Page 1

Russia in color, a century ago. Page 2

$1 US $1.50 /

Cana

Russian-Ukrainian-English Publication of North Texas. Bi-weekly

Äîñÿãíåííÿ óêðà¿íñüêî¿ íàðîäíî¿ äèïëîìàò³¿ â Àìåðèö³.

da

Ñòîð. 5

Friday, August 2, 2013

ÑÎÁÛÒÈÅ

Áåçãðàíè÷íîå òâîð÷åñòâî

äåòñêîãî ëàãåðÿ «Creative Stretch» Âîò óæå òðåòèé ãîä ïîäðÿä êàæäîå ëåòî õóäîæíèöà Ìàðèíà Øòåðåíáåðã â òå÷åíèå ìåñÿöà ïðîâîäèò â Ñåâåðíîì Òåõàñå àðò-ëàãåðü «Creative Stretch» äëÿ äåòåé îò 5 äî 13 ëåò. Êàê ïîÿñíÿåò ñàìà Ìàðèíà, «íàçâàíèå «Creative Stretch» îáúåäèíÿåò éîãó è òâîð÷åñêîå ìûøëåíèå». Êàæäàÿ íåäåëÿ èëè ñìåíà ëàãåðÿ èìåëà ñâîþ òåìó. Òåìîé ïåðâîé íåäåëè ñòàë æèâîòíûé ìèð, âòîðîé — òàê íàçûâàåìûå âûäóìàííûå ãåðîè, êîãäà äåòè âîñïðîèçâîäèëè íå òîëüêî èçâåñòíûõ èì ñêàçî÷íûõ ãåðîåâ, íî è ïðèäóìûâàëè ñâîèõ ñîáñòâåííûõ.  òðåòüþ íåäåëþ äåòè ñòðîèëè ãîðîä-ñàä, ñîåäèíÿÿ àðõèòåêòóðó ñ ïðèðîäîé. Òåìà ÷åòâåðòîé íåäåëè áûëà íåìíîãî ôèëîñîôñêîé — 4 èçâåñòíûå ÷åëîâåêó ñòèõèè — âîäà, îãîíü, çåìëÿ è âîçäóõ. Ãàçåòà The Dallas Telegraph ïîáûâàëà íà çàêðûòèè ëåòíåãî ëàãåðÿ «Creative Stretch», ïîîáùàâøèñü ñ äåòüìè, ñ èõ ðîäèòåëÿìè è, êîíå÷íî æå, ñ òàëàíòëèâûì ïåäàãîãîì-õóäîæíèêîì.

Òåêñò Ëþäìèëû Òàðàíåíêî Ôîòî Ñåðãåÿ Òàðàíåíêî Ìàðèíà Øòåðåíáåðã — ïðîôåññèîíàëüíûé õóäîæíèê. Îíà îêîí÷èëà õóäîæåñòâåííóþ øêîëó â Æèòîìèðå, ó÷èëàñü è ïðåïîäàâàëà ñíà÷àëà â Íüþ-Éîðêå, à ïîòîì â Ñàí-Ôðàíöèñêî, ãäå îêîí÷èëà óíèâåðñèòåò è ïàðàëëåëüíî âåëà íåñêîëüêî ïðîåêòîâ â îáëàñòè àðòà. Ïî÷òè âñå ïðîåêòû áûëè íàïðàâëåíû íà ðàçâèòèå ó äåòåé òâîð÷åñêèõ ñïîñîáíîñòåé è îáó÷åíèå ðèñîâàíèþ.  Äàëëàñå Ìàðèíà îáó÷àåò èñêóññòâó ïðåêðàñíîãî òàêæå è âçðîñëûõ. Íî â ýòîò ðàç ðóññêîÿçû÷íàÿ ãàçåòà Äàëëàñà ïîãîâîðèëà ñ õóäîæíèöåé î åå ïðîåêòå äëÿ äåòåé. — Ìàðèíà, ÿ òàê ïîíèìàþ, ÷òî ìíîãèå äåòè âïåðâûå ñòàëêèâàþòñÿ ñ éîãîé â âàøåì ëàãåðå... — Ñåãîäíÿ óæå, êîíå÷íî, íå âïåðâûå.  òå÷åíèå íåäåëè îíè ïðàêòèêîâàëè éîãó. Âèäèòå, èì íðàâèòñÿ. Îíè ÷óâñòâóþò, êàê ýòè çàíÿòèÿ èçìåíÿþò èõ îùóùåíèå è, êðîìå òîãî, çàíÿòèÿ éîãîé ñèëüíî ñáëèæàþò èõ, êàê ãðóïïó. — Òî åñòü, äàæå íå òâîð÷åñòâî, à éîãà? — È òî, è äðóãîå. Íî îñîáåííî éîãà. Ìåæäó ïðî÷èì, ñàìûé òèõèé ìîìåíò íà ýòîé íåäåëå áûë âî âðåìÿ çàíÿòèé éîãîé, êîãäà ÿ ñêàçàëà äåòÿì, ÷òî èõ âíóòðåííèé ìèð òàê æå áåçãðàíè÷åí, êàê è âñÿ

íàøà Âñåëåííàÿ. ß ãîâîðèëà èì î òîì, ÷òî ñâîé âíóòðåííèé ìèð êàæäûé èç íèõ áóäåò ïîçíàâàòü âñþ æèçíü.  òîò ìîìåíò ìíå ïîêàçàëîñü, ÷òî èõ ñåðäöà êàê áóäòî îñòàíîâèëèñü íà ìãíîâåíèå... Îíè ñìîòðåëè íà ìåíÿ, è ÿ ïîíèìàëà: â ýòîò ìîìåíò îíè ÷óòü-÷óòü ïîäðîñëè. Ìîæåò, íå âñå èç íèõ ñðàçó ïîâåðèëè ìíå, íî áëàãîäàðÿ çàíÿòèÿì îíè ñìîãëè ïî÷óâñòâîâàòü, êàêîé îãðîìíûé ïîòåíöèàë ñîäåðæèòñÿ âíóòðè êàæäîãî èç íèõ. Éîãà íå òîëüêî ðàçâèâàåò çäîðîâüå, ãèáêîñòü è âûíîñëèâîñòü, íî è óìåíèå êîíöåíòðèðîâàòü âíèìàíèå, ÷òî î÷åíü ïîìîãàåò è â òâîð÷åñêîì ðàçâèòèè ðåáåíêà, è â ïðåîäîëåíèè áàðüåðîâ. — À êàêèå ó äåòåé ìîãóò áûòü áàðüåðû? — Äåòè ïðèõîäÿò ðàçíûå, áûâàåò, î÷åíü ñòåñíèòåëüíûå. Çàíÿòèÿ éîãîé èõ óñïîêàèâàþò, ðàññëàáëÿþò, ñîñðåäîòà÷èâàþò, ïîìîãàþò ïîíÿòü ñâîå «ÿ» è âûïëåñíóòüñÿ òâîð÷åñêîé ýíåðãèè. Âû çíàåòå, ê ýòîìó íå ïðèâûêëè äàæå òâîð÷åñêèå äåòè. Îíè, ñêîðåå, ïðèâûêëè, ÷òî â øêîëå èì ãîâîðÿò, ÷òî è êàê äåëàòü, òî åñòü äóìàþò çà íèõ.  ëàãåðå ÿ ïûòàþñü ñîçäàòü îñîáåííóþ àòìîñôåðó è äàòü âîçìîæíîñòü äåòÿì çàãëÿíóòü âíóòðü ñåáÿ, à ïîòîì ñàìîâûðàçèòüñÿ. Îíè òâîðÿò, à ÿ ëèøü èõ íåìíîãî íàïðàâëÿþ. Áîëüøå çàäàþ èì âîïðîñû, ïðåäëàãàþ òåìû, ïîìîãàþ èì ñîçäàòü Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 11

Design by The Dallas Telegraph

Åñëè âû èëè âàø áèçíåñ õîòèòå ïîçäðàâèòü âàøèõ êëèåíòîâ, ïàðòíåðîâ è äðóçåé ñ ïðàçäíèêîì, ãîäîâùèíîé, þáèëååì, ïîæàëóéñòà, ñâÿæèòåñü ñ íàìè ïî òåëåôîíó: (469) 2000-660.


PHOTO GALLERY

Friday, August 2, 2013

www.DallasTelegraph.com

Russia in color, a century ago By The Boston Globe Photo by Sergei Prokudin-Gorskii

With images from southern and central Russia in the news lately due to extensive wildfires, I thought it would be interesting to look back in time with this extraordinary collection of color photographs tak-

en between 1909 and 1912. In those years, photographer Sergei Mikhailovich ProkudinGorskii (1863-1944) undertook a photographic survey of the Russian Empire with the support of Tsar Nicholas II. He was a Russian chemist and photographer, one of the first to use color photography. He

became well-known for taking a color photograph of Leo Tolstoy. He is also supposed to have taken color photographs of Nicholas II’s children, but the negatives have been lost, and are thought to have been destroyed in the revolution… He used a specialized camera to capture three black and

white images in fairly quick succession, using red, green and blue filters, allowing them to later be recombined and projected with filtered lanterns to show near true color images. The high quality of the images, combined with the bright colors, make it difficult for viewers to believe that they are

Young peasant girls near the town of Kirillov, Russia, along the Sheksna River. Sometime between 1909-1915

looking 100 years back in time - when these photographs were taken, neither the Russian Revolution nor World War I had yet begun. Collected here are a few of the hundreds of color images made available by the Library of Congress, which purchased the original glass plates back in 1948.

Factory in Kyn, Russia, belonging to Count S.A. Stroganov, 1912

Design by The Dallas Telegraph

A chapel sits on the site where the city of Belozersk was founded in ancient times, photographed in 1909

Emir Seyyid Mir Mohammed Alim Khan, the Emir of Bukhara, seated holding a sword in Bukhara, (present-day Uzbekistan), ca. 1910

General view of the Nikolaevskii Cathedral from southwest in Mozhaisk in 1911

Pinkhus Karlinskii, eighty-four years old with sixty-six years of service. Supervisor of Chernigov floodgate, part of the Mariinskii Canal system. Photo taken in 1909

www.DallasTelegraph.com/53546 English

Design by The Dallas Telegraph

A switch operator poses on the Trans-Siberian Railroad, near the town of Ust Katav on the Yuryuzan River in 1910

A group of Jewish children with a teacher in Samarkand, (in modern Uzbekistan), ca. 1910

Russian-Ukranian-English Publication of North Texas. Bi-weekly.

Published by Genesis Press Serge Taran, President and Publisher Ludmila Kachkar-Taran, Editor-in-Chief Alexey Levitin, Designer Zoryana Popovich, Proofreader

Mail: P.O. Box 764973, Dallas, TX 75376 Tel.: (469) 855-2588 www.DallasTelegraph.com www.Facebook.com/DallasTelegraph DallasTelegraph.com@gmail.com

Advertisements Tel.: (469) 2000-660 Classifieds recorder: (469) 2000-660 Marketing only: ads.DallasTelegraph.com@gmail.com Russian Yellow Pages Dallas – www.Russian-Dallas.com The opinions expressed in articles and advertisements don't necessarily reflect those of the The Dallas Telegraph and its affiliated. Submitted articles are edited for clarity and length.


NEWS

Friday, August 2, 2013

www.DallasTelegraph.com

No jobs too small or big. House repair or maintenance. 30 years experience. Call us: (214) 583-7752. Ëþáîé ðåìîíò è îáñëóæèâàíèå âàøåãî äîìà — îò çàìåíû ëàìïî÷åê äî ðåìîíòà êðûøè. 30 ëåò îïûòà. Çâîíèòå íàì ïî òåë.: (214) 583-7752.

Äýâèä «Êèää» Êðýääèê (David «Kidd» Kraddick)

Êðýääèê áûë «ðàäèîâåäóùèì îò Áîãà» Òåêñò Ñåðãåÿ Òàðàíåíêî Ôîòî èç àðõèâà ðåäàêöèè

Êîãäà â ðóññêîÿçû÷íîì Äàëëàñå óçíàëè î ñìåðòè ïîïóëÿðíîãî ðàäèîâåäóùåãî Äýâèäà «Êèääà» Êðýääèêà (David «Kidd» Kraddick), ìíîãèå âîñïðèíÿëè ýòî, êàê ïîòåðþ áëèçêîãî äðóãà. Ãîëîñ Êèääà íåèçìåííî çâó÷àë c 1992 ãîäà íà âîëíå KISS-FM, à ïîçæå è íà ñîòíÿõ ðàäèîñòàíöèé â 75 ãîðîäàõ ÑØÀ è íà òåëåêàíàëàõ. ß ëè÷íî âñåãäà íàñòðèâàëñÿ íà ïðîãðàììó «Êèääà», êîãäà óòðîì åõàë íà ðàáîòó. Íàøè ñîîòå÷åñòâåííèêè èç Äàëëàñà, óñëûøàâ îá ýòîì ïå÷àëüíîì ñîáûòèè, íàïèñàëè ó ñåáÿ íà ñòåíàõ â Facebook, ÷òî ýòî áûë «ðàäèîâåäóùèé îò Áîãà», ÷òî «åãî ïðîãðàììû ïîçíàêîìèëè ìåíÿ ñ Àìåðèêîé». Êðýääèê óìåð ðàíî, åìó åäâà èñïîëíèëîñü 53. Îí ïðîñòî óïàë âî âðåìÿ áëàãîòâîðèòåëüíîãî òóðíèðà ïî ãîëüôó â Ëóèçèàíå, ãäå ñîáèðàë ñðåäñòâà äëÿ ñâîåãî äåòñêîãî ôîíäà «Kidd’s Kids». Î ïå÷àëüíîì èçâåñòèè âåá-ñàéò ñàìîãî ðàäèîâåäóùåãî ñîîáùèë ëàêîíè÷íî: «Îí óìåð, äåëàÿ òî, ÷òî áîëüøå âñåãî ëþáèë â æèçíè.  ñâîé ïîñëåäíèé äåíü îí ñôîêóñèðîâàëñÿ íà äåòÿõ-èíâàëèäàõ, êîòîðûå áûëè äëÿ íåãî âñåì». Êðýääèê ïîñâÿòèë ñâîþ æèçíü òîìó, ÷òî âûçûâàëî

ÏÓÍÊÒÛ ÐÀÑÏÐÎÑÒÐÀÍÅÍÈß THE DALLAS TELEGRAPH

óëûáêó íà óñòàõ ìíîãèõ ëþäåé. Âìåñòå ñ ñîâåäóùèìè ïî ðàäèî-øîó «Kidd Kraddick in the Morning» Êýëëè Ðàñáåððè (Kellie Rasberry), âëàäåëüöåì ðåñòîðàíà â Äàëëàñå Áèãîì Ýëîì Ìàêîì (Big Al Mack), Õîñå «Äæè-Ñè» ×àâåñîì (José «J–Si» Chavez) è Äæåíîé Îóýíñ (Jenna Owens) îíè øóòèëè íà ðàçíûå, â òîì ÷èñëå ñåðüåçíûå ïîëèòè÷åñêèå òåìû.  2006 ãîäó «Êèää» Êðýääèê ïîëó÷èë ïðåñòèæíóþ ðàäèî-íàãðàäó «Marconi», êàê ðàäèî-ëè÷íîñòü ãîäà. Òàêæå îí ñòàë ëó÷øèì ðàäèîâåäóùèì ãîäà íà òåëåâèäåíèè, ïîëó÷èâ «Radio Music Awards». Êðýääèê áûë òàëàíòëèâ âî âñåì, îí ïèñàë êíèãè, ìóçûêó è ñëîâà ê ïåñíÿì. Çà íåñêîëüêî äíåé äî ñìåðòè âî âðåìÿ ñâîåãî øîó, óïîìèíàÿ î ñâîåì ïîñìåðòíîì çàâåùàíèè, Êðýääèê ïîøóòèë: «Ó ìåíÿ åùå åñòü íåñêîëüêî ìèíóò, ÷òîáû ïîæèòü...» www.DallasTelegraph.com/53548 Ðóññêèé www.DallasTelegraph.com/en/53548 English

ALLEN Russian School at Allen Montessori, 612 Pebblebrook Dr., Allen, TX 75002, Phone: (469) 667-0058. ARLINGTON Taste of Europe, 1901 W. Pioneer Prkwy, Arlington, Texas 76013. Phone: (817) 275-5530. Russian School in Arlington at Kids Lodge Academy, 2331 Webb Lynn Rd., Arlington, TX 76002. Phone: (972) 489-7449. CARROLLTON Russian Banya, 2515 E. Rosemeade Parkway # 401, Carrollton, TX 75007. Phone: (214) 483-5050. DALLAS Midpark Towers Apartment, 8550 Midpark Rd., Dallas, TX 75240. Phone: (972) 231-7834. St Seraphim Orthodox Church, 4112 Throckmorton St., Dallas, TX 75219. Phone: (214) 528-3741. Capelli Salon, 19177 Preston Rd., Suite 155, Dallas, TX 75252. Pnone: (972) 250-4565. DENTON Denton Ballet Academy, 637 Londonderry Ln., Denton, TX 76205. Phone: (940) 891-0830. GARLAND Dallas Omni Care, 2222 Deer Meadow Dr., Garland, 75044. Phone: (972) 495-6000. PLANO Sunshine International Learning Center, 5940 Alma Dr., Plano, TX 75023. Phone: (469) 467-992. Euro Deli Too, 6832, Coit Rd., # 300, Plano, TX 75023. Phone: (972) 312-0244. River of Life – Dallas Church, 4001 Custer Rd., 4001 Custer Rd, 75023. Phone: (817) 773-1097.

Natalie Bakery & Pastry, 2001 Coit Rd., Suite 142, Plano, TX 75075. Phone: (972) 964-4044. The Villas of Mission Bend, 1201 Medical Av., Plano, TX 75075. Phone: (972) 867-2700. Plano Community Homes West Campus, 3905-3925 American Dr., Plano, TX 75075. Phone: (972) 867-1905. Central Market, 320 Coit Rd. Plano, TX 75075. Phone: 469-241-8300. Dr. Aleksandra Morel, 5509 Pleasant Valley, Suite 90-B, Plano, TX 75023. Phone: (972) 398-0020. RICHARDSON Family Discount Pharmacy, 970 N.Coit Rd., #2403, Richardson, TX 75080. Phone: (972) 235-0444. Euro Deli, 670 N. Coit # 2360, Richardson, TX 75080. Phone: (972) 234-8052. A-Care Medical, 870 N. Coit Rd., #2660, Richardson, TX 75080. Òåë.: (972) 235-2459. A-Care Chiropractic & Acupuncture Center, 870 N. Coit Rd., Ste. # 2651, Richardson, TX 75080. Òåë.: (972) 664-9089. SOUTHLAKE Central Market, 1425 E Southlake Blvd., Southlake, TX 76092. Phone: (817) 310-5600. THE COLONY St. Sophia Ukrainian Greek-Catholic Church, 5600 North Colony Boulevard, The Colony, TX 75056. Phone: (972) 370-4700


ËÈÖÀ

Friday, August 2, 2013

www.DallasTelegraph.com

Èðèíà Àéðàïåòÿí – îáëàäàòåëüíèöà ëó÷øåé ïðîôåññèè íà ñâåòå Òåêñò Ëþäìèëû Òàðàíåíêî Ôîòî Ñåðãåÿ Òàðàíåíêî è èç àðõèâà Òîðãîâî-ïðîìûøëåííîé ïàëàòû ãîðîäà Ôàðìåðñ Áðýí÷

 àâãóñòå 2013 ãîäà ñòîìàòîëîãè÷åñêîé êëèíèêå Valley View Dental èñïîëíÿåòñÿ 45 ëåò, èç íèõ ïî÷òè äâà ãîäà êëèíèêîé ðóêîâîäèò õîðîøî èçâåñòíûé ñâîèì ïðîôåññèîíàëèçìîì â ðóññêîÿçû÷íîì Äàëëàñå äîêòîð Èðèíà Àéðàïåòÿí. Ìíîãèå íàøè ñîîòå÷åñòâåííèêè çíàþò Èðèíó òîëüêî ñ äâóõ ñòîðîí — êàê âûñîêîêëàññíîãî ñïåöèàëèñòà ñâîåãî äåëà è êàê î÷àðîâàòåëüíóþ æåíùèíó. Ìàëî êîìó èçâåñòíî, ÷òî Èðèíà — çàáîòëèâàÿ ìàòü äâóõ äî÷åðåé è ñûíà, ÷òî åå ëþáèìûé ìóæ Ìèõàèë Ìèêàýëÿí ðàáîòàåò âìåñòå ñ íåé, çàíèìàÿñü àäìèíèñòðàòèâíî-õîçÿéñòâåííûìè âîïðîñàìè êëèíèêè, ÷òî Èðèíà, îêîí÷èâ çíàìåíèòûé Åðåâàíñêèé ìåäóíèâåðñèòåò è ïåðååõàâ â Àìåðèêó, íà÷èíàëà ñ íóëÿ, — ñíîâà îòïðàâèëàñü ó÷èòüñÿ â îäíó èç ëó÷øèõ ñòîìàòîëîãè÷åñêèõ øêîë â ñòðàíå.  áèîãðàôèè Èðèíû Àéðàïåòÿí ìíîæåñòâî ôàêòîâ, óçíàâ êîòîðûå, åùå áîëüøå íà÷èíàåøü óâàæàòü åå êàê ëè÷íîñòü è êàê ñïåöèàëèñòà. Ðîäèëàñü Èðèíà â Åðåâàíå, ãäå è ïðîæèëà ïåðâûå òðèäöàòü ëåò ñâîåé æèçíè. Çà ýòî âðåìÿ óñïåëà îêîí÷èòü øêîëó, ìåäèöèíñêèé óíèâåðñèòåò, îðäèíàòóðó, íà÷àòü ñâîþ ñòîìàòîëîãè÷åñêóþ ïðàêòèêó è ñòàòü îäíèì èç ëó÷øèõ ìîëîäûõ äîêòîðîâ â ñâîåé îáëàñòè â ãîðîäå. Èðèíà âñåãäà áûëà î÷åíü àêòèâíûì ÷åëîâåêîì, ïîáûâàëà âî ìíîãèõ ãîðîäàõ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà ñî çâàíèåì «Þíûé òóðèñò ÑÑÑл. À íà ãåîëîãè÷åñêèõ ñîðåâíîâàíèÿõ â Ëåíèíãðàäå, âìåñòå ñî ñâîåé ñåñòðîé-áëèçíåöîì Êðèñòèíîé, ñòàëà ïðèçåðîì â êîíêóðñå «Þíûé ãåîëîã ÑÑÑл. Îíà ïîêîðèëà íå îäíó ãîðíóþ âåðøèíó Àðìåíèè, ïîýòîìó è áûëà ïðèçíàíà þíîé àëüïèíèñòêîé ðåñïóáëèêè. Ýòî, íàâåðíîå, ïðî íåå áûëî ñêàçàíî â «Êàâêàçñêîé ïëåííèöå» — ñïîðòñìåíêà, êîìñîìîëêà, êðàñàâèöà...  ðàííåì âîçðàñòå Èðèíà âïîëíå îñîçíàííî âûáðàëà ïðîôåññèþ çóáíîãî äîêòîðà. È íè ðàçó â æèçíè íå îòñòóïèëà îò ñâîåé ìå÷òû, íåñìîòðÿ íà ñëîæíîñòè, ñ êîòîðûìè ñòàëêèâàëàñü. 10-ëåòíåé äåâî÷êîé îíà îòïðàâèëàñü íà áèîëîãè÷åñêèé ôàêóëüòåò óíèâåðñèòåòà è ïîïðîñèëà, ÷òîáû åå ïðèíÿëè íà ïîäãîòîâèòåëüíûå êóðñû. Ïðîôåññîð, ïðèïîäíÿâ îò èçóìëåíèÿ î÷êè, ñêàçàë: «Äåâî÷êà, òåáå òîëüêî 10 ëåò. Ïðèõîäè ÷åðåç 2 ãîäà». «Îíè äóìàëè, ÷òî ÿ çàáóäó î ñâîåé ìå÷òå, ïîìåíÿþ åå, îòñòóïëþñü, íî ÿ âåðíóëàñü ÷åðåç äâà ãîäà. Ìíå ñíîâà ïðåäëîæèëè ïîäîæäàòü... äî 17 ëåò, íî ÿ ðåøèòåëüíî çàÿâèëà: «Çíà÷èò, âû ìåíÿ îáìàíóëè». Åå ðåøèòåëüíîñòü ïîäêóïèëà, äåâî÷êó ïðèíÿëè íà ïîäãîòîâèòåëüíûå êóðñû, ïðåäâàðèòåëüíî ïðåäóïðåäèâ: «Áóäåò òðóäíî». Ïî÷òè çà ãîä Èðèíà Àéðàïåòÿí îñâîèëà êóðñ è ñäàëà âñå íåîáõîäèìûå ýêçàìåíû — îáùóþ áèîëîãèþ, áîòàíèêó, çîîëîãèþ. «Äà âû âóíäåðêèíä, äîêòîð Èðèíà», — âîñêëèöàþ ÿ. «Äà, íåò, ÿ îáû÷íûé ÷åëîâåê, — îíà ñêðîìíî îïóñêàåò ãëàçà, — ïðîñòî ìíå î÷åíü õîòåëîñü ñòàòü ñòîìàòîëîãîì».  1992 ãîäó îíà ïîñòóïèëà â Åðåâàíñêèé ìåäóíèâåðñèòåò ñ ëó÷øèì øêîëüíûì àòòåñòàòîì. Çà ãîäû ó÷åáû áûëà îäíîé èç ñàìûõ óñïåøíûõ ñòóäåíòîê íà êóðñå — ýòî ñðåäè 150 ÷åëîâåê. Ëþáîâü ê çíàíèÿì è ê ó÷åáå Èðèíå ïðèâèëè åå ðîäèòåëè — ïàïà Ãðà÷èê Ãóðãåíîâè÷ è ìàìà Àëëà Ìèõàéëîâíà.  çà÷åòíîé

êíèæêå äåâóøêè âñåãäà áûëè îäíè ïÿòåðêè. Òîãäà êàê ðàç íà÷àëñÿ àðìÿíî-àçåðáàéäæàíñêèé êîíôëèêò, ñòîðîíû âîåâàëè çà Íàðîäíûé Êàðàáàõ. Ñèòóàöèÿ â Àðìåíèè áûëà íàïðÿæåííîé, â ñòðàíå íà âñåì ýêîíîìèëè, — íà ýëåêòðè÷åñòâå, íà âîäå... Ïîýòîìó ñóòêàìè íå áûëî ñâåòà â æèëûõ

Çà ãîä äî îêîí÷àíèÿ îðäèíàòóðû äîêòîð Èðèíà Àéðàïåòÿí ïîçíàêîìèëàñü ñî ñâîèì ìóæåì Ìèõàèëîì Ìèêàýëÿíîì. À èñòîðèÿ çíàêîìñòâà áûëà êðàñèâîé. Âñïîìèíàåò äîêòîð Àéðàïåòÿí: «Ìèõàèë ïðèåõàë â Àðìåíèþ èç Áîëãàðèè, ãäå â òî âðåìÿ æèë è ðàáîòàë, íàâåñòèòü

ìüåé — ñ ìóæåì è äî÷êîé — ïðèåçæàþò êî ìíå, çà ÷åòûðå ÷àñà îò Äàëëàñà, ëå÷èòü çóáû. Ó ìåíÿ ïðèìåðíî 10 ñåìåé, êîòîðûå òàêæå èç Õüþñòîíà åçäÿò â íàøó êëèíèêó. Åñòü ïàöèåíò àæ èç Ýëü-Ïàñî — ýòî ïî÷òè äåâÿòü ÷àñîâ åçäû îò Äàëëàñà. Êîãäà-òî îí ïî ðàáîòå áûâàë â Ñåâåðíîì Òåõàñå, òàê è êî ìíå

Ñòîìàòîëîãîì Èðèíà Àéðàïåòÿí ðåøèëà ñòàòü åùå â 10-ëåòíåì âîçðàñòå

ìàññèâàõ. Ñòóäåíòû äîìà ó÷èëèñü ïðè ñâå÷àõ, íî ïîñêîëüêó ñâå÷êè òîæå áûëè íà âåñ çîëîòà, òî Èðèíå ïðèøëîñü îñâîèòü ñêîðî÷òåíèå è ïðèó÷èòü ñåáÿ ê òîìó, ÷òîáû çà êîðîòêîå âðåìÿ îñâàèâàòü ó÷åáíûå ïðåäìåòû. Îíà äî ñèõ ïîð ïðåêðàñíî ïîìíèò, êàê ïðè ñâå÷êå ó÷èëà áèîõèìèþ, óêóòûâàÿñü â îäåÿëà, — âåäü òåïëà â Àðìåíèè òîæå íå áûëî.  òå âîåííûå ãîäû îíà íå òîëüêî ó÷èëàñü, íî òàê ïîëó÷èëîñü, ÷òî è ðàáîòàëà àññèñòåíòîì â ñòîìàòîëîãè÷åñêèõ êëèíèêàõ. Áûëî òðóäíî, íî Èðèíà Àéðàïåòÿí íå óíûâàëà, îêîí÷èâ óíèâåðñèòåò ñ êðàñíûì äèïëîìîì. «Èðèíà, — ñïðàøèâàþ ÿ, — âû âåäü ó÷èëèñü ñî çíàìåíèòûìè ÊÂÍùèêàìè èç Åðåâàíñêîãî ìåäèöèíñêîãî?» Îíà øèðîêî óëûáàåòñÿ â îòâåò: «ß ïîìíþ, êàê îíè íà÷èíàëè, íî òîëüêî íà ïëîùàäêàõ óíèâåðñèòåòà. Òîãäà â êîìàíäó äåâóøåê åùå íå ïðèíèìàëè, à òàê áû ÿ ñ óäîâîëüñòâèåì, ëþáëþ î÷åíü øóòèòü. Ìíå ýòî îò ïàïû ïî íàñëåäñòâó äîñòàëîñü. Òåïåðü ÿ øó÷ó ñî ñâîèìè ïàöèåíòàìè, âñåãäà ñòàðàÿñü ðàññìåøèòü èõ èëè íàä ÷åìòî âìåñòå ïîñìåÿòüñÿ». Îòëè÷íèöó Èðèíó Àéðàïåòÿí íàãðàäèëè âîçìîæíîñòüþ ïðîéòè áåñïëàòíîå òðåõëåòíåå îáó÷åíèå â îðäèíàòóðå, òî åñòü åé äàëè èìåííóþ ñòèïåíäèþ èìåíè èçâåñòíîãî àðìÿíñêîãî äîêòîðà Àðöðóíè. Îíà âûáðàëà òåðàïåâòè÷åñêóþ ñòîìàòîëîãèþ, — î÷åíü õîòåëà çàêðåïèòü, åñëè òàê ìîæíî ñêàçàòü, ñòîìà-

«

… ÂÛ ÇÍÀÅÒÅ, Ó ÌÅÍß ÅÙÅ Ñ ÄÅÒÑÒÂÀ ÁÛËÎ ÎÙÓÙÅÍÈÅ, ×ÒÎ ÐÀÍÎ ÈËÈ ÏÎÇÄÍÎ ß ÓÅÄÓ Â ÀÌÅÐÈÊÓ. ÏÎÝÒÎÌÓ, ÊÎÃÄÀ ÂÑß ÌÎß ÑÅÌÜß Ó×ÈËÀ ÍÅÌÅÖÊÈÉ ßÇÛÊ, ß ÑÒÐÅÌÈËÀÑÜ ÎÑÂÎÈÒÜ ÀÍÃËÈÉÑÊÈÉ.

»

òîëîãè÷åñêèé ôóíäàìåíò ñâîèõ çíàíèé. «Òåðàïåâòè÷åñêàÿ ñòîìàòîëîãèÿ — ýòî îñíîâà îñíîâ â ñòîìàòîëîãèè, êîòîðàÿ ïîìîãàåò ñîõðàíèòü çóáû, — ñ÷èòàåò äîêòîð Àéðàïåòÿí. — Îò òîãî, íàïðèìåð, êàê ïîñòàâëåíà ïëîìáà, çàâèñèò áóäóùåå çóáà. Íóæíî ïîçíàòü îñíîâó, à ïîòîì ìîæíî è ñïåöèàëèçèðîâàòüñÿ, — â ïðîòåçèðîâàíèè, â õèðóðãèè è òàê äàëåå».

ðîäíûõ. Íàñ ïîçíàêîìèëè äðóçüÿ. Ñëó÷èëîñü ýòî 13 ôåâðàëÿ. 14 æå ôåâðàëÿ ìû âñòðåòèëèñü êîôå âìåñòå ïîïèòü. Ñðàçó äðóã äðóãó î÷åíü ïîíðàâèëèñü. ß ÷óâñòâîâàëà ñåáÿ ñ íèì î÷åíü ñïîêîéíî è êîìôîðòíî. Ìåíüøå, ÷åì ÷åðåç ìåñÿö, ìû ñòàëè ìóæåì è æåíîé. È ñ òåõ ïîð ñ÷àñòëèâî æèâåì óæå 13 ëåò. Ó íàñ òðîå äåòåé è ìíîãî îáùèõ èíòåðåñîâ». Ïîñëå îêîí÷àíèÿ îðäèíàòóðû, ìîëîäîé ñïåöèàëèñò-ñòîìàòîëîã Èðèíà Àéðàïåòÿí, íå ðàçäóìûâàÿ, âûáðàëà ÷àñòíóþ êëèíèêó äëÿ ðàáîòû, ïîòîìó

çàåçæàë, à ñåé÷àñ åçäèò òàê äàëåêî èç-çà ëàçåðíîãî ëå÷åíèÿ äåñåí». Ïûòëèâûé ÷èòàòåëü ñïðîñèò ìåíÿ, êàêèì îáðàçîì äîêòîð Àéðàïåòÿí îêàçàëàñü â Àìåðèêå, ðàç ó íåå âñå òàê óñïåøíî ñêëàäûâàëîñü â Àðìåíèè. Îòâåò ïðîñò — åå ìóæ âûèãðàë ãðèíêàðòó. Ñåìüþ Àéðàïåòÿíîâ-Ìèêàýëÿíîâ ïðèãëàñèëè íà ñîáåñåäîâàíèå â àìåðèêàíñêîå ïîñîëüñòâî â Òáèëèñè, ãäå èõ è ïîçäðàâèëè ñ ïîáåäîé. «Îíè íàì ñêàçàëè, ÷òî ó íàñ î÷åíü õîðîøèå äàííûå. Ìèõàèë îêîí÷èë ïîëèòåõíè÷åñêèé èíñòèòóò, õî-

Ìýð ãîðîäà Ôàðìåðñ Áðýí÷ (â öåíòðå) Áèëë Ãëýíñè âìåñòå ñ äîêòîðîì Èðèíîé Àéðàïåòÿí è Ìèõàèëîì Ìèêàýëÿíîì âî âðåìÿ òîðæåñòâà ïî ñëó÷àþ ïðèíÿòèÿ ñòîìàòîëîãè÷åñêîé êëèíèêè Velley View Dental â òîðãîâî-ïðîìûøëåííóþ ïàëàòó ãîðîäà

÷òî òàì áûëà ñîâðåìåííàÿ ìåäèöèíñêàÿ àïïàðàòóðà, áîëüøå âîçìîæíîñòåé äëÿ ïðàêòèêè â ðàçëè÷íûõ îáëàñòÿõ ñòîìàòîëîãèè. Ñ òåõ ïîð äîêòîð Èðèíà ñ óâàæåíèåì îòíîñèòñÿ ê ñîâðåìåííûì òåõíîëîãèÿì â ñâîåé ïðîôåññèè. È êàê òîëüêî êóïèëà Valley View Dental, ïðàêòè÷åñêè ñðàçó îáíîâèëà ïî÷òè âñþ àïïàðàòóðó. «Âñå ýòè íîâøåñòâà ñèëüíî îáëåã÷àþò ðàáîòó äîêòîðà, ïîâûøàþò êà÷åñòâî ëå÷åíèÿ, — ñ÷èòàåò îíà, — äà è ýêîíîìÿò âðåìÿ ïàöèåíòà, ÷òî òîæå íåìàëîâàæíî â ñåãîäíÿøíþþ ýïîõó». «Â Åðåâàíå âû ñòàëè èçâåñòíûì äîêòîðîì. À ÷òî åùå, êðîìå ñòîìàòîëîãèè âàñ èíòåðåñîâàëî â òî âðåìÿ?» — ñïðàøèâàþ ÿ ó äîêòîðà Àéðàïåòÿí. «ß ëþáèëà è, ãîâîðÿò, äåëàëà ýòî î÷åíü õîðîøî, — ïèñàòü íà áóìàãå òóøüþ. Ó ìåíÿ ïîëó÷àëèñü öåëûå êîâðû èç óçîðîâ, êîòîðûå ÿ ðàçäàðèâàëà äðóçüÿì. Ñðåäè ìîèõ ñàìûõ áëèçêèõ ïîäðóã Ìàðèíà, ìû äðóæèì ñ íåé ñ 13 ëåò. Ñåãîäíÿ îíà æèâåò â Õüþñòîíå è ðåãóëÿðíî âñåé ñå-

ðîøî ðàçáèðàëñÿ â êîìïüþòåðíûõ òåõíîëîãèÿõ, ÷òî î÷åíü ïîìîãëî íàì ïîçæå, — âñïîìèíàåò äîêòîð Èðèíà. — À âîîáùå, âû çíàåòå, ó ìåíÿ åùå ñ äåòñòâà áûëî îùóùåíèå, ÷òî ðàíî èëè ïîçäíî ÿ óåäó â Àìåðèêó. Ïîýòîìó, êîãäà âñÿ ìîÿ ñåìüÿ ó÷èëà íåìåöêèé ÿçûê, ÿ ñòðåìèëàñü îñâîèòü àíãëèéñêèé. È ìîÿ èíòóèöèÿ ìåíÿ íå ïîäâåëà — ñåãîäíÿ ìîè ñåñòðû æèâóò â Ãåðìàíèè, à ÿ — â Àìåðèêå». Êîãäà äîêòîð Àéðàïåòÿí ïðèåõàëà â ÑØÀ, îíà ïåðåæèëà øîê, íî òîëüêî íå êóëüòóðíûé, à ïðîôåññèîíàëüíûé: «Òî, ÷òî ÿ íå ìîãëà ëå÷èòü çóáû — äëÿ ìåíÿ ýòî áûëî ñàìûì óæàñíûì. Ïîìíèòå, êàê â öàðñêîé Ðîññèè âðà÷åé íàêàçûâàëè? Èõ ëèøàëè ïðàêòèêè. Ëèøèòü ïðàêòèêè âðà÷à — ñòðàøíåå íàêàçàíèÿ íå ïðèäóìàåøü! Èëè, íàïðèìåð, êàê ó õóäîæíèêà îòíÿòü êèñòè è çàïðåòèòü ðèñîâàòü. Çâó÷èò ñòðàííî, íî íå èìåÿ âîçìîæíîñòè çàíèìàòüñÿ ñòîìàòîëîãèåé, ÿ ïåðåæèëà ñòðåññ. Ïîýòîìó ñðàçó æå ïîøëà

ó÷èòüñÿ è â ðåçóëüòàòå ïîëó÷èëà ñåðòèôèêàò àññèñòåíòà ñòîìàòîëîãà. ×óòü ëè íå íà âòîðîé äåíü ïîñëå ýòîãî óñòðîèëàñü ðàáîòàòü â çóáíîé êàáèíåò êîëîíèè ñòðîãîãî ðåæèìà è ïàðàëëåëüíî ñ ýòèì ãîòîâèëàñü ïîñòóïàòü â ñòîìàòîëîãè÷åñêóþ øêîëó Íüþ-Éîðêñêîãî óíèâåðñèòåòà». Ïðè ýòîì Èðèíà áûëà íà øåñòîì ìåñÿöå áåðåìåííîñòè, îæèäàëà äî÷êó, êîòîðóþ âìåñòå ñ ìóæåì íàçâàëè Íèêîëü. ...Íà ïåðåñå÷åíèè 24-îé Óëèöû è 1-ãî Àâåíþ, ïðÿìî íà Ìàíõýòòåíå, ðàñïîëàãàåòñÿ ñòîìàòîëîãè÷åñêàÿ øêîëà Èðèíû Àéðàïåòÿí. Ðàíî óòðîì îíà óåçæàëà â óíèâåðñèòåò, âîçâðàùàÿñü äîìîé òîëüêî ê 9-10 ÷àñàì âå÷åðà. Âñå âûõîäíûå ïðîâîäèëà çà ó÷åáîé, ïðî÷èòûâàÿ â äåíü ïî 300 ñòðàíèö ó÷åáíîé ëèòåðàòóðû. È òàê â òå÷åíèå òðåõ ëåò. Åé ïðåäëàãàëè îñòàòüñÿ íà êàôåäðå ðîòîâîé ïàòîëîãèè â Íüþ-Éîðêñêîì óíèâåðñèòåòå, íî îíà âñåãäà ìå÷òàëà î ÷àñòíîé ïðàêòèêå. «Äîêòîð Àéðàïåòÿí, âû âåäü ïðèåõàëè â Àìåðèêó, èìåÿ çà ïëå÷àìè ñîâåòñêóþ øêîëó ñòîìàòîëîãèè, íåóæåëè äâå øêîëû òàê îòëè÷àþòñÿ?» «Îòëè÷àþòñÿ.  ÑØÀ, íàïðèìåð, äèàãíîñòèêà íàõîäèòñÿ íà áîëåå âûñîêîì óðîâíå, çäåñü è ìåòîäèêà äðóãàÿ, è òåõíîëîãèè áîëåå ñîâåðøåííûå». Æåëàÿ ïîëó÷èòü áîëüøå ïðàêòè÷åñêîãî îïûòà, äîêòîð Àéðàïåòÿí ïîñëå îêîí÷àíèÿ óíèâåðñèòåòà äîáðîâîëüíî âûáðàëà ãîäîâóþ ðåçèäåíòóðó â ïÿòè ôèëèàëàõ ãîñïèòàëÿõ Virtua â Íüþ-Äæåðñè. Âñå ìåäèêè çíàþò, ÷òî òàêîå ãîñïèòàëüíàÿ ðàáîòà — ýòî äåæóðñòâà ïî 24 ÷àñà â ñóòêè, ýòî êðèòè÷åñêèå ñèòóàöèè... Îäíèì ñëîâîì, ýêñòðåìàëüíàÿ ñòîìàòîëîãèÿ.  2009 ãîäó, ïðîâåäÿ ñîáñòâåííîå ìèíè-èññëåäîâàíèå íà òåìó «Â êàêîì øòàòå ëó÷øå îòêðûâàòü ñâîé áèçíåñ?», ñåìüÿ Àéðàïåòÿíîâ-Ìèêàýëÿíîâ îòïðàâèëàñü ïîêîðÿòü òåõàññêèå ïðåðèè. Äîêòîðó Èðèíå ïðåäëîæèëè õîðîøóþ ðàáîòó â Àáåëèíå. Ïàöèåíòîâ áûëî î÷åíü ìíîãî — ïî ÷åòûðå çà ÷àñ, à, çíà÷èò, è ðàáîòû áûëî íåìàëî. ×åðåç ïîëòîðà ãîäà äîêòîð Èðèíà ðåøèëà ïåðåáèðàòüñÿ â Äàëëàñ è óæå çäåñü ïîêóïàòü ñòîìàòîëîãè÷åñêèé áèçíåñ. Ñðåäè äðóãèõ ñòîìàòîëîãè÷åñêèõ êëèíèê åé ïðåäëîæèëè è Valley View Dental.  ÷èñëå åå ñåãîäíÿøíèõ ïàöèåíòîâ åñòü ëþäè, êîòîðûå ëå÷àòñÿ â êëèíèêå âîò óæå 40 ëåò. Valley View Dental ñòàëà äëÿ íèõ íàñòîÿùèì ðîäíûì äîìîì. Ïðàâäà, ñ ïðèõîäîì äîêòîðà Àéðàïåòÿí â êëèíèêó ïðèøëè è ïðîäîëæàþò ïðèõîäèòü áîëåå ìîëîäûå ïàöèåíòû, äåòè, ìíîãèå èç íèõ — ïðåäñòàâèòåëè ðóññêîÿçû÷íîãî Äàëëàñà. Äîêòîð Àéðàïåòÿí íå òîëüêî ìíîãî ðàáîòàåò, íî è ïðîäîëæàåò ó÷èòüñÿ, ñ÷èòàÿ, ÷òî âñåãäà íóæíî ðàáîòàòü íàä ñîáîé. «Ïîìíèòå, êàê åùå Äîñòîåâñêèé ñêàçàë — «÷åëîâåê íèêîãäà íå ñòîèò íà ìåñòå, îí ëèáî èäåò âïåðåä, ëèáî íàçàä». Âîò è ÿ ñ÷èòàþ, ÷òî ìû äîëæíû âñåãäà âî âñåì ïðîãðåññèðîâàòü». «Âû âñþ æèçíü ó÷èòåñü è ðàáîòàåòå, äîêòîð Èðèíà. Îñòàåòñÿ ëè ó âàñ âðåìÿ íà äåòåé?», — ñïðàøèâàþ ÿ. Äîêòîð Èðèíà óëûáàåòñÿ: «Äåéñòâèòåëüíî, îíè âñå âðåìÿ âèäÿò ìåíÿ çà ó÷åáíèêàìè è â ðàáîòå. Íàäåþñü, ÷òî ýòî äëÿ íèõ áóäåò ïðèìåðîì. ß âñåãäà ãîâîðþ äåòÿì: «Âû äîëæíû ìíîãî ðàáîòàòü, â òîì ÷èñëå, è íàä ñîáîé. Ïîòîìó ÷òî áåç òîãî, ÷òîáû ïðèíîñèòü ïîëüçó îáùåñòâó, æèçíü íå èìååò ñìûñëà». Äîêòîð Àéðàïåòÿí íèêîãäà íå ðàçî÷àðîâûâàëàñü â ñâîåé ïðîôåññèè! È ñåãîäíÿ, êîãäà ìîëîäåæü åå ñïðàøèâàåò: «Äîêòîð Èðèíà, êàêóþ ñïåöèàëüíîñòü íàì èçáðàòü?», îíà, íå çàäóìûâàÿñü, îòâå÷àåò: «Ñòîìàòîëîãà! Ïîòîìó ÷òî ýòî ëó÷øàÿ ïðîôåññèÿ íà ñâåòå!» È òóò æå äîáàâëÿåò: «Êîíå÷íî, ñ ìîåé òî÷êè çðåíèÿ!..» www.DallasTelegraph.com/53550

Ðóññêèé www.DallasTelegraph.com/en/53550

English


UKRAINIAN SOCIETY

Friday, August 2, 2013

www.DallasTelegraph.com

Äîñÿãíåííÿ óêðà¿íñüêî¿ íàðîäíî¿ äèïëîìàò³¿ â Àìåðèö³ íà ïî÷àòêó ÕÕ ñòîë³òòÿ Ó 1930 ðîö³ ï³ä ÷àñ ïåðåïèñó íàñåëåííÿ â ÑØÀ áóëî çàïðîâàäæåíî ãðàôó «óêðà¿íåöü». 21 êâ³òíÿ 1917 ðîêè â Àìåðèö³ áóëî ïðîâåäåíî «Óêðà¿íñüêèé Äåíü» òà íà çàêëèê ïðåçèäåíòà ÑØÀ ëþäè ñêëàäàëè ïîæåðòâè íà äîïîìîãó óêðà¿íöÿì. À â ìóçå¿ ó ×èêàãî çáåð³ãàºòüñÿ ïåðî ïðåçèäåíòà ³ëüñîíà, ÿêèì âïåðøå íà äåðæàâíîìó ð³âí³ áóëî íàïèñàíî ñëîâî «óêðà¿íö³». Òåêñò Ìà𳿠Êëèì÷àê, êóðàòîðà Óêðà¿íñüêîãî Íàö³îíàëüíîãî Ìóçåþ â ×èêàãî Ôîòî ç àðõ³âó ÓÍÌ â ×èêà´î

«Íåõàé í³ùî ìèíóùå, ÷è äðóãîðÿäíå íå â³äâåðíå íàøî¿ óâàãè â³ä òîãî, ùî â ëþäñüêîìó æèòò³ º íàéá³ëüø ñóòòºâèì. Ãëÿíüìî íà âñ³õ ëþäåé î÷èìà â³ðè. Ïàì’ÿòàéìî,

ö³ºþ òèõ, õòî öóðàëèñÿ ð³äíî¿ ìîâè, ñâ â³ðè. Çãîäîì ó ñâî¿õ ñïîìèíàõ â³í íàïèøå: «Ìåí³ çäàºòüñÿ, ùî ÿ íå ïîìèëþñÿ, êîëè ñêàæó, ùî íàø³ ïàòð³îòè, îñíîâóþ÷è ÓÍÑ, êåðóâàëèñÿ íàïåâíî á³ëüø ³äåºþ óêðà¿íñüêîãî íàö³îíàë³çìó, í³æ äóìêîþ ñàìîïîìî÷³ éîãî ÷ëåí³â. ßê âîíî âðåøò³ íå áóëî á, Óêðà¿íñüêà Ãðåêî-Êàòîëèöüêà Öåðêâà òà ÓÍÑ

ðîòè Ðîñ³¿ çà ìèòðîïîëèòîì íåìàº. ³í ç’ÿñîâóº îáñòàâèíè àðåøòó òà ïðèãàäóº, ùî á³ëÿ 600 òèñÿ÷ â³ðíèõ ãðåêî-êàòîëèê³â, ùî ïðîæèâàþòü â Àìåðèö³, ç íà䳺þ äèâëÿòüñÿ íà 䳿 àìåðèêàíñüêîãî óðÿäó â ö³é ñïðàâ³. ³í çîáîâ’ÿçóºòüñÿ ïðè çâ³ëüíåíí³ ìèòðîïîëèòà ïîêðèòè óñ³ êîøòè, ïîâ’ÿçàí³ ç éîãî ïåðåâåçåííÿì äî Àìåðèêè ÷åðåç Íîðâåã³þ ÷è Àðõàíãåëüñüê. Çàâäÿêè àêòèâí³é ãðîìàäñüêîïîë³òè÷í³é ä³ÿëüíîñò³ Óêðà¿íñüêîãî Íàðîäíîãî Êîì³òåòó ï³ä ïðîâîäîì î. Ïåòðà Ïîíÿòèøèíà ïðåçèäåíò ÑØÀ Âóäðî ³ëüñîí, ñï³êåð ïàðëàìåíòó ×. Êëàðê, ñåíàòîðè òà êîíãðåñìåíè îòðèìóâàëè ³íôîðìàö³þ ïðî ñòàíîâèùå â Óêðà¿í³. 24 ñ³÷íÿ 1917 ðîêó êîíãðåñìåíîì Äæåéìñîì Ãåì³ëîì áóëî âíåñåíî ðåçîëþö³þ ¹ 350 äî Ïàëàòè Ïðåäñòàâíèê³â, çã³äíî ÿêî¿ Ïðåçèäåíò ìàâ ïðèçíà÷èòè «Óêðà¿íñüêèé Äåíü» â Àìåðèö³. Îáèäâ³ Ïàëàòè àìåðèêàíñüêîãî êîíãðåñó ï³äòðèìàëè êðîê äîïîìîãè «æåðòâàì â³éíè íà óêðà¿íñüêèõ çåìëÿõ». Òîãî æ äíÿ ïðåçèäåíò Àìåðèêè Â. ³ëüñîí ïðèéíÿâ î. Ïîíÿòèøèíà, ÿêèé ðîçïîâ³â ïðî äîëþ ì³ëüéîí³â ðóñèí³â-óêðà¿íö³â. 30 ñ³÷íÿ 1917 ðîêó î. Ïîíÿòèøèí âèñèëຠëèñòà-ïîäÿêó ïðåçèäåíòîâ³ â³ä óêðà¿íö³â ÑØÀ çà éîãî ìèðîëþáíó çàÿâó, âèãîëîøåíó â Ñåíàò³ ÑØÀ ó ñïðàâ³ ïîíåâîëåíèõ íàðîä³â. 21 êâ³òíÿ 1917 ðîêó â Àìåðèö³ áóëî ïðîâåäåíî «Óêðà¿íñüêèé Äåíü», ï³ä ÷àñ ÿêîãî íà çàêëèê ïðåçèäåíòà ÑØÀ, ëþäè ñêëàäàëè ïîæåðòâè íà äîïîìîãó óêðà¿íöÿì. Çá³ð äàâ 84 467 äîëàð³â. Ïðè ï³äãîòîâö³ òåêñòó ðåçîëþö³¿ óêðà¿íñüê³ ïðîâ³äí³ ä³ÿ÷³ âïåðøå ïîðó÷ ³ç ñëîâîì «Ruthenian» äîäàëè «Ukrainian».

– ïåðøèõ ïîñë³â óêðà¿íñòâà. Íåçâàæàþ÷è íà òðóäíîù³, ïîâ’ÿçàí³ ç³ âñòóïîì ÑØÀ ó â³éíó, Óêðà¿íñüêèé Íàðîäíèé Êîì³òåò âèÿâèâ âåëèêó àêòèâí³ñòü ùîäî ï³äòðèìêè ð³äíîãî êðàþ. Åì³ãðàíòè-óêðà¿íö³ ð³øó÷å ïðîòåñòóâàëè ïðîòè îêóïàö³¿ Ïîëüùåþ Ñõ³äíî¿ Ãàëè÷èíè. Îñîáëèâî çðîñëà àêòèâí³ñòü ä³àñïîðè â ïåð³îä ï³äãîòîâêè äî Ïàðèçüêî¿ ìèðíî¿ êîíôåðåíö³¿, ÿêà âèð³øóâàëà äîëþ íàðîä³â ªâðîïè. ϳä âïëèâîì î. Ïîíÿòèøèíà 13 ãðóäíÿ 1918 ðîêó êîíãðåñìåí Äæåéìñ Ãåì³ë âíîñèòü ðåçîëþö³þ ¹ 369 ó Ïàëàòó Ïðåäñòàâíèê³â ïðî òå, ùîá àìåðèêàíñüê³ ïðåäñòàâíèêè äîìàãàëèñÿ íåçàëåæíîñò³ óêðà¿íñüêèõ çåìåëü, ùî ïåðåáóâàëè ï³ä Àâñòðî-Óãîðùèíîþ òà Ðîñ³ºþ. Äåëåãàö³¿ íà ÷îë³ ç î. Ïåòðîì Ïîíÿòèøèíèì àêòèâíî ïðàöþâàëè ó Âàøèíãòîí³ é çà ï³äòðèìêè ãðóïè ÷ëåí³â Êîíãðåñó â ãðóäí³ 1918 ðîêó ïðîâåëè ïåðåãîâîðè ç äåðæàâíèì ñåêðåòàðåì Ð. Ëàíñ³íãîì ùîäî âèçíàííÿ íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè. Êîëè Âóäðî ³ëüñîí â³ä’¿æäæàâ ó Ïàðèæ íà ìèðíó êîíôåðåíö³þ, éîìó âðó÷èëè ìåìîðàíäóì ùîäî óêðà¿íñüêî¿ ïðîáëåìè. Óêðà¿íö³ çàêëèêàëè Â. ³ëüñîíà áóòè íà «ìèðîâ³ì êîíãðåñ³ îáîðîíöåì ïðàâ óêðà¿íñüêîãî íàðîäó». Çàãàëîì â³í ïðèõèëüíî ïîñòàâèâñÿ äî óêðà¿íñüêî¿ ïðîáëåìè, â öåé ÷àñ éîãî ïîçèö³ÿ â³äð³çíÿëàñÿ â³ä ñòàâëåííÿ äî Óêðà¿íè ç áîêó ë³äåð³â Ôðàíö³¿ òà Âåëèêîáðèòàí³¿. Óêðà¿íö³â ÑØÀ ïðåäñòàâëÿëè ó Ïàðèæ³ ÷ëåí ÓÍÊ Ê. Á³ëèê ³ êîíãðåñìåí Ä. Ãåì³ë. Íåçâàæàþ÷è íà äèïëîìàòè÷íó ïîðàçêó, äëÿ óêðà¿íö³â ä³àñïîðè ñï³ëüíà ïðàöÿ ç óðÿäîâèìè äåëåãàö³ÿìè ÓÍÐ ³ ÇÓÍÐ ñïðèÿëà êîíñîë³äàö³¿ çóñèëü â ³íòåðåñàõ ïîíåâîëåíîãî ð³äíîãî êðàþ. Íà ïî÷àòêó 1919 ðîêó ó Âàøèíãòîí³ áóëî ñòâîðåíî Óêðà¿íñüêå ³íôîðìàö³éíå áþðî. ijÿëüí³ñòü óêðà¿íö³â äàâàëà ïåâí³ ðåçóëüòàòè: îêðåì³ ïîë³òèêè, ñåðåä íèõ ìàéáóòí³é ïðåçèäåíò Ô. Ðóçâåëüò, çàÿâëÿëè, ùî Óêðà¿íà ìຠáóòè

Ñâÿùåíèê Ïåòðî Ïîíÿòèøèí (1877-1960)

ã³ðø³ â³ä òèõ, ùî ¿õ òåðï³ëà Óêðà¿íà â³ä òàòàð ³ òóðê³â. «Âñ³ òðè ãðåêî-êàòîëèöüê³ ñåì³íà𳿠çàêðèòî, ¿õ ïðèì³ùåííÿ çàéíÿëî ïîëüñüêå â³éñüêî. Áàãàòüîõ ñâÿùåíèê³â, ñåðåä íèõ â³äîìîãî êîìïîçèòîðà Îñòàïà Íèæàíê³âñüêîãî òà ñòàðåíüêîãî 72ð³÷íîãî îòöÿ Ïîäëÿøåöüêîãî, ïîëÿêè çàìó÷èëè íà ñìåðòü. Ïåðåìèñüêîãî ºïèñêîïà Éîñàôàòà Êîöèëîâñüêîãî ãðóïà ïîëüñüêèõ âîÿê³â çíåâàæàëà ó éîãî ïàëàò³, ïîãðîæóþ÷è ðîçñòð³ëÿòè, ÿê ïñà… ¥âàëòóâàííÿ ñåëÿíñüêèõ ä³â÷àò ïîëüñüêèì âîÿöòâîì º íà ïîðÿäêó äåííîìó, à ãðåêî-êàòîëèöüêèõ öåðêîâ âæèâàþòü ÿê ñòàºíü äëÿ êîíåé… Âñå òå, – çàê³í÷óº àâòîð ñâ³é ëèñò, – 䳺òüñÿ ò³ëüêè òîìó, ùî äóõîâåíñòâî òà â³ðí³ Ãðåêî-Êàòîëèöüêî¿ Öåðêâè º óêðà¿íñüêî¿ íàö³îíàëüíîñòè». Îòåöü Ïåòðî Ïîíÿòèøèí ñì³ëèâî çàÿâëÿº: «Ò³ íå÷óâàí³ óìîâèíè â Ãàëè÷èí³ º ãàíüáîþ Ïðåçèäåíò ÑØÀ Âóäðî ³ëüñîí çâåðíóâñÿ äî íàö³¿ ³ç çàêëèêîì ïðî çá³ð ÕÕ ñòîë³òòÿ». êîøò³â äëÿ íóæäåííî¿ Óêðà¿íè Âåëèêîãî ïîë³òè÷íîãî â³äãîëîñó íàáóâ â³çèò äî Êàíàäè ³ ÑØÀ ç³éøëèñÿ íà òî÷ö³ óêðà¿íñòâà ³ óñùî öå íàø³ áðàòè ³ ñåñòðè ó Ãîñâë³òêó-âîñåíè 1921 ðîêó ìèòðîïîâ³äîìëþâàííÿ íàøîãî íàðîäó â ïîä³, õî÷ áè êèì âîíè áóëè, ³ òðåáà ëèòà Àíäðåÿ Øåïòèöüêîãî. ÇàâäÿÀìåðèö³, â óêðà¿íñüê³ì äóñ³ ðàçîì âðàõóâàòè ¿õí³ ïðàâà òà øàíóâàòè êè ñòàðàííÿì ä³ÿ÷³â ä³àñïîðè, ³ âåëè öþ ðîáîòó ñï³ëüíèìè ñèëà¿õíþ ã³äí³ñòü ÿê Áîæèõ ä³òåé.» â³äáóëàñÿ éîãî çóñòð³÷ ³ç ïðåçèäåíìè. Íàø³ ñâÿùåíèêè â öåðêâàõ (Àðõèºïèñêîï-åìåðèò ÓÃÊÖ Áëàòîì ÑØÀ, äåðæàâíèì ñåêðåòàðåì íàâ÷àëè óêðà¿íñüêèõ åì³ãðàíò³â æåíí³øèé Ëþáîìèð Ãóçàð). Â. Ã’þçîì, à òàêîæ ç ì³í³ñòðîì çàñàä êàòîëèöüêî¿ â³ðè, ïðè÷îìó íå ²ñòîð³ÿ óêðà¿íñüêî¿ åì³ãðàö³¿ º òîðã³âë³ Ã. Ãóâåðîì, ÿêèé çàéìàâçàáóâàëè òåæ âèÿñíþâàòè, ùî íàø ñêëàäîâîþ ÷àñòèíîþ óêðà¿íñüêî¿ ñÿ îðãàí³çàö³ºþ äîïîìîãè êðà¿íàì íàð³ä ³ íàð³ä ìîñêîâñüêèé íå º Öåðêâè. Çà Õðèñòîâèì ïîêëèêàíªâðîïè. Ìèòðîïîëèò âèÿâèâ òå ñàìå. Õî÷ ÿê íàìàãàëèñÿ íÿì ç’ÿâëÿëàñÿ âîíà íà äîðîãàõ, ñåáå â³ääàíèì áîðöåì çà óêìîñêîâñüê³ áàòþøêè çíèùèòè ùîá íàïî¿òè ñïðàãëèõ Ñëîâîì Áîðà¿íñüêó ñïðàâó, çàÿâèâøè äåðíàøó Öåðêâó â Çëó÷åíèõ Äåðæèì. Á³ëüø ÿê ñòîë³òòÿ òîìó ðîçæàâíèì ä³ÿ÷àì ÑØÀ ïðî ïîæàâàõ, ïðîòå âèéøëà âîíà ãîïî÷àâ ñâîþ ì³ñ³îíåðñüêó ä³ÿëüí³ñòü ìèëêîâ³ñòü ð³øåííÿ Ïàðèçüðîþ. Äîáðèé ïðèêëàä òîä³øí³õ íà àìåðèêàíñüê³é çåìë³ ñâÿùåíèê, êî¿ ìèðíî¿ êîíôåðåíö³¿ ùîäî ñâ³òñüêèõ ïîâîäèð³â, ùî ðàçîì áîãîñëîâ ³ ïîë³òèê Ïåòðî Ïîíÿòèíàäàííÿ Ïîëüù³ ïðàâà íà îêó³ç ñâÿùåíèêàìè áîðîíèëè øèí. ïàö³þ Ñõ³äíî¿ Ãàëè÷èíè. íàøó Öåðêâó. Òðåáà çíàòè, ùî Éîãî ïîÿâà ÿê äóõîâíîãî îï³Ê³ëüêà ëèñò³â ìèòðîïîëèòà ÓÍÑ áóâ íàñêð³çü ñâ³òñüêîþ êóíà ïåðøî¿ õâèë³ åì³ãðàö³¿ º Øåïòèöüêîãî äî àïîñòîëüñüêîîðãàí³çàö³ºþ: äî íüîãî ìîãëè ïî䳺þ, ÿêà äຠïðàâî ñòâåðäæóãî àäì³í³ñòðàòîðà î. Ïîíÿòèâñòóïèòè ÿê óêðà¿íö³ êàòîëèâàòè ïðî âèíÿòêîâó ðîëü Óêðà¿øèíà çáåðåæåí³ ó éîãî ïàïö³êè, òàê ³ ïðàâîñëàâí³, àáî çîâñ³ì íñüêî¿ Ãðåêî-Êàòîëèöüêî¿ Öåðêàðõ³â³. áåçêîíôåñ³éí³». âè òà ¿¿ ïàñòèð³â ó çàõèñò³ ïðàâ «ßêùî ìè õî÷åìî â æèòò³ Ó 1910 ðîö³ î. Ïîíÿòèøèí, òà ñâîáîäè óêðà¿íñüêîãî íàðîäó ìàòè óñï³õ, ïðàâäèâèé óñï³õ, áóäó÷è äèðåêòîðîì äðóêàðí³ ïåðåä ñâ³òîâîþ ñï³ëüíîòîþ. Íà íå ïèòàéìî, ùî íàì âèã³äíî, ãàçåòè «Ñâîáîäà», àêòèâíî ïðàñó÷àñíîìó åòàï³ ³ñòî𳿠ìàëîùî íàì äî âïîäîáè, à ïèòàéöþº íàä òèì, ùîá åì³ãðàíòè â³äîì³ ñòîð³íêè ç ìèíóëîãî óêìî, ùî Áîã õî÷å. ßêùî ìè ïðè ïåðåïèñ³ íàñåëåííÿ, ùî ðà¿íñüêî¿ ä³àñïîðè ñëóæàòü ïðèï³äåìî Éîãî øëÿõîì, òèì, ùî ïðîâîäèâñÿ íà òîé ÷àñ â Àìå- Ïåðî ïðåçèäåíòà ÑØÀ Â. ³ëüñîíà, ÿêèì âïåðøå íà äåðæàâíîìó ð³âí³ íàïèñàíî êëàäîì íàéâèùî¿ ì³æíàðîäíî¿ Â³í äëÿ íàñ ïðèãîòóâàâ, ùî ³í ðèö³, ïîäàâàëè ñåáå ÿê ðóñèíè, ñëîâî «óêðà¿íö³» äèïëîìàò³¿ òà â³ääàíîñò³ ñâî¿é äëÿ íàñ ïðèçíà÷èâ, òî – ç à íå çà êðà¿íîþ ïîõîäæåííÿ ÷è Öåðêâ³ ³ ëþäÿì. îäí³º¿ ñòîðîíè – áóäåìî ìàòè «Ìè çäàâàëè ñîá³ äîáðå ñïðàâó â³ðîñïîâ³äàííÿ. Ó 14-ìó ÷èñë³ íåçàëåæíîþ äåðæàâîþ – ïîðÿä ç Óêðà¿íñüêèé Íàö³îíàëüíèé óñï³õ ó ïðàö³, íàøà ïðàöÿ óâ³íç òîãî, ùî òðåáà áóëî ââîäèòè â «Ñâîáîäè» (1910 ð.) â³í äîâîäèòü, Ëèòâîþ, Ëàò⳺þ, Åñòîí³ºþ, Ô³íëÿíÌóçåé ó ×èêà´î ó ñâîºìó àðõ³â³ ÷àºòüñÿ ãàðíèì ïëîäîì, áóäå êîæèòòÿ òåðì³í «Ukrainian», ÿê ùî ÷åðåç íàçâó «Ruthenian», àìå䳺þ, ÿê³ ï³ñëÿ ðîçïàäó Ðîñ³éñüêî¿ çáåð³ãຠíåâåëèêó ïàïêó, äå àêóðèñíà äëÿ áàãàòüîõ, à ç ³íøî¿ ñòîíàçâó äëÿ íàøîãî íàðîäó, ³ ùî ñàìå ðèêàíö³ â³äð³çíÿþòü íàøó íà³ìïå𳿠çäîáóâàëè äåðæàâíèé ñóðàòíî ñêëàäåí³ ëèñòè, âèð³çêè ç ðîíè – ìè ñàì³ çíàéäåìî çàäîâîòðàïëÿëàñÿ äîáðà íàãîäà âêëàñòè ðîäí³ñòü â³ä ìîñêîâñüêî¿. «Öèì âåðåí³òåò. ãàçåò, äåê³ëüêà ñâ³òëèí, ÿê³ íàëåëåííÿ ³ áóäåìî ùàñëèâ³», – öå çãàäàíèé òåðì³í â óðÿäîâó ïðîêëààðãóìåíòîì ìè âæå ïåðåõîäèìî Îòåöü Ïåòðî Ïîíÿòèøèí ïðîæàëè î. Ïåòðîâ³ Ïîíÿòèøèíó. ³í ñëîâà Àðõèºïèñêîïà-åìåðèòà ìàö³þ àìåðèêàíñüêîãî ïðåçèäåíïîçà ìåæ³ óêðà¿íñüêîãî ãðîìàäÿíäîâæóº íàäñèëàòè ëèñòè ó ñïðàâ³ íàðîäèâñÿ íà Òåðåáîâëÿíùèí³ â ÓÃÊÖ Áëàæåíí³øîãî Ëþáîìèðà òà», – çãàäóâàâ î. Ïîíÿòèøèí. ñòâà», – ðîçì³ðêîâóº àâòîð. ³äîîáîðîíè Óêðà¿íè òà óêðà¿íö³â. ³í 1877 ðîö³, ïîìåð ó ×èêà´î â 1960Ãóçàðà. ² ñàìå òàêèì çì³ñòîì Ïðèñóòíüîìó íà àó䳺íö³¿ äîêìî, ùî ïðè ïåðåïèñ³ íàñåëåííÿ ó àäðåñóº ëèñòà Íàö³îíàëüí³é Êàòîìó. Íàëåæàâ äî ñëóã Áîæèõ, ñêåáóëî ñïîâíåíå æèòòÿ îòöÿ Ïåòðà òîðó Ñèìåíîâè÷ó ç ×èêà´î áóëî ÑØÀ â 1920 ðîö³ ðàäèëè ïèñàòèëèöüê³é Äîïîìîãîâ³é Ðàä³, ïîðîâàíèõ íà ïî÷àòêó ÕÕ ñòîë³òòÿ Ïîíÿòèøèíà. ³í ãîâîðèâ, ïðèìóïåðåñëàíî ïåðî ïðåçèäåíòà ÑØÀ ñÿ óêðà¿íöÿìè, àëå ò³ëüêè â 1930 â³äîìëÿþ÷è ïðî òå, ùî ïîëüñüêà íà çåìëþ, ÿêó ïî÷àëè îñâîþâàòè øóâàâ äî 䳿, ñòóêàâ â óñ³ äâåð³ ³ Â. ³ëüñîíà, ÿêèì â³í ï³äïèñàâ ðîö³ ïðè äîïîìîç³ ÓÍÑ òà ïîë³òè÷âëàäà çíóùàºòüñÿ íàä 4 ì³ëüéîíàíàø³ ëþäè, ãíàí³ ç ³ñòîðè÷íî¿ Áàòüâîíè â³ä÷èíÿëèñÿ. â³äîçâó 17 êâ³òíÿ 1917 ðîêó. ßê íî¿ îðãàí³çàö³¿ «Îá’ºäíàííÿ» óðÿìè óêðà¿íö³â-êàòîëèê³â, óâ’ÿçíèëà ê³âùèíè åêîíîì³÷íèìè íåãàðàçäàwww.DallasTelegraph.com/53552 ìóçåéíèé åêñïîíàò ïåðî àìåðèäîì ÑØÀ íà îô³ö³éíèõ ëèñòàõ ïåá³ëÿ 200 ñâÿùåíèê³â, ³íòåðíóâàëà ìè, ïîë³òè÷íèì áåçïðàâ’ÿì ³ íàÓêðà¿íñüêèé êàíñüêîãî ïðåçèäåíòà çàñâ³ä÷óº ðåïèñó áóëî âíåñåíî äî ãðàôè íàìèòðîïîëèòà Àíäðåÿ Øåïòèöüêîö³îíàëüíî-êóëüòóðíîþ äèñêðèì³ïåðåä â³äâ³äóâà÷àìè Óêðà¿íñüêîðîäíîñò³ óêðà¿íñüêó. ãî, íå äîïóñêຠäîïîìîãîâèõ àêö³é. íàö³ºþ, ÿê³ ÷èíèëà àâñòð³éñüêà ãî Íàö³îíàëüíîãî Ìóçåþ â ×èêà´î ϳä ÷àñ Ïåðøî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè Ó íàñòóïíîìó ëèñò³ îòåöü íàïèøå àäì³í³ñòðàö³ÿ êðàþ. www.DallasTelegraph.com/en/53552 ìàéæå ñòîë³òíþ ³ñòîð³þ ñï³âïðàö³ ä³ÿëüí³ñòü åì³ãðàö³¿ áóëà ñïðÿìîïðî òå, ùî ïåðåñë³äóâàííÿ óêÓ 1884 ðîö³ íà ïðîõàííÿ åì³ãEnglish Àìåðèêè ç Óêðà¿íîþ ÷åðåç ¿¿ ñèí³â âàíà íà ìàòåð³àëüíó òà ìîðàëüíîðà¿íö³â ãðåêî-êàòîëèê³â ïîëÿêàìè ðàíò³â ãðåêî-êàòîëèê³â ºïèñêîï ïîë³òè÷íó ï³äòðèìêó íàñåëåííÿ Ñèëüâåñòåð Ñåìáðàòîâè÷ íàïðàâèâ Ãàëè÷èíè é Áóêîâèíè, ÿê³ ç ïåðâ Àìåðèêó î. ²âàíà Âîëÿíñüêîãî øèõ äí³â îïèíèëèñÿ â ¿¿ åï³öåíòð³, (1857-1926), ïàðîõà ñåëà Îñòð³âåöü, à òàêîæ âèçâîëüíî¿ áîðîòüáè ëåã³íàðîäæåíîãî ó ñâÿùåíè÷³é ðîäèí³ îíó ÓÑÑ. ϳä ïðîâîäîì óòâîðåíîâ ñåë³ ßáëóíåâ³ á³ëÿ Êîïè÷åíåöü. ãî î. Ïîíÿòèøèíîì ó 1917 ðîö³ Óñë³ä çà íèì, ç 1896 ïî 1898 ð³ê ç Óêðà¿íñüêîãî Íàðîäíîãî Êîì³òåòó Òåðåáîâë³ äî Àìåðèêè âè¿õàëà 41 ðîçïî÷àëàñÿ ìàñøòàáíà àêö³ÿ çáèðîäèíà. ðàííÿ êîøò³â íà ïîòðåáè âèçâîëåíÑâî¿ì àâòîðèòåòîì ñâÿùåíèêè íÿ Óêðà¿íè òà æåðòâ âîºííèõ ä³é. çàîõî÷óâàëè êðàÿí âñòóïàòè â ÓêÎòåöü Ïîíÿòèøèí â³ä 1916 äî 1924 ðà¿íñüêèé Íàðîäíèé Ñîþç (ÓÍÑ), ðîêó îá³éìàâ ïîñàäó àïîñòîëüñüêîÿêèé áóëî ñòâîðåíî â 1894 ðîö³. ãî àäì³í³ñòðàòîðà äëÿ óêðà¿íö³âÉîãî ïðîãðàìà âêëþ÷àëà íàäàííÿ êàòîëèê³â ó ÑØÀ. ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè, çàêëàäàíÍàéïåðøå òà íàéãîëîâí³øå çàâíÿ ÷èòàëåíü, øê³ë, êóëüòóðíîäàííÿ àïîñòîëüñüêèé àäì³í³ñòðàîñâ³òí³õ òîâàðèñòâ, çàõèñò ³íòåðåñ³â òîð âáà÷àâ ó çàõîäàõ ç âèçâîëåííÿ åì³ãðàíò³â. Íàïðèê³íö³ Õ²Õ – íà ìèòðîïîëèòà Àíäðåÿ Øåïòèöüêîïî÷àòêó ÕÕ ñòîë³òü åì³ãðàíòè çàñãî ç ìîñêîâñüêîãî çàñëàííÿ. Êîï³ÿ íîâóþòü ãàçåòè «Ñâîáîäà», «Àìåëèñòà â³ä 27 ãðóäíÿ 1917 ðîêó çáåðèêà», «Íàðîäíà âîëÿ», «Íàðîäíå ð³ãàºòüñÿ â àðõ³â³ ìóçåþ ³ àäðåñîñëîâî». Ïåðøèìè ðåäàêòîðàìè, äîâàíà âîíà ÷ëåíîâ³ Ïàëàòè Ïðåäïèñóâà÷àìè ³ âèäàâöÿìè áóëè ñâÿñòàâíèê³â, êîíãðåñìåíîâ³ Äæåéìùåíèêè. ñó Ãåì³ëó. ³í ïðîñèòü éîãî ÷åðåç Îòåöü Ïåòðî Ïîíÿòèøèí âñòóÄåðæàâíèé Äåïàðòàìåíò çâåðíóòèïèâ äî Óêðà¿íñüêîãî Íàðîäíîãî ñÿ äî ðîñ³éñüêîãî óðÿäó ç âèìîãîþ Ñîþçó ³ âæå ó 1904 ðîö³, âèñòóïàçâ³ëüíèòè ìèòðîïîëèòà, ïðè÷îìó þ÷è íà VIII êîíôåðåíö³¿ ÓÍÑ, çàñçàçíà÷àº, ùî æîäíî¿ ïðîâèíè ñóïòåð³ãàâ ïåðåä íåìèíó÷îþ àñèì³ëÿ-


ÁËÎÃÈ ÁÎËÜØÎÃÎ ÄÀËËÀÑÀ

Friday, August 2, 2013

www.DallasTelegraph.com

ÏÑÈÕÎËÎÃÈß ÆÈÇÍÈ

Ôèëîñîôèÿ ÷óâñòâ. Êàê ñïðàâèòüñÿ ñ îáèäîé íå âèäåë è íå ïîíèìàë ðàíüøå. Òåïåðü òû ñìîòðèøü íà íåãî ñîâåðøåííî äðóãèìè ãëàçàìè, âû îáà ñòàëè ðàâíûìè, òû ÷óâñòâóåøü ñïîêîéñòâèå, óðàâíîâåøåííîñòü è âíóòðåííþþ ñèëó. Ñåé÷àñ òû ìîæåøü ñêàçàòü îáèä÷èêó âñå, ÷åãî íå ìîã ñêàçàòü ïðåæäå, î ñâîèõ ÷óâñòâàõ, ìûñëÿõ, î ïðîæèòîé áîëè, ñêàæè âñå è îñâîáîäèñü... Äàé ñåáå ñòîëüêî âðåìåíè, ñêîëüêî íåîáõîäèìî. Òû ñìîòðèøü îáèäñîáîé. Îòâåòü, íå äåëàë ëè òû ñàì ãî, à òû òàê óâåðåí â åãî âèíîâíîñ÷èêó â ãëàçà è ïîíèìàåøü, ÷òî îí òîãî, îò ÷åãî ñåé÷àñ ñòðàäàåøü? òè. Íà ÷òî òû îáèäåëñÿ â ïðîøëûé áûë â òâîåé æèçíè íå ñëó÷àéíî, Ìîæåò áûòü, òû ïûòàåøüñÿ îòðèðàç? Íå ïðîÿâèëè äîëæíîãî èíòåîí áûë òåáå äàí äëÿ òîãî, ÷òîáû öàòü ýòî «ïëîõîå» â ñåáå è ïîñòîðåñà ê òåáå èëè ê òâîèì ïðîáëåìàì òû áûë âíèìàòåëåí ê ñåáå, ê ñâîÿííî ïðèòÿãèâàåøü â ñâîþ ðåàëü(îäèíî÷åñòâî), ïîâûñèëè ãîëîñ èì ÷óâñòâàì è ê ñâîèì ïîñòóïêàì. íîñòü ëþäåé ñ ïîäîáíûì (ïðèíèæåííîå äîñòîèíñòâî), òåáå Âîçìîæíî, òû âñïîìíèøü è õîðîïîâåäåíèåì èìåííî äëÿ òîãî, ÷òîïðåäïî÷ëè êîãî-òî äðóãîãî (ïðåäàíøèå, äîáðûå ìîìåíòû â âàøèõ îòáû òû ñàì ÷åðåç áîëü ñìîã ïîíÿòü íîñòü èëè íåïîëíîöåííîñòü — «òû íîøåíèÿõ. Òû ÷óâñòâóåøü â ñåáå è ïðèíÿòü òî, ÷òî ÿâëÿåòñÿ ÷àñòüþ õóæå äðóãèõ»), ëèøèëè èäåíòèôèñèëû è æåëàíèå ïîáëàãîäàðèòü çà òåáÿ. êàöèè (òû áîëüøå íå ÿâëÿåøüñÿ âñå õîðîøåå, ÷òî áûëî ìåæäó Ìû âñå ñîâåðøàåì îøèáêè, è, òåì, êåì òû ñåáÿ ñ÷èòàë, «íå äîñâàìè, ñ áëàãîäàðíîñòüþ âçÿòü òî, åñëè òû, âñå-òàêè, âñïîìíèë ñâîå òîèí, íå íóæåí, áðîøåí»), íàãîâî÷òî ïðèíàäëåæèò òåáå (âàæíûé «ïëîõîå», ïðîñòî ïðèìè ýòî êàê ðèëè ãàäîñòåé (áåñïîìîùíîñòü è íåóðîê), à âñå îñäîóìåíèå), íå òàëüíîå, ñ óâàîöåíèëè òâîèõ æåíèåì è ëåãêîóñèëèé âî èìÿ ñòüþ, îñòàâëÿ÷åãî-òî èëè êîãîåøü åìó, òåáå ýòî òî è ò.ä. áîëüøå íå íóæÁóäü ïðåäåëüíî. È òû òî÷íî íî ñåðüåçíûì è çíàåøü, ÷òî ïîâñïîìíè, ãäå è ñòóïàÿ òàêèì îáêîãäà â æèçíè ó ðàçîì, òû îáðåòåáÿ åùå âîçíèòåøü ñâîáîäó, êàëè ïîõîæèå îòêðîåøü ñåáÿ ñèòóàöèè èëè äëÿ íîâîãî è äîá÷óâñòâà. Çàäàé ðîãî. Ïîáëàãîäàñåáå âîïðîñû: ðè è îòïóñòè ýòî×òî èìåííî ìåíÿ ãî ÷åëîâåêà ñ çàäåâàåò â ýòîé è ìèðîì è ïîñòåäðóãèõ ïîõîæèõ ïåííî âåðíèñü â ñèòóàöèÿõ? Íà ñîñòîÿíèå «çäåñü ÷òî ÿ ðåàãèðóþ è ñåé÷àñ», ãäå òàê áîëåçíåííî? ìû ïðîäîëæàåì Ïî÷åìó ÿ, ñîáâåñòè ðàçãîâîð î ñòâåííî, îáèæàòîì, êàê âàæíî þñü? Ïî÷åìó ÿ ïðèíÿòü íà ñåáÿ ñåáÿ ÷óâñòâóþ îòâåòñòâåííîñòü óíèæåííûì? çà âñå èñïûòûâà×åãî ÿ îæèäàë, åìûå òîáîé ÷óâíî íå ïîëó÷èë? È âäðóã, â îäèí ìîìåíò, áîëü îáèäû ïðîíèçûâàåò òåáÿ íàñêâîçü... ñòâà, ïîñêîëüêó Âîçüìè ëèñò áóîêðóæàþùèé òåáÿ ìèð — ýòî îòôàêò. Ìûñëåííî ïîïðîñè ïðîùåíèÿ ìàãè è íàïèøè êàê ìîæíî áîëüðàæåíèå òâîåãî âíóòðåííåãî «ß», ó ÷åëîâåêà è îáÿçàòåëüíî îòìåòü, øå ïîäîáíûõ ñèòóàöèé, íà÷èíàÿ âñåõ åãî òåìíûõ è ñâåòëûõ ñòîðîí. êàê åìó ñòàíîâèòñÿ ëåã÷å, ïðîñòè ñ ñàìûõ ÿðêèõ è çàêàí÷èâàÿ ìåÍåëåïî ñ÷èòàòü, ÷òî òåáÿ êòî-òî è ñåáÿ. ×óâñòâóÿ îáëåã÷åíèå, íàíåå çíà÷èòåëüíûìè. Ïèøè äî òåõ îáèäåë. Íèêòî íå ìîæåò çàñòàâèòü áëþäàé, êàê òâîÿ ýíåðãèÿ âîçâðàïîð, ïîêà òåáå íå ñòàíåò ÿñíî, ÷òî òåáÿ ÷óâñòâîâàòü òî, ÷òî òû ÷óâùàåòñÿ âíîâü ê òåáå, ïî÷óâñòâóé, ïðîõîäèò «êðàñíîé ëèíèåé» ïîä ñòâóåøü, íèêòî íå ìîæåò çàñòàâèòü êàê îíà ïðèÿòíûì òåïëîì ðàçëèâñåìè ýòèìè èñòîðèÿìè, ÷òî èõ òåáÿ îáèæàòüñÿ, ïîòîìó ÷òî ýòî âàåòñÿ ïî âñåìó òåëó, îïóñêàÿñü ñ îáúåäèíÿåò, ÷òî ÿâëÿåòñÿ îáùåé òâîé è òîëüêî òâîé ìèð, òâîÿ äóøà, ãîëîâû äî íîã, ðàññëàáëÿÿ íàïðÿ«áîëåâîé òî÷êîé». Âñïîìíè, êîãòâîÿ ïðèâû÷êà òàê ðåàãèðîâàòü è, æåíèå â ìûøöàõ, ðàçðåøàÿ ñèòóàäà òû âïåðâûå ìîã ïî÷óâñòâîâàòü â êîíöå êîíöîâ, òâîé ñîáñòâåííûé öèþ è íàïîëíÿÿ êàæäóþ êëåòî÷êó ïîäîáíîå. Ìîæåò, ýòî ÷óâñòâî è âûáîð îáèæàòüñÿ èëè íåò! Ýòî òâîåãî òåëà æèçíåííîé ñèëîé. Òû ðåàêöèÿ ðîäîì èç äåòñòâà? Òîãäà î÷åíü óäîáíî — ïåðåêëàäûâàòü îòäåëàåøü ãëóáîêèé âäîõ è ÷óâñòâóòû íàó÷èëñÿ ðåàãèðîâàòü òàê, êàê âåòñòâåííîñòü çà ñâîè ÷óâñòâà íà åøü, êàê ëåãêî òåáå ñòàíîâèòñÿ ìîã, íî òåïåðü òû âçðîñëûé ÷åëîäðóãèõ, íî òîãäà òû òåðÿåøü ñâîþ äûøàòü, êàê ïðîñâåòëÿåòñÿ òâîé âåê, òû ìîæåøü èçìåíèòü ñâîþ ñèëó, òû çàñòðåâàåøü â îäíîé ïëîñðåàêöèþ. Ïîäóìàé, åñëè áû òû ìîã ðàçóì è î÷èùàåòñÿ ñåðäöå, òû äåêîñòè è ïåðåñòàåøü âíóòðåííå ðàïî-äðóãîìó ñåáÿ âåñòè, ÷òî áû ìîãëàåøü ãëóáîêèé âûäîõ è íàâñåãäà ñòè. Òû ñòàíîâèøüñÿ æåðòâîé, ëî èçìåíèòüñÿ? Ïðåäñòàâü ñåáå ïîïðîùàåøüñÿ ñ îñòàòêàìè íåãàòèâà, òâîå «ýãî» ðàçäóâàåòñÿ, è òû ñòàõîæóþ ñèòóàöèþ, íî óæå â áóäóòû îùóùàåøü ðàäîñòü ñâîáîäû è íîâèøüñÿ áîëüøèì, à îáèä÷èê — ùåì è ïîñìîòðè íà ñåáÿ, ïðèëèâ ïîëîæèòåëüíûõ ýìîöèé. ìàëåíüêèì. Êîãäà òû ãîâîðèøü: ðåàãèðóþùåãî ïî-íîâîìó. Òàê Òû îùóùàåøü ãîòîâíîñòü èäòè «ß òåáÿ ïðîùàþ!», òî âíóòðåííå áûëî áû ëó÷øå?  ñëåäóþùèé ðàç äàëüøå. ñòàíîâèøüñÿ áîëüøå. Òîãäà òû ïîïûòàéñÿ óæå íà äåëå èñïûòàòü Ïîñòàðàéñÿ ìûñëåííî âåðíóòü÷óâñòâóåøü ñâîþ âàæíîñòü è ïðåíîâûé ñïîñîá ðåàêöèè. Ïðîáóé äî ñÿ ê ñâîåìó îáèä÷èêó, ïîñìîòðè âîñõîäñòâî. È åñëè òåáå ïëîõî, òåõ ïîð, ïîêà íå íàéäåøü äëÿ ñåáÿ åìó ïðÿìî â ãëàçà. Ïîñòàâü åãî íà çíà÷èò, òû — æåðòâà. Äëÿ òîãî, âåðíîãî ðåøåíèÿ. áåçîïàñíîì äëÿ òåáÿ ðàññòîÿíèè, ÷òîáû ñòàòü ìåíåå óÿçâèìûì, ïåÀ çàòåì, âîçìîæíî, òåáå ïîíà÷òîáû ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ êîìôîðòðåñòàòü áûòü íàèâíûì, íà÷íè âíèäîáèòñÿ ïîáûòü â òèøèíå, ãäå áû íî. Äàé ñåáå âðåìÿ è âíèìàòåëüíî ìàòåëüíî âûáèðàòü, ñ êåì òû îáòåáÿ íèêòî íå áåñïîêîèë. Óñïîêîðàññìîòðè åãî, êàê îí âûãëÿäèò ùàåøüñÿ è êîìó äîâåðÿåøüñÿ, èòüñÿ, ñîñðåäîòî÷èòüñÿ íà îáèäå, òåïåðü, ÷òî îí ÷óâñòâóåò, êîãäà òû íà÷íè ñîáëþäàòü áåçîïàñíóþ äëÿ êîòîðóþ òû íîñèøü â ñåðäöå, è ñïîêîéíî çà íèì íàáëþäàåøü... òåáÿ äèñòàíöèþ. Íî ñíà÷àëà íóæáûòü ïðåäåëüíî ÷åñòíûì ñ ñàìèì Ñåé÷àñ òû ãîòîâ çàìåòèòü òî, ÷åãî

ß íàçûâàþ îáèäó ñîñòîÿíèåì çàêðûòûõ ãëàç. Òåáå îáèäíî, è òû çàðûâàåøü ãëàçà, ÷òîáû íå âèäåòü ýòó áîëü. Íî, çàêðûâàÿ ãëàçà, òû óõîäèøü îò ðåàëüíîñòè è îêàçûâàåøüñÿ åùå áëèæå ê òîìó, îò ÷åãî áåæèøü. Òåáÿ âåäóò òóäà òâîè âíóòðåííèå îáðàçû, ÷óâñòâà, ìûñëè, îùóùåíèÿ â òåëå, ìåëüêàþùèå êàðòèíêè, ãîëîñà, ëèöà... Òû ïðîêðó÷èâàåøü îáèäó ñíîâà è ñíîâà, è íåò íè äíÿ, êîãäà áû òû íå ïðîñíóëñÿ è íå äóìàë îá ýòîì. Òàê òû ïðîâîäèøü äíè, íåäåëè, ìåñÿöû, à òî è ãîäû, íå çàìå÷àÿ, êàê æèçíü ïðîõîäèò ìèìî. Íî ñòîèò îòêðûòü ãëàçà, êàê âñå îêàçûâàåòñÿ ñîâñåì èíûì, ïîëíûì êðàñîê, äðóãèõ ëþäåé, äðóãèõ ÷óâñòâ è ýìîöèé, äðóãèõ çíà÷åíèé, äðóãèõ ñâåðøåíèé, îùóùåíèé è ìûñëåé. Òåêñò Àëåíû Ñòåâåíñ, ïñèõîëîãà. Ôîòî èç àðõèâà ðåäàêöèè Èòàê, òû èñêðåííå îòäàâàë ñåáÿ, ñâîþ æèçíü, âðåìÿ è ñèëû âî èìÿ äðóæáû èëè êàêèõ-òî îòíîøåíèé. Òû ïðèõîäèë ïî ïåðâîìó çîâó, òû æåðòâîâàë ìíîãèì, òû îòêðûâàë ñåáÿ, òû ïîíèìàë, ñî÷óâñòâîâàë, ïîìîãàë, òû ðàçäåëÿë, òû äîâåðÿë ñàìîå ñîêðîâåííîå, òû æèë ýòèì, äûøàë, òû âåðèë, íàäåÿëñÿ, òû äåëàë âñå, ÷òî áûëî â òâîèõ ñèëàõ... È âäðóã, â îäèí ìîìåíò, áîëü îáèäû ïðîíèçûâàåò òåáÿ íàñêâîçü. Òåáÿ óíèçèëè, íåîöåíèëè, ïðåäàëè, ðàíèëè òâîè ÷óâñòâà, òû ñòàë íåíóæíûì. Íåäîóìåâàåøü, îò÷àèâàåøüñÿ, çëèøüñÿ, ïëà÷åøü, êðè÷èøü, ïðîêëèíàåøü, íå åøü, íå ñïèøü, ìîë÷èøü èëè ÷óâñòâóåøü, êàê ðâåòñÿ òâîå ñåðäöå íà ÷àñòè. Åãî áû âûíóòü èçíóòðè, èññóøèòü áû ñëåçû, îòäàòü áû âñå íà «ñóä Áîæèé» è çàáûòü... Íî íåò, òàê íå áûâàåò. Âåäü ÷óâñòâà íàì äàíû ñâûøå, ÷òîáû èõ ïðîæèâàòü. È íåïðîæèòîå äî êîíöà ÷óâñòâî áóäåò âîçâðàùàòüñÿ ê íàì ñíîâà è ñíîâà â äðóãèõ ôîðìàõ, ñ äðóãèìè ëþäüìè, íî áóäåò áèòü íàñ è ðàíèòü â òó æå òî÷êó. À ïðèõîäèëîñü ëè òåáå ñàìîìó êîãî-òî îáèæàòü? À, ìîæåò, è íå ðàç? Êàêóþ ðîëü â òâîåé æèçíè èãðàë òîò, êîãî òû îáèäåë? ×òî ïðîèçîøëî? ×òî òû ñäåëàë íå òàê? Òû ïîñòóïèë òàê ñ óìûñëîì? Êàê ïðàâèëî, îòâåò: «Íåò, òàê ïîëó÷èëîñü». Íàøå ïîäñîçíàíèå, ðàáîòàÿ íåóñûïíî, îòâå÷àåò çà íàøó áåçîïàñíîñòü íà ðàçëè÷íûõ óðîâíÿõ æèçíè. Åãî çàäà÷à – ïîëíîñòüþ êîíòðîëèðîâàòü íàøå ïîâåäåíèå è ðåàêöèè, ÷òîáû óìåíüøèòü âîçíèêàþùèé ñòðåññ è îáåñïå÷èòü áåçîïàñíîñòü ñèñòåìû â ðàìêàõ óñòðîéñòâà ïñèõèêè ÷åëîâåêà. Ìîæíî ëè ñ óâåðåííîñòüþ ñêàçàòü, ÷òî â ñèòóàöèÿõ, ãäå òðåáóåòñÿ ìîìåíòàëüíîå ðåàãèðîâàíèå, òû òî÷íî çíàåøü, êàêîé áóäåò òâîÿ ðåàêöèÿ èëè ïîâåäåíèå? Îòâåò — íåò! Âñå ýòî çàïðîãðàììèðîâàííî â ïîäñîçíàíèè. Âîçìîæíîñòü ðåàãèðîâàíèÿ ó êàæäîãî èç íàñ íàõîäèòñÿ íà àáñîëþòíî ðàçíûõ óðîâíÿõ, â çàâèñèìîñòè îò êîëè÷åñòâà è ðàçìåðîâ íàøèõ «áîëåâûõ òî÷åê». Íî ëþáîå ïîâåäåíèå íàöåëåíî íà ñàìîñîõðàíåíèå ñèñòåìû è ñðàáàòûâàåò ìîìåíòàëüíî. Ìû ðàáû ñîáñòâåííûõ «ðåàêòèâíûõ ðåàêöèé». Èìåííî ïî ýòîé ïðè÷èíå ìû âñå ÷àñòî ñîâåðøàåì íåëåïûå èëè îñóæäàåìûå ñî ñòîðîíû ïîñòóïêè. È òâîé îáèä÷èê ìîã ïðîñòî îïåðàòèâíî îòðåàãèðîâàòü, íå êîíòðîëèðóÿ ïðîèñõîäÿùå-

ÄÈÑÊÎÒÅÊÀ ÌÎÅÃÎ ÄÅÒÑÒÂÀ

ABBA — «Super Trouper» Òåêñò Àëåêñà Ýïïë Ôîòî èç àðõèâà ðåäàêöèè Ñóäüáà ýòîé ìíîãîñòðàäàëüíîé ïåñíè â ÑÑÑÐ ïå÷àëüíà. Íà äèñêîòåêàõ îíà èãðàëà ñîâñåì íåäîëãî, èáî èíñòðóêòîðà ïî èäåîëîãèè áåñïîùàäíî çàêðûâàëè öåëûå äèñêîòåêè, óçíàâ î òîì, ÷òî ïåñíÿ «Super Trouper» çâó÷àëà õîòÿ áû îäíàæäû.

Ïîìíþ, ïåðåä íà÷àëîì äèñêîòåê ïðèõîäèëè ýòè öåíçîðû è íà÷èíàëñÿ ïðèìåðíî òàêîé äèàëîã: — Íó, ÷òî òàì ó âàñ â ñïèñêå íà ñåãîäíÿ? — Âñå, êàê âû âåëåëè, Èâàí Èâàíû÷. Íà÷íåì ñ «Áàìîâñêîãî âàëüñà», âîò òåêñò: «Âåñåëåé, ðåáÿòà, âûïàëî íàì ñòðîèòü ïóòü æåëåçíûé, à êîðî÷å — ÁÀÌ». Çàìå÷àòåëüíûå ñëîâà. Â÷åðà íà áèñ òðè ðàçà ñòàâèëè. — Ïðàâèëüíî, ïðàâèëüíî. Ïîìåíüøå âñÿêèõ àáá è áîíèýìîâ. Ïîä íàøè ïåñíè íàäî òàíöåâàòü,

Ãðóïïà «ÀÁÁÀ» ïîä ëó÷àìè ýòîãî ñàìîãî ñóïåð-òðóïåðà — ïðîæåêòîðà

êîòîðûå çîâóò, êóäà íàäî. — Êîíå÷íî, Èâàí Èâàíû÷, âñå ñäåëàåì, ñîãëàñíî âàøèì óêàçàíèÿì. Îáû÷íî, ïîñèäåâ 15 ìèíóò è ïðîñëóøàâ áàìîâñêèå ïåñíè è ïðîãðåññèâíîãî Äèíà Ðèäà, Èâàí Èâàíû÷ óõîäèë. Ïîñëå ÷åãî äèñêîòåêà è íà÷èíàëàñü, íî óæå ñ àááàìè è íåíàâèñòíûìè åìó áîíèýìàìè. Íî òîãäà, â 1981-îì ãîäó, Èâàíû÷ ñèäåë äî ïîñëåäíåãî, ñëåäÿ ëèøü çà îäíèì, ÷òîáû íå áûëî íå òîëüêî ïåñíè «Super Trouper», íî âîîáùå óïîìèíàíèÿ àááðåâèàòóðû ÀÁÁÀ. Ïðè÷èíà îòêðûëàñü ìíå íàìíîãî ïîçæå. Ïîâåäàë ìíå åå Âàñèëèé Ñòðåëüíèêîâ, âåäóùèé â òî âðåìÿ ìóçûêàëüíîé ïðîãðàììû «Vasiliy's Weekend» íà «Radio Moscow», ðàññêàçàâ, êàê íà ñàìîì äåëå áûëî äåëî. Çíàìåíèòûé ðàäèîâåäóùèé Ñåâà Íîâãîðîäöåâ â î÷åðåäíîì âûïóñêå «Ðîê-ïîñåâû» íà Áè-ÁèÑè, ïðåäñòàâëÿÿ ýòó ïåñíþ â õèòïàðàäå, ñêàçàë ïðèìåðíî ñëåäóþùåå: «Íå çíàþ, êàê ïåðåâåñòè íàçâàíèå ïåñíè «Super Trouper», ïîýòîìó ïîëåç ÿ â ñëîâàðü. Íó, ñóïåð, ïîíÿòíî, à òðóïåð — ýòî ó íàñ ïàðàøþòèñò-äåñàíòíèê. Òî åñòü, ïåñíÿ î áîéöå ÂÄ — îòëè÷íèêå áîåâîé è ïîëèòè÷åñêîé ïîäãîòîâêè.» Äàëüøå âñå ïðîèçîøëî, êàê â àíåêäîòå: Ìóæ æåíå:

— Äîðîãàÿ, òû íå ïðàâà. — Àõ, ÿ íå ïðàâà, çíà÷èò, ÿ âðó. Åñëè ÿ âðó, çíà÷èò, ÿ áðåøó. Åñëè ÿ áðåøó, çíà÷èò, ÿ — ñîáàêà... Ìàìà, îí ìåíÿ ñóêîé îáîçâàë! Ãîâîðÿò, ñàìîìó Àíäðîïîâó äîëîæèëè î ïåðåäà÷å Áè-Áè-Ñè. À â òî âðåìÿ ñîâåòñêèå äåñàíòíèêè íàõîäèëèñü â Àôãàíèñòàíå. Çíà÷èò, àíãëè÷àíå èçäåâàþòñÿ íàä ñîâåòñêîé àðìèåé, çíà÷èò, ÀÁÁÀ ñ íèìè çàîäíî è â ïåñíå åñòü èçäåâêà íàä èíòåðíàöèîíàëüíûì äîëãîì. Ïåñíþ — çàïðåòèòü, ãàñòðîëè ÀÁÁÀ â Ìîñêâå è Ëåíèíãðàäå — îòìåíèòü, çàîäíî è óáðàòü âñå èõ ïåñíè ñ ðàäèî è ÒÂ! Ïî÷åìó íèêòî íå ìîã ïîäñêàçàòü Àíäðîïîâó è åãî ôðåíäàì, ÷òî «ñóïåð òðóïåð», — ýòî íå ñåðæàíò ÂÄÂ, à îñâåòèòåëüíûé ïðîæåêòîð â ñòóäèè èëè öèðêå? Íå çíàþ. Ìîæåò, áîÿëèñü, ìîæåò, íå çàõîòåëè. Íî ñîâåòñêèé çðèòåëü è ñëóøàòåëü áûë ëèøåí ýòîé ïåñíè âïëîòü äî íà÷àëà ïåðåñòðîéêè, êîãäà óæå íå áûëî ãðóïïû ÀÁÁÀ, à íà äèñêîòåêàõ áåçðàçäåëüíî âëàñòâîâàëè «Ìèðàæ» è Äèòåð, ïðîñòè Ãîñïîäè, Áîëåí. Íî, âïðî÷åì, ýòî óæå äðóãàÿ èñòîðèÿ. www.DallasTelegraph.com/53556

íî ñíÿòü ÷óâñòâî ñîáñòâåííîé âàæíîñòè. Êòî åùå ìîæåò ïîçàáîòèòüñÿ î òåáå, êàê íå òû ñàì? Âíèìàòåëüíî çàáîòÿñü î ñâîèõ ÷óâñòâàõ, ìîæíî ïîïðîáîâàòü åùå îäèí ñïîñîá ïðîðàáîòêè ÷óâñòâà îáèäû. Êóïè áåëóþ ñâå÷ó è ïîáóäü íàåäèíå ñ ñîáîé. Íèêòî è íè÷òî íå äîëæíî òåáÿ îòâëåêàòü. Çàæãè ñâå÷ó è ïîñòàâü ïåðåä ñîáîé. Âîçüìè íåñêîëüêî ëèñòîâ áóìàãè. Òû áóäåøü ïèñàòü ïèñüìî ñâîåìó îáèä÷èêó. Âñïîìíè åãî îáðàç, âîñïðîèçâåäè ñîáûòèÿ äî ìåëü÷àéøèõ ïîäðîáíîñòåé è êàê òîëüêî ïî÷óâñòâóåøü â ñåáå òîò ñàìûé íàêàë ýìîöèé — âîçüìè ðó÷êó è íà÷íè ïèñàòü. Ïèøè âñå, ÷òî òû äóìàåøü, ÷òî ÷óâñòâóåøü, ÷òî íàáîëåëî, ÷òî îñòàëîñü íåäîñêàçàííûì. Åñëè íàêàòûâàþò ñëåçû — ïëà÷ü, õî÷åøü êðè÷àòü — êðè÷è, ðûäàòü è âûòü — âîé, ïîáåé ïîäóøêó — ñäåëàé âñå, ÷òîáû âûïëåñíóòü íàãíîèâøååñÿ. ×åì áîëüøå ëèñòîâ áóìàãè òû èñïèøåøü, òåì ëó÷øå. Êîãäà çàêîí÷èøü — ïåðå÷èòàé íàïèñàííîå è ïîñòàâü æèðíóþ òî÷êó! Ïîñìîòðè íåñêîëüêî ìèíóò íà ïëàìÿ ãîðÿùåé ñâå÷è, ïîíàáëþäàé çà åãî äâèæåíèåì, ðàññìîòðè êðóãè âîêðóã ôèòèëÿ, âñëóøàéñÿ â çâóêè âîêðóã. Çàòåì óáåðè ïèñüìî ïîäàëüøå. Ïðèìè äóø, îáðàùàÿ âíèìàíèå, êàê âîäà ñìûâàåò ñ òåáÿ âñå, ÷òî òû ïîçâîëÿåøü åé ñìûòü, è óíîñèò ãëóáîêî â çåìëþ, ïî÷óâñòâóé âñåì òåëîì, êàê âîäà î÷èùàåò òåáÿ. Çàäóé ñâå÷ó è ëîæèñü ñïàòü èëè çàéìèñü êàêîéòî àêòèâíîé äåÿòåëüíîñòüþ. Ïîñòàðàéñÿ íå äóìàòü î òîì, ÷òî ïèñàë. Åñëè òâîè ìûñëè âîçâðàùàþò òåáÿ ê ýòîìó, ïðîñòî ïåðåêëþ÷àéñÿ íà ÷òî-òî äðóãîå. Íà ñëåäóþùèé äåíü çàæãè òó æå ñâå÷ó, ïîñòàâü åå ïåðåä ñîáîé, âîçüìè áóìàãó è ðó÷êó è ïðåäñòàâü ñåáå, ÷òî òåïåðü òâîé îáèä÷èê ïèøåò òåáå îòâåò íà òâîå ïèñüìî è ïûòàåòñÿ îáúÿñíèòü âñå, ÷òî ïðîèçîøëî, êàêèì îí òåáÿ âèäèò, ÷òî î òåáå äóìàåò, îí ãîâîðèò î ñâîèõ ÷óâñòâàõ, ìûñëÿõ è ýìîöèÿõ ïî ïîâîäó ïðîèøåäøåãî. Îí îáúÿñíÿåò òåáå, ÷òî çàñòàâèëî åãî ïîñòóïèòü èìåííî òàêèì îáðàçîì. Òåïåðü îí ïèøåò âñå òî, î ÷åì îí íå ìîã òåáå ñêàçàòü, âñå òî, ÷òî òû íå ìîã óñëûøàòü. Íàïèøè îòâåòíîå ïèñüìî, ïèøè âñå äî ìåëî÷åé è ÷åì äëèííåå áóäåò ïèñüìî, òåì ëó÷øå. Çàêîí÷èâ, ïåðå÷èòàé è ñíîâà ïîñòàâü æèðíóþ òî÷êó! Ïðèìè î÷èùàþùèé äóø, çàäóé ñâå÷ó è èäè ñïàòü. Íà ñëåäóþùèé äåíü òû ñíîâà çàææåøü ñâå÷ó, è òåïåðü íàïèøåøü îòâåò ñâîåìó îáèä÷èêó. Òåïåðü òû íàïèøåøü î òîì, ÷òî òû ïîíÿë, ÷òî ïðèíÿë, ÷òî îñîçíàë. Òû âñïîìíèøü ÷òî-òî õîðîøåå, ÷òî áûëî ìåæäó âàìè, òû çàìåòèøü êàêèå-òî ïîëîæèòåëüíûå ÷åðòû ýòîãî ÷åëîâåêà, òû ïîáëàãîäàðèøü åãî çà äàííûé òåáå óðîê è ñêàæåøü, ÷òî òåïåðü òû ñ ëåãêîñòüþ îòïóñêàåøü ýòó ñèòóàöèþ. Òû íàïèøåøü êàê ìîæíî áîëüøå è, ÷åì áîëüøå òû ïèøåøü, òåì áîëüøå ïî÷óâñòâóåøü ñåáÿ îòêðûòûì äëÿ íîâîãî, òåì ëåã÷å òåáå áóäåò äûøàòü, òåì ëåã÷å òû ïîïðîùàåøüñÿ ñ ïðîøëûìè îáðàçàìè, òåì áîëüøå äîáðà òû áóäåøü ãîòîâ ïðèíÿòü â ñâîþ æèçíü, òû ïî÷óâñòâóåøü ëåãêîñòü. Îñòàâü ñâå÷ó äîãîðàòü äî êîíöà. Ñîæãè ïèñüìà (ñíà÷àëà ïåðâîå, ïîòîì âòîðîå è çàòåì òðåòüå ïî î÷åðåäè). Ïîíàáëþäàé, êàê îíè ñãîðàþò (áûñòðî è ÿðêî, ìåäëåííî òëåþò èëè ñîïðîòèâëÿþòñÿ). Ïóñòü îíè ãîðÿò åñòåñòâåííî, áåç òâîåé ïîìîùè. Åñëè îñòàåòñÿ ÷òî-òî íåñãîðåâøèì, îáðàòè âíèìàíèå, î ÷åì ýòî ïèñüìî, ïîïûòàéñÿ âñìîòðåòüñÿ â íåñãîðåâøèå áóêâû — ýòî ìîæåò ñòàòü ïîäñêàçêîé, îïðåäåëèòü ñìûñë... Ýòî çíà÷èò — ÷òîòî åùå îñòàëîñü, ìîæåò, òû íå áûë äî êîíöà ÷åñòåí èëè òû åùå íå ãîòîâ âñå îòïóñòèòü èëè ÷òî-òî òåáÿ åùå äåðæèò. Âîçìîæíî, íàäî ïîâòîðèòü ïðîöåññ ñòîëüêî ðàç, ñêîëüêî òåáå ïîòðåáóåòñÿ. Åñëè âñå ñãîðèò äîòëà — ýòî îòëè÷íûé çíàê. Òàêæå âàæíî îáÿçàòåëüíî ïîéòè â öåðêîâü, ïîìîëèòüñÿ è ïîñòàâèòü ñâå÷è çà âàñ äâîèõ. ×óâñòâî äîëæíî áûòü ïðîæèòûì äî êîíöà, äàæå åñëè íåâûíîñèìî áîëüíî, è ïðèíÿòûì, ïðåæäå, ÷åì åãî ìîæíî áóäåò îòïóñòèòü. Ó ëþáîãî ÷óâñòâà åñòü íà÷àëî, ðàçâèòèå, êóëüìèíàöèÿ è çàâåðøåíèå, ïîýòîìó ðàáîòàòü ñ ÷óâñòâîì ìîæíî íà÷èíàòü íå ðàíüøå çàâåðøàþùåé ñòàäèè. Êîãäà òû ïðîäåëàë âñå íåîáõîäèìîå, íå ñòîèò îæèäàòü ìîìåíòàëüíûõ ðåçóëüòàòîâ, âåäü òû íîñèë ýòîò ãðóç â ñåáå íå îäèí äåíü. Âñåìó ñâîå âðåìÿ. Íå ñòîèò îæèäàòü, ÷òî òâîé îáèä÷èê ïðè âñòðå÷å áðîñèòñÿ ê òåáå ñ ðàñïðîñòåðòûìè îáúÿòüÿìè, âåäü òû ðàáîòàë íå íàä íèì, à íàä ñîáîé, íàä ñâîèìè ÷óâñòâàìè è îáðàçàìè. Ñåé÷àñ âàæíî, ÷òî òû òåïåðü ÷óâñòâåøü ñåáÿ ïî-íîâîìó è ìîæåøü âåñòè ñåáÿ ïî-äðóãîìó! À íàïðÿæåíèå ïîñòåïåííî óéäåò...

Ðóññêèé

www.DallasTelegraph.com/53554 Ðóññêèé

www.DallasTelegraph.com/en/53556

www.DallasTelegraph.com/en/53554

English

English


ÁËÎÃÈ ÁÎËÜØÎÃÎ ÄÀËËÀÑÀ

Friday, August 2, 2013

www.DallasTelegraph.com

ÇÄÎÐÎÂÜÅ

35 çóáíûõ ôàêòîâ Òåêñò Àëåêñàíäðû Ìîðåëü, âðà÷à-ñòîìàòîëîãà Ôîòî èç àðõèâà ðåäàêöèè

Ñåãîäíÿ ìû ïðîäîëæàåì íàø «çóáíîé» ðàçãîâîð. Íà ýòîò ðàç ïîãîâîðèì î ôàêòàõ èç ñòîìàòîëîãè÷åñêîé ñôåðû. Íåêîòîðûå èç íèõ âàì ìîãóò ïîêàçàòüñÿ íåâåðîÿòíûìè, íî, óâåðÿþ âàñ, îíè î÷åâèäíûå. Âîçìîæíî, îíè ïîìîãóò âàì ïåðåñìîòðåòü îòíîøåíèå ê ñâîèì çóáàì, ïîòîìó ÷òî çäîðîâûå çóáû — ýòî âñåãäà çäîðîâûé îðãàíèçì. 1. Êàê è îòïå÷àòêè ïàëüöåâ, ó êàæäîãî ÷åëîâåêà èíäèâèäóàëüíûé è íåïîâòîðèìûé íàáîð çóáîâ è èõ àíàòîìèÿ. Äàæå ó áëèçíåöîâ çóáû íåîäèíàêîâûå. 2. Âîêðóã èñêðèâëåííûõ çóáîâ çàáîëåâàíèÿ äåñåí âîçíèêàþò ÷àùå. 3. Äåòè óëûáàþòñÿ ïðèìåðíî 400 ðàç â äåíü. Âçðîñëûå ãîðàçäî ðåæå — îêîëî 20 ðàç â äåíü. Ïðè÷åì, æåíùèíû óëûáàþòñÿ ÷àùå, ÷åì ìóæ÷èíû. Óëûáàéòåñü, âåäü ñìåõ ïðîäëåâàåò æèçíü! 4. Ýëåêòðè÷åñêèé ñòóë, èñïîëüçóåìûé äëÿ ïðèâåäåíèÿ â äåéñòâèå ñìåðòíûõ ïðèãîâîðîâ, áûë ïðèäóìàí ñòîìàòîëîãîì Àëüôðåäîì Ñîóòâèêîì (Alfred P. Southwick). Ïî îäíèì äàííûì, íà åãî ãëàçàõ óìåð ïüÿíûé ÷åëîâåê, ñëó÷àéíî ïðèêîñíóâøèéñÿ ê êîíòàêòàì ýëåêòðè÷åñêîãî ãåíåðàòîðà. Ïî äðóãèì äàííûì, Ñîóòâèê ïðî÷èòàë îá ýòîì â ãàçåòå. Íî òîò ôàêò, ÷òî ñìåðòü íàñòóïèëà áûñòðî è áåçáîëåçíåííî, ïîðàçèë äîêòîðà è äàë åìó èäåþ äëÿ èçîáðåòåíèÿ ýëåêòðè÷åñêîãî ñòóëà. Èäåÿ äëÿ ñìåðòåëüíîãî óñòðîéñòâà â âèäå ñòóëà áûëà íàâåÿíà ñòîìàòîëîãè÷åñêèì êðåñëîì. Ñêîíñòðóèðîâàëè ýëåêòðè÷åñêèé ñòóë ïî äèçàéíó Ñîóòâèêà Õàðîëüä Áðàóí (Harold P. Brown) è èíæåíåð-ýëåêòðèê Àðòóð Êåííåëëè (Arthur Kennelly). 5. Åñëè âû ëåâøà, òî âàøà óëûáêà è ïðèêóñ çóáîâ îòëè÷à-

þòñÿ îò óëûáêè è ïðèêóñà çóáîâ ïðàâøè. Ëåâøè îáû÷íî ïåðåæåâûâàþò ïèùó íà ëåâîé ñòîðîíå ðîòîâîé ïîëîñòè, à ïðàâøè — íà ïðàâîé. Èíòåðåñíî, ÷òî ïðàâøè ÷èñòÿò çóáû íà ëåâîé ñòîðîíå ðîòîâîé ïîëîñòè ëó÷øå, ÷åì íà ïðàâîé, è íàîáîðîò. Ïî÷åìó? Îòâåò ïðîñò — óäîáíåå äåðæàòü çóáíóþ ùåòêó. 6. Îòäåëüíî ñòîÿùèé èìïëàíò âîññòàíàâëèâàåò ôóíêöèè çóáà íà 100%. 7.  îðãàíèçìå íîâîðîæäåííûõ äåòåé íå ñîäåðæèòñÿ áàêòåðèé, âûçûâàþùèõ êàðèåñ. Áàêòåðèè îáû÷íî ïåðåäàþòñÿ ðåáåíêó îò ìàòåðè, êîãäà îíà öåëóåò åãî èëè äóåò íà åäó ìàëûøà, ÷òîáû åå îñòóäèòü. 8. Ó êîðîâ íåò âåðõíèõ ïåðåäíèõ çóáîâ, çàòî íèæíèå çóáû íèêîãäà íå ïåðåñòàþò ðàñòè. 9. Àêóëàì êàðèåñ íå ñòðàøåí, èõ çóáû ïîëíîñòüþ îáíîâëÿþòñÿ êàæäûå 8-10 äíåé. 10. Ïðè÷èíîé ïðèìåðíî ÷åò-

14. Òðåòü íàñåëåíèÿ ïëàíåòû âûäàâëèâàåò çóáíóþ ïàñòó èç ñåðåäèíû òþáèêà. 15. Ó ïàíäû 24 ìîëî÷íûõ çóáà. 16. Ñàìûé äîðîãîé çóá ïðèíàäëåæàë Èñààêó Íüþòîíó.  1816 ãîäó â Ëîíäîíå çóá âåëèêîãî ôèçèêà îöåíèëè â 3.633 äîëëàðà, ÷òî ýêâèâàëåíòíî ñåãîäíÿøíåé öåíå â ðàçìåðå 35.700 äîëëàðîâ. 17. Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî ñûð î÷åíü ïîëåçåí äëÿ çóáîâ. Ñîäåðæàùèåñÿ â ñûðå êàëüöèé è ôîñôîð ïîìîãàþò ðåìèíåðàëèçàöèè ýìàëè.

Ñûð î÷åíü ïîëåçåí äëÿ çóáîâ!

âåðòè îáðàùåíèé äåòåé â ñêîðóþ ïîìîùü ÿâëÿþòñÿ ñòîìàòîëîãè÷åñêèå ïðîáëåìû. 11. Ôàêòû ãîâîðÿò, ÷òî ÷àùå âñåãî ìàëåíüêèå äåòè òðàâìèðóþò çóáû î æóðíàëüíûé ñòîëèê. 12. Äèåòè÷åñêèå ñîäîâûå íàïèòêè òàêæå âðåäíû äëÿ çóáîâ, êàê è îáû÷íûå, — îíè ðàçðóøàþò çóáíóþ ýìàëü. 13.  17-îì âåêå çàìóæíèå ÿïîíêè îêðàøèâàëè çóáû â ÷åðíûé öâåò, ÷òîáû òàêèì îáðàçîì âûðàçèòü âåðíîñòü ñâîèì ìóæüÿì.

18. 80 ïðîöåíòîâ çåìëÿí íå äîâîëüíû ñâîåé óëûáêîé. 19. Çóáíûå ùåòêè ãîëóáîãî öâåòà áîëåå ïîïóëÿðíû, ÷åì êðàñíîãî. 20. Ôàêò, äîêàçàííûé íàóêîé: ëþäè ñ çàáîëåâàíèåì äåñåí ÷àùå ñòðàäàþò îò çàáîëåâàíèé ñåðäöà, áîëåçíåé êîðîíàðíûõ àðòåðèé, èíñóëüòà è äèàáåòà. Áàêòåðèè, èç ïîëîñòè ðòà ïîïàäàÿ â êðîâü, âûçûâàþò î÷àãè èíôåêöèè è â äðóãèõ îðãàíàõ. 21. 83 ïðîöåíòà ëþäåé âåðÿò, ÷òî óëûáêà âàæíåå, ÷åì ãëàçà è ïðè÷åñêà.

22. Îòïå÷àòîê ÷åëîâå÷åñêîãî ÿçûêà òàê æå óíèêàëåí, êàê è îòïå÷àòîê ïàëüöåâ. 23. Òåìíûé ãîðüêèé øîêîëàä, êàê è ñûð, çàùèùàåò çóáû. 24. 65 ïðîöåíòîâ æèòåëåé ÑØÀ ñòðàäàþò îò õàëèòîçà (íåïðèÿòíîãî çàïàõà èçî ðòà). 25.  îäíîé êàïëå ñëþíû ñîäåðæèòñÿ áîëåå 100 ìèëëèîíîâ áàêòåðèé. 26.  1994 ãîäó çàêëþ÷åííûé èç øòàòà Âèðäæèíèÿ ñêðóòèë çóáíóþ íèòü â êàíàò è ñóìåë ñáåæàòü èç òþðüìû. ×èòàòåëè, ÿ âàì ïðåäëàãàþ ïîëüçîâàòüñÿ íèòüþ äëÿ ÷èñòêè çóáîâ, èíà÷å 35 ïðîöåíòîâ ïîâåðõíîñòè çóáà îñòàíóòñÿ íå÷èùåííûìè. 27. Çóáíàÿ ýìàëü — ýòî ñàìàÿ òâåðäàÿ òêàíü â îðãàíèçìå ÷åëîâåêà. È âñå æå ÿ íå ðåêîìåíäóþ ïîëüçîâàòüñÿ çóáàìè äëÿ îòêðûâàíèÿ áóòûëîê. 28. Îïðîñ îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ ïîêàçàë, ÷òî âðà÷àì è ìåäñåñòðàì, â òîì ÷èñëå ñòîìàòîëîãàì, ëþäè äîâåðÿþò áîëüøå âñåãî. Íó, à ìåíüøå âñåãî... ïîëèòèêàì. 29. Ïî äàííûì èññëåäîâàíèÿ æóðíàëà «Times», áîëüøèíñòâî ëþäåé ïðåäïî÷èòàþò ïîñåòèòü ñòîìàòîëîãà âìåñòî òîãî, ÷òîáû ñëóøàòü áåñåäó ÷óæîãî ÷åëîâåêà, ðàçãîâàðèâàþùåãî ïî ìîáèëüíîìó òåëåôîíó. Âîñïîëüçóéòåñü ïðèìåðîì, ÷èòàòåëè... 30. Òðîå èç ÷åòûðåõ àìåðèêàíöåâ ñòðàäàþò îò çàáîëåâàíèÿ äåñåí. Òàêæå ýòî îñíîâíàÿ ïðè-

÷èíà ïîòåðè çóáîâ ó ëþäåé ñòàðøå 35 ëåò. Íî åñòü è õîðîøàÿ íîâîñòü — çàáîëåâàíèÿ äåñåí ìîæíî ïðåäóïðåäèòü, åñëè ðåãóëÿðíî ïîñåùàòü ñòîìàòîëîãà äëÿ ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ÷èñòîê çóáîâ. Ýòî ñîõðàíèò âàì è âðåìÿ, è äåíüãè, è çóáû! 31. Ñïåöèàëèñòû ðåêîìåíäóþò ðåãóëÿðíî ìåíÿòü çóáíóþ ùåòêó, ïîñêîëüêó âîðñ ùåòêè ïîñòåïåííî ïðåâðàùàåòñÿ â ïèòàòåëüíóþ ñðåäó äëÿ âèðóñîâ è áàêòåðèé. Îñîáåííî ýòîò ñîâåò àêòóàëåí, åñëè ÷åëîâåê ïåðåáîëåë ãðèïïîì èëè âèðóñíûìè èíôåêöèÿìè. Ïîâòîðíûå èíôåêöèè, çà÷àñòóþ, ñëó÷àþòñÿ èç-çà ðåèíôèöèðîâàíèÿ. 32. Êàðèåñ îñòàåòñÿ ñàìûì ðàñïðîñòðàíåííûì õðîíè÷åñêèì çàáîëåâàíèåì ñðåäè äåòåé 5-17 ëåò. 33. 44 ïðîöåíòà ñòîìàòîëîãè÷åñêèõ çàòðàò îïëà÷èâàþòñÿ èç êàðìàíà ïàöèåíòà. 34. Àìåðèêàíöû òðàòÿò 2 ìèëëèàðäà äîëëàðîâ â ãîä íà çóáíûå ùåòêè, çóáíóþ íèòü è ðàñòâîðû äëÿ ïîëîñêàíèÿ ðòà. 35. 94 ïðîöåíòà àìåðèêàíöåâ ÷èñòÿò çóáû ïåðåä ñíîì, à 81 ïðîöåíò æèòåëåé ÑØÀ ïðåäïî÷èòàþò ÷èñòèòü çóáû ñ óòðà.

www.DallasTelegraph.com/53562

Ðóññêèé www.DallasTelegraph.com/en/53562

English

ÑÀËÎÍ ÊÐÀÑÎÒÛ ÎÒ ÀÍÍÛ ÔÅÐÌÀÍÎÂÎÉ

Êàê æèâîòíûé ìèð îáëàãîðàæèâàåò ÷åëîâå÷åñêèé Òåêñò Àííû Ôåðìàíîâîé, êðåàòèâíîãî äèðåêòîðà Capelli Salon Ôîòî èç àðõèâà ðåäàêöèè

Óëèòêàì ïðî÷àò áîëüøîå áóäóùåå: ãîâîðÿò, ÷òî îíè ñîâåðøàò ïåðåâîðîò â êîñìåòîëîãèè. Îêàçûâàåòñÿ, ñëèçü, âûäåëÿåìóþ ýòèìè ìîëëþñêàìè, ìîæíî èñïîëüçîâàòü ïðè ñîçäàíèè ñðåäñòâ äëÿ îìîëîæåíèÿ è çàæèâëåíèÿ êîæè. Òàêîå îòêðûòèå ñäåëàë ôðàíöóçñêèé ôåðìåð Ëóè-Ìàðè Æèäåî. Îí óæå çàêëþ÷èë êîíòðàêò ñ òðåìÿ êîñìåòè÷åñêèìè ëàáîðàòîðèÿìè è êîñìåòè÷åñêîé êîìïàíèåé â Ïàðèæå íà ïîñòàâêó ñëèçè ýòèõ ìîëëþñêîâ. Ëóè-Ìàðè Æèäåî ðàññêàçàë, ÷òî ñëèçü îáëàäàåò òàêèìè öåëåáíûìè ñâîéñòâàìè áëàãîäàðÿ ñîäåðæàíèþ â íåé êîëëàãåíà, ãëèêîëåâîé êèñëîòû, àíòèáèîòèêîâ è äðóãèõ êîìïîíåíòîâ, êîòîðûå ðåãåíåðèðóþò êîæó è çàæèâëÿþò øðàìû, ñîîáùàåò Reuters. Ïî ìíåíèþ Æèäåî, ýòî îòêðûòèå ñòàíåò ðåâîëþöèîííûì â ñôåðå ïðîèçâîäñòâà êîñìåòèêè. Ôðàíöóçñêèé ôåðìåð ðàçðàáîòàë òåõíèêó ñáîðà ñëèçè óëèòîê ïîðîäû Helix Aspersa Minima è Helix Aspersa Maxima â ïðîìûøëåííûõ îáúåìàõ è íà äàííîì ýòàïå õðàíèò â ñåêðåòå ïîäðîáíîñòè ýòîãî ïðîöåññà. «Garra Rufa» — ýòî íàçâàíèå îäíî-

áûâàòü â Òóðöèè èëè Òóíèñå, íàâåðíîå, çàìå÷àëè ïðè îòåëÿõ SPA ñ àêâàðèóìàìè, ïîëíûìè ìåëêèõ ðûáîê.  íåêîòîðûõ ñàëîíàõ ïðåäëàãàåòñÿ ðûáíûé ïèëèíã âñåãî òåëà, îí ðåêîìåíäóåòñÿ òåì, ó êîãî åñòü ïðîáëåìû ñ êîæåé (ïñîðèàç, êðàñíûå ïÿòíà, âîñïàëåíèÿ). ÏðîòèâîÏ÷åëèíûé ÿä åùå â äðåâíîñòè èñïîëüçîâàëñÿ â êà÷åñòâå ëå÷åáíîãî ïîêàçàíèÿìè ê ñðåäñòâà òàêîìó ïèëèíãî èç âèäîâ ðûá.  ïîñëåäíèå ãîäû ýòè ãó ÿâëÿåòñÿ ãðèáîê, áîðîäàâêè, ìåõàñêðîìíûå ðûáêè ñòàëè íàñòîÿùèìè íè÷åñêèå ïîâðåæäåíèÿ (ïîðåçû è ññàçâåçäàìè íà àðåíå êîñìåòè÷åñêèõ óñ- äèíû), áàêòåðèàëüíûå èíôåêöèè êîæè. ëóã. Êîñìåòè÷åñêèå ñàëîíû, ãäå ïðîâî- Ïåðåä ïðîöåäóðîé êîñìåòîëîã äîëæåí äèòñÿ îìîëàæèâàþùèé ïèëèíã ëèöà, âíèìàòåëüíî îñìîòðåòü êîæó íà îòñóòëàäîíåé ðóê è ñòîï íîã ïðè ïîìîùè ñòâèå ïðîòèâîïîêàçàíèé. ýòèõ ðûáîê, ðàñòóò, êàê ãðèáû ïîñëå Íî ñòîèò ëè ýòà ïðîöåäóðà òîãî, ÷òîäîæäÿ è â Àìåðèêå, è â Åâðîïå. Ìîäó áû íà íåå òðàòèòüñÿ? Ñ óâåðåííîñòüþ íà òàêîé ñïîñîá óõîäà çà ÷åëîâå÷åñêîé ìîãó ñêàçàòü, ÷òî äà! Îñîáåííî, åñëè ó êîæåé ïðèâåçëè ñ ýêçîòè÷åñêèõ êóðîð- âàñ åñòü ïðîáëåìû ñ èçáàâëåíèåì îò îðîòîâ. Òå, ó êîãî áûëà âîçìîæíîñòü ïî- ãîâåâøåãî ýïèäåðìèñà. Äàæå åñëè ëó÷-

øèå ðåçóëüòàòû ïðèíåñåò ðåãóëÿðíûé ïèëèíã (êàê è ëþáîé äðóãîé), ñòîèò õîòÿ áû ðàç ïîïðîáîâàòü. Ïðåæäå âñåãî, ýòî ïðåêðàñíûé îòäûõ è óäîâîëüñòâèå!  ïîñëåäíåå âðåìÿ ï÷åëèíûé ÿä ñòàëè âñå ÷àùå è ÷àùå äîáàâëÿòü â ðàçëè÷íûå êðåìû äëÿ êîæè, ñðåäñòâà äëÿ óâåëè÷åíèÿ îáúåìà ãóá è ìàñêè äëÿ ëèöà. Íî òàê ëè ÷óäåñåí ýòîò ïðèðîäíûé êîìïîíåíò? Ï÷åëèíûé ÿä íå ÿâëÿåòñÿ ÷åì-òî íîâûì â ìåäèöèíå, — îí åùå â äðåâíîñòè èñïîëüçîâàëñÿ â êà÷åñòâå ëå÷åáíîãî ñðåäñòâà. Íàøè áàáóøêè è äåäóøêè ëå÷èëè ï÷åëèíûì ÿäîì áîëüíóþ ñïèíó. Ñåãîäíÿ ýòî ñðåäñòâî íàçûâàþò «ïðèðîäíûì áîòîêñîì». Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî ï÷åëèíûé ÿä ïîáóæäàåò ÷åëîâå÷åñêèé îðãàíèçì âûðàáàòûâàòü êîëëàãåí è ýëàñòèí, êîòîðûå ïîäòÿãèâàþò êîæó, óêðåïëÿÿ åå.  ï÷åëèíîì ÿäå òàêæå ñîäåðæèòñÿ òàêîé ïåïòèä êàê ìåëèòèí, êîòîðûé îáëàäàåò ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíûìè êà÷åñòâàìè. Íàñêîëüêî ýòî îáîñíîâàíî íàóêîé? Çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü êëèíè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé, êàñàþùèõñÿ ï÷åëèíîãî ÿäà, ñîñðåäîòî÷åíà íà åãî âîçìîæíîñòÿõ â áîðüáå ñ àðòðèòàìè è ðàêîì, à âîò î êîñìåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè ï÷åëèíîãî ÿäà ó÷åííûì èçâåñòíî íåìíîãî. www.DallasTelegraph.com/53558 Ðóññêèé www.DallasTelegraph.com/en/53558 English


ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß

Friday, August 2, 2013

www.DallasTelegraph.com

Òåêñò Ñåðãåÿ Òàðàíåíêî Ôîòî èç àðõèâà ðåäàêöèè

ãîå íå îñòàâèò âàñ ðàâíîäóøíûìè! Íî ãëàâíûì çðåëèùåì ïàðêà Éîñåìèòè ÿâëÿåòñÿ îãíåííûé âîäîïàä «Ëîøàäèíûé õâîñò». Âñåãî íåñêîëüêî äíåé â ôåâðàëå ìîæíî óâèäåòü èñêëþ÷èòåëüíî ðåäêîå ÿâëåíèå — îòðàæåíèå ëó÷åé çàêàòíîãî ñîëíöà â ïàäàþùåì ïîòîêå âîäû. È, êîíå÷íî æå, âàì íóæíî îáÿçàòåëüíî ïîñåòèòü îäíó èç ðîù ñåêâîé — ýòî ñàìûå âûñîêèå è ìàññèâíûå â ìèðå äåðåâüÿ. Îíè ïîÿâèëèñü â ýòîé ìåñòíîñòè åùå äî íà÷àëà ïîñëåäíåãî Ëåäíèêîâîãî ïåðèîäà.

Çíàåòå ëè âû, óâàæàåìûé ÷èòàòåëü, ÷òî ýêçîòè÷åñêîå ïóòåøåñòâèå ìîæíî ñîâåðøèòü, íå âûåçæàÿ èç ÑØÀ? Åæåãîäíî èçäàòåëüñòâî «Lonely Planet», åùå íåäàâíî ïðèíàäëåæàùåå êîìïàíèè Áè-Áè-Ñè, àíîíñèðóåò îáçîðû ñàìûõ ïîïóëÿðíûõ òóðèñòè÷åñêèõ ìàðøðóòîâ. Íå òàê äàâíî «Lonely Planet» îáîçíà÷èëî ñàìûå èíòðèãóþùèå ìåñòà â ÑØÀ â 2013 ãîäó. Äàâàéòå ñîâåðøèì íåáîëüøîå ïóòåøåñòâèå ïî ýòèì ìåñòàì, âäðóã âàì ÷òî-òî ïðèãëÿíåòñÿ, è âû óñïååòå äî êîíöà ëåòà âîñïîëüçîâàòüñÿ íàøèì ñîâåòîì.

1. Ëóèñâèëë, øòàò Êåíòóêêè Ìîæíî ëè ñåáå ïðåäñòàâèòü, ÷òî îðåãîíîâñêèé Ïîðòëåíä ÷óäåñíûì îáðàçîì ïåðåìåñòèëñÿ â Êåíòóêêè? Ìîæíî! È íàçûâàåòñÿ îí Ëóèñâèëë. Ãîðîä â î÷åðåäíîé ðàç ïîäòâåðäèë, ÷òî îí ÿâëÿåòñÿ êóëüòóðíîé Ìåêêîé, ðàñêèíóâøåéñÿ íà ðåêå Îãàéî. Íîâûé Ëóèñâèëë òàêæå èçâåñòåí, êàê êóëüòóðíûé öåíòð-áàçàð NuLu. Çäåñü êîãäà-òî áûëè ïîñòðîåíû ïðîìûøëåííûå ñêëàäû, íî ñåãîäíÿ îíè ïðåâðàòèëèñü â ìîäíûå ïèâîâàðíè, ãäå ìîæíî îòâåäàòü òîëüêî ÷òî èçãîòîâëåííûé ïðîäóêò, â àíòèêâàðíûå ìàãàçèíû è ñàìûå ñíîãñøèáàòåëüíûå ðåñòîðàíû ãîðîäà. Íà óëèöå Áàðäñòîóí âû íàéäåòå öåëûå êâàðòàëû ìàãàçèí÷èêîâ è áàðîâ, à ìèìî âàñ áóäóò ïðîåçæàòü àâòîìîáèëè ñ íàêëåéêàìè «Ïóñòü Ëóèñâèëë áóäåò ñòðàííûì». Ãëàâíûé íàïèòîê â ãîðîäå — ýòî áóðáîí. Áóðáîíîâûé çàõîä ðåêîìåíäóþò íà÷èíàòü ñ òàê íàçûâàåìîé «Áóðáîííîé òðîïû» («Bourbon Trail») — ýòî 225-ìèëüíûé êðóã, ãäå ðàñïîëîæåíû ìèíè ïåðåãîííûå çàâîäû. Ñàìûì èçâåñòíûì èç íèõ ñ÷èòàåòñÿ «Angel’s Envy». Âîëíà ïîïóëÿðíîñòè ýòîãî íàïèòêà äîñòèãàåò â øòàòå íåîáû÷íûõ ðàçìåðîâ. Êñòàòè, âñåìèðíî èçâåñòíûå ëîøàäèíûå ñêà÷êè «Kentucky Derby» òàêæå ïðîõîäÿò â Ëóèñâèëëå â ïåðâóþ ñóááîòó ìàÿ. È, íàêîíåö, â Ëóèñâèëëå íàõîäèòñÿ î÷åíü èçâåñòíûé îòåëü «21c Museum Hotel», ãäå íàðÿäó ñ âèêòîðèàíñêîé ìåáåëüþ è õðóñòàëüíûìè ëþñòðàìè ìèðíî ñîñåäñòâóþò íîâåéøèå òåõíîëîãèè.

2. Ôýèðáýíêñ, øòàò Àëÿñêà

7. Ñåâåðíûé ðåãèîí øòàòà Ìýéí

Íåçåìíàÿ êðàñîòà ïàðêà Ãëýéøåð

«Çîëîòûå» ìåñòà

ÀÌÅÐÈÊÈ äàë ýòèì îñòðîâàì íîâîå íàçâàíèå — «Àðõèïåëàã ãóðìàíîâ». Îñòðîâà íàõîäÿòñÿ ê ñåâåðó îò Ñèýòëà. Íåòèïè÷íî äëÿ ýòîãî ðåãèîíà, íî 250 äíåé â ãîäó çäåñü ñâåòèò ñîëíöå. Áëàãîäàðÿ ýòîìó æèòåëè îñòðîâîâ ñîáèðàþò ùåäðûå óðîæàè è íèêîãäà íå çàâèñÿò îò ïðîäóêòîâûõ ïîñòàâîê ñ ìàòåðèêà. Íà ìåñòíûõ áàçàðàõ è â ìàëåíüêèõ ìàãàçèí÷èêàõ òóðèñòû íàéäóò îãðîìíîå êîëè÷åñòâî âûðàùåííûõ íà îñòðîâàõ îâîùåé è ôðóêòîâ.  ðåñòîðàíàõ ïîäàäóò áîëüøèå ïîðöèè ñ óñòðèöàìè, ìîëëþñêàìè, ñâåæåâûëîâëåííûì ëîñîñåì è íåîáû÷íûìè ìîðñêèìè âîäîðîñëÿìè. Çíàìåíèòûå ðåñòîðàí÷èêè, êîòîðûå âàñ óäèâÿò ùåäðîñòüþ âñåõ ýòèõ ïðîäóêòîâ — ýòî «Doe Bay Café» íà îñòðîâå Îñêàð èëè «Willows Inn» íà îñòðîâå Ëóììè. Îñòðîâà ìîæíî îáúåõàòü íà âåëîñèïåäå. Âàì îòêðîþòñÿ íåîáû÷àéíî êðàñèâûå ïëÿæè è ïåéçàæè.

4. Ôèëàäåëüôèÿ, øòàò Ïåíñèëüâàíèÿ Ïðè ñëîâå Ôèëàäåëüôèÿ ó íàñ, ÷òî íàçûâàåòñÿ, çàãîðàåòñÿ ëàìïî÷êà: «Àãà, ýòî ÷èçêåéê è øëÿïû-òðåóãîëêè!» Íî òåïåðü Ôèëàäåëüôèÿ ñòàíîâèòñÿ êóëüòóðíîé æåì÷óæèíîé Àìåðèêè. Õîðîøî èçâåñòíûé ãî-

Âèäåëè ëè âû, ÷èòàòåëü, õîòÿ áû ðàç â æèçíè ñåâåðíîå ñèÿíèå? Âîçìîæíî, ñàìûì ëó÷øèì ìåñòîì íà çåìëå äëÿ ýòîãî ÿâëÿåòñÿ ãîðîä Ôýèðáýíêñ. Åæåãîäíî â òå÷åíèå 240 íî÷åé íåáî íàä ãîðîäîì ðàñêðàøèâàåòñÿ ñàìûìè íåçåìíûìè êðàñêàìè — îò àëûõ äî äûì÷àòîñèíèõ è èçóìðóäíî-çåëåíûõ.  Ôýèðáýíêñ ëó÷øå äîåõàòü â ýòîì ãîäó, ïîñêîëüêó â 2013 ãîäó çàêàí÷èâàåòñÿ 11-ëåòíèé öèêë ñîëíå÷íîé àêòèâíîñòè, êîòîðûé è âûçûâàåò ãèãàíòñêîå øîó êðàñîê â íåáåñàõ. Ñ ìàÿ ïî àâãóñò èãðà êðàñîê íå òàê çàìåòíà èç-çà ïðîäîëæèòåëüíîãî ñâåòîâîãî äëÿ, à âîò íà÷èíàÿ ñ ñåíòÿáðÿ, ñåâåðíîå ñèÿíèå ñòàíåò ÿð÷å ñíîâà. Ãóðìàíû ìîãóò îòâåäàòü â ãîðîäå áëþäà òðàäèöèîííîé êóõíè îäíîãî èç ìåñòíûõ ñåâåðíûõ íàðîäîâ â ðåñòîðàíå «Taste of Alaska», êîòîðûé íàõîäèòñÿ â Morris Thompson Cultural & Visitors Center. Íåçàáûâàåìîå ïóòåøåñòâèå âû ñîâåðøèòå ïî øîññå Dalton Highway, ïðîòÿæåííîñòüþ â 414 ìèëü, è óïðåòåñü ïðÿìî â Àðêòèêó. Âîçäóøíîå òàêñè âàñ äîñòàâèò â óíèêàëüíûé ïàðê ïîä ñèìâîëè÷åñêèì íàçâàíèåì «Âîðîòà Àðêòèêè». Íî âñå æå ñåâåðíîå ñèÿíèå Ôýèðáýíêñà ñòàíåò ñàìûì ïàìÿòíûì çðåëèùåì.

Àâòîð, êîòîðûé ïèøåò äëÿ èçäàòåëüñòâà «Lonely Planet»,

8. Ìèííåàïîëèñ, øòàò Ìèííåñîòà

Ñàìîáûòíûé íàðîä àìåðèêàíñêîãî Ñàìîà

ðîäñêîé Ìóçåé èñêóññòâ, ÷àñòíàÿ êîëëåêöèÿ Barnes Foundation, â êîòîðîé ñîáðàíû ïîëîòíà Ìàòèññà, Ðåíóàðà è Ñåçàííà, ïîëó÷èëè íîâóþ ïðîïèñêó.  Ôèëàäåëüôèè ñîñðåäîòî÷åíû íå òîëüêî èçâåñòíûå ìóçåè, íî è ïîñòîÿííî îòêðûâàþòñÿ íîâûå ãàëåðåè, ê ïðèìåðó, Icebox, êîòîðàÿ ôîêóñèðóåòñÿ íà ñîâðåìåííîì ìóëüòèìåäèéíîì èñêóññòâå. Ýêñïîçèöèè â ýòîé ãàëåðåå çàïëàíèðîâàíû íà äâà ãîäà âïåðåä. Ñòàðèííûé ãîðîä èìååò äîáðóþ òðàäèöèþ — â ïåðâóþ ïÿòíèöó ìåñÿöà âõîä â ìóçåè è ãàëåðåè — ñâîáîäíûé. Îáíîâëåííûé ðàéîí Loft ñòàë ñîñðå-

äîòî÷åíèåì æèâîé ìóçûêè, áàðîâ, íî÷íûõ êëóáîâ è âåñåëüÿ.

5. Àìåðèêàíñêîå Ñàìîà Èçâåñòíî ëè âàì, ÷òî ñ àìåðèêàíñêèì ïàñïîðòîì â êàðìàíå âû ìîæåòå ïîïàñòü â þæíîòèõîîêåàíñêèé ïîëèíåçèéñêèé ðàé? È ïðè ýòîì âû âñå åùå áóäåòå îñòàâàòüñÿ íà àìåðèêàíñêîé çåìëå? Ñàìîà, êîíå÷íî, ðàñïîëîæåí äàëüøå îò ìàòåðèêà, ÷åì Ãàâàè, íî ïóòåøåñòâèå òîãî ñòîèò. Âû óâèäèòå íåâåðîÿòíóþ ïî êðàñîòå äåâñòâåííóþ ïðèðîäó. Äàæå ñàìûå çàÿäëûå ïóòåøåñòâåííèêè, êîòîðûå âèäåëè âñå êðàñîòû ìèðà, áóäóò ïîðàæåíû. Íà àìåðèêàíñêîå Ñàìîà ìîæíî ïîïàñòü ðåéñîì èç Ãîíîëóëó â Ïàãî-Ïàãî íà îñòðîâå Òóòóèëà. Çäåñü âàñ îæèäàþò ïîðàæàþùèå âîîáðàæåíèå âîäîïàäû, çàòåðÿííûå âî âðåìåíè ðûáà÷üè ïîñåëåíèÿ è ôàíòàñòè÷åñêèå ïëÿæè. Ïåðåëåò íà ñàìîëåòå ìåñòíîé àâèàêîìïàíèåé «Inter Island Air» ïåðåíåñåò âàñ íà îñòðîâà Òàó è Îôó ñ ñèÿþùèì áåëèçíîé ïåñêîì, îêðóæåííûì ïàëüìàìè è îñòðûìè ïèêàìè ãîð, ïîäíèìàþùèìèñÿ èç âîäû. Âåñíà — ñàìîå ëó÷øåå âðåìÿ äëÿ ïîñåùåíèÿ àìåðèêàíñêîãî Ñàìîà.

6. Ñúåððà-Íåâàäà, øòàò Êàëèôîðíèÿ

3. Îñòðîâà Ñàí Õóàí, øòàò Âàøèíãòîí Ñòàðèííûå ñåêâîéè Éîñåìèòè ïàðêà

Ëþáèòåëÿì äèêîé ïðèðîäû îáÿçàòåëüíî íóæíî ïîáûâàòü â Ìýéíå. Åñëè âû áûëè â ðåãèîíå Ñêàëèñòûõ ãîð è âñïîìèíàåòå, êàê òàì êðàñèâî, âçãëÿíèòå íà ãîðû è ëåñà Ìýéíà. Ìýéí — ýòî íå òîëüêî ðóëåòû ñ îìàðàìè, ìàÿêè è ñêàëèñòûå áåðåãà, ýòî çàïîâåäíûå õâîéíûå ëåñà, ýòî 200 òûñÿ÷ ãåêòàðîâ îçåð è ãîð, ýòî îçåðî Ìóøåõåä, ïî êîòîðîìó äî ñèõ ïîð õîäèò íàñòîÿùèé âåêîâîé ïàðîõîä ñ äûìîì è ìíîãîå äðóãîå. Èç îçåðà Ìóøåõåä âûòåêàåò ðåêà Êåííåáåê, — ìå÷òà ëþáîãî êàÿ÷íèêà è ðûáàêà. Ìýéí ëþáèò òóðèñòîâ, ïîýòîìó áûâøèå æåëåçíîäîðîæíûå ïîëîòíà øòàòà áûëè ïðåâðàùåíû â äåñÿòêè ìèëü ïåøåõîäíûõ è âåëîñèïåäíûõ òðîï. À ñïóñê ïî îäíîé èç ðåê íà êàíîý ïðèâåäåò âàñ ïðÿìî ïîä êàíàäñêóþ ãðàíèöó.

Íàöèîíàëüíûé ïàðê Éîñåìèòè, ðàñïîëîæåííûé â öåíòðàëüíîé ÷àñòè õðåáòà ÑúåððàÍåâàäà, îäíî èç ñàìûõ óäèâèòåëüíûõ è ãðàôè÷íûõ ìåñò Êàëèôîðíèè. Ýòîò êðàé òûñÿ÷ îçåð è âîäîåìîâ, 2600 ðåê è ðó÷üåâ, îêîëî 700 ìèëü òóðèñòè÷åñêèõ ìàðøðóòîâ íàõîäèòñÿ âñåãî â 3,5 ÷àñàõ åçäû îò Ñàí-Ôðàíöèñêî è ïðèìåðíî â 6 ÷àñàõ åçäû îò Ëîñ-Àíäæåëåñà. Åçæàéòå ïî æèâîïèñíîé 395-îé äîðîãå, è âû ñìîæåòå îêóíóòüñÿ â ãîðÿ÷èå èñòî÷íèêè «Travertine» â Áðèäæåïîðòå, çàåõàòü â ãîðîä-ïðèçðàê Áîäè âðåìåí «Çîëîòîé ëèõîðàäêè». Íåîáû÷àéíîå ãîðíîå îçåðî Ìîíî, áàçàëüòîâûå 60ôóòîâûå êîëîíû çàñòûâøåé ëàâû — âñå ýòî è ìíîãîå äðó-

Åñëè âû âåëîñèïåäèñò è ëþáèòåëü ïðèðîäû, òî âàì íóæíî ïîáûâàòü è â Ìèííåñîòå. Ìèííåàïîëèñ ÷àñòî íàçûâàþò âåëîñèïåäíîé ñòîëèöåé Àìåðèêè, à òàêæå ãîðîäîì îçåð. Çäåñü âåëîñèïåä ìîæíî âçÿòü â ïðîêàò. Îäíà èç ñàìûõ ïîïóëÿðíûõ âåëîñèïåäíûõ òðîï «The St Anthony Falls Heritage Trail» öåëûõ äâå ìèëè ïðîõîäèò ïî ïîáåðåæüþ ðåêè Ìèññèñèïè. Íà äóøó íàñåëåíèÿ Ìèííåàïîëèñ óñòóïàåò òîëüêî Íüþ-Éîðêó ïî êîëè÷åñòâó òåàòðàëüíûõ ïîäìîñòêîâ. Ýòî òðåòèé ãîðîä â ÑØÀ ïî ÷èñëó æèòåëåé, ïîñåùàþùèõ òåàòð.

9. Äîëèíà Âåðäè, øòàò Àðèçîíà Âñåãî â êàêèõ-íèáóäü 800 ìèëÿõ îò Äàëëàñà, ìåæäó Ôèíèêñîì è Ãðàíä Êàíüîíîì, ðàñïîëàãàåòñÿ äîëèíà, êîòîðàÿ íåçàñëóæåííî îáúåçæàåòñÿ òåìè, êòî ñïåøèò óâèäåòü êðàñíûå ñêàëû Àðèçîíû.  äîëèíå Âåðäè âû óâèäèòå çåëåíûå êàíüîíû, îêàéìëåííûå êðàñíûìè ñêàëàìè, è ñìîæåòå çàåõàòü â íåáîëüøèå ãîðîäà Êîòòîíâóä, Äæåðîì è Ñåäîíà, êîòîðûå ñëàâÿòñÿ õîðîøåé åäîé è âîçìîæíîñòüþ äëÿ ìåäèòèðîâàíèÿ.  Ñåäîíå íåò õîðîøåãî èëè ïëîõîãî ñåçîíà, ñþäà òóðèñòû ïðèåçæàþò êðóãëûé ãîä.  ãîðîäå ìíîãî êðàñèâûõ ãàëåðåé è ðåñòîðàíîâ, ðàññ÷èòàííûõ íà íàñòîÿùèõ ãóðìàíîâ.

10. Íàöèîíàëüíûé ïàðê Ãëýéøåð, øòàò Ìîíòàíà Îäèí èç ñàìûõ íåòðîíóòûõ, îòäàëåííûõ è îäíîâðåìåííî çðåëèùíûõ ïàðêîâ íà òåððèòîðèè ÑØÀ. Íåîáû÷àéíîé êðàñîòû çåðêàëüíûå îçåðà îáñòóïèëè ãîðäûå ãîðû ñî ñíåæíûìè âåðøèíàìè è çåëåíûìè ñêëîíàìè. Ýòî íàñòîÿùèé ðàé äëÿ ôîòîãðàôà. Ïî ñêëîíàì ãîð ýòîãî ïàðêà ñòåêàþò ÷èñòåéøèå ðó÷üè — ýòî òàåò ñíåã ñ âåðøèí. Êàæäîìó, êòî ñ÷èòàåò ñåáÿ íàñòîÿùèì òóðèñòîì, íóæíî íåïðåìåííî íàïèòüñÿ èç ýòèõ ðó÷üåâ. Òîëüêî ïîñïåøèòå ïðèïàñòü ê ðó÷üþ, ïîñêîëüêó 25 ñíåæíûõ øàïîê íåóìîëèìî òàþò. Ó÷åíûå îïàñàþòñÿ, ÷òî åñëè áóäåò ïðîäîëæàòüñÿ òàÿíèå ëåäíèêà â ïàðêå, òî ê 2030 ãîäó ãîðû ëèøàòñÿ ñâîèõ áåëîñíåæíûõ øàïîê. www.DallasTelegraph.com/53564

Ðóññêèé www.DallasTelegraph.com/en/53564

English


ÊÓËÜÒÓÐÀ

Friday, August 2, 2013

www.DallasTelegraph.com

Êàëåíäàðü ñîáûòèé Áîëüøîãî Äàëëàñà ñ 3 ïî 18 àâãóñòà Öèðêîâîå øîó ñ äðàêîíàìè (Ringling Bros. and Barnum & Bailey presents Dragons) Íîâîå öèðêîâîå øîó îò êîìïàíèé Ringling Bros. è Barnum & Bailey — ýòî âåëè÷åñòâåííîå è ìèôè÷åñêîå çðåëèùå. Ïëåìåíà äðàêîíîâ èç äàëüíèõ çåìåëü ñîáèðàþòñÿ âìåñòå, ÷òîáû ïðèíÿòü ó÷àñòèå â öèðêîâûõ ñîñòÿçàíèÿõ. Êàæäîå èç ïëåìåí äîëæíî äîêàçàòü, ÷òî îíè îáëàäàþò ìóæåñòâîì, ñèëîé, ìóäðîñòüþ è ñåðäå÷íîñòüþ, òàê íåîáõîäèìûìè, ÷òîáû ïðîáóäèòü äðàêîíà. Îãðîìíûé äðàêîí ïðåäñòàíåò ïðÿìî ïåðåä èçóìëåííûìè ãëàçàìè âîñòîðæåííûõ çðèòåëåé. Øîó áóäåò ïîêàçàíî â Äàëëàñå ïî íåñêîëüêî ðàç â äåíü ñî 2 ïî 4 è ñ 6 ïî 11 àâãóñòà — â 10.30 è 11.30 óòðà, â 2.30 è 3.30 äíÿ, à òàêæå â 6.30 è 7.30 âå÷åðà (â çàâèñèìîñòè îò äíÿ íåäåëè). Ñòîèìîñòü áèëåòà — îò 15 äî 100 äîëëàðîâ. Àäðåñ: American Airlines Center, 2500 Victory Ave., Dallas, TX 75201. Òåë.: (214) 222-3687 è (214) 665-4299.

íîöèäà è òåì, ÷üè ÷åëîâå÷åñêèå ïðàâà íàðóøàþòñÿ.  ðàçãîâîðå ïðèìóò ó÷àñòèå àäâîêàòû, áîðöû çà ïðàâà ÷åëîâåêà, áåæåíöû. Âõîä — ñâîáîäíûé. Àäðåñ: Dallas Holocaust Museum/Center for Education and Tolerance, 211 N. Record St. #100, Dallas, TX 75201. Òåë.: (214) 741-7500.

10-12,14-18 àâãóñòà â 2 ÷àñà äíÿ, à òàêæå â 7.30 è 8 âå÷åðà — â çàâèñèìîñòè îò äíÿ íåäåëè. Ñòîèìîñòü áèëåòà — îò 37 äî 72 äîëëàðîâ. Àäðåñ: Casa Manana Theatre, 3101 W. Lancaster Ave., Fort Worth, TX 76107. Òåë.: (817) 332-2272.

Èíäèéñêèé öåíòð êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ïðåäñòàâëÿåò òàíöåâàëüíîå øîó «Mad and Divine» (Indian Cultural Heritage Foundation presents Mad and Divine) Êðàñî÷íîå èíäèéñêîå øîó òàíöà ëþáèòåëè ýòîé äðåâíåé âîñòî÷íîé êóëüòóðû ñìîãóò óâèäåòü 11 àâãóñòà â 3 ÷àñà äíÿ. Ñòîèìîñòü áèëåòà — îò 15 äî 50 äîëëàðîâ. Àäðåñ: Dallas City Performance Hall, 2520 Flora St., Dallas, TX 75201.

Ïîëíîå ñîáðàíèå Áèáëåéñêèõ ñî÷èíåíèé (The Bible: The Complete Word of God) Òðîå «ïàðòèçàí îò êóëüòóðû» ïðåäëàãàþò çðèòåëÿì «àìåðèêàíñêèå ãîðêè» ïî Áèáëåéñêèì ñòðàíèöàì, — íà÷èíàÿ îò ôèãîâûõ ëèñòüåâ è çàêàí÷èâàÿ Ñòðàøíûì ñóäîì. Ãåðîè ðàññóæäàþò íà áîãîñëîâñêèå âîïðîñû, äàâàÿ ïîíÿòü, ÷òî âñå íàõîäÿòñÿ â îïàñíîñòè, à îñîáåííî òå, êòî âûñòóïàåò â ïåðâûõ ðÿäàõ. Âñå, ÷òî âû çíàëè î Áèáëèè, áóäåò ïîñòàâëåíî ñ íîã íà ãîëîâó. Ïðåäñòàâëåíèÿ ïðîéäóò 2-4, 8-11 àâãóñòà â 2 ÷àñà äíÿ èëè â 8 âå÷åðà — â çàâèñèìîñòè îò äíÿ íåäåëè. Ñòîèìîñòü áèëåòà — îò 15 äî 30 äîëëàðîâ. Àäðåñ: Amphibian Stage Productions, 120 S. Main St., Fort Worth, TX 76104. Òåë.: (817) 923-3012.

Êîíöåðò Êîðòíè Ëàâ (Courtney Love in concert) Ïðèíöåññà ðîê-í-ðîëëà è âäîâà ëèäåðà ãðóïïû Nirvana Êóðòà Êîáåéíà Êîðòíè Ëàâ â ðàìêàõ ñâîåãî ëåòíåãî òóðà 4 àâãóñòà â 8 ÷àñîâ âå÷åðà äàñò åäèíñòâåííûé êîíöåðò â Äàëëàñå. Ñòîèìîñòü áèëåòà — îò 30 äî 50 äîëëàðîâ. Àäðåñ: House of Blues Dallas, 2200 N. Lamar St., Dallas, TX 75202. Òåë.: 214-978-2583.

Ìóçåé Õîëîêîñòà Äàëëàñà ïðèãëàøàåò â äèñêóññèîííûé êëóá î ïðàâàõ ÷åëîâåêà (Dallas Holocaust Museum presents 2013 Human Rights Panel) Ìóçåé Õîëîêîñòà Äàëëàñà/Öåíòð îáðàçîâàíèÿ è òîëåðàíòíîñòè 5 àâãóñòà â 6.30 âå÷åðà ïðîâåäåò äèñêóññèîííûé êëóá íà òåìó îòíîøåíèÿ ê æåðòâàì ãå-

íûì. Çà âñþ èñòîðèþ ñóùåñòâîâàíèÿ ëåãåíäàðíàÿ ãðóïïà âñåõ âðåìåí è íàðîäîâ ïðîäàëà 100 ìèëëèîíîâ àëüáîìîâ. «Chicago» äàñò åäèíñòâåííûé êîíöåðò â Äàëëàñå — 14 àâãóñòà â 8 ÷àñîâ âå÷åðà. Ñòîèìîñòü áèëåòà — îò 40 äî 90 äîëëàðîâ. Àäðåñ: Verizon Theatre at Grand Prairie, 1001 Performance Place Grand Prairie, TX 75050. Òåë.: (972) 854-5050.

Êðàñî÷íîå øîó ñ äðàêîíàìè

Âîäíûé äåíü â öåíòðå Äàëëàñà

Êîëáàñíûé ôåñòèâàëü-2013 (Sausage Fest 2013)

Íà ðûíêå Design District 10 àâãóñòà, íà÷èíàÿ ñ ïîëóäíÿ, áóäåò îòêðûò áîëüøîé áàññåéí äëÿ äåòåé. Ðÿäîì ñ áàññåéíîì áóäóò ðàáîòàòü âûñòàâêè íà âîäíóþ òåìó, ãäå áóäóò ïðåäñòàâëåíû ðàáîòû ìåñòíûõ õóäîæíèêîâ, ôîòîãðàôîâ, þâåëèðíàÿ ïðîäóêöèÿ, àíòèêâàðíûå âåùè. Îò ãîëîäà è æàæäû âû íå óìðåòå áëàãîäàðÿ ìíîæåñòâó «ðåñòîðàí÷èêîâ íà êîëåñàõ» ñ ãîòîâîé åäîé è õîëîäíûì ïèâîì. Àäðåñ: Dallas Contemporary, 161 Glass St., Dallas, TX 75207. Òåë.: (214) 698-1300.

Êîëáàñíûé ôåñòèâàëü — ýòî íå òîëüêî äåãóñòàöèîííîå ìåðîïðèÿòèå. Îðãàíèçàòîðû îáåùàþò îáèëèå óâåñåëèòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé, ê ïðèìåðó — áðîñàíèå ñîñèñîê íà ðàññòîÿíèå, êîñòþìèðîâàííîå ñîáà÷üå øîó, êîíêóðñ íà òèòóë «Ìèññ Êîëáàñíûé ôåñòèâàëü», à òàêæå êîëáàñíûå ñïåêòàêëè. Ôåñòèâàëü îòêðûò äëÿ ïîñåòèòåëåé â âîçðàñòå îò 21 ãîäà è ñòðàøå. Ôåñòèâàëü ñîñòîèòñÿ 10 àâãóñòà, íà÷àëî — â 4 âå÷åðà. Ñòîèìîñòü áèëåòà — 12 äîëëàðîâ ïðè ïîêóïêå åãî çàðàíåå è 20 äîëëàðîâ — â äåíü ìåðîïðèÿòèÿ. Àäðåñ: Main Street Garden, 1920 Main St., Dallas, TX 75201. Òåë.: (214) 744-1270.

Òåàòð Casa Manana ïðåäñòàâëÿåò ìþçèêë «Ìèññ Ñàéãîí» (Casa Manana presents Miss Saigon) Ìþçèêë «Ìèññ Ñàéãîí» î çàïðåòíîé ëþáâè ìåæäó âüåòíàìñêîé äåâóøêîé è àìåðèêàíñêèì ñîëäàòîì, î òðàãåäèè è óæàñàõ Âüåòíàìñêîé âîéíû è æåðòâàõ, ïðèíåñåííûõ äëÿ äîñòèæåíèÿ Àìåðèêàíñêîé ìå÷òû. Óäîñòîåííàÿ ìóçûêàëüíîé ïðåìèè Òîíè, «Ìèññ Ñàéãîí» òðîãàòåëüíàÿ è â òî æå âðåìÿ äðàìàòè÷íàÿ èñòîðèÿ ëþáâè, ðàññêàçàííàÿ ïîñðåäñòâîì ìóçûêè.  îïåðå ïîäíèìàþòñÿ íåïðîñòûå âîïðîñû «Ãîñïîäè, ïî÷åìó?», «×òî òàêîå Àìåðèêàíñêàÿ ìå÷òà?». Ìþçèêë ïðîéäåò

Êîíöåðò ãðóïïû «Chicago» (Chicago in concert) «Chicago» — ýòî àìåðèêàíñêàÿ ðîêãðóïïà, îáðàçîâàííàÿ â 1967 ãîäó â ×èêàãî. Ïåðâûå àëüáîìû «Chicago» îòëè÷àëèñü ýêñïåðèìåíòàëüíûì ïîäõîäîì ê ìóçûêå è ïîëèòè÷åñêè-çàîñòðåííûìè òåêñòàìè. Ãëàâíîé îñîáåííîñòüþ ýòîé ãðóïïû áûë åå ñîñòàâ.  íåãî âõîäèëè ñàêñîôîíèñò, òðîìáîíèñò è òðóáà÷. Ñòàâêà íà äóõîâûå èíñòðóìåíòû ñòàëà çàëîãîì òîãî, ÷òî çâó÷àíèå ãðóïïû áûëî âåñüìà ñâîåîáðàç-

Ìóçåé «Íà Øåñòîì ýòàæå» ïðåäñòàâëÿåò âûñòàâêó «Àìåðèêàíñêèé ïðåçèäåíò: ôîòîàðõèâû àãåíòñòâà Associated Press» (The Sixth Floor Museum presents The American President: Photographs from the Archives of The Associated Press) Çâåçäû íîâûõ àìåðèêàíñêèõ ïðåçèäåíòîâ ñíà÷àëà ÿðêî çàãîðàþòñÿ, à ïîòîì ïîñòåïåííî ìåðêíóò. Ñ èçìåíåíèåì ïðåçèäåíòà, èçìåíÿåòñÿ è ñòðàíà.  ìóçåå «Íà Øåñòîì ýòàæå» ñ 18 àâãóñòà ïî 27 îêòÿáðÿ áóäåò ðàáîòàòü ôîòîâûñòàâêà èç àðõèâîâ èíôîðìàöèîííîãî àãåíòñòâà Associated Press, íà êîòîðîé áóäóò ïðåäñòàâëåíû ÿðêèå ìîìåíòû èç ïðåçèäåíòñêîé æèçíè, êîòîðûå áûëè çàïå÷àòëåíû ôîòîãðàôàìè èç íîâîñòíîãî ïóëà Áåëîãî äîìà. Ýòà âûñòàâêà ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ìíîãèõ ìåðîïðèÿòèé, ïîñâÿùåííûõ 50ëåòíåé ãîäîâùèíå ñìåðòè ïðåçèäåíòà Êåííåäè. Êóïèâ áèëåò â ìóçåé, âû ìîæåòå ïîñåòèòü è âûñòàâêó. Àäðåñ: The Sixth Floor Museum at Dealey Plaza, 411 Elm St., Dallas, TX 75202. Òåë.: (214) 747-6660.

ÎÒ ÐÅÄÀÊÖÈÈ: ×òîáû ïîäïèñàòüñÿ íà ðàññûëêó êóëüòóðíûõ ñîáûòèé Ñåâåðíîãî Òåõàñà, ïðèøëèòå çàÿâêó ïî àäðåñó: dallastelegraph.com@gmail.com.

www.DallasTelegraph.com/53566 Ðóññêèé www.DallasTelegraph.com/en/53566 English

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ ïðîäâèãàåìîé íà ðûíîê. 46. Ãëàç. 47. Ìàëåíüêèé ðåáåíîê. 49. Âîäîâîðîò íà ðåêå, îáðàçóåìûé âñòðå÷íûì òå÷åíèåì. 50. Îáðûâîê, ëîñêóò. 51. Åæåãîäíûé ñáîð äåíåã èëè ïðîäóêòîâ ñ êðåïîñòíûõ êðåñòüÿí. 53. Ìàòåðèàë, ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ äàëüíåéøåé îáðàáîòêè. 54. Áîåâîå ãðåáíîå ñóäíî â Äðåâíåì Ðèìå. 55. Ïðèñïîñîáëåíèå äëÿ ïåðåíîñêè òÿæåñòåé èëè ëþäåé. 56. Êðàòêîå èçëîæåíèå ñîäåðæàíèÿ êíèãè, ñòàòüè, èññëåäîâàíèÿ. 57. Òîíêèå äåðåâÿííûå äîñêè, èñïîëüçóåìûå â ñòðîèòåëüñòâå. 58. Àãðåãàò äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñòàëè. 59. Òî÷êà çðåíèÿ, òîëêîâàíèå. ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 1. Äåëèêàòåñ, èçûñêàííîå áëþäî. 2. Íàáîð óäàðíûõ ìóçûêàëüíûõ èíñòðóìåíòîâ. 3. Íàäñòðîéêà íà ïàëóáå ñóäíà ðàçíîãî íàçíà÷åíèÿ. 4. Ïåðåâîçêà ãðóçîâ áåç ïåðåãðóçîê íà ïðîìåæóòî÷íûõ ñòàíöèÿõ. 5. Áðóñ, ïëàíêà äëÿ ïðèäàíèÿ óñòîé÷èâîñòè. 6. Ñóõàÿ ëó÷èíà, êîðà äëÿ ðàçæèãàíèÿ òîïëèâà. 7. Ñàìîõîäíàÿ ìàøèíà äëÿ òÿãè è ïðèâåäåíèÿ â äåéñòâèå ìàøèí, îðóäèé. 8. Âíóòðåííÿÿ îïîðíàÿ ÷àñòü ïðåäìåòà. 9. Àïïàðàò èëè óñòàíîâêà, â êîòîðûõ ïðîòåêàþò ôèçè÷åñêèå èëè õèìè÷åñêèå ïðîöåññû. 10. Ãðàôè÷åñêîå èçîáðàæåíèå

ñîîòíîøåíèÿ êàêèõ-ëèáî âåëè÷èí. 17. Çàäàíèå ñòàíäàðòíîé ôîðìû. 19. Óçêàÿ ïîëîñêà òêàíè ïî êðàþ èëè øâó îäåæäû. 21. Ìåñòî â ãîðíîì õðåáòå, äîñòóïíîå äëÿ ïåðåõîäà. 23. Äîïîëíèòåëüíîå ñâîéñòâî, íåáîëüøîé íàëåò ÷åãî-íèáóäü. 25. Òðàâÿíèñòîå ðàñòåíèå, ñåìåíà êîòîðîãî èñïîëüçóþòñÿ â ïèùåâîé ïðîìûøëåííîñòè, â ìåäèöèíå è òåõíèêå. 26. Óêðàøåííàÿ ðîñïèñüþ ìíîãîöâåòíàÿ òêàíü. 27. Óçêàÿ äîðîæêà, ïðîòîïòàííàÿ ïåøåõîäàìè. 29. Ñïåöèàëüíî îáîðóäîâàííîå ìåñòî äëÿ ñòðåëüáû ïî ìèøåíÿì. 30. Ïîõîòëèâûé ñëàñòîëþáèâûé ìóæ÷èíà. 32. Îáîçíà÷åíèå íåèçâåñòíîãî èëè íå íàçûâàåìîãî ëèöà. 33. Ýêâàòîðèàëüíîå ñîçâåçäèå. 35. Äåêîð, ïëîäîâîå ðàñòåíèå, êóñòàðíèê. 36. ßïîíñêàÿ áîðüáà. 38. Ïîìåñü ëîøàäè è îñëà. 39. ×åðòåæ êàêîãî-ëèáî ïðåäìåòà, âåùè. 41. Îôèöåðñêèé ÷èí â êàâàëåðèè ðóññêîé àðìèè. 42. Ñïîðòñìåí, ó÷àñòíèê êîìàíäíîé èãðû. 44. Ãîðþ÷àÿ æèäêîñòü, ïðîäóêò ïåðåãîíêè íåôòè. 45. Ìèíåðàë, ïðîçðà÷íàÿ ôèîëåòîâàÿ ðàçíîâèäíîñòü êâàðöà. 47. Îòëè÷èòåëüíûé çíàê íà ôîðìåííîì ãîëîâíîì óáîðå. 48. Ïðåêðàùåíèå íà íåêîòîðîå âðåìÿ ðàáîòû. 52. Îæåðåëüå èç äðàãîöåííûõ êàìíåé. 53. Òåàòðàëüíàÿ îñâåòèòåëüíàÿ àïïàðàòóðà.

ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ Â ÍÎÌÅÐÅ ÎÒ 19 ÈÞËß 2013 ÃÎÄÀ ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 1. Ïèñàòåëü, ïóáëèöèñò. 6. Îõðàíèòåëü, êîíñåðâàòîð. 11. Äëèííîõâîñòûé ïîïóãàé. 12. Åìêîñòü äëÿ ÷åãî-ëèáî â âèäå ÿùèêà. 13. Îñîáûé ïðûæîê â áàëåòíûõ òàíöàõ. 14. Æèäêîñòü äëÿ ïèòüÿ. 15. Âåñòè, ñëóõè, òîëêè. 16. Äâèæåíèå, ïîòîê âîçäóõà. 17. Õèùíîå ìëåêîïèòàþùåå. 18. Âûãîäà, ïîëüçà. 20. Óäàð â áèëüÿðäå, ïðè êîòîðîì øàð ïî-

ïàäàåò â öåëü, îòñêî÷èâ îò äâóõ áîðòîâ. 22. Çà÷åñàííûé êâåðõó âèõîð. 24. Ðàçîðåíèå, îïóñòîøåíèå. 26. Ñëàäêèé êàðòîôåëü. 28. Âèä ïî÷òîâîãî îòïðàâëåíèÿ. 31. Íàóêà îá îðàòîðñêîì èñêóññòâå. 34. Îãðàíè÷åííàÿ ÷àñòü ÷åãî-ëèáî. 35. Àìïëóà àêòðèñû, èñïîëíÿþùåé ðîëè ïîäðîñòêîâ, ìàëü÷èêîâ, äåâî÷åê. 37. Ìåäèöèíñêàÿ ïðîôåññèÿ. 40. Íè÷òîæíî ìàëîå êîëè÷åñòâî ÷åãî-ëèáî. 43. Èíôîðìèðîâàíèå ïîòðåáèòåëåé î ïðîäóêöèè,

ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ:

ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ:

1. Âîçäóõ. 6. Îêàçèÿ. 9. Îëåàíäð. 10. Êâîðóì. 11. Äóïëåò. 12. Ó÷àñòèå. 14. Ðàéîí. 17. Ïà÷êà. 20. Äðîáü. 25. Íîðä. 26. Ðåòîðòà. 27. Ïþðå. 28. Åäà. 29. Ïèð. 30. Áàóë. 31. Êîìíàòà. 32. Èäåÿ. 33. Ïîñàä. 35. Ðòóòü. 37. Ëàäüÿ. 42. Àññîðòè. 45. Êîâáîé. 46. Ñâÿòêè. 47. Áàðîêêî. 48. Çàñóõà. 49. Êëþêâà.

1. Âåêòîð. 2. Çëîäåé. 3. Õîìóò. 4. Ðåïà. 5. Åíîò. 6. Îðäåð. 7. Çîëîòî. 8. ßíòàðü. 13. Ñû÷. 15. Àâîêàäî. 16. Îòäåëêà. 18. Àâòîìàò. 19. Êóðñàíò. 21. Ðåïðèçà. 22. Áàððåëü. 23. Òðàêò. 24. Çàïàõ. 33. Ïðèêàç. 34. Ñåðâèñ. 36. Óõî. 38. Äðîòèê. 39. ßäðèöà. 40. Øàéáà. 41. Âèñîê. 43. Ñåðï. 44. Ðåêà.


10À

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Friday, August 2, 2013

www.DallasTelegraph.com

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ ÍÀØÈÕ ×ÈÒÀÒÅËÅÉ

Èçàáåëëà Ãîëüäáåðã: «Ãîñïîäü! Íó ÷òî ÿ îáåùàþ? È ÷òî ÿ ó òåáÿ ïðîøó?..» Èçàáåëëà (Áåëëà) Ãîëüäáåðã ðîäèëàñü 1 íîÿáðÿ 1954 ãîäà, ÷åðåç 15 ìèíóò ïîñëå áðàòà-äâîéíÿøêè Ëüâà. Ðîäèëàñü â ñåìüå âîåííîãî îôèöåðà-àâèàòîðà Ýìèëÿ Ãîëüäáåðãà è âðà÷à-ýïèäåìèîëîãà Ðàñè Ïåâçíåð. Ñðàçó ïîëó÷èëà òèòóë êàïèòàíñêîé äî÷êè. Ìåñòî ðîæäåíèÿ – Áàêó, Àçåðáàéäæàí. Ïðàâäà, â ïðåääâåðèè ðàäîñòíîãî ñîáûòèÿ ìàìà óåõàëà èç Ìoðøàíñêà Òàìáîâñêîé îáëàñòè ðîæàòü â ñâîé ðîäíîé ãîðîä ê ðîäèòåëÿì íà ñàìîëåòå âîèíñêîé ÷àñòè, ãäå ïàïà ñëóæèë ãëàâíûì èíæåíåðîì. Óïðàâëÿë ñàìîëåòîì çíàìåíèòûé ëåò÷èê Íåñòåðîâ-Êàðàñü. Çàòåì áûëî áëàãîïîëó÷íîå âîçâðàùåíèå ìîëîäîé ìàìû ñ äâîéíåé â Ìoðøàíñê è ïî èñòå÷åíèè òðåõ ëåò, â 1957 ãîäó, ïåðååçä íà íîâîå ìåñòî ïàïèíîé ñëóæáû — â Åâïàòîðèþ, ðàé íà çåìëå, îñîáåííî ïîñëå Ìoðøàíñêà. Ïîñëå 13-ëåòíåãî ñ÷àñòëèâîãî æèòüÿ-áûòüÿ, â ìàðòå 1970 ãîäà â æèçíè äåòåé ñëó÷èëñÿ ïåðååçä â Ìîñêâó. Ðîäèòåëè ñ÷èòàëè, ÷òî «äåòè äîëæíû ïîëó÷èòü ñòîëè÷íîå îáðàçîâàíèå ïîä ïðèñìîòðîì ðîäèòåëåé».  1971 ãîäó Èçàáåëëà Ãîëüäáåðã îêîí÷èëà øêîëó. Íåóäà÷åé çàêîí÷èëàñü åå ïîïûòêà ïîñòóïèòü â ÌÝÈ è Ëåâû — â ÌÀÒÈ.  òå÷åíèå ãîäà áðàò è ñåñòðà ðàáîòàëè âî ÌÃÐÈ (Ìîñêîâñêîì Ãåîëîãîðàçâåäî÷íîì èíñòèòóòå) è ïîñòóïèëè â ýòîò ÂÓÇ íà ôàêóëüòåò òåõíèêè ðàçâåäêè è ðàçðàáîòêè ìåñòîðîæäåíèé òâåðäûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ.  1977 ãîäó Áåëëà è Ëåâ Ãîëüäáåðã îêîí÷èëè èíñòèòóò, ïîëó÷èâ êâàëèôèêàöèþ ãîðíûõ èíæåíåðîâ.  òå÷åíèå ñëåäóþùèõ 14 ëåò Áåëëà ðàáîòàëà èíæåíåðîì-êîíñòðóêòîðîì â ÑÊÁ ÂÏÎ «Ñîþçãåîòåõíèêà» â Ìîñêâå. Êàê îíà î ñåáå ãîâîðèò: «Íè÷åãî íå èçîáðåëà è íå ñêîíñòðóèðîâàëà, äà è âîîáùå íå ïðîèçâîäèëà íèêàêèõ ÷åðòåæåé. Ïðîâîäèëà ïàòåíòíûé ïîèñê, ïîäãîòàâëèâàëà òåõäîêóìåíòàöèþ è èíæåíåðíûå ðàñ÷åòû. Íî, â îñíîâíîì, ïðåáûâàëà «â ïîëå» íà èñïûòàíèÿõ íîâûõ áóðèëüíûõ òðóá».  ðåçóëüòàòå êîìàíäèðîâîê Áåëëà Ãîëüäáåðã ïîëó÷èëà âîçìîæíîñòü ïîáûâàòü â ðàçëè÷íûõ ÷àñòÿõ Ðîññèè è Óêðàèíû. «Ïðèîáðåëà ìíîãî äðóçåé íå òîëüêî â Ìîñêâå, íî è íà ìåñòàõ. Çàìóæ íå õîòåëà è íå âûøëà», — êàê ðàññêàçûâàåò î ñåáå ïîýòåññà. 22 èþíÿ 1992 ãîäà Áåëëà Ãîëüäáåðã ñ ðîäèòåëÿìè ïðèëåòåëà â òåõàññêèé Äàëëàñ è âîñ-

ñîåäèíèëèñü ñî Ëüâîì Ãîëüäáåðã è åãî ñåìüåé. Áðàò Áåëëû ñ æåíîé Èííîé è äî÷åðüþ Þëåé ýìèãðèðîâàëè â Äàëëàñ â 1990 ãîäó.  Äàëëàñå Áåëëà Ãîëüäáåðã íà÷àëà ðàáîòàòü ñáîðùèêîì â ÿïîíñêîé ýëåêòðîííîé êîìïàíèè. Ïðîðàáîòàëà òàì òðè ãîäà. «Ïåðâàÿ èíòåëëåêòóàëüíàÿ ðàáîòà ïî÷òè ïî ñïåöèàëüíîñòè — òåõíè÷åñêèé ïåðåâîä÷èê â íåôòÿíîé êîíñóëüòàöèîííîé êîìïàíèè, ãäå ÿ ïðîäåðæàëàñü ïîëòîðà ãîäà. Çàòåì ïîñëåäîâàëè ðàáîòû â áîëüøèõ è ìàëûõ íåôòÿíûõ êîìïàíèÿõ Äàëëàñà è åãî îêðåñòíîñòåé. Ðàáîòû ìåíÿëèñü íå ïî ñîáñòâåííîìó æåëàíèþ, à â çàâèñèìîñòè îò áþäæåòà êîìïàíèé (ñêîðåå, èõ òðóäíîñòeé). Ïðèøëîñü ðàáîòàòü ñïåöèàëèñòîì ïî òåõíè÷åñêîé äîêóìåíòàöèè è òåõíèêîì (èëè êàê ãîâîðÿò â ÑØÀ, «èíæåíåðíûì òåõíèêîì»). Ïîñêîëüêó ñïåöèàëüíûõ êóðñîâ ïî íåôòÿíîé ãåîëîãèè, áóðåíèþ è äîáû÷å â Äàëëàñå íå ïðîøëà, à â ïðîøëîì áûëà ñâÿçàíà ñ ðàáîòîé íà ìåñòîðîæäåíèÿõ òâåðäûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ (à íå íåôòè è ãàçà), òî ñâîåé ðàáîòîé âñåãäà áûëà óäîâëåòâîðåíà è çà ìíîãèå ãîäû ïðèîáðåëà ñîîòâåòñòâóþùèé îïûò». Ãëàâíîå äëÿ Áåëëû — ÷òî ðàáîòàëà è ðàáîòàåò â ãåîëîãèè! Ñàìûì áîëüøèì ñâîèì äîñòèæåíèåì ïîýòåññà íàçûâàåò âñòðå÷ó ñî ñâîèì ìóæåì Ïàòðèêîì, ñ êîòîðûì âìåñòå îíè óæå 17 ëåò. Ñòèõè íà÷àëà ïèñàòü åùå â ñòóäåí÷åñêèå ãîäû â Ìîñêâå è ïðîäîëæèëà â Äàëëàñå âî âðåìÿ ïåðâîé ðàáîòû, êîãäà «èñïîëüçîâàëèñü òîëüêî ðóêè, à ãîëîâà îòäûõàëà, è â íåé ñî÷èíÿëèñü ñòèõè». Áåëëà Ãîëüäáåðã ãîâîðèò î ñâîèõ ñòèõàõ: «Õî÷åòñÿ ïèñàòü ïîâåñåëåå, ÷òîáû íå áûëî ãðóñòíî, íî ïîëó÷àåòñÿ ïî-ðàçíîìó. Ñóäèòå ñàìè, ÷èòàòåëü».

«Ñëîâà, ÷òî íå ñìîãëà ñêàçàòü, Îñòàëèñü æèçíüþ æèòü ñâîåþ. Ìíå ëó÷øå ãëàç íå îòêðûâàòü, Êîãäà çàêðûòû — ÿ âçðîñëåþ.» (È.Ãîëüäáåðã)

*** Â òåíè «òÿíè-òîëêàÿ» ß òèõî îòäûõàþ È íàõîæó ñëîâà, ×óòü ñëûøíûå åäâà. Òàê áîëüøå íå ìîãó ÿ, È òèõî ÿ êóêóþ: «Êóêó, êóêó, êóêó». ß ñèëû áåðåãó Äëÿ áóäóùåé ðàáîòû. Òèõîíüêî áåãåìîòû Èãðàþò íà ñíåãó. Âîñêëèêíèòå Âû: «×òî òû! Êàêèå áåãåìîòû? Íå Àôðèêà âåäü çäåñü!» À ÿ íè ïèòü, íè åñòü, Íè äóìàòü íå ìîãó. «Êóêó, êóêó, êóêó…» 1992 ***

Áåç áåññìûñëåííûõ «ðàçáîðîâ» È áåç âñåõ ïðè÷èí èíûõ,

È ïîâîðîòû ïîñ÷èòàòü, Ïîñòàâèòü âåøêè è çàðàíüå

Áåç «êóðèíîãî» öûïë¸íêà È áóòûëî÷êè âîäû, Òîëüêî ñ ïåñåíêîé, ÷òî çâîíêî Óíåñ¸òñÿ â «íèêóäû».

Âàì ïðåäñêàçàòü, ÷òî áóäåò òóò ×åðåç êàêèõ-òî äâà ñòîëåòüÿ… Íî íå íàéòè ïîëåçíûõ ðóä... È áåñïîëåçíûõ... Îäîëæåíüå

È îïÿòü, êàê è êîãäà-òî, Îïîçäàâ ìèíóò íà ïÿòü, Çàëåòåòü â âàãîí âíåçàïíî Ñ ÷óâñòâîì, ÷òî íå ïåðåäàòü!

ß çàêëþ÷ó ëèøü òîëüêî â òîì, ×òî âñ¸ îñòàâëþ íà ïîòîì...

ß óñïåëà!  òîì-òî äåëî! Âåäü ìîãëà è íå óñïåòü! Ãäå-òî ëàñòî÷êà âçëåòåëà Íà çåë¸íóþ, íà âåòâü,

***

È ñî ìíîé îäíîâðåìåííî Íàñëàæäàåòñÿ âåñíîé! Êòî ñêàçàë, ÷òî íåïðåìåííî Ïîâòîðèòñÿ âñ¸ ñî ìíîé? Êòî-òî çäåñü ïðîãîâîðèëñÿ È, êîíå÷íî, ïîâòîðèëñÿ Ýòîò î÷åíü ìàëûé êðóã, ×òî âòÿíóë ìåíÿ âíåçàïíî  íåîæèäàííîå çàâòðà, Ïîêàçàâ â÷åðà ìíå âäðóã... È È È È

«ñïàñèáî» çà äîâåðüå îòäåëüíî — çà öâåòû, çà çàïåðòûå äâåðè, çà äàâíèå ìå÷òû!

Ïóñòü æèçíü äàåò ñ÷àñòëèâûé øàíñ Óñïåõà ÿðêîãî äîáèòüñÿ, Äîðîãó – ùåäðàÿ ñóäüáà, ×òîá ñíîâà ê íîâîìó ñòðåìèòüñÿ! Âî âñåõ äåëàõ – âñåãäà, âî âñåì – Ïóñòü áóäåò ðèñê ëþáîé îïðàâäàí, Ïîä âäîõíîâåíèÿ çâåçäîé Óäà÷ó äåíü ïðèíîñèò êàæäûé! Âëàäèìèð, ìû çíàåì, ÷òî ñ Âàìè àâòîìîáèëè ðóññêîãî Äàëëàñà â íàäåæíûõ ðóêàõ! Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Êòî æå ÿ íà ñàìîì äåëå? Ðàçîáðàòüñÿ íå ìîãó. Óëåòåëè-ïðèëåòåëè È óñåëèñü íà ñíåãó Äâå êðàñèâûå âîðîíû. Íà ãëàâàõ ó íèõ êîðîíû  ëàïêàõ ÷óäíûå öâåòû… Òâîé ÷åð¸ä ïðèø¸ë, è òû Áåñêîíå÷íî-óäèâëåííûé, Ïðîòèðàþ÷è î÷êè, Ñíîâà ñïðîñèøü: «Ãäå âîðîíû?» — Íàïðÿãàþòñÿ çðà÷êè. Áóäåøü ðàçãëÿäåòü ïûòàòüñÿ  áåñêîíå÷íîñòè ïðîñòðàíñòâà Òî, ÷åãî â ïîìèíå íåò. ß òîãäà ñêàæó: «Ïðèâåò!

***

Ïðèìåíè âîîáðàæåíüå! Ýòî — èãðû äëÿ äåòåé, Íî è â íàñ ïîðîé çàòìåíüå Íàñòóïàåò îò èäåé,

Ãóñü ìíå òî÷íî — íå òîâàðèù! Äà è ÿ åìó — íå áðàò! Ïîòîìó ÿ îòïóñêàþ Íà ñâîáîäó âñåõ ïîäðÿä!

Îò ðàçëè÷íûõ èíòåðåñíûõ, Íî íåñîâåðø¸ííûõ äåë, È îò èñòèí òåõ èçâåñòíûõ Ñíîâà âîðîí ïðèëåòåë!»

Èçäàþ Äåêðåò ñâîáîäû, Ðâó ðóáàõó íà ãðóäè!.. Ïðîëåòåëè íàøè ãîäû È îñòàëèñü ïîçàäè...

01-29-1995

04-26-1995

***

***

Ìíå ëó÷øå ãëàç íå îòêðûâàòü, Êîãäà çàêðûòû — ìíå âèäíåå Òî, ÷òî ñòðåìèëàñü çàáûâàòü, È çâóêè êàæóòñÿ ñëûøíåå.

Ãîñïîäü! Íó ÷òî ÿ îáåùàþ? È ÷òî ÿ ó òåáÿ ïðîøó? Òû çíàåøü òî, ÷òî ÿ íå çíàþ, Íî âñ¸-æå ñíîâà ÿ ïèøó.

Ñëîâà, ÷òî íå ñìîãëà ñêàçàòü, Îñòàëèñü æèçíüþ æèòü ñâîåþ. Ìíå ëó÷øå ãëàç íå îòêðûâàòü, Êîãäà çàêðûòû — ÿ âçðîñëåþ.

ß ñ äóøîé èãðàþ â ïðÿòêè, Óáåãàÿ áåç îãëÿäêè, Âîçâðàùàÿñü âíîâü îïÿòü: Îò ñåáÿ íå óáåæàòü...

Ïèøó, ÷òîá ìíå íå ïîòåðÿòüñÿ Ïîä ñïóäîì ïðîøëîãî îïÿòü È ÷òîáû âíîâü íå ïîâòîðÿòüñÿ, A ïðîñòî ïðîäîëæàòü èñêàòü

ß îòêðûâàþ íîâûé ìèð: Áåç äåòñêèõ èãð è áåç îáìàíîâ, ×òî ïðèáàâëÿåò íîâûõ äûð Ó áåñêîíå÷íîñòè êàðìàíîâ.

12-08-1993

Ìíå óòåøåíèÿ â îáùåíüå, ×òî ìíå ïðèä¸òñÿ âîñïîëíÿòü… Ïîøëè ãðåõîâ ìíå îòïóùåíèå! È áóäó æèçíü ÿ ïðîäîëæàòü...

È âûáåãàþò áåç òðóäà Íà âîëþ ðàçíûå ïðåäìåòû: Áóìàæíûé ìóñîð, åðóíäà, Êóñî÷êè õëåáà è ìîíåòû.

06-21-1995

Ïîðà, ïîæàëóé, ðàçîáðàòü È ïåðåäàòü, êàê ïî íàñëåäñòâó, Âåäü ìîæåò ïîëüçîé ÷òî-òî ñòàòü Äóøå, òîñêóþùåé ïî äåòñòâó...

Âû äàäèòå îáúÿâëåíüå: «Äëÿ ïðèäâîðíîãî øóòà Åñòü áîëüøîå ïîìåùåíüå!» Íî óæå ÿ çàíÿòà, È ß ß ß

íà âñòðå÷ó ñ âàøèì òåëîì ñåãîäíÿ íå ïðèäó, ñïåøó çàíÿòüñÿ äåëîì: îïÿòü ÷åãî-òî æäó.

*** Äà è ìíå ñîâñåì íå òðóäíî Âäðóã ïðåäñòàâèòü, ÷òî ñåé÷àñ — Î÷åíü ïîçäíî, íî íà ïîåçä ß óñïåþ â ñàìûé ðàç. Áåç êàêèõ-òî ëèøíèõ ñáîðîâ È ïðîùàíèé çàòÿæíûõ,

02-21-1995

*** È ÿ ìîãó íàðèñîâàòü Ïëàí ìåñòíîñòè, è áåç íàçâàíüÿ,

1995

www.DallasTelegraph.com/53568 Ðóññêèé • www.DallasTelegraph.com/en/53568 English

CLASSIFIEDS

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ Ãàçåòà The Dallas Telegraph ïîçäðàâëÿåò íàøåãî ïàðòíåðà è ñîâëàäåëüöà êîìïàíèè All Star Auto Âëàäèìèðà Ãóòìàíà ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

05-03-1995

 ÄÎÁÐÛÅ ÐÓÊÈ Îòäàäèì áåñïëàòíî â äîáðûå ðóêè ùåíêîâ ìåòèñîâ íåìåöêîé îâ÷àðêè. Ùåíêè ðîäèëèñü 15 ìàÿ. Âåñåëûå, çäîðîâûå, óìíûå. Âûðàñòóò áîëüøèå, êàê ïàïà, à ãëàçà íåîáû÷íûå — ñâåòëûå, êàê ó ìàìû. Ïàïà — íàñòîÿùèé ðóññêèé èììèãðàíò. Áûë ïðèâåçåí èç Ìîñêâû (íàéäåí ìíîþ â ìåòðî). Ïî ÷èïó îòûñêàëè õîçÿåâ. Îêàçàëîñü, ñîáàêó ãîòîâèëè ê ñëóæáå â ïîëèöèè, íî ïåñ ïîëó÷èë òðàâìó (ïåðåëîì çàäíåé íîãè) è ïîäëåæàë óñûïëåíèþ. Ðàáîòíèê, îòâå÷àâøèé çà óáîðêó êëåòîê, ðåøèë äàòü åìó øàíñ. Îí îòâåç ñîáàêó ïîäàëüøå, îñòàâèâ åãî íà óëèöå. Ñîáàêà âûæèëà è ñêèòàëàñü ïî ãîðîäó îêîëî ãîäà. Çàìå÷àòåëüíûé, óìíåéøèé è êðàñèâûé çâåðü, à ïîñëåäñòâèÿ òðàâìû çàìåòíû òîëüêî ïðè áåãå. Ó ìàìû ùåíêîâ íå ìåíåå òðàãè÷íàÿ èñòîðèÿ. Ëàáðàäîð-ðåòðèâåð, îíà áûëà ñïàñåíà èç ïîäïîëüíîãî ïèòîìíèêà, ãäå ñîäåðæàëàñü ùåíêîì â êëåòêå. Êëåòêó îíà ïåðåðîñëà íàñòîëüêî, ÷òî ïîñ-

ëå îñâîáîæäåíèÿ ó íåå åùå äîëãî íå ðàçãèáàëèñü ëàïû. Îíà ñ íàìè óæå 9 ëåò. «Âûðàñòèëà» äâóõ íàøèõ ìëàäøèõ äåòåé. ×ðåçâû÷àéíî óìíàÿ è äåëèêàòíàÿ ñîáàêà. Ó âñåõ ùåíêîâ ðàçíûé õàðàêòåð, íî âñåõ îáúåäèíÿåò îäíî — îíè î÷åíü óìíûå, äîáðîæåëàòåëüíûå, ëåãêî è îõîòíî ó÷àòñÿ. Îíè ñòàíóò çàìå÷àòåëüíûìè êîìïàíüîíàìè

è ïðåêðàñíî ïîäõîäÿò äëÿ ñåìüè ñ äåòüìè. Ìîãó âûñëàòü äîïîëíèòåëüíûå ôîòî, êàê ùåíêîâ, òàê è ðîäèòåëåé, íàïèñàòü ïîäðîáíî î õàðàêòåðå êàæäîãî. È, êîíå÷íî æå, âû ìîæåòå ñàìè ïðèåõàòü è ïîñìîòðåòü íà íèõ. Íàø òåëåôîí: (903) 802-7170. Çâîíèòå! Íàòàøà è Êåëëè.

Åñëè âû õîòèòå ïîçäðàâèòü ñâîèõ áëèçêèõ, äðóçåé è çíàêîìûõ ñ äíåì ðîæäåíèÿ, þáèëååì ñîâìåñòíîé æèçíè, ãîäîâùèíîé áèçíåñà èëè êàêèì-ëèáî ïðàçäíèêîì, ïîçâîíèòå â ãàçåòó The Dallas Telegraph: (469) 2000-660. Ìû îôîðìèì âàøå ïîçäðàâëåíèå êðàñèâî, ýëåãàíòíî è ñ óâàæåíèåì! *** Ãàçåòà The Dallas Telegraph ïðèãëàøàåò âàñ ïîìåñòèòü ñâîå áåñïëàòíîå îáúÿâëåíèå â ðóáðèêå Classifieds. Âîñïîëüçîâàâøèñü êóïîíîì èëè îñòàâèâ òåêñò âàøåãî îáúÿâëåíèÿ íà àâòîîòâåò÷èêå ðåäàêöèè (469) 2000-660, âû ìîæåòå ïîìåñòèòü ñâîå îáúÿâëåíèå, êîòîðîå ìû îïåðàòèâíî îïóáëèêóåì â áëèæàéøåì íîìåðå ãàçåòû.


11À

ÑÎÁÛÒÈÅ

Friday, August 2, 2013

www.DallasTelegraph.com

Áåçãðàíè÷íîå òâîð÷åñòâî äåòñêîãî ëàãåðÿ «Creative Stretch» Íà÷àëî íà ñòð. 1 ÷òî-òî ñâîå ÷åðåç ðèñóíîê, àïïëèêàöèþ, ëåïêó è äðóãèå ìàòåðèàëû. Âñåãäà ñòàðàþñü íàéòè èíòåðåñíûå

Äåòè íèêîãäà îá ýòîì íå çàäóìûâàëèñü, êàê è î òîì, ÷òî âîäà çàïîëíÿåò ñîáîé âñå ïðîñòðàíñòâî, îíà êàê áû âëèâàåòñÿ â ïðîñòðàíñòâî... ß äîâîëüíî ÷àñòî ïîêàçûâàþ ìàëû-

Òàëàíòëèâàÿ õóäîæíèöà Ìàðèíà Øòåðåíáåðã òðåòèé ãîä ïîäðÿä ïðîâîäèò â Äàëëàñå àðò-ëàãåðü «Creative Stretch». ìàòåðèàëû, ÷òîáû ïîìî÷ü äåòÿì ñîçäàòü óíèêàëüíûå ïðîèçâåäåíèÿ. Åñëè îíè âèäÿò, ÷òî ÿ âåðþ â èõ èäåè è íàáëþäåíèÿ, òî ó íèõ ïîëó÷àþòñÿ íàñòîÿùèå øåäåâðû, êîòîðûå îíè òâîðÿò ñ ðàäîñòüþ è ýíòóçèàçìîì.  òàêèå ìãíîâåíèÿ îíè óâåðåíû â ñåáå è ñ èíòåðåñîì ïîçíàþò îêðóæàþùèé ìèð. — Ìàðèíà, âû âåäü ñàìè éîãîé çàíèìàåòåñü? È ïî÷åìó? — Éîãà ïîìîãàåò ìíå ÷óâñòâîâàòü è óðàâíîâåøèâàòü ñâÿçü ôèçè÷åñêîé è äóõîâíîé ñòîðîí æèçíè. Âàæíî, ÷òî îíà äèñöèïëèíèðóåò ïðîöåññ ñàìîïîçíàíèÿ è èññëåäîâàíèÿ ñâîåãî âíóòðåííåãî ìèðà. Ìíå êàæåòñÿ, ÷òî ñâÿçü ìåæäó ôèçè÷åñêèì ìèðîì, èíòåëëåêòóàëüíûì, ìîðàëüíûì è ýìîöèîíàëüíûì î÷åíü âàæíà, îíà ïîäîáíà íàøåìó òåëó, ãäå âñå âçàèìîñâÿçàíî. — Âàø ëàãåðü — äíåâíîé è òåìàòè÷åñêèé... — Äåòêè ïðèõîäÿò êàæäûé äåíü, êðîìå âûõîäíûõ, ñ 9 óòðà äî 4 äíÿ. Ïî÷åìó ÿ îïðåäåëÿþ òåìó íà íåäåëþ? Ýòî äàåò âîçìîæíîñòü äåòÿì ðàçâèòü ñâîè èäåè è ðàçëè÷íûì ñïîñîáîì èõ âûðàçèòü. Ìû ñ íèìè ðàçãîâàðèâàåì î ôèëîñîôèè, ìèôîëîãèè, êóëüòóðå, íàóêå. Íàïðèìåð, íà ýòîé íåäåëå ÿ îáúÿñíÿëà èì çíà÷åíèå ÷åòûðåõ ñòèõèé. Ìû ãîâîðèëè î òîì, ÷òî îãîíü âñåãäà â äâèæåíèè. ß ðàññêàçàëà, ÷òî, íàïðèìåð, â êóëüòóðå Èíäèè îãîíü èìååò òðè ôîðìû — îãîíü, ìîëíèÿ è ñîëíöå. Îí ÿâëÿåòñÿ ïîñëàíöåì ìåæäó ëþäüìè è áîãàìè, à â äðåâíåé Ãðåöèè îãîíü ñ÷èòàëñÿ íà÷àëîì âñåõ äðóãèõ ñòèõèé...

øàì íå òîëüêî ðàáîòû äðóãèõ õóäîæíèêîâ, íî è ñòàðàþñü âîñïðîèçâåñòè ïðîöåññ ðàáîòû ýòèõ õóäîæíèêîâ. Íà ýòîé íåäåëå äåòè àíèìèðîâàëè ïëàñòèëèíîâûõ ãåðîåâ, ïðèâîäÿ èõ íà ýêðàíå â äâèæåíèå. Ñîâñåì íå îáÿçàòåëüíî êòî-òî èç íèõ â áóäóùåì âûáåðåò ïðîôåññèþ õóäîæíèêà èëè ñêóëüïòîðà, íî ðàçâèòîå òâîð÷åñêîå ìûøëåíèå ïîìîæåò ðåàëèçîâàòüñÿ èì â ëþáîé ñôåðå. — Äåòè, êîòîðûå çàíèìàþòñÿ â âàøåì ëàãåðå, âñå ëè îíè èç ðóññêîÿçû÷íûõ ñåìåé? — Ïðèìåðíî ïîëîâèíà. Íà ýòîé íåäåëå ó íàñ äâå äåâî÷êè èç Êèòàÿ, îíè ãîñòÿò â Àìåðèêå è çàíèìàþòñÿ â íàøåì ëàãåðå. Ó íåñêîëüêèõ ìàëü÷èêîâ ðîäèòåëè èç Âåíåñóýëû. Òî åñòü ïðèìåðíî 50-60 ïðîöåíòîâ äåòåé â ðàçíûå íåäåëè — ýòî äåòè ðóññêîÿçû÷íûõ ðîäèòåëåé. — À êòî âàøè ïîìîùíèöû? — Ìîè ó÷åíèöû, êîòîðûå çàíèìàþòñÿ â ìîåé ñòóäèè, ïðè÷åì, íåêîòîðûå ïî ìíîãó ëåò.  òå÷åíèå ãîäà ÿ ïðåïîäàþ óðîêè ðèñîâàíèÿ. Ó÷èòåëÿ éîãè, êðîìå ìåíÿ, â ëàãåðå — ïðèãëàøåííûå — ýòî Ëåíà Øåâöîâ è Ãâåíäè ×àõî. Åëåíà îêîí÷èëà êëàññû éîãè äëÿ äåòåé, à Ãâýíäè — ëîíäîíñêèé êóðñ «Éîãà äëÿ äåòåé». Îäèí óðîê éîãè âåëà Ìèëà Äèñàïèî, îíà âëàäåëèöà ñòóäèè éîãè â Âàêñàõà÷è. Ìíå êàæåòñÿ èíòåðåñíûì, ÷òî éîãó äåòÿì ïðåïîäàþò ðàçíûå ó÷èòåëÿ. — ×åòûðå íåäåëè ëàãåðÿ óæå ïîçàäè. Ìàðèíà, êàê âû äóìàå-

òå, êàêàÿ èç íåäåëü áûëà ñàìîé òâîð÷åñêîé? — Êàæäàÿ ïî-ñâîåìó áûëà èíòåðåñíîé. Ñ âèçóàëüíîé òî÷êè çðåíèÿ, íàâåðíîå, òåìà «ãîðîäà-ñàäà». Íàïðèìåð, ãðóïïà äåâî÷åê ñîçäàëà ìàãàçèí è âñå â íåì — îò òîâàðîâ, êîòîðûå îíè ïðîäàâàëè, äî ïðèëàâêà, êàññîâîãî àïïàðàòà è äðóãèõ ìåëêèõ ìàãàçèííûõ äåòàëåé. È êîãäà â ïÿòíèöó ñîáðàëèñü ðîäèòåëè ïîñìîòðåòü, ÷òî æå «íàòâîðèëè» èõ äåòè, äåâî÷êè ïðîäàâàëè èì òîâàðû çà äåíüãè, êîòîðûå ñàìè æå è ñäåëàëè. Èõ òîâàðû, ìåæäó ïðî÷èì, ïîëüçîâàëèñü ñïðîñîì. Ìàëü÷èêè ñîçäàëè êèîñê ñ ìîðîæåííûì, êîòîðîå ïðîäàâàëè ïî 15 öåíòîâ, çàðàáîòàâ òàêèì îáðàçîì 2 äîëëàðà. Äåòè áûëè äîâîëüíû, ïîòîìó ÷òî îíè ñòàëè èíèöèàòîðàìè ýòèõ ïðîåêòîâ, îíè èõ ïðîäóìàëè, âîïëîòèëè â æèçíü è ðàñêðóòèëè. —  Àìåðèêå ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî âñå äåòè òàëàíòëèâû. È, âñåòàêè, âñå ëè? — Âñå äåòè òàëàíòëèâû — ïðîñòî òàëàíòû ó âñåõ ðàçíûå, ÷òî â èòîãå ðîæäàëî î÷åíü èíòåðåñíîå âîïëîùåíèå ïðîåêòîâ. Íàïðèìåð, â ÷åòâåðòóþ íåäåëþ ó íàñ áûë ìàëü÷èê Èëàéäæà. Îí åùå ìàëåíüêèé, ÷òîáû ÷òî-òî áîëüøîå âîïëîòèòü â æèçíü, à âîò èäåè îí âûñêàçûâàë ïîòðÿñàþùèå. Åãî èäåè äðóãèå äåòè òàê æå ïîòðÿñàþùå âîïëîùàëè â æèçíü. —  ýòîì ãîäó ó âàñ âñå íîâè÷êè â ëàãåðå èëè åñòü äåòè, êîòîðûå ïðèõîäèëè â ïðîøëîì è ïîçàïðîøëîì ãîäó? — Ïðèìåðíî 50 íà 50. — À ÷åì ëàãåðü ýòîãî ãîäà îòëè÷àåòñÿ îò ïðåäûäóùèõ äâóõ? — Íàø ëàãåðü ïðîõîäèò â çäàíèè Frisco Discovery Center. Êîãäà-òî çäåñü ñòðîèëè ðàêåòû, à ïîòîì ïåðåäàëè çäàíèå ãîðîäó Ôðèñêî.  ïåðâûé ãîä, êîãäà ìû ïðîâîäèëè ñâîé ëàãåðü, çäåñü íå áûëî äàæå êîíäèöèîíåðà. Íî ìíå î÷åíü ïîíðàâèëîñü ïðàêòè÷åñêè íåîãðàíè÷åííîå ïðîñòðàíñòâî ýòîãî çàëà.  ïåðâûå 2 ãîäà ìû ïûòàëèñü çàïîëíèòü ñâîèì òâîð÷åñòâîì âñå ïðîñòðàíñòâî ýòîãî ïîìåùåíèÿ, â ýòîì ãîäó îòäåëèëè ñåáå òîëüêî ÷àñòü. ß ñàìà ðàñòó êàê ïåäàãîã ñ êàæäûì ãîäîì. Ëþáëþ ê êàæäîìó ðåáåíêó ïîäîéòè èíäèâèäóàëüíî, ïîíÿòü åãî, âäîõíîâèòü. ×àñòî äåòè âäîõíîâëÿþò äðóã äðóãà. Äëÿ ìåíÿ âàæíî, ÷òîáû îíè íå ïåðåñòàâàëè

òâîð÷åñêè ìûñëèòü, äàæå êîãäà ëàãåðü êîí÷àåòñÿ. — Êàêèå ïëàíû ó âàñ, Ìàðèíà, íà àðò-ëàãåðü 2014 ãîäà? — Ìíå áû õîòåëîñü ñâÿçàòüñÿ ñ àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà è ïðåäëîæèòü, ÷òîáû ìàëûå ñêóëüïòóðíûå ôîðìû, êîòîðûå ñäåëàþò íàøè äåòè, ñòàëè ÷àñòüþ êàêîé-òî ïîñòîÿííîé ýêñïîçèöèè. — ×òîáû äåòè ìîãëè âåðíóòüñÿ ê ñâîåìó òâîðåíèþ è ñêàçàòü: «ß òîæå â ýòîì ó÷àñòâîâàë»? — Ìåæäó ïðî÷èì, ýòî òîæå ñòîðîíà èñêóññòâà. Êàæäûé ðàç, êîãäà ó íàñ çàêðûâàåòñÿ ëàãåðü, äåòè ìîãóò çàáðàòü äîìîé ñâîè òâîðåíèÿ. Ïî÷òè âñå îíè ñäåëàíû èç âðåìåííûõ ìàòåðèàëîâ. Èìåííî ïîýòîìó ìíå áû õîòåëîñü ñäåëàòü ñ íèìè ÷òî-òî òàêîå ïåðìàíåíòíîå è ïåðåäàòü ýòîò ïðîåêò Ôðèñêî, ÷òîáû èñêóññòâî ìàëûøåé æèëî è ðàäîâàëî äðóãèõ. — Êàêèì îáðàçîì â òå÷åíèå ãîäà âçðîñëûå è äåòè ñìîãóò áðàòü ó âàñ óðîêè? — 16 àâãóñòà ñ 6 äî 9 âå÷åðà â ðàìêàõ ïðîåêòà «Íî÷ü â ìóçåå» Dallas Museum of Art ÿ áóäó äàâàòü ìàñòåðêëàññ, â êîòîðîì ñìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå âñå æåëàþùèå — è âçðîñëûå, è äåòè. Ìû áóäåì îáóñòðàèâàòü ïðîñòðàíñòâî.  òå÷åíèå ó÷åáíîãî ãîäà â ñâîåé äîìàøíåé ñòóäèè âî Ôðèñêî ÿ äàþ óðîêè, òàê ÷òî äîáðî ïîæàëîâàòü! — Ìàðèíà, âû õóäîæíèê íå òîëüêî ïî îáðàçîâàíèþ, íî è, íàâåðíîå, ïî æèçíè. Êàêèå òåìû â èñêóññòâå âû ëè÷íî âûáèðàåòå? — ß ðàçíîïëàíîâûé õóäîæíèê íå ñòîëüêî ïî ñòèëþ, ñêîëüêî ïî ìàòåðèàëàì, êîòîðûå ÿ ïðåäïî÷èòàþ èñïîëüçîâàòü â ñâîèõ ðàáîòàõ. Õîòÿ ìîÿ ñïåöèàëèçàöèÿ ïî îáðàçîâàíèþ — æèâîïèñü, íî ñðåäè ìîèõ ðàáîò åñòü ìàñøòàáíûå èíñòàëëÿöèè èç áóìàãè, êîòîðûå çàïîëíÿþò áîëüøèå ïðîñòðàíñòâà. Ìåíÿ èíòåðåñóåò òåìà ïðîñòðàíñòâà, îñîáåííî îáùåñòâåííûõ

ïðîñòðàíñòâ, ãäå ìû ïåðåñåêàåìñÿ äðóã ñ äðóãîì è òî, êàê ëþäè ÷óâñòâóþò ñåáÿ â ýòèõ ïðîñòðàíñòâàõ. — Ãäå ìîæíî ïîñìîòðåòü âàøè ðàáîòû? — Íà ìîåì âåá-ñàéòå — www.marinashterenberg.com. À õóäîæåñòâåííûå óðîêè äëÿ äåòåé è âçðîñëûõ — íà www.starmountainart.org. «ÍÅÒ, ÁÀÁÓØÊÀ, ÌÛ ÏÎÉÄÅÌ!» Òàòüÿíà Âëàäèìèðîâíà, áàáóøêà 11-ëåòíåé Íàòàøè Ìèíñåí, ñ ëþáîïûòñòâîì è óäîâîëüñòâèåì â ïîñëåäíèé äåíü ÷åòâåðòîé ñìåíû ëàãåðÿ «Creative Stretch» ðàññìàòðèâàëà ïðîèçâåäåíèÿ ñâîåé âíó÷êè: — Òàòüÿíà Âëàäèìèðîâíà, âû çäåñü, íàâåðíîå, éîãîé äåòñêîé çàíèìàåòåñü? — Íåò.  éîãó ìåíÿ íå âçÿëè. ß ïðîñòî î÷åíü «ìîëîäàÿ» (ñìååòñÿ: àâò.), à îíè, äåòè, òàêèå âñå ñåðüåçíûå. — Êàê âàøà âíó÷êà îêàçàëàñü â ýòîì ëàãåðå? — Äî÷êà èñêàëà ëàãåðü ïîáëèæå ê äîìó. È íàøëà åãî ÷åðåç Èíòåðíåò. È òàê âûøëî, ÷òî ýòîò ëàãåðü âåäåò ðóññêîÿçû÷íûé ïåäàãîã. Ìíå î÷åíü íðàâèòñÿ, ÷òî äåòè äåëàþò â ëàãåðå. Äà è äåòè â âîñòîðãå, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî îíè ðàçíûõ âîçðàñòîâ. Ïðèìåðíî ïîëîâèíà èç íèõ — ìàëü÷èêè. Èì òîæå çäåñü èíòåðåñíî! Ìîÿ âíó÷êà ðàíüøå áûâàëà è â äðóãèõ ëàãåðÿõ è, êîãäà ÿ åé ïðåäëàãàëà òîãäà: «Äàâàé çàâòðà íå ïîéäåì», îíà ñîãëàøàëàñü. À â ýòîò ðàç îíà âñåãäà îòâå÷àëà íà ìîå ïðåäëîæåíèå: «Íåò, áàáóøêà, ìû ïîéäåì». — Íà ñëåäóþùèé ãîä âû ïðèâåäåòå âíó÷êó â ëàãåðü ê Ìàðèíå Øòåðåíáåðã? — Åñëè Ìàðèíà áóäåò íàáèðàòü ãðóïïó, òî îáÿçàòåëüíî! www.DallasTelegraph.com/53570 Ðóññêèé www.DallasTelegraph.com/en/53570 English


12À

ÔÎÒÎÐÅÏÎÐÒÀÆ

Friday, August 2, 2013

www.DallasTelegraph.com

— Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ýòî ñàìàÿ ïîïóëÿðíàÿ ïðîãðàììà, êîòîðóþ ïîñìîòðåëî áîëüøå âñåãî çðèòåëåé. Äóìàþ, ÷òî ñâîþ ðîëü â ýòîì ñûãðàëà Åâðàçèéñêàÿ Àññîöèàöèÿ áîëüøîãî Äàëëàñà. Îíè ïðèãëàñèëè ìíîãî ðóññêîÿçû÷íûõ ëþäåé. Íàøè ãîñòè îòçûâàëèñü î ôåñòèâàëå, êàê î ÿðêîì è ïàìÿòíîì ñîáûòèè. Áîëüøîìó êîëè÷åñòâó çðèòåëåé ñïîñîáñòâîâàë âûõîäíîé äåíü, â êîòîðûé ïðîõîäèë ôåñòèâàëü, ëåòíåå âðåìÿ è òîò ôàêò, ÷òî ýòî ìåðîïðèÿòèå áûëî ðàññ÷èòàíî íà âñþ ñåìüþ. Èç ãîäà â ãîä íàø ôåñòèâàëü ñòàíîâèòñÿ âñå áîëåå ïîïóëÿðíûì. —  ìåòðîïëåêñå ïðîæèâàåò áîëüøîå êîëè÷åñòâî óêðàèíñêèõ ñåìåé, ÷üÿ êóëüòóðà î÷åíü ñàìîáûòíàÿ, ÿðêàÿ è çðåëèùíàÿ. Ïî äàííûì Ãîñäåïà â íàøåì øòàòå — ïîðÿäêà 20 òûñÿ÷ óêðàèíöåâ. Ïëàíèðóåòå ëè âû ïðîâåñòè Ôåñòèâàëü Óêðàèíû?

Ðóññêèé ôåñòèâàëü â Êîïïåëëå Òåêñò è ôîòî Ñåðãåÿ Òàðàíåíêî

×èñòûé è óþòíûé ãîðîäîê Êîïïåëë 20 èþëÿ ïðåâðàòèëñÿ â ìèíè-Ðîññèþ ñ íàöèîíàëüíûìè êîñòþìàìè è ïîäåëêàìè, èãðóøêàìè×åáóðàøêàìè, ñ ìåõîâûìè øàïêàìè, ïåëüìåíÿìè è, êîíå÷íî æå, ñ ðóññêîé ðå÷üþ. Ïðè ïîääåðæêå Ðóññêîé øêîëû Äàëëàñà, Åâðàçèéñêîé Àññîöèàöèè Äàëëàñà è äåòñêîãî ñàäèêà «Ñîëíûøêî» â ãîðîäñêîé áèáëèîòåêå ïðîøåë ðîññèéñêèé ôåñòèâàëü, î êîòîðîì The Dallas Telegraph ðàññêàçàëà ñîòðóäíèê áèáëèîòåêè â Êîïïåëëå Äæåíèôåð Ôðýíç (Jennifer Franz): — Ó íàñ åñòü ñåðèÿ ïðîãðàìì, êîòîðûå ìû íàçûâàåì «Ôåñòèâàëü íàöèé». Êàæäîå ëåòî áèáëèîòåêà çíàêîìèò æèòåëåé íàøåãî ãîðîäà ñ êóëüòóðîé, òðàäèöèÿìè è ÿçûêîì òðåõ

ðàçíûõ ñòðàí. 20 èþëÿ ìû ïðåäñòàâëÿëè ãîðîäó ñâîþ èíòåðïðåòàöèþ Ðîññèè.  ðàìêàõ ïðîãðàììû ãîñòè ïðàçäíèêà ñîâåðøåííî áåñïëàòíî ìîãëè îòâåäàòü ïåëüìåíåé è êâàñà îò ìàãàçèíà-ðåñòîðàíà «Taste of Europe». Ðóññêàÿ øêîëà Äàëëàñà ïðåäñòàâèëà ïîñòàíîâêó êóêîëüíîãî òåàòðà. Íà ìíîãèõ äèñïëåÿõ è ñòîëàõ ñòîÿëè ðóññêèå ìàòðåøêè, êîòîðûå ìîæíî áûëî ðàçîáðàòü è ñîáðàòü. Îäèí èç âàøèõ ñîîòå÷åñòâåííèêîâ îáó÷àë äåòâîðó, êàê íàïèñàòü ñâîå èìÿ ðóññêèìè áóêâàìè. — Ïî÷åìó ýòîò Ôåñòèâàëü òàê âàæåí äëÿ æèòåëåé âàøåãî óâàæàåìîãî ãîðîäà? — Äëÿ òîãî, ÷òîáû ìû â Êîïïåëëå óçíàâàëè äðóã äðóãà, êòî íàøè ñîñåäè, ïðåäñòàâèòåëè êàêèõ íàöèîíàëüíîñòåé. Ýòî ñåìåéíîå ìåðîïðèÿòèå. Íà òàêèõ ôåñòèâàëÿõ èíòåðåñíî è âçðîñëûì, è äåòÿì. Ïîêà äåòè

ìàñòåðèëè ïîäåëêè â ðóññêîì ñòèëå, ðàñêðàøèâàëè ìàòðåøåê è ñîñòàâëÿëè èç êóáèêîâ ïðîñòûå ñëîâà, âçðîñëûå çíàêîìèëèñü ñ Ðîññèåé, èçó÷àÿ òåìàòè÷åñêèå èíôîðìàöèîííûå äèñïëåè, à òàêæå îáùàÿñü ñ ðóññêîÿçû÷íûìè ãîñòÿìè è äåãóñòèðóÿ ðóññêóþ åäó. Âñåì áûëî èíòåðåñíî óçíàòü, à ÷åì èìåííî îñîáåííà ðóññêàÿ êóëüòóðà. Ìíîãèå ãîñòè ñ óäîâîëüñòâèåì ôîòîãðàôèðîâàëèñü ñ äâóìÿ êðàñàâèöàìè â ðóññêèõ íàðîäíûõ êîñòþìàõ.

— Ñïàñèáî, Äæåíèôôåð, ÷òî â ìàå ýòîãî ãîäà âû îáðàòèëèñü â ãðóïïó ãàçåòû The Dallas Telegraph íà Meet-Up «The DFW Dallas Russian Culture and Language Group» â ïîèñêàõ ïîìîùíèêîâ â îðãàíèçàöèè ðîññèéñêîãî ôåñòèâàëÿ. Ìû ñ óäîâîëüñòâèåì ðàñïðîñòðàíèëè èíôîðìàöèþ î ôåñòèâàëå ñðåäè íàøèõ àíãëîÿçû÷íûõ ïîäïèñ÷èêîâ, à ôîòîãàëåðåÿ ñ ôåñòèâàëÿ áóäåò âûñòàâëåíà â ãðóïïå â áëèæàéøèå äíè. Áóäåì ðàäû ïîìî÷ü âàì è ñ óêðàèíñêèì ôåñòèâàëåì.

— Íàñêîëüêî ìíîãîíàöèîíàëåí âàø ãîðîä? — Íàñåëåíèå î÷åíü ñìåøàííîå. ß íå óâåðåíà, ìíîãî ëè ó íàñ ïðîæèâàåò ðóññêîÿçû÷íûõ ãîðîæàí, íî âåñüìà çàìåòíû îáùèíû èç Þæíîé Êîðåè, Ñêàíäèíàâñêèõ ñòðàí. Ïðîãðàììà ôåñòèâàëÿ î÷åíü èíòåðåñíà äëÿ êîðåííûõ àìåðèêàíöåâ è òåõàñöåâ. Ìû ïûòàåìñÿ ðàçðóøèòü ñòåðåîòèïû è øòàìïû Ãîëëèâóäà î ñòðàíàõ, ñ êîòîðûìè çíàêîìèì. Êîãäà ñðåäíåñòàòèñòè÷åñêèé àìåðèêàíåö ñëûøèò, íàïðèìåð, î Ðîññèè, êàê âû äóìàåòå, ÷òî åìó ïðèõîäèò íà óì? Ýòî ìàòðåøêè è Ãîðáà÷åâ. Ìû æå õî-

— Ìû óæå äóìàëè îá ýòîì. Õîòåëà áû ðàññêàçàòü î òîì, êàê ìû ïîäõîäèì ê îðãàíèçàöèè íàøèõ ôåñòèâàëåé. Âî-ïåðâûõ, ìû èùåì ïðåäñòàâèòåëåé òîé èëè èíîé íàöèîíàëüíîñòè ñðåäè æèòåëåé íàøåãî ãîðîäà èëè æå ëþäåé, êîòîðûå æèëè â òîé èëè èíîé ñòðàíå ïî ðàáîòå èëè öåðêîâíîìó ñëóæåíèþ. Îíè è ïîìîãàþò íàì â îðãàíèçàöèè ôåñòèâàëåé, çíàêîìñòâó ñ íàöèîíàëüíûìè îáùèíàìè. Ýòèì ëåòîì ìû óæå ïðîâåëè ôåñòèâàëü Âåëèêîáðèòàíèè è Ðîññèè, â àâãóñòå ïðåäñòîèò âüåòíàìñêèé ôåñòèâàëü.  îäèí ãîä ìû ñòàðàåìñÿ ïðåäñòàâèòü êóëüòóðû èç ðàçëè÷íûõ ÷àñòåé ìèðà. Ñëåäóþùèì ëåòîì ìû íàìåðåíû ðàññêàçàòü îá îäíîé èç ñòðàí Þæíîé Àìåðèêè, Àôðèêè è Åâðîïû, ÷òîáû ôåñòèâàëè ïîëó÷èëèñü ðàçíîïëàíîâûìè.

òåëè ïîêàçàòü, ÷òî Ðîññèÿ – ýòî íàìíîãî áîëüøå. — Êàê âûãëÿäåë ðîññèéñêèé ôåñòèâàëü íà ôîíå ôåñòèâàëåé äðóãèõ ñòðàí?

— Ìû îáÿçàòåëüíî ðàññìîòðèì âîçìîæíîñòü ïðåäñòàâëåíèÿ Óêðàèíû. Îá ýòîé ñòðàíå, ê ñîæàëåíèþ, àìåðèêàíöû çíàþò íåçàñëóæåííî ìàëî. Ó ìíîãèõ èç íàñ âïå÷àòëåíèå, ÷òî Óêðàèíà — âñå åùå ÷àñòü Ðîññèè. Çà ìíîãèìè ñòðàíàìè ñîõðàíÿåòñÿ îòðèöàòåëüíûé ñòåðåîòèï. Íàïðèìåð, êîãäà ãîâîðÿò Êîëóìáèÿ, àâòîìàòè÷åñêè âñïëûâàåò ñëîâî «íàðêîòîðãîâëÿ», à âåäü ýòî äðåâíÿÿ êóëüòóðà ñ èíòåðåñíåéøèìè òðàäèöèÿìè è ôîëüêëîðîì. Äóìàþ, íàì â Êîïïåëëå áóäåò èíòåðåñíî ïîçíàêîìèòüñÿ è ñ Óêðàèíîé. Ïî÷òè óâåðåíà, ÷òî â ñëåäóþùåì ãîäó ìû ïðîâåäåì Ôåñòèâàëü Óêðàèíû. www.DallasTelegraph.com/53572

Ðóññêèé www.DallasTelegraph.com/en/53572

English

2013 08 02 The Dallas Telegraph  

The Dallas Telegraph is a publication of the Russian-speaking community of the Dallas-Fort-Worth Texas area. It serves an estimated 70,000 R...