Výroční zpráva Děti patří domů za rok 2020

Page 1

výroční zpráva o činnos zapsaného spolku

Dě patří domů 2020Vážení přátelé, kolegové a příznivci organizace, chtěla bych vám nabídnout ohlédnu za uplynulým rokem. Rok 2020 se nesl v duchu celospolečenských změn a přinesl nám spoustu nových výzev. Dal nám možnos více se semknout v našich rodinách a zároveň nám bral ty nejbližší. Jestli jsem v minulých zprávách uváděla, že „uplynulý rok byl náročný“, tak rok 2020 bych nazvala rokem “přinejmenším podivným”. Nejvýraznějším prvkem bylo nastavování a přijímání proměnných spojených s vládními opatřeními. Jsme velice rádi, že letní respity pro dě a podzimní vzdělávací ak vity mohly proběhnout osobně. Z dotazníku spokojenos klientů za rok 2020 vychází, že pěstounské rodiny a dě v nich od nás získaly patřičnou podporu a s kvalitou služeb byly spokojeny. Mimo jiné se nám také i přes nepříznivé podmínky dařilo pokračovat v projektu hos telské péče. Význam naší práce možná není na první pohled každému patrný, věřte však, že jsou to malé kos čky do mozaiky, která vrá dětem na tváře smích, do duší radost a spánek protká klidem i bezpečím. Vždyť kdo z nás by si nepřál vidět každý den rozesmáté tváře dě , jejich veselé štěbetání anebo krásné hemžení. Možná bych zde měla také připojit otázku k zamyšlení „co nás čeká v roce 2021“. Mimo jiné vzhlížíme k vývoji procesu vztahujícího se k pozměňovacím návrhům zákona č. 359/1999 Sb. O sociálně-právní ochraně dě , a pevně doufám, že bude ku prospěchu rozvoje náhradní rodinné péče. Zároveň věříme, že covidová situace zahájí svůj ústup a my se plnohodnotně budeme moci vrá t k osobním kontaktům, respitům a vzdělávání, tak jak je naší dobrou praxí. Závěrem bych ráda projevila velkou pokoru jak před těmi, kteří jsou každý den nápomocni pěstounům a dětem, ale také vám, kteří nám věříte a jste ochotni nezištně pomáhat „svou cestou“. Dovolte mi, abych vyjádřila také hlubokou naději v „lepší“ dobu a přání, že se všichni společným úsilím dokážeme přeplavit přes neklidné vody těchto dnů. Dagmar Rajj Gloserová výkonná ředitelka 2


obsah

3

4

základní údaje o spolku

17 poradenství

5

kdo jsme

18 projekty

6

naše cíle

25 osvěta

7

kde působíme

30 poděkování

8

zpráva o činnos Správní rady v roce 2020

35 hospodaření organizace

9

provázení pěstounskou péčí

36 výsledovka

12 výhledy provázení pro rok 2021

37 zpráva nezávislého auditora

13 státní příspěvek na výkon PP

38 zpráva revizního experta

14 vzdělávací akce

39 veřejná sbírka

15 akce pro dě

40 rádi bychom poděkovali

16 vzdělávání pracovníků

42 náš tým


základní údaje název Dě patří domů, z. s. sídlo regionální pracoviště iden fikační číslo zapsáno u MV ČR pod čj. bankovní spojení

náměs Míru 108/28, 568 02 Svitavy Vrchlického 9, 415 02 Teplice 22682660 VS/1-1/70 535/08-R 2100552338/2010, Fio banka, a.s., transparentní účet

správní rada Mgr. Lenka Patočková předsedkyně Správní rady

Ivana Dvořáková místopředsedkyně Správní rady

Mar na Janalíková členka Správní rady

kontaktní údaje tel.: +420 607 445 250 de patridomu@de patridomu.cz datová schránka: p3xvkb2 www.de patridomu.cz 4


kdo jsme Našim posláním již od roku 2008 je podporovat a rozvíjet náhradní rodinnou péči a hos telskou péči v České republice s hlavním cílem naplnit právo a potřebu dě žít v rodině u „svých lidí.“ Tím se snažíme napomáhat snižování počtu dě v ústavní výchově. Poskytujeme pomoc a poradenství dětem do 18 let, které to potřebují, a které se na nás obrá . Naše služby a akce pak jsou určeny primárně pro dě vyrůstající v pěstounské péči a jejich pěstouny, příp. poručníky. Osvětové ak vity a poradenství k náhradní rodinné péči a hos telství jsou otevřené veřejnos z celé České republiky.

Jsme členem Asociace veřejně prospěšných organizací. Od roku 2017 jsme nositeli značky Spolehlivá veřejně prospěšná organizace.

Jsme členem Asociace dítě a rodina.

10

počet zaměstnanců z toho s kratším pracovním úvazkem

počet pracovníků na dohodu o provedení práce

8

35

počet pracovníků na dohodu o pracovní činnos počet dobrovolníků

2 10


naše cíle Sledovat a podporovat naplňování základních a psychických potřeb dě v pěstounské péči, naplňování jejich práv v praxi. Provázet dítě celým procesem pěstounské péče (přemístění do pěstounské rodiny, zvykání v novém prostředí, podpora řešení problémů a přání, kontakt s rodiči a sourozenci, ukončení PP). Provázet pěstouny celým procesem pěstounské péče a podporovat je v jejich péči o dě (přemístění dítěte a jeho adaptace, konzultace k výchově, kontakt s rodiči a sourozenci dítěte, vzdělávací plán apod.). Ak vně napomáhat tomu, aby byli stabilní a měli dostatek energie pro vytváření bezpečného a láskyplného prostředí pro dě . Podporovat kontakt dě v pěstounské péči s jejich rodiči a sourozenci, a to formou asistence, přípravy dě , rodičů i pěstounů, a celkové organizace kontaktu. Zajis t pěstounům sdílení zkušenos a možnost dále se vzdělávat a rozvíjet. Poskytovat všem zájemcům i veřejnos dostatek informací o pěstounství, hos telství a dětech s deprivací, poskytovat veřejnos poradenství s m související. 6


kde působíme Začátkem roku 2020 jsme požádali o rozšíření místa výkonu sociálně-právní ochrany dě o obce s rozšířenou působnos Lovosice v Ústeckém kraji. Dne 10. 2. 2020 rozhodnu m KrÚ 13203/2020 Krajského úřadu Pardubického kraje nám bylo vyhověno. Naše organizace je pověřena výkonem sociálně-právní ochrany dě na následujících místech: Náměs Míru 108/28, Svitavy Sko a, Wolkerova alej, Svitavy Vrchlického 9, Teplice a dále v Ústeckém kraji, spádovém území obecních úřadů s rozšířenou působnos : Bílina, Děčín, Litoměřice, Lovosice, Louny, Most, Teplice, Ús nad Labem

v Královehradeckém kraji, spádovém území obecního úřadu s rozšířenou působnos : Hořice v Olomouckém kraji, spádovém území obecního úřadu s rozšířenou působnos : Olomouc

a spádové území Magistrátu města Prahy. ve Středočeském kraji, spádovém území obecního úřadu s rozšířenou působnos : Černošice

7

v Jihomoravském kraji, spádovém území obce rozšířenou působnos : Blansko, Brno, Břeclav, Boskovice, Kuřim, Rosice, Šlapanice, Tišnov, Vyškov

v Pardubickém kraji, spádovém území obecních úřadů s rozšířenou působnos : Česká Třebová, Hlinsko, Holice, Chrudim, Lanškroun, Litomyšl, Moravská Třebová, Pardubice, Polička, Svitavy, Ús nad Orlicí, Vysoké Mýto, Žamberk

Osvětové ak vity a poradenství k hos telství a náhradní rodinné péči jsou otevřené veřejnos z celé České republiky.


zpráva o činnos Správní rady v roce 2020 Loňský rok byl v celé řadě situací výjimečný a nový. Správní rada fungovala ve tříčlenném složení Lenka Patočková, Ivana Dvořáková a Mar na Janalíková – především online. Setkala se čtyřikrát, opera vně komunikovala i v mezičase, kdy bylo potřeba zaujmout stanovisko k první vlně koronavirové epidemie. K jednomu setkání byly přizvány také výkonná ředitelka a odborná garantka. Na samém začátku roku byl vytvořen Manuál pro pěstouny, který přehledně shrnuje všechny informace, který pěstoun provázený naší organizací potřebuje. Přehled poskytovaných služeb, práva a povinnos pěstounů a organizace, proplácení služeb, příslušné formuláře k žádostem o příspěvky na služby a v neposlední řadě také nabídku aktuálních akcí. Správní rada se zabývala také schválením aktualizací standardů naší práce a na návrh výkonné ředitelky také strategií rozvoje respitního týmu. Na začátek listopadu byla ohlášena Úřadem práce Plzeň inspekce sociálně-právní ochrany dě na místo pověření teplické kanceláře. Kvůli vládním omezením byla tato inspekce odsunuta a realizována začátkem prosince. Kontroly se účastnila předsedkyně Správní rady a koordinátorka provázení Lenka Patočková, výkonná ředitelka Dagmar Gloserová a klíčová pracovnice Jitka Bendová. Valná hromada v loňském roce poprvé proběhla online, dne 7. 11. 2020. Proběhlo přije nových členů, schvalování účetní závěrky včetně auditu a představení strategického plánu na období 2021 až 2024. V roce 2020 Správní rada řešila jednu s žnost. Mgr. Lenka Patočková předsedkyně Správní rady


provázení pěstounskou péčí V roce 2020 jsme provázeli celkem 64 pěstounských rodin, z toho 6 rodin na přechodnou dobu (PPPD), 31 rodin s zprostředkovanou dlouhodobou pěstounskou péčí a 27 rodin, které poskytují pěstounskou péčí v rámci rodiny (příbuzenská PP). Největší počet klientů máme v Pardubickém a Ústeckém kraji, kde jsou také naše regionální pracoviště. V rodinách našich klientů žije celkem 87 dě v pěstounské péčí, z toho 7 dě v přechodné pěstounské péči. Poměrně velké procento dě v rodinách klientů má specifické potřeby a zdravotní omezení.

schůzek klíčových pracovníků v pěstounských rodinách

460

zrealizovaných kontaktů s biologickou rodinou ve 29 pěstounských rodinách

56 27 8 5524 3079 9

asistovaných kontaktů dě se začlenilo do běžných letních táborů se svými vrstevníky kilometrů ujetých služebním vozidlem kilometrů veřejnou hromadnou dopravou


Provázení vnímáme jako stěžejní službu, proto jsme vnitřními standardy organizace stanovili maximální kapacitu na 1 úvazek klíčové pracovnice 18 až 20 rodin. Na službu provázení úzce navazuje nabídka vzdělávání a odpočinku pro pěstouny, včetně možnos pobytů pro dě se speciálními potřebami. K 31. 12. 2020 organizace zaměstnávala 6 klíčových pracovníků na HPP (přepočtený úvazek 2,9) a 1 na DPP. Uvědomujeme si, že práce v oblas náhradní rodinné péče přináší mnoho témat, která mohou vést k psychické únavě a vyčerpání. Provázení pěstounů během výkonu pěstounské péče patří mezi pomáhající profese, a jako taková je emočně a lidsky náročná. Klíčoví pracovníci pro zvládnu své náročné práce v roce 2020 využili: 30 individuálních supervizí 176 intervizí 13 odborných porad zpětné vazby facilitace teambuildingový víkend

V roce 2020 jsme uzavřeli celkem

7 nových dohod o provázení PP, ukončeno bylo 5 dohod z důvodu: 1

zle lost

1

stěhování do zahraničí

2

přerušení PPPD

1

správní rozhodnu

10


provázení dle typu rodin

počet rodin příbuzenských

počet rodin zprostředkovaných

počet rodin PPPD

hodnocení přínosnos služeb dle klientů za rok 2020 Asistovaný kontakt

15,4%

Terapie a supervize pěstounů

15,4%

Terapie a diagnos ka pro dě

15,4%

Pobyty rodin - víkendové vzdělávání pěstounů

30,8%

Vzdělávací semináře

53,8%

Respitní pobyty pro dě Výpomoc (hlídání dě ) 11

38,5% 23,1%


zajišťování odborných služeb Dě v pěstounské péči mají za sebou opuštění a hluboká traumata, která potřebují v průběhu dětství zpracovat. Jejich chování je těmito zkušenostmi významně ovlivněno a může být pro pěstouny nečitelné, nesrozumitelné a někdy i ohrožující. Dě potřebují odbornou službu terapie, která jim umožní tato traumata zpracovat. Vzhledem k tomu, že i pěstouni přes svou dobrou vůli poskytují sociálně osiřelým dětem bezpečné zázemí, mají své limity a často je nad jejich lidské síly porozumět zdrojům nepřiměřeného chování trauma zovaných dě . Považujeme za důležité nabídnout jim možnost individuální a skupinové supervize, které jim pomohou zvládnout vlastní nega vní emoce a najít zdroje k bezpodmínečnému přije dě se všemi jejich potřebami. V roce 2020 proběhlo: u

16

81

u

11

pěstounských rodin proběhlo v počtu

terapií

38

individuálních supervizí

výhledy provázení pro rok 2021 Rok 2021 plánujeme jako rok stabilizační. Vzhledem k odchodu pracovnic na mateřské a rodičovské dovolené potřebujeme zaškolit nové klíčové pracovníky a nového ředitele organizace. Zároveň je pro nás důležité naplňovat Strategický plán organizace pro období 2021 - 2024.


státní příspěvek na výkon pěstounské péče Naše organizace Dě patří domů, z. s. získává na pokry reálně poskytovaných služeb na základě podepsané Dohody o výkonu pěstounské péče s pěstounskou rodinou od Úřadu práce 48.000 Kč na rodinu za kalendářní rok. Tato částka celkem v roce 2020 činila 2 748 000 Kč, což činí 63,29 % z celkového příjmu organizace. Naše organizace chce být maximálně transparentní a otevřená jak v celkovém finančním hospodaření, tak i v oblas toku financí směrem ke klientům. Každá naše rodina je seznámena s možnostmi, které si může u nás či u jakékoli jiné organizace zajis t, jedná se o služby jako je vzdělávání pěstounů v zákonné výši, pobyty pro dě , hlídání a odborné služby (psychologické, psychoterapeu cké, právní, diagnos cké apod.), které dle svého uvážení potřebuje. Čerpání financí na služby je nyní každé rodině nastaveno formou limitu. Tyto limity se odvíjí od obvyklé ceny služeb v čase a místě.

čerpání za rok 2020 20% 80%

13

80%

na podporu služeb pěstounským rodinám

20%

na provoz organizace


vzdělávací akce V roce 2020 jsme připravili pro naše klienty vzdělávací semináře.

klub pěstounů víkendový seminář pobyt pro rodiny se vzděláváním

Svitavy

Teplice

Zúčastněných pěstounů DPD

Zúčastněných pěstounů ost. organizací

3 2 2

2 -

42 24 22

1

14


akce pro dě Dě v pěstounských rodinách se v průběhu celého roku účastnily akcí připravených naší organizací.

Svitavy Teplice Celkem

15

počet dní

zúčastněných dě

33 1 34

71 4 75

z toho se specifickými potřebami 5 0 5


vzdělávání pracovníků Všichni pracovníci na hlavní pracovní poměr jsou povinni se průběžně vzdělávat. Toto vzdělávání je stanoveno na 24 hodin za rok. V roce 2020 se pracovníci zúčastnili těchto výcviků, kurzů a seminářů.

název kurzu

hodin

Facilitace skupinového procesu zaměřená na komunikaci v organizaci

18

Komplexní vzdělávací program zaměřený na problema ku práce s dětmi v NRP

16

Právní rady pro doprovázení pěstounské péče

8

Rodinné systémy a práce s nimi

8

A achement v sociálně -právní ochraně dě

8

Zvládání stresu a zásady psychohygieny

8

Dě se specifickými potřebami

8

Výchova dě v digitálním světě

8

Právní otázky v PPPD

8

Komunikace s žákem a rodiči při řešení rizikového chování

7

Daň z příjmu

5

Personální řízení v praxi NNO

5

Školení řidičů

4

Metody a nástroje pro práci s ohroženými dětmi a jejich rodinami

3

Fundraising v období krize

2 16


poradenství Nedílnou součás činnos naší organizace je poradenství pro zájemce o pěstounskou péči, hos telskou péči nebo pro pěstouny, kteří se dostali do živé životní situace. V průběhu celého roku 2020 jsme se věnovali poradenství osobám, které se na nás obrá ly s nejrůznějšími dotazy. Současná doba přináší dotazy i přes sociální sítě, v nejširším měřítku přes facebookovou skupinu a messenger. Tyto konzultace nejsou zahrnuty ve sta s ckém přehledu.

počet

počet minut

počet konzultací v roce 2020

69

2 355

z toho osobní konzultace z toho emailová konzultace z toho telefonická konzultace

2 53 14

140 1 935 280

2 17 42 5 3

105 475 1 430 225 120

2 14

53

dle tématu poradenství k přechodné pěstounské péči poradenství o pěstounské péči poradenství o hos telské péči poradenství k osvojení (adopci) jiné

17

5

3 2 17

42


projekty Hos telská péče Již tře m rokem intenzivně pokračujeme v podpoře tématu hos telské péče. Pokračování projektu můžeme realizovat díky finanční podpoře Nadace rozvoje občanské společnos (NROS) a Kuře – Pomozte dětem. Součás projektu je také poradenství a dlouhodobé provázení v průběhu celé realizace hos telské péče. V uplynulém roce se na nás obraceli lidé s různými dotazy ohledně hos telské péče. Někteří se o tématu dozvěděli od svých známých, jiní z internetu a téma je zaujalo natolik, že se chtěli do této činnos sami zapojit. S otázkami ohledně pomoci v ob žných situacích se na nás obrací také již ak vní hos telé. Díky projektu, který má za úkol informovat nejen samotné zájemce, ale i ostatní zúčastněné (pracovnice a pracovníci dětských domovů, soc. pracovnice a pracovníci OSPOD..), se nám daří předávat informace a zkušenos v rámci seminářů a přípravných kurzů pro potenciální hos tele a zvyšovat tak bezpečí celého procesu. Realizovány byly také schůzky s pracovníky dětských domovů v Pardubickém kraji. Časté bývají zprávy o tom, že byli zájemci odmítnu odborníky, protože pojem "hos telská péče" neznají, nebo s ní mají špatnou zkušenost. Cí me, že informovanost a připravenost všech stran, které se na této činnos podílejí, je klíčová. Bližší informace o tématu hos telské péče na www.de patridomu.cz/dobrodej finanční podpora

financováno ze sbírky Pomozte dětem organizované Českou televizí a Nadací rozvoje občanské společnos

Po účas na semináři o hos telské péči se na nás obrá li manželé, zda bychom jim nepomohli se zprostředkováním kontaktu s dětským domovem. Šlo o mladý bezdětný pár. Vzhledem k tomu, že máme v našem kraji dětské domovy, které jsou hos telské péči nakloněny, nebylo ob žné s vedením jednoho z nich domluvit společné setkání. Vedení nabídlo zájemcům možnost strávit čas v dětském domově při společných ak vitách. Touto cestou mají dě možnost se neformálně seznámit s potenciálními hos teli a velkou roli zde hraje vzájemné zalíbení, ze kterého může vzniknout přátelství. Ze zájemců se v poměrně krátkém čase stali hos telé, kteří tráví volný čas se dvěma dívkami a mohou pro ně být vzorem partnerského souži , ze kterého možná jednou samy budou čerpat. Lukáš Daniš, Dis. - koordinátor projektu

18


Klíčovou dírkou Na základě osobní zkušenos jsme se rozhodli vytvořit vzdělávací kurz Klíčovou dírkou (akreditace MPSV, č. akreditace A2019/1307-SP) pro začínající klíčové pracovníky nebo zájemce o provázení pěstounských rodin. Kurz je zaměřen na práci se zážitkem. Zařazeny jsou také projek vní techniky, imaginace, sebereflexe, práce ve skupině aj. Tento kurz byl podpořen finanční částkou 40.000 Kč Nadací Veolia. Součás kurzu s časovou dotací 24 hodin je i vydání skript Klíčovou dírkou aneb jak se orientovat v procesu provázení pěstounských rodin. Cílem je předat začínajícímu pracovníkovi v jeho začátku potřebné a ucelené informace a pomoci mu zorientovat se v jednotlivých fázích provázení. Termín prvního kurzu je stanoven na květen 2020. Bližší informace na www.de patridomu.cz/klicovoudirkou

finanční podpora

19


Respit není hlídání Cílem projektu bylo vytvořit vysoce odbornou podporu pro pěstounské rodiny pečující o dě se specifickými potřebami. V minulých letech se projekt podařilo zrealizovat díky podpoře Nadace Sirius. Nadační fond Veolia a jeji program „MiNiGRANTY 2020 – Na pomoc neziskovkám“, nám pomohl tento projekt přenést v roce 2020 do e-learningu a online webinářů a šířit je tak i v období pandemie. Bližší informace na www.de patridomu.cz/respitnenihlidani

finanční podpora fi

20


Dobrovolnictví

V roce 2017 jsme zahájili projekt “Pomáhá mi VELKÝ KAMARÁD”. Cílem je najít pro konkrétní dě z pěstounských rodin kamaráda, který s nimi bude trávit volný čas a zprostředkuje jim ak vity blízké jejich vrstevníkům a poznají tak svět a jejich možnos i jiným způsobem než jenom prostřednictvím ochranné náruče pěstounů. Pořádáme besedy na středních školách, na kterých oslovujeme studenty s nabídkou dobrovolnictví pěstounským dětem. Tento projekt je stále živým procesem a jsme vděčni za každého dobrovolníka s ochotou trávit čas s dětmi v pěstounské péči. Bližší informace na www.de patridomu.cz/dobrovolnik

Když se tak zamyslím, tak jsem byl strašnej smolař. Ale teď, když se na to vše podívám zpětně, tak jsem i rád, že se to vše stalo, protože jinak bych nebyl m, čím jsem teď, a nezačal bych s vámi spolupracovat z důvodu, že chci pomáhat dětem, kteří jsou na to stejně a neví, co mají dělat. Dobrovolník v projektu Velký kamarád - Dominik (18 let)

finanční podpora

21


Tesco – vy rozhodujete, my pomáháme V rámci grantového programu společnos Tesco za podpory NROS, jsme získali finanční podporu ve výši 30.000Kč na nákup vybavení venkovních prostor Sko y. Tyto prostory jsou využívány k pořádání vzdělávacích a osvětových akcí, ale především k respitním pobytům pro dě z pěstounských rodin. Našim cílem je vytvořit pro ně příjemné a bezpečné prostředí.

finanční podpora

22


dlouhodobá podpora projektů Nadace J&T Náhradní rodinná péče je hlavní oblas , kterou se Nadace J&T zabývá. Podporuje pěstounské rodiny i neziskové organizace, které náhradním rodinám poskytují služby. Již po několikáté nadace podpořila i naše projekty. Mezi ty významnější patří podpora projektu “S Ar kem za poznáním”, “Provázení pěstounských rodin s profesionálním týmem”, “Značka spolehlivost”, “Blesk Srdce pro Vás” atd. V současné době Nadace J&T podporuje naše projekty Terapie pro pěstounské dě a provázení pěstounských rodin jako dlouhodobý proces.

Gatema, a. s. Díky opakované podpoře společnos Gatema, a. s. můžeme mít v dlouhodobém pronájmu nebytové prostory, které nazýváme „Sko a“. Tyto prostory jsou určeny pro pořádání vzdělávacích akcí pro naše klienty, ale především pro pořádání respitních akcí pro dě z pěstounských rodin. Díky této dlouhodobé podpoře jsme mohli vytvořit pro dě bezpečné a osobní prostředí.


Město Svitavy V rámci spolupráce s městem Svitavy si velice vážíme dlouhodobé finanční podpory, která je spojena s úhradou nákladů pronájmu prostor kanceláře na náměs ve Svitavách. Město Svitavy nás dále podporuje v pořádání osvětových akcí pro veřejnost jako jsou například oblíbené Cestovatelské večery, účast na Dni dobrovolnictví nebo Dni dě .

Nadace Friends of Via Paní Marka Bednar, americká dárkyně, prostřednictvím Nadace Friends of Via nám každoročně finančně pomáhá s pokry m nákladů spojených se službami provázení pěstounských rodin. V letošním roce jsme finanční dar nevyužili a přesunuli ho na čerpání na rok 2021 na podporu pobytu na podporu začlenění biologických dě do našich programů. 24


osvěta rozhovor v ČrO Pardubice V úterý 28. ledna mohli posluchači Českého rozhlasu Pardubice slyšet v živém vysílání rozhovor s naším klíčovým pracovníkem Lukášem Danišem, DiS. Promluvil nejen k tématu pěstounské a hos telské péče, ale také popsal svůj životní příběh. Celý záznam rozhovoru si můžete poslechnout v záznamu na webových stránkách Českého rozhlasu Pardubice.

„Překvapilo nás jak přirozeně a hezky, společensky, vesele se chovaly holky a držely za ruku jako malé dě – nevěděla jsem, jak na to zareagovat. Nečekali jsme takový „intelektuální“ rozdíl mezi m, co známe z okolí a také na rozdíl v plánování času, např. holky netušily, co dělají o víkendech, neměly žádné plány na víkendy, nedokázaly si zařídit slevu na jízdné.” Hos tel

den otevřených dveří Dne 19. února se při příležitos 12. výročí založení organizace Dě patří domů, z. s. konal Den otevřených dveří. Zájemcům bylo nabídnuta možnost seznámi se s organizací a získat odpovědi na vše, co je zajímalo k tématu pěstounské nebo hos telské péče.


s Ar kem opět ve školách V roce 2020 jsme navázali na šíření osvěty v základních školách s besedou pro žáky 6. a 7. tříd “S Ar kem za poznáním”, díky které jsme hravou formou přiblížili téma ku náhradní rodinné péče. Celkem se besed zúčastnilo 84 dě ZŠ T. G. Masaryka ve Svitavách a ZŠ a MŠ Hradec nad Svitavou. Tyto besedy se uskutečnily na žádost samotných škol jako odezva na projekt “S Ar kem za poznáním”, který proběhl v období 1. 10. 2017 – 30. 5. 2018. Velice si vážíme opětovného zájmu a věříme, že pro dě tyto informace budou do budoucna velkým přínosem.

rozhovor pro magazín Best Of V březnu naše úžasná kolegyně a spoluzakladatelka organizace Dě patří domů, z. s. MUDr. Dagmar Zezulová poskytla další z rozhovorů na téma pěstounské péče. Tentokrát to bylo pro magazín Best Of, jehož hlavní myšlenkou je představit a vyzdvihnout osoby, které vynikají ve svých profesích. Celý rozhovor s Dášou si můžete přečíst zde: h p://www.ibestof.cz/neziskove-organizace/mudr.-dagmarzezulova-–-spoluzakladatelka-organizace-de -patri-domu-z. s..html

26


četli jsme naživo z knihy “Kruh mladých” Od 15. dubna do 29. dubna mohli všichni na facebookových stránkách Dě patří domů, z. s. obden zhlédnout živé vysílání a slyšet příběhy mladých lidí vyrůstajících v náhradní rodinné péči. Tyto příběhy jsou sesbírány v knize Kruh mladých, jejíž doplněné vydání bylo připraveno a vydáno počátkem tohoto roku. Velice si vážíme toho, že nám to mladí lidé umožnili zveřejnit jejich příběhy. Díky patří také všem našim pracovníkům, kteří se do čtení zapojili. Pokud jste toto živé vysílání nes hli, můžete si všechny záznamy přehrát na našem YouTube kanálu: h ps://www.youtube.com/ de patridomu

dubnová výtvarná soutěž dě V dubnu proběhla výtvarná výzva pro dě na téma: Co máte rádi na tom, když jste všichni společně doma? Všechny soutěžní obrázky se moc povedly a moc za ně děkujeme.


benefiční odpoledne V neděli 26. července proběhlo v Parku Jana Palacha ve Svitavách benefiční odpoledne na podporu naší organizace. Celou akci pro nás realizovala organizace Matky sobě Svitavy za podpory Města Svitavy a Střediska kulturních služeb Svitavy. Během celého odpoledne si mohli návštěvníci užít příjemnou atmosféru za doprovodu kapel, pro dě byly přichystané zábavné ak vity. Účastníkům byly poskytnuty bližší informace o možnostech náhradní rodinné péče a cíle a poslání naší organizace. Díky této akci naše organizace získala krásnou podporu v částce 3.313 Kč! Děkujeme všem, kteří se do celé akce zapojili a také všem, kteří se benefičního odpoledne zúčastnili.


den (pro) pěstounství V neděli 13. září mohli zájemci z řad pěstounů a široké veřejnos navš vit zámek v Moravské Třebové, kde se uskutečnil již 4. ročník Dne (pro) pěstounství v Pardubickém kraji. Celá akce se nesla v historickém duchu, byly k vidění dlouhé královské róby, šermíři a potkat mohli návštěvníci i sokolníky. V rámci této akce se přijelo představit 14 organizací podporující pěstounskou péči z celého kraje. Dě si užily jednotlivé ak vity a odnesly si spoustu dárečků a výtvorů. Rodiče se mohli u jednotlivých organizací dozvědět potřebné informace o formách náhradní rodinné péče, případně pomoci dětem z dětských domovů. Jsme rádi, že jsme mohli být součás a věříme, že i příš ročník se vydaří tak jako ten letošní.

cestovatelský večer

29

Ve čtvrtek 24. září jste mohli slyšet vyprávění šes cestovatelů, kteří nás zavedli do Kyrgyzstánu, Peru, Makedonie, Brazílie a nebo na cyklotoulky po Česku. Součás večera byl křest knihy Kruh mladých, která je složena z příběhů mladých lidí vyrůstajících v náhradní rodinné péči. I přes omezený počet míst a veškerá hygienická opatření se večer vydařil a už se těšíme na další výpravu do celého světa. Děkujeme všem cestovatelům za neopakovatelný zážitek a všem divákům za příjemnou atmosféru.


letáčky organizace Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava-Helenín nám umožnila spolupráci s jejich studentkou Rozálií Vaňáskovou, která nám navrhla novou vizualizaci letáčků organizace. Tyto letáčky budou sloužit při osvětových akcích a šíření tématu náhradní rodinné péče.

poděkování Nakladatelství Portál S velkou vděčnos přijímáme už několikaletou podporu z Nakladatelství Portál s.r.o. Díky pravidelně zasílaným recenzním vý skům můžeme nabídnout k zapůjčení velmi rozmanitou škálu literatury. Naleznete zde jak silné příběhy, tak i odborné knihy na různá témata, díky níž se mohou nejen pěstouni, ale i veřejnost seznamovat s důležitými tématy okolo dě .

30


Služební vozidlo V roce 2020 se naplnil náš několikaletý sen o novém vozidle pro naše klíčové pracovníky. Toto auto je důležité na jejich cestách k pěstounským a hos telským rodinám. Bez podpory dárců, projektu ČSOB Pomáhá regionům a individuálních dárců by se nám tento krok nikdy nepodařil. Uhradili jsme akontaci ve výši 45% a nyní budeme dále auto hradit postupně formou leasingových splátek.

Poděkování patří: SIROWA Czech s.r.o., Sport Mentor s.r.o., ČSOB, a. s., AB reflex s.r.o., Aleš Králík, Dagmar Gloserová, Dagmar Zezulová, David Štěrba, Drahoslava Kršková, Ivana Dvořáková, Ivo Heřmanovský, Ivo Nečesánek, Ivo Pajorek, Jana Novotná, Ján Bodo, Kateřina Špácová, Linda Kaucká, Lenka Patočková, Ludmila Ondráčková, Markéta Jílková, Marcela Macková, Michal Peichl, Michal Sankot, Milan Čáp, Pája, Petra Kroulíková, Radek Tesař, Renata Zahradníková, Šárka Králičková, Tomáš Motl, Zdeňka Kyselová, Vlasta Trčkova, Alice Najsrová, Petra Cacková a Melita Del-Ponte Stojanovic

31


telefonní budka Dlouhou dobu jsme řešili otázku omezenos prostor kanceláře ve Svitavách a při setkání více lidí v kanceláři, rušení se navzájem při důležitých telefonátech či videohovorech. Z tohoto důvodu vznikl nápad na realizaci telefonní budky ve vstupních prostorách organizace. Velké díky patří dárci, panu Karlu Haitovi, který nám poskytl materiál a celý náš nápad zrealizoval.

vzdělávali jsme se v Domě bratří Čapků u Budislavi V září proběhl vzdělávací pobyt pro naše pracovníky na téma Komunikační procesy. Celé vzdělávání proběhlo pod odborným vedením lektora Tomáše Hawla, ředitele Diakonie ČCE Vrchlabí a instruktora Prázdninové školy Lipnice. Každý jsme si pomocí zážitků odnesli vše důležité a potřebné a zároveň jsme společně strávili čas v okouzlující přírodě.

32


Nadace O2 nás podpořila charita vním bazárkem! Ve středu 30. září uspořádala Nadace O2 mezi svými zaměstnanci 1. ročník charita vního bazárku. Zaměstnanci O2 si mohli v interní anketě zvolit organizaci, kterou podpoří výtěžkem z prodeje. Velice si vážíme toho, že si vybrali právě naši organizaci. Výtěžek z bazárku byl 46 335 Kč a tuto částku Nadace O2 zdvojnásobila na krásnou částku 92 670 Kč. Tato finanční podpora bude použita na náklady spojené s realizací respitních pobytů pro dě z pěstounských rodin, jako např. vzdělávací kurzy, teambuildingy, supervize, mzdové náklady koordinátora respitů a respitních pracovníků. Děkujeme všem zaměstnancům společnos O2, kteří se do akce zapojili a také všem štědrým nakupujícím.

33


webové stránky, Facebook, Novinky z DPD Webové stránky prošly kompletní revizí, došlo ke zkrácení textů, nastavení intui vnějšího ovládání a doplnění interak vních znaků. Z analýz návštěvnos je zřejmé, že naše stránky jsou nejnavštěvovanější v sekci pro zájemce o pěstounskou a hos telskou péči.

Pro zájemce

320

Hos telská péče

81

Dobrovolník

74

Pro klienty

48

Pro dě

40

Facebookové a instagramové stránky informují o dění v organizaci a příspěvky související s problema kou sociálně-právní ochrany dě , slouží zejména k šíření myšlenky náhradní rodinné péče mezi veřejnost. Již druhým rokem zasíláme Novinky z DPD pro donátory a příznivce naší organizace.

E-shop Na našich webových stránkách nyní najdete i záložku “eshop”, ve které si můžete zakoupit knihy, které jsme za dobu existence Dě patří domů, z. s. vydali. Mimo publikace zde naleznete i jiné zboží, jehož zakoupením podpoříte naší organizaci. Podívejte se na náš nový eshop na: h ps://www.de patridomu.cz/obchod/ 34


hospodaření organizace Hlavním příjmem organizace Dě patří domů, z. s. byl stejně jako v předchozích letech státní příspěvek na provázení pěstounských rodin od Úřadu práce ČR. Velmi důležitým zdrojem příjmů jsou dotace a dary od právnických a fyzických osob, které nám umožňují pokrývat náklady na jednotlivé projekty a přidané služby našich klientů.

struktura zdrojů financování v roce 2020 Zdroje financování v roce 2020 (nad 10.000 Kč)

35

ÚP ČR PARDUBICE - státní příspěvek na výkon PP NADACE NROS Nadace J&T Marka Bednar (prostřednictvím FRIENS OF VIA) NF O2 NF ČSOB (Forum dárců) NADAČNÍ FOND VEOLIA MĚSTO SVITAVY GATEMA A.S. Darujme.cz - výzvy projektů NF Tesco ROAD to INTEREST s.r.o Hait Karel Kyloušek Petr Makovská Petra

převod do roku 2021 3 908 105,88Kč 544 543,50Kč 540 868,00Kč 107 816,31Kč 92 670,00Kč 71 691,00Kč 70 199,00Kč 65 000,00Kč 60 000,00Kč 42 644,00Kč 30 000,00Kč 10 300,00Kč 10 000,00Kč 10 000,00Kč 10 000,00Kč

858 537,29Kč 291 001,20Kč 139 617,00Kč 107 816,31Kč 86 782,00Kč 0,00Kč 0,00Kč 0,00Kč 0,00Kč 30 024,00Kč 0,00Kč 10 300,00Kč 0,00Kč 1 000,00Kč 10 000,00Kč


výsledovka 2020 Dě patří domů, z. s.

IČ: 22682660

náklady číslo a 501 502 511 512 513 518 521 524 527 538 543 545 549

výnosy

koncový stav název účtu 239 736,21 Kč Spotřeba materiálu 27 825,00 Kč Spotřeba energie 2 876,00 Kč Opravy a udržování 68 425,00 Kč Náklady na cestovné 243,00 Kč Náklady na reprezentaci 781 192,90 Kč Ostatní služby 2 496 147,00 Kč Mzdové náklady 686 395,00 Kč Zákonné sociální pojištění 15 488,00 Kč Zákonné sociální náklady 1 110,00 Kč Ostatní daně a poplatky 4 100,25 Kč Odpis nedobytné pohledávky 6,14 Kč Kursové ztráty Jiné ostatní náklady 15 058,60 Kč náklady celkem

Rok 2020

4 338 603,10 Kč

číslo a 602 649 682 684 691

název účtu Tržby z prodeje služeb Jiné ostatní výnosy Přijaté příspěvky (dary) Přijaté členské příspěvky Provozní dotace

koncový stav 293 427,60 Kč 2 000,00 Kč 929 253,15 Kč 3 600,00 Kč 3 114 568,59 Kč

výnosy celkem

4 342 849,34 Kč

hospodářský zisk

4 246,24 Kč

36


zpráva nezávislého auditora k ověření účetní závěrky 2020

37


zpráva revizního experta pro rok 2020 Dne 6.5.2021 proběhla pravidelná roční revize ak vit DPD, která se sestává z analýzy veškerých podkladů o činnos a jednání s vedoucími pracovníky DPD. Rok 2020 se nesl ve znamení pandemie Covid 19. Ta poznamenala plošně celou naší společnost a drama cky zasáhla do chodu ekonomiky země. Nejinak to bylo u DPD, kde základ činnos tvoří přímá práce s dětmi a jejich rodinami (pěstouni). Jeden z mnoha dopadů bylo, že osvětové akce museli být zrušené a vzdělávací a respitní pobyty zrušené nebo výrazně omezené. DPD se však dokázala rychle přizpůsobit vzniklé situaci a úspěšně přešla na online režim výuky a vzdělávání. Personál DPD výzvu zvládl celkem rychle avšak situace na straně pěstounů byla situace poněkud komplikovanější kvůli zažitým zvyklostem a pomalejším tempem přizpůsobení. Pro kompenzaci, DPD zavedl intenzivnější online komunikaci jak s dětmi, tak i s jejich pěstouny a v nevyhnutelných případech klíčový pracovník dorazil do rodiny při zachování veškerých hygienických ochranných opatření. Počet dě , které vyžadovali terapii nebo jinou formu psychické podpory v roce 2020 nenarostl a stále se pohyboval na úrovni 10-12 dě . V létě se podařilo uskutečnit několik respitních akcí (táborů) a dětem umožnit na nějakou dobu sociální kontakt a interakci s vrstevníky. Pobyty se nesly v duchu vládních nařízení k aktuální epidemiologické situaci. Z hlediska organizačního, má DPD stabilní personál včetně teplické kanceláře. . Počet podporovaných rodin rovněž bez výrazných změn a spokojenost se službami DPD je na vysoké úrovni. Tím, že hlavní strategické cíle DPD byli dosažené v roce 2019, se organizace mohla soustředit na zdokonalení metodiky a adaptaci na nově vzniklou situaci kolem pandemie. Významné milníky v roce 2020: - DPD získalo již několikáté ocenění v řadě „Spolehlivá veřejně prospěšná organizace“ od Asociace veřejně prospěšných organizací ČR. - Objem darů opro 2019 mírně narostl což považuji za významný úspěch v době, kdy se filantropie soustředila na akutnější problémy způsobené pandemií - Rychlá adaptace a flexibilita v reakci na nemožnost osobního styku s klienty - Vydání knihy Kruh mladých a přesun jejího obsahu na youtube formou čtení pracovníky DPD (docíleno navázání „osobního“ vztahu a širšího zásahu čtenářů a chytrá propagace DPD) - Pozi vní PR: přítomnost v místních médiích zachována (např. ČRo), rozšíření plánováno na další rok - Vyrovnané finance bez významných meziročních výkyvů V oblas strategie vývoje a posouvání organizace vpřed, se kvůli pandemii přeložil cíl zaměřit se na práci s adop vními rodinami na září 2021. Na základě pozi vní zpětné vazby od NROS, DPD rozpracuje svůj dosavadní strategický plán do více podrobnos s upřesněním konkrétních akčních cílů a převedení do grafické podoby. Stejně tak na základě doporučení Úřadu práce Plzeň proběhne v rámci DPD revize standardů pro lepší upřesnění a konkre zaci jednotlivých čás (do srpna 2021). Oceňuji inovační myšlení a způsob s jakým se DPD vypořádala s covid výzvou. Pro mně je to důkaz vyspělos a profesionálnos organizace, kde jsou velmi dobře nastavené procesy a personál je zdravě mo vován k výkonu své práce. Kladné výsledky kontrol a auditů externích organizací jako NROS nebo ÚP Plzeň nezávisle dokládají tuto skutečnost a potvrzuji, že DPD řádně naplňuje své deklarované poslání.


hospodaření organizace za období 5 let rok 2015 2016 2017 2018 2019

2014

výnosy

náklady

zisk

4 950 066 Kč 4 754 166 Kč 5 407 188 Kč 5 037 167 Kč 4 566 849 Kč

4 818 781 Kč 4 798 694 Kč 5 373 499 Kč 5 006 955 Kč 4 566 849 Kč

131 285 Kč - 44 528 Kč 33 689 Kč 30 212 Kč 0 Kč

2015 výnosy

2016

2017 náklady

2018 zisk

veřejná sbírka V rámci § 4 odst. 1 zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách má naše organizace schválenou Krajským úřadem pod čj. 11620/2015 veřejnou sbírku. Tato sbírka je určena na financování asistentů pro dě se speciálními potřebami, individuální terapie dě a pomůcky při práci s dětmi, ať již individuální v rodinách nebo skupinovou na pobytech. V roce 2020 jsme vložili veškerou energii na získávání prostředků na služební vozidlo s projektem ČSOB Pomáhá regionům a projektům na Darujme.cz. Veřejná sbírka byla upozaděna a v roce 2020 na sbírkový nebyla poukázána žádná částka. 39

2019


rádi bychom poděkovali našim trvalým podporovatelům Dvořákové Dagmar, Čápovi Milanovi, Indrovi Zdeňkovi, Jozífové Pavle, Klečkovi Jakubovi, Kopřivové Petře, Křivinkové Dagmar, Kylouškovi Petrovi, Pajorkovi Ivovi, Patai Viliamovi, Smolarikovi Pavolovi, Šeděnkové Petře, Šperlovi Adamovi, Palaščákovi Janovi, Zavřelovi Zbyňkovi, Zahradníkové Renatě, Zezulové Dagmar

a našim novým dárcům Ambožovi Jiřímu, Del-Ponte Stojanovic Melitě, Dvořákovi Pavlovi, Halušové Pavle, Kráčalové Ludmile, Kreslovi Tomášovi, Křižanové Janě, Osuskýmu Michalovi, Pavlíkové Markétě, Syrovátkové Tereze, Škorpíkovi Janovi, Špácové Kateřině, Trckové Vlastě, Trnovi Miroslavovi, Valentové Veronice, Vomáčkové Lence

40


děkujeme za podporu


náš tým Pavla Bažantová Koordinátorka projektu, lektorka Ak vní členka VH

Jitka Bendová, DiS. Klíčová pracovnice, vedoucí respitních akcí Ak vní členka VH

Mgr. Adéla Bodo Novotná Klíčová pracovnice Ak vní členka VH

Lukáš Daniš, DiS. Klíčový pracovník, koordinátor projektu, vedoucí respitních akcí, lektor Ak vní člen VH

Ivana Dvořáková

Mgr. Karolína Kubicová Klíčová pracovnice

Mgr. Barbora Minaříková Doubková Klíčová pracovnice

Mgr. Lenka Patočková Statutární zástupkyně a předsedkyně Správní rady, koordinátorka provázení Ak vní členka VH

Bc. Radka Šmardová Klíčová pracovnice Ak vní členka VH

Statutární zástupkyně a místopředsedkyně Správní rady, koordinátorka akcí, účetní Ak vní členka VH

Daniel Zezula

Dagmar Gloserová

MUDr. Dagmar Zezulová

Výkonná ředitelka Ak vní členka VH

Odborná garantka, lektorka Ak vní členka VH

Mar na Janalíková Statutární zástupkyně a členka Správní rady Ak vní členka VH

Grafik, webmaster

Helena Zugarová Zezulová Administra vní pracovnice

42


grafika Daniel Zezula