Page 1

In dit nummer 02 De Voorzet 03 Agenda Openbaar Fractieberaad 28 november 2013

03 Verslag Openbaar Fractieberaad 1 februari 2014

06 Van de campagneleider 07 Van de fractie 09 Word lid en doe mee! 10 Vergaderdata 11 Contactgegevens

Inleveren kopij: Uiterlijk zondag 8 juni 2014

Editie April 2014

Jaargang 20

Uitgave 2


Pagina 2

De Voorzet Op 19 maart was het zover. Er kon gekozen worden voor de nieuwe raad en dat hebben veel mensen gedaan hoewel de opkomst ( 47,6%) natuurlijk veel te laag was. De politiek zal toch nog meer haar best moeten doen om mensen te interesseren voor de gemeentelijke politiek en daarmee ook de bereidheid om te gaan stemmen omhoog te krijgen. Wij doen daar al ons uiterste best voor. Doorlopend! Met onze bezoeken aan informatiebijeenkomsten en activiteiten in Etten-Leur, onze directe contacten met mensen die ons mailen, bellen, of schrijven, via onze Democrant, waarin we als enige partij periodiek ons handelen in de raad verantwoorden en onze openbare fractieberaden, waarin we in toenemende mate gasten mogen ontmoeten, die met ons in gesprek gaan en die ook bereid zijn mee te denken en te praten over andere onderwerpen. We hebben ook een goede slotcampagne gevoerd en natuurlijk er zijn altijd verbeterpunten, maar we waren goed zichtbaar, veel kandidaten hebben zich op allerlei wijzen laten zien op straat en bij bijeenkomsten, of via de sociale media en we waren telkens bereid het gesprek aan te gaan. Dat heeft geholpen kunnen we nu zeggen, met een mooie winst naar 13,8% van de stemmen en daarmee 4 zetels hebben we ons verdubbeld en liggen er nu ook de kansen om bestuurlijke verantwoording te pakken en mee te gaan doen in een coalitie. Ik ben trots op dit resultaat, een beloning voor ons harde werken en het geluid dat we laten horen. Op moment van schrijven zijn de onderhandelingen in volle gang, heeft een ruime meerderheid in de raad zich uitgesproken voor een coalitie tussen CDA, APB

Editie April 2014

en D66. We gaan ervoor en zullen ons best doen onze punten zichtbaar te maken in programma en bestuur. Met Erik Vissers, Patricia van Dongen en Jurrien Cerneus en ondergetekende is een mooie sterke fractie gevormd en mochten de onderhandelingen leiden tot een wethouderschap voor ondergetekende, komt met Peter ook weer kwaliteit terug in de fractie. Daarnaast staan goede burgerleden (Piet Freijee, Wim Mol, Hans Stevens en Huib de Korte) al te trappelen de fractie als burgerleden aan te vullen. Een mooie talentvolle groep. Dat geeft dan ook weer ruimte voor bestaande en nieuwe steunfractieleden, want we willen uiteraard een zo’n breed mogelijke groep mensen hebben om de komende vier jaar de zichtbaarheid vol te houden en de fractie goed te kunnen ondersteunen. Wil je meedoen, kom langs op onze vergaderingen, praat en denk mee en nog mooier wordt lid en help ons de fractie de komende vier jaar verder uit te bouwen. Via deze voorzet wil ik graag alle mensen die meegewerkt hebben om onze slotcampagne tot een succes te maken bedanken, wens ik onze nieuwe raadsleden en burgerleden straks heel veel succes toe om samen met onze groeiende achterban te zorgen voor een sterk geluid in de Etten-Leurse raad. Uiteraard ook dank aan alle kiezers die het vertrouwen in ons hebben. Ook dank voor de vele positieve en leuke reacties, die wij ontvangen hebben op de overwinning en welkom aan de nieuwe mensen die zich als lid inmiddels hebben aangesloten. Ik zie de komende periode met veel vertrouwen tegemoet en blijf ons bellen, mailen en schrijven, wij zullen u snel antwoorden en gaan graag met u in gesprek. Ron Dujardin, fractievoorzitter D66 Etten-Leur

Jaargang 20

Uitgave 2


Pagina 3

Agenda fractieberaad Hierbij nodig ik u uit voor het OPENBAAR FRACTIEBERAAD welke op donderdag 10 april 2014 zal plaatsvinden in het Trivium Hotel op het Trivium te Etten-Leur AANVANG 19.30 UUR (D66AFR183.140410). We beginnen met een openbaar spreekuur voor de burger. Aansluitend vindt het fractieberaad plaats, dat uiteraard ook voor iedereen toegankelijk is. AGENDA. 1. Opening. 2. Mededelingen. 3. Inspreektijd derden/openbaar spreekuur voor burgers. 4. Verslag vorige vergadering (D66FR182.140206). 5. Opinie bijeenkomsten 14 april en de raadsvergadering van 12 mei. 6. Nieuwe taakverdeling raadsleden-fractie. 7. Stand van zaken coalitieonderhandelingen. 8. Rondvraag. 9. Sluiting (met daarna nog gezellig samenzijn en glas heffen op verkiezingsuitslag). Uiteraard staat het belangstellenden en leden vrij om vragen te stellen en te discussiëren over actuele politieke en plaatselijke zaken. Ook via ons forum, of per E-mail, of onze enquête kunt u reageren en/of vragen stellen. (http://www.d66etten-leur.nl) Ron Dujardin Fractievoorzitter.

Verslag Openbaar Fractieberaad van D66 Etten-Leur gehouden op 6 februari 2014 (D66AFR182.140206) 1. Opening Voorzitter Ron Dujardin opent het fractieberaad. Door Bert van Gils wordt een voorzittershamer overhandigd aan Ron Dujardin en Guido Buys. "Dit om bij een grotere toeloop naar de partij orde is het geheel te brengen.", aldus Bert. 2. Mededelingen / Binnengekomen post Afmelding ontvangen van Huib de Korte. Patricia van Dongen en Erik Vissers komen later. 3. Openbaar spreekuur / inspreektijd derden Er hebben zich een drietal insprekers gemeld: Ton Luyten: Kunstgrasvelden Internos Er ligt een raadsvoorstel voor een 4e kunstgrasveld bij v.v. Unitas met als motivatie de sterke groei van de vereniging. Internos en DSE hebben in het verleden ook om een extra veld gevraagd om de groei op te vangen, echter hier was toen geen geld voor. Doordat Unitas met het 4e kunstgrasveld meer speelmogelijkheden krijgt lopen de andere verenigingen het gevaar dat spelers overgaan en er dus een leegloop ontstaat. Beide verenigingen willen ook in aanmerking komen voor een extra kunstgrasveld, waardoor meer trainings- en groeimogelijkheden ontstaan. D66: Er moet vanuit de gemeente een duidelijke sportvisie komen. Nu wordt er onevenredig met de gelden omgegaan. Accommodaties moeten zodanig ingericht worden dat ook groei in “Zuid” kan opgevangen worden. Editie April 2014

Jaargang 20

Uitgave 2


Pagina 4

Antoinette de Vries Spreekt namens bijstandsmoeder met 4 kinderen die zo snel mogelijk weer op de arbeidsmarkt wil komen. Heeft een academische opleiding. ( Juriste ) Komt men in de bijstand dan moet men een bepaald traject doorlopen van intake, workshops, sollicitatietraining, etc. Verder is er een sollicitatieplicht. Heeft gemeente verzocht om een coach om haar aan het werk te helpen, echter dat was niet mogelijk. Als werkervaringsprojecten werden aangeboden de Kringloper, inpakwerk bij fabriek met behoud uitkering en wasknijpers gaan maken in Breda. Werkzaamheden zijn geweigerd. Na boos weggelopen te zijn werd ze de volgende dag gebeld dat er een werkervaringsplaats beschikbaar was voor 3 maanden in Oudenbosch (gemeente Halderberge) mogelijk met verlenging. Eerder gesolliciteerd op deze functie, echter afgewezen: “Past niet in het team”. Nu zegt de teamleider dat ze “een dijk van een C.V. heeft. Betrokkene doet het werk graag als werkervaring maar bijkomend probleem is dat door dergelijke invulling van functie met behoud van uitkering reguliere banen weggenomen worden. Breda is op dit moment bezig een coöperatie op te zetten waarin werkzoekenden als kleine zelfstandigen op projectbasis kunnen worden ingezet tegen marktgerichte tarieven. Conclusie:  Er schort nog veel in de begeleiding van mensen vanuit de bijstand naar werk.  Goed opgeleide mensen krijgen te weinig begeleiding omdat gedacht wordt dat ze het zelf wel kunnen.  Voor bijzondere bijstand bestaat webshop waarop zaken staan die duurder zijn dan in de reguliere handel. Bijkomend probleem is dat men zelf moet voorschieten. D66: Erik Vissers gaat aan de slag met:  Voorschot verstrekken in plaats van voorschieten Webshop bijzondere bijstand.  Controle op beleid, werkervaringstrajecten moeten leiden tot werk.  Goedkopere aanbieders op Webshop.  Participatie uit kaderstelling.  Kortsluiten met Breda m.b.t. Coöperaties. Karin de Wild Verkeersituatie Spoorzone. Bij deze brede school komen vele onoverzichtelijke – gevaarlijke – situaties voor. Mogelijkheid zou de aanleg van zebrapaden zijn, waardoor meer verantwoordelijkheid bij de automobilist wordt gelegd ( vanwege hoge boetes ). Op dit moment vindt tot eind maart een monitoring van de situatie plaats door ambtenaren en politie. Rapportage afwachten. Als D66 hebben we bij de planvorming altijd tegen gestemd vanwege de verkeerssituatie. D66 (Ron) zal vragen stellen in de opinie en vragen om sneller invoeren van maatregelen zoals verplaatsen waarschuwingslichten. 4.Verslag vorige vergadering Verslag van het vorige fractieberaad op 28-11-2013 (FR131128) is ongewijzigd goedgekeurd. 5. Inbrengen agendapunten door leden. Er zijn geen extra punten die door aanwezigen en/of leden worden ingebracht 6. Opinieraad van 02 en 03 december 2013. WONEN: Agendapunt 4:

Editie April 2014

Voorstel betreffende de bouw van een nieuwe huisvesting voor de brugklasse van de KSE. D66 Akkoord. Door verhuizing zal minder verkeersdruk ontstaan. Brugklas terrein wordt gekocht door gemeente. Jaargang 20

Uitgave 2


Pagina 5

Agendapunt 5: Agendapunt 6:

Agendapunt 7: Agendapunt 8:

Voorstel voor het ontwikkelen van het terrein Lange Brugstraat 130. D66 Akkoord Voorstel over de vaststelling van het bestemmingsplan en de welstandscriteria Orgelhof 17 Troubadour D66: Akkoord. Voorstel over de vaststelling van het bestemmingsplan “Het Withof”. D66: Akkoord. Voorstel over de herbenoeming van twee leden van de Welstandscommissie. D66 Akkoord, ondanks feit dat we tegen het bestaan van de welstandscommissie zijn.

BESTUUR EN DIENSTVERLENING Agendapunt 11: Voorstel vaststelling marktverordening. Vorige verordening van 2006. Vragen stellen aan ambtenaar. Agendapunt 12: Voorstel over vaststelling van de bestuursopdracht begraafplaatsen. Graag ook termijnen korter dan 20 jaar vaststellen. Betalingsmogelijkheden spreiden. Agendapunt 13: Voorstel over de vaststelling van de visie regionale samenwerking. Stuk is erg vaag. Kunnen we weinig mee. Agendapunt 14: Voorstel over de aanpassing van de legesverordening. D66 Akkoord. LEVEN Agendapunt 17:

Agendapunt 18: Agendapunt 19:

Agendapunt 20:

Agendapunt 21: Agendapunt 22: Agendapunt 23:

Voorstel betreffende de uitwerking van 2 varianten van een cultureel Expertisecentrum. D66 is en blijft van mening dat eerst moet worden gekeken of elders ruimte beschikbaar is die kan worden ingezet, waardoor nieuwbouw kleiner kan worden. Voorstel over de integratie peuterspeelzaalwerk / kinderopvang. D66 Akkoord. Voorstel over de definitieve keuze ten aanzien van het realiseren 5e voetbalveld bij Unitas. Gemeente moet nieuwe sportvisie opstellen. Van belang het gelijkheidsbeginsel waarbij alle sportclubs evenveel mogelijkheden krijgen. Voorstel over de vaststelling van het beleidskader jeugdzorg. Nog veel werk te verrichten voor 1-1-2015, zoals ICT en opleiding van de benodigde specialisten. Voorstel over het beschikbaar stellen van een krediet voor de drie centralisaties. D66 Akkoord voor reservering. Voorstel over de vaststelling van de subsidieverordening. D66 Akkoord: Aanpassing aan modelverordening. Voorstel over de vaststelling van de begrotingswijziging inspecties kindercentra en de wijziging gemeenschappelijke regeling GROGZ. D66 Akkoord: Technische aanpassing.

7 Algemene politieke zaken: . 8. Rondvraag. Peter Mul: Laatste fractieberaad voor de verkiezingen. Moeten nog diverse zaken binnen de campagnecommissie worden geregeld alvorens aan de slag te kunnen. Voorbereidingen wel op schema. Erik Vissers: Heeft de voorzittershamer van de werkgroep Duurzaam overgegeven aan “particulier”. Hans Stevens: Voetpad Markt. Door Neerlands Koffiehuys wordt deel voetpad ingenomen voor terras. Wordt in verband met aanpassing Markt bekeken. Editie April 2014

Jaargang 20

Uitgave 2


Pagina 6

Bert van Gils: Wijkagent en buurtpreventie hebben goede afspraken gemaakt m.b.t. Studio 76 (het voormalige Zalinaz). Buurt wordt gewaarschuwd wanneer er feesten zijn en bewaking lijkt beter geregeld. 9. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering af. W. Mol

Van de campagneleider Net als Ron kan ik terugkijken op een zeer geslaagde campagne. Het was een intense tijd waar veel geregeld moest worden en er toch aardig wat af gemaild en gebeld is met het landelijk bureau. Er komt toch aardig wat kijken bij een campagne. Veel wat er moet gebeuren gebeurt achter de schermen. In tegenstelling tot vele afdelingen hebben we ook deze campagne weer onze eigen folders en posters gedrukt. Ook hebben we traditiegetrouw ook zelf weer alle borden neergezet langs de weg. Alles in redelijke bescheidenheid om er voor te zorgen, dat er geen overkill zou komen van verkiezingsborden. Voor wat betreft de poster was het aardig, dat onze poster gedurende twee dagen lang prominent te zien was bij De Wereld Draait Door. Eerlijk is eerlijk, ik heb daar wel enigszins de hand in gehad. Ik ben niet voor niets campagneleider. Maar dat blijft natuurlijk onder ons. En dat filmpje van Ron Dujardin bij SBS6 … Het was ook goed om te ervaren, dat er deze campagne zoveel leden actief betrokken waren. Dat is in andere jaren wel anders geweest. Het was af en toe moeilijk om het enthousiasme niet al te veel af te remmen en de betrokkenheid groot te houden. De verkiezingsavond zelf was erg spannend. Hoe zouden de kiezers D66 en vooral de lokale D66 fractie belonen. Toen ik om half elf 's avonds het stadskantoor binnenkwam, stonden we op basis van de tellingen van de eerste stembureau's op 3 zetels. Om klokslag 12 uur kwam de burgemeester met de verlossende uitslag. D66 Etten-Leur 4 zetels! Toen ging even het dak eraf door de aanwezige D66-ers. Een uitslag waar we wel op hoopten, maar toch best lastig was om gerealiseerd te krijgen. Ook de verwachting, dat de lokale partijen in zetels zouden winnen 'hielp' niet mee aan onze verwachtingen. Een prettige bijkomstigheid is dat ik er een kratje bier aan overhoud. Alvast bedankt Jurriën. Zoals het een goed campagneleider betaamt, kijkt hij alweer naar de volgende verkiezingen en die zijn er al weer heel snel. Nee, niet de landelijke verkiezingen, maar de Europese Parlementsverkiezingen. Die zijn in Nederland op 22 mei. Deze verkiezingen zijn opnieuw een uitdaging voor D66. Als pro Europese partij is het zwaar om tegen de stroom van negativisme in te roeien. Veel mensen zijn Europa zat, of denken Europa zat te zijn, omdat er zoveel negatiefs te horen valt. Europa staat voor velen synoniem aan immigratiestromen, subsidies, leningen aan Griekenland en graaicultuur. Maar we kunnen het heel dichtbij huis houden. Niet zo heel lang geleden bestond Nederland nog niet eens en was het een bij elkaar geraapt zooitje provincies, die alles deden om de macht binnen de grenzen van de eigen provincie vast te houden. Dat samensmelten tot het Nederland van 12 provincies, dat het nu is, ging ook niet over één nacht ijs. Europa is van hetzelfde laken een pak.

Editie April 2014

Jaargang 20

Uitgave 2


Pagina 7

Sterk Nederland Sterk Europa. Dat is de slogan waarmee D66 de Europese verkiezingen ingaat. Positief, op zoek naar kansen voor Nederland, op zoek naar kansen binnen Europa! En wie de opzet van de poster bekijkt ziet een grote overeenkomst met de poster van Ron. Inderdaad het nu goed herkenbare logo van D66. Waar een kleine afdeling groot in kan zijn. Ziet u de overeenkomsten tussen Nederland en Europa? Peter Mul, campagneleider

Van de fractie 15 januari 2014 t/m 30 maart 2014 In deze van de fractie blikken we weer terug op de afgelopen opinie- en raadsvergadering. We proberen hierbij een zo’n goed mogelijk beeld te scheppen van de inzet van de fractie van D66 in eerste termijn bij de behandeling van de diverse voorstellen van het college. We doen dit aan de hand van de agenda van de vergaderingen van de raad. Hierbij treft u de verkorte versie aan. Alle uitgebreide 'Van de fracties' vindt u nu op onze site onder Publicaties >> Van de fracties (uitgebreid) >> Van de fracties (uitgebreid) 2013 >> en dan de desbetreffende periode. OPINIE VERGADERING 10 FEBRUARI 2014 WONEN Voorstel raadsbesluit brugklassen KSE Onze fractie is onder de indruk van de visie van deze onderwijsinstelling. Gezien het voorstel en de presentatie tijdens de informatiebijeenkomst hebben wij het idee dat hier een gedegen plan ligt waarbij er goed nagedacht is over de toekomstige ontwikkeling van zowel de interne schoolpopulatie alsook het gebruik van de gebouwen in een breder verband. Wij kunnen dat zeer waarderen en zijn van mening dat ons eigen gemeentebestuur hier nog wat van kan leren. Rondvraag D66 maakt zich zorgen over de verkeersafwikkeling en veilige oversteken rond de nieuwe Brede School in de Spoorzone. Hoewel er gemonitord wordt, vrezen wij dat er zich toch gevaarlijke situaties gaan voordoen vooral bij de oversteek van de Concordialaan. D66 vraagt de wethouder niet tot eind maart te wachten, maar al eerder met voorstellen te komen, waarbij wij de suggestie meegeven om waarschuwingsborden met knipperende lichten te plaatsen (deze staan verderop bij de Statenlaan overbodig te wezen) en/of aanleg van een echt zebrapad. Editie April 2014

BESTUUR EN DIENSTVERLENING. Krediet vaststellen bestuursopdracht begraafplaatsen. D66 kan met de bestuursopdracht instemmen, wel vraagt D66 om ook in de nader studie mee te nemen, om de minimale huurtermijn terug te brengen tot 10 jaar en ook de mogelijkheid van gespreide betaling mogelijk te maken. Uiteraard gaat D66 ervan uit, dat er goed gecommuniceerd wordt met de belanghebbende en dat dit zal leiden tot een heldere regeling. Voorstel vaststelling visie regionale samenwerking Dat er op diverse niveaus moet worden samengewerkt en dat regionale samenwerking zeker als het om uitvoeringszaken gaat van belang is en efficiënt kan zijn, ontkent D66 niet. Ondertussen ontstaan er steeds meer samenwerkingsverbanden die voor de lokale politiek nauwelijks te volgen zijn. Hier ligt dan ook het grootste gevaar op de loer, de democratische legitimering en controle. Dit dient in onze ogen een belangrijk criterium te zijn bij de verdere uitwerking van de visie. D66 heeft ook met betrekking tot de Regio West Brabant (19+) al aangegeven dat een andere wijze van betrokkenheid van raden nodig is om draagvalk te verkrijgen en in de uitwerking van deze visie zouden wij ook dat item een plaats willen geven. OPINIE VERGADERING 10 FEBRUARI 2014 LEVEN Voorstel Cultureel expertisecentrum In 2010 is er afgesproken dat er na een investering nog 10 jaar gebruik gemaakt gaat worden van het oude gebouw. Wij zijn voor consistent bestuur waar men op kan vertrouwen en wanneer dit plan doorgaat dan heeft men € 380.000,- aan investering weggegooid. Dat is niet netjes omgaan met het geld van onze inwoners. In dit plan zien we dat er geen gehoor is gegeven aan het optimaal gebruik maken van de overige gebouwen. Ten slotte gaat er precies gebeuren waar alle partijen die cultuur een warm hart toedraagt bang voor waren. Jaargang 20

Uitgave 2


Pagina 8

Er gaat drie ton van de cultuur af en die gaan naar de stenen. Er wordt zonder na te denken over wat dit voor de cultuur betekent, 3 ton bezuinigt omdat dat geld nodig is voor het gebouw. Wellicht heeft de Nieuwe Nobelaaer een gebouw gewonnen, maar cultuur in de brede zin van het woord heeft in Etten-Leur straks verloren.

verenigingen in slechte weersomstandigheden vaak de competities en trainingen stil, waardoor een rechtsongelijkheid ontstaat. Daarnaast maken wij ons nog steeds zorgen over de verhuizing van handbalvereniging Internos naar het Trivium.

Voorstel vaststelling peuterspeelzaalwerk/kinderopvang Het voorstel vinden wij zeer verwarrend. De harmonisering waar over gesproken wordt is in het stuk helemaal niet meer aan de orde en gaat het alleen om de landelijke maatregel en dat ouders een ander tarief moeten gaan betalen om ze te dwingen naar de kinderopvang te gaan zodat de landelijke regering opdraait voor de kosten.. D66 kan zich helemaal niet vinden in de redenering dat tweeverdieners geen gebruik van de peuterspeelzaal moeten maken, maar gebruik moeten maken van de kinderopvang. Het eigen onderzoek onderschrijft ook dat mensen bewust kiezen voor peuterspeelzaal of kinderopvang en dat dit niets te maken heeft met de financiering. De winst zal ook van korte duur zijn omdat er straks toch gekort gaat worden vanuit het gemeentefonds. Er zijn in EttenLeur nog een aantal peuterspeelzalen, die niet gelieerd zijn aan de gemeente en wellicht gaan die hier garen bij spinnen en dan komt er zeker een scheiding tussen de verschillende groepen.

RAADSVERGADERING MAANDAG 24 FEBRUARI 2014

Voor ons dus een heel onduidelijk voorstel met wederom in de WMO paragraaf de standaard tekst n.v.t. Het College kan het waarschijnlijk ook niets schelen en maakt zich er erg gemakkelijk van af om een raadsbesluit waarin dit afgesproken is ook uit te voeren. Voorstel definitieve keuze 5e voetbalveld Unitas De aanleg van het vijfde voetbalveld staat niet ter discussie, dit is destijds met de verhuizing van de diverse sportverenigingen ook in het vooruitzicht gesteld. Blijft over de keuze of het een kunstgrasveld of een gewoon grasveld moet worden. D66 erkent dat op lange termijn een kunstgrasveld goedkoper is dan een gewoon grasveld. Tevens erkennen wij, dat door de groei van de vereniging Unitas de druk op de velden erg hoog is, wat een kunstgrasveld rechtvaardigt. Toch heeft D66 enige bedenkingen, immers Unitas wordt nu ten opzichte van de twee andere voetbalverenigingen enorm bevoordeeld met vier kunstgrasvelden. Dit mede gezien het feit dat de andere verenigingen al eerder vroegen om een (extra) kunstgrasveld om ook hier meer speelmogelijkheden te kunnen bieden bij slecht weer. Nu liggen bij deze Editie April 2014

Voorstel vaststelling van de integratie peuterspeelzaalwerk en kinderopvang. D66 heeft in de opinie al haar grote verbazing uitgesproken, dat juist bij dit onderdeel de WMO paragraaf niet was ingevuld. Dat is nu wel gedaan, maar de invulling daarvan vindt onze fractie erg mager. Daarbij komt ook, dat onze fractie twijfels heeft over de keuze die nu is gemaakt en het feit, dat andere partijen geen kans hebben gekregen in de aanbestedingsprocedure. Alles bij elkaar inclusief wat D66 in de opiniebijeenkomst al naar voren heeft gebracht kan D66 niet instemmen met dit voorstel. Voorstel vaststelling beleidskader jeugdzorg D66 is van mening dat de ambtenaren van de 9 gemeenten in goed overleg met de maatschappelijke partners en de huidige aanbieders van de jeugdzorg een goed stuk hebben weggelegd, waarbij – ondersteund door een duidelijke presentatie tijdens de inforaad en tijdens bijeenkomsten in Roosendaal c.q. Bergen op Zoom – de kaders duidelijk zijn aangegeven. Zorgen hebben we nog wel met betrekking tot de volgende zaken:  De ICT inrichting van deze toch complexe materie moet nog in zijn geheel gebeuren. 1 januari 2015 is kort dag!  Het inrichten van de lokale toegang moet zeer effectief werken vooral in het kader van het in eerste instantie in beeld brengen van het eigen sociale netwerk / eigen kracht en de verwijzing naar dit eigen sociale netwerk of overige hulpverleners om te voorkomen dat problemen tussen wal en schip gaan vallen.  Uitgangspunt is zowel voor Jeugdzorg, AWBZ en Participatie is de integrale aanpak “een gezin, een plan, een regisseur”. Welke competenties moet de Joop hebben die een gezin gaat begeleiden of gaan we bij stapeling van problemen per gezin meer Jopen inzetten Jaargang 20

Uitgave 2


Pagina 9

met mogelijk het gevaar langs elkaar heen te werken. Gezien het vele werk dat er nog moet gebeuren zal de tijd tot 1-1-2015 zeer goed benut moeten worden. Voorstel beschikbaar stellen krediet Sociaal Domein/drie decentralisaties. D66 is het eens met het College dat de drie decentralisaties gezamenlijk aangepakt moeten worden. Tot nu toe zien we daar nog niet zo heel veel van terug buiten de woorden dat ze het met ons eens zijn dat het gezamenlijk opgepakt moet worden. Wij hebben veel zorg bij de late aanpak van de ICT voor de Jeugdzorg. Dit budget en de start minder dan een jaar voordat men live gaat waarin er ontwikkelt, getest en geschoold moet worden vinden wij veel te kort. Dus wij zijn voor het vrijgeven van een gedeelte van het reeds gereserveerde budget en wij zijn benieuwd of het College voortaan Passend Onderwijs ook mee gaat nemen in de decentralisatie overzichten en bijpraat sessies? Motie oproep aan college mee te helpen met oplossing huisvesting voedselbank(D66, Groenlinks en Ons Etten-Leur). Motie niet in stemming gebracht omdat de andere partijen niet willen steunen, uiteindelijk geeft de

wethouder wel aan terug te komen naar de raad als de voedselbank echt in de kou komen te staan. Motie hennepgeurkaarten om te kunnen ontdekken waar illegale wietteelt plaats vindt, mede in kader van veiligheid (CDA, D66, Leefbaar Etten-Leur en Ons Etten-Leur). D66 is uiteraard voor regulering van de wietteelt echter zolang dat nog niet het geval is en de veiligheid in veel huizen waar illegaal gekweekt wordt en wat een groot risico met zich meebrengt. Motie om samen met de vier o's te werken aan behoud maatschappelijke stage.(CDA, D66, Ons Etten-Leur, leefbaar Etten-Leur). Nu landelijk de verplichting voor maatschappelijke stage is weggevallen, willen de indieners het college oproepen om in samenspraak met de onderwijs, organisaties en ondernemers te zoeken naar mogelijkheden om stagemogelijkheden te kunnen handhaven. We vinden het belangrijk dat de mogelijkheden blijven bestaan, waarbij wel goed bekeken moet worden wat het oplevert en ook hoe de leerlingen het ervaren en er tegenover staan. Ron Dujardin, Erik Vissers (raadsleden), Jurrien Cerneus, Patricia van Dongen, Piet Freijee en Wim Mol (burgerleden)

Word lid en doe mee! Wilt u bijdragen aan een mooi, leefbaar en economisch gezond Etten-Leur, waar niet alleen uw belangen, maar ook die van uw buren en van de inwoners van andere wijken centraal staan en wilt u daar uw nek voor uitsteken, dan is de lokale politiek zeker iets voor u. Vanaf Euro 60,- per jaar bent u al lid. Voor dit bedrag bent u wel verzekerd van een partij, die goed voor haar leden zorgt, cursussen aanbiedt het debat tussen leden bevordert en u stemrecht geeft. Ook binnen de afdeling van D66 Etten-Leur is er ruime expertise aanwezig. Denk eens na of u zich wilt verbinden aan D66. En wilt u zich, logischerwijze, meer informeren, kijk dan op onze site www.d66etten-leur.nl of www.facebook.com/d66ettenleur of op www.d66.nl / https://site.d66.nl/formulier/word_lid_van_d66_2 en bekijk onze verkiezingsprogramma’s van de afgelopen verkiezingen. Neem gerust contact op met onze raadsleden of volg ze via @RDUJAD66, @Erik_D66_EL, @jurrien_cerneus of @vanDongenD66 en volg @D66 of @D66EttenLeur. Mogelijkheden te over! Peter Mul Campagneleider D66 Etten-Leur /

Editie April 2014

@PeterMulD66

Jaargang 20

Uitgave 2


Pagina 10

Vergaderdata 2014 Fractieberaad (aanvang: 19:30 uur) 6 februari, 10 april, 19 juni, 18 september, 23 oktober, 27 november Van 19.30 uur tot 21.00 uur is er in principe een open spreekuur, waar inwoners vragen kunnen stellen aan de fractie, ideeĂŤn kunnen aanreiken etc. Daarna volgt het openbaar fractieberaad.

AAV (aanvang 20:00 uur) 24 april (onder voorbehoud), 6 november De Algemene Afdelingsleden Vergadering en het Openbaar Fractieberaad vinden plaats in: Trivium Hotel & Spa, Trivium 72, 4873 LP Etten Leur, Tel 076-5012340. Let ook op onze publicaties in de Etten-Leurse Bode, BN/De Stem of luister iedere dag naar de agendaberichten op LocalFM (105.7 in de ether of 92.9 op de kabel) en uiteraard de Democrant voor gewijzigde aanvangstijden en vergaderplaatsen. Wel adviseren wij u om de data alvast in de agenda te zetten en hopen wij op een grote opkomst tijdens de vergaderingen en bijeenkomsten.

Locatie: Trivium Hotel & Spa

Informatiebijeenkomsten (aanvang 19:00 uur) 27 januari, 27 januari, 31 maart, 1 april, 10 juni, 11 juni, 8 september, 9 september, 13 oktober, 14 oktober, 17 november, 18 november

Opiniebijeenkomsten (aanvang 19:00 uur) 10 februari, 11 februari, 14 april, 15 april, 23 juni, 24 juni, 22 september, 23 september, 27 oktober, 28 oktober, 1 december, 2 december

Voorstellen tot raadsbesluiten worden eerst in informatiebijeenkomsten behandeld. Hierin kunnen de fracties informatie verzamelen van de wethouder en de ambtenaren, maar krijgen ook de inwoners en belanghebbenden de gelegenheid de fracties zaken mee te geven voordat zij tot besluitvorming overgaan. Twee weken later vindt dan de opinie raadsbijeenkomst plaats (vergelijkbaar met de commissievergaderingen) waar de raadsfracties hun opinie en standpunten kenbaar maken over de voorstellen die zijn aangereikt. Indien agendapunten een ruime meerderheid hebben worden dit hamerstukken, die direct na de opinieraad in een besluitvormende raad worden afgetikt. De agendapunten die nog nader debat en onderzoek vergen komen weer twee weken later in de besluitvormende raad aan de orde. Locatie: Oude Raadhuis

Editie April 2014

Jaargang 20

Uitgave 2


Pagina 11

Raadsvergaderingen (aanvang 19:30 uur) 24 februari, 25 maart (oude raad), 27 maart (nieuwe raad), 12 mei, 7 juli, 8 juli, 26 oktober, 10 november, 11 november, 15 december

Locatie: Raadzaal

Contactgegevens Raads- en burgerleden Ron Dujardin

076-5034654 06-52880953

Toernooiveld 14 4873 DK Etten-Leur ron.dujardin@d66etten-leur.net

Raadslid / fractievoorzitter

Erik Vissers

076-5040103

Raadslid

Jurriën Cerneus Patricia van Dongen

06-39447203 06-13778252

Wilhelminalaan 60 4872 BZ Etten-Leur erik.vissers@d66etten-leur.net jurrien.cerneus@d66etten-leur.net patricia.vandongen@d66etten-leur.net

Raadslid Raadslid

Op dit moment zijn er nog geen burgerleden. We hopen, dat we hier de volgende keer weer vier leden neer kunnen zetten. Fractie D66 Etten-Leur

Toernooiveld 14 4873 DK Etten-Leur fractie@d66etten-leur.nl

Postadres fractie / overige gegevens

Voorzitter

Postadres afdeling / overige gegevens

Bestuur Guido Buys

06-10331479 076-5036799

Jeroen Brandwijk Piet Freijee Peter Mul Wim Mol

06-28675905 076-5033793 076-5023267 076 -5016160

Stationstraat 95 4872 TB Etten-Leur guido.buys@d66etten-leur.net jeroen.brandwijk@d66etten-leur.net piet.freijee@d66etten-leur.net peter.mul@d66etten-leur.net wim.mol@d66etten-leur.net

Rabobank

Nachtegaal 50 4872 WB Etten-Leur bestuur@d66etten-leur.nl Etten.Leur@d66.nl NL19 RABO 0113573812

D66 afdeling Etten-Leur

Bankrekening

Secretaris Penningmeester Campagne coördinator Algemeen bestuurslid

De Democrant Eindredactie Redactie

Ron Dujardin Peter Mul Fractie D66 Etten-Leur

Sluitingsdatum kopij

2e zondag voorafgaand aan het volgende fractieberaad

Editie April 2014

De Democrant is een uitgave van D66 Etten-Leur en verschijnt in principe 7 maal per jaar. © 2014 / D66 afdeling Etten-Leur

Jaargang 20

Uitgave 2

Democrant 2014 02  

De Democrant is een uitgave van D66 Etten-Leur met daarin o.a. de verantwoording van de fractie, de agenda van het komende fractieberaad en...

Democrant 2014 02  

De Democrant is een uitgave van D66 Etten-Leur met daarin o.a. de verantwoording van de fractie, de agenda van het komende fractieberaad en...

Advertisement