Danish.Care og Aarhus Kommunes fem anbefalinger til Sundhedsstrukturkommissionen

Page 1

Pressemeddelelse 29. januar 2024

Fem anbefalinger til Sundhedsstrukturkommissionen fra Danish.Care – branchen for hjælpemidler og velfærdsteknologi og Aarhus Kommune Danish.Care og Aarhus Kommune har udarbejdet fem anbefalinger til Sundhedsstrukturkommissionen i forhold til hjælpemidler og velfærdsteknologi i fremtidens sundhedsvæsen og med udgangspunkt i ønsket om at understøtte nærhed, smidighed og lighed i sundhed. Nedenfor finder du et resumé af anbefalingerne, som kan ses i deres fulde længe på: Januar 2024 | Anbefalinger om velfærdsteknologi og hjælpemidler til Sundhedsstrukturkommissionen (aarhus.dk) Anbefaling 1: Lovgivning Det er nødvendigt med tilpasninger af loven, så teknologier som sensorer, telemedicin, og app-baserede løsninger kan hjælpe med at monitorere patienter, levere behandling på distancen og reducere behovet for hospitalsbesøg. Anbefaling 2: Implementering og kompetenceudvikling Teknologiundervisning bør udbygges på alle velfærdsfag på alle niveauer, og der skal afsættes ressourcer til implementering af eksisterende velfærdsteknologier og efteruddannelse af medarbejdere. Anbefaling 3: Forenklet adgang til hjælpemidler Borgerne må ikke fare vild mellem kommuner og regioner. Det skal gøres nemt for borgerne at købe småhjælpemidler selv, og der bør indføres en minimumsgrænse for bevilling. Visitationsprocesser skal forsimples og i nogle tilfælde erstattes af en tro og loveerklæring. Anbefaling 4: Etik Der skal udarbejdes nationale, etiske retningslinjer for brugen af velfærdsteknologier, så hverken borgernes eller medarbejdernes integritet og privatliv krænkes. 1


Anbefaling 5: Udbud og Indkøb og bæredygtighed Sektorerne bør samarbejde om kloge udbud og indkøb. Allerede på udviklingsstadiet bør samarbejde mellem sektorer øges, så udviklingsarbejdet er behovsdrevet, og velfærdsteknologierne bliver nemmere at implementere i praksis og understøtte bæredygtighed i anskaffelse og brug. Velfærdsteknologien som svar på kommissionens opdrag Anvendt rigtigt kan velfærdsteknologi og hjælpemidler understøtte nogle vigtige værdier i vores sundhedsvæsen. De fem anbefalinger, der beskrives i onlinepublikationen, tager udgangspunkt i ønsket om at understøtte nærhed, smidighed og lighed i sundhed. Baggrund Sundhedsstrukturkommissionen skal udarbejde et beslutningsgrundlag, der fordomsfrit opstiller og belyser modeller for den fremtidige organisering af sundhedsvæsenet. Kommissionen skal afslutte sit arbejde med én samlet afrapportering i foråret 2024, så følgelovgivning kan behandles i folketingssamlingen 2024/25. Kommissionens opdrag: Sundhedsstrukturkommissionen | Indenrigs- og Sundhedsministeriet (sum.dk) Borgercases og citater fra rådmand i Aarhus Kommune Christian Budde kan fås ved henvendelse til Aarhus Kommune. Citater af Morten Rasmussen, direktør Danish.Care, kan fås ved henvendelse til Danish.Care. For yderligere information kontakt: Morten Rasmussen, direktør i Danish.Care, mail mr@danish.care, telefon 2738 7832. Helle Erenbjerg, Aarhus Kommune, Presse og kommunikation, mail heer@aarhus.dk, telefon 2326 3544.

2


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.