Page 1

Ïÿòü àìåðèêàíñêèõ ïðåçèäåíòîâ îòêðîþò áèáëèîòåêó Áóøàìëàäøåãî â Äàëëàñå.

$1 US $1.50 /

Cana

Ñòð. 6

Russian-Ukranian-English Publication of North Texas. Bi-weekly

“Êîáçàð ó ôðàêó”, ÿêèé ï³äêîðèâ Ãîë³âóä.

Ñòð. 11

da

Friday, April 12, 2013

ÑÎÁÛÒÈÅ

Åñëè âû èëè âàø áèçíåñ õîòèòå ïîçäðàâèòü âàøèõ êëèåíòîâ, ïàðòíåðîâ è äðóçåé ñ ïðàçäíèêîì, ãîäîâùèíîé, þáèëååì, ïîæàëóéñòà, ñâÿæèòåñü ñ íàìè ïî òåëåôîíó: (469) 2000-660.


ÔÎÒÎÐÅÏÎÐÒÀÆ

Friday, April 12, 2013

www.DallasTelegraph.com

Èñêóññòâî âîñòî÷íîãî òàíöà ñîáðàëî äðóçåé íà õàôëó Ëèäèÿ Äàëèäà — îäíà èç èíòåðåñíåéøèõ è ýêñòðàâàãàíòíûõ èñïîëíèòåëüíèö âîñòî÷íûõ òàíöåâ â Ðóññêîì Äàëëàñå.  íà÷àëå àïðåëÿ åå ñòóäèÿ âîñòî÷íîãî òàíöà (áåëëèäàíñ) ïðèãëàñèëà äðóçåé — èñïîëíèòåëüíèö è ïîêëîííèêîâ òàíöà æèâîòà — íà âîñòî÷íûé êîíöåðò (õàôëó) ïîä íàçâàíèåì «Dalida and Friends». Âûñòóïëåíèÿ ïðîõîäèëè íà ñöåíè÷åñêîé ïëîùàäêå òàíöåâàëüíîãî çàëà Center & Ballroom â Ïëýéíî. Ðåäàêöèÿ ãàçåòû The Dallas Telegraph ïîïðîñèëà Ëèäèþ ðàññêàçàòü î êîíöåðòå, î òðàäèöèè âîñòî÷íîãî òàíöà è î òîì, êàê îíà ñàìà ïîëþáèëà ýòîò âèä èñêóññòâà. Òåêñò è ôîòî Ñåðãåÿ Òàðàíåíêî — Âàøå ñîáûòèå ñòàëî ïðèÿòíûì ñþðïðèçîì äëÿ

—  ãàçåòå íåïðîñòî áóäåò îïèñàòü âñþ êðàñîòó âîñòî÷íîãî òàíöà. Êàê ãîâîðèòñÿ, ëó÷øå îäèí èëè äàæå ìíîãî ðàç ïîáûâàòü

ðóññêîì ÿçûêå. Îí ïåë «Äàëåêî-äàëåêî», êàê â ñâîå âðåìÿ åå ïåë Àâðààì Ðóññî. Ñàì Ðàäó ðîäîì èç Ðóìûíèè, íî îí âëàäååò ìíîæåñòâîì ÿçûêîâ. Åãî

Ëèäèÿ Äàëèäà íå òîëüêî óñòðîèëà êîíöåðò âîñòî÷íîãî òàíöà, íî è ñàìà èçûñêàíî òàíöåâàëà íà êîíöåðòå

ðóññêîÿçû÷íîãî Äàëëàñà. ß, êñòàòè, áûë â ÷èñëå çðèòåëåé, è ìîãó ñêàçàòü, ÷òî àïëîäèñìåíòû â ýòîò âå÷åð íå ñìîëêàëè. — Ýòî áûë åæåìåñÿ÷íûé êîíöåðò, êîòîðûé ñîáðàë ìíîæåñòâî òàëàíòëèâûõ ó÷àñòíèêîâ è ëþáèòåëåé âîñòî÷íîãî òàíöà. Ñëåäóþùèé êîíöåðò ñîñòîèòñÿ ÷åðåç ìåñÿö — 5 ìàÿ. Ìû áóäåì ðàäû âèäåòü è íîâûõ çðèòåëåé, è òåõ, êòî óæå áûâàë íà íàøèõ âûñòóïëåíèÿõ. — Íàñêîëüêî ìû ïîíÿëè, ýòî áûë îò÷åòíûé êîíöåðò âàøåé ñòóäèè è òàêæå ïðèãëàøåíèå ãîñòåé íà íîâóþ ïëîùàäêó?

íà âàøèõ êîíöåðòàõ è óâèäåòü âñþ ôååðèþ ýòîãî âèäà òàíöà, ÷åì ïûòàòüñÿ ïåðåäàòü ýòî íà áóìàãå. È, òåì íå ìåíåå, ÷òî âû ïûòàëèñü äîíåñòè äî çðèòåëåé íà êîíöåðòå? — Ó íàñ áûëî î÷åíü ìíîãî òàëàíòëèâûõ è êðàñèâûõ íîìåðîâ. Ñîáðàëèñü òàíöîâùèöû è àðòèñòû ñî âñåãî Áîëüøîãî Äàëëàñà.  ïðîãðàììå áûëî 18 âûñòóïëåíèé, ïîýòîìó ìû ðàçäåëèëè êîíöåðò íà äâà îòäåëåíèÿ.  ïåðâîì îòäåëåíèè áûëè, â îñíîâíîì, ñîëüíûå âûñòóïëåíèÿ àðòèñòîâ. Âî âòîðîì âûñòóïèëè è ìóçûêàíòû, êàê, íàïðèìåð, èçâåñòíûé è ëþáèìûé â Äàëëàñå The Violin Guy —

âûñòóïëåíèå ñòàëî ïðèÿòíûì ñþðïðèçîì äëÿ ðóññêîÿçû÷íîãî

çðèòåëÿ. Êðîìå òîãî, Ðàäó ïîêàçàë ñâîå ëàçåðíîå øîó ñî ñêðèïêîé. Òàêæå â êîíöåðòå ó÷àñòâîâàëè ìîè äðóçüÿ — àíñàìáëü «Áàäðàí». Îíè èãðàþò òðàäèöèîííóþ âîñòî÷íóþ èíñòðóìåíòàëüíóþ ìóçûêó. Íà êîíöåðòå ìóçûêàíòû èãðàëè íà áàðàáàíå è ñòðóííîì èíñòðóìåíòå, êîòîðûé íàçûâàåòñÿ óä. Îíè ñïåöèàëüíî äëÿ ìåíÿ íàïèñàëè êîìïîçèöèþ, è ìû âûñòóïèëè äóýòîì âî âòîðîì îòäåëåíèè.

— Ìîÿ ñòóäèÿ, äåéñòâèòåëüíî, íåäàâíî ïåðååõàëà â ýòîò çàë â Ïëýéíî, ïîýòîìó ìû óñòðîèëè öåðåìîíèþ îòêðûòèÿ. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, ýòî ñîáûòèå ñòàëî îò÷åòíûì êîíöåðòîì óæå çà íåñêîëüêî ëåò ìîåé ïðåïîäàâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè â Äàëëàñå.

Ðàäó (Radu Cernat). Îí áóêâàëüíî ïîòðÿñ çðèòåëåé. Ñíà÷àëà îí âûñòóïèë äóýòîì ñî ìíîé — Ðàäó èãðàë, à ÿ òàíöåâàëà. Ìû èñïîëíèëè ñ íèì îäíó î÷åíü èçâåñòíóþ âîñòî÷íóþ ïåñíþ åãèïåòñêîãî ïåâöà Amr Diab. Íî Ðàäó åå ñïåë íà

Russian-Ukranian-English Publication of North Texas. Bi-weekly.

Published by Genesis Press Serge Taran, President and Publisher Ludmila Kachkar-Taran, Editor-in-Chief Alexey Levitin, Designer Zoryana Popovich, Proofreader

âñêîðå ïðèãëàñèòü è ìóæ÷èíàðòèñòîâ, êîòîðûå ñìîãóò ïîêàçàòü ìóæñêóþ ÷àñòü âîñòî÷íîãî òàíöà, âåäü âîñòî÷íûé òàíåö òàíöóþò è æåíùèíû, è ìóæ÷èíû. — Áûòóåò ìíåíèå, ÷òî âîñòî÷íûé òàíåö — ýòî ÷òîòî íåïðèëè÷íîå... — Ê ñîæàëåíèþ, ìíîãèå, êòî òàê ðàññóæäàþò, íå âèäåëè ñöåíè÷åñêîãî âîñòî÷íîãî òàíöà. Èìåííî ïîýòîìó ÿ óñòðàèâàþ òàêèå êîíöåðòû. ß õî÷ó ðàññêàçàòü ëþäÿì, ÷òî âîñòî÷íûé òàíåö — òàêîé æå, êàê è áàëüíûå òàíöû, è ñîâðåìåííûå. Ïî âñåìó ìèðó ñîçäàíû ôåäåðàöèè âîñòî÷íîãî òàíöà. È êîíöåðòû âîñòî÷íîãî òàíöà âî ìíîãèõ ñòðàíàõ ìèðà ïîñåùàþò âûñîêîîáðàçîâàííûå ëþäè. Èíîãäà âû âñòðå÷àåòå òàíöîâùèö â ðåñòîðàíàõ, íî äàæå åñëè èñïîëíèòåëüíèöà è î÷åíü òàëàíòëèâà, îíà íå ìîæåò ïîêàçàòü íà ðåñòîðàííîé ïëîùàäêå âñþ èçûñêàííîñòü è âèðòóîçíîñòü âîñòî÷íîãî òàíöà. Ïîýòîìó ÿ ïðåäëàãàþ òàíöîâùèöàì äðóãîé ôîðìàò, — ñöåíè÷åñêèé. Ýòî ïîäíèìàåò âîñïðèÿòèå òàíöà è èçìåíÿåò îòíîøåíèå ëþäåé ê íåìó. — Çðèòåëè íà âàøåì êîíöåðòå áûëè ëþäüìè èíòåëëèãåíòíûìè, êóëüòóðíûìè — ýòî áûëî î÷åâèäíî. Ïî àïëîäèñìåíòàì ìîæíî áûëî ïîíÿòü, ÷òî îíè ïîíèìàþò êàêèå-òî íþàíñû òàíöà, ÷òî îíè öåíèòåëè ýòîãî âèäà èñêóññòâà.

— Åùå ðàç, ìîÿ ìèññèÿ — äàòü âîçìîæíîñòü òàëàíòëèâûì òàíöîâùèöàì è àðòèñòàì âûñòóïàòü â òàêîì ïðåêðàñíîì çàëå, êàê Center & Ballroom â Ïëýéíî.

— ×òî òàêîå âîñòî÷íûé òàíåö? — Ýòîò òàíåö ñóùåñòâóåò ìíîãî âåêîâ.  òîì âèäå, â êîòîðîì ìû åãî çíàåì ñåãîäíÿ, îí çàðîäèëñÿ â Åãèïòå è ðàñïðîñòðàíèëñÿ ïî âñåìó ìèðó, ïîëó÷èâ ñâîå ïðèçâàíèå. Ñâîåé äåÿòåëüíîñòüþ ÿ õîòåëà áû ïîïóëÿðèçèðîâàòü ýòîò òàíåö è â Äàëëàñå, ïîñêîëüêó ýòî èñêóññòâî ïîòðÿñàþùåé êðàñîòû, êîòîðîå ïîêàçûâàþò æåíùèíû. Ïðàâäà, ÿ íàäåþñü

ß ïëà÷ó,

íî ïëà÷ó!

ïîçâîíèòå íàì:

Mail: P.O. Box 764973, Dallas, TX 75376 Tel.: (469) 855-2588 www.DallasTelegraph.com www.Facebook.com/DallasTelegraph DallasTelegraph.com@gmail.com

— Ëèäèÿ, à êàê âû ïîñòèãàëè èñêóññòâî âîñòî÷íîãî òàíöà? — ß òàíöóþ âñþ ñâîþ ñîçíàòåëüíóþ æèçíü. È ñâîå ïóòåøåñòâèå â ìèð òàíöà ÿ íà÷àëà åùå â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîé øêîëå áàëåòà. Áåçóñëîâíî, ýòî ñòàëî ìîùíûì ôóíäàìåíòîì ìîåãî êëàññè÷åñêîãî òàíöåâàëüíîãî ñòèëÿ. Ïîòîì ìíå çàõîòåëîñü èçó÷èòü òàíöåâàëüíûå òðàäèöèè äðóãèõ êóëüòóð. ß èçó÷àëà äæàç-ìîäåðí, òàíöû íàðîäîâ ìèðà — ôëàìýíêî è äðóãèå. È âîò ýòî ïóòåøåñòâèå ïðèâåëî ìåíÿ â ìèð âîñòî÷íîãî òàíöà.  ýòîì òàíöå ÿ ñìîãëà âûðàçèòü ñâîé âíóòðåííèé ìèð è ïîäåëèòüñÿ èì ñ îêðóæàþùèìè ìåíÿ ëþäüìè. — À åñòü ëè â âàøåé ñåìüå âîñòî÷íûå êîðíè? — Íåò. ß ðîäîì èç ÑàíêòÏåòåðáóðãà. Ìîè ðîäèòåëè — ðóññêèå ëþäè.  ìîèõ æèëàõ òå÷åò òàêæå è óêðàèíñêàÿ êðîâü. — Åñòü ëè ñðåäè ñòóäåíòîâ âàøåé ñòóäèè íàøè ñîîòå÷åñòâåííèêè? — Ìîè ó÷åíèêè — ïðåäñòàâèòåëè ðàçíûõ êóëüòóð, åñòü òàêæå è ðóññêèå. Âîîáùå, ÿ ñ÷èòàþ ñâîþ øêîëó ìåæäóíàðîäíîé. Æåëàíèå èñïîëíÿòü âîñòî÷íûé òàíåö åñòü ó ëþäåé ëþáîé íàöèîíàëüíîñòè. ß î÷åíü ðàäà, ÷òî ìîãó èì ïîìî÷ü ðàñêðûòü ñåáÿ â òàíöå, áûòü çäîðîâûìè, êðàñèâûìè è âñåãäà ðàäîâàòüñÿ æèçíè, òàíöóÿ. Êñòàòè, õîòåëà áû ïðèãëàñèòü íàøèõ ñîîòå÷åñòâåííèö â íàøó òàíöåâàëüíóþ ãðóïïó — ìû âûñòóïàåì íà ðàçëè÷íûõ ìåðîïðèÿòèÿõ, äàåì ñâîè êîíöåðòû, êàê òîò, íà êîòîðîì âû òîëüêî ÷òî-òî ïîáûâàëè. Âîñòî÷íûé òàíåö, êàê íèêàêîé äðóãîé ïîä÷åðêèâàåò æåíñòâåííîñòü

è êðàñîòó ëþáîé äàìû, èñïîëíÿþùåé åãî. ÎÒ ÐÅÄÀÊÖÈÈ: Âàøå ìíåíèå — www.DallasTelegraph.com/ 51412

à ðåêëàìà â äðóãèõ ãàçåòàõ

íå ðàáîòàåò!

îáúÿñíèì, ïî÷åìó 469-2000-660 ìû

Advertisements Tel.: (469) 2000-660 Classifieds recorder: (469) 2000-660 Marketing only: ads.DallasTelegraph.com@gmail.com Russian Yellow Pages Dallas – www.Russian-Dallas.com The opinions expressed in articles and advertisements don't necessarily reflect those of the The Dallas Telegraph and its affiliated. Submitted articles are edited for clarity and length.


NEWS

Friday, April 12, 2013

www.DallasTelegraph.com

63 ìèëëèàðäåðà ïðîæèâàþò â Äàëëàñå Òåêñò The Dallas Telegraph Ôîòî èç àðõèâà ðåäàêöèè Àâòîðèòåòíûé ôèíàíñîâûé æóðíàë Ôîðáñ íàçâàë äåñÿòêó ãîðîäîâ ñ íàèáîëüøèì êîëè÷åñòâîì ìèëëèàðäåðîâ ïî èòîãàì 2013 ãîäà. Êàê íè ñòðàííî, Ìîñêâà âñå åùå óäåðæèâàåò çâàíèå ãîðîäà ñ íàèáîëüøåé «ïëîòíîñòüþ» ñàìûõ áîãàòûõ ëþäåé íà ïëàíåòå.  2009 ãîäó îíà îòîáðàëà ýòî çâàíèå ó Íüþ-Éîðêà.  Ìîñêâå ïðîæèâàþò 84 ñàìûõ áîãàòûõ ÷åëîâåêà â ìèðå ñ îáùèì ñîñòîÿíèåì 366 ìèëëèàðäîâ äîëëàðîâ.

Îäíà èç ìèëëèàðäåðîâ Äàëëàñà — Ýëèñ Óîëòîí, äî÷ü îñíîâàòåëÿ ñåòè ñóïåðìàðêåòîâ Wal-Mart Ñýìà Óîëòîíà

 Íüþ-Éîðêå èëè, êàê åãî åùå ëþáÿò íàçûâàòü, â «ñòîëèöå ìèðà», æèâåò 62 ìèëëèàðäåðà ñ îáùèì ñîñòîÿíèåì 280 ìèëëèàðäîâ äîëëàðîâ. Òðåòüå ìåñòî ïîäåëèëè ìåæäó ñîáîé Ãîíêîíã è Ëîíäîí — ïî 43 ìèëëèàðäåðà.  2009 ãîäó ïÿòü èç äåñÿòè ñàìûõ «áîãàòûõ» ãîðîäîâ ìèðà íàõîäèëèñü â ÑØÀ — Íüþ-Éîðê, ×èêàãî, Ñàí-Ôðàíöèñêî, Äàëëàñ è Ëîñ-Àíäæåëåñ.  ýòîì ãîäó òîëüêî äâà àìåðèêàíñêèõ ãîðîäà — Íüþ-Éîðê è Äàëëàñ — ïîïàëè â «äåñÿòêó». Èíòåðåñíî, ÷òî è ×èêàãî, è Ñàí-Ôðàíöèñêî, è Ëîñ-Àíäæåëåñ ñåãîäíÿ óñòóïàþò Äàëëàñó ïî êîëè÷åñòâó ñàìûõ áîãàòûõ æèòåëåé ïëàíåòû.  ïðîøëîì ãîäó â Äàëëàñå ñòàëî îäíèì ìèëëèàðäåðîì áîëüøå. Îáùåå ñîñòîÿíèå íàøèõ ñîñåäåé-ìèëëèàðäåðîâ Áîëüøîãî Äàëëàñà — 63 ìèëëèàðäà. Èíòåðåñíî, ÷òî ó ýòîé ãðóïïû òîâàðèùåé ïîëó÷àåòñÿ â ñðåäíåì ïî 3,5 ìèëëèàðäà äîëëàðîâ íà áðàòà. Ê ïðèìåðó, áþäæåò âñåé Óêðàèíû â 2012 ãîäó ñîñòàâèë 6,7 ìèëëèàðäà äîëëàðîâ.

ÎÒ ÐÅÄÀÊÖÈÈ: Âàøå ìíåíèå — www.DallasTelegraph.com/51357

 Äàëëàñå ñòðîèòñÿ äîðîæíîå ÷óäî 21 âåêà 635-ÿ àâòîñòðàäà (áîëüøå èçâåñòíàÿ êàê LBJ) îòêðûëàñü â 1969 ãîäó. Òîãäà ïëàíèðîâàëîñü, ÷òî ïî ôðèâåþ íà ñóìàñøåäøåé ñêîðîñòè áóäóò ì÷àòüñÿ 180 òûñÿ÷ àâòîìîáèëåé â äåíü. Òåêñò Ñåðãåÿ Òàðàíåíêî Åëåíà Õîëë ïðîæèëà Ôîòî èç àðõèâà ðåäàêöèè â Äàëëàñå 54 ãîäà Íî Äàëëàñ ñèëüíî ðàçðîññÿ, ñòàâ îäíîé èç êðóïíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ ñòîëèö íå òîëüêî ÑØÀ, íî è ìèðà. Ñâîèì äîìîì íàø ãîðîä íàçâàëè òàêèå êðóïíûå êîìïàíèè, êàê Texas Instruments, Nortel Networks, Alcatel Lucent, AT&T, Ericsson, Fujitsu, Nokia, Rockwell Collins, Cisco Systems, Sprint, Verizon Communications, XO Communication, Southwest Airlines, American Airlines, RadioShack, Neiman Marcus, 7-Eleven, Brinker International, AMS Pictures, id Software, ENSCO Offshore Drilling, Mary Kay Cosmetics, Chuck E. Cheese's, Zales and Fossil è ìíîãèå äðóãèå. Âñåãî â ìåòðîïëåêñå ïîñåëèëèñü è ðàáîòàþò áîëüøå 10 òûñÿ÷ êîðïîðàòèâíûõ øòàá-êâàðòèð. Òàêèì îáðàçîì, Äàëëàñ — Ôîðò-Óýðò çàíèìàåò ïåðâîå ìåñòî â ÑØÀ ïî êîëè÷åñòâó øòàá-êâàðòèð ðàçëè÷íûõ êîìïàíèé. Ñåãîäíÿ ïî 635-êå ïåðåìåùàþòñÿ 270 òûñÿ÷ àâòîìîáèëåé â äåíü. Ïëàíèðóÿ áóäóùåå ãîðîäà, ñïåöèàëèñòû îïðåäåëèëè, ÷òî ê 2020 ãîäó àâòîñòðàäà áóäåò íóæäàòüñÿ â ïðîïóñêíîé ñïîñîáíîñòè äëÿ ïîëóìèëëèîíà àâòîìîáèëåé â äåíü. ×òîáû ñïðàâèòüñÿ ñ áóäóùèì òðàôèêîì â 2011 áûë íà÷àò ãðàíäèîçíûé ïðîåêò LBJ-Express. Çàâåðøèòü ïðîåêò ïëàíèðóåòñÿ â 2015 ãîäó. Òàêèì îáðàçîì, 17-ìèëüíûé îòðåçîê LBJ — ìåæäó 35-é è 75-é àâòîñòðàäàìè ïðåâðàòèòñÿ â òðàíñïîðòíîå ÷óäî 21 âåêà. Ïðîåêò ïðåäóñìàòðèâàåò ïåðåñòðîéêó âñåõ àâòîìîáèëüíûõ ëèíèé, äâóõýòàæíîå äâèæåíèå ñ ãàðàíòèðîâàííîé ñêîðîñòüþ íå ìåíåå 50 ìèëü

â ÷àñ. À ñêîðîñòíàÿ (âíóòðåííÿÿ) ÷àñòü àâòîñòðàäû, êîòîðóþ ïîñòðîÿò íà ÿðóñ íèæå ñóùåñòâóþùåé äîðîãè, ñòàíåò ïëàòíîé. Âñåãî áóäåò ïîñòðîåíî òðè ñâåðõñêîðîñòíûå ëèíèè ñ ðåãóëèðóåìûì íàïðàâëåíèåì äâèæåíèÿ. Èíòåðåñíà ñèñòåìà öåíîîáðàçîâàíèÿ áóäóùåé ìîäåðíèçèðîâàííîé àâòîñòðàäû.  ïåðâûå ïîëãîäà ðàáîòû öåíà íà ïðîåçä áóäåò ôèêñèðîâàííîé è íåçàâèñèìîé îò âðåìåíè äíÿ è êîëè÷åñòâà ïðîåçæàþùèõ àâòîìîáèëåé. Îíà áóäåò ñîñòàâëÿòü ïðèìåðíî 15 öåíòîâ çà ìèëþ, òî åñòü îêîëî 3 äîëëàðîâ çà âåñü 17-ìèëüíûé ó÷àñòîê. Ïîñëå 6 ìåñÿöåâ ïëàíèðóåòñÿ ââåñòè ãèáêóþ ñèñòåìó ñòîèìîñòè çà ïðîåçä, êîòîðàÿ áóäåò çàâèñåòü îò ìíîãèõ ôàêòîðîâ, â òîì ÷èñëå, îò êîëè÷åñòâà àâòîìîáèëåé íà êàæäîé èç ëèíèé, îò âðåìåíè äíÿ. Íàïðèìåð, åñëè ñðåäíÿÿ ñêîðîñòü äâèæåíèÿ íà ýêñïðåññ-ëèíèè óïàäåò íèæå 50 ìèëü â ÷àñ, òî êîìïüþòåð àâòîìàòè÷åñêè áóäåò ïîâûøàòü öåíó íà ïðîåçä äî 55 öåíòîâ çà ìèëþ, çàñòàâëÿÿ âîäèòåëåé äåëàòü âûáîð — èëè ïëàòèòü áîëüøå è åõàòü áûñòðåå, èëè âîñïîëüçîâàòüñÿ ïàðàëëåëüíîé áåñïëàòíîé, à îòòîãî ìåäëåííîé ëèíèåé. Òî åñòü õî÷åøü óñïåòü íà âñòðå÷ó — ïëàòè. Ïðîñïàë — òîæå ïëàòè. Êîëè÷åñòâî ïàññàæèðîâ òàêæå áóäåò âëèÿòü íà ñòîèìîñòü ïðîåçäà — ìàøèíà ñ äâóìÿ è áîëüøå ïàññàæèðàìè ñìîæåò åõàòü ïî HOV-ëèíèè è ïëàòèòü ïîëöåíû â ÷àñ ïèê. Âúåçä íà àâòîñòðàäó — âíå çàâèñèìîñòè îò òðàôèêà — áóäåò ñòîèòü êàæäîìó àâòîìîáèëèñòó 74 öåíòà. ×àñòüþ ýòîãî ïðîåêòà òàêæå ñòàëà è ìîäåðíèçàöèÿ ó÷àñòêà 35-é äîðîãè, ïî îáåèì ñòîðîíàì êîòîðîé óæå ñåãîäíÿ âîçâûøàþòñÿ êàð-

êàñû âúåçäà íà 635-êó è ñúåçäà ñ íåå. Ñàìè ñðîêè ðåêîíñòðóêöèè 635 ìîæíî íàçâàòü ôàíòàñòè÷åñêèìè — 4 ãîäà. Ñòàðîæèëû ãîðîäà ïîìíÿò êîøìàð, ïðîäîëæàâøèéñÿ 10 ëåò, êîãäà ñòðîèëàñü ñîâðåìåííàÿ 75-êà (Central Express Way) — îò öåíòðà ãîðîäà äî 635-êè. Äîðîæíûé áþäæåò Äàëëàñà â 2010-2011 ãîäàõ ñîñòàâëÿë 171 ìèëëèîíîâ äîëëàðîâ, â òî âðåìÿ, êàê ñòîèìîñòü òîëüêî ïðîåêòà LBG Express 2,7 ìèëëèàðäà äîëëàðîâ. Áåç ÷àñòíûõ êàïèòàëîâëîæåíèé (âëîæåííûå äåíüãè áèçíåñìåíû âåðíóò çà ñ÷åò ââåäåíèÿ ïëàòíîãî ïðîåçäà ïî àâòîñòðàäå) òàêàÿ êðóïíàÿ ðåêîíñòðóêöèÿ íèêîãäà áû íå ñòàëà âîçìîæíîé. Âëàäåëüöåì àâòîñòðàäû ïðîäîëæàåò îñòàâàòüñÿ øòàò Òåõàñ. Îäíàêî Òåõàñ ñäàë 635-êó â àðåíäó ñòðîèòåëüíî-ýêñïëóàòàöèîííîé ãðóïïå LBJ Infrastructure íà 52 ãîäà. Ïðîñòûå ìàòåìàòè÷åñêèå ïîäñ÷åòû ïîêàçûâàþò, ÷òî ïðè ñîâðåìåííîé çàãðóçêå LBJ áþäæåò ìîäåðíèçàöèè è ñîäåðæàíèÿ àâòîñòðàäû îêóïèòñÿ ìåíüøå, ÷åì çà 10 ëåò. Ãàçåòà The Dallas Telegraph ïîëó÷èëà ïîäòâåðæäåíèå, ÷òî ïðåäñòàâèòåëü ñòðîèòåëüíîé

ãðóïïû LBJ Infrastructure ìîæåò âûñòóïèòü ïåðåä æåëàþùåé àóäèòîðèåé, ðàññêàçàâ è ïîêàçàâ ãðàíäèîçíîñòü ïðîåêòà ïî ïåðåñòðîéêå

Òàê ÷åðåç 2 ãîäà áóäåò âûãëÿäåòü 635 àâòîñòðàäà LBJ, à òàêæå îòâåòèâ íà âñå âîïðîñû. Ïîäðîáíîñòè ÷èòàéòå íà Facebook-ãðóïïå Ðóññêèé Äàëëàñ — Russian Dallas.

ÎÒ ÐÅÄÀÊÖÈÈ: Âàøå ìíåíèå — www.DallasTelegraph.com/51360

È ñíîâà «Ñïàñåíèå» ãàñòðîëèðóåò â Ñåâåðíîì Òåõàñå Òåêñò Ñåðãåÿ è Ëþäìèëû Òàðàíåíêî  òðåòèé ðàç â Òåõàñ ïðèåçæàëà áåëîðóññêàÿ ãðóïïà «Ñïàñåíèå» ñ êîíöåðòàìè. Íà ýòîò ðàç — â ñîñòàâå Ïàâëà Øåëüïóêà è Èãîðÿ Ìóõè. «Ñïàñåíèå» — îäíà èç ñòàðåéøèõ ãðóïï (íåäàâíî îòìåòèëà ñâîå 20-ëåòèå), èñïîëíÿþùèõ õðèñòèàíñêóþ ìóçûêó íà òåððèòîðèè ïîñòñîâåòñêîãî ïðîñòðàíñòâà. Ìóçûêàíòû ìíîãî ãàñòðîëèðóþò ïî Åâðîïå è Àìåðèêå, áûëè â èõ ïîñëóæíîì ñïèñêå è ãàñòðîëè â Àôðèêó.  ïîñëåäíèé ðàç «Ñïàñåíèå» âûñòóïàëî â Òåõàñå â ïîçàïðîøëîì ãîäó, òîãäà ìóçûêàíòû äàâàëè êîíöåðò ïðÿìî ïîñðåäè êîâáîéñêîãî ðîäåî.  ðóññêîÿçû÷íîì Äàëëàñå «ñïàñåíöû» äàþò êîíöåðò óæå âî âòîðîé ðàç è ïðèåõàëè ïî ïðèãëàøåíèþ åâàíãåëüñêîé öåðêâè «Ðåêà æèçíè — Äàëëàñ».  ïðîãðàììå êîíöåðòà 2013 ãîäà áûëè ïåñíè íà àíãëèéñêîì, ðóññêîì è áåëîðóññêîì ÿçûêàõ, êàê õèòû, òàê è íîâûå êîìïîçèöèè. Êàê âñåãäà, Ïàâåë Øåëüïóê âèðòóîçíî èãðàë íà ñêðèïêå, à Èãîðü Ìóõà — íà ñàêñîôîíå è ãèòàðå. Çðèòåëè îñòàëèñü î÷åíü äîâîëüíû. Ïîñëå êîíöåðòà ìóçûêàíòû ïîäåëèëèñü ñ ÷èòàòåëÿìè ãàçåòû The Dallas Telegraph ñâîè-

ìè âïå÷àòëåíèÿìè îò êîíöåðòà è âñòðå÷è ñî çðèòåëÿìè. «Òåõàñ âñåãäà âîñïðèíèìàåòñÿ òàêèì îãðîìíûì è øèðîêîôîðìàòíûì, — ðàññêàçàë Ïàâåë Øåëüïóê. — Çäåñü ìîæíî óâèäåòü âñå, ÷òî õî÷åøü. Äëÿ íàñ ýòî ïðèâèëåãèÿ — ñíîâà âåðíóòüñÿ â âàø øòàò, ÷òîáû âñòðåòèòü ñòàðûõ äðóçåé è îáðåñòè íîâûõ. Êñòàòè, ðàäû, ÷òî â Äàëëàñå óæå åñòü ñâîÿ ðóññêîÿçû÷íàÿ ãàçåòà». Ïî ìíåíèþ Èãîðÿ Ìóõè, «ñàìîå ãëàâíîå, ÷òî çàïîìèíàåòñÿ, êîãäà ìû ïðèåçæàåì â î÷åðåäíîé ãîðîä, — äàæå íå àðõèòåêòóðà è ïðèðîäà, à âñå-òàêè ëþäè, ñ êîòîðûìè ìû çíàêîìèìñÿ. Îíè îñòàâëÿþò ñàìûé âàæíûé ñëåä â ñåðäöå è ïàìÿòè. Ñ Äàëëàñîì ó íàñ âñåãäà ñâÿçàíû î÷åíü õîðîøèå âîñïîìèíàíèÿ. Ìû ïîçíàêîìèëèñü ó âàñ â ãîðîäå ñ ëþäüìè, îò êîòîðûõ âååò áîëüøèì òåïëîì — ýòî ïîðàçèëî íàñ, êîãäà ìû ê âàì ïðèåõàëè åùå â ïåðâûé ðàç. Ïîýòîìó êàæäûé êîíöåðò ó âàñ — ýòî ïðàçäíèê è äëÿ íàñ ñàìèõ.  ïðîøëûé ïðèåçä ìû äàæå óñïåëè ïî÷óâñòâîâàòü òåõàññêèé êîëîðèò — ïîáûâàëè íà íàñòîÿùåì ðîäåî è âûñòóïèëè ñ êîíöåðòîì ïåðåä êîâáîÿìè». ÎÒ ÐÅÄÀÊÖÈÈ: Âàøå ìíåíèå — www.DallasTelegraph.com/51366

Ïîäïèñêà íà ãàçåòó The Dallas Telegraph (Ïîæàëóéñòà, çàïîëíÿéòå íà àíãëèéñêîì ÿçûêå)

Ôàìèëèÿ Èìÿ Àäðåñ Òåëåôîí E-mail (äëÿ æåëàþùèõ ïîëó÷àòü íîâîñòè ðóññêîãî Äàëëàñà èëè The Dallas Telegraph iPad) Çàïîëíåííûé êóïîí âìåñòå ñ ÷åêîì, âûïèñàííûì íà ñóììó ïîäïèñêè, íà èìÿ ó÷ðåäèòåëÿ ãàçåòû Genesis Press âûøëèòå â àäðåñ ãàçåòû The Dallas Telegraph: P.O.Box 764973, Dallas, TX 75375

ÏÓÍÊÒÛ ÐÀÑÏÐÎÑÒÐÀÍÅÍÈß THE DALLAS TELEGRAPH

ALLEN Russian School at Allen Montessori, 612 Pebblebrook Dr., Allen, TX 75002, Phone: (469) 667-0058. ARLINGTON Taste of Europe, 1901 W. Pioneer Prkwy, Arlington, Texas 76013. Phone: (817) 275-5530. Russian School in Arlington at Kids Lodge Academy, 2331 Webb Lynn Rd., Arlington, TX 76002. Phone: (972) 489-7449. CARROLLTON Russian Banya, 2515 E. Rosemeade Parkway # 401, Carrollton, TX 75007. Phone (214) 483-5050. DALLAS Midpark Towers Apartment, 8550 Midpark Rd., Dallas, TX 75240. Phone: (972) 231-7834. St Seraphim Orthodox Church, 4112 Throckmorton St., Dallas, TX 75219. Phone (214) 528-3741. Capelli Salon, 19177 Preston Rd., Suite 155, Dallas, TX 75252. Pnone: (972) 250-4565. DENTON Denton Ballet Academy, 637 Londonderry Ln., Denton, TX 76205. Phone (940) 891-0830. GARLAND Dallas Omni Care, 2222 Deer Meadow Dr., Garland, 75044. Phone: (972) 495-6000. PLANO Sunshine International Learning Center, 5940 Alma Dr., Plano, TX 75023. Phone: (469) 467-992. Euro Deli Too, 6832, Coit Rd., # 300, Plano, TX 75023. Phone: (972) 312-0244.

ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ ÏÎÄÏÈÑÊÈ: ÍÀ 6 ÌÅÑßÖÅÂ (12 âûïóñêîâ) $

25

ÍÀ 12 ÌÅÑßÖÅÂ (24 âûïóñêà) $

48

River of Life – Dallas Church, 4001 Custer Rd., 4001 Custer Rd, 75023. Phone: (817) 773-1097. Natalie Bakery & Pastry, 2001 Coit Rd., Suite 142, Plano, TX 75075. Phone: (972) 964-4044. The Villas of Mission Bend, 1201 Medical Av., Plano, TX 75075. Phone: (972) 867-2700. Plano Community Homes West Campus, 3905-3925 American Dr., Plano, TX 75075. Phone (972) 867-1905. Central Market, 320 Coit Rd. Plano, TX 75075. Phone: 469-241-8300. Dr. Aleksandra Morel, 5509 Pleasant Valley, Suite 90-B, Plano, TX 75023. Phone: (972) 398-0020. RICHARDSON Family Discount Pharmacy, 970 N.Coit Rd., #2403, Richardson, TX 75080. Phone: (972) 235-0444. Euro Deli, 670 N. Coit # 2360, Richardson, TX 75080. Phone: (972) 234-8052. SOUTHLAKE Central Market, 1425 E Southlake Blvd., Southlake, TX 76092. Phone (817) 310-5600. THE COLONY St. Sophia Ukrainian Greek-Catholic Church, 5600 North Colony Boulevard, The Colony, TX 75056. Phone (972) 370-4700


ÂÅÒÅÐÀÍÛ ÄÀËËÀÑÀ

Friday, April 12, 2013

www.DallasTelegraph.com

×åëîâåê íåîáû÷íîé ñóäüáû Òåêñò Ëåîíèäà Áåëÿâñêîãî Ôîòî Ñåðãåÿ Òàðàíåíêî Êàê òîëüêî ñòàëî èçâåñòíî î âòîðæåíèè ãèòëåðîâñêèõ âîéñê â Óêðàèíó, ñåìüÿ Øòóðìàí ïîïûòàëàñü ýâàêóèðîâàòüñÿ íà âîñòîê, íî óñïåëè îíè äîáðàòüñÿ òîëüêî äî ñîñåäíåãî ñåëà Ïàâëîâêè, ãäå óæå õîçÿéíè÷àëè ôàøèñòñêèå îêêóïàíòû. È ó Øòóðìàíîâ íå îñòàâàëîñü äðóãîãî âûõîäà, êàê âåðíóòüñÿ äîìîé. Ïîñëå òîãî, êàê â Êàëèíîâêó âîøëè íåìåöêèå âîéñêà, ïî÷òè ñðàçó òàì áûëî ñîçäàíî åâðåéñêîå ãåòòî, êîòîðîå îáòÿíóëè êîëþ÷åé ïðîâîëîêîé.  ýòî ãåòòî ôàøèñòû ñîãíàëè âñå åâðåéñêîå íàñåëåíèå ãîðîäà, âêëþ÷àÿ ñåìüþ Øòóðìàí.  îòâåò íà èçîùðåííóþ æåñòîêîñòü è îòêðîâåííûå èçäåâàòåëüñòâà íàä ìåñòíûì íàñåëåíèåì, â ãåòòî ñòàëî çàðîæäàòüñÿ ñîïðîòèâëåíèå. Ê ïîäïîëüùèêàì ïðèìêíóëè ìíîãèå ïîäðîñòêè, â òîì ÷èñëå, è Âèêòîð. Ðåáÿòà äîñòàâëÿëè óçíèêàì ãåòòî ïðîäóêòû ïèòàíèÿ, ÷òî òðåáîâàëî îò þíûõ ñìåëü÷àêîâ ìóæåñòâà, èçîáðåòàòåëüíîñòè è íàñòîé÷èâîñòè. Ìàëü÷èøêè ïðîëåçàëè â ëþáóþ ùåëü, ðûëèñü íà ñâàëêàõ, âîðîâàëè íà ñêëàäàõ, îáìåíèâàëè âåùè íà áóõàíêó õëåáà. È âñå äî åäèíîé êðîøêè îòäàâàëè ðîäèòåëÿì — óçíèêàì ãåòòî. Êðîìå òîãî, ïîäðîñòêè èçãîòàâëèâàëè áîìáû è ãðàíàòû. Åñëè, êîíå÷íî, ìîæíî áûëî íàçâàòü áîìáîé áóòûëêó êåðîñèíà, îáìîòàííóþ òðÿïêîé, à ãðàíàòîé — æåñòÿíêó èëè îáðåç òðóáû, íàáèòóþ äèíàìèòîì. Íåñìîòðÿ íà óãðîçó ðàññòðåëà, þíûå ïàðòèçàíû èñêàëè îðóæèå â ëåñó, à êîãäà íàõîäèëè, òî ïåðåäàâàëè åãî ïîäïîëüùèêàì.  ýòî æå âðåìÿ óçíèêè ãåòòî ãîòîâèëè âîîðóæåííîå âîññòàíèå, íî èõ îïåðåäèëè ãèòëåðîâöû, óñòðîèâ ÷óäîâèùíóþ ðàñïðàâó íàä çàêëþ÷åííûìè. Âèêòîð õîðîøî ïîìíèò, êàê åãî âìåñòå ñ îòöîì è ãðóïïîé èç ïîëñîòíè ìóæ÷èí ôàøèñòû çàñòàâèëè ðûòü ÿìó. Áûëî ÿñíî, ÷òî ïëåííèêîâ ïðèâåëè íà ðàññòðåë. Äîãàäàâøèñü, ÷òî íóæíî ïîñòàðàòüñÿ ïåðåõèòðèòü ñâîèõ ïàëà÷åé, Âèêòîð, óñëûøàâ ïåðâûå âûñòðåëû, ñïðûãíóë â ÿìó, ïðèæàëñÿ ê ñòåíå, èçî âñåõ ñèë îòòàëêèâàÿ îò ñåáÿ ñâåðõó ïàäàþùèå îêðîâàâëåííûå òåëà. Êîãäà íåìöû äîáèëè îñòàâøèõñÿ â æèâûõ, Âèêòîð ïðèòâîðèëñÿ ìåðòâûì, íå ïðîÿâëÿÿ ïðèçíàêîâ æèçíè äî òåõ ïîð, ïîêà ïàëà÷è íå îòîøëè îò ìåñòà ðàñïðàâû. Äîæäàâøèñü ýòîãî ìîìåíòà, Âèêòîð îñòîðîæíî âûáðàëñÿ èç ÿìû, äî êîíöà íå âåðÿ, ÷òî îñòàëñÿ â æèâûõ. Ïîñòàðàëñÿ ïî áåçëþäíûì óëî÷êàì ïðîáðàòüñÿ ê äîìó ðîäèòåëåé, ãäå âñòðåòèëñÿ ñ áðàòîì Ìèõàèëîì. Âäâîåì îíè ðåøèëè èñêàòü ïàðòèçàíñêèå îòðÿäû, òâåðäî æåëàÿ îòîìñòèòü îêêóïàíòàì çà ðàññòðåë îòöà è áëèçêèõ ëþäåé. È õîòÿ ýòî áûëî íå ñîâñåì ïðîñòî, áðàòüÿ Øòóðìàí âûøëè íà ñëåä îòðÿäà «Ó÷èòåëü». Ïîìîãëè èì â ýòîì ìåñòíûå æèòåëè, ïîääåðæèâàâøèå ñâÿçü ñ íàðîäíûìè ìñòèòåëÿìè. Ïåðâîíà÷àëüíî êîìàíäèð îòðÿäà îòíåññÿ ê ïîäðîñòêàì ñ íåäîâåðèåì, îïàñàÿñü ïðîâîêàöèè. Íî âñå æå â îòðÿä ðåáÿò ïðèíÿë, îòäàâ ïðèêàç ïðîâåðèòü èõ íà äåëå. È ïîñëå íåñêîëüêèõ óäà÷íûõ âûëàçîê þíûõ ìñòèòåëåé, èì ñòàëè äîâåðÿòü îòâåòñòâåííûå çàäàíèÿ. Âñêîðå áðàòüÿì Øòóðìàí ïðåäñòàâèëñÿ ñëó÷àé è äëÿ ìåñòè. Óçíàâ èç ðàçâåääàííûõ, ÷òî ÷åðåç òåððèòîðèþ, êîíòðîëèðóåìóþ ïàðòèçàíàìè, äîëæåí áûë ïðîéòè íåìåöêèé ýøåëîí ñ ãîðþ÷èì è áîåïðèïàñàìè, êîìàíäèð îòðÿ-

Âèêòîðó Øòóðìàíó áûëî íåìíîãèì áîëåå 12 ëåò, êîãäà â Âèííèöêóþ îáëàñòü Óêðàèíû, â åãî ðîäíîå ìåñòå÷êî Êàëèíîâêó, ïðèøëà Âòîðàÿ ìèðîâàÿ âîéíà. À âìåñòå ñ íåé è íåìåöêî-ôàøèñòñêàÿ îêêóïàöèÿ, ïðåñëîâóòûé «íîâûé ïîðÿäîê», — îòêðîâåííûé ãåíîöèä åâðåéñêîãî íàðîäà. äà ïðèíÿë ðåøåíèå ïîìåøàòü ïðîäâèæåíèþ ýøåëîíà â ñòîðîíó ôðîíòà. Íî âûïîëíèòü ýòî çàäàíèå áûëî íåïðîñòî — âñå ïîäõîäû ê æåëåçíîäîðîæíîìó ïîëîòíó áûëè ïåðåêðûòû êàðàòåëÿìè. Ñ ýòîé çàäà÷åé ìîãëè ñïðàâèòüñÿ òîëüêî ïîäðîñòêè, íà

«Ó÷èòåëü» î âûïîëíåíèè áîåâîãî çàäàíèÿ, òîò, ïîçàáûâ îá óñòàâå, ïî-îòå÷åñêè íåæíî îáíÿë þíîøó è êðåïêî åãî ðàñöåëîâàë. Ïîñëå ýòîãî ãåðîè÷åñêîãî ïîñòóïêà Âèêòîð ñîâåðøèë â îòðÿäå åùå ìíîæåñòâî äðóãèõ ïîäâèãîâ. À êîãäà íà÷àëîñü

Åùå âî âðåìÿ ó÷åáû îí ïîçíàêîìèëñÿ ñ äåâóøêîé ïî èìåíè Ôèðà Áåëåíüêàÿ.  1957 ãîäó ìîëîäûå ëþäè ïîæåíèëèñü è ñ òåõ ïîð 56 ëåò æèâóò âìåñòå â ëþáâè è ñîãëàñèè. Ñóïðóãè âûðàñòèëè äâîèõ ñûíîâåé — Íàòàíà è Ýäâàðäà.

êîíòðíàñòóïëåíèå ñîâåòñêèõ âîéñê, îí âìåñòå ñ áîéöàìè ïàðòèçàíñêîãî îòðÿäà ó÷àñòâîâàë â áîÿõ çà îñâîáîæäåíèå Âèííèöêîé îáëàñòè è ñâîåãî ðîäíîãî ãîðîäà. Ñ ãîðäîñòüþ, ïîâçðîñëåâøèé çà ãîäû âîéíû Âèêòîð ó÷àñòâîâàë â 1944 ãîäó â ïàðàäå ïàðòèçàíñêèõ îòðÿäîâ, îñâîáîæäàâøèõ Âèííèöó. Ïîçäíåå îí âñïîìèíàë, êàê øåë â êîëîííå âìåñòå ñî ñòàðøèìè òîâàðèùàìè, îùóùàÿ ñåáÿ ÷àñòüþ âåëèêîé Ïîáåäû. À áûëî åìó îêîëî 15 ëåò... Ïîëó÷èâ áëàãîäàðíîñòü îò êîìàíäèðà îòðÿäà çà ñâîå ðàòíîå ñëóæåíèå ðîäèíå, Âèêòîð åùå îêîí÷àòåëüíî íå ðåøèë, ÷òî áóäåò äåëàòü äàëüøå. Åãî ðàçûñêàëè ìàìà — Åëèçàâåòà Áîðèñîâíà è ïîäðîñøèé ìëàäøèé áðàò Äìèòðèé, êîòîðûå âñå ýòè ãîäû íàõîäèëèñü â íåìåöêîì ãåòòî.  Âèííèöå Âèêòîð ïîñòóïèë â âå÷åðíþþ øêîëó, ÷òîáû îêîí÷èòü ïðåðâàííóþ âîéíîé ó÷åáó. Òî âðåìÿ áûëî íå èç ëåãêèõ — Óêðàèíà äîëãî ïðèõîäèëà â ñåáÿ ïîñëå ôàøèñòêîé îêêóïàöèè, âëàñòè íå ìîãëè îáåñïå÷èòü íàñåëåíèå ñàìûìè íåîáõîäèìûìè ïðîäóêòàìè ïèòàíèÿ. Óçíàâ î áåäñòâåííîì ïîëîæåíèè ñåñòðû è åå ñåìüè, áðàò ìàìû Âèêòîðà, Îëåã Âèíîêóðîâ ïðåäëîæèë åé ïåðååõàòü â ãîðîä Ñòðûé Äðîãîáû÷ñêîé îáëàñòè, ãäå îí çàíèìàë îòâåòñòâåííóþ äîëæíîñòü. Îí ïîîáåùàë ñåìüå çíà÷èòåëüíóþ ìàòåðèàëüíóþ ïîìîùü. Ñåìüÿ Øòóðìàí ñîãëàñèëàñü. Íà íîâîì ìåñòå Âèêòîð îêîí÷èë øêîëó, è â 1953 ãîäó ïîñòóïèë âî Ëüâîâñêèé èíñòèòóò ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû, êîòîðûé óñïåøíî îêîí÷èë ÷åðåç ÷åòûðå ãîäà. Ðàáîòàë Âèêòîð ïðåïîäàâàòåëåì ôèçêóëüòóðû â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ øêîëàõ Ëüâîâà.

Êàçàëîñü, â æèçíè Âèêòîðà Øòóðìàíà âñå ñêëàäûâàåòñÿ íàèëó÷øèì îáðàçîì — èíòåðåñíàÿ ðàáîòà, ëþáèìàÿ æåíà, ñåìåéíîå áëàãîïîëó÷èå, ìàòåðèàëüíûé äîñòàòîê, íî íà äóøå áûëî íåñïîêîéíî. «Íèêîãäà íå ñìîãó, — ðàññêàçûâàåò îí, — çàáûòü ïåðåæèòîå âî âðåìÿ âîéíû. Îíî ñèäèò ãäå-òî ãëóáîêî âíóòðè ìåíÿ. ×àñòî ïî íî÷àì ìíå ñíÿòñÿ ðàññòðåë, ãèáåëü Ìèõàèëà, îòäåëüíûå ýïèçîäû ïàðòèçàíñêîé æèçíè». È, ÷åì áîëüøå íàø ãåðîé âñïîìèíàë î ïåðåæèòîì, òåì áîëüøå ïðèõîäèë ê âûâîäó, ÷òî äîëæåí ðàññêàçàòü ëþäÿì è, ïðåæäå âñåãî, ìîëîäåæè î âîéíå, î ãåíîöèäå åâðåéñêîãî íàðîäà, î ïîñåäåâøèõ äåòÿõ Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû... Îí ñ÷èòàåò, ÷òî «ïðîøëîå íåâîçìîæíî çàáûòü, êàê íåâîçìîæíî çàáûòü ìàòü èëè îòöà, îíî ïîêîèòñÿ ãëóáîêî â íàøåé äóøå è ïîñòîÿííî íàïîìèíàåò î ñåáå».  ïîñëåâîåííîì Ñîâåòñêîì Ñîþçå íà÷àëà óñèëèâàòüñÿ âîëíà àíòèñåìèòèçìà è ïîäâèãè åâðååâ â ãîäû Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû âñå áîëüøå óìàë÷èâàëèñü. Ïîýòîìó ñóïðóãè Øòóðìàí ðåøèëè óåõàòü èç ÑÑÑÐ. Âûáîð ïàë íà ÑØÀ. Ïåðâàÿ âîçìîæíîñòü ïîÿâèëàñü â 1976 ãîäó. Ïåðåä îòúåçäîì èõ âûíóäèëè çàïëàòèòü 10 òûñÿ÷ äîëëàðîâ çà òî, ÷òî Ñîâåòñêèé Ñîþç â ñâîå âðåìÿ äàë èì áåñïëàòíîå îáðàçîâàíèå.  Àìåðèêó îíè åõàëè ÷åðåç Àâñòðèþ è Èòàëèþ.  Ðèìå ñåìüÿ ñòàëà íà ó÷åò â åâðåéñêîì àãåíòñòâå, ãäå è âûÿñíèëîñü, ÷òî ïî ñïåöèàëüíîñòè Âèêòîð — ïðåïîäàâàòåëü ôèçêóëüòóðû. Åìó ïðåäëîæèëè ðàáîòó â Åâðåéñêîì êóëüòóðíîì öåíòðå òåõàññêîãî Ôîðò-Óýðòà, çàíèìàòüñÿ ñïîðòîì ñ ÷ëåíàìè öåíòðà. Ñóïðóãè Øòóðìàí ñîãëàñèëèñü.  Òåõàñå èõ òåïëî âñòðåòèëè.

Âèêòîð è Ôèðà Øòóðìàíû êîòîðûõ, êàê äóìàë êîìàíäèð îòðÿäà, ôàøèñòû, ñêîðåå âñåãî, íå îáðàòÿò âíèìàíèå. Íî ïàðòèçàíñêèé êîìàíäèð íåäîîöåíèë áäèòåëüíîñòü îêêóïàíòîâ, êîòîðûå óæå äàâíî ñëåäèëè çà áðàòüÿìè Øòóðìàí. Êîãäà Ìèõàèë Øòóðìàí ïîíÿë, ÷òî îíè îêàçàëèñü ïîä ïðèöåëîì ôàøèñòîâ, òî, íå äîæèäàÿñü âûñòðåëîâ, óñïåë ðàññòðåëÿòü ÷åòâåðûõ êàðàòåëåé. Íî ñèëû áûëè íåðàâíûìè è â ðåçóëüòàòå ýòîé ïåðåñòðåëêè áðàòüÿ Øòóðìàí îêàçàëèñü â íåìåöêîì ïëåíó. Âèêòîð áûë âîñõèùåí òåì, êàê äîñòîéíî âåë ñåáÿ íà äîïðîñå åãî ñòàðøèé áðàò. Áîëåå òîãî, Ìèõàèë, óëó÷èâ ìîìåíò, âûõâàòèë èç êîáóðû ãèòëåðîâñêîãî îôèöåðà ïèñòîëåò è âûñòðåëèë â íåãî, à çàòåì è â ïîëèöàÿ-ïðåäàòåëÿ. Âñå ýòî ïðîèñõîäèëî íà ãëàçàõ Âèêòîðà. È ñìåëîñòü ñòàðøåãî áðàòà ïðèäàëà åìó óâåðåííîñòè â ïðàâîòå ïàðòèçàíñêîé áîðüáû, ÷àñòüþ êîòîðîé ñòàë è îí.  òþðüìå Âèêòîð ñòîéêî ïåðåíåñ âñå èçäåâàòåëüñòâà, íî íè ïîáîè, íè ãîëîä, íè õîëîä åãî íå ñëîìèëè. Îí íå âûäàë îêêóïàíòàì òîãî ìåñòà, ãäå ïàðòèçàíàìè áûëà çàêîïàíà ìèíà. È îêàçàâøèñü íà ñâîáîäå, Âèêòîð âìåñòå ñ ñîêàìåðíèêîì-àíòèôàøèñòîì íàøåë ìèíó è, îáìàíóâ áäèòåëüíîñòü ïàëà÷åé, ñóìåë âçîðâàòü âðàæåñêèé æåëåçíîäîðîæíûé ñîñòàâ. Ãëÿäÿ íà îãíåííîå çàðåâî ïîæàðà, Âèêòîð, ñæèìàÿ äî áîëè êóëàêè, íå ÷óâñòâóÿ îòìîðîæåííûõ íîã, ïðè êàæäîì íîâîì âçðûâå, åëå ñäåðæèâàë ñåáÿ, âûêðèêèâàë: «Ýòî âàì çà ïàïó! Ýòî âàì çà Ìèøó! Ýòî âàì çà áàáóøêó è äåäóøêó!» Îí âñïîìíèë âñåõ ðîäíûõ è áëèçêèõ, ñòàâøèõ æåðòâàìè ãèòëåðîâñêîãî ãåíîöèäà. Êîãäà Âèêòîð äîëîæèë êîìàíäèðó ïàðòèçàíñêîãî îòðÿäà

Ñðàçó æå ïðåäîñòàâèëè ìåáëèðîâàííóþ êâàðòèðó è ðàáîòó äëÿ Âèêòîðà. Îí ñðàçó æå íàøåë âçàèìîïîíèìàíèå ñî ñâîèìè âçðîñëûìè ó÷åíèêàìè, êîòîðûì ïðåïîäàâàë ãèìíàñòèêó. Ãèìíàñòè÷åñêèå çàíÿòèÿ òàêæå ïðîâîäèëèñü ïî èíèöèàòèâå Åâðåéñêîãî êóëüòóðíîãî öåíòðà â øêîëå, â ó÷ðåæäåíèÿõ è ÷àñòíûõ äîìàõ. Ïðîæèâ êàêîå-òî âðåìÿ íà íîâîé ðîäèíå, Âèêòîð ðåøèë íàïèñàòü êíèãó «Ïàìÿòü ñåðäöà» — î ïåðåæèòîì èì âî âðåìÿ Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû. Óçíàâ î òîì, ÷òî â Èçðàèëå ïðîæèâàåò ìíîãî ïîñåäåâøèõ äåòåé âîéíû, ÷üè áèîãðàôèè âî ìíîãîì ïîõîæè íà åãî æèçíü, îí íåîäíîêðàòíî áûâàë íà èçðàèëüñêîé çåìëå, âñòðå÷àÿñü ñ ýòèìè ëþäüìè. Îñîáåííîå âïå÷àòëåíèå íà ñóïðóãîâ Øòóðìàí ïðîèçâåëè Ñòåíà Ïëà÷à è ìóçåé «ßä Âàøåì», ãäå êàæäûé ýêñïîíàò êðè÷èò î òðàãåäèè Õîëîêîñòà. «Æèâÿ â Óêðàèíå, — ðàññêàçûâàåò Âèêòîð, — ÿ íå ïðåäñòàâëÿë ìàñøòàáîâ ãåíîöèäà, êîòîðûì ïîäâåðãñÿ íàø ìíîãîñòðàäàëüíûé íàðîä. Ïîýòîìó ÿ îñîáåííî îñòðî ïî÷óâñòâîâàë, êàê âàæíû âîñïîìèíàíèÿ äåòåé âîéíû äëÿ ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ». Ïîñëå ïîåçäîê â Èçðàèëü, Âèêòîð íàïèñàë åùå îäíó êíèãó «Ñïàñèáî âàì, ëþäè. Ñåìåéíàÿ õðîíèêà». Çíàÿ Âèêòîðà Øòóðìàíà íå ìåíåå 15 ëåò, êàæäûé ðàç óáåæäàþñü, ÷òî, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî åìó óæå çà 80, â äóøå îí îñòàëñÿ ìîëîäûì è ïîëíûì ýíåðãèè ÷åëîâåêîì. Îí ïî-ïðåæíåìó áëèçêî âîñïðèíèìàåò ÷åëîâå÷åñêèå áåäû ôðîíòîâèêîâ, à òàêæå ñåìåé, ÷üè ðîäíûå ïîãèáëè íà âîéíå. Îí íèêîãäà íå óñïîêîèòñÿ, ïîêà íå îêàæåò ýòèì ëþäÿì ðåàëüíóþ ïîìîùü. Äâåðè äîìà ñåìüè Øòóðìàí âñåãäà îòêðûòû äëÿ òåõ, êîìó íóæíà ïîääåðæêà. Ñûíîâüÿ Âèêòîðà è Ôèðû óæå äàâíî âûðîñëè è ñòàëè ñàìîñòîÿòåëüíûìè ëþäüìè. Ñòàðøèé, Íàòàí, ðàáîòàåò ìåíåäæåðîì êðóïíîãî êíèæíîãî ìàãàçèíà, íàõîäÿùåãîñÿ íà òåððèòîðèè ìåñòíîãî óíèâåðñèòåòà, à Ýäâàðä óæå áîëüøå 15 ëåò çàíÿò â êîìïàíèè Tandy Corporation. Íî îñîáåííî ñóïðóãè Øòóðìàí ãîðäÿòñÿ âíó÷êîé Åëèçàâåòîé, íàçâàííîé â ÷åñòü ìàìû Âèêòîðà è âíóêîì Ìàéêëîì, ïîëó÷èâøèì èìÿ â ÷åñòü þíîãî ïàðòèçàíà Ìèõàèëà. Øòóðìàíû-ìëàäøèå â ýòîì ãîäó îêàí÷èâàþò øêîëó è íàìåðåíû ïîñòóïàòü â óíèâåðñèòåò.  1994 ãîäó ïî ïðèãëàøåíèþ Âèêòîðà â Ôîðò-Óýðò èç Íèæíåãî Íîâãîðîäà ïåðååõàë åãî ìëàäøèé áðàò Äìèòðèé. Îí ñòàë ïðåïîäàâàòåëåì ñïåöïðåäìåòîâ â ìåñòíîì ìåäèöèíñêîì ó÷èëèùå, à åãî ñûí Ëåîíèä — èçâåñòíûé â Áîñòîíå ïðîôåññîð-êàðäèîëîã. Æåíà Ëåîíèäà — òîæå ìåäèê, à èõ äî÷ü Ìàøà — ñòîìàòîëîã â Äàëëàñå. Íàøà áåñåäà ñ Âèêòîðîì ñîñòîÿëàñü íàêàíóíå 68-é ãîäîâùèíû ðàçãðîìà ôàøèñòñêèõ âîéñê â Åâðîïå. «×åì áîëüøå âðåìåíè óõîäèò ñ 9 ìàÿ 1945 ãîäà, òåì âñå áîëüøèé ñìûñë ïðèîáðåòàåò çàâîåâàííàÿ Ïîáåäà, òåì áîëüøå ñìûñëà ïîÿâëÿåòñÿ ó ôðàçû «Íèêòî íå çàáûò, íè÷òî íå çàáûòî», — ñ÷èòàåò Âèêòîð. Îò èìåíè ðåäàêöèè ãàçåòû The Dallas Telegraph è îò ñåáÿ ëè÷íî — íèçêèé ïîêëîí è ñåðäå÷íàÿ áëàãîäàðíîñòü òåáå, Âèêòîð, è âñåì ïîñåäåâøèì äåòÿì âîéíû çà âñå, ÷òî âàìè ñäåëàíî â òÿæåëûå ãîäû ëèõîëåòüÿ, çà âàø áåñöåííûé âêëàä â Ïîáåäó! ÎÒ ÐÅÄÀÊÖÈÈ: Âàøå ìíåíèå — www.DallasTelegraph.com/ 51369


ÁÛÂØÀß ÐÎÄÈÍÀ

Friday, April 12, 2013

www.DallasTelegraph.com

ÓÊÐÀÈÍÀ

ÁÅËÀÐÓÑÜ

Æèòåëÿ Ðîâåíñêîé îáëàñòè óëè÷èëè â êîíòðàáàíäå ñàëà

Çâåçäíàÿ áîëåçíü áåëîðóññêîé ëèòåðàòóðû

Æèòåëü Ðîâåíñêîé îáëàñòè ïûòàëñÿ íåëåãàëüíî âûâåçòè èç Óêðàèíû ôóðãîí ñàëà â ñàëîíå ìèêðîàâòîáóñà Mercedes, ñîîáùàåò óïðàâëåíèå ÌÂÄ â Âèííèöêîé îáëàñòè. Ïî äàííûì âåäîìñòâà, â êóçîâå àâòîìîáèëÿ, çà ðóëåì êîòî-

ðîãî áûë 27-ëåòíèé ìóæ÷èíà, îáíàðóæèëè ôàñîâàííîå çàìîðî-

æåííîå ñàëî áåç ñîîòâåòñòâóþùèõ äîêóìåíòîâ. Îáùàÿ ñòîèìîñòü ãðóçà áûëà îöåíåíà â 40 òûñÿ÷ ãðèâåí. Çëîóìûøëåííèê ðàññêàçàë, ÷òî ñêóïàë òîâàð íà ðûíêàõ Áåðøàäñêîãî ðàéîíà Âèííèöêîé îáëàñòè, à ïîòîì âåç â Ðîâåíñêóþ îáëàñòü íà ïåðåðàáîòêó, ÷òîáû ïîçæå äîáàâèòü ñàëî â êîëáàñíûå èçäåëèÿ. Íà äàííûé ìîìåíò íàðóøèòåëü ïðèâëå÷åí ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè ïî ñòàòüå çà íàðóøåíèå ïðàâèë êàðàíòèíà æèâîòíûõ è äðóãèõ âåòåðèíàðíî-ñàíèòàðíûõ òðåáîâàíèé.

Ïðåäñåäàòåëü Ñîþçà ïèñàòåëåé Áåëàðóñè Íèêîëàé ×åðãèíåö ñ÷èòàåò, ÷òî â áåëîðóññêîé ëèòåðàòóðå ïîÿâèëñÿ íîâûé íåäóã — çâåçäíàÿ áîëåçíü, îò êîòîðîé ñòðàäàþò ìíîãèå ïèñàòåëè. Îäíàêî äëÿ òîãî ÷òîáû ñòàòü «çâåçäîé», íóæíî áûòü, êàê ìèíèìóì, ïîïóëÿðíûì, à ýòîãî äîñòàòî÷íî òðóäíî äîñòè÷ü â áåëîðóññêèõ óñëîâèÿõ, ãäå áîëüøàÿ ÷àñòü íàñåëåíèÿ íå ÷èòàåò âîîáùå. Êàê ðàññêàçàë ×åðãèíåö æóðíàëèñòàì 9 àïðåëÿ, âåñüìà ÷àñòî ñëó÷àåòñÿ, ÷òî àâòîðû ãîâîðÿò: «Çà÷åì ìíå ÷òî-òî çíàòü, ìåíÿ è òàê çíàåò âñÿ ðåñïóáëèêà».

êó åìó «åñòü ÷åì çàíèìàòüñÿ». Ïî ìíåíèþ Ïàøêåâè÷à, èìåííî ýòèì ëèòåðàòîðû è îòëè÷àþòñÿ îò ìóçûêàëüíûõ èñïîëíèòåëåé: «Ïåâöû áåç çâåçäíîé áîëåçíè ñåãîäíÿ

«Ïîäîáíàÿ ïîçèöèÿ ìåøàåò òâîð÷åñòâó. Ñàìîâëþáëåííîñòü è ñàìîâîçâûøåíèå âûçûâàþò ïîòåðþ òàëàíòà, — ñ÷èòàåò ×åðãèíåö. — Èíûìè ñëîâàìè, åñòü áîëåçíü ïèñàòåëåé, ïîêà íåèçëå÷èìàÿ — ïðåâûøåíèå ñâîèõ âîçìîæíîñòåé â ïëàíå èçâåñòíîñòè». Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ñîþçà áåëîðóññêèõ ïèñàòåëåé Àëåñü Ïàøêåâè÷ óòâåðæäàåò, ÷òî òâîð÷åñêèå ëþäè íè÷åì íå îòëè÷àþòñÿ îò äðóãèõ ëþäåé, è ñðåäè íèõ òîæå âñòðå÷àþòñÿ òå, êòî áîëååò è çâåçäíûìè, è àëêîãîëüíûìè, è äðóãèìè áîëåçíÿìè. Îí ñ÷èòàåò, ÷òî ÷åì ìåíüøå ëèòåðàòîðà êîñíóëàñü çâåçäíîñòü, òåì áîëüøåãî îí äîáèâàåòñÿ â ñâîåì òâîð÷åñòâå è òåì äîëüøå îñòàåòñÿ â ïàìÿòè ÷èòàòåëåé, ïîñêîëü-

óæå, íàâåðíîå, ñóùåñòâîâàòü, ïèàðèòüñÿ è «òâîðèòü» íå ìîãóò.  îòëè÷èå îò ëèòåðàòîðîâ, òåì áîëåå áåëîðóññêèõ, êîòîðûå âåêàìè îáäåëåíû âíèìàíèåì è ÷èòàòåëåé, è âëàñòåé, è áàöèëëîé ýòîé áîëåçíè â ìåíüøåé ñòåïåíè áîëåþò. È áóäóò áîëåòü â ìåíüøåé ñòåïåíè». Îí òàêæå îòìåòèë, ÷òî ðåöåïòîì äëÿ ëå÷åíèÿ êàê çà÷àòêîâ, òàê è ïîñëåäñòâèé çâåçäíîé áîëåçíè ìîãóò áûòü ñëîâà Óèëüÿìà Ôîëêíåðà: «×åì ìåíüøå íàñòîÿùèé ïèñàòåëü ãîâîðèò, òåì áîëüøå îí íàïèøåò».

Êîððåñïîíäåíò.net ÎÒ ÐÅÄÀÊÖÈÈ: Âàøå ìíåíèå — www.DallasTelegraph.com/ 51380

Êòî ìîæåò ñòàòü ãðàæäàíèíîì Óêðàèíû? Óêðàèíñêîå ïðàâèòåëüñòâî îäîáðèëî äîêóìåíò, êîòîðûì îáîçíà÷èëî êâîòû èììèãðàöèè â ñòðàíó íà òåêóùèé ãîä. Ñëåäóÿ íîâûì êâîòàì, â ñòðàíó ìîæåò èììèãðèðîâàòü 6221 ÷åëîâåê. Ñîãëàñíî ðàñïîðÿæåíèþ Êàáìèíà ¹218-ð, êâîòà äëÿ äåÿòåëåé íàóêè è êóëüòóðû, èììèãðàöèÿ êîòîðûõ èãðàåò íà ðóêó Óêðàèíå, îáîçíà÷åíà â ðàçìåðå 315 ÷åëîâåê. Êðîìå òîãî, îïðåäåëåíà êâîòà â ðàçìåðå 2256 äëÿ ëþäåé, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ êðîâíûìè ðîäñòâåííèêàìè óêðàèíñêèõ ãðàæäàí — ðîäíûìè áðàòîì ëèáî ñåñòðîé, äåäóøêîé èëè áàáóøêîé èëè âíóêîì. Òàêæå äëÿ

ðîäèòåëåé, ìóæà èëè æåíû èììèãðàíòà è åãî íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé ëèìèò îïðåäåëåí â 3311 ÷åëîâåê. Äëÿ ëèö, êîòîðûå ïðåæäå áûëè ãðàæäàíàìè Óêðàèíû, îïðåäåëåíà êâîòà â 263 ÷åëîâåêà. Áîëåå òîãî, â îáùåì äëÿ Àâòîíîìíîé ðåñïóáëèêè Êðûì, Âèííèöêîé, Âîëûíñêîé, Äîíåöêîé, Èâàíî-Ôðàíêîâñêîé, Ëüâîâñêîé. Îäåññêîé, ×åðíèãîâñêîé è

×åðíîâèöêîé îáëàñòåé âûäåëåíà êâîòà äëÿ 76 ëèö, êîòîðûå ïðîèçâîäèëè èíîñòðàííûå èíâåñòèöèè â ýêîíîìèêó ñòðàíû â âàëþòå ýêâèâàëåíòíîé ñóììå íå ìåíåå 100 òûñÿ÷ äîëëàðîâ. Äëÿ ïðî÷èõ îáëàñòåé Óêðàèíû ïðåäåëîâ ïî äàííîé êàòåãîðèè íåò. Ðàíåå ñóìñêèé ãðàäîíà÷àëüíèê Ãåííàäèé Ìèíàåâ ïðèçâàë ìîëîäåæü Óêðàèíû ê ìàññîâîé ýìèãðàöèè, ïîñêîëüêó «çäåñü íåò ïåðñïåêòèâ».

Êîððåñïîíäåíò.net ÎÒ ÐÅÄÀÊÖÈÈ: Âàøå ìíåíèå — www.DallasTelegraph.com/ 51382

ÀÐÌÅÍÈß

Àðìåíèÿ ìåíÿåò èíòåëëåêò ñâîåé ìîëîäåæè èãðîé â øàõìàòû Âî-ïåðâûõ, äàâàéòå ïîñìîòðèì íà ïðåäïîëàãàåìûé ïëàí Êèòàÿ. «Vice» íåäàâíî îïóáëèêîâàë ïîïóëÿðíîå èíòåðâüþ ñ ýâîëþöèîííûì ïñèõîëîãîì Äæåôôðè Ìèëëåðîì, êîòîðûé ñ÷èòàåò, ÷òî Èíñòèòóò ãåíîìèêè â Ïåêèíå èùåò ïóòè ñîçäàíèÿ áîëåå èíòåëëåêòóàëüíûõ äåòåé — ñóïåðìëàäåíöåâ. È ýòî êðóïíåéøàÿ ïîäîáíàÿ èíèöèàòèâà â ìèðå.  ýòè äíè âñå ãîâîðÿò î êèòàéñêîé ãåíîìèêå è èñêóññòâå èíæåíåðèè ãåíèàëüíûõ ìëàäåíöåâ. Îäíàêî âåðîÿòíîñòü ïîðîäèòü ïîêîëåíèå ñóïåðóìíûõ, ðåøàþùèõ ïðîáëåìû äåòåé âûøå íå ó ãëîáàëüíîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ãèãàíòà, çàíèìàþùåãîñÿ ñëîæíîé, çëîâåùå çâó÷àùåé ãåíåòè÷åñêîé ïðîãðàììîé, à ó Àðìåíèè – êðîøå÷íîé, íå èìåþùåé âûõîäà ê ìîðþ ñòðàíû ñ íàñåëåíèåì â 3 ìèëëèîíà. È îíà ñîáèðàåòñÿ ñäåëàòü ýòî ñ ïîìîùüþ øàõìàò. Åñëè ó÷åíûå áóäóò óñïåøíû â ñâîåì ïîèñêå, òî, ïî ìíåíèþ Ìèëëåðà, ýòî ìîæåò ïðîëîæèòü ïóòü äëÿ ñêðèíèíãà ýìáðèîíîâ, ÷òî â êîíå÷íîì èòîãå ïîìîæåò ïîâûñèòü IQ äåòåé íà 5-15 ïóíêòîâ çà îäíî ïîêîëåíèå. Ìíîãèå ó÷åíûå ãîâîðÿò, ÷òî IQ ñëèøêîì ñëîæåí, ñëèøêîì çàâèñèò îò âçàèìîäåéñòâèÿ ãåíîâ è ôàêòîðîâ îêðóæàþùåé ñðåäû, ÷òîáû åãî ìîæíî áûëî «ïðîåêòèðîâàòü» ñ ó÷åòîì òåêóùèõ âîçìîæíîñòåé. Îäíàêî ñóùåñòâóåò, íàâåðíîå, ëó÷øèé, ìåíåå ñòðàøíûé è ìåíåå íàïîìèíàþùèé ôèëüì «Ãàòòàêà» ñïîñîá ñäåëàòü öåëîå ïîêîëåíèå äåòåé óìíåå ñ óæå ñóùåñòâóþùèìè òåõíîëîãèÿìè è

áåç êàêîãî-ëèáî íàìåêà íà ñòðàøíóþ åâãåíèêó – ñäåëàòü øàõìàòû îáÿçàòåëüíûì ïðåäìåòîì â øêîëå. Àðìåíèÿ ÿâëÿåòñÿ åäèíñòâåííîé ñòðàíîé â ìèðå, ãäå øàõìàòû ñòàëè îáÿçàòåëüíîé ÷àñòüþ øêîëüíîé ïðîãðàììû áëàãîäàðÿ èíèöèàòèâå ñòîèìîñòüþ 3 ìèëëèîíà äîëëàðîâ, ïðèíÿòîé â 2011 ãîäó.  òðåòüåì è ÷åòâåðòîì êëàññàõ ó÷åíèêè èãðàþò â øàõìàòû äâà ÷àñà â íåäåëþ â òå÷åíèå äâóõ ëåò. Öåëüþ ïðîãðàììû ÿâëÿåòñÿ óëó÷øåíèå äåòñêîé ëîãèêè è íàâûêîâ ðàññóæäåíèÿ. Îäíàêî, êàê è ó áîëåå íàó÷íîôàíòàñòè÷åñêîãî ïîäõîäà Êèòàÿ, öåëü ñîñòîèò â òîì, ÷òîáû ñïðîåêòèðîâàòü ïîêîëåíèå áîëåå óìíûõ, ñîîáðàçèòåëüíûõ äåòåé. Åñòü äîâîëüíî ìíîãî íàó÷íûõ äîêàçàòåëüñòâ òîãî, ÷òî îáó÷åíèå è èãðà â øàõìàòû, äåéñòâèòåëüíî, ìîãóò ïîâûøàòü IQ ðåáåíêà áåç ýêñïåðèìåíòîâ â ïðîáèðêå.

Ïðîôåññîð Ñèäíåéñêîãî óíèâåðñèòåòà (è ãðîññìåéñòåð) äîêòîð Ïèòåð Äîâåðíü óæå äàâíî óòâåðæäàåò, ÷òî øàõìàòû èìåþò çíà÷èòåëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå ïðåèìóùåñòâà è ÷òî ïîâûøåíèå IQ — ãëàâíîå ñðåäè íèõ. Õîòÿ Êèòàé ìîæåò ïðîëîæèòü ïóòü äëÿ ñîçäàíèÿ ãåíåòè÷åñêè îïòèìàëüíûõ óìíèêîâ â

Naviny.by ÎÒ ÐÅÄÀÊÖÈÈ: Âàøå ìíåíèå — www.DallasTelegraph.com/ 51375

ÐÎÑÑÈß

Ìîñêâà ïðåâðàòèòñÿ â êóëèíàðíûé ðàé Ëåòîì è îñåíüþ 2013 ãîäà Ìîñêâà ïðåâðàòèòñÿ â ãàñòðîíîìè÷åñêóþ ñòîëèöó. Íà áóëüâàðàõ è óëèöàõ ãîðîäà ïîæàðÿò áûêà íà âåðòåëå, ïðèãîòîâÿò îãðîìíûé áóðãåð è ãèãàíòñêèé òèðàìèñó. Âñåãî â ðàìêàõ ôåñòèâàëÿ «Ëó÷øèé ãîðîä çåìëè» ïðîéäåò äåâÿòü òåìàòè÷åñêèõ ãàñòðîíîìè÷åñêèõ ôåñòèâàëåé.  ïðîãðàììå ìåðîïðèÿòèé çàÿâëåíû ìàñòåð-êëàññû, äåãóñòàöèè, êîíêóðñû, òåàòðàëüíûå ïîñòàíîâêè è øîó-ïðîãðàììû.  ôåñòèâàëÿõ ïðèìóò ó÷àñòèå «çâåçäíûå» øåô-ïîâàðà, òîïîâûå ïðîäóêòîâûå êîìïàíèè è ðåñòîðàíû. Ïîìèìî ãîðîäñêîãî ñîâåòà, â îðãàíèçàöèþ ïðàçäíèêîâ âëîæàò ñðåäñòâà ÷àñòíûå èíâåñòîðû.

ãèãàíòñêèõ ëàáîðàòîðèÿõ ïî ãåíîìèêå, Àðìåíèÿ ìåíÿåò èíòåëëåêò ñâîåé ìîëîäåæè ïî ñòàðèíêå – óìíîé ïîëèòèêîé è õîðîøèì îáðàçîâàíèåì. Òàê ÷òî ó Àðìåíèè âûøå, ÷åì ó Êèòàÿ, âåðîÿòíîñòü ïîäíÿòü IQ ñâîåé ìîëîäåæè, èñïîëüçóÿ èãðîâóþ òåõíîëîãèþ, êîòîðàÿ ñóùåñòâóåò áîëåå òûñÿ÷è ëåò.

Íîâîñòè Àðìåíèè-NEWS.am ÎÒ ÐÅÄÀÊÖÈÈ: Âàøå ìíåíèå — www.DallasTelegraph.com/ 51378

Ïîñåùåíèå âñåõ ìåðîïðèÿòèé áóäåò áåñïëàòíûì. Ìåðîïðèÿòèÿ ôåñòèâàëÿ ïðîéäóò â ïåøåõîäíûõ çîíàõ â öåíòðå Ìîñêâû, áîëüøàÿ ÷àñòü èç íèõ — íà Êóçíåöêîì Ìîñòó. Íà ôåñòèâàëå êëóáíèêè çðèòåëè ñìîãóò ïîó÷àñòâîâàòü â ÿãîäíîì àóêöèîíå è «êëóáíè÷íîì õîðîâîäå», íà ìåðîïðèÿòèè «Ñûð & Êîëáàñà» ïðèãîòîâÿò ñàìóþ äëèííóþ êîëáàñó, à íà «Ðûáå è Êî» íàäî áóäåò îòêðûâàòü è ïîåäàòü óñòðèöû íà ñêîðîñòü, ðàçäåëûâàòü òóíöà è ãîòîâèòü «îêåàí óõè». Îðãàíèçàòîðû ïîñòàðàëèñü ïîñâÿòèòü

òèÿ, ïîñâÿùåííûå ðîññèéñêèì ïðîäóêòàì. Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî ìåðîïðèÿòèÿ ïîñåòÿò â îáùåé ñëîæíîñòè 250 òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Âèöå-ïðåçèäåíò Ðîññèéñêîãî ñîþçà òóðèíäóñòðèè Þðèé Áàðçûêèí ñ÷èòàåò, ÷òî êóëèíàðíàÿ òåìà ñåé÷àñ î÷åíü àêòóàëüíà, ïîýòîìó ìîñêîâñêèå ôåñòèâàëè ïðèâëåêóò áîëüøîå êîëè÷åñòâî ðîññèÿí è èíîñòðàíöåâ. Ìåæäó òåì ïðåçèäåíò Àññîöèàöèè êóëèíàðîâ Ðîññèè, áûâøèé êðåìëåâñêèé øåô-ïîâàð Âèêòîð Áåëÿåâ óòâåðæäàåò, ÷òî ó ìîñêâè÷åé ïîêà íå ñôîðìèðîâàíà êóëü-

ôåñòèâàëü íå òîëüêî ðàçíûì ïðîäóêòàì, íî è ðàçíûì ñòðàíàì. Íàïðèìåð, «ÁóðãåðÔåñò», íà êîòîðîì ïðèãîòîâÿò áûêà è îãðîìíûé áóðãåð, ïåðåíåñóò ïîñåòèòåëåé â àòìîñôåðó Àìåðèêè. À Èòàëèÿ è Ôðàíöèÿ ïîáîðþòñÿ ìåæäó ñîáîé â êóëèíàðíîì ñðàæåíèè 15 è 16 èþíÿ. Ïðîéäóò è ìåðîïðèÿ-

òóðà ïèòàíèÿ, ÷òî ñâÿçàíî ñ íèçêèì êà÷åñòâîì ôàñòôóäà, êîòîðûé äîñòóïåí áîëüøèíñòâó.

ÓÇÁÅÊÈÑÒÀÍ

 Óçáåêèñòàíå ïðèäóìàëè ñïîñîá áîðüáû ñ òîðãîâëåé ëþäüìè Êàê ñ÷èòàåò ñîòðóäíèê Àãåíòñòâà ïî âîïðîñàì âíåøíåé òðóäîâîé ìèãðàöèè Óçáåêèñòàíà Ñàìàðèääèí Ìàìàøàêèðîâ, îäíèì èç ýôôåêòèâíûõ ïóòåé ïðîòèâîäåéñòâèÿ òîðãîâëè ëþäüìè â åãî ñòðàíå ÿâëÿåòñÿ óâåëè÷åíèå çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ. Ïî ìíåíèþ ýêñïåðòà, îñíîâíîé ïðè÷èíîé âîçíèêíîâåíèÿ ïðåñòóïëåíèé ïî òîðãîâëå ëþäüìè ÿâëÿåòñÿ âûñîêèé óðîâåíü áåçðàáîòèöû. Äåìîãðàôè÷åñêèå, ýêîíîìè÷åñêèå îñîáåííîñòè ñòðà-

íû îáóñëàâëèâàþò àêòóàëüíîñòü ïðîáëåìû çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ.  öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ çàíÿòîñòè òðóäîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ â Óçáåêèñòàíå ðåàëèçóþòñÿ ïðîãðàììû ïî ñîçäàíèþ íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò, áëàãîäàðÿ êîòîðûì åæåãîäíî â ãîðîäàõ è ñåëàõ ðåñïóáëèêè ñîçäàþòñÿ òûñÿ÷è ðàáî÷èõ ìåñò.  ïðîãðàììå çàíÿòîñòè íà 2013 ãîä, óòâåðæäåííîé Îëèé Ìàæëèñîì Ðåñïóáëèêè Óçáåêèñòàí, ïðåäóñìîòðåíî ñîçäàíèå áîëåå 972,7 òûñÿ÷è ðàáî÷èõ ìåñò

Ýêîíîìè÷åñêèå ìåðû, ïðèíèìàåìûå äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ ïðåñòóïëåíèé ïî òîðãîâëå ëþäüìè, íå èñêëþ÷àþò øèðîêîãî âûïîëíåíèÿ ïðîôèëàêòè÷åñêèõ çàäà÷.  2008 ãîäó áûë ïðèíÿò çàêîí «Î ïðîòèâîäåéñòâèè òîðãîâëå ëþäüìè», êîòîðûé ñòàë îñíîâîé ýòîé áîëüøîé ðàáîòû.

Anons.uz ÎÒ ÐÅÄÀÊÖÈÈ: Âàøå ìíåíèå — www.DallasTelegraph.com/ 51372

Èçâåñòèÿ.ru ÎÒ ÐÅÄÀÊÖÈÈ: Âàøå ìíåíèå — www.DallasTelegraph.com/ 51384


ÁËÎÃÈ ÁÎËÜØÎÃÎ ÄÀËËÀÑÀ

Friday, April 12, 2013

www.DallasTelegraph.com

ÏÑÈÕÎËÎÃÈß ßÇÛÊÀ

Âîñïèòàíèå âåæëèâîñòè ñ ïåëåíîê Òåêñò Àííû Âëàäèìèðîâîé, ñîó÷ðåäèòåëÿ Ðóññêèõ øêîë â Àëëåíå è â Àðëèíãòîíå. Ôîòî Ïàâëà Ãîíòàðü Âåæëèâûì ÷åëîâåêîì ñ÷èòàåòñÿ òîò, êîòîðûé ñîáëþäàåò ïðàâèëà ïîâåäåíèÿ. Îí çíàåò, êàêèå ñëîâà è â êàêîé ìîìåíò íóæíî ãîâîðèòü, îí íå ïåðåñòóïàåò îïðåäåëåííûõ ãðàíèö, à òàêæå ïîìîãàåò äðóãèì ëþäÿì àäàïòèðîâàòüñÿ â îáùåñòâå. À âåäü âåæëèâûé ðåáåíîê – ìå÷òà êàæäîãî ðîäèòåëÿ. Êàêîâû æå ñåêðåòû âîñïèòàíèÿ âåæëèâîãî ðåáåíêà?  ïåðâóþ î÷åðåäü, ðîäèòåëÿì íåîáõîäèìî îáðàòèòü âíèìàíèå íà ñåáÿ — íà òî, êàê ïàïà è ìàìà îáùàþòñÿ ìåæäó ñîáîé, ñ äåòüìè. Åñëè ê ìëàäøèì ÷ëåíàì ñåìüè îòíîñÿòñÿ êàê ê ðÿäîâûì ñîëäàòàì è ïðîñüáû è óêàçàíèÿ ïåðåäàþòñÿ â ïðèêàçíîì ïîðÿäêå, òî íè î êàêîé âåæëèâîñòè ó äåòåé è ðå÷è áûòü íå ìîæåò. Îñíîâû ïîâåäåíèÿ ðåáåíîê äîëæåí ïåðåíèìàòü èìåííî îò ðîäèòåëåé. Ìàëûø ëåãêî çàïîìèíàåò, êàê ìàìà ïðèâåòñòâóåò êîãî-òî, èëè ïðîùàåòñÿ ñ êåì-òî. Ðåáåíêó íåëåãêî âûðàçèòü ñëîâà áëàãîäàðíîñòè, íî åñëè â ñåìüå ýòî ïðèíÿòî, òî îí òîæå ïîñòåïåííî ýòîìó íàó÷èòñÿ. «Ñïàñèáî», «ïîæàëóéñòà», «èçâèíèòå» — ýòè ñëîâà ðåáåíîê äîëæåí ïîíèìàòü è ïðèìåíÿòü â ïîâñåäíåâíîé æèçíè. Êñòàòè, íå çàáûâàéòå è ñàìè èõ èñïîëüçîâàòü ïîñòîÿííî, òîãäà ìàëûø áûñòðåå ïîéìåò, â êàêîì ñëó÷àå èõ íåîáõîäèìî óïîòðåáëÿòü. Ðå÷åâàÿ êóëüòóðà çàêëþ÷àåòñÿ íå ñòîëüêî â óìåíèè èçáåãàòü îøèáîê â ðå÷è, ñêîëüêî â óìåíèè ñëóøàòü è ïîíèìàòü ñîáåñåäíèêà, óâàæàòü åãî òî÷êó çðåíèÿ, â ñïîñîáíîñòè ïîäáèðàòü íóæíûå ñëîâà â êàæäîé êîíêðåòíîé ñèòóàöèè îáùåíèÿ. Îò òîãî, êàê ÷åëîâåê îáùàåòñÿ, çàâèñèò òî âïå÷àòëåíèå, êîòîðîå îí ïðîèçâîäèò íà îêðóæàþùèõ. Íó, à óñâàèâàíèå ðîäíîé ðå÷è ó äåòåé ïðîèñõîäèò òàê íàçûâàåìûì «ìàòåðèíñêèì ñïîñîáîì», òî åñòü ïîäðàæàÿ áëèçêèì. Òåïåðü âû ïîíèìàåòå, ïî÷åìó òàê âàæíî, ÷òîáû îí ñëûøàë íå òîëüêî ïðàâèëüíóþ, íî è âåæëèâóþ ðå÷ü îò ðîäèòåëåé, ñîîòâåòñòâóþùóþ ïðàâèëàì ðå÷åâîãî ýòèêåòà. Åùå íåìåöêèé ãóìàíèñò Ñåáàñòèàí Áðàíò ïîäìåòèë: «Êîëü âèäÿò íàñ è ñëûøàò äåòè, ìû çà äåëà ñâîè â îòâåòå!» À âåëèêèé ðóññêèé ïåäàãîã À.Ñ. Ìàêàðåíêî ïèñàë: «Âàøå ñîáñòâåííîå ïîâåäåíèå – ñàìàÿ ðåøàþùàÿ

Ìû ÷àñòî íå îáðàùàåì âíèìàíèÿ íà ìåëî÷è, ñ êîòîðûìè ñòàëêèâàåìñÿ åæåäíåâíî. Ïðè ÷åì ýòè ìåëî÷è èíîãäà ìåøàþò ïðàâèëüíîìó âîñïèòàíèþ äåòåé è íå äåëàþò íàñ ñ÷àñòëèâûìè.  ïîâñåäíåâíîé æèçíè ìû íåðåäêî ñòðàäàåì îò íåäîñòàòêà êóëüòóðû â ëþäÿõ, êàê ðå÷åâîé, òàê è ïîâåäåí÷åñêîé. âåùü. Íå äóìàéòå, ÷òî âû âîñ- ëå, äà è íå ôàêò, ÷òî è òàì áóäóò ïèòûâàåòå ðåáåíêà òîëüêî òîãäà, ïðåïîäàâàòü ýòè ïðåäìåòû. Ìíîêîãäà ñ íèì ðàçãîâàðèâàåòå, èëè ãèå ïðåäïðèíèìàòåëè âñïîìèíàêîãäà ïîó÷àåòå åãî, èëè äàæå þò îá ýòîì, êîãäà íàñòóïàåò ìîïðèêàçûâàåòå åìó. Âû âîñïèòû- ìåíò âûñòóïèòü ñ ðå÷üþ íà âàåòå åãî â êàæäûé ìîìåíò âà- êàêîì-íèáóäü êîðïîðàòèâå èëè øåé æèçíè, äàæå òîãäà, êîãäà âàñ íåò äîìà. Êàê âû ðàçãîâàðèâàåòå ñ äðóãèìè ëþäüìè è ãîâîðèòå î äðóãèõ ëþäÿõ, êàê âû ðàäóåòåñü, èëè ïå÷àëèòåñü, êàê âû îáùàåòåñü ñ äðóçüÿìè è ñ âðàãàìè, êàê âû ñìååòåñü, ÷èòàåòå ãàçåòû – âñå ýòî äëÿ ðåáåíêà èìååò áîëüøîå çíà÷åíèå». Î÷åíü âàæíî èçáàâèòü ðåáåíêà îò ãðóáîñòåé, èñêëþ÷èòü èç ñåìåéíîãî ëåêñèêîíà áðàííûå, à óæ òåì áîëåå íåöåíçóðíûå âûðàæåíèÿ. Êîíå÷íî, êóëüòóðà ðå÷è ôîðìèðóåòñÿ ó ÷åëîâåêà â òå÷åíèå âñåé æèçíè. «Ðåáåíîê ó÷èòñÿ òîìó, ÷òî âèäèò ó ñåáÿ â äîìó...» À âîò óìåíèå ïîëüçîâàòüñÿ âåæëèâûìè ñëîâà- âå÷åðèíêå, à ó íèõ êîñíîÿçû÷èå, ìè ïðèâèâàåòñÿ ÷åëîâåêó, íà÷è- ê ñîæàëåíèþ, ïðåîáëàäàåò íàä íàÿ ñ ðàííåãî âîçðàñòà. êðàñíîðå÷èåì... Âîò òîãäà áèçÊàæäóþ ñóááîòó, êîãäà íàøè íåñìåíû íà÷èíàþò äóìàòü, ãäå ó÷åíèêè ïåðåñòóïàþò ïîðîã Ðóñ- áû âçÿòü ðåïåòèòîðà ïî ðèòîðèñêîé øêîëû Àëëåíà, îíè íà÷è- êå. Äà è åñòü ëè ñåé÷àñ òàêèå ñïåíàþò îáùåíèå ñî ñëîâà «Çäðàâ- öèàëèñòû? Ïðèõîäèòñÿ êîíñòàñòâóéòå!». Ñâîè óðîê ñ ó÷åíèêàìè òèðîâàòü, ÷òî â íàøå âðåìÿ ÿ íà÷èíàþ ïîäàðåííîé äðóã äðó- ðèòîðèêà ñðîäíè ëàòûíè — ìåðãó óëûáêîé, êîòîðàÿ çàðÿæàåò òâàÿ íàóêà. íàñ ýíåðãèåé íà âåñü ðàáî÷èé Ñåêðåòû âîñïèòàíèÿ âåæëèäåíü! Ïðàâèëà è íîðìû ïîâåäå- âîãî ðåáåíêà òàêæå âêëþ÷àþò â íèÿ â íàøåé øêîëå äåòè èçó÷à- ñåáÿ è íàëè÷èå õîðîøèõ ìàíåð. þò íà óðîêàõ ýòèêè èëè ýòè÷åñ- Íà ýòî íóæíî îáðàùàòü îñîáîå êîé ãðàììàòèêè. Òàì æå îíè âíèìàíèå. Ãëàâíîå, ïðèâèòü õîó÷àòñÿ êðàñèâî è ïðàâèëüíî ãî- ðîøèå ìàíåðû âîâðåìÿ, ÷òîáû âîðèòü. Åùå íåäàâíî ýòîò ïðåä- âïîñëåäñòâèè ìàëûø íå ñòàë ãðóìåò íàçûâàëè ðèòîðèêîé. áûì è íåâîñïèòàííûì. Ïîýòîìó Ê ñîæàëåíèþ, âî ìíîãèõ ðóñ- êðîìå êóëüòóðû ðå÷è ñ ðàííåãî ñêèõ è àìåðèêàíñêèõ øêîëàõ âîçðàñòà ó äåòåé íóæíî ôîðìèòàêèå ïðåäìåòû, êàê ýòèêà è ðîâàòü è îñíîâû êóëüòóðíîãî ðèòîðèêà óæå äàâíî ïîçàáûòû! ïîâåäåíèÿ. Ê 4-5 ãîäàì ó äåòåé Èõ ïî÷åìó-òî íå ïðåïîäàþò â äîëæíû áûòü ñôîðìèðîâàíû ñëåîáû÷íûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ äóþùèå îñíîâíûå íàâûêè êóëüøêîëàõ, à íàäî áû! Íå êàæäûé òóðíîãî ïîâåäåíèÿ: ðîäèòåëü ìîæåò ïîçâîëèòü ñåáå óìåíèå ñ÷èòàòüñÿ â èãðå ñ æåîáó÷åíèå ðåáåíêà â ÷àñòíîé øêî- ëàíèÿìè è íàìåðåíèÿìè äðóãèõ

äåòåé, èãðàòü âìåñòå îáùèìè èãðóøêàìè, óìåòü óñòóïàòü; ðåãóëÿðíî ó÷àñòâîâàòü â ñîâìåñòíîì òðóäå, óìåòü íàêðûòü ñòîë ê çàâòðàêó èëè ê îáåäó; äåòåé íóæíî íàó÷èòü ñîáëþäåíèþ ïðàâèë êóëüòóðíîãî ïîâåäåíèÿ â îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ; ó äåòåé äîëæíà áûòü âîñïèòàíà ïðèâû÷êà âñåãäà ãîâîðèòü ïðàâäó; âàæíîé çàäà÷åé, ïðèîáðåòàþùåé íà ýòîé âîçðàñòíîé ñòóïåíè îñîáîå çíà÷åíèå, ÿâëÿåòñÿ ôîðìèðîâàíèå âçàèìîîòíîøåíèé ñî âçðîñëûìè è ñâåðñòíèêàìè: âåæëèâîå âíèìàòåëüíîå îòíîøåíèå ê âçðîñëûì, óìåíèå äðóæíî èãðàòü ñ äåòüìè, çàùèùàòü ñëàáîãî, îáèæåííîãî; íåîáõîäèìî íàó÷èòü äåòåé ïîääåðæèâàòü ïîðÿäîê â êîìíàòå, â èãðîâîì óãîëêå, äîëæíî äåéñòâîâàòü ïðàâèëî: êàæäîé âåùè – ñâîå ìåñòî. Òàê ñ ÷åãî æå íà÷èíàòü âîñïèòàíèå êóëüòóðû ïîâåäåíèÿ ó äåòåé? Åùå ðàç õîòåëîñü áû ïîä÷åðêíóòü, ÷òî îäíèì èç ãëàâíûõ êîìïîíåíòîâ â âîñïèòàíèè íàâûêîâ êóëüòóðíîãî ïîâåäåíèÿ è õîðîøèõ ìàíåð ÿâëÿåòñÿ ëè÷íûé ïðèìåð âçðîñëûõ, òî åñòü âàñ, ðîäèòåëåé. Èìåííî âû — àâòîðèòåò äëÿ ðåáåíêà. È èìåííî ñ âàñ, â ïåðâóþ î÷åðåäü, îí áåðåò ïðèìåð âî âñåì. Äàâàéòå ïðåäñòàâèì ñåáå òàêóþ ñèòóàöèþ: ìàìà ïðèõîäèò â äåòñêèé ñàä çàáèðàòü ñûíà. Ðåáåíîê óæå îäåëñÿ è çàãëÿäûâàåò â ãðóïïó, ïîïðîùàòüñÿ ñ âîñïèòàòåëåì. Ìàìà æå â ýòî âðåìÿ æäåò åãî ó îòêðûòîé äâåðè. Çàòåì îíè óõîäÿò. Êàê âû äóìàåòå, ïðàâèëüíî ëè ïîâåëà ñåáÿ ìàìà ñ òî÷êè çðåíèÿ ëè÷íîãî ïðèìåðà. Íåò. Ïîòîìó ÷òî îíà äîëæíà áûëà, â ïåðâóþ î÷å-

ðåäü, ïîïðîùàòüñÿ ñ âîñïèòàòåëåì è îñòàâøèìèñÿ äåòüìè. È òàêèõ ïðèìåðîâ â ïîâñåäíåâíîé æèçíè — îãðîìíîå ìíîæåñòâî, êîãäà ðîäèòåëè, ñ÷èòàÿ, ÷òî èõ ïîâåäåíèå íå òàê óæ è âàæíî äëÿ ðåáåíêà è îáóñëîâëåíî êàêèìèòî áîëåå âàæíûìè ñ èõ òî÷êè çðåíèÿ ñîîáðàæåíèÿìè, ñîáñòâåííîðó÷íî ëîìàþò ó äåòåé òîëüêî-òîëüêî íà÷àâøèå ôîðìèðîâàòüñÿ íàâûêè êóëüòóðíîãî ïîâåäåíèÿ. Êðîìå ïðèìåðà âçðîñëûõ äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ êóëüòóðíîãî ïîâåäåíèÿ è õîðîøèõ ìàíåð ìîæíî èñïîëüçîâàòü ÷òåíèå êíèã ñ ÿðêèìè ïðèìåðàìè õîðîøèõ ìàíåð.  íàøåé ðóññêîé øêîëå êàæäóþ ñóááîòó è âîñêðåñåíüå íà óðîêàõ ýòèêè äåòè ñàìîñòîÿòåëüíî è âìåñòå ñ ó÷èòåëåì ðàçûãðûâàþò ñèòóàöèè, â êîòîðûõ íåîáõîäèìî çíàòü ïðàâèëà êóëüòóðû ïîâåäåíèÿ è êóëüòóðû ðå÷è! Ýòî äàåò èì âîçìîæíîñòü íà ïðàêòèêå îñâîèòü ýòè âàæíûå ïðàâèëà. Íå âñå ïîëó÷àåòñÿ ñðàçó, íî ïîä ÷óòêèì ðóêîâîäñòâîì ó÷èòåëÿ, ïîñòåïåííî, ýòè çàíÿòèÿ äàþò ñâîè ïëîäû. È êàê ðàäóþòñÿ ðîäèòåëè, êîãäà, âûõîäÿ ñ óðîêà, ñûí âðó÷àåò ìàìå æèâîé öâåòîê ñî ñëîâàìè: «Ìàìà, ýòî — òåáå, ïðîñòî òàê, çà òî, ÷òî òû ó ìåíÿ åñòü! Ïàïà, è òåáå ñïàñèáî, òû ìíå î÷åíü íóæåí!» Òàêèå ñëîâà ðàäû ñëûøàòü íå òîëüêî ðîäèòåëè, íî è ó÷èòåëÿ, âåäü ýòî ðåçóëüòàò è èõ òðóäà! «Ðåáåíîê ó÷èòñÿ òîìó, ÷òî âèäèò ó ñåáÿ â äîìó...», — ïðîäîëæàåò Áðàíò. Êóëüòóðà ïîâåäåíèÿ â ñåìüå îêàçûâàåò âëèÿíèå è íà äðóãèå ñôåðû âîñïèòàíèÿ äåòåé. Åñëè äîìà âû îáùàåòåñü âåæëèâî, íèêòî íå ðóãàåòñÿ è âå÷åðàìè íå áüåò íà êóõíå ïîñóäó, òî â ñåìüå áóäåò ïðèÿòíàÿ àòìîñôåðà, â êîòîðóþ çàõî÷åòñÿ âîçâðàùàòüñÿ ñíîâà è ñíîâà. Ðåáåíîê ñ ðàäîñòüþ áóäåò íå íà óëèöó ê ìàëü÷èøêàì ñòðåìèòüñÿ, à äîìîé, ãäå òàê òåïëî è óþòíî. Èòàê, ñïðîñèòå ñåáÿ: âîñïèòàí ëè ìîé ðåáåíîê? Íå ñòûäíî ëè ìíå çà íåãî â îáùåñòâå? Âíèìàòåëåí ëè îí, ïðåäóïðåäèòåëåí ëè îí ê îêðóæàþùèì åãî ëþäÿì? Õîòåëîñü áû, ÷òîáû íà ýòè âîïðîñû âû îòâåòèëè òîëüêî ïîëîæèòåëüíî. È äëÿ òîãî, ÷òîáû íå êðàñíåòü çà ñâîåãî ðåáåíêà â áóäóùåì, óæå ñåãîäíÿ íóæíî çàëîæèòü â íåãî îñíîâû êóëüòóðíîãî ïîâåäåíèÿ.

ÎÒ ÐÅÄÀÊÖÈÈ: Âàøå ìíåíèå — www.DallasTelegraph.com/ 51389

Ïÿòü àìåðèêàíñêèõ ïðåçèäåíòîâ îòêðîþò áèáëèîòåêó Áóøà-ìëàäøåãî â Äàëëàñå Òåêñò Ëþäìèëû Òàðàíåíêî Ôîòî ìèðîâûõ ôîòîàãåíòñòâ 43-é ïðåçèäåíò ÑØÀ Äæîðäæ Áóø-ìëàäøèé ñîáðàë ñâûøå 500 ìèëëèîíîâ äîëëàðîâ äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ñâîåé Áèáëèîòåêè. Îá ýòîì æóðíàëó Time ðàññêàçàë ïðåçèäåíò Öåíòðà (áèáëèîòåêè) èìåíè Äæîðäæà Áóøà-ìëàäøåãî Çåêå Ìèëëåð (Zeke Miller). Ïî îöåíêàì ýêñïåðòîâ, ýòî ñàìûé óñïåøíûé òàê íàçûâàå-

Âïåðâûå ñ 2009 ãîäà ïÿòü àìåðèêàíñêèõ ïðåçèäåíòîâ ñíîâà âñòðåòÿòñÿ. È ïðîèçîéäåò ýòî 25 àïðåëÿ 2013 ãîäà íà îòêðûòèè Áèáëèîòåêè Äæîðäæà Áóøà-ìëàäøåãî â Äàëëàñå. Ê âèíîâíèêó òîðæåñòâà ïðèñîåäèíÿòñÿ íûíåøíèé ïðåçèäåíò ÑØÀ Áàðàê Îáàìà ñ ñóïðóãîé Ìèøåëü, Äæèììè Êàðòåð ñ ñóïðóãîé Ðîçàëèí, Äæîðäæ Áóø-ñòàðøèé ñ ñóïðóãîé Áàðáàðîé è Áèëë Êëèíòîí ñ ñóïðóãîé Õèëàðè Êëèíòîí. äîì ñîáðàë 165 ìèëëèîíîâ äîëëàðîâ, ÷òîáû â 2004 ãîäó ïîñòðîèòü ñâîþ Áèáëèîòåêó â Ëèòòë-Ðîêå, øòàò Àðêàíçàñ. Ïîêà íåÿñíî, áóäåò ëè Áèáëèîòåêà Áóøà-ìëàäøåãî íàçûâàòü ñâîèõ äîíîðîâ. Ïî çàêîíó, îíà íå îáÿçàíà ýòîãî äåëàòü.

Ïÿòü ïðåçèäåíòîâ ÑØÀ â Îâàëüíîì îôèñå Áåëîãî äîìà

ìûé «ïîñòïðåçèäåíòñêèé ôàíäðàéçèíã». Äëÿ ñðàâíåíèÿ — ïðåçèäåíò Áèëë Êëèíòîí ñ òðó-

Ïðàâäà, Áèë Êëèíòîí îáíàðîäîâàë ñâîèõ ñïîíñîðîâ, êîãäà åãî æåíó Õèëàðè Êëèíòîí äîë-

æíû áûëè íàçíà÷èòü ãëàâîé Ãîñäåïà ÑØÀ. Ñòîèìîñòü áèáëèîòåêè Áóøà-ìëàäøåãî ñîñòàâëÿåò îò 250 äî 300 ìèëëèîíîâ äîëëàðîâ. Òàêæå ñ ñîáðàííûõ äåíåã áóäóò îïëà÷èâàòüñÿ ðàñõîäû, ñâÿçàííûå ñ åå ýêñïëóàòàöèåé. Îñòàâøèåñÿ ôèíàíñû ïåðåäàíû Èíñòèòóòó Äæîðäæà Áóøàìëàäøåãî è Îáùåñòâåííîìó Ôîíäó ïîëèòèêè. Òðåõýòàæíàÿ áèáëèîòåêà ðàçìåñòèëàñü íà 24 àêðàõ Þæíî-ìåòîäèñòñêîãî óíèâåðñèòåòà, èç êîòîðûõ 15 àêðîâ îòäàíî ïîä ïàðê. Ñàìî çäàíèå çàíèìàåò ïî÷òè 227 êâàäðàòíûõ ôóòîâ.  íåì íàõîäèòñÿ ìóçåé, ïðåçèäåíòñêèé àðõèâ, îáùåñòâåííûé ôîíä ïîëèòèêè, Ôîíä Áóøà. Ñåðäöåì áèáëèîòåêè ñòàíåò âûñòàâî÷íûé çàë, ñòàâøèé òî÷íîé êîïèåé Îâàëüíîãî êàáèíåòà âî âðåìÿ ïðåçèäåíòñòâà Áóøà-ìëàäøåãî ñ 2001 ïî 2009 ãîäû. Âíóòðè çäàíèÿ òàêæå ïîñòðîåíû — Çàë ñâîáîäû ñ êðóãîâûì öèôðîâûì âèäåî-äèñïëååì, Ïëàçà ñâîáîäû ñ äâîðîì è ôîíòàíîì, à òàêæå êëàññû, êîíôåðåíö-çàëû, íàó÷-

Êàê îæèäàåòñÿ, â ïåðâûé ãîä ðàáîòû áèáëèîòåêè åå ïîñåòÿò ïðèìåðíî ïîëìèëëèîíà ÷åëîâåê. Ñèñòåìà ïðåçèäåíòñêèõ áèáëèîòåê — ýòî íàöèîíàëüíàÿ ñåòü, âêëþ÷àþùàÿ 13 áèáëèîòåê. Îíà íàõîäèòñÿ â âåäåíèè

íî-èññëåäîâàòåëüñêèå ïîìåùåíèÿ è ìíîãîå äðóãîå. Äèçàéí Òåõàññêîãî ñàäà ðîç áèáëèîòåêè óäèâèò ìíîãèõ êàê ñâîåé àðõèòåêòóðîé, òàê è áîëüøîé êîëëåêöèåé ñîëíå÷íîóñòîé÷èâûõ ðàñòåíèé. Ýêñïîçèöèÿ áèáëèîòåêè Äæîðäæà Áóøàìëàäøåãî ñîñòî- Òàê âûãëÿäèò áèáëèîòåêà Äæîðäæà Áóøàèò èç áîëåå 200 ìëàäøåãî â Äàëëàñå ìèëëèîíîâ ýëåêòðîííûõ ïèñåì, 80 òåðàáàéòîâ Óïðàâëåíèÿ ïî ïðåçèäåíòñêèì öèôðîâîé èíôîðìàöèè, ïî÷òè áèáëèîòåêàì, êîòîðîå ÿâëÿåò70 ìèëëèîíîâ ñòðàíèö äîêó- ñÿ ÷àñòüþ Íàöèîíàëüíîãî óïìåíòîâ è 4 ìèëëèîíîâ ôîòîãðà- ðàâëåíèÿ àðõèâîâ è äîêóìåíÏðåçèäåíòñêèå ôèé. È âñå ýòè ìàòåðèàëû — òàöèè. áèáëèîòåêè, ïî ñóòè, — ýòî âðåìåí ïðåçèäåíòñòâà 43-ãî õðàíèëèùà äîêóìåíòîâ, çàïèïðåçèäåíòà ÑØÀ. ñåé è äðóãèõ èñòîðè÷åñêèõ ìàÄëÿ âñåõ æåëàþùèõ áèáòåðèàëîâ î êàæäîì ïðåçèäåíòå ëèîòåêà îòêðîåòñÿ 1 ìàÿ.  îíëàéí-ïðîäàæó ïîñòóïèëè ÑØÀ ñî âðåìåíè Ãåðáåðòà Ãóáèëåòû íà îòêðûòèå áèáëèîòå- âåðà. êè ñòîèìîñòüþ 16 äîëëàðîâ ÎÒ ÐÅÄÀÊÖÈÈ: Âàøå ìíåêàæäûé. Ðàáîòíèêè áèáëèîòåíèå — www.DallasTelegraph.com/ êè ðåêîìåíäóþò çàðàíåå ïîçà51392 áîòèòñÿ îá èõ ïðèîáðåòåíèè.


ÁËÎÃÈ ÁÎËÜØÎÃÎ ÄÀËËÀÑÀ

Friday, April 12, 2013

www.DallasTelegraph.com

Î ÄÓÕÎÂÍÎÌ

Æèâèòå íå çàâòðà, æèâèòå — ñåé÷àñ! ß íèêîãäà íå çàáóäó ýòîò âå÷åð. Ìåíÿ ïðèãëàñèëè â ãîñòè, è ÿ áûë áåçóìíî ðàä òàêîìó ïðèãëàøåíèþ. Íåçàäîëãî äî ýòîãî ñîáûòèÿ ÿ ïðèåõàë â Ìàãàäàí, íà Ñîëíå÷íóþ Êîëûìó, è âñå äëÿ ìåíÿ òàì êàçàëîñü íîâûì è íåîáû÷íûì. Ïðèëåòåë ÿ òóäà ïîñëå ïî÷òè âîñüìè ëåò ó÷åáû è æèçíè â Àìåðèêå, òàê ÷òî ìîæíî áûëî ñìåëî ãîâîðèòü î êóëüòóðíîì øîêå. Âåðíåå, î ïîâòîðíîì êóëüòóðíîì øîêå. Âïåðâûå êóëüòóðíûé øîê ÿ ïåðåæèë, êîãäà ïðèëåòåë â Àìåðèêó, à óæå âî âòîðîé ðàç, êîãäà âåðíóëñÿ îáðàòíî, â Ðîññèþ. Òåïåðü âû ïðåäñòàâëÿåòå ìîè ÷óâñòâà, êîãäà ðîäíûå óêðàèíöû ïðèãëàñèëè ìåíÿ ê ñåáå â ãîñòè â äàëåêèé Ìàãàäàí, — íà áîðù ñ ñàëîì è ïîîáùàòüñÿ.

Òåêñò Ëåîíèäà Ðåãåòà, ïàñòîðà öåðêâè «Ðåêà æèçíè — Äàëëàñ», ìàãèñòðà áîãîñëîâèÿ. Ôîòî èç àðõèâà ðåäàêöèè

ß íàøåë èõ «õðóùåâêó», ïðàâèëüíûé ïîäúåçä è âûñ÷èòàë íîìåð êâàðòèðû. Íà îáÿçàòåëüíî ïî÷åìó-òî ìåòàëëè÷åñêèõ äâåðÿõ íîìåðà âèñåëè äàëåêî íå ó âñåõ, ïîýòîìó ìîÿ ðàäîñòü áûëà äâîéíîé, êîãäà ïîñëå ãðîìêîãî çâîíêà è ãðîõîòà îòêðûâàþùèõñÿ íåñêîëüêèõ äâåðåé ïåðåäî ìíîé ïðåäñòàë óëûáàþùèéñÿ çåìëÿê.  êâàðòèðå óæå ñîáðàëèñü íåñêîëüêî ìîëîäûõ ïàð. Äåòüìè îíè åùå îáçàâåñòèñü íå óñïåëè. ß çàìåòèë, ÷òî â êîìíàòàõ ìåáåëè ïî÷òè íå áûëî, — ìû ñèäåëè çà ÄÑÏñòîëîì áåç ñêàòåðòè, íà êàêèõ-òî ñêàìåéêàõ è òàáóðåòêàõ. È êóõíÿ, è çàë áûëè îáñòàâëåíû ïî-ìîíàñòûðñêè ñêóïî: íèêà-

â òå÷åíèå âñåõ ýòèõ äåñÿòè ëåò îíè òàê è íå íà÷àëè æèòü ïîëíîöåííîé æèçíüþ. Íà ìîé âîïðîñ îíè îòâåòèëè ïðîñòî: «À ìû íà÷íåì æèòü, êîãäà âåðíåìñÿ äîìîé, â Óêðàèíó». Óæå ïîçäíåå, ïîîáùàâøèñü ñ äðóãèìè ëþäüìè, ÷üè âçãëÿäû íà æèçíü íå îòëè÷àëèñü, ÿ ïîíÿë, ÷òî è â ýòîì ôåíîìåíå «íåò íè÷åãî íîâîãî ïîä ñîëíöåì». Ïåðâûì îïèñàë ïîäîáíóþ æèçíåííóþ ñòðàòåãèþ è ñóòü ýòîãî ÿâëåíèÿ Ð. Êèïëèíã íà ïðèìåðå àíãëè÷àí, æèâøèõ â àíãëèéñêèõ êîëîíèÿõ ïî 30-40 ëåò, íî âñå ýòî âðåìÿ ñ÷èòàâøèõ, ÷òî «ïîêà» îíè åùå íå æèâóò «íàñòîÿùåé» æèçíüþ. À çàæèâóò ïî-íàñòîÿùåìó, êîãäà íàêîïÿò äåíåã, âåðíóòñÿ â Àíãëèþ, êóïÿò äîì. Âî âðåìåíà áûâøåãî Ñîâåòñêîãî Ñîþçà ñòðàòåãèÿ «îòëîæåííîé æèçíè» áûëà õàðàêòåðíà äëÿ æèòåëåé Ñåâåðà, îòäàëåííûõ ðàéîíîâ ñòðàíû ñ òÿæåëûìè êëèìàòè÷åñêèìè óñëîâèÿìè, ñåëüñêèõ ãëóáèíîê, êóäà ñîâåòñêèå ãðàæäàíå îòïðàâëÿëèñü íà íåñêîëüêî ëåò, ÷òîáû ïîäçàðàáîòàòü äåíåã. Ýòè «íå-

Íà÷íèòå æèòü óæå ñåãîäíÿ âìåñòå ñî ñâîåé ñåìüåé. êèõ óêðàøåíèé, íèêàêèõ äîìàøíèõ àêñåññóàðîâ. Ñîçäàâàëîñü âïå÷àòëåíèå, ÷òî ýòè ëþäè ñàìè òîëüêî ÷òî ïåðååõàëè â Ìàãàäàí. Îêàçàëîñü, ÷òî íå òàê. Õîçÿåâà êâàðòèðû ïðîæèëè â Ìàãàäàíå óæå áîëåå äåñÿòè ëåò, õîòÿ èçíà÷àëüíî ïðèëåòåëè íà êðàòêîñðî÷íûå ñåçîííûå çàðàáîòêè. Ïîñëå êàæäîé êîìàíäèðîâêè, ïîëîæà ðóêó íà ñåðäöå, îíè ïëàíèðîâàëè âîçâðàùàòüñÿ äîìîé ñ ÷åñòíî-çàðàáîòàííûìè ïðåìèàëüíûìè è ñåâåðíûìè íàäáàâêàìè. Íî ïî÷åìó-òî ñíîâà è ñíîâà âñå ñêëàäûâàëîñü òàê, ÷òî îíè îñòàâàëèñü íà î÷åðåäíîé ñåçîí íà çîëîòûõ ïðèèñêàõ — íà Êîëûìñêîì àôôèíàæíîì çàâîäå. Áûëî íå ñîâñåì ïîíÿòíî, ïî÷åìó æå

ñêîëüêî ëåò» èíîãäà çàòÿãèâàëèñü, è ëþäè äåñÿòèëåòèÿìè æèëè â îæèäàíèè ïåðååçäà è ïîäãîòîâêè ê íàñòîÿùåé æèçíè. Òåðìèí «íåâðîç îòëîæåííîé æèçíè» ïðèäóìàë äîêòîð ïñèõîëîãè÷åñêèõ íàóê Âëàäèìèð Ñåðêèí (ìåæäó ïðî÷èì, æèòåëü Ìàãàäàíà) êàê ðàç äëÿ îïèñàíèÿ ýòîãî ìèðîâîççðåíèÿ. Ïî åãî ìíåíèþ, ãëàâíîå îòëè÷èå íåâðîòèêà îò íîðìàëüíîãî ÷åëîâåêà ñîñòîèò â òîì, ÷òî íîðìàëüíûå ëþäè ïðîáëåìû ðåøàþò, à íåâðîòèê, íàîáîðîò, èõ ïîñòîÿííî îòêëàäûâàåò, îáúÿñíÿÿ, ïî÷åìó ýòî íåîáõîäèìî äåëàòü. Æèâÿ ñòðàòåãèåé îòëîæåííîé æèçíè, ÷åëîâåê ïðèó÷àåò ñåáÿ íå ðåàãèðîâàòü íà òåêóùèå ïðîáëåìû, ïå-

ðåñòàåò èõ ðåøàòü, à ñî âðåìåíåì ïðîñòî òåðÿåò íàâûêè â èõ ðåøåíèè. Ðåøåíèå íàñóùíûõ ïðîáëåì åùå áîëüøå îòäàëÿåòñÿ, ïðè ýòîì ÷åëîâåê ñåáå è îêðóæàþùèì î÷åíü óáåäèòåëüíî ìîæåò îáúÿñíèòü, ïî÷åìó ñåé÷àñ ýòè ïðîáëåìû ïîêà ðåøàòü íå íàäî: íå íàäî ïîêà ñîçäàâàòü ñåìüþ, îáóñòðàèâàòü ñâîé äîì, åçäèòü â îòïóñê, îáðàòèòü âíèìàíèå íà ýìîöèîíàëüíûå ïîòðåáíîñòè ñóïðóãà èëè äåòåé. Âåäü âñå ðåøèòñÿ ïîòîì, êîãäà íàñòóïèò åãî «çâåçäíûé ÷àñ». À ïðîáëåìû òåì âðåìåíåì íàêàïëèâàþòñÿ, äîñòèãàÿ «êðèòè÷åñêîé ìàññû». È íà÷èíàþòñÿ íåâðîòè÷åñêèå ñðûâû. Ìíîãèå ôèëîñîôû, ó÷åíûå, áèçíåñ-òðåíåðû è äóõîâíûå íàñòàâíèêè, óæå óìóäðåííûå ñîáñòâåííûì æèçíåííûì îïûòîì, íà ñêëîíå ëåò çàìå÷àëè: ëþäè ñ÷èòàþò, ÷òî áîëüøå âñåãî îíè áîÿòñÿ ñìåðòè, íà ñàìîì æå äåëå îíè áîÿòñÿ æèçíè. Æèòü â ñàìîì ïîëíîì çíà÷åíèè ýòîãî ñëîâà – ÷óâñòâîâàòü, ïåðåæèâàòü, ðèñêîâàòü, ñîâåðøàòü îøèáêè, ïàäàòü è ñíîâà âñòàâàòü, ëþáèòü è âåðèòü. Íåðåäêî ìíîãèå ëþäè íàèâíî ïîëàãàþò, ÷òî ðóòèííûå áóäíè – ýòî ðåïåòèöèÿ ïåðåä ñâåòëûì áóäóùèì. ×åëîâåê ïëàíèðóåò «íà÷àòü íîâóþ æèçíü» ïîñëå îòêðûòèÿ íîâîãî íàïðàâëåíèÿ â áèçíåñå, î÷åðåäíîé óäà÷íîé ñäåëêè, ïîñëå òîãî, êàê çàðàáîòàåò ìèëëèîí. Ëþäè êîíöåíòðèðóþòñÿ íà ðàáîòå, óáåæäàÿ ñåáÿ, ÷òî ñåé÷àñ ãëàâíîå – ðåøèòü òåêóùèå ïðîáëåìû â áèçíåñå, à âîò ïîòîì ìîæíî áóäåò óäåëèòü âíèìàíèå æåíå, äåòÿì, ðîäèòåëÿì è, íàêîíåö, ñâîåìó çäîðîâüþ. À êîãäà íàñòóïàåò ïðîçðåíèå, îêàçûâàåòñÿ, ÷òî äåòè äàâíî âûðîñëè è æèâóò ñîáñòâåííîé æèçíüþ, ðîäèòåëåé óæå íåò, à ñî ñòàðûìè äðóçüÿìè íå î ÷åì ãîâîðèòü. Ê ÷åìó òàêàÿ æèçíü ïðèâåäåò â ôèíàëå? Ê ïîíèìàíèþ òîãî, ÷òî «âñå â ïîðÿäêå – âñå íå ñîñòîÿëîñü», à «ïðåêðàñíîå äàëåêî» òàê è íå íàñòóïèëî?

Ïîäîáíàÿ äèíàìèêà íàáëþäàåòñÿ è â äóõîâíîé æèçíè. Ìíîãèå âåðÿò â ñóùåñòâîâàíèå Âñåâûøíåãî Òâîðöà Âñåëåííîé. «Õîðîøî äåëàåøü!» — ãîâîðèò íàì Áèáëèÿ, íî «è áåñû âåðóþò, è òðåïåùóò» (Èàêîâà 2:19) À êàê ÷àñòî âû â öåðêîâü õîäèòå? Êîãäà ìîëèòåñü? Ñêîëüêî ðàç Áèáëèþ ïðî÷èòàëè? Ñ áîëüøèì ñîæàëåíèåì äëÿ ìíîãèõ ëþäåé, ýòè âàæíûå ñîñòàâëÿþùèå äóõîâíîé æèçíè íà÷íóòñÿ «ïîòîì», â «íîâîé æèçíè». Îäíàêî â äóõîâíîì ìèðå ÷àùå, ÷åì â äðóãèõ ñôåðàõ æèçíè, ñòðàòåãèÿ «îòëîæåííîé æèçíè» îáÿçàòåëüíî ïðèâîäèò ê ñåðüåçíûì ïîñëåäñòâèÿì. Îò íàøèõ îòíîøåíèé ñ Áîãîì ñåãîäíÿ çàâèñèò âå÷íîñòü! Äàâàéòå ïåðåñòàíåì îòêëàäûâàòü íà íåîïðåäåëåííîå áóäóùåå ñîáñòâåííîå äóõîâíîå è äóøåâíîå ñ÷àñòüå, ðàäîñòü è ëþáîâü. Ó êàæäîãî èç íàñ æèçíü îäíà, è ìû â îòâåòå çà íåå. Æèòü ìîæíî è äàæå íóæíî êàæäóþ ñåêóíäó, ÷óâñòâîâàòü áèåíèå æèçíè â êàæäîì, äàæå íåçíà÷èòåëüíîì, ïîñòóïêå, â êàæäîì ðàçãîâîðå, â êàæäîì âçãëÿäå. È êàê ïðåêðàñíî ýòî äåëàòü âìåñòå ñî Âñåìîãóùèì Áîãîì! Íèêòî íå âïðàâå çàïðåòèòü ÷åëîâåêó ïèñàòü ÷åðíîâèê åãî æèçíè, îæèäàÿ, ÷òî âîò ïîòîì, êîãäà-íèáóäü âñå áóäåò ïî-äðóãîìó, — è ñîëíöå áóäåò ñâåòèòü ÿð÷å, è ñ÷àñòüå áóäåò ïîëíîöåííûì, è îí ñàì áóäåò èíûì, è ìèð âîêðóã íåãî èçìåíèòñÿ. Íî è íèêòî íå ìîæåò îñâîáîäèòü åãî îò îòâåòñòâåííîñòè çà òàêóþ æèçíü, çà òî, ÷òî èëëþçèè îòðàâëÿþò äíè, ïðîæèâàåìûå ñåãîäíÿ, à òàêæå îáäåëÿþò áëèçêèõ ëþäåé ýëåìåíòàðíûì ÷åëîâå÷åñêèì òåïëîì è âíèìàíèåì. Ìîé âàì ñîâåò — íà÷íèòå æèòü ïðÿìî ñåé÷àñ! Íà÷íèòå æèòü ñ Áîãîì ïðÿìî ñåé÷àñ! ÎÒ ÐÅÄÀÊÖÈÈ: Âàøå ìíåíèå — www.DallasTelegraph.com/51394

ÑÀËÎÍ ÊÐÀÑÎÒÛ ÎÒ ÀÍÍÛ ÔÅÐÌÀÍÎÂÎÉ

Êîìó âðåäíî, à êîìó ïîëåçíî çàãîðàòü... Ñ ýêðàíîâ òåëåâèçîðîâ è c æóðíàëüíûõ ñòðàíèö íàì áåñïðåñòàííî òâåðäÿò, ÷òî çàãîðàòü âðåäíî. Åñëè íå ñîáëþäàòü ïðàâèëà çàãàðà, òî, âîçìîæíî, ïåññèìèñòû îêàæóòñÿ ïðàâû. À åñëè ïîëüçîâàòüñÿ öåëåáíûì ñîëíûøêîì è ñîëÿðèåì ñ óìîì, òî íàøåìó îðãàíèçìó ýòî ïîéäåò òîëüêî íà ïîëüçó. Ñîëíå÷íûå ëó÷è, â ñîñòàâ êîòîðûõ âõîäÿò èíôðàêðàñíûå è óëüòðàôèîëåòîâûå ëó÷è, ñïîñîáíû òâîðèòü íàñòîÿùèå ÷óäåñà. ìàìè ÿâëÿþòñÿ áîëè â ñóñòàâàõ è îòåê.  ðåçóëüòàòå ïðîâåäåííîãî èññëåäîâàíèÿ, â êîòîðîì ó÷àñòâîâàëè îêîëî 120 òûñÿ÷ áîëüíûõ, ñòàëî èçâåñòíî, ÷òî ó òåõ, êòî ïîäâåðãàëñÿ áîëüøåìó è äëèòåëüíîìó âîçäåéñòâèþ ñîëíå÷íîÍåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ìíîãèå ãî ñâåòà, íà 1/5 ñíèçèëàñü âåðîçàÿâëÿþò î âðåäå çàãàðà, íîâîå ÿòíîñòü ðàçâèòèÿ ýòîãî çàáîëåèññëåäîâàíèå ïîêàçàëî, ÷òî ïðå- âàíèÿ. Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî ýòîò áûâàíèå íà ñîëíöå êðàéíå ïî- ýôôåêò â áîëüøèíñòâå ñâîåì ðàñëåçíî äëÿ îðãàíèçìà. Áðèòàíñ- ïðîñòðàíÿåòñÿ íà ïðåäñòàâèòåëüíèö ïðåêðàñíîé ïîëîâèíû ÷åëîâå÷åñòâà. Íî, âîçìîæíî, ýòî ñâÿçàíî è ñ òåì, ÷òî æåíùèíû ÷àùå ïîäâåðæåíû ýòîìó íåäóãó, ÷åì ìóæ÷èíû. Íîâîå èññëåäîâàíèå ïîêàçàëî, ÷òî óëüòðàôèîëåòîâîå èçëó÷åíèå è åãî âîçäåéñòâèå áëàãîïðèÿòíî äëÿ ÷åëîâå÷åñêîãî îðãàíèçìà, ÷òî îíî ïðåïÿòñòâóåò âîçíèêíîâåíèþ ðåâìàòîèäíîãî àðòðèòà. Ìåõàíèçì ýòîãî äåéñòâèÿ åùå íåäîñòàòî÷íî èçó÷åí, íî, ñêîðåå  çàãîðàíèè î÷åíü âàæíî çíàòü ìåðó âñåãî, ðåøàþùèì ÿâëÿåòñÿ óðîâåíü âûðàáîòêè âèòàìèíà D. êèå ó÷åíûå îáíàðóæèëè, ÷òî Ó÷åíûå âûÿñíèëè, ÷òî íåýòî ïîìîãàåò çíà÷èòåëüíî ñíèçèòü ðèñê âîçíèêíîâåíèÿ ðåâ- õâàòêà ñîëíå÷íûõ ëó÷åé ïðèâîìàòîèäíîãî àðòðèòà — àóòîèì- äèò ê óïàäêó íàñòðîåíèÿ è äàæå ìóííîãî çàáîëåâàíèÿ, êîòîðîå ñèëüíåéøèì äåïðåññèÿì.  òåõ âûçûâàåò âîñïàëåíèå â ñóñòà- ñòðàíàõ, ãäå ñîëíå÷íûõ äíåé íå âàõ, à îñíîâíûìè åãî ñèìïòî- òàê óæ ìíîãî, â õîëîäíîå âðåìÿ Òåêñò Àííû Ôåðìàíîâîé, êðåàòèâíîãî äèðåêòîðà Capelli Salon. Ôîòî èç àðõèâà ðåäàêöèè

ãîäà ðåçêî âîçðàñòàåò êîëè÷åñòâî ñàìîóáèéñòâ. À ïîä âîçäåéñòâèåì óëüòðàôèîëåòîâûõ ëó÷åé â îðãàíèçìå ÷åëîâåêà ïðîèñõîäèò âûðàáîòêà ýíäîðôèíîâ. Ýòè õèìè÷åñêèå âåùåñòâà âûçûâàþò ÷óâñòâî ðàäîñòè è óäîâîëüñòâèÿ. Èõ íåõâàòêà ïðèâîäèò ê òÿæåëûì äåïðåññèÿì. Ïðè ýòîì íå ðåêîìåíäóåòñÿ çàãîðàòü ëþäÿì ñ äîáðîêà÷åñòâåííûìè èëè çëîêà÷åñòâåííûìè îïóõîëÿìè, ïðè òÿæåëûõ ôîðìàõ òóáåðêóëåçà, ïðè áðîíõèàëüíîé àñòìå ñ ÷àñòûìè è òÿæåëûìè ïðèñòóïàìè. Î÷åíü îñòîðîæíûìè íóæíî áûòü òåì, ó êîãî íà òåëå èìååòñÿ ìíîæåñòâî ðîäèíîê, à òàêæå ïðè ïîâûøåííîé ÷óâñòâèòåëüíîñòè ê ñîëíå÷íûì ëó÷àì. Íå ñòîèò ïîñåùàòü ñîëÿðèé ïðè äåðìàòèòàõ. Ïðîòèâîïîêàçàí ñîëÿðèé ïðè âñåõ îñòðûõ çàáîëåâàíèÿõ è îáîñòðåíèè õðîíè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé, ïðè èñòîùåíèè, ïðè ëþáîì âèäå êðîâîòå÷åíèÿ. Íå ñòîèò çàãîðàòü òåì, êòî èìååò âûðàæåííûå ïðèçíàêè ãèïåðòîíè÷åñêîé è èøåìè÷åñêîé áîëåçíè, à òàêæå àòåðîñêëåðîçà. Íå ðåêîìåíäîâàí ñîëÿðèé ïðè âûðàæåííûõ íàðóøåíèÿõ ñî ñòîðîíû íåðâíîé è ýíäîêðèííîé ñèñòåì, à òàêæå ëþäÿì ñ çàáîëåâàíèÿìè êðîâè è ñèñòåìíûìè çàáîëåâàíèÿìè.

Êàêàÿ äàìà íå ìå÷òàåò î êðàñèâîì çàãàðå! Íî ïðàâèëà çàãàðà íèêòî íå îòìåíÿë äàæå äëÿ àáñîëþòíî çäîðîâûõ ëþäåé. Âàæíî îá ýòîì íå çàáûâàòü.

ÎÒ ÐÅÄÀÊÖÈÈ: Âàøå ìíåíèå — www.DallasTelegraph.com/ 51396


RUSSIA

Friday, April 12, 2013

www.DallasTelegraph.com

Russia: Are efforts to help thousands of "abandoned" children being resisted? Ambitious plans to reduce the number of orphans in Russia are running into strong institutional resistance, child welfare campaigners have warned. By Tim Whewell, BBC News

The Kremlin has launched a programme to move tens of thousands of children out of institutions and into family homes. Most have been abandoned by their parents and receive little or no education. But the campaigners say there is opposition to reform from institutions that benefit from the state funding orphans attract. "It's huge resistance of a system which wants to keep money, working places and jobs," said Maria Ostrovskaya, head of a St Petersburg charity, Perspectives, that is trying to open orphanages to the outside world. Using official statistics experts calculate that about 300,000 children in Russia are in state residential homes at any one time, but estimates differ widely. The government says there are 118,000 "orphans" in children's homes. Most have living parents, but have been rejected by them. Fourteen-year-old Sonya, who lives in St Petersburg Children's Home Number Four, tells a typical story: "When I was born I had some problems, and in the hospital they said I was dead, or I wouldn't live long, so my parents refused to take me." Ivan Sharipov was abandoned by his mother when he developed cerebral palsy at the age of eight. He says: "She locked herself in

the bathroom so she couldn't see me. I knocked on the glass door, I wept, but it didn't help. I realised it was pointless. Because if someone's abandoned you, it means they didn't need you." Parents have been encouraged by doctors to abandon ill or disabled children on the grounds that the state can care for them better.But orphanages often provide only a minimal standard of care, with little attempt to stimulate or educate children with special needs. "It was never written, it was never spoken out, but this place was for children to be kept until they die," says Andrei Dombrovsky, deputy director of the St Petersburg home. He is an outsider brought in from a children's charity to reform the orphanage. Some orphans now attend ordinary schools outside the orphanage – something that was once unthinkable – and volunteers from outside work with children inside the home. PROFITABLE SYSTEM But opening orphanages to the outside world is only a start. "Our dream is to transform these institutions into institutions that support families," says Ms Ostrovskaya. The Russia Without Orphans programme now being developed by the Kremlin's Children's Commissioner, Pavel Astakhov, calls for as many orphans as possible

parents was officially blocked. In the southern city of Astrakhan, children's rights activist Vera Drobinskaya says the orphanage system is "becoming more closed and more cruel." A former doctor, she lives in a ramshackle

conditions at one orphanage where she discovered at least 41 children had died over 10 years, apparently of neglect. "If these orphanages were open, and there was more contact between orphans and ordinary people, there wouldn't be any more orphans, they'd all have been fostered. But that's strongly blocked by our state system," she says. As reforms begin in some places, such as St Petersburg's Children's Home Number Four, a few children may be able to escape a system that moves orphans with learning difficulties into mental asylums when they

to be fostered or adopted. State benefits for foster carers have been increased – in St Petersburg they are equivalent to about half the average salary for the first fostered child. But Russia still lacks the support services for children with special needs to be brought up by families. Veteran children's rights campaigner Boris Altshuler says so much money goes into The orphanage's new deputy director, Andrei Drombovsky, has a totally different attitude to his children's homes predecessors – about 1.5 m roubles (about ?35,000) per child wooden house and has become fa- reach 18, and keeps them instiper year – that officials will fight mous for battling the authorities tutionalised for their whole to retain them. "This system is for the right to foster children. lives. Sonya, the girl abandoned at extremely profitable for the cor- She now has a family of seven – rupted bureaucracy. That's why three girls and four boys – with birth by her parents, is now even the best practice in Russia, physical disabilities or special learning to walk after years in a experience of moving children to needs. She has rescued them from wheelchair. "I think I can live on my own. family care, is paralysed and children's institutions and transstopped by the system through formed their lives. Before they had That's why I'm going to school. I the members of parliament," he hardly any education. Now most think I'll succeed," she says. But it will be a long time besays. go to ordinary schools. The BBC repeatedly asked Mr But in some cases, it was fore the rest of Russia's orphans Astakhov for an interview, with- years before officials agreed to follow her out of the system. out success. But a scheme by release the children. And relaEDITORIAL: Your opinion – childcare professionals a few tions between her and local auwww.DallasTelegraph.com/ years ago to encourage orphan- thorities declined further after 51400 ages to send children to foster she complained publicly about

ÌÈÐ

Êàê Ìàðãàðåò Òýò÷åð ñòàëà «æåëåçíîé ëåäè» Â ìèðå íå ñòàëî «æåëåçíîé ëåäè» — ïåðâîé æåíùèíû-ïîëèòèêà, âîçãëàâèâøåé ïðàâèòåëüñòâî êðóïíîãî çàïàäíî-äåìîêðàòè÷åñêîãî ãîñóäàðñòâà. 8 àïðåëÿ îò èíñóëüòà óìåðëà Ìàðãàðåò Òýò÷åð, — ñ 1979 ïî 1990 ãîäû îíà áûëà ïðåìüåð-ìèíèñòðîì Âåëèêîáðèòàíèè. Âñåãî ïîëãîäà Òýò÷åð íå äîæèëà äî ñâîåãî 88-ëåòèÿ. Òåêñò The Dallas Telegraph Ôîòî The Charleston Gazette Áîëüøîé äðóã Ìàðãàðåò Òýò÷åð — Ìèõàèë Ãîðáà÷åâ — â èíòåðâüþ Èíòåðôàêñó çàÿâèë, ÷òî îíà áûëà «áîëüøèì ïîëèòèêîì

âåêå. Ñâîå ïðîçâèùå «æåëåçíàÿ ëåäè» (Iron Lady) îíà ïîëó÷èëà áëàãîäàðÿ àíãëèéñêîé ãàçåòå The Sunday Times îò 25 ÿíâàðÿ 1979 ãîäà. Òàêèì îáðàçîì èçäàíèå ïåðåâåëî ñëîâîñî÷åòàíèå «æåëåçíàÿ äàìà» èç ñòàòüè âîåííîãî

Ðîíàëüä Ðåéãàí è Ìàðãàðåò Òýò÷åð áûëè íå ïðîñòî ïîëèòèêàìè, îíè áûëè äðóçüÿìè

è ñïîñîáñòâîâàëà ïðåêðàùåíèþ «õîëîäíîé âîéíû». È íà ñàìîì äåëå, Òýò÷åð ñòàëà âòîðûì ïîñëå ×åð÷èëëÿ ïðåìüåð-ìèíèñòðîì Âåëèêîáðèòàíèè, âûèãðàâøèì âîéíó. Íå çðÿ íûíåøíèé ëèäåð Âåëèêîáðèòàíèè Äýâèä Êýìåðîí â îôèöèàëüíîì çàÿâëåíèè ïî ñëó÷àþ ñìåðòè Òýò÷åð íàïèñàë: «Ìû ïîòåðÿëè âåëèêîãî ëèäåðà, âåëèêîãî ïðåìüåð-ìèíèñòðà è âåëèêóþ áðèòàíêó». À â èíòåðâüþ BBC îí äîáàâèë, ÷òî Òýò÷åð íå ïðîñòî âîçãëàâëÿëà ñòðàíó, îíà åå ñïàñëà. Ïðåìüåðñòâî Òýò÷åð ñòàëî ñàìûì ïðîäîëæèòåëüíûì â 20

æóðíàëèñòà êàïèòàíà Þðèÿ Ãàâðèëîâà â ñîâåòñêîé ãàçåòå. 9 ÿíâàðÿ 1976 ãîäà, Òýò÷åð âûñòóïèëà íà îäíîì èç ñîáðàíèé êîíñåðâàòîðîâ ñ ðå÷üþ «Ïðîáóäèñü, Àíãëèÿ!». «Ðóññêèå, — çàÿâèëà îíà, — ñòðåìÿòñÿ ê ìèðîâîìó ãîñïîäñòâó» è «ñòàâÿò ïóøêè âûøå ìàñëà». Ïîýòîìó: íèêàêîãî ñîêðàùåíèÿ âîåííûõ ðàñõîäîâ è íåóñòàííîå óêðåïëåíèå ÍÀÒÎ. 24 ÿíâàðÿ «Êðàñíàÿ çâåçäà» îòâåòèëà íà ýòî ñòàòüåé êàïèòàíà Þðèÿ Ãàâðèëîâà ««Æåëåçíàÿ äàìà» ñòðàùàåò...» «Æåëåçíîé äàìîé», — óòâåðæäàë êàïèòàí, — èìåíóþò åå (ò.å. Òýò÷åð) â åå ñîáñòâåííîé ñòðàíå». Ñíà÷àëà

âûðàæåíèå «æåëåçíàÿ ëåäè» Òýò÷åð íå ïîíðàâèëîñü, íî âñêîðå îíà ñäåëàëà åãî ëîçóíãîì ñâîåé èçáèðàòåëüíîé êîìïàíèè 1979 ãîäà — «Áðèòàíèè íóæíà æåëåçíàÿ ëåäè». Îäíàêî «æåëåçíîé» Ìàðãàðåò ñòàëà äàâíî, åùå â äåòñòâå. Ðîäèëàñü Ìàðãàðåò Òýò÷åð (â äåâè÷åñòâå Ðîáåðòñ) íàä ñêëàäîì áàêàëåéíîé ëàâêè â Ãðýíòõýìå. Ýòîò ãîðîä áûë çíàìåíèò â Àíãëèè òåì, ÷òî îí — ðîäèíà åùå îäíîãî âñåìèðíî èçâåñòíîãî àíãëè÷àíèíà, — ñýðà Èñààêà Íüþòîíà. Ñåìüÿ Ðîáåðòñîâ æèëà ñêðîìíî è «áåç èçëèøåñòâ». Ìàðãàðåò áûëà âòîðîé äî÷åðüþ áîãîáîÿçíåííîãî áàêàëåéùèêà Àëüôðåäà è øâåè Áåàòðèñ. Ñ ñàìîãî ðîæäåíèÿ Ìàðãàðåò ñòàëà ëþáèìèöåé îòöà. Îíà è ïîõîæà áûëà íà îòöà, â òî âðåìÿ, êàê åå ñòàðøàÿ ñåñòðà Ìþðèåë áîëüøå ïîõîäèëà íà ìàòü. Îáðàçîâàíèå Àëüôðåäà Ðîáåðòñà áûëî âñåãî ëèøü íà÷àëüíûì. Î íåì âñïîìèíàþò, êàê î ÷åëîâåêå, êîòîðûå âñåãäà ñòðåìèëñÿ óçíàòü áîëüøå è ïîïîëíèòü ñâîè çíàíèÿ. Âìåñòå ñ äî÷åðüþ Àëüôðåä õîäèë â áèáëèîòåêó, ÷òîáû âûáðàòü äâå êíèãè è ïîòîì, â òå÷åíèå íåäåëè, ÷èòàòü èõ ñ äî÷åðüþ ïî î÷åðåäè. Ìàðãàðåò ñòàëà äëÿ íåãî òàê è íå ðîäèâøèìñÿ ñûíîì, ïîýòîìó îí âîñïèòûâàë åå êàê ëèäåðà, êàê âîæäÿ, êàê ÷åëîâåêà ÷åñòíîãî è óñåðäíîãî â äîñòèæåíèè ñâîåé öåëè. Àëüôðåä Ðîáåðòñ íèêîãäà íå ïðèçíàâàë ñëîâ èç ñåðèè «ß íå ìîãó» èëè «Ýòî ñëèøêîì òðóäíî». Ìàðãàðåò îáîæàëà ñâîåãî îòöà è äîëãèå ãîäû ïîìíèëà åãî íàñòàâëåíèÿ: «Òû ñàìà ñîçäàåøü ñâîé ñîáñòâåííûé ðàçóì. Íèêîãäà íè÷åãî íå äåëàé òîëüêî ïî òîé ïðè÷èíå, ÷òî òàê äåëàþò òâîè äðó-

çüÿ. Íèêîãäà íå ñëåäóé çà òîëïîé òîëüêî ïîòîìó, ÷òî òû áîèøüñÿ âûãëÿäåòü íåïîõîæåé. Âåäè òîëïó çà ñîáîé, íî íèêîãäà íå ñëåäóé çà íåþ».  ïÿòèëåòíåì âîçðàñòå Ìàðãàðåò ñòàëà áðàòü óðîêè èãðû íà ôîðòåïèàíî, à â âîçðàñòå 9 ëåò óæå ñìîãëà ñòàòü ïîáåäèòåëüíèöåé ïîýòè÷åñêîãî ñîðåâíîâàíèÿ. Ïîçäðàâëÿÿ ó÷åíèöó, äèðåêòîð øêîëû íå óäåðæàëàñü: «Âàì çäîðîâî ïîâåçëî, Ìàðãàðåò». Íà ÷òî Òýò÷åð íåâîçìóòèìî îòâåòèëà: «Ýòî áûëà íå óäà÷à, ýòî áûëà çàñëóãà». Çàÿäëàÿ ñïîðùèöà îò ðîæäåíèÿ, Ìàðãàðåò ïîñòîÿííî ó÷àñòâîâàëà â ðàáîòå äèñêóññèîííîé ãðóïïû â ñâîåé øêîëû. Îíà äàæå ñòàëà ñàìûì þíûì êàïèòàíîì øêîëüíîé õîêêåéíîé êîìàíäû. Ìàðãàðåò Ãóäðè÷, áëèæàéøàÿ ïîäðóãà äåòñòâà Òýò÷åð, âñïîìèíàåò, ÷òî Òýò÷åð áûëà ïðåâîñõîäíîé ó÷åíèöåé: «Îíà óìåëà ïðàâèëüíî èñïîëüçîâàòü ñëîâà â òîì âîçðàñòå, êîãäà áîëüøèíñòâî åå øêîëüíûõ äðóçåé è ïîäðóã îòäåëûâàëèñü ìåæäîìåòèÿìè».  10 ëåò Ìàðãàðåò âìåñòå ñ îòöîì õîäèëà íà çàñåäàíèÿ ãîðîäñêîãî ñîâåòà, ãäå ó÷èëàñü áûòü òîëåðàíòíîé, îñòðîóìíî îòâå÷àòü íà ïîëèòè÷åñêèå âîïðîñû. Àëüôðåä Ðîáåðòñ áûë èçáðàí ìýðîì Ãðýíòõýìà â òî âðåìÿ, êîãäà Ìàðãàðåò ó÷èëàñü â ñðåäíåé øêîëå. Îíà ñ äåòñòâà òàêæå íàó÷èëàñü ðàçáèðàòüñÿ â íþàíñàõ ïîëèòè÷åñêîãî ëèäåðñòâà. Ìàðãàðåò áûëà, ñ îäíîé ñòîðîíû, ñåðüåçíûì, à ñ äðóãîé — îäèíîêèì ðåáåíêîì. Îíà íèêîãäà íå áûëà çàâñåãäàòàåì êèíîòåàòðîâ èëè òàíöïëîùàäîê. Ïîìîãàÿ íà ñêëàäå ñåìåéíîãî ìàãàçèíà, îíà ïîçíàêîìèëàñü ñ îñíîâàìè áèçíåñà è ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà. Íó, à äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîëó÷èòü ñòèïåíäèþ ñàìîãî ëó÷øåãî æåíñêîãî êîëëåäæà Îêñôîðäà — Ñîìåðâèëÿ, îíà çà ÷åòûðå ãîäà îñâîèëà ëàòèíñêèé ÿçûê. Ïîëèòè÷åñêèå äåáàòû áûëè åäèíñòâåííîé äåÿòåëüíîñòüþ, âûõîäÿùåé çà ïðåäåëû ó÷åáíîãî ïëàíà, â êîòîðîé îíà ó÷àñòâîâàëà â êîëëåäæå. Óæå â

Îêñôîðäñêîì óíèâåðñèòåòå Òýò÷åð ïðèñîåäèíèëàñü ê Àññîöèàöèè êîíñåðâàòîðîâ. Îíà ñ÷èòàëà, ÷òî ýòî ïîìîæåò åé áûòü èçáðàííîé ïåðâîé æåíùèíîé-ïðåçèäåíòîì â 1946 ãîäó. Òýò÷åð ïîëó÷èëà âûñøåå îáðàçîâàíèå ñ íàó÷íîé ñòåïåíüþ áàêàëàâðà ïî õèìèè â 1947 ãîäó. Íî åå êàðüåðà õèìèêà áûëà êîðîòêîé, ïîñêîëüêó ñåðäöå ïðèíàäëåæàëî ïîëèòèêå è çàêîíó. Îíà âûøëà çàìóæ çà ðàçâåäåííîãî ïðîìûøëåííèêà Äåíèñà Òýò÷åðà, ÷òî â 1951 ãîäó ïîçâîëèëî åé ïîñòóïèòü â þðèäè÷åñêóþ øêîëó. Ïîñëå ïîëó÷åíèÿ ñòåïåíè þðèñòà â 1953 ãîäó, îíà ïÿòü ëåò ïîñëå ýòîãî ðàáîòàëà àäâîêàòîì. Ïî èðîíèè ñóäüáû, Òýò÷åð âñåãäà ó÷èëàñü òîëüêî â «æåíñêèõ øêîëàõ», òàê ÷òî åé íå ïðèõîäèëîñü ñîïåðíè÷àòü ñ îäíîêëàññíèêàìè èëè îäíîêóðñíèêàìè-ìàëü÷èêàìè. Ïîçäíåå Òýò÷åð ñêàæåò, ÷òî åå îáðàç ìûøëåíèÿ ÿâëÿåòñÿ ðåçóëüòàòîì åå ðàçíîîáðàçíîãî îáðàçîâàíèÿ. Ñíà÷àëà îíà îïèñûâàåò ñåáÿ ó÷åíûì-èññëåäîâàòåëåì, ïîñêîëüêó â íàóêå «âû ðàññìàòðèâàåòå ôàêòû è äåëàåòå ñâîè âûâîäû». Ïîñëå òîãî, êàê îíà ñòàëà àäâîêàòîì, îíà äîáàâèëà, ÷òî «â þðèñïðóäåíöèè ìíîãîå âûãëÿäèò ïî-äðóãîìó» è, «èçó÷àÿ çàêîíîäàòåëüñòâî, âû èçó÷àåòå ñòðóêòóðû... Âû ðàçáèðàåòåñü â êàêîì-òî ïðîöåññå, è òîãäà, åñëè çàêîíû íåàäåêâàòíû äëÿ ñîâðåìåííîãî îáùåñòâà, âû ñîçäàåòå íîâûå çàêîíû». Íàêîíåö, îíà ñòàëà ñïåöèàëèñòîì ïî íàëîãàì, ÷òî â òî âðåìÿ áûëî âåñüìà íåîáû÷íî äëÿ æåíùèí. «ß î÷åíü îñòðî èíòåðåñîâàëàñü ôèíàíñîâîé ñòîðîíîé ïîëèòèêè, ïîýòîìó è çàíÿëàñü çàêîííîñòüþ äîõîäíîé ñòîðîíû», — ïîçæå îáúÿñíÿëà îíà ñâîé èíòåðåñ ê íàëîãàì. Âñå ýòè çíàíèÿ ñî âðåìåíåì ïðèãîäèëèñü åé â åå ôåíîìåíàëüíîé ïîëèòè÷åñêîé êàðüåðå.

ÎÒ ÐÅÄÀÊÖÈÈ: Âàøå ìíåíèå — www.DallasTelegraph.com/ 51398


ÊÓËÜÒÓÐÀ

9À Friday, April 12, 2013

www.DallasTelegraph.com

Êàëåíäàðü ñîáûòèé Áîëüøîãî Äàëëàñà ñ 14 ïî 27 àïðåëÿ 36-ß ÅÆÅÃÎÄÍÀß ÃÈÒÀÐÍÀß ßÐÌÀÐÊÀ ÄÀËËÀÑÀ (36TH ANNUAL DALLAS INTERNATIONAL GUITAR FESTIVAL) Ýòî êðóïíåéøàÿ è ñòàðåéøàÿ â ìèðå ãèòàðíàÿ ÿðìàðêà.  2013 ãîäó îíà ïðîéäåò â Äàëëàñå ñ 19 ïî 21 àïðåëÿ. Íà ÿðìàðêå âû âñòðåòèòå êàê çâåçä ðîêìóçûêè, òàê è ëþáèòåëåé «ïîáðåí÷àòü» íà ãèòàðå, êàê çíàìåíèòûõ êîëëåêöèîíåðîâ, òàê è íà÷èíàþùèõ ëþáèòåëåé îêîëîãèòàðíîãî àíòèêâàðèàòà. Íà ÿðìàðêå âû ñìîæåòå êóïèòü, ïðîäàòü, ïîìåíÿòü ñâîé èíñòðóìåíò, à, ìîæåò, ïðîñòî ïîáðîäèòü ïî ðÿäàì, ãäå áóäóò ñîáðàíû òûñÿ÷è è òûñÿ÷è íîâûõ è ñòàðûõ ãèòàð, áàíäæî, ìàíäîëèí, óñèëèòåëåé. Âîçìîæíî, âàñ çàèíòåðåñóþò ðåäêèå ñòðóíû, ïåäàëè è äðóãèå îêîëîãèòàðíûå ðàðèòåòû. Ó÷àñòíèêàìè ÿðìàðêè ñòàíóò áîëåå 60 ìåñòíûõ è èçâåñòíûõ â øòàòå ãðóïï, êîòîðûå áóäóò èãðàòü â ïàâèëüîíå è íà áîëüøèõ îòêðûòûõ ñöåíàõ. Íóæíî çàìåòèòü, ÷òî âõîäíûå áèëåòû íà âå÷åðíèå êîíöåðòû ÿðìàðêè ïðîäàþòñÿ îòäåëüíî. Íàïðèìåð, âõîäíîé áèëåò íà êîíöåðò â ïÿòíèöó, 19 àïðåëÿ, êîòîðûé íà÷íåòñÿ â 7 âå÷åðà, ñòîèò 10 äîëëàðîâ, íî îí äîñòàíåòñÿ âàì áåñïëàòíî, åñëè âû êóïèòå äâóõ èëè òðåõäíåâíûé áèëåò íà ñàìó ÿðìàðêó. Ñóááîòíèì âå÷åðîì â 8.30 ñîñòîèòñÿ êîíöåðò All Star Jam. Ñòîèìîñòü áèëåòà íà ÿðìàðêó – 22 äîëëàðà, äâóõäíåâíîãî áèëåòà – 37 äîëëàðîâ, òðåõäíåâíîãî – 47 äîëëàðîâ. Äåòè äî 10 ëåò ñìîãóò ïðîéòè íà ÿðìàðêó áåñïëàòíî. Àäðåñ: Dallas Market Hall, 2200 Stemmons Fwy., Dallas, TX 75207. Òåë.: (214) 655-6100. ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÒÀÊÎ 2013 ÑÅÂÅÐÍÎÃÎ ÒÅÕÀÑÀ (NORTH TEXAS TACO FESTIVAL 2012 ) Æèòü â Òåõàñå è íå ëþáèòü òàêî — çàíÿòèå äîâîëüíî ñêó÷íîå. À åñëè âû áîëüøèå ïîêëîííèêè êóëüòóðû òàêî, òî ìû ñ âàìè âñòðåòèìñÿ íà Ôåñòèâàëå òàêî 2013 Ñåâåðíîãî Òåõàñà 20 àïðåëÿ â 11 óòðà. Ôåñòèâàëü ñîñòîèòñÿ â öåíòðå Äàëëàñà íà ïðèëåãàþùåé ê Zen Bistro & Dessert Bar òåððèòîðèè. Ëþáèòåëè òàêî ñìîãóò ïîïðîáîâàòü ïðîäóêöèþ îò òàêèõ èçâåñòíûõ ïðîèçâîäèòåëåé ýòîãî ïðîäóêòà, êàê Cafeteria y Loncheria El Padrino, Rusty Taco, Rock and Roll Tacos and So-Cal Tacos. À õîçÿèí ìåðîïðèÿòèÿ — Zen Bistro & Dessert Bar ïîçíàêîìèò âàñ ñ «ôèëèïïèíñêèìè òàêî». Ïî ñîñåäñòâó îêàæóòñÿ è ïðåäñòàâèòåëè êîìïàíèè Deep

Ellum Brewing Company, êîòîðûå ïðåäëîæàò âàì äîñòîéíûé íàïèòîê ïîä òàêî. Àäðåñ ôåñòèâàëÿ: 2805 Main St., Dallas, TX 75226.

Êîíå÷íî, ìîæíî, åñëè âû ïðèäåòå 27 àïðåëÿ â 8 óòðà â çîîïàðê Äàëëàñà. Ïðèíîñèòå ñâîè Êýíîíû, Íèêîíû è Õàñýëüáëàäû. Øòàòíûé ôîòîãðàô çîîïàðêà Êýòè Áàðêè (Cathy Burkey), êîòîðàÿ çíàåò âñåõ çâåðåé ïî èìåíè, ïîäñêàæåò âàì ñàìûå âûãîäíûå ìåñòà äëÿ ñúåìêè. ×åòûðåõ÷àñîâîé êóðñ ïî ôîòîñàôàðè ñòàíåò äëÿ âàñ ñàìûì âàæíûì óðîêîì ôîòîîõîòû íà äèêèõ æèâîòíûõ. Ñòîèìîñòü áèëåòîâ – îò 45 äîëëàðîâ äëÿ ÷ëåíîâ çîîïàðêà è 55 äîëëàðîâ äëÿ âñåõ æåëàþùèõ. Àäðåñ: Dallas Zoo, 650 South R L Thornton Fwy., Dallas, TX 75203. Òåë.: (469) 554-7500.

ÊÎÍÖÅÐÒ ËÅÃÅÍÄÛ ÐÎÊ-Í-ÐÎËËÀ ÏÝÒ ÁÝÍÝÒÀÐ È ÃÈÒÀÐÈÑÒÀ ÍÝÉËÀ ÄÆÈÐÀËÄÎ (PAT BENATAR AND NEIL GIRALDO IN CONCERT) Ïýò Áýíýòàð (íàñòîÿùåå èìÿ — Ïàòðèöèÿ Àíäðèåâñêàÿ) áûëà ñóïåð èçâåñòíîé óæå 30 ëåò òîìó íàçàä. Ýòî îäíà èç èêîí àìåðèêàíñêîãî ðîê-í-ðîëëà. Ñàìàÿ èçâåñòíàÿ ïåñíÿ Áýíýòàð “Love is a Battlefield” áûëà âûïóùåíà ÊÎÍÖÅÐÒ â 1982 ãîäó è ÐÈÀÍÍÛ ïîêîðèëà Àìå(RIHANNA IN ðèêó. Âìåñòå ñ CONCERT) ìóæåì è ïàðòÑêîëüêî ó âàñ íåðîì ïî ñöåíå äðóçåé íà ãèòàðèñòîì Facebook? 200? Íýéëîì Äæè2000? À âîò ó ðàëäî, Ïýò äàñò Ðèàííû èõ 60 åäèíñòâåííûé ìèëëèîíîâ. êîíöåðò â ÄàëÒâèòòåð ïåâèëàñå 14 àïðåëÿ öû, êîíå÷íî, óñâ 7.30 âå÷åðà. òóïàåò – âñåãî Ìàëü÷èêè è äåêàêèõ-íèáóäü âî÷êè ñòàðøå 25 ìèëëèîíîâ 45 ëåò áóäóò ïîñëåäîâàòåëåé. ïðîñòî â âîñòîð- Ñåçîí ôîòîîõîòû â Äàëëàñå îòêðûò Çàòî ó ïåâèöû ãå. Áýíýòàð âû2,7 ìèëëèàðäà ïóñòèëà 14 “Top 45” è 10 òîï-õèòîâ. ïðîñìîòðîâ åå âèäåî íà YouTube. ÇäîÑòîèìîñòü áèëåòîâ íà êîíöåðò äèâû — ðîâî! Ýòî âñå äåëàåò Ðèàííó ñàìîé ïîîò 36 äî 125 äîëëàðîâ. Àäðåñ: Annette ïóëÿðíîé «öèôðîâîé» èñïîëíèòåëüíèStrauss Square, 2403 Flora St., Dallas, öåé 21 âåêà. Çà ëåãàëüíóþ çàãðóçêó åå TX 75201. Òåë.: (214) 954-9925. ïåñåí ñ i-Tunes è äðóãèõ öèôðîâûõ ìàãàçèíîâ ìóçûêè, ôàíû óæå çàïëàòèëè ÑÏÅÊÒÀÊËÜ ÃÅÍÐÈ VI, ×ÀÑÒÜ 3 áîëüøå, ÷åì ëþáîìó èç ìóçûêàíòîâ çà (THE COMPLETE WORKS OF âñþ èñòîðèþ ñîâðåìåííîé ìóçûêè. Øîó SHAKESPEARE: HENRY VI, PART 3) Ðèàííû — ýòî âñåãäà ôååðèÿ çâóêà, êðàÑîîáùåñòâî ëþáèòåëåé Øåêñïèðà Äàë- ñîê è ñâåòà. Íå âåðèòå? Êóïèòå áèëåò ëàñà ñîâìåñòíî ñ AT&T Performing Arts íà êîíöåðò Ðèàííû 16 àïðåëÿ â 7.30 Center ðàáîòàþò íàä ãðàíäèîçíûì ïðî- âå÷åðà â American Airlines Center, óáååêòîì: â òå÷åíèå ñëåäóþùèõ ïÿòè ëåò äèòåñü ñàìè. Ñòîèìîñòü áèëåòîâ – îò îíè ïëàíèðóþò ïîñòàâèòü âñå ñïåêòàê- 39 äî 125 äîëëàðîâ. Àäðåñ: 2500 Victory ëè Óèëüÿìà Øåêñïèðà. Ñïåêòàêëü Ave., Dallas, TX 75201. Òåë.: (214) 222«Ãåíðè VI, ÷àñòü 3» áóäåò ïîêàçàí â 3687, (214) 665-4299. Äàëëàñå 14 àïðåëÿ â 7 ÷àñîâ âå÷åðà. Ýòî ñåäüìîé ñïåêòàêëü èç ñåðèè, çàâåðøà- ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÈÑÊÓÑÑÒ 2013 þùåé òðèëîãèþ «Ãåíðè VI». Ñòîèìîñòü  ÔÎÐÒ-ÓÝÐÒÅ (2013 MAIN áèëåòà – 10 äîëëàðîâ. Àäðåñ: 2403 Flora ST. FORT WORTH ARTS FESTIVAL) St., Dallas, TX 75201. Òåë.: (214) 954- Äàëëàñ è Ôîðò-Óýðò íèêàê íå ðàçáåðóò9925. ñÿ, êòî óìíåå, à êòî êðàñèâåå – ïðÿìî êàê â òîé ðóññêîé ñêàçêå. È åñëè ÄàëÔÎÒÎÑÀÔÀÐÈ Â ÄÀËËÀÑÅ ëàñ áîëüøå íà ñëóõó, êàê äåëîâîé (PHOTO SAFARI öåíòð, òî Ôîðò-Óýðò – ýòî, ñêîðåå, êóëüAT THE DALLAS ZOO) òóðíàÿ ñòîëèöà Ñåâåðíîãî Òåõàñà. À ìîæíî ëè ïîîõîòèòüñÿ íà æèðàôîâ, Íå óñïåë â Äàëëàñå îòãðåìåòü ñ ðîêáóéâîëîâ è áèçîíîâ ïðÿìî â Äàëëàñå? êîíöåðòàìè ôåñòèâàëü íàðîäíûõ ïðî-

ìûñëîâ, êàê Ôîðò-Óýðò îòêðûâàåò äâåðü êîâáîéñêèì êðàñêàì è èíäåéñêèì ïîäåëêàì. È, êîíå÷íî æå, 200 õóäîæíèêàì, ñêóëüïòîðàì, ìàñòåðàì, êîòîðûå ïðèâåçóò íà ïðîäàæó ñâîè ðàáîòû. Áóäåò íå òîëüêî êðàñèâî, íî è ãðîìêî. Íà òðåõ ñöåíàõ ôåñòèâàëÿ âûñòóïÿò Robert Randolph & The Family Band, Sister Hazel, Little Texas è Average White Band. Âõîä – ñâîáîäíûé. Àäðåñ: Sundance Square, 201 Main St., Fort Worth, TX 76102. Òåë: (817) 255-5700 . ×ÓÄÅÑÀ ÎÒ ÎÏÅÐÛ ÄÀËËÀÑÀ (DALLAS OPERA PRESENTS DOCTOR MIRACLE) Äåéñòâèòåëüíî ÷óäåñíàÿ èñòîðèÿ, êîòîðóþ ïðåäñòàâèò âàì õîðîâàÿ ãðóïïà SMU è óíèâåðñèòåò Ñåâåðíîãî Òåõàñà. Êòî åùå, êðîìå ñòóäåíòîâ, ðàññêàæåò âàì ëó÷øå î ëþáâè ìîëîäîãî ÷åëîâåêà ê äî÷åðè ìýðà ãîðîäà. «Äîêòîð-÷óäî» — ýòà îäíîàêòíàÿ îïåðà áóäåò ïîêàçàíà â ïðåñòèæíîì çàëå Äàëëàñà âñåãî äâà ðàçà — 27 àïðåëÿ â 10.30 óòðà è â 2 ÷àñà äíÿ. Ñòîèìîñòü áèëåòà — âñåãî 5 äîëëàðîâ. Àäðåñ: Margot and Bill Winspear Opera House, 2403 Flora St., Dallas, TX 75201. Òåë.: (214) 954-9925. ÊÎÍÖÅÐÒ ÄÆÎØÀ ÒÅÐÍÅÐÀ (JOSH TURNER IN CONCERT)  ïðîøëîì íîìåðå The Dallas Telegraph ìû ðàññêàçûâàëè îá îòêðûòèè ñåçîíà ñêà÷åê â þãî-çàïàäíîì Äàëëàñå – â Lone Star Park. Òðàäèöèþ áåñïëàòíûõ âûñòóïëåíèé äëÿ òåõ, êòî êóïèë áèëåò íà ñêà÷êè 27 àïðåëÿ â 10.30 âå÷åðà, ïðîäîëæàåò âîñõîäÿùàÿ çâåçäà êàíòðè-ìóçûêè Äæîø Òåðíåð. Òåðíåð âûðîñ â õðèñòèàíñêîé öåðêâè, ãäå ïåë â õîðå ïàðòèè áàñà è áàðèòîíà. À íåäàâíî îí ñíÿëñÿ â êèíîôèëüìå î âñåìèðíî èçâåñòíîì åâàíãåëèñòå Áèëëè Ãðýìå, ãäå ñûãðàë ìóçûêàíòà Äæîðäæà Áåâåðëè Øè (George Beverly Shea), êîòîðûé ÷àñòî ó÷àñòâîâàë â êðóñåéäàõ Ãðýìà. Ñòîèìîñòü áèëåòîâ äëÿ æåëàþùèõ òîëüêî ïîñëóøàòü êàíòðè-ìóçûêó – îò 5 äî 72 äîëëàðîâ. Àäðåñ: Lone Star Park, 1000 Lone Star Pkwy., Grand Prairie, TX 75050. Òåë.: (972) 263-7223. ×òîáû ïîäïèñàòüñÿ íà ðàññûëêó êóëüòóðíûõ ñîáûòèé Ñåâåðíîãî Òåõàñà, ïðèøëèòå çàÿâêó ïî àäðåñó: dallastelegraph.com@gmail.com.

ÎÒ ÐÅÄÀÊÖÈÈ: Ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ – www.DallasTelegraph.com/51402

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ 36. Êîëþ÷èé êóñòàðíèê ñ ìåëêèìè êðàñíûìè êèñëûìè ÿãîäàìè. 39. Ñõîäñòâî ìåæäó ïðåäìåòàìè èëè ÿâëåíèÿìè. 42. Çàäîð, óâëå÷åíèå. 45. Ïðîâàë ìåæäó ñóãðîáàìè. 46. Äîìàøíÿÿ ïòèöà. 47. Ïòèöà îòðÿäà ãîëåíàñòûõ. 49. Áîëüøàÿ äèêàÿ àìåðèêàíñêàÿ êîøêà. 51. Ëîæáèíà, îâðàã. 54. Âûäàþùèéñÿ îñòðèåì ó÷àñòîê, ÷àñòü ÷åãî-íèáóäü. 55. Ìóæ ñåñòðû æåíû. 58. Ñîâîêóïíîñòü ìàòåðèàëüíûõ óñëîâèé æèçíè îáùåñòâà. 59. Îñâîáîæäåíèå îò ÷åãî-ëèáî çà âçÿòêó. 60. Òîíêàÿ âîðñîâàÿ êîæà. 61. Êðóïíûé ïî÷åðê äðåâíèõ ëàòèíñêèõ, ãðå÷åñêèõ è ñëàâÿíî-ðóññêèõ ðóêîïèñåé. 62. Ïðèáîð äëÿ ïîääåðæàíèÿ â êîìíàòå ïîñòîÿííîé òåìïåðàòóðû. 63. Äîáàâî÷íûé äîõîä ôàêòîðà ïðîèçâîäñòâà. 64. Ìàòåðèàëüíûé ðåçóëüòàò õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè.

ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 1. Êó÷à, ãðóäà. 8. Ñàäîâîå äåêîðàòèâíîå ðàñòåíèå. 11. Âûñøåå ó÷åáíîå çàâåäåíèå. 12. Ðàäèîëîêàöèîííûé ïðèáîð. 13. Òîðãîâàÿ ïàëàòêà. 14. Îäíà èç îñíîâíûõ âåëè÷èí ìåõàíèêè. 15. Ñëèøêîì ïîäâèæíûé ÷åëîâåê. 16. ×àñòü íîãè. 19. Ìåðà äëèíû. 20. Ìîìåíò âçëåòà ëåòàòåëüíîãî àïïàðàòà.

23. Çíà÷èòåëüíàÿ âîçâûøåííîñòü, ïîäíèìàþùàÿñÿ íàä îêðóæàþùåé ìåñòíîñòüþ. 24. Ïîìåñü ëîøàäè è îñëà. 26. Ïîìåñòüå, çåìåëüíîå âëàäåíèå. 27. Ñïóòíèê Þïèòåðà. 28. Äâóñòîðîííèé êîâåð áåç âîðñà. 31. Äåâÿòûé ìåñÿö êàëåíäàðíîãî ãîäà. 33. Ñðåäñòâà, êîòîðûå îäíè ëèöà â ñèëó ðîäñòâà èëè áðàêà ïî çàêîíó äîëæíû ïðåäîñòàâëÿòü äðóãèì ëèöàì. 35.  öàðñêîé àðìèè: êàçà÷èé îôèöåðñêèé ÷èí, ðàâíûé êàïèòàíó â ïåõîòå.

ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 1. Ìåëü÷àéøèé ìèêðîîðãàíèçì. 2. Ñïîñîá ïåðåäà÷è íà ðàññòîÿíèè è ïðèåìà çâóêîâ. 3. Äåðåâî ñåìåéñòâà ýáåíîâûõ ñ îðàíæåâî-êðàñíûìè ñëàäêèìè ïëîäàìè. 4. Íåóäà÷à. 5. Ñòàäèÿ êëåòî÷íîãî äåëåíèÿ. 6. Íàóêà î ïðåêðàñíîì, îá îáùèõ çàêîíàõ õóäîæåñòâåííîãî òâîð÷åñòâà. 7. Ðÿä ñëîâ, íàïèñàííûõ â îäíó ëèíèþ. 8. Ñáîðíèê òàáëèö, êàðò, ñïåöèàëüíûõ ðèñóíêîâ. 9. Ìåøîê, cóìà. 10. ×åëîâåê, âåäóùèé â âûñøåé ñòåïåíè âîçäåðæàííûé îáðàç æèçíè. 17. Ôèçè÷åñêàÿ âåëè÷èíà, õàðàêòåðè-

çóþùàÿ ñîñòîÿíèå òåðìîäèíàìè÷åñêîãî ðàâíîâåñèÿ ñèñòåìû. 18. Åäèíèöà òèïîãðàôñêîãî èçìåðåíèÿ. 21. Ïîåçäêà ïî íåñêîëüêèì ìåñòàì. 22. Âîçâðàùåíèå ýìèãðàíòîâ íà ðîäèíó ñ âîññòàíîâëåíèåì â ïðàâàõ ãðàæäàíñòâà. 23. Îòëè÷èòåëüíûé çíàê ãîñóäàðñòâà. 25. Âûñîêàÿ ñóæàþùàÿñÿ êâåðõó ôîðìåííàÿ ôóðàæêà. 28. Äðàìàòè÷åñêîå èëè ìóçûêàëüíîå ïðîèçâåäåíèå. 29. Öåïêàÿ, âüþùàÿñÿ ÷àñòü ðàñòåíèÿ. 30. Õîëîäíîå áëþäî, ñîñòîÿùåå èç ìåëêî íàðåçàííûõ îâîùåé. 32. Ñòàðóõà-êîëäóíüÿ â ðóññêèõ ñêàçêàõ. 34. Äîìàøíåå æèâîòíîå, ïîìåñü îñëà è êîáûëû. 37. Îòäåëüíîå áîëüíè÷íîå çäàíèå. 38. Ïîòîê, áîëüøîå êîëè÷åñòâî, ìàññà. 40. Êðèâîëèíåéíîå ïåðåêðûòèå ïðîåìà â ñòåíå. 41. Êðóòîé îòêîñ ïî áåðåãó ðåêè, êðàþ îâðàãà. 43. Àñòðîíîìè÷åñêîå ÿâëåíèå. 44. Ìóçûêàëüíîå ïðîèçâåäåíèå íà òåìû íàðîäíûõ ïåñåí. 48. Óòâåðæäåíèå, ñóæäåíèå, ïðîâåðåííîå ïðàêòèêîé, îïûòîì. 50. Îñòàòêè êîëîñüåâ, ñòåáëåé è äðóãèå îòõîäû ïðè ìîëîòüáå. 51. Ìåñòî äëÿ ðîçíè÷íîé òîðãîâëè íà ïëîùàäè. 52. Ñî÷íûé êèñëûé ïëîä öèòðóñîâîãî äåðåâà. 53. Òåêñòèëüíûé áàíàí. 55. Ðåçêîå óâåëè÷åíèå áûñòðîòû äâèæåíèÿ. 56. Ñîâîêóïíîñòü òâåðäûõ îáðàçîâàíèé, ñîñòàâëÿþùèõ îïîðó òåëà ÷åëîâåêà è æèâîòíîãî. 57. Òêàíîå èçäåëèå èç øåðñòÿíûõ íèòåé, êîòîðûì ïîêðûâàþò ïîë èëè óêðàøàþò ñòåíû. Îòâåòû íà êðîññâîðä – â ñëåäóþùåì íîìåðå ãàçåòû The Dallas Telegraph.


10À

ÔÎÒÎÐÅÏÎÐÒÀÆ

Friday, April 12, 2013

www.DallasTelegraph.com

Îêíî â «Äåòñêóþ Ïàñõó» ôîòî Ñåðãåÿ è Ëþäìèëû Òàðàíåíêî

Îêîí÷àíèå íà ñòð. 12

CLASSIFIEDS Îêàçûâàåì óñëóãè ïî óõîäó çà äåòüìè, òðàíñïîðòíûå óñëóãè ïî äîñòàâêå äåòåé â äåòñêèå ëàãåðÿ, ñåêöèè âî âðåìÿ øêîëüíûõ êàíèêóë. Òåë.: (972) 464-7143. Åñëè âû õîòèòå ïîçäðàâèòü ñâîèõ áëèç-

êèõ, äðóçåé è çíàêîìûõ ñ äíåì ðîæäåíèÿ, þáèëååì ñîâìåñòíîé æèçíè, ãîäîâùèíîé áèçíåñà èëè êàêèì-ëèáî ïðàçäíèêîì, ïîçâîíèòå â ãàçåòó The Dallas Telegraph: (469) 2000-660. Ìû îôîðìèì âàøå ïîçäðàâëåíèå êðàñèâî, ýëåãàíòíî è ñ óâàæåíèåì!

Ãàçåòà The Dallas Telegraph îòêðûâàåò íîâóþ ðóáðèêó áåñïëàòíûõ îáúÿâëåíèé (Classifieds). Âîñïîëüçîâàâøèñü êóïîíîì èëè îñòàâèâ òåêñò âàøåãî îáúÿâëåíèÿ íà àâòîîòâåò÷èêå ðåäàêöèè (469) 2000-660, âû ìîæåòå ðàçìåñòèòü ñâîå îáúÿâëåíèå, êîòîðîå ìû îïåðàòèâíî îïóáëèêóåì â áëèæàéøåì íîìåðå ãàçåòû.


11À

UKRAINIAN SOCIETY

Friday, April 12, 2013

www.DallasTelegraph.com

«Êîáçàð ó ôðàêó», ÿêèé ï³äêîðèâ Ãîë³âóä ß ï³äó ïî Óêðà¿í³, Êîáçî, ïîäðóãî, ç òîáîþ, Ùîá ðîçâàæèòü ñï³âîì, ãðîþ Òèõ, ùî ïëà÷óòü â ñàìîòèí³. Ñ. Ãàé, ùîäåííèê «Ðàäà», 1910 ð.

Ìàð³ÿ Êëèì÷àê, Óêðà¿íñüêèé Íàö³îíàëüíèé Ìóçåé â ×èêàãî (www.Vidia.org) Ôîòî Ìàêñèìà Ïðîêîï³â Àêîðäàìè âåñíÿíî¿ ðàäîñò³ äçâåí³ëà íàä ×èêàãî ó ëþòîìó 1930 ðîêó êîáçà â ðóêàõ íåâ³äîìîãî òîä³ Àìåðèö³ ìóçèêàíòàâ³ðòóîçà Âàñèëÿ ªìöÿ. Àô³ø³ îäíîãî ç íàéá³ëüøèõ àìåðèêàíñüêèõ îïåðíèõ òåàòð³â – ˳ðè÷íî¿ îïåðè ×èêàãî (The Civic Opera House; Lyric Opera of Chicago) ïîâ³äîìëÿëè, ùî 2 ëþòîãî 1930 ðîêó, ó íåä³ëþ â³äáóäåòüñÿ ïðåì’ºðà – êîáçàðñüêå ìèñòåöòâî ïðåçåíòóº Âàñèëü ªìåöü ãðîþ íà óêðà¿íñüêîìó íàðîäíîìó ³íñòðóìåíò³ êîáç³-áàíäóð³. Çàâîðîæåíà ïóáë³êà âïåðøå ñëóõàëà àâòîðñüê³ êîìïîçèö³¿ «Ç óêðà¿íñüêèõ ñòåï³â» òà «Ó ãîðàõ Óêðà¿íè». Óêðà¿íñüêèé ÷àñîïèñ «Ñ³÷», ùî âèõîäèâ ó ×èêàãî, ï³ñëÿ êîíöåðòó ïîì³ñòèâ çâîðóøëèâèé â³äãóê (ïîäàþ ìîâîþ îðèã³íàëó): «Ïîâ³ÿëî ïðàâäèâîþ íàö³îíàëüíîþ ìóçèêîþ, êîòðà º òàê ò³ñíî çëó÷åíà ç óêðà¿íñüêèì äóõîì, ÿê ñàìà íàøà ìîâà… Â ðîêîò³ çîëîòèõ ñòðóí íàøî¿ ñëàâíî¿ Ë³ðè â³ä³çâàëàñÿ òèñÿ÷îë³òíÿ ñòàðîâèíà, çàâ³òàëè ò³í³ Áîÿí³â, â³ä÷óëèñÿ äàëåê³ òðèçíè íà ñëàâíèõ ìîãè-

ëàõ, áåíêåòè êíÿæèõ äðóæèí, íåçð³âíÿíî¿ êðàñè ðÿäêè «Ñëîâà î Ïîëêó ²ãîðåâ³ì». Ñïîëèõíóëè äóìè êîçàöüê³, ùî ¿õ ñë³ïö³-êîáçàð³ ïðîíåñëè ÷åðåç ï³òüìó íåâîë³ àæ äî ñüîãîäåííÿ ³ ïåðåõîâàëè â íàðîä³ ñëàâíó òðàäèö³þ ãåðî¿÷íèõ ÷àñ³â Óêðà¿íè – íàéêðàùó çàïîðóêó ¿¿ Âîñêðåñ³ííÿ ³ Ñâîáîäè… Àìåðèêàíñüêà ïðåñà äóæå ïðèõèëüíî îö³íèëà òó, ùå çîâñ³ì íåçíàíó äëÿ íå¿ Ìóçèêó ³ ²íñòðóìåíò, ïðèñâÿ÷óþ÷è áàãàòî ïîõâàë íàøîãî ñëàâíîãî Çåìëÿêà, êîòðèì ìàºìî ñì³ëî ãîðäèòèñü…». Ó Chicago Herald and Examiner ìóçè÷í³ êðèòèêè çàÿâëÿëè: «ªìåöü ïðîäåìîíñòðóâàâ ïîâíå òåõí³÷íå îïàíóâàííÿ ñâîãî ³íñòðóìåíòó, àðòèñòè÷íå â³ä÷óòòÿ êîíòðàñò³â â òîíàõ ³ òåìï³, ùèð³ñòü åêñïðåñ³¿. Íåçâàæàþ÷è íà òàêó âåëèêó ê³ëüê³ñòü ñòðóí êîáçè-áàíäóðè, Âàñèëü ªìåöü òàê ìàéñòåðíî ç íèìè ñïðàâëÿâñÿ, ùî íàì áè äîâåëîñÿ äèâóâàòèñÿ ÷óäåñàì, ÿêèõ â³í áè äîñÿã, ãðàþ÷è íà ðîÿë³.» ×åðåç äåñÿòü ðîê³â Âàñèëü ªìåöü ï³äêîðèòü Ãîë³âóä, ïîðó÷ ç óêðà¿íñüêèìè íàðîäíèìè äóìàìè çâó÷àòèìóòü òâîðè Áåòõîâåíà, Ìîöàðòà, Øîïåíà… Éîãî íàçèâàëè «êîáçàðåì ó ôðàêó». ×èêàãî áóëî ïåðøèì ì³ñòîì íà àìåðèêàíñüêîìó âèäíîêîë³ ìèòöÿ. Ó ì³ñòå÷êó Äæî볺ò æèëè â³ääàí³ óêðà¿íñüê³é êóëüòóð³ ìåöåíàòè Éîñèï òà Àíàñòàñ³ÿ Êî÷àíè. Ó ãðóäí³ 1929 ðîêó âîíè ïðèéíÿëè çåìëÿêà ó ñâîºìó äîì³, áóëè øàíóâàëüíèêàìè éîãî òâîð÷îñò³, çáåðåãëè ö³êàâ³ ñâ³òëèíè, ïðîãðàìêè êîíöåðò³â, ãàçåòí³ âèð³çêè. Ðîçóì³þ÷è, ÿêèì âàæêèì áóäå øëÿõ êîáçàðÿ-åì³ãðàíòà, âîíè âñ³ëÿêî ï³äòðèìó-

Íà øïàëüòàõ çâèòÿã óêðà¿íñüêî¿ ³ñòî𳿠çàêàðáîâàíî ÷èìàëî ïîä³é, ïðî ÿê³ ìè ä³çíàºìîñÿ, òîðêíóâøèñü ïîñèâ³ëèõ â³ä ÷àñó ñòðóí êîáçè-áàíäóðè Âàñèëÿ ªìöÿ, â³äîìîãî óêðà¿íñüêîãî ä³ÿ÷à íà åì³ãðàö³¿, ÿêèé ïîíàä ï³âñòîë³òòÿ ñâîãî æèòòÿ ïðèñâÿòèâ êîáçàðñüêîìó ìèñòåöòâó. Ñåðåä åêñïîíàò³â åêñïîçèö³¿, ïðèñâÿ÷åíî¿ êîçàöüê³é äîá³, êîáçó òà áàíäóðó íàä³ëåíî îñîáëèâèì ñòàòóñîì — îõîðîíöÿ äóõîâíî¿ ñïàäùèíè, ñâ³äêà ìóçè÷íî-ï³ñåííî¿ òèñÿ÷îë³òíüî¿ êóëüòóðè, áëàãîâ³ñíèêà íàö³îíàëüíîãî â³äðîäæåííÿ. Îãëÿäà÷ ðîçó쳺 ç ïåðøîãî ïîãëÿäó, ùî ö³ «ðå÷³» æèâ³, âîíè ïðîìîâëÿþòü ìîâîþ ñòîë³òü. âàëè éîãî çàðàäè ïîñòóïó âàæëèâî¿ íàö³îíàëüíî¿ ñïðàâè.  Óêðà¿í³ é äî ñüîãîäí³ íàçèâàþòü îñîáëèâèìè ëþäüìè êîáçàð³â ³ ë³ðíèê³â. Âîíè ïîêëèêàí³ ñï³âîì äîíîñèòè äî ñâ³äîìîñò³ ëþäåé æèòòºâó ïðàâäó, ñòðóíàìè çáóäæóâàòè ïî÷óòòÿ ëþáîâ³ äî ñâ Áàòüê³âùèíè. Âàñèëü ªìåöü íàðîäèâñÿ 15 ãðóäíÿ 1890 ð. â ñ.Øàð³âö³ Áîãîäóõ³âñüêîãî ïîâ³òó Õàðê³âñüêî¿ ãóáåðí³¿ â êîçàöüê³é ðîäèí³. Íà áàòüê³âñüêîìó ïîäâ³ð’¿ íå ðàç çóïèíÿëèñÿ ñïî÷èòè ç äîðîãè êîáçàð³ ²âàí Êó÷åðåíêî- Âàñèëü ªìåöü ï³âñòîë³òòÿ ñâîãî æèòòÿ ïðèñâÿòèâ Êó÷óãóðà òà Ïàâëî êîáçàðñüêîìó ìèñòåöòâó Ãàùåíêî, â äîì³ Êîñòÿ ªìöÿ ñëóõàëè ³ ñë³ïèõ êîá- ëà ï³çí³øå ñòàëà íàçèâàòèñÿ çàð³â Ïåòðà Äðåâ÷åíêà, Ãðèöüêà Ïåðøîþ êóáàíñüêîþ êîáçàðñüÊîæóøêà, Ìèõàéëà Êðàâ÷åíêà. êîþ øêîëîþ, äèðåêòîðîì ÿêî¿ ¯õí³é ñï³â ïðî êîçàöüêå ìèíóëå áóâ íàòõíåííèê êîáçàðñüêîãî ñïðàâèëè íà ìàëîãî Âàñèëüêà â³äðîäæåííÿ íà Êóáàí³ Ìèêîâåëè÷åçíå âðàæåííÿ. Êîëè â³í ëà Áîãóñëàâñüêèé. Ó 1916 ðîö³ â³äáóâñÿ äåáþò ïî÷àâ ÷èòàòè «Êîáçàðÿ» Òàðàñà Øåâ÷åíêà, âèð³øèâ ñàì ñòàòè Âàñèëÿ ªìöÿ ó Âåëèêîìó ³ìïåêîáçàðåì, ùîá ïðèãàäóâàòè íàøî- ðàòîðñüêîìó òåàòð³. ϳñëÿ òîãî êîíöåðòó â íàéá³ëüø³é ìîñêîâñüê³é ãàçåò³ «Ðóññêîº ñëîâî» âïåðøå éîãî áóëî íàçâàíî â³ðòóîçîì. Ïî ïîâåðíåííþ íà ð³äí³ çåìë³ Âàñèëü ïðîäîâæóº êîíöåðòóâàííÿ, ó éîãî ðåïåðòóàð³ ç’ÿâèëèñÿ äâ³ íîâ³ ï³ñí³, çàïèñàí³, ï³ä ÷àñ ïîäîðîæ³ íà ïàðîïëàâ³ Äí³ïðîì, â³ä ñòóäåíòà Ëüâ³âñüêîãî óí³âåðñèòåòó Âàñèëÿ Ñåìöÿ. Ùå ó 1912 ðîö³ ïîíàä 700 ñòóäåíò³â, â ïîêëîí³ âåëèêîìó Òàðàñîâ³, ï³äõîïèëè íà êàí³âñüê³é ãîð³ ìåëîä³þ òà ñëîâà ï³ñåíü «Ìè ãàéäàìàêè» òà «Íå ïîðà, íå ïîðà ìîñêàëåâ³, ëÿõîâ³ ñëóæèòü», ÿê³ íà ïîâåí ãîëîñ ñï³âàëè ðàçîì ñèíè Ãàëè÷èíè òà Ñëîáîæàíùèíè. Ó ìó «îêðàäåíîìó íàðîäîâ³» ïðî ñ³÷í³ 1918 ðîêó â ñêëàä³ Áîéîêîçàöüêî-ãåòüìàíñüêó ñëàâó Óê- âîãî êóðåíÿ â³éñüêîâîãî ðà¿íè. Ïåðøèé éîãî ïóáë³÷íèé ì³í³ñòåðñòâà ÓÍÐ áîºöü Âàñèëü âèñòóï â³äáóâñÿ 6 ãðóäíÿ 1911 ªìåöü áåðå ó÷àñòü â îáîðîí³ ð. â êîëèñü êîçàöüêîìó ì³ñòå÷- Êèºâà â³ä ÷åðâîíèõ â³éñüê Ìóêó Îõòèðö³, ùî íà Ñëîáîæàí- ðàâéîâà, ïîò³ì ñëóæèòü â ïîëùèí³. Âàñèëü ñï³âàâ «Ðîçðèòó êó ³ì. ãåòüìàíà Ïåòðà Äîðîøåíêà Ïåðøî¿ êîçàöüêî¿ ñèíüî¿ ìîãèëó» Òàðàñà Øåâ÷åíêà. «Òàê â³ä÷óâàòè ³ òàê ïåðå- äèâ³ç³¿. ϳä ÷àñ ãåòüìàíàòó, Âàñèëü æèâàòè ì³ã õ³áà ³äåéíèé þíàê, ùî çà Óêðà¿íó ãîòîâèé áóâ ï³òè ªìåöü — çà ñïðèÿííÿ äî â’ÿçíèö³, íà Ñèá³ð àáî é Ãåòüìàíà Óêðà¿íñüêî¿ â³ääàòè ñàìå æèòòÿ», — çãàäó- Äåðæàâè Ïàâëà Ñêîðîâàâ Âàñèëü ªìåöü ó ñâî¿é ñòàòò³ ïàäñüêîãî — îðãàí³çî«Ì³é ïåðøèé ïóáë³÷íèé âèñòóï âóº «Ïåðøó Êàïåëó ³ç áàíäóðîþ», íàïèñàí³é ó Ãîë³- Êîáçàð³â», ï³çí³øå íàâóä³, ÑØÀ, 1961 ðîêó. «Êîëè çâàíó Ïåðøîþ äåðæàâçàê³í÷óâàâ ñï³â, â³ä÷óòòÿ òðà- íîþ êàïåëîþ áàíäóãå䳿 òàê çàïàíóâàëî íàä³ ìíîþ, ðèñò³â. 3 ëèñòîïàäà 1918 ð. ùî… ç ãí³âó òà âåëèêîãî æàëþ ñëüîçè çàêàïàëè ïî ñòðóíàõ â Êèºâ³ â ïåðåïîâíåíîì êîáçè».  çàë³ ç÷èíèâñÿ ìó òåàòð³ Áåð´îíüº (òåíåéìîâ³ðíèé «âèáóõ îïëåñê³â, ïåð òåàòð ³ì. Ëåñ³ Óêâèãóê³â «áðàâî ³ á³ñ» òà òóïîò³- ðà¿íêè) â³äáóâñÿ ïåðííÿ í³ã». Áàãàòî ëþäåé ïëàêà- øèé ïðèëþäíèé ëî, «áî æ ïóáë³êà ìàáóòü íà êîíöåðò Êîáçàðñüêîãî ÿêèõ 95-97 â³äñîòê³â ñêëàäàëà- õîðó. ϳñëÿ ïàä³ííÿ ñÿ ç íàùàäê³â ñëîáîæàíñüêîãî âëàäè Ñêîðîïàäñüêîãî, êîçàöòâà òà ò³º¿ ÷àñòèíè Ïîë- Âàñèëü ªìåöü çíîâó òàâùèíè, äå ùå ³ñíóâàâ êîçàöü- ï³øîâ äî â³éñüêà, âçÿâêèé ñòàí.» ³ä âèêëþ÷åííÿ ç øè íà ïëå÷³ íîøó «ìàíîõòèðñüêî¿ ã³ìíà糿 Âàñèëÿ äð³âíîãî â³éñüêîâîãî ªìöÿ âðÿòóâàëî òå, ùî íà â÷è- êîáçàðÿ». Ó ëàâàõ àð쳿 Óêðà¿òåëüñüêó ðàäó, äå ðîçãëÿäàâñÿ íñüêî¿ Íàðîäíî¿ Ðåñïóáë³êè â³í öåé «ñêàíäàëüíèé ³íöèäåíò», áðàâ ó÷àñòü ó ïîõîä³ íà Êè¿â îáâ³í ïðåäñòàâèâ «Êîáçàðÿ» Òà- ’ºäíàíèõ óêðà¿íñüêèõ àðì³é. ðàñà Øåâ÷åíêà ç ïîçíà÷êîþ Ïîïðè æåðòîâí³ñòü Âàñèëÿ «Äîçâîëåíî öåíçóðîþ». ªìöÿ, äîëÿ ãîòóâàëà éîìó âèãÍåâäîâç³ Âàñèëü ªìåöü ïî- íàííÿ ç ð³äíî¿ çåìë³. 25 ëèñòîñòóïຠíà ïðèðîäíè÷èé â³ää³ë ïàäà 1919 ð. â åì³ãðàö³þ éîãî ô³çèêî-ìàòåìàòè÷íîãî ôàêóëü- â³äïðàâèâ ãîëîâíèé óïîâíîâàòåòó Õàðê³âñüêîãî óí³âåðñèòå- æåíèé óðÿäó ÓÍÐ ²âàí Î㳺íòó. Ó â³ëüíèé â³ä íàâ÷àíü ÷àñ êî. ³äïðàâèâ, ùîá óðÿòóâàòè â³í íàâ÷ຠãðè íà áàíäóð³ ñòó- äëÿ óêðà¿íñüêîãî íàðîäó ãåí³é äåíò³â. Ñëàâà ïðî ìîëîäîãî êîá- Âàñèëÿ ªìöÿ. ²âàí Î㳺íêî âèçàðÿ ñÿãíóëà Êóáàí³. Âë³òêó äàâ ïîñâ³äêó, çã³äíî ç ÿêîþ «àð1913 ð. Âàñèëü ªìåöü ïðè- òèñò-êîáçàð» Âàñèëü ªìåöü ¿æäæຠäî Êàòåðèíîäàðà — «ìຠçðîáèòè êîíöåðòíå òóðíå ñòîëèö³ Êóáàíñüêîãî êîçàöüêî- ïî ªâðîï³ ³ òèì ñàìèì ïîçíàéãî â³éñüêà. Ñòâîðåíà íèì øêî- îìèòè ªâðîïåéñüêå ãðîìàäÿí-

ñòâî ç íàö³îíàëüíèì óêðà¿íñüêèì ìóçè÷íèì ³íñòðóìåíòîì — «êîáçîþ». Íà åì³ãðàö³¿ Âàñèëü ªìåöü ó êîíñåðâàòîð³ÿõ Áåðë³íó ³ Ïðàãè ïðîäîâæèâ ìóçè÷í³ ñòó䳿, à â Ïðàç³ 1923 ðîêó çàñíóâàâ Äðóãó êàïåëó áàíäóðèñò³â. Áàãàòî êîíöåðòóâàâ ó ×åõîñëîâà÷÷èí³, ͳìå÷÷èí³, Áåëü㳿, Ëèòâ³, Ïîëüù³, Ôðàíö³¿, Êàíàä³ é ÑØÀ. Ó êíèç³ «Êîáçà òà êîáçàð³», âèäàí³é 1923 ðîêó â Áåðë³í³, Âàñèëü ªìåöü âèñëîâëþâàâ â³ðó, ùî ìèíå ëèõîë³òòÿ ³ óêðà¿íñüêèé íàðîä, ÿê é ³íø³ íàðîäè ªâðîïè, ìàòèìå ñâîþ äåðæàâó, ³ òîä³ ïî âñ³é Óêðà¿í³ «ëóíàòèìå ðàä³ñíèé ñï³â âåëèêîãî ùàñëèâîãî íàðîäó.» Ó 1937 ðîö³ Âàñèëü ªìåöü ïåðå¿çäèòü äî Àìåðèêè. ×èñëåíí³ ñâ³òëèíè ðîçïîâ³äàþòü ïðî éîãî êîíöåðòè â Êàíàä³. Â³í ¿õàâ ó íàéãëèáø³, çäàâàëîñÿ á Áîãîì çàáóò³ ñåëà, äî ñâî¿õ áðàò³â ³ ñåñòåð. Íà îá³éñòþ, êîëî õàòè ï³ä ñîëîì’ÿíîþ ñòð³õîþ ó çàõ³äí³é ÷àñòèí³ Ìàí³òîáè ïðèãàäàëàñü éîìó íå ëèøåíü äàëåêà Óêðà¿íà, àëå é òà õàòà, äå âïåðøå «óçäð³â ñîíöÿ ñâ³ò». «Ùî ìåíå âðàçèëî, — ïèñàâ ìóçèêàíò, — ùî 40 ðîê³â æèòòÿ â Êàíàä³ íå çì³íèëè í³ ¿õ ñòàðîêðàéîâîãî âáðàííÿ, í³ íå âáèëè òóãè çà ð³äíîþ çåìëåþ… Ïîáóò ñåðåä çá³äîâàíèõ, àëå ùå íå ç³ïñóòèõ «êóëüòóðîþ äîëÿðà» ëþäåé çàëèøèòüñÿ ìåí³ ñâ³òëèì ñïîãàäîì. Öå ìàáóòü ïðî òàêèõ ó íàñ êàçàëè êîëèñü â Óêðà¿í³ —«á³äí³, àëå ã³äí³!» 1938 ðîêó Âàñèëü ªìåöü îäðóæóºòüñÿ ç Ìàð³ºþ, äî÷êîþ ï³äïðèºìöÿ ²ëë³ Ãîòðè ç ̳ííåàïîë³ñà, ³ ìîëîäå ïîäðóææÿ ïåðåáèðàºòüñÿ ó ñëàâíîçâ³ñíèé Ãîë³âóä. Çãîäîì, ó ñâî¿õ ñïîãàäàõ ìóçèêàíò íàïèøå: «Óïåðøå â ³ñòî𳿠Ãîë³âóäó, â ÷àñ³ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè, ïðîëóíàëè çâóêè óêðà¿íñüêî¿ áàíäóðè é óêðà¿íñüêî¿ ìóçèêè, à ç òèì ³ äîðîãîãî íàì ³ìåííÿ Óêðà¿íè.» Ðàä³îñòóä³ÿ CBS çàïðîñèëà

Âàñèëÿ ªìöÿ âèñòóïèòè ó ïîïóëÿðí³é òîä³ ïðîãðàì³ ê³íîç³ðêè Ãåää³ Ãàïïåð. Àâòîðîâ³ ñïîãàä³â äîâåëîñÿ ïåðåæèòè øîê — «…í³äå íå ïèñàëîñÿ ïðî òå ãðàííÿ â Ãîë³âóä³, ÿêå çàìàëèì íå çðîáèëî ç ìåíå ìîñêàëÿ.» Ïåðåä âèñòóïîì áóëè ÷èñåëüí³ ñï³âáåñ³äè, äå â³äïîâ³äàþ÷è íà ïèòàííÿ «ìóçè÷íèõ äèðåêòîð³â», ìàåñòðî ªìåöü ï³äêðåñëþâàâ ïðî òå, «ùî êðà¿íà ìîãî íàðîäæåííÿ º Óêðà¿íà, ùî ì³é ³íñòðóìåíò — óêðà¿íñüêèé ³íñòðóìåíò, ùî ìîÿ ìóçèêà –óêðà¿íñüêà ìóçèêà, ùî ÿ Óêðà¿íåöü…» Àìåðèêàíñüêèé ã³òàðèñò Ñ. Ëåâ³íãñòîí ç³çíàâñÿ: «ßê áè ÿ

ïî÷óâàâñÿ ùàñëèâèì, êîëè á ì³ã áóòè Óêðà¿íöåì. Âè áà÷èëè ìî¿ ñëüîçè. Âîíè âèòèñíåí³ ÷àð³âíîþ ãðîþ (ªìöÿ) íà êîáç³-áàíäóð³.» Ïðîìîâèñò³ äîêàçè òîìó, ùî ìîæå çðîáèòè ñïðàâæí³é ïàòð³îò äëÿ ñâ ³ò÷èçíè. ³í íå çðàäèâ í³êîëè ¿é. ßê ³ ñâî¿é â³ðí³é ïîäðóç³ êîáç³-áàíäóð³. Äîëÿ éîãî ³íñòðóìåíòó – öå ñòðóíà óêðà¿íñüêî¿ äóø³. Çðîáëåíà ó 1912 ðîö³ ìàéñòðîì áàíäóð Àíòîí³ºì Ïàïëèíñüêèì ó Êèºâ³, âîíà ïåðåæèëà â³éíè, áóëà ï³ä ìîñêîâñüêèìè ³ ïîëüñüêèìè êóëÿìè. Ó 1919 ðîö³ ñêóëüïòîð Ìèõàéëî Ãàâðèëêî çàì³íèâ îäèí çëàìàíèé ê³ëî÷îê íà äåðåâ’ÿíèé, çãîäîì, ó 1920 ð. â³äîìèé í³ìåöüêèé ìàéñòåð ñòðóííèõ ³íñòðóìåíò³â Àäîëüô Ïàâëþñ çàì³íèòü «âåðõíÿê», à ÷åðåç 10 ðîê³â ó ×èêàãî ìàéñòåð Ñòþàðò äàñòü ³íñòðóìåíòîâ³ íîâå æèòòÿ. ²ç öèì ³íñòðóìåíòîì ªìåöü ïðî¿õàâ óñþ óêðà¿íñüêó çåìëþ — â³ä Íîâîðîñ³éñüêà òà Êàòåðèíîäàðà íà Êóáàí³ äî Óæãîðîäà òà Ïðÿøåâà íà Çàêàðïàòò³. ßê çàçíà÷ຠÓëàñ Ñàì÷óê ó êíèç³ «Æèâ³ ñòðóíè: Áàíäóðà ³ áàíäóðèñòè» (Äåòðîéò, 1976), ó Ãîë³âóä³ â³í íå ò³ëüêè ãðàº, ïèøå, îðãàí³çîâóº, â÷èòü, à é òåøå ñâî¿ áàíäóðè. ³í âëàñíîðó÷ çìàéñòðóâàâ òàê çâàíó ïîäâ³éíó áàíäóðó íà 62 ñòðóíè, áî çàìîâëåí³ íèì ó íàéêðàùèõ ìàéñòåðíÿõ Ãîë³âóäà ³íñòðóìåíòè òð³ñêàëèñü. ϳçí³øå âèçíàí³ ïðîôåñ³îíàëè íå â³ðèëè, ùî òàêó áàíäóðó ì³ã çðîáèòè àìàòîð. «Êîáçàð ó ôðàêó» — òàêèì ìè áà÷èìî éîãî íà ÷èñëåííèõ ñâ³òëèíàõ. «Òðåáà ìàòè ãåí³àëüí³ñòü Ãîìåðà ³ êðàñíîìîâí³ñòü Ñàïôîíè, ùîá âèñëîâèòè òå âäîâîëåííÿ, ÿêå ìè ìàºìî â³ä äðóæíîñò³ ç Âàñèëåì ªìöåì òà â³ä éîãî ìóçèêè», — òàê³ ùèð³ ïî÷óòòÿ ïðèÿçí³ ïîäàðóâàâ ó ñâî¿õ çàïèñàõ àìåðèêàíñüêèé ïîåò ³ ìàëÿð Äåâ³ä Íîóëòîí ç íàãîäè 50-ë³òòÿ òâîð÷îñò³ ìóçèêàíòà, ÿêå â³äçíà÷àëà ìèñòåöüêà ñï³ëüíîòà Àìåðèêè 1961 ðîêó. Òîä³ æ ñâ³ò ïîáà÷èëî ïàì’ÿòíå âèäàííÿ «Âàñèëü ªìåöü: Ó çîëîòå 50-ð³÷÷ÿ íà ñëóæá³ Óêðà¿í³», ó ÿêîìó ç³áðàíî áàãàòî ö³êàâèõ ìàòåð³àë³â, ùî ïîñëóæèëè íàïèñàííþ ö³º¿ ñòàòò³. Ó «Ãîë³âóä³, ðîêó Áîæîãî 1961, íà Áåçáàòüê³âùèí³» Âàñèëü ªìåöü íàïèñàâ, ùî ïðèñâÿ÷óº öå âèäàííÿ «óêðà¿íñüê³é ìîëîä³ òà âñåíüêîìó óêðà¿íñüêîìó ïàòð³îòè÷íîìó ñóñï³ëüñòâó ïðî íàøèõ êîçàê³â-áàíäóðèñò³â. Áî æ ó äàâíüî é íåùîäàâíüî ìèíóë³ ÷àñè, âîíè îô³ðíî ñëóæèëè Óêðà¿í³ íå ëèøå êîçàöüêèìè øàáëÿìè é ðóøíèöÿìè. Âîíè, äàëåá³, âì³ëè íå ëèøå

ñï³âàòè òà â áàíäóðè ãðàòè, àëå âì³ëè âîíè é æèòòÿ ñâîº â³ääàâàòè, ùîá ò³ëüêè æèëà íåâìèðóùà ñëàâà Óêðà¿íè». Äóøà Â. ªìöÿ ïåðåíåñëàñÿ ó êðàù³ ñâ³òè ó 1982 ðîö³. ³í ïðîñëàâëÿâ êîáçàðñüêå ìèñòåöòâî, ìð³ÿâ ïðî â³äðîäæåííÿ íîâ³òíüîãî êîáçàðñòâà. Àðõ³âí³ äîêóìåíòè òà åêñïîíàòè Óêðà¿íñüêîãî Íàö³îíàëüíîãî Ìóçåþ â ×èêàãî ðîçïîâ³äàþòü ïðî òèõ, õòî ñâîºþ â³ðîþ â Óêðà¿íó çáåðåãëè óêðà¿íñüêèé Âñåñâ³ò. ÎÒ ÐÅÄÀÊÖÈÈ: Âàøå ìíåíèå — www.DallasTelegraph.com/ 51406


12À

ÔÎÒÎÐÅÏÎÐÒÀÆ

Friday, April 12, 2013

www.DallasTelegraph.com

Íà÷àëî íà ñòð. 10

Îêíî â «Äåòñêóþ Ïàñõó» Òåêñò è ôîòî Ñåðãåÿ è Ëþäìèëû Òàðàíåíêî  ýòîì ãîäó îðãàíèçàòîðû ïîñòàðàëèñü è ñ óêðàøåíèåì ïðàçäíèêà. Ëîáíîå ìåñòî «Äåòñêîé Ïàñõè» áûëî îôîðìëåíî ñî âêóñîì è â ñòèëå ðóññêîé äåðåâíè — ñ íàñòîÿùèì îêíîì ñ ðåçíûìè ñòàâíÿìè, ïëþøêàìè-áàðàíêàìè, ñàìîâàðàìè, ìåäêîì, ðàñïèñíûìè ïëàòêàìè, íó, è, êîíå÷íî, ñ íàñòîÿùåé Ïàñõàëüíîé ñèìâîëèêîé, â ÷èñëå êîòîðîé áûëè è ðàçðèñîâàííûå êðàøåíêè. Ó îêíà, ñòàâøåãî îäíèì èç öåíòðàëüíûõ ôîòîîáúåêòîâ ïðàçäíèêà, åñòü ñâîÿ èñòîðèÿ, êîòîðàÿ çàñëóæèâàåò òîãî, ÷òî-

Êðàøåíîê äîñòàëîñü âñåì äåòêàì, äà åùå ñ âåðõîì

Òðåòèé ãîä ïîäðÿä åâàíãåëüñêàÿ öåðêîâü «Ðåêà Æèçíè — Äàëëàñ» ïðîâîäèò â Äàëëàñå «Äåòñêóþ Ïàñõó».  ïðîãðàììå ïðàçäíèêà 2013 ãîäà áûëè êàê òðàäèöèîííûå çàáàâû, òàê è íîâûå ðàçâëå÷åíèÿ. Áûëè è «îõîòà çà ÿéöàìè», è èñêóññòâî ðàñêðàøèâàíèÿ ëèö (Face Painting), è ïðûæêè â íàäóâíûõ äîìèêàõ-áàòóòàõ. À ÷òîáû äîáàâèòü â ïðàçäíèê íîâèçíû, ñ äåòüìè ïðîâåëè îòêðûòûé óðîê â ðàìêàõ ïðîãðàììû «Øêîëà áåç ñòåí» îò Ðóññêîé øêîëû Àëëåíà, âûñòóïàë äåòñêèé êîëëåêòèâ «Óëûáêà», áûëî è ïëåòåíèå äåâè÷üèõ âåíî÷êîâ, àðîìàòíûé ÷àé èç íàñòîÿùåãî òóëüñêîãî ñàìîâàðà è ìíîãî äðóãèõ çàíÿòèé è àòòðàêöèîíîâ äëÿ ðàçíîâîçðàñòíûõ ÷ëåíîâ ñåìåé Ðóññêîãî Äàëëàñà. îêíîì è ó îêíà, èëè ïîñèäåòü íà ëàâî÷êå ñ ÷àøêîé àðîìàòíîãî ÷àÿ, íàëèòîãî ïðÿìî ñ ñàìîâàðà ïî ñîñåäñòâó. Íî âñå-òàêè ãëàâíûì äåéñòâîì ïðàçäíèêà, íà êîòîðûé ðîäèòåëè ñ äåòüìè

òàëèñü äîâîëüíû è áåñïðîèãðûøíîé ëîòåðååé, è ïîäàðêàìè, ñïðÿòàííûìè âíóòðè äîáûòûõ êðàøåíîê — ýòî è êîíôåòû îò êîðïîðàöèè Nestle, è èãðóøêè, è êàíöåëÿðèÿ. Ìåæäó ïðî÷èì, ãëàâíûìè ïðèçàìè ëîòåðåè ñòàëè — 300-äîëëàðîâûé ñåðòèôèêàò íà òþíèíã è ÷èñòêó àâòîìîáèëÿ îò ñïîíñîðà ìåðîïðèÿòèÿ — êîìïàíèè QwikWash, à òàêæå äåòñêèé àâòîìîáèëü «Ôåððàðè». Ñðåäè äðóãèõ ïðèçîâ áûëè äåòñêèå èãðóøêè, äîìàøíèå àêñåññóàðû, êàíöåëÿðèÿ. «Äåòñêàÿ Ïàñõà» äëÿ Ðóññêîãî Äàëëàñà — óæå òðàäèöèÿ. Ñ êàæäûì ãîäîì ïðàçäíèê ñòàíîâèòñÿ âñå áîëåå ÿðêèì è çàìåòíûì â æèçíè îáùèíû íàøåãî ãîðîäà. À êàêîå æå ïîñëàíèå îðãàíèçàòîðû «Äåòñêîé Ïàñõè» õîòÿò

äîíåñòè äî íàøèõ ñîîòå÷åñòâåííèêîâ, äàðÿ íàì ýòîò êðàñèâûé ïðàçäíèê? «Ìû õîòèì äîíåñòè äî ëþäåé ïîñëàíèå Ïàñõè, — ãîâîðèò Ëåîíèä Ðåãåòà, — ñîñòîÿùåå â òîì, ÷òî ýòî ïðàçäíèê ðàäîñòè, íîâîé æèçíè, âåñíû, ÷òî ýòî ñåìåéíûé ïðàçäíèê. Ìû ðàäû, ÷òî íà íàøè ïðàçäíèêè Ðóññêèé Äàëëàñ ïðèõîäèò ñåìüÿìè — îò äåòåé äî áàáóøåê è äåäóøåê. Íå òàê ìíîãî â íàøåé äèàñïîðå ìåðîïðèÿòèé, îðèåíòèðîâàííûõ íà ñåìüþ. Íàøèìè ïðàçäíèêàìè ìû ñòðåìèìñÿ ñîçèäàòü è óêðåïëÿòü ñåìüè, à òàêæå äîíåñòè ñàì äóõîâíûé ñìûñë ïðàçäíèêà Ïàñõè». «À ÷åãî æèòåëÿì ðóññêîÿçû÷íîãî Äàëëàñà îæèäàòü îò «Äåòñêîé Ïàñõè2014»? — ñïðàøèâàþ ÿ ó Ëåîíèäà. Îí óëûáàåòñÿ, õèòðî ïðèùóðèâ ãëàçà: «Â ñëåäóþùåì ãîäó îáà öåðêîâíûõ êàëåíäàðÿ ñîâïàäàþò, è Ïàñõà äëÿ îáîèõ öåðêâåé — çàïàäíîé è âîñòî÷íîé — áóäåò îòìå÷àòüñÿ â îäèí äåíü — 20 àïðåëÿ.  2014 ãîäó ìû õîòèì ñäåëàòü íàø ïðàçäíèê ïî-íàñòîÿùåìó ìåæäóíàðîäíûì...» ÎÒ ÐÅÄÀÊÖÈÈ: Âàøå ìíåíèå — www.DallasTelegraph.com/51409

Îäèí èç ãëàâíûõ ïðèçîâ ëîòåðåè — äåòñêèé àâòîìîáèëü «Ôåððàðè» âûèãðàëà ñåìüÿ Ìàëàìèñ

áû î íåé óçíàë Ðóññêèé Äàëëàñ. Ýòî îêíî ïàñòîð öåðêâè «Ðåêà Æèçíè — Äàëëàñ» Ëåîíèä Ðåãåòà äâà ãîäà íàçàä ïðèâåç ñ óðàëüñêîé äåðåâíè. «Íåñêîëüêî ëåò íàçàä âìåñòå ñ äðóçüÿìè ÿ ïðîåçæàë ÷åðåç äåðåâíþ Áåëîÿðêó â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, ãäå óâèäåë ñòàðûé, ïî÷òè ïðèñåâøèé ê çåìëå, äîìèê èç ñðóáà, íî ñ ñîâåðøåííî íå ïîäõîäÿùèìè ê íåìó íîâûìè ïëàñòèêîâûìè îêíàìè, — ðàññêàÄåòñêèé õîð «Óëûáêà» ïîä óïðàâëåíèåì Îêñàíû Òîïîðèíîé çûâàåò Ëåîíèä. — Ñíà÷àëà ÿ ïðî ñåáÿ ïîñåòîâàë ñïåøèëè ïîïàñòü ñ óáîãîñòè ñòðîåðàçíûõ êîíöîâ Áîëüíèÿ, à ïîòîì ïîøîãî Äàëëàñà, âñåïðîñèë äðóçåé îñòàêè áûëà îõîòà çà òàíîâèòüñÿ ó ñòîÿéöàìè.  ýòîì ãîäó ÿùåãî ðÿäîì ðàçíîöâåòíûõ ïëàñäîìà. Ïîñòó÷àë â Ëîáíîå ìåñòî «Äåòñêîé òèêîâûõ ÿèö, â êîòîíåãî, òàì çà çàáîÏàñõè-2013» ðûõ áûëè ñïðÿòàíû ðîì åùå ñîáàêà ïðèÿòíûå øîêîëàäãðîìêî ëàÿëà. Ó íûå ñþðïðèçû è íå òîëüêî, áûëî íà õîçÿèíà ñïðîñèë — îñòàëèñü ëè îêíà ïîðÿäîê áîëüøå, ÷åì â ïðîøëîì. Ðàñîò ñòàðîãî äîìà? Îí óòâåðäèòåëüíî ïîñêàçûâàåò Ëåîíèä Ðåãåòà: «Åñëè â ïðîêèâàë ãîëîâîé. Çà íåñêîëüêî ðóáëåé ÿ øëîì ãîäó ìû ïðèãîòîâèëè ïðèìåðíî êóïèë ó íåãî ýòî îêíî. Ïîòîì çà äâà 2 òûñÿ÷è ÿèö, òî â ýòîì ãîäó òîëüêî îò ðàçà ïåðåâåç åãî â Àìåðèêó. Íàäî áûëî íàøåé öåðêâè ÿèö áûëî 2 500. Êðîìå âèäåòü ëèöà ïîãðàíè÷íèêîâ, êîòîðûå ïî òîãî, ìíîãèå ðîäèòåëè ïåðåäàëè íà íåñêîëüêî ðàç ïåðåïðîâåðÿëè óïàêîâïðàçäíèê ÿéöà. Ðóññêàÿ øêîëà Àëëåêó, ïåðåñïðàøèâàÿ, çà÷åì ýòè ñòàâíè è íà ïîäíåñëà åùå ãäå-òî 300 ÿèö». ðàìû ñ îáëóïëèâàþùåéñÿ êðàñêîé âåçÎðãàíèçàòîðû îòìå÷àþò, ÷òî ãîñòÿòè â Àìåðèêó». ìè ïðàçäíèêà 2013 ãîäà áûëè ïðåäÒàê îêíî ïðèåõàëî â Òåõàñ, ãäå ñåñòàâèòåëè ðàçíûõ íàðîäîâ.  ýòîì ãîäó ìüÿ Ðåãåòà îòðåñòàâðèðîâàëà åãî è óêâ «Äåòñêóþ Ïàñõó» ïîâåðèëè íàøè ñîðàñèëà èì ãîñòèíóþ ñâîåãî äîìà. À îòå÷åñòâåííèêè — âûõîäöû èç ñòðàí ïåðåä Ïàñõîé ê Ëåîíèäó, êàê îí ñàì Ñðåäíåé Àçèè — Êàçàõñòàíà, Òàäæèãîâîðèò, «ïðèøëî îçàðåíèå». Îí ñíÿë êèñòàíà, Óçáåêèñòàíà, Êèðãèçèè. îêíî ñî ñòåíû, îáíåñ åãî çàáîðîì, ïîÁûëè íà Ïàñõå è òå, êòî ïîääåðæèâàñòàâèë ðÿäîì ëàâî÷êó è ñòîë, óêðàøåíåò ïðàçäíèê ñâîèì ó÷àñòèåì âòîðîé íûé â ñëàâÿíñêîì ñòèëå ðóêàìè òàëàíèëè òðåòèé ãîä ïîäðÿä. Ïî ðàçíûì òëèâîãî ôëîðèñòà Îêñàíû Òîïîðèíîé. ïîäñ÷åòàì ïðèìåðíî 200-250 âçðîñëûõ È âîò ýòîò êóñî÷åê ðóññêîé äåðåâíè è è äåòåé ñìîãëè ñòàòü ÷àñòüþ ðóññêîñòàë íàñòîÿùèì ìåñòîì ïàëîìíè÷åñòâà ÿçû÷íîé «Äåòñêîé Ïàñõè-2013». È âñå ãîñòåé «Äåòñêîé Ïàñõè-2013». Âñå ñòðåãîñòè, âíå çàâèñèìîñòè îò âîçðàñòà, îñìèëèñü èëè ñôîòîãðàôèðîâàòüñÿ çà

2013-04-12 The Dallas Telegraph  

The Dallas Telegraph is a publication of the Russian-speaking community of the Dallas-Fort-Worth Texas area. It serves an estimated 70,000 R...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you