V-magazine nummer 10, juni 2024 (EU-editie)

Page 1

Vmagazine

Een periodieke uitgave van Nr. 10, mei/juni

2024 Europa editie

SnelheidN65 kanomlaag

Eindelijkeenkleinbeetjegoednieuwsover deN65:desnelheidkanbinnendebebouwde komvanVughtomlaagnaar50kilometerper uur.D66pleithieraljarenvoor.Zolanger noggeenpermanenteoplossinginzichtis, isditeengoedetijdelijkeoplossing.

D66 vindt het verlagen van de snelheid op de (te) drukke weg een goede maatregel die snel in te voeren is. Het betekent minder overlast voor de omwonenden, maar het heeft op termijn ook een positief effect op de drukte. Doordat de snelheid omlaag gaat, wordt de N65 namelijk minder aantrekkelijk voor doorgaand vrachtverkeer. Navigatiesystemen zullen de sluiproute door Vught minder vaak als voorkeur opgeven.

► lees verder op pagina 4

s een simpele, verstandige kortek veel voordelen gezondheid van onze of) en de onze prachtige natuurgebieden (minder stikstofdepositie). Bijkomend voordeel is ook nog dat de geplande geluidsschermen langs de N65 zeker 1 meter lager kunnen zijn en dat er minder beeldbepalende eiken gekapt hoeven te worden.

Het is een van de maatregelen die genoemd wordt in het plan van aanpak dat is opgesteld door ingenieursbureau Antea in opdracht van de Gemeente Vught. Andere maatregelen die we voor de korte termijn willen, zijn meer controles (op snelheid én rood licht), een ‘groene golf’ tussen Den Bosch en Oisterwijk om het optrekken en remmen van verkeer te verminderen, de oversteektijd voor fietsers te vergroten en het omzetten van de aansluiting op de A2 bij Den Bosch van A65 naar N65

Lange termijn

Minstens zo belangrijk is wat we gaan doen op de lange termijn. Het plan dat er lag heeft de Raad van State vernietigd. D66 gaf in 2020 al aan dat het plan niet deugde, onder andere op het gebied van stikstofaanpak en de ongebreidelde kap van bomen die nergens fatsoenlijk gecompenseerd werd. Daarom voerden we bij de herindelingsverkiezingen nog campagne met ‘Een beter plan voor de N65’. Eind 2022 werd het bestemmingsplan voor de N65 door de Raad van State vernietigd. En omdat het plan tussentijds al een keer was aangepast, vernietigde de rechter het.

De N65 is en blijft een weg die de leefbaarheid, luchtkwaliteit en veiligheid in Vught ernstig verslechtert. Daarom moeten we niet alleen de door D66 ingebrachte kortetermijnmaatregelen nemen, maar ook vooruitkijken De plannen voor de Parkweg65 van de gezamenlijke belangengroep Samen voor Vught blijft een interessante stip op de horizon. De vraag is wel of de provincie en Rijkswaterstaat hiermee zullen instemmen, want hun belang is doorstroming en niet zozeer het verminderen van het verkeer over de N65.

Het plan om de N65 te verleggen en ten zuiden Vught door te trekken naar de A2 popt ook vaak op, evenals de tunnel binnen de bebouwde kom van Vught. In theorie interessante opties, maar de zogeheten zuid-tangent gaat dwars door natuurgebieden en de tunnel trekt nog meer verkeer aan en dus lijken deze alternatieven, onwenselijk of onbetaalbaar. Toch zou het een goede optie zijn om deze veel aangedragen ideeën eens serieus in kaart te brengen, zodat ze goed onderbouwd definitief uit de lijst van mogelijke opties gehaald kunnen worden.

Dan hebben we nog het oude plan van de verdiepte ligging in Vught en het viaduct in Helvoirt. Dat is in ieder geval de komende jaren onhaalbaar vanwege de overbelasting van de natuur en de enorme weerstand die opnieuw tot procedures bij de Raad van State zal leiden

Kortweg, simpele keuzes voor de lange termijn zijn er niet. Voor de korte wel. Dus laten we die zo snel als mogelijk invoeren. Willem Jan de Graaff, raadslid D66 Vught

Even voorstellen

DefractievanD66isuitgebreid.Alenige tijdisRonJasker(64)actief.Hijisgetrouwd,heefttweekinderenenwerktals projectmangerbijProRail.Zijnfavoriete plekisdeIJzerenMan,waarhijregelmatigzwemt.

Waarom ben je actief geworden in de Vughtse politiek?

Ik ben zeer geïnteresseerd in politiek, landelijk én in Vught. De logische stap was dan ook om de fractie te versterken. Hoewel ik al een hoop in mijn vrije tijd doe (IVN/NMVught, sporten, 3D-tekenen en zingen), kan ik het werk in de D66-fractie er nog wel bij hebben, want ik ga binnenkort met pensioen.

Wat doe je bij D66 Vught?

In de fractie help ik met het verwerken van de informatie, de vorming van een standpunt en het bepalen van de politieke strategie. Ik doe het nu een jaartje en aanvankelijk was ik onervaren. Maar langzamerhand krijg ik inzicht in het politieke spel.

Wat vind je daar leuk aan?

Ik vind het erg boeiend om als oppositie-

partij dingen voor elkaar krijgen. Zo lukte het ons om jaarlijkse circa 300 nieuwe bomen te planten in de openbare ruimte. Dat voorstel kwam er mede door D66.

Waarom koos je voor D66?

Ik ben begaan met de klimaatproblematiek en de natuur. Ik vind het fijn dat D66 daar positie in kiest. Op mijn werk bij ProRail zet ik mij ook in voor het klimaat. In mijn project werk ik aan het elektrisch maken van de bouwmachines van de aannemers van ProRail. Ik ben er trots op dat we daar als Nederland in voorop lopen en ondervind aan den lijve de daadkracht van onze klimaatminister Rob Jetten

Waarom wil je je vooral voor gaan inzetten?

Klimaat en natuur natuurlijk, maar ik houd me ook bezig met hoe we het groeiende (vracht)verkeer op de N65 kunnen verminderen in de toekomst.

De economie van morgen is hoe dan ook groen

LijsttrekkerGerben-JanGerbrandy(56)wasEuroparlementariërtussen2009en2019 enwerdindieperiodeondermeerverkozentotGroenstePoliticusvanhetJaarin2017. EerderwashijpolitiekadviseurvanhetMinisterievanLandbouw,NatuurenVoedselkwaliteit.Gerben-Janisalsaanvoerdervanonzekandidatenlijsthétgezichtvaneen sterkengroenEuropa.InmaartbezochthijdealgemeneledenvergaderingvanD66 Vught,diegehoudenwerdinDeElzenburg.Welegdenhemenkelethema’svoor.

Oorlog

Deze verkiezingen spelen zich af in een totaal nieuwe realiteit. Er raast een oorlog langs de randen van de Europese Unie. En er hangt een donkere wolk boven ons continent. We moeten opstaan tegen partijen die de rechtsstaat afbreken Ook binnen onze eigen Europese grenzen Zo heeft een autocratisch leider in Hongarije al jaren de touwtjes in handen. Mijn zorg is dat Orban straks samen met Wilders, Le Pen en Meloni diezelfde sloophamer in Europa gaat hanteren.

Extreemrechts

Europa is niet van nature immuun voor autoritair gedachtegoed. Onze democratie is kwetsbaar, verre van zelfsprekend. En dát terwijl democratie de belangrijkste voorwaarde is voor onze welvaart, vrijheid en veiligheid. Dat is precies waar de Europese verkiezingen van 6 juni over gaan. Willen wij in ongekende vrijheid en welvaart blijven leven? Of laten wij onze toekomst gijzelen door de valse beloftes van extreemrechts? Ik vind het daarom volstrekt onverantwoord dat partijen als

de VVD een knieval hebben gemaakt voor extreemrechts. D66'ers zijn échte liberalen. In onze Nederlandse traditie, in onze Europese samenwerking. En laat duidelijk zijn: échte liberalen verdédigen onze Europese waarden, verdédigen onze vrijheid. Wij zullen daarom nóóit samenwerken met extreemrechts

DaadkrachtinEuropa

D66’ers zijn nogal eens ongeduldig. Verandering gaat zelden snel genoeg. Maar verandering kost tijd. Het heeft ook tijd gekost om Europa de goede koers op te sturen. Bouwen duurt lang maar wij weten ook dat slopen snel kan gaan. De progressieve koers die wij in Nederland en Europa hebben ingezet, is zo weer onderuit gehaald. Onder de dreiging van extreemrechts zien we nu al dat conservatieve partijen zand in de motor strooien.

Natuurherstelwet

Het slopen van de natuurherstelwet was voor mij persoonlijk dé aanleiding om de politieke handschoen weer op te pakken Als zoon van twee biologen weet ik hoe

mooi, maar ook hoe kwetsbaar de natuur is. En hoe belangrijk voor de mens. Wij kunnen simpelweg niet zonder. Die natuurherstelwet staat niet op zichzelf, maar is een symbool voor iets groters. Voor een radicale, noodzakelijke verandering in ons denken over hoe wij met onze planeet omgaan. Klimaatverandering en verlies aan biodiversiteit dwingen ons onze economie fundamenteel te veranderen Dat klinkt voor sommigen misschien bedreigend, maar voor mij spannend, uitdagend en als de enige weg vooruit.

Bloeiendeeconomie

De economie van morgen zal hóe dan ook groen zijn. En dat biedt juist kansen. Kansen ook voor onze Nederlandse innovatieve ondernemers Maar dan moeten we die wél pakken. Voor mij is het duidelijk: wie groen beleid door de shredder wil halen, vernietigt ook het loonstrookje van morgen. De grote economische uitdaging is dus niet hoe we behoúden wat we hebben, maar hoe we de transities die over de wereld razen aanjagen. Wat D66 betreft wordt Europa niet afhankelijk van groene technologie uit

China en kunstmatige intelligentie uit de Verenigde Staten, want een krachtige democratie en een leven in vrijheid vragen ook om een florerende economie.

Toekomst

Gerben-JanGerbrandytijdens deALVvanD66Vughtinmaart inDeElzenburginVught

Het worden cruciale jaren in het Europees Parlement. In deze veranderende wereld moet Europa eensgezinder zijn. Geen 27 koninkrijkjes, maar één wereldmacht. Dat dankzij haar kracht niet bedreigd wordt door anderen, maar bewonderd om haar democratie, individuele vrijheden en kwaliteit van leven

Voor dát Europa ga ik. Stem 6 juni D66.

Gerben-Jan Gerbrandy, lijsttrekker D66 Europa

D66.nl/wordlid

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.