Page 1

Θ ΔΑΠ-Οικονομικού, ΠΑΝΤΑ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΦΟΙΤΘΤΘ, τϊρα και με τθν επανζκδοςθ των κεμάτων παλαιότερων εξεταςτικϊν ςε όλα τα μακιματα. Τα παλαιότερα κα τα βρείτε ςτα τραπεηάκια τθσ ΔΑΠ ςε φυλλάδια και ςθμειϊςεισ, κακϊσ και ςε θλεκτρονικι μορφι ςτο DVD και ςτο site μασ, www.dap-oikonomikou.gr μαηί με άλλο χριςιμο υλικό.


Παλαιότερα Θέματα: Ειδικά Θέματα Ιστορίας Οικονομικών Θεωριών

2010

Περιεχόμενα ................................................................. 0 Περιεχόμενα ................................................................................................................................ 1 Ειδικά Θζματα Ιςτορίασ Οικονομικϊν Θεωριϊν – Σεπτζμβριοσ 2010 ....................................... 2

1

www.dap-oikonomikou.gr


Παλαιότερα Θέματα: Ειδικά Θέματα Ιστορίας Οικονομικών Θεωριών

2010

Ειδικά Θέματα Ιςτορίασ Οικονομικών Θεωριών – Σεπτέμβριοσ 2010 Απαντιςτε ςτο υποχρεωτικό ερϊτθμα κακϊσ και ςε ζνα ερϊτθμα από κάκε ομάδα κεμάτων. Το υποχρεωτικό ερϊτθμα καλφπτει 20% τθσ βακμολογίασ, ενϊ κάκε ζνα από τα ερωτιματα των ομάδων Α και Β καλφπτει 40%. Υποχρεωτικό ερϊτθμα Οι τζςςερισ βαςικζσ αρχζσ που πρζπει να διζπουν ζνα φοοολογικό ςφςτθμα κατά τον Adam Smith είναι: 1. Οι πολίτεσ κάκε κράτουσ οφείλουν να ςυνειςφζρουν ςτθν υποςτιριξθ τθσ κυβζρνθςθσ, όςο το δυνατόν l ςε αναλογία με τισ αντίςτοιχεσ -ικανότθτζσ τουσ· το οποίο ςθμαίνει ςε αναλογία με τθν πρόςοδο που απολαμβάνουν κάτω από τθν προςταςία του κράτουσ. *... J 2. Ο φόροσ που πρζπει να πλθρϊςει κάκε άτομο πρζπει να είναι κακοριςμζνοσ και όχι αυκαίρετοσ. 3. Κάκε φόροσ πρζπει να επιβάλλεται κατά τον χρόνο ι με τον τρόπο που είναι πικανότατα ο πιο πρόςφοροσ ςτον φορολογοφμενο για τθν πλθρωμι του.» 4. Κάκε φόροσ πρζπει να είναι ζτςι ςχεδιαςμζνοσ ϊςτε να αποςπά και να παρακρατεί από τισ οικονομικζσ δυνατότθτεσ των ανκρϊπων όςο το δυνατόν λιγότερα *χpιματαlι πζρα και πάνω από εκείνα που ειςζρχονται ςτο ταμείο του κράτουσ. Αξιολογιςτε το φόοο τθσ δεκάτθσ, όπωσ εφαομοηόταν ςτθν Ελλάδα μζχρι το 1880, ωσ προσ κάκε ζνα από τα παραπάνω κριτιρια.

Ομάδα Α: Οικονομικι ςκζψθ τον 190 αιϊνα 1. «Από τουσ οικονομολόγουσ που ενεπλάκθςαν ςτισ ςυηθτιςεισ και τθ χάραξθ πολιτικισ ςτθν Ελλάδα κακ' όλθ τθ διάρκεια του 19ου αιϊνα ζνασ άνκρωποσ ξεχϊριςε: ο Ιωάννθσ Σοφτςοσ (1804-1890). Ο Σοφτςοσ ιταν φιλελεφκεροσ και αποτζλεςε τον πρϊτο -και για το μεγαλφτερο μζροσ του 19ου αιϊνα -το μόνο ακαδθμαϊκό οικονομολόγο ςτθν Ελλάδα». (Psalidoponlos and Stasinoponlos 2009: ςελ. 492-3) Τεκμθριϊςτε ι αμφιςβθτιςτε τθν παραπάνω κζςθ ςχετικά με τθ ςθμαςία και τον κεωρθτικό προςανατολιςμό του Σοφτςου, αναπτφςςοντασ -ςτο βακμό που εςείσ κρίνετε ςκόπιμο -τισ κζςεισ/παρεμβάςεισ του ςε ςυγκεκριμζνα ηθτιματα. 2. Ποιο ιταν το ςκεπτικό και οι βαςικζσ κζςεισ του Ιωάννθ Βαλαςόπουλου ςε ςχζςθ με τθ φορςλογία και τθ μεταρρφκμιςθ των κεφαλαιαγοοϊν: Σε ποια ι ποιεσ ςχολζσ ςκζψθσ κατατάςςουν τον Βαλαςόπουλο οι απόψεισ αυτζσ;

2

www.dap-oikonomikou.gr


Παλαιότερα Θέματα: Ειδικά Θέματα Ιστορίας Οικονομικών Θεωριών

2010

Ανδρζασ Κακριδισ -. Ειδικά Θζματα Ιςτορίασ Οικονομικϊν Θεωριϊν Εξεταςτικι Περίοδοσ Σεπτεμβρίου 2010 3. Ποιεσ ιταν διεκνϊσ οι βαςικζσ οικονομικζ; αντιλιψεισ περί φορολογίασ και δθμοςίων δαπανϊν τον 19ου αιϊνα-πωσ (και γιατί) μεταλλάςςονται μετά το 1870; 4. «Στθν οικονομικι ςκζψθ τθσ Ελλάδασ του 190υ αιϊνα δεςπόηει ο οικονομικό; Φιλελευκεριςμόσ». Εξθγιςτε γιατί ι κατά πόςο ςυμφωνείτε ι διαφωνείτε με αυτι τθν πρόταςθ.

Ομάδα Β: Οικονομικι ςκζψθ τον 200 αιϊνα 5. Τι εννοοφμε όταν αναφεοόμαςτε ςτθ ςυηιτθςθ για τθ βιωςιμότθτα τθσ ελλθνικισ οικονομίασ και βιομθχανίασ: ποιο το βαςικό τθσ περιεχόμενο, πότε αναπτφχκθκε, ποιεσ ιταν οι βαςικζσ κζςεισ και αντιπαρακζςεισ, με ποιουσ ςυγγοαφείο και ιδεολογικοφσ χϊρουσ ςυνδζκθκαν; Πότε και γιατί" «ξεπεράςτθκε» Ο ςχετικό; προβλθματιςμόσ; 6. Εξθγείςτε με λίγα λόγια τα κφρια ςυςτατικά ςτοιχεία τθσ «αναπτυξιακισ ςυναίνεςθσ» (development consensus) που διαμοοφϊκθκε ςτουσ κφριουσ κφκλου; τθσ ελλθνικισ οικονομικισ ςκζψθσ κατά τισ δεκαετία; του 1950 και 1960; Σε ποιο βακμό οι οικονομικό; Απόψεισ για το ρόλο του κράτουσ ςτθν ελλθνικι ανάπτυξθ κ-α μποροφςαν να χαρακτθριςτοφν ωσ κεχνςιανζσ; 7. Εξθγιςτε το περιεχόμενο και το ρόλο τθσ «κεωρίασ εξάρτθςθσ» ςτο επιχείρθμα του Δθμιτρθ Μπάτςθ για τθν ελλθνικι βιομθχανία και οικονομία. Πωσ αξιολογείτε τθν εν λόγω κζςθ, τόςο ωσ εργαλείο ερμθνείασ του παρελκόντοσ, όςο και ωσ ςυνταγι -μζςω τθσ άρςθ τθσ εξάρτθςθσ -οικονομικιοανάπτυξθ; τθσ Ελλ4δασ του 1947; 8. Ποιεσ οι βαςικζξ κζςεισ για τθν ελλθνικι οικονομικι ανάπτυξθ που ανζπτυξε ο Κυριάκο; Βαρβαρζςοσ ςτθν Ζκκεςθ περί του Οικονομικοφ Προβλιματοσ τθσ Ελλάδοσ (1952) και ποια θ κριτικι που άςκθςε ςε αυτζσ ο Ξ. Ηολϊτασ; Τι κζςθ κα παίρνατε εςείσ ςε αυτι τθ διζνεξθ (και γιατί);

3

www.dap-oikonomikou.gr

dap_themata_ok_2010_eidika_themata_oikonomikis_istorias  

ΣΤΟΝ ΦΟΙΤΘΤΘ, τϊρα και με τθν επανζκδοςθ των κεμάτων παλαιότερων εξεταςτικϊν ςε όλα τα μακιματα. Τα παλαιότερα κα τα βρείτε ςτα τραπεηάκια τ...

Advertisement