Page 1

l (3) UMEÅ TINGSRÄ TT

DOlVI 1996-03-07 meddelad i Umeå

Do111 nr DB 182 Målnr:B 247-96

PARTER Referensnummer: 64400246

Åldagare Chefsåklagaren Björn Ericson Åklagarmyndigheten i Umeå

Tilltalad DAN Fredrik Appelblad, 680504-8532 Mariehemsvägen 3 3 B 906 52 UMEÅ

DOMSLUT

BEGÅNGNA BROTT Hets mot folkgrupp

LAGRUM 16 kap 8 § brottsbalken

PÅFÖLJD.MM Dagsböter åttio (80) å nittio (90) kronor

SÄRSKILD RÄ TTSVERKAN 1\'I 1\'I Den tilltalade åläggs att betala en avgift på trehundra (300) kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond

ANNAN SÄRSKILD RÄ TTSVERKAN En jacka med nazistsymboler, som tagits i beslag, förklaras förverkad. Beslaget skall bestå (Umeå polisdistrikt; beslagsliggare 1258.95 nr 1).

Postadress Box 138 90104 UMEA

Besöksadress Nygatan 45

Telefon 090-17 21 00

Telefax 090-77 18 30

Expeditionstid måndag - fredag 9-12

13-15


2

UMEÅ TINGSRÄ TT

DOM 1996-03-07

B 247-96

YRKANDEN MM

Åklagaren har yrkat ansvar och förverkande i enlighet med stämningsansökan, bilaga l.

Dan Appelblad har erkänt gärningen men bestritt ansvar för såväl hets mot folkgrupp som förargelseväckande beteende. Han har även bestritt förverkandeyrkandet

DOMSKÄL

Genom Dan Appelblads erkännande och egna uppgifter, vilka stöds av sju av åklagaren åberopade fotografier och övrig utredning, är det klarlagt att Dan Appelblad vid 10.30-tiden den 9 december 1995 gick omkring i Mariehems centrum, klädd i en svart så kallad bombarjacka med de i gärningsbeskrivningen uppräknade fem nazistsymbolerna, vilka han själv köpt och fåst, väl synligt, på jackans framsida och ena ärmen.

Dan Appelblad har förklarat att han är väl förtrogen med innebörden av symbolerna och vad som hände under andra världskriget samt att han gått omkring med märkena på jackan som en "ironisk gest" under någon månads tid. Han har också berättat att han vid några tillfällen, när han haft jackan på sig på stan, mötts av negativa reaktioner från ungdomar, som angripit honom och försökt slita bort märkena.

Nazismen kännetecknas av extrem nationalism, rasism och antisemitism med rasförföljelse och andra våldshandlingar, riktade mot människor på grund av deras ras, hudfärg, etniska och nationella ursprung eller trosbekännelse, som framträdande yttringar. De i målet aktuella märkena är allmänt kända symboler för nazismen, vilket Dan Appelblad varit väl medveten om. Genom att bära dessa symboler på sin jacka på allmän plats har han avsiktligt spritt ett meddelande som uttrycker hot mot och missaktning för andra folkgrupper här i landet. Härigenom har han gjort sig skyldig till hets mot folkgrupp.

Brottet bör med hänsyn till omständigheterna bedömas som ringa och bestraffas med ett kännbart bötesstraff


3

UMEÅ TINGSRÄ TT

DOM 1996-03-07

B 247-96

På grund av bedömningen i skuldfrågan och då det är nödvändigt för att förebygga fortsatt brottslig användning skall de fem nazistmärkena fårklaras förverkade. Bombarjackan har sådana egenskaper att den förstärker nazistsymbolernas budskap. Den har utnyttjats direkt i den brottsliga verksamheten och får därmed anses som ett hjälpmedel enligt 36 kap 2 § brottsbalken. Även jackan bör därför förverkas.

HUR _MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (DV 400) Överklagande ges in till tingsrätten senast den 28 mars 1996 och ställs till Hovrätten får Övre Norrland. Prövningstillstånd behövs.


ÅKLAGARMYNDIGHETEN i Umeå

ANSÖKAN OM STÄMNING Datum

1996-02-02

Sida2

Olarienr

BDÅC 1059-95

Ansvarsyrkande m m

HETS MOT FOLKGRUPP ALT. FÖRARGELSEVÄCKANDE BETEENDE (K 13850-95)

Appelblad har den 9 december 1995 på Mariehems Centrum i Umeå varit iklädd en jacka med nazistsymboler i form av ett märke med hakkors och texten "Heil Hitler Ludendorff V. Gräfe", ett märke med SS-blixtar i kombination med en dödskalle och två fastsydda tygmärken med hakkors, örn och ett av dem dessutom med en dödskalle. Symbolerna representerar en våldsinspirerad ideologi med förhärligande av den ariska rasen och Appelblad har genom att bära märkena spritt ett meddelande som uttrycker såväl hot mot som missaktning för andra folkgrupper. l vart fall har han genom sina åtgärder på allmän plats betett sig på ett sätt som är ägnat att väcka förargelse hos allmänheten. Lagrum 16 kap 8 § eller 16 kap 16 § brottsbalken.

Särskilt yrkande Förverkande av i beslag tagen jacka med symboler (2404-95-1258 p 1)

RÅ 1101b


f

l

l

HOVRÄTTEN FÖR ÖVRE

DOM

NORRLAND

Datum

lR~e~e1Z973

Mal nr

B

1997-01-28

Avdelning

Meddelad

1

1Si7(4)

Dom nr

7

i

118/96

l

-.-

1997 -03- 05

Ume§

ÖVERKLAGAD DOM

--.

·-

Namn och mål nr

Underrätt

Ume8 tingsrätt l

Oomnr

Datum för domen

DB

1996-03-07

se bilaga A

182

1

PARTER (antal tilltalade:

Partsstallning

Åklagare

Klagande och motpart Namn, tjanstetitel och äklagannyndighet

Björne, Lars, kammaräklagare ~k

lagarkammaren i Umeå

Partsstallning

Tilltalad

Klagande och motpart (anslutningsöverklagande) Efternamn och alla förnamn

Appelblad, DAN Fredrik (

l

Personnummer

Yrke/Titel

680504-8532 Postadress

Mariehemsvägen 33 B,

906

l

52

UMEn

Medborgare i

h

Frihetsberövande

h

Försvarare

Saken

Offentrog försvarare

Rattshjalp

nOmbud

Hets mot folkgrupp

HOVRÄTTENs DOMSLUT

Se sidan 2.

w c.. o

"'"' ..."' M

"'"' M

> c

., Qj

~ .!!l en

Postadress

Gatuadress

Telefon

Telefax

Exp tid månd-fred

Box 384, 901 08 UMEÅ

Hovrättshuset Storgatan 39

090-17 20 00

090-13 88 50

9-12, 13-15


DOM Datum

Mål nr

Sida

1997-01-28

B 118/96

2

HOVRÄTTENSDOMSLUT l. Hovrätten ändrar tingsrättens domslut på så sätt att hovrätten bestämmer bötesstraffet till etthundra (100) dagsböter å trettio (30) kr.

2. Beslaget skall bestå.

YRKANDEN I HOVRÄTTEN Åklagaren har yrkat att hovrätten dömer Dan Appelblad för hets mot folkgrupp, icke ringa brott, och skärper straffet.

Dan Appelblad har yrkat att hovrätten ogillar åtalet samt att i beslag tagenjacka med märken återlämnas till honom.

Parterna har bestritt varandras ändringsyrkanden.

HOVRÄTTENSDOMSKÄL Dan Appelblad har hörts på nytt i hovrätten. Han har berättat i huvudsaklig överensstämmelse med vad som antecknats i tingsrättens dom med följande tillägg: Han anser att han själv, inte staten, skall bestämma vad han skall ha på sig. Om staten skall bestämma vad man f'ar ha på sig hanmar man i ett fascistsamhälle. Han sympatiserar inte med nazismen. I Umeå brukar han som en "ironisk gest" sätta upp egentillverkade affischer. Han är emot censur.

Hovrätten gör följande bedömning.

Såsom tingsrätten funnit är det klarlagt att Dan Appelblad den 9 december 1995 i Mariehems Centrum gått omkring i en svart s. k. bomberjacka med de


DOM Datum

Mål nr

Sida

1997-01-28

B 118/96

3

fem märken som anges i gärnings beskrivningen.

Enligt 2 kap. l § l st l p regeringsformen är varje medborgare gentemot det allmänna tillförsäkrad yttrandefrihet, dvs. frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor.

straffbudet i 16 kap. 8 §brottsbalken om hets mot folkgrupp innebär en inskränkning av denna grundlagsstadgade rättighet. Enligt 16 kap. 8 § brottsbalken straffas den för hets mot folkgrupp som i uttalande eller annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung eller trosbekännelse.

Frågan är om Dan Appelblad genom att bärajackan med märkena spritt ett meddelande i lagens mening.

Med meddelande avses förutom muntlig eller skriftlig framställning även åtbörder. Ä ven bärande av märken kan innefatta ett meddelande i lagens mening.

De märken som Dan Appelblad burit på sin jacka, av vilka fyra innehåller ett hakkors, är väl kända symboler för nazismen. Det framgår av Dan Appelblads egna uppgifter att han har varit väl medveten om innebörden av märkena och vad nazismen står för. Genom att bära märkena på allmän plats har Dan Appelblad spritt ett meddelande som uttrycker hot mot och missaktning för människor tillhörande andra folkgrupper.

Det meddelande som märkena inneburit har inte !att någon större spridning, såvitt visats. Gärningen kan därför - såsom tingsrätten funnit - bedömas som ringa. Antalet dagsböter bör dock bestämmas till l 00. På grundval av de uppgifter som Dan Appelblad lämnat om sina nuvarande ekonomiska förhållanden bör storleken på varje dagsbot bestämmas till30 kronor.


DOM Datum

Mllnr

Sida

1997-01-28

B 118/96

4

Beslaget av jackan och märkena skall bestå,

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B Överklagande senast tisdagen den 25 februari 1997

I hovrättens avgörande har deltagit hovrättspresidenten Anna-Karin Lundin, hovrättsrådet Susanne Möller, hovrättsassessorn Gudrun Persson Härneskog (referent) samt nämndemännen Lennart Israelsson och Lena Boström. Skiljaktig mening: Lena Boström


Mål nr B 118/96 Protokollsbilaga A

Nämndemannen Lena Boström är skiljaktig och aniör:

Jag anser att samhället med skärpa måste ingripa och reagera mot rasistiska tendenser. Jag anser därför att gärningen bör bedömas som hets mot folkgrupp av icke ringa art. Mot bakgrund därav bestämmer jag straffet till fångels e 14 dagar.

Överröstad i denna del är jag i övriga frågor ense med majoriteten.


. . .. . . .. ......... ····-····--···· . . ··-'•'··"'··--.......-..---......··-. _.o,.._.,.. ............... . ..--,...-........ _.........-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ ~

ÅKLAGARMYNDIGHETEN

ÖVERKLAGANDE

Sida 1

IUmel Chefsåklagare Björn Eneson ankn 52331 Hovråtten för Box384

BDÅC 105g..95

övre Norrland

UMEA nNGSAATT

901 08 UMEÅ

~hlrlcommlt

'~L--

OVERKLAGANDE AV MAL247-96.

uuEA nNGSRÄTTS DOM 1996-03-07, oa 1a2,

Klagande ChefsikJagare Björn Ericson, åklagarmyndigheten, Nygatan 18-20, 903 27

UMEÅ. Motpart Appelblad, DAN Fredrik, 6805Q4..8532, Mariehemsvägen 33 8, 906 52 UMEÅ. Saken Hets mot folkgrupp. Yrkanden Att hovrätten med ändring av tingsråttens dom dömer Dan Appelblad för hets mot folkgrupp som ej är att bedöma som ett ringa brott oCh l enlighet hårmed skärper påföljden. ·

... :.;:.:

Grunder Appelblads syfte med att bära de aktuella symbolerna har inte varit annat än att uttrycka hot och missaktning mot andra folkgrupper. Symbolerna har burits på ett köpcentrum vid en tidpunkt då många människor normalt är l rörelse på platsen. Mot bakgrund härav och mot bakgrund av de vederstyggliga värden som symbolerna representerar bör brottet ej dömas som ringa. Bevisning Jag åberopar samma skriftliga bevisning som i tingsrätten. Fråga om prövningstOlstånd Frågan om rasistiska symbolens straffbarhet har tidigare varit föremål för prövning endast i begränsad utsträckning. Det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att målet prövas av hovrätten.

~~L ~f/t Ericson

Postadress Nygatan 18-20

90327 UMEÅ

1996~03-20

Gatuadress Nygatan 18-20

Telefon 090-15 20 00

Telefax 090-15 23 25


ÖVERKlAGAN · ;;c

l

· Hets mot folkgrupp Umeå Tingsrätt 1996-03-07 DomnrDB 182

96. 04 CM.

tiMc:A nNGSRArr

Ov~---!

Tilltalad DAN Fredrik Appelblad, Mariehemsvägen 33 B 906 52 UMEÅ

J'itu,. fi1'J:r~

2

Åklagare Chefsåklagaren Björn Ericson Åklagarmyndigheten i Umeå

3

l) Frikänd från hets mot folkrupp 2) Jackan skall återlämnas med åtminstone Sweden märket kvar

4

l) Jag har inte uttryckt hot eller missaktning mot någon folkgrupp eller person överhuvudtaget genom att bära bombetjackan med sym.boier. Att gå .si älv på stan med jackan kallar jag inte hot eller missaktning, den enda person jag möjligtvis hetsat emot är mig själv och det vet de flesta om Jag serbärandet av jackan som ett ironiskt performance, alltså en rorlängning av mina A4 affi.cher jag brukar sätta upp. Det finns någonting som heter konstnärlig frihet.

~~1~

2) Att bombetjackan skulle förstärka symbolerna förstår jag inte, vad jag vet så kommer bombetjack modellen från Amerikanska bombflygare och de hade knappast tredje rikets symboler på sig. Tyskarna hade en helt annan modell på sina uniformer. Det kanske är skinhead kulturen som menas, på den har det ju alltid pågått rorföljelse och hets emot, men då skulle även ett par kängor med vita skosnören beslagtas eller varför inte ett par uppvikta jeans. Dessutom när blev det hets mot folkgrupp att ha ett Sweden märke på sig? Är alla som går med bombetjackor på sig potensiella Nazister?

3 ~1: av märkena ·:ir Waffen SS märken och Wa.ffen SS blev inte klassad som krigsförbrytare efter kriget, de var helt enkelt stridande soldater. Det var Allgemeine SS som stog för skötandet av koncentrations lägren. Om det är rorbjudet att bära Wa.ffen SS märken skulle det i konsekvensens namn också vara förbjudet att bära engelska och amerikanska arme märken (som modsen), 5

l) Sänder med kopior på mina affi.cher som bevis på det konstnärligt ironiska med det hela. 2) Sänder med kopia på ahlin tradings katalog

6

l. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt. Om staten skall bestämma vad man får ha på sig eller inte hamnar vi i ett F aseist sammhälle. 2. det finns anledning att ändra det slut tingrätten kommit till. Umeå den 03-04-96 f\; '

/''

/

'

.....


l:~!: 97. 04 04 HÖGSTA DOMSTOLEN

PROTOKOLL

Avd2

vid tillståndsprövning DAG FÖR BESLUT

Aktbil nr

Sida l (2)

~-

Mål nr B 790/97

1997-04- 03 stockhalm

NÄRVARANDE JUSTITIERAD

Svensson

FÖREDRAGANDE REVISIONSSEKRETERARE

Söderlind

PROTOKOLLFÖRARE

Lindelöf

PARTER

KLAGANDE DAN Fredrik Appelblad, 680504-8532, Bryggargatan 6, 904 31 UMEA

MOTPART Allmän åklagare

SAKEN

Hets mot folkgrupp

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET

Hovrätten för Övre Norrland, avd 1, dom den 28 januari 1997 i mål B 118/96

Målet föredras.

Högsta domstolen finner ej skäl att meddela prövningstillstånd, i följd varav

HÖGSTA DOMSTOLEN

Postadress Box 2066 103 12 STOCKHOLM

Telefon 08-617 64 00

Expeditionstid 08.45-12.00 13.15-15.00


B 790/97

HÖGSTA DOMSTOLEN

Sida 2 (2)

hovrättens dom skall stå fast.

km:_JL~4'~1~W\ Ann-Margrat Lindelöt

·.

Föredraget 1997-03-20 l

.

-

UppV?at och "lämnat för expediering 1997-03-.-i "/

:

!;

.

/

u

..

liJ :/-4li: ____1/kd_____,__~-----------~ '//§'/ 7 / . ~1;,

·· Bo Svensson

-

-1

~-.

Ake Söderlind

Fotokopians överensstammelse

"lfz;;;;;/


l (3) UMEÅ TINGSRÄ TT

DOlVI 1996-03-07 meddelad i Umeå

Do111 nr DB 182 Målnr:B 247-96

PARTER Referensnummer: 64400246

Åldagare Chefsåklagaren Björn Ericson Åklagarmyndigheten i Umeå

Tilltalad DAN Fredrik Appelblad, 680504-8532 Mariehemsvägen 3 3 B 906 52 UMEÅ

DOMSLUT

BEGÅNGNA BROTT Hets mot folkgrupp

LAGRUM 16 kap 8 § brottsbalken

PÅFÖLJD.MM Dagsböter åttio (80) å nittio (90) kronor

SÄRSKILD RÄ TTSVERKAN 1\'I 1\'I Den tilltalade åläggs att betala en avgift på trehundra (300) kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond

ANNAN SÄRSKILD RÄ TTSVERKAN En jacka med nazistsymboler, som tagits i beslag, förklaras förverkad. Beslaget skall bestå (Umeå polisdistrikt; beslagsliggare 1258.95 nr 1).

Postadress Box 138 90104 UMEA

Besöksadress Nygatan 45

Telefon 090-17 21 00

Telefax 090-77 18 30

Expeditionstid måndag - fredag 9-12

13-15


2

UMEÅ TINGSRÄ TT

DOM 1996-03-07

B 247-96

YRKANDEN MM

Åklagaren har yrkat ansvar och förverkande i enlighet med stämningsansökan, bilaga l.

Dan Appelblad har erkänt gärningen men bestritt ansvar för såväl hets mot folkgrupp som förargelseväckande beteende. Han har även bestritt förverkandeyrkandet

DOMSKÄL

Genom Dan Appelblads erkännande och egna uppgifter, vilka stöds av sju av åklagaren åberopade fotografier och övrig utredning, är det klarlagt att Dan Appelblad vid 10.30-tiden den 9 december 1995 gick omkring i Mariehems centrum, klädd i en svart så kallad bombarjacka med de i gärningsbeskrivningen uppräknade fem nazistsymbolerna, vilka han själv köpt och fåst, väl synligt, på jackans framsida och ena ärmen.

Dan Appelblad har förklarat att han är väl förtrogen med innebörden av symbolerna och vad som hände under andra världskriget samt att han gått omkring med märkena på jackan som en "ironisk gest" under någon månads tid. Han har också berättat att han vid några tillfällen, när han haft jackan på sig på stan, mötts av negativa reaktioner från ungdomar, som angripit honom och försökt slita bort märkena.

Nazismen kännetecknas av extrem nationalism, rasism och antisemitism med rasförföljelse och andra våldshandlingar, riktade mot människor på grund av deras ras, hudfärg, etniska och nationella ursprung eller trosbekännelse, som framträdande yttringar. De i målet aktuella märkena är allmänt kända symboler för nazismen, vilket Dan Appelblad varit väl medveten om. Genom att bära dessa symboler på sin jacka på allmän plats har han avsiktligt spritt ett meddelande som uttrycker hot mot och missaktning för andra folkgrupper här i landet. Härigenom har han gjort sig skyldig till hets mot folkgrupp.

Brottet bör med hänsyn till omständigheterna bedömas som ringa och bestraffas med ett kännbart bötesstraff


3

UMEÅ TINGSRÄ TT

DOM 1996-03-07

B 247-96

På grund av bedömningen i skuldfrågan och då det är nödvändigt för att förebygga fortsatt brottslig användning skall de fem nazistmärkena fårklaras förverkade. Bombarjackan har sådana egenskaper att den förstärker nazistsymbolernas budskap. Den har utnyttjats direkt i den brottsliga verksamheten och får därmed anses som ett hjälpmedel enligt 36 kap 2 § brottsbalken. Även jackan bör därför förverkas.

HUR _MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (DV 400) Överklagande ges in till tingsrätten senast den 28 mars 1996 och ställs till Hovrätten får Övre Norrland. Prövningstillstånd behövs.


ÅKLAGARMYNDIGHETEN i Umeå

ANSÖKAN OM STÄMNING Datum

1996-02-02

Sida2

Olarienr

BDÅC 1059-95

Ansvarsyrkande m m

HETS MOT FOLKGRUPP ALT. FÖRARGELSEVÄCKANDE BETEENDE (K 13850-95)

Appelblad har den 9 december 1995 på Mariehems Centrum i Umeå varit iklädd en jacka med nazistsymboler i form av ett märke med hakkors och texten "Heil Hitler Ludendorff V. Gräfe", ett märke med SS-blixtar i kombination med en dödskalle och två fastsydda tygmärken med hakkors, örn och ett av dem dessutom med en dödskalle. Symbolerna representerar en våldsinspirerad ideologi med förhärligande av den ariska rasen och Appelblad har genom att bära märkena spritt ett meddelande som uttrycker såväl hot mot som missaktning för andra folkgrupper. l vart fall har han genom sina åtgärder på allmän plats betett sig på ett sätt som är ägnat att väcka förargelse hos allmänheten. Lagrum 16 kap 8 § eller 16 kap 16 § brottsbalken.

Särskilt yrkande Förverkande av i beslag tagen jacka med symboler (2404-95-1258 p 1)

RÅ 1101b


f

l

l

HOVRÄTTEN FÖR ÖVRE

DOM

NORRLAND

Datum

lR~e~e1Z973

Mal nr

B

1997-01-28

Avdelning

Meddelad

1

1Si7(4)

Dom nr

7

i

118/96

l

-.-

1997 -03- 05

Ume§

ÖVERKLAGAD DOM

--.

·-

Namn och mål nr

Underrätt

Ume8 tingsrätt l

Oomnr

Datum för domen

DB

1996-03-07

se bilaga A

182

1

PARTER (antal tilltalade:

Partsstallning

Åklagare

Klagande och motpart Namn, tjanstetitel och äklagannyndighet

Björne, Lars, kammaräklagare ~k

lagarkammaren i Umeå

Partsstallning

Tilltalad

Klagande och motpart (anslutningsöverklagande) Efternamn och alla förnamn

Appelblad, DAN Fredrik (

l

Personnummer

Yrke/Titel

680504-8532 Postadress

Mariehemsvägen 33 B,

906

l

52

UMEn

Medborgare i

h

Frihetsberövande

h

Försvarare

Saken

Offentrog försvarare

Rattshjalp

nOmbud

Hets mot folkgrupp

HOVRÄTTENs DOMSLUT

Se sidan 2.

w c.. o

"'"' ..."' M

"'"' M

> c

., Qj

~ .!!l en

Postadress

Gatuadress

Telefon

Telefax

Exp tid månd-fred

Box 384, 901 08 UMEÅ

Hovrättshuset Storgatan 39

090-17 20 00

090-13 88 50

9-12, 13-15


DOM Datum

Mål nr

Sida

1997-01-28

B 118/96

2

HOVRÄTTENSDOMSLUT l. Hovrätten ändrar tingsrättens domslut på så sätt att hovrätten bestämmer bötesstraffet till etthundra (100) dagsböter å trettio (30) kr.

2. Beslaget skall bestå.

YRKANDEN I HOVRÄTTEN Åklagaren har yrkat att hovrätten dömer Dan Appelblad för hets mot folkgrupp, icke ringa brott, och skärper straffet.

Dan Appelblad har yrkat att hovrätten ogillar åtalet samt att i beslag tagenjacka med märken återlämnas till honom.

Parterna har bestritt varandras ändringsyrkanden.

HOVRÄTTENSDOMSKÄL Dan Appelblad har hörts på nytt i hovrätten. Han har berättat i huvudsaklig överensstämmelse med vad som antecknats i tingsrättens dom med följande tillägg: Han anser att han själv, inte staten, skall bestämma vad han skall ha på sig. Om staten skall bestämma vad man f'ar ha på sig hanmar man i ett fascistsamhälle. Han sympatiserar inte med nazismen. I Umeå brukar han som en "ironisk gest" sätta upp egentillverkade affischer. Han är emot censur.

Hovrätten gör följande bedömning.

Såsom tingsrätten funnit är det klarlagt att Dan Appelblad den 9 december 1995 i Mariehems Centrum gått omkring i en svart s. k. bomberjacka med de


DOM Datum

Mål nr

Sida

1997-01-28

B 118/96

3

fem märken som anges i gärnings beskrivningen.

Enligt 2 kap. l § l st l p regeringsformen är varje medborgare gentemot det allmänna tillförsäkrad yttrandefrihet, dvs. frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor.

straffbudet i 16 kap. 8 §brottsbalken om hets mot folkgrupp innebär en inskränkning av denna grundlagsstadgade rättighet. Enligt 16 kap. 8 § brottsbalken straffas den för hets mot folkgrupp som i uttalande eller annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung eller trosbekännelse.

Frågan är om Dan Appelblad genom att bärajackan med märkena spritt ett meddelande i lagens mening.

Med meddelande avses förutom muntlig eller skriftlig framställning även åtbörder. Ä ven bärande av märken kan innefatta ett meddelande i lagens mening.

De märken som Dan Appelblad burit på sin jacka, av vilka fyra innehåller ett hakkors, är väl kända symboler för nazismen. Det framgår av Dan Appelblads egna uppgifter att han har varit väl medveten om innebörden av märkena och vad nazismen står för. Genom att bära märkena på allmän plats har Dan Appelblad spritt ett meddelande som uttrycker hot mot och missaktning för människor tillhörande andra folkgrupper.

Det meddelande som märkena inneburit har inte !att någon större spridning, såvitt visats. Gärningen kan därför - såsom tingsrätten funnit - bedömas som ringa. Antalet dagsböter bör dock bestämmas till l 00. På grundval av de uppgifter som Dan Appelblad lämnat om sina nuvarande ekonomiska förhållanden bör storleken på varje dagsbot bestämmas till30 kronor.


DOM Datum

Mllnr

Sida

1997-01-28

B 118/96

4

Beslaget av jackan och märkena skall bestå,

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B Överklagande senast tisdagen den 25 februari 1997

I hovrättens avgörande har deltagit hovrättspresidenten Anna-Karin Lundin, hovrättsrådet Susanne Möller, hovrättsassessorn Gudrun Persson Härneskog (referent) samt nämndemännen Lennart Israelsson och Lena Boström. Skiljaktig mening: Lena Boström


Mål nr B 118/96 Protokollsbilaga A

Nämndemannen Lena Boström är skiljaktig och aniör:

Jag anser att samhället med skärpa måste ingripa och reagera mot rasistiska tendenser. Jag anser därför att gärningen bör bedömas som hets mot folkgrupp av icke ringa art. Mot bakgrund därav bestämmer jag straffet till fångels e 14 dagar.

Överröstad i denna del är jag i övriga frågor ense med majoriteten.


. . .. . . .. ......... ····-····--···· . . ··-'•'··"'··--.......-..---......··-. _.o,.._.,.. ............... . ..--,...-........ _.........-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ ~

ÅKLAGARMYNDIGHETEN

ÖVERKLAGANDE

Sida 1

IUmel Chefsåklagare Björn Eneson ankn 52331 Hovråtten för Box384

BDÅC 105g..95

övre Norrland

UMEA nNGSAATT

901 08 UMEÅ

~hlrlcommlt

'~L--

OVERKLAGANDE AV MAL247-96.

uuEA nNGSRÄTTS DOM 1996-03-07, oa 1a2,

Klagande ChefsikJagare Björn Ericson, åklagarmyndigheten, Nygatan 18-20, 903 27

UMEÅ. Motpart Appelblad, DAN Fredrik, 6805Q4..8532, Mariehemsvägen 33 8, 906 52 UMEÅ. Saken Hets mot folkgrupp. Yrkanden Att hovrätten med ändring av tingsråttens dom dömer Dan Appelblad för hets mot folkgrupp som ej är att bedöma som ett ringa brott oCh l enlighet hårmed skärper påföljden. ·

... :.;:.:

Grunder Appelblads syfte med att bära de aktuella symbolerna har inte varit annat än att uttrycka hot och missaktning mot andra folkgrupper. Symbolerna har burits på ett köpcentrum vid en tidpunkt då många människor normalt är l rörelse på platsen. Mot bakgrund härav och mot bakgrund av de vederstyggliga värden som symbolerna representerar bör brottet ej dömas som ringa. Bevisning Jag åberopar samma skriftliga bevisning som i tingsrätten. Fråga om prövningstOlstånd Frågan om rasistiska symbolens straffbarhet har tidigare varit föremål för prövning endast i begränsad utsträckning. Det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att målet prövas av hovrätten.

~~L ~f/t Ericson

Postadress Nygatan 18-20

90327 UMEÅ

1996~03-20

Gatuadress Nygatan 18-20

Telefon 090-15 20 00

Telefax 090-15 23 25


ÖVERKlAGAN · ;;c

l

· Hets mot folkgrupp Umeå Tingsrätt 1996-03-07 DomnrDB 182

96. 04 CM.

tiMc:A nNGSRArr

Ov~---!

Tilltalad DAN Fredrik Appelblad, Mariehemsvägen 33 B 906 52 UMEÅ

J'itu,. fi1'J:r~

2

Åklagare Chefsåklagaren Björn Ericson Åklagarmyndigheten i Umeå

3

l) Frikänd från hets mot folkrupp 2) Jackan skall återlämnas med åtminstone Sweden märket kvar

4

l) Jag har inte uttryckt hot eller missaktning mot någon folkgrupp eller person överhuvudtaget genom att bära bombetjackan med sym.boier. Att gå .si älv på stan med jackan kallar jag inte hot eller missaktning, den enda person jag möjligtvis hetsat emot är mig själv och det vet de flesta om Jag serbärandet av jackan som ett ironiskt performance, alltså en rorlängning av mina A4 affi.cher jag brukar sätta upp. Det finns någonting som heter konstnärlig frihet.

~~1~

2) Att bombetjackan skulle förstärka symbolerna förstår jag inte, vad jag vet så kommer bombetjack modellen från Amerikanska bombflygare och de hade knappast tredje rikets symboler på sig. Tyskarna hade en helt annan modell på sina uniformer. Det kanske är skinhead kulturen som menas, på den har det ju alltid pågått rorföljelse och hets emot, men då skulle även ett par kängor med vita skosnören beslagtas eller varför inte ett par uppvikta jeans. Dessutom när blev det hets mot folkgrupp att ha ett Sweden märke på sig? Är alla som går med bombetjackor på sig potensiella Nazister?

3 ~1: av märkena ·:ir Waffen SS märken och Wa.ffen SS blev inte klassad som krigsförbrytare efter kriget, de var helt enkelt stridande soldater. Det var Allgemeine SS som stog för skötandet av koncentrations lägren. Om det är rorbjudet att bära Wa.ffen SS märken skulle det i konsekvensens namn också vara förbjudet att bära engelska och amerikanska arme märken (som modsen), 5

l) Sänder med kopior på mina affi.cher som bevis på det konstnärligt ironiska med det hela. 2) Sänder med kopia på ahlin tradings katalog

6

l. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt. Om staten skall bestämma vad man får ha på sig eller inte hamnar vi i ett F aseist sammhälle. 2. det finns anledning att ändra det slut tingrätten kommit till. Umeå den 03-04-96 f\; '

/''

/

'

.....


l:~!: 97. 04 04 HÖGSTA DOMSTOLEN

PROTOKOLL

Avd2

vid tillståndsprövning DAG FÖR BESLUT

Aktbil nr

Sida l (2)

~-

Mål nr B 790/97

1997-04- 03 stockhalm

NÄRVARANDE JUSTITIERAD

Svensson

FÖREDRAGANDE REVISIONSSEKRETERARE

Söderlind

PROTOKOLLFÖRARE

Lindelöf

PARTER

KLAGANDE DAN Fredrik Appelblad, 680504-8532, Bryggargatan 6, 904 31 UMEA

MOTPART Allmän åklagare

SAKEN

Hets mot folkgrupp

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET

Hovrätten för Övre Norrland, avd 1, dom den 28 januari 1997 i mål B 118/96

Målet föredras.

Högsta domstolen finner ej skäl att meddela prövningstillstånd, i följd varav

HÖGSTA DOMSTOLEN

Postadress Box 2066 103 12 STOCKHOLM

Telefon 08-617 64 00

Expeditionstid 08.45-12.00 13.15-15.00


B 790/97

HÖGSTA DOMSTOLEN

Sida 2 (2)

hovrättens dom skall stå fast.

km:_JL~4'~1~W\ Ann-Margrat Lindelöt

·.

Föredraget 1997-03-20 l

.

-

UppV?at och "lämnat för expediering 1997-03-.-i "/

:

!;

.

/

u

..

liJ :/-4li: ____1/kd_____,__~-----------~ '//§'/ 7 / . ~1;,

·· Bo Svensson

-

-1

~-.

Ake Söderlind

Fotokopians överensstammelse

"lfz;;;;;/

B247 96 dan park  

nazijacka

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you