Page 1

Libre A

D/A

A

E/G

#

U Rubato ### 4 . U & 4 . ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ .. .. ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ Sing in # F m D D/E E B m7 D/E E A 1. 2. U U ### U . Û Û ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ . ’ ’ ’ ’ | ’ ’ ’ ’ ÖÜopen

5

Juan Carlos Alvarado

A

### . Û .

Band In

11

ˆA

Œ

Œ

Û

### . .’ ’ ’ ’

ÿ

15

###

D

###

A

###

E

19

23

28

D

D

D

E

#

Û

2.

Û

Œ

Œ

#

ΠE/G

Û

’ # # D/F E/G

D

#

Û F

#m

Œ

Œ

Û

D/E

Û

’ ’ ’

D

E

Û

E

Œ

Ó

..

’ ’ ’ ’

.. ‰ Û ‰ Û Û ‰ Œ ‰ Û ‰ Û Û ‰ Œ J J Ÿ # # # E/G # D/F E/G F m

Û

Û

Û

2.

.. .. | .

Û

’ ’ ’ ’

E D/F E/G A

### Û Û Û Û

33

Û

’ ’ ’ ’ Û ’ ’ ’ ’

E

’ ’ ’ ’ Û 1.

# #m

E/G F

Û Œ Ó

D

1.

’ ’ ’ ’

Û

’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’

E

’ ’ ’ ’

A

E

A

’ ’ ’ ’ ..

†D.õS. yõ Sigue¢

A

’ ’ ’ ’ ‰ Û Û Û Û Û Û ‰ | J

© 2009 Biblioteca ICB Mies Tultepec

Only 1x


Intro

G

7

##

11

’ ’ ’ ’

’ ’ ’ ’

’ ’ ’ ’

D

D/F

## . . .|

Û

15

19

#

E m7

|.

A

by Juan Carlos Alvarado

B m7

|.

Û

D sus4

A m7

Û

Only 2x

G

|.

1.

A sus4

|

2.

Al regresar del % Ÿ x2 y a Intro

E

b

## . . |

F

|

B m7/A D

|

A sus4

Û .. |

|

2.

’ ’ ’ ’

(A sus4 )

D

¶Fine®

21

Û

’ ’ ’ ’

Ÿ G

##

(A sus4 ) G Only 2x 1. Û |. |.

D/F E m7

## 4 . . & 4 .| ÿ D% ##

#

Resplandece

A

D

|

B m7

|.

Û A

C

Û

A

G

|

Û

D7

|

B m7/A

Û

..

†D.õS. yõ Sigue¢

|

regresando del Intro 2 Ÿ x2 y al ¶Fine®

E

b

|

© 2009 Biblioteca ICB Mies Tultepec

F

|

..


Ha Llegado Intro

B

b

b 4 Û Ó b & 4 b E

b

B

b

b b .. ’

F

12

b E

F

b E

x3

F

Regresando del

b b .. ’

21

b E

b b .. ’ ’ ’ ’

25

b

E

b

%

B

Ó

b

F/B

|

b

Gm

F

’ ’ ’ ’ .. Û 1, 2.

x3

’ ’ ’ ’

G m/B

b

F/B

|

b

†D.õS. yõ Sigue¢

vamos D.C. y Fine

x3

F

b

F

’ ’ ’ ’ |

’ ’ ’ ’ .. ’ ’ ’ ’

Û

G m/B

’ ’ ’ ’ |

Gm

F

F

Ÿ

x3

b

B

x3

16

B

Gm

’ ’ ’ ’ .. ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’

Ó

3. 1, 2. b b .. ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ .. Û Û

¶Fine®

b

’ ’ ’ ’ .. ’ ’ ’ ’

Û

E

’ ’ ’ ’ .. ’ ’ ’ Û

Û

3. 1, 2. b . . b .’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ . Û Û

% ÿ b B

7

Only 1 time

E

by Juan Carlos Alvarado

3.

Û

© 2009 Biblioteca ICB Mies Tultepec

Ó

F

’ ’ ’ ’

B

b

.. ’ ’ ’ ’ ..


Me Gozare Intro

B

b

F

& b 44 .. ’ ’ ’ ’ ÿ

%

Dm

b .. Û Ó Û Only 1 time

6

B

b

F

b .. ’ ’ ’ ’

12

b B

b ’ ’ ’ ’

17

Gm

B

b

F

by Juan Carlos Alvarado

Gm

A7

D/A

D m/a

’ ’ ’ ’ .. ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ | Dm

A7

Dm

A7

|

Dm

’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ Û Œ Û ’ .. ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ 1.

B

b

F

2.

Gm

A7

’ ’ ’ ’ .. ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ..

Gm

’ ’ ’ ’

A

’ ’ ’ ’

b B

’ ’ ’ ’

© 2009 Biblioteca ICB Mies Tultepec

C

†D.õS. yõ Sigue¢

’ ’ ’ ’


Levantate Senor & b 44 Û

Dm

Dm

Œ

Û

B

b

bbb Û

Em

F

Û

Cm

Cm

Œ

Û

b

B Cm

b B Û

ˆ

Cm

B

b b b .. ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ Û ‰ Û Û ≈ ‰ Û J J R 4 ÿ b b b A E B b b b .. Û 2.

8

bbb Œ

12

Ÿ

A

A

b

A

b

bbb Û ’ ’

18

Cm

b Û

A

b

Û

b

’ ’ Û .. J b Cm B

Û

Œ

1.

Cm

A

E

’ E

b

Û J

Solo para repetir Verso

b

B

b

Û

9.

b

Œ

b

B Cm

Cm B

b

’ Û .. ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ Û ‰ Û Û≈ ‰ Û Û J JR J b Bb A

bbb ‰ Û ‰ Û ‰ Û ‰ ‰ J 23

1.

Ó

Û

© 2009 Biblioteca ICB Mies Tultepec

Û

B

Û

Cm

Cm

Û

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

’ Û ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ Û ’ J J B

b ’ Û J b E E

’ Û ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ Û ’ ’ J J b Cm E Cm

Û

b b b .. Û

14

b

by Juan Carlos Alvarado

b

Û

Cm

Û

’ A

b

..

Û

B

x9

b

Û

..

x4

†D.õS. yõ Sigue¢

E

b

Œ Û ’ ’ Û .. J

Cm

U |

Cadena_Libre  

’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ D/E E # # # . . ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ # # # D E D/F E D/F # m # m # m # m E D/F # # # # # # # # D/E E E/G E/G E/G E/G E/G...