Výroční zpráva Děti patří domů za rok 2019

Page 1

výroční zpráva o činnos zapsaného spolku

Dě patří domů 2019Vážení přátelé a kolegové, další rok nám uběhl a vám se opět do rukou dostává výroční zpráva naší organizace za rok 2019. Tento rok byl pro nás náročný, jak po pracovní, tak i osobní stránce. Hodno m ho však jako úspěšný. V provázení pěstounských rodin neustále dbáme na zvyšování kvality a rozšiřování nabídky služeb pro naše klienty. Společně ruku v ruce s m se snažíme o podporu šíření tématu náhradní rodinné péče. V roce 2019 jsme intenzivně pracovali na projektu Hos telská péče pro dě z dětských domovů a projektu Klíčovou dírkou aneb jak se orientovat v procesu provázení. Tyto projekty mají široký dopad a výstupy pro veřejnost, jedním z nich je štěný materiál v podobě metodiky pro sdílení dobré praxe. Co můžeme očekávat v roce 2020? V tomto roce bychom rádi dodrželi kon nuitu podpory hos telské péče a rozvíjeli služby pro naše stávající klienty. Duch naší organizace tkví v každodenní práci mých kolegů, respitních pracovníků a dobrovolníků. Jim všem patří moje poděkování za jejich nadšení, vytrvalost a odbornost spojenou s jejich citlivým a lidským přístupem ke všem pracovním i mimopracovním povinnostem. Děkuji všem spolupracujícím ins tucím, dárcům, donátorům a zejména našim klientům za jejich stálou podporu a důvěru v nás. Do roku 2020 přeji všem mnoho štěs , zdraví a pracovních úspěchů.

Dagmar Gloserová výkonná ředitelka 2


obsah

3

4

základní údaje o spolku

17 poradenství

5

naše cíle

18 vzdělávání na zakázku

6

kde působíme

19 projekty

7

zpráva o činnos Správní rady v roce 2019

25 osvěta

9

provázení pěstounskou péčí

31 hospodaření organizace

11 výhledy provázení pro rok 2020

32 výsledovka

12 zajišťování odborných služeb

33 zpráva nezávislého auditora

13 státní příspěvek na výkon PP a solidární účet

34 zpráva revizního experta

14 vzdělávací akce

35 veřejná sbírka

15 akce pro dě

36 rádi bychom poděkovali

16 vzdělávání pracovníků

38 náš tým


základní údaje název Dě patří domů, z. s. sídlo regionální pracoviště iden fikační číslo zapsáno u MV ČR pod čj. bankovní spojení

náměs Míru 108/28, 568 02 Svitavy Vrchlického 9, 415 02 Teplice 22682660 VS/1-1/70 535/08-R 210 055 23 38/2010, Fio banka, a.s., transparentní účet

správní rada Mgr. Lenka Patočková předsedkyně Správní rady

Ivana Dvořáková místopředsedkyně Správní rady

Mar na Janalíková členka Správní rady

kontaktní údaje tel.: +420 607 445 250 de patridomu@de patridomu.cz datová schránka: p3xvkb2 www.de patridomu.cz 4


naše cíle Sledovat a podporovat naplňování základních a psychických potřeb dě v pěstounské péči, naplňování jejich práv v praxi. Provázet dítě celým procesem pěstounské péče (přemístění do pěstounské rodiny, zvykání v novém prostředí, podpora řešení problémů a přání, kontakt s rodiči a sourozenci, ukončení PP). Provázet pěstouny celým procesem pěstounské péče a podporovat je v jejich péči o dě (přemístění dítěte a jeho adaptace, konzultace k výchově, kontakt s rodiči a sourozenci dítěte, vzdělávací plán apod.). Ak vně napomáhat tomu, aby byli stabilní a měli dostatek energie pro vytváření bezpečného a láskyplného prostředí pro dě . Podporovat kontakt dě v pěstounské péči s jejich rodiči a sourozenci, a to formou asistence, přípravy dě , rodičů i pěstounů, a celkové organizace kontaktu. Zajis t pěstounům sdílení zkušenos a možnost dále se vzdělávat a rozvíjet. Poskytovat všem zájemcům i veřejnos dostatek informací o pěstounství, hos telství a dětech s deprivací, poskytovat veřejnos poradenství s m související. 5


kde působíme Začátkem roku 2019 jsme požádali o rozšíření místa výkonu sociálně-právní ochrany dě o obce s rozšířenou působnos Chrudim a Hlinsko a ukončení ak vity v obcích s rozšířenou působnos Náchod, Rychnov nad Kněžnou, Trutnov a Mladá Boleslav. Dne 12. 3. 2019 rozhodnu m KrÚ 21621/2019 Krajského úřadu Pardubického kraje nám bylo vyhověno. Naše organizace je pověřena výkonem sociálně-právní ochrany dě na následujících místech: v Ústeckém kraji spádové území obce s rozšířenou působnos Děčín, Ús nad Labem, Teplice, Bílina, Litoměřice, Most, Louny

v Královéhradeckém kraji spádové území obce s rozšířenou působnos Hořice v Olomouckém kraji spádové území obce s rozšířenou působnos Olomouc

a Hlavní město Praha ve Středočeském kraji spádové území obce s rozšířenou působnos Černošice

v Jihomoravském kraji spádové území obce s rozšířenou působnos Boskovice, Tišnov, Blansko, Vyškov, Brno, Šlapanice, Rosice, Kuřim, Břeclav

v Pardubickém kraji spádové území obce s rozšířenou působnos Pardubice, Holice, Svitavy, Litomyšl, Polička, Ús nad Orlicí, Česká Třebová, Vysoké Mýto, Žamberk, Lanškroun, Moravská Třebová, Chrudim, Hlinsko

Osvětové ak vity a poradenství k hos telství a náhradní rodinné péči jsou otevřené veřejnos z celé České republiky. 6


zpráva o činnos Správní rady v roce 2019 Letošní rok byl pro Správní radu rokem volebním. Všechny stávající členky byly v měsíci únoru znovu zvoleny. Správní rada se v průběhu roku 2019 setkala celkem desetkrát, většinou online prostřednictvím služby Hangouts, jedno setkání bylo také osobní a jednalo se o pracovní víkend v Litomyšli. Mimo běžné a provozní věci se Správní rada zabývala několika situacemi. Velkou změnou pro nás byl odchod dlouholeté kolegyně a klíčové pracovnice Alexandry Tichánkové a v červenci její rezignace ze Správní rady. Spolu s ní odešla také část jejich rodin. Bylo nutné stabilizovat provázení rodin v teplickém regionu a podpořit stávající kolegyni Jitku Bendovou, aby se v nové situaci a kanceláři usadila. S odstupem času můžeme říct, že to zvládla s velkou odvahou a bravurou. Správní rada fungovala v počtu dvou členů do listopadu, kdy se poprvé sešla Valná hromada organizace v novém termínu. Tře m členem Správní rady byla dovolena ze tří kandidátů paní Mar na Janalíková, naše dlouholetá podporovatelka, olomoucká kolegyně a pěstounka. Začátkem roku jsme přijali novou klíčovou pracovnici Barboru Minaříkovou Doubkovou. Radka Šmardová začátkem roku odešla na mateřskou dovolenou a s hla se vrá t ještě tento rok v měsíci srpnu. V září jsme také realizovali pracovní víkend pro všechny zaměstnance v Orlických horách. Program byl zaměřen na stabilizaci a stmelení pracovního týmu, usazení situace a hlubšímu sebepoznání. Zabývali jsme se také přenastavením služeb pro nadcházející rok na základě Instrukce náměstkyně pro řízení sekce sociální poli ky č. 8/2019. Díky tomu vznikl propracovaný Manuál pro pěstouny, který byl rodinám k dispozici začátkem ledna 2020. Na podzim byla také Správní radě doručena jedna s žnost.

7


složení Správní rady 2019 01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

leden - červenec

červenec - říjen

listopad - prosinec

Mgr. Lenka Patočková

Mgr. Lenka Patočková

Mgr. Lenka Patočková

předsedkyně

Alexandra Tichánková místopředsedkyně

Ivana Dvořáková členka

předsedkyně

předsedkyně

Ivana Dvořáková

Ivana Dvořáková

členka

místopředsedkyně

Mar na Janalíková členka


provázení pěstounskou péčí V roce 2019 jsme provázeli celkem 75 pěstounských rodin, z toho 5 rodin na přechodnou dobu (PPPD), 33 rodin s zprostředkovanou dlouhodobou pěstounskou péčí a 37 rodin, které poskytují pěstounskou péči v rámci rodiny (příbuzenská PP). Největší počet klientů máme v Pardubickém a Ústeckém kraji, kde jsou také naše regionální pracoviště. V rodinách našich klientů žije celkem 152 dě , z toho 98 dě v pěstounské péči a 10 dě v přechodné pěstounské péči. Poměrně velké procento dě v rodinách klientů má specifické potřeby a zdravotní omezení.

schůzek klíčových pracovníků v pěstounských rodinách

454

zrealizovaných kontaktů s biologickou rodinou ve 24 pěstounských rodinách

47 15 10 9 602 6 459 9

zrealizovaných kontaktů alespoň s 1 rodičem dě se začlenilo do běžných letních táborů se svými vrstevníky kilometrů ujetých služebním vozidlem kilometrů veřejnou hromadnou dopravou


Provázení vnímáme jako stěžejní službu, proto jsme vnitřními standardy organizace stanovili maximální kapacitu na 1 úvazek klíčové pracovnice 18 až 20 rodin. Na službu provázení úzce navazuje nabídka vzdělávání a odpočinku pro pěstouny, včetně možnos pobytů pro dě se speciálními potřebami. K 31. 12. 2019 organizace zaměstnávala 6 klíčových pracovníků na HPP (přepočtený úvazek 4,0) a 1 na DPP. Uvědomujeme si, že práce v oblas náhradní rodinné péče přináší mnoho témat, která mohou vést k psychické únavě a vyčerpání. Provázení pěstounů během výkonu pěstounské péče patří mezi pomáhající profese, a jako taková je emočně a lidsky náročná. Klíčoví pracovníci pro zvládnu své náročné práce v roce 2019 využili: 25 individuálních supervizí 171 intervizí 16 odborných porad zpětné vazby facilitace teambuildingový víkend

V roce 2019 jsme uzavřeli celkem 7 nových dohod o provázení PP, ukončeno bylo 22 dohod:

1

z rozhodnu soudu

1

úmr dítěte

5

zle los pěstounského dítěte

1

výpověď bez udání důvodů

12 výpovědí z důvodu odchodu klíčové pracovnice 1

ukončení přechodné pěstounské péče

1

odstěhování do zahraničí 10


výhledy provázení pro rok 2020 Rok 2020 plánujeme jako rok rozvojový. Vzhledem k návratu pracovnic z mateřských a rodičovských dovolených a zastabilizování týmu klíčových pracovníků, plánujeme rozšíření kapacit pro provázení pěstounských rodin pro oblast Pardubického kraje. V roce 2019 díky finanční podpoře Nadace rozvoje občanské společnos jsme začali intenzivně pracovat na rozvoji hos telské péče v Pardubickém kraji, přípravě a provázení hos telů. V tomto trendu chceme pokračovat i v dalším období.

Kocour (Leontýnka, 6 let)

11

Během své práce využívají klíčoví pracovníci různé techniky a způsoby, jak s dětmi navázat vztah. Mezi nejoblíbenější ak vity patří určitě kreslení a malování. Při příležitos návštěvy v rodině nakreslila holčička své klíčové pracovnici obrázek, na kterém byl stejný výjev jako viděla pracovnice po cestě na návštěvu. V tu chvíli si uvědomila, jak je důležité být s dítětem na stejné vlně a vnímat svět obdobně.


zajišťování odborných služeb Dě v pěstounské péči mají za sebou opuštění a hluboká traumata, která potřebují v průběhu dětství zpracovat. Jejich chování je těmito zkušenostmi významně ovlivněno a může být pro pěstouny nečitelné, nesrozumitelné a někdy i ohrožující. Dě potřebují odbornou službu terapie, která jim umožní tato traumata zpracovat. Vzhledem k tomu, že i pěstouni, kteří poskytují sociálně osiřelým dětem bezpečné zázemí, mají své limity a často je nad jejich lidské síly porozumět zdrojům nepřiměřeného chování trauma zovaných dě , považujeme za důležité nabídnout jim možnost individuální a skupinové supervize, které jim pomohou zvládnout vlastní nega vní emoce a najít zdroje k bezpodmínečnému přije dě se všemi jejich potřebami. V roce 2019 proběhlo:

u 16 dě 81 terapií u 11 pěstounských rodin proběhlo v počtu 38 individuálních supervizí

Rodina (Rozárka, 5 let) Během jedné návštěvy v rodině se klíčová pracovnice zaměřila s Rozárkou na povídání o rodině a společné práci na toto téma. Po chvíli kreslení Rozárka zoufá: “Dala jsi mi malý papír, všichni se tam nevejdeme. Potřebuju mnohem větší papír!”

12


státní příspěvek na výkon pěstounské péče Naše organizace Dě patří domů, z. s. získává na pokry reálně poskytovaných služeb na základě podepsané Dohody o výkonu pěstounské péče s pěstounskou rodinou od Úřadu práce 48.000 Kč na rodinu za kalendářní rok. Tato částka celkem v roce 2019 činila 3 344 000 Kč, což činí 73,22 % z celkového příjmu organizace. Naše organizace chce být maximálně transparentní a otevřená jak v celkovém finančním hospodaření, tak i v oblas toku financí směrem ke klientům. Každá naše rodina je seznámena s možnostmi, které si může u nás či u jakékoli jiné organizace zajis t, jedná se o služby jako je vzdělávání pěstounů v zákonné výši, pobyty pro dě , hlídání a odborné služby (psychologické, psychoterapeu cké, právní, diagnos cké apod.), které dle svého uvážení potřebuje. Čerpání financí na služby je nyní každé rodině nastaveno formou limitu. Tyto limity se odvíjí od obvyklé ceny služeb v čase a místě. Zbývající část prostředků ze státního příspěvku je použita především na mzdy klíčových pracovníků, na cestovné, úhradu nákladů na telefony, internet, nákup pomůcek pro práci v rodině a část nákladů na administra vu a účetnictví organizace.

čerpání za rok 2019 19% 81%

13

81%

Podpora pěstounským rodinám

19%

Provoz organizace


vzdělávací akce V roce 2019 jsme připravili pro naše klienty vzdělávací semináře.

klub pěstounů víkendový seminář pobyt pro rodiny se vzděláváním

Svitavy

Teplice

Zúčastněných pěstounů DPD

Zúčastněných pěstounů ost. organizací

6 1 4

5 3

75 7 57

12 16

Obraz (Kristýnka, 9 let) Při práci s dětmi se klíčové pracovnice často setkávají se situacemi smutnými, náročnými, veselými i dojemnými. Nejkrásnější ocenění však získávají od samotných dě . Jedné naší pracovnici se holčička svěřila, že až bude velká, tak by chtěla být jako ona a pomáhat dětem v pěstounské péči.

14


akce pro dě Dě v pěstounských rodinách se v průběhu celého roku účastnily akcí připravených naší organizací.

Svitavy Jaro je tu! Výlet Bruno Hra o poklad Boyard Dobrodružství malého indiána Letní dobrodružství Taneční pobyt Filmový pobyt Grinchovo dobrodružství

Teplice JUMP Arena Ús nad Labem Kolem podzemní chodby v Nelahozevsi Výlet na Říp Malí cestovatelé JUMP Arena Ús nad Labem 15

termín

počet dě

29. - 31. 3. 18. 4. 3. - 5. 5. 14. - 20. 7. 21. - 27. 7. 4. - 10. 8. 10. - 16. 8. 22. - 24. 11.

13 10 11 10 12 12 15 14

termín

počet dě

25. 2. 18. 4. 1. 6. 14. - 20. 7. 30. 10.

7 7 7 4 9

z toho se specifickými potřebami 9 2 3 3 1 2 1 9

z toho se specifickými potřebami 1 2 2


vzdělávání pracovníků Všichni pracovníci na hlavní pracovní poměr jsou povinni se průběžně vzdělávat. Toto vzdělávání je stanoveno na 24 hodin za rok. V roce 2019 se pracovníci zúčastnili těchto výcviků, kurzů a seminářů.

název kurzu

hodin

Kurz Management

120

Odpovědnost poskytovatele a prac. v soc. službách

80

Kontakt dítěte žijícího v náhradní rodině s biologickou rodinou

32

Právo v NRP Klub pěstounů

8

Výchovné působení (specifické poruchy chování)

8

Krea vita jako nástroj rozvoje kvality v sociálních službách

8

Daně v NNO

8

Bez vztahu nelze vychovávat

8

Kontakt dítěte v náhradní rodinné péči s rodiči

8

Rodinné systémy a práce s nimi

8

Účetnictví 2019

7

Školení Standardy kvality pro pověřené osoby

6

Sada karet pro tvořivou práci s dětmi v terapii a poradenství

3

16


poradenství Nedílnou součás činnos naší organizace je poradenství pro zájemce o pěstounskou péči, hos telskou péči nebo pro pěstouny, kteří se dostali do živé životní situace. V průběhu celého roku 2019 jsme se věnovali poradenství osobám, které se na nás obrá ly s nejrůznějšími dotazy. Současná doba přináší dotazy i přes sociální sítě, v nejširším měřítku přes facebookovou skupinu a messenger. Tyto konzultace nejsou zahrnuty ve sta s ckém přehledu. Následující přehled poukazuje na narůstající počet konzultací:

počet

počet minut

počet konzultací v roce 2019

64

2 256

z toho osobní konzultace z toho emailová konzultace z toho telefonická konzultace

15 36 13

1125 832 299

5 16 29 11 3

210 448 986 495 117

13

15 36

dle tématu poradenství k přechodné pěstounské péči poradenství o pěstounské péči poradenství o hos telské péči poradenství k osvojení (adopci) jiné 17

3 5 11 16 29


V průběhu roku se na nás několikrát obrá ly mladé ženy, které spolu žijí ve společné domácnos , s dotazem, zda je možné, aby se i ony staly pěstounkami, popř. projevily zájem o hos telskou péči. S některými jsme se setkali i osobně. Informace, že o pěstounskou péči může požádat jen jedna z nich a společně se mohou podílet na výchově, je pro tyto ženy povzbuzující. Věříme, že díky odvaze a odhodlání lesbických párů mohou další dě najít láskyplný stabilní domov.

Na naši poradnu se obrá l muž s dotazem, jaké možnos má jeho rodina v situaci, kdy se kromě svých dvou malých dě starají i o dvě dě jeho sestry. Popsal podrobně situaci rodiny, ze které vyplývalo, že se rodina nachází ve složité finanční situaci (žena na RD, muž dělnická profese) a malý byt nestačí potřebám šes členné rodiny. Poskytli jsme mu informaci, že k dětem své sestry nemá vyživovací povinnost a pomohli mu sepsat návrh na pěstounskou péči. Tímto krokem, o kterém muž neměl ani tušení, se podařilo situaci rodiny vyřešit, a dě nyní mají nový domov ve větším bytě, bez nutnos zadlužení živitele rodiny.

vzdělávání na zakázku V průběhu roku byla naše organizace oslovena s žádos o přípravu vzdělávacích modulů pro pěstouny od OSPOD Svitavy, Dejme dětem šanci Praha, Charita Pardubice, Centrum rodinné péče Praha, Sperasmus Moravská Třebová, a Náruč dětem Olomouc. Tyto vzdělávací zakázky nám přinášejí do rozpočtu příjem, kterým pokrýváme část provozních nákladů organizace. 18


projekty Hos telská péče Termín realizace 1.7.2019 - 30.6.2020 Hos telská péče je dlouhodobý přátelský kontakt dítěte z dětského domova s jednotlivcem či rodinou mimo DD. Považujeme ji pro dě dlouhodobě vyrůstajících v ústavech za velmi důležitou. Součás projektu je příprava zájemců o hos telskou péči, poradenství a dlouhodobé provázení v průběhu celé realizace hos telské péče. Na tento projekt jsme získali 338 265 Kč. Projekt má nastaveno několik cílů. Cíl, ke kterému směřujeme veškeré úsilí, provést přípravou min. 24 zájemců o hos telskou péči a pomoci minimálně 8 dětem získat hos telskou rodinu. Pro veřejnost bude vydána odborná publikace “Hos telská péče a příprava k ní” v květnu 2020. Bližší informace o tématu hos telské péče na www.de patridomu.cz/dobrodej

„Překvapilo nás jak přirozeně a hezky, společensky, vesele se chovaly holky a zároveň se ke mně v kině tulily a držely za ruku jako malé dě – nevěděla jsem jak na to zareagovat. Nečekali jsme takový „intelektuální“ rozdíl mezi m, co známe z okolí a také na rozdíl v plánování času, například holky netušily, co dělají o víkendech, neměly žádné plány na víkendy, nedokázaly si zařídit slevu na jízdné.” Hos tel

finanční podpora

19

financováno ze sbírky Pomozte dětem organizované Českou televizí a Nadací rozvoje občanské společnos


Klíčovou dírkou Termín realizace 1.6.2019-31.5.2020 Na základě osobní zkušenos jsme se rozhodli vytvořit vzdělávací kurz Klíčovou dírkou (akreditace MPSV, č. akreditace A2019/1307-SP) pro začínající klíčové pracovníky nebo zájemce o provázení pěstounských rodin. Kurz je zaměřen na práci se zážitkem. Zařazeny jsou také projek vní techniky, imaginace, sebereflexe, práce ve skupině aj. Tento kurz byl podpořen finanční částkou 40.000 Kč. Součás kurzu s časovou dotací 24 hodin je i vydání skript Klíčovou dírkou aneb jak se orientovat v procesu provázení pěstounských rodin. Cílem je předat začínajícímu pracovníkovi v jeho začátku potřebné a ucelené informace a pomoci mu zorientovat se v jednotlivých fázích provázení. Termín prvního kurzu je stanoven na květen 2020. Bližší informace na www.de patridomu.cz/klicovoudirkou

finanční podpora

20


Dobrovolnictví Termín realizace 1.9.2017 – doposud V roce 2017 jsme zahájili projekt “Pomáhá mi VELKÝ KAMARÁD”. Cílem je najít pro konkrétní dě z pěstounských rodin kamaráda, který s nimi bude trávit volný čas a zprostředkuje jim ak vity blízké jejich vrstevníkům a poznají tak svět a jejich možnos i jiným způsobem než jenom prostřednictvím ochranné náruče pěstounů. V roce 2019 jsme měli 4 velké kamarády pro 4 dě . Pořádáme besedy na středních školách, na kterých oslovujeme studenty s nabídkou dobrovolnictví pěstounským dětem. Tento projekt je stále živým procesem a jsme vděčni za každého dobrovolníka s ochotou trávit čas s dětmi v pěstounské péči. Bližší informace na www.de patridomu.cz/dobrovolnik

Dobrovolník v projektu Velký kamarád - Dominik (18 let) Když se tak zamyslím tak jsem byl strašnej smolař. Ale teď když se na to vše podívám zpětně tak jsem i rád že se to vše stalo, protože jinak bych nebyl m, čím jsem teď, a začal jsem s vámi spolupracovat z důvodu, že chci pomáhat dětem, kteří jsou na to stejně a neví, co mají dělat.

finanční podpora

21


finanční podpora

Cestovatelské večery Pecha Kucha Night Podobně jako pěstounš rodiče nebo hos telé hledají, jak by se jejich cesty protnuly s cestami dě jim svěřených, poznávají cestovatelé cizí země, poznávají nové kultury, jazyky, vůně a chutě. Naše organizace se rozhodla tyto dvě cílové skupiny provázat a od prosince 2018 pořádáme cestovatelské večery ve Svitavách ve stylu Pecha Kucha Night. Za výtěžky z těchto večerů jsme podpořili projekt hos telské péče a natočili videospot. Celkový výtěžek za rok 2019 byl 26.662 Kč. V květnu se o své zážitky s cest s námi podělila Anička Mudrá (New York - město, které nikdy nespí), Marek Vomočil (Cesta kolem světa za 80 dní), Jana Haková (25 Čechů a 5 Rusů po Sibiři), Ivo Nečesánek (Transibiřská magistrála), Veronika Biskupová (Za moderním uměním po Evropě), Jan Bodo (Vespou po Španělsku). Ve druhém večeru v měsíci září svůj příběh vyprávěli Matěj a Tereza Vrbkovi (Autem ze Svitav do Iránu), Víťa Selivanov (Splněný americký sen), Markéta Ku lová (Válka s IS na vlastní oči), Dagmar Škorpíková (Perly Vietnamu a Kambodži), Michaela Kubicová (Anglie aneb dovolená v poje žen) a Daniel Zezula (Žijeme Finskem). Všem cestovatelům a návštěvníkům patří obrovské díky.

22


Jak mo vovat dě v dnešní době blahobytu? fotka, kterou nemám ještě

Společnost SportMentor z besedy PhDr. Marián Jelínek, Ph.D. na téma Jak mo vovat dě v dnešní době blahobytu uskutečněné dne 23.10.2019 nám umožnila představit naši organizaci a věnovala nám 20.000 Kč na nákup nového služebního vozidla.

dlouhodobá podpora projektů Nadace J&T Termín realizace od roku 2013 – doposud Náhradní rodinná péče je hlavní oblas , kterou se Nadace J&T zabývá. Podporuje pěstounské rodiny i neziskové organizace, které náhradním rodinám poskytují služby. Nadace opakovaně podporuje naši organizaci v procesu provázení a zároveň finančně pomáhá realizovat projekty jako Terapie pro dě z pěstounských rodin, Supervize pro pěstouny, Asistované kontakty, Značku spolehlivos , Blesk Srdce pro Vás atd.

23


Gatema, a. s. Termín realizace: od roku 2016 – doposud Díky opakované podpoře společnos Gatema, a. s. můžeme mít v dlouhodobém pronájmu nebytové prostory, které nazýváme „Sko a“. Tyto prostory jsou určeny pro pořádání vzdělávacích akcí pro naše klienty, ale především pro pořádání respitních akcí pro dě z pěstounských rodin. Díky této dlouhodobé podpoře jsme mohli vytvořit pro dě bezpečné a osobní prostředí.

Město Svitavy V rámci spolupráce s městem Svitavy si velice vážíme dlouhodobé finanční podpory, která je spojena s úhradou nákladů pronájmu prostor kanceláře na náměs ve Svitavách. Město Svitavy nás dále podporuje v pořádání osvětových akcí pro veřejnost jako jsou například oblíbené Cestovatelské večery, účast na Dni dobrovolnictví nebo Dni dě .

Nadace Friends Of Via Paní Marka Bednar prostřednictvím Nadace Friends of Via opakovaně podporuje naši organizaci. Pomáhá nám tak pokrýt mzdové náklady, které není možné umořit z jiných zdrojů, jako například na mzdu výkonné ředitelky a mzdy asistentů pro dě se speciálními potřebami.


osvěta Nedílnou součás činnos naší organizace je šíření myšlenky pěstounské péče. Jako každý rok i v tomto roce jsme připravili osvětové akce, které se tentokrát konaly ve Svitavách.

Autorské čtení o hos telské péči pro dě z dětských domovů Dne 28. 3. 2019 se uskutečnilo v Centru Kosatec v Pardubicích autorské čtení Dagmar Zezulové z knihy Domov je místo, odkud tě nevyhodí ani když vyrosteš, na které navazovala beseda na téma hos telské péče za účas pana Jiřího Křemečka ze Salesiánský klub mládeže, z. s. Centrum Don Bosco v Pardubicích.

25


Peříčkový týden (sbírková akce Pomozte dětem) Ve dnech od 22. 4. do 28. 4. 2019 dobrovolníci ve svitavských ulicích vybírali peníze na podporu projektu Pomozte dětem nadace NROS. Celkem se nám podařilo ve Svitavách vybrat 24.844 Kč. Díky všem lidem, kteří nám pomohli s prodejem peříček!

Den dobrovolnictví Dne 31. 5. 2019 se uskutečnil pod záš tou Krůčku Svitavy Den dobrovolnictví. Smyslem bylo získat dobrovolníky z řad studentů středních škol.

26


Dětský den O den později, v sobotu 1. 6. 2019 jsme se tak jako každoročně zúčastnili Dětského dne na náměs ve Svitavách. Tento den je oslava dětství, rados , her a smíchu. Zároveň si klademe za cíl oslovit rodiče a připomenout jim, že úplná rodina není pro všechny samozřejmos .

Beseda s Amaltheou Dne 9. 9. 2019 jsme se zúčastnili besedy v knihovně v České Třebové s organizací Amalthea na téma o pěstounské péči.

27


Den (pro) pěstounství Pardubický kraj pořádal spolu s neziskovými organizacemi tře ročník Dne (pro) pěstounství. V parku Peliny v Chocni v neděli 15. 9. 2019 byl připraven program nejen pro pěstounské rodiny a zájemce o pěstounství, ale také pro všechny ty, pro které je rodina důležitou hodnotou v životě.

Autorské čtení o hos telské péči pro dě z dětských domovů Ve spolupráci s organizací Náruč dětem, z. s. proběhlo v pondělí 2. 12. 2019 již tře autorské čtení knihy “Domov je místo, odkud tě nevyhodí” od Dagmar Zezulové. Čtení proběhlo ve Velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc. Spolu s Lukášem Danišem a s Anežkou Jeníkovou z organizace Don Bosco vedli besedu na téma podpory dě v dětských domovech. 28


rozhlas Redaktorka Jitka Slezáková vedla v Českém rozhlase v Pardubicích dne 14. 11. 2019 rozhovor o hos telské péči s Dagmar Zezulovou a Lukáše Danišem. V pondělí 2. 12. 2019 poskytl redaktorce Ditě Vojnarové v Českém rozhlase Olomouc rozhovor Lukáš Daniš.

televize Televize TV NOE do pořadu Kulatý stůl dne 6. 12. 2019 pozvala společně s Dagmar Zezulovou a Lukášem Danišem i ředitele DD v Moravské Třebové pan Libor Širůček. 29


webové stránky, Facebook, Novinky z DPD Už rok se těšíme z nových webových stránek. Z analýz návštěvnos je zřejmé, že naše stránky jsou nejnavštěvovanější v sekci pro Zájemce o pěstounskou a hos telskou péči. Webové stránky se zaměřují na naše klienty a dě v pěstounských rodinách. Stránka Projekty odkazuje na jednotlivé aktuální i ukončené projekty. Facebookové stránky informují o dění v organizaci a příspěvky souvisejí s problema kou sociálně-právní ochrany dě , slouží zejména k šíření myšlenky náhradní rodinné péče mezi veřejnos . V letošním roce jsme hledali cestu ke sdílení dění v naší organizaci a tak vznikly Novinky z DPD pro donátory a příznivce naší organizace. Podívejte se, co je u nás nového za poslední měsíce!

Podívejte se, co je u nás nového za poslední měsíce!

30


hospodaření organizace Hlavním příjmem organizace Dě patří domů, z. s. byl shodně jako v předchozích letech příspěvek na provázení pěstounských rodin od Úřadu práce ČR. Velmi důležitým zdrojem příjmů jsou dotace a dary od právnických a fyzických osob, které nám umožňují pokrývat náklady na jednotlivé projekty a přidané služby našich klientů.

struktura zdrojů financování v roce 2019 ÚP ČR PARDUBICE - státní příspěvek na výkon PP Nadace J&T NADACE NROS Marka Bednar (prostřednictvím FRIENS OF VIA) MĚSTO SVITAVY GATEMA a. s. NADAČNÍ FOND VEOLIA Darujme.cz - výzvy projektů Sport Mentor Marcela Macková Trvalí individuální podporovatelé Makovská Petra Stora Enso 31

převod do roku 2020

3 344 000,00 Kč 387 000,00 Kč 338 265,00 Kč 107 720,74 Kč 65 000,00 Kč 60 000,00 Kč 40 000,00 Kč 33 625,67 Kč 20 000,00 Kč 16 662,00 Kč 14 100,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč

1 026 676,88 Kč 140 868,00 Kč 195 353,50 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 20 199,00 Kč 10 179,14 Kč 20 000,00 Kč 16 662,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 2 800,00 Kč


výsledovka 2019 Dě patří domů, z. s.

IČ: 22682660

Rok 2019

náklady

výnosy

číslo a 501 502 511 512 513 518 521 524 527 538 541 549

číslo a 602 642 649 682 684 691

název účtu Spotřeba materiálu Spotřeba energie Opravy a udržování Náklady na cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Ostatní daně a poplatky

koncový stav 195 262,27 Kč 65 548,41 Kč 6 826,00 Kč 108 218,00 Kč 1 533,00 Kč 967 111,48 Kč 2 485 921,00 Kč 656 507,00 Kč 52 448,00 Kč 3 000,00 Kč 402,00 Kč Smluvní pokuty a úroky z prodlení 24 072,24 Kč Jiné ostatní náklady náklady celkem

4 566 849,40 Kč

název účtu Tržby z prodeje služeb Ostatní pokuty a penále Jiné ostatní výnosy Přijaté příspěvky (dary) Přijaté členské příspěvky Provozní dotace

koncový stav 347 901,37 Kč 402,00 Kč 2 596,00 Kč 1 015 638,90 Kč 3 600,00 Kč 3 196 711,13 Kč

výnosy celkem

4 566 849,40 Kč

hospodářský zisk

0,00 Kč

32


zpráva nezávislého auditora k ověření účetní závěrky 2019

33


zpráva revizního experta pro rok 2019 Dne 1.4.2020 proběhla pravidelná roční revize ak vit DPD, která se sestává z analýzy veškerých podkladů o činnos a jednání s vedoucími pracovníky DPD. Jak jsem již konstatoval v minulé zprávě, DPD pokračuje a rozšiřuje své ak vity jako plně profesionální organizace s velmi cenným know-how zdokonaleným roky tvrdé práce a v praxi ověřeném. Tento know-how poskytuje dále dalším organizacím a ins tucím. V oboru je vnímána jako referenční a její postupy a metodologie se stali i inspirací pro metodiku postupů vydanou MPSV v oblas náhradní pěstounské péče. Důkazy úspěšného fungování spolku uvádím na několika příkladech: - V roce 2019, DPD opět získalo ocenění „Spolehlivá veřejně prospěšná organizace" od Asociace veřejně prospěšných organizací ČR a zachovalo si přízeň významných dárců jakými jsou například Nadace J&T, Veolia, Friends of Via...atd. - Vytvoření metodiky a akreditovaného kurzu "Klíčovou dírkou, aneb jak se orientovat v procesu provázení" - Neustálá aktualizace procesu provázení rodin na základě získaných zkušenos a legisla vních změn - Vytvoření speciální sekce pro dě na webu spolku: h ps://www.de patridomu.cz/de / - Pozi vní PR: přítomnost v místních médiích (např. TV Noe, ČRo) - Vyrovnané finance bez významné meziroční výkyvy V oblas strategie vývoje a posouvání organizace vpřed, vzniká vize pro roky 2021-2024 pro hos telskou péči a navazující služby. Spolek se bude nově též zaměřovat na práci s adop vními rodinami a zároveň bude pokračovat v nastaveném trendu vzdělávání tře ch stran. Jedním z cílů, které si DPD vloni vytyčilo byla decentralizace a osamostatnění Teplické organizace. Během loňského roku došlo k přehodnocení priorit a rozhodnu o tomto záměru se přesouvá do roku 2024. Velmi kladně vnímám neustálý důraz na udržení kvality hlavních činnos , spokojenost veškerých pracovníků a klientů, stabilitu a mo vovanost celého týmu. Rozvoj nových ak vit a adaptace k vývoji ve společnos podtrhuje inova vní myšlení vedení organizace a jejich jasnou vizi ohledně cílů, které chtějí dosáhnout v následujících ročnících. Opět mohu jen potvrdit, že DPD pokračuje ve své činnos zodpovědně, profesionálně, inova vně a v souladu se svým deklarovaným posláním.


hospodaření organizace za období 5 let rok 2014 2015 2016 2017 2018

2014

výnosy

náklady

zisk

3 863 698 Kč 4 950 066 Kč 4 754 166 Kč 5 407 188 Kč 5 037 167 Kč

3 969 385 Kč 4 818 781 Kč 4 798 694 Kč 5 373 499 Kč 5 006 955 Kč

- 105 687 Kč 131 285 Kč - 44 528 Kč 33 689 Kč 30 212 Kč

2015

2016

2017

2018

veřejná sbírka V rámci § 4 odst. 1 zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách má naše organizace Krajským úřadem schválenou veřejnou sbírku pod čj. 11620/2015. Tato sbírka je určena na financování asistentů pro dě se speciálními potřebami, individuální terapie dě a pomůcky při práci s dětmi, ať již individuální v rodinách nebo skupinovou na pobytech. V roce 2019 se nám díky DMS zprávám a darům od dvou dárců podařilo získat finanční příspěvek ve výši 6.380 Kč. Finanční prostředky byly použity na nákup edukačních pomůcek pro práci klíčových pracovníků s dětmi z pěstounských rodin. Práce s dětmi pomocí her pomůže uvolnit atmosféru a vytvořit příjemnější prostředí při kontaktu s klíčovou pracovnicí. Za tuto podporu jsme velice rádi a znamenají pro nás neocenitelnou pomoc. 35


rádi bychom poděkovali Našim kolegům za věrnost své práci, otevřenost, ochotu neustále se učit novým věcem, naslouchat, komunikovat a překonávat překážky.

Našim klientům za důvěru, spolupráci, partnerský přístup, vstřícnost a laskavost, s níž pomáhají svěřeným dětem zlepšit jejich životní start.

Našim donátorům za to, že nám věří a podporují naši práci.

Našim dobrovolníkům za nadšení, energii a čas, které věnují dětem z pěstounských rodin.

Pracovníkům z OSPOD a krajských úřadů Pardubického a Ústeckého kraje za konstruk vní jednání, partnerský přístup a podporu při řešení často složitých situací ohrožených dě .

Našim trvalým podporovatelům Doležalové Marii, Dvořákové Dagmar, Čápovi Milanovi, Indrovi Zdeňkovi, Klečkovi Jakubovi, Kopřivové Petře, Pajorkovi Ivovi, Šeděnkové Petře, Zavřelovi Zbyňkovi, Zahradníkové Renatě, Zhuravlevé Eleně. A našim novým dárcům Bicanové Kateřině, Cackové Petře, Cupalové Ivetě, Gangurové Veronice, Hodinářové Marii, Kylouškovi Petrovi, Najsrové Alici, Patai Viliamovi, Rybkovi Ondřejovi, Severové Petře, Smekalové Nikole, Šperlovi Adamovi, Vinklerové Monice, Vondráčkovi Zdeňkovi.

36


děkujeme za podporu


náš tým Jitka Bendová, DiS.

Mgr. Lenka Patočková

Ak vní členka VH, klíčová pracovnice

Statutární zástupkyně a předsedkyně Správní rady, ak vní členka VH, koordinátorka provázení

Mgr. Adéla Bodo Novotná

Bc. Radka Šmardová

Klíčová pracovnice

Ak vní členka VH, klíčová pracovnice

Lukáš Daniš, DiS. Ak vní člen VH, klíčový pracovník,koordinátor projektu, vedoucí respitních akcí, lektor

Daniel Zezula grafik, webmaster

Ivana Dvořáková Statutární zástupkyně a místopředsedkyně Správní rady, ak vní členka VH, koordinátorka akcí, účetní

MUDr. Dagmar Zezulová

Dagmar Gloserová

Helena Zugarová Zezulová

Výkonná ředitelka, ak vní členka VH

Administra vní pracovnice

Mar na Janalíková

Ak vní členka VH, odborná garantka, lektorka

Alexandra Tichánková

Ak vní členka VH, členka Správní rady

Statutární zástupkyně a místopředsedkyně Správní rady, ak vní členka VH, vedoucí regionálního pracoviště Teplice, klíčová pracovnice

Mgr. Karolína Kubicová

Ivona Klá lová Naskopulosová

Klíčová pracovnice

Ak vní členka VH, administra vní pracovnice

Mgr. Barbora Minaříková Doubková

Pavla Bažantová

Klíčová pracovnice

Ak vní členka VH, koordinátorka projektu, lektorka

38


grafika Daniel Zezula


Articles inside

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.