Page 1

$EREGISSERENDE ONDERNEMINGSRAAD HANDREIKINGVOOREEN LERENDE/2

DANTHE

ONDERSTEUNINGIN BESLUITVORMING


6OORWOORD -AXIMALEINVLOEDUITOEFENENOPESSENTIÑLEONTWIKKELINGENBIN NENEENORGANISATIE DATISHETDOELVANIEDEREONDERNEMINGS RAAD)NDEPRAKTIJKBLIJKTDATECHTERNIETALTIJDEVENEENVOUDIG TEZIJN7ANTVAAKWORDENONDERNEMINGSRADENPASINEENLAAT STADIUMBIJBESLUITVORMINGSPROCESSENBETROKKEN WAARDOORER VANWEZENLIJKEINVLOEDGEENSPRAKEMEERKANZIJN $ANTHE ADVIESBUREAUVOORONDERNEMINGSRADEN PASTALJAREN METSUCCESBIJONDERNEMINGSRADENEENMETHODETOEDIEWÏL LEIDTTOTWEZENLIJKEINVLOEDOPHETBESLUITVORMINGSPROCES$OOR HETHANTERENVANDE$ANTHE METHODE WAARINDEREGISSERENDE ONDERNEMINGSRAADCENTRAALSTAAT WORDTDEMEDEZEGGENSCHAP EENVASTONDERDEELVANDENORMALEBEDRIJFSVOERING$AARDOORIS MAXIMALEINVLOEDVERZEKERD $EONDERNEMINGSRAADDIEMETDEZEMETHODEWERKT ISNIET ZOZEERGERICHTOPINHOUDENPROCEDURES MAARVOORALOPHET PROCES$OORVANBEGINAFAANBIJHETBESLUITVORMINGSPROCES BETROKKENTEZIJN HEEFTDEONDERNEMINGSRAADINALLESTADIADE REGIEOVERZIJNINVLOED )NDEZEBROCHUREWORDTGESCHETSTWATEENREGISSERENDEONDER NEMINGSRAADISENWAAROMHIJDEMEDEZEGGENSCHAPSTRUCTUREEL KANVERSTERKEN3TAPVOORSTAPWORDTUITGELEGDHOEDEMETHODE WERKTENHOEDEONDERNEMINGSRAADGREEPKRIJGTOPBESLUITVOR MINGSPROCESSEN $E$ANTHE METHODEDRAAGTBIJAANEENONDERNEMINGSRAADDIEER TOEDOET

$ANNIE"RUS4HEO"RASSÏ $ANTHE ADVIESBUREAUVOORONDERNEMINGSRADEN %LST$RIEBERGEN *ANUARI
)NHOUD

7ATISEENREGISSERENDEONDERNEMINGSRAAD 7AAROMEENREGISSERENDEONDERNEMINGSRAAD (OEWERKTDEREGISSERENDEONDERNEMINGSRAAD 3TAP!ANLEIDINGENDOELEN HERKENNENENERKENNEN3TAP)DEEENOPLOSSINGTOETSENAANCRITERIA 3TAP5ITWERKINGENIMPLEMENTATIE 3TAP"ESLUITVORMING 2EGISSERENKANOOKACHTERAF

-AARWATALSDEBESTUURDERNIETWILMEEWERKEN4OTSLOT /VER$ANTHE  


7ATISEENREGISSERENDE ONDERNEMINGSRAAD )NDE$ANTHE METHODESTAATDEREGISSERENDEONDERNEMINGSRAAD CENTRAALEENMEDEZEGGENSCHAPSORGAANMETGRIPOPDEESSENTIÑLE ONTWIKKELINGENBINNENEENORGANISATIE $EKERNVANDEMETHODEISDATMEDEZEGGENSCHAPVASTONDER DEELUITMAAKTVANDEBEDRIJFSVOERING$ATBETEKENTDATEENON DERNEMINGSRAADBIJALLESTADIAVANEENBESLUITVORMINGSPROCES WORDTBETROKKEN$EREGISSERENDEONDERNEMINGSRAADISALSHET WAREEENPARTNERINDATPROCES

+ENMERKENVANEENREGISSERENDEONDERNEMINGSRAAD %ENREGISSERENDEONDERNEMINGSRAAD ˆISPRIMAIRGERICHTOPHETBESLUITVORMINGSPROCESENZIJNROLEN POSITIEDAARIN ˆSPREEKTKADERS RANDVOORWAARDENENTOETSINGSCRITERIAAFWAAR BINNENHETBESLUITVORMINGSPROCESMOETVERLOPEN ˆLAATDELIJNORGANISATIEVERVOLGENSZIJNWERKDOEN ˆPARTICIPEERTINHETBESLUITVORMINGSPROCESDOORTUSSENDOORREGEL MATIGMETDEBESTUURDERENANDEREBETROKKENENTEOVERLEGGEN ˆSLUITHETPROCESAFMETEENADVIESOFINSTEMMINGDATISGETOETST AANKADERS RANDVOORWAARDENENTOETSINGSCRITERIA ˆHOUDTINHETBESLUITVORMINGSPROCESEENVINGERAANDEPOLS DOOR AANDEHANDVANDEGEFORMULEERDEIJKPUNTENENPRESTATIE INDI CATORENDEVERANDERINGENTEMONITOREN
7AAROMEENREGISSERENDE ONDERNEMINGSRAAD %ENGOEDEKWALITEITVANDEMEDEZEGGENSCHAPISESSENTIEELIN EENTIJDDATBEDRIJVENENINSTELLINGENINEENHOOGTEMPOVER ANDEREN!LDIEVERANDERINGENHEBBENIMMERSVEELINVLOEDOP ORGANISATIESENWERKNEMERS (ETBEDRIJFSLEVEN MAARZEKEROOKDEOVERHEID GEZONDHEIDSZORG WELZIJNSWERKENHETONDERWIJS ZIJNSTERKINBEWEGING)NVOE RINGVANMARKTWERKING WETGEVING BEKOSTIGINGSSYSTEMATIEKEN PRIVATISERINGENSCHAALVERGROTINGLEIDENVAAKTOTDRASTISCHE INGREPENINORGANISATIES$EBELANGENVANHETPERSONEELDAARBIJ ZIJNGROOTENVERDIENENDAAROMEENMEDEZEGGENSCHAPDIEZEOP EENSLAGVAARDIGEWIJZEBEHARTIGT

"ESTUURDERNEEMTMEDEZEGGENSCHAPVAAKNIETSERIEUS /NDERNEMINGSRADENLOPENHETVUURUITHUNSLOFFENOMINVLOEDTE KRIJGENOPDIEVERANDERINGEN-AARINDEPRAKTIJKISDIEINVLOED ECHTERVAAKBEPERKT$ITHEEFTVOOREENDEELTEMAKENMETHET FEITDATVEELBESTUURDERSMEDEZEGGENSCHAPNOGSTEEDSZIENALS EENWETTELIJKEVERPLICHTINGEENTENEMENHINDERNISWAARALLERLEI VOORGENOMENBESLUITENAANVOORGELEGDMOETENWORDEN /MDATONDERNEMINGSRADENMEESTALNIETBETROKKENWORDENBIJ DEPROCESSENDIEHEBBENGELEIDTOTDIEBESLUITEN ISHETMOEILIJK OMNOGWEZENLIJKEINVLOEDUITTEOEFENEN7ANTVOORGENOMEN BESLUITENZIJNVAAKHETSLUITSTUKVANEENDENK ENONTWIKKELINGS PROCESDATSOMSMAANDENHEEFTGEDUURD:EZIJNHETRESULTAAT VANVEELCOMPROMISSENENDAARDOORINBETONGEGOTEN(OEDIK KERHETBETON HOEMOEILIJKERHETVOORDEONDERNEMINGSRAADIS OMDANNOGENIGEINVLOEDTEHEBBEN

/NDERNEMINGSRADENTEVEELGERICHTOPINHOUDENPROCEDURES )NZIJNBOEKJE/NDERHANDELEN DEKUNSTVANHETSCHAKELENEN VERBINDENUITGEGEVENDOOR$E"EUKIN GEEFTDRS&RANS 3OETERBROEKAANDATHETBIJOVERLEGENONDERHANDELENDRAAITOM INHOUD PROCESSEN PROCEDURESENRELATIES(ETGOEDENOPHET JUISTEMOMENTSCHAKELENTUSSENDEZEPOSITIESISVANDOORSLAG GEVENDBELANGVOORDEKWALITEITENHETRESULTAATVANHETOVERLEG ENDEONDERHANDELING 


/NDERNEMINGSRADENZIJNVOORALSTERKGERICHTOPINHOUDENPRO CEDURES(ETVOORGENOMENBESLUITVANDEBESTUURDERWORDTVOOR NAMELIJKINHOUDELIJKBEOORDEELDENDEGEVOLGDEPROCEDUREWORDT GETOETSTAANDE7ETOPDEONDERNEMINGSRADEN7/2 (ET RESULTAATISVAAKDATDEKERNVANEENVOORSTELVANDEBESTUURDER OVEREINDBLIJFTENDEINVLOEDVANDEONDERNEMINGSRAADSLECHTSIN DEMARGEZICHTBAARIS $ATONBEVREDIGENDERESULTAATHEEFTALLESTEMAKENMETHETFEIT DATERTEWEINIGOOGISVOORHETBESLUITVORMINGSPROCESDATAAN EENVOORGENOMENBESLUITTENGRONDSLAGLIGT3CHAKELENTUSSEN INHOUDENPROCEDUREISDUSNIETVOLDOENDE HETACCENTMOET VOORALLIGGENOPDEPROCESSEN$ATISDEBELANGRIJKSTEGARANTIE OMINVLOEDTEHEBBENOPEENBESLUIT
)MAGOBIJACHTERBANSLECHT $AARNAASTKAMPENNOGALWATONDERNEMINGSRADENMETHET PROBLEEMDATZIJDOORGROTEDELENVANHUNACHTERBANNIETMEER WORDENGEZIENALSDÏPERSONEELSVERTEGENWOORDIGING)NDEOGEN VANVOORALJONGEREWERKNEMERSISDEONDERNEMINGSRAADEEN GEZELSCHAPVANOUDEGRIJZEVAKBONDSMANNEN/FDEZEBEELD VORMINGWELOFNIETKLOPTHIJISZEKERVANINVLOEDOPDEBELANG STELLINGVOORDEELNAMEAANDEONDERNEMINGSRAADENDERELATIE METDEACHTERBAN(ETGEVOLGISDATINSOMMIGEORGANISATIES WERKNEMERSZELFBELANGENGROEPENVORMEN(ETISDUIDELIJKDAT DAARDOORHETDRAAGVLAKVANDEONDERNEMINGSRAADWORDTONDER GRAVEN

(OEKANDEONDERNEMINGSRAADEENBETEREPOSITIEVERWERVEN %RZIJNDUSGENOEGREDENENVOORONDERNEMINGSRADENOMHUN ROL TAAK POSITIEENWERKWIJZETEHEROVERWEGEN$OORZELFDE REGIETENEMENOVERDEWIJZEWAAROPHIJINVLOEDUITOEFENT WORDT DEONDERNEMINGSRAADWEEREENAANTREKKELIJKEPARTNERVOORHET MANAGEMENTENDEACHTERBAN $E$ANTHE METHODEZORGTERVOORDATMEDEZEGGENSCHAPONDER DEELGAATUITMAKENVANDENORMALEBEDRIJFSVOERINGWAARDOOR MAXIMALEINVLOEDVANDEONDERNEMINGSRAADVERZEKERDIS

,EIDTMEERSCHOLINGTOTMEERINVLOED 6AAKWORDTGEDACHTDATDOORMEERSCHOLINGDEINVLOEDVANDE ONDERNEMINGSRAADVERSTERKTKANWORDEN$EPRAKTIJKLAATECHTER ZIENDATDITMEESTALNIETHETGEVALIS(OELEUKENGEWELDIGEEN CURSUSOFTRAININGOOKWASTHUISGEKOMENNEEMTDEBESTUURDER GEWOONZIJNBESLUITENZOALSHIJALTIJDDEEDENREAGEERTDEACH TERBANALSVANOUDS .ATUURLIJKKUNNENKENNISENVAARDIGHEIDVANBELANGZIJN MAAR HETISECHTERNOGBELANGRIJKERDATDEONDERNEMINGSRAADWEET HOEHIJZEAANMOETWENDENOMZIJNINVLOEDTEVERGROTEN$AAR WORDTECHTERINDETRADITIONELECURSUSSENENTRAININGENMINDER AANDACHTAANBESTEED
(OEWERKTDEREGISSERENDE ONDERNEMINGSRAAD "IJEENREGISSERENDEONDERNEMINGSRAADDRAAITDUSALLESOM HETPROCES.IETDEINHOUDOFDEPROCEDURESTAATCENTRAAL MAAR VOORALHETBESLUITVORMINGSPROCES %ENBESLUITVORMINGSPROCESISTEVERGELIJKENMETHETNEMENVAN HINDERNISSEN ZOALSEENHORDERACEOFSTEEPLECHASEBIJEENATLE TIEKWEDSTRIJD*EKUNTDEHINDERNISPASNEMENALSJEOOKDEWEG ERNAARTOEHEBTAFGELEGD /OKDEONDERNEMINGSRAADDIEINVLOEDWILHEBBENOPEENBE SLUITVORMINGSPROCESMOETEENAANTALHINDERNISSENNEMEN$E EERSTEHINDERNISISDATDEONDERNEMINGSRAADDEAANLEIDINGEN DEDOELENVANEENVERANDERINGMOETHERKENNENENERKENNEN $ANPASKANDERAADZELFEENVISIEONTWIKKELEN/PBASISDAAR VANSTELTDEONDERNEMINGSRAADCRITERIAVASTWAARAANEENOPLOS SINGMOETVOLDOEN"IJHINDERNISTWEETOETSTDEONDERNEMINGS RAADOFDEDOORHETMANAGEMENTGEKOZENOPLOSSINGVOLDOETAAN DEZECRITERIA)SDATHETGEVAL DANKUNNENDEPLANNENWORDEN UITGEWERKTINEENIMPLEMENTATIEPLAN$ATLEIDTVERVOLGENSTOT EENDElNITIEFVOORGENOMENBESLUIT/PNIEUWTOETSTDEONDER NEMINGSRAADOFDEZEVOLDOETAANDECRITERIA:OJA DANKANDE LAATSTEHINDERNISWORDENGENOMENHETNEMENVANEENBESLUIT OVERDEADVIESAANVRAAGOFHETINSTEMMINGSVERZOEK

"ESLUITVORMINGINSTAPPEN $EWIJZEWAAROPEENONDERNEMINGSRAADINHETBESLUITVORMINGS PROCESWORDTBETROKKEN ZIETERALSVOLGTUIT (INDERNIS

!ANLEIDING EN $OELEN

)DEE EN /PLOSSING

(ERKENNEN EN %RKENNEN(INDERNIS

(INDERNIS

5ITWERKING EN)MPLE MENTATIEPLAN

4OETSEN AAN #RITERIA

!DVIES OF )NSTEMMING

"ESLUITVORMING


$EONDERNEMINGSRAADDIEWERKTVOLGENSDITMODEL REGISSEERT ZIJNEIGENINVLOEDOPHETBESLUITVORMINGSPROCES(IJKANZICH METRECHTEENREGISSERENDEONDERNEMINGSRAADNOEMEN $OORDEZEWERKWIJZEWORDTDEMEDEZEGGENSCHAPEENVAST ONDERDEELVANDENORMALEBEDRIJFSVOERING-AARDATMOETOOK DEBESTUURDERWILLEN%NNIETALLEENHIJ/OKANDERELEDENVAN EENDIRECTIEOFMANAGEMENTTEAM HETMIDDELMANAGEMENTENDE BELEIDSMAKERSMOETENINDEBELEIDSVOORBEREIDINGEENBOOD SCHAPHEBBENAANDEMEDEZEGGENSCHAP:EMOETENINZIEN DATEENREGISSERENDEONDERNEMINGSRAADNIETALLEENLEIDTTOT MEERINVLOEDVANWERKNEMERS MAAROOKTOTBETEREBESLUITENEN VERANDERINGEN6OORHENMOETMEDEZEGGENSCHAPEENESSENTIEEL MIDDELZIJNOMDEEFFECTIVITEITVANDEBESLUITVORMINGTEMAXI MALISEREN%ENGEACCEPTEERDBESLUIT EENPLANWAARVOORVEEL DRAAGVLAKBESTAAT ZALVOLGENSDEFORMULEVAN-AIER%+X! INEFFECTIVITEITTOENEMEN $EERVARINGLEERTDATDITEENENORMEOMSLAGISENVAAKZIETHET MANAGEMENTNIETHETBELANGINVANEENSTERKEENMEEDENKENDE MEDEZEGGENSCHAP)NZONSITUATIEZALDEONDERNEMINGSRAAD ZELFDEEERSTEAANZETVOORDIEOMSLAGMOETENGEVEN$ATIS MOEILIJK MAARNIETONMOGELIJK)NHOOFDSTUKGEVENWEAAN HOEEENONDERNEMINGSRAADEENADVIESAANVRAAGOFEENINSTEM MINGSVERZOEKKANGEBRUIKENOMDEWERKWIJZEVANDEREGISSE RENDEONDERNEMINGSRAADINDEORGANISATIETEINTRODUCERENEN HETMANAGEMENTDUIDELIJKTEMAKENDATEENSTERKEREMEDEZEG GENSCHAPLEIDTTOTBETEREBESLUITEN!LSOOKDATNIETLUKTDAN MOETENANDEREWEGENWORDENBEWANDELD ZOALSBESCHREVENIN HOOFDSTUK 6OORBEELDVANEENREGISSERENDEONDERNEMINGSRAAD

%ENVISIEONTWIKKELENVOORDATEREENVOORSTELLIGT "IJZIJNAANTREDENKONDIGDEHETKABINETAANEENANDEREOVER HEIDTEWILLENENLEGDEDEMINISTERIESTAAKSTELLINGENOPOMDAT TEREALISEREN$EONDERNEMINGSRAADVANEENZOGEHETEN@SHARED SERVICEORGANISATIEVANEENMINISTERIEWILDEDECONCRETEPLAN NENNIETAFWACHTENENBESLOOTEERSTZELFEENVISIETEONTWIKKELEN OPDEDOORDEPOLITIEKOPGELEGDEVERANDERINGEN $EONDERNEMINGSRAAD DIEALENIGETIJDMETDE$ANTHE METHODE WERKTE BESTEEDDEEREENTWEEDAAGSETRAININGAAN6OORDE 


ONDERNEMINGSRAADWASDEAANLEIDINGVOORHETKOMENDEVER ANDERINGSPROCESHELDERHETVASTGESTELDEKABINETSBELEIDWAS EENVOLDONGENFEIT+ORTOM DEONDERNEMINGSRAADHERKENDEEN ERKENDEDEFEITENENOMSTANDIGHEDENDIEDEAANLEIDINGVORMDEN VOORDEVERANDERING/OKHETDOELWATISHETGEWENSTEEFFECT VANBELEID KONEENVOUDIGWORDENHERKENDENERKENDHETBE TREFFENDEONDERDEELVANHETMINISTERIEMOESTOOKZIJNBIJDRAGE LEVERENAANDEREALISATIEVANHETKABINETSBELEID .UDEAANLEIDINGENDOELENHELDERWAREN KONDEONDERNEMINGS RAADDEEERSTEHINDERNISNEMENZONDERDATERALCONCRETEBE LEIDSVOORNEMENSVANDEBESTUURDEROPTAFELLAGEN$AARNAKON DEONDERNEMINGSRAADZIJNCRITERIAONTWIKKELENWAARAANDECON CRETEVERANDERINGMOESTVOLDOEN$IEWERDENVOORGELEGDAANDE BESTUURDER METHETVERZOEKOOKZIJNCRITERIAAANTEGEVEN 3AMENMETDEBESTUURDERHEEFTDEONDERNEMINGSRAADDEWEDER ZIJDSECRITERIABESPROKEN$EBESTUURDERHADVIJFGLOBALECRITERIA ENDEONDERNEMINGSRAADMEERDANTIENUITGEWERKTECRITERIA!L SNELBLEEKDATDEBEIDELIJSTENGOEDINELKAARGESCHOVENKONDEN WORDENDEUITGEWERKTECRITERIAVANDEONDERNEMINGSRAADHAD DENINVOLDOENDEMATEBETREKKINGOPDEVIJFGLOBALECRITERIAVAN DEBESTUURDER /PBASISVANDEGEZAMENLIJKELIJSTVANRANDVOORWAARDENENCRI TERIAHEEFTDEBESTUURDERVERVOLGENSZIJNBELEIDSVOORNEMENONT WIKKELDENDIEVOORGELEGDAANDEONDERNEMINGSRAADDIEZEAAN DEAFSPRAKENHEEFTGETOETST6ANEENADVIESAANVRAAGWASOP DATMOMENTNOGGEENSPRAKEOMDATEERSTOVERDEPLANNENVOOR HETHELEMINISTERIEBESLOTENMOESTWORDEN$EUITKOMSTVANDIE TOETSHEEFTDEBESTUURDERBETROKKENBIJZIJNVERDEREBELEID $EINVLOEDVANDEZEONDERNEMINGSRAADOPHETPROCESVAN BELEIDSVORMINGISOPTIMAALGEWEEST-AAROOKDESAMENWERKING METDEBESTUURDERISVERSTERKTDOORTEWERKENMETDE$ANTHE METHODE$OORVOORAFHELDERHEIDTEHEBBENOVERDETOETSINGS CRITERIAKANDEONDERNEMINGSRAADHETGEHELEBESLUITVORMINGS PROCESMONITOREN )NHETVERVOLGVANHETPROCESZALDEONDERNEMINGSRAADDETOET SINGSCRITERIAUITWERKENTOTPRESTATIE INDICATORENAANDEHAND WAARVANHIJINDEREALISATIEFASEZIJN@CONTROLFUNCTIEVORMEN INHOUDKANGEVEN
6OORBEELDVANEENREGISSERENDEONDERNEMINGSRAAD

$EKRACHTVANCRITERIA )N&RIESLANDVERKENDENVIERGEMEENTENALENIGETIJDDEMOGELIJKHE DENVOORSAMENWERKING4WEEDAARVANHADDENALENIGETIJDGELEDEN DEAFDELINGEN3OCIALE:AKENSAMENGEVOEGD$EONDERNEMINGS RAADVANÏÏNVANDIEGEMEENTENHADALEENSTEKENNENGEGEVENDAT HIJHETVOLLEDIGSAMENGAANVANDEBEIDEAMBTELIJKEORGANISATIES WELEENGOEDEOPTIEVOND%IGENLIJKWILDEDIEONDERNEMINGSRAAD SNELDOORPAKKENENNIETSTEEDSLOSSEONDERDELENVANDEGEMEEN TELIJKEORGANISATIESSAMENVOEGEN-AAREENSAMENVOEGINGINÏÏN KEERWASPOLITIEKNOGNIETHAALBAAR/PENIGMOMENTKWAMEREEN BESTUURSOPDRACHTVOOREENONDERZOEKNAARDEMOGELIJKHEDENEN KANSENVANSAMENWERKINGVANBEIDEGEMEENTENOPHETGEBIEDVAN RUIMTELIJKEORDENING%RWERDEENOPDRACHTAANEENEXTERNBUREAU VERSTREKTVOORDEONTWIKKELINGVANEENVISIEDOCUMENT $EBESTUURDERWASECHTERVERGETENDAAROVERADVIESAANDEONDER NEMINGSRAADTEVRAGEN$IEEISTEALSNOGADVIESRECHTOPOVERDE ONTWIKKELINGVANHETVISIEDOCUMENTENKREEGDIEOOK )NTUSSENHADDEONDERNEMINGSRAADZICHAANDEHANDVANDE $ANTHE METHODEGEBOGENOVERDEVRAAGWATHIJVONDDATERINHET VISIEDOCUMENTMOESTKOMENTESTAAN6OORDEONDERNEMINGSRAAD WASDUIDELIJKDATERSLECHTSÏÏNHELDERENDUIDELIJKCRITERIUMWAS DRAAGVLAKONDERDEBETROKKENMEDEWERKERSVOORDESAMENVOE GINGENWIJZEWAAROPDIEVORMENINHOUDKRIJGT%IGENLIJKZEIDE ONDERNEMINGSRAADHIERMEE@LIJNORGANISATIEDOEJEWERKENDOE DATGOED!LSHETRESULTAATISDATMEDEWERKERSTEVREDENZIJNOVER HETBESLUITVORMINGSPROCES HUNAANDEELDAARINENDEUITKOMST DAARVAN DANISDEONDERNEMINGSRAADAKKOORDMETHETBESLUIT !LSNELBLEEKDATDEBETROKKENMEDEWERKERSHETZEERONEENS WARENMETHETVISIEDOCUMENT(ETDRAAGVLAKVOORDEWIJZEVAN BESLUITVORMINGENVANVERANDERENBLEEKINDEPRAKTIJKNIHIL/MDAT DEONDERNEMINGSRAADDEBESTUURDERERTELKENSOPHADGEWEZENDAT DRAAGVLAKVOORDEONDERNEMINGSRAADHETENIGETOETSINGSCRITERIUM WAS KONHIJAANGEVENDATDAARMEEDEONDERGRENSWASBEREIKT 4OENDEBESTUURDERVERVOLGENSHETVISIEDOCUMENTVOORLEGDEAAN DEONDERNEMINGSRAADADVISEERDEDEZEDANOOKHETDOCUMENT INTETREKKENTOTDATERDRAAGVLAKWASBIJDEBETROKKENMEDEWER KERS$EBESTUURDERHEEFTVERVOLGENSHETADVIESVANDEONDERNE MINGSRAADUITGEVOERD 


3TAP!ANLEIDINGENDOELEN HERKENNENENERKENNEN %LKVOORGENOMENBESLUITHEEFTEENAANLEIDINGDOORTEGENVAL LENDEOMZETCIJFERSMOETEENORGANISATIEAFSLANKEN VANWEGE POLITIEKEKEUZESMOETEENOVERHEIDSINSTELLINGDEDIENSTVERLE NINGAANPASSENOFDOOREENFUSIEMOETENERTWEEORGANISATIES INELKAARGESCHOVENWORDEN$EAANLEIDINGENVOOREENVOORGE NOMENBESLUITKUNNENDUSZEERDIVERSZIJN )NIEDERGEVALWORDTMETEENVOORGENOMENBESLUITEENVERANDE RINGBEOOGDERWORDTEENDOELNAGESTREEFD:OWILDEBESTUUR DERDIEZIJNORGANISATIEMOETAFSLANKENHETPERSONEELSBESTAND METTIENPROCENTREDUCEREN DEOVERHEIDSINSTELLINGDIEZIJN DIENSTVERLENINGMOETAANPASSENFORSREORGANISERENENWILLEN DETWEEFUSERENDEORGANISATIESSAMENÏÏNHUISVESTING+ORTOM HETDOELGEEFTAANWATDEBESTUURDERCONCREETMETHETVOORGE NOMENBESLUITWILBEREIKEN (ETISBELANGRIJKDATEENONDERNEMINGSRAADAANLEIDINGENDOEL VANEENVOORGENOMENBESLUITHERKENTENERKENT$ATISDEEERSTE FASEINEENBESLUITVORMINGSPROCES$EREGISSERENDEONDERNE MINGSRAADMOETINDEZEFASEOVERTUIGDRAKENVANDEFEITENEN OMSTANDIGHEDENDIEDEAANLEIDINGVORMENVOOREENVERANDERING "OVENDIENMOETDEONDERNEMINGSRAADHETGEWENSTEDOELVANDE VERANDERINGONDERSCHRIJVEN (INDERNIS

!ANLEIDING EN $OELEN

(INDERNIS

)DEE EN /PLOSSING

(ERKENNEN EN %RKENNEN

(INDERNIS

5ITWERKING EN)MPLE MENTATIEPLAN

4OETSEN AAN #RITERIA

!DVIES OF )NSTEMMING

"ESLUITVORMING

&IGUURDE$ANTHE-ETHODEAANLEIDINGENDOELEN HERKENNENENERKENNEN
(ERKENNENENERKENNEN -AARHOEHERKENTENERKENTDEONDERNEMINGSRAADAANLEIDINGEN DOELVANEENVERANDERING $ATKANDOORHETSTELLENVANDEJUISTEVRAGEN ˆ7ATISHETPROBLEEMWAAREENOPLOSSINGVOORWORDTGEZOCHT ˆ7AARENOPWELKMOMENTDOETHETZICHVOORENWAARBLIJKTDAT UIT ˆ7ATISHETAFBREUKRISICOALSHETPROBLEEMNIETWORDTOPGELOST ˆ7ATISDEKANSDIEDEORGANISATIEWILPAKKEN ˆ7AARUITBLIJKTDATHETEENKANSISENWATISHETAFBREUKRISICOALS DIEKANSNIETWORDTGEPAKT ˆ7ATZIJNDEDOELENOFGEWENSTEEFFECTENVANHETBELEID ˆ)SDEORGANISATIEINSTAATOMDATDOELOFHETGEWENSTEBELEIDTE REALISEREN ˆ7ATZIJNDESTERKEENZWAKKEPUNTENVANDEORGANISATIEINRELATIE METHETPROBLEEMOFDEUITDAGING ˆ7ATZIJNDEKANSENENBEDREIGINGEN /PBASISVANDEBESCHIKBAREINFORMATIEENDEOPTEVRAGENAAN VULLENDEINFORMATIEBIJDEBESTUURDERMOETDEONDERNEMINGS RAADOPALDEZEVRAGENEENANTWOORDKUNNENFORMULEREN (ERKENTENERKENTDEONDERNEMINGSRAADOPBASISVANDEGEFOR MULEERDEANTWOORDENAANLEIDINGENDOELENVANDEVOORGENOMEN VERANDERINGDANISHINDERNISÏÏNGENOMENENKANBEGONNEN WORDENAANSTAPTWEEVANHETBESLUITVORMINGSPROCES )SDEHERKENNINGENERKENNINGECHTERNIETHELDER DANZALDE ONDERNEMINGSRAADVANGEDACHTEMOETENWISSELENMETDEBE STUURDERENDENOODZAAKENWENSELIJKHEIDVANVERANDERINGAAN DEORDEMOETENSTELLEN)MMERS ALSNUTENNOODZAAKVANEEN VERANDERINGNIETWORDENGEZIEN ZULLENDEZENIETWORDENGEAC CEPTEERDENBLIJVENDEGEWENSTEEFFECTENBIJGEVOLGUIT
3TAP)DEEENOPLOSSING TOETSENAANCRITERIA )NSTAPTWEEVANDE$ANTHE METHODESTAATDEOPLOSSINGVOORHET INSTAPÏÏNGEFORMULEERDEVRAAGSTUKCENTRAAL)NDEZEFASESTELTDE REGISSERENDEONDERNEMINGSRAADVASTWATDEKADERS RANDVOORWAAR DENENTOETSINGCRITERIAMOETENZIJNVOORDETEKIEZENOPLOSSING $RAAGTHIJMETANDEREWOORDENBIJAANDEKWALITEITVANDEPLANNEN (INDERNIS

!ANLEIDING EN $OELEN

(INDERNIS

)DEE EN /PLOSSING

(ERKENNEN EN %RKENNEN

(INDERNIS

5ITWERKING EN)MPLE MENTATIEPLAN

4OETSEN AAN #RITERIA

!DVIES OF )NSTEMMING

"ESLUITVORMING

&IGUURDE$ANTHE-ETHODEIDEEENOPLOSSING TOETSENAANCRITERIA

:EGEVENDEGRENZENAANWAARBINNENDEOPLOSSINGENGEZOCHT MOETENWORDEN6OORALDOORHETFORMULERENVANDEZEKADERS MAAKTDEREGISSERENDEONDERNEMINGSRAADZIJNREGIEROLWAAR %RISEENBELANGRIJKVERSCHILTUSSENKADERS RANDVOORWAARDEN ENCRITERIA+ADERSWORDENGECONCRETISEERDDOORMIDDELVAN RANDVOORWAARDEN DIELATERWEERWORDENUITGEWERKTINTOETSINGS CRITERIA&EITELIJKVORMENKADERS RANDVOORWAARDENENTOETSINGS CRITERIAEENDRIETRAPSRAKET +ADER 2ANDVOORWAARDEN #RITERIA
3OORTENKADERS %RZIJNDRIESOORTENKADERS KADERSDIEBETREKKINGHEBBENOPHETPROCESENDEPROCEDURE KADERSDIEBETREKKINGHEBBENOPHETSOCIAALBELEIDENOPPER SOONLIJKGEKLEURDEBELANGEN KADERSDIEBETREKKINGHEBBENOPDEINHOUDVANDEVERANDERING

3OORTENRANDVOORWAARDEN $ERANDVOORWAARDENDIEDEONDERNEMINGSRAADFORMULEERT KUN NENEENDIVERSKARAKTERHEBBEN%NKELEVOORBEELDEN 2ANDVOORWAARDENBINNENKADERSDIEBETREKKINGHEBBENOP HETPROCESENDEPROCEDURE ˆ$RAAGVLAK ACCEPTATIEBIJDEBETROKKENMEDEWERKERS ˆ)NRICHTINGVANDEVERANDERORGANISATIE ˆ7IEWORDENEROPWELKEWIJZEBIJBETROKKEN ˆ2OLLENENVERANTWOORDELIJKHEDENENDERELATIEMETDEBESTAANDE HIÑRARCHISCHEVERHOUDINGEN ˆ)NRICHTINGVANDEBESLUITVORMING ˆ!DVIES ENINSTEMMINGMOMENTENVOORDEONDERNEMINGSRAAD ˆ+WALITEITVANDEADVIESAANVRAAGOFHETINSTEMMINGSVERZOEK ˆ+WALITEITENEFFECTENVANDECOMMUNICATIE 2ANDVOORWAARDENBINNENKADERSDIEBETREKKINGHEBBENOP HETSOCIAALBELEIDENOPPSYCHOLOGISCHEBELANGEN ˆ%ENSOCIAALPLAN ˆ/F HETGELDENDESOCIAALPLANVANTOEPASSINGVERKLARENOPDEZE VERANDERING ˆ'EENGEDWONGENONTSLAGEN ˆ6ANWERKNAARWERK ˆ.IETMÏÏRHERPLAATSINGKANDIDATEN ˆ8VANDEBEGROTINGVOOROM HER ENBIJSCHOLING ˆ'EENONZINNIGEVERPLAATSINGENVANFUNCTIESENMENSEN ˆ!UTONOMIE ERKENNING RESPECTENVEILIGHEID
2ANDVOORWAARDENBINNENKADERSDIEBETREKKINGHEBBENOP DEINHOUDVANDEVERANDERING ˆ%ENDUURZAMESTRUCTUURDIEBESTANDISTEGENNIEUWETURBULENTIE INDEOMGEVING ˆ,OGISCHESAMENWERKINGENTUSSENDEDELENVANDEORGANISATIE NIETVERBREKEN ˆ)NRICHTINGMEDEZEGGENSCHAPINDENIEUWEORGANISATIEVOLGENS HETPRINCIPE@MEDEZEGGENSCHAPVOLGTZEGGENSCHAP

6ANKADER VIARANDVOORWAARDEN NAARTOETSINGSCRITERIA (IERONDEREENVOORBEELDHOEEENKADERKANWORDENINGEVULDIN RANDVOORWAARDENENTOETSINGSCRITERIA "INNENHETKADER@PROCESENPROCEDUREKANBIJVOORBEELDDE RANDVOORWAARDE@DRAAGVLAKWORDENVASTGESTELD$IEKANALS VOLGTWORDENOMSCHREVEN@DEBESTUURDERZORGTVOORVOLDOENDE DRAAGVLAKINDEORGANISATIEVOORDEOPLOSSINGDIEWORDTGEKOZEN $ETOETSINGSCRITERIADIEDEZERANDVOORWAARDEMEETBAARKUN NENMAKEN ZIJNVEELSOORTIG$ATMAAKTHETMOEILIJK WANTWAT ISDRAAGVLAK"ETERISHETOMPROCESCRITERIATEONTWIKKELEN BIJVOORBEELD@DEBETROKKENMEDEWERKERSWORDENDOORWERKOVER LEGBIJDEVERANDERINGBETROKKEN$ATISMEETBAAR$EONDERNE MINGSRAADKANDATIMMERSTOETSENBIJZIJNACHTERBANNIETALLEEN OFHETGEBEURT MAAROOKOFDEMEDEWERKERSDAADWERKELIJK INVLOEDHEBBEN %ENANDERCRITERIUMKANZIJN@ERWORDTEENKLANKBORDGROEPGE VORMDWAARINVERTEGENWOORDIGERSVANDEBETROKKENMEDEWERKERS ZITTINGHEBBEN .OGEENANDEREMANIERISBIJVOORBEELD@ERWORDENWERKGROEPEN GEVORMDDIEBESTAANUITMEDEWERKERS DIRECTLEIDINGGEVENDENEN DESKUNDIGESTAmEDEN $EONDERNEMINGSRAADKANAANDEHANDVANDEZETOETSINGSCRITE RIAHETPROCESVOLGENENTOETSENOFDIEBETROKKENHEIDENINVLOED DIEDAARDAADWERKELIJKVANUITMOETGAANOOKINVOLDOENDEMATE VANDEGRONDKOMT/OKKANDEONDERNEMINGSRAADTOETSENOFDE BETROKKENMEDEWERKERSTEVREDENZIJNENPOSITIEFZIJNOVERHET PROCESENDEUITKOMSTDAARVAN
/VEREENSTEMMINGOVERRANDVOORWAARDENENCRITERIA (ETISVANBELANGDATERINDEZEFASEVANHETPROCES TUSSEN ONDERNEMINGSRAADENBESTUURDEROVEREENSTEMMINGBESTAAT OVERDERANDVOORWAARDENENCRITERIA$AAROVERZALHETOVERLEG MOETENGAAN7ANTDEONDERNEMINGSRAADHEEFTWELISWAARZIJN CRITERIAONTWIKKELDENVASTGESTELD DEBESTUURDERHEEFTDATOP ZIJNBEURTOOKGEDAAN$ATVEREISTAFSTEMMING $EMATEVANOVEREENSTEMMINGOVERDERANDVOORWAARDENENDE CRITERIABEPAALTINHOGEMATEDEKWALITEITVANDESAMENWERKING INDEVOLGENDEFASEWAARINDEONDERNEMINGSRAADDEVORDERINGEN GAATTOETSEN-AAROOKINDEFASEDAARNAWAARINDEONDERNE MINGSRAADOOKDEDElNITIEVEADVIESAANVRAAGOFHETINSTEM MINGSVERZOEKTOETSTAANDEZELFDERANDVOORWAARDENENCRITERIA

!FSPRAKENOVERDEROLREGISSERENDEROLVANDE ONDERNEMINGSRAAD %RMOETENINDEZEFASEOOKAFSPRAKENWORDENGEMAAKTOVERDE WIJZEWAAROPVORMENINHOUDAANDEREGISSERENDEROLVANDEONDER NEMINGSRAADINHETVERVOLGTRAJECTWORDTGEGEVEN(ETBETREFTAF SPRAKENOVERDEOMVANGENDEKWALITEITVANDEINFORMATIE ENOVER DEMOMENTENWAAROPDIEWORDTVERSTREKT/OKMOETENERAFSPRAKEN GEMAAKTWORDENOVERDEMOMENTENDATERADVIESOFINSTEMMING WORDTGEVRAAGDENOVERDEWIJZEWAAROPBIJVOORBEELDMEDEWERKERS ENLIJNMANAGEMENTBETROKKENWORDENBIJHETPROCES

(OEGAATHETREGISSERENINZIJNWERK /PBASISVANDEAFSPRAKENKANDELIJNORGANISATIEAANDESLAG$E AFGESPROKENENVASTGESTELDECRITERIABEPALENDEGRENZENWAARBIN NENDEIDEEÑNONTWIKKELDENOPLOSSINGENGEKOZENKUNNENWORDEN .UBREEKTDEFASEAANWAARINDEREGISSERENDEONDERNEMINGS RAADINVOLLEGLORIEZIJNREGIEROLKANINVULLENTOETSENOFHET HELEPROCESOPBASISVANDEAFGESPROKENRANDVOORWAARDENEN CRITERIAVERLOOPT:OALSHETHOORTDOETDELIJNORGANISATIEHETWERK ENDEONDERNEMINGSRAADTOETSTDOORLOPENDDEVORDERINGEN DE ONTWIKKELINGEN DEIDEEÑNENDEOPLOSSINGSALTERNATIEVEN $EONDERNEMINGSRAADKRIJGTOPDEAFGESPROKENMOMENTENVAN DEBESTUURDERINFORMATIEOVERDEVOORTGANGVANHETBESLUITVOR MINGSPROCES-AAROOKDOORDEACHTERBANENDELIJNORGANISATIE KANDEONDERNEMINGSRAADGEÕNFORMEERDWORDENOVERHETREILEN ENZEILENVANHETPROCES 


3TAPWORDTAFGESLOTENMETEENKEUZEVOORDEOPLOSSINGSRICH TINGWAARMEEHETINDEEERSTEFASEBENOEMDEPROBLEEMWORDT AANGEPAKT$AARMEEZIJNWEAANBELANDINDEVOLGENDEFASE WAARINDEPLANNENCONCREETWORDENUITGEWERKT
3TAP5ITWERKINGEN IMPLEMENTATIEPLAN )NSTAPWORDENALLEPLANNENDOORDELIJNORGANISATIECONCREET UITGEWERKTENVASTGELEGDINEENIMPLEMENTATIEPLAN3OMSIS HETNOODZAKELIJKDATDEONDERNEMINGSRAADNOGEVENCHECKTOF DERANDVOORWAARDENENCRITERIAOOKVOORDEZEFASEINHETPROCES VOLDOENDESCHERPENMEETBAARZIJNGEFORMULEERD:ONODIGMOET ERWORDENBIJGESTELD

!DVIES OFINSTEMMINGSAANVRAAGKANGEENVERRASSING MEERZIJN $EUITGEWERKTEPLANNENMOETENUITEINDELIJKHUNWEGVINDENIN EENADVIESAANVRAAGOFINSTEMMINGSVERZOEK$EZEWORDTDOOR DEONDERNEMINGSRAADOPNIEUWGETOETSTAANDEVASTGESTELDE RANDVOORWAARDENENCRITERIA!LSHETWERKINDEVOORAFGAANDE STAPPENGOEDISGEDAAN KANDATSNELENLEVERTHETADVIESOFDE INSTEMMINGVOORDEBESTUURDERGEENVERRASSINGOP 5ITERAARDKANHETVOORKOMENDATSOMMIGERANDVOORWAARDENEN CRITERIAANDERSZIJNINGEVULDDANOORSPRONKELIJKWASVASTGESTELD $ATKOMTVAAKDOORINTERPRETATIEVERSCHILLEN/VERLEGMETDE BESTUURDERISDANNOODZAKELIJK,EVERTDITOVERLEGGEENRESULTAAT OP DANKANDEONDERNEMINGSRAADHIEROVERINHETADVIESOFDE INSTEMMINGVOORWAARDENVOORSTELLEN (INDERNIS

!ANLEIDING EN $OELEN

(INDERNIS

)DEE EN /PLOSSING

(ERKENNEN EN %RKENNEN

(INDERNIS

5ITWERKING EN)MPLE MENTATIEPLAN

4OETSEN AAN #RITERIA

"ESLUITVORMING

&IGUURDE$ANTHE-ETHODEUITWERKINGENIMPLEMENTATIE!DVIES OF )NSTEMMING


$EROLVANDEREGISSERENDEONDERNEMINGSRAADISINDEZESTAP GELIJKAANDIEINSTAP$USWEERREGIEHOUDENOVERHETPROCES AANDEHANDVANDEAFGESPROKENRANDVOORWAARDENENCRITERIA $EZEFASEWORDTAFGESLOTENMETEENAFSLUITENDEADVIES OF INSTEMMINGSAANVRAAG

7ATISEENGOEDEADVIESAANVRAAGOFINSTEMMINGSAANVRAAG $OORHETMANAGEMENTENDEBESTUURDERWORDENZELDENSPECIlEK VOORDEONDERNEMINGSRAADADVIESAANVRAGENOFINSTEMMINGSVER ZOEKENGESCHREVEN-EESTALONTVANGTDEONDERNEMINGSRAADEEN BESLISDOCUMENTMETBIJLAGEN DATGEBRUIKTISVOORDEBESLUIT VORMINGINHETMANAGEMENTTEAM DIRECTIETEAMOFDE2AADVAN "ESTUUR$EZESTUKKENWORDENVOORZIENVANEENAANBIEDINGS BRIEFMETHETVERZOEKOMBINNENEENBEPAALDEPERIODEADVIESUIT TEBRENGENOFINTESTEMMEN -EESTEADVIEZENZIJNINBETONGEGOTEN :ELDENWORDTUITEENADVIESAANVRAAGDUIDELIJKWAAROVERDE BESTUURDERSPECIlEKADVIESVANDEONDERNEMINGSRAADWILHEB BEN$ESONDANKSWORSTELTELKLIDVANDEONDERNEMINGSRAADZICH ZORGVULDIGDOORDEAANVRAAGHEENENPLAATSTOPIEDEREPAGINA WELEENPAARKANTTEKENINGEN6ERVOLGENSWORDENTIJDENSDEVER GADERINGINDIVIDUELEMENINGENUITGEWISSELDENWORDTEREENGE ZAMENLIJKSTANDPUNTGEFORMULEERD(ETRESULTAATISEENINBETON GEGOTENADVIESEENCOMPROMISVANINDIVIDUELEMENINGEN$AT ISECHTERVOOROVERLEGONGESCHIKTENDAAROVERONDERHANDELENIS BIJNAONMOGELIJK (ETVOORSTELVANDEBESTUURDERHEEFTOVERIGENSMEESTALDE ZELFDEKENMERKEN(ETISNETZOINBETONGEGOTENOMDATHET ISGEBASEERDOPEENINTENSIEVEVOORBEREIDINGENEENALLANG AFGERONDEBESLUITVORMINGBINNENHETMANAGEMENT6OOREEN ONDERNEMINGSRAADISHETMOEILIJKOMDANNOGEENVOETTUSSEN DEDEURTEKRIJGEN
7ATSTAATERINEENGOEDEADVIESAANVRAAGOFVERZOEKTOTINSTEMMING !FHANKELIJKVANHETSTADIUMWAARINDEBESLUITVORMINGZICHBE VINDT BEVATEENGOEDEADVIESAANVRAAGOFINSTEMMINGSVERZOEK VOOREENREGISSERENDEONDERNEMINGSRAAD ˆDEAANLEIDINGVOORHETVOORSTEL7ELKEPROBLEEMMOETENWOR DENOPGELOSTOFWELKEUITDAGINGENVERWEZENLIJKT(OEZIJNDE PROBLEMENONTSTAAN7ATZIJNDEFEITENENOMSTANDIGHEDEN /PBASISVANWELKEANALYSEOFGEGEVENSISDEPROBLEEMSTELLING GEBASEERD ˆOMSCHRIJVINGVANDEDOELEN7ATISHETGEWENSTEEFFECTVANHET BELEID7ATGAATERSTRAKSANDERS BETER DOELMATIGER EFlCIÑNTER EFFECTIEVEROFGOEDKOPER7ANNEERMOETENDIEEFFECTENZICHT BAARWORDEN7ATGEBEURTERALSDATNIETGEREALISEERDWORDT ˆDESTRUCTURERINGSCRITERIA/PBASISVANWELKERANDVOORWAARDEN ENCRITERIAISERGEZOCHTNAARIDEEÑNENZIJNOPLOSSINGENGEKO ZEN7ATWARENDEALTERNATIEVEN ˆDEGEVOLGENVOORPERSONEELENORGANISATIE6ALLENERONTSLAGEN 7ATZIJNDEVERANDERINGENINTAKENENVERANTWOORDELIJKHEDEN VANMEDEWERKERS-OETENERANDERECOMPETENTIESONTWIKKELD WORDENENHOEGAATDATINZIJNWERK-OETEROPEENANDERE WIJZEWORDENSAMENGEWERKT ˆDEMAATREGELENDIEZIJNGENOMENOMDEGEVOLGENVOORPERSO NEELENORGANISATIEOPTEVANGENBIJVOORBEELDEENSOCIAALPLAN /F ANDEREMAATREGELENDIEBETREKKINGHEBBENOPDEIMPLEMEN TATIEHETINRICHTENVANDENIEUWEORGANISATIEOFNIEUWEWERK WIJZE OPLEIDINGSPLANNEN OPLEIDINGSBUDGETTEN CULTUURTRAJEC TEN NIEUWEMANIERENVANBEOORDELEN COMPETENTIEMANAGEMENT ENKWALITEITSMANAGEMENT ˆACCEPTATIEVANHETVOORSTEL(OEISHETVOORSTELTOTSTAND GEKOMEN:IJNDEBETREFFENDEMEDEWERKERSBETROKKENINDE BESLUITVORMING7ATWASHUNAANTOONBAREINBRENG7ATWAS HUNMENINGOVERHETVOORSTEL7AARUITBLIJKTDATDIEMENINGVAN INVLOEDISGEWEESTOPHETUITEINDELIJKEVOORSTEL ˆHETVERZOEKOMADVIES OFINSTEMMING7AAROVERWORDTSPE CIlEKADVIESDANWELINSTEMMINGVANDEONDERNEMINGSRAAD GEVRAAGD
3TAP"ESLUITVORMING )NDEZELAATSTESTAPMOETDEONDERNEMINGSRAADBESLUITENOVER DEADVIESAANVRAAGOFHETINSTEMMINGSVERZOEK$EREGISSERENDE ONDERNEMINGSRAADHEEFTINALLEFASESZIJNROLKUNNENVERVULLEN $EINHOUDINDEADVIESAANVRAAG OFHETINSTEMMINGSVERZOEK KOMENDANOOKNIETUITDELUCHTVALLEN %RZIJNBESTUURDERSDIEVANMENINGZIJNDATBIJDEAANPAKVOLGENSDE $ANTHE METHODEEENADVIESAANVRAAGOFINSTEMMINGSVERZOEKACH TERWEGEKANBLIJVEN3OMMIGEONDERNEMINGSRADENMAKENHIEROVER INDEVORMVANEENCONVENANTAFSPRAKENMETDEBESTUURDER 4OCHISHETVERSTANDIGEROMEENMOMENTTECREÑRENDATDEPLAN NENVOOREENLAATSTEKEERGRONDIGDOORDEONDERNEMINGSRAAD WORDENGETOETSTAANDEEERDERVASTGESTELDERANDVOORWAARDENEN CRITERIA6OORALOOKOMDATHETVAAKVOORKOMTDATOVERONDERDELEN VANDEPLANNENEENVERSCHILVANMENINGKANBESTAANTUSSENON DERNEMINGSRAADENBESTUURDER)NDEBEOORDELINGVANDEADVIES AANVRAAGOFHETINSTEMMINGSVERZOEKKANDEONDERNEMINGSRAAD DATVERSCHILVANMENINGLATENMEEWEGEN)NHETUITERSTEGEVAL KANHIJDERECHTERVRAGENEENANTWOORDTEGEVENOPDEVRAAGOFDE BESTUURDERINREDELIJKHEIDTOTZIJNBESLUITISGEKOMEN (INDERNIS

!ANLEIDING EN $OELEN

(INDERNIS

)DEE EN /PLOSSING

(ERKENNEN EN %RKENNEN

(INDERNIS

5ITWERKING EN)MPLE MENTATIEPLAN

4OETSEN AAN #RITERIA

!DVIES OF )NSTEMMING

"ESLUITVORMING

&IGUURDE$ANTHE-ETHODEBESLUITVORMING

/OKBIEDTEENOFlCIÑLEADVIESAANVRAAGOFHETINSTEMMINGS VERZOEKEENMOGELIJKHEIDOMNOGEVENKRITISCHTEKIJKENNAAR DEAFSPRAKENDIEZIJNGEMAAKTVOORHETGEVALDATDEBEOOGDE VERANDERINGNIETTOTHETGEWENSTEEFFECTLEIDT 


6INGERAANDEPOLSHOUDEN .ADATDEBESLUITVORMINGISAFGEROND HOUDTHETWERKVOORDE ONDERNEMINGSRAADNIETOPENISHETGOEDOMBIJDEUITVOERING DEVINGERAANDEPOLSTEHOUDEN7ANT DEWAANVANDEDAGHEEFT VEELALTOTGEVOLGDATDEMOOISTEPLANNENACHTERDECENTRALEVER WARMINGOFINDEONDERSTELADEVERDWIJNEN/OKKANHETGEBEUREN DATER ZELFSBIJEENGOEDVERLOPENVERANDER PROCES EILANDJES INDEORGANISATIEZIJNDIEDEVERANDERINGENNIETVOLUITWILLENAC CEPTEREN'ALLIÑLIGTDICHTERBIJDANWEVAAKDENKENENHOPEN $EEFFECTIVITEITVANDEVERANDERINGENBLIJFTUITENDESTAPPEN NAAREENVOLGENDEWIJZIGINGWORDENALWEERGEZET
2EGISSERENDOORDEONDER NEMINGSRAADKANOOKACHTERAF $EHIERVOORBESCHREVENMETHODEWERKTALSDEMEDEZEGGENSCHAP VASTONDERDEELUITMAAKTVANDEBEDRIJFSVOERING"IJVEELORGANISA TIESISDATECHTERNOG NIETHETGEVALENWORDTDEONDERNEMINGS RAADPASINEENLAATSTADIUMBIJHETBESLUITVORMINGSPROCESBE TROKKEN$ESONDANKSKANOOKINDERGELIJKESITUATIESDEMETHODE WORDENTOEGEPASTENKANDEONDERNEMINGSRAADPROBERENACHTERAF ALSNOGINVLOEDUITTEOEFENENOPHETPROCES"IJKOMENDVOORDEEL ISDATDAARMEEDEONDERNEMINGSRAADLAATZIENOPWELKEWIJZEHIJ VOORTAANBIJBESLUITVORMINGSPROCESSENBETROKKENWILWORDENEEN EERSTESTAPNAAREEN@REGISSERENDEONDERNEMINGSRAAD 7ANNEERDEONDERNEMINGSRAADGECONFRONTEERDWORDTMET EENADVIES OFINSTEMMINGSAANVRAAGISHETZINVOLOMTERUGTE GRIJPENOPDEEERSTESTAPVANDE$ANTHE METHODEHETHERKEN NENENERKENNENVANAANLEIDINGENENDOELEN3TELDEVOORDE ONDERNEMINGSRAADFUNDAMENTELEVRAGEN ˆWATISVOORDEBESTUURDERDEAANLEIDINGGEWEESTOMTEKOMEN METHETBETREFFENDEVOORSTEL ˆWATZIJNDEFEITENENOMSTANDIGHEDENDIEHETVOORGENOMEN BESLUITRECHTVAARDIGEN ˆHERKENTENERKENTDEONDERNEMINGSRAADDIEOOK ˆWELKEDOELENENWELKEEFFECTENHEEFTDEBESTUURDERVOOROGEN METZIJNVOORGENOMENBESLUITENWORDENDIEDOORDEONDERNE MINGSRAADOOKHERKEND ˆWATZIJNDEUITGANGSPUNTENENCRITERIADIEDEBESTUURDERHEEFT GEHANTEERDBIJHETONTWIKKELENVANHETBETREFFENDEVOORSTEL ˆAANHANDWAARVANGAATDEBESTUURDERDEEFFECTENVANDEAANTE BRENGENWIJZIGINGENINDEORGANISATIEMETEN $EANTWOORDENOPDEZEVRAGENKUNNENVOORDEONDERNEMINGS RAADAANLEIDINGZIJNOMINHETADVIESOFDEINSTEMMINGVOOR WAARDENTESTELLENOFDEBESTUURDERTEVERZOEKENBEPAALDE ONDERDELENVANHETPROCESOPNIEUWTEDOENENDEONDERNE MINGSRAADDAARBIJTEBETREKKENVOLGENSHETMODELVANDEREGIS SERENDEONDERNEMINGSRAAD 


2EGISSERENACHTERAF %ENTWEETALPRAKTIJKVOORBEELDENBIJEENGROTEREGIONALE'': IN STELLINGGEEFTAANDATHETWELDEGELIJKZINHEEFTOMALSONDERNE MINGSRAADACHTERAFDEMETHODEVANDE@REGISSERENDEONDERNE MINGSRAADTOETEPASSENWANNEEREREENADVIESAANVRAAGOFEEN INSTEMMINGSVERZOEKOPTAFELLIGT %ERSTONDERZOEKNAARNOODZAAKVERHUIZING %ENONDERDEELCOMMISSIEKREEGVANDEBESTUURDEREENADVIES AANVRAAGOVEREENVOORGENOMENVERHUIZINGVANEENDEELVAN DEINSTELLINGNAAREENANDEREGEMEENTE)NDEAANVRAAGSTOND DATDEHUIDIGEHUISVESTINGWASAFGEKEURDENDATNIEUWBOUW NOODZAKELIJKWAS"OVENDIENWARENERBIJKOMENDEDOELEN ZOALS EENANDERAANBODVANZORGDIENSTENVOORDEDOELGROEPENDE BEHOEFTEAANVERDEREmEXIBILISERINGVANDEORGANISATIE $EONDERDEELCOMMISSIEFORMULEERDEENKELEFUNDAMENTELEVRAGEN 7ATISDEWERKELIJKEAANLEIDINGVOORDEVERHUIZING7AAROMISDEHUI DIGEHUISVESTINGAFGEKEURDENWAARBLIJKTDATUIT/PGRONDVANWELKE ANALYSEKOMTDEBESTUURDERTOTDITVOORSTEL7AARHEEFTDEDOELGROEP VANDEINSTELLINGBEHOEFTEAANENWAARBLIJKTDATUIT/PBASISVAN WELKEGEGEVENSENCRITERIAZIJNDESTRATEGISCHEBESLUITENGENOMEN $EZEVRAGENHADDENALLEMAALBETREKKINGOPDEFEITENEN OMSTANDIGHEDENOPDEBASISVANHETVOORSTELSTAP $E ONDERDEELCOMMISSIEHADOPDATMOMENTNOGGEENINHOUDELIJK COMMENTAAROPHETVOORSTEL $EANTWOORDENOPDEVRAGENWARENONTLUISTEREND$EHUIS VESTINGBLEEKNIETAFGEKEURDENERWASGEENENKELONDERZOEK GEDAANNAARVERANDERDEBEHOEFTENVANDEDOELGROEP!NALYSES VANDEOMGEVINGENVANDEORGANISATIEONTBRAKEN /PBASISVANDEANTWOORDENSTELDEDEONDERDEELCOMMISSIE DATEREERSTEENONDERZOEKNAARDENOODZAAKVANDEVERHUIZING MOESTKOMEN$EBESTUURDERGINGDAARMEEAKKOORD MEDE OMDATDEONDERDEELCOMMISSIESTELDEDATANDERSDEADVIESAAN VRAAGNIETCOMPLEETWASARTIKEL LID 7/2  )NDITVOORBEELDSCHAKELDEDEONDERDEELCOMMISSIEVANINHOUD NAARPROCES$AARMEESLAAGDEDEZEONDERDEELCOMMISSIEERIN OMDEBESTUURDERZIJNHUISWERKOPNIEUWTELATENDOENDUSDANIG DATDECOMMISSIEWEERINDEEERSTEFASEVANDEBESLUITVORMING BIJHETPROCESBETROKKENKONWORDEN 


%ERSTANALYSE DOELENENCRITERIAENDANPASDEREST "IJDEZELFDEINSTELLINGWERDDEONDERNEMINGSRAADGECONFRONTEERD METEENADVIESAANVRAAGOVERDEOMVORMINGVANDEORGANISATIE NAAR@PRODUCT MARKT COMBINATIES%ENUITGEWERKTVOORSTEL HET RESULTAATVANEENTWEEJARIGDENK ENONTWIKKELTRAJECT WERDAAN DEONDERNEMINGSRAADVOORGELEGDMETHETVERZOEKOMSPOEDIGTE ADVISEREN OMDATDEORGANISATORISCHEWIJZIGINGVOORLOPIGBINNEN TWEEENDElNITIEFBINNENZESMAANDENINGEVOERDMOESTWORDEN $EONDERNEMINGSRAADONTHIELDZICHVANEENINHOUDELIJKE BEOORDELINGVANHETVOORSTELENORGANISEERDEEERSTEENTWEE DAAGSEWERKCONFERENTIEWAAROPHETVOORSTELWERDBESPROKEN $AARBIJWASOOKDE2AADVAN"ESTUURAANWEZIGOMTEKSTEN UITLEGTEGEVEN 4IJDENSDEWERKCONFERENTIEWERDDUIDELIJKDATDEADVIESAAN VRAAGGEENENKELEANALYSEBEVATTEENEROPTALVANVRAGENGEEN ANTWOORDWERDGEGEVEN 4IJDENSDEWERKCONFERENTIEERKENDEDEVOORZITTERVANDE2AAD VAN"ESTUURDATHIJDEMEDEZEGGENSCHAPGEENINZICHTHADGE GEVENINHETDENK ENONTWIKKELINGSTRAJECTDATHETMANAGEMENT DEAFGELOPENTWEEJAARHADDOORGEMAAKT6ERVOLGENSSTELDEDE ONDERNEMINGSRAADVOORDATDEBESTUURDERZIJNADVIESAANVRAAG ZOUINTREKKENENHIJEERSTANALYSESENEENSCHETSVANDEEF FECTENMOESTVOORLEGGEN/OKWILDEDEONDERNEMINGSRAADDE ORDENINGSCRITERIAWETENDIEWARENGEHANTEERDBIJHETVORMGEVEN VANDENIEUWEORGANISATIEVANDEINSTELLING$EBESTUURDERGING HIERMEEAKKOORD /OKINDITVOORBEELDSLAAGDEDEONDERNEMINGSRAADERINOMNIET HETACCENTTELEGGENOPDEINHOUDVANDEADVIESAANVRAAGMAAR OPHETPROCES$OORTERUGTEGAANNAARSTAPVANHETMODELVAN DEREGISSERENDEONDERNEMINGSRAADKREEGDEZEONDERNEMINGS RAADALSNOGGRIPOPDEBESLUITVORMING
-AARWATALSDEBESTUURDERNIET WILMEEWERKEN (ETKLINKMOOIEENONDERNEMINGSRAADDIEMEDEDEREGIEVOERT OVEREENBESLUITVORMINGSPROCES-AARWATMOETEENONDERNE MINGSRAADDOENMETEENBESTUURDERDIENIETMEEWILGAANIN DEZEAANPAKENWERKWIJZE%ENDERGELIJKEONDERNEMINGRAADKAN TWEEWEGENBEWANDELENDEFORMELEJURIDISCHEWEGENDEWEG VANDEINHOUDELIJKEOVERTUIGING

$EOPSTELLINGVANDEBESTUURDERVERANDERENDOORDE7/2 GOEDTEHANTEREN (ETKOMTNOGALEENSVOORDATEENONDERNEMINGSRAADINHET GEHEELNIETWORDTBETROKKENBIJEENBESLUITVORMINGSPROCES ENOPINTRANETMOETLEZENDATDEBESTUURDEREENBESLUITHEEFT GENOMENDATFORMEELADVIESPLICHTIGIS)NDATGEVALHEEFTDE ONDERNEMINGSRAADVOLDOENDEWETTELIJKEMOGELIJKHEDENOMDE BESTUURDERERVANTEOVERTUIGENDATHIJZIJNBESLUITMOETINTREK KENENALSNOGTERADVISERINGMOETVOORLEGGEN 6OORDATNAARWETTELIJKEMOGELIJKHEDENWORDTGEGREPEN ISHETOOK TEOVERWEGENOMINBIJVOORBEELDEENOPENBRIEFDEACHTERBANEN DE2AADVAN4OEZICHTOF2AADVAN#OMMISSARISSENTELATENWETEN DATBESTUURDERKENNELIJKNIETISGEÕNTERESSEERDINDEZIENSWIJZE MENING STANDPUNTENINBRENGVANDEONDERNEMINGSRAAD 7ANNEEREENONDERNEMINGSRAADWÏLEENVOORGENOMENBESLUIT TERADVISERINGOFINSTEMMINGKRIJGTAANGEBODEN DANKANDERAAD TRACHTENOMACHTERAFALSNOGINVLOEDOPHETBESLUITVORMINGSPRO CESTEKRIJGENDOORGOEDTEKIJKENNAARAANLEIDINGENDOELEN EN DAAROVERHETOVERLEGMETDEBESTUURDERTEOPENEN)NHOOFDSTUK HEBBENWEAANGEGEVENOPWELKEWIJZEDATKANGEBEUREN(ET KANZIJNDATDEBESTUURDEROOKDATNIETWIL)NDATGEVALKANDE ONDERNEMINGSRAADNIETSANDERSDOENDANDIRECTTEREAGERENOP DEADVIESAANVRAAGOFHETINSTEMMINGSVERZOEK$AARBIJMOETDE ONDERNEMINGSRAADEERSTNADENKENOVERDETOETSINGSCRITERIADIE HIJGAATHANTEREN!ANDEHANDVANDEZECRITERIAKANDEONDER NEMINGSRAADEENADVIESUITBRENGENMETDEVOLGENDESTREKKING
DEBESTUURDERMOETDEADVIESAANVRAAGINTREKKENENVERDERE BESLUITVORMINGDAAROVERSTOPZETTEN EENEVENTUELENIEUWEADVIESAANVRAAGMOETAANGEVULDWORDEN METDEDOORDEONDERNEMINGSRAADGEVRAAGDEINFORMATIE DEZENIEUWEADVIESAANVRAAGMOETTERADVISERINGVOORGELEGD WORDENAANDEONDERNEMINGSRAAD -ETEENDERGELIJKADVIESOFINSTEMMINGLIGTDEBALWEERBIJDE BESTUURDERENMOETHIJAFWEGENOFHIJALSNOGAANDEWENSENVAN DEONDERNEMINGSRAADWILVOLDOEN

$EOPSTELLINGVANDEBESTUURDERVERANDERENDOOR INHOUDELIJKEOVERTUIGING $ETWEEDEWEGISDIEVANDEOVERTUIGINGDEBESTUURDERDUIDELIJK MAKENDATMEDEZEGGENSCHAPEENONDERDEELMOETZIJNVANDE STIJLVANLEIDINGGEVENENVOORALDATHIJDAARBAATBIJHEEFT-AAR NIETALLEENHIJ OOKLEDENVANHETMANAGEMENTTEAM HETMIDDEL MANAGEMENTENDEBELEIDSMAKERSMOETENBESEFFENDATWANNEER MEDEZEGGENSCHAPINTEGRAALDEELUITMAAKTVANDEBELEIDSVOOR BEREIDING DITVRUCHTENAFWERPT (ETSLEUTELWOORDWOORDWAARBESTUURDERSGEVOELIGVOORZIJN IS @DRAAGVLAK$AGELIJKSWORDENZEOVERSPOELDMETMANAGEMENT LECTUUROVERVERANDERINGENWAARININDETOPVANWIJSHEDEN STEEVASTWORDTGEADVISEERDCREÑERDRAAGVLAK )NHETBOEK'EDOEKOMTERTOCHSTELLENDEAUTEURS3WIERINGA EN*ANSEN DATERINEENBEETJEGEZONDBEDRIJFMETEENBEETJE GEZONDEWERKNEMERSERMEESTALWÏLDRAAGVLAKISVOORBESLISSIN GENVANHETMANAGEMENT:IJCONSTATERENECHTERDATMANAGERS WELVAAKWEERSTANDVERWACHTENENERDAAROMBIJVOORBAATVAN UITGAANDATHETDRAAGVLAKERWELNIETZALZIJN $RAAGVLAKCREÑERJENIETENWEERSTANDISERNIET MAARKRIJGJE *EMOETDEMANIERVANVERANDEREN VERANDEREN%ENONDERDEEL DAARVANISEENANDEREWIJZEVANBESLUITVORMING$EVRAAGDIE EENMANAGERZICHVOLGENS3WIERINGAEN*ANSENZOUMOETEN STELLENIS@BESLISIKWELWEINIGGENOEG$ECONCLUSIEVANDE AUTEURSISDUIDELIJKBETREKMENSENNIETBIJDEVERANDERINGEN MAARLAATDIEAANDEBETROKKENENOVER@)SHETPROBLEEMEENMAAL GEACCEPTEERD DANISHETNIETMEERNODIGMENSENBIJDEVERAN DERINGTEBETREKKEN$ATZIJNZEAL 


!LSWEDELESSENVAN3WIERINGAEN*ANSENBETREKKENOPDEROL VANDEMEDEZEGGENSCHAPBIJBESLUITVORMINGSPROCESSEN DANIS DUIDELIJKDATPASDRAAGVLAKONTSTAATALSERACCEPTATIEISVANHET PROBLEEMDATOPGELOSTMOETWORDEN$ATISOOKINHETBELANG VANEENBESTUURDERDIEEENVERANDERINGWIL 0ROBEERHEMDAAROMTEOVERTUIGENMETHETARGUMENTDATJUISTDE @INRICHTINGVANHETBESLUITVORMINGSPROCESINHOGEMATEBEPALEND ISVOORDEKWALITEITVANHETBESLUIT!ANDACHTVOORDEKWALITEITVAN DEBESLUITVORMINGISDAAROMEENKRITISCHESUCCESFACTOR 6OOREENKWALITATIEFGOEDBESLUITISNODIGDATINHETBEGIN VANEENBESLUITVORMINGSPROCESBIJALLEBETROKKENENEEN ZELFDEBEELDMOETBESTAANOVER@DEFEITENOPGRONDWAARVAN HETPROCESBEGINT!LSNIETALLEBETROKKENENEENZELFDEBEELD HEBBENVANDEAANLEIDINGFEITEN VOOREENBESLUIT DANKANER NIETVANWORDENUITGEGAANDATALDIEBETROKKENENHETBESLUITA PRIORIONDERSCHRIJVEN(ETZELFDEGELDTVOORDEDOELENDIEMET HETBESLUITWORDENBEOOGD!LSDAAROVERDEMENINGENUITEEN LOPEN ISHETVOORSPELBAARDATOOKHETUITEINDELIJKEBESLUITNIET ZALWORDENGEACCEPTEERDDOORDEBETROKKENENENZULLENDE GEWENSTEEFFECTENUITBLIJVEN +ORTOM PROBEEREENONWILLIGEBESTUURDERTEOVERTUIGENVANHET FEITDATHETINZIJNVOORDEELISOMDEMEDEZEGGENSCHAPTEINTE GRERENINDEBEDRIJFSVOERING2IENK'OODIJK HOOGLERAARIN'RO NINGEN STELTINZIJNBOEK-AATWERKIN/VERLEGDATHETVANBELANG ISOMHETOVERLEGZOGOEDMOGELIJKTEINTEGRERENINDESTRATEGIE DESTRUCTUURENDECULTUURVANDEORGANISATIE@/NSONDERZOEK WIJSTUITDATHETOVERLEGMEERBETEKENISKANKRIJGEN MEERRENDE MENTOPLEVERTENMINDERVRIJBLIJVENDWORDTALSHETOVERLEGMEER AFGESTEMDENGEKOPPELDWORDTAANDEBEDRIJFSVOERING DEWIJZE VANAANSTURINGVANDEORGANISATIE DESTIJLVANMANAGEMENTEN DECULTUURVANSAMENWERKING -EDEZEGGENSCHAPMOETEENONDERDEELZIJNVANDEESSENTIÑLE MIDDELENDIEEENMANAGERHEEFTOMAANZIJNBESLUITVORMING VORMENINHOUDTEGEVEN!LSMEDEZEGGENSCHAPGEENONDERDEEL UITMAAKTVANDESTIJLVANLEIDINGGEVEN DANISDATDISFUNCTIONEEL ENNIETINHETBELANGVANDEBESTUURDER
4OTSLOT )NJULIVERSCHEENHETONDERZOEKSRAPPORT$EBESTUURDER STUURTMETDEONDERNEMINGSRAAD3UCCESENFAALFACTORENINDEROL VANDEBESTUURDERBIJHETBENUTTENVANMEDEZEGGENSCHAPINDE BESTURINGVANDEORGANISATIE GEMAAKTINOPDRACHTVANHETMINIS TERIEVAN3OCIALE:AKENEN7ERKGELEGENHEID 5ITDITONDERZOEKKOMTNAARVORENDATBESTUURDERSDIE@MEDEZEG GENSCHAPMINDEDZIJN MEERINVLOEDVANHUNONDERNEMINGSRAAD ERVARENDANBESTUURDERSDIEDATWATMINDERZIJN$EOPSTELLING VANDEBESTUURDERINHETOVERLEGMETDEONDERNEMINGSRAADIS DUSVANGROOTBELANG3TERKERNOG DEBESTUURDERBEPAALTZELFIN HOGEMATEOFHETOVERLEGMETDEONDERNEMINGSRAADEENDUSDA NIGEINHOUDHEEFTDATHIJEROOKBAATBIJHEEFT 'OEDOVERLEGKENMERKTZICHVOLGENSDITONDERZOEKDOOROPLOS SINGSGERICHTHEIDVANPARTIJEN RESPECTVOORENVERTROUWENIN ELKAARENHETZICHHOUDENAANGEMAAKTEAFSPRAKEN (ETGAATDUSOMBETROUWBAREENRESPECTVOLLEPARTNERS%EN DERGELIJKOVERLEGVERONDERSTELTEENPOSITIEVEGRONDHOUDINGTEN AANZIENVANDEMEDEZEGGENSCHAP%NDATNIETALLEENVANDEZIJDE VANDEBESTUURDER MAAROOKVANDEONDERNEMINGSRAADDIEBEREID MOETZIJNOMHETOVERLEGOPBASISVAN@POLDERCRITERIAMEDEIN HOUDENVORMTEGEVEN$ERESULTATENVANDITONDERZOEKBEVESTI GENDATDEREGISSERENDEONDERNEMINGSRAADTOEKOMSTHEEFT(ET ISEENNIEUWESTAPINDEVERSTERKINGVANDEMEDEZEGGENSCHAP

!mERENOMMETEENOVERVOORSTELLENTEOORDELEN /NDERNEMINGSRADENDIEEENREGISSERENDEROLWILLENHEBBEN MOETENEENAANTALZAKENAF ENAANLEREN (EBNIETMETEENEENOORDEELOVERHETVOORSTELVANDEBESTUUR DER!LSEENONDERNEMINGSRAADDEAANLEIDINGVOORDEVERANDE RINGENNIETHERKENTOFERKENT ISERGEENENKELEREDENOMVERDER KENNISTENEMENVANDEPLANNENVANDEBESTUURDER)NDATGEVAL MOETDEONDERNEMINGSRAADDEVOORSTELLENNIETLEZEN WANTALSJE KENNISNEEMTVANDEVOORNEMENSGAJEERIETSVANVINDEN%NALS JEERIETSVANGAATVINDEN ZALDEAANLEIDINGEROPEENBEPAALD MOMENTNAUWELIJKSOFNIETMEERTOEDOEN $EAANLEIDINGISESSENTIEELBIJDEBEOORDELINGVANDEPLANNEN (OEKUNJEIMMERSEENMENINGVORMENOVERPLANNENDIEMOETEN 


LEIDENTOTHETWEGNEMENVANPROBLEMENOFHETVERBETERENVAN DEPRESTATIES ALSJEGEENHELDERBEELDHEBTVANHETBETREFFENDE PROBLEEMOFVERBETERPUNT

!ANLERENOMDEJUISTEVRAGENTESTELLEN $ANIETSAANLEREN3TELVOORALVRAGENOVERDEBASISVANIEDER VERANDERINGSVOORSTEL7ATISVOORDEBESTUURDERDEAANLEIDING GEWEESTOMMETHETVOORSTELTEKOMEN7ATZIJNDEFEITENEN OMSTANDIGHEDENDIEHIJHEEFTWAARGENOMENENDIEDITVOORSTEL TOTGEVOLGHEBBEN%NDANWATISHETDOELDATHIJWILBEREIKEN 7ATISHETGEWENSTEEFFECTVANBELEID7ATZIJNDERANDVOOR WAARDENENCRITERIADIEHIJHEEFTGEHANTEERDBIJHETVORMGEVEN VANDITVOORSTEL7ATWARENDEALTERNATIEVENDIEZIJNAFGEVALLEN !LSDEONDERNEMINGSRAADDEAANLEIDINGENDEDOELENHERKENTEN ERKENT KANHIJZIJNEIGENRANDVOORWAARDENENCRITERIAONTWIK KELEN'ADANPASHETVOORSTELVANDEBESTUURDERLEZENENDAT VERVOLGENSTOETSENAANDEEIGENCRITERIAVANDEONDERNEMINGS RAAD$AARNAKANDEONDERNEMINGSRAADPASDEDIALOOGAANMET DEBESTUURDER$IEDIALOOGGAATVANZELFOVERDERANDVOORWAAR DENENCRITERIA WANTDIEVORMENDEBASISVANDEVISIEOPHET VOORSTEL$EONDERNEMINGSRAADSTARTZOALSHETWAREHETAF EN AANLEERPROCESDATBINNENDEORGANISATIEOPGANGMOETKOMEN

$ANTHE METHODEMETSUCCESTOEGEPAST $EJARENLANGEERVARINGMETDEZEMANIERVANWERKENLAATZIEN DATDEMEDEZEGGENSCHAPSTRUCTUREELVERSTERKTWORDT.IET ALLEENOMDATDEMEDEZEGGENSCHAPEENONDERDEELWORDTVAN DENORMALEBEDRIJFSVOERING MAAROOKOMDATDEFORMELEENDE INFORMELEMEDEZEGGENSCHAPNAASTELKAARENAANVULLENDEENROL SPELENINDEBESLUITVORMING %ENBIJEFFECTVANDE$ANTHE METHODEISDATMEERMENSENGEÕN TERESSEERDRAKENINACTIEVEDEELNAMEAANDEMEDEZEGGENSCHAP /RGANISATIESDIEECHTOPDEZEMANIERWILLEN GAANWERKENZIEN HETLIDMAATSCHAPVANONDERNEMINGSRAADALS@WERK!LSDIEERKEN NINGERIS DANISHETOOKMOGELIJKDAARGERICHTMEEOMTEGAAN
)NFORMATIEOVER$ANTHE $ANTHE ONDERSTEUNINGINBESLUITVORMING ISWELISWAAREEN@JONG BUREAU MAARBESCHIKTWELOVEREENJARENLANGEERVARINGOPHETGE BIEDVANMEDEZEGGENSCHAP(ETBUREAUISINOPGERICHTDOOR $ANNIE"RUSEN4HEO"RASSÏDIEALSINDSBETROKKENZIJNBIJDE SCHOLINGENONDERSTEUNINGVANONDERNEMINGSRADEN

$ANTHEISGERICHTOPBESLUITVORMINGSPROCESSEN /PBASISVANHUNERVARINGHEBBENZIJGECONSTATEERDDATDE GEBRUIKELIJKEWIJZEVANONDERSTEUNENVANDEMEDEZEGGENSCHAP MAARTENDELEDERESULTAATGERICHTHEIDVANDEONDERNEMINGSRAAD VERSTERKT4RAININGEN CURSUSSEN WORKSHOPSENCONGRESSEN STAANVRIJWELALLEMAALINHETTEKENVANHETAANLERENVANMEER KENNIS ZOALSOVERTALVANORGANISATIEONTWIKKELINGSPROCESSEN $ANTHEISERECHTERVANOVERTUIGDNAUWELIJKSTOTVERBETERINGVAN DEBESLUITVORMINGBIJDRAAGT )NEENCONFERENTIEWAARAANOOKDE$IRECTIEVANEENGROTE OVERHEIDSORGANISATIEDEELNAM STONDDEBIJDRAGEVANDEMEDE ZEGGENSCHAPAANDEBESLUITVORMINGOPDEAGENDA%ENRELATIEF NIEUWLIDVANDE/2LIETDESGEVRAAGDWETENDATDIEBIJDRAGEER WATHAARBETREFTNOGONVOLDOENDEUITKWAM:EMEENDENOGTE WEINIGOVERECONOMISCHE BEDRIJFSORGANISATORISCHEENlNANCIÑLE EXPERTISETEBESCHIKKEN)NEENREACTIEVROEGDE$IRECTIEZICH DAAROPAFWATDIEDOORHAAREIGENTEMAKENKENNISKONBIJDRAGE AANDEKWALITEITVANBESLUITEN:IJWISTZICHIMMERSOMGEVEN DOORZONSTAFMEDEWERKERS HOOGGEKWALIlCEERDEMENSENOP DEUITEENLOPENDEBELEIDSTERREINEN (ETGAATERVOORALOMDATDIEKENNISWORDTINGEZETVOORHETWERKE LIJKVER STERKENVANDERESULTAATGERICHTHEIDVANDEBESLUITEN+EN NISVANHOEINDEUITVOERINGDEWERKPROCESSENWORDENBEOORDEELD HOEDAARGEDACHTWORDTOVERWATERMOETVERANDERENOMTOTDE BEOOGDEKWALITEITSVERBETERINGENTEKOMEN HOEDAARDEOORZAKEN WORDENBENOEMDVOORHETUITBLIJVENVANDEGEWENSTEVERANDERIN GEN)NDIEKENNIS MITSBETROUWBAAR ZOUELKEBESTUURDERGEÕNTE RESSEERDMOETENZIJN$IEKENNISVORMTEENONMISBAREBIJDRAGE AANHETBEELDDATHIJVANDEORGANISATIEHEEFT VOORKOMTDATHIJ 


ZAKENGAATAANPAKKENDIEDOORDEMENSENINDEUITVOERINGNIET WORDENHERKEND$IEKENNISVORMTKORTOMEENESSENTIÑLEBIJDRAGE TOTEENKWALITATIEF GEACCEPTEERDENDAARMEEEFFECTIEFBESLUIT

$ANTHEONDERSTEUNTINBESLUITVORMING $ANTHEWILEENBIJDRAGELEVERENAANHETVERSTERKENVANDERESUL TAATGERICHTHEIDVANDEONDERNEMINGSRAADDOORNIETKENNISCENTRAAL TESTELLEN MAARHETBESLUITVORMINGSPROCESOVERBELANGRIJKEVERAN DERINGENDIEGEVOLGENHEBBENVOORPERSONEELENORGANISATIE $EERVARINGLEERTDATLEDENVANONDERNEMINGSRADENVAAK VOLDOENDEINHOUDELIJKEKENNISHEBBENOMNUTENNOODZAAKVAN VERANDERINGENTEKUNNENBEOORDELEN(ETGAATERECHTEROMDAT DIEKENNISGOEDWORDTAANGEWENDOMMEERINVLOEDTEKRIJGENOP HETBESLUITVORMINGSPROCESENVOORALDATDEONDERNEMINGSRAAD EENGELIJKWAARDIGEPARTNERWORDT $AAROMISDESLOGANVAN$ANTHE@ONDERSTEUNINGINBESLUITVORMING

$ANTHERICHTZICHOPORGANISATIEMETMAATSCHAPPELIJKEFUNCTIE $ANTHEISEENWERKMAATSCHAPPIJVANDE4RAN3COOPGROEP ÏÏNVANDE'")/INSTITUTEN$ANTHEONDERSTEUNTBESLUITVOR MINGSPROCESSENBINNENDEMEDEZEGGENSCHAP7IJBEGELEIDEN SCHOLENENADVISERENONDERNEMINGSRADEN/NSWERKVELDISDE MEDEZEGGENSCHAPBINNENHETPUBLIEKEDOMEIN ONDERWIJS ZORG ENWELZIJN7ECONCENTRERENONSOPBEDRIJVEN INSTELLINGENEN ORGANISATIESDIEEENBREDEMAATSCHAPPELIJKEFUNCTIEHEBBEN

$ANTHELEVERTMAATWERK $EVORMVANONZEONDERSTEUNINGISSTERKAFHANKELIJKVANDE VRAAGVANDEOPDRACHTGEVERENVANONZEEIGENOBSERVATIESEN ERVARINGEN6AAKZALBEGELEIDINGEENGOEDEVORMZIJN)SHET WENSELIJKDATDEDEELNEMERSAANHETBESLUITVORMINGSPROCESZICH VERDERPROFESSIONALISEREN DOORHETVERKENNENVANDEPROCESSEN DIESPELENBIJHET@OVERBRUGGENVANTEGENGESTELDEBELANGEN ENBEHOEFTEN DANZIJNÏÏNOFMEERDAAGSEBIJEENKOMSTEN VAAK GEVOLGDDOORBEGELEIDINGENADVIES DENKBAREWERKVORMEN $ANTHEBIEDTONDERNEMINGSRADENDEVORMVANONDERSTEUNINGDIE HETBESTEBIJHENPAST6ASTEVORMENENMETHODIEKENZIJNDAAROM MEESTALNIETTOEPASBAAR7ELMAATWERK WAARDOORVERRASSENDE WENDINGENENONVERWACHTEWIJZENVANOPTREDENVANDEONDERNE MINGSRAADMOGELIJKWORDEN6ORMENDIEOPRESULTAATZIJNGERICHT 


-EERINFORMATIE 7IJZIJNBEREIKBAAROPVERSCHILLENDEMANIEREN WEBSITE WWWDANTHENL #ENTRAALBUREAU$ANTHE ONDERSTEUNINGINBESLUITVORMING ADRES 0RINSES)RENESTRAAT #,7OUDENBERG TELEFOON  E MAIL SECRETARIAAT DANTHENL $ANTHE-IDDEN ADRES +ARDINAAL!LFRINKLAAN 3%$RIEBERGEN TELEFOON  E MAIL MIDDEN DANTHENL $ANTHE/OST ADRES &RUITHOEVE *(!RNHEM TELEFOON  E MAIL OOST DANTHENL $ANTHE7EST ADRES +ONINGINNELAAN (%2IJSWIJK TELEFOON  E MAIL WEST DANTHENL


danthe methode  

procesmodel voor de medezeggenschap

danthe methode  

procesmodel voor de medezeggenschap

Advertisement