Page 1

СПИСАНИЕ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ брой 5, год. ІI, 2013 г.

теми

автори

Бунтове срещу канадски златодобивни компании ЕС криминилизира престъпленията срещу природата Устойчиво развитие в Русия - с указ на президента Юбилей на Международен Зелен Кръст Приносът на Комисията “Брундтланд”

Александър Кинг акад. Дмитрий Лихачов проф. Петер Нойман Сесилия Малстрьом Мишел Барние


„ХАРМОНИЯ” – СПИСАНИЕ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ Директор: Лазар Карадалиев

Главен редактор: Дончо Иванов

Зам.-гл.редактор: Петя Чолакова

Редакционен съвет: Иван Есенски - председател, д-р Пенчо Пенчев, д-р Вяра Ганчева, д-р Мюмюн Тахир д-р Тодор Трифонов, д-р Вихрен Заяков, посланик Христо Халачев, посланик Здравко Попов, Леонид Шопов, арх. Любомир Пеловски, адв. Господин Атанасов, адв. Дончо Йорданов, инж. Емилия Петрова, Маргарита Топалова, Драгомир Бояджиев, Димитър Димитров, Петар Колев, Магдалена Лисева, Атанас Грозев, Валентина Кордова, Николай Николов, Марийка Георгиева, Бистра Андреева, Иван Димитров, Здравко Младенов, Светла Ваташка, Златко Младенов, Добри Добрев, Огнян Георгиев, Свилен Милушев, Николай Папазов, Димитър Богословов, Улф Георгиев, Георги Кръстев, Цветан Ночев, Валентин Симов Редакционен екип: Анджела Георгиева, Иван Иванов, Стоян Терзийски, Валя Иванова, Маринета Георгиева Предпечат и дизайн: Сдружение „За един по-добър живот” Издава: Коалиция за устойчиво развитие

Печат: РА “Очи” ISSN: 1314-5657

Адрес на редакцията: София 1000, ул. “Граф Игнатиев” №14, ет. 1, ап. 1, тел./факс: 02 / 988 88 01 csd.bg@abv.bg, www.migidea.org Цена: 1 кн. - 20 лв.

Годишен абонамент: 4 кн. - 40 лв.

Реклама: корица 5000 лв., вътрешна страница 2500 лв.

Снимка корица: В Киргистан избухна народна революция срещу неконтролируем добив на златна мина от канадска фирма. Източник: ПИА, снимка: bulgarian.ruvr.ru Снимки задна корица: В Румъния проект за добив на злато на канадска фирма в Рошия Монтана извади на улицата няколко хиляди демонстранти. В центъра на София групи за граждански натиск поискаха прогонване на канадската златодобивна компания “Дънди Прешъс Металс” заради недекларирани приходи и липса на социална и екологична отговорност в мина Челопеч и пране на пари в геоложко проучване мина Крумовград. Източник: БГНЕС, Вести.


СЪДЪРЖАНИЕ

CONTENT

ПРЕДИСЛОВИЕ

PREFACE

Александър Кинг, Великият преход

2

Alexander King, The Great Transition

2

40 YEARS SUSTAINABLE DEVELOPMENT

40 ГОДИНИ УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ Гру Брундтланд, Приносът на Комисията

6

Борис Елцин, Концепция за устойчива Русия

12

Grue Brundtland, Contribution of the Commission Boris Yeltsin, Concept for Sustainable Russia

6 12

THE WORLD

СВЕТЪТ Д-р Пенчо Пенчев, Световна история на климата

18

Дончо Иванов, Споразумението от Доха

22

Проф. Петер Нойман, Краят на пчелите

30

Dr. Pencho Penchev, World History of Climate

18

Doncho Ivanov, Doha Agreement

22

Prof. Peter Neumann, The End of Bees

30

EUROPEAN UNION ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Petya Cholakova, Measures for Environmental

Петя Чолакова, Мерки за екопрозрачност

32

Transparency

32

Мишел Барние, Срещу тайната експлоатация

34

Michel Barnie, Against Secret Exploitation

34

Диана Бончева, ЕС срещу екоцида

36

Diana Boncheva, The EU against Ecocide

36

Емилия Петрова, Мониторинг на “Аурубис-Лунен”

50

Emilia Petrova, “”Aurubis – Lunar” Monitoring

50

BULGARIA

БЪЛГАРИЯ Акад. Дмитрий Лихачов, Държава на духа

74

Н.пр. Карен ван Кестерен, Разочарован от напредъка

75

Марина Стефанова, Зелен приобщаващ бизнес

76

Награди и антинагради за устойчиво развитие

82

КАЛЕЙДОСКОП

Academician Dmitry Likhachev, State of spirituality

74

Rev. Karen van Kesteren, Frustrated by progress

75

Marina Stefanova, Green and integrating business

76

Awards and “wooden spoons” for sustainable development

82

KALEIDOSCOPE

Атака срещу науката за климата

88

20 г. Международен Зелен Кръст

90

Киргизстан възстава срещу канадска златна мина

92

Румъния анулира добив на злато от канадци САЩ компенсират индианци с 34 млрд $

Assault against the science of climate

88

29 years International Green Cross

90

Kyrgyzstan defies Canadian gold mine

92

94

Rumania cancels Canadian gold mining

94

96

$34 billion USA compensation for Indians

96

хармония 5/2013

1


ПРЕДИСЛОВИЕ

ВЕЛИКИЯТ ПРЕХОД Реч на проф. Александър Кинг, почетен президент на Международния форум за информация и документация, президент на Римския клуб

Изпитвам огромно удоволствие днес да присъствам тук, спомняйки си вълнуващите години на моето президентство в МФД, когато работех заедно с великия пионер на документацията Донкер - Дейвис. Особено се радвам, защото нашата среща става във Финландия, страна, с която съм свързан още от 1929 г. От времето, когато бях президент на МФД, светът много се промени.

Широко разпространено е мнението, че навлизаме във фазата на “информационното общество” - такъв етап от нашата обществена еволюция, който се отличава от предшестващото го индустриално общество, формирано от промишлената революция, толкова значително, колкото индустриалното общество се отличаваше от предишното аграрно общество. През 50-те години ние, работещите в МФД, смътно усещахме приближаването на големите промени и това намери отражение в дългосрочния план за дейността на МФД, който съставих преди да си отида от президентския пост. Но ние дори не предполагахме с каква скорост се

приближава информационната ера, колко дълбоки ще бъдат промените и колко важна роля за развитието ще играе

Микроелектрониката - част от експериментите по физика на твърдото тяло в онези времена. Но тенденцията за формиране на информационното или постиндустриалното общество, както някои го наричат, е една от многобройните важни тенденции

2

хармония 5/2013


към промяна, които се наблюдават сега в света. Едновременно с това стават много други важни промени – демографския взрив, затоплянето на отношенията Запад - Изток, измененията в структурата на икономическата дейност в тихоокеанския регион, засилваща съмненията, че околната среда е способна да погълне продуктите от неимоверно нарасналата дейност на човека, прогресивното неравенство между богатите и бедните страни, фактическата загуба на национален суверенитет, разрушаването на ценностите, които, както се смяташе, циментират обществото, както и нарастващите проблеми на държавното управление в съвременната сложна, неопределена и изменчива ситуация. Тези и много други фактори в съчетание с перспективите на информационната революция ни позволяват да предположим, че се намираме в разгара на фундаменталния преход към общество от нов тип, коренно отличаващо се от миналото, и тази ситуация съдържа огромни възможности за подобряване на човешкото съществувание, но в същото време крие много нови опасности и проблеми, които ще изискват от хората максимум мъдрост. Тази убеденост за важността на ситуацията се отрази в темата на двадесетата годишна конференция на Римския клуб, която трябва да се състои в Париж през октомври 1988 г.: Предстоят велики промени –

основания за живот и надежда в глобалното общество. Всички конструктивни дискусии за бъдещето трябва да изхождат от това, че човечеството няма да изчезне и няма да се върне към първобитния си образ в резултат на ядрена катастрофа. По всичко изглежда, че превантивните действия трябва да станат основна задача поне на следващото столетие. Освен това трябва да се осъзнае, че мирът не е просто липса на войни и че причините за конфликтите се коренят дълбоко в човешката натура, породени от такива качества като алчност, егоизъм и властолюбие, които екстраполирани до мащабите на националната държава се проявяват в шовинизъм и ксенофобия, подтисничество и насилие. Тези черти няма да изчезнат, дори да ни се удаде да намерим средства да предотвратим войните, а ще се проявят в други форми. Централната концепция на Римския клуб се описва

като “световна проблематика”, т.е. всички проблеми на съвременното общество са взаимосвързани и взаимно си влияят. Те сякаш образуват безкрайно заплетен възел от проблеми, тъй че опитът да се реши един от тях оказва въздействие върху много други, често дори без да го осъзнаваме. Тези взаимодействия са добре илюстрирани от нефтената криза през последните десетилетия, предизвикала отзвук в най-широк спектър - от външната политика до опазването на околната среда. Нарастващият брой на съвременните проблеми има глобален характер и те не могат да бъдат решени изолирано един от друг. Освен това по характер те са многотематични и не могат да бъдат решени изолирано само от политиците, икономистите, инженерите или учените. Следователно, всички основни тенденции, за които ще говоря, трябва да се разглеждат като взаимодействащи в процеса на формиране на новото общество.

Нарастване на населението и осигуряване на прехраната От началото на цивилизацията примерно до 1900 година населението на земното кълбо нарастваше бавно, достигайки приблизително 1,6 милиарда. През нашия век настъпи рязък скок в развитието и сега вече е премината петмилиардната граница, а към 2000 година се очаква увеличение до шест милиарда. Важен положителен фактор в това нарастване беше намаляването на смъртността, особено сред новородените, благодарение подобряването на санитарните условия и изкореняването на много болести. Следващият пример добре илюстрира подобряването на условията на живот на хората. В Лондон, където броят на жителите стигна един милион преди другите градове в света, до началото на XIX век са умирали повече хора, отколкото се раждали, а прирастът бил за сметка на имиграцията от селските райони. Днес в гигантските градове, въпреки пренаселеността им и често пъти неподходящите жизнени условия средно около 60% от прираста на населението е за сметка на високата раждаемост. Следователно може да се очаква, че подобряването на здравеопазването и нарастването на продължителността на живота ще задържи или дори ще усили тази тенденция.

хармония 5/2013

3


ПРЕДИСЛОВИЕ на следващия век ще бъде по-висок, отколкото сега. Ако илюстрираме ситуацията с един повърхностен пример, ще видим, че ежедневният прираст на населението на планетата е два пъти по-голям от броя на жителите на остров Гренада (113 хил. през 1986 г.) и се очаква, че този темп ще се запази да края на века. Най-заплашеният от демографски взрив континент безусловно е Африка, където темповете на прираст на населението остават високи и заплашват да изпреварят добивите от селскостопанска продукция. Това в съчетание с разрастването на пустинните участъци и общата политическа нестабилност дава основание да се предполага, че в преходния период този континент ще срещне сериозни проблеми.

Какви са перспективите да бъдат нахранени шест и повече милиарда хора, които ще населяват планетата Това феноменално нарастване на нашата численост се дължи основно на по-слабо развитите страни и особено на Китай, където броят на жителите надхвърли един милиард, и Индия, която скоро ще достигне това равнище. Населението на богатите страни от Севера нараства значително по-бавно, а в рeдица случаи остава повече или по-малко статично - това е доказателство, че с подобряване на икономическите условия възпроизводството бележи тенденция към намаляване. Разбира се, демографският взрив изисква осигуряване на продоволствието, разширяване на инфраструктурата, увеличаване на работните места, възможностите за образование, нараства потребността от материали и енергия. Много е важен проблемът за заетостта, тъй като в много страни, където населението бързо нараства, вече съществува висока безработица и непълна заетост. Пресметнато е, че до края на века трябва да се създадат около два милиарда нови работни места. Демографите от системата на ООН предсказват, че към средата на следващия век населението в света ще нарастне до 10 - 12 милиарда. В последно време се наблюдава известно понижаване на възпроизводството в някои от най-населените страни; въпреки това, благодарение на низката средна възраст на населението от много страни, ръстът на населението в абсолютни числа в началото

през бъдещото столетие? От техническа гледна точка те са блестящи. Прогнозните изследвания на Организацията по продоволствие и селско стопанство при ООН (ФАО) показват, че необходимото общо количество на белтъци и въглехидрати може да бъде получено дори на основата на съществуващата сега селскостопанска технология, а освен това съществува възможност за значителни технически усъвършенствания. Може да се очаква, че използването на нови методи на селекция с рекомбинативна ДНК ще позволи рязко да се увеличат добивите и да се повиши хранителната ценност на зърнените култури. Нещо повече, благодарение на генното инженерство, култивирането на тъкани и други методи можем да очакваме да получим щамове на микроорганизми, способни да свързват азот, и така да се намали скъпоструващото използване на химически торове. Трябва обаче да се помни, че тези прогресивни методи ще бъдат приложени отначало в промишлено развитите страни, които и сега разполагат с хранителни излишъци. Като горчива ирония звучи фактът, че препарати, повишаващи млеконадоя, ще бъдат използвани първо в Европа, която и сега не знае, какво да прави с езерата от мляко и планините от масло. На техническо равнище също има проблеми, свързани с

4

хармония 5/2013


недостиг на вода за напояване, осоляване на плодородните земи и изобщо с падането на продуктивността на почвите във връзка с претоварването на пасбищата, обезлесяването и разпростирането на градски масиви върху най-добрите земи. Селскостопанските системи лесно могат да бъдат разрушени и е важно съществуващият сега значителен излишък на зърнени продукти да не доведе до самоуспокоение. И разбира се, нужно е внимателно да се поддържа плодородието на почвите, за да се задоволят потребностите на нарасналото население. Но все пак същността на проблема, как да нахраним гладните, не е в сферата на техниката, а в политиката, икономиката и снабдяването. Не може да се примирим с факта, че в нашия свят, където запасите от храни надвишават с 19% количеството, необходимо за достатъчното изхранване на всички жители на планетата, има милиони гладуващи, които не са в състояние да купят храната, която съществува. И в много страни тази ситуация става все по-тежка с нарастване на

населението. Проблемът едва ли ще се реши с внос на евтина храна от страните, където има в излишък, макар това да е важно в периоди на остър глад. Такива мерки дори могат да влошат положението, лишавайки местните фермери от всякакви стимули за разширяване на производството. Особени трудности трябва да се очакват с разрастването на свръхголемите градове в страните от третия свят. Прогнозите сочат, че ще се появят много градове с население 15-30 милиона, като списъкът се оглавява от гр. Мексико с население от около 32 милиона. Не съществува управленски опит на такива гигантски конгломерати. Проблемите със жилищата, санитарните условия, транспорта, образованието, водоснабдяването, изхвърлянето на отпадъците и др. ще нараснат неимоверно, докато много градове вече изпитват сериозни социални проблеми, тъй като значителна част от населението живее изоставено в покрайнините, често напълно отчуждено от благополучно устроените градски жители. Източник: Фондация „Институт за устойчиво развитие”

хармония 5/2013

5


40 ГОДИНИ УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НАЧИНИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ Корпорация “Екологично устойчиво развитие”, 2 Church Str., P. O. Box 848 www.balticuniv.uu.ge

Два века на индустриализация и нарастване на населението доведоха до бързи екологични изменения в света. Ако това не беше толкова очевидно, бихме могли да избегнем заключението, че ние, хората, за такъв кратък период сме станали причина за глобална криза, която поставя под съмнение непрекъсваемостта на нашето минало и бъдеще. Гру Брундтланд

Размишлявайки върху мащабите на съкращаване на биоразнообразието, глобалното затопляне, замърсяването и пренаселването бихме могли да намерим известна утеха в това, че целият свят застава на твърда позиция по този въпрос.1 “Дневен ред на 21 век”2, който въплътява надеждите и стремежа на Световната конференция по околна среда от 1992 г., наричана още Коференцията в Рио, отразява решимостта на народите и правителствата от петте континента да се заемат с грижата за нашето общо бъдеще.

Комисията Брундтланд “Нашето общо бъдеще”3 е доклад на Световната комисия на ООН по околната среда и развитието (1987), известна като Комисията Брундтланд, след

чието публикуване беше напълнен със смисъл и пуснат в обръщение термина “устойчиво развитие”. “Устойчивото развитие - това е такова развитие, при което се постига удовлетворяване на жизнените потребности на днешното поколение без да бъдат лишавани от тази възможност бъдещите поколения. То съдържа две основни концепции: концепция за “потребностите”, в частност основните потребности на бедните слоеве население, на която следва да се отдаде първостепенно значение и идеята за налагани от състоянието на технологията и обществените организации ограничения при задоволяване на жизнените потребности на днешното и бъдещите поколения”4. Комисията Брундтланд базира своите препоръки на

• •

6

хармония 5/2013


комисия на ООН по околна среда антропоцентричния подход. Предполага се, че хората имат право (в разумни граници) да осъществяват общото желание за подобряване условията на живот. Но въпреки това, нашият биологичен вид се разглежда като най-сериозната заплаха за световната екосистема, а следователно, и за нашето бъдеще. Тя подчертава, че съществуващите организации не се справят с нарастващото противоречие между човешките потребности и бъдещата екологична жизнеспособност. “През този век взаимоотношенията на човечеството с планетата претърпяха съществени изменения. В началото на века нито хората, нито съществуващите технологии са могли радикално да изменят системата на планетата. В края на века се увеличи не само броят на хората и тяхната дейност във връзка с това, но и настъпват непредвидени изменения в атмосферата, почвата, водата, растенията, животните и взаимоотношенията между тях. Скоростта на тези промени надхвърля способностите на науката и съвременните ни възможности за оценка и превенция. Това прави напразни опитите на политическите и икономически институти да възприемат раздробено света и да се адаптират към него. Това предизвиква безпокойство у много хора, които се опитват да решат тези въпроси на политическо ниво”5.

Основните моменти на “Нашето общо бъдеще” могат да бъдат обобщени така6: 1. Съществува двустранна причинно-следствена връзка между развитието на икономиката и деградацията на околната среда. Това означава, че не само развитието нанася потенциална вреда на екосистемата, но и увредената екосистема задържа растежа и развитието. 2. Огромният стремеж на много, предимно развиващи се страни, да достигнат състояние на високо развитие води до прекалена експлоатация на ресурсите. 3. Бедните нации трябва да имат своя законен дял в развитието и, справедливостта го налага, да имат достъп до своя законен дял ресурси, необходими за поддържане на ръста на производството.

4. По-богатите нации трябва да се откажат от навика да разточителстват в такива важни области като енергопотреблението. 5. Организациите, които решават въпросите на въздействие върху околната среда и използването на природните ресурси са далеч от онези, които взимат икономически решения; приеманите решения за опазване на околната среда и за икономическото развитие трябва да са взаимообвързани. 6. Прекомерната скорост на увеличаване на населението трябва да се регулира; за целта е необходимо да се вземат съответните правителствени решения. 7. Прекалено високите субсидии за фермерите в индустриалните страни задълбочиха проблемите на околната среда; липсата на ефективни системи за поощряване развитието на селското стопанство и равнодушието на чиновниците към тази област в развиващите се страни също доведоха до проблеми в околната среда. Трябва да се отстрани този дисбаланс и несправедливото разпределение на хранителните продукти. 8. Проблемът с изчезващите видове и подложените на опасност от изчезване екосистеми трябва да стане основен икономически и ресурсен проблем, който трябва положително да бъде решен на правителствено равнище. 9. Трябва да се намерят механизми, които биха позволили значително да се увеличи използването на енергия от развиващите се страни като едновременно се намалява използването на енергия в индустриалните страни; екологично чисти източници на енергия са крайно необходими. 10. В най-близко бъдеще производството на продукция неизбежно ще се увеличи; много важни са високата производителност, повишената ефективност и намаляване нивото на замърсяване на околната среда. 11. Градовете, в които населението непрекъснато нараства, изпитват безпрецедентни трудности. Особено в развиващите се страни се налага бързо

хармония 5/2013

7


40 ГОДИНИ УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ процесуални изменения.

повишаване способността на организациите да разрешават урбанистични проблеми. Важно е да има ясна правителствена стратегия за решаване на проблема с разселването. 12. Трябва да бъде гарантирана устойчивостта на екосистемите, от които зависят икономическите системи на света. 13. Трябва да се решават рационално проблемите на суверенитета, които влияят върху справедливото разпределение и ефективното използване на общото достояние (космоса, океаните и Антарктида). 14. Традиционното разбиране за безопасност (обикновено асоциирано с политическа и военна заплаха за суверенитета) трябва да бъде разширено като в него се включи на опасността от причиняване на вреда на околната среда. 15. За постигане на устойчиво развитие са важни крупни организационни, структурно-правови и

Докладът на комисията Брундтланд не включваше подробен план за достигане на устойчиво развитие; той предлагаше само описание на неотложните за решаване проблеми и обширна еталонна стратегия, с чиято помощ народите на света биха могли да разширяват сферата на сътрудничество, като приемат мерки, адекватни на техните културни, географски и други условия, но насочени към постигане на общата цел. Не са разработени и предложения за такова устойчиво развитие, което би подхождало към едни или други силно вариращи национални, географски или културни особености. Като цяло, за осъществяване на устойчивото развитие са нужни: политическа система, осигуряваща действително участие на гражданите във вземане на решенията; икономическа система, способна да осигурява материална печалба и технически знания на устойчива самовъзвръщаема основа; социална система, осигуряваща решаване на усложненията, произтичащи от нехармоничното развитие; производствена система, задължително спазваща екологичната основа за развитие; технологична система, способна постоянно да намира нови решения; международна система, поощряваща устойчивия модел на търговия и финансиране, а също така гъвкава и способна да се саморегулира административна система7.

• • • • • • •

За осъществяването на тези цели са необходими значителни изменения в социалната структура и организация: “Всъщност устойчивото развитие е процес на изменения, при които разработването на ресурсите, управлението на вложенията, ориентацията на техническото развитие и организационните промени са в пълна хармония и повишават както настоящия, така и бъдещия потенциал за удовлетворяване на потребностите и стремежите на хората”8. По-рано в “Нашето общо бъдеще” необходимостта от обединяване на дейността по околната среда и развитието беше изразена в настойчива форма с

8

хармония 5/2013


комисия на ООН по околна среда цел да се замени процеса на приемане на отделни, единични решения, което е типично за повечето национални и международни агенции, с един цялостен подход на приемане на решенията. “Ако има възможност да се предвиди и предотврати нанасянето на вреда на околната среда, то необходимо е екологичната политика да се разглежда едновременно и като икономическа, търговска, енергетична, селскостопанска и т.н. в един и същи дневен ред и в едни и същи национални и международни организации”9. Богатото интелектуално съдържание на доклада на Комисията Брундтланд и безспорния синтез на разнообразни дисциплини в него за известно време оставят в сянка факта, че “Нашето общо бъдеще” в действителност не дава детайлизиран план за устойчиво развитие. След този доклад и конференцията в Рио де Жанейро през 1992 г. терминът “устойчиво развитие” се появи и се промъкна в различни дискусии по държавни въпроси. Беше създаден и пуснат в обръщение цял набор от термини като “устойчиво селско стопанство”, “устойчиво лесовъдство”, “устойчив туризъм” и др.; въпреки това беше отделено малко внимание на разясняване на термина “устойчиво развитие” заради липсата на план за постигането му.

Ню Йоркската агенция на парка Адирондак - предшественик на програмата за устойчиво развитие В началото на 90-те години американският експерт в областта на опазването на околната среда Джордж Д. Дейвис събира група американски специалисти от различни области на науката, околната среда, планирането на земеползването, юридическите науки, икономиката, туризма. Целта на работата му с тези експерти е да се разработят методи за осъществяване на главните идеи, формулирани от Комисията Брундтланд в определени региони на света. В работата на Дейвис по околната среда са включени високопоставени чиновници от федералното и щатските правителства, неправителствените организации и частния сектор10. Опирайки се на своя опит и научни изследвания той

още преди това стигнал до извода, че необходимите елементи на програмата за устойчиво развитие трябва да се търсят в политиката по развитие и опазване на околната среда, която още от 1973 г. се провеждала в планинския парк Адирондак, щата Ню Йорк11. Паркът Адирондак с площ около шест милиона акра е уникален между охраняемите територии в САЩ. Това е най-големият парк в САЩ, като изключим щатите Аляска и Хаваи. По размери е по-голям от националните паркове Йелоустон, Глейшер и Грейт Смоуки Маунтинс взети заедно. Шестдесет процента от земите, или около 3,6 млн. акра са частни владения. Останалите 40%, около 2,4 млн. акра са владение на щата Ню Йорк. Земята принадлежи на щата и е под закрила на Конституцията на щата Ню Йорк, в която се казва, че тази земя завинаги ще остане в своето естествено девствено състояние. Дърветата не трябва да се секат; забранено е дори да се премахват падналите по естествени причини дървета12. На територията на парка Адирондак живеят около 130 хил. човека. По-голямата част от тях живеят в села, големи градове на територията му няма. Значителна част от частната земя и цялата земя на щата е естествена планинска местност, покрита с горски масиви. Паркът Адирондак е обширна девствена местност на изток от р. Мисисипи. Развитието и опазването на околната среда в парка Адирондак се осъществява от парковата агенция Адирондак и правителствените чиновници в щата Ню Йорк. Основен момент в дейността им е новата програма на зониране на регионалното земеползване. Това означава, че агенцията на парка Адирондак, или АПА, има юрисдикцията да взема главните решения за земеползването и развитието в парка. Изпълнителен съвет от 11 члена, назначени от губернатора на щата Ню Йорк, ръководи АПА. Персонал от около 50 човека изпълнява всекидневните си задължения. Това са професионалисти по право, учени, икономисти, специалисти по планиране на земеползването13. АПА дава правна оценка на решенията за замеползването и развитието, съгласно системата на разрешения, установена със закон14. Никой не може легално да започне да използва нови земи без предварително разрешение. Системата за разрешения

хармония 5/2013

9


40 ГОДИНИ УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ условия. Твърде преувеличено би било това да се нарече програма за устойчиво развитие, тъй като АПА има грижа само за опазването на околната среда и не съдейства за икономическото развитие, дори ако то е подходящо за профила на определена територия16. Въпреки това зонирането на регионалното земеползване и системата за издаване на разрешения са идеални компоненти на програмата за устойчиво развитие. На картата за зонално ползване на парка Адирондак частните земи са разделени на зони според своята продуктивност, която включва такива фактори като качество на почвата, наклона, вида на растителността, местообитание на редки и заплашени от изчезване видове и т.н., а също и близост до източник на антропогенно въздействие, като села, училища, болници, канализационни и водопроводни системи, електросистеми и пр.17

включва три елемента: (1) наличие на карта на Адирондак, който е разделен на зони за ползване; (2) лицето, което внася предложение за развитие, трябва предварително да има разрешение от АПА; и (3) нужен е комплекс от фактори и съображения, заслужаващи вниманието на АПА (по екология и икономика) преди издаване или отказване на разрешение.15 Някои смятат, че програмата за дейността на АПА, разработена за срок от 20 години, на практика е програма за устойчиво развитие на парка Адирондак. Използването на земята за живеене, за търговски и промишлени цели, за лесовъдство и селско стопанство са разрешени в частните имоти на парка, макар че не всички видове дейности са подходящи за всяка зона и често пъти разрешението за използване на земите може да бъде силно ограничено от допълнителни

Трябва да се разбере, че тази карта е инструмент за политическа, екологична и икономическа дейност. Системата на разрешение не засяга изцяло използването на частните земи; в някои зони се разрешава земеизползване, ако се смята за уместно. Само за земеделска дейност в особено големи размери, заплашваща околната среда, се изисква специално разрешение. За даване или отказ на разрешение АПА има право да разгледа физическите характеристики на дадения парцел, а също и някои други необходими екологични и икономически фактори, посочени от закона. Ако е издадено разрешение, предполагаемата земеделска дейност може да бъде осъществявана, но само в рамките на разрешението, което съдържа подробна информация, отчитаща особеностите на всеки случай. Много от членовете на първоначалната интердисциплинарна група от специалисти под ръководството на Дейвис имат непосредствен опит в работата в парка Адирондак и АПА. Някои от тях участвали в разработването на програмата за развитие на Адирондак в началото на 70-те. Те познават добре и много други проекти за контрол в САЩ и по света, които съдържат елементи, потенциално използвани в практическата дейност (политика) по устойчиво развитие18. /следва продължение/ Превод: А. Пенчева

10

хармония 5/2013


комисия на ООН по околна среда 1 След първата конференция на ООН по темата “Човека и околната среда” (Стокхолм, 1972 г.), ООН стана един от факторите за създаване на световно движение по тези въпроси. След конференцията в Стокхолм’72 се появи Програма на ООН по околната среда, Система за глобален мониторинг на околната среда, Договор за международна търговия с видове, заплашени от изчезване и Програма за запазване на световното наследство от биосфери. Световната комисия на ООН по околната среда и развитие, ръководена от Гру Харлем Брундтланд, беше основана в ООН през 1983 г. за решаване на въпросите, повдигнати от Стокхолмската конференция от 1972 г. 2 Документът (900 страници) съдържа план за действие, формулиран на конференцията в Рио де Жанейро през 1992 г. и приет от представителите на 72 страни. Виж Програма 21: Световна стратегия на държавните глави и правителства за спасяване на нашата планета, съкратен вариант. 3 Нашето общо бъдеще, Световна комисия на ООН по околна среда и развитие, стр. 347 с приложения, издание на Оксфордския университет (Оксфорд и Ню Йорк, 1987) 4 “Нашето общо бъдеще” 5 “Нашето общо бъдеще” 6 Встъпителна глава от “Нашето общо бъдеще”, озаглавена “От едно земно кълбо към един свят”, стр. 1-23. 7 “Нашето общо бъдеще” 8 Нашето общо бъдеще” 9 Нашето общо бъдеще” 10 През 1989 г. Дейвис получава стипендия на името на Джон Д. и Катрин Т. Мак Артър, което му позволило да се посвети

изцяло на проблемите на устойчивото развитие. 11 Дейвис имал водеща роля в разработване на стратегията за Адирондак от 1969 до 1976 г. и останал в курса на развитието й и след това. 12 Конституция на щата Ню Йорк, ал. XIV. 13 Изпълнителен закон на щата Ню Йорк, раздел 800 и понататък. 14 Изпълнителен закон на щата Ню Йорк, раздели 809 - 813. 15 След разглеждане на заявката АПА може или да удовлетвори, или да я отклони. За издаване на разрешение е нужно АПА да стигне до извода, че предложението отчита особеностите на дадената зона и няма да доведе до нежелателни последствия върху околната среда. 16 Законът, според който е създадена АПА, поставя опазването на околната среда по-високо от развитието. АПА е от организациите, които решават въпросите за използването на естествените ресурси, но не поддържат развитието и не отделят достатъчно внимание на предимствата на развитието, взимайки решения за разпределение на ресурсите. По тази причина програмата й не може да се смята за програма за устойчиво развитие по мнението на автора. 17 Създател на парка е Джордж Д. Дейвис, който е използвал методиката на съставяне на карти, препоръчана от Ян Магхарг в класическото му произведение “Дизайн и природа”. 18 В САЩ работят върху някои други държавни проекти за контрол: на калифорнийското крайбрежие, залива Чесапикс и други. Програмата Анидорак ще служи за модел в работата по решаване на проблемите на езерото Байкал.

www.un.org

хармония 5/2013

11


40 ГОДИНИ УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

“Росийская газета”, 9 април 1996 година

КОНЦЕПЦИЯ ЗА ПРЕХОДА НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ КЪМ УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ Указ на Президента на Руската Федерация

За концепцията за прехода на Руската Федерация към устойчиво развитие С цел осъществяване на последователeн преход на Руската Федерация към устойчиво развитие, Ръководейки се от програмните документи, приети на Конференцията на ООН по околна среда и развитие (Рио-де Жанейро, 1992 г.), постановявам: 1. Утвърждавам представената от Правителсвото на Руската Федерация Концепция за преход на Руската федерация към Устойчиво развитие (прилага се). 2. На правителството на Руската федерация: при разработване на прогнози и програми за социално-икономическото развитие, при разработване на нормативни правни актове, приемане на стопански и други решения да отчита положенията, залегнали в Концепцията за прехода на Руската Федерация към устойчиво развитие; да се разработи и внесе през 1996 година за разглеждане от Президента на Руската Федерация проект за държавна стратегия по устойчиво развитие на Руската Федерация. Президент на Руската Федерация Б. Елцин, Москва, Кремъл, 1 апр. 1996 година, N 440

Следвайки указанията и принципите, изложени в документите от Конференцията на ООН по околна среда и развитие (Рио де Жанейро, 1992), и ръководейки се от тях, става възможно и нужно осъществяването в Руската Федерация на последователен преход към устойчиво развитие, осигуряващо балансирано решаване на социалноикономическите задачи и проблема за запазването на благоприятна околна среда и природния ресурсен потенциал с цел задоволяване на потребностите на сегашното и бъдещите поколения.

I. Устойчивото развитие обективна необходимост на времето Социално-икономическото развитие на обществото през ХХ век е ориентирано към бързи темпове на икономически растеж, който предизвика безпрецедентни вреди на околната среда. Човечеството се натъкна на противоречието между растящите потребности на световната общност и невъзможността на биосферата да се осигурят тези потребности. Богатствата на природата, нейната способност да поддържа развитието на обществото и възможностите й за самовъзстановяване се оказаха ограничени. Нарасналата мощ на икономиката стана разрушителна сила за биосферата и човека. При това цивилизацията, използвайки огромно количество технологии, разрушаващи екосистемите, не предложи по същество, нищо, което би могло да замени регулиращите механизми на биосферата. Възникна

12

хармония 5/2013


документи реална заплаха за жизнено важните интереси на бъдещите поколения на човечеството. Отстраняването на възникналите противоречия е възможно само в рамките на стабилно социалноикономическо развитие, не разрушаващо своята природна основа. Подобряване качеството на живота на хората трябва да се осигури в рамките на стопанския капацитет на биосферата, превишаването на който води към разрушаване на естествените механизми за регулиране на околната среда и техните глобални изменения. Единствено изпълнението на тези условия гарантира съхраняването на нормална околна среда и възможностите за съществуване на бъдещите поколения.

икономика се оказа структурно деформирана и неефективна. Нейното негативно въздействие върху околната среда (отчетено на единица произведен продукт) е значително по-високо, отколкото в технологически напредналите страни. Значителна част от основните производствени фондове на Русия не отговарят на съвременните екологически изисквания, а 16 процента от нейната територия, където живее повече от половината население, се характеризира като екологически неблагоприятна. Заедно с това в Русия се намират най-големите на планетата масиви от естествени екосистеми (8 милиона кв. километра), които служат като резерв за устойчивостта на биосферата.

Преходът към устойчиво развитие предполага постепенно възстановяване на естествените екосистеми до равнище, гарантиращо стабилността на околната среда. Това може да се достигне с усилията на цялото човечество, но всяка страна трябва самостоятелно да започне движение към целта. Не е възможно да се осъществи прехода към устойчиво развитие, съхранявайки днешните стереотипи на мислене, пренебрегващи възможностите на биосферата и пораждащи безотговорно отношение на гражданите и юридическите лица към околната среда и екологическата безопасност.

Тежестта на натрупаните в миналото проблеми и спецификата на преживявания преходен период в икономиката предопределят сложността и болезнеността на необходимите преобразования. Това се проявява в мащабните структурни диспропорции, в недостатъчно развитите механизми за практическо използуване на богатия научен, технически, културен и природен потенциал на страната.

Идеите за устойчивото развитие се оказват изключително съзвучни с традициите, духа и манталитета на Русия. Те могат да изиграят важна роля в консолидацията на руското общество, при определяне на държавните приоритети и перспективите на социално-икономическите преобразования.

II. Русия на прага на ХХI век Изводът на Конференцията на ООН по околна среда и развитие за това, че на прага на ХХI век “човечеството преживява решаващ момент от своята история”, е особено актуален за Русия, освобождаваща се от идеологическите догми и излизаща на нов път на развитие. В началото на икономическите реформи руската

Осъществяваните сега нови реформи създават предпоставки за развитие на позитивни процеси, които позволят да се решат съществуващите проблеми и Русия да влезе в ХХI век с качествено нов потенциал. Промяната на характера на държавното участие в стопанската дейност, намаляването на дяла на държавната собственост позволяват да се създадат икономически условия, осигуряващи висока делова активност. В тези условия се повишава ролята на държавата като гарант за съхраняване на околната среда и екологичната безопасност, за действеността на държавното управление и контрола върху опазването на природата. Демократизацията на обществения живот позволява да се повиши ролята на гражданските и неправителствени организации в подготовката и приемането на стопански и други решения с отчитане на екологичните фактори. Пазарните механизми в съчетание с мерките на държавното регулиране трябва да формират икономически стимули за грижовно отношение към природните ресурси и околната среда за субектите на стопанската дейност.

хармония 5/2013

13


40 ГОДИНИ УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ Характерът на протичащите процеси свидетелства за реалните възможности за формиране в Русия на социално-икономическа система, способна да осъществи прехода към устойчиво развитие.

III. Задачи, насоки и условия на прехода към устойчиво развитие Преходът към устойчиво развитие трябва да осигури перспективно балансирани решения на проблемите на социално-икономическото развитие и съхраняване на благоприятна околна среда и природно-ресурсен потенциал, удовлетворяващ потребностите на настоящите и бъдещите поколения хора. В този смисъл трябва да се разбира последователното решение на редица принципни задачи: в процеса на излизане на страната от сегашната криза трябва да се осигури стабилизация на екологичната ситуация; да се получи радикално подобряване на състоянието на околната среда за сметка на екологизацията на икономическата дейност в рамките на институционалните и структурни преобразования, позволяващи да се осигури развитието на нови модели на стопанисване и широко разпространяване на екологично ориентираните методи на управление; да се води стопанска дейност в границите на капацитетните възможности на екосистемите на основата на масовото внедряване на енерго- и ресурсоспестяващи технологии, на целенасочени изменения на структурата на икономиката, структурата на личното и общественото потребление.

• •

Основните направления на прехода на Русия към устойчиво развитие са: създаване на правова основа на прехода към устойчиво развитие, включваща усъвършенстване на действащото законодателство, определящо, в частност, икономическите механизми на регулиране на природоползването и опазването на околната среда; разработване на системи за стимулиране на стопанската дейност и установяване на границите на отговорност за нейните екологически резултати, при които биосферата се възприема вече не само

• •

като доставчик на ресурси, а като фундамент на живота, съхранението на който трябва да бъде задължително условие за функционирането на социално-икономическата система и нейните отделни елементи; оценката на стопанските капацитетни потенциали на локалните и регионални екологични системи на страната, определяне на допустимото върху тях антропогенно въздействие; формиране на ефективна система за пропагандиране на идеите за устойчиво развитие и създаване на съответни системи за възпитание и обучение.

• •

Преходът към устойчиво развитие изисква координирани действия във всички сфери на обществения живот, адекватна преориентация на социалните, икономическите и екологични държавни институции, регулиращата роля на които в такива преобразования е основополагаща. Най-важното значение в създаването на методологичните и техническите основи на тези преобразования ще принадлежи на науката. В съответствие с принципите на устойчивото развитие, изработени на Конференцията на ООН по околната среда и развитие и следващите международни форуми, трябва да се предвижда реализацията на комплексни решения, насочени към съхраняване на живота и здравето на човека, решаването на демографските проблеми, борбата с престъпността, премахване на бедността, изменение структурата на потреблението и доходите на населението. Едно от основните условия за прехода към устойчиво развитие е осигуряването на правата и свободите на гражданите. Движението към тази цел предполага формиране на отворено общество, включващо като системни елементи правовата държава, пазарното стопанство и гражданското общество. Важен фактор за осигуряване на устойчиво развитие е засилването на ролята на основните социални групи на населението при осъществяване на социалноикономическите реформи. Особено място тук принадлежи на младежта, на която трябва да бъде гарантирано безопасно бъдеще и възможност за участие при вземане на решенията. При създаване на условия, осигуряващи заинтересоваността на гражданите, юридическите

14

хармония 5/2013


документи лица и социалните групи при решаването на задачите на устойчивото развитие, водеща роля се възлага на държавата. Преди всичко тя трябва да гарантира сигурност в политическата, икономическата, социалната, екологичната, отбранителната и другите сфери на обществена дейност, без което преходът към устойчиво развитие е невъзможен. Държавното управление на процеса устойчиво развитие предполага разработване на система от програмни и прогнозни документи: дългосрочна държавна стратегия за действие, дългосрочни и средносрочни прогнози, включващи като съставен компонент прогнозните изменения върху околната среда и отделните екосистеми в резултат на стопанската дейност; краткосрочни прогнози и програми на отраслово, регионално (териториално) и федерално равнище. При това едно от най-важните условия е създаването на стабилна, отработена система на взаимодействие “център - региони”. Преходът към устойчиво развитие предполага строго спазване на ред ограничения, което няма да бъде леко, особено в първите етапи. Това, в частност, е осъществяването на стопански мероприятия, преди всичко в усвоените вече територии и отказ от реализация на каквито и да е проекти, които нанасят непоправими щети на околната среда или екологическите последици от които са недостатъчно изучени.

IV. Регионални аспекти на устойчивото развитие Преходът към устойчиво развитие за Русия е възможен само в случай, че той бъде реализиран във всички региони. Това предполага формиране на ефективна производствена структура на икономиката на страната при спазването на баланса от интереси на всички субекти от Руската Федерация, което предопределя необходимостта от разработване и реализация на програма за преход към устойчиво развитие за всеки регион, а също и по-нататъшна интеграция на тези програми при разработване на държавната политика в областта на устойчивото развитие. Проблемите, решавани във всеки регион, в значителна

степен трябва да съответстват на федералните задачи, но в същото време трябва да се отчитат местните особености, предвиждащи, в частност: формиране на регионални стопански механизми, регулиращи социално-икономическото развитие, в това число природоползването и антропогенното въздействие върху околната среда; изпълнение на природозащитни мероприятия на градоустроените територии и незастроените площи в градовете, другите населени пунктове и в крайградските зони, включваща тяхното санитарнохигиенно почистване, рекултивация на земята, озеленяване и благоустройство; изпълнение на задачи за подобряване на здравното състояние на населението, развитие на социалната инфраструктура, осигуряване на санитарно-епидемилогичното здраве на хората; развитие на селското стопанство на основата на екологично прогресивни агротехнологии, адаптирани към местните условия, реализация на мерки по плодородието на почвите и тяхното опазване от ерозия и замърсяване, а също така и създаване на системи за социална защита на селското население; реконструкция на регионалните промишлени системи с отчитане на стопанските потенциални възможности на локалните екосистеми; Важно значение може да има разработката на комплексните междурегионални схеми, обхващащи териториите на няколко субекти от Руската Федерация.

• • • • •

Програмните и прогнозните документи на федерално равнище трябва да служат за ориентир при разработване на регионални програми на преход към устойчиво развитие и заедно със съответните правни актове и нормативи да определят икономическите условия за тяхната реализация.

V. Критерии за приемане на решения и показатели на устойчивото развитие На съвременния етап за преход към устойчиво развитие се създават рамкови условия, осигуряващи възможност за съгласувано, вътрешно балансирано функциониране на триадата - природа, население, стопанство. Механизмите за разработване и приемане на решения трябва да бъдат ориентирани към

хармония 5/2013

15


40 ГОДИНИ УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ съответните приоритети, отчитащи последствията от реализацията на тези решения в икономическата, социалната, екологичната сфери и предвиждащи найпълната оценка на разходите, изгодите и рисковете при спазване на следните критерии: никаква стопанска дейност не може да бъде оправдана, ако изгодите от нея не превишават предизвиканите щети; щетите върху околната среда трябва да бъдат на толкова ниско равнище, което може да бъде разумно достигнато с отчитането на икономическите и социални фактори.

• •

За управление на процесите на преход към устойчиво развитие и оценка на ефективността на използваните средства следва да се установят целеви ориентири и ограничения и осигуряване на процедури за контрол върху постигането им. Целевите ориентири могат да бъдат изразени в показатели, характеризиращи качеството на живота, равнището на икономическото развитие и екологичното благополучие. Тези показатели трябва да отразяват онези равнища, при които се осигурява безопасно развитие на Русия в икономически, социален, екологичен, отбранителен и други аспекти. Основните показатели за качеството на живота: продължителност на живота на човека (очаквана продължителност на живота в момента на раждането и фактическата), състоянието на неговото здраве, отклонения на състоянието на околната среда от нормативите, равнище на знанията или образователните навици, дохода (измерен краен вътрешен продукт на човек от населението), равнище на заетост, степен на реализация на правата на човека. За показатели, определящи степента на използуване на природните ресурси за стопанска дейност, служи система от показатели, характеризираща равнището на потребление на природните ресурси и равнището на нарушение на екосистемите в резултат на стопанската дейност (на единица крайна продукция). Информативна стойност имат аналогични показатели, отнесени на човек от населението, а също и макрохарактеристики, изразяващи съотношението между потребностите от природни ресурси и тяхното наличие (запаси, залежи и т.н.). Като целеви и лимитиращи показатели за устойчиво

развитие в икономическата сфера могат да се използуват равнището на относителното (на човек от населението и единица краен вътрешен продукт) потребление на енергия и други ресурси, а също и производството на отпадъци. На контрол подлежи производството и на всички опасни вещества, използувани в икономиката. В структурата на целевите параметри на устойчивото развитие е необходимо да се включат характеристики за състоянието на околната среда, екосистемите и охраняемите територии. В тази група контролирани параметри са показателите за качеството на атмосферата, водите, териториите, намиращи се в естествено и изменено състояние, горите с отчитане на тяхната продуктивност и степента на съхраненост, количеството на биологичните видове, заплашени от изчезване. Аналогични системни показатели могат да се използуват при решаване на проблемите на прехода към устойчиво развитие за всеки субект на Руската Федерация.

VI. Русия и прехода към устойчиво развитие на световната общност Доколкото биосферата като регулатор за околната среда представлява от само себе си единна система, преходът към устойчиво развитие на цялото световно общество може да бъде осъществен само в условията на ефективно международно сътрудничество. Ролята на Русия за решаването на планетарните екологични проблеми се предопределя от притежаването на големи по площ територии, практически незасегнати от стопанска дейност и представляващи резерв за устойчивостта на цялата биосфера. В съответствие с това приоритетите на Русия в международното сътрудничество по осигуряване на устойчивото развитие се свеждат до следното: организация на международно сътрудничество по разрешаване на проблемите на прехода към устойчивото развитие; активно участие в международни научни програми по проблемите на устойчивото развитие

• •

16

хармония 5/2013


документи и в разработване на мерки, съдействащи за нормализация на антропогенното въздействие върху биосферата; създаване на ефективен междудържавен екологичен паритет при решаването на въпросите за трансграничния пренос на вредни вещества; стимулиране на екологично ориентирани чуждестранни инвестиции в Русия; осигуряване на екологичните интереси на страната при външноикономическата дейност. Необходимо е да се продължат усилията по основните направления на международната дейност на Русия в областта на опазване на околната среда, в това число: съхраняване на биологичното разнообразие; защита на озоновия слой от изтъняване; предотвратяване антропогенното влияние върху изменението на климата; защита на горите и възстановяването им; борба с настъплението на пустините; развитие и усъвършенстване на системите за специално охраняваните природни територии; осигуряване на безопасното унищожаване на химическото и ядреното оръжие; разрешаване на проблема за Световния океан и междудържавните регионални екологични проблеми (съкращаване на трансграничното замърсяване, нормализация на околната среда в басейните на Балтийско, Черно, Каспийско море и Арктическия регион).

• • • •• • •• • • •

Към важните научни проблеми, чието решаване е възможно само в рамките на международното сътрудничество на учените, се отнася определянето на екологичната устойчивост на планетата като цяло и основните подсистеми на биосферата. Благодарение на своя научен потенциал, Русия може да изиграе една от водещите роли в това отношение.

VII. Етапи на прехода на Русия към устойчиво развитие Преходът към устойчиво развитие е твърде дълъг процес, тъй като изисква безпрецедентни по мащаби социални, икономически и екологични задачи. С развитието на процеса устойчиво развитие, ще се изменят и представите за него, ще се изменят и

потребностите на хората - ще се рационализират в съответствие с екологичните ограничения, а средствата за удовлетворяване на тези потребности ще се усъвършенстват. Затова принципите на устойчивото развитие трябва да се разглеждат поетапно. При това само на относително ранните етапи могат да бъдат разработвани съответните програмни и прогнозни документи. Началният етап на прехода на Русия към устойчиво развитие се предопределя от необходимостта да се решават остри икономически и социални проблеми, но доколкото именно те формират главните целеви ориентири на дадения етап, особено важно е строго да се съблюдават в този период основните екологични ограничения върху стопанската дейност. Едновременно следва да се разработват програми за оздравяване на околната среда в зоните на екологична криза и да се започне планомерното им изпълнение, да се набележат комплексни мерки по нормализация на обстановката на екологично увредените територии и да се подготви организационната основа за реализация на тези мерки. В следващия етап трябва да се осъществят основните структурни преобразования в икономиката, технологичното обновяване, съществена екологизация на процеса на социалноикономическото развитие. На този етап екологично благоприятното развитие на териториите на страната да се осигурява преди всичко за сметка на рационализации в използването на богатия природен потенциал на Русия и намаляване на относителните разходи на човек от населението. В бъдеще постепенно трябва да се решава проблема с хармонизацията на взаимодействието с природата на цялата световна общност. Русия, на която се падат значителна част от ненарушените екосистеми, ще играе в този процес една изключителна роля. Движението на човечеството към устойчиво развитие в крайна сметка ще доведе към формирането на предсказаната от В. И. Вернадски сфера на разума (ноосфера), когато мерило на националното и индивидуалното богатство ще станат духовните ценности и знанията на Човека, живеещ в хармония с околната среда. Превод: Пенчо П. Пенчев

хармония 5/2013

17


СВЕТЪТ

СЪВРЕМЕННА ИСТОРИЯ НА КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ Подборка и редакция: д-р Пенчо Пенчев пропива основите на неговите изследвания за равновесието във всички обществени системи. Всички тези дедуктивни изводи днес с пълна сила се потвърждават от емпирични изследвания. 1859 г.: Чарлс Дарвин в „Произход на видовете” обосновава значението на климата за еволюцията на видовете. Изследванията му върху коралите днес са безценна информация при изследванията за измиране на коралите, 27% от чиято популация днес е под въпрос. Застрашени са над 60% от цялата им популация. 1863 г.: Ирландският учен Джон Тиндал публикува статия, описваща как водните пари могат да бъдат газ, предизвикващ оранжериен ефект.

1827 г.: Френският ерудит Жан-Баптист Фурие прави предположението за съществуването на атмосферен ефект, подържащ планетата Земя по-топла сравнение с това, ако този ефект не съществуваше. Той използва аналогията с оранжериите. 1857 г.: Маркс пише през 1857 г. на д-р Кугелман:”Всяка нощ работя като луд, за да събера основните черти преди идването на потопа”(Жак Атали, Марк Гийом, “Икономика на свободата”, Библиотека Идеи, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, София, 1994 г., стр. 271). Очевидно Маркс не само е знаел за глобалното затопляне, но и отлично е разбирал неговият ефект не само върху морското равнище, но и влиянието му върху икономическите отношения, нещо което

1865 г.: Маркс развивайки трудовата теория за стойността на А.Смит и Д. Рикардо поставя природните, респективно климатичните условия, в основата на икономическите отношения. Това той дефинира ясно в трудът си „Работна заплата, цена и печалба”. 1875 г.: Фридрих Енгелс започва писането на „Диалектика на природата”, която и до ден днешен остава единственият опит за системно представяне на развитието в околна среда и икономико-социален аспект. Стотици отделни научни изследвания потвърдиха това начало и дадоха основа за нейното развитие през ХХІ век, като светогледна основа за адаптация на човечеството към променящите се климатични условия. Очевидно Енгелс отлично е разбирал Маркс с неговите опасения “...за идването на потопа”. 1890 г.: Шведският учен Свант Архениус и американецът П.К. Гофмейстер, независимо един от

18

хармония 5/2013


борба с промените в климата друг, разглеждат проблемите, които могат да бъдат предизвикани от СО2, нарастващ в атмосферата. Двамата учени разбират, че при изгарянето на изкопаеми горива може да се получи ефект, водещ до глобално затопляне, но не е било възможно да бъде заподозряно глобалното затопляне. 1890-1940 г.: Средните температури на атмосферата се увеличават с около 0.25 градуса С. Някои учени, като американеца Шар Пили например, виждат в това признак за действието на парниковия ефект. 1940-1970 г.: Общо планетарно застудяване от 0.2 градуса С. Научният интерес към парниковия ефект избледнява. Някои климатолози предричат нов ледников период. 1957 г.: Американският океанограф Рогер Ревелле предупреждава, че човечеството извършва “крупномащабен геофизически експеримент” на планетата, пускайки свободно парниковите газове, които съпътствуват производствата. Колегата му Дейвид Киллинг полага началото на непрекъснатият контрол върху равнището на СО2 в атмосферата. Веднага Киллинг вижда повишаването му от година на година. 1970 г.: Серия от изследвания на Министерство на енергетика на САЩ увеличават притесненията относно бъдещото глобално затопляне. 1979 г.: Първа Световна конференция по Климата приема изменението на климата като първостепенен проблем и предупреждава правителствата “да предвидят и предотвратят потенциалното анторопогенно предизвикано изменение на климата”. 1985 г.: Първа Главна международна конференция по парников ефект във Вилач, Австрия, предупреждава, че „през първата половина на следващото столетие, парниковите газове ще предизвикат повишение на глобалните температури, които ще се бъдат найвисоки, в сравнение с цялата история на човека”. Това може да предизвика повишаване на морското равнище до един метър, предупреждават изследователите. Конференцията също съобщава, че други газове освен

СО2, от типа на метан, озон, СОFs и азотни окиси, също допринасят за планетарното затопляне. 1987 г.: Най-горещата година, отчетени рекордни температури. Десетилетието след 1980 г. се оказва найгорещото десетилетие, със седем от осем най-високи температури, регистрирани до 1990 г. Дори найхладните температури през 1980-те, са били по-топли от тези, регистрирани през 1880-те. 1988 г.: Глобалното затопляне привлича заглавията на вестниците по цялата планета, след като учените при слушанията в Конгреса от Вашингтон – окръг обвиняват управлението на САЩ за влиянието на глобалното затопляне върху сушата. На среща за климата в Торонто се приема призив за 20 процентно съкращаване на глобалните CO2 емисии до 2005 година. ООН основава Междуправителствена група по изменение на климата (IPCC), която да анализира и съобщава научните резултати. Американският климатолог Джеймс Хенсън предупреждава Комитета за енергийни и природни ресурси към Сената на САЩ, че увеличеното количество въглероден двуокис в атмосферата (и на други “парникови” газове) води до глобално затопляне и представлява заплаха за човешката раса. (История на Света в дати 38000 пр. Хр. – 1994 сл. Хр., София, Атлантис, 1994, стр. 593) От научен проблемът става определено и политически. 1990 г.: Първият научен доклад на Междуправителствената група по изменение на климата разкрива, че планетата се е затоплила с 0.5 градуса С, в сравнение с предишното столетие. Групата предупреждава, че само радикални мерки, които могат да спрат повишаването на емисиите от парникови газове, могат да предотвратят сериозното глобално затопляне. Осигурява се силно научно влияние за преговорите на ООН относно преговорите за Конвенцията за климата. Преговорите започват след Генералната асамблея на ООН през декември. На 17 май, понеделник, чрез предварително разработено резюме на доклад, Джон Хоутън – климатолог, представя проблема за глобалното затопляне пред кабинета на тогавашния министър председател г-жа Маргарет Тачър на „Даунинг Стрийт” 10 в Лондон.

хармония 5/2013

19


СВЕТЪТ

Вместо очакваните многократни прекъсвания и въпроси, по време на изложението присъствувалите слушали притихнали. Техният интерес към изложението доказва високата степен на загрижеността им за световните проблеми на околната среда. 1991 г.: Изригва вулканът Пинатубо във Филипините, уврежда стратосферата, предпазваща Земята от слънчевата радиация, помагайки да се прекъсва затоплящата тенденция. Температурите се понижават за две години и след това затоплящата тенденция се проявява отново. Учените предупреждават, че този случай показва, колко чувствителни са глобалните температури към нарушенията в атмосферата. 1992 г.: Договорът за изменение на Климата е подписан от 154 нации в Рио де Жанейро, страните приемат да предотвратят “опасното” затопляне от оранжерийните газове и подписват система от цели за съкращаване на емисиите от индустриализираните страни с равнище от 1990 към равнището от 2000 г. 1994 г.: Алиансът от Малки островни държави – много от които са застрашени да изчезнат под вълните в резултат повишаване на морското равнище, предявяват изисквания за снижаване на емисиите с 20 процента към 2005 година. Това, казват те, ще доведе до спиране на повишаването на морското равнище с 20 сантиметра.

1995 г.: Най-горещата година за всички времена. През март се стига до съгласие да се подпише Конвенция за изменение на климата в Берлин. Индустриалните страни се съгласяват за необходимостта от преговори за реално съкращаване на техните емисии, договор да бъде сключен до края на1997 г. През ноември, Междуправителствената група предупреждава, че настоящото затопляне “не е причинено от естествени причини” и че “балансът свидетелствува за значимо човешко влияние върху глобалния климат”. Докладът предсказва, че при “обичаен бизнес сценарии” глобалното затопляне към 2100 година ще бъде между 1 градус С и 3.5 градуса С. 1996 г.: На Втората среща относно Конвенцията за изменение на климата, САЩ се съгласяват за първи път на юридически задължителни цели за емисии и застават на страната на Междуправителствената група срещу влиятелните “скептици” учени. След четири годишна пауза, глобалните емисии показват рязко покачване на СО2 и учените предупреждават, че болшинството индустриализирани страни няма да стабилизират емисиите си на равнището от 1990 към 2000 година. 1997 г.: Протоколът от Киото поема юридически задължения за намаляване на емисиите от парникови газове – отчетени с въглероден двуокис еквивалент от индустриалните страни, средно с 5,4 %, което да бъде изпълнено към 2010 година. Срещата прима ред мерки за гъвкавост, разрешавайки на страните да търгуват с емисии, както и да отчитат поглъщането на емисии от въглероден двуокис от горите, и да инвестират в други страни. Точните правила са оставени за по-нататъшни преговори. В същото време, правителството на САЩ заявява, че няма да ратифицира договора, ако не види “значително участие” в съкращаването на емисиите от страна на развиващите се страни. 1998 г.: Последвалите преговори в Буенос Айрес не

20

хармония 5/2013


борба с промените в климата

са в състояние да решат дискусиите по протокола от Киото за “книга за правилата”, но се договорят за крайния срок за решение до края на 2000. А 1998 г. се оказва най-горещата година в най-горещото десетилетие от най-горещото хилядолетие. 1999 г.: Среща на страните по протокола в Киото в Бон – Германия. 2000 г.: Учените преоценяват бъдещето на емисиите и предупреждават, че нещата вървят на зле, и че Светът ще се затопли с още 6 градуса С в рамките на този век. Серията от значими наводнения от целият свят подкрепят опасението, че глобалното затопляне увеличава риска от извънредни събития, свързани с климата. През ноември твърде крехките преговори отпращат въпроса в Хага, за да се завърши “книгата за правилата от Киото”, и така не се стига до споразумение, след като ЕС и САЩ се оттеглят. Решението в крайна сметка е отложено до май 2001 г. 2001 г.: Новият американски президент Джордж Буш, се отказва от Протокола от Киото, той вярва, че Протоколът ще навреди на икономиката на САЩ. След известно колебание, другите нации се съгласяват да вървят напред и без САЩ. Преговорите в Бон през юли и в Маракеш през ноември, накрая го

скрепяват с чудесен печат. Аналитици казват, че чрез вратичка, богатите нации са приели да намалят с 1,5 % емисиите, в разрез с обещаните 5.4%. Подписалите нации са инспирирали така, че протоколът да бъде ратифициран от техните законодателни органи, но да встъпи в сила преди края на 2002 г. 2002 г: Европейският съюз ратифицира Протокола от Киото. Администрацията на президента на САЩ признава антропогенния характер на причините, водещи до изменение на климата и призовава за адаптация към изменящият се климат. Австралия, водена от тесните си икономически интереси и следвайки позицията на САЩ, заявява желанието си да се оттегли от Протокола от Киото. През 2002 г. на Срещата на върха за устойчиво развитие в Йоханесбург проблемите по изменение на климата са в центъра на глобалният дебат. Състои се Осма среща на страните по Протокола от Киото - 01.10. до 01.11. 2002 г., Делхи, Индия. 2003 г.: Девета среща на страните по Протокола от Киото - 01. до 12.12. 2003 г. в Милано, Италия. 2004 г.: Протоколът от Киото не може да влезе в сила, поради отказа на САЩ и Русия да го ратифицират в този вид. Предвижда се среща на страните по Протокола от Киото от 06-ти до 17-ти декември 2004 г.

www.eco-buiness.com

хармония 5/2013

21


СВЕТЪТ

ВЪРТЕНЕ В КРЪГ: ДОХА - ВАРШАВА - ПАРИЖ Ново глобално споразумение за справяне с последствията и предотвратяване на изменението на климата все още няма

www.eco-buiness.com

Гавин Шмит, изследовател от института ГОДАР на НАСА: “Няма значение от къде идват емисиите от Китай, Индия, САЩ, Япония или Европа. Те имат един и същи ефект върху атмосферата, върху климата. И затова е необходимо да има международно съгласие за намаляването на емисиите. Много време изгубихме в спорове как ще свърши всичко, а все още не сме обърнали колата и не сме се насочили в правилната посока."

22

хармония 5/2013


борба с промените в климата БАЛГАРСКАТА ПОЗИЦИЯ И РЕШЕНИЯТА В ДОХА Българското правителството одобри през 2012 г. проект на изменение на Анекс Б от Протокола от Киото като основа за водене на преговори и упълномощи министъра на околната среда и водите да проведе преговорите по време на 18-ата конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата в Доха, Катар. По време на конференцията следваше министрите да участват в политически дискусии и търсене на компромиси за решения и напредък по основните въпроси по бъдещото глобално споразумение за справяне с последствията и предотвратяване на изменението на климата. Една от основните тези за обсъждане беше свързана с амбициозни ангажименти от всички развити икономики за намаляване на емисиите. Това е нужно, за да се гарантира ограничаване на глобалното затопляне до 2 градуса по Целзий спрямо прединдустриалните нива. Обособените до момента три варианта за изменение на Протокола от Киото предвиждаха ангажименти за намаляване на емисиите на парникови газове с различен размер на количествено ограничаване. За да придобият правна сила поетите от държавите ангажименти за втория период на задължения по Протокола от Киото, беше необходимо изменение на Анекс Б от Протокола, където в табличен вид са представени количествените задължения на страните за ограничаване на емисиите. Позицията на България, както и тази на ЕС, е че държавите-членки ще поемат такива количествени задължения, каквито са приети в законодателния пакет „Климат-Енергетика”. Страната ни отстоява позицията си за запазване на 1988 г. като година, спрямо която да бъдат изчислени количествените задължения за намаляване на емисиите (базова година) – предимство, предоставено на България с Протокола от Киото в качеството й на страна с икономика в преход. Според запознати, позицията на България, която стои зад решенията на Европа, изразява липсата на собствена позиция и на воля за постигане на по-голям напредък в опазването на природата.

В края на 2012 г. в Катар се проведе ключовата конференция за климата с участието на 190 страни. Основната им цел бе да подготвят новото споразумение за промените в климата, което да влезе в сила след Протокола от Киото. Състояха се трудни преговори, в които не се постигна значителен пробив заради драстичните различия в позициите на страните. Проблемите на климата бяха обсъждани в продължение на две седмици в Катар - богатата на петрол страна, която е един от най-големите производители на въглеродни емисии в света. Амбицията беше да подготвят споразумение, наречено Второ действие на Протокола от Киото - единственият международен документ, който задължава подписалите го страни да намалят парниковите емисии. Целта му беше намаляване с 5,2% на нивата на парникови емисии в атмосферата за периода 20082012 г., в сравнение с нивата им за 1990 г. Действието му обаче вече изтече. Предупреждения за нарастваща опасност отправиха водещи световни институции още преди срещата в Доха. Гавин Шмит, изследовател от института Годар на НАСА, написа: ”Няма значение от къде идват емисиите - от Китай, Индия, САЩ, Япония или Европа. Те имат един и същи ефект върху атмосферата, върху климата. И затова е необходимо да има международно съгласие за намаляването на емисиите. Много време изгубихме в спорове как ще свърши всичко, а все още не сме обърнали колата и не сме се насочили в правилната посока." Световната банка алармира за глобално затопляне от 4 градуса по Целзий до 2060 г., което ще отприщи каскада от катаклизми. ООН предупреди, че досегашните усилия на международната общност да се задържи затоплянето до 2 градуса по Целзий, не се оказват достатъчни. Смята се, че отвъд границата от 2 градуса по С климатичната система на Земята ще излезе извън контрол, а последиците ще са невъобразими. И въпреки страховитите прогнози, експертите се оказаха прави, като заявиха, че не очакват чудеса от срещата в Доха. Официалното съобщение е, че договорът от Киото, сключен през 1997-ма, ще бъде продължен до 2020

хармония 5/2013

23


СВЕТЪТ

www.climateaccess.org

година, но всъщност Климатичната срещата в Доха приключи без конкретни ангажименти на участниците. Внезапен пробив, чернова или компромис, по-добър от нищо - след приключването на срещата на ООН за климатичните промени в Доха, светът все още не е наясно за какво точно се споразумяха делегатите на форума. Договореният втори етап на протокола от Киото, който стартира от 1 януари 2013 година, покрива едва 15 на сто от световните парникови емисии. Канада, Япония, Нова Зеландия и Русия предпочетоха да се оттеглят. Съединените щати така и не се присъединиха към протокола. Участниците от близо 200 страни в Доха все пак се ангажираха да приемат през 2015-та година общо споразумение, където ще се прилага за всички държави, включително и за бързоразвиващите се икономики начело с Китай и Индия. Макар и доста размита, надеждата за обуздаване на глобалното затопляне, е свързана с този бъдещ договор, който трябва да влезе в сила през 2020 година. Представителите на бедните държави пък настояха богатите да фиксират срокове за увеличаване на

помощта за справяне с климатичните промени до 100 милиарда долара годишно. Но споразумението за финансиране, прието в Доха, си остава по-скоро пожелателно. Зеленият климатичен фонд продължава да търси реални източници.

БЕЗДЕЙСТВИЕТО УВЕЛИЧАВА РИСКА Без конкретни договорки и ангажименти между участниците приключи срещата на върха на ООН, посветена на климатичните промени, която се проведе в Доха, Катар, отчетоха от WWF. От световната организаця смятат, че този резултат е безкрайно разочароващ и се случва в година, когато бяха отбелязани над 400 топлинни рекорда и въздействието на изменението в климата порази хората навсякъде по света. Ето защо много от неправителствени организации обещаха да продължат борбата за създаване на глобално споразумение за климата до 2015 г. "Някои развити страни на практика абдикираха от преговорите, като се отдалечиха от последните си

24

хармония 5/2013


борба с промените в климата ангажименти и отказаха да поемат нови. Държави като Полша, Русия, Канада, САЩ и Япония буквално се пазаряха", коментира Саманта Смит, ръководител на глобалната група на WWF „Климат и енергия”. "Научните заключения и опита на хората потвърдиха, че борбата с изменението на климата вече е изключително належаща. Всяка година има значение и бездействието на правителствата увеличава риска за всички нас”, допълни тя. Ключов въпрос, по който не беше постигнат напредък на срещата в Доха беше необходимостта от реално намаляване на емисиите. Не бяха поети и конкретни финансови ангажименти за справяне с изменението на климата, като основа за ново глобално споразумение, което да влезе в сила до 2015 г. „Надеждата за промяна е все още жива. Хората, които са засегнати от изменението на климата ще отстояват твърдо правото си на сигурност, безопасност, храна, вода и чиста енергия, както и за спиране на проектите, базирани на изкопаеми горива. На срещата в Доха за първи път стана ясно, че милиони хора по света изискват истинско лидерство за справяне с изменението на климата", казва Тасним Ессоп, ръководител на делегацията на WWF на срещата.

ПРОТОКОЛА ОТ КИОТО Близо 200 нации участваха в разговорите на ООН за климата в катарската столица Доха. Те са изправени пред молбите за спешно предприемане на усилия за редуциране на въглеродните емисии, които водят до парников ефект и повишаване температурите на Земята. 18-та конференция на ООН за климата се проведе на фона на предупреждения на учени, че природни катаклизми като супербурята „Санди" ще станат често явление, ако не се предприемат някакви действия.

„Това е историческа конференция с решителна важност, пресечна точка в преговорите за климата", каза катарският вицепремиер Абдулла ал-Атия. В няколко доклада на експерти по време на конференцията се предупреждава, че съществуващите обещания за редуциране на емисиите не са достатъчни, за да се ограничи затоплянето до 2 градуса - над прединдустриалните равнища. Това е нивото, за което учените вярват, че може да доведе до избягване на най-сериозните климатични промени. Доха трябваше да стартира втори период от Протокола от Киото, който е единственият в света, обвързващ пакт за ограничаване на емисиите. Първият период изтече на на 31 декември 2012 г. Около 40 богати страни и ЕС са обвързани да редуцират с 5% нивата от въглеродни емисии от 1990 година. САЩ и Китай, най-големите източници на емисии в света, не са приеха мерки за редуцирането им. ЕС, Австралия и няколко други страни обявиха, че ще се ангажират с втория период, но Нова Зеландия, Канада, Япония и Русия - няма. В Доха делегатите си обещаха да изготвят работен план за следващите 36 месеца за постигане на ново споразумение за глобалния климат, което трябва да влезе през 2020 година. Протоколът от Киото е международен документ, приет в Япония, през декември 1997 г. в допълнение към Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата.

хармония 5/2013

25


СВЕТЪТ

www.climateaccess.org

Този документ е международно споразумение за контрол над глобалното затопляне, ангажиращо подписалите го държави да намалят своите емисии от парникови газове. В Протокола от Киото е визирано намаляването на общо девет вида газови емисии (от типовете CO2, CH4, N2O и три вида флуорирани промишлени газове: HFC (хидрофлуоровъглеводороди), PFC (перфлуоровъглероди) и SF6), които провокират глобалното затопляне. Същинската цел е в периода 1 януари 2008 - 31 декември 2012 да бъде снижено изхвърлянето в атмосферата на тези емисии с 5.2 % в сравнение с нивото от 1990 г. /

САНДИ ПОДЕЙСТВА КАТО БУДИЛНИК, НО ПАК ЗАСПАХМЕ “Опитваме се да се доберем до нашите приятели, за да заредим мобилните телефони (...) осъзнаваме, че сме хванати в капан, те също, зад огромни стени от паднали дървета. Електрически стълбове, светофари, рухнали и разрушени, взривени трансформатори, всички електропроводи по земята, или оплетени

в паднали дървета, когато шофираш, трябва да ги заобикаляш или да се промушваш под тях, да не ги докосваш, нещо като бавен слалом между корони на дървета, жици, стволове и отново (...) Огромна стена (...) Изглежда 2-3 седмици ще бъдем без ток (...) В двора ни три големи дървета повалени, едното старо и голямо, пречупено по средата като кибритена клечка, част от покрива - отнесена. Оградата съборена (...) Нещастни (...) Но живи (...) Мислено сме с всички онези, чиито домове са наводнени, унищожени от огън, с ранените и пострадалите (...)” Това разказва в дневника си, поместен на сайта на мозъчния тръст ACT (Adaptation to Climate change team) Ева Франкенбъргър, очевидец на “Франкенбурята” Санди, стоварила се ден по-рано върху крайбрежието на щата Ню Джърси. Преди да връхлети САЩ, най-зрелищната атлантическа буря за 2012 г. помете части от Карибите, като погуби 80 души, разруши инфраструктура и хиляди домове. В североизточните американски щати Санди отслабна от ураган до супербуря, но и така отне живота на 100 души, съсипа много населени места по крайбрежието

26

хармония 5/2013


борба с промените в климата на щатите Ню Йорк и Ню Джърси, остави десетки хиляди души без дом, блокира обществения транспорт (в някои станции на нюйоркското метро, превозващо 7 милиона души, водата достигна до тавана), парализира доставките на горива, лиши от ток над 8 милиона домакинства и предизвика щети за около 60 милиарда долара (толкова поиска от Конгреса президентът Обама за ликвидиране на последиците), обобщава в. “Ню Йорк таймс”. И само своевременната евакуация ограничи броя на жертвите. Ако не друго, Санди напомни на най-богатите страни, че дори и те не са защитени от екстремните капризи на климата, които според учените ще стават все пообичайни със затоплянето на планетата.

ни за бъдещето,” подчерта той.

Санди “ни подейства като звън на будилник”, заяви, цитиран от Ройтерс, генералният секретар на ООН Бан Ки-мун пред екоминистри и експерти от 192 държави, събрали се в катарската столица Доха между 26 ноември и 8 декември м.г.

Промените в климата може се превърнат в “най-голямата заплаха за биоразнообразието”, подчертава международната финансова институция. Тази прогноза е в съзвучие с изследването на международен екип учени под “шапката” на университета Бъркли в Калифорния, поместен на 7 юни в сп. “Нейчър”. Според него прирастът на населението, масовото унищожаване на естествените екосистеми и промените в климата навярно тласкат Земята към необратима промяна в нейната биосфера - “точка на преобръщане”, която, само за няколко поколения, ще засегне катастрофално повечето ни животоподдържащи системи като рибните пасажи, посевите, горските продукти и чистата питейна вода.

Форумът бе във формат “две в едно” - 18-та Конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН за промените в климата и 8-та Среща на страните по Протокола от Киото, чието действие изтече в края на миналата година. В речта си пред делегатите Бан предупреди, че рекордното разтапяне на ледовете в Арктика и Гренландия, супербурите, сушата, поразила жизненоважна реколта на много места и покачващото се ниво на океаните говорят за сериозна планетарна криза.

Според доклад на Световната банка, наподобяващ сценарий на филм катастрофа, това би означавало продоволствени кризи, недостиг на вода, особено в Източна Африка, Близкия изток и Южна Азия, заличаване на цели населени места, унищожаване на крайбрежни райони от покачващите се морета, настъпление на пустините, по-чести и свирепи засушавания, голямо повишаване на детската смъртност в Африка южно от пустинята Сахара и нов пик в разпространението на някои заразни болести. И както може да се очаква, най-тежко ще пострадат най-бедните и уязвими страни.

“Анормалното се превърна в новото нормално,” каза шефът на ООН. По думите му признаците за климатични аномалии са навсякъде - “от САЩ до Индия, от Украйна до Бразилия. Никой не е имунизиран от климатичните промени - богат или беден. Те са предизвикателство към съществуването на цялата човешка раса, към начина ни на живот и плановете

хармония 5/2013

27


СВЕТЪТ

Но вместо да си развалят настроението с подобни кошмарни прогнози, част от делегатите в Доха си запълваха времето с инструктажи по мобилните телефони как и за какво да гласуват, без да кривнат от официалната линия на техните правителства. Не ги трогна дори страстният призив на филипинския представител, който ги помоли да не се помайват в момент, когато тайфунът Бофа опустошава родината му, оставяйки мъртви или изчезнали 1000 души.

Абдула бин Хамад ал Атия, бивш председател на ОПЕК, обяви 24-часова отсрочка на заседанията, след което, изгубил търпение, започна да подлага на гласуване точките от дневния ред с такава скорост, че Русия нямаше никаква възможност да повдига възражения. Резултатът бе компромисно споразумение, с което действието на Протокола от Киото - единственият законово обвързващ план за борба с глобалното затопляне - бе продължено до 2020 г.

До последния момент, например, Русия, Украйна и Беларус настояваха да им бъдат предоставени допълнителни кредити за съкращенията на емисиите парникови газове, които те са направили, волюневолю, след срива на тежките им индустрии. И тогава председателят на форума от страната домакин, печално известна като най-големия замърсител с парникови газове на глава от населението, взе нещата в свои ръце.

Тогава трябва да влезе в сила ново глобално споразумение за съкращаване на парниковите емисии, което да обхваща всички държави, вкл. бързо развиващите се икономики като Китай и Индия. То трябва да бъде прието през 2015 г., но пазарлъците по него ще бъдат мъчителни. Делегатите си тръгнаха от Доха без да получат нито едно ново обещание за съкращаване на парникови емисии от голям замърсител, отбелязва Ройтерс.

28

хармония 5/2013


борба с промените в климата

Споразумението, наречено “Климатичен портал от Доха”, освен това съдържа само общ призив богатите страни да увеличат финансирането до поне 10 милиарда долара годишно към 2020 г., с които да се помогне на бедните страни да намалят емисиите си и да се адаптират към променящия се климат. “Бедняците” все пак извоюваха малка, но историческа победа - делегатите решиха на следващата конференция за климата през 2013 г. да се въведе механизъм за компенсиране на най-уязвимите групи от населението срещу загуби и щети, предизвикани от климатични промени. Малките островни държави, които настояваха покачването на средните глобални температури да бъде задържано в границите на 1,5 градуса по Целзий, за да не бъдат залети, приеха неохотно споразумението на принципа “по-добре малко, отколкото нищо.” “Пакетът пред нас е крайно недостатъчен откъм намаляване на въглеродните емисии и финансиране. По всяка вероятност той ще ни заключи в траекторията на повишаване на глобалните температури с 3-4-5 градуса по Целзий,” заяви, цитиран от Би Би Си, Киерен Кеке, външен министър на тихоокеанската островна държава Науру от името на Алианса на малките островни държави. “Не са предвидени нови финансови средства (за адаптиране към климатичните промени и преминаване към чиста енергия) - само обещания, че нещо може да се материализира в бъдеще. Онези, които създават пречки, трябва да говорят не как техните народи ще живеят занапред, а дали нашите народи ще живеят изобщо,” добави министърът.

НОВА КЛИМАТИЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ – НОЕМВРИ 2013, ПОЛША Полша ще намалява въглеродните си емисии чрез въвеждането на нови технологии, а не чрез намаляване на производството и употребата на замърсяващите въглища, заяви неотдавна министърпредседателят Доналд Туск, цитиран от GreenTech.bg. Полша разчита на въглища за производството на повече от 90 процента от електричеството си и е дом на най-замърсяващaта европейска инсталация - електроцентрала на PGE в Белхатов, която работи с лигнитни въглища. „Ние ще развиваме възобновяеми източници на енергия, но въглищата, лигнитните въглища, а също и шистовият газ, са от ключово значение. Намаляването на емисиите на въглероден диоксид ще бъде чрез технологии, а не чрез ограничаване на добива на въглища", заяви Туск на конференция. Това послание идва само два месеца преди Полша да бъде домакин на среща за Преговори за на ООН за забавяне на изменението на климата. По време на конференцията за климата, която ще се проведе на 11-22 ноември във Варшава, Полша се надява на споразумение за стъпки в посока нов договор за климата, който да бъде подписан след това през 2015 г. в Париж. Дончо Иванов Източници: Ройтерс, БТА, ЕПА/БГНЕС, WWF, GreenTech.bg, Франс прес, БНТ, news.bg, AGRO.BG

Бан ки мун, Генерален секретар на ООН: “Анормалното се превърна в новото нормално. Признаците за климатични аномалии са навсякъде от САЩ до Индия, от Украйна до Бразилия. Никой не е имунизиран от климатичните промени - богат или беден. Те са предизвикателство към съществуването на цялата човешка раса, към начина ни на живот и плановете ни за бъдещето".

хармония 5/2013

29


СВЕТЪТ

ООН предупреди:

ИЗМИРАНЕТО НА ПЧЕЛИТЕ Е ОПАСЕН СВЕТОВЕН ФЕНОМЕН проф. Петер Нойман

www.crisisbiim.com

Мистериозното изчезване на пчелите няма обяснение. Само едно нещо е ясно – това явление е с глобален характер. До това заключение са стигнали група учени, подготвили доклад, посветен на масовата гибел на тези насекоми -опрашвачи. Докладът е по поръчка на Програмата за околна среда на Обединените нации (UNEP).

30

хармония 5/2013


глобални заплахи

Изучавайки множество фактори, превърнали планетата ни в свят, враждебен за тези неуморни труженички, учените призовават човечеството да се замисли и да престане да сече клона, на който се крепи изхранването и безопасността на милиарди жители на земното кълбо. Природата е подарила на човека уникален механизъм за опрашването практически на всички плодове, селскостопански и диворастящи растения – пчелата. Малцина са онези, които могат да премерят сили с тези мънички работохолици. Учените са изчислили, че едно средно семейство от 30 000 медоносни пчели за един ден посещава 2 милиона цветове. По-правилно е да се каже – посещаваше. В последно време армията от пчели-работнички просто се топи пред очите ни, отбелязва професор Петер Нойман от швейцарския Център по пчелите: „Количеството на пчелните колонии в Европа намалява през последните 20 години. Точно същата тенденция се забелязва и в САЩ, където броят на пчелните семейства упорито намалява от средата на миналото столетие и до ден днешен”. Но това не е просто намаляване на пчелите. Става дума за масово напускане на кошерите. За първи път това явление е било описано от американски пчелари през 2006 г. По-късно то бе наречено „синдром на разрушаване на пчелните колонии”. Работничките – гръбнакът на всяко пчелно семейство или колония, в един прекрасен ден завинаги напуснат родния кошер. Учените твърдят, че разрушавайки семейството, пчелите една по една умират. Професор Нойман е склонен да обвинява за това човека и неговото неумело управление на екосистемите: „Главните фактори, предизвикващи западането на пчеларството в Европа и САЩ, са социалноикономически. Искам да приведа един такъв пример: След падането на Берлинската стена и разпада на ГДР пчелните колонии в Германия намаляха със 75 на сто”. Постоянното повишаване на добивите на фермерите се постига с активното прилагане на химикали. В Европа и САЩ бумът на интереса към пестицидите и инсектицидите започва през 50-60-те години на миналото столетие. Именно от това време наблюдателните пчелари забелязаха някои изменения в поведението на опрашващите насекоми. Но съдейки по всичко, не са придали на това особено значение, тъй като изгодите от повишаването на производителността в селското стопанство

значително са превишавали така наречената издръжка на производството. Днес развитите страни се отказаха от някои видове токсични препарати, но се появиха други рискови фактори, заплашващи пчелните семейства, коментира Петер Нойман. „От едната страна са храната и пестицидите, а от другата патогенните микроорганизми – гъбички, вируси, бактерии, въшки. Всичко това отслабва имунитета на пчелите и води до колапса на пчелните колонии”. През последните години пчелите започнаха много да боледуват. Едно от смъртоносните заболявания, което покосява обитателите на кошерите се нарича вароатоза. То се пренася от малки насекоми, от които практически няма избавяне. „Това е активен паразит. Той е опасен, защото изсмуква жизнените сили на пчелите. Това е найразпространената болест по пчелите, която причинява много неприятности на пчеларите. А лечението и грижите отслабените пчели отнема маса време и рядко довежда до желания резултат”. Поради това фермерите предпочитат да не губят напразно време и пари, за да продължават бизнеса. „Пчеларите преместват колониите на огромни разстояния. В САЩ кошерите могат да се транспортират от Флорида до Калифорния за опрашване на селскостопанските култури. Но такива продължителни пътешествия подлагат пчелните семейства на изключителен стрес”, коментира специалистът още една причина за изчезването на пчелите. Човечеството не бива да си въобразява, че през 21-и век техническият прогрес ще му позволи да стане независим от природата, подчертават авторите на доклада на UNEP. Начинът, по който хората се отнасят към природните богатства, в голяма степен ще определи тяхното бъдеще, смята Нойман. „Сама нито една страна в света не е в състояние да се справи с изчезването на пчелите, в това няма съмнение. Отговор на този толкова сложен и мултиаспектен проблем трябва да даде световна мрежа, която да мобилизира международни и национални подходи и да предложи обща стратегия за предотвратяване на измирането на пчелните семейства”, призовават докладчиците. Източник: Snaiper bg

хармония 5/2013

31


ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕК ПРЕДЛАГА МЕРКИ ЗА ПРОЗРАЧНОСТ по социални и екологични въпроси

Европейската комисия предложи изменение на съществуващото законодателство в областта на счетоводството с цел да се подобри прозрачността при някои големи предприятия по социални и екологични въпроси. Засегнатите дружества ще трябва да оповестяват информация относно политиките, рисковете и резултатите по отношение на въпросите, свързани с околната среда, социалните аспекти и аспектите, свързани със служителите, зачитането на правата на човека, борбата с корупцията и подкупите, както и многообразието в управителните съвети. Комисарят по въпросите на вътрешния пазар и услугите Мишел Барние заяви: „Днес предлагаме важно законодателство относно прозрачността на предприятията във всички сектори. Става въпрос за осигуряването

на полезна информация за дружествата, инвеститорите и обществото като цяло — нещо, за което отдавна настоява инвеститорската общност. Дружествата, които вече публикуват информация за своите финансови и нефинансови резултати, възприемат подалечна перспектива при вземането на решения. Те имат по-ниски разходи за финансиране, привличат и задържат талантливи служители и в крайна сметка имат поголям успех. Това е важно за конкурентоспособността на Европа и за създаването на повече работни места. Найдобрите практики трябва да се превърнат в стандарт. Новите правила ще важат само за големите предприятия с над 500 служители, тъй като разходите за малките и средните предприятия (МСП), ако те трябва да прилагат тези нови правила, биха могли да надхвърлят ползите.“ Съгласно предложението от големите дружества с над 500 служители ще се изисква да оповестяват подходяща и съществена информация по екологични и социални въпроси в своите годишни отчети. Възприемането на този подход гарантира, че административната тежест е сведена до минимум. Ще се предоставя кратка информация, която е необходима, за да се добие представа за развитието, резултатите или позицията на дружеството, вместо да се изготвя цялостен и подробен доклад за

32

хармония 5/2013


екологична отговорност

устойчивостта. Ако докладването в определена област няма отношение към дадено дружество, то няма да бъде задължено да докладва, а само ще трябва да обясни защо тази област не го засяга. Освен това оповестяването може да става на равнище група, а не от всяко отделно дружество в рамките на групата. Предложената мярка е замислена като незадължителна и оставя на дружествата значителна свобода да оповестяват значима информация по начина, който те считат за най-полезен. Дружествата могат да използват международни или национални насоки, които считат за подходящи (например инициативата на ООН „Глобален договор“, ISO 26000 или германския кодекс за устойчивост). По отношение на прозрачността относно многообразието в управителните съвети, от големите публично търгувани дружества ще се изисква да предоставят информация относно своята политика за многообразие, обхващаща възраст, пол, географски произход, образование и професионален опит. В оповестяването ще се описват целите на политиката, как се прилага тя и резултатите от нея. Дружествата, които не прилагат политика за многообразие, ще трябва да обяснят защо това е така. Този подход е в съответствие с общата рамка на ЕС за корпоративното управление.

Контекст Тази мярка беше обявена от Комисията в съобщението „Акт за единния пазар“ от април 2011 г. (вж. IP/11/469), в съобщението „Обновена стратегия за периода 20112014 г. за корпоративната социална отговорност“, публикувано през октомври 2011 г. (вж. IP/11/1238) и в Плана за действие относно дружественото право и корпоративното управление, приет през декември 2012 г. (вж. IP/12/1340). Комисията взе участие в много обстойни консултации с държавите членки, предприятията, инвеститорите и други заинтересовани страни, които започнаха с широка обществена консултация през ноември 2010 г. Оценката на въздействието приключи през 2012 г., като в нейните рамки бяха разгледани различни варианти на действие с намерението да се приеме балансирано предложение, което да даде възможност за значителен напредък в посока на едно полезно и прозрачно отчитане на предприятията, като се избегне обаче ненужна административна тежест.

Действащото законодателство на ЕС, по-специално Четвъртата директива в областта на дружественото право относно годишните счетоводни отчети, засяга оповестяването на нефинансова информация по начин, който позволява на дружествата да решат дали да публикуват определена информация относно екологични, социални и други аспекти на техните дейности. Изискванията на съществуващото законодателство обаче се оказаха неясни и неефективни и се прилагаха по различни начини в различните държави членки. Понастоящем по-малко от 10 % от най-големите дружества в ЕС оповестяват редовно такава информация. С течение на времето някои държави членки въведоха изисквания за оповестяване на информация, които надхвърлят тези в Четвъртата директива в областта на дружественото право. Например през 2006 г. Обединеното кралство въведе законодателство, което в момента се актуализира; Швеция прие законодателство през 2007 г., Испания през 2011 г., през същата година Дания измени своето законодателство, а последната актуализация във Франция е от май 2012 г. Разходите, свързани с изискванията за оповестяване за големите предприятия, са пропорционални на стойността и полезността на информацията и на големината и сложността на предприятията. На 6 февруари 2013 г., Европейският парламент прие две резолюции („Корпоративната социална отговорност: отчетно, прозрачно и отговорно поведение на стопанските субекти и устойчив растеж“ и „Корпоративната социална отговорност: насърчаване на интересите на обществото и действия, насочени към постигането на устойчиво и приобщаващо възстановяване“), в които се признава значението на прозрачността на дружествата по екологични и социални въпроси. Вж. също MEMO/13/336. За повече информация: http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/nonfinancial_reporting/index_en.htm За контакти: Chantal Hughes (+32 2 296 44 50), Carmel Dunne (+32 2 299 88 94), Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

хармония 5/2013

Петя Чолакова Източник: ЕК

33


ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕС се обяви срещу тайната експлоатация на природни богатства Постигнато бе принципно споразумение на европейско равнище, да се изисква от компании, работещи в добивната промишленост да публикуват сумите, които плащат на правителствата в страните, чиито природни богатства използват, съобщи ирландското председателство на ЕС. Споразумението, постигнато между ирландското председателство и Европейския парламент, което предстои да бъде ратифицирано от държавите, ще изиска компаниите от добивната промишленост, включително дърводобива, да публикуват данни, за това как използват богатствата на отделните страни, откъдето се извличат суровини. С това бъдещо законодателство, "местните общности в богатите на ресурси страни ще бъдат по-добре информирани за това, което техните правителства получават от мултинационалните компании в замяна на експлоатацията на петролните и газови находища, рудниците и горите", каза се казва в изявление на европейския финансов комисар Мишел Барние. "Това споразумение ще доведе до нова ера на прозрачност в една индустрия, твърде често забулена в тайна и ще помогне в борбата с укриването на данъци и корупцията, като същевременно се създава рамка, в която двете страни на процеса – компаниите и правителствата - може да поемат отговорността за използването на приходите от природни ресурси", добави той.

Американският агрохимически гигант “Монсанто” спира генномодифицираните култури в Европа Американският агрохимически гигант "Монсанто" заяви, че ще се откаже от исканията си за разрешения да отглежда генномодифицирани култури в ЕС, които очакват одобрение от години.

Споразумението, постигнато между ирландското председателство и Европейския парламент, има други последствия като опростяване на счетоводните стандарти по отношение на задължения за докладване на финансовите операции, което следва да доведе до намаляване на административната тежест, поспециално за малките и средните предприятия.

От компанията заявиха, че повече няма да искат одобрение за култивирането на биотехнологични растения, а вместо това ще се концентрират върху бизнеса си с обикновени семена и вноса им в Европа. Европейската комисия потвърди, че е информирана за решението на "Монсанто". Екозащитни организации като "Грийнпийс" приветстваха новината. В момента в ЕС е разрешено отглеждането само на два генномодифицирани продукта - царевица "Монсанто" МОН 810 и картофи "Амфлора" на германския конгломерат БАСФ.

Източник: АФП

Източник: БНР

34

хармония 5/2013


екологична отговорност

Брюксел с пет наказателни процедури срещу България в един ден Пет наказателни процедури на Европейската комисия срещу България за един ден – две в областта на енергетиката, две в околната среда и една при конкуренцията. Това е равносметката от публикувания януарски пакет с процедури на Брюксел, в който страната е “шампион” с най-много споменавания. Най-сериозната мярка се оказа в една от найактуалните теми – цифровият преход в България. Еврокомисията реши да заведе дело срещу България пред Съда на ЕС заради издаването на разрешения за цифровия радиочестотен спектър, или т нар. мултиплекси. Причината – страната е предложила прекалено ограничителни условия за издаване на лицензи, което е довело до изключването на потенциални кандидати от процедурата. По втората процедура страната се оказа дори осъдена заради непълното прилагане на директиви за вътрешния енергиен пазар. България е приложила само частично директивите за електроенергията и за природния газ и по тази причина ЕК предлага санкция в размер на 8448 евро на ден за всяка неприложена директива. В областта на енергетиката Брюксел поиска още страната да предприеме мерки за енергийната ефективност в сградите. В мотивирано становище комисията настоя България и още три страни от ЕС да установят и прилагат минимални изисквания за енергийните характеристики на нови и съществуващи сгради, да осигурят сертифицирането на енергийните характеристики на сградите и да изискват редовната инспекция на отоплителните и климатичните инсталации. С решенията си ЕК отново посочи, че въздухът в някои райони на България е един от най-замърсените в ЕС. Брюксел призова България незабавно да се заеме и с влошеното качество на атмосферния въздух, като проблемът се отнася до миниатюрните частици, известни като ФПЧ10. Те могат да причинят дихателни проблеми, рак на белите дробове и преждевременна смърт. Освен това Брюксел изрази загриженост, че

България все още не спазва таваните за емисии на серен диоксид, азотен оксид и прах от промишлени предприятия. Тези нива е трябвало да се прилагат, съгласно Договора за присъединяване, още от 2008 г., но досега те са били превишавани всяка година, за която са представени данни. По трите последни процедури страната отново е заплашена от Съда на ЕС и от нови глоби, ако не отговори в изискваните срокове какво прави по решаването на проблемите и какви конкретни действия е предприела. Източник: Stopatom

Рединг призовава за стабилност и съгласие Броени дни след устния доклад на ЕК за България, у нас пристигна заместник-председателят на Европейската комисия Вивиан Рединг. Рединг отговаря за правосъдието, основните права и гражданството и идва в България за поредния кръг от т. нар. "граждански диалог", с който европейските институции търсят пряка връзка с хората. Макар и с уговорката, че това е рутинна процедура, която комисията предприема на всеки шест месеца, в доклада си ЕК обърна внимание на назначенията в сферите на правосъдието и сигурността у нас, както и на дейността на Висшия съдебен съвет и главния прокурор и реформата в МВР. В рамките на визитата си в София Вивиан Рединг се срещна с президента на Република България Росен Плевнелиев и с вицепремиера и министър на правосъдието Зинаида Златанова и участва в така наречения „Граждански диалог”. България е 15-ата държава, в която Рединг прави Граждански диалог. Разговорът с българските граждани е част от дебатите, които заместник-председателят Рединг и други комисари на Европейската комисия, заедно с национални и местни политици, провеждат в цяла Европа в рамките на Европейската година на гражданите - 2013 г. Мненията на гражданите ще улеснят Комисията при изготвянето на плановете за бъдещи реформи на ЕС и предстоящи промени на договорите, както и при бъдещи законодателни инициативи.

хармония 5/2013

35


ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

www.endecocide.eu

Европейска гражданска инициатива криминализира унищожението на природата (екоцид) През 2013 г. тече събирането на подписи за Европейската гражданска инициатива "Край на Екоцида в Европа" http://www.endecocide.eu/. Като предмет е обявен следния текст: Бихме искали да приканим Европейската комисия да приеме закон, който да забранява и предотвратява нанасянето на масови щети, увреждане или загуба и премахване на екосистеми в определени територии. Като основни цели са посочени: 1. Да се криминализира унищожението на природата (екоцидът) и да се гарантира, че физически и юридически лица могат да бъдат подвеждани под отговорност въз основа на принципите за командна отговорност. 2. Да се забрани и предотврати всякакъв екоцид, извършен на европейски територии,

включително морски теритиории, попадащи под европейското законодателство, както и да се забранят и предотвратят всякакви такива деяния, извършвани от регистрирани юридически лица или граждани на ЕС извън границите на Европейския съюз. 3. Да се предвиди преходен период, за да се осигурят устойчиви икономически условия. Регистрационен номер в Европейската комисия ECI(2013)000002. Дата на регистрация: 21/01/2013 Уеб адрес на настоящата предложена гражданска инициатива в регистъра на Европейската комисия: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ ongoing/details/2013/000002/bg Имена на организаторите: Eitzenberger Thomas, Cabanes Valerie, Roque Tania Lúcia, Kalle Kadri, Martinez Ramón, Merz Prisca, Heller Viktoria Имена на лицата за контакт: Merz Prisca, Heller Viktoria Електронни адреси на лицата за контакт: prisca@endecocide.eu, viktoria@endecocide.eu Уебсайт на предложената гражданска инициатива: http://www.endecocide.eu За да можете да подкрепите европейска гражданска

36

хармония 5/2013


екологична отговорност инициатива, трябва да сте гражданин на ЕС (гражданин на държава от ЕС) и да сте на възраст, позволяваща ви да гласувате на избори за Европейски парламент (18 години с изключение на Австрия, където възрастта за гласуване е 16 години). За повече информация относно правилата и процедурите за европейската гражданска инициатива: http://ec.europa.eu/citizensinitiative High level support for End Ecocide Диана Бончева

regulation to ensure a life in dignity for future generations, in Europe and the world. Calling for the recognition of a human right to a healthy environment, they underline the importance of a law to stop the destruction of ecosystems and ensure peace and the well-being of future generations. The law of ecocide. To vote for the law of ecocide, go to www.endecocide.eu Your End Ecocide in Europe team.

MEPs Eva Joly (France), Ulrike Lunacek (Austria) and Catherine Grèze (France) promoted our cause in Brazil, during their fact-finding trip to the Belo Monte dam project. For this dam, about 20,000 - 40,000 indigenous people will be relocated (depending on the source) and an area of 1,500 square kilometers of Brazilian rainforest will be destroyed. The Belo Monte project is highly disputed and its necessity for the power supply can be questioned. Such a destruction of a unique ecosystem, the Brazilian rainforest, can potentially be considered ecocide. On July 17th, a tribune was published in Le Monde, one of the main newspapers in France. 13 French personalities express their support for the establishment of a crime of ecocide, underlining not only its importance for future generations but also demonstrating the inalienable link between the right to a healthy environment and human rights. The signatories are: Dominique Bourg (philosopher), Valérie Cabanes (international lawyer), Philippe Desbrosses (philosopher and agro-ecologist), Jean Gadrey (economist), Susan George (best-selling author), Dominique Méda (philosopher and sociologist), Georges Menahem (sociologist and economist), Edgar Morin (sociologist and philosopher), René Passet (economist), Jean-Marie Pelt (biologist), Pierre Rabhi (philosopher and farmer), Jacques Testart (biologist) and Patrick Viveret (philosopher). The support of experts in different fields shows that the law of ecocide can be a viable solution to the problems our society is currently facing. As they outline, using legal means, it could be possible to adapt energy sources and consumption to the possibilities of our planet. The ecocide law can introduce the possibility to hold multinationals and states responsible for their actions, an indispensable

Комисар Малстрьом обяви топ 5 на най-корумпираните държави в Европа Всяка година ЕС губи над 120 милиарда евро заради корупция. Това съобщи еврокомисарят по сигурността и вътрешния ред в ЕС Сесилия Малмстрьом. "Около 20-25% от стойността на обществените поръчки отива в джобовете на чиновниците", каза еврокомисарят. Според ЕК най-високото ниво на корупция в държавническия апарат остава в България, Румъния, Чехия, Словакия и Италия. Три от пет ръководители на малки фирми в Чешката република смятат, че трябва да прибягват до рушвети и подкупи, за да спечелят даден конкурс. "България просто не публикува данни за договорите и резултатите от възлагането на обществената поръчка. Тази практика е често срещана и в Италия", коментира ИТАР-ТАСС. Гърция, Португалия и Испания също имат сериозни недостатъци при отчетността за публичния сектор. Европейската комисия се надява, че тласък за справяне с този проблем, ще бъде публикуването на докладите за борба с корупцията през тази година. Междувременно, Финландия и Германия посочиха нежеланието на Румъния и България да се борят с корупцията като основната причина за несъгласие на влизането им в Шенген. Източник: АРД

хармония 5/2013

37


ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ГРАЖДАНСКИ ПРОТЕСТ ПРЕД ЕВРОКОМИСАР ПОТОЧНИК ЗА ЛОША ЕКОПОЛИТИКА НА ек В бЪЛГАРИЯ Представителите на българските граждански организации връчиха петиции на еврокимисар Янез Поточник, с които се иска ревизия на досегашната политика на планиране, проектиране и реализация на екопроекти в България. Граждански комитети, организирани от Коалиция за устойчиво развитие, проведоха протестна акция пред хотел Шератон в София, където еврокомисарят Янез Поточник чете лекция за зелената икономика пред българските консултанти, българския бизнес и българската публична администрация. Протестиращите, наричани от евробюрокрацията „крайни бенефициенти на услуги, финансирани с европейски средства”, изразиха своето недоволство от реализиране на европроекти за екология без оценки на въздействието, от нарушени евродирективи за опазване на НАТУРА от българските олигарси и българската екоадминистрация, от прахосването на средства на европейските данъкоплатци уж за опазване на общественото здраве, околната и градската среда в България, а всъщност без резултат и само за обогатяването на елита. Представителите на българските граждански организации връчиха петиции на еврокимисар Янез Поточник, с които се иска ревизия на досегашната политика на планиране, проектиране и реализация на екопроекти в България – както на еврочиновниците в Брюксел, така и на структурите на българското екоминистерство, така и на създадените от тях НПО, монополисти в усвояването на евросредства от 15 години насам.

38

хармония 5/2013


екологична отговорност

КОАЛИЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗИРА НА 25.06.2013 ПРЕД Х-Л ШЕРАТОН, СОФИЯ - протестна кампания на български граждани - крайни бенефициети на услуги околна среда, финасирани чрез фондовете на ЕС и довели до нарушаване на частна собственост, човешки права, градска инфраструктура, околна среда, както и до незаконно обогатяване на шепа евробюрократи и техни български съучастници под надслов:

КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО (КР) – В ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ НА ЕВРОКОМИСАР ОКОЛНА СРЕДА, ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ОКОЛНА СРЕДА, ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА, В БЪЛГАРИЯ НА МОСВ, ОБЩИНИТЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПО ЕКОПРОЕКТИ. 2. РАЗКРИВАНЕ В УСЛОВИЯТА НА ПУБЛИЧНОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ НА ГРЕШКИТЕ И ЗЛОУПОТРЕБИТЕ, НАКАЗАНИЯ И УВОЛНЕНИЯ НА ВИНОВНИТЕ СЛУЖЕБНИ ЛИЦА, СЪДЕБНО ПРЕСЛЕДВАНЕ НА УЧАСТВАЛИТЕ В ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРИ ПЛАНИРАНЕТО, РАЗДАВАНЕТО, УСВОЯВАНЕТО НА СРЕДСТВА ОТ ЕС ЗА ЕКОЛОГИЯ И ИГНОРИРАНЕТО НА НОРМИТЕ ЗА ОВОС, ОС, КР - СПОРЕД БЪЛГАРСКОТО И ЕВРОПЕЙСКОТО

„НЕ ВИ ИСКАМЕ НИТО МЕДА, НИТО ЖИЛОТО!”

ЗАКОНОДАТЕЛСТВА. 3. ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ И КОРИГИРАНЕ НА

Проявата започва в 9.00 – 10.30 часа пред

КОМПРОМЕТИРАНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ПРОЕКТИ

х-л „Шератон” с протестна акция по повод

ЗА ЕКОЛОГИЯ, ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НА

посещението на еврокомисар околна среда

ПРОИЗТЕКЛИТЕ ОТ ТЯХ ВРЕДНИ ПОСЛЕДСТВИЯ

Янез Поточник - изразяване на недоволство и

ЗА ЗДРАВЕТО, ОКОЛНА СРЕДА, ГРАДСКАТА СРЕДА

връчване на петиции към ЕК, и продължава от

И КОМПЕНСИРАНЕ НА ЗАСЕГНАТИТЕ ГРАЖДАНИ

10.30 -12.00 часа с протестно шествие с маршрут

И ОРГАНИЗАЦИИ, БЕЗУСЛОВНО СПАЗВАНЕ НА

х-л „Шератон” – Президентство – Министерски

КРИТЕРИИТЕ ЗА ОВОС НА ИАОС ПРИ ЕК.

съвет - МОСВ на бул. „Мария Луиза” – за изразяване на недоволства и връчване на петиции към българските власти.

Организационен комитет: Сдружение Дeн – Димитър Димитров, Сдружение

ИСКАНИЯ

Независим обществен контрол – Иван Димитров,

1. ПЪЛНА И БЕЗКОМПРОМИСНА РЕВИЗИЯ

Фондация Рос Купате - Златко Младенов,

НА ДОСЕГАШНАТА ДЕЙНОСТ, ИЗВЪРШВАНА

Гражданско сдружение Хармония – Дончо

С РАЗПРЕДЕЛЯНЕТО И УСВОЯВАНЕТО НА

Иванов,

ЕВРОСРЕДСТВА ЗА БЪЛГАРИЯ ПО ОКОЛНА

Национално сдружение на собствениците на

СРЕДА, КАКТО И НА НЕСПАЗВАНЕТО НА

имоти – Здравко Младенов,

ЕВРОДИРЕКТИВИТЕ ЗА ОЦЕНКА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

Сдружение За един по-добър живот – Петя

ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА (ОВОС), ОЦЕНКА

Чолакова,

ЗА СЪВМЕСТИМОСТ (ОС), ИЗДАВАНЕ НА

Сдружение Екострума 2000 – Лазар Карадалиев

хармония 5/2013

39


ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ До еврокомисар Янез Поточник

ПЕТИЦИЯ ФОНДАЦИЯ "ПЛАНИНСКИ ОРЕЛ - ЯВОРЕЦ" РЕГ. ПО Ф.Д. № 1073/2001Г. ПО ОП. НА СОФ. ОКР. СЪД, БУЛСТАТ: 0940277 ОТНОСНО: ИСКАНЕ ЕК ДА СПРЕ ФИНАНСИРАНЕТО НА ДЪРЖАВНИТЕ КОНТРОЛНИ ЕКООРГАНИ НА БЪЛГАРИЯ, КОИТО НЕ ИЗПЪЛНЯВАТ ЗАДЪЛЖЕНИЯТА СИ И СЪЗДАВАТ ОПАСНОСТ ЗА ЖИВОТА И ЗДРАВЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО И ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА ОТ ЗАМЪРСЯВАНЕ НА РЕКА ТРЕСКАВЕЦ, ИСКЪР И ДУНАВ С ТЕЖНИ МЕТАЛИ ОТ ИЗОСТАВЕНА ФЛОТАЦИОННА ФАБРИКА НАД ГАРА БОВ, ИЗОСТАВЕНИ И НЕРЕКУЛТИВИРАНИ МИННИ ГАЛЕРИИ, ТАБАНИ И ХВОСТОХРАНИЛИЩЕ Граждански мониторинг на експерти и активисти на граждански сдружения и фондации от Фондация „Планински орел-Яворец” установи на 16.10.2012 г., че на връх Издремец, село Бов, община Своге, се извършват нерегламентирани работи по събиране и рязане на скрап, които водят до активиране на замърсяване във водосбора на страропланинските селища гара Бов, село Бов, гара Лъкатник, тъй като вододайната зона минава през изоставени минни галерии, през табани с минни отпадъци, през хвостохранилището на флотацията и оттам в река Трескавец и във водопровода на село Бов и гара Бов.

извор галерия, разположен в местността Издремец и от р. Трескавец /преди заустването и в река Искър/, които показват, че водите и от двата пункта не съдържат вредни вещества над нормата, в т. ч. тежки метали и химикали. Гражданският мониторинг се натъкна на смачкан багер с вероятна трудова злополука на търсачите на скрап, разрушена административната сграда на флотационната фабрика и жилищни блокове, ползвани от министерство на образованието за настаняване на деца за летен лагер в непосредствена близост с химикалите от утайника и табаните от отпадъци на флотационната фабрика, което е безотговорно и недопустимо. Теренът в преобладаващата си част е планински с множество проломи, пропасти и пещери. В гара Бов се намира пещерата “Сърандалица”, с дължина на галериите 22 м. През 60-те години в землището на село Бов, община Своге е построена обогатителна фабрика (флотация). В продължение на 10 години е обогатявана оловна и медна руда, добита от рудник “Издремец”. Обектът е спрян от действие около 1972 г. – оставен и обречен на разруха и представлява реална опасност за здравето и живота на жителите на село Бов.

Според участвалите в мониторинга активисти и експерти от Фондация „Планински орел - Яворец”, Сдружение „За един по-добър живот”, Гражданско сдружение „Хармония” и Коалиция за устойчиво развитие става дума за реална опасност за здравето на населението и околната среда, произтичаща от изтичането на инфилтрати с тежки метали и химикали от излужването им.

Години наред в съседство с отровното производство са пращани на лагер и зелено училище деца от цялата страна, тъй като имало неизползвана леглова база. Това, което е по-страшно е, че производствения процес (извличането и обогатяването на металното съдържание) е извършван с отровни за човешкото здраве катализатори. По сведения на бивши работници това са силни отрови, които са събирани в построеното за целта хвостохранилище, находящо се на близо 1 км. под фабриката, в прекрасната местност “Трескавец”, която всъщност е защитена местност.

Замърсените води на река Трескавец се вливат в Искър, а от там може да се стигне и до трангранично замърсяване чрез река Дунав. Един месец след сигнала на гражданските организации е насрочена проверка от екологичната инспекция. На 12.11.2012 г. експерти от РИОСВ София, Басейнова дирекция, ИАОС извършва проверка на място. Направени са анализи на взетите проби от каптажен

Стената на хвостохранилището е скъсана в единия му край и поради това, че е налице огромен водосборен район, който обхваща над 500 дка над хвостохранилището, който в последните години масово се обезлесява, съществува реална опасност при пороен дъжд да се събере огромно количество вода и да повлече отровните утайки към река Искър. Това няма да се случи за първи път.

40

хармония 5/2013


екологична отговорност Стари хора разказват за подобен порой, при който (1926 г.) са загинали десетки хора. Останалите живи хора са изселени в с. Драгана, Ловешко... Сега опасността е още по-голяма, заради замърсяването.

и съща престъпна бюрократична среда с престъпната българска екоадминистрация. Гара Бов, Огнян Георгиев, председател на Фондация „Планински орел”

Проявявайки недоверие към резултатите, съобщени от държавната контролна екоинспекция, водата е анализирана алтернативно и от експерти на гражданите и гражданските сдружения - за количество съдържание на елементите хром, желязо, кадмий, мед, олово, манган, никел, цинк и арсен в лаборатория на Института по обща и неорганична химия към БАН. Анализите показват коренно различни резултати от тези на държавната екоинспекция, а именно: От взетите от експертите на гражданските организации проби се установява превишаване на нормите в съдържанието на мед: - в проба 7 - три пъти по-високо; - в проба 10 - четиридесет пъти по-високо; - в проба 11 - четиридесет и пет пъти по-високо. За елемента олово е установено близо три пъти превишаване на нормите в проби 10 и 11. Пробите са взети от основни водоснабдителни водоизточници на гара Бов, ползвани от цялото местно население, посочени в приложението. Уважаеми Комисар Поточник, спрете да финансирате със средства на европейските данъкоплатци държавните органи по екологичен контрол в България, които нямат капацитет или са корумпирани и не защитават здравето на населението и околната среда. Ако Вие не ревизирате незабавно българската екоинспекция, финансирана със средства от ЕС и не посочите злоупотребите и грешките им, ние ще считаме, че комисарят по околна следа е част от една

хармония 5/2013

41


ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ До Янез Поточник, Комисар по околната среда - ЕК

ПЕТИЦИЯ СРЕЩУ МОНОПОЛ И ОБЛАГОДЕТЕЛСТВАНЕ С ЕВРОСРЕДСТВА ЗА ОПАЗВАНЕ НА БИОРАЗНОБРАЗИЕТО И ОКОЛНАТА СРЕДА Сдружение Независим Обществен Контрол рег. ф.д. 407/2010 СГС, БУЛСТАТ 175 931234 Уважаеми г-н Комисар Поточник, Устойчивото развитие и опазването на околната среда изскват непрекъснат трансфер на знания и информация към цялото общество и създаване на мотивация на отделните заитересовани групи. Вече 15 години това не се случва в България, тъй като ръководството на МОСВ в лицето на неизменната шефка на МОСВ Евдокия Манева и създадените от нея неправителствени организации са изградили затворен кръг за усвояване на национални, европейски и международни средства, което лишава обществото ни от информация, подготовка и капацитет за подобряване на околната среда и опазване на общественото здраве. Надяваме се да прекъснете тази порочната практика и да спомогнете знанията и средствата да спрат да изтичат само към едни и същи НПО и техните собственици и кукловоди, като преди това ги посочите, проверите и предоставите информацията за нарушенията им и на обществеността, и на органите на реда. За да извършим промяната, се нуждаем от посочване на виновните и от справедливост. Какви са нашите основания, за да поставим и очакваме от Вас реакция и решение на този въпрос: - На сайтовете на МОСВ и РИОСВ от години са посочени едни и същи НПО за партньори, останалите НПО нямат достъп нито до средства, нито до обучение, нито до информация и не са добре дошли за отношения със структурите на министерството, дискриминира ни са. В МОСВ най-сериозно смятат, че само химик, лесовъд и биолог би могъл да създаде екологична гражданска организация, дотам е изкривена представата на назначаваните от Манева служители, че подменат понятието консултантска фирма с НПО; - В консултативните съвети на МОСВ десетилетия наред са включвани само и единствено представители

на въпросните организации - като участници от името на целия НПО сектор, който не ги е избирал и упълномощавал за това. Така политиката на МОСВ се съгласува не с граждански организации, а с консултантски фирми, регистрирани по ЗЮЛНЦ; - Любимите на МОСВ НПО организации в понеделник правят митинги като граждански структури, във вторник същите са консултантски организации, които участват в търгове за опазване на биоразнообразието, в сряда са политическа партия, която участва за спечелване на властта в местни и парламентарни избори. Нарушение на правото на ЕС е партия или фирма да представляват гражданско участие в експертните съвети на МОСВ; - Любимите на МОСВ организации са единствените, получили чрез МОСВ финансиране по ФАР, ИСПА, ОПОС, ПУДООС и др., на стойност стотици милиони лв. от 1998 г. насам, без обществото да е информирано каква е обществената услуга, която е получило и дали ефекта си заслужава парите. Сега същите организации определят новите насови и бенефициенти на НАТУРА и на Договора с ЕК за 2014-2020 г.; - Любимите на МОСВ организации освен, че са създали НАТУРА 2000 за България /срещу предоставено от МОСВ без конкурс бюджетно и още едно международно финансиране/, са картирали 34% от територита на страната, освен това участват в управлението на НАТУРА, освен това и упражняват контрол в дейността по НАТУРА; - Любимите на МОСВ организации никога не са се занимавали с предотвратяване на актуални и действителни вредни влияния върху природата и здравето, а само и единствено с оспорване на инвестиционни проекти на държавата и частните компаниции по тема опазване на биоразнообразието в защитените зони на НАТУРА, с цел да се облагодетелстват от екорекет; - Любимите на МОСВ организации в голямата си част не са български, а нешънъл организейшън и точка на чуждестранни организации – Грийнпийс, WWF, Дунавско-Кърпатската и пр., което означава, че политиката им към България и българите се формира извън границата на страната ни, без институционална отговорност и възможност за проверка срещу тероризъм, наркотици, пране на пари и по тази причина е опасна за националната сигурност; - Любимите на МОСВ организации формират насоки и бенефициенти на евросредства по ресор

42

хармония 5/2013


екологична отговорност околна среда от поне 7-8 години, без да допускат други НПО до процеса на формиране на политики към ЕС. Консумират от ЕС и ООН средства по вече финансирани проекти /двойно финансиране/, или „изпълняват” проекти само на книга, с декларирано партньорство на МОСВ, без да са извършвани дейности по картиране, опазване, консервиране, компостиране, управление на води, отпадъци и пр. Любимите на МОСВ организациии са: Фондация Тайм екопроекти, Зелени патрули, Федерация Интереко 21, Алианс Витоша 2002, Екологичен и информационен център, Сдружение за дива природа Балкани, Дунавско-Карпатска програма, Фонд за дива природаБългария, Фондация Биоразнообразие, Фондация За земята, Фондация Екообщност, Асоциация на природните паркове, Сдружение Зелени Балкани, Федерация Зелени Балкани, Блулинк, За да остане природа в България, Да спасим Рила, Да спасим Иракли, Група за Витоша, Коалиция за климата, Българско дружество за защита на птиците, Център за зелена политика и др. Зад многобройните им имена стоят не повече от 10 физически лица, които са формалните им собственици и които по съдружие или по роднинство са свързани с възлови фигури в президентството, народното събрание, министерския съвет, министерството. В условията на всеобща бедност на народа ни и икономическа и институционална криза в държавата, настояваме: СПРЕТЕ ДЕСЕТИЛЕТНАТА НЕПРАВОМЕРНАТА ФИНАНСОВА, МЕТОДИЧЕСКА И ИНСТИТУЦИОНАЛНА ПОДКРЕПА ЗА КОМПРОМЕНТИРАНИТЕ ШЕФОВЕ НА БЪЛГАРСКОТО МОСВ И ТЕХНИТЕ ПОДСТАВЕНИ НПО-ТА. ПРЕДОСТАВЕТЕ ИНФОРМАЦИЯТА ЗА КОНСУМИРАНИТЕ ПРАКТИКИ НА КОРУПЦИЯ И КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ ЕК-МОСВ-НПО ЧРЕЗ „ФИНАНСИРАНЕ НА НПО ОБЩНОСТИ”. СЪЗДАЙТЕ РАВЕН ДОСТЪП НА НАУЧНИТЕ СРЕДИ И НА ГРАЖДАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДО ФОНДОВЕТЕ И ИНФОРМАЦИЯТА, С КОЯТО РАЗПОЛАГА ЕК И МОСВ, ЗА ДА СЕ МОТИВИРА И ДА ПОВИШИ КАПАЦИТЕТА СИ ЦЯЛОТО ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО И ДА СПОМОГНЕ ДА СЕ ОПАЗЯТ ПРИРОДАТА И ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ. Иван Димитров, председател на Сдружение Независим Обществен контрол

ПЕТИЦИЯ от Граждански екологичен комитет – град Златица с председател Станка Дамяновска Г-н Поточник, Липсва контрол от ЕС върху изпълнението на еко-директивите, касаещи ОВОС, ОС, НАТУРА 2000 за опазване на човешкото здраве и околна среда в Република България от вредни дейности и нарушения на медодобивно предприятие „Елаците мед”АД, а именно: Издаване на разрешително за увеличаване експлоатационния живот на хвостохранилище „Бенковски 2” от МЗ, МОСВ, МКСП, МЗХ и МИЕТ в грубо нарушение на Наредба № 7 за хигиенни изисквания за здравна защита на селищната среда, неспазване и компрометиране на процедурата по ОВОС, незачитайки разпоредбите за опазване на биоразнообразието и защитените зони, разположени в Средна гора. Хвостохранилището е разширено за сметка на унищожение на 800 дка гори в защитена зона за опазване на птиците и опазване на местообитанията на защитени видове. При входиране на инвестиционното намерение на „Елаците Мед” АД за увеличаване на хвостохранилище „Бенковски 2” са укрити факти, че реализирането му ще доведе до увеличаване на водосборната област на съоръжението, в резултат на което е възможно да се получи дисбаланс в оборотното потребление на дружеството. От друга страна, повишаването на нивата на утаечните езера на хвостохранилището е свързано и с приближаване на короната на стената, което от своя страна води до НАМАЛЯВАНЕ НА СТАБИЛИТЕТА НА СЪОРЪЖЕНИЕТО и опасност за човешкото здраве и природата в района на хвостохранилището. Застрашени са жителите на село Чавдар, село Бенковски, село Петрич, село Поибрене и всички населени места, разположени по поречието на река Тополница. Въпреки тази реална опасност, МОСВ и РИОСВ издават положително становище за увеличаване площта на хвостохранилище „Бенковски 2”.

хармония 5/2013

43


ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ДО ЕВРОКОМИСАР ПО ОКОЛНА СРЕДА ЯНЕЗ ПОТОЧНИК

ПЕТИЦИЯ ОТ: ГРАЖДАНСКИ КОМИТЕТИ И СДРУЖЕНИЯ ОТ ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО, ПАЗАРДЖИШКО ОТНОСНО: УВЕЛИЧАВА СЕ ПРОМИШЛЕНО ЗАМЪРСЯВАНЕ ОТ МИНЕРАЛНО-СУРОВИННАТА ИНДУСТРИЯ В СРЕДНОГОРИЕТО, С КОЕТО СЕ НАРУШАВА ЗАКОНА И СЕ УНИЩОЖАВАТ МЕСТНОТО НАСЕЛЕНИЕ, ОКОЛНАТА И ГРАДСКАТА СРЕДА В ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО; КОРУМПИРАНИТЕ КОНТРОЛНИ ОРГАНИ БЕЗДЕЙСТВАТ; ФИРМИТЕ-ОПЕРАТОРИ ТРУПАТ ВСЕ ПО-ГОЛЕМИ ПЕЧАЛБИ, ТЪЙ КАТО НЕ ИНВЕСТИРАТ В ЕКОЛОГИЧНА И СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ Уважаеми г-н Поточник, Представяме пред Вас дългогодишен проблем с липсата на контрол върху мощни фирми от рудодобив и рудопреработка от страна на МОСВ, МЗ, МТСП И МИЕТ в нарушение на законодателството на Р България и ЕС, на конвенции на ООН в сектор оценка на въздействието на увеличено опасно производство върху хората и природата и отравяне с арсен и тежки метали, както и трангранично замърсяване. Надяваме се с Вашето внимание и Вашата намеса европейската екологична политика и инвестициите с европейските средства за опазване на околната среда да бъдат най-сетне приложени в Р България, Средногорието и поречието на р. Тополница, преди да бъде предизвикана екокатастрофа от континентален характер с фатален край за хората и природата. ХАРАКТЕР НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО Община Лесичево е подложена от десетилетия на следното промишлено замърсяване от дейността на следните предприятия от минерално-суровинната индустрия – Елаците мед, Дънди прешъс металс, Аурубис, Асарел медет, които добиват и преработват медно-златни полиметални руди с високо съдържание на арсен и тежки метали: - вредни емисии по въздуха серен диоксид, прах, пепел, рудничен концентрат; - отпадни води с превишено съдържание на мед, кадмий, олово, сяра, зауствани в местните реки, и от там в река Тополница; - увредени почви със свръхвисока киселинност, тежки метали и арсен.

Най-голямо разпространение на вредно влиявие за здравето на хората, за природата и градската среда е река Тополница, в която горните фирми заустват отпадни води и в която се отичат хвостохралищата им. Така язовир Тополница е пълен с арсен и тежки метали, когато преливниците се отворят за изпускане на язовира, рибата в реката измира и започва да се възстановява едва след няколко месеца. Община Лесичово е финансирала за своя сметка изследване на бент между с. Лесичово и с. Калугерово на р. Тополница, изследванията са правени от акредитирана лаборатория на Минногеоложкия университет - София с ръководител проф. Георги Гергов, вицепрезидент на Българската и Световната асоциация по водите. Установени са замърсяване със сяра, арсен, кадмий, мед, желязо, олово, заради неефективно улавяне на вредни емисии от предприятията. Това изследване установи в проба от дънните утайки при опашката на язовира съдържание на арсен 250 милиграма на килограм, а на мед - 1252 милиграма на килограм. Във водите на язовира – 1.5 милиграма на килограм, при норма 0.2. Използването на тази вода за напояване в ПловдивскоПазарджишкото поле е довело до съществено изменение на фоновото съдържание на мед и арсен в почвите, а при определени условия тяхната подвижност и токсичност се замозасилва. Пробите в бента са взети от 10 пункта, по 20 проби на всеки пункт, на дъбочини 20 см и 100 см. Оловото е средно 51 милиграма, при норма 25, при някой проби обаче се стига 7 пъти над ПДК, цинк - няколко пъти над ПДК – 410 милиграма на килограм, арсен – 294 милиграма на килограм, което е 12 пъти над ПДК, същото е с манган, желязо, никел, кадмий, сяра, фосфор, кобалт. Всичко това е докладвано от общината на МЗ и МОСВ, но досега се отрича в официална кореспонденция с гражданските организации и няма взети мерки. Сега има от община Лесичово и от гражданите и техните инициативни комитети писма за протест срещу наново увеличени няколко пъти през 2013 г. опасни производства на същите предприятия, което веднага води до няколко пъти по-големи вредни въздействия и отново няма взети съпътстващи мерки от МОСВ и МЗ. От арсена загива не само с. Лесичово. Големият проблем е, че оранжериите на община Лесичово, напоявани с отровни с арсен води, доставят зеленчуци за София, страната и чужбина, а не само за региона, а река Тополница се влива в река Марица,

44

хармония 5/2013


екологична отговорност замърсява я и става причина за трансгранично замърсяване на Гърция и Турция, което е нарушение на международните спогодби, по които България е страна. Опазването на биоразнообразието, за което България получава средства от ЕС по НАТУРА – Защитена Зона „Средна гора”, също вече е под въпрос от вредните въздействия на предприятията-замърсители. Много скоро ще трябва да връщаме парите на ЕС за НАТУРА, защото не само не сме опазили хабитати и местообитания, а сме унищожили биоразнообразието в защитената зона с пушеците и утайките на рудниците и флотационните съоръжения, на които без да се направи екооценка, сме увеличили производството. ЛИПСА НА ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ Липса на превантивна дейност на държавните контрол органи по обществено здраве и околна среда се изразява в неизвършването на проучвания върху общественото здраве, природата и градската среда за вредни влияния от 4-те предприятия. При увеличаване на производствата и въвеждане на нови технологии и инсталации, МОСВ и МЗ не изискват от инвеститорите да информират засегнати общини извън тези, на чиято територия се намират физически фирмите, което е нарушение на българските и европейските закони. Всъщност киселинните дъждове от комините на „Аурубис” и арсеновите води от утайника на „Дънди” въздействат не толкова в мястото на регистрация на предприятията, колкото на близките селища и общини, където розата на ветровете и водните течения отнасят арсена и тежките метали. ОВОС, ОС и КР не се съгласуват с община Лесичово, не се предоставят ИП, не се прави обществено обсъждане, не се канят представители на община Лесичово на експертни и екологични съвети, които издават разрешения за фирмите-замърсителки при увеличаване на производството. ЛИПСА НА КОНТРОЛ Проверките, които правят РЗИ–Пазарджик, Басейнова дирекция–Пловдив и РИОСВ Пазарджик са контролирани – предупредени за проверката, фирмите спират работа няколко дни, пристигат експертите на РЗИ, на Басейнова и РИОС, сами избират точките на мониторинг, без участието на общината и гражданите и винаги пробите са безопасни за здравето. При подадени сигнали от общината и

гражданите за промяна на цвета и мириса на водите на р. Тополница, за измряла риба, за наличие на мазут в реката, за поява на малформации у хора и животни, за по-голяма заболеваемост и смъртност – проверките се правят дълго време след сигналите, когато вече обстоятелствата са трудно проверими или са утихнали, или са отстранени. Сред населението има съмнения за корупция и конфликт на интереси: Докладите на РИОСВ София са пълни с факти за р. Тополника като мъртва река на територията на Софийска област, а РИОСВ Пазарджик никога не е открила никакво замърсяване на река Тополница. Предприятията-замърсители работят на най-високи обороти в събота и неделя, когато екоинспекцията и здравната инспекция имат почивни дни. НАЛЕЖАЩИ РЕШЕНИЯ 1. Извършване на скрининг на населението и ако се наложи - вземене на спешни мерки за опазване здравето и компенсиране на пострадалите – за сметка на замърсителите. 2. Извършване на изследвания околна среда от акредитирана лаборатория и коментар на лицензирани експерти, при участие на общината и населението в определяне на точките на мониторинг. 3. Ревизия на дейността на държавните контролни органи МЗ и МОСВ и осигуряване на действен контрол, установяване на виновните служебни лица, назания, уволнения. 4. Отчитане на нанесените вреди върху здравето, природата, градската среда, компенсиране на последствията върху граждани, частна собственост, община, държава. 5. Проверка на инсталациите и технологиите и размера на производството на фирмите замърсителки, изработване и спазване на нови ОВОС, ОС и КР, задължаване на операторите да влязат в здравни и еко-норми към критериите с днешна дата, иначе да им се спре производството до влизане в съответствие. Арх. Любомир Пеловски, Управителен съвет Гражданско сдружение „ХармонияСтрелча” Адв. Господин Атанасов Управителен съвет Гражданско сдружение „ХармонияЛесичово”

хармония 5/2013

45


ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Петиция от сдружение „Движение с екологична насоченост” до г-н Янез Поточник, комисар по околна среда Връчена на 25 юни 2013 г., гр. София Уважаеми г-н Поточник, Многократно сме ви сигнализирали за фрапантните нарушения от страна на служители на МОСВ, РИОСВ и общински администрации в България по проекти за изграждане на регионални депа, пречиствателни станции и други съоръжения, чрез които се облагодетелстват близки до тези служители частни фирми, но се нанасят непоправими вреди върху здравето на хората и върху околната среда. С настоящото отправяме към вас следните искания: 1. Замразяване на средствата по ОП „Околна среда” по договорите за Регионално депо Ямбол, Регионално депо Разлог и други, за които има внесени петиции до Комисията по петиции към ЕП и Европейската комисия; 2. Пълна ревизия от страна на Комисията по околна среда, ГД „Околна страна” и ГД „Регионално развитие и урбанистика” към ЕК съвместно с представители на граждански инициативни комитети и неправителствени организации от България на отчетите на проектите по техническа помощ за подготовка на проектите за регионални депа и пречиствателни станции; 3. Пълна ревизия от страна на Комисията по околна среда, ГД „Околна страна” и ГД „Регионално развитие и урбанистика” към ЕК съвместно с представители на граждански инициативни комитети и неправителствени организации от България на проектната документация по проектите за регионални депа и пречиствателни станции; 4. Препоръка за търсене на наказателна отговорност срещу лицата, изготвили и използвали умишлено документи със съмнително съдържание /комплексни разрешителни, решения по ОВОС с изтекъл срок на годност, отменени решения на общински съвети за участие и осигуряване на собствено финансиране

по проектите и др./ с цел усвояване на европейски и национални средства; 5. Препоръка за незабавно възлагане на нови проучвания за подходящи площадки за регионални депа при пълна прозрачност под прекия контрол на Комисията по околна среда, ГД „Околна страна” и ГД „Регионално развитие и урбанистика” към ЕК, представители на граждански инициативни комитети и неправителствени организации; 6. Препоръка за извършване на реални оценки за въздействие върху околната среда на проектите за регионални депа, пречиствателни станции и др. с действителни обществени обсъждания, съгласно закона, под прекия контрол на Комисията по околна среда, ГД „Околна страна” и ГД „Регионално развитие и урбанистика” към ЕК, представители на граждански инициативни комитети и неправителствени организации; 7. Препоръка за законодателна промяна в Закона за управление на отпадъците с регламентиране на възможност за участие на граждански инициативни комитети и неправителствени организации в Регионалните сдружения по управление на отпадъците и право на гражданите да защитят правата си пред РСУО по съдебен ред, съгласно Орхуската конвенция; 8. Незабавно преустановяване на експлоатацията на сметищата, които не отговарят на европейското и българското законодателство и търсене на персонална наказателна отговорност на длъжностните лица, които нарушават закона като разширяват капацитета на тези сметища и не са изпълнили ангажимента на България по Договора за функциониране на ЕС и решенията на МОСВ за закриването им до 16 юли 2009 г.; 9. Законодателни промени с директива за регламентиране на хигиенно-защитни зони за високо рискови за здравето на хората и околната среда инсталации и съоръжения; 10. Регламентиране на наказателна отговорност за държавни служители и длъжностни лица, допуснали престъпления срещу природата и човешкото здраве. С уважение: Димитър Вълев Димитров Председател на УС на сдружение „ДЕН”

46

хармония 5/2013


екологична отговорност

До еврокомисар Янез Поточник До президент Росен Плевнелиев До премиер Пламен Орешарски До министър ОСВ Искра Михайлова

МЕМОРАНДУМ ОБЕДИНЕНИ СДРУЖЕНИЯ ЗА ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ, СЪС СЕДАЛИЩЕ: ГР. СОФИЯ, РАЙОН ТРИАДИЦА, УЛ. КРАИЩЕ, БЛ. 25, ВХ. Б, ЕТ. 1, АП. 21, ТЕЛЕФОН ЗА КОНТАКТ: 0887 41 69 25, И-МЕЙЛ ЗА КОНТАКТ OSGK@ABV.BG, TZVETAN. NOTCHEV@ABV.BG, ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦВЕТАН НОЧЕВ Уважаеми дами и господа, Не одобряваме нарушаването на правилата за планиране и разходване на средства на европейските данъкоплатци за подобряване на околната среда в България, както и факта, че институциите, които оглавявате, не забелязват това или пък мълчаливо съдействата то да се случи. Примери: Проектът по ОПОС „Интегриран воден цикъл Плевен - Долна Митрополия“ предвижда изграждане на канализацията на гр. Плевен и ПСОВ, към която да се включат с. Ясен (община Плевен), Тръстеник (общ. Д. Митрополия) и гр. Долна Митрополия. Плевен е 56 722 е.ж. и попада в списъка с агломерации над 10 000 е.ж., като индикативната стойност на инвестицията е 75 М лева. Пречиствателната станция попада в землището на община Долна Митрополия. Град Долна Митрополия е 4318 е.ж., с. Тръстеник е 2973 е.ж., с Ясен е 2413 е.ж. и попадат в списъка с агломерации между 2 000 и 10 000 е.ж., като индикативната стойност на инвестицията е 120 М лева. - неефективност на инвестицията – за 9704 е.ж. се инвестират 120 М лева - нецелесъобразно разходване на средствата – инвестиция в агломерации с ниска степен на изграденост на канализация - концесиониране на услугата – индикация за корпоративен интерес за финансиране

на проекта (Веолия), социално напрежение. При подобен случай с Веолия, Варшава е санкционирана с 600 М евро. Проект„Реконструкция и разширение на канализационна и водопреносна мрежа в агломерация Кюстендил, включително и селата Лозно, Жиленци и Слокощица" - Град Кюстендил разполага с новоизградена мрежа и ПСОВ през 2011 г., финансирани по програма ИСПА, като е в съответствие с директивата за пречистване. Селата Лозно, Жиленци и Слокощица не попадат в изискванията на Директивата, тъй като са под 2000 е.ж. МОСВ, в лицето на Дирекция „води” е приело селата като една агломерация с град Кюстендил и има подписан договор за близо 88 М лева. - въпреки, че страните членки имат свобода при определяне на агломерациите, в конкретния случай това представлява изкуствено създадена агломерация - Ненужно разходване на средства за населени места под 2 000 е.ж., при остра нужда от финансов ресурс за други агломерации - Необосновано висока инвестиция за размера на населените места BG161PO005/11/1.12/02/25 - Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации между 2 000 и 10 000 екв. ж. Процедурата е ориентирана към агломерации с висока степен на готовност и изграденост на канализационните мрежи. Процедурата е с ресурс от 300 М лева, като една от поставените цели е 20 изградени ПСОВ. При обявяването и бяха ангажирани 147 общини, с 236 агломерации. Проведоха се информационни срещи, като се въведе ограничение една община да кандидатства с не повече от един проект. Над 40 общини имат финансирани проекти по ОПОС, които са приети и разплатени от МОСВ. - Процедурата протече по непрозрачен начин и все още няма официална информация - Нарушен е принципа на доброто финансово управление – при финансирана подготовка

хармония 5/2013

47


ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

на проекти за над 40 общини, се допуснаха проекти, за които подготовката течеше успоредно с процедурата, противно на определените приоритети, въпреки ограничения ресурс спрямо заложените цели. - Не са приоритизирани проектите в чувствителните зони - Одобрени за финансиране са проекти като: Долна Митрополия-Тръстеник-Ясен за 120 М лева, курортен комплекс яз. Батак за 34 М лева, Каолиново за 35 М лева, с. Ягодово (общ. Родопи) и с. Катуница (общ. Садово) за 67 М лева, Чепинци-Негован-Световрачене за 96 М лева, Ахтопол (община Царево, при неуредена собственост на улици) за 39 М лева, Рудозем за 24 М лева - Подвеждане на местната власт, върху която се хвърля отговорността за „ниската проектна готовност” – най-честото оправдание за насочването на средствата в определена посока. Предлагаме: - Публикуване на всички одобрени за финансиране проекти, заедно с техните бюджети. - Пълен и обективен преглед на всички проекти внесени по процедурата в съответствие с принципите на добро финансово управление, последователността при разходване на европейски средства и ефективността на инвестициите - Пренасочване на ресурса към други агломерации одобрени за финансиране по процедурата между 2 000 и 10 000 е. ж. - Елиминиране на насочването на ресурси по политически принцип. град София 25.06.2013

ПЕТИЦИЯ от Инициативен граждански комитет и сдружение „За един по-добър живот” Относно: Липса на контрол върху вредни влияния от дейността на медодобивен комбинат „Аурубис България” АД - Пирдоп Г-н Поточник, Настояваме за проверка на взети решения и издадени разрешителни в ущърб на българските граждани и българската природа от страна на МОСВ. МОСВ в лицето на министър Нона Караджова, зам. министър Евдокия Манева и директор ИАОС Ваня Григорова са извършили множество нарушения и заобикаляния на закони, наредби и директиви, касаещи опазването на околната среда и опазването на биоразнообразието в Република България, в това число: - Узаконяване на незаконно изграждане на депо за опасни отпадъци на фирма „Аурубис България” АД, което е построено изцяло пренебрегвайки и компрометирайки процедурите по ОВОС, в грубо нарушение на Наредба № 7 за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда и потъпвайки Постановление на МС; - Даване на Решение от министър ОСВ на „Аурубис България” АД – Пирдоп за промяна на КС и увеличаване на производството само по преценка за въздействие, компрометирайки изцяло процедурите, нормативните актове и еко-законите, видно от особеното мнение на съдия Жанета Петрова. Инвестиционното предложение на фирмата е изцяло компрометирано и целящо заобикаляне на законите в Република България – пълноправен член на ЕС, а именно: В уведомлението на фирмата е посочено едно инвестиционно предложение с наименование „Реконструкция и модернизация на инсталация за пирометалургично производство (ИПП) на анодна мед”, но то всъщност включва няколко инвестиционни предложения; които е следвало да бъдат разделени и разглеждани поотделно. Произнасянето на министър ОСВ по това инвестиционно намерение на „Аурубис България” АД – Пирдоп е в грубо нарушение на Закона за опазване на околната среда – министър ОСВ не е била компетентна да се произнесе и да издаде това положително решение да не се извършва оценка въздействието върху околната среда при изпълнение

48

хармония 5/2013


екологична отговорност

на ИП. Съгласно законовите разпоредби органът, който има правомощия да се произнесе е РИОСВ, а не МОСВ. Административният акт е издаден при липса на компетентност на издателя на акта.

ПЕТИЦИЯ От Инициативен граждански комитет „Да спасим Челопеч” с председател Добри Добрев Относно: Липса на контрол от ЕС върху изпълнението на еко-директивите, касаещи ОВОС, оценка за съвместимост, НАТУРА 2000 и опазване на човешкото здраве и околна среда в Република България Г-н Поточник, Настояваме за бърза и адекватна проверка на взети решения и издадени разрешителни в ущърб на българските граждани и българската природа от страна на МОСВ, РИОСВ и ИАОС, които в действията си са се ръководили не от интересите на българските граждани и българската природа, а в полза на частни корпоративни интереси на фирмата Дънди Прешъс Металс: Увеличаване добива от рудник Челопеч от страна на Дънди Прешъс Металс въпреки Решението на българския съд за отмяна на разрешителното за

това и отпадане на издаденото в грубо нарушение Комплексно разрешително на фирмата. Добивната дейност на Дънди Прешъс Металс в село Челопеч е в ущърб на местното население и околната среда в региона, като отново са нарушени редица закони, наредби и нормативни актове, касаещи опазване на човешкото здраве и околната среда, а именно: допуснато е да бъдат замърсени нови 210ha от селскостопанския фонд, не са спазени изискванията за хигиенно-защитна зона според действащата тогава Наредба №7. Фирмата стопанисва и поддържа открит склад, в който съхранява опасен за човешкото здраве арсеносъдържащ концентрат; увеличава добива, с което нанася непоправими щети на природата и хората – срутвания на домовете им, пропадания в планинските масиви на Стара планина – защитени зони по Натура 2000, оказва негативно въздействие върху жителите на гр. Златица чрез преминаването на тежкотоварните камиони на фирмата, транспортиращи арсенов концентрат на гара Златица и зауствайки го незаконно в река Балъм дере – ползвана за поливане на градините и имотите на жителите от гр. Златица. Г-н Поточник, не бъдете пасивен – бъдете обективен и справедлив при спазването на европейските директиви и опазването на европейските ценности. България е пълноправен член на ЕС!

хармония 5/2013

49


ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ПРОГРАМА ЗА МОНИТОРИНГ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО С ТЕЖКИ МЕТАЛИ в хранителните растителни култури в дружеството Aurubis Lünen резултати от изследванията на хранителните отрасли от 2011 г. Нордхайн Вестфален - Държавна служба по околната среда и защита на потребителя Методика

Провеждането на изследвания върху растителните култури в къщи и малките градини под ръководството на фирма Aurubis Lünen продължи и през 2011.

Целта на новото изследване бе да се определи дали съществуващите в момента препоръки и изисквания за култивация на отраслите и тяхното потребление трябва да продължат да се прилагат.

Селскостопанската институция NRW (LUFA) за изследвания ръководеше проучването, описано подолу от името на фирма LANUV. В 10 избрани градини бяха засадени и отгледани маруля, цикория и зеле в специални пластири на LUFA, след което бяха опитани в незряло състояние . Растенията са отгледани в посочения период. Последвалото описание на методиката съответства на досегашната процедура, която е описана в доклада. Определените стойности от изследваните растения са превърнати и представени като живо тегло, защото Европейският съюз изисква определените максимални нива в хранителните култури да са представени в живо тегло.

Повторната проверка на хранителните култури е извършена в същите градини, като през 2010 г. (Местоположението на градините е на приложената карта).

50

хармония 5/2013


добра практика

РЕЗУЛТАТИ Цинк: Определените нива на цинк в марулята, цикорията и зелето са представени в таблица 1 и Фигура 1. Нивото на цинк в марулята се е увеличило в сравнение с предходната година, с изключение на точка за измерване 9. Ясно се вижда увеличение от 6,6 мг/кг FM до 11,5 мг/кг FM. LANUV доклад: резултати на Lünen от изследването от 2011 година. В цикорията също има увеличение на съдържанието на цинк, в сравнение с предходната година, което е особено ясно изразено в точката на измерване 9 (От 6,6 мг до 22,1 мг/кг FM). Тези високи стойности се дължат от части на късната дата на засаждане, тъй като развитието на биомасата, и по-специално в цикорията

е много по-ниско от обичайното. Съдържанието на цинк в зелето е в рамките на обичайните стойности и все пак по-високи от преходната година. Отчасти има леко понижение на нивата, посочени в измервателни точки 6 и 7 и леко увеличение по фактор 8. Мед: Резултатите са показани в Таблица 2 и Фигура 2. Съдържанието на мед в марулята е представено в точка на измерване 9, като нивата са сравними с тези от предишната година. На този точката на измерване съдържанието на мед се увеличава с около 2,5. При цикорията резултатите са съвсем различни. Тук, при измервателни точки 5 и 8, се наблюдава една значително по-висока стойност в сравнение с 2010 година. Също така в точката на измерване 9 съдържанието

хармония 5/2013

51


ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ на мед от предходната година отново се е повишило леко. Що се отнася до зелето, отново има покачване на нивата на измервателните точки 5 и 8, а в измервателната точка 9 има лек спад в нивото в сравнение с 2010 г. Резултатите сочат, че в района на пристанището (измервателна точка 5) и в близките местности на Аурубис (измерване на точки 8 и 9) се наблюдава леко повишаване на цинк и мед в хранителните стойности на продуктите. Кадмий: Нивата на кадмий и в трите вида зеленчука и по трите фактора са почти същите, както с преходната година. (Таблица 3 и Фигура 3).

хранителни култури са показани в Таблица 5 и Фигура 5. Въпреки че нивата на никел са ниски в марулята, при цикорията може да се наблюдава увеличение на половината от стойностите в сравнение с преходната година. Увеличението е регистрирано около района на пристанището и близост на дружеството Аурубис, както показва точка на измерване 10. В т. 10 съдържанието на никел се е удвоило в сравнение с 2010. И при измерените стойности на зелето става ясно, че въпреки ниските стойности както при цикорията, също има прираст на стойностите в сравнение с предишната година и че трябва да се акцентира на точка 5 - района на пристанището, а също 8 и 9 в околностите на дружеството Аурубис. Значимите разлики в съдържанието между цикорията и зелето спрямо измервателната точка 10 обаче показват, че причината за това е BODENPFAD.

Олово: Измерените стойности на оловото в марулята имат значителен спад по всички фактори в сравнение с 2010 година, както можете да видите на Картина 4 и Табела 4. Относно точка на измерване 9, ясно може да се забележи значително по-високата стойност, в сравнение с преходната година. Съдържанието там се е увеличило от 0,49 мг до 0.79 мг/кг FM. В измервателните точки 1, 4, 7 и 10, съдържанието в сравнение с предходната година отново е по-ниско или е останало на същото ниво. Независимо от това, следва да се отбележи, че съдържанието на олово в марулите, въпреки спада, в точка за измерване 10 през 2011 г., точно като миналата година, показва втората най-висока стойност. LANUV доклад: резултати от изследването на Lünen от 2011 година. При резултатите на цикорията може да се наблюдава значително увеличение в сравнение с 2010 при точка 5. При измервателни точки 6, 8, 9 и 10 също може да се наблюдава лек прираст, в сравнение с предишната година. При зелето на фокус идват резултатите на измервателни точки 5 и 8. Резултатът показва, че трябва да се вземат под предвид високите стойности на олово в райна около Аурубис и пристанището. Никел: Съдържанието на никел в дадените

Хром: Резултатите от съдържанието на хром в дадените култури са в таблица 6 и Фигура 6. Докато при марулята се наблюдава значителен спад на нивата на хром в сравнение с 2010 г., то при цикорията се наблюдава увеличение на нивото на хром при повечето измервателни точки. При зелето, стойностите са подобни на преходната година. Както и при хрома, и тук може да се каже, че с оглед на измерванията, съдържанието на хром от т. 10 при цикорията е много по-високо от зелето. Арсен: Нива на арсен в хранителните култури са показани в таблица 7 и фигура 7. При марулята следва да се отбележи, че относително високите стойности от предходната година са намалели. Само в точка на измерване 9 се наблюдава значително увеличение в сравнение с преходната година. В цикорията има значително увеличение на нивата на арсен в точки 5, 7, 8, 9, и по-специално в точка 10. При зелето са регистрирани по-високи стойности в сравнение с последната година при точки 5 и 8. Поради високото съдържание на арсен в марулята от 2010 г. в градината на район10, са взети проби и са направени тестове на водата за тежки метали

52

хармония 5/2013


добра практика и особено арсен. LANUV доклад: резултати от изследванията на Lünen от 2011 година. В нивата на водата, обаче, няма аномалии с оглед на стойностите на нивата в питейната вода. Тази година също беше взета проба (0 - 30 см дълбочина). Концентрацията на тежки метали е ниска. Определено е общо съдържание на арсен от 10.8 мг/кг почва. Стойността може да се определи като нормална за обработваема земя в градските райони. В съседната градина, концентрация на арсен е 16 мг/кг почва. Въпреки проведените тестове на водата за напояване и прилежащата засадена площ, досега няма индикации за възможна причина за високите стойности на арсен в продуктите. Нивата на арсен в зелето през текущата година са почти непроменени в сравнение с тези от изминалата 2010. При точки 5 и 8 – пристанището и околността на дружество Аурубис все пак се наблюда леко увеличение на нивото на арсен. Зеле, отгледано по стандартните методи Сравнението между зелето, отгледано по стандартния метод и това, отгледано в специалните легла показва, също както в миналите години, съответните разлики между двете. Когато зелето е отгледано в леглата, в процеса на растеж, то се замърсява от вредните вещества както в почвата, така и във въздуха. Отгледаното зеле в контейнери обаче, се замърсява само чрез въздуха. Когато погледнем стойностите на оловото в четири избрани точки (картинка 8), се наблюдава прираст на стойностите спрямо преходната година само в точка 5. По измервателна точка 4, дори се наблюдава спад спрямо 2010 г., докато в околностите на дружество Аурубис (измервателни точки 8 и 9) нивото почти остава същото. В отгледаните в легла зелки, по отношение на измервателна точка 4, се наблюдава лек спад спрямо миналата година, а в измервателна точка 5 се наблюдава лек прираст. В измервателна точка 8, съдържанията на олово в зелето е много по-високо от това на стандартно отгледаното такова. Резултатите потвърждават, че е от голямо значение средата, в която е отгледано растението и в частност зелето и че връзката между земя и растение е ненарушима.

ОЦЕНКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ Цинк: Цинкът е от съществено значение за хората. Немското хранително дружество (DGE 2010) препоръчва на възрастни мъже прием от 10 г и на възрастни жени прием от 7 мг цинк на ден, което се равнява около 143 или 100 микрограма / кг х г цинк. Цинкът е не само жизнено важен, но той също така блокира усвояването на вредни тежки метали като кадмий в стомашночревния тракт. LANUV доклад: резултати от изследванията на Lünen от 2011 година. Изчислено е, че при дневна консумация на 250 гр цикория от градина 9, приемът на цинк е около 79 μg/ kg. Токсично действие на цинк би могло да се очаква при прием на значително по-високи стойности от тази. Мед: Медта е съществено важен елемент за човешкия организъм. От Немското хранително дружество препоръчват на възрастните прием от около 1,5 мг мед на ден, което се равнява на около 21 микрограма / кг. От Калберлах и Шнайдер (1999 г.), е извлечена стойност от 25 μg/kg KG x d след изследване на орална експозиция. В стомашно чревния тракт се абсорбират около 50 процента, така че поносимата доза е около 50 μg/kg KG x d. При среден дневен прием на 250 гр зеле от градина 5, се приема около 25 μg/kg KG x d мед. По този начин токсичното действие е намалено с до 50 процента. Кадмий: Оценката на кадмий се основава на ЕС Регламент № 420/2011 на Съвета от 29 Април 2011 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1881/2006 за определяне на максимално допустимите количества на някои замърсители в храните от 19.12.2006, допълнен от Регламент (ЕО) № 629/2008 (за изменение на Регламент (ЕО) № 1881/2006 за определяне на максимално допустимите количества на някои замърсители в храните) от 2. Юли 2008 г. Тези регламенти се прилагат на първа инстанция за определяне на максималните нива на замърсителите

хармония 5/2013

53


ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ в храните, които са пуснати на пазара. Тази данъчна основа се използва и за оценка на околната среда, здравето на настоящите тежести. Размерът, определена в регламента на ЕС за съдържанието на кадмий в зеленчуците (и зелето) е 0,20 мг / кг прясна маса (FM). Максималнато ЕС равнище е надвишено последователно при разглежданите проби на маруля, цикория и зеле. Олово: Оценката на олово също се основава на ЕС Регламент № 420/2011 на Съвета от 29 Април 2011 г, където се определят максималните стойности на олово за храните. Размерът, определен в регламента на ЕС относно съдържанието на олово за листни и кръстоцветни зеленчуци е 0,30 мг/кг FM. Това максимално ниво е надвишено в всичките три вида зеленчуци (Фигура 4). Най-високата стойност на оловото при зелето в точката на измерване 5 надвишава равнището на ЕС с коефициент от 3,2. За марулята и цикорията стойностите са 2,6 съответно 2,9 над максималните. Поради тази причина въпросните зеленчуци не могат да бъдат пуснати на пазара заради високите си стойности на олово. Никел: Тъй като вече има установени допустими нива на прием на никел от ЕС или националните станадарти, съществува и т.н оценка на риска от допустимата доза на прием на никел при дадените зеленчуци. В този случай, най-високите стойности на никел са: 2,06 мг/кг FM при цикорията от градина 10, 0,32 мг/кг, FM в марулите от градината 9 и 0,61 мг/кг FM за зелето от градина 5. За изготвянето на оценка за въздействието на никела върху здравето и околната среда могат да се вземат под предвид резултатите, получени от Шнайдер и Калберблах от 1999г и резултатиу получени от Гердес през 2005г., които потвърждават допустимата доза от 0,08 μg/kg KG x d. Тъй като абсорбацията на никел от храна в стомашночревния тракт е макс. 1 - 2%, приемлива доза е от 4 до 8 микрограма / кг х г от страна на ЕОБХ (2005 г.). При лица, чувствителни към никел обаче, се наблюдават

екземи по ръцете при прием на 8 микрограма никел, тъй че за основна допустима стойност е приета стойността от 4 микрограма. При средно телесно тегло от 70 кг, при дневна консумация на 250гр маруля, допустимата доза за прием на никел ще бъде изчерпана. (имайки предвид, че максималното усвояване е от 2 до 29 процента и 55 процента за зелето.) LANUV доклад: резултати от изследванията на Lünen от 2011 година. При цикорията от градина 10, е установена допустима доза от 7,4 μg/kg KG x d. При усвояване от 2 процента, дневната допустима доза е надвишена и това прави цикорията негодна за консумация. На базата на общия стандарт от 2,5 микрограма / кг х d, трябва да се избягва хранене с цикория от градини 3,5 и 7. Хром: Най-високото съдържание на хром от в 1,36 мг/кг FM може да бъде измерено в цикорията от градина 10. Съдържанието на хром е 0,31 мг/кг FM в зелето от градините 5 и 6 и 0,23 мг/кг FM в марулята от градина 9. В общата оценка на въздействието на хрома върху околната среда и здравето се прави разлика между съединенията на три- и шест-валентния хром, като за най-токсични са приети съединенията на шествалентния хром . Шествалентня хром в храните е разрешен в сравнително малки количества. Тривалентен хром в организма играе важна роля в обмяната на захари, протеини и мазнини. Значимостта на 3-валентния хром за човешкия организъм е все още ненапълно уточнена. (EFSA 2010). От Калберблат 1999 са извлечени следните допустими стойности за прием на хром - 5 μg/kg KG x d. При средно телесно тегло от 70кг, при нормален дневен прием на 250гр зеле от градини 5 и 6 стойността на хром е 1,1 μg/kg KG x d, а при марулята от градина 10 – стойността е 0,8 μg/kg KG x d. Тази доза е значително по-ниска от допустимата. При среден дневен прием на 250 мг цикория от градина 10 максималната допустима стойност от 4,9 μg/kg KG x d е превишена. По-горе споменатата допустима стойност на хрома се приема

54

хармония 5/2013


добра практика

при условието, че общото съдържание на хром се състои от 6-валентни съединения на хрома, изчерпани до 98 процента. В действителност съединенията на 6-валентния хром са само една малка част от общото съдържание на хрома. Изследвания на въздуха от LANUV в Крефелд, в близост до завода за стомана показаха съдържание на хром (VI) в диапазона от 3 - 4%. За растенията не съществува подобен метод за определяне на 6валентния хром. При неточни данни за процентния дял на 6 валентен хром в общото хромово съединение, LAI препоръчват да се приеме средна стойност от 10 процента. Ето защо няма причина да се избягва консумацията на зеленчуци от здравословни съображения поради токсичните стойности на хрома. Арсен: Максимално съдържание на арсен може да се намери в марулите от градина 10 - 0.09 мг/кг FM или 0,15 мг/кг FM в цикорията също от градина 10 и 0,06 мг/кг FM в зелето от градина 8. Hassauer и Kalberlah (2008), въвеждат максимална допустима стойност за прием на арсен от 0,45 микрограма / кг x d (при превишаването се наблюдават кожни реакции ). Канцерогенни ефекти не са били взети под внимание. Европейския орган за безопасност на храните въвежда в края на 2009 г. BMDL, така наречената долна граница на препоръчителната дневна доза при увеличение с 1%. Има опастност от лезии, рак на белия дроб при превишена доза от 0,3 до 8 μg/kg KG x d. Поради тези несигурности в допустимите дози и страничните ефекти, няма установена препоръчителна дневна доза. (Становище № 042/2011 на на BfR от 12 януари 2011 г.). При дневен прием на маруля от градина 10, приемът на арсен е 0,32 μg/kg KG x d. Така приетата за допустима доза е превишена с 71 процента. Долната граница от 0,3 μg/kg KG x d също е превишена. При прием на цикория от същата градина приемът на хром е 0,54 μg/kg KG x d. По този начин приемът на арсен е превишен с около 20 процента. Във всички останали случаи приемът на зеленчуци, по отношение на съдържанието на арсен, е безвреден.

Заключение Сравненията на стойностите на изследванията от тази и миналата година на 10те градини в Lünen, около дружеството Аурубис, показват следното:

Нивата на кадмий в растенията потвърждават стойностите от предходната година, така че през 2011 г. отмяната за отглеждане и ограниченията в консумацията си остават.

Съдържанието на олово в марулите е намаляло значително, докато стойностите при цикорията и зелето в някои точки на измерване са се повишили.

Измерените нива на олово превишава максималните нива на Регламент № 420/2011 на ЕС в няколко измервателни точки в листните зеленчуци, както и при зелето.

Съдържанието на никел в зеленчуците от някои градини се е повишило в сравнение с преходната година, което води до превишаване на допустимата дневна доза.

Нивата на арсен в градина 10 отново са доста високи. Поради тази причина предвидливо трябва да се прекрати отглеждането на растения. Досега не е установена причината, довела до високите нива на арсен.

Що се отнася до хрома, в някои градини може да се наблюдава значителен прираст на съдържанието му спрямо изминалата година. Няма опасности за здравето.

Нивата на мед и цинк са на ниско ниво и са от съществено значение за човешкото тяло. Поради продължаващите високи нива на олово в зеленчуците, а и заради високото ниво на никел в тях, съществуващите препоръки за отглеждане и консумация на зеленчукови култури в тези райони трябва да продължат да бъдат спазвани.

Превод: инж. Емилия Петрова

хармония 5/2013

55


ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Съдържание на тежки метали []mg/bg FMr] в зеленчуковите проби от Люнен Съдържание на цинк в пробите от маруля през годините 2009,2010,2011 Червената линия представлява допустимата горната граница

Съдържание на тежки метали []mg/bg FMr] в зеленчуковите проби от Люнен Съдържание на цинк в пробите от цикория през годините 2009,2010,2011 Червената линия представлява допустимата горната граница

56

хармония 5/2013


добра практика

Съдържание на тежки метали []mg/bg FMr] в зеленчуковите проби от Люнен Съдържание на цинк в пробите от зеле през годините 2009,2010,2011 Червената линия представлява допустимата горната граница

Съдържание на тежки метали []mg/bg FMr] в зеленчуковите проби от Люнен Съдържание на мед в пробите от маруля през годините 2009,2010,2011 Червената линия представлява допустимата горната граница

хармония 5/2013

57


ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Съдържание на тежки метали []mg/bg FMr] в зеленчуковите проби от Люнен Съдържание на мед в пробите от цикория през годините 2009, 2010, 2011 Червената линия представлява допустимата горната граница

Съдържание на тежки метали []mg/bg FMr] в зеленчуковите проби от Люнен Съдържание на мед в пробите от зеле през годините 2009, 2010, 2011 Червената линия представлява допустимата горната граница

58

хармония 5/2013


добра практика

Съдържание на тежки метали []mg/bg FMr] в зеленчуковите проби от Люнен Съдържание на кадмий в пробите от маруля през годините 2009, 2010, 2011 Червената линия представлява допустимата горната граница

Съдържание на тежки метали []mg/bg FMr] в зеленчуковите проби от Люнен Съдържание на кадмий в пробите от цикория през годините 2009, 2010, 2011 Червената линия представлява допустимата горната граница

хармония 5/2013

59


ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Съдържание на тежки метали []mg/bg FMr] в зеленчуковите проби от Люнен Съдържание на кадмий в пробите от зеле през годините 2009, 2010, 2011 Червената линия представлява допустимата горната граница

Съдържание на тежки метали []mg/bg FMr] в зеленчуковите проби от Люнен Съдържание на олово в пробите от маруля през годините 2009, 2010, 2011 Червената линия представлява допустимата горната граница

60

хармония 5/2013


добра практика

Съдържание на тежки метали []mg/bg FMr] в зеленчуковите проби от Люнен Съдържание на олово в пробите от цикория през годините 2009, 2010, 2011 Червената линия представлява допустимата горната граница

Съдържание на тежки метали []mg/bg FMr] в зеленчуковите проби от Люнен Съдържание на олово в пробите от зеле през годините 2009, 2010, 2011 Червената линия представлява допустимата горната граница

хармония 5/2013

61


ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Съдържание на тежки метали []mg/bg FMr] в зеленчуковите проби от Люнен Съдържание на никел в пробите от маруля през годините 2009, 2010, 2011 Червената линия представлява допустимата горната граница

Съдържание на тежки метали []mg/bg FMr] в зеленчуковите проби от Люнен Съдържание на никел в пробите от цикория през годините 2009, 2010, 2011 Червената линия представлява допустимата горната граница

62

хармония 5/2013


добра практика

Съдържание на тежки метали []mg/bg FMr] в зеленчуковите проби от Люнен Съдържание на никел в пробите от зеле през годините 2009, 2010, 2011 Червената линия представлява допустимата горната граница

Съдържание на тежки метали []mg/bg FMr] в зеленчуковите проби от Люнен Съдържание на хром в пробите от маруля през годините 2009, 2010, 2011 Червената линия представлява допустимата горната граница

хармония 5/2013

63


ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Съдържание на тежки метали []mg/bg FMr] в зеленчуковите проби от Люнен Съдържание на хром в пробите от цикория през годините 2009, 2010, 2011 Червената линия представлява допустимата горната граница

Съдържание на тежки метали []mg/bg FMr] в зеленчуковите проби от Люнен Съдържание на хром в пробите от зеле през годините 2009, 2010, 2011 Червената линия представлява допустимата горната граница

64

хармония 5/2013


добра практика

Съдържание на тежки метали []mg/bg FMr] в зеленчуковите проби от Люнен Съдържание на арсен в пробите от маруля през годините 2009, 2010, 2011 Червената линия представлява допустимата горната граница

Съдържание на тежки метали []mg/bg FMr] в зеленчуковите проби от Люнен Съдържание на арсен в пробите от цикория през годините 2009, 2010, 2011 Червената линия представлява допустимата горната граница

хармония 5/2013

65


ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Съдържание на тежки метали []mg/bg FMr] в зеленчуковите проби от Люнен Съдържание на арсен в пробите от зеле през годините 2009, 2010, 2011 Червената линия представлява допустимата горната граница

Съдържание на тежки метали []mg/bg FMr] в зеленчуковите проби от Люнен Съдържание на мет в пробите от контейнери зеле през годините 2009, 2010, 2011

66

хармония 5/2013


добра практика

Съдържание на тежки метали []mg/bg FMr] в зеленчуковите проби от Люнен Съдържание на цинк в пробите от контейнери зеле през годините 2009, 2010, 2011

Съдържание на тежки метали []mg/bg FMr] в зеленчуковите проби от Люнен Съдържание на олово в пробите от контейнери зеле през годините 2009, 2010, 2011

хармония 5/2013

67


ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Съдържание на тежки метали []mg/bg FMr] в зеленчуковите проби от Люнен Съдържание на кадмий в пробите от контейнери зеле през годините 2009, 2010, 2011

Съдържание на тежки метали []mg/bg FMr] в зеленчуковите проби от Люнен Съдържание на арсен в пробите от контейнери зеле през годините 2009, 2010, 2011

68

хармония 5/2013


добра практика

Съдържание на тежки метали []mg/bg FMr] в зеленчуковите проби от Люнен Съдържание на хром в пробите от контейнери зеле през годините 2009, 2010, 2011

Съдържание на тежки метали []mg/bg FMr] в зеленчуковите проби от Люнен Съдържание на никел в пробите от контейнери зеле през годините 2009, 2010, 2011

хармония 5/2013

69


ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Съдържание на тежки метали []mg/bg FMr] в зеленчуковите проби от Люнен Съдържание на цинк в пробите от както следва: маруля, цикория и зеле през годините 2009, 2010, 2011 Messpunkt: Измервателна точка №

Съдържание на тежки метали []mg/bg FMr] в зеленчуковите проби от Люнен Съдържание на мед в пробите от както следва: маруля, цикория и зеле през годините 2009, 2010, 2011 Messpunkt: Измервателна точка №

70

хармония 5/2013


добра практика

Съдържание на тежки метали []mg/bg FMr] в зеленчуковите проби от Люнен Съдържание на кадмий в пробите от както следва: маруля, цикория и зеле през годините 2009, 2010, 2011 Messpunkt: Измервателна точка №

Съдържание на тежки метали []mg/bg FMr] в зеленчуковите проби от Люнен Съдържание на олово в пробите от както следва: маруля, цикория и зеле през годините 2009, 2010, 2011 Messpunkt: Измервателна точка №

хармония 5/2013

71


ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Съдържание на тежки метали []mg/bg FMr] в зеленчуковите проби от Люнен Съдържание на никел в пробите от както следва: маруля, цикория и зеле през годините 2009, 2010, 2011 Messpunkt: Измервателна точка №

Съдържание на тежки метали []mg/bg FMr] в зеленчуковите проби от Люнен Съдържание на хром в пробите от както следва: маруля, цикория и зеле през годините 2009, 2010, 2011 Messpunkt: Измервателна точка №

72

хармония 5/2013


добра практика

Съдържание на тежки метали []mg/bg FMr] в зеленчуковите проби от Люнен Съдържание на арсен в пробите от както следва: маруля, цикория и зеле през годините 2009, 2010, 2011 Messpunkt: Измервателна точка № www.ruhrnachrichten.de

хармония 5/2013

73


БЪЛГАРИЯ

БЪЛГАРИЯ ДЪРЖАВАТА НА ДУХА акад. Дмитрий Лихачов България в Русия не само чрез книгите, но и устно – чрез богослужението, веднага става своеобразен индикатор за духовните ценности. България дава на източните славяни висшия слой на езика, „полюса на духовността”, който извънредно много обогатява техните езици, давайки на езиците на източните славяни нравствена сила – способност да възвисяват мисълта, понятията, представите, емоциите.”

Откровение и завет „Плътта на българската държава създаде Аспарух, нейния дух – Кирил и Методий. И чуждите завоеватели не можаха да победят тази държава на духа, защото в защита на българския народ в плътен строй стояха езикът, писмеността, литературата.” „Кирил и Методий са символ на единението между хората. На България се пада водещото място.” „Става така, че всяко чуждестранно завоевание нарушава единството на народа. Например Византийската империя вследствие на нападенията както от Изток, така и от Запад /кръстоносците и др./ е била разрушена до такава степен, че е било невъзможно да се възстанови в предишния си вид. Обаче османското иго не е постигало същото по отношение на България. Защото единството на езика, фолклора, писменото наследство е поддържало у народа съзнанието за единство. Когато се обърнах към руската история, открих аналогичен процес и там.” „Църковнославянският език, пренесен от

„Ние в Русия изпитваме чувство на голяма благодарност към България за своя литературен език, за началото на руската литература и за ония забележителни идеи, които са били провъзгласени през Симеоновия век – общочовешките идеи.” „Аз непрестанно говоря: ХХІ век ще бъде век на хуманитарните дисциплини, на хуманитарните знания. Ако това не стане, изобщо ще престане да съществува човешката култура ще тръгнем като животните на четири крака.” „Български приятели, не забравяйте,че вие сте найдревната от съществуващите днес културни нации и то не само в Европа, но и в света. Миналото го погълна античността, Древния Рим, Гърция и т.н., но България остана като жива отломка от древната европейска култура. И затова трябва да я съхраним, та днешната България да бъде не само последната отломка от миналото,но и първата от бъдещето, първата култура, която ще прекрачи в третото хилядолетие и ще понесе културата на бъдещето. Българите тичат най-отпред с този факел, за да го запазят в третото хилядолетие. Една малка нация като вашата може да бъде основополагащ камък на бъдещата култура на Европа.” Дмитрий Лихачов „Писма за доброто и прекрасното. Второ разширено и допълнено издание.” Варна „Славена”, 2010. Редактори Илия Пехливанов и Наско Якимов. Преводачи Петя Димитрова и Росица Бърдарска.

74

хармония 5/2013


двете лица на нацията

Холандският посланик:

Разочарован съм от Напредъка на България Карел ван Кестерен отчете, че има отлично сътрудничество между холандската полиция и прокуратура и българските партньори. В този смисъл той обясни обаче, че съществуват известни съмнения по отношение на възможна корупция или влияния. "Тук става въпрос за вътрешното движение най-вече", подчерта той. Посланикът изтъкна също, че е бил доста притеснен при назначаването на Делян Пеевски за шеф на ДАНС. "Това не се случи, но въпреки това се чувствам малко неудобно, защото не е дадено обяснение защо беше назначен Пеевски, не знаем кой стои зад това", изрази притеснението си ван Кестерен.

Разочарован съм от напредъка на България в съдебната система и борбата с корупцията. Също ЕК каза тази седмица, че прогресът не е такъв, какъвто трябваше да бъде – това е леко разочароващо за мен, каза пред БНР посланикът на Холандия Карел ван Кестерен. Според него уменията на страната ни да се пребори с престъпността и корупцията няма как да не се отрази на членството в Шенген. "Холандия се съгласява, че България технически е готова да се присъедини към шенгенското пространство. Имаме предвид оборудването, персонала - всичко това е на място. Но постоянно повтаряме, че докато няма достатъчен напредък по отношение на механизма за сътрудничество и проверка, в борбата с корупцията, с лошите практики, тогава не можем да се съгласим, че България напълно отговаря на системата и може да я приложи – не е напълно готова. Първо трябва да има доверие", посочи посланикът, цитиран от Би Ти Ви.

По думите му протестите у нас за израз на това как гражданското общество се изправя и подкрепя европейските ценности като отвореност, прозрачност, да няма задкулисие, да няма корупция. "Мисля, че политиците ще се вслушат в това. Хората трябва да започнат да разговарят помежду си и да намерят изход. Трябва да се започне диалог и да се постигне някакво съгласие", подчерта дипломатът. Относно включването на "Хизбула" в списъка на ЕС с терористични организации, Карел ван Кестерен коментира, че страната му подкрепя тази позиция още от 2004-2006 г. и това е породено от многото действия на групировката, а не конкретно от терористичния акт в Бургас. Източник: БНР

Редакцията на списание “Хармония” представя в брой 5 / 2013 г. две противоположни оценки за българите, българщината, България. Очакваме предложенията на читателите за брой 6.

хармония 5/2013

75


БЪЛГАРИЯ

ЗЕЛЕН, ОТГОВОРЕН И ПРИОБЩАВАЩ БИЗНЕС Българска мрежа на Глобалния договор на ООН Марина Стефанова, изпълнителен директор

В периода 19-20 септември 2013г. в Ню Йорк се проведе среща на най-високо равнище на лидерите на Глобалния договор на ООН. Срещата се провежда веднъж на три години и бе под надслов „Архитекти на един по-добър свят”. Тя събра над 1000 световни лидери - висши мениджъри, представители на неправителствения сектор, правителствата и ООН. Ден преди това се проведе извънредна среща на локалните мрежи, които обсъдиха бъдещето си развитие и внесоха необходимите предложения за гласуване в Общото събрание. Информация за събитието можете да откриете на: http://www.leaderssummit2013.org/home

обсъжда нова световна структура за разгръщане на пълния му потенциал в приноса му към глобалните приоритети. Изследването показва как водещите компании възприемат иновативните стратегии за комбиниране на въздействието и създаването на стойност. Инфографика и пълен текст на изследването можете да откриете на: http://www.unglobalcompact. bg/?p=4765&lang=bg

На 20 септември излезе най-новото проучване на Глобалния договор на ООН, направено измежду над 1000 изпълнителни директори от 103 страни и 27 индустрии. То прави оценка на миналото, настоящето и бъдещето на устойчивия бизнес,

Повече от 200 декани и ректори, членове на платформата Принципи за отговорно образование в управлението се срещнаха за пети път между 24-26 септември, за да обсъдят създаването на нов интелектуален, изследователски и образователен

76

хармония 5/2013


двете лица на нацията дневен ред, който да възпита лидерите на бъдещето, което искаме. Всички документи от срещата можете да откриете тук: http://www.unprme.org/news/index. php?newsid=272 През септември стартира приема за академичната 2013/2014 година в магистърската програма Корпоративна социална отговорност (Финансов мениджмънт) - дистанционна форма на обучение във ВУЗФ. Тази година за първи път обучението ще бъде дистанционно и безплатно. Повече информация можете да получите оттук: http://csr.vuzf.bg/admission На 1 октомври, за първи път отбелязваме Европейския ден на фондациите и дарителството. На тази дата бяха оповестени резултатите от Анализа на състоянието на дарителството в България през 2012 година. Данните и изводите можете да прочетете тук: http://www.dfbulgaria.org/2013 %d0%bd%d0%b0%d0%b4-137%d0%bc%d0%bb%d0%bd-%d0%bb%d0%b2%d1%81%d0%b0-%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%b5 %d0%bd%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d1%80%d0%b0 %d0%b7%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%83%d0%b7%d0%b8/. Между 14 и 25 октомври ще се проведат есенните Доброволчески дни 2013, с активното участие на членове на БМГД на ООН. Те се провеждат под надслов "Професионалисти в училище" и за втора година отварят вратите на българските средни училища за обмен на опит измежду най-активното и най-младото поколение. За да научите повече, пишете на iva@bcaf.bg На 17 октомври в Пирдоп, за трета поредна година Девня цимент и тазгодишният домакин Аурубис България организират форум "Заедно за устойчиво индустриално бъдеще". На него участниците ще споделят най-добрите си практики в рамките на фирмените политики по устойчиво развитие - здраве и безопасност, околна среда, социална политика, с компании от индустриалния и други сектори.

На 18-19 октомври в София ще се проведе Световния форум за устойчиво общество, организиран от Клуб „София” и Стопански факултет на СУ "Св. Климент Охридски". Откриването ще бъде в Аулата на Софийски университет „Св. Климент Охридски” София, България. Повече ще откриете на сайта на конференцията http://conference.feb.uni-sofia.bg/ Турската локална мрежа на ГД на ООН е домакин на XVI Международен бизнес форум „Зелен и приобщаващ бизнес”, който ще се проведе между 23-24 октомври в Истанбул. Форумът ще представи успешни зелени и социални предприятия, добри практики за компании, които осигуряват работа на хора от рискови групи или произвеждат устойчиви продукти/услуги. Българската мрежа ще участва със свои представители. В последната седмица на месеца Българската мрежа на ГД на ООН ще реализира за първи път своя проект "Гордея се с труда на моите родители". Инициативата цели да покаже на децата, че трудът е потребност и ценност, че всеки човек е необходим и полезен за обществото, независимо каква професия упражнява. Проектът създава съпричастност с ценностите на труда и напредването в живота благодарение на лични качества, способности и натрупани знания. Повече информация можете да получите от сайта на БМГД.

Българска мрежа на Глобалния договор на ООН бул. "Евлоги и Христо Георгиеви" № 169 офис 112, 1504 София тел/ факс: 02 4282 015 e-mail: secretariat@unglobalcompact.bg www.unglobalcompact.bg www.unglobalcompact.org

хармония 5/2013

77


БЪЛГАРИЯ

Децата в България най-бедните деца в света

Българите ще намалеят с 2 млн. до 2060 г. Според експертите през 2060 г. на 100 българи в работоспособна възраст ще се падат 84 неработоспособни българи. През 2060 г. населението на България ще се свие с приблизително два милиона души. Това сочат прогнозни данни на Националния статистически институт (НСИ) за броя на българите през 2060 г. Според първия вариант, който е определен като реалистичен и съобразен с нормативните изисквания на ЕС за демографското и социално-икономическо развитие на страните-членки - у нас ще живеят около 5,3 млн. българи при 7,3 млн. от последното преброяване.

www.bulgarski.pogled.info

България попадна в челната петица на страните с най-висока бедност сред децата. Това сочи доклад на Детския фонд на ООН, обхващащ периода 2009-2012 г. В класацията са включени 35 страни - 27-те страни членки на ЕС, плюс Норвегия и Исландия, шест държави от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) - САЩ, Австралия, Канада, Япония, Нова Зеландия, а методиката за класиране е въз основа на процента на децата, живеещи в домакинства с доход, равен или по-нисък от 50% от средния за страната. Първа по брой на бедни деца е Румъния - 25,5 на сто от децата до 17-годишна възраст. Втора е най-мощната икономика САЩ с 23,1%, а трета е Латвия с 18,8 на сто. Четвърта е страната ни със 17,8%, а първата петица се допълва от Испания със 17.1 на сто. Най-малко бедни деца има в Исландия - 4,7%, следвана от Финландия с 5,3%, Кипър, Холандия и Норвегия с 6,1%. Източник: Поглед.инфо

Вторият сценарий за демографското развитие на страната, който е в оптимистичен вариант за благоприятни социално-икономически процеси в страната - предвижда у нас през 2060 г. да има 5,7 млн. души. Песимистичният вариант предвижда след около половин век да се стопим до около 5,1 млн. население или с над 2,2 млн. българи. Според експерти в НСИ през 2060 г. на 100 българи в работоспособна възраст (14-65 години) ще се падат 84 неработоспособни българи (деца до 14 години и възрастни хора над 65 години). За по-близката 2015 г. прогнозата е, че на 100 работоспособни българи ще се падат по 52-ма души в неработоспособна възраст. Анализ на "Евростат" за големината и гъстотата на населението по света отчита, че в началото на 2010 г. на планетата са живеели над 7 милиарда и техният брой продължава да расте, като днес приблизително е 7 млрд. и 60 милиона души. Прогнозните данни на "Евростат" са, че през 2060 г. населението на света ще надхвърли 9,6 млрд. души, което представлява увеличение с близо 39% в сравнение с 2010 г.

78

хармония 5/2013


двете лица на нацията Населението на ЕС-27 се очаква да се увеличи с около 3% до 2060 г. и да достигне около 517 милиона души, отчита анализът на "Евростат". Страните от Г-20 формират 9,8% от световното население, САЩ - 4,5%, ЕС - 7,3%, Индонезия - 3,5%, Бразилия - 2,8%, а останалия свят - 34,9%. Най-гъсто населени са Китай и Индия, като заедно техните жители формират 37,2% от населението на света. Десетте най-големи агломерации в света се намират в Азия, като тук безспорно лидерство държи Токио с население на специалните райони - над 8 млн. жители, население на префектурата - над 13 млн. души, като общо метрополисният регион надхвърля 35 млн. души. Следват Делхи - над 20 млн. души, Мексико, Ню Йорк, Сао Паоло и Шанхай - около 20 млн. души, Мумбай, Бейджин и Дака - между 15-20 млн. души. Най-слабо заселеният град от първата десятка е Калкута - под 15 млн. жители. Изследването отбелязва, че по света има над 630 градски агломерации с население над 750 хиляди жители и тяхното население общо се равнява на 1,5 млрд. жители, което е приблизително една пета от населението на света. Броят на жените и мъжете в света е балансиран, но жените съставляват по-голямата част от населението, отчита статистиката. Например в Русия на 100 жени се падат 86 мъже, в ЕС това съотношение е на 100 жени - 95,4 мъже, в Саудитска арабия на 100 жени се падат 124 мъже и т.н. Средната възраст на населението по света е била около 30 години, отчитат данните на Евростат. Найвисока е била средната възраст на хората в Япония - около 45 години. За страните от ЕС, Канада и Русия средната възраст на населението е около 40 години, а най-ниска е в Южна Африка - под 30 години. Статистическите данни на анализа са извлечени през юни и юли 2012 г. и са събрани на базата на глобални стандарти, стандартите на ООН и стандартите на МВФ за статистиката на платежния баланс в световен мащаб, уточнява анализът. Въпреки че повечето данни се основават на международни концепции и определения - може да има някои несъответствия при съставянето на данните, допълват от "Евростат".

И в Папуа Нова Гвинея с по-високи заплати от България

www.globaltravel.bg

Към настоящата дата минималната работна заплата в България се равнява на 138,46 евро. Ирак, който бе изравнен със земята от и все още е арена на военни действия и всекидневни терористични удари, може да се похвали с минимална работна заплата в размер на 146,91 евро. Манипулаторите на народна хранилка биха обяснили този факт с наличието на петрол в близкоизточната страна, но не биха могли да обяснят как в Ливан, където петрол няма, минималната работна заплата е 247,02 евро. В Босна и Херцеговина, която не е член на ЕС и скоро няма да бъде, минималната работна заплата е в размер на 164,09 евро. В Папуа Нова Гвинея, която е изключително слаборазвита страна и разчита основно на земеделието, където са заети приблизително 72 % от трудоспособните на острова, минималната работна

хармония 5/2013

79


БЪЛГАРИЯ

месечна заплата възлиза на 141,70 евро. “Икономическият гигант” остров Вануату се радва на минимална заплата в размер на 213,70 евро. Трябва да се отбележи, че 80 % от населението на острова е заето в селскостопанския сектор, а Вануату не е офшорна зона. Тринидад и Тобаго – 176,88 евро, Сейнт Винсент и Гренадини 151,02 евро, Сейнт Китс и Невис – 387,20 евро, Антигуа и Барбуда – 337,92 евро. При цялото ми уважение към тези страни се оказва, че папуасите получават по-високи заплати от българския роб. Гражданите на Перу и Еквадор, които са в списъка на държавите от Третия свят, получават по-високи заплати от българските трудещи се, съответно 178,04 евро в Еквадор и 151, 42 евро в Перу. Всъщност минималните работни заплати в държави от Третия свят са по-високи от тези в една държава – член на ЕС и НАТО. Веднага възниква въпросът за цените на хранителните продукти и комуналните разходи в горепосочените държави спрямо България. Към 2011г. потребителските цени в Перу са 10,34 % пониски от тези в България, а като цяло покупателната способност на средностатистическия перуанец е с 22,36 % по-висока от тази на българина. Ако за ток, газ, вода и смет българинът харчи средно 140 лв. на месец, то за същите киловати ток, куб. м газ и вода и изхвърлена смет перуанецът харчи 73 лв. или почти наполовина. Еквадорецът, който взема цели 40 евро повече на месец, купува литър мляко за 0,61 евро, а българинът – за 0,92 евро. Ако цената на билета за градския транспорт в европейска България е 0,50 евро, то за жителя на Еквадор този билет струва 0,20 евро и т. н. Ние дори не влизаме в критериите за държава от Третия свят, защото и там населението живее по-добре от нас. Покупателната способност в Тунис, чийто народ се вдигна на бунт поради лошите условия на живот, беше с 11,93 % повече от тази в България! Покупателната способност на населението в Босна и Херцеговина е с 35,56 % е по-висока от тази в България! Покупателната способност в Чили е с 44,44% по-висока от тази в България!

Жителите на Ел Салвадор имат 10,36% по-висока покупателна способност от българските граждани! Гражданите на Хондурас имат 82,61 % по-висока покупателна способност спрямо българите! Иранецът има 39,75% по-висока покупателна способност от българина! Йорданецът, който обитава пустинята и държавата му е една от най-бедните в Близкия изток, притежава 13,67% по-висока покупателна способност от нас! Без да е член на ЕС и НАТО, “македонецът” има 6,92% по-висока покупателна способност от българина! Боливиецът има 75,03% по-висока покупателна способност от българина! В Доминиканската република покупателната способност на местните жители е с 46,84% по-висока от тази на българите! В Малави (държава от южна Африка) е с цели 82,51% повисока, в Мексико – 79,28% по-висока, в Пуерто Рико – 147,08% по-висока и т.н. Ние сме една от най-бедните нации в света. По-бедни от повечето държави от Третия свят. Кой е виновен за това?

Пустинята България Северна България се обезлюдява седем пъти по-бързо от южната част на страната Русенци ще получават след 20 години с 30% по-малко пари от столичани, твърди проф. Петър Иванов. Според НСИ, намалението на населението за 2012 г. във Видинския регион е с цели 16,0 промила, в Монтана – 12,8 промила, докато в София е само 1,9 промила, много пъти по-малко. Населението на Северна България намалява седем пъти по-бързо в сравнение с Южна България, където е и София, пише проф. проф. Петър Иванов от Центъра за демографска политика.Той посочва още един тревожен фактспоред данните на Националната статистика общият доход средно на лице от домакинство, както и темпът на неговото нарастване са драстично по-високи в София, в сравнения с останалите региони на България, особено в Северна България.

80

хармония 5/2013


двете лица на нацията

Ако имаме предвид средногодишния процент на увеличение на доходите и ако настоящата тенденция се запази, то след 20 години русенци ще получават една трета, а силистренци една пета от доходите на столичани. От петте града с най-голям растеж на доходите (Стара Загора, София, Пловдив, Перник и Велико Търново) четири са в Южна България, а от последните пет града с най-нисък растеж (Габрово, Враца, Силистра, Видин, Пазарджик) само един не е от Северна България. След 20 години огромната и безнадеждна пропаст между бедните и богатите българи ще е в пъти поголяма, смята професорът. Тъй като и сега, според данни на Евростат за 2012 г., повече от половината българи (60%) живеят в пълна бедност, 52% от децата са в пълна мизерия, очевидно е, че положението на най-широките кръгове от обществото в провинцията, и особено в Северозападния регион силно ще се влоши за сметка на привилегированите социални страти от столицата, богаташките гета около нея и в затворените елитни селища по черноморския бряг. С това геноцидът спрямо социалното множество от определени региони на провинцията ще бъде още по-жесток. В момента според НСИ смъртността на жителите на столицата София е 11,92 промила. В Северозападна България, например във Видин, смъртността е много по-голяма – 23,21 промила, около два пъти. Това означава, че на всеки един починал софиянец се падат по два покойници от провинцията на север от София. Пак според НСИ, заболелите и починали от болести на органи на кръвообращението български граждани, живеещи в Северен централен район, са с 32% повече от живеещите в Югозападния район, включващ и София, т.е. на всеки трима починали по тази причина от този регион се падат четирима починали от региона, в който са Велико Търново и Русе. Така стоят нещата и по отношение на раковите заболявания и т.н. Всичко това е ярка проява на пристрастеност само съм интересите на даден регион – столицата – за сметка на интересите, благоденствието, здравето и живота на хората в другите български региони, завършва своя анализ проф. Иванов.

Цветелина Бориславова изсича вековни дървета в Пампорово, местните я заплашват с линч Зелените организации планират да атакуват издаването на разрешенията и поголовната сеч на дървесина в Родопите. Пампорово” АД, собственост на банкерката Цветелина Бориславова, започват да секат многовековни дървета в Родопите за да изградят нови ски писти и лифтове в едноименния курорт. Дружеството планира да инвестира около 5 млн. евро в подготовка за зимния сезон, информира Мариан Беляков, изпълнителен директор на дружеството. Най-голяма е планираната инвестиция в нов 4-седалков лифт, който ще струва приблизително 3,8 млн. евро. Изграждащият се нов лифт е от местността “Двата моста” до вр. Снежанка. Около 100 хил. лв. ще се вложат за монтиране на осветление на още участъци от писти в курорта. Проектът за осветление на ски трасетата може да бъде готов до началото на зимния сезон, ако приключат процедурите по издаване на разрешителни. В Община Смолян е депозирано инвестиционно намерение за монтиране на работно и аварийно осветление на “Зелена ски писта II”, “Зелена ски писта” и аварийно осветление на ПВЛ- 2, ски писта “Гигантски слалом” ски писта “Стената”. От “Пампорово” са поискани разрешения и за разширяване на писти. Зелените организации планират да атакуват издаването на разрешенията и поголовната сеч на дървесина в Родопите.

Източници: Ройтерс, БТА, ЕПА / БГНЕС, WWF, GreenTech.bg, Франс прес, БНТ, news.bg, AGRO.BG

хармония 5/2013

81


БЪЛГАРИЯ

Награди и антинагради за устойчиво развитие „КОСМАТ ДЪБ И ПЪСТЪР ПОР” Мотивите

Участници

Според Цели на Хилядолетието, Местен дневен ред 21 – документи на ООН и Стратегията за устойчиво развитие на ЕС, формирането и контрола на политики за устойчиво развитие на администрацията и бизнеса не могат да бъдат осъществени без участие на заинтересованите групи на влияние – гражданите и техните организации. Културата на опазване на околната среда, общественото здраве и човешките права не може да бъде създадена и развита в гражданското общество без активната съпричастност на гражданите. Инициативата на Коалиция за устойчиво развитие е насочена съм създаването на активност у гражданите и техните организации да опознаят критериите за добра или лоша администрация, за добра и лоша бизнес практика, за мандата, който администрацията и бизнеса трябва да поемат в своята дейност с грижа за околната среда и общественото здраве, за разумно управление на природните ресурси, за намаляване на рисковете и бедствията и подобряването на качеството на човешкия живот.

Активни граждани и граждански организации, изпратили надлежно предложения за номинации до Общественото жури.

Инициативата Коалиция за устойчиво развитие учредява Годишни награди „Космат дъб и Пъстър пор” за отличаване на добри и лоши практики на администрацията и бизнеса в сектор устойчиво развитие по следните критерии: опазване на околната среда, опазване на общественото здраве, възстановяване и развитие на градската среда, грижа за коренното население и местните общности, борба с климатичните промени, оползотворяване на отпадъците, опазване на биоразнообразието, консултации със заинтересованите групи на влияние, гражданско представителство и гражданско участие, подкрепа на малцинствени групи и хора в неравностойно положение, социална и икономическа отговорност и справедливост.

Допустимост Да има представени мотивирано предложение с ясен подател, точни данни и обстоятелства от констатираната добра или лоша практика, наличие или липса на екологична, социална и икономическа отговорност, доказателства във вид на снимки, докменти, звукови и видеофайлове. Да става ясно до какво води подобна лоша или добра практика – последствия, въздействие, резултати и какви са очакванията на подателя на номинацията. Изключва се възможноста да бъдат радзглеждани предложения на граждани и граждански групи с некоректни прояви, граждански сдружения, несподелящи стандартите за добро управление на НПО, политически партии и организации, търговски дружества, публична администрация.

Процедура Обществено жури одобрява или отхвърля номинациите, а одобрените качва на електронна платформа - за публичност и прозрачност на предложените за обществен достъп и обществено мнение добри/лоши практики. Последващи обстоятелства в политиките на номинираните могат да повлияят върху по нататъшното присъствие/отсъствие в класациите „про” или „анти”. В края на годината Общественото жури определя получателите на награда и антинаграда в категории бизнес, администрация. Възможно е получаването на призове и от медии с принос в поощряването на устойчивото развитие или със заслуги за премълчаването или прикриването

82

хармония 5/2013


граждански мониторинг на политики, обратни на добрите практики на устойчивото развитие.

Церемония на връчване Провежда се публична церемония с присъствие на номинираните и отличените, на активните граждани и организации, посочили примери за добри/лоши практики на устойчиво развитие, с участие на медиите и на водещи експерти и дейци на устойчивото развитие в страната, ЕС и по света.

Награди и антинагради Специално изработени символи на пъстър пор и космат дъб се връчват като антинаграда и награда на годишна церемония, придружени със свидетелства. И двата символа за връчване на победителите - за награда и антинаграда - са предмет на опазване по европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000”.

Наградата за устойчиво развитие се символизира от Косматия дъб - Quercus pubescens, листопаден храст или дърво, високо до 15 метра, от семейство букови, род дъб. Цъфти през май, обитава сухи, каменисти склонове, най-много разпространен в Южните части на Европа и Югозападна Азия. Косматият дъб формира гори, които са с богато биологично разнообразие на територията на цяла България. В короната си приютява птици, прави сянка за животните на паша, генерира води, храни с жълъди и листна маса горски бозайници. Видът е ключов за приоритетно опазване на природно местообитание “91AA Източни гори от космат дъб” в мрежата “НАТУРА 2000”. Косматият дъб има и горскостопанско значение, за добив на дърва за огрев.

Антинаградата за липса на устойчиво развитие е със символ Пъстър пор, известен още като европейски пъстър пор и сарматски пор (Vormela peregusna), eдин от най-редките български бозайници. Населява открити пространства, храни се с гризачи, гущери, змии, птици. Много съобразителни и интелигентни животни, носят славата на безпощадни убийци. Както всички порови – невестулки, златки, белки, те се преследват от човека заради щетите, които нанасят на стопаните. Пъстрият пор е най-риещият се от всички видове невестулки, със жълтеникавокафява козина и с тъмни петна. Разпространен е от Югоизточна Европа до Китай. У нас се среща в степи, в гори, влажни места и храсталаци в цялата страна, почесто в Добруджа и Западна България. Пъстрият пор е активен след залез и привечер. Има отлично обоняние и слух. Живее единично, в дупки на степни гризачи. Ловува под земята, като преследва жертвите си в техните дупки. Когато е разтревожен, вдига глава назад и извива опашката си над гърба, подобно на катерица. Ръмжи и се зъби, а ако опасността не отмине, изпуска силно миризлив секрет. Пъстрият пор е строго защитен вид, включен в Закона за биологичното разнообразие и Бернската конвенция. В червения списък на IUCN е вписан в категория “уязвим”. За участие: Коалиция за устойчиво развитие, Награди и антинагради за устойчиво развитие, Обществено жури: 1000, София, ул. „Граф Игнатиев” № 14, ет. 1, ап. 1 02 / 988 88 01, csd.bg@abv.bg, www.migidea.org

хармония 5/2013

83


БЪЛГАРИЯ

НОМИНАЦИИ ЗА НАГРАДА “КОСМАТ ДЪБ” - БИЗНЕС Номинация № 1 за принос в политиките за устойчиво развитие - Българска мрежа на Глобалния договор на ООН

“БЪЛГАРСКА МРЕЖА НА ГЛОБАЛНИЯ ДОГОВОР НА ООН” е обединение на бизнеса, който прилага обществено отговорни практики. Организацията е национална партньорска организация на CSR Europe за България. Източник: Фондация Форум за устойчиво развитие “ФОКУС” Мотиви: Популяризиране на КСО сред бизнеса в България, участие в образователна дейност за посланията от Рио+20, организиране на инициативи по опазване на околна среда и обществено здраве в мрежа с партньори от Европа и света Доказателства: Българска мрежа на Глобалния договор на ООН организира и проведе национално представяне на българските финалисти и официална церемония по връчване на Европейските КСО Отличия "Вдъхновяващи партньорства за иновации и промяна" на 22 април 2013 г. в хотел "Шератон", София; екипът и стажантите на БМГД се включиха в Дните на доброволчество, с почистване и засаждане на цветя в градинка в кв. Симеоново и представяне на инициативата „ЕКОПОКОЛЕНИЕ”http://www.unglobalcompact.bg/?p=4402&lang=bg; в състезанието за студенти-предприемачи Ф.И.Р.М.А.4. - инициативата се организира за четвърта година от Research Center към Бизнес клуба на СУ „Св. Климент Охридски“, съвместно с БМГД на ООН, Овергаз Инк., Софарма и Методия -http://www.unglobalcompact. bg/?p=4388&lang=bg, в изнасянето на публични лекции по темата за устойчивото развитие и резултатите от Международната конференция на ООН Рио+20 пред студенти от Югозападния университет; в партньорство в инициативата Waste Office Week 2013, организирана

от Cleantech Bulgaria http://www.unglobalcompact.bg/?p=4422&lang=bg; в участие в еднодневния Форум на заинтересованите страни в Тирана, Албания; в отбелязването на 5 юни - Световния ден на околната среда’ 2013 с образователна кампания в 46 училища и 63 компании от различни сектори на икономиката тема е: „Мисли. Яж. Пести" и се фокусира върху разпиляването и загубата на храна http://www.unglobalcompact.bg/?p=395&lang=bg; в участие в в ХV-тия Балкански конгрес по преработка на минерални суровини,12 и 16 юни в Созопол. http://bmpc2013.com/BG. Очаквания: Българската мрежа да стане една от устойчиви мрежи на Глобалния договор на ООН. Фирмите - членове да работят съвместно за изпълнение на колективни проекти, а не само за популяризиране на принципите на корпоративната социална отговорност и организиране на презентации и срещи по темата.

НОМИНАЦИИ ЗА НАГРАДА “КОСМАТ ДЪБ” АДМИНИСТРАЦИЯ Номинация № 1 за принос в политиките за устойчиво развитие - Областна управа Ямбол Източник: Добра практика за съграсуване на интересите между граждански организации, бизнес и администрация в сектори управление на отпадици, опазване на общественото здраве, околната и градската среда Мотиви: Създаден и действащ Обществен съвет за формиране на политики и контрол на политики на територията на Област Ямбол Доказателства: Статут, заседания и резултати от дейността Обществен съвет Ямбол към Областна управа - Ямбол. Очаквания: Тази добра практика да има решителни резултати на добро уплавление в област Ямбол и да се мултиплицира и в други областни администрации на Р България

84

хармония 5/2013


граждански мониторинг

НОМИНАЦИИ ЗА АНТИНАГРАДА “ПЪСТЪР ПОР” - БИЗНЕС Номинация № 1 за липса на екологична

Възможни решения: Отнемане на правото да бъде изпълнител и подпизпълнител на национални инфраструтурни проекти и на проети с финансиране от ЕС

отговорност - “ГЕОТЕХМИН” ООД

„Геотехмин” е фирма за инженерингови и консултантски услуги в минната промишленост, управляваща експлоатацията на мина "Елаците" – един от най-големите открити рудници за добив на мед и злато в България. Източник: Сдружение Независим Обществен контрол Мотиви: Насипване със строителни отпадъци на частни, общински и държавни имоти без да има разрешение за това, увреждане на плодородни земеделски земи, нарушаване на частна собственост, на човешки права, предизвикване на опасност за здравето на хората, природата, разрушаване на градска среда Доказателства: Снимки, сигнали, доклади от граждански мониторинг Резултати от проверката: Протоколи и становища на граждански комитети, кметства, общински съвети разследвания на медии.

хармония 5/2013

85


БЪЛГАРИЯ

НОМИНАЦИИ ЗА АНТИНАГРАДА “ПЪСТЪР ПОР” - БИЗНЕС Номинация № 2 за липса на екологична отговорност - ВЕЦ “ЗВЕРИНО”; ВЕЦ “ЦЕРОВО” И ВЕЦ “ПРОКОПАНИК” Източник: Фондация „Планиски орел – Яворец”, Гара Бов Мотиви: Допускане на заблатяване, покриване на водното огледало с водна леща; неосигуряване да преминава вода през рибните протоци при ниски води на р. Искър; спиране миграцията на рибата през размножителния перлиод, а и след това; неизвършено зарибяване; при поройни дъждове - изпускане на ваните в р. Искър и допускане на утаяване във ВЕЦ-овете, което задушава рибата по поречието; не поддържане на флората и фауната по поречието; не се опазват рибните ресурси в р. Искър Доказателства: Снимки, сигнали, доклади от граждански мониторинг Резултати от проверката: ВЕЦ-овете не изпълняват предписанията на РИОСВ и МОСВ за спазване на закона при екплоатация на съоръженията, издадени им с разрешения на „Превантина дейност”- МОСВ или заради корупция, или заради бездействие на контролните органи Възможни решения: Отнемане на разрешителните за дейността на трите ВЕЦ до влизане в съотвествие, разследване на виновните лица от ВЕЦ и от РИОСВСофия

НОМИНАЦИИ ЗА АНТИНАГРАДА “ПЪСТЪР ПОР” АДМИНИСТРАЦИЯ Номинация № 1 за липса на екологична отговорност - Столичен инспекторат Община София Източник: Национално сдружение на собствениците на имоти Мотиви: Неизпълнение на контролните функции върху управление на отпадъците, допуснати престъпна небрежност и корупционни практики, застрашаващи здравето на хората и увреждащи природата и градската среда Доказателства: Протоколи от граждански мони-торинг, публикации в медиите, събрана документация в проверка на МВР и прокуратурата Резултати от проверката: Установени конкретни лица, неизпълняващи задълженията си на контролен орган в Столичен инспекторат Възможни решения: Цялостна проверка на дейността, наказание на виновните лица, смяна на ръководството, функции, статут, численост, възнаграждения

86

хармония 5/2013


граждански мониторинг

НОМИНАЦИИ ЗА АНТИНАГРАДА “ПЪСТЪР ПОР” АДМИНИСТРАЦИЯ

НОМИНАЦИИ ЗА АНТИНАГРАДА “ПЪСТЪР ПОР” АДМИНИСТРАЦИЯ

Номинация № 2 за липса на екологична

Номинация № 3 за липса на екологична

отговорност - Български футболен съюз

отговорност - Община Ямбол

Източник: Граждански комитет-Бояна Мотиви: Стартиране на инвестиционно предложение: строеж на стадион за европейско първенство на УЕФА върху частни имоти в кв. Бояна, Резиденцията, с унищожаване на защитени растителни видове Доказателства: Протоколи от протестни кампании на местното население, публикации в медиите, срещи и обсъждания на ниво областна управа, столична община, министерски съвет Резултати от проверката: Сформиране на работна група в Сторична община и Министерски съвет за отстраняване на нарушенията и компенсиране на вредните въздействия Възможни решения: Замяна на имоти, компенсиране на собствениците на имоти в резиденция Бояна, консервиране на защитените растителни видове, рекултивация и възстановяване на нарушени местообитания и хабитати.

Източник: Сдружение “ДЕН” и Граждански инициативен комитет “Ямбол” Мотиви: Системна лоша политика по опазването на околната среда в града, увреждане на здравето на хората, рекетиране на данъкоплатците с нереално завишени данъци и такси Доказателства: Присъда от ЯОС, потвърдена от БАС на кмета на община Ямбол Георги Славов за нанасяне на щета в размер на над 2 млн. лева при изграждането на незаконен водопровод по улици “Граф Игнатиев” и “Генерал Заимов”; отговор от РИОСВ - Стара Загора за липса на съгласуване на “Интегриран проект за устойчиво подобряване на градската среда и зоните за отдих в община Ямбол” Резултати от проверката: Сигнали и подписка от граждани срещу безконтролното изсичане на здрави многогодишни дървета от Градски парк и парк Боровец; съдебни експертизи; документация от МРРБ; сигнали и подписка срещу нарушения по проект “Техническа помощ за създаване на система за интегрирано управление на отпадъците в регион Ямбол (общини Ямбол, Сливен, Нова Загора, Тунджа и Стралджа); експертни становища; петиции до Европейския парламент; отговори от Комисията по петициите; кореспонденция между НПО, РИОСВ-Стара Загора, МОСВ и ЕК във връзка с продължаваща експлоатация на незаконното сметище на община Ямбол. Възможни решения: Създаване на Обществен съвет, който да съгласува мнението на заинтересованите страни с администрацията. Смяна на корумпираната и престъпна местна администрация. Одит на досега реализираните европейски проекти на територията на Община Ямбол.

хармония 5/2013

87


КАЛЕЙДОСКОП

МИЛИАРДЕРИ ТАЙНО ФИНАНСИРАТ АТАКИТЕ СРЕЩУ НАУКИТЕ ЗА КЛИМАТА Одит разкрива, че дарители, свързани с изкопаеми горива, подкрепят тези, които отричат глобалното затопляне. Потайна финансираща организация в САЩ, гарантираща анонимност за дарители милиардери, се прояви като главно действащо лице на климатичното "контрадвижение", стремящо се да подрива научните изследвания за глобалното затопляне, научи "Индипендънт". Donors Trust, заедно със сестринската си фирма Donors Capital Fund със седалище в Александрия - Вирджиния, насочва милиони долари в усилието си да хвърли съмнение върху климатичните промени, без да разкрива самоличността на своите богати покровители или това, че те имат връзки с добива на изкопаеми горива. Но една одитна пътека разкри, че Donors са били индиректно подкрепяни от американския милиардер Чарлз Коч, който съвместно с брат си Дейвид притежава контролния пакет акции в Koch Industries - голям петролен, газов и химически конгломерат със седалище в Канзас.

Някои коментатори вярват, че такива заплетени мерки стават все по-чести, за да се предпазят самоличността и произходът на богатите дарители на климатичния скептицизъм, някои от които имат утвърдени интереси в добива на изкопаеми горива. Фондът за наука и прогрес, чийто директорски борд включва Чарлз Коч и жена му Лиз, дарява 1,250 млн. долара на Donors през 2007 г., по-нататък 1,250 млн. през 2008 г. и 2 млн. през 2010 г. Не се открива да е дарил пари на някоя друга група. Donors Trust е "дарителски консултативен фонд", което значи, че е със специален статут в данъчната система на САЩ. Хората, които даряват пари, получават щедри данъчни преференции и могат да запазят по-голяма анонимност, отколкото ако използват собствените си благотворителни фондации, защото последните технически нямат контрол върху това как Donors плаща в брой. Анонимното частно финансиране на скептично настроените към глобалното затопляне, които критикуваха изследователите на климата за тяхната липса на прозрачност, става все по-често. Коч например са изпреварили корпоративното финансиране на климатичния негативизъм на такива петролни компании като ExxonMobil.

Милиони долари са платени на Donors посредством трета страна - Knowledge and Progress Fund (фонд за наука и прогрес), която се управлява от семейство Коч, но не рекламира контактите на Коч.

88

хармония 5/2013


устойчиво потребление

www.climateaccess.org

Една такава организация - Americans for Prosperity, учредена от Дейвид Коч, претендира, че "Климатгейт" мейлите, хакнати нелегално от Университета на Южна Англия през 2009 г., доказват, че глобалното затопляне е "най-голямата мистификация в света, която сме виждали". Робърт Брюл, социолог от Drexel University във Филаделфия, изчислява, че през последното десетилетие над 500 милиона са дарени на организации, посветили се да подкопават изследванията върху климатичните промени, като много от тези пари са дарени анонимно чрез трета страна. Тръстът е дарил пари на Competitive Enterprise Institutе, който понастоящем е съден за клевета от професор Майкъл Ман от Университета в Пенсилвания, изтъкнат климатолог, който декларира, че е бил обвинен в научно мошеничество и сравнен с

осъден педофил. Доктор Брюл казва: "Реално имаме анонимно даряване и неподлежаща на контрол сила, упражнявана в създаването на климатично контрадвижение. Тук липсва всякаква власт, всякаква отговорност пред обществото за действията на тези фондации. Ставайки анонимни, те заличават една политическа цел. Могат правдоподобно да претендират, че не даряват на тези организации, и няма никакъв начин да се докаже обратното". Steve Connor. Exclusive: Billionaires secretly fund attacks on climate science. The Independent, Thursday 24 January 2013. http://www.independent.co.uk/environment/climatechange/exclusive-billio... Превод от английски Димитър ГАНОВ Източник: Индепендът

хармония 5/2013

89


КАЛЕЙДОСКОП

Green Cross International навърши 20 години

www.gaint.org

Green Cross International празнува своята 20-та годишнина в Женева, Швейцария, съвместно с представители на Организацията на обединените нации, на Хартата „За Земята”и други глобални партньори. Проведено беше тържествено Общо събрание на организацията с президент Михаил Горбачов, бяха връчени награди за отлични постижения в опазването на човешкото здраве и околната среда. Гости и участници присъстваха на гала концерт на известния

руски пианист Андрей Гаврилов. Двореца на нациите се превърна в домакин на многобройни диалози, конференция, изложби и инициативи, предприети от основателите на организацията Михаил Горбачов и Морис Стронг. В центъра на вниманието бяха пет панела: предизвикателствата и възможностите на един святв преход - изменение на климата, енергия и ресурси, бедност, храна и вода, сигурност и устойчивост. 130 млади изпълнители, предимно младежи от Сирия, Индонезия, Ботсуана и Аржентина, предсавят дебютна музикална постановка” 2050: бъдещето, което искаме”. Спектакълът включва песни, написани от легендарния

90

хармония 5/2013


устойчиво потребление

Юсуф Ислям (Cat Stevens) и е копродукция на Международен Детски Свят и Green Cross.

Дайте шанс на човечеството

"Винаги съм смятал, че президентът на САЩ е истински демократ, но той не се държи като демократ", заяви Михаил Горбачов при откриването в Женева на конференцията по повод 20-та годишнина от създаването на екологичната му организация Международен зелен кръст. "Спомням си на мен колко ми беше трудно. Сега президентът на САЩ е критикуван заради това, че не е достатъчно решителен. Ами, ако не е достатъчно решителен да стреля, да хвърля бомби, това е добър вид нерешителност. За сметка на това, ако реши да стреля, без да вземе предвид мнението на хората навсякъде, включително в САЩ, мисля, че последиците биха могли да са много лоши", смята Горбачов. Източник: Преса

Михаил Горбачов - основател на Green Cross:

живеещи без достъп до вода; ширеща се бедност.

СВЕТЪТ Е НА КРЪСТОПЪТ: ДА НАПРАВИ ПРАВИЛНИЯ ИЗБОР ЗА БЪДЕЩЕТО

Може ли да се промени? Green Cross смятат, че можем, но прозорецът, даващ тази възможност се затваря.

От 1993 г. Green Cross е работила за посрещане и справяне с предизвикателствата да се решават неотложните въпроси по отношение разоръжаване, сигурност, бедност и околна среда. Нашата мисия е да се гарантира устойчиво и сигурно бъдеще за всички, търсене на решения чрез диалог, посредничество и сътрудничество. През 2013 г., годината, която маркира нашата 20-та годишнина, светът е на по-решителен кръстопът. Предупредителните знаци за опасност сигнализират все по-отчетливо и тревожно: изменението на климата води до екстремни метеорологични събития; продължаващото присъствие на оръжия за масово унищожение; 800 милиона души,

Основна причина за кризата е факта, че сме свидетели и се позоваваме на вече остарели теоретични концепции, ценности и институции. Дойде време за промяна, а не за единични поправки. Чрез конференция като нашата и провеждането на обективен и конструктивен диалог може да се изгради мост към промяната, от която се нуждаем. Перспективите и опита на модерни лидери, политически ветерани, експерти, младежи и неправителствени организаци може да стимулира възраждането на стабилна многостранност и високо равнище правителствата да вземат решения. Green Cross приканва хората по целия свят да ни помогнат да се справим с тези важни въпроси и да се присъединят към нас...

хармония 5/2013

91


КАЛЕЙДОСКОП

Концесия на златна мина за канадци взриви Киргизстан Президентът Алмазбек Атамбаев обяви извънредно положение и изпрати войски

Концесионирането от канадска компания Centerra Gold Inc. („Сентера голд инк.“) на златна мина „Кумтор“ доведе до 4-дневен бунт, по време на който около 100 души са задържани, а пострадалите са поне 50. Протестите започнаха в Джет-

Огузския район на Исък-Кулска област на средноазиатската република. Според местните жители концесията е „грабителско споразумение“. Тя обогатява тесен кръг представители на местната власт и централната администрация.

92

хармония 5/2013


....

Наложи се силите на реда и спецчастите да ги атакуват не само с палки, но и със сълзотворен газ и светлинни бомби. Това обаче не спира протестиращите от нови атаки, като много от тях се сдобили с полицейски палки и каски (вижте снимката). Основното им искане е национализирането на златната мина. Те успяха да спрат тока в мините и няколко съседни села. Днес се стигна дотам, че около 500 местни затвориха пътя до мината и атакуваха милицията с камъни, подпалиха автобуса на отряда за бързо реагиране ОМОН и дори със сила да си назначи свой собствен губернатор на областта. Оказа се, че без политика също не мина – протестиращите са организирани от привържениците на опозиционния депутат Камчъбек Ташиев, лидер на партия „Ата-Журт“, осъден заради опит за силово превземане на властта по време на безредиците в столицата Бишкек миналата година. Неговите съратници искат не само национализация на „Кумтор“, но и да бъде освободен Камчъбек Ташиев и още двама осъдени съпартийци – Талант Мамътов и Садър Жапаров. На третия ден протестът ескалира до ултиматуми и президентът Алмазбек Атамбаев обяви извънредно положение и да се намесят за въвеждане на ред в областта републикански войски. „Действията им (на бунтовниците – бел. авт.) създадоха заплаха за националната сигурност на Киргизката република и нанесоха щети на икономиката на страната. Престъпните действия на организаторите и участниците на тази акция поставиха под заплаха и изпълнението на дюджета ан страната“, каза държавният глава на Киргизстан, цитиран от местния новинарски сайт 24.kg. Киргизстан е сред най-бедните републики в региона, тъй като не разполага с енергийните ресурси като Казахстан и Узбекистан. Същевременно златодобивът е от малкото възможности да се осигури някакъв ръст в неспокойната държава - преди няколко години и тя преживя поредна в бившия Съветски съюз "цветна революция". Източник: ПИК

хармония 5/2013

www.rlerl.org

93


КАЛЕЙДОСКОП

Румъния: Голям протест срещу план за златна мина Канадска компания иска да експлоатира находище, което може да стане най-голямата златна мина в Европа, но на много висока екологична цена

Няколко хиляди души протестираха в Румъния срещу канадски проект за добив на злато в северозападната част на страната, който предвижда използването на голямо количество цианид, предаде Франс прес.

В Букурещ над 3 хил. демонстранти преминаха през центъра на града до сградата на правителството, пред която скандираха лозунги срещу плана. След това те блокираха движението по основния булевард в румънската столица. Аналогични протести се проведоха в още няколко румънски града. Хиляда души се събраха в Клуж и стотици - в Тимишоара, Алба Юлия и Яш.

94

хармония 5/2013


устойчиво потребление Демонстрантите разкритикуваха политиците, както от управляващото мнозинство, така и от опозицията, които обвиниха, че съдействат за спорния от екологична гледна точка проект въпреки недоволството на населението. Тази мина ще съсипе един много хубав район, където би могло да се развива туризъм, казват участници в протеста. Очаква се левоцентристкото правителство на премиера Виктор Понта да внесе в парламента законопроект, според който проектът на канадската компания "Гейбриъл Рисорсис" за добив на злато в село Рошия Монтана, в Трансилвания, е от "изключителен национален интерес".

Канадската компания предвижда да добие 300 т злато и 1600 т сребро. Тя обещава 900 нови работни места по време на експлоатационния период, който ще продължи 16 години, както и големи икономически придобивки за региона. Проектът обаче би довел до унищожаването на четири планини около Рошия Монтана и би увредил част от уникални минни галерии. Канадската компания освен това планира да използва средно по 12 хил. т цианид годишно Източник: Вести, БГНЕС

За първи път проектозакон в Румъния е написан само за една компания, отбеляза един от демонстрантите. Докато бе в опозиция, управляващата сега левоцентристка коалиция обеща да блокира този проект, както и проучванията за шистов газ. След като дойде на власт обаче, тя разреши на американската компания "Шеврон" да започне проучвания за шистов газ и обяви златната мина в Рошия Монтана за национален приоритет. "Гейбриъл Рисърсис" има амбициозни планове да разработи край румънското село най-голямата златна мина в Европа. www.climateaccess.org

хармония 5/2013

95


КАЛЕЙДОСКОП

САЩ компенсират индианци с $ 34 млрд.

Немско село произвежда 321% повече енергия, отколкото е нужна Зелената инициатива на селото (Wildpoldsried) за пръв път стартира през 1997 г., когато селският съвет решава, че трябва да изградят нови индустрии, да потдържат локалните инициативи, да носят нови приходи на селото и да не създават дългове.

www.michellehenry.fr

Няколко хиляди американски индианци ще получат обезщетение от правителството на САЩ в размер на 3.4 милиарда долара заради използване на земи и ресурси, които принадлежат на индиански племена, съобщава Си Ен Ен. Решението на правителството на САЩ да плати е в резултат на дълъг спор между индианците и управлението на страната. През 1996 година индианци подадоха съдебен иск срещу вътрешното министерство за това, че не им е изпълнено дължимото обезщетение за земята.

През последните 14 години общността е оборудвала девет нови сгради със слънчеви панели, построила е четири биогазови реактора и седем вятърни мелници. В самото село 190 частни домакинства имат слънчеви панели, а в околностите се ползват също с три малки водноелектрически централи, екологичен контрол на наводненията, както и система за натурални отпадъчни води. Независимо, че населението на селото се състои само от 2600 души, то произвежда 321% повече енергия, отколкото им е необходима - а това генерира 4,0 милиона евро към годишните приходи.

Индианската страна бе представлявана от Елоиз Коубел от щата Монтана, известна като Жената- жълта птица. Приносът и за защита на племената е признат от американския президент Барак Обама. През пролетта на 2012 година Върховният съд на САЩ разпореди правителството да изплати на индиански племена, живеещи в 41 щата, повече от 1 милиард долара компенсации за ползването на природните ресурси на техните земи. Източник: news.bg www.greentech.bg

96

хармония 5/2013


“ГЕОСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД геодезия, проектиране, строителство

гр. Стара Загора, ул. Гео Милев № 35, ет. 2, офис: 8 тел./факс 042 623711, GSM 0888 446121 еmail: geostroi_ing@abv.bg http://www.geostroi.com Фирмата е специализирана в ремонт на подкранови пътища. Затваря цикъла: геодезическо заснемане за диагностика - ремонт в следствие данните в диагностиката - геодезическо заснемане за издаване на екзекутив. Извършва ремонт, реконструкция, преустройство и монтаж на различни повдигателни съоръжения, производство на мостови кранове до 5 тона


Harmony 5 2013  
Harmony 5 2013  

Списание "Хармония", година втора, бр. 5, 2013 г.

Advertisement