Page 1

Cylchgrawn i Ddysgwyr Cymraeg Gwent Magazine for Gwent Welsh Learners

Cadwyn

Gwent Rhifyn y Gwanwyn 2014

www.learnwelsh.org.uk 01495 333710


Newyddion Sesiwn Cymraeg ‘Steil Rygbi’

G

aeth ein dysgwyr y cyfle i gymryd rhan mewn sesiwn unigryw a hwyl i ddysgu caneuon rygbi traddodiadol Cymreig, ymadroddion rygbi a “banter” dros beint (neu ddau!) gyda’n tiwtor Ffion.

Roedd y sesiwn yn gyfle i ddysgu termau fel ‘scrum’ (sgrym), ‘wing’ (asgellwr), ‘number 8’ (Wythwr) ac ymarfer Calon Lân a’r anthem yn barod ar gyfer gêm olaf y chwe gwlad yn erbyn yr Alban Gaeth y dysgwyr ymwelydd annisgwyl ar y noson - daeth chwaraewr o’r Dreigiau Steffan Jones draw i gael sesiwn holi ac ateb yn y Gymraeg.

Geirfa: cyfle = chance unigryw = unique traddodiadol = traditional ymarfer = practice ymwelydd annisgwyl = surprise visitor sesiwn holi = question and answer chwerthin = laughing bonws = bonus golygus = handsome

Dywedodd Ffion Green y tiwtor: “Roedd yn sesiwn yn fendigedig gyda llawer o chwerthin. Roedd y dysgwyr wedi ymlacio ac roedd hwyl wrth ddefnyddio eu Cymraeg gyda dysgwyr eraill. Bonws y noson oedd cwrdd â Steffan Jones o’r Dreigiau. Roedd e’n olygus iawn!!” Mae ein dysgwyr yn awr yn barod i godi calon eu tîm yn y Gymraeg!!

Bore Coffi Dydd Gŵyl Dewi

Roedd 40 o ddysgwyr Glyn Ebwy yn dathlu Dydd Gŵyl Dewi eleni mewn steil (in style)! Cawson nhw fore coffi gyda llawer o gloncian (talking) crefft a chacennau!!

01495 333710

Sarah, Liz a Gethin o’r Ganolfan

Y tiwtoriaid a’r dysgwyr yn mwynhau eu hunain ar drip i Sioe Jonoathan.


o’r Ganolfan

wynhau eu han.

News

Trip i Sioe Jonathan

A

r nos Fawrth, yr 11eg o fis Mawrth, aeth criw ohonon ni i stiwdio recordio’r BBC yn Llandaf i fod yn rhan o gynulleidfa Sioe Jonathan! Ar ôl teithio am awr yn pigo dysgwyr a thiwtoriaid i fyny ym Mhontypŵl, Trecelyn, Penallta a Chaerffili, cyrhaeddon ni stiwdio’r BBC. Fe gawson ni ein croesawu ym mâr Scrum V – a chael peint am ddim! Wedyn roedd hi’n amser ffilmio’r rhaglen. Y gwesteion yr wythnos oedd Guto Harri a Gareth Charles – a roedd hi’n ddiddorol iawn gwrando ar eu straeon digri! Er mai trist oedd ffilmio ar ôl y gêm ddychrynllyd yn erbyn Lloegr, braf oedd wedyn ennill ein gêm olaf yn ngornest y 6 gwlad yn erbyn yr Alban! Cofiwch wylio’r rhaglen ar S4Clic, a chadwch lygaid allan am aelodau o Ganolfan Cymraeg i Oedolion yn y gynulleidfa: http://www.s4c.co.uk/clic/e_level2.shtml?series_id=517638124

Geirfa:

Cynulleidfa = Audience Teithio = Travel Cyrhaeddon ni = We arrived Croesawu = Welcome Rhaglen = Programme Gwesteion = Guests Diddorol = Interesting Straeon = Stories Digri = Funny Dychrynllyd = Awful Gornest = Tournament

Cofiwch hefyd gadw llygaid allan am ragor o dripiau i Sioe Jonathan drwy gydol y flwyddyn

Trip i’r Llyfrgell Genedlaethol

A

r ddydd Gŵyl Dewi, fe aeth criw ohonon ni i fyny i Aberystwyth i ymweld â’r Llyfrgell Genedlaethol!

Ar ôl cyrraedd y Llyfrgell cawsom ni daith dywys o amgylch rhai o’r arddangosfeydd, yn cynnwys yr arddangosfa boblogaidd iawn 4 Llyfr: Eiconau Cymraeg oedd yn cynnwys y llawysgrifau Llyfr Du Caerfyrddin, Llyfr Taliesin, Llyfr Aneirin, Llyfr Coch Hergest. Gwelon ni arddangosfa arbennig ar David Lloyd George ac ar Dirluniau Cymru hefyd.

Geirfa: Llyfrgell Genedlaethol Cymru = National Library of Wales Gorsaf = Station Rhagor = More Arddangosfa = Exhibition Llawysgrif(au) = Manuscript(s) Tirlun(iau) = Landscape(s) Taith Dywys = Guided Tour Arbennig = Special Eitem(au) = Item(s)

Am hanner dydd cawsom ginio yng nghaffi Pen Dinas yn y Llyfrgell cyn cael taith dywys arbennig iawn o amgylch y casgliadau. Roedd y daith arbennig hon yn mynd â ni tu ôl i lenni’r Llyfrgell, a chawsom y fraint o weld eitemau ac ystafelloedd nad ydynt ar gael i’r cyhoedd! Roedd gweddill y dydd yn rhydd i ni naill ai treulio yn y Llyfrgell neu ymweld â’r dref ei hun! Erbyn amser dod yn ôl am 5:00 y prynhawn roedd pawb wedi mwynhau dros ben, ond yn flinedig iawn hefyd! www.learnwelsh.org.uk


Mynediad Llenwi Bylchau Dw i’n dod _______ Gaerffili Mae __________________ (2) ferch gyda fi. Dyw Huw _______________ yn hoffi sboncen. Ble _____________ ti’n mynd i fwyta ma’s? _____________ digon o amser gyda ti? Wel, ar ôl __________ fe gael brecwast, mae e’n ____________ i’r llyfrgell. Mae’r dosbarth Cymraeg yn _________________!

Cofiwch

Faint o’r gloch yw hi?

Remember! Am y treiglad meddal wrth ddisgrifio a defnyddio ‘yn / ‘n. The treiglad meddal when describing and using ‘yn / ‘n.

Mae’n .........

01495 333710


Sylfaen

Cofiwch / Remember! “h” – “a” sy o flaen geiriau’n dechrau â “h” ac nid “ac” “h” – “a” is before words starting with “h” and not “ac” e.e., a heb (nid ac heb) a heblaw (nid ac heblaw) a heddiw (nid ac heddiw) a hefyd (nid ac hefyd) a heno (nid ac heno) a hwnnw (nid ac hwnnw) a honno (nid ac honno) a hynny (nid ac hynny) OND – cofiwch: ac eithrio (nid ag eithrio)

Pa / Which ‘yes’ neu ‘no’ Aeth y plant i’r ysgol ddoe?

____________

Ydy Siwan a Sioned wedi gorffen? __________ Fydd e’n gweithio yfory? ____________ Oes llawer o gwestiynau ar y papur? _________ Oedd hi’n stormus ddoe? ____________ Dych chi wedi darllen ‘Harry Potter’? ________ Mae’n braf on’d dyw hi? ____________

Treigladau Rhaid treiglo’r gair mewn cromfachau (Mutate the words in brackets) Ble mae ei ____________________________ (parti) hi? Dw i newydd _________________________ (gadael). Mae e’n ___________________________ (golygus). Faint yw ei _______________________ (oedran) hi? Mae gardd _______________________ (bach) gyda ni. Ga i ________________________ (canu)? Mae’n well gyda fi ___________ (pitsa) na _________________ (pasta). Dw i newydd ______________________________ (gorffen)!

www.learnwelsh.org.uk


Canolradd Cyfieithwch y brawddegau hyn DECHRAU

He’ll do the ironing if they do the cleaning.

I must send a message to my father.

Are you allowed to come to the show with us?

He never sees his boss in work.

That’s the girl who paid for the food.

That’s the second time for me to visit the place.

He’s interested in Daniel Owen books.

By the time I arrived at the pub, everyone had left.

I should have revised more this year.

I think that he is the tallest.

Jac is younger than Jill but John is the youngest.

It won’t be possible for you to catch the train back.

**This drama is the best by Shakespeare.

**Mozart is her favourite composer.

DIWEDD

There must be a problem with the phone.

We believe that she is the prettiest.

12/12/55

18/6/23

28/11/80

16/11/83

3/10/90

24/7/81

23/6/36

25/8/94

13/1/78

29/12/95

9/9/02

20/8/01

Rhai gwallau cyffredin Some common mistakes Penderfynu – nid penderfyni Dau blentyn – nid dau plentyn Nos Lun diwetha – nid Nos Lun ddiwetha Dwi’n ceisio dysgu Sbaeneg - nid Dwi’n ceisio i ddysgu Sbaeneg

01495 333710


Uwch

Yn y chwilair isod mae enwau 10 o adar Cymru ac 1 enghraifft.

Dyma nhw yn ôl trefn y wyddor: Cymraeg

Saesneg

Enghraifft: telor

Enghraifft: warbler

barcud brân goesgoch bronfraith cornchwiglen creyr glas cylfinir ehedydd grugiar troellwr tylluan wen

barn owl chough curlew grouse heron lapwing nightjar grouse kite lark thrush

Cam 1: Chwiliwch am yr adar yn Gymraeg ac yn Saesneg yn y pôs a’u marcio yn y modd arferol. Cam 2: Gan defnyddio geiriadur neu lyfr adar arall, gosodwch yr enw Saesneg cywir gogyfer â phob enw Cymraeg. COFIWCH yn Gymraeg, UN llythyren yw dd, ff, ng, ll, ph, rh a th, NID DWY fel yn Saesneg.

Hobo’s yn ‘gwbl gefnogol i’r Gymraeg’

Hyfedredd

M

ae rheolwr siop Hobo’s yng Nghaerdydd yn dweud ei fod “wedi ei dristau” ar ôl clywed am sylwadau gafodd eu gwneud gan aelod o’i staff ar wefan gymdeithasol. Fe wnaeth aelod o staff y cwmni Hobo’s, sy’n gwerthu dillad vintage, wneud sylw ar ei dudalen Facebook ynglŷn â’r ffaith bod dau gwsmer yn siarad yr iaith Gymraeg yn y siop. Mae’r BBC wedi siarad gydag un o’r cwsmeriaid fu yn y siop y diwrnod dan sylw, sydd wedi dweud ei bod hi’n teimlo’n “grac” ar ôl clywed am y sylwadau. Dywedodd ei bod hi a’i ffrind wedi cerdded fewn i’r siop yn “siarad Cymraeg yn fyrlymus”, ac nad oedd hi’n teimlo fod croeso iddyn nhw fod yno. “Pan welais i’r neges ar y we wedyn roeddwn i’n teimlo’n grac, a dydw i ddim yn aml yn teimlo felly.... Mae rheolwr Hobo’s, Ben Downing yn dweud ei fod ef a’i deulu yn hollol gefnogol i’r iaith Gymraeg a bod yr aelod o staff wnaeth y sylwadau wedi ymddiheuro. Doedd yr unigolyn oedd yn gyfrifol am y sylwadau ddim am wneud sylw pellach ar y mater, gan ei fod wedi ymddiheuro’n barod.

Beth yw eich barn chi tuag at y digwyddiad? Ysgrifennwch lythyr tua 200 o eiriau.

www.learnwelsh.org.uk


E-ddysgu E-learning

Flip Learning!

D

ych chi wedi gweld ein fidios newydd ‘FlipLearning’ eto? Cyfle i weld rhai o’n tiwtoriaid yn serennu mewn fidios ar Youtube?

Un o’r prosiectau cyffrous iawn sydd wedi dechrau yma yn y Ganolfan yw creu fidios i’ch helpu chi i ddysgu Cymraeg! Fidios byr iawn yw’r rhain yn mynd drwy’r blociau drilio, deialog a geirfa sydd ym mhob uned. Mae’r rhain yn ddelfrydol ar gyfer paratoi at wers. Beth am wylio’r fidios cyn eich dosbarth? Cewch ddod i adnabod y ffurfiau cyn y wers, a derbyn seren aur gan eich tiwtor! Cofiwch hefyd bod y fidios hyn yn ddefnyddiol os dych wedi colli gwers ac eisiau dal lan gyda’r dosbarth. Ond cofiwch fynychu pob gwers! Nid yw’r fidios hyn yn esgus! Maent yn ddefnyddiol hefyd i adolygu gwersi blaenorol, ac i baratoi at unrhyw brofion neu arholiadau. Mae’r fidios ar gael ar y Bont, ac o dan y Cyrsiau penodol: Mynediad: http://gwent.ybont.org/course/view.php?id=10 Sylfaen: http://gwent.ybont.org/course/view.php?id=11 Cymraeg i’r Teulu: http://gwent.ybont.org/course/view.php?id=36

Geirfa: Prosiect(au) = Project(s) Cyffrous = Exciting Delfrydol = Ideal Paratoi = Prepare Adnabod = Recognise Defnyddiol = Useful Mynychu = Attend Esgus = Excuse Blaenorol = Previous Penodol = Specific

01495 333710


Cymraeg i’r Teulu

Welsh for the Family

Cornel Ddarllen Ffion

Shwmae! plant chi yn darllen llyfrau Cymraeg? Eisiau help i Ydy’ch ddarllen gyda’ch plant? Rhywbeth newydd a chyffrous sydd ar gael i chi yw Cornel Ddarllen Ffion, fidios o Ffion yn adrodd hoff storïau plant. Beth am wylio’r rhain gyda’ch plant? Cewch fwynhau stori yng nghwmni y seren o fri Ffion Green drwy gyfrwng y Gymraeg! Mae’n ffordd hefyd i chi ymarfer eich ynganu, felly beth am ddarllen y stori gyda Ffion i wella eich Cymraeg chi? Cofiwch os oes gennych unrhyw stori hoffech chi i Ffion ei darllen, peidiwch ag oedi – cysylltwch gyda ni gyda’ch ceisiadau!

Hwyl a sbri! #cornelddarllenffion

http://gwent.ybont.org/course/view.php?id=36

Gêm Dere i chwarae y gêm gyda dy blentyn/blant! Come and play the game with your child/children!

Y Dechrau

Ble wyt ti’n byw?

Enwch (name) wyth anifail

Beth yw dy oed? Beth wyt ti’n wneud yfory?

Dych chi’n hoffi cacen siocled?

Geirfa: Adrodd = Narrate Cwmni = Company Cyfrwng = Medium Ymarfer = Practice Ynganu = Pronounce Oedi = Hesitate Ceisiadau = Requests

Beth yw lliw eich car chi?

Enwa fisoedd y flwyddyn!

Wyt ti’n hoffi hufen iâ?

Oes diddordebau gyda ti?

Oes plant gyda ti? Dwedwch ddau beth dych chi’n hoffi

Sut mae’r tywydd? Beth gest ti i swper neithiwr?

Y

Diwedd

www.learnwelsh.org.uk


Llais y Dysgwr Learner Voice

Dych chi eisiau mynegi eich barn am eich cwrs neu am ddysgu Cymraeg yng Ngwent? Dych chi eisiau chwarae rhan plaengar yn natblygiad y Ganolfan yma yng Ngwent?

Do you want to express an opinion about your course or about learning Welsh in Gwent? Do you want to play a prominent role in the development of the Centre here in Gwent?

Beth am gymryd munud neu ddwy i fynegi eich barn drwy lenwi holiadur? Bydd cyfle i chi ennill tocyn llyfr £10 am lenwi’r holiadur. (Bydd yr enillydd yn cael ei dynnu ar ddechrau Mai)

Why not take a minute or two to give your views by filling in our questionnaire? You will also get the chance to win a £10 gift voucher (The winner will be drawn at the beginning of May.

Ewch i’r linc:

Go to this link:

Peidiwch â cholli’r cyfle hwn i ddweud eich dweud.

Don’t miss this opportunity to have your say.

https://www.surveymonkey.com/s/LlaisyDysgwr

https://www.surveymonkey.com/s/LlaisyDysgwr

Sean Driscoll Rheolwr Ansawdd | Quality Manager Canolfan Cymraeg i Oedolion Gwent Welsh for Adults Centre Campws Pont-y-pŵl | Pontypool Campus Heol Blaendâr | Blaendare Road Pont-y- pŵl | Pontypool | NP4 5YE e-bost | e-mail: sean.driscoll@colegggwent.ac.uk

Siâr-ad Welsh Tip share

Dych chi eisiau tips defnyddiol ar ddysgu Cymraeg? Dych chi’n cael hi’n anodd cofio pethau ac eisiau technegau hwyl i wneud pethau’n haws? Dyma’r peth i chi!!!

Would you like some useful tips on learning Welsh? Would you like some helpful techniques on how to remember things? Then this is the thing for you!!

Dyma gyfle i gyfnewid tips ar ddysgu Cymraeg, gwyliwch fidios a/neu uwchlwythwch eich tips chi.

A chance to exchange tips with other Welsh learners, watch useful video’s and even upload your own and share with others.

Eisiau gwybod mwy?

Curious?

Ewch i http://tiny.cc/yh2wcx

01495 333710

To find out more, go to http://tiny.cc/yh2wcx


Cwrdd â dysgwr Meet a learner Shwmae!

Theresa Hegarty dw i a dwi’n gweithio mewn Ysgol Gynradd (Primary School) yng Nghaerffili. Ges i’r cyfle (opportunity) i fynd ar gwrs Cymraeg Sabothol pum wythnos ar gyfer cynorthwywyr dosbarth (teaching assistants) ym mis Ionawr (January). Roedd hi’n brofiad pleserus (plesurable), diddorol (interesting) a llawer o hwyl (and lots of fun)! Mae Liz, y tiwtor, yn fenyw anhygoel (amazing lady) ac mae hi’n dysgu mewn ffordd hapus a gofalgar (happy and caring) sydd yn gwneud y dysgu yn hwyl (fun)! Ro’n ni’n dysgu trwy chwarae llawer o gemau (games) fel, ‘stompees, bang bang a ditectif oedd fy hoff (favourite) gêm. Dwi nawr yn chwarae’r gemau yma gyda’r plant yn yr ysgol. Ro’n ni hefyd wedi mynd ar ddwy daith (two trips), i Stadiwm y Mileniwm ac i gae pêl-droed dinas Caerdydd. Ro’n ni wedi mwynhau dysgu am ein diwylliant a threftadaeth Cymru (culture and heritage). Dwi’n awr yn gwerthfawrogi “Dw i’n (appreciate) ein treftadaeth unigryw (unique heritage) ac ar hyn o bryd (at teimlo’n present) dwi’n darllen hunangofiant (autobiography) Syr Richard Burton, diolch i ysbrydoliaeth (inspiration) Liz.

ffodus iawn mod i wedi cael y cyfle i fynychu’r cwrs”

Dwi’n teimlo’n ffodus iawn (very fortunate) mod i wedi cael y cyfle i fynychu’r cwrs ac dwi nawr wedi ymuno (joined) â chwrs yn Ysgol Penalltau ar nos Fercher. Mae fy mab yn mynychu Ysgol Bro Allta a bydda i wrth fy modd (thrilled) i allu sgwrsio gyda fe yn rhugl (fluently) un diwrnod! Ers mynychu (attending) y cwrs, dwi’n fwy hyderus (confident) yn siarad Cymraeg ac yn teimlo bod gennyf well ddealltwriaeth (understanding) o’r iaith.

Dysgu trwy Skype

Learning through Skype Un ffordd o ddysgu Cymraeg yw trwy ddefnyddio Skype. Os dych chi wedi colli gwersi ac eisiau dal i fyny, eisiau mwy o ymarfer, neu eisiau gwersi wyneb wrth wyneb, dyma’r peth i chi! Cysylltwch â Steffan Webb ar

steffan.webb@coleggwent.ac.uk 01495 333735

Did you know that you can learn Welsh through the use of Skype? If you dont have time to commit to a weekly class o’r if you would like more practice or even would prefer one to one lessons, they why not give Skype a go? Contact Steffan Webb at

steffan.webb@coleggwent.ac.uk 01495 333735

www.learnwelsh.org.uk


Cyrsiau atodol Ymarfer! Ymarfer! Ymarfer! Mae’r Ysgolion Undydd, Cyrsiau Penwythnos/Preswyl yn rhoi’r cyfle i chi gael mwy o ymarfer, os dych chi wedi colli gwersi ac eisiau’r cyfle i ddal i fyny neu eisiau cyfle i adolygu, dyma’r pethau i chi! The Day Schools/ Weekend/Residential Courses are a great opportunity to practise your Welsh, or if you have missed a few lessons and would like to ‘catch up’ or simply come along for some revision, then these are for you!

Immerse yourself in the language As you know, the more you practise the more you learn.

Cyrsiau Penwythnos Preswyl

Ysgolion Undydd

Cwrs Penwythnos

Mai 3 May

Weekend / Residential Courses Mai 17-18 May Campws Pont-y-pŵl 01495 333710

Cwrs Preswyl / Residential

Mehefin 27-29 June Llambed 01495 333710

Day Schools

Y Pwerdy, Cwmbrân 01633 647647

Mehefin 7 June

Ysgol Gyfun Cwm Rhymni 01495 227113

Mehefin 21 June

Canolfan Hamdden Y Fenni 01873 851554

Gorffennaf 12 July

Canolfan Casnewydd 01633 656656

Cyrsiau Haf - Summer Schools Pryd / Ble / Cost?

Pryd / Ble / Cost?

Ysgol Haf 1

Ysgol Haf 2

Gorffennaf 7 - 11 July Campws Pont-y-pŵl £40 (incl lunch / cinio)

01495 333710

Gorffennaf 28 - 1 Awst July 28-1 August Campws Pont-y-pŵl £60 (incl lunch / cinio)

I archebu lle / to book your place, phone

01495 333710


Arholiadau Exams

Cyrsiau Adolygu / Revision Courses Penwythnos / Weekend

Wythnosol / Weekly

Mynediad & Chanolradd

Mynediad

10-5pm Ebrill 26-27 April Ysgol Gymraeg Y Fenni Heol Dewi Sant NP7 6HF

Nos Fawrth 29 Ebrill, 6, 13 & 20 o Fai Tuesday Evening, 6-9pm April 29, May 6, 13 & 20

Sylfaen6-9pm

Sylfaen & Uwch

10-5pm Mai 31 - 1 Mehefin / May 31- 1 June Ysgol Gymraeg Y Fenni Heol Dewi Sant NP7 6HF

Nos Lun 12 a 19 o Fai & 2 a 9 o Fehefin Monday Evening, 6-9pm May 12 and 19 & June 2 and 9.

Llwyddiant Dysgwyr Gwent yn arholiadau 2013 Gwent learners success in the 2013 exams.

Wedi pasio / passed ...

97% Mynediad

90% Sylfaen

92% Canolradd

100% Uwch

Dych chi’n sefyll arholiadau yn yr haf? Gyda’n gilydd dyn ni’n gallu cynyddu’r ffigyrau uchod! Are you sitting the exams this summer? Let’s make next years figures higher!!

www.learnwelsh.org.uk


Y Ganolfan mewn lluniau

01495 333710


u

The Centre in pictures

Gorffennwch y flwyddyn mewn steil!

Finish the year off in style!

www.learnwelsh.org.uk


Rysáit Recipie

Cacennau felfed coch Red velvet cupcakes Cynhwysion / Ingredients ar gyfer y cacennau 50gram o flawd plain 2 llwy fwrdd o bowdr coco 2 llwy de o bowdr codi 1/2 llwy de o soda bicarbonad 100gram o fenyn dihalen (unsalted) 200gram siwgr castor 1 llwy fwrdd o bast lliw - coch 2 llwy de o flas fanila (vanilla extract) 2 wŷ mawr 175ml llaeth enwyn (buttermilk) 1 llwy de o finegr seidr

Cynhwysion / Ingredients ar gyfer yr eisin 500gram o siwgr eisin 125gram o gaws mascarpone 125 gram o fenyn dihalen (unsalted) 1 llwy de o sudd lemwn cannoedd a miloedd siocled i addurno!

Dull / Method 1. Cynheswch y ffwrn i 1700C / 3 nwy / 3250F 2. Cymysgwch y blawd, coco, powdr codi a soda bicarbonad mewn powlen 3. Mewn powlen arall, cymysgwch y menyn a’r siwgr yn dda. Ychwanegwch 1 llwy fwrdd o’r cynhwysion sych wedyn 1 wŷ, ychwanegwch ragor o’r cynhwysion sych, wedyn yr wŷ arall. Gorffennwch gyda gweddill y cynhwysion sych. 4. Curwch y llaeth enwyn a’r finegr i mewn i’r gymysgedd a rhannwch i 24 cas papur. Gadewch i oeri. 5. Cymysgwch y siwgr eisin a’r menyn yn dda. 6. Ychwanegwch y sudd lemwn a’r mascarpone 7. Eisiwch pob cacen. 8. Addurnwch gyda channoedd a miloedd siocled.

Mwynhewch!

Dilynwch a Datblygwch! - Follow us, grow with us! canolfancymraegioedoliongwent @learnwelshgwent neu @CymraegGwent

wmffreapgwent http://gb.pinterest.com/learnwelsh/

gwent.ybont.org

01495 333710

www.learnwelsh.org.uk

Cadwyn Gwent - Cymraeg i Oedolion - Pasg 2014  

Magazine for Gwnet Welsh for Adults Learners

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you