phát biểu nào là không đúng? A. Kim loại xesi (Cs) có ứng dụng quan trọng là làm tế bào quang điện.

ÀN

B. Loại thạch cao dùng để trực tiếp đúc tượng là thạch cao sống.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

D. tính khử.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

C. tính dẻo.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

B. dẫn điện.

ẠO

A. dẫn nhiệt.

TP

.Q

Câu 1: Cho dãy các kim loại sau: Ag, Cu, Fe, Al. Các kim loại trên theo được sắp xếp theo chiều tăng dần của tính chất nào?

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H=1; O=16; S=32; F=19; Cl=35,5; Br=80; I=127; N=14; P=31; C=12; Si=28; Li=7; Na=23; K=39; Mg=24; Ca=40; Ba=137; Sr=88; Al=27;Fe=56; Cu=64; Pb=207; Ag=108.

N

Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm)

D

IỄ N

Đ

C. NaHCO3 được dùng làm thuốc chữa đau dạ dày do nguyên nhân thừa axit trong dạ dày.

D. Một trong những ứng dụng của CaCO3 là làm chất độn trong công nghiệp sản xuất cao su.

Câu 6: Chỉ dùng dung dịch KOH để phân biệt được các chất riêng biệt trong nhóm nào sau đây? A. Mg, Al2O3, Al.

B. Mg, K, Na.

C. Zn, Al2O3, Al.

D. Fe, Al2O3, Mg.

Câu 7: Cặp chất có xảy ra phản ứng oxi hóa – khử là:

Trang 1

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

A. Br2 + dung dịch FeCl2.

B. KHSO4 + dung dịch BaCl2.

C. Fe2O3 + dung dịch HNO3 đặc, nóng.

D. Al(OH)3 + dung dịch H2SO4 đặc nguội.

C. (3), (6).

D. (1), (2), (3), (4).

T

Q

không có

không có

không có

kết tủa

kết tủa

kết tủa

kết tủa

không xảy ra phản ứng

không xảy ra phản ứng

không xảy ra phản ứng

có xảy ra phản ứng

không xảy ra phản ứng

mất màu khi đun nóng

không mất màu ở điều kiện thường

mất màu ở điều kiện thường

Í-

không có

ÁN

-L

Dung dịch AgNO3/NH3, đun nhẹ

H

Ó

A

Thuốc thử

Z

TO

Dung dịch NaOH

Đ IỄ N

mất màu ở điều kiện thường

không xảy ra phản ứng

↓Ag

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Y

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

ẠO

TP

.Q

U Y

D. 4.

B 10 00

X

Chất

KMnO4/H2O

D

C. 3.

Câu 10: Bảng dưới đây ghi lại hiện tượng khi làm thí nghiệm với các chất sau ở trạng thái lỏng (nguyên chất hoặc dung dịch nước): X, Y, Z, T và Q

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

B. 1.

N

Câu 9: Anđehit X no, mạch hở có công thức đơn giản là C2H3O. Số đồng phân X là A. 2.

Ơ

B. (1), (3), (4).

H

A. (2), (3), (4).

N

Câu 8: Cho các chất: CH3-C(CH3)=CH-CH3 (1), CH3-CH=CH-COOH (2), CH3-CH=CH-C2H5 (3), CH2=CH-CH=CH-CH3 (4), CH≡C-CH3 (5), CH3-C≡C-CH3 (6). Các chất có đồng phân hình học (cistrans) là:

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

Các chất X, Y, Z, T và Q lần lượt là A. Isopren, metyl acrylat, p-xilen, axit fomic, fructozơ. B. 3- metylbut-1-in, hexametylenđiamin, m-xilen, phenol, metanal. C. Pent-2-en, benzen, toluen, axit axetic, axetanđehit. Trang 2

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

D. Vinylaxetylen, fructozơ, o-xilen, metylacrylat, anđehit fomic. Câu 11: Muốn tăng cường sức chống bệnh, chống rét và chịu hạn cho cây người ta dùng A. phân đạm.

B. phân kali.

C. phân lân.

D. phân vi lượng.

H Ư

B. Khi oxi hóa ancol no đơn chức thì thu được anđehit.

N

G

A. Ancol đa chức hòa tan Cu(OH)2 tạo thành dung dịch màu xanh.

TR ẦN

C. Phương pháp chung điều chế ancol no, đơn chức bậc 1 là cho anken cộng nước. D. Đun nóng ancol metylic với H2SO4 đặc ở 170oC thu được ete. Câu 14: Glucozơ và fructozơ đều

B. có nhóm –CH=O trong phân tử.

10 00

B

A. có công thức phân tử C6H10O5. C. thuộc loại đisaccarit.

D. có phản ứng tráng bạc.

Câu 15: Phản ứng đặc trưng của este là

H

C. phản ứng xà phòng hóa.

Ó

A

A. phản ứng cộng.

B. phản ứng trùng hợp. D. phản ứng este hóa.

-L

Í-

Câu 16: Phát biểu nào nào sau đây không đúng về crom và hợp chất của nó? A. Màu của dung dịch K2Cr2O7 thay đổi khi cho dung dịch KOH vào.

ÁN

B. Cr(OH)2 vừa tan trong dung dịch KOH, vừa tan trong dung dịch HCl. C. Ancol etylic nguyên chất bốc cháy khi tiếp xúc với CrO3.

ÀN

D. Kim loại Zn khử được ion Cr3+ trong dung dịch về Cr2+.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ

Câu 13: Chọn câu đúng trong các câu sau:

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

B. Có kết tủa vàng nhạt.C. Có bọt khí.D. Có kết tủa

ẠO

A. Có bọt khí và kết tủa. trắng.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

Hiện tượng xảy ra trong ống nghiệm (2) là

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

Câu 12: Làm thí nghiệm như hình vẽ:

D

IỄ N

Đ

Câu 17: Cho dãy các chất: KOH, Ca(NO3)2, SO3, NaHSO4, Na2SO3, K2SO4. Số chất trong dãy tạo thành kết tủa khi phản ứng với dung dịch BaCl2 là A. 2.

B. 6.

C. 3.

D. 4.

Câu 18: Số đipeptit được tạo nên từ glyxin và axit glutamic (HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH) là A. 1.

B. 4.

C. 3.

D. 2.

Câu 19: Cho các quá trình sau:

Trang 3

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

(1) Quá trình hô hấp của sinh vật;

(2) Quá trình thối rữa của các xác sinh vật;

(3) Quá trình đốt cháy nhiên liệu;

(4) Quá trình quang hợp của cây xanh.

CO2 được sinh ra trong những quá trình nào? B. (1), (2), (3).

C. (1), (2), (3), (4).

D. (1) , (2) , (4).

D. Hồ tinh bột, HCOOH, saccarozơ.

(a) Chất X phản ứng với NaOH (t°) theo tỉ lệ mol 1 : 2. (b) Chất Y có tính axit mạnh hơn H2CO3.

B

(c) Chất Z có công thức phân tử C7H4O4Na2.

10 00

(d) Chất T không tác dụng với CH3COOH nhưng có phản ứng với CH3OH (H2SO4 đặc, to). B. 3.

C. 2.

D. 1.

Ó

A. 4.

A

Số phát biểu đúng là

Í-

H

Câu 23: Hỗn hợp X gồm Mg, MgO, Ca và CaO. Hòa tan 10,72 gam X vào dung dịch HCl vừa đủ, thu được 3,248 lít khí (đktc) và dung dịch Y. Trong Y có 12,35 gam MgCl2 và m gam CaCl2. Giá trị m là A. 13,32.

-L

B. 33,3.

C. 15,54.

D. 19,98.

ÁN

Câu 24: Cho hỗn hợp gồm 0,14 mol Mg và 0,01 mol MgO phản ứng vừa đủ với dung dịch HNO3, thu được 0,448 lít (đktc) khí nitơ và dung dịch X. Khối lượng muối trong X là A. 24,5 gam.

B. 22,2 gam

C. 23 gam.

D. 20,8 gam.

D

IỄ N

Đ

ÀN

Câu 25: Xà phòng hóa hoàn toàn m1 gam este đơn chức X cần vừa đủ 100 ml dung dịch KOH 2M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m2 gam chất rắn khan Y gồm hai muối của kali. Khi đốt cháy hoàn toàn Y thu được K2CO3, H2O và 30,8 gam CO2. Giá trị của m1, m2 lần lượt là:

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TR ẦN

H Ư

N

G

Câu 22: Chất X là một loại thuốc cảm có công thức phân tử C9H8O4. Cho 1 mol X phản ứng hết với dung dịch NaOH thu được 1 mol chất Y, 1 mol chất Z và 2 mol H2O. Nung Y với hỗn hợp CaO/NaOH thu được parafin đơn giản nhất. Chất Z phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng dư thu được hợp chất hữu cơ tạp chức T không có khả năng tráng gương. Có các phát biểu sau:

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

D. có khí thoát ra.

Đ

C. có kết tủa rồi tan.

ẠO

TP

Câu 21: Khi cho đến dư từng lượng nhỏ Na vào 3 cốc chứa dung dịch Fe2(SO4)3, FeCl2 và AlCl3 thì hiện tượng xảy ra ở cả 3 cốc là A. có kết tủa. B. có khí thoát ra và xuất hiện kết tủa màu trắng.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

C. Lòng trắng trứng, CH3COOH, glucozơ.

U Y

B. Protein, CH3CHO, saccarozơ.

.Q

A. Lòng trắng trứng, C2H5COOH, glyxin.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

H

Ơ

Câu 20: Cho 3 chất X, Y, Z vào 3 ống nghiệm chứa sẵn Cu(OH)2 trong NaOH lắc đều và quan sát thì thấy: Chất X thấy xuất hiện màu tím, chất Y thì Cu(OH)2 tan và có màu xanh nhạt, chất Z thì Cu(OH)2 tan và có màu xanh thẫm. X, Y, Z lần lượt là:

N

A. (1), (3), (4).

A. 13,6 và 23,0.

B. 12,2 và 12,8.

C. 12,2 và 18,4.

D. 13,6 và 11,6.

Câu 26: Hỗn hợp X gồm C3H8O3 (glixerol), CH3OH, C2H5OH, C3H7OH và H2O. Cho m gam X tác dụng với Na dư thu được 3,36 (lít) khí H2 (đktc). Đốt cháy hoàn toàn m gam X thu được 11,34 gam H2O. Biết trong X glixerol chiếm 25% về số mol. Giá trị gần nhất của m là A. 10.

B. 13.

C. 11.

D. 12.

Trang 4

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 27: Tiến hành các thí nghiệm sau: (a) Sục khí Cl2 vào dung dịch NaOH ở nhiệt độ thường. (b) Hấp thụ hết 2 mol CO2 vào dung dịch chứa 3 mol NaOH.

N

(c) Cho KMnO4 vào dung dịch HCl đặc, dư.

Ơ

(d) Cho hỗn hợp Fe2O3 và Cu (tỉ lệ mol tương ứng 2 : 1) vào dung dịch HCl dư.

U Y

(f) Cho KHS vào dung dịch NaOH vừa đủ.

B. 13.

C. 11.

D. 14.

G

A. 9.

Đ

ẠO

Câu 28: Thuỷ phân hoàn toàn 0,1 mol 1 peptit X (mạch hở, được tạo bởi các α - amino axit có 1 nhóm – NH2 và 1 nhóm –COOH) bằng dung dịch HCl vừa đủ, thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y, thu được chất rắn có khối lượng lớn hơn khối lượng của X là 52,7 gam. Số liên kết peptit trong X là

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

Câu 29: Cho a mol Na và b mol Ba vào 200 ml dung dịch BaCl2 0,3M, thu được dung dịch X. Dẫn từ từ tới dư khí CO2 vào dung dịch X, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau:

Ó

A

Giá trị của a là

B. 0,24.

C. 0,06.

H

A. 0,18.

D. 0,12.

-L

Í-

Câu 30: Cho hỗn hợp bột gồm 5,4 gam Al và 11,2 gam Fe vào 800 ml dung dịch AgNO3 1M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là B. 97,00.

C. 98,00.

D. 100,0.

ÁN

A. 92,00.

TO

Câu 31: Hỗn hợp X gồm axit oxalic, axit ađipic, glucozơ, saccarozơ trong đó số mol axit ađipic bằng 3 lần số mol axit oxalic. Đốt m gam hỗn hợp X thu được hỗn hợp Y gồm khí và hơi trong đó có 16,56 gam H2O. Hấp thụ hỗn hợp Y vào dung dịch Ba(OH)2 dư thu được (m+168,44) gam kết tủa. Giá trị của m là A. 28,56.

B. 31,20.

C. 30,16.

D. 29,68.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

D. 5.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

C. 3.

.Q

B. 4.

TP

A. 6.

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Số thí nghiệm thu được hai muối là

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

(e) Cho CuO vào dung dịch HNO3.

IỄ N

Đ

Câu 32: Cho sơ đồ chuyển đổi sau (E, Q, X, Y, Z là hợp chất hữu cơ, mỗi mũi tên biểu thị một phản ứng hoá học) : Q

D

X C2H5OH

E CO2

Y Z

Trang 5

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Công thức của E, Q, X, Y, Z phù hợp với sơ đồ trên lần lượt là: A. (C6H10O5)n, C6H12O6, CH3CHO, CH3COONH4, CH3COOH. B. (C6H10O5)n, C6H12O6, CH3CHO, CH3COOH, CH3COOC2H5.

N

C. C12H22O11, C6H12O6, CH3COOH, CH3COOC2H5, CH3COONa.

Ơ

D. C6H10O5)n, C6H12O6, CH3CHO, CH3COOH, CH3COONa.

D. 76,81.

B. 30.

C. 31.

D. 28.

B

A. 26.

TR ẦN

Câu 35: Hỗn hợp X gồm 3 peptit Y, Z, T (đều mạch hở) với tỉ lệ mol tương ứng là 2 : 3 : 4. Tổng số liên kết peptit trong phân tử Y, Z, T bằng 12. Thủy phân hoàn toàn 39,05 gam X, thu được 0,11 mol X1; 0,16 mol X2 và 0,2 mol X3. Biết X1, X2, X3 đều có dạng H2NCnH2nCOOH. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam X cần 32,816 lít O2 (đktc). Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?

H

Ó

A

10 00

Câu 36: Hòa tan m gam hỗn hợp A gồm Mg, Al, MgO và Al2O3 bằng dung dịch HCl vừa đủ thì được dung dịch chứa (m + 70,295) gam muối. Cho m gam hỗn hợp A tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nóng dư, thu được 13,328 lít SO2 (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Nếu cho m gam hỗn hợp A tác dụng với dung 318 dịch HNO3 loãng dư, thu được 3,808 lít hỗn hợp khí NO và N2O (đktc) có tỉ khối so với hiđro là , 17 dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được 162,15 gam muối khan. Giá trị của m là B. 40,08.

C. 29,88.

D. 30,99.

-L

Í-

A. 36,18.

TO

ÁN

Câu 37: Este A tạo bởi 2 axit cacboxylic X, Y (đều mạch hở, đơn chức) và ancol Z. Xà phòng hóa hoàn toàn a gam A bằng 140 ml dung dịch NaOH tM thì cần dùng 80 ml dung dịch HCl 0,25M để trung hòa vừa đủ lượng NaOH dư, thu được dung dịch B. Cô cạn B thu được b gam hỗn hợp muối khan N. Nung N trong NaOH khan dư có thêm CaO thu được chất rắn R và hỗn hợp khí K gồm 2 hiđrocacbon có tỉ khối với oxi là 0,625. Dẫn K lội qua nước brom thấy có 5,376 lít 1 khí thoát ra, cho toàn bộ R tác dụng với axit H2SO4 loãng dư thấy có 8,064 lít khí CO2 sinh ra. Đốt cháy hoàn toàn 2,76 gam Z cần dùng 2,352 lít oxi sinh ra nước CO2 có tỉ lệ khối lượng 6 : 11. Biết các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Giá trị a gần nhất với giá trị nào sau đây?

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

C. 83,29.

N

B. 78,97.

H Ư

A. 70,33.

G

Đ

ẠO

TP

Câu 34: Hòa tan hết 20 gam hỗn hợp X gồm Cu và các oxit sắt (trong hỗn hợp X oxi chiếm 16,8% về khối lượng) cần vừa đúng dung dịch hỗn hợp A chứa b mol HCl và 0,2 mol HNO3 thu được 1,344 lít NO (đktc) là sản phẩm khử duy nhất và dung dịch Y. Cho dung dịch Y tác dụng với một lượng dung dịch AgNO3 vừa đủ thu được m gam kết tủa và dung dịch Z. Cho dung dịch Z tác dụng với một lượng dư dung dịch NaOH, lọc kết tủa, nung đến khối lượng không đổi thu được 22,4 gam chất rắn. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

D. 20,10.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

C. 26,15.

.Q

B. 30,40.

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

A. 28,60.

U Y

N

H

Câu 33: Hỗn hợp X gồm hai chất: Y (C2H8N2O3) và Z (C2H8N2O4). Trong đó, Y là muối cua amin, Z là muối của axit đa chức. Cho 29,4 gam X tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được 0,4 mol khí và m gam muối. Giá trị của m là:

A. 29.

B. 27.

C. 28.

D. 26.

Câu 38: Hoà tan 14,2 gam hỗn hợp X gồm MgCO3 và một muối cacbonat của kim loại M vào một lượng vừa đủ axit HCl 7,3%, thu được dung dịch Y và 3,36 lít khí CO2 (đktc). Nồng độ MgCl2 trong Y là 6,028%. Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch Y, lọc lấy kết tủa đem nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi thì thu được m gam chấy rắn. Giá trị của m là A. 7,6.

B. 10,4.

C. 8,0.

D. 12,0.

Trang 6

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 39: Lấy m gam hỗn hợp bột Al và Fe2O3 đem phản ứng nhiệt nhôm. Để nguội sản phẩm sau đó chia thành 2 phần không đều nhau. P1 cho tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được 8,96 lít H2 (đktc) và phần không tan có khối lượng bằng 44,8% khối lượng P1. P2 hoà tan hoàn toàn trong dung dịch HCl thu 2,688 lít H2 (đktc). Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là C. 50,54

D. 57,5.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

ẠO

--- HẾT ---

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

D. 46,46.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

C. 39,16.

.Q

B. 42,81.

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

A. 13,01.

U Y

N

H

Câu 40: Cho 9,36 gam hỗn hợp gồm 3 amino axit (phân tử chỉ chứa một nhóm cacboxyl và một nhóm amino) vào dung dịch chứa 0,1 mol axit malonic, thu được dung dịch X. Thêm tiếp 400 ml dung dịch KOH 1M vào dung dịch X, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 36,76 gam chất rắn khan Y. Hòa tan Y trong dung dịch HCl dư, thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là

N

B. 53,20

Ơ

A. 83,21

Trang 7

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 GV NGUYỄN MINH TUẤN- SỐ 20

BỘ ĐỀ 2018 MÔN HÓA HỌC

Ơ

N

Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm)

H

11-B

12-B

13-D

14-D

15-C

16-B

17-D

18-D

21-D

22-D

23-C

24-C

25-A

26-C

27-B

31-A

32-B

33-A

34-B

35-A

36-D

37-C

9-A

28-A

10-C

19-B

20-C

29-B

30-A

39-D

40-B

N

H Ư

TR ẦN B 10 00 A Ó H Í-L ÁN TO ÀN

D

IỄ N

Đ

38-C

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

8-A

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

7-A

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

6-A

Đ

N

5-B

U Y

4-C

.Q

3-D

TP

2-C

ẠO

1-D

G

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

BẢNG ĐÁP ÁN

Trang 8

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 GV NGUYỄN MINH TUẤN- SỐ 20

BỘ ĐỀ 2018 MÔN HÓA HỌC

N

Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm)

Ơ H

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

Câu 10: Đáp án C Câu 11: Đáp án B Câu 12: Đáp án B Câu 13: Đáp án D Câu 14: Đáp án D Câu 15: Đáp án C Câu 16: Đáp án B Câu 17: Đáp án D Các chất tạo thành kết tủa là: SO3, NaHSO4, Na2SO3, K2SO4 Câu 18: Đáp án D Câu 19: Đáp án B Câu 20: Đáp án C Câu 21: Đáp án D + Giải thích:

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

+ X coù 2 ñoà ng phaâ n : OHCCH(CH3 )CHO; OHCCH2 CH2 CHO.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

n = 2 2.2n − 3n + 2 =n⇒ 2  X laø C4 H6 O2

TR ẦN

+ X laø anñehit no neâ n k X =

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

+ CTPT coâ ng thöù c phaâ n töû cuû a X laø C2n H3n On .

H Ư

N

G

Đ

ẠO

TP

.Q

U Y

Câu 1: Đáp án D Câu 2: Đáp án C Câu 3: Đáp án D Câu 4: Đáp án C Câu 5: Đáp án B Câu 6: Đáp án A Câu 7: Đáp án A Câu 8: Đáp án A Câu 9: Đáp án A

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

LỜI GIẢI CHI TIẾT

D

IỄ N

Đ

● Cho Na vào dung dịch Fe2(SO4)3: 2Na + 2H 2 O  → 2NaOH + H2 ↑

Fe2 (SO4 )3 + 6NaOH  → 2 Fe(OH)3 ↓ + 3Na2 SO 4 naâu ñoû

● Cho Na vào dung dịch FeSO4:

Trang 9

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

2Na + 2H 2 O  → 2NaOH + H 2 ↑

FeCl 2 + 2NaOH  → Fe(OH)2 ↓ + 2NaCl traéng xanh

● Cho Na vào dung dịch AlCl3:

N

2Na + 2H 2 O  → 2NaOH + H 2 ↑

H

Ơ

AlCl 3 + 3NaOH  → Al(OH)3 ↓ +3NaCl

U Y

H Ư

+ nMg = nMgCl = 0,13 mol. 2

TR ẦN

m = 24.0,13 + 40x + 16y = 10,72 x = 0,14 ⇒ ⇒ m CaCl = 15,54 gam ⇒  hoãn hôïp 2 y = 0,125 BTE : 2.0,13 + 2x = 2y + 0,145.2

Câu 24: Đáp án C

10 00

B

Mg(NO3 )2 : 0,15 Mg : 0,14  + → ↑ + H2 O  + HNO3  + N 2 NH 4 NO3 : x MgO : 0,01  0,02 mol

H

Ó

A

BTE : 2 n Mg = 8n NH NO + 10 n N x = 0,01 4 3  2  0,14 + x 0,02 ⇒  m  m muoái = 23 gam = m Mg(NO ) + m NH NO  muoái 3 2 4 3

Í-

Câu 25: Đáp án A

-L

0,2 mol KOH + Este X ñôn chöù c  → 2 muoá i K ⇒ X laø este cuû a phenol, n X = 0,1 mol.

TO

ÁN

n K CO = 0,5n KOH = 0,1  2 3 CH COOC6 H 5 + ⇒ X laø C8 H 8O2 , coù CTCT laø  3 n K CO + n CO 2 3 2 =8  HCOOC6 H 4 CH3 C X = nX  m = 136.0,1 = 13,6 gam  1 ⇒ X + KOH → muoá H2O  i + 13,6gam 0,2.56 gam m 2 = 23 gam 0,1.18 gam 

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ

N

10,72 gam

G

Mg    quy ñoåi Mg, MgO HCl MgCl 2 : 0,13 mo  → ↑ Ca : x mol  ←    + H 2 Ca, CaO  CaCl2 : x mol  0,145   O : y mol   mol   10,72 gam 

ẠO

+ Sô ñoà phaûn öù ng :

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

Câu 23: Đáp án C

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 22: Đáp án D Từ giả thiết suy ra X là CH3COOC6H4COOH. Vậy có 1 phát biểu đúng là (d).

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

Al(OH)3 + NaOH  → NaAlO2 (tan) + H 2 O

D

Câu 26: Đáp án C

Trang 10

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Cn H2n +1OH : x mol  quy ñoåi → + X ←   C3 H5 (OH)3 : y mol    m gam

N Ơ H

Câu 28: Đáp án A

H Ư TR ẦN

→ K 2 S + Na2 S + 2H 2 O (f) : 2KHS + 2NaOH 

Số thí nghiệm thu được hai muối là

N

(c) : 2KMnO 4 + 16HCl  → 2MnCl 2 + 2KCl + 5Cl 2 + 8H 2 O

mol :

0,1

0,1(n − 1)

10 00

B

+ Giaû söû X coù n goá c a min no axit thì X seõ coù (n − 1) lieâ n keá t peptit. + Baû n chaá t phaû n öù ng thuû y phaâ n : n − peptit + (n − 1)H2 O + nHCl → amio axit → 0,1n

H

Ó

m HCl

mH O 2

A

+ m taêng = 0,1(n − 1)18 + 0,1n.36,5  = 52,7 ⇒ n = 10 ⇒ n − 1 = 9 

Í-

Câu 29: Đáp án B

TO

ÁN

-L

Na+ : a n CO = x + 0,12  thì dung dòch chöù a Cl − : 0,12 + Khi  2 ⇒ a = 0,24 n =x HCO − : 0,12  BaCO3 (max) 3 

Câu 30: Đáp án A n Al = 0,2; n Fe = 0,2; n AgNO = 0,8 3 + ⇒ Chaá t raé n goà m Ag vaø Fe dö. 3n Al < n AgNO3 < 3n Al + 2n Fe BTE : 3n Al + 2 n Fe pö = n AgNO = 0,8 3  n Fe pö = 0,1  0,2  x + ⇒ m Ag + m Fe dö m = 92 m chaát raén =   chaát raén  0,8.108 56(0,2 − x)

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

G

Đ

1:1 n  NaOH + CO 2 → NaHCO3  NaHCO3 (b) :  ⇒ NaOH = 1,5 seõ taï o ra  2:1 n CO  Na2 CO3 2NaOH + CO2 → Na2 CO3 + H 2 O 2

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

(a) : Cl 2 + 2NaOH  → NaClO + NaCl + H 2 O

ẠO

4 thí nghiệm tạo ra 2 muối là (a), (b), (c), (f). Phương trình phản ứng:

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N U Y .Q TP

Câu 27: Đáp án B

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

 n C H (OH) = 25%n X x = 0,15 y = 0,25(x + y) 3 5 3    + n OH = 2n H ⇒ x + 3y = 0,3 ⇒ y = 0,05 2    (2n + 2)x + 8y = 1,26 n = 28 n H trong X = 2n H2 O 15   28  ⇒ m = 0,15  14. + 18  + 0,05.92 = 11,22 gaà n nhaá t vôùi 11  15 

Câu 31: Đáp án A

Trang 11

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Ơ

N

 6.3 + 2 C6 H12 O 6  n H = 2n O C(axit añpic, axit oxalic) = 4 = 5   + ⇒ X goàm C12 H 22 O11 ⇒  Chìa khoùa  H (axit añpic, axit oxalic) = 10.3 + 2 = 8 C H O  n = 0,92  H  5 8 4  4 m − 1,84 − 0,92.16 m + 168,44 + n C = n BaCO ⇒ = ⇒ m = 28,56 3 12 197

H

Câu 32: Đáp án B

Đ

Phương trình phản ứng:

G

aùnh saùng, chaát dieäp luïc →(C6 H10 O5 )n + 6nO2 ↑ 6nCO2 + 5nH 2 O 

N

aùnh saùng, chaát dieäp luïc 6CO2 + 6H 2 O  → C6 H12 O6 + 6O2 ↑ o

H Ư

t C2 H 5OH + CuO  → CH3CHO + Cu ↓ + H 2 O o

o

H 2 SO 4 ñaëc , t  → CH COOC H CH3COOH + C 2 H5OH ←  3 2 5 o

TR ẦN

t , xt 2CH3CHO + O2  → 2CH3COOH

t CH3COOC2 H 5 + NaOH  → CH3COONa + C2 H 5OH

10 00

B

Câu 33: Đáp án A

-L

TO

ÁN

Câu 34: Đáp án B

Í-

H

Ó

A

 Y laø C2 H 5 NH 3 NO3 hoaë c (CH 3 )2 NH 2 NO3 : x mol +  Z laø (COOH 4 N)2 : y mol  x = 0,1; y = 0,15  n khí = x + 2y = 0,4  + ⇒ m = m NaNO + m (COONa) = 28,6 gam muoái m = 108x + 124y = 29,4 3 2   hoãn hôïp 0,15.134 0,1.85 

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

Vậy E, Q, X, Y, Z lần lượt là: (C6H10O5)n, C6H12O6, CH3CHO, CH3COOH, CH3COOC2H5.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

.Q

+ Z không thể là CH3COOH hoặc CH3COONa, những chất này không thể chuyển hóa thành C2H5OH bằng 1 phản ứng.

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

+ Từ CO2 tạo ra được cả E và Q và từ E có thể tạo thành Q. Suy ra : E là tinh bột, Q là glucozơ.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

Theo sơ đồ ta thấy:

Trang 12

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

+ Sô ñoà phaû n öù ng : Fe2+ , Fe3+  Cu    Cu, Fe   HCl →  → Cu2+ , NO3 −  + NO ↑   ←   HNO3 : 0,2 mol Quy ñoå i Fe x Oy    O    Cl −   X

N

Y

H

Câu 35: Đáp án A

Ó

A

+ Quy ñoå i X thaø nh E lôù n hôn : 2Y + 3Z + 4T − 8H 2 O  → Y2 Z3 T4  E

1

2

H

+ n X : n X : n X = 11:16 : 20 ⇒ E coù 47k maé t xích. 3

H2 NC H COOH n

2n

TO

ÁN

-L

Í-

Giaû söû X chæ coù Y, suy ra soá maé t xích = 2.(12 + 1) = 26 + ⇒ 47k ∈ (26; 52) Giaû söû X chæ coù T, suy ra soá lieâ n keá t peptit = 4.(12 + 1) = 52 ⇒ k = 1 ⇒ E coù 47 maé t xích, khi thuû y phaâ n taï o X1 , X2 , X3 caà n 46H2 O.  X + 38H2 O  45,89 →11X1 + 16X2 + 20X3   M H NC H COOH = = 97,638  2 n 2 n 0,11 0,16 0,2 0,47 ⇒ ⇒ 0,38 m  = m X + m H O = 45,89 n = 2,617  (X1 , X2 , X3 ) 2 Ñoá t chaù y X cuõ ng chính laø ñoá t chaù y caù c a min o axit  + BT E : 4 n O = (6n + 3)n H NC H COOH ⇒ m H NC H COOH = 30,59. 2 n 2n 2 n 2n 2   1,465 ? = 0,313  39,05 gam X  → 45,89 gam H 2 NCn H 2n COOH + ⇒ m X = 26 gam  → 30,59 gam H2 NCn H2n COOH m gam X

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

10 00

B

TR ẦN

n 2+ = a n 2+ 3+ = a + b = 0,16 a = 0,12 +  Fe ⇒  (Fe , Fe ) ⇒ n Fe3+ = b BTÑT / Y : 2a + 3b = 0,46 + 0,14 − 2.0,12  b = 0,04 n Ag = n Ag+ = n Fe2+ = 0,12 ⇒ m = 0, 46.143,5 + 0,12.108 = 78,97

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

ẠO

G

H Ư

N

 20.16,8% = 0,21 n H + = 2n O2− + 4n NO = 0,66 n HCl = 0,46  n O 2− = 16 ; + ⇒ n NO = 0,06; n − = 0,14 n H + = n HCl + n HNO3 n AgCl = 0,46 NO3 / Y  n = x m (Fe, Cu) = 56x + 64y = 20 − 20.16,8% = 16,64 x = 0,16 ⇒ ⇒ +  Fe y = 0,12 n Cu = y m (Fe2 O3 , CuO) = 80x + 80y = 22,4

Đ

Fe3+ , Cu2+  NaOH Fe(OH)3  t o Fe2 O3    →   →   −  NO3  CuO  Cu(OH)2 

TP

Y

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N .Q

U Y

AgNO3 vöø a ñuû

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Fe2+ , Fe3+   2+  − Cu , NO3    Cl −  

Ơ

AgCl ↓    Ag ↓ 

Trang 13

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 36: Đáp án D  n NO + n N O = 0,17 2   n NO = 0,08 + ⇒ 0,17.318.2 = 6,36  n N2 O = 0,09 30n NO + 44n N2 O = 17 

Ơ H

TR ẦN

H Ư

BTÑT cho (1) : n Cl− = n electron maø Mg, Al nhöôøng  + BT E cho (2) : n = 2nO2− + 2 n SO ⇒ n Cl− − 2nO2− = 1,19 (*) electron maø Mg, Al nhöôø ng 2  0,595  + Theo (1) vaø söï taê ng giaû m khoá i löôïng, ta coù : 35,5nCl− − 16n O2− = 70,295 (**)

ÁN

Câu 37: Đáp án C

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

n − = 2,21 + Töø (*) vaø (**) suy ra :  Cl n O2− = 0,51 BT E cho (3) : n electron maø Mg, Al nhöôøng = 3n NO + 8n N O + 8n NH NO + 2 nO 2 4     3  0,08 0,51  0,09 2,21 ? + m (Al, Mg) = m muoái khan − 80n NH4 NO3 − 62 n electron maø Mg, Al nhöôøng   2,21  n NH NO = 0,02875 ⇒ 4 3 ⇒ m = 22,83 + 0,51.16 = 30,99 gam  m (Al, Mg) = 22,83

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

m Z + m O = m CO + m H O 2 2 2  x = 0,36; n CO = 0,09  2,76 0,105.32 11x 6x 2 + ⇒ n 2 n 2 n n n 0,12; n + = + = O trong Z O2 CO2 H2 O O trong Z = 0,09   H2 O    0,105 11x/ 44 6x/18 ? ⇒ n C : n H : n O = 0,09 : 0,24 : 0,09 = 3 : 8 : 3 ⇒ Z laø C3 H 5 (OH)3 .

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

N

G

Đ

NO    N2 O 

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q ẠO

Al(NO3 )3    Mg(NO3 )2  NH NO  4 3  

TP

SO2

HNO3 (3)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

H 2 SO 4 ñaëc (2)

hoãn hôïp A

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

U Y

(1)

Al, Al 2 O3  Al, Mg  →    ←  quy ñoåi Mg, MgO   O   

http://daykemquynhon.ucoz.com

2+ 3+ Mg , Al    Cl −  

N

HCl

N

+ Sô ñoà phaûn öùng :

Trang 14

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

n − COO − = n RCOONa = n Na CO = n CO = 0,36  20.0,36 − 0,24.16 2 3 2 = 28   M Cx H y = 0,12 + ⇒ CH 4 : 0,24 mol MK = 20 ⇒ K goàm  C H laø C H 2 4  x y C x H y : 0,12 mol 

H

Ơ

N

A laø (CH3COO)2 C3 H5OOCCH = CH2  ⇒ n − COO− = 0,12; m A = 230.0,12 = 27,6 gam ≈ 28 gam nA = 3 

U Y

+ 2H + + CO32 −  → CO2 ↑ + H 2 O ⇒ n HCl = 2n CO = 2.0,15 = 0,3.

B

10 00

A

Ó

H

44,8%m1 0,8 + 44,8%m1 + 102. = m1 ⇒ m1 = 50. 3 2.56  0,8k nAl = 3   k = 0,15 + P2 coù : nFe = 0,4k ⇒ BTE : 3 n Al + 2 n Fe = 2 n H ⇒  2  m 2 = km1 = 7,5 n 0,8k/ 3 0,4k 0,12  Al2O3 = 0,2k 

TO

ÁN

-L

Í-

⇒ m P1 = 27.

Đ

⇒ m = m1 + m 2 = 57,5 gam

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Al dö    + P1 (m1 gam) + NaOH  → H2 ↑ + chaát raén ⇒ Fe : 2x    Al O : x  Fe 0,4 mol  2 3   0,8 BTE : 2nAl dö = 3nH nAl dö =  2   3 ⇒ ⇒ 44,8%m1 44,8%m 1 2x = n = 56   Al2 O3 2.56 100%

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

Câu 39: Đáp án D

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

2

 0,3.36,5 − 0,15.44 = 157,6 m dd spö = 14,2 + 7,3% + 6,028%.157,6 BT Mg : n = n MgCl = = 0,1 MgCO3 2  95  2n 2 − n = CO3 = 0,1 m M (CO ) = 5,8  2 3n  M n n ⇒ ⇒ = n 0,15 − 0,1 = 0,05  CO32 − / M2 (CO3 )n  0,1M  n = 5, 8 − 0,05.60 = 2,8  n = 2 M MgO : 0,1 mol; Fe2 O3 : 0,025 mol ⇒ = 28 ⇒  ⇒ Chaá t raé n goà m  n  M = 56 (Fe)  m chaát raén = 8

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

Câu 38: Đáp án C

D

IỄ N

Câu 40: Đáp án B

Trang 15

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

+ Sô ñoà phaû n öù ng : H 2 HRCOOH  H2 HRCOOK    ClH3 HRCOOH    HCl dö  9,36 gam   0,4 mol KOH    → (COOK) →      KCl  2 CH (COOH)  ...  0,4 mol  2 2       0,1 mol muoá i

N Ơ H N U Y

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

----- HẾT -----

ÀN

TP

ẠO

 m chaát tan trong X + m NaOH = m Y + 18n HOH    36,76 ? = 0,3 22,4 19,76  ⇒ KOH dö. + + n H + / (COOH) = nOH− pö = 0,3 < nOH− bñ = 0,4  n H + / a mino axit 2  ? = 0,1 0,2  n HCl pö vôùi amin o axit = n − NH = n H+ / amin o axit = 0,1 mol 2  ⇒ m = 0,4.74,5 + 0,1.36,5  + 9,36  = 42,81 gam  muoái m m m a min o axit NaCl HCl 

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

36,76 gam chaát raé n Y

Trang 16

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 GV NGUYỄN MINH TUẤN- SỐ 21

BỘ ĐỀ 2018 MÔN HÓA HỌC

A. 3.

B. 2.

C. 5.

H Ư

N

G

Câu 2: Cho tất cả các đồng phân đơn chức, mạch hở, có cùng công thức phân tử C2H4O2 lần lượt tác dụng với: Na, NaOH, NaHCO3. Số phản ứng xảy ra là D. 4.

B. 2 – 3 ngày.

10 00

A. 1 – 2 ngày.

B

TR ẦN

Câu 3: Phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc kích thích sinh trưởng,… có tác dụng giúp cây phát triển tốt, tăng năng suất cây trồng nhưng lại có tác dụng phụ gây ra những bệnh hiểm nghèo cho con người. Sau khi bón phân hoặc phun thuốc trừ sâu, thuốc kích thích sinh trưởng cho một số loại rau, quả, thời hạn tối thiểu thu hoạch để sử dụng bảo đảm an toàn thường là C. 30 – 35 ngày.

D. 12 – 15 ngày.

Ó

A

Câu 4: Cho bột sắt vào dung dịch HCl sau đó thêm tiếp vài giọt dung dịch CuSO4. Quan sát thấy hiện tượng nào sau đây?

Í-

H

A. Bọt khí bay lên ít và chậm dần.

D. Dung dịch không chuyển màu.

-L

C. Không có bọt khí bay lên.

B. Bọt khí bay lên nhanh và nhiều dần lên.

ÁN

Câu 5: Cho hỗn hợp các khí N2, Cl2, HCl, SO2, CO2, H2 và O2. Sục từ từ qua dung dịch NaOH dư thì thu được hỗn hợp khí bay ra có thành phần là A. N2, H2.

B. Cl2, H2, O2, N2, CO2. C. N2, Cl2, H2, O2.

D. N2, H2, O2.

D

IỄ N

Đ

ÀN

Câu 6: Chất rắn X màu đỏ thẫm tan trong nước thành dung dịch màu vàng. Một số chất như S, P, C, C2H5OH… bốc cháy khi tiếp xúc với X. Chất X là A. P.

B. Fe2O3.

C. CrO3.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

D. Y, T.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

C. E, T.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

B. X, Y, E, T.

Đ

A. X, Y, E.

ẠO

Câu 1: Cho các nguyên tố với số hiệu nguyên tử sau: X (Z = 1); Y (Z = 7); E (Z = 12); T (Z = 19). Dãy gồm các nguyên tố kim loại là:

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H=1; O=16; S=32; F=19; Cl=35,5; Br=80; I=127; N=14; P=31; C=12; Si=28; Li=7; Na=23; K=39; Mg=24; Ca=40; Ba=137; Sr=88; Al=27;Fe=56; Cu=64; Pb=207; Ag=108.

Ơ

N

Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm)

D. Cu.

Câu 7: Thực hiện các thí nghiệm sau ở điều kiện thường: (a) Sục khí H2S vào dung dịch NaOH;

(b) Cho kim loại Na vào nước;

(c) Sục khí Cl2 vào dung dịch Ca(OH)2;

(d) Cho NH4Cl vào dung dịch NaOH;

Trang 1

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

(e) Cho bột Zn vào dung dịch HNO3. Số thí nghiệm xảy ra phản ứng oxi hóa – khử là B. 4.

C. 2.

D. 5.

C. CnH2nO4 với n nguyên dương, n ≥ 2.

D. CnH2n+2O4 với n nguyên dương, n ≥ 2.

Đ G N H Ư TR ẦN B 10 00 A Ó H Í-

TO

Chất

ÁN

-L

Câu 10: Bảng dưới đây ghi lại hiện tượng khi làm thí nghiệm với các chất sau ở dạng dung dịch nước: X, Y, Z, E, F

X

Y

Z

E

F

Không sủi bọt khí

Sủi bọt khí

Không sủi bọt khí

Không sủi bọt khí

Ag ↓

Không có kết

Không có kết tủa

Dung dịch NaHCO3

Không sủi bọt khí

Dung dịch AgNO3/NH3 đun

Không có kết tủa

D

IỄ N

Đ

Thuốc thử

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

B. CnH2n-2O4 với n nguyên dương, n ≥ 3.

ẠO

A. CnH2n-2O4 với n nguyên dương, n ≥ 2.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

Câu 9: Công thức chung của axit no, hai chức, mạch hở là

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

D. Phản ứng cộng.

H

C. Phản ứng tách.

N

B. Không thuộc về ba loại phản ứng trên.

U Y

A. Phản ứng thế.

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Ơ

Câu 8: Phản ứng CH ≡ CH + 2AgNO3 + 2NH3 → AgC ≡ CAg + 2NH4NO3 thuộc loại phản ứng nào sau đây?

N

A. 3.

Ag ↓

Trang 2

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

nhẹ

tủa Cu(OH)2 không tan

Dung Dung dịch xanh dịch lam xanh lam

Dung dịch xanh lam

Cu(OH)2 không tan

Nước brom

Không có kết tủa

Không có Không kết tủa có kết tủa

Không có kết tủa

Có kết tủa

H

H Ư

N

D. etyl axetat, glucozơ, axit axetic, etylen glicol, anilin.

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

Câu 11: Cho hình vẽ mô tả thí thí nghiệm như sau:

Í-

H

Hình vẽ mô tả thí nghiệm để chứng minh

-L

A. tính tan nhiều trong nước của NH3.

D. tính tan nhiều trong nước và tính bazơ của NH3.

ÁN

C. tính khử của NH3.

B. tính bazơ của NH3.

Câu 12: Ankan X có công thức cấu tạo như sau: CH

CH

CH3

C2H5

CH3

D

IỄ N

Đ

ÀN

CH3

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

G

Đ

C. etyl axetic, fructozơ, axit formic, ancol etylic, phenol.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

ẠO

B. etyl format, glucozơ, axit formic, glixerol, anilin.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N U Y .Q TP

A. etyl axetat, glucozơ, axit fomic, glixerol, phenol.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Các chất X, Y, Z, E, F lần lượt là

http://daykemquynhon.ucoz.com

Ơ

N

Cu(OH)2 lắc nhẹ

Tên gọi của X là A. 2-metyl-3-etylbutan. B. 3,4-đimetylpentan. C. 2-etyl-3-metylbutan. D. 2,3-đimetylpentan.

Câu 13: Cho các thí nghiệm sau: (1) cho etanol tác dụng với Na kim loại.

Trang 3

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

(2) cho etanol tác dụng với dung dịch HCl bốc khói. (3) cho glixerol tác dụng với Cu(OH)2. (4) cho etanol tác dụng với CH3COOH có H2SO4 đặc xúc tác.

Ơ

C. 4.

D. 1.

H

B. 2.

U Y

B. Tinh bột và glucozơ.

C. Tinh bột và saccarozơ.

D. Xenlulozơ và glucozơ.

G

A. Poli(metyl metacrylat) được dùng làm thủy tinh hữu cơ.

TR ẦN

C. Các este thường nhẹ hơn nước và ít tan trong nước.

H Ư

N

B. Metyl axetat là đồng phân của axit axetic.

D. Metyl fomat có nhiệt độ sôi thấp hơn axit axetic.

A. Ba; K; Na; Ag.

10 00

B

Câu 16: Dãy kim loại nào sau đây khi cho mỗi kim loại vào dung dịch FeCl3 dư đến phản ứng xảy ra hoàn toàn không thu được chất rắn? B. Na; Ca; Al; Mg.

C. Ag; Al; K; Ca.

D. Cu; Fe; Zn; Al.

Ó

A

Câu 17: Có 4 dung dịch: Natri clorua, rượu etylic (C2H5OH), axit axetic (CH3COOH), kali sunfat đều có nồng độ 0,1 mol/l. Khả năng dẫn điện của các dung dịch đó tăng dần theo thứ tự nào trong các thứ tự sau:

Í-

H

A. CH3COOH < NaCl < C2H5OH < K2SO4.

-L

C. C2H5OH < CH3COOH < K2SO4 < NaCl.

B. C2H5OH < CH3COOH < NaCl < K2SO4. D. NaCl < C2H5OH < CH3COOH < K2SO4.

ÁN

Câu 18: Thủy phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit X, thu được 2 mol glyxin (Gly), 1 mol alanin (Ala), 1 mol valin (Val) và 1 mol phenylalanin (Phe). Thủy phân không hoàn toàn X thu được đipeptit Val-Phe và tripeptit Gly-Ala-Val nhưng không thu được đipeptit Gly-Gly. Chất X có công thức là

ÀN

A. Gly-Ala-Val-Val-Phe.

D. Val-Phe-Gly-Ala-Gly.

Đ

C. Gly-Ala-Val-Phe-Gly.

B. Gly-Phe-Gly-Ala-Val.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ

Câu 15: Nhận xét nào sau đây không đúng?

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

ẠO

TP

.Q

A. Saccarozơ và fructozơ.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 14: Đốt cháy hoàn toàn hai gluxit X và Y đều thu được số mol CO2 nhiều hơn số mol H2O. Hai gluxit đó là

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

A. 3.

N

Có bao nhiêu thí nghiệm trong đó có phản ứng thế H của nhóm OH ancol?

D

IỄ N

Câu 19: Hiện tượng xảy ra khi sục từ từ đến dư khí CO2 vào dung dịch hỗn hợp NaOH và Ba(OH)2 là

A. Ban đầu không có hiện tượng gì đến một lúc nào đó dung dịch vẩn đục, độ đục tăng dần đến cực đại sau đó giảm dần đến trong suốt. B. Dung dịch vẩn đục, độ đục tăng dần đến cực đại và không đổi một thời gian, sau đó giảm dần đến trong suốt. Trang 4

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

C. Ban đầu không có hiện tượng gì sau đó xuất hiện kết tủa và tan ngay. D. Dung dịch vẩn đục, độ đục tăng dần đến cực đại sau đó giảm dần đến trong suốt. Câu 20: Phản ứng hóa học không tạo ra dung dịch có màu là B. saccarozơ với Cu(OH)2.

C. dung dịch axit axetic với Cu(OH)2.

D. Glyxin với dung dịch NaOH.

U Y

B. Nước.

C. Dung dịch Na2CO3.

D. Dung dịch NaOH rất loãng.

C. 8.

D. 7.

A. 33,6.

TR ẦN

H Ư

N

Câu 23: Cho m gam bột Fe vào 200 ml dung dịch hỗn hợp X chứa H2SO4 1M, Fe(NO3)3 0,5M và CuSO4 0,25M. Khuấy đều cho đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 0,75m gam chất rắn, khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5) và dung dịch Y. Giá trị của m là B. 56,0.

C. 32,0.

D. 43,2.

A. 10 atm.

B. 8 atm.

10 00

B

Câu 24: Trong một bình kín chứa 10 lít nitơ và 10 lít hiđro ở nhiệt độ 0oC và 10 atm. Sau phản ứng tổng hợp NH3, lại đưa bình về 0oC. Biết rằng có 60% hiđro tham gia phản ứng, áp suất trong bình sau phản ứng là C. 9 atm.

D. 8,5 atm.

Í-

H

Ó

A

Câu 25: Cho 0,05 mol hỗn hợp hai este đơn chức X và Y tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thu được hỗn hợp các chất hữu cơ Z. Đốt cháy hoàn toàn Z thu được H2O, 0,12 mol CO2 và 0,03 mol Na2CO3. Làm bay hơi hỗn hợp Z thu được m gam chất rắn. Giá trị gần nhất của m là B. 5,5.

-L

A. 4,5.

C. 2,5.

D. 3,5.

ÁN

Câu 26: Hòa tan một lượng ancol X vào nước thu được 6,4 gam dung dịch Y, nồng độ của X trong Y là 71,875%. Cho 6,4 gam dung dịch Y tác dụng với lượng dư Na thu được 2,8 lít H2 (đktc). Số nguyên tử H có trong công thức phân tử ancol X là:

ÀN

A. 10.

B. 6.

C. 4.

D. 8.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

B. 9.

G

A. 6.

Đ

Câu 22: Có bao nhiêu đồng phân là este, có chứa vòng benzen, có công thức phân tử là C9H8O2?

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

ẠO

TP

.Q

A. Dung dịch HCl.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 21: Có các kim loại riêng biệt sau: Na, Mg, Al, Ba. Để phân biệt các kim loại này chỉ được dùng thêm dung dịch hoá chất nào sau đây?

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

Ơ

N

A. dung dịch lòng trắng trứng với Cu(OH)2.

D

IỄ N

Đ

Câu 27: Tiến hành các thí nghiệm sau: (1) Cho dung dịch NaOH vào dung dịch Ca(HCO3)2. (2) Cho dung dịch HCl tới dư vào dung dịch NaAlO2 (hoặc Na[Al(OH)4]). (3) Sục khí H2S vào dung dịch FeCl2. (4) Sục khí NH3 tới dư vào dung dịch AlCl3. Trang 5

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

(5) Sục khí CO2 tới dư vào dung dịch NaAlO2 (hoặc Na[Al(OH)4]). (6) Sục khí etilen vào dung dịch KMnO4. Sau khi các phản ứng kết thúc, có bao nhiêu thí nghiệm thu được kết tủa? C. 6.

D. 5.

N

B. 3.

Ơ

A. 4.

A. 2,34.

TR ẦN

Giá trị của a là B. 7,95.

C. 3,87.

D. 2,43.

10 00

B

Câu 30: Hỗn hợp X gồm a mol Al và b mol Na. Hỗn hợp Y gồm b mol Al và a mol Na. Thực hiện 2 thí nghiệm sau:

A

- Thí nghiệm 1: Hòa tan hỗn hợp X vào nước dư, thu được 5,376 lít khí H2, dung dịch X1 và m gam chất rắn không tan.

B. 7,02 gam.

-L

A. 6,75 gam.

Í-

H

Ó

- Thí nghiệm 2: Hòa tan hỗn hợp Y vào nước dư, thu được dung dịch Y1 trong đó khối lượng NaOH là 1,2 gam. Biết thể tích khí đo ở đktc. Tổng khối lượng Al trong hỗn hợp X và Y là C. 7,29 gam.

D. 7,56 gam.

ÁN

Câu 31: Đốt cháy hoàn toàn một hỗn hợp X (glucozơ, fructozơ, metanal và axit etanoic) cần 3,36 lít O2 (đktc). Dẫn sản phẩm cháy qua bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư, sau phản ứng hoàn toàn thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là B. 20,5.

C. 12,0.

ÀN

A. 15,0.

D. 10,0.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

H Ư

N

G

Đ

ẠO

TP

Câu 29: Hòa tan hoàn toàn a gam hỗn hợp Al và Al2O3 vào dung dịch H2SO4 loãng, thu được dung dịch X và 1,008 lít khí H2 (đktc). Cho từ từ dung dịch NaOH 1M vào X, số mol kết tủa Al(OH)3 (n mol) phụ thuộc vào thể tích dung dịch NaOH (V lít) được biểu diễn bằng đồ thị dưới đây:

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

D. 9.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

C. 10.

.Q

B. 8.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

A. 6.

U Y

N

H

Câu 28: Đốt cháy hoàn toàn x mol một peptit X mạch hở được tạo thành từ amino axit no Y chỉ chứa một nhóm –NH2 và một nhóm –COOH thì thu được b mol CO2 và c mol nước. Biết b – c = 3,5x. Số liên kết peptit trong X là

D

IỄ N

Đ

Câu 32: Cho sơ đồ sau: (1) X + H2 → Y (2) X + O2 → Z (3) Y + Z → C4H4O4 + 2H2O Các chất Y, Z là Trang 6

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

A. Y: C2H4(OH)2; Z: C2H2O4.

B. Y: CH3OH; Z: C2H2O4.

C. Y: C2H5OH; Z: C2H2O4.

D. Y: C2H4(OH)2; Z: H2CO2.

D. 10,6.

D. 50,0%.

B. 13,93%.

C. 4,64%.

D. 9,29%.

TR ẦN

A. 6,97%.

H Ư

N

G

Đ

Câu 35: Hỗn hợp E chứa ba peptit đều mạch hở gồm peptit X (C4H8O3N2), peptit Y (C7HxOyNz) và peptit Z (C11HnOmNt). Đun nóng 28,42 gam E với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp T gồm 3 muối của glyxin, alanin và valin. Đốt cháy toàn bộ T cần dùng 1,155 mol O2, thu được CO2, H2O, N2 và 23,32 gam Na2CO3. Phần trăm khối lượng của X trong hỗn hợp E là

A

B. 6.

C. 10.

D. 20.

Ó

A. 4.

10 00

B

Câu 36: Hòa tan hết 16,32 gam hỗn hợp Fe và Cu trong 134,4 gam dung dịch HNO3 45%, thu được dung dịch X (không chứa muối amoni). Cho X phản ứng với 400 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 1M và KOH 0,5M, thu được kết tủa Y và dung dịch Z. Nung Y trong trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được 21,6 gam hỗn hợp Fe2O3 và CuO. Cô cạn Z, thu được hỗn hợp chất rắn khan T. Nung T đến khối lượng không đổi, thu được 43,44 gam hỗn hợp chất rắn. Nồng độ phần trăm của Fe(NO3)3 trong X gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 14.

ÁN

-L

Í-

H

Câu 37: Xà phòng hoá hoàn toàn m gam một este no, đơn chức, mạch hở E bằng 28 gam dung dịch KOH 28%. Cô cạn hỗn hợp sau phản ứng thu được 25, 68 gam chất lỏng X và chất rắn khan Y. Đốt cháy hoàn toàn Y, thu được sản phẩm gồm CO2, H2O và K2CO3, trong đó tổng khối lượng của CO2 và H2O là 18,34 gam. Mặt khác, cho X tác dụng với Na dư, thu được 13,888 lít khí H2 (đktc). Giá trị m gần nhất với B. 12.

C. 10.

D. 11.

D

IỄ N

Đ

ÀN

Câu 38: X là hỗn hợp chứa Fe, Al, Mg. Cho một luồng khí O2 đi qua 21,4 gam X nung nóng, thu được 26,2 gam hỗn hợp rắn Y. Cho toàn bộ Y vào bình chứa 400 gam dung dịch HNO3 (dư 10% so với lượng phản ứng). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy có NO và N2 thoát ra với tỉ lệ mol 2 : 1. Biết khối lượng dung dịch Z sau phản ứng là 421,8 gam, số mol HNO3 phản ứng là 1,85 mol. Tổng khối lượng các chất tan có trong bình sau phản ứng gần nhất với

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

C. 40,0%.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

TP

B. 16,0%.

ẠO

A. 25,0%.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 34: Cho a gam hỗn hợp A gồm Fe2O3, Fe3O4 và Cu vào dung dịch HCl dư, thấy có 0,7 mol axit phản ứng và còn lại 0,35a gam chất rắn không tan. Mặt khác, khử hoàn toàn a gam hỗn hợp A bằng H2 dư, thu được 34,4 gam chất rắn. Phần trăm khối lượng Cu trong hỗn hợp A gần nhất với giá trị nào sau đây?

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

C. 14,7.

N

B. 12,5.

U Y

A. 11,8.

H

Ơ

Câu 33: Hỗn hợp X gồm chất Y (C2H10O3N2) và chất Z (C2H7O2N). Cho 14,85 gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH và đun nóng, thu được dung dịch M và 5,6 lít (đktc) hỗn hợp T gồm 2 khí (đều làm xanh quỳ tím tẩm nước cất). Cô cạn toàn bộ dung dịch M thu được m gam muối khan. Giá trị của m có thể là

N

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

A. 156.

B. 134.

C. 124.

D. 142.

Câu 39: Hỗn hợp X gồm Na và Al. Hoà tan m gam hỗn hợp X vào nước dư, thu được V lít H2 (đktc) và còn a gam chất rắn không tan. Cho a gam chất rắn tác dụng với dung dịch HNO3 dư, thu được 6,272 lít NO (đktc) và dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được 3,4m gam muối khan. Mặt khác, cho m gam Trang 7

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

hỗn hợp X tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được 2V lít H2 (đktc). Giá trị của V gần nhất với giá trị nào sau đây? B. 11,9.

C. 14,2.

D. 15,4.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

ẠO

--- HẾT ---

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

D. 1,05.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

C. 1,45.

B. 1,25.

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

A. 0,85.

U Y

N

H

Ơ

Câu 40: Hỗn hợp P gồm ancol X, axit caboxylic Y (đều no, đơn chức, mạch hở) và este Z tạo ra từ X và Y. Đốt cháy hoàn toàn m gam P cần dùng vừa đủ 0,18 mol O2, sinh ra 0,14 mol CO2. Cho m gam P trên vào 500 ml dung dịch NaOH 0,1M đun nóng, sau khi kết thúc các phản ứng thu được dung dịch Q. Cô cạn dung dịch Q còn lại 3,68 gam chất rắn khan. Người ta cho thêm bột CaO và 0,48 gam NaOH vào 3,68 gam chất rắn khan trên rồi nung trong bình chân không. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được a gam khí. Giá trị của a gần nhất với giá trị nào sau đây?

N

A. 12,7.

Trang 8

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 GV NGUYỄN MINH TUẤN- SỐ 21

BỘ ĐỀ 2018 MÔN HÓA HỌC

Ơ

N

Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm)

H

11-D

12-D

13-A

14-C

15-B

16-D

17-B

18-C

21-C

22-C

23-D

24-B

25-A

26-D

27-A

31-A

32-A

33-C

34-D

35-C

36-A

37-B

9-A

28-B

10-A

19-B

20-D

29-C

30-C

39-B

40-A

N

H Ư

TR ẦN B 10 00 A Ó H Í-L ÁN TO ÀN

D

IỄ N

Đ

38-B

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

8-A

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

7-A

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

6-C

Đ

N

5-D

U Y

4-B

.Q

3-D

TP

2-D

ẠO

1-C

G

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

BẢNG ĐÁP ÁN

Trang 9

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 GV NGUYỄN MINH TUẤN- SỐ 21

BỘ ĐỀ 2018 MÔN HÓA HỌC

N

Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm)

Ơ H N U Y

 Ba + 2H 2 O  → Ba(OH)2 + H 2 ↑  → BaCO3 ↓ +2NaOH  Ba(OH)2 + Na2 CO3 

Kim loại tan, giải phóng khí và tạo kết tủa trắng.

Na

2Na + 2H 2 O  → 2NaOH + H 2

Kim loại tan và giải phóng khí.

Al

→ Al + H 2 O 

Kim loại không tan.

Mg

→ Mg + H 2 O 

Kim loại không tan.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP ẠO

Hiện tượng

Ba

Đ IỄ N D

Phương trình phản ứng

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

t

TO

Chấ

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

Câu 1: Đáp án C Câu 2: Đáp án D Câu 3: Đáp án D Câu 4: Đáp án B Câu 5: Đáp án D Câu 6: Đáp án C Câu 7: Đáp án A Các thí nghiệm là: b; c; e Câu 8: Đáp án A Câu 9: Đáp án A Câu 10: Đáp án A Câu 11: Đáp án D Câu 12: Đáp án D Câu 13: Đáp án A Các thí nghiệm là: 1; 3; 4 Câu 14: Đáp án C Câu 15: Đáp án B Câu 16: Đáp án D Câu 17: Đáp án B Câu 18: Đáp án C Câu 19: Đáp án B Câu 20: Đáp án D Câu 21: Đáp án C Thuốc thử để nhận biết 4 kim loại Na, Mg, Al, Ba là dung dịch Na2CO3.

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

LỜI GIẢI CHI TIẾT

Trang 10

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Như vậy ta đã nhận biết được 2 kim loại Ba, Na. Đối với Mg, Al ta đem cho phản ứng với dung dịch NaOH vừa thu được. Nếu thấy kim loại bị tan và giải phóng khí thì đó là Al. Nếu thấy kim loại không tan thì đó là Mg. Câu 22: Đáp án C

1

1

H

4

N

9.2 − 8 + 2 = 6 = k voøng benzen + k − COO − + k C = C   2

Ơ

Độ bất bão hòa của phân tử là: k =

N HCOOC

TR ẦN

C

C

CH 2

C6H5

H CH2

H Ư

H

HCOO

CHCOO

10 00

B

COOCH

Câu 23: Đáp án D

A

+ Sô ñoà phaû n öù ng :

X

-L

Í-

H

Ó

 H 2 SO 4 : 0,2    Fe → NO ↑+  +  Fe(NO3 )3 : 0,1  0,2.2 m (g) CuSO : 0,05  = 0.1 4 4  

SO 4 2 − : 0,25    Fe ↓   −   +  NO3 : 0,3 − 0,1 = 0,2  Cu ↓   2 +   Fe : ?    0,75m (g) Y

ÁN

 0,25.2 + 0,2 = 0,35  BTÑT : n Fe2 + = + ⇒ m = 43,2 gam 2  BTKL : m + 56.0,1 + 0,05.64 = 0,75m + 0,35.56 

ÀN

+ Phaû n öù ng toå ng hôï p NH 3 : o

xt, t  → 2NH (khí) N 2 (khí) + 3H 2 (khí) ←  3 lít : 2 ← 10.60% = 6 → 4

Đ IỄ N

CH2

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

H

H

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

C

G

C

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q CH2

CH

Đ

C6H5

HCOO

HCOO

ẠO

TP

HCOO

Câu 24: Đáp án B

D

CH2

CH

HCOO

U Y

CH 2

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

CH

N

Suy ra C9H8O2 có 8 đồng phân:

 V1 = VN + VH = 20 V n p 16.10 2 2 ⇒ ⇒ 1 = 1 = 1 ⇒ p2 = = 8at 20  V2 = V1 + Vgiaûm = 20 − 4 = 16 V2 n 2 p 2

Câu 25: Đáp án A

Trang 11

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

U Y

⇒ Ancol coù 8H

TR ẦN

Câu 27: Đáp án A

Trong 6 thí nghiệm trên, có 4 thí nghiệm sau khi phản ứng kết thúc thu được kết tủa là (1), (4), (5) và (6). Phương trình phản ứng:

10 00

B

(1) : Ca(HCO3 )2 + 2NaOH → CaCO3 ↓ + Na2 CO3 + 2H 2 O (4) : 3NH3 + 3H2 O + AlCl 3 → Al(OH)3 ↓ +3NH 4 Cl  3NH 4 + + 3OH −

Al3+ + 3Cl −

A

(5) : CO2 + 2H 2 O + NaAlO2 → Al(OH)3 ↓ + NaHCO3

H

Ó

(6) : 3C2 H 4 + 2KMnO4 + 4H 2 O → 3C2 H 4 (OH)2 + 2MnO2 ↓ +2KOH

Í-

Ở thí nghiệm (2), lúc đầu phản ứng tạo kết tủa, sau đó kết tủa tan:

ÁN

-L

HCl + NaAlO2 + H2 O → Al(OH)3 ↓ + NaCl  3HCl + Al(OH)3 → AlCl3 + 2H 2 O

Câu 28: Đáp án B

+ Coâ ng thöùc cuû a X laø H − (HNCH(R)CO −)n OH : x mol

ÀN

CONH : nx mol    O2 , t o H2O + N2 ↑ ⇒ X → CH 2 : y mol ↑+  → CO 2  H O : x mol  (0,5nx + x + y) mol (nx + y) mol  2 

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

H Ư

n

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP ẠO Đ

G

M R(OH) 4,6n 92  n = 3; M R(OH)n = 92 n + 0,1 = 0,125.2 ⇒ = ⇒ M R(OH ) n 3  R(OH)n laø C3 H 5 (OH)3

N

+ BTNT H :

.Q

 4,6  m R(OH)n = 6,4.71,875% = 4,6  m R(OH)n = M + ⇒ R(OH)n   m HOH = 6,4 − 4,6 = 1,8  n HOH = 1,8  R(OH)n  Na  R(ONa)n  + ↑  →  + H 2  HOH   NaOH  0,125 mol

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 26: Đáp án D

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

Ơ

N

 X laø este cuû a ancol n X, Y = 0,5 n = 0,04 + ⇒ ⇒ X n NaOH = 2n Na2 CO3 = 0,6 Y laø este cuû a phenol n Y = 0,01  X laø HCOOCH3 (CX = 2) n CO + n Na CO  2 2 3 + C X, Y = =3⇒  0,15 − 0,04.2 n X, Y = 7 ⇒ Y laø HCOOC6 H 5 CY = 0,01  HCOONa : 0,05 + Chaá t raé n goà m  ⇒ m chaát raén = 4,56 gaà n nhaá t vôùi giaù trò 4,5 C6 H 5ONa : 0,01

D

IỄ N

Đ

quy ñoåi

 n CO = nx + y = b  2 +  n H O = 0,5nx + x + y = c ⇒ 0,5nx − x = 3,5x ⇒ n = 9 ⇒ n − 1 = 8 2  b −  c = 3,5x

Câu 29: Đáp án C Trang 12

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

+ Từ đồ thị biểu diễn quá trình phản ứng của dung dịch NaOH với X, ta thấy X chứa HCl và AlCl3.

H

H Ư

Al : a mol  H2O dö : b mol + H2 ↑ + Al dö + Sô ñoà phaûn öù ng :   → NaAlO 2  Na : b mol   chaát raén khoâng tan 0,24 mol dd X1 

TR ẦN

hoãn hôïp X

+ BTE : nNa + 3nAl pö = b + 3b = 2n H = 0,48 ⇒ b = 0,12. 2

• TN2 :

10 00

B

Al : 0,12 mol  H2O dö NaAlO2 : 0,12 mol  + Sô ñoà phaûn öù ng :   →   + ... Na : a mol  NaOH : 0,03 mol    hoãn hôïp X

dd Y1

⇒ a = nNa = n NaOH + n NaAlO = 0,15 ⇒ nAl ôû TN1, TN2 = 0,27 ⇔ 7,29 gam

A

2

Ó

Câu 31: Đáp án A

H

+ Caùc chaát trong X ñeàu coù coâng thöùc ñôn giaûn nhaát laø CH 2 O. o

Í-

+ Phöông trình phaûn öùng :

-L

t CH 2 O + O2  → CO2 + H 2 O

ÁN

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H 2 O ⇒ n CaCO3 = n CO2 = n O2 = 0,15 mol ⇒ m CaCO3 = 15 gam

Đ

ÀN

Câu 32: Đáp án A Từ sơ đồ suy ra: C4H4O4 là (COOCH2)2. X là (CHO)2; Y là (CH2OH)2; Z là (COOH)2.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

N

G

• TN1:

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Câu 30: Đáp án C

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N U Y .Q TP ẠO

Đ

+ Döï a vaø o ñoà thò vaø baû n chaá t phaû n öùng ta coù : x − 0,36 = 3(0,56 − x) ⇒ x = 0,51 n NaOH laøm keát tuûa AlCl 0,51 − 0,24 3 + nHCl = nNaOH trung hoøa = 0,24; nAlCl = = = 0,09. 3 3 3  2n H 2 = 0,03 BTE : nAl =  3 + ⇒ a = 3,87 gam nAlCl − nAl  3 = 0,03 BTNT Al : n Al2 O3 = 2

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Ơ

N

+ Gọi x là thể tích NaOH dùng để trung hòa HCl và làm kết tủa hết AlCl3 trong X, ta có đồ thị:

D

IỄ N

Câu 33: Đáp án C

+ Theo giả thiết: Y, Z tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng, thu được hỗn hợp 2 khí đều làm xanh giấy quỳ tím ẩm. Suy ra Y, Z là muối amoni.

+ Y có 3 nguyên tử O nên gốc axit của Y là một trong 3 gốc sau: NO3 − , CO 32 − , HCO3 − . Công thức của Y là CH3NH3CO3H4N.

Trang 13

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

+ Z có 2 nguyên tử O trong phân tử nên gốc axit của Z là RCOO − . Công thức của Z là CH3 COONH 4 hoaë c HCOOH3 HCH3 .

N Ơ H

G

Đ

FeCl2 : x    CuCl 2 : y 

HCl 0, 7

A, m A = a (g)

A, m A = a (g)

H Ư

H2 O

10 00

B

56x + 64y = 34,4 − 14 = 20,4  x = 0,25 + TN1:  ⇒  x + y = 0,35  y = 0,1 14 + 0,1.64 ⇒ %m Cu/ A = = 51% gaà n nhaá t vôùi 50% 40

TR ẦN

 TN1: n O/ A = n H2 O = 0,5n HCl = 0,35 a = 0,35.16 + 34,4 = 40 + ⇒  TN1: m Cu dö = 0,35.40 = 14  TN1: m (Cu, Fe) = 34,4

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

Câu 35: Đáp án C

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

Fe3O4    H2 Fe  Fe2 O3  →   + H2 O to Cu   Cu   34,4 (g)

N

Fe3 O4    Fe2 O3   Cu  

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

• TN2 :

Cu : 0,35a(g)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N U Y .Q

• TN1:

TP

Câu 34: Đáp án D

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

 Y : CH3 NH3 CO3 H 4 N (x mol) 110x + 77y = 14,85 x = 0,1 ⇒ ⇒  X goà m   2x + y = 0,25 y = 0,05  Z : CH3 COONH 4 (y mol) +  X goà m Y : CH3 NH3 CO3 H 4 N (x mol) ⇒ 110x + 77y = 14,85 ⇒ x = 0,1      Z : HCOOH3 NCH3 (y mol) 2x + y = 0,25  y = 0,05  m = m Na CO + m CH COONa = 0,1.106 + 0,05.82 = 14,7 gam muoái 2 3 3 ⇒  m muoái = m Na CO + m HCOONa = 0,1.106 + 0,05.68 = 14 gam ⇒ loaï i. 2 3 

Trang 14

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

CONH : a  COONa : a   NaOH   1,155 mol O2 , to Na2 CO3 + ... + E → CH2 : b   → NH2 : a  → (1) (2)  H O : c  CH : b  0,22   2 2     quy ñoåi

T

TR ẦN

KNO2 n KNO2 = n KOH = 0,2 m = 44,6 > 43,44 + Giaû söû T chöùa  ⇒ ⇒ T n = n NaOH = 0,4 T coø n chöù a caû bazô (1) NaNO2  NaNO2

10 00

B

Na+ : 0,4; K + : 0,2  x + y = 0,6 x = 0,56 (2) + T taïo bôû i caù c ion :  ⇒ ⇒ − −  46x + 17y = 26,44 y = 0,04 NO2 : x; OH : y

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

m = 56n Fe + 64n Cu = 16,32  Z coù K + , Na+ , NO3− , OH − dö  hoãn hôïp + (1) ⇒  ⇒ 21,6 − 16,32 H =100% → Fe2 O3 , CuO BT E : 3n Fe + 2n Cu = 2. Fe, Cu  16  (2) 3n Fe3+ + 2n Cu2+ > n NO3− trong X = 0,56 n = 0,12 (3); Töø  ⇒  ⇒  Fe (3) Vaäy X coù Fe3+ , Fe2 + , Cu2 + , NO3− n Cu = 0,15 n Fe2+ + n Fe3+ = 0,12 n 2+ = 0,1 ⇒ ⇒  Fe 2n Fe2+ + 3n Fe3+ = n NO3− − 2n Cu2+ = 0,26 n Fe3+ = 0,02 BTNT H : HNO3  → NO3 − + H 2 O + Na O b ↑    0,56 mol 0,48 mol 0,96 mol + BTKL : m N O = m HNO − m − − m H O = 17,12 NO3 a b 3 2  0,02.242 ⇒ m dd X = m (Cu, Fe) + m dd HNO − m N O = 133,6 ⇒ C%Fe(NO ) = ≈ 4% 3 a b 3 3 133,6

N Ơ H N U Y .Q TP ẠO

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Câu 36: Đáp án A

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

H Ư

N

G

n CONH = 2g + 5h + 2k = 0,44 g = 0,01  0,01.132  + n E = g + h + k = 0,1 ⇒  h = 0,08 ⇒ %X = = 4,64% 28,42 m = 132g + 317h + 174k = 28,42 z = 0,01   E

Đ

 X : C 4 H 8 O3 N 2  X laø Gly2 (g mol) 4 = 2 + 2    + Z : C11Hn Om N t ⇒ 11 = 2.4 + 3 ⇒  Z laø Gly 4 Ala (h mol) Y : C H O N 7 = 2 + 5 = 2.2 + 3 Y laø GlyVal (k mol) hoaëc Gly Ala  7 x y z 2   + Y laø Gly2 Ala thì khi thuû y phaâ n khoâ ng taï o ra Val neâ n loaï i.

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

a = nCONH/ E = n NaOH = 2n Na CO = 0,44 a = 0,44 2 3  0,44  + m E = 43a + 14b + 18c = 28,42 ⇒  b = 0,55 ⇒ CONH / E = = 4,4 0,1 BTE ôû (2) : 3a + 6b = 1,155.4 c = 0,1    X chæ coù 2 n h oùm CONH ⇒ Z phaû i coù nhieà u hôn 4 n h où m CONH vì  Y coù toá i ña 3 n h oùm CONH

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

28,42 gam

D

Câu 37: Đáp án B

Trang 15

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Ơ H

+ Sơ đồ phản ứng:

TR ẦN

H Ư

N

G

HNO3 dö    NH 4 NO3    M(NO3 )n  H O  2  

Đ

ẠO

Câu 38: Đáp án B

Z, m dd Z = 421,8 (g)

Y, m Y = 26,2 (g)

400 (g)

10 00

X, m X = 21,4 (g)

dd HNO3

B

 Fe, Al  quy ñoåi  oxit  O2 → M  →   ←  to Mg  kim loaïi    

NO ↑: 2x    N 2 ↑: x 

H

Ó

A

BTKL : 16nO2 − + 21,4 = 26,2 n 2 − = 0,3 + ⇒ O BTKL : 2x.30 + 28x = 26,2 + 400 − 421,8 x = 0,05

ÁN

-L

Í-

BT H : n HNO = 2 n 2 − + 4 n NO + 12 n N + 10 n NH NO O 4 3 3 2  n NH NO = 0,025 0,1  1,85 0,3 0,05 ? + ⇒ 4 3 + 3n NO + 10 n N + 8n NH NO BTE : ne M nhöôøng = 2 n n e M nhöôøng = 1,6 O2 − 4 3 2  0,1 0,3 0,05 ?

TO

n − = 1,6 mol  NO3 / Z ⇒ m =m + m NO + m M(NO ) = 123,7655 gaà n nhaá t vôù i 134 3 dö 4 3 3 n  chaát tan trong Z HNO  NH   1,85.10%.63 0,025.80 (21,4 +1,6.62)

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TP

⇒ E : C2 H 5COOC2 H 5 ; m E = 0,12.102 = 12,24 gam ≈ 12 gam

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N U Y .Q

2

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

2

N

E : Cn H 2n +1COOCm H 2m +1 H O : 20,16 gam ⇔ 1,12 mol ; X goà m  2 + Cm H 2m +1OH : 5,52 gam n KOH = 0,14 n C H OH + n H O = 2n H = 1,24 n C H OH = 0,12; M C H OH = 46 (C2 H 5OH) 2 2  m 2 m+1 m 2 m +1 + ⇒  m 2 m+1 1,12 n = n = 0,12 n  Cn H2 n+1COOCm H2 m+1 Cm H 2 m +1OH = n C H OH  Cn H2 n+1COOCm H2 m+1 m 2 m +1 CO2 : 0,12(n + 1) − 0,07  2n + 1 KOH : 0,02  O2 , t o + Y goà m  → H 2 O : (0,01 + .0,12) 2 Cn H2n +1COOK : 0,12  K 2 CO3 : 0,07  ⇒ m (CO , H O) = (0,12n + 0,05)44 + (0,12n + 0,07)18 = 18,34 ⇒ n = 2

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

D

IỄ N

Câu 39: Đáp án B

Trang 16

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

• TN1: H 2 : V lít (ñktc)  Al    Na  

H 2O

m (g)

H

Ơ

N

 Al(NO3 )3  HNO3 Al NO ↑ + →  NH 4 NO3  0,28 mol a (g)  

U Y

Câu 40: Đáp án A

A

+ X laø Cn H2n+1OH (k = 0; x mol); Y, Z laø Cn H2n O2 (k = 1; y mol)

ÁN

-L

Í-

H

Ó

n X = nH O − nCO 2 2  ? 0,14  x nH O = 0,14 + x + ⇒ 2 + 2nO = 2nCO + nH O y = 0,03 O trong P n 2  2 2  x +2y 0,18 0,14 ?  3,68 − 0,02.40 − 0,03.67 = 29 nRCOONa = 0,03 R = NaOH: 0,05 mol ⇒ X, Y, Z  → ⇒ 0,03 nNaOH dö = 0,02 R laø C H − 2 5 

D

IỄ N

.Q TP ẠO

Đ

ÀN

C2 H6 : 0,03 mol C H COONa : 0,03 t o , CaO + 2 5  → NaOH : 0,02 + 0,012 m C2H6 = 0,9 gam gaàn nhaát vôùi giaù trò 0,85

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

10 00

B

m = 22,86 (*) + ⇒ (**)  V ≈ 11,9

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TR ẦN

n Na + 3n Al pö = 2n H 1  2V  2 + ÔÛ TN2 :  ⇒ n Na = n Al pö =   4  22,4  n Na = n Al pö 23  2V  27  2V  27  2V  ⇒  +  +   = m (**) 4  22,4  4  22,4  3  22,4 

N

G

 213  2V  80  2V − 0,28.3  = 3,4m (*)  +  3  22,4  8  22,4 

H Ư

⇒ m muoái =

Đ

  2V − V  2V n electron do a (g) Al nhöôøng = 2  =  1  2V   22,4  22,4 + ⇒ BTE : n NH NO =  − 0,28.3  4 3 8  22,4 1  2V   n =   Al coù trong a gam  3 22,4   

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

m (g)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

3,4m (g)

 Al  NaOH • TN2 :    → H 2 : 2V lít (ñktc) Na  

----- HẾT -----

Trang 17

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 GV NGUYỄN MINH TUẤN- SỐ 22

BỘ ĐỀ 2018 MÔN HÓA HỌC

Ơ

D. Cắt.

Câu 3: Cho các phát biểu sau:

TR ẦN

(a) Để xử lý thủy ngân rơi vãi, ta có thể dùng bột lưu huỳnh. (b) Khi thoát vào khí quyển, freon phá hủy tầng ozon.

B

(c) Trong khí quyển, nồng độ CO2, CH4 vượt quá tiêu chuẩn cho phép gây hiệu ứng nhà kính.

10 00

(d) Trong khí quyển, nồng độ NO2 và SO2 vượt quá tiêu chuẩn cho phép gây ra hiện tượng mưa axit. Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là B. 1.

C. 4.

D. 3.

A

A. 2.

H

Ó

Câu 4: Kết luận nào sau đây không đúng?

-L

Í-

A. Một miếng vỏ đồ hộp làm bằng sắt tây (sắt tráng thiếc) bị xây xát bên trong, để trong không khí ẩm thì thiếc sẽ bị ăn mòn trước.

ÁN

B. Nối thành kẽm với vỏ tàu thuỷ bằng thép thì vỏ tàu thuỷ được bảo vệ. C. Để đồ vật bằng thép ra ngoài không khí ẩm thì đồ vật đó bị ăn mòn điện hoá.

TO

D. Các thiết bị máy móc bằng kim loại tiếp xúc với hơi nước ở nhiệt độ cao có khả năng bị ăn mòn hoá học. Câu 5: Phát biểu nào sau đây là đúng?

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

C. Thuỷ phân.

N

B. Đốt thử.

H Ư

A. Ngửi.

G

Câu 2: Để phân biệt da thật và da giả làm bằng PVC, người ta thường dùng phương pháp đơn giản là

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

D. Al2O3, Zn, Fe, Cu.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

C. Al2O3, ZnO, Fe2O3, Cu.

ẠO

B. Al, Zn, Fe, Cu.

Đ

A. Al2O3, ZnO, Fe, Cu.

TP

.Q

Câu 1: Cho luồng khí CO dư đi qua hỗn hợp X gồm: Al2O3, ZnO, Fe2O3, CuO nung nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp rắn Y gồm:

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H=1; O=16; S=32; F=19; Cl=35,5; Br=80; I=127; N=14; P=31; C=12; Si=28; Li=7; Na=23; K=39; Mg=24; Ca=40; Ba=137; Sr=88; Al=27;Fe=56; Cu=64; Pb=207; Ag=108.

N

Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm)

D

IỄ N

Đ

A. Các hợp chất Al2O3, Al(OH)3, AlCl3 có tính lưỡng tính.

B. Khi sục khí CO2 đến dư vào dung dịch NaAlO2, lúc đầu xuất hiện kết tủa, sau đó kết tủa tan hết, thu được dung dịch trong suốt. C. Nhôm là kim loại dẫn điện tốt hơn vàng. D. Trong công nghiệp, người ta sản xuất nhôm bằng phương pháp điện phân nóng chảy AlCl3.

Trang 1

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 6: Cho Fe tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng tạo thành khí X; nhiệt phân tinh thể KNO3 tạo thành khí Y; cho tinh thể KMnO4 tác dụng với dung dịch HCl đặc tạo thành khí Z. Các khí X, Y và Z lần lượt là C. Cl2, O2 và H2S.

D. H2, NO2 và Cl2.

C. Na2O.

D. MgO.

Ơ

C. Phản ứng cộng.

D. Phản ứng tách.

N

B. Không thuộc về ba loại phản ứng trên.

.Q

U Y

A. Phản ứng thế.

ẠO

TP

Câu 9: Axit cacboxylic X mạch hở, chứa hai liên kết π trong phân tử. X tác dụng với NaHCO3 (dư) sinh ra khí CO2 có số mol bằng số mol X phản ứng. Chất X có công thức ứng với công thức chung là B. CnH2n(COOH)2 (n ≥ 0).

C. CnH2n+1COOH (n ≥ 0).

D. CnH2n -2 (COOH)2 (n ≥ 2).

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

A. CnH2n -1COOH (n ≥ 2).

X

Cu(OH)2, lắc nhẹ

Z

T

H -L

Cu(OH)2 không tan

Không có kết tủa

Dung dịch xanh lam

Mất màu nước Mất màu nước brom và có kết tủa brom trắng xuất hiện

Ag↓

Dung dịch xanh lam

Dung dịch xanh lam

Không mất màu nước brom

Không mất màu nước brom

Đ

ÀN

Ag↓

Í-

Không có kết tủa

ÁN

Dung dịch AgNO3/NH3, đun nhẹ

Nước brom

Y

Ó

Thuốc thử

A

Chất

10 00

B

Câu 10: Bảng dưới đây ghi lại hiện tượng khi làm thí nghiệm với các chất X, Y, Z, T ở dạng dung dịch với dung môi nước:

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 8: Phản ứng 2CH3OH → CH3OCH3 + H2O thuộc loại phản ứng nào sau đây?

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

B. CrO3.

H

A. CaO.

N

Câu 7: Oxit nào sau đây là oxit axit?

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

B. H2, O2 và Cl2.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

A. SO2, O2 và Cl2.

D

IỄ N

Các chất X, Y, Z, T lần lượt là: A. Phenol, axit fomic, saccarozơ, glucozơ.

B. Anilin, glucozơ, etanol, axit acrylic.

C. Phenol, glucozơ, glixerol, axit axetic.

D. Anilin, glucozơ, glixerol, frutozơ.

Câu 11: Cho sơ đồ điều chế HNO3 trong phòng thí nghiệm:

Trang 2

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

H

Ơ

N

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

U Y

A. HNO3 là axit yếu hơn H2SO4 nên bị đẩy ra khỏi muối.

B. Ag2C2.

D. CH4.

C. CaC2.

G

A. Al4C3.

Đ

Câu 12: Chất nào sau đây không điều chế trực tiếp được axetilen?

H Ư

N

Câu 13: Khi sản xuất C2H4 từ C2H5OH và H2SO4 đặc, nóng trong sản phẩm khí tạo ra có lẫn 2 tạp chất là CO2 và SO2. Hóa chất được chọn để loại bỏ hai tạp chất khí đó là B. dung dịch NaHCO3 dư.

TR ẦN

A. dung dịch KMnO4 dư. C. nước brom dư.

D. nước vôi trong dư.

Câu 14: Trong điều kiện thích hợp glucozơ lên men tạo thành khí CO2 và C. C2H5OH.

B

B. CH3COOH.

D. HCOOH.

10 00

A. CH3CHO.

Câu 15: Công thức tổng quát của este sinh bởi axit đơn chức no, mạch hở và ancol thuộc dãy đồng đẳng của ancol benzylic là B. CnH2n-8O2 (n ≥ 7). C. CnH2n-8O2 (n ≥ 8).

Ó

A

A. CnH2n-4 O2.

D. CnH2n-6O2.

Í-

H

Câu 16: Cho bột Fe vào dung dịch AgNO3 dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch gồm các B. Fe(NO3)2, AgNO3.

C. Fe(NO3)3, AgNO3.

D. Fe(NO3)2, Fe(NO3)3.

ÁN

-L

A. Fe(NO3)2, AgNO3, Fe(NO3)3.

Câu 17: Cho dung dịch các chất sau: NaHCO3 (X1); CuSO4 (X2); (NH4)2CO3 (X3); NaNO3 (X4); MgCl2 (X5); KCl (X6). Những dung dịch không tạo kết tủa khi cho Ba vào là:

ÀN

A. X1, X4, X6.

B. X4, X6.

C. X1, X3, X6.

D. X1, X4, X5.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

D. HNO3 có nhiệt độ sôi thấp (83oC) nên dễ bị bay hơi khi đun nóng.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

C. Đốt nóng bình cầu bằng đèn cồn để phản ứng xảy ra nhanh hơn.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

B. HNO3 sinh ra dưới dạng hơi nên cần làm lạnh để ngưng tụ.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về quá trình điều chế HNO3?

D

IỄ N

Đ

Câu 18: Cho các chất: đimetylamin (1), metylamin (2), amoniac (3), anilin (4), p-metylanilin (5), pnitroanilin (6). Tính bazơ tăng dần theo thứ tự là A. (1), (2), (3), (4), (5), (6).

B. (6), (5), (4), (3), (2), (1).

C. (6), (4), (5), (3), (2), (1).

D. (3), (2), (1), (4), (5), (6).

Câu 19: Cho các phát biểu sau: (1) Cacbon nằm ở ô thứ 6, nhóm IVA, chu kì 2 của bảng tuần hoàn. Trang 3

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

(2) Cấu hình electron của nguyên tử cacbon là 1s22s22p2. (3) Cacbon là nguyên tử kim loại. (4) Nguyên tử cacbon có thể tạo được tối đa 4 liên kết cộng hoá trị với các nguyên tử khác.

N

(5) Số oxi hoá cao nhất và thấp nhất của cacbon lần lượt là +4 và -4. C. 2.

D. 3.

H

B. 4.

ẠO

Câu 21: Cho các phản ứng sau:

(2) (B) + (C) → nước gia-ven

Đ

(1) (A) + HCl → MnCl2 + (B)↑ + H2O

(4) (D) + H2O → (C) + (B)↑+ (E)↑

G

(3) (C) + HCl → (D) + H2O B. Cl2.

C. Cl2O.

H Ư

A. O2.

N

Khí E là chất nào sau đây?

D. H2.

TR ẦN

Câu 22: Hợp chất hữu cơ X tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sau đó cô cạn dung dịch thu được chất rắn Y và chất hữu cơ Z. Cho Z tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thu được chất hữu cơ T. Cho T tác dụng với dung dịch NaOH lại thu được chất Y. X là B. HCOOCH3.

B

A. HCOOCH=CH2.

10 00

C. CH3COOCH=CH-CH3.

D. CH3COOCH=CH2.

H

Ó

A

Câu 23: Cho 8,16 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe3O4 và Fe2O3 phản ứng hết với dung dịch HNO3 loãng (dung dịch Y), thu được 1,344 lít NO (đktc) và dung dịch Z. Dung dịch Z hòa tan tối đa 5,04 gam Fe, sinh ra khí NO. Biết trong các phản ứng, NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5. Số mol HNO3 có trong Y là B. 0,78 mol.

Í-

A. 0,50 mol.

C. 0,54 mol.

D. 0,44 mol.

ÁN

-L

Câu 24: Hấp thụ hết V lít CO2 (đktc) vào 100 ml dung dịch T gồm NaOH 0,2M và Na2CO3 0,1M, thu được dung dịch X. Chia X thành 2 phần bằng nhau: - Phần 1 cho tác dụng với CaCl2 dư, thu được b mol kết tủa. - Phần 2 cho tác dụng với nước vôi trong dư, thu được c mol kết tủa. Biết 3b = c. Giá trị của V là

D

IỄ N

Đ

ÀN

Câu 25: Thủy phân hoàn toàn 10,75 gam este X (có công thức phân tử dạng C n H 2n −2 O2 ) trong dung dịch NaOH. Cho toàn bộ sản phẩm phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 đun nóng thì thu được 54 gam Ag. Số đồng phân của X thỏa mãn điều kiện trên là

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

D. 5.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

C. 3.

.Q

B. 2.

TP

A. 4.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

Câu 20: Cho dãy các chất: m-CH3COOC6H4CH3; m-HCOOC6H4OH; ClH3NCH2COONH4; pC6H4(OH)2; p-HOC6H4CH2OH; H2NCH2COOCH3; CH3NH3NO3. Số chất trong dãy mà 1 mol chất đó phản ứng tối đa được với 2 mol NaOH là

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

A. 5.

Ơ

Số phát biểu đúng là

A. 4.

B. 2.

C. 3.

D. 1.

Câu 26: Cho 23,05 gam X gồm ancol etylic, o-crezol và ancol benzylic tác dụng hết với natri dư. Sau khi kết thúc phản ứng thu được V lít H2 (ở đktc). Giá trị V là A. 2,24.

B. 8,96.

C. 4,48.

D. 6,72.

Trang 4

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 27: Trong các phản ứng sau: (1) dd Na2CO3 + dd H2SO4;

(2) dd NH4HCO3 + dd Ba(OH)2;

(3) dd Na2CO3 + dd CaCl2;

(4) dd NaHCO3 + dd Ba(OH)2; (6) dd NaHSO4 + dd BaCO3.

N

(5) dd (NH4)2SO4 + dd Ba(OH)2;

C. (2), (3), (5).

D. (2), (5).

H

B. (1), (3), (6).

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

ẠO

Câu 29: Một dung dịch X có chứa các ion: x mol H+, y mol Al3+, 0,1 mol Cl− và SO 24− . Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch X, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau:

10 00

B

Cho 300 ml dung dịch Ba(OH)2 0,9M tác dụng với dung dịch X, thu được kết tủa Y và dung dịch Z. Khối lượng kết tủa Y là (các phản ứng xảy ra hoàn toàn) A. 51,28 gam.

B. 62,91 gam.

C. 46,60 gam.

D. 49,72 gam.

Í-

C. c ≤ 2(a + b).

B. 2a < c < 2(a + b). D. 2(a − b) < c < 2(a + b).

-L

A. 2a ≤ c ≤ 2(a + b).

H

Ó

A

Câu 30: Cho hỗn hợp gồm a (mol) Mg và b (mol) Fe vào dung dịch chứa c (mol) AgNO3, khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X gồm 2 muối và chất rắn Y (gồm 2 kim loại). Mối quan hệ giữa a, b, c là

ÁN

Câu 31: Từ m gam tinh bột điều chế được 575 ml rượu etylic 10o (khối lượng riêng của rượu nguyên chất là 0,8 gam/ml) với hiệu suất cả quá trình là 75%, giá trị của m là A. 75,9375.

B. 135.

C. 108.

D. 60,75.

D

IỄ N

Đ

ÀN

Câu 32: Hợp chất hữu cơ X (chứa C, H, O) trong đó oxi chiếm 50% về khối lượng. Từ chất X thực hiện chuyển hoá sau:

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

D. 4,5

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

C. 6,75.

.Q

B. 3,375.

TP

A. 9.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

Câu 28: Tripeptit mạch hở X và tetrapeptit mạch hở Y đều được tạo từ các amino axit no, mạch hở có 1 nhóm –NH2 và 1 nhóm –COOH. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol X thu được sản phẩm gồm N2, CO2, H2O trong đó tổng khối lượng H2O và CO2 là 109,8 gam. Để đốt cháy hoàn toàn 0,3 mol Y cần số mol O2 là

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

A. (2), (5), 6.

Ơ

Các phản ứng có đồng thời cả kết tủa và khí là

HOCH CH OH

CO Y 2 2 X  → Y  → Z  → T (C6 H10 O 4 ) xt, t o xt, t o xt, t o

Phát biểu nào sau đây là không đúng? A. Chất T tác dụng với NaOH (dư) trong dung dịch theo tỉ lệ mol 1 : 2. B. Chất X và Y đều tan vô hạn trong nước. C. Chất Y và Z hòa tan được Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường.

Trang 5

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

D. Chất Z tác dụng được với kim loại Na và dung dịch NaOH đun nóng.

D. 17,35.

D. 35%.

B. 0,40.

C. 0,36.

TR ẦN

A. 0,28.

H Ư

N

G

Câu 36: Cho V lít dung dịch NaOH 1M vào dung dịch chứa 0,14 mol AlCl3, thu được m gam kết tủa. Mặt khác, cho 1,5V lít dung dịch NaOH 1M vào dung dịch chứa 0,14 mol AlCl3, thu được 0,75m gam kết tủa. Giá trị của V là D. 0,32.

B. 2.

10 00

A. 4.

B

Câu 37: X là este đơn chức, mạch hở tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH 11,666%. Sau phản ứng thu được dung dịch Y. Cô cạn Y thì phần hơi chỉ có H2O với khối lượng 86,6 gam, còn lại chất rắn Z có khối lượng là 23 gam. Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo của X thoả mãn tính chất trên? C. 3.

D. 1.

Í-

H

Ó

A

Câu 38: Hỗn hợp X gồm Al, Al2O3, Fe3O4, CuO, Fe và Cu, trong đó oxi chiếm 20,4255% khối lượng hỗn hợp. Cho 6,72 lít khí CO (đktc) đi qua 35,25 gam X nung nóng, sau một thời gian thu được hỗn hợp rắn Y và hỗn hợp khí Z có tỉ khối so với H2 bằng 18. Hòa tan hết toàn bộ Y trong lượng dư dung dịch HNO3 loãng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch chứa m gam muối (không có muối NH4NO3 sinh ra) và 4,48 lít (đktc) hỗn hợp khí T gồm NO và N2O. Tỉ khối của T so với H2 là 16,75. Giá trị của m là B. 117,95.

-L

A. 96,25.

C. 80,75.

D. 139,50.

TO

ÁN

Câu 39: Hòa tan hết hỗn hợp X gồm 5,6 gam Fe; 27 gam Fe(NO3)2 và m gam Al trong dung dịch chứa 0,61 mol HCl. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y chỉ chứa 47,455 gam muối trung hòa và 2,352 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm NO và N2O. Tỉ khối của Z so với H2 là 16. Giá trị của m là A. 1,080.

B. 4,185.

C. 5,400.

D. 2,160.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

C. 27%.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

ẠO

B. 22%.

Đ

A. 31%.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

C. 20,45.

.Q

B. 20,00.

Câu 35: Hỗn hợp E gồm tripeptit X và tetrapeptit Y đều mạch hở. Thủy phân hoàn toàn 0,2 mol E trong dung dịch NaOH dư, thu được 76,25 gam hỗn hợp muối của alanin và glyxin. Mặt khác, thủy phân hoàn toàn 0,2 mol E trong dung dịch HCl dư, thu được 87,125 gam muối. Thành phần % theo khối lượng của X trong hỗn hợp E gần nhất với giá trị nào?

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

A. 5,95.

U Y

N

H

Ơ

Câu 34: Hỗn hợp X gồm Al và Fe. Cho X tan vừa hết trong 352 ml dung dịch HNO3 2,5M, thu được dung dịch Y chứa 53,4 gam hỗn hợp muối và 2,24 lít hỗn hợp khí Z gồm NO, N2O (đktc) có tỉ khối hơi đối với H2 là 17,1. Cho dung dịch Y tác dụng với một lượng dung dịch NH3 dư, lọc thu được m gam kết tủa. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị m gần giá trị nào nhất sau đây?

N

Câu 33: Cho 9 gam chất hữu cơ A có công thức CH4ON2 phản ứng hoàn toàn với 450 ml dung dịch NaOH 1M, giải phóng khí NH3. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là A. 19,9. B. 15,9. C. 21,9. D. 26,3.

D

IỄ N

Đ

Câu 40: Cho hỗn hợp X gồm một axit no, đơn chức A và một este E tạo bởi một axit no, đơn chức B và một ancol no đơn chức C (A và B là đồng đẳng kế tiếp của nhau). Cho m gam hỗn hợp X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaHCO3 thu được 1,92 gam muối. Nếu cho a gam hỗn hợp X tác dụng với lượng vừa đủ NaOH rồi đun nóng thì thu được 4,38 gam hỗn hợp D gồm muối của hai axit hữu cơ A, B và 0,03 mol ancol C, biết tỉ khối hơi của C so với hiđro nhỏ hơn 25 và C không điều chế trực tiếp được từ chất vô cơ. Đốt cháy hai muối trên bằng một lượng oxi vừa đủ thu được một muối vô cơ, hơi nước và 2,128 lít CO2 (đktc). Các phản ứng coi như xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

Trang 6

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


IỄ N

D

Í-

-L A

Ó

H B

10 00 TR ẦN G

N

H Ư

ẠO

Đ

TP

N

Ơ

H

N

C. 3,98.

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

U Y

.Q

B. 3,7.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

ÁN

TO

A. 1,81.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ÀN

Đ

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com D. 4,12.

--- HẾT ---

Trang 7

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 GV NGUYỄN MINH TUẤN- SỐ 22

BỘ ĐỀ 2018 MÔN HÓA HỌC

Ơ

N

Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm)

H

11-A

12-A

13-D

14-C

15-C

16-C

17-B

18-C

21-D

22-D

23-A

24-

25-B

26-C

27-A

31-C

32-C

33-C

34-B

35-B

36-D

37-A

9-A

28-D

10-D

19-B

20-C

29-A

30-B

39-A

40-D

N

H Ư

TR ẦN B 10 00 A Ó H Í-L ÁN TO ÀN

D

IỄ N

Đ

38-B

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

8-D

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

7-B

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

6-B

Đ

N

5-D

U Y

4-A

.Q

3-C

TP

2-B

ẠO

1-D

G

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

BẢNG ĐÁP ÁN

Trang 8

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 GV NGUYỄN MINH TUẤN- SỐ 22

BỘ ĐỀ 2018 MÔN HÓA HỌC

N

Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm)

MnO2 + 4HCl  → MnCl2 + Cl2 ↑ + 2H2 O B

Đ

Cl 2 + 2 NaOH → NaCl + NaClO + H2 O   B

C

Ơ H N U Y .Q

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TP ẠO

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

TO

ÁN

Câu 21: Đáp án D E là H2. Phương trình phản ứng:

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

Câu 1: Đáp án D Câu 2: Đáp án B Câu 3: Đáp án C Các phát biểu đúng: a; b; c; d Câu 4: Đáp án A Câu 5: Đáp án D Câu 6: Đáp án B Câu 7: Đáp án B Câu 8: Đáp án D Câu 9: Đáp án A Câu 10: Đáp án D Câu 11: Đáp án A Câu 12: Đáp án A Câu 13: Đáp án D Câu 14: Đáp án C Câu 15: Đáp án C Câu 16: Đáp án C Câu 17: Đáp án B Câu 18: Đáp án C Câu 19: Đáp án B Các phát biểu đúng: 1; 2; 4; 5 Câu 20: Đáp án C Các chất đó là: m-CH3COOC6H4CH3; ClH3NCH2COONH4; p-C6H4(OH)2

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

LỜI GIẢI CHI TIẾT

nöôùc Gia − Ven

D

IỄ N

NaOH → NaCl + H2 O + HCl  D

C

ñpdd coù maøng ngaên

2 NaCl → 2NaOH + H2 ↑ + Cl 2 ↑ + 2H2 O   D E

B

Câu 22: Đáp án D Sơ đồ phản ứng: Trang 9

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

AgNO / NH , t o

3 3 Z → T

Ơ

Theo giả thiết thì Z là anđehit (vì có phản ứng tráng gương). T tác dụng với dung dịch NaOH tạo ra Y, suy ra Y và Z có cùng số C. Vậy X là CH3COOCH=CH2. Phương trình phản ứng: o

Z

o

T

Y

TP

T

.Q

CH3COONH 4 + NaOH → CH3COONa + NH3 ↑ + H2 O   

ẠO

Câu 23: Đáp án A

G

o

+2

N

+ Xeù t toaø n boä quaù trình phaû n öù ng thì Fe  → Fe.

TR ẦN

H Ư

 BT E : 2 n Fe = 3n NO + 2 nO n NO = 0,08    0,09 + 0,12 ? 0,09 ⇒ ⇒ = 0,5 n  BTNT N : n HNO = 2n Fe(NO ) + n NO  HNO3 3 3 2 

Câu 24: Đáp án

Đ

n = 0,12  Fe  m X = 56n Fe + 16n O = 8,16 quy ñoåi → + X ← ⇒  Fe  ⇒ O  BT E : 3n Fe = 2n O + 3n NO = 0,18 n O = 0,09

-L

TO

ÁN

Câu 25: Đáp án B

Í-

H

Ó

A

10 00

B

1 1 b b CaCl2 2− → mol CaCO3 ↓  2 dd X   2 dd X coù 100 mol CO3 100 + ⇒ 3b 1 2b Ca(OH)2  1 dd X  mol CaCO3 ↓  dd X coù mol HCO3− → 100 100  2  2  1 4b b = 1 = 0,04 BTÑT : dd X coù nNa+ = 2 100 + ⇒ BT NT C : nCO = n − + n 2− − n − nCO2 = 0,5 ⇔ 11,2 lít HCO3 / X CO3 / X CO3 / T 2 

D

IỄ N

Đ

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

to

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Z

U Y

t CH3CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H 2 O  → CH3 COONH 4 + 2Ag ↓ +2NH 4 NO3  

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

Y

H

t CH3COOCH = CH 2 + NaOH  → CH3COONa + CH3CHO    X

N

NaOH, t o

Y

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

NaOH, t o

X

Trang 10

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

TR ẦN

C H OH  C H ONa  + 2 5 → 2 5  + Na   + H2 ↑ C6 H5CH2 OH  C6 H5 CH2 ONa   X, 23,05 gam

nC H OH 2

23,05 = 0,2505 ⇒ VH = 5,612. 2 46.2

nC H CH OH 6

5

2

=

23,05 = 0,106 ⇒ VH = 2,39. 2 108.2

10 00

+ Giaû söû X chæ coù C6 H5 CH2 OH ⇒ n H = 2

=

5

2

2

B

+ Giaû söû X chæ coù C2 H5 OH ⇒ n H =

2

A

+ Keá t hôïp vôù i ñaù p aù n suy ra V = 4,48 lít

Ó

Câu 27: Đáp án A

H

Trong các phản ứng đề cho, có 3 phản ứng có đồng thời kết tủa và khí là:

-L

Í-

(2) : NH 4 HCO3 + Ba(OH)2 → BaCO3 ↓ + NH3 ↑ +2H 2 O (5) : (NH 4 )2 SO4 + Ba(OH)2 → BaSO4 ↓ +2NH3 ↑ +2H2 O

ÁN

(6) : 2NaHSO 4 + BaCO3 → Na2 SO4 + BaSO4 ↑ + CO2 ↑ + H2 O

TO

Câu 28: Đáp án D

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

H Ư

N

G

o − CH3 C6 H4 OH (M = 108) quy ñoåi → C H CH OH + ← 6 5 2 C6 H5CH2 OH (M = 108) 

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Đ

Câu 26: Đáp án C

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

ẠO

TP

.Q

U Y

N

H

Ơ

N

 10,75  x = 0,125  X : HCOOCH = CHCH 3 x = ⇒ ⇒ 14n + 30 ⇒  n = 4  4x = 0,5 goà m 2 ñoà ng phaâ n cis vaø trans  AgNO3 / NH3  HCOONa  → Ag  HCOOR     x mol x mol 2x NaOH  + TH2 : X laø  → AgNO3 / NH3  RCH CHO  = CHR → Ag  RCOOCH  2   x mol 2x x mol   10,75  x = 0,25 x = ⇒ 14n + 30 ⇒   n = 0,928 (loaï i) 2x = 0,5 

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

 HCOONa  x mol AgNO3 / NH3 NaOH + TH1: X laø HCOOCH = CHR → Ag  →  RCH CHO  2  x mol 4x  x mol

Trang 11

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

CO2 : (0,6 + y)  CONH : 0,6     O2 , t o  + 0,2 mol tripeptit X  → CH 2 : y  →  H 2 O : (0,5 + y)   H O : 0,2  N   2  2   quy ñoå i

m gam

2

n CONH

= 2.

H

CO2  CONH : 1,2     O2 , t o  + 0,3 mol tetrapeptit Y  → CH 2 : 2,4  →  H 2 O   H O : 0,3  N   2  2  

U Y

N

quy ñoå i

.Q

2

2

TP

2

ẠO

Câu 29: Đáp án A

B

10 00

 x + 0,05.3 = 0,35 x = 0,2   + Ta coù: z − 0,35 = 3(0,55 − z) ⇒ z = 0,5    x + 3y = z y = 0,1

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

+ Döï a vaø o baû n chaá t phaû n öù ng, ta döï ng laï i ñoà thò nhö sau :

dd X

ÁN

⇒ m Y = 51,28 gam

-L

Í-

H

Ó

A

Al 3+ : 0,1 mol   +  2+ BaSO4 ↓: 0,2 mol  H : 0,2 mol  Ba : 0,27 mol  + − → +    − Al(OH)3 ↓: 0,06 mol  Cl : 0,1 mol  OH : 0,54 mol   SO 2 − : 0,2 mol  Y 4   

Câu 30: Đáp án B

ÀN

Ag ↓  Mg(NO3 )2  Mg : a mol  + Sô ñoà phaû n öù ng :   →  + AgNO +  3 Fe ↓ Fe : b mol    Fe(NO3 )2  c mol

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

⇒ BTE : 4n O = 3n CONH + 6n CH ⇒ n O = 4,5 mol

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

m gam

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

n CH

N

= 44(0,6 + y) + 18(0,5 + y) = 109,8 ⇒ y = 1,2 ⇒

H 2 O)

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

2,

Ơ

⇒ m (CO

D

IỄ N

Đ

Mg, AgNO3 phaû n öù ng heá t ⇒ ⇒ 2n Mg < n AgNO < 2n Mg + 2n Fe 3 Fe tham gia phaû n öù ng moä t phaà n ⇒ 2a < c < 2(a + b)

Câu 31: Đáp án C

Trang 12

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

+ Sô ñoà phaû n öù ng : H O

men röôïu 2 → 2C2 H 5OH −C6 H10 O5 −  → C6 H12 O6   tinh boä t

Ơ H

= 108 gam

N

T

H Ư

Z

G

Y → CH 3COOCH 2 CH 2 OOCCH3 CH 3COOCH 2 CH 2 OH   xt , to  

+ Ta thấy Z không hòa tan được Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường.

TR ẦN

Câu 33: Đáp án C

10 00

B

+ Dễ thấy A (CH4ON2) không phải là muối amoni (không có muối amoni NCOH4N). Như vậy, nhiều khả năng là A chuyển hóa thành muối amoni, sau đó mới phản ứng với dung dịch NaOH. + Với suy luận như vậy ta suy ra A là phân urê (NH2)2CO. + Phương trình phản ứng: (NH 2 )2 CO + 2H 2 O  →(NH 4 )2 CO3

A

(NH 4 )2 CO3 + 2NaOH  → Na2 CO3 + NH3 ↑ + H 2 O

TO

ÁN

Câu 34: Đáp án B

-L

Í-

H

Ó

 9 = 0,15 n Na2 CO3 = nCH4 ON2 = + Chaá t raé n goà m :  ⇒ m chaát raén = 21,9 gam 60 n = 0,45 − 0,15.2 = 0,15  NaOH dö

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TP ẠO

Y

Đ

X

.Q

 X laø Cx H y Oz  x = 1; y = 4; z = 1  + ⇒ 6x + 0,5y = 8z ⇒  16z = 50%  X laø CH3 OH %O = 12x + y + 16z  HOCH2 CH 2 OH CO + CH 3OH  → CH3 COOH  → xt , t o  xt , to 

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 32: Đáp án C

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ñem phaû n öù ng

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

10 O 5

N

6

U Y

⇒ mC H

N

 1 1 575.10%.0,8 = 0,5 n C6 H10 O5 phaûn öùng = n C2 H 5OH = . 2 2 46  + nC H O phaûn öùng 0,5 2 n 6 10 5 = =  C6 H10 O5 ñem phaûn öùng = H 75% 3

Trang 13

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Fe2 + , Fe3+   Al  HNO3  3+ + Sô ñoà phaû n öù ng :    → Al , NO3 −  + 0,88 Fe     NH 4 + : x mol   X

NO    + H2 O N2 O   Y

10 00

HCl

B

76,25 gam

COOH : x    NH3 Cl : y  CH : y   2  87,125 gam

Í-

H

Ó

A

0,2 mol

TO

ÁN

-L

m muoái Na = 83x + 14y = 76,25 x = 0,75 + ⇒ m muoái Cl = 97,5x + 14y = 87,125 y = 1 n GlyNa + n AlaNa = nCONH = 0,75 n GlyNa = 0,5 + ⇒ n AlaNa = 0,25 97nGlyNa + 111n AlaNa = 76,25 n + n Y = 0,2 n = 0,05 + X ⇒ X 3n X + 4n Y = nCONH = 0,75 n Y = 0,15 X laø Gly a (Ala)3−a : 0,05 a = 1 + ⇒ 0,05a + 0,15b = 0,5 ⇒  b = 3 Y laø Gly b (Ala)4− a : 0,15  X laø GlyAla2 (M = 217) 217.0,05 ⇒ ⇒ %X = = 21,76% ≈ 22% 217.0,05 + 260.0,15 Y laø Gly3 Ala (M = 260)

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

NaOH

CONH : x mol  X   +    → CH 2 : y mol  Y  H O : 0,2 mol   2 

H Ư

TR ẦN

COONa : x    NH2 : y  CH : y  2  

N

Câu 35: Đáp án B

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

G

Đ

BTÑT : n OH − = 3n Al3+ + 3n Fe3+ + 2n Fe2+ = (0,75 − 0,03) − 0,03 = 0,69  m keát tuûa = m kim loaïi + m OH − = 8,22 + 0,69.17 = 19,95 ≈ 20

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

ẠO

TP

.Q

U Y

N

H

Ơ

N

n NO + n N2 O = 0,1 n NO = 0,07 + ⇒ 30n NO + 44n N2 O = 17,1.2.0,1 = 3,42 n N2 O = 0,03  0,88 − 4x = 0,44 − 2x BTNT H : n H2 O = 2  x = 0,03  + BTNT N : n NO3− / Y = 0,88 − 0,07 − 0,03.2 − x = 0,75 − x ⇒ BTNT H : 3.0,88 = 3.(0,75 − x) + 0,03 + 0,07 + (0,44 − 2x) m (Al, Fe) = 8,22  BTKL : m (Al, Fe) = m muoái + m khí + m H2 O − m HNO3 + Y + dd NH3  → keá t tuû a

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Y

Câu 36: Đáp án D

Trang 14

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


o

t RCOOR '+ 2KOH  → RCOOK + R 'OK + H 2 O

mol :

x

2x

(1)

x

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

 2x.56 − 2x.56 = 848x  m H2O/ dd KOH = m dd KOH − m KOH = 11,666% + m = 18x  H2O sinh ra ôû (1)  m hôi nöôùc = 848x + 18x = 86,6  x = 0,1  +  BTKL : m + m KOH = m chaát raén + m H O (1) ⇒  RCOOR ' 2      M RCOOR ' = 136 (C8 H 8O2 )  x.M RCOOR ' 2x.56 23 18x  + X coù 4 ñoà ng phaâ n :

o − HCOOC6 H 4 CH 3 , m − HCOOC6 H 4 CH3 p − HCOOC6 H 4 CH3 vaø CH3 COOC6 H 5

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

+ Phöông trình phaû n öù ng :

10 00

B

+ Este X đơn chứa, mạch hở tác dụng với dung dịch KOH vừa đủ, thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thì phần hơi chỉ có nước, chứng tỏ X là este của phenol.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Câu 37: Đáp án A

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

ẠO

TP

.Q

U Y

N

H

Ơ

N

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

→ m gam Al(OH)3 TN1: V mol NaOH + 0,14 mol AlCl3  + → 0,75m gam Al(OH)3 TN2 : 1,5V mol NaOH + 0,14 mol AlCl3  TN1: Al(OH)3 bò hoøa tan moä t phaà n hoaë c chöa bò hoø a tan ⇒ TN2 : Al(OH)3 bò hoø a tan moä t phaà n TN1: Al(OH)3 bò hoø a tan moä t phaà n • TH1:  TN2 : Al(OH)3 bò hoø a tan moä t phaà n  m TN1: nOH− = 3nAl3+ + (nAl3+ − nAl(OH) ) V = 4.0,14 − 78 3 ⇒ ⇒ TN2 : n = 3n + (n − n )  1,5V = 4.0,14 − 0,75m Al(OH)3 OH− Al3+ Al3+  78 V = 0,186 n − = 0,168 ⇒ ⇒ TN1:  OH ⇒ Al(OH)3 chöa bò hoø a tan ⇒ Voâ ly.ù m = 29,12 nAl3+ = 0,14 TN1: Al(OH)3 chöa bò hoø a tan • TH2 :  TN2 : Al(OH)3 bò hoø a tan moä t phaà n  3m TN1: nOH− = 3nAl(OH) V = 78  V = 0,32 3 ⇒ ⇒ ⇒ TN2 : nOH− = 3nAl3+ + (nAl3+ − nAl(OH)3 ) 1,5V = 4.0,14 − 0,75m m = 8,32  78

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

Đ

Câu 38: Đáp án B

D

IỄ N

+ Sơ đồ phản ứng:

Trang 15

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com CO ↑    CO2 ↑   Z

3+ 2+ Fe , Cu   3+ − Al , NO3 

CO

Ơ

to

N

 Al, Al 2 O3     Fe, Fe3O4  Cu, CuO  

O2 − trong Y

= 0,45 − 0,15 = 0,3.

TR ẦN

n NO + n N O = 0,2 n NO = 0,15 2 + T coù  ⇒ 30n NO + 44n N O = 0,2.16,75.2 n N2 O = 0,05  2

10 00

B

n HNO = 2n 2 − + 4n NO + 10n N O = 1,7  O /Y 3 2 ⇒ ⇒ m muoái = 28,05 + 1,45.62 = 117,95 n NO3− / muoái = 1,7 − 0,15 − 0,05.2 = 1,45

Câu 39: Đáp án A

Í-

H

Ó

A

 n NO + n N O = 0,105  n NO = 0,09 2 + ⇒ 30n NO + 44n N2 O = 0,105.16.2 = 3,36  n N2 O = 0,015 + Sô ñoà phaû n öù ng :

ÁN

-L

 Fe2 + , Fe3+  Fe : 0,1 mol   3+     Al : x   NO : 0,09  → Fe(NO3 )2 : 0,15 mol  + HCl +  + H2O  + Al : x mol  0,61  NH 4 : y   N 2 O : 0,015    NO − : z  3   47,455 gam

D

Đ

IỄ N

Đ

ÀN

 0,61 − 4y = 0,305 − 2y  BTNT H : n H2O = 2  +  BTNT O : 0,09 + 0,015 + (0,305 − 2y) + 3z = 0,15.6 = 0,9  BTNT N : y + z + 0,09 + 0,015.2 = 0,15.2 = 0,3   BTKL : 27x + 18y + 62z + 0,25.56 + 0,61.35,5 = 47,455

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

+ (1) vaø (2) ⇒ n

H Ư

N

G

m 2 − = 35,25.20,4255% = 7,2 +  O /X ⇒ n 2 − = 0,45 (1) O /X m (ion Fe, Al, Cu)/ X = 35,25 − 7,2 = 28,05  x = 0,15 CO : x BTNT C : x + y = 0,3 + M Z = 36 ⇒ Z goà m  ⇒ ⇒ CO2 : y m Z = 28x + 44y = 0,3.36  y = 0,15 (2)

ẠO

T

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

.Q

NO ↑    N 2 O ↑   

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Y

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

HNO3 dö

U Y

Cu, Fe    Al 2 O3 ,...  

H

X

−2y + 3z = 0,49  x = 0,04   ⇒ y + z = 0,18 ⇒  y = 0,01 ⇒ m Al = 1,08 27x + 18y + 62z = 11,8 z = 0,17  

Trang 16

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 40: Đáp án D A laø C n H 2n +1COOH + X goàm  E laø C n ±1H 2n +1± 2 COOC m H 2m +1 NaHCO3 + TN1: m gam X  →1,92 gam C n H 2n +1COONa

N

C m H 2m +1OH (0,03 mol; M < 50)  

Ơ

ancol C

O , to

N

2 → CO2 ↑ C n H2n +1COONa  

U Y

0,095 mol

N

.Q TP ẠO

G

Đ

nx = 0,07 m CH COONa : 0,03 mol  muoái = (14n + 68)x = 4,38  + ⇒ x = 0,05 ; D goà m  3 (*) nCO2 = (n + 0,5)x = 0,095  C2 H5COONa : 0,02 mol n = 1,4 n = 0,03 n = 0,03; MC < 50 + C ⇒ C (**) C : khoâ ng ñöôï c ñieà u cheá tröï c tieá p töø chaá t voâ cô C laø C2 H5OH

a = 4,12 gam

m C H COONa ôû TN1

m 2 5 = = 1 ⇒ m = 4,12 gam a m C H COONa ôû TN2

+

5

----- HẾT -----

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

2

TR ẦN

H Ư

(*)  X laø CH3 COOC2 H5 : 0,03 mol NaOH CH3COONa : 2,46 gam + ⇒ →  Y laø C2 H 5COOH : 0,02 mol CH3COONa :1,92 gam (**)  

D

IỄ N

Đ

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

O , to

2 + 2Cn H2n +1COONa  →(2n + 1)CO2 + (2n + 1)H2 O + Na2 CO3

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

muoái D, 4,38 gam, x mol

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

to

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

+ TN2 : a gam X

H

NaOH

Trang 17

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 GV NGUYỄN MINH TUẤN- SỐ 24

BỘ ĐỀ 2018 MÔN HÓA HỌC

Ơ

G

C. Tính chất hóa học chung của kim loại là tính oxi hóa.

H Ư

N

D. Nguyên tử của hầu hết các nguyên tố kim loại đều có ít electron ở lớp ngoài cùng. Câu 2: Poli(metyl metacrylat) và nilon-6 được tạo thành từ các monome tương ứng là B. CH2=CH-COOCH3 và H2N-[CH2]6-

C. CH2=C(CH3)-COOCH3 và H2N-[CH2]6-COOH. COOH.

D. CH3-COO-CH=CH2 và H2N-[CH2]5-

B

TR ẦN

A. CH2=C(CH3)-COOCH3 và H2N-[CH2]5-COOH. COOH.

10 00

Câu 3: Dung dịch NaOH không phản ứng với chất nào sau đây ? A. Zn(OH)2.

B. Al(OH)3.

C. KCl.

D. Al.

H

Ó

A

Câu 4: Tách riêng Ag ra khỏi hỗn hợp Ag, Cu, Ni, Fe ở dạng bột mà vẫn giữ nguyên khối lượng của Ag ban đầu, dung dịch cần dùng là

Í-

A. Dung dịch HNO3 đặc nguội.

-L

C. Dung dịch H2SO4 loãng.

B. Dung dịch AgNO3 dư. D. Dung dịch FeCl3.

ÁN

Câu 5: Cho sơ đồ sau: NaOH → X1 → X2 → X3 → NaOH. Với X1, X2, X3 là các hợp chất của natri. Vậy X1, X2, X3 có thể tương ứng với dãy chất nào sau đây? B. NaNO3, Na2CO3 và NaCl.

C. Na2CO3, NaCl và NaNO3.

D. NaCl, NaNO3 và Na2CO3.

TO

A. Na2CO3, Na2SO4 và NaCl.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ

B. Nguyên tắc điều chế kim loại là khử ion kim loại thành nguyên tử.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

ẠO

TP

A. Những tính chất vật lí chung của kim loại chủ yếu do các electron tự do trong mạng tinh thể kim loại gây ra.

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 1: Nhận xét nào sau đây sai?

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

N

H

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H=1; O=16; S=32; F=19; Cl=35,5; Br=80; I=127; N=14; P=31; C=12; Si=28; Li=7; Na=23; K=39; Mg=24; Ca=40; Ba=137; Sr=88; Al=27;Fe=56; Cu=64; Pb=207; Ag=108.

N

Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm)

D

IỄ N

Đ

Câu 6: Khí SO2 do các nhà máy sinh ra là nguyên nhân quan trọng nhất gây ô nhiễm môi trường. Tiêu chuẩn quốc tế quy định nếu lượng SO2 vượt quá 30.10-6 mol/m3 không khí thì coi là không khí bị ô nhiễm. Nếu người ta lấy 50 lít không khí ở một thành phố và phân tích có 0,0012 mg SO2 thì A. không khí ở đó đã bị ô nhiễm. B. không khí ở đó có bị ô nhiễm quá 25% so với quy định. C. không khí ở đó có bị ô nhiễm gấp 2 lần cho phép. D. không khí ở đó chưa bị ô nhiễm. Trang 1

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 7: Thực hiện một số thí nghiệm với 4 oxit, thu được kết quả như sau: Oxit

X

Y

Z

T

N

có xảy ra phản ứng

không xảy ra phản ứng

có xảy ra phản ứng

không xảy ra phản ứng

Dung dịch HCl

không tạo thành muối

có tạo thành muối

có tạo thành muối

có tạo thành muối

Dung dịch NaOH

có tạo thành muối

có tạo thành muối

không tạo thành muối

không xảy ra phản ứng

C. CrO3, Na2O, Fe3O4, Al2O3.

D. CrO3, Al2O3, Fe3O4, Na2O.

G

B. no hoặc không no.

D. mạch hở.

B

Câu 9: Điều nào sau đây là chưa chính xác?

C. thơm.

TR ẦN

A. không no.

H Ư

N

Câu 8: Hợp chất chứa một liên kết π trong phân tử thuộc loại hợp chất

10 00

A. Bất cứ một anđehit đơn chức nào khi tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 cũng tạo ra số mol Ag gấp đôi số mol anđehit đã dùng.

A

B. Công thức tổng quát của một anđehit no, mạch hở bất kỳ là CnH2n+2–2kOk (k: số nhóm –CHO).

H

Ó

C. Một anđehit đơn chức mạch hở bất kỳ, cháy cho số mol H2O nhỏ hơn số mol CO2 phải là một anđehit chưa no.

-L

Í-

D. Một ankanal bất kỳ cháy cho số mol H2O luôn bằng số mol CO2. Câu 10: Bằng phương pháp hóa học, thuốc thử để phân biệt 3 dung dịch: metylamin, anilin, axit axetic là

ÁN

A. Natri hiđroxit.

B. Quì tím.

C. phenol phtalein.

D. natri clorua.

TO

Câu 11: Có 4 ống nghiệm, mỗi ống đựng một chất khí khác nhau, chúng được úp ngược trong các chậu nước X, Y, Z, T. Kết quả các thí nghiệm được mô tả bằng hình vẽ sau:

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

B. CrO3, Al2O3, Na2O, Fe3O4.

Đ

A. CrO3, Fe3O4, Na2O, Al2O3.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ẠO

X, Y, Z, T lần lượt là:

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

.Q

U Y

N

H

Ơ

H2O

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Thuốc thử

Hãy cho biết khí ở chậu nào tan trong nước nhiều nhất? A. T.

B. X.

C. Y.

D. Z.

Trang 2

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 12: Chất nào trong 4 chất dưới đây có thể tham gia cả 4 phản ứng: Phản ứng cháy trong oxi, phản ứng cộng brom, phản ứng cộng hiđro (xúc tác Ni, to), phản ứng thế với dung dịch AgNO3 /NH3 ? B. etan.

C. isobutan.

D. etilen.

C. 3.

D. 2.

Ơ

B. 5.

H

A. 4.

N

Câu 13: Cho dãy các chất sau: metanol, etanol, etylen glicol, glixerol, hexan-1,2-điol, pentan-1,3-điol. Số chất trong dãy hòa tan được Cu(OH)2 là

N

Câu 14: sánh tính chất của fructozơ, saccarozơ, glucozơ, xenlulozơ

U Y

(1) cả 4 chất đều dễ tan trong nước do có nhiều nhóm OH.

C. 2.

D. 1.

B. CH3COOH.

C. C2H5COOH.

D. HCOOH.

TR ẦN

A. C3H5COOH.

H Ư

N

Câu 15: Este X mạch hở có công thức phân tử C5H8O2, được tạo bởi một axit Y và một ancol Z. Vậy Y không thể là Câu 16: Cho các phát biểu sau:

(a) Thép là hợp kim của sắt chứa từ 2-5% khối lượng cacbon.

10 00

B

(b) Bột nhôm trộn với bột sắt(III) oxit dùng để hàn đường ray bằng phản ứng nhiệt nhôm. (c) Sắt có trong hemoglobin (huyết cầu tố) của máu.

Ó

A

(d) Hỗn hợp Cu và Fe2O3 (tỉ lệ 1 : 1) tan hết trong dung dịch HCl dư. Số phát biểu đúng là B. 4.

H

A. 3.

C. 1.

D. 2.

ÁN

-L

Í-

Câu 17: Cho các phản ứng sau: (1) NaHCO3 + NaOH; (2) NaOH + Ba(HCO3)2; (3) KOH + NaHCO3; (4) KHCO3 + NaOH; (5) NaHCO3 + Ba(OH)2; (6) Ba(HCO3)2 + Ba(OH)2; (7) Ca(OH)2 + Ba(HCO3)2. Hãy cho biết có bao nhiêu phản ứng có phương trình ion thu gọn là: OH − + HCO3 −  → CO32 − + H 2 O

A. 2.

B. 4.

C. 3.

D. 5.

ÀN

Câu 18: Để rửa sạch lọ đã đựng anilin người ta dùng B. dung dịch NaCl và nước.

C. dung dịch amoniac và nước.

D. dung dịch HCl và nước.

D

IỄ N

Đ

A. dung dịch NaOH và nước.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

B. 3.

G

A. 4.

Đ

So sánh sai là

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

ẠO

(4) Khi đốt cháy cả 4 chất trên thì đều thu được số mol CO2 và H2O bằng nhau.

TP

(3) Cả 4 chất đều có thể phản ứng với Na vì có nhiều nhóm OH.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

(2) Trừ xenlulozơ, còn lại fructozơ, glucozơ, saccarozơ đều có thể phản ứng tráng gương.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

A. axetilen.

Câu 19: Cho các phát biểu sau: (1) Cacbon monooxit là chất khí không màu, không mùi, không vị, hơi nhẹ hơn không khí, rất ít tan trong nước, rất bền với nhiệt.

Trang 3

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

(2) Khí CO rất độc. Khi thở phải khí CO, nó kết hợp với chất hêmôglôbin (hồng cầu) trong máu thành một hợp chất bền, làm cho hêmôglôbin mất tác dụng vận chuyển oxi từ phổi đến các tế bào. (3) Cacbon monooxit là oxit trung tính và có tính khử mạnh. (4) Khí than ướt chứa trung bình khoảng 44% CO, khí than khô chứa trung bình khoảng 30% CO. C. 1.

Ơ

B. 4.

D. 3.

H

A. 2.

N

Số phát biểu đúng là

B. Fe(OH)2 và Cu(OH)2.

C. Fe(OH)3.

D. Fe(OH)2; Cu(OH)2 và Zn(OH)2.

G

Đ

A. Fe(OH)3 và Zn(OH)2.

A. 3.

TR ẦN

H Ư

N

Câu 22: Thuỷ phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit A thu được 431 gam các α -amino axit no (phân tử chỉ chứa 1 gốc –COOH và một gốc –NH2). Khi thuỷ phân không hoàn toàn A thu được: Gly-Ala,Gly-Gly; Gly-Ala-Val,Val-Gly-Gly; không thu được Gly-Gly-Val vàVal-Ala-Gly. Trong phân tử A chứa số gốc của Gly là B. 1.

C. 2.

D. 4.

10 00

B

Câu 23: Hòa tan hoàn toàn 30 gam hỗn hợp X gồm Mg, MgO, Mg(NO3)2 trong dung dịch H2SO4. Sau phản ứng thu được dung dịch Y chỉ chứa một muối sunfat và 4,48 lít NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Số mol H2SO4 đã phản ứng là A. 0,5 mol.

B. 0,3 mol.

C. 0,6 mol.

D. 0,4 mol.

H

Ó

A

Câu 24: Cho 3,36 lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch chứa 500 ml KOH 0,1M và Ba(OH)2 0,12M kết thúc phản ứng thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là B. 3,94.

C. 1,97.

Í-

A. 2,55.

D. 4,925.

ÁN

-L

Câu 25: Đốt cháy hoàn toàn 29,064 gam hỗn hợp X gồm anđehit oxalic, axit acrylic, vinyl axetat và metyl metacrylat rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy vào bình 1 đựng dung dịch H2SO4 đặc, bình 2 đựng dung dịch Ba(OH)2 dư thấy khối lượng bình 1 tăng 13,608 gam, bình 2 xuất hiện a gam kết tủa. Giá trị của a là A. 220,64.

B. 232,46.

C. 318,549.

D. 231,672.

ÀN

Câu 26: Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol một ancol đơn chức trong 1,4 mol O2 (dư), thu được tổng số mol các khí và hơi bằng 2 mol. Khối lượng ancol ban đầu đem đốt cháy là

Đ

A. 14,8 gam.

B. 17,2 gam.

C. 18,0 gam.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

Câu 21: Cho hỗn hợp X gồm Fe2O3 và ZnO, Cu tác dụng với dung dịch HCl (dư) thu được dung dịch Y và phần không tan Z. Cho Y tác dụng với dung dịch NaOH (loãng, dư) thu được kết tủa gồm:

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

D. X, Y, Z.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

C. X, Y, T.

.Q

B. X, Y, Z, T.

TP

A. Y, Z, T.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

Câu 20: Cho các loại hợp chất: amino axit (X), muối amoni của axit cacboxylic (Y), amin (Z), este của amino axit (T). Dãy gồm các loại hợp chất đều tác dụng được với dung dịch NaOH và đều tác dụng được với dung dịch HCl là :

D. 12,0 gam.

D

IỄ N

Câu 27: Thực hiện các thí nghiệm sau: (a) Cho dung dịch HCl vào dung dịch Fe(NO3)2. (b) Cho FeS vào dung dịch HCl. (c) Cho Si vào dung dịch NaOH đặc.

Trang 4

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

(d) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch NaF. (e) Cho Si vào bình chứa khí F2. (f) Sục khí SO2 vào dung dịch H2S. B. 4.

C. 6.

D. 5.

Ơ

A. 3.

N

Trong các thí nghiệm trên, số thí nghiệm xảy ra phản ứng là

B. 21,4.

C. 24,2.

-L

A. 22,4.

D. 24,1.

A. Mg.

ÁN

Câu 30: Cho kim loại M tan vừa hết trong dung dịch H2SO4 nồng độ 9,8%, thu được dung dịch chứa muối MSO4 với nồng độ là 15,146% và có khí H2 thoát ra. Vậy kim loại M là B. Ni.

C. Zn.

D. Fe.

IỄ N

Đ

ÀN

Câu 31: Cho 20,15 gam hỗn hợp X gồm glyxin và alanin phản ứng với 200 ml dung dịch HCl 1M, thu được dung dịch Y. Dung dịch Y phản ứng vừa đủ với 450 ml dung dịch NaOH 1M. Thành phần phần trăm về khối lượng của glyxin trong hỗn hợp X là A. 44,17%.

B. 47,41%.

C. 53,58%.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Í-

Giá trị m là

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

Câu 29: Cho m gam hỗn hợp gồm Na, Na2O, Ba, BaO vào lượng nước dư, thu được dung dịch X và a mol khí H2. Sục khí CO2 đến dư vào dung dịch X, phản ứng được biểu diễn theo đồ thị sau:

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

G

D. X: NH2CH2COOH (15,5 gam); Y: CH3CH(NH2)COOH (8,9 gam).

ẠO

C. X: NH2CH2COOH (15 gam); Y: CH3CH(NH2)COOH (8,9 gam).

Đ

B. X: NH2CH2COOH (15 gam); Y: CH2(NH2)-CH2-COOH (8,95 gam).

TP

A. X: NH2CH2CH2COOH (15 gam); Y: CH3CH(NH2)COOH (8,9 gam).

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Câu 28: Với xúc tác men thích hợp chất hữư cơ A bị thuỷ phân hoàn toàn cho hai amino axit thiên nhiên X và Y với tỷ lệ số mol của các chất trong phản ứng như sau: 1 mol A + 2 mol H2O → 2 mol X + 1 mol Y. Thuỷ phân hoàn toàn 20,3 gam A, thu được m1 gam X và m2 gam Y. Đốt cháy hoàn toàn m2 gam Y cần 8,4 lít O2 (đktc), thu được 13,2 gam CO2, 6,3 gam H2O và 1,23 lít N2 ở 27oC, 1 atm. Y có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất. Xác định X, Y và giá trị m1, m2?

D. 55,83%.

D

Câu 32: Cho các phương trình hóa học sau (với hệ số tỉ lệ đã cho) o

t (1) X + 2NaOH  → Y+Z+T o

t (2) Y + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O  → C2H4NO4Na + 2Ag ↓ + 2NH4NO3

Trang 5

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

(3) Z + HCl → C3H6O3 + NaCl (4) T + Br2 + H2O → C2H4O2 + 2W Phân tử khối của X là B. 172.

C. 220.

D. 156.

D. 4,02 gam.

D. 9%.

B. 28.

C. 35,0.

B

A. 30,0.

TR ẦN

H Ư

Câu 35: Hỗn hợp X gồm các peptit mạch hở, đều được tạo thành từ các amino axit có dạng H2NCmHnCOOH. Đun nóng 4,63 gam X với dung dịch KOH dư, thu được dung dịch chứa 8,19 gam muối. Nếu đốt cháy hoàn toàn 4,63 gam X cần 4,2 lít O2 (đktc). Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy (CO2, H2O, N2) vào dung dịch Ba(OH)2 dư, sau phản ứng thu được m gam kết tủa và khối lượng dung dịch giảm 21,87 gam. Giá trị của m gần giá trị nào nhất sau đây? D. 32.

Í-

H

Ó

A

10 00

Câu 36: Cho 20 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeCO3, Fe2O3 vào ống sứ nung nóng và dẫn từ từ 0,2 mol hỗn hợp khí Y gồm CO và H2 (tỉ khối so với H2 bằng 4,25) qua ống sứ, sau một thời gian thu được hỗn hợp rắn X1 và khí Y1. Cho khí Y1 hấp thụ vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được 7 gam kết tủa và 0,06 mol khí Y2 (tỉ khối so với H2 bằng 7,5). Hoà tan X1 bằng dung dịch HNO3 (đặc, nóng, dư), thu được dung dịch Z và 0,62 mol hỗn hợp 2 khí, trong đó có một khí màu nâu đỏ là sản phẩm khử duy nhất của N+5. Nếu cho X tác dụng với dung dịch H2SO4 (đặc, nóng, dư) thì thu được 0,225 mol hỗn hợp 2 khí. Phần trăm khối lượng của Fe2O3 trong X là B. 40%.

-L

A. 48%.

C. 16%.

D. 32%.

TO

ÁN

Câu 37: X là một axit cacboxylic, Y là một este hai chức, mạch hở (được tạo ra khi cho X phản ứng với ancol đơn chức Z). Cho 0,2 mol hỗn hợp gồm X và Y phản ứng hoàn toàn với dung dịch KHCO3 lấy dư, thu được 0,11 mol CO2. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp trên, thu được 0,69 mol CO2 và m gam H2O. Giá trị của m là A. 8,82.

B. 10,68.

C. 14,35.

D. 6,21.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

C. 8%.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

ẠO

Đ

G

B. 7%.

N

A. 5%.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

C. 2,68 gam.

.Q

B. 2,12 gam.

Câu 34: Đốt cháy m gam hỗn hợp X gồm Cu và Fe trong 2,912 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm Cl2 và O2, thu được (m + 6,11) gam hỗn hợp Y gồm các muối và oxit (không thấy khí thoát ra). Hòa tan hết Y trong dung dịch HCl, đun nóng, thu được dung dịch Z chứa 2 muối. Cho AgNO3 dư vào dung dịch Z, thu được 73,23 gam kết tủa. Mặt khác, hòa tan hết m gam hỗn hợp X trên trong dung dịch HNO3 31,5%, thu được dung dịch T và 3,36 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất; đktc). Nồng độ phần trăm của Fe(NO3)3 trong dung dịch T gần nhất với giá trị nào sau đây?

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

A. 6,14 gam.

U Y

N

H

Ơ

Câu 33: Cho hỗn hợp X gồm muối A (C5H16O3N2) và B (C4H12O4N2) tác dụng với một lượng dung dịch NaOH vừa đủ, đun nóng đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn rồi cô cạn thu được m gam hỗn hợp Y gồm hai muối D và E (MD < ME) và 2,24 lít hỗn hợp Z gồm hai amin no, đơn chức đồng đẳng kế tiếp có tỉ khối hơi đối với H2 là 18,3. Khối lượng của muối E trong hỗn hợp Y là

N

A. 190.

D

IỄ N

Đ

Câu 38: Hỗn hợp X gồm Al, Fe3O4, FeO, Cu2O trong đó oxi chiếm 17,827% khối lượng hỗn hợp. Nếu cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nóng (dư), thu được 8,736 lít SO2 (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Nếu cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được 4,48 lít NO (đktc) và dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được 145,08 gam muối khan. Giá trị của m là A. 46,15.

B. 43,08.

C. 42,79.

D. 45,14.

Trang 6

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 39: Dung dịch E chứa các ion: Ca2 + , Na + , HCO3 − , Cl − trong đó số mol của Cl − gấp đôi số mol của ion Na+. Cho một nửa dung dịch E phản ứng với dung dịch NaOH dư, thu được 4 gam kết tủa. Cho một nửa dung dịch E còn lại phản ứng với dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được 5 gam kết tủa. Mặt khác, nếu đun sôi đến cạn dung dịch E thì thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là B. 6,84.

C. 5,92.

D. 14,94.

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

--- HẾT ---

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

D. 25,10.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

C. 16,74.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

TP

B. 24,74.

ẠO

A. 38,04.

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

Câu 40: X, Y, Z là ba axit cacboxylic đơn chức cùng dãy đồng đẳng (MX < MY < MZ), T là este tạo bởi X, Y, Z với một ancol no, ba chức, mạch hở E. Đốt cháy hoàn toàn 26,6 gam hỗn hợp M gồm X, Y, Z, T (trong đó Y và Z có cùng số mol) bằng lượng vừa đủ khí O2, thu được 22,4 lít CO2 (đktc) và 16,2 gam H2O. Mặt khác, đun nóng 26,6 gam M với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 21,6 gam Ag. Mặt khác, cho 13,3 gam M phản ứng hết với 400 ml dung dịch NaOH 1M và đun nóng, thu được dịch N. Cô cạn dung dịch N thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m gần nhất với

N

A. 11,84.

Trang 7

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 GV NGUYỄN MINH TUẤN- SỐ 24

BỘ ĐỀ 2018 MÔN HÓA HỌC

Ơ

N

Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm)

H

11-D

12-A

13-C

14-A

15-C

16-A

17-C

18-D

21-B

22-A

23-C

24-B

25-D

26-A

27-D

31-D

32-B

33-D

34-A

35-D

36-B

37-B

9-A

28-C

10-B

19-D

20-C

29-B

30-C

39-A

40-B

N

H Ư

TR ẦN B 10 00 A Ó H Í-L ÁN TO ÀN

D

IỄ N

Đ

38-B

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

8-B

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

7-B

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

6-D

Đ

N

5-A

U Y

4-D

.Q

3-C

TP

2-A

ẠO

1-C

G

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

BẢNG ĐÁP ÁN

Trang 8

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 GV NGUYỄN MINH TUẤN- SỐ 24

BỘ ĐỀ 2018 MÔN HÓA HỌC

N

Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm)

Ơ H https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N .Q Đ

ẠO

TP

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

Câu 7: Đáp án B Câu 8: Đáp án B Câu 9: Đáp án A Câu 10: Đáp án B Câu 11: Đáp án D Câu 12: Đáp án A Câu 13: Đáp án C Các chất hòa tan được là: etylen glicol, glixerol, hexan-1,2-điol Câu 14: Đáp án A Các so sánh sai là: 1; 2; 3; 4 Câu 15: Đáp án C Câu 16: Đáp án A Các phát biểu đúng là: b; c; d Câu 17: Đáp án C Các phản ứng là: 1; 3; 4 Câu 18: Đáp án D Câu 19: Đáp án D Các phát biểu đúng là: 1; 2; 3 Câu 20: Đáp án C Câu 21: Đáp án B

G

0,0012 = 3,75.10 −7 < 30.10−6 ⇒ khoâ ng khí chöa bò oâ nhieã m. 64.50

N

[SO2 ] =

U Y

Câu 1: Đáp án C Câu 2: Đáp án A Câu 3: Đáp án C Câu 4: Đáp án D Câu 5: Đáp án A Câu 6: Đáp án D

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

LỜI GIẢI CHI TIẾT

IỄ N

Đ

+ Ở bài này ta cần chú ý phản ứng: 2Fe3+ + Cu  → 2Fe2 + + Cu2 +

D

+ Sơ đồ phản ứng:

Trang 9

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Cu Z

 Fe2 O3    ZnO, Cu  

HCl

X

U Y

Y

.Q

Đ

M a min o axit = 75.2 + 89 + 117 + M X = 431 ⇒ M X = 75 ⇒ X laø Gly.

N

G

Vậy trong A có 3 gốc Gly.

H Ư

Câu 23: Đáp án C

TR ẦN

Mg, MgO  + Sô ñoà phaû n öù ng :  → MgSO4 + NO ↑ + H2 O  + H 2 SO 4  Mg(NO3 )2  0,2 mol   30 gam

Ó

A

10 00

B

 n NO = 0,1 n Mg(NO3 )2 = 2  n MgSO = n Mg + n MgO + n Mg(NO ) = 0,6 3n   4 3 2 + n Mg = NO = 0,3 ⇒ 2 = = n n 0,6   H2 SO4 MgSO 4 30 − 0,3.24 − 0,1.148  = 0,2 n MgO = 40 

H

Câu 24: Đáp án B

-L

Í-

HCO3 −  n − 0,17 n CO = 0,15 + 2 ⇒ 1 < OH = < 2 ⇒ Taï o thaønh  2−  n CO 0,15 CO3  n KOH = 0,05; n Ba(OH)2 = 0,06 2

ÁN

⇒ n CO 2− = n OH − − n CO = 0,02 < n Ba2+ = 0,06 ⇒ n BaCO = 0,02 ⇔ 3,94 gam 2

3

3

Câu 25: Đáp án D

+ Caùc chaát trong X ñeàu coù ñoä baát baõo hoøa k = 2 vaø coù 2 nguyeân töû O.

D

IỄ N

Đ

ÀN

 n CO − n H O = n hoãn hôïp = 0,5n O trong X 2   x = 1,176; y = 0,084  2  x  0,756 y + ⇒ m  m BaCO3 = 1,176.197 = 231,672 gam C +m H +m O = m X = 29,064   12x 1,512 16y

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

Gọi amino axit còn lại cấu tạo nên A là X, theo giả thiết ta có:

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

Dựa vào các peptit thu được trong phản ứng thủy phân, ta thấy A có ít nhất 2 gốc Gly, 1 gốc Val, 1 gốc Ala.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 22: Đáp án A

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

Ơ

N

FeCl 2    NaOH dö Fe(OH)2 ↓  → CuCl 2     ZnCl  Cu(OH)2 ↓  2  

Câu 26: Đáp án A

Trang 10

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

+ Ancol X coù coâ ng thöù c laø Cx H y O. + Phöông trình phaû n öù ng :

N Ơ ẠO

Trong số các thí nghiệm trên, có 5 thí nghiệm xảy ra phản ứng là: (a) : 4H + + NO3− + 3Fe2+ → 3Fe3+ + NO ↑ +2H 2 O

Đ

(b) : FeS + 2HCl → FeCl 2 + H 2 S ↑

N H Ư TR ẦN

(f) : SO2 + 2H 2 S → 3S ↓ +2H2 O

G

3 (c) : Si + 2NaOH ñaëc + H 2 O → Na2 SiO3 + H 2 ↑ 2 (e) : Si + 2F2 → SiF4

Câu 28: Đáp án C

Câu 29: Đáp án B

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

n C = n CO = 0,3 2   n : n : n : n = 3 : 7 : 2 :1 C H O N = = 2.0,35 = 0,7 n 2n  H H2 O  + ⇒  Y laø C3 H 7O2 N ⇔ CH3CH(NH 2 )COOH n N = 2n N2 = 2.0,05 = 0,1 n = n : 3 = 0,1; m Y = 8,9 gam CO2   Y n = 2n + n − 2n = 0,2 CO2 H2 O O2  O n H O = n X = 2n Y = 0,2  2 m X = 15; M X = 75 + m + m = mX + mY ⇒  A H O 2   X laø H 2 NCH 2 COOH  ? 0,1.89  20,3 0,2.18

TO

ÁN

+ Ñaë t nNaOH = b, ta coù ñoà thò :

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TP

Câu 27: Đáp án D

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

U Y

N

dö , CO2 , H2 O)

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

2

H

 y 1 = 1,4 − 0,2  x + −  + 0,2x + 0,1y = 2 ⇒ y = 10. 4 2   10 1  + Vì O2 dö neâ n 0,2  x + −  < 1,4 ⇒ x < 5 ⇒ X laø C4 H10 O, m X = 14,8 gam 4 2 

⇒ n(O

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

mol :

 y 1 y to Cx H y O +  x + −  O2  → xCO2 + H2 O 4 2 2   y 1 0,2 → 0,2  x + −  → 0,2x → 0,1y 4 2 

Trang 11

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

+ Döï a vaø o ñoà thò ta coù:

N Ơ H

n

Đ

1

TR ẦN

H Ư

 98n = 1000n  m dd H2SO4 = 9,8% + Choï n n M = 2 ⇒  m = 2M + 1000n − 2n = 2M + 998n  dd M2 (SO4 )n  n = 2 2M + 96n M + C%M (SO ) = = 15,146% ⇒ = 32,5 ⇒  2 4 n 2M + 998n n  M = 65 (Mg)

G

2 → n

N

mol :

Câu 31: Đáp án D

H

Ó

A

10 00

B

n − COOH = n Glyxin, Alanin  nGlyxin + n A lanin = 0,25 nGlyxin = 0,15 ⇒ n − COOH + n HCl = n NaOH ⇒   75nGlyxin + 89n A l anin = 20,15 n A l anin = 0,1  0,2 0,45  ?= 0,25 0,15.75 ⇒ %m Glyxin = .100% = 55,83% 20,15

Í-

Câu 32: Đáp án B

ÁN

-L

ÔÛ (2) : C2 H 4 NO4 Na laø H 4 NOOC − COONa ⇒ Y laø OHC − COONa  + ÔÛ (3) : C3 H6 O3 laø HOC2 H 4 COOH ⇒ Z laø HOC2 H 4 COONa ÔÛ (4) : C H O laø CH COOH ⇒ T laø CH CHO 2 4 2 3 3  + Keá t hôï p vôù i (1) suy ra : X laø OHC − COOC2 H 4 COOCH = CH2 (M = 172)

ÀN

Câu 33: Đáp án D

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

2M + nH 2 SO 4  → M 2 (SO 4 )n + nH 2 ↑

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

ẠO

+ Phöông trình phaû n öù ng :

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N U Y .Q TP

Câu 30: Đáp án C

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

n CO min ñeå taïo ra BaCO max = a 2 3 a = 0,12  n n = = 0,12 ⇒   Ba(OH)2 BaCO3 max  b = 0,16  0,4 − (a + b) = a Na : 0,16    quy ñoåi Na, Na2 O  H2 O NaOH : 0,16  + Ba : 0,12  ← →     + H2 ↑ Ba, BaO  Ba(OH)2 : 0,12  O : x  0,12   x = 0,08  + BTE : n Na + 2 n Ba = 2 nO + 2 n H ⇒ m = m + m + m = 21,4 gam  Na Ba 2  O  0,16 0,12 x 0,12 0,16.23 0,12.137 0,08.16 

D

IỄ N

Đ

A laø (C2 H 5 NH3 )2 CO3 : x mol NaOH C2 H 5 NH 2 : 2x mol Na2 CO3 (D) + →  + B laø (COOH3 NCH3 )2 : y mol CH3 NH 2 : 2y mol (COONa)2 (E) 2x + 2y = 0,1 x = 0,02 + ⇒ ⇒ m muoái E = 134.0,03 = 4,02 gam 2x.45 + 2y.31 = 18,3.2.0,1 y = 0,03

Câu 34: Đáp án A

Trang 12

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Cu  (Cl2 , O2 ) oxit  HCl CuCl2  AgNO3 dö  AgCl ↓  + TN1:    → →    →   0,13 mol muoá i  ... ... Fe        73,23 (g)

N Ơ H N U Y Đ G

N

H Ư

BTE : 3x + 2y + 0,09.2 = 0,15.3  x = 0,03 + ⇒ BTNT Fe : x + y = 0,12  y = 0,09 BTNT N : n HNO = 3n Fe(NO ) + 2n Fe(NO ) + 2n Cu(NO ) + n NO = 0,6 3 3 3 3 2 3 2  + 0,03.242 = 5,67% gaà n nhaá t 5% C%Fe(NO3 )3 = 12,48 + 0,6.63 : 31,5% − 0,15.30 

ẠO

TP

.Q

 Fe(NO3 )3 : x mol  Cu  HNO3   + TN2 :    →  Fe(NO3 )2 : y mol  + NO ↑ + H2O 31,5% Fe  Cu(NO ) : 0,09 mol  0,15 mol 3 2   X, m (g)

TR ẦN

Câu 35: Đáp án D

10 00

8,19 gam

Ó

A

O2 : 0,1875 mol

-L

Í-

4,63 gam

KOH

H

CONH : x mol    C : y mol  quy ñoåi + X →   H : z mol    H O : t mol  2  

B

COOK : x mol     NH 2 : x mol  C : y mol; H : z mol   

CO 2 ↑ + (x + y)

H2O 

(0,5x + 0,5z + t )

TO

ÁN

m X = 43x + 12y + z + 18t = 4,63  = 99x + 12y + z = 8,19 m +  muoái BTE : 3x + 4y + z = 1,875.4 m  dd giaûm = 197(x + y) − 44(x + y) − 18(0,5x + 0,5z + t) = 21,87

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

n O + n Cl = 0,13 n O = 0,08  n 2− = 0,16 2 + 2 ⇒ 2 ⇒ O 32n O2 + 71n Cl2 = 6,11 n Cl2 = 0,05  n HCl = 2n O2− = 0,32 BNTN Cl : n AgCl = 2n Cl + n HCl = 0,42  n FeCl / Z = n Ag = 0,12 2 2   ⇒ ⇒ 73,23 − 0,42.143,5 0,42 − 0,12.2 = 0,12 = 0,09 n Ag =  n CuCl2 = 108 2   ⇒ m = 0,12.56 + 0,09.64 = 12,48

+ N2 ↑

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Z coù 2 muoái

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Y, (m + 6,11) g

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

X, m (g)

D

IỄ N

Đ

x = 0,07  y = 0,09 ⇒ ⇒ m BaCO = 197(0,07 + 0,09) = 31,52 gaà n nhaá t vôù i 32 3 z = 0,18 t = 0,02

Câu 36: Đáp án B

Trang 13

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

+ TN1: FeO, Fe2 O3  HNO3 ñ CO2  →     ↑ + Fe(NO3 )3 o Fe, FeCO3  t , (2) NO2   X1

CO  t   (1) H 2  

N Ơ

Y

Y2

Y1

10 00

B

TR ẦN

 BT E cho TN1: 3x + y + 2(0,12 + 0,02) = 0,62 − (y − 0,05)     n Fe = x n n ( CO , H 2 ) pö NO2  + ⇒ − y)  n FeCO3 = y  BT E cho TN2 : 3x + y = 2 (0,225 n  SO2  x = 0,09; 20 − 0,09.56 − 0,06.116 ⇒ ⇒ %m Fe O = = 40% 2 3 20  y = 0,06

A

Câu 37: Đáp án A

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

 X laø C x H y (COOH)2 + KHCO3  → CO2  Y laø C x H y (COOCa H b )2 − COOH + H2 O + −COOK   + KHCO3 → CO 2  0,11 ⇒  0,11 n = 0,055; n C H (COOC H ) = 0,145 x y a b 2  Cx H y (COOH)2 o O , t (X, Y)  2 → CO2 + H2 O 0,2x + 0,29a = 0,29 ⇒  nCO2 = 0,055(x + 2) + 0,145(x + 2 + 2a) = 0,69 x = 0; a = 1  2.0,055 + 2.3.0,145 = 0,49 n H2O =  X laø (COOH)2 (y = 0) 2 ⇒ ⇒ Y laø (COOCH3 )2 (b = 3) m = 0,49.18 = 8,82 gam  H2 O

D

ẠO

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

H Ư

N

G

Đ

  n H + n CO = 0,2  n H = 0,15   + Y1 coù  2 ⇒ 2 n = 0,12; n CO pö = 0,02 2n + 28n CO = 8,5.0,2  n CO = 0,05   H2 pö  H2  ⇒  n CO2 taïo thaønh töø CO = 0,02  n H + n CO = 0,06  n = 0,03    H + Y2 coù  2 ⇒ 2   n CO2 taùch ra töø FeCO3 = 0,05 2n + 28n CO = 15.0,06  n CO = 0,03  H2   TN1: Chaá t khöû laø Fe, FeCO3 , CO, H 2 ; chaá t oxi hoù a laø HNO3 +  TN2 : Chaá t khöû laø Fe, FeCO3 ; chaá t oxi hoù a laø H 2 SO 4

TP

.Q

+ TN2 : X + H 2 SO4 ñaë c → Fe2 (SO4 )3 + (SO2 , CO2 ) ↑ + H 2 O

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

to

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

N

CO, H 2  CO  Ca(OH)2 → CaCO3 ↓ +   ↑   ↑  (3) H  CO2  2    0,07 mol 

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

X

H 2 O (hôi)

H

Fe, Fe2 O3   + FeCO3   

o

Câu 38: Đáp án B

Trang 14

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

M : 0,82173m (g) quy ñoå i Al, Fe3 O4  → +  ←   O : 0,17827m (g)  FeO, Cu2 O   X'

N

M  H2SO4 ñaëc • TH1:    → M2 (SO4 )n + SO2 ↑ + H 2 O O  X'

Ơ

2.0,17827m + 0,78 16 M n +   M  HNO3  + • TH2 :   → NH 4 : x  + NO ↑ + H2 O O 0,2 mol    NO3 −   X' 

H

+ nelectron M nhöôøng = 2nO + 2nSO =

0,04

2x

0,05

Ó

x

A

10 00

B

1 1 NaOH dö → 0,04 mol CaCO3 ↓  dd E   dd E coù n Ca2+ = 0,04 2 + ⇒ 2 1 Ca(OH )2 dö  1 dd E  → 0,05 mol CaCO3 ↓  dd E coù n HCO − = 0,05 3  2  2 1 + BTÑT cho dd E : n Na+ + 2 n Ca2+ = n Cl− + n HCO − ⇒ x = 0,03 3   2 2+

dd E

ÁN

-L

Í-

H

Ca : 008   +   Na : 0,06  coâ caïn 2+ − +  → CaCO3 + CO2 ↑ + H 2 O  → Ca + 2 HCO 3 −     HCO : 0,1 0,05   3 0,1 0,05 Cl − : 0,12   

TO

CaCO3 : 0,05   .58,5 ⇒ CaCl 2 : 0,03  ⇒ m chaát raén = 0,05.100  + 0,03.111  + 0,06  = 11,84 gam  NaCl : 0,06  m CaCO m CaCl m NaCl 3 2 

ẠO Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Câu 39: Đáp án A

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N U Y .Q TR ẦN

H Ư

N

G

n = 2n O + 8n + + 3n NO NH 4  electron M nhöôøng  + n − = nelectron M nhöôøng + n + NO / Y NH 4  3 m muoái = m Mn + + m NO − + m NH + 3 4  0,78 = 8x + 0,6 x = 0,0225  ⇒ ⇒  2.0,17827m  + 0,78 + x  + 18x = 145,08  m = 43,08 0, 82173m + 62  16   

TP

Y, m Y =145,08 (g)

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

2

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

X, m (g)

Đ

chaát raén

D

IỄ N

Câu 40: Đáp án B

Trang 15

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

AgNO / NH , t o

3 3 + M → Ag ⇒ X : HCOOH

N Ơ H

TR ẦN

H Ư

N

G

a = 3 ⇒ m = 24,75  a = 4 ⇒ m = 24,4 + ⇒ m ≈ 24,74 gam a = 5 ⇒ m = 24,04  ...

10 00

B

● Ở bài này, nếu đi theo hướng tìm cụ thể từng chất thì mất thêm khá nhiều thời gian.

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

----- HẾT -----

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ

+ m chaát raén = 13,3 + 0,4.40 − 0,125.18 − (14a + 50).0,025

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

13,3 gam

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N U Y ẠO

TP

.Q

 X : 0,025 mol  muoá i Y : 0,05 mol) + + NaOH + H 2 O + Ca H 2a −1 (OH)3 → chaá t raé n   NaOH dö 0,125 0,4 mol  Z : 0,05 mol) mol 0,025 mol, a ≥ 3 T : 0,025 mol) 

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

 X : HCOOH (k = 1, x mol)  Y : Cn H 2n +1COOH (k = 1, y mol) +  Z : Cm H 2m +1COOH (k = 1, y mol)  T : (HCOO)(Cn H 2n +1COO)(Cm H 2m +1COO)Ca H2a −1 (k = 3, z mol) 2z = n CO − n H O = 1 − 0,9 = 0,1 z = 0,05 2 2   + Trong 26,6 gam M coù: n Ag = 2x + 2z = 0,2 ⇒ x = 0,05  y = 0,1 n O/ M = 2x + 2y + 2y + 6z = 0,8 

Trang 16

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 GV NGUYỄN MINH TUẤN- SỐ 25

BỘ ĐỀ 2018 MÔN HÓA HỌC

Ơ

B. tinh bột.

C. protein.

D. saccarozơ.

G

A. xenlulozơ.

Đ

Câu 2: Một chất khi thuỷ phân trong môi trường axit, đun nóng không tạo ra glucozơ. Chất đó là

H Ư

N

Câu 3: Một trong những nguyên nhân chính gây ra sự suy giảm tầng ozon là do A. sự tăng nồng độ khí CO2.

TR ẦN

B. mưa axit. C. quá trình sản xuất gang thép. D. hợp chất CFC (freon).

10 00

B

Câu 4: Cho luồng khí H2 (dư) qua hỗn hợp các oxit CuO, Fe2O3, ZnO, MgO nung ở nhiệt độ cao. Sau phản ứng hỗn hợp rắn còn lại là:

A

A. Cu, FeO, ZnO, MgO.

Ó

C. Cu, Fe, ZnO, MgO.

B. Cu, Fe, Zn, Mg. D. Cu, Fe, Zn, MgO.

H

Câu 5: Phát biểu nào sau đây là sai?

-L

Í-

A. Na2CO3 là nguyên liệu quan trọng trong công nghiệp sản xuất thuỷ tinh.

ÁN

B. Ở nhiệt độ thường, tất cả các kim loại kiềm thổ đều tác dụng được với nước. C. Nhôm bền trong môi trường không khí và nước là do có màng oxit Al2O3 bền bảo vệ. D. Theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân, nhiệt độ nóng chảy của kim loại kiềm giảm dần.

ÀN

Câu 6: Axit X là hóa chất quan trọng bậc nhất trong nhiều ngành sản xuất như phân bón, luyện kim, chất dẻo, acqui, chất tẩy rửa... Ngoài ra trong phòng thí nghiệm, axit X được dùng làm chất hút ẩm. Axit X là

IỄ N

Đ

A. HCl.

B. H3PO4.

C. HNO3.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

D. Ag.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

C. Cu.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

B. Au.

ẠO

A. Al.

TP

.Q

Câu 1: Trong số các kim loại sau: Ag, Cu, Au, Al. Kim loại có độ dẫn điện tốt nhất ở điều kiện thường là

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H=1; O=16; S=32; F=19; Cl=35,5; Br=80; I=127; N=14; P=31; C=12; Si=28; Li=7; Na=23; K=39; Mg=24; Ca=40; Ba=137; Sr=88; Al=27;Fe=56; Cu=64; Pb=207; Ag=108.

N

Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm)

D. H2SO4.

D

Câu 7: Có 3 kim loại X, Y, Z thỏa mãn các tính chất sau: - X tác dụng với HCl, không tác dụng với NaOH và HNO3 đặc, nguội. - Y tác dụng được với HCl và HNO3 đặc nguội, không tác dụng với NaOH. - Z tác dụng được với HCl và NaOH, không tác dụng với HNO3 đặc nguội. Vậy X, Y, Z lần lượt là

Trang 1

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn A. Zn, Mg, Al.

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

B. Fe, Mg, Al.

C. Fe, Al, Mg.

D. Fe, Mg, Zn.

Câu 8: Nguyên nhân của hiện tượng đồng phân trong hóa học hữu cơ là gì? A. Vì trong hợp chất hữu cơ, nguyên tố cacbon luôn có hóa trị IV.

N

B. Vì trong hợp chất hữu cơ chứa nguyên tố hiđro.

Ơ

C. Vì sự thay đổi trật tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử.

ẠO

Câu 10: Cho các phát biểu sau:

G

Đ

(a) Trong dạ dày của động vật ăn cỏ như trâu, bò, dê,…. Xenlulozơ bị thủy phân thành glucozơ nhờ xenlulaza.

N

(b) Dung dịch của glyxin và anilin trong H2O đều không làm đổi màu quì tím.

H Ư

(c) Liên kết của nhóm CO với nhóm NH giữa 2 đơn vị α-amino axit được gọi là liên kết peptit.

TR ẦN

(d) Những hợp chất hữu cơ khác nhau có cùng phân tử khối là đồng phân của nhau. (e) Glucozơ và saccarozơ đều tác dụng với H2 (xúc tác Ni, đun nóng).

10 00

A. 2.

B

Số phát biểu đúng là B. 3.

C. 4.

D. 5.

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

Câu 11: Có 4 ống nghiệm, mỗi ống đựng một chất khí khác nhau, chúng được úp ngược trong các chậu nước X, Y, Z, T. Kết quả thí nghiệm được mô tả bằng hình vẽ sau:

ÀN

Các khí X, Y, Z, T lần lượt là: A. NH3, HCl, O2, SO2. B. O2, SO2, NH3, HCl. C. SO2, O2, NH3, HCl. D. O2, HCl, NH3, SO2.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

D. HCHO.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

C. CH2=CH-CHO.

.Q

B. CH3CHO.

TP

A. (CHO)2.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

Câu 9: Cho anđehit X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 (to) thu được muối Y. Biết muối Y vừa có phản ứng tạo khí với dung dịch NaOH, vừa có phản ứng tạo khí với dung dịch HCl. Công thức của X là

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

D. Vì cacbon có thể liên kết với chính nó để tạo thành mạch cacbon (thẳng, nhánh, nhánh hoặc vòng).

D

IỄ N

Đ

Câu 12: Phương pháp nào sau đây là tốt nhất để phân biệt khí CH4 và khí C2H4? A. So sánh khối lượng riêng. B. Dựa vào tỉ lệ về thể tích khí O2 tham gia phản ứng cháy. C. Phân tích thành phần định lượng của các hợp chất. D. Sự thay đổi màu của nước brom.

Trang 2

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 13: Phenol phản ứng được với dung dịch nào sau đây? A. CH3COOH.

B. KOH.

D. HCl.

C. NaHCO3.

Câu 14: Chất Khi thủy phân hoàn toàn tinh bột thì thu được sản phẩm là C. glucozơ

D. mantozơ

N

B. saccarozơ

C. C2H5OH.

D. CH3COOCH3.

.Q ẠO

(3) Kim loại Cr có độ cứng cao nhất trong tất cả các kim loại

Đ

(4) Cr2O3 được dùng để tạo màu lục cho đồ sứ, đồ thủy tinh.

G

(5) Ở trạng thái cơ bản, kim loại crom có 6 electron độc thân.

Số phát biểu đúng là B. 5.

C. 4.

D. 2.

TR ẦN

A. 3.

H Ư

N

(6) CrO3 là một oxit axit, là chất oxi mạnh, bốc cháy khi tiếp xúc với lưu huỳnh, photpho,…

Câu 17: Hoà tan hoàn toàn m gam Na vào 1 lít dung dịch HCl aM, thu được dung dịch X và a mol khí thoát ra. Dãy gồm các chất đều tác dụng với dung dịch X là B. FeSO4, Zn, Al2O3, NaHSO4.

10 00

C. Al, BaCl2, NH4NO3, Na2HPO3.

B

A. Mg, ZnO, Na2CO3, NaOH.

D. AgNO3, Na2CO3, CaCO3.

Câu 18: Chất X có công thức phân tử C4H9O2N. Biết rằng:

Ó

H

Y + HCl (dư) → Z + NaCl

A

X + NaOH → Y + CH4O

-L

Í-

Công thức cấu tạo của X và Z lần lượt là: A. CH3CH(NH2)COOCH3 và CH3CH(NH3Cl)COOH.

ÁN

B. CH3CH(NH2)COOCH3 và CH3CH(NH2)COOH. C. H2NCH2CH2COOCH3 và CH3CH(NH3Cl)COOH.

ÀN

D. H2NCH2COOC2H5 và ClH3NCH2COOH.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TP

(2) Kim loại Al và Cr đều tan trong dung dịch kiềm đặc.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

(1) K2CrO4 có màu da cam, là chất oxi hóa mạnh.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

Câu 16: Cho các phát biểu sau:

http://daykemquynhon.ucoz.com

H

B. CH3COOH.

N

A. HCOOH.

Ơ

Câu 15: Chất nào sau đây có nhiệt độ sôi thấp nhất?

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

A. fructozơ

D

IỄ N

Đ

Câu 19: Khi đốt cháy than đá, thu được hỗn hợp khí trong đó có khí X (không màu, không mùi, độc). X là khí nào sau đây? A. CO.

B. CO2.

C. SO2.

D. NO2.

Câu 20: Chất Phát biểu nào sau đây sai? A. Isoamyl axetat là este không no. B. Fructozơ không làm mất màu nước brom.

Trang 3

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

C. Phân tử amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh. D. Số nguyên tử N có trong phân tử peptit Lys-Gly-Ala-Val là 5.

Ơ H

có kết tủa

có kết tủa

có kết tủa có kết tủa

TP

(5)

ẠO

Các dung dịch (1), (3), (5) lần lượt là:

B. Na2CO3, BaCl2, BaCl2.

C. H2SO4, MgCl2, BaCl2.

D. Na2CO3, NaOH, BaCl2.

N

G

Đ

A. H2SO4, NaOH, MgCl2.

H Ư

Câu 22: Este X có các đặc điểm sau:

TR ẦN

- Đốt cháy hoàn toàn X tạo thành CO2 và H2O có số mol bằng nhau; - Thuỷ phân X trong môi trường axit được chất Y (tham gia phản ứng tráng gương) và chất Z (có số nguyên tử cacbon bằng một nửa số nguyên tử cacbon trong X).

B

Phát biểu không đúng là:

10 00

A. Đốt cháy hoàn toàn 1 mol X sinh ra sản phẩm gồm 2 mol CO2 và 2 mol H2O. B. Chất X thuộc loại este no, đơn chức.

A

C. Đun Z với dung dịch H2SO4 đặc ở 170oC thu được anken.

H

Ó

D. Chất Y tan vô hạn trong nước.

ÁN

-L

Í-

Câu 23: Cho 17,82 gam hỗn hợp gồm Na, Na2O, Ba, BaO (trong đó oxi chiếm 12,57% về khối lượng) vào nước dư, thu được a mol khí H2 và dung dịch X. Cho dung dịch CuSO4 dư vào X, thu được 35,54 gam kết tủa. Giá trị của a là A. 0,10. B. 0,08. C. 0,12. D. 0,06. Câu 24: Dung dịch X có chứa 0,3 mol Na+; 0,1 mol Ba2+; 0,05 mol Mg2+; 0,2 mol Cl − và x mol NO3 − . Cô cạn dung dịch X thu đuợc m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

ÀN

A. 68,6.

B. 53,7.

C. 48,9.

D. 44,4.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

có kết tủa

có kết tủa

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

(4)

khí thoát ra

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

khí thoát ra

(5)

U Y

(2)

(4)

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

(1)

(2)

N

(1)

.Q

Dung dịch

N

Câu 21: Các dung dịch riêng biệt: Na2CO3, BaCl2, MgCl2, H2SO4, NaOH được đánh số ngẫu nhiên (1), (2), (3), (4), (5). Tiến hành một số thí nghiệm, kết quả được ghi lại trong bảng sau:

D

IỄ N

Đ

Câu 25: Hỗn hợp X gồm vinyl axetat, metyl axetat và etyl fomat. Đốt cháy hoàn toàn 3,08 gam X, thu được 2,16 gam H2O. Phần trăm số mol của vinyl axetat trong X là A. 72,08%.

B. 75%.

C. 25%.

D. 27,92%.

Câu 26: Đun 1 mol hỗn hợp C2H5OH và C4H9OH (tỉ lệ mol tương ứng là 3 : 2) với H2SO4 đặc ở 140oC, thu được m gam ete. Biết hiệu suất phản ứng của C2H5OH là 60% và của C4H9OH là 40%. Giá trị của m là A. 53,76 gam.

B. 19,04 gam.

C. 23,72 gam.

D. 28,4 gam.

Trang 4

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 27: Cho hỗn hợp gồm Fe2O3 và Cu vào dung dịch H2SO4 loãng dư, thu được chất rắn X và dung dịch Y. Dãy nào dưới đây gồm các chất đều tác dụng được với dung dịch Y? C. BaCl2, HCl, Cl2.

D. Br2, NaNO3, KMnO4.

Câu 28: Amino axit X trong phân tử có một nhóm –NH2 và một nhóm –COOH. Cho 26,7 gam X phản ứng với lượng dư dung dịch HCl, thu được dung dịch chứa 37,65 gam muối. Công thức của X là

Ơ

C. H2N-[CH2]3-COOH. D. H2N-[CH2]4-COOH.

H

A. H2N-[CH2]2-COOH. B. H2N-CH2-COOH.

N

A. NaOH, Na2SO4, Cl2. B. KI, NH3, NH4Cl.

D. 2,24 ≤ V ≤ 5,376.

10 00

B

Câu 30: Tiến hành điện phân V lít dung dịch NaCl 1M và CuSO4 1,8M bằng điện cực trơ tới khi nước bắt đầu điện phân ở cả 2 cực thì dừng điện phân, thấy khối lượng dung dịch giảm m gam. Dung dịch sau phản ứng hoà tan tối đa 8,84 gam Al2O3. Giá trị của m là B. 34,5. A. 34,8. C. 34,6. D. 34,3.

B. 2,24 lít.

-L

A. 1,12 lít.

Í-

H

Ó

A

Câu 31: Hỗn hợp X gồm các chất hữu cơ mạch hở, đơn chức có cùng công thức phân tử là C3H4O2. Đun nóng nhẹ 14,4 gam X với dung dịch KOH dư đến hoàn toàn thu được dung dịch Y (giả sử không có sản phẩm nào thoát ra khỏi dung dịch sau phản ứng). Trung hòa bazơ còn dư trong dung dịch Y bằng HNO3, thu được dung dịch Z. Cho Z tác dụng với dung dịch AgNO3 dư trong NH3 thu được 43,2 gam kết tủa. Hỏi cho 14,4 gam X tác dụng Na dư thu được tối đa bao nhiêu lít H2 (ở đktc)? C. 4,48 lít.

D. 3,36 lít.

ÁN

Câu 32: Hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử C8H14O4. Từ X thực hiện các phản ứng: (1) X + NaOH → X1 + X2 + H2O; (3) nX3 + nX4 → nilon-6,6 + nH2O;

(2) X1 + H2SO4 → X3 + Na2SO4; (4) 2X2 + X3 → X5 + 2H2O.

ÀN

Công thức cấu tạo phù hợp của X là B. CH3OOC[CH2]5COOH.

C. CH3CH2OOC[CH2]4COOH.

D. CH3OOC[CH2]4COOCH3.

D

IỄ N

Đ

A. HCOO[CH2]6OOCH.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

C. 2,24 ≤ V ≤ 5,152.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

B. 2,24 ≤ V ≤ 6,72.

TR ẦN

A. 2,24 ≤ V ≤ 4,48.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP ẠO Đ G N H Ư

Giá trị của V bằng bao nhiêu để thu được kết tủa cực đại?

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

Câu 29: Sục V lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch chứa hỗn hợp Ba(OH)2 và KOH, kết quả thí nghiệm được biểu diễn bằng đồ thị sau:

Câu 33: Hỗn hợp X gồm 4 chất hữu cơ đều có cùng công thức phân tử C2H8O3N2. Cho một lượng X phản ứng vừa đủ với V ml dung dịch NaOH 0,5M và đun nóng, thu được dung dịch Y chỉ gồm các chất vô cơ và 6,72 lít (đktc) hỗn hợp Z gồm 3 amin. Cô cạn toàn bộ dung dịch Y thu được 29,28 gam hỗn hợp muối khan. Giá trị của V là A. 420.

B. 480.

C. 960.

D. 840.

Trang 5

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 34: Cho hỗn hợp gồm Cu2S và FeS2 tác dụng hết với dung dịch chứa 0,52 mol HNO3, thu được dung dịch X (không chứa NH4+) và hỗn hợp khí gồm NO và 0,3 mol NO2. Để tác dụng hết với các chất trong X cần dùng 260 ml dung dịch NaOH 1M, sau phản ứng lọc kết tủa nung trong không khí tới khối lượng khôi đổi thu được 6,4 gam chất rắn. Tổng khối lượng chất tan có trong dung dịch X gần nhất với giá trị nào sau đây? C. 18,0.

D. 20,0.

N

B. 21,0.

Ơ

A. 19,0.

C. 4,9216.

D. 4,5118.

TR ẦN

Câu 37: Hợp chất hữu cơ X (chứa C, H, O) chỉ có một loại nhóm chức. Cho 0,15 mol X phản ứng vừa đủ với 180 gam dung dịch NaOH, thu được dung dịch Y. Làm bay hơi Y, chỉ thu được 164,7 gam hơi nước và 44,4 gam hỗn hợp chất rắn khan Z. Đốt cháy hoàn toàn Z, thu được 23,85 gam Na2CO3; 56,1 gam CO2 và 14,85 gam H2O. Mặt khác, Z phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu được hai axit cacboxylic đơn chức và hợp chất T (chứa C, H, O và MT < 126). Số nguyên tử H trong phân tử T bằng C. 10.

B

B. 6.

10 00

A. 12.

D. 8.

Í-

H

Ó

A

Câu 38: Cho 29,64 gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe(NO3)2, Al, Zn trong đó số mol Al bằng số mol Zn tan hoàn toàn trong dung dịch hỗn hợp chứa 1,16 mol KHSO4. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y chỉ chứa 179,72 gam muối sunfat trung hòa và 6,72 lít (đktc) khí Z gồm 2 khí trong đó có một khí hóa nâu ngoài không khí. Biết tỉ khối của Z so với He là 1,9. Phần trăm khối lượng của Al trong hỗn hợp X là A. 13,664%. B. 14,228%. C. 15,112%. D. 16,334%.

ÁN

-L

Câu 39: Điện phân (điện cực trơ, hiệu suất điện phân 100%) dung dịch chứa đồng thời 0,15 mol Cu(NO3)2 và 0,12 mol HCl trong thời gian t giờ với cường độ dòng điện không đổi 2,68A thì ở anot thoát ra 0,672 lít khí (đktc) và thu được dung dịch X. Dung dịch X hòa tan tối đa m gam bột sắt (sản phẩm khử của NO 3− là khí NO duy nhất). Giá trị của t và m lần lượt là B. 0,6 và 8,96.

C. 0,6 và 9,24.

D. 0,5 và 8,96.

ÀN

A. 0,6 và 10,08.

D

IỄ N

Đ

Câu 40: Hỗn hợp E gồm este X đơn chức và axit cacboxylic Y hai chức (đều mạch hở, không no có một liên kết đôi C = C trong phân tử). Đốt cháy hoàn toàn một lượng E thu được 0,43 mol khí CO2 và 0,32 mol hơi nước. Mặt khác, thủy phân 46,6 gam E bằng lượng NaOH vừa đủ rồi cô cạn dung dịch thu được 55,2 gam muối khan và phần hơi có chứa chất hữu cơ Z. Biết tỉ khối của Z so với H2 là 16. Phần trăm khối lượng của Y trong hỗn hợp E có giá trị gần nhất với

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

B. 4,7224.

H Ư

A. 4,6048.

N

G

Đ

ẠO

TP

Câu 36: Hỗn hợp X gồm Na2SO3, CuO, CuCO3. Hòa tan m gam hỗn hợp X trong dung dịch hỗn hợp HCl 1M và H2SO4 0,5M vừa đủ, thu được dung dịch Y chứa (m + 8,475) gam chất tan gồm muối clorua và sunfat trung hòa; 5,6 lít hỗn hợp khí (đktc) có tỉ khối so với hiđro là 27,6. Điện phân dung dịch Y với điện cực trơ, màng ngăn xốp đến khi lượng Cu2+ còn lại bằng 6% lượng Cu2+ trong dung dịch Y thì dừng lại thu được dung dịch Z. Cho 0,14m gam Fe vào dung dịch Z đến khi phản ứng kết thúc thu được m1 gam chất rắn. Giá trị của m1 là

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

D. 359.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

C. 402.

.Q

B. 303.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

A. 387.

U Y

N

H

Câu 35: Đun nóng 0,1 mol hỗn hợp T gồm hai peptit mạch hở T1, T2 (T1 ít hơn T2 một liên kết peptit, đều được tạo thành từ X, Y là hai amino axit có dạng H2NCnH2nCOOH; MX<MY) với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được dung dịch chứa 0,42 mol muối của X và 0,14 mol muối của Y. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 13,2 gam T cần vừa đủ 0,63 mol O2. Phân tử khối của T1 là

A. 43,5%.

B. 46,5%.

C. 41,5%.

D. 48,0%.

--- HẾT --Trang 6

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 GV NGUYỄN MINH TUẤN- SỐ 25

BỘ ĐỀ 2018 MÔN HÓA HỌC

Ơ

N

Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm)

H

11-B

12-D

13-B

14-C

15-D

16-C

17-B

18-A

21-A

22-C

23-B

24-B

25-C

26-C

27-D

31-A

32-C

33-C

34-A

35-A

36-A

37-D

9-D

28-A

10-B

19-A

20-A

29-C

30-D

39-C

40-B

N

H Ư

TR ẦN B 10 00 A Ó H Í-L ÁN TO ÀN

D

IỄ N

Đ

38-A

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

8-C

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

7-B

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

6-D

Đ

N

5-B

U Y

4-D

.Q

3-D

TP

2-C

ẠO

1-D

G

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

BẢNG ĐÁP ÁN

Trang 7

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 GV NGUYỄN MINH TUẤN- SỐ 25

BỘ ĐỀ 2018 MÔN HÓA HỌC

N

Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm)

Ơ H

TR ẦN

(NH 4 )2 CO3 + 2HCl  → 2NH 4 Cl + CO 2 ↑ + H 2 O

(NH 4 )2 CO3 + 2NaOH  → Na2 CO3 + 2NH3 ↑ +2H 2 O

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

Câu 10: Đáp án B Các phát biểu đúng là: a; b; c Câu 11: Đáp án B Câu 12: Đáp án D Câu 13: Đáp án B Câu 14: Đáp án C Câu 15: Đáp án D Câu 16: Đáp án C Các phát biểu đúng là: 3; 4; 5; 6 Câu 17: Đáp án B Câu 18: Đáp án A Câu 19: Đáp án A Câu 20: Đáp án A Câu 21: Đáp án A Từ bảng kết quả thí nghiệm, ta thấy (1), (3), (5) lần lượt là H2SO4, NaOH, MgCl2. Thật vậy:

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

o

t HCHO + 4AgNO3 + 6NH 3 + 2H 2 O  → 4Ag ↓ +(NH 4 )2 CO3 + 4NH 4 NO3

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

H Ư

Baûn chaá t phaû n öù ng :

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N N

G

Đ

ẠO

TP

.Q

U Y

Câu 1: Đáp án D Câu 2: Đáp án C Câu 3: Đáp án D Câu 4: Đáp án D Câu 5: Đáp án B Câu 6: Đáp án D Câu 7: Đáp án B Câu 8: Đáp án C Câu 9: Đáp án D

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

LỜI GIẢI CHI TIẾT

Trang 8

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

N

G

Đ

Thuỷ phân X trong môi trường axit được chất Y (tham gia phản ứng tráng gương) và chất Z (có số nguyên tử cacbon bằng một nửa số nguyên tử cacbon trong X). Suy ra Y là HCOOH, Z là CH3OH và X là HCOOCH3.

H Ư

Vậy các phát biểu đúng là: Chất X thuộc loại este no, đơn chức; Chất Y tan vô hạn trong nước; Đốt cháy hoàn toàn 1 mol X sinh ra sản phẩm gồm 2 mol CO2 và 2 mol H2O.

TR ẦN

Phát biểu sai là “Đun Z với dung dịch H2SO4 đặc ở 170oC thu được anken.” Vì Z là CH3OH nên khi đun nóng ở 170oC không thể thu được anken, do phân tử anken phải có ít nhất 2 nguyên tử C. Câu 23: Đáp án B

10 00

B

Na : x mol  Na, Ba    quy ñoåi   H2 O  NaOH  CuSO4 dö Cu(OH)2 ↓  + Ba : y mol  ← Na2 O   → →     Ba(OH)2  O : z mol  BaO  BaSO 4 ↓     

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

 x + 2y − = 0,5x + y n NaOH = x BT OH : n Cu(OH)2 = ⇒ ⇒ 2 n Ba(OH)2 = y BT Ba : n BaSO = y 4  m hoãn hôïp = 23x + 137y + 16z = 17,82 x = 0,32  16z   + %m O = = 12,57% ⇒ y = 0,06 23x + 137y + 16z  z = 0,14  m = 98(0,5x + y) + 233y = 35,54  keát tuûa + BTE : n Na + 2 n Ba = 2 n O + 2 n H ⇒ n H = 0,08 2  2

ÀN

0,32

0,06

0,14

?

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

Đốt cháy hoàn toàn X tạo thành CO2 và H2O có số mol bằng nhau, chứng tỏ X là este no, đơn chức CnH2nO2.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

Câu 22: Đáp án C

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Coø n laï i dd (3) laø NaOH.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

N

H

Ơ

N

 H SO + Na2 CO3  → Na2 SO 4 + CO2 ↑ + H 2 O dd (1) laø H 2 SO 4 :  2 4 → BaSO 4 ↓ +2HCl  H 2 SO 4 + BaCl 2   Na2 CO3 + H 2 SO 4  → CO 2 ↑ + H 2 O + Na2 SO 4  dd (2) laø Na2 CO3 :  Na2 CO3 + BaCl 2  → BaCO3 ↓ +2NaCl  → MgCO3 ↓ +2NaCl  Na2 CO3 + MgCl 2   BaCl 2 + Na2 CO3  → BaCO3 ↓ +2NaCl dd (4) laø BaCl 2 :  → BaSO3 ↓ +2NaCl  BaCl 2 + H 2 SO 4  dd (5) laø MgCl 2 : MgCl2 + Na2 CO3  → MgCO3 + 2NaCl

Đ

Câu 24: Đáp án B

D

IỄ N

BTÑT : nNa+ + 2 nBa2+ + 2 nMg2+ = nCl− + nNO − 3    0,3 0,1 0,2  x = 0,4 0,05 x + ⇒ + 137nBa2+ + 24 nMg2+ + 35,5nCl− + 62 nNO − BTKL : m = 23n  m = 53,7 Na+ 3    0,3 0,1 0,2 0,05 x

Câu 25: Đáp án C

Trang 9

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Ơ

N

Vinyl axetat : C 4 H 6 O 2 + Metyl axetat vaø etyl fomat : C3 H 6 O 2 m X = 74n C H O + 86n C H O = 3,08  n C H O = 0,03; n C H O = 0,01 3 6 2 4 6 2 4 6 2   3 6 2 + BTNT H : 6n ⇒ + 6n = 2 n 0,01 C3 H 6O2 C4 H 6 O2 H2 O .100% = 25%  %n C4 H6 O4 = 0,04 0,12  

H

Câu 26: Đáp án C

.Q G

Câu 27: Đáp án D

H Ư

N

Bản chất phản ứng của Fe2O3 và Cu với dung dịch H2SO4 loãng dư là: Fe2 O3 + 3H2 SO4 → Fe2 (SO4 )3 + 3H 2 O

TR ẦN

Cu + Fe2 (SO4 )3 → CuSO4 + 2FeSO 4

Vậy chất rắn X là Cu; dung dịch Y gồm các ion : Fe 2 + , Cu2 + , H + , SO 4 2 − .

B

Dãy gồm các chất đều tác dụng được với dung dịch Y là : Br2, NaNO3, KMnO4.

10 00

Phương trình phản ứng: 2Fe2 + + Br2 → 2Fe3+ + 2Br −

A

3Fe2 + + NO3− + 4H + → 3Fe3+ + NO + 2H2 O

H

Ó

5Fe2+ + MnO4 − + 8H + → 5Fe3+ + Mn2 + + 4H 2 O

Í-

Câu 28: Đáp án A

TO

ÁN

-L

 37,65 − 26,7 = 0,3 n X = n HCl =  X : H2 NRCOOH 36,5 ⇒  M = 26,7 = 89 R = 89 − 16 − 45 = 28 (−CH2 CH2 −) X  0,3 ⇒ X laø H2 NCH2 CH2 COOH

Câu 29: Đáp án C

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ

ẠO

TP

 2ROH  → ROR + H2 O 140o C   0,52 mol 0,26 mol  + ⇒ m ete = 23,72 gam + mH O m (C2 H5OH, C4 H9OH) = m ete 2    ? 0,26.18  0,36.46+ 0,16.74

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

9

H2 SO4 ñaë c

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

4

U Y

5

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

2

N

3 + nC H OH ban ñaàu = .1 = 0,6 mol; nC H OH ban ñaàu = 1 − 0,6 = 0,4 mol; 2 5 4 9 5 nC H OH phaûn öùng = 0,6.60% = 0,36 mol; nC H OH phaûn öùng = 0,4.40% = 0,16 mol.

D

IỄ N

Đ

BCPÖ vaø ñoà thò : 0,33 − 2,3a = a a = 0,1; 0,1 ≤ n CO ≤ 0,23 2   + m BaCO max khi n CO min ≤ nCO ≤ n CO max ⇒  3 2 2 2 2,24 V ≤ ≤ 5,152    CO2 (ñktc)  a 2,3a 

Câu 30: Đáp án D

Trang 10

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

ñpdd Na+ : V  (NaCl, CuSO 4 )  → ñeán khi heát Cl − , Cu2 +    2− + n < 2 n ⇒ dd sñp coù SO4 : 1,8V  2+ − Cl Cu   +  1,8V  V H : 2.1,8V − V = 2,6V 

+ n H + = 3n Al3+ = 6n Al O = 0,52 ⇒ V = 0,2 3

U Y

H Ư

Câu 32: Đáp án C

B

TR ẦN

 X laø HOOC(CH 2 )4 COOH + Töø (2), (3) suy ra :  3  X1 laø NaOOC(CH 2 )4 COONa  X laø C H OOC(CH ) COOH Töø (1), (4) 2 5 2 4 + ⇒ X : C H O  8 14 4  X5 laø C2 H 5 OOC(CH 2 )4 COOC2 H 5

10 00

Câu 33: Đáp án C

Í-

H

Ó

A

NaOH X → amin+ muoá i X laø muoái amoni + ⇒ X coù coâ ng thöù c phaâ n töû C2 H8O3 N2 coù goác axit laø : NO3 ; CO3 ; HCO3 C H NH NO ; (CH3 )2 NH2 NO3 + 4 chaá t trong X laø :  2 5 3 3 CH2 (NH3 )2 CO3 ; H2 NCH2 NH3 HCO3 + Sô ñoà phaûn öù ng :

TO

ÁN

-L

C2 H5 NH3 NO3    C2 H5 NH2   NaNO   : x mol   3   ( CH ) NH NO : x mol   x mol    NaOH   3 2 2 3    → (CH3 )2 NH  +   CO3  CH2 (NH3 )2 CO3     Na 2   CH2 (NH2 )2 : y mol   y mol  H NCH NH HCO  : y mol  2 3 3   2  x + y = 0,3 x = 0,12 nNaOH = x + 2y = 0,48 ⇒ ⇒ ⇒ 85x + 106y = 29,28 y = 0,18 Vdd NaOH 0,5M = 0,96 lít = 960 ml

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TP ẠO N

G

Đ

x + y = 0,2 x = 0,1 n H2 = 0,5n CH2 = CH − COOH = 0,05 + ⇒ ⇒ 4x = 0,4 y = 0,1 VH2 (ñktc) = 0, 05.22,4 = 1,12 lít

.Q

HCOOCH = CH 2 HCOOK ,    x mol y mol  AgNO3 / NH3 , t o KOH Ag + X goàm   → → CH3CHO,... = CHCOOH 2 CH  4x mol     y mol  x mol

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 31: Đáp án A

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

Ơ

N

 n + n Cu = 0,36; n Cl2 = 0,1; n O2 = H = 0,13 4 + m = m Cu + m Cl + m O = 34,3 gam 2 2  dd giaûm

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

2

D

IỄ N

Câu 34: Đáp án A

Trang 11

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

+ Sô ñoà phaû n öù ng : NO2 : 0,3   NO : z 

Cu , Fe   +  2− H , SO4    NO3 −   

N

3+

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

Câu 35: Đáp án A

G N

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

10 00

B

TR ẦN

H Ư

BTNT Fe, Cu : 2x.80 + 0,5y.160 = 6,4 x = 0,03   + BTE : 10x + 15y = 3z + 0,3 ⇒ y = 0,02   BTÑT / Z : 0,26 = 2(x + 2y) + (0,22 − z) z = 0,1 Cu2+ : 0,06 mol   3+  Fe : 0,02 mol   BTÑT : n = 0,08    H+ ⇒ X coù: SO4 2− : 0,07 mol  ⇒     m chaát tan/ X = 19,2 gaà n nhaá t vôù i 19 − NO3 : 0,12 mol  H + : ? mol   

Đ

6,4 (g)

ẠO

Fe(OH)3  Fe O  → 2 3     CuO   Cu(OH)2  

TP

dd X

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

U Y

NaOH 0,26

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

H

dd Z

2+

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

0,52

N

Na+ : 0,26    2− SO4 : x + 2y    − NO3 : 0,52 − 0,3 − z  

HNO3

Ơ

Cu2 S : x    FeS2 : y 

Trang 12

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

+ Goïi coâ ng thöù c muoá i Na cuû a amin axit laø aa − Na. 0,56 T1 : Cx H y O6 N5 n T + n T2 = 0,1 n T = 0,04 = 5,6 ⇒  ⇒ 1 ⇒ 1 nT 0,1 T2 : Ca H b O7 N6 5n T1 + 6n T2 = 0,56 n T2 = 0,06 CONH : 0,56k mol    quy ñoåi + 13,2 gam T → CH2 : x mol  → CO2 + H2 O + N2 ↑ +O 2 H O : 0,1k mol  0,63 2  

N

=

B

n CO + n SO = 0,25 n CO = 0,11  n CuCO = 0,11 3 2 + 2 ⇒ 2 ⇒ 44n 64n 27,6.2.0,25 13,8 n 0,14 n + = = =  Na2 SO3 = 0,14 CO2 SO2   SO2

A

10 00

BTNT H : hh X + (HCl SO 4 )  → dd Y + (CO2 , SO2 ) ↑ + H 2 O , H 2   x mol + 0,5x mol x mol BTKL : m + 36,5x + 49x = (m + 8,475) + 13,8 + 18x 

-L

Í-

H

Ó

 Na+ : 0,28; Cl − : 0,33; SO 4 2 − : 0,165   ⇒ x = 0,33 ⇒ Y coù  2 + 0,165.2 + 0,33 − 0,28  Cu : = 0,19   2   ⇒ m = 0,11.124 + 0,14.126 + 80.(0,19 − 0,11) = 37,68

ÁN

2+ + 2− Cu : 0,0114; Na : 0,28 : SO 4 : 0,165  ñpdd + Y  → dd Z  +  H = 0,165.2 − 0,28 − 0,0114.2 = 0, 0272 

TO

0,0114 mol Cu + 0,0942 mol Fe + dd Z  → chaá t raé n  ⇒ m1 = 4,6048 0,0692 mol Fe

H N U Y .Q TP ẠO Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Câu 36: Đáp án A

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

TR ẦN

H Ư

N

G

 1  x BTE : 3.0,56k + 6x = 4.0,63  k = 3 = 1,75 C ôû goác R cuûa aa = ⇒ ⇒ ⇒ 0,56k m = 25,88k + 14x = 13,2 49  T x = coù moä t aa laø Gly  150  0,42.1 + 0,14n • TH1: C = = 1,75 ⇒ n = 4 ⇒ aa coø n laï i laø Val. 0,56 a = 3 T1 : (Gly)a (Val)5−a : 0,04 ⇒ 0,04a + 0,06b = 0,42 ⇒  ⇒ M T = 387  1 b = 5 T1 : (Gly)b (Val)6− b : 0,06 0,14.1 + 0,42n • TH2 : C = = 1,75 ⇒ n = 2 ⇒ aa coøn laï i laø Ala. 0,56 a = 3 T1 : (Gly)a (Ala)5−a : 0,04 ⇒ MT = 331 ⇒ 0,04a + 0,06b = 0,42 ⇒   1 T1 : (Gly)b (Ala)6 − b : 0,06 b = 5

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

13,2 gam

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

n aa− Na

Ơ

+ NT =

D

IỄ N

Đ

Câu 37: Đáp án D

Trang 13

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

+ Sô ñoà phaû n öù ng : Na2 CO2 + CO2 + H2 O   

O2 t o

(3) H 2 SO4 loaõ ng, dö

H

RCOOH  + T (C, H, O; MT < 126)

B

Câu 38: Đáp án A

H

Ó

A

10 00

 M Z = 1,9.4 = 7,6  H + ⇒ Z goà m  2  NO  Z goà m 2 khí trong ñoù coù NO (hoù a naâ u)  n H + n NO = 0,3  n H = 0,24 ⇒ 2 ⇒ 2 2n H2 + 30n NO = 0,3.7,6 = 2,28  n NO = 0,06 + Sô ñoà phaû n öù ng :

29,64 gam

ÁN

-L

Í-

 FeO   Fe 2 + , Fe3+ , Al3+   H 2    Fe(NO ) + KHSO O  →   + +H 3 2 2 + 2−  4   NH 4 , SO 4  NO   Al, Mg  1,16 mol  ? mol    2,28 gam 179,72 gam

TO

 29,64 + 1,16.136 − 179,72 − 2,28 = 0,3  BTKL : n H2 O = 18  1,16 − 0,24.2 − 0,3.2  = 0,02  BT H : n NH + = 4 + 4  0,06 + 0,02 = 0,04  BT N : n Fe(NO3 )2 = 2   BT O : n FeO = 0,3 + 0,06 − 0,04.6 = 0,12

D

N ẠO

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

⇒ Z laø HOC6 H4 CH2 OH ⇒ Z coù 8 nguyeâ n töû H

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

n H trong X = 2n H O (1) + 2 n H O (2) − n NaOH = 1,5  1,5 2 2 Ctrong X = Htrong X = = 10;     0,45   0,15 0,15 0,825 + ⇒ 0,6 29,1 − 1,5.12 − 1,5 n O = = 4; X laø C10 H10 O4 = 0,6 trong X  O trong X =  0,15 16   1 este cuû a ancol X coù 2 chöù c este  n NaOH : nC H O = 3 :1 10 10 4 1 cuû a phenol   + ⇒ H2 SO4 Z → RCOOH  HCOOC6 H4 CH2 OOCCH3  + T (MT < 126)   X laø 2 axit    CH3COOC6 H4 CH2OOCH 

TP

.Q

U Y

m X = m Z + m H O − m dd NaOH = 29,1 n NaOH = 2nNa2 CO3 = 0,45 2 + ; m = m + m NaOH − m Z = 2,7  nC trong X = n Na2CO3 + nCO2 = 1,5  H2 O (1) X 29,1 44,4 0,45.40 

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

2 axit

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

44,4 gam

0,825 mol

N

chaát raé n Z 

1,275 mol

0,225 mol

(2)

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

0,15 mol

Ơ

dd NaOH chaát X  → dd Y  180 g, (1)

H2 O ↑: 164,7 gam

laøm bayhôi

 x = 0,15  n = n zn = x ⇒  Al ⇒ 27x + 65x = 29,64 − 0,04.180 − 0,12.72  %m Al = 13,664%

Câu 39: Đáp án C Trang 14

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

+ Thöù töï khöû treâ n catot : Cu2 + > H+ > H 2 O; thöù töï oxi hoù a treâ n anot : Cl − > H 2 O.

N

ÔÛ anot khí thoaù t ra laø Cl 2 ; n Cl = 0,03 2 + 2+ ÔÛ catot Cu bò khöû : BTE : n = nCl = 0,03  Cu 2 nelectron trao ñoåi .F 0,03.2.96500 ⇒t= = = 0,6 giôø I 2,68.3600

H Ư

N

G

Đ

M = 32  X laø C n H 2n −1COOCH3 (k = 2, n ≥ 2) + Z ⇒  Z laø CH 3OH  Y laø C m H 2m − 2 (COOH)2 (k = 3, m ≥ 2) + Trong phaûn öùng ñoát chaùy E ta coù:

TR ẦN

 n − COO − = n X + 2n Y = n CO − n H O = 0,11 2 2   m E = 0,43.12 + 0,32.2 + 0,11.2.16 = 9,32 + Trong phaûn öùng cuûa E vôùi NaOH ta coù:

10 00

B

 n NaOH = n − COO − = 0,11.(46,6 : 9,32) = 0,55   n = 0,25 ⇒ X  n NaOH = n X + 2n Y = 0,55   n Y = 0,15  ∆m = (23 − 15)n X + 2(23 − 1)n Y = 55,2 − 46,6 = 8,6 ⇒ m E = 0,25.(14n + 58) + 0,15.(14m + 88) = 46,6

0,15.144 = 46,35% ≈ 46,5% 46,6

----- HẾT -----

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

⇒ 3,5n + 2,1m = 18,9 ⇒ n = 3; m = 4 ⇒ %m Y =

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Câu 40: Đáp án B

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

TP

0,27 + 0,06 = 0,165 ⇒ m Fe = 9,24 gam 2

ẠO

⇒ n Fe = n Fe2+ =

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

X

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

U Y

N

H

Ơ

  Cu2 + : 0,15 − 0,03 = 0,12  Fe2 + : ?    −  −  NO3 : 0,3  Fe (max) + + NO ↑ + Cl : 0,06 →    + ... 0,12 H : 0,12    0,12 4 Cl − : 0,12 − 0,03.2 = 0,06  NO3− : 0,3 − = 0,27  4  

Trang 15

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 GV NGUYỄN MINH TUẤN- SỐ 26

BỘ ĐỀ 2018 MÔN HÓA HỌC

Ơ

D. 2.

B. Ala-Gly-Gly-Val-Gly.

C. Gly-Ala-Gly-Gly-Val.

D. Gly-Gly-Val-Gly-Ala.

Câu 3: Các hiđroxit X, Y, Z, T có một số đặc điểm sau:

không tan

không xảy ra phản ứng

Phản ứng với dung dịch Na2SO4

không xảy ra phản ứng

T tan

không xảy ra phản ứng

có xảy ra phản ứng

không xảy ra phản ứng

không xảy ra phản ứng

không xảy ra phản ứng

phản ứng tạo kết tủa trắng

Í-

H

Ó

A

Phản ứng với dung dịch NaOH

không tan

B

tan

Z

10 00

Tính tan (trong nước)

Y

TR ẦN

X

H Ư

N

G

Đ

A. Gly-Gly-Ala-Gly-Val.

-L

X, Y, Z, T lần lượt là:

ÁN

A. NaOH, Al(OH)3, Fe(OH)3, Ba(OH)2. C. Ba(OH)2, Fe(OH)3, Al(OH)3, NaOH.

B. Ba(OH)2, Al(OH)3, Fe(OH)3, NaOH. D. NaOH, Fe(OH)3, Al(OH)3, Ba(OH)2.

TO

Câu 4: Phương trình hóa học nào sau đây là sai? A. 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2.

B. Ca + 2HCl → CaCl2 + H2.

C. Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu.

D. Cu + H2SO4 → CuSO4 + H2.

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

TP

Câu 2: Thủy phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit X mạch hở, thu được 3 mol glyxin, 1 mol alanin và 1 mol valin. Mặt khác, thủy phân không hoàn toàn X, thu được hỗn hợp sản phẩm trong đó có Ala-Gly, GlyAla, Gly-Gly-Val. Cấu tạo của X là

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

C. 5.

.Q

B. 4.

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

A. 3.

U Y

Câu 1: Cho các kim loại: Ag, Al, Cu, Ca, Fe, Zn. Số kim loại tan được trong dung dịch HCl là

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H=1; O=16; S=32; F=19; Cl=35,5; Br=80; I=127; N=14; P=31; C=12; Si=28; Li=7; Na=23; K=39; Mg=24; Ca=40; Ba=137; Sr=88; Al=27;Fe=56; Cu=64; Pb=207; Ag=108.

N

Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm)

D

IỄ N

Câu 5: Dung dịch NaOH loãng tác dụng được với tất cả các chất thuộc dãy nào sau đây? A. Al2O3, CO2, dung dịch NaHCO3, dung dịch ZnCl2, NO2. B. CO, H2S, Cl2, dung dịch AlCl3, C6H5OH. C. NO, dung dịch Cu(NO3)2, dung dịch NH4Cl, dung dịch HCl. D. Dung dịch NaAlO2, Zn, S, dung dịch NaHSO4. Trang 1

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 6: Kim loại có thể vừa phản ứng với dung dịch HCl vừa phản ứng với Al2(SO4)3 là A. Fe.

C. Cu.

B. Mg.

D. Ni.

B. 7.

C. 5.

H Ư

A. 8.

N

G

Câu 8: Trong các hợp chất sau: CH4; CHCl3; C2H7N; HCN; CH3COONa; C12H22O11; Al4C3; CH5NO3; CH8O3N2; CH2O3. Số chất hữu cơ hữu cơ là D. 6.

A. AgNO3/NH3.

B. NaHCO3.

C. C2H5OH.

D. C2H5ONa.

10 00

B

Câu 10: Cho các phát biểu sau :

TR ẦN

Câu 9: Ba chất hữu cơ có cùng chức có công thức phân tử lần lượt là: CH2O2, C2H4O2, C3H6O2. Cả ba chất này không đồng thời tác dụng với

(a) Dung dịch lòng trắng trứng bị đông tụ khi đun nóng.

A

(b) Trong phân tử lysin có một nguyên tử nitơ.

Ó

(c) Dung dịch alanin làm đổi màu quỳ tím.

Í-

H

(d) Triolein có phản ứng cộng H2 (xúc tác Ni, to).

-L

(e) Tinh bột là đồng phân của xenlulozơ.

ÁN

(g) Anilin là chất rắn, tan tốt trong nước. Số phát biểu đúng là A. 4.

B. 1.

C. 3.

D. 2.

o

D

IỄ N

Đ

ÀN

t , xt  → 2NH3 (k) là phản ứng toả nhiệt. Cho một số Câu 11: Cho biết phản ứng N 2 (k) + 3H 2 (k) ←  yếu tố: (1) tăng áp suất, (2) tăng nhiệt độ, (3) tăng nồng độ N2 và H2, (4) tăng nồng độ NH3, (5) tăng lượng xúc tác. Các yếu tố làm tăng hiệu suất của phản ứng nói trên là

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

D. 7.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

C. 5.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

B. 4.

Đ

A. 6.

ẠO

Dung dịch X đặc nguội có thể tham gia phản ứng oxi hóa - khử được với mấy chất trong số các chất sau: CaCO3, Fe(OH)2, Fe2O3, Cu, FeS2, Fe, Cr, Fe(NO3)2, Al, Ag, Fe3O4?

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

Câu 7: Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế dung dịch X:

A. (2), (4).

B. (1), (3).

C. (2), (5).

D. (3), (5).

Câu 12: Cho ba hiđrocacbon X, Y, Z. Nếu đốt cháy 0,23 mol mỗi chất thì thể tích khí CO2 thu được không quá 17 lít (đo ở đktc). Thực hiện các thí nghiệm thấy có hiện tượng như bảng sau: Phản ứng với

X

Y

Z

Trang 2

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Dung dịch AgNO3/NH3

Không có kết tủa

Kết tủa vàng

Dung dịch brom

Mất màu

Không có kết tủa

Mất màu

Không mất màu

N

A. CH ≡ CH; CH2=CH–CH=CH2; CH3–CH3.

Ơ

B. CH3–C ≡ C–CH3; CH2=CH–CH=CH2; CH3–CH2–CH2–CH3.

U Y

TP

.Q

Câu 13: Ancol nào sau đây thỏa mãn: có 3 nguyên tử cacbon bậc 1; có một nguyên tử cacbon bậc 2 và phản ứng với CuO ở nhiệt độ cao tạo sản phẩm có phản ứng tráng gương? C. 3-metylbutan-2-ol. D. butan-1-ol.

C. saccarozơ.

H Ư

N

Câu 15: Tiến hành đun nóng các phản ứng sau đây: (1) CH3COOC2H5 + NaOH →

TR ẦN

(2) HCOOCH=CH2 + NaOH → (3) C6H5COOCH3 + NaOH →

10 00

B

(4) HCOOC6H5 + NaOH → (5) CH3OCOCH=CH2 +NaOH →

D. glucozơ.

(6) C6H5COOCH=CH2 + NaOH →

Ó

A

Trong số các phản ứng đó, có bao nhiêu phản ứng mà sản phẩm thu được chứa ancol? B. 2.

C. 4.

H

A. 5.

D. 3.

Í-

Câu 16: Ion M3+ có cấu hình electron phân lớp ngoài cùng là 3d3. Phát biểu nào sau đây không đúng?

-L

A. Trong bảng tuần hoàn M nằm ở chu kì 4, nhóm VIB.

ÁN

B. Cấu hình electron của nguyên tử M là: [Ar]3d44s2. C. M2O3 và M(OH)3 có tính chất lưỡng tính.

ÀN

D. Ion M3+ vừa có tính khử, vừa có tính oxi hóa.

D

IỄ N

Đ

Câu 17: Hòa tan các chất sau vào nước để được các dung dịch riêng rẽ: NaCl, CaO, SO3, C6H12O6, CH3COOH, C2H5OH, Al2(SO4)3. Trong các dung dịch tạo ra có bao nhiêu dung dịch có khả năng dẫn điện?

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

B. tinh bột.

G

A. etyl axetat.

Đ

ẠO

Câu 14: Để tráng một lớp bạc lên ruột phích, người ta cho chất X phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng. Chất X là

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

A. 2-metylpropan-1-ol. B. 2-metylbutan-1-ol.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

D. CH2=C=CH2; CH2=CH–CH3; CH3–CH2–CH3.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

C. CH ≡ C – CH3; CH2=CH–CH3; CH3–CH3.

A. 8.

B. 6.

C. 7.

D. 5.

C. Thủy tinh hữu cơ.

D. Xenlulozơ.

Câu 18: Chất nào sau đây không phải là polime? A. Triolein.

B. Protein.

Trang 3

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 19: Khí CO2 điều chế trong phòng thí nghiệm thường lẫn khí HCl và hơi nước. Để loại bỏ HCl và hơi nước ra khỏi hỗn hợp, ta dùng A. Dung dịch NaHCO3 bão hoà và dung dịch H2SO4 đặc. B. Dung dịch NaOH đặc.

Ơ

N

C. Dung dịch H2SO4 đặc.

H

D. Dung dịch Na2CO3 bão hoà và dung dịch H2SO4 đặc.

C. 3,2.

D. 1,8.

N

G

Câu 22: Có các nhận xét sau

(2) Các amino axit điều kiện thường đều ở trạng thái rắn.

H Ư

(1) Dung dịch của glyxin và anilin trong H2O đều không làm đổi màu quì tím.

TR ẦN

(3) Đường sacarozơ tan tốt trong nước và có phản ứng tráng bạc. (4) Đường glucozơ (rắn) bị hóa đen khi tiếp xúc với dung dịch H2SO4 đặc (98%).

B

(5) Phân tử xenlulozơ chỉ chứa các mắt xích α–glucozơ.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Ó

A. 2.

A

3 phát biểu đúng là (1), (2), (4).

10 00

Trong các nhận xét trên, số nhận xét đúng là

-L

Í-

H

Câu 23: Hòa tan hoàn toàn Fe3O4 trong dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu được dung dịch X. Trong các chất: NaOH, Cu, Fe(NO3)2, KMnO4, BaCl2, Cl2 và Al, số chất có khả năng phản ứng được với dung dịch X là B. 7.

C. 4.

D. 5.

ÁN

A. 6.

Câu 24: Ba dung dịch X, Y, Z thỏa mãn các điều kiện sau: - X tác dụng với Y thì có kết tủa xuất hiện.

ÀN

- Y tác dụng với Z thì có kết tủa xuất hiện.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

B. 3,8.

Đ

A. 2,0.

ẠO

TP

Câu 21: Hòa tan m gam hỗn hợp FeO, Fe(OH)2, FeCO3 và Fe3O4 (trong đó Fe3O4 chiếm 1/3 tổng số mol hỗn hợp) vào dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được 8,96 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm CO2 và NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5) có tỉ khối so với H2 là 18,5. Số mol HNO3 phản ứng là

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

D. 1.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

C. 2.

.Q

B. 4.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

A. 3.

U Y

N

Câu 20: Cho các chất sau: etyl fomat, glucozơ, saccarozơ, tinh bột, glyxin. Số chất bị thủy phân trong môi trường axit là

D

IỄ N

Đ

- X tác dụng với Z thì có khí thoát ra. X, Y, Z lần lượt là A. Al2(SO4)3, BaCl2, Na2SO4.

B. FeCl2, Ba(OH)2, AgNO3.

C. NaHCO3, NaHSO4, BaCl2.

D. NaHSO4, BaCl2, Na2CO3.

Câu 25: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm C2H4, C3H6, C4H8, thu được 1,68 lít khí CO2 (đktc). Giá trị của m là

Trang 4

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn A. 1,15.

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

B. 1,25.

C. 1,05.

D. 0,95.

C. 28,80

D. 18,91.

H

B. 30,70.

Đ

ẠO

Câu 29: Hỗn hợp X gồm 2 este đơn chức Y và Z hơn kém nhau một nhóm -CH2- Cho 6,6 gam hỗn hợp X tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch NaOH 1M, thu được 7,4 gam hỗn hợp 2 muối. Công thức cấu tạo chính xác của Y và Z là B. HCOOCH3 và CH3COOCH3.

C. CH3COOC2H5 và HCOOC2H5.

D. CH3COOCH=CH2 và HCOOCH=CH2.

H Ư

N

G

A. CH3COOC2H5 và CH3COOCH3.

A. 4.

TR ẦN

Câu 30: Cho một đipeptit Y có công thức phân tử C6H12N2O3. Số đồng phân peptit của Y (chỉ chứa gốc α - amino axit) mạch hở là B. 6.

C. 7.

D. 5.

10 00

B

Câu 31: Hỗn hợp X gồm 1 ancol đơn chức và 1 este đơn chức (mạch hở, cùng số nguyên tử cacbon). Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần dùng vừa đủ V lít O2, thu được 17,472 lít CO2 và 11,52 gam nước. Mặt khác, m gam X phản ứng với dung dịch KOH dư thì thu được 0,26 mol hỗn hợp ancol. Biết X không tham gia phản ứng tráng gương, các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Giá trị V là bao nhiêu? B. 21,056.

C. 20,384.

D. 19,6.

A

A. 21,952.

B. 2,0 mol.

C. 2,4 mol.

D. 1,6 mol.

ÁN

A. 2,8 mol.

-L

Í-

H

Ó

Câu 32: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4, FeS2 cần dùng 0,6 mol O2, thu được 0,4 mol Fe2O3 và 0,4 mol SO2. Cho m gam hỗn hợp X trên tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nóng, dư đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, sản phẩm khử duy nhất là SO2 thì số mol H2SO4 tham gia phản ứng là bao nhiêu?

TO

Câu 33: Hỗn hợp X gồm một ancol và một axit cacboxylic đều no, đơn chức, mạch hở, có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử. Đốt cháy hoàn toàn 51,24 gam X, thu được 101,64 gam CO2. Đun nóng 51,24 gam X với xúc tác H2SO4 đặc, thu được m gam este (hiệu suất phản ứng este hóa bằng 60%). Giá trị m gần giá trị nào nhất sau đây?

Đ

A. 41,8.

B. 47,6.

C. 28,5.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

D. 3,45.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

C. 6,25.

.Q

B. 7,45.

TP

A. 2,65.

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

Câu 28: Cho 18 gam hỗn hợp X gồm R2CO3 và NaHCO3 (số mol bằng nhau) vào dung dịch chứa HCl dư, sau khi các phản ứng kết thúc thu được 4,48 lít CO2 (ở đktc). Mặt khác, nung 9 gam X đến khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

A. 29,68.

Ơ

Câu 27: Một tripeptit no, mạch hở A có công thức phân tử CxHyO6N4. Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol A thu được 40,32 lít CO2 (đktc) và m gam H2O. Giá trị của m gần nhất với

N

Câu 26: Cho m gam NaOH vào dung dịch chứa 0,04 mol H3PO4, sau phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được 1,22m gam chất rắn khan. Giá trị m là A. 4,0. B. 2,0. C. 6,0. D. 8,0.

D. 25,5.

D

IỄ N

Câu 34: Hoà tan hoàn toàn m gam ZnCl2 vào nước được dung dịch X. Nếu cho 200 ml dung dịch KOH 2M vào X thì thu được 3a gam kết tủa. Mặt khác, nếu cho 240 ml dung dịch KOH 2M vào X thì thu được 2a gam kết tủa. Giá trị của m là A. 16,32.

B. 27,2.

C. 21,76.

D. 13,6.

Câu 35: Hòa tan hoàn toàn 216,55 gam hỗn hợp KHSO4 và Fe(NO3)3 vào nước được dung dịch X. Cho m gam hỗn hợp Y gồm Mg, Al, MgO và Al2O3 (trong đó oxi chiếm 64/205 về khối lượng) tan hết vào X, Trang 5

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

sau khi các phản ứng kết thúc thu được dung dịch Z chỉ chứa muối trung hòa và 2,016 lít hỗn hợp khí T có tổng khối lượng 1,84 gam gồm 5 khí (đktc), trong đó về thể tích H2, N2O, NO2 lần lượt chiếm 4/9, 1/9 và 1/9. Cho BaCl2 dư vào Z thu được 356,49 gam kết tủa. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây? B. 35.

C. 20.

D. 40.

D. 14,56.

D. 162 gam.

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Câu 38: Dung dịch X chứa AlCl3, HCl và MgCl2, trong đó số mol MgCl2 bằng tổng số mol HCl và AlCl3. Rót từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch X ta có đồ thị sau:

Í-

H

Ó

Với x1 + x2=0,48. Cho m gam AgNO3 vào dung dịch X, thu được m1 gam kết tủa và dung dịch chứa 45,645 gam chất tan. Giá trị của m1 là A. 55,965. B. 58,835. C. 111,930. D. 68,880.

ÁN

-L

Câu 39: Hỗn hợp E gồm 3 chất: X (là este của amino axit); Y và Z là hai peptit mạch hở, hơn kém nhau một nguyên tử nitơ (đều chứa ít nhất hai loại gốc amino axit, MY < MZ). Cho 36 gam E tác dụng vừa đủ với 0,44 mol NaOH, thu được 7,36 gam ancol no, đơn chức, mạch hở và 45,34 gam ba muối của glyxin, alanin, valin (trong đó có 0,1 mol muối của alanin). Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 36 gam E trong O2 dư, thu được CO2, N2 và 1,38 mol H2O. Phần trăm khối lượng của Y trong E là

ÀN

A. 43,33%.

B. 18,39%.

C. 20,72%.

D. 27,58%.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

C. 432 gam.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

B. 108 gam.

Đ

A. 162 gam.

ẠO

TP

Câu 37: Một hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử C10H8O4 trong phân tử chỉ chứa 1 loại nhóm chức. 1 mol X phản ứng vừa đủ với 3 mol NaOH tạo thành dung dịch Y gồm 2 muối (trong đó có 1 muối có M < 100), 1 anđehit no (thuộc dãy đồng đẳng của metanal) và nước. Cho dung dịch Y phản ứng với lượng dư AgNO3/NH3 thì khối lượng kết tủa thu được là

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

C. 13,32.

.Q

B. 12,34.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

A. 11,25.

U Y

N

H

Ơ

Câu 36: Hỗn hợp gồm m gam các oxit của sắt và 0,54m gam Al. Nung hỗn hợp X trong chân không cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp Y. Cho hỗn hợp Y tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được V lít H2 (đktc); dung dịch Z và chất rắn T. Thổi khí CO2 dư vào dung dịch Z thu được 67,6416 gam kết tủa. Cho chất rắn T tác dụng với dung dịch HNO3 dư, thu được 1,22V lít hỗn hợp khí NO và NO2 (đktc) có tỉ khối so với hiđro là 17. Giá trị của V là

N

A. 30.

D

IỄ N

Đ

Câu 40: Hợp chất hữu cơ X chứa C, H, O, N. Đốt chát hoàn toàn 0,01 mol X bằng lượng vừa đủ 0,0875 mol O2. Sau phản ứng cháy, sục toàn bộ sản phẩm vào nước vôi trong dư. Sau các phản ứng hoàn toàn, thấy tách ra 7 gam kết tủa và khối lượng dung dịch thu được giảm 2,39 gam so với khối lượng nước vôi trong ban đầu, đồng thời có 0,336 lít khí thoát ra (đktc). Khi lấy 4,46 gam X tác dụng vừa đủ với 60 ml dung dịch NaOH 1M đun nóng, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y chứa m gam 3 chất tan gồm một muối của axit hữu cơ đơn chức và hai muối của hai amino axit (đều chứa một nhóm – COOH và một nhóm –NH2, phân tử khối hơn kém nhau 14 đvC). Giá trị của m là A. 5,80.

B. 5,44.

C. 6,14.

D. 6,50.

Trang 6

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


IỄ N

D

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

Í-

-L A

Ó

H B

10 00 TR ẦN G

N

H Ư

ẠO

Đ

TP

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

ÁN

TO

U Y

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ÀN

Đ

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

Ơ

H

N

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

--- HẾT ---

Trang 7

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 GV NGUYỄN MINH TUẤN- SỐ 26

BỘ ĐỀ 2018 MÔN HÓA HỌC

Ơ

N

Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm)

H

11-B

12-C

13-B

14-D

15-D

16-B

17-D

18-A

21-C

22-B

23-B

24-D

25-C

26-D

27-A

31-C

32-C

33-B

34-C

35-C

36-B

37-C

9-A

28-A

10-D

19-A

20-A

29-B

30-D

39-B

40-A

N

H Ư

TR ẦN B 10 00 A Ó H Í-L ÁN TO ÀN

D

IỄ N

Đ

38-A

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

8-C

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

7-A

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

6-B

Đ

N

5-A

U Y

4-D

.Q

3-D

TP

2-C

ẠO

1-B

G

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

BẢNG ĐÁP ÁN

Trang 8

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 GV NGUYỄN MINH TUẤN- SỐ 26

BỘ ĐỀ 2018 MÔN HÓA HỌC

N

Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm)

Ơ H

ÁN

-L

Í-

H

Câu 13: Đáp án B Câu 14: Đáp án D Câu 15: Đáp án D Các phản ứng chứa ancol là: 1; 3; 5 Câu 16: Đáp án B Câu 17: Đáp án D Các dung dịch có khả năng dẫn điện là: NaCl, CaO, SO3, CH3COOH, Al2(SO4)3

D

IỄ N

Đ

ÀN

Câu 18: Đáp án A Câu 19: Đáp án A Câu 20: Đáp án A Câu 21: Đáp án C

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

10 00

Ó

A

2

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

17 17 ⇒ C(X, Y, Z) < = 3,299. 22,4 22,4.0,23 + Maë t khaù c, döï a vaø o tính chaá t cuû a caù c chaá t neâ n suy ra : X laø CH ≡ C − CH3 ; Y laø CH2 = CH − CH3 ; Z laø CH3 − CH3 . + nCO <

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N U Y .Q TP ẠO Đ

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Câu 1: Đáp án B Câu 2: Đáp án C Câu 3: Đáp án D Câu 4: Đáp án D Câu 5: Đáp án A Câu 6: Đáp án B Câu 7: Đáp án A Các chất tham gia phản ứng là: Fe(OH)2, Cu, FeS2, Fe(NO3)2, Ag, Fe3O4 Câu 8: Đáp án C Các chất hữu cơ là: CH4; CHCl3; C2H7N; CH3COONa; C12H22O11 Câu 9: Đáp án A Câu 10: Đáp án D Các phát biểu đúng: a; d Câu 11: Đáp án B Câu 12: Đáp án C

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

LỜI GIẢI CHI TIẾT

Trang 9

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Ơ

N

30 + 44  M ( NO, CO2 ) = 37 = 2 ⇒ n NO = n CO2 = 0, 2 + n CO + n NO = 0, 4  2 BTE : n (FeO, Fe(OH)2 , FeCO3 , Fe3O4 ) = 3n NO = 0,6  n Fe3O4 = 0, 2 + ⇒ 1 GT : n Fe3O4 = n (FeO, Fe(OH)2 , FeCO3 , Fe3O4 ) n (FeO, Fe(OH)2 , FeCO3 ) = 0, 4 3 

U Y ẠO

Fe3O4 + 4H2 SO4 → Fe2 (SO4 )3 + FeSO4 + 4H2 O

N

G

Đ

Dung dịch X gồm : Fe2+ , Fe3+ , H + . Suy ra dung dịch X có thể phản ứng được với tất cả các chất : NaOH, Cu, Fe(NO3)2, KMnO4, BaCl2, Cl2 và Al.

H Ư

Phương trình phản ứng:

10 00

3Fe2 + + 4H + + NO3− → 3Fe3+ + NO + 2H2 O

B

TR ẦN

OH − + H + → H2 O  2+ − 2OH + Fe → Fe(OH)2 ↓  3+ − 3OH + Fe → 2Fe(OH)3 ↓ Cu + 2Fe3+ → Cu2 + + 2Fe2+

MnO4 − + 8H + + 5Fe2 + → 5Fe3+ + Mn 2 + + 4H 2 O -----------------Ba2 + + SO4 2 − → BaSO4 ↓

Ó H

-L

Í-

2Al + 6H + → Al3+ + 3H 2  3+ 2+ 3+ Al + 3Fe → 3Fe + Al  2+ 3+ 2Al + 3Fe → 2Al + 3Fe

A

Cl 2 + 2Fe2 + → 2Cl − + 2Fe3+

ÁN

Câu 24: Đáp án D X, Y, Z lần lượt là NaHSO4, BaCl2, Na2CO3. Phương trình phản ứng: → BaSO4 ↓ + NaCl + HCl NaHSO4 + BaCl 2 

ÀN

BaCl 2 + Na2 CO3  → BaCO3 ↓ +2NaCl

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Hòa tan Fe3O4 vào H2SO4 loãng dư:

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

Câu 23: Đáp án B

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 22: Đáp án B 3 phát biểu đúng là (1), (2), (4).

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

⇒ n HNO3 = 3n (FeO, Fe(OH)2 , FeCO3 ) + 9n Fe3O4 + n NO = 3, 2 mol

IỄ N

Đ

→ 2Na2 SO 4 + CO2 ↑ + H 2 O 2NaHSO 4 + Na2 CO3 

D

Câu 25: Đáp án C O , to

2 + (C 2 H 4 , C3 H 6 , C 4 H 8 )  → n H O = n CO = 0,075 ⇒ m (C, H ) = 1,05 gam 2

2

Câu 26: Đáp án D

Trang 10

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

+ Vôù i daï ng baø i taä p naø y thì phöông phaù p söû duïng dung dòch aû o seõ laø toá i öu nhaá t. Na+ : 0,025m    3− • TH1: NaOH PO 4  → PO 4 : 0,04  + HOH  + H 3 m  +  0,025m 0,04 = 0,025m H : (0,04.3 − 0,025m) 40  dd Y chöùa 1,22m gam chaá t tan

Ơ

N

⇒ 0,025m.23 + 0,04.95 + (0,12 − 0,025m) = 1,22m 4

4

Câu 27: Đáp án A

TR ẦN

H Ư

N

G

2 n h où m − COOH + Tripeptit A coù coâ ng thöù c Cx H y O6 N 4 neâ n trong A coù  2 n h où m − NH 2 kC H O N = 4 n H O = 1,65  x y 6 4  2 ⇒ (k ⇒  − 1 − 0,5t) nCx Hy O6 N4 = nCO2 − n H2O  4   m H2O = 29,7 gaà n nhaá t vôù i 29,68 4 1,8 ?= 0,15 

Đ

3

ẠO

⇒ m = 8 ⇒ n NaOH = 0,2 > 3n H PO ⇒ OH − dö : thoû a maõ n.

Câu 28: Đáp án A

10 00

B

 n CO 2 n R CO = n NaHCO = = 0,1 ⇒ R = 18 (NH 4 ) + 2 3 3  2 0,1.(2R + 60) + 0,1.84 = 18 R 2 CO3 : (NH 4 )2 CO3 

-L

Câu 29: Đáp án B

Í-

H

Ó

A

(NH 4 )2 CO3 : 0,05 mol  t o H 2 O, CO2  +  → Na2 CO3 raén +    NH 3  NaHCO3 : 0,05 mol  0,025 mol ⇔ 2,65 gam

ÁN

HCOOCH3 (M = 60) n2 este = nNaOH = 0,1   + Ta coù :  ⇒ X goàm  CH3COOCH3 (M = 74) (*) 6,6 = 66 M2 este = RCOOR' laø HCOOC H (M = 74) 0,1  2 5   7,4 = 74 < MRCOONa (**) 0,1 RCOONa laø CH3COONa + Töø (*) vaø (**) suy ra :  Hai este laø HCOOCH3 vaø CH3COOCH3

D

IỄ N

Đ

ÀN

+ Laïi coù : MHCOONa < M2 muoái =

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

⇒ 0,025m.23 + 0,04.95 + 17.(0,025m − 0,12) = 1,22m

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

TP

dd Y chöùa 1,22m gam chaát tan

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

U Y

N

Na+ : 0,025m    3− • TH2 : NaOH PO 4  → PO 4 : 0,04  + HOH  + H 3 0,12 m   − 0,04 = 0,025m OH : (0,025m − 0,12) 40 

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

3

H

⇒ m = 5,85 ⇒ n NaOH = 0,14625 > 3n H PO ⇒ OH − dö : khoâ ng thoû a maõ n.

Câu 30: Đáp án D Y có 5 đồng phân:

Trang 11

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

H2N

C

C

O

H

C

O

H

C

C

C

N

C

C

O

H

COO

C

COO

COO

C

C

N

C

O

H

C

.Q

N

C

COOH

ẠO

C

N

Đ

H2N

C

C

G

C

N

Câu 31: Đáp án C

10 00

B

TR ẦN

H Ư

 X goàm RCOOR ' vaø R ''OH  este vaø ancol coù cuøng soá C + ⇒ RCOO ≠ HCOO AgNO3 / NH 3  X  → Ag  CH3 COOCH3 : x mol n (RCOOR ', R ''OH) = n(R 'OH , R ''OH) = 0,26  coù  6H + ⇒ X goàm  n CO2 2n H2 O ≡ CCH 2 OH : y mol = 3; H X = = 4,923 C X = CH  nX nX   coù 4H

H

Ó

A

x = 0,12; y = 0,14  n O = 0,91 mol x + y = 0,26   2 ⇒ ⇒ n O/ X + 2 n O = 2 n CO + n H O ⇒  2 V = 20,384 lít 2 2 6x + 4y = 1,28   O2 (ñktc) ? = 0,91 0,78 0,64  0,38

Í-

Câu 32: Đáp án C

TO

ÁN

-L

n = 2n Fe O = 0,8 FeO, Fe2 O3  Fe : 0,8 2 3  Fe/ X   → Quy ñoåi   + n S/ X = n SO = 0,4 ⇒ Fe3 O4 , Fe  ← O : 0,8  2   FeS  S : 0,4   2 n O/ X = 3n Fe2 O3 + 2n SO2 − 2n O2 = 0,8    X'

X

Fe : 0,8   + O : 0,8  + H 2 SO 4 ñaë c  → Fe2 (SO 4 )3 + SO2 ↑ + H 2 O to  S : 0,4  x mol 0,4 mol x mol 

Đ

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

H2N

H2N

C

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

C

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

H

N

O

C

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

C

COO

Ơ

C

H

N

N

C

U Y

C

TP

H2N

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

X',m X ' = 70,4 (g)

D

IỄ N

BTNT S : n SO = 0,4 + x − 1,2 = x − 0,8 2 + ⇒ x = 2,4 BTKL : 70,4 + 98x = 0,4.400 + 64(x − 0,8) + 18x

Câu 33: Đáp án B

Trang 12

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

H

Ơ

N

n = 2,31 C n H 2n + 2 O : x mol  CO2 51,24n + X goàm  ⇒ ⇒ MX = 2,31 2,31 C n H 2n O2 : y mol n X = n  51,24n ⇒ 14n + 18 < < 14n + 32 ⇒ 2,2 < 3,91 ⇒ n = 3 2,31 m X = 60x + 74y = 51,24 x = 0,41 C H OH + X goàm  3 7 ; ⇒ y = 0,36 C 2 H 5COOH n CO2 = x + y = 0,77

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

 2.3a 0,4 = 99 TN1: nOH− = 2n Zn(OH)  2 + ⇒ TN2 : nOH− = 2n Zn2+ + 2(n Zn2+ − n Zn(OH)2 ) 0,48 = 2m + 2  m − 2a   136  136 99  TN1: n Zn(OH) = 0,2 a = 6,6 2 ⇒ ⇒ ⇒ Voâ ly.ù m = 25,386 n = 0,186   ZnCl2

TO

Câu 35: Đáp án C

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

• TH2 : Zn(OH)2 ôû TN1 chöa bò hoø a tan

10 00

B

TR ẦN

H Ư

  m 3a  2m 0,4 = + 2 −  TN1: nOH− = 2n Zn2+ + 2(n Zn2+ − n Zn(OH) )  136  136 99  2 + ⇒ TN2 : nOH− = 2n Zn2+ + 2(n Zn2+ − n Zn(OH) )   m 2a  2m 2  0,48 = + 2 −   136  136 99   n ZnCl = 0,16  m = 21,76 2 ⇒ ⇒ ⇒ Thoûa maõ n. TN1: n Zn(OH) = 0,12 a = 3,96  2 

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

• TH1: Zn(OH)2 ôû TN1 bò hoø a tan moä t phaàn

N

G

Đ

ẠO

TN1: m gam ZnCl2 + 0,4 mol KOH  → 3a gam Zn(OH)2 + → 2a gam Zn(OH)2 TN2 : m gam ZnCl2 + 0,48 mol KOH  ÔÛ TN2 Zn(OH)2 bò hoø a tan moä t phaà n ⇒ ÔÛ TN1 Zn(OH)2 chöa bò hoø a tan hoaëc bò hoø a tan moät phaàn

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N U Y .Q TP

Câu 34: Đáp án C

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

n C H COOC H = 0,36.60% = 0,216 mol  2 5 3 7 + m C2 H5COOC3 H 7 = 25,056 gam ⇒ gaàn nhaát vôùi giaù trò 25,5 gam

Trang 13

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

=

216,55 − 1,53.136 = 0,035 242

G

Đ

ẠO

TP

.Q

U Y

N

H

Ơ

N

n H = 0,04  2 x + y = 0,03 x = 0,01 + T coù n NO = n N O = 0,01 ⇒  ⇒ 2 2 30x + 28y = 0,86 y = 0,02  n NO = x; n N2 = y Tính oxi hoù a : NO3− / H + > H+ + ⇒ Trong Z khoâ ng coù NO3− → H2 + ... dd X + Y  BTNT N : 3n = 2n N + 2n N O + n NO + n NO + n NH + Fe(NO3 )3 2 2 2 4   + BTNT H : nKHSO = 2n H + 4n NH + + 2n H O 4 2 2 4  BTNT O : n O trong Y + 9n Fe(NO3 )3 = n N2 O + n NO + 2n NO2 + n H2 O n NH + = 0,025  4 16.0,4 205 ⇒ n H O = 0,675 ⇒ %m O = = ⇒ m = 20,5 gaà n nhaá t vôù i 20 2 m 64  n O trong Y = 0,4

N

Câu 36: Đáp án B

TR ẦN

H Ư

Fe O  to NaOH +  x y   → Y  → H 2 ↑⇒ Y coù Al dö. H =100% Al   X

+ Sô ñoà phaû n öù ng :

H 2 ↑: V lít Fe x Oy  Al O  to → 2 3     100% Fe, Al  Al    

10 00

Y

Y

NO  HNO3 dö Fe  →  : 1,22V lít NO2   Z M = 34

Í-

H

Ó

A

X

NaOH  CO2 → Al(OH)3 ↓    NaAlO2   0,8672 mol 

B

NaOH dö

+ BTNT Al : n Al = n Al(OH) = 0,8672 ⇒ m =

-L

3

0,8672.27 = 43,36 0,54

ÁN

⇒ m Y = m X = m + 0,54m = 66,7744 gam.

TO

 BTE : 3n = 2n H  Al/ Y 2V 2,5.1,22V  2 ; n Fe/ Y = n Al/ Y =  +2,5 −2 3.22,4 3.22,4 quy ñoåi  → N O1,25 ⇒  + (NO, NO2 ) ← 1 2V   n = 0,8672 − M = 34    Al2O3 / Y 2  3.22,4  BTE : 3n Fe/ Y = (5 − 2,5)n NO1,25 27.2V 56.2,5.1,22V 102  2V  ⇒ + +  0,8672 −  = 66,7744 ⇒ V = 12,34 3.22,4 3.22,4 2  3.22,4 

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

3 )3

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

4

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

4

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

+ n KHSO = n BaSO = 1,53; n Fe(NO

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 37: Đáp án C

Trang 14

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

+ Theo giaû thieát :

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

Câu 39: Đáp án B

N Ơ H N U Y .Q TP Đ G

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

10 00

⇒ m muoái tan taêng = 62x − 35,5x = 10,335 ⇒ x = 0,39; m AgCl = 55,965 gam

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

45,645 gam

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

35,31 gam

B

TR ẦN

H Ư

N

n MgCl = x1 2 + ⇒ n HCl = 2x1 − x 2 n  AlCl3 = x2 − x1 n − = 2x1 + 3(x 2 − x1 ) + (2x1 − x2 ) = 13a / 7  x = 0,18 1  OH ñeå keát tuûa max  + n OH− ñeå trung hoøa H+ vaø keát tuûa Mg2+ = (2x1 − x 2 ) + 2x1 = a ⇒  x2 = 0,3  a = 0,42  x1 + x2 = 0,48 2 + 3 + Mg , Al  MgCl2 : 0,18    +  + AlCl3 : 0,12  + AgNO3  → H , NO3−  + AgCl ↓    HCl : 0,06    − x mol x mol Cl    

ẠO

Câu 38: Đáp án A

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

O X = 4 = 2(−COO −) ⇒ X coù daïng : − COOC 6 H 4 COO − (*)   n X : n NaOH = 1: 3 C H CHO NaOH X (C X = 10)  →  n 2n +1 (**)  RCOONa (M < 100)  n = 1; R laø H + Töø (*) vaø (**), suy ra :   X laø HCOOC6 H 4 COOCH = CH 2 X → HCOONa CHO + 3NaOH   + NaOC6 H 4 COONa + CH 3  1 mol 3 mol 1 mol 1 mol +  n = 2n + 2n CH3CHO = 4 ⇒ m Ag = 432 gam HCOONa  Ag

Trang 15

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

AlaNa : 0,1 x = 0,31   BTNT Na : x + y + 0,1 = 0,44 + GlyNa : x  ⇒  ⇒ ValNa : y  m muoái = 97x + 139y + 0,1.111 = 45,34 y = 0,03   45,34 gam O , to

N

2 + E  →1,38 mol H2 O ⇒ n H trong E = 2,76 mol.

U Y

TO

ÁN

1 muoá i cuû a axit höõ u cô ñôn chöù c 0,02 mol X   to + → 2 muoá i cuûa 2 amin o axit hôn keù m nhau 14 ñvC,   vöøa ñuû 0,06 mol NaOH   phaâ n töû coù 1 n h où m − COOH, 1 n h où m − NH 2   X coù moä t n h oùm peptit, 2 goá c amoni (vì coù 3N) ⇒ CTCT cuû a X laø CH3 COOH3 NCH2 CONHC2 H 4 COONH 4

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

-L

Í-

H

n CO = nCaCO = 0,07 3  2 n H O = 0,085 + m ⇒ 2 m 44 = − n − 18n m CaCO CO2 H2 O ddgiaû   3  nO trong X = 2nCO2 + n H2O − 2n O2 = 0,05 0,07 ? 2,39 7   0,07 0,085.2 CX = 0,01 = 7; H X = 0,01 = 17 ⇒ ⇒ CTPT cuû a X laø C7 H17O5 N3 (M = 223). O = 0,05 = 5; N = 0,336.2 = 3 X  X 0,01 22,4.0,01

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

Ó

A

Câu 40: Đáp án A

IỄ N D

ẠO

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

BTKL : m E + m NaOH = m ancol + m muoái + 18a a = 0,05  + BTNT H : n + n ⇒ = n + n + 2a H/ E H/ NaOH ancol muoá i   H/ H/ n H/ ancol = 0,96  2,76 0,44 ? 2,14  7,36(2n + 2) ⇒ nH/ ancol = = 0,96 ⇒ n = 2 ⇒ ancol laø C2 H5OH (0,16 mol) (**). 14n + 18 NaOH  X laø H2 NCH2 COOC2 H5 (M = 103)  → GlyNa : 0,16 mol   0,16 mol  (*)  GlyNa : 0,15 mol  + ⇒ n muoái taïo ra töø X, Y (**)   NaOH  Y, Z  → AlaNa : 0,1 mol  ⇒ N = = 5,6  n(X, Y)    ValNa : 0, 03 mol  Y laø pentapeptit nY + n Z = 0,05 n = 0,02 Y : (Gly)a (Ala)5−a ⇒ ⇒ ⇒ Y ⇒ Z laø hexapeptit 5n Y + 6n Z = 0,28 n Z = 0,03  Z : (Gly)b (Ala)5− b Val a = 3 Y laø (Gly)3 (Ala)2 (M = 331) ⇒ ⇒ 0,02a + 0,03b = 0,15 ⇒   b = 3  Z laø (Gly)3 (Ala)2 Val (M = 430) 0,02.331 ⇒ %Y = = 18,38% 36

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

45,34 gam

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

Ơ

GlyNa : 0,31   + Hoã n hôïp E + NaOH  → Cn H2n +1OH + AlaNa : 0,1  (*) + H2 O   0,44 mol ValNa : 0,03 a mol 36 gam, a mol 7,36 gam  

X + NaOH  → 3 muoá i + NH3 + 2H2 O + m chaát tan = 4,46 + 0,06.40 − 0,02.17 − 0,04.18 = 5,8 gam

Trang 16

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


IỄ N

D

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

Í-

-L A

Ó

H B

10 00 TR ẦN G

N

H Ư

ẠO

Đ

TP

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

ÁN

TO

U Y

.Q

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ÀN

Đ

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

Ơ

H

N

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

----- HẾT -----

Trang 17

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 GV NGUYỄN MINH TUẤN- SỐ 27

BỘ ĐỀ 2018 MÔN HÓA HỌC

Ơ

.Q

Đ

C. Ở điều kiện thường tất cả kim loại đều là chất rắn.

G

D. Crom là kim loại cứng nhất, Hg là kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất. B. Tơ tằm.

H Ư

A. Tơ nilon-6.

N

Câu 2: Tơ nào sau đây thuộc loại tơ thiên nhiên?

C. Tơ nitron.

D. Tơ nilon-6,6.

Oxit

Y

Z

T

B

X

TR ẦN

Câu 3: Thực hiện một số thí nghiệm với 4 oxit, thu được kết quả như sau:

10 00

Thuốc thử

không xảy ra phản ứng

có xảy ra phản ứng

có xảy ra phản ứng

không xảy ra phản ứng

không xảy ra phản ứng

không xảy ra phản ứng

không xảy ra phản ứng

không giải phóng khí

giải phóng khí không màu

không giải phóng khí

Ó

A

CO (to)

Í-

không giải phóng khí

-L

Dung dịch

có xảy ra phản ứng

H

Dung dịch NaOH

ÁN

HNO3 loãng

X, Y, Z, T lần lượt là:

ÀN

A. Al2O3, Fe3O4, Fe2O3, MgO.

D. Al2O3, Fe3O4, MgO, Fe2O3.

Đ

C. Al2O3, Fe2O3, Fe3O4, MgO.

B. Al2O3, MgO, Fe3O4, Fe2O3.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

B. Trong nhóm IA tính kim loại tăng dần từ Cs đến Li.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

A. Tính chất lý học do electron tự do gây ra gồm: tính dẻo, ánh kim, độ dẫn điện, tính cứng.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 1: Phát biểu nào sau đây là đúng?

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

N

H

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H=1; O=16; S=32; F=19; Cl=35,5; Br=80; I=127; N=14; P=31; C=12; Si=28; Li=7; Na=23; K=39; Mg=24; Ca=40; Ba=137; Sr=88; Al=27;Fe=56; Cu=64; Pb=207; Ag=108.

N

Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm)

D

IỄ N

Câu 4: Trong số các kim loại Al, Zn, Fe, Ag. Kim loại nào không tác dụng được với H2SO4 loãng ở nhiệt độ thường? A. Ag.

B. Zn.

C. Al.

D. Fe.

Câu 5: Sục từ từ khí CO2 vào dung dịch natri aluminat đến dư thì A. không có phản ứng xảy ra.

Trang 1

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

B. tạo kết tủa Al(OH)3, phần dung dịch chứa Na2CO3. C. tạo kết tủa Al(OH)3, phần dung dịch chứa NaHCO3.

B. CO.

C. NH3.

D. H2S.

H

A. CO2.

Ơ

Câu 6: Trong thành phần của khí than ướt và khí than khô (khí lò gas) đều có khí X (không màu, không mùi, độc). X là khí nào sau đây?

N

D. tạo kết tủa Al(OH)3, sau đó kết tủa bị hòa tan lại.

Đ

D. có màu trắng sáng, tạo vẻ đẹp cho răng.

B. 4.

C. 5.

D. 6.

TR ẦN

A. 7.

H Ư

N

G

Câu 8: Vitamin A công thức phân tử C20H30O, có chứa 1 vòng 6 cạnh và không có chứa liên kết ba. Số liên kết đôi trong phân tử vitamin A là

Câu 9: Hợp chất X no, mạch hở, chứa 2 loại nhóm chức đều có khả năng tác dụng với Na giải phóng H2, X có công thức phân tử là (C2H3O3)n (n nguyên dương). Phát biểu không đúng về X là B. Trong X có 3 nhóm hiđroxyl.

A

C. n = 2.

10 00

B

A. Có 2 công thức cấu tạo thỏa mãn điều kiện của X.

H

Ó

D. Khi cho Na2CO3 vào dung dịch X dư thì phản ứng xảy ra theo tỉ lệ mol là 1 : 1.

Í-

Câu 10: Cho các phát biểu sau:

-L

(a) Trong một phân tử triolein có 3 liên kết π.

ÁN

(b) Hiđro hóa hoàn toàn chất béo lỏng (xúc tác Ni, to), thu được chất béo rắn. (c) Xenlulozơ trinitrat được dùng làm thuốc súng không khói. (d) Poli(metyl metacrylat) được dùng chế tạo thủy tinh hữu cơ.

ÀN

(e) Ở điều kiện thường, etylamin là chất khí, tan nhiều trong nước.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

C. là hợp chất trơ, bám chặt và bao phủ hết bề mặt của răng.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

B. không bị môi trường axit trong miệng sau khi ăn bào mòn.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

A. có thể phản ứng với H+ còn lại trong khoang miệng sau khi ăn.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

Câu 7: Kem đánh răng chứa một lượng muối của flo (như CaF2, SnF2) có tác dụng bảo vệ lớp men răng vì nó thay thế một phần hợp chất có trong men răng là Ca5(PO4)3OH thành Ca5(PO4)3F. Điều này có ý nghĩa quan trọng trong bảo vệ răng vì lớp Ca5(PO4)3F

D

IỄ N

Đ

(g) Thủy phân saccarozơ chỉ thu được glucozơ. Số phát biểu đúng là A. 2.

B. 4.

C. 5.

D. 2.

Câu 11: Quá trình sản xuất amoniac trong công nghiệp dựa trên phản ứng thuận nghịch sau: o

t , xt  → 2NH3 (k) ∆H = -92kJ / mol. N 2 (k) + 3H 2 (k) ← 

Trang 2

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Khi phản ứng đạt tới trạng thái cân bằng, những thay đổi nào dưới đây làm cho cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận: (1) tăng nhiệt độ, (2) tăng áp suất, (3) thêm chất xúc tác, (4) giảm nhiệt độ, (5) lấy NH3 ra khỏi hệ. D. (2), (3), (4), (5).

Câu 12: Cho dãy các chất sau: metan, propen, etilen, axetilen, benzen, stiren. Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về các chất trong dãy trên ?

U Y

B. Có 1 chất tạo được kết tủa với dung dịch bạc nitrat trong amoniac.

.Q TP

D. Có 3 chất có khả năng làm mất màu dung dịch brom. C. 6.

D. 7.

Đ

Câu 14: Phát biểu nào sau đây đúng?

N TR ẦN

C. Saccarozơ không tham gia phản ứng thủy phân.

H Ư

B. Amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh. D. Fructozơ không có phản ứng tráng bạc.

G

A. Phân tử xenlulozơ được cấu tạo từ các gốc fructozơ.

10 00

B

Câu 15: Chất X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hai chất Y và Z tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được chất hữu cơ T. Cho T tác dụng với dung dịch NaOH lại thu được Y. Chất X là A. CH3COOH=CH2.

A

C. HCOOCH3.

B. CH3COOH = CH-CH3. D. HCOOCH=CH2.

B. CuCl2.

C. HCl.

D. AgNO3.

Í-

A. H2SO4 (loãng).

H

Ó

Câu 16: Chất nào dưới đây phản ứng được với dung dịch FeCl2?

ÁN

-L

Câu 17: Cho các chất Al, AlCl3, Zn(OH)2, NH4HCO3, KHSO4, NaHS, Fe(NO3)2. Số chất vừa phản ứng với dung dịch NaOH vừa phản ứng với dung dịch HCl là A. 6.

B. 4.

C. 3.

D. 5.

TO

Câu 18: Thủy phân không hoàn toàn peptit Y mạch hở, thu được hỗn hợp sản phẩm trong đó có chứa các đipeptit Gly-Gly và Ala-Ala. Để thủy phân hoàn toàn 1 mol Y cần 4 mol NaOH, thu được muối và nước. Số công thức cấu tạo phù hợp của Y là

Đ

A. 3.

B. 4.

C. 2.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

B. 5.

ẠO

A. 2.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Câu 13: Tổng số công thức cấu tạo ancol mạch hở, bền và có 3 nguyên tử cacbon trong phân tử là

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

C. Cả 6 chất đều có khả năng tham gia phản ứng cộng.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

A. Có 5 chất có khả năng làm mất màu dung dịch kali pemanganat.

N

C. (2), (4), (5).

Ơ

B. (1), (2), (3), (5).

A. (2), (3), (4).

D. 1.

D

IỄ N

Câu 19: Hấp thụ hoàn toàn 2a mol CO2 vào dung dịch có chứa a mol Ba(OH)2, thu được dung dịch X. Dung dịch X phản ứng được với tất cả các chất trong dãy nào sau đây? A. HNO3, KHSO4, Na2CO3 và Ca(OH)2.

B. KHSO4, Na2CO3, Ca(OH)2 và NaCl.

C. HCl, Na2CO3, NaCl và Ca(OH)2.

D. HNO3, KHSO4, Mg(NO3)2 và Ca(OH)2.

Câu 20: Phát biểu nào sau đây sai? Trang 3

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

A. Phân tử xenlulozơ được cấu tạo từ các gốc glucozơ. B. Isoamyl axetat có mùi chuối chín. C. Tất cả các protein đều tan trong nước tạo thành dung dịch keo.

H Ư

(c) Có hai polime được điều chế từ phản ứng trùng ngưng trong số các polime: tơ olon, tơ lapsan, PE, tơ nilon-6,6.

TR ẦN

(d) Ancol thơm C8H10O có hai đồng phân tách nước tạo ra sản phẩm có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp. Số phát biểu đúng là

C. 4.

B

B. 2.

D. 3.

10 00

A. 1.

Câu 23: Khi làm thí nghiệm với SO2 và CO2, một học sinh đã ghi các kết luận sau:

A

(1) SO2 tan nhiều trong nước, CO2 tan ít.

Ó

(2) SO2 làm mất màu nước brom, còn CO2 không làm mất màu nước brom.

Í-

H

(3) Khi tác dụng với dung dịch Ca(OH)2, chỉ có CO2 tạo kết tủa.

-L

(4) Cả hai đều là oxit axit.

ÁN

Trong các kết luận trên, các kết luận đúng là A. 2.

B. 4.

C. 3.

D. 1.

TO

Câu 24: Điện phân dung dịch chứa HCl, NaCl, FeCl3 (điện cực trơ, có màng ngăn). Đồ thị nào sau đây biểu diễn đúng sự biến thiên pH của dung dịch theo thời gian (bỏ qua sự thuỷ phân của muối)? B.

D

IỄ N

Đ

A.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

N

G

Đ

(b) Có hai chất tham gia tráng gương trong dãy các chất: Glucozơ, saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ, fructozơ.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

ẠO

(a) Có hai dung dịch làm quì tím hóa xanh trong số các dung dịch: Glyxin, alanin, valin, axit glutamic, lysin, anilin.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

TP

Câu 22: Cho các phát biểu sau:

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

Câu 21: X là hỗn hợp chứa Fe, Al, Mg. Cho một luồng khí O2 đi qua 21,4 gam X nung nóng, thu được 26,2 gam hỗn hợp rắn Y. Cho toàn bộ Y vào bình chứa 400 gam dung dịch HNO3 (dư 10% so với lượng phản ứng). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Z và thấy có NO và N2 thoát ra với tỉ lệ mol 2 : 1. Biết khối lượng dung dịch Z sau phản ứng là 421,8 gam, số mol HNO3 phản ứng là 1,85 mol. Tổng khối lượng các chất tan có trong bình sau phản ứng gần nhất với giá trị nào sau đây? A. 134. B. 124. C. 142. D. 156.

N

D. Protein là những polipeptit cao phân tử có phân tử khối từ vài chục nghìn đến vài triệu.

Trang 4

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

C. 400 ml.

D. 300 ml.

C. 0,504 lít

D. 0,784 lít.

B

B. 0,896 lít.

10 00

A. 0,672 lít.

TR ẦN

Câu 26: Hòa tan hoàn toàn 3,84 gam Cu trong dung dịch HNO3 dư, thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Trộn lượng NO trên với O2 dư, thu được hỗn hợp khí Y. Sục Y vào nước dư, thu được dung dịch Z và còn lại khí O2 duy nhất. Tổng thể tích O2 (đktc) đã phản ứng là Câu 27: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp amin no, đơn chức, mạch hở, thu được CO2, H2O và N2. Với nCO

2

thì T nằm trong khoảng nào sau đây ?

2O

A

nH

Ó

T=

B. 0,4 < T < 1.

C. 0,5 ≤ T < 1.

H

A. 0,5 ≤ T ≤ 1.

D. 0,4 ≤ T ≤ 1.

ÁN

-L

Í-

Câu 28: Nhỏ từ từ 62,5 ml dung dịch hỗn hợp Na2CO3 0,08M và KHCO3 0,12M vào 125 ml dung dịch HCl 0,1M và khuấy đều. Sau các phản ứng, thu được V ml khí CO2 (đktc). Giá trị của V là A. 224. B. 168. C. 280. D. 200.

TO

Câu 29: Đốt cháy hoàn toàn m gam một este X (có công thức C n H 2n − 4 O2 ), thu được V lít CO2 (đkc) và x gam H2O. Biểu thức liên hệ giữa m với V, x là 7x ) 9

B. m = (2,5V −

7x ). 9

C. m = (1,25V −

9x ). 7

D. m = (1,25V +

7x ). 9

Đ

A. m = (1,25V −

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

B. 200 ml.

A. 100 ml.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP ẠO Đ G

H Ư

N

Câu 25: Thể tích dung dịch NaOH 0,5M cần dùng để phản ứng hết với dung dịch chứa 0,1 mol CH3COOH và 0,1 mol C6H5OH (phenol) là

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

D.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

C.

H

Ơ

N

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

D

IỄ N

Câu 30: Ứng với công thức phân tử C8H8O2 có bao nhiêu hợp chất đơn chức, có vòng benzen, có khả năng phản ứng với dung dịch NaOH? A. 7.

B. 10.

C. 8.

D. 9.

Câu 31: Hỗn hợp X gồm 2 este đơn chức, tỉ lệ mol 1 : 3. Đốt cháy hoàn toàn 36,4 gam X, dẫn sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được 170 gam kết tủa, khối lượng dung dịch sau phản

Trang 5

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

A. CH2=C(CH3)COOC2H5 và CH3COOC2H5.

B. CH2=CHCH2COOCH3 và C2H5COOCH3.

C. CH2=CHCH2COOCH3 và C2H5COOCH3.

D. CH2=CHCOOC2H5 và CH3COOC2H5.

C. 32,00.

D. 28,00.

D. 68,40.

A. 1,00.

B. 1,20.

C. 0,60.

H Ư

N

G

Đ

Câu 34: Điện phân với điện cực trơ dung dịch chứa 0,2 mol Cu(NO3)2, cường độ dòng điện 2,68A, trong thời gian t (giờ), thu được dung dịch X. Cho 14,4 gam bột Fe vào X, thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5) và 13,5 gam chất rắn. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn và hiệu suất của quá trình điện phân là 100%. Giá trị của t là D. 0,25.

TR ẦN

Câu 35: Cho 87,35 gam hỗn hợp X gồm Fe3O4, Fe(NO3)2, Al tan hoàn toàn trong dung dịch chứa 3,425 mol KHSO4 loãng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y chỉ chứa 516,125 gam muối sunfat trung hòa và 8,12 lít (đktc) khí Z gồm 2 khí trong đó có một khí hóa nâu ngoài không khí.

B

365 . Phần trăm khối lượng của Al trong hỗn hợp X có giá trị gần nhất 58

với giá trị nào sau đây? B. 11%.

C. 12%.

D. 10%.

A

A. 13%.

10 00

Biết tỉ khối của Z so với He là

-L

Í-

H

Ó

Câu 36: Hỗn hợp X gồm Fe2O3 và Cu. Cho m gam hỗn hơp X tác dụng với dung dịch HCl vừa đủ, thu được dung dịch chứa 122,76 gam chất tan. Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng vừa đủ, thu được dung dịch Y chứa 3 chất tan với tỉ lệ số mol 1:2:3. Dung dịch Y làm mất màu tối đa bao nhiêu gam KMnO4 trong môi trường axit sunfuric? B. 5,846.

C. 5,688.

D. 6,004.

ÁN

A. 6,162.

TO

Câu 37: Đốt cháy hoàn toàn 16,4 gam hỗn hợp M gồm hai axit cacboxylic đơn chức X, Y và một este đơn chức Z, thu được 0,75 mol CO2 và 0,5 mol H2O. Mặt khác, cho 24,6 gam hỗn hợp M trên tác dụng hết với 160 gam dung dịch NaOH 10%. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch N. Cô cạn toàn bộ dung dịch N, thu được m gam chất rắn khan; CH3OH và 146,7 gam H2O. Coi H2O bay hơi không đáng kể trong phản ứng của M với dung dịch NaOH. Giá trị của m là B. 28,1.

C. 33,1.

D. 36,3.

IỄ N

Đ

A. 31,5.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

C. 17,10.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

TP

B. 8,55.

ẠO

A. 34,20.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

B. 27,15.

Câu 33: Hỗn hợp M gồm CH3CH2OH, CH2=CHCH2OH, CH3COOH, CH2=CHCOOH, HCOOCH3. Đốt cháy hoàn toàn m gam M cần dùng vừa đủ 0,4 mol O2, thu được 0,35 mol CO2 và 0,35 mol H2O. Mặt khác, cho m gam M trên tác dụng vừa đủ với 50 gam dung dịch Ba(OH)2 nồng độ x%. Giá trị của x là

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

A. 34,40.

U Y

N

H

Ơ

Câu 32: Cho m gam hỗn hợp Mg, Fe, Al2O3, Fe3O4 (trong đó oxi chiếm 20% về khối lượng) tan vừa đủ trong 140 gam dung dịch H2SO4 61,6% đun nóng nhẹ, sau phản ứng thoát ra 6,048 lít hỗn hợp 2 khí H2 và SO2 có tỉ khối so với He là 10,833. Phần dung dịch thu được đem cho tác dụng với dung dịch NH3 dư, thu được 45,52 gam kết tủa. Giá trị của m là

N

ứng giảm 66,4 gam. Mặt khác, thủy phân hoàn toàn 36,4 gam X trong dung dịch NaOH, thu được một ancol đơn chức và 34 gam hỗn hợp hai muối cacboxylat. Hai este trong X là:

D

Câu 38: Nhỏ từ từ dung dịch Ba(OH)2 vào dung dịch hỗn hợp Al2(SO4)3 và AlCl3, thu được kết tủa có khối lượng theo số mol Ba(OH)2 như đồ thị:

Trang 6

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

D. 136,2.

B. 58,37%.

C. 98,85%.

TR ẦN

A. 49,43%.

H Ư

N

G

Đ

Câu 39: X là este của amino axit, Y là peptit mạch hở. Cho m gam hỗn hợp M gồm X và Y tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,7 mol NaOH, đun nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 13,8 gam một ancol đơn chức Z và hỗn hợp T chứa muối của glyxin, alanin, valin (trong đó có 0,5 mol muối của glyxin). Đốt cháy hoàn toàn T trong O2, thu được Na2CO3, N2, H2O và 1,45 mol CO2. Cho toàn bộ lượng Z trên tác dụng hết với Na, sinh ra 0,15 mol H2. Phần trăm khối lượng của Y trong M là D. 40,10%.

B. 3,255.

C. 2,695.

--- HẾT ---

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

A. 2,135.

10 00

B

Câu 40: Cho a gam hỗn hợp X gồm glyxin, alanin và valin phản ứng với 200 ml dung dịch HCl 0,1M, thu được dung dịch Y. Để phản ứng hết với các chất trong dung dịch Y cần 100 ml dung dịch KOH 0,55M. Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp X, thu được hỗn hợp Z gồm CO2, H2O và N2. Cho Z vào bình đựng dung dịch Ba(OH)2 dư, thấy khối lượng bình tăng 7,445 gam. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của a là

D

IỄ N

Đ

D. 2,765.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

C. 132,6.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

B. 162,3.

ẠO

A. 163,2.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

Tổng giá trị (x + y) bằng

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

Trang 7

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 GV NGUYỄN MINH TUẤN- SỐ 27

BỘ ĐỀ 2018 MÔN HÓA HỌC

Ơ

N

Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm)

H

11-C

12-B

13-D

14-B

15-A

16-D

17-D

18-C

21-A

22-D

23-C

24-C

25-C

26-A

27-D

31-B

32-D

33-C

34-A

35-B

36-C

37-C

9-B

28-D

10-B

19-A

20-C

29-A

30-B

39-A

40-B

N

H Ư

TR ẦN B 10 00 A Ó H Í-L ÁN TO ÀN

D

IỄ N

Đ

38-A

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

8-C

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

7-B

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

6-B

Đ

N

5-C

U Y

4-A

.Q

3-C

TP

2-B

ẠO

1-D

G

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

BẢNG ĐÁP ÁN

Trang 8

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 GV NGUYỄN MINH TUẤN- SỐ 27

BỘ ĐỀ 2018 MÔN HÓA HỌC

N

Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm)

Ơ H

Câu 9: Đáp án B

H

Ó

A

Câu 10: Đáp án B Các phát biểu đúng là: b; c; d; e Câu 11: Đáp án C Câu 12: Đáp án B

10 00

HOOCCH(OH)CH(OH)COOH.

B

Giaû i thích : Töø giaû thieá t suy ra X coù daï ng : (HO)n Cn H n (COOH)n ⇒ n = 2, X laø :

-L

Í-

Kết luận đúng là: Có 1 chất tạo được kết tủa với dung dịch bạc nitrat trong amoniac. Phương trình phản ứng : o

ÁN

t CH ≡ CH + 2AgNO3 + 2NH3  → CAg ≡ CAg ↓ +2NH 4 NO3

Các kết luận còn lại đều sai. Số chất làm mất màu nước brom và dung dịch KMnO4 là 4 (propen, etilen, axetilen, stiren). Số chất tham gia phản ứng cộng là 5 (trừ CH4).

ÀN

Câu 13: Đáp án D

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TR ẦN

+ Maë t khaù c, A khoâ ng coù lieâ n keá t ba, suy ra A coù 5 lieâ n keá t C = C.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

H Ư

N

 20.2 − 30 + 2 v = 1 k = v + π = + Ta coù:  A ⇒ 2 π = 5 v = 1 

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N G

Đ

ẠO

TP

.Q

U Y

Câu 1: Đáp án D Câu 2: Đáp án B Câu 3: Đáp án C Câu 4: Đáp án A Câu 5: Đáp án C Câu 6: Đáp án B Câu 7: Đáp án B Câu 8: Đáp án C

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

LỜI GIẢI CHI TIẾT

D

IỄ N

Đ

+ 7 ancol thoû a maõn laø : (1) CH3CH 2 CH2 OH; (2) CH3CHOHCH3 ; (3) CH 2 = CHCH 2 OH (4) CH ≡ CCH 2 OH;(5) CH 2 OHCHOHCH 3 ; (6) CH2 OHCH 2 CH 2 OH (7) CH 2 OHCHOHCH 2 OH.

Câu 14: Đáp án B Câu 15: Đáp án A Câu 16: Đáp án D Trang 9

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

N

Trong các kết luận về tính chất của SO2 và CO2, có 3 kết luận đúng là (1), (2), (4).

TR ẦN

Giải thích:

CO2 là phân tử không phân cực nên tan ít trong nước. SO2 là phân tử phân cực nên tan nhiều trong nước.

10 00

B

SO2 làm mất màu nước brom vì SO2 có tính khử : SO2 + Br2 + 2H2 O → H2SO4 + 2HBr . CO2 không có tính khử nên không có khả năng làm mất màu nước brom.

A

Cả CO2, SO2 đều tan trong nước tạo thành dung dịch axit nên chúng là các oxit axit.

H

Ó

Có 1 kết luận sai là: (3) Khi tác dụng với dung dịch Ca(OH)2, chỉ có CO2 tạo kết tủa. Thực tế, khi tác dụng với Ca(OH)2 thì cả CO2 và SO2 đều tạo ra kết tủa là CaCO3 và CaSO3.

Í-

Câu 24: Đáp án C

-L

+ Baû n chaá t cuûa quaù trình ñieä n phaâ n : Catot

ÁN

(1) Fe + 2e  → Fe 3+

2+

Anot 2Cl + 2e  → Cl 2 ↑ −

(2) 2H + 2e  → H2 ↑ +

(3) Fe2 + + 2e  → Fe

ÀN

(4) 2H 2 O + 2e  → 2OH − + H2 ↑

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

H Ư

N

Câu 23: Đáp án C

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

G

Đ

Câu 22: Đáp án D 3 phát biểu đúng là (b), (c), (d).

ẠO

+ m chaát tan trong X = 1,85.10%.63 + 0,025.18 + 21,4 + 1,625.62 = 134, 225 ≈ 134

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

.Q

U Y

N

H

Ơ

n NO = 2x; n N = x 2  + 26,2 + 400 − 421,8 = 0,05 BTKL : x = 88  n + = a; BTNT N : n NO − = 1,65 − a 3  NH 4 + Trong Z :  ⇒ a = 0,025 26,2 − 21,4 + 0,8 + 8a n ñieän tích döông cuûa ion kim loaïi = 2. 16 

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 17: Đáp án D Các chất phản ứng là: Al; Zn(OH)2, NH4HCO3, NaHS, Fe(NO3)2 Câu 18: Đáp án C Câu 19: Đáp án A Câu 20: Đáp án C Câu 21: Đáp án A

IỄ N

Đ

⇒ Luù c ñaà u pH khoâ ng thay ñoåi öù ng vôù i (1), tieáp theo pH taê ng öù ng vôù i (2), tieá p theo pH khoâ ng thay ñoå i öù ng vôù i (3) , sau cuø ng pH taêng öù ng vôù i (4).

D

Câu 25: Đáp án C + n NaOH = n CH COOH + n C H OH = 0,2 mol ⇒ Vdd NaOH 0,5M = 3

6

5

0,2 = 0,4 lít= 400 ml 0,5

Câu 26: Đáp án A Trang 10

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

+ Sô ñoà phaû n öù ng : Cu(NO3 )2 Cu

HNO3 O

O ,H O

2 2 2 → NO2  → HNO3 NO 

n Cu = 0,03 ⇒ VO = 0,672 lít 2 2

Ơ

2

Câu 27: Đáp án D

U Y

nCO 2− pö = 2x  3  n HCO − n HCO3− pö = 3x 3 • Caùch 1: Tính theo phöông trình phaû n öù ng 3

=

0,08 2 = ⇒ Ñaë t 0,12 3

TR ẦN

n CO 2−

+

H + + HCO3−  → CO2 ↑ + H2 O 2H + CO3  → CO2 ↑ + H2 O 4x ← 2x

2x

0,0125 7

Ó

⇒ nH+ = 7x = 0,0125 ⇒ x =

A

mol :

B

3x

→ 2−

+

10 00

mol : 3x ← 3x

0,0125.5.22,4 = 0,2 lít = 200 ml 7 • Caùch 2 : Söû duïng söï baû o toaø n ñieä n tích trong phaûn öù ng

H

⇒ VCO =

-L

Í-

2

ÁN

+ n H+ pö = 2 nCO 2− pö + nHCO − pö = 0,0125 ⇒ x = 3 3    2x

⇒ VCO

2

0,0125 7

3x

0,0125.5.22,4 = = 0,2 lít = 200 ml 7

ÀN

Câu 29: Đáp án A

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

H Ư

N

Câu 28: Đáp án D

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

G

Đ

ẠO

TP

.Q

BTNT C : n = n.nC H N CO2 n 2n + 3  n CO 2n 2 + ⇒ T = = (2n + 3).n C H N n H O 2n + 3 n 2n + 3 BTNT H : n 2 = H2O  2 n → 1 ⇒ T → 0,4 ⇒ ⇒ 0,4 < T < 1 n → ∞ ⇒ T → 1

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

+ Hoã n hôï p a min no, ñôn chöù c coù coâ ng thöù c laø Cn H 2n + 3 N.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

2

H

+ BTE : 2n Cu = 4n O ⇒ n O =

N

⇒ Xeù t toaø n boä quaù trình thì chaá t khöû laø Cu, chaá t oxi hoù a laø O 2 .

D

IỄ N

Đ

 V x (k − 1)neste = nCO − n H O − (3 − 1)n este = 2 2 + ⇒ 22,4 18 m este = m C + m H + m O trong X nO = 2neste  V x n O = 22,4 − 18 7x  ⇒ ⇒ m = 1,25V −   12V 2x V x 9 m = + + 16  −   22,4 18  22,4 18 

Trang 11

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 30: Đáp án B Theo giả thiết: C8H8O2 là các hợp chất đơn chức, có vòng benzen, có khả năng phản ứng với dung dịch NaOH. Suy ra chúng là là axit hoặc este. Có 6 đồng phân là este và 4 đồng phân là axit thỏa mãn tính chất trên:

Ơ

CH3

U Y

CH 3COO

4 đồng phân axit

H Ư

N

G

COOCH3

Đ

ẠO

CH3

TR ẦN

CH 3

COOH

10 00

B

CH2COOH

CH3

COOH

COOH

H

Ó

A

CH3

-L

Í-

Câu 31: Đáp án B

TO

ÁN

+ X goàm : RCOOR ' x mol; R ''COOR ''' : 3x mol.

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

HCOOCH2

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

HCOO

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

HCOO

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

HCOO

H

CH3

N

6 đồng phân este

Trang 12

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

G N H Ư TR ẦN

Ó

A

M(OH)n 

H

45,52 (g)

ÁN

-L

Í-

 BTNT H : n H O = 0,88 − 0,09 = 0,79  2 + ⇒ n − = 2n 2 − = (1,4 − 2x) OH SO4  BTNT S : n SO42 − = 0,88 − x − 0,18 = 0,7 − x  m M(OH) = 0,8m + 17(1,4 − 2x) = 45,52 n   m = 28 + ⇒ 0,2m + 0,88.4 = 0,18.2 + 0,79 + 4(0,7 − x)  x = 0,02  BTNT O : 16 

N Ơ H

D

IỄ N

Đ

ÀN

Câu 33: Đáp án C

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

dd NH3

10 00

B

 M : 0,8m (g) H2 SO4  M n +  SO 2 : 0,18 mol  → ↓ + H2O    + + S 0,88 mol SO 4 2 −   H 2 : 0,09 mol  x mol O : 0,2m (g)   

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Đ

Câu 32: Đáp án D

 n H + n SO = 0,27  n H = 0,09 2 + 2 ⇒ 2 2n H2 + 64n SO2 = 11,7  n SO2 = 0,18 + Sô ñoà phaû n öù ng :

N

ẠO

R = 27; R '' = 15 ⇒ ⇒ X goàm CH2 = CHCOOC2 H5 ; CH3 COOC2 H 5 R'' = R ''' = 29

 Fe, Fe3 O 4  quy ñoåi  M : 0,8m (g)  →  +  ←  O : 0,2m (g)   Mg, Al 2 O3 

U Y TP

.Q

m = 0,1(R + 67) + 0,3(R ''+ 67) = 34 R + 3R'' = 72 ⇒  muoái ⇒ BTKL : m ancol = 0,1(R '+ 17) + 0,3(R''+ 17) = 14,4 R'+ 3R ''' = 116

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

 CO  bình ñöïng Ca(OH)2 dö O2 , t o →  2   → CaCO3 ↓ X   nCO = nCaCO = 1,7 H2 O  3 170 gam + ⇒ 2 n = 1,6 m bình Ca(OH) giaûm = m CaCO − 44 n CO − 18n H O =  H2O 2 2 2  3  ? ? 66,4 gam 170   36,4 − 1,7.12 − 1,6.2 = 0,8 x = 0,1 nO/ X = ⇒ ⇒ 16 n RCOOR ' = 0,1; n R ''COOR '''= 0,3 BT O : 2x + 6x = 0,8  RCOOR' : 0,1 mol RCOONa : 0,1 mol R 'OH : 0,1 mol to + + NaOH + →  R ''COOR''' : 0,3 mol 0,4 mol R''COONa : 0,3 mol R '''OH : 0,3 mol

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

Trang 13

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

dung dòch X

O2 (ôû anot)

Đ

N

13,5 gam

NO

H

Ó

A

10 00

B

 BTÑT trong X : 2x + y = 0,4 x = 0,15   + BTE cho pö (2) : 2z = 2x + 3(0,4 − 2z)  ⇒ y = 0,1  z = 0,1875 n NO   m chaát raén : 64x + (14,4 − 56z) = 13,5 96500.0,1 ⇒ n electron trao ñoåi = n H+ = 0,1 ⇒ t = = 3600 giaâ y = 1 giôø 2,68

-L

Í-

• Caù ch 2 :

+ 14,4 gam Fe

0,2 mol

ÁN

ñpdd + dd Cu(NO3 )2  → dd X → 13,5 gam raén Y 

TO

H + : x   n +  2+  n NO = H = 0,25x n Fe pö = 0,2 − 0,125x ⇒ Cu : 0,2 − 0,5x  ;  ⇒ 4 NO − : 0,4  BTE : 2n nCu taïo thaønh = 0,2 − 0,5x = 3n NO + 2nCu2+ Fe pö  3   

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

0,2 mol

Cu : x mol     Fedö  

Fe (2)

H Ư

Cu(NO3 )2 

TR ẦN

Cu2 + : x mol   +  H : y mol  NO − : 0,4 mol  3  

ñpdd (1)

G

2+ Fe : z mol    − NO3 : 2z mol 

Cu (ôû catot)

ẠO

+ Sô ñoà phaû n öù ng :

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

.Q

• Caù ch 1: + n Cu2+ trong X < 0,2 ⇒ m Cu < 12,8 gam ⇒ Chaá t raé n coù Fe dö.

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 34: Đáp án A

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

N

H

Ơ

N

CH3 CH 2 OH    ⇔ Cn H6 O  CH 2 = CHCH 2 OH  x mol  BT H : 6x + 4y = 0,35.2 + M goàm CH COOH ⇒  3 BT O : x + 2y = 0,25   CH 2 = CHCOOH  ⇔ C m H 4 O2   HCOOCH y mol 3   x = 0,05 n OH− = n Cm H 4 O2 = 0,1 0,05.171 ⇒ ⇒ ⇒ C%Ba(OH)2 = = 17,1% 50 y = 0,1 n Ba(OH)2 = 0,05

dd X

IỄ N

Đ

⇒ m Y = 14,4 − 56(0,2 − 0,125x) + 64(0,2 − 0,5x) = 13,5 ⇒ x = 0,1

D

⇒t=

F.nelectron trao ñoåi I

=

96500.0,1 = 3600 giaâ y = 1 giôø 2,68

Câu 35: Đáp án B

Trang 14

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

H

Ơ

N

 365.4 = 25,17 M Z =  H + ⇒ Z goà m  2 58  NO  Z goà m 2 khí trong ñoù coù NO (hoù a naâ u)   n H + n NO = 0,3625  n H = 0,0625  2 2 ⇒ ⇒  0,3625.365.4 = 9,125  n NO = 0,3 2n H2 + 30n NO = 58  + Sô ñoà phaû n öù ng :

H

Ó

A

FeCl 2 : 2x mol  Fe2 O3  HCl   ⇒ → CuCl 2 : x mol  ⇒ 2x.127 + 135x + 162,5.6x = 122,76   Cu   FeCl : 6x mol  3 X 122,76 gam

-L

Í-

⇒ x = 0,09. + BTE cho Y + KMnO4 / H 2 SO4 :

n FeSO = 5n KMnO ⇒ n KMnO = 0,036 ⇒ m KMnO = 5,688 gam 4

ÁN

4

4

4

Câu 37: Đáp án C

ẠO

D

IỄ N

Đ

ÀN

  X, Y, Z coù daïng C x H y O2  n O/ (X, Y, Z) 16,4 − 0,75.12 − 0,5.2  + n (X, Y, Z)/16,4 gam = = = 0,2 2 16.2  0,2.24,6  n (X, Y, Z)/ 24,6 gam = 16,4 = 0,3 

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Y

10 00

B

FeSO4 : 2x mol  Fe2 O3    H 2 SO 4 loaõ ng + → CuSO4 : x mol    BTE: n Cu = n Fe O 2 3 Cu   Fe (SO ) : 3x mol  2 4 3   X

TR ẦN

+ X + H 2 SO4  → Y chöù a 3 chaá t tan ⇒ Chæ coù moä t phaà n Fe3+ oxi hoù a Cu.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Câu 36: Đáp án C

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N .Q

U Y

H Ư

N

G

Đ

 87,35 + 3,425.136 − 516,125 − 9,125 = 1,55  BTKL : n H2 O = 18  3,425 − 1,55.2 − 0,0625.2   m Al = 9,45 = 0,05  BT H : n NH 4+ = + 4 ⇒  BT N : n Fe( NO ) = 0,175  %m Al ≈ 11% 3 2   1,55 + 0,3 − 0,175.6 = 0,2  BT O : n Fe3O4 =  4

TP

87,35 gam

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

 Fe3 O 4   Fe 2 + , Fe3+ , Al3+   H 2     → O  Fe(NO3 )2  + KHSO  + +H 2 + 2−  4   NH 4 , SO 4  NO  Al  3,425 mol ? mol   9,125 gam  516,125 gam

Trang 15

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Ơ

N

 146,7 − 160.90%  = 0,15 n (X, Y) = n HOH taïo thaønh = n HOH thu ñöôïc − n H2 O/ dd NaOH = 18  + n CH3 OH = n Z = 0,3 − 0,15 = 0,15  m (X, Y, Z) + m dd NaOH = m chaát raén + m CH3OH + m H2 O       146,7 160 ? = 33,1 gam 0,15.32  24,6

TO

ÁN

Câu 39: Đáp án A

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

-L

Í-

H

Ó

A

6a = 0,3.2 a = 0,1 n BaSO4 = 3a = 0,3 ⇒ ⇒ ⇒ 3b + (2a + b) = 2(0,6 − 0,3)  b = 0,1 n Al(OH)3 = (2a + b) = 0,3 x = m BaSO = 69,9 4 + ⇒ x + y = 163,2 y = m + m Al(OH) = 93,3  BaSO4 3

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP ẠO Đ G N H Ư TR ẦN B

10 00

n Al (SO ) = a n OH − laøm keát tuûa heát Al3+ trong Al (SO ) = 6a 2 4 3 + 2 43 ⇒ n =b n OH − laøm keát tuûa heát Al3+ trong AlCl3 vaø laøm tan heát Al(OH)3 = 3b + (2a + b)  AlCl3

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

+ Ta thấy đồ thị được hình thành bởi 3 đường: (1) là kết tủa tạo thành khí Al2(SO4)3 phản ứng với Ba(OH)2; (2) là kết tủa tạo thành khi AlCl3 phản ứng với Ba(OH)2; (3) là kết tủa Al(OH)3 sinh ra bị hòa tan hết.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

Câu 38: Đáp án A

Trang 16

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Ơ H

N

mC

mH

----- HẾT -----

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

O

10 00

B

TR ẦN

n H NC H COOH + n HCl = n KOH 2 2n  n  0,02 0,055 ? = 0,035  16 + m ⇒n= = 44 n + 18 n = 7,445 CO2 H2 O 7  bình taêng   0,035(n +1) 2n + 3 0,035.  2 16 2.16 ⇒ m X = 0,035.14  + 0,035.32  + 12.0,035( 7 + 1) + 0,035( 7 + 3) = 3,255 gam  m m

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

+ Ñaë t coâ ng thöù c chung cuû a caù c a min o axit trong X laø H 2 NCn H2n COOH.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

H Ư

N

Câu 40: Đáp án D

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N U Y .Q TP ẠO

Đ

G

⇒ C(Ala, val)

choï n Y laø (Gly)2 AlaVal : 0,1 mol 3+ 5  =4= ⇒ n AlaNa = n ValNa = 0,1 ⇒  302.0,1 2 = 49,43% %Y = 0,3.103 + 302.0,1 

N

 X +   + NaOH → ROH + aa − Na   Y  0,7 mol 0,7 mol 13,8 + n ROH = 2n H = 0,3 ⇒ MROH = = 46 ⇒ ancol laø C2 H5OH ⇒ n X = 0,3. 2 0,3 NaOH: 0,3 mol  X laø H2 NCH2 COOC2 H5  → GlyNa + C2 H5OH  n X = 0,3  0,3 mol + ⇒ NaOH: 0,4 mol n = 0,5  → + AlaNa + ValNa Y laø (Gly) (Ala) (Val) GlyNa  Gly  x y z  0,2 mol  0,2 mol  1,2 O2 , t o aa − Na  =3 → Na2 CO3 + CO2 ↑ + ... CY =      0,4  +  0,7 mol ⇒ 0,35 mol 1,45 mol n  0,2.2 + 0,2.C(Ala, val) = 3  C trong Y = (0,35 + 1,45) − 0,3.2 = 1,2  0,4

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

+ X laø H2 NCH(R')COOR; Y laø H − (HNCH(R)CO)n − OH.

Trang 17

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 GV NGUYỄN MINH TUẤN- SỐ 28

BỘ ĐỀ 2018 MÔN HÓA HỌC

B. Cao su lưu hóa.

C. Amilopectin.

Ơ

D. Amilozơ.

G

A. Xenlulozơ.

Đ

Câu 2: Trong các polime sau, polime nào có cấu trúc mạng không gian ?

H Ư

N

Câu 3: Tiến hành thí nghiệm với các dung dịch muối clorua riêng biệt của các cation: X2+, Y3+, Z3+, T+ . Kết quả ghi được ở bảng sau: Mẫu

TR ẦN

Thí nghiệm

thử chứa

Tác dụng với Na2CO3

Y3+

Tác dụng với dung dịch NaOH

10 00

B

X2+

Nhỏ từ từ dung dịch NaOH loãng vào đến dư.

Có kết tủa trắng. Có kết tủa nâu đỏ.

Có kết tủa keo trắng, sau đó kết tủa tan.

A

Z3+

Hiện tượng

Ó

T+

Giải phóng khí

H

Tác dụng với dung dịch NaOH

Í-

Các cation X2+, Y3+, Z3+, T2+ lần lượt là: B. Ca2+, Fe3+, Al3+, Ag+.

C. Mg2+, Fe3+, Cr3+, Ag+ .

D. Ba2+, Fe3+, Al3+ , NH4+.

ÁN

-L

A. Ba2+ , Cr3+, Fe2+, NH4+.

Câu 4: Nguyên tắc chung để điều chế kim loại là:

ÀN

A. Khử các cation kim loại. C. Oxi hóa các kim loại.

B. Oxi hóa các cation kim loại. D. Khử các kim loại.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

D. 2.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

C. 5.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

B. 4.

ẠO

A. 3.

TP

.Q

Câu 1: X là nguyên tố thuộc nhóm A, ion Xn+ có cấu hình electron là 1s22s22p6. Số nguyên tố hóa học thỏa mãn với điều kiện trên là

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H=1; O=16; S=32; F=19; Cl=35,5; Br=80; I=127; N=14; P=31; C=12; Si=28; Li=7; Na=23; K=39; Mg=24; Ca=40; Ba=137; Sr=88; Al=27;Fe=56; Cu=64; Pb=207; Ag=108.

N

Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm)

D

IỄ N

Đ

Câu 5: Dãy gồm các oxit đều bị Al khử ở nhiệt độ cao là A. FeO, CuO, Cr2O3.

B. PbO, K2O, SnO.

C. FeO, MgO, CuO.

D. Fe3O4, SnO, BaO.

Câu 6: Thành phần chính của khí Biogas gồm có metan (60-70%), hiđrosufua, cacbonic. Dựa vào mô hình dưới đây hãy giải thích. Vì sao khí đi ra từ hầm sinh khí lại phải cho đi qua nước?

Trang 1

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Đ

D. Tạo dung dịch nước (dạng như dung dịch nước tiểu) để tưới cho hoa màu. B. 1.

C. 3.

H Ư

A. 4.

N

G

Câu 7: Cho dãy các oxit: CO2, MgO, FeO, CrO3, Cr2O3. Số oxit axit trong dãy là D. 2.

TR ẦN

Câu 8: Metol C10H20O và menton C10H18O chúng đều có trong tinh dầu bạc hà. Biết phân tử metol không có nối đôi, còn phân tử menton có 1 nối đôi. Vậy kết luận nào sau đây là đúng? A. Metol và menton đều có cấu tạo vòng.

B

B. Metol có cấu tạo mạch hở, menton có cấu tạo vòng.

10 00

C. Metol và menton đều có cấu tạo mạch hở.

D. Metol có cấu tạo vòng, menton có cấu tạo mạch hở.

H

Ó

A

Câu 9: Cho các chất sau: dung dịch KMnO4, O2/Mn2+, H2/Ni, to, AgNO3/NH3. Số chất có khả năng phản ứng được với CH3CHO là: B. 3.

C. 4.

D. 2.

Í-

A. 1.

-L

Câu 10: Cho các phát biểu sau:

ÁN

(a) Trong dung dịch, glyxin tồn tại chủ yếu ở dạng ion lưỡng cực. (b) Amino axit là chất rắn kết tinh, dễ tan trong nước. (c) Glucozơ và saccarozơ đều có phản ứng tráng bạc.

ÀN

(d) Hiđro hóa hoàn toàn triolein (xúc tác Ni, t0), thu được tripanmitin.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

C. Để loại khí H2S mùi trứng thối, độc dựa vào tính tan trong nước của nó.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

B. Để loại khí cacbonic khỏi thành phần khí biogas.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

A. An toàn, tránh nổ bếp ga khi dùng bình khí biogas.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

D

IỄ N

Đ

(e) Triolein và protein có cùng thành phần nguyên tố.

(g) Xenlulozơ trinitrat được dùng làm thuốc súng không khói. Số phát biểu đúng là A. 4.

B. 6.

C. 3.

D. 5.

Câu 11: Cho các dung dịch: X1: dung dịch HCl;

X3: dung dịch HCl + KNO3; Trang 2

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com X2: dung dịch KNO3.

X4: dung dịch Fe2(SO4)3;

Các dung dịch không thể hòa tan được bột Cu là C. X2, X4.

D. X1, X2.

Ơ H

A. Có 3 chất tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3, đun nóng.

U Y

N

B. Có 5 chất tác dụng với H2 (có xúc tác thích hợp và đun nóng).

Câu 13: Chất hữu cơ X có công thức phân tử C7H8O2. Tìm công thức cấu tạo của X biết: X tác dụng với Na giải phóng hiđro, với n H : n X = 1 :1 ; trung hoà 0,2 mol X cần dùng đúng 100 ml dung dịch NaOH 2M. B. HOCH2OC6H5.

C. HOC6H4CH2OH.

G

Câu 14: Phát biểu nào sau đây sai?

D. CH3OC6H4OH.

Đ

A. C6H3(OH)2CH3.

ẠO

2

B. Glucozơ và saccarozơ đều có phản ứng tráng bạc.

H Ư

N

A. Glucozơ và saccarozơ đều là cacbohiđrat.

TR ẦN

C. Glucozơ và fructozơ là đồng phân của nhau.

D. Trong dung dịch, glucozơ và fructozơ đều hòa tan được Cu(OH)2.

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

Câu 15: Để điều chế etyl axetat trong phòng thí nghiệm, người ta lắp dụng cụ như hình vẽ sau:

ÁN

Hóa chất được cho vào bình 1 trong thí nghiệm trên là A. CH3COOH và C2H5OH. C. CH3COOH và CH3OH.

B. CH3COOH, C2H5OH và H2SO4 đặc. D. CH3COOH, CH3OH và H2SO4 đặc.

ÀN

Câu 16: Phương trình hóa học nào sau đây không đúng? B. 2NaOH + Cl2 → NaCl + NaClO+ H2O.

C. 4FeCO3 + O2 → 2Fe2O3 + 4CO2.

D. 3Cu + 2FeCl3 → 3CuCl2 + 2Fe.

D

IỄ N

Đ

A. Fe3O4 + 8HCl → FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TP

.Q

D. Có 5 chất làm mất màu dung dịch KMnO4 ở nhiệt độ thường.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

C. Có 6 chất làm mất màu dung dịch brom.

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

Câu 12: Cho các chất sau: etilen, vinylaxetilen, isopren, toluen, propin, stiren, butan, cumen, benzen, buta-1,3-đien. Mệnh đề nào dưới đây là đúng khi nhận xét về các chất trên?

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

B. X3, X4.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

A. X2, X3, X4.

Câu 17: Có nhiều nhất bao nhiêu ion trong số Na+, CO32-, NH4+, Cl-, Mg2+, OH-, NO3- có thể cùng tồn tại trong một dung dịch (bỏ qua sự thuỷ phân của muối) A. 4.

B. 6.

C. 5.

D. 3.

Câu 18: Khi thủy phân peptit có công thức hóa học: Trang 3

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

H2N-CH(CH3)-CONH-CH2-CONH-CH2-CONH-CH2-CONH-CH(CH3)-COOH thì sản phẩm thu được có tối đa bao nhiêu peptit có phản ứng màu biure? A. 4.

B. 3.

C. 10.

D. 5.

(3) X2 + Y → X + Y1 + H2O

(4) X2 + 2Y → X + Y2 + H2O

H

(2) X1 + H2O → X2

C. CaCO3, NaHCO3.

D. MgCO3, NaHCO3.

.Q

B. CaCO3, NaHSO4.

D. 5.

B. 1,15.

C. 1,1.

D. 0,9.

TR ẦN

Câu 22: Có các kết luận sau:

H Ư

A. 1,125.

N

G

Đ

Câu 21: Cho hỗn hợp X gồm 0,3 mol Mg và 0,7 mol Fe phản ứng với V lít dung dịch hỗn hợp HNO3 2M, thu được dung dịch Y, hỗn hợp G gồm 0,1 mol N2O và 0,2 mol NO và còn lại 5,6 gam kim loại. Giá trị của V là

(a) Từ glyxin, alanin và valin sẽ tạo ra được 6 tripeptit chứa đồng thời glyxin, alanin và valin.

B

(b) C8H10O có 4 ancol thơm khi bị oxi hóa bởi CuO tạo ra sản phẩm có khả năng tham gia phản ứng tráng gương.

10 00

(c) C4H8 có 4 đồng phân mạch hở làm mất màu dung dịch brom. (d) C4H11N có 4 đồng phân khi tác dụng với HCl tạo ra muối dạng RNH3Cl.

Ó

A

Số kết luận đúng là B. 4.

C. 3.

H

A. 2.

D. 1.

-L

Í-

Câu 23: Cho các phát biểu sau:

TO

ÁN

(1) Để xử lý thủy ngân rơi vãi, người ta có thể dùng bột lưu huỳnh. (2) Khi thoát vào khí quyển, freon phá hủy tần ozon. (3) Trong khí quyển, nồng độ CO2 vượt quá tiêu chuẩn cho phép gây ra hiệu ứng nhà kính. (4) Trong khí quyển, nồng độ NO2 và SO2 vượt quá tiêu chuẩn cho phép gây ra hiện tượng mưa axit (5) Senduxen, mocphin... là các chất gây nghiện. (6) Đốt là than đá dễ sinh ra khí CO là chất khí rất độc.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

C. 7.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

B. 6.

ẠO

A. 4.

TP

Câu 20: Cho dãy các chất sau: Etyl axetat, tristearin, protein, tơ capron, glucozơ, saccarozơ, tinh bột. Số chất trong dãy bị thủy phân trong môi trường axit là?

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

A. BaCO3, Na2CO3.

U Y

Hai muối X, Y tương ứng là

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

(1) X → X1 + CO2

Ơ

N

Câu 19: Từ hai muối X và Y thực hiện các phản ứng sau:

D

IỄ N

Đ

(7) Metanol có thể dùng để uống như etanol. Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là: A. 5.

B. 7.

C. 6.

D. 4.

Câu 24: Hợp chất X có các tính chất sau: (1) Là chất có tính lưỡng tính.

Trang 4

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

(2) Bị phân hủy khi đun nóng. (3) Tác dụng với dung dịch NaHSO4 cho sản phẩm có chất kết tủa và chất khí. Vậy chất X là B. KHCO3.

C. Al(OH)3.

D. Ba(HCO3)2.

N

A. NaHS

C. 6,8 gam.

D. 9,2 gam.

H

B. 10,2 gam.

C. 103.

D. 75.

B. 1,17.

C. 0,78.

H Ư

A. 1,56.

N

G

Câu 28: Hòa tan hết 0,54 gam Al trong 70 ml dung dịch HCl 1M, thu được dung dịch X. Cho 75 ml dung dịch NaOH 1M vào X, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là D. 0,39.

TR ẦN

Câu 29: Thủy phân hoàn toàn chất béo X trong môi trường axit, thu được glixerol và hỗn hợp hai axit béo. Nếu đốt cháy hoàn toàn a mol X thì thu được 12,32 lít CO2 (đktc) và 8,82 gam H2O. Mặt khác, a mol X tác dụng tối đa với 40 ml dung dịch Br2 1M. Hai axit béo là A. axit stearit và axit linoleic.

B. axit panmitic và axit oleic. D. axit panmitic và axit linoleic.

10 00

B

C. axit stearit và axit oleic.

Câu 30: Có bao nhiêu đồng phân là este, có chứa vòng benzen, có công thức phân tử là C9H8O2 ? B. 6.

C. 9.

D. 7.

A

A. 8.

A. 17 : 9.

ÁN

-L

Í-

H

Ó

Câu 31: Cho 0,5 mol hỗn hợp E chứa 2 este đều đơn chức, mạch hở tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 đun nóng, thu được 64,8 gam Ag. Mặt khác, đun nóng 37,92 gam hỗn hợp E trên với 320 ml dung dịch NaOH 2M rồi cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được phần rắn Y và 20,64 gam hỗn hợp chứa 2 ancol no trong đó oxi chiếm 31,0% về khối lượng. Đốt cháy hết chất rắn Y thu được Na2CO3; x mol CO2; y mol H2O. Tỉ lệ x : y là B. 7 : 6.

C. 14 : 9.

D. 4 : 3.

TO

Câu 32: Cho m gam hỗn hợp X gồm MgO, CuO, MgS và Cu2S (oxi chiếm 30% khối lượng) tan hết trong dung dịch H2SO4 và NaNO3, thu được dung dịch Y chỉ chứa 4m gam muối trung hòa và 0,672 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm NO2, SO2 (không còn sản phẩm khử khác). Cho Y tác dụng vừa đủ với dung dịch Ba(NO3)2, được dung dịch Z và 9,32 gam kết tủa. Cô cạn Z được chất rắn T. Nung T đến khối lượng không đổi, thu được 2,688 lít (đktc) hỗn hợp khí (có tỉ khối so với H2 bằng 19,5). Giá trị của m gần giá trị nào nhất sau đây?

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

B. 89.

Đ

A. 125.

ẠO

Câu 27: Cho 200 ml dung dịch amino axit X nồng độ 0,4M tác dụng vừa đủ với 80 ml dung dịch NaOH 1M, thu được dung dịch chứa 10 gam muối. Khối lượng mol phân tử của X là

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

D. 189.

U Y

C. 188.

.Q

B. 180.

TP

A. 148.

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 26: Nhiệt phân hoàn toàn R(NO3)2, thu được 8 gam oxit kim loại và 5,04 lít hỗn hợp khí X (NO2 và O2). Khối lượng của hỗn hợp khí X là 10 gam. Khối lượng mol của muối R(NO3)2 là

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

A. 13,6 gam.

Ơ

Câu 25: Cho 9,2 gam axit fomic phản ứng với NaOH dư. Khối lượng muối khan thu được là

A. 3,0.

B. 2,5.

C. 3,5.

D. 4,0.

Câu 33: Đốt cháy hoàn toàn 17,6 gam hợp chất hữu cơ X mạch hở, cần dùng vừa đủ 16,8 lít O2 (đktc), thu được CO2 và H2O theo tỉ lệ số mol tương ứng là 7 : 6. Biết X có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất, X phản ứng hết với lượng dư dung dịch NaOH chỉ sinh ra một muối của axit no,

Trang 5

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

mạch hở và một ancol có công thức phân tử C3H7OH. Số công thức cấu tạo của X thỏa mãn các điều kiện trên là B. 3.

C. 4.

D. 8.

C. 27020.

D. 34740.

D. 27,2.

H Ư

N

G

Câu 36: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm Al, Mg, FeO, CuO cần dùng 2 lít dung dịch HNO3 0,35M, thu được dung dịch Y chỉ chứa muối nitrat (không chứa ion Fe2+) và 3,36 lít NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Mặt khác, cho X tác dụng hết với dung dịch HCl vừa đủ, thêm AgNO3 (dư) vào hỗn hợp phản ứng, thu được 77,505 gam kết tủa. Tổng khối lượng của oxit kim loại trong X là B. 3,84 gam.

C. 3,92 gam.

TR ẦN

A. 7,68 gam.

D. 3,68 gam.

10 00

B

Câu 37: Hỗn hợp Z gồm ancol X no, mạch hở và axit cacboxylic Y no, đơn chức, mạch hở (X và Y có cùng số nguyên tử C trong phân tử). Đốt cháy hoàn toàn 0,4 mol Z cần 31,36 lít (đktc) khí O2, thu được 26,88 lít (đktc) khí CO2 và 25,92 gam H2O. Mặt khác, nếu đun nóng 0,4 mol Z với H2SO4 đặc để thực hiện phản ứng este hóa (hiệu suất 75%) thì thu được m gam este. Giá trị của m là A. 10,4.

B. 12,34 gam.

C. 36,72 gam.

D. 10,32 gam.

H

Ó

A

Câu 38: Dung dịch X chứa x mol NaOH và y mol Na2ZnO2 (hoặc Na2[Zn(OH)4]); dung dịch Y chứa z mol Ba(OH)2 và t mol Ba(AlO2)2 (hoặc Ba[Al(OH)4]2) (trong đó x<2z). Tiến hành hai thí nghiệm sau:

Í-

Thí nghiệm 1: Nhỏ từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch X.

-L

Thí nghiệm 2: Nhỏ từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch Y.

TO

ÁN

Kết quả hai thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau:

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

C. 24,36.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

TP

ẠO

B. 28,4.

Đ

A. 32,8.

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

Câu 35: Hòa tan hết m gam hỗn hợp rắn X gồm Mg, Cu(NO3)2, Fe, FeCO3 vào dung dịch chứa H2SO4 và 0,045 mol NaNO3, thu được dung dịch Y chỉ chứa 62,605 gam các muối (không có ion Fe3+) và thấy thoát ra 3,808 lít (đktc) hỗn hợp khí T gồm N2, NO2, N2O, NO, H2, CO2 có tỉ khối so với H2 bằng 304/17 (trong T có chứa 0,02 mol H2). Cho dung dịch NaOH 1M vào dung dịch Y đến khi thu được lượng kết tủa lớn nhất là 31,72 gam thì dùng hết 865 ml. Mặt khác, cho 94,64 gam BaCl2 vừa đủ vào Y sau đó cho tiếp AgNO3 dư vào thì thu được 256,04 gam kết tủa. Biết các phản ứng hoàn toàn. Giá trị của m là

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

B. 28950.

N

A. 30880.

H

Ơ

Câu 34: Điện phân 200 ml dung dịch hỗn hợp gồm CuSO4 0,3M và NaCl 1M (điện cực trơ màng ngăn xốp, hiệu suất điện phân 100%, bỏ qua sự hòa tan của khí trong nước và sự bay hơi của nước) với cường độ dòng điện không đổi 0,5A trong thời gian t giây. Dung dịch sau điện phân có khối lượng giảm 9,56 gam so với dung dịch ban đầu. Giá trị của t là

N

A. 2.

Giá trị của y và t lần lượt là: A. 0,075 và 0,10.

B. 0,075 và 0,05.

C. 0,15 và 0,05.

D. 0,15 và 0,10.

Trang 6

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 39: X là amino axit có công thức H2NCnH2nCOOH, Y là axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở. Cho hỗn hợp E gồm peptit Ala-X-X và Y tác dụng vừa đủ với 450 ml dung dịch NaOH 1M, thu được m gam muối Z. Đốt cháy hoàn toàn Z cần 25,2 lít khí O2 (đktc), thu được N2, Na2CO3 và 50,75 gam hỗn hợp gồm CO2 và H2O. Khối lượng của muối có phân tử khối nhỏ nhất trong Z là B. 14,55 gam.

C. 12,30 gam.

D. 26,10 gam.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP ẠO Đ G N H Ư

TR ẦN B 10 00 A Ó H Í-L ÁN TO

D

IỄ N

Đ

ÀN

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

D. 26,3 gam.

U Y

C. 20,7 gam.

.Q

B. 12,75 gam.

--- HẾT ---

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

A. 26,75 gam.

N

H

Ơ

Câu 40: Hợp chất X có công thức phân tử C2H8O3N2. Cho 16,2 gam X phản ứng hết với 400 ml dung dịch KOH 1M. Cô cạn dung dịch thu được sau phản ứng thì được phần hơi và phần chất rắn. Trong phần hơi có chứa amin đa chức, trong phần chất rắn chỉ chứa các chất vô cơ. Khối lượng phần chất rắn là

N

A. 29,10 gam.

Trang 7

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 GV NGUYỄN MINH TUẤN- SỐ 28

BỘ ĐỀ 2018 MÔN HÓA HỌC

Ơ

N

Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm)

H

11-D

12-C

13-A

14-B

15-B

16-D

17-B

18-D

21-B

22-B

23-C

24-D

25-A

26-B

27-C

31-B

32-A

33-A

34-A

35-D

36-D

37-A

9-C

28-B

10-C

19-C

20-B

29-D

30-A

39-C

40-D

N

H Ư

TR ẦN B 10 00 A Ó H Í-L ÁN TO ÀN

D

IỄ N

Đ

38-B

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

8-A

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

7-D

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

6-C

Đ

N

5-A

U Y

4-A

.Q

3-D

TP

2-B

ẠO

1-A

G

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

BẢNG ĐÁP ÁN

Trang 8

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 GV NGUYỄN MINH TUẤN- SỐ 28

BỘ ĐỀ 2018 MÔN HÓA HỌC

N

Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm)

U Y H Ư

N

G

Câu 4: Đáp án A

TR ẦN

Câu 5: Đáp án A

B

Câu 6: Đáp án C

10 00

Câu 7: Đáp án D

A

Câu 8: Đáp án A

ÁN

-L

Í-

H

Ó

metol C10 H20 O khoâ ng coù lieâ n keá t ñoâ i  + ⇒ metol coù 1 voø ng 10.2 − 20 + 2 =1 k C10 H20O =  2 menton C10 H20 O coù lieâ n 1 keá t ñoâ i  + ⇒ menton coù 1 voø ng 10.2 − 18 + 2 =2 k C10 H18O =  2

TO

Câu 9: Đáp án C Câu 10: Đáp án C Các phát biểu đúng là: a; b; g Câu 11: Đáp án D Câu 12: Đáp án C

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ

Câu 3: Đáp án D

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q ẠO

TP

Câu 2: Đáp án B

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 1: Đáp án A

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

Ơ

LỜI GIẢI CHI TIẾT

6 chất làm mất màu nước brom là etilen, vinylaxetilen, propin, stiren isopren, buta-1,3-đien.

Các mệnh đề khác đều sai. Vì: Có 6 chất làm mất màu dung dịch KMnO4 và tác dụng với H2 (xt, to); có 2 chất tác dụng được với dung dịch AgNO3/NH3 đó là vinylaxetilen, propin. Câu 13: Đáp án A

Trang 9

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

+ n H : n X = 1:1 ⇒ X coù hai nguyeâ n töû H linh ñoä ng trong n h où m OH hoaë c COOH. 2

+ n X : n NaOH = 1:1 ⇒ X moä t n h oùm OH phenol hoaë c moä t n h où m COOH.

Í-

H

Ó

Ba(HCO3 )2 + 2HCl  → BaCl 2 + 2CO2 ↑ +2H2 O (1)  → BaCO3 + Na2 CO3 + 2H 2 O Ba(HCO3 )2 + 2NaOH  o

-L

t (2) Ba(HCO3 )2  → BaCO3 + CO2 ↑ + H 2 O

ÁN

→ BaSO4 + Na2 SO4 + 2CO2 ↑ +2H 2 O (3) Ba(HCO3 )2 + 2NaHSO 4 

Câu 25: Đáp án A

+ n HCOONa = n HCOOH = 0,2 mol ⇒ n HCOONa = 13,6 gam

ẠO Đ G

N Ơ H N U Y .Q

D

IỄ N

Đ

ÀN

Câu 26: Đáp án B

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

A

X là Ba(HCO3)2. Phương trình phản ứng:

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Câu 24: Đáp án D

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

B

10 00

Câu 22: Đáp án B Cả 4 kết luận đều đúng Câu 23: Đáp án C 6 phát biểu đúng là (1), (2), (3), (4), (5), (6).

TR ẦN

H Ư

N

5,6 gam kim loaïi laø Fe dö Tính khöû : Mg > Fe + ⇒ 2+ 2+ − + mFe = 0,7.56 = 39,2 > 5,6 dd spö chöù a : Fe , Mg , NO3 , NH4 BTE : 2nMg + 2nFe pö = 3nNO + 8nN O + 8n + NH4 2   n + = 0,05; n + = 2,3  0,2 H 0,3 0,6 0,1  NH4  ? + ⇒ + 10nN O + 10n +  VHNO3 = 1,15 lít nH+ = 4n NO NH4 2   0,2 0,1 ?

TP

Câu 14: Đáp án B Câu 15: Đáp án B Câu 16: Đáp án D Câu 17: Đáp án B Câu 18: Đáp án D Câu 19: Đáp án C Câu 20: Đáp án B Các chất bị thủy phân là: Etyl axetat, tristearin, protein, tơ capron, saccarozơ, tinh bột Câu 21: Đáp án B

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

+ Keá t hôï p vôùi ñaùp aù n suy ra X laø C6 H3 (OH)2 CH 3 .

Trang 10

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

n O + n NO2 = 0,225 n O = 0,025 + 2 ⇒ 2 32n O2 + 46n NO2 = 10 n NO2 = 0,2 • Neá u R khoâ ng thay ñoå i soá oxi hoù a : o

t 2R(NO3 )2  → 2RO + 4NO2 ↑ + O2 ↑

N

4 0,2 ≠ = 8 ⇒ Khoâng thoû a maõ n. 1 0,025

N

• Neá u R thay ñoå i soá oxi hoù a : o

U Y G N

TR ẦN

H Ư

n − COOH/ X = n NaOH = 0,08  X laø (H 2 N)n RCOOH : 0,08 mol ⇒  muoá i laø (H 2 N)n RCOONa : 0,08 mol n X = 0,08 10 ⇒ M muoái = = 125 ⇒ M X = 125 − 22 = 103 0,08

Đ

Câu 27: Đáp án C

Câu 28: Đáp án B

10 00

B

 Na+ : 0,075 mol   −  + Cl : 0,07 mol  ⇒ n Al(OH )3 = n Al − n AlO2− = 0,015 ⇔ 1,17 gam  AlO − : ? = 0,005 mol  2   dd Y

Ó H

+ k X = k COO + k C=C ; k COO = 3

A

Câu 29: Đáp án D

ÁN

-L

Í-

(k − 1)nchaát beùo = nCO − nH O = 0,55 − 0,49 knchaát beùo = 0,07 k = 7 2 2 (*) + ⇒ ⇒ (k − 3)n = n = 0,04 kC=C = 4  nchaát beùo = 0,01 chaát beùo Br2  0,55 Cchaát beùo = 0,01 = 55 C H COO + ⇒ chaát beùo chöùa goác  17 ... (*) C15H31COO Cgoác axit beùo = 55 − 3 = 17,33  3

ÀN

+ Töø (*) vaø (**) suy ra : Hai chaát beùo laø C17 H31COOH vaø C15 H31COOH   axit panmitic

Đ

axit linoleic

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

TP

.Q

 n NO 4 0,2 2 = =  n = 3 2 − 0,5n 0,025 n ⇒  O2 ⇒ ⇒ M Fe(NO ) = 180 3 2 R = 56 (Fe) n NO  8 2 = = 0,05  n R2 O n = 2R + 16n 4 

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

t 2R(NO3 )2  → R 2 O n + 4NO2 ↑ +(2 − 0,5n)O2 ↑

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

2

=

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

nO

2

Ơ

n NO

H

D

IỄ N

Câu 30: Đáp án A Độ bất bão hòa của phân tử là: k=

9.2 − 8 + 2 = 6 = k voøng benzen + k − COO − + k C = C   2 4

1

1

Suy ra C9H8O2 có 8 đồng phân: Trang 11

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

CH 2

CH

CH2

CH

HCOO

Câu 31: Đáp án B

TR ẦN

HCOOR ' : 0,3 mol AgNO3 / NH 3 + Hoã n hôï p E  → Ag ⇒ E goà m RCOOR '' : 0,2 mol  0,6 mol 0,5 mol

H Ư

N

G

COOCH

R 'OH, R ''OH 

NaOH 0,64 mol

10 00

HCOOR ' : 0,3x mol + RCOOR '' : 0,2x mol  

B

(20,64 gam, %O = 31%)

CO2 HCOONa  o  x mol O2 , t RCOONa   → + Na2 CO3    H O  NaOH 2 0,32 mol   y mol

Í-

H

Ó

A

37,92 gam

Y

TO

ÁN

-L

n E = 0,3x + 0,2x = n ancol = n O = 0,4  + m E = 0,3x(45 + R ') + 0,2x(R + 44 + R '') = 37,92 m  ancol = 0,3x(R '+ 17) + 0,2x(R ''+ 17) = 20,64 R = 39 (CH ≡ C − CH −) x = 0,8 2   ⇒ 0,24R '+ 0,16R + 0,16R '' = 20,08 ⇒ n HCOONa = 0,24; n C H COONa = 0,16 3 3 0,24R '+ 0,16R '' = 13,84   n NaOH/ Y = 0,64 − 0,4 = 0,24 BT C : n CO = 0,24 + 0,16.4 − 0,32 = 0,56 2 x 7  ⇒ ⇒ = 0,24 + 0,16.3 + 0,24 y 6 = 0,48 BT H : n H2 O =  2

D

IỄ N

Đ

CH2

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ

CHCOO

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

CH 2

C6H5

H

ẠO

C

C

CH2

TP

HCOOC

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

H

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

H

H HCOO

N

C

C

U Y

CH2

CH

H

C6H5

HCOO

HCOO

Ơ

N

HCOO

Câu 32: Đáp án A

Trang 12

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

N Ơ H

Ó

A

n CO = 7x; n H O = 6x  x = 0,1; n C = 0,7; n H = 1,2 2  2  + m + m = m + m ⇒  17,6 − 0,7.12 − 1,2 X O2 CO2 H2 O = 0,5  17,6   n O trong X = 16  0,75.32 7x.44 6x.18  ⇒ n C : n H : n O = 7 :12 : 5 ⇒ CTPT cuû a X laø C7 H12 O5 .

H

+ C7 H12 O5 + NaOH  →1 muoá i cuû a axit no, maï ch hôû + C3 H 7 OH

Í-

⇒ X khoâ ng coù n h où m − COOH. Vaä y X coù 2 chöù c este vaø coù 1 n h où m − OH töï do.

ÁN

-L

HOCH 2 COOCH 2 COOCH 2 CH 2 CH 3 + X coù 2 ñoà ng phaân laø :  HOCH 2 COOCH 2 COOCH(CH3 )2

TO

PS: Nếu giả thiết “X phản ứng hết với lượng dư dung dịch NaOH chỉ sinh ra một muối của axit no, mạch hở và một ancol có công thức phân tử C3H7OH” bằng giả thiết “X phản ứng hết với lượng dư dung dịch NaOH sinh ra một muối của axit no, mạch hở và một ancol có công thức phân tử C3H7OH

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

10 00

B

Câu 33: Đáp án A

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

⇒ m = 2,959 gaà n nhaá t vôù i 3

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N U Y .Q TP ẠO Đ G

TR ẦN

H Ư

N

1 to Cu(NO3 )2  → CuO + 2NO 2 + O 2 (1) 2 1 to Mg(NO3 )2  → MgO + 2NO2 + O2 (2) 2 1 to → NaNO 2 + O 2 NaNO3  (3) 2  n NO + n O = 0,12  n NO = 0,06 2 + 2 ⇒ 2  46n NO2 + 32n O2 = 0,12.2.19,5 = 4,68  n O2 = 0,06   n NO n NO 2 2 = 0, 015  n (Cu(NO ) , Mg(NO ) ) =  n O ôû (1), (2) = = 0,03 2 3 2 3 2 ⇒ ⇒ 4 2 n n = 0,045 = 2n O = 0,09 2 (3)  O2 (3)  NaNO3 (Cu2 + , Mg 2 + ) : 0,03  n − = 0,07  NO3 2− SO 4 : 0,04 (n SO 2 − = n BaSO4 )  4 ⇒ Y coù  ⇒  n NO = 0,09 − 0,07 = 0,02 2  Na+ : 0,09  n   SO2 = 0,03 − 0,01 = 0,01 −  NO3 : ? 0,0375m − 0,02 + BTE : 6n S + 2n (Cu, Mg) = 2n SO + n NO + 2n O ⇒ n S = 2 2 6  0,0375m − 0,02  ⇒ m − 0,3m − 32   + 0,09.23 + 0,07.62 + 0,04.96 = 4m 6  

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

+ Phaû n öù ng nhieä t phaân muoá i

D

IỄ N

Đ

Câu 34: Đáp án A

Trang 13

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

+ Thöù töï oxi hoù a treâ n anot : Cl − > H 2 O; thöù töï khöû treân catot : Cu 2 + > H 2 O. + n CuSO = 0,06 mol; n NaCl = 0,2 mol ⇒ 2n Cu2+ < n Cl− . 4  n

e Cu2+ nhaän

n

e Cl− nhöôøng

bò oxi khöû heá t , BTE : n Cl = n Cu = 0,06 mol. 2

N

⇒ m dd giaûm = 0,06.64 + 0,06.71 = 8,1 gam < 9,56 gam.

Ơ

⇒ ÔÛ catot Cu2 + bò khöû heát , H 2 O ñaõ bò khöû taï o ra H 2 .

H N U Y .Q

0,16.96500 = 30880 giaây 0,5

Câu 35: Đáp án D

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

n BaSO = n BaCl = 0,455; n AgCl = 2n BaCl = 0,91 4 2 2  + n BaCl = 0,455 ⇒  256,04 − 0,455.233 − 0,91.143,5 2 = 0,18 n Ag = 108  n Na SO = 0,5n NaNO = 0,0225; n H SO = n BaCl = 0,455 mol; n FeSO = n Ag = 0,18 3 2 4 2 4 + 2 4 n = x; n = y; n = z  CuSO4 MgSO 4 (NH 4 )2 SO 4 Na2 SO4    FeSO4   N 2 , NO2   Mg, Cu(NO3 )2  NaNO3     + H2 O → MgSO 4 +     + NO, N 2 O  ↑ + Fe, FeCO3 H 2 SO4           ?  , H2  2 CuSO4  CO 48,415 gam m gam  (NH 4 )2 SO 4  6,08 gam  62,605 gam

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

n NaOH = 2n FeSO + 2n MgSO + 2n CuSO + 2n (NH ) SO 4 4 4 4 2 4  + m keát tuûa = m Fe(OH ) + m Cu(OH) + m Mg(OH ) 2 2 2  m muoái = m FeSO4 + m MgSO4 + m CuSO4 + m (NH 4 )2 SO4 + m Na2 SO4 0,865 = 0,18.2 + 2y + 2x + 2z x = 0,04   ⇒ 31,72 = 90.0,18 + 98x + 58y ⇒ y = 0,2 62,605 = 152.0,18 + 120y + 160x + 132z + 142.0,0225 z = 0,0125  

TO

BTNT H : 2 n H SO = 8n (NH ) SO + 2 n H + 2 n H O n H O = 0,385 2 4 4 2 2  4 2  + ⇒ 2 0,455 0,0125 0,02 ? BTKL : m + m = m muoái + m khí + m H O  m = 27,2 X (NaNO3 , H 2 SO 4 )  2

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

=

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

I

TP

nelectron trao ñoåi .F

ẠO

⇒t=

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

BTE : n electron trao ñoåi = 2 n Cu + 2 n H = 2 n Cl 2 2   n H = 0,02 0,06 ? ? + ⇒ 2 + 2 n H + 71n Cl = 9,56 m dd giaûm = 64 n  n Cl2 = 0,08 Cu 2 2  0,06 ? ?

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

+ Giaû söû Cu

2+

D

IỄ N

Câu 36: Đáp án D

Trang 14

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

• TN1: Al3+ , Cu2 +  Al, Mg     HNO3  3+ → Fe , Mg2 +  + NO ↑ + H 2 O  CuO   0,7 0,15  FeO   NO −   3   X

Y

N Ơ H .Q

Câu 37: Đáp án A

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

 nO = 2,6 nO/ Z = 1,04; O = n O/ Z + 2n O = 2nCO + n H O nZ  2 2 2 + ⇒ n CO2 = 1,2; n H2 O = 1,44; nO2 = 1,4 C = C = 1,2 = 3 Y  X 0,4  X laø C3 H5 (OH)3 : x mol BT : 3x + 2y = 1,04 x = 0,24 ⇒ ⇒ ⇒ Y laø C H COOH : y mol BT C : x + y = 0,4 y = 0,16 2 5  H 2 SO 4 ñaëc , t o −COOH + − OH  →−COO − + H2 O H = 75% + n − OH = 0,72 > n − COOH = 0,16 n − OH pö = n − COOH pö = 0,16.75% = 0,12 mol  + 92.0,12 + 0,12.74 − 0,12.18 = 10,4 gam m este = 3 

TO

ÁN

Câu 38: Đáp án B + Ta có đồ thị:

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

H Ư

N

G

Đ

NO3− / Y

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

n AgCl + n Ag = 0,55 = 0,55 ⇒  3 143,5n AgCl + 108n Ag = 77,505 n AgCl = 0,51 n FeO = n 2 + = 0,04 Fe ⇒ ⇒ ⇒ m (CuO, FeO) = 3,68 gam n CuO = 0,05 − 0,04 = 0,01 n Ag = 0,04 + n AgNO = n

ẠO

Y

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

X

U Y

Al3+ , Cu2 +   3+  2+ Fe , Mg   NO −  3  

TP

Al 3+ , Cu2 +  Al, Mg   AgNO3 AgCl ↓    HCl  2 + → Fe , Mg2 +  →  CuO    + Ag ↓    FeO   Cl −     77,505

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

BTNT N : n HNO = n − + n NO n − = 0,55  NO3 / Y 3 NO / Y + ⇒ 3 BTÑT : n HNO = 2n (FeO, CuO) + 4n NO n(FeO, CuO) = 0,05  3 • TN2 :

Trang 15

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

 Ñoà thò (1) bieå u dieãn thí nghieä m 1 +  Ñoà thò (2) bieå u dieã n thí nghieä m 2 + Caê n cöù vaø o baû n chaá t phaû n öùng vaø ñoà thò ta coù:

Ơ

N

 n Zn(OH)2 = 0,05 khi n HCl = 0,2 hoaë c 0,3   n Al(OH )3 = 0,05 khi n HCl = 0,3 hoaë c 0,5 + Caê n cöù vaø o tính ñoái xöù ng cuû a caù c ñoà thò ta thaá y :

B

10 00

A

H

Ó

⇒ Muoá i coù M beù nhaá t laø CH3 COONa ⇒ m CH COONa = 0,15.82 = 12,3 gam 3

-L

Í-

Câu 40: Đáp án D + Theo giả thiết, suy ra: X là muối amoni của amin hai chức. Vì X chỉ có 2 nguyên tử C nên gốc amoni

ÁN

của amin là + H3N − CH2 − NH3+ , phần còn lại là CO3 chính là gốc CO32− . Vậy công thức cấu tạo của X là CH2 (NH3 )2 CO3 .

o

ÀN

t + Phương trình phản ứng: CH 2 (NH3 )2 CO3 + 2KOH  → CH 2 (NH 2 )2 + K 2 CO3 + 2H 2 O (1)

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Z

BT Na : 3x + y = 0,45  + BTE : 2(3x + y) + 3x + 6z = 1,125.4 m = 44(3x + y + z − 0,225) + 18(1,5x + z + 0,225) = 50,75  (CO2 , H2O) x = 0,1  z + 3x + y n C (peptit, Y) − nC peptit = 2,22  C(Ala, X, Y) = 3x + y ⇒ y = 0,15 ⇒  ⇒ CY = =2 nY z = 0,55  X laø H NCH COOH (2C)  2 2 

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

ẠO

CO : 3x + y    Ala − X − X ⇔ H(−HN[CH2 ]n CO−)3 OH : x mol  quy ñoåi NH : 3x  +  →   CH2 : z Y : H − (CH2 )m CO − OH : y mol      H O : x + y  E  2  CO : 3x + y  CO : 3x + y       NH : 3x  NaOH NH : 3x O2 → CO2 ↑ + H2 O + Na2 CO3 +  →  0,45 mol    1,125 mol   CH : z CH : z  2   2  3x + y + z − 0,225 1,5x + z + 0,225 0,225 H O : x + y  NaOH : 0,45   2 

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 39: Đáp án C

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

N

H

 a − 0,1  0,3 − a = a − 0,2 a = 0,25  y = 0,075 y = vaø vaø  2 ⇒    0,5 − b = 3(b − 0,3)  b = 0,35  t = 0,05 2t = b − a 

D

IỄ N

Đ

n K CO = n CH (NH ) CO = 0,15 2 3 2 3  2 3 + n ⇒ m chaát raén = 0,15.138 = 0,4 − 2. 0,15  + 0,1.56 = 26,3 gam KOH dö  = 0,1  m m KOH dö n KOH ban ñaàu n K CO K2CO3 2 3 

----- HẾT ----Trang 16

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 GV NGUYỄN MINH TUẤN- SỐ 29

BỘ ĐỀ 2018 MÔN HÓA HỌC

Ơ

U Y

Câu 1: Trường hợp nào sau đây không xảy ra sự ăn mòn điện hoá?

C. Poli(vinyl clorua).

N

B. Poliacrilonitrin.

H Ư

A. Polietilen.

G

Câu 2: Phân tử polime nào sau đây chỉ chứa hai nguyên tố C và H?

Đ

D. Nhúng thanh Cu trong dung dịch Fe2(SO4)3 có nhỏ vài giọt dung dịch H2SO4.

D. Poli(vinyl axetat).

TR ẦN

Câu 3: Trong acquy chì chứa dung dịch axit sunfuric. Khi sử dụng acquy lâu ngày thường acquy bị "cạn nước". Để bổ sung nước cho acquy, tốt nhất nên cho thêm vào acquy loại chất nào sau đây ? A. Nước cất.

B. Nước mưa.

C. Dung dịch H2SO4 loãng.

D. Nước muối loãng.

10 00

B

Câu 4: Tính chất vật lý nào sau đây của kim loại không phải do các electron tự do gây ra? A. Tính dẻo.

D. Tính cứng.

A

C. Ánh kim.

B. Tính dẫn điện và nhiệt.

H

Ó

Câu 5: Phát biểu nào sau đây không đúng?

Í-

A. Do Cr(OH)3 là hiđroxit lưỡng tính nên Cr tác dụng được với dung dịch NaOH đặc.

-L

B. CrO là oxit bazơ, tan dễ dàng trong dung dịch axit.

ÁN

C. CrO3 tan dễ trong nước, tác dụng dễ dàng với dung dịch kiềm loãng. D. Cr2O3 là oxit lưỡng tính. Câu 6: Chất nào sau đây khi phản ứng với dung dịch HCl giải phóng khí

ÀN

A. Fe(NO3)2.

B. NaNO3.

B. AgNO3.

B. Fe(NO3)3.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

C. Nhúng thanh Zn trong dung dịch H2SO4 có nhỏ vài giọt CuSO4.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

B. Sự gỉ của gang trong không khí ẩm.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

A. Sự ăn mòn vỏ tàu trong nước biển.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H=1; O=16; S=32; F=19; Cl=35,5; Br=80; I=127; N=14; P=31; C=12; Si=28; Li=7; Na=23; K=39; Mg=24; Ca=40; Ba=137; Sr=88; Al=27;Fe=56; Cu=64; Pb=207; Ag=108.

N

Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm)

D

IỄ N

Đ

Câu 7: Hình vẽ sau mô tả thí nghiệm điều chế khí Z:

Trang 1

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

H

Ơ

N

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

N

Phương trình hoá học điều chế khí Z là

U Y ẠO

C. CH3COOH.

N

B. CH3OCHO.

D. HOCH2CHO.

TR ẦN

H Ư

A. CH3COOCH3.

G

Đ

Câu 8: Các chất hữu cơ đơn chức Z1, Z2, Z3 có CTPT tương ứng là CH2O, CH2O2, C2H4O2. Chúng thuộc các dãy đồng đẳng khác nhau. Công thức cấu tạo của Z3 là

Chất

X

Y

Z

T

6,48

3,22

2,00

3,45

Ó

A

pH

10 00

B

Câu 9: Cho X, Y, Z, T là các chất khác nhau trong số 4 chất: HCOOH; CH3COOH; HCl; C6H5OH. Giá trị pH của các dung dịch trên cùng nồng độ 0,01M, ở 25oC đo được như sau:

H

Nhận xét nào sau đây đúng?

B. Y tạo kết tủa trắng với nước brom.

C. X được điều chế trực tiếp từ ancol etylic.

D. Z tạo kết tủa trắng với dung dịch AgNO3.

-L

Í-

A. T có thể cho phản ứng tráng gương.

ÁN

Câu 10: Cho các phát biểu sau:

TO

(a) Chất béo là trieste của glyxerol với axit béo. (b) Chất béo nhẹ hơn nước và không tan trong nước. (c) Glucozơ thuộc loại monosaccarit. (d) Các este bị thủy phân trong môi trường kiềm đều tạo muối và ancol. (e) Tất cả các peptit đều có phản ứng với Cu(OH)2 tạo hợp chất màu tím. (f) Dung dịch saccarozơ không tham gia phản ứng tráng bạc. Số phát biểu đúng là

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

o

t → 2NH3↑ + CaCl2 + 2H2O. D. Ca(OH)2 (dung dịch) + 2NH4Cl (rắn) 

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q TP

C. H2SO4 (đặc) + Na2SO3 (rắn)  → SO2↑ + Na2SO4 + H2O.

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

B. 2HCl (dung dịch) + Zn  → H2↑ + ZnCl2.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

o

t A. 4HCl (đặc) + MnO2  → Cl2↑ + MnCl2 + 2H2O.

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Câu 11: Cho hai muối X, Y thỏa mãn điều kiện sau : X + Y → không xảy ra phản ứng;

X + Cu → không xảy ra phản ứng;

Trang 2

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Y + Cu → không xảy ra phản ứng;

X + Y + Cu → xảy ra phản ứng.

A. NaNO3 và NaHCO3.

B. NaNO3 và NaHSO4.

C. Fe(NO3)3 và NaHSO4.

D. Mg(NO3)2 và KNO3.

C. 2.

D. 3.

G

Đ

Câu 14: Phát biểu nào sau đây không đúng?

N

A. Tinh bột dễ tan trong nước.

H Ư

B. Xenlulozơ tan trong nước Svayde.

TR ẦN

C. Fructozơ có phản ứng tráng bạc.

D. Dung dịch glucozơ hòa tan Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam. Câu 15: Este CH2=CHCOOCH3 không tác dụng với chất (hoặc dung dịch) nào sau đây? B. Dung dịch NaOH, đun nóng.

10 00

B

A. Kim loại Na. C. H2O (xúc tác H2SO4 loãng, đun nóng).

D. H2 (xúc tá Ni, đun nóng).

A

Câu 16: Dung dịch H2S không phản ứng với chất hoặc dung dịch nào sau đây ở điều kiện thường? B. dd CuSO4.

Ó

A. O2.

C. dd FeSO4.

D. Cl2.

B. KOH.

-L

A. Ba(OH)2.

Í-

H

Câu 17: Chất nào sau đây khi tác dụng hết với lượng dư dung dịch NaHSO4 thì thu được dung dịch chứa hai muối? C. Al.

D. MgO.

ÁN

Câu 18: Phát biểu nào sau đây sai? A. Dung dịch axit glutamic làm quỳ tím chuyển màu hồng.

ÀN

B. Anilin tác dụng với nước brom tạo thành kết tủa màu vàng.

Đ

C. Dung dịch glyxin không làm đổi màu phenolphtalein.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

B. 5.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

A. 4.

ẠO

TP

Câu 13: Ancol X no, đa chức, mạch hở, có 4 nguyên tử cacbon trong phân tử. Biết X không tác dụng với Cu(OH)2 ở điều kiện thường. Số công thức cấu tạo phù hợp với X là

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

D. toluen, stiren, benzen.

N

C. axetilen, etilen, metan.

U Y

B. stiren, toluen, benzen.

.Q

A. etilen, axitilen, metan.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

H

Ơ

Câu 12: Cho 3 hiđrocacbon X, Y, Z lần lượt tác dụng với dung dịch kali pemanganat thì được kết quả: X chỉ làm mất màu dung dịch khi đun nóng, Y làm mất màu ngay ở nhiệt độ thường, Z không phản ứng. Dãy các chất X, Y, Z phù hợp là

N

X, Y là muối nào dưới đây?

IỄ N

D. Amino axit là hợp chất hữu cơ tạp chức.

D

Câu 19: Cho các phát biểu sau: (1) CO2 là chất gây nên hiệu ứng nhà kính, làm cho Trái Đất bị nóng lên.

(2) Canxi cacbonat (CaCO3) tinh khiết là chất bột màu trắng, nhẹ, được dùng làm chất độn trong một số ngành công nghiệp.

Trang 3

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

(3) Natri cacbonat khan (Na2CO3, còn gọi là sô-đa khan) được dùng trong công nghiệp thuỷ tinh, đồ gốm, bột giặt, ... (4) Natri hiđrocacbonat (NaHCO3) được dùng trong công nghiệp thực phẩm. NaHCO3 còn được dùng làm thuốc chữa bệnh đau dạ dày (thuốc muối nabica). D. 3.

Ơ

B. Khí thải sinh hoạt, khí thải công nghiệp.

C. Khí thải của các phương tiện giao thông.

D. Khí sinh ra từ quá trình quang hợp của cây xanh.

C. 1,6.

D. 0,64.

A. 12.

B. 6.

C. 9.

H Ư

N

G

Câu 22: Xà phòng hoá một hợp chất hữu cơ X mạch hở có công thức phân tử C10H14O6 trong dung dịch NaOH dư, thu được glixerol và hỗn hợp gồm ba muối (không có đồng phân hình học). Số đồng phân cấu tạo của X thoả mãn là: D. 15.

TR ẦN

Câu 23: Cho các cặp chất với tỉ lệ số mol tương ứng như sau: (b) Sn và Zn (2:1)

(c) Zn và Cu (1:1)

(d) Fe2(SO4)3 và Cu (1:1)

(e) FeCl2 và Cu (2:1)

(g) FeCl3 và Cu (1:1)

B

(a) Fe3O4 và Cu (1:1)

A. 5.

10 00

Số cặp chất tan hoàn toàn trong một lượng dư dung dịch HCl loãng nóng là B. 4.

C. 3.

D. 2.

Ó

A

Câu 24: Các chất khí X, Y, Z, R, T lần lượt được tạo ra từ các quá trình phản ứng sau:

H

(1) Thuốc tím tác dụng với dung dịch axit clohiđric đặc.

Í-

(2) Sắt sunfua tác dụng với dung dịch axit clohiđric.

-L

(3) Nhiệt phân kali clorat, xúc tác mangan đioxit.

ÁN

(4) Nhiệt phân quặng đolomit. (5) Đốt quặng pirit sắt.

ÀN

Số chất khí tác dụng được với dung dịch KOH là A. 2.

B. 5.

C. 4.

D. 3.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

B. 0,32.

Đ

A. 2,4.

ẠO

TP

Câu 21: Cho 5,6 gam Fe vào 200 ml dung dịch Cu(NO3)2 0,5M và HCl 1,2M, thu được khí NO và m gam chất rắn. Xác định m. Biết rằng NO là sản phẩm khử duy nhất của NO3 − và không có khí H2 bay ra.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

U Y

A. Hoạt động của núi lửa.

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Câu 20: Nguyên nhân nào sau đây không gây ô nhiễm môi trường không khí?

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

C. 1.

H

B. 4.

N

A. 2.

N

Số phát biểu đúng là

D

IỄ N

Đ

Câu 25: Nung nóng hỗn hợp X gồm 0,2 mol vinylaxetilen và 0,2 mol H2 với xúc tác Ni, thu được hỗn hợp Y có tỉ khối hơi so với H2 là 21,6. Hỗn hợp Y làm mất màu tối đa m gam brom trong CCl4. Giá trị của m là A. 80.

B. 45.

C. 72.

D. 30.

Câu 26: Cho 15,62 gam P2O5 vào 400 ml dung dịch NaOH nồng độ aM, thu được dung dịch có tổng khối lượng các chất tan bằng 24,2 gam. Giá trị của a là

Trang 4

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn A. 0,35.

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

B. 0,2.

C. 0,25.

D. 0,3.

B. 12,5.

C. 21,8.

D. 15.

Ơ

A. 5,7.

N

Câu 27: Hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất chứa C, H, O, N. Đốt cháy hoàn toàn 10,8 gam X thu được 4,48 lít CO2, 7,2 gam H2O và 2,24 lít khí N2 (đktc). Nếu cho 0,1 mol chất X trên tác dụng với dung dịch chứa 0,2 mol NaOH đun nóng thu được chất khí làm xanh giấy quỳ tím ẩm và dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

D. 3,920 lít.

D. 4.

A. Có 4 chất hữu cơ đơn chức, mạch hở.

H Ư

N

G

Câu 30: Cho dãy các chất sau: fructozơ, vinyl fomat, metyl acrylat, glucozơ, saccarozơ, etylamin, glyxin và etanol. Phát biểu nào sau đây sai? B. Có 3 chất tham gia phản ứng tráng bạc. D. Có 3 chất làm mất màu nước brom.

TR ẦN

C. Có 3 chất bị thủy phân trong môi trường kiềm.

A. 8,6.

B. 6,8.

10 00

B

Câu 31: X là este no, đơn chức, Y là axit cacboxylic đơn chức, không no chứa một liên kết đôi C=C; Z là este 2 chức tạo bởi etylen glicol và axit Y (X, Y, Z, đều mạch hở, số mol Y bằng số mol Z). Đốt cháy a gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z cần dùng 0,335 mol O2 thu được tổng khối lượng CO2 và H2O là 19,74 gam. Mặt khác, a gam E làm mất màu tối đa dung dịch chứa 0,14 mol Br2. Khối lượng của X trong E là C. 6,6.

D. 7,6.

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

Câu 32: Nhiệt phân hỗn hợp X gồm Cu(NO3)2 và AgNO3 thu được m gam hỗn hợp khí A và ( m + 15,04) gam chất rắn B. Hấp thụ toàn bộ hỗn hợp khí A vào bình chứa nước đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 600 ml dung dịch D có pH = 1 và có 0,112 lít (đktc) một khí duy nhất thoát ra khỏi bình. Mặt khác cũng lượng hỗn hợp X ở trên được hòa tan hết vào nước thu được dung dịch Y, nhúng một thanh Fe vào dung dịch Y đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn rút thanh Fe ra cân lại thấy khối lượng thanh Fe tăng thêm 3,84 gam so với ban đầu. Hiệu suất phản ứng nhiệt phân Cu(NO3)2 và AgNO3 theo thứ tự là B. 50% và 25%.

C. 40% và 60%.

D. 60% và 40%.

TO

A. 25% và 50%.

Câu 33: Hỗn hợp X gồm C2H5OH, HCHO, CH3COOH, HCOOCH3, CH3COOC2H3, CH2OHCH(OH)CHO và CH3CH(OH)COOH. Đốt cháy hoàn toàn 13,8 gam X cần dung vừa đủ 12,04 lít O2 (đktc), thu được CO2 và 9 gam H2O. Thành phần phần trăm theo khối lượng của CH3COOC2H3 trong X là

Đ IỄ N D

A. 31,16%.

B. 24,92%.

C. 12,46%.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

C. 6.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

B. 1.

Đ

A. 7.

ẠO

TP

Câu 29: Thủy phân hoàn toàn 0,1 mol este X cần 200 ml dung dịch NaOH 1,5M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được glixerol và 24,6 gam muối khan của axit hữu cơ mạch không phân nhánh. Hãy cho biết X có bao nhiêu công thức cấu tạo?

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

C. 3,584 lít.

.Q

B. 11,760 lít.

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

A. 7,168 lít.

U Y

N

H

Câu 28: Cho 4,725 gam bột Al vào dung dịch HNO3 loãng dư, thu được dung dịch X chứa 37,275 gam muối và V lít khí NO duy nhất (đktc). Giá trị của V là

D. 15,58%.

Câu 34: Điện phân với điện cực trơ dung dịch chứa 0,5 mol AgNO3 với cường độ dòng điện 3,86A, trong thời gian t giây, thu được dung dịch X (hiệu suất quá trình điện phân là 100%). Cho 22,4 gam bột Fe vào X, thấy thoát ra khí NO (sản phẩm khử duy nhất) và sau các phản ứng hoàn toàn thu được 42,2 gam chất rắn Y. Giá trị của t là A. 2500.

B. 5000.

C. 3000.

D. 3600.

Trang 5

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 35: Cho hơi nước đi qua than nóng đỏ thu được hỗn hợp X gồm CO2, CO, H2, H2O. Dẫn X đi qua 25,52 gam hỗn hợp Fe3O4 và FeCO3 nung nóng thu được chất rắn Y gồm Fe, FeO, Fe3O4; hơi nước và 0,2 mol CO2. Chia Y thành 2 phần bằng nhau:

C. 0,35 mol.

D. 0,40 mol.

A. 6,10.

TR ẦN

H Ư

N

Câu 37: X là este 3 chức. Xà phòng hóa hoàn toàn 2,904 gam X bằng dung dịch NaOH, thu được chất hữu cơ Y có khối lượng 1,104 gam và hỗn hợp 3 muối của 1 axit cacboxylic thuộc dãy đồng đẳng của axit axetic và 2 axit cacboxylic thuộc dãy đồng đẳng của axit acrylic. Cho toàn bộ lượng Y tác dụng hết với Na, thu được 0,4032 lít H2 (đktc). Hỏi khi đốt cháy hoàn toàn 2,42 gam X thu được tổng khối lượng H2O và CO2 là bao nhiêu gam? B. 5,22.

C. 5,92.

D. 5,04.

H

Ó

A

10 00

B

Câu 38: Dung dịch A chứa a mol ZnSO4; dung dịch B chứa b mol AlCl3; dung dịch C chứa c mol NaOH. Tiến hành 2 thí nghiệm sau: Thí nghiệm 1: Cho từ từ dung dịch C vào dung dịch A; Thí nghiệm 2: Cho từ từ dung dịch C vào dung dịch B. Lượng kết tủa ở 2 thí nghiệm biến đổi theo đồ thị sau đây: n

Í-

b a

-L

__ _

ÁN

0

x

4a

0 ,3 2

n NaOH

Tổng khối lượng kết tủa ở 2 thí nghiệm khi dùng x mol NaOH gần nhất với giá trị nào sau đây? B. 8.

C. 8,5.

D. 9,5.

ÀN

A. 9.

D

IỄ N

Đ

Câu 39: Thủy phân m gam hỗn hợp T gồm 1 tetrapeptit X và 1 pentapeptit Y (X và Y đều mạch hở, chứa đồng thời glyxin và alanin trong phân tử) bằng 1 lượng dung dịch NaOH vừa đủ. Cô cạn dung dịch sản phẩm cho (m+15,8) gam hỗn hợp muối. Đốt cháy toàn bộ lượng muối sinh ra bằng một lượng oxi vừa đủ, thu được Na2CO3 và hỗn hợp hơi Z gồm CO2, H2O và N2. Dẫn Z đi qua bình đựng dung dịch NaOH đặc dư, thấy khối lượng thấy khối lượng bình tăng thêm 56,04 gam so với ban đầu và có 4,928 lít khí duy nhất (đktc) thoát ra khỏi bình. Xem như N2 không bị nước hấp thụ, các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Thành phần phần trăm khối lượng của Y trong hỗn hợp T là

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

D. 173,4.

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

TP

ẠO

C. 158,92.

Đ

B. 161,4.

G

A. 107,6.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

B. 0,45 mol.

Câu 36: Đốt cháy m gam hỗn hợp Mg, Fe trong oxi một thời gian, thu được (m + 4,16) gam hỗn hợp X chứa các oxit. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X bằng dung dịch HCl vừa đủ, thu được dung dịch Y chứa (3m + 1,82) gam muối. Cho AgNO3 dư vào dung dịch Y thấy tạo (9m + 4,06) gam kết tủa. Mặt khác, hòa tan hết 3,75m gam hỗn hợp X bằng dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được dung dịch Z chứa x gam muối nitrat kim loại. Giá trị của x là

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

A. 0,50 mol.

U Y

N

Giá trị của a là

http://daykemquynhon.ucoz.com

Ơ

H

- Phần 2: Hòa tan hết trong dung dịch H2SO4 đặc nóng, thu được dung dịch chứa hai muối có số mol bằng nhau và 0,15 mol khí SO2 duy nhất.

N

- Phần 1: Hòa tan hết trong dung dịch chứa a mol HNO3 và 0,025 mol H2SO4, thu được 0,1 mol khí NO duy nhất.

A. 50,92%.

B. 35,37%.

C. 58,92%.

D. 46,94%.

Trang 6

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 40: Hỗn hợp X gồm hai amino axit no, mạch hở Y và Z, có cùng số nguyên tử cacbon và đều có một nhóm -NH2 trong phân tử (số mol của Y lớn hơn số mol của Z). Cho 52,8 gam X vào dung dịch NaOH dư, thu được 66 gam muối. Nếu cho 52,8 gam X vào dung dịch HCl dư thì thu được 67,4 gam muối. Phần trăm khối lượng của Z trong hỗn hợp X là B. 33,52%.

C. 66,48%.

D. 44,32%.

Ơ

N

A. 55,68%.

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

--- HẾT ---

Trang 7

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 GV NGUYỄN MINH TUẤN- SỐ 29

BỘ ĐỀ 2018 MÔN HÓA HỌC

Ơ

N

Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm)

H

11-B

12-D

13-D

14-A

15-A

16-C

17-B

18-B

21-D

22-C

23-C

24-C

25-C

26-D

27-B

31-C

32-A

33-D

34-B

35-B

36-A

37-A

9-D

28-D

10-C

19-B

20-D

29-C

30-C

39-D

40-A

N

H Ư

TR ẦN B 10 00 A Ó H Í-L ÁN TO ÀN

D

IỄ N

Đ

38-C

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

8-B

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

7-B

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

6-A

Đ

N

5-A

U Y

4-D

.Q

3-C

TP

2-A

ẠO

1-D

G

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

BẢNG ĐÁP ÁN

Trang 8

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 GV NGUYỄN MINH TUẤN- SỐ 29

BỘ ĐỀ 2018 MÔN HÓA HỌC

N

Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm)

Ơ H

TR ẦN

Câu 8: Đáp án B Câu 9: Đáp án D

A

H

Ó

Câu 10: Đáp án C Các phát biểu đúng là: a; b; c; f Câu 11: Đáp án B Câu 12: Đáp án D Câu 13: Đáp án D

10 00

B

Caê n cöù vaø o tính axit  Z laø HCl; Y laø HCOOH + ⇒ T laø CH3 COOH; X laø C6 H 5 OH Töø baû ng giaù trò pH

ÁN

-L

Í-

(1) : CH 2 OHCH 2 CHOHCH3  + 3 ancol thoû a maõ n laø : (2) : CH 2 OHCH 2 CH 2 CH 2 OH (3) : CH OHCH(CH )CH OH 2 3 2 

TO

Câu 14: Đáp án A Câu 15: Đáp án A Câu 16: Đáp án C Câu 17: Đáp án B Câu 18: Đáp án B Câu 19: Đáp án B Cả 4 phát biểu đều đúng Câu 20: Đáp án D Câu 21: Đáp án D

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

2HCl (dung dịch) + Zn  → H2↑ + ZnCl2

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

H Ư

N

G

Từ hình vẽ thí nghiệm ta thấy khí Z không tan trong nước và được điều chế từ dung dịch X và chất rắn Y. Suy ra phương trình điều chế khí Z là:

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N Đ

ẠO

TP

.Q

U Y

Câu 1: Đáp án D Câu 2: Đáp án A Câu 3: Đáp án C Câu 4: Đáp án D Câu 5: Đáp án A Câu 6: Đáp án A Câu 7: Đáp án B

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

LỜI GIẢI CHI TIẾT

+ Sau phản ứng thu được chất rắn, chứng tỏ có Cu tạo thành. Suy ra muối sắt trong dung dịch là Fe2+.

Trang 9

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

+ Sô ñoà phaûn öùng :

N

Cu2+ : 0,1 mol  Cu2+ : x mol      − 2+ NO3 : 0,2 mol  Fe : 0,1 mol  Fe +  + → NO ↑ +    + H2O − n + H : 0,24 mol  NO3 : (0,2 − 0,06) mol  H = 0,06 Cl − : 0,24 mol  Cl − : 0,24 mol  4    

H

Ơ

+ BTÑT : 2x + 0,2 = 0,14 + 0,24 ⇒ x = 0,09 ⇒ n Fe taïo thaønh = 0,01 ⇔ 0,64 gam

taïo ra 3 ñoàng phaân este

taïo ra 3 ñoàng phaân este

taïo ra 3 ñoàng phaân este

TR ẦN

Câu 23: Đáp án C

Đ G N

H Ư

HCOO −  HCOO − HCOO −    ; CH 3COO − ; C2 H 5 COO − CH3COO − CH = CHCH COO − CH = C(CH )COO − CH = CHCOO −  2 2 2 3 2     

ẠO

Có 3 bộ gốc axit thỏa mãn, mỗi bộ này tạo thành 3 đồng phân este. Suy ra X có 9 đồng phân.

Số cặp chất tan hoàn toàn trong một lượng dư dung dịch HCl loãng nóng là 3, gồm các cặp (a), (b), (d).

A

10 00

B

 Fe3 O 4 + 8HCl → FeCl 2 + 2FeCl3 + 4H 2 O  → 2  mol : 1 (a)  Cu + 2FeCl3 → 2FeCl 2 + CuCl 2   mol : 1 ← 2 

1

1

-L

mol :

Í-

H

Ó

Sn + 2HCl → SnCl 2 + H 2 ↑ (b)   Zn + 2HCl → ZnCl 2 + H 2 ↑ (d) : Fe 2 (SO 4 )3 + Cu → 2FeSO 4 + CuSO 4

ÁN

Câu 24: Đáp án C Phương trình phản ứng:

ÀN

2KMnO4 + 16HCl  → 2KCl + 2MnCl 2 + 5Cl 2 ↑ + 8H 2 O X

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

1

3

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

= 4 = k − COO − + k C =C nên gốc axit có 1 liên kết π. 

10 H14 O6

TP

Ta thấy k C

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

Xà phòng hoá X, thu được glixerol và hỗn hợp gồm ba muối (không có đồng phân hình học), suy ra X là trieste của glixerol với 3 axit khác nhau và các axit đều không có đồng phân hình học.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

Câu 22: Đáp án C

D

IỄ N

Đ

FeS + 2HCl  → FeCl 2 + H 2 S ↑ Y

MnO2 , t o

2KClO3  → 2KCl + 3O2 ↑ Z

to

CaCO3 .MgCO3 → CaO.MgO + 2 CO2 ↑ R

to

4FeS2 + 11O2 → 2Fe2 O3 + 8SO2 ↑ T

Trang 10

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Trong 5 khí trên thì có 4 khí phản ứng được với dung dịch KOH là Cl2, H2S, CO2 và SO2. Câu 25: Đáp án C

Ơ

N

n = 0,4; m X = 10,8 nY = 0,25; n H2 pö = n X − nY = 0,15 nBr pö = 0,45  X   2 + ⇒ 3n ⇒ n n = + m = m Y = nY .M C4 H4 H2 pö Br2 pö Y   X   m Br2 pö = 72 gam 43,2  0,15 ?  0,2

H

Câu 26: Đáp án D

TP ẠO

+ BTKL : 0,22.98 + 0,4a.40 = 24,2 + 0,4a.18 ⇒ a = 0,3 ⇒ n NaOH = 0,12 < 3n H PO ⇒ OH − heá t , H + dö : thoû a maõ n.

Đ

0,22 3

=

4

0,22 .18 ⇒ a = 0,2475. 3 ⇒ OH − heá t , H + dö : khoâ ng thoû a maõ n.

⇒ n NaOH = 0,99 < 3n H PO 3

4

TR ẦN

+ BTKL : 0,22.98 + 0,4a.40 = 24,2 +

G

3

3

N

• TH2 : n HOH =

4

H Ư

3

n H PO

Câu 27: Đáp án B

A

10 00

B

n = n CO = 0,2  10,8 − 0,2.12 − 0,8 − 0,2.14 2  C = 0,3 n O = + n H = 2n H O = 8 ⇒  16 2  n : n : n : n = 2 : 8 : 3 : 2 ⇒ X laø C H O N 2 8 3 2 n N = 2n N2 = 0,2  C H O N + X + NaOH  → khí. Suy ra X laø muoái amoni

H

Ó

+ X coù 3O neâ n goá c axit laø NO3− hoaë c CO32− hoaë c HCO3 − .

ÁN

-L

Í-

 C H NH3+   Neá u goá c axit laø NO3− thì goá c amoni laø C2 H8 N +  thoû a maõ n :  2 5 +  (CH3 )2 NH 2   + Vaä y X laø C2 H 5 NH3 NO3 hoaë c (CH3 )2 NH 2 NO3 .

TO

0,1 mol NaNO3 + 0,1 mol X + 0,2 mol NaOH  → ⇒ m chaát raén = 12,5 gam 0,1 mol NaOH

Câu 28: Đáp án D

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

0,22 mol

• TH1: n HOH = n NaOH

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

U Y

5

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

2

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

15,62 = 0,11 mol; n NaOH = 0,4a mol. 142 + Ta coù: P2 O5 + NaOH ⇔ H3 PO4 + NaOH  → chaá t tan + HOH  0,4a mol + nP O =

D

IỄ N

Đ

+ Nhôm là kim loại hoạt động mạnh nên khi nhôm phản ứng với dung dịch HNO3 loãng thì nhiều khả năng sẽ tạo ra muối NH4NO3. Al(NO3 )3 : 0,175 mol  + Sô ñoà phaû n öù ng : Al → ↑ + H2O  + NO + HNO3  NH 4 NO3 : x mol 0,175 mol   y mol 37,275 gam

= 0,175.213 + 80x = 37,275 x = 0 m +  muoái ⇒ ⇒ V = 3,92 lít BTE : 0,175.3 = 8x + 3y y = 0,175

Trang 11

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 29: Đáp án C +X → Glixerol + muoái cuûa axit höõu cô + NaOH  0,3

(

U Y (

b)

(

( a)

(

c)

a)

.Q

( c)

( a)

( a)

( d)

Đ

b)

( b)

(

a)

b)

( d)

(

G

c)

(

a)

H Ư

b)

(

N

(

TR ẦN

Câu 30: Đáp án C Câu 31: Đáp án C

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

 X laø C n H 2n O2 (k = 1, x mol)  + E goàm  Y laø C m H 2m −1COOH (k = 2, y mol)  Z laø C H COOC H OOCC H (k = 4, y mol) m 2m −1 2 4 m 2m −1   n = y + 2y = 0,14 (X ≠ HCOOR)  y = 0,14 / 3   Br2   44n CO + 18n H O = 19,74 ⇒  n CO = 0,3725 2 2 2   n  n CO2 − n H2 O = ∑ (k − 1)n hchc = 4y  H2 O = 0,1859  ⇒ n Br2 = x + y + 2y = 0,14 (X laø HCOOR)   n CO = 0,33 44n CO2 + 18n H2 O = 19,74  2  ⇒ + 2y + 4y  n H2 O = 0,29  2n CO2 + n H2 O = n O2 + n O/ E = 0,335.2 + 2x     0,28   y = 0,01; x = 0,11   n − n = (k − 1)n = 4y ∑ H2 O hchc   CO2  y = 0,14 / 3 y = 0,14 / 3 (loaïi) ⇒   n O/ E = 2x + 2y + 4y = 2n CO2 + n H2O − 2n O2 = 0,2609 x = −0,0191 ⇒ n CO  2 C E = n = 2,53 ⇒ X laø HCOOCH 3 ⇒ m X = 0,11.60 = 6,6 gam  E

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

CH 2 − OOC −

( a)

TP

(

CH − OOC − b)

ẠO

CH 2 − OOC −

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

+ Soá ñoàng phaân cuûa X laø 6 :

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

Ơ

N

 X laø C H (OOCR) : 0,1 mol 24,6 3 5 3 ⇒ ⇒R= − 67 = 15 0,3 Muoái laø RCOONa : 0,3 mol  R1 : CH3 − (b) R1 : H − (a) R1 : H − (a)    ⇒ R 2 : CH3 − (b) hoaëc  R 2 : CH3 − (b) hoaëc R 2 : H − (a)    R 3 : C2 H 5 − (c)  R 3 : CH 3 − (b) R 3 CH3 CH 2 CH 2 − (d)

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

0,1

Câu 32: Đáp án A

Trang 12

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

+ Phaû n öù ng hoùa hoï c : o

t 2Cu(NO3 )2  → 2CuO + 4NO2 ↑ + O2 ↑

x

2x → 0,5x

→ to

2AgNO3 → 2Ag + 2NO2 ↑ + O2 ↑

N

y → 0,5y

H

(0,5x + 0,25y) (2x + y)

N

Câu 33: Đáp án D

Câu 34: Đáp án B

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

C2 H 5 OH; HCHO ⇔ CH 2 O    CH3 COOH   CH 2 O : x mol   HCOOCH  ⇔ C2 H 4 O2     Quy ñoåi   → 3 + X goà m   ← C2 H 5 OH : y mol  CH 2 OHCHOHCHO   CH COOC H : z mol  2 3  3  CH CHOHCOOH  ⇔ C3 H 6 O3    3  CH COOC H  2 3  3   m X = 30x + 46y + 86z = 13,8 x = 0,35  4.12,04   + BT E : 4x + 12y + 18z = ⇒ y = 0,025 ⇒ %m CH COOC H = 15,58% 3 2 3 22,4  z = 0,025   2.9 BT H : 2x + 6y + 6z = 18 

+ 22,4 gam Fe

TO

0,5 mol

ÁN

ñpdd + dd AgNO3  → dd X → 42,2 gam chaá t raé n Y 

H + : x   n + n Fe pö = 0,25 − 0,125x  +  n NO = H = 0,25x ⇒ Ag : 0,5 − x  ;  ⇒ 4 NO − : 0,5  BTE : 2n n Ag taïo thaønh = 0,5 − x = 3n NO + n Ag+ Fe pö 3    

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TP ẠO Đ

G

n Cu(NO ) = a m = 188a + 170b = 21,84 3 2 + Trong X  ⇒ X n = b ∆m = 64a + 108b − 56(a + 0,5b) = 3,84  AgNO3 a = 0,08 0,02 0,02 ⇒ ⇒ H nhieät phaân Cu(NO ) = = 25%; H nhieät phaân AgNO = = 50% 3 2 3 0,08 0, 04  b = 0,04

.Q

U Y

N

n HNO3 = 2x + y = 0,1.0,6 = 0,06 x = 0,02 ⇒ ⇒ y = 0,02 n O2 thoaùt ra = 0,25y = 0,005 ⇒ m X = 2[46.(2x + y) + 32(0,5x + 0,5y)] + 15,04 = 21,84.

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

(2x + y)

Ơ

4NO2 + 2H 2 O + O2  → 4HNO3

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

y

dd X

D

IỄ N

⇒ m Y = 22,4 − 56(0,25 − 0,125x) + 108(0,5 − x) = 42,2 ⇒ x = 0,2. ⇒ n electron trao ñoåi = n H+ = 0,2 ⇒ t =

n electron trao ñoåi .F

I

= 5000 giaâ y

Câu 35: Đáp án B

Trang 13

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

+ Baû n chaá t phaû n öù ng : Fe3O4 : x mol  C Fe, FeO  n O trong Y = (4x + 3y − 0,4) → + CO2 ↑ ⇒      o Fe3O4  n O trong 0,5Y = (2x + 1,5y − 0,2) FeCO3 : y mol  t   0,2 mol Y

Ơ

N

Fe, FeO  H2 SO4 ñaëc FeSO4 : z mol  → ↑     + SO o 2 t Fe3O4   Fe2 (SO4 )3 : z mol  0,15 mol 

H

0,5Y

Đ

⇒ BTÑT : 0,1.3 + 0,05.2 = 0,025.2 + (a − 0,1) ⇒ a = 0,45

Câu 36: Đáp án A

TR ẦN

AgCl ↓  Mg  O2 AgNO3 HCl +    → {oxit}  →{muoá i} →   o  Fe  t Ag ↓    (3m +1,82) (m + 4,16)

H Ư

N

G

Chú ý: Vì số mol electron trao đổi ở 2 phần bằng nhau nên lượng muối sắt sinh ra trong các dung dịch sau phản ứng cũng bằng nhau.

m

(9m + 4,06)

Í-

H

Ó

A

10 00

B

 4,16 = 0,26 BTKL : n O2 − = + 16 ⇒ (3m + 1,82) − (m + − 4,16   4,16) = 0,52.35,5 m − m 2− BTÑT : n − = 2n 2 − = 0,52 m muoá i m oxit Cl O Cl O  ⇒ m = 8,32. 9.8,32 + 4,06 − 0,52.143,5 + n AgCl = n − = 0,52 ⇒ n Ag = = 0,04. Cl 108 m (Fe, Mg) = 56n Fe + 24n Mg = 8,32 n Fe = 0,08 + ⇒ BTE : 3n Fe + 2n Mg = 2n 2 − + n Ag = 0,56 n Mg = 0,16 O 

-L

⇒ Trong X : n Fe : n Mg : n O = 0, 08 : 0,16 : 0,26 = 4 : 8 :13

ÁN

m Oxit/3,75m gam = 56.4x + 24.8x + 16.13x = 3,75.8,32 = 31,2 x = 0,05 + ⇒ m = 107,6 m muoái = 242.4x + 148.8x  muoái

ÀN

Câu 37: Đáp án A

D

IỄ N

Đ

 X laø : R(OOCR) (k = π + π C = C − = 5) 3 COO − n R(OOCR) = n R(OH) = 0,012 − −  3 3 3 2    + 3n R(OH) = 2n H = 0,036 ⇒ R(OOCR)3 ⇔ C n H 2n −8O3 3 2   n R(OOCR)3 = n R(OH)3 M Cn H2 n−8O6 = 242 ⇔ n = 11  n O = 0,115 46 n C H O = 4 n O 14 6 2 11  2  ? + ⇒ m 0,01 = m C11H14 O6 + m O2 = 6,1 gam m  (CO2 + H2 O)   = mC H O + mO (CO + H O) 0,115.32  2 2 11 14 6 2 2,42 

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

0,5Y

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N U Y .Q TP

3+ 2+ Fe, FeO  Fe : 0,1, Fe : 0,05  HNO3 : a mol → ↑      + NO H2 SO4 : 0,025 mol − 2− Fe3O4  0,1  NO3 : (a − 0,1), SO4 : 0,025 

TO

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

m X = 232x + 116y = 25,52 x = 0,08   ⇒ BTE : 2z + 3.2z = 0,15.2 + 2(2x + 1,5y − 0,2) ⇒ y = 0,06 BTNT Fe : 3x + y = 2(z + 2z) z = 0,05  

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

X, m X = 25,52 (g)

Trang 14

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

Câu 38: Đáp án C

Câu 39: Đáp án D

TR ẦN

+ n NaOH = naa− Na = 2n N = 0,44 mol. 2

O , to

H

Ó

A

10 00

B

(X, Y) + NaOH → muoá H2 O i +    0,44 mol m H O = 1,8 m +15,8 gam ? +  m gam ⇒ 2 BTKL : m + 0,44.40 = (m + 15,8) + m nH2 O = 0,1 H2 O  n X + n Y = n H O = 0,1 n = 0,06 2 + ⇒ X n NaOH = 4n X + 5n Y = 0,44 n Y = 0,04  X laø (Ala)a (Gly)4 −a n Ala− Na = 0,06a + 0,04b + ⇒ Y laø (Ala)b (Gly)5− b n Gly − Na = 0,44 − (0,06a + 0,04b)

Í-

2 + 2H2 NCn H2n COONa  → Na2 CO3 + (2n + 1)CO2 + (2n + 2)H2 O + N2 ↑

ÁN

-L

2(n H2 O − nCO2 ) = n muoái = 0,44 n H2O = 1,06 ⇒ ⇒ 18n H2O + 44n CO2 = 56,04 nCO2 = 0,84

TO

a = 1 ⇒ 3(0,06a + 0,04b) + 2[0,44 − (0,06a + 0,04b)] = 1,06 ⇒ a = 3a + 2b = 9 ⇒  b = 3 X laø Ala(Gly)3 (M = 260) 345.0,04 ⇒ ⇒ %Y = = 46,94% + 260.0,06 345.0,04 Y laø (Ala) (Gly) (M = 345)  3 2

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

H Ư

N

G

 4a − x = 2y  x + 2y = 0,24  x = 0,114; y = 0,048 ⇒ ⇒   x = 3y  x − 3y = 0  m keát tuûa = 0,048(99 + 78) = 8,496 ≈ 8,5

Đ

ẠO

+ Dựa bản chất phản ứng của dung dịch NaOH với dung dịch ZnSO4, AlCl3 và dạng hình học của 2 đồ thị, ta thấy:

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

.Q

4a = 3b a = 0,06 ⇒  3.(0,32 − 4a) = 4a  b = 0,08

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

+ Dựa bản chất phản ứng của dung dịch NaOH với dung dịch AlCl3 và dạng hình học của đồ thị, ta thấy:

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U Y

N

H

Ơ

N

+ Gọi lượng kết tủa tạo thành trong 2 thí nghiệm khi dùng x mol NaOH, ta có đồ thị:

D

IỄ N

Câu 40: Đáp án A

Trang 15

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com

N

H

Ơ

N

 Y laø H 2 NR(COOH)n : x mol (x > y) (*) + X goà m   Z laø H2 NR '(COOH)m : y mol  52,8  67,4 − 52,8 = 132 = 0,4  M X =  n X, Y) = n HCl = x + y = 0,4 36,5 (**) + ⇒ 0,6 66 − 52,8 n  COOH = = 1,5 = 0,6 = n − COOH = nx + my =  0,4  − COONa 22  m = 2 thì x = y : traù i vôù i giaû thieá t (*), (**)  n = 1 + Töø  ⇒ vì  CY = C Z  m = 3 hoaë c 4  m ≥ 5 thì M X , M Y > 132 > M X

U Y ẠO

• Neá u m = 4 thì

H Ư

N

G

Đ

 x + y = 0,4  x = 0,3  X laø H2 NCa H 2a COOH ; ⇒   Y laø H2 NCa−3 H 2a−9 (COOH)4  x + 3y = 0,6  y = 0,1 ⇒ 0,3.(61 + 14a) + 0,1.(14a + 151) = 52,8 ⇒ a = 3,46 (loaï i).

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

----- HẾT -----

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

⇒ 0,3.(61 + 14a) + 0,1.(14a + 121) = 52,8 ⇒ a = 4; %m Z = 33,52%

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

TP

.Q

 x + y = 0,4  x = 0,3  X laø H 2 NCa H 2a COOH ; ⇒   Y laø H 2 NCa−2 H 2a−6 (COOH)3  x + 3y = 0,6  y = 0,1

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

• Neá u m = 3 thì

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

Trang 16

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

Bộ 20 đề thi thử năm 2018 môn Hóa - GV Nguyễn Minh Tuấn - THPT Chuyên Hùng Vương - Có lời giải  

"Bộ 20 đề thi thử năm 2018 môn Hóa - GV Nguyễn Minh Tuấn - THPT Chuyên Hùng Vương - Phú Thọ - Có lời giải chi tiết" https://app.box.com/s/ni...

Bộ 20 đề thi thử năm 2018 môn Hóa - GV Nguyễn Minh Tuấn - THPT Chuyên Hùng Vương - Có lời giải  

"Bộ 20 đề thi thử năm 2018 môn Hóa - GV Nguyễn Minh Tuấn - THPT Chuyên Hùng Vương - Phú Thọ - Có lời giải chi tiết" https://app.box.com/s/ni...

Advertisement