Page 1

Uitgave Jaargang Datum

: 6 : 17 : 29 oktober 2011

Inhoudsopgave : 1. Hoe kunt u ons bereiken

pagina 2

2. De voorzet

pagina 2

3. Verslag Openbaar Fractieberaad 15 september 2011

pagina 4

4. OPINIE: Democratie en bestuurskracht

pagina 7

5. Agenda Openbaar Fractieberaad 3 november 2011

pagina 8

6. Van de fractie

pagina 8

7. Algemene Afdelings Vergadering 1 december 2011

pagina 13

8. Vergaderschema 2011

pagina 15

9. Vergaderschema Raadsvergaderingen en bijeenkomsten raad in 2011

pagina 15

Sluitingsdatum kopij voor Democrant nummer 7 / 2011 is op 28 november 2011. Lever s.v.p. uw bijdrage op tijd aan !

Colofon Eindredactie Redactie

: Ron Dujardin : Peter Mul Fractie D66 Etten-Leur

De Democrant is een uitgave van de afdeling Etten-Leur. De Democrant verschijnt in principe 7 maal per jaar. Š Democrant D66 afdeling Etten-Leur.

De Democrant is een uitgave van: Toernooiveld 14 4873 DK Etten-Leur www.d66etten-leur.nl


Uitgave Jaargang Datum

1.

: 6 : 17 : 29 oktober 2011

Hoe kunt u ons bereiken

Raadsleden: Raadslid/fractievoorzitter: Ron Dujardin...................................... Tel: Toernooiveld 14, 4873 DK Etten-Leur Mobiel: E-mail: Fax: Raadslid Erik Vissers Tel: Wilhelminalaan 60, 4872 BZ Etten-Leur E-mail:

076-5034654. 06-27437051 ron.dujardin@d66etten-leur.net 084-7472695 076-5040103 erik.vissers@d66etten-leur.net

Postadres Fractie:

Toernooiveld 14 4873 DK Etten-Leur

Fax: E-mail:

084-7472700 fractie@d66etten-leur.nl

JurriĂŤn Cerneus Pieter Freijee Wim Mol

06-39447203 076-5033793 076-5016160

jurrien.cerneus@d66etten-leur.net piet.freijee@d66etten-leur.net wim.mol@d66etten-leur.net

Guido Buys Stationstraat 95, 4872 TB Etten-Leur Sylvia Dujardin-Sloos

06-10331479 076-5036799 076-5034654

guidobuys@yahoo.com guido.buys@d66etten-leur.net sylvia.dujardin@ziggo.nl sylvia.dujardin@d66etten-leur.net

Penningmeester: Campagne coĂśrdinator en ombudsfunctionaris

Piet Freijee Peter Mul

076-5023267

peter.mul@d66etten-leur.net

Bankrekeningnummer

D66 afdeling Etten-Leur

Rabobank rekeningnr. 1135.73.812

Postadres

D66 afdeling Etten-Leur

Toernooiveld 14, 4873 DK Etten-Leur E-mail: Etten.Leur@d66.nl bestuur@d66etten-leur.nl Fax 084-7472700

Homepage: Hyves:

http://www.d66etten-leur.nl http://d66-etten-leur.hyves.nl

Burgerleden:

Bestuur: Voorzitter: Secretaris:

2.

De Voorzet

Het najaar staat gewoontegetrouw voor ons als raadsleden altijd in het teken van de begrotingsbehandeling die dit jaar op maandag 7 november zal plaatsvinden. In deze begroting zal het college de bezuinigingsvoorstellen die zij in het voorjaar en bij de kadernota heeft gepresenteerd verwerkt hebben. Helaas nog zonder een gedegen takendiscussie, waardoor er toch weer naar de kaasschaafmethode is gepakt en we dus maar moeizaam stappen vooruit zetten naar een financieel gezonde toekomst voor Etten-Leur. Gelukkig gaat die discussie nu wel van start. Met als motto: Etten-Leur op weg naar 2020, wordt in de komende periode een discussie gevoerd hoe de toekomst van Etten-Leur eruit zal zien en daarbij de keuzes die we als raad moeten maken om die toekomst ook financieel gezond in te kunnen gaan. Ook u als inwoners wordt daarbij intensief betrokken, zo starten we met de week van de toekomst . Op 2 november 2011 om 19.30 uur in het Oude Raadhuis, Markt 1 is elke inwoner van harte uitgenodigd om mee te praten over EttenLeur in 2020, aan de hand van de eerdere toekomst verkenning Etten-Leur in meervoud. Ook de raad is aanwezig, zij het als toehoorders om juist van u als inwoners te vernemen hoe u de toekomst van Etten-Leur ziet, wat voor gemeente worden we? Waar moeten we ons geld aan besteden? en wat hoeft van u absoluut niet(meer)? Ook met ondernemers, verenigingen en instellingen gaan we praten, dat gebeurd op 3 november met stakeholders uit 2 De Democrant is een uitgave van: Toernooiveld 14 4873 DK Etten-Leur www.d66etten-leur.nl


Uitgave Jaargang Datum

: 6 : 17 : 29 oktober 2011

het veld. Ook daar de vraag, hoe ziet u de toekomst en wat zijn wensen en ideeën. Maar ook op andere wijze kunt u meedoen en uw ideeën en suggesties meegeven: U kunt de gemeente mailen via toekomst@etten-leur.nl , u kunt via het Facebook account : https://www.facebook.com/gemeente.ettenleur uw ideeën delen en reageren op bijdragen van anderen en natuurlijk kunt u ook per brief uw bijdrage leveren. Het postadres is Postbus 10.100, 4870 GA Etten-Leur. Zet er even bij dat het om ‘Etten-Leur 2020’ gaat. Ik roep u allen dan ook op om mee te doen, want D66 vindt het uitermate belangrijk dat inwoners en ondernemers, verenigingen etc. meewerken aan een nieuwe toekomstvisie. Dit is nodig in een goed democratisch beleid en wij zijn ook van mening dat wij als politiek goed naar u moeten luisteren De gemeente zal met behulp van uw bijdrage een aantal verschillende toekomstbeelden oftewel varianten uitwerken. Deze varianten zullen dan door de gemeenteraad worden besproken. De raad zal zelf over de varianten nog een telefonische enquête houden onder de inwoners van Etten-Leur. Ik weet dat sommige ook door slechte ervaringen in de afgelopen perioden erg sceptisch staan tegenover de inspraak en het meedenken, maar weet dat wij er alles aan doen dat uw verhaal echt gehoord wordt en wij zullen in de besluitvorming ook uw inbreng als zwaarwegend meenemen in ons uiteindelijke standpunt. DOE MEE!!!!!!! En dan doe je die oproep en dan begaat de gemeente opnieuw weer blunders in de wijze van communiceren. Gaat de communicatie over de nieuwe methode van afvalinzameling al niet lekker en roept deze steeds weer vragen en erger nog, weerstand op. Toppunt is wel de zeer gebrekkige wijze waarop de invoer van een inkomensgrens bij de uitvoering WMO als het gaat om o.a. scootmobielen gecommuniceerd is en wordt. Stukken in de krant riepen direct vele reacties op, wekte alleen maar verwarring en de gemeente deed er weinig aan om die onrust door duidelijke berichtgeving weg te nemen. Sterker nog het college was onzichtbaar en dat is naar mijn mening een zeer slechte zaak. Nog vreemder, of misschien wel ergerlijker is het, dat het hier om een bezuinigingsmaatregel gaat, die in de begroting zit en die moet.... ja u begrijpt het al, nog goedgekeurd worden door de raad. En dat is niet de eerste keer, dat achter de rug van de raad alvast maatregelen uit het bezuinigingspakket worden doorgevoerd. En wat was ook al weer de afspraak, juist ja, we praten erover bij de kadernota, ja raad u krijgt straks bij de begrotingsbehandeling nog de mogelijkheid om andere keuzes te maken..... Niet dus, we zijn er gewoon ingelopen en misschien moet ik wel zeggen misleidt. Ook bij de behandeling van de structuurvisie Spoorzone merkte we, dat de communicatie met de klankbordgroep alles behalve goed verlopen is. Communicatie hoort plaats te vinden in de groep en moet niet door derden (WEL in dit geval) gevoerd te worden. Dan mag het college op aandrang van ons en gelukkig een meerderheid van de raad dan wel de invulling van het Don Bosco kavel teruggedraaid hebben, vertrouwen winnen van de omwonenden wordt nu toch een lastige zaak. Ook bij de behandeling van de aanvraag in kader van een mega varkensstal aan de Bankenstraat, liep in dat kader flinke averij op. Los wat we inhoudelijk van dit onderwerp vinden, schokkend is het, dat de wethouder aangaf, geen brood te zien in een klankbordgroep of werkgroep, omdat hij toch wel weet dat de omwonenden en de ondernemer niet tot elkaar komen. Als dit de wijze van communiceren wordt voor de komende periode, dan gaan we nog een leuke tijd tegemoet. Al meerdere malen merkten wij, dat door soms ongelukkige berichtgeving in de krant bewoners op het verkeerde been worden gezet. Het college ontbreekt het echter aan de mogelijkheid(, of misschien wel de wil?) om fouten te (laten) corrigeren. Bewijst maar weer eens hoe belangrijk communicatie is. Als ik dan nu een tussentijds cijfer voor dit onderdeel moet geven, dan wordt het toch echt een dikke onvoldoende. Maar goed de toekomstdiscussie is een nieuwe kans voor ons college en de ambtenaren om te laten zien, dat zij de inspraak wel serieus nemen, dat men leert van de gemaakte fouten en nu de inwoners wèl op de juiste wijze betrekt. Misschien winnen we dan weer een klein stukje van het vertrouwen van de inwoners in de politiek terug. Wij zetten ons al jaren voor meer dan 100% in en hopen dat nu eindelijk ook in de raad alle partijen inclusief het college gaan inzien, dat open, eerlijke en duidelijke communicatie dé sleutel is om samen met de inwoners te werken aan een fantastische gemeente Etten-Leur, waar het goed werken, wonen en recreëren is. Een gemeente waar je graag zou willen wonen. De uitdaging is er! Ron Dujardin fractievoorzitter D66 Etten-Leur.

3 De Democrant is een uitgave van: Toernooiveld 14 4873 DK Etten-Leur www.d66etten-leur.nl


Uitgave Jaargang Datum

3.

: 6 : 17 : 29 oktober 2011

Verslag van het openbaar fractieberaad van D66 Etten-Leur gehouden op 15 september 2011 (D66FR165.110915)

1. Opening Voorzitter Ron Dujardin opent het openbaar fractieberaad en heet alle aanwezigen welkom in onze nieuwe vergaderlocatie “Triviumhotel”. 2. Mededelingen / Binnengekomen post Bericht van verhindering van Hans Stevens. Sylvia Dujardin zal later aansluiten. Patricia van Dongen heeft zich als nieuw lid aangemeld. 3. Openbaar spreekuur / inspreektijd derden Er hebben zich 2 insprekers gemeld voor het openbare fractieberaad: Ruud de Leeuw en Dagmar Ras ( Namens wijkvereniging het Hooghuis ) In de wijk doen zich de laatste tijd veel problemen voor met samenscholende jongeren vaak tot ver in de nachtelijke uren. Deze jongeren veroorzaken veel last voor de bewoners in de omgeving van het park: Problemen spelen al zeker 5 jaar. Groep bestaat uit een vaste kern met losse aanloop; Parkeren auto’s op de meest onmogelijke plaatsen; Rijden zeer hard met auto’s en scooters door de wijk. Vaak ook auto’s met buitenlandse kentekens; Voetballen waardoor schade aan auto’s van buurtbewoners ontstaat; Vervuilen het park en urineren in de brandgangen; Er wordt op grote schaal gedeald. Drugs worden verkocht aan jongeren die nog niet in de koffieshop mogen komen. Geconstateerd is dat vanuit de verzamelplaats wordt gebeld en er even later grote, dure auto’s komen aanrijden met drugs; Bij controle blijkt er steeds maar “een gebruikers hoeveelheid drugs”per persoon aanwezig te zijn; Er gebeuren allerlei zaken met jonge meisjes binnen de groep, waar dan ook de bewoners mee geconfronteerd worden; Enz. Verschillende bewoners hebben de jongeren aangesproken op hun handelswijze met als gevolg dat hun banden zijn lek gestoken, zwarte strepen op de lak van de auto’s zijn aangebracht en zelfs een auto in brand is gestoken. Als gevolg hiervan durven de mensen niet meer te reageren op de misstanden. Een en ander is uitgebreid doorgegeven aan de politie door middel van meldingen en een brief aan de wijkagent, waarop nog geen reactie is ontvangen. Doordat door de politie nauwelijks wordt gereageerd zijn de mensen moe om te bellen: men hoort ook vaak dat men de enige is die belt. Afgesproken met de politie is wel dat een dossier wordt aangelegd waarin alle klachten worden verzameld. De wijkvereniging wil nu dat er een samenscholingsverbod gaat gelden voor het gebied naar voorbeeld van de Grauwe Polder, en dat de politiek actie gaat ondernemen. Problematiek is ook door gesproken met Groen Links, waarbij Sonja v/d/ Berge heeft toegezegd de portefeuillehouder veiligheid ( burgermeester ) te benaderen om actie te ondernemen. Deze zou toegezegd hebben een gesprek met de wijkvereniging aan te gaan. D66, Ron Dujardin: Het is haast klassiek dat bewoners klachten hebben en wijkagent dat niet (direct)oppakt. Zal problematiek ook bij de burgermeester aankaarten en aandringen op een gesprek / Aktie (is inmiddels gebeurd er komt een gesprek). Een samenscholingsverbod leidt vaak tot problemen op andere plaatsen. De bewoners moeten zeker de overlast en misstanden blijven melden bij gemeente en politie om escalatie op termijn te voorkomen. Meldingsysteem moet verbeteren. Lian Rovers. ( Spreekt namens zichzelf) Lian heeft met Erik Vissers contact opgenomen over de houding van het WMO loket Etten-Leur in haar situatie. Als moeder van 2 gehandicapte kinderen heeft ze regelmatig contact met het loket en voelt zich onheus behandeld door de ambtenaren van het loket. In de WMO zijn kaders en beleidsregels vastgelegd. Deze beleidsregels kunnen worden aangepast. Wat niet vastligt is het mandaat wat de medewerkers hebben om te onderzoeken. Van belang in deze is hoe 4 De Democrant is een uitgave van: Toernooiveld 14 4873 DK Etten-Leur www.d66etten-leur.nl


Uitgave Jaargang Datum

: 6 : 17 : 29 oktober 2011

ver je gaat in deze onderzoeksverplichting en wat het uiteindelijk opbrengt. De basis zou moeten zijn uitgaan van vertrouwen en niet van wantrouwen. Vaak wordt ook de menselijke maat vergeten door druk van bovenaf. Bij de WMO adviesraad zijn verschillende klachten binnengekomen van mensen die zich niet goed behandeld voelen door de medewerkers van het loket, maar anoniem willen blijven om eventueel verdere problemen in de toekomst te voorkomen. Daarnaast is de gemeentelijke organisatie moeilijk benaderbaar voor problemen / klachten. WMO adviesraad zou overwegen een onafhankelijk onderzoek in te laten stellen door een gespecialiseerd bureau. Gezien de ervaringen nu kan het in de toekomst als de functiebegeleiding van de AWBZ naar de gemeente gaat nog gevoeliger worden voor de gebruikers: Er gaat steeds meer stapeling van maatregelen plaatsvinden in de nieuwe wetgeving. Erik Vissers: In de WVG stond alles vast waar men recht op had. Nu vindt verschuiving plaats naar wat nodig is en wordt er meer verantwoording weggelegd bij de medewerkers van het WMO loket. Basis zou moeten zijn “ vertrouwen in plaats van wantrouwen” Rekenkamer onderzoekt geen doelmatigheid. Is bovendien erg duur en zou men moeten aansluiten bij andere gemeenten, hetgeen problemen kan geven. In de nieuwe WMO worden zo weinig mogelijk kaders vastgelegd. Een en ander zou werken vanuit wantrouwen in de hand werken, vooral gezien de budgettaire druk die erop staat. Een en ander kan ook willekeur in de hand werken. Bejegeningklachten kunnen worden ingediend bij Frans Dingenouts. In het convenant met de WMO adviesraad staat dat zij de taak als onderzoeker van klachten ook niet kunnen vervullen. In hun jaarverslag komen ook niet het aantal klachten voor. Het verhaal van Lian staat niet op zichzelf.: Er zijn veel meer mensen die dezelfde problemen hebben met het loket maar er niet voor uit willen komen uit angst dat ze daardoor nog negatievere ervaringen met het loket krijgen. Een en ander speelt natuurlijk niet alleen in onze gemeente, maar landelijk. Erik Vissers, Wim Mol en Patricia van Dongen gaan kijken hoe we dit probleem binnen de gemeente kunnen tackelen in overleg met WMO adviesraad en Lian Rovers

4. Verslag vorige vergadering Verslag van het vorige fractieberaad is goedgekeurd. 5.

Opinieraad van 19 en 20 september 2011

MAATSCHAPPELIJKE ZAKEN 19 september: Agendapunt 4: Voorstel vaststellen resultaten tussentijdse evaluatie beleidsnota Cultuur, Toerisme en recreatie. D66 is van mening, dat we vooral recreatie missen in de voorstellen en al eerder heeft D66 voorgesteld, cultuur en recreatie/toerisme uit elkaar te trekken. BESTUURLIJKE ZAKEN 19 September. Agendapunt 7 : Voorstel raadsopdracht toekomstverkenning / takendiscussie. Er is reeds een besluit gevallen in deze, maar we proberen nog verbeteringen in de keuze aan te brengen ( Variant 2). We gaan er vanuit dat de burgers zeker worden gehoord door middel van een telefonische enquête en sociale media Agendapunt 8 : Voorstel vaststellen indienden zienswijze concept strategische agenda Regio West Brabant. Is een heel wollig verhaal geworden en nagenoeg identiek aan provinciale agenda. Ons standpunt is dan ook aan provincie overlaten. Het gevaar bestaat dat de gemeentebesturen toch niet op 1 lijn te verkrijgen zijn. Gevaar voor “veel geouwehoer waar niets uitkomt” en dat het een speeltje voor bestuurders wordt. Agendapunt 9 : Voorstel wijziging gemeenschappelijke regeling belastingsamenwerking West Brabant. Aansluiten van Alphen, Chaam, Rucphen. Hoe meer er meedoen hoe financieel aantrekkelijker. Agendapunt 10:Voorstel tot toetreding gemeente Rucphen aan de gemeenschappelijke regeling regionaal archief West Brabant en vaststellen wijzigingen GR RAWB. Akkoord 5 De Democrant is een uitgave van: Toernooiveld 14 4873 DK Etten-Leur www.d66etten-leur.nl


Uitgave Jaargang Datum

: 6 : 17 : 29 oktober 2011

Agendapunt 11: Initiatiefvoorstel Ons E-L., APB en PvdA inzake trouwlocaties naar keuze. Naar onze smaak nog iets te veel regels. Kosten moeten wel inzichtelijk worden gemaakt en het geheel moet kostendekkend zijn. RUIMTELIJKE ZAKEN: 20 september. Agendapunt 14:Voorstel vaststelling Structuurvisie Spoorzone zuid. Er moet goed gekeken worden naar de verkeersafwerking GVVP. Ons voorstel is dan ook de structuurvisie uit te stellen tot GVVP is beslist, anders wordt misschien dubbel werk gedaan. Daarnaast zorgen over wijze van inspraak. Agendapunt 15:Voorstel beschikbaar stellen krediet Brede School Akkoord Agendapunt 16:Voorstel vaststelling herziening bestemmingsplan buitengebied Bankenstraat 61 De fractie is het er over eens om een eerste quick scan uit te voeren om de MER. Deze is immers alleen procedureel getoetst. Verder willen we de hulp inschakelen van de provinciale fractie. Jurrien Cerneus coördineert dit verder. Verder spreekt de fractie haar verbazing uit op de wijze waarop het college omgaat met het besluit van de welstandscommissie om de kapvorm op de meest effectieve manier te laten plaatsvinden. Een verder punt van zorg is dat er nauwelijks contacten geweest zijn met de klankbordgroep, onder het mom: “We zouden toch niet nader tot elkaar komen” Door eerder genomen besluiten is tegenstemmen niet meer mogelijk. Agendapunt 17:Voorstel naar aanleiding van het verzoek van dhr Jacobs, Schuitvaartjaagpad 179 om toestemming voor het bouwen van een loods t.b.v. museumactiviteiten. Voorstel is om het bestemmingsplan niet te wijzigen. D66: Niet akkoord, goed initiatief moet beloond worden. Agendapunt 18:Voorstel vaststelling welstandscriteria en bestemmingsplan “Hoek Anna van Berchem-Oude Bredaseweg. D66: Akkoord Agendapunt 19:Voorstel tot het vaststellen van het voorbereidingsbesluit t.b.v. windparken Bollendonkseweg en Zwartenbergseweg. Plan is door Raad van State verworpen. Afwachten. 6. • •

• • •

• •

Rondvraag. Jurrien: Wanneer binnen we weer met de cursus? De cursus had eerder moeten beginnen als we dat opnieuw hadden willen starten. Voorstel is te bekijken of we deze in het voorjaar kunnen geven, er moet dan wel reclame voor gemaakt worden. Guido Buys vraagt naar de uitbreiding van de sportaccommodatie op het Trivium, terwijl Van Hemert geen geld heeft voor een sporthal. Het bericht over het faillissement heeft vooralsnog geen betrekking op Van Hemert Trivium BV. Wel hebben we grote zorgen en wachten we met spanning de verdere stappen af. Ron nodigt Patricia uit voor Dropbox. Peter Coopmans: Wanneer komt er een andere naam voor de inforaad? Ron: Daar is het presidium mee bezig. Het presidium buigt zich over een aantal ideeën. D66 wil overigens de hoofdlijn intact houden, maar wel zoeken naar een betere combinatie van informatie geven en inspreken. Peter Mul: Maakt zich zorgen over de veiligheidssituatie rond de Vier Heemskinderen, volgens hem is het daar gevaarlijker geworden. Ron geeft aan, dat er passende maatregelen genomen zouden worden en dat ook naar venstertijden gekeken zou worden. Afspraak met de MR was, dat zij opnieuw ons op de hoogte zouden stellen, als de situatie met de nieuwe maatregelen niet verbeterd./ Vraag aan Peter is om een en ander na te gaan. Sylvia: Deelt een uitnodiging uit van het Proathuis, buurthuis in Banakkers dat 10 jaar bestaat. Tevens stelt zij voor dat nieuwe leden zich even voorstellen hetgeen gebeurt. Bert van Gils wil weten of plastic aan huis wordt opgehaald. 6

De Democrant is een uitgave van: Toernooiveld 14 4873 DK Etten-Leur www.d66etten-leur.nl


Uitgave Jaargang Datum

: 6 : 17 : 29 oktober 2011

Ron geeft aan dat dit het geval is, je kunt voor 1 euro 12 zakken krijgen. Daarnaast blijven de verzamelcontainers bestaan, dus men kan er ook voor kiezen plastic zelf weg te brengen.

7. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering af.

W. Mol

4.

OPINIE: Democratie en bestuurskracht.

Niet al te lang geleden heeft Etten-Leur er een partij erbij: Leefbaar Etten-Leur. De SP, de PVV, de ChristenUnie en misschien nog een lokale partij kunnen de Etten-Leurse gemeenteraad bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen komen “versterken”, maar is dat wel wenselijk? Het bestuurlijke dilemma dat je als politiek dan veroorzaakt, is dan zo groot dat het normale besturen van Etten-Leur bijna onmogelijk is. In deze OPINIE wil ik u de overwegingen geven, die het individu zou kunnen laten meewegen als het gaat om de Etten-Leurse politiek. Het versterken van democratie is altijd een goed punt om naar te streven. Het vertrouwen in de politiek daalt al jaren achter elkaar en een ommekeer is nog niet in zicht. Daarvoor zijn verbeteringen nodig. De politiek moet transparanter omgaan in haar handelen. Op die manier ziet de inwoner waar zijn/haar politici mee bezig zijn. Dat is niet altijd even leuk voor de politici, die nog van de oude garde zijn en niet met hun tijd durven mee te gaan en geen weg weten met sociale media en dan roepen om een Twitter-verbod. Het vergroten van de betrokkenheid van inwoners met de politiek en het transparanter maken van het publieke bestuur van Etten-Leur zou het doel moeten zijn in de komende jaren. De komst van meerdere partijen is dan op het eerste gezicht een zegen. Immers vergroot de komst van meerdere partijen het debat in de gemeenteraad en ook het aantal vragen, dat er gesteld zullen worden in de raad. Maar is dat vanuit bestuurlijk en democratisch oogpunt gezien wel juist? Voorbeelden van bestuurlijke armoede zijn er te over. Onze buurgemeente Zundert, maar ook Oosterhout zijn daar goede voorbeelden van. In deze gemeenteraden zijn er voor Zundert 7 partijen over 19 zetels en voor Oosterhout 10 partijen over 31 zetels. Besturen is voor deze gemeentes erg lastig. In het debat wordt al gauw niet op hoofdlijnen gediscussieerd. Er wordt niet naar compromissen gezocht. Er wordt eigenlijk alleen maar gediscussieerd om te discussiëren. Daar is op zichzelf helemaal niets mis mee, maar doe dat in een café of richt een debatclubje op. Misschien denkt u nu dat deze ratio´s ook voor de landelijke politiek gelden. Dat is volledig juist. Zij het, dat daar de schade redelijk beperkt blijft. Immers spelen er op het landelijke niveau veel meer zaken dan op het gemeentelijke niveau. Hier vindt u ook tevens mijn tweede zorgpunt bij de komst van meer partijen. Het aantal onderwerpen dat behandeld wordt in de gemeenteraad is ten opzichte van het parlement redelijk beperkt. Ook met de uitbreiding van het aantal taken van gemeentes zal het aantal agendapunten niet schrikbarend veel toenemen. Daarnaast is het vaak niet heel moeilijk om je als individu te bedenken, dat er niet heel veel invalshoeken te vinden zijn om een gemeentelijk probleem op te lossen. Hoe is het dan mogelijk dat er zo veel verschillende partijen zijn in een gemeente als bijvoorbeeld Zundert? Gemeentelijke politiek gaat op die manier lijken op voorbeschouwingen van een voetbalwedstrijd, die zich de week erop pas gaat voltrekken. Concluderend: Meer politieke partijen in de gemeenteraad is niet heel wenselijk. Het zou dan ook beter zijn om een hogere kiesdrempel in te gaan voeren. Ook al weet ik dat D66 in de mindere jaren dan buiten de raad zou zijn gebleven. Jurriën Cerneus

7 De Democrant is een uitgave van: Toernooiveld 14 4873 DK Etten-Leur www.d66etten-leur.nl


Uitgave Jaargang Datum

5.

: 6 : 17 : 29 oktober 2011

Agenda openbaar spreekuur en fractieberaad

Hierbij nodig ik u uit voor het OPENBAAR FRACTIEBERAAD welke op woensdag 3 november 2011 zal plaatsvinden in het Trivium Hotel & Spa, Trivium 72, 4873 LP Etten-Leur, Tel 076-5012340 (let op dit is onze nieuwe vergaderlocatie) te Etten-Leur AANVANG 19.30 UUR (D66AFR166.111103). We beginnen met een openbaar spreekuur voor de inwoners. Aansluitend vindt het fractieberaad plaats, dat uiteraard ook voor iedereen toegankelijk is. AGENDA. 1. Opening. 2. Inspreektijd derden/openbaar spreekuur voor burgers. 3 Mededelingen. 4. Verslag vorige vergadering (D66FR165.110915). 5. Raadsvergadering van 7 en 15 november, met vooral aandacht voor de begrotingsbehandeling. 6. Algemene politieke zaken. 7. Rondvraag. 8. Sluiting. Uiteraard staat het belangstellenden en leden vrij om vragen te stellen en te discussiëren over actuele politieke en plaatselijke zaken. Ook via ons forum, of per E-mail, of onze enquête kunt u reageren en/of vragen stellen. (http://www.d66etten-leur.nl) Ron Dujardin Fractievoorzitter.

6.

Van de fractie 1 september t/m 10 oktober 2011

In deze van de fractie blikken we weer terug op de afgelopen opinie- en raadsvergadering. We proberen hierbij een zo’n goed mogelijk beeld te scheppen van de inzet van de fractie van D66 in eerste termijn bij de behandeling van de diverse voorstellen van het college. We doen dit aan de hand van de agenda van de betreffende vergaderingen.

Opinie vergadering 19 en 20 september 2011 MAANDAG 19 SEPTEMBER – MAATSCHAPPELIJKE ZAKEN 4.

Voorstel vaststellen resultaten tussentijdse evaluatie beleidsnota Cultuur, toerisme en recreatie (CTR) (Erik) Er wordt voorgesteld om geen wijzigingen aan te brengen aan de beleidsnota en deze verder uit te voeren. Als reden wordt gegeven dat de evaluatie hier geen reden toe geeft. Dat er gewacht kan worden op de takendiscussie. Tenslotte worden er een aantal acties opgepakt waar de externe betrokkene tevreden over zijn. De argumenten zijn iets te makkelijk gevonden om maar niets te doen. Uit de evaluatie komt inderdaad geen geluid dat het niet goed gaat. Tijdens de inforaad kwamen wel een aantal geluiden naar boven dat actie gewenst is. Uit de evaluatie kwam ook naar boven dat maar 27% van de bevraagden een stijging van het aantal toeristen ziet. De helft van de geënquêteerde is een ambtenaar van de interne groep. Voor Koepel zijn alleen de aanbieders bevraagd. Het is dus een enquête waar je helemaal niets mee kunt of eigenlijk alles mee kunt. Meten is weten en nu denkt men dat men het weet maar volgens de fractie van D66 is deze manier van enquêteren alleen maar het aannemelijk maken van de reeds gemaakte keuze. Het wachten op de takendiscussie is op zich wel een goed argument, maar door dit bij alle nota’s te betrekken staat Etten-Leur, zeker met de manier waarop de takendiscussie aangepakt wordt, bijna de hele raadsperiode stil. Volgens mij kunnen we ons dat niet veroorloven en hadden we toch graag een andere aanpak gezien. Ten eerste de scheiding tussen cultuur en toerisme. In de vragenlijst zijn dezelfde vragen aan de verschillende soorten belanghebbende gestuurd en dat geeft een vreemd beeld over de stand van zaken. Ongeacht de uitkomst van vanavond zal er geen bijstelling komen. De takendiscussie, bezuinigingen op het ambtenaren apparaat en het actualiseren van alle uitkomsten van de vorige takendiscussie zullen er voor zorgen dat er voorlopig toch niets gebeurt. Wij hebben het idee dat er te weinig wordt gedaan aan het stuk recreatie en 8

De Democrant is een uitgave van: Toernooiveld 14 4873 DK Etten-Leur www.d66etten-leur.nl


Uitgave Jaargang Datum

: 6 : 17 : 29 oktober 2011

toerisme in de nota en wij vragen ons af wat de andere fracties daar van vinden. Moet er los van de nota een signaal afgegeven worden naar dit College toe dat wij het ons niet kunnen veroorloven om nog twee jaar stil te blijven staan. We moeten na gaan denken waar we over 20 jaar ons geld mee moeten verdienen en volgens ons moet recreatie en toerisme daar een belangrijke plaats in hebben/krijgen. Wanneer de andere fracties er net zo over denken dan horen we graag van het College wat ze daar aan gaan doen.

MAANDAG 19 SEPTEMBER – BESTUURLIJKE ZAKEN 7.

Voorstel raadsopdracht toekomstverkenning/takendiscussie. (Erik) Hij gaat er misschien echt komen. De takendiscussie. Zo lang ik actief ben binnen de gemeenteraad van EttenLeur wordt er al over gesproken. Afgelopen jaar was het bijna zo ver, maar hebben de coalitie partijen de keutel op het laatste moment ingetrokken. Zonde van al die onderzoeken die door het gemeentelijk apparaat uitgevoerd zijn. Nu zijn we een jaar verder en moeten veel cijfers geactualiseerd worden. Ook worden alle organisaties weer een keer gevraagd, of ze hun visie willen geven. Wellicht komt de discussie over de drie scouting verenigingen weer een keer op herhaling. We hebben het nu over de procedure, maar wellicht heeft dat niet zo heel veel nut. Afgelopen jaar is de procedure ook gaande weg aangepast. Wij zijn daarom een klein beetje sceptisch of het deze keer wel helemaal uitgevoerd zal worden. Voorlopig is onze raadgriffier ‘in control’, dus dat geeft al weer wat hoop dat het deze keer goed gaat. In de aanpak staan al wel een paar tegenstrijdigheden. Het gaat om een visie die blanco als uitgangspunt heeft, maar er staat ook dat de takendiscussie dient voor de uitvoering van het raadsprogramma. De kosten die nu gemaakt worden zijn ook een opstapeling van de kosten die aan het begin van het jaar gemaakt zijn. Omdat er toen niet doorgepakt is, is er ruim 2 ton aan gemeenschapsgeld verloren gegaan aan wat uiteindelijk een eenvoudige begrotingsaanpassing is geworden. Over de keuze van vanavond zijn wij er nog niet helemaal uit. De ontwikkeling van de drie varianten geeft meer sturing voor het vervolgtraject. Dat kan een voordeel, maar ook een nadeel zijn. Het kan ons beperken in de keuzes die er in de takendiscussie komen. Het zorgt ook voor een langere doorlooptijd. Wij zijn erg blij met de opname van het bevragen van inwoners die niet direct gekoppeld zijn aan een belangenvereniging. De belangenverenigingen hebben toch al regelmatig contact met ambtenaren en politieke partijen, maar de mening van willekeurige inwoners is zeker zo interessant. Dat gaat toch drie maanden langer duren en daarmee komt het geheel wel in gevaar. Wanneer er in het tijdspad maar een kleine vertraging komt dan is het eindresultaat er niet voor de voorbereiding van de begroting voor 2013 en 2014 is een verkiezingsjaar en volgens ons gebeurt er dan sowieso maar weinig. Als het nu weer niet lukt dan moet de nieuwe Raad het na de verkiezingen nog maar een keer proberen. D66 houdt vast aan het gegeven, dat de takendiscussie in ieder geval tot resultaat moet hebben, dat we een op de uitkomst gerichte kadernota krijgen in 2012.

8.

Voorstel vaststellen indienen zienswijze concept Strategische Agenda Regio West-Brabant. (Erik) Over de strategische agenda hebben wij een aantal opmerkingen. Ten eerste is de manier waarop deze tot stand komt nog steeds niet de manier zoals wij het graag zouden willen zien. Op het moment dat de raadsleden mee mogen praten zijn de grote lijnen al uitgezet. Op de avond dat er mee gepraat mag worden is er meer energie gestoken in het verdedigen van de reeds gemaakte keuzes dan in het vergaren van visies van de democratisch gekozen volksvertegenwoordiging. Daarbij is de samenstelling van de mensen die vanuit de gemeenteraad meepraten niet in overeenstemming met de stemverhoudingen in de gemeenteraad. Ook zijn niet alle gemeenteraden van de 19 gemeenten even goed vertegenwoordigd. Dat maakt de strategische agenda tot een niet gedragen document waar we op deze manier niet zoveel aan hebben. Misschien omdat er zoveel gemeenten meewerken aan het document, is het ook iets geworden waar we alles of niets mee kunnen doen. Dat is dan ook ons tweede bezwaar. Alles staat er in en Colleges kunnen er ongestoord uit shoppen om er iets uit te halen waar ze zelf in geloven. Ook worden zaken in de strategische agenda genoemd waar we in de besluitvorming van in ieder geval de gemeente Etten-Leur niets terug zien. We zien opmerkingen over de groei van toerisme, de manier waarop nieuwe industriegebieden ontwikkeld moeten worden en ook de woningbouw aangepakt dient te worden waar onze gemeente zich niets van aan lijkt te trekken. Opvallend zijn ook de raadsvoorstellen van de overige gemeenten. Bijvoorbeeld Oosterhout heeft als voorstel in te stemmen met de strategische agenda zonder enige zienswijze terwijl de gemeenteraad van die gemeente regelmatig laten weten helemaal niet te geloven in dit visie document en de manier waarop deze tot stand komt. Dit zorgt er voor dat eventuele concrete plannen die vanuit de strategische agenda als raadsvoorstel 9

De Democrant is een uitgave van: Toernooiveld 14 4873 DK Etten-Leur www.d66etten-leur.nl


Uitgave Jaargang Datum

: 6 : 17 : 29 oktober 2011

terugkomen bij deze gemeenteraden een moeizame weg tot besluitvorming te gaan hebben. De toevoeging van onze gemeente kunnen we ondersteunen, maar dat zorgt er gelijk voor dat het document nog wolliger en nog completer wordt waardoor de kans op echte sturing alleen maar kleiner wordt. 9.

Voorstel wijziging gemeenschappelijke regeling belastingsamenwerking West-Brabant. (Piet) De Gemeente Alphen-Chaam wilt toetreden tot deze gemeenschappelijke regeling. Hierdoor worden de overheadkosten door meerderen gedeeld, wat ook voor Etten-Leur voordeel oplevert. Tevens moet de begroting eerder opgesteld worden zodat de deelnemers meer tijd hebben om hun zienswijze in te brengen. En er komt een regeling klachten behandeling. D66 kan met één en ander instemmen.

10.

Voorstel tot toetreding gemeente Rucphen aan de Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Archief WestBrabant (GR RAWBR) en vaststellen wijziging GR RAWB. (Piet) Bij de behandeling van de begroting RAWB 2012 is rekening gehouden met de toetreding zodat RAWB niet de 3 x 3% behoefde te verwerken. D66 kan instemmen.

11.

Initiatiefvoorstel Ons E-L, APB en PvdA inzake trouwlocaties naar keuze. (Erik) Een heel goed initiatief van de drie partijen. Gelukkig heeft het College al een groot deel van de beperkingen laten varen. Wij hebben op zich maar één opmerking en dat gaat over de legeskosten. Wij zijn als partij voor kostendekkendheid en wanneer er door de keuze van een ander gebouw meer kosten gemaakt moeten worden dan zijn wij daar voorstander van dat die kosten gedekt worden. Alleen vinden wij het vreemd dat er voor het trouwen in bijvoorbeeld de Butler (50 meter naast de raadszaal) € 200,- meer betaald moet worden. Waar gaan die extra drie manuren in zitten. Het totaal bedrag is al erg hoog en met deze toevoeging lijkt het een klein beetje een extra ontmoedigingspremie dan een verhoging van de kosten.

DINSDAG, 20 SEPTEMBER - RUIMTELIJKE ZAKEN 14.

Voorstel vaststelling Structuurvisie Spoorzone - Lage Banken. (Jurriën) Grote projecten als deze vragen veel aandacht en een doortastende afwegingen. Spoorzone-Noord dient ontwikkeld te worden en dat gebeurt met dit voorstel, een voorstel dat op hoofdlijnen de sympathie kan krijgen van D66 Etten-Leur maar, nog niet onze goedkeuring. D66 Etten-Leur vindt het jammer dat er geen ondergrondse doorsteek wordt gemaakt naar het station, wat op zich goed te begrijpen is gezien de financiën. Echter zouden wij eraan kunnen denken om het huidige voetgangerspadje te gebruiken om een fietsdoorsteek te maken door het bosje heen. De plannen voor een mogelijke supermarkt in dit gebied vinden wij met de ontwikkelingen aan de Concordialaan achterhaald en met die mogelijkheid kunnen we niet instemmen, liever zien we daar een woonlocatie met eventueel ook de mogelijkheid voor een opvang voor daklozen. Een laatste aanvulling, D66 zou ervoor kiezen om de realisatie in meerdere fases uit te voeren om de kosten te kunnen afdekken. Bij voorkeur beginnen met de brede school. Een belangrijke kanttekening dient er ook gemaakt te worden als het gaat om de verkeerssituatie rond de Spoorzone. Zeker als het gaat om de hoeveelheid en de afwikkeling ervan. De bewoners geven aan dat deze op dit moment al hoog is en dat deze alleen maar hoger wordt gezien de realisatie van het project. Volgens de antwoorden die het college geeft over de verkeersdrukte blijven de aantallen binnen de normen die Den Haag stelt. Datzelfde geldt ook voor de geluids- en luchtoverlast. De definitieve invulling dus ook een mogelijke supermarkt aan de Zonnestad. Alles overziend is D66 van mening, dat realisatie van de plannen zonder een goede en degelijke verkeersstructuur niet mogelijk is en daar er ook nog andere ontwikkelingen zijn zoals de aanpassing van de hoek Hoevenseweg / Markt / Spoorlaan lijkt het onze fractie op dit moment verstandiger eerst de actualisatie van het GVVP af te wachten alvorens definitief ja te kunnen zeggen tegen deze structuurvisie. We roepen het college dan ook op, de plannen aan te houden. Dit geeft tevens de mogelijkheid de structuurvisie verder aan te passen aan de wensen van de omwonenden waar het o.a. gaat om de Don Bosco kamer.

15.

Voorstel beschikbaar stellen krediet Brede School Spoorzone. (Jurriën) Gezien de noodzaak van de bouw van een Brede school in dit deel van Etten-Leur kan D66 akkoord gaan met het beschikbaar stellen van het krediet voor de bouw van de brede school. 10

De Democrant is een uitgave van: Toernooiveld 14 4873 DK Etten-Leur www.d66etten-leur.nl


Uitgave Jaargang Datum

: 6 : 17 : 29 oktober 2011

16.

Voorstel n.a.v. verzoek van de heer Jacobs - Schuitvaartjaagpad 179 - om toestemming voor het bouwen van een loods t.b.v. museumactiviteiten. (Jurriën) Een gegeven paard niet in de bek kijken, dat is het gezegde als u iets gratis krijgt. Dat is hier het geval. EttenLeur krijgt een gratis museum, een museum dat zichzelf bedruipt zonder geld van de gemeenschap. Het is dan ook apart om te stellen dat het college de aanvraag tot de bouw van een schuur niet honoreert, om wille van het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan dient immers gewijzigd te worden voor de bouw van de extra schuur. Bestemmingsplannen zijn bewegelijke documenten, zo is het niet meer dan normaal dat er bijna elke raadscyclus wel een agendapunt te vinden is waar een bestemmingswijziging te vinden is. Dat is ook geen probleem immers, dient de gemeente de inwoner en niet andersom. Daarnaast wordt een belangrijk uitgangspunt voor D66 Etten-Leur in zake Ruimtelijk Ordening hierdoor aangesproken: maatwerk. Dat zou Etten-Leur moeten leveren om dit museum te kunnen laten bouwen. Etten-Leur wil zich extra inspannen om toerisme en recreatie binnen de gemeentegrenzen te stimuleren en hier ligt een mooie kans om Etten-Leur weer aantrekkelijker te maken om te bezoeken. D66 vindt dat dergelijke initiatieven gestimuleerd moeten worden en dat uitgegaan moet worden van wat mogelijk is. Onder goede kaders en randvoorwaarden kan ons inziens medewerking gegeven worden aan deze aanvraag zonder dat direct een precedent geschapen wordt. D66 kan zich dan ook niet vinden in het voorstel van het college en vraagt het college haar standpunt te heroverwegen.

17.

Voorstel vaststelling welstandscriteria en bestemmingsplan "hoek Anna van Berchemlaan-Oude Bredaseweg”. (Ron) D66 is blij dat er nu eindelijk een plan ligt voor dit deels braakliggende gebied. Een goede afbouw van die plek, waardoor ook de Oude Bredaseweg een mooie afwerking krijgt. Er zijn verder geen zienswijzen ingediend en D66 gaat ervan uit, dat er nu ook geen overwegende bezwaren tegen het plan liggen. D66 kan instemmen met het plan.

18.

Voorstel tot vaststellen voorbereidingsbesluit t.b.v. windparken Bollendonkseweg en Zwartenbergseweg. (Jurriën) Een windmolenpark levert duurzame energie. Daar kan D66 alleen maar blij om zijn. Alleen waarom een voorbereidingsbesluit nemen als de RVS nog een uitspraak moet doen snappen wij niet helemaal. Delen de andere fracties onze mening, dat Etten-Leur eerst moet wachten op een uitspraak van de RVS? Weten we op welk gronden de rechter de plannen heeft afgewezen? Moet er niet een heroverweging worden gemaakt of deze molens wel effectief genoeg zijn en of de bezwaren die er waren zijn weggenomen. In het raadsvoorstel vind ik er niets over terug. Goed om daar wat dieper op in te gaan

19.

Voorstel onkruidbestrijding op verhardingen. (Ron) D66 heeft het rapport gelezen en ondersteunt het besluit van het college om niet tot chemische onkruidbestrijding over te gaan. De gevolgen voor mens dier en milieu zijn ongewis en de risico's voor vervuiling van het oppervlakte en grondwater te groot. D66 heeft zich altijd opgesteld tegen het gebruik van chemische onkruidbestrijding en wat ons betreft hadden de kosten voor het maken van dit rapport bespaard kunnen blijven.

20.

Voorstel vaststellen kaders beleidsplan Openbare Verlichting. (Ron) D66 heeft de raadsopdracht bestudeerd en gezien, dat het college in ieder geval de belangrijkste uitgangspunten: (sociale)veiligheid en duurzaamheid meeneemt in de verder uitwerking van het beleidsplan. D66 dringt er bij het college op aan in het beleidsplan de ruimte te laten om op tijd in te kunnen steken als zich op het gebied van duurzame energie en verlichting nieuwe ontwikkelingen voordoen. Kiezen voor energiezuinige verlichting is wat ons betreft het uitgangspunt en er dient serieus gekeken te worden waar verlichting in nachtelijke uren gedimd of zelfs geheel uitgezet kan worden (met bijvoorbeeld een sensormogelijkheid in kader van veiligheid). Wellicht kan in het beleidsplan ook opgenomen worden: samenwerking met private ondernemingen die investering en beheer voor haar rekening nemen in ruil voor een vast energie bedrag. Dit gebeurt nu ook al bij verlichting in ondernemingen en geeft een hoog financieel rendement. D66 kan instemmen met de opzet zoals in het raadsvoorstel is aangegeven.

11 De Democrant is een uitgave van: Toernooiveld 14 4873 DK Etten-Leur www.d66etten-leur.nl


Uitgave Jaargang Datum

: 6 : 17 : 29 oktober 2011

DONDERDAG 6 OKTOBER RAADSVERGADERING. 16.

Voorstel vaststelling Structuurvisie Spoorzone - Lage Banken Een lastig dossier, D66 is van mening dat dit gebied een goede invulling moet krijgen en ook bestrijden wij niet de bouw van de brede school in dit gebied, maar wel vinden wij het van belang dat er aan een aantal belangrijke voorwaarden wordt voldaan en juist daar zit voor ons een belangrijk pijnpunt. Allereerst de wijze waarop met de klankbordgroep is omgegaan. D66 is van mening, dat er niet op de juiste wijze is omgegaan met de klankbordgroep. Gewezen wordt steeds op het feit dat de klankbordgroep in meerderheid akkoord zou zijn met de plannen, terwijl uit de infobijeenkomst en uit overleg tussen de opinie en deze raadsvergadering het tegendeel blijkt. De raad wordt daarmee dus op het verkeerde been gezet. In hoofdlijnen staan de leden en met hen de vertegenwoordigde omwonenden positie tegen een ontwikkeling in de spoorzone, maar de indruk bestaat, dat op cruciale punten er geen overeenstemming is, hoewel het college ons dat wil laten geloven. Wij vinden dit een zwaarwegend argument en duwt ons toch in de richting van het uitstellen van beslissingen op dit moment en eerst de tijd te nemen om er in goed overleg uit te komen, alleen dan kan voldoende draagvlak verkregen worden. Een van de belangrijkste zorgpunten voor ons en de klankbordleden is toch de verkeersontwikkeling rond dit gebied. Weliswaar wordt steeds gewezen op de procedure rond het GVVP, maar als we nu al besluiten nemen over de invulling van dit gebied, zonder te weten hoe we verkeersproblemen kunnen oplossen, snijden we ons straks toch inde vingers. Een slechte zaak. Wij zien meer in het koppelen van het een en ander om een goede toekomstgerichte oplossing te vinden. Wat ons betreft is het duidelijk, dat er verdergaande maatregelen nodig zijn om tot een acceptabele en veilige verkeersafwikkeling te komen. Ook over de invulling van enkele delen van het gebied bestaat verschil van mening tussen de klankbordgroep en het college. Ook hier zien we en meerwaarde als er nog eens goed naar elkaar geluisterd zal worden. De wijze waarop de bouwhoogte van de Don Bosco kamer tot stand is gekomen verdient in onze ogen geen schoonheidsprijs, terwijl in goed overleg toch tot een passende oplossing zou moeten worden gekomen. Anderzijds beseffen we de voortgang die het college graag wil ten aanzien van de ontwikkeling vaneen brede school in de spoorzone. Nogmaals D66 is op zich positief over de plaatsing van een brede school in dit gebied en heeft ook geen overwegende bezwaren tegen de gekozen locatie. Echter D66 heeft wel moeite met het feit, dat we vanwege de voortgang onder druk worden gezet, of wel met de rug tegen de muur gezet worden om toch maar te besluiten zonder dat we tegemoet kunnen komen aan belangrijke bezwaren die er in de omgeving leven ten aanzien van het totaalplan. Artikelen in de krant over lokale tekort komen natuurlijk niet ineens nu in de publiciteit en daarmee krijgt de discussie een extra dimensie. Alles overziend heeft D66 dan ook grote moeite om in te stemmen met de structuur visie vanwege de door ons gesteunde bezwaren vanuit de klankbordgroep over het verkeer en over de invulling van enkele gebieden. D66 adviseert het college dan ook om zichzelf te tijd te gunnen om tot een oplossing te komen en daarom kan zij beter het plan op dit moment terugtrekken en een beter gedragen voorstel in de volgende raad brengen, na goed overleg met de klankbordgroep. D66 heeft uiteindelijk tegen dit voorstel gestemd.

17.

Voorstel beschikbaar stellen krediet Brede School Spoorzone Gezien het standpunt bij agenda 16 is feitelijk dit agendapunt voor ons nu niet meer aan de orde. Op zich kan D66 wel akkoord gaan met het krediet dat in ieder geval nodig is voor de nieuwe brede school, maar wel dan, als er over de structuurvisie tot overeenstemming is gekomen.

18.

Voorstel raadsopdracht toekomstverkenning/takendiscussie Onze inzet is om te gaan voor optie 1 waarin er geen scenario's aangeleverd worden. In het traject naar het ene scenario moeten alle fracties zodanig betrokken zijn dat dit al de juiste is. De keuzes zijn dan in het traject gemaakt. De reden hiervoor zijn: Out of de box. Als er op het einde drie keuzes zijn dan zal daar nooit de perfecte tussen zitten. Wanneer er nog aanpassingen in de drie scenario's komen dan moeten die ook allemaal weer nagerekend worden en dat kost tijd en capaciteit. Het tijdspad is dan acceptabel. Wij willen het eindresultaat graag in de kadernota bespreken. (dit is voor de coalitie misschien minder belangrijk omdat zij dit al in hun besloten coalitie overleg kunnen bespreken. Wij willen dat graag in de openbaarheid doen) 12

De Democrant is een uitgave van: Toernooiveld 14 4873 DK Etten-Leur www.d66etten-leur.nl


Uitgave Jaargang Datum

: 6 : 17 : 29 oktober 2011

Wanneer er drie scenario's gemaakt worden dan kost dat extra tijd en capaciteit en die kunnen we allebei beter voor andere zaken inzetten. Daarbij lopen we een vergroot risico dat er bij een tegenslag in de uitvoering de hele takendiscussie aan deze hele raadsperiode voorbij gaat. Gezien de wijze waarop dit vorig jaar gegaan is kan dat natuurlijk ook de inzet van deze coalitie zijn. Wij zijn groot voorstander van het zelf bellen met inwoners van Etten-Leur. Hierdoor worden er meer verschillende mensen gehoord en krijgen wij als volksvertegenwoordigers gelijk nog wat extra informatie mee die we in de toekomst kunnen gebruiken. Als dit uitgebreid wordt ten koste van een burgerpanel dan zijn wij daar voor. 19.

Voorstel vaststellen indienen zienswijze concept Strategische Agenda Regio West-Brabant Over de strategische agenda hebben wij twee opmerkingen die wij ook in de opinie gemaakt hebben. Ten eerste de wijze waarop de strategische agenda tot stand komt. Wij zijn van mening dat de manier waarop dit nu gebeurt nog wel wat verbeteringen verdient. Bij de totstandkoming van het document moet er meer recht gedaan worden aan de democratische gekozen stromingen in alle 19 gemeenten. Ook bij het vormen van dit document is de invloed van de inhoudelijke opstellers erg groot. Ten tweede vinden we dat er wel erg veel onderwerpen belangrijk zijn. Het zou mooi zijn wanneer er door de 19 gemeentes ook een prioritering aangegeven is waardoor er in de uitvoering makkelijker doelen aan te wijzen zijn. Deze prioritering zien we ook niet terug in het uitvoeringsprogramma. Daar hebben wij als gemeenteraden niets over te zeggen, maar daar worden de echte keuzes gemaakt. Deze zijn misschien niet in alle gevallen in overeenstemming met de gekozen volksvertegenwoordiging en daardoor wellicht gedoemd te mislukken. Wij geloven zeker wel in een West Brabantse samenwerking met Tholen maar er zijn zeker nog wel een paar verbeterslagen te maken. In reactie op het amendement: Wij zijn blij met de toevoegingen. Wanneer hier een volgorde aangebracht zou kunnen worden dan zien we bijvoorbeeld de aandacht voor het openbaar vervoer liever bovenaan en de extra aandacht voor het MKB wat verder onderaan. Dit laatste omdat wij geloven dat deze groep veel op eigen kracht kan. En bijvoorbeeld het openbaar vervoer hoog, omdat dit voor iedereen nuttig is en ook nog het milieu een dienst bewijst.

Ron Dujardin, Erik Vissers (raadsleden), Jurrien Cerneus, Piet Freijee en Wim Mol (burgerleden)

7.

ALGEMENE AFDELINGS VERGADERING donderdag 1 december 2011 OM 20.00 UUR (AGAAV111201.71a)

Voor-aankondiging voor onze ledenvergadering welke op 1 december 2012 zal worden gehouden in het Trivium Hotel. De definitieve agenda zal in het wekend van 26 november met de Democrant nummer 7 verspreid worden, maar we verzoeken u de datum alvast in de agenda te zetten. Naast de huishoudelijke zaken hopen we op deze avond een interessant thema neer te zetten of een interessante bezoeker in huis te hebben. Daarover dan later meer. Ik herinner u allen eraan, dat de functie van secretaris vacant is. Tot de komende vergadering zou ik in functie blijven om hopelijk op 1 december het stokje aan iemand anders over te dragen. Graag verzoeken wij kandidaten zich uiterlijk 1 december 2011 om 18.00 uur te melden bij ondergetekende. We hopen op een grote opkomst. Ook niet leden zijn van harte welkom!!!! Kom dus eens kennis maken! Sylvia Dujardin-Sloos Secretaris

13 De Democrant is een uitgave van: Toernooiveld 14 4873 DK Etten-Leur www.d66etten-leur.nl


Uitgave Jaargang Datum

: 6 : 17 : 29 oktober 2011

Steun ons en wordt lid van D66 (Etten-Leur): Landelijk lid van D66 Jongerenlid van D66 landelijk (gecombineerd met landelijk lidmaatschap) Ik word:

Plaatselijk lid van D66 Etten-Leur (contributie â‚Ź15, maar meer mag, per jaar) Jongerenlid van D66 Etten-Leur (contributie â‚Ź7,50 per jaar, leeftijd maximaal 25 jaar) (doorstrepen wat niet van toepassing is)

Voornaam en letters Achternaam Adres Woonplaats en postcode Telefoonnummer Emailadres Mobiel nummer (niet verplicht) Geslacht

Man / vrouw (doorstrepen wat niet van toepassing is)

Geboortedatum

Indien u zich als plaatselijk lid opgeeft verzoeken wij u uw contributie gelijktijdig met het inleveren van de bon over te maken op bankrekening 1135.73.812 (Rabobank) t.n.v. D66 Etten-Leur met vermelding contributie plaatselijk lid.

Onze vergaderlocatie Het Trivium Hotel

14 De Democrant is een uitgave van: Toernooiveld 14 4873 DK Etten-Leur www.d66etten-leur.nl


Uitgave Jaargang Datum

8.

: 6 : 17 : 29 oktober 2011

Vergaderschema voor het jaar 2011.

De Algemene Afdelings Vergaderingen ( AAV ). Donderdag Donderdag Donderdag

17 februari 09 juni 20 oktober

2011 aanvang 2011 aanvang 2011 aanvang

20.00 uur 20.00 uur 20.00 uur

Het openbaar fractieberaad. Van 19.30 uur tot 21.00 uur is er in principe een open spreekuur, waar inwoners vragen kunnen stellen aan de fractie, ideeĂŤn kunnen aanreiken etc. Daarna volgt het openbaar fractieberaad. Donderdag Donderdag Donderdag Donderdag

3 februari 24 maart 12 mei 16 juni

2011 2011 2011 2011

19.30 19.30 19.30 19.30

tot tot tot tot

22.30 uur 22.30 uur 22.30 uur 22.30 uur

Donderdag Donderdag Donderdag

15 september 3 november 8 december

2011 19.30 tot 2011 19.30 tot 2011 19.30 tot

22.30 uur 22.30 uur 22.30 uur

De Algemene Afdelings Vergadering en het openbaar fractieberaad vindt plaats in: Trivium Hotel & Spa, Trivium 72, 4873 LP Etten Leur, Tel 076-5012340. Let ook op onze publicaties in de Etten-Leurse Bode, BN/De Stem of luister iedere dag naar de agendaberichten op LocalFM (105.7 in de ether of 92.9 op de kabel) en uiteraard de Democrant voor gewijzigde aanvangstijden en vergaderplaatsen. Wel adviseren wij u om de data alvast in de agenda te zetten en hopen wij op een grote opkomst tijdens de vergaderingen en bijeenkomsten. STEUN ONS EN DE FRACTIE!

9.

Vergaderschema Raadsvergaderingen en bijeenkomsten raad in 2011

Sinds 2008 is de manier van vergaderen van de raad gewijzigd. Voortaan worden voorstellen tot raadsbesluiten eerst in informatiebijeenkomsten behandeld. Hierin kunnen de fracties informatie verzamelen van de wethouder en de ambtenaren, maar krijgen ook de inwoners en belanghebbenden de gelegenheid de fracties zaken mee te geven voordat zij tot besluitvorming overgaan. Twee weken later vindt dan de opinie raadsbijeenkomst plaats (vergelijkbaar met de commissievergaderingen) waar de raadsfracties hun opinie en standpunten kenbaar maken over de voorstellen die zijn aangereikt. Indien agendapunten een ruime meerderheid hebben worden dit hamerstukken, die direct na de opinieraad in een besluitvormende raad worden afgetikt. De agendapunten die nog nader debat en onderzoek vergen komen weer twee weken later in de besluitvormende raad aan de orde. Raadsvergaderingen: Maandag 21 februari, 11 april, 14 november, 19 december 2011. Dinsdag 15 november 2011. Woensdag 6 juli 2011 Donderdag 26 mei, 7 juli, 6 oktober 2011. Informatiebijeenkomsten over raadsvoorstellen, waarbij u als inwoners kunt mee praten. Maandag 24 januari, 14 maart, 06 juni, 05 september, 17 oktober, 28 november 2011. Dinsdag 25 januari, 15 maart, 26 april, 07 juni, 06 september, 18 oktober, 29 november 2011. Woensdag 27 april 2011. Opinieraad bijeenkomsten (hier vormen de fractie hun oordeel en hamerstukken worden in de aansluitende besluitvormende raadsvergadering vastgesteld). Maandag 07 februari, 28 maart, 16 mei, 20 juni, 19 september, 31 oktober, 12 december 2011. Dinsdag 08 februari, 29 maart, 17 mei, 21 juni, 20 september, 01 november, 13 december 2011. De raadsvergaderingen starten om 19.30 uur, alle andere bijeenkomsten om 19.00 uur met vrije inloop.

15 De Democrant is een uitgave van: Toernooiveld 14 4873 DK Etten-Leur www.d66etten-leur.nl

Democrant D66 Etten-Leur 2011 Uitgave 6  

Democrant van D66 Etten-Leur met daarin de verantwoording van de fractie, notulen en de vergaderdata van gemeenteraad, fractie en jaarvergad...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you