Page 1

"' !4+5 !4!67             

       !   " # 

$  %     & !!  !     % ' (  " # $ $    

         ) " %     $ $ !    $        * 

  $  " +%      ,   !      ! 

   $  ) "

 # -..  $/$"#  (    0 !   ' !  !   !  1    "

2    3.4!!   (&    " # ! !        $           "

 

    

    

 

# $#"%& ' ( ) !   

  

 " !  

*+ ' ) ,+ 

8(!+  9: 0 ,, 0 

& "'( 

   

- ,'),) , !.,%/,' * 0 1,( *2 3''' '+ !# !,!!) , ,,4+  ( 

!  "#$ % 

    

  

2

!      56       ! 7    8   0 58 06 9        9  0 )! $      7   8   %  "     7     ! :1 ; #   <  <

 (  !  9 $ ! !  $    !! " #   $ $   !   9   "  $ !      

 !!


     

       = '-+= '= (*+&,,!.+= /+= 1+,*1= , *'/&= !&,'= '&-+!'&= += %%*+= '= , = '($+= %'*,!= *,1= BC= +,==/$#'-,='.*=, = %&&*=, =+-+(&+!'&=1= , =*+!&1='=, =8&> ,*$= &#='.*&'*?=&-> +!= %!'?= /+= &$= '&=, ==''*='=, ='-+= 1= (#*= %!&-= %> -/$:= !+= /+= ((&!&= += , = &,= #= , = +-+(&+!'&= 1= *+!&,= ''$-#= '&, &?= / '= $+'=1+,*1=&%=, = -**&,= 8 != :0-,!.= A ==*= B8:C= &= *'-(= &!&=!*,'*='=> &!, = &#?= '/!&= #= :%=$?=+=, =&0,=8 = '.*&'*= *'%= -&= 4?= @347?= / &= &-+!D+= ,&> -*=/+=!$$=,'=0(!*:= (-,1= !&'*!,1= !(= !&= , = '-+?= %+'&= +!?=8?=:'?=+(#> !&= '&= %=*= '= &,!'&$=

#  " $ -*&,= !%('*,&?= &',= , ,= , = +-+(&+!'&= '*> *=($='&=&-+!=/+= /*'&= &= !$$$= +!&= 1= , = 8 =8= '= @339= +=%&?=, *=/+=&'= (*'.!+!'&= %('/*!&= , = (*+!&,= '*= &1'1= ,'=+-+(&=, =8 ='.> *&'*:= = -*, *= +,,= , ,= '&$1= +,!'&= @= B9C= '= , = ,= !.+= , = (*+!&,= ('/*+= ,'= *%'.= , = 8 = '.*&'*= +-",= ,'= ((*'.$= '= @G6= %"'*!,1= '=, =&,: !+= -+= -(*'*= !&= , = %*+= += , = '-+= ',= !.!= '&= (*,1=$!&=/!, ==%%> *+= '(('+!&= +!D+= %',!'&: ( $= '#/?= ?= %'?= , &= %'.= = %'> ,!'&= '&= ('!&,= '= '**= 1= !,!&= +,!'&= @= '= , = 8 =,= +-= +,!'&= B@C= / ! = %('/*+= , = (*+!&,= ,'= *%'.= , = 8 ='.*&'*:==-*, *= %'&!+ =, ,=+!&=> &-+!=/+==(-$!=+*.&,?= / ,= (($!+= ,'= , = %>

($'1%&,= &= !+!($!&= '=('($=!&=, !+=,'*1= + '-$=(($1=,'= !%: = +(#*?= '/.*?= $%= *1= &*.+= 1= *%!&!&= %%*+= , ,= +!= /+= '&$1= !,!&= = %',!'&= &= , ,= / &= !,= /+= ,!%= '*= ,?= %%*+=/*=*=,'=0> (*++=, !*=*+*.,!'&+='*= ', */!+: 8'&,!&-!&?=+!=&',> = , ,= , = +-+(&+!'&= '= &-+!= /+= '%!&= ,= = ,!%= / &= = /+= %'+,= &= ,'= $*!1= !++-+= ', *!&= '&= $$,!'&+= '=%!++!&=-&+='*=-&*> %!==-&+=!&,'=, => *,!'&='-&,=/ ! = = %=!&+,=*,!&='.> *&%&,='A ==!$+: = +!= = /+= -*, *= /'**!= , ,= $$,!'&= '= *#$++&++= 1= , = !> &&!$=('*,!&=8'-&!$= -('&= / ! = = /+= +-+> (&= != &',= !&!,= / , *=, =8 =/+=!.> &==!*= *!&=!&='*> &= /!, = , = '&+,!,-> ,!'&:= = $+'= %!&,!&= , ,= , = ,!'&$= ++%>

$1= = !&= , = (+,= %= &-%*'-+= *+'$-,!'&+= '**!&= '&= '**-(,!'&= !&+,= *,!&= (-$!= '> =!$+='*=/ ! =, =*+!> &1= =*-+=,'=,: =+!=-&*,!&,1= += $*1= *(,= !&,'= , = => &&!$= %*#,= 1= , = +-+(&+!'&='=&-+!=/!, = , = '$$*= !%%!,$1= ((*!,!&= !&+,= , = !*: +!= +!= = /+= !+> ,-*=, ,=!&==%'*> 1?=, =*-$='=$/=&=&',= , =*-$='=%&=!+=, ='&$1= '&!,!'&= , ,= &= -*> &,=*'%=&=(*',,= , = *! ,+= '= , = !,!2&= &=*%'.=!%(-&!,1: ?= , *'*?= /&,= , = '-+= ,'= *+'$.= &= '&%&= / ,= = $$= !$$$= &= -&'&+,!,-> ,!'&$=*%'.$='=, =8 = '.*&'*: +!+?= = $+'= /&,= , =8'%%!=+='&= -+,!= &= !+$,!.= '%($!> &= ,'= = %&,= ,'= '%(!$= $$= *+'$-,!'&+= '= , ='-+=/ ! = .=!&> !,= &1= (-$!= 'A ==*= '*= / ! = , = (*+!&,= =*-+=,'=,=&=,'=

*)-+,= , = (*+!&,= ,'= (*+!&,= &= *%'.= ,='&=, %=0(!,!'-+$1: , = 8 = '.*&'*?= , *= "'*!,1= *= '= %-+,= = = (*'++= &= '*?= ?= $,?= $+'= &',= , ,= '*= , =  

 !       = '-+= '= (*+&,> ,!.+= 1+,*1= %&,= !,+= 8'%%!== '&= :-,!'&=,'=!&.+,!,=, = $$,!'&=%=!&+,=, = !*!= &!.*+!,1= 8'%> %!++!'&=B8C?=,'=, =*=,= , ,=!,=/+=!&.'$.=!&='*> *-(,=(*,!+=!&=, =(*'++= '=*!,!&='-*++=!&=, = &,!'&D+=-&!.*+!,!+: ='-+=(*+!='.*= 1= , = (#*?= %!&-= %-/$?= ='&+!*= , = ,!'&$= :'&'%!= :%('/*%&,= &= .$> '(%&,= ,*,1= B::C= *('*,?= / ! = !&!,= , = 8'%%!++!'&= '= '**-(,= (*,!+= &= !*,= , = '%%!== ,'= !&.+,!,= !,= &= *('*,= #= ,'= '-+= /!, !&='-*=/#+: = ,= $+'= %&,= , = 8'%%!== ,'= ,*%!&= / , *= '*= &',= , = (*'> -*='=*-$,!&=!*!&= -&!.*+!,!+= + '-$= = *> .!/=,'=&$=, ='-&> ,*1=%,=!&,*&,!'&$=+,&> *='=-,!'&=&=, &= -*,!$= , = (!,$= =! ,= *!+!&= *'%= !*!&+= (> ,*'&!2!&= '*!&= -&!.*+!> ,!+: = %',!'&= / ! = /+= *'- ,= ,'= , = =''*= '= , = '-+= 1= 1'%!= 1$'= !*=B '+C=+!=, ,=, = 8'%%!== +,= -(= 1= , =

*$= '.*&%&,= !&= / ! = , = '-+= /+= *(> *+&,?= **!= '-,= , = B::C= ++++%&,= '= !*!=-$!=&!.*+!,!+= &= !&,!== &-%*'-+= =!&!+= !&= , = -&!.*> +!,1=+1+,%: = = $/%#*?= / '= 0> (*++= '&*&= '.*= , = *',= !&= , = 8= += !&,!> == !&= , = ::= ('*,?= +!=, ,=, =(*'-*='*= +$,!&= *!,,!'&= '> =!$+= $#+= *!!$!,1= &= /+=!+=!&=.'-*='='&$1= %%*+= '= , = %!= / '= *= ($= '= '!&= , =!!&='=, =$*+ !(= '=, =8'%%!++!'&: = E = $= , ,= , = (*'++= '= *!,,!'&= '- ,= ,'= (*'.!= = %&+= '= (*> '*%&?= )-$!,1= &= !&> ,*!,1= / ! = &&*+= '&=&=*'%=, =(-$!= &= , = -,!'&$= '%> %-&!,1F?= =+,*++ !*=-*, *=+!=, ,=> +(!,=, =-,!'&$=+,'*= ',!&!&= , = ! +,= -> ,*1=$$',!'&=!&=, =@346= ((*'(*!,!'&=,?= !*!> &+= .=&',=$,=, =!%(,= '=+- =$$',!'&=!.&=, = ,*!'*,!&=)-$!,1='=> -,!'&=!&=, ='-&,*1: = ,= /!$$= = *$$= , ,= , = +,*!#= ,!'&= *&,$1= %*#= -('&= 1= , = %!= ,*== &!'&= '= &!.*+!,!+= BC= /+= (*%!+='&=, =(''*=+,,= '= !&*+,*-,-*$= !$!,!+= !&=, =&,!'&D+=-&!.*+!,!+:

    

' $  "$ " ' !%$) $ " # $  ' " % !%$) $  "%   " # $  %"    &#$ $ $  " # $ & " $  $ # ! &# " ! %$ # #$%) #$ ")

  " "= -(*.!+!&= !&!+,*?= > ,!'&$= $&&!&= 8 ' % % ! + + ! ' & ?= %  + +  ' *= + !*= --?= += +!= !*!&+=!&=!+('*= .= &= *%!=!&= %'*= , &= @4=!$$!'&=&&-$$1=,'=, = '-&,*1: --=+!= -*+1=!&= -"=,==+%!&*=/!, =, = , %= H*'%',!&= =*= &%&,= '= !*,!'&= !&= !*!D?= '*&!+= 1= , ==A ==='&=*-+=&= 8*!%?=, ,='&='=, =, !&+= !*!= &=,+= *'%= !,+= !,!2&+=$!.!&=*'=!+=, = !&='/= '= *%!=&+= *'%= .*!'-+=(*,+='=, =/'*$: = %!&!+,*= &',= , ,=

!**+(,!.= '= , = !$$$= ,!'&+=**!='-,=1=+'%= !*!&+='-,+!=, ='-&> ,*1?= %'+,= !*!&+= = &= II/'*, 1= %++> '*+?=*(*+&,!&=, ='-&> ,*1=/$$DD: =%!&!+,*=*$$=, ,= / &= *+!&,= ''$-#=

'&, &= %,= /!, = *+!> &,= *#=%=!&=+ > !&,'&=!&=@346?= =/+=,'$= , ,= , *= /*= %'*= , &= @8?333= !*!&= %!$= ','*+=!&=, =:: '*!&=,'= !%?=!*!= %-+,=='%%&=+=!,+= !,!2&+= = &= '&,*!> -,!&= +!&!=&,$1= ,'= , = $, =+,'*='=, =:: --= 0(*++= , = &= ,'= = .$-= ,'= / ,=

!*!= '+?= !&= , ,= := =&= $(-$=!&='*> %-$,!&= ('$!!+= ,'= + (= , = '-&,*1D+= !%%!*,!'&= +1+,%: = $+'= 0(*++= , = &= '*= +1&*1= %'&= '-&,*!+=!&=,#$!&=, =!+> +-= '= !%%!*,!'&?= &',!&= !,='-$== &$= '$!+,!> $$1= /!, '-,= !,= &,!.$1= *=,!&=, =!&,*+,='='$> $'*,!&='-&,*!+: =%!&!+,*=+!=!*!= /'-$=/'*#=%'*=/!, =+!+> ,*=&=*!&$1='-&,*!+=,'= *++=, =!++-='='&=!,= /!, = **+= ,'= !%%!*> ,!'&= ,'= &+-*= =*= %&> %&,='=!%%!*,!'&=!+> +-+?=!&$-!&=(*,&*+ !(= !&=!&,$$!&=, *!&:

?= := $,!'&?= ! $= *!'&?= +*!= !*!=+==+,*,!='-&> ,*1?=+1!&=, =-&!'&=/'-$= $(= !,= .$'(= =*= *$> ,!'&+ !(= /!, = ', *= '-&> ,*!+=!&=, =*!.='*==+*= &=%'*=+-*=/'*$: *!'&= $$= '&= , = *$= '.*&%&,= ,'= = %!&-$= '= *!&= *!&= !&= !,+=)-+,=,'=(*'%',=%!*> ,!'&?= !&= , ,= !*!= *%!&= , !*= '&= , = $!+,= '= *-= ,*A ==#!&= !&= , = /'*$: = +!= := /'-$= $+'= $(= !*!= ,'= '*&!+= =*=$$=%!*,!'&?=> !&= , ,= E%!*,!'&= !+= (*,= '=, =/!&'/='=$'$=,*> *'*!+,=, *,:F'= /*= , &= 46= ( ' ( $ = /*= #!$$= &= +'*+= !&"-*= !&= &', *= *+ = =#= 1= -&#&'/&= -&> %&= !&= , = *$1= '-*+= '= -*+1= !&= (1%= !$$?= &= !+,*!,= '= *#!&= != '$= '.> *&%&,= *= '= $,-= ,,:  = , > *= , ,= , = -&%&?= +-+(,= ,'= = -$&!= *+%&?= +,'*%= , = .!$$= '-,= @%?= + ',= +('*!$$1= &= #!$$= 46=('($?=!&$-!&= !$> *&?=1'-, +=&=/'%&: '/.*?= , = !&,*!%= %!&!+,*,'*= '= *#!&=

!= '$= '.*&%&,= 8'-&!$?=!$=-&?=> +*!=, ==#+=+=+= &= **!?= '&=*%!&= , ,=46=('($=/*=#!$$=

-*!&=, ==#: %'&= , '+= #!$$?= '*!&= ,'= , = '-&> !$= !*%&?= /*= &!&= !$*&?= ,/'= /'%&?= ,/'=%&=&==.=!&"-*= ('($?=/ '=*=-**&,$1= *!.!&=,*,%&,=,=, = *#!&> !=&*$='+> (!,$: 8'&=*%!&=, ==#=,'=  ?= $,-= ,,= '$!= -$!= $> ,!'&+= A ==*?= = $!!= &+$%?= +!= , *= /+= =#= $+,= &! ,= ,= &= !+,*!,='= *#!&= != '> $= '.*&%&,= 8'-&!$= '= , = +,,?= !&= , ,= , = ('$!= !+= 1,= ,'= +*> ,!&= , = +-$,1= =-*= -,= +!= , ,= (= += &=*+,'*=,'=, =*: &+$%= $$= '&= $> ,-= !,!2&+= &= *#!&=

!= '$= '.*&%&,= !&= (*,!-$*= ,'= '= '-,= , !*= &'*%$= -+!&++= += +-*!,1= &!+= *= '&= ,'(='=, =+!,-,!'&:


Daily Newswatch

National

Friday, February 21, 2014

Army chiefs visit soldiers in Borno,Yobe, Adamawa CYRIL MBAH, Abuja

C

hief of Army MN*O PQRO Lieutenant G e n e r a l K e n n e t h VWVXNYRO YNZO [V\]^M][O Z_`[V]\ZO NMO MY]O b\_WM`VW]O ZMNM]ZO _bO _\W_RO _c]O NW[O [NXNdNO MNM]ZO M_O \]XNVWO \]Z_`gM]O VWO MY]O bN^]O_bOZ]^g\VMjO^YN``]Wk]ZO VWO MY]O ^_gWM\jO NW[O M_O XNp]O [VZ^Vq`VW]O MY]V\O dNM^Yd_\[s VWVXNYO kNv]O MY]O [V\]^MVv]O dY]WO Y]O vVZVM][O Vk]\VNWO Z_`[V]\ZO wkYMVWkO VWZg\k]WMZO VWO MY]O MY\]]O _\MYONZMOZMNM]ZO^g\\]WM`jO gW[]\O ]X]\k]W^jO \g`]RO N^^_XqNWV][OcjOMY]OYV]bO _bO V\O MN*RO V\O N\ZYN`O []pgW`]OX_Zgs Y]O M\VqRO Z]]WO NZO NO ^_Ww[]W^]O c__ZMVWkO X]NZg\]O M_O \NVZ]O MY]O X_\N`]O _bO M\__qZO VWO MY]O dN\b\_WMZRO `NZM][O b_\O _W`jO Md_O [NjZO cgMO ^_v]\][O gWVMZOVWOMY]OxMYOVvVZV_WzZO N\]NO_bO\]Zq_WZVcV`VMjs V\]^M_\O _bO\XjO gc`V^O ]`NMV_WZRO \VkN[V]\O ]W]\N`O `N{V[]O N`]j]RO ZNV[OVWONOZMNM]X]WMOMYNMOMY]O Z]\vV^]O ^YV]bZO N[[\]ZZ][O M\__qZO []q`_j][O M_O [V*]\]WMO gWVMZO `_^NM][O NMO MY]Ob\_WM`VW]ON\]NZs N`]j]O ZNV[O MY]O \XjO YV]bO N[vVZ][O Z_`[V]\ZO M_O Y_`[O w\X`jO M_O [VZ^Vq`VW]O `Vp]O M\NVW][O _A^]\ZO NW[O X]WRO NW[O M_O \]kN\[O MY]O Z]^g\VMjO ^YN``]Wk]ZO bN^VWkO MY]O ^_gWM\jO NZO NO M]ZMO _bO MY]V\OZpV``Zs

]O ZNV[O VWVXNYO \]XVW[][O MY]O M\__qZO _bO MY]V\O \]Zq_WZVcV`VMjO NZO Z_`[V]\ZRO W_MVWkO MYNMO NZO q\_b]ZZV_WN`O ^_XcNMNWMZRO MY]OWNMV_WO]|q]^MZOMY]XOM_O \VZ]OM_OMY]O[]b]W^]O_bOMY]V\O bNMY]\`NW[O cjO \]bgZVWkO M_O jV]`[O NWjO k\_gW[O M_O MY]O b_\^]ZO _bO ]vV`O gW[]\O NWjO ^V\^gXZMNW^]Zs }VWVXNYOM_`[OMY]OM\__qZO []q`_j][O VWO MY]O _Wk_VWkO XV`VMN\jO _q]\NMV_WZO ^_[]O WNX][O ~q]\NMV_WO NXNWO NwNzO VWO _\W_RO _c]O NW[O [NXNdNOMNM]ZOM_Ogq\__MO M]\\_\VZMZO NW[O VWZg\k]WMZO b\_XO MY]O _\MYO NZMRO MYNMO MY]jO ^NWW_MO N*_\[O M_O bNV`O MY]O^_gWM\js N`]j]O ZNV[O VWVXNYO ^_XX]W[][O MY]O M\__qZO b_\O MY]V\O YN\[O d_\pO NW[O [][V^NMV_WO M_O [gMjO NW[O q\_XVZ][O MYNMO MY]V\O d]`bN\]O d_g`[O \]XNVWO NO M_qX_ZMO q\V_\VMjRO dYV`]O g\kVWkO MY]XO M_O N[_qMO k__[OXNVWM]WNW^]O^g`Mg\]O M_O ]WZg\]O MYNMO ]€gVqX]WMO ^_WMVWg]ZO M_O \]XNVWO VWO Z]\vV^]Nc`]O^_W[VMV_Ws “The Army Chief ^YN\k][O MY]O M\__qZO qN\MV^g`N\`jO gWVMZO VWO MY]O c_\[]\O N\]NZO M_O \]XNVWO vVkV`NWMO NW[O ]WZg\]O MYNMO N\XZO NW[O NXXgWVMV_WO N\]O W_MO ZXgkk`][O VWM_O MY]O ^_gWM\jO MY\_gkYO MY]V\O N\]NZO_bO\]Zq_WZVcV`VMjs VWVXNYO W_M][O MYNMO MY]O q\]Z]WMOZ]^g\VMjO^YN``]Wk]ZO bN^VWkO MY]O WNMV_WO N\]O W_MO VWZg\X_gWMNc`]O VbO M\__qZO

N\]O d]``O `][O NW[O \]XNVWO vVkV`NWMOdYV`]O^N\\jVWkO_gMO NZZVkW][O[gMV]Zs

]O bg\MY]\O g\k][O MY]O M\__qZO M_O ZM]N[bNZM`jO _cZ]\v]O MY]O g`]ZO _bO WkNk]X]WMOVWOMY]O^_W[g^MO _bO _Wk_VWkO _q]\NMV_WRO ZNjVWkO } O NXO NdN\]O MYNMO j_g\O MNZpO VZO W_MO NWO ]NZjO _W]RO ^_WZV[]\VWkO MYNMO j_gO XgZMO[]b]NMONObN^]`]ZZONW[O vV^V_gZO]W]XjOdYV`]ONMOMY]O ZNX]O MVX]O q\_M]^MVWkO MY]O \VkYMZO _bO VWW_^]WMO ^VMV‚]WZO VWOMY]O_q]\NMV_WN`ON\]Ns VWVXNYO dNZO ZNV[O M_O YNv]O NZZg\][O MY]O M\__qZO MYNMO M\NVWVWkO NW[O q\_vVZV_WO _bO ]€gVqX]WMO d_g`[O c]O kVv]WO MY]O

[]ZV\][O N]WMV_WRO NZO Y]O ^YN\k][O ^_XXNW[]\ZO NMO ]v]\jO `]v]`ZO M_O \]q`V^NM]O MY]Ok]ZMg\]s

]O g\k][O _A^]\ZO M_O ]WZg\]O MYNMO M\NVWVWkO NW[O \]M\NVWVWkO _bO M\__qZO gW[]\O MY]V\O ^_XXNW[ZO N\]O N^^_\[][O N[]€gNM]O q\V_\VMjO M_O q\]qN\]O MY]XO d]``O ]Zq]^VN``jO VWO MY]O bN^]O _bOMY]O^g\\]WMOdN\ONkNVWZMO M]\\_\VZXs Y]O Z]\vV^]O ^YV]bZzO _q]\NMV_WN`O M_g\O M_O MY]O b\_WM`VW]O M\__qZO ZMN\M][O b\_XO _\W_O MNM]O _WO g]Z[NjO NW[O M]\XVWNM][O VWO [NXNdNO MNM]O NbM]\O MY]jO YNv]O vVZVM][O _c]O MNM]s

News

3

Gunmen attack APC supporters in Ebonyi KENNETH OFOMA, Abakaliki

L

]ZZO MYNWO Md_O d]]pZO NbM]\O MY]O pV[WNqO NW[O \]`]NZ]O _bO Md_O ``O \_k\]ZZVv]ZO _Wk\]ZZO PQO \]kVZM\NMV_WO _A^]\ZRO vV_`]W^]O dNZO NkNVWO gW`]NZY][O _WO Z_X]OX]Xc]\ZO_bOMY]OqN\MjOVWO ‚gVWjNcNRO ‚‚NkgRO ZYV]`gO _^N`O _v]\WX]WMO \]NRO c_WjVOMNM]s gWX]WO ZgZq]^M][O M_O c]O d_\pVWkO b_\O NO q_`VMV^N`O qN\MjO VWO MY]O ZMNM]O N``]k][`jO ^N\\V][O _gMOMY]ONN^ps NV`jO]dZdNM^YOkNMY]\][O MYNMO NO k\_gqO _bO j_gWkO X]WO N\X][O dVMYO [V*]\]WMO d]Nq_WZO VW^`g[VWkO kgWZO VWvN[][O MY]O ^_XXgWVMjO dY]\]OMY]jON``]k][`jONN^p][O NO ^YV]bMNVWO _bO RO YV]bO V^YN]`O dNWkNO NW[O _MY]\O

X]Xc]\ZO_bOMY]OqN\MjOVWOMY]V\O Y_gZ]Zs Y]O NN^p]\ZRO VMO dNZO N`Z_O kNMY]\][RO N``]k][`jO N]XqM][O M_O cg\WO _W]O _bO MY]V\O vV^MVXZO N`Vv]RO dYV`]O MY]O NZZNV`NWMZO N`Z_O N``]k][`jO Z]MO Z_X]O _bO MY]V\O Y_gZ]ZO Nw\]O c]b_\]O ]]VWkO MY]O ^_XXgWVMjs Y]O vV^MVXO dY_O YN[O YVZO `]bMO `]kO c\_p]WO [g\VWkO MY]O NN^pO N``]k][O MYNMO MY]O __\[VWNM_\O_bO WjNcNO_\MYO ]v]`_qX]WMO ]WM\]RO YV]bO VvVWgZO dNXcNRO Z]WMO MY]O NZZNZZVWZO M_O ]`VXVWNM]O YVXRO N[[VWkO MYNMO Y]O YN[O YN[O NWO _q]WO ^_Wb\_WMNMV_WO dVMYO dNXcNO _v]\O MY]O q\]Z]W^]O _bO O VWO MY]O ^_XXgWVMjO c]b_\]OMY]OVW^V[]WMs dNWkNRO dYV`]O WN\\NMVWkO YVZO_\[]N`OVWOMY]OYNW[ZO_bOMY]O kgWX]WRO ZNV[O MY]jO ZM_\X][O YVZO Y_gZ]O VWO MY]O `NM]O Y_g\ZO

_bO ][W]Z[NjO NW[O _\[]\][O YVXOM_OZg\\]W[]\Oc]b_\]OMY]jO []Z^]W[][O_WOYVXs

]O ZNV[O MY]O NZZNV`NWMZO [\Nkk][O YVXO _gMO _bO YVZO ^_Xq_gW[O M_O MY]O XV[[`]O _bO MY]O\_N[OdY]\]OMY]jON``]k][`jO YgWkO NO Mj\]O _WO YVXO dVMYO NWO VWM]WMV_WO M_O cg\WO YVXO N`Vv]O c]b_\]O MY]O VWM]\v]WMV_WO _bO NO M]NXO _bO q_`V^]X]WO b\_XO MY]O ZZVZMNWMO _XXVZZV_W]\O _bO _`V^]OPQROq]\NMV_WRO_`V^]O

]N[€gN\M]\ZRO cNpN`VpVRO ^NX]OM_OYVZO\]Z^g]s Y]O vV^MVXO N`Z_O [VZ^`_Z][O MYNMOY]OZgZMNVW][O`]kOb\N^Mg\]RO dYV`]O YVZO NN^p]\ZO `]bMO YVXO VWOMY]Oq__`O_bOYVZO_dWOc`__[O dY]WOMY]jOZVkYM][OMY]Oq_`V^]s

]O N[[][O MYNMO NbM]\O MY]O q_`V^]OYN[O\]Z^g][OYVXROMY]\]O dNZO W_O Y_ZqVMN`O MYNMO ^_g`[O N[XVMO YVXO c]^NgZ]O _bO W_Wˆ qNjX]WMO _bO Y_ZqVMN`O VWVMVN`O []q_ZVMOb_\OM\]NMX]WMROdYV^YO `][O M_O q_`V^]X]WO [gXqVWkO YVXO NMO MY]O q_`V^]O ZMNMV_WO VWO ZYV]`gs dNWkNO kNv]O MY]O WNX]ZO _bO Z_X]O _bO YVZO ZgZq]^M][O NN^p]\ZO NZO ^Y]O p]^YRO p]^YgpdgO pq_\RO Yg\gO NW[O MY]O VXX][VNM]O qNZMO __\[VWNM_\O_bO WjNcNO_\MYO ]v]`_qX]WMO ]WM\]RO \sO

_YWO pq_\RO dYV`]O ^N``VWkO _WO MY]O Z]^g\VMjO Nk]W^V]ZO M_O VWM]\v]W]ONW[OVWv]ZMVkNM]OMY]O []N[`jONN^ps

Jonathan appoints new Executive Secretary for PPPRA CLEMENT NWOJI, Abuja

 L-R: Minister of Health, Onyebuchi Chukwu; Chairman, First Surat Group of Company, Mr. Hikmet Coban; President Goodluck Jonathan and Federal Capital Territory Minister, Sen. Bala Muhammed; during the commissioning of the Nigeria-Turkish hospital in Abuja...yesterday. Photo: Anayo Opara

Dialogue: Yoruba present conditions for credibilityADEWALE AJAYI

_\gcNRO j]ZM]\[NjRO ^NX]O _gMO dVMYO ^ _ W [ V M V _ W ZO to make the q \ _ q _ Z ] [O WNMV_WN`O ^_Wb]\]W^]O NWO ]W[g\VWkO `]kN^jO MYNMO dV``O ZMNW[OMY]OM]ZMO_bOMVX]s _\gcNO WNMV_WO N`Z_O N[v_^NM][OMYNMOMY]\]OZY_g`[O W_ˆk_ˆN\]NZRO {gZMO NZO MY]jO pV^p][O NkNVWZMO Zgc{]^MVWkO MY]O\]^_XX]W[NMV_WZO_bOMY]O ^_Wb]\]W^]OM_OMY]O\NMVw^NMV_WO _bONMV_WN`OZZ]Xc`js q]NpVWkO NMO NO Md_ˆ[NjO ^_Wb]\]W^]O _\kNWVZ][O cjO \sO \][]\V^pO NZ]YgWO _WO ^_N`VMV_WO b_\O _\gcNO NgM_W_XjO _WO MY]O Zgqq_\MO b_\O qNWO _\gcNO Nk]W[NO b_\O MY]O…‰Š‹OWNMV_WN`O^_Wb]\]W^]O _WO MY]O M_qV^O }_WZM\g^MVWkO NO _N[XNqO M_O \g]O ][]\N`VZXRO W_M][O MYNMO MY]O ^_Wb]\]W^]O ZY_g`[O c]O YNW[`][OdVMYON``OZ]\V_gZW]ZZO VMO[]Z]\v][s `Z_O Zq]NpVWkRO \sO gW{VO \NVMYdNVM]RO dY_O ^YNV\][O MY]O ]v]WMRO ZNV[O MY]O NXN`kNXNMV_WO _bO MY]O _gMY]\WO NW[O _\MY]\WO q\_M]^M_\NM]ZO VWO ŠŒŠ‹O VZO W_O `_Wk]\OcVW[VWkO_WOVk]\VNWZRO ZM\]ZZVWkO MYNMO VMO dNZO Z_O c]^NgZ]O MY]O Z_v]\]VkWMjO _bO Vk]\VNOOVZO\]€gV\][OM_Oc\VWkO MY]O[]ZV\][O^YNWk]s

\NVMYdNVM]O MY]\]b_\]O g\k][O Vk]\VNWZO M_O c]O ^N\]bg`O Nc_gMO MY]O q\_q_Z][O ^_Wb]\]W^]ROc]^NgZ]OMY]\]ON\]O X_v]ZOcjOZ_X]OVk]\VNWZOM_O XNWVqg`NM]O MY]O ^_Wb]\]W^]O NW[OXNp]OVMONOZM\NVkYM{N^p]Ms

]O N`Z_O g\k][O Vk]\VNWZO M_O\]{]^MOZg^YOX_v]ZOc]^NgZ]O MY]O ^_Wb]\]W^]O VZO v]\jO VXq_\MNWMO M_O MY]O ]|VZM]W^]O

_bO MY]O ^_gWM\jRO {gZMO NZO Y]O N\kg][OMYNMOMY]Oj_gMYZONW[O d_X]WO ZY_g`[O c]O kVv]WO NO ^YNW^]O M_O ^_WM\VcgM]O M_O MY]O ^_Wb]\]W^]s

]O N`Z_O pV^p][O NkNVWZMO MY]O V[]NO _bO Zgc{]^MVWkO MY]O _gM^_X]O _bO MY]O ^_Wb]\]W^]O M_OMY]O\]ZV[]WMO_\ONMV_WN`O ZZ]Xc`jO b_\O \NMVw^NMV_WRO ZM\]ZZVWkO MYNMO MY]O c]ZMO dNjO

M_ON[_qMO\]Z_`gMV_WO\]N^Y][O dNZOMY\_gkYONO\]b]\]W[gXs \sONZ]YgWROMY]Oq\VW^VqN`O ^_Wv]W]\O_bOMY]OqNWO_\gcNO Nk]W[NRO ZMNM][O MYNMO W_ˆk_ˆ N\]NZO XgZMO c]O [\_qq][O VW^`g[VWkO\]`NMVWkOM_O_\gcNO gWVMjsO ]O XNVWMNVW][O MYNMO M_O kVv]O MY]O ^_Wb]\]W^]O ^\][VcV`VMjO MY]O WNMV_WN`O ^_Wb]\]W^]OZY_g`[Oc]OZM]]\][O NW[O Zgq]\vVZ][O cjO ^\][Vc`]O wkg\]ZO b\_XO _gMZV[]O MY]O ^_gWM\js

Bharti Airtel to take Econet to S/CourtYN\MVO V\M]`RO _q]\NM_\O _bO V\M]`O Vk]\VNRO YNZO `NgW^Y][O NWO Nqq]N`O NkNVWZMO ^_W]MO V\]`]ZZRO ZNjVWkO VMO VZO W_MO ZNMVZw][O dVMYO MY]O {g[k]X]WMO _bO MY]O qq]N`O_g\MRONk_ZROVWOVMZO `_Wkˆ[\NdWO ^NZ]O _v]\O MY]O X_cV`]OqY_W]O^_XqNWjs qq]N`O _g\MO YN[RO VWO VMZO {g[k]X]WMO_WO]c\gN\jOŠ‹RO ZNV[OV\M]`ObNV`][OM_Ok]MOMY]O \g`VWkZO_bOMd_O`_d]\O^_g\MZO €gNZY][O _v]\O N]XqMZO cjO ^_W]MO V\]`]ZZO M_O \]N^€gV\]O VMZO ZMNp]O VWO MY]O ^_XqNWjs NZ][O _WO MY]O \g`VWkRO V\M]`OdNZOZNV[OM_Oc]ObN^VWkO ŽƒOcV``V_WOVWOqNj_gMO_v]\ONO „Oq]\O^]WMOZMNp]O^`NVX][OcjO ^_W]MOV\]`]ZZOVWOVk]\VNs YN\MVO VWZVZM][O _WO Nqq]N`O

M_O MY]O gq\]X]O _g\MO NkNVWZMO MY]O {g[k]X]WMRO dYV^YO Y]`[O MYNMO ^_W]MO V\]`]ZZO \]XNVW][O NO c_WNO w[]O ZMNp]Y_`[]\O VWO V\M]`O Vk]\VNRONOgWVMO_bOMY]O W[VNWO w\Xs O}YN\MVOV\M]`RONOxŒs‰Oq]\O ^]WMO ZYN\]Y_`[]\O VWO V\M]`O ]Md_\pZRO Vk]\VNO PV\M]`O Vk]\VNQOVZOW_MOZNMVZw][OdVMYO MY]O{g[k]X]WMO_bOMY]O_g\MO _bOqq]N`RONk_ZRO[]`Vv]\][O _WO ]c\gN\jO Š‹O NW[O YNZO N`\]N[jO`NgW^Y][ONWONqq]N`O c]b_\]O MY]O gq\]X]O _g\MO _bOVk]\VNROV\M]`OZNV[OVWONO ZMNM]X]WMOj]ZM]\[Njs Y]O ^_XqNWjO ZNV[O MY]O [VZqgM][O ZYN\]ZO N\]O VWO NWO ]Z^\_dO N^^_gWMO NW[O MY]O {g[k]X]WMO d_g`[O YNv]O W_O VXqN^MO _WO MY]O ZMNp]O _bO

YN\MVOV\M]`O_\O_MY]\OV\M]`O Vk]\VNOZYN\]Y_`[]\Zs _O ^_XX]WMZO d]\]O \]^]Vv][O b\_XO ^_W]MsOO V\M]`OVk]\VNOVZOqN\MO_bOMY]O b\V^NWO M]`]^_XO cgZVW]ZZO MYNMO YN\MVO N^€gV\][O b\_XO NVWOb_\ONc_gMOŽŠ‰sxOcV``V_WO NW[O Vk]\VNO \]XNVWZO V\M]`zZOM_qOb\V^NWOXN\p]MRO dVMYONOƒ‰Oq]\O^]WMOZYN\]O_bO \]v]Wg]Ob\_XOMY]O^_WMVW]WMO VWO…‰Š…ONW[O…‰Šƒs ]N^MVWkOM_OMY]OŽƒOcV``V_WO Z_gkYMO cjO ^_W]MRO V\M]`O ZNV[RO }]O d_g`[O `Vp]O M_O gW]€gVv_^N``jO ZMNM]O MYNMO W]VMY]\O_bOMY]Z]O_\[]\ZO_bOMY]O _g\MZO _bOqq]N`O VWO Nk_ZO NW[O VWO N[gWNO []N`O dVMYO MY]O €gNWMgXO _bO [NXNk]ZO NW[OW_OZg^YO€gNWMgXOYNv]O c]]WO[]M]\XVW][s

\]ZV[]WMO __[`g^pO

_WNMYNWO j]ZM]\[NjO Nqq\_v][O MY]O Nqq_VWMX]WMO _bO \sO N\_gpO sO YX][O NZO |]^gMVv]O ]^\]MN\jO _bO ]M\_`]gXO \_[g^MZO \V^VWkO]kg`NM_\jOk]W^jO PQO dVMYO VXX][VNM]O ]*]^Ms OZMNM]X]WMOcjOMY]Oq]^VN`O [vVZ]\O M_O MY]O \]ZV[]WMO _WO ][VNO NW[O gc`V^VMjRO \sO ]gc]WO cNMVRO ZNV[O \sOYX][Od_g`[O\]q`N^]O VW^gXc]WMO |]^gMVv]O ]^\]MN\jRO \sO ]kVWN`[O sO MNW`]jRO dY_O VZO \]MV\VWkO NbM]\Oƒ„Oj]N\ZOVWOZ]\vV^]sOOO Y]O W]dO |]^gMVv]O ]^\]MN\jRO dY_O YNV`ZO b\_XO _p_M_OMNM]ROVZOMY]O^g\\]WMO NWNkVWkOV\]^M_\O_bOV[NZO N\VW]OM[sRONOZgcZV[VN\jO_bO MY]Os

]O^_X]ZOM_OYVZOW]dO{_cO NMO MY]O O dVMYO _v]\O …†O j]N\ZzO ]|q]\V]W^]O VWO MY]O _V`O NW[O kNZO VW[gZM\jO NW[O NO Z_gW[O ^_XX]\^VN`O NW[O M\N[VWkO cN^pk\_gW[RO YNvVWkOY]`[OZ]WV_\Oq_ZVMV_WZO VWO MY]O [_dWZM\]NXO Z]^M_\O _bOMY]O_V`ONW[OkNZOVW[gZM\jO VW^`g[VWkO NWNk]\RO \g[]O V`O \_k\NXXVWkROO _XVWNMV_WZRO YVqqVWkO NW[O]\XVWN`ZsO O \sO YX][O YNZO N`Z_O Z]\v][ONZO|]^gMVv]OV\]^M_\O P_XX]\^VN`QRO Vq]`VW]ZO NW[O \_[g^MZO N\p]MVWkO _XqNWjOVXVM][OPQs \]ZV[]WMO

_WNMYNWO MYNWp][O MY]O _gMk_VWkO O |]^gMVv]O ]^\]MN\jRO \sO MNW`]jRO b_\O YVZO X]\VM_\V_gZO Z]\vV^]O M_O MY]O WNMV_WO NW[O dVZY][O YVXO d]``O VWO YVZO bgMg\]O ]W[]Nv_g\Zs
     

     

((C(C')'$"'#"C#CB ")'C !#)"(C (#C ')C C $&#''7 $&C !)+ 8C #+*&8C "#(C ((C (C !C&C #"C &#)"C C &'CC #(C#C",(-C"C "(&'(C"CC #+C #(C (C !#&(-C &C "C $)(-C !"#&(-C +$C(#C*C(&C'-7 #+*&8C +"C C $)(C (C !#(#"C )$C #&C *#(8C C &) C ((C (#'C "C B *#)&C+&C"C!#&(-C"C ('CC"#(C#C#+"C+ C +(C C !!&'C +#C (C #(&+'8C "C ('C !C (!C (#C + C #)(:C +"C(C#)'C&')!C #&C $ "&-8C (&C #'C (#C #"C #)&C #C )$&#&8C (C '$&C C "#(C !C &&"C (#C (C !C&8C (&-C &""C (C (#C C $&!()&C"7 #+*&8C(C#)'C'C ')'$"C $ "&-C ( C

&C007C &C"C#)'C &''C 8#&$'C !!&'8C 8&!"8C 8#!!CC #"C "#&!(#"8C &C #B !!C 'C (C !#*C +'C (#C " C *C&"(C #!!C'C "C (C #)'C (#C"*(C 'C(#C"C (&C)('7 EC #)'C 'C B #)&"C ( C &C 00C (#C " C#!!C'C#C"(#C (C)(7C 'C+ CC #!"C (#C (C #)'C (#C "C(&C)('7C'C + C *C#&C )'C (C #$$#&B ()"(-C (#C "#+C +(C (#C $$&#$&(7C C &C #" -C #"C#"CC+#&"C&C +&C +C + C "#C #"&C '(C (C $ "&-8C '#C 'C (#C *C (C &"C $#$ C C& C)(8FC&C '7 "C '#C -'(&-8C "C C C&C C &''C (#C (C "(C&'"(C"C&C #"C (C C##&C #C (C "B (8C &'"(C #"("C "!C (C )&&"(C 8C

:,)(*C A CC&C B8:CC "C &#)$C ""C &(#&C #C "(C "8C #+"C C :!C C 'C 'C "#!"C (#C &$ C ")'C &#!C )"C 08C 1/038C +"C 'C (")&C +#) C *C*C(* -C $'7CC CC C&8C"(( 9CE$B $#"(!"(C#C#*&"#&C#C (C 8"(& C "C #C B &8FC &'C "C $&(9FC "C *+C #C (C (C ((C (C (")&C#C(C)&&"(C#*B &"#&CC#C(C8"(& C "C #C &CB8 CC+ C"C #"C )"C08C1/038C"C$)&B ')"(C(#C(C$&#*'#"'C#C '(#"C5B0CC"CB1CC#C(C 8 C (C 1//48C C &-C #&+&C (C "!C #C &7C #+"C C 7C :!C C #&C "C #"'&(#"C "C #"C&!(#"CC-C(C"B (C#C(C& C$)B C#C &C#&C$$#"(B !"(C 'C #*&"#&C #C (C 8"(& C "C #C B &;F C&'"(C #"("C '#8C

"C"#(&C C&C(#C(C"B (8C #&+&C (C "!C #C &7C )C -#C # C#&C#"'&(#"C "C$$#"(!"(C'C$B )(-C#*&"#&C#C8 7 C 8#!!"("C #"C (C (-C #&C #(&+'C #C (C ')'$"'#"C ' !!C #"C ")'C -'(&-C -C (C &'"(8C (C "(8C (&#)C ('C '$#'!"8C "(#&C :-"-C &C BC C #)(C8C 'C E(C$&'"(C(C+(B "C (C !(C #C 'C '(()B (#&-C)"(#"C-C')'$"B "C (C !C C 8 C #*&"#&8FC +C +'C #"(&&-C (#C (C &'# )B (#"C$''C-C(C#)'C #C $&'"((*'C #"C (C '!C ')(C !C&C -'B (&-7 C C#&"C (#C&8C EC $&'"(8C -C ')'B $""C")'8C+'C+ C +("C (C &"C #C 'C '(()(#&-C)"(#"C'C&'B "(7C C $&'"(C #" -C

')'$"C")'8CCC "#(C'C!7C#8CC(C #&" -7F #+*&8C &C "B #&!C((C(C#" -C#!B !)"(#"C (#C (C "(C "C & (#"C (#C (C 8 C

+'C (C #&+&"C #C (C"!C#C(C"+C8 C #*&"#&C#&C#"C&!(#"C -C(C"(C'C+ C'CC "+C$)(-C#*&"#&7F   

 

    

&(C (&C #!!)"("C +(C(&C')$&#&'7C")B '8C +#C +'C ')'$"C "C '"(C +'C ("C & 'C "C #+C(#C *7 C +'C & 'C "(#C (C +("C "'C #C 'C ''#B ('C"C&"'8C C-CC #&!&C "'(&C#C(CB

& C 8$( C &&(#&-8C B '&C : B)8C +#C +&C #"C "C (#C &*C !C (C (C &$#&(7 C -C &#*C #)(C #C (C &$#&(C"CC#"*#-C"C (#+&'C #-7 CCC!!&C#C(C B (#"C 'C &7C ")'C +'C "C(#CC&"D'C$ C (#C& ,7

    

C

)&'#&-C ##C (C (C 8"(& C "C &C B8 CC(C+(C'$ C&&"'C(#C(C$#+B &C#C(C&'"(C(#C')'$"C8 C#*&"#&C #&C$)(-C#*&"#&C'C#"("C"C(#"C00B0CBC8C + C (#"C 00B0CBCC '$ 'C #)(C #" -C (C #'#"C +"C(C&'"(C"C&#!!"C(C&!#* C#C (C8 C#*&"#&C#&C$)(-7 007C'%) C(#"C"C''(#"C#C$$#"(!"(7

+/0"/1$&1$ &/" 2+/3134& 2&+15/+1616&0 "73261$&1$ &/" 2+/1&2"! 1(#+/

#/& 4 /"11"!68+( /+371$&1$ &/" 2+/ 4 /%&44&75!3+8 7" &4 !9&5"/ 2+$+522"+9"/1+/+1 /2""#'& !&2+/&1 %&"#1$3/!"<577"/5/"1$ !"#6"1! #+/0"/!&2+/%&5!6/&0+1+4<+4"22%"5300&2+1#31 2&+145+ &41"2<+/(&1$#+/&$"/&'+3/14&525 +/$1&5"!6+3/14&50 4&1& &1 +44+/2&+1<&2% 4 &1$+5

   

  )'$"C #*&B "#&C#C(C8"(& C "C #C &C B8 C8C !C !#C ")'8C -'(&-C &C((CC +#) C "C&'"(C ## )C #"("D'C B '#"C (#C ')'$"C !C &#!C #A CCC"C#)&(7 ")'C 'C "C "C "(&B *+C +(C 8 8C &C ((C *"C (#)C C C &'# *C "#(C (#C &()&"C (#C (C #8C (C +'C !$#&("(C (#C "C (C '#"C "C #)&(C E(#C '( 'C #"C "C#&C CC(C$&'"(C 'C(C$#+&'C(#C#C+(C C'C#"7C E C(CB(C'#"CC'C"#(C

 "8C("C&#!C"#+8C (C ",(C 8 C #*&"#&C ""#(CC"$""(7CC "C C ')'$"C #&C "-C &'#"C "C (C "$"B "C #C 8 C +#) C C (#( -C )"&!"7C (C 'C !$#&("(C (#C '( 'C (C $#"(C -8C +(&C ('C "C $$"7C C #C $ "C (#C 'C(C#)&(C(#C#"C&!C8C "8C ((C )(#&(-C ,B '('7C C+ C "C(8FCC '7 #&"C(#C!8CE (C'C "*&C "C !-C '&C (#C # C#"C(#CC#7C#+*&8C C *C C (C 8 C #*B &"#&C ""#(C C &!#*C &#!C #A CC8C ("C C "B "#(C C ')'$"7C C "C C%)&C)(C(C,&'C #C(C&(&&-C'#"C(#C &!#*C!C!)'(CC B

"7F C #&!&C #*&"#&8C +#C+'C"C !-C(#C(B ("C (C #"#"C #"&B "C #C (C '(C &"C )&&"-C .#"C +(C #(&C #*&"#&'C #C (C "(& C "'C"C'(C&"8C'C C C (#C )&& -C *C (C *")C #C (C !("C '#&( -C (&C (C &"C !''#&C(#C &C#"B C&!C(#C!C(C&(*C -C(C$&'"-C(#C"#&!C !C#C(C')'$"'#"7 E&C 'C (C *+C -C '#!C $#$ C #"C +(&C (C $&'"(C 'C (C )B (#&(-C (#C &!#*C #&C ')'B $"C (C 8"(& C "C #*&"#&8C #&C +(&C (C (#"C 'C "#(C  7C C !C "#(C"(&'(7 E'C "C "*) 8C C +'C

"*(C(#C'&*C!-C#)"(&-C "C C *C +-'C "#+"C ((C (C "-C $#"(C (C #*B &"!"(C 'C (C 'C (!C (#C #8C C+ C#7C )(8C"C(&!'C #C(C"'(()(#"8C(C+#) C C $) C (#C '( 'C (C $&"$ C -C (C #)&(C "C C("C((C'C(C'($C C"B ("C(#C(8FC")'C'7 C'C'C!#&C#"&"C +'C #&C (C C"" C '-'B (!8C$&() & -C(C"B (*C!$(C#C(C'#"C #"C (C &"C #"#!-C "C(C"C(#C$&#((C(C "(&'(C#C8 7 E'C 'C C #)(C #"B &"'C &#)"C # C &*")'C "C #&&)$(#"C "C (C # C '(#&7C C (C ')'$"'#"C 'C #"C (#C &"C C (C !''"C61/C #"8C("C(C 'CC"8FCC'7

B0CCC$&'#"C' C"#(C&!"CC#*&"#&8C$)(-C #*&"#&C#&C&(#&C#C(C "CCC'B C BCC C !!&C #C "-C & C #&C ((C ' (*C #)':C#& CBCCC&(#&8C#A CC&C#&C!$ #-C#C"-C"C B "'C)"&C(C "'C"C(&C"" C "'(()B (#"'C(7 C B1CC C #*&"#&8C $)(-C #*&"#&C #&C &(#&C ' C'C(#C# C#A CCC"C(C "CCB C BCC #!'C #C )"'#)"C !"C #&8C #+"C (#C B (8C'C"$ C#C&&-"C#)(C'C)(': CBCC'C#"*(C#C"-C&!" C#*C"C-CC#)&(C #C #!$("(C )&'(#"C ,$(C #&C (&A CCC #*C"'C #&C#"(!$(C$&#"'C&'"C"C#""(#"C+(C (C ,)(#"C #&C "("C ,)(#"C #C "-C $#+&C #&C )(-C #"&&C )"&C ('C(C #&C (C "'C "C (&C"" C "'(()(#"'C(: CBCC'C) (-C#CC'&#)'C!'#")(C"C& (#"C(#C 'C)('C)"&C('C(C: C BCC 'C '%) CC #&C ')'$"C &#!C $&('"C 'C$&#''#"C"C &C-C#&&C#CC#!$("(C)B (#&(-C!C"C&'$(C#C!C$&'#" -: CBCC#!'C"&)$(: CBCC'C&!#*C-C(C&'"(9 &#*C((C(C&!#* C#C(C#*&"#&C' CC ')$$#&(C-C(+#B(&'C!#&(-C#C(C"(C$&-B "C((CCC'#C&!#*7 B2CCC#*&"#&C#&C"-C$)(-C#*&"#&C!-C&B '"C'CA CCC-C*"C(C '(C(&C!#"('DC"#(C "C+&("C(#C(C&'"(C#C'C"("(#"C(#C#C'#C "C "-C &(#&C !-C '! & -C &'"C -C *"C (C '(C#"C!#"('DC"#(C"C+&("C(#C(C&'"(C #C'C"("(#"C(#C#C'#7 B3CC C(C#*&"#&8C"-C$)(-C#*&"#&C#&C&B (#&C#C(C "C'8C&'"'C#&C#(&+'C*('C'C A CCC#&C(C,$&-C#C(C(&!C#&C+CC'C "C $$#"(8C (&C ' C C $$#"(C C C(C "C $&#$&C$&'#"C(#C(C'C$ C#"C(C #&C#&C(C )",$&C$&#C#C(C(&!C#C$$#"(!"(C"C(C C&'(C"'("CC(C*"-C'C((C#B BCC C #*&"#&C #&C C $)(-C #*&"#&8C (C $B $#"(!"(C ' C C !C "C (C !""&C $&'&C -C'(#"C5CB0CC"CB1CC#C('C(:C" CBCC"-C&(#&8C(C$$#"(!"(C' CC!C "C(C!""&C$&'&C-C'(#"C0/CB0CC"CB1CC#C ('C(7
 

 

   " * )+% ($%%* ,&*(()(-(

 

 

#+&)+= %= *,%= %= :" + = *++*= . ##= %=+&=&##+=+ )= ')$%%+= -&+)= )*= )&$= )= 7= %= ')')+ &%= &)= += &)+&$ %= &-)%&)* '= #+ &%*= %=+=*++*9 8 = )**= )+)0=

:

  #() )+''&(*&( ! $& .) (3#* &%

 -*= &= '&# + #= &A === &#)*= %= *% &)= - #= *)-%+*= %= 0&= ++= -= #)= + )= *,''&)+= &)= &-)%&)= &#= ! $& D*= )B#+ &%:= ''# %= +&= ##= )&)** -*= 8&%)**= B8C= +&= -= $= +*= + "+= &)= += 4236= &-)%&)* '=#+ &%9 = .&$%= ,%)= += ,*' *=&=0&=++=A == #*D= -*=**& + &%=BC= &$') * %= . -*= &= += ',+0= &-)%&):= *)+)0= +&= += *++= &-)%$%+:= $$)*=&=+=*++=/,+ -= &,% #:= &,*= &= **$#0:= ')$%%+= *)+) *= *= .##= *= )$%= &= += *++= 55= #&#=&-)%$%+=&,% #*=%= + )= *)+) *= &%-)= &%= %:= += *++= ' +#:= 0*+)0=.)=+0=',# #0= #)= *,''&)+= &)= += &-)%&)D*=*&%=+)$= = %= =')**=&%)%9 8&B&) %+&)= &= := )*= %)= &#:= * = ++= ! $& D*= ')&)$%= %= &A ===* %=4233=$=+$=+&= ##=&)= *=)B#+ &%9 E= )= ##= . +%***= +&= * +,+ &%= &= + %*= %= 0&= ++=&)=&$ %=&%=&)= &= *= :/##%0:= %+&)= &#= ! $& = &%= 0= 48:= 42339=0&=++:=. =,*=+&= = = $&#= %= -#&'$%+#= % *:=.*=+,)%=+&=&+= &= - &#%= %= ) %:= =%===0=+=+%= &-)%$%+*9= &)= &&= += 0)*:=+=*++="%.=%&='= %= += &&= '&'#= &= += *++=&,#=%&+=*#'=. +=+ )= 0*= #&*9= += .*= '#'#= +%* &%= -)0.):= +,*= #- %= += %+ )= + 1%)0= . #)9= *= 0&,= "%&.= += *=.&$%=.&=*,*=)=$&*+= %= %=+$&*')=.)=+)= *= %&='9=8&%*(,%+#0:=$%0= .&$%= $= . &.*:= . #=&+)*=#&*+=+ )= #)%= ,) %=+=)"=0*=.%=+= *++=.*=%-#&'=0=&)*= &=)"%**9F #*&:=' #=- *)=+&=+= &-)%&)=&%=&# + #= =)*:= )*= :*+)= &",%:= *#&*= ++= = .&,#= &$$%= *) *= &= + - + *= %#, %= ')0)*:= &%B&%B&%= &%*,#++ &%= . += &+)= .&$%= %= += *++= +&= %*,)= ++= ! $& = *= )B #+= %=42369

&= %'%%+= + &%#= :#+&)#= 8&$$ ** &%= B :8C:= 0&= &.,:= *'&"= . #= =# %= (,*+ &%*=)&$=')+ '%+*=+= =*$ %)=%+ +#=C=H+)+0= + %= &%= = %= 4236= :#+ &%*=%D:=. =.*= &)% *=0=% +=+ &%*= -#&'$%+= )&)$$= BC=+=)+&%=&+#= %=

&*=++9 &.,:= .&= *'&"= &%= H = :%$%+= &)= 4236= :#+ &%*;= +"&#)*D= )*%++ &%*D:= *#&*= ++= +=4233=#+ &%=)*=.&,#= = ,*= *= * *:= *+)** %= ++=+=,+&$+ ==%)') %+= %= *&+.)= .&,#= %#= += %0= +&= %= $,#+ '#= ) *+)+ &%9 = $'* *= ++= +&*= .&= -= )#&+= )&$= .)= +0= ) *+)= &)= 4233=#+ &%*=.&,#=%&+=-= %0= ##%= *= +0= !,*+= %=+&=#+=+= :8=*++ &%= %= + )= %.= '#= "%&.= &,+= +=') $%+:= %=++= +)= ')*%+ %= + )= &#= ):= *&$= &)$*= .&,#= = -%= +&= +$= +&= *=+= + )= %.= #&+ &%= %= += %.= )=. +&,+=$,=#09 %. #:= &.,= * = ++= 72:222= &*=%)*= .)= %+ == 0= *,) +0= &')+ -*= &)= $,#+ '#= -&+*= ,) %= += 4233= #+ &%*:= ,+= +=.&,#== $'&** #=+&= ')&*,+=##=&=+$9 &.-):= ',+0= )+&)= &= &+)*= :,+ &%:= "= 1%:= * = += *= %) #= ++=$&*+=!&,)%# *+*=-=%&+= &+=+=:#+&)#=+:=*+)** %= ++= &$ ** &%= .&,#= *=+= + )=')&** &%#=')+ 9

#' *'&( $ &%& &&) %$ !$ !$ " $%&"#$ $")! # (%$&"#"%&& "($!"$"! '&"!&'! &'"!$! %%"$ &%&% '$!&'!" &%&, "$%- *#$! !&$&"'#"%&&+%&$+      "&""

-*&(-   

) #= &= += &.%)= &= = 0= +&)0= %= #,B+,%+,%:= %&= ++:= )*= '' %**= 0&! = %= ) %= &,%= ,%! = += += )#= = 8&,)+:= * = %= %= ",)= 0*+)0= +,)%= )$+ = *= += %%+*=,*=&A == #*= &= + &%#=%0= &)= += )& + &%= &= )A === %= )*&%*= %= &+)= #+= =)=B C=&=&)),'+=

')+ *9 = %%+*= .)= *+% %= +) #= &%= 32B&,%+= )= &= ###0= &')+ %= 0= +&)0= += #,B+,%+,%= %= " + ','=

&#= &-)%$%+= 8&,% #= &=+=*++9 = ,*:= .&= *'&"= +)&,= + )= &,%*#:= '&= := '#= %&+= , #+0= %= ''# = &)##0= &)= #= &%= += )&,%= ++= += %0= *= )%+= $ % *+)+ -= #= +&= +$= += +*=&A === %= &*=++9 = * = ##= +=

&% + &%*=&)= #=.)=$+= /'+= += $&%+)0= *'+= &= +:= *+)** %= ++= += ,*= = )# )= =#= = $&+ &%=&)=+=%&)$%+= &=+ )=,%$%+#=) +*:= . =*=%=)=0= 9 = = ++= += ,*=.)=))*+=* %=

%,)0= %= -= %= %= += ,*+&0= &= += %0= . +&,+= +) #:= $'* * %= ++=+=')&*,+ &%=*&,#= %&+= -= )&,+= +$= +&= &,)+= =%&+=++=+0=.%+= +&=)%)=+=*=,*#**9

)&#,&*)(#* &%&% ')*)+)))*&(+ # ( & - ) % & )=  + , % = *&#= &= &*= ++= *= ,)= ) %*= +&= )=+= &%= += '*+= *,***= **& += . += ) = +&= =%= += ) += %*' )+ &%= +&.)*= ), # %= += &,%+)09 *&#= *'&"= %*0= += += +)&'&# +%= 8#,:= +&) = *#%= %= &*=++= *= ,*+= &= &%&,)= ,) %= += ',# = ')*%++ &%= &= += &&"*= %+ +#= C= H=

= %= $*= &= $*= %*&%= ,!&= - *D= %= H&)+0= %= 8)+)= %= )% %D= .) =%= 0= )&**&)= 0$&= :#,+:= *+)** %= ++= *,= )=+ &%= .&,#= #*&= )."%= + )= '+) &+ *$=*= ) %*9 = &-)%&)= +&#= += +) %= &= *+ %, *= $$)*= &= += #,= &$') * %= ##= #,$ %) *:= '+ %*= &= %,*+)0:= +) + &%#= ),#)*= %= +&'= &-)%$%+= ,%+ &%) *= ++=%&=$=)=+=##%*= &%)&%+ %= += &,%+)0= ')*%+#0:=+=+=++= ) = *=#&) &,*='*+=.&,#== $'+,*= +&= += . ##= +&.)*= &-)&$ %=+$9==

E=$,*+=&%+ %,=+&=)=+= &%= .)= .= $= )&$:= ##= += *,***= .= -= = )= &)= %:= +)&):= .+-)= ##%*= ++= .= &= = *= '&'#= +&0:= .= $,*+= )$$)= )&$= 0*+)0D*=*,***=++=.= = +=&)=%=.=%==%= += %=,*=+&=&= += %9F = /')**= *$0= ++= +=&,%+)0=*=$&-=.0= )&$=#)% %:=. =)*,#+= %=+=')*%+=-#&'$%+#=

##%*= %=/') %:= *+)** %= ++= += *&&%)= += &,%+)0= )+,)%*= +&= += '+= &= #)% %:= += =)= &)= ) = ,*= += *= &%#0= 0= ,*,#= "%&.#= ++= ) %*=.&,#==# )+9 E = -= ,)= ++= .= .&,#===)='&'#=& %= &).)= = .= '#= $&)= -#,*=*= +=.*=.%= =.*== #9= = *&,#= '#= $&)= -#,*=+&0=&%=.+='&'#= "%.= %= .+= +0= %= &=

)+)= +%= .+= +0= &.%= %= &.= $%0= + +#*= +0= 9 E&=#)#0:=#)% %=.&,#= # )+= ,*9= += *= *&.%= +*= -#,= %= &,)= -#&'$%+= %= ')'*= *= .= $&-= .0=)&$=#)% %:=.+)= 0= %+=&)=-#&'$%+#= # $ ++ &%*:= .= -= &,%= & %= &).)= = # =#= $&)= ##% %= %= = + %"= += (, ")=.=)+,)%=+&=#)% %:= +==)=.=.&,#=9F

E= -= $+= ##= += + &,*= #= &% + &%*= -%= 0= = += +*=

&*= &A ==:= ,+= +0= %D+= ##&.= ,*= +&= &= ,*= &= += H ) %= +&)D9= 0= %%&+= -= ,*= $ % *+)+ -= #= %= %&.=&''&*= #=''# + &%= &)=+=&,)+=&=#.9= += *= &%#0= ')*,+&)*= %= %&+= ')&*,+ &%= ++= &''&*= ''# + &%=&)= #9F &.-):= &,%*#= +&= := 8= = !,:= ,%"= += ##+ &%= &= &)),'+ &%= %*+= += %0:= %* *+ %= ++= $$)*=&=+=&)% *+ &%= )= $%= %= .&$%= &= %+) +09 !,= * = += =)*+= ,*=.*=#)0=&)= %&+)= &,)+= %= :%,,= ++= &)= * $ #)= )*= %=+=%0= *=) =++= ##&. %= )= +&= &= .&,#= !&') *=+=**9 %. #:= ,*+ = = = % = )+= &,%*#= +&= += ,*= +&= '')= &)=+=&,)+=. +=&)$#= ''# + &%=&)= #=%=#*&= &))= ++= += ,*= *&,#=="'+= %= D*= ,*+&0='% %=) %=&= +=*9

 & ####- #) &##+.)% %3-(3&#+*(

%= &A == #= &= += )#= &= +0= 8 & $ $ * * & %= B  8 C := :$$%,#= #&) := *= %= ,*= &= =# %= = % %B 0)B&#= )#:= .&= *= = ,+)= &= *= &##,:= #,$ =,%+0&9 += .*= +)= ++= += *,*'+= - * += *= &##,= += = :$ +&,%= :*++= %= ",):=%&=++=' +#:=#*+=

."=,)*0=%=###0= &$$ ==+=&*=%9 = *&,)= )-#= ++= ,%+0&= #+= *= ) %= B+= *,*'+C= %= += % %B0)B &#= )#=+=&$:=,+=&)== $="= #&) ==###0= #&"=+=&&)=%=)'=+= )#9 = *&,)= = ++= += )#D*= +)= &),##0= &'%= += &&)= %= ,+= #&) = ###0= =# %= *= ,+)9= %. #:= += *++= '&# = ',# = )#+ &%*= &A ==)=

BC:= &#= &&:= * = += *,*'+= *= * %= %= ))*+= +)= += - + $D*= +)= )'&)+= += *= += ",+= :#) %#= - * &%#= &# =(,)+)*= %=",):= %= ++= = B+= *,*'+C= *=%= $$ +#0=)= +&=&,)+9 E= -= &$$%= %-*+ + &%= %+&= += $=)= %= += *,*'+= *= %= )=+&=&,)+9F= &.-):= += *++= &$$%= &= 8= *= *$ **= += )) %= &A == #=

&-)=+=##=+:=*+)** %= ++=+=%0= %D+=+&#)+= %0=+=&= % * '# %=$&%= +*=&A == #*9 = &= ')+ &%*= &= += &$$%:= ,%0= !0 := . #= *'" %= . += #0= .*.+= &%= '&%= 0*+)0= * ;= E= &A == #= *= %= *$ **= $$ +#09= = &+= %&)$+ &%=&= *=$ *&%,+= %= 8= &*= %&+= +&#)+= %0= += &= #.#**%**= %= % * '# %= $&%= &,)= &A ==)*9F


6

news

Sanusi

Daily Newswatch Friday, February 21, 2014

Lamido Sanusi, controversial to the end ONYEKA AJUMOBI ONOCHIE, Abuja

T

o a vast array of economic pundits watching the unfolding drama between President Goodluck Jonathan and the suspended CBN Governor, Sanusi Lamido Sanusi, Mr. Presidentâ&#x20AC;&#x2122;s action was, indeed, a time bomb wrapped and planted, waiting to explode. As analysts particularly put it, the CBN Governorâ&#x20AC;&#x2122;s exit was, to say the least, long overdue from sometime in early January, when the president was said to have asked him to resign voluntarily based on his (Sanusiâ&#x20AC;&#x2122;s) `]Np][O`]]\OM_OYVXOP _Wathan) on the purported missing $49.8 billion from the Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC). Sanusi had alleged, VWO YVZO `]]\RO MYNMO MY]O _V`O corporation had reneged in paying into the Federation Account that amount, thus running foul of the countryâ&#x20AC;&#x2122;s exMNWMO `NdZO _WO wZ^N`O NW[O monetary management and due process. Although the alleged $49.8 billion was later to be reduced to $10.8 billion by a reconciliatory ^_XXV]]O Z]MO gqO cjO MY]O Coordinating Minister for the Economy and Minister of Finance, Dr. Ngozi Okonjo-Iweala, the governor was later to tell NO ]WNM]O _XXV]]O _WO Finance, probing Sanusiâ&#x20AC;&#x2122;s allegation, that he had further established that, of yet another $67 billion worth of crude shipped by the NNPC between January 2012 and July 2013, only $47 billion was \]XV][O M_O MY]O ][]\Ntion Account. He told the Senate, â&#x20AC;&#x153;I am, therefore, compelled to present to this committee detailed evidence that NNPC has, in violation of the law and the constitution, been diverting money from the Federation Account, and involving itself in activities that warrant full investigation for more serious violations of the law.â&#x20AC;? He challenged the NNPC, given all issues raised, to produce the proof that the $20 billion gW\]XV][O [V[O W_MO c]long to the federation or was legally and constitutionally spent. He further accused NNPC of serious infractions in the handling of kerosene subsidy, arguing that â&#x20AC;&#x153;based on National Bureau of Statistics (NBS) data, kerosene is

All Progressives Congress (APC) Presidential Aspirant, Mr. Sam Nda-Isaiah (left), being Gumi during his visit to the Islamic Cleric in Kaduna State...yesterday.

not a subsidized product, and therefore, the so-called subsidy is rent k]W]\NM][O b_\O MY]O c]W]wMO of those in kerosene business.â&#x20AC;? Revealing that the Federation Account was made to lose $100 million every month to the subsidy racket, he urged the ^_XXV]]O M_O VWZVZMO MYNMO NNPC should provide evidence of presidential authorisation to buy kerosene at N150 per litre and sell same at N40 per litre, whereas the product sells at between N170 â&#x20AC;&#x201C; N220 per litre in the open market. But reappearing in the Senate February 13, 2014, Sanusi met a stone wall in his quest for the nailing the NNPC. The Finance Minister, Okonjo-Iweala, YN[O M_`[O MY]O ^_XXV]]O that, after careful examination of documents subXV][O cjO c_MYO qN\MV]ZO NMO her earlier reconciliation meeting, it was discovered that genuine interpretation of the documents went beyond the ^_XXV]]zZO M]^YWV^N`O competence and, therefore, a forensic interpretation was needed. She said, not just the expertise of the forensic auditors was needed, but also legal interpretation of relevant law authorities, with particular reference to the status of Nigerian Petroleum Development Company (NPDC) as a third party in the pay-out arrangements. â&#x20AC;&#x153;At that meeting, NNPC presented data of how it utilized the balance of $10.8 billion, namely: amount withheld for subsidy ($8.766 billion); holding cost of strategic

reserve ($0.4599 billion); crude oil and product losses ($0.761 billion); and pipeline management cost ($0.905 billion), for a total of $10.89 billion. â&#x20AC;&#x153;The data presented d]\]O N``O ^]\MVw][O cjO PRA as being accepted. We asked to see the backup documentation to ]WNc`]O v]\Vw^NMV_WsO O g\O judgment is that a proper examination of these documents requires technical expertise beyond the capacity of the reconciliation team and, therefore, we believe we should have an independent forensic audit, managed independently of these submissions,â&#x20AC;? she stressed. While this controversy was heating up, Sanusi was yet to raise another alarm over Nigeriaâ&#x20AC;&#x2122;s ^_WZVZM]WMO wZ^N`O M\]W[O _bO woes, at the January 2014 Monetary Policy Meeting, in Abuja, noting that, unless something drastic was done, it had the potentials of spelling doom for the nationâ&#x20AC;&#x2122;s economy. In that alarm, he identiw][O MY]O p]jO ^_W^]\WZO NZĂ&#x20AC;O unwholesome depletion _bOwZ^N`Ocg*]\ZOb_``_dVWkO the continuing decline in oil revenue, rundown of reserves and depletion of excess crude oil savings; falling portfolio and Foreign Direct Investments P QO VWÂ?_dZĂ O dV[]Wing gap between the ofw^VN`O NW[O MY]O g\]NgO []O Change exchange rates; and creeping increase in ^_\]OVWÂ?NMV_Ws WOMY]O[]q`]MV_WO_bOwZ^N`O cg*]\ZRO NWgZVO ZNV[O MY]O_W]MN\jO_XXV]]O had decried the continuous fall in revenue from oil, despite its stable price and production in 2013.

He stressed, â&#x20AC;&#x153;Although MY]O ^_XXV]]O N^pW_d`edged output losses due to theft and vandalism, this could not wholly explain the magnitude of the shortfall in revenue,â&#x20AC;? adding that, â&#x20AC;&#x153;as a consequence, accretion to external reserves remained low while much of the previous savings have been depleted, thereby undermining the ability of the Central Bank to sustain exchange rate stability.â&#x20AC;? Following this, he said MY]O ^_XXV]]RO MY]\]b_\]RO g\k][O MY]O wZ^N`O NgMY_\Vties to block revenue leakNk]ZO NW[O \]cgV`[O wZ^N`O savings needed to sustain ^_Ww[]W^]O NW[O q\]Z]\v]O the value of the naira. On the falling portfolio, Sanusi said, â&#x20AC;&#x153;The MPC also noted the reducMV_WO VWO q_\Mb_`V_O VWÂ?_dZO driven by the commencement of the QE3 tapering by the Federal Reserve, transition concerns at the CBN and continued depletion of the ECA, thus dampening investor conw[]W^]sO â&#x20AC;&#x153;The reduction of the US stimulus, especially, could in addition, trigger ^NqVMN`OÂ?_dO\]v]\ZN`ZONW[O put greater pressure on the naira exchange rate.â&#x20AC;?

]O ZNV[O MY]O ^_XXV]]O was also alarmed over the widening gap beMd]]WOMY]O_A^VN`ONW[OMY]O Bureau de Change (BDC) exchange rates, noting that this could precipitate speculation and roundtripping. â&#x20AC;&#x153;Though the BDCs represent a small component of the foreign exchange market, the widening spread appeared to have fed into creeping increas]ZO VWO ^_\]O VWÂ?NMV_WRO Y]O

b_\O k\]NM]\O ]A^V]W^jRO \]spect for due process and accountability, President Goodluck Ebele Jonathan, has ordered the immediate suspension of Mallam Sanusi Lamido NWgZVO b\_XO MY]O _A^]O _bO the Governor of the Central Bank of Nigeria.â&#x20AC;? Abati hinged the presidentâ&#x20AC;&#x2122;s action on reports of the Financial Reporting Council of Nigeria and other investigative bodies, which, he said, indicate that Sanusiâ&#x20AC;&#x2122;s tenure had been characterised by various acts of wWNW^VN`O\]^p`]ZZW]ZZONW[O misconduct. Y]O wWNW^VN`O \]^p`]ZZness and misconduct, according to him, remain inconsistent with the administrationâ&#x20AC;&#x2122;s vision of a Central Bank propelled by the core values of fowelcomed by Sheikh Ahmad cused economic management, prudence, transqN\]W^jO NW[O wWNW^VN`O emphasized. But, as he was doing discipline. Abati said the hand what he thought was a wholesome macro-eco- over to Dr. Sarah Alade, nomic analysis, the au- the most senior Deputy thority may not have tak- Governor of the CBN, en that lightly, especially, was in acting capacity his alarm over Nigeriaâ&#x20AC;&#x2122;s until the conclusion of ^_WZVZM]WMO wZ^N`O M\]W[O on-going investigations of woes. Thus, his time into breaches of enabling bomb of removal was laws, due process and ticking to a combustible mandate of the CBN by Sanusi. elasticity. According to him, the This continued until sometime on January president expects that 6, when the president Alade will follow the adhad asked him to resign ministrationâ&#x20AC;&#x2122;s dream of honourably, alleging his a Central Bank and â&#x20AC;&#x153;fo(presidentâ&#x20AC;&#x2122;s) inability to cus on its core mandate continue to tolerate his through the conduct of its N*NV\ZO dVMYO k\]NM]\O q\_endless controversies. It was reported then fessionalism, prudence that, Sanusi, being his and propriety to restore ]v]\O ^_Ww[]WMO Z]`bRO M_`[O domestic and internathe president that he MV_WN`O ^_Ww[]W^]O VWO MY]O cannot just wake up and countryâ&#x20AC;&#x2122;s apex bank.â&#x20AC;? He further quoted the remove him without recourse to laid-down president as having said, â&#x20AC;&#x153;The Federal Governrules. According to him, it ment of Nigeria reassures would only take two- all stakeholders in Nigethirds of the Senate to be \VNzZO wWNW^VN`O NW[O X_Wable to remove him, not etary system that this decision has been taken cjOq\]ZV[]WMVN`OwNMs But announcing his in absolute good faith, in suspension, yesterday, the overall interest of the the Special Adviser to Nigerian economy and in the President on Me- accordance with our laws dia and Publicity, Mr. and due process.â&#x20AC;? But in a quick reaction Reuben Abati, in a press statement, said the CBN yesterday, Sanusi, had Governor, whose tenure registered his intention to was roundly dogged by challenge the legality of controversy from the be- his suspension from ofginning to the end, was w^]RO M_O ]ZMNc`VZYO dY]MY]\O given the boot based on President Jonathan has N``]k][OwWNW^VN`O\]^p`]ZZ- the legal authority to take ness and sheer disregard such decision. â&#x20AC;&#x153;It has never been my for due process in â&#x20AC;&#x153;most of his dealingsâ&#x20AC;? at the desire to hold on to a job. However, I believe if the bank. Although some Nige- CBN governor cannot be rians are yet to come to \]X_v][Ob\_XO_A^]ROMY]WO terms with the excuses he cannot be suspended. given for his removal, He can be queried, but Abati went on to say, the exercise of the arbiâ&#x20AC;&#x153;Being determined to trary decision to remove urgently re-position the him must be challenged,â&#x20AC;? Central Bank of Nigeria he said.


news

North

Daily Newswatch Friday, February 21, 2014

7

Lamido Sanusi, controversial to the end

S

NWgZVOdNZOZq]NpVWkO M_O MY]O ^Nc`]O W]dZO W]Md_\pRO O b\V^NRO b\_XO VNX]jRO MY]O Vk]\V]WO ^NqVMN`RO ZY_\M`jO NbM]\O W]dZO c\_p]O MYNMO Y]O YN[O c]]WO ZgZq]W[][Ob\_XO_A^]OcjOMY]O \]ZV[]W^js WgZVRO dY_O dNZO VWO VNX]jOM_ON]W[OMY]O_Wk_VWkO ^_Wb]\]W^]O _bO MY]O ]ZMO b\V^NWO ^g\\]W^jO ‚_W]O dVMYO _MY]\O k_v]\W_\ZO_bOMY]O]WM\N`ONWpZO VWO ]ZMO b\V^NWRO ZNV[O Y]O YN[O M_O Yg\\V][`jO `]Nv]O MY]Ov]Wg]O_bOMY]OX]]MVWkO ZY_\M`jONbM]\OMY]OVk]\VNWO XcNZZN[_\O M_O Vk]\O ^_Ww\X][O M_O YVXO MY]O [V\]^MVv]OcjOMY]O\]ZV[]W^jO M_OVWb_\XOYVXO_bOMY]OZgZq]WZV_Ws Y_gkYO Y]O ZNV[O Y]O dNZO W_MO c_MY]\][O Nc_gMO MY]O ZgZq]WZV_WO NZO NWO VW[VvV[gN`RO NZO Y]O dNZO q\_g[O Nc_gMO YVZO N^YV]v]X]WMZO NW[O `]kN^V]ZRO NWgZVO ZNV[O YVZO q`NWO M_O ^YN``]Wk]O MY]O N^MV_WO c_\[]\][O _WO MY]O W]][O M_O q\_M]^MO MY]O VW[]q]W[]W^]O _bO MY]O O NZO NWOVWZMVMgMV_Ws }Y]\]O VZO MY]O vV]dO cjO Z_X]O q]_q`]O _WO dY]MY]\O MY]Oq\]ZV[]WMOYNZOMY]ONgMY_\VMjOM_O\]X_v]O_\OZgZq]W[O MY]O ]WM\N`O NWpO k_v]\W_\RO_\OdY]MY]\OMY]O N^MV_WO VZO W_MO V``]kN`sO O NXO W_MOVWM]\]ZM][s }ZONWOVW[VvV[gN`RO OdNZO VWvVM][OM_OZ]\v]OXjO^_gWM\jRO NW[O O YNv]O N`dNjZO pW_dWO MYNMO NMO NWjO q_VWMO MY]Ok_v]\WX]WMOb]]`ZOVMOVZO MVX]OM_Ok_RO OdV``Ok_sOgMRO VWO M]\XZO _bO MY]O VWZMVMgMV_WRO VMO d_g`[O c]O Y]`qbg`O M_O ]ZMNc`VZYO MY]O q\VW^Vq`]O cjO MY]O ^_g\MRO NW[O O MYVWpO MYNMOVZOMY]OZM]qO OVWM]W[OM_O

MNp]RONWgZVOZNV[s WO ZqVM]O _bO YVZO []^VZV_WO M_O ^YN``]Wk]O MY]O []^VZV_WO VWO ^_g\MRO NWgZVO ZNV[O Y]O YNZO\]Z_`v][OW_MOM_O\]Mg\WO M_OMY]O{_cRONZOVMOdNZOW]v]\O YVZO []ZV\]O M_O Y_`[O _WO M_O NWjO_A^]s } bO VMO PMY]O []^VZV_WQO VZO W_MO ^YN``]Wk][RO MY]WO b\_XO W_dO MY]O W]|MO O k_v]\W_\O^NWW_MOc]OVW[]q]W[]WMsO ]O ^NWO c]O ZgZq]W[][O b_\O NWjO \]NZ_WRO NW[OMY]OVW[]q]W[]W^]O_bO MY]OOd_g`[Oc]OM_MN``jO gW[]\XVW][sO MOVZOVXq_\MNWMOM_O]ZMNc`VZYOMY]Oq_VWMO `]kN``jO dY]MY]\O MYVZO ^NWO YNqq]WsO O [_O q`NWO M_O NZpO MY]O ^_g\MO M_O ^_Ww\XO VbRO VW[]][ROMYNMONgMY_\VMjO]|VZMZsO O dV``O ^YN``]Wk]O VMRO Y]OZNV[s |q\]ZZVWkO Zg\q\VZ]O MYNMO MY]O []^VZV_WO M__pO Z_O `_WkO VWO ^_XVWkRO Y]O ZNV[O MY_gkYO _W]O ^NWO ZgZq]W[O MY]OVW[VvV[gN`ROY]O[V[OW_MO c]`V]v]O MY]O M\gMYO ^NWO c]O ZgZq]W[][s }YVZO VZO N``O Nc_gMO ^_W^]\WZON\_gW[O_V`O\]v]Wg]ZO NW[O^_\\gqMV_WOVWOMY]O_V`O Z]^M_\sO bO MY]O ZgZq]WZV_WO VZOk_VWkOM_Oc\VWkOcN^pOMY]O XVZZVWkO Ž…‰O cV``V_WRO MY]WO VMOVZOwW]ROY]OZNV[s

]O ZNV[O YVZO XN{_\O ^_W^]\WOdNZOb_\OMY]OwWNW^VN`O ZjZM]XRO qN\MV^g`N\`jO MY]O W]kNMVv]O VXqN^MO _bO MY]O []^VZV_WO _WO MY]O Vk]\VNWO ]^_W_XjONW[OMY]OW]][OM_O q\_M]^MOMY]OVWM]\]ZMO_bOMY]O s

]O `VZM][O MY]O `]kN^V]ZO _bO YVZO M]Wg\]O NMO MY]O O M_O VW^`g[]O `_dO VWNMV_WO \NM]ROZMNc`]O]|^YNWk]O\NM]RO d]``O k_v]\W][O cNWpVWkO ZjZM]XRO \_cgZMO \]Z]\v]ZRO VW[]q]W[]WMO ]WM\N`O NWpONW[OwWNW^VN`OVW^`gZV_WRO N[[VWkO MYNMO Y]O dNZO

ZNMVZw][O dVMYO MY]O Z]\vV^]O Y]O \]W[]\][RO dYV^YO Y]O d_g`[OW_MOdNWMOM_OZ]]O\gVW][O_\OgW\VvN``][s WO N``]kNMV_WZO cjO MY]O \]ZV[]W^jO MYNMO YVZO ZgZq]WZV_WO dNZO cNZ][O _WO MY]O \]q_\MO \]^]Vv][O b\_XO MY]O VWNW^VN`O ]q_\MVWkO _gW^V`O_bOVk]\VNROO NW[O _MY]\O VWv]ZMVkNMVWkO Nk]W^V]ZO Nc_gMO vN\V_gZO N^MZO _bO wWNW^VN`O XVZ^_W[g^MO MYNMO ^YN\N^M]\V‚][O YVZOM]Wg\]ROY]OZNV[OY]OVWM]W[ZO M_O Z]]O dYNMO MY_Z]O N``]kNMV_WZO N\]O dY]WO Y]O \]Mg\WZOM_OMY]O^_gWM\js _gW[VWkO [VZXVZZVv]O _bO MY]O N``]kNMV_WZRO NWgZVO ZNV[O MY]O _W`jO MYVWkZO Y]O dNZONdN\]O_bROdYV^YOd]\]O W_MO W]dRO d]\]O MY]O €g]ZMV_WZO NZp][O cjO O Nc_gMOMY]Oqgc`VZY][OO Ng[VM][O N^^_gWMRO dYV^YO Y]O YN[O ZVW^]O Z]WMO NO \]Zq_WZ]O M_O MY]O \]ZV[]WMRO dY_O [V[O W_MO kVv]O NWjO b]][cN^ps

]O [VZXVZZ][O VWZVWgNMV_WZO MYNMO MY]O []^VZV_WO dNZO q_`VMV^N``jO X_MVvNM][RO ZNjVWkO Y]O YNZO _qM][O W_MO M_O ^_XX]WMO _WO MYNMRO q_VWMVWkO _gMO MYNMO Y]O c]`V]v][O VMO dNZO MY]O ^_WZ]€g]W^]O _bO MY]O N^MV_WZO Y]O M__pOdYV`]OVWO_A^]s WO MY]O ^NqN^VMjO _bO YVZO Zg^^]ZZ_\RON\NYO`N[]ROM_O ZgZMNVWOMY]OX_X]WMgXO_bO YVZO N^YV]v]X]WMZRO NWgZVO []Z^\Vc][O Y]\O NZO NO v]\jO ^_Xq]M]WMOq]\Z_WROdY_XO Y]O YNZO ]v]\jO ^_Ww[]W^]O VWO M_O \gWO MY]O O Zg^^]ZZbg``js WO MY]O zZO ^`NVXZO _bOqNjVWkOZgcZV[jO_WOc]YN`bO _bO k_v]\WX]WMRO Y]O []Z^\Vc][O MY]O ^`NVXZO NZO `N^pVWkOVWO^\][VcV`VMjONW[O ^_WM\N[V^MVWkOMY]ObN^MOMYNMO

MY]O O YN[O ^_WZVZM]WM`jO\]W[]\][O\]Mg\WZOM_O MY]O ][]\NMV_WO ^^_gWMO ``_^NMV_WO _XXV]]O PQOVW[V^NMVWkOMYNMOVMO XN[]O W_O [][g^MV_WZO b_\O ZgcZV[js

]O V[]WMVw][O zZO gWv]\Vw][O^`NVXZOb_\OZgcZV[jO NW[O gWV`NM]\N`O [][g^MV_WZO b\_XO MY]O ][]\NMV_WO^^_gWMONZONOXN{_\O Z_g\^]O _bO \]v]Wg]ZO b\_XO MY]O ZjZM]XO NW[O g\k][O MY]O _XXV]]O M_O _\[]\O NO MY_\_gkYO VW[]q]W[]WMO VWv]ZMVkNMV_WO VWM_O MY]O N^MVvVMV]ZO_bOs W[]][RO b\_XO MY]O _gMZ]MRO MY]O M]Wg\]O _bO NWgZVO ^_g`[O c]O ZNV[O M_O YNv]O c]]WO[_kk][OcjO_W]O^_WM\_v]\ZjO _\O MY]O _MY]\sO MO MY]O c]kVWWVWkO _bO YVZO M]Wg\]RO _WO ƒO gW]O …‰‰ŒRO NWgZVRO NO ^N\]]\O cNWp]\O NW[O \NWpVWkO g`NWVRO `][O O VWO dYNMO Y]O ^N``][O }\]Z^g]Ob_\Ob\VcNWpRO WM]\^_WMVW]WMN`O NWpRO WV_WO NWpRO ^]NWV^O NWpO NW[O VWcNWpO cjO cNV`VWkO MY]XO _gMO dVMYO ‹‰‰O cV``V_WO_bOqgc`V^OX_W]jRONW[O [VZXVZZ][O MY]V\O ^YV]bO ]|]^gMVv]ZsO _X]O q_VWMO M_O _MY]\O bN^M_\ZO VW^`g[VWkO \]`VkV_gZRO ]MYWV^O NW[O ]|VZMVWkO cNWpO \]^_\[ZO NW[O q`NWZOM_OZNjOY]OVWObN^MOYN[O NOYV[[]WONk]W[Ns

]O YN[O c]]WO VWv_`v][O VWO MY]O ^_WM\_v]\ZjO _bO VWZMVMgMVWkO Z`NXV^O cNWpVWkO VWO Vk]\VNO NW[O _MY]\ZRO gWMV`O MY]O `NM]ZMO N``]kNMV_WO _bO wWNW^VN`ÁO XVZ^_W[g^MO b_\O dYV^YO Y]O YN[O c]]WO ZgZq]W[][O b\_XO _A^]sO bO^_g\Z]ROY_dOMYVZOq`NjZO _gMO dVMY_gMO ]\NZVWkO YVZO NdN\[ZO NW[O N^YV]v]X]WMZOVWO_A^]O\]XNVWZOM_O c]OZ]]WsO

L-R: Archbishop of Ibadan, Most Rev. Segun Okubadejo; Oyo State Governor, Abiola Ajimobi; Primate of Anglican Communion, Most Rev. Nicholas Okoh and his wife, Nkasiobi, at the opening of Anglican Communion Standing Committee

Emefiele: An astute banker TONY CHUKWUNYEMWMV`O YVZO N q q _ V W M X ] W MO VWO gkgZMO …‰Š‰O NZO \_gqO NWNkVWkO V\]^M_\RO ]WVMYO NWpO `^RO _[dVWO X]w]`]O YN[OZ]\v][ONZOMY]O]qgMjO NWNkVWkOV\]^M_\O_bOMY]O cNWpO ZVW^]O …‰‰ŠsO W[]][RO Y]O dNZO _WO MY]O cNWpzZO XNWNk]X]WMO M]NXO b\_XO VW^]qMV_WONW[OY]`[OvN\V_gZO XNWNk]X]WMO q_ZVMV_WZRO VW^`g[VWkO Z]\vVWkO NZO MY]O cNWpzZO|]^gMVv]OV\]^M_\O VWO ^YN\k]O _bO _\q_\NM]O NWpVWkRO \]NZg\jRO VWNW^VN`O _WM\_`O NW[O M\NM]kV^O`NWWVWks WMV`O Y]O M__pO _v]\O NZO \_gqO NWNkVWkO V\]^M_\RO X]w]`]O dNZO [V\]^M`jO \]Zq_WZVc`]O b_\O N``O MY]O k\_gqzZO `_^N`O ZgcZV[VN\V]ZRO \]NZg\jO NW[O _\\]Zq_W[]WMO NWpVWkONW[Og`MV`NM]\N`RO _Wk`_X]\NM]ZO ÄO \VvNM]O NWpVWksO ]O N`Z_O YN[O \]Zq_WZVcV`VMV]ZO b_\O [V\]^MO Zgq]\vVZV_WO _bO XN{_\VMjO _bO MY]O cNWpzZO c\NW^Y]ZO VWO Nk_ZO NW[O _\MY]\WO Vk]\VNs X]w]`]O YNZO _v]\O …O PMd]WMjˆZV|QO j]N\ZO cNWpVWkO ]|q]\V]W^]O NW[O Y_`[ZO NO s^O NW[O NWO O VWO VWNW^]RO c_MYO b\_XO MY]O WVv]\ZVMjO _bO Vk]\VNRO ZgppNsO ]b_\]O ^_XX]W^VWkO YVZO cNWpVWkO ^N\]]\RO Y]O `]^Mg\][O VWNW^]RO NWpO NWNk]X]WMO NW[O WZg\NW^]O NMO MY]O WVv]\ZVMjO _bO Vk]\VNO NW[O WVv]\ZVMjO _bO _\MO

N\^_g\MO\]Zq]^MVv]`js

]O VZO NWO N`gXWgZO _bO MNWb_\[O WVv]\ZVMjRO

N\vN\[O NW[O YN\M_WO \N[gNM]O ^Y__`O _bO gZVW]ZZRO dY]\]O Y]O M__pO ^_g\Z]ZO VWO ]k_MVNMV_WRO ]\vV^]O |^]``]W^]RO \VMV^N`O YVWpVWkRO ]N[VWkO YNWk]O NW[O

M\NM]kjs W[]\O X]w]`]zZO `]N[]\ZYVqRO ]WVMYO NWpO YNZO ZM\]WkMY]W][O VMZO q_ZVMV_WO NZO NO `]N[VWkO wWNW^VN`O VWZMVMgMV_WO VWO b\V^NRO dVWWVWkO \]^_kWVMV_WO NW[O k]VWkO ]W[_\Z]X]WMONMOY_X]ONW[O Nc\_N[O b_\O kVNWMO ZM\V[]ZO VWO p]jO q]\b_\XNW^]O N\]NZO `Vp]O ^_\q_\NM]O k_v]\WNW^]RO Z]\vV^]O []`Vv]\jO NW[O []q`_jX]WMO _bO ^gVWkˆ][k]O O NZO d]``O NZO VXqN^MO VWO MY]O cNWpzZOWgX]\_gZOZqY]\]ZO _bO_q]\NMV_WZs WO …‰Š…RO X]w]`]zZO vVZV_WN\jO `]N[]\ZYVqO ZNdO ]WVMYO NWpO \]^]VvVWkO N^^`NVXO b\_XO \]qgMNc`]O VWZMVMgMV_WZROZg^YONZOd_\`[O wWNW^]RO O NW[O O `_cN`ON\p]MZOMYNMOYNv]O WNX][O]WVMYOMY]O]ZMOVWO _\q_\NM]O _v]\WNW^]RO ]ZMO _XX]\^VN`O NWpO VWO b\V^NO NW[O X]\kVWkO `_cN`O gq]\O c\NW[O \]Zq]^MVv]`jsO

]O N^YV]v][O NW_MY]\O w\ZMO `NZMO j]N\O dY]WO Y]O c]^NX]O MY]O w\ZMO Å O VWO MY]O cNWpVWkO VW[gZM\jO M_O \]^_\[O Š‰‰O cV``V_WO NbM]\O MN|O q\_wMO VWO MY]O …‰Š…O wWNW^VN`O j]N\sO WO NZMgM]O XNWNk]\O _bO q]_q`]O NW[O \]Z_g\^]ZRO X]w]`]O YNZO ]N\W][O Z]v]\N`O q]\Z_WN`O NW[O ^_\q_\NM]O ]W[_\Z]X]WMZO NW[ON^YV]v]X]WMZs O MY_\_gkYO c\][O cNWpVWkO q\_b]ZZV_WN`RO X]w]`]O pW_dZO NW[O gW[]\ZMNW[ZO cNWpVWkO NW[O MY]O gWV€g]O Vk]\VNWO ]^_W_XjsO O ]O YN[O c]]WO qN\MO _bO MY]O ^_\]O q]_q`]O dY_O cgV`MO MY]O bNX_gZO ]WVMYO ^g`Mg\]RO VWO dYV^YO MY]O \]Zq_WZVcV`VMjO M_O []`Vv]\O Z]\vV^]O VZO W_Wˆ W]k_MVNc`]sO WN`jZMZO c]`V]v]O MYNMO Y]O q_ZZ]ZZ]ZO MY]O\VkYMOM]Xq]\NX]WMOb_\O MY]OO{_cONMOMYVZOMVX]s
  

  

   

    

!

7 + 8 / * + 3 9 4 4 * 1 : ) 0 4 3 ' 9 . ' 3 .'8 (++3 ) 4 2 2 + 3 * + * ,47 ./8 (41* 89+58 '9 7+;/;/3- 9.+ +)4342> </9. 9.+ 8')0 4, 9.+ -4;+7347 '3* 9.+ 43-4/3-7+897:)9:7/3-4, 9.+)'(/3+9 $.+ )422+3*'9/43 )'2+ ,742 9.+ 3+7-> 74:5 '3* !:(1/8.+7 4, '/1> +<8<'9). 3+<85'5+7 7 /24. (7'./2 "<.4*+8)7/(+*9.+ ,472+7-4;+7347#'3:8/ '2/*4 #'3:8/ '8 ' 3'3)/'1 1+'*+7 </9.4:9 ,4):8 + 7+2/3*+* /-+7/'38 4, ./8 +'71/+7 <'73/3-8 <.+3 #'3:8/ <'8 '554/39+* 9.+ -4;+7347 + 8'/* <.'9 /8 1+,9 34< /8 94 5:9 94-+9.+7 '119.+)411'9+7'1*'2'-+ *43+ (> #'3:8/ 94 9.+ +)4342> (> +*+7'1 4;+732+39 + '*;/8+* 9.+ +*+7'1 4;+732+39 94 8+9 :5 '3 :7-+39 +36:/7> 94 :37';+1 9.+ )/7):289'3)+81+'*/3-94

     8 8 %#8 8 !8 0#8 18 0208 $8 $$&#8 $%!#$8 8 '$%!#$8 !8 %8 $%%*8 8 $!!%8 & %! 8 !8 %8 8 8 #%08 ##$"%'8 !8 %8 $&$" $! 8 !8 !8 %$8 !'# !#08 &$8 9!8 &$/ $8 $8 ! % 8 8 8 $%% %8 $$&8 *8 %8 "&%*8 #%!#08 8!#"!#%8 8!& %! 8 !8 8 008 ($82!#!#08! 8&#$*8 8&/ 58 8 008 %#!#08 $$&#$8 8 $%!#$08 $"*8#%8!"#%!#$08 %# %! 8 '$%!#$8 8 %8 #8 "&8 %%8 %8 8 08 $8 8 $%%&%! 8 # $8$%/ 58 8 08 (8 ! % &8 %!8 %%8 %8 $!!%8 & %! 8 !8 %8 8 8 #%8 $8 (8 $8 $&#8 &## *8 8 "#8 $%%*068%8$/ (%8 8 %%8 %8 ")8 8 8 #'8 8 8#8 #!8 %8 #%#*8 %!8 %8 !'# %8 !8 %8 #%! 08 ! '* 8 %8 "#$ %4$8 $! 8 %!8 $&$" 8 &$/ 8 $%% %8 $$&#8 %%8%8")8 8# 8 !88 %!8 ' 8 %$8 %8 $8 $# 8 8 %8 8 08 %8 !8 -...08 "#%&#*8#% 8%!8"#8 $%%*8 1) 8 8 %#$%8 #%$28 8 8 8 $%%*/

9.+ 8'1+ 4, )+'3/) '3* 39+7)439/3+39'1 ('308 8'>/3- 9.'9 9.+8+ ('308 '7+ 57/;'9+ '88+98 '3* 9.'9 !7+8/*+39 43'9.'3 8.4:1* */7+)9 9.+ 94 7+9:73 9.+ ('308 94 9.+/7,472+74<3+78 +8'/*9.'9/9/8<.+3 57/;'9+'88+98'7+8+):7+ 9.'9 9.+ +)4342> )'3 97/:25. (7'./2 <.4 8'/* .+ .'* 1489 34 81++5 /3 9.+ 5+7,472'3)+4,43'9.'3 /3 4Î&#x20AC; )+ '*;/8+* /-+7/'389457+5'7+,47 247+7+,4728 + '184 )422+3*+* 9.+ ).4/)+ 4, 3+< -4;+7347 7 4*</3 2++1+ <.4 .+ *+8)7/(+* '8 ' )438+7;'9/;+ ('30+7 + 8'/* ,:79.+7 9.'9 /9 /8 7/*/):14:8 ,47 9.+ +*+7'1 4;+732+39 94 (+ (:>/3- *+(98 4, 57/;'9+/3*/;/*:'18<.4 '7+'(1+'3*'1/;+945'> 9.+/7*+(98 +'**+*9.'9/9/8349 ' )7/2/3'1 4Í¿+38+ 94 (4774< ,742 9.+ ('308 94 ,:3* (:8/3+88 9.'9 -+3+7'9+8 +2514>2+39 '3* 9'= /3 7+9:73 ,47 -4;+732+39 ))47*/3- 94 ./2 /9

/8 '2'?/3- 94 8++ 9.'9  .'8 7+)4;+7+* 5+7 )+39 4, 14'38 5:7).'8+* <.+7+'8 /, 9.+ ('308 <+7+ 349 ')6:/7+* 9.+> <4:1*

.';+ 7+)4;+7+* 9.+ 14'38 5+7 )+39 </9.4:9 5:(1/8./3- 9.+/73'2+8'3*</9.4:9 (+/3- 57+;+39+* ,742 97';+1/3- '(74'* 94 8++

9.+/7)./1*7+3 + 8'/* 9.'9 #'3:8/ .'8 34 7+)47* 4, +2514>2+394,'3>(4*> 47 +89'(1/8.2+39 4, '3> )425'3> 5'>/3- 9'=

+ /38/89+* 9.'9 9.+ 7+-:1'947 /8 +=5+)9+* 94 7+-:1'9+ 94 *+;+145 9.+ (:8/3+88 '3* 349 94 7+-:1'9+ 9.+ 4<3+78 4:9 4,(:8/3+88

.!&($(&,(%&(& (**%*&(+#" (+(' #, )(*&*() %*&%' #+* ) #( "&( *)+ & +'  - +"( '+*- &,(%&( & ( ** $ +) *& % &,(%&($)) &$&#&&**+( %'+# '()%** &%%#+%&&&"%* *#./+)*& % &&+(+)*&$(-( *0 %+!-)*(-   &*&#%+

    

$

.+ 99473+> +3+7'1 4, 9.+ +*+7'9/43 '3* /3/89+7 4, :89/)+4.'22+* +114 *40+ .'8 81'22+* 9.+ 8:85+3*+* #'3:8/ ,47 *+1/(+7'9+1> 8/*+1/3/3- ./8 4Î&#x20AC; )+ 43 1+-'1 45/3/43 ,47 842+ 4, 9.+ )43974;+78/'1 8:(2/88/438 .+ 2'*+ (+,47+ 9.+ #+3'9+ 422/99++ 43 /3'3)+(47*+7/3-43'11+-+* :37+2/99+* 243/+8 /394 9.+ +*+7'9/43 ))4:39 (> 9.+ /-+7/' '9/43'1 !+9741+:2 47547'9/43 ! (+9<++3'3:'7> 94:1>

 *40+<.4')):8+*#'3:8/ 4, *+1/(+7'9+ '99+259 94 <./991+ *4<3 9.+ 54<+78 4, 9.+ 99473+> +3+7'1 4, 9.+ +*+7'9/43 '8 ./+, 8+):7/9> 4Î&#x20AC; )+7 4, 9.+ +*+7'9/43 (> ./8 '11+-+* ')9/43 2'*+ 9.+ ')):8'9/43 <./1+ '55+'7/3- (+,47+ 9.+ #+3'9+ )422/99++ 43/3'3)+>+89+7*'>94-/;+ 1+-'1 /39+757+9'9/43 94 /88:+8 7'/8+* /3 9.7++ */Í¿+7+39 548+78 8+39 94 ./2 (> 9.+ )422/99++ 43 842+ 4, 9.+ ')9/4384,!/34/18'1+8 +8'/*@$.+7+8479(>9.+ -4;+7347 94 5'/* 1+-'1 )4:38+1439.+/39+757+9'9/43 '3* '551/)'9/43 4, )+79'/3 )4389/9:9/43'1 574;/8/438 9.+ +3'(1/3- 89'9:9+8 4, -4;+732+39 <.411> 4<3+* )47547'9/438 7+-:1'947> '-+3)/+8 '3* 541/)/+8 /8 349 431> /77+-:1'7 (:9 ' *+1/(+7'9+ '99+259 94 <./991+

*4<3 9.+ 54<+78 4, 9.+ 99473+> +3+7'1 4, 9.+ +*+7'9/43'89.+./+,'< Î&#x20AC; )+7 4, 9.+ +*+7'9/43 '8 +38.7/3+* :3*+7 8+)9/43 4,9.+)4389/9:9/434,9.+ +*+7'1 "+5:(1/) 4, /-+7/' '3*9.+,:3)9/4384,9.'9 4Î&#x20AC; )+'89.++-'1*;/8+794 9.+4;+732+39A 4<+;+7 /3 ./8 1+-'1 57+8+39'9/43949.+)422/99++ 43 '11+-+* :37+2/99+* 4/1 243/+8 (> 9.+ ! 9.+ 99473+> +3+7'1 +=51'/3+* 9.'9/3*+9+72/3/3-9.+/88:+ 4, 4/1 7+;+3:+ 7+2/99'3)+ 94 9.+ +*+7'9/43 ))4:39 ! (> ;/79:+ 4, #+)9/43 4,9.+!)9)4:1* *+,7'> '11 +=5+38+8 /3):77+* /39.+)4:78+4,/98(:8/3+88/3 9.+:5897+'245+7'9/438 + 8'/* @ '2 4, 9.+ )438/*+7+* ;/+< 9.'9 ! /8 -+3+7'11> :3*+7 '3 4(1/-'9/43 94 7+2/9 /98 7+;+3:+ ,742 9.+ :5897+'2 5+9741+:245+7'9/438/3949.+ +*+7'9/43))4:39 @$./8/8.4<+;+7*+5+3*+39 439.+*+3/9/434,B7+;+3:+C </9./3 9.+ 2+'3/3- '3* /39+3*2+394,#+)9/43  ),9.+4389/9:9/43 @'2'1844,9.+)438/*+7+* ;/+< 9.'9 9.+ ! )'3 (> ;/79:+ 4, #+)9/43  4, 9.+ ! )9 *+,7'> '11 +=5+38+8 /3):77+* /3 9.+ )4:78+ 4, /98 (:8/3+88 /3 9.+ :5897+'245+7'9/438 A438+6:+391> <.'9 !/87+6:/7+*945'>/394 9.++*+7'9/43))4:39/89.+ B3+9 7+;+3:+C '8 45548+* 94 9.+B-74887+;+3:+C

A$./8 548/9/43 /8 ,:79.+7 7+/3,47)+*(>9.+*+)/8/434, 9.+ #:57+2+ 4:79 /3 -:3 #9'9+ 78 ; +*+7'9/43  &" /-+7/'&++01>'<"+5479 !'79  '9  <.+7+ 9.+4:797+)4-3/?+*8/2/1'7 574;/8/438 '8 9.+ 43+8 )439'/3+* /3 #+)9/43  4, 9.+ !)9 /3 9.+ !:(1/) 39+757/8+8 !7/;'9/?'9/43 '3* 422+7)/'1/8'9/43 )9 '5 !   /+ #+)9/43 9.+7+4, @ '2 9.+7+,47+ 4, 9.+ 7+85+)9,:1;/+<9.'9431>9.+ 3+9 7+;+3:+ ,742 :5897+'2 5+9741+:2 45+7'9/438 4, 9.+ ! 8.4:1* (+ 5'/* /394 9.+ +*+7'9/43 ))4:39 (> 9.+! @3 49.+7 <47*8 ! /8 7+6:/7+* 94 5'> 431> <.'9 '24:398949.+*/;/*+3*4,/98 )7:*+ 4/1 574)++*8 94 ! '8 /98 .41*/3- )425'3> '3* 9.+ ! </11 /3 9:73 5'> 9.'9 /394 9.+ +*+7'9/43

))4:39 @$.:8 /9 /8 2> )438/*+7+* ;/+< 9.'9 9.+ 574;/8/43 4, #+)9/43  4, 9.+ 4389/9:9/43 <./). 7+6:/7+8 '117+;+3:+94(+7+2/99+*94 9.++*+7'9/43))4:39*4+8 34957+)1:*+9.+*+*:)9/434, !C8 +=5+3*/9:7+ 47 )489 4,(:8/3+88 @$./8 /8 247+ 84 '8 9.+ ,+*+7'9/3- :3/98 *4 349 )4397/(:9+ 94 9.+ ,:3*/3- 4, :5897+'2 5+9741+:2 45+7'9/4384,9.+!'3* /988:(8/*/'7>A 3 <.+9.+7 *:+ 574)+88 <'8 ,4114<+* (> ! /3 +3-'-/3- 897'9+-/) 5'793+78 ,479.+,:3*/3-'3*45+7'9/43 4, 9.+ 4/1 (14)08 '88/-3+* 94 /9(>!.+8'/*9.'99.+ /88:+<'8247+4,9.+/39+73'1 <470/3-8 4, 9.+ /3/897> 4, !+9741+:2 "+84:7)+8 +5'792+39 4, !+9741+:2 "+84:7)+8 ! '3* ! + ,:79.+7 941* 9.+

)422/99++ 9.'9 94 +3'(1+ ./27+8543*949.+/88:+.+ .'* <7/99+3 94 9.+ /3/89+7 4, !+9741+:2 "+84:7)+8 94 7+6:+89 ,47 7+1+;'39 /3,472'9/43 '**/3- 9.'9 .+ <'8 >+9 94 (+ ';'/1+* 9.+ 7+1+;'39/3,472'9/43 3 <.+9.+7 9.+ ! .'8 9.+ ':9.47/9> 94 97'38,+7 /98 5'79/)/5'9/3- /39+7+89 /3 4/1 2/3/3- 1+'8+8 8 /3 )+79'/3 4/39 %+39:7+ 45+7'9/438 94 ! /98 8:(8/*/'7>*40+8'/*/9<'8 ./8 )438/*+7+* ;/+< 9.'9 9.+ ! )4:1* 1+-/9/2'9+1> 97'38,+7 /98 5'79/)/5'9/3- /39+7+89 /3 9.+ 4/1 2/3/3- 1+'8+8 94 /98 <.411> 4<3+* 8:(8/*/'7> 9.+ ! '8 34 1'< 94 9.+ (+89 4, ./8 034<1+*-+ .'/72'3 4, 9.+ 422/99++.2+*'0'7 8'/*9.+#+3'9+.'*7+841;+* 94 )4397')9 ' 57/;'9+ 72 94 )43*:)9 ':*/9 43 9.+ ! '))4:398

    #$ %8 !!&8 ;! % 8 $8 !8 & 7 #8 '*8 8$8 #!8 8'8 !%*8 9$%'87 '!*8 8 %#8 18(98208 8 '8 $!%*8 !# $%! 08 !!( 8 $&$" $! 8 !8 %8 %7"$%88 %#8 8 !80#818 024$8!'# !#08 &$8 9!8 &$08 #!8 !A 888*$%#*/ % 08 :)&%'8 7 #%!#8 !8 8(9808 &(8

(#8 <&$08 $#8 ;! % 4$8%! 8$85& ! 7 $%%&%! 8 8 8 #%8 8"%8 %!8 $ %8 8 ($%7 !(#$8 8%8!& %#*/6 58 "&#"!#%8 $&$" 7 $! 8 !8 %8 !'# !#8 $8 & 7 (## %8 8 !# 8 (%8 %! 8 338 !8 %8 8 08 %08 -...8 (8 #*8 8 !( 8%8 $% $8( 8%8 !'# !#8!#8 *8!8$8"&7 %$8 8$8%!8# 8 8!7 8/6 !#8 %8 '! 8 !8 *8

!&%8 (%$!'#08 8 7 08 ! 8 !8 $&8 $% $8 &8 $&$" $! 8 *8 %8 "#$ %/ <&$08 (!8 $#8 %8 8#!'8!8 &$8$8 8 ! % &%! 8 !8 %8 %#!7 !&$8 %$8 "#"%#%8 *8 $!8 & %!&8 "&8 !A 88#$8 & #8 %8 "#$ %8 $%#%! 08 $8 %8 ($8 8%8%8$%8 !(#8 #!%%! 8 8$8 $%%&%8 8 %8!& %#*8 8!##8%!88#8 8%8!##&"%! 8 80#/


Daily Newswatch friday, february 21, 2014 Ted Odogwu, Kano

K

ano State Governor, Rabiu Musa Kwankwaso yesterday in Kano faulted the suspension of the Governor of the Central Bank (CBN), Mallam Sanusi Lamido Sanusi, insisting that there was an ulterior motive behind the action. Kwankwaso argued that the suspension was a grand design to dislodge Kanawa b\_XO MY]O ]^_W_XV^O NW[O wnancial decision-making agencies of the Federal Government in order to further impoverish and marginalize the state. Also in a statement, signed by the Director of Press and Public Relations to the Governor, Halilu Ibrahim Dantiye, Kwankwaso said it was sheer disrespect to the existing laws of the land and demonstration of ingratitude that a person who has brought about sweeping positive changes that would have put the nationâ&#x20AC;&#x2122;s economy on the pedestal of growth would be treated unfairly. He said Sanusi should rather be commended for exposing the rot and corruption in the NNPC. â&#x20AC;&#x153;A responsible government would have promptly investigated the allegations but they disappointingly refused to do so,â&#x20AC;? Kwankwaso said. While describing the sus-

ADEWALE AJAYI

A

ll Progressives Congress (APC) has said Thursdayâ&#x20AC;&#x2122;s suspension of Malam Sanusi Lamido Sanusi as Governor of the Central Bank of Nigeria (CBN) by President Goodluck Jonathan was patently illegal, poorly thought-out and in bad taste, noting that it will have negative consequences for the nationâ&#x20AC;&#x2122;s economy. The party in a statement issued in Lagos on Thursday by its Interim National Publicity Secretary, Alhaji Lai Mohammed, said the action was the clearest indication yet that President Jonathan, whose body language does not abhor corruption, is willing to silence NWjOdYVZM`]Â&#x2C6;c`_d]\ROW_OXN]\OYVZO or her status. The party said as the country wallows in unprecedented corruption under the rudderless and corruption-hugging Jonathan Administration, the President might have wWN``jO []^V[][O M_O Z]W[O NO ZM\_WkO signal to all Nigerians that it will not tolerate any exposure of corruption under any circumstance.â&#x20AC;? YNMOc]]\OdNjOM_O[_OMYVZOMYNWOM_O silence the man who has exposed the alleged missing 20 billion dollars in the NNPC accounts?â&#x20AC;&#x2122;â&#x20AC;&#x2122; it queried. APC said that Sanusiâ&#x20AC;&#x2122;s suspension has also shown clearly that President Jonathan as a leader does not care if he destroys national institutions on the altar of personal ego and political expediency. â&#x20AC;&#x2DC;â&#x20AC;&#x2122;First it was the judiciary which came under his sledge hammer,

9

reactions to Sanusiâ&#x20AC;&#x2122;s suspension

It is illegal,insists Kwankwaso pension as illegal, null and void, Kwankwaso noted that the CBN Act provides that the removal of CBN Governor â&#x20AC;&#x153;shall be supported by two-third majority of the Senate praying that he be so removed.â&#x20AC;?

â&#x20AC;&#x153;Clearly therefore, the law did not empower the President to suspend the CBN Governor without recourse to the Senate. You cannot just trample on the law with impunity, without recourse to the constitutional provi-

sions,â&#x20AC;? he said. Also, the governor drew analogy from the illegal removal of President of the Court of Appeal, Justice Ayo Salami by President Jonathan. â&#x20AC;&#x153;In a similar guise of sus-

pension, Justice Salami was removed by the President and was not reinstated despite his reinstatement by the NJC. They refused to [_O Z_O gWMV`O Y]O NNVW][O MY]O retirement age of 70 years,â&#x20AC;? he said.

L-R: Ogun State Commissioner for Physical Planning, Gbenga Otenuga; Secretary to the State Government, Taiwo Adeoluwa; Governor Ibikunle Amosun, Head of Service, Mrs Modupe Adekunle and Commissioner for Finance, Mrs Kemi Adeosun; during the sensitisation visit by members of the stateâ&#x20AC;&#x2122;s Executive Council to Ifo and Ado-Odo/Ota local government councils on the state Homeownersâ&#x20AC;&#x2122; Charter Programme...yesterday.

APC describes Jonathanâ&#x20AC;&#x2122;s action illegal when he suspended then President of the Court of Appeal, Justice Ayo Salami, just to satisfy the hawks in his party. Then, it is the turn of the National Assembly, the Po`V^]ONW[OW_dOMY]OwWNW^VN`OZ]^M_\sO President Jonathan should not destroy our institutions before he c_dZO_gMO_bO_A^]OW]|MOj]N\sOY]Z]O institutions are older than him NW[O dV``O []wWVM]`jO _gM`Vv]O YVXRzzO APC said. It noted that while Section 11 (f) of the CBN Act 2007 empowers the President to remove the CBN Governor, the section is clear that he can only do so if he has the support of two-thirds majority of the Senate. â&#x20AC;&#x2DC;â&#x20AC;&#x2122;Nowhere in the Act is it said that the President can suspend the CBN Governor, as he has done in another of his serial rape of the countryâ&#x20AC;&#x2122;s laws,â&#x20AC;&#x2122;â&#x20AC;&#x2122; it said, adding that the reasons given by the presidency for Sanusiâ&#x20AC;&#x2122;s suspension are as puerile as they are unprecedented, and amount to calling the dog a bad name just to hang it. APC said the questions that arose, based on those ridiculous reasons, are: â&#x20AC;&#x2DC;â&#x20AC;&#x2122;Why has it taken alX_ZMOwv]Oj]N\ZO_bONWgZVzZOM]Wg\]O for the President to realize the ir-

regularities of CBN under Sanusi? Why is the President acting on questionable allegations against Sanusi at a time the CBN Governor has opened the can of worms in the NNPC? â&#x20AC;&#x153;Why has a President, who has always treated glaring corruption allegations against his political appointees with so much levity, now so quick to move against a CBN Governor who has never been accused, let alone indicted of corruption? APC expressed serious concerns at the implication of Sanusiâ&#x20AC;&#x2122;s suspension for the nationâ&#x20AC;&#x2122;s economy, especially on the value of the Naira; local and international investments; the stock market; VWÂ?NMV_WO NW[O MY]O _v]\N``O Y]N`MYO

of the economy. â&#x20AC;&#x2DC;â&#x20AC;&#x2122;Coming at a time when the economy was already under pressure due to internal and external bN^M_\ZONW[OVZOVWOW]][O_bOZVkWVw^NWMO investments in several sectors, such as power and manufacturing to maintain its economic growth rates, the uncertainty caused by the suspension will leave both local and international investors questioning the economic direction of the country and therefore their investment approach to Nigeria. â&#x20AC;&#x2DC;â&#x20AC;&#x2122;At best, new investments will be delayed until investors consider that economic and political stability has been restored, and at worst, which is more likely, both new and existing investors will pull back.

â&#x20AC;&#x2DC;â&#x20AC;&#x2122;The Nigerian Stock Exchange that was already witnessing a withdrawal of portfolio investors, due to the US tapering exercise, is likely to be exacerbated as more investors, local and international, ]|VMO MY]O XN\p]MRO bg\MY]\O qgVWkO downward pressure on the countryâ&#x20AC;&#x2122;s exchange rate at a time the O VZO N`\]N[jO YNvVWkO [VA^g`MjO defending the currency. In fact, the devaluation of the national currency looms. â&#x20AC;&#x2DC;â&#x20AC;&#x2122;All these factors will also drive YVkY]\O VWÂ?NMV_WO \NM]ZO dVMYO VMZO NMtendant economic, social and political costs. No one can say for certain exactly how costly this action will be for the nation but there are no doubts it will be high.â&#x20AC;&#x2122;â&#x20AC;&#x2122;

...Itâ&#x20AC;&#x2DC;s scandalous â&#x20AC;&#x201C;Aspirant BABA NEGEDU, Kaduna

A

presidential hopeful under the platform of the opposition All Progressive Congress, (APC) for the 2015 elections, Chief Sam NdaIsaiah said in Kaduna yesterday that Nigerians can longer take the risk of

electing President Jonathan as president in the next elections. Isaiah who was in Kaduna to consult with Islamic Scholar Sheikh Ahmed Gumi on his aspiration said this is because â&#x20AC;&#x153;the whole country is in disarray, there is theft, there is disorder, I believe

the majority of Nigerians will not take that chance of electing President Jonathan again in 2015.â&#x20AC;? According to him, â&#x20AC;&#x153;A very senior government _A^VN`Oc`]dONOdYVZM`]ROMY]O president did not investikNM]OMY]OXN]\OVWZM]N[OY]O suspended the CBN governor, this is scandalous.â&#x20AC;?

...An offensive illegality â&#x20AC;&#x201C; Aturu FRANCIS IWUCHUKWU

L

agos radical lawyer and rights activist, Bamidele Aturu, yesterday said the purported removal of Central Bank of Nigeria (CBN) Governor, Mallam Sanusi Lamido Sanusi by President Goodluck Jonathan, is the most egregious desecration of the rule of law and the principle of legality in Nigeria to date. The human rights lawyer said in a statement while reacting to the development that, â&#x20AC;&#x153;It is unsurpassed in its blatant illegality and immorality. The decision is symptomatic of the desperation that has gripped the presidency and its allies in the wake of the troubling allegations made by the Governor _bOMY]ONWpOMYNMOqgc`V^O_Acials in the NNPC are looting the country blind in the name of subsidy payments. â&#x20AC;&#x153;To the best of my knowledge the allegation has not been coherently answered by the Corporation or by the Government. As far as the law goes, the purported suspension of the Governor is unwarranted. â&#x20AC;&#x153;Section 11 of the Central Bank of Nigeria Act, 2007 clearly lists the instances when the Governor or any of his Deputies can cease to reXNVWOVWO_A^]sO_\OMY]ONv_V[ance of any doubt whatsoever, none of such instances include suspension by the President. â&#x20AC;&#x153;The only mention of the word â&#x20AC;&#x2DC;suspensionâ&#x20AC;&#x2122; is in Section 11(1)(d) and that relates to the removal of the Governor when he or she is disÂ&#x20AC;gN`Vw][O_\OZgZq]W[][Ob\_XO practicing his or her profession in Nigeria. Of course, the illegal suspension of the Governor is not from a professional body and is not at all contemplated by the law. â&#x20AC;&#x153;It should be pointed out that the only occasion the President can recommend the removal of the Governor or exercise any disciplinary control over him is under Section 11(1)(f) and that recommendation must be supported by two-thirds majority of the Senate before he can be removed. â&#x20AC;&#x153;Now the law is indubitably clear that the express mention of one thing is the exclusion of the other. In other words, if the law had intended that the President exercises the power of suspension over the Governor of the Central Bank it would have expressly stated so, particularly as the same law provides for the removal of the Governor based on his suspension from professional practice.


reactions to Sanusiâ&#x20AC;&#x2122;s suspension

10 SAMINU IBRAHIM,Abuja

F

ormer Vice President Atiku Abubakar has cautioned the Federal Government against abuse of power following the abrupt manner the CBN Governor, Sanusi Lamido Sanisu was suspended b\_XO_A^]sO Reacting to the suspension in a statement issued cjOYVZOX][VNO_A^]OVWOcgja, the former Vice President maintained that the President had no power to remove or suspend the CBN Governor in such XNWW]\s According to Atiku, silence in the face of such abuse of power by the President of the country was capable of sending the wrong message and Z]VWkO NO [NWk]\_gZO q\]^][]WMs The former Vice President recalled that, when he became a victim of such abuse of power in the past following his suspension as Vice President by former President Olusegun Obasanjo, he went to court to challenge the action and that the Federal High Court, the Court of Appeal and the Supreme Court ruled that a President cannot suspend a public ofw^]\O Y]O YN[O W_O q_d]\O M_O

Go to court, Atiku tells Sanusi ZN^ps The former Vice President, who confessed that he has no details of the nature of Sanusiâ&#x20AC;&#x2122;s alleged }_*]W^]ZRO W]VMY]\O dNZO

he in the position to defend them, said â&#x20AC;&#x153;whatever XVkYMO c]O MY]O _*]W^]O NWgZVO ^_XXV][RO \]ZV[]WMO Jonathan should have followed constitutional pro-

cess to suspend or remove the CBN Governor instead of exceeding the boundary _bOYVZOq_d]\Zs â&#x20AC;&#x153;This is not about Sanusi as a person, or the person

nominated to succeed him, _[dVWOX]w]`]OdY_OVZONO thorough bred professionN`sO MO VZO Nc_gMO [g]O q\_^]ZZO MYNMO ZY_g`[O c]O gqY]`[RO MVpgOZNV[sO

A

Lagos-based non-governmental group, Socio-Economic Rights and Accountability Project (SERAP), yesterday insisted that the suspension of the Central Bank Governor Lamido Sanusi, remains, â&#x20AC;&#x153;A distraction and can only contribute to shifting the focus of the government from the real isZg]RO dYV^YO VZO wW[VWkO MY]O missing $20 billion oil X_W]js The group in a statement signed by its Executive Director, Adetokunbo Mumuni argued: â&#x20AC;&#x153;The government should not politicise the wkYMONkNVWZMO^_\\gqMV_WsO Our concern remains the urgent, thorough, transqN\]WMO NW[O ]*]^MVv]O VWvestigation into allegations that $20 billion oil money is missing from the account of the Nigerian National Petroleum _\q_\NMV_WOPQs â&#x20AC;&#x153;If it is true that the suspension is linked with Sanusiâ&#x20AC;&#x2122;s public disclosure of the missing funds, SERAP believes that this will be clearly wrong and contrary to the governmentâ&#x20AC;&#x2122;s obligations under the UN Convention against Corruption to

Atiku therefore advised the suspended the CBN Governor to go to court to challenge his suspension in the interest of constitutionalism and the rule of `Nds

L-R: Executive Director, National Primary Health Care Development Agency, Dr Ado Mohammed; representative of the First Lady, Dr Asmaâ&#x20AC;&#x2122;u Abdulkadir and Minister of Women Affairs and Social Development, Hajiya Zainab Maina; at the sensitisation workshop for Commissioners/ Directors of Women Affairs and Child Development and other stakeholders in Abujaâ&#x20AC;Śyesterday. Photo: NAN

SERAP condemns govt action

FRANCIS IWUCHUKWU

Daily Newswatch friday, february 21, 2014

 

target a whistle-blower simply for public the information in the public [_XNVWs â&#x20AC;&#x153;No one should be victimised for contributVWkO M_O MY]O wkYMO NkNVWZMO corruption, which is the

moral and legal responsibility of any serious, open and peopleâ&#x20AC;&#x2122;s oriented k_v]\WX]WMsO W`]ZZO MY]O government comes clean about what exactly has happened to the $20 billion missing oil money,

the NNPC will remain unaccountable to NigeriNWZOb_\OVMZON^MV_Ws â&#x20AC;&#x153;This will not be conZVZM]WMO dVMYO MY]O NVMg[]O of a government establishment funded with tax qNj]\ZzO X_W]jsO Y]O k_v-

]\WX]WMzZO N^MV_WO VWO wW[ing the missing money and punishing suspected perpetrators is critical if it is to enjoy the trust and ^_Ww[]W^]O _bO Vk]\VNWZO VWO MY]O wkYMO NkNVWZMO ^_\\gqMV_Ws

Lawmaker applauds decision GYANG BERE, Jos

M

ember Representing Jos South/Jos East Federal Constituency in the House of RepreZ]WMNMVv]Ă O _WsO VM\gZO NÂ&#x201A;]O has described the suspension of the Governor of Central Bank of Nigeria (CBN), Mallam Sanusi Lamido Sanusi as â&#x20AC;&#x153;a welcome development AYO AJOGE, SOKOTO

S

okoto-based legal practitioner, Barrister Ferdinand Okotete, has said that President Goodluck Jonathan acted in good faith and in accordance to the law guiding the Central Bank of Nigeria PQOOOcjOw\VWkOMY]Ob_\mer Governor of (CBN), Malam Sanusi Lamido NWgZVs Speaking with Daily Newswatch in Sokoto Thursday, Okotete said

dYV^YOVZO`_WkO_v]\[g]s NÂ&#x201A;]ROZMNM][OMYVZOVWONOq\]ZZO statement and wondered â&#x20AC;&#x153;why it took President Jonathan such a long time in takVWkOMYVZOv]\jO[]^VZVv]ON^MV_Ws According to him, â&#x20AC;&#x153;But for the fact that am a lawmaker, who understands the weight of the law and due process, I would have preferred if he

had been sacked outrightly and handed over to the law enforcement agents for imX][VNM]Oq\_Z]^gMV_Ws â&#x20AC;&#x153;However, President Jonathan must quickly empanel a team of professionals of unquestionable character to beam a searchlight into the dark years of Sanusi Lamido Sanusi as Gov of Nigeriaâ&#x20AC;&#x2122;s

]WM\N`ONWps â&#x20AC;&#x153;I am unable to recall that any previous CBN Governor has done incalculable damage to the integrity of the CBN and invariably the economy of Nigeria compared to Sanusi Lamido Sanusi whose reign of impunity is unequalled in the YVZM_\jO_bOMY]Os

It was expected, says Yakassai Ted Odogwu, Kano

L

eader of Northern Elders Council and former Special Adviser to ex-president Shehu Shagari on National Assembly Matters, Alhaji Tanko Yakasai yesterday in a terse reaction to the suspension of CBN governor, Sanusi Lamido Sanusi, stated that the CBN boss must have been expecting such a bombshell b\_XOMY]O\]ZV[]W^js â&#x20AC;&#x153;I believe that the CBN governor must have been expecting such a `]]\Ob\_XOMY]O\]ZV[]Wcy, which should not be NOZg\q\VZ]OM_OYVXs

Itâ&#x20AC;&#x2122;s in order !" the former CBN bossâ&#x20AC;&#x2122;s \]^]WMOg]\NW^]ZO_WOZMNM]O of economy was an indication of how he has grossly violated the ethics guiding a public ofw^]\s According to the lawyers, â&#x20AC;&#x153;under section (8) and (11) of the CBN Act, 2007 gave the President the power to appoint and remove both the Governor and Deputy Gov]\W_\O _bO sO _RO `__p-

VWkO NMO MYVZO [V\]^MV_WRO \sO President has just acted gW[]\OMY]O`Nds â&#x20AC;&#x153;For the past three to four months now, the former CBN boss told Nigerians how about $49 billion could not be accounted for by the NNPC but suddenly recanted such claims, when the

_gZ]O^_XXV]]OVWvVM][O YVXOM_OM]ZMVbjs He said the former CBN boss never took his time

_WO MY]O Zgc{]^MO XN]\O c]b_\]O XVZw\VWkRO dYV^YO is against the core ethic kgV[VWkONOqgc`V^O_A^]\s His words: â&#x20AC;&#x153;So, these are some of the blunders Y]O YN[O ^_XXV][O NZO NO qgc`V^O _A^]\RO ]Zq]^VN``jO heading the nation apex cNWpsO _\O NO qgc`V^O _bw^]\O M_O ^_X]O _gMO NW[O be shouting woe where MY]\]O VZO W_W]sO O MYVWpO VZO gW{gZMVwNc`]sO He needs to have got-

ten his facts before making public claims, he exq`NVW][s He advised the President to take time in appointing a new helmsman for the apex bank and not to base such appointment on politics, ]MYWV^O_\O\]`VkV_gZO`VW]Zs According to Okotete; }MY]O_A^]OVZOv]\jOZVkWVwcant and anybody to be appoint should be prob]ZZV_WN`OM_OMY]O^_\]s


11

Daily Newswatch

African Report FRIDAY, FEBRUARY 21, 2014

Extreme genital mutilation on retreat in Somaliland

I

t is a ritual supposed to keep women â&#x20AC;&#x153;pureâ&#x20AC;?, but an increased understanding of the severe Y]N`MYO \VZpZO _bO ]|M\]X]O forms of female genital mutilation appears to be slowly rolling back its prevalence in Somaliaâ&#x20AC;&#x2122;s northwest. In the self-declared So-

mali republic of Somaliland, most women over 25 have undergone the most ]|M\]X]O b_\XO _bO RO known as â&#x20AC;&#x153;pharaonicâ&#x20AC;?. This entails removal of the clitoris and the labia XVW_\NRO ^gVWkO _gMO Â?]ZYO from the vulva and sewing up the outer labia, leaving _W`jO NO MVWjO _\Vw^]O b_\O MY]O passage of urine and men-

ZM\gN`OÂ?_ds The procedure is normally done with a razor blade when the girl is between 5 and 11 years old, and without any pain killers. They remain sewn up until marriage, at which point they are either opened up durVWkOZ]|OÂ&#x2C6;Â&#x2C6;O^NgZVWkOqNVWONW[O distress to both partners -- or cut open with scissors.

â&#x20AC;&#x153;I cut girls for 15 years. My grandmother and mother taught me how and it was a source of income for me -- but I stopped doVWkO NWjO ^gVWkO b_g\O j]N\ZO ago,â&#x20AC;? recounted Amran Mahmood. â&#x20AC;&#x153;I decided to stop because of the problems. The worst time was when I was cutting a girl and she started

bleeding. I injected the muscle to stop the bleeding and I cleaned the area and she kept on bleeding.â&#x20AC;? As well as social status, c]VWkO NO Z_Â&#x2C6;^N``][O }^g]\O brought in good money. gVWkO _W]O kV\`O MNp]ZO Â&#x192;Â&#x2030;O minutes and brings in between $30 and $50, a large sum of money for Somaliland.

West Africa to bolster troops in Guinea-Bissau Stories by Chris Uba

T

he Economic Community of West African States is to strengthen its military presence in chronically-unstable Guinea-Bissau as the country prepares for nationwide elections, it has announced. Ivorian general Soumaila Bakayoko, chairman of the blocâ&#x20AC;&#x2122;s ComXV]]O _bO YV]bZO _bO ]b]W^]O MN*RO XN[]O MY]O announcement to reporters late Wednesday in the capital Bissau, without specifying how many troops would be added to its current deployment of 750. He said the objective was â&#x20AC;&#x153;to ensure security for all during the elections to be held on April 13â&#x20AC;?. The transitional government installed after a coup in April 2012 had decreed that presidential and legislative elections would take place on March 16 and no new [NM]O YNZO c]]WO _A^VN``jO announced. The vote was originally due to take place within a year of prime minister Carlos Gomes Juniorâ&#x20AC;&#x2122;s regime being overthrown but it has been postponed several times. Guinea-Bissau, which gained independence from Portugal in 1974 after a war with its colonial master lasting more than NO[]^N[]ROYNZOZg*]\][OVWM]\XV]WMOgW\]ZMOZVW^]OVMZO liberation. The chronic volatility has fanned poverty in the country of 1.6 million people with few resources other than cashew nuts NW[OwZYRON\N^MVWkO_gMYO American drug cartels which have turned it into NOYgcO_bO^_^NVW]Â&#x2C6;M\NA^ping for west Africa. It has seen a series of XV`VMN\jO ^_gqZO N\VcgM][O largely to the unprecedented bloating of the army after the war.

Fighting resumes as S/Sudanese peace talks collapsed

T

he Sudanese rebels have shelled Kadugli city, the capital of the South Kordofan region on Wednesday, increasing fears that the collapsed talks will remain put. AU mediator, former South African President Thabo Mbeki, decided to suspend the Sudan negotiations for 10 days.

The negotiations collapsed on Sunday after only 20 minutes as both parties stood their grounds. The governor of South Kordofan state Adam alfaki said that eight Katyusha rockets have hit the city in the Wednesday evening. The bombs fell outside the city, but some in a residential area and we are trying to count the causali-

ties the governor however added. The SPLM-North did not comment on the incident. Y]O NN^pO ^NX]O b]dO hours after the government announces it has sent thousands of soldiers M_OMY]OcN`]ON\]NZOVWO_gMYO Kordofan and Blue Nile states. Sudanese Defence minister Yahya Mohamed

YV]\O ^_Ww\X][O MYNMO MY]O security situation in the two areas has witnessed intensive military escalation after the suspension of the African mediation between the rebels of SPLM-North and the government. The Sudan parties failed to make any progress in the negotiations which began this week in the Ethiopian capital, Addis Ababa.

New fighting in Central African Republic blocks U.N. visit

H

]NvjO wkYMVWkO erupted near the airport in Central African Republicâ&#x20AC;&#x2122;s capital Bangui on Wednesday, as Christian militia tried to block the evacuation of Muslims and disrupted a visit by a top United NaMV_WZONV[O_A^VN`ROdVMW]ZZ]ZO said. Y]OwkYMVWkOdNZOMY]O`NMest episode in a cycle of religious violence that has displaced an estimated 1 million people from the former French colony and killed at least 2,000. About 6,000 African and 1,600 French peacekeepers have failed to halt the conÂ?V^MsON\VZOYNZOdN\W][OMY]O crisis risks degenerating into genocide. The latest clashes began after Chadian troops tried to escort a convoy of Muslims out of the city, said Songokoua Yetinzapa, a Bangui resident living in a vast camp for displaced civilians near the airport. Their departure was blocked by the militia, known as the â&#x20AC;&#x153;anti-balaka,â&#x20AC;? which means â&#x20AC;&#x153;antimacheteâ&#x20AC;? in the Sango language. â&#x20AC;&#x153;I heard several people were killed, but I only saw one dead body: a Muslim who was killed by the anti-balaka,â&#x20AC;? he said by telephone as automatic kgWw\]O NW[O NWO ]|q`_ZV_WO rang out. Reuters journalists were chased from the scene by machete-wielding youths. Sebastien Wenezoui, a spokesman for the anticN`NpNRO ZNV[O MY]V\O wkYM]\ZO came out to defend the local population near the airport after they were targeted by Chadian troops who were escorting the convoy.

President Kikwete accused of inciting violence â&#x20AC;&#x201C;Tanzania

T

he opposition in Tanzania have accused President Jakaya Kikwete of inciting violence by declaring last week that it was time members of his party reacted if they are attacked by opponents.Clashes between members of the ruling party and the opposition have been recurrent in recent months. They are often dispersed with tear gas or live bullets by the police who are accused of

siding Kikweteâ&#x20AC;&#x2122;s party Chama Cha Mapinduzi, which means Revolution Party in Swahili. In a statement posted on its blog on Wednesday, Chadema the main opposition party urged the Tanzanian leader â&#x20AC;&#x153;to withdraw his declaration and ask for forgiveness within three daysâ&#x20AC;?, otherwise a complaint dV``Oc]Ow`][ONkNVWZMOYVXs â&#x20AC;&#x153;Itâ&#x20AC;&#x2122;s high time you defended yourselves. Patience has its limitsâ&#x20AC;? President Kikwete declared last week, while

addressing his supporters during a meeting by his party. Prime Minister Mizengo Pinda also a

member of the ruling party is facing charges by local human rights organizations of incitement to violence

against the opposition during a parliamentary session. Pinda has denied any wrongdoing.

Botswana leader asks Tsvangirai to step down â&#x20AC;&#x201C; Report

B

otswana President Ian Khama has allegedly into the internal squabbles within Zimbabweâ&#x20AC;&#x2122;s Movement for Democratic Change, telling the partyâ&#x20AC;&#x2122;s beleaguered leader Morgan Tsvangirai to step down. According to the state-

run Herald daily, Khama allegedly phoned Tsvangirai at the weekend soon after the assault on MDC deputy treasurer Elton Mangoma and secretary general Tendai Biti by youths aligned to the former Zimbabwean premier. â&#x20AC;&#x153;President Khama phoned Mr Tsvangirai

soon after the Harvest House violence and advised him to step down. He made it clear to him that while they supported the MDC, it was time for him to hand over the party leadership to someone else,â&#x20AC;? the paper quoted an unnamed diplomatic source on Thursday.
  

  

   

 

    

    

! "" "!" !     

 

 

   

   

   

   

      #        

 

 

 "   

  

   

    " ! 3   ! ! !  

    (#& B!- -"+'+("9#!E "E&''E(#E(E:(#&:E  048C050:E &#E(&(:E #' E/6/8E74/E3377:E/6/8E771E0513

   ! " #&E("E #"E-&E (&E#*&E1/E $&'#"'E+&E *E,(&E ) -E!)&&E"E )!$E"(#E(E!"'E *&E"E"!&E((:E (&E&E"(#"'E#EE &"E#"'$&-E(#E#*&E )$E) $&('E#E(E&!9EE"E !#"('E(&E)(#$'-E&$#&('E +&E')!EE(#E(E# :E #*&"#&E(&EE"E (E"(:E(E'E!)!E&#!E #*&"!"(E#"E) $&('E#E )""(EE*(!'E#E06E

")&-E1/029 #*&"#&EEE'')&E "E &E1/02E#E!!(E & 'E#E(E)(#$'-E &$#&(E#"E*(!':E+E (E$# E !E&E#" -E07:E "#(E4/9EE"!&E (E #!!''#"&E&9E +&"E #&EE"E &E6E #"E&!E)(#$'-E&$#&(E+'E &-E)(E+("E &"E &#!E&'"-E"E (#" E ''! -9E "E"#(&E(+'(E#+*&:E"E

-:E"!&E8#!!''#"&E #&E "#&!(#"E"E8) ()&E

#!&("'E.#E'E(E

&$#&(E'EE'&(F:E(#)E %)E(#E'(E(E !E(#E (E# E+#!EE'E&E #!$("(E(#E"(-E(E &'9EE'E+#&:EEE'((E #*&"!"(E#'E"#(E(E &'$#"' (-E#"E((9EE# E + EE E(#E( E)'E+(E $$"9EE-E'"(E(E #'E#&E)(#$'-E"E&') (E 'E"E*"E(#E(E"(:E (##9EE (E'E"#(E+(E'#) EE &E#$" -9EE)(#$'-E'E "#(E'#!("E((EE#(#&E #")('E"E*'E#)(E(E &') (E(#E(E$) 9EE(&:E (-E!-E& 'E(E(#E(E ! -E!!&'E#&E(#E(E'((E B#*&"!"(C9EEE'((E"E ("EE+(&E(#E$E (E'&(E#&E!E(E$) F9EE (E'E"'(&)(*E)"( E(E ((E!!&'E#E! -E#E (E'E*E&!"E )""(E9EE(# #'('E E"(E"E &E((E(E #'EE) (E+#)"'9 #)EE"&'E$#"(E(#E (E# E'E -E) $ :E (E"!&E((E# E 8#!!''#"&E E '&+EE"E"E

")&-E10E&'$#"' (-:E !"E(E#'EE"#E

 

E

 *E #"("E(E  -E"E(E8#)&('E+ E "E)E#)&'E$&#"#)"E #"E((9E#+*&E(E'E)" -E ((E"-E#*&"!"(E"E(E +#& E+ E #+EE&)'E (#EE&&E#)(E"'(E(E -EE*&-E'"#&E#A EE 9EE '(#&-E+'E(# E#+E#"E#E(E #"#!E*'&'E#EE"(E (('E&'"(E&(E(E !"'(&(#"D'E#"#!E &(#"E(EE$# -E&E"9E E$&'"(E '("E ! -E(#E !E"E&(#&(EHEE-#)E E'#E '(&#" -E+(E(E E&E-#)E #"E&;DEE*'&E"E

"E'E&'"(#"E!!( -9E ")'E'(&(E(E #)"&'E#E#&)!E+"E E"''(E#"E,$#'"E(E !"'(&(#"E&#!E(E $&* E$#'(#"E#E"E"'&E E'-E('E+(#)(E("E+-E &#!E(E$&')'*"''E#E'E *+'E+E*"EE(-E&E '#!(!'E) (E#"EE)&'E #"'(()(EE#&!E#E"(#" E '&*9E )(EE#) E*E &'"E(#E!E(#'E$#"('9E

#"("E&E(E +E)(E ")'E'E"#(E ! ''E(&9E  

)"'#(E")&'E#&E"-E!&E #E*# "9EE#*&"#&EE E"E&)&-E$&#!'E(#E *E 4E! #"E(#E+#*&E *# )"(&'E"#&!(#"E(#E &E(E& E)(E"#E#"E *# )"(&9EE '#:E(+#E"(E #!!E'E#"E# E*E&'E "E#"E (#" E)&(-E "E "( "E*E"E (#E"!&E(+E(#E)"&* E (E!-'(&-:E+E'E)'"E #(E"(#" E"E"(&"(#" E !&&''!"(9E ":E(E)"# -E' "E #E(E"(E"E (#" E ''! -E +!&'E&#!E "!&E"E:"))E(('E '#+'E&*E&&'$#"' (-E (#E(E"(&'(E"E+ &E#E (&E#"'(()"('9EE # E" E "#(+('("":E(E ''E (#"E#&E(E#*&"E

((E#E &EB CE EE"&E"E&)&-E(E $ E"(D#&-E%)'E BCE"E+).):E"!&E ((E"E"E:"))E((:E #(E E(#EE"#(#&#)'E ,(&) E &'9EE E'$#'!":E8* E &('E"E!#&-E *#(':EE .)#&:E ':EEE')!!&-E "E#E &#&-E')'$('E'E+&#"E)(E E'E#"E'#E"E'&-9F (E'E(&E((E('E #&&EE(E'E)'E"EE #"'$&-E#E' "E-E(E $ (#&E#E')&(-E"':E "E& E#*&"!"(E 'E"#(E!E"-E$&##)"E '((!"(E" )"E(E "'$(#&E"& E#E# E

#!!E)&9EE #)EE+&#") -E #&&EE)&&E!''E

)& :EE#+*&E#&&E ,)!(#"E#E07E#&$''E#&E )(#$'-E(#E(&!"E)'E#E (9EE -E"#+:E#*9E:E'E 8E)&(-EA EE&:E#)(E(#E *E!E$) E(E)(#$'-E &$#&(:E'E$&#!':E"E#&&E (#E#"*"E(E$) E((E('E "#)'E,(&) E!)&&E 'E"#(E'+$(E)"&E(E&$(9EE E&E'-E('E,(&E) E "E'E#E$) E"(&'(E"E (E)(#$'-E&$#&(E!)'(EE !E$) 9 E)&E!)'(E&"E (#E##E(E$&$()(#&'E#E (E:.)E&*&E(&-9EE "!&E"E:"))E((E #)''E#E''! -:E(E (#" E)!"E('E 8#!!''#"E'E+ E'E (E (#" E''! -E '#) E"')&E(E &'E&E $$&"9
 

 

 

     Ì),$&,)Ì$ ##*Ì %ÌÌ&,%+)0Ì*Ì Ì%Ì -)*Ì*Ì ) Ì*&,#Ì%&)$##0Ì),%Ì+Ì,##Ì +)&++#@Ì%>Ì*&,#Ì#*&ÌÌ(,##0Ì,)% %Ì &,+Ì+Ì) *+Ì&Ì),$&,)*>Ì,+ÌÌ)%+Ì&%Ì ++Ì#&&"Ì# "ÌÌ%.*Ì*+&)0Ì)##0Ì)%"#*= Ì*+&)0Ì)*?ÌÍ)* %+Ì&&#,"Ì &%+%Ì*Ì *"Ì+Ì8%+)#Ì %"Ì&Ì ) ÌC8 DÌ&-)%&)>Ì %,* Ì $ &Ì%,* >Ì+&Ì)* %Ì $$ +#0Ì&%Ì+Ì )&,%*Ì++Ì+Ì#++)Ì%,* Ì.)&+Ì+&Ì $Ì&%Ì+Ì ,%)$ ++Ì<6;=:Ì ## &%Ì& #Ì)-%,Ì+&Ì+Ì)+ &%Ì &,%+Ì.*Ì#"Ì+&Ì&)$)Ì)* %+Ì#,*,%Ì *%!&Ì0Ì+Ì8 Ì&-)%&)= Í ,+Ì%,* Ì.&Ì*Ì% Ì#" %Ì+Ì#++)Ì +&Ì%0&%>Ì*Ì),*Ì+&Ì)* %Ì%Ì %&)$Ì+Ì ')* %+Ì,) %Ì+Ì+Ì+#'&%Ì/%Ì++ÌÌ &,#Ì&%#0ÌÌ)$&-Ì0Ì+.&Î+ )*Ì&Ì+Ì%+Ì*Ì )(, )Ì0Ì#.=Ï Ì*&,)Ì&Ì+Ì*+&)0Ì&+Ì+&Ì"%&.Ì++Ì+Ì')* %+>Ì .&Ì *Ì%,* Ð*Ì$'#&0)>ÌÌ##Ì%Ì,*Ì $Ì C%,* DÌ&Ì#" %Ì+Ì#++)Ì+&Ì*%!&>Ì. Ì%#Ì +Ì#++)Ì+&Ì,*Ì +Ì*Ì&%Ì&Ì$%0Ì##+ &%*ÌÌ#-##Ì %*+Ì &%+%Ì %Ì *Ì#++)Ì+ +#?ÌÍ &)Ì +Ì *Ì+&&Ì#+=Ï %Ì+>Ì+Ì*&,)>Ì.&Ì')&#0Ì.*Ì+)Ì.%Ì +Ì')* %+Ì$Ì+Ì##Ì&)Ì.*Ì# *+% %Ì %Ì&%Ì+Ì *,** &%Ì +)Ì %Ì+Ì ##Ì&)Ì+Ì%,* Ð*Ì%>Ì+&Ì#Ì +Ì/+%+Ì&Ì &%+%Ð*Ì$&+ &%Ì+&Ì"%&.ÌÌ.*Ì-)0Ì %)0ÌÌ.*Ì%&+Ì')')Ì+&Ì##&.Ì%,* Ì+&Ì')&Ì&%Ì *Ì+)$ %#Ì#-Ì %Ì )>Ì,+Ì*"Ì $Ì+&Ì+%)Ì *Ì )* %+ &%Ì&)Ì+Ì#&*Ì&Ì,* %**Ì&Ì++Ì0= &.-)>Ì%,* >Ì&) %Ì+&Ì+ *Ì"%&.##Ì *&,)>ÌÍ %&)$Ì+Ì')* %+Ì++Ì +Ì *Ì%**)0Ì+&Ì #Ì. +Ì+Ì **,*Ì%Ì%&+Ì+Ì#++)Ì++ÌÌ%Ì #"Ì* %Ì +Ì*Ì* %Ì%Ì*+# *Ì++Ì +Ì.*Ì%&+Ì <6;=:Ì ## &%Ì++ÌÌ%&+Ì%Ì)$ ++Ì+&Ì+Ì)+ &%Ì &,%+>Ì,+Ì<32=:Ì ## &%>Ì. Ì.*Ì*+ ##Ì %Ì *',+Ì%Ì 0Ì%0Ì*+)+Ì&Ì $ %+ &%Ì.*Ì*+ ##ÌÌ#)Ì*,$= Í%,* Ì#+ÌÌ.*Ì %Ì&)Ì&,+Ì&)Ì& %Ì *Ì '+) &+ Ì,+0Ì+&Ì *Ì&,%+)0Ì0Ì). %Ì++%+ &%Ì+&Ì +Ì,%&,%+Ì,%*=ÌÌÌ&%#0Ì*Ì+.&Ì$&%+*Ì+&Ì &>Ì*&Ì+ *Ì.*ÌÌ'#&0Ì+&Ì&)Ì $Ì&,+Ì%Ì*+)&0Ì *Ì))Ì%Ì)',++ &%=ÌÌÌ"%.Ì+ *Ì%Ì&)Ì+ *Ì )*&%>Ì),*Ì+&Ì+)&.Ì %Ì+Ì+&.#Ì*Ì)(,*+Ì0Ì+Ì ')* %+=ÏÌ %&+)Ì*&,)Ì-%Ì&+Ì+&Ì"%&.Ì.+Ì%,* Ì Ì+)Ì +Ì##>Ì)-# %Ì++ÌÌ) Ì *Ì#&*Ì *Ì+Ì+Ì

  

8 Ì%Ì$ #0Ì&Ì.+ÌÌ+)%*' )Ì+.%Ì $*#Ì %Ì+Ì')* %+= : +)Ì+Ì)* %+Ì *Ì+Ì*&,)Ì&Ì+ *Ì*+&)0Ì&)Ì %,* >Ì&)Ì-%Ì+Ì*'&&"*Ì++Ì.&)"Ì&)Ì+Ì*++= +)Ì+ *Ì)-#+ &%>Ì"Ì%#0*+*Ì.%+Ì+&Ì+&.%Ì *" %Ì+&Ì$"Ì%,* Ì#&&"Ì# "Ì+Ì&&Ì,0Ì&Ì ) Ð*Ì %% #Ì*0*+$Ì!,*+Ì*Ì+0Ì Ì+&Ì)&**&)Ì 8)#*Ì8,".,$Ì&#,&Ì&)Ì%,* Ì',+ÌÌ# Ì+&Ì##Ì + )Ì%#0**>Ì.%ÌÌ+&&"Ì&-)= ÍÌ*,*'+Ì+Ì) *"*Ì++Ì+Ì%/+Ì8 Ì&-)%&)Ì . ##ÌÌÌ#&*)Ì##0Ì&Ì+Ì,))%+Ì$ % *+)+ &%ÌÑÌ%Ì #**Ì %'%%+ÌÑÌ-Ì %)*>ÏÌ*0*Ì$ )Ì &>Ì $) %Ì$)"+Ì*+)+ *+>Ì+%)Ì %">Ì &%&%= %&+)Ì)&$Ì+Ì*$Ì%">Ì1 Ì %>Ì%&+Ì ++Ì+Ì*,*+ &%Ì++ÌÌ8 Ì&-)%&)ÌÑÌ%0Ì8 Ì &-)%&)ÌÑÌ$0ÌÌE',% *ÐÌ&)Ì*" %Ì&)Ì)+)Ì +)%*')%0Ì*%*ÌÌ-)0Ì%+ -Ì* %#Ì+&Ì %-*+&)*=ÌÌ *Ì *Ì*' ##0Ì*&Ì %Ì%Ì%- )&%$%+Ì&Ì#**Ì*0Ì #&#Ì# (, +0>Ì%Ì+Ì'&+%+ #Ì&)Ì +%Ì) *"Ì -)* &%Ì+&Ì&$'%0Ì:Ì+') %= *Ì Ì+*Ì)-#+ &%*Ì.)Ì%&+Ì%&,>Ì+Ì),$&,)Ì $ ##*Ì %Ì *#&*Ì++Ì+Ì')* %0ÌÌ(,) Ì %,* Ì&-)Ì *Ì')&# +Ì&%+ &%*Ì)&$Ì&-)%$%+Ì &)*Ì+&+## %ÌÌ$ %Î&# %Ì372Ì ## &%=

  

 

           

Ì+ *Ì*+,'%&,*Ì ,)Ì *Ì %Ì+),Ì%Ì +Ì+&&"Ì +Ì.Ì&,)*Ì&Ì%,* Ð*Ì+%,)Ì&)Ì%0&0Ì+&Ì) *Ì Ì(,)0>Ì+%Ì##Ì+&*Ì.&Ì&,+Ì+&Ì-Ì) Ì+Ì ')* %+Ì*&,#Ì#*&ÌÌ)') $%Ì&)Ì##&. %Ì+Ì )),#&,*Ì%")Ì+&Ì&%+ %,Ì %Ì *Ì) + *$*Ì.%ÌÌ .*Ì ))*'&%* #Ì. +Ì',# Ì,%*=ÌÌ &) %Ì+&Ì+Ì*+&)0Ì*&,)>Ì%&+Ì&%#0Ì.*Ì +Ì &+)*&$Ì++Ì+Ì8 Ì#$*$%Ì.*Ì###0Ì ,%)$ % %Ì+Ì&-)%$%+>ÌÍ+Ì')* %0Ì.*Ì .&)) Ì0Ì+Ì.0Ì%Ì$%%)Ì%,* ÌÌ%Ì &%+ %Ì+&Ì&$$,% + *Ì%Ì %*+ +,+ &%*Ì %Ì+Ì%$Ì&Ì +Ì%+)#Ì%"Ì. +&,+Ì)%Ì+&Ì,Ì')&**Ì%Ì ))Ì&)Ì+Ì$,#+ Î,#+,)#Ì -)* + *Ì&Ì+Ì ) %Ì %+ &%=ÏÌ ÌÍ.*Ì,*Ì&Ì&%+ %Ì&,+Ì372Ì ## &%Ì+&Ì *&$Ì %*+ +,+ &%*Ì%Ì %+)*+Ì)&,'*Ì %Ì*++*Ì&%+)&##Ì 0Ì&''&* + &%Ì'&# + #Ì')+ *Ì %Ì.+Ì'')*Ì+&ÌÌÌ #-)Ì.0Ì&Ì%%## %Ì*++Ì,%*Ì+&Ì*&$Ì'&# + %*Ì .&Ì %Ì+,)%Ì,*Ì+$Ì+&Ì++"Ì+Ì')* %+Ì%Ì *Ì &-)%$%+=Ï &# + #Ì%#0*+*Ì-Ì#.0*Ì.&%)Ì.0Ì%,* Ì .*Ì##&.Ì+&Ì&Ì+ *Ì)>Ì+ %Ì*Ì ÌÌ.*Ì$&)ÌÌ '&# + %Ì+%ÌÌ%")>Ì-%Ì- %Ì+Ì+$) +0Ì+&Ì+"Ì &%Ì *Ì&**>Ì. #Ì)&$% %Ì *Ì&''&%%+*= %+#0>Ì+Ì&,+Î& %Ì8 Ì&-)%&)Ì-Ì+Ì $')** &%Ì++ÌÌ.&,#Ì.%+Ì+&Ì"%&.Ì.&Ì+"*Ì &-)Ì)&$Ì $>Ì-%Ì+&,ÌÌ')+%*Ì# "ÌÌ&*Ì %&+Ì.%+Ì+&Ì"%&.=ÌÌÌ*Ì#*&Ì* ÌÌ&*Ì%&+Ì.%+ÌÌ *&%Ì+)$@Ì,+Ì.&Ì.&,#Ì -Ì +Ì+&Ì $AÌÌÌ"%&.*Ì *Ì%$ *Ì)Ì. + %Ì&)Ì $Ì+&Ì*+'Ì&.%Ì&)ÌÌ #,Ì*%*Ì&%Ì $= &+Ì#&%Ì&Ì.%Ì +Ì$Ì"%&.%Ì++ÌÌ')+ ,#)Ì ')&$ %%+Ì%")Ì.*Ì %-&#-Ì %Ì- %ÌÌ#**Ì+%Ì %&#Ì)#+ &%* 'Ì. +Ì+Ì. Ì&Ì%&+)Ì$%@Ì. #Ì+Ì +Ì*$Ì+ $Ì% %Ì+Ì),#*Ì&)Ì+Ì*$Ì.&$%Ì+&Ì Ì$'#&0Ì. + %Ì+Ì*$Ì%">Ì+Ì$ Ì&,+ +Ì ++Ì)&"Ì+Ì*+&)0Ì$Ì,%)Ì %+%*Ì')**,)Ì*&Ì $,Ì*&Ì++Ì+) + &%#Ì),#)*Ì&+Ì %-&#-Ì+&Ì*+&'Ì ,)+)Ì)-#+ &%*=ÌÌ# -Ì %ÌÌ#**Ì&,*Ì%Ì%Ì %"Ì. #Ì+Ì)'*Ì.)Ì%&+Ì',##@Ì*&ÌÌ*&,#Ì Ì+Ì&%*(,%*Ì&Ì *Ì+ &%*=

!! !"

   ÌÌ)*+Ì$!&)Ì##%Ì++Ì &%)&%+Ì)* %+Ì&&#,"Ì :#Ì &%+%>Ì.%ÌÌ**,$Ì '&.)>Ì.*Ì&.Ì+&Ì#Ì. +Ì+Ì$**Ì ')&+*+*Ì&Ì %,)0Ì3>Ì4234>Ì&##&. %Ì &-)%$%+Ð*Ì*,%Ì "Ì&Ì'+)&#Ì',$'Ì ') *Ì)&$Ì87Ì+&Ì363ÌÌ# +)=ÌÌ)'' %Ì+Ì ,#Ì*,* 0Ì.&,#Ì*-Ì<:Ì ## &%ÌÌ0)>Ì+Ì ,#"Ì&Ì. Ì.*Ì## %Ì %+&Ì+Ì%*Ì&Ì &)),'+Ì$ #$%>Ì&-)%$%+Ì* = &+Ì')*,>Ì ) %*Ì*+&)$Ì+Ì *+)+*>ÌÌ*-)Ì+)+Ì+&Ì%+ &%#Ì*,) +0>Ì &$'&,%Ì0Ì+Ì &"&Ì)$Ì %*,)%0>Ì %Ì+*+ %Ì &%+%Ð*Ì # +0Ì&%Ì&%Ì +Ì )*&#,+ &%=ÌÌÌ+&#Ì ) %*Ì++ÌÌ.&,#Ì #.0*Ì# *+%Ì+&Ì+$>Ì,+Ì. +&,+Ì%&% %Ì '&# *Ì%Ì+ &%*Ì++ÌÌ+&,+Ì.)Ì&&=ÌÌ &>ÌÌ Ì&%ÌÌ&$')&$ *Ì0Ì), %Ì +Ì&*+Ì&ÌÌ# +)Ì&Ì'+)&#Ì)&$Ì+Ì')&'&*Ì 363Ì+&Ì;9=ÌÌ%Ì+Ì')&+*+*Ì*+&''= &)Ì*&$Ì'&# + #Ì%#0*+*>Ì+Ì)* %+Ð*Ì * &%Ì.*Ì%&+ %Ì,+Ì' +,#+ &%>ÌÌ."Ì #)Ð*Ì #,)Ì+&Ì))0Ì+)&,ÌÌ'&# 0Ì&Ì ),#+ &%Ì++Ì.&,#Ì-Ì)*&#-ÌÌ $!&)Ì&%&$ Ì##%Ì %Ì+Ì&,%+)0=ÌÌ %0Ì&+)*Ì %+)')+Ì+Ì&$')&$ *Ì*Ì Ì* %Ì&Ì*+)%+Ì%Ì+Ì$)"Ì&ÌÌ# *+% %Ì )* %+=ÌÌÌ&,)*>Ì++Ì* %,#)Ì-%+Ì&%#0Ì .*Ì%&+Ì*,A ÌÌ %+Ì+&Ì#)Ì &%+%Ì*Ì +)ÌÌ $&)+Ì&)ÌÌ."# %= %Ì+Ì,#Ì')&+*+*>Ì &%+%Ð*Ì#)* 'Ì *+0#Ì*Ì)$ %ÌÌ',11#Ì+&Ì'&# + #Ì %#0*+*=ÌÌ%Ì %Ì4235>Ì- &#%Ì0Ì+Ì &"&Ì)$Ì %*,)%+*Ì)Ì +*Ì'"Ì %Ì +Ì&)+)%Ì')+*Ì&Ì+Ì&,%+)0>Ì &%+%Ì .*Ì&)Ì+&Ì#)ÌÌ*++Ì&Ì$)%0Ì %Ì &)%&>Ì$.Ì%Ì&Ì++*=ÌÌ 0Ì#.>Ì +Ì)* %+ÌÌ+Ì'&.)*Ì+&Ì)$&-Ì+Ì &-)%&)*Ì%Ì++Ì**$# *Ì&Ì+Ì*Ì+Ì

  ++*Ì%Ì+"Ì&-)Ì+ )Ì$ % *+)+ &%=ÌÌÌ Ì%&+Ì/) *Ì+*Ì&%*+ +,+ &%#Ì'&.)*=ÌÌ %*+>ÌÌ#+Ì+Ì++Ì&-)%&)*Ì %Ì&%+)&#Ì %Ì##&.Ì+Ì&,**Ì&Ì**$#0Ì+&Ì ,%+ &%=ÌÌ&$Ì ) %*Ì %+)')+Ì+Ì )* %+Ð*Ì * &%Ì%&+Ì+&Ì&Ì+Ì.&#Ì&Ì*Ì - %+#0Ì#" %Ì %Ì&,)Ì. #>Ì&)Ì&+)*>Ì +Ì.*Ì0+Ì%&+)Ì %*+%Ì&Ì *Ì$&)+ Ì # )# *$= &)Ì#$&*+ÌÌ0)Ì%&.>Ì+Ì -)*Ì++Ì &-)%&)>Ì8 , "Ì&+ $ Ì$ >Ì*Ì%Ì *'#0 %Ì##Ì" %*Ì&Ì $',% +0=ÌÌÌ*>Ì&%Ì &,%+#**Ì&* &%*>Ì##%Ì &%+%Ì.&$Ì Ì,*Ì&Ì # %Ì %Ì *Ì&%*+ +,+ &%#Ì,+0Ì&Ì ')&++ %Ì+Ì# -*Ì%Ì')&')+0Ì&Ì ) %*=ÌÌ Ì$&*+Ì)1%Ì&Ì+$Ì##Ì.*Ì.%Ì+Ì &-)%&)Ì,*Ì+Ì)* %+Ì&Ì'&*+ %Ì &# Ì8&$$ ** &%)>Ì &*'Ì ,>Ì+&Ì -)*Ì ++Ì&)Ì+Ì %&#Ì %+%+ &%Ì&Ì&'')** %Ì%Ì )')** %Ì+Ì'&'#Ì&Ì+Ì++=ÌÌ )&% ##0>Ì+Ì +Ì#*+Ì+ $Ì&Ì$" %Ì+ *Ì'& %+>Ì+Ì&-)%&)Ì .*Ì,%)Ì+Ì-0Ì')&++ &%Ì&Ì)$Ì '&# $%Ì'#&0Ì0Ì8&$$ ** &%)Ì ,= %Ì.+Ì*Ì&$ÌÌ)&,+ %>Ì$ Ì*Ì %&.Ì&+Ì,*Ì+&Ì*'" %>Ì&%+$'+,&,*#0Ì%Ì

%Ì *') %Ì$%%)>Ì&,+Ì+Ì)* %+Ì %Ì *Ì $$ +Ì$ #0>Ì*' ##0Ì+Ì )*+Ì

0>Ì$Ì+ %Ì &%+%=ÌÌ ,+Ì+Ì -)*Ì ++Ì&-)%&)Ì *Ì!,*+Ì&%Ì&Ì$%0Ì&+)*Ì .&Ì&Ì%&+Ì*&.Ì%0Ì))Ì&)Ì+Ì')*&%Ì&Ì

&%+%=ÌÌ $ %Ì+Ì $',%Ì&Ì** *+%+Ì %)#Ì)+)0Ì&Ì+Ì ) %Ì &,)Ì 8&%)**ÌC 8D>Ì#! Ì%!Ì(,Ì.&>Ì %Ì 4233>Ì*) Ì)* %+Ì &%+%Ì*ÌÍ+&&Ì ,##Ì+&Ì,%)*+%Ì+Ì&$'#/ +0Ì&Ì ) %Ì ')&#$*=ÏÌÌ Ì%&+Ì&,+Ì&Ì,Ì)Ì *)*'+>Ì.+Ì '&** #Ì)*&%Ì&,#ÌÌ'&# + %Ì&Ì8 Ì * Ì"%Ð*Ì# )Ì-Ì&)Ì*) %Ì +Ì&-)%$%+Ì&Ì)* %+Ì &%+%Ì*ÌÍÌ " %))+%Ì$ % *+)+ &%ÏÌ&)Ì&)Ì*&$&%Ì # "Ì$ÌÎ * Ì*0 %Ì++ÌÍ &%+%Ì *Ì%&+Ì'#Ì&Ì %ÌÌ &#Ì&-)%$%+Ì 8 )$%ÏAÌÌ%0Ì$+) #Ì.) Ì%Ì0Ì '&'#Ì*,Ì*Ì Ì &$$>Ì* )Ì#Î, Ì &)Ì$ Ì% Î 0&Ì%Ì0&,Ì.&,#Ì#$&*+Ì +Ì+Ì $')** &%Ì++Ì)* %+Ì &%+%Ì.*Ì *&$Ì%&%%+ +0= &$&.>Ì &%+%Ð*Ì) + *Ì'')Ì+&Ì $ * %+)')+Ì *Ì)+)Ì%Ì*& #Ì$ %=ÌÌ 0Ì,') % %>ÌÌ *ÌÌ,$#Ì')*&%Ì.&Ì *Ì&%* )+Ì%Ì)*'+,#=ÌÌ+)Ì+%Ì *Ì*+)%+Ì %Ì+*Ì$&)#ÌÌ) ,+*>Ì$%0Ì

   

           !  !   !  

') -Ì+$Ì*Ì."%***=ÌÌ*>Ì*Ì +Ì *Ì+,)%Ì&,+>Ì)Ì+Ì*&,)*Ì&Ì &%+%Ð*Ì *+)%+=ÌÌ *Ì&''&%%+*Ì,%))+Ì $>Ì +)0Ì* #0Ì'#0 %Ì %+&Ì *Ì%*=Ì*"Ì $*Ì %%Ì &) >Ì&)$)Ì&-)%&)Ì&Ì#+Ì++B *Ì +Ì%&+Ì,) &,*Ì++Ì*&&%Ì+)Ì) - %Ì *%!&Ð*Ì#Ì)Ì&Ì4%Ì$)>Ì4235>Ì %Ì . Ì+Ì&)$)Ì)* %+Ì- &#%+#0Ì) + *Ì *ÌC &%+%Ð*DÌ$ % *+)+ &%>Ì+Ì)* %+Ì $$ +#0Ì.)%Ì##Ì *Ì *Ì %*+Ì %0Ì) + *$Ì&Ì*%!&@ÌÌ-%Ì+)-##Ì +&Ì+Ì+&Ì)+Ì+Ì$%AÌÌ##Ì#*&Ì++Ì+Ì &)$)Ì+ &%#Ì,) +0Ì- *)ÌCD>Ì +Ì#+Ì%)#Ì.&0Ì11 >Ì&%Ì+&#Ì )'&)+)*Ì++Ì)* %+Ì &%+%ÌÌ*+&''Ì $Ì)&$Ì %- + %Ì%)#Ì ,$$,Ì ,) Ì&)Ì %+))&+ &%Ì&%Ì*&$Ì*,) +0Ì **,*ÌC ) &)#>Ì,,*+Ì34>Ì4234D=ÌÌ+Ì $,Ì *Ì &%+%Ð*Ì)*'+Ì&)Ì *Ì#)*Ì%Ì ')**&)*Ì %Ì&A ÌÌ= -)##>Ì &%+%Ð*Ì*,**Ì %Ì&A ÌÌÌ$0Ì+,)%Ì &,+Ì+&ÌÌÌ&%*(,%Ì&Ì *Ì %Ì$ *)Ì 0Ì *Ì'&# + #Ì&''&%%+*=ÌÌ&*Ì.&Ì-Ì *) Ì $Ì*ÌÍ,##Ï>ÌÍ!,-% #ÏÌ&)ÌÍ% -ÏÌ -Ì&,%Ì+$*#-*Ì&,+. ÌÌ##Ì)&,%ÌÎÌ %Ì '&# + #Ì. *&$Ì%Ì %Ì')+ #Ì# - %ÌÎÌ0ÌÌ $%Ì+0Ì+ %"Ì&*Ì%&+Ì'&****Ì%0Ì&Ì+*Ì (,# + *= ## $Ì"*')Ì.)&+Ì %Ì +?Ì Í)Ì *Ì%&Ì)+Ì+&ÌÌ%Ì+Ì$ %Ð*Ì&%*+),+ &%Ì %Ì+Ì=ÏÌÌ+Ì+ *Ì+)%#Ì+),+Ì$%*Ì *Ì++Ì.Ì%%&+Ì+##>Ì$)#0Ì0Ì#&&" %Ì+ÌÌ $%Ð*Ì>Ì.+ÌÌ*Ì %Ì$ %>Ì *Ì)+)>Ì *+)%+*Ì&)Ì."%***=ÌÌ *Ì*&,#ÌÌÌ%&+Ì &Ì,+ &%Ì+&Ì ) %*Ì.&Ì,%))+Ì)* %+Ì

&%+%=

# ! 

 !"


14

National

news

Daily Newswatch Friday, February 21, 2014

Olubadan: Jonathan apologises, promises to visit Ibadan CLEMENT NWOJI, ABUJA

P

residency yesterday apologised to the Olubadan of Ibadanland, Oba Odulana Odugade, his council of chiefs and the entire people of Ibadanland for President Goodluck Jonathanâ&#x20AC;&#x2122;s failure to extend his visit to them while in Oyo State last weekend. The Special Adviser to

the President on Media and Publicity, Dr. Reuben Abati, explained that Jonathan had agreed to visit the Olubadan in his future schedules, adding that not calling on him on the last visit was not intended to slight the traditional institution which he holds in high esteem. Olubadan of Ibadanland, Oba Odugade had yesterday, in a statement through the

secretary of his council, Kamoru Iliasu, protested against the presidentâ&#x20AC;&#x2122;s inability to accord him the honour while the council of chiefs had fruitlessly waited for him. Olubadan contented that the presidentâ&#x20AC;&#x2122;s visit to the `NwWO _bO j_O NX_gWM][O M_O undermining the traditional institution of Ibadanland. Abati, who made reference to the statement noted that Ol-

ubadan, in that statement, was alleged to have accused the president of disregarding the Olubadan stool, by passing through Ibadan without stopping by to see the Olubadan and then went on to Oyo to Z]]OMY]O`NwWO_bOj_sO YV`]O c\V]wWkO ZMNM]O Y_gZ]O correspondents, Abati said â&#x20AC;&#x153;Let me use this opportunity to make it clear that the President holds Olubadan, people

of Ibadan and people of Oyo State and the people of the South West in general in very high esteem. â&#x20AC;&#x153;He considers the Olubadan as father and a great Nigerian and has enjoyed excellent relationship with Olubadan, the people of Ibadan, people of Oyo State and the people of South West. And that in[]][ROZVW^]OY]ONZZgX][O_A^]RO has been to the palace of Ol-

ubadan to pay homage.â&#x20AC;? While explaining the circumstances why visit to the Olubadan was not in the itinerary of President Jonathan, he said, â&#x20AC;&#x153;But on this particular occasion, it happened that the schedule of the President indicated that he has at least two M\VqZOM_O cN[NWOdVMYVWOMY]Ow\ZMO quarter of the year. â&#x20AC;&#x153;He will be in Ibadan for the PDP South West rally and he is scheduled to visit and pay homage to the Olubadan. The Olubadan will be celebrating plates were also recovered his 100 years birthday in April and the President has been inside the truck.â&#x20AC;? The spokesman said the previously scheduled to visit driver a few days later re- him. â&#x20AC;&#x153;So for these reasons you grouped with the escaped suspects, this time engaging can see very clearly that there the services of a vulcaniser, was no intention to ignore a taxi driver and the soldier, the Olubadanâ&#x20AC;&#x2122;s palace to pay NN^Y][OM_OÂ&#x2020;Â&#x2026;OVvVZV_WO_bOMY]O homage to him. And in due Nigerian Army, Enugu, to course, the President will be in cart away the truck with the Ibadan. stolen goods.

Police smash kidnap ring, arrest soldier, others for vandalising NIGERCEM KENNETH OFOMA, Abakaliki

A

another armed robbery operation he took part in. â&#x20AC;&#x153;A third suspect, Onyemachi Oge, who hails from Ezzamgbo and owner of the â&#x20AC;&#x2DC;horror houseâ&#x20AC;&#x2122; where the victim was held captive for 14 days had earlier been arrested by police and charged to court,â&#x20AC;? Anyanwu said. He said the Police are still trailing other suspects in the

crime. The Police also arrested a soldier, Pt. Ashafa Ismail and 11 other suspects for allegedly vandalising and stealing properties of the moribund Nigerian Cement Company (NIGERCEM), Nkalagu, Ishielu LGA, Ebonyi state. â&#x20AC;&#x153;The police responded to a report of looting and vandal-

isation of NIGERCEM property and promptly scrambled an anti-crime patrol team to the location but on sighting the team, the driver of the Mercedes truck and some of the suspects took to their heels. â&#x20AC;&#x153;Five of the hoodlums were also arrested while the getaway Mercedes truck was also impounded. Raw mill

notorious kidnap cartel terrorising Ebonyi State and envi\_WZO YNZO wWN``jO been caught by the Police. The catch includes the ringâ&#x20AC;&#x2122;s alleged kingpin and two other gang members. The kidnap ring was allegedly responsible for last yearâ&#x20AC;&#x2122;s kidnap of a medical doctor in Ebonyi State, Dr. Manyike Chuka. The kingpin, Okechukwu Omah, a tailor by profession with workshop at 22, Owerri Street, Abakaliki, close to the victimâ&#x20AC;&#x2122;s hospital, was nabbed by crack detectives from the Department of Investigation, Ebonyi State Police Command. Police spokesman, ASP Chris Anyanwu, said the kingpin was arrested by CID detectives led by Assistant Commissioner of Police, Augustina Ogbodo. Another member of the gang simply known as Ejike, who allegedly shot and killed Manyikeâ&#x20AC;&#x2122;s security guard during the kidnap operation, the spokesman noted, also met his waterloo as he was killed during A cross section of participants at a sensitization workshop on the Central Bank of Nigeriaâ&#x20AC;&#x2122;s N220 Billion Micro, a shootout with the police in Small and Medium Enterprises Development Fund in Yola, Adamawa Stateâ&#x20AC;Śyesterday.

Alleged N125bn fraud: EFCC re-arraigns ex-Bank PHB MD, others FRANCIS IWUCHUKWU

E

conomic and Financial Crimes Commission (EFCC), yesterday re-arraigned former Managing Director (MD) of the defunct Bank PHB, now Keystone Bank Plc, Francis Atuche, alongside a former Executive Director of the bank, Charles Ojo, on a 45-count charge that touches on banking malpractices, granting reckless loans without collateral and money laundering. They were re-arraigned before Justice Saliu Saidu of NO][]\N`O VkYO_g\MOZVVWkO in Ikoyi, Lagos. Justice Saidu would be the fourth trial judge to enM]\MNVWO MY]O XN]\O ZVW^]O VMZO inception sometime in October 2009. The duo were last docked c]b_\]O gZMV^]O VMNO w`VÂ&#x2C6; Ajumogobia of the court on November 14, 2012, on a

45-count charge of banking malpractices, which included granting reckless loans without collateral. O MO j]ZM]\[NjzZO ZVVWkO _WO MY]OXN]\ROMY]ON^^gZ][Oq]\sons pleaded not guilty to all the charge made against them by the anti-graft agency. This then prompted Atucheâ&#x20AC;&#x2122;s lawyer, Chief

Anthony Idigbe (SAN), to pray the court to allow the accused continue on the earlier bail granted by previous trial judges. The senior lawyer exq`NVW][Obg\MY]\OMYNMOMY]Ow\ZMO trial judge, Justice Akinjide {NpNVj]RO YN[O N[XV][O MY]O accused to bail in the sum of N50 million each with two

sureties in like sum. He explained that the bail terms were subsequently adopted by Justice Binta Murtala-Nyako on February 3, 2012, and then by Justice Ajumogobia on January 16, 2013. The senior lawyer consequently prayed the court to exercise its discretion in al-

lowing the accused continue on the earlier bail terms. However in the absence of no objection from counsel to the anti-graft agency, Mr Kemi Pinheiro (SAN), Justice Saidu in a short ruling, directed Atuche and his coaccused to continue with the earlier bail granted by the previous judges.

2015: NGE urges INEC to be unbiased

P

resident, Nigerian Guild of Editors (NGE), Mr. Femi Adesina, yesterday called on Independent National Electoral Commission (INEC) to be impartial in disseminating information to the media to ensure credible elections in 2015. Adesina made the call at the Strategy Meeting on Media and the 2015 Elections Agenda organised by Democratic Governance for Development (DGD) in Lagos. â&#x20AC;&#x153;INEC must be seen to be

truly independent and imqN\MVN`OVWON``O\NXVw^NMV_WZOM_O ensure that come 2015, we have peaceful and transparent elections in Nigeria,â&#x20AC;? he said. He stressed the need for INEC to enforce the provisions of the Electoral Act in an impartial way to enhance transparency in the conduct of political parties in the country. â&#x20AC;&#x153;It is very important that the provisions of the Electoral Act are impartially enforced by INEC.â&#x20AC;?

According to him, as preparation towards 2015 elections gathers momentum, OXgZMOVWM]WZVbjO]*_\MOM_O ]WYNW^]Oqgc`V^O^_Ww[]W^]OVWO its ability to conduct credible elections. Adesina advised journalists to always ensure fair, accurate, objective and balance reportage to avoid misleading the public. He noted that objective and balance reporting was very central to achieving peaceful atmosphere before, during and after elections.

He decried the use of religion and tribal sentiment by some politicians as a means of canvassing for support from the electorate. â&#x20AC;&#x153;It is very unfortunate that some politicians are using religion and tribalism as a political tool to canvass support from the electorate.â&#x20AC;? Earlier, Chief Press Secretary to the INEC Chairman, Mr. Kayode Idowu, restated the commissionâ&#x20AC;&#x2122;s determinaMV_WO M_O kVv]O ]Â&#x20AC;gN`O N]WMV_WO to all media establishments in the country.

Deploy more troops to Nâ&#x20AC;&#x2122;East, NSGF urges FG

N

orthern States Governorsâ&#x20AC;&#x2122; Forum (NSGF) has urged the Federal Government to deploy more troops to North East geopolitical zone to contain the gqZg\k]O VWO NN^pZO cjO MY]O Boko Haram insurgents. The governors made the call in a communiquĂŠ issued at the end of their meeting in Kaduna. NSGF Chairman and Niger State governor, Alhaji Bababgida Aliyu, who read out the resolution to newsmen, said the security situation in the zone was becoming worrisome. â&#x20AC;&#x153;The forum (NSGF) called on the Federal Government to deploy more security personnel with superior military equipment as well as adopt measures to boost their morale to enNc`]O MY]XO ]*]^MVv]`jO wkYMO the insurgents and other threats to security in the region. â&#x20AC;&#x153;The forum called on the government to secure the countryâ&#x20AC;&#x2122;s porous borders by restricting trans-border movements, providing adequate funding as well as implementing all past security reports in the country.â&#x20AC;? The governors resolved to adopt common approach towards combating insurgency in the region. This, he said would be done by â&#x20AC;&#x153;downplaying q_`VMV^N`O [V*]\]W^]ZO NW[O working towards a common goal; improving on intelligence gathering and vigorously pursuing employment and youth empowerment programmes M_O MNp]O V[`]O j_gMYZO _*O _g\O streets.â&#x20AC;?


     

      F("F%,E ($#$*F )F )F **F *F -)F )*""F %##FF *%F *)F &"$)F %F .&"%($F %"F $F )F $F *F8F )$F)F+$-E ,($;F )F -)F )"%)F /F ($F *%$"F E *(%"+#F 8%(&%(*%$F ?8@<F -F )**F **F*(%+F*)F%(&%(*F )(,)F +$*<F *%$"F *(%"+#F $,)*#$*F $#$*F (,)F ? @<F *F F %$E *$+F -*F ))#F E '+)*%$F*,*)F$F*F 8F )$F(%$*(F(F )&*F*F)+(*/F"E "$)F +(($*"/F $F .&($F$F*F(; $(<F+"F*F()F &(*#$*<F <F (;F $$F ;F *(+<F $F F )**#$*<F )=F C8F F '+)*%$F &(% *F$F$"F/F $*(*F *F (,)F

#*F ?F )+)(/F %F 8@F $F &(*$()&F -*F <F F )+)(/F %F *F 8$F *%$"F *(%"+#F 8%(&%(*%$F )FF&(*F%FF*-",F?23@F &)F 4F ))#F *F '+)*%$F &(%(##F

%,($F4<661F)'+(F!"E %#*()F%F-F)F6F %,($F363F)'+(F!"%E #*()F)F +)*F$F%$E "+;F8+(($*"/<F)F 7F %F ))#F '+)*%$F &(%(##F%,($F377F )'+(F !"%#*()F )F %##$; C(%#F)F2F*%F*<F F *%*"F %F 2<548F )'+(F !"%#*()F %F ))#F *F )F $F '+(;F F*)<F2<1:7F)'+(F!"E %#*()F %F ))#F *F )F$F+"/F&(%))F $F )F (/F %(F $*(E &(**%$;F ("#$(/F ))#F *F $*(&(*E *%$F )F &(%+F )%#F ")F**F-""FF+(*(F $,)**F *%F )*")F ("""F&(%)&*); CF ))#F '+)E *%$F *,*)F -(F (E (F%+*F-*F+F((F *%F$,(%$#$*"F&(%*E *%$F $F $F %($F -*F$*($*%$"F)*$E ()F $F )*F &(*);F $F *)F ((<F 8F %$*(*F *F $,(E )*/F%F ++(F*%F+$E (*!F $F :$,(%$#$E *"F )"$F*+)F?: @F $F :$,(%$#$*"F #E &*F ))))#$*F ?: @F -F-""FFF+F$F *F +(($*F $F +*+(F

   

F 8&*"F "F /)*(/F )F *F ($*F $F $F *F #$#$*F %(F%F*F%#&$/F-)F %($F %+*F %F *)F ($))F *%F &%)*%$F *F %(F +(*(F (%-*; F %#&$/F ,)*F *F .+*,F #$#$*F %F *F ($F *%!F :.E $F ?:@F *%F ($F *F "%)$F""F$F%$%+(F%F*)F $-F"()&; *F )%+"F F (""F $F

$+(/F *)F /(>F F 8&*"F $$%+$F *F &&%$*#$*F %F (;F "+E -*%/$F $$F )F *F $-F (%+&F 8:<F $F ,*($F $!(F ()F8!F %(F)F 8(#$;F &!$F %$F *F %#&E $/B)F *( *%(/<F (;F $$F )<F F8&*"F-)F",E ($F %$F F %(#"F *#F%F.&(*)<F$F*F-)F -""E&%)*%$F*%F%$*$+F ",($F -%("E"))F FE $$"F$F$,)*#$*F)(E ,)F*%F$,)*%();FF %($F *%F #=C)F F &+""/E")*F %#&$/F %$F*F:<F%+(F)(%"E ()F $F F ))+(F %F F )*$()F%F)"%)+(F$F  

   

   

*($)&($/<F$F*%$F*%F %+(F )+&(%(F &(%(#$F $F $,)*#$*F $!$<F *(+)*)&<F ))*F #$E #$*F$F)+(*);D $$F %$*$+<F C $F *F %#$F -!<F -F -""F +$E ,"FF)()F%F"$F$F $+)*(/F)&$F$**,)F -F -""F (F$F *F FE $$"F )(,)F "$)&<F ",(F )$F$*F ,"+F *%F %+(F)*!%"()F$F"(E "/F )*F F 8&*"F &(*F (%#F%+(F%#&**%();D 8(#$<F (;F 8!F %(<F$F*F)#F,$F.E &())F)F"*F%,(F*F ""F($$F(#%$/<F)/E $<FC *F)F$FF&(,"F %(F+)F*%FF%$%+(F$F*)F -/F/F*F:;F+(F($E $F %F *F ""F *F *F :F *%/F )F "("/F )/#%"<F +)F-F$*$F*%F#!F (*<F ()%$$*F )%+$)F *(%+%+*F*)F/(;D 8%$)%"*$F *)F 89;5F &($*F (""/F $F 3124<F F 8&*"F)()F,F(%(E FF(%-*F%F34;8F&($*F (F*""F*F?*@<F+!$F *F($*F()F(+$F$F*F #(!*;F)F*F+)/<FE (+(/F29<F*)F)(F&(F(%)F *%F 3;67<F *F )*F &(F )$F*)F")*$F%$F22F $+E (/F3124F*F2;27F&(F)(; ($*FFFF F221;27 %"FFFF F2<427;77 8%%FFFF 3<:82;11

.&"%(*%$F *,*)F $F *F(%$;F C)F F ()&%$)"F %(E &%(*F *0$<F 8F )F #(!F %$F )+)E *$"F ,"%&#$E *"F &(% *)F %(F (F %)*F %##+$*)F$F*F()F %F $()*(+*+(<F "*F $F +*%$;F 8F )F")%F+$(*!$F&(%E *)F)+F)F&(%,)%$F%F &%*"F -*(F *(%+F )$!$F %F %(%")F )F

-""F )F (+()$F %F "))(%%#F "%!)F $F &(E #(/F)%%")F$F*F(; C8F -""F %$*$+F *%F((/F%+*F%##+$*/E %($*F &(% *)F )F *F &(%(##F &(%()))F -*F F ,-F *%F &%)*,E "/F *%+$F *F ",)F %F *F %)*F %##+$*);F $-"<F %,(F *-%F *%+)$F/%+*)F$F"%E "F%$*(*%()F,F$F *,"/F $F *%F &(%E

,F ,(%+)F )(,)F $E "+$F&(%,)%$F%F%*F $F $%)F $F )-#&/F *(($); C *F -%+"F F (""F **F *F +(($*F .&"%E (*%$F *,*)F $F *F 8F )$F )*(*F %,(F *(F ?4@F /()F %F $F )F %,(F 6F ))#F '+)*%$F &));F +(F +(($*F )*(*/F )F *%F %$*$+F )F 7E23F *%F $"F +)F %#&"*F E

'+)*%$F $F $*(&(*F &(%(F *%F +(*(F (""$F *,*)F$F*F(; C:*F%(*F )F ")%F $F $*$)FF *%F %#&"*F $*(&(**%$F %F *F E '+(F (%#$*F +(,/)F (%))F *F ).F $"$F )$)F )F &(*F %F *F ()),F .&"%(E *%$F $F %(F $()E $F%+(F%+$*(/B)F()(,F )<DFF)*());F

 $%!"!+,$2.%%./%-!( + (' - $-%.('!- -!.% !*/%#!-%* ..+%/%+*+"!/-+(!0)1,(+-/%+*%./. ! +&&!(% ! .%*( ..!..)!*/* !.! )%*%./-/%+* !,-/)!*/+"!/-+(!0)!.+0-!.-%*!!*#0" !&0* *#%*#-/*!-. *'+-+%*/!*/!#-/! %)% ( !/%)% 0-%*#/!$*%(0.%*!..)!!/%*#+" /#++*!./0-*/ #+.2!./!- 2     

   

F

F$$"F $E "/)*F $F &(%E #%*(F %F &(E ,*F )*%(E"F $ , ) * # $ * )F $F (F )F +(*(F (E $%(F *F (*"F (%"<F -F&*"F&"/)F$F)*(*E +&F %#&$)F ,$F )F *F +)$))F$)F$"$F$E ,(%$#$*F*%F*(,;F $$F (*%(F %F ($F 8&*"F ""$F ?8@<F (;F !+!-+F :$"#<F -"F )&!$F %$<F C%+()F %F &*"F %(F :=<F *F %&*%$)F $F (E '+(#$*)<DF *F *F -!"/F (%F &(%(##F %($E )F /F "*/F $!<F )F **F*F!/F*$F$F$*(E &($+(F -%+"F $F -$F )*(*$FF$-F+)$))F-)F +$$;F %($F *%F #<F *)F %+"FF)%+(F(%#F#E "/<F ($)F $F %)<F .E &"$$F**F&%&"F-%+"F $*+(""/F %F *%F )%+()F

  FFFFF FFFFFFFFF266;86 FFF FFFFFFFFF36:;4816 :+(%FFFF FFFFFFFFF324;4886

-(F*/FF.)*$F(E "*%$)&)F *%F ))F +$)F +)F */F F $%*F ,F *(!F (%()F **F %+"F "&F *#F ))F $)**+E *%$"F&*"; :$"#F )=F C $F *F $+)*(/<F&%&"F*"!F%F*F *(F )<F EF #"/<F ($)F $F %);F %&"F */&""/F )*(*F%*FF-*F*(F%-$F),E $)<F -*F #"/<F ($)F $F %)F EF *%)F -%F (F &(&(F *%F )+&&%(*F *#F $/F -/F )F $F *F %F *(+)*;F *F*/F""F,F$F%#E #%$F )F ("*%$)&F -*F *F $*(&($+()F -$F */F(F+"$F*(F+)E $))); C(%#F *(<F */F $F #%,F*%F*F$.*F)*F$F -*F *F (*F ")"*%$F $F $%+(#$*F $F *F ($F*/FF$F*#)",)<F */F $F "-/)F ()F $F *(,F$F*$F-F$F")%F %#F$F*%FF*#F()F*%F *F$.*F",";F +*F*/F,F

  FFFFFFF 281 FFFFF FFF 383 :+(%FFFF FFF F342

*%F #!F *F %"F )*&F %F )*(*$F+&FF()*<DFF)**; <F %-,(<F ,)F &%*$*"F $,)*%()F $%*F *%F %+)F)%""/F%$F-/)F%F()E $F&*"F+*F*%F")%F)&$F '+"*/F *#F *%F &"$F $F *$!F *(%+F *F +)$))F %(F )*(*$F +&F )%F )F *%F $()F*(F)+))F(*F$F *F+)$));F F =F C%F $()F /%+(F%)F%F)+))<F%$F%F *F#%)*F#&%(*$*F*$)F)F &(%&(F&"$$$F$F.+E *%$;F "$$$F )F -(F *F +)$))F%#)F$;F%(FF"%*F %F&%&"<F-$F F)/F&"$E $$<F(<F F#$F*F"*/F *%F*$!F*(%+F$F*F#/F FF$/F+)$))F&"$F+*F *F)F*%FF-""F%$,;D "F ")%F )*())$F *F $F %(F +#$F &*/F ,"%&#$*F *%F $"F $E *(&($+()FF(*F*F(*F !$F %F &()%$$"F *%F *(F +)$))<F :$"#F )=F C $F .+*%$<F F -%+"F )/F

 $F*%$FFFFF 9 FFFFFFF FFF23 ()+(/F ""FFFF21;9::

*F#%)*F#&%(*$*F*$F)F *%F ,F *F !$F %F &%&"F (%+$F /%+F **F -""F $E ()F*F%)F%F)+));F C$F $*(&($+(F #/F ($F *F F +*F F #/F $FF$("F#$(F**F ($)F *(*%$"F $("F #$#$*F )!"")F *%F %(E $0F*F*#;F FF$B*F *F%(F **<F *$F F #*F $F )%#%/F ")F **F %#&"#$*)F #F +)F *-%F )F (F F(F *$F %$<DFF$%*; F8F%))F+(FE ("F %,($#$*F *%F (*F *F $"$F $,(%$#$*F %(F +)$)))F $F *F %+$E *(/F *%F *(,F $F )+<F -<F %($F *%F #<F ($F (%#F *$)F "!F )F $()*(+*+(F %(F )%*F $()*(+*+(F "!F &(%&(*/F (*)<F+*%#*F%#&$/F ()*(*%$F &(%))F $F %*(F *%%")F **F $*(&(E $+()F #/F $%*F ,F -$F */F(F)F$F+&;F

   ""E(F $.FE49<972;2: (!*F8&FFF23<F579*($


  

        HH#&"-H "G & H#H(H&G (#"H "H "'(&H #H )'(>H #G !!H #H #>H'H'H((H(H G &"H (#" H (&# )!H 8#&$#&(#"H@ 8AH#) H (!( -H (&"'&H ('H $&($("H "(&'(H "H # H !""H ''H @ AH (#H ('H +# -H #+"H ')'&->H (H &"H (&# )!H * #$!"(H 8#!$"-H @ 8A= H H $&#*H (H H $#'(#"H )&"H (H "*'((*H &"H #H (H "(H 8#!!HH #"H ""H #"H (H H )"G

     

      &!HH :49=8H #"H # H &*")H "H &'$(H #H (H '(()'H #H :6H #"H 8H &#''H &*")H +H (H ')'$"H8 H#*&"#&>H

 !H")'H !#HG ")'>H H H '#) H *H "H &!HH (#H (H &(#"H #)"(H -H 8= #H "#&!H ((H (H +'H "'(&)(*H (#H "#(H ((H -H *&()H #H $&G &$H 14H (#H 16H #H (H &'(H ) H #H (H (&# )!H

(>H 8==10H +'H #H (H &(#"H #H &>H >H2004H@ 8H(AH"H ) (#"H 4H #H (H (&#G )!H@& "H"H&#)G (#"'AH ) (#"'H 1969H 'H !">H H # &H #H "H H #&H H &#'$("H "'H@ AH#) H''"H ('H "(&'(H $&#*H (H #"'"(H #H (H "'(&H #H (&# )!H '#)&'H +'H #("= H ')!H?H D)&(&G !#&>H '(#"H 6@1A@8AH #H

(H 8H (H !$#+&'H (H 8H(#H'( 'H"H !"("H ')'&'H #&H (H '&H #H ('H )"G (#"'=H H 8H +'H ()'H "#&$#&(H 'H H !(H (-H)$'(&!H#!$"-H #H 8H (#H &&-H #)(H ('H )$'(&!H#$&(#"'H'H"G *'H-H(H +=E H H ((H (H +'H $&(""(H (#H "#(H ((H (H (&"'&H #H (H $&($(G "H"(&'('H"H(H 'H"H %)'(#">H +H 'H & (H

(#H H #"(H *"()&H &&"G !"(H (+"H 8>H #"H (H #"H "H "H H (&# )!H * #$!"(H 8#!$"-H#H &H !(G >H &"H$H H8#!G $"-H !(H@ 8AH"H #( H:H<HH@ &AH !G (H#"H(H#(&H"= "H +(&H H &*")'H &*H-H(H 8H&#!H )$'(&!H #$&(#"'H "G )"H(#'H)"&H+H 'H"H(H H#$&(#"'H +&H$- H(#H(H&G (#"H #)"(>H #H $#'G (H((H 8H+'H"&G -H)"&H"H# (#"H(#H &!(H ('H &*")H &#!H (H )$'(&!H $(&# )!H #$G &(#"'H"(#H(H&(#"H #)"(= #&"H (#H !>H ('H +'H$""(H#"H(HHG "(#"H #H B&*")CH +("H (H !""H "H "("G !"(H#H'(#"H162H@10AH@AH #H (H #"'(()(#"H #H (H 8#"'(()(#"H#H(H& H $) H #H &H 1999H @8#"'(()(#"A>H '-"H ((H (H 8H#) H-H*&()H #H'(#"H7@4AH#H(H 8H (H&-H H,$"''H"G )&&H "H (H #)&'H #H ('H )'"''H "H (H )$'(&!H #$&(#"'= H H '((H ((H (H 8H +'H &%)&H (#H $-H"(#H(H&(#"HG #)"(H (H B"(H &*")CH 'H #$$#'H (#H (H B&#''H &*G

")C= HA HH&!?HD H!H(&G #&H #H (H &'$() H *+H ((H #" -H (H "(H &*")H &#!H (H )$'(&!H $(&#G )!H #$&(#"'H #H (H 8H'#) HH$H"(#H (H &(#"H #)"(H -H (H 8=H'H'H!#&H'#H 'H (H &("H )"('H #H "#(H#"(&)(H(#H(H)"G "H#H)$'(&!H$(&# )!H #$&(#"'H #H (H 8H "H('H')'&-=E HH"H "'(&H#H

)'(H &%)'(H #&H !#&H (!H(#H*H'H H#$"G #"H#"H+(&H)H$&#''H +'H# #+H-H(H 8H "H ""H (&(H &(G "&'H #&H (H )""H "H #$&(#"H #H (H # H #'H ''"H(#H(H-H 8= (H +#) H H & H ((H )$#"H(H#" )'#"H#H(H +#&H #H (H "(&G"-H 8#!!HH +H &G #" H (H #)('(""H :10=8H #"H '(H +H "H &H 8H #H (H G (#"H#H+(# "H!#"G -H!"(H#&H(H&(#"H #)"(>H (H "'(&H #H ""H "H 8##&"("H

"'(&H #H (H :#"#!->H &=H #.H #"#G + H &%)'(H(H"(H8#!G !HH #"H ""H (#H 'H #&H H "(&$&((#"H #H (H '(()'H #H 8H "H +(&H H('H&*")'H&H $- H (#H (H &(#"H #)"(HH'H+ H(H G (-H#H(H(&(H&("&G '$H (H "(&H "(#H +(H '#!H$&*(H#!$"'=H

    +')&)-+ ',")%!+'()#+!&& '%%,&!+!'&&)%)+%)#!%!+),& ,&$.'$$.-''$)!+.)%,'$.&&)&&)-+ !)!))+!&*!%,)!&+ (,$!()*&++!'&' -+ ()',+!&,".*+).      

     H &"H #&('H )(#&G (-H @ AH 'H "(&#)H "H G$-!"(H&*G ")H # (#"H '# )(#"H (H (H "(#"C'H '$#&('H "H "H H!$(H (#H !G "(H $&# !'H & ("H (#H $-!"(H "H )'"''H (&"'(#"'H )&&"( -H "H "#)"(&H -H $#&(H)'&'= $"H (H H #"G-H HG#*HF'"'(.(#"H #G &)!H #&H '(# &'H "H (H !&(!H ")'(&-H -'(&->H(H ""H &(#&>H >H !H H ) >H 'H (H #&"'(#"H &#G ".H (H $&# !'H #H -'H "H $-!"(H #"G H&!(#">H +H #("H H (#H -'H #H *'' 'H "H#(&H&&#+"H,G

$&"'H "H "#)"G (&H -H ('H )'(#!&'H "H #(&H '(# &'>H +H+'H(H&'#"H#&H &("H (H G$-!"(H '# )(#"= ) >H +#H 'H (H '-'(!H +#) H )&G "(H !) ($ H $-!"(H "" '>H '#H ")!&G (H '#!H "H('H #H (H '-'(!H +H "G )H "'("(H $-!"(H #"H&!(#">H '(&H "H A HH"(H '&*H *G &->H !$&#*H *'' H ()&"G&#)"H (!>H #'(H &)(#">H "(H(#"H "H #H#H&*")H '= *"H H &#)"H (#H (H "(&#)(#"H #H (H '!>H (H :,)G (*H &(#&>H ""H "H !"'(&(#">H >H "H (H "((#&H #H (H '!>H &=H )G

!H)"(">H' #'H ((H (H !"!"(H #H (H )(#&(-H #"H 'G ')!$(#"H #H #A HHH "G (HH )!"H &'#)&'>H ("# #-H "H $&#''H 'H (&H &( H (#&'H ((H +#) H ((H (H (&"'#&!(#"H#H(H"G (#"C'H!&(!H")'(&-= H'H(H"+H'-'(!H +#) H !"(H (H # H $&#''H +&H (H +#) H (H (+"H (&H (#H #)&H -'H #&H $-!"(H (#H H #"H&!H )'H (H H (#H H ("H (#H (H H %)&(&'H -H )'(#!&'>H +&H (H +#) H H '"(H (&#)H #)&&H(#H(H$#&('=H #&"H(#H!>H$-G !"('H +#) H "#+H H #"H&!H 'H '##"H 'H (H +'H!H(H'!H->H ""#)""H ((H "(&G '+(H &H !(H

+#) H H $&#*"H (H $ (#&!H ((H +#) H G ((H (H #$&(#"H "H ((H "''&-H "G &'(&)()&H ((H +#) H )&"(H (H A HH"-H #H (H $&#''H H "H $&#*H(H H$#&(H #G (#"'H +(H H $#&(H !"G &'H "H #)"("('H %)( -H (&"H #&H (H'-'(!= '#>H '(# &'H (H (H )""H '&H (H'-'(!H'HH "!&H #&H (H !&(!H ")'G (&-H "H #!!"H (H !"!"(H#H H#&H *# *"HH'-'(!H((H'H '"H (#H $"H $#&(H &#&!'= H (H #H (H *"(H +'H H !#"'(&G (#"H #H (H $&#''H -H '$$"H "('>H $#&(H !"&'>H $#&(H #)"(G "('H"H#A HH 'H#H "(&G '+(H &H !(=

"(#"'H *H !&H ((H &H 'H #!H (H 24(H ) H !!&H #H (H "(&"(#" H #) (&-H 8#)" H @ 8A>H + H (H "'H &) ()&H "H ##H 8#)" H 'H #!H "H''#(H!!&H#H(H #&"'(#"= 8H &'"(>H &=H !H )!"&>H +#H #!!"(G H #"H ('H * #$!"(>H '?H DH &H $ 'H (#H + #!H (H #) (&-H 'G '#(#"H#H &H@ AH "(#H (H 8H 'H (H "+G '(H #)"(&-H !!&=H 'H !#"'(&('H ((H #)&H #&G "'(#"H 'H &#+"H "H !$#&("H "H "H)"H "H H #H (H +#& C'H $#) G (&-G$&#)"H&'=E H 'H "H ''#(#"H !&"H H $&'#"'H "H #&".(#"'H "*# *H "H $#) (&-H $&#)(#"H "H &>H " )"H "$)(H ')$$ &'>H#!!& HH ! &'>H"H'&*H$&#*G &'>H 'H + H 'H "*) 'H +#H *H "H "(&'(H "H $#) (&-H$&#)(#"= ! & ->H(H"'HG &) ()&H"H##H8#)" >H (H#&".(#"H((H&$&G '"('H(H&!"H"H##H ")'(&'H#H"!&>H'H #!H"H''#(H!!G &H#H(H 8= (H %)&(&'H "H

8#$"">H (H #)" H +'H #&!H "H H !&&H #H "'H &) ()&>H (H "'H #"H "H (H 8#)" >H (H "'H &G ) ()& H 8#)" >H (H "G 'H&-H #&H"H"'H H&#)(#"=H:!$ #-"H 150>000H "'>H &) ()&H "H ##H 'H (H #)"(&-C'H &'(H ")'(&->H "H "G &('H #)(H ;15H #"H "H #"#!H(*(-H"") -= H#)" C'H#) (&-HG (#"H +#) H H &$&'"(H (H(H 8H-H /&"H -&H &'">H8H:,)(*HG H&H#H(H"'H8"H ''#(#"H"H(H"'H :H''#(#">H'H+ H'H (#&H #H (H "'H $#) G (&-H!."= )!"&>H +#H "#(H ((H (H 8H 'H 30H ''#(H !!&'H &#!H &#)"H (H +#& >H'?HD"!&H'H +-'H!"("HH'(&#"H $&'"H"H(H 8>H"H+H &H $$-H ((H (H "'H &) ()&H <H ##H 8#)"G H+ H#"(")H('H''#G (#"H+(H(H#&".(#"=E #) (&-H ")'(&-H &$&G '"((*'H "H 24H #)"(&'H &H !!&'H #H (H 8>H +H +'H #&!H "H 2005H 'H H ##$&(*H #&)!H #&H (H +#& C'H $#) (&-G$&#G )"H#)"(&'=H H 8H&$&'"('H#)(H 85H $&H "(H #H (H +#& C'H $#) (&-H $&#)(#">H "H "& -H96H$&H"(H#H # H (&H"H$#) (&-H!(=
     

  

     "# $%&$ "$'&%$"&($)* +'&,*"% &$,&$%&" $)''-"&)($" %&($)* )% &'$) "'(" )%% &+$"&$) " $'%") %& )(,,&$% $ " )()%"' $&#% " % )%&$ &#"%"#$&$*)%($"%")$&(""%&'&##$"))+''"%)%&$ #$%)%'B(%B#$.B.'(B%&')%'(B &&'B)%B+B"%()B)'B +%B*)B,)B)B%$%$B '%'#(B $B )B (.()#B .B )B*''$)B#$()')%$B %B B '(B "".B $%7B ')%'B $'"7B )B '$B %*'(#B +"%&#$)B 8%'&%')%$B :8;7B ()!%"'(B 'B )"!$7B &'%*B'$B (%"*)%$B )%B 'A B )B ()%'6

*()B '$)".7B $'"B $'7B %*$)$B %)"7B %A:!)7B 'B %"B "!*$%'7B %'B -#&"7B ,$)(B 8B )%B &'%*B B %#&'$(+B $)%$"B )%*'(#B ')%'.7B&%$)$B%*)B))B'B B $%)B +B B ,""B A&!B $)%$"B ')%'.B ))B %*)"$B )%*'(#B ()"(#$)(@B ()(6B > )B (B )B #$)B %B )B 8B )%B &'&'BB%#&'$(+B$)%$"B )%*'(#B')%'.B))B,""B%*)"$B )B +'%*(B )%*'()B $)'(B $B *")*'"B ()+"(B $B )B %*$)'.7?B B(6 B)%B)B&'%"#B(B)%*'(#B %$%#(6B $%)'B (8B >%'B 14B .'(B%'B(%7B)B8B(B"+B )%B+B"!B)B/"B$B+$B)B $)B )%$B %'"B %*'(#B '$/)%$B :;B )B (%,$B )B $*#'B %B %'$B )%*'()(B ''+$B $B '6B 'B $B .'B %*)7B )B &*"B (B ")B $B )B '!6B 'B "%$(B )%B $B &.(B *(B )%B )B '7B &$A (B $)'A%+'$#$)"B %.B ,B&%()(B)B"()B%B#%()B+()B %*$)'(B $B %*)%*$B #'!)(6B .B *(*"".B '".B %$B )B ##'B %*$)'(B )%B &'%+B )B %'B '"($B )'B ())()(6B %*'(#B '&)(B$B''+"(B*(*"".B#!B )B ('B %'B $+()%'(B $B )%*'()(B )%B!$%,B)B)'$(6?B B ')%'B $'"B %B 87B )B &'($)7B (B %+%*(".B *(.B ,)B )B (%$B $B &%".B #!'(B ))B ,""B $B*$B )$(B $B .B (%B %$B !!A()')B )B $)%$=(B )%*'(#6B B $)%$=(B &*"B *)")(7B $'()'*)*'B $B #$)(B $B )%B B '$%+)B %'B)B)%*'()B((%$B()(B$6B B )%*'(#B )$B ,$)(B )%B )&B $)%B )B (/B %B &%&*")%$B $B &%)$)"B ))B #!(B 'B B')+B )%B $+()%'(6B 'B %#&'((B 140B #""%$B &%&"6B %#()B)%*'(#B(B%#B'B ,)B,%'(6 B $%B #$)$B ))B )'B (B #*B )%B '+B '%#B )%*'(#B ,$B '$(B ().B %#B $B $%)B )%B )'+"B %*)B %B )B %*$)'.B

$.)#B ).B ,$)B )%B $ %.B )#("+(6B B &'&(B ,$)(B )B *B B %B )(B ,%'"B )%B "')B )'B ,$(B $B ').(B$B'6BB&'&(B ,$)(B '"%*(B "'(B )%B %"B )'B %$+$)%$(B $B %)'B '"%*(B )+)(B ')B '7B %'B %+%*(B'(%$(6 &')B '%#B &)'%)(#7B )B )%*'(#B #%$.B ,""B )'!"B %,$B )%B %*'B &%&"8B %%B +$%'(7B )-B '+'(7B %)"'(7B '#'(7B ,%B &'%*B)B!$B%'B'()*'$)(B $B(%*+$'B#!'(7B,""B(#"B)%B )B $!6B B B (%$B $%,B (B %'B "')(B )%B )'+"B '%B ,$B )%B #'!B #"()%$(B %'B +B ')B $B%)'B%'#B%B#"B)%*'(#6 )B (B *$'()%%B ))B )B $,B ')%'A$'"B %B )B 8B (B B &'+)B ()%'B !'%*$6B $%B "(%B )"!(B %*)B '*"$B)B8B$B'%,$B )B)%*'(#B+"*B$B%'B'+$*B $')%$B $B %B ')%$=6B )B ,(B )B )'*()B %B 'B &&'B "+'B )B )B 2013B %*'(#B )!%"'(B %'*#7B *()B )'B #%$)(B )'B 'B &&%$)#$)B (B 7B 86B B $%B #$(B *($((6 B >)B B +B "'$)B '%#B #.B

'B 8#$)B -&'$B (7B %$B .%*B #!B B &'%#(B (B B #$#$)B .%*B #*()B $(*'B .%*B *"B"B )6B $B %'B .%*B #!B B &'%#(7B .%*B #*()B #!B B '('7B *(B B &'%#(B (B B )B ))B #*()B B &6B '%#B ((*#&)%$B%B%A BBBB)B)B87B ,B +B $B "B )%B '((B (%#B %B )B &'%"#(B B #"))$B $()B )B &'%'#$B %B )B ()*BB))B'$B'%#B&%%'B("'.B ()'*)*'7B &'%#%)%$B '((7B $%)B )%%B %%B ,%'!$B $+'%$#$)7B %A BB(B,)%*)B")').7B$)'$"B ,'$"$6B)B)B"B"B*$B))B (B+""B$B'%#B'$(B%B)B $.B $B )B &'+)B ()%'7B ,B +B$B"B)%B(%"+B(%#B%B)B ##)B%$(6 > $B )%$7B )B )'$(&%')B $*()'.7B +)%$B $*()'.7B ,)',.(B 'B +'.B #&%')$)B ()%'(6B B +B )%B )!B B ()&B )B B )#6B 'B (B B $B )%B &')$'B ,)B )(B ()%'(B %'B %*'B %"(B )%B B +6B B 'B ,%'!$B %$B B '$B ).B &'% )B (B B *B'$))$B &")%'#B %'B '=(B %A)%*'(#B '$)"(B $B* 7B,)B)*'(B"!BB%A *"B 'B$'.B %'B %$+'(%$B %B ,()B)%B,")7B%)$"B'$(7B

$#$#"!&'#$+!"'$ %$ &!&=& $&

 !"#! $!% " !$ #&!'* +%#5*$" #!5#!"#$  !' %%8 $# ' *#+$ !#&$ "!8$ "# 5!%8 '"" #+!$#!' ' #+!$#! # $& "" ! !% #!<& &'<*&"""#&!'*& 

%)"(7B (&%')(B ")(7B $*()'"B &'!(7B ,)'B &'!(B $B )B #""(7B #%$B %)'(B )(B &'% )B ,""7B )B "()7B ')B 207000B %(B $B ),%B .'(B $B &'%#%)B 'B (B B &'''B ()$)%$B %'B )B '%,$B%A)%*'(#B#'!)7?B(B (B$BB'$)B$)'+,6 B B$$"B $".()7B "B ,%!%'%7B (B 'B )%*'(#B ()$(B )%B $B)B '%#B %""%')%$(6B>B$,B,%#$B)B 8B$B&*""B()'$(B%'B)%*'(#6B B (B +$B )"!$B )%B )B ')B &%&"7B)B%+'$%'(B$B""6B%*B !$%,B ,)B &&$B )%B %'#'B B 8'#$7B #$B *!*'9B )B %+'$%'(B %$)'%"B +'.)$B $B )(B %*$)'.6B B $(B *$(B )%B #!B )$(B &&$7?B B (6B $8B >B ())(B ,""B '%*&B '%#B )B $+()#$)(6B B #B %B )B +,B))B%'B(%"B$B%$%#B $B)(B %B )%*'(#B )%B 'B )B '(('%%)(B"+"7B,'BB')%$(B 'B "%)7B ())(B %+'$#$)(B ,""B+B)%B$+()B$B)%*'(#6? *)B)%*'(#B(B"#%()B()'$B$B %')A()B ())(B ))B 'B %&$B ,)B().B$B(*').B""$(B ,B (%*'B )%*'()(6B 'B )%*'(#B ()(B 'B $%)B '+#&B *()B(B)B'%(B))B"B)%B#%()B %B )#B 'B 6B )B &'($)7B )B $B)(B '%#B )%*'(#B 'B "*$B )B%##*$)(6 (B B %)B B ,B ()!%"'(B +B $)BB,'B'B(B%)B)B ,'%$B $B )%*'(#6B 'B %()(B *B )%*'(#B &%)$)"7B %)B $)*'"B $B #$A#6B (&)B )B $)%$=(B (*').B ""$9B )B $ %.(B '")+B &%")"B ()").B $B (%"B &7B )B )%*'(#B $*()'.B $B )%*'(#A'"$)B %#&$(7B %,$B $B %&')B .B%)B"%"B$B%'$B$+()%'(7B )B ')*'$(B '%#B $+()#$)7B #%+$B )B '$B %$%#.B %','6B %#B %B )B $)%$=(B )%*'(#B (B B $B -&)')(B ,%'!$B $B 'B +B )'B )%B *$!B (%#B %B )B ()'%).&(7B (&"".B ,$B )B ((*B %B

(*').B %$'$(B 'B '(7B &%$)$B )%B %*$)'(B "!B %*)B 'B $B )B $)B ))(B %B #'B ))B ,"%#B $'($B )%*'()B $*#'(B +$B )%*B '#B')(B'B"+B)%BB6B B ""$B (B $%)B %*)B (*()$$B $+()#$)B $B #$)$$B&"$$B+"%&#$)B &'% )(7B $"*$B %)"(B $B %)'B )%*'(#B ")(6B 'B (B%)"(6BB %()B%B)B%)"(B'B %*($B %$B *($((B )'+""'(6BB '=(B *($((B )%*'(#B %*B'$B ,(B "'.B %%()B $B 2013B.B$B''.B%B$,B%)"(B$B #)$B (&(6B B 8%'&%')%$B ,(B +$B ')%$B )%B $+()%'(B )%B&.B#%'BB$)%$B)%B)B'*'"B %##*$)(B,'B)BB')%$(B 'B()6B: %'B%$B%)"(B")';6B $7B )'B 'B ())(B ,'B .%*B %$=)B +$B +B B ()$'B *()%*(B$%)B)%B#$)%$B*)B %)"(6B*B")(B$B'+B)B %$%#.B%B)B%()B%##*$)(7B B,""B#$6B #$)(B $B )B %".B $B "(*'B #'!)(B 'B '")+".B *$)&&6B B %B ,%$'7B )B '$B %*'(#B +"%&#$)B 8%'&%')%$B :8;B ,$)(B )%B ")B #%'B $+()#$)B %&&%')*$)(B $B )B "(*'B @ %".B#'!)B%B%*$)'.6B >B +B B "'B $)*'"B %'()9B ,B+BB''B(&(B%B'""(B$B %'""(BAB)B%$".B())B$B'B ")B,)B)B(&(B%B%'""(9B%$B %B)B,B())(B,'B.%*B$B(B "&$)(6 $B )'#(B %B %)%*'(#7B ,B 'B )B"$B())B$B).B'B%A +$B $)*'"B '(%*'(6B B +B "(%B B ,B %)'B %A+$B ()(8B ,B+B)B %$%")(7B)B%!%$B ""(7B)B ,B&(B$B(+'"B %)'B$)*'"B()(6B$B%*BB%*'(7B &')B%B)%*'(#B(B)B*($6B*'B *($B(B%$BAB8"'B%%7B.%*B !$%,B,)B B#$6B$B.%*B+B )B ')B ()B %B &%&"8B ).B 'B $7B).B'B,"%#$7B).B'B %(&)"B ))B (B )%B ""B ))7?B (.(B ."B #%!7B%+'$%'B8'%((B

+'B))6B >B %$)$*B )%B $+()B )%*'(#B +$B)%*B%*'B&'%*)(B'B+'.B &%&*"'7?B #%!B)%"B)(B'&%')'B $B B &%()A8""'B 8'()#(B ()+"B$)'+,6 B'%&B$B)B%$ &')B '%#B ,)B 8'%((B +'B ))B $B B ,B %)'(B 'B %$7B )%*'(#B $%#B (B $%$A-()$)B $B #%()B %##*$)(B '%((B )B %*$)'.6B B #$B &'%"#B '#$(B &"%'"B )%*'()B B')%$(@()(6B $()'B%B%*'(#7B8*")*'B$B )%$"B '$))%$7B 8B :#B *!B(B>""B)B())(B'%((B)B %*$)'.B 'B '".B $%,B *)B ).B'B$%)B'.B)%B%B)%*'(#6? )B(B"#%()B()'$B$B%')A()B ())(B ))B 'B %&$B ,)B ().B $B (*').B ""$(B ,B (%*'B)%*'()(6B'B)%*'(#B ()(B 'B $%)B '+#&B *()B (B )B '%(B ))B "B )%B #%()B %B )#B 'B 6B )B &'($)7B )B $B)(B '%#B )%*'(#B 'B "*$B )(B %##*$)(6 *!B(B&%&"B(%*"B(B)B $B )%B '&%()%$B )B ()%'B $B %''B)%B'$B)B)%B)B#$()'#B %B )B $)%$=(B %$%#.6B B >B $%,B +B )%B "%%!B )B )B )%*'(#B ()%'B $B *($((B &'(&)+6B B +B )%B '*B )B #%$.B '$(B(&$B$B$'$B%)'B %*$)'(7?B B 6B B)B &'($)7B )'B (B $B $'(B )%*'(#B $)%B 'B *)B )=(B #$".B &%&"B %#$B %'B *($((B $B )B %"B 5B (7B +)%$B $B %##*$)%$B ()%'(6B B 'B (B $'(B )'+"A'")B %(7B *)B )B (B $%)B B )%*'(#B '+$*B $B (B $%B '&(B %$B ()B '=(B )%*'(#B #'!)6?B %*'(#B(%*"BB)!$B('%*(B .B &%&"B $B )B &%()%$B %B *)%').B %'B )(B #*")&"'A*B)(B )%B(%,6B %'%+'7B%&')%'(B+B )%B $+()B $B )'$$B )%B B "B )%B ')$B )'B #'!)B ('6B *()B ,$B.%*B)$!B.%*B!$%,B,)=(B ,)7B)$(B$B$B"+B.%*B $BB#*"6B
  

    

        I 8%##))%$(I %(I 8+"*+(I $I %+()#?I /%I **?I ($))I *+*+I /#I !I )I )I C3125I #%+$I)*,"DI-)III+$'+I ,$*I -I )I %($)I *%I "(*I E*I %%$))I %I %I $I*I"I%I&%&"I%I/%I**I )I-""I)I$$I*I&(%#%*%$I %I%(+I+"*+(I$I*(*%$> EI )*,"I -)I ")%I %($)I *%I )%-)I *I +*/I %I %(+?I #+)?I ())?I (%I$I,(/*$I))%*I -*I*I(I$I-I%(#I*I ))I%I(I)*($*I$I+$*/?I $I%&I**I*I*I$I%I*I )*,"?I *I +"*+("I $*(*%$I $I -""I I %$I $%*(?FI )I )> I %($I *%I (?I E)I I &)I(?I-I(I*(#$I*%I #&%$I *I %+()I %I *!$I %(+I+"*+(I$I*(*%$I*%II (I",">I *II)I%,%+)I**I-I %(+I (I "%)$I *I $(*I ")I %I %+(I %(*()I *(%+I *I %,(($I $I+$I %I *I )*($I +"*+(I %$I %+(I "$?I +*I -I $I $%I "%$(I%$*$+I*%I%"I%+(I(#)I *%I -*I *I >I I (I (/I #%(I *$I %(I *%I $)+(I **I *I /$I +"*+(I )I ( +,$*I $I&(%#%*I/%$I*I)%()I %I%+(I"$?FI)I)>I I-I%II/%I**II%,($%(?I ()I "%($I #%I -%I -)I *I )&"I +)*I %I %$%+(I *I

*I %%I %+()#I /I "I *I *I8+"*+("I8$*(?I)I-%#$I )%+"I $%+(I *(I "($I $I -()I $I &(&($I "%"I ")>I I E+(I ")I $I +"*+(I(I(II(I*$I%*()?I +*I -I $I %$"/I #%$)*(*I *I I-I(I*I*I$I%+(I/I*%I/I *,*)>I )I I !$I %I "I ($%()I *I %$I$I $I *I *I**I%(+I+"*+(I-""I$%*I >II(I%($)$I*)I%%I *%+()#I,$*I*%I)%-)I*%I*I $*(I -%("I **I -I (I *(+"/I #%"+)I-*I(I+"*+(?I)I )>I I &()$**,)I %I %(+I )&!$I )**)I )+I )I %)?I $%I #I +$I &+*I +&I )$*$I I +"*+("I )&"/)I *I *I )*,"I -I I )*(*I %$I (/?I(+(/I25?I%""%-I/I "!+I $*?I I $*I %I I ,*($I *%()I $I (*)*)I )+I I )I I %)%!%?I "I +"?I +/-I #%"?I I "%+$?I $I %$!I)%I!I> I )*,"I "#.I %$I *+(/I(+(/I26I-*II%%I *%+()#I -I -)I )&%$)%(II /I %+()#I 8(I %)&*"*/I ))%*%$I%I(IA8BI -(I I )**I I $I "%"I %,($#$*I)&"/I*(I(I *(*%$"I%%I)+I)?I /$I$I :%?I +)?I #"I $>I (?I -+?I"?I%I$I-I%"%/$?I !+(+?I !($?I #%$I #%$I $I )&">II /%I **I %,($%(I %"I +#%I ((II *I )*!II $I *I I *$I %I %(+I

$+I $I +"*+(I $I

)%%")>I I I %-,(I )I *I )**I %,($#$*I )I *!$I I )(%+)I )*&I *I #!$I )*+$*)II *%I I $*()*I $I "($$I *I "$+?I EI (I -%((I %+*I *I $I

&(*I %I -*I -I $*$I *%I %I &(*I (%#I $%+($I *I *()I )I %($)$I +"*+("I %#&**%$I -(I )()I %I +"*+("I ,$*)I -""I I *+*I $I&(0)I-""II,$I*%I*%)I

  I 8%#&*(%""(G$("I %I ##(*%$I A B?I (>I ,I (($?I )I )I *I ("I %,($#$*I )%$I %(I *(,""()I*%I&(%+(I,)I%$I((,"I )I #I *I %%)*$I (I *%+()#>IEI&(*%$I*I)I *I %$*I %I :$*(/DI )I !!GI %*I>II (I(I"*)I%$I(%+$I$%-?I -(I/%+I$I($-I/%+(I,)I$I I /?I *(I )I $%I (%%#I %(I "/I $I %*$$I (I ,)I $/I "%$(?FII)> I ")%I )I *I )(I %I *I $/I )I $%*I %$"/I *%I &(*$(I -*I *I ($I %+()#I ,"%&#$*I 8%(&%(*%$I A8BI +*I ")%I *%I %""%(*I $I $/I -/I **I %+"I I ,"+I *%I %#)*I *%+()#I ,)%$I %I *I %(&%(*%$>IE*,(I*I)I)I $I #/I ?I +)*I I ()*GI ))+(I **I *I (I ##(*%$I (,)I )I $%*I %$"/I $I ""$I -*I /%+(I ,)%$I %I %#)*I *%+()#?I+*I(/I*%I)+&&%(*I$I %""%(*I -*I /%+(I %(&%(*%$I %(I*I"*$I%I(D)I*%+()#I )**+)I $I *I %#*/I %I *%+()#I )**)>F (($I ,I *I ))+($I -$I *I (*%(G$("I %I *I 8?I ()I""/I $%?I,)*I #I($*"/>I I )@I E I #I &&/I **I /%+I ,I)%,(I-*I)I$))(/I $I $I *%I +$"%!I *I $I &%*$*"*)I%I*)I)*%(>II%+I-""I )%,(I**I#%)*I%I*I%+$*()I (&$I %+$*+""/I (%#I *%+()#I *%/I I()*I %I ""I "%%!I $)?I *%%!I*I*%+()#I$,$*%(/I$I*(I %+$*()?I(%,I*I%$)%+)$))I $I*(I%-$I&%&"?I,"%&I*I )*)?I $$I *#I $I $,*I %($()I*%I%#I$I)>I)I)I .*"/I -*I (I $)I *%I %I $I*I"$)I#/I(*I**I/%+I (I $%*I %$"/I *"!$I *?I +*I %$I ,(/*$I &(*""/I &%))"I *%I ($I*I*%I>I)I)I%%>F (($I )I **I )**)*)I -*$I *I $/I (,"I **I

%($()I "%,I *%I ,)*I (I *%+()#I )*)?I +*I $%(#I **II )%#I %I *#I (I $%*I )+(I %+*I *I )**+)I I $I "*)I ,""I $I I *)I )*)?I $I E*)I (I *I()I-I/%+(I%($)*%$I $)I*%I-%(!I%$>F $%I %##$I *I ##(*%$I %))I %(I ,$I I %%I ()&I %I *I *%+()#I )*%(I EI I #I #&())I /I /%+(I (""$*I%,(,-I$I)+)*%$I %+*I *I *%+()#I )*%(I -I

(,"II*I*I**I/%+I(I$%*I %$"/I I *%(%+I (I %))?I +*I %$I ,$I $I $%(#I "%"I &()&*,I %I *%+()#I *($)>I )I )I I %%I )$I %(I +)I *I 8>I I )I I ,(/I #&%(*$*I )*!%"(I *%I 8I $I *I -""I I+$-)II II$%*I&/I()&*I *%I/%+I$I)!I%""%(*%$I$I ,>I)I&(*$(I$I&(%())?I-I -$*I I )*(%$I &(*$()&I -*I (I ##(*%$I (,?I $I *I (I %I )/I ,)I (#I

%(I *I $*(I *%+()*)I **I -""I I(*I*I%($I$,)*%()?FI)I )>IIEI(I(I*%I)*($*$I $I "+(*I *I %(I %I ("*%$)&I $I %""%(*%$I -I )%+"I I *-$I *I ##(*%$I (,I $I 8?I *I *-%I #)I *-$)I %I *I *(,"I $I *%+()#I )*%(?FI )I >I $%I %##$I (($I %(I )I )$)I %I +*/I $I*I-(#I(&*%$I%(I (I"*%$>

  %($I $I ,(I %$G*#I &(%(#$I %I 93>4I&(I$*I%(I((,$I $I &(*$I I*)I $I 3124?I ($!+(*I (&%(*I ,I*)I)*I&+$*+"*/I)%(I $I)*%(/>I +$*+"*/I (*)I )I I )I 96I &(I$*I-(I(I,$I+($I D)I ,)*I *(A III #%$*)I (%#I +"/I *%I *%(I 3124?I *+)I )I$I I $-I )*%("I (%(I %(I $,+"I#%$*)>I %($I *%I ($!+(*I (&%(*?I *I *($I )I ")%I %$*$+$I *)I /(>I $I $+(/I 3125?I I ()*(I*)I)*G,(I#%$*"/I I*I &+$*+"*/I (*I %I 98>2I &(I $*>I %(I #$/I /()?I ($!+(*I (&%(*I )I ")%I ($!I I #%$I *I )*I (&%(*)I -$I *I %#)I *%I I $"$I (""*/>I EI )%G""I I #)$"$I (*I %,()I *I *I ,(/I "%-I ","I %I 2>7I &(I $*I HI )&*?I %(I .#&"?I I ,%"+#I %I #%(I *$I 38I #""%$I &)I %I %+*%+$I I $"I ")*I /(I *I >I +)?I &))$()I I/$I%+*I%I($!+(*I$I&$I %$I *(I "+I ((,$I *I *(I )*$*%$)?FI*I)**#$*I)**> 8%##$*$I %$I *I (%(I I+()I *I (#$/D)I #%)*I #&%(*$*I ,*%$I +?I (&%(*I D)I .+*,I %(I (#$I

*$I +"*I )@I E:,(/%$I &(*$I (%#I %(I *($)(($I *I ($!+(*I (&%(*I $I $ %/I #.#+#I*(,"I%#%(*I$II (""*/>I EI -%(!I "%)"/I -*I %+(I &(*$()?I +*)I "+)(+$I A(#$/D)I (I *(A III %$*(%"I $/BI $I *I ("$)?I *%I )*(#"$I &(%)))I %$*$+%+)"/I $I *%I %*I(I &))$()I *I )*I &%))"I*(,"I.&($>I E $I *(#)I %I )(,I '+"*/I $I &+$*+"*/?I -I ($!I #%$I *I

-%("D)I*%&I(&%(*)>F ($!+(*I(&%(*D)I$-I+$-/I %(*-)*?I #%$I %*(I *%()?I )I"&II*I&+$*+"*/I"#I *%I $-I *)I $I *%I #**I *I #&*I %I ,()I -*(I %$*%$)I )+I )I )*(%$I -$)I $I&%%(I,)"*/> $++(*I$I*%(I3123?I*I $-I (I G"+)I $I ))%*I .&$)%$I *I (#$"I 2I I )**G%G*G(*I $()*(+*+(I $I "*)I *%I #.#0I *(,"I %#%(*>

 

$*(8%$*$$*"I%*")I(%+&I )I$$%+$I&(G*.I&(%I*)I %I<711I#""%$I%(I3124?II:>8I &(I $*I #&(%,#$*I %$I *I &(,%+)I/(> I %*"I $*I ")%I $$%+$I *I )"I %I *)I $I ($)%I (!I %&!$)I&(%&(*/I%(I<231I#""%$?I $I *%I *I &(%(I (#$*)I $I *I &)*I 23I #%$*)I *%I )&%)I %I *I $*(8%$*$$*"I(!I $I$I $*(%$*$$*"I-I%(!I ("/I %*")> (%+&I(,$+I(%)I*%I<2>:I""%$I %(I3124?I+&I(%#I<2>946I""%$I$I 3123?I$I"%"I,I(-I/I 4>9I &(I $*I -*I (*)I +&I 2>9I &(I $*I$I%+&$/I+&I2>4;>

8I :.+*,?I (I %"%#%$)?I ?I )@I E3124I #(!I D)I *$*I $$,()(/I )I I )*$"%$I %#&$/?I $I -)I $%*(I /(I %I )*(%$I &(%(#$>I I I ",(I %%I +$("/$I (%-*I $I (,$+)I $I &(%I*)?I +(*(I (+I *I &*"I $*$)*/I %I *I +)$))I $I %$*$+I *%I $(*I I (*+($)>F I @I E %%!$I $*%I 3125?I "*%+I %$%#I %$*%$)I $I )%#I #(!*)I (#$I +$(*$?I %(-(I %%!$)I *I )I $%+($I$I-I(I%$I$*I **I-I-""I",(I$%*(I/(I%I (%-*>F

-%I.">I)I-""I$%I%+*I%I I"%$I-/I$I#!$I&%&"I*%I I #%(I $*()*I $I "($$I $I,"%&$I&%)*,II*+I *%-()I *(I +"*+(I $I *(*%$?FII)>

 

  

(*)I (-/)I ))*(I ("$I (I )I &%)I *%I %#I *I I()*I &$)I (((I *%I (&"I *I %"I (I %&/I &"%*I I*I I -*I $I "*(%$I ,()%$I %$I )?I (&%(*)I)/> + *I *%I &&(%,"I (%#I *I &$)I (+"*%(?I &"%*)I -""I +)I *I ,)I %(I I*I &(&(*%$)I $I %&(*%$)I $I*%I&(%(#I*I"+"*%$)I $I*%I)"/II/I*I((*>I (?I-I)I%-$I/I I &($*I ?I )I *I ,)I -""I $()I A II$/I $I )*/I -"I (+$I ((*I -*I /I )%#I 71!>I I )I )I )*#*I*%I&(%,II=261?111I &(I #%$*I %)*I ),$I %(I *I ("$I $I )%(*I $I #+#G +"II*)>I I )I -""I %*I(I $)*$*I ))I *%I ""I *I ((*D)I #$+")I $I $"I &"%*)I *%I ,-I $,*%$I #&)I $I *"I(&%(*I#&)>I (I )I "(/I III %$I (+)I 431I A:8G BI -*I )I %(I %*I &*$I $I %G&"%*?I $I )I )%%$I *%I '+&I $I *%$"I %+(I )%(*I $I #+#G+"I ((*I -*I *I ,)?I -I -""I (#$I %$$*I *%I *I ((*D)I "*("I)/)*#I*I""I*#)>I )*$I -""I I ((I %+*I -*I &$D)I :I (I )*/I +*%(*/I *%I $)+(I **I *I ,)I #*I )*($$*I )*/I $I (""*/I )*$()I )I I*I $)*(+#$*)>I I (I )I *($II(%+&I%I211I&"%*)I*%I +)I*#?I$I-$I&&(%,"I)I (,I (%#I:I *I )I -""II(%+*I$*%I)(,>


  

      

%$" '!"# !! 

 "!!"&!"" " " !

'Ã&#x2019; 6458Ã&#x2019; -!+Ã&#x2019; +Ã&#x2019; &'2Ã&#x2019; ())(+-.'"-",Ã&#x2019; (+Ã&#x2019; -!',Ã&#x2019; -(Ã&#x2019; + "'Ã&#x2019; "-,Ã&#x2019; (+&+Ã&#x2019; -(.+",-Ã&#x2019; %(+2@Ã&#x2019; )+(/"Ã&#x2019; -!-Ã&#x2019; )(%"-"%Ã&#x2019;,-"%"-2Ã&#x2019;'Ã&#x2019;,("%Ã&#x2019; )Ã&#x2019; +Ã&#x2019; &"'-"'@IÃ&#x2019; ,"Ã&#x2019; -!Ã&#x2019; !"+&'Ã&#x2019; (Ã&#x2019; -!Ã&#x2019; -!',Ã&#x2019; Ã&#x201C;Ã&#x2019;"Ã&#x2019; (-%Ã&#x2019; ,,("-"('@Ã&#x2019; %1'+(,Ã&#x2019; ,"%"$(,?Ã&#x2019; ,-Ã&#x2019; 2+Ã&#x2019; -!Ã&#x2019; "'+,Ã&#x2019; "'Ã&#x2019; -.+'(/+Ã&#x2019; (Ã&#x2019; -!'"'Ã&#x2019; !(-%,Ã&#x2019; 0,Ã&#x2019; #.,-Ã&#x2019; %(0Ã&#x2019; 54Ã&#x2019; )+Ã&#x2019; '-@Ã&#x2019; (%%(0"' Ã&#x2019; Ã&#x2019; .&.%-"/Ã&#x2019; %%Ã&#x2019; (Ã&#x2019; (/+Ã&#x2019;79Ã&#x2019;)+Ã&#x2019;'-Ã&#x2019;,"'Ã&#x2019;644<? (+"' Ã&#x2019; -(Ã&#x2019; -Ã&#x2019; )+(/"Ã&#x2019; 2Ã&#x2019; -!Ã&#x2019; %%'"Ã&#x2019; 8"/"%Ã&#x2019; /"-"('Ã&#x2019; .-!(+"-2Ã&#x2019; DEÃ&#x2019; 'Ã&#x2019; ).%",!Ã&#x2019; "'Ã&#x2019; H IÃ&#x2019; & 3"'@Ã&#x2019; -!',Ã&#x2019; ,0Ã&#x2019; Ã&#x2019; ," '"Ã&#x2019;'-Ã&#x2019; %"'Ã&#x2019; "'Ã&#x2019;

"'-+'-"('%Ã&#x2019; ++"/%,Ã&#x2019; "'Ã&#x2019; 6457?Ã&#x2019; !Ã&#x2019; '.&+,Ã&#x2019; )("'-Ã&#x2019; -(Ã&#x2019; Ã&#x2019; %"'Ã&#x2019; "'Ã&#x2019; (+" 'Ã&#x2019; ++"/%,Ã&#x2019; -Ã&#x2019; -!',Ã&#x2019; '-+'-"('%Ã&#x2019; "+)(+-Ã&#x2019; "'Ã&#x2019; 6457Ã&#x2019; (Ã&#x2019; +(.'Ã&#x2019;6Ã&#x2019;)+Ã&#x2019;'-@Ã&#x2019;+(&Ã&#x2019;8@575@674Ã&#x2019; "'Ã&#x2019; 6456Ã&#x2019; -(Ã&#x2019; 8@48:@<<:Ã&#x2019; "'Ã&#x2019; 6457?Ã&#x2019; (&,-"Ã&#x2019;++"/%,Ã&#x2019;%,(Ã&#x2019;+,Ã&#x2019; 2Ã&#x2019;8?:Ã&#x2019;)+Ã&#x2019;'-Ã&#x2019;+(&Ã&#x2019;6@74<@886Ã&#x2019;"'Ã&#x2019; 6456Ã&#x2019;'Ã&#x2019;6@646@=79Ã&#x2019;"'Ã&#x2019;6457? ,"%"$(,Ã&#x2019; ,"Ã&#x2019; -!-Ã&#x2019; !(-%Ã&#x2019; )+",Ã&#x2019; "'Ã&#x2019; -!',Ã&#x2019; !/Ã&#x2019; +())Ã&#x2019; ," '"Ã&#x2019;'-%2Ã&#x2019; ,Ã&#x2019; Ã&#x2019; +,.%-Ã&#x2019; (Ã&#x2019; %,,Ã&#x2019; &'@Ã&#x2019; 2Ã&#x2019; (-!Ã&#x2019; +$Ã&#x2019; 'Ã&#x2019; 82)+"(-Ã&#x2019;-(.+",-,Ã&#x2019;,Ã&#x2019;0%%Ã&#x2019;,Ã&#x2019;+(&Ã&#x2019; +&'2@Ã&#x2019; +'Ã&#x2019; 'Ã&#x2019; -!Ã&#x2019; ? ?Ã&#x2019; !Ã&#x2019; &",Ã&#x2019; (Ã&#x2019; Ã&#x2019; '.&+Ã&#x2019; (Ã&#x2019; "+Ã&#x2019; (''-"(',Ã&#x2019;)%2Ã&#x2019;Ã&#x2019;&#(+Ã&#x2019;+(%Ã&#x2019; "'Ã&#x2019;-!Ã&#x2019;%"'Ã&#x2019;"'Ã&#x2019;(($"' ,?Ã&#x2019;0!"%Ã&#x2019;

+(&Ã&#x2019; 644<Ã&#x2019; -(Ã&#x2019; 6456@Ã&#x2019; -!Ã&#x2019; '.&+Ã&#x2019; (Ã&#x2019; ('+',Ã&#x2019; 'Ã&#x2019; /'-,Ã&#x2019; !%Ã&#x2019; "'Ã&#x2019; -!',Ã&#x2019; !,Ã&#x2019; %"'@Ã&#x2019; -!.,Ã&#x2019; *Ã&#x2019;-"' Ã&#x2019;!(-%Ã&#x2019;(($"' ,? +(&Ã&#x2019; 6459Ã&#x2019; "-Ã&#x2019; ",Ã&#x2019; !()Ã&#x2019; -!-Ã&#x2019; -!',Ã&#x2019;0"%%Ã&#x2019;('Ã&#x2019; "'Ã&#x2019;(&Ã&#x2019;Ã&#x2019; $2Ã&#x2019;,-"'-"('Ã&#x2019;(+Ã&#x2019;"'-+'-"('%Ã&#x2019; ('+',@Ã&#x2019; !%)Ã&#x2019; 2Ã&#x2019; -!Ã&#x2019; (&)-"-"/Ã&#x2019;)+",Ã&#x2019;(*Ã&#x2019;+Ã&#x2019;-(2Ã&#x2019; 2Ã&#x2019;-!'"'Ã&#x2019;!(-%"+,@Ã&#x2019;(&)+Ã&#x2019; -(Ã&#x2019;(-!+Ã&#x2019;,-"'-"(',? !Ã&#x2019; "'-'-"('Ã&#x2019; (Ã&#x2019; "+%"',Ã&#x2019; -(Ã&#x2019; "'+,Ã&#x2019; -!Ã&#x2019; '.&+Ã&#x2019; (Ã&#x2019; Ã&#x2019;" !-,Ã&#x2019; -(Ã&#x2019; -!Ã&#x2019; +$Ã&#x2019; )"-%Ã&#x2019; ",Ã&#x2019; /+2Ã&#x2019; )+(&","' Ã&#x2019; (+Ã&#x2019; -(.+",&Ã&#x2019; "'Ã&#x2019; -!',@Ã&#x2019;0!"%Ã&#x2019;"'-+,-Ã&#x2019;2Ã&#x2019;(+" 'Ã&#x2019; "'/,-(+,Ã&#x2019; "'Ã&#x2019; -!Ã&#x2019; (&,-"Ã&#x2019; !(-%Ã&#x2019; &+$-Ã&#x2019;",Ã&#x2019;%,(Ã&#x2019;)(,"-"/?

"!!#$! $"&"#" !(.+",-,Ã&#x2019;+(&Ã&#x2019;+(.'Ã&#x2019;5<4Ã&#x2019; (.'-+",Ã&#x2019; "'Ã&#x2019; -!Ã&#x2019; 0(+%Ã&#x2019; 0"%%Ã&#x2019; Ã&#x2019;'Ã&#x2019; "-Ã&#x2019; +%-"/%2Ã&#x2019; ,"+Ã&#x2019; -(Ã&#x2019; &$Ã&#x2019; -+/%Ã&#x2019; )%',Ã&#x2019; -(Ã&#x2019; '"Ã&#x2019; 'Ã&#x2019; -Ã&#x2019; -!"+Ã&#x2019;/",,Ã&#x2019;('Ã&#x2019;++"/%Ã&#x2019;,Ã&#x2019;)+Ã&#x2019;Ã&#x2019;'0Ã&#x2019; ","('Ã&#x2019;-$'Ã&#x2019;2Ã&#x2019; (/+'&'-Ã&#x2019;(Ã&#x2019; '"? '"'Ã&#x2019; (/+'&'-Ã&#x2019; !Ã&#x2019; &"'-"'Ã&#x2019; Ã&#x2019; -(. !Ã&#x2019; ,-'Ã&#x2019; ('Ã&#x2019; ",,."' Ã&#x2019; /",Ã&#x2019; -+Ã&#x2019; /"Ã&#x2019; %2G,Ã&#x2019;+/%-"(',Ã&#x2019;!Ã&#x2019;&Ã&#x2019; !",Ã&#x2019;+(%Ã&#x2019;"'Ã&#x2019;-!Ã&#x2019;6:J55Ã&#x2019;Ã&#x2019;$,Ã&#x2019;%+?Ã&#x2019; %2Ã&#x2019; !Ã&#x2019; .-"%",Ã&#x2019; !",Ã&#x2019; -(.+",-Ã&#x2019; /",Ã&#x2019;-(Ã&#x2019; -Ã&#x2019;-Ã&#x2019;'Ã&#x2019;)+(/"Ã&#x2019;"-Ã&#x2019;-(Ã&#x2019; -++(+",-,Ã&#x2019; -+Ã&#x2019; ,-2"' Ã&#x2019; "'Ã&#x2019; '"Ã&#x2019; (+Ã&#x2019;%(' ?Ã&#x2019; ,Ã&#x2019; )+Ã&#x2019; -!Ã&#x2019; '0Ã&#x2019; ,!&@Ã&#x2019; -(.+",-,Ã&#x2019; 'Ã&#x2019; ))%2Ã&#x2019; (+Ã&#x2019; Ã&#x2019; /",Ã&#x2019; ('%"'Ã&#x2019; 'Ã&#x2019; %/Ã&#x2019; (+Ã&#x2019; '"?Ã&#x2019; 'Ã&#x2019; +!"' Ã&#x2019; -!Ã&#x2019; (.'-+2@Ã&#x2019; -!2Ã&#x2019; 0"%%Ã&#x2019; Ã&#x2019;)+(/"Ã&#x2019;0"-!Ã&#x2019;Ã&#x2019;/",?Ã&#x2019;

+/%Ã&#x2019; '-,Ã&#x2019; ,Ã&#x2019; 0%%Ã&#x2019; ,Ã&#x2019; ('(&",-,Ã&#x2019; %Ã&#x2019; -!-Ã&#x2019; -!",Ã&#x2019; &(/Ã&#x2019; 0"%%Ã&#x2019; '+-Ã&#x2019; !. Ã&#x2019; .',Ã&#x2019; (+Ã&#x2019; '"Ã&#x2019;'Ã&#x2019; '+-Ã&#x2019;&)%(2&'-Ã&#x2019; ('Ã&#x2019;Ã&#x2019;%+ K,%Ã&#x2019;,",?Ã&#x2019; (+" '+,Ã&#x2019;.,.%%2Ã&#x2019;(&)%"'Ã&#x2019; -!-Ã&#x2019; -!Ã&#x2019; ,--.,Ã&#x2019; (+Ã&#x2019; /"%"%"-2Ã&#x2019; (Ã&#x2019; /",Ã&#x2019;(+Ã&#x2019; '"Ã&#x2019;0,Ã&#x2019;%02,Ã&#x2019;/ .Ã&#x2019; ,Ã&#x2019; "-Ã&#x2019; 0(.%Ã&#x2019; -$Ã&#x2019; -!&Ã&#x2019; 2,Ã&#x2019; -(Ã&#x2019; +"/Ã&#x2019; ))+()+"-Ã&#x2019; +,)(',Ã&#x2019; ('Ã&#x2019; /",Ã&#x2019; /"%"%"-2Ã&#x2019; +(&Ã&#x2019; %(%Ã&#x2019; '",?Ã&#x2019; HÃ&#x2019; !/Ã&#x2019; "Ã&#x2019; -(Ã&#x2019; 1-'Ã&#x2019; -!Ã&#x2019; /",K('K++"/%Ã&#x2019; "%"-2Ã&#x2019; -(Ã&#x2019; -(.+",-,Ã&#x2019; +(&Ã&#x2019; 5<4Ã&#x2019; '-"(',@IÃ&#x2019; %''"' Ã&#x2019; "'",-+Ã&#x2019; #"/Ã&#x2019; !.$%Ã&#x2019; -(%Ã&#x2019; +)(+-+,Ã&#x2019; "'Ã&#x2019; -!Ã&#x2019; )"-%Ã&#x2019; +'-%2? 8(.'-+",Ã&#x2019; 'Ã&#x2019;-"' Ã&#x2019; +(&Ã&#x2019; -!",Ã&#x2019;&(/Ã&#x2019;+Ã&#x2019; +"-"'@Ã&#x2019;+&'2@Ã&#x2019; '"-Ã&#x2019;--,Ã&#x2019;'Ã&#x2019;+'Ã&#x2019;0!"!Ã&#x2019; (+&Ã&#x2019; Ã&#x2019; &#(+Ã&#x2019; !.'$Ã&#x2019; (Ã&#x2019; -!Ã&#x2019;

F/","-"' Ã&#x2019;)().%G?Ã&#x2019; 8"-"3',Ã&#x2019; +(&Ã&#x2019; " !-Ã&#x2019; (.'-+",Ã&#x2019; "'%."' Ã&#x2019;$",-'@Ã&#x2019; !'",-'@Ã&#x2019; +"Ã&#x2019; '$Ã&#x2019; 'Ã&#x2019; +*Ã&#x2019; !/Ã&#x2019; '(-Ã&#x2019; 'Ã&#x2019; "'%.Ã&#x2019; "'Ã&#x2019; -!Ã&#x2019; !' ,Ã&#x2019; (+Ã&#x2019; ,.+"-2Ã&#x2019; +,(',?Ã&#x2019; .-Ã&#x2019; -!Ã&#x2019; *.,-"('Ã&#x2019; -!-Ã&#x2019; +",,Ã&#x2019; ",@Ã&#x2019; 0!-!+Ã&#x2019; ('%2Ã&#x2019; /%()Ã&#x2019; '-"(',Ã&#x2019; 0+Ã&#x2019; "'%.Ã&#x2019; "'Ã&#x2019; -!",Ã&#x2019; %",-Ã&#x2019; 'Ã&#x2019; (-!+,Ã&#x2019; ",+CÃ&#x2019; Ã&#x2019; &-"' Ã&#x2019; (Ã&#x2019; -()Ã&#x2019; (+" 'Ã&#x2019; &"'",-+2@Ã&#x2019; -(.+",&Ã&#x2019; 'Ã&#x2019; (-!+Ã&#x2019; (/+'&'-Ã&#x2019; (A Ã&#x2019;Ã&#x2019;"%,Ã&#x2019; 0,Ã&#x2019; ,"Ã&#x2019; -(Ã&#x2019; !/Ã&#x2019; Ã&#x2019; %+Ã&#x2019; -!Ã&#x2019; 02Ã&#x2019; (+Ã&#x2019; -!Ã&#x2019; !' ,@Ã&#x2019; 0!"!Ã&#x2019; 0+Ã&#x2019; %,(Ã&#x2019; +'-%2Ã&#x2019;))+(/Ã&#x2019;2Ã&#x2019;-!Ã&#x2019; '"G,Ã&#x2019; "'-%%" 'Ã&#x2019; '",? !Ã&#x2019;!' ,Ã&#x2019;0+Ã&#x2019;Ã&#x2019;+,-Ã&#x2019;)"-!Ã&#x2019; "'Ã&#x2019; %,-Ã&#x2019; -(+Ã&#x2019; (+Ã&#x2019; 84Ã&#x2019; (.'-+",Ã&#x2019; .-Ã&#x2019; -!Ã&#x2019; '.&+Ã&#x2019; 0,Ã&#x2019; "'+,Ã&#x2019; -+Ã&#x2019; ,(&Ã&#x2019; ",.,,"(',Ã&#x2019; 2Ã&#x2019; -!Ã&#x2019; )'%?Ã&#x2019;

  " & !#!" '!"# !&$!!Ã&#x2019; Ã&#x2019; +-+2K '+%@Ã&#x2019; +Ã&#x2019; %Ã&#x2019; ""Ã&#x2019; !,Ã&#x2019; ('%.Ã&#x2019; Ã&#x2019; 9K2Ã&#x2019; -+")Ã&#x2019; -(Ã&#x2019; .,-+%"Ã&#x2019; 0!+Ã&#x2019; !Ã&#x2019; &-Ã&#x2019; 0"-!Ã&#x2019; +%Ã&#x2019; 'Ã&#x2019; ,--Ã&#x2019; (/+'&'-Ã&#x2019; (A Ã&#x2019;Ã&#x2019;"%,Ã&#x2019; ,Ã&#x2019; 0%%Ã&#x2019; ,Ã&#x2019; &"'Ã&#x2019; )+"/-Ã&#x2019; ,-(+Ã&#x2019;,,("-"(',Ã&#x2019;'Ã&#x2019;Ã&#x2019; A Ã&#x2019;Ã&#x2019;%"-Ã&#x2019; &&+,?Ã&#x2019; .+"' Ã&#x2019; !",Ã&#x2019; /","-@Ã&#x2019; ""Ã&#x2019; .'+,(+Ã&#x2019; -!Ã&#x2019; )+( +,,Ã&#x2019; &Ã&#x2019; 2Ã&#x2019; .,-+%"Ã&#x2019; "'Ã&#x2019; ('/+ "' Ã&#x2019; 0"-!Ã&#x2019; G,Ã&#x2019; &"'Ã&#x2019; )(%"2Ã&#x2019; +(&&'-"(',AÃ&#x2019; ,.))(+-"' Ã&#x2019; -+/%Ã&#x2019; "%"--"('@Ã&#x2019; "'-%%" '-Ã&#x2019; -1-"('Ã&#x2019; 'Ã&#x2019; ,.,-"'"%"-2Ã&#x2019; +.+2Ã&#x2019; ;Ã&#x2019; -(Ã&#x2019; 55@Ã&#x2019; 6458? ""Ã&#x2019; (' +-.%-Ã&#x2019; -!Ã&#x2019; .,-+%"'Ã&#x2019; "'",-+Ã&#x2019;(+Ã&#x2019;+Ã&#x2019;'Ã&#x2019; '/,-&'-@Ã&#x2019; '+0Ã&#x2019; (@Ã&#x2019; 'Ã&#x2019; !",Ã&#x2019;-&Ã&#x2019;Ã&#x2019;(+Ã&#x2019;-!"+Ã&#x2019;(&&"-&'-Ã&#x2019;-(Ã&#x2019; +/"0Ã&#x2019;-1-"('Ã&#x2019;('Ã&#x2019;-!Ã&#x2019;,-(+Ã&#x2019;'Ã&#x2019; "%"--Ã&#x2019; /",,?Ã&#x2019; H!Ã&#x2019; -+',/+,%Ã&#x2019; '-.+Ã&#x2019; (Ã&#x2019; -(.+",&Ã&#x2019; %%,Ã&#x2019; (+Ã&#x2019; Ã&#x2019; +(Ã&#x2019; (.,Ã&#x2019; (Ã&#x2019; -(.+",&Ã&#x2019; )(%"2@Ã&#x2019; "'-+-"' Ã&#x2019; 0"-!Ã&#x2019; Ã&#x2019; ,-Ã&#x2019; (Ã&#x2019; '+%Ã&#x2019; )(%"2Ã&#x2019;&,.+,BÃ&#x2019;.,-+%"Ã&#x2019;,!(0,Ã&#x2019; !(0Ã&#x2019; "-Ã&#x2019; 'Ã&#x2019; Ã&#x2019; ('@IÃ&#x2019; !Ã&#x2019; ,"@Ã&#x2019; 'Ã&#x2019;AÃ&#x2019;H.,-+%"Ã&#x2019;,-,Ã&#x2019;Ã&#x2019;Ã&#x2019;'Ã&#x2019; 1&)%Ã&#x2019;-(Ã&#x2019;-!Ã&#x2019;0(+%Ã&#x2019;,Ã&#x2019;Ã&#x2019;%"' Ã&#x2019; ,-"'-"('Ã&#x2019; "'Ã&#x2019; ,.,-"'"%"-2@Ã&#x2019; &+$-"' @Ã&#x2019; +,+!Ã&#x2019; 'Ã&#x2019; )%''"' ?Ã&#x2019; !+(. !Ã&#x2019; '!'"' Ã&#x2019;

/"-"('Ã&#x2019;)(%"",@Ã&#x2019;"&)+(/"' Ã&#x2019;/",Ã&#x2019; )(%"",Ã&#x2019; 'Ã&#x2019; "'+,"' Ã&#x2019; -(.+",&Ã&#x2019; "'/,-&'-@Ã&#x2019;.,-+%"Ã&#x2019;0"%%Ã&#x2019;Ã&#x2019;0%%Ã&#x2019; ('Ã&#x2019;-+$Ã&#x2019;-(Ã&#x2019;!"/"' Ã&#x2019;"-,Ã&#x2019;(.+",&Ã&#x2019; 6464Ã&#x2019; (%,?I "'Ã&#x2019;-$"' Ã&#x2019;(A Ã&#x2019;Ã&#x2019;Ã&#x2019;"'Ã&#x2019;)-&+Ã&#x2019; %,-Ã&#x2019; 2+@Ã&#x2019; -!Ã&#x2019; .,-+%"'Ã&#x2019; (/+'&'-Ã&#x2019; !,Ã&#x2019; +(3'Ã&#x2019; -!Ã&#x2019; ,,' +Ã&#x2019; (/&'-Ã&#x2019; 8!+ Ã&#x2019; D 8EÃ&#x2019; 'Ã&#x2019; !,Ã&#x2019; ''(.'Ã&#x2019; '0Ã&#x2019; /",Ã&#x2019; )(%"",Ã&#x2019; (+Ã&#x2019; 8!"',Ã&#x2019; '-"('%,@Ã&#x2019; ('Ã&#x2019; (Ã&#x2019; -!Ã&#x2019; ,-,-Ã&#x2019; +(0"' Ã&#x2019; (.-(.'Ã&#x2019; &+$-,Ã&#x2019; "'Ã&#x2019; -!Ã&#x2019;0(+%Ã&#x2019;'Ã&#x2019;-(Ã&#x2019;.,-+%"? H8!"',Ã&#x2019; .,"',,Ã&#x2019; /","-(+,Ã&#x2019; 0"%%Ã&#x2019; '(0Ã&#x2019; Ã&#x2019; %" "%Ã&#x2019; -(Ã&#x2019; ))%2Ã&#x2019; (+Ã&#x2019; Ã&#x2019; -!+K2+Ã&#x2019; &.%-")%Ã&#x2019; '-+2Ã&#x2019; /",@Ã&#x2019; "'+,"' Ã&#x2019; -!Ã&#x2019; )+(,)-Ã&#x2019; (Ã&#x2019; +)-Ã&#x2019; /","-,Ã&#x2019; -(Ã&#x2019; .,-+%"@Ã&#x2019; 0!"!Ã&#x2019; 0(.%Ã&#x2019; Ã&#x2019; 0+&%2Ã&#x2019; 0%(&Ã&#x2019; 2Ã&#x2019; (.+Ã&#x2019; -(.+",&Ã&#x2019; ,-(+@IÃ&#x2019; ,"Ã&#x2019; +?Ã&#x2019; (?Ã&#x2019; !Ã&#x2019; !' ,Ã&#x2019; (%%(0Ã&#x2019; -!Ã&#x2019; (/+'&'-G,Ã&#x2019; ","('Ã&#x2019; -(Ã&#x2019; +'-Ã&#x2019; "'+,Ã&#x2019; ,-"' Ã&#x2019; )"-2Ã&#x2019; -(Ã&#x2019; 8!"',Ã&#x2019;"+%"',Ã&#x2019;-(Ã&#x2019;!%)Ã&#x2019;-+Ã&#x2019;(+Ã&#x2019; "'+,Ã&#x2019; &'Ã&#x2019; .+"' Ã&#x2019; -!Ã&#x2019; .,2Ã&#x2019; 8!"',Ã&#x2019; 0Ã&#x2019; +Ã&#x2019; )+"(Ã&#x2019; "'Ã&#x2019;.,-+%"? !Ã&#x2019; Ã&#x2019; +-+2K '+%Ã&#x2019; .+-!+Ã&#x2019; !" !%" !-Ã&#x2019; -!Ã&#x2019; +(%Ã&#x2019; .,-+%"Ã&#x2019; 'Ã&#x2019; )%2Ã&#x2019; "'Ã&#x2019; )(,"-"('"' Ã&#x2019; -(.+",&Ã&#x2019; "'Ã&#x2019; -!Ã&#x2019; "'-+'-"('%Ã&#x2019; -+Ã&#x2019; '?Ã&#x2019;

H(.+",&Ã&#x2019; !,Ã&#x2019; '(0Ã&#x2019; Ã&#x2019; ",-"'-"/Ã&#x2019; /("Ã&#x2019; "'Ã&#x2019; .,-+%"G,Ã&#x2019; (+" 'Ã&#x2019; )(%"2@Ã&#x2019; -+Ã&#x2019; "' Ã&#x2019; "'%.Ã&#x2019; "'Ã&#x2019; -!Ã&#x2019; )(+-(%"(Ã&#x2019; (Ã&#x2019; -!Ã&#x2019; "'",-+2Ã&#x2019; (Ã&#x2019; +Ã&#x2019; 'Ã&#x2019; '/,-&'-@Ã&#x2019; %%(0"' Ã&#x2019;(+Ã&#x2019;-(.+",&Ã&#x2019;-(Ã&#x2019;Ã&#x2019;%+%2Ã&#x2019; )(,"-"('Ã&#x2019; "'Ã&#x2019; "'-+'-"('%Ã&#x2019; -+Ã&#x2019; +&'-,@Ã&#x2019; &(' Ã&#x2019; (-!+Ã&#x2019; ,-+- "Ã&#x2019; +,@IÃ&#x2019; !Ã&#x2019; ,"?Ã&#x2019; 'Ã&#x2019; Ã&#x2019; &-"' Ã&#x2019; 0"-!Ã&#x2019; "'",-+Ã&#x2019; '+0Ã&#x2019; (@Ã&#x2019; +?Ã&#x2019; ""Ã&#x2019; !" !%" !-Ã&#x2019; -!Ã&#x2019; ())(+-.'"-2Ã&#x2019; -(Ã&#x2019; .%%2Ã&#x2019; ,"3Ã&#x2019; -(.+",&G,Ã&#x2019; '0Ã&#x2019; )(,"-"('"' Ã&#x2019; 0"-!"'Ã&#x2019;-!Ã&#x2019;-+Ã&#x2019;'Ã&#x2019;"'/,-&'-Ã&#x2019; )(+-(%"(? .+"' Ã&#x2019; !",Ã&#x2019; /","-@Ã&#x2019; -!Ã&#x2019; Ã&#x2019; +-+2K'+%Ã&#x2019; %,(Ã&#x2019; &-Ã&#x2019; 0"-!Ã&#x2019; (.+",&Ã&#x2019; .,-+%"Ã&#x2019; 'Ã&#x2019; ,-"'-"('Ã&#x2019; 0Ã&#x2019; (.-!Ã&#x2019; %,@Ã&#x2019; ,Ã&#x2019; 0%%Ã&#x2019; ,Ã&#x2019; &#(+Ã&#x2019; )+"/-Ã&#x2019; ,-(+Ã&#x2019; ,-$!(%+,Ã&#x2019; (.+",&Ã&#x2019; 'Ã&#x2019; +',)(+-Ã&#x2019; (+.&Ã&#x2019; DEÃ&#x2019; 'Ã&#x2019; -!Ã&#x2019; .,-+%"'Ã&#x2019; (.+",&Ã&#x2019; :1)(+-Ã&#x2019; 8(.'"%Ã&#x2019;D:8E@Ã&#x2019;'Ã&#x2019;,!(0Ã&#x2019;!",Ã&#x2019; ,.))(+-Ã&#x2019; (+Ã&#x2019; "'.,-+2Ã&#x2019; 1%%'Ã&#x2019; 2Ã&#x2019; Ã&#x2019;'"' Ã&#x2019; -!Ã&#x2019; '-,Ã&#x2019; .,-+%"'Ã&#x2019; (.+",&Ã&#x2019; 0+,@Ã&#x2019; (+ '"3Ã&#x2019; 2Ã&#x2019; -"('%Ã&#x2019; (.+",&Ã&#x2019; %%"'? "-!Ã&#x2019; +(.'Ã&#x2019; >76Ã&#x2019; "%%"('Ã&#x2019; "'Ã&#x2019; "'-+'-"('%Ã&#x2019; -(.+",&Ã&#x2019; +/'.,Ã&#x2019; )+Ã&#x2019; 2+@Ã&#x2019; -(.+",&Ã&#x2019; ",Ã&#x2019; .,-+%"G,Ã&#x2019; %+ ,-Ã&#x2019;,+/",Ã&#x2019;1)(+-?Ã&#x2019;

!+Ã&#x2019;+Ã&#x2019;'0Ã&#x2019;('Ã&#x2019;+&Ã&#x2019;-()",Ã&#x2019;'Ã&#x2019;,)$+,Ã&#x2019;(+Ã&#x2019;+"Ã&#x2019;+/%Ã&#x2019; ,,("-"('G,Ã&#x2019; DEÃ&#x2019; Ã&#x2019; ;Ã&#x2019; ''.%Ã&#x2019; Ã&#x2019; Ã&#x2019; ??K+"Ã&#x2019; (.+",&Ã&#x2019; ,&"'+Ã&#x2019; 0!"!Ã&#x2019; 0"%%Ã&#x2019; Ã&#x2019; -$"' Ã&#x2019; )%Ã&#x2019; "'Ã&#x2019; ,!"' Ã&#x2019; 8('/'-"('Ã&#x2019; 8'-+@Ã&#x2019;'"-Ã&#x2019;--,Ã&#x2019;('Ã&#x2019;+.+2Ã&#x2019;65@Ã&#x2019;6458?Ã&#x2019; 'Ã&#x2019; (Ã&#x2019; -!Ã&#x2019; -()",Ã&#x2019; "-!K,Ã&#x2019; +/%Ã&#x2019; -(Ã&#x2019;+"Ã&#x2019; 0"%%Ã&#x2019; -.+Ã&#x2019; /+'Ã&#x2019; 8%/"'Ã&#x2019; .Ã&#x2019;,@Ã&#x2019; BÃ&#x2019; ,-(+@Ã&#x2019; 2,,"'"'Ã&#x2019; )-",-Ã&#x2019; 8!.+!Ã&#x2019; "'Ã&#x2019; -!Ã&#x2019; 8"-2Ã&#x2019; (Ã&#x2019; 0Ã&#x2019; (+$BÃ&#x2019; +,"'-@Ã&#x2019; --Ã&#x2019; '"/+,"-2Ã&#x2019; (Ã&#x2019; 0Ã&#x2019; (+$Ã&#x2019; 8(%% Ã&#x2019; -Ã&#x2019; %Ã&#x2019; ,-.+2BÃ&#x2019; 8!"+&'Ã&#x2019; 'Ã&#x2019; (.'+@Ã&#x2019; 2,,"'"'Ã&#x2019; /%()&'-Ã&#x2019; 8(+)(+-"('?Ã&#x2019; !"%Ã&#x2019; Ã&#x2019; Ã&#x2019; Ã&#x2019; +"Ã&#x2019; (.+",&Ã&#x2019; ('"-(+Ã&#x2019; )(+-AÃ&#x2019; Ã&#x2019; H!-G,Ã&#x2019; ))'"' Ã&#x2019; 0"-!Ã&#x2019; +"Ã&#x2019; (.+",&Ã&#x2019; " !-Ã&#x2019; (0IÃ&#x2019; 0"%%Ã&#x2019; Ã&#x2019; )+,'-Ã&#x2019; 2Ã&#x2019; ,,("-Ã&#x2019;"+-(+@Ã&#x2019;0Ã&#x2019;(+$Ã&#x2019;'"/+,"-2K+"Ã&#x2019;(.,@Ã&#x2019;:"Ã&#x2019; '!+2? Ã&#x2019;Ã&#x2019;Ã&#x2019; (*Ã&#x2019;Ã&#x2019; 6Ã&#x2019; +(.'K-+")Ã&#x2019; -"$-,Ã&#x2019; -(Ã&#x2019; '0!"%@Ã&#x2019; +.,,%,Ã&#x2019; "+%"',Ã&#x2019; 0"%%Ã&#x2019; +Ã&#x201D; Ã&#x2019; ,-"'-"('Ã&#x2019; "'Ã&#x2019; +"Ã&#x2019; KÃ&#x2019; ()'Ã&#x2019; -(Ã&#x2019; + ",-+Ã&#x2019; % -,Ã&#x2019; ('%2?Ã&#x2019; Ã&#x201D; Ã&#x2019;Ã&#x2019;.'-Ã&#x2019; (,)"-%"-2Ã&#x2019;+(.)Ã&#x2019;0"%%Ã&#x2019;+Ã&#x201D; Ã&#x2019;Ã&#x2019;Ã&#x2019;(*Ã&#x2019;Ã&#x2019;6Ã&#x2019;'" !-,Ã&#x2019;-Ã&#x2019;Ã&#x2019;-()K!(-%Ã&#x2019;"'Ã&#x2019;"-(+"Ã&#x2019;%%,@Ã&#x2019; ('Ã&#x2019; (Ã&#x2019; -!Ã&#x2019; ,/'Ã&#x2019; '-.+%Ã&#x2019; 0('+,Ã&#x2019; (Ã&#x2019; -!Ã&#x2019; 0(+%Ã&#x2019; KÃ&#x2019; ()'Ã&#x2019; -(Ã&#x2019; + ",-+Ã&#x2019; % -,Ã&#x2019;('%2?Ã&#x2019; Ã&#x2019; 'Ã&#x2019; )+-"")-"('@Ã&#x2019; (.-Ã&#x2019; 5;Ã&#x2019; (.'-+",Ã&#x2019; "'Ã&#x2019; +"Ã&#x2019; -(Ã&#x2019; Ã&#x2019; +)+,'-@Ã&#x2019; "'%."' Ã&#x2019; ' (%@Ã&#x2019; .+.'"@Ã&#x2019; 8&+(('@Ã&#x2019; 8(-Ã&#x2019; G /("+@Ã&#x2019; : 2)-@Ã&#x2019; !'@Ã&#x2019; !Ã&#x2019;&"@Ã&#x2019; '2@Ã&#x2019; ,(-!(@Ã&#x2019; %0"Ã&#x2019;" +@Ã&#x2019;).%"Ã&#x2019;(Ã&#x2019;8(' (@Ã&#x2019;(.-!Ã&#x2019; +"@Ã&#x2019;'3'"@Ã&#x2019; '@Ã&#x2019;&"@Ã&#x2019;'Ã&#x2019;"&0?

  (.-!Ã&#x2019; +"'Ã&#x2019; (.+",&Ã&#x2019; !,Ã&#x2019; (A Ã&#x2019;Ã&#x2019;"%%2Ã&#x2019; 1-'Ã&#x2019; 'Ã&#x2019; "'/"--"('Ã&#x2019; -(Ã&#x2019; -!Ã&#x2019; +,-Ã&#x2019; (Ã&#x2019; +"Ã&#x2019; -(Ã&#x2019; ,!(0,Ã&#x2019; -!Ã&#x2019; ('-"''-Ã&#x2019; 2Ã&#x2019; 1!""-"' Ã&#x2019; -Ã&#x2019; -!Ã&#x2019; ''.%Ã&#x2019;(.+",&Ã&#x2019; Ã&#x2019;!%Ã&#x2019;"'Ã&#x2019;.+'Ã&#x2019;"'Ã&#x2019; 2Ã&#x2019;/+2Ã&#x2019;2+?Ã&#x2019;(.-!Ã&#x2019; +"'Ã&#x2019;(.+",&Ã&#x2019;!,Ã&#x2019;%,(Ã&#x2019;"'/"-Ã&#x2019;&(+Ã&#x2019;-!'Ã&#x2019;944Ã&#x2019;!(,-Ã&#x2019;.2+,Ã&#x2019;-(Ã&#x2019; Ã&#x2019; 6458BÃ&#x2019; (*Ã&#x2019;+"' Ã&#x2019; 1!""-(+,Ã&#x2019; -!Ã&#x2019; ())(+-.'"-2Ã&#x2019; -(Ã&#x2019; )+(&(-Ã&#x2019; -!"+Ã&#x2019;,-"'-"('Ã&#x2019;-Ã&#x2019;-!Ã&#x2019;!+-Ã&#x2019;(Ã&#x2019;+"G,Ã&#x2019;" ,-@Ã&#x2019;&(,-Ã&#x2019;,-%",!Ã&#x2019;'Ã&#x2019;,-K Ã&#x2019;'Ã&#x2019;-+/%Ã&#x2019;-+Ã&#x2019;1!""-"('? Ã&#x2019; 'Ã&#x2019; "-"('@Ã&#x2019; 'Ã&#x2019; ''(.'&'-Ã&#x2019; -Ã&#x2019; -!Ã&#x2019; 'Ã&#x2019; (Ã&#x2019; %,-Ã&#x2019; 2+@Ã&#x2019; (Ã&#x2019; (%%(+-"('Ã&#x2019; -0'Ã&#x2019; Ã&#x2019;'Ã&#x2019;-!Ã&#x2019;,)($Ã&#x2019;Ã&#x2019;+Ã&#x2019;+"Ã&#x2019;-+,!(0Ã&#x2019;D-!-Ã&#x2019;-$,Ã&#x2019; )%Ã&#x2019;2,Ã&#x2019;(+Ã&#x2019; EÃ&#x2019;1)(''-"%%2Ã&#x2019;"'+,,Ã&#x2019;-!Ã&#x2019;1)(,.+Ã&#x2019;-(Ã&#x2019;-()K *.%"-2Ã&#x2019;.2+,Ã&#x2019;(+Ã&#x2019;1!""-(+,Ã&#x2019;-Ã&#x2019;(-!Ã&#x2019;-+/%Ã&#x2019;-+Ã&#x2019;,!(0,?

" %&!"!"" !Ã&#x2019; '-+'-"('%Ã&#x2019; "+Ã&#x2019; +',)(+-Ã&#x2019; ,,("-"('Ã&#x2019; D EÃ&#x2019; !,Ã&#x2019; ''(.'Ã&#x2019; -!-Ã&#x2019;-+Ã&#x2019;"+02,Ã&#x2019;0"%%Ã&#x2019;!(,-Ã&#x2019;-!Ã&#x2019;;4-!Ã&#x2019; Ã&#x2019;''.%Ã&#x2019; '+%Ã&#x2019;&-"' Ã&#x2019; D EÃ&#x2019;'Ã&#x2019;(+%Ã&#x2019;"+Ã&#x2019;+',)(+-Ã&#x2019;.&&"-?Ã&#x2019;!Ã&#x2019;/'-Ã&#x2019;0"%%Ã&#x2019;+0Ã&#x2019;-!Ã&#x2019; -()Ã&#x2019;%+,!")Ã&#x2019;(Ã&#x2019;-!Ã&#x2019;"+Ã&#x2019;-+',)(+-Ã&#x2019;"'.,-+2Ã&#x2019;-(Ã&#x2019;(!Ã&#x2019;"'Ã&#x2019;-!Ã&#x2019;--Ã&#x2019;(Ã&#x2019;-+Ã&#x2019;

.'Ã&#x2019;6458? H-+Ã&#x2019;0"%%Ã&#x2019;Ã&#x2019;Ã&#x2019;'-,-"Ã&#x2019;%(-"('Ã&#x2019;(+Ã&#x2019;-!Ã&#x2019;;4-!Ã&#x2019; Ã&#x2019; ?Ã&#x2019; -Ã&#x2019;",Ã&#x2019;-Ã&#x2019;-!Ã&#x2019;!+-Ã&#x2019; (Ã&#x2019;-!Ã&#x2019;,-K +(0"' Ã&#x2019;'Ã&#x2019;2'&"Ã&#x2019; "%Ã&#x2019;:,-Ã&#x2019;+ "('?Ã&#x2019; Ã&#x2019;&Ã&#x2019;('Ã&#x2019;'-Ã&#x2019;-!-Ã&#x2019; "-,Ã&#x2019;Ã&#x2019; ,!")Ã&#x2019;"+%"'@Ã&#x2019;-+Ã&#x2019;"+02,@Ã&#x2019;0"%%Ã&#x2019;!(,-Ã&#x2019;-!Ã&#x2019;0(+%Ã&#x2019;0"-!Ã&#x2019;-!Ã&#x2019;-+&'(.,Ã&#x2019; ,-2%Ã&#x2019; 'Ã&#x2019; 0+&Ã&#x2019; !(,)"-%"-2Ã&#x2019; (+Ã&#x2019; 0!"!Ã&#x2019; "-Ã&#x2019; !,Ã&#x2019; (&Ã&#x2019; &(.,@IÃ&#x2019; ,"Ã&#x2019; ('2Ã&#x2019; 2%+@Ã&#x2019; G,Ã&#x2019;"+-(+Ã&#x2019;'+%Ã&#x2019;'Ã&#x2019;8:?Ã&#x2019; G,Ã&#x2019;&&+Ã&#x2019;"+%"',Ã&#x2019;)-Ã&#x2019;-!Ã&#x2019;"'/"--"('Ã&#x2019;(Ã&#x2019;-+Ã&#x2019;"+02,Ã&#x2019;-(Ã&#x2019;!(,-Ã&#x2019; -!Ã&#x2019; Ã&#x2019;"'Ã&#x2019;6458Ã&#x2019;-Ã&#x2019;-!Ã&#x2019;%(,Ã&#x2019;(Ã&#x2019;-!Ã&#x2019;:=-!Ã&#x2019; Ã&#x2019; Ã&#x2019;"'Ã&#x2019;8)Ã&#x2019;(0'@Ã&#x2019;(.-!Ã&#x2019; +"@Ã&#x2019;.,2?Ã&#x2019;-+Ã&#x2019;"+02,Ã&#x2019;!,Ã&#x2019;'Ã&#x2019;'Ã&#x2019; Ã&#x2019;&&+Ã&#x2019;,"'Ã&#x2019;5==;?Ã&#x2019; 'Ã&#x2019; 6448@Ã&#x2019;"-Ã&#x2019;&Ã&#x2019;-!Ã&#x2019;Ã&#x2019;+,-Ã&#x2019;"+%"'Ã&#x2019;-(Ã&#x2019;#("'Ã&#x2019;-!Ã&#x2019;+ ",-+2Ã&#x2019;(Ã&#x2019;-!Ã&#x2019; Ã&#x2019;)+-"('%Ã&#x2019; -2Ã&#x2019;."-Ã&#x2019;D E?Ã&#x2019;'Ã&#x2019;-+Ã&#x2019;"+02,Ã&#x2019;8:@Ã&#x2019;$+Ã&#x2019;%Ã&#x2019; $+@Ã&#x2019;!,Ã&#x2019;,+/Ã&#x2019; ('Ã&#x2019;-!Ã&#x2019; Ã&#x2019; (+Ã&#x2019;(Ã&#x2019;(/+'(+,Ã&#x2019;,"'Ã&#x2019;6456?Ã&#x2019;!",Ã&#x2019;0"%%Ã&#x2019;Ã&#x2019;-!Ã&#x2019;(.+-!Ã&#x2019;-"&Ã&#x2019; -!-Ã&#x2019;-!Ã&#x2019; Ã&#x2019; Ã&#x2019;0"%%Ã&#x2019;Ã&#x2019;!(,-Ã&#x2019;"'Ã&#x2019;-!Ã&#x2019; "%Ã&#x2019;:,-Ã&#x2019;(%%(0"' Ã&#x2019; ,Ã&#x2019;"'Ã&#x2019; &&'@Ã&#x2019; (+'Ã&#x2019;D5==;E@Ã&#x2019;!+'@Ã&#x2019; +'Ã&#x2019;D5=;4EÃ&#x2019;'Ã&#x2019;8"+(@Ã&#x2019;: 2)-Ã&#x2019;D5=8:E?

>?+!@ )+)Q !)!& )!*+!&* !$)!%* '%%!**!'&  ) ' & &&Q() ))'%)! +?++!&#V!+ + )!+')!$&@'Q)@! '&&??)!&+ (!$)!%@$?+!'&)'&!$!+!'&''?&+*& '?*%+!&!& ?")&+$Q
  

             Ì &)#Ì )-#Ì =Ì &,) *$Ì 8&,% #?Ì )* %+Ì - Ì &.* ##?Ì +Ì ,+&) +0Ì &%Ì +Ì &%&$ Ì %Ì *& #Ì $'+Ì&Ì+Ì#&#Ì+)-#Ì %,*+)0?Ì *Ì ,)Ì ,** Ì +&Ì %*,)Ì +Ì *Ì +Ì ) +Ì '&# *Ì %Ì '#Ì +&Ì $"Ì +Ì $&*+Ì &Ì +Ì +&,) *$Ì #0Ì ')*%+Ì 0Ì +Ì & Ì #0$' Ì $*> &.* ##Ì ),Ì ,** Ì %*Ì +&Ì -Ì Ì Ì (,# +0Ì ')&,+Ì +&Ì ''#Ì +&Ì +Ì %+)%+ &%#Ì - * +&)@Ì FÌ @Ì F)Ì *Ì %&Ì '& %+Ì &*+ %Ì Ì ')*+ Ì -%+?Ì +Ì Ì &*+Ì &Ì<72Ì ## &%?Ì Ì+Ì*+%)Ì&Ì &+#*Ì%Ì*Ì&Ì+)-#Ì)&,%Ì+Ì &,%+)0Ì *%E+Ì %Ì*+'>Ì F %Ì& ?Ì&)Ì/$'#Ì*&$Ì&Ì+Ì "Ì*Ì%Ì++Ì&+#*Ì-Ì %&+Ì %Ì ,##0Ì )0?Ì &+#Ì )+*Ì -Ì %Ì *+'Ì %Ì +)Ì -Ì %Ì ')&#$*Ì . +Ì *)- *Ì *,Ì *Ì %+)%+Ì**>Ì0Ì%Ì+&Ì+Ì +Ì')&,+Ì) +?Ì& %Ì&).)G> &.* ##Ì .%+Ì &%Ì +&Ì *0Ì +E*Ì #*&Ì $'&)+%+Ì ++Ì ,** Ì $"*Ì +Ì *Ì *0Ì *Ì '&** #Ì &)Ì %+)%+ &%#Ì - * +&)*Ì +&Ì &$Ì +&Ì +Ì &,%+)0Ì &)Ì Ì*&)+Ì$&,%+Ì&Ì+ $>Ì F,** Ì *Ì %Ì $" %Ì *&$Ì *+) *Ì +Ì $')&- %Ì +*Ì - *Ì ')&***Ì )%+#0>Ì ,+Ì +*Ì - *Ì ''# + &%Ì ')&***Ì %Ì *+ ##Ì Ì #%+0Ì %Ì ,)%*&$AÌ &)Ì /$'#?Ì )&,'Ì ''# + &%*Ì )Ì %&+Ì&%* )>Ì F&Ì +Ì +&Ì +Ì $*?Ì ,** E*Ì *,) +0Ì % *Ì -Ì **,Ì *' #Ì '**'&)+*Ì +&Ì ##Ì *'++&)*Ì +&ÌÌ#+)Ì&,+Ì'&+%+ #Ì+))&) *+*> FÌ&'Ì++Ì+*Ì'&# *Ì-Ì %&+Ì',+Ì'&+%+ #Ì+&,) *+*Ì&*ÌÌ- * + %Ì ,** Ì &)Ì )*+) +Ì +Ì %,$)Ì &Ì *'++&)*Ì +Ì +Ì $*?GÌ * Ì &.* ##>Ì 8E*Ì #+*+Ì )*)Ì *&.*Ì ++Ì +&,) *$Ì ,))%+#0Ì %)+*Ì 6>3Ì $ ## &%Ì !&*Ì %Ì ,** Ì B7>9Ì ')Ì %+Ì &Ì ##Ì $'#&0$%+CÌ %Ì .*Ì )*'&%* #Ì &)Ì * /Ì ')Ì %+Ì &Ì ,** E*Ì &%&$0Ì %Ì 4234Ì HÌ Ì #))Ì &%+) ,+ &%Ì +%Ì $%0Ì %,*+) *Ì %#, %Ì ,+&$&+ -Ì $%,+,) %?Ì &$$,% + &%Ì *)- *?Ì ,+ &%?Ì $ #*Ì $%,+,) %Ì %Ì )Ì ,+ &%>Ì &.* ##Ì ),Ì +Ì &%&$ Ì '&+%+ #Ì &Ì +&,) *$Ì %Ì ,** Ì *Ì+&&Ì Ì+&Ì %&)> F *Ì%.Ì)*)Ì,%)# %*Ì+Ì $'+?Ì . Ì +&,) *$Ì ,))%+#0Ì *Ì %Ì %Ì &%+ %,Ì +&Ì -Ì &%Ì ,** E*Ì&%&$ Ì&)+,%*>Ì % %Ì *Ì *+&) ##0Ì %Ì Ì $ %*+0Ì &Ì ,** E*Ì &%&$0Ì ,+Ì *Ì #&* %Ì * % Ì%Ì %Ì +&,) *$Ì &*Ì)*Ì %Ì /##%+Ì #+)%+ ->Ì ,** Ì %*Ì +&Ì %-*+Ì %Ì +*Ì+)%*'&)+Ì%Ì+&,) *$Ì %)*+),+,)Ì +&Ì %*,)Ì +Ì *Ì %Ì ''# %Ì')&,+Ì&)Ì$ #Ì#**Ì %+)%+ &%#Ì- * +&)*?GÌÌ> %Ì 4233?Ì ,** E*Ì %.Ì )#Ì +&,) *$Ì -#&'$%+Ì ')&)$$Ì .*Ì )+Ì +&Ì $')&-Ì +Ì $Ì &Ì ,** Ì *Ì Ì +&,) *$Ì *+ %+ &%?Ì ')&$&+Ì +Ì %+ &%#Ì +&,) *$Ì ')&,+?Ì *+ $,#+Ì &) %Ì %-*+$%+Ì %Ì +Ì ,** %Ì +&,) *$Ì %)*+),+,)Ì %Ì %)*Ì +Ì &$'+ + -%**Ì &Ì +Ì ,** %Ì +&,) *$Ì %,*+)0>Ì %?Ì 422;?Ì Ì #.Ì .*Ì '**Ì ++Ì $Ì +Ì'&** #Ì&)Ì- * +&)*Ì)) - %Ì 0Ì ), *Ì * 'Ì &)Ì ))0Ì +&Ì *+0Ì %Ì ,** Ì&)Ì,'Ì+&Ì+)Ì0*Ì. +&,+Ì Ì- *>Ì ,** Ì*Ì#*&Ì)%+#0Ì%##Ì - *Ì )(, )$%+*Ì +.%Ì +*#Ì%Ì&,+Ì &)> &.* ##Ì # -*Ì ++Ì ,** Ì %*Ì+&Ì+Ì%&.?Ì&%Ì+Ì"Ì&Ì+Ì #0$' *?Ì Ì +Ì *Ì$"Ì+Ì$&*+Ì&Ì +Ì &''&)+,% +0Ì +&Ì &&*+Ì ,** E*Ì &%&$0Ì +)&,Ì +&,) *$Ì %Ì +Ì

,+,)>Ì Ì @Ì F +Ì *Ì - +#Ì ++Ì +Ì ,** %Ì &-)%$%+Ì %&.Ì #-+*Ì +Ì +&,) *$Ì %,*+)0Ì #&%* Ì ,** E*Ì +) + &%#Ì %,*+) #Ì *?Ì .%Ì &%* ) %Ì #&%H+)$Ì

'&# *Ì +&Ì )+Ì !&*?Ì )&.+Ì %Ì &%&$ Ì')&*') +0>Ì F,** Ì*Ì%%&,%Ì %Ì+Ì#*+Ì ."Ì++Ì +Ì *Ì&%* ) %Ì##&. %Ì &) %)*Ì )) - %Ì %Ì +Ì &,%+)0Ì 0Ì+) %Ì+&Ì*+0Ì+)Ì0*Ì. +&,+Ì

+Ì%Ì&)ÌÌ- *>Ì F +Ì *Ì+ *Ì+0'Ì&Ì- *Ì # ++ &%Ì $')&-$%+?Ì . Ì ,** Ì %*Ì +&Ì) %Ì %?Ì Ì +Ì *Ì+&Ì' +# *Ì&%Ì+Ì / + %Ì+&,) *$Ì&''&)+,% + *Ì)&$Ì +Ì)&. %Ì$ #Ì#**Ì %Ì* >G

      +Ì Ì *+ %+ &%Ì #-#?Ì * % Ì%+Ì )*,#+*Ì -Ì %Ì Ì %Ì )&**Ì *-)#Ì *+&)*>Ì %Ì 0&,Ì + %"Ì &Ì *Ì *?Ì ) +Ì # +*Ì %Ì # ÕÌÌ ')&#0Ì &$Ì +&Ì $ %?Ì %&+Ì /+#0Ì &H ) %#0Ì&%'+*>Ì&Ì +E*Ì*&$.+Ì *,)') * %Ì+&Ì#)%Ì++Ì+Ì +0Ì*Ì -#&'Ì %+&ÌÌ*,*+ %#Ì +0Ì&)Ì $+ %*Ì%Ì-%+*>Ì %Ì4234?Ì+Ì8*$%Ì8%+)Ì%Ì *Ì *Ì 8&%-%+ &%Ì 8%+)Ì JÌ +Ì + )H#)*+Ì &Ì +*Ì " %Ì %Ì +Ì %+ &%Ì JÌ )0#Ì Ì )&)Ì 8:Ì ')Ì %+?Ì &)Ì 5?4::Ì +&%*?Ì &Ì $+) #*>Ì %Ì + &%?Ì*-)#Ì&Ì+Ì +0E*Ì)*&)+*Ì -Ì $)Ì &#Ì ')&)$$**?Ì *'%% %Ì -)0+ %Ì )&$Ì , # %Ì A ÌÌ %0Ì+&Ì&&H.*+Ì),+ &%> Ì *Ì *Ì 8&%-%+ &%Ì %Ì * +&)*Ì ,+&) +0Ì B 8CÌ +&,+*Ì ')+ *Ì %#, %Ì F+Ì ,*Ì &Ì *,*+ %#Ì ')&,+*?Ì %)0HA ÌÌ %+Ì # + %?Ì .+)Ì &%*)-+ &%?Ì *,*+ %#Ì &&Ì & *?Ì )%Ì , # %?Ì ), %Ì )&%Ì $ ** &%*?Ì #%* %Ì %Ì )0# %Ì/**Ì*&'Ì%Ì*$'&&Ì &)Ì ,*Ì %Ì -#&' %Ì &,%+) *Ì B+)&,Ì +Ì ')&)$$Ì #%Ì +Ì .&)#CÌ %Ì &%+ %Ì /+)Ì &&Ì +&Ì &&Ì %"*>GÌ +E*Ì &) %Ì +&Ì )0#Ì ' %?Ì )+&)Ì &Ì # %+Ì

*)- *> *Ì *%E+Ì +&Ì *0Ì *Ì *Ì ')+?Ì &)Ì++Ì+)E*Ì%&+Ì$&)Ì.&)"Ì+&ÌÌ &%>Ì %?Ì $%0Ì *++*Ì )$ %Ì +)&,# %>Ì &,+)%Ì -?Ì %&)Ì0Ì *Ì*?Ì*ÌÌ'"H #&Ì #+) +0Ì $%Ì &Ì 7?983Ì $.Ì*Ì JÌ &,+Ì Ì-Ì + $*Ì )Ì +%Ì %Ì %&)+)%Ì ->Ì $ #)#0?Ì*&,+)%Ì -Ì'&.)*Ì 325?227Ì &$$) #Ì %Ì *+)+Ì # +*?Ì )Ì )Ì +%Ì %&)+)%Ì -E*Ì67?445> Ì *)+Ì +0Ì #*&Ì )$ %*Ì .+)H*+)''>Ì %Ì 4234?Ì +Ì *Ì *Ì##0Ì,*Ì&,+Ì32:Ì ## &%Ì ##&%*Ì &Ì .+)?Ì Ì 3>8Ì ')Ì %+Ì %)*Ì )&$Ì 4233>Ì +E*Ì +&Ì *0Ì %&+ %Ì&Ì+Ì$ ** &%*Ì,)%Ì0Ì +Ì)&,#0Ì62Ì$ ## &%Ì+&,) *+*Ì.&Ì +)-#Ì+&Ì+Ì +0ÌÌ0)> + ##?Ì +E*Ì .&)+Ì %&+ %Ì +Ì +0E*Ì * % Ì%+Ì )%H$+ %Ì *+) *Ì JÌ *' ##0Ì &%* ) %Ì *EÌ +&.) %Ì -%+Ì %)*+),+,)Ì %Ì ')'+ &%*Ì &Ì #- *%**>Ì )Ì )Ì *&$Ì $!&)Ì &+#Ì &$'% *Ì # %Ì +Ì )Ì +&Ì ) %-%+Ì %Ì 8 +0Ì *Ì Ì )%Ì $+ %*Ì +0Ì +&Ì .+> 8*)*Ì:%+)+ %$%+ 8*)*Ì :%+)+ %$%+Ì &.%*Ì *&$Ì &Ì +Ì +) 'E*Ì #)*+Ì )*&)+*Ì %Ì * %&*Ì JÌ %#, %Ì 8*)*Ì

#?Ì ) *?Ì ##0E*?Ì #$ %&?Ì &?Ì #%+Ì &##0.&&?Ì ))E*Ì *Ì*Ì%ÌÌ,ÌB&)$)#0Ì $') #Ì #C>Ì Ì &)'&)+ &%Ì #,%Ì +*Ì %Ì,%+ #Ì8&HÌ)%ÌÌ ')&)$$Ì %Ì 422:>Ì *Ì *+)+0Ì $*Ì+&Ì$ % $ 1Ì.+)?Ì%)0Ì%Ì .*+Ì )&**Ì +Ì #&#Ì &)'&)+Ì '&)+&# &?Ì. +ÌÌÌ&,*Ì&%Ì% %Ì $'#&0*Ì+&Ì) -Ì%>Ì&Ì+?Ì $&)Ì+%Ì422Ì%(,+Ì%Ì$+ %Ì $%)*?Ì %#, %Ì %+ &%#Ì *#*Ì $%)*?Ì -Ì %Ì +) %Ì +&Ì .&)"Ì . +Ì '#%%)*Ì +&Ì /,+Ì *,*+ %#Ì-%+*>Ì *Ì %Ì /+)Ì *+'?Ì +Ì &$'%0Ì ).)*Ì $'#&0*Ì &)Ì $'#$%+ %Ì8&)%Ì$*,)*Ì %Ì + )Ì &$*>Ì &Ì )?Ì 8*)*Ì *Ì .)Ì<:2?222Ì %Ì).)Ì) +*Ì+&Ì $'#&0*Ì .&Ì -?Ì &)Ì /$'#?Ì &$'#+Ì Ì &$Ì %)0Ì , +Ì &)Ì &%+Ì), +Ì)&$Ì+ )Ì)%*Ì+&Ì #&#Ì *#+)*>Ì :$'#&0*Ì %Ì ,*Ì +*Ì %%+ -*Ì&)Ì +*Ì%Ì+) '*>

 Ì*&)+* "Ì 8*)*?Ì Ì *&)+*Ì $ %+ %*Ì Ì &)$ #Ì &&+&#Ì &%Ì +Ì +) '>Ì +*Ì ')&')+ *Ì %#,Ì

 Ì )%?Ì ## &?Ì %#0Ì 0?Ì Ì )?Ì &%+Ì 8)#&?Ì .Ì &)"H .Ì &)"?Ì ,/&)Ì %Ì :/# ,)>Ì +Ì #*&Ì &.%*Ì 8 +08%+)?Ì +Ì $** -Ì +) 'Ì &$'#/Ì ++Ì

%#,*Ì ) Ì %Ì )Ì &+#*?Ì Ì 922?222H*(,)H&&+Ì &%)%Ì # +0Ì%ÌÌ)+ #Ì*&'' %Ì *+) +>

 Ì *&)+*Ì *Ì +*Ì &.%Ì &$')%* -Ì *,*+ % # +0Ì ')&)$?Ì )%Ì -%+?Ì ++Ì &,**Ì &%Ì Ì-Ì &)Ì )*@Ì %+,)#Ì )*&,)*Ì &%*)-+ &%?Ì *,*+ %#Ì &%*+),+ &%Ì %Ì )%&-+ &%?Ì .*+Ì $%$%+?Ì *,*+ %#Ì *,''#0Ì %Ì %Ì ,+ &%Ì %Ì &$$,% + &%> F)%Ì -%+Ì *Ì Ì *&)+*Ì %+)%+ &%#E*Ì '#+&)$Ì +&Ì %*,)Ì ++Ì %- )&%$%+##0Ì &%* &,*Ì * &%*Ì )Ì +Ì +Ì &))&%+Ì&Ì&,)Ì,* %**Ì&')+ &%*Ì %Ì # + *?GÌ * Ì 8 %0Ì )+?Ì +Ì&$'%0E*Ì*% &)Ì- Ì')* %+Ì %Ì Ì*,*+ % # +0Ì&A ÌÌ)>Ì Ì &$'%0Ì #*&Ì %Ì # %*Ì .%Ì +Ì )%+#0Ì %%&,%Ì %#0Ì 0Ì *&)+Ì 8&%-%+ &%Ì 8%+)Ì JÌ . Ì %#,*Ì 3>9Ì $ ## &%Ì *(,)Ì +Ì &Ì $+ %Ì *'Ì JÌ .&,#Ì ,+Ì +Ì %+ &%E*Ì *&%Ì I#)*+Ì )&&+&'Ì *&#)Ì ))0Ì 0Ì +Ì *&%Ì (,)+)>Ì Ì *0*+$Ì *&,#Ì %&$'**Ì 42?222Ì )&&+&'Ì '%#*Ì ++Ì ')&,Ì 8>4Ì Ì&Ì%)0>Ì *Ì# *+Ì&%#0Ì+&,*Ì&%Ì+Ì.&)"Ì %Ì&%Ì)&**Ì %Ì8 +0>Ì


 

  

      

'$&!%$&*& &$%'&!% "' &#%&"$)""!%! &'$%&&#&"'&!#$"( #$(+ "$ " % + $ '% &" $%% )!")% ! &&! )+ && (% $"" ,% ! ! " & %%& ! "%&"$)+%&"!&""! " $"" % &" ! & )!") &$& !&%  )$&%

!-&"#-!-#-&"&--"-#-&"--" !---"-- -!-#---!-)- ---!&"! -- -"---*--!-!-# !! (- &-&--!-- "-!!-"! !"-! --!-"!)-!- - -#!) &-$!- -!$!--!!"(

-&"-$$!!! --&"-$"--! ( )-&"--!"!"!-!-!-$ )-!-!-#-"!--#!)-"!--! !-"!, #- !-!- *-$-"! "- #- -!-#(#--&"-#-!-!-!--"--!'- !)-&-" -$"-!-&"!-!&--!-&"- -!"-!----!$$ )-$- -$&-&-

%!-& -&"--&$"--!-( )-&"-&-$!-!$-%!&-$-!- !-! !-!-! (-

!-!-#!--&"---A ---- --&"- --&,!-$!--! - $ --! ( "-&-%!-$! - !&- - *-!$-" )- ----- - - -!- #&-"! ,-!- &Ã&#x201D; --"- (-!- -!-" !-*-&-!-!"!-!-!,!)! --&"-( "!- - - ! --"! -! ( -#!,--$$"! -- -!!! (- &- #- !&-!--!-"!""!- !& -(--(- &- !--!!! )-&"!- !- "!-!&- !!(-"!-$!-" !-!-!-"!-!-!-!- )- -&"- ! !(!+ - "-!!-!- &"-$!-!-"!-!-"! #-- (-#" &)!-!&--!- -!&-$!-!-!&--"!")"! %'$ "!- -$!-!-"-!- (--%)-&)!") !- --" -$!$ $" &"# !"-"!")-"!- )-!- ---!-" &""&&" ! "!-" -- $" %&"% )- -!!-!-"! -!-#-!-"-$-%'$'#&" !-#!( !%! --!-! -&"-&$ !)&$ &-$- -"! - ---!"+"'$'$&!% !"!"(- -")-" )"' "'!& !- --"! -!&-#- &-"!&!%" !!"--!-$!- "*-, -&)!")$ - --"$"!&%"'&% -&-*-" ( - "- - )- ! - ---! &"-"-" (---$-)-$#)-!-" ----!-

-!-#&-&( ---!"-!-)-&"-!-#-!--!"!!-"--!--- (--)-$-&-!!--"! --- )-$!-"! --!-(-! --")-"-#& --- )- -%- )-&$ !-" -$-% -!( !--! !-!!"--!-&$--&")-"!-#-"! --!--#&-#&(- &-!-$$-!&--!-- !-(

- --!!)-$#-!-" --!-!- '-!-$$--!-!-(--!-$$- )-!--!--)&"--" -!- )$ -"- - "!--!-(-- !-$$ ---!&--" !$-!- (- !-$$ -" $#-#!- ! ) - -!-#)-! -# -!-"!--!!! -#-!-"--!-(---$$ ---$)-- -----! - --!--! $!--$(- -"! )- -! "! - -$- -!--!!- !--&"-(  - '--"! -&"-"&"--!-!- -!&  
  

    

       

4!4!44-4$4 4 $&4!4 4$& 4# 4!4 4!4-444!4"! 4 4!44 4$$ -4 $ !4!44 !-4 !4 44 !4 ,4 -4 "4!!4&4 4"! 4&"4" 4 #44444"4 4!4,4!4 444 4" 4! 4"4$4 0 44!4!4!4!4 4!4!44 "4 !44!4!4!, $#-4&"444!4 !4 "44!44 4 "!44&"4 "! ,4 "44" 4!44 !444!4 "-4 "!4!444" 4 4 !44!44,

-4 "4!4$$4 44!4!44-44 4 4!4 ,4 "4"4 !4(,)*+4 44!4 $!4&"4"! 4$"4 4"!44!4 44 !4$$4444! 4 "! ,

 

!4!&44$$4 !!! 44&"4! !4 .4 44"! 44

                      

    

!44 ,4 44 4 $$4 # 44# ,4

$4"! 444 !4!-44!-44!4 4!4!-4*44 *4!4$& 4!4 &4&"4 "! , !"4&"44#" &4 4"4 4$!4!!4 4 4!44!-4!4 4 " "&4"44 4 !4!44!44 4  -4 4! 4 4!4#4 4"44,44&"4$ 4 !444 !4"!-4&"4 "4 4&"4$4 4 44!4!&4 4!4&",4! -4 &"4 "4#44 44 &!4!!4 4&4!4$4 "$!44!,4 8 4&4"! 4 4&"4$!4!4% 4 !4"!44!4!!4 4!4!444$!"!4 4&"4#&,4 4"! 444 %!444!4 !44*4!#&4#44 1"!24444!!4 4 4#&44$!4

!4444#!4 4 ,  4 4"! -4!44 !"&4" 44*4!4 ! 4!44,4 -44 "4&"4 4 4!4 4 4!4! 444 &"444 ,4$ -4 $!4 4&"44" "&4 4!$4 ! 44 $ ,4 -444!4 '44&"444!4 !4"!"3! 4 -4&"4&4$ 4!4 !4 !4 !4444"!, 444#44!& 4!4 4$4"&4&"4 "! ,4 -4-44-4 $444 &!!44 44! 4&"44 4-44444 !4 !4% #444 4!4 *4,44 4!4 44 "4!-4"!4 4 *4 44!!44! 44 444!44 -4$4$4 ! 4 !!44!,

4&"4"!4 4!-4 4#" 4 &!!4 ,4 4 !4 &!!4 "! 4" "&4#44 !4 ,4$#-4!44 !4 4!4 & !44&4!!44 "!4$4,4 44 4"444!4 , 4&"4"!4 4 4 !4-4!444$4  4!!4&"4!4 4!4 ,4 44 !44#&4 4 4*444#&4 &44 ,4 44 4!!4&"4 # !!4 4!4 "4!4 4 4!44 !, !4 4!4 44"!4 -4!4 444 -44 -4 ! 44!,4 "4&4 !&4 #4!!4 "4 !" 44!44 4&"4"!44 4 4!4 -4"4 &"444444 44,


     

    

 #  #     # #   "        "!  ""!" #2$2 #2 %2/&$%2! %2 $$22$!#*2 % 2(%2(%#-2 #2$ 2!! .2 %2$2%22 $%* 222(*2 %2!#'2 #$.2 %*2 2 %2%#2  $-2#2! %2%2 #(.2%2$2%2#%2 &%2 2(%#2%2%#'.22'#1 (%#2$2%2 *2%# % 2 &%2($% & -2 ##$2'2%2$%&*2 %2$2 2%#2! %$22 (%#2# *.2%2!2 %#2! %$2#(2$%#2 2 %*-28# & 2(%#2 %2 *2!#&$22#2 #&%$2 2'% $.2%2 $2!#'%$2 &$$# *22(%#2 $%$ %2$22(2 %2%%2 2 '2 #$ $22%2 22 (%#2%2$&#''.22! %$2#2 2)!%-2('#.2! %$2 *2#2 # 2 $22$%$2 2%2$$2%%2%*2)%#%2 %#2&%#%$2 # 2(%#2 %#&2%#2#%$-2#$%*2 ! %$2$#2(%#2 # 2 !2 $ .2#(2%2&!2%2%2#%$-2 2 $%&#2%#' $2&!2%2

2$% 2 2%2! %2%2 %2$ #2$% $222!#$$2 (2$2 $$22(-22 '& 2! %2 $2$#2%2 &%#%$2%*22 # 2%2 (%#.22%2!$$$2%#&2%2 $% %/2 $& 2 $22%2 '$-2 %$2 *2#'2&%#%$2

# 2(%#22%2$ 2#&2 %2#%$-2*2 *22%2 #%2 &%2 2 $%&#2%2 %#'-22 &2(%#2& 2

2! %2 $2$%!2$#2 &%#%$.2( 2%2 2 2(%#2

$2%2$% %2#*2&%22 $:A 22%2(%#2%"&$2 !2*&#2#2#(2 $%#22$'2 *22 *&#2 % *2(%#2 $-2 %2$2 !#%%2%2 %2*&#2#2 2 ' 2$ 2%2!#'%2#&*22 ($%-2 ' 2$ 2$&# $2'2 *&#2! %$2 &2% 2%2$#2 (%#2 #2%2#&$2( -2 %#2*&#2#22#2 %2(2 &2(%#2%&#2 !#'$2*&#2! %$-2 $% 22 #2&22*&#2#.22 #$2(%#2% 2 2%#2 $2$2%2 &%2 2(%#22 %2&-2

!2(%#2!#$$&#2 (.2 2!%2%2$!&%2#% *2%2 %2! %$2%2'2(%#2 $( $2#2#'(*$-2 %2$2 $2 !#%%2%2(2&!22 2 2# *22(%#2%2#2 #2%2*2%$2%2%-2 %#2 #2,2- -2!#'%$2 (%#2 $$2%#&2'!#% (2(2%2(%#2%2 #2$2 $2$2 !#%%2 $2(2(2%2(%#-2 :A 22%2##%2%"&$2 #2$2%2'2! %$2 %2#%2 &%2 2 $%&#2

#2!#!#2&%#%2$#!%2 (%&%2%2 &2($%-2

%#2*&#2#2(%22 2 ($2*&2%2$%#&%2%2 #%2 &%2 2(%#2%2%2$ 2 (%&%2($% & 2#&*2-2 2%2#2$2%2 #2 %2(%#2(%22.2$ 2 $!# #$2!$%2#% *2 &#2%2! %$2!#'2 $$#*2 $%&#2(%&%2 ($%-2#!2##%2$22 #2 A 22%2(%#2%"&.2 %&2%2%$2 &2% 2%2 $% -2 #!2##%2$*$% $2 '#2 (%#2%2%2$ 2%#&2$$2 (%2%*2 $22% .2 (2 (%#2%2$ ( *2$2%2%2 $ -20%2%&#22%2$22 *2%22%2%#2 2%2#/2 %2! %$22%2 2(& 2 222( 2! %$2#&2 %2!# %#2#'2 2 2%22 (%#%#2$'2%"&

2 2%2(*$2*2(2 (%#2$2 $$2 # 2%2#2$2 %#&2'!#%.2&%2%2&$2 2 & $22 !$%$22

 $2 $%&#2 $$-2 $$.2 %*22 $2!#'22$%2 2 &%#%$2 #2! %$-2 #2

& 2$2%2 $%2

2%*!2 $&2$2$ 2%$2 2#2#2 (2!$.2 (2%#

$.2 2 '$.22$ 2%$2 2*2#2 $%#(-2 !2%2$ 2#&2 2! %2(%222 2(%#.2 2$!#22+12!2 *#2 2 !$%2#&2%2! %-2 %#2%2 & 2(%2%#2 2 2(%#2%2 22 $%&#2

2&#$ %-2&22

2*&#2(2 !$%2 #2 2)%#2%2 2(%#2%# 22 *&#2#2*2%#(2 (2 !!$.2 '$.2(2!$.2 2 2($%2$&2$2! $2 2*22#&$222 #2 ! $%2%&.22$%2%222$&*2 %-22$222'2 *2%&#2%2 !$%2'#*2

(2*$2(%22$' 2&% 2%2 #$2(2%22#2#(.2 #%*1$%2!$%-22$ 2 $!$2 2 !$%2%2%2$ 2 #2%2#%$22%2# *2$!#.2 2 )2%2% *2%2%2#%2 %2 2%2! %$22$#'2 (%#2%#&&%2%2#(2 $$$2#2%2&$$#*2 $!2 2%2#2 

&%*-2*2$#2

$%&#22'% 2 2 #$&#$2 # 2*&#2' & 2 ! %$.22#$& %22&2 (%#2)!%&#22% 2*&2 (%#-22*&#2%#2#2 $&# 2 #2! %2*&#2 #!$2%2 $2(%#2($%2 &#2%2#(2$$-2 & 2($2$2 $2%2%2 $ 2$2!$$ .2#$!2% 2 %(2*&#2 '2$22 !& 2$%#%2&%2(%22%2 2

#-2 2%2(2#$2*2.22 &%2%2#%$2(%22$ 2$' 2 %2!#'%2#1#(%-2 !#22(22 2

#% $#2'#2%2$ .22(%#2 %2#&2% *2 # %2

%2 #% $#2%2%2$ .2%2 2$!#&%2($22 &##&-2 %2%2 #% $2 $ 2#$%2 #2%2 $%2+2($2%2 2($22 (2)$$2 #2%2$$!%2%2!#'%2 2%2( *1! %2 2(#$22'% $ %2(%#2#"&# %$ (#2#$22'% 2 #$2#2%(2 2%2 $%2 

2#2%*!$.222 %*!2$2 (2!!& #2! %$2 %%2 *2##$2#(-2 %$2#22 2%2 $%2 

2! %$22'% 2 #$.22%*2#2$ ! 2 &2 #2'2##$2%2

$%#-2 %2! %$2$& 2 2(%#2'#*2%(2#2%#2 *$.22%2$ 2$& 22 $-2 !!#$2#2%#2!!& #2 #2'% .22#"&#2 (%#2'#*2%#2*2%2 !#'%2#(2!!!#$2 # 2 #*2&%-28&& #$2#2 %2%$%*22!!& #.22%2 $ 2$& 22!%2 !2%2 2 % $-2# #.2(%#2%2$2 22! %2 *2(%222#2 #!2##%%2$-2 #2&%21(%#2! %$2

#2%$2%%2#"&#2 2 2#22 % 2(%#2(& 2!2 *&#2#2 %*-2 2 #2 ! %$2%%2%#'2%&# *22 *&#2 2'# %.2$2 %$2! %$2#(2%#&&%2 %2*#2(%&%2)%#2(%#-2
   

   

    

)("G )G *G -)G %$)($G (+"*%$G %G *%$G $G -($G *0$)G **G +)$G )+G $*("0G ,(*+"G +(($)G -)G ()!/>G G +*()G(&%(*G)/)= )G G (/&*%E+(($/>G *%$G )G &))G *-$G *-%G &(*)G *""/G $G $G G *(G %$G .$)G %(G ("E-%("G +(($)=G *)G ,"+G G+*+*)G %($G*%G+)(G#$G+*G*G)G $%*G!G/G$/G%,($#$*G%(G $*("G$!= +&&%(*()G%G*%$G(G(-$G *%G *)G $*("0G &"*%(#G $G )/G *G )G (G *%G )*/=G *(*%()G ""G*GG+"G$G.&*G*G*%GG %(%G$G$GG/(G%(G*-%= %-,(>G *G )G &(%,G $()$"/G &%&+"(G $G %,($#$*)G $G (+"*%()G (%+$G *G -%("G ,G $G )($G %(G *G )*G -/G *%G ()&%$= )(">G %#G *%G &%$($G G(#)G $G E*G G")G )+G )G (/&*%(&/>G )G #(G )G G *%$G %*)&%*>G &(%#&*$G $*("G$!G%,($%(G ($*G"+G *%G %$,$G G #*$G *)G -!G -*G %*(G (+"*%()>G $"+$G *%)G %(G &*"G #(!*)>G *.)>G )+(*)G $G #%$/G "+$($G $G*((%(GG$$$= C *G -)G (G *%G %$*$+G *%G .#$G ,(%+)G &()&*,)G ("*G*%G*G+)G%>G$G*(G$>G ,(*+"G+(($)>DG*G+*%(*)G )G $G G %$*G )**#$*G %$G $)/= C)G &()&*,)G $"+G &%))"G #(%G *G*)>G *(G ""G )*$$>G *(G (+"*%$>G #%$/G "+$($G $G *((%(G G$$$G ()!)>G *.*%$G $G %$)+#(G &(%**%$=D /G )G *G )("G &+"G )%+"G G -(G **G *%$G )G +$)+&(,)>G )G $%*G ""G *$(G $G &()$*)G (*"G (%+$G %(G (++"$*G *,*)=G *G *G )#G *#>G )+G *($)*%$)G (G $%$/#%+)G $G %*$G (G *%G *(>G*/G= C)G $%$/#*/G )G ""G *%G G .&"%*G %(G (#$"G *,*/>G $"+$G #%$/G "+$($>G G$$$G """G *,*)G $G G$$$G*((%()#>DG*G)**#$*G )= C -G $%(#$*G +*%(*)G

(G*(%(G"!"/G*%G"%)G*($G &"*%(#)G $G ,(*+"G +(($)G -G (G +)G %(G ""*#*G *,*)>G /G &(,$*$G ))G %(G

+)G %G +)*%#()BG &*">G -G -%+"G "!"/G G "G /G *%)G &"*%(#)>DG*G)**#$*G= *(G %,($#$*)G ,G ")%G

))+G -($$)G %$G *G +)G %G *%$G $G -G %(!B)G G$$"G (+"*%(G (,"G &"$)G *)G #%$*G *%G %,($G ,(*+"G +(($/G

     

   

%(G *$G <21$G )G )*G *%G G $ *G $*%G (*)G'+*)G %""%-$G *G )"G %G%%$B)G)*!G $G (0%$G ("))G $.*G #%$*>G -*G"(G%#&$)G)+G)G >G 8G $G G "!"/G *%G $G*G (%#G $,)*%()G )!$G )#"("/G E/"$G)*%!)>G(&%(*)G= 8*/G*($G)!)G(G&(&($G %(G G G $,)*%(G -$""G (%#G *G "()*G %(&%(*G "G $G (*)G )*%(/>G -*G #+G %G *G <62$G **G -""G G )*(+*G /G %%$G .&*G *%G G ($,)*G$G*G)*%!G#(!*= (%"()G -""G (,G $G '+,"$*G %G <47=8$G $G (0%$G ("))G )()G $G <25=7$G $G )G *(G %%$G )%"G *)G 56G &(G $*G )*!G $G *G G #%"G *"%#)G(%+&= G )%E""G C&)),DG +$)G **G *(!G *G G #(!*G (G .&*G *%G "#%)*G ##*"/G +/G )#"(G )*%!)>G -*G G #%(G %$)(G $,)*#$*G &(%(##G (%#G *G *,G $,)*%()G$G%%$= G %%$G )G -""G ")%G $()G "'+*/G $G *G +%/$*G :+(%&$G#(!*G%(G$*"G&+"G %*G($)>G -G )G $G %(G *)G )*(%$)*G )*(*G *%G G /(G )$G

G(#)G$G*G)**G$G%((G*%G&(%**G %$)+#()G $G %#*G #%$/G "+$($= *G ")*G *-%G %0$G )("G )*(*+&)G ,G &%&&G +&G $G *G &)*G /(G -*G G ,-G *%G (*$G *%%")G **G -""G ""%-G *%$G *%G G +)G $G "#%)*G $/G !$G %G *($)*%$GEG(%#G+/$G)%)G*%G ))+$G%#&$/G)*%!= $G ($*G -!)>G *%$G -)G *G /G G!)G (%#G +$!$%-$G %#&+*(G !()G **G "G *%G &(%"#)G *G *-%G .$)=G /G G *%G *#&%(("/G "*G -*(-")G /G +)*%#()G -%G )*%(G *%$)G $G *"G -""*)G &(%,G/G*G.$)= )G -!>G G *%$G )G -%(*G %+*G;746>G%-$G(%#G(%+$G*G ;2>111G#(!G$G"*G3124=G%-,(>G *G -)G -%(*G %$"/G %+*G ;261G )G ($*"/G)G")*G&*#(=

3118= $G +)/>G *G &(,*G '+*/G !()G %G >G *G $)G %+*)%+($G (%+&G $G %+$"$>G *G G )%+$*G (*"(>G $$%+$G *(G $*$*%$G *%G G%*G *G %#&$)G $G 8%&$$G $G %$%$G FG +)*G G /G *(G >G *G ($G $$($G(%+&>G)G*G-%+"G )!G G ")*$G $G ()=G *)G *G %#>G *G G &*G )%&G $G %-$G/G

>G%""%-G)+*G%$G $)/=G %(G *$G ;9=4$G -%(*G%G:+(%&$G )G(G$%-G $G #(!*>G %($G *%G *G(%#G"%= $G )$%(G $!(G )?G C*G (G *G $)**+*%$"G $,)*%()G %$G *%G %G -*G *G FG $,)*G $G

(!)G$G&$(>G%(G*!GG)%*G -*G%+$"$@D G .*G $+#(G %G )()G *%G G )*(+*G -)G (,"G %$G $)/>G -*G *G #%+$*G %G )G *%G G (,G *%G G $$%+$G%$G*G32)*G(+(/=G G )()G -""G G -(G $.*G -!G$G*G)G%$G (G5= %%$G )G %$G $)/G )(%"()G -%+"G (,G 1=137G )()G $G (0%$G G 8%##+$*%$)G %(G %%$G)(=

G (*)G %#&$/G ")%G )G *)G )()G -%+"G G %$)%"*G %$G(+(/G35G*G*G(*%G%G).G $-G)()G%(G22G.)*$G)()G %""%-$G *G "%)+(G %G *G "G %$G(/= )G$G""+)*(*,G.#&">G)G %$G )(G &()G $G .$G (*)G *G *G "%)G %G +)$))G %$G (+(/G29>GG%%$G$,)*%(G -%+"G(,G&(%)G%G83&G$G (0%$G)()G$G41&G$G)G%(G G)(G%-$>G*G(%+&G) %%$G )G %$G %G *G #%)*G -"/G "G )*%!)G $G *G >G %+$*$G %(G %+*G 7G &(G $*G %G *G ,(G :G 211G *(!(G +$>G -G #$)G **G G "(G $+#(G %G $,)*%()G -""G ,G )G*%G(""%*= %+*G <21$G -""G G %""*G /G $.G *(!()G **G $G %$"/G $,)*G $G :G )*%!)>G %($G *%G$"/))G/G8*=GG)""$G%G (0%$G)()G(%#G:G&)),G +$)G)G.&*G%$G(+(/G35>G -G-""GG'+!"/G(""%*G $G*G$.= ,("G*#)G#%(G)G-""GG )*(+*G *%G *,G $,)*%()>G %-,(>G -G -""G ,G *G %G*%G-*G%(G*G(*G#(!*G %$*%$)G+$*"G*/G($,)*G*G &(%)= 8*G )G **G *)G )G "!"/G *%G

#$G **G *G $G*)G %G *G &/%+*G(G)*(*G%,(G),("G #%$*)>G -"G *G )G &"G %+"G $G*G *G "(G $+#(G %G %#&$)G "$$G +&G *(G )*%!G #(!*G G%**%$)G %(G '+*/G ()$)G$G*G$.*G*-%GG$$"G '+(*()= G )*G $G(/G )G .&*G *%G G %%$G *)">G %($G *%G $"/)*)>G "*%+G *G %#&$/B)G -*G -""G (%&G $G*G:G211G(%#G7=6G&(G$*G *%G +$(G 5G &(G $*G %""%-$G *G )"G %G *G )*!G $G (0%$G ("))= *(G%#&$)G#%)*G"!"/G*%G $G*G $"+G 8>G >G %/"G +*G""G$G".%#* "$>G %($G*%G8*= !G "")>G G %G 8*B)G &%(*%"%G *($G *#>G )G **G *G "((G :G 211G %#&$)G -%+"G $G*G G()*>G "*%+G *(G -%+"G G G C*(!"G %-$DG $*%G*G:G361= C *G )G )+G G G %"$G %(G #%)*G$,)*%()G**G*G-""G$%*G%G $*%G%$"/G%$G)*%!>DGG)=GCG .&*G*GG$%#>G$),G $#)G *%G %G -"">G "%$)G )*%!)G)+G)G 8>G G$G G #$()=G %)*G G $,)*%()G -""G $G*%G)""G*G(0%$G)*!=D

%($G *%G "%%#(>G 8$G )&$*G #%(G %$G )#(*G ()G *$G *G ==G %(G *G G()*G *#G $G 3124>G -*G *G ;5=4G ""%$G *G $,)*G %+$*$G%(G"#%)*GG*(G %G*G-%("B)G*%*"= "%"G )&$$G (%)G "#%)*G 6G &($*G *%G ;25=:G ""%$>G %($G *%G *G (")G /)*(/G /G "%%#(G -G :$(/G $$=G %(*G #($G $,)*#$*G"$G)G#+G )G44G&($*G*%G;4=7G""%$= G C)$G $G :+(%&$G #(!*)G -""G (,G (%-*G *(%+G 3131>G -"G $G %(*G #(G *G %+)G -""G %$*$+G *%G )*G (%#G (-(G *%G )%*-(G )G +*"*)G "%%!G *%G )'+0G *%$"G ,"+G %+*G %G *G ,)*G #%+$*)G %G (G *G $%-G ,"">DG 8%"$G

 (((>G G )$%(G $"/)*G %$G )#(*G *$%"%)G %(G $(/G *G :>G)G$GG)**#$*= #(*G ()G ""%-G &%-(G $(*%()G $G +)()G *%G #%$*%(G +)>G "&$G +*"*)G +)*G )+&&"/G *%G #$G $G (+$G %)*)G /G ),$G $(/G $G *($)#))%$=G 8$G )G $)*""G "#%)*G 361G #""%$G )#(*G #*()>G -G $"G +)*%#()G *%G &(%,G ##*G !G *%G +*"*)G **G (G "G *%G +)G *G *G *%G )*G &($G $G )#%%*G G+*+*%$)G $G %$)+#&*%$= :+(%&G)G.&*G*%G,G 291G #""%$G #*()G $)*""G /G*G$G%G*GG(%#G 66G#""%$G$%->G%($G*%G := &$$G %$G )*(+*%$G +*%#*%$>G*$%"%/G+)G *%G "%*G $G +*%#*""/G G.G +"*)G %$G *G (>G (%)G *%G ;6=5G ""%$G $G 3124G (%#G ;5=5G ""%$G $G 3123>G (,$G &(*"/G /G *G $()G +)G %G &%-(G $(*G (%#G ($-"G)%+()=


   

   

       

      

           

  

      


   

   

 

     

)= ,(= ! = = '"= $"= )'*= $'= ($"= ""'(= $= )= $*(= $= %'(#))+(= #= $)'(= ,$= += #= )= )= $''$#)= $= )= ))$#= $'= )= '(#)$#= $'= ( = $= )= $'"'= #()'= $= +)$#:=)!!=*:=$+'=)=(#!= #')=.=)=%*'(=$=),$= = '"$*'='(=!!!.=$*)=$'='= .=)= '=8+!=+)$#=*)$').= B 8C:,#= '(#)= $$!* =

$#)#=+#)*!!.==)=!!=#= ='='9 '$'= )$= '= ( := )= $*(= $= %'(#))+(= = #)= '= $'= #+$!+"#)=#=)=(#!9 = $*(= )'= #+())$#= '= ))= *:= '= )= 2013= %%'$%')$#= ):= #= )'$'= ( ='(#)= $#)#=)$='+,='= %%$#)"#)=$'=%%'$+#=-%#)*'= $= $+'= 643"= $'= )= '#= 8+!= +)$#= *)$').= )$= %'$*'= 54= +!(=!()=.'9 )= !!= ()')= ,#= )= $*(= )= )(= (=#= '($!+= ))= )(= 8$""== $#= +)$#=#+())=)=%*'(=$=8196= "!!$#=*!!)=%'$$= ='(=!!!.= $*)= $'= )= +)$#= #()'9= = '($!*)$#= ,(= (&*!= )$= = "$)$#= "$+= *#'= "='= $= *'#)= %*!= "%$')#=.=)= #$').=%=$=)= $*(:="($#=(9 = "$)$#= ,(= #))!:= H #+())$#= #)$= )= %*'(= $= 8196= "!!$#= *!!)= %'$$= = '(= .= )= '= 8+!= +)$#= *)$').= B 8C=$'=)=$#$*'!= #()'=$= +)$#= %*'(*#)= )$= ()$#= 77= $= )= 8$#())*)$#=$=)='!=%*!=$= '=B(="#C9D (:= '*= ))= +#= )= !+!= $= %$+').= #= *#"%!$."#)= #= )= $*#)'.:= )= ,$*!= = *#%)'$)= $'= #= #.= $= $+'#"#)= )$= $##+= ,)= )(= %$!)!= = )$= #*'= (*= -%#)*'=$'=)=$"$')=#=().= $= $#= %*!= $A =='9= = "$)$#= ,(= +#)*!!.= %((= $+',!"#!.= #= $""== )$= )= 8$""== $#= +)$#= )$= ''.= $*)= )= #+())$#= #= '%$')= )$= )= $*(= ,)#= $#= , 9 = $""=D(= )'"(= $= ''#= #!*;= )$= =#= $*)= ,)'= )= ,(= $'')=))=)=%*'(=,(="=#= ,)'= )= %*'(= ,(= *)$'/= .= #.= %%'$%')$#= !,:= #= )$= !($= )'"#= = )= 8= (= #= $"%!.#= ,)= (!= (%$#(!)(= )= $#= )= '"=#= $= )(= #)'#!!.= #')='+#*9 #= )$#:= )= $""== ,!!= !($= =#=$*)=,)'=)="#()'=(=#))!= )$= (*= +!= *#'= #.= !,= #= '=#=,)'=)=:$#$"=#= ##!= 8'"(= 8$""(($#= B:88C= #=!!=#)>$''*%)$#=#(='=#$)= $*#= )$= #+())= #= %'$(*)= !!= )$(=#+$!+==#$=%%'$%')$#=!,= %%'$+=)=%*'(9 !($= )= $""== (= )$= =#= $*)= ,)'=B+#==#.=%%'$%')$#=!,= %%'$+= )C= )= '(#)= #= ')#= )=('+(=$=)="#()'=#=!!=)$(= #+$!+=#=)="='9 )= '#= $= )= $""=:= )= *'*= $'= *!= '$*'"#):= = '+!= ))= 8= = #$)= $!!$,= *= %'$((= #= )= !!= %*'(= $= )= $#)'$+'(!= ),$= = '"$*'= '(9 .$=':==%*).=')$'=)= )= :=,$='%'(#)=)=')$'> #'!=$=)=#.:=:" =:/:=)$!= )= $*(= +)$#= 8$""== ))= )= *'*= ,(= #)'= #+$!+= #=

)= )'#()$#= .= )= 8= #$'= )= "#()'.9 = -%!#= ))= )= )$#= $= )= 8=#='(%)=$=)=%*'(=$=)= (= +!(= ,(= $*)')= +$!)$#= $= )=%'$+($#(=$=)=)=()!(#=)= *'*:=()'((#=))=#.=$$(=,$')= "$'=)#=$#=*#'="!!$#=#'=(= .$#=)=%%'$+!=!")=$=)= 8:= #= "*()= $= )$= )= '!= :-*)+= 8$*#!=$'=%%'$+!9 !($:= )= '"#= $= )= $*(= 8$""== $#= +)$#:= '* = #.$= #= $)'= ""'(= $= )= $""== *(= )= 8= $= +$!)#= )= %'$+($#(= $= )= 2013= %%'$%')$#= )= (= ,!!= (= )= $#())*)$#= $= )= $*#)'.:= ,= ()%*!)= )= ,.= %*!= *#= ($*!= =(%#)9 $)= ()(== ,)= )= %'(#))$#= #='(%$#((=$=)=$A ==!(=$= 8:= )=$""=="#)=)"=)$=$"= = ,)= # = ())"#)(= '$"= )'= $%')$#!=$*#)(=,)=)='()=# := )'!#=# := :=8 :=#)=# = #=)=8#)'!=# =$= ':=8 9 )'= = ")*!$*(= #+())$#= #)$= )= (#!(:= )= $""== (*"== )(= =##= )$= )= $*(= #= )= ,(= $%)= ,)$*)= #.= '('+)$#= #= )'$'=!!=$#='(#)=$$!* =

$#)#= )$= '+,= *D(= $#)#*= #"#)=(="#()'9 = = $*(= ( = )= '(#)= )$= "")!.= ( = *= $'= !!!.= ##= #= (*%'=*$*(= >*)'.= (%##9 *!)#= )= '$!= $= )= "#()':= )= $*(= (= ))= *= E8$#)'+#= )= %%'$%')$#= ):= 2013= #= )= %%'$+= +(= '($!(= .= -#= )= #()'.= $= +)$#D(= %%'$+!=!")=$= 100"=.=)=%*'(= $=54=+!(=+!*=)= 643"9F = '%$')= (= +#= %)= ))= (=)*!!.=%%'$+=)='&*()=$'=)= %*'(=$=54='(=$'=)= 8=,$')= 643= "!!$#= #()= )= %%'$+= 240="!!$#=.=)= )$#!=(("!.:= *= !($= +$!)= )= %%'$%')$#= )9= )= ('= (= H="(.D= )= -*(= .=*=))=(=( =)= 8=)$= E #!.= $= )= #*!:F= )'= (= = +#=%%'$+!9 ='%$')=(=)=$#)')=$'=)='= %*'(= = #$)= $!!$,= *= %'$((= (= H')=)= $= #$= $)$#D= '$"= )= *'*= $'= *!= '$*'"#)= B C= ,(=#$)=$)#9 *')'= ')+(= ,'= !($= +#= )$= )= :88= #= $)'= '!+#)= #)> $''*%)$#= #(= )$= E*')'= #+())= )= ('%#(= #= )= 8((= *"'= B67032C= $= )= +!(= $#= )= $#= '%$')= )$= += #= !+'= #= )= $#= #(%)= .=)=8$""==#==$*#=,#)#:= %'$(*)= !!= %'($#(G#())*)$#(= #+$!+=#=)=)'#()$#(9F !($= '$""#= $'= (#)$#(= ,'= )= $'"'= )#= ')$'= #'!:= " $!"= $.= #= )= ')$'= $= ##= $= 8:= 9= /= E#= $'#= ,)= )= 8+!= '+= '*!(= $'= !')!.= '#= )= %%'$%')$#= ):= 2013= #= $)'= :-)#)= ,(=$=)=')$#9F = !," '(= *')'= (= )'= ,(= #$= +#= ))= )= $#)')= ,(= +')(= #= )= ":= )*(= *(= )=$'"'= 8=)#==$=!.#=)$= )=%#!=#= '#(=.=(.#=)=,(= %*!(9= )= )'$'= '$""#= ))= %%'$%')= (#)$#(= = ) #= #()= " $!"= #= $'#= ,)=+!=('+='*!(9 !($:= )= '%$')= *!)= )= 10= "!!$#= ,+'= '#)= .= ##=

!  $ " "    "   !  ! #!  

 !    "     ! 

#()':= $/= $#$> ,!= ,#= )'= ,(= #$= %')!= +#= )$= ($,= ))= )= #='.= *!=!!= !!= )= '&*'"#)(= $'= ,+'9= )= !($= &*()$#= $#$> ,!D(=%$,'(=)$= %%'$+=(*=,+'9 8$('(= $)$'(= ,= (= )= (*%%!'= $= )= '"$*'= '(= ,(= !($= #)= .= )= '%$')= $'= #$)= $#!.= !.#= )$= )= $""=:= *)= !($= "(!#= )= )$#!= *').= +('= B C= #)$= !+#= ))= )= '(= ,'= (*%%!= $'= )= $(= ))= $+'#"#)= $'= : $= 2012= %$')(= ()+!= ,#= )'= ,(= #$= (*= ''#"#)= ,)= )= $(= $+'#"#)9 )= *(= 8$('(= $= $##+#= ,)= 8=$A ==!(=)$=#=)=)=$()= $=)='"$*'='(:=+#=)$*=)= ,$!= )'#()$#= ,(= $#= $#)''.= )$=!=$,#=!,(9 *)=#==(,)=')$#:=)="=!= "#()'= #= = '!(= (#= .= '= %!= ((()#)= $#= ":= $= := -%'((= ($ = ))= #= (%)= $= )= "((= $= +#(= %'(#)= )$= )= 8$""== $= )= $*(= *'#= #+())$#:= )= ,#)= = )$= $%)= !!= )= '$""#)$#(= ,= (= (= ,(= )$= "'= '= = '%*))$#= #= ))=$='=$A ==9 $'#=)$=*:=)=$#!*($#= $= )= $*(= ,(= #= #)$#= ))= )= = = #= #= #= )= #)'= -'(='$"=)=###9 E= '!!= ++!.= )= *#'#= ))(= $= )= $*(= ,#:= 24= !$#= $*'(= $'= )= '%$')= $= )= #+())$#=,(=*=)$==!=$'= )=%!#'.:=H')==)'*=$%(D=,'= #=$+'=)$=$#!#=#=)')$#!= "9 E= "$)+= $= )$(:= ,$= #= )= $*"#)= )$= *#*)$'/=


  

 

     %'($#(?= (= *!!.= "#()= #= )= $%)$#=$=)='$""#)$#(=))= +=#$='=)$#=)$=)=%*!='#= $#*)=#=)=*!!=!'=$= '#(= #=)=": E=()#=.=$*'='!'=(*"(($#(= )$=)=$""==))=*=%'$((=,(= $!!$,= #= )= %'$*'"#)= $= )= +!(=.=)= 8:=="#()'=)$!= )= %*!= '#?= #= '= +#= ,(= $''$$')= .= )= 8= ))= )='(=,'=#)'=%*'(=$'='= #$'=#='=#": E:+#=!($=($,(=))=)='(=#= &*()$#= ,'= #!*= (= = !#= )"= *#'=)=H().=#=(*').=+!(D= (*=#=)=%%'$%')$#=): E= %$()$#= $= )= $""== ))= )(=,(=#$)=#!*=B#C=)=*)=(= (%*'$*(=(=!'=+#=-()(=#=)= %%'$%')$#=)=(=())=$+: E=)$#=$=)=$""==#=)= $*(= ,'= %'>"))= ,)= )= ($!= "= $= ()#= (%'($#= $#= )= %'($#= #= )= $A === $= )= +)$#= "#()': E= ')')= ))= )= '$""#)$#(= $= )= $""== $= #$)= '=)= )= )*!= $*'(= $= %'$#(=)=)='#?F=)=': !!= ))= )= )= $""== (=#?= *?= #= !!= )= !!)$#(?= (.#= ))= E )= (= #$)= )'*?= ##$)= = )'*= ))= 8= $*)= *!!)= %'$$= +!(= $'= $#$*'!= "#()'= $= +)$#:= .= *#'()##= (= ))= ,)= 8=(=$#=(=)$=%!#=$'=)(= +!= #(= $'= )= #-)= )'= .'(= *#'= )= *"= '"= :-%#)*'= '",$' =B :C:F %=!!.?= (= (= E'= ,(= #$)#= #= )= %%'$+= $*"#)(= '=)#= ".= #"?= ,#= )= *)= ,(=#=":=)=#$=)"== =+'= '&*()=$'=#.=+!='$"=)= 8:= )= ,(= )= #.= ))= = )= #= #= "= )= '&*()= )$= )= '!=

#()'.=$=+)$#:F=E)'=)=%*'(=$#==3=.'= (= ###= ''#"#)?= )= +!(= ,'= #+'= !+'= )$= ":= = +!(= ,'= !($= #$)= '()'= #= ".=#"?=*)=))=$=)=#.:=!!= = = ,(= )$= %%'$+= )= '&*()= $= )= #.=(*)=)$=)=#.=$#=)= #*!=(=+#=.=".="#*)(=$#= )=!='=)=15)=%'!?=2013:F $'#=)$='?=E".=*#'()##= (= ))= ,)= )= 8= (= $#= (= )$= %!#= $'= )= &*()$#= $= +!(= $'= #-)= )'= .'(= ,)#= )= := )'$*==!(==###=''#"#)= ,)='()= # =!:F E#'= )(= ''#"#)?= 8= ,$*!= += %= 100= !!$#= .= )= #= $= )= =(!= .'= 2013:= = (*"= (= !$,= )= %%'$%')= "$*#)= $= 240= !!$#= #= !((= )#= ,)= (= '&*'= $'= :8= %%'$+!:= )= ,$*!= %%'= ))= ,)= )= 8= (= $#=

,)#=)='",$' =$=)= :=#= )(= ('= )$= = %'*#)= (= )$= %!#= )(= *)= #= = "##'= ))= )= (= =$,= $=)=*)$').=(=!=)$=$""$)= )=(%##:F $!!$,#= )= ( = $= *?= )= :88= (= ))= #+())$#(= #)$= )= %*'(= $= )= '"$*'= '(= '= ()!!= $#$#= (%)= )= ( = $= )= "#()': $*#)#= )= +"#)(= $= )= $""(($#=#=2013?=)=(%$ ("#=$'= )=$""(($#?=!($#=,*'#?=)$!= '%$')'(=#=*=))=)=$*)$"=$= )=#+())$#(=,$*!==(!$(=#= *=$*'(: *)= )'= '= #)$#(= ))= +#= )$*= )= 8$""(($#= !"= )$= += #= #+())#= *?= )= (= #+'=#+)=': = ,*'#?= (= )= $""(($#= $(#D)= #= )$= %.(!!.= #+)=

'#((= *= $'= ''.#= $*)= )(= #+())$#?= %$#)#= $*)= ))= ,)= ($*!= #)'()= '#(= ,(= #$)= E,)'=)=:88=(=#+)='#((= *=$'=#$)?=*)=,)'=)=:88=(= #+())#=)=!!)$#(=$'=#$):F E =#=)!!=.$*=))=)=$""(($#=(= $#= )$%= $= )= (= #= (= #+())#= ):= = #= *= $*'(?= '#(= ,!!= = )$!= )= $*)$":= $= '(%$#(!= !,= #$'"#)= $'#()$#= +(= %'$'= #$)= $= #+))$#= )$= = (*(%)= #= = "=':F %')= '$"= ( #= $#)#= )$= ( = *?=)=$*(=!($=( =)=:88= )$= %'$(*)= !!= %'($#(G#())*)$#(= #+$!+= #= )= )'#()$#(?= ,)= )= ,.=)=$""(($#=(=$#=$*)=)= #+())$#?= '#(= '= ,)#= )$= (= )= $*)$"= $= )= #+())$#= ,)'= *= ,!!= )= = ($)= !##= ,)=)=$""(($#:

    !)= ))= $*(= $= (("!.?= ?= (= %((= )= 2014= %%'$%')$#= !!= $= 450?738?227?082= %'(#)= .= $+'#$'= :""#*!= *#?= $#= "'= 18?= 2013= #)$=!,: = = =*'= %'(#)= .= )= $+'#$'= ,(= '+,= *%,'= .= $*)= 59!!$#= .= )= !(!)+= '"=$=)=())=$+'#"#):== = %((= $= )= !!= $!!$,= )=%'(#))$#=$=)='%$')=.=)= 8'"#= $= )= $*(= 8$""== $#= ##= #= %%'$%')$#?= #!= .* *?= ,$= %*)= )= %)!= -%#)*'= )= 289?= 001?= 787?009= #= )= '*''#)= )= 161?= 736?440?037: = = =*'(= ,'= %((= .= )= $*(= (= %'(#)= .= )= $""=: ==%)!=-%#)*'=#'(= .= 57#= ,#= $"%'= )$= )= 2013=*)=%'$%$(!=$=$+'= 231#= ,!= )= '*''#)= -%#)*'= $'= 2014= ,#)= *%= .= $+'= 1#= ,#= $"%'= ,)= $+'= 159#== %'$%$(= .= )= $+'#$'= )$= )= $*(=$'=2013:= = .* *?= ,!= %'(#)#= )= '%$')= (= )= +'$*(= (*>

$""=(= $= )= $*(= #+)= '!+#)="#()'(?=%')"#)(=#= #(= $= )= -*)+= '"= $= )= ())= $+'#"#)= )$= #= )'= '(%)+= *)= %'$%$(!(= $'= )= .'= 2014?= #= ))= )= '%$')(= %'(#)= .= )= +'$*(= $*(= $""=(= %'$+= )= %!# = $'=

)==#!='%$')=$=(=$""=:= = = (= (= $""== E-"#= )= %'$%$(= *)= #= #!.(= )"= #)$= '+#*= #= -%#)*'= (=,!!=(='*''#)=#=%)!=()$'= .=()$'=#=(*==.=(*=F?= #=))=)=$""=="' = $#= )$*'= $= ($"= (!)= $#>$#==

%'$)(= '$((= )= ())= )$= )= ='()#= #$,!=$#=)=!+!=$= %'$'((: =())=))=)=$""==)$$ = $#/#=$=)='#!=$)+= $= )= ())= $+'#"#)= ,= ,(= )= $"%!)$#= $= !!= $#>$#= %'$)(= #= ''+#= )= )= *)= =*'= (= %((= .= )= $*(= #= ))= )= +'$*(= %'$)(= *#'= -*)$#= ,#= $"%!)= ,$*!= '$,=)=())D(=$#$".=(=,!!=(= $$()=($$=$#$"=)+)(:=

$').= '?= $#.= *.?= "$+= )= "$)$#= $'= )= $*(= )$= '+= )= '%$')= $'= *')'= $#(')$#= #= ,(= ($#= .=:$= %$)?=$'=)=,(= $%):= =!.#=$#=$''=90?='*!=5?= *.= "$+= $'= )= % '?= )$'= ?=)$='(*"=(='"#=$=)= $""== )$= $#('= )= '%$')= #= $%)= )= )'= )= ,(= ($#= .=!%$#(*(=$:= = = (= )= $""== $#('= )= 2014= %%'$%')$#= !!=.=('*)#/#=()$'=.=()$'= #= '($!+= ))= )= )$)!= *)= =*'==%*)=)= 450#:= = )= = "$)$#= .= *.= #= ($#=.= '(:= '#= "!'?=)'= )=,(=%*)=)$==+$=+$)=.=?= )=$*(=*##"$*(!.=%((=)= !!=#)$=!,:
  

 

    

          H ($#!H :,)(*H 8$)#!H $H (H !!H &$&''*H 8$#&''H A8B?H '$"("H $H &(H ('H ""&'H(H(H ($#!H''"!-H ($H !$ H (H %''H $H (H 1/03H )(?H$!!$+#H(H&''H#H*&H((: E$!!$+#H$#H(H$&$#H#H#H*+H$H (H$#(H&'$!)($#'H$H(H ($#!H''"!-H $#H *&'H ((?H #H $(&H $#'(()($#!H &'H-H(H&'#-?H(H8H&-H &('H('H""&'H#H(H ($#!H''"!-H ($H !$ H !!H !'!(*H %&$%$'!'H #!)#H (H 1/03H )(H #H $#H&"($#H $H !!H #$"#'H ($H "!(&-H #H *!#H %$'($#'H ($H %)!H $A HHH )#(!H (H &)!H $H !+H #H $#'(()($#!'"H 'H &'($&H #H *&'H ((H #H%&()!&H#H &H#H#&!:FHG H%)(-H #$&(-H &?H$H(H$)'H $H%&'#((*'H$#:H)&&"#H +)H ?8G #$@?H'H(H(H(H((H%&$%$'!'H #H(H1/03H%%&$%&($#H !!H+&H#H'&%H $#(&'(H +(H (H %&$*'$#H $H (H !+:H H 'H ((H #H '%(H $H %&$"''H ($H *H +-'H $H #&'#H %(!H ,%#()&?H (H $*&#"#(H $#(#)'H ($H #&'H &)&&#(H ,%#()&H+H'H!H!H$&H#$H"%(H$#H (H!*'H$H'H%$%!H#H #$: H$&#H($H"?H(H1/03H%%&$%&($#H !!H(#'H($H(&H"$&H$&H(H"!(#('H(#H (H $)#(&-D'H #($#!H ')&(-H #':H H 'H ((H 52H !!$#H +'H ,%(H ($H $*&H '(%#'H #H !!$+#'H $H 2/?///H &H !(H"!(#('?H&#(&($#H$H(&#'$&"H ,G"!(#('H #H "#'(-H %&$&""':H 8$#(&'(*!-?H +)H 'H (H ($(!H %(!H )(H !!$(H ($H (H #'(&-H $H #H #H %$!H $&"($#'H 'H %H (H 30:/7H !!$#:HEH")'(H#')&H((H+H$"%!H!!H $*&#"#(H $A HH!'?H #!)#H $)&'!*'H ($H " H'&H'H$#H!H$H$)&H%$%!H+$H H !$#H #H '(&*H $H '$!H '(-H #(H -H &)#H (H &)&&#(H ,%#()&H #H &*$!$)'H '%##H ((H $"%#H ('H 1/03H %%&$%&($#H !!:H EH ")'(H #')&H ((H1/04H%$!( #H$'H#$(H'(&(H)'H&$"H %!-#H $)&H $*&'(H &$!H $#H ('H )(?DDH H': 8(#H'($#H05H?1@H$H(H0888H$#'(()($#H +H%&$*'H((H(H$#$"H'-'("H$H (H$)#(&-H'$)!H#$(HH$%&(H#HH+-H ((H +!!H $##(&(H +!(H #H +H #'?H 'H(H!!H*$!('H((H%&$*'$#H-H" #H )H!!$($#H($H"#'(-H%&$&""H#H(H &H!(H+!H$(&H%&('H$H(H$)#(&-H +&H#$(H( #H#($H')H$#'&($#: H H ((H (H $#'&($#H $H (H )(H -H (H !+" &'H H $"H #H C"%(-H,&'DH((H!'H($H( H$#'#H $H($#H05H')'($#H1H?@: $#H )&(&?H H H ((H (H )(H E'H !H!H $&H #$H "%(H $#H (H !*'H $H (H %$%!H$H #$H+H H&%&'#(H#H#H (H#(&H$)#(&-:F EH %&$%$'H )(H ,%#()&H $H 3:531H (&!!$#H 'H &H (#H (H ,%(H &*#)H $H 2:620H (&!!$#:H $H ('H )(H $"'H +(H 801H !!$#H H'!H H(':H H '("(HH'!HH(H'H729H$H(H%&$%$'H ($(!H%(!H,%#()&H$H 0:0H(&!!$#?FHH : (&H &'H $H $#&#H &'H -H (H !+" &H #!)H %$$&H !!$($#H ($H &(!H '($&'H #!)#H %$+&?H )($#H #H ')&(-: -#H(H&!H$*&#"#(H'$+H-H (H%&$%$'!H((H(H+'H#$(H'&$)'H$)(H(H H(H #'(H #')&#-?H (H !&H #$(H ((H EH ')"H $H 52H !!$#H 'H ,%(H ($H $*&H '(%#'H #H !!$+#'H $H 2/?///H &H !(H !(#('?H &G#(&($#H $H (&#'$&"H ,G"!(#('H #H "#'(-H %&$&""'H +!H (H ($(!H %(!H )(H !!$(H ($H (H &H &"-?H #'(&-H $H

 #?H&"-?H *-?H&H $&H #H $!H $&"($#'H'H%H(H 30:/7H!!$#:H'H 'H H !&H "''H ((H (H $*&#"#(H $H (H -H 'H #$(H '&$)'H $)(H '(""#H (H #')&#-H#H#$&(&#H &:F #H 'H (,(?H H 'H E &H % &H #H $#$)&!H $!!)'H &H +H &H #:H &H #G-&H $)(H +H (&H #H ('H !!$+H "&H ($H $H H &(H $H "$#-H !!'?H ('H 'H #H H !("(H (&($#H &#'H #$+H (&"H 'H C"&H &($&D?H C#$'H +($)(H ($#D?H#H#(&'(#!-HC"%(-H,&'F: )&(&"$&?H H 'H H +$)!H %&"'H 'H$#(&)($#H($H'($#H05H')'($#H1H?@H +H'(%)!('H((HE(H'((H'!!H&(H('H %$!-H ($+&'H #')&#H ((H (H $#$"H '-'("H'H#$(H$%&(H#H')HH"##&H'H ($H%&"(H(H$##(&($#H$H+!(H$&H(H "#'H $H %&$)($#H #H ,#H #H (H #'H$H+H#*)!'H$&H$HH&$)%::F EH %&$%$'!'H #H ('H 1/03H %%&$%&($#H !!H&H#H'&%H$#(&'(H($H('H%&$*'$#H$H (H!+:H'%(H%&$"''H($H*H+-'H$H '#H#(!-H #&'#H %(!H ,%#()&?H (H $*&#"#(H H #H (H 1/03H )(H %&$%$'H ($H #&'H &)&&#(H ,%#()&H +H'H!H!H$&H#$H"%(H$#H(H!*'H$H(H %$%!H$H #$H+H H&%&'#(H#H#H (H #(&H $)#(&-:H H %&$%$'H )(H ,%#()&H$H 3:531H(&!!$#H'H&H(#H (H ,%(H &*#)H $H 2:620H (&!!$#:H $H ('H )(H $"'H +(H 801H !!$#H H'!H H(':HH'("(HH'!HH(H'H729H$H (H%&$%$'H($(!H%(!H,%#()&H$H 0:0H

(&!!$#:H &:H % &?H $#H $!!)'H ('H 'H *$$$$H $#$"':H $)!H (H $*&#"#(H !H ($H "(H ('H H'!H H(H H###H %!#?H (H!H!H%(!H%&$('H#H(H)(H+$)!H !H(!!H#$(&HH'!H-&>F $&#H($H"H$&H(H ($#!H''"!-H #$(H($H%%&H'H#H#(H$H%$*&(-H&-!#:H 'HH'!HH(H")'(HH(&""H$+#H-H #')&#H((H)'H$H(,H+*&'H+H'H $#''(#(!-H&%%!H$)&H&*#)H%&$($#H 'H '$)&H #H H !("(H "##&H ((H '"'H ($H &#H &!*#H ($H '($#H 18H ')'($#H?0@H$H(H'!H'%$#'!(-H(H +H&'(&(H(H"#'(&H&$"H%%&$*#H (,H &!H ((H *&'!-H "%&H (H &*#)H '("('H#H(H##)!H)(: H )(H %&$%$'!H $&H (H %$+&H '($&H $'#D(H %$&(&-H ((H (H %&*(H '($&H H ( #H $*&H (H #)'(&-:H 8$"%&H ($H (H -'H +#H (H (!$"")#($#H '($&H +'H %&*(.?H (H &!H $*&#"#(H 'H '(!!H )(#H $&H *!$%"#(H $H -&$H %$+&H %!#(':H H $*&#"#(H +#(H ($H '(H )%H H 104 H 'H %$+&H %!#(H (H 2:6H !!$#?H 1:2!!$#H $&H *!$%"#(H $H -&$H %$+&H %!#(?H $#'(&)($#H $H 0/ H +#H &"H (H 0H !!$#H "$#'(H $(&':H 'H (H (H 'H ((H $*&#"#(H +#(H ($H H (H %&*(H !(&(-H$"%#'H+(H%)!H)#'> (H!'$H%%&'H((H(H1/03H%%&$%&($#H !!H (&'H "$&H $&H (H "!(#('H (#H $)&H #($#!H ')&(-H #':H H ')"H $H 52H !!$#H 'H ,%(H ($H $*&H '(%#'H #H !!$+#'H $H 2/?///H &H !(H !(#('?H

&#(&($#H $H (&#'$&"H ,G"!(#('H #H "#'(-H %&$&""'H +!H (H ($(!H %(!H )(H !!$(H ($H (H &H &"-?H #'(&-H $H #?H &"-?H *-?H &H $&H #H $!H $&"($#'H 'H %H (H 30:/7H !!$#:H 'H 'H H !&H "''H ((H(H$*&#"#(H$H(H-H'H#$(H'&$)'H $)(H '(""#H (H #')&#-H #H #$&(&#H &:H H $)'H ")'(H #')&H ((H ('H "'%!"#(H$H%&$&(-H'H&*&': 'H )(H 'H &H &$"H #H H %&$H $#$"H'(")!)'H)(:HHA HHH$H(H &(&-H ($H $*&#"#(H $H (H &($#H 'H %&$%$'#H &)&&#(H ,%#()&H $H 075:3H !!$#H $&H ')&(-H '&*':H !H (H')&(-H#'HHH($H(H$A HHH$H (HH*H(&H$+#H)(=H('H'(&#H %&$%$'!H "%!'H ((H (H H +$)!H H ##H %&*(H ')&(-H '&*'H $&H ('H $+#H %&$(($#:H $+H +H #$+H H&H ((H &'#H&)&&#(H,%#()&H'H#$(H$#!-H)H ($H%-"#(HH$H'!&'H)(HH%&$)(H$H$)&H &(&$&''*H$#$"H&*&': E (H'H"-H!H((H&$&"(*H)($#H 'H(H#($(H($H(H#')&#-H#H#$&(&#H &:H H ($(!H !!$($#H $H 382:35H !!$#H #!)'H '(()($&-H (&#'&H $H $)(H 6/:36!!$#H ($H :8?H +H $)#(H $&H )'(H 0/:59H $H (H #(&H 1/03H )(:H 'H !!'H'$&(H$H(H159H :8H#"& :H H ('?H 382:35H !!$#?H 8/9H 'H $&H &)&&#(H ,%#()&H #H $#!-H 0/9H $&H %(!H ,%#()&:H'H'H&($H8/<0/H+H'H*#H +$&'H (#H (H $*&!!H &)&&#(H ($H %(!H ,%#()&H&($H$H66<12H$H(H#(&H1/03H )(:H#?H+H#$+H #$+HH&H&'$#'H +-HH +$)!H !+-'H $H $#H '(& H #H +-H $)&H '()#('H +$)!H #$(H H !H ($H $"%(H #(&#($#!!-:H '($#'#!-H (H &'#(H +$)!H H )-#H 'H )'($".H )(!&'H #H !''+&H #H (H ((H $)'H (H 65:2H !!$#:H&%'H"-HH($'H+$H &(H('H)(H$(H)(H(&$)H(H $$&: (H "H $#!)H ((H ('H 'H #$(H H %&$G$H $&H %&$G*!$%"#(H )(H )(H H H'!H '"$ '&#H$&H%$*&(-H&-!#:HH")'(H #')&H((H+H$"%!H!!H$*&#"#(H$A HH!'H #!)#H $)&'!*'H ($H " H '&H'H $#H !H$)&H%$%!H+$HH!$#H#H'(&*H $H'$!H'(-H#(H-H&)#H(H&)&&#(H ,%#()&H #H &*$!$)'H '%##H ((H $"%#H('H1/03H%%&$%&($#H!!:HH ")'(H #')&H ((H 1/04H %$!( #H $'H #$(H '(&(H)'H&$"H%!-#H$)&H$*&'(H&$!H$#H ('H)(H)'H($'H+$H'#H('H &(&$&''*H)(H&H$#!-H+(#H($H( H *#(H$H!'!(*H&#($#:

!# !&""$ !" !%! " ""! " "" ! & ""!!"' !%""" "#"""" ' !" ' '$'   "!!" !! !!"""$ " "'!"! #!#"!"" !# ' " 


  

 

    

 

   *B+B*.## %B&%+)&-)*0B &-)B +B + &%B &B $$)*B &B +B &'#*B $&)+ B )+0B :;B +&B +B &''&* + &%B ##B )&)** -B 8&%)**B :8;B ')* *+*B %B +B &,*B &B ')*%++ -*8B B $$)B )')*%+ %B ,%='%8B "%8B %$B )#B 8&%*+ +,%0B&B#+,B++8B %%&%+B #*B *B ') +B ++B %&B '&# + #B ')+0B *B +B '&# + #B *+),+,)B +&B ,%*+B+B),# %BB,) %B+B4236B %)#B#+ &%*7 B#.$")B %* *+B++B+B')+0B .*B%&+B.&)) B&-)B+B+ &%B&B *&$B &B +*B $$)*B +&B 88B %B ++8B >B +B *B '&# + *8B .B )B /'+ %B B-B $$)*B )&$B &+)B '&# + #B ')+ *B + *B %/+B ."B +&B !& %B +B B *' +B ++B .B #)0B -B +B$!&) +0B$$)*B*B B+#"B+&B0&,B %&.B %B B %B +##B 0&,B ++B8B *B B ')**,)B)&,'7? B * B %B '&# + #B # 8B + &%B &B $$)*B+&B')+ *B&B+ )B& B.*B &,%B+&B&,)B,+BB*) B+&*B .&B #+B B +&B ' +B +%+B . +B 8B *B'&# + #B')&*+ +,+B.&B.&,#B#&*B + )B '&# + #B )#-%B ,) %B +B 4236B%)#B#+ &%*7 #*B*++B+ *B %B%B %+)- .B. +B #0B.*.+B %B &*8B*+)** %B++B +&,B+B.-B&B'&# + #B%B %B +B&,%+)0B *B&&B&)BB)$B$&)08B ,+BB- *B$$)*B&B+B&,*B &B ')*%++ -*B %B +B %+B +&B )$ %BB)$B %B+BB)+)B+%B!& %B ')+ *B++B)B ))#-%+B+&B + 1%*B&B ) 7 B /')**B &'+ $ *$B ++B B .&,#B &%+ %,B +&B -B $!&) +0B $$)*B %B +B &,*B &B ')*%++ -*B .)B B *B *)- %8B %B ++B $&)B $$)*B )&$B +B8B)B %B/'+B+&B$'B+&B B*&&%7 &) %B +&B $8B >+B **,B &B + &%B %B +B &,*B &B ')*%++ -*B *B +&B &B . +B % - ,#B& B&B'#+&)$7B B#&%B +&BB'&# + #B')+09B +B&,#BB$0B& B +&0B+&B&&*B%&+)B'&# + #B')+07B B+ %"B +B *B%&)$#B,+B B.%+B+&B# -B ++B0&,B-BB)*&%B&)B*0 %B+ *B ,*BB. B *B$0B&.%B'&# + #B ')+0B &%*+ +,+*B +B $!&) +0B %B +B + &%#B **$#08B ')+ ,#)#0B +B

&,*B&B')*%++ -*7 > +B . ##B %+)*+B 0&,B +&B "%&.B ++B *' +B+B+ &%B*B.B)B+#" %B %&.8BB*B) %B)B$!&) +0B %B +B &,*8B .B )B # - %B %B .B . ##B &%+ %,B+&B&$ %+7B B.%+B+&B**,)B 0&,B ++B 0B %/+B ."8B .B )B *+ ##B /'+ %B &,+B B-B '&'#B .&B . ##B B + %B )&$B &,+B B-B '&# + #B ')+ *B+&B7? B # *#+&)B B ++B +&,B +B + &%B .*B B ##%B ++B *B *+)%+%B +B ,% +0B &B +B

      

$)B ')*%+ %B &*B &)+@ **B )#B 8&%*+ +,%0B &B #+,B ++B %B +B &,*B &B ')*%++ -8B &%7B ,# $%B .%B *B &%+B +)B - #*B+&B+B##B)&)** -B8&%)**B 8B+&B # ++B+B&%& %B) *+)+ &%B &B +B )+0B %B +&B $& # *B $$)*B &)B+B&)+B&$ %B &#B&-)%$%+B #+ &%*B %B+B*++7B &%7B .%B $B +B &%+ &%B +B +B *++B ')+0B (,)+)*B . #B %%&,% %B *B+ &%B&A BB ##0B)&$B +B $&)+ B &'#=*B )+0B :;B +&B +B &''&* + &%B88B B -#&'$%+B . B %)+B ) ''#*B %B *.##B &%+)&-)*0B $&%B +B +.&B '&# + #B ')+ *7 &) %B+&B .%8B>$0B+ &%B +&B +B 8B B %B # %B . +B +B * )B %B. ##B&B$0B&%*+ +,%07B)&)B $0B '&#&0B +&B B .&-)B *B %&+B ''0B . +B $0B + &%8B ++B *B +B *+B + %B B -B &%8B B $B %*.)#B +&B $0B &%*+ +,%+*B%B B-B# *+%BB+&B+$B >,# $%B ,)B 8B $$)*B %B *B &%*+ +,%0B +&B -&+B $** -#0B &)B +B ')+0B,) %B+B8&,% #B'&##B# - %B

 ++B+B')+0B. ##B&$B&,+B- +&) &,*7 &.-)8B++B %+) $B8 )$%B&B+B ')+0B %B &)$)B *%+&)B )')*%+ %B #+,B &,+8B %7B &%B 0B /')**B &'+ $ *$B ++B 8B . ##B . %B

35B #&#B &-)%$%+B &,% #B ,) %B +B46B),)0B4235B#&#B&-)%$%+B #+ &%*B %B+B*++7 B* B+B')+0B *B)0B+&B+"#B+B ),# %BB %B+B*++B%B$&% *B 8B +,#B+&B* *+B)&$B- &#%B%B %0+ %B ++B . ##B *),'+B +B &%,+B &B',#B#+ &%B %B+B*++7 %7B 0B /')**B &%B%+B %B +B#+,B++B %'%%+B:#+&)#B 8&$$ ** &%B: :8;B+&B&%,+B)B %B) #B#+ &%8B*+)** %B++B+B &$$ ** &%B *B %&+B $B ,'B &B *+)%B ')*&%*B,+B)&+)*B%B* *+)7 B ##B &%B &-)%$%+B +&B ')&- B B #-#B '#0 %B )&,%B &)B +B %+ )B &%+*+%+B%B%&+B+&B )+B-&+)*B-&+B *B &%B *,) +0B $&#*++ &%B +B +B '&## %B ,% +*8B *0 %B ++B . ##B %&+B B '+7 B )$%B ''#,B ')+0B +,#*B &)B +,)%B &,+B ,) %B +B ) *+)+ &%B /) *B &B +B ')+0B %B *) B +B *B B ,B *,**8B *' +B +B ##%*B %B +$B ,) %B +B ) *+)+ &%7BBBBB B * B ++B B *B '#B . +B +B %+ &%#B *)+) +B &B +B ')+0B +&B /+%B +B ) *+)+ &%B %B +B *++B . +B +.&B 0*B ,B +&B *,) +0B %B +&'&)'0B ##%*B %&,%+)B ,) %B+B) *+)+ &%7

),# %B ')+0B %&+B &%#0B %B +B &,*B &B ')*%++ -*B ,+B %B +B %+ )B + &%#B **$#0B %B +B +B (,)+)*B&B+BB %B,!7 B*+)**8B>.B*B++B*BB##%B %B B#&&"B+B+B&''&* + &%B')+0A8B *BB')**,)B)&,'B,*B+0B-B +&B "$+B &-)%$%+B '&# *B *&B ++B +B&,#B"'BB&%B)B+&*8B*&B ++B*B&,#B&B.##8B+)B *B%&+ %B %.B&,+B++B,*B +B''%*B##B &-)B+B.&)#7? '" %B &-)B +B -&+ &%#B %+)B &%+B %B+B#+,B++B%+&) #B 1&%B 0B 8B %B *,''&)+B 0B:,)&'%B% &%B::;B+&B$'&.)B +B '&'#B &B +B 1&%B %B %B +$B %+&B $% %,#B -%+,)8B #*B ,)B *B &%*+ +,%+*B %B &-)B 3622B %B ) *B +&B +"B -%+B &B +B *$B+&B)+B.#+B&)B+$*#-*7 B$ %+ %B++B>$0B- B+&B$0B &%*+ +,%+*B *B +&B $)B 'B %B ##&.B 'B +&B ) %B ,*B . +&,+B 'B +)B %B B %&B -#&'$%+8B 0&,B. ##B%&+B-B'B&B$ %8B0&,B . ##B %&+B + %"B *+) +8B 0&,B . ##B %&+B .&)"B*B+ -#0B,*B+)B. ##BB ) * *B)B%B+)7B#*&8B.B-B+&B .&)"B)8B*BB'&'#9B.B$,*+B#)%B +&B&B&%B+ %B&)B+B&+)7 >*B B )')*%++ -B &B +B '&'#8B B # -B %B ,$%B $'&.)$%+8B B 0&,B$'&.)BB.&$%B0&,B$'&.)B B%+ &%8B.B%B+&BB,*08B.B%B +&BB.&)" %8B.B%B+&B-B&%B&)B +.&B+ %*B*&B++B +B. ##B#'B,*8B#'B &,)B,+,)B%B&,)B #)%8B. +B$0B *,''&)+8B .B . ##B &%+ %,B +&B ')+%)B . +B 8B &%B +B *$B % + +B 0B +B :,)&'%B % &%B &)B +B%B+B&B&,)B&.%B'&'#8?BB* 7 %B *"B &.B +B -&+ &%#B +) % %B%+)B.&,#B#'B %B+"# %B +B*,) +0B##%*B %B&,+)%B %+&) #B 1&%B &B +B *++8B B * 8B > +B *B & %B +&B #'B %B %&B *$##B *#B ,*B B 0&,B )B #8B 0&,B &$B B+&&#B&)B,*B0B##B" %B&B'&'#8B +0B . ##B ,*B 0&,B &)B *+),+ &%8B +0B . ##B ,*B 0&,B &)B ) * *8B ,+B B 0&,B -B *&$+ %B & %8B 0&,B . ##B B -#&' %B 0&,)*#B )+)B +%B - #B 0&,)*#B . +B - #B .&)"B %*+B ,$% +07 >B$&)B0&,B&%=+B%B0&,)*#B '&* + -#08B0&,B. ##BB%B0&,)*#B %B ,*B 0B '&# + %*8B *&B +B 8%+)B &)B &+ &%#B) % %B %B,%",*B *B$&)B &B B 'B , # %B %B #&,B *B '&'#B. ##BB&$ %B)&$B)&**B+B * /B #&#B &-)%$%+B )*B +&B #)%B -) &,*B*" ##*B%B+)B+B(,*+ &%B&B 'B, # %B. ##B+"B%+)B*+7 > %B +B *+,)B *B $%+B +&B &*B)B *" ##*B (, * + &%B &''&)+,% + *B +&B .&$%B %B 0&,+B %B * /B #&#B &-)%$%+B )*B ++B &-)*B +B *&,+)%B 1&%8B .B **,)B 0&,B &B +B *,''&)+B&B&,)B'&'#B+&.)*B,) %B !#&,*#0B + *B # +0B &)B +B &-)##B -#&'$%+B %B $'&.)$%+B &B &,)B '&'#7B )B )** %8B + #&) %8B +) %B %B &$',+)B *)- *B )B +&0B)+B-%,*B&B.#+B)+ &%B . B%%&+BB+&0B. +B%B*&B.B %&,)B &,)B '&'#B +&B $"B ,*B &B +B&''&)+,% +0B -%B0B 8B B%B:,)&'%B% &%B+&BB)B + )B# -*8?BB7 #*B+)+)B&%+B32B$&,# %B $ %8B32B+ #&) %B$ %*B%B42B &$',+)B+&BB)B(, 'B+B%+)B+&B +&,B'&* + -#0B# -*B&B'&'#B %B *B &%*+ +,%07BBB
   )&'-9C&)&-C029C1/03C+#) C #&C C #"C (!C #"(")C (#C "&C "C(C"" 'C#C ' (*C)('C"C ')"C((C'CC-C+"C(C"(&C !!&'C#C(C#)'C'(C(C #)'C)'"''C(#C(C !C#( 9C:#C#&C &(&(C#"C(C1/03C)(8 "C #C (C )"%)C ()&C #C (C )(C #"'&(#"C #&C $$&#* C 'C (C &(&(C 'C(C+'C#"C(C #!C# C"C'#&(9CC '(C-&8

)'(C C (C '(C -&C ,$&"9C (C $&'C#C(C*C&"(C'''#"'C#C(C((C #)'C #C ''! -C '"C (C """C #C !#&(C &) C ')C 'C &#''#&C #C C "C #"8C&C #C +&C %) -C "*(C (#C '&C &#!C (&C + (C #C ,$&"8 &"C(C&(&(C#$"9C#*&"#&C)C &'# C#C')"C'((C)'C(C& C #*&"!"(C #C &"C (( C +&C #"C *&#)'C#"'(()"(C$&('C#C(C#)"(&-C+(C (C !#"( -C +" "C #(#"C (#C (C '(('C'"C ) -C1/028C C')"C((C#)'C#C''! -C&(&(C 1/03C +(C (C (!;C E8#!!)"(#"C "C #((#":C :''"( C ## 'C #&C ##C #*&""FC (##C $ C "C :#C !C #( 9C:#9C')"C(( #*&"#&C )C &'# C 'C 'C (C '((C ' (#&'C (#C (C "(#C #"."C (C '')C #C +" "C #(#"'C (#C (C '((C + C +#&"C #"C $$&#$&(#"C '"(C -C (C ,)(*9C "#("C ((C &#&&"C #C (C C)&'C!)'(CC# (*C#&C(C##C#C(C !#&(-9CC"C8 $"C(C(C)(C&(&(C#C(C'((C $& !"(9C (C #*&"#&C '(&''C ((C (C (""C #"C (C #*&"!"(C )'"''C !)'(C C (C $&#)(C #C '-"&-C (+"C (C ,)(*C"C(C ' ()&C"C#"') ((#"C +(C C'!"('C#C'#(-8C #+*&9C &'# C &+C (C C"(#"C #C (C '((C +!&'C (#C (C &)(#"C #C #(#"'C (#C (C '((9C '-"C (C '()(#"C 'C("C(# C#"C(C)('C#C(C'((9C)(C ''&(C ((C +-'C +#) C C *'C #&C !"C$#$ C$$-8 EC &C "#(C C"C +(C +'C $&#(C #&C &#!C (C &(#"C #)"(9C "C #)&C * #$!"( C$&#('C!)'(C$&#&''8C(C '#+'C #)&C *C#&(C (#C ##'(C #)&C #"#!-C "#+C !)'(C C C " )'*9C )'C #)&C * #$!"( C "C !)'(C "#(C C '(""(9FC'C(C'((C !'!"8 "C'C&!&9C(C$&9C !C !C "#+ C "'C"C(C'((C"C (&!'C #C +" "C &*")C &)C (#C (C '((9C '-"C ((C (C $# -C !&'C '#) C "C(#C+#&C#"C(CC"" C"$""C #C (C '((C (&#)C "((*'C ((C #) C )#-C)$C(C&*")8 $&C !C ("C &'C &!C #"C (C !"()C #C #&&)$(#"C "C (C #)"(&-9C "#("C ((C (C !#&C #'( C (#C (C $&#'$&(-C #C &C 'C #&&)$(C $&('C #"C(C$&(C#C(C$#$ C#"C(C#&&#&'C#C $#+&8 C ':C EC *C C '&#)'C $&# !C "C ('C #)"(&-C "#(C )'C (C #)"(&-C 'C "#(C $&#'$&#)'9C )(C )'C #&&)$(#"C +'C #"C ('C #)&9C ("C (C &'C #C (C "(#"C "C (C $&C #C (C +'C $#*&(-C ((C #) C CC&)(C(#CC+& C'()(#"9C"C(C & &C#)&C$# -C!&'CC,C(C'()(#"9C (CC&C#&C(C#)"(&-8F C &'#)&C $&'#"9C 8C 8C )"9C C #&!&C ' (#&C +#C 'C '#C "C &)(C '# &C"C(CC 'C#C:#"#!'9C#)"("C "C""C$&'"(CC$$&C"(( 9CEC )(C 'C C ## C #&C ##C #*&"":C C # C #C (C ' ()&9FC )C ((C E('C -&C 1/03C !'C 0//C -&'C ((C (C #&$ C"((-C C &C!CC $# ( C '((C (&#)C (C ! !(#"C #C (C #&(&"C$&#((#&(C+(C(C#)(&"C &#((#&(C"C(C #'C8# #"-8 EC #)"(&-C +"(C (&#)C C #(C #C #"'(()(#" C "'C *&C '"C ("9C )"( C (#&C 09C 065/C +"C (C !C "C

  

 

   

   

 "$""(C((8CC43C-&'C#C(C$#'(B "$""C$&#C'C"C*&-C()&) "(C )'C)"( C -C169C0666C(C ' ()&CC &!"C "C -"C #&C C &(&C $&(C #C (C$&#8C'C'C+-C(C#)"(&-CC"#(C "#-C##C#*&""C C #"8 E') -C"C"-C'#(-9C(&C'C"C)"+&C"C '# C#"(&(C(+"C(C#*&"!"(C"C (C #*&"8C C '# C #"(&(C 'C ((C (C #*&"C '#) C "#-C *"'C #C ##C #*&"!"(CBC##C#*&"" EC #*&"!"(C + C "#&! -C # C (C + (C #C (C #*&"C "C (&)'(C #&C (!9C "C #*&"!"(C 'C ,$(C (#C !"C (C + (C $&#$& -C #"C (&C C C (C 'C (#C *C(!C(C#!!#"C##C((C(-C'&8 EC ' ()&C'C"C&!C#C#*&"!"(C 'C C '&#)'C ('C (#C " C "C *"C (C #*&"C+(C(-C'&C&#!C#*&"!"(8C ('C '( '!"(C 'C "C "'(()(#"C "C #*&"!"(C 'C (#C ((C 'C "C "'C"C# #&(#"C+(C(C#(&C&!'C #C#*&"!"(8 EC #"$(C #C #*&"!"(C "*# *':C C #*&"!"(C "C (C &!""C '(#"C #C(C'#(-C+C'C)') -C&&&C(#C'C (C * C '#(-9C (&#&C (C #"$(C #C C #*&"!"(C'C'(C*+C(&#)C(C$&'!C #C(C* C'#(-8 E#&C (C #*&"!"(C (#C !C ('C (."'C "#-C##C#*&""9C(C'C(#C!"C(C + (C #C (C '#(-C "C C !""&C ((C (-C &$C )C "C('8C C !"C (## C (&#)C +C('C'C*C'C(C )(8F C C"C EC )(C 'C '(!(#"C (C &*")C "C ,$"''C #*&C C '$CC $&#C #C (!8C C )(C "C C !C #&C C $&'#"9C ! -9C "C &#)$C #C $#$ 9C )'"''9C#*&"!"(9C#)"(&-9C!) ("(#" C #&"'(#"C#&C"-("C 'C((C!'C"C '$"'C!#"E#&!C (C #*C C"(#"9C (C "C C *+C((CC)(C'CC$ "8FCC'-"C #'9CE #("C 'C C$ " ''"''8FC C-#)C C (#C $ "9C ("C -#)C *C $ ""C (#C 8C &#&9C #&C "-C #*&"!"(C (#C !"C (C+ (C#CC'((9C(C'C(#C$ "C-C!"C )(8 )&C $# ( C ,#"9C "#+-'9C 'C +'C +(C $&''C 9C E&)C !#&-FC E&)C & '!FC(8 C ('C &C #)(C E##C #*&""F8C C%)'(#"C("C';C+(C#"'(()('CE##C #*&""F )"C *&&C ((9FD#*&""DC "C ##C#*&""C&C"C"&'" -C)'C "C* #$!"(C (&()&8C C#*&""C'C "C&&C'C#"C#C(C&##(C)''C#C C * C+("C#)&C'#('8

#&C #"#&'C "C "(&"(#" C C"" C "'(()(#"'C &C "&'" -C '"C (&C C "C #"'C#"C(C#"(#"'C"C&#&!'C((C "')&CE##C#*&""F8 EC #"$(C #C #*&""C 'C "#(C "+8C (C 'C'C# C'C)!"C8* '(#"8CH#*&""DC !"'C(C$&#''C#C'#"B!"C"C(C $&#''C -C +C '#"C &C !$ !"(C

 B#&C "#(C !$ !"(C8C (C "C '#C C )'C "C '*& C #"(,('C ')C 'C #&$#&(C #*&""9C "(&"(#" C #*&""9C "(#" C#*&""C"C # C#*&""8 E"C#*&""C'C(C$&#''C#C'#"C !"C "C (C $&#''C -C +C '#"'C &C!$ !"(9C"C" -''C#C#*&""C #)''C #"C (C #&! C "C "#&! C (#&'C "*# *C "C (C '#"C !"C "C !$ !"("C'#"C!C"C(C#&! C "C (C "#&! C '(&)()&'C ((C *C "C '(C "C $ C (#C &&*C "C !$ !"(C (C '#"'8C E#*&"!"(C 'C #"C #C (C (#&'C "C #*&""8C (&C (#&'C "*# *C "C #*&""C *&-C $""C #"C (C * C #C #*&"!"(C ((C 'C )"&C ')''#"8C "C &)& C &'9C #&C ,!$ 9C #(&C (#&'C !-C " )9C "C)"( C " #&'9C ''#(#"C #C $'"(C &!&'9C ##$&(*'9C '9C &'&C "'(()('9C & #)'C &'9C C""C "'(()(#"'9C $# ( C $&('9C (C ! (&-9C !#"C#(&'8CC'()(#"C"C)&"C&C'C !)C!#&C#!$ ,8C (C (C "(#" C * 9C "C (#"C (#C (C #*9C(#&'9C!9C #-'('9C "(&"(#" C #"#&'9C!) ("(#" C#&$#&(#"'C!-C$ -C C&# C"C'#"C!"C#&C"C"C)""C(C '#"C!"C$&#''8

     

  !       !         !

  

 

 E C (#&'C #(&C ("C #*&"!"(C "C ! (&-C &C &#)$C (#(&C 'C $&(C #C (C E8* FC #(-F8C "C '#!C #)"(&'9C "C (#"C(#C(C* C'#(-9C#&".C&!C '-"(C '#C "C)"C '#"C !"9C $&() & -C "C (C )&"C &'C "C (C "(#" C * 8 E##C #*&""C 'C (C !#&C &(&'('8C (C 'C $&($(#&-9C # #+'C (C &) C 7C +9C &"'$&"(9C '$#"'*9C 8#"'"')'C &"(9C :%)( C 7C " )'*9C :*C(*C "C A CC"(9C#)"( 8C (C !)'(C "')&C ((C #&&)$(#"C 'C !"!'9C (C *+'C #C !"#&('C &C ("C "(#C #)"(C "C((C(C*#'C#C(C!#'(C*) "& C"C '#(-C&C&C"C'#"C!"8C (C'C '#C &'$#"'*C(#C(C$&'"(C"C)()&C"'C#C (C'#(E&($(#"C -C #(C !"C "C +#!"C 'C C -C #&"&'(#"C #C ##C #*&""8C 'C "C C *C (&#)C &(C #&C (&#)C (!(C "(&!(C "'(()(#"'C #&C &$&'"((*'8C (C 'C !$#&("(C (#C $#"(C #)(C ((C &$&'"((*C !#&-C #'C "#(C "''& -C !"C ((C (C #"&"'C #C (C !#'(C* ) C"C(C'#(-C+#) CC("C "(#C#"'&(#"C"C'#"C!"8C &($"('C "C (#C C "#&!C "C #&"'8C'C!"'C&#!C#C''#(#"C "C ,$&''#"C #"C (C #"C "C "C "C #&"'C8* C#(-C#"C(C#(&C"8 E##C #*&""C &%)&'C &C C &!+#&C ((C &C "#&C !$&( -8C (C '#C&%)&'C) C$&#((#"C#C)!"C&('9C $&() & -C (#'C #C !"#&('8C !$&( C "#&!"(C#C +C&%)&'C"C"$""(C )&-C"C"C!$&( C"C"#&&)$( C $# C#&8 E'C !"'C ((C '#"C ("C "C (&C "#&!"(C&C#"C"CC!""&C((C# #+'C &) 'C "C &) (#"8C (C '#C !"'C ((C "#&!(#"C 'C & -C * C "C &( -C '' C (#C (#'C +#C + C C *C(C -C ')C '#"'C "C (&C "#&!"(8C (C '#C !"'C ((C "#)C "#&!(#"C 'C $&#*C "C ((C (C 'C $&#*C "C ' -C )"&'(" C#&!'C"C!8 E##C#*&""C&%)&'C((C"'(()(#"'C "C $&#''C (&-C (#C '&*C C '(# &'C +("CC&'#" C(!&! E&C&C'*& C(#&'C"C'C!"-C*+C $#"(C "C C *"C '#(-8C ##C #*&""C &%)&'C!(#"C#C(C*C&"(C"(&'('C"C '#(-C(#C&CC&#C#"'"')'C"C'#(-C #"C +(C 'C "C (C '(C "(&'(C #C (C +# C #!!)"(-C "C #+C ('C "C C *8C (C '#C &%)&'C C &#C "C #"C (&!C $&'$(*C"C+(C'C"C#&C')'(" C )!"C * #$!"(C "C #+C (#C *C &#!C "C )"&'(""C #C (C '(#& 9C ) ()& C"C'# C#"(,(C#CC*"C'#(-C #&C#!!)"(-8 EC'#(-D'C+ C"C$"'C#"C"')&"C ((C C ('C !!&'C C ((C (-C *C C '(C "C (C "C #C "#(C C , )C &#!C (C !"'(&!C #C '#(-8C 'C &%)&'C C &#)$'9C)(C$&() & -C(C!#'(C*) "& 9C


 

   

      )9 "##"%'(!'&9 '"9 #%")9 "%9 !'!9 '%9*9!. 67""9 ")%!!9 !&9 ''9 #%"&&&9 !9 !&''('"!&9 #%"(9 %&('9 ''9 '&9 '9 !&9 "9 &"',9 *9 !9 '9 &'9 (&9 "9 %&"(%&9 '9 '%9 &#"&.9 #9 "!#'9 "9 A 99!,9 !9 '9 "!'+'9 "9 ""9 ")%!!9 &"9 ")%&9 '9 &(&'!9 (&9 "9!'(%9%&"(%&9!9'9#%"''"!9"9'9 !)%"! !'. 6#&9 &9 9 ,9 %$(% !'.9 "'9 "!,9 ")%! !'9 !&''('"!9 ('9 &"9 '9 #%)'9 &'"%9 !9 8)9 "',9 %!&'"!9 (&'9 9 "(!'9 '"9 '9 #(9 !9 '"9 '%9 !&''('"!9&'"%&.9"9&9"(!'9 '"9 *"9 )%&/9 #!!9 "!9 *'%9 '9 &"!&9 "%9 '"!&9 '!9 %9 !'%!9 "%9 +'%!9 '"9 !9 !&''('"!9 "%9 "%!&'"!.9 (!9 !%9 !9 "%!-'"!9 "%9 !9 !&''('"!9 &9 "(!'9'"9'"&9*"9*99*9'9,9 '&9 &"!9 *'"('9 '%!&#%!,9 !9 '9 %(9"9*. 6(!9 "!(&"!9 %" 9 '9 ")/9 '9 &9 %9 ''9 ""9 ")%!!9 &9 !9 9 *9 &9  A 99('9 '"9 )9 !9 '"'',/9 "*)%/9 '"9 #%&#')&9 '"9 9 )"#.9 !9 + #9 &9%(,9 "&'9")"(&9(%!9'9&"!9 !&(%9 &(&'!9 ( !9 )"# !'/9 &9 !%9 ('!9 !'')&/9 *9 !9 "%9 &')9 &'/9 *!9 '9 &'(%9 '"!&9 (&'9 9 '!9 '"9 *"%9 '"*%&9 '&9 &)%9 "(!'%&9 )9 %9 &9 9 %&('9 &%('!&&9 '9 +#!'(%9 !9 %)!(9 9*'99)*9'"9 !9'99%',. "9 9 #%'!%&#9 '*!9 #% !'%!&9 #%"#"&&9 "9 '9 +(')9 !9 &9 6#9 ('9 #%"&&9 &9 9 )%'9 '""9 !'%&'9 !9 !%9 &&(&9 !9 )9 &"',9 *'%9 '"9 ##%")/9 %'9 "%9 !9 ' .9 "9 )%!9 " "!9 ""9 '"9 '9 &"',9 "%!&'"!&9 9 '"9 #%")9 '9 %)!'9 #9 #%!#9 "9 &')9 ('"%&'"!9 '9 %.9 #9 &'(%9 &9 !9 % 9 "9 %&%.9 " 9 )9 &"',9 "%!&'"!&9 "9 9 #(9 &#!!9 !9 '+'"!9 &9 &"9 ")%! !'9 &9 9 #)"'9 %"9 '"9 #,9 '"9 )9&(##"%'9&')9"&9!9!&(%!9 9'94%(9"9*59!9#(99!!.9#9 ''9""9")%!!.99#&9&9)9 ""*8(#9 '"9 %" !'"!&9 !9 &&9 "9 #%&!''"!9"9'9('9!9'9&'(%9 '%"(9 ""#%'"!9 '*!9 )9 &"',9 "%%(#'"!9'9!9('9%#"%'&.7 &9 (&(,9 '9 9%&'9 ' 9 ''9 '9 '&9 "9 "%!&'"!&9!9'9&'(%.7 '!9 '9 %"9 "9 '9 &'(%9 '9 %'9 ('9 %9 %#"%'9 *,9 !9 '9 8!9 "%9 ""#%'"!9 '*!9 '9 (%!9 '9 *9%!'9 &'&9 "9 '9 ('9 9 !9 " 9 !"*!9 '"9 '9 !%9 &'(%&9!9'9)9&"'&/9(!9 #%"&&/9 (!9 &09 6 "&'9 #(9 #(.9 9 '!/9 &')9 " 9&9 )9 #"&'9''96!'%'"!9'*!9&'(%&9 ('!9 ,&9 !9 9 &#%'9 !'"9 %&#"!&',9 "%9 !8#'9 &%('!,9 '9 '&9 !9)9&"',9"%!&'"!&9&9!%&!9!9 "(%9 *9%!'9 &'&09 %'!/9 &'!/9 &'. !,9"(!'%&.9 !,9&'(%&9!"*9"#!9 +('"!9 !9 ('.9 #9 &9 #%"&&9 &9 6#9+('"!9"9'9('9&9!9'9!&9 '%9#%"!9'"9'9 9!9'9#(/9 ##9'"9 "&'9"(!'%&9*'9 "%'9 "9 '9 +(').9 (!&9 %9 ##%"#%'9 '"9 "%9 9 "%9 &( &&"!&9 !9 "('&9 +#%'&9 ")%! !'&/9 '"(9 '%9 !9 9 &#!!9#%' !'&9!9!9*'9##%")9 '"9'&',.9"%9)9&"',9"%!&'"!&/9'9 &!9!'9)%'"!9!9'% &9"9'9' !9"9 ('.9 "*)%/9 '9 &9 !"'9 (!" "!9 ''9 #% !'%,9 ##%")9 #%"&&9 #%")&9 '9*9%!'9&'&/9!9'9%'"!&9'*!9 (!&9%9&'9'"9#(%#"&&9"'%9'!9'"&9 9 #% %,9 !!9 "%9 !9(!!9 ('9 *9%!'9'"%&.7 "%9*9',9*%9##%").9#&9&9!"*!9 &"!&.9 #9 %"*!9 ('9 %"9 "9 6#9 %'!9 &'9 '&9 #9 "&',9 &9 4)% !'5.9 %$(!'9 9 "9 (&' !'&9 &'(%9 !9 !,9 "(!'%&9 '%"%9 *'!9 '9 +(').9 ('9 (&(,9 !)")&9 '"9 ('&9 !9 %9'9 (!%'!'&9 !9 '9 %#%&!'&9!9"##"%'(!',9"%9)9&"',9'"9 #%' !'&9 &( 9!9 ('9 #%"#"&&9 %""!" &9 !9 9&9 !)%"! !'&/9 (&9'&9!!9"%9)",9#(%#"&&.7 '"9 9 !'%9 ('9 ('"%',/9 &(9 &9 9 ('9'9!9"%9"!'!("(&9%)&"!&9&9&"9 #9 )!'&9 "9 6!%&9 &'(%9

!&'%,9"9!!9"%9#%&(%,/9'"9" 9'"9 9 &, #'" 9 "9 9 *9 !9 9 &#!9 #%'#'"!9 !9 ""&'9 '%!&#%!,9 !9 !9 % !'9 *'!9 '9 +(')9 "!9 "*9 ('!9&,&' .9"%9'&9%&"!/9&'(%9 #9'"9(%9"%%(#'"!/9)9%&9'"9!!')&9 )9 (!&9 "%9 '9 (#" !9 ,%9 2!9 '9"&,9 "!'"%9 # !''"!9"9'9 '"9 !!9 A 99!,9 !9 #%' !'9 &" ' &9 ,"!39 &"(9 9 "'9 ('9,9&%('!&!9!"% '"!9"!9'(9 &#!!/9 "&'%9 "!&!&(&9 "('9 A 99(',9 "!9#%' !'&.9#9%"9"9&'(%&9 &#!!.9!%9!"% 9%( &'!&/9!,9 ('9 "&9 !9 "&'%9 "(!'9 !99 '!&9 '"9 9 ! 9 '9 '&9 &'.9 " 9 &!9!'9 !&9 !9 &#!!9 &"(9 9 "%'9")%! !'.7 %)9%9!&9"!9"*9'9%'!9#%"&&9 ##%")9!9(&' !'9##%"#%'"!&. 6"*)%/9 '%9 %9 &"9 "!%!&9 ''9 &9)"#!9!9"!9!'%9&&(&9''9)9 6""*!9 '9 # !''"!9 "9 '9 !%&9 #% !'%,9 ')& 9 ,9 %9 !9 &" 9 "(!'%&/9 ( 9 '% 9 ('/9 ")%! !'9 "(!'&9 !9 9!!9 (!% !9 #%(!'9 9&9 #",.9 !9 ('9#",9&'' !'&9%9#%&!'9'"9'9 &'' !'&9 %9 ('9 ,9 !9 !#!!'9 &'%!'!!9 &'(%9 9!!9 &%('!,9 &'(%9&)%9 "!'&9"%9'9('9 ('9 !&''('"!/9 "'!9 !9 ('"%9 !%.9 &9 !,9 #"'!'9 !9'&/9 ('9 &"9 &" 9 '&9 &/9 !9 9 *9 "(!'%&9 )9 "% 9 &(,/9'9%&('&9"9'9('9%9#%&!'9 %&&. "!&(''"!&9'*!9'9&'(%9!9'9 '"9 '9 &'(%9 !9 "!&%9 ,9 "!9 "9 6#9 ""*!9 %9 &'#&9 '"9 &'%!'!9 +(')9(%!9'&9&'. '&9 " 9&/9 &(9 &9 9 #(9 "(!'&9 )9 &"',9 #%'#'"!9 !9 '9 &'(%09 6 !9 9 " #%!&)9 ('9 &9 !9 " 9.9#&9*,/9&'"%&9!9(&9'9

#!9 '9 &'(%9 !9 '&9 " 9&9 %'/9'9&9'"99##%")9,9'9&'(%9 !&'&9 !9 %" 9 ('9 %#"%'&9 '"9 &&&&9 '"9 '9 9 !9 '9 !%9 #(/9 9 '"9" 9*9').9#9%"9"9'9&'(%9 ('(%9%'9('&.9 !"% '"!9 "%9 '9 &'(%9 #(,9 )/9 !(!9 " 99 %#"%'&9 9 "%9&( &&"!9"!9'9('9!9&'(%9 !9 !)'9 "('&9 +#%'&/9 ('9 )9 &"',9 "('9 &')9 #%"(%9 !9 !&/9!9*'9)9&"',9"('9*'9&9 !9'"9&'&99""#%')9%'"!&#. 6%" 9 9 #% !'%,9 #%&#')/9 '9 !#('9 "9 )9 &"',9 !9 #9 '"9 9 '9 &'(%5&9 ! !'9 *'9 '9 ('9 "%9 *9').9 " 9 )9 &"',9 "%!&'"!&9 )9 #%")9 ('9 '%!!9 '"9 &')9 &'*99 !9 %&/9 !9 )9 #%"(9 &&9 (&9 '"9 '9 ('9 #%"&&.9 (!9 '"!/9 )9 &"',9 "%!&'"!&9 !9 "!'%('9 +#%'&9 !9 !#!!'9 !,&&9 "9 '9 ('.9 #&9 &9 #%'(%,9 #"%'!'9 *!9 $('9 &')9%&%9#',9&9!"'9). 6 "%")%/9 )9 &"',9 !#('9 '"9 #% !'%,9 %'"!&9 !9 #9 '"9 !&(%99!9"9)*&9"!9'9('/9!9 #%")9 !9 #"%'!'9 "##"%'(!',9 "%9 !*9

  

 

    

  

   

    

 

  

               

6#9")%&'9 !&9"!9'9&'(%9 !9 &9 !!9 (&9 ('&9 ,&9 ")%#.9 '9 !,9 "!9 ' /9 '9 &'(%9 '99##%")!9"!9('/9 "!'"%!9 '9 # !''"!9"99#%)"(&,9##%")9 ('/9!9"!&%!9!9('9%#"%'9"!99 ('9''9&9%,9!9 # !'. 8!9 "!9 '9 &'(%9 '"9 9 "%9 !#!!'9 !9 9&,9 #%(!'/9 9 &/9 68"!%!&9 )9 !9 %&9 ''9 !9 +#!&"!9"9&')9!9(!9"!9('&9 !99'"99'%"%'"!9"99&9&#!.9 8!9 &'(%9 9 "%9 &#!9 &9 *9 &9 "%9!#!!'9!9('9 9%&19 "'9 9 &'(%&9 *9 9 &(&&(9 !9 &'%!9 '&9 !/9 ('9 '%9 &9 )!9 ''9 !&''('"!9!!%!9!9#9'"9%"!9 &')9')& 9*'99&9#%(!. 6(!9#%'(%/9&#!!9!99#'9(!%9 "!'%"9 ,9 )!9 '9 &'(%9 9+9 ")%9 &#!!9 )9 "%9 "!&%!9 &'"%9 &#!!.9 " 9 &'(%9 #%"9 !9 '&9 *,/9 &" 9 "9 ' 9 ,9 #&&!9 9 &#%'9 #9"9&'"!9'"99+9'9%'9'"'&9 "%9 '9 !!(9 ('&9 &9 "!&%.9 #&9 &"!9 !9 &'%('(%9 !9 9 " # !'9 *'9 &')9 #%"&&9 ''9 '&&9 '9 ('9 " 99 *'9 !"%!9 '9 ")%9 &#!!9 '9 !9 )!9 '9 '"'9 "!9&'"%&. 6 '%9 )&9 %9 )9 '"9 &(%9 9&9#%(!9!9'99"9%&!9&')9 ')& .9 "%9 !&'!/9 &" 9 "(!'%&9 )9 "#'9 9&9 %(&9 ''9 "!&'%!9 ('9 %%&/9&(99&9%&#"!&',9&'"!9 !9 !9 ('9 %$(% !'&/9 '9 *'9 )%,!9 )&9 "9 &(&&.9 (!9 '"!/9 &'(%&9 &"(9 )9 %9 &' '&9 "9 '9 ('9 *9'&9 "9 ! !'&9 ")%9 '9 &"%'9 !9 ( 9 '% /9 !9 *!9 ##%"#%'/9 '9 "!9 '% .9 #9 "&'!9 "9 ! !'&9!9&' ('99'%!&#%!'9!9 '"%"(9"!&%'"!9"9'%99&9*9'&9 !9 #%'(%9 *!9 '&9 #%"'"!&9 %9 9#(,9).9 %"&&"!9"&'!9 %$(%&9 &'%"!9 ('9 %&%9 #',9 !9 '9&'(%/9!9&&9'"9%)!'9'.7

*9%!9 #"&&9 %"!&%'"!9 "9 &'%'9 %'"!&9 !9 '9 ('9 #%"&&/9 (!9 )%%9 ''9 6 "&'9 %!',9 '9 (!'%!'"!9 ('9 %"'9 2( 39 !9 '9 "!"!9""9"9"!" &92 39"&'99 *"%&"#9"!94 &'(%&/98)9"',9!9 '9 ('9 %"&&59'9'9 9*9,%9.9 #&9 *"%&"#9 &9 '9 &"!9 "9 9 &%&9 "9 ' '9%9'"!&9"!9,9&#'&9"9##9 ('9 *"%9 ''9 %9 !'!9 '"9 &(##"%'9 +#%!9('9%"(#&. 6#9 *"%&"#9 #%")9 9 (!$(9 "##"%'(!',9 "%9 )9 &"',9 %"(#&9 !9 '9 ( 9 !'*"%9 '"9 %!9 %" 9 9 "'%/9 %" 9 %&9 "9 '9 &'(%/9 %" 9 &9 !9 %" 9 !'%!'"!9 "%!&'"!&9 &(##"%'!9 &'(%&.9 ('&9 9 *&9 '"9 "!'%('9 '"9 '9 &'%'9 %'!!9 "9 '9 )9&"',9%'"!&#&9*'9&'(%.9&9 #%'9 "9 '&9 %9'"!9 2 +"3/9 2%!'!39 !9 28%"'39 #%&!'9 '%9 +#%!&9 "9 !!9*'9&'(%&. 6)9'!9 "!9 '9 +#%!9 "9 )9 &"',9 %"(#&/9 #%'#!'&9 %9 ''9 '9 !'%9 !9 &9 '"9 !9 *'9 '9 #"'9 !9 #%',9 #"'9 ,! &9 ''9 "% 9 9 !'%9 #%'9 "9 &'(%&59 &"!8 !9 #%"&&.9 %,/9 *"%&"#9 #%'#!'&9 (%'%9 !'99 9 !( %9 "9 '"%&9 ''9 '9 '9 %'"!&#9 '*!9 ' &)&9 !9 &'(%.9 %,9 *9 &'(%&9)9'9&&9!9'9%&"(%&9 '"9 &(##"%'9 '%9 ('9 ")%&'9 %"9 !9 '"9 #%")9 !!(9 !'%'"!9 (%!9 ('9 '&9 !9 " 99 %!&9 *'9 '9 +(').9 &'(%&9 &"9 "'!9 "9 !"'9 '9 (#9 '9 (9 +'!'9 "9 '%9 9 !9 "!&''('"!9 #"*%9 (&9 "9 '9 %"9 "9 "'%9 '"%&9 &(9 &9 #"'9 #%'&/9 &'%"!9 !&'%&9 "9 9!!/9 !'%!'"!9  


   

        

 

   '%5 &5!5 (#5 5 " 55 '"5 !)&''5 '5 (!5 %& !4% %&5 %&&5 *5 &5"!&( 5 !,5)&5'5 !(5''5 "(&5 "5 && ,5 &5 %&")5 '"5 '5 '5 5%5 '"5 '5 &#%5 "5 '5 "(&5 "5 #%&!'')&5 !(5 (*5 !'5 %&!'5 )5 %5!5'5%&!'5"5'5%5#(5 %&!'57""(5;"!'!"5 %!%,5 '5 "(&5 &"(5 )5 *'5 "%5 '5 %#"%'5 "5 '5 (5 5 " 55 ('5 !%&5 !5 '5 !( %5"5!&5,5'5(!5 5'5* !5 ",5'"5!5%5,5!5''55#"&'"!5##%5 &"(55&!'5'"5'5'%5#%!#5"A 55%&5 !'"!5 ")"

 %5 "5 '5 "(&5 %" 5 7*%5 &'5 !!'5 (,"%55"!5(&,5 ")55 "'"!5"5(%!'5#(5 #"%'!5 (%!5 '5 * %&5 '"5 &)5 &5 #"#5 %" 5(%'%5!5!5 !5,5&(&#'5(!5 %!%&" (,"%55&"5'"5'5"(&5''5% !5&""!5 !5 "'%5 ')'&5 5 !5 &(&#!5 (&5 '5 %!%&5 *%5 !5 !5 %#!5 '5 *" !5 "'5 !5'5,5' 5!5!'" 5+#!5''5 ") !'5%" 5 5$(%'%&5 "5'5"5")%! !'5'"5 (%5!5)5)%&55 " 5A 55('5&5#&&!%&5*%5!55'5*" "5*"%&!5'5 5%5(,"%5&5'5(!5)5'!5 ")%5"&5"5'5!'!'&5*'5" &'5! &5 , &5 !5 "'%5 %"#&5 !5 %&&,5 "!&( 5 !5 *&'"5"%!5'"5 5"(&&5"!'!!5%)&'5 %"#&55!&5%"(!!('5(!5"%!55&5&",5 !5!5&"5"!5*%5!5%-5"*!5*'5 #(!'," 5 %5 %#%&!'!5 '(5 5 (5 ((5 *"5 &"!5 '5 "'"!5 &5 '5 &'('"!5 !5 &5 "!&''(!,5*&5!"'5*5%!'5(&5'5#"#5*%5 !55)%,5,"55&5 !(5*&5(!%5&5 !5 &5 '5 "(&5 '"5 '5 5 5!'5 &'#5 '"*%&5 #(5!5 !5 !5 '"5 '5 %'5 !'"!5 "5 '5 '-!&" ((5 !'!5 ''5 '5 5 %5 "5 !5 &5 &(&'5 ''5 #"'5 !5 %"(&5 %&"!&5 ,5 )5!5%"('5'"5%5"!5*'55##%5'"55 "!5'5'*!5%& !5!5#&!'5% %&" 7"*!5!5*"5%#%&!'&5 ""5'5")%!"%3&5 "5 ")%! !'5 '"5 '5 "(&5 ''5 &'5 *!5 ")%55)5#%&"!&5*%55!5'5%5!55"!5 '5"(&5'"5"5&" '!5(%!',5"('5'5"!"!5 !"" !5 &5 '5 !&5 *%5 !5 %%5 "('5 &#"!'!"(&,5 !5 *"!%5 *,5 !(5 *"(5 5 %5"%55&5)%,5"'%5," 5%#%&!'')5"5"5!5'5"(&5;"&#5 ""5"!5&5#%'5&5(!5!&(%!,5*&5%!5 '5 +5 !5 &'%&&5 '5 !5 "%5 '5 5%5 '"5 5 '!5'"5'5&'5$(%'%&"

!,5 "'%5 %&5 "5 '5 "(&5 "5 && ,5 +#%&&5 "!%!5 ")%5 '5 !5 "5 !(5 #"#5 ,5&(&#'5(!5 %!%&5!5&(&'5''55 #"&'"!5 ##%5 &"(5 5 &!'5 '"5 '5 !'5 %&!'5%&!'5;"!'!5!5"'%5,5#55#%&"!&5!5 ")%! !'5"!5'5!5"%5' 5'"5!'%)!" "% %5 &#%5 )5 ("% 5 *"5 %#%&!'&5 7( 5&''5"!&''(!,5*%5'5(!55&)!5 #%&"!&5 &'5 (&,5 !5 %-5 "*!5 '5 !&'%5 " 5"5'5"%5)5%5%5*5"%(5!5&5 "!'%('"!5&57( 5"5")%! !'5&5" 5 5&"*5"5'&5&5 "%5'!55"5'5!'!'&5 )5!5&#" ("% 5&"5'"5'5"(&5''5'5%&&5'*!5 '5(!5!5)5% %&5!5&%"(&55!'"!5,5 '5%57")%! !'5!55"!5'5"(&5'"5'5 &'5&5!"5#%'5"5'5&''5*&5!5'5"('5!5'55" #(',5 "%',5 %5"5'5"(&5*"5%#%&!'&5 5"5")%! !'5 5*"%"5'"5&5"(&5 ''5 '5 (!5 )5 !5 &'%",!5 %"#&5 *'5 '%5 "*&5!5&5%5!5!"'5''5'5%,5%&"('"!5"5 '5"!5'5*"(55'"5'5)!'5"5'5% %&" &'5 !&,5 7")%!"%5 7%5 (&* 5 '"5 !*& !5''55'5!5"5)5#"#5,5'5(!5 "!'!(&5'5&&(&5 ,5)"#5!'"5!'%'%5*%" (&* 5 *&5 #%'(%,5 *"%%5 ''5 '5 (!5 "(5"5'"5'5+'!'5"5&'%",!5"%5)3&5"(&5'5 "%(5)5!57( 5"5")%! !'5!55 ''5 ")%5 0..5 '%!5 '5 !5 *'5 &"#&''5 *#"!&55(!&#55!( %5"5#"#5''5)%,5 ," 5&%!5'555&5!5*5%"!'5'5")%!"%5 (%5'5%57")%! !'5'"5 ")5'5 '5 !5 "('5 "5 !(5 &"5 ''5 '"&5 &#5 "(5 %'(%!5 '"5 '%5"&5!5"!'!(5*'5% !" )!5 &5 (&* 5 &5 5 *"(5 5 '!5 5 5%5 '"5 ;"!'!5"!5'5'%"%'!5&'('"!5!5 !(55&5 &5 #"#5 !!"'5 "!'!(5 '"5 % !5 &#5 *'5 "!" 5!5"'%5')'&5&%(#'5"%5,%&" 5 *%!5 ''5 (5 &5 *%5 ,5 %"('5 5 '5

%57")%! !'5"&5!"'5'5(%!'5&'#&5'"*%&5 % ,!5'5&'('"!5#%" &!5'"5"!'!(5'"5&5 *'5 &5 &%*5 ''5 "(!'%#%'5 !5 &(%',5 !&5'"5&55'55&5!55%"('5'"5!5!" ")5 '&5 &"*5 ''5 '5 #%" 5 "5 (!5 !&(%!,5&5%5&'(%'"!5#"!'5!5 !(5''"5 &5 '5 "(&5 "5 && ,5 &5 !5 &"5 &5 7")%!"%5 (&* 5!" "5 &,5 ''5 %( &5 "5 *%5 ,5 5 %"5 "('5 !5 !(5 ''5 (&5 "5 '5 !5 "5 !!"!'5 '-!&5 ,5 '5 (!5 &5 '"5 &,5 ''5 &(%',5 !&5 %5 !"'5 )!5 (#5 '"5 +#''"!5 ('5 '5 ")%!"%5 ##%&5 '"5 )5 #('5 '5 &(!',5 &"5 *!5 5 '"5 !*& !5 &'5 !&,5 ''5 &(%',5 !&5 ##%5 '"5 )5 !5 ")%* 5 ,5 '5 &"#&''5 !'(%5 "5 '5 % &5(&5,5'5 %!%&" 5")%!"%5&5(!5!&(%!,5 ,5)5&" 5 #"'5 (!%'"!&5 (&5 %& !5 !"*5 ")5 "('5 *'55 5 /05 %5&5 *!5 "%!%,5 ',5 %5 !"'5 &(##"&5'"55 ")!5*'5% &" '5 '5 '%%5 &'('"!5 !5 5 ,5 !(5 #"#5!(!5 (%5%&!'&5%'!55'5'"#5 ")%! !'5 (!'"!%&5 !5 %5 ,5 5 '5 &'5 '!5'"5"5"%5!"*" (&* 5 !5 '5 "(&5 "5 && ,5 ##%5 '"5 5 '!5'5"#'"!5"5!5"!5'5%57")%! !'5 '"5!'%)!5(&5*%5 ,5!"'55""5"%5!,"," %(,5 '5 #"#5 )5 !5 #(&5 '"5 '5 *5 ('5 5 55 #'!5 ,5 #,5 "*55 &"5 ''5 '5 %5 7")%! !'5*"(5!'%)!5!5'5 5%" 5 ' 5 "%5 '5 %5 7")%! !'5 '"5 '5 &5 !"*"5 " "%%"*5 ,55'""5'"5('5&5&"5' 5"%5'5"(&5 "5&& ,5!5'5")%!"%5'"5#(%&(5'5%&"('"!5 "5 '5 (!45 % %&5 %&&5 '"'%5 &"5 &5 '"5 )"5 5 &'('"!5*%5',5*"(55&#!5!5&"%!'5 '(!&"

              


  

 

       #  (F )F %$%!F $F #$F ))F 'F ,)#F )F *F)F$F)F2014F*)F $#F )F ($$E$#$".F $F )F ())<F ""'(F $F )F ))F $*(F $F(("!.F F -%'((F )'F ()()$#F ,)F )F %'$'"#(F $F )F #()'(<F %')"#)F#F#(F@ (AF$F )F$+'#"#); F ())F $+'#$'<F 'F !*(*#F " $<F F $#F "'F 31<F 2013<F %'(#)F )F *)F 612!!$#F )$F )F(("!.; " $F -%!#F )#F ))F )F %'$)$#F $F )F *)F ,(F %')F $#F ($"F $F )F ((*"%)$#(F $#)#F #F )F 2014E 2016F F(!F ()').F $*"#)F $F )F '!F $+'#"#)<F ,F F (F ,'F-)'#$*(F#(F)$F)F())<F #$)#F))F($"F$F)F((*"%)$#(F 'F #F $!F #"' F %'F $F :77;5F %'F ''!>F 2;4F "!!$#F '*F $!F %'$*)$#F %'F .F #F #F #F)$#F ')F$F$+'F##F%'#);FFFFFF +#F )F ' $,#F $F )F *)<F )F $+'#$'F (F F )$)!F $F 69;681F !!$#F ,(F '"' F $'F )F '*''#)F -%#)*'F ,!F F (*"F$F92;319F!!$#F,(F()F(F $'F )F %)!F -%#)*'F $'F )(F F(!F.'; '$'<F #F )F %'$((F $F %((#F )F *)F #)$F !,<F !!F )F (F #F ())F F $#F $'F )F $*(F 8$""FF $#F ##F #F %%'$%')$#F $'F )F ('##F $F )'F$,#F*); % #F $#F )F *()F $#!*F ('##<F )F 8'"#F $F )F 8$""F<F #.F #!<F $#F

 !F $F $)'F ""'(F $F )F $""FF -%'((F (F ()()$#F ,)F)F%'$'"#F$F)F ( F -%!#F ))F )F 2014F *)F ,(F F *)F $F $%F #F ))F )F $""FFF''F$*)<F%')!.<F )F ((#"#)F +#F )$F )F .F )F #)'F$*(; F !," 'F '%'(#)#F *'F $')F ))F 8$#())*#.F #F )F (("!.F !($F -%'((F ((*'#F ))F )F %'$!"(F #$*#)'F $#F *)F (((("#)F !()F .'F .F +'$*(F (F #F )F ())F ,F F F'*)F )$F )F ($')!!F #F )F '!F!!$)$#<F,$*!F#$)F'%)F )(!F)(F.'; 8$""#)#F$#F)F$""#"#)F $F ,$' (F $#F +'$*(F '$F %'$)(F #F )F '#)F )"(<F #!F (F )F +!$%"#)F ,(F F '(*!)F $F )F %'((*'F "$*#)F .F )F $*(F

$#F )F 8$""(($#'F $'F $' (F #F )F ())<F :#'F $.F #'$<F ((*'#F ))F )F (("!.F ,$*!F #(*'F ))F "#.F '$F %'$)(F #F $)'F +!$%"#)!F %'$)(F #F )F ())F,$*!FF$"%!)F)(F.'; #$)'F""'F$F)F8$""F<F '$F !)*#F -%'((F (F ()()$#F ,)F )F *)(F #F )+)(F $F )F (F #F )F ())<F (.#F )F $""FF F $#F F $$F$F$#'##F)F*); '$<F,$F(F!($F)F8F%F$F )F$*(<F+''F))F)F-*)+F #)#F)$F$"%!)F!!F)F$#$#F %'$)(F#F)F())F)(F.'<F((*'#F ))F)F(("!.F,$*!F!($F#(*'F ))F)(F,(F$#; F!(!)$'<F,$F'%'(#)(F,$F ))F 8$#())*#.F F #F )F ))F $*(F $F (("!.<F ()'((F ))F ""'(F $F )F $*(F #$.F )F

()F$$%')$#F+'<FF'*)#F)F)$F )F $#((F $F !!F )F ""'(<F ''(%)+F$F%$!)!FA FF!)$#(F)$F "$+F)F())F$','; !($F(% #F)$F$*'#!()(F$#F)F +!$%"#)F,(F#$)'F""'F$F )F 8$""F<F "($!F(#.<F ,$F(F)F*)(F('##F$F)F (F,(F)$'$*!.F''F$*); 8$""##F )F 8$""FF $'F F $F,!!F$#<F)F"!F!," '<F '%'(#)#F *'F $*)F ))F 8$#())*#.F <F +F ((*'#F ))F )F *)F ,$*!F "%)F %$()+!.F $#F)F!+(F$F)F%$%!F$F)F());FF #,!<F )'F (F #F #)$#F ))F)F!#F% 'F$F)F$*(<F "*!F (#<F ,$*!F $#F (F $!!*(F #F )F $*(F +'.F ($$#F (F)F,(F)'F))F)F!," 'F ,(F'$+'#F()F'$"F(F!"#); (#F ,$F '%'(#)(F $F ))F8$#())*#.F FF#F#F ($"F !)F !!#(F ,F F #F'(%$#(!F$'F(F(#F'$"F )F $*(F (F F F #F '+#F )')"#)F#F#F*#(!$(F$(%)!; $!!$,#F (F (#<F (F %*).<F $#F 'F :"$!F (F #F %'$'"#F )F '$!(F $F )F % 'F #F)F!()FF+F"$#)(; #!<F,$F(%$ F$#F)F%'(#)F $#)$#F $F )F % '<F -%!#F ))F (#F ,(F +#F F '%F '$+'.F'$"F)F( FF#F,$*!F $#F $)'F ""'(F $F )F $*(F #F )F!(!)+F*(#((; :-%'((#F (F !)F $#F )F '%$')F '$+'.F $F )F % 'F $F )F $*(<F #!F ((*'F ))F $#F(#F,$*!F%'(F$+'F)F (##F #)$F !,F $F )F 2014F *)F .F)F))F$+'#$'<F,F,$*!F $"F*%F#.F"$"#)F'$"F#$,;

    F##!F #())*)$#(F #F %'+)F ()$';F #F "#.F((F)(FB-)'#!F#F*#(CF%'$+F )$F F ()'$#'F )#F )F #F*#F $F )F !)$')F #F (F F '(*!)F )F !(!)*'C(F ##)+F )$F %'$+F #%##)F ('*)#.F $F )F -*)+F (F !*);F (F B-)'#!F #F*#(CF )'$'F "%'F )F -)#)F )$F ,F )F #$'")$#F %'$+F .F +!F ($).F (F *)!(<F #F !*)(F )F *!!F %$)#)!F$F!(!)+F$+'(); D $"F #'<F !)*''F )F )F :<F '"#F%')%#)(F$F)F#)'!F'$!F)F #())*)$#!F''#"#)(F$#)#*F)$F%!.F #F )F !).F $F )F !(!)*'F )$F %'$+F #%##)F$+'()F$F)F*)F%'$((;F F "!'F #())*)$#!F $#()'#)(F #!*F )F #)*'F $F "#"#)F %$,'(<F )"F $'F !(!)+F ('*)#.<F ()'*)*'F $F )F $""FF (.()"<F ((F )$F *)F #$'")$#<F); D #F )$#F )$F )F , #(((F $F !(!)*'<F )F , #(((F $F +!F ($).F ,'F !($F -%!$';F $FF *!F $F )F #)F )$#(F +!$%"#)F '$'""F @AF '"' F $#F )F *#'+!$%F +!F ($).F +$.F ()')(F ,F "%'F)F*F)+#((F$F$*'F'!)$#(%F ,)F !(!)*'(;F F '*F ))F "$'F F#)$#F($*!FF+#F)$F##F,)F %').F **((F #F )$F +!$%#F +!F ($).F,$' '(F))F(%!(F#F##F ,)F!(!)*'F##F*)F%'$')(;

D(%)F )(F !"))$#(<F ,$' ($%F %')%#)(F'F))F!(!)*'F'"#FF ()')F$'F'!)$#(%F$'F(*((*!F+!F ($).F*)F,$' <F(F$FF*!F%*)(F)=FB )F ($")"(F,$' (;C #F )F ($')F )'"<F )F '!)$#(%F ,)F !(!)*'(F $#)#*(F )$F %'$+F ((F )$F #$'")$#F #F %'$+(F $%%$')*#)(F )$F #F*#F (%FF *)F !!$)$#(<F )$F "$#)$'F *)F -*)$#F #F *)#<F #F )$F *'F $''*%)$#F #F -(((;F #F )F !$#F )'"<F )(F '!)$#(%F %'$+(F )F $%%$')*#).F $'F "$')F %')%)$#F #F )F *)F %'$((F #F $%%$')*#)(F $'F !!F '$'"F $'F ')'F )'#(%'#.F #F $*#)!).; F '$*#F *%F ))=F D*'#F %'!F #F .F 2007<F )F +'((F +!$%"#)F #())*)F @ AF #F )F 'F !!F ').F '!"#)'.F '$*%F #F )F F '!"#)F $'#/FF('(F$F%*!F")#(F#))!F BC'!"#)(F #F +!$%"#)=F $,F #F '!"#)(F #F +!$%#F 8$*#)'(F 8$#)'*)F)$F$+').F*)$#?CC D #F .F 2007<F )F F %')"#)F $'F #)'#)$#!F +!$%"#)F @ A<F )F #)F )$#(F +!$%"#)F '$'""F @A<F#F)F$'!F # F #())*)F@ AF $()F )F F'()F BC$#$'F 8$#(*!))$#F $#F '!"#)'.F +!$%"#)F #F ##!F $*#)!).;CC DF *)F ')(F #F '$*'(F *'+.F #$,F $+'F #*()'!/<F +!$%#F #F )'#()$#F $#$"(;F (F'$*#' #F #F $"%'#(+F (*'+.F #!*(F #*"'F $F &*()$#(F $*)F )F '$!F$F)F!(!)*'F#F)F*)F%'$((;F *F&*()$#(F'F(F$!!$,=FF#<F$(F)F -*)+F$!F$#(*!))$#(F,)F)F%*!F (F%')F$F)(F%'$((F$F)'"##F*)F %'$')(?F ,$<F$,F'F#F+#F$F)F()')F$F)F *)F .'F $(F )F !(!)*'F '+F )F *)?F

'<F $(F F !(!)+F $""FF @$'F $""F(AF $!F %*!F '#(F $#F )F "'$$#$"(F #F F(!F '",$' F %'(#)F#F)F*)F#F,F)()"$#.F '$"F)F-*)+F'#F#F)F%*!F(F '?F $*'<F $F !(!)+F $""F(F $!F %*!F '#(F $#F )F #+*!F *)(F $F #)'!F $+'#"#)F "#()')+F *#)(F @))F (<F "#()'(<F %')"#)(F #F #(AF #F ,F )()"$#.F '$"F )F -*)+F'#F(F'? +<F $(F F !(!)+F $""FF @$'F $""FAF $!F %*!F '#(F $#F )F #+*!F *)(F $F #)'!F $+'#"#)F "#()')+F *#)(F @))F (<F "#()'(<F %')"#)(F #F #(AF #F ,F )()"$#.F'$"F)F%*!F(F'? -<F $F )F !(!)+F $""F(F $!F %*!F'#(F'!(F'%$')(F)$F)F%*!F $#F)(F'#(? +#<F $F )F !(!)*'F @$'F )F %%'$%')F !(!)+F $""FF $'F ""'(F $F )F !(!)*'AF +#F *!!F #$'")$#F $'F )F *)F .'F $#F )F (%##F$F!!F(')F)"(F'!)#F)$<F$'F #()#<F #)$#!F (*').F #F "!)'.F #)!!#? :)<F$(F)F!(!)*'F+F*)$').F )$F "#F )F *)F %'(#)F .F )F -*)+? #<F ,)F (F )F "$()F )!F %'$+F #F )F %%'$%')$#F @-%#)*'F *)AF %%'$+F.F)F!(!)*'?


   

   

         A(&(#A!A A &A #A (A *&'A ((A #)'A #A ''! -7A 8A #-7A 'AA" -A"A*"(6A "A #A A 8#)&(A "A(A'((A'A"#(A#" -A &A'A &&'(A-A(A$# A)" +) A)(A'A #&&A (A &"A $# A (#A $-A (A A +!&A A +##$"A ')!A #A 0/! #"A "&A #&A (A '$ A "A "& A !'A "A(A #"A !A )&"A'A&&'(A"A("(#"A(A(A $# A%)&(&'7A)A"A(A(A '((A$# A#!!"6 #-A+'A&&'(A"A("A-A (A $# A # #+"A (A &'A ((A &#A #)(A "A (A #+A !&'A #A '((A ''! -A #"A ) -A 57A '(A -&7A +"A A*A +!&'A #- A (#A 8A -'#!A7A(A)$&*'"A

"'(&A #A :)(#"7A !&A #"A "A #&(A !''#"A (#A #*&(&#+A (A $&A #A (A #)'7A (6A #"6A ( !A "A !&A "A "'( A(A &A#A(A&#)$7A:*"'A $-A $)A 'A (A "+A $&6A "A (A &@#&@ A A(A ((A "')7A #-A -A*AA"&A( A #+A (#A A )+)A 8"A ((A "A !A 98":A "A A #"#"A #'$( A#&A)&"(A! AA"(#"6A )&"A'A"&&(#"A(A(A$# A '((#"7A #-A +'A 'A (#A *A "A &)( 'A-A(A$# 6AAA : (A 8A #-A "A A ( $#"A "(&*+A'A((A(AA8#)&(AA *"(A !A #A +(A A '&A 'A! #)'A&&'(A"A("(#"6AA +!&7A +#A &$&'"('A :!#)A #"'(()"-A1A"A(A'((A''! -7A 'A ((A 'A &&'(A +'A A +"(#"A '$ -A#A&#''A)'A#A$#+&A-A(A *&'A ((A $# A )"&A (A #&!&A #!!''#"&7A )A #'$A )6A A '8A =A '#"A #A (A #)&(A 'A )&(&A *"(A !6A )&A #"("(#"A 'A "A ((A !-A &&'(A "A ("(#"A -A (A $# A "A A ((A A +"(A (&#)7A (A (#&()&7A (A "A # "7A "A (A "@)!"A #"(#"A((A+&A!(A#)(A(#A!A -A(A$# 7A#)(A"#(A(#AA'#6A(A (-A '$ -A +'A )'A #A $#+&A "A (A #)&(A 'A *"(A !A -A *"A(A*&-A&)(A)!"(6> A +!&A 'A ((A 'A &&'(A '#+A (A $&('"'$A #A (A &"A $# A "A (A &''A &#"A *&'A ((A "A ,$&''A '"''A ((A A +'A (A #" -A #"A '" A #)(A #&A &&'(7A ("(#"7A (#&()&7A "A *"() -A &A (#A #)&(6A A 'A ((A A(#'A"*# *A"A(AA(A"A (A #)'7A !"-A #(&A $#$ A +#A +&A) $&('A"A(A''! -A&'7A +&A "#(A &&'(A "A +&A + "A & -A+ AA+'A(#&!"(A-A(A $# A "A *&'A ((6A A '((A ((A "#("A #) A A !#&A $&('"A ("A +(A(A$# AA(#A!6 = A+'A"#(A(A#" -A#"A"A(AA(7A )(A A +'A (A #" -A #"A &&'(A "A $&#')(7A A #(&'A +#A +&A "*# *A"A((AA(A&A)'-A!#*"A & -7A*"A(#'A+#A"'((A(A &''6A )(A (A 'A "#(A 'A A +A A "#(A "#+A +(A 'A $$""6A A (A A + A +-'A '-7A !"-A &A (A Ã&#x201D; AA(#"'A #A (A &(#)'A "A #A + A *&A !A &#!A (!A A "A A

 

*& -A *A(A 7>AA'6A A '$&A +#A &#)'( -A "#-A (A ')$$#&(A #A 13A #(&A +!&'A "A (A '((A )&"A (A $&#A #A 'A (&* '7A A #&A (A A 8#)&(A 'A"A "A #7A *&'A ((7A (#A "A 'A &&'(A -A (A *&'A ((A# A8#!!"6A '(A #"-7A (A #)&(A &"(A 'A $&-&'A 'A (-A #&&A (A $# A (#A $-A !A 0/! #"A#&A(A!'6AA#)&(A $&'A#*&A-A )'(A8& 'A 7A 'A((A(A&&'(A+'A)" +) 6 #-A +'A &&'(A -'A (&A (A &'A "A (A #)'A +"A A ')&&"&A !' A (#A (A $# A %)&(&'A "A )6A A $# A A &-A &A !A +"(A #&A  -A A!$("A (#A !)&&A A #+A ' (#&7A8"7A&$&'"("A #?$#&A1A"A(A'((A ' ()&6 # #+"A (A &&'(7A #-A '$"(A (A-'A"A$# A)'(#-A#&AA +'A A" -A &&"A #&A A A 8#)&(A"A#&(A&#)&(6AA +!&A +'A &&"A #"A A ',@#)"(A &A #A A!$(A !)&&7A #"'$&-7A '') (7A"A! #)'A!A#A(A $&#$&(-A #A (A '((A ''! -6A A $$&A "A #)&(A #!$"A -A * -A &!A &#(A $# !"A "A #(&A')&(-A#$&(*'6 )&"A'AA&'(A$$&"A"A#)&(7A #-A )(A A $( A $()&7A !$"A 'A A "(&A (A #)&(A $&!''7A ')$$#&(A -A (+#A !"A *A (#A A ')&(-A "('6A #&"A (#A $&#')(#"A+("''7A(A#*A"A#A(A !A A +!&A +'A #"(&&-A (#A (#"A21/A#A(A8&!" A8#A +7A 8$A24A +'A#A*&'A((A#A &A 05556 &#')(#"A #)"' 7A #" A @ ++A9 :A&'A"A#(#"A#*&A (A$ A#A(A'((AA#&"-@"& A "A8#!!''#"&A#&A )'(7A#&)A #!'A (#A (A #*&A (A &!" A $&#"'6A A $&#')(#"A #)"' A &)A ((A (A A#&"-@ "& A#) A"#(A(A#*&A(A#)&(A $&#"'A'"A(&A+'A"#A$&#$&A &&"!"(A#A(A)'A#&A(A #)&(7A(&-7A'!''"A(A!#*A'A $&@!()&6 #&"A (#A !7A = ) -7A (A &)!"(A #'A "#(A '("6A (A 'A "#(A A +A #A (#-6A A '')A 'A +(&A

#&A "#(A (&A 'A A &!" A $&#"A #&A (A #)&(6A "( A $ A 'A ("7A (&A'A'( A"#("A#&A(AA#&"-@ "& A (#A (#*&6>A A A#&"-@ "& AA& &A"#(A((A(#"A 100A #A (A 0555A 8#"'(()(#"7A 'A !"7A !$#+&A !A (#A (A #*&A(A'6AAA#&"-@"& <'A &)!"(A +'A $&!'A #"A (A (A ((A (A #*A"A A (#A *A "A #!!AA -A #-A +'A "A #*A"A "'(A(A'((6 #!'A '((8A = A '("A &A -A (A $#+&'A #"&&A #"A !A -A (#"A 10090:9:A #A (A 0555A 8#"'(()(#"A (#A (A #*&A (A $&#')(#"A #A (A !A&A(+"A(A8#!!''#"&A#A # A"A8A #-6>AA'A+'A '( A "A " A -A (A A#&"-@ "& A +"A (A #)&(A "A #A &A (A &&'(A "A ("(#"A #A #-A)" +) 6

*&'8A # <'A #)"(A #A #-<'A &&'(A'(#&( 'A 8A #-A +'A A "A (#A ,(&(A !' A &#!A (A '(&" # A#A(A +A-A ""A 'A&&'(A"A("(#"A"A(A#)&(A#A )'(7A (A '((A $# A !$#)"A 'A "(&"(#" A $''$#&(A #"(&&-A (#A (A #&&'A #A (A #)&(6A A ((A A 8#)&(A 'A"A "A #&(A &#)&(A (&A #&&A (A A AA&@"@8&A #A A&#')(#"A"(A#A(A((A # A 8#!!"A (#A $$&A #&A (A '(A +A (#A ,$ "A +-A (A $# A '.A"A&)'A(#A& 'A #-<'A $''$#&(6 & -A(&A+'A#7AA(A#&(A &#)&(A A 8#)&(A $&'A #*&A -A )'(A ("A -#&A #&&A (A *&'A ((A # A 8#!!"A (#A &()&"A (A "(&"(#" A ''$#&(A #A (A &A #A *&'A ((A #)'A #A ''! -7A 8A -#A (#A (A #)&(7A (A#)&(A'((A((A(A$# AA"#A A )(#&(-A (#A !$#)"A (A 'A $''$#&(6 A A#&"-A "& A #A (A '((7A +#A +'A $&#')("A (A !A&A #&A (A '((7A 'A ((A (A $# A +&A +&A ((A (A "(&"(#" A $''$#&(A #A (A +!&A #)(A (#A A )"&A (A )'(#-A #A (A #)&(A "A "#(A #A (A $# 6A A '#A &)A ((A -A !$#)""A (A $''$#&(A #A (A +!&7A (A $# A *A '#+"A ((A(AA"#A&'$(A#&A(A +'A#A (A #)"(&-A "A "A (!A (#A & 'A (A $''$#&(A A (-A +&A "#(A $&('"A"A(A!A&6AA (A '(A (A +!&A +#'A (&* A '(&(A#"A(AA##&A#A(A#)'A+"A A (A 8"A +(A (A A !A &#)(A(#A(A#)'A-A(AA*A"(@ !A +!&'A (#A !$A (A $&A#A(A#)'7A*'AA'A#A & 6A A'#"A#A(A#)&(A'A)&(&A *"(A !6A )&A #"("(#"A 'A "A((A!-A&&'(A"A("(#"A-A (A$# A"A A((A A+"(A(&#)7A (A(#&()&7A(A "A# "7A"A(A "@)!"A#"(#"A((A+&A!(A #)(A(#A!A-A(A$# 7A#)(A"#(A(#A A'#6A(A(-A'$ -A+'A)'A #A$#+&A"A(A#)&(A'A*"(A !A -A *"A (A *&-A &)(A )!"(6

        

 !  

 !      

          !    !

 !         !  !    


  

 

   

$ %$ ! 

 !    

 

 

%= *= +$*%$)= -= $-= ""= )!$= *%= &(%(#9F=*/=8= $=*(=%$*(+*%$)9==##(=(&()$*$= !>:(%= %$)**+$/9= (#= )%"+9= )= -""= )= )= %+$*(&(*= (&()$*$= %($= :)*=%$)**+$/9=#%*= (#=$= #$= += B:+= %$)**+$/C= )+#== **= *= ""= $$%*= )*$= *= *)*= %= *#9= +($= *= %+)=*%=""%-=*===$*+("=*8 *(=")"*%()=-%=%&&%)=*=&))= %= *= .+*,= ""= $"+= -= %"= B%$= %$)**+$/C9= #"$= #= B!>+$= %$)**+$/C9= #+= = %= !+*>)!(= %$)**+$/= $= "= "/=B )$=%$)**+$/C8 /=""=+(=*=)**=%,($#$*=*%=,= #%(="%)*)=*%=*= +(+=%=**)*)=$= "$$$= 8%##))%$= $)*= %= )!$= *= &))= %= = $-= ""= **= )= )#"(= )#"$8 = &+*/= &!(9= %$8= $= ))= -%= &()= %,(= &"$(/= %$= )= %()= -*= %*()= *%= ")%= %$#$= *= ""9= -= %($= *%= #9= )= $%*= $= %$%(#*/= -*=

*=*%$=236=%=*=8%$)**+*%$=%=("= &+"=%=(8 =)*%$=%=*="-=()=$=&(*:=E+ *= *%= *= &(%,)%$)= %= *)= 8%$)**+*%$9= = %+)= %= ))#"/= )""= ,= &%-(= /= ()%"+*%$= &+")= $= *)= %+($"= %(= $= *= %A =="=0==%=*=%,($#$*=%=*=**= *%= (*= %(= +)= *%= = (*= $= $'+(/= %(= $,)**%$= $*%= BC= $/= #=(= %(= *$= -*= ()&*= *%= -= *= )= &%-(= *%= #!= "-);= $= BC= *= %$+*= %= *=()= %= $/= &()%$9= +*%(*/9= #$)*(/= %(= %,($#$*= %(= &(*#$*= (9= %(= $*$= *%= = (=-*=*=+*/=%=%(=()&%$)"*/=%(=>= BC=.+*$=%(=#$)*($="-)=$*=/= **=%+)=%=))#"/9=$=BC=)+()$=%(= #$)*($=#%$/)=&&(%&(*=%(=*%== &&(%&(*=/=)+=%+)8 EB3C= = &%-()= %$((= %$= = %+)= %= ))#"/= +$(= *= &(%,)%$)= %= *)= )*%$= (= .()"= %$"/= %(= *= &+(&%)= %= $"$= *= %+)= *%>= BC= #!= "-)= -*= ()&*= *%= $/= #=(= *)= ")"*,= %#&*$=$=%((*=$/=*)=$=.)*$= "-);= $= BC= .&%)= %((+&*%$9= $A ==$/= %(=-)*=$=*=.+*%$=%(=#$)*(*%$=%= "-)=-*$=*)=")"*,=%#&*$=$=$= *= )+()#$*= %(= #$)*(*%$= %= +$)= &&(%&(*=/=*8F ="-#!(=%$*$=**=*=%##%$= $*()*=%=*=)**=$%(#=*=(+)"=%=*= %+)= *%= &))= *= %$*(%,()"= ""= $*%= "-= -*==,-=*%=$)+($=%%=%,($$=%(= *=&%&"8 )=-%():=E*=-=,=%$=-)=$=*= %,(""= $*()*= %= *= &%&"= %= *= -(= **9= +)= -= %$)(= *= ""= *%= = +&"*%$= %= *=%(*);= #%(= )%9= -$= *(= -)= = )#"(= "-= %$= (%+$8= ,(*"))9= *=.+*,=$=)*""=(>&()$*=*=""=%$= *= )= =$>*+$= *%= #*= *= &(%+()= %= *= %+)=$=)&(*%$)=%=*=&%&"8F $-"9= *= %+)= (*= *)= %##== %$= %(!)9= :$(/= $= ($)&%(*= *%=")=-*=*=**= $)*(/=%=%(!)=$= ($)&%(*=%$=*=(%$)*(+*%$=%= %(%=$= $=()="%$= %($=$= *=%8 *= -%+"= = (""= **= *= *-%= ()= -= %""&)= = &(,$*= #%,#$*= %= &%&"= $= %%)= (%#= *= )**= &*"= *%=*=*=*= ,"")= $= *%-$)= )= -""= )= #%*%()*)=%$=*%=/%=**=$>(%+*= "%($> *=%8=== =%+)9=*(%(9=,=*=(*,=$= = ()%"+*%$= &))= *(= %&*$= #=(= %= +($*= &+"= #&%(*$= %$= *= %""&)= %= *=*-%=()=#%,=/=+"#$=+$%(%= -%=(&()$*= )>-$(=%$)**+$/8 =")"*%()=+(=*=**=%,($#$*= *%=((/=%+*=##*=(%$)*(+*%$=%=*= *-%= ()= )%= )= *%= "**= #%,#$*= %= &%&"= $= %%)= (%#= *= *=*= (= *%= "%($8%(=*==()*=*#=)$=*=$&*%$=%=*= ),$*= ")"*+(= $= -(= **9= *= 35>##(= %+)= %= ))#"/= &(%,= /$)= -(%$= **= *= )= = (+()*#&= %= *= .+*,= (#= %= %,($#$*= $= *= )**8= *= &$+"*#*=+()/=( *=*=&))=%= *= %$*%($= $= :,"+*%$= ""= )$*= *%= *= /=%,($%(=+"*=#8 $*"= $%-9= *= #$*"*/= %= $= ,(= ()$*= $= *= **= %= (#%$/= )= **= *= +(($*= ")"*+(= +$(= *= "()&= %= %$8=)!=*+$-=)=%#=$=.*$)%$= %= *= %,($#$*= %+)= "%*= "%$= #+= ""%= /9= "%($9= +$= /= -*= &%"*"= $"/)*)= ""= E$= &&$= %= %,($%(=+"*=#8F =)=()%$=%(=*)=%$"+)%$=#/=$%*== (*=)=,(*+""/=""=*="")=$**=/= *= .+*,9= )&""/= *= )**= %,($%(= $= *= &)*= +)+""/= %*= *= "))$)= %= *= "-#!()8 )9= %-,(9= -)= $%*= *= )= -*= *= %$*%($=$=:,"+*%$=""=$*(%+=*%= *=")"*+(=/=*=.+*,=)%#*#=")*= /(=)=*=*(-=*=%+*=-*%+*=$/=()(,*%$8== $= *= ""= #= +&= %(= *= )%$= ($9=# %(*/=%=*=##()=$"+$=*= %$"/=%&")=#%(*=(*/=BC=##(= $=*=%+)9=+"*="#$=%$#$= *= .+*,= ""= $= *(= )+#))%$)= *(= *= %(*/= (= #%,= = #%*%$= %(= *)= )%$=($8 = ""9= *= -%+"= = (""9= -)= )$*= *%= *= %+)= /= *= %,($%(= %$= +)/9=

$+(/= 329= +*= -)= "= *%= )"= *(%+= *= =()*=($=%$=$)/9=*=33$=/=%=

$+(/9=31258 (%+"=)*(*=-$=*=""=-)=&()$*= %(= *= )%$= ($9= %""%-$= *= (+)"= %=*=# %(*/=%=*="-#!()=*%=,=*(= "))$)= *%= *= %,(= -*= */= )(= )= +&"*%$= %= *=%(*9= +$$))(/9= -)*+"= $= $%*= $= %$)%$$= -*= *= *%$= 236= %=*=8%$)**+*%$=%=*=("=&+"=%= (8 %&= "/%$+= B %#+G "%+$= %$)**+$/C= $= )= %""+9= ))$= /"!= B:))G-%G %+$= %$)**+$/C= )(=*=""=)==H=%/D=**=$$%*= =(,,8= /=#$*$=**=*=&))=%=*=""= -""===+&"*%$=% %A ==9= )/$= *= +(+= %= **)*)= )= "(/=$=.)*$=$=*=)**=*%=&(%(#=*= )#=+$*%$)=*=""=)=)!$=*%=&(%(#8= /9=%-,(9=+(=*=%+)=*%=)((= *= &))= %= *= ""= $= %((= $%*= *%= -)*= &+"=+$8 = E(%#= ""= $*%$)9= *= .+*,= ""= (%+*=/=*=)**=%,($%(=-""===#(= +&"*%$= %= %A === )$= *= +(+= %= **)*)= )= "(/= $= .)*$= *%= *!= (=

 #  # #   

 " !  # ! 

= "()&= %= *= %+)= %= &()$**,)= +($= *= -!= .&())= %$($= %,(= *= #)&&"*%$= %= *= 411= ""%$= &%-(= $= ("$= $*(,$*%$= +$= /= *= ("=%,($#$*8 &!(= #$+= #+-"9= -%= .&())= )#/= %+*= *= (*%$"= $=*=-$"$=%=*=+$=*%=211= ""%$9=(*=*=(",$*=%##=)=*%= $,)**=*=)+()#$*=%=*=+$8 #+-"= ,= *= (*,= -"= "($=%&$=*=&+"=($="=*= *= $)*$= %= *= = %= %##== %$= *=)+()#$*=%=&+"=+$)=/= $!= %= $+)*(/= B % C9= )= )*")= /= *= 8$*("= $!=%=(=B8 C8 *(*$=*=%##*#$*=%=*=%+)= *%-()= +&%"$= *= 8%$)**+*%$9= #+-"=))+(=**=*=&(%=)=(= *%-()= $)+($= **= *= +$)= (= $%*= -)*=%(=#00"8= E=)""=%$*$+=*%=,%*==$*%$=*%= )*+*%$)=-(=*=*%$=%=%,($#$*= %(= $/= %= *)= $)= $($= %$= *= %$)**+*%$9F==)8 E /= )%#= %+$*)9= *= ,%"+#= %= *)= +$9=-=%($""/=#%+$*=*%=%+*= 411=""%$9=)=$%-=-$"=*%="))=*$= 211=""%$8=A ==")="#=**=*=)+#= %=%,(=311=""%$=,=$=)+()= *(%+= &%)*= #%$/= $!)= *%= (*$= $,+")= $= %(&%(*= %($)*%$)= -*%+*=%""%-$=+=&(%))8 E%+=-""=(=-*=#=**=-=,== ,(/=)(%+)=))+=(9=-="")=-*$= *=&($*)=%=*=%$)**+*%$"=#$*= ,$= *%= *= *%$"= ))#"/= **= ""= (,$+)="%$$=*%=*=(*%$=#+)*= = &= $*%= *= %$)%"*= (,$+= +$9= -*(-")= *($= )""= %$"/= = ((=%+*=)%""/=+&%$=*=+*%(*/=%=$= *=%=*=*%$"=))#"/F8 =)&!(=.&"$=**=*=")"*+(= )= *= %$)**+*%$"= (%"= %= $)+($= **= -(= +$)= (= )%= +*%()= *%= = -*(-$= **= */= (= $%*= )+ *= *%= -)*9=%((+&*%$=%(=$A ==$/8= E*%$= 66= %= *= 8%$)**+*%$= %= *= ("= &+"= %= (9= 27779= #!)= *=#$*%(/=%(=*=*%$"=))#"/=*%= &(%**=*=$*()*=%=*=*0$)=$=*= $("=*.=&/(9=-*=()&*=*%=*=+)= %=&+"=+$)8 E $= *)= ,$9= -= )""= $%*= )**= *%= (%##$= &&(%&(*= )$*%$)= -(= $/= )+= ,%"*%$= )= $= #= *%= ,= %+((8= %-,(9= -= )""= $%*= &+()+=,(/=(+#%+(=%=#)=%(=)+ *= %,($#$*= %A ==")= *%= +$$))(/= ())#$*=*(8F $= )= -"%#= ())9= *= (#$= %= *= %##=9= !++= %(9= -)= #$*= /= *= %+)9= %""%-$= **%$)= (%#= *=($*= '+(*()= **= )+()#$*= %= *= +$= = $%*= %""%-= +=&(%))8= E $= *)= &(%))9= )&")= ,-)= $= .&(*= %&$%$)= (= )%+*= $= = -/= **= +""/= ())= ""= *#= $%$))*$)9= )= -""=)=#!$=+&=%(=$%(#=/$#)= $=%#&".*)=**=%+(=)==()+"*=%= $$=*#)9F=%(=)8 = +(*(= $%*= **= *)= #$)*)= $= =-/=**=$())=*='+"*/=%=&+"= +$)=,"+>*%$8= $9= *= &"%)%&/= $= *= ")"*,= %,()*= %$= *= *,*)= %= *= :.+*,= B=$$"= $= %*(-)C9= )= $= %$= *= ""%-= &($&"= %= )&(*%$= %= &%-();= **= *= ("*/= %=$/=*#=%=&+"=)&$$=)=$$= -$,(=$/=*#=%=&+"=.&$*+(= )= &))= *(%+= *= &= *= %= ")"*,=#%*(&/8= E)= )= %$= %= *= # %(= ()%$)= -/= $,)**,=($)9=)+=)=*)9=(#$= = %+(%$$= &""(= %= &(*&*%(/= #%(/9F==)8


   

   

 

   

  (+"/@ %@ ""@ *@ 22@ #$)*("@ $%#$)@ %+*@ %@ *@ 23@ )$*@ *%@ *@ $*@ %(@ **@ &+(&%)@ /@ ()$*@ %%"+!@ %$*$7@*@)($$@%@ *@$%#$@(%#@)+$@**7@" @

""@/-"@)/$@-)@*@#%)*@ %$*(%,()"@$%*@%(@$/*$@+*@%(@ )@""@"$!@-*@*@))))$*%$@ %@ *@ "*@ @%($/@ $("@ $@ $)*(@ %@ +)*7@ 8@ %"@ -%@ -)@ !""@ *@ )@ % @ ()$@ $@ $@ %$@ *@ 34(@ %@ #(@ 31126 "@ %*(@ #$)*("@ $%#$)@ "!@ *@ %(#(@ *%$"@ +(*/@ ,)(7@ $@ %##+@ "/+@ +)+7@ %(#(@ )$*%(@ $@ #))%(@ *%@ $7@ +)"+@ $!%(%@ $@ %(#(@ $%(*/@ (@ $@ *@ %+)@ %@ &()$**,)7@ %$@ %##@ !"@ 7-(@ $%*@ ,$@ )($@ +*@ *%"@*%@*!@@%-@$@%@%$@&()%$"@ (%$*%$7@ %*()@ $%#$)@ -%)@ $%#$*%$)@ ,@ ")%@ @ $@ %$@(#@ "!@ #))%(@ #$+@ "@(%#@ %($%@**7@ %$@(+$@ (%#@ #-@ **7@ (@ "(+@ "))$@ (%#@ %!%*%@ **7@ ()@ !%$@ :*#@ :/!$/@ (%#@ !-? %#@ **7@ #%$@ %*()7@ -(@ )($@ $@ *@ +)+"@ %$,$*%$"@ -/@)@(()@*(@%#&*$@%(@ #$)*("@&&%$*#$*6 +*@ *@ )($$@ ((@ %+*@ %$@

""@ )/$@ -$*@ /%$@ *@ %$,$*%$"@ #%"@ *%@ *("@ %@ @ #+((@ )@ **@ &&$@ %,(@ 23@ /()@%6 )@ @ @ !$-@ @ -%+"@ @ *!$@ +&@ %,(@ *@ @ "%$@ #+((@ )@ +($@'+)*%$@$@$)-(@)))%$7@ )/$@ @ +($@ )@ %&$$@ &()$**%$@ %(@ *@ $*@ **@ /@)@@#$)*("@$%#$@)!$@ %(@%$@(#*%$@*(@*%@"(@#)"@ %@*@""@#+((@/@)/$@*+)8@@ = *@ #/@ $*()*@ /%+@ )*$+)@ )$*%()@ *%@ !$%-@ **@ @ #@ %$@ %@ *%)@ -(%$"/@ +)@ *%@ ,@ @ @ $@ $@ *@ *@ %@ #/@ #$*%(7@ 8@ %"@ 6@ *@ -)@ ""@ &%"*"@ "!#"@ +)@ @ !$-@ $%*$@ %+*@ *@ *@ %@ 8@ %"@ 6@ @ -)@ *$@ %(@ *(@ $@ "@ /()@%(@)%#*$6@ @!$-@$%*$@ %+*6@ @)*$@(@*%@)/@**@ @!$-@ $%*$@%+*@*@*@%@8@ %"@ 6> +*@ *@ $*%()@ &(*+"("/@ *%)@ %@ *@ ""@ (%()),)@ 8%$())@ 98:@ )*""@ -$*@ @ *%@ (""@ #@ *%(%+"/@%,(@*@#+((@)6 @($@*@@()*@)",%7@$*%(@:@ 0#(@9@8@:%@%+*:@-%@@()*@ ()@)@@$@*%@)!@'+)*%$@@)7@ = (6@%#$7@/%+@#$*%$@$@*@ %+()@ %@ /%+(@ )&@ *@ *@ %@ 8@ %"@ 6@8$@/%+@)-(@/@*@ +($@**@/%+@%@$%*@!$%-@$/*$@ %+*@*@*@%@ %"@ 6> )/$@ $)-(@ *+)8@ = @ *$!@ $*%(@0#(@%(@)@'+)*%$)6@ @ %@$%*@!$%-@-*(@ @$@@,"@ -*@ @ %&/@ %@ *@ %"/@ +($6@ +*@ @#$*$@$@)/@**@ @@$%*@!""@8@ %"@ 6 @@= @@$%*@,@$/@()%$@*%@!""@ 8@ %"@ 7@ +*@ @ -)@ -(%$"/@ @$(@ *%@ ,@ !""@ #6@ 8@ %"@ @)$*@#@*%@$*@**)@%(@ +*%$6@ @ -)@ #/@ #$*%(6@ @ #@ )/$@*@*%/@@8@ %"@ @,@ #%$/@ *%@ $/%/7@ *@ )@ #/@ #"/@ $@ 6@ =@ ()%$@ @ -)@ @$(@ -)@ +)@ )@ )))*$*@ (*(/@ %@ ""$@ %(@ #%(/@ 9:7@ @ $@ *%@ 6@ +)@ %@ **7@ @ -)@ @$(@ $@ &+$)@ )@ ,$@ )%#*$@ *%@ %@ -*@ *@ ))))$*%$@%@8@ %"@ 6 =$@ @-)@$@*$*%$7@ @+)@*%@ &$@#/)"@-*(@ @-)@(#$@ +)@ @@$%*$@*%@%@-*@*@ *@ %@ 8@ %"@ 6@ *@ -)@ ""@ "+"*@&%"*"@"!#"6> @ "*%+@ +@ *%@ *@ $*(,$*%$@ %@ *@ $*@ ()$*7@ ,@ (!@$@)%#@%*(@@)$*%()7@ )/$@ -)@ )"@ (%#@ +(*(@ '+)*%$)@ "$!$@ #@ *%@ *@ !""$@ %@ *@ "*@ @ $@ 3112@ %$@ *@ /@ %@ )($$6@ +*@ ")*@ +)/@ -$@ )@@$%#$*%$@@-)@*%@@%$@(#@ "%$@ -*@ *@ 21@ %*()7@ *@ $*(@

8@ )$*%()@ (%#@ )+$@ **@ "@ /@$*%(@"+)%"@//@987@ )+$@ 8$*("@ :7@ #%,@ $)*@ )@ %$@(#*%$@%(@$%@%*(@()%$@+*@ )@""@"$!@*%@ <)@*6@@@ @//@-%@()@&%$*@%@%((@ 925:@ %@ *@ $*@ )*$$@ (+")@ *%@ "%!@ )@ $%#$*%$@ (+@ *+)8@ = +"@'+@"@%(@$%*7@*@"*(%))@ %@ *@ *@ %@ *@ "*@ @ )@ )*""@ $$@(%+$@*@$!@%@)/$@ $@ -@ %*()@ -@ #@ )@

$%#$*%$@)@#$)*(@,(/@A @@+"*@ *%@ &*6@ %(@ )%7@ -$@ *(@ (@ #$/@ %*(@ &%&"@ $@ *@ **@ **@ $@ @ $%#$*@ %(@ )+@ )$)*,@ &%)*%$@/@*@()$*@$@,$@@ -@(@*%@&+*@**@&(*7@*@*@**@ *@ $*(@ *(@ )$*%()@ (%#@ )+$@ **@ (@ $)*@ #@ "("/@ )%-)@ **@ )@ $%#$*%$@ )%+"@ $%*@ @ %$@(#@/@*@$*@$@"$@-*@ *)@%$,$*%$6> //@ -%@ )@ )/$<)@ $%#$*%$@ @ -)@ *@ @()*@ %@ )+@ !!@$)*@/@*@)+$@)$*%()@ 7@ )@ @,@ %*(@ )#"(@ &()$*"@ $%#$)@ (%#@ *@ )**@ $@ *@ &)*@ -(@ )+&&%(*@ /@ *#@ $@ )&*@ %@ &(*/@ *@($@ *-$@ *@ $%#$)@$@*#6 =)@ %&&%)*%$@ $)*@ )/$<)@ %$@(#*%$@ )@ $%*@ $@ (%+*@ %(-(@ *(%+@ $/@ (,%"%+)@ ()%$)@ %(@ $*()*@ %(($@ %$@ &(*)$)&@ +*@ (*(@ $+$@ $*()*@ %@ )+$@ $$)@ $@ /@ .*$)%$7@ **@ %@ %$($@ ($)@ +)@ -@ %@ $%*@ ",@ **@ *@ ()$*@ %@ %+(@ %+$*(/@ -%+"@ @ )*@ )(,@ /@*@&&%$*#$*@%@ (@)/$@ $@ $/@ -/@ $@ ("*%$@ *%@ "*@ 8@ <)@ #+((@ %,(@ 23@ /()@ %7>@ @ 6 +*@*@$*@()$*@-%@(+"@ #@ %+*@ %@ %((@ )@ *@ #@(@ %@ %"@ ;)@ #+((@ @ "%$@ $@ *!$@ *%@ %+(*@ $@ @ +&%$7@ &(*@ (%#@ )/$@ #)"@ $@ *%(%+"/@(""@%,(@*@#@(@$@ *@$*@")*@-!6 =@ #+)*@ &+*@ ""@ *)@ *$)@ $@+)@)$@*@%+(*@%@"-@@ (+"@%,(@*@#@(6@)@$*@)@ $%*@@"-@%+(*@$@-@""@(@*@ ,%@,%*@(%#@)$*%()@%$@(#$@ *@ $%#$*%$@ %@ )/$@ "%$@ -*@ *$@ %*()@ )@ )@ #$)*()>7@ @ )7@$@**@//<)@&(,"@ -)@ $%*@ (@ $@ $/@ -/@ $@ *+)7@(+"@#@%+*@%@%((6 @ %+@ )/$@ "!@ *@ %*(@ 21@ $%#$)@ )($@ %*@ )@ $%#$*%$@%$@(#@/@*@$*@ $@)&*@%@)*($*@%&&%)*%$@$)*@ #@ /@ )$*%()@ (%#@ )@ )**@ %,(@ ""@"$!@-*@*@"*@8@ %"@ <)@*@23@/()@%6@@)*""@)@ @"%$@-/@*%@%@$@"($@)@$#@ (%#@ *@ +$()%",@ #+((@ )7@ )&""/@#%$@)@&%&"@$@)+$@ **6

     

          

   


 

 

'

 ()! " #* #* &   

! ! ! "

&

&


     

  ! 

  

  

%(#(C +&(C "B %$)C %9C +"C #"*%$C )C .&())C %+*C %$C *C (&%(*C (*C *%C %C *&$C )C $C *C #C "#$C $)&"$C )C *C ()%$C %(C )+C$B %+*C *C +&(C ")DC )*(!(9C (!C C (%#C *C$*%$"C*#8 #"*%$C %)(,C **C *C )C )*%(/C #*C $%*C ,C #B $*C (%#C *C %C $%*$C **C C #*C ,C $C '+%*C %+*C %C%$*.*8 C )C *C ""(B ("C &"/(C )C $,(C .*C $/C *C %C $)&"$C *(C *C "+C%(C$C*C$*%$"C *#C *%C -(($*C )+C %+*(%+)C ""B *%$C $)*C C &"/(C !$%-$C%(C)C+#"C "C)*/"8 E)C +/C B(!C CC )C #$*$C +$*$*C(%(C$C)C &"/$C ((C $C *C -""CCA CC+"*C%(C$B /%/C *%C +"*C )C #B &"C (%(8C *C )C *C #%(C ()%$C (C %$D*C -$*C *%C ",C (&%(*C C(+*C *%C

)9FCC)8 C (""C **C C &"/C C # %(C (%"C$C (D)C'+"B C*%$)C %(C *C ")*C *%$)C 8+&C $C **C $/*#C *C *#C -)C %-$C+($C*C'+"B C()CC-%+"C"-/)C ()C*%C*C%)%$C/C )%($C,*"C%")8 E%C %-C %+"C C $%-C C ($C H$B )&"$DC *(C "*B $C *C $*%$"C *#C -*C )C %");C C /C -)C )+C $)&"$C $%*C .*C ""C *C -"C C -)C $C *C *#C$$C%")C%(C ");CC(C%$D*C",C

)C)C)%9FCC%$B "+8

$++C $()DC $-C %9C ;%$C +C)C"$C *%C#!C$/C&(%#))C*%C $)C %C *C "/$C$*B "%&)C%$C*C%#$C7"%C (#(C +C ))%$9C )C *C %(#(C $*%$"C B31C *#C %C &(B &()C )C *#C %(C *C *)!C8 +C )C *(C (C #$/C *%()C **C #!C

*C )%"+*"/C A CC+"*C %(C $/C %C *%C #!C C *B %("C&(%#)C%$C-*C )C "+C %+"C ,C $C C ))%$C ,$C )C C .B &())C %&*#)#C **C $()C -%+"C %C *(C )*C$.*C))%$C*%C +)*/C *C %$C$C (&%)C %$C*#8 EC (C $C #&C "B (/C &(&($C %(C *C %##$#$*C %C *C "+C$C&"/$C*+$B +&C#*)C +)*C"!C%*(C "+)C -%C -""C C %#B &*$C -*C +)C -$C *C "+C !!)C %*CC $C -C /)C*#9FC+C$8 E$C -*C *%C .&*C (%#C $()C *)C )B

)%$9C (C -""C $%*C #!C $/C *%("C )**#$*C %$C -*C $()C (C %$C *%C%9C+*C%$C*$C)C(B *$9C-C-""C%C-""8CC -""C ,C *C "+C %+(C )*C)%*8 E,$C )C **9C (C -$*C *%C )**C **C *(C (C #$/C *%()C **C #!C*CA CC+"*C%(C#C%(C %(C $/%$C %(C **C #*B *(9C *%C #!C *%("C )**#$*C %$C -*C */C -%+"C ,C $C *C "+C $C $/C ,$C )B )%$8CC E()*C $C %(#%)*9C /%+C(C-(C**C"#%)*C ""C*C"+)C$C*C"+C (C %-$C /C ,(%+)C

)**C %,($#$*)9C )C )+C *C ))+C %C &"/B ()DC$C%)DC-"(C $D*C C +($*8C %9C $C )+C C )*+*%$C %*C *C &"/()C $C *C *B $"C (-C -""C $%*C C -%(!$C -*C *%*"C %#B #*#$*C $C %$$*(B *%$C+)C*(C-"(C )C$%*C*!$C(C%8CCC EC))+C%C-"(C)C ,(/C(*"C%$C-*(CC *#C-""C%C-""C%(C$%*8C &(*C (%#C **9C $ +()C *%C !/C &"/()C ,C *C &*/C*%C("CC*#D)C #*%$8F +C -$*C %$C *%C ("C %+*C %*(C *%()C -C $"+C$)DC&%%(C,B

%(9C &%"*"C $*(($C $C %((%%#C &%$*)CC $C ),("C %*(C $C+B $)C**C%+"CCC "+D)C*C$C*C"+8

"   # "  !  

 +&(C")DC&B *$9C;%)&C%%C -""C ""C *#C %$C )C$*%$"C*#C ((C ##B *"/C *(C *C %("C 8+&C $C (0"C $C )C %$)$*%+)"/C &"$$C *%-()C *9C -)-*C &%(*)C $C +*%(**,B "/C(&%(*8 C "%)C %$C$*C -%C %$C(#C *)C *%C

-)-*C &%(*)C )C **C%%C)C$C-%(!B $C%$C*C&"$)C"%$CB %(C C )-*C %,(C *%C %(-C 8*/C $C $")C (#()&8 C)%+(C)C%%D)C (*+($C *%C *C (#(B )&C -)C )*(*C )C *C &"$C-)C%(C#C*%C,C $%+C &"/$C *#C *C %(-C 8*/C *%C )C )C (*+($C *%C *C +&(C B ")C C %C *C %("C 8+&C$C (0"8 E%%C )C "/C $B *()*C $C %$C *%C *C %("C 8+&C +)C C ")C )%C )*(%$"/C %+*C *C )$C C )C "%+(C %(C*C$*%$"C*#8CC

)C "#%)*C $C +"C""C $%-C **C C )C $C $,*C %(C *C .%C ($"/C)"*C%(C (C 4*C$C*C$*C**)9FC C)8 %+C C -""C '+*C *C $*%$"C *#9C *C )%+(C)9C*C$(C $*$)C *%C %$*$+C )C %%*""C ((C $C %$C %C *C)$C%+$*()8 E%+C -""C )%,(C **C #%)*C %C *C ($C &"/()C *C *C *-"*C %C *(C ((C "-/)C %C *%C )$C %+$*(/C *%C $ %/C *#)",)9FC *C )%+(C (,"8C C ($(C C $(9C -%C )*(*C

)C &(%))%$"C ((C -*C *$(C C $C "+#C $C 2776C (#$)C *C #%)*C &&C +&(C ")C&"/(C*""C*8C (*C)C%$C(%(C**C*C %(#(C ,(*%$C )*(%$B #$C C &"/C 74C #)C %(C *C +&(C B ")C$CCC#!)C*C*%C *C%("C8+&:CC-%+"C ,C (*C $%*(C (B %(C%(C#)"8 %%C -)C *C C()*C B ($C &"/(C *%C &*$C ,(*%$C $C *C )$C %C"C ,"C$CCC 8+&C #*C $)*C (B ))C%C7(C%$C*%(C 31158

)C%$C*C(B *,C %C *C $!C %C 7$9C *C 7$C %%*""C ))%B *%$C )C (C *%C &/C *C %$+))C %C $B *%$"C *#C &"/()C $C "%"C +(($/C B8)CC $)*C%C$CC%""()C $%(*8 C $!C %C 7$C ))+C $C %A CC"C )**B #$*C $C *%(C 219C 3123C (*$C **C ""C *($)*%$)C $C *C %+$*(/C C %$+*C $C7$C+(($/8C %""%-$C*)C,"B %&#$*9C *C $)*(/C %C %+*C $C &%(*)$B )*(+*C7C*%C%#&"/C -*C *C (*,C )C *C *C*)C 7$$C &"/B ()8 %($"/9C *C /$*!+/C "C 7C )C (C *%C %#&"/C -*C *C (*,C )$C *C $)*(/C %C %+*C $C &%(*)C )C ")%C %#&"8 C %$"/C )$C B %($C *%C *C "%"C #C )C **C *C "!C *()DC &"/()C (C "B -/)C C$C *(C "B "%-$)C$C%($C+(B ($/8 $C $&$$*C )%+(C*%"C -)-*C &%(*)C **C *)C ,"B %&#$*C #*C $%*C %C %-$C -""C -*C *C "!C *()DC &"/()C -%C,C$C($$C *(C ""%-$)C $C %(B $C+(($/8 *(C ($C %+$B *()9C $"+$C (C (C )*""C &/$C *(C $*%$"C *#C &"/()C $C %($C +(($/C )C C -/C %C #%*,*$C *#8


     

' !%+" ' !%+" #!$ (! (!

  +'%G * G*G #)G ++G +G ,')G:#*G. ##G %&+G G ',*E&-)G +G +G @346G G &)#G8,'G %G )1 #; G ) %G $' E &%*G. ##G&GG#G %*+G )%+ %<G )%G %G &*E % G %G )&,'G G *G +0G *"G +&G &G 0&%G +G )&,'G*+G&G+G$E ' &%* '; * <G.&G *G+G&%#0G ) %G+&G-G.&%G+G

* %$%+;G:-)0G ) %G )-*G &)G ++G %G &,)G $G %*+G / &G &%G )G7G %*G+G$)G &).);G C G .%+G +&G **,)G ++G +G :#*G . ##G / +G *&# G )%G &*G&&+##G ++G. ##G)%G+$G+G)E *'+G &G + )G &''&%%+*G &' %++G##G%*G. ##G G&%G"G+&G -G++G &##+ -G&#<DGG* ; * G.&G.*G'+ %G .%G +G &,%+)0G $G )GG)*+G,+G+G+G4::6G &)#G8,'G %GG&'*G ++G +G ) %G $' E &%*G. ##G+"G+ )G'&,%G &G G*G &%G +.&E+ $G $' &%*<G )%+ %G .%G&+G+$G#*G&%G

,%G@7G+G+G:*+2 &G E )E &<G&)+&G#); CG )G %&+G ) G &G %0G * ;G G :#*-G (,# +0G '#0)*;G )E 1 #@346G ')*%+*G %&+)G +) ## %G %G '+ -+E %G $+,'G %*+)E %+ %G %G +B*& %G +&G G '0"G + $G &)G +G &,+G$) %*<DG * G * G$'+ ##0; G % G %0G )*G ) +G+.%G $G%G+G ) G &&+##G )E + &%G ?@<G %* *+ %G ++G +G -&+G &G &%G%G '**G&%G $G0G+G/E ,+ -G &$$ GG &)G *G *+ *0 %G %&)*E $%+G %G &%G%G %G +G+% #G*" ##;

! & +! #(&#

8

&G #G "0,G *G &%G%+G %+ &%#G +$=G +G #$ %&*G . ##G&G.##G+G+G GE49G &$%B*G &)#G 8,'G %G 8&*+G ; " 0,G * G + *G +)G +G +$G +G *).G $1&%*G .&$%G &&+##G #,G&G GG@E3G %GG) %#0G $+<G . G .*G ')+G &G + )G ')')+ &%*G &)G +G &)#G8,'; G $+<G . G .*G '#0G +G +G G &#G )&!+G ' +G +G +G ,!G + &%#G + ,$<G *.G +G #$ %&*G &'% %G *&)*G *G )#0G *G +G 43+G $ %,+G

+)&,G%%G %,; 0G+)+)G$&,%+G ')**,)G &%G + )G GE *G &''&%%+*<G ,+G &,#G %&+G %)*G + )G #G ,%+ #G +G6:+G$ %,+G.%G&&E %**G%0, G*&); IIG)G*+ ##G %G+G')'E )+ &%G ')&**<G ,*G +G G)*+G ) %#0G $+G .G '#0G %*+G + *G *$G +$G %G @E4G %G &,)G E -&,);G &.-)<G G $G %&+G &,%+ %G&%G++G&)G%&.; II G $G $&)G &%)%G &,+G &,)G #-#G &G ')')E + &%*G%G+G#-#G+G. G .G)G)&. %; II8&$')G +&G &,)G G)*+G

$+ %G . +G +$<G +)G *G G # G#G $')&-$%+G &%G +G ')+G&G$0G )#*; II&<G &)G %&.<G .G -G G +$G %G %G +G %/+G +)G ."*<G.G. ##GG,##0G)0G &)G+G&)#G8,'<BBG" 0,BG * ; %G +G +$B*G ')&'&*G +) % %G +&,)G +&G )&G %G &)+,#<G +G &G * G +*G **%G .*G &)G +G +$G +&G -G ,##G &%%+)+ &%G G&G+G48E%+ &%G&$E '+ + &%; IIG )G & %G +)G ?)&@G+&G)&,%G,'G&,)G')'E )+ &%*<G ,*G .G -G %&+G)&,%G,'G0+;

II%G +G **%G &G &E %G +)G *G +&G %*,)G ++<G &)G+G%/+G+)G."*<G##G .+G.G. ##G-G *G&%%E +)+ &%<BBG" 0,G* ; G &)$)G ,')G #E &%*BG ** *+%+G &G &.E -)G /')**G &'+ $ *$G ++G +G +$B*G G)*+G )&,%G )&,'G &''&%%+*G %G 8&*+G G.&,#G'&*G%&G+)+; II:-)0G+$G. G(,#E G*G&)G+G&)#G8,'G*GG +)+G%G++G *G+&G. %G+G &)#G,'; II:G &G +G 48G ')+ E '+ %G&,%+) *G $*G+&G. %G %G ) G *G%&+G%G/'E + &%;D 

  

"  !) %G 8,'G &G + &%*G ?8@G*GG'#0)G%G G &< %*G *G &%E G%G &%G +G (,# +0G &G '#0)*G G %+%*G +&G 'E )G+G+G&)#G8,';G C ) G -G G +$G &G &$$ GG '#0)*G .&G )G ,%)0G &)*,E **G+GG *+G# "G+G &)#G8,'<DGG%; CB)G##G.)G&G+G %&)$&,*G+*"GG%G +G &%#0G .0G +&G +"# +G *G+ -#0G *G +&G $)"G &%G &&G ')')+ &%*G %G ##G )&%+*;G ).G %G +G '#0)*G )G )0G +&G *,!+G +$*#-*+&G +G ) &,)*G &G +) % %<G . G. ##G$"G+G+$G *+)&%)G%GG+&)G+G*E0G *G%0&0G*,)') *G++G ) B*G)$ )G

,G 8$' &%*<G %&G ##)*G 8G )*G &,+G&G+ *G0)B*G8G8$' &%*G ,G!,*+G +G+GG)*+G,)#>GG0G *G*&$&0G.' %G&)G+$>GG G -G %&G +)*G +&G *G &)G +G +)G + $*G ) %G 8$' &%*;G G G #,G )&$G +G % %+G +0G &G %&G )&,+G+ )G&.%G$ *)0G,'&%G+$*#-*;GG +G *G* G ++G&%#0GG$$%G&*G+G*$G+ %G)'+#0G%G /'+*G *G)%+G)*,#+*;GGG *+G0)<G ##)*G+)-##G+G *$G)&,+G%G&)G%0&%G&,#G*0GA "G& %*&%B<G +0G-G)*G&,+G#*&G+G+GG)*+G,)#;GG%G.&,#G -G+&,+G++G+0GB-G#)%+G+ )G#**&%*;GG %<G +G#,B*G&)G)+,)%G. +G+G+$G-&. %G+&G$"G $%*G G+0G.&%G+G#,G%G*,)G%&+)G+ "+G +&G+G8&%+ %%+#G#,*BG*&.' ;GG )G')0)*G.)G %*.)G .%<G %<G +0G A',$$#BG -)0&0G ?.+)G$) +G&)G%&+@G+&G+G#,G* #G&%G$&)G %G+)G.)G G&'*G++G+G#,G.)G& %G+&G+G +G) +G+ *G+ $;GG %G+<G+)G.*GGG,))0G&G+ - + *G %G +G #,G * %G &-$)G #*+G 0)G . +G +G &)G ')&$ * %G+&G) %G"G+G+)&'0G+&G+G&,%+)0G&%G $&);G G %&)+,%+#0<G &G &$$G %),<G .&G*+)G+G#,G+&GG)&)G"E+&E"G+) ,$'G %G+G#&#G#,G.*G&)G&,+G&G+G+$G&)G)*&%*G *+G"%&.%G+&G *G%+&% *+*;C G#&-G ##)*<G,+G G.*G ',*G &,+G &G +G #,G 0G *&$G '&'#G .&G &G %&+G )*'+G $G %G %-)G '') +G $0G *G&)+*;G G .*G &)G +&G (, +G *&G *G +&G "'G $0G % +0<DG %),G * G+)GG*. +G&-)G+&G*).G% +;GGGGG .*G %G ##)*G&)GG-G**&%*; %G)+)G+%G)'#G $G $$ +#0G*&G++G+G %.G&G&,#G*G#G&.%G+&G')')G+G+$G&)G+G +*"G<G ##)*BG&)G&'+G+&G*G*&.*;GGG0G $)"G&%G) -&# + *G&G*&,+ %G&)GG&) %G&G+&G $%G+G#,;GG#&%G. +G++<G.*GG(,*+ &%#G '+G * %G . +G :# +G '&)+*G 8&%*,#+ %<G G %G * +G '&)+*G &G &##%<G ')+G &G . G .*G +&G +) %G ##)*BG &G %G ')&- G G &) %G +% #G - *)G +&G +G #,;G *G +G &) %G &G )$G '#G %+&G ,+&' % *$<+G&A GG #*G%G)), + %G%G**$# %G '#0)*G. +&,+GG*,*+%+ -G&F$&)G# "G',G %GG )+G&)G+G&)*;GGG+<G%&+G-%G+G+$B*G *$#G ')&)$%G+G+G#*+G,')G&,)G+&,)%$%+<G.)G +0G G% *G $ *)#0G *&,%G *G G ."E,'G ##G &)G +G &A GG #*G +&G &G +G %,#;G G ##)*G #*&G #&*+G +G 8) +0G8,';G )G%.G&<G"0G:$&) G.*G&%#0G ,%- #G+&G+G',# G.G0*G+&G+G+$*BGG)*+G$+G %*+GG +G&GG8&%&G %G+G8$' &%*G ,;GG +G *G&,+,#G G+G&)$)G:%,,G%)*BG&G-)G G%0G$% %,#G+) % %G. +G+G+$G&)G+0G $)"G&%G+G$ ** &%G $'&** #;GG$ *+G##G+*<G .*GG) %GG#G&)G+G*&,#G&G %&G+$G0G*&$G %&G++G&-)%$%+G&A GG #*<G.&G.%+G+&G')+"G %G+G*)G&G%+ '+G,%*G++G.&,#GG)#*G 0G+G*++G&-)%$%+;G##G+*G%G,'G+&G),$#G +G ##)*G-%G&)G+G8G8,'G!&,)%0G%;GG&G .0G.&,#G%0&%GG#)$G+G+ )G&,*+)> ,+G')0<G.%G. ##G+G ) %G ,GG# %G . +G +G )*+G &G +G .&)#G *&G ++G &,)G #,*G . ##G *+&'G ') %G,%G+G'#0)*G %G %+)%+ &%#G$+*>GG&)G+)G **&%*G),%% %<G&,)G#,*G-G%G&)G+&G,)#G,%G+G %G $+E),*+0G '#0)*G %+&G &$'+ + &%*G *G G )+G )*,#+G &G &,)G (,)G &*GG **&%*;G G%G +G )*,#+*G -G %G+*+)&' G%G,$ # + %;GGG&.G&,#G%0&%G )+ &%# 1G+G+G++G ) %G#,G8$' &%*G&)G +.&G&%*,+ -G**&%*G%B+G*#G+GG)*+G,)#G %G+G 8G#,G&$'+ + &%*>GG+<G.G') G&,)*#-*G*G&%G&G +G*+)&%*+G#,*G %G) ;GG *G *G$&)G*&G.%G&,)G #&##0G**$#G'#0)*G %G+G,')G:#*G -G #&+0G +*G %G +G !,*+G &%#,G ) G + &%*G 8$' &%* 'G?8@G %G&,+G) ;GG&.G%G&%G $))0G+G+G&G+&*G#&#G#*G %G&,+G) G. +G &,)G #,G ++G *G ),%G '1)#0G 0)E %<G 0)E&,+>G )G+G#&G)$ )G ,G+&GG %G*** &%<G+G*+&)0G .&,#G -G %G *G)%+G ,*G +G '#0)*G .&,#G -G*'G,'G. +G+G#,G) &,)*;GG- &,*#0<G+G ,)) #0G ))%G ,')G &,)G +&,)%$%+G $%+G +&G +,%E,'G +$*G ')') %G &)G &%+ %%+#G %$%+*G .*%B+G%&,G+*+G*G ##)*BG&,*+)G*G*&.%;GGG# G#G +." %G&G&,)G#,G#%)G+&G# %G +G. +G&+)*G &,#G &G G #&%G .0G %G #' %G &,)G #,*G +&G -G #&) *G&)G+ *G&,%+)0;GG +G. ##GG&,)G&##+ -G#&)0;G


    " #

  8

)H 1()H )/)H

%)3H

%+($%H -""HD,H*%H)+*H +&H $%-EH *(H (F "%$C)H 6F4H 8#&%$)H +H ,*%(/H %,(H

$)*(H8*/= H 8")H #$(H "#H *)H (2H )H -(H *H D-%()*H *#H $H #$/H /()EH %(H +)/C)H #H *H *H :*H*+#= +*H 1()H $))*H )H(*)#H-)H-/H%*HH *H #(!=H D /H -H

H *%H &(%,H H &%$*H $H H -/>EH 1()H )=H DH H *H $H -H H *H$H)*/"H$H,(/>H,(/H -""= D +*H*%/H-)H%$H%H *%)H /)H #/H ,F (/%$H -)H )/$H (F "%$H-)H$%*H*H)#H ("%$= D%#H &%&"H -(H *"!$H H *H *%%H #+H $H )H +)+"H */H -""H ,H*%H)+*H+&H%(HH-H /)=E

  

8

%H ((%H

(*$%H -)H &")H )H )H #H %#H (%#H *(H 8#&%$)H +H ")*F 59H ")H $)*H $F )*(H 8*/H -*H H -$H +*H )H */H -""H &F &(%H*H)%$H"H)H H*H-)H%""))= %+(F*#H %("H "/(H %H *H (H F %$"H ))H )*(+!H (%#H *H&$"*/H)&%*H-*H87H #$+*)H%$H*(H$H (%+*H %-$H /H (F *$H#")>H-%H-)H )$*H%*HH*H*H:*H*F +#= 8*/HH*(H$)H +*H ("%$H %#$*F H &%))))%$H *(%+F %+*H $H -(H (-(H -$H $H ",)H )*(+!H *H )%$H $H *H ")*H #$+*H*%H)"HH6F4H-$= ($*$H%H (F *$%H -)H "*H -*H (C)H D)%"H &(%(F #$EH+*H-($H**H *H *H -)H $%*H %,(H )H */H"%%!H*%H%%!H*(H )&%*H$H*H'+(*(FH$")=

H*%"H)H"+C)H%A HHF "H -)*H ("%$= %#?H D H %$C*H ,H *H ))+($H **H -C(H $H *H$.*H(%+$>H+*H H%H ,H *H *($'+""*/H %H %$H H %%H %H -/H (%#H%#= DH #H (H *%H -$=H (H -)H $%H #%F #$*H -$H -H *%+*H %H $/H %*(H ()+"*H **H -)$C*H -$$$=H H *$!H *H()+"*H)H(= H D C#H %+)$H %$H *H )%"H &(%(#$H (%#H *H*#= HDH&"/HH*HF ($*"/H*$H-H+)+""/H %H -$H -H ,H *(H )*(!()=HH)"*%$H%H $H*%$"H#H"(H -)H #H $H %((H *%H ,H#%(H&%))))%$=E H *-%H "+)H #*H $H $H *(H -!)CH *#H *H *H %+H 8#&H $H (*$%H?HDH -%$H*HH()*H;4H#$+*)H $HH#*H**H")*)H5:4= DC(H %$H *%H &F &(%H*H)%$H"H)H H*H-(H4F4=E

   

      !",(%H F (%H $))*)H **H $F )*(H 8*/H -""H ,H *(H ""H $H *H )%$H "H %H *(H 8#&%$)H +H ")*F59H ")H *H ("%$=

$+"H ""($C)H #$H H *(H %&)H %H ($H *H '+(*(FHF $")H ),("/H $*H %$H +)/H $*H )H %")H (%#H %$"H ))H $H $H",)H$H*H H H #&%$)H H %#F #$$H "H $H $*%H $.*H #%$*C)H (*+($H "= +*H )&*H *H )0H %H *H *)!H -H -*)H *#H *H 8#&H %+>H F (%H )/)H **H *H 8*F 0$)H -""H &&(%H *H #H -*H H &%)*,H *F **+= DH -""H %H *%H 8#&H %+H*%HH*>H,$H*%+H -H!$%-H*H)H)%HA HH+"*>EH )H (%= DH #+)*H )%(H ("/>H -*)*$H *H &())+(H $H $%*H %$>H +*H *H -""HH,(/HA HH+"*= DH ,H %*H (*H

&"/()H *%H &+*H +&H H H*H $H *H )%$H "H $H -H -""H *(/H *%H &"/H H %%H #H *H 8#&H %+>H *%H #!H*H+$%#%(*"H%(H *#=E 8*/H %))H ""($H ")%H $))*H **H )H )H (H (+)$H *%H %$H *H$H*(HH*%H(H

*H")*H*= D C#H $%*H %$H$*H @**H *H #H )H %,(A>H +*H*C)H*(+H-HHH%%H #H -/H $H -H #+)*H $%-H(&*H*H)#H&(F %(#$H *H %#>EH )H ""($= DC(H %$H *%H !&H %$H&"/$H-*H*H)#H

# 

$)*(H $*F H ,H $H !&$H H "%)H /H %$H %(#(H ()$"H )*(>H ".H %$H -*H (F

()H*%HH&%))"H#%,H %(H*H ("%$H#$H$H *H)+##(= %$H#%,H*%H8#&H %+H (%#H :#(*)H *F

   

,(&%%"H *(*>H

*+H"+$H)H %$H$H+*H*H /H%H&$)H$*)H (F "%$= H ($H #H"(H -""H ",H ()""H *)H )+##(H *(H %*H H $H *H "+H %$H(#H $H .*H ("(H*)H-!= ,(&%%"H $H ()$"H ,H$H(*H-*H$F *()*H$H*H&)*H%(H*H*"F $*H ($H $*($*%$"H +*H %%*""H (*H $-)H +$()*$)H ("%$H-""H #!H$%*(H#%,= H 8*"$H )H ,H $H "%$H #(()H %H "F +$H -*H )&%(*$H (F *%(H $%$H +0((*H #!$H $H $'+(/H ")*H

$*$)*/>H *H )#H %#F #*#$*H*%H*H)%$H"= DH ,H H *%+H (F ,">H "#%)*H *H *H )#H ","HGH*H%$"/H*H($H )H **H -H -%$H $H -/H #H +*H -H $C*H %(*H **H 8*/H "%)*H *%H +$H *H %#H +*H *H *#H -/=E

)+##(= (H )H "+$H )H H */&"F ("%$H&"/(H$H H "+H )%+(H *%"H @ A?H D *+H )H ""H *H *F $"H H(+*)H *%H &"/H %(H ("%$=HH"%%!H*H#H ")*H)+##(H+*HH#%,H-)H

#&%))"=E H 6;F/(F%"H )H (F +)H *%H )+))H )H +*+(H +$*"H *(H *H %("H 8+&H +*H H )H "!"/H *%H ,H &"$*/H%H%&*%$)H%$H*H*F "H-*HH$+#(H%H *"$H "+)H")%H"$!=

+#H $H 6456H +*H )H "H *%H #!H )H #(!H -*H *H 8*"$H "+>H (("/H)*(*$H$H$H #%,H *-$H $*(F !H $H $*("H #F H"= %-H 8"%#(*%H (H "#$H **H $F )*(H $*H #$(H ,H %/)H )H $H -*$H *H 69F/(F %"H $H )H %$)($H #!$H H #%,H %(H #H $H *H )+##(H *($)(H -$%-=

%/)H )+H (H ".H (+)%$H *H *H $H %H ")*H ))%$H %"F "%-$H*H(*(#$*H%H *H#%)*H)+))+"H (*F )H #$(H %H ""H *#H +*H *H )H $%*H $H $H )/H(H$H%(H*H$-H #$H $H *H %*H )*H *H "H(*H%(= H "!H %H %,(H $H (%$*H %H *H !H %+(H )H $H H (+"(H (*F )#H%H*H($$H(F #(H +H #&%$)H *)H ))%$>H )%#*$H **H%$HH*H*,"/H %(H *H +$$()H %(H H $+#(H%H/()= +H -)H *H 8#F (%%$H $*($*%$"C)H &(%#$$H $H *H (F )$"H #H">H *H #H )H H )+(&()H *%H #$/H -$H #$(H ()$H $(H H *%H F &*H H <58#""%$H %*H(H (%#H ("%$H %(H )H )(,)=


    

 

 

   %

 !!(! %& !!#

,"F %(()%$F )F )*&&F %-$F F D ,)%$F*%F %$FA)F &(%#%*%$F &+)F %$F F :4D /F#($/F"%$F(%#F )*F#F$*= )F (,"F /F F +($F ")*F -!>F *F #%,F -""F %(#""/F *!F *F*F%$F(/F*%F(+$F+&F +$*"F *F 8#&%$)&F &"/D%*FF F$">F $F %(D ()%$F)F.&*F*%F#!F )F F +*F $)*F 8("*%$F $F *F !/F *F 8#&%$)&F %$F *+(D /= B F +)*F -$*F *%F "&F F *F *%F *F (#(F +F EF **A)F #/F %$"/F % *,F +($F #/F *#F (>CF )F *F :$"$F $(D32F $*($*%$"F $F F )**#$*F (")F /F = B F -F #$F *%F %F **>F *F -%+"F F (*F %(F ,(/%/F %$$*F -*F*F"+= B""F F-$*F*%F%F)F&"/F %%*""=F F +)*F -$*F *%F )%-F,(/%$F-*F F$F %F-!F$>F-!F%+*= BF#F(F)F*%F*F *F "+F &(%#%*F $F F

-$*F*%F%$*(+*F$F"&D $FF*%F*F*(=C

%(()%$>F 32>F &(%D ())F*(%+F*F($!)F *F $)*(F$*F$F #F*(F)$%(F&&(D $)F %(F *F F ,")>F ""F$F*F +F8+&= F #%,F *%F )*F #F $F $+(/F 3123F $F F ;761>111F "F $F )F #F 33F &&($)F %(F *F##()>F)%($FF,F %")>F+*F)F""$F%+*F%F ,%+(F$F($*F#%$*)= )*F #F $$%+$F %$F *(F -)*F */F -""F ,F *F %&*%$F *%F (""F

%(()%$F *(F 39F /)F %F *F"%$= F #$(F ((/F !$&&F )F ")%F %&$F **F %(()%$F$F"&F*F %%&)F $F *(F &(%#%*%$F B,"F )F F*F $F (/F *%F&"/F$F A#F%&$FF $F %#F $F $F #!F $F #&*>CF)F!$&&= BA)F%*F$*)*F"D

*/>F *(A)F $%F %+*$F **=F A)F %*F (*F &>F $F ("F $F )%(F F %"= B F -F $F *F *F )*F %+*F%F#>FF%+"F#!F FF*F($= BA)F(*$"/FF*"$*D F%%*""(FDFA)F +)*F%*F *%F)*&F+&F$%-=C

!% !"! !!(%

()$"F (F $F *F+$*F%FF $-F )*(!(F $F *F )+#D #(=F $/F +$$()F $F %&$F **F */F)%+"F)$FF)*(!(>F "*F *#&%((/>F $F *F

$+(/F*($)(F-$%-= F $("F "$F #%$F *F $)F )F **F ()$"F -""F )&$F ,D "/F %$F F *%&F )*(!(F $.*F )+##(>F-*F&"/()F"!F

!)%$F (*$0>F :$D )%$F 8,$F $F #"F

"%F ,F F $F "$!F-*F*F"+= %($F *%F *F "*D )*F(&%(*F(%#FF"/F

">F *F +$$()F (F !$F *%F )$F -)*"F $*A)F %$D"%$F )*(!(F %F#/F$F*F)+##(= F &)F%))F"$F (-F)F.&())F)F )(F*%F)$F)F*%&F)%(D (F*)F))%$F%$FF&(#D $$*F ))>F +*F $(F #/F )+&&(F )F &"$)F $F *F)+##(= F (&%(*F )/)F *F

+$$()F ,F #F %$D **F -*F *F &"/(A)F (&()$**,)>F -"F *F "+(F %F &"/$F $F *F 8#&%$)F +F%+"F F *F $F *%(F %(F #/F *%F %$F *F %(*F %$%$F "+>F )%+"F F %$(*F%*F(F((,)= #/F )F $FF 22F %")F $F 33F &&($)>F +*F)FF*F#$F()$"F $F $.*F ))%$>F +$"))F */A(F &"$$$F *%F +/F #%(F *$F %$F )*(!(F $F *F)+##(=

")*F $)*(F 8*/F (F "*F )*$$F/F*(F *F *%F ("%$F %$F +)/F $*>F $F &$F *F (*%$F )F $F %$F %F )"*F )+(&()F *F %-F ("%$F )%F )"/F %+*&"/F *F :$")F *#=F $)*(F 8*/F -(F (*$"/F +$"+!/F

(#$$F %$F )F +(($*F %$*(*F +*F )F $*F )F $F $F $%**%$)F -*F ,""F+($F($*F#%$*)F $F %($F *%F *F "+F &()$*F*/F,F"(/F (F F &($&"F (D #$*F **F -""F )F !*F %##*$F )F +*+(F *%F *F F F)=

B)>F -A(F $F ,$F *"!)F-*F!*=FA,FF *-%F #*$)F $F F ",F **F-A,F(FF%("F (#$*=F F %$A*F ",F *(F -""F F $/F &(%"#)F $F)$$FF$-F%$*(*F$F *F$.*F),("F/)= B *A)F$F#&%(*$*F%&(D *%$)>F &(&)F *F #%)*F #D

$F )*())F **F -)F F *($)(F &+("/F %$F *F $)*(+*%$)F %F $+"F ""($=

%"%$F )%FF %)$A*F %"F #+F *(+)*F (%#F ""($F $F *A)F "!"/F A""F",F*F"+F-$F )F +(($*F %$*(*F $)F $F +$=F F $-F $*("F $(F -%+"F $%*F F F )+(&()F&+()F$F/F &+F$F .!F ()*$F %$F*F)>FF*F(&%(*)F (F %((*>F $)*(F 8*/F ,F )%-$F *A)F $F (F -F &%))F F %$($F %(F *#F F %F*F$.*F#(!*=F

 !% !!!"!"

  ! " #! ,(&%%"F $F $D )*(F $*F ,F )+*F(F F +F )*D !F$F*(F&+()+*F%F ,$F !*>F)F,""F()$*F &F 8)*(%F )F (,"F **F*F8(%*$F)*(F)F)*F *%F%##*F)F+*+(F*%F*F "+F/F)$$FF$-F"= F 36D/(D%"F &"/D #!(F )F .""F $F *F F()*F "F %F *F ))%$F %(F ,""F$F*(F)%($F21F %")F $F ($F $$F )))*)F $F +)*F 33F "+F &&($)F F $+#(F %F "+)F,F.&())F$*(D )*F$F'+($F)F)(,)= )F -""F )F *F (#(F +F $*)>F !*F )F $F*F)+ *F%F$*()*F (%#F ("%$>F -%F ,F (&%(*"/F (#(!F *F 8(%*$F )F ,F ($$D 0A)F "%$D*(#F (&"D #$*= F 8(%*$F $*($D *%$"F )*""F )F 28F #%$*)F

*%F %$F F &$"*/F +*F ,$F %(F **F */F %+$F*F(F*%F*F$*%FF #F "("/F **F /F ("%$= :"F 8%$F$"F )/F %$F $)/F **F *F (#(F +F "+F ,F $)*(+*F .!F ()*$F *%F F$F *#F F $-F $*("F $(=F *A)F $%*F F ()F (*%$F %($F *%F *F &$)F (%)*F +*F (*(F )%#*$F -F )F $F%$)(F%(F#+F %F *F ))%$=F /F ""F *F &+()F %F (*$F #")F @)+(&()$AF

&%(*$*F *F "+F $F )&(F *%F*F*)F*#>CF8)*(%F*%"F ,""D)F %$"$F $-)D &&(F:"F)#('+= ,(*"))>F8)*(%FF $%*F %$F(#F ($*F (&%(*)F **F )+)*F **F *F $-F !*F"F#/F$"+F$F #&%(*$*F (+*%$F $F )F ;44#F+(($*F(")F"+)F *%F"**FF)+##(F#%,= BF &($&"F (D #$*F )F "(F $F *(F )%+"$A*F F $/F &(%"#F $$%+$$F *F ($-"F $F *F $.*F ),("F /)=F F $$%*F(,"F*F*")F)F -A(F)*""F$F$%**%$)=C %#F &$)F (&%(*)F "#F **>F ,$F F !*F F$""/F &+*)F &$F *%F &&(F %$F F $-F ">F ,(&%%"A)F $F$*A)F%&)F%F)$D $F *F F F )$)*%$F (F$%*F%#&"*"/FF$)>F )&""/FF,""F,FD &*F )F %$*%$F *%F (D +F)F+/D%+*F"+)=F /$#%F ")F

*+F )F (&%(*D "/F %$F *F ,(F %F)$$FF$-F%$*(*F -*F>F&+F$F&F*%F 8")F $F $)*(F 8*/A)F %&)F %F ($$F *F %#*,F #F"F %&(*%(F *%F *F (#(F

+= F ($F $*($D *%$"A)F %$*(*F *F *F (F )F ($)F -)F )*F *%F.&(F*F*F$F%F*F ))%$>F $F F #*F )F -""F,F$F&+*F+&F%$F F(F"))F)F)*>F)+F )F$F*F%,(-"#D $F $*()*F $F *F &"/(F *)F")*F-F#%$*)= +*F %($F *%F ($F $-)&&(F A:'+&>F *+F )F *%F )%%$F &+*F $F $F *%F *F )&+"*%$F /F )$$F $F #&(%,F "F $F *F %#$F %+()>F -*F F 21F &%(*F $F **F *)F %+"F &&$F -*$F *F $.*F-F%+()=

*+F "*F )F #&%(*$F *%F *F F+)F")*F$*F-*F *F %&$$F %"F $F *F ($F )A)F 5D1F (%+*F %F F &"))F /(F ,D (!+)$F$F*F /($?F $F *F 37D/(D%"F -""F (&%(*"/F ($F *-$F <6#D<7#F(%#FF$-F%+(F /(F "F **F -""F *!F #F+&F*%F3129=


  

   

/0$%#$!120% "3%41'!2((0(5!31                        ) /67%5!!4!#( )

;-;'= = &&= !'(= &$"= 0...= ($= 0..3:= $&= = "$*= $#=($=%!-=$&=(=$&$#< ($= %($&'9= $+*&:= '= '(('= &$"= (= = %&$!-= !%= "= #$((= ((= 8515:...= '!&-= = $(= #= )'(= '= =&'(= -&= +(= $&$#($:= +=+'=!(&=)"%= ($=8190="!!$#9

%1)'%5/)/ )

%$!((/8/'4 %%#!3% )(= '= )"%= &$)#= (+#= $)&= ("'= '#= 0..7:= )&#= += ("= = '= &#= 8/496= "!< !$#9=$-=='=+(=(= !$"= 8(-= )#&= #= '= ,%(= ($= &#= 8/903="!!$#=#=0./29!#4%/0!4!#( )(= '*#= (= #= '*#= #':= $!='=$#=$=(= (!!'(= %!-&'= #= = '($&-9=(='=!%=" = "= $#= $= (= '(= !$ < &'= #= "$'(= !$*= %!-&'= $= '#($#= )!!('= #= 7$!#=((=&&$&=#'9='= &##'= +&= !$+= $"%&= ($=$(&=%!-&'=(=)'(=8/="!< !$#=#=(&=''$#'=+(=(= := )(= = %!-= $&= /.= -&':= += '= $+= = "= ('=!'(9

%1)'%5/)/ )= &"#($=

#'= % = )%= -$"$= #= 0.//= +#= (-= &(= "= )&#= (= =&'(<&$)#= % '9= (&:= = +'= (&= ($= (= 8&!$== $('= +&= = +#(= $#= ($= " = 8695= "!!$#9= :,%&('= %&(= -$"< $= +!!= '$$#= = &##= &$)#=82="!!$#==-&9

6$/62!)!3//4 )= &#= $= (= *!!= $= = '':= $)(= +'= !&-= "$)'= #= '= $)#(&-= $&= "$*#= ($= (= 99= = &"#($=

#'= %!) = $)(= &$"= (= !+) = ) '=#=0./1= #='#=(#=='=&#= 8/495="!!$#=#='=' (!!= &&9= = +':= $+*&:= !< &-=&##=8535:...=#='= &$$ =-&9

1$!!)$!!2494% )!$+$ #;'= =&'(= "$*= $)(= $= &= +'= ($= :#!#:= +&= = (< (#= &)#!= #*&'(-9= < (&= ((= = =#= (= #< *&'(-= $= (= == #= +'= *#()!!-= (= ($%= % = $= (= /776= &(= $&= (= $'=#!'= 8!%%&'9= !$+$ #= &#= 81597= "!!$#= )&#= '= ##< -&='(#(=#=(= 9

$%= =#= (= = !!= < "-= $= &#= $&=#=#"== < $#!;'=!!<"&#=#= 0../9= = %!-= /0= '< '$#'= #= (= = $&= #)&'= #= '$"= '$&(< $"#'=$(="=#= )&#='=!'(=-&'9=(!!:= = "#= ($= & = )%= 825="!!$#=)&#='=< &&9

6/(!4#/62$6 4 )#;'="!-="$*= "= ($= :#!#= +#= (-= +&= &#(=%)!='-!)":=)(= #= #= )%= (= ) = #*&'(-= #= (= 99= #= +'= '$&(!-= (&= &(= -=(=8$= )!!'9=#= '= #= &##= (= !'(= 8/.= "!!$#= %&= ''$#= #= '= &&= '$= &:= #= '= ,%(=($=&#=8/291="!< !$#=#=0./1<0./29'!!)(&68/4%#!3%)!)+$#= "$*= ($= (=99=#=(=/76.'= ($= %!-= $!!= !!= $&= $)'($#= #= +#(= $#= ($= %!-= /5= ''$#'= +(= (= $)'($#=$ ('9=!)+$#= +$#= (+$= = ((!'= #= *= 1:61.= !$ '= )&< #='=&&9=='=#&!-= 05:...= %$#('= ($= (:= #= '=&#=&$)#=8//.="!< !$#9

 %'!)!62/)//4#/ )

)($"$= '%$ = #$= :#!'= +#= = &&*= #= (= 99= #= /766= ($= =#= 7$&< ($+#=#*&'(-=$#==(='$!&< '%9= $#(!'':= $-'= $= ;$#= $"%'$#= &= $)(= ($= )($"$= #= !%= "= !#= = &&= ((;'= &#="=8/2194="!!$#9==%!-= (="$&(-=$='=-&'=+(=(!#(:= #*&=#=$)'($#9=)('=' (< !!:=='=$"= #$+#=$&='=)< "#(&#=+$& 9


    

  

 (#%# $"$$$

  

 

%#% "$#

" !%$(

8

#*E *+) ")<E :% &#E #,"&E # -*E + *E ."%@*E $E &)E :(,# +0E%E-E%E $'+E &)E&&E##E&-)E+E.&)#E +)E#% %E)E*,''&)+E+&E +E % + + -; #,"&<E.&E.*E&)%E %E ) <E &)E $&- %E +&E :%#%E*EE0<E# -*E #,*E # "E 8#*E -E E ,+0E +&E ')&$&+E (,#> +0E%E*0*E+ *E+,)0@*E $E *E +E ')+E .0E +&E *&.*E +E &&E .&)"E %E&%E0E*&E$%0E&)> % *+ &%*; A&&+##E#,*<E*' #> #0E+&*E. +EE,E&##&.> %E%E+&E*,''&)+E(,# +0E *E+E$***E+&*E#,*E

))0E )E *&E $'&)+%+<BE #,"&E* ; A0E-E%E $'+E##E &-)E +E .&)#E *&E .%E E #,E# "E8#*E*+%*E,'E %E *0*<E A+ *E *%@+E ) +<E .E )E %*+E ##E &)$*E &E *) $ %+ &%<BE-)0&0E #*E. ##E,0E %E+&E +E##E&-)E +E.&)#; A+E +E #,E *0E *E %E $'+E %E '#*E .)E + %*E)%@+E*E'+E*E +0E )E %E :%#%E %E +E *E $'&)+%+E ++E .E "'E & %E +E%E-%+,##0E++E $**E . ##E &$E %&)> $# +0E*&E.E.&%@+E-E+&E *0E +E%0$&);B

*+E ."E :%#%E > *E '+ %E 8*0E +&%0E *'&"E ',# #0E &)E +E E)*+E + $E &,+E %E 0E %E #,"&E# -*E)E %+)%> + &%#E+$E$+@*E&,)E %E')&-E%E %*' )+ &%E+&E -)0&%; A)E *E%E **,E %E*&> +0E. +E'&'#E!,*+E %E +$*#-*<E .+)E 0&,E )E #"E &)E . +<E 0&,@-E &+E E *E)%+E )# &%E &)E */,#E &) %++ &%<E %E +)E *EE')&#$<E')+ ,> #)#0E . +E 0&,%E '&'#E %E#E+&EE+$*#-*E %E+&EE&%E%+E %E+ )E &.%E*" %<BE*E* ;

 % !%" ( ("' "# ##

%0%E %0%E &E &,+E) E. ##E&'%E + )E E &$.E &)#E8,'E(,# 0 %E$> ' %E %E 0E %*+E +E % %E%E *#%E%+ &%<E .&E)E$" %E+ )E,+E &%E+E.&)#E*+; 8&$&)&*E ) -E E .#"&-)E+ *E'*+E."%E .%E &1$ (,E . +> ).E)&$E+ )EE)*+>)&,%E + ;E &,+E) E E E 0E )+#0E %+&E +E *&%E )&,%E,+E.)E%&+E*,)E&E +E %+ +0E &E + )E &''&> %%+*; +E % *E E %E &)E %0%E +&E %E $+E ,'E . +E&)$)E#0$' E:22$E $' &%E ) E ,+&#<E .&E *E%&.E'#0 %E&)E+E &1$ %E .&$%@*E +$E %E .%+E ,'E %*+E &,+E ) E %E E ) %#0E $E #*+E 0)<E *' +E > %E$&)E+%E62E0)*E&#; E &,+E ) %*E . ##E '#0E.0E %E+EE)*+E#E&E + )E+ E %E+E8&$&)&*E&%E 0E46E%E&*+E+E)+,)%E $+E %*+E+E *#%)*E &%E +)E ,%E9E&)E:; E . %%)E &E +E + E (,# E*E &)E +E ) %E &$%@*E 8$' &%* 'E %E$ <E+" %E'#E %E

+&); )E.*EE)&)E%,$> )E&E47E&,%+) *E%+)E &)E +E (,# E)*E ,+E &,)E ',##E&,+E&)E" " %EE ##<E##E,*E&EE%% #E &%*+) %+*; E +&'E +)E +$*E )&$E +E #*+E ) %E .&$%@*E $' &%* '<E %E 4234E DE . %%)*<E :(,> +&) #E , %<E ),%%)*>,'E &,+E ) E %E )&%1E $## *+*E8$)&&%EDE##E ) -E E)*+>)&,%E 0*;E :(,+&) #E , %<E '"E . +E )1 # %E $)%)> *<E .&%E +E #*+E $' > &%* 'E +)E + %E &,+E ) E 6>2E %E +E E%#<E %E 8$)&&%E ,'*+E ) E 3>2E +&E # $E + )E '#E %E +E +E/ + &%E&E+E +&,)%$%+; *E 0)@*E $' &%> * 'E *E +&E +"E '#E )&$E +&)E33>47<E. +E+E+&'E +)E+%E(,# 0 %E&)E+E 4237E &$%@*E &)#E 8,'E %E8%;E) E*E%E/> +)E'#E=+E+ )E'#>E+E +E+&,)%$%+E %E8%<E . E *E %E /'%E )&$E38E+&E46E+$*<E)+> #0E %% %E %0%@*E %*E&EE%##0E$" %E +E +&E+E# +EE#;

0#*E ,%*E -E *+E + )E * +*E &%E +E &$%E ) $ )E

,E= >E+ +#E*E+E **&%E+*E,%).0E&%E )E3E %E%+)*E)&**E +E&,%+)0; 8&E&E+E%&> *E #,E * <E ,",E &**<E .&E *'&"E %E %E /#,* -E %+)- .E . +E .*.+E '&)+*E )&$E 0#*<E # -*E ++E

+E & %E ).E &E +E #,E -E *,E +&E ',+E +&+)E E *+)&%E +$E ++E %E .)E %0E &''&* + &%E++E. ##E&$E + )E.0*E %E+E34>+$E ; E &)$)E : E &E &*E '#0)<E .&E )-#E ++E +E #,E -E) *+)E57E'#0)*E &)E +E %.E **&%<E .*E ')+ ,#)#0E ''0E . +E +E %.E + &%E %E +E * E . E E% *E

*&%E %E)&,'E E %E -)*E%#*E,) %E+E 4235E),#)E**&%; A@-E )&,%E ,'E &,)E ')')+ &%*E &)E +E %.E **&%E %E +E *E %E -)0E %+)*+ %E &)E ,*;E @-E ) *+)E 57E '#0)*E .&$E .E + %"E %E &%+) ,+E +&E +E *,**E &E +E #,E + *E **&%; A @-E %E $')**E . +E +E '#0)*E %E +E +$;EE&%@+E-E%0E

*+)E '#0)E ,+E .E -E (,# +0E'#0)*E%E++E *E .0E E $E &*+ %E +&E 0&,E ++E 0#*E ,%*E )E & %E +&E E $' &%*E +E +E %E &E +E 4236E

,E**&%;

*+E**&%E.E E&,)E *+E,+E +E.*E%&+E%&,E +&E -E ,*E +E + +#;E *E **&%E .@-E E E)E +$E . +E '#0)*<E .&E )E ,%)0E &)E *,**E %E 0E &@*E )E .@##E E*,**,#<BEE')0

($$#$$$&"'%##%*E )E ,%).0E &)E +E &A EE #E %> %E &-)E &E .&E ,%*E +&E +E 0&E ++E &-)%$%+E0E+E')&') > +&); E ')&') +&)E &E +E #,<E #! E .&&0E 0.&#E$ EE++EE *E %E&)E+&E%>&*EE +E),%% %E&E+E#,E> ,*E&E+E,EE%% #E $%*E %E +E $%> $%+E &E E #,E &E + *E %> +,);E E )+ )E - #E *)-> %+E.*E$&)E.&)) E&-)E ,%,#E##E')&$ **E&E+E &$%E ,E ')+> $%+E &E ) E &&+##E )+ &%<E =+E &)%> 1)E &E ) E &$%@*E

,>E %E *,) %E E *'&%*&)E &)E +E #,E * %E*-%E0)*E&; A:/'+E E +*E E *'&%*&)E &)E &$%E

,<E E &%@+E + %"E E ') -+E % - ,#E # "E $E %E&'E. +E+EE%% #E

,)%E&EE),%% %EE#,E %E +E &$%E )&** &%> #E ,E ##E +&E &$> $%E#+)E+ *E$&%+; A +@*E (, +E A EE,#+E %E &*+#0E +&E $%E $#E &&+##)*<E E %&+E &)E +E #&-E.E-E&)E+E$<E +E *E E .*+,#E +&E %-*+E %E .&$%E&&+##<E*' ##0E %E ) E .)E '&'#E *#E . +E +E )*'&%> * # +0E &E $% %E &,)E

&&+##E)E%&+E+)%*')%+E ,+E*#E*B<E.&E,$; %. #<E +E )> ')*&%E&E ) E&$%E &&+##E ,E = >E &)<E # E%0 %$E*E &$$%E+E0&E++E &$$ ** &%)E &)E &,+E %E '&)+*<E &%;E )&,"E $)E #&E &)E *E *E&)+E +&E%*,)E++E+E*++E*+ ##E *E +*E )')*%++ -*E %E +E +&'E )E &E .&$%E

&&+##E %E+E&,%+)0; E E )')> *&%<E .&E *'&"E )%+#0E %E &"&!<E & E ++<E *) E 0&E *E &%E &E *+)&%E ' ##)*E %E +E -#&'$%+E &E .&$%E &&+##E %E ) E,+EE/> ')**E )E *'#*,)E &-)E +E '&&)E *++E &E +E $E %E 0&E ++E ++E ')*E +.&E ')&** &%#E * *E >.&E ,%*E %E E,%*; &.-)<E +E &$> $ ** &%)E *E '')&-E E $'E . + %E +E "%E #$ E '&)+*E 8&$'#/E $* %<E %E &)E # *E &E .&E ,%*E +&E $'E +$'&)) #0E &)E +E&)$#E+">&-)E&E+E +$E 0E +E *++E &-)%> $%+; )&,"E#*&E %+E++<E +E%$E&E+E#,E.&,#E E%E+&E0E+E&-> )%$%+E $$ +#0E ##E +E &)$# + *E )E &$> '#+;


  #

 #

 ! &" # % ! !Ã&#x2019; Ã&#x2019; !,Ã&#x2019; '(0Ã&#x2019; (+&%%2Ã&#x2019; +-"Ã&#x2019;Ã&#x2019; Ã&#x2019; +.%Ã&#x2019; !' Ã&#x2019; -!-Ã&#x2019; 0"%%Ã&#x2019; %%(0Ã&#x2019; -&,Ã&#x2019; -(Ã&#x2019; )%2Ã&#x2019; ,"1Ã&#x2019; .+0Ã&#x2019; #($+,Ã&#x2019; +-!+Ã&#x2019; -!'Ã&#x2019;('%2Ã&#x2019;-0(> %-!(. !Ã&#x2019; -!Ã&#x2019; !' Ã&#x2019; 0,Ã&#x2019; -%Ã&#x2019; ,(&Ã&#x2019; -"&Ã&#x2019; (Ã&#x2019; "-Ã&#x2019; !,Ã&#x2019; ('%2Ã&#x2019; #.,-Ã&#x2019; 'Ã&#x2019; Ã&#x2019; -(Ã&#x2019; -!Ã&#x2019; %-K ,-Ã&#x2019; /+,"('Ã&#x2019; (Ã&#x2019; -!Ã&#x2019; )(+-K "' Ã&#x2019; .%-"(',>Ã&#x2019; -Ã&#x2019; 0"%%Ã&#x2019; Ã&#x2019; "'Ã&#x2019; )%Ã&#x2019; ('%2Ã&#x2019; (+Ã&#x2019; -!",Ã&#x2019; ,,('?Ã&#x2019; 'Ã&#x2019; ,Ã&#x2019; ,.!Ã&#x2019; K $'(0% ,Ã&#x2019; -!-Ã&#x2019; -&,Ã&#x2019; Ã&#x2019; 1-+Ã&#x2019; !%%' ,Ã&#x2019; "'Ã&#x2019; -!Ã&#x2019; Ã&#x2019;+,-Ã&#x2019; 2+Ã&#x2019; (Ã&#x2019; -!Ã&#x2019; '0Ã&#x2019; +.%,> !Ã&#x2019; + .%-"(',Ã&#x2019; '(0Ã&#x2019; ,2@Ã&#x2019; I(Ã&#x2019; -&Ã&#x2019; )+,('K

'%Ã&#x2019; 0!(Ã&#x2019; +Ã&#x2019; ,,("-Ã&#x2019; "'Ã&#x2019;'2Ã&#x2019;02Ã&#x2019;0"-!Ã&#x2019;-!Ã&#x2019;()K +-"('Ã&#x2019; (Ã&#x2019; -!Ã&#x2019; +,Ã&#x2019; +Ã&#x2019; )+&"Ã&#x2019;Ã&#x2019; 0"-!"'Ã&#x2019; -!Ã&#x2019; ('Ã&#x2019;',Ã&#x2019; (Ã&#x2019; -!Ã&#x2019; "+."-Ã&#x2019; .+"' Ã&#x2019; ('Ã&#x2019; " !-Ã&#x2019; !(.+Ã&#x2019; )+"(Ã&#x2019;0!"!Ã&#x2019;(&&'K ,Ã&#x2019; %/'Ã&#x2019; !(.+,Ã&#x2019; (+Ã&#x2019; -!Ã&#x2019; ,-+-Ã&#x2019; (Ã&#x2019; 5Ã&#x2019; 'Ã&#x2019; ('Ã&#x2019; ,"1Ã&#x2019; !(.+Ã&#x2019; )+"(Ã&#x2019; 0!"!Ã&#x2019; (&&'Ã&#x2019; '"'Ã&#x2019; !(.+,Ã&#x2019; (+Ã&#x2019; -!Ã&#x2019; ,!.%Ã&#x2019; ,-+-Ã&#x2019;-"&Ã&#x2019;(Ã&#x2019;7> I:!Ã&#x2019; -&Ã&#x2019; 0"%%Ã&#x2019; Ã&#x2019; )+&"Ã&#x2019;Ã&#x2019; ,"1Ã&#x2019; "'"/".%Ã&#x2019; 1)-"(',Ã&#x2019; -(Ã&#x2019; -!Ã&#x2019; (/Ã&#x2019; .+"' Ã&#x2019; Ã&#x2019; 8!&)"(',!")Ã&#x2019; ,,('?Ã&#x2019; !(0/+?Ã&#x2019; -0(Ã&#x2019; (Ã&#x2019; -!,Ã&#x2019;1)-"(',Ã&#x2019;&2Ã&#x2019;'(-Ã&#x2019; Ã&#x2019; .,Ã&#x2019; .+"' Ã&#x2019; Ã&#x2019; ,"' %Ã&#x2019; :/'->Ã&#x2019; E(-@Ã&#x2019; /+-Ã&#x2019; -(Ã&#x2019; )+/"(.,Ã&#x2019;'.&+Ã&#x2019;(Ã&#x2019;-0(Ã&#x2019; 1)-"(',Ã&#x2019;(+Ã&#x2019;6459F>J '0!"%Ã&#x2019; ('Ã&#x2019; +"K 2Ã&#x2019;"'Ã&#x2019; !+"'Ã&#x2019;-&Ã&#x2019;0"%%Ã&#x2019; ",.,,Ã&#x2019; -!Ã&#x2019; )+()(,Ã&#x2019; -0$,Ã&#x2019; -(Ã&#x2019; -!Ã&#x2019; *.%"2K "' Ã&#x2019; +.%,?Ã&#x2019; 0!"!Ã&#x2019; 0"%%Ã&#x2019; "/Ã&#x2019;+"/+,Ã&#x2019;'Ã&#x2019;1-+Ã&#x2019;,-Ã&#x2019; (Ã&#x2019; ()-"('Ã&#x2019; -2+,Ã&#x2019; "'Ã&#x2019; 7?Ã&#x2019; -(Ã&#x2019; !%)Ã&#x2019; .+'-Ã&#x2019; -!-Ã&#x2019; -!Ã&#x2019; -+$Ã&#x2019; +&"',Ã&#x2019; .,2>Ã&#x2019; !Ã&#x2019; -()Ã&#x2019; 54Ã&#x2019; 0(.%Ã&#x2019; -!'Ã&#x2019; ,-+-Ã&#x2019;0"-!Ã&#x2019;-!Ã&#x2019;-2+,Ã&#x2019;0"-!Ã&#x2019; 0!"!Ã&#x2019;-!2Ã&#x2019;,-Ã&#x2019;-!"+Ã&#x2019;,-Ã&#x2019; -"&Ã&#x2019;"'Ã&#x2019;6>

 "!( #"Ã&#x2019; !,Ã&#x2019; 'Ã&#x2019; :.K +()H,Ã&#x2019; ,-+Ã&#x2019; &'Ã&#x2019; "'Ã&#x2019; %&(,-Ã&#x2019; /+2Ã&#x2019; 2+Ã&#x2019;8.)Ã&#x2019;!Ã&#x2019;!,Ã&#x2019;)%2Ã&#x2019; "'?Ã&#x2019; ,(Ã&#x2019; "-Ã&#x2019; (&,Ã&#x2019; ,Ã&#x2019; %"Ã&#x2019;%Ã&#x2019; ,.+)+",Ã&#x2019; -!-Ã&#x2019; 'Ã&#x2019; (.%-+Ã&#x2019; ",Ã&#x2019; ,$"' Ã&#x2019; Ã&#x2019; ((Ã&#x2019; )+K (+&'Ã&#x2019; -Ã&#x2019; -!",Ã&#x2019; 0$H,Ã&#x2019; 8K -!Ã&#x2019;%2Ã&#x2019;8!&K )"(',!")Ã&#x2019; -(Ã&#x2019; $"$K,-+-Ã&#x2019; !",Ã&#x2019; ,,('> (.%-+Ã&#x2019; Ã&#x2019;'",!Ã&#x2019; 6457Ã&#x2019; "'Ã&#x2019; ,)-.%+Ã&#x2019; ,-2%Ã&#x2019; 0"-!Ã&#x2019; +.''+K.)Ã&#x2019; ,)(-,Ã&#x2019; "'Ã&#x2019; !' !"Ã&#x2019;'Ã&#x2019;."?Ã&#x2019;.-Ã&#x2019; -!Ã&#x2019; :' %",!&'H,Ã&#x2019; Ã&#x2019;

(.+Ã&#x2019; &)" 'Ã&#x2019; !,Ã&#x2019; "%Ã&#x2019; -(Ã&#x2019; -Ã&#x2019; ("' ?Ã&#x2019;0"-!Ã&#x2019;Ã&#x2019;-"Ã&#x2019;(+Ã&#x2019; 8;Ã&#x2019; -Ã&#x2019; (++2Ã&#x2019; "',Ã&#x2019; 'Ã&#x2019; Ã&#x2019; 9=-!Ã&#x2019;-Ã&#x2019;-!Ã&#x2019; Ã&#x2019;)'Ã&#x2019;,'K 0"!"' Ã&#x2019; Ã&#x2019; &",,Ã&#x2019; .-Ã&#x2019; "'Ã&#x2019; !('"1> .-Ã&#x2019; &-!Ã&#x2019; )%2Ã&#x2019; ",Ã&#x2019; Ã&#x2019; 0!(%Ã&#x2019;'0Ã&#x2019;%%Ã&#x2019; &Ã&#x2019;KÃ&#x2019;'Ã&#x2019; "-Ã&#x2019;",Ã&#x2019;(.%-+H,Ã&#x2019;/(.+"-> !Ã&#x2019;7<K2+K(%Ã&#x2019;0('Ã&#x2019;%%Ã&#x2019; (.+Ã&#x2019;(Ã&#x2019;!",Ã&#x2019;/"%%Ã&#x2019;)("'-,Ã&#x2019; -Ã&#x2019; "'!?Ã&#x2019; "'%."' Ã&#x2019; Ã&#x2019; Ã&#x2019;.++2Ã&#x2019; (Ã&#x2019; "+",Ã&#x2019; -!-Ã&#x2019; ,0Ã&#x2019; !"&Ã&#x2019; 'Ã&#x2019; (+2Ã&#x2019; %+(2Ã&#x2019; (/+(&Ã&#x2019; !Ã&#x2019; (!',('Ã&#x2019; 'Ã&#x2019; ,('Ã&#x2019; .'+Ã&#x2019; "'Ã&#x2019; -!Ã&#x2019;

-!%,,Ã&#x2019; +'Ã&#x2019; 74@7;Ã&#x2019; -(Ã&#x2019; ,-Ã&#x2019; Ã&#x2019; +&'Ã&#x2019; %%K(&+,HÃ&#x2019; +(+Ã&#x2019; 'Ã&#x2019; -!Ã&#x2019; ,"1-!Ã&#x2019; ,-,-Ã&#x2019; -"&Ã&#x2019; /+Ã&#x2019;(+Ã&#x2019;54$&> ,)"-Ã&#x2019;!+Ã&#x2019;,-Ã&#x2019;-"&Ã&#x2019;(+Ã&#x2019; 54$&?Ã&#x2019; 8!)$"+."Ã&#x2019; )++,Ã&#x2019; -!Ã&#x2019;%(' +Ã&#x2019;",-',?Ã&#x2019;0!"!Ã&#x2019; +"'(+,Ã&#x2019;!(),Ã&#x2019;(Ã&#x2019;Ã&#x2019;(.+,Ã&#x2019; +(+Ã&#x2019;-!",Ã&#x2019;2+> !'Ã&#x2019;,!Ã&#x2019;0('Ã&#x2019;"'Ã&#x2019;+ .Ã&#x2019; -0(Ã&#x2019;2+,Ã&#x2019; (?Ã&#x2019;!+Ã&#x2019;0"''"' Ã&#x2019; -"&Ã&#x2019;(Ã&#x2019;5@4;@47Ã&#x2019;-(($Ã&#x2019;74Ã&#x2019;,K (',Ã&#x2019;(*Ã&#x2019;Ã&#x2019;-!Ã&#x2019;)+/"(.,Ã&#x2019;&+$Ã&#x2019; ,-Ã&#x2019;2Ã&#x2019;%%(0Ã&#x2019; '2'Ã&#x2019; 2"Ã&#x2019; 8!+(&"Ã&#x2019; "'Ã&#x2019; 6455>Ã&#x2019; 'Ã&#x2019; %,-Ã&#x2019; 2+H,Ã&#x2019; +?Ã&#x2019; '(-!+Ã&#x2019; 'K 2'?Ã&#x2019; %2,Ã&#x2019; 8!+('(?Ã&#x2019; ,.+K ),,Ã&#x2019; 8!)$"+."H,Ã&#x2019; (.+,Ã&#x2019; +(+Ã&#x2019;0"-!Ã&#x2019;5@4:@8<> !",Ã&#x2019; 2+Ã&#x2019; "'Ã&#x2019; + .?Ã&#x2019; 8!)$"+."Ã&#x2019; 0"%%Ã&#x2019; Ã&#x2019; ,-+(' Ã&#x2019; ())(,"-"('AÃ&#x2019; &(' Ã&#x2019; -!&Ã&#x2019; 0"%%Ã&#x2019; Ã&#x2019; -0(K-"&Ã&#x2019; 0(+%Ã&#x2019; +(,,K(.'-+2Ã&#x2019; !&)"('Ã&#x2019; :&"%2Ã&#x2019;8!->Ã&#x2019;!Ã&#x2019; '2'Ã&#x2019; ",Ã&#x2019; %,(Ã&#x2019; &$"' Ã&#x2019; Ã&#x2019; +-.+'Ã&#x2019; -(Ã&#x2019; -!Ã&#x2019; /'-Ã&#x2019; 0!+Ã&#x2019; ,!Ã&#x2019; &Ã&#x2019; !+Ã&#x2019; .-Ã&#x2019; -Ã&#x2019; -!Ã&#x2019; ",-'Ã&#x2019; -!+Ã&#x2019; 2+,Ã&#x2019; (?Ã&#x2019; Ã&#x2019;'",!"' Ã&#x2019; ,"1-!Ã&#x2019;"'Ã&#x2019;5@56@44>

-.+2Ã&#x2019; -+'(('Ã&#x2019; (.+K %%,Ã&#x2019;KÃ&#x2019;Ã&#x2019;0"'Ã&#x2019;-!-Ã&#x2019;-+" +Ã&#x2019; -!Ã&#x2019; &(.,Ã&#x2019; (&$Ã&#x2019; +(&Ã&#x2019; (,Ã&#x2019; +"Ã&#x2019; %3K %H,Ã&#x2019;&'> )$"' Ã&#x2019; !Ã&#x2019; (Ã&#x2019; -!Ã&#x2019; ,,('H,Ã&#x2019; ()'"' Ã&#x2019; (+%Ã&#x2019; (%Ã&#x2019; 8!&)"(',!")Ã&#x2019; -Ã&#x2019; (/Ã&#x2019; (.'-"'?Ã&#x2019; +"3('?Ã&#x2019; (.%-+Ã&#x2019;,"@Ã&#x2019;I 'Ã&#x2019;Ã&#x2019;'(+&%Ã&#x2019; 0$Ã&#x2019; -!+Ã&#x2019; +Ã&#x2019; 598Ã&#x2019; .2,Ã&#x2019; "'Ã&#x2019; -!Ã&#x2019; Ã&#x2019;%?Ã&#x2019; 'Ã&#x2019; 2(.Ã&#x2019; 'Ã&#x2019; (&Ã&#x2019; .)Ã&#x2019; "',-Ã&#x2019; Ã&#x2019; %(-Ã&#x2019; (Ã&#x2019; +-Ã&#x2019; )%2+,Ã&#x2019; 0!(Ã&#x2019; &'K Ã&#x2019; -(Ã&#x2019; )%2Ã&#x2019; Ã&#x2019;+Ã&#x2019; -!'Ã&#x2019; 2(.>J

! " +! # $""! #!! # ! " # (2Ã&#x2019; 8!)$"+."Ã&#x2019; !,Ã&#x2019; -!Ã&#x2019; !'Ã&#x2019; -(Ã&#x2019; ('-"'.Ã&#x2019; 'Ã&#x2019; 1-+(+"'+2Ã&#x2019; +(+Ã&#x2019; ,*.'Ã&#x2019; -Ã&#x2019; -!Ã&#x2019; )(+-","&(Ã&#x2019; + .Ã&#x2019; %Ã&#x2019; +-!('Ã&#x2019; ('Ã&#x2019; 9Ã&#x2019; )+"%Ã&#x2019; ,Ã&#x2019; -!Ã&#x2019; 0(&'H,Ã&#x2019; (.+,Ã&#x2019; +(+Ã&#x2019; -Ã&#x2019; -!Ã&#x2019; Ã&#x2019; (%Ã&#x2019; %Ã&#x2019; (Ã&#x2019; Ã&#x2019; !,Ã&#x2019; 'Ã&#x2019; +($'Ã&#x2019; (+Ã&#x2019; -!Ã&#x2019; ),-Ã&#x2019; -!+Ã&#x2019;2+,Ã&#x2019;"'Ã&#x2019;,.,,"('> !Ã&#x2019; .++'-Ã&#x2019; ,-Ã&#x2019; ,-',Ã&#x2019; -Ã&#x2019; 5@4:@8<?Ã&#x2019; .-Ã&#x2019; 8!)$"+."?Ã&#x2019; 0!(Ã&#x2019; 0('Ã&#x2019; "'Ã&#x2019; -!Ã&#x2019; 83!Ã&#x2019; )"-%Ã&#x2019;"'Ã&#x2019;6456Ã&#x2019;0"-!Ã&#x2019;5@4;@47?Ã&#x2019; 0"%%Ã&#x2019;Ã&#x2019;%(($"' Ã&#x2019;-(Ã&#x2019;+$Ã&#x2019;-!Ã&#x2019; (.+,Ã&#x2019; +(+Ã&#x2019; "'Ã&#x2019; -Ã&#x2019; -!",Ã&#x2019; 2+H,Ã&#x2019;+> Ã&#x2019; 8!)$"+."Ã&#x2019; ++"/,Ã&#x2019; "'Ã&#x2019; + .Ã&#x2019;"'Ã&#x2019;-!Ã&#x2019;$"'Ã&#x2019;(Ã&#x2019;(+&Ã&#x2019; ,!Ã&#x2019; ,!(0Ã&#x2019; "'Ã&#x2019; +%"'Ã&#x2019; %,-Ã&#x2019; -(+?Ã&#x2019; ,)--(+,Ã&#x2019; "'Ã&#x2019; -!Ã&#x2019; !+-Ã&#x2019; (Ã&#x2019; -!Ã&#x2019; )"-.+,*.Ã&#x2019; "-2Ã&#x2019; 'Ã&#x2019; 1)-Ã&#x2019; ,(&-!"' Ã&#x2019; ,)"%>Ã&#x2019; $Ã&#x2019;"'Ã&#x2019;-!Ã&#x2019;.-.&'?Ã&#x2019; -!Ã&#x2019; 69K2+K(%Ã&#x2019; &",,Ã&#x2019; -!Ã&#x2019; 0(+%Ã&#x2019; 54$&Ã&#x2019; +(+Ã&#x2019; 2Ã&#x2019; #.,-Ã&#x2019; 5:Ã&#x2019;,(',Ã&#x2019;"'Ã&#x2019;+Ã&#x2019;+(&Ã&#x2019;"%Ã&#x2019; 0-!+Ã&#x2019;('"-"(',> I -Ã&#x2019;0,Ã&#x2019;-((Ã&#x2019;(%Ã&#x2019;(+Ã&#x2019;&?JÃ&#x2019; ,"Ã&#x2019;-!Ã&#x2019; '2'?Ã&#x2019;0!(Ã&#x2019;'('K

     

(+%Ã&#x2019; '.&+Ã&#x2019; ('?Ã&#x2019; +'Ã&#x2019; "%%"&,HÃ&#x2019; ++Ã&#x2019; ",Ã&#x2019; "' Ã&#x2019; )+(%(' Ã&#x2019; 2Ã&#x2019; )+K (+&'Ã&#x2019; '%2,",?Ã&#x2019; (+"' Ã&#x2019; -(Ã&#x2019; 'Ã&#x2019; (A Ã&#x2019;Ã&#x2019;"%Ã&#x2019; -Ã&#x2019; +&'Ã&#x2019; &.%-"'-"('%Ã&#x2019; ,(-0+Ã&#x2019; (+)(+-"('Ã&#x2019; 2,-&,?Ã&#x2019; )K )%"-"(',Ã&#x2019;'Ã&#x2019;+(.-,Ã&#x2019;"'Ã&#x2019;-Ã&#x2019;+(,,"' Ã&#x2019;CD> Ã&#x2019; ," 'Ã&#x2019; Ã&#x2019; -!+K2+Ã&#x2019; )+-'+,!")Ã&#x2019; 0"-!Ã&#x2019; -!Ã&#x2019; (&'H,Ã&#x2019;''",Ã&#x2019;,,("-"('Ã&#x2019;CDÃ&#x2019;%,-Ã&#x2019;2+Ã&#x2019;-(Ã&#x2019;,.)K )%2Ã&#x2019;(!,?Ã&#x2019;&"Ã&#x2019;'Ã&#x2019;',Ã&#x2019;0"-!Ã&#x2019;%"/K&-!Ã&#x2019;'%2,",> ,"' Ã&#x2019; 0$K:2?Ã&#x2019; Ã&#x2019; (&).-+Ã&#x2019; ,2,-&Ã&#x2019; .,Ã&#x2019; "'Ã&#x2019; ,)(+-,Ã&#x2019;,.!Ã&#x2019;,Ã&#x2019;-''",Ã&#x2019;'Ã&#x2019;+"$-Ã&#x2019;-(Ã&#x2019;-+$Ã&#x2019;-!Ã&#x2019;%%Ã&#x2019;-+K #-(+2?Ã&#x2019;'Ã&#x2019;!-K&))"' Ã&#x2019;-!'(%( 2?Ã&#x2019;-!2Ã&#x2019;'Ã&#x2019;'(0Ã&#x2019; +)!"%%2Ã&#x2019; "%%.,-+-Ã&#x2019; 'Ã&#x2019; /'Ã&#x2019; )+"-Ã&#x2019; )Ã&#x2019;+',Ã&#x2019; (Ã&#x2019; )%2Ã&#x2019;(+Ã&#x2019;)%2+,Ã&#x2019;'Ã&#x2019;-!"+Ã&#x2019;())(''-,> !Ã&#x2019; '%2,",?Ã&#x2019; 0!"!Ã&#x2019; %,(Ã&#x2019; +(+,Ã&#x2019; %%Ã&#x2019; ,)"'Ã&#x2019; 'Ã&#x2019; ,)?Ã&#x2019;0"%%Ã&#x2019;/'Ã&#x2019;Ã&#x2019;/"%%Ã&#x2019;('Ã&#x2019;Ã&#x2019;&("%Ã&#x2019;)!('Ã&#x2019;)K )%"-"('Ã&#x2019;(+Ã&#x2019;-!Ã&#x2019;'Ã&#x2019;(Ã&#x2019;-!Ã&#x2019;2+> .-?Ã&#x2019;,",Ã&#x2019;#.,-Ã&#x2019;-!Ã&#x2019;"%"-2Ã&#x2019;-(Ã&#x2019;%+-Ã&#x2019;Ã&#x2019;(!Ã&#x2019;(Ã&#x2019;!",Ã&#x2019; (+Ã&#x2019; !+Ã&#x2019; )%2+H,Ã&#x2019; ,-+' -!,Ã&#x2019; 'Ã&#x2019; 0$',,,Ã&#x2019; (+Ã&#x2019; &(+Ã&#x2019; -"%(+Ã&#x2019;-+"'"' ?Ã&#x2019; ''"Ã&#x2019; 0",?Ã&#x2019; %(%Ã&#x2019;,'"(+Ã&#x2019;,(%.-"('Ã&#x2019; +!"--Ã&#x2019;(Ã&#x2019;?Ã&#x2019;,"Ã&#x2019;"-Ã&#x2019;0(.%Ã&#x2019;%,(Ã&#x2019;%2Ã&#x2019;+-"+&'-> -Ã&#x2019;76Ã&#x2019;2+,Ã&#x2019;(%?Ã&#x2019;5;K-"&Ã&#x2019;+'Ã&#x2019;%&Ã&#x2019;0"''+Ã&#x2019;+K 'Ã&#x2019;",Ã&#x2019;-!Ã&#x2019;(%,-Ã&#x2019;0(&'H,Ã&#x2019;(+%Ã&#x2019;(>5Ã&#x2019;/+?Ã&#x2019;'Ã&#x2019; 0",Ã&#x2019; ,"Ã&#x2019;-!'(%( 2Ã&#x2019;",Ã&#x2019;('Ã&#x2019;(Ã&#x2019;-!Ã&#x2019;$2Ã&#x2019;-(+,Ã&#x2019;!"'Ã&#x2019;!+Ã&#x2019; 1-'Ã&#x2019;+" '> I+'H,Ã&#x2019; &Ã&#x2019; ",Ã&#x2019; (&)%-%2Ã&#x2019; ,Ã&#x2019; .)('Ã&#x2019; ,-+' -!?Ã&#x2019;0!"!Ã&#x2019;,!H,Ã&#x2019;'(-Ã&#x2019;%02,Ã&#x2019; ("' Ã&#x2019;-(Ã&#x2019;Ã&#x2019;%Ã&#x2019; -(Ã&#x2019;+%2Ã&#x2019;('?JÃ&#x2019; 0",Ã&#x2019;-(%Ã&#x2019;.%Ã&#x2019;0,Ã&#x2019;('Ã&#x2019;-!Ã&#x2019;,"%"',Ã&#x2019; (Ã&#x2019;-!Ã&#x2019;."Ã&#x2019;.-2Ã&#x2019;+Ã&#x2019;''",Ã&#x2019;8!&)"(',!"),Ã&#x2019;-Ã&#x2019; ."Ã&#x2019; ''",Ã&#x2019; -".&Ã&#x2019; ('Ã&#x2019; ',2>Ã&#x2019; I!+K (+?Ã&#x2019; ,!Ã&#x2019; ',Ã&#x2019; -(Ã&#x2019; ,!(+-'Ã&#x2019; !+Ã&#x2019; )("'-,Ã&#x2019; 'Ã&#x2019; $'(0Ã&#x2019; 0!'Ã&#x2019;-(Ã&#x2019;).%%Ã&#x2019;(.-Ã&#x2019;!+Ã&#x2019;0)(',> I+'Ã&#x2019;',Ã&#x2019;-(Ã&#x2019;(Ã&#x2019;-!"' ,Ã&#x2019;,&+-+Ã&#x2019;'Ã&#x2019;0'-,Ã&#x2019; -(Ã&#x2019;,)'Ã&#x2019;%,,Ã&#x2019;-"&Ã&#x2019;!"Ã&#x2019;"' Ã&#x2019;%%,Ã&#x2019;'Ã&#x2019;&(+Ã&#x2019;-"&Ã&#x2019;.'K +,-'"' Ã&#x2019;0!-Ã&#x2019;,!Ã&#x2019;',Ã&#x2019;-(Ã&#x2019;Ã&#x2019;("' Ã&#x2019;-Ã&#x2019;+-"'Ã&#x2019; )("'-,Ã&#x2019;0"-!"'Ã&#x2019;-!Ã&#x2019; &>Ã&#x2019;!Ã&#x2019;',Ã&#x2019;-(Ã&#x2019;$'(0Ã&#x2019;0!'Ã&#x2019; -(Ã&#x2019;Ã&#x2019;$Ã&#x2019;-(Ã&#x2019; -Ã&#x2019;-!Ã&#x2019;,-Ã&#x2019;('/+,"('Ã&#x2019;+-Ã&#x2019;'Ã&#x2019;0!-Ã&#x2019; (&"'-"('Ã&#x2019;-(Ã&#x2019;.,Ã&#x2019;0!'Ã&#x2019;("' Ã&#x2019;,(>J %%Ã&#x2019;(Ã&#x2019;-!Ã&#x2019;0(+%H,Ã&#x2019;-()Ã&#x2019;-'Ã&#x2019;&%Ã&#x2019;-''",Ã&#x2019;)%2+,Ã&#x2019; +Ã&#x2019; .++'-%2Ã&#x2019; .,"' Ã&#x2019; -!Ã&#x2019; -((%?Ã&#x2019; 'Ã&#x2019; "-H,Ã&#x2019; '(0Ã&#x2019; H,Ã&#x2019; &",,"('Ã&#x2019; -(Ã&#x2019; &$Ã&#x2019; -!"+Ã&#x2019; )+(.-,Ã&#x2019; &(+Ã&#x2019; +"%2Ã&#x2019; /"%%Ã&#x2019;(+Ã&#x2019;%%>Ã&#x2019;.-.+Ã&#x2019;K I(.Ã&#x2019;(&&,Ã&#x2019;!/Ã&#x2019;&(K /%()&'-,Ã&#x2019; "'%.Ã&#x2019; .,"' Ã&#x2019; '()(%",Ã&#x2019; -!Ã&#x2019; 8(&&('K Ã&#x2019; -(Ã&#x2019; +.Ã&#x2019; "'#.+2Ã&#x2019; .,K 0%-!Ã&#x2019; -"-%?Ã&#x2019; Ã&#x2019; 0,Ã&#x2019; %(($"' Ã&#x2019; "' Ã&#x2019; -Ã&#x2019; +(&Ã&#x2019; -!Ã&#x2019; '.&+Ã&#x2019; -Ã&#x2019; -!Ã&#x2019; +-"' ,Ã&#x2019; +'-%2Ã&#x2019; 'Ã&#x2019; (Ã&#x2019;%%,Ã&#x2019;!"-Ã&#x2019;'Ã&#x2019;Ã&#x2019;,',(+Ã&#x2019;"'Ã&#x2019; -!Ã&#x2019; /,-Ã&#x2019; &#(+"-2Ã&#x2019; (Ã&#x2019; -!Ã&#x2019; -"K -!Ã&#x2019;+*.-Ã&#x2019;-(Ã&#x2019;Ã&#x2019;+Ã&#x2019; . Ã&#x2019; -%,Ã&#x2019; +Ã&#x2019; !%Ã&#x2019; 2Ã&#x2019; :' %",!Ã&#x2019; -!'"*.> I+(&Ã&#x2019;-Ã&#x2019; -!+Ã&#x2019;('Ã&#x2019; Ã&#x2019; !-+,>J -!Ã&#x2019; -(-%Ã&#x2019; '.&+Ã&#x2019; (Ã&#x2019; %%,Ã&#x2019; !"-Ã&#x2019;'Ã&#x2019;-(-%Ã&#x2019;-"&Ã&#x2019;,)'-Ã&#x2019;('Ã&#x2019; (.+-?Ã&#x2019;0H+Ã&#x2019;%(($"' Ã&#x2019;-(Ã&#x2019;'K %Ã&#x2019;-!Ã&#x2019;-!%-Ã&#x2019;-(Ã&#x2019;)+(+&Ã&#x2019; -Ã&#x2019;-!"+Ã&#x2019;,-Ã&#x2019;0"-!(.-Ã&#x2019;0(+,K '"' Ã&#x2019; (+Ã&#x2019; .,"' Ã&#x2019; .+-!+Ã&#x2019; "'#.+2?JÃ&#x2019; ,!Ã&#x2019; ,">Ã&#x2019; IÃ&#x2019; +Ã&#x2019; %,(Ã&#x2019;%(($"' Ã&#x2019;"'-(Ã&#x2019;!(0Ã&#x2019;-!2Ã&#x2019; !"-Ã&#x2019; -!Ã&#x2019; %%Ã&#x2019; LÃ&#x2019; 'Ã&#x2019; +(&Ã&#x2019; 0!+Ã&#x2019; -!2Ã&#x2019; !"-Ã&#x2019; "-Ã&#x2019; ('Ã&#x2019; -!Ã&#x2019; +*.-Ã&#x2019;LÃ&#x2019;-(Ã&#x2019;!%)Ã&#x2019;(!,Ã&#x2019; +Ã&#x2019;'Ã&#x2019;-!"+Ã&#x2019;-!'"*.>J

0",Ã&#x2019; Ã&#x2019; -!-Ã&#x2019; "Ã&#x2019; (%+Ã&#x2019; )%2+,Ã&#x2019; &+Ã&#x2019; )+(+&'Ã&#x2019; '%2,",Ã&#x2019; 'Ã&#x2019; (.,Ã&#x2019; ('Ã&#x2019; A Ã&#x2019;Ã&#x2019;"'2Ã&#x2019; (/+Ã&#x2019; ,)Ã&#x2019;'Ã&#x2019;,-+' -!?Ã&#x2019;&%Ã&#x2019; -''",Ã&#x2019; 0(.%Ã&#x2019; '(Ã&#x2019; %(' +Ã&#x2019; Ã&#x2019; )+"/Ã&#x2019; ,Ã&#x2019; Ã&#x2019; 2(.' Ã&#x2019; 0(&'H,Ã&#x2019; &>

& '"!" ' #!".,-+%"'Ã&#x2019; 'K "%Ã&#x2019; &&''Ã&#x2019; !,Ã&#x2019; )+(&",Ã&#x2019; -(Ã&#x2019; !)Ã&#x2019; &(+Ã&#x2019;&",+2Ã&#x2019;('Ã&#x2019;-!Ã&#x2019;:' %",!Ã&#x2019; 2Ã&#x2019;-"' Ã&#x2019;('2Ã&#x2019;8('*.,-Ã&#x2019; -!",Ã&#x2019; -.+2Ã&#x2019; -Ã&#x2019; -!Ã&#x2019; (+$Ã&#x2019; %%?Ã&#x2019; -!'%Ã&#x2019;+'> &&''Ã&#x2019; !%%' ,Ã&#x2019; (&(+Ã&#x2019; Ã&#x2019; 8('*.,-Ã&#x2019; 0"-!Ã&#x2019;-!Ã&#x2019;'-Ã&#x2019;8(&&('K 0%-!Ã&#x2019; 8+.",+0" !-Ã&#x2019; -"-%Ã&#x2019; ('Ã&#x2019; -!Ã&#x2019; %"'Ã&#x2019; -Ã&#x2019; -!Ã&#x2019; !(&Ã&#x2019; (Ã&#x2019;

('('Ã&#x2019;(1"' > "-!Ã&#x2019; :' %'H,Ã&#x2019; +"$K -+,Ã&#x2019; ,&,!Ã&#x2019; 9K4Ã&#x2019; "'Ã&#x2019; -!Ã&#x2019; ,!,Ã&#x2019; ,+",?Ã&#x2019; &&''?Ã&#x2019; $'(0'Ã&#x2019; ,Ã&#x2019; I!Ã&#x2019; (+K &'J?Ã&#x2019; ",Ã&#x2019; %(($"' Ã&#x2019; -(Ã&#x2019; ++2Ã&#x2019; ('Ã&#x2019;-!Ã&#x2019;+."' Ã&#x2019;"'Ã&#x2019;-!Ã&#x2019;+"' Ã&#x2019; "',-Ã&#x2019;8('*.,-Ã&#x2019;'Ã&#x2019;-$Ã&#x2019; !(&Ã&#x2019;-!Ã&#x2019;)+"3Ã&#x2019;8(&&('K 0%-!Ã&#x2019;%-> I H&Ã&#x2019; %(($"' Ã&#x2019; (+0+Ã&#x2019; -(Ã&#x2019; -.+2Ã&#x2019; '" !-Ã&#x2019; /+2Ã&#x2019; &.!>Ã&#x2019;'Ã&#x2019;-!"' ,Ã&#x2019;(+Ã&#x2019;,.+Ã&#x2019; H&Ã&#x2019; %/"' Ã&#x2019; -!+(0Ã&#x2019; ('Ã&#x2019; .'2Ã&#x2019; &(+'"' Ã&#x2019; 0"-!Ã&#x2019; -!Ã&#x2019;

%-Ã&#x2019;+(.'Ã&#x2019;&2Ã&#x2019;0",-?JÃ&#x2019;"Ã&#x2019; &&''> I H/Ã&#x2019;)+)+Ã&#x2019; ((Ã&#x2019;'Ã&#x2019; !+Ã&#x2019;'Ã&#x2019; H/Ã&#x2019;#.,-Ã&#x2019;,.+K )+","' %2Ã&#x2019;*."$Ã&#x2019;-(Ã&#x2019;-!Ã&#x2019;-"&K 3('?Ã&#x2019; Ã&#x2019; %Ã&#x2019; Ã&#x2019;-Ã&#x2019; 'Ã&#x2019; ,-+(' Ã&#x2019; 'Ã&#x2019; +2Ã&#x2019; -(Ã&#x2019; !/Ã&#x2019; Ã&#x2019; +-Ã&#x2019; Ã&#x2019; !-Ã&#x2019; "',-Ã&#x2019;8('*.,->Ã&#x2019;H,Ã&#x2019; Ã&#x2019; /+2Ã&#x2019; -(. !Ã&#x2019; $"?Ã&#x2019; )%'-2Ã&#x2019; (Ã&#x2019; %%,Ã&#x2019;(+Ã&#x2019;Ã&#x2019;Ã&#x2019; !-Ã&#x2019;'Ã&#x2019; H&Ã&#x2019;"&K )+,,Ã&#x2019;0"-!Ã&#x2019;0!-Ã&#x2019; H/Ã&#x2019;,'Ã&#x2019; (Ã&#x2019; !",Ã&#x2019; Ã&#x2019; !-,Ã&#x2019; ('%"'>Ã&#x2019; Ã&#x2019; (-Ã&#x2019; .)Ã&#x2019; +(&Ã&#x2019; !",Ã&#x2019; $'($(0',Ã&#x2019; "',-Ã&#x2019; "Ã&#x2019; 8&!(Ã&#x2019; "'Ã&#x2019; -!Ã&#x2019;Ã&#x2019;+,-Ã&#x2019;-0(Ã&#x2019;+(.',Ã&#x2019;(Ã&#x2019;-!"+Ã&#x2019; Ã&#x2019; !-Ã&#x2019;'Ã&#x2019;-(($Ã&#x2019;"-Ã&#x2019;-(Ã&#x2019;!"&>Ã&#x2019; H&Ã&#x2019; ,"&"%+Ã&#x2019;-(Ã&#x2019;!"&?Ã&#x2019;2(.Ã&#x2019;!/Ã&#x2019;-(Ã&#x2019; '"%Ã&#x2019; &Ã&#x2019; -(Ã&#x2019; -!Ã&#x2019; Ã&#x2019;((+Ã&#x2019; -(Ã&#x2019; -Ã&#x2019; &?Ã&#x2019;"-H,Ã&#x2019; ("' Ã&#x2019;-(Ã&#x2019;Ã&#x2019;Ã&#x2019;'-,K -"Ã&#x2019;Ã&#x2019; !-Ã&#x2019;-0'Ã&#x2019;.,Ã&#x2019;'Ã&#x2019;(+Ã&#x2019; -!Ã&#x2019;',?J IH,Ã&#x2019; (-Ã&#x2019; &(+Ã&#x2019; Ã&#x2019; !-Ã&#x2019; (.-Ã&#x2019; !"&Ã&#x2019; -!'Ã&#x2019; %%Ã&#x2019; %/'Ã&#x2019; (Ã&#x2019; 2(.+Ã&#x2019; +"$-Ã&#x2019; (2,BÃ&#x2019; (.Ã&#x2019; (-Ã&#x2019; !"-Ã&#x2019; (+Ã&#x2019; ,"1Ã&#x2019; "'Ã&#x2019; -!Ã&#x2019;,!,Ã&#x2019; .-Ã&#x2019; H&Ã&#x2019;%(($"' Ã&#x2019;-(Ã&#x2019;$'($(.-Ã&#x2019; 8('*.,-Ã&#x2019;(+Ã&#x2019;-'?J


  

 

     

          '+!'! '%&$ ! "%&& "'%"%% +-%" &&"!!! ! &% !&$() )& & "'% "$$%#"!!&% '$! #$"$ & , '& )& & $%%- '! ' %$&"'! #"+ !& "!& !$!+"'&%"!&$ "($! !&-% "($#!!"!"&%&)+"'&"$&%'$&+!%#'!&"'!&$+ %" *#!%)+%"  $%"&&"!(($%  $#"$&%      ! " #$  %"  & ' !%, &#!3 "% (   % " 9"& '' "(& " && ,3()!)%*"%"%!,", ! ,!(%', (# , ! '" & #",8%!' '% %('! %" ' #",'!2 ( , #% %, ! &"!%, ('"! ! 2 ( '% #%" '" 9"& '' ",'! *% ( &'( (&!&& !&'%'"!2 ( , "&'7%('%576!:('"!' '9"&''!)%&',3*%(*!' '" " <&'%& ! (&!&& !&'%'"! 5< 62 "% , &'!' !'" #"'&3 ( *& *"%! & ! !' "!&('!' ! ( *&&"#%"&&"! %'%2 "! !% !  !!  % ! #! !$ % !  !# #  $' ( *!' '" &, '' (! #", !' %' ! 0% &"( %(' '" ' % ")%! !'7& ")% %! "! %( " ' '+#!&"%('(%&'"%2& % " '3 ' % ")%! !' &"( " '" ' %*! "% ! # "% #%"%', "! %('(% &" '' ' !'"! *"( &' %" ' "!, %( %" #'%"( #%"('22)%#!!"! #'%"( #%"('&&' "%#%" * %!&"(!'%,(&"%!"*3"(% %&*%'")%',!'% &" !%&'%('(%*'' "!,',*% '"'%'%"(% #%"(20% *&"!'''"#!'*"%&&& "!"(%""+!2 ('!"*3'!&) ! '(%! (#& "*!2 ")%%! "! %( " & !& " "%! +! &%##'"!" ,(&%('(% *"(''"' !&',"'"(!'%, &!%,!"!2 #% #! !# !  ! " !   %" % %% !' &"( %&' " " '" ' && (& '% *& ' *! !'%#%!(%&#*&!'%"('"'&"" (%%(( (' !,&'(!'&'""'"(%& !"%%'"#&&('',!7')!'!'"! '" !'%' ' !'" '% #%&"! )&2 :)%,",&"(%'"%" #", !' !"' % " &%2 "% &'(!' %('& %" ' % !&''('"!3 &"()%('"*''""'%' %('"!&"''*"!7'" ', "%&" &%!''+#'*'"% " "& !"' " "! ' 2 ' %" ' %!&''('"!3'&'(!'&&"() &%'"""%!'%#%!(%&#3',&"( !', ' ! ! '% !)%"! !' ! *'','(,*!''"#%")!', &"( &" $(% ' ! & '" %%, "(''"&+#'2!'%&% (')&"!3',!'&" "!&'"'(& '%"&2('&3"*)%3&'''%& !'%&'%'#"!"!&,'!&! & %"''%' (&'%)* "*!*% '" !"(% !'%#%!(%&#2 % & ' ! '" &(##"%' #"# '%"( !&,%(!'!'%&'%'3''&' "!, *, * ! !"(% "(% ,"(' '" & #",2 #%" " (! #", !' ! ' "(!'%, !!"' &") , '"" ( %! "! ")%! !' (' *' &

 +#' " ' ")%! !' & '" %' ! !! !)%"! !' "% (&!&& ! !'%#%!(%&#'"'%)2,"('&"( &"$(%'%$(%&&!!,"&! )"'"! '"'% *' "" &!& " !',! ' ! " ' !)%"! !' ! *',%&!2!,&"',*% !& % !,3 '% *"( !%& ! % **"(( !'!'"!&(%', !'%''"!#%"#%',2;"&&,"('& "( ""#' !'" % &4 '%"%3 " %'"!&%''"&(%',2''#"* &" # "(% &(%', &,&' 2 #" ! #"&' '" 9"& %" ( ' !"' ! ' &, '" "#%'2 (!&#'"% 7!% " "5(76&"(''0%!%&!' ''!!"'"'""!!!"(% &'' #" &! * ) &'' "(%'&

!%"(%'&"#%'!'"'%2"3"(% ,"('& ! '" ! &" & '" &) ' &"',!"(%"!" ,%" &")&! "#&2 *,"('"(! #", !'&'"%' "& "% ,"(%& '%"( *' ,"( %! ! &""2 !! !)%"! !' , ' ")%! !'&!&&%,(&*) !' %('(% ! #! '"" ( "!#'%"( 2")%! !'&!"*! "% '" " '" %('(% (& !, "& ! %' %" %('(%2 (' *& &" &, "% '! '" &'%' (&!&& '%%('"!(&'*&&,'"%(!'" (!& ! (!'& '" # &" "! ! '"& ,&2 (' !"*3 '!& % '' '" ' +'!' '')%,",&& #%!"%&(%))2

    

   

                     

 ! %  !  ! # "  %   #! % !# ## "' & %"'3'%&!"%!9"& *%&" &%!'&*!"'"(!(' ',% "%#%"!"(!!&" %&'! '"'%2( !"'&,!''*&% %" ""!& !'#&'('!"*(!&, '''!&)!"%%27!%, &#!3&!""!%'*,'(& '"2#%&!'&*%!'%" ' " 2 ! ( "' '" ' "(&3 ( ) !"' &! !, !&''"! "% !, '%' " ""!& ! '' & '%( %'"! " #"#2

 ! #     "" " ! !"%#! " ()*+, #! # ! ' (%%!' ") !' " #"'!& %" ' %(! "#& "%' %', 56 '" ' %"%&&) 8"!%&& 586 & #%"%&&) !2 & & (& #"# !!"' "!'!( '" " '!& ' & *, ! '' ' & ! !)( &"!2 '"! " &"  %& " #"' #%'& & *" )"# !' (& !! %" "! #%', '" !"'% !& "! "!7& #"' "", ! !)( !'%&'2 "# % '! ! && %" ' %(! '" 8 & "! %'! %&"!&22!3', ,*!''")'% #"'"&*',) '!"' %&'!'%"% %#%',2*"3', , *!' '" "! ' #%"%&&) '%! '" &) ' "(!'%, %" "%%(#'"!3 !&(%', ! (! #", !' * ' "( !"' #%"*%&"('"!'"2 %3', ,)'"%8&"! ' (!!! %&& '' & #"%& 2 & "%8 %& *" ' '"83 ( *!' '" &, '' !'%&' *%& ! '% %&"!'")"(%#%',"%'%"(& &'!"*!'"' 2"!&',3'&'"! '(,&'%!'!&"(% "%,(&' &'#%','"&'''!!' '" "#"#7&!&2   #!  ! "% !" ' ! (   % " 9"& '' "(& " && ,3 ( ) %' "% #%"'& '" , "!&''(!, '! !, " , #%&&"%&2 ( ) ! '" %! ' #"# " / % !'" ' &#"'' (& ( !'%' *' <!&'%&3 #%' !'& ! !& 5<&6 "! " , #"#2 ( ) %' "(' 1-#%"'&'" ,"!&''(!,!()&" "!&" #%&"!#%"% &'" %"%' 2""'')&'' ' &'' ! /-.. ##! %, "!'& '% * "' '" "A ! ( , &' '" #%")!&!#"*&"% ,#"# ''*%*','""2(&"&(##"%' '#,&,!#"#! ,%2( "!&'%('*%'! '%&'"#% %, &""& ! , "!&''(!, ! #% /-.02 ( " %(% '"*! '!& *' , #"#'"!"*'%!&!&#%'"!&2 ## ! ' &'(!'& " 9"& '' !)%&', 596 ! '" "%%' (& " '  " ' &"" ! & % & (  "!%!3 ' &'(!'& &"( %%! %" "!)"!''!,&'&'#%")"'"!2


   

   

  

    

:

!((B ''B "(&B "B && ,B &'B (&,B %)B 'B %#"%'B "B %B "!'B "(&B 8" BB ;8)B %)B 9"(%B 6B !&"!B <B%&B !B (%,8B (B ''"!&8B:'&B6B%)&<8B"!BB?9*B '"B B #%")&"!&B "%B B "!'%('"%,B #!&"!B & B "%B #",&B !B 'B &''B #(B &%)B "B :!((B ''B !B "%B "'%B B%&B "!!'B '%*'@7BB B"B'B B&B'"B#"&&,B!#B!B 'B(B'B%"!B#%" &B!B(,B+#%!&B !B !"(!'%B ,B #(B &%)!'&B (%!B !B '%B'%B%'% !'7 BB*&B%%%B'"B'B"!'B" BB,B'B #%8B'7B"!7B:(!B2"B"!B/4'B0") %8B 0.//7B ( B!B 'B %#"%'8B 'B 8% !B "B 'B "!'B "(&B 8" B8B "!B ;8<B "B "&#B *( B&''B''B'B" BB" #'B'B *"%B"!B'BB'%B%'B!,&&B"B'B"!'!'&B "B 'B 8B 'B "!'%('"!&B "B 'B "!"(%B < %&B(%!B'&B!B!#('&B%" B'B#(B %!7 B" BB% !B&B''B#(B%!B "!B 'B B *&B "!('B "!B !&,8B 4'B %8B 0.//8B '%B $('B !!"(! !'B !B 'B B!B"!''&B*'B'B&'"%&7 ?<!,B#%" !!'B!)(&BB!B!B B '%B (&(B "!'%('"!&8B *B %B 'B "(&B "B '&B%#"%'7B &&8B "&'B"B' B&!'B "%!8B *B#B'B"!'B8" BB(%!B##%&B "B'B 8@BB&7 *( B&B''B*BB!'%"(B'B 99B '"B 'B #(8B 'B "!"!'B 8" BB 8%#%&"!B "!7B;<%&7<B:-"B8B'%*B "%B'B"!B'B "!'!'&B"B'B B!B&'%&&B"!B'B #"%'!B "B'B B'"B#(B&%)!'&B"B'B&''7 B"%!B B*&B&#"!&"%B,B'B9%B"B 'B"(&8BA2",B(!,B 7B:8B,B'B%$(&'B "B 'B +(')7B 'B *&B #%&!'B '"B 'B "(&B !B 0.//7 B "')&B "B 'B & B "%!B '"B 'B "%!B B!(9B?!&(%B''B)%,B#%&"!B*"B &B*"%B!B'B#(B&%)B"B'B&''B%)&B &B !B'B &B !B *!B (:B &&&'B #%")!'B !)(&B ,B !&(%!B ''B ',B &)B !B "%%B '"B '%B "%B '%B )""B (%!B "B :B !B # !'B B (!"% B &'B "B %(&8B %('"!&B !B &'!%&B &B ,B B #%&%B ,B 'B (%(8B "%B 'B !&'%'"!B !B #, !'B "B %'% !'B !B'&B!B'B#(B&%)B"B'B&''@7 "*)%8B 'B B *!B #&&B !'"B *B *B + #'B !,B #",8B *"B 'B 'B " ! !'B "B'B*B&B%,B!''B'"B%'% !'B!B'&B (!%B !,B #!&"!B & B +&'!B "%B 'B " ! !'B "B 'B !*B *8B ('B &B !"'B "%B '!BB)B,%&B'"B%'%7 B B&"B&''&B''BB"%B"B'B%'% !'B &)!&B "(!'8B (#"!B %'% !'B "%B B!!B 'B B"B3.B,%&8B*)%B&B'%8B&B('-B'B !B&'!!B'"B&B%'B!B'B"(!'!'B"%B 'B""*!B!B'&9 ?;<B #%"% B "!',B "%B $(%'%,B *'%*&:B ;<B !!(',B "%B B #(%&B %" B B B !&(%!B " #!,B !&B ,B 'B 0'"!B !&(%!B 8" &&"!B *'B "!',B "%B $(%'%,B #, !'&:B !B ;<B B ( #B &( B %" B 'B !B &'!!B '"B 'B %'B "B &B %'% !'B &)!&B "(!'8B #%")B ''B 'B "(!'B 'B '%B 'B ( #B&( B*'%*B&BB&(A BB!'B'"B#%"(%B !B!!(',B"%B(!BB#%"% B*'%*B''B *B #%"(B !B "(!'B !"'B &&B '!B 3.B #%!'B "B &B !!(B "( !'&B &B 'B 'B 'B "B &B %'% !'@7 'B &B +#'B ''B !,B #, !'B &B B %'% !'B !B'B(!%B'B*B&B!"'BB'+7B"*)%8B &('B '"B 'B #%")&"!&B "B %&"!B !" B +B '8B0.7B/.2B"B/5518B"!'%('"!&B,B!,B #",B '"B 'B & B (!%B '&B *B &B "% B #%'B "B '+B ('B +#!&&B !B 'B " #(''"!B "B '+B #,B ,B &(B #",B (!%B 'B %)!'B !" B'+B9*7 !%B'"!B/1B"B'B 8B)%,B #",B&B !'!BB%'% !'B&)!&B"(!'B!B&B! B*'B !,B #!&"!B (!B !&'%'"%B "B &B "B &B*B&B!"',B&B #",%B"B'B#!&"!B(!B !&'%'"%B "&!B ,B B !B 'B !'',B "B 'B%'% !'B&)!&B"(!'B"#!B!B&B! B (!%B&(A&'"!B;/<B"B'B&'"!7 B #",%B &B &(&$(!',B ('B 'B &"(%B 'B "!',B "!'%('"!B "B B #",B !B &B #", !'8B !B !"'B '%B '!B 4B *"%!B

   

 

  

    

               

,&B%" B'B,B'B #",B&B#B&B&%,8B % 'B !B "(!'B " #%&!B "'B 'B #",>&B "!'%('"!B ('B (!%B #%%#B ;<B "B 'B &(A&'"!B !B 'B #",%>&B "!'%('"!8B '"B 'B (&'"!B &#BB ,B 'B #!&"!B (!B !&'%'"%7 B B*B&"B&'&B"%B'B#(B&%)B"B 'B&''8BB(%(B'"BB!"*!B&B (%(B"B''B %)B!&"!&8B!B&BB"'B!B'B"A BBB"B 'B")%!"%7BB (%(B&BBB",B"%#"%'B *'B #%#'(B &(&&"!B !B " "!B &B *'B #"*%B'"B&(B!BB&(B!B'&B"%#"%'B! B!B '"B $(%B "B !B &#"&B "B !,B #%"#%',7B B (%(B &B B B ,B !B +(')B &%'%,B *"B&B#"&&&&B&(A BB!'B'%!!B!B+#%!B !B #!&"!B !&'%'"!8B '"B B ##"!'B ,B 'B ")%!"%7BB (%(B*B)B ! !'B "%B "!&&'!B "B B #%'B ' B % !8B % !B &''B )B&%)B" &&"!B"%B%#%&!'')B!"'B"*B 'B %!B "B B %'"%8B % !B "B ")%! !'B &%)B " &&"!B "%B %#%&!'')B !"'B "*B 'B %!B "B B %'"%8B B #% !!'B &%'%,B &''B !&'%,B"BB!!B "!B"'%&7 B B#%")&B'B#% %,B(!'"!B"B'B "%B '"B !(:B '"B &(#%)&B !B !&(%B 'B *B')B !&'%'"!B"B'B& B*'!B'B&''8B!B 'B "%B &B +%&B B #"*%&B !!'B !B '%'"7 !B'% &B"B"!'%)!'"!B'"B'B*8B'B B&''&8B ?B#%&"!8B*"B"!'%)!&B'B#%")&"!B"B'"!B 15B!B2/B"B'&B*8B" '&B!B"*B!B!B&BB B"!B"!)'"!AB;<B!B'B&B"B!B!)(8B '"BBB!B!"'B&&B'!B038B...8B...B"%B #%&"! !'B "%BB'% B!"'B+!B3B,%&B"%B"':B"%B;<B!B'B &B"BB"%#"%'B",8B'"BBB!B!"'B&&B'!B0/.8B ...8B ...B !B !B '"!8B 'B %'"%&B "%B "A BB%&B &BBBB"%BBB!B!"'B&&B'!B008B...8B ...BB"%BB'% B"B #%&"! !'B!"'B&&B'!B3B ,%&B"BB"'BBB!B!B #%&"! !'7@ B"!'B"(&B8" BB8% !8B+#%&&B ##%'"!B '"B &B "(&B !B 'B " B8B 'B !'%B %&B "B 'B ''B && ,B "%B '%B '(%B "!'%('"!&B !B &"%',B !B 'B %-'"!B"B'B%#"%'7 B#%B'!B %&B"B'B" B8B &''!B ''B 'B "(&B *B "!&%B 'B %#"%'B "!&B 'B "%!B B "!B B 'B ''B *B B '% !B,B'B"(&B8" BB"!B(&B!B (&!&&7B


  

 

          .$@ ))@ !(!)$'(@ +@ (#@ )@ $""#"#)@ $@ )(@ 5)@ (("!.@ #@ $#(()#)!.@ *##"$*(@ #@ )@ %*'(*)@ $@ !*!@$!(@%')*!'!.@)#(@ ))@+@%$()+@"%)@$#@)@!+(@$@)'@ $#())*#)(7@#! @)@#)")$#@'$*)@ $','@ .@ ($"@ -)'"()@ %$!)#(@ #@ )@ )$#!@ (("!.8@ %')*!'!.@ )$(@ '$"@ 8@,$@)')#@)$@'*()')@)@-*)+@ $#@ )@ "#()'!@ #$"#(@ #@ %((@ $2014@*)8@)'@*#$'@$*#)'%')(@#@)@ .$@())@$*(@$@(("!.@ %@)"(!+(@ '@,.@'$"@)@"#@'$,7 (@ -%!#(@ )@ (%@ .@ ,@ ).@ !'@ )@ '"##@ $*'@ 8$""(($#'(@ #$"#(@ ,$(@ #"(@ ,'@ $','@ .@ )@())@-*)+7 !.@ ,(,)@ '!!(@ ))@ ($"@ !," '(@ '$"@ '%@ '@ $@ )@ ())@ %'$)()@ )$@ )@ $+'#$'@ ))@ #$$.@ '$"@ ))@/$#@,(@#!*@"$#@)@!()@$@)@ $""(($#'(@#$"#(@,$@,'@('#@ #@!'7 (@ @ !()##@ $+'#$'@ ,$@ !)(@ #@ )@()!).@$@(@$+'#"#)@#@*()@)$@ !!8@ $+'#$'@ $!@ "$@ $','@ )@ #"(@$@$*'@#,@#$"#(@)$@@%%$#)@ (@())@$""(($#'(7 :'!'@ (+#@ $""(($#'(@ ,$@ ,'@ !'8@ %%$#)@ #@ (,$'#@ #@ '@ !@ #@ !"8@ '(7@ #* @ ( $.8@ .$@ $!$($8@ 8@ )@ "$!8@ )@ .$!8@ "!@ "8@ )@ *'@ #@ $#*$!@//@.#!7 @$*'@#,@$""(($#'(8@$'#@)$@ '$'@ '@ '$7@ *'#@ #"$,$8@ $!@ "$!8@ //@ $.@ #@ $.@ "$,*7@ )@ )@ #,@ #$"#(@ !'8@ )@)$)!@$""(($#'(@#@)@())@'@#$,@ 237 % '@ $@ )@ $*(8@ !@ $#(*')@ *#"$#*@ (!$(@ ))@ )@ $""(($#'(@

 ,'@ (*)@ )$@ )$'$*@ ('##@ $'@ ).@ ,'@ +#)*!!.@ !'@ )$@ @ ())@ $""(($#'(7 @ $""$#@ )*'@ *'#@ )@ ('##@ -'(@,(@)@$#@#@(%!.@.@)@ $""(($#'@ #$"#(7@ (%)@ %$!)!@ *@'#(@"$#@)@!(!)$'(8@).@@#$)@ !!$,@))@)$@!$*@)'@(#(@$@*"#)@ 7')(#(%@ ,(@ )'$,#@ )$@ )@ ,#@ #@ %''#@)$@')$#!@#@%)'$)@($#(7@ @ -%))$#@ $@ )@ "(((@ (@ ))@ )@ $""(($#'(@ ,$*!@ #$)@ %'$+@ ,'$#8@ )@ !," '(@,$@*@)"@(*)!@#@ )@ -*)+@ ,$@ (#)@ )'@ #"(@ )$@ )@ $*(@,@)'"#@)'@(*)!).7@ #@

 $)'@,$'(8@).@($*!@!+@)$@)@#(@ $@)'@$#())*#)(7 (%)@ )@ $""#!@ '$!@ $@ )@ !(!)$'(@#@)@(#()+@-'(@$@('##@ )@#$"#(8@).@'@()!!@ %#@)@%*!@ #@ (*(%#(@ ''#@ )@ $*)$"@ $@ )@ $+'()@*#)$#(@,@).@!"@,'@ ''@$*)@+#@$'@)@2014@%%'$%')$#@ *)7 ##(@ '+!@ ))@ )@ !(!)$'(@ '#)!.@ '$*%@ )"(!+(@ $'@ $+'()@ *#)$#(@ ,@ )$$ @ )"@ )$@ %'$)(@ #@ !!@ )@ 33@ !$!@ $+'#"#)@ $*#!(@ #@ )@ ())7@ $').@ '8@ 8@ @ #@ .#'#@ #@ (@ $*#)'%')8@ )@ #$').@

      

  @!!@$'@@!,@)$@()!(@ )@ "$@))@8+!@*'(@ 8$'%(@ #@ '!)@ "@'(@ (%$#($'@ .@ )@ ""'@ $'@ )$!8@ $#@ )$'@ *#*@ #@ $?(%$#($'@ .@ 16@ $)'@!," '(@(@%((@)'$*@ ($#@ '#@ #@ )@ "$@ ))@ $*(@$@(("!.7 '(#)#@ )@ !!8@ $#@ *#*@ #$)@ ))@ )@ !!@ ,@ (@ 33@ ()$#(@ (@ %'(8@ ,!!@ % @ #@ ,)$*)@ "*).@ #@ ))@ ()$#@ $#@ %'$+(@ $'@ )@ ))$#@ $@ )@ "$@ ))@ 8$""#@ ,8@ ()$#@ ),$@ %'$+(@ $'@ @##@ $@ )@ $'#/)$#@ ! @ %#($#(8@ %'$"$)$#(@$@$$,!!@)'$*@)@ -%)$#!@$#*)@$@)@""'(@ #@((()#@"$+"#)@$@+!(7 $'#@ )$@ )@ !," '8@ )'@ (@ !($@ %'$+($#@ $'@ )@ "#"#)@ $@ "*).@ (@ ,!!@ (@ )@ $#)$#@ $@ ('+@ #@ )@ $'#/)$#8@ %%$#)"#)@ $@ )@ ')$'@ #'!@ #@ -%)+@ ('@$@)@@##8@%')"#)@ $@ "#()')$#8@ !$()(@ #@@##8@ %')"#)@ $@ $%')$#!@ (*'+!!#8@ %')"#)@ $@ ,$' (@ #@)'#(%$')@#@%')"#)@$@!!@ "@'(7 *%%$')#@ )@ !!8@ )@ ""'@ '%'(#)#@ ,''@ ()@ 8$#())*#.8@ $#@ ##$#)@ : @

(!$(@ ))@ )@ !!@ %)*'@ !!@ )@(@)$@%)*'@%$#)#@$*)@))@)@ !!@ ($*!@ @ "%!"#)@ ,!@ )@""'@$'@'(*8@$#@)#@'@ "#)#@))@@!$+(@)@(%')@$@ )@ !!@ *)@ #(@ "#"#)@ #@ '!!@ ))@ !'.8@ )'@ (@ "$@ *').@ ),$' 8@()'((#@)@#@ )$@+()@)@!,@()!(#@ "$@))@ '#))$#@#.7 '@ !($@ +(@ )@ $*(@ )$@ -%*#@ )@ $'%(@ '$"@ )@ '"(@ #@,$' @$#@)@-!*(+@!()@,!@ )'@(@#$@#@$'@)@A @@@$@)@ 8$""#@#@#'!7 !($@ (*%%$')#@ )@ !!8@ )@

#$').@ !'@ #@ ""'@ $'@ $@ (8@ $#@ '(7@ $/@ )@ : @ '+!@ ))@ ,#@ )@ !,@ (@ %((8@ )@ ,!!@ ')@ $(@ #@ )@ ""'@ $'@ :"@ #$8@ $#@ $@ "@ (@ )@ ,!!@ !%@ )$@ '#@(#).@#@)@(.()"@,!@)@ ""'@$'@#*"$7@$#@$')($#@ : ,!"@!!@$'@&* @%((@ $@)@!!@(@)@!,(@!'.@-()7 @ % '8@ )7@ $#7@ #"#@ ,*"$*@ '''@ )@ !!@ )$@ @ $""@@@.@$#@)#@'@ )$@!$$ @#)$@)@!!@#@'%$')@ @ #@)').@.(7

'8@!@7@@ *#!@*'#@(%')@ )(@ ,)@ !.@ ,(,)@ -%'((@ ()()$#@ )@ )'@ @##(7@ *#!@ (@ ))@)@%%'$%')@'"(@$@)@$*(@,'@ $"%!#@ )'@ @##(@ $#@ )'@ $+'()@ *#)$#(7@ *#!@ (!$(@ ))@ )@ $#!.@ $('+)$#@ @ (@ ,(@ $#@ )@ !%((@ #@ )@ *)@ +#@ )$@ ($"@ "#()'(@ *'#@ !()@ .'<(@*)@,@$'#@)$@"8@,$*!@ @#(*A @@#)@$'@)@-*)$#@$@#.@%)!@ %'$)7@ @ "#$').@ !'@ ,(@ $,+'@ %%.@ ))@ )(@ .'<(@ *)@ (@ ) #@ '@ $@))@$"(($#7 @ $').@ '8@ 8@ .#'#@ )$!@ !.@ ,(,)@ ))@ @ ,(@ "%'((@ .@ )@ )+)(@ $@ $+'#$'@ $!@ "$@ #@ )@ $+'!!@ *'#@ '#,!@ %'$'""(7@ .#'#@ !!@ $'@ )@ $$%')$#@ $@ )@ #)'@ $*(@ ,)@ )@ -*)+7@ @ %$#)@ $*)@ ))@ )@ $!!$')$'@ $@ )@ $*(@ #@ )@ -*)+@ (@ $()'@ %@ '$,)@ #@ +!$%"#)@#@)@())7

#,!8@ )@ 8@ '((@ A @@'@ $'@ )@ (("!.8@()$'@ #@ $!@(@@'*)@ )@ +!$%"#)@ #@ %*!@ $-()#@ #@ )@ ())@ )$@ )@ $!!$')$#@ ),#@ )@ -*)+@#@)@!(!)*'7@ $!@(@)(@ ,(@ "@ %$((!@ *(@ )@ !," '(@ ,$@'@'$"@8@158@@108@#@@+@'$"@ $'@ ').@ (@ )"(!+(@ (@ ('+#)(@ $@ )'@())@(@#()@()$#!@%$!)#(7 #@ (@ ())"#)@ ))!@ =*###@ ')(#@ $!)(@ $'@ +!$%"#)8>@ $!@ (@ =)@ !(!)$'(@ (@ $+'##@ (@ @ $#)@ '(%$#(!).@ #@ ).@ (*##@ %').<(@ $(@ *)@ %*)@ )@ #)'()@ $@ )@ )/#'.@ )@ ')@.@$$%')#@,)@$#@#$)'@)$@'#@ $*)@!,(@%!@$@%'$"$)#@!')@ +!$%"#)@$@)@())7 =(@ %*!@ $?-()#@ "$#@ )@ !," '(@'$*)@$*)@@(.#'.@),#@ )@ $*(8@ #@ )@ -*)+@ #@ )(@ #$@ $*)@ (@ '$*)@ $*)@ )'"#$*(@ #@ !')@ +!$%"#)@ #@ )'"(@ $@ #'()'*)*'8@*)$#8@!)?'@!+'.@ ('+(8@ %'$"$)$#@ $@ ,$' '(<@ ,!'8@ (*').@$@!+(@#@%'$%').@#@$)'(@)$$@ #*"'$*(@)$@"#)$#7 #@@'!)@+!$%"#)@$#@)@$*(8@)@ (%*!)$#@ ))@ ($"@ ""'(@ $@ $'@ ').@ #@ @ ,'@ %'$%$(#@ )@ )@ )$@ )@ '*!#@ %').@ #@ )@ ())@ (@ #@ !@ )$@ '()7@ @ ""'@ $@ @ 9#"(@ ,)!:@ ,$@(%$ @,)@)@!.@ ,(,)@)@)@ $A @@@ $@ )@ "#$').@ !'@ (@ ))@ )'@ ")#@ ,)@ )'@ !'@ (@ #$)#@ )$@ $@ ,)@)$#@(@#@'*"$*'@.@)@8@ !," '(7


 

 

   

 

   

  

  &# $1A-:15+4

 +4?

+4?

+4? 

+4? )3.!)/<33!)/-

$1A-:1515+0-: ? ?

?

?

?

?

?

?

46<5;

   

      

?

? ? ? ?

   

 

 

 

$!! $%  &# !$;917 !$;917 -5;9-$79-), -5;9-$79-),

?

? <33!)/)3.!)/-

 

    

(%

 +4?

 +4?

+4?

"<)9;-9!)/ +4? )3.!)/<33!)/-

? ?

? ?

?

?

?

? ? ? ? ?

 

  

      

 

 

   

  ;;9)+;1=-:-91-:,1:+6<5;:)=)13)*3-65)33 ),=-9;:.964 15:-9;165:)5,)*6=- 339);-:)9--?+3<:1=-6.'%

 %0-,=-9;)5)/-9

   $7-+1)376:1;165:15+3<,15/366:-15:-9;:)9- )=)13)*3-659-8<-:;)5,);01/03@+647-;1;1=- 9);-:

5-9/@6<:-  96),$;9--;)/6: 4)13),=-9;:,)13@5->:>);+05/+64 :7-+1)37962-+;:,)13@5->:>);+05/+64 %-3 

Newswatch Newspapers Ltd.


49

Daily Newswatch

Law

Sam Popoola samolapop@yahoo.com

FRIDAY, FEBRUARY 21 , 2014

NBAâ&#x20AC;&#x2122;s practicing fee and lawyersâ&#x20AC;&#x2122; offensive against policy FRANCIS IWUCHUKWU

N

ot too long ago, Lagos division of the Court of qq]N`OZVVWkOVWO kc_Z]\]RO threw out the ruling of a Federal High Court ZVVWkOVWO p_jVRONk_ZOq\]ZV[][O_v]\OcjO

gZMV^]O VMNO w``VÂ&#x2C6;{gX_k_cVNRO dYV^YO had earlier restrained the Nigerian Bar ZZ_^VNMV_WO PQO b\_XO ^_``]^MVWkO MY]O W]d`jO VWM\_[g^][O q\N^MV^VWkO b]]ZO b\_XO `Ndj]\ZON^\_ZZOMY]O^_gWM\jROq]W[VWkOMY]O []M]\XVWNMV_WO _bO NO ZgVMO w`][O cjO Z_X]O Nkk\V]v][O`Ndj]\Zs _WZ]Â&#x20AC;g]WM`jRO MY]O _g\MO _bO qq]N`RO q\]ZV[][O _v]\O cjO gZMV^]O YNkc_\O pj]kYROY]`[OMYNMOMY]OOd_g`[OZg*]\O wWNW^VN``jO VbO MY]O ][]\N`O VkYO _g\MzZO []^VZV_WO_WOMY]OXN]\OVZOZgZMNVW][sOY]O appellate court also declared that the XN]\O c]O NZZVkW][O M_O NW_MY]\O {g[k]O _bO MY]O][]\N`O VkYO_g\MRONW[OMYNMOZNX]O ZY_g`[Oc]OkVvVWkON^^]`]\NM][OY]N\VWks O ]W]\N`O ]^\]MN\jRO X]pNO c]k_`gRO_qVW][OMYNMOVMOVZOW_MOMY]OO MYNMO VZO \]Zq_WZVc`]O b_\O MY]O VW^\]NZ]O VWO MY]O`Ndj]\ZOq\N^MV^VWkOb]]ZROcgMOMYNMOVMOVZO w|][OcjOMY]O General Council of the Bar (GCB), `][O cjO MY]O O _\W]jO ]W]\N`O _bO MY]O Federation (AGF) and Justice Minister, _YNXX][O]``_O[_p]ROs c]k_`gO ZNV[RO }Y]O `NZMO MVX]O MY]O N\O practicing fees was increased was in Â&#x2026;Â&#x2030;Â&#x2030;Â&#x192;ONW[OMYVZOVZOÂ&#x160;Â&#x2030;Oj]N\ZONbM]\sOg\VWkOMY]O

ONg[gOON[XVWVZM\NMV_WROMY]O O q\_q_Z][ONWOVW^\]X]WMOdYV^YOMY]OMY]WO O NMV_WN`O |]^gMVv]O _XXV]]O PQOb_gW[OVW^_Wv]WV]WMsOMOMY]OO X]]MVWkOY]`[OVWO_p_{NROOXNW[NM][O MY]O MY]WO O \]ZV[]WMO P O Ng[gQO M_O k_O cN^pO M_O MY]O O NW[O q\_q_Z]O NO Â&#x201E;Â&#x2030;O q]\O^]WMO\][g^MV_WO_bOMY]Ob]]ZONZOw|][OcjO MY]O s }Y]OO\]ZV[]WMOd]WMOM_OMY]O O cgMO N`_WkO MY]O dNjO YVZO M]Wg\]O ]|qV\][O NW[O pNjO N`VO RO MY]O q\]Z]WMO O \]ZV[]WMO^NX]OVWM_O_A^]sO WO]^]Xc]\O Â&#x2026;Â&#x2030;Â&#x160;Â&#x2026;RO pNjO N`VO O X]MO dVMYO MY]O RO ^_Wv]j][O MY]O O \]Z_`gMV_WO q\_q_ZVWkONOÂ&#x201E;Â&#x2030;Oq]\O^]WMO\][g^MV_WO_bOMY]O ]N\`V]\Ob]]ZONW[OMY]O ON[_qM][OMY]OÂ&#x201E;Â&#x2030;O q]\O^]WMOVW^\]NZ]Oq\_q_Z][OcjOMY]OO s

Okey Wali (SAN)

Taiwo Taiwo

Monday Ubani

} MO VZO gW[]\ZMNW[Nc`]O MYNMO Z_X]O `Ndj]\ZO wW[O MY]O VW^\]NZ]O M_O c]O VW^_Wv]WV]WMO cgMO MY]O VW^\]NZ]O NZO _bO M_[NjO ^_XqN\][O M_O dYNMO dNZO qNV[O VWO 2003, there is no increase in the real M]\XĂ OdYNMOYNZOYNqq]W][OVZONO[VZ^_gWMO M_OXNM^YOMY]O[]q\]^VNMV_WO_bOMY]OvN`g]s WOYVZOqN\MRO]WV_\O[v_^NM]O_bOVk]\VNRO PQRO YV]bO ]`V|O Nkc_YgWkc]O dYV`]O \]N^MVWkO M_O MY]O VW^\]NZ]O VWO `Ndj]\ZO practicing fee argued that since the _g\MO_bOqq]N`OYNZO[V\]^M][ON``O`Ndj]\ZO M_O qNjO MY]O W]dO b]]ZRO MY]\]O VZO W_O _MY]\O ^Y_V^]OMYNWOM_ONcV[]OcjOVMs

VZO d_\[ZĂ O }Y]O qq]N`O _g\MO YNZO Zq_p]WONW[OMY]Oc]ZMONWjO`Ndj]\O^NWO[_O VZOM_ONcV[]OcjOVMs W_MY]\O `Ndj]\RO \O `N`]pNWO {_O ZNV[RO}YNMOMYNMOX]NWZOVZOMYNMOMY]OW]dO b]]O YNZO ^_X]O M_O ZMNjO b_\O W_dO c]^NgZ]O the order of the lower court restraining MY]OOb\_XOkVv]WO]*]^MOYNvVWkOc]]WO vN^NM][RO MY]\]O VZO W_O `]kN`O VWYVcVMV_WO NZO bN\O NZO MY]O ]Wb_\^]X]WMO _bO MY]O W]dO b]]O VZO ^_W^]\W][sO Y]O \]NZ_WNc`]W]ZZO _bO the new practicing fee is another thing ]WMV\]`js MO d_g`[O c]O \]^N``][O MYNMO MY]O ][]\N`O

VkYO _g\MO VWO Nk_ZO YN[O Z_X]MVX]O VWO

N\^YO Â&#x2026;Â&#x2030;Â&#x160;Â&#x192;O ZM_qq][O MY]O O b\_XO ]*]^MVWkO MY]O ^_``]^MV_WO _bO MY]O O W]d`jO VWM\_[g^][O q\N^MV^VWkO b]]O b_\O `Ndj]\ZO N^\_ZZO MY]O ^_gWM\jsO Y]O M\VN`O {g[k]RO

gZMV^]O {gX_k_cVNO N`Z_O [V\]^M][O MY]O NBA to return to the status quo, pending MY]O[]M]\XVWNMV_WO_bOMY]OZgcZMNWMVv]OZgVMO VWZMVMgM][OcjOZ_X]O`]kN`Oq\N^MVMV_W]\Zs

gZMV^]O {gX_k_cVNzZO _\[]\O dNZO consequent upon an application for VW{gW^MV_WO XN[]O cjO ^_gWZ]`O M_O MY]O q`NVWMV*ZRO gW{VO _X]Â&#x201A;RO NZpVWkO MY]O {g[k]O M_O qgMO NO ZM_qO M_O MY]O ^_``]^MV_WO _bO MY]O W]dO b]]ZsO Y]O q`NVWMV*ZĂ O \sO ]MYO XN]bg`]RO VZZO XNpNO W]p]RO \O ]`]ZMVW]O dNWpd_RO \O YN\`]ZO `NÂ&#x2C6;WVRO NW[O \ZO Nj_O\_{_O YN[O N`Z_O NZp][OMY]OM\VN`O^_g\MOM_OVZZg]ONWO_\[]\O_bO XNW[NM_\jO VW{gW^MV_WRO ^_Xq]``VWkO MY]O []b]W[NWMZO M_O ^_WMVWg_gZ`jO ^_``]^MO MY]O b]]ZONZOVMOd]\]O_WO NWgN\jOÂ&#x160;ROÂ&#x2026;Â&#x2030;Â&#x160;Â&#x2026;s Y]jO YN[O ^YN``]Wk][O MY]O gqdN\[O review in the practicing fees for legal q\N^MVMV_W]\ZO VWO MY]O ^_gWM\jRO ]v]WO NZO MY]jO N\kg][O MYNMO dVMYO MY]O ^g\\]WMO b]]ZO \]kVX]RO `Ndj]\ZO dVMYO `]ZZO MYNWO wv]O j]N\ZO ZMNW[VWkO NMO MY]O N\RO d]\]O W_dO M_O qNjO Â&#x160;Â&#x2030;RÂ&#x2030;Â&#x2030;Â&#x2030;RO NZO NkNVWZMO Â&#x2026;RO Â&#x2030;Â&#x2030;Â&#x2030;O MY]O q\]vV_gZOb]]Zs YV`]O X_vVWkO MY]O X_MV_WO b_\O NWO VWM]\VXO_\[]\ROO _X]Â&#x201A;Oq\Nj][OMY]O{g[k]O M_O k\NWMO MY]O q\Nj]\O _bO MY]O q`NVWMV*ZO NW[O XNp]O NWO _\[]\O \]ZM\NVWVWkO O b\_XO ^_``]^MVWkO _\O ]Wb_\^VWkO MY]O W]dO b]]ZO \]kVX]sO Y]O q`NVWMV*ZO `Ndj]\O N`Z_O g\k][O MY]O ^_g\MO M_O cN\O MY]O []b]W[NWMZĂ O Y]O]kVZM]\][OM\gZM]]ZO_bOMY]OVk]\VNWO Bar Association, (General Council of the N\RO_\W]jO ]W]\N`O_bOMY]O][]\NMV_WRO YNV\XNWO_bOMY]ONk_ZOc\NW^YORO\O NVd_ONVd_RONW[OYNV\XNWO_bOMY]O p]{NO c\NW^YORO\OWj]pN^YVOcNWV b\_XO Z]W[VWkO M]|MO X]ZZNk]ZO M_O `Ndj]\ZRO q]\ZgN[VWkO MY]XO M_O qNjO MY]O new practicing fee, until the case was wWN``jO[]M]\XVW][s gMOVWOMY]V\O_qq_ZVMV_WOM_OMY]Oq`NVWMV*ZzO N\kg]X]WMRO `Ndj]\O M_O MY]O []b]W[NWMZRO Nj_O j]MVc_O PQO q\]vNV`][O _WO MY]O ^_g\MO M_O [VZXVZZO MY]O ZgVMO ZNjVWkO VMO VZO `N^pVWkOVWOX]\VMsOY]OZ]WV_\O`Ndj]\OYN[O N`Z_ON\kg][OMYNMOMY]OZgVMOVWVMVNM][OcjOMY]O q`NVWMV*ZOYN[OW_O`]kN`OcNZVZONW[OZ_ROdNZO

X]\]`jONOZgVMONVX][ONMOdNZMVWkOq\]^V_gZO {g[V^VN`OMVX]s However, in a short ruling, Justice {gX_k_cVNOgqY]`[OMY]OZgcXVZZV_WZO_bO MY]Oq`NVWMV*ZONW[Ok\NWM][OMY]V\Oq\Nj]\ZsO WO MY]V\O ZgVMRO MY]O Nkk\V]v][O wv]O `Ndj]\ZO YN[O ^YN``]Wk][O MY]O O q\_q\V]MjO of the alleged increase in practicing b]]O qNjNc`]O cjO `]kN`O q\N^MVMV_W]\ZO VWO Vk]\VNsOY]jOMY]\]b_\]OdNWMZOMY]O^_g\MO M_O \]ZM\NVWO MY]O O b\_XO q\_^]][VWkO with the collection of the new practicing b]]ZRO dYV^YO N^^_\[VWkO M_O MY]XO dNZO b_\^][O_WO`Ndj]\ZON^\_ZZOMY]O^_gWM\jOcjO MY]O ]W]\N`O_gW^V`O_bOMY]ON\s Y]O Nkk\V]v][O `Ndj]\ZO VWO MY]V\O Motion on Notice argued that the Legal q\N^MVMV_W]\ZO ^MO ^\]NM][O NWO _c`VkNMV_WO _WO]v]\jO`Ndj]\OM_OqNjOMY]ON\Oq\N^MV^VWkO b]]ZOVWO]N^YOj]N\ROc]Md]]WO NWgN\jOÂ&#x160;ONW[O N\^YOÂ&#x192;Â&#x160;s Y]O q`NVWMV*ZO bg\MY]\O ZMNM][O MYNMO MY]O ]W]\N`O _gW^V`O _bO MY]O N\O YN[O cjO NO ^V\^g`N\O [NM][O q\V`O Â?RO Â&#x2026;Â&#x2030;Â&#x160;Â&#x2026;RO XN[]O NWO upward review of the practicing fee qNjNc`]OcjO`Ndj]\ZOVWOMY]O^_gWM\js Y]OZgVMOZMNM][Obg\MY]\OMYNMOq\V_\OM_OMY]O \]vV]dRO`Ndj]\ZOdVMYO`]ZZOMYNWOwv]Oj]N\ZO ZMNW[VWkO NMO MY]O cN\O d]\]O `VNc`]O M_O qNjO a practicing fee of N2, 000, while those Nc_v]Owv]Oj]N\ZONMOMY]OcN\OcgMO`]ZZOMYNWO Â&#x160;Â&#x2030;Oj]N\ZROqNV[OÂ&#x2039;RÂ&#x2030;Â&#x2030;Â&#x2030;sOY]Oq`NVWMV*ZO[V[O W_MOZM_qONMOMYNMROMY]jO]|q`NVW][Obg\MY]\O MYNMO`Ndj]\ZONc_v]OÂ&#x160;Â&#x2030;Oj]N\ZOcgMO`]ZZOMYNWO Â&#x160;Â&#x201E;O j]N\ZO NMO MY]O cN\O qNV[O xRO Â&#x201E;Â&#x2030;Â&#x2030;RO MY_Z]O Nc_v]OÂ&#x160;Â&#x201E;Oj]N\ZONMOMY]OcN\OqNV[OÂ&#x160;Â&#x2030;ROÂ&#x2030;Â&#x2030;Â&#x2030;O dYV`]O]WV_\O[v_^NM]ZONW[O _W_g\Nc`]O c]W^Y]\ZOd]\]O`VNc`]OM_ONOq\N^MV^VWkOb]]O _bOÂ&#x2026;Â&#x2030;ROÂ&#x2030;Â&#x2030;Â&#x2030;s Y]O Nkk\V]v][O `Ndj]\ZO q_ZVM][O MYNMO ^_WZ]Â&#x20AC;g]WMO gq_WO MY]O ^V\^g`N\O XN[]O NvNV`Nc`]OM_O`Ndj]\ZROO MY]O b]]ZO YNv]O W_dO c]]WO _gM\Nk]_gZ`jO VW^\]NZ][sO Y]O q`NVWMV*ZO N`Z_O N\kg][O MYNMO `Ndj]\ZO NMO MY]O cN\O cjO MY]O gqdN\[O \]vV]dO N\]O W_dO M_O qNjO Â&#x160;Â&#x2030;RO Â&#x2030;Â&#x2030;Â&#x2030;RO MY_Z]O Nc_v]Owv]Oj]N\ZOM_OqNjOÂ&#x2026;Â&#x2030;ROÂ&#x2030;Â&#x2030;Â&#x2030;ROMY_Z]O Nc_v]OÂ&#x160;Â&#x2030;Oj]N\ZOÂ&#x192;Â&#x201E;ROÂ&#x2030;Â&#x2030;Â&#x2030;ROMY_Z]ONc_v]OÂ&#x160;Â&#x201E;O j]N\ZO Â&#x201E;Â&#x2030;RO Â&#x2030;Â&#x2030;Â&#x2030;O dYV`]O ]WV_\O[v_^NM]ZO N\]OM_OqNjOÂ&#x160;Â&#x2030;Â&#x2030;RÂ&#x2030;Â&#x2030;Â&#x2030;s YV`]O VWZVZMVWkO MYNMO MY]O W]d`jO VWM\_[g^][O b]]ZO N\]O M__O ]|_\cVMNWMO b_\O

The last time the Bar practicing fees was increased was in 2003 and this is 10 years after. During the JB Daudu SAN administration, the GCB proposed an increment which the then NBA National Executive Committee (NEC) found inconvenient. At the NEC meeting held in Lokoja, NEC mandated the then NBA President (JB Daudu) to go back to the GCB and propose 789:;9<=:9>?;=@F<FH=I9H99K7KMO9>QR=I9 GCB

Continued on Page 50


50

Law

Daily Newswatch friday, february 21 , 2014

NBA’s practicing fee and lawyers’ offensive against policy

-[\]^_`q^]{|}~~^$[€‚„^{

&-…$~€{0[†‡]{ˆ Continued from page 49

`Ndj]\ZO dY_O ^NWW_MO N*_\[O ZNX]RO MY]O q`NVWMV*ZO XNVWMNVW][O MYNMO NO YNW[bg`O _bO `Ndj]\ZO dV``O Zg*]\O YN\[ZYVqO VbO MY]O []b]W[NWMZO d]\]O N``_d][O M_O q\_^]][O dVMYOMY]O^_``]^MV_WO_bOMY]OW]dOq\N^MV^VWkO b]]Zs Y]O Nkk\V]v][O `Ndj]\ZO N`Z_O Z]]ZO VMO NZO c]VWkOVWOMY]Oc]ZMOVWM]\]ZMO_bO{gZMV^]OMYNMO MY]O []b]W[NWMZO ZY_g`[O c]O \]ZM\NVW][O b\_XO VXq`]X]WMVWkO MY]O W]dO Z^N`]O b_\O qNjX]WMO_bOMY]Oq\N^MV^VWkOb]]Zs Y]O ^V\^g`N\O \]N[ZÀO } O O MYNMO MY]O qNjX]WMO _bO …‰ŠƒO WWgN`O N\O \N^MV^VWkO ]]ZO YNZO ^_XX]W^][O b\_XO ŠZMO NWgN\jO…‰Šƒs Y]Od_ONWpZONqq\_v][OM_O^_``]^MOMY]O WWgN`O\N^MV^VWkO]]ZOdVMYO^gZM_XV‚][O M]``]\ONW[ON^^_gWMOWgXc]\ZON\]À ŠsOOOO gN\NWMjO\gZMONWpO`^OOOˆO^^_gWMO _sO‰‰…‹„…„„… …sOOOO^^]ZZONWpO`^OOOOOOOOOOOOOOOOˆO^^_gWMO _sO‰‰‰‰ŒxxŠ }Y]OqNjX]WMOZYN``Oc]OXN[]OVWON``OMY]O c\NW^Y]ZO _bO MY]O Nb_\]X]WMV_W][O NWpZO N^\_ZZOMY]ONMV_Ws OO }]WV_\O [v_^NM]O _bO Vk]\VNO NW[O

_W_\Nc`]O]W^Y]\ZOÖO„‰RO‰‰‰s‰‰R ]kN`O\N^MVMV_W]\ZO_bOŠ„Oj]N\ZO_\OX_\]O ZMNW[VWkOq_ZMO^N``ÖO…„RO‰‰‰s‰‰R ]kN`O\N^MVMV_W]\ZO_bOŠ‰Oj]N\ZO_\OX_\]O cgMO `]ZZO MYNWO Š„O j]N\ZO q_ZMO ^N``ÖO ŠxRO „‰‰s‰‰RO O ]kN`O \N^MVMV_W]\ZO _bO „O j]N\ZO _\OX_\]OZMNW[VWkROcgMO`]ZZOMYNWOŠ‰Oj]N\ZO q_ZMO^N``ÖOŠ‰RO‰‰‰s‰‰RO]kN`O\N^MVMV_W]\ZO _bO]ZZOMYNWO„Oj]N\ZOMNW[VWkOq_ZMO^N``ÖO „RO‰‰‰s‰‰s } MO VZO VWZM\g^MVv]O M_O W_M]O MYNMO [g]O qNjX]WMO VWO ^_WZ_WNW^]O dVMYO MY]O O ^_WZMVMgMV_WO VZO _WO _\O c]b_\]O MY]O ƒŠZMO N\^YRO…‰ŠƒsO]^MV_WOƒP…QOPNQOPVVQOq\_vV[]ZO }NW_MY]\OX]Xc]\OdY_ObNV`ZO_\OW]k`]^MZO M_OqNjOMY]Oq\]Z^\Vc][OWWgN`O\N^MV^VWkO ]]ZO c]b_\]O MY]O ]W[O _bO N\^YO VWO ]N^YO j]N\OZYN``ONZO`_WkONZOY]ÅZY]O\]XNVWZOVWO []bNg`MROYNv]OW_O\VkYMÀ NQOOObONg[V]W^]OVWO^_g\M cQO O _O q\]qN\]RO NgMY]WMV^NM]O _\O b\NWpO NWjO `]kN`O [_^gX]WMO VW^`g[VWkO ]X_\NW[gXO NW[O \MV^`]ZO _bO MY]O ZZ_^VNMV_WR ^QO O O bNV`g\]O _\O W]k`]^MO M_O qNjO MY]O WWgN`O \N^MV^VWkO ]]ZRO NZO NW[O dY]WO [g]RO ZYN``O c]O []]X][O M_O c]O NWO N^MO _bO

q\_b]ZZV_WN`OXVZ^_W[g^Ms

_d]v]\RO VWO Nqq]N`VWkO NkNVWZMO MY]O []^VZV_WO_bO gZMV^]O{gX_k_cVNRO^_gWZ]`O M_O MY]O []b]W[NWMZO j]MVc_O PQO []Z^\Vc][O MY]O \g`VWkO _bO MY]O ][]\N`O

VkYO _g\MO NZO NO q]\vNZV_WO _bO {gZMV^]sO Y]O Z]WV_\O `Ndj]\O VWO N[_qMVWkO MY]O Nqq]``NWMzZO c\V]bO N\kg][O MYNMO MY]\]O dNZO W_O cNZVZO b_\O MY]O VW{gW^MV_WO \]ZM\NVWVWkO MY]O RO NZO MY]O q`NVWMV*ZO `N^p][O MY]O `_^gZOZMNW[VOM_OVWZMVMgM]OMY]OZgVMs j]MVc_O PQO N`Z_O q_ZVM][O MYNMO MY]O `_d]\O ^_g\MO ]\\][O VWO `NdO NW[O ^NX]O M_O NO q]\v]\Z]O []^VZV_WO dY]WO VMO d]WMO NY]N[O M_O k\NWMO MY]O VW{gW^MV_WO []ZqVM]O MY]O ZM\_WkO ]vV[]W^]O M]W[]\][O c]b_\]O MY]O ^_g\MRO ]v]WO NZO Y]O N[[][O MYNMO MY]O `_d]\O^_g\MOXVZ[V\]^M][OVMZ]`bONW[O^NX]O M_O NO q]\v]\Z]O []^VZV_WO dY]WO VMO Nqq`V][O d\_WkO q\VW^Vq`]O _bO `NdO VWO []M]\XVWVWkO MY]O XNW[NM_\jO X_MV_WO b_\O VW{gW^MV_WO c\_gkYMO c]b_\]O VMRO g\kVWkO MY]O ^_g\MO M_O [VZXVZZOMY]O\g`VWkO_bOMY]O`_d]\O^_g\Ms gMO _X]‚O VWO YVZO \]q`jO q\Nj][O MY]O ^_g\MO M_O MY\_dO _gMO MY]O zZO Nqq]N`O _WO MY]O \]NZ_WO MYNMO X_ZMO `Ndj]\ZO N\]O Z_O VXq_v]\VZY][O MYNMO MY]jO \V[]O _WO ^_XX]\^VN`O X_M_\^j^`]ZO M_O ^_g\MsO ]O bg\MY]\O N\kg][O MYNMO MY]O O [V[O W_MO b_``_dO MY]O q\_q]\O kgV[]`VW]O c]b_\]O

VXq_ZVWkONOW]dOq\N^MV^VWkOb]]O_WO`]kN`O q\N^MVMV_W]\s WO ZqVM]O _bO MY]O q`NVWMV*ZzO N\kgX]WMO c]b_\]OMY]O_g\MO_bOqq]N`ROMY]ONqq]``NM]O ^_g\MO\g`][OVWObNv_g\O_bOMY]O[]b]W[NWMZRO `]N[VWkO ^_gWZ]`O M_O MY]O Nkk\V]v][O `Ndj]\ZO VZZgVWkO NO MY\]NMO M_O qg\Zg]O MY]O XN]\ONMOMY]Ogq\]X]O_g\MsO^^_\[VWkO M_O _X]‚RO}]OdV``Ok_OM_OMY]Ogq\]X]O _g\MsO ]O YNv]O Nqq`V][O NW[O NdNVMVWkO MY]Obg``O{g[kX]WMsO]OZ]]OMY]O{g[kX]WMO _bOMY]O^_g\MONZObNg`MjONW[OdV``O^YN``]Wk]O VMOM_OMY]Ogq\]X]O_g\Ms ZV[]OMY]O^V\^g`N\RONMV_WN`O\]ZV[]WMO _bO MY]O RO N`VRO PQO ^YN\k][O `Ndj]\ZO M_O ]WZg\]O \]kg`N\O qNjX]WMO _bO q\_b]ZZV_WN`O b]]ZO Z_O NZO O M_O ^Y]^pO MY]O N^MVvVMV]ZO _bO €gN^pZO VWO MY]O `]kN`O q\_b]ZZV_WsO Y]O O c_ZZO XNVWMNVW][O MYNMOOMY]OqNjX]WMO_bOq\N^MV^VWkOb]]ZOcjO `Ndj]\ZO dNZO _W]O _bO MY]O X]NZg\]ZO qgMO VWOq`N^]OM_Oqg\k]OMY]Oq\_b]ZZV_WO_bObNp]O `Ndj]\Zs N`VOPQOdY_OZM\]ZZ][OMYNMO€gN^pZO N\]O^NqNc`]O_bO[\NkkVWkOMY]OWNX]O_bOMY]O q\_b]ZZV_WO VWO MY]O Xg[O ^YN\k][O `]kN`O q\N^MVMV_W]\ZO VWO MY]O ^_gWM\jO M_O ]WZg\]O qNjX]WMO _bO MY]V\O O O O q\N^MV^VWkO b]]ZO \]kg`N\`js Y]O O q\]ZV[]WMO \]v]N`][O MYNMO MY]O

The practice of law is not very easy if you are not a trained lawyer but F;;7K@F<7UURRF?K=@UUM<>KFV9 I7:>9<9>;:@V@<7UKWIFK=@UU=:R@=Q?= WI9<9X9:W9;7=;I=I9VW9WF?U> ensure prosecution

YV]bO gZMV^]O _bO Vk]\VNO P QRO gZMV^]O `__XNO gYpMN\RO YN[O [V\]^M][O Y]N[ZO _bO ^_g\MZO M_O ]WZg\]O MYNMO `Ndj]\ZO dY_O Nqq]N\][O c]b_\]O MY]XO ZY_dO ]vV[]W^]ZO _bO qNjX]WMO _bO q\N^MV^VWkO b]]ZO M_O ^Y]^pO dYNMOY]OM]\X][O€gN^p]\js ^^_\[VWkO M_O N`VO PQRO }]O YNv]O d\V]WOM_OMY]O ONW[OZY]OYNZO[V\]^M][O X_ZMO _bO MY]O Y]N[ZO _bO ^_g\MZO M_O ]WZg\]O MYNMO `Ndj]\ZO dY_O Nqq]N\O c]b_\]O MY]XO ZY_dO]vV[]W^]O_bOqNjX]WMO_bOq\N^MV^VWkO b]]ZsO bOj_gON\]OW_MONO\]kVZM]\][O`Ndj]\O j_gO^NWzMOqNjOq\N^MV^VWkOb]]Zs }]O ^NWO \]N``jO `__pO NMO MY]O `]v]`O _bO ^__q]\NMV_WO cjO MY]O ƒŠZMO _bO N\^YRO c]^NgZ]O MYNMO VZO dY]WO VMO c]^_X]ZO NWO _*]W^]O VbO j_gO YNv]O W_MO qNV[O j_g\O q\N^MV^VWkO b]]ZsO ]O YNv]O X]^YNWVZXO _bO ]WZg\VWkO MYNMO _W`jO MY_Z]O dY_O N\]O €gN`Vw][O `Ndj]\ZO qNjO q\N^MV^VWkO b]]ZsO _RO dY]WO j_gO ^_X]RO j_gO ZY_dO j_g\O c\NW^YO NW[O qN\MV^g`N\ZO _bO ^N``RO j]N\O _bO ^N``O NW[O N``O MYNMO VWO j_g\O \]^]VqMRO Z_O d]O ^\_ZZO^Y]^pOdY]WOd]Ok]MOVMs }NM]ZMO q\V`O MYVZO j]N\RO d]O dV``O VZZg]O V[]WMVMjO ^N\[ZO M_O N``O `Ndj]\ZO dY_O YNv]O c]]WO ^NqMg\][O gW[]\O _g\O [NMNO cNZ]O v]\Vw^NMV_WO]|]\^VZ]s Y]O O c_ZZO dY_O N`Z_O Z]]ZO N^MO _bO €gN^p]\jONZONO^\VXVWN`O_*]W^]ROVZZg][ONO dN\WVWkOMYNMONWjOq]\Z_WOb_gW[O^g`qNc`]O VWO MY]O d\_WkO [_VWkO d_g`[O c]O XN[]O M_O bN^]OMY]O`NdRO]v]WONZOY]Oq_VWM][O_gMOMYNMO MY]ON^MOYN[ON*]^M][OMY]OVWM]k\VMjO_bOMY]O q\_b]ZZV_Ws N`VO PQO N`Z_O ZM\]ZZ][O MYNMRO } MzZO NO ^\VXVWN`O _*]W^]RO Z_O VbO MY]jO b_gW[O Zg^YO ^NZ]ZRO MY]jO ZY_g`[O [_O gZO NO bNv_g\O _bO ^N``VWkO VWO MY]O YNV\XNWO _bO MY]O `_^N`O c\NW^YO _bO O NW[O MY]O O dV``O ]WZg\]Oq\_Z]^gMV_WsO]OYN[ONO^NZ]O`Vp]O MYNMO VWO cN[NWRO Z_X]MVX]ZO `NZMO j]N\O NW[O MY]O O VZO NMO MY]O b_\]b\_WMO _bO MY]O q\_Z]^gMV_Ws }Y]O q\N^MV^]O _bO `NdO VZO W_MO v]\jO ]NZjO VbO j_gO N\]O W_MO NO M\NVW][O `Ndj]\O cgMO _^^NZV_WN``jO j_gO ZMV``O wW[O Z_X]O YN\[]W][O ^\VXVWN`ZO dY_O ZMV``O M\jO VMO cgMO dY]W]v]\O d]O ^NM^YO MY]XO d]O d_g`[O ]WZg\]Oq\_Z]^gMV_WROY]OZNV[s Y]O O \]ZV[]WMO ^YN\k][O `Ndj]\ZO M_O ]WZg\]O qNjX]WMO _bO MY]V\O q\N^MV^VWkO b]]O M_O q\]v]WMO MY]XO b\_XO NWjO b_\XO _bO YN\NZZX]WMRO ZM\]ZZVWkO MYNMO VMO d_g`[O W_O `_Wk]\Oc]OcgZVW]ZZONZOgZgN`s


Daily Newswatch

51

Crime Friday, February 21, 2014

I donâ&#x20AC;&#x2122;t compromise disciplineâ&#x20AC;Ś says CP Mbu OWOLOLA ADEBOLA

N

ewly redeployed Commissioner of Police, Joseph Mbu has sounded it loud and clear that his new posting to Abuja, the Federal Capital Territory(FCT) has no bearing with politics, adding that discipline remains his watchword. It may be recalled that Mbu was redeployed to the FCT having served meritoriously in the crisis ridden Rivers State as the Commissioner of Police. Tough spoken Mbu, in his maiden address with journalists in Abuja on Monday said he was posted to Abuja to do police work which primarily bordered on service to humanity and integrity. He made this declaration just as critics say he would succeed as the Commissioner of Police in Abuja, judging from his antecedents. Responding to a question about allegations of his non-neutrality in the political crisis in Rivers State, he said:â&#x20AC;?Am not here to do politics. I want you to ask questions within what I am telling you here. I would not entertain questions that do not fall within my jurisdiction. My purpose here as the Commissioner of Police is to work. You are at liberty to watch and monitor what is happening in Rivers State by asking questions from the Commissioner of Police thereâ&#x20AC;?, he said. Pressed to comment on the crises that lately engulfed Rivers State, Mbu said that over 97 % of the people there have much ^_Ww[]W^]O VWO MY]O q_`V^]O X_ZMO ]Zq]^VN``jO when he was there as the Chief cop. Mbu had, in a prepared brief, told journalists about his preparedness to cgV`[O ^_Ww[]W^]O VWO MY]O X]WO NW[O _A^]\ZO of the FCT Police Command, defend them when necessary as long as they are doing not only the right thing, but what is legal. â&#x20AC;&#x153;I will ensure that those who are trying to take laws into your hands do not go scot- free. Those who revel in what the law considered to be bad would be brought to book. This is why, I told you earlier on MYNMOMY]O^_XXNW[OZYN``OcgV`[O^_Ww[]W^]O VWOMY]OX]WONW[O_A^]\ZĂ ONW[OMYNMONWjc_[jO found wanting amongst you shall regret it.â&#x20AC;? Mbu advanced further that the bedrock of police work is discipline which must not be compromised at all times. Discipline and integrity goes together. A man without integrity is worse than NO [VZ^N\[][O w`MYjO \NksO Y]\]b_\]RO O [_WzMO ^_Xq\_XVZ]O[VZ^Vq`VW]Ă O OdV``O]WZg\]OMYNMO the tenets of the police job are strictly N[Y]\][O M_Ă O ]v]\jO q_`V^]O _A^]\O d_\pVWkO here must be disciplined, must be civil to the public, must respect the public NW[O Nc_v]O N``RO XgZMO c]O v]\jO w\XRO X_ZMO especially whenever it comes to decisionmakingâ&#x20AC;? he further cautioned his men NW[O_A^]\Zs CP Mbu who promised to build on what his predecessor has laid down, added that

he could only make changes where they N\]O ^_WZV[]\][O W]^]ZZN\jĂ O }MY]O Z_^V]MjO is dynamic and the command would not be left behind in the areas where change becomes not only imperative, but inevitable.â&#x20AC;? While promising to install complain boxes in public places which is inclusive of churches and mosques, he said such a professional gesture would allow people to freely volunteer timely and useful VWb_\XNMV_WĂ O }c]ZV[]ZRO VMO ZY_g`[O c]O Z]]WO as a way of bridging the gap between the police and the general public. You can call it public relations in action. Patriotic people of the command would therefore be able to drop their observations in form of writing about the conduct of police men dVMYVWOMY]OM]\\VM_\jĂ ONW[OZg^YONO^_Xq`NVWMPZQO as the case may be, would be discreetly VWv]ZMVkNM][sOY]\]b_\]ROXjO_A^]\ZOZY_g`[O not be afraid in as much they are doing the right thing. There is no witch â&#x20AC;&#x201C;hunting anybodyâ&#x20AC;?, he added. Meanwhile, Mbu also enjoined journalists, most especially those covering activities within the Federal Capital Territory to always be accurate and truthful in their reporting. He noted that journalists, as the fourth estate of the realm, have noble roles to play in nation â&#x20AC;&#x201C;building. According to him, reporters should always consider patriotism while reporting, most especially sensitive issues that could

Mbu

undermine the security of the State. â&#x20AC;&#x153;We do not have another country to call ours. Let us continue to be involved in nation-building as we strive to do our jobs within ethical constraintsâ&#x20AC;?, he canvassed.Mbu said he would open his doors to journalists for the purpose of rubbing minds, most especially in areas that are not clear to them. â&#x20AC;&#x153;I do not have anything to hide. My doors are opened for enquiries, anytime any dayâ&#x20AC;?. Meanwhile, Mbu has been described as a mercurial and professional police

_A^]\OcjONOZ]NZ_W][O^\VX]O\]q_\M]\RO\sO _`_\gWZ_O NsO NO ZNV[O cgO q\_v][OO his worth when he was in-charge of the Federal Highway, Borno-Yobe axis e.t.c.where he put paid to indiscipline NX_WkZMO YVZO _A^]\ZO NW[O X]WsO ]O ZNV[O Mbu should bring to bear his wealth of experience, most especially in the area of public administration and in the process c]dN\]O_bOMY_Z]OY]OPNQO^N``ZOZj^_qYNWMZO â&#x20AC;&#x153;as they are all over the place to do mischief.â&#x20AC;?

From music to robbery

D

]M]^MVv]ZO NN^Y][O M_O MY]O special Anti-Robbery sqaud, Ikeja Lagos are still holding as their guest, a musician who reportedly participated in a chain of robberies. Authorities said that the indigene _bO X_O MNM]O V[]WMVw][O NZO _WNMYNWO Nsirim, belonged to a gang, which specialises in breaking and stealing from cNWpZzOgM_XNM][O]``]\ON^YVW]Zs Police, while parading the gang members alleged that the gang was responsible for an ATM robbery in November 2013 that left three policemen dead at the Ayobo branch of Access Bank. The Commissioner of Police, Lagos State Command, Umar Manko, identiw][OMY]O_MY]\OX]Xc]\ZO_bOMY]OkNWkONZO Daniel Onuoha, Eyo Bassey, Tairu Kareem, Tajudeen Dosunmu, Isiah Willie NW[O_Ww[]W^]ONvV_g\s The musician said it was his passion for music coupled with his desire to kVv]OYVZObNXV`jONOc]]\O`Vb]OMYNMOqgZY][O him into crime. He said although he charged N50, 000 to perform at events, the money was not regular and he often had to share the pay with other members of his band. He said, â&#x20AC;&#x153;I sing all genres of music

and I even have my own band known as Masterpiece Band. I am also a profesZV_WN`O [NW^]\Ă O XjO ZMNk]O WNX]O VZO \VkVnal. I perform at weddings, night clubs and other social gatherings. Sometime in 2012, I went to Beach Land Estate, Apapa to perform at a function. That dNZOdY]\]O OX]MO_Ww[]W^]ONW[Od]O]|changed telephone numbers. â&#x20AC;&#x153;Two weeks later, he called me for a meeting and asked me what I wanted most in life, I said I wanted my music career to succeed and I needed money to buy music instruments. He said he would get me out of poverty. } ]OZNV[Od]Od_g`[Oc]O\_ccVWkOcNWpZzO ATMs but no one would get killed. He gave me two days to think about the deal but warned me that once I joined, I would not be allowed to leave. I accepted the deal because I needed to buy the VWZM\gX]WMZONW[O_Ww[]W^]OVWM\_[g^][O me to the leader, Onuoha.â&#x20AC;? Narrating how the gang operated, Nsirim said after monitoring a bank for a few days, they would plan how to break into it. He said on the night of any operation, Wg_YNRO_Ww[]W^]ONW[ONZZ]jOd_g`[O enter the banks premises as customers who wanted to withdraw from ATM, point their guns at the security guards

and then tie them up. He said after the guards had been subdued, he would carry gas cylinders into the bank, while the welder would burn the ATM and force it open

]O ZNV[RO }[g\VWkO MY]O w\ZMO \_cc]\jO in one night, Onuoha pretended that he wanted to withdraw money from a bank on Malu Road, Ajegunle. On k]VWkO VWZV[]RO MY]jO MV][O gqO MY]O Z]^grity guards and I carried a gas cylinder into the bank premises and we burnt the ATM. My share was N250, 000. â&#x20AC;&#x153;We robbed another bank at Idimu, my share was N350, 000. We also \_cc][ONOw``VWkOZMNMV_WON\_gW[OÂ&#x2C6; Igando Road. I used my share to buy musical instruments since that was dYjO OM__pOM_O\_cc]\jOVWOMY]Ow\ZMOq`N^]sO After buying instruments, I used the remainder to take care of my wife and two kids â&#x20AC;&#x153;The last robbery was at a bank in Ayobo. We hid in a nearby bush, waitVWkO b_\O Wg_YNRO _Ww[]W^]O NW[ONZsey, who had entered the bank, to give us a signal as usual. â&#x20AC;&#x153;But when we heard gunshots we all Â?][sO MOdNZONbM]\O OdNZON\\]ZM][O O`]N\WMO that three policemen were killed. I did W_MO^N\\jONWjOkgWĂ O O^NWW_MOpV``ONOYgXNWO being, God forbid.â&#x20AC;?


52

Daily Newswatch Friday, February 21, 2014

Crime

Mother of three petitions SSS DG over intimidation… cries for justice Alphonsus Eze, Awka

M

rs. Chizoba Ozor, an Asaba based housewife NW[O NO O q]jO M\N[]\O VZO N`Z_O NO O Wg\ZVWkO O X_MY]\O _bO Nc_gMO ]VkYMO X_WMYZO cNcjO NMOMY]OMVX]O_bOMY]OVW^V[]WMOdYV^YO`][OM_OY]\O N``]k][OgW`Ndbg`ON\\]ZMROc]NMVWkROM_\Mg\]ONW[O []M]WMV_WO cjO X]WO _bO ]qN\MX]WMO _bO MNM]O ]^g\VMjOPQROZNcNRO]`MNOMNM]sOYNMOdNZO _WOYg\Z[NjRO]^]Xc]\ŠŒRO…‰Šƒs ^^_\[VWkOM_OONOq]MVMV_WOcjOMY]OZ_`V^VM_\OM_O \ZO‚_\ROX]pNOkgNMgRONO^_qjO_bOdYV^YO dNZOb_\dN\[][OM_OMY]O[V\]^M_\ˆk]W]\N`OROO in Abuja, four men who were driving in a

V`g|ONWO[\_v]OVWM_O\ZsO‚_\zZO^_Xq_gW[OO NMO[gp]RONOZgcg\cOO_bOZNcNRONW[O[]XNW[][O M_O Z]]O Y]\O YgZcNW[RO Wj]pNO ‚_\RcgMO O ZY]O M_`[OMY]XOMYNMOZY]O[V[OW_MOpW_dOYVZOdY]\]O Nc_gMs YVZO NqqN\]WM`jO VWbg\VNM][O MY]O X]WRO dY_O q_gW^][O _WO Y]\O NW[O ZMN\M][O c]NMVWkO Y]\RO NZpVWkO Y]\O M_O q\_[g^]O Y]\O YgZcNW[RO dVMYO _W]O _bO MY]XO N``]k][`jO YVVWkO Y]\O N``O _v]\O Y]\O c_[jO dVMYO YVZO \VÔ]RO dYV`]O NW_MY]\O \]q_\M][`jO _kk][O Y]\O dVMYO Y_\Z]dYVqsO MY]\ZRO N^^_\[VWkO M_O MY]O q]MVMV_WRO Z`Nqq][O NW[OkNv]OY]\Oc`_dZOgWMV`OY]\O]VkYMOX_WMYZO cNcjRO ZY]O dNZO ^N\\jVWkO dNZO MY\_dWO M_O MY]O ground. NV[O MY]O d_XNW~ZO `Ndj]\O VWO Y]\O q]MVMV_WO }Y]jO c]NMO Y]\O X]\^V`]ZZ`jO M_O MY]V\O ZNMVZbN^MV_WO c]b_\]O MY]jO [\Nkk][O Y]\O VWM_O MY]V\O v]YV^`]O NW[O [\_v]O Y]\O NdNjRO `]NvVWkO Y]\OcNcjOc]YVW[O_WOMY]Ok\_gW[sOWO\]N^YVWkO NOq`N^]O^N``][OVX_OdVMYVWO[gp]ROW]N\Os sO W[gZM\V]ZRO ZNcNRO MY]O v]YV^`]O dNZO qg``][O _v]\O NW[O MY]O dVb]O _bO _W]O YVW][gO kdgRO Z]\vVWkONMOMY]OMNM]O]^g\VMjO]\vV^]ROZNcNO ^NX]O _gMO NW[O ZMN\M][O c]NMVWkO Y]\O NkNVWsO Y]OdNZO`NM]\O[\Vv]WOM_OOY]N[€gN\M]\ZOVWO ZNcNROdY]\]OZY]OdNZOZgc{]^M][OM_ON``Ob_\XZO

The lawyer said that in 2013, Ukwu and the wife “covetously encroached on the Land of our client, as a result of which our client brought civil action against them and others at Delta State High Court vide suit No A/167/2013 between Mr. Cyprain Umeh versus Chinedu Ukwu and three others

President Jonathan

_bOc]NMVWkONW[OM_\Mg\]sOY]OX]WOZ`Nqq][OY]\RO c]NMOY]\ONW[OqgMOY]\O_WOMY]O__\ROdVMYOY]\O bN^]O_WOMY]OdN``ROgWMV`ONc_gMOŠ‰qXs \ZO ‚_\RO ZNV[O Y]\O `Ndj]\RO dNZO W_MO NZp][O M_O XNp]O NWjO ZMNM]X]WMRO \NMY]\O MY]jO d]\]O ^_WMVWg_gZ`jO NZpVWkO Y]\O O Nc_gMO O MY]O YgZcNW[zZO dY]\]O Nc_gMRO dYNMO Y]O [_]ZO b_\O `VvVWkRO dY]WO Y]O ^_X]ZO cN^pO NMO WVkYMO NW[OO dY]MY]\O Y]O c\_gkYMO Z_X]MYVWkO cN^pO Y_X]O MY]Oq\]vV_gZOWVkYMORONbM]\OdYV^YO_W]O_bOMY]XO kNv]O Y]\O Š‰‰sM_O qNjO Y]\O dNjO cN^pO M_O Y]\O Y_gZ]sO O \ZO ‚_O dNZO ZNV[O M_O YNv]O c]]WO M\]NM][O cb_\]O ZY]O dNZO MNp]WO M_O Y_ZqVMN`O MY]O b_``_dVWkO[Njs NV`jO ]dZdNM^YO Y_d]v]\O kNMY]\][O MYNMO MY]O q\_c`]XO dNZO W_MO O gW^_WW]^M][O dVMYOMY]O`NW[O[VZqgM]Oc]Md]]WOpdgROdY_OO N``]k][`jO O O XNZM]\XVW[][O MY]O dY_`]O MYVWkO NW[O _W]O \sO jq\NVWO X]YRO NWO WVMZYNO cNZ][OcgZVW]ZZXNWsO_MYOppdgONW[OX]YO d]\]OZNV[OM_OYNv]Oc_gkYMO`NW[Ob\_XO_`s _]OO ^Yg‚VNRO Vk]\VNˆVNb\NO VvV`O dN\O v]M]\NWsO

_d]v]\RO X]YO YN[O O N^^gZ][O pdgO O _bO V``]kN`O]W^\_N^YX]WMO_WOYVZO`NW[ROY]W^]OOY]O [\Nkk][OYVXOM_OZNcNO VkYO_g\Ms _Z]]€g]WM`jRO pdgO dNZO ZNV[O M_O YNv]O c]]WOVWbg\VNM][OcjOX]YzZON^MV_WONW[OOdNZO N``]k][OM_OYNv]Oc]]WOOOgZVWkOYVZOq_ZVMV_WOM_O ^YNZ]O NbM]\O X]YO NW[O MY_Z]O d_\pVWkO b_\O YVXsOWj]pNO‚_\ROMY]OYgZcNW[O_bOYV‚_cNO ‚_\ROZNV[OM_Oc]Od_\pVWkOb_\OX]YOVWOYVZOZVM]O W]N\OMYNMO_bOpdgRON`Z_OON^^gZ][OWj]pNO_bO ZM]N`VWkO‹‰‰OcNkZO_bO^]X]WMOOb\_XOYVZOY_gZ]O gW[]\O^_WZM\g^MV_Ws gMO ‚_\ZzO `Ndj]\O []WV][O MYNMO Wj]pNO ‚_\O ZM_`]O YVW][gzZO ^]X]WMsO ]O ZNV[O VWO MY]O q]MVMV_WO MYNMO }NMO W_O MVX]O [V[O YVW][gOO pdgO O XN[]O NWjO \]q_\MO _bO MY]O MY]bMO M_O MY]O _`V^]OZMNMV_WRO VWOZNcNO NkNVWZMO _g\O ^`V]WMZzO YgZcNW[RO W]VMY]\O dNZO _g\O ^`V]WMO _\O Y]\O YgZcNW[OVWvVM][OM_OMY]OZMNMV_WO_v]\ONWjO^NZ]O _bO MY]bMRO \NMY]\RO Y]O ^Y_Z]O M_O MNp]O `NdZO VWM_O YVZOYNW[ZOcjOgZVWkOYVZOX]WOM_OYN\NZZRON\\]ZMRO c]NMROM_\Mg\]ONW[O[]MNVWO_g\OVWW_^]WMO^`V]WMO NW[OY]\O^YV`[s \kVWkO MY]O [V\]^M_\ˆk]W]\N`O _bO O M_O gZ]O YVZOk__[O_A^]ZOM_OVWv]ZMVkNM]OMY]OXN]\ONW[O c\VWkOq]\q]M\NM_\ZOM_Oc__pROkgNMgONZZ]\M][O dYNMOY]OWN\\NM][ONX_gWM][OM_ONOvV_`NMV_WO_bO MY]ObgW[NX]WMN`O\VkYMZO_bO\ZsO‚_\s WO NO ZVXV`N\O v]VWRO X]YO q]MVMV_W][O MY]O

[V\]^M_\ˆk]W]\N`O_bOOMY\_gkYOYVZO`Ndj]\RO sO ‚]gk_RO O _bO O _\W]\O M_W]O YNXc]\ZROO ^_Xq`NVWVWkO _bO VW^]ZZNWMO MY\]NMO M_O YVZO `Vb]O cjO pdgO NW[O YVZO dVb]RO _g\Nk]RO dYV^YO ^NX]O M_O NO Y]N[O _WO NWgN\jO ŠƒRO …‰Š‹O dY]WO pdgOONW[OYVZOdVb]O}dV^p][`jRObN`Z]`jONW[O XN`V^V_gZ`jO N``]k][O MYNMO _g\O ^`V]WMO NW[O YVZO ZMN*OOVWvN[][OMY]Oq\]XVZ]O_bO\OpdgOONW[O ZY_MOYVZOkNM]p]]q]\ROdYV^YOMY]jO[]Z^\Vc][O }NZONOc`NMNWMO`V]ROZVW^]OW]VMY]\OMY]V\OO^`V]WMOW_\O YVZOZMN*O]v]\Od]WMOM_OMY]Oq\]XVZ]ZO_bOMY]OZNV[OO YVW][gOpdgROMN`pVWkO`]ZZO_bOZY__MVWkONWjO kgWs ‚]gk_O ^`NVX][O VWO YVZO q]MVMV_WO M_O MY]OO [V\]^M_\ˆk]W]\N`O _bO RO dYV^YO dNZO ^_qV][O M_O MY]O WZq]^M_\ˆ ]W]\N`O _bO _`V^]O P QRO MYNMO cNZ][O _WO MYNMO }O bN`Z]O NW[O M\gXq][O gqO ^YN\k]O X]YzZO ZMN*RO _W]O \sO cVWdNWW]O WW_^]WMOYVNROdNZON\\]ZM][O_WO NWgN\jOŠƒRO …‰Š‹ONW[O[]MNVW][OVWOOOO^]``OVWOZNcNONW[O k\NWM][OcNV`OOWVkYMO_bOMY]OZNX]O[Njs Y]O `Ndj]\O ZNV[O MYNMO VWO …‰ŠƒRO pdgO NW[O MY]O dVb]O }^_v]M_gZ`jO ]W^\_N^Y][O _WO MY]O NW[O_bO_g\O^`V]WMRONZONO\]Zg`MO_bOdYV^YO_g\O ^`V]WMOc\_gkYMO^VvV`ON^MV_WONkNVWZMOMY]XONW[O _MY]\ZO NMO ]`MNO MNM]O VkYO _g\MO vV[]O ZgVMO _OŊxŅ‰ŠƒOc]Md]]WO\sOjq\NVWOX]YO v]\ZgZOYVW][gOpdgONW[OMY\]]O_MY]\Zs gMO VXX][VNM]`jO MY]O ZgVMO dNZO w`][O NW[O Z]\v][OpdgONW[OYVZOdVb]RON``]k][O‚]gk_RO c_NZMVWkO MYNMO MY]jO d_g`[O }^\gZYVWk`jO []N`O dVMYOX]YO O O ]O N`Z_O N``]k][O MYNMO ]v]\O ZVW^]O RO pdgO NW[OYVZOdVb]OYNv]Oc]]WOZ]N\^YVWkOb_\OX]YOO dVMYOMY]OvV]dOM_ON\\]ZMOROO[]MNVWRONW[OYN\XO YVXRO d_W[]\VWkO dYjO pdgO ZY_g`[O MNp]O gW[g]ON[vNWMNk]O_bOc]VWkONWOO_q]\NMVv]O M_O VWMVXV[NM]RO YN\NZZO NW[O MY\]NM]WO X]YRO {gZMOc]^NgZ]OY]OdNZOZg][Os‚]gk_OMY]WOg\k][O MY]O [V\]^M_\Øk]W]\N`O _bO O M_O VWv]ZMVkNM]O MY]OXN]\OOdVMYOMY]OvV]dOOM_OgW\Nv]`VWkOMY]O M\gMYONW[Oc\VWkOMY]O_*]W[]\ZOM_O{gZMV^]s gMO pdgO VWO YVZO \]N^MV_WO VWZVZM][O MYNMO Wj]pNOdNZONO}^\VXVWN`OdY_OYNZOZM_`]WOYVZO cgV`[VWkOXNM]\VN`ZOd_\MYONc_gMO…s…XV``V_WO b\_XO YVZO ZVM]sO Y]WO ^_WMN^M][O _WO O qY_W]RO N`Z_O N``]k][O MYNMO Wj]pNO ]€gN``jO ZM_`]OYVZOO]`]^M\V^Ob]W^VWkOdV\]OXNM]\VN`Zs

]O Y_d]v]\O []WV][O MYNMO Wj]pNzZO dVb]O dNZO]v]\OM_\Mg\][OcgMONk\]][OMYNMOMY]OX_MY]\O _bO MY\]]O dNZO _W`jO MNp]WO M_O MY]O O ZMNM]O

Y]N[€gN\M]\ZOVWOZNcNROdY]\]OZY]OdNZOXN[]O M_O O kVv]O VWb_\XNMV_WO Nc_gMO Y]\O YgZcNW[zZO dY]\]Nc_gMZRO YNvVWkO VWVMVN``jO N``]k][O MYNMO Y]\O YgZcNW[O Z^N`][O MY\_gkYO MY]O b]W^]O NW[O [VZNqq]N\][OdY]WONOM]NXO_bOO_q]\NMVv]ZO N\\Vv][OMY]V\OY_gZ]s

]OZNV[OMYNMOVWO_\[]\OM_O]vN[]OVWv]ZMVkNMV_WO NW[O q_ZZVc`]O q\_Z]^gMV_WO Wj]pNO NW[O YVZO dVb]RO YNv]O ZVW^]O qN^p][O _gMO b\_XO MY]V\O \]ZV[]W^]OVWOZNcNRON[[VWkOMYNMOMYVZOdNZOdYjO ZMNM]O[]qgMjO[V\]^M_\OVWˆ^YN\k]O_bO_q]\NMV_WZO dY_XOY]OZVXq`jOkNv]OYVZOWNX]OONZO[]cNj_O YN[O c]]WO ^N``VWkO MY]V\O `Ndj]\RO kdgNMgO M_O c\VWkO MY]XO M_O MY]O O MNM]O Y]N[€gN\M]\ZO b_\O bg\MY]\O VWM]\\_kNMV_WZO O ^_W^]\WVWkO MY]V\O q]MVMV_WZO cgMO MY]O `Ndj]\O YNZO q]\ZVZM]WM`jO \]bgZ][OM_OOc\VWkOMY]Xs O pdgO ZNV[O MYNMO [g]O M_O MY]O bNV`g\]O _bO kdgNMgOM_Oq\_[g^]OYVZO^`V]WMZOM_O]WNc`]OMY]O O^N\\jONOMY_\_gkYOVWv]ZMVkNMV_WO_WOMY]V\O N``]kNMV_WZRO MY]O MNM]O V\]^M_\O _bO MY]O O YNZO d\V]WO NO O q]MVMV_WO M_O MY]O Vk]\VNWO N\O ZZ_^VNMV_WOPQONkNVWZMOYVXONW[OMYNMOMY]O O`]N[]\ZYVqOq\_XVZ][OM_OX]]MOdVMYOOMY]O OM_OZ_\MO_gMOMY]OXN]\s pdgO ZMNM][O MYNMO Y]O dNZO W_MO MY]O _W`jO q]\Z_WO [\Nkk][O M_O ^_g\MO cjO X]YO ZNjVWkO MY]\]O N\]O MY\]]O _MY]\ZO NW[O VWZVZM][O MYNMO Wj]pNOdNZONO^\VXVWN`s O} ONXOMY]Ow\ZMOM]WNWMOVWOMYNMOZVM]ONW[Od]O YNv]O W_MO \]^_\[][O NWjO ^\VX]O MY]\]O VWO MY]O qNZMOb_g\Oj]N\ZOOgWMV` O MYVZO XNWO PX]YQO c\_gkYMO Wj]pNO MY]\]sO Wj]pNOVZONO^\VXVWN`sOY]jOYNv]OZM_`]WOXjO cgV`[VWkO XNM]\VN`ZO d_\MYO _v]\O …s…XV``V_WRO VW^`g[VWkO XjO O gX_RO ]`]^M\V^O b]W^VWkO dV\]RO ]M^sO Y]V\O `Ndj]\O d\_M]O NO q]MVMV_WO M_O _g\OO V\]^M_\ˆO ]W]\N`O NW[O MY]O O W_dO Z]WMO MY]O q]MVMV_WO M_O MY]O O Y]\]O VWO O MY]O ZMNM]O M_O VWv]ZMVkNM]RO NW[RO VMO VZO MY]O ZMNM]O []qgMjO [V\]^M_\O O Pq]\NMV_WZQRO []cNj_O MYNMO VZO YNW[`VWkO VMsO _gO ^NWO ^_X]O NW[O O dV``O O MNp]O j_gO M_O YVXO NW[O Y]O dV``O M]``O j_gO MY]O M\gMYO Nc_gMOMY]Z]Oq]_q`]s O_c_[jOVZOVWMVXV[NMVWkOMY]XROMY]O[]qgMjO [V\]^M_\O YNZO VWvVM][O MY]O `Ndj]\O M_O ^_X]O dVMYOYVZO^`V]WMOcgMOMY]O`Ndj]\OYNZO\]bgZ][OM_O ^_X]ONW[OWj]pNONW[OYVZOdVb]OYNv]OqN^p][O _gMOb\_XOdY]\]OMY]jOOd]\]O`VvVWkOVWOZNcNO Y]\]sO bOj_gO^NWO^_X]RO OdV``OMNp]Oj_gOM_OXjO ZVM]OZ_OMYNMOj_gOdV``OZ]]ON``OMY]OMYVWkZOOMY]jO [NXNk][RO j_gO ^NWO ]v]WO MNp]O qV^Mg\]ZO _bO MY]XOY]OZNV[s O Z]WV_\O Z]^g\VMjO _q]\NMVv]O NMO MY]O O ZMNM]OY]N[€gN\M]\ZOdY_OdNZOOV[]WMVw][ONZONO []qgMjO V\]^M_\O O ZNV[O O MYNMO ^_WM\N\jO M_O MY]O N``]kNMV_WZRO O YV‚_cNO O dNZO W]v]\O M_\Mg\][RO \NMY]\O O dNZO ZVXq`jO c\_gkYMO M_O MY]V\O _A^]O NW[OdNZOO`NM]\ONZp][OM_Ok_ÁOZMNMVWkOMYNMOOY]O dNZO]v]WOMY]Oq]\Z_WOdY_OkNv]OY]\OX_W]jOM_ O]WNc`]OY]\OM\NWZq_\MOY]\Z]`bOcN^ps

]O O []WV][O MY]O N``]kNMV_WO cjO YV‚_cNzZO `Ndj]\OMYNMOY]OdNZOc]VWkOOMY\]NM]W][OcjOYVZO _A^]ROZM\]ZZVWkOOMYNMOMY]jO_W`jOdNWM][OYVXO M_O c\VWkO O YVZO ^`V]WMRO Z_O MYNMO ZY]O d_g`[O Y]`qO MY]XOVWOMY]OVWv]ZMVkNMV_WOMY]jOd]\] O[_VWkOcNZ][O_WOMY]V\Oq]MVMV_Ws Y]O_A^]\OZNV[OMYNMOVMOdNZOMY]V\O OdY_O \]b]\\][O MY]O q]MVMV_WO M_O MY]XO M_O VWv]ZMVkNM]O cgMO MY]V\O wW[VWkZO Z_O bN\O \]v]N`][O MYNMO N``]kNMV_WZOcjOMY]O‚_\ZOd]\]ObN`Z]s

]O ZNV[O MY]O ^_gq`]ZO d]\]O ]vN[VWkO MY]O VWvVMNMV_WO c]^NgZ]O MY]jO pW]dO MYNMO MY]V\O N``]kNMV_WZOd]\]OcNZ]`]ZZONW[OMYNMOMY]jO}N\]O ^\VXVWN`Zs

_d]v]\RO MY]O ‚_\ZO MY\_gkYO MY]O `Ndj]\OO VWZVZM][O MYNMO MY]O O _q]\NMVv]ZO d]\]O ZVXq`jO `]v]`VWkO N``]kNMV_WO NkNVWZMO MY]XOO c]^NgZ]O MY]jO dNWMO M_O \_q]O VWO VWM_O M\_gc`]O _W]O \sO jq\NVWO X]YRO NWO WVMZYNˆcNZ][O businessman whom he is working for, c]^NgZ]O MY]jO d]\]O NWk]\][O O cjO O X]YzZO c_`[W]ZZOM_O[\NkOOpdgOM_OOO^_g\MRON``]kVWkO MYNMOVMOZ]]XZOMYNMOMY]OOVWOZNcNOYNZOMNp]WO ZV[]ZOdVMYOMY]V\O^_``]Nkg]Zs


Daily Newswatch

53

Arts Friday, February 21, 2014

Chimamanda Adichie writes on Nigeriaâ&#x20AC;&#x2122;s Anti-Gay Law Pg g 55 55

Book Review

Book Review

Pg 56

Nigeria, South Africa collaborate on music copyright management Pg 58 Pg 57


54

Daily Newswatch

Arts

Friday, February 21, 2014

I love everything about performances -Choreograper Bimbo Obafunwa Bibmo Obafunwa is a choreographer, dancer and music director. He is also the head of the Corporate Dance World, a Nigeriaâ&#x20AC;&#x2122;s dance agency that networks. He is also a partner to the Society for Performing Arts in Nigeria and a member of the Spirit of David. In this interview with ADA DIKE, he speaks on why he chose his career. full of fun. Though it has been up and down, it has been wonderful and I donâ&#x20AC;&#x2122;t regret it. Did people ridicule you when you began dancing? ]ZRO MY]jO [V[sO MO VZO MY]O w\ZMO _bO XjO ADA DIKE kind to go into full time dancing, apart ada.dike@mydailynewswatchng.com from the head of the Spirit of David, our foray into Segun Lawal. I decided to go into full time. choreography In 2001 and 2002, dancing was not I donâ&#x20AC;&#x2122;t know exactly when I started dancing but anything to be reckoned with in a professionally, I started in society. I used to rehearse somewhere 2000, while I was still in the university. at that time and the only thing that What did you study in the came close to dancing was aerobic. We later started dance classes and I university? I studied microbiology. I am sure was an instructor for the Society for you have met people in the past that Performing Artiste then. We were studied something else and ended being ridiculed but I went into it due up doing another thing. I am one of to the passion I have for it and sailed the victims. I decided to go after my through. Today, everybody wants to qNZZV_WONbM]\OZ^Y__`ONW[OVMOqNV[O_*ONMO do it because they saw one person who the end of the day. I was nominated became successful through dance. It for the Future Awards 2009. So I guess was hard but I carried my own cross and endured because I had something it is working. As a performing artiste, how has I was looking towards and we were k]VWkO^`_Z]\O]v]\jO[Njs the experience been so far? What has been your major I canâ&#x20AC;&#x2122;t say it has been like this or like that because I love everything about breakthrough? It is not a breakthrough you see performances. I love to perform, I love to watch performances and I physically. Every day I wake up, I love to scrutinize them. When I am tend to love dance more. That is what to perform, it works for me. Itâ&#x20AC;&#x2122;s been I called breakthrough. As I step into

Y

We were being ridiculed but I went into it due to the passion I have for it and sailed through. Today, everybody wants to do it because they saw one person who became successful through dance. It was hard but I carried my own cross and endured because I had something I !"##$$"$$ closer every day.

Obafunwa

my future daily, I keep developing more breakthroughs through my profession. How were your childhood days? I belong to a family of two children NW[O O NXO MY]O w\ZMsO O YNv]O NO j_gWk]\O sister, father and mother. I am from Lagos State. I went to the Green Spring for my primary school. I later went St. Gregoryâ&#x20AC;&#x2122;s College in Ikoyi and University of Ibadan. I was a very stubborn child and it was an asset for me. I used to get into trouble. God later channel that stubbornness into something good. You are dancing as you are talking. I am sorry. It is in me. Have you buried microbiology since you chose dancing as your profession? Dancing is all I do now. I preach the gospel according to dance. That VZO XjO dY_`]O `Vb]sO NW^VWkO VZO []wW][O as the movement of the body through time and space to rhythm. I think everybody does it and we canâ&#x20AC;&#x2122;t hide it. Everybody can dance according to their capability and according to how you are able to coordinate and move your body. But the truth of the XN]\OVZROd]ON``OX_v]sOY]OXgZV^Oj_gO hear you move to it. What we do is M_O Y]`qO q]_q`]O wW]Â&#x2C6;MgW]O MYNMO dYV^YO they already have. Dance is good for the soul. Each time I am emotionally down, I walk down to the studio and punch play on the music. By the time I spend like one hour dancing, I will c]O wW]sO ]O YNv]O W_MO j]MO q\_v]WO MYNMO medically, but trust me, in the nearest future, we will do that. Have you ever danced in the dream? Of course I do. It happens all the

time How do you relax? My job is one the best jobs. It is one _bO MY]O ]*]^MVv]O \]`N|NMV_WO MY]\NqV]ZsO I run a programme for corporate organization and it is called dance therapy. We have taken the tenets of [NW^]ONW[OZY_dWOVMZOc]W]wMsO bO OMNp]ONO [NW^]O^N``][O~YVqÂ&#x2C6;Y_qzRO Od_g`[O[]wW]O MY]O WgXc]\O _bO ZM]qZO VWO YVqÂ&#x2C6;Y_qO NW[O ]Â&#x20AC;gNM]OMYNMOM_OX][V^N`Oc]W]wMOVWOM]\XZO _bOc_[jOX_v]X]WMsOYVqÂ&#x2C6;Y_qRO{NÂ&#x201A;Â&#x201A;ONW[O others, whatever the style, we break that down. We began it seven years ago and we now have companies that are turning up for it. They send in MY]V\OZMN*ONW[OVWZM]N[O_bOk_VWkOM_OkjXRO MY]jO^_X]Ob_\O_g\OwMW]ZZO[NW^]OqN\Mjs What are your weaknesses? _gO N\]O k]VWkO M__O q]\Z_WN`sO jO weakness? I donâ&#x20AC;&#x2122;t know. My weakness is that I move my head wherever I hear music. People would say I am crazy. It is a weakness. On a normal day, how is it like? jO [NjO VZO q\]jO Xg^YO bg``O c]^NgZ]O I may be doing something that is, dancing, if not in a studio. My whole life has been dedicated to this work. Is your dreadlock hairstyle part of your dancing costume? No. This hairstyle is just me. I like it. I started wearing it about ten years ago and I have been able to maintain it. I have a reason for wearing dreadlock but it is personal. What is your message to your fans? I donâ&#x20AC;&#x2122;t have fans but I have friends. If you have got something you love to do, do it with sincerity. It might not pay at the initial stage but it will yield good fruits at the end.


Daily Newswatch

Arts

Friday, February 21, 2014

55

Why canâ&#x20AC;&#x2122;t he just be like everyone else? Chimamanda Adichie writes on Nigeriaâ&#x20AC;&#x2122;s Anti-Gay Law

I

will call him Sochukwuma. kwuma. A thin, smiling boy who liked to play with us girls at the university primary school in Nsukka. We were young. ng. We knew he dNZO[V*]\]WMROd]OZNV[RO~Y]zZOW_MO`Vp]O ~Y]zZOW_MO`Vp]O MY]O _MY]\O c_jZszO gMO YVZO dNZO ZO NO c]WVkWO NW[O gWÂ&#x20AC;g]ZMV_W][O [V*]\]W^]Ă O dNZO ]Ă O VMO dNZ simply what it was. We did not have a name for him. Wee did W_MO pW_dO MY]O d_\[O ~kNjszO ]

]O was Sochukwuma and he was friendly and he played ogaa so well that his side always won. In secondary school, some boys in his class tried to throw Sochukwuma _*O NO Z]^_W[O Â?__\O balcony. They were strapping teenagers who had learned to notice, NW[O b]N\RO [V*]\]W^]sO They had a name for YVXsO _X_sO Y]jO mocked him because his hips swayed when he walked and his hands Â?g]\][O dY]WO Y]O Zq_p]sO

]O c\gZY][O NdNjO MY]V\O taunts, silently, sometimes grinning an uncomfortablee k\VWsO ]O XgZMO YNv]O dVZY][O ][ that he could be what they hey wanted him to be. I imagine now how helplessly lonely he must st have b]`MsOY]Oc_jZO_bM]WONZp][RO}YjO^NWzMO YjO^NWzMO he just be like everyone else?â&#x20AC;?â&#x20AC;? Possible answers to that question estion include ~c]^NgZ]O Y]O VZO NcW_\XN`RzO ~c]^NgZ]O c]^NgZ]O Y]O VZO NO ZVWW]\RO ~c]^NgZ]O Y]O ^Y_Z]O MY]O `Vb]ZMj`]szO gMO MY]OM\g]ZMONWZd]\OVZO~]O[_WzMOpW_dszOY]\]OVZO zMOpW_dszOY]\]OVZO humility and humanity in accepting cepting that there N\]OMYVWkZOd]OZVXq`jO[_WzMOpW_dsOMOMY]ONk]O_bO W_dsOMOMY]ONk]O_bO Â&#x2020;RO_^YgpdgXNOdNZO_cvV_gZ`jO[V*]\]WMsOO MOdNZO jO[V*]\]WMsOO MOdNZO not about sex, because it could d not possibly have been â&#x20AC;&#x201C; his hormones were of course ourse not yet fully formed â&#x20AC;&#x201C; but it was an awareness of himself, and _MY]\O^YV`[\]WzZONdN\]W]ZZO_bOYVXRONZO[V*]\]WMsO

]O^_g`[OW_MOYNv]O~^Y_Z]WOMY]O`Vb]ZMj`]zOc]^NgZ]O he was too young to do so. And why would he â&#x20AC;&#x201C; or anybody â&#x20AC;&#x201C; choose to be homosexual in a world MYNMOXNp]ZO`Vb]OZ_O[VA^g`MOb_\OY_X_Z]|gN`ZĂ&#x2122; The new law that criminalizes homosexuality VZO q_qg`N\O NX_WkO Vk]\VNWZsO gMO VMO ZY_dZO NO failure of our democracy, because the mark of a true democracy is not in the rule of its majority but in the protection of its minority â&#x20AC;&#x201C; otherwise mob justice would be considered democratic. The law is also unconstitutional,

Adichie

ambiguous, and a strange priority in a country problems. with so many real problems Above all else, however, it is unjust. Even if this was not a country of abysmal electricity supply where university graduates are barely literate and people die of easily-treatable ^NgZ]ZONW[O_p_O N\NXO^_XXVMZO^NZgN`OXNZZO murders, this law would still be unjust. We cannot be a just society unless we are able M_O N^^_XX_[NM]O c]WVkWO [V*]\]W^]RO N^^]qMO c]WVkWO [V*]\]W^]RO `Vv]O NW[O `]MO `Vv]sO ]O XNjO W_MOgW[]\ZMNW[OY_X_Z]|gN`VMjROd]OXNjOwW[OVMO personally abhorrent but our response cannot be to criminalize it. A crime is a crime for a reason. A crime has

But, quite simply, people are not dogs, and to accept the premise â&#x20AC;&#x201C; that a homosexual is comparable to an animal â&#x20AC;&#x201C; is inhumane. We cannot reduce the humanity of our fellow men and women because of how and who they love. Some animals eat their own kind, others desert their young

victims. A crime harms society. On what basis is homosexuality Adults h lit a crime? i ? Ad lt do no harm to society in how they love and whom they love. This is a law that will not prevent crime, but will, instead, lead to crimes _bO vV_`]W^]Ă&#x20AC;O MY]\]O N\]O N`\]N[jRO VWO [V*]\]WMO qN\MZO_bOVk]\VNRONN^pZO_WOq]_q`]O~ZgZq]^M][zO of being gay. Ours is a society where men are _q]W`jO N*]^MV_WNM]O dVMYO _W]O NW_MY]\sO ]WO Y_`[O YNW[ZsO ]WO YgkO ]N^YO _MY]\sO YN``O d]O now arrest friends who share a hotel room, or dY_OdN`pOZV[]OcjOZV[]Ă&#x2122;O _dO[_Od]O[]M]\XVW]O MY]O^`gWpjO]|q\]ZZV_WZOVWOMY]O`NdOĂ&#x2013;O~XgMgN``jO c]W]w^VN`RzO~[V\]^M`jO_\OVW[V\]^M`jĂ&#x2122;z NWjOVk]\VNWZOZgqq_\MOMY]O`NdOc]^NgZ]OMY]jO c]`V]v]O MY]O Vc`]O ^_W[]XWZO Y_X_Z]|gN`VMjsO Y]O Vc`]O ^NWO c]O NO cNZVZO b_\O Y_dO d]O ^Y__Z]O M_O `Vv]O our personal lives, but it cannot be a basis for the laws we pass, not only because the holy books of different religions do not have equal significance for all Nigerians but also because the holy books N\]O\]N[O[Vbb]\]WM`jOcjO[Vbb]\]WMOq]_q`]sOY]OVc`]RO for example, also condemns fornication and adultery and divorce, but they are not crimes. For supporters of the law, there seems to be something about homosexuality that sets it NqN\MsOOZ]WZ]OMYNMOVMOVZOW_MO~W_\XN`szO bOd]ON\]O part of a majority group, we tend to think others in minority groups are abnormal, not because they have done anything wrong, but because d]OYNv]O[]wW][OW_\XN`OM_Oc]OdYNMOd]ON\]ONW[O since they are not like us, then they are abnormal. Supporters of the law want a certain semblance _bOYgXNWOY_X_k]W]VMjsOgMOd]O^NWW_MO`]kVZ`NM]O into existence a world that does not exist: the truth of our human condition is that we are a diverse, multi-faceted species. The measure of our humanity lies, in part, in how we think of MY_Z]O[V*]\]WMOb\_XOgZsO]O^NWW_MOĂ&#x2013;OZY_g`[OW_MO â&#x20AC;&#x201C; have empathy only for people who are like us. Some supporters of the law have asked â&#x20AC;&#x201C;

marriage between a man and what is next, a marri NO [_kĂ&#x2122;zO \O ~YNv]O jj_gO Z]]WO NWVXN`ZO c]VWkO ZMg[V]ZO ZY_dO MYNMO MY]\]O kNjĂ&#x2122;zO P^MgN``jRO ZMg behavior in many species is homosexual beh Â&#x20AC;gVM]O ZVXq`jRO q]_q`]O N\]O _bO NWVXN`ZsQO gMRO Â&#x20AC;g accept the premise â&#x20AC;&#x201C; that a not dogs, and to acc comparable to an animal â&#x20AC;&#x201C; is homosexual is comp cannot reduce the humanity inhumane. We can men and women because of our fellow m of how and who they love. Some animals eat their own kind, others their young. Shall we follow desert the examples, too? those ex Other supporters suggest Othe that ggay men sexually abuse `V`]O c_jZsO gMO q][_qYV`VNO `V`] and homosexuality are two v]\jO[V*]\]WMOMYVWkZsOY]\]O v]\ N\]O X]WO dY_O NcgZ]O `V`]O N\ ggirls, and women who NNcgZ]O `V`]O c_jZRO NW[O we do not presume that w tthey do it because they aare heterosexuals. Child molestation is an ugly m ^^\VX]O MYNMO VZO ^_XXV][O bby both straight and kkNjO N[g`MZO PMYVZO VZO dYjO it is a crime: children, by virtue of being non-adults, vi require protection and re are unable to give sexual consent). con There has also been Th some nationalist posturing among supporters of the law.

_X_Z]|gN`VMjO VZO ~gWNb\V^NWRzO

_X_Z]| they say, and a we will not become like the west. The west is not w ]|N^M`jO NO Y_X_Z]|gN`O YNv]WĂ O N^MZO _bO Y_X discrimination against homosexuals are a W_MOgW^_XX_WOVWOMY]OONW[Og\_q]sOgMO W_MOgW^_XX_WOVWO VMO VZO MY]O V[]NO _bO ~gWN ~gWNb\V^NWW]ZZzO MYNMO VZO M\g`jO insidious. Sochukwuma was born of Igbo Sochukwu parents and had Igbo grandparents and Igbo k\]NMÂ&#x2C6;k\NW[qN\]WMZsO ]O dNZO c_\WO NO q]\Z_WO who would romantically love other men. romant NWjO Vk]\VNWZO pW_dO pW_ Z_X]c_[jO `Vp]O YVXsO The boy who behave behaved like a girl. The girl who c]YNv][O`Vp]ONOc_jsOY]O]*]XVWNM]OXNWsOY]O unusual woman. These were people we knew, people like us, born and raised on African soil.

_dOMY]WON\]OMY]jO~gWNb\V^NWĂ&#x2122;z If anything, it is the passage of the law itself MYNMO VZO ~gWNb\V^NWszO MO k_]ZO NkNVWZMO MY]O vN`g]ZO _bOM_`]\NW^]ONW[O~`Vv]ONW[O`]MO`Vv]zOMYNMON\]OqN\MO _bO XNWjO b\V^NWO ^g`Mg\]ZsO P WO Â&#x160;Â&#x152;xÂ&#x2030;ZO kc_`NW[RO \]NO ^N]\O dNZO NO q_qg`N\O XgZV^VNWRO NO XNWO who dressed like a woman, wore makeup, q`NVM][OYVZOYNV\sO]O[_WzMOpW_dOVbOY]OdNZOkNjO â&#x20AC;&#x201C; I think he was â&#x20AC;&#x201C; but if he performed today, he could conceivably be sentenced to fourteen years in prison. For being who he is.) And it is informed not by a home-grown debate but by a cynically borrowed one: we turned on CNN NW[OY]N\[Od]ZM]\WO^_gWM\V]ZO[]cNMVWkO~ZNX]OZ]|O XN\\VNk]zONW[Od]O[]^V[][OMYNMOd]ROM__ROd_g`[O pass a law banning same sex marriage. Where, VWOVk]\VNROdY_Z]O^_WZMVMgMV_WO[]wW]ZOXN\\VNk]O as being between a man and a woman, has any homosexual asked for same-sex marriage? This is an unjust law. It should be repealed. Throughout history, many inhumane laws have been passed, and have subsequently c]]WO \]q]N`][sO N\N^pO cNXNRO b_\O ]|NXq`]RO would not be here today had his parents obeyed American laws that criminalized marriage between blacks and whites. WON^Â&#x20AC;gNVWMNW^]O\]^]WM`jONZp][OX]RO~VbOj_gO support gays, how would you have been c_\WĂ&#x2122;zO bO ^_g\Z]RO MY]\]O d]\]O kNjO Vk]\VNWZO when I was conceived. Gay people have existed as long as humans have existed. They have always been a small percentage _bO MY]O YgXNWO q_qg`NMV_WsO ]O [_WzMO pW_dO dYjsOYNMOXN]\ZOVZOMYVZĂ&#x20AC;O_^YgpdgXNOVZONO Nigerian and his existence is not a crime. Source: The Scoop


56

Daily Newswatch

Arts

Friday, February 21, 2014

The truth of Femi Olugbileâ&#x20AC;&#x2122;s fiction Title: Heroes & Others Author: Dr. Femi Olugbile Publisher: %$!#!'() *$+$$#-45 8$9-#$

T

Y]O w\ZMO MVX]O O ]W^_gWM]\][O \sO Femi Olugbileâ&#x20AC;&#x2122;s writing was on the pages of Sunday Concord. Between 1983 and 1985, he wrote a column for that immensely q_qg`N\OqNq]\OgW[]\OMY]O`]N[]\ZYVqO_bO]`]O Giwa, the illustrious journalist who was killed by a parcel bomb at the prime of his life in 1986. In that column, Olugbile, the Psychiatrist, combined journalistic and literary gifts to persuade his compatriots to treat the mentally challenged people with compassion. Garnished with anecdotes, his own emotional intelligence shined through many of the pieces which made them very compelling. You could feel in those essays MY]O ZM\_WkO w^MV_WO VXqg`Z]O _bO MY]O VWb_\X][O columnist. I was not, therefore, surprised when, in Â&#x160;Â&#x152;Â&#x2020;Â?ROYVZOw\ZMO^_``]^MV_WO_bOM]WOZY_\MOZM_\V]ZRO Lonely Men, now published by Longman, won the prose prize of the Association of Nigerian Authors. I remember vividly that on the award night at the University of Ife, Olugbile was very reluctant to go to the podium, apparently the author of Lonely Men just wanted to be left alone. But he eventually left the stage with grace. By the time he won that award, he was only 32 years old with a University of Edinburghâ&#x20AC;&#x2122;s Masterâ&#x20AC;&#x2122;s degree in Medicine and some trophies in his pouch. Since the publication of Lonely Men, Femi `gkcV`]O YNZO d\V]WO Z_X]O q`NjZO b_\O MY]O Nigerian Television Authorities, NTA â&#x20AC;&#x201C; The Hermit, Politics of Envy, Down at the Deep and several episodes of playhouse. He has N`Z_O d\V]WO NO W_v]`O MVM`][O Leaders! and Ten Ahead! History of Table Tennis in Nigeria, in between his numerous commitments to his professional calling. There is a sense in which his new collection of six short stories, Heroes and Others, which he is presenting on the eve of his sixtieth birthday, is a gift to himself as a young senior citizen. As you read Olugbileâ&#x20AC;&#x2122;s stories, the irresistible power of his style will remind you of some of the masters of the short story form â&#x20AC;&#x201C; masters like Raymond Carver, Nadine Gordimer, Ernest Hemingway, Anton Chekhov, Chinua

;<!8#<==$ > !#48<48" >!<$"?;<! 8#484> !# 4848"!'!>" -8$)48"#$=!< >!<)48"<$# >"@8"$ !="$#'!-$)+$ !<!48">!<$" '=!>#8!"4) '$#$#+$" $"

Achebe, Ngugi wa Thiongo, and Alice Monro, the Canadian short story writer who won the Nobel Prize in Literature last year. The stories in Heroes and Others are, essentially, an inquiry into the dark side of human nature, what pushes humankind inexorably to the dark corner, and how everyday heroism can redeem human beings and propel them to greater heights. Olugbile paints marvellously the aches in the heads and hearts of his characters. He is not just a near-perfect describer of things around these characters, he is an excellent painter of their interiorities. In a profound imaginative leap, he gets inside the skin of his characters in order to understand their thoughts processes.

]OMY]WO\]Mg\WZOdVMYO^_Ww[]W^]OM_OZYN\]OYVZO wW[VWkZOdVMYOgZOdVMY_gMOq\VvV`]kVWkOYVZO_dWO notions of truth. Frank Karmode, the late Professor of English at the University of Cambridge, wrote in his magisterial book, The Sense of an Ending: Studies in the Theory of V^MV_WO MYNMO w^MV_WO VZO Z_X]MYVWkO d]O pW_dO does not exist but which helps us to make Z]WZ]O _bO MY]O d_\`[sO Y\_gkYO w^MV_WRO M_O echo Chinua Achebe, we aspire to provide ourselves a second handle on existence. To be sure, the characters in Heroes and Others [_WzMO ]|VZMRO MY]O Z]VWkZO VWO Nk_ZRO _W[_WO and India, the peculiar dialogues and VWM\V^NM]`jO d_v]WO g]\NW^]ZO VWO MY]O c__pO are fabricated and the unique events only occurred in the imagination of the writer, cgMOZg^YOVZOMY]Oq\_b_gW[OqN\N[_|O_bOw^MV_WO that the stories here are eternally true. They mirror the complexity of our lives. They \]Â?]^MO _g\O k__[O NW[O cN[O c]YNvV_g\ZsO O ZO Olugbileâ&#x20AC;&#x2122;s characters seek for the sublime, banality railroads them. As tragedy befalls them tenderness somehow still prevails in their lives. And because Femi Olugbile is a wonderful story teller, he manages, with absolute control, to turn us into willing participants in the drama of his characters existence. The stream of consciousness M]^YWVÂ&#x20AC;g]RO Â?NZYcN^pZRO ZM_\jÂ&#x2C6;dVMYVWÂ&#x2C6;ZM_\jO strategy the brilliant segmentation of the stories and linguistic felicities all help to smoothen the paths of Olugbileâ&#x20AC;&#x2122;s narration.

]OcgV`[ZO^_WÂ?V^MZOVWOMY]Z]OZM_\V]ZOdVMYOZgcM`]O suspense and resolves them with temperance and wisdom always associated with a good judge. In all the six stories, the author takes us through some of the wonders and terrors of life. We meet the heroic. We meet the cowardly. Femi Olugbile suggests that the line between courage and cowardice, between honour and shame, between loyalty and betrayal, between holiness and devilry, is very thin indeed. Consider the following monologue in the w\ZMO ZM_\jO MVM`][O }]v]WMjĂ&#x20AC;O }YNMO d_g`[O happen, Oluwatosin? She began, to him, in her head. What would happen if I told you who your father was? What would you say if I told you your instinct for business, your []qMYO_bOMYVWpVWkROj_g\OY]N[Ob_\Owkg\]ZOdNZO all too predictable, given that your father is a captain of industry, acknowledged all over Vk]\VNsO Y]O k_]ZO _WO M_O ZNjRO NX_WkO _MY]\O MYVWkZĂ&#x20AC;O }YNMO ^N\O j_gO k_MO VWO j_g\O wWN`O j]N\O in university in England â&#x20AC;&#x201C; it was his coming of age present for you at twenty-one. The acknowledgement he would ever make that j_gO]|VZM][RONW[OVMO^NX]O_gMO_bOMY]Oc`g]sOYNMO is from a successful school proprietress who has just enjoyed her own lavish seventieth birthday party. Her three children are doing very well in their various professions. She has been kind to others; her generosity of spirit is the type that makes society grow. She is a widow now in the twilight of her life â&#x20AC;&#x201C; this is the time to sit back and count her blessings. gMOMY]Ocg\[]WO_bOkgV`MO_bOY]\OqNZMOVWw[]`VMjO weighs her down. How this otherwise upright

Olugbile woman got pregnant for a philandering ^NqMNVWO_bOVW[gZM\jOVZONO[V*]\]WMO`Nj]\O_bOZM_\jO that will make you sympathise a bit with the old woman. This, by and large, shows that our lives will always be full of memories of trials and triumphs. Memories that bring regrets and pleasures. Consider also this passage from the second ZM_\jRO} W[VNWO_M]Ă&#x20AC;O} O]W{_jOj_gOĂ&#x2013;OYNMzZO dYNMO Y]O ZNV[O M_O j_gsO _gO Ă&#x2013;O XjO dVb]O Ă&#x2013;}O ]O knew he was creating a scene. The Indians standing by in the park had looked askance. They gave them a wide berth. Rajiv, the friendly pest, had taken a few steps backward and stood in the middle of a footpath. His mouth hung open. He could not care less. He was beyond the pale. There were no rules. â&#x20AC;&#x2DC;He â&#x20AC;&#x201C; He enjoyed you â&#x20AC;&#x201C; perhaps he still does â&#x20AC;&#x201C; you â&#x20AC;&#x201C; my wifeâ&#x20AC;&#x2122;. He could hear, in his mind, the crinkle of sheets, the moaning of writhing bodies. She was crying too â&#x20AC;&#x201C; she was upset because he was upset, and she was X_\MVw][O NW[O ^_WbgZ][sO ~YNMO N\]O j_gO talking about?â&#x20AC;&#x2122; He brought up the crumpled paper and waved it under her nose, as if he dNWM][OY]\OM_O^NM^YOZWV*O_bOY]\OZVWsO~]WjOVMsO ]WjOVMzsOY]OZWNM^Y][OMY]OqNq]\sOY]O`__p][O NMOVMsO ]\ObN^]Ob]``sO~ zXO[jVWkzROY]OZNV[sO~_O you hear meâ&#x20AC;&#x2122;? â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x2DC;his voice had taken on an edge of asperity. â&#x20AC;&#x2DC;The PS will soon have you all to himself. You might have waited for me to die before peeing all over my graveâ&#x20AC;&#x2122;. She looked a hundred years old. Her hair clung in wet strands to the sides of her face. â&#x20AC;&#x2DC;What N\]Oj_gOMN`pVWkONc_gMĂ&#x2122; Y]Od_XNWOVZONO_Ww[]WMVN`O]^\]MN\jOM_ONO Permanent Secretary in one of the ministries at the Lagos State Secretariat, Alausa, Lagos. The PS who is a very good man is going MY\_gkYONO[Vv_\^]sO ]OwW[ZOVWOYVZOZ]^\]MN\jO a good company. One day, the man passes I enjoy â&#x20AC;&#x201C; you â&#x20AC;&#x201C; note to her. She takes the note to the Head of Service, begging for transfer. As soon as she gets transferred to another XVWVZM\jROMY]Oc]Z_][ROYjq]\M]WZVv]OO[V]ZsO Y]Ok\V]v]ZOb_\OMY]OXNWO[\Vv]WOM_OVWw[]`VMjsO As a way of keeping the memory of the man, she keeps the note which her husband, now diagnosed with cancer, has found in his wifeâ&#x20AC;&#x2122;s closet, and brought to India where he is being treated. Yet, for many years, when he worked for an Italian oil company in Port Harcourt, he was a philanderer. So on which moral ground is he standing when he expects his wife to be a saint? You see: life is full of sinners who continue to pass harsh judgement on the innocent. }``Ob_\O_v]OVZONOZM_\jO_bOY_dONOq__\O kc_O man, Papa Bomboy, who you will ordinarily dismiss as carefree and wicked, decides to

Book Review

donate one of his kidneys to his daughter who needs it to survive. It is a moving story of everyday heroism which is not as simple as I have summarised it here. For Femi Olugbile problematises every story in this collection, to show us that there is really nothing called the truth but slices of truth. WO}_OY]OVkYMOYVWkROd]OYNv]ONW_MY]\O Lagos State Secretariatâ&#x20AC;&#x2122;s story. Tejumade, a d]``Â&#x2C6;`_v][OZZVZMNWMOV\]^M_\OVWOMY]OVWVZM\jO of Works, who is also a pastor in one of the major Pentecostal churches in Lagos, is caught looting the treasury in a syndicate involving others by the new auditor, a good fanatical Muslim. The narrator tries to blame VMO_WOMY]OZjZM]XOMYNMOXNp]ZO`Vb]O[VA^g`MOb_\O retirees who are not directors or permanent secretaries to survive on their pensions. But is that enough reason to steal? The author invites us to a debate on that. WO}WOMY]OgcNVO_gM]ZRO`gkcV`]OM]``ZOMY]O ZM_\jO_bOYN[VNRONO{gWV_\OZMN*RONkNVWROVWO_W]O_bO the ministries in Lagos State Secretariat who, in order not to steal, actually combines her job in her ministry with trading. Helped to Z]^g\]OdNVv]\ZOcjOY]\OgZM_XZOA^]\Ob\V]W[RO ZY]O c\VWkZO VWO k__[ZO b\_XO gcNVsO YN[VNRO an hitherto poor woman, can now pay her childrenâ&#x20AC;&#x2122;s school fees and give her husband some pocket money. The sobering part is that ZY]OVZOW_MOYNqqjONc_gMOY]\O]|M\NXN\VMN`ON*NV\sO The last story, â&#x20AC;&#x2DC;The Sunday Editorâ&#x20AC;&#x2122;, which, OXgZMO^_Wb]ZZ][RO O\]N[Ow\ZMOc]^NgZ]O OdNZO curious to know what Olugbile thinks of a newspaper editor and my profession, turns out, to my relief, to be a celebration of journalistic gifts. A woman rises to the pinnacle of her profession in The Express, a widely read Sunday paper in Lagos. Y]O [_]ZO W_MO _W`jO dVWO MY]O ^_Ww[]W^]O _bO the owner of the paper, who loves her to the very end of his life, she is also well respected by the governor of Lagos State.

]\O \]Â?]^MV_WZO _WO MY]O ZMNM]O _bO _g\O ^_gWM\jO are spot on. Is this Olugbileâ&#x20AC;&#x2122;s way of telling us that honest, gripping, entertaining and MY_gkYMbg`O^\]NMVvVMjOXN]\ZĂ&#x2122; Finally, let me return to Frank Karmode. Y]WOY]Od\_M]OMYNMOw^MV_WOY]`qZOgZOM_OXNp]O sense of our world, he was not talking about YN`bÂ&#x2C6;cNp][Ow^MV_WsO ]OdNZOMN`pVWkO_bOw^MV_WO forged in the furnace of great ideas because ideas are the fuel of civilisation. Part of the ZVkWVw^NW^]O_bO]XVO`gkcV`]zZOZM_\V]ZOVZOMYNMO they recall what an American Methodist Bishop, John H. Vincent, said many many years ago, that there are more dynamite in a great idea than in many bombs. â&#x20AC;&#x201D;Mr. Kunle Ajibade, Executive Editor of TheNEWS/P.M.NEWS read this review on Thursday, February 13, 2014 at Protea Hotel, Ikeja, Lagos.


Daily Newswatch

Arts

Friday, February 21, 2014

57

Reviving late Chief M.K.O. Abiolaâ&#x20AC;&#x2122;s goodies for Africans Title: Farewell to Poverty: Let There Be Light in Africa Author: Modupe Onitiri-Abiola Publisher: Dorrance Publishing Co., Inc. Pennsylvania, U.S.A Year: 2007 Reviewed by:

Adjekpagbon Blessed Mudiaga adjekpagbon.blessed@mydailynewswatchng.com

T

here is an African saying that â&#x20AC;&#x2DC;nobody can run away from his shadow.â&#x20AC;&#x2122; It is based on this adage that one could appreciate MY]O ]*_\MZO _bO _[gq]O WVMV\VÂ&#x2C6; Abiola, the author of â&#x20AC;&#x2DC;Farewell to Poverty: Let There Be Light in Africa,â&#x20AC;&#x2122; who is one of the surviving wives of one of Africaâ&#x20AC;&#x2122;s legendary philanthropists, late Chief s ssOcV_`NO_bOc`]ZZ][OX]X_\V]Zs In the musings of the small but well loaded 32-page book, which the author use to honour her late husband and all great leaders of Africa who were assassinated [g]O M_O MY]V\O []ZV\]ZO NW[O ]*_\MZO M_O XNp]O Africa a great continent, one could vividly remember the good plans her late husband had for not only the masses of Nigeria but Africa as a whole. She is optimistic that â&#x20AC;&#x153;the light of glory will shine over Africa, and the continent will say farewell to poverty when there is the eradication of poverty, war, hatred, disunity, bad governance, corruption, injustice, inequality, ignorance, homelessness, diseases, hunger, immorality, fear, among other clogs hindering development.â&#x20AC;? However, other things causing setback to the continent listed in the book include illiteracy, hopelessness, self condemnation, foreign debts, neo-colonialism, misappropriation of wealth, mismanagement of resources, instability, abuse of power, insecurity, abuse of human rights and destruction of environment, which the author describes as evil bondage. Pinpointing the major reasons why MY]O XNZZ]ZO _bO b\V^NO N\]O Zg*]\VWkRO MY]O c__pO _*]\ZO MYNMO }VMO VZO NO bN^MO MYNMO NO `_MO _bO resources in Africa have been taken away from the continent. It is also a fact that the remaining wealth and resources of the continent do not reach the populace in Africa.â&#x20AC;? The author laments that the unfortunate reality is that most Africans do not know the value or the usage of their mineral, natural and human resources. She says â&#x20AC;&#x153;In my opinion, there are three sets of k\_gqZO VWÂ?g]W^VWkO NW[O ZYNqVWkO b\V^NsO The objectives and ultimate goals of the three sets of groups interested in the N*NV\ZONW[OVZZg]ZObN^VWkOb\V^NON\]OvN\V][sO Y]Ow\ZMOVZOMY]O~VkW_\NWMOk\_gqRzOVkW_\NWMO of the problems and issues facing Africa. The major interest of this group is to get total power, keep power, and stay in power for the sake of powerâ&#x20AC;Ś regardless of the will of the peopleâ&#x20AC;Ś This group has no ability or desire to solve any of the crises and problems facing Africa. }Ă&#x203A;MY]O Z]^_W[O k\_gqO N\]O MY]O ~Z]`wZYO groupâ&#x20AC;&#x2122; who understands the magnitude of the problems and issues facing b\V^NĂ&#x203A;gWb_\MgWNM]`jRO MYVZO Z]`wZYO k\_gqO of fortune hunters would rather not do anything because, solving the problems facing the continent is not economically

Onitiri-Abiola advantageous to themâ&#x20AC;Ś this group also works in collaboration with the ignorant group to perpetuate poverty and crises in Africa.â&#x20AC;? Y]ONgMY_\OV[]WMVw]ZOMY]OMYV\[Ok\_gqONZO â&#x20AC;&#x2DC;the voice of the people,â&#x20AC;&#x2122; and â&#x20AC;&#x2DC;the great leaders of the people.â&#x20AC;&#x2122; She explains that â&#x20AC;&#x153;This group is of the smallest percentage. The group knows the problems and issues facing Africaâ&#x20AC;Ś the desire of this very small group is to see Africa and Africans Â?_g\VZYsO YVZO k\_gqO c]`V]v]ZO VWO gZVWkO wealth and resources of Africa for the c]W]wMZO_bOb\V^NWZs On this basis, she calls on Africans to wake up from their slumber and use the \]Z_g\^]ZO NMO MY]V\O [VZq_ZN`O M_O c]]\O MY]V\O lives. This is a good call, but the average modern African is in bondage of neocolonialism by political hyenas, tigers, lions, tigresses and lionesses at the helms _bOq_`VMV^N`ON*NV\ZsO_ZMOb\V^NzZOZ_O^N``][O leaders are worse than the imperial masters that raped the continentâ&#x20AC;&#x2122;s human and natural resources directly in the past. It is very sad that â&#x20AC;&#x2DC;dog has been eating dogâ&#x20AC;&#x2122; in Africa after the exits of the foreign explorers who made things fall apart on the continent for centuries. Therefore, the author speaks in the spirit of an angelin-human-form, who wants the future of Africans to be secured by Africans with all the blessings of the continentâ&#x20AC;&#x2122;s wealth and resources. In this vein, she canvasses for the true practice of democracy by genuine African leaders. â&#x20AC;&#x153;Bad leadership is due to the

lack of love and the act of being VW[V*]\]WMO M_O the plight of the people being governed. Bad leadership unfortunately Â?_g\VZY]ZO _WO XVZXNWNk]X]WMO _bO d]N`MYO and resources. A bad leadership always swims in corruption. A corrupt leader will become a dictator by abusing power and disregarding all forms of human rights. This is the reason Africans must be educated to be truly democratic; only the will of the people must exist and survive. The genuine government of the people, by the people, and for the people must survive in Africa for prosperity to perpetuate,â&#x20AC;? the author vehemently posits. This is a very good prescription by the author to make Africa a great place for all Africans and others living in it to enjoy. But the issues raised in the book are not new to the hearings of many African leaders whose only area of specialisation has been incurable rigmarole in governance. She also wonders why African countries ^_WMVWg]OM_Oc_\\_dOb\_XOb_\]VkWOwWNW^VN`O institutions when the continent could take care of its peopleâ&#x20AC;&#x2122;s needs without foreign suicidal loans. â&#x20AC;&#x153;The act of bad leaders enslaving their people with foreign debts and poverty while the rich nations help the bad leaders one way or the other to perpetuate the evil act, goes deeper than MY]_\]MV^N`OwWNW^VN`O]|q`NWNMV_WsO Oc]`V]v]O the situation is beyond what the eyes can see on the surface, because why should the leading nations be supporting a system of government that makes it impossible

Book Review

POEM Letâ&#x20AC;&#x2122;s pretend Letâ&#x20AC;&#x2122;s pretend everything was okay When I was born like having everything to myself Letâ&#x20AC;&#x2122;s pretend I never went to school Like it was just party all day and earning free food Letâ&#x20AC;&#x2122;s pretend that dreams come true "#$%&'$($%)*+%-.%+/0$("-1%2.(%&'$%3./&' Letâ&#x20AC;&#x2122;s pretend that power supply in this country Was so perfect like we never slept a night "&'./&%$4$5&("5"&3%&*#"-1%.0%"-%2("1'& Letâ&#x20AC;&#x2122;s pretend we have good educational standard Like you donâ&#x20AC;&#x2122;t have to know the vice chancellor Before you gain admissionâ&#x20AC;Ś Letâ&#x20AC;&#x2122;s pretend I hope you comprehend. Copyright: Okodua Eseose

to repay the loans, and at the same time, oppress and degrade the people?â&#x20AC;? the author says philosophically. The answer to her pondering is not farfetched. What has been happening in Africa simply means that the African masses are not yet free from previous international colonial slavery. The past VXq]\VN`VZMZO ZVXq`jO gZ]O Z_X]O Z]`wZYO NW[O dull-headed so called African leaders to perpetuate the stealing of Africaâ&#x20AC;&#x2122;s resources even after several orchestrated independence from colonial rule. This is _W]O_bOMY]OMYVWkZO`NM]OYV]bOs ssOcV_`NO was trying to stop from continuing before he was stylishly and devilishly eliminated by those God knows best, during his ]*_\MZO M_O N^MgN`VZ]O MY]O XNW[NM]O kVv]WO him by the Nigerian masses through the June 12, 1993 election that was wickedly annulled. A school of thought is also suspicious that the western worlds were culprits in his death as a result of his call for reparation to Africa by the former colonialists, for all the evils they did to Africans during the eras of slavery and imperialism. It is in the light of the immediate past paragraph that the author emphasises that â&#x20AC;&#x153;a great leader will provide employment to many young, unemployed graduates interested in agricultural sector. Jobs should be provided in the areas of food production, food storage, natural preservation, distribution and salesâ&#x20AC;Ś developing the rural areas will discourage the migration of farm workers to overcrowded cities where there is high rate of unemployment.â&#x20AC;? There are potpourris of several good prescriptions in the book. But such goodies which the masses of many foreign countries take for granted, while African masses give testimonies of receiving such as miraculous happenings in their life whenever they enjoy such basic rights by chance at their place of work or environment. The African populace has been reduced to the barest level of wretchedness by many evil politicians, to the extent that, when a mere sachet of water is given to them, they go to religious places to proclaim that God has blessed them miraculously. What a pity! By and large, the authorâ&#x20AC;&#x2122;s simple diction and prescriptive necessities to XNp]O `Vb]O c]]\O b_\O b\V^NWO XNZZ]ZO N\]O highly commendable. She writes with a deep passion as someone who has YgXNWVMN\VNWO b]]`VWkZO b_\O MY]O Zg*]\VWkO masses, just like her late husband, who was the most detribalised politician Nigeria ever had. Perhaps, it is in the light of this, that she has choose to resurrect the true order of democracy b_\OMY]Oc]W]wMO_bONk_ZOXNZZ]ZOMY\_gkYO Accord Party, come 2015 for the Lagos State gubernatorial election. There is a saying that â&#x20AC;&#x2DC;nothing is impossible before God.â&#x20AC;&#x2122; Hence, may Godâ&#x20AC;&#x2122;s wish be done VWO `VW]O dVMYO _[gq]O WVMV\VÂ&#x2C6;cV_`NzZO desire to put smiles on the faces of Lagosians in accordance with what true democracy entails, which are the meat and potatoes of â&#x20AC;&#x2DC;Farewell to Poverty: Let There Be Light in Africa.â&#x20AC;&#x2122; _[gq]O WVMV\VÂ&#x2C6;cV_`NO dNZO VWv_`v][O as a politician during her late husbandâ&#x20AC;&#x2122;s presidential campaign in 1993. She was also an activist during the struggle against dictatorial military regimes that frustrated her husbandâ&#x20AC;&#x2122;s democratic goodies for the masses. At present, she is a business broker, consultant and realtor. She studied WM]\WNMV_WN`O NWNk]X]WMO NZO NO XN{_\O and International Politics as minor programmes, at the Sacred Heart University, Connecticut, United States of America.


58

Daily Newswatch

Arts

Friday, February 21, 2014

Olugbile’s Heroes & Others unveiled in Lagos

Third left- Lagos State Governor, His Excellency, Raji Fashola (SAN), his Deputy, Hon.Mrs. Adejoke Adefulire (Second left), Chief Mrs. Stella Okoli, Dr. Femi Olugbile, his wife and others

ADA DIKE ada.dike@mydailynewswatchng.com

A

WO NdN\[O dVWWVWkO w^MV_WO d\VM]\O ^gXO b_\X]\O YV]bO ][V^N`O V\]^M_\O PQRO Nk_ZO MNM]O WVv]\ZVMjO ]N^YVWkO

_ZqVMN`O P QRO\sO]XVO`gkcV`]RO`NZMOd]]pO Yg\Z[NjRO ]c\gN\jO ŠƒRO …‰Š‹RO q\]Z]WM][O M_O MY]O qgc`V^O YVZO `NM]ZMO c__pR Heroes & Others – six short stories. Y]O ]v]WMO dYV^YO N\N^M][O X_ZM`jO ZMN*O _bONk_ZOMNM]OZ]^\]MN\VNMOdNZOY]`[ONMOMY]O \_M]NO _M]`RO RO p]{NRONk_Zs Y]O^YV]bOY_ZMO_bOMY]O_^^NZV_WRO _v]\W_\O _bONk_ZOMNM]RO VZO|^]``]W^jRONcNMgW[]O N{VONZY_`NOPQO]g`_kV‚][OMY]ONgMY_\O b_\O MY]O VXX]WZ]O ^_WM\VcgMV_WZO Y]O YNZO XN[]O NZO NO qgc`V^O Z]\vNWMO NW[O NZO NO qZj^YVNM\VZMs

NZY_`NO \]v]N`][O MYNMO Y]O k\N^][O MY]O ]v]WMO c]^NgZ]O _bO YVkYO \]kN\[O Y]O YNZO b_\O `gkcV`]O dY_XO Y]O []Z^\Vc][O NZO NO w\ZMO ^`NZZOX][V^N`O[_^M_\OdVMYO^_XXgWV^NMV_WO ZpV``Zs }Y]WO O Nqq_VWM][O \sO `gkcV`]O NZO O RO OpW]dOMYNMO OYNv]OqV^p][O NO V\ZMO `NZZO VWO ][V^N`O q\N^MVMV_W]\RO O [V[OW_MOpW_dOY]OdNZON`Z_ONOk\]NMO`VM]\N\jO d\VM]\sO YNMO q]_q`]O pW_dO VZO Xg^YO X_\]O MYNWO dYNMO MY]jO _dWsO O b_gW[O YVZO ^_XXgWV^NMV_WO ZpV``O v]\jO Nqq]N`VWksO ]O kVv]ZOj_gONOv]\jOZg^^VW^MO^Y_V^]O_bOd_\[ZO dY]WOMY]OW]][ON\VZ]ZsO O`NM]\Ob_gW[O_gMOYVZO ]N\`jO N^YV]v]X]WMO MYNMO Y]O VZO W_MO _W`jO NO [_^M_\OcgMONWONgMY_\sOYVZOVZONO^_XcVWNMV_WO _bO ][g^NMV_WO NW[O Y]N`MY^N\]sO ]N`MY^N\]O q\_vV[]ZO dNjO _gMO _bO [VZNcV`VMV]ZO dYV`]O ][g^NMV_WO]W`VkYM]WZROZNV[ONZY_`Ns _v]\W_\O NZY_`NO N`Z_O [VZ^`_Z][O MYNMO Nk_ZO MNM]O YNZO _W`jO _W]O X]WMN`O Y]N`MYO dYV^YOc]`_WkZOM_OMY]O][]\N`O _v]\WX]WMO NW[O\]v]N`][OMYNMOdVMYO…ŠOXV``V_WOq]_q`]O VWO Nk_ZO MNM]RO q`NWZO N\]O gW[]\dNjO cjO MY]O Nk_ZO MNM]O _v]\WX]WMO M_O cgV`[O NO qZj^YVNM\V^OY_ZqVMN`ONMO p_\_[gsO NZY_`NO bg\MY]\O ZNV[O MYNMO }]O XgZMO

[_XV^V`]O X]WMN`O Y]N`MYO bN^V`VMjO c]^NgZ]O XNWjO _bO gZO XNjc]O VWO W]][O _bO Zg^YO Z]\vV^]ZsO]ON\]OVWOW]][O_bO^`NZZVw^NMV_WO NW[O VMO VZO VXq_\MNWMO M_O c\]NpO MY]O MNc__O NZZ_^VNM][O dVMYO X]WMN`O NV`X]WMO c]^NgZ]O VMOVZO`Vp]O]v]\jO_MY]\OZV^pW]ZZOZg^YONZO]j]O q\_c`]XsO ]WMN`O V``Y]N`MYO VZO W_MO NO MNc__O cgMO NO XN`bgW^MV_WO _bO MY]O c\NVWO N\VZVWkO b\_XO ZM\]ZZRO [\gkZO NW[O Z_O _WsO O YNv]O c]W]w][Ob\_XO\sO`gkcV`]ONW[O OY]\]cjO MYNWpOYVXsO Y]O ^YV]bO `NgW^Y]\O _bO MY]O ]v]WMRO MY]O _gW[]\O NW[O YV]bO |]^gMVv]O A^]\O _bO X‚_\O YN\XN^]gMV^N`O W[gZM\V]ZO VXVM][RO \sO M]``NO p_`VRO O dY_O N\\Vv][O MY]O v]Wg]O _bO MY]O ]v]WMO NMO ŒO NXO c]b_\]O _MY]\O kg]ZMZO ZNV[O VMO dNZO _W`jO c]^NgZ]O _bO b\V]W[ZYVqO MYNMO ZY]O dNZO €gN`Vw][O M_O c]O MY]O ^YNV\XNWO _bO MY]O _^^NZV_WsO }\VMVWkO VZO NO kVbMO NW[O MY_Z]O MYNMO N\]O c`]ZZ][O dVMYO MYVZO kVbMO N\]O Zq]^VN`sO Y]O []Z^\Vc][O `gkcV`]O NZO NO b\V]W[RO M\gZM][O ^_``]Nkg]O NW[O ^_WM\VcgM_\O _bO ]v]\jO MNZpO Y]OdNZONZp][OM_O[_sO }]O_d]O_g\Z]`v]ZONO[gMjOM_O[_^gX]WMO _g\O\V^YO^g`Mg\N`OY]\VMNk]Ob_\OMY]OgWc_\WO

Nigeria, South Africa collaborate on music copyright management

T

Y]O _qj\VkYMO _^V]MjO _bO Vk]\VNO PQO ZNV[O _WO \V[NjO MYNMO VMO dNZO ^_``Nc_\NMVWkO dVMYO MY]O _gMYO b\V^NO gZV^O VkYMZO \kNWVZNMV_WO PQO M_O ZM\]WkMY]WO MY]O XNWNk]X]WMO _bO O XgZV^O ^_qj\VkYMO _bO c_MYO ^_gWM\V]Zs YVZO VZO ^_WMNVW][O VWO NO ZMNM]X]WMO VZZg][O VWO cg{NO _WO \V[NjO cjO zZO ]WV_\O |]^gMVv]O_WO][VNROVZZONj\]]Op]Ms Y]O ZMNM]X]WMO ZNV[O O NW[O O d_g`[O VXq\_v]O MY]O ZYN\VWkO _bO ^_``]^MVv]O XNWNk]X]WMO M]^YW_`_kV]ZO M_O q\_M]^MO MY]O ^\]NMVv]O d_\pZO _bO Vk]\VNWZO NW[O _gMYO b\V^NWZOVWOMY]O^\]NMVv]OVW[gZM\js MO N`Z_O ZNV[O MYNMO MY]O cV`NM]\N`O MV]ZO d_g`[O ]|q`_\]O MY]O c]ZMO M]^YW_`_kV]ZO VWO dYV^YO MY]O ^\]NMVv]O d_\pZO _bO b\V^NWO N\MVZMZO ^NWO c]O ^_``]^M][RO [_^gX]WM][O NW[O ^_Xq]WZNM][O b_\O MY]V\O d_\pZsO MO ZNV[O _W]O _bO Zg^YO XgZV^O ^_qj\VkYMOXNWNk]X]WMOM]^YW_`_kV]ZOVZONONWO b\V^NWO ZYN\][O Z_`gMV_WRO pW_dWO NZO MY]O NWO b\V^NWO]q]\M_V\]ONMNcNZ]s

Y]OZMNM]X]WMOZNV[OMY]OM]^YW_`_kjOdNZOZ]MO gqOvVNOMY]O]ZMNc`VZYX]WMO_bONO^_XX_WONWO b\V^NWO Wb_\XNMV_WO]^YW_`_kjOq`NMb_\Xs }Y]O NWO b\V^NWO ]q]\M_V\]O NMNcNZ]O VZO NO d]`^_X]O []v]`_qX]WMO b_\O b\V^NWO XgZV^O ^_``]^MVWkO Z_^V]MV]ZsO MO dV``O k_O NO `_WkO dNjO VWO \][g^VWkO MY]O ^_ZMO VWv_`v][O VWO XNWNkVWkO VW[VvV[gN`O[NMNcNZ]ZONW[OdV``ON`Z_OXNp]OVMONO`_MO ]NZV]\OM_O`V^]WZ]Ob\V^NWOd_\pZOgZ][ONWjdY]\]O N\_gW[OMY]Ok`_c]ROZNV[OMY]OZMNM]X]WMs MO ZNV[O MY]O NWO b\V^NWO ZYN\][O Z_`gMV_WO d_g`[O]WZg\]OX_\]O]A^V]WMO[_^gX]WMNMV_WO NW[OX_WVM_\VWkO_bOMY]OgZ]O_bON\MVZMV^Od_\pZO c]`_WkVWkOM_Ob\V^NWO\VkYMOY_`[]\Zs Y]O ZMNM]X]WMO ZNV[O MY]O q\_{]^MO XVkYMO YNv]O MY]O qN\MV^VqNMV_WO _bO _MY]\O p]jOb\V^NWO Z_^V]MV]ZO `Vp]O gZV^O _qj\VkYMO _^V]MjO _bO ]WjNO P QRO kNW[NO ]\b_\XVWkO VkYMZO _^V]MjOPQONW[OVXcNcd]OgZV^OVkYMZO ZZ_^VNMV_WOP Q MO ZNV[O MY]O M]^YW_`_kjO dNZO ]|q]^M][O M_O \][]wW]O MY]O _q]\NMV_WZO _bO ^_qj\VkYMO ^_``]^MVv]OXNWNk]X]WMOVWOb\V^NsOPQ

Duke

k]W]\NMV_WO NW[O MY]O j_gWkO _W]ZO M_O M]``O _g\OZM_\V]ZsO]OYNv]ON``_d][OMY]Od]ZM]\WO d_\`[O M_O M]``O _g\O ZM_\jO dYV^YO MV`MO _g\O YVZM_\jsO MOVZONXN‚VWkOdYNMO`gkcV`]OYNZO N^YV]v][OVWOd\VMVWkO[]ZqVM]OMYNMOY]OVZOW_MO NOq\_b]ZZV_WN`Od\VM]\ROZNV[Op_`Vs WO MY]O ZNX]O v]VWRO |]^gMVv]O [VM_\O _bO Y]ÅssRO\sO gW`]O{VcN[]RO VWO YVZO \]vV]dO _bO MY]O c__pO MVM`][ÀO The Truth of Femi Olugbile’s Fiction,“O M\N^][O `gkcV`]zZO `VM]\N\jO MN`]WMO M_O ŠŒxŠO dY]WO Y]OdNZONOZ]^_W[N\jOZ^Y__`OZMg[]WMsO} VZO ZY_\MO ZM_\jO d_WO MY]O MY]WO N[V_O Vk]\VNO Y\VZMXNZO_Xq]MVMV_WsO VZOq\_g[ObNMY]\O p]qMOMY]O݅‰Oq\V‚]OX_W]jOP]Wv]`_q]ONW[O N``QO VWO NO k`NZZO ^gqc_N\[O VWO MY]O Y_gZ]O qN\`_g\Ob_\ON``OM_OZ]]Ob_\ONO`_WkOMVX]ÞO_O WN\\NM][O]XVs } OdNZOW_MROMY]\]b_\]ROZg\q\VZ][OdY]WROVWO ŠŒ†ROYVZOw\ZMO^_``]^MV_WO_bOM]WOZY_\MOZM_\V]ZRO Lonely Men,OW_dOqgc`VZY][OcjO_WkXNWRO d_WO MY]O q\_Z]O q\V‚]O _bO MY]O ZZ_^VNMV_WO _bOVk]\VNWOgMY_\ZsO O\]X]Xc]\OvVvV[`jO MYNMO_WOMY]ONdN\[OWVkYMONMOMY]OWVv]\ZVMjO _bO b]RO`gkcV`]OdNZOv]\jO\]`g^MNWMOM_Ok_O M_OMY]Oq_[VgXRONqqN\]WM`jOMY]ONgMY_\O_bO Lonely Men {gZMO dNWM][O M_O c]O `]bMO N`_W]sO gMO Y]O ]v]WMgN``jO `]bMO MY]O ZMNk]O dVMYO k\N^]sOjOMY]OMVX]OY]Od_WOMYNMONdN\[ROY]O dNZO_W`jOƒ…Oj]N\ZO_`[OdVMYONOWVv]\ZVMjO_bO [VWcg\kYzZONZM]\zZO[]k\]]OVWO][V^VW]O NW[OZ_X]OM\_qYV]ZOVWOYVZOq_g^Ys }VW^]O MY]O qgc`V^NMV_WO _bO Lonely Men, ]XVO`gkcV`]OYNZOd\V]WOZ_X]Oq`NjZOb_\O MY]OVk]\VNWO]`]vVZV_WOgMY_\VMV]ZROO – The Hermit, Politics of Envy, Down at the DeepO NW[O Z]v]\N`O ]qVZ_[]ZO_bO q`NjY_gZ]sO

]OYNZON`Z_Od\V]WONOW_v]`OMVM`][OLeaders! and Ten Ahead! History of Table Tennis in NigeriaRO VWO c]Md]]WO YVZO WgX]\_gZO ^_XXVMX]WMZOM_OYVZOq\_b]ZZV_WN`O^N``VWksO Y]\]O VZO NO Z]WZ]O VWO dYV^YO YVZO W]dO ^_``]^MV_WO _bO ZV|O ZY_\MO ZM_\V]ZRO Heroes and Others,OdYV^YOY]OVZOq\]Z]WMVWkO_WOMY]O]v]O _bOYVZOZV|MV]MYOcV\MY[NjROVZONOkVbMOM_OYVXZ]`bO NZONOj_gWkOZ]WV_\O^VMV‚]Ws q]NpVWkO _WO dYjO Y]O MVM`][O MY]O W_v]`RO Heroes & Others,O`gkcV`]ROdY_OdV``OMg\WO ‰O_WO]c\gN\jO…‹ROZNV[OY]Ob_gW[OMY]OMVM`]O NbM]\O d\VMVWkO MY]O ZM_\jsO }Heroes & Others VZO NO ZM_\jO Nc_gMO ]v]\jc_[jzZO `Vb]RO MYNMO VZO wW[VWkO Y]\_VZXO dVMYVWO MY]XZ]`v]ZsO v]\jc_[jO VZO ^NqNc`]O _bO c]VWkO MY]O c]ZMO d]O ^NWO c]sO WO NO WgMZY]``RO ]v]\jc_[jO YNZO M_O M]``O NO ZM_\jO Nc_gMO YVZO _dWO `Vb]RO Z_O O \]^_XX]W[OMYVZOc__pOM_O]v]\j_W]OM_O\]N[O NW[OgW[]\ZMNW[OX_\]ONc_gMO`Vb]ROY]OZNV[s


 

    

  -.*+ D*(EI.K* +(*Q .3&3(.&1 *Q.K&I.K*U 425&3V .2.I*) .U2&Q(0 *W&3* +4E3)*Q&3)Q.3(.5&11)*Q43UE1I.3,*0*1)*Q-.*+D*(EI.K*+(*Q*11&&./&#(-* *)Q4D*(EI.K*-&.Q2&3-.11.543UE1I.3,Q4E541EU4-.11.5U&3)&3&,.3,.Q*(I4Q -.*+ D*(EI.K* +(*Q "*QQ&,43 Q4E5 .2.I*) 14 #2*- &I I-* 2**II-* (43+*Q*3(* 4Q,&3.U*)'VI-*!4,.(Q4E5&II-*&,4UEU.3*UU!(-441&,4U

  4Q2*Q*Q2&3*3I!*(Q*I&QV.3.UIQV4+K.&I.43Q*4Q,*UU.Q.,-I-&3).3,4K*QI4-.U UE((*UU4QQ&2.11&!-EX&Q&.3'E/&

 &3&,.3,.Q*(I4Q *)1.3**0&3U-41&422.UU.43*Q+4Q)E(&I.43&,4U!I&I*QU 1&V.30& 1&)E3/4V* &3) !IQ&I*,VEU.3*UU *K*1452*3I &3&,*Q *)1.3* .U-&I *114 &QE'& )EQ.3, I-*  &,4U !I&I* .3.UIQV 4+ )E(&I.43 !E554QIEQ!(-441U 3.I.&I.K*XU 'Q*&0+&UI2**I.3,UI&0*-41)*QUQ*(4,3.I.43*K*3I&II-*.IV&11&,4UW-*Q* *)1.3*W&U &W&Q)*)&(422*3)&I.43(*QI.(&I*

*&) *).& &3) E'1.(.IV (4342.( &3) .3&3(.&1 Q.2*U 422.UU.43 Q %.1U43 #WE/&Q*3Q.,-I&3)*&)31.,-I*32*3I&3) *Q.*3I&I.43&/.&&Q.EU&'Q.*3,3*WU2*3 43(43K.(I.43UU*(EQ*)'VI-*(422.UU.43.3 .3'E/&

 *2'*Q"*33.U!*(I.4304V.1E' Q1E0&V4)*W404V&-&.Q2&3"*33.U!*(I.43 04V.1E' Q%41*4-*QIVD*(EI.K*.Q*(I4Q*Q.I&,*&30QU&QV054'42*&3) K*Q&11%.33*Q*Q.I&,*&30Q&3)!1&2"*&2-&25.43U-.5$.(*-&.Q2&3"*33.U!*(I.43 04V.1E' Q)*U*2W*3,.*)EQ.3,I-**Q.I&,*&30Q&3)!1&2"*&2-&25.43U-.5 -*1)&I04V.1E' .3&,4U

 %.)4W 4+ & U1&.3 541.(*2&3 QU &Q41.3* Y*,.3 -*Q U43 !I&31*V 422.UU.43*Q 4+ 41.(*)4!I&I*Q41EU4)*'&3/4&3))4!I&I*4K*Q34Q)&2UU-.42-41*)EQ.3,I-* 5Q*U*3I&I.434+(-*ZE*U'VI-*,4K*Q34QI4W.)4WU4+U*K*3541.(*4+(*QUW-414UII-*.Q1.K*U .3&(I.K*U*QK.(*.3*3.3)4!I&I*

 !&1*U D*(EI.K* *EU.3*UU !I&3'.( " $.K.&3 W42434-& &3) 4E3)*Q 4+ %*(V(1*QU QU .1.0.UU )*'.V.'.41& &3) ,*3I*IW4Q0 +(*Q !I&3'.( " Q "41E 1&IE3/.&I&W&UI*2&3&,*2*3I&W&Q*3*UU+4QE2U543U4Q*)'VI-*'&30.3&,4UQ*(*3I1V

 *W 422.UU.43*Q 4+ 41.(* .K*QU !I&I* Q "E3)* ,E3U-&0. I-* UI&I* *5EIV 422.UU.43*Q 4+ 41.(* Q .2.-&3 )*4V* &3) UU.UI&3I 422.UU.43*Q 4+ 41.(* 4-3 2&).)EQ.3,I-*(422.UU.43*QXU2&.)*33*WU(43+*Q*3(*.34QI&Q(4EQI .K*QU!I&I*
  

" *)7.#0);0)16/,75 *))*)<=6,-3)6*1 /=6:75*14-/*-7./*- *);0151[= ),) *)7.;0-:1 476 *)')0)*)47/=64-/*-,)7./*-,) *)#)5;764),-)47/=6 4=7.8)2) *)#31661[1 6137<=67.37<=6 *)\--;;1?)2=)6, 612-/=67.2-/=6 *) =:-61 4)61 316:-51 )< <0- +7551;;17616/ 7. )<-:6)4 )6, 014, -)4<0 -6<:- )6, #+0774 7. =:;16/7584-@4157;07-6-:)47;81<)4*[7>-:67:)*)<=6,-);074))</)6,7)/7;     !07<77,-/*-,-

" &-:1+)<176 76;=4<)6< 4-@)6,-: 7:*-; 76;=4<16/ +<=):1-; 1/-:1) 151<-, :; *1474) 3164)):3-<16/)6)/-:#=8-:#87:<'-;<.:1+):01,7\1--,-?737[-)6,01-.!4)6616/ #<)<1;<1+;76;=5-:!:7<-+<1767=6+14:;#=;1- 6?=3),=:16/<0-,:)?;7.#<>#)5*)

 8:757<)//-,-<];/7<7:)\1476#=8-:#87:<76,)[1/0<77<*)4416)/7;

"6)4[;<(7=<0#-/5-6<<1;)4)<1/-:1)1+0)-4?7;-0&1+-0)6+-447:7/1#<)<-%61>-:;1<[ 6[1/*)!:7.-;;7:);;)6;)0)6,)6)/-:7:87:)<-#-+=:1<[<1;)4)<1/-:1)#<->-30)/*7;= ,=:16/<1;)4)<+7=:<-;[>1;1<<7<0-&1+-0)6+-447:167/1#<)<-

0)1:5)6/*7-),-:;7.$07=/0<$!:7.-;;7:-6?)*=-\-.7=:<04-.<)6,7<0-:5-5*-:; 7.$)<<0-/:7=8];<0;;-5*4[166=/=6=/=#<)<-

 

    

")67#<)<-7>-:67::")*1==;)?)63?);7:-8:-;-6<)<1>-7.51:7.)6740)21**); #)6=;1)6)/16/1:-+<7: )637.6,=;<:[;>-4[6 8=<=)6,@-+=<1>-1:-+<7: 1/-:1)6@87:<!:757<1767=6+14: 4=;-/=6?747?7)<<0-8:-;-6<)<1767.+0-9=-;<7<0- *-6-+1):1-;7.)67#<)<-7>-:65-6< 47)6.)+141<[,=:16/<0-:),=)<176)6,587?-:5-6< $:)16--;#3144!:7/:)55-16)67)67#<)<-

"!:15)<-441/-:1)6/41+)6755=61767;<"->1+074); 370:+0*1;078!:7>16+-7. *),)67;<"->#-/=6 3=*),-27:+0*1;07817+-;-7.*),)6#7=<0"<"->)+7*2-<=657*1 )6, 1;078 7. *),)6 17+-;- 7;< "-> 7;-80316.-6?) 76 )::1>)4 .7: ) ;<)6,16/ +7551<<-- 5--<16/16*),)6 [7#<)<-

\76-:0:1;<780-:-/)4-.<*-16/?-4+75-,*[0)1:5)6:-87,=67+)47>-:65-6< 7=6+14<7 5=:)6,=:16/<0-;-+=:1<[<7=:7.?):)#7=<016?):)#<)<-

#-+76, *)<+0 7.  (7=<0 ):;0)4; )< <0- 78-616/ +-:-576[ 7. <0-1: <:)1616/ )< )4)5#1,1 :1-6<)<176)581675*-#<)<-


Daily Newswatch

61

Super Friday Friday, February 21, 2014

OKEY OBIOZO

W

ith the prevailing need to bring about the greatly needed change that will visibly turn the wheel of progress and in a more realistic manner, bring the dividends of democracy to the grassroots, a group made up of citizens of Cross River State has called for good governance. The group, Conference of Cross River Professionals made this known at their media presentation recently. The organisation is an informal group of professionals, from various vocational endeavours and training, who have been meeting and networking for the common good of individual members. ^^_\[VWkOM_OA_WkOj_WkRONOX][VNO expert and consultant, who also doubles as the convener and co-ordinator of the group, the professionals are a group of individuals from Cross River State who have come together with a common VWM]\]ZMO M_O Z]]O M_O MY]O c]]\X]WMO _bO MY]O lives of the people of Cross River State citizens at home and abroad. In shedding more light, he explained that the idea actually started when some groups of professionals operating [V*]\]WM`jO ZMN\M][O X]]MVWkO b_\O MY]V\O individual interests on the way forward for each of the groups. The professionals ^_XVWkO b\_XO [V*]\]WMO Â&#x201A;_W]ZO VWO MY]O ZMNM]Ă&#x20AC;O MY]O _\MYO _bO \_ZZO Vv]\ZO MNM]Ă&#x20AC;O Ugep, Boki, Ogoja, Obubura; the Central and the Southern Cross Rivers state of Akpabuyo, Calabar, Bakassi, and Creek Town decided to form one strong group after streamlining the organizationâ&#x20AC;&#x2122;s frame work through consensus for common good of the citizenry of Cross Rivers State. â&#x20AC;&#x153;First, it is good to come together as one body from all the geographical expressions called Cross River State to be able to be of help to one another, assist one another, grow in togetherness and share what we think we should be doing for one another. â&#x20AC;&#x153;Importantly, also to look at the things that are going on in the state and think of how we can contribute towards lifting the status of the state and the lives of the people knowing very well that the [V*]\]WMO N[XVWVZM\NMV_WZO MYNMO YNv]O come in Cross River State, both past and present have done their best in their abilities and capacities,â&#x20AC;? he said. The founding principal objectives of the group therefore are visibly spelt out to include: care for one another, network among members, develop and sustain interest in the events and activities of Cross River State and ultimately act as a pressure group with the resolve to positively impact on the lives of the various communities that make up the ZMNM]O MY\_gkYO [V*]\]WMO q`NMb_\XZO Zg^YO as arts, culture, media, social service, business relations and lately, politics. The co-ordinator of the group agreed however that the past administrations in the state since 1999 tried to achieve a lot but their best cannot be described as total because there are some other things MY]jO^_g`[OYNv]O[_W]Oc]]\sO Paramount among them is in the area of personnel and human capacity because evidently, lots of Cross Riverians who N\]O d]``O ][g^NM][O VWO [V*]\]WMO w]`[ZO of endeavours; arts, sciences, media, technology, etc who are not resident in the state but are found in Lagos, Abuja and other places are not engaged in the task of running the state as it is. The group in a communiquĂŠ stated clearly that it has become very clear to them as professionals that they cannot continue to isolate ourselves from the political and social happenings in their various communities, back home. While not trying outrightly to condemn all that has been done in the state since 1999 they noted that even as

Conference of Cross River professionals advocates good governance Lots of Cross Riverians who are well educated in >@HH9:9<=M9U>KFH endeavours; arts, sciences, media, technology, etc who are not resident in the state but are found in Lagos, Abuja and other places are not engaged in the task of running the state as it is

b\_WM`VW]\ZOVWOMY]V\O[V*]\]WMOq\_b]ZZV_WN`O b\_WM`VW]\Z VW MY]V\ [V*]\]WM q\_b]ZZV_WN` leanings, they have either been ignored or sidelined by the successive administrations in the state over the years and therefore have resolved to get involved, by working with any receptive individual or group that is found to be open to ideas of opening Cross River State to fresh innovative ideas that are aimed at adding value to life in the state. â&#x20AC;&#x153;That is why when you go to Cross River State, you see non-indigenes of the state holding key functional positions and we are not saying that employing non-indigenes are wrong but there are VW[Vk]W]ZO _bO MY]O ZMNM]O dY_O N\]O c]]\O Â&#x20AC;gN`Vw][O NW[O YNv]O W_MO c]]WO kVv]WO NO chance at all to serve and who will be willing and gladly want to contribute their quota. People like that are everywhere without being harnessed. â&#x20AC;&#x153;So, we thought that irrespective of where we reside we have something to contribute but you donâ&#x20AC;&#x2122;t seem to have a feel because the administration back home has refused to tap into the ingenuity of these individuals. The successive administrations in the state have not done well in that regards and MYNMOd]OdVZYOM_OVWÂ?g]W^]OW_dOd]OMYVWpO we have a voice,â&#x20AC;? he said. In making the groupâ&#x20AC;&#x2122;s agitation relatively adaptive to the peculiar situations in Cross River State so that quantum success could be achieved according to the set agenda, the convener VWb_\X][O MYNMO MY]O w\ZMO MYVWkO VZO M_O ^_X]O together which has been achieved. The next line is to begin to network and ]|q`_VMO N\]NZO _bO c]W]wMO NW[O XgMgN`O advantages.

Gov. Imoke

Citing instances with himself as a media practitioner who has been in the media for over two decades and has N^MgN``jOd_\p][OVWON``OMY]O[V*]\]WMOb_\XZO of the media; print, radio, television, satellite broadcast and all, he said there are some others that are into technology, law, properties, agriculture, medicine, pharmaceuticals and have excelled in all w]`[Zs Therefore, having achieved that, the other option becomes how to let the state government know that they have all the competent hands to run the state instead of going to bring foreign hands to run the state. â&#x20AC;&#x153;We need to let the government know that we even have people who are competent enough to even be the rector of the Institute of Management in Cross River State instead of going out to employ someone. â&#x20AC;&#x153;We need to let our state government know that there are professionals of the ZMNM]O Z^N]\][O N``O _v]\O MY]O ^_gWM\jO NW[O the world, instead of making it look like we donâ&#x20AC;&#x2122;t have competent people in the state and therefore have gone to engage people from outside to come and take over and run the jobs that the indigenes are looking for, let the professionals from the state be engaged.â&#x20AC;? He likened it to crying of hunger in your fatherâ&#x20AC;&#x2122;s house, while inside

the same house others are eating to satisfaction. Adding that people ironically meet j_gO NW[O _*]\O M_O VWM\_[g^]O j_gO M_O j_g\O state government in order to give you a {_cO X]NWdYV`]O j_gO N\]O X_\]O Â&#x20AC;gN`Vw][O than the man that want to do the introduction. In driving home his point, he said that the professionals need to come together and look for ways of assisting the government to ensure that the dividends of democracy are made to reach the grassroots. He called that if tourism is the stateâ&#x20AC;&#x2122;s major stay, how to harness all what the past administrations has achieved and the present administration in the state consolidated should be their objective. â&#x20AC;&#x153;We will not agree with anyone who succeeds as governor to destroy what Donald Duke and Liyel Imoke has achieved over these years probably because he doesnâ&#x20AC;&#x2122;t agree with them. Our position will be that he will build on what has been done already in terms of seeking ways of improving on them and for the mistakes made, how to correct them will be the best sought solution VWZM]N[O_bOwkYMVWkOq]_q`]s As part of their statement, it called on members to use their various platforms VWO M]\XZO _bO v_^NMV_WZO M_O VWÂ?g]W^]O MY]V\O Continued on page 62


62

Daily Newswatch

Super Friday

Friday, February 21, 2014

Conference of Cross River professionals advocates good governance

Nyong Continued from page 61

immediate communities both at home in Cross River State and their bases. Other media to be explicitly explored to the advantage of the group is the use of the social media, electronic media â&#x20AC;&#x201C; functional Radio and TV, Print: newspapers, magazines, etc. Each of these media will be exploited in relation to needs and objectives of the organisation. Meanwhile, despite the groupâ&#x20AC;&#x2122;s major aim not to be run as a political forum, everybody is a political animal and it is on this premise that the conference agreed to play prominent roles in the politics of the state by looking into who MNp]ZO_v]\OMY]OY]`XO_bON*NV\ZO_bOMY]OZMNM]O government. â&#x20AC;&#x153;We want to know who will bring the dividends of democracy, who do we cast our vote for, in as much as we as an organisation tries as much to be apolitical, we will not remove the fact that there are certain things we must know. We want to know who want to take over from Liyel Imoke; we want justice to be done. We want to know how things are going on in Cross River State and how to correct past mistakes.â&#x20AC;? Nyong also informed that as professionals, nothing stops them from going into politics but that does not XNp]O MY]O q\_b]ZZV_WN`ZO bg``Â&#x2C6;Â?][k][O politicians. }Vp]O j_gO N\]O VWO XjO _A^]O NW[O ^NWO see that am working but that does not mean that am not interested in what happens to the people of Calabar south, I am interested in what happens to the people of Bakassi who are supposed to YNv]Oc]]WOZ]`][OZVW^]OÂ&#x2026;Â&#x2030;Â&#x2030;Â?ONW[OMV``OW_dO MY]jO YNv]O W_MO c]]WO Z]`][sO Y]jO YNv]O no proper accommodation, no schools, and the gendarmes of Cameroun are still harassing our people, killing our wZY]\X]WOÂ&#x2C6;Â&#x2C6;O[NjOVWRO[NjO_gMsO_RO O^NWW_MO say because am not into full-time politics as a card carrying member of any party, itâ&#x20AC;&#x2122;s not supposed to interest me that my brothers are being killed at home. For sure, I must be interested,â&#x20AC;? he stressed. Speaking further, he said that the group will be a pressure group and hope M_ONqq`jOVMOVWOk]VWkOMYVWkZO[_W]OdY]\]O they are needed. He said that they have to embark on constructive engagement with the government. He added that they are packaging themselves for the national conference, through the delegates. He said that the Conference of Cross River Professionals might not have been allocated any space but there are individuals from the state that are selected as delegates, whose candidacy they intend to engage in pushing their thoughts through. â&#x20AC;&#x153;We will not sit back and relax on the premise of not being given a slot in the

Confab; we will engage the individuals that have been chosen to drive home our points. We are not comfortable with the issues surrounding Bakassi; the stance of the federal government, the international court ruling and compliance by the Nigerian government. How do you cede land and the people and till date the people donâ&#x20AC;&#x2122;t have a home. They are Z^N]\][O N``O _v]\O MY]O q`N^]RO VWO N`X_ZMO Â&#x160;Â&#x2030;O j]N\ZO W_MYVWkO YNZO YNqq]W][RO Y]O exclaimed. Pointedly, Nyong analysed the concern on past appeals of the Bakassi case at the international court of justice which Nigeria failed to do and have since closed the case. He said that the poignant issue being lost is the human beings, culture and lives of the people so it will be unfair to close up mankind like

He further pointed that there would have been a plebiscite on whether to belong to Nigeria or to Cameroun, just like how it was done in the days of western Cameroun now southern Cameroun even before independence

that because rules and laws are made for mankind and not vice versa. Referring copiously that Israel is occupying the Gaza Strip against United Nations resolution because it is expedient for the Israeli to hold on to Gaza for their national interest and the interest of their people. So regardless of what anybody XVkYMOZNjROMY]jOd_WzMON*_\[OM_O`]MOk_O_bO NÂ&#x201A;NO c]^NgZ]O `]VWkO k_O _bO NÂ&#x201A;NO XVkYMO jeopardise their interests as they think. gMO VWO Vk]\VNRO MY]O ^NZ]O VZO [V*]\]WMO because we donâ&#x20AC;&#x2122;t really care as he put it. As far as we are concerned in this country, it is about, â&#x20AC;&#x153;who are the Bakassi people?â&#x20AC;? and we donâ&#x20AC;&#x2122;t value lives because if we do we would have done things right. He further pointed that there would have been a plebiscite on whether to belong to Nigeria or to Cameroun, just like how it was done in the days of western Cameroun now southern Cameroun even before independence. The people of Biya opted out of Nigeria in the days of National Council of Nigeria and Camerouns (NCNC). If those Cameroonians were allowed to vote in those far gone days, how come we were not allowed to vote in the recent times? He asked. â&#x20AC;&#x153;You take our land, Z^N]\O_g\Oq]_q`]ROMNp]O_g\O_V`Od]``ZONW[O you say the case is closed. No, it cannot be closed unless our consciences are closed,â&#x20AC;? he cried. Going further, he said that the group is q\]Z]WM`jOqgVWkOM_k]MY]\OMY]V\OMY_gkYMZO on the next government of Cross River MNM]ONW[OdYNMOM_O[_OM_ON\N^MOVWM]\]ZMOM_O their cause. â&#x20AC;&#x153;We said that they we will play prominent roles when the time comes. Presently, we have mobilised our members everywhere and informing them to look at the structure of the state in spite of itâ&#x20AC;&#x2122;s being a PDP state. He stated that the Southern part q\_vV[][O MY]O w\ZMO k_v]\W_\O dYV^YO dNZO Donald Duke, the central has produced Liyel Imoke and we believe that is should be rational for the next governor to come from the Northern part of Cross River State for the purpose of equity and fairness. â&#x20AC;&#x153;On that mission, we have mobilised ourselves. The Northern Cross River of course constitutes Obudu, Ogoja etc and they should produce the next governor of the state. There are quite a number of top individuals that have shown interest like Jedi Agba, whom people are reaching out to contest as a tool that will bring about positive changes in the state.

However, we have not said that other candidates from other parts of the state are not credible but we are saying that these other regions have ruled and so let the Northern people of the state also have their chance. â&#x20AC;&#x153;There are others too, Fidelis Ugbo, Venacious Ikem, whom I heard is about to run and some other names that I ^NWW_MO^_Ww\XO\VkYMOW_dsOgMOdY_]v]\O comes on will have our backing. â&#x20AC;&#x153;Regardless of the party platform that the persons might choose to contest, we will appeal to them to let the Northern Cross River produce the next governor for the sake of equity. We are working at it as a conference and Iâ&#x20AC;&#x2122;m sure we will be able to pull it through,â&#x20AC;? he said. Though the whistle has not been blown in a manner of speaking because the candidates have not declared and the parties have not chosen their candidates but going by what is obtainable, the Northern Cross River should produce the next governor of the state and having said that, it is afterwards that the conference will look at the candidates that have emerged from Northern Cross River and choose who to queue behind. Though there are no particular guidelines yet by the group in choosing who to support but the indications are MYNMOMY]jOdV``O[]wWVM]`jO^Y__Z]OdY_OdV``O best serve the interests of Cross River people. â&#x20AC;&#x153;We know the credible candidates in spite of our not living in the state. Though I live in Lagos State, but I move round the whole parts of Cross River State. As the co-ordinator of the forum I have to be on ground to see things for myself and ascertain the level of development in the whole state because a lot is expected of me in terms of information dissemination to other members of the group. Our position is join hands with any individual that has the interest of the state at heart,â&#x20AC;? he stressed. The conference moreover is not inclined to any political party in particular; they are inclined to all individuals that want M_O XNp]O NO [V*]\]W^]O cjO c\VWkVWkO Nc_gMO change because political parties are not run on the basis of ideologies in Nigeria, and that is why there have been a lot of cross-carpeting and wanton defections. He opined that people are changing parties like changing dresses because the parties ideologies are probably not [V*]\]WMROY]OZNV[OMYNMOVMO^N``ZOM_OÂ&#x20AC;g]ZMV_WO what we are out to achieve politically. â&#x20AC;&#x153;I have known some individuals at the very topmost level who have gone back NW[Ob_\MYO[V*]\]WMOqN\MV]ZsOY]jOd]\]OVWO PDP, left to contest election in another party, left again to return to PDP and not only return to the fold of PDP, they b_\X][O NO [V*]\]WMO qN\MjO _bO dYV^YO MY]jO are not members. â&#x20AC;&#x153;That tells you that we are not playing the politics of ideology in Nigeria; in that case, we as professionals of Cross River State will align with any individual whom we are able to identify as good persons that mean well for the progress of the state and make a change in the lives if the people of the state.â&#x20AC;? In conclusion, Nyong is hopeful that the group can sustain this, â&#x20AC;&#x153;we hope that we will be strong enough to stand w\XROd]OY_q]OM_Oc]O^_g\Nk]_gZO]W_gkYO to withstand blackmail because it will come. People have found reasons to talk together as a group and be heard rather than as individuals. There are so many Z_^V_Â&#x2C6;q_`VMV^N`O k\_gqZO MYNMO `V]\O MY]O whole landscape of Nigeria. â&#x20AC;&#x153;We are however pushing forward with this idea and hope that God will grant us the strength to be steadfast.â&#x20AC;? ZONOXN]\O_bObN^MROMY]Ok\_gqOYNZOc]]WO meeting informally for the past two years NZONWO]X]\k]W^]O_bOMY]OwpO\_b]ZZV_WN`ZO before expanding into a conference that have in the last six months stretched out to become an umbrella body that has now grown in capacity to incorporate and cater for the needs of a whole lot of other pockets of groups from the state as Conference of Cross River Professionals.


 

  

  

 !

   

    

 !  


 !"  

 

    

 B %,6BB)6BB(*"@ "/B"#B)%(*BB"#B)*(($B !+!-+6B $(%B B $B $B %(B -)B ($*"/B )($B$B %)5 (*B/B"*(B<B"*$(B<B/@ "+(6B<B)=B*"")B*B)*%(/B%B /B :$(%B ;6B-%)B"B*!)B%$B$@ *()*$B*-)*)B$B*+($)B-$BB*)B

$,%",B-*B%()B: !+!-+;6B$B%"B $%(%%B($B-%B.*$)B*%B#B *B&(%#)B%B(B$BB(B*$)5 /=)B%-$-(B)&("B$)B)BB ("0)B **B %(=)B &(%#))B %#B *B B %)*B(B(B*$B=)B-""$B*%B&/9 B)($$B-)B"B*B $+)*(/B*6B $B *+(B .*$B &(%(#$)6B )B

-""B)B$B$*(*,B)))%$B-*B*B)*B $B (*%(5B $+)*(/B *B )B "B ,(/B $)/B*B %.6B*%!+$%B@ #%"B)*6B*%(B )"$8B%&&%)*B:!%B%@ *"B$B %)5 <B)=B)B+&B%(B$%#$*%$B*B*B +&%#$B (B B -()=B 8%B -()B: 8;5$B *%B $$/B :$*(*$#$*6B 8B (")B *B +%B *%B *)B ,%B B -"B !B $B $ %/B %%B (@ ,-)B(%#B%*B%$"$B$B%$@(B&(@ )%$"*)5 B )$(B )B %-,(6B *#B +&B -*B B *%&B $%*B ,%B (*%(6B :B "#-%(!)B*%B%A BB""/B(")B*B#+)B ,%B%(B)B)%$6B<#"B$B 5= B(&&(B:%($B" %B#";B)B A BB(#B**BB)B%"$B$%*$B!B )BB&"$)B*%B*!B)B#+)B((B*%B*B $.*B","5

    !   6B%$B%B*B-%("=)B"$B"%@ )*)B&(%,(6B"%$B-*B B )%$B ,B %$"+B &"$)B *%B"+$BB$-B&(%(##B()*$B B :.&%(*6B -B )B )$B *%B )+&&%(*B*B)%$B$+)*(/B-%("-5 %($B*%B (!*$B4B8%##+$@ *%$)B $(6B )*B (B %B 6B "-"B *+"6B *B &(%(##B -)B "+$B*%B"&B)$()B-%B(B"@ (/B )*")B $B *(B "%"B #(!*B $B(B$$B#%#$*+#B$*($*%$@ ""/6B*%B+(*(B*(B"%"B%%*&($*B,B *B-%("=)B#%)*B&%-(+"B)%$B-!B &"*%(#)5 >)$()B (%#B (%+$B *B -%("B -""B)+#*B$B&&"*%$B&!B$B )"*B B %($B ,$*B %B *(B %7B ()@ $0B )%$B !B $B -B %(!6B %$%$B )%$B !6B "$B )%$B !B %(B ()@ $0B )@ %$B !B %!/%5B B %##BB %B (@ %$"B.&(*)B$BB%B*)B#(!*)B -""B(,-B&&"$*)B$BB-B )$(B#%$)*(*)B*B#%)*B&(%#)B *%B$B*B(%#B+*$B*(B%""*%$)B *B*B,$*5? *+"B B **B > B -""B )&%$@ )%(BB%)$B)$(B%(B*-%B%$)+@ *,B))%$)B*BB%B*B%+(B)%$B !)5B)$()B-""B(,BB+($@ *B)&%*B%$B*B)+"B"%$B-*BB +$B $B &(%+B (+$-/B )%-5B B -""B ")%B +$(-(*B ""B "%)*B )* %)*)B %B &(%+$B *B %""*%$B :55B $*($*%$"B)&&$B$B.&%(*$B%B $B%B (B%%);B)B-""B)B.&%(*$B*B%"@ B%"@ "*%$B*%B-B%(!6B %$%$6B "$B%(B $B%( %!/%B%(B*B)$()=B(+$-/B+*5? +*5?

   

B

*(=)B % $ B + $ ' + B *"$*B **B &%&+"(B )$(6B 2=)B (%*(6B 8("/B )()B-*B#6B*=)B*B"*/B*%B)$B$B *)B)B&()"/B-/B*B$=*B%#BB)+(@ &()B-$B*B)$(B($*"/B(%&&BB ()B)$"B**"B<%!B%+B%$*5= $B B $B )$$6B 8("/B )B $%*B "%%!B!B)BB(+""/B$B%$)*$*"/B )*(,)B(,BB()&*"B$B%(B#)"B $B(=)B%#&**,B#+)B$+)*(/5 (&)B(*"/B$B+$B/B*B#+)B $)6B 8(")B B B 5!5B 8("/B

",B""B)B("/B"B$B*B&*"B */B%B+ 6B*$B%(B#+)B$B *(/$B*%B%$,$B)B&($*)B*%B"@ "%-B#B&+()+B)B(#5 %($B $B $+B **6B (6B $B*B"*B31)B:B(%$B$%*B%(B (#$;B*%B*B )C6B$BB"%)B "%%B ("*%$B *%B (C)B &(B $B)$$B)$)*%$B26B8(@ "/B$B)B##*B#"/B%+"B $,(B,B#$B*B#B$B %(*+$B #+)B -%+"B ($B *(B -/B-B)B"*(5 B%/6BB-B/()B*(B%#&"*@ $B )B *(*(/B +*%$6B 8("/B B*%B%+)B%$B)B&))%$B%(B #+)B )B B $B -(*$B )%$)B +$(B*B)+&(,)%$B%B25B $@ *()*$"/6B2B,B#B$B%&@ &%(*+$*/B*%B-(*B%$B%B)B)%$)B $B*B($*B"+#5 )B +*B )%"%B *B%(*B +"%))B *B)*($*B$B+*/B%B*B*B %B$B$B"%,5B> *=)BB$("B)%$B $B$%*B(*B*B$/B&(*+"(B &()%$BAB B$B)$B*B*%B#/B#+#6B )$B*B*%B#/B))*(B%(B)$B*B*%B$/@ %/5BB)%$B)B +)*B#/B%-$B-/B %B&/$B#/B*(+*B$B()&*B*%B %-B B+$()*$B*B*(#5?

# "  " #

$B B "+"*B B#&*B *%B (@ $,$*B(B#+@ )"B -")6B +$B*6B-*B )B )*&&B $*%B *B (*B %B *B #+)B )$B -*B B $-B )%$B **"B <8((/B()*5= $B*)B"%,B)%$6B *B +*+"B (&@ &(B )*/)B *(+B *%B (B (%(B ($B %B )*(*B (&5

   = #+"*&"B (=)B " " -(@-$@  $$B )$(6B #-+#B )B (")B *(B )%$)B **B $)B ,B$B+00$B.*"/B%+*5 B *(B )%$)B **"B <$""/6=B <%+B +)*B %,B =B $B <(@ %+)B %,B -$*$*B :(#.;=B (B )%$)B **B #$/B ,B @ )(B)B")))B$B**B *)B)%$)B)%-B#%(B%B*B )$(=)B#+)"B,()*/5 BB()*B )%$6B <$""/6=B &(%@ +B/B:@ ""/6B)BB&%-(+"B #+)B$((*,B**B)BB#$B %B*)B%-$5 *B)()B*B$))B%B,(/B ("*%$)&6B*B"/=)B&(*$B $B*B('+(B&*$B/B *B #$B %(B ,$B +&B %$B)B&(%)&*,B"%,(5 B (/*#B $B #"%/B .&()))B &()%$"B )*)/B )B )B ",()B *B)%$5

    " $B'+*BB$+#(B%B$,+")B ,B.&($B*(B)%#B","B%B )+))B%(B"+(B*B"%,6B%$B$B%$B@ $*"/B)**B**B*B)+ *B)BB#"(B *((*%(/5 B %$B )$"6B <%+B +)*B %,B 6=B)B#%(B(&*,B+B*%B*)B#@ *#&%B#)*(&5 B"/()B)B$*(""$B-*B*B&(%@ ))%$B%B*(+B"%,B$B*$6B/%+B$=*B +"*B #-+#=)B ,%"B (#)B $B *B)%$=)B#+)"B&(%+*%$B/B0@ 0"B(%8B,(/B$*%+)5 *B *B *(B )$"6B <(%+)B %,B -*$*B :(#.;=6B #-+#B @ "*)B (B "%,B %(B ",B $)*(+#$*")5B (6B*B*#&%B%B*B)%$B$())B $B%#&()%$B-*B*B%($"B,()%$B %$B(B+*B"+#6B<%$B%#$5= #-+#B )+(B )B B (*B #+)@ "B #$B **B %)B /%$B %$B */&B %B#+)B$B)B&+))B*B%+$@ ()B *B ,(/B ,$B %&&%(*+$*/B -*B B #+B ,(B %$B$B %$B 4 @ $+)B,%")5


  

% &  •But ‘Mr. Peabody & Sherman’ pulls upset at U.K. Box Office

'''(Lß $+,ß !,+ß /1ß ,'ß '@ß 4ß '(&!&+ß!&ß43ß%*#,+ß,ß, ß'.*à ++ß '0ß 'A ßßß , !+ß /#&ß -,ß K *@ß'1ß?ß *%&Lß(-$$ß '*ßß&ß-(+,ß!&ß, ß@ @ &ß !,+ß ß*+,ß &ß '&$1ß !&,*&,!'&$ß -,Aß '0J+ß #!+ß ß$%ß *'%ß *%'*#+ß &!à %,!'&ß,''#ß!&ß>9@9ß%!$$!'&Aß!&$-!&ß>@@@ß %!$$!'&ß !&ß (*.!/+Aß ,'((!&ß K'''(Lß E>6@:ß %!$$!'&Fß , *@ß K *@ß '1Lß '(&+ß !&ß *&Aß $!-%ß &ß /!Õß*$&ß &0,ß /#&Aß &ß !&ß , ß &!,ß ,,+ß '&ß * ß:@ !+&1J+ß&!%,ß$'#-+,*ßK*'2&Lß '&,!&-ß / ,ß &'/ß +%+ß &ß !&.!,$ß $!%ß,'ß>4ß!$$!'&ß,ß, ß$'$ß'0ß'A ßßß /!, ß>@7ß%!$$!'&ß*'%ß7:ß%*#,+ß, !+ß/#à &Aß!&$-!&ß&ß!%(*++!.ß>46@:ß%!$$!'&ß *'%ß8 !&Aß/ *ß!,ß'(&ß&+1@ !&ß ,'ß !,+ß +&+,!'&$ß @@ß '(&!&Aß K ß 'ß '.!Lß*'- ,ß!&ß>4;@4ß%!$$!'&ß *'%ß67ß%*#,+ß'*ß*&*ß *'+@ß'.*ß, ß (+,ß, *ß1+@ß ,+ß>7@4ß%!$$!'&ß'@ß4ß'(&à !&ß!&ß 0!'ß/+ß(*,!-$*$1ß!%(*++!.Aß +!&ß, ß,'1ß*&ß!+ß*$,!.$1ß&/ß, *@ß &ßßL ß'$ß'ß$$ß,*,Lß'&,!&-ß !,+ß+,*'&ß'.*++ß*-&Aß!&ß>4<ß%!$$!'&ß *'%ß63ß%*#,+@ß ,ß*!++ß, ß!&,*&,!'&à $ß -$ß'*ß *,!&ß'*++J+ß$#ß'%1ß +,**!&ß '&*'ß!8(*!'ß,'ß>483ß%!$$!'&Aß !&ß !,!'&ß ,'ß , ß &*$1ß >43;ß %!$$!'&ß !,J+ß ,#&ß!&ß'%+,!$$1ß'*ß*%'-&,@  

  

      

++!ß !$ß +ß ßß+-++-$ß**ß+'ß *ß+ß&ß,*++Aß%'$Aß&ß+!&*@ß ß +ß ((*ß !&ß ß$%+ß +- ß +ß $J+ß '$ß/!, ß,*ß'&Aß:$!2, ,'/&Aß &ß ß $$-+!'&!+,Aß +ß /$$ß +ß ($1!&ß , ß '$+,ß !$ß '&ß , ß $'&à*-&&!&ß ,$.!+!'&ß +*!+Aß :, ß .&@ß &ß @33<ß + ß (*'*%ß , ß*'$ß'ß* ß *'/&ß!&ßß+,ß'&*,ß 'ß-1+ß&ß'$$+ß/!, ß, ß '+ß&$+ß !$à

*%'&!@ -,Aß$,$1Aß'-+ß'&ß, ß64à1*ß'$ß +ß*à .'$.ß*'-&ß *ß%**!ß,'ß+!&*ß -+,!&ß !%*$#@ß &ß *-%'*ß , ,ß +-*ß /+ß , ,ß !$ß/+ß0(,!&ßß !$Bß '/.*Aß, ,ß /+ß-&#ß/ &ß+ ß('+,ßß(!,-*ß'ß *+$ß ß!&ß *1ß ,'ß +'$'ß +&'/'*ß ,ß , ß+%ß,!%ß *ß -+&ß/+ß/!&&!&ß,ß , ß@347ß'($J+ß8 '!ß/*+@

-+,!&J+ß *&%', *Aß !ß '%*Aß *à

&,$1ß '%%&,ß '&ß , ß -'+ß %**!Aß +1!&Aß K 1ß *ß %**!ß -,ß , 1ß *ß +'ß -+1Aß', ß'ß, %Aß!,J+ß *ß'!&@ß J%ß+-*ß / &ß !,J+ß *! ,ß ,'ß .ß !$*&ß , 1ß /!$$Aß -,ß&',ß&'/@L '%*ß $+'ß Aß K 1ß 'ß $'.ß ß ', *ß*$1ß-,ß, 1ß*ß(*,ß+'ß%- ß!,J+ß '!&ß,'ßß *ß'!&ß'*ß, %@ß ß, !&#ß +à +!ßß&+ß, ,ß*$$1ß,'- @ß J+ß'&ß *ß'/&ß ß''ß$@L !$J+ß&&à!&à$/ß+,,ß, ,ß+ ß, !&#+ß *ß *&+'&ß!+ß''ß/!, ß#!+Aß-,ß!+&J,ß)-!,ß *1ß'*ß, %@ '*!&ß ,'ß ß &)-!+!,*Aß !%*$#J+ß %'%ß$+'ß%ß'-,ß!&ß, ß%!ß*&,$1ß,'ß !+($ß*-%'*+ß, ,ß !$ß&ß *ß+'&J+ß%*à *!ß/+ß'-,ß, ß&@ K ß *$$1ß ,*1ß &',ß ,'ß '%%&,ß '&ß -$$+á,ß +,-*ßAß-,ß ß,ß+'ß+!#ß'ß$$ß, +ß+,-(!ß,à $'!+ß(*!&,!&ß$$ß, ß*(ß, ,ß, 1ß'ß'-,ß %1ß+'&ß&ß !+ß-,!-$ß/!Aß/ 'ß1ß, ß /1ß*ß!%%&+$1ß ((1ß&ß+'ß%- ß!&ß $'.Dß 1ß'&J,ß+'%ß'ß1'-ß,ß$!#ß"'-*à &$!+,ß G+!Hß &ß (*!&,ß ß *$ß +,'*1Dß ('*,ß +'%ß,-$ß&/+ß&ß+,'(ß%#!&ß-(ß*-à %'*+ß'-,ß('($J+ß$!.+ß/ 'ß*ß', */!+ß :ß ((1DL &ß &-*1Aß !$ß &&'-&ß , ,ß + ß /+ß ($&&!&ß ,'ß '(&ß ß !$à*!&$1ß *+,-à *&,ß!&ß&,ß '&!Aß8$!'*&!ß$$ßK-ß -@Lß ß +*!ß !,ß +ß ß K''$ß +(ß / *ß1'-ß&ß .ß*,ß''ßE&FCß+&ß 1'-*ß%!$1ß&ß#!+ß,'ß''$ß$+++@L * (+ß'&ß1ß+ ß&ß *ß -+&ß&ß *!&ß, !*ß'/&ß !$*&ß, *@ß -,Aß'*ß&'/Aß &'ß-&$+ß'ß"'1ß*ß!&ßß,'ß, ß+-à (*+,*ß%!$1@ JQQVXZV 

 4@ßI*#ß'*+Jßàß ,1ß**1ß,-*!&ß -!1ß

@@ßI*-&#ß &ß '.Jßàß 1'&ß,-*!&ß 1ß 6@ßI!%*Lßàß!,-$$ß,-*!&ß > 7@ßI$#ß!*,1Jßàß +'&ß*-$'ß,-*!&ß@ß8 !&2 8@ßI8'-&,!&ß,*+Jßàß&(-$!

# %  "&! !$!

ß 1'-ß +#ß , ß '$#+ß ,ß !%ß *&*J+ß *&*ß *', *+ß '/ß , !&+ß *ß '!&ß *! ,ß &'/Aß &+ß *ß , 1Jß *+('&ß K:.*1, !&ß!+ß/+'%@L ,*ß$$Aß ß :ß '.!ß"-+,ß*'++ß&ß +,!%,ß >9<@4ß %!$$!'&ß '.*ß , ß (+,ß , *ß 1+ß!&ß, ß@@Aß'*ß%'*ß, &ß,*!($ß, ß>@@@:ß %!$$!'&ß *&ß 1ß '&1ß !,-*+Jß $$'/ß &/'%*ß ß '&-%&,+ß &@ß 'ß (-,ß , ,ß!&,'ß(*+(,!.Aß ß :ß '.!ß$+'ß +-*ß , ß +'&ß $*+,ß *-*1ß -,ß 'ß $$ß ,!%Aß 0!&ß @334J+ß &&!$ß &ß @343J+ß$&,!&J+ß1ß1ß*'- $1ß>44ß%!$à

$!'&ß&ß>46ß%!$$!'&Aß*+(,!.$1@ '/.*Aß +(!,ß !,+ß *!,!$$1ß $!%ß /!,ß&ß*'Aß%!$1à&,*!ß-!&Aß, ß ßß$%ß+,!$$ß'-$&J,ß,ß, ß>;6@;ß%!$$!'&ß *'*ß+,ßßß'ß1ß ß++!'&ß'ß, ß 8 *!+,@ -,ß , ,ß '+&J,ß %&ß 1'-J$$ß ß&ß !%ß *&*ß '%($!&!&Bß !&$-!&ß *$1ß !&,*à &,!'&$ß+$+Aß ß :ß '.!ß +ß$*1ß *&ß >;:@@ß %!$$!'&Aß 0!&ß !,+ß %'+,ß >93ß%!$$!'&ß(*'-,!'&ß-,ß1ß78=ß&ß !.!&ß!,ß($&,1ß'ß,!%ß,'ß*-&ß-(ß, ß+'*ß *'%ß *@

&ß%'&-%&,+Aß.%(!*+Aß&ß '$'.*+ ß $+'ß + '-$&J,ß ß !.ß 1ß , ß +%!&$1ß $'/ß &-%*ß *'%ß ß '&-à %&,+ß &Aß / ! ß -**&,$1ß +,&+ß ,ß $++ß , &ß ß , !*ß 'ß '&1J+ß >:3ß %!$$!'&ß -,@ß %%*Aß ß '&-%&,+ß &ß/!$$ß!&ß ,'ß0(&ß!&ß*&+,ß'.*++ß&0,ß/#&Aß &ß+ '-$ß&ß,ß*'%ß+'$!ß!&,*&,!'&$ß (($ß *'%ß !,+ß +,*à+,-ß +,ß !&$-!&ß ßß %'&Aß !$$ß -**1Aß 8,ß $& ßAß

' &ß ''%&Aß &ß !*,'*M'à/*!,*ß '*ß8$''&1@ 1ß '%(*!+'&Aß 8$''&1J+ß %'+,ß *&,ß +!%!$*ß*ß'*,ß/!, ß@344J+ß ß +ß'ß * ß -,ß,'ß>43@8ß%!$$!'&ß&ß*'-,ß,'ß&ß.&à ,-$ß>:9ß%!$$!'&ß-%ßààß&*$1ß $ß'ß/ ! ß %ß*'%ß'.*++@ß ß ß '&-%&,+ß &ß &"'1+ß+!%!$*ß%'%&,-%ßààß&ß#(!&ß!&ß %!&ß !,+ß !$1ß %'*ß $'$ß , %ß ààß !,ß + '-$ß .ß$!ß$ß,*'-$ß(*'.!&ß(*'ß,$ß '*ß'&1@ &/ !$Aß !ß$'&ß *%!&ß ß /!&à &*ß'*ß8'%+,ß&!.*+$Aß$$!&ß"-+,ß@4@<=ß *'%ß$+,ß/#ß,'ß*&ß&', *ß><@7ß%!$$!'&ß +,,+!@ß .*ß !,+ß ß*+,ß '-*ß /#+Aß , ß >@8ß %!$$!'&ß-1ß'%1ß +ß$*1ß-%-à $,ß>43:@:ß%!$$!'&ß/'*$/!@ JQQVXZV

 K ß1'-ß*!ß$!#ß$! ,&!&Aß1'-J*ß'&à &ß*+ ß$!#ß, -&*L [V XZV \]V Z^_V `V V [ VV j


8 !#*18 8 ) (-88 $ ')&'8 8 ( '8 (8 '(#&-8#8(+#8#)$ '18

"8"8 '8#"8 (8 #"8 "8 "8 &'#8"8 .8#"8(8#(&8"8 #+8(&8& (#"'$8('88 "+8(+'(08 8 8&'(8 '"8 '#+'8 '8 4!#"8 # 58 +#8 +"('8 (#8 &)"8 +-8 &#!8 &8 )'"18

"8 (&8 '8 '#*7 &8 ((8 8 8 (8 #"8 &8 +(8 8 (&(18 #!8 4 &-8 ;#"'#"8 58 08 !('8 .4 '8 ($7:(!58 (8 8 (&* 8 "-8 "8$#)&'8#)(8&8&(8(#8&08 #(8 +#!"8 *8 *8&"(8 '(#&'8 (#8 ( 8 &&"8 (&8 !&&'08 *8&"(8 '(&#'8 #&8 *8&"(8 # '18 *+&'8 +#) 8'-0 ("8 "#(&8 * #$!"(18 .''8 )'"18 &'#8 4!7 '-8 #58#&"''88#( 8 $&(-8"88'8'#8"&-8(8'8 +''88()8'8 8!"8$&7 '"(8 #) "'(8 (8 (&8 -'8 #*88&8)8(#8&8$&#*#(*8 #)(8(8 "8 "8 !#*'08 '8 '8(#88(8&)!"(87 (&+&'08 .8 #!$ "'8 ((8 &8 )'"8 '8 '#8 )'-8 "8 ('8 (+&('8 (&8 -#)"8 !&7 &8 "8 +#"&'8 8 (&8 '8 '#!#"8 '08 &'#8 *'8 8 #) 8 +-'8 ' "8 &8 -8 *"8 &8 !#"-8 )(8 '8 +"('8 '8 (!8 +8 8 #'"'(8*08 8 #!'8 '#8 &)'(&(8 #*&8&8)'"''8#"(&# "8 8()08 #&'8 '( 18 &8 &#(&7"7 +18 #-8 4 8 5 !8(#8 *8+(8(!8"8"8 &8+#&'188+'8')88&08 #8 #'"'(8 &'$(8 $#$ ''8 "'8+"88( '8 ("8 "#(&8 * #$!"(18

"8'8'( 8#"8 #!''8 '8 "8 " ('8 '8 +1 '08 -8 '$&8 #*88 8 & (#"'$8 4 '8 '8 # *#)'8 #8 ('8 '8 '''8"8"508 #-8#$'8(#8!88"!8 #&8!' 8"8 &8'8''8"8 #!$ '8 $#(#&$&8 +#8'8!&8#"8+#& 7 +8 $#(#&$-8 (#)&'8 "8 8!('8 &08#&#4'!#"8 : #(5+#8 '8 + "8 (#8 $8 !08

"+ 18 .8 #'8 #"8 8 '#$$"8 '$&8 +(8 &8 &"'8 )(8 +#"&'8 +(''8 (8 ''"8 #8 )-"8 "+8 #('8+"8&8#!"&"8 '$#)'18 &'#8 #"(&# '8 +(8 '8 +&'18 *"8 &8 &#(&7 "7 +''8!.8((8&8)'7

    

         

 

     

 

 

"8'8+(8'8+&'08 &#8 4) 8 &"518 .''8 &"8 8 (#8 "(&*"8 +"8 (8#&!&8#!$ "88& -8 #)(8&8)'"8"88( '8 &'#8 (#8 '#+8 '8 +8 !#&8 #*8"8*8(#"8)(8 8 8#"8 8&'08 '8*"('8)"# 18 '8#!'8 8 &#!8 "18 )"')'$(7 "8 #8 &8 )-''8 8"'8 +(8 #!08 8#"'%)"( -18 "7 8 8!$('8 (#8 &8 #*88 +(8 #!8"8('8"'(8#8#+"8 + 8+(8&08 (8 &#)(8 #!8 "8 '8 (#(&8(88'$8"8(-8*8 8 !)() 8 &"8 "8 (8 !'7 ')'308-8'$&8#*888&"7 '$8"8&8(#8!(8(8 '''8 #)'8'"8 #!8'8"8"(&#&8 #&(#&8 4(#)8 #" -8 #!8 "#+'8 '''8 "''8 +50

"8 !#'(8888(8+"8 8 8"'8 !' 8 )(8 "8 8 +8(+"8(+#8+#!"08 #-''8 ##"8 #&8 8 !# 8 (#8 #!$ !"(8 '8 +#&8 "8 88"'8#"8"8'8''(&7"7 +18 .8"88$ '8+(8&'#8(#8 #+8&88'8!# 8"88 &'8& )("( -8(#)08 8#"'%)"( -18 #-8 '$"'8 !#&8(!8+(8 .8"8 "7 8 '8 "(" 8 +(8 #!8 +#8&)''8(#8 *8(8#)'08 '8*"() -8)(8(!8"8 (8 (8 "8 +'8 & -8 *'7 ((08 #-8*"() -8#(8(8$#7 (#8#"(&(8"8&)'8#!8(#8 '&8 (8 "+'8 +(8 .8 "8 '$#"("#)' -8''8&38-8 #!8)"'-8+(88#(&8 (&+&'8"8 (&8'$&8#*888 & (#"'$38 .8"#8 #"&8'8 (!8#&8&8)'"8"8 #7 -8#"'("( -88('8'88"/18 8"!08 8"!8 *"() -8 )(8 (!8!"8#)(08 )'%)"(88*"('8'#+8 .8 '"8&'#8#&88*#&8"8 ( '8 !8 ((8 (&''8 "#(&8 !"08 8 (8 +'8 (8 #)(8 #8 (8 8 +"8 .8 !'(" -8 '8 &8)'"18 #-8+"8'8 +'8"8(8'#+&3&'#8'8'7 (&)(8 +"8 8 #)"8 #)(8 ((8 ''8 #'"8 '8 +8 (#8 '8 -#)"&8&#(&08 ("8 8 8(8 #8 "&18 &'#8 ('8 #-8(#88$) $8"8')" -8 & ''8 ((8 (#)8 8 '"'(8 "8 (&8 #&8 '8 +18 8 #) "'(8 *8+(8&8(&8'8 (&-8&8+(8'8-#)"&8 &#(&08 8 !#*8 ')" -8

!(' #( ( (' #( !%( ('%(!%(#( !%((%( ( $(

!"&( (

#!'8(#8"8"18 *"8*+7 &'8 )''"8 +(8 *"() -8 $$"8 (#8 (8 (&#8 #8 &'#18 .8"8 #-08((8+#) 88'8 (#8 #" )8 ((8 (8 !&&8 "8"8*&-#"8+"(8(&8 '$&(8+-'08 "8#) 8 '#8#" )8((8 '''8!&&8(#8 "8 '#8

"8 (&8 '8 )(8 !8 +(8 #!08 #!#"18 *&-7 #"8 +'8 ) (-8 #8 '#!("28 +(&8(8+'8 #*8#&8 )'(088 !#*8 '8 #-8 "8 (&8 +'8 &(8 ("8 '-"&-8 &#!8 18 '$ -8 '8 ($8 :(!08 8 8 '8 #"8 (&''8 +#8 "(&$&('8

&8&# 8+ 08(")'(&-8+(7 &'8 &8 +("8 (#8 '8 8 '8 + 8 "8(8+&8#&8 '(8 (&''8 "8 8 "8 # 8 (8 (8'#"8(#"8#887 &8 8 +&''8 8#8 +&'8 4 858 +8 # 8",(8!#"(08


     

"))) #$ (

8

!*"+,C "."' C (+)%C 8!-*!9C '1(9C 'C "'C ('#-',"('C /",!C ' %+DC (-!C *(-B ,"('C)*+',+CC"."'C)*"+C('*,C , CHC*"2C %"228D !C('*,C"+C+!-%C,(C!(%C,(B 1C+,*,"' C*(&C44:33)&C,"%%C/'C ,C,!C8!-*!C-",(*"-&8 C ()C )*(*&*+C 0),C ,C ,!C .',C "'%-C 8!*"+,C "."' C ("+9C 8!*"+,C "."'C 8!("*9C &C (C +-+C 8!("*C'C "' (&C(CC8!("*C C%+(C 9*,"+,+C 'C '+C 0),C *C ,!%C ("+9C %.,"('C (+)%C '9C ''1C *1,C'C '+),(*C(C -+"8 ((*"',(*C 'C 8:C (C ' %+DC (-!C *(-,"('9C /(%-+"C %-+B -'C +"C ,!,C E,!"+C "+C ("' C ,(C C C +(-%C %","' C 0)*"'C (*C ,!C )(B )%C*(-'C'1(C/",!C"."'C)*"+C ,-'C ,!,C /"%%C *C'C (+)%C 8('B *,C"'C,!C*8 E!C +!(/C /!"!C "+C -,"' C ,!"+C 1*C "+C +" 'C ,(C C 'C ''-%C .',C/!*C.*"(-+C-)(&"' C (+B )%C *,"+,+C /"%%C +!(/+C ,!"*C ,%B ',+C%(' +"C+,%"+!C,%',+C,(C ".C,!&CC((+,8

   

 

 #$$ " ! # ! " %

 

 '$  "' #$$ " $ #!C" *"'C',*,"'&',C+'C/+C ,!*(/'C"',(CC#(1(-+C*'21C/!'C,!C +C,(($C)%8 *","+!B" *"'C ,(*9C 8!"'/,%C :#"((*CC/('C +,C,(*C,C,!C@346C +C /!"!C !%C *',%18C C %"'!C ,!C /*C (*C !"+C *(%C +C (%(&('C (*,!-)C "'C ,.C -'D+C4@C*+CC%.8CC%"'!C,!C /*C,"' C(&C'$+9C ('*(C"8)B *"(9C 8!*"+,"'C %C 'C *-C *'8C 8!"'B /,%C ,!'$C C (*C ,!C E"'*"%FC /*C 'C )"C ,*"-,C ,(C ,.C -'D+C *,"+,*1C'C)++"('8C*C!"&: E(-C*%%1C*(- !,C-+C%%C,!*(- !C",8CE(-C !C,!C*%C."+"('C,(C,%%C,!"+C*&*$%C+,(B *18C !C C 0,*(*"'*1C %"C ,!,C !C !9C 'C ,(C,%%C,!"+C+,(*1C"'CC/1C,(C&$C",C(C+-!C .%-9C (C +-!C /(*,!C ,(C %%C /!(C /*C ,!*8C !'$C1(-C(*C,!"+9C",C/+C1(-*+8C D&C ("' C,(C $)C",9C-,C",D+C1(-*+8F

 " ##&"# !$" #'"#'"#!C ,(*+DC -"%C (C " *"C BC9C 8*(++B".*C +,,C !)B ,*9C +/(*C "'C '/C &&*+C ('C ,-*1947,!C(C*-*19C@3468C ,C/+C'C.',-%C1C(*C,!&8CCC %"+,C (C ,!C ,()C (A CC"%+C (C ,!C -"%C "'C 8*(++B".*C ,,C "'%-C ('"C (CC B8!"*&'C9C *"(-+C -,BC *,*1C9C *"'C '*+('C :"&C

CC*C9-+'C&B B-%"C%,"('+CA -%BC *+-**CC 'C (C &"'"B+CC !C '/C 0-,".+C )% C ,(C ,$C ,!C -"%C,(C'."%C!" !,+8C ,C/(-%C C *%%C ,!,C ,!C ,"('%C (1C %,C "$C -%-C $(*C +C ,!C B ,"('%C*+"',C"'CC$'%1C(',+,C %,"('8$(/(C (+()C )C 1(C $C %$&('C"+CC+,C*"+"' +,C*"+"' C&-+""'C /!(C"+C+,C,(C,$C,!C&-+"C"'-+B ,$C,!C&-+"C"'-+B ,*1C1C+,(*&8C+CC&-%,"B,%',C+(' %,"B,%',C+(' B /*",*C'C)*(*&*9C,!C*,"+,C 9C,!C*,"+,C /!(C"+CC *-,C(C:('(&B :('(&B "+C *(&C ,!C (+C ,,C +C ,, '".*+",1C ,(%C %"Ã&#x2022; Ã&#x2022;C C 'C %&C ,!,C !C "+C /(*$"' *$"' C ('C !"+C -,C %-&8CC C +1+C+(&C(C!"+C&-+"%C "% (/B "'C-'+C /!"%C *(/B "' C -)C "'%-C *"'C "' $'" !,9C 19C "B

"B ('%C "!"9C %,C !",B ",B '1C (-+,('9C +!*9C *9C *1C 8C %" 8C"+CC*+,C , (A CC"%C +"' %9C C (,(C *"C &C &C 'C "'B +,',C !",C /",!C &-+"C %(.*+C /!"%C !"+C %,B +,C !",9C C (&C (%%CC /+C )*(-C 1C "&('8 C C %$&('C !+C )*(*&C ,C '-B &*(-+C +!(/+C 'B ,"('/";C " !,C (C C ,!(-+'C %- !+9CC 'C 'C 9&B )-+C,(-*+C'C/*+8C 8C )$"' C -*,!*9C !C ! +1+C,!C&'C/!(C&'B 'B C C %".C 'C (*C *C ,/(C ,/( 1*+C'C/",!CC)'!',C(*CCH'DC C*B !',C(*CCH'DC C*B .%C ,!,C !C %,!(- !C !C +,*,C &-B +"C)*(++"('%%1C/1C$C"'C@33@C+CC 1C$C"'C@33@C+C $B-)C+"' *9C!"+C%-&C/(-%CC*B %-&C/(-%CC*B %+C+(('8CC"+C-**',%1C"' **',%1C"' C&'B C1C-&(C ('2-%,C 2-%,

"##&  " "!'CC!C&C ('C,!C" B *"'C &-+"C +'C (.*C C C (C &'1C /('*C /!,C )(C 1B '#(C $C '#C !C -)C !"+C +%.+8C .*C ,!C 1*+9C ,!C C C ($(C ,-*'C(-,C!",C,*C!",C ,(C ,!C &"*,"('C (C !"+C,&"' C'+8C C %+(C *&"'+C ('C (C ,!C /C " B *"'C,+C/!(C!+C'C %C,(C+-C"'CB ,-*"' C "',*',"('%C ,+C ('C !"+C %-&8C '1C *&&*C ,!C *&"0C(C!"+C!",C,*$9CC

*C :'(/CC /!"!C B ,-*C *))*9C '(()C ( 1C ( B ' ( /C $'(/'C+C'(()C

"('C CC!C*,"+,C#-+,C *%+C ,!C ."(C (*C !"+C %,+,C +"' %9CC (,!*C 1(-8C (*C ,!(+C /!(C ('D,C $'(/9C ,!C +(' C"+C,!C+(-',*$C(*C ,!C&(."9CC%C(CC%B %(/C -'9C 'C ),,"('C (C ,!C '(.%C (C ,!C +&C '&C /*"C'C 1C 8!"&B &'C "!"8C !C &(."C+,*+C" *"'C'C "',*',"('%C,+C+-!C+C

!'"C /B ,('9C *","+!B" *"';C 8!"'/,%C :#"((*C 'CC +-%,*1C'.".C'#"8 CCC!C*%+C(C,!C."B (C!+C('C "'C)*(.C ,!,C'#C+-*C$'(/+C!"+C ('"('+C /!'C ",C (&+C ,(C &$"' C ((C&-+"8
 

   

$!'$ $# "  $  %> #*(7> $> $> -)'#>':(>$)*'">&'#*#> (%)>'$!>.'%*/> %$> (*&'()'> $)')$'> '.> $> > ($'7> "".> %,"$> )%> "+'> )> %$')> %> )> .'> %'> )> (%$> .'>'*$$$6 > %+> !>> %+>27>,>"> %$> )*'.7> '*'.> 147> 2013> )> )>:!%>%)">5>*)(>$+,> '%*$(> ,)$((> (%#> %> )> ')()>#*(">&'%'#$(>+'> ">$>'>$>.'%*/>('> )> ')> -&'$> ,)> "%."> %$(*#'(> $> #*(> "%+'(> ,%> ,'>(&"".>$+)>.>.'%*/6 > )')$> %*)> )> +$)> ,)> > %!)">(((%$>$>)>.'%*/> > "%*$7> *()(> $ %.> > +').> %>.'%*/>-%)>%!)"(>(>).> #$"> ,)> "')(> $> )%&> %(((> $> )> #'!)$7> $!$> $>$)')$#$)>$*()'(6 > > ;> '> -)> )%> > > &')> %> $> %'$"> %$&)> (*>(> %+> !>> %+> 28> > %"">  

   

    

))'(> ))> )%*> )> (%*"7> ,)> .'%*/> $> ""> ):(> +'$)(> $"*$> %'$"> %!)"(> ''($> *()(6> )> ,(> &"($> )%>(>&%&">!&>%#$>!>)%> +>#%'>%>%*'>.'%*/>%!)"(6> (>.':(>)%$>%>

 2>,(>> *>(*((>$>,>'>&&.>%*'> $(>,'>%&&%')*$>)%>+>)(> *$%'>"> -&'$6<> $%'> '$> $'7>.'%*/7>$$$> =#(%$> (> )'> )> (%,6 %)"> (> )> )> .'%*/> (&%$(%'> +$)> $"*> $$> ')%'7> '> ','(7> %"(> '+"7> 8%'&%')> > 5> '$> > $'7> '$> ','(7> :#> $7> 8%'&%')> *>'(> +('7>'$> ','(7> *'> :!$#7> '!)$> $'7> %$> "%%"> '$!(7> '$> ','(7> #&(%$> "%7> '$> $'7>.'%*/7>$$$> =#(%$7> $)'$)%$"> ($'7> '$.7> > )%7> > !*7> > ##.> >7> >&$""7> %*$> *")$7> #> ")'*= "7> (> #%$> #$.> %)'(6

$  

 ! !0 6*' 176*176* 10 !#.'06+0'?5 &#; 6*' '06'46#+0/'06 5216.+)*6 ('.. 10 6*' $'#76+(7. %+6; 1( #.#$#4#56*'5210514'& +6' 1( # *175#0& #7)*5 +)'4+#?5 .'#&+0) 56#0&72 %1/'&; 5*19 611- 2.#%' 10 4+&#; 0+)*6 1( '$47#4;  #66*'7.674#.'064' +)'4+#?5 /75+% 4#8' '44; 9#5 10 *#0& 61 ':%+6' 6*' /#55+8'%419&6*#66*410)'&6*' 8'07' #5 '8'4;10' 9#5 64;+0) 61 %#6%* # ).+/25' 1( 6*' =4'' #&0'55> %4110'4 9*1 %#/' 4+0)+0)*+5=$'..>#5*'5#0)#0& &#0%'&1056#)'%'%1/'&+#0 14&105 &+& 016 #..19 *+5 2'4(14/#0%' 61 $' 176&10' $; '44; #5 *' &+5*'& 176 (4'5* 4+$%4#%-+0) ,1-'5 6*#6 #./156 /#&' 6*' (#05 (14)'6 6*' /+0& $.19+0)2'4(14/#0%'1('44; ="#44+ 1 '; #44; #56> *+5 9#5 #0&1-+?5 610)7'+0 %*''- 4'52105' 61 6*' %*#..'0)' 215'& $; 6*' 2'4(14/#0%'5 1( 6*15' $'(14' *+/ 9*+%* /'#05 2'12.' (41/ "#44+ '.6# 6#6' #4' 564''69+5' 0& 6*#6 9#5 ':#%6.; 9*#6 *' &+& 9+6* *+5 ,1-'5#5*'56'22'&1056#)'61 &'.+8'4 9*#6 9#5 #4)7#$.; 6*' $'562'4(14/#0%'1(*+5%#4''461 6*'#224'%+#6+101(6*''06*4#..'&

(705''-'45 9*1 %#/' 61 '0,1; 6*'/5'.8'5 *' #7&+'0%' &+& 016 )1 *1/' '/26; *#0&'& #5 6*' .'#&+0) 1/2#0; +0 (4+%# )#8' 176 )11&; $#)5 *'4' 9#5 #.51 # 4#΁ ' &4#9 6*#6 5#9 2'12.' '/'4)' #5 9+00'45 *' 37+< 6*#6 5#9 %172.'5 $'+0) #5-'& 37'56+105 #$176 1$1: # 2.#6(14/ 6*#6 #..195 2'12.' 61 4'06 #0& 9#6%* 6*' /18+'5 6*'; .18' 10 6*'+4 2*10'5 #.51 5#9 51/' %172.'59#.-*1/'9+6*/176* 9#6'4+0)24+<'5

6*'4 #%65 6*#6 2'4(14/'& 10 6*' &#; +0%.7&'& 1$1-1 700; 10'5 41('5514 $1-+ #0& 10-#.5 1/' ;170) #0& 72%1/+0) 6#.'065 9'4' #.51 )+8'06*'%*#0%'1(#.+('6+/'61 2'4(14/ 10 # $+) 2.#6(14/ .+-' 6*' +6' 1( # *175#0& #7)*5 *' 5*19 9*+%* *'.& 10 6*' 5#/' &#; 6*' 914.& %'.'$4#6'& !#.'06+0'?5 #; # &#; 5'6 #5+&' (14 5*#4+0) .18' 9+6* (#/+.; (4+'0&5 #0& 6*' )'0'4#. 27$.+% -+%-'&1Ϳ#6 2/#0&'0&'&+0 6*''#4.;*17451(6*'0':6&#;

    

+2 *12 #46+56'5 "#0&' 1#. #0& "+<-+& *#8' $''0 4'8'#.'&#56*'/#,14 #46+56'59*19+..2'4(14/#66*' +#/10& " %%1706 10%'46 #5 2#46 1( 6*' %.15+0) %'4'/10; 1( 6*' 10)1+0) 6* +)'4+#0 0+8'45+6; #/'5  *1.&+0) #6 6*' $#('/+91.191 0+8'45+6; .'(' " %%1706 6*' ;176*14+'06'& 241&7%6 (41/ +#/10& #0- 9#5 .#70%*'& #66*' #/'5.#569''- +#/10& #0- .% +)'4+#?5 (14'/1564'6#+.$#0-+56*'.'#& 52105141(6*'%1/2'6+6+10 *' %10%'46 9+.. 6#-' 2.#%' 10#674&#;'$47#4;  6*'0#.&#;1(6*'61740#/'06

%%14&+0) 61 45 ;10#4+/0'.. '#& 14214#6' 1//70+%#6+105 +#/10& #0- 6*' %10%'46 9+.. #Ϳ14& 6*' 567&'065 6*' 12214670+6;1(709+0&+0)#(6'4 *'%6+%&#;51('4%'52146+0) %1/2'6+6+10 10 6*' '.&5 #0& 64#%-5#0&#.51614'9#4&6*15' 9*112'0'&6*'$#0-?5" #%%1706&74+0)6*'#/'5 *' 5#+& =5 6*' .'#& 52105145 1( 6*' 6*  #/'5 *1.&+0) #6  9' %#/' 9+6* 691 /#,14 5+&' #664#%6+105 61 /#-' 6*' ':2'4+'0%' # /'/14#$.' 10' (14 6*' 6*175#0&5 1( +)'4+#0 ;176*5 9*1 *#8' %1/' (41/ (#4 #0& 0'#4 61 2#46+%+2#6' +0 6*' #/'5 *' 456 +5 6*'

.#70%* 1( 6*' 67&'06 "+6* 1#. " %%1706 #0'9241215+6+10#+/'&#6 2418+&+0) +)'4+#0 ;176*5 9+6* 6*' 4+)*6 5722146 61 *'.2 6*'/ #%*+'8' 6*'+4 0#0%+#. )1#.5 *' 5'%10& +5 6*' " 10%'46 9*+%* +5 6*' $#0-?5 9#; 1( $16* 4'9#4&+0) #0& '0%174#)+0) 6*' ;176*5 9*1 #4' #.4'#&; '/$4#%+0) 6*' 0'9 241215+6+105 +0 6*'+46*175#0&5> :2.#+0+0) 6*' /1&#.+6+'5 (146*'"10%'464 #;1&' #-+0&' 75+0'55 #0#)'4 +#/10& #0- .' (' 5#+& 6*#6 6+%-'65 (14 6*'%10%'46917.&$'+557'& 61567&'0659*'06*';12'0 6*' +#/10& " %%1706 #0& (70& +6 9+6*#6.'#56 %%14&+0) 61 #-+0&' 18'4 " #%%17065 *#8' $''0 12'0'& #0& (70&'& 51 (#4 $; 6*' 567&'065 2#46+%+2#6+0) +0 6*' )#/'5 ' (746*'4 '0%174#)'& 16*'4 567&'065 #6 6*' #/'5 61 6#-' #&8#06#)' 1( 6*' '8'06#0&57$5%4+$' (146*'#%%1706


Daily Newswatch

News of Islam

69

Friday, February 21, 2014

Rules of adoption in Islam

taking homeless children to care for them is well-established in Islam. Given these facts, it is somewhat startling to hear Muslims assert that adoption in prohibited in Islam. The confusion is _v]\O MY]O q\]^VZ]O []wWVMV_WO _bO MY]O M]\XO adoption. We shall seek to clarify the issue here. â&#x20AC;&#x153;The Islam form of adoption is called kafala, which literally means sponsorship, but comes from the root Dr. Mashuud Fashola with Alhaji Ahmed Al-Hassan and Dr. Yekeen Habeeb at the 15th workshop of Ansrullah of Ahmadiyyah word meaning â&#x20AC;&#x153;to feed.â&#x20AC;? It is best Muslim Jumaat. translated as â&#x20AC;&#x153;foster parenting. Kafala, or legal fostering, is the promise to TAYO SALAMI modesty exist between the grown child her under his/her wing for providing undertake without payment, the both physical and spiritual care for and adoptive family members of the rophet Muhammad (SAW) upkeep, education and protection of a him/her. The Prophet (SAW) said, â&#x20AC;&#x153;The minor, the same way a father would do once said that a person who opposite sex. best house of Muslims is one where an â&#x20AC;&#x153;If the child is provided with property/ cares for an orphaned child for his son.â&#x20AC;? will be in Paradise with him, wealth from the biological family, orphan is cared for.â&#x20AC;? While stating the Qurâ&#x20AC;&#x2122;anic verse where Islamâ&#x20AC;&#x2122;s stance on adoption rests on adoptive parents are commanded to and they would be as close as adoption was stipulated, â&#x20AC;&#x153;Allah has not the necessity of keeping the biological take care and not mix the property/ Md_O wWk]\ZO _bO NO ZVWk`]O YNW[sO MO ^_g`[O made your adopted sons your sons. be recalled that the Prophet was an wealth with their own. They serve parents of the child always in picture, Such is (only) your (manner of) speech keeping the original name of the child, merely as trustees.â&#x20AC;? orphan, it is not surprising He paid by your mouths. But God tells (you) the These Islamic rules emphasizes on the NW[O `]VWkO MY]O ^YV`[O pW_dO dY_O MY]O Truth and He shows the (right) Way. Zq]^VN`ON]WMV_WOM_OMY]O^N\]O_bO^YV`[\]WsO real parents are. These are some of the adoptive family that they should not He himself adopted a former slave and Call them by (the names) of their fathers: raised him with the same care as if he take the place of the biological family. conditions stipulated by the Shari`ah that is more just in the sight of God but when legalizing fostering. The reasons They are trustees and caretakers of were his biological son. if ye know not their fatherâ&#x20AC;&#x2122;s (names call

_d]v]\RO MY]O g\zNWO kVv]ZO Zq]^Vw^O someone elseâ&#x20AC;&#x2122;s child. Their role is very are -- in Islam, children have automatic them) your brothers in faith. But there rights to inheritance, they cannot ^`]N\`jO []wW][RO cgMO W]v]\MY]`]ZZO v]\jO rules about the legal relationship is no blame on you if ye make a mistake marry their Mahrams (unmarriageable therein: what counts is the intention of between a child and his/her adoptive valued and important. persons) and they can marry from their It is also important to note that in Islam, family. The childâ&#x20AC;&#x2122;s biological family is your hearts: and God is Oft-Returning never hidden; their ties to the child are the extended family network is vast and foster family if no suckling took place. Most Merciful.â&#x20AC;? Dr. Imad-ad-Dean-Ahmad said very strong. It is rare for a child to be W]v]\O Z]v]\][sO O Y]O g\zNWO Zq]^Vw^N``jO However, Ahmad said, â&#x20AC;&#x153;Islam does the most famous orphan in Islamic completely orphaned, without a single reminds adoptive parents that they not ban adoption, but only says that the culture is, without doubt, the Prophet family member to care for him or her. are not the childâ&#x20AC;&#x2122;s biological parents: use of the word, sonâ&#x20AC;? with respect to an Qurâ&#x20AC;&#x2122;an 33 verse 4-5 states that, â&#x20AC;&#x153;...Nor Islam places a great emphasis on the Muhammad. His father died before he adoptee is just a phrase and not a blood was born and by the time he was eight ties of kinship, a completely abandoned has He made your adopted sons your or genetic fact. Nor should it be inferred (biological) sons. Such is (only) your child is practically unheard of. Islamic he had lost both his mother and the that it is prohibiting the use of the word grandfather who named him. Therefore, law places an emphasis on locating a (manner of) speech by your mouths. son (in a metaphorical sense), since it But Allah tells (you) the Truth, and He relative to take care of the child, before He was raised by his Uncle Abu Talib should then logically follow that the shows the (right) Way. Call them by allowing someone outside the family to who was his protector until his own term brother (explicitly approved in the death. (the names of) their fathers; that is just adopt the child. text) would also have to be prohibited Speaking further, he said, â&#x20AC;&#x153;When for the same reasons. The purpose of the Adoption in the sense of changing in the sight of Allah. But, if you know not their fatherâ&#x20AC;&#x2122;s names, call them your oneâ&#x20AC;&#x2122;s identity and lineage for a false Muhammadâ&#x20AC;&#x2122;s wife Khadijah gave to verse is clearly to prevent drawing legal brothers in faith, or your trustees. But lineage is prohibited in Islam; but at the him a slave named Zaid, Muhammad restrictions from the metaphorical use there is no blame on you if you make a same time, it is allowed for Muslims to freed the boy and raised him as if he of the word â&#x20AC;&#x153;sonâ&#x20AC;? in describing a foster mistake therein. (What counts is) the adopt a child in the sense of taking him/ were his own son. The importance of relationship.â&#x20AC;? intention of your hearts. And Allah is Oft-Returning, Most Merciful.â&#x20AC;? The guardian/child relationship has Zq]^Vw^O \g`]ZO gW[]\O Z`NXV^O `NdRO dYV^YO \]W[]\ZO MY]O \]`NMV_WZYVqO NO cVMO [V*]\]WMO than what is common adoption practice he Ahmadiyya Muslim today. Some of the rules in Islam Jamaâ&#x20AC;&#x2122;at, Nigeria, holds its surrounding this relationship include: â&#x20AC;&#x153;An adopted child retains his or her third Northern region Jalsa own biological family name (surname) Tarbiyyat (conference on keynote address of the conference other Muslims on their rights and and does not change his or her name to moral training), between Friday, theme. The conference is part of obligations to their Creator (Allah) match that of the adoptive family. 28th February and Sunday, 2nd MY]O NXNzNMzZO ]*_\MZO M_O ][g^NM]O MY]O and responsibilities to humanity â&#x20AC;&#x153;An adopted child inherits from his or March, 2014 at the Abuja Central members on Islamâ&#x20AC;&#x2122;s perspectives on and society at large. It is also to her biological parents, not automatically Mosque of the Jamaâ&#x20AC;&#x2122;at, Plot 579, the contemporary challenges of our promote the spirit of friendship, from the adoptive parents. Independence Avenue (Behind time, particularly, the challenges good neighbourliness and spiritual â&#x20AC;&#x153;When the child is grown, members of Honda Place), Central Business of nationhood as we mark our and moral rejuvenation. the adoptive family are not considered Speakers have been carefully countryâ&#x20AC;&#x2122;s centenary anniversary blood relatives, and are therefore not District, Abuja. selected to present papers at the The theme of this yearâ&#x20AC;&#x2122;s conference this year. muhrim to him or her. Muhrim refers According to the deputy leader of conference. Conference participants M_O NO Zq]^Vw^O `]kN`O \]`NMV_WZYVqO MYNMO is, â&#x20AC;&#x153;Islamic model for national the Jamaat,(Naib Amir North), Dr are expected from all branches of regulates marriage and other aspects reconciliation & re-birthâ&#x20AC;?. The of life. Essentially, members of the Amir of the Ahmadiyya Muslim Yakeen Habeeb, the Jamaâ&#x20AC;&#x2122;at would the Ahmadiyya Muslim Jamaâ&#x20AC;&#x2122;at adoptive family would be permissible as Jamaâ&#x20AC;&#x2122;at, Nigeria, Dr. Mashood use the opportunity of the conference throughout Nigeria, especially those possible marriage partners, and rules of Adenrele Fashola, would deliver the to educate members as well as in the northern region.

P

Ahmadiyya Muslim Jamaâ&#x20AC;&#x2122;at holds conference on Islamic moral training

T


70

Daily Newswatch

News of Islam

Friday, February 21, 2014

Muslim Ummah celebrates an icon

At the launching... SUBAIR MOHAMMED

T

he Lagos State Secretariat mosque in Alausa, Ikeja, dNZO w``][O M_O MY]O c\VXO NZO it played host to Islamic Z^Y_`N\ZO NW[O vN\V_gZO Z`NXV^O _\kNWVZNMV_WZO dY_O d]\]O VWO N]W[NW^]O for the launch of a book entitled â&#x20AC;&#x153;Born to be, a reminiscing and counselling Nc_gMO `VvVWkO NgMY_\][O cjO MY]O b_\X]\O general secretary of the Federation of Muslim Women Association of Nigeria PQRO`YN{NO YNV\NMO_[VÂ&#x20AC;s Apart from the author being a former []qgMjO [V\]^M_\O VWO MY]O _A^]O _bO MY]O Auditor General of the Federation, she is also the national general secretary of Jama-at-ul-Islamiyya Society of Nigeria, MY]O w\ZMO b]XN`]O M_O _^^gqjO Zg^YO q_ZMO with immense contributions to the q\_qNkNMV_WO_bOMY]O\]`VkV_WO_bOq]N^]s Undoubtedly, as represented in the c__pRO `YN{NO _[VÂ&#x20AC;O YNZO Z]]WO VMO N``sO From her humble beginning through her sojourn in life with her Jihad in MY]O ^_g\Z]O _bO ``NYRO MY]O WVv]\ZVMjO _bO Lagos accountancy graduate and an assessor and examiner to the Institute of Chartered Accountants of Nigeria P QOb_\OÂ&#x160;Â&#x201E;Oj]N\ZO[]wWVM]`jOYNZO]v]\jO ^NgZ]OM_Ok`_\VbjO``NYs Therefore, it was no surprise when eminent personalities thronged the Lagos State Secretariat Mosque Auditorium, Alausa, Ikeja, for the presentation of the richly and IslamX_MVvNM][OÂ&#x152;Â&#x2030;Â&#x2C6;qNk]ONgM_cV_k\NqYjO_bONWO V^_WOVWO Z`NXs Y]O ]v]WMRO dYV^YO c]kNWO _WO NO q\Nj]\O note featured recitation from the Quran, soul inspiring lectures by eminent Z`NXV^O Z^Y_`N\ZRO c__pO \]vV]dRO NW[O _bO ^_g\Z]O MY]O YVkYÂ&#x2C6;q_VWMO _bO MY]O ]v]WMO dYV^YOdNZOMY]OgWv]V`VWkONW[O`NgW^YVWkO of the book with goodwill messages and Zq]^VN`Oq\Nj]\Ob_\OMY]ONgMY_\s Chief Imam of Victoria Garden City Muslim Community Mosque (VGC), `YN{VON_wÂ&#x20AC;OddN`RO[]`Vv]\][OMY]OZ_g`Â&#x2C6; inspiring lecture while the daughter of the author, Lateefah Oluwakemi Sodiq, NO`Ndj]\RO\]N[OMY]OcV_k\NqYjs

While commending the author for a brilliant piece, the Chief Imam enjoined Muslim women to be outstanding in MY]V\O^Y_Z]WOw]`[ZO_bO]W[]Nv_g\Zs According to him, the Muslim community needs more of Alhaja Sodiq to propagate Islam and as well uplift the Z_^V]Mjs Y]O c__pO dNZO \]vV]d][O cjO ^YV]bO ]|]^gMVv]O_A^]\O]]WO_XXgWV^NMV_WZO Limited, Mr Mudathir Niyi Sanuth and Mrs Mujidat Olagunju of the Voice of

It is a good book; it has a story of life that has gone through ups and downs and has succeeded. For women, itâ&#x20AC;&#x2122;s not easy in life to juggle education, marriage and carrier. So, to see a book written about the stress of all these, I think itâ&#x20AC;&#x2122;s something encouraging

Vk]\VNOPQs \ZO `NkgW{gO YNV`][O MY]O NgMY_\zZO ^\]NMVvVMjsO Y]O c__pRO ZY]O ZNV[RO VZO W_MO d\V]WOVWOMY]OgZgN`ONgM_cV_k\NqYjOdVMYO YVZM_\jONW[O[NM]sO }_gOd_g`[ONqq\]^VNM]OMY]Oc__pOVbOj_gO N\]O NO ^\]NMVv]O q]\Z_WO b\_XO NO ^\]NMVv]O q]\Zq]^MVv]sO_ZMONgM_cV_k\NqYjOVZOW_WÂ&#x2C6; w^MV_WOcgMOMYVZO_W]OVZO`Vp]ONOw^MV_WOcgMOVMO \]N`O `Vb]O ]|q]\V]W^]Ă O ZY]O YN[O NO XV|Mg\]O _bOq\_Z]ONW[Oq_]M\jsO MzZOW_MOMY]OW_\XN`O ^_Wv]WMV_WO _bO NWO NgM_cV_k\NqYjRO ZY]O ZNV[s ^^_\[VWkO M_O Y]\RO MY]O NgMY_\zZO N^^]qMNcV`VMjO_bO[]ZMVWjONV[ZOY]\OZg^^]ZZs â&#x20AC;&#x153;She is able to accept that Allah is the [\Vv]\O_bOY]\O`Vb]sOYNM]v]\O`Vb]OMY\_dZO at her, she has been able to situate what ``NYO YNZO ~ N[N\zO P[]ZMVW][QO b_\O Y]\sO _O b_\O MYNMRO ZY]O dNZO Nc`]O M_O X_v]O bN\sO She was able to appreciate things that YNv]O YNqq]W][O VWO Y]\O `Vb]O ]v]WO dY]WO ZY]O XN[]O XVZMNp]ZĂ O ZY]O dNZO Nc`]O M_O Nqq\]^VNM]O MY_Z]O XVZMNp]ZO c]`V]vVWkO MYNMROMY]jON\]ON``Ob\_XO``NYsO_ROZY]O[V[O not cry too much and she did not laugh too much which is part of lessons from \_qY]MOgYNXXN[ROZY]OZNV[s The chief launcher Senator Khairat Gwadabe, described the book as a must \]N[sO } MO VZO NO k__[O c__pĂ O VMO YNZO NO ZM_\jO of life that has gone through ups and [_dWZONW[OYNZOZg^^]][][sO_\Od_X]WRO VMzZOW_MO]NZjOVWO`Vb]OM_O{gkk`]O][g^NMV_WRO XN\\VNk]ONW[O^N\\V]\sO_ROM_OZ]]ONOc__pO d\V]WO Nc_gMO MY]O ZM\]ZZO _bO N``O MY]Z]RO O MYVWpO VMzZO Z_X]MYVWkO ]W^_g\NkVWkRO including men who see that you can be a husband and still be in charge NW[O kVvVWkO j_g\O dVb]O N``O MY]O b\]][_XsO VMY_gMO Y]\O YgZcNW[zZO Zgqq_\MRO ZY]O d_g`[WzMOYNv]ON^YV]v][ON``O_bOMYVZsO_gO ^NWO Z]]O MYNMRO MYNMO VZO NO `]ZZ_WsO Y]O kNv]O total submission to her husband and MY]WOY]O]`]vNM][OY]\ROZY]OZNV[s Senator Gwadabe described Alhaja _[VÂ&#x20AC;ONZONWO_gMZMNW[VWkOq]\Z_WN`VMjsO }Y]O c]`V]v]ZO ZM\_Wk`jO VWO Y]\O \]`VkV_WO NW[OZMV^pZOM_OMY]Oq\VW^Vq`]ZsOY]O[_]ZWzMO `V]Ă OdYNM]v]\OZY]OZNjZROMYNMOVZOY_dOVMOVZO k_VWkOM_Oc]ONW[OZY]OVZONO[_kk][OwkYM]\sO When she goes on to a course, she runs dVMYOVMsOY]O[_]ZWzMOkVv]OgqO]NZV`jROZY]O

Lateefah

ZMNM][s Senator Gwadabe urged women to be steadfast, honest, prayerful and hard d_\pVWks Y]O NgMY_\O ZNV[O MY]O g\k]O M_O Z]\v]O humanity inspired her to write the c__ps According to her, knowledge kept is knowledge wasted but knowledge ZYN\][O VZO pW_d`][k]O c]W]w^VN`O M_O YgXNWVMjs `YN{NO _[VÂ&#x20AC;g]O VWO NWO VWM]\vV]dO dVMYO NV`jO ]dZdNM^YO ZNV[O MY]O d\VMVWkRO publication and printing of the book M__pOY]\OgqOM_OZV|OX_WMYZs â&#x20AC;&#x153;The fact is that when you are interested in something, once you qV^pO j_g\O q]WRO VMO ZMN\MZO Â?_dVWkO NW[O j_gO [_O W_MO dNWMO M_O ZM_qsO _gO ZM_qO when you are tired and you continue NkNVWsO _RO VMzZO Z_X]MYVWkO MYNMO VZO Z_\MO _bO inspiration, discharge it and it keeps ^_XVWkONW[O^_XVWkRO OYNv]OM_OZVMONW[O[_O NO `_MO _bO d\VMVWksO O ]W{_j][O [_VWkO VMsO _RO O d_g`[WzMO Z]]O VMO NZO NWjO ^YN``]Wk]O NW[O XjO bNXV`jO YNZO c]]WO v]\jO Zgqq_\MVv]Ă O O really thank my husband and children b_\OMY]V\Od_W[]\bg`OZgqq_\MROZY]OZNV[s Y]O g\k][O d_X]WO M_O c]`V]v]O VWO MY]XZ]`v]ZO NW[O W_MO MYVWpO MYNMO MY]\]O VZO NWjMYVWkO MY]jO ^NWW_MO [_sO }W^]O j_gO YNv]OMY]OÂ&#x201A;]N`OM_O[_OVMROk_ONY]N[ROZMN\MOVMRO and pray to Allah about it and you will c]OZg^^]ZZbg`ROZY]OZNV[s Chief Imam of Jama-at-ul-Islamiyya _^V]MjO_bOVk]\VNONW[Ov]\Z]NZRO`YN{VO Muhammad Babatunde Alfa-Nla, made a special prayer for the author, her bNXV`jONW[Okg]ZMZONMOMY]O^]\]X_Wjs


Daily Newswatch

Islam and your health

Friday, February 21, 2014

71

Tayo Salami - 08052169951 (SMS only)

Remarkable uses of Black seed

T

he black seed has been used by Muslims for many years. It is not only a prophetic herb, but it also holds a unique place in the medicine of the Prophet. It is unique because it was not used abundantly before Prophet Muhammad (SAW) made its usage popular. The usage and popularity of the black seed is widely known as a â&#x20AC;&#x153;remedy of the Prophet.â&#x20AC;? A large part of this herbal preparation is based on the teachings of the Prophet. The black seed is rich in nutritional vN`g]ZsO MO ^_WMNVWZO N`X_ZMO Â&#x2039;Â&#x2030;äO w|][O _V`ZO and 1.4% volatile oils. It also contains about wbM]]WONXVW_ON^V[ZROq\_M]VWZRO^N`^VgXROV\_WRO sodium, and potassium. Among its most ]*]^MVv]O^_Xq_ZVMV_WZON\]OMYjX_Â&#x20AC;gVW_W]RO dithymoquinone, thymohydroquinone, and thymol. Black seed is high in protein, ^N\c_Yj[\NM]ZRO ]ZZ]WMVN`O bNjO N^V[ZRO vitamins A, B1, B2, C and niacin as well as calcium, potassium and iron. It also provides nutrients recommended in preventing disease and slowing down the aging process. In addition, Dr. Michael Tierra, author of Planetary Herbology found a remarkable number of sterols, especially betasitosterol, which is known to have anticarcinogenic properties in black seed. Abu Hurayrah narrated that the Prophet said: â&#x20AC;&#x153;Use this Black Seed regularly, because it is a cure for every disease, except death.â&#x20AC;? (Al-Bukhaari and Muslim) However, black seed oil is derived by pressing the seeds of the Nigella Sativa plant. The seeds are also commonly referred to as black cumin. Apart from the oil that is got from the seed, black seed itself can be chewed and it can be grinded into powder form. According to Barrister Habeeb Lawal, the black seed is recommended by the Holy Prophet Muhammad (SAW). Khalid bin Sad narrated that, â&#x20AC;&#x153;We went out and Ghalib bin Abjar was accompanying us. He fell ill on the way and when we arrived

Medina, he was still sick. Ibn Abi â&#x20AC;&#x2DC;Atiq came to visit him and said to us, â&#x20AC;&#x153;Treat him dVMYOc`N^pO^gXVWsONp]Owv]O_\OZ]v]WOZ]][ZO and crush them, mix the powder with oil and drop the resulting mixture into both nostrils, for Aisha narrated to me that she heard the Prophet saying, â&#x20AC;&#x153;The black cumin is healing for all diseases except AsSam.â&#x20AC;? Aisha asked, â&#x20AC;&#x153;what is As-samâ&#x20AC;? the Prophet replied, â&#x20AC;&#x153;Death.â&#x20AC;? Speaking further, Lawal said, â&#x20AC;&#x153;Since 1959, over 200 studies have been carried out at various international universities. Also, articles published in various journals have shown remarkable results supporting its traditional uses. The nigella sativa seed contains numerous esters of ZM\g^Mg\N``jO gWgZgN`O bNjO N^V[ZO NW[O MY]O chemical composition is very rich and diverse. Apart from its active ingredients, crystalline nigellone, it contains amino acids (including eight of the nine essential _W]ZQRO^N\c_Yj[\NM]ZRObNjON^V[ZOVW^`g[VWkO linolenic and oleic, volatile oils, alkaloids NW[O[V]MN\jOwc\]ONZOd]``ONZOXVW]\N`ZOZg^YO as calcium, iron, sodium and potassium. Recent research on black seed as an NWMVcV_MV^RONWMVÂ&#x2C6;MgX_g\RONWMVÂ&#x2C6;VWÂ?NXXNM_\jRO anti-histaminic, anti-bacterial, antibronchial and immune boosting agent has shown great promise.â&#x20AC;? Lawal noted that, black seed has been used in treating a variety of ailments and conditions related to respiratory health, stomach and intestinal complaints, kidney and liver function, circulatory and immune system support and to improve health in general.

]O ^`NZZVw][O MY]O gZNk]ZO _bO c`N^pO Z]][O into the following: Cough and asthma relief -- The antiVWÂ?NXXNM_\jONW[ONWMVÂ&#x2C6;cN^M]\VN`Oq\_q]\MV]ZO of black seed oil help treat the symptoms of acute asthma and coughs by relaxing bronchial muscles. For asthma, mix a teaspoon of black seed oil in boiling water and inhale the vapour twice a day. For dry coughs, mix a teaspoon of black seed oil VWM_ONO^gqO_bOkVWk]\OM]NO_\O^_*]]ONW[O[\VWpO

twice a day. For other types of coughs, massage a small amount of the oil over the centre of your chest. Backache and other kinds of rheumatism -- Mildly heat a small amount of black seed oil and then stroke the rheumatic area intensely. A teaspoon of the oil should also be drunk three times daily. Diabetes -- Mix a cup of whole black seeds, a cup of watercress or mustard seeds, half a cup of pomegranate peel and half a cup of fumitory. Grind the mixture to powder. Take half a teaspoon of the mixture together with a teaspoon of black seed oil daily before breakfast for a month. Diarrhea -- Mix a teaspoon of black seed oil with a cup of yoghurt. Drink the mixture twice daily until the symptoms disappear. Flu and nasal congestion -- Placing three to four drops of black seed oil in each nostril can relieve nasal congestion and head cold distress. Hair loss -- Stroke the scalp thoroughly with lemon and leave for about 15 minutes. Shampoo, wash and dry hair thoroughly. Then massage black seed oil into the scalp. Drink a teaspoon of black seed oil mixed VWOM]NĂ&#x2026;^_*]]s Hay fever -- One tablespoon of black seed oil mixed with a glass of lemon should be taken twice daily until symptoms disappear. Headaches -- Rub the forehead and the sides of the face near the ears with black seed oil and bandage the head. Also, a teaspoon of black seed oil should be taken before breakfast. Healthy being -- To maintain good health, take a teaspoon of black seed oil mixed with one teaspoon of pure honey twice daily. Healthy complexion -- Mix a tablespoon of black seed oil with a tablespoonful of olive oil. Rub the face with this mixture NW[O`]Nv]Ob_\ONMO`]NZMO_W]OY_g\sONZYO_*O with soap and water afterwards. Hypertension -- Mix any drink with a

teaspoon of black seed oil and also take two lobes of garlic every morning with breakfast. Rub the body with black seed oil and expose your body to sun rays for half an hour once every three days. Repeat for a month. Laziness and fatigue -- One tablespoon of black seed oil with a glass of pure orange juice should be taken every morning for at least ten days. Memory improvement -- A teaspoon of Black seed oil mixed in 100mg of boiled mint for at least 15 days. Muscular pains -- Black seed oil has been found to contain strong anti-spasmodic NW[O NWMVÂ&#x2C6;VWÂ?NXXNM_\jO VWk\][V]WMZsO Y]\]b_\]RO VMO VZO ]*]^MVv]O VWO q\]v]WMVWkO _\O easing muscle spasms and cramps. Simply XNZZNk]O c`N^pO Z]][O _V`O _WM_O MY]O N*]^M][O area once in the morning and once before going to bed. You can alternatively add one teaspoon of black seed oil in a cup of chamomile tea and drink it at night. Nervous tension stress -- A teaspoon of c`N^pOZ]][O_V`OdVMYONO^gqO_bOM]NĂ&#x2026;^_*]]OM_Oc]O taken three times daily. Sexual impotency -- Mix 200g of ground black seed with olive oil, 100g of ground olibanum, 50g of black seed oil, 50g of olive oil and 200g of pure honey. Mix thoroughly and take a tablespoon after every meal. Sleeping disorder/Insomnia -- Studies have shown that black seed oil can help eliminate sleep disorders. Simply mix a tablespoon of black seed oil with into a hot drink one hour before bed time for a good nightâ&#x20AC;&#x2122;s sleep. Toothache and gum pain -- Cook black seeds with vinegar, then add black seed oil. Black seed oilâ&#x20AC;&#x2122;s anti-bacterial and antiVWÂ?NXXNM_\jO q\_q]\MV]ZO N\]O k\]NMO b_\O treating toothaches. Other uses of black seed oil are: Allergies -- Black Seed Oil acts as an antihistamine which helps to reduce the common symptoms of allergies (watery eyes, sneezing). Simply take half a teaspoon of the oil twice a day when allergy symptoms begin to appear. Flu and fever -Black Seed Oil has been found to help reduce fever, by inducing perspiration which helps the body cool and stimulate the release of toxins. Take one teaspoon of c`N^pO Z]][O _V`O _W^]O NO [NjO dY]WO Â?gĂ&#x2026;b]v]\O systems occur. Ensure to drink plenty of Â?gV[ZOMY\_gkY_gMOMY]O[NjsO Boil -- Studies have shown that the antifungal properties of black seed oil and its active component Thymoquinone help strengthen the immune system and cure many common skin infections including boil. Simply take half a teaspoon of black seed oil twice daily, it can be mixed with hot or cold beverage. Nausea and stomach upset -- Studiesâ&#x20AC;&#x2122; have shown that black seed oil acts as a wonderful remedy for stomach ailments by stimulating digestion and inducing the expulsion of gas. For nausea and upset stomachs, mix half a teaspoon of fresh ginger juice with half a teaspoon of black seed oil and take twice a day. To this end, it should be noted that there are many substandard products of black Z]][O _V`O VWO MY]O XN\p]MsO Y]\]b_\]RO ]*_\MZO should be made to get the quality product dYV^YO d_g`[O []wWVM]`jO jV]`[O q_ZVMVv]O results when taken. FEEDBACK Dear Tayo, Assalam alaikum. What is the health implication of consumption of dates by a diabetic? Dear anonymous, Wa alaikum salam. Consumption of dates by a diabetic must be minimal because of its sugar contents; hence, there is a limit to its consumption by a diabetic.

_d]v]\RO MY]\]O N\]O Z_X]O Y]N`MYO c]W]wMZO a diabetic can derive from eating dates. Dates can be substituted for meals high in carbohydrate because it provides energy; VMO ^_WMNVWZO [V]MN\jO wc\]O dYV^YO Y]`qZO VWO absorption of cholesterol in the body. Date also, contains some essential nutrients needed in the body.


72

Daily Newswatch

Friday Sermon

Friday, February 21, 2014

Beware of the day of mutual meeting â&#x20AC;&#x201C; Imam Mumeen

SUBAIR MOHAMMED

SUBAIR MOHAMMED

W

hen is the day of mutual meeting? It is a day when every creature will be in the presence of his/her lord. When he/she will be faced with reality that neither both parents could facilitate a bail-out; it is a day when every soul will be accountable for his sojourn on earth. The day as narrated in surat Al-maarij, many creatures see the day as distant but as Allah sees it, it is near. â&#x20AC;&#x153;Indeed, they see it (as) distant, But We see it (as) near. On the Day the sky will be murky oil, And the mountains will be like wool, And no friend will ask (anything) of a friend, they will be shown each other, the criminal will wish that he could be ransomed from the punishment of the day by his children, and his wife and brother. And whoever shelter him, and the nearest kindred who shelter him.... No! Indeed, it is the Â?NX]OP_bO ]``Qs This was the warning from a renowned Islamic scholar, Sheik Imam Mumeen Mohammed, urging Muslims faithful to always be mindful of their g]\NW^]ZO NW[O []][ZRO dY]\]v]\O MY]jO XNjO wW[O MY]XZ]`v]ZO NZO MY]O [NjO _bO mutual meeting is approaching. At a Jumaâ&#x20AC;&#x2122;t service held recently at MY]O`NwNO]WM\N`O_ZÂ&#x20AC;g]RONk_ZROY]VpO Mohammed, making copious references to both the holy Quran and sayings of Prophet Mohammed, enjoined the congregation not to backslide.

]O ^YN\k][O MY]XO M_O ^_WMVWg]O M_O `Vv]O righteous lives and do good deeds, even in the face of economic depression and other human challenges as our hereafter is more important than the pleasures of this earth. According to the Imam, a Muslim, at all times, must live and relate to his or Y]\O b]``_dO YgXNWO c]VWkZO dVMYO NÂ&#x20AC;dNRO which is the fear of Allah. This, he added, ensures the rightness of our actions and behaviour in the community, which will eventually enable us to gain the pleasure of Allah.

]OMY\]dONOq_Z]\OM_OMY]O^_Wk\]kNMV_WO [g\VWkO MY]O Z]\X_WĂ&#x20AC;O _dO _bM]WO [_O j_gO put into consideration the fact that Allah knows both your spoken or unspoken intention when you set out to take any action? Are you always conscious of the fact that nothing you do passes the sight _bO ``NYĂ&#x2122;O O _]ZO MY]O d_\[O NÂ&#x20AC;dNO NW[O what becomes of you in the hereafter make any meaning to you? â&#x20AC;&#x153;Being righteous is the basis of Islam and one of the most important concepts in Islam.â&#x20AC;? According to him, the messenger of ``NYO ZNV[O VWO NO N[VMYO \]q_\M][O VWO MY]O NYVYOgZ`VXOMYNMO}NÂ&#x20AC;dNOVZOY]\]RONW[O he pointed to his chest.â&#x20AC;? WO_MY]\Od_\[ZROMY]O XNXOZNV[ONÂ&#x20AC;dNO has nothing to do with worldly things, but what you harbour in your mind; what you perceive your creator to be NW[O j_g\O \]`NMV_WZYVqO dVMYO j_g\O _\[O and other people.

]O ZNV[RO } MO VZO `N^pO _bO MY]O b]N\O _bO Allah that brings about corruption in government, embezzlement of public funds and unlawful killings of innocent souls in the name of religion. â&#x20AC;&#x153;There is no alternative to the fear of Allah; it is what every Mumeen must possess. It is not restricted to a particular sect or group; it is also not restricted to a particular profession or person. The fear of Allah is a must for all who aspire for peace of mind and a contented heart. _O ]ZMNc`VZYO NÂ&#x20AC;dNO VZO b_\O MY]O \V^YO NW[O the poor, the knowledgeable and the uneducated, the leader and the follower,

the ruler and the ruled, old and young, men and women.â&#x20AC;? Imam Mumeen also addressed the congregation on the importance of making the fear of Allah as the basis of our actions. Aware that many may have gone back to their sinful deeds soon after repentance, he said, â&#x20AC;&#x153;The essence of being aware of the day of mutual X]]MVWkOVZOb_\OMY]ONNVWX]WMO_bONOc`VZZbg`O hereafter and fear of Allah; and the only way to achieve this is to shun what is bad and uphold what is good. â&#x20AC;&#x153;But how do we know what is bad? YNM]v]\Oj_gON\]Oq\_g[OM_Oc]OV[]WMVw][O with in the public is what is good, while whatever you donâ&#x20AC;&#x2122;t want people to see you do or whatever deeds or behaviour you hide from public glare is what is bad. But Allah knows best. }Y]O g\NWV^O []Z^\VqMV_WZO _bO NÂ&#x20AC;dNO (fear of Allah) are so precise and distinct that it is an indication of the importance of the involvement of this concept in the life of Muslims. Numerous verses ]`Nc_\NM]O MY]O [V*]\]WMO [jWNXV^ZO NW[O [VX]WZV_WZO_bOVWW]\OX]NWVWkZO_bONÂ&#x20AC;dNO that enables Muslims to be an ideal and a living example as a vicegerent of Allah.â&#x20AC;?

]RO Y_d]v]\RO ZMNM][O MY]O k__[O []][ZO that the Quran enjoins us to do, adding that â&#x20AC;&#x153;A good Muslim must be full of Ibadah (worshipping), such as _cZ]\vVWkO Z_`NMZO NW[O WNÂ?NMZĂ O Y]O XgZMO N]W[O MNbZV\ZO dVMYO ^_WZMNWMO \]^VMNMV_WO _bOMY]Og\NWONW[O_*]\VWkOZgqq`V^NMV_WZO NW[O Y]O XgZMO N`Z_O ]WkNk]O VWO N[NÂ&#x20AC;NYO (charitable activities) like feeding the poor and giving alms to the needy etc.â&#x20AC;? Sheik Mumeem berates Muslims that only engage in charitable acts at a Zq]^Vw][Oq]\V_[ZsO ]OZNV[RO} bO_W`jOMY]O d]N`MYjO NW[O NĂ&#x201D;g]WMO pW_dO MY]O \]dN\[O in alms-giving, they will engage in it all the days of their lives. But here we

But how do we know what is bad? Whatever you are proud =FQ9@>9<=@M9> with in the public is what is good, while whatever you donâ&#x20AC;&#x2122;t want people to see you do or whatever deeds or behaviour you hide from public glare is what is bad. But Allah knows best

N\]ROYN\[`jO[_OMY]jO^_X]OM_OMY]OX_ZÂ&#x20AC;g]O for congregational prayers. As a result, they are unable to identify the needs of ]v]\jOX]Xc]\O_bOMY]OX_ZÂ&#x20AC;g]s

]ON`Z_O]W{_VW][OgZ`VXZOM_Od_\ZYVqO ``NYO dVMYO gMX_ZMO b]N\sO ]O N`Z_O XN[]O copious references to the Quran, particularly Quran 2: 3, where Allah says, â&#x20AC;&#x153;Who believes in the unseen and are steadfast in prayer and spend out of what we have provided for them.â&#x20AC;? kNVWO Y]O Â&#x20AC;g_M][O g\NWO Â&#x2026;Ă&#x20AC;Â&#x201E;RO dY]\]O Allah says, â&#x20AC;&#x153;They are on true guidance b\_XOMY]V\O_\[RONW[OVMOVZOMY]Z]OMYNMOdV``O prosper.â&#x20AC;? Sheik Mumeen further appealed to all wealthy Muslims to aid the cause of

Allah by spending for the propagation of Islam.

]O ZNV[O NZO MY]jO [_O MYVZRO ``NYO dV``O []wWVM]`jO \]q`]WVZYO MY]V\O Z_g\^]ZsO ]RO however, urged them not to limit their spending only to a particular period or sect. ZOVMOVZOZMNM][OVWOMY]Og\NWOÂ?Â&#x201E;Ă&#x20AC;Â&#x192;RO}W[O will provide for him from where he does not expect. And whoever relies gq_WO ``NYRO MY]WRO ]O VZO ZgA^V]WMO b_\O him. Indeed, Allah will accomplish

VZO qg\q_Z]sO ``NYO YNZO N`\]N[jO Z]MO b_\O everything a [decreed] extent.â&#x20AC;?


Daily Newswatch

Conference of Holy Qurโ€™an

Friday, February 21, 2014

73

Send your comment to mohammedsubair872@yahoo.com

Quran, philosophy and science

SUBAIR MOHAMMED

A

X_WkOMY]O^YNqM]\ZO_bOg\NWO that preaches the unity and gW[jVWkO N\VcgM]ZO _bO``NYO VZO Zg\NMยˆ`ยˆ pY`NZsO ``NYO ]|YVcVMZO VZO Z_v]\]VkWMjO NW[O MYNMO W_MYVWkO VZO ]ย€gN`O NW[O d_\MYjO _bO d_\ZYVqO cgMO VXsO ]O Z_`]`jO ^\]NM]ZO MY]O d_\`[O NW[O N``O qY]W_X]W_WZO MY]\]O N\]OVWOVMs gMO dVMYO VWย€gVZVMVv]O XVW[ZRO Z^V]WMVZMZO NW[O qYV`_Z_qY]\ZO qgย‚ย‚`][O dVMYO VZO XNkWVw^]W^]O YNv]O VWย€gV\][O VWM_O dYNMO ^_WZMVMgM]ZO``NYONW[O VZO]|VZM]W^]sO NWjO Z^V]WMVZMZO b_^gZO _WO MY]O _c{]^MVvVMjO_bOZ^V]W^]ZONkNVWZMO\]`VkV_gZO pW_d`][k]O NW[O q\_v]WO \]`VkV_gZO bN^MZsO _ONO`N\k]O]|M]WMROdVMYOZ^V]W^]RO\]`VkV_gZO q\_q_ZVMV_WZO NW[O ^`NVXZO ^_g`[O c]O v]\Vw][OqN\MV^g`N\`jRO\]`VkV_gZO^`NVXZOVWO Z`NXs Z`NXRO MY]O \]`VkV_WO _bO q]N^]O VZO W_MO N``O Nc_gMO[_kXNMV^OW]VMY]\OVZOVMO]|^`gZVv]OM_O NOqN\MV^g`N\OZ]^MsO MOVZO_q]WOM_OXNWpVW[O M_OpW_dOMY]Od_\MYO_bOMY]Og\NWONZOMY]O \]v]N`][O c__pO _bO ``NYรO NW[O MYNMO VMZO ^`NVXZOc_\[]\VWkO_WOMY]OgWVMjO_bO``NYRO ^\]NMV_WO _bO MY]O gWVv]\Z]O NW[O _MY]\O qY]W_X]W_WO^NWO_bO^_g\Z]Oc]ONOZgc{]^MO _bOZ^V]WMVw^OVWย€gV\js _ZMO Z^V]WMVZMZO NW[O qYV`_Z_qY]\ZO NZO MY]jO N\]O pW_dWO N\]O NkW_ZMV^ZO NW[O Z_O d_g`[O\NMY]\OMYNWOc]`V]v]OVWOMY]OgWZ]]WO ^\]NM_\OdY_Z]O]|VZM]W^]OVZO^YN\N^M]\VZ][O dVMYO XjZM]\V]ZRO MY]jO gqY_`[O MY]O _c{]^MVvVMjONW[O]|N^MW]ZZO_bOZ^V]W^]ZsO NjOc]O XXNWg]`O NWMOdNZOXVZMNp]WO dY]WO VWO MY]O q\]bN^]O M_O MY]O Z]^_W[O ][VMV_WO_bO}\VMVย€g]O_bOqg\]O\]NZ_WROY]O []WV][O pW_d`][k]O M_O XNp]O \__XO b_\O bNVMYOc]^NgZ]Oc_MYOMY]Og\NWONW[OYN[VMYO _bOMY]O\_qY]MO_bO Z`NXOYNv]O]ZMNc`VZY][O MY]OVXq_\MNW^]O_bOpW_d`][k]OM_ONOw\XO c]`V]bO VWO ``NYO NZO k_]ZO NO q\_qY]MV^O ZNjVWkO }MY]O Z]N\^YO b_\O pW_d`][k]O VZO NO ZM\V^MO[gMjOb_\O]v]\jOgZ`VXs WO ZVXV`N\O v]VWRO NZO MY]O d_\`[O XVZVWM]\q\]M][O MY]O X]MNqY_\V^N`O

]|q\]ZZV_WO_bO\V][\V^YOV]ร•^Y]ROZ_WO_bO NOgMY]\NWOXVWVZM]\ROdY]WOY]OZNV[OMYNMO } _[OdNZO[]N[sOYVZOVZOW_MOVWO[]b]W^]O _bO V]ร•^Y]O \NMY]\O VMO VZO NWO VWZVkYMO VWM_O MY]O ZMNM]O _bO N*NV\ZO VWO MY]O g\_q]O _bO MY]O ยŠยŒMYO ]WMg\jO dY]WO Y]O `Vv][O NW[O MY]O^V\^gXZMNW^]ZOMYNMO`][OYVXOM_OZg^YO ^_W^`gZV_WOM_O^`N\VbjON``O[_gcMZs Y]OยŠยŒMYO]WMg\jOg\_q]OdNZO^YN_MV^O NW[O\gMY`]ZZรOVW[]][ROVMOdNZOMY]Oq]\V_[O _bOMY]Ow\ZMOdN\OdVMW]ZZ][OVWOMY]OYVZM_\jO _bOMY]Od_\`[sO]]VWkOMY]O_qq\]ZZV_WONW[O V``ยˆM\]NMX]WMO q]_q`]O d]\]O Zgc{]^M][O M_RO V]ร•^Y]O MY]\]b_\]O ^_W^`g[][O MYNMO b_\O MY]\]O M_O c]O ZM\Vv]ZRO VW{gZMV^]RO dN\O NW[O _qq\]ZZV_WO _bO XNWO cjO XNWRO _[O XgZMO YNv]O c]]WO []N[O VWO MY]O Y]N\MZO _bO \g`]\ZO NW[Og\_q]NWZOVWOMY]OยŠยŒMYO]WMg\jsO

]O ย€g]ZMV_W][O MY]O X_\N`VMjO _bO MY]O \g`]\ZO NW[O MY]V\O bNVMYO VWO NO c]W]v_`]WMO NW[ON``ยˆ{gZMO _[s `MY_gkYROg\NWOVZON``ยˆ]W^_XqNZZVWkO NW[O W]][ZO W_O YgXNWO pW_d`][k]RO W_MO ]v]WO Z^V]W^]O _\O qYV`_Z_qYjO M_O NgMY]WMV^NM]OVMZO^`NVXZsO MOVZONcZ_`gM]OVWO VMZO\]v]`NMV_WONZO``NYOYNZOXN[]OVMONW[O dNZO\]v]N`][OM_Oc]OMY]OZ]N`O_bO\_qY]MZs gMOM_ONNVWO\]`]vNW^]ROZ^V]WMVZMZOYNv]O Zgc{]^M][OMY]Og\NWOM_OZ^V]WMVw^OVWย€gV\jO M_OM]ZMOVMZO^`NVXZOcgMOd]\]Ob_gW[O_gMOM_O c]OM\g]s v]WOZ^V]WMVZMZONW[OZ^V]W^]ONZONOc\NW^YO _bO pW_d`][k]O YNZO q\_v]WO MYNMO MY]\]O VZO _W]O MYVWkO ``NYO VZO VW^NqNc`]O _bO [_VWkรO dYV^YOVZรOMY]ObN^MOMYNMO``NYOVZOVW^NqNc`]O _bO ]|q\]ZZVWkO ]\\_W]_gZO V[]NZsO _RO g\NWO c]VWkO MY]O d_\[O _bO ``NYO VZO VW^NqNc`]O_bO^_WMNVWVWkO]\\_W]_gZObN^MZs X_WkO W_MNc`]O Z^V]WMVZMZO VWO MY]O ย…ยŠZMO ]WMg\jOdNZO\_b]ZZ_\ONg\V^]Og^NV``]RO dY_OVWOYVZO^_XqN\NMVv]ONWN`jZVZO_bOMY]O Vc`]ROg\NWONW[OZ^V]W^]OYNZOb_gW[OMY]O \]N`VMV]ZONW[ObN^MZOVWOMY]Og\NWs WO YVZO c__pRO Y]O Vc`]RO g\NWO NW[O ^V]W^]RONg\V^]ONZZ]\MZOMYNMO}NOb]NMg\]O dYV^YOVZOZM\V^M`jOZq]^Vw^OM_OMY]Og\NWOVZO MY]O]|VZM]W^]O_bO[VvVW]O_XWVq_M]W^]O_bO NOXg`MVMg[]O_bO\]ย]^MV_WZO_WON``OpVW[ZO_bO WNMg\N`OqY]W_X]WNOยˆยˆOb\_XONZM\_W_XjRO

YgXNWO\]q\_[g^MV_WROMY]O]N\MYsssONO`N\k]O WgXc]\O _bO bN^MZO N\]O X]WMV_W][O VWO MY]O g\NWOdYV^YOd]\]OW_MO[VZ^_v]\][OgWMV`O X_[]\WO MVX]ZsssO NZO bN\O NZO MY]O g\NWO VZO ^_W^]\W][RO Z^\VqMg\]O NW[O X_[]\WO pW_d`][k]ON\]OVWOYN\X_Wjs WO MY]O dVZ[_XO _bO g^NV``]RO NbM]\O NO \Vk_\_gZO NW[O ^_Xq\]Y]WZVv]O Nqq`V^NMV_WO _bO Z^V]WMVw^O M__`ZO M_O \]`VkV_gZO q\_q_ZVMV_WZO VWO MY]O g\NWRO VMO dNZO [VZ^_v]\][O MYNMO Z^V]W^]ZO Nk\]]O dVMYO^`NVXZOVWOMY]Og\NWOVWOZqVM]O_bOMY]O bN^MO MYNMO g\NWO dNZO ^_XqV`][O VWO ยยƒยƒO O]v]WOc]b_\]OMY]ON[v]WMO_bOZ^V]WMVw^O pW_d`][k]s [[g^VWkO \]NZ_WO b_\O XNWzZO VWย€gV\V]ZO VWM_OMY]Od_\pZO_bO^\]NMV_WOg^NV``]ROMY]O []Z^\VqMV_WZO _bO [VvVW]O _XWVq_M]W^]O N\]O dYNMO q\VW^VqN``jO VW^VM]O XNWO M_O \]ย]^MO _WO MY]O d_\pZO _bO ^\]NMV_WsO Y]jO N\]ON^^_XqNWV][OcjO\]b]\]W^]ZOM_ObN^MZO N^^]ZZVc`]O M_O YgXNWO _cZ]\vNMV_WO _\O M_O `NdZO []wW][O cjO ``NYO dY_O q\]ZV[]ZO _v]\O MY]O _\kNWVZNMV_WO _bO MY]O gWVv]\Z]O c_MYO VWO MY]O Z^V]W^]ZO _bO WNMg\]O NW[O NZO \]kN\[ZOXNWs WOMY]Ok`_\V_gZOg\NWON\]OqY]W_X]W_WO _bO MY]O Md_O Z]NZRO dYV^YO Z^V]W^]ZO N\]O VW^NqNc`]O _bO gW\Nv]``VWkO NZO ZMNM][O VWO g\NMO `ยˆO g\ย€NWO v]\Z]O ย„ยƒO }W[O VMO VZO

]O dY_O YNZO \]`]NZ][O รงZVXg`MNW]_gZ`jรจO MY]O Md_O Z]NZRO _W]O b\]ZYO NW[O Zd]]MO NW[O _W]O ZN`MjO NW[O cV]\RO NW[O ]O q`N^][O c]Md]]WOMY]XONOcN\\V]\ONW[Oq\_YVcVMVWkO qN\MVMV_Ws Another is the suspension of the sky dVMY_gMO NWjO qV``N\O MYNMO Zgqq_\MZO VMO NZO WN\\NM][OVWOZg\NMOgย€XNWOv]\Z]OยŠย‰OMYNMร€O } ]O^\]NM][OMY]OY]Nv]WZOdVMY_gMOqV``N\ZO that you see and has cast into the earth w\X`jOZ]MOX_gWMNVWZRO`]ZMOVMOZY_g`[OZYVbMO dVMYO j_gRO NW[O [VZq]\Z][O MY]\]VWO b\_XO ]v]\jO^\]NMg\]sOW[O]OZ]WMO[_dWO\NVWO b\_XO MY]O ZpjO NW[O XN[]O k\_dO MY]\]VWO รงq`NWMZรจO_bO]v]\jOW_c`]OpVW[sO YN\`]ZO N\dVWzZO MY]_\jO _bO WNMg\N`O Z]`]^MV_WO ZMNM]ZO MYNMO ]v_`gMV_WN\jO ^YNWk]O ^_X]ZO MY\_gkYO MY]O q\_[g^MV_WO _bO vN\VNMV_WZO VWO ]N^YO k]W]\NMV_WO NW[O

Even scientists and science as a branch of knowledge has proven that there is one thing Allah is incapable of doing; which is; the fact that Allah is incapable of expressing erroneous ideas. So, Quran being the word of Allah is incapable of containing erroneous facts

[V*]\]WMVN`OZg\vVvN`O_bOVW[VvV[gN`ZOdVMYO [V*]\]WMO^_XcVWNMV_WZO_bOMY]Z]OvN\VNc`]O ^YN\N^M]\Zs ZO N\dVWzZO MY]_\jO W_MO NO []^]qMV_WO NW[O^_WM\N[V^MV_WO_WOYgXNWO]v_`gMV_Wร™O ZO ``NYO ZNV[O _WO YgXNWO \]q\_[g^MV_WO VWO Zg\NMO `ยˆVWwMN\O v]\Z]ZO ยยˆย†O MYNMร€O }O XNWpVW[RO dYNMO YNZO []^]Vv][O j_gO ^_W^]\WVWkO j_g\O _\[RO MY]O ]W]\_gZRO dY_O ^\]NM][O j_gRO q\_q_\MV_W][O j_gRO NW[O cN`NW^][O j_gร™O WO dYNM]v]\O b_\XO

]OdV``][OYNZO ]ONZZ]Xc`][Oj_gs YNMO b_\XO ^_g`[O c]O c]]\O MYNWO dYNMO ``NYO YNZO dV``][ร™O } Nv]O MY_Z]O PZ^V]WMVZMZQO dY_O [VZc]`V]v][O W_MO ^_WZV[]\][O MYNMO MY]O Y]Nv]WZO NW[O MY]O ]N\MYO d]\]O NO {_VW][O ]WMVMjRO NW[O ]O Z]qN\NM][O MY]XO NW[O XN[]O b\_XO dNM]\O ]v]\jO `VvVWkO MYVWkร™O Y]WO dV``O MY]jO W_MO c]`V]v]ร™OPZg\NMO`ยˆWcVjNOv]\Z]Oยƒย‰Qs \OYNv]OMY]jOW_MOZ]]WOMY]OXgXXVw][O c_[jO _bO YN\N_YRO MY]O XNVWO ^YN\N^M]\O VWO kjqMVNWO YVZM_\jO dY_Z]O ZM_\jO dNZO WN\\NM][OVWOZg\NMOgWgZOv]\Z]OยŠย‰OcgMOZMV``O q\]Z]\v][OMV``O[NM]ONZOb_\]M_`[OcjO``NYร™O }_O M_[NjRO ]O dV``O ZNv]O j_gO VWO c_[jO MYNMOj_gOXNjOc]OM_OMY_Z]OdY_OZg^^]][O j_gO NO ZVkWsO W[O VW[]][RO XNWjO NX_WkO MY]Oq]_q`]RO_bOg\OZVkWZRON\]OY]][`]ZZs Y]OXgXXVw][Oc_[jO_bOYN\N_YOdNZO [VZ^_v]\][OVWOยŠย†ยŒย†OVWOMY]OpVWkzZOvN``]jONMO Y]c]ZOdY]\]OVMOdNZOM\NWZq_\M][OM_OMY]O _jN`OgZ]gXZO__XO_bOMY]OkjqMVNWO XgZ]gXOVWONV\_s Y]O g\NWO VZO VW[]][O qY]W_X]W_WO YgXNWVMjO^NWW_MO]|YNgZMs Allah knows best!
   

   

(##!#   # 

      

   

2%,Ì --Ì (/+'&'-Ì !,Ì )+,'-Ì -!Ì ,.&Ì (Ì Ì 756&"%%"('Ì (+Ì -!Ì )2&'-Ì (Ì -!",Ì 2+Ð,Ì :8Ì 'Ì :8Ì ,Ì (+Ì ,-.'-,Ì ,"Ì"' Ì (+Ì (-!Ì !% ""&#"$#"" ""!!   !"! " #! ! 1&"'-"(',Ì"'Ì-!Ì--? !"" " """" ! !!" +,'-"' Ì -!Ì Ì''"%Ì "',-+.&'-Ì -(Ì -!Ì 8(&&",,"('+Ì (+Ì :.-"('@Ì 8!"Ì %(Ì "$.&(Ì .+"' Ì -!Ì --Ì =Ì#.&(Ì+(%%,Ì(Ì!"#Ì&-+"%,Ì "-"('%%2@Ì"&$Ì,"Ì-!-Ì -!Ì %0Ì (.+-,?Ì Ì /(0Ì -!-Ì -!",Ì !Ì ,"Ì 0!"%Ì 0+'"' Ì :1.-"/Ì 8(.'"%Ì &-"' Ì    "'Ì "-"('Ì -(Ì 96Ì +(%%,Ì (Ì ::Ì +(%%,Ì (Ì .)!(%,-+2Ì +",Ì @Ì !",Ì&'Ì0(.%Ì,-()Ì-Ì'(-!"' Ì "'-+'," '-Ì ,&. %+,Ì 'Ì -Ì (/+'&'-Ì (.,@Ì 

.)!(%,-+2Ì +"Ì C%-!+"'D@Ì ('Ì .,Ì (2(-Ì "''@Ì ('Ì -(Ì -Ì-Ì-!(,Ì!"'Ì-!Ì,!2Ì -!"+Ì(%%(+-(+,Ì-(ÌÌ&"'.%Ì ' (@Ì (/+'(+Ì +"$Ì ,,(+-Ì('-+'Ì 5;Ì #.&(Ì %,Ì (Ì ,,(+-Ì "'-Ì (2(-Ì ,)Ì .,@Ì %Ì 'Ì ,.#-Ì -!&Ì -(Ì -!Ì (Ì-!Ì-+&-!,Ì(Ì-!"+Ì-"(',Ì "$,('Ì ,"Ì -!Ì ,-.+Ì 0,Ì "'Ì ).+,.'Ì (Ì !",Ì ((,Ì 0"-!Ì .-2Ì -1-"%Ì &-+"%,@Ì 96Ì %,Ì (Ì <4Ì +-(',Ì (Ì ("%@Ì 94Ì %,Ì (Ì .%%Ì 0" !-Ì (Ì -!Ì %0Ì ,(Ì ,Ì -(Ì "Ì++,-? Ì (&&'Ì (A ÌÌ+,Ì &"'",-+-"('Ð,Ì +Ì 'Ì "Ì%.ÌCDÌ(Ì .,Ì Ì ,!-,Ì 'Ì (Ì('Ì ,('Ì !'Ì %,(Ì %%Ì "'-(Ì -!Ì ,+/Ì ,Ì Ì -++'-Ì -(Ì (-!+Ì .-"('Ì " !-2ÌÌ/Ì&"%%"('@Ì &-+"%,Ì,Ì0%%Ì,Ì66Ì.'%,Ì !',Ì (Ì !",Ì &'Ì /'Ì ,Ì ('Ì ,&. %+,Ì 'Ì -!(,Ì 0"-!Ì -!Ì 'Ì &'Ì (Ì -!Ì Ì ('Ì (&).%,(+2Ì ,"1Ì !.'+Ì 'Ì (Ì )+"'-Ì 01Ì 'Ì 54Ì +(%%,Ì (Ì (%Ì ,--"('Ì 0 ('Ì +Ì 0,Ì "'-'-Ì -(Ì "'.% Ì "'Ì -!Ì -Ì (Ì E8ÐÌ (+Ì -!"+Ì )+(/'Ì "'- +"-2@Ì )(%"2? (/+'(+Ì "$,('@Ì 0!(Ì ,&. %"' ? -+&"'-"('@Ì /(-"('Ì 'Ì " !-2J(.+Ì -!(.,'Ì '"+Ì )(%2,-+Ì %"''BÌ #.,-Ì ,Ì '(-!+Ì *.%%2Ì"&)(.'? Í&. %+,Ì ,!(.%Ì ,",-Ì (&&"-&'-Ì -(Ì .-2Ì -(Ì -!Ì ",%(,Ì -!-Ì (.-Ì 54Ì Ì-!Ì,"3.+,Ì&@Ì"&$Ì C<9@Ì :<8@444?44DÌ !/Ì 'Ì -+.$Ì C $Ì -+"%+DÌ 0"-!Ì "&)(.'Ì 2Ì -!Ì +%Ì + ",-+-"('Ì '(AÌ Ì 99;Ì Ì ,"Ì-!-Ì(.+Ì,.,)-,Ì++,-Ì +(&Ì ,&. %"' Ì (+Ì 0Ì 0"%%Ì ,"3.+,Ì&@Ì,,.+"' Ì-!-Ì-!Ì "%%"('Ì !,Ì ,(Ì +Ì 'Ì -(Ì 1.-Ì )+-"(',Ì'"-ÌCDÌ('ÌE8ÐÌ 0,Ì "&)(.'Ì (+Ì ++2"' Ì "'Ì(''-"(',Ì0"-!Ì-!Ì,"3.+,Ì -Ì -!&Ì ++,-@Ì ,"3Ì -!"+Ì .'"-Ì",Ì+,(%.-%2Ì-+&"'Ì-(Ì 1)'Ì -0(Ì !.'+Ì 'Ì ,"1-2JÌ/Ì +Ì '(0Ì !%)"' Ì !",Ì &'Ì "'Ì ((,@Ì'Ì++" 'Ì-!&Ì"'Ì-!Ì ,Ì -!-Ì ,&. %"' Ì ",Ì +(. !-Ì -!Ì )(%"2Ì 'Ì /+"(.,Ì (Ì-!Ì" +"Ì8.,-(&,Ì+/"? (0'Ì -(Ì -!Ì +,-Ì &"'"&%Ì C6:9DÌ %,Ì (Ì ,('Ì !'Ì %0Ì (.+-Ì ,(Ì -!-Ì (-!+,Ì 0"%%Ì -!"+Ì(' ("' Ì"'/,-" -"('Ì,ÌÌ ,!(%+,!")Ì ,!&,@Ì !Ì ((,Ì 0!"!Ì 0+Ì )+%.Ì-(Ì-!"+Ì++" '&'-Ì-Ì $'(0Ì-!-Ì0Ì+Ì'(-Ì)%2"' Ï@Ì %/%? 0+'Ì )+"'")%,Ì 'Ì "'-+)-Ì 'Ì ,.,*.'-%2Ì %(-!"' ? -!+,Ì -(Ì ,!.'Ì 1-(+-"('Ì ('Ì,-Ì 2Ì -!Ì %J2Ì (Ì'2Ì$"'@Ì,Ì (/+'&'-Ì ÌÌ+,Ì(Ì-!Ì.'"-Ì('Ì-!Ì++"I (A 0(.%Ì '(-Ì !,"--Ì -(Ì %Ì (+-J+(.+-Ì (@Ì :'. .I ","/%2Ì 0"-!Ì -!(,Ì 0!(Ì (+-J+(.+-@Ì '"-,!J,Ì Ì(.-Ì"-,Ì(++,? :1)+,,Ì 02@Ì 0+Ì +$Ì "'Ì Í -Ì &Ì 0+'Ì %%Ì +%2Ì -0'-2J(.+Ì C68DÌ !(.+,Ì !&,-+,Ì 'Ì )+"'")%,Ì -+Ì-!Ì.'"-Ì!,Ì-$'Ì%"/+2Ì (Ì '0Ì )-+(%Ì "%.1Ì /!"%,Ì    (Ì &(Ì(%"-"%Ì0!(Ì",Ì0!(Ì+Ì $'(0'Ì -(Ì &'Ì ('Ì +-!Ì 'Ì '2'0.Ì-(Ì+?Ì%1Ì"Ì'Ì -!-Ì "Ì 0Ì +"/Ì '2Ì +(&Ì"-,Ì!*.+-+,@Ì.#?Ì 

,-()Ì -!Ì Ì (+Ì -$"' Ì (/+Ì &'2Ì (-!+,@Ì %%Ì !/Ì (&Ì (&)%"'-Ì -!-Ì C0"-!Ì %%Ì "'Ì?Ì !Ì+Ì8(&)-+(%%+Ì(ÌÌ !",Ì +/%-"('Ì 0,Ì &Ì -!Ì (/+'&'-Ì (Ì -!Ì --Ì $Ì-(Ì-!Ì&"%2Ì'Ì2(.Ì,!%%Ì -!,DÌ 2(.Ì +Ì ,-"%%Ì ,$"' Ì +,"'-Ì ((%.$Ì )+'-,Ì (+Ì .+"',Ì ('Ì E8ÐÌ 0++"@Ì "-(+Ì /"Ì

('-!'Ì",Ì,!.%Ì $'(0'Ì2Ì-!Ì8!"+&'Ì8'-+%Ì (&@Ì6459?Ì'-(+Ì3("'&Ì ,Ì -!&Ì %"/Ì -(&(++(0?Ì :/'Ì -(Ì ('-+".-Ì &('2Ì "'Ì "&$Ì0!"%Ì+"Ì' Ì'0,&'Ì + '","' Ì 8(&&"ÌÌ (Ì &(Ì !" !%" !-Ì-!-Ì-!Ì)+-2Ì0'-Ì &(+Ì"&)(+-'-%2@Ì-!Ì&,,"/Ì -(Ì Ì "'Ì &(Ì --Ì 0!-/+Ì (+&Ì (+Ì .",Ì "'Ì -Ì -!Ì "I &(Ì (&&'Ì -(&(++(0Ì C-.+2DÌ --Ì Ì +'Ì ,',"-",-"('Ì -(Ì.,Ì-!Ì(,"('Ì(Ì-!Ì+%%2Ì -.+'J(.-Ì -Ì -(&(++(0Ð,Ì +%%2Ì (''-"('Ì0"-!Ì:8Ì'Ì )+&",,Ì ('Ì ('2@Ì 5;-!Ì +%%2@Ì'-(+Ì()Ì3("'&@Ì -(Ì&$ÌÌ(%@Ì%(.Ì'Ì%+Ì ,!%%Ì%/Ì'(Ì('Ì"'Ì'2Ì(.-Ì -(Ì Ì Ì(* ÌÌ-!Ì()%Ð,Ì +.+2Ì 6458@Ì ",%(,Ì -!Ì 0!"%Ì +,,"' Ì '0,&'Ì "'Ì ,--&'-Ì -(Ì "'"-Ì -!-Ì &(Ì 0!-,(/+Ì -!-Ì &(Ì --Ì ",@Ì :8Ì )2&'-@Ì 0Ì 0"%%Ì +$(0'Ì (Ì -!Ì ,"3.+,Ì ,Ì &(+-"Ì +-2Ð,Ì CDÌ 0++"@Ì ,-+,,"' Ì -!-Ì "-Ì 0"%%Ì Ì",Ì'(0Ì('Ì,-+(' @Ì.'"-@Ì 'Ì0"%%Ì+&"'@ÌÌÌ--Ï? (',"+Ì -!-Ì ,Ì 1-(+-"('Ì !",-(+"Ì+%%2? (%%(0,BÌ ('Ì -!(.,'@Ì -0(Ì Í,Ì (Ì Ì (,@Ì0!'ÌÌ 'Ì 0"%%Ì %Ì 0"-!Ì "-Ì %,(Ì &(',-+-Ì 2('Ì %%Ì +%"%Ì'Ì.',,"%%Ì&"%2Ì (+"' Ì -(Ì -!Ì )+-2@Ì -!Ì !.'+Ì'Ì-!"+-2J-!+ÌC5@677DÌ (.-,Ì -!-Ì Ì /,-Ì &#(+"-2Ì 'Ì-!Ì/'-,Ì$"$Ì,-+-,Ì-!"+Ì 0(&'Ì&++",Ì-0(Ì!.,',Ì ))+()+"-%2? )",Ì(Ì.,Ì-2+,Ì0+Ì+-"%2Ì /","-Ì (Ì -!Ì )+,"'-Ì )+(/",Ì (Ì -!Ì , &'-,Ì (Ì -!Ì --@Ì .',-())%Ì &+!Ì -(Ì /"-(+2Ì ,!Ì (&,Ì 0",Ì '(. !Ì -(Ì Í -Ì &Ì %,(Ì +&"'Ì -!Ì Ì 'Ì ())(+-.'"-2Ì -(Ì ('%Ì 0"-!Ì =9Ì ,Ì (Ì ,0Ì !((,Ì -!Ì Ì+Ì (Ì -!Ì -0(?Ì -!Ì ,!((%,ÐÌ (+Ì (Ì -!"+Ì ,.!Ì ,Ì )+(,,"('%Ì +(.)@Ì (&Ì6459? &$Ì Ì %+Ì .'*."/(%Ì .,-Ì"'ÌÌ $Ì-+"%+Ì-+.$Ì0"-!Ì ",Ì 0(+@Ì Í Ì 0",!Ì -(Ì &$Ì .+Ì )()%Ì !/Ì ,'Ì -!Ì +,)(',""%"-2Ì -(Ì &('"-(+Ì --&'-Ì -!-Ì &(Ì --Ì ",Ì &+$-Ì &'Ì 'Ì 0(&'@Ì + ",-+-"('Ì(?Ì Ì:74Ì8?Ì +(Ì -+',)(+-Ì 0(+$+,@Ì -(0'Ì "-Ì %+Ì -!-Ì %%Ì -!Ì )(%"-"%Ì "*Ì+'Ì -0'Ì (++Ì 'Ì )+"'")%,Ì 'Ì !&,-+,Ì .'&",-$%2Ì 'Ì "++/+,"%2Ì '(-!+Ì -+.$Ì C 'Ì ",%DÌ .'"(',@Ì2(.-!Ì(+ '",-"(',Ì+Ì " Ì 0" ,Ì 0!(Ì %-Ì -!Ì )+-2Ì "'Ì ",(++?Ì .+Ì )()%Ì !/Ì .,Ì-!",Ì",ÌÌ--Ì0!+Ì 0"-!Ì ",-+-"('Ì (AÌ 8Ì 869Ì ÌÌ--?Ì 6455Ì !/Ì %%Ì +-.+'Ì -(Ì -!Ì ,'Ì -!Ì "*Ì+'Ì -0'Ì 0Ì+Ì)+(/""' Ì/+2-!"' Ì ,(%"%2Ì!"'Ì-!Ì?ÌÌ -+,,"' Ì -!-Ì -!Ì +%%2Ì 0"%%Ì Ì 0,Ì (.'Ì 0"-!Ì 84Ì +(%%,Ì (/+'&'-Ì2Ì)+(.+Ì'Ì (+Ì(.+Ì).)"%,Ì'Ì,-.'-,?ÌÌ (+"' Ì -(Ì !"&@Ì -!Ì +%%2Ì )+-2?Ì +(&Ì (+&+Ì (/+'(+Ì ,!(0,Ì -(Ì -!Ì 0!(%Ì 0(+%Ì (Ì &(,,Ì Ì($Ì +",BÌ 8:Ì 0"%%Ì ('/"'Ì /'Ì -!Ì &(,-Ì !"$Ì '0Ì -(Ì '-(+Ì .Ì )+(,,Ì 'Ì (/+'&'-Ì Ì /'Ì ,)'Ì &('2Ì (+Ì -!Ì "'('-+(/+-"%Ì -Ì -!-Ì +(%%,Ì (Ì (Ì('Ì -1-"%Ì &-+"%,@Ì -!Ì )+"'-"' Ì (Ì +-"Ì-,?ÌÌ &(+Ì-!'Ì'"'-2Ì)+'-ÌC=4>DÌ ,)-"%Ì )+,(',Ì -!-Ì '(Ì (+Ì '2"Ì +++.&Ì 'Ì 8!+",Ì 2Ì0!"&,"%Ì&%2?Ì (+@Ì)+'-,Ì0+Ì)2"' Ì &('2Ì (+Ì +-"Ì-,Ì .-Ì '(0Ì 0Ì ))+(/Ì &('2Ì -(Ì '%Ì -!Ì &"'",-+2Ì )+"'-Ì    !%Ì Ì ).%"Ì !+"' Ì ('Ì -!Ì Ì ,Ì (Ì +&Ì +(+2?Ì Ì ).%"Ì !+"' Ì "'-(Ì -!Ì .'+Ì ('(.+%Ì &"'.Ì +-"Ì-,@ÏÌ!Ì,"? (+"' Ì-(Ì-!Ì(/+'(+@Ì ('-+(/+,"%Ì )(%"Ì 'Ì -!Ì (%(+@Ì Ì %"' Ì -"/",-Ì ('-+(/+,",? &.0%Ì 'Ì %,(Ì -!'$Ì  )+-&'-Ì(Ì--Ì.+"-2Ì 0,Ì +&'Ì "'Ì )(%"Ì (%(+Ð,Ì ,--&'-Ì +Ì -!Ì"/"%Ì,("-2Ì(+ '",-"(',Ì (.-Ì 9"%%"('Ì 0,Ì ,)'-Ì /+'Ì /"Ì CDÌ ('Ì"-"' Ì +)(+-,Ì ('Ì 'Ì %-+Ì )+",('Ì .,-(2Ì (+Ì "'Ì )+-,AÌ Í Ì &.,-Ì -!'$Ì -!Ì 0!(Ì -(($Ì -!Ì ,-),Ì 2Ì ('Ì,!(%+,!")Ì)+( +&&,Ì (%(+@Ì :1.-"/Ì -!Ì ,.,)-Ì $"%%+,Ì 'Ì ,/+%Ì &('-!,Ì (+Ì !Ì %+,!")Ì (Ì -!Ì (.,Ì (Ì )-"-"('"' Ì -!Ì -"('%Ì (+Ì ,-.'-,Ì ,-.2"' Ì "+-(+@Ì +"'Ì &(-"/Ì!"'Ì-!Ì$"%%"' ? 0,Ì +'-Ì"%Ì2Ì-!Ì(.+-?Ì )+,'--"/,Ì -!-Ì Ì'%%2Ì ,,&%2Ì &'"' Ì -!-Ì 0"-!"'Ì 'Ì (.-,"Ì -!Ì -0(+$Ì (+Ì !"%Ì -!Ì )(%"Ì "'"-Ì !Ì/%()&'-Ì%Ì-(Ì"/"%Ì -+Ì -'Ì &('-!,@Ì %"Ì -!Ì -!Ì !(.,Ì ,!(.%Ì "'/,-" -Ì (.'-+2@Ì 0!"%Ì 1)'"-.+Ì :'/"+('&'-Ì 'Ì (%(+@Ì Ì %(,Ì +"'Ì (Ì ,("-2Ì (+ '",-"(',Ì "'Ì -!Ì +)(+-Ì (Ì -!Ì ).%"Ì !+"' Ì -!Ì +&J.)Ì 'Ì %,(Ì %(($Ì (+Ì )+(.+&'-Ì (Ì +Ì .%)Ì 5?7Ì :('(&"Ì .,-"Ì C:: D@Ì 2+"'Ì ,Ì -!Ì &,-+&"'Ì ,--Ì )-"-"('"' Ì -!Ì (.,Ì -(Ì +,-?Ì Ì &.,-Ì -!'$Ì -!Ì "'-(Ì-!Ì"'(',",-'",Ì(Ì-!Ì -1-(($,Ì "%%"('? ('Ì !.+,2@Ì %.Ì -!Ì (Ì -!Ì $"%%"' @Ì Ì +)(+-Ì (Ì)+,'--"/,Ì-(Ì('.-Ì %+,!")Ì (Ì -!Ì !(.,Ì )(%"Ì"'/,-" -"('? Ì ,"Ì :54Ì &"%%"('Ì %+,!")Ì (Ì -!Ì (.,Ì !Ì ,(Ì +Ì 'Ì ,)'-Ì ('Ì (Ì )+,'--"/,Ì ('Ì "-,Ì -!Ì )2&'-Ì (Ì :8Ì 'Ì +(&&'-"('Ì -!-Ì -!Ì :8Ì ,@Ì "'%."' Ì -!Ì :(Ì --Ì Ì(+'2Ì '+%Ì 0!'Ì-0(Ì+"/%Ì +(.),Ì%"&Ì 0+Ì ,(' ,Ì 0"-!Ì ,-"$,Ì 'Ì +ÌÌ%,-Ì2+Ì0+Ì,"Ì )+(.+&'-Ì (Ì ,"'Ì    ,!(.%Ì Í-$Ì (/+@Ì ,)Ì .)Ì (0'+,!")Ì 'Ì Ì&)-Ì -(Ì "'Ì +"',,Ì -(Ì ' Ì -!"+Ì -(Ì!/Ì%(,-Ì-!Ì)+$Ì-(Ì'(-!+Ì *.")&'-Ì (+Ì (-!Ì 2+"'Ð,Ì&.++Ì,Ï %((-!Ì 0,Ì -$Ì .%%Ì ('-+(%Ì (Ì (%Ì Ì ())(''-,Ì"'ÌÌ+Ì(+Ì%%ÌÌ !-Ì +(.)Ì 0!"!Ì %%Ì "-,%Ì ,$Ì 1&"'-"(',? (%(+Ì "-Ì 0"%%Ì Ì +%%@Ì 2,-+2Ì /+-Ì "'Ì (-(+Ì +$Ì ,"-.-Ì %(' Ì "'Ì Ì "Ì -(Ì -$Ì ('-+(%Ì (Ì -!Ì (+@Ì(.-Ì-0(Ì0$,Ì (? Ì 1)%"'Ì -!-@Ì 944Ì 0,Ì"'"-Ì2Ì-!Ì)(%"Ì('Ì '"-,!@Ì '&+Ì '"-,!I0++"Ì (@Ì ))+Ì ",).-Ì(%ÌÌ+$? 'ÌÌ"Ì-(Ì+)(,,,,Ì-!Ì)+$Ì &"%%"('Ì !/Ì 'Ì ,)'-Ì ('Ì --@Ì ,*.%Ì -(Ì -!Ì 0$Ì1",Ì+(&Ì!Ì(-!+? -!Ì Ì $"%%"' Ì (Ì -!Ì +"'")%Ì "%2Ì 0,0-!Ì -!+Ì +(&Ì-!Ì +(.)Ì(+"' Ì-(Ì-!Ì -!Ì )+(/","('Ì (Ì +Ì ,!((%Ì -"&%2Ì "'-+/'-"('Ì (Ì +"/-Ì+-+2Ì-(Ì(/+'(+Ì (.-!,Ì 0!(Ì 0"%Ì -!-Ì +.Ì 2(.-!,Ì 0!(Ì ,(.+,Ì %Ì -(Ì +"'(+&'-Ì &,Ì ,!"(&!(%@Ì %"-'Ì (%"&'Ì Ì!Ì -(Ì $)($(Ì ' +(.,Ì 0)(',Ì 0+Ì ,'Ì "'"-"%%2Ì + "'Ì )(,,,,"('Ì (Ì (Ì +.Ì 2(.-!,Ì 0!(Ì (.-Ì .'"(+&,@Ì 68Ì &"%%"('Ì (+Ì (%"Ì --"('Ì %Ì 2Ì -!Ì &+!"' Ì -(0+,Ì -!Ì )+$Ì -!Ì)+$Ì+(&Ì(,"Ì2(.-!,Ì-+Ì 56?)&Ì 2,-+2Ì "'Ì -!"+Ì 1+",Ì (($,Ì 0!"%Ì 66Ì 2+"'? ÌÌ+@Ì??@Ì +(&Ì ,Ì 'Ì (Ì '"-,!I ' "' Ì-!Ì2(.-!,Ì"'ÌÌ Ì+Ì !.'+,Ì"'/Ì-!Ì)+$Ì'Ì &"%%"('Ì0,Ì.,Ì-(Ì)+(.+Ì 'Ì +!Ì %,-Ì 2+@Ì -!Ì "/","('%Ì(%"ÌA .%Ì,"Ì"' Ì,$,? (.,Ì (Ì )+,'--"/,Ì +Ì Ì 8!.$0.&$Ì 0.Ì ,Ì :1)+,,Ì (Ì !'-"' Ì Ì%Ì"'Ì0!"!Ì('Ì)+,('Ì0,Ì + "'Ì('-+(%?

   $% #' ('%""%%! "  " #'"# &"(")#%"" &"$ (#$#


Daily Newswatch

75

News

Friday, February 21, 2014

Financial Reporting Council nails Sanusi CLEMENT NWOJI, Abuja

T

he Presidency y e s t e r d a y denied that the suspension of the Central Bank of Nigeria (CBN) Governor, Mallam Lamido Sanusi had anything to do with the ongoing investigations over N``]k][O gW\]XV][O bgW[ZO by the Nigerian National Petroleum Cooperation (NNPC), just as it said the suspension was not out of law given the weighty VWb\N^MV_WZO ^_XXV][O cjO Sanusi. The denial is coming on the heels of more revelations on the series _bO VWb\N^MV_WZO ^_XXV][O by the suspended CBN Governor, which among others include gross breaches of the Public Procurement Act, reckless use of funds in executing of about 63 intervention projects across the country with over N163billion without authorization, Â&#x20AC;g]ZMV_WNc`]O d\VM]Â&#x2C6;_*O _bO N40 billion loans of a bank and Financial infractions NW[O N^MZO _bO wWNW^VN`O \]^p`]ZZW]ZZO ^_XXV][O by the Central Bank as \]Â?]^M][O VWO VMZO Ng[VM][O wWNW^VN`OZMNM]X]WMZO_bOÂ&#x2026;Â&#x2030;Â&#x160;Â&#x2026;s The Special Adviser to the President on Media and Publicity, Dr. Reuben Abati who briefed State House Correspondents on the suspension of the Governor, reassured the investing public that they should not entertain any anxiety since the action [V[O N*]^MO MY]O X_W]MN\jO policy of the apex bank and Nigeria in general. He gave more insight into MY]OwWNW^VN`O\]^p`]ZZW]ZZO_bO the CBN Governor saying, â&#x20AC;&#x153;The second concern that has been expressed has to [_OdVMYOMY]OVZZg]O_bOwWNW^VN`O recklessness. I will like to say that there were issues of wWNW^VN`O \]^p`]ZZW]ZZO NW[O unprofessional conduct but that did not happen today. â&#x20AC;&#x153;It is not as if this is a sudden development, but that has been a long process dating back to last year. Last year when the OZgcXV][OVMZOwWNW^VN`O statement for the year ]W[][OÂ&#x192;Â&#x160;ZMO]^]Xc]\ROÂ&#x2026;Â&#x2030;Â&#x160;Â&#x2026;RO a query was raised about some of the issues in the wWNW^VN`OZMNM]X]WMONW[OMY]O CBN governor was asked to _*]\OZ_X]O^`N\Vw^NMV_WOdVMYO regards to these issues. }YVZO dNZO N\_gW[O w\ZMO d]]pO _bO NjRO Â&#x2026;Â&#x2030;Â&#x160;Â&#x192;sO O response came from the CBN which was then forwarded to the Financial Reporting Council of Nigeria. And the Financial Reporting Council of Vk]\VNO cjO VMZO N^MO VZO empowered to review the accounts of the CBN and if there is course for investigation and to conduct such investigation. And if there is need also to invite other bodies to further investigate, the law makes allowance for that. On the outcomes, he said

MY]O wWNW^VN`O \]^p`]ZZW]ZZO points to the following including, â&#x20AC;&#x153;The persistent refusal and negligence to comply with public procurement act in the procurement practices of the CBN; unlawful expenditure by the CBN on intervention projects across the country deploying huge sums of money as the CBN did under the watch of MallamSanusi without appropriation and outside the CBNâ&#x20AC;&#x2122;s statutory mandate. â&#x20AC;&#x153;It is said that the expenditure of public funds of course by any organ of government must be based on clear legal mandate, prudent constrain and overriding national interest. And then wWNW^VN`O VWb\N^MV_WO NW[O N^MO _bO wWNW^VN`O \]^p`]ZZW]ZZO ^_XXV][O cjO MY]O O NW[O\]Â?]^M][OVWOVMZONg[VM][O wWNW^VN`OZMNM]X]WMOb_\OÂ&#x2026;Â&#x2030;Â&#x160;Â&#x2026;s â&#x20AC;&#x153;The review by the VWNW^VN`O ]q_\MVWkO Council of Nigeria rather than alley the fears of government further ^_Ww\X][O ^_W^]\WZO Nc_gMO the untidy manner in which MY]ON*NV\ZO_bOMY]OOd]\]O conducted. The particulars of the infractions against Sanusi as articulated by the Financial Reporting Council of Nigeria include the following: â&#x20AC;&#x153;Persistent refusal and/or negligence to comply with the Public Procurement Act in the procurement practices of the Central Bank of Nigeria. â&#x20AC;&#x153;(A) By virtue of Section 15 (1)(a) of the Public Procurement Act, the provisions of the Act are expected to comply to â&#x20AC;&#x2DC;all procurement of goods, works and services carried out by the Federal Government of Nigeria and all procurement entities. YVZO []wWVMV_WO ^`]N\`jO includes the Central Bank of Nigeria. â&#x20AC;&#x153;(B) it is however \]k\]Nc`]O MYNMO MY]O ]WM\N`O Bank of Nigeria, under your leadership, has refused and/or neglected to comply with the provisions of the Public Procurement Act (PPA). You will recall that one of the primary reasons for the enactment of the PPA was the need to promote transparency, competitiveness, cost _bO ]*]^MVv]W]ZZO NW[O professionalism in the public sector procurement system. â&#x20AC;&#x153;(C) Available information indicates that the Central Bank has over the years engaged in procurement of goods, works and services worth billions of Naira each year without complying with the express provisions of the PPA. â&#x20AC;&#x153;(D) by deliberately refusing to be bound by the provisions of the Act, the CBN has not only decided to act in an unlawful manner, but has also persisted in promoting

Sanusi

a governance regime ^YN\N^M]\VZ][O cjO wWNW^VN`O recklessness, waste and impunity, as demonstrated cjO MY]O ^_WM]WMZO _bO VMZO Â&#x2026;Â&#x2030;Â&#x160;Â&#x2026;O Financial Statements. â&#x20AC;&#x153;Unlawful expenditure by the Central Bank of Nigeria on â&#x20AC;&#x2DC;Intervention Projectsâ&#x20AC;&#x2122; across the country including: (A) the unacceptable level _bO wWNW^VN`O \]^p`]ZZW]ZZO displayed by the leadership of the Central Bank of Vk]\VNO VZO MjqVw][O cjO MY]O execution of â&#x20AC;&#x2DC;Intervention Projectsâ&#x20AC;&#x2122; across the country. From available information, the bank has either executed or is currently executing about 63 such projects across the country NW[O YNZO ^_XXV][O _v]\O N163billion on them. â&#x20AC;&#x153;(B) it is inexcusable and patently unlawful for any agency of government to deploy huge sums of money as the CBN has done in this case, without appropriation and outside CBNâ&#x20AC;&#x2122;s statutory mandate. It is trite that the expenditure of public funds by any organ of government must be based on clear legal mandates, prudent costing and overriding national interest. â&#x20AC;&#x153;Financial infractions and N^MZO_bOwWNW^VN`O\]^p`]ZZW]ZZO

^_XXV][O cjO MY]O ]WM\N`O NWpO NZO \]Â?]^M][O VWO VMZO Ng[VM][OwWNW^VN`OZMNM]X]WMZO _bO Â&#x2026;Â&#x2030;Â&#x160;Â&#x2026;Ă&#x20AC;O PQO qg\ZgNWMO M_O Section 50 of the CBN Act Â&#x2026;Â&#x2030;Â&#x2030;xRONO^_qjO_bOMY]ONg[VM][O wWNW^VN`O ZMNM]X]WMZO _bO MY]O CBN for the year ended Â&#x192;Â&#x160;ZMO ]^]Xc]\O Â&#x2026;Â&#x2030;Â&#x160;Â&#x2026;O dNZO sent to Mr. President. Based on the issues raised in MY]O wWNW^VN`O ZMNM]X]WMRO NO reinsertion was requested from you to enable a proper appreciation of the nationâ&#x20AC;&#x2122;s economic outlook. :(B) the response to this query was further referred to the Financial Reporting Council of Nigeria. The review by the council, rather than allay the fears of government, further ^_Ww\X][O ^_W^]\WO Nc_gMO the untidy manner in which you have generally conducted the operations of the CBN. â&#x20AC;&#x153;Some of the salient observations arising from the review are: (A) in a most ironical manner, it has become obvious that the CBN is not able M_O q\]qN\]O VMZO wWNW^VN`O statements using applicable International Financial Reporting Standards (IFFS) whereas Deposit Money Banks that the CBN is supervising have complied with this national

\]Â&#x20AC;gV\]X]WMOZVW^]OÂ&#x2026;Â&#x2030;Â&#x160;Â&#x2026;s â&#x20AC;&#x153;Undoubtedly, this laxity on the part of our apex bank, apart from calling to question its capacity for proper corporate governance, is capable of sending wrong signals to both domestic and international investors on the state of the Nigerian economy. â&#x20AC;&#x153;(B) the provisions of the Memorandum of Understanding (MOU) signed by the CBN and other Deposit Money Banks on Banking Resolution Sinking Fund have been breached in a material manner. For example, a Board of Trustees (BOT) to manage the Fund has not c]]WO^_WZMVMgM][OZVW^]OÂ&#x2026;Â&#x2030;Â&#x160;Â&#x2030;O when it was established. The CBN has however continued to utilise the Fund for certain operations without approval of the said BOT. â&#x20AC;&#x153;(C) contrary to section 34 (b) of the CBN Act Â&#x2026;Â&#x2030;Â&#x2030;xO dYV^YO q\_vV[]ZO MYNMO the CBN shall not, except as provided in Section 31 of the Act, inter alia, purchase the shares of any corporation of company, unless an entity set up by the approval or authority of the Federal Government OVWOÂ&#x2026;Â&#x2030;Â&#x160;Â&#x2030;RON^Â&#x20AC;gV\][OxOq]\O cent shares of International Islamic Management Corporation of Malaysia to MY]O MgW]O _bO Â&#x2030;sxÂ&#x2039;Â&#x192;O cV``V_WsO This transaction was neither brought to Mr. Presidentâ&#x20AC;&#x2122;s N]WMV_WO W_\O dNZO NO c_N\[O approval obtained before it was entered into. â&#x20AC;&#x153;(D) the CBN has failed or refused to implement the provisions of the Personal Income Tax (Amendment) ^MO Â&#x2026;Â&#x2030;Â&#x2030;xsO ^^_\[VWk`jO MY]O Pay-As-You-Earn (PAYE) [][g^MV_WZO _bO VMZO ZMN*O N\]O still being computed in accordance with the defunct Personal Income Tax Act Â&#x2026;Â&#x2030;Â&#x2030;Â&#x2039;RO MYgZO ]*]^MVv]`jO NZZVZMVWkO VMZO ZMN*O M_O ]vN[]O tax despite the generous wage package in the CBN, relative to other sectors of the economy. â&#x20AC;&#x153;(E) the CBN had an additional brought forward to General Reserve Fund _bO Â&#x160;Â?sÂ&#x2030;Â&#x192;Â&#x160;O cV``V_WO VWO Â&#x2026;Â&#x2030;Â&#x160;Â&#x2026;O but proceeded on a voyage of indefensible expenses VWO Â&#x2026;Â&#x2030;Â&#x160;Â&#x2026;O ^YN\N^M]\VZ][O cjO inexplicable increases in

some heads of expenditure during the year. â&#x20AC;&#x153;Examples include: 1. The bank spent N3.086 billion on â&#x20AC;&#x153;promotional activitiesâ&#x20AC;? VWO Â&#x2026;Â&#x2030;Â&#x160;Â&#x2026;O PgqO b\_XO Â&#x160;sÂ&#x2030;Â&#x2020;Â&#x2039;O cV``V_WO VWO Â&#x2026;Â&#x2030;Â&#x160;Â&#x160;QsO Y]O cNWpO spent this sum even when it is not in competition with any other institution in Nigeria; }Â&#x2026;sO Y]O O ^`NVX][O M_O YNv]O ]|q]W[][O Â&#x2026;Â&#x2030;sÂ&#x2026;Â&#x2030;Â&#x2026;O billion on â&#x20AC;&#x2DC;Legal and \_b]ZZV_WN`O ]]ZzO VWO Â&#x2026;Â&#x2030;Â&#x160;Â&#x160;O beyond all reasonable standards of prudence and accountability; â&#x20AC;&#x153;3. Between expenses on â&#x20AC;&#x2DC;Private Guardsâ&#x20AC;&#x2122; and â&#x20AC;&#x2DC;Lunch for Policemenâ&#x20AC;&#x2122;, the CBN claimed to have spent Â&#x160;sÂ&#x2026;Â&#x201E;xOcV``V_WOVWOÂ&#x2026;Â&#x2030;Â&#x160;Â&#x2026;Ă O â&#x20AC;&#x153;4. While Section 6(3)(c) of MY]OO^MOÂ&#x2026;Â&#x2030;Â&#x2030;xOq\_vV[]ZO that the board of the CBN is to make recommendations to Mr. President on the rate of renumeration to Auditors, the bank has consistently observed this provision in breach and even went to the extent of changing one of the Joint External Auditors without W_MVbjVWkO MY]O _A^]O _bO MY]O President. â&#x20AC;&#x153;5. In the explanations _*]\][O cjO MY]O O pursuant to presidential [V\]^MVv]ZRO VMO _*]\][O NO breakdown of â&#x20AC;&#x2DC;Currency ZZg]O |q]WZ]ZzO b_\O Â&#x2026;Â&#x2030;Â&#x160;Â&#x160;O NW[O Â&#x2026;Â&#x2030;Â&#x160;Â&#x2026;sO WM]\]ZMVWk`jRO it claimed to have paid Â&#x192;Â&#x2020;sÂ&#x2026;Â&#x192;Â&#x192;O cV``V_WO M_O MY]O Nigerian Security Printing and Minting. Company VXVM][O PQO VWO Â&#x2026;Â&#x2030;Â&#x160;Â&#x160;O for â&#x20AC;&#x2DC;Printing of Banknotes.â&#x20AC;&#x2122; Paradoxically however, VWO MY]O ZNX]O Â&#x2026;Â&#x2030;Â&#x160;Â&#x160;RO O reported a total turnover _bO Â&#x2026;Â&#x152;sÂ&#x192;xÂ&#x2030;O cV``V_WO b_\O all its transactions with all clients (including the CBN). }Â?sO MO VZO ZVkWVw^NWMO M_O note that the external audit revealed balances of sundry foreign currencies without physical stock of foreign currencies in the O ]N[OA^]s â&#x20AC;&#x153;And Questionable d\VM]Â&#x2C6;_*O _bO Â&#x2039;Â&#x2030;O cV``V_WO loans of a bank. The above issues are only a few of the infractions highlighted by the review and which point to the gross incompetence and recklessness which characterised the operations of the CBN in the period under review.

Reps in rowdy session over CBN Govâ&#x20AC;&#x2122;s suspension Continued from page 4

B

ut Senator BabajideOmoworare (APC, Osun East), in his reaction to Sanusiâ&#x20AC;&#x2122;s suspension in a chat with journalists yesterday, said the presidentâ&#x20AC;&#x2122;s action was illegal and contrary to the provisions of the CBN Act which prevents him from doing so, except in the case of outright sack of CBN governor which,

however, must be presented to the Senate for two third majority approval. Omowarare, who [V[O W_MO Zq]^Vw^N``jO mentioned the relevant provisions of the Act that disempowered the president from suspending a CBN governor, added that the presidentâ&#x20AC;&#x2122;s action was an act of ambushing a needed whistle blower _gMO _bO _A^]O VWO vV]dO _bO

shocking revelations on mismanagement of oil proceeds by Sanusi . â&#x20AC;&#x153;Democracy is not about ambushing, but the presidentâ&#x20AC;&#x2122;s action today on the suspension of Sanusi is like ambushing democracy, by not following the rule of law. The President has no power to do so going by the provisions of the CBN Act. Thus, his action, as far as I am concerned and I know as far as law

abiding Nigerians are concerned, is illegal. â&#x20AC;&#x153;Sanusi, no doubt, has been the crown witness VWO MY]O XN]\O _bO N``]k][O mismanagement of Nigeriaâ&#x20AC;&#x2122;s oil proceeds M_O MY]O MgW]O _bO Â&#x17D;Â&#x2039;Â&#x152;sÂ&#x2020;O billion within the last two years which made his suspension very uncomfortable to Nigerians at this time and her strategic foreign partners,â&#x20AC;? the senator said.


 

 

  

   

     

'$%#$;;%; #; %; :); 7 :8; *$%#*; &%; /3.50/0;

 ;

##*;#$;(#%; /530; ; ; /60.4; $; $; $%; %; %&#'#; ; ...5./1; ;$#$;(#%; .53; ;;%$*5 ; :#; ); $%; 03.534; !%$; #; 35/2; !#; %; %; $; %; .363315346; !#;(%;%;.46.42534; ';;%$*5

#%; 8!% $%; $%; 331; ; #; 35/0; !#; %; %; $; (#; %; 3-5/31; %# 6; $%; %; 3-510/; %# ; ##;

%;!#;*5 ; ; #'$; %#; %&; %$; 6; $%%&%; &%; 32; !#%; ; %#$%$;$;!#! ;*; %6;$$6; 6; ; ;*; ; 5 !; *; %; ; ($; %; %$%; ; '$%#$6; &%;#;145.0; ; $#$; ' &; %; 35.2; 5 $$; ; ; $; ; %; %'%*; #%; (%; 0250/; ; $#$; (#%; /4-521; 6; ( ; ; $; $ ; .251-; ; $#$; ' &; %; /0453-;

 5 ; &%; #; -3513;

 ; $#$; (#%; -.3524; 6; ( ; *; ; ; ##; ; %&#'#; ; -1533; ; $#$; ' &; %; 4.53-;

 5;

#%; *$%;;"&%*;

'$%#$; ;#&%; %; & ; ; %; #%; %; !#;%; %; *; '$%#$; ; %; ; $% %*; ; %; ; ;$%#5 &$$; #; ; ; %; $#$9; #%6; #!!; *; 354.;%; $;%; 32353.; !#;$#5 %; ($; (; *; #; #(#$; (%; ; $$; ; /5346; %; $; %;

3/1513;!#;$#5 '#; #; ; (%; (; *; -; %; $; %; /36; ( ; &#%*; #&$%; ; 7 8; ; ; ; ; *; 35-4; 6; %; $; %; -/51-; ; 33541; !#;$#6;#$!%' *5 %;8 %;##; %;$%;;#;%;*6; !!#%; *; 354-; %; $;%; -.454-;!#;$#5

; 8&$$$; %# ; (%; ; ; ; 3531; %; $; %; .453-6; ( ; %#% ; #(#$;!!#%;*;.0; ; %; $; %; -450.; !#; $#5 #; '%; ;8 !*;7 8; ; 32; ; %; $; %; 05326; ( ; #; #'$; #(;*;33;;%; $;%; -5/2;!#;$#5

!'   ! !!! " ( 

 ! $ '&

 

 

! 

  

     

  

  

   

  

   

  

 

 

! ! #  $"  

  " 

  

 

    

  

 

   

  

    

  

      

!'

!

%

!

# " ! ' !! !#  # "! $"  ! $ #  ! "  "! # '  !  ! "!#  !" !" # "$ #!"'! #"& %  # !# " " " (" $!  "' ! #  

    

     

          

         

  

    

          

  

    

           

    

       

 

              

       

  

 

     

        

     

           

     

   

!

 

 

   

 

  

 

 

" !

$#

$#

                       

 

    

  

    

       

    

  

 

    

    

  

 

     

 

  

  

   

                  

 

          

   

 

  

  

 


 

   

    $" #  $    $   " "        !   $    #             % # $ # $       %   #     ! $  !  " " "  % %        

 

 

  

    

           

  

                   

 

 

  

       

     

          

 

      

 

    

   

 

 

  

    

 

      

  

        

 

 

     

     

   

 

 

  

         

   

 

       

    

 

       

 

         

 

 

  

    

                     

 

          

    

 

 

    

     

 

! 

! 

                                      

      

  

 

      

       

 

    

 

     

 

  

     

   

 

        

 

  

  

    

    

  

        

           

       

  

  

 

 

     

      

                

 

      
  

   

"    ,')= :#*= &<= +'%= * <= *= ),#= &,+= = ,)%+= &)#= 8,'= '#= &)= * %+= +$= '+ %<=

&*'= &&= .%= += =%#= # *+= &= '#0)*= %= +&;= )1 #= *=%%&,%;= = H = &**D= $= + *= #)+ &%=. #=.#&$ %= += &). = %)= "= %+&=+=+$=&#;= * = * = &&= .*= )##= ,*= = *= )%+#0= += = ) = - %= &= &)$<=.)% %=&.-)=++= *= )##= +&= += +$= &*= %&+= ,)%+= = &)#= 8,'= '#;= E= '#0= .##= %*+= %*+)= 8 +0<= . = = .+= ,+= = $,*+= = &%* *+%+= %= .= ')0= = *&,#= = %= &&= #+<= +&*= )= += =) ,+*= .= .%+= %= ##= += '#0)*= ++= . ##=&=+&=+=&)#=8,';

=*+ &%=&=+=')**=%= *&$==&A == #*==&%= +&=.)=. +=+=+$=&<= &-)= *= ') -= *0= +)+$%+= &= += &)$)= :-)+&%=%);= %. #<= * = *= +,)%=')0)=.)) &)=*=+= 4236= =&)#=8,'=).*= %)<= .%= = %+)*= &)=+=#+=&= *='#0)*;= = &)$)= %)#+= &= # ,$= %= +)*&,)= &= )%= %)= *= ')0 %= ++=&=*&,#=')&++= *= *+)*= %*+= %0= &)$= &= %!,)0= %= += ),%B,'= +&= += &)#=8,';= E= !,*+= -= +&= &$$ += ##=+=&+)='#0)*=+&=&D*= %*<=,*=.=%=&%#0= &=.##= =&,)='#0)*=)= %= &&=#+<==* ; * = +&&"= &%= += ** %$%+= &##&. %= += %!,)0= *,*=)= 0= *+) ")= ) += ";

,')= :#*= *+) ")<= &#= $& <= *= +,)%= &.%= = #,)+ -= $&-= +&= '#0= %= += 8 %*= ,= %/+= **&%;= = ) %= *+) ")= *= ')') %= +&= #-= .*+#= % += *= *= &%+)+=. %*=&.%; :%# *= '')<= = #0= +)=*0*=$& <=.&%D+== &*=)==%.=#<=%=+= &).)=*=#*&= %* *+== .%+*==%.=/') %;= &)$)= :%#%= $%)<= -%= &)%= 

:) "**&%=&*=)= $==*'&+= +=$ + &,*=8 %*=,')= . ##= = &%= *= ,+,)=

,= * = ,%1&,<= +)= )+,)% %= )&$= += ,+= $& = )'&)+#0= &)#= 8,'= =%#*= %= )1 #<= .)= = &'*= +&= '#0= = +,)%=&.%=+=&*=);= $& = *= %&.= * = = ')&$ %%+=)&#=&)= ) ;

 # $

"   

0%$&= 0 -= + +  " ) <= )&.%= 0<= %* *+*= = *= %&=)=&,+= $" %= ) D*= =%#= 45B$%=*(,=+&=+=4236= =&)#=8,'==%#*= %= )1 #;= 0= .*= )%+#0= #+= &,+= &= += ) %= *(,= +&= = / &= %= %= %+)%+ &%#= ) %#0= %= +#%+= %= )= ,+= += =")= # -*= *= '#= %=+==%#=*(,=+&= )1 #= *=%&+=,%)=+)+;= %&%=)$= )'&)+*= # $= ) ==&<= +'%= * = $0= = *+= +&= %= = )##= +&= +&"= 8 +0= *+) ")<= +)= $. % = .&= *= %&+= '#0= &)= += ,')= :#*=* %=),)0=4:<= 4234;= %)#= ,+=

')& &,*= +#%+= # "= $&= :1" #= %= #= &= -= )%+#0= %= ##= ,'= +&= += *(,= %)* %= &$'+ + &%= &)= * )+*= %= += ) = *(,= ,+= 0= *= #$=&,+= *=')&*'+*;= E = $= %&+= .&)) = &,+= $0= %*;= +D*= ##= &,+= )= .&)";= = . ##= $+= &,)*#-*= %= += $'= %= *&.= += +) %)= .+= .= %=&;=:-)0&%=$,*+=*&.= = *)-*= +&= = %= += +$<F= 0=/#,* -#0=+&#= *,')*'&)+;&$;= ) =. ##==)%+ %<= &*% B)1&- %=%= )%= %=+=)&,'=*+=&=+=4236= = &)#= 8,'= =%#*= %= 0=+&&"=+=+ $=+&= *,**= += +$*= += ,')= :#*= . ##= = %= += ')# $ %)0= )&,%*;= E)%+ %= )= = -)0= *+)&%= * = ,+= = .*= %&+= *''& %+= +)= = #)%+=

++= .= -= +&= = +$;= +)=+=* %=.*=&%<= += .*=#)=.=.&,#=$+=&%= +&'=%+ &%= %=+=)&,'=*+= %=*= += *<=++=+$=''%*= +&==)%+ %;= E+= += 4232= &)#= 8,'<= = .*=&%=+=%=*=)%+ %= += ,*= 3B2= %= &,+= ) ;= = *&,#= -= .&%= ++= $<= ,+= #= +&= &%-)+= += $%0= &''&)+,% + *= ++= $=&,)=.0;= E = -= = &*% %= ) %= .&= '#0*= &)= + )= %+ &%#= +$=%==+&#=$=++=+= &%#0=+$*=++=+0=)=)= ) =%=)%+ %;= E')+= )&$= + *= ) %= &= $ %= %= :%= 1"&<= +)= *= -)0= # =#= (,# +0= %= += &*% %=+$=*&=.=*&,#== &%=%+;= E )%= )= %&.= +&&= .##B "%&.%= ,+= .= $,*+= *&.= +$=)*'+<F==* ;=

 $! != $'= &= += %)B39= & $ %= + &%#= $<= # $ % & * <= ),'+= %= !&0= 0*+)0= +)= = )* %+<= #! = $ %,= ) <= %%&,%= ++= += )+ &%== =+&= %)*= + )= ##&.%*= %= $+= &%,*= 0= &%= ,%)=')%+; #= &%= = - * += +&= += +$D*= )&= 0= &+#<= ,0<= ,!= &%= ,)*0<=&%= *=.0=+&== *' #=$+ %=. +=8= )* %+= **=0+&,= %= 8 )&<= ) = )= += )#*= +&= &= ##= &,+= %= &= ) = ')&,= += += = B39= &$%D*= &)#= 8,'= =%#*= +" %= '#= %= 8&*+= = )&$=

37+= )=B=6+=') #; E%#0= 0*+)0<= &,)= )= #)<= )* %+= &&#,"=:#= &%+%<= 8='#=-%=$&)= *,''&)+= &)= *'&)+*$%= %=.&$%=-0 %=+&=) %= #&)0= +&= ) ;= %= *= 0&,=)=#*&=.)<=-)0= % - ,#= &)= +$= ++= # += += %$= &= += %+ &%= %= &%= .0= &)= += &+)= *= %= &%&,)= 0=)* %+= &%+%; E= = )*= 0&,= +&= &%%+)+= -)0= .##= %= = &,*= ,) %= 0&,)= =%#= +) % %= $'= %=+&='0==%+ &%=+&=+= %*+),+ &%*=& 0&,)= 8&*;= += *= += &%#0= )&,+= +&= *,**= %= 8&*+= ;= = -= += ++= +)= 0&,)= =%#= +) % %= ')&)$$<= 0&,=

. ##= = .##= ')')= +&= # += += &)#= 8,'= +)&'0;F = #$ %&*= )= %&.= *,#= +&= ')+= ) = +)&,= ,!= &%= ) 0<= 43*+= ),)0<= &)= = ,+%*= )# %= = +<= &)= = 3:B 0= +) % %= $'= += += )&.%*='&)+=%= *,)= 8#,= %=)&<=&)+,#; #)0<= += ) = &&+##= )+ &%= *= *,)= = +&'= )= ) %#0=&)=+=+$<=. += +=B39=&$%=+ &%#= $= &= # ,$<= +&= = '#0= %= ),**#*= &%= ,*0<= 6+= );= = %,$)= &= $*= . += *&$=#,*= %=&)+,#=)= #*&=&%=+=# %; = +$= . ##= )+,)%= +&= )&= )&$= ),**#*= %=

 

+%= =0= )&$= ) <= ' %= +&= %= &*<= ' +#= &= 8&*+= <= &%= 34+= )<= . += + )= =)*+= $+= &= += +&,)%$%+= %*+= 8 %=&%=38+= );

#&#= '* = $' %= ,% +*= ) % & . % = '&+&)')= %%0= 8# %<= * /= &= += &=*+= *+)+= )+ *+*= %= * /= &= += &)$&*+= &&+##)*= %= += .&)#= &)= *'&"= )+= &##+ &% ,)*<= <= ),)0= 3:<= 4236=  = C= '* = &A == ##0= %%&,%= +*=#&#=)+ -=,)+ &%<= ,% + %=+=/ + %=.&)#*= &= '&+&)'0<= *+)+= )+= %=*'&)+=+&=#)+=E= )+= &= &&+##F= *= ')+= &= += )%D*= 4236= &&+##= $' %;= 8&$ % %= . & ) # B ) % & . % = '&+&)')= %%0= 8# %<= * /= &= += .&)#D*= # %= *+)+= )+ *+*= %= *&$= &= += #&D*= *+= &&+##)*<= %#, %= &= ** <= & %= -%= )* <=

"= #*)<= - = , 1<= ) &= ,)&= %= ) &= $&*<= '* = ')*%+*= = +),#0=*'&"=)+=&##+ &%= #)+ %= += )+ *+)0= &= &&+##;= = = )*,#+ %= )+.&)"= C= * /= *'+,#)= 32B&&+= 0= 32B&&+= %-**= .*= )+= 0= $) %= )+ *+ = +#%+= &*%= *' =##0= +&= )')*%+= += - )%0= %= *' ) += &= += #&#= '#0)*D= &$= &,%+) *;= )+ '+ %= )+ *+*= %#,= += D*= ')&** &%#= &&#= &$)<= = = +.)+<= )%+ %%= ,)%= )+ *+<=

1<= )1 # %= ##,*+)+&)= %= *+)+= )+ *+= )&= <= )#&%<= ' %B *= - *,#= )+ *+= &*%<= ) !%= &*<= - *,#= )+ *+*= )&$= += +)#%*= %= )%+ %%= *+)+= )+ *+= :-); = E= )+= &= &&+##F= &##&)+ &%= ) %*= += ).= %)0= &= *+)+= )+= &%+&=')$%%+==/+,)*=&= )+=. =' +=+='#0)*= C= .&= #*+= $&%+= .)= %%&,%=*='* D*=#&#= 4236= &&+##= $**&)*= C= %==#*=&=&#&)<=%)0=

%= $&-$%+= +&= ) %= +&= # =+=,+ ,#=$= %== '&.),#<=*+) " %=.0; &= '+,)= += +#+*D= '** &%= %= / +$%+= &)= += $<= '* = &$$ ** &%= #%*$%= %%0= 8# %<= .&*= *+ %+ -<=*+)"<=#"=%= . += $)0= &= &% = *,!+*=-=)%=#&#= &#*;= 8# %D*= $*= .)=+%=%%=0=+= * /=*+)+=)+ *+*<= - %=+= '&+&)'0= %= ,%) #= )+ -= <= ,)%= ).%**<= &#= &#&)= %= *%*=&=$&-$%+;= ) *+ %= +) "<= '* = #&#= 8 = )"+ %= A ==)<= '* 8&<= &$$%+=E)= *= %= %*+ %+ -= &%%+ &%= +.%= )+ *+*= %= &&+##)*= %= + )= %)0<= '** &%= %= )+ - +0= C= .+)= +D*= &%= = %-*= &)= = ' +;= = .)= '** &%+= &,+= )+ %= = - *,#= #%,= ++= )&,+= += %)0= %= $&-$%+= &= &&+##= +&= # = %= '&.),#<= ,% (,= ' *= &= )+= *&.* %= &,)= '#0)*= %= += *' ) += &= %&.;= *= )= += )&= $*= &= + *= 0)D*= #&#= '* = &&+##= $' %= %= .&%),##0= '+,)= &,)= -= &)= &.= )%= +&*;F= E&+&)' %= *&$= &= += .&)#D*= $&*+= )0+$ = %= %)+ = % - ,#*= %= = ',)= %= * $'#= .0= .*= = )##0= / + %= &''&)+,% +0;= )= % - ,#= ')*&%# + *= +),#0= &$= # -= %= )&%+= &= += $)<F= * = 8# %;= E8&,'#= . += += %= +&= &##&)+= . += +*= $1 %= )+ *+*= %= -= +$= %+)+= + )= )+= . +=$ %=C=%=$ %=. += + )*=C=.*=*&=)+ -=%= %*' ) %;= *= ')&!+= . += '* = .*= = ')*&%#= $,*+= &;F= = %%&-+ -= )+= &##&)+ &%= *=%= $'&)+%+= ' =&=+=0)=#&%='* = &&+##=$' %;
     

      *+!&,D&*$E 'E , E !*!E '',$$E -(('*,*+E 8$-=E *<E E-E $$*E $!('=E +E$*E, ,E, E(*+&,E E %!&!+,*,!'&E E 1E $ "!E %!&-E !*!E +*.+E ,*%&'-+E (*!+E &E '%%&,!'&E '*E , E +-+++E , ,E .E &E *'*E 1E , E ,!'&$E %+E!&E, E(+,E/E1*+< (#!&E ,E , E E *,*!,=E -"E '&E &+1=E / &E E $E E $,!'&E 'E !+E 8$-A+E 0-,!.E '-&!$E &E +'%E %%*+E ,'E (1E '%E ,'E , E &,!'&A+E '',$$D '.*&!&E '1=E $!('E '&,&E , ,E !*!A+E -%!$!,1=E,%E+(!*!,=E+'*!,1=E %!&!+,*,!.E -%&E &E .*D*1E$!+,&!&E*E .E ($1E E -E *'$E !&E , E '%($!+ %&,+< B+E *E +E , '+E 'E -+E !&E , E -(('*,*+E 8$-E *E '&*&=E , E *&,E +-+++E 'E '-*E ,!'&$E %+E /'-$E &',E .E &E ('++!$E /!, '-,E 1'-*E 0$$&,E $*+ !(E )-$!,!+E &E $!+,&!&E *<E '-E *E $+'E E .*1E $-#1E %&<E E $%! ,1E '=E &',E %&=E +E (-,E1'-E'&E, !+E+,< B:.*1E !*!&E '',$$E

     

 &E&E!*!&+E'E''/!$$E .*1/ *E /!$$E '&,!&-E ,'E E *,-$E ,'E 1'-E '*E *,-*&!&E !*!E '',$$E ,'E +,*'&E *#'&!&E !&E , E !&,*&,!'&$E +( *=CE +!E $!('=E / 'E +E $E '&E 'E , E /'*$A+E %'+,E '$'-*-$=E !+!($!&E &E '*&!+E -(('*,*+E 8$-+E !&E , E (+,E @7E1*+< E .!+!,E %E '&$1E '-*+E ,*E , E -(('*,*+E 8$-E '*,E *+!&,E

''$-#E :$E '&, &=E 8E +E *&E ,*'&=E ,E E '*'-+E *%'&1E !&+!E , E8'-&!$E8 %*+E'E, E *+!&,!$E!$$< +('&!&=E !*!E '%%&E, E*E'*,+E'E, E !*!E '',$$E -(('*,*+E 8$-=E #&'/$E +E E +,*'&E %',!.,!'&$E '*E 1E +.*$E !*!&E $&+=E !&E !&E , E 0,*E %&E '*E !*!E ,!'&$E %+E !&E .*1E %, =E (*!+!&E

, !*E '%%!,%&,=E (*+'&$E +*!EE &E !&.+,%&,E !&E , E !*!E %E '.*E , E +< $+'E ,E , E %,!&E /*E $ "!E -+-E %E *+ E &E $ "!E %E -2-E /-E >E :0-,!.E 8'%%!EE %%*+?=E **!+,*E -+E %-E >&*$E *,*1?=E *<E :%%&-$E #(%E >!*,'*E 'E &!$?=E*<E ' %%E &-+!E >!*,'*E 'E 8'%(,!,!'&+?=EE *<E%'$E

$"!*E >++!+,&,E !*,'*=E 8'%%-&!,!'&+?=E **!+,*E #1E !E >8 !E $E A EE*?E &E $ "!E * !%E -+-E >+(!$E ++!+,&,E ,'E E*+!&,?< *E $!('E /+E '%(&!E 1=E %'&E ', *+=E $ "!E E -+-E >(-,1E *+!&,D&*$?=E *!&E !&&,E #-%E >,!&E ,!'&$E 8 !*%&?=E *<E &"%!&E:'*E>!&&!$E *,*1?E &E .*&E %-$E #(E >,!'&$E *,*1?

   % ! , ! ' - +E * % ! *E

  - E  - , & , + =E !E **!'*+E '',$$E8$-E'E%- !=E .E -&.!$E '*%*E $1!&E :$+E 8' E

&E '++'E +E , E $-A+E &/E &!$E .!+*< &.!$!&E , E ! $1E 0(*!&E ' E ,'E , E ($1*+=E &%&,=E '*E +('*,+E &, -+!+,+E &E , E &,!*E +-(('*,*+E 'E !E **!'*+E ,E , E %- !E '/&+ !(E ,!-%=E , E 8 !*%&E 'E , E $-=E 8 !E :%#E &1%E +!E , E $-E E $/1+E %!*E , E , &!$E )-$!,1E 'E '++'E &E/+E ((1E,'E .E !%E ,E$+,< !$E +*!!&E , E

 

  ' E +E '&E 'E , E +,E !&E , E '-&,*1=E , E !*%&E '(E E /'-$E*!&E !+E0(*!&E,'E*E &E &+-*E , ,E !E **!'*+E *,E&E!%(,E!&E!,+E-,E*%!*E

-E+'&< E '%%&E '.*&'*E <<E *"!E'*E((*'.!&E, E(('!&,%&,E 'E '++'E / 'E $E 1$+E &!,E ,'E , E 6*E ('+!,!'&E !&E $+,E ++'&A+E *%!*E -=E +E !E **!'*+E &!$E .!+*E &E (*'%!+E , ,E , E ,%E /!$$E &',E !+(('!&,E !%E &E , !*E ,%!&E +-(('*,*+E !&E , ,E !+E '&,*,E !+E $&E /!, E $',+E 'E !&&,!.+E !&E '**E ,'E %',!.,E , E ' E ,'E *,*E (*'*%&< &E, !*E+( +=E, E!E,,E 8'%%!++!'&*E '*E ('*,+=E 8 !E .!E8 !-=E, E(!$E.!+*E,'E , E'.*&'*E'&E('*,+E *E:"!#%E #/-&2E&E, E!E8 !*%&E'E

, E '*=E8 !E/'#E/'#=E$$E 0(*++E ((!&++E ,E , E **!.$E 'E ' E '++'E &E 0(*++E '&E&E, ,E, E!*E,,D'*&E ,,!!&E /!$$E ,#E , E $-E ,'E , E 0(,E ! ,+< (#!&E ,'E , E &+E ,*E !+E -&.!$!&=E ' E &E '++'E +!E E %E ,'E %- !E ,'E !.E +-++E!&E, ,E E/+E ((1E,'E E(*,E'E!E**!'*+E8E+(!,E )-$!1!&E 1$+E &!,E '*E , E *!&E8'&*,!'&+E-(<E E'*%*E &'E!$$*+E,,!!&=E / 'E !+E $+'E , E !E *+!&,E ,!'&$E ++'!,!'&E 'E !*!&E 8' +E+!E E +E+,EE,*,E'*E !%+$E !&E '**E ,'E *%!&E E *'$E %'$E ,'E !+E '$$-+E *'++E , E &,!'&E&E+'$!!,E, E''(*,!'&E 'E ', *E %%*+E 'E , E , &!$E */=E , E ($1*+E &E , E &,!*E !&+<   

 

&'$E +E &%E '%-E !$%'&E +E &,!'&$E ,%E ' E ,'E *($E *--1&E -+,.'E **!&=E / 'E /+E !+%!++E ,*E , 1E!$E$+,E1*E,'E)-$!1E'*E , E'*$E8-(EE&$+< '%-=E 7;=E +E &E &E E,/'D1*E'&,*,E/!, E !+EE*+,E (*!'*!,1E,'E)-$!1E&'$E'*E, E *!&E ,!'&+E 8-(E E&$+E !&E '*''E &0,E 1*=E , E&'$&E '',$$E *,!'&E +!E '&E -*+1<E -$!1!&E +,*,+E !&E (,%*< '%-E(*.!'-+$1E' E,E +!0E !*E*&,E &'$&E ,'(E E! ,E $-+E&E/+E$+'E, E'-&,*1A+E -&*D@3E,%E' < !+EE*+,E%, E!&E *E/!$$E

EE*!&$1E!&+,E '2%!)-E !&E (-,'E'&E * E8<E ((! E &%E &A+E '*$E8-(E+'-, :0D &E (,!&E =,( &E ((! =E /!$$E +'-,E '*E , E $#E ,*+E ' E '*E , E @347E '*$E 8-(EE&$+<E E '*%*E -.&,-+E &E &* E +,*E +E *.$E E +E &E '&,,E 1E &,!'&$E ,%E' E /+!E((! E,'E+(1E '&E, !*E'(('&&,+<EE E &E /!$$E E =E '*,-$E &E *%&1E ,E , E E&$+E!&E *2!$E, !+E -&<E ((! =E / 'E (,!&E &E,E, E@339E'*$E8-(E!&E *%&1E&E($1EE%'E,E , E$+,EE&$+E!&E'-, E*!=E!+E $! ,E ,'E ++!+,E , E , &!$E

,%<E B /+!E ((! E $$E &E ,$#E ,'E %E '&E !+E !&,&,!'&E ,'E $,E%E+'-,E'*E &E E'E , E'*$E8-(E!&E -&=CE((! E !+E)-',E1E ,*'E <E B E , !&#E !,E !+E E *,E '(('*,-&!,1E !.&E %E 1E , E E' E&E E%E*,-$E'*E , ,< B &E 1'-E *E !.&E , E &E ,'E 'E / ,E 1'-E &E '=E 1'-E %#E , E +,E '-,E 'E , E '(('*,-&!,1<E B ,E !+E , E *! ,E $$=E -+E / &E 1'-E 'E ,'E '-&,*!+E $!#E !*!E , 1E %#E ''E -+E 'E , !*E '*%*E ($1*+E $!#E &-=E #' =E $!#/!+E 8%*''&E %#!&E ''E -+E 'E !'*,E '&<CE!*!E+,*!#*=E *! ,E !#=E +E0(*++E ((*!,!'&E'*E, E B%&1E#!&+E/'*+CE E +E *!.E ,*E -&*'!&E +-**1E '&E !+E !&"-*E !$$+< E@:D1*D'$E/*',E'&E %!*'$'!&E+'!$E%!E &,/'*#E /!E*E , ,E , E B+-**1E/&,E/$$<C B-**1E /&,E /$$E A%E $++E ,'E *!.E +'E %&1E #!&E /'*+<E E , &#E 'E '*E , E ('($E *'-&E %<E '/E A%E(++!&E'-,E'*E,E $+,E43E '-*+=CE!#E/*',E .!E !+E /!E*E &$E '&E -*+1< $*1E *('*,+E +-+,E , ,E , E '*%*E '*,$&E !%*+E %&E +E &E *-$E '-,E 'E , E "'*E

-E '*E > ?E '*E , E*+,E'E, E++'&E+E/$$E +E, E@347E!E'*$E8-(E !&E *2!$E!$$E,'E#!#E'*EE!&E

-&< -,E !*!E %&*=E ,( &E + !=E +E *-+E ,'E*-$E'-,E, E-*$1E+,*!#*E -&,!$E E,+EB, E*$E,+E 'E, E%E*<C B !+E !+E .*1E +<E E &A,E $!.E , !+E !+E ((&!&E ,'E E ($1*E /!, E +- E &, -+!+%E ,'E ($1E '*E !*!E,E, E ! +,E$.$=E /E /!$$E +-*$1E %!++E !%=E !E !,A+E ,*-E E /'-$E &',E E *1E'&E,!%E'*E, E'*$E 8-(<E E &A,E , !&#E 'E &1E *($%&,E '*E &'/E -&,!$E /E ,E ,'E , E *$E ,+E 'E , E %E*=CE + !=E / 'E !+E ,E(*+&,E(*,E'E!*!A+E $,!'&E ,'E , E !E +%!&*E !&E $'*!&'('$!+=E *2!$=E+!<

+,E 1*=E !#E %!++E , E !E 8'&*,!'&+E 8-(E'$$'/!&EE,*E!&E !+E &,*!'*E *-!,E $!%&,E >8 ?< E /!$$E &'/E %!++E , E !&,*&,!'&$E *!&$1E %, E !&+,E 0!'E '&E * E8< E@:D1*D'$E/*',E'&E %!*'$'!&E+'!$E%!E &,/'*#E /!E*E , ,E , E B+-**1E/&,E/$$<C B-**1E /&,E /$$E A%E $++E ,'E *!.E +'E %&1E #!&E /'*+<E E , &#E 'E '*E , E ('($E *'-&E %<E '/E A%E(++!&E'-,E'*E,E $+,E43E '-*+=CE!#E/*',E .!E !+E /!E*E &$E '&E -*+1<


    

 

  

          #     #)(= /.= #"&"'= *= "= #"*#= '"= "$""= +(==*+=(#==""='# )(#"'= (#= (= *&#)'= $&# !'= $ )"= &8= (&= ("= (9= (= $&# !'= &= !) ($ -"= "= #!(&=$&#$#&(#"'=+(==#"&"8= = (&)(= '= ((= +"= #">&"'= &= #"*"= +(= "= "'9= "#("= #"&(=+#) ==*=(=(="=#=(= -8 "= #(&= +#&'9= (= )&= #= !"-= $&*#)'=#"&"'="=*"=(='((= #(*'= #&= += (-= +&= #"*"= +'= & -= )= (#= = #= '"&(-= #"= (= $&(= #= (&= )"""= #"*"&'8= "= &"(= -&'= #&= ,!$ 9= (+#= #"!"= "= $#+&= = "*(= &"'= (#= )= +(= (= )"'((= #(*'= #= (&"'!)("= &#!= ! (&-= (#= * "G= !#&(= &'$= "= *"= +(= != "!#)'= '= (= E(&= (&!= "F8= (!( -9= (#'= )"'((=#(*'= = =)!$(-=)!$(-= "= &"'=&)'=(#==#""8 )&"='=31&= "$""=""*&'&-= #"= (#&= /9= 0./19= &'"(= ## )=

#"("= '#= ""#)"= = $&#$#'= "(#" = #)G=#"&"9="#+= (#" = 8#"&"9= (#= &''= &( = '')'= #&&"= #"= #)&= "(#" = ,'("8= "= *'#&-= 8#!!== +'= "))&(= (#= ((= *=(= = += (&= B(#&= 59= 0./1C= )"&= (= 8&!"'$= #= "(#&= != )&#)"!)= (#= E#"') (= ,$(#)' -= +(= = & *"(= '(# &'= +(= = *+= (#= &+"= )$= = ' = "= #&= (= $&#$#'= "(#" = #)G= #"&"F= "= E*'= #*&"!"(= #"= #(&= !=&'= ((= !-= = & (= #&= ""( = (#= (= $&#$#'= "(#" = #)G= #"&"F9= !#"=#(&=(&!'=#=&&"8 "= *# (#"= #= (= &%)&!"(= #= "= E,$(#)'F9= (= 8#!!== = (&= +#&= +(= )=&= )(-9= ""= &"= (#= (= ')'$#"= "= '#!= %)&(&'= ((= (-= +&=&=(#=#==((=#8= "=:#=((9== !!&9=8# #" =#"-= -!=B&(8C9=#$" -= "') (= (= ((= #*&"#&9= 8#!&= !'= '#!# 9= #&= ,$&''"= '= #$"#"= #)(= (&= ''"!"(8= = )&#&= "&(=-=((=(= =(#='=&$ !"(= +(= 8= # #!#"= '!#(= B C= +#= +#) = (&= != !#)'= #&= '= ')$$#'= !"#&(-= &$#&(8= "= "#= ((= "= '+&9= !!&'= #= (= 8#!!== +&= !'(=#&= &( -=!("=(= '(# &'=#"=&-9=!"=(&='="=

  

#"=+(=(= )!D(='&*8= &#)= (#'= !"(#"= "= #(&= ('= "(*= #= = #= (#)() "''= "= '&"!"(9=(=8#!!== =(#=' =(= #"&"= (#= (= $) = "= (&-= (= (&)'(=#=(=&'"(8=-=(= =#"!"= #""*"= (#= #")'= &(&= ("= #"*"= )'8= -= )&& -= ')!== (&= &$#&(= #= = 16>$#"(= "= + = &#!!""= ((= (&= '#) = = E"#= #= &'F= )&"= (= #"&"8= = #*&"!"(= $&#*= (#= = +'&= "= = "#(= &= (#= (= -= ')!''#"8 *&( ''9= #"= ")&-= 1.9= 0./29= (= & = #*&"!"(9= (&#)= (= &(&-= (#=(=#*&"!"(=#=(=&(#"9="-!= )'="-!9='')=='((!"(=(#=""#)"=

   "   ! = *# ) = #'= $# ("= "= $&#!""(= #$$#'(#"= &=(#=&=(=#"&"='= E #"("=#"&"F8= "=,$&"='=(='(=(&9=(#'= +#= #$$#'= (= (#" = 8#"&"= ((= '=$$&"( -="#+='"9=' ="='(=(#= = *&9=&)="'(=(=)'=#=(= '(#&-=#=')=,&''8=$&(=&#!=+&#"= (!"="='"=#="=" "= ' (#"= ((= + = *= ((= (#= ('= #)(#!= $#"(= #)(=-='(# &'9=!"-= &"'=&( -= #"'&= (= (#= = = !#")!"( = +'(= #= &'#)&'8= = #= #)&= $&# !'= '= -(= (#= ="(=; =(=)=!#)"(=#="(#" =&'#)&'=(#=

 

(= !# ('= #&= (= (#" = 8#"&"8= "= 9= 270= )" (= ('= &= (#= '(= "= )=#&=(&=!#"('=(#=')''=(=(=#= (= #*&= /5.= ! #"= &"'8= = $=&"= #= "#!"(#"= !$'''= %) (-= &(&= ("=%)(-="=+="#+=((=="&'=&="#(= %) 8= #&= "'("9= (#)= ('= '= = !#&-= +&=")!&=#)"('9=(=#)(=:'(=B+(= /4916/9507= $#$ C9= (= #)(= '(= B+(= 059= 36/9770= $#$ C= "= (= #&(= '(= B+(= 1395649722= $#$ C9= '= #"= (= 0..4= (#" = 8"')'9= &= "#!"("= (= '!= ")!&= #= ('9= += '= )"&8= ''9='=!"-='=//0= ('=+#) == "#!"(= -= (= &'"(= !' = #&= (= & = #*&"!"(= = '8= '= !=

=#!!==(#=$!$&"=(=(>('=((= + =="#!"(=(#=(="(#" =#"&"= '=*#(=(#=)"("9=*"=(#=(= &"= "= 8!&##""= (&&(#&'9= (#'= )!"= &("'= +#= *= ()&"= '#!= $&('= #= (= #)"(&-=(#==)= "== 9= &=+#) = ==&=#&=(8= =')&(-= #"='=+(=(= & = #*&"!"(= "= *= )'= #&= "#+9= (= '= #(= + = "= + #!8= '= '= !#&= !$#&("(= '"= (= =&'(= &'$#"' (-= #= "-=#*&"!"(='=(=$&#*'#"=#=')&(-8= '=*=&"(=&#)$'=' (=(#'=+#=+ = &$&'"(= (!= (#= *"= (&= "&&#+= "(&'('9= (= #!!" = ("= (= & =#*&"!"(='=#"='=&&"=(= #"&"= &#!= ("&"= +(= &D'= #&$#&(= ,'("8= #&"= (#= (=

#*&"!"(9=(= (#" =8#"&"=E' = *= $#+&'= (#= &(= #"= *&-= '')= #"&""= (= ,'("= #= (= "(#"= +(= )'(=#"=,$(#"9=(=)"(-="=#"(")= ,'("=#=(="(#"8F (= = (!= +"= #)"(&'= &= #&"= "'="=)"-"=(&=)&&"'='= #"= (= "!( = $ #'#$-= #= E)"(-= '= '(&"(F9= (= '= &(&= "(&)"= ((= '#!= &"'= $''#"( -= *= ((= (= '# )(#"= (#= (= "(#" = = '= )="= (==#*=8== (='=$##&=(""=(#='')!=((= #)&= *'=+ ===&==+=#=#)&='$&(= +-'8= (= '= ' #+= &'#""= (#= &)= (= "(#" =$&# !'=(#=#)&=*&'(-8= #! ='=)"(=-=('=#!!#"= ")= "=) ()&9=-(=(='=#"')!=-=*# "8= #)(=)"=#(= "$""=%)(= &(= )(=&(&=("=* #$!"(="= #&#9= (= '= (= "= '(&)(#"= ((= '"= #"= (= $#$) 8= = = '((= '= #"'(()(= "= &= (#-= #!'= = #)"(&-9= (&= + = '( = = &''= "= (= #(#"= "= '(&)(#"=#=$#'(#"'="=&'#)&'8="9= = = &= +&= (#= )"(= '= *#(= -= &= +!= &)!= #= "9= ((= )"(-= + ="#(=!=)'=!#&=!'& 8="(=+= '("9=*=(-= ="=(=#*&"!"(= '= &(= #"= ((= '#&= #= !"= #)&= )"(-= "#">"#( 8 "= ("= '= -= '= $#$ = &= $"= (&= )= #"= (= !''#"= (#= )8= # ( =$&('="==&#)$'=((=#$$#'=(= #"&"=#&" -=+ ='"= ('=(#= (=*"() -=#&=(= '(=(&=&'#"'8="9= (-='&*=(&=#+"='&=#=(="(#" = = ((= + = &)= (#= (= ('8= +#9= (-= + = +"(= (#= = )'(&= (= #"(&$(#"= = (-= "= &#!= +("8= '( -9= (-= + = = (#= #"*"= (&= #"'(()"'= '= (#"'= &+= "&= ((= (-= #= "#(= =)"= (= #$$#&()"(-= (#= #"(&)(= (&= *#= (#= (= "(#" = ( '#$8= '= #)&= $#$ = '-9= E)"""=!"=9=)"""=!"=)&-=!F:= (='= ==#"=!8=

(= )'= (= #)&= &"= &(8= = *= #"="#)=( "="=(=$'(="=( ='= $9=+=+ =="=(=!#&=") =#)'"= #"= (#"= ('= (!8= = (= #"&"= !)'(= # 9= += "= "= -= #"&&"= #"= (= !)>$$ )=+'=" =&$#&(="=('= '*& = &#!!"(#"'= "= '"= #+= &=+="=#="=!$ !"("=(!8='='= (=+-=(#=#8=

/)-1&%"-%2#+)0(&%#4     /."% 1/&&1"'.0  &30/.., !! 01 /%+../0&-1/"+20)-&00)01/)$1#2*""         

Friday e version 21 02 2014  

Friday e version 21 02 2014

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you