Page 1

Scanned by CamScanner


K O 陜Sï EV A LA IS IM IA .

Scanned by CamScanner


K o r is t e

-

A L A IS I M I A LU ETT ELO N :o 13 6

Y H T ıÖ 5

H E L S I N K ı M ıK O N K A T U -

V A IH D E

P U H E L IN

T E SÄ H K EO SO ı

Pa p

K

p C

o d e

A

.

B C .

.

" L

A

M

P

ıD

n k k i

a id e n

o h jo is m

10 781

"

Y

h d y s p a n k k i

e s k u s k a t u

o s t l s ıır t o t ııı 6 4 2 5

ST H

.

ED

.

R U D O LF M O SSE

Scanned by CamScanner


A M U ıs T ıI N p A N o J

Scanned by CamScanner


N U M E R O H A K E M IS T O

Sı vu

1 09 2 /95

117 0

.

.

.

140 6 1 40 8 1 4 2 0 /2 1 1 4 22 14 57 1 4 6 5 /6 6 14 7 5 14 87 14 89 1 5 89 1699 1T14 185 7

.

.

.

. .

・ı

.

.

.

.

. .

.

.

. .

.

.

.

.

. .

.

.

. .

. .

.

. .

.

.

.

. .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

9 00 4

17

90 11

7S 75 T4 7S 3 73 7S

90 20 90 21

3 T3 17 23 9 15 5 18 23 22 16 20 22 20 19 19 23 20 ,7

.

.

34

.

.

90 2 3

1 988 1989 1 9 92 19 93 1 9 94 /95 1 9 9 8 i9 9 2 049 2 0 50 2 093 2 098 2 12 0 2 12 7 2 131 2 1 4 4 /4 5 .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

,

.

.

2 15 2

3

9

e

5

. .

. .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. .

,

. . . . . . . . .

.

.

. .

.

.

. .

.

. .

.

.

.

. .

.

.

.

.

.

.

.

. .

.

. .

.

10 0 0 9

15 3 15 6 42 40 42

20 1 9 2 20 2 0 7 20 21 2

90 5 6 /5 7 9058 9 0 60 /6 1 9062 90 63 9 0 67 /6 9 9 2 0 1 /0 2 920 8 92 0 9 9211 9212 9216 9 2 1 8 12 0 9 2 21 /2 2 9223 92 2 4 /2 5 94 14 94 27 .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. .

9 60 7

.

.

.

/5 7

5 10 7 1 5 1 0 82 5 1 0 83 51096 51101 51106 5 1 10 9

2 4 23 17 13 35 23

610 33 61036 61037 61 0 3 9 6104 0 6 1 0 4 1 /4 2 6104 3

7

u

q

v

/

)

0

43 21 42 21 7 77 53 52 49 50 52 49 50 52 50 52 64 63 63 63 61 65 65 62 65 62 63 65 61 63 61

8 9

6 1 0 4 8 /5 4 62 0 4 3

27

4 0 0 6 3 /6 4

70

51121

10

62 0 4 4

38

40071

69

51122

7

62 0 4 5

59

44

40076

64

5 1 1 2 3 /1 2 6

37

62 0 4 6

60

38 44 30 30 45 45

4 0 0 7 9 /8 0 4 0 0 82 4 0 0 86 4 0 0 87 4 0 09 6 4 0 0 99

20434

27

4 0 10 2

2 0 4 37 2 0 4 4 3 /44 4 2 0 4 5 3 /4 5 4 2 04 5 5 /4 5 6 20457 2 0460 2 0 46 1 2 0 46 5 2 0 46 8 2 0 4 7 3 /4 75 2 0 4 77 2 0 4 7 8 /48 1 2048 3 204 86 204 88 2 04 8 9 2 04 9 0 2 0491 20492

29 18 31 28 26 26 29 44 30 31 45 43 45 31 27 18 27 26 18

4 0 10 4 4 0 11 0 4 0116 4 0 1 1 \ 24 4 0 12 5 4 0 12 6 4 0128 40129 4 01 3 6 4 0 1 37 4 0 1 3 9 /14 0 40147 40148 4 0153 50080 50164 50273

38 35 11 12 17 35 36 37 38 36 33 12 2 8

62 0 4 7 62 0 4 8 62 0 4 9 7 020 9 7 0 2 31 7 027 5 7 0 2 9 3 /2 9 4 7 0 2 9 8 /3 0 0 710 07 7 1 01 1 7 1 01 4 7 1015 71020 7 1 02 1 7 1 0 2 2 /2 3

59 55 60 67 66 67 67 67 64 62 65 64 63 61 66

63

2 0 4 9 3 /4 9 4

,

58

,

57

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

,

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

,

,

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. ,

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

h i n t o ja

0

2

0

3 2

7

0

5

6

.

.

.

.

.

.

.

.

6

,

8

5

.

.

.

.

.

7

/

55 47 1 5 1 12 9 5 11 30 64 49 51 1 31 /1 3 2 5 11 3 3 70 48 5 1 1 34 48 /13 8 51139 48 55 51140 51 1 41 71 51 51 1 4 2 5 1 14 3 55 71 51144 71 51145 46 46 71 5 1 14 8 51 1 4 9 T1 49 51150 55 51151 71 5 1 1 5 2 /1 5 4 6 51 1 5 5 12 5 11 5 6 33 51157 ,6 9

.

7

7

,7

5 1

1

2

7

0

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

,6

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

9

5

1

1

3

4

.

.

.

1

,

.

.

6

,7

1

5

1

1

,7

1

5

1

1 4 7

6

1

7 1

0

2

.

.

.

51 55

,

56

.

7 1

ı

48 46 54 54 53 54 52

5 11 1 8 51 1 2 0

.

t a r jo u k s ia

/2 1 8

47

48 48

.

e n j o id

7

2 0 22 2 2 0 22 4 2 02 40

61011

40059 40061

Sı T O U M U K SET T A e Ļ

1

68 68 33 70 69 48 70

8

4 0

.

.

2

69 30 2 9 3 47 30 2 95 69 30 50 4 4 6 , T O I 40 0 0 4 47 4 0 01 7 69 4 0 02 7 46 40041

50604

55

6 4

.

.

0

68

6 0 58 8

44 28

.

.

2

30 2 6 6

31

8

2 0369 2 0 37 0 2 0 37 6 20388 20399 2 0 4 10 /4 1 1 20423 2 0 4 24 20427 20428 20433

4

5

94 30

15

,7

. .

74

ãä n

.

.

73 73 T3 74

v a ıa is i m

p y y tã m

0

.

.

94 32 94 33 94 3 6 94 4 2 /4 3 94 4 4 /4 8 9 4 4 9 /5 1 9452 945 3 94 59 9460 9461 9 4 64 /6 6 9467 9 60 2

N N A T H ı N

.

. . .

21 26 22 20 24 24 19 41 40 41 41

,

. .

90 29 9 04 0 9 045 90 4 9 /5 0

22

1 983

.

20 52 1 2 0 52 2 20 52 4 20 52 9 20 531 /5 32 20 537 20 75 4 20 856 2 0 87 2 20 8 8 3 20 891

56 59 56 59 57 58 57 59 55 58 56

.

.

.

.

.

1

6

6

12 32 23 37 35 38 34 36

7 1 0 2 7 /2 8 7 1029 7 1 0 3 0 /3 1 7 1 0 32 8 02 2 0 8 0 22 4 8 10 0 7 /0 8 8 10 1 0

.

.

6

64 62 66 76 41 40 39 39

.

5 0 36 2

25

5 1 1 5 9 /1 6 1

76

8 10 32

39

50 39 9

5

60114

55

8 14 0 8

53

30

50 4 0 1

4

60406

46

82 2 1 8

76

2 0 4 9 5 /4 9 7

29

5 04 37

5

6 0 40 7

47

82 50 0

22

2 0 5 17

54

50488

5

.

e i

o ıe

ıu e t t e ıo s s a

m

a in it t u

,

e iv ä t

o

ıe

s a

r

i

a v a

ım

is t e t t a

.

T

a

r

v

i t

t

a

e

s

s

a

k

e

h

o

i t

a

m

m

e

.

Scanned by CamScanner


9 14 4

1 Ii

.

r

¢ 《 《 = 0 40

k rl #a *l s å

.

5 0508 騙

i

r

0

60

sm

0

§0

m

\

\

.

酆慨 牖

H n a t lk

» ııı

l a Scanned by CamScanner


了百了

a « S M

=

(

Ħ

į

_

i « H = E マ弘 掣

剪旧

t = æın e »

コ ■乙

島 =

沁 號 医

ぷ画 园 路 三

阁 ■ 回 国 国国占 喜 2

,

0

n

捌自 回国 に

m þ y J .

砦守国团团园田 区

节目 內

哆礱

e

剧画细回 声 レ

s

= ・ ı里

吧 島

-

Scanned by CamScanner


50 590

,

V 0

a le t t u a ,

6

o p vaı

60

sm

k s ıd

o

ıt u a

o

m

e s s ın k ıli ,

.

. .

I

ı m

.

v

a

r

j .

M

8

50 40 1

,

m hJ

6

30 87 0

-

4 3 86 S

-

.

V a ıe tt u a Ø 70 s m

k

v a lo p

. .

o

k

ı

ı m

s ıd

o

ıt u

a

m

e s s in

k

ıä

.

q .

v

a

r

i .

M

k 2 1 12 s

-

1 &n ıa n

Scanned by CamScanner


a w o

V

g a $ v a r jo 5

v a lo

6

甲1

H lm

自 产

5

.

aı e ttu a ,

18 6 4

p

o

k s ıd

ıt lm e t .

.

I

lm

.

o

ıt u a

Ø 50

.

v

a

r

j ,

m

e $ ¢ ın k

ım m

,

K

an

.

k 19 S S S rł

2 1

2 2 S

t

-

.

m e a k s ıh a e t e t t u a v a le tt u a m e s p P e r g a m e n t t ıv a r o s t ım e t j

sı nk ı ä

-

.

.

504 8 8

50399

Td bra rr

Scanned by CamScanner


Scanned by CamScanner


寧 90 12 9

.

K lr k a s t a 5 v a lo p 6 -

l t

90 6 3

K u v u t

m e = ïn k æ s m

Ø

6

0

! ・

60

. .

Ku

vãriopalı ı asi

u in e e n

p

m

k

1 2

l ı

..

6 0

5

6

0

-

.

K ir k a s t a m e s s in k ıiL 5 V a l o p i s t ku p

a s ia Ø 6 0 s m K u v u t v ã r lo p a ıiı m k 1 1 a »

.

u in e e n

5 1 12 K ir k a s ta m e s s i n 3 v a ło p is t e t t ā ,

/

5 1 14 6 K ir k

k iŁ k

u

p

K u v u t u

i n e

e

väriopalı ı asi Ø 4 0

n

m

k

8

7 2

sm

.

5

.

a s t a m e s s ın k iiL

a s la K u v u t v ä r io p a ıiı

Ø

4 0

s m

.

国匦主

90 63

ヘ小 片 51 14 6

5 1 1122 22

M

ır

Scanned by CamScanner


50 6 0 4

.

K ir k a s t a 3

Ĥ h

5 0 60 1

Kı rk

,

ıl m

. ,

Ø 45 5

a n

K

.

sm

0

ı

,

ı m

a n

.

k u p u ja

m

k

3 0 0 0

m

k

5 6 00

m

k

5 7 00

-

u v u t v ã r ıo p a ııla s ia

.

k

u

p

u

ja

-

a s la u v u t v llr lo p a liı . .

i

ı m an

.

k u p u ja

..

6

w

8 0

0

-

-

.

a s t a m e s s ın k iä

v a ı o

K

.

m e ssı n k ı ã

..

5 111 8

.

.

vaı o ı p st

5

sm

.

K lr k a s ta

3

m e s s in k iä

v a ıo p ıs t e 忱 ã

511 4 5 3

Ø 45

. ,

.

Kı r k a sta Ø 50 s m 5

o p aı ila s ia K u v u t v ã rı

n k ïį m e ss ı

v aı o p ı st

t p ls .

.

Ø 45

.

K

sm

u v ut v ärı o p aı lı ası a . . .

ı

lm

a n

k u p u }a

m

k

7 0 40

w

Scanned by CamScanner


= l

Scanned by CamScanner


M 0117

女佣吾

曾 吕10恥

R u *k a l$ļ l o k łld o lu ıa v a ıe eĺ u a m ełłln k l# K e il$le ta m aa la cĺ u a Ito ïv u a , O & § §m , K u v u E v ļ pío p a llïa 子Ia , §v a le p ï*£e E¢S ,

k lıp u

Ilm a n

ja

.. . .. .

,

....

R u ilw a l$tl e k sld e ïEu » v a le FCu a m e « ln k l# K e §b le ia m aa ıaE u a p rJıtta , @ 60 * m K u v u c v l rle p a ııla sïa

,

,

,

§v a le p l*

121

e FEIı ,

ll m

= n

k u

p rJ

ï»

,

R u ik a k sıe k sld e lEIJa v a le e K u v u E v ĺ rle p a lıla sıa ,

a m e sstrı k l* , ił

a

a n k u p rJï a

v a le p l*e. .

O Įili §M

rt

l

im

121

Scanned by CamScanner


51 0 63

51130 51 06 3

,

K lr k a s ta m e ss ın k lä , Ø 40 e m ł 3 v a !o p lm j

K

a n

g

a s v a r

je stı ・

n ie t ,

..

51 13 0

i

,

v

r

,

K lr k a M ā m e s s ln k lä ø so s m S ! ðp j m e t,

a

ıl m

..

K a n g a sv a rje s

,

・ ı

v

a r

k 0 800 1

m

,

m e e ū ln k lä ,

a s

ø

v a lo p

5 0 600

,

,

Kı rk a s 5

6 680 1

k

,

51 06 4 m e t,

m

.

. .

o

I

lm

a m

,

K

a

n

g a a v a r je w

v

a

r

j

m

,

8

k

4

)S t

,

& , K a n g a av a r jo « r k a s ta m e m ln k ı Kı Ø 4 5 ım m et k 4 8ÓS t lm val j T

l・

:

.

. .

5 114 7

l・

,

I

ł

v

o r

m

,

-

,

rk a ıla m a s ıın k la Kı la ııa Ø 55 ım lm k u p u ja 5 v a lo p ,

K

u

v

u

l

v

a r ıo

p

a

ll

:

,

. .

i

,

m k

好 心节O l

51147

Scanned by CamScanner


12

回

Td n a a

Scanned by CamScanner


,

.

ー 。

と。

5 1 10 1

5 1 10 1

.

K ir k a s t a

m

e s s ın k ı ã

.

V ä r lo p a lı k u v u ılla

*l

8

5

9

95

5 11 1 1

12

-

-

¡l

.

K ir k a s t a Ø 55 s m 90

51110

Fı ı ı ra n g k u v u ı lla

m e s s ın k ıã .

6 8

.

K

o aı ı la s ı a. u v u t v ãrı p

v a lo ıs t e t t ã p

m

k

ll

2 5 62 5

-

3 5 0 35

-

2o o 1o

-

.

K lr k a s t a ø 65 s m

K uvut 8 Vaıoplstetti

m e s s ln k ı ä .

.

ı as ı a v ã r lo p a ı ı

.

m k

Scanned by CamScanner


9 01 1

9 005

Scanned by CamScanner


K ir k a s t a ı a sı a .

6

Ø

v aı o

9 0 05

m T

e s s ln k ł ã 5

s

m

K

m

9 0 2 3

k

2 7 150

-

k lã

.

K

u

v

u

t

v

ä

r

ï o

p a ıi

-

.

5 11 17

a sta

m e s s i n k i i

Ø 52

.

ja

Ø

.

k rı s t a lıia

15 0

.

sm

.

.

sm

K u v u t

v ã r io

K

v ã r io li p a

p

a li

-

.

.

K ir k a s t a m e s s i n ı a s ia Ø 50 s m .

6

aı ı

.

K ir k a s t a m e s s in k iã K u v u t v ã r lo p a ıila s ia

1 85 7

p

.

.

K ir k ı a s ia

u v u t v ã r lo

ls t e t t ä

p

K lr k a s t a m e s s in la s ia Ø 1 00 s m

9023

.

.

vaı o p is t e t t ã

k iâ

.

u v ut

-

.

m k

6 8 00

-

1 8 57

Scanned by CamScanner


吊 N

l

,

1 9 55 K ir k

.

9 0 0 4

ıst a n łe s sin k Ħ L

wjosdaae ø 6o

.

K ir k a s t a

m

90 0 1

m e s s i n k i

M

uo v i

-

.

-

b s i 5

* a lo

"

"

w ł

u

m %

p i s o e t tā

ı*

10 6 0 0

-

Scanned by CamScanner


5 10 9 6 15 89

.

m e s s in k lä

K lr k a s t a 3

v a lo p ls t e t t ä

5 11 3 3

5 10 9 6

2

v a ï o p is t e t t ã ,

.

'

"

.

.

.

.

.

.

M

k

6 570

et K a n g a s v a r lo s t i m

v

n

a

r

jo

s t im ia

-

.

.

.

.

.

.

.

.

M

k

8 520

.

.

v a r

.

K

a n g a s v a r j o s t in

lo s t im

3 3

X

m k

in e e n

5 7 10

.

m e s s i n k i

e n n e t ty â .

3

v aı o p

D C

D C

ıl

a

i ım

ia m e t a lı

a tt u a aa ı

ıl

.

.

.

M

H im m T5 sm

s t l m in e e n

m e s s in k lŁ

o p is t e t t â , vaı

1 17 0

lo

r

a

s t ım e t

.

K ir k a s t a 5

v

,

K a n g a s v a r jo

.

D C

is t e t t â

o s t in V a r】

30

x

.

14 22 0 i ık

.

S

.

pe

k

ı

.

kki S iı

.

p

e

S

ıı k

.

.

P

e

1 1 12 0

ı la v a

l ıa

ı

k

v

..

1 4

9

3 0

1 1 6 30

a

i

la v a

lt

13 6 0 0

-

10 30 0

-

T 117 0 C

Scanned by CamScanner


铭 司

Ųr

'

20 中日

20 492

.

L a s k e st e t t u a

20443

m u e v la .

N

Ø 4S

o s to ı aı t tû ē ı ı a,

sm

.

.

P e ıla v a \ta n g a s ta

2044 4

.

2048 9

.

La s k e s te t t u a 0 4S $m

,

N

e

s t o

ı a \t t e Ë lı a Ø S .

ı a k a n g a st a , p u u v lı

N

e

s t o

ıa

s n \,

ıt t e

e

l ıa

,

.

A 19 42 N

.

o s to la ı tt a e lı a.

H 1 9 42 Taw

0

Ø

sm

.

1

vaı o p ls te

,

.

ı ı a.

Ø 30

sm

.

1

vaı o p lst e

,

A 19 41

固国し

1194 2

.

H 1942

Scanned by CamScanner


1% 8

1 引ヒ 唱 盘

回 国 中 侧 画

.

研 回 国 良

叫萨 硼

Ø

4 5

˜ 回

2

E

s g øg Ėæi i

=

p ・* * . p d =

ı *

p

7

1 lir * a s æ ı

3 Ø 田 ガ

西

Ø 甾 骨

19 99

5 国ı

˜

.

- 一

.

.

。 ―

˜

'

-

'

"

'

"

。。 .

˜

'

"

.

"

洁 ・ 。

9

图 酝

铛 傣

售 蜀自 1 3 ııı

.

H 妇a ıa t 泌 墓 阳 旧 园 路 島 d e gp e * í a

Ø

驷目 叫 甲 明 目 ı\

5 6

目 島

1 pb 飞

a ıa m

P »ı= ın q Ę= Ø6 0 s =

sa « » ¥ a *

˜

˜

- _

― ―

b

诮k

T て园しー

1 9 98

T« b = Scanned by CamScanner


A 1 9 e ıH S

A

1

A 1 9 82 N

R 1% 5

.

l \l ı

Ņ

am u o

株 式 会 社 础며 铺 in iı

@

* h

。。 。 。 。 。 。 . .

.

.

.

.

.

.

.

.

s r

s

ą

.

'

"

'

"

'

"

'

"

11 ılı

、 、

J 19 61 k ir k

*sæ n

A 1981 R

'

n ı ie s

heiası in

@

A 19 8 1 N

痴 一

9 5 0 0

-

m e t a ı\

m a a t a

v

m e s s i n k ir e n m 3

L

e s s i n ļç

m

n

M

.

.

.

.

.

.

N

n

k 13 10 0

n

a s t a

g

H e iij a s t im

.

e n

.

ta R g o a ı

« ıe ss in k i r e n k a a lıa

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

k

M

9 4 SO

-

.

A 1 9 82 N K ir k

k

.

lı m u

1981 N

ja

s in k i!

so w

« ł e o

19 8 1 R

m

.

K i r lk łs t a 8o

a ın o s r i i p u n n a l ı M s s ip ı

k

.

ıs t ı m e s s i n ik &

m

la a iı& « t e a

ia s t in

Ø

37 sm

n a h k a r e u n a ı V

N

« s e o lı aêk

em

2

. .

W

ja

v a lo p ls t e t đ i

. . .

k 12 ? S O

M

A 1982 Sa

« L

n o ste b it t r e lL

训 钿甲 幽 归

A 19 S7 N

M tm m

H e fiì a s tiin

ı a s l亀

_

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

m .

.

.

.

e s s in k iä .

.

.

.

. .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

、 、

m

k 14 で沁

.

o s t o ţ a it t e e l ł ı

A 1 9 93

Ø

2 0

s m

.

1

.

K ir in is t a n 鹫 永 中幽 归

k

Ħ

s iiı k k 瀛

.

Heijmen N o s to la ı t t e e lı a

ø 27

sm

.

.

Scanned by CamScanner


田 园 ■

198 8

9 018

m e s s in k iã

K 3

o ko

32

×

T 5

v

,

sm

a

ıo

o

p

ja

h

k a n g a s ta

v a ıo p ls t e t t ã

90 5 8

m

8

k

.

Ø 45

sm

m

k

.

e s s ln k iã

.

75 .

K ir k a s t a

9 0 16

k iã

.

K ir k a s t a

9 0 18

m

.

K ir k æ it a m e s s i n 4 v a lo p is t e t t ã

9 062

.

.

m

e s s in k iã

.

Ø 90

m

e s s in k iâ

.

Ø

s m

.

s

.

.

K ir k a s t a

7

0

m

Scanned by CamScanner


1992 82500

.

K ir k a s t a Ø 55 s m

1 992 K ir k

m e s s i n k iã

3

.

v a lo

a ıo

o

p

h

ja

e s s in k iã

m

Ø 60

.

sm

H ã ik ã is y s u o j u s

195 3

.

m

H

.

V

.

e ij a s t i n

m e s s in k iã

attu a aa ı

m

ı a s ia

h im m e ã t ã

aı o p o h ja

.

.

h im m e ã t ã

ı a s ia

.

Ø 35

sm

.

1

K ir k a s t a m e s s ın k iã M a a ıa t t u a a lu m iin ia Sa m a Ø 5 5 s m K ir k a s t a m e s s in k iii M a a la t t u a a ıu m iï n ia .

19 59

.

.

.

.

.

.

.

.

.

m e s s in k lã

3

.

M s

K lr k a s t a

9 230 7 800

-

-

15 300

m k

1 3 7 0 0

v aı o

p

V

.

aı o

h a h im m e ã t ã la s ia p o j

-

-

.

is t e t t ã

r llp u n n a lla

1 19 82 ,

m

k

1 6 30 0

m

k

8 7 50

-

.

m e s s in k iâ

Ø 37

.

sm

.

.

v a lo p ıs t e t t ã

a

k

M

.

j1982 Jo h t o

v a ı o p

.

K ir k a s t a Ø 38 s m

Sa m

k

.

aı o p o h ja

2

la s ia

m e ã tä

h im

is t e t t ā

.

a st a

m e t a ııia

V

v

,

p

-

.

m

1 19 8 3

a

R

K ir k a s t a Ø 37 s m

a

la

t t u

a

m

e

t a

ııi a

,

h

e

i

ja s t in

n a h k a re u n

.

la m e t a ıı

.

M

k

8 2 50

k

8 4 00

-

.

m e s s in k iã ,

h

e

i

ja s t in

Jo

h t o r ilp u n n a ıı a

2

vaı o p is t e t t ā

ja

m aaı a tt u a

ı a. m e s s in k ir e n k a a ı

.

.

.

.

.

.

.

.

M

-

T Scanned by CamScanner


qp

'

1

眉匡 目艮

1197 9

j1979

.

M a a la a

Jo h t o

u a m e ta l[la .

r llp u n n a lla

.

Ø 18

sm

3 30 0

51 08 3

Jo h t o

u a m e ta ll[a .

r lï p u n n a lla

.

0 30

sm

m k

3 950

m

k

3 4 50

m k

200

.

ıia a a la t t u a m e t a ı

Jo h t o

,

a r iıp u n n a lı

.

Ø 25

sm

.

s te v a lo p ı

1699

.

v a ï o p ï s te

j 1980 M

.

M a a la « ï

.

.

K lr k a s t a v a lo

p

ä. m e s s ln k ı

Jo

a. h t o r ll p u n n a lı

Ø 18

sm

.

is t e

650

51 15 0

*

.

K lr k a s t a m e s s in k ili Jo K u p u v ä r lo p a ııla s la .

a. h t o r li p u n n a lı

Ø 17

sm

.

.

m

v a lo ls t e p

194 3

k

6

d14 5

.

K ïrk a s ta

m e s s i n k iä

.

Jo

a. h t o r lıp u n n a ıı

Ø

2

0

s

m

.

m k

vaı o p ls t e

51 1 0 9

9 350

.

K ir k a s t a

― m e s s in k iã ,

Jo

a. h t o r li p u n n a ıı

Ø

3

0

s

m

.

1 94 3

7 18 0

P

h

eh n

Scanned by CamScanner


\W S P 19 95

么 飞99 5 12

L iin a k a n g a s v a r jo s t im e t t 56 s m Jo h t o r lıp u pı v ã

,

v

2

a

ıo

1 9 95 /3

: °

H .

91 3

p lt .

d e ttä v ã

Ü

a n n a ıı

19 95 /4 e » d in n

p

K

.

it u

u

is t a n a t to ı s ä ã d

s

t t ã

-

.

m a a ı. sm

.

M

e

t

ı lı a Ø 25

a

sm

.

J

o h t o r ııp u n n a lıa

,

p

.

K

a t t o lls

it

u

u

s

s ã ä

m k

10 485

m k

27 600

.

.

.

K a tto

.

,

p

it

u

u

-

s

.

K lr k a s t a

19 94

-

-

.

19 9 3

6 1 5

-

v a lo p ls t e t t ä

.

1 9 94

6

k

m

K lr k a s t a m e s s in k lã H e ija s t Ø 2 0 s m lis t a n p lt 11 6 s m Jo h t o r lip u n n a ııa s ä ã d e t t iiv ä 4 v a lo p ls t e t t ã

»

e

t t ã

.

<l

sm

,

.

e ıa s t lm e t j

ta n

_

ls t e

p

Ø 30

.

.

.

m

e s s ln k iã

.

Ø 27

sm

.

T

a n g o ıla

.

1

v a

-

.

Kı r k a sta v a lo

m e s s ï n k lã

t p ls . .

.

Jo h t o

r i p u s t l n la ı tt

.

r ll p u n n a ıı a

10

3

12

5

16

sm

..

.

m

k

5 37 5

..

1 8

5 4

0

..

2

8

0

-

6

v a ı o p is t

7

-

.

,

r

ı

p u s t ln

la lt t

.

18

20

sm

m

k

33 930

-

39 060 -

8

0

Td m

9

-

4 ..

2

9

3 2 0

4

a

Scanned by CamScanner


50 362 10 1 7

o p a lis

K lr k a s t a

¡l

ä e s s in k ı

m

2 4

v a lo p

-

.

Ia s ta

.

värı o p a liı a s ia

.

4 58 5 5 250 6 220

40 45 50

4 8 60 5 595 6 6 65

-

-

-

c c ..

60

9 94 0

-

3 52 5

-

8

6

2

0

3 4 5 6

7 05 8 60 59 5 66 5

-

-

-

-

10 2 3 Kı rk asta Ø 35 s m 40 45 50 55 60

m e s s in k lã

2 4

v a lo p

-

.

.

m

k

k

m

4 5 6 7 9

585 2 50 22 0 9 90 940

5

1 7 5

-

-

-

-

-

ī

.

-

-

.

. -

109 9 K ir k a s t a Ø 40 sm 45 50 55 60

ä m e s s in k ı

3

.

vaı o p is t

.

k

m

1

. .

0

6

m

-

-

-

-

5

7

5 6 7 9 11

56 0 32 5 4 10 3 50 500

k 6 7 8 9 13

6 35 32 5 565 8 75 2 60

k

-

5 9 50 6 97 0 8 7 30

I

I

-

-

-

-

-

1 0 88 K ir k a s t a Ø 40 s m 45 50 55 60

m e s s i n k ıā

.

3

v a lo p is t

.

m k

6 2 50

m

6 9 50 8 125 9 37 5

" 1

2

6

2

-

-

-

-

S

-

-

-

-

50 362 V a r jo s t ın Ø 55 sm

K lr k a s t a M

v a lk e a k s ı m a a la t t u

sı s ä p u o le lt a .

Y lä p u

o le ıla

m e s s ın k lä

a a la t t u a

.

n ı a a lu m iı

2 .

.

la p

. a

,

.

.

.

.

.

.

.

.

.

u o ıe lı a 4 M

.

K

u p u v ä r lo p a ıııa s ia

v aı o p ı s te t tä

k 21 000 18 000

.

.

-

-

Td bw

t

Scanned by CamScanner


会 一

一 一

2 04 57

2 0 46 0

Scanned by CamScanner


.

回 1

1 a ıo p is E e

K ir 蚤a

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

s ta

ıı ı e s s i

K 0

35

K ir b 0

l a *

o ste a ı »

sm

W

J o h E o r ii p u n n a lh

ı u p ı

sm

m

s ıa

K 40

K 中

国心画油帖吧

s ta

Ø SD

K ir h

3 19 0

e

op u

s

s

1

i

a

Į a s k o s t e t t ııa

20 4

J o h t e r ii p tın n a l h

s aı _

Scanned by CamScanner


2 0 37 0 10 0 10

.

K lr k a s t a m e s s in K u p u o p a ıila s ıa

20370 M K

ä k ı

Lask o

.

]

.

k a n g a s ta

a m e t a lıı

La s k o

.

a m m e ä t li la s ı h ı

2 0455

.

st e tt u a

Jo h t o

m

u o v ïa

rı lp u n n a lla

ã m e s s in k ı 4 0

sm

.

La s k o

.

Jo h t o

ã lk k ı s te tt u a s ı

r iı p u n n a lla

.

.

m k

st e v a lo p ı

204 56

M

.

a a la t t u a

Sä ı ek ud Ø 60 s m

a m e t a llı .

.

o s v a r l o s t in

.

.

m

v a lo p is t e t t ä

10 96

3 985

.

Jo h t o r ılp u n n a lıa 2

.

.

.

Kı r k a s ta K o rke us

1 18 1

.

.

.

a a la t t u a u p u

st e tt u a

n a lla o h t o r iı p u n

k

3 2 4 0

.

10 9 6

1181

TU

«

Scanned by CamScanner


Scanned by CamScanner


M

w

Scanned by CamScanner


W

20486

2 0 4 75

.

Kı rk a s ta

m e s s ın k ı ä,

t y ä o a ııla s ı a, p

Ø 32

sm

r o

Jo h t o

.

t t ın

h k

ım

ı p

e

m

u

n

o

ı rı p u n n a lla

n k

n e

s e

-

t

l la

.

.

v aı o p ı s te

20 4 74

K ır k a s t a

m e ssı n k ïä ,

t y ä o p a ııı a sı a,

Ø 30

sm

r o

Jo h t o

.

t t ın

h k

ım

i

p

e

m

u

n

o

rı lp u n n a lla

n k

n

s e

e

t

e s s i n k iä ,

m

V

aı o p o h ja ı a. Ø a ngo ı

.

le v y å T 3 v a lo p ıs t e t t ã .

10 0 0 9

e s s in k iä

m

t y ã o p a ııla s ia sm

r o

t t i n

h lo t t u a

Jo

.

,

50

s m

k

a

sm

r o

h

,

t t in

ä e s s ın k ı

m

k

ım

ı p

u

m

2 047 3 Kı rk

m k

5 600

-

m k

3 600

-

m

2

-

o

k

n

n

s e

e

t

-

ıl a

.

.

r o

ım

h

,

t t l n

k

i

p

u

e

m o

n

J

k

n

n

s e

e

t

-

lla

.

.

.

a

n

r o

t t ın

k

ı p

u

n

o

s t a

k

9

5 0

-

.

a s ta

m

e s s in k ı ã

a, t y ä o p a ııla s ı

Ø 22

6 350

-

e

n

o h t o r iıp u n n a lla

.

Ilm

,

m k

i-

v a lo p ı ste

Sa m

-

.

ip u n n a ı la h to r ı

t y li o p a lıla s ı a,

2 04 5 3

5 6 0 0

.

K ir k a s t a Ø 22

k

la s i

vaı o p is t e

2 04 54

m

.

.

.

Kı r k a s ta Ø 32

-

.

Kı r k a s ta pu n o s

3 600

-

l la

v a lo ı e p st

2048 6

m k

.

sm

.

r o

Jo h t o

h

,

t t in

k

i

ım

p

u

e

m

n

r iıp u n n a ı la

o

n

k

n

s e

e

t

l la

-

.

,

m k

vaı o p ı ste

3 350

-

2 0 47 3

r Scanned by CamScanner


ą

' ' .

5 0 57 7 5 0 475

50 588

.

Vı h r e lik s l

5 05 7 4 H im

m aa ı a tt u a ra u t a a

5 0 57 6

.

Ø20 s m

jy k u

ı as ı a

,

ı y

l

a s la y ã\ ı

,

ı y

l

ı m ııı a

.

jy k u lm

ılla

.

.

JäĤ ıa s ï a

,

ı y

jy k u ım

Ø 26

ıı ı a.

ı

sm

.

v a ıo p ıs t e

5 05 7 8 JSäla s la

m

,

l

y

jy k u ım

ı lı a

ı

v i r ıo p a ıııa s l a v a lo p ı s t e , ıl m a n

ta ï

r u s k e h t a v a ııa vaı o p is t e

K a tto

xa u

u p u

sm

12 0

-

.

ø 3o

.

k

u

p

u

sm

ra u ta a

.

.

a

m

ru sk e ak sım aaı attu a ı a s lk u v u lla

k

1

5

5

5

.

Ø 3S

ra u t a a

sm

,

.

.

O lk iv a r ï o s t lm

K

2

.

Vı h re ä k sl

5114 9

Ø 26

.

t a L r u s k e a k s ı m a a la t t u a

u p u

5 1 0 46

k

.

V ih r e ilk s l

K

.

.

m e n n ett

SO S N

Jä& ıa s ıa

.

m e n n e t t li y

H ı m

,

e ı ı a

3 0 7 0

.

k a p p aı e iv e t m a a ı a t t u a m e t a llia Ja s ı o p a lis o ï t u a ı a s la . Ø 3 5 s m

.

.

t

Scanned by CamScanner


33

W

1

'

.

(

1083

10 83

,

M a a ıa w u a r a u la s ıa Ø 4 5 s m P o lıa v a v a r j e k S*ı ,

to a , ,

v

1

K u p u v & r lo ı o pı ste a

1o 2

l・ paı

k 2 8 80 1 68 0 ł -

M

5 114 2

.

K lr k a st a

m e s sı n k lä

Ø 35

K M

.

sm

.

v & rl upu uov ı le v y & , ・

m k

ste vaı o p ı

ra u t a a

,

K

L J

,

Ø 33

sm

k 2 4 7S t 2 475

lla m e ta ı

K e s k ıo s a

m k

1 70S

1 0 50 1 1 1 50

-

k ır k a s t a ]a v ä r ılı . Ke ra

d

-

V a r lo st ın Ø 28 s m

la s k o s t e t t u a v

,

v a ı ste o p ı

a

r

jo s t ım

ln e e n

m k

3 5 7 0 t

m k

3 340

r

-

,

ä Ø 36 s m n k ı Kı rk a sta m e s s ı a 1 v a lo p ı ste ası V a lo p o h ja h ım m ı ilm a n v a r jo st ım la .

.

.

.

,

1 6 50

uo v ı

30504

-

.

v a r jo s e .

5027 3

r iH

-

m

m u o v la ,

1 7SO t

u p u v a r lo p a lı

v a lo p ls ce

M

.

-

2

,

10 0 0 6

;

,

.

-

,

M a a la t t u a Ø 38 s m

r a u ta a

.

K a n g a s v a r jo

s t ın

,

.

ste vaı o p ı

m k

3 350

-

30504

50273

Scanned by CamScanner


丁 T ı

一 10 9 5

1 0 92

.

r k a st a Kı

n k ı ä. m e ss ı

K

u p u

W r ıo p a l l l ıs l

22

1 970

10 93

.

Kı r k a sta Ø 20 sm

1 0 94

Ku

m e ss ı n k l& .

K

m e ss ı n k ı &.

Ku

p u

v llr ı o

m e s sı n k ı 8.

Ku

pu

v ä rı o

v ä r lo a ııı ası a p

u p u

v ā rı o paı iı a s la

.

.

.

p

a lı ı ası h

.

.

K lr k a s ta Ø 20 s m

5 11 5 6

i ası a. p a ıı

.

,

Kı r k a s t a m ie s s ln la s ıa Ø 22 s m .

p u

.

r k a sta Kı Ø 18 sm

1090

m e s s in k ı a. .

.

Kı r k a s ta Ø 22 s m

1 09 5

-

k ı ă

.

Ku

m m ie n n e t t y a o a lı pu h ı p

.

Scanned by CamScanner


ir

w 51 152

ĴW

19 %

5 11 5 2

.

K ir k a s t a o p a lı ı a s la

51153 K ir k

m e s s in k ı ä

Ø 40

,

K

.

sm

u p u h ım

m e n n e tt ä y

.

.

a s t a m e s s in k ı ä

o p a liı a s ia

Ø 36

.

K

.

sm

u p u h ım m e n n e t t ä y .

v a lo p is t e

5 1 15 4

K ir k a s t a

m e s s in k iã .

Ø 45

.

m

k

h ãk iı lã

u

u

h

p

i m

e

m

n

n

e

t t

.

3

.

v aı o p

10 8 0 0

-

14 3 0 0

-

Ø 45

.

ã

v

r

i

sm

p a ııl

o

.

.

M

k

h ã k iı ı ã

1

1

40 0

-

14 9 0 0

-

.

a st a m e s s i n k i

o p a lı la s ia

51134

K

sm

ã m e s s in k ı

o p a lila s ia

Kı rk

-

.

Kı r k a sta

5 1 12 9

4 9 8 0

.

o p a liı a s ia

50 1 0 6

m k

.

Ø 24

.

K

sm

u p u h im

m e n n e tt y ã

,

.

K ır k a s t a o p a llla s ia

m e s s in k ï li . .

v a lo t p is e

Ø 24

sm

K

u

u p

h

i m

m

e

n

n

e

t t

.

m k

2 6 30

-

51134

ÆO

O

-

J

Scanned by CamScanner


m

,

+

V , P

J

51136

上 冒

5 1 14 1 5 1 1 37 뇨

5 11 3 8

5 1 1 36

50 59 8 .

K ir k a s t a m e s s in k ı iı a s ia Ø 33 s m .

5 11 3 7

o p a lila s ı a

51138 p

50598

5 0 5 97

Ø 25

ì9 o

M

k 3 39 0

u p u

1

.

h im m e n n e t t

y

m

k

2

m

k

3 4 20

M

k 4 8 80

m

k

4 4 4 5

m

k

2 9 1 5

-

m

k

1 9 7 5

-

ã

v a ı o p is t e

39 0

-

m e s s i n k iã

Ø 33

.

sm

K 1

.

.

u

p u

h ım

m e n n e t ty ã

vaı o is t e p

-

ä m e s s in k ı m

,

e

s s in

k

ık

K

.

o

r is t e

u p u in

.

h im

Ø 22

m e n n e tt sm

.

1v

y

ä

a lo p

.

-

K

m e s s in k iä . .

1

u

p

u v ä r illis t ä r a k k o ı a s ia

.

v a ı o p is t e

-

.

m e s s i n k iä

Ø 18

.

sm

1

v aı o

p

.

K

u

p u

v ä r iı lis t ä r a k k o la s ia

.

is t e

,

K ir k a s t a

円욕

K

.

sm

K ir k a s t a

5 1 1 57 一

-

.

,

Kı r k a sta Ø 30 s m

\

h im m e n n e t t y ä o p a p

.

Kı rk a s ta b p a lila s ıa

5 1 1 57

u p u v a lo

.

a lıla s ia

5 1 14 1

50 59 7

1

m e s s in k iã .

K ir k a s t a o

K

.

.

Kı rk a st a

田 王 ■

iä .

m e s s in k iä

v a lo p ï s t e

.

K

u p u o p a lila s ia

.

Ø 16

sm

.

TQ tn a n

Scanned by CamScanner


5 112 5

=O

铷 目 e s由 南 画

e

艮晖国

广 지 際

滔 阴

国長

国陜西画箇良 曲

g 畜W

2 召 豪

+

li 3 3

长警泗发

w

E

勾消岫淑 O

飞斟彘

Q

복 식

l

監耐虹国 注

?05

=

贺胃長警自渔

S

-

į 目姑 箱

t

目k

4 削 除

2 ııs

2 圳 豪

国良

卫 3 00

园七

2 位 5 ニ

; W

s=

归 向杂

s n z& 貫酬阯园 卫

ı自日 出 兆 瓦

瓦 曜 旧 = 网 っ 阴 可

뇬 복 쀼

Ø 28 1 咄

5 113 9

.

K i ı* a s e a b

m =

e

Ø 23 含俩悬枣臼曾

5 0 51

.

K=

o =

. W

Ø 25 l

w 云 中阳 公

5 113 9

T= b =

Scanned by CamScanner


血 目

」 ・

L

Scanned by CamScanner


8 10 1 0

円O ö

イろ 0

8 10 3 2 U

i Scanned by CamScanner


40

9045

90 52

90 53

90 4 5

5 0

n

la s ta

o p a lı s,

Kı r k a sta

m e ss ı n k lä

3

.

v

ã

r lo

vaı o p ls t .

..

1 4

4

p a lila sï a

-

5 0

Y

90 52

.

Kı rk a sta

3

m e s s ın k ı ä.

v a lo p ls t .

45 5 0

n

90 55

n

5 5

..

6

14 7 0 0 15 7 0 0

.. ..

n

K ïrk l l

4

5 0

n

5

5

. .

6

0

4 0 0 3

9

m e s s in k 陇

3

.

v aı o

p is t

..

n

5

5

..

6

0

2 0 50

m e ta ı lia m

\ k

0

3

0

0

-

-

0 00

-

10 0 00 0

-

-

10 0

-

m k

14 0 00

-

1

0

-

0

-

4

7

0

k 14 30 0

m

1 5

7 0

1

7

4

0

0

1

9

3

0

0

-

15 0 0 0

"

M

-

10 0

-

18 0 0 0 2 j0 1 0 0

-

-

-

.

K u p u o p a li 3 Valopistett

a a la t t u a m e t a ılıa

8 0 24 4

la s ia

.

-

.

11 77 0

-

.

Kı rk as ta Ø 35 s m

8 0 24 4

4 0

1 9

-

.

50

L

1 7

15 16 18 20

-

0

.

e s s in k iā

"

so ĺt u a

村 村

0

5

n

-

-

.

50

M

7

15 7 0 0

..

R u n k o m a a la t t u a R e n k a a t k ir k a s t a 3 valopiste Ø 40 sm

2050

-

-

0

5

905 5

4

0

-

-

.

1 4

n

-

.

a sta

H

1 7 1

15 0 00 16 100 18 0 00 2 0 10 0

-

. .

0

90 5 3

_

n

4 0

..

n

4

5

..

n

5

0

H

5

5

n

6 0

m e s s in k ı ä

.

3

v aı o p ï st

.

m k

3 525

m

4 58 5 5 2 50 6 22 0

7 990 n

9

9

4 0

-

k

3 7 05 4 田田 5 59 5

-

-

-

6 6 65

-

8 6 20

-

-

10 7 85

-

-

Scanned by CamScanner


41

W

80 2 2 0 K ir k

o p a lı &

a s t a m e s s in k iŁ 3

40

! '

4

n

"

ıı

"

'

"

"

'

"

p

'

"

\ ı

"

"

"

"

.

.

5

・\

6

..

0

2 0 49

・"

-

"

-

'

"

"

Ø 30 4

sm

0

.

2

"

"

"

K u p e

v a lo p is c e t t i

3

..

2 098 N K

"

.

"

o p a

-

.

.

.

.

.

.

k

M

4

5 B S

5

2

5

-

0

7

9 9 0

9

9

4

-

-

0

50

3 59 0 4

ıı

l ı

3

m e s s i n

9

0

0

-

-

v a l o p k

m 1 '

5 1 5 0

-

7 15 0

-

m

.

自 リ

2 0 93

l *

1 1

M

4

5

ņ *

n

= ・

2 09 8 R K

I I

'

"

'

1

.

1

4

2

0

ı ı

-

-

-

m .

n

k

2 3

v a lo p is t e t t ã

3

3 3

ı ä

.

.

.

.

.

\ ņ

.

.

4 12 5 5 3蜀

k

M

ı\

6

ıl

Ħ

3

-

-

10

7 40 1 1 9 50

= ı

k 4 560 5 850 6 7 70

m

-

-

8 0 50

-

12 9 25

-

.

ir k a s t a

50 60

"

k 5 9 90 7 6 70 12 56 0

.

・ı

50 60

'

K ir k a s t a Ø 3S s m 钓 m

r w /

.

lr k a s t a

"

2049

.

M a a la t t u a m e t a ıııı ı is o it u a ıa s i*

ıı

"

.

ı a sı a

6 石圆

SS

h

k

50 n

i

m e s s i n

3

v a l o p

7 4 70

ı ・

" 1

1

9

5

0

-

8 0 50 12 9 2 5

-

n

Scanned by CamScanner


90 40 v

K

3

ă. lrk a s ta m e s s ın k ı

904 9

ärlo p a llla lt

a

vaı o p ls t ,

,

r k a s ta Kı

90 50 R

3

m e s s ln k 陇 ,

v a lo p ı st ,

.

M a a la t t u a V a ıo p o h j a 12 s m

m e t a llĺ a

Ø 45

,

ı a s la

h lm m e ä t ä

sm

.

ł Ø

.

905 0 M

.

Kı r k a s t a m e s s in k ı ä V a ıo p o h j a 1 4 x 1 4 te t t u

Ø 45 s m V a rus

,

sm

m e s s f h k l s e l ıi

.

-

.

h ä lk ă ı sy

-

s u o ju k s e ı la 5 v a lo p ıs t e t t ä .

B O SO R

90 6 0

m

k

16 50 0

-

.

Kı r k a s t a m e s s ın k ı ă Ø 55 s m V a ıo p o h ja h ım m e ä t a la s ta 20 s m V a r u s t e t t u m e s s H äı k äı s y s u o j u k s e lla .

.

,

.

Ø

-

.

,

90 61

.

K lr k a s t à m e s s ln k 陇 2 v a lo p ıs t e t t ä

.

Ø

33

sm

.

.

.

.

.

.

.

.

.

M

k 14 20 0

9050 M

'

\ þ ?

r

,

圆台

« ı m

节 90 60

\ 90 ē 1

Scanned by CamScanner


43

9 0S6 L 9 056 L m e a i

90 66 P

岊回 礼

.

W た 宁 喃 弘

硎 脳 量

.

.

.

.

. .

9 互阳

Ħ 難

20 0 9

.

】 2 048 1 2 0 18 1

.

M rk a掣 a 0 50 m 4 W

m e n in 血i

o e Ė ıe

n

黜 區

j

Scanned by CamScanner


Fh

W

ı a ıı«

« = » »

朝 阳 浏 自 由 自 制 队

穆你 s

w

ı

* ı箇

. 。

驯 回头

唱 嘟 一

@ 岱

s ı aļ

_

3 * 阳声崮

4 4

前 回

-

_

k S 葛除

w

Ţĝĝ į

ı« w a a

e

和 确 前

a s ıı

_

S 朝 除

冒 国 虹

T« a

=

Scanned by CamScanner


綣 一

2048 3

i

3

-

.

Kı r k a st a m e s s ın k ı ã P u u v ılıa k a n ga st a V a lo p o h ja s ıık k ıli 4 v a ıo p

-

.

.

.

.

Scanned by CamScanner


60 10 6 4 0 1B

a IS S L

.

e tt u a vaı

k s id o it m

O

2 0 21 7

.

r a q u e l\

C

m e s s i n

6 0 40 8

i

it m

v a le t w

a

m

ia

m

.

k s id o it m

20 1 5 4

e s s i n k iâ

e ttu a v a ı

m

v a le t t u a

m e s s i n k

.

.

6 0 40 6

.

k s id o it m

40 12 9 Las k o Ø 35

a

.

61 0 36

O

s

m e s s i n k i

C ra tłue n tt ii a

O

a

.

o k s id o

4 0 1 36

n t t ia rga m e

.

s t e tt u a

s i ık k iį

s a m e t t i k o n

6 0 40 9

.

ı tı k 1

sm

-

.

O k s id o

it u a

ı

v a ıe t t u a

m

e s s in

k

k 2 n ı

2 0 240

.

m k

O k s id

o it u Ą

2 0 124 3

v a le t t u a

m

e s s i n k i&

1

-

m k 4

.

60 ı m k 1

-

Scanned by CamScanner


60 410

.

O k s ıd o ıt u a K o rk e u s 50

v

,

La sk o

s te tt u a

60 40 7

20 22 2

s s ın

k

k e r t

,

s

ıı

355

kkı a

.

v

a le

t t u

a

m

e

s s i n

k

ıã

.

sm

e n tt ı a

Ja

sa m e ţ

m k

5 09 5

m k

1 60 0

-

sm

.

o p e o lt u a

Ko

e

mk6

p e rg a m

-

Ø 3S

60 5 66 H

m

.

ra q u e ı é .

a

k a k s ın

,

,

C

t t u

.

O k s ıd o ıt u a K o rk e u s 5 0

tı a

a ıe

sm

, v a

ıe

t t u

a

m

e

s s ın

k

ıä

.

.

.

M

k 4 335 -

rk e u s

4 0

40 0 82 S ilk k iä Ja

sm

-

-

.

.

.

6 10 0 6 K u ıla t t u a

c h if ĺ o n k ia

Ø 25

.

sm

.

.

.

M

k 2 2 75

.

ta

,

k ä s in

, le

a

n

t ilk

ık a t u

k

P e r g a m e n t t ıv a r jo K o rk 45 s m .

a t in k

o

s t ln

ıl m

,

61 0 1 1 K u lla t t u a

ı p

ın

.

v

o

it u

r ıs t e

a

ln

p

u

-

u

.

.

a

r

io s t in t a

.

.

.

k

68 5

m k

58 5

-

m k

7 50

-

k

2 92 5

k

1 300

M

.

ta

,

k

ä s in

, ıe

a

n t ıık

lk a t u

k

p e r g a m e n t t ıv a r jo K o r k 45 s m .

610 16

,

i

l ım

a t ln

p

ın

k

s t ın v

.

o

ıt u

a

・ r l s t e ın

u

p

u

-

,

.

a

r

o s t ın t a 】

.

Ja ıu s t a

m a a la t t u a

p u u ta K o rk

pe S

.

.

4

6 10 2 8 Kı r k a st a

m e t a llla ,

v a

r s i

rg a m e n tt ı v a r jo s t ın s m , ıım o stïn ta .

v

.

a

r

j

.

m e s s in k iä

2 0 14 6 La s k o st e t t u

Ko

.

rk

.

5

5

s

m

.

M

-

.

a s ıık k iä

.

Ø 20

sm

m

-

圈圈回 6 1 0 2 8 /2 0 14 6

Tl& ıw

Scanned by CamScanner


48

\ \ ı " * *

m \

60 5 80 /40 102

60 S8 4 /400 6 1 L a l ıa \

0 \ı

W

18 20

K a k s ın k e r t

6 0 584 L a s lū ,

$ m

1 S

.

,

k

k

r

e

0 40

"

\\

sm

4

.

4 0

6 1 0 46 m k

..

\\

..

w

1 36 5 ł 1

4 3 0

ł

1

6 4 S

t

40 0 5 9

..

s

k k la , ı

Ø

ı

4 0

m

s m

k

4

4 7 S

k

,

ır k

k

.

M

e

s

s

k lk o

ın

l k e ra m v a r lllıst ı

K o rk

ıık k a a .

.

.

0

1 5

s m

\

r o t t ın k

ı p

n

u

.

0

1

8

s m

,

r o

t t ın

k

ı p

n

u

0

4 00 50

65

0

2 0

s m

,

r o t t ın

k

ı u n p

.

k a n g a s ta

o ı ıls t a uv ı

0

.

30

.

L a s ta ,

rk e u s

t

K ,

Ko

n k ı ll, m e ss ı

.

o n la N yı

3

L a s ın

.

r k n s ta Kı

3

1 3 0

K ïr k a s t a

.

3 445

m e ss ı n k lll

Ko

.

rk e u s

一 M

40 10 4 40 0 61

.

P e lıa v a k a n g e s ta ,

Ø

3 5

s m

.

.

.

M

k 1 400

k 4 010

.

H lm m e n n e t t p a llla s la K o r rk k ke u s 3 2 s m K ı kl k o r ï s t e ln K a n g a s v a r jo s t l n O .

o

.

.

.

M

e

s

s

-

l n

.

60 580 m Hı

40

.

la s ta

m e n n e t ty ā

.

Ko

rk

.

m k

sm

4010 2

3 3SO

6 0 5 67 H lo

.

ttu a

4 0 027

ı a s la

Ko

.

rk

35

.

sm

m k

4 30 0

.

.

o n la , N yı

k

lr k

k

.

M

M e s s l n k ık

a uo v ı

,

k

ır k

k

.

M

e

s

s

i n

k lk u

61 046 /40 0 59

左 一

610 3 3

40 10 4

6 05 67 1

Scanned by CamScanner


604 61 /40 14 7

60 575 /400 87 60 57 5

,

V a r ııllıt &

4 0 087 P ln g o

k o r a m lı k kaa

K

lın

g

a$

50 6 6

o

r

k

,

5

r o

t t ın

k

ı p

u

5

ı m

M

k

2 37 5 ¢

. . . . . . . . .

k

1 0 95

-

M

M

k

1 75 0

-

. . . . . .

m k

13 7 50

m k

10 700

. . . . . . . . .

m

u o v la

,

k e r a m lı k kaa

n

o

k

ıe

ıl a

,

Ke

,

rk

,

55

lm

35

sm

.

r v p e g a m e n t t ı a r jo $ t ın

Kı r k a s ta

m e s s ın k lã ,

p u u ta

Ko

.

K a n g a s v a r j o s t ln 2 v a lo p ls t e t t ä

5 0 61

v a

Ø

r s ı

rk e us 4 3

30

30

×

. .

.

t u

m

sm

.

sm

m

a

s ı

k

k

l・

ııl l o

,

m e s s ın k ı li.

V

Ø

a r jo s t ı n

sm

3 5

K

o

k

r

e

u

s

4

s

2

m

.

.

v a lo p ı st e tt ä .

K lr k a s t a

m e ss ı n k lä

pu

o

u ta

92 0 9

.

K

r

k

e

u

s

.

32

V

a

r

sm

s

.

ı

o

s

Va

ıt

t

a

ın

k

l ıl l o

l t

e

u

w

a

re ı j lt e w y

r jo s t ı n

50 6 1

,

.

K ır k a s t a K o rk e us

5 32 1

-

.

K lr k a s c a

9 2 16

-

.

t e tt u a

2

K

,

V a r ıllıst a

4 0 147

,

,

ı te tt u a

6 0 46 1

5 066

n k ı ä, m e ss ı 3 3

v

a

r r e

s s a

r o

t t ın

k

ï

p

u

n

o

s

,

m k

sm

8 560

.

K lr k a s t a

92 1 6

ä, m e s s ln k ı

v

a

r r e

s s a

r o

t t ın

k

l

p

u

n

o

s

,

92 0 9

5 32 1

T£ Z ı« a

Scanned by CamScanner


r k a sta Kı

tu a

S

v u a k o ı

.

V

.

sm

3 5

Ø

K

ll. m e s s ın k ı

ı lı Ðlt e t k ı

w a ın a rs i o s ı

rk e u s 4 7

Ko

o s t ln a le k u d o s v a r j

r k a sta Kı

2

n k lä m e ss ı

u pu

.

sm

lla s la o paı

,

Ko

m

k

4 2 00

-

m

k

1 1 25 0

-

rk e u s

s te t t ã o p ı vaı

61 0 47

,

Kı rk a s ta

ä, n k ı m e ss ı

ı k k aa m ı

Ko

2 0908

,

K e s k ıo s a

31

rk e us

m k

.

v a r j o s t ın t ı n g a s p e rg a m e n t a. ã la s ı t t e e n n m ı m h h a y po j

,

Ø 16

sm

m

k

m

k

m

k

m

k

.

Kı r k a st a K o rk e u s

9219

k e ra・

sm

Ka

92 1 8

s tä ı lı v ã rı

n k lã m e ss ı 6 0

.

Ka

n g a s v a r j o s t ın

Ø

1 2

sm

.

sm

.

K ir k a s t a m e s s in K o rk e u s 5 2 s m 2 v a ıo p is t e t t ã

k íä

.

Ka

n g a s v a r jo s t l n

Ø

3 2

sm

.

.

9 22 0

.

K ir k a s t a

92 2 3

m e s s i n k iã

.

ã m e s s in k ı

.

Kang

a s v a r jo s t ln

Ø

30

sm

.

Ka

a s v a r j o s t in

Ø

1 8

sm

.

.

K lr k a s t a Ko rke us

5 3

n

g

s m

国 崛

\ \l \\

-

◆ P 9220

922 3

Tda» a a Scanned by CamScanner


61081/40121

8 \ 钠蚋氪 6 \OS À, 4M 8 l ıţ l

.

m « w \

@ a & $n

m k

i q q # l-

1e s\. 目砖M 臨 郴 科 瞎 羝 ぬ 热 鯛 \ 镛 孤

1@ \a \

。。、 m

k ł謝

.

l

*ħw

q ¥*

@

W

Ĥ *p ķtm

@

Êm

m k

l iq * t=

m k

l 8 s e t。

6\0Sh

\ 1 8 lh n ##

e tË s

m

lË lm

引嗽 r htt p sæ

Æ

自1

\ Ę

h k

8

8

1

8

8

m

帕 19 l ıeł

ħk t th

đlk

6105 R H ıa t t u į M a h Ë 3*

@

a 8 sm

sm

m k

m k

ł\Q Q t-

M

31 Q O t

6 1053/O il13

ı\ ä

lŁaŅa + g » ¢j a s u h @ aū sm

6 10 5 4 «m

a« * 1n e =

ħ\ l&

4 3 % lħ

%

. .

k

40 18 r ūn g aËp Ęiß

8 11

« lik

/40 119

ið&h h

@ a g %m

m k

l l e e t=

61050/40120

61054/40 124

T ¢ Scanned by CamScanner


52

92 2 5

i

92 2 4

$m

92 2 2

/

92 0 8

5 0

s

n o

u

p

.

M

. . . . . . . . . . . .

7

k

¢0 0

H

,

v

,

a

r e

r

a

n

a

M

k

a

. .

.

h

sm

17

Ø

t ın e ı la $

n

u

p .

.

.

.

o

.

s

,

.

.

.

.

M

k

7 1 00

lm

H

,

t ln eı ju

$m

17

Ø

k a

n a h

v a r r e s ıa

.

.

n

u

p

.

.

.

.

.

m e t a lıia

,

o

.

.

s

.

.

.

.

M

k

8 10 0

u a

aw m aa ı

Ø 18

m e $ s ın k lã ,

sm

Ko

,

v

r s

a

k

3 9 00

k

10 0 0 0

k

1 4 30 0

k

5 8 0 0

i

m

$m

rk e u s 4 6

,

92 1 2 A

m e s s in k lă 4 5

sm

,

H

27

Ø

t t l n

r o

s s a

r r e

a

v

,

e lja $ t ln

sm

i

k

.

.

.

u

p .

.

.

n

.

.

« »s

.

.

.

.

.

M

.

K ïrk ast a K o rk e u s

m e s s ln k lä 5 0

sm

.

H

v

,

a

r

r e

e lja s t ln

n

s s a

17

Ø

a

k

h

sm

.

a

.

.

n

u

p .

.

.

.

.

t» s

.

.

.

.

.

M

.

K lr k a s t a K o rk e u s

9 20 8

sm

t ln h e ı ja s

Ja

Kı rk a sta K o rk e u s

5 23 3

e u ın k lä

ll, m e m ın k ı

kı r k a st a

æ

k a

,

Ja lu s t a

.

n a h

lm

,

r k a s ta Kı K o rk e us f

Ø

ĺ t ın eı ja

,

m r k a sta Kı K o rk e uı 5 5

92 2 5

H

,

a

17

v a r r e »

l, n k ı e *r ı

m r k a i ta Kı K o rk e u ı 4 8

m e s s ln k lã 3 8

sm

.

H

k llılo it e t t u a

Ja

e ija s t i n

Ø

1 8 sm

. .

p a

M

u u ta

la t t u

a

_

a m

m e t a llla

61043

-

.

K lr k a s t a

m

e s s in k k \,

v

a

r

r e

s s a

r o

t t

l n

k

i

p

u

n

o

s

.

く 歹仅 气

\

ヘ 乱

92 12 A

52 3 3

610 4 3

T Scanned by CamScanner


P ı .

30

¢m

m e s s ln k l&

,

Ko

a

lm

rk

,

ıı

e

s ı ın

k

ık

r ï $ c e

o

m e s ¢ı n k ı ä.

w u a $ı lk k ı ä,

Ko

ln

rk

25 苾

ım

,

l

lm

。。

.

v

a

r

t

,,

.

,

Ø 14 E

36

im

,

ıl m

,

v

a

r

j

m k

6 600 ¢

m k

a 8 50 ¢

m k

1 S T O l=

m k

1 slo t

-

m k

5 80 0

-

m k

1 4 30 1

-

m k

1 940 8

m k

1 8 70 1

-

m k

goo i

-

m k

3 4 25 1

-

m k

700 1

-

-

-

:d,

.

52 28

Z tu

y

Scanned by CamScanner


6 0 5 6 1 2 0 5 17

ó to q s & ı U r* a s ra

m lS aï

.

6 10 6

.

64

t ıı o * s ld d R ı ıa

ı» e s s i n k i

K ï r ıca s t a

2 0S 1T 61 0 割 K ir k

6

.

a s ¢a

1

K i i

6 10 39 K iir k

m e s s in k iį

sı a

V u įo

e

u

s

2 6

sm

2 6

sm

.

.

as ı Ĥ

6 10 3 7

Ja lw

ın e s s i n

m e s s i i n

.

.

m

s ti n

ı L

(p

m a a in

u

s im

tu a

tal k

m e a l ıh

k e » y t m e t a lı h Ø

sm

.

h

L

區佷

'

自白 、

6 1 0 39

P

1

\ .

T

、 コ

勺 ガニ ド

6 10 37

Scanned by CamScanner


6 0 1 14 14 0 1 4 8

6 0 1 14

.

Kiııoicettua k o iv u a K a a r i n ik ıa t t u a m e s s in k iŁ K o r k e u s s ã ã d e t 道 姑 1 30 17 0 s m .

-

-

.

m

40148

k

2 3 6 0

-

.

P e lıa v a k a n g a s v a r lo Ø 35 s m

stı n

,

.

阳 k

K

o

k eH

135

sm

.

1 7 0 0

. .

1 Scanned by CamScanner


6 2 i@ 4 4

.

h s t ı me s ï i hıŁ V * F

ū獭

驯阻,

ïn Ø

lm

k

il d

1 2

t 一

e

g ı ı 1

1 豹

us

械移 钿

悄然

n ıh p\

r e ss a

4 酉 一

瀾 一

9 635 v

90 0

.

a r r e i ra

lırt ın Ko

Ø

r o n i n lo p u m 30 s n , S U

lım J ııu « ł m » d

t

«

V

ı

rk e u s 1 2 8 $ m

K ım e = l n k u

.

m

gĵ Je k " d

m k

1 1 0

0

-

ı ı1n

a ıl.

M

«

ł

ı ïı ı

m k

7 48o

-

Ħ

ł

\ m « iĻ ł

m « ıķ

s n K o rk e u \ 1 S O

l

H

ır m

n

k rl

x

n ı ?

T Scanned by CamScanner


57

9624

.

Kı r k a s ta re ssa

Ja s t ın Ko

m e s s ln k ı a.

n a h k a u n o s, p

Ø 2 3 sm

rke us 1 36

m k

,

r e l

sm

lıt e

こ 中

.

13 80

哥 = _

962 8

a

m e s s ın k lã

.

V

o tt ın k ıp u n o s n Ø 19 sm , r e

ar

-

.

Ko

rk e u s

m k

1 4 0

10 300

i

ji -

sm

.

-

義譙獷

L'şĮŝïTŢ

r Scanned by CamScanner


痲 ―

_

\ \

-

10 4

90 3

9 1

96 01 K ir la r e s sa

e s s in k ìä

m

s ta T ö

a

i

T i

,

qw

k

S äle k u d o s w ìj o s tiŤn K o r k ĵe u s Ħ t lo 42 s m 2 Valo

m k

l «i s t » n

w

@ m

»u s sh 灾\

k

8 0 00

a Ï

h

i m

¢R R

g m i ıR M a i

m

vBrJĄ)in ą } lis e M

-

9633

a g ¥S W

.

K lr k a s t a

m e ss in 1clL

g a s v a rj o s t in © Ko rke u s 14 0 m

k

h m

S

W æ

ï 繇

Ĥ š s s a ıi n w

性 奴 2 刘阳泅麟 良 -

ņ »lk

n

Scanned by CamScanner


ニ ニツ

ヴコ 匕

回国团团团团国

9611

9 611

.

K ir k a s t a m e s s ın k iã V a r s i k o r ıs t e v e is t e t t y â kiııoitettua k o iv u a

9621

.

,

.

K a n g a s v a r jo s t in Ø K o rk e u s 1 5 0 s m 2 .

5 5 sm v a lo p

9621

K ir k a s t a

.

r

m

k

2 1 30 0

.

.

-

e

s

s

a

n

a

m e s s in k iā

h ka p

u n o s

K a n g a s v a r jo s t in Ø Ko rkeus 165 sm 2 .

m

k

,

a

r

6 0 s m

v aı o p

19 2 0 0

62 0 4 5

Ť

v

-

.

.

.

-

9630

Ŝ;\3T l \

K a n g as' "

l o s t ln Ø 3 2 s m

.

Scanned by CamScanner


6a N # lq n k a = en TR * S =

M

v* n w

W

n n n ıı= n f i t ā

p

tm

w

w

i

b

,

Vw

)

a Slk

t & ıt R M

ı ı M a \ h w w t

肉けほ独自 鬧刨 rw

e

r

x

州陌如

n k ł W

i, $ t ł. @

械鼬卜 .

b } . łn ,

陇眉ずı莉U 靶 ㈹ め 나 臨 ll m m ł k ı

蚶h t

'

_

Scanned by CamScanner


946 0

.

Kı r k a s ta K o rk e u s

946 4 Kı rk

m e s s ın k l谯◆ 1 8

a st a

m e s s ın k lä a. y ä ıa s ı

Kı r k a s ta

u s

.

33

s

m

.

ı

.

2 5 sm

K

.

p o h ja h lm

o rk e u s 1 4 s m

.

Le v e y s

jıt e t t y

r e

,

3 1

sm

ı

K

.

H äı k ä ls y s u o

.

o rk e u s

16

sm

7 10 2 1

m e s s ın k ı ä,

33

-

sm

.

Pı tu

r e

jït e t t y

ı

u s 2 9 sm

V a ıo p o h j a h ım K o rk e u s 1 6 sm

.

.

-

.

.

m k

11 8 50

m e s s ln k ı ä.

H

m e s s ln k ı ä,

r e

e lj a s t in

r e ïj ı te tt y

,

m k

13 750

Ø

.

Kı r k a st a te tt u a q

8 6 50

.

Kı rk a sta

e

k

.

v a lo p ı ste ttä

94 33

M

.

m e n n e t t y ä la s ta

H

jlt e t t y V a lo

r e

,

Pı tu u s

m e ss ı n k lä

P it u

.

Kı r k a s ta

2

Le v

.

.

Ju k s e ıla

9 46 6

t e tt jı y

r e ı

.

.

m e n n e tt

946 5

sm

k o ı v ua

a stï n

Ø

ï

t e t ty jı

.

V

a rsı k ı ı llo i

-

.

2 8

sm

-

943 3

7 1 02 1

Scanned by CamScanner


7 10 2 9 ln W

LS

K ir k

.

K -

a .

n .

.

'

"

= -

3

.

s

4

p

'

-

-

"

-

.

.

m

7

k

m

'

-

9 4 0

-

˜

7 10 四

.

K ir ıca s t a

9 4 44

9 4 52

m

32

.

sm

.

8 16o

m k

K o r k

e L

i K a n g a s v a r jo s t m

m

0

1

6

.

sm

.

_

m e s s i n k i

K u v u t v â r io p

m e s s i n k ià

K u p u

ia

L

l i ıa s i a

e

v

.

34

sm

.

.

a s ta

T 1 0 11

Ø

a s ia v â r io p a l iı

sm

1 8

.

.

K ir ıca s ta

fiı ig r a

9 44 8

L e v

.

K ir ıca s c a

9 44 7

im e L K a n g a s v a r k )s t

n

K ir ıc a s ıa

K ir k

L e v

n ıe s s i n k iį

a s ta

m e s s in k ià

n

K o rk e u s

sm

3 8

.

7

1

0

0

ıı

.

K ir ıca s t a

m e s s in k iį

o

s

t

i

n

,

Ø

1

8

s

m

.

M

k

4 0S0

罗 ザ 罗罗 Scanned by CamScanner


=

e

94 30

9 4 30

.

r k a s ta m Kı w w w so

9 4 27

e s s ln k lŁ K u v u t v ır lo sm

4

.

la s ı a, p a lı

v a lo ls t e t t a p

. .

, . . , . . .

k 26 000 i

m

94 32

.

K lr k a « a m Le v e y s 3 S

e ss ı n k iL s m

.

K u v u t v l r lo v

3

a

l o

ıs p

t

e

t

t &

ıı a s la . paı

. . .

. . . . . . . . .

k 11 soo t

M

-

9 4 31 K Ko

i rk eu s

9 46 7

7 10 20

.

.

m e ss ï n k ı Ł K uv u t vä rı o p aı ıı a sı a sm 3 v a lo p ls t e t t a

S

.

.

k 2 6 500 r

M

-

.

m k

.

m

Ł K u v u t v ä r io e s s in k ı

4 2

sm

11 8 50 1

-

p

a ılla s ı a

9 30S t

-

.

.

.

K ir k a s t a m e s s L e v e )ps 3 S s m

9461

.

.

K ir ıca s c a K o rk e u s

9 45 3

.

.

K ır lc as t a Le v e y s 4

2

m e s s łn k iŁ K u v a t v ä r ı o p a ııı ası a 6 0 sm S v a ıo p ıs t e tt a . . . . .

K u v u t v ä rı o p a ııı a s ıa

i n k i .

2

v

a

ı o p

ı s te tt ä

.

. .

. .

.

. .

.

.

M

k 1 1 7 50

-

9 4 67

.

K ir k a s c a m Le v e y s 3 8

e s s in k iŁ s m

.

3

a K u v u t v ä r io p a lıla s ı

v a lo p is t e t t ä

.

.

.

.

.

.

. .

.

.

M

k 1 3 7 10

-

9 453

Scanned by CamScanner


9414

9 4 14

.

Van t m e * s ın k łã s ä r d e t t iļ v ã t s t ln r o v a a i n ka g j m V a r r e n p ıt u u s 6 0 s rk a sta Kı

.

Ja

.

.

V

a r jo s t

Va

r jo s t

.

Ø 22

sm

Ø 30

sm

,

M

.

.

. .

k 6 40 0

-

6 6 50

-

į 7 19 9

7 19 9

.

K ï r k a s ta re n

ku d o

m e s ï n k l ä

p It u u s

6 0

s v a r lo s t ın m k

sm .

0

Var S ã le

,

.

3

5

7 a 7 S

-

-

s m

-

画匠

Scanned by CamScanner


6 981

6 99 Z d 1爾 蹋

M þ

þs

ł盪

铃 网贝區日

_

.

_

U \爿 1

治创

1

'

w ą

8 19 0 ł

lu ą

t p fo ł

tu Ą

t & ts

699 6 》 l lĮ e s r ų w * s s lu l l#

6 91 6

'

l J ą ËS ļ e U \

6 9 80

》@ a r a n s þ@ 旨◆

s \u

ą

l#

'

euGËŞAĘ l

t \u

'

'

l a l ĘS ļ Ę u \

s\uąl

ugË%Aeales\l

'

'

・aeuaeaË lesł l・

H\ Pt qS łĘ w a «\ u ą\ Ē l O N t ł a l Ų ' l a A a ¢= «

u

= w

"

"

'

"

'

"

◆aīa\ u ą1 "'"

'

'

t -

は 旧古 l hl pi esłĘ w as ai ul p ų * r u = e a * Ëıĺ esı

ų @

e

ll u

¥Ħı Scanned by CamScanner


72 84

7 1 02 6

.

rk a sta m Kı tu Pı te t t y .

7 10 3 0

e ija s t in 6 5

sã ä d e ttä v ã

u s

-

Ø

2 7

90

li -

sm

sm

.

e

r

,

i

.

ã m e s s in k ı ia e t a lı

.

H

a s t ın e ı j

Ø

1 6

sm

.

H

e ij a s t in

Ø

1 9

sm

.

m

,

a

a

.

.

K ir k a s t a la t t u a m

7 10 3 1 M

H

.

.

Kı rk as ta la t t u a m

7 2 84

e s s in k lä

m e s s in k iã

m

,

a

a

m

e t a llia

k

6 9 5 0

k

2 6 35

m k

1 750

-

.

a a la t t u a

m lik k a a

.

m e t a lıia

V a ıo

p

K

.

e s k io s a

h im

o h la

v ä r lııis t ã

m e n n e tty ä 2 0 9 0 8

g a s p e r g a m e n t t iv a r jo s t i n

7 0 2 31

.

,

ı a s ia Ø

1

6

k e ra

-

Kan

-

.

s

m

.

.

.

M

.

V ih r e ã k s ı t a i r u s k e a k s i P e r g a m e n t t iv a r jo s t ım e ıla k u v u lıa Ø 22 s m

m a a la t t u a Ja

ra u ta a

k e ıı e r t ã v ä ılã

.

asi ı

-

.

7 10 2 2

K lr k a s t a

7 102 3

-

.

m e ss ı n k iä

.

.

Kı r k a st a Le v e y s 2

ä m e s s ın k ı 3

sm

.

K

a n g a s v a r jo s t in

302 8 3

.

m

k

4 29 0

-

7 023 1

T Scanned by CamScanner


702 9 3 724 3

.

O k s ld o

lt u a

pe rg a m

e n tt ı a.

70 2 9 3 V

v

ys

e

Le v e y

.

a

2 0 754

.

1lil1 09

.

a ïe tt u a

m e s s in k ı li,

K

.

.

o rk

Ko

..

ıım

3S

.

3

rk

S

24

.

2

. .

v

a

c ra u e ıė q r o s t ım ı a

ı

m k

10 8 00

-

.

A

se n n e tt u n a

m k

7 840

-

30 sm

A

se n n e t t u n a

m k

7 500

-

m k

1 530

-

2

.

.

v

a

r

i

sm ..

L

e v

e

y

s

3 0

s m

1 2

0

m k

525

m k

1 150

7981\11254

4

sm . .

L

e

v

ys

e

22

sm

\\

1

8

S

O

-

-

.

V a le t t u a

m e ss n

k

1

.

vaı o p ls t e

Ke

.

rk

.

2

6

sm

m k

1 530

-

m k

1 2 S0

-

1 9 50

1 530

-

.

a e tţ u a

m e s s n k lä .

v a o p s te

Va

n

m e s s in k iŁ

vaı o p is t e

70300

a

s 3 0 sm

Lev e y s

..

02 7 5

t ım e t ıl m

.

2

1011 99

,

.

vaı o p ls t e

2

V ar m l

40 sm

.

V a le t t u

V

e

a le t t u a m e s s in k lā .

7 9 8

V

L

e tt u a m e s s in k ı aı ā

70294 V

m e s s in k ı Ł

.

K

o rk

7 27 2

.

sm ..

L

e

v

e

s y

2

3

s m

.

e t t u a m e s s in k ı ä

.

1

va ı o p ls t e

.

Ko

rk

.

20

sm

m k

1

Scanned by CamScanner


68

30 12 ó

30 2 79

399

.

e ¢ a

30 2 J6

3 0 2 9 8

6

6

s i ı e y s 4o

a

3 0 12 9 8 U

$

30 27 1

l

sm

3 5

Le veys

l

Le

I

1 钢》

m k

1 50 0

.

sm

L evey s 32

. ・

s n ı.

3 0

y・

« ık

o sa k si

i

k 2 4 50

M

3 029 5

.

4 0 056

ia

L e v

t y llia

sm

18

K 0

.

sim

.

1

.

s

8

20

K 0

.

m

sm

.

m k

1 50 0

-

.

m u w

it e tt u a

40 0 57

302 93

15

.

.

T e ıo n ia

30 29 5

L ev

s t e t a r a s iık k ià

30 29 3

P in g o

ı2 S

m k

sa k si p

ta s lto

-

.

Le v e

Į el» T

.

sm

3 0

vey s

* o s ¢e ¢a æ

307 O

m k

.

a

ta

.

.

la iıto * e o tu a

30 27 1

sm

a r o t t in k i p u n o k s e lı

.

P ln g o it e c t u Ø 苭 sm .

a .

.

m .

.

.

u o .

.

.

.

.

r o t t in k i p u n o k s e ık L

v .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

'

"

'

"

'

"

.

.

.

M

k 3 柳

4 0 0 57

40 056

T Scanned by CamScanner


島 黒

Scanned by CamScanner


4660

Ąeo M 400 ı11 lņı ktrttt!!ı k«k łn Øm

ım

K e rk a u *

.

2

ta k s rt«lł ïm

*llk k t# m lķ 4

40096 1tık g øa : r

ta ttu « ıllk k l# ïm

ffïlŖ a 1 7 §$

4%$

40063 40004

Ljł!t ï ¢« ĺ m O im ا

«, ı n y la n ı

m

g ł« n k lleo r l t t o f n ,

m lķ 1 # §O $

4000 4 1,« ï ka ıt«ttu » ıllk k lil, Ø 4§ï m , 1 o rk « u * 2 0 n

EO

ïm

m

H

400 $ 2 lı «ı kói¢ ttt« ,

O $

tlï k k l* ,

ım

40064

n īk

2 2 75 $

n ?k

4 2 óe ç

m k

1 # ı$ l

-

,

l ko łt« 0 40 ım ı« ı

tu *

lílk k l# , -

2021ア, 400112

C ra ilu 《l¢・p

20218

rg tm

nm ł a

ï#

* a m 《t u a , -

,

m lķ 1 2 5e f

-

40064

Td w w Scanned by CamScanner


40 12 9 L

.

e ttu a a sk o s t

Ø 25 30 35

sm

40 139

s Ja s a m e t t ı a. ık k ı sı m k

.

, ,

150

-

2 4 50

2

-

9 5

0

.

n a sta u u v iıla k a g

p Ø 25

2

..

sm

40 140

.

.

m k

1 050

-

m k

1 250

-

m k

3 300

-

m k

1 4 50

-

.

p u u v ilıa k a n g a st a Ø 30 s m

.

.

40 12 6

.

ä k k ı s iı

K a k s ï n k e r t a is t a Ø 30

sm

40 137

.

.

4 0 137

.

M u o v iıe v y ä 0 30 s m

]a

k a n g a sta

.

.

40 15 3

.

M u o v ıle v y ã Ø 30 s m

Ja

la v a k a n g a s t a p e ı

.

M

k 1 2 75

M

k

M

k 1 80 0

M

K

.

40 116

.

P e ıla v a k a Ø 25 s m

40 128

-

n g a st a

Ja

a m p e rg

e n t t ia

.

72 5

.

.

K âs in m a a la t t u a Ø 36 s m

m u o v ile v y ã

.

4 0 15 3

.

40 136

.

C ra g u e lé p e r g a m Ø 35 s m -

e n t t ia

ja

s a m e t t ia

.

1 7 50

-

.

F iæ

Y

4 0 116

_

4 0 12 8

1 Scanned by CamScanner


20872

20883

108 0

T tn L

W

L * s k o s t«

1 0893

w qt

n

20883

e s s ın

m

,

nyı o n [a ,

ţua

k

ık

r ıs t e

o

rn

,

O m k

8 2 S ,-

m

*

k

s a ln

ık

o

r ır t e

ın

m k

900

m k

62S

m k

ņ rT S

m k

47S

,

-

.

L * s k o ste tt u a

m u o v in

,

m

ı s ł ın

ık

k

o

r ls t e

ın

.

-

.

< )sa k s \

\o n ï a

.

L *s k «>st «

208 72

y

lt ・tĮ u a ,

e \n g

la s k o s t e t t u a

o s a k s i

s ıl k

-

208 S& Q n q ų e lķ @ 12 s m w

44

l

M

p e r g a m ・n t t la

Ja

rk e u s 1 0

sm

Ko

,

..

OS

1 2

w

a. s a m e tt ı -

50 0

..

-

.

L a sk ç s t ę t tu ą

s tlk k lll

.

Ø 14

sm

Ko

.

rk e u s 1 1 sm

.

m k

52 S

-

m

k

27S

-

m k

27S

-

m k

47S :

m k

50 0

20 S2 40

K u v ld

lls t a p e r g a m ・n t t \a .

卫幻吕産1 m

P e {l

˜

a p Q r g a m e n tt ı

2052 1

.

Ø 14

sm

.

Ø 11

sm

.

-

,

K u v te \llst a

2052 4

.

.

a p e t g a m e n t t\a .

20632

sm

,

9 ų e ı&

2 0531

Ø 9

k a n g a s ta ,

Ø 14

2 0531

sm

.

Ko

rk e u s 1 4 sm

.

-

20532

T Scanned by CamScanner


LA S ı sı A

21 27

2 127

2120

2131

.

V ä r io

lıa s ï a pa ı

21 2 0

Ø

,

1

8

s m

. ,

ko

rk

ko

rk

.

7

sm

8

9

m k

285

sm

m k

28 5

sm

m k

2 8 5

.

V ã r ıo

ila s ı a , paı

2131 V ã r io Sa m a

Ø

1

8

s m

.

,

.

-

.

a lila s la

p

k

,

14 6 5

u

iı a s ia paı

2 14 8 V ã r io

1466 V å r io

1 48 9 V ã r io

14 8 7 V iir io

1

Ø

,

2

p a lila s la

s m

ko

. ,

rk

.

3 5 5

0

s m

ko

. ,

,

Ø

1

1

s

m

. .

rk

7

.

,3

s m

m

k

3

9

.

-

5

,

Ø

1

2

s

m

.

,

Ø

1

2

,5

s

m

.

,

Ø

1

3

,5

s

m

.

,

Ø

Ko

rk

.

12

sm

m k

2 10

-

ko

rk

.

14

sm

m

k

2 8 0

-

.

p

a ı ila s ia

,

.

ı ia p a ila s

,

ko

rk

.

15

sm

m

k

3 10

,

ko

rk

.

14

sm

m k

3 4 S

m

k

2 5 0

m

k

2

-

.

p

a ıila s ia

p

2 146 S ,

-

.

a liı a s ia

1

r ih la t t u

a

6

r is t e e ıla

.

2 14 6 R V ã r io

Ø

,

ko

ıt a

.

V ã r io

Sa m

73

K R U U N U N K U P U jA

2

,5

s

m

.

,

ko

rk

.

15

sm

,

r e

u

n

a

-

.

r e

u

n

a

s i ıe

ã

2

5

吕雙

2 14 8

硼 マ Scanned by CamScanner


?4

P U JA Sı A KRU U N U N K U LA Sı

日 2 144 /K 5

214 5 R

A

2 14 5 R

-

,

V a p lo p a lıla ılo ı

2 14 5 S 214 4

142 1

2152/K 2

e

r k

19

,

Sa m

k o ı k u lt a

2 1 52 /K 2

sm

1

,

21 52 /K 4

-

2

K

5,

K

1 2

Ø

,5 m

k

4

1

5

ko

ıı

rk

S

7

1

.

m

m

k

2

8

0

k

u

lt o k o

K

r ıs t e e l l a

2

,

Ø

s m

1 1

. .

m

k

3

0

0

M

k

3

o

o

,

.

k

u ıt a k o

K

r ıs t e e ıl a

3 ,

Ø

s m

1 1

. .

.

k

a, la s ı p a lı

Sa m a t v a a k o r ls t e e ıla

1420

1

1 0 6

u

ıt a k o

4 ,

K

r l s t e e l la

Ø

s m

1 1

* ı

m

k 3o o

M

k 2 10

,

V a r lo

r

$ m

1 2

r ls t e e l la

ı a $ la , o p a lı v arı

2 152 /K 4

5

4 2 0

v a r ıo p a lııa s ıa ,

2 152 /K 3

2

3

,

¢ m

4

2 1 52 /K 3

378

k

m

m

s

0

2

,

,

ı Ø

o, ı a sı o p a lı ūr ı

rk

r k

,

lı ln l ln pa

V ke

e

r ıs t e e l l a

lt a k o

u

k

ı

V a r lo n

k

l i

,

k

ıı

a m

,

V a r ıo p a lıln a ıa ım

1 1

Ø

ı, r

u

1 0

Ø

s

k

T u

. .

s m

m

ıı

m

ke

. R u

s

rk k

,

18 v

. .

lh

sm r .

. .

T a

ı

. .

. .

. . .

pu n

,

340 1

,

V a r lo p a ılıa s la

,

Ø

1

1

s m

. ,

ko

rk

.

15

sm

m k 250

-

ıt 37 8

,

T m Scanned by CamScanner


LA S ı Sı A

K R U U N U N K U PU A j

イ 一 1 48 4 11 0 4

.

V ä r ıo p a lï ıa s la ,

1 4 8 4 11 0 3 V ä r lo Sa m a

p

u

ıt a k

14 8 4 11 0 1 V Sa m

k

,

u

Ø

1

s m

.

,

ko

rk

ko

rk

.

14

sm

m

k

30 5

r is t e

o

3

e

s m

.

l ıa

,

1 0

.

14

sm

m k

30 5

3

3 7

5

-

.

ä r lo p a ılla s la a

1 3

.

ı ası a, a ıı k

,

Ø

ıt a k

, o

Ø

1 3

r ıs t e

e

s m l ıa

.

1

ko

,

0

rk

14

.

sm

m

k

1

3 0 5 3 7

5

-

-

140 8 V ä r io

14 0 3 V ã r lo

14 0 6

.

s la p a lila

,

Ø

1

3

,5

s m

,

Ø

1 2

,5

s m

Ø

1

V ã r io

Ko

rk

ko

rk

Ko

rk

.

1 2 ,5

.

s m

m

k

2 5 0

.

iı a s la p aı

. ,

13

.

sm

.

.

.

.

.

.

.

.

.

M

.

.

.

.

.

.

M

k 250

.

V ã r lo p a ı la s ıa , S a m a , k u ıt a k o

14 2 2

. .

r is t e

2

e

,5

s m

1

ıl a

. .

0

.

1 3 ,5

s m

k 27 5 4

5

1

0

.

iı a s la p aı

,

s m

1 2

Ø

.

ko

,

rk

15

.

m k

sm

22 5

14 7 5

.

V ã r io p Sa m a ,

a lila s la k

u

lt a

k

, o

Ø

1 2

,5

s m

.

,

ko

rk

.

15

m k

s m

2 50

-

3 7 5 r is t e

e

l la

■ 9 1 Scanned by CamScanner


76 p A IN A T U K S E N

K A N A A ı

U U T U U D ET

sT U N E ET v A LM ı

国 产 」

5116 0 5 115 9

.

K ir k a s t a

m e s s in k iŁ

Ø

18

sm

.

Ņa ı o p is t e

51 16 0

m e s s i n k i

1 8

sm

m k

7 33S

-

m k

7 650

-

M

1

.

m e s s in k iä

Ø 21

.

sm

.

p is t e

T1082 K ir k

Ø

.

K ir k a s t a v a lo

-

is t e

p

511 61

7 们吣

.

K ir k a s ta v a lo

m k

.

'

P it u

a s ta m e s s i n k l l .

82 2 1 8 P

us 33

s

m

.

k

62 0

-

.

M a a ıa t t u a m e t a ııla H e lja s t in Ø 1 6 s m V a r r e t S O Ja 7 5 s m p it k 3 lı a n lv e ı e ı ı Ł P õ y tä k iï n n lt k s e ııä .

.

留园回 7 10 32

.

.

m k

y

8 22 18 P

8 22 18 S

.

Sa m

ï n

a

.

s e

l

k

ıl n

n

tc

y

k

s e

ï ıs

. . . . . . . . .

M

k

Scanned by CamScanner


PA ı N A T U KSEN

A ı KA N A

V A LM ı sT U N E E T

U U T U U D ET

77

ı 9068/40 : 4 0 906 8 l40 x 4 0

sm

sm

9 0 6 8 /4 0 x

,

ı t e tt y r o ıl M ı a sı a V a ıo p o h l« h lm m o n n e tt y « v aı s t e t t& o pı 4 Jio \ n s 0 4 X Ko k o : n e s s ln k ï& H & \k & \sy s u o lu s ı A B m o t a lll& \

at tu « ħn ı

1 8 sm

.

,

,

,

m k

,

\\

\

9 068/tl0 x 1 8

&

H

lk

lıt e tt y

r o ı

h lm m e n n * t t y &

18

×

$ı n

y s u o ju s

đ ıs

M a n ıa m « V a lo p o h jn Ko ko : 24 A

2

,

.

B

ß ık

H

#

sm

,

m k

ıs

s

y

u

o

r e

llt e t t y

ı

sm

ju s

,

1

v

a

lo

sm

2 1 0

-

,

p lst e

.

m o ss ı n k l&

m k *\

M a a ıa t t u a v a ıo p o h ja Ø 24 s m

6

,

la s ta

\

9069 /2 4

7 S 1S

.

h lm m e n n e t t y & 2 4

1

v n lo p ı st e tt & .

m e s s ln k \&

n, m e t a llı

x

-

2 0 0

,

ı a s la

906 8 l2 4 x 2 4

-

8

,

lla , m a ta ı

M a a ıa t t u a V a ıo p o h j a Ko ko 46 A .

sm

9 840 1

6 920 5

7

7

5

-

-

.

m e ta ı ı ı a,

r e

jıt e t t y

ı

.

k sı a,

h ım m e n n e t t y

.

vaı o p ls t e ' 4 0

9069

s m

m k

4 2 30

-

m k

5 66S

-

m k

4 900

-

,

M a a ıa ţ t u a m e ta ıııa jıt e t t y V a ıo p o h la h ım m e n n e t t y łl la s ta Ø 40 s m 3 v n lo p ts te t t# ,

r e

ï

.

.

.

9067

.

M a a ıat t u a m e t a ıııa jlt e t t y a s la V aı o p o h ja h ım m e n n e t t y li ı H &ı k ū ls y s u o j u s m e s s ln k lll 1 v a lo 0 16 s m ,

r e

ı

,

,

.

n

2 2

p

ls t e

.

5

..

8 7 5

-

'

国团团

UU '

9067

Tda a n Scanned by CamScanner


N N A ST O PU H ı H IH K U M M P

ı Ë

-

W ı łı*w

w w

W

m ' qh ı

僻 、 、

ł

。 、

\? ¢ ı

、 ◆ 、 、 、 . 。 ◆ 。

一 一 一

二 二

三 三 三 上

RO H

㈹ . .

ï ı\

-

嚇 一

l

w

a

_

t ı ı

H A H ?h

h

KT H t

_

!泫

喋 .

˜

一 一 一

˜ ー

ト ー

转 转 。 ・ 。

+

ŝļ Scanned by CamScanner


18 9 7

Y li S O o n

v u o tt a T e it ii

p a lv e ılu t ö ljy ı a m

1-

11

53.

U

p u sta

-

lo is t e v a ı a is im e e n

.

b

Scanned by CamScanner

Profile for instagram -> why_not_2nd_cycle

Idman n#136 1954  

Lamppu valaisin lampe design vintage midcentury modern scandinavian mcm Finland Finnish luettelo catalog paavo tynell maria lindeman tapio...

Idman n#136 1954  

Lamppu valaisin lampe design vintage midcentury modern scandinavian mcm Finland Finnish luettelo catalog paavo tynell maria lindeman tapio...

Advertisement