DANSKE LANDSKABSARKITEKTERS ÅRSBERETNING 2015-16

Page 1

ÅRSBERETNING ‘KUREREN’ 2015-16


Forsidefoto Dansk Landskabspris 2015 gik til SLA, der fik prisen for projektet Novo Nordisk Naturpark. Udover anerkendelsen modtog SLA 50.000 kroner for vinderprojektet. Uddrag fra juryens motivation ”I tildelingen af Dansk Landskabspris 2015 lægger juryen vægt på parkens fremsynede tilgang til bæredygtighed og det grundige arbejde med biotoper, vandhåndtering, sundhed og virksomhedsprofil.” Dansk Landskabspris uddeles af Park- og Naturforvalterne, Danske Arkitektvirksomheder og Danske Landskabsarkitekter. Foto: Novo Nordisk Naturpark, SLA

2


PROGRAM

Generalforsamling fredag den 18. marts 2016

14.00

Forelæsning med Petra Blaisse, Inside Outside, Københavns Universitet, Festauditorium, Bülowsvej 17, Frederiksberg

15.30

Generalforsamling, Københavns Universitet, Festauditorium, Bülowsvej 17, Frederiksberg

17.00

Pause med forfriskninger

17.30

Generalforsamling fortsætter

19.30

”Byhøstmiddag” i Fælleshuset, Rolighedsvej 23, Frederiksberg

3


GENERALFORSAMLING 2016 Som meddelt i indkaldelsen afholder Danske Landskabsarkitekter ordinær generalforsamling: Hvornår

Fredag den 18. marts 2016

Hvad tid kl. 14 – 22. Forelæsning, generalforsamling og middag Hvor

Københavns Universitet, Festauditorium, Bülowsvej 17, Frederiksberg

Tilmelding Du kan tilmelde dig GF og middag via LOGIN på DL´s web

Deltagelse i middagen koster 275 kr. og betaling sker med kontingentopkrævning

for 2. kvartal 2016

Tidsfrist Tilmelding senest den 7. marts 2016 Fraværende medlemmer kan stemme ved fuldmagt til generalforsamlingen. Fuldmagten udstedes i to eksemplarer. Det ene skal være bestyrelsen i hænde før mødet, det andet eksemplar medbringes af fuldmagtindehaveren. Ingen kan disponere over mere end to fuldmagter. Fuldmagten kan kun omfatte de punkter, der er opført på dagsordenen. DL’s vedtægter kan downloades fra foreningens hjemmeside under faneblad ”OM OS” – Om foreningen

Det er blevet til hele 10 faglige og sociale arrangementer i årets løb, og i oktober var der kæmpe fremmøde til ‘åben tegnestue’. Her bød TREDJE NATUR i samarbejde med Danske Landskabsarkitekter indenfor, og tæt ved 100 interesserede dukkede op til en hyggelig eftermiddag og hørte partner og medstifter, Flemming Rafn Thomsen, fortælle om tegnestuens filosofi og udvalgte projekter. Fotograf: Adnan Brkic, TREDJE NATUR

4


INDHOLDSFORTEGNELSE Side

Indhold

7

0.0

Dagsorden

8

1.0

Valg af dirigent

8

2.0

Bestyrelsens beretning

16

3.0

Virksomhedsplan, 2016-17

19

4.0

Indkomne forslag

20

5.0

Økonomi

5.1 Regnskab for 2015

5.2 Budget 2016 /medlems- og kontingentudvikling

5.3 Regnskab og budget indstilles til godkendelse

31

Valg

6.0

6.1 Valg af medlemmer til bestyrelsen

6.2 Valg af parlamentarisk revisor og suppleant

6.3 Valg til medlemmer af LANDSKABs redaktionsudvalg

6.4 Valg af medlemmer til Retsudvalget

6.5 Valg af medlemmer til Bedømmelsesudvalget

6.6 Valg af international IFLA/IFLA Europe delegat

33

Beretninger

7.0

Permanente udvalg

7.1 Bedømmelsesudvalget

7.2 LANDSKABs redaktionsudvalg

7.3 Retsudvalget

37

Ad hoc udvalg

7.4 Arrangement/debatudvalg

7.5 Dansk Landskabspris 7.6 Tænketank 5


INDHOLDSFORTEGNELSE Side

Indhold

Repræsentationer 43

7.7 IFLA/IFLA Europe

7.8 Dansk Byplanlaboratorium

7.9 Dansk Legeplads Selskab

7.10 Nordisk Vejforum (NVF) Miljøudvalget

7.11 Fonden for Træer og Miljø

7.12 Frøkildeudvalget

7.13 Det nye Vejregelrådet/Vejdirektoratet

7.14 Dansk Center for Lys - jury for Den Danske Lyspris

7.15 Styregruppen for Temahaverne i Valbyparken

7.16 Udvalget for Skovfrø og -planter

7.17 Rådgivende Udvalg, sektion for Geovidenskab

og Naturforvaltning

7.18 Det Særlige Bygningssyn/Kulturstyrelsen

7.19 Udvalg - Et grønnere Danmark

7.20 Københavns Kommunes Bypanel

53

Eventuelt

8.0

6


0.0 DAGSORDEN

1.0

Valg af dirigent

2.0

Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning for 2015/16

3.0

Virksomhedsplan 2016-2017

4.0

Indkomne forslag

5.0

Økonomi

Godkendelse af revideret regnskab for 2015

Godkendelse af budget for 2016

6.0

Valg

Valg af medlemmer til bestyrelsen

Valg af parlamentarisk revisor og suppleant

Valg af medlemmer til LANDSKAB redaktionsudvalg

Valg af medlemmer til Retsudvalget

Valg af medlemmer til Bedømmelsesudvalget

Valg af international delegat

7.0 Orientering fra DL-udvalg og fra repræsentanter i eksterne udvalg

og organisationer

8.0

Eventuelt

7


1.0 VALG AF DIRIGENT

2.0 BESTYRELSENS BERETNING 2015/16

Af Susanne Renée Grunkin, formand for Danske Landskabsarkitekter Denne årsberetnings formål er at se tilbage på årets begivenheder og aktiviteter. Den skal samtidig referere tilbage til den virksomhedsplan for 2015-16, som bestyrelsen formulerede på foreningens vegne om, hvilke fokuspunkter vi ville forfølge i vores bestyrelsesarbejde. Mon vi nåede vores mål? Og hvilken effekt havde indsatserne? Først og fremmest - udspændt hen over sæsonen 2015/16 - viser sig overordnet to klare billeder: 1. Opmærksomhed på landskabsarkitektur Den fagspecifikke viden om vejen til gode og robuste vækst- og levemiljøer for planter, dyr og mennesker, biodiversitet, klima- og bæredygtige løsninger KOMBINERET med et blik for den større skala i forhold til rum, æstetik, helhed og sammenhæng er en efterspurgt kompetence. Når professor Tom Nielsen, på Aarhus Arkitektskole, bliver ringet op i håb om, at han er leveringsdygtig i nyudklækkede landskabsarkitekter, så må han melde udsolgt, og DL’s sekretariat får flere og flere henvendelser fra organisationer og foreninger, der inviterer til nye interessante samarbejder. Heller ikke landskabsarkitekturen handler alene om at være en kunstnerisk og konceptuel disciplin. Det er MERE END det. Det handler om, at omverdenen har fået øje på landskabsarkitekturen som det, der kan bidrage til at samle os og forbinde os - at vi også skaber rum og steder for ALLE, ligesom vi bidrager til at løfte et samfundsansvar ikke mindst i forhold til klima og socialitet. 2. Kollegial samfølelse Gennem året har vi oplevet en stærk kollegial samfølelse. Vi er gode til at interessere os for hinanden og dele synspunkter og berige hinanden fagligt. Aktivitetsmålinger på DL’s nye, flotte hjemmeside bekræfter, at mange følger med i nyheder, portrætter og begivenheder. Ved Høstdebatten i oktober om DRIFT som designparameter var der også stor opbakning til arrangementet med deltagere fra nær og fjern, ligesom videndeling og diskussioner foregik med engagement, respekt for hinandens synspunkter og en efterfølgende lyst til samvær og appetit på at udvikle netværk i uformelle rammer. Den kollegiale samfølelse kom også tydeligt til udtryk ved uddelingen af Dansk Landskabspris 2015 i Folketingets Fællessal. Selve baggrunden for begivenheden er den gode samarbejdsrelation mellem foreningerne Danske Ark, Park- og Naturforvalterne samt DL. Begivenheden, som var imponerende planlagt af DL’s sekretariat, viste, hvordan vi kan være sammen om at glædes ved de mange gode indsendte landskabsprojekter, sammen om at anerkende de værdige, nominerede projekter og absolut sammen om at hylde det vindende projekt, Novo Nordisk Naturpark af SLA. 8


Bestyrelsen har gjort det til en fast tradition at invitere en kendt landskabsarkitekt til Danmark i forbindelse med generalforsamlingen. I 2016 er det den internationalt anerkendte landskabsarkitekt og designer Petra Blaisse fra den hollandske tegnestue INSIDE OUTSIDE, der f책r lov til at give generalforsamlingen et fagligt pift. Foto :Shenzhen Stock Exchange af INSIDE OUTSIDE. Fotograf: P Ruault. Poster design: Tine Gils

9


2.0 BESTYRELSENS BERETNING 2015/16

Danske Landskabsarkitekters bestyrelse. Fra venstre: : Ole Mouritsen, Elzélina van Melle, Bjørn Ginman, Louise Irminger Axholm, Andreas Jønck Faartoft, Susanne Renée Grunkin og Jacob Sandell Sørensen. Ikke til stede: Thomas Juel Clemmensen, Philip Dahlerup Christensen og Tine Vogt Laustsen. Fotograf Inger Ulrich

3. Det vi nåede I forhold til virksomhedsplanen har DL’s begivenheder og aktiviteter adresseret alle tre fokuspunkter. Oftest har de haft en effekt på flere ad gangen, men nedenfor er et oprids, over det vi nåede, det vi satte vores præg på - og det vi oplevede sammen. Kommunikation Med vores øgede fokus på kommunikation har vi søgt at samle budskaber mod fælles mål og skabe større sammenhæng, i de talerør vi har. Det giver mere gennemslagskraft. Vi gør brug af pressemeddelelser til fagpresse og landsdækkende medier, så når vi ud til både fagfæller, samarbejdspartnere, politikere, potentielle bygherrer/klienter og brugere. Vi får også hen-vendelser om interviews, eksempelvis fra Licitationen og Jord & Viden. Når vi bidrager aktivt i den offentlige debat, viser vi samtidig både holdninger og fagets bredde. Vi forsøger at dække by, land, natur, kultur, erhverv, sundhed, stor skala, lille skala, privat og offentligt. I år har vi haft et debatindlæg i Jyllandsposten om Tivolihuset og kant10


zoneproblematikken omkring Tivoli samt et debatindlæg i Information om bekymringen for Planlovens effekt på de danske kyster - begge kan ses på vores hjemmeside. Ligesådan søger DL at perspektivere problematikker med faglige holdninger og baggrundsviden i forbindelse med høringer og bidrager dermed til at kvalificere udfaldet set ud fra en landskabsarkitektonisk synsvinkel. I år har vi skrevet høringssvar vedr. fredningen af Hellerup Strandpark (Tænketankens initiativ), og vi har skrevet høringssvar vedr. Københavns Kommunes Strategi for Bynatur. Samtidig kan man følge DL-siden i tidsskriftet Landskab, hvor vi har korte fagaktuelle indlæg med størst mulig bredde af emner. Serien ”Formandens klumme” er desuden et nyt indslag i både nyhedsbrev og på Facebook. Mange følger foreningens kommunikation via Facebook, og vores ugentlige nyhedsbrev bliver også både set og læst af rigtig mange. Her bør det lige understreges, at den feedback vi får fra jer medlemmer på vores indsatser, er afgørende for, at vi kan styre, eller rette ind, efter den rigtige kurs. Så tusind TAK - og gerne mere af det! Under kommunikation hører også arbejdet med at scanne og digitalisere tidsskriftet Landskab, det gælder netop også de tidligste udgivelser, som indtil 1969 hed Havekunst. 2015 blev året hvor vi endelig fik offentliggjort de gamle blade fra 1920 og op til 1961, som du nu frit kan downloade fra DL’s hjemmeside. I den forbindelse blev budskabet spredt under overskriften ”Havekunstens Tidsskrifter” bl.a. som en smuk poster, der blev sendt til alle de større tegnestuer og kommuner landet over, samt på DL’s julekort, som blev udsendt til over 200 medlemmer og samarbejdspartnere. Slå vejen forbi og dyk ned i de gamle magasiner – her ligger nøglen til vores selvopfattelse, vores kulturhistorie og vores identitet. Og tak til de frivillige kræfter som også har stået bag initiativet. Tidsskriftet Landskab er et vigtigt kommunikativt aktiv for DL og for DL’s medlemmer. Omend selve det redaktionelle arbejde er helt fri af DL’s indflydelse, spiller tidsskriftet en vigtig rolle for formidlingen af faget udadtil - også til udlandet, hvor Landskab også nyder respekt. Linjen og udviklingsarbejdet varetages af redaktøren samt redaktionsudvalget, naturligvis i samarbejde med Arkitektens Forlag. DL’s bestyrelse har to repræsentanter i redaktionsudvalget. Medlemsengagement Knap var den nye sæson skudt i gang med budskabet om mere medlemsarrangement, førend nogle medlemmer tog initiativ til de første arrangementer, som var rundvisninger hhv. på Tåsinge Plads - klimabyrum af GHB Landskab - samt i DONG’s græslandskaber af SLA. Vi har også haft Åben Tegnestue hos Tredje Natur, hvor interessen var meget stor. Alle arrangementer var velbesøgte. Flere medlemsdrevne arrangementer drømmer vi om og gerne flere, der foregår udenfor København. Endnu et er i støbeskeen, det skal foregå i Jylland - mere følger. I begyndelsen af sæsonen modtog DL også invitation til at besøge KADK. I forbindelse med introforløbet for de nye arkitektstuderende på KADK måtte vi fortælle om både foreningens arbejde og om faget landskabsarkitektur. De nye studerende skal vælge linje med det samme, og det var vigtigt for os at bidrage til at kvalificere deres valg og at invitere potentielle nye landskabsinteresserede ind i vores netværk. Vi har desuden været på det årlige besøg hos KU SCIENCE, hvilket har givet en mængde nye studentermedlemmer. Tilbuddet lyder på gratis medlemskab til førsteårsstuderende. 11


2.0 BESTYRELSENS BERETNING 2015/16 Idet målet er, at medlemsarrangementet skal være vakt i hele landet, bestræber vi os på at fastholde minimum ét arrangement om året uden for København. I november arrangerede vi således, i samarbejde med Arkitektforeningens afdeling i Østjylland, et åbent arrangement om byudviklingen i Aarhus Havn. Det foregik i DOKK1. Byplanarkitekt Knud Fladeland (masterplanen) fortalte, sammen med landskabsarkitekt Kristine Jensen (byrum) og arkitekt Kim Holst Jensen fra Schmidt Hammer Lassen Architects (DOKK1), om udviklingen. Vi sad i det fantastiske, åbne trapperum, hvor flere og flere kom til og fulgte med i den interessante fortælling. Et andet arrangement, hvor medlemmerne viste stor interesse og engagement, var BIM for Landskabsarkitekter, hvor BIM Equity og Land+ sammen opstillede potentialerne for, at også vi drager nytte af intelligente digitale modeller som værktøj. Dette arrangement er afholdt både i København og Aarhus. Det er således blevet til 10 faglige og sociale arrangementer i årets løb. Netværk Udadtil har DL lagt ressourcer i både eksisterende og nye netværk og samarbejder. Allerførst skal her nævnes DL’s mange repræsentanter i råd og udvalg, som løbende fastholder og udbygger foreningens netværk og indflydelse. Også internationalt skaber vi opmærksomhed, og her er vores delegat Anja Boserup Qvist netop indtrådt i en central stilling som Secretary General i IFLA Europe. Vi har desuden deltaget i Nordisk møde i Stockholm, IFLA World Congress i Moskva og IFLA Europe generalforsamling i Lissabon. Resumé fra disse møder er bragt i DL’s nyhedsbrev og i Landskab, og kan findes på DL’s hjemmeside. I 2016 kan DL fejre sit 85 års jubilæum. Derfor planlægger vi den 16. september en ekskursion og fest i København for både medlemmer og vores nordiske kollegaer, samtidig med at vi er vært for det årlige Nordiske styrelsesmøde. Ved Arkitekttopmødet, arrangeret af Danske Ark i november, stillede vi igen med hele tre bestyrelsesmedlemmer. Vi fandt det vigtigt at være godt repræsenteret - også i topmødets workshops, hvor vi dækkede både temaet Bæredygtighed, Arkitekturpolitik samt Konkurrencer som forretningsstrategi. Resumé af temaerne er at finde på vores hjemmeside. Et stort netværk bliver også udbygget gennem planlægningen af Byens Gulv-konferencen. Det er tredje år i træk, den bliver afholdt. Her samarbejder hele seks parter - foreninger, universitetsmiljøet og producenter - om at sammensætte et ambitiøst program for de mange interesserede deltagere. Vores samarbejde med Dansk Byplanlaboratorium er også intensiveret. Her handler det om at være sammen om at arrangere studieture. Pt. pågår planlægningen af en tur til Norges Turistveje, som bl.a. kan inspirere os i forhold til arkitektonisk at fremhæve oplevelseskvaliteterne i storladne landskaber. Vi ser i øvrigt meget frem til den dag, vi kan arrangere en tilsvarende tur rundt i Danmark -10 Steder i Landskabet ... Når vi tidligere nævnte den kollegiale samfølelse oplevet ved årets Høstdebat, gjaldt det kollegiale også i forhold til Danske Anlægsgartnere repræsenteret ved Jakob Kristensen, direktør Grøn Vækst A/S, Park- og Naturforvalterne repræsenteret ved Kirsten Lund Andersen, universitetsmiljøet repræsenteret ved professor Anders Busse samt vores svenske kollegaer repræsenteret ved landskabsarkitekt Emily Wade. Ligesådan skabte vores sponsorer en god ramme for aftenen - også ved deres tilstedeværelse og deres lyst til at tage del i de uformelle samtaler. 12


På Danske Landskabsarkitekters hjemmeside har vi i 2015 fortsat portrætrunden med interview af forskellige medlemmer. Et af årets seks portrætter var af Simon Enemærke. Simon arbejder som landskabsarkitekt i Zürich. Der kommer løbende nye interviews på hjemmesiden. Foto: Modelarbejde Studio Vulkan, Simon Enemærke. Fotograf: Daniela Valentini

13


2.0 BESTYRELSENS BERETNING 2015/16 En anden vigtig fremstrakt hånd, vi modtog, kom fra Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur. I oktober deltog vi, sammen med syv andre relevante foreninger, i en Planlovsdebat sammen med Miljøminister Troels Lund Poulsen - DL’s bidrag kan læses i Landskab nr. 8/2015 og på hjemmesiden. Senest har vi modtaget invitation fra Slots- og Kulturstyrelsen, hvor vi også her ser frem til et godt samarbejde til gavn for vores medlemmer. Endnu en vigtig invitation i år kom fra stadsarkitekt i Københavns Kommune, Tina Saaby, som ønskede DL repræsenteret i deres nye Bypanel, hvis formål er at bidrage med anbefalinger til at højne den arkitektoniske kvalitet i udviklingen af byen. Bypanelet består af relevant fagekspertise, der mødes to gange årligt, og allerede ved første møde i januar røg landskabsarkitektur og landskabsarkitekternes betydning og rolle helt til tops på dagsordenen. Den slags samarbejder må vi endelig få mere af! Internt foreningssamarbejde og økonomi En bestyrelse med hele fem nye medlemmer har skullet falde på plads. Det er gået godt, og en engageret gruppe er gået til opgaven med stort engagement. Bestyrelsen har afholdt

En dag i september viste Alexandra Vindfelt Hansen (herover) fra SLA og Poul Petersen fra Overdam Planteskole DL’s medlemmer rundt i det fine græslandskab ved DONG’s domicil i Gentofte. Her blev både fortalt om design, funktion og den efterfølgende drift af området og produktion af prydgræsser og stauder i storskala. Fotograf og arrangør Tine Gils

14


syv bestyrelsesmøder i 2015/2016. Den nye bestyrelse konstituerede sig den 20. april med Susanne Renée Grunkin som formand og Bjørn Ginman som kasserer. I weekenden d. 25. – 26. juni mødtes bestyrelsen til et internat-møde på Marienlyst, for at få et godt og fælles afsæt for det kommende års bestyrelsesarbejde. Her blev DL’s aktiviteter, fokusområder og strategier endevendt, og masser af nye idéer, for det kommende års arbejde, blev lagt på bordet. Det blev et par intensive arbejdsdage, som samtidig fik rystet den nye bestyrelse sammen. Ved samme lejlighed gik vejen forbi et fornemt stykke arkitektur og landskabsarkitektur på Kulturhavn Kronborg. Bestyrelsen har i 2015 arbejdet med etablering af et MDL fagdommerpanel og en artikeldatabase til DL’s hjemmeside, skrevet af medlemmer - henvendt til medlemmer. I skrivende stund arbejdes der på højtryk på, at DL, op til generalforsamlingen, kan gå på endnu et socialt medie – Instagram. Idéen er, udover at synliggøre dansk landskabsarkitektur overfor omverden, at give medlemmer mulighed for at præsentere deres arbejde og hverdag på platformen. Antal medlemmer Status på medlemmer er pr. 1. januar 2016 i alt 764 medlemmer med flg. fordeling: Ordinære: 409, nyuddannede: 17, ledige: 47, samboende: 25, pensionister: 39, studerende: 225 og æresmedlemmer: 2. I 2015 har 49 medlemmer valgt at udmelde sig, og der er kommet 93 nye til. Glædeligt at medlems-tallet stiger. Økonomi DL har i 2015 opretholdt det høje aktivitetsniveau, og dette kan ses af regnskabet. Hovedparten af vores økonomiske midler bruges på vores sekretariat, på LANDSKAB samt på at lave forskellige arrangementer for medlemmerne. Regnskabet for 2015 viser et lille overskud på 10.958 kr. som er tæt på det budgetterede. I 2016 er der afsat midler til, at DL kan fejre sit 85-års jubilæum. Denne post på 40.000 kr. udgør således årets budgetterede merforbrug. Ny adresse Til sidst skal det nævnes, at 2016 blev året, hvor DL’s sekretariat rykkede teltpælene op og flyttede til Dansk Magisterforenings hus på Peter Bangs Vej 30 på Frederiksberg. Efter ni gode i Arkitekternes Hus på Christianshavn er huset solgt og alle lejerne fraflyttet. Flere muligheder blev undersøgt, da det viste sig at det ikke var muligt at flytte med Arkitektforeningen til Åbenrå 34. Vores sekretariat ligger nu i forlængelse af Forbundet Arkitekter og Designere (FAOD) som har taget godt i mod os. Udover FAOD sidder flere andre potentielle samarbejdspartnere, i et lyst og venligt hus der har alle de fornødne faciliteter og servicefunktioner, som der er brug for. Vi glæder os til at udforske nye muligheder for samarbejde.

15


3.0 VIRKSOMHEDSPLAN 2016-2017 DL’s bestyrelse har gennem 2015 oplevet stor interesse fra omverdenen for vores fag. Vores kompetencer er en selvfølge både i landskabs- og byudviklingen, forvaltningen og driften, i bolignære udemiljøer med forskellige brugergrupper og behov. Det gælder også i alle de projekter og problemstillinger, der handler om det offentlige rum, der er til for alle, hvor der er behov for helhed, sammenhæng, et godt miljø og hvor der samtidig er behov for at imødekomme klimaforandringer. Vi planlægger og træffer beslutninger, der kan gavne både miljøet, planter og dyr - og så handler det også om mennesker. Fordi opmærksomheden på landskabsarkitekturens betydning og landskabsarkitekternes rolle er skærpet, skal vi også være rigtig gode til at fortælle, hvem vi er, og hvad vi kan. Det stiller krav til, at DL skal kunne: • håndtere omverdenens interesse for os - netværk, samarbejder, formidling • levere rammer for, at vi sammen kan videreudvikle vores efterspurgte faglighed - kvalifi cere og støtte hinanden • stille skarpt på strategisk formidling til omverdenen - vi skal alle både kunne tale internt med hinanden og eksternt til omverdenen. Dette danner grundlag for Virksomhedsplanen 2016-17. Formål med virksomhedsplanen DANSKE LANDSKABSARKITEKTERs virksomhedsplan er et principprogram for foreningens arbejde. Virksomhedsplanen skal fungere som fundament for bestyrelsens og sekretariatets arbejdsindsats i det kommende år. Virksomhedsplanen er udarbejdet af den siddende bestyrelse og beskriver de indsatsområder, der vil være i fokus det kommende år. Formålet med virksomhedsplanen er at have et strategisk og dynamisk redskab, der kan sætte rammen for bestyrelsen arbejde. Bestyrelsen DL’s bestyrelse består af 7 medlemmer og 2 suppleanter, der alle vælges på foreningens generalforsamling. Derudover vælger studentermedlemmerne en fælles repræsentant, der har observatørstatus i bestyrelsen. DL’s bestyrelse varetager den overordnede fagpolitik, og har ansvar for foreningens samlede økonomi. Bestyrelsesarbejdet er frivilligt og ulønnet. Formanden modtager dog et mindre vederlag, og bestyrelsens medlemmer er fritaget for kontingent. Sekretariatet DL’s sekretariat består af en daglig leder samt en (evt. flere) studentermedhjælp, der er ansat af foreningen. DL financierer desuden aflønningen af redaktøren for tidsskriftet Landskab. Foreningens formål Foreningen DANSKE LANDSKABSARKITEKTER er den faglige forening for landskabsarkitekter i Danmark. Foreningens formål er at fremme og højne kvaliteten af landskabsarkitekturen som grundlag for udformningen af det samlede fysiske miljø. Foreningen DANSKE LANDSKABSARKITEKTERs bestyrelse / marts 2016 16


T I D S S K R I F T E R 1

9

2

0

-

1

9

6

1

Danske Landskabsarkitekter har digitaliseret tidsskriftet LANDS KAB der dengang hed HAV EKUNST Du kan nu frit downloade de gamle magasiner Klik ind på www.landskabsarkitekter.dk under fanebladet MAGAS IN

Danske Landskabsarkitekter - Strandgade 27A, 1401 København K - www.landskabsarkitekter.dk Danske Landskabsarkitekter har fået digitaliseret tidsskriftet LANDSKAB, det gælder også de tidligste udgivelser, som hed HAVEKUNST. Man kan nu frit downloade ældre numre fra 1920-1961 via foreningens hjemmeside. Til lejligheden fik vi designet en smuk poster som blev sendt til de større tegnestuer og kommuner. Poster design: Anne-Sophie Rosenvinge-Skov

17


3.0 VIRKSOMHEDSPLAN 2016-17 Indsatsområde 1 – KOMMUNIKATION Udadtil vil DL fortsætte med at formidle landskabsarkitekturens samfundsnyttige værdi og landskabsarkitektens rolle, og potentielle nye roller. Indadtil vil DL fortsætte med dække medlemmernes interesse for løbende at få formidlet aktuelle faglige begivenheder og problemstillinger. Det vil ske ved at: • fortsat at deltage i den offentlige debat om miljø og klima, det sociale aspekt samt sundhed gennem indlæg og pressemeddelelser til både fagpresse og landsdækkende medier henvendt til almenheden, samarbejdspartnere, politikere, potentielle bygherrer/ klienter og brugere. • dele nyheder og faglige landvindinger med hinanden gennem DL’s nyhedsbrev og som noget nyt ved at oprette en vidensbaseret artikeldatabase på foreningens hjemmeside. I år vil vi også afsætte ekstra resurser til at oprette en Instagram-profil, hvor medlemmerne inviteres med som aktive medspillere. • at rette fornyet opmærksomhed på kommunikation på tværs af landegrænser, formidling af dansk landskabsarkitektur samt dansk by- og landskabsudvikling.

Indsatsområde 2 – NETVÆRK Udadtil skal DL fortsat udvikle nye og eksisterende relationer til relevante foreninger og andre aktører, der deler vores interesser og faglighed. Indadtil skal DL sikre attraktive muligheder for at medlemmerne kan netværke. Det gør vi gennem: • samarbejder om fælles arrangementer, studieture, erfaringsudveksling mellem bestyrelser og ledelser samt gennem tværfaglige samarbejder, der kan styrke fagets rolle og betydning. Det gælder også i forhold til det nordiske og internationale samarbejde som ved Nordisk Kongres, der i år bliver afholdt i Danmark. Vi vil også arbejde på at finde ambassadører i DL, der vil deltage i udvalgsarbejder som eksempelvis Arkitektfamilien. • udnyttelse af vores indflydelse i netværk til at sprede vores faglige holdninger og bringe landskabsarkitekturen på dagsordenen. • opmærksomhed på, at foreningens interne aktiviteter henvender sig så bredt som muligt både geografisk, tematisk og i forhold til studerende og nyuddannede, fra alle relevante uddannelsesinstitutioner, ved at faglige og sociale arrangementer foregår i hele landet gennem lokalt initiativet og med støtte fra sekretariatet.

Indsatsområde 3 – TIDEN I år vil DL forfølge begrebet Tid fordi Tiden er en præmis i landskabsarkitekturen på en måde, der differentierer os fra andre grene af arkitekturen. Det handler især om natur/ bynatur, om det grønne i vækst. Det handler også om vægtningen mellem bevaring overfor udvikling, om midlertidighed overfor det holdbare og bæredygtige, om perspektiver overfor erfaringer. Det gør vi ved at: • sætte fokus på vores kompetencer indenfor planlægning med vækst og biologiske processer. I år arbejder DL på et nyt fagdommerpanel, som supplement til MAA-fagdommerne, så netop helheden, der også rummer den efterspurgte bynatur og det grønne som proces18


suelt og bæredygtigt aspekt får en tydeligere opmærksomhed i vurderingen. • rette blikket mod både læring fra havekunsten som vores historiske baggrund og mod de komplekse samfundsudfordringer vi står overfor nu og fremover. Bl.a. vil DL deltage som medarrangør i Slots- og Kulturstyrelsens kommende debatmøde- og ekskursionsrække. • fejre DL´s 85 års jubilæum og markere jubilæet med både refleksion og fremsyn.

4.0 INDKOMNE FORSLAG I henhold til vedtægternes § 9 skal forslag, der ønskes behandlet til vedtagelse, være sekretariatet i hænde senest 21 dage før generalforsamlingen. Sekretariatet har ikke modtaget forslag fra medlemmer eller bestyrelsen. DL’s vedtægter kan i øvrigt downloades fra hjemmesiden under fanebladet OM OS – Om foreningen.

Byen mødte vandet - i november - da Danske Landskabsarkitekters i samarbejde med Arkitektforeningen Østjylland afholdte et arrangement på DOKK1 i Aarhus. Emnet var transformationen af Aarhus bynære havnearealer og byens nye møde med vandet. I den forbindelse var der inviteret tre arkitekter, der alle har spillet en vigtig rolle i udformningen af byens nye havnefront. Foto: Kristine Jensen holdt oplæg om, hvordan hendes visioner for de nye havnebyrum forholder sig til byen, landskabet og ideerne i masterplanen. Fotograf: Lillan Thomsen

19


5.0 ØKONOMI 5.1 Årsregnskab

20


21


3.0 VIRKSOMHEDSPLAN 2016-2017

22


5.0 ØKONOMI

23


5.0 ØKONOMI

24


25


5.0 ØKONOMI

26


5.2 Budget for 2016, medlems- og kontingentudvikling DL’s budget kan i sin helhed rekvireres hos sekretariatet forud for generalforsamlingen.

Indtægter

Udgifter

DL kontingent i alt

kr.

889.091

kr.

-

Landskab i alt

kr.

542.496

kr.

545.570

Sponsorer i alt

kr.

200.000

kr.

1.000

Salg af ydelser i alt

kr.

70.000

kr.

-

Konference i alt

kr.

-

kr.

-

(herunder arrangementer)

kr.

18.000

kr.

130.000

IFLA i alt

kr.

45.208

kr.

38.500

kr.

30.139

kr.

33.500

Nordisk Styrelsesmøde i alt

kr.

-

kr.

12.000

Øvrige kontingenter i alt

kr.

-

kr.

4.175

Lejemål i alt

kr.

-

kr.

102.054-

Sekretariat i alt

kr. 10.000

kr.

842.907

Bestyrelse og faste udvalg i alt

kr. -

kr.

119.000

Tilskud studenterrejser i alt

kr.

kr.

20.000

Renter i alt

kr.

4.000

kr.

500

I alt

kr. 1.808.934

kr. 1.849.206

Resultat

Projekter i alt

IFLA Europe i alt

-

27

kr.

- 40.272


Der var fuldt hus i Fællessalen på Christiansborg

Professor Tom Nielsen, Arkitektskolen Aarhus , læser juryens motivation op

Jacob Fischer fra GHB Landskabsarkitekter præsenterer projekt Marielyst

Spændingen stiger blandt de nominerede

Paneldebat med Marianne Jelved, Kirsten Lund Andersen og Tom Nielsen

Journalist Adrian Lloyd Hughes styrer debatten

Dansk Landskabspris 2015 blev overakt af kulturminister Bertel Haarder i Folketingets Fællessal. Fem flotte projekter var nomineret. Fotograf Steen Brogaard

28


Og vinderen er .. SLA for projektet Novo Nordisk Naturpark. Mette Skjold, Stig L. Andersson og Rasmus Astrup

Marianne Jelved var vært og holdt åbningstalen

Finalister og vindere, fra øverst til venstre: Jacob Fischer, GHB Landskabsarkitekter, Stig L. Andersson og Rasmus Astrup, SLA, Kristina Lee, Novo Nordisk. Nederst fra venstre: Birgit Bjerre Laursen, Odense Kommune, Marianne Jørgensen, Gottlieb Paludan Architects, Kristine Leth, Møller & Grønborg, Mette Skjold, SLA 29


Medlemsudvikling 2009-2016

Budgettal

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Ordinære medlemmer

409

379

377

377

380

389

369

392

Ordinære / udland 21

17

Nyuddannede 1. år -

4

17

Ledige

36

58

56

68

60

58

55

47

Æresmedlemmer

3

2

2

4

4

3

2

2

Samboende

21

23

24

26

25

25

26

25

Pensionister

23

20

20

30

31

31

36

39

130

137

108

165

183

190

194

225

Studentermedlemmer

Medlemmer i alt

622 619 587 670 683 696 707 764

Årligt medlemskontingent 2009-2016

Budgettal

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

DL kontingent

1556

1634

1634

1634

1634

1634

1788

1788

Landskab

956

1004

1004

1004

1004

1004

1092

1092

IFLA World

110

114

114

114

114

114

91

91

IFLA Europe

110

114

114

114

114

114

61

61

-

30

47

47

49

49

-

-

2732

2896

2913

2913

2915

2915

Dansk Kunstnerråd I alt

3032 3032

DL kontingent for ledige / fra 2014 + udland /nyuddannet Studentermedlemmer

778

817

817

817

817

817

894

894

389,2

408

408

408

408

408

447

447

Kontingentet for 2016 er sammensat af 4 dele. De enkelte dele er fastsat således, at de i videst muligt omfang opvejer udgifterne indenfor området. 30


3.0 VIRKSOMHEDSPLAN 2016-2017 5.3 Regnskab og budget indstilles til godkendelse Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingens godkendelse: - fremlagte regnskab for 2015 - fremlagte budget for 2016

6.0 VALG I henhold til vedtægternes §11, §13, §15 og §21 afholdes valg til den årlige generalforsamling. Kandidater, der opstiller til diverse poster i foreningen, bør fremkomme med en erklæring, således at medlemmerne har et valggrundlag at træffe beslutning på.

6.1 Bestyrelsen Valgperiode Susanne Renée Grunkin 2015-17 Elzelina Van Melle 2015-17 Louise Axholm 2015-17 Jakob Sandell Sørensen 2015-16 Bjørn Ginman 2014-16 Thomas Juel Clemmensen 2014-16 Tine Vogt Lausten 2015-16 Suppleanter: Ole Mouritsen 2015-16 Philip Dahlerup Christensen 2015-16 Studenterobservatør: Andreas Faaartoft 2015-17

Bemærkninger

Ikke på valg Ikke på valg Ikke på valg På valg På valg På valg På valg

Genopstiller Genopstiller ikke Genopstiller Genopstiller

På valg På valg

Genopstiller Genopstiller

Ikke på valg

Studentermedlemmer kan stille op til observatørposten i DL’s bestyrelse. Kun studerende kan stemme på de opstillede.

31


6.0 VALG 6.2 Parlamentariske revisorer Valgperiode

Bemærkninger

Poul Børge Pedersen Erik Termansen (sup.)

På valg På valg

Genopstiller Genopstiller

2015-17 2015-17 2014-16

Ikke på valg Ikke på valg På valg

Genopstiller

2015-16

På valg

Genopstiller

2014-16 2014-16 2014-16 2014-16 2014-16 2014-16 2014-16

På valg På valg På valg På valg På valg På valg På valg

2015-16 2015-16

6.3 LANDSKABs redaktionsudvalg Jacob Fischer Liv Oustrup Anne Dahl Refshauge Suppleant: Ulrik Kuggas

6.4 Retsudvalget Henning Looft (formand/prakt.) Mogens Bundgaard (privat) Karin Nygaard Corfitzen (privat) Marie Thing (prakt.) Michael Finke (prakt.) Karen Attwell (offentligt) Lotte Kunstmann (offentligt)

Genopstiller Genopstiller Genopstiller Genopstiller Genopstiller Genopstiller ikke Genopstiller ikke

6.5 Bedømmelsesudvalget Jacob Fischer (privat) 2015-17 Rune Bugge Jensen (offentligt) 2014-16

Ikke på valg På valg Genopstiller

6.6 IFLA/IFLA Europe Anja Boserup Qvist IFLA/IFLA Europe delegat 2013-16

-

Følgende kandidater opstiller desuden til valget: Jeremy Dennis stiller op til IFLA/IFLA Europe delegat

32

Genopstiller ikke


7.0 BERETNINGER Beretningen skal indeholde følgende: • En generel beskrivelse af udvalgets/organisationens arbejde og formål. • En generel beskrivelse af hvem der deltager i udvalget. • En beskrivelse af arbejdet i udvalget for 2015. For at gennemgå generalforsamlingens mange punkter på den mest smidige måde, vil beretningerne som udgangspunkt ikke blive gennemgået på selve generalforsamlingen, men spørgsmål og kommentarer er naturligvis velkomne.

Permanente udvalg 7.1 Bedømmelsesudvalget v/Susanne Renée Grunkin Udvalget behandler ansøgninger om optagelse i foreningen fra personer, som ikke har afgang fra København Universitet/landskabsarkitektuddannelsen eller har afgang fra landskabslinjen på én af Statens arkitektskoler. DL bedømmelsesudvalg har følgende medlemmer: Jacob Fischer (Privatpraktiserende) Steen Allan Bøtcher Høyer (Kunstakademiets Arkitektskole) Rune Bugge Jensen (Offentlig praksis) Torben Dam (Københavns Universitet) Susanne Renée Grunkin (DL’s formand) Bedømmelsesudvalget har i 2015 behandlet seks ansøgninger – hvoraf alle blev godkendt på baggrund af deres erhvervserfaring. Sekretariatet har herudover behandlet og godkendt fem ansøgninger heraf en med udenlandsk uddannelsesmæssig baggrund godkendt af IFLA Europe.

7.2 LANDSKABs Redaktionsudvalg v/Jacob Fischer Ifølge vedtægterne har redaktionsudvalget følgende opgave: ”Redaktionsudvalget skal varetage, at Landskabs form og indhold er af høj kvalitet, og at tidsskriftet afspejler alsidighed. LANDSKAB skal kunne virke som fagets ansigt udadtil og indadtil fungere som inspiration for fagets udøvere”. Årets fire møder har budt på mange gode diskussioner af, hvad der rører sig i faget, og en del initiativer og artikler er udsprunget heraf. Udvalget er kommet en del skridt videre med digitaliseringen af LANDSKAB, og DL kan nu på deres hjemmeside tilbyde: HAVEKUNST 1920-61. Der arbejdes videre med at få uploadet flere årtier ligesom, der arbejdes videre med forslag om samlet indeks så det er muligt for alle gratis at søge ældre artikler efter emne, forfatter mv.

33


7.0 BERETNINGER For fjerde år i træk har redaktøren og udvalget været på studierejse, med støtte fra Statens Kunstfond, denne gang til Vaux le Vicomte sydvest for Paris, en af Europas mest velproportionerede barokhaver, der har dannet forbillede for mange senere barokanlæg i Europa. Fagligt har det resulteret i et udvidet temanummer (02/16) med et lavteknologisk dogme om kun, at fordybe sig i et værk med pen og papir og uden brug af kamera. En intention ikke alle formåede at leve helt op til. Turen var første skud på en serie ture til nogle af Europas vigtigste haveanlæg, hvor næste tur formentlig går mod Italien, for at afsøge nogle af landets fineste renæssancehaver. Alle interesserede kan bidrage med artikler eller andet stof til LANDSKAB. Har du et forslag til en artikel, er det en god idé først at sende en synopsis eller skrive til redaktør Annemarie Lund, landskab@arkfo.dk. Antagne artikler kommer ikke nødvendigvis i bladet med det samme. Ofte gemmes de til et nummer, hvori de kan indgå i en tematisk sammenhæng. Redaktionen modtager en del bøger og mangler derfor boganmeldere. Ønsker du at anmelde bøger, så send en mail til Annemarie. Som med så meget andet arbejde omkring LANDSKAB er det ulønnet, men du får naturligvis bogen. En anmeldervejledning kan findes på DL’s hjemmeside. LANDSKABs redaktionsudvalg har pt. følgende medlemmer: Jacob Fischer (formand), Charlotte Horn, Bjørn Ginman, Liv Oustrup, Anne Dahl Refshauge, Lulu Salto Stephensen, Ulrik Kuggas (suppl.). Nordisk repræsentation: Malin Blomqvist (Finland), Ulla R. Pedersen (Island), Nina Marie Andersen/Anne Tibballs (Norge) og Camilla Anderson (Sverige). Tilde Tvedt hjælper med korrekturlæsning.

7.3 Retsudvalget v/Henning Looft Retsudvalgets kommissorium og forretningsgang fremgår af DLs vedtægter. Udvalget er til rådighed i sager af faglig, kollegial eller økonomisk art hvor begge eller den ene part er medlem af DL. Desuden stilles forslag til udmeldelse af syns- og skønmænd. Udvalget arbejder ikke med løbende opgaver på samme måde som DLs øvrige udvalg og har dermed ikke fast møderække. DLs retsudvalg er en parallel til arkitekt- og ingeniørforeningernes retsudvalg og har vedtægter som stort set er identiske med disse. Sager indbringes for udvalget ved henvendelse til DLs sekretariat, som videresender sagen til udvalgets formand. Sager må ikke viderebringes til andre instanser og ikke gøres til genstand for debat i DLs styrelse eller på anden måde offentliggøres i eller udenfor medlemskredsen. Når et medlem bliver antaget som syns- og skønsmand agerer vedkommende på egne vegne. Efter afgivelse af erklæring i sagen følges der ofte op med en afhjemling i retten. Erfaringen er, at syns- og skønssager strækker sig over flere år. 34


NR 6 2015 96. ÅRGANG S. 149-180 Landskabsarkitektur og Arkitektskolen Aarhus • Summary

”AAA-skolen var fræk og selvstændig, men alligevel funderet på samme historiske tradition, som Kunstakademiets Arkitektskole og Det Kongelige Akademi blev grundlagt på i 1754”. (Citat af Kristine Jensen). I efteråret 2015 var det 50 år siden, at de første studerende kunne begynde en uddannelse på Arkitektskolen Aarhus. LANDSKAB nummer 6-2015 blev dedikeret til jubilæet bl.a. med artikler om undervisning og forskning ved AAA inden for landskabsarkitektur gennem de fem årtier. Foto: Studerende i Aarhus Landskabslaboratorium, 2014. Fotograf Stefan Darlan Boris.

35


7.0 BERETNINGER Skønsmanden (som også er kvinder) får udleveret et eller flere skønstemaer, hver bestående af en række spørgsmål, som parterne er enige om. Opgaven er at besvare disse, så man herigennem kan hjælpe retten til at afsige dom. Syns- og skønsmænd bliver sjældent orienteret om retternes afgørelser, herunder om der undervejs er indgået forlig. Udvalget savner sådanne orienteringer, men erkender at der ikke er præcedens herfor. Udvalgets medlemmer har i 2015 tilsammen afgivet 5 skønserklæringer. Udvalget har følgende medlemmer, som alle er valgt i 2014 for en toårig periode og dermed alle er på valg på generalforsamlingen: Henning Looft (formand) praktiserende genopstiller Marie Thing praktiserende genopstiller Michael Finke praktiserende genopstiller Karin Nygaard Corfitzen privat ansat genopstiller Mogens Bundgaard privat ansat genopstiller Lotte Kunstmann offentlig ansat genopstiller ikke Karen Attwell offentlig ansat genopstiller ikke Generalforsamlingen skal vælge mindst to nye medlemmer. Da mindst to af udvalgets medlemmer skal have beskæftigelse i en af ovenstående grupper skal der nyvælges to offentligt ansatte medlem. Udvalget håber at kunne opstille to nye kandidater på generalforsamlingen.

Faglige arrangementer Bestyrelsen opfordrer til at faglige arrangementer i højere grad bliver drevet af medlemmernes egen lyst til at mødes og fremvise et projekt, invitere til tegnestuebesøg eller et lignende fagligt initiativ. Tåsinge Plads på Østerbro blev på den måde vist frem i maj måned. Her mødtes landskabsarkitekter i Københavns første klimatilpassede byrum. GHB Landskabsarkitekter, Malmos Anlægsgartnere og Områdefornyelsen Skt. Kjelds Kvarter fortalte om erfaringer med projektet. Fotograf og arrangør Helle Hagelund

36


Ad hoc udvalg 7.4 Arrangement/debatudvalg - Fynske Planlæggere v/Anne Ramborg Fynske Planlæggere henvender sig til de fynske afdelinger af: Akademiske Arkitekter Danske Landskabsarkitekter Foreningen af Byplanlæggere Den Danske Landinspektørforening Ingeniørforeningen i Danmark Teknisk Landsforbund

Formålet er, at stimulere et tværfagligt debatforum hovedsagligt om aktuelle planlægningsprojekter, konkurrencer eller færdige byrum eller bygninger primært placeret på Fyn. Arbejdsgruppen består af en repræsentant fra hver faggruppe. Vi mødes 2 gange årligt for at planlægge den kommende sæsons arrangementer. Fynske Planlæggere havde planlagt 9 arrangementer i 2015, og der var generelt en rigtig fin tilslutning til arrangementerne med interesserede deltagere, og hyggelige ture. Et af sidste års populære arrangementer var en gåtur på den gamle Lillebæltsbro i juni måned, hvor den unikke udsigt fra broen kunne nydes. De andre arrangementer der blev afholdt i 2015 var en fremvisning af to nye bygninger i det nye byudviklingsområde Cortexparken i Odense. Der var rundvisning på den nye store overdækkede cykelarena i Odense, den nye stibro for fodgængere og cyklister ”Byens Bro”, der forbinder Odenses bymidte og havnen, en rundvisning på Stensgaard Gods og på Musset CLAY i Middelfart, der har fået en ny tilbygning. Derudover var der et lille motionsløb, hvor deltagerne fik den nye indfaldsvej fra motorvejen ind til Odense at se – alt lige fra kunsten, stibroerne og vejanlægget. Desværre blev arrangementet til Museet for Søfart aflyst, da der var for få tilmeldte, og rundvisningen på Great Northern blev også aflyst, da byggeriet ikke var færdigt. Forårets program for 2016 er lavet, og den 16. marts afholdes det næste arrangement i Odense, hvor man kan komme og høre om det nye havnebad, der åbner til sommer samt om den nye havneomdannelsesplan for indre havn, der lige har været i offentlig høring. Udvalget for Fynske Planlæggere håber, at kunne holde den gode tilslutning i 2016 med nye spændende arrangementer. Husk at arrangementerne er åbne for alle DL’ere - også Jer der ikke bor på Fyn :) Se forårsprogrammet på DL’s hjemmeside eller på www.fynskeplanlaeggere.dk.

7.5 Dansk Landskabspris v/Bo Holm-Nielsen Mandag d. 25. januar uddelte Kulturminister Bertel Haarder (V) Dansk Landskabspris 2015 til SLA, der fik prisen for Novo Nordisk Naturpark. Det skete ved et festarrangement i Folketingets Fællessal, hvor de fem finalister blev præsenteret, efterfulgt af en levende debat om, hvordan bæredygtig landskabsarkitektur imødekommer samfundsudfordringerne. 37


7.0 BERETNINGER I motivationen fremhæver prisjuryen SLA’s vinderprojekt for dets bæredygtige tilgang og høje kunstneriske værdi: ”I tildelingen af Dansk Landskabspris 2015 lægger juryen vægt på parkens fremsynede tilgang til bæredygtighed og det grundige arbejde med biotoper, vandhåndtering, sundhed og virksomhedsprofil. Det er dog i særdeleshed den rolle, som landskabsarkitekterne har taget som rådgivere for bygherren, der i dag honoreres. Gennem samarbejdet har bygherren, såvel som byen, fået en gave de ikke vidste, de ønskede sig. Denne vilje og evne til at overskride vante forestillinger, og gennem samarbejde kunne formulere nye løsninger på ikke erkendte behov og problemer, fortjener efter juryens overbevisning at stå som forbillede for landskabsarkitekturen. Især når dette, som i SLA’s arbejde med Novo Nordisk Naturpark, kombineres med en høj kunstnerisk værdi og et overbevisende greb om landskabsarkitekturens virkemidler”. Vinderprojekt og fire hædrende omtaler Dansk Landskabspris har i år modtaget rekordmange indstillinger, og på baggrund af de indstillede projekters kvalitet udvidede prisjuryen antallet af finalister fra de sædvanlige tre til fem. Novo Nordisk Naturpark er årets vinder og de fire øvrige finalister modtager alle hædrende omtale. De fem finalister er: Novo Nordisk Naturpark – Vinder Dansk Landskabspris 2015 Landskabsarkitekt: SLA, arkitekt: Henning Larsen Architects, ingeniør: Alectia, Klimatilpasningsingeniør: Orbicon, gartner: Skælskør Anlægsgartnere, biotopkonsulent: Urban Green, bygherre: Novo Nordisk A/S. Nørreport Station - Hædrende omtale Arkitekter: COBE og Gottlieb Paludan Architects, samarbejdspartnere: Grontmij, Bartenbach LichtLabor, bygherre: Københavns Kommune Marielyst torv og strandsti - Hædrende omtale Landskabsarkitekt: GHB Landskabsarkitekter, arkitekt: ETN Arkitekter, ingeniør: Grontmij, nu Sweco, bygherre: Guldborgsund Kommune. Sønæs rensedam og vandpark - Hædrende omtale Landskabsarkitekt: Møller & Grønborg, ingeniør: Orbicon, hovedentreprenør: Svend E. Madsen, underentreprenører: Ivan Jakobsen (jord og kloak), Kjærsgaard (stål),BF Anlæg (gartnerarbejde), bygherre: Viborg Kommune og Energi Viborg. Elmelund Skov, hædrende omtale Plan og anlæg er udført af forstkandidat Anni Borup og skov- og landskabsingeniør, Anders Hersø, Naturstyrelsen, og forstkandidaterne Rasmus Dalhoff Skaar og Birgit Bjerre Laursen, Odense Kommune. Samarbejdspartnere: VandcenterSyd A/S, prof. Anders Busse Nielsen, IGN, KU, landskabsarkitektstuderende Nané Køllgaard Pedersen, bygherre: Odense Kommune og Naturstyrelsen Fyn.

38


Prisjuryen Prisjuryen 2015 består af én repræsentant fra hver af de tre organisationer samt to uvildige repræsentanter. Årets prisjury er: Landskabsarkitekt MAA MDL Lisbeth Westergaard, LIW planning, repræsentant for DANSKE ARK Landskabsarkitekt MDL Bo Holm-Nielsen, ZoffmannHolm Landskabsarkitekter, repræsentant for Danske Landskabsarkitekter Landskabsarkitekt Steen Himmer, Gentofte Kommune, repræsentant for Park- og Naturforvalterne Professor, arkitekt MAA, ph.d. Tom Nielsen, Arkitektskolen Aarhus, uvildig repræsentant Journalist, tv-vært Adrian Lloyd Hughes, DR Kultur, uvildig repræsentant

En digital guldgrube 2015 blev året, hvor DL offentliggjorde første portion af de digitaliserede tidsskrifter HAVEKUNST (der senere skiftede navn til det nuværende LANDSKAB) helt præcist årgangene fra 1920-61. “ ... dyk ned i de gamle magasiner”, opfordrer formand Susanne Renée Grunkin til i bestyrelsens beretning, “her ligger nøglen til vores selvopfattelse, vores kulturhistorie og vores identitet”. Uddrag af sider fra HAVEKUNST 1920-1961

39


Nørreport Station

sØnæs rensedam og vandpark

Og de nominerede er ... Hele fem projekter var nomineret til Dansk Landskabspris 2015. Udover vinder Novo Nordisk Naturpark af SLA fik fire projekter hædrende omtale: Nørreport Station af COBE og Gottlieb Paludan Architects, Marielyst torv og strandsti af GHB Landskabsarkitekter og ETN Arkitekter, Sønæs rensedam og vandpark i Viborg af landskabsarkitekt Møller & Grønborg samt Elmelund Skov, plan og anlæg af forstkandidat Anni Borup og skov- og landskabsingeniør, Anders Hersø, Naturstyrelsen, og forstkandidaterne RasmusDalhoff Skaar og Birgit Bjerre Laursen, Odense Kommune. Fotos: Nørreport Station: Rasmus Hjortshøj - COAST Studio, Elmelund Skov: Odense Kommune, sØnæs rensedam og vandpark: Viborg Kommune, Marielyst torv og strandsti: GHB Landskabsarkitekter

40


Elmelund skov

Marielyst torv og strandsti

41


7.0 BERETNINGER 7.6 Tænketank v/Sonja Poll Tænketanken blev etableret på DL’ generalforsamling i 2010. Ideen var, at danne et forum med rummelighed for løbende diskussioner og med mulighed for at byde ind med faglige vurderinger så vel i den offentlige, som i den interne debat. Det er selvfølgelig et ønske, at fagets synlighed styrkes gennem disse tiltag. Tænketankens medlemmer udpeges eller godkendes af bestyrelsen. Der stiles mod en gruppe, som repræsenterer bredden i faget og blandt foreningens medlemmer. I øjeblikket er vi: Lea Nørgård, Stine Bærentzen, Sonja Poll, John Norrie, Torben Zinn, Henning Looft, Torben Dam og Jeremy Dennis. Årets væsentligste emner har været : Motorvejene Der er udarbejdet en ret indgående skitse til et konferenceprogram, men Vejdirektoratet har meddelt, at de ikke har mulighed for at deltage i den økonomiske del af konferencen. Derfor har vi nu taget kontakt til Dansk Byplanlaboratorium, som er meget positive overfor et samarbejde. Stadig med tanke på en heldags konference med særligt sigte på motorvejenes forhold til de omgivende landskaber. Ide – projekt – anlæg – drift – brug Vi kom godt i gang med emnet, som åbenbart var inspirerende også for andre end os. Så vi afsluttede debatten og deltog i årets Høstkonference, som havde samme tema. Måske fik vi spredt nogle ringe i vandet. Nu har vi taget tråden op igen med en diskussion omkring rådgivningen i driftsfasen. Fredning af selvstændige landskabsarkitektoniske værker Det fremgår af fredningskendelsen, at der er blevet lyttet til DL’s høringssvar vedr. Hellerup Strandpark. Nu, hvor der har været arbejdet med disse fredninger i nogle år, kunne det være interessant at høre om de indhøstede erfaringer. Til vores sidste møde havde vi derfor inviteret Jannie Rosenberg Bendsen fra Kulturstyrelsen. Det gav en meget livlig debat og en gensidig udveksling af erfaringer, som vi tænker os at fortsætte. Bloggen Der ligger faktisk forskellige indlæg her. Senest en historie om ”Dametræet” alias den store Gingko biloba ved plejehjemmet Sølund. Det endte godt lige nu, men kunne være udgangspunkt for en generel opmærksomhed omkring vedligeholdelsen af vores meget værdifulde træer – og bestemt også de mindre værdifulde. Bloggen skal bruges til at dokumentere Tænketankens arbejde, men vi håber meget, at DL’s medlemmer vil deltage med spørgsmål og indlæg, og på den måde være med til at skabe et levende forum for en landskabelig debat. BLOGGEN hedder ”Landskabsarkitekternes Tænketank” og den kan findes på: http:// landskabsarkitekternestaenketank.wordpress.com/ Her kan man også tilmelde sig via ”FØLG BLOGGEN VIA EMAIL” Tænketankens kommissorium ligger på DL’s hjemmeside under ”OM FORENINGEN””UDVALG OG NÆVN” - ”TÆNKETANK” 42


Repræsentationer 7.7 IFLA World/IFLA Europe v/Anja Boserup Qvist Jeg ville gerne takke DL’s bestyrelse og de medlemmer, som har bakket op om min rolle som IFLA-delegat. Jeg har i 2x3 år fungeret som DL’s repræsentant i det internationale foreningsarbejde og overlader hermed posten til en ny delegat. Det har været super spændende, lærerigt og til tider tidskrævende at nå det frivillige arbejde samtidig med at jeg driver tegnestuen Absolut Landskab. Men fordi IFLA giver mening og fordi mødet med internationale kollegaer inspirer, har det været naturligt at bruge tid og kræfter på at promovere, styrke og udvikle landskabsarkitekternes rolle i en global verden. Jeg glæder mig til at give staffen videre til en ny delegat, som får nok at kæmpe med og for. Desværre fungerer foreningen IFLA World ikke efter hensigten, trods investeringen i en deltidsansat direktør og intentioner om at samle landskabsfaget på tværs af kontingenterne. Til gengæld er IFLA Europe stadig en velfungerende region, som har formået at få det organisatoriske til at fungere, så der nu er tid til at fokusere på mere politiske og faglige udtalelser og påvirker, som kommer faget til gavn. Ved sidste IFLA Europe bestyrelsesmøde i oktober 2015 blev jeg valgt ind som Secretary General, hvilket er en central rolle i bestyrelsen, som består af i alt 7 medlemmer. Jeg fortsætter derfor med at sætte et nordisk præg på IFLA Europe og repræsentere DL i internationale sammenhænge.

IFLA Europes generalforsamling 2015 I oktober løb IFLA Europes Generalforsamling 2015 af stablen med det overordnede tema ‘Landscape archetype, lessons for the future’.  Udover møder var deltagerne på flere ekskursioner. Her ses den islandske delegat i Calouste Gulbenkian Foundations have i Gulbenkian-parken i Lissabon. Fotograf: Elzélina Van Melle

43


7.0 BERETNINGER 7.8 Dansk Byplanlaboratorium v/Johanne Heesche Dansk Byplanlaboratorium (DB) er en aktiv, uafhængig, selvstyrende og selvejende institution. DB’s formål er at fremme kvaliteten i vore byer og landskaber ud fra en helhedsbetragtning – det vil sige de æstetiske, miljømæssige, sociale, økonomiske og funktionelle forhold med udgangspunkt i den enkelte lokalitets fysisk-rumlige forhold. DB afgiver høringssvar i forbindelse med planlovsændringer, arrangerer kurser, konferencer, seminarer samt debatmøder. Fx Byplanmødet, der afholdes hvert år over to dage og foregår som en række forelæsninger, paneldebatter, delmøder og deludflugter. DB udgiver løbende publikationer samt magasinet Byplan Nyt og tidsskriftet Byplan (2015 er dog sidste årgang af Byplan). En række foreninger, organisationer, ministerier m.v., herunder Dansk Landskabsarkitektforening er med i Byplanlaboratoriets repræsentantskab. Som repræsentant bliver man bl.a. inviteret til at deltage i repræsentantskabsmødet samt i byplanmødet. Repræsentantskabsmøde 2015 Repræsentantskabsmødet blev afholdt i Dansk Arkitektur Center. Efter bestyrelsens beretning, gennemgang af regnskab og budget var der en faglig debat om demokrati i planlægningen med udgangs punkt i et oplæg om Køge Kyst ved projektdirektør Jes Møller. Derudover drøftedes DB’s fokusområder bl.a. Den Regionale By, som optakt til byplanmødet. Et andet emne der blev debatteret var planlovsændringer og vigtigheden af at DB er med til at kvalificere denne debat i offentligheden. DB har i 2015 afholdt en række møder med fagfolk og praktikere for at kvalificere debatten forud for en planlovsændring. Det 65. danske Byplanmøde 2015 Byplanmødet blev afholdt i Guldborgsund, Lolland og Vordingborg kommuner under overskriften Den Regionale By – Grænseløs Planlægning. I en tid, hvor danskernes hverdagsliv er præget af pendling til og fra arbejde, uddannelse, fritidsaktiviteter og shopping og hvor naturfænomener heller ikke respekterer kommunegrænser satte årets tema fokus på om vi i planlægningen har de rigtige instrumenter til at håndtere de regionale dagsordner. Byplanprisen blev uddelt til Hjørring Kommune for arbejdet med deres Plan- og Udviklingsstrategi.

7.9 Dansk Legeplads Selskab (DLS) v/Tina Thiel Beck Dansk Legeplads Selskab, DLS, er et tværfagligt, erfarings- og vidensbaseret netværk af folk, som arbejder for at give børn bedre udendørs legemuligheder. Selskabet er stiftet i 1959 af bl.a. C. Th. Sørensen, Jens Sigsgaard og Max Siegumfeldt. DLS´s formål er at støtte, inspirere og informere om leg, legepladsforhold og legekultur samt at arrangere events og konferencer i det omgang, der er ressourcer hertil. Foreningens medlemmer er pædagoger, lærere, landskabsarkitekter, arkitekter, boligforeningsfolk, legeforskere, daginstitutioner, skoler, byggelegepladser, kommuner, uddannelsessteder, producenter af legepladsudstyr m.fl. DLS 2015 - Året der er gået DLS har i løbet af 2015 arbejdet med tilblivelsen af den nye og interaktive hjemmeside, der skal ses som et digitalt mødested og afløse tidsskriftet ”Legepladsen”, der udkom sidste gang 44


Regeringen vil liberalisere Planloven, og Danske Landskabsarkitekter er gået aktivt ind i debatten. Både med debatindlæg i Information og ved Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur debatarrangement, hvor formand Susanne Renée Grunkin holdt oplæg med fokus på de danske kyster. Erhvervs- og Vækstminister Troels Lund Poulsen samt en række andre interesseorganisationer deltog også. Foto: Skagen. Fotograf Laura Græsdal Maajen, JJW Arkitekter

45


7.0 BERETNINGER

Høstdebat 2016 Under temaet ”Drift som designparameter” gjorde diskussionslystne MDL’ere Danske Landskabsarkitekters Høstdebat 2015 til en levende affære, og der var fuldt hus til arrangementet. Foto: Her er det Emily Wade fra Landskapslaget, der er i gang med sit oplæg. Fotograf: Tine Gils

i december 2014. Tilblivelsen af den nye hjemmeside trækker desværre ud, men det er DLS´s målsætning, at den nye hjemmeside kan blive præsenteret i løbet af 2016. Parallelt med oprettelsen af det digitale mødested har DLS nedsat en redaktionsgruppe, der bl.a. arbejder med en plan for afholdelse af forskellige arrangementer. I oktober inviterede DLS derfor til et gå-hjem-møde i Folkets Park på Nørrebro, hvor landskabsarkitekt Dina Ingerslev Heldt fremviste aktivitetsmøblet til leg, parkour og ophold samt fortalte om projektets tilblivelse, og hvordan det bl.a. er blevet tænkt og gennemført i tæt samarbejde med børn fra Blågårds Skole. DLS har tidligere haft adresse hos Frie Børnehavner på Klerkegade i indre København. Da lejemålet er blevet opsagt, arbejder DLS på hvor selskabet fremover skal have til huse. I den forbindelse er DLS´s arkiv blevet flyttet til Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv.

7.10 Nordisk Vejforum (NVF)/Miljøudvalget v/Kristine Leth Juul Der er ikke indgået beretning for 2015. 46


7.11 Fonden for Træer og Miljø v/Lone van Deurs

Historie og styrende organer Fondens hjemmeside www.fondenfortraerogmiljoe.dk oplyser om hovedtrækkene. Efter min opfattelse skal der udvikles en mere vital dialog mellem repræsentantskabet og forretningsudvalget, så den viden og berøringsflade, som den samlede personkreds rummer, kunne aktiveres for derigennem at opfylde Fondens formål. Aktiviteter I 2015 har der været meget lidt aktivitet. 4 forretningsudvalgsmøder, alle i første halvår, samt årsmøde med repræsentantskabet og støttekredsen. Det økonomiske overskud er anvendt til at drive Gerlevparken ved Frederikssund, som er Fondens ejendom. Der er stiftet en venneforening, som står for drift og vedligeholdelse af den store samling af historiske roser samt Poulsen Roserne. Træsamlingen har gennem mange år ”passet sig selv”, men et plejearbejde er nu igangsat. Det er ønskeligt, at Gerlevparken, når den nu lægger beslag på så stor andel af Fondens frie midler, profileres langt mere og bedre, gøres synlig i offentligheden via presse, turistforetagende mv. Den kan ved en mangesidet indsats blive et stort aktiv både med hensyn til forskning, formidling af almen botanik, kulturhistorie og landskabsæstetiske oplevelser og kunne dermed på bedste vis leve op til formålsparagraffen. Som repræsentant for DL er jeg selvsagt ikke glad for den aktuelle udvikling. Fonden lukker sig om sig selv i stedet for at være udadvendt aktiv, synlig via for eksempel artikler, forskning, kulturarrangementer og samfundsdebatter. Fondens formål er bredt. Det almene kendskab til træer og miljø er ”svigtende”, så der er nok at tage fat på. Formålsparagraffen giver rig mulighed til at bidrage på mange fronter. Dendrologisk forening fylder meget og dermed ligger tyngdeengagementet pt. på træer i dendrologisk sammenhæng. Den kulturhistoriske og æstetiske/ landskabelige vægtning har der gennem længere tid ikke været tilstrækkelig focus på. Jeg har i årets løb taget kontakt med flere personer for at drøfte, hvordan Fonden igen kan få en fremtrædende og anerkendt rolle i offentligheden. Et arbejde, jeg gerne vil fortsætte. Hvis generalforsamlingen har tanker om Fondens fremtidige virke, er jeg lydhør.

7.12 Frøkildeudvalget v/John Norrie Frøkildeudvalget er et nationalt udvalg, hvis formål det er at udpege det bedst mulige plantemateriale til brugeren, af de busk- og træarter der ikke er omfattet af EU-lovgivning. Det er primært buske og mindre træer. Man har gennem årene primært fokuseret på hjemmehørende arter fx Crataegus, Cornus, Euonymus, Lonicera, Prunus og Rosa med mange flere. Udvalget er rådgivende, nedsat af Plantedirektoratet til at indstille gode bevoksninger til frøproduktion, det være sig naturbestande eller plantede. Udvalget hviler på frivillig indsats, der er kun afsat et lille beløb til sekretariat der varetages af Skov og Landskab. Medlemmerne af udvalget er bl.a. fra Skov og Landskab Forskn47


7.0 BERETNINGER ingscenter Årslev AU, HedeDanmark, BaneDanmark, Plantning og Landskab, repræsentanter fra Kommuner, Boligselskaber, DL m.m. Udpegede frøkilder stammer i dag fra udvalgte naturbestande, og er dermed af praktiske grunde udplantet i ”plantager”. Det er praktisk for en frøhøster, da der er mere stabile adgangsforhold og høstmuligheder, end i naturen. De seneste år er der ikke udpeget naturbestande. En frøkilde skal leve op til mange krav, lige så mange krav som de lovpligtige arter under Kåringsudvalget. Fx sundhed, artskarakteristisk vækst, løv, klimatolerance m.m. Dertil er genetisk brede vigtigt for den langsigtede stabilitet. Et andet formål er afkomst- og anvendelsesafprøvninger. Det sidste mangler vi meget af. Det er et STORT ønske, at der er nogle kommuner, der melder sig som værter for afkomstforsøg/-udplantninger. Det kan ske i eksisterende eller nye anlæg, samtidig med at det kan indgå naturligt i den ønskede plantning. Bare det at vi kan begynde at få afprøvet en art, i et anlæg, vil være stort. Og så behøver det ikke fylde ret meget. Blot 12 – 15 planter pr. prøveflade, der gentages 3 gange. I 2015 havde vi en lange synsdag på Sjælland og Lolland. Der blev udpeget i 4 nye frøkilder. Crateagus monogyna – engriflet tjørn væærn og læ, Prunus spinosa – slåen til værn og læ, Rosa canina – hunderose, som er afkom af fk. Dyrelund til læ og værn, Sorbus intermedia – Seljerøn til læ og værn. De fleste er udpeget til værn og læ. Men det skal ikke afholde nogen fra at plante frøkilder inde i byen. Flere af frøkilderne har frugter der kan indgå i ”Det Nordiske Køkken”. hvilket der bliver eksperimenteret en del med i øjeblikket på AU. Samtidig vil det være fornuftigt at bruge frøkilder af vores hjemmehørende arter. Det er trods alt vores hjemmehørende arter der er basis for den biologiske mangfoldighed vi har af insekter, fugle dur m.m. Derfor brug disse frøkilder i vores byer. Det er med til at give mulighed for at vi som byboere får mulighed for at opleve en større mangfoldighed. Fx der vil ikke være nogen citronsommerfugle, hvis de ikke kan lægge æg på tørst og vrietorn, der er fødegrundlaget for larverne. Listen over udpegede frøkilder finder I på følgende link http://ign.ku.dk/forskning/skovnatur-biomasse/skov-genetik-diversitet/froekilder/Liste-over-udpegede-froekilder-2014.pdf eller søg på frøkildeudvalget på www.ign.ku.dk . Brug listen med det forbehold at ikke alle frøkilder er tilgængelige på markedet, og slet ikke i lige sorte mængder. Har eller får I behov for særlige frøkilder, vil det være en god ide at være så tidligt ude med bestillingen, at man har mulighed for at høste den rette mængde frø, til at få produceret planterne med. Der vil gå 2 - 4 år før I kan plante det ønskede. På http:// plantevalg.dk/ finder du oversigten over anbefalede arter og frøkilder til dit område, samt hvor frøkildenbliver producenter. 30. september afholdt Frøkildeudvalget en temadag med titlen ”Bynær skov og Landskabsplantninger” hvor vi bl.a. så Elmelund Skov og senere en spændende transformeret skov, som er en del af parken ved Hollufgård i Odense. To meget spændende og inspirerende steder. Er du i tvivl vedr. valg af frøkilder, eller har spørgsmål så ring til mig på 4088 2036.

7.14 Dansk Center for Lys (DCL) – jury for Den Danske Lyspris v/Rune Bugge Jensen Dansk Center for Lys uddeler hvert år Den Danske Lyspris. Formålet med prisen er at sætte fokus på godt lys for mennesker. I bedømmelsen af de enkelte projekter indgår bl.a. anlæggets tekniske kvalitet, funktionalitet, visuelle og æstetiske aspekter og energiforbrug. Der 48


lægges desuden vægt på nytænkning og kreativitet. Prisen kan gives til belysningsprojekter ude såvel som inde. Juryen bestod i 2015 af repræsentanter for Akademisk Arkitektforening, Bygherreforeningen, Dansk Center for Lys (juryformand), Dansk Energi, Danske Landskabsarkitekter, Lysdesignuddannelserne, Foreningen af Rådgivende Ingeniører og Teknik. Rune Bugge Jensen er DLs repræsentant i juryen. I 2015 valgte vi i juryen at indstille 4 projekter til lysprisen: Interferens – interaktiv tunnel i Kolding, Langebro i København, Ny Carlsberg Glyptotek i København og Villum Window Collection i Søborg. Den Danske Lyspris 2015 gik til Villum Window Collection. VWC udstiller 300 historiske vinduer i en industrihal i Søborg. Det lyder måske lidt kedeligt og smånørdet. Men VWC er ikke kun en udstilling af vinduer og historien om vinduet som lyskilde, med også en overbevisende demonstration af lyset som stemningsskabende element. I udstillingen kan lysinteresserede lære meget om lysets virkning på rum, farver og materialer. Et besøg kan varmt anbefales.

Formandens klumme “Foranderligheden oplever man bedre langs kysterne end inde i landet”, bemærkede Janne Klerk i en stilfærdig samtale på udstillingens næstsidste dag. “Det gør, at man kan vende tilbage igen og igen og opleve noget nyt. Kysten er dragende for os, og vi kan ‘være i vores eget’ - det er givende for os”. Serien ”Formandens klumme” har været et nyt indslag i både DLs nyhedsbrev og på Facebook. Foto: Bisserup Havn fra bogen “Danmarks Kyster”. Fotograf: Janne Klerk

49


7.0 BERETNINGER Projektet er udført med stor præcision og en legende tilgang. Lysdesigneren Kim Borch har tydeligvis brugt sin baggrund som teater-lyssætter, og særligt hans brug af farvet lys til at skabe dybde og stemning vidner om stor dygtighed og indlevelse i opgaven. Rådgiverteamet har ikke ladet sig nøje med lysberegninger og 3D-visualiseringer, men har også brugt mockups i 1:1 og grundig finjustering af al belysning i samarbejde med dygtige elektrikere. Et tæt samarbejde mellem bygherre, udstillingsarkitekt og lysdesigner har betydet at lyssætningen og udstillingselementerne er en overbevisende helhed.

7.15 Styregruppen for Temahaverne i Valbyparken v/Stine Bærentzen Styregruppen for Temahaverne er aldrig officielt nedlagt af Københavns Kommune. I takt med diverse om struktureringer og omprioriteringer, er det mit indtryk, at kommunen har tabt interessen. Hvis vi skal få gruppen til at fungere igen, kræver det formodentligt en skriftlig henvendelse til kommune med ønske om at gruppen samles igen samt en fortsat opbakning i DL og de øvrige organisationer, der har bidraget til Styregruppen. Københavns Kommune ser ud til at prioritere driften af haverne og de fremstår i nogenlunde stand.

DL er nu på Instagram 2016 blev året hvor Danske Landskabsarkitekter gik på Instagram. Her vil vi dele historier, projekter og nyheder fra landskabsarkitekturens verden. Derudover glæder vi os til at kunne tilbyde medlemmer mulighed for at præsentere projekter og fortælle om deres hverdag på jobbet.

50


Er der i DL opbakning til, at søge at få samarbejdet i gang igen? Og er der nogen, at der har lyst til at varetage dette arbejde? Så kontakt mig gerne.

7.16 Udvalget for Skovfrø- og planter v/John Norrie Kåringsudvalget er et rådgivende udvalg for Fødevareministeriet og NaturErhvervsstyrelsen i spørgsmål om produktion af skovfrø og –planter til skovbrugsformål, herunder pyntegrøntproduktion og til værn- og læplantning og fra 2014 også til biomasseproduktion. Udvalget har 17 medlemmer. Formålet er at sikre det bedst plantemateriale til udplantning i Danmark. Dvs. planter der er artsrene og sunde, fra identificerbare kilder, at de overholder kriterierne i kåringsbestemmelserne for arten. Sådanne planter skal altid følges af officielle papirer, som dokumentation for varens ægthed og herkomst. For indførte frø og planter skal der medfølge et plantepas. Der afholdes 1 årsmøde, hvor vi alle har mulighed for at deltage. Dertil kommer en masse korrespondance på mail især omkring EU-bestemmelser m.m. DL’s medlemmer prioritere ofte form, struktur og plantens arkitektur højere end en forstmand, der klart prioritere rethed, tilvækst og produktivitet højere. Sundhed og identificerbarhed er alle fælles om. Det skal bemærkes at skovbrugsformål prioriteres højest, for at komme igennem nåleøjet for en kåring. Listen over kårede arter findes på http://ign.ku.dk/forskning/skov-natur-biomasse/skovgenetik-diversitet/froekilder/Liste-over-udpegede-froekilder-2014.pdf Der er kåret 8 bevoksninger i 2015. Brug siden www.plantevalg.dk når du skal vælge træer som er omfattet af kåringskriterierne. Her kan du få oplyst hvilke frøkilder der er bedst egnet, og om du kan få planter af den pågældende frøkilde. Vi har miste mange asketræer pga. asketoptørre. I øjeblikket er det et varmt forskningsområde, hvor Danmark yder en stor indsats. De første frøanlæg med særligt modstandsdygtige kloner er etableret. Og 2 anlæg kom til i 2015, igen i 2016 etableres yderligere 2 frøplantager. Vi er så langt i Danmark at de første kontrollerede krydsninger er lavet. Planter herfra udplantes i 2016. Herefter bliver det spændende at se om disse planter også har et stærkt immunforsvar imod asketoptørre. Er det tilfældet vil vi igen kunne plante ask i hegn, parker og langs veje og gader. Men regn med at der nok går 10 år inden vi har mange pæne alletræer. Det kan næsten altid lade sig gøre at få unge planter i alm. hækplantestørrelse fx 0/2 – 1/2 eller 4 årsplanter, med kendt afstamning. Herefter fortoner herkomsten sig ud i det blå. Kun få planteskolerne styr på fx hvorfra deres stammede stilkeg stammer. Det er ærgerligt, da det også er vigtigt for os brugere af store træer at vide, hvad vi har med at gøre, og hvad vi kan forvente. Mit råd er at forlange oprindelse på de planter I foreslår.

51


7.0 BERETNINGER Vi er nødt til at bede om det når vi laver udbudsmateriale, og ikke lade os nøjes med et og andet billigt sydfra, som vi heller ikke kender oprindelsen på. Jeg har fremført ønsket på vores møde. For brædder er der ved at blive udviklet en DNA-test til at fastslå veddets identitet. Så hvorfor ikke for vores område.

7.17 Rådgivende Udvalg, sektion for Geovidenskab og Naturforvaltning v/Thomas Juel Clemmensen Der er ikke indgået beretning for 2015

7.18 Det Særlige Bygningssyn/Kulturstyrelsen v/Steen Høyer Der er ikke indgået beretning for 2015

7.19 Udvalget for ”Et grønnere Danmark”/DAG & DP v/Henning Looft Siden 2013 har DL været repræsenteret i udvalget, hvor de øvrige deltagere er Danske Anlægsgartnere (DAG) og Danske Planteskoler (DP). På sigt overvejes deltagelse af forsknings- og/eller uddannelsesinstitutioner, men udvalget vil først være mere konkret i sit arbejde. Udvalgets formål er i fællesskab, som en grøn branche, at kontakte og påvirke beslutningstagere til at træffe beslutninger til gunst for et grønnere Danmark. Man er bevidst om, at man i stort omfang også har erhvervsinteresser, men ved at optræde som en samlet branche mener udvalget, at lydhørheden ude i samfundet er langt større. Udvalget undersøgte muligheden for at være til stede på Folkemødet på Bornholm i juni 2015, men kom frem til, at omkostningerne var for store i forhold til evt. udbytte. I stedet blev der udarbejdet en 4-sidet folder med letforståelige og veldokumenterede argumenter for at gøre Danmark grønnere. Målgruppen var primært ansatte hos anlægsgartnere og i planteskoler, så de mange medarbejdere bedre kunne varetage ambassadørrollen. En opfølger er planlagt, hvor målgruppen forventes at blive centrale beslutningstagere i kommunerne på niveauerne omkring planchefer, direktører og politikere. Udgivelsen tænkes at foregå på en konference med passende offentlig bevågenhed. Ambitionerne er store, men af og til er tiden knap. Lykkes det 2016 vil det være en succes. DLs evt. deltagelse i sådanne arrangementer er naturligvis efter forudgående beslutninger i bestyrelsen. Økonomisk drives aktiviteterne af DAG og DP, der begge lægger stor vægt på opgaven. Samarbejdspartnerne ved godt, at DL er en interesseforening, finansieret af medlemmer, og dermed ikke har de samme økonomiske muligheder. Jeg er vidende om hvor meget DAG budgetterer med til udvalgets arbejde og ved at DP også tillægger stor værdi. Jeg vil derfor anmode om, at DLs bestyrelse forsøger at afsætte et budgetbeløb til udvalgets arbejde. Jeg vil mene et beløb i størrelsesorden 25.000 vil være både et godt beløb til arbejdet og et godt signal om vilje. 52


Jeg forestiller mig at konkret bevilling først sker ved en projektbeskrivelse og efterfølgende aftale indgået mellem de tegningsberettigede for foreningerne. Jeg mærker en stor velvilje fra de to organisationer til at samarbejde med DL om fælles indsats for faget / branchen. Jeg tror det er af stor vigtighed at fortsætte dette samarbejde.

7.20 Københavns Kommunes Bypanel v/Susanne Renée Grunkin Stadsarkitekt Tina Saaby har taget initiativ til at invitere os til dialog om den fremtidige udvikling af København. Det handler om, hvordan Teknik- og Miljøforvaltningen kan blive bedre til at sikre: • Arkitektonisk kvalitet • Samfundsmæssig værdi • Bedre inddragelse af omverdenen Bypanelet bliver samlet to gange årligt - første gang var den 27. september. Rammen for arbejdet er drøftelser omkring tre forskelligartede cases - denne gang var et institutionsbyggeri, et alment nyttigt byggeri samt et byrum. Drøftelserne munder ud i en række læringspunkter og anbefalinger, som panelet giver til kommunen til brug i det videre udviklingsarbejde. Det er af stor betydning for DL at være repræsenteret i det forum og godt hjulpet af Københavns nye Strategi for Bynatur blev landskabsarkitekternes rolle og bidrag i byudviklingen bragt helt op som et af de øverste punkter på dagsordenen. Der er ingen tvivl om at fagspecifik viden om vejen til gode vækst- og levemiljøer, biodiversitet og bæredygtige løsninger kombineret med et blik for den større skala i forhold til rum, helhed og sammenhæng er en efterspurgt kompetence. DL takker for den fornemme invitation og det kloge initiativ - og vi ser frem til det videre samarbejde. Listen over medlemmerne i bypanelet: Tina Saaby, stadsarkitekt, Københavns Kommune (formand) Jesper Pagh, adm. direktør, Akademisk Arkitektforening Johnny Svendborg, formand for Akademiraadet; stifter og ejer af Svendborg Architects, studielektor, Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Susanne Renée Grunkin, formand for Danske Landskabsarkitekter; faglig leder af JJW landskab Flemming Frost, CEO, medl. af Byggesocietet, ejer, partner, Juul Frost Arkitekter Helle Søholt, partner og adm. direktør, Gehl Architects

8.0 EVT.

53


7.0 BERETNINGER

D. 1. februar 2016 rykkede Danske Landskabsarkitekter teltpælene op og flyttede sekretariatet til ny adresse på Peter Bangs Vej 30 på Frederiksberg. Foto: Daglig leder af DL’s sekretariat, Lillan Thomsen og studentermedhjælpere Anne-Sophie Rosenvinge Skov og Tine Gils. Fotograf: Inger Ulrich

Medlemsinformation KUREREN Udgives af Danske Landskabsarkitekter Ansvarlig for indhold er foreningens bestyrelse og sekretariat Spørgsmål bedes rettet til sekretariatet:

v/ daglig leder Lillan Thomsen Arkitekternes Hus Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg Telefon 33 32 23 54 dl@landskabsarkitekter.dk

54


55


Tak til Danske Landskabsarkitekters sponsornetværk!

56


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.