Page 1

ze weer anden

uurtjes ods gee ietwat weet al zich een

C.V. DE KN O

e11uf vragen aan...

Marcel esselink

dicht in de buurt ko mt. De term ‘een stee k onder water ’ is volstrekte onzin omdat de st eek niet schoon m ag worden gemaakt tijdens h et carnaval, aange zien dan de geurtjes verdwijnen en dit voor grote ve rwarring Onze vaste rubriek waarin 11 vragen wo kan zorgen bij som rden gesteld aan een We mige leden van het erseloër. stekenvolk (zie ook boven). D e term ‘een steekj e laten vallen’ kan wat later op d e avond wel eens voorkomen maar wordt door d e (nacht)vorst niet getolereerd. Ook een veel gebru ikte steek tijdens h et carnavalsseizoen is de b edsteek. Deze staa t dan vaak niet onder het bed maar ernaast om o vertollig lichaamsvocht Je bent zeker geen onbekende in ons dorp. Hoe wil je je voorstelle n aan de lezers van dit blad?

DĂƌĐĞůǀĂŶ<ŝĞŌƐ:ĂŶƚ ũĞŽĨDĂƌĐĞůǀĂŶĚ ĞƐƉĞĞůŐŽĞĚǁŝŶŬĞů͘

Wat zijn je hobby’s en heb je daar vold oende ƟũĚǀŽŽƌ͍

Volleybal – muziek (harmonie en kape l De remm’n los) ŐĞĞŶƌŽůĞdžĞŶŵĂĂƌƐ ŽůĞdžĞŶŵĞƚĚĞĐůƵď͘t ǀŽůĚŽĞŶĚĞƟũĚŝƐŚĞƚ ĂƚďĞƚƌĞŌ ĂŶƚǁŽŽƌĚ͗ŶĞĞǁĂŶ ƚŚĞƚŶĞĞŵƚ ǀĞĞůǀƌŝũĞƟũĚŝŶďĞƐů ĂŐ͘

Wat vind je het leuk ste onderdeel van

carnaval?

De gala, het optre den met de kapel in Duitsland (Alter Weiben Fest) en natuu rlijk de optocht in Weerselo.

Je vader was ooit in de beginjaren betro kken bij ’t carnaval :ĞĚŽĐŚƚĞƌĚĞĞĚĂĐƟ . ĞĨŵĞĞŵĞƚĚĞŐĂůĂ ͘ŝƚĐĂƌŶĂǀĂůŽŽŬŝŶ jouw genen?

ĞŬĞƌǁĞů͕ŵĂĂƌĚĞƟũ

ĚŽŶƚďƌĞĞŬƚŽŵŽǀĞƌĂ

ů

EKKERS NTR LLE


GmbH

Nutzfahrzeuge

Het is weer L A V A CARN in KnollenlandBrüsselerstraße1 Bad Bentheim-Gildehaus Tel. 0049-5924-783930 Fax. 0049-5924-783931

WWW.ROPABM.COM

`t Knoll´nblaedke 2012


Inhoud:

Goei’endag leu, Hier bint wie dan wier met het leste nèèjs oet het Knollenlaand en netuurlijk ok het wat oaldere nèèjs. Want oald nèè`js is ok nèèjs aj het nog nig wuss’n. En aj het al wa wuss’n is het nèèjs gen nèèjs mèèr! No ja….. in ieder geval hebt heel vul Knollentrekkers geheur gev’n an de oproop van veurig joar um het leste nèèjs deur te gev’n an de redaksie (redactie@deknollentrekkers.nl). Zo komt wie alles te wètt’n. En ie goddaank ok want ie lèèst het almoal in dit negenentwintigste Knollenblaedke. Oonze redaksie is wier op volle sterkte want wie hebt d’r een creatief persoon bie vunn’n. He neumt zichzulf Wouter umdat andere leu hem ok zo neumt. Bedankt Advertèèrders en sponsoren. Ie zorgt d’r ieder joar wier veur dat wie dit Blaedke vol kriegt en kosteloos kunt verspreid’n in ’t Knollenlaand! No goat d’r mer efkes veur zitt’n en zet oen’ lèèsbril op aj den hebt want wie hebt de letters oarig klèèn maakt zodat d’r mèèr in kon. Wie wenst oe vul plezèèr bie ’t lèèz’n van dit Knollenblaedke.

Pag. 3 Redactie 5 De voorzitter 8 Prins en Sik 2012 12 Jonker en Sik 2012 16 Jeugdprins en Sik 20 12 19 De Burgemeester / Vr ienden van.. 21 Buurt/straat- versier prijs 2011 23 Veurtrekkers 26 Elf vragen aan…. 29 Het Knollenkearlke 33 Technische Commiss ie 36 Optocht; nieuwe ro ut e 39 Knoldrieks en Knold riekske 41 Oud-Prins Rob II 47 Oud-Jeugdprins Indy / Dansmarietjes 49 Stekenprotocol 52 De Pearse Köp 53 Oud-Jonker Mike 57 J.C.C. 59 Knol verbranden 63 Remm’n los 65 Liedjesfestival 68 Tekentalenten 71 Oale Knoll’nhoes/Sp eldenprikje 73 Gala-presentator 75 La Dolce Vita 77 Zatlapp’nfestival 79 Combo-lid Bart 81 Les Miezerables 83 Carnavalsprogramm a 2012

De Redaksie:

Cor oet Rotjeknor (Cor van der Heijden ) Daniëlle van Wiedd es (Daniëlle van Benthe m) Alwin van Büters M arietje (Alwin Anal bers) Wouter (Wouter Bruns) Robert oet Boeskool stad (Robert Broo khuis) Pem met de rode pe n (Pauline Bruns)`t Knoll´nblaedke 2012


Voor persoonlijk re is van stedentrip tot w advies ereldreis 0QBGTQSBBLCJKVUIVJ T PQL XBBSVXFOTU PPLJOE

Bisschopstraat 16, 7595 CG AT Weerselo Tel. 0541-661289 www.k-doo.nl

BOUPPSPGPQFFOMPDBUJ F FBWPOEVSFOFOJOIFUX FFL FOE

-JOE FTUSB BU r  59 0ME FO[B BMr5   JOGP !TB CJOFIPPH FOEJKLO  MrX XX TBCJ OFIP PHFO EJKL OM

ZOM ER VAKANT IE

2012 RES ERV EER NU`t Knoll´nblaedke 2012


Van de Voorzitter B

este Carnavalsvierders van het Knollenland, het gaa t weer gebeuren! Een periode vo l met geweldige activiteit en en feesten staat voor de deur. We hebben met alle commi ssies weer een mooi programma in elkaa r gezet. Het doet me deug d, om te zien hoeveel creativiteit we binnen de vereniging in huis hebben . Verschillende ideeën en gedachten zijn naar voren gebracht. Dit alles leidt tot een mooi en veel belovend car navalsjaar 2012. We kunn en verklappen dat elke avond wel iets specia als heeft. We hebben da n ook voor het eerst een carnavalskalender vo or heel het Knollenland. Want carnaval vieren we samen. En dit is ook ons doel, één groot feest voor iedereen! Een terugblik op het afg elopen jaar, heeft laten zien dat we niet stil zitten. Een nieuwe jonge rencarnavalsvereniging:d e Pearse Köp, die hun eerste Jonker en Sik hebb en gepresenteerd. En we l Jonker Mike en Sik Evert. Zij hebben samen met een raad van elf en bestuur een enorme impuls gegeven aan het carnaval voor de jongeren e. Ook Jeugdprins Indy en Jeugdsik Derk he bben op een geweldige manier hun steentje bijgedragen. En dan Hoog heid Rob en Sik Alf, een duo dat, naast hun favoriete f.c.Twente aanm oedigen en carnaval vieren , ook kan acteren en zingen. Drie geweldige duo’s die ons het nodige aan plezier en vertier hebben gebracht. Dank voor jullie bijdrage. Het programma 2012, wo rdt wederom mede moge lijk gemaakt door de vele sponsoren van on ze vereniging. De bijdrage van hen is voor CV de Knollentrekkers van gro ot belang. Ik wil dan ook elke ondernemer bedanken die het carnaval in Weerselo op deze wij ze een warm hart toe draagt. De toekomst van ons Ca rnaval, ziet er goed uit. We hebben de laatste jaren hard gewerkt aan de organisatie. We zien bestaande commissies groeien en nieuwe groep en ontstaan. Voor iedere en is wel een plek te bedenken waar hij of zij zich thuis voelt. De ontw ikkeling en bijdrage van de jeugd is hierbij van gro ot belang. Dat geeft ons een garantie voor de toekomst. De Knollentre kkers is echt een grote clu b aan het worden. Dit dwingt ons als bestuur om alert te blijven en niet te berusten in hetgeen we hebben. Tot slot wens ik iedereen

een prachtig carnavalsja

ar toe.

Hans Snijders, Voorzitter.`t Knoll´nblaedke 2012


Printed Board and Chip On Board assemblies for high performance applications (Industrial, Medical, Measuring, Aviation and Military). Elect BV, Zandhaarweg 5, 7595KM Weerselo The Netherlands T: +31(0)541-662112 / F: -662194 www.elect.nl. 

`t Knoll´nblaedke 2012


CARNAVAL 2012

Zaterdag18 februari vanaf 16.00 uur

Zondag 19 februari vanaf 21.00 uur

Bourgondische lekkernijen op locatie Ambachtelijke producten uit eigen slagerij XXL braadpannen en barbecues Exclusieve mobiele keuken / spit Alle producten vers bereid op locatie Compleet verzorgde buffetten (20 tot 1500 pers.) Warm en koud buffet Barbecue buffet (Speen) varken van ‘t spit Stamppotten buffet

Bourgondische

hammen en spiesen van ‘t spit

Linderman

Ambachtelijke slagerijen

W E E R S E LO - O L D E N Z A A L - A L M E LO Weerselo, Abdijweg 50, tel. 0541 - 661642

Rosenssteeg 3, Weerselo, tel. (0541) 66 21 64 

www.slagerijlinderman.nl

`t Knoll´nblaedke 2012


PROCLAMATIE Wie Prins Peter en Sik Ronald Heersers ower het knollenlaand Bewoners van de Legtenbergerstraat en de Reestmanlaan Eerste volledige duo oet ’t oale knudde en tegenovermekaar zitters ant schap bie de Troll PROCLAMEERT DAT - De kamerö op nen moandagmiddag in’t carnavalsseizoen met oons, op de fiets, bie de residenties angoat en daw eindigt in het nachtverblief van onzen hoogheid. - Het nachtverblief van de Knollentrekkers dit joar ok ’t officiële nachtverblief van de hoogheid is. - Oonze buurt’n zich weer van de beste kaant loat seen in de optocht en met de stroat en dat ze metdoot um de priezen. - De road van elf de pages zelf mot lear’n hoe ze zich gedreg en dat ze met de gala’s net zoa klapt as de sik. - ‘t Doel van dit duo is om iedereen tot ‘t halve liter te beker’n. - ’t Personeel van de Troll zich vaker mot seen te redd’n en dat den Hoogheid ’s nachts wal af en too koomp kiek’n. - Oonze vrouwleu en kinder zich ’s morns hennig hoalt umdat wie ok oonze rust mot hebb’n. - Het bestuur van de Knollentrekkers nich wat regelt op 10 februari umdat dan FC Twente nen buur’nruzie hef. - ’t Gin toeval kan weez’n dat ’t Knoll’nkearlke dit joar verplaatst is noar cafe de Troll - Les Miezerables en La Dolce Vita zich ok dit joar weer van de beste kaant loat seen en ieder keer optiet bint met Spol’n. - De pearse köp de residentieslötel wa kunt hebb’n, maar dat de hoogheid van de Knollentrekkers gewoon boven slöp en över hun waakt. Dit alles onder ons motto : NIG VEUR OF ACHTER DE TAP, MET CARNAVAL KOMT WIE VAN ‘T SCHAP


:,-:(16(18 ((16&+$'(95,-&$51$9$/72( Kies voor: • Topkwaliteit • Gemak: alles soepel geregeld, ook met verzekering • Zekerheid: 4 jaar garantie op herstelde delen • Alle nieuwste reparatietechnieken Deuk Wij re je opgelop en parere n het ? graag !

Autoschade? Maak het u makkelijk en geef uw auto in vertrouwde handen.

10

`t Knoll´nblaedke 2012


e g i d l e gew ! l a v a n car Autobedrijf Krabbe wenst iedereen een...

AUTOBEDRIJFKRABBE.NL

GAS, WATER, CV, AIRCO, WARMTEPOMPEN EN ELEKTRA Weerselo, Gunnerstraat 19 - Tel 0541 661889 - www.vennegoorweerselo.nl 11

`t Knoll´nblaedke 2012


12

`t Knoll´nblaedke 2012

PEERZZZZe


ZZZe k贸p

13

`t Knoll麓nblaedke 2012


COMPLEET IN KANTOREN

l a v a n car

Eektestraat 14, Oldenzaal | 0541 - 58 57 56 | www.sko.nl Projectinrichting

Zorg & Onderwijs

Copying-Printing & IT

14

Kantoorartikelen

`t Knoll´nblaedke 2012


15

`t Knoll´nblaedke 2012


16

`t Knoll´nblaedke 2012 Jeugd prins en Sik 2012


Wij, jeugdheersers van het Knollenlan d, Fans van FC Twente , Rotsen in de verd ediging van D3

Wij proclameren :

DAT wij gedurende deze carnaval thuis de DAT wij dit jaar net zo

baas mogen zijn,

knallen met de carn

DAT bij elke goal die D3 maakt DAT we het knollen ca

aval als bij de voetba l

een polonaise geho

uden wordt

rnaval tot in de Boes

koolstad gaan viere

DAT we tot Aswoen sd

ag elke dag in polon

n

aise naar school ga

DAT wij rekenen op ee

an

n aangepast progra

mma op school in deze drukke tijden DAT wij carnaval gr aag als extra onderd eel bij de CITO –toe zodat we hoog kunn ts willen, en scoren DAT wij de leiders va n D3 graag een druk ke winter bezorgen het optochtnummer , ligt voor jullie klaar ! DAT wij na deze gewe ldige carnaval door mogen naar een su perski-vakantie, DAT we ons eerst na tuurlijk verheugen op een fantastisch jeugdgala DAT wij, jeugdprins Bram en mijn jeugd sik Teun met onze Ra dansmarietjes en JC ad van 11, C er een supermoo i carnaval van gaan maken, ONDER ONS MOTTO :

MET BRAM EN TEU N ALS PRINS EN SIK HEEFT IEDEREEN M ET CARNAVAL VEEL SCHIK!

17

`t Knoll´nblaedke 2012


MEIJER - OUDE LASHOF Bouwbedrijf Ootmarsum www.meijer-oudelashof.nl Ervaring en degelijkheid in:

• nieuwbouw • verbouw/uitbreiding

n r e d o m n i k r e t S vakmanschap !

• renovatie • onderhoud

Koggelsteeg 4, 7631 AH Ootmarsum telefoon: 0541 - 292079 e-mail: info@meijer-oudelashof.nl

18

`t Knoll´nblaedke 2012


Een carnavaleske groet

Ook dit jaar mag ik een woord schrijven voor he t carnavalsblad ’t Knoll’nb uiteraard graag doe. Als laedke 2012. Iets wat ik de verzoeken voor het sch rijven van voorwoorden carnavalsseizoen barst bin binnen komen, weet ik: nenkort weer los! In Din het kel de carnavalsavond bij uit stek, namelijk de elfde van land Visie las ik deze week dat de Knollentrekke rs op Met deze avond begint ee de elfde in 2011, een fan tastische avond organise n nieuw carnavalsseizoen ren. seizoen treden er af en he in het Knollenland. De ho ogheden van het afgelope t Groot Knollen Liedjesfe stival vindt plaats, alwee n Als u dit leest, is deze avo r voor de derde keer dit nd al lang achter de rug jaar. en kijkt carnavalminnen met een tevreden gevoe d We l op terug. Maar deze avo nd is slechts het begin. Na erselo hier vast en zeker alle voorbereidingen in volle vaart door. Mensen de elfde van de elfde gaa werken aan de carnaval de optocht. Maar ook vo swagens en de kleding vo n or de gala avonden wordt or er druk geoefend. Hoe ku genieten? Mensen worde nnen we de mensen laten n op de hak genomen. Da t moet kunnen en hoort mooi feest dat in onze ge bij carnaval. Carnaval is meente groots gevierd wo een rdt. De hele gemeensch Samen met elkaar werke ap is er vaak bij betrokke n we aan een gezamenlijk n. doel: van carnaval een mo Ik ben erg benieuwd naar oi alle carnavalsactiviteiten dit jaar en als het lukt, ga en gezellig feest maken. Weerselo. ik ook zeker kijken in Ik wens iedereen in het Knollentrekkersdorp een “onmeunig” gezellig car naval! Met carnavaleske groet, Mr. R.S. Cazemier Burgemeester Dinkellan d

Vrienden van knollen 2012 B

ijgaand het logo van de Vrienden van de Knollen van dit jaar. Zo ziet het speldje er oo k uit dat u kunt bemach tig en door ook vriend of vriendin te wo rden van deze club. Het lidmaatschap bedra agt per jaar slechts € 50 ,00. Voor jongeren beneden 21 jaar en studenten ko st het slechts € 20,00. Bovendien komt je naam te staan op het “Vrienden -van-de-Knollen”bord, dat bij nagenoeg all e festiviteiten van de Kn oll entrekkers te vinden zal zijn. De Vrienden van de Knoll en steunen o.a. het Jeugd carnaval in ons dorp en de Pearse Köp. Aanmelden kan geduren de het seizoen bij elke ac tiviteit envia een mailtje

19

`t Knoll´nblaedke 2012


Bornsestraat 19 Weerselo Bezoek onze winkel alles verkrijgbaar voor uw huisdier groot of klein

www.markokokkleinbouw.nl 20

`t Knoll´nblaedke 2012


‘Buurt-versier-prijs’ 2011 Legtenbergerstraat ‘Ladies and Gentlemen:

We´ve Got Him!’ De felbegeerde Straatpr ijs 2011!

Nog nooit meegedaan, ma ar met de 1e Sik van carn avalsvereniging de Pears de straat moest er toch e Köp in wel wat gebeuren. Dus! In eerste instantie werd er alleen gesproken over de optocht, een loopgroe duidelijk werd dat de str p waaruit aat pears aanliep voor Sik Ev overleg en de nodige bo rreltjes, wijntjes en hapje ert. Maar na een avondje s werden de ideeën uitge gaan ook de straat versi breid; we eren! We vonden dat het thema in de richting van de nie uwe carnavalsvereniging worden gezocht. Zodoen moest de is onze straat omgetov erd in de ‘Pearse Köp Str knip- en naaikransje was oat’. Het bij de ijsbaan en de loods van Frans en Rikie Bijen veranderd in één paars ge werd heel. Tientallen pearse köp, me ter ervoor dat de buurt omge s paarse vlaggen en 3001 paarse ballonnen zorgd toverd werd tot een pra chtige straat. Zelfs het all en stukje lint werd gebruikt erlaatste als strik om de Pearse Kö p Stroat te openen. Jonke Sik Evert mochten de ee r Mike en r op zich nemen voor de officiële opening. Het was een mooi jaar vo or onze straat, want als je voor de 1e keer meed de 1e prijs wint voor de oet en dan straat en ook nog in de optocht dan: ´hej’t goad doan! ` Bewoners Legtenbergers traat

21

`t Knoll´nblaedke 2012


D

v

T

Loon- en grondverzetbedrijf

H.G.M. Thijhuis Oude Bornsedijk 10 7667 SC Reutum Tel. 0541-661592

BIJ ONS TE HUUR Biertaps Statafels Glazen etc. is Volle u h t u ij b n e g r o Wij bez en retour. n n u k n e s s le F n e fusten

Ben Hofhuis

Tel. 053-4361360 Enschede

VOOR AL UW DRANKEN 22

`t Knoll´nblaedke 2012

 ĠĠ ǀŽ ^ƚĞ ĚĞ EĂ ĚŽ ĞĞ ƚĞƌ ǁĞ ǁŽ mo njŝũĚ ŚŽ De en ZĞ ǁĞ ĂůƐ dŽĞ Ŭǁ ǁĂ ǁĂ Ŭǁ ĚĞ KŶ ŐĂŶ ĞĞ EŝĞ lev ŽƉ njŽŽ ƌ Ğ ǁĂ ĞĞ ǁĞ

ůů DĂ ^W . ,Ğ

:ŽŶŬ ͞ŝĞ Ğũ ŽƉŬŽ njŽŶĚ KŶĚ ĞƌnjŽ ĚĞũŽ njĞŶƵ ŐĂƚĞ ĚĂƚĞ


De Veurtrekkers v a n

d e

P e a r s e

K ö p

T

ĞƌƵŐŬŝũŬĞŶĚŽƉŚĞƚĞĞƌƐƚĞũĂĂƌǀĂŶĚĞsĞƵƌƚƌĞŬŬĞƌƐǁŽƌĚƚ ĠĠŶĚŝŶŐĚƵŝĚĞůŝũŬ͘,ĞƚŽƉƐƚĂƌƚĞŶǀĂŶ͚ĚĞWĞĂƌƐĞ<ƂƉ͛ŚĂĚŵĞĞƌ ǀŽĞƚĞŶŝŶĚĞĂĂƌĚĞĚĂŶǀĞƌǁĂĐŚƚĞŶŝƐŐĞĞŶĂĐƟĞǀĂŶŬŽƌƚĞĚƵƵƌ͘ ^ƚĞƌŬĞƌŶŽŐ͗ĚĞsĞƵƌƚƌĞŬŬĞƌƐďůŝũǀĞŶŶŽŐǁĞůĞĞŶƟũĚũĞƚƌĞŬŬĞŶĂĂŶ ĚĞnjĞŬĂƌ͊ EĂĚĂƚĚĞŶĂĂŵďĞĚĂĐŚƚǁĂƐ;ŽŶĚĂŶŬƐĚĞŐĞďƌƵŝŬĞůŝũŬĞŬƌŝƟĞŬƵŝƚŽŶƐ ĚŽƌƉͿǁĞƌĚĞƌĞĞŶƉĂƐƐĞŶĚůŽŐŽŽŶƚǁŽƌƉĞŶ͘,ĞƚƐĂŵĞŶƐƚĞůůĞŶǀĂŶ ĞĞŶŶŝĞƵǁĞďĞƐƚƵƵƌǁĂƐnjŽŐĞƉŝĞƉƚ͘ůůĞĞŶǁŝĞĚĞƌŽůǀĂŶǀŽŽƌnjŝƚͲ ƚĞƌŽƉnjŝĐŚnjŽƵŶĞŵĞŶ͕ǁĂƐĞĞŶǀƌĂĂŐĚŝĞƉĂƐǁĂƚůĂƚĞƌďĞĂŶƚǁŽŽƌĚ ǁĞƌĚ͘sĞƌǀŽůŐĞŶƐŵŽĞƐƚĞŶĚĞĞĞƌƐƚĞŚŽŽŐŚĞĚĞŶĂĂŶŐĞǁĞnjĞŶ ǁŽƌĚĞŶ͘ĞsĞƵƌƚƌĞŬŬĞƌƐǁĂƌĞŶŚĞƚĞƌƵŶĂŶŝĞŵŽǀĞƌĞĞŶƐǁŝĞŚĞƚ moest worden. Enerzijds omdat ze een “nig” achtergrond en anderͲ njŝũĚƐĞĞŶ:stǀĞƌůĞĚĞŶǁŝůĚĞŶŚĞďďĞŶ͘ŝƚŽŵĚĞƌŝũĞŶŐĞƐůŽƚĞŶƚĞ ŚŽƵĚĞŶĞŶďĞŝĚĞǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐĞŶƌĞƐƉĞĐƚƚĞŬƵŶŶĞŶďĞƚŽŶĞŶ͊ De heren voelden zich zeer vereerd en dus werd de kleding voor hen gemaakt; de onderscheidingen besteld en ga zo maar door. We hebben veel vergaderd en overlegd tot in de late uurtjes. En als onze vaste gastheer ZĞŶĠŽŶƐŶĂĂƌďƵŝƚĞŶůŽŽĚƐƚĞ͕ŬŽŶĚĞŶǁĞĂůƟũĚǁĞĞƌƚĞƌĞĐŚƚďŝũWĞƚĞƌǀŽŽƌĚĞ͚ŶĂǀĞƌŐĂĚĞƌŝŶŐ͛͘tĂŶƚĚĂƚ ǁĞƌĚŶĂƚƵƵƌůŝũŬŽŽŬŽŶnjĞŐĂƐƚŚĞĞƌĐ͘Ƌ͘ƌĞƐŝĚĞŶƟĞ͊ŶĚĂĂƌŬǁĂŵŶŽŐǁĞůĞĞŶƐĚĞŇĞƐ,ĞƌďĞƐ;ƵŝƚƚĞƐƉƌĞŬĞŶ ĂůƐũĞƌďĂnjĞŐƚĚĞŵĞŝƐƚĞƌͿŽƉƚĂĨĞů͘ dŽĞŶŵŽĞƐƚĞƌĞĞŶZĂĂĚǀĂŶůĨǁŽƌĚĞŶƐĂŵĞŶŐĞƐƚĞůĚ͘ĂƚǁĂƐŶŝĞƚĞĞŶǀŽƵĚŝŐŝŶŚĞƚĞĞƌƐƚĞũĂĂƌ͕ŵĂĂƌŚŝũ ŬǁĂŵĞƌ͊ĮũŶ͕ĚĞůĞĚĞŶǀĂŶĚĞZǀϭϭŵŽĞƐƚĞŶĂůůĞŵĂĂůŚƵŶƉĂŬƉĂƐƐĞŶďŝũŐĂƐƚŚĞĞƌZĞŶĠĞŶĚĂƚŚĂĚŶŽŐĂů ǁĂƚ;ƐƟŶŬͲͿǀŽĞƚĞŶŝŶĚĞĂĂƌĚĞ͘KŵŚĞƚĂĨƚĞŵĂŬĞŶ͕ǁĞƌĚĞŶĞƌŽŽŬŶŝĞƵǁĞƐƚĞŬĞŶǀĞƌǀĂĂƌĚŝŐĚ͘ĞŬĞƵnjĞ ǁĂƐƐŶĞůŽƉŶŝĞƵǁĞŐĞǀĂůůĞŶŶĂĚĂƚǁĞĞŶŬĞůĞĂĨŐĞĚĂŶŬƚĞƐƚĞŬĞŶŚĂĚĚĞŶĂĨŐĞĚĂĂŶĂůƐĂĨŐĞĚĂŶŬƚ͘ŶĚĞƌƐ ŬǁĂŵĞŶǁĞŐĞĞŶƐƚĞĞŬǀŽŽƌƵŝƚĞŶŬůŽƉƚĞĞƌŐĞĞŶƐƚĞĞŬǀĂŶ͘ŶǀĞƌĚĞƌǁĞƌĚĞŶĞƌŽŽŬŶŽŐϭϯϬũĂƐƐĞŶǀŽŽƌ ĚĞůĞĚĞŶǀĂŶĚĞWĞĂƌƐĞ<ƂƉďĞƐƚĞůĚ͘ KŶĚĞƌƚƵƐƐĞŶǁĞƌĚĚĞĂŐĞŶĚĂǀŽŽƌŚĞƚĐĂƌŶĂǀĂůƐƐĞŝnjŽĞŶŝŶĞůŬĂĂƌŐĞĚƌĂĂŝĚ͕ůŝĞƚĞŶǁĞĚĞǁĂŐĞŶďŽƵǁĞƌƐŚƵŶ ŐĂŶŐŐĂĂŶĞŶŚŝĞůƉĞŶǁĞǁĂĂƌĚĂƚŶŽĚŝŐǁĂƐ͘tĂŶƚnjŽ͛ŶŶŝĞƵǁĞǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐŵŽĞƐƚnjŝĐŚŶĂƚƵƵƌůŝũŬǁĞůŵĞƚ ĞĞŶŐƌŽƚĞŶŝĞƵǁĞǁĂŐĞŶƉƌĞƐĞŶƚĞƌĞŶ͘͘͘ EŝĞƚŽŶďĞůĂŶŐƌŝũŬŝƐĚĂƚĞƌŽŽŬĞŶŬĞůĞƐƉŽŶƐŽƌĞŶďĞŶĂĚĞƌĚǁĞƌĚĞŶĚŝĞŐĞůƵŬŬŝŐŽŽŬĞĞŶďŝũĚƌĂŐĞǁŝůĚĞŶ leveren. Er is een ledenvergadering geweest en natuurlijk vele keren met het bestuur. Er zijn statuten ŽƉŐĞƐƚĞůĚĚŝĞnjŽǁĞůŶĂĂƌĚĞŶŽƚĂƌŝƐĂůƐŶĂĂƌ<ĂŵĞƌǀĂŶ<ŽŽƉŚĂŶĚĞůnjŝũŶŐĞƐƚƵƵƌĚ͘ĞŶůĂŶŐĚƌĂĚŝŐǀĞƌŚĂĂů͖ njŽŽŽŽůĂŶŐĚĂƚĚŝƚƉĂƐĞŶŬĞůĞǁĞŬĞŶŐĞůĞĚĞŶŝƐĂĨŐĞƌŽŶĚ͘ ƌǁĞƌĚĞĞŶƚŽƉƉƌŽŐƌĂŵŵĂŐĞĚƌĂĂŝĚĞŶǁŝũĂůƐsĞƵƌƚƌĞŬŬĞƌƐǁĂƌĞŶĞŶnjŝũŶƐƵƉĞƌƚƌŽƚƐŽƉĚĞWĞĂƌƐĞ<ƂƉ͘ ĞŚĂůǀĞƚƌĞŬŬĞŶ͕ŵŽĞƐƚĞŶǁĞŽŽŬƐŽŵƐƌĞŵŵĞŶ͘tĂŶƚĂůƐŚĞƚĂĂŶĚĞůĞĚĞŶǀĂŶĚĞWĞĂƌƐĞ<ƂƉŚĂĚŐĞůĞŐĞŶ ǁĂƌĞŶnjĞĚŝƚĞĞƌƐƚĞũĂĂƌŶŽŐǀĂŬĞƌŽƉƉĂĚŐĞŐĂĂŶ͘ůŵĞƚĂůŬƵŶŶĞŶǁĞŶŽŐǁĞůƚĞƌƵŐnjŝĞŶŽƉĞĞŶƉƌĂĐŚƟŐ ĞĞƌƐƚĞũĂĂƌ͘,ĞƚǁĂƐǀĞĞůǁĞƌŬŵĂĂƌŵĂĐŚƟŐŵŽŽŝŽŵƚĞĚŽĞŶĞŶnjĞŬĞƌŵĞƚnjŽ͛ŶƌĞƐƵůƚĂĂƚ͊ĂĂƌŽŵnjƵůůĞŶ ǁĞnjŽĂůƐŐĞnjĞŐĚŚĞƚŽŽŬŶŽŐǁĞůĞĞŶƟũĚũĞďůŝũǀĞŶĚŽĞŶ͊ ůůĞĞŶŝƐŽŽŬŵĂĂƌĂůůĞĞŶ DĂĂƌ͘͘͘ǁĞŚĂĚĚĞŶŚĞƚŶŝĞƚŐĞŬƵŶĚnjŽŶĚĞƌĞĞŶŚĞůĞďŽĞůŚƵůƉĞŶĚĂĂƌŽŵǁŝůůĞŶǁĞĂůůĞŚĞůƉĞŶĚĞŚĂŶĚĞŶE ^WKE^KZEďĞĚĂŶŬĞŶ͗ . ,ĞƚǁĂƐĞŶŝƐŵŽŽŝǁĞƌŬĞŶŵĞƚũƵůůŝĞ͊ :ŽŶŬĞƌDŝŬĞĞŶ^ŝŬǀĞƌƚǁĂƌĞŶƚŽĐŚŶŝĞƚnjŽŐĞƌƵƐƚŽƉŚƵŶŽƉŬŽŵƐƚĂůƐŵĞŶŝŐĞĞŶĚĂĐŚƚ͘ ͞ŝĞŬĞĂƌůƐďŝŶƚnjŽƌƵƐƟŐ͙ŶŝŬƐĂŶĚĞŚĂĂŶĚ͘͟DĂĂƌĚĞƐĐŚŝũŶďĞĚƌŽŽŐ͘ ĞũŽŶŐĞŶƐǁĂƌĞŶǁĞůĚĞŐĞůŝũŬnjĞŶƵǁĂĐŚƟŐĂůǁŝůĚĞŶnjĞŚĞƚŶŝĞƚůĂƚĞŶŵĞƌŬĞŶ͘ĂĂƌŽŵŐŝŶŐĞŶnjĞƌƵŝŵǀŽŽƌĚĞ ŽƉŬŽŵƐƚƚŽĐŚŵĂĂƌĞŅĞƐ͛ŶƉĂĂƌĚƌŝŶŬĞŶďŝũĐĂĨĠǁĂƌƚĞZŝĞŬŝŶKůĚĞŶnjĂĂů͘DĂƌŝĞƚũĞĞŶ:ĂŶnjĂƚĞŶĚŝĞ njŽŶĚĂŐŵŝĚĚĂŐŵŽŽŝŵĞƚĚŝĞƚǁĞĞĂĂŶŚĞƚƐĐŚĂƉ͘ KŶĚĞƌŚĞƚŐĞŶŽƚǀĂŶĞĞŶŐŽĞĚďŝĞƌƚũĞǁĞƌĚĞƌŐĞƉƌĂĂƚŽǀĞƌǀĂŶĂůůĞƐĞŶŶŽŐǁĂƚ͘ŽŽŽŬŽǀĞƌǁĂƚǀŽŽƌƉůƵŝŵĂŐĞ ĞƌnjŽĂůďŝŶŶĞŶŬǁĂŵďŝũĐĂĨĠǁĂƌƚĞZŝĞŬ͘,ĞĞůůĂŶŐnjĂĂŵŬǁĂŵŚĞƚŐĞƐƉƌĞŬŽƉĚĞĐĂƌŶĂǀĂů͘dŽĞŶǀĞƌƚĞůĚĞ:ĂŶĂĂŶ ĚĞũŽŶŐĞŶƐĚĂƚĞƌŽŽŬƌĞŐĞůŵĂƟŐŚŽŽŐŚĞĚĞŶďŝũŚĞŶďŝŶŶĞŶŬǁĂŵĞŶĚŝĞŬŽƌƚǀŽŽƌĚĞŽƉŬŽŵƐƚĞƌŶŽŐĞǀĞŶ͕ŽŵĚĞ njĞŶƵǁĞŶŝŶďĞĚǁĂŶŐƚĞŚŽƵĚĞŶ͕ĞĞŶƚũĞ;͍͊ͿǁŝůĚĞŶĚƌŝŶŬĞŶ͘:ĂŶĞŶDĂƌŝĞƚũĞƉŽĐŚƚĞŶĚĂƚnjĞĚĂƚĂůƟũĚĚŝƌĞĐƚŝŶĚĞ `t Knoll´nblaedke 2012 23 ŐĂƚĞŶŚĂĚĚĞŶ͘,ĂŚĂ͘͘͘ŵĂĂƌĚŝƚŬĞĞƌŶŝĞƚǁĂŶƚnjŝũǀĞƌŵŽĞĚĚĞŶŚĞůĞŵĂĂůŶŝĞƚĚĂƚĞƌŽŽŬŽƉĚĂƚŵŽŵĞŶƚϮŬĂŶĚŝͲ ĚĂƚĞŶƚĞŐĞŶŽǀĞƌŚƵŶnjĂƚĞŶĚŝĞĞĞŶƉĂĂƌƵƵƌůĂƚĞƌǀŽŽƌĚĞĚĂŐnjŽƵĚĞŶŬŽŵĞŶĂůƐ:ŽŶŬĞƌĞŶ^ŝŬǀĂŶĚĞWĞĂƌƐĞ<ƂƉ͊


VVSQFSEBH CFSFJLCBBS %BUJTIFUJEFF 3FHFMVXCBOL[BLFOVVSQFSEBHWJB *OUFSOFUXXXSBCPCBOLOM

0O[FNFEFXFSLFSTXFOTFOVFFO HF[FMMJH$BSOBWBMß

3BCPGPPO ɋ NJO

TBMEP PWFSCPFLFO CFUBMFO

3BCPCBOL&FOCBOLNFUJEFFÌO

XXXSBCPCBOLOMUXFOUFPPTU

24

`t Knoll´nblaedke 2012


KLEINE KOK,GROOTSE KEUKEN Wat vindt u belangrijk: Er wordt naar u geluisterd Betaalbare designkeukens Alles onder 1 dak; keukens, tegels, montage Kookklare oplevering

GRATIS EK: KEUKEN-ADVIESBO Vraag hem nu aan via: ens.nl www.oudebooyinkkeuk Hinmanweg 11 Oldenzaal, T. (0541) 531679, www.oudebooyinkkeukens.nl langs de weg Oldenzaal - Enschede, afslag bij Citroën garage Veltmann

25

`t Knoll´nblaedke 2012


e1

. . . n a a n e g a r v 1uf

Marcel esselin

Onze vaste vaste rubriek rubriek waarin waarin 11 11 vra vra Onze gesteld aan aan een een Weerseloër. Weerseloër. gesteld Je bent zeker geen onbekende in ons dorp. Hoe wil je je voorstellen aan de lezers van dit blad?

DĂƌĐĞůǀĂŶ<ŝĞŌƐ:ĂŶƚũĞŽĨDĂƌĐĞůǀĂŶĚĞƐƉĞĞůŐŽĞĚǁŝŶŬĞů͘ DĂƌĐĞůǀĂŶ<ŝĞŌƐ:ĂŶƚũĞŽĨDĂƌĐĞůǀĂŶĚĞƐƉĞĞůŐŽĞĚǁŝŶŬĞů͘

Wat zijn je hobby’s en heb je daar voldoende ƟũĚǀŽŽƌ͍ Volleybal – muziek (harmonie en kapel De remm’n los) ŐĞĞŶƌŽůĞdžĞŶŵĂĂƌƐŽůĞdžĞŶŵĞƚĚĞĐůƵď͘tĂƚďĞƚƌĞŌ ǀŽůĚŽĞŶĚĞƟũĚŝƐŚĞƚĂŶƚǁŽŽƌĚ͗ŶĞĞǁĂŶƚŚĞƚŶĞĞŵƚ ǀĞĞůǀƌŝũĞƟũĚŝŶďĞƐůĂŐ͘

Wat vind je het leukste onderdeel van carnaval? De gala, het optreden met de kapel in Duitsland (Alter Weiben Fest) en natuurlijk de optocht in Weerselo.

Je vader was ooit in de beginjaren betrokken bij ’t carnaval . :ĞĚŽĐŚƚĞƌĚĞĞĚĂĐƟĞĨŵĞĞŵĞƚĚĞŐĂůĂ͘ŝƚĐĂƌŶĂǀĂůŽŽŬŝŶ jouw genen? ĞŬĞƌǁĞů͕ŵĂĂƌĚĞƟũĚŽŶƚďƌĞĞŬƚŽŵŽǀĞƌĂůĂĐƟĞĨĂĂŶŵĞĞƚĞĚŽĞŶ͘

:ĞǀĞƌŬŽŽƉƚǀĞĞůĐĂƌŶĂǀĂůƐĂƌƟŬĞůĞŶ͘tĂƚŝƐĨĂǀŽƌŝĞƚďŝũ de Knollentrekkers? Vroeger waren het natuurlijk de boerenkielen maar tegenwoordig zijn het veel tuinbroeken, gekke kleding en diverse accessoires.

dŽ (er ƌĞĚ

Ik v wa


el ink

11 vragen vragen worden worden 11 ër. ër.

orp. an

ŬĞů͘ Ğů͘

de

os)?

Wat is het meest carnavaleske wat je ooit hebt meegemaakt?

Dat onze buurman (Henk Bekke) prins was en we met de hele buurt hebben meegedaan aan de optocht.

tĂŶŶĞĞƌŬŽŵƚũŽƵǁďƵƵƌƚͬƐƚƌĂĂƚŝŶĂĐƟĞǀŽŽƌĚĞďƵƵƌƚͲͬƐƚƌĂĂƚƉƌŝũƐ en doe je dan mee? We doen jaarlijks mee met de Mainstreet (Bisschopstraat). Misschien dat we dit jaar wel winnen ( ha,ha).

tŝĞǁŽƌĚĞŶ,ŽŽŐŚĞŝĚĞŶ^ŝŬǀĂŶϮϬϭϭ͍;:ĞŚŽĞŌŚŝĞƌǀŽŽƌŶƵŐĞĞŶ euro in te leggen en doet toch mee….) Ik denk het duo Herman en Herman van de Nijstad .

,ĞďũĞǁĞůĞĞŶƐĞĞŶƐƚĞĞŬŽƉŐĞŚĂĚŽĨĞƌĠĠŶůĂƚĞŶǀĂůůĞŶŽĨĞĞŶ steekje los gehad? Ik denk alle 3 wel eens een keer.

ŽƵũĞŽŽŝƚŶŽŐĞĞŶƐ,ŽŽŐŚĞŝĚŽĨ^ŝŬǁŝůůĞŶnjŝũŶǀĂŶŚĞƚ<ŶŽůůĞŶůĂŶĚ͍ (belangrijk en gemakkelijk voor de Prinsencommissie) Wie weet………

val . ŝŶ

dŽƚƐůŽƚ͗tĂƚǀŝŶĚũĞǀĂŶ͛ƚ<ŶŽůůĞŶďůĂĞĚŬĞ (er kan censuur worden toegepast door de ƌĞĚĂĐƟĞ͊ͿĞŶŚĞďũĞƟƉƐǀŽŽƌĚĞƌĞĚĂĐƟĞ͍ Ik vind het een prima blad met veel plaatjes, want ik hou niet zo van lezen.

27


28

`t Knoll´nblaedke 2012


Knollen, knollen, wat gung het d’r toch of! Ik bin nog nauwelijks bekumm’n van de schrik. Ik wol wat schriev’n oawer al die verbouwing’n in oons doorp Mer ik kreeg gen kaans want ze namm’n mie zulf op de schup! Wat bin ik schrukk’n! Ik was doar totaal nig op veurbereid. Mer ik geleuf dat het halve Knollenlaand wa geet of mot verhuuz’n! Gelukkig hooft de oale knoll’n dat nig mèèr! Kiek toch es noar dat nèèje oale Knoll’nhoes! Dat is toch wa een sieroad veur oons dòòrp. Wat hebt die oale Knoll’n toch een prachtig hoes kregg’n! As ik op leeftied bin, wil ik ok wa gèèrn doarhen. Joa, ik mog doar na gèèrn op an kiek’n. Mer ja, no kan ik ’t zowat nig mèèr zeen. Ik mos vot, vot van den Knoll’nhoap, ik heur nig mèèr bie ’t toeristisch trefpunt. En dat almoal umdat d’r veur 1 januari ’n begin moss’n maak’n met dat nèèje centrum! Anders lop de gemeente oarig wat geld mis. Zol dat nèèje centrum d’r no dan toch komm’n?? D’r is wal a heel wat oawerhoap haalt! Ze bint d’r al drok met gangs west: veural met mie en de jeux de boules-baan. Ik wol dat ze es èèrst wat ofmaak’n. Kiek es hoelang het doar bie het Trefpunt a ne puinhoop is. Ze haalt alles oawerhoop; en dan zo deep en het duurt zo lang!

Het lik wa of ze ne ondergrondse parkèèrgarage maakt! Zo drok zal het toch in Wèèrsel nig wönn? De meeste auto’s op het gemeenteplein bint van Mijande; en die bint ’s aomds almoal wier vot. De leu die toch no noar de therapie hen mut, noar de Haere (weej wa, wat vrooger van der Tas was), die mut oawer zovul dréémpels, die kunt hoast alleen meer mèèr last krieg’n. En ok den auto van die leu wödt d’r nig better op! Gelukkig is d’r in ieder geval één better an wönn’! Den kan van’t zommer wal wier ne zet op vekaansie goan! En ik? Woar zol ik van’t zommer stoan? Ik zal de veut wa dreug hool’n; ok al bin ik dicht bie de bèk. Het bevalt mie hier wa good bie ’n Troll. Ik kan zeen wat doar almoal hen geet en hoelaat ze wier vot goat! Ok zee ik wat d’r almoal nog noar de kèèrk geet en wet ik precies wie d’r almoal mooi gekapt is deur de buurvrouw en hoevaak de braandwèèr oetrukt. Joa, het bevalt mie good hier. Miene veut wödt ok nig mèèr zo koold as vrooger op dat knoll’nlaand. Ik vermaak mie hier wa en ik kuier took’n joar wa wier met de redaksie van ’t Knoll’nblaedke. Misschien hek dan wa wier wat aans……..

good goan……

29

`t Knoll´n Blaedke 2012


Dringend versterking nodig? Wij kennen uw keuken!

bureau Q-linaire Hét koksbureau voor uw keuken

Bureau Q-Linaire is een betrouwbare, resultaatgerichte partner van het Koksgilde Nederland, de alliantie van ambachtelijke, enthousiaste, betrokken koks en hoofden voedingen die garant staan voor topkwaliteit. Uit deze groep ‘fijnproevers’ kunnen wij referenties overleggen uit heel Nederland. Detacheren en uitzenden zijn de basisbegrippen binnen onze dienstverlening. Onze gedetacheerde horeca- of instellingkoks verrichten werkzaamheden bij meerdere tophotels en -restaurants en cateringkeukens. Door jarenlange ervaring met keukens, management en meer dan 900 opdrachtgevers in binnen- en buitenland is Bureau Q-Linaire uitgeroepen tot Hét koksbureau voor uw keuken.

Echelpoelweg 64 595 KA, Weerselo Postbus 42 7595 ZG, Weerselo Telefoon +31(0)541-66 36 30 Fax +31(0)541-66 36 70 E-mail info@bureauqlinaire.nl

Meer info? Kijk op www.bureauqlinaire.nl qli09001_adv_2009_175x85mm_v1.indd 1

20-08-09 10:38

neus

W ij hebben e e n

voor

sfeer

SFEERVOL WONEN EN WERKEN

TIJHUIS Totaalinrichting BV

Zandhaarweg 20, 7595 KM Weerselo, T 0541 - 66 25 50, F 0541 - 66 25 52, W www.tijhuistotaalinrichting.nl

30

`t Knoll´nblaedke 2012


Het afgelopen jaar is voor de Pearse Köp een bewogen jaar geweest. EĂĚĞŽĸĐŝģůĞŽƉƌŝĐŚƟŶŐŵŽĞƐƚĞŶŚĞĞůǁĂƚĨƵŶĐƟĞƐǁŽƌĚĞŶŝŶŐĞǀƵůĚ͘ EĂƚƵƵƌůŝũŬŝƐĚĂƚŐĞůƵŬƚĞŶŚĞƚďĞƐƚƵƵƌĞŶĞĞŶƌĂĂĚǀĂŶĞůĨǁĂƌĞŶƐŶĞůŐĞǀŽƌŵĚ͘ ĞŶŐĞǁĞůĚŝŐĚƵŽ͗:ŽŶŬĞƌDŝŬĞĞŶ^ŝŬǀĞƌƚ͕ŬǁĂŵƚĞǀŽŽƌƐĐŚŝũŶŽƉnjŽŶĚĂŐŵŝĚĚĂŐ͘ĞŽƉŬŽŵƐƚǁĂƐ ŐƌŽŽƚƐ͘ŝƚǁĂƐĚĞĂŌƌĂƉǀĂŶĞĞŶƉƌĂĐŚƟŐĐĂƌŶĂǀĂůƐƐĞŝnjŽĞŶ͘ ĂƚŚĞƚĞĞŶĚƌƵŬŬĞĂŐĞŶĚĂǁĂƐƐƚŽŶĚĂůǀĂƐƚ͕ǁĂŶƚďĞŬĞŶĚǁĂƐĚĂƚǁĞŽŽŬ ĨĞĞƐƚĞŶnjŽƵĚĞŶďĞnjŽĞŬĞŶǀĂŶĂŶĚĞƌĞũŽŶŐĞƌĞŶĐĂƌŶĂǀĂůƐǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐĞŶ͘ ŽŚĞďďĞŶǁĞůĞƵŬĞĨĞĞƐƚĞŶŐĞŚĂĚŝŶKůĚĞŶnjĂĂů;ůĂĂŶŬĞŽĞƐŬĞƵůŬĞƐͿ͕ĞŶĞŶŬĂŵƉ;'ƌĞƵŶĞ<ƂƚƚĞůƉĞĞƌŬĞƐͿ͕>ŽƐƐĞƌ;:<>ͿĞŶKŽƚŵĂƌƐƵŵ;^ŝĞƉĞůũŽŶŬĞƌƐͿ͘ DĞƚůĂĂƚƐƚŐĞŶŽĞŵĚĞŶŚĂĚĚĞŶǁĞŶŽŐĞĞŶĨĞĞƐƚũĞŝŶŽŶƐďŽĞƚ͛ŶǀĞƌďůŝĞĨ͗ŐĂƐƚĞƌŝũĚĞtĞĞŵŚŽĨ͘ hŝƚĞƌĂĂƌĚŚĞďďĞŶǁĞŽŽŬ͕ǁĂĂƌŵŽŐĞůŝũŬĚĞĨĞĞƐƚĞŶǀĂŶĚĞ<ŶŽůůĞŶƚƌĞŬŬĞƌƐďĞnjŽĐŚƚ͘ ŝũŚĞďďĞŶŽŶƐ͕ƐĂŵĞŶŵĞƚĚĞsĞƵƌƚƌĞŬŬĞƌƐĨĂŶƚĂƐƟƐĐŚďĞŐĞůĞŝĚ͕njŽǁĞůǀŽŽƌĂůƐĂĐŚƚĞƌĚĞƐĐŚĞƌŵĞŶ͘ ,ŝĞƌnjŝũŶǁĞŚĞŶƵŝƚĞƌĂĂƌĚnjĞĞƌĚĂŶŬďĂĂƌǀŽŽƌ͘ ĂŶŽŶnjĞĞŝŐĞŶĨĞĞƐƚĞŶ͗ EĂƚƵƵƌůŝũŬĂůůĞƌĞĞƌƐƚĚĞŽƉŬŽŵƐƚ͗ĨĂŶƚĂƐƟƐĐŚ͊ ĂŶĚĞŽƉĞŶŝŶŐǀĂŶŽŶnjĞƌĞƐŝĚĞŶƟĞ͗ĂĨĠĚĞdƌŽůůŵĞƚĚĂĂƌďŝũƵŝƚĞƌĂĂƌĚĚĞƐůĞƵƚĞůŽǀĞƌĚƌĂĐŚƚ͕ǀĞƌnjŽƌŐĚ ĚŽŽƌWĞƚĞƌǀĂŶKůīĞŶ͘ĞƌĞĐĞƉƟĞǁĂƐǁĞĚĞƌŽŵĞĞŶŐĞǁĞůĚŝŐĨĞĞƐƚŵĞƚĞĞŶŐƌŽƚĞŽƉŬŽŵƐƚ͘ &ĂŵŝůŝĞ͕ǀƌŝĞŶĚĞŶĞŶǀĞƌĚĞƌĞďĞŬĞŶĚĞŶǁĂƌĞŶŽƉǀĞƌnjŽĞŬǀĂŶĚĞŚŽŽŐŚĞĚĞŶŝŶŐƌŽƚĞŐĞƚĂůĞŶĂĂƌĚĞdƌŽůů ŐĞŬŽŵĞŶ͘hŝƚĞƌĂĂƌĚǁĂƌĞŶŚŝĞƌŽŽŬ͕njŽĂůƐďŝũĂůůĞĨĞĞƐƚĞŶ͖ĚŝǀĞƌƐĞĂŶĚĞƌĞǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐĞŶĂĂŶǁĞnjŝŐ͘ ,ĞƚŐƌŽƚĞĨĞĞƐƚďŝũŽŶnjĞƌĞƐŝĚĞŶƟĞǁĂƐĚĞ͞ŽůůĞĂƚĞƌĚĂŐ͘͟ƌǁĂƐĞĞŶƐƉĞĐŝĂůĞĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶĚĂŐ ŐĞƉůĂŶĚǀŽŽƌĚĞũŽŶŐĞƌĞůĞĚĞŶ͘^ĂŵĞŶŵĞƚĞĞŶĂĂŶƚĂůůĞĚĞŶǀĂŶĚĞƌĂĂĚǀĂŶĞůĨĞŶďĞƐƚƵƵƌŚĞďďĞŶǁĞ ĞĞŶŐĞǁĞůĚŝŐĞĚĂŐŐĞŚĂĚďŝũƌŶŽůĚǀĂŶKůīĞŶ͛͘ƐǀŽŶĚƐŐŝŶŐŚĞƚĨĞĞƐƚǀĞƌĚĞƌďŝũŽŶnjĞZĞƐŝĚĞŶƟĞ͘ƌ ǁĂƐĞĞŶŐƌŽƚĞƚĞŶƚǀŽŽƌŚĞƚĐĂĨĠŐĞƉůĂĂƚƐƚnjŽĚĂƚŝĞĚĞƌĞĞŶĞĞŶƉůĞŬũĞŚĂĚ͘ hŝƚĞƌĂĂƌĚnjŝũŶĚĞŚŽŽŐŚĞĚĞŶŐĞĚƵƌĞŶĚĞŚƵŶƌĞŐĞĞƌƉĞƌŝŽĚĞŝŶƐƚĞŝůǀĞƌǀŽĞƌĚŵĞƚĞĞŶ͕ĚŽŽƌWĞƚĞƌƌŶŝŶŬŚŽĨďĞƐĐŚŝŬďĂĂƌŐĞƐƚĞůĚĞ͕ŚŽĨĂƵƚŽ͘ĂĂƌŵĞĞŽ͘Ă͘ĞĞŶnjŐŶ͘ŬĞƚĞŶĚĂŐŐĞŚŽƵĚĞŶǁĂĂƌďŝũǁŝũĚŝǀĞƌƐĞŬĞƚĞŶ ŝŶtĞĞƌƐĞůŽŚĞďďĞŶďĞnjŽĐŚƚ͘/ŶĚŝĞŬĞƚĞŶŚĂŶŐƚƐŝŶĚƐĚŝĞŶĚĞƉƌŽĐůĂŵĂƟĞǀĂŶĚĞ,ŽŽŐŚĞĚĞŶ͘ ĂŶ͗,dZEs>^t<E͘ sƌŝũĚĂŐnjŝũŶĚĞ:ŽŶŬĞƌĞŶ^ŝŬŵĞƚĚĞƌĂĂĚǀĂŶĞůĨĞŶŚĞƚďĞƐƚƵƵƌŶĂĂƌŚĞƚŐĞŵĞĞŶƚĞŚƵŝƐŐĞŐĂĂŶŽŵĚĂĂƌ ƐĂŵĞŶŵĞƚĚĞ<ŶŽůůĞŶƚƌĞŬŬĞƌƐĚĞƐůĞƵƚĞůǀĂŶŝŶŬĞůůĂŶĚƐLJŵďŽůŝƐĐŚŝŶŽŶƚǀĂŶŐƐƚƚĞŶĞŵĞŶ͘ ĞĂǀŽŶĚǁĞƌĚĂĨŐĞƐůŽƚĞŶŵĞƚŚĞƚĂĂŶďŝĞĚĞŶǀĂŶĚĞǁĂŐĞŶŝŶŽŶnjĞŚĂů͘ ĂƚĞƌĚĂŐŚĞďďĞŶǁĞƵŝƚĞƌĂĂƌĚŵĞĞŐĞĚĂĂŶĂĂŶĚĞŽƉƚŽĐŚƚŝŶtĞĞƌƐĞůŽŵĞƚŽŶnjĞŐƌŽƚĞǁĂŐĞŶĞŶĚĞ ͞:ŽŶŬĞƌǁĂŐĞŶ͘͟,ŝĞƌnjŝũŶǁĞŐĞģŝŶĚŝŐĚŽƉĚĞϭĞƉůĂĂƚƐ͘/ĞĚĞƌĞĞŶŝŶtĞĞƌƐĞůŽďĞĚĂŶŬƚǀŽŽƌĚĞŐƌŽƚĞ ďĞůĂŶŐƐƚĞůůŝŶŐůĂŶŐƐĚĞƌŽƵƚĞ͘sĞƌǀŽůŐĞŶƐnjŝũŶǁĞǀĞƌƚƌŽŬŬĞŶŶĂĂƌŶƐŝŶŬǁĂĂƌŚĞƚĨĞĞƐƚǀĞƌĚĞƌƚŽƚŝŶĚĞ ůĂƚĞƵƵƌƚũĞƐǁĞƌĚǀŽŽƌƚŐĞnjĞƚ͘ŽŶĚĂŐŽĐŚƚĞŶĚŵŽĞƐƚĞŶǁĞǁĞĞƌǀƌŽĞŐŐĞƐĐŚŵŝŶŬƚǁŽƌĚĞŶǀŽŽƌĚĞ'ƌŽƚĞ dǁĞŶƚƐĞĐĂƌŶĂǀĂůƐŽƉƚŽĐŚƚŝŶKůĚĞŶnjĂĂů͘ĂŶŐĞŵŽĞĚŝŐĚĚŽŽƌĞĞŶŐƌŽƚĞŵĞŶŝŐƚĞŚĞďďĞŶǁŝũŽŶƐŶĂĂƌĚĞ ϭϰĞƉůĞŬŐĞůŽƉĞŶ͘ ͛ƐǀŽŶĚƐŶĂĂƌŶƐŝŶŬǀŽŽƌĚĞdŝƌŽůĞƌĂǀŽŶĚĚŝĞŐĞǁĞůĚŝŐŝŶĞůŬĂĂƌǁĂƐŐĞnjĞƚĚŽŽƌĚĞsƌŝĞŶĚĞŶǀĂŶĚĞ Knollen. dŝũĚĞŶƐĚĞŽƉƚŽĐŚƚǀĂŶdƵďďĞƌŐĞŶŚĞďďĞŶǁĞĞĞŶnjĞĞƌƌĞƐƉĞĐƚĂďĞůĞϯĞƉůĂĂƚƐďŝŶŶĞŶŐĞƐůĞĞƉƚ͘ ŝŶƐĚĂŐ͗ĚǁĞŝůĞŶ͘^ĂŵĞŶŵĞƚĚĞ<ŶŽůůĞŶƚƌĞŬŬĞƌƐĚŝǀĞƌƐĞĐĂĨĠƐƵŝƚĚĞŽŵŐĞǀŝŶŐĂĂŶŐĞĚĂĂŶŽŵŚŝĞƌŵĞĞ ŚĞƚĐĂƌŶĂǀĂůŽƉŐĞǁĞůĚŝŐĞǁŝũnjĞĂĨƚĞƐůƵŝƚĞŶ͘ tŝũǁŝůůĞŶŝĞĚĞƌĞĞŶĚŝĞ͕ŽƉǁĞůŬĞŵĂŶŝĞƌĚĂŶŽŽŬ͕ŚĞĞŌďŝũŐĞĚƌĂŐĞŶĂĂŶĂůůĞƐǁĂƚǁĞŚĞďďĞŶŐĞĚĂĂŶ ŚĞƚĂĨŐĞůŽƉĞŶũĂĂƌďŝũĚĞnjĞŶŽŐĠĠŶŬĞĞƌďĞĚĂŶŬĞŶǀŽŽƌŚĞƚǀĞƌnjĞƩĞǁĞƌŬ͘


VANAF NU TANKT U DE MEESTE KILOMETERS EN DE BESTE KWALITEIT

www.strakmanschap.nl | t 06 - 22936438

32

`t Knoll´nblaedke 2012


Don’t call us, we call you! Want zo werkt het. Voor dit festijn zijn er geen kaarten in de vrije verkoop, maar verkoop hiervan geschiedt op uitnodiging van Miezerables zelf. Het zatlappenfestival gaat dit jaar z’n 2e jaargang in. Vorig jaar heeft pretorkest Les Miezerables het feest voor de eerste keer georganiseerd. Het bleek een oergezellig feest te zijn waarbij de leden van Les Miezerables elk 10 mensen uitnodigen. Het is dus een besloten feest, bedoeld voor gezellige mensen die dicht bij Les Miezerables (willen en durven) staan, zoals vrienden en bekenden, familieleden en uiteraard sponsoren. Tijdens het Zatlappenfestival wordt Café De Troll omgetoverd tot een Amsterdamse kroeg, waarbij muzikanten uit onze hoofdstad worden uitgenodigd die dagelijks in de Jordaan de sfeer in de kroegen bepalen. Gezellige muziek dus in een prettige ambiance, want ook het café wordt aan de binnenkant

sfeerbepalend versierd. Daarnaast beleven we weer ouderwetse tijden, want de prijs van het biertje tijdens het Zatlappenfestival stamt uit het gulden-tijdperk. De reden waarom dit feest het zatlappenfestival heet, is daarmee verklaard. Ook dit jaar wordt tijdens het festival een ereprijs uitgereikt. Een zeer serieuze prijs voor degene die aan de Weerselose gemeenschap een sociale en positieve bijdrage verleent of heeft verleend, maar die daarvoor nog nooit is beloond met een prijs van verdienste. Vandaar dat Les Miezerables deze prijs in het leven heeft geroepen. Vorig jaar ging deze award naar Eric Analbers en werd het bijbehorende kunstvoorwerp, dat als prijs diende, uitgereikt door burgemeester Cazemier van de gemeente Dinkelland. Dit jaar wordt het Zatlappenfestival gehouden op zondag 12 februari bij Café de Troll. Er worden maximaal 250 kaarten verkocht. Kijk voor de laatste info op www.zatlappenfestival.nl.

Kent u hem al? Sjakie Zatlap, mascotte van het zatlappenfestival.

33

`t Knoll´n Blaedke 2012


            



Team Bellinckhofje wenst u een super carnaval!! Bellinckhofweg 7, 7595 LL Weerselo www.bellinckhofje.nl 0652037764/ 0541-661354

34

`t Knoll´nblaedke 2012


11 0 2 t h c o t p o s l a v Carna

36

`t Knoll´nblaedke 2012


route optocht

Carnavalsoptocht 2012 op zaterdag 18 februari De optocht start evenals

vorig jaar om 14.30 uur.

Het opstellen is mogelijk vanaf 13.00 uur aan de Reestmanlaan, Bolksma ten en Grote Maten. Grote en kleine wagens kunnen aanrijden via de Abdijweg (achter auto Reinders rec htsaf). Ook dit jaar hebben we een speciale prijs voor de mooist versierde buurt. De prijs bestaat uit een wisselbeker en een aanta l Consumptiebonnen. (Nadere informatie volgt in â&#x20AC;&#x2DC;t Beukske) LET OP! Dit jaar doen we de prijs uitreiking bij Ensink De prijsuitreiking begin t stipt om 18.00 uur. Vriendelijk verzoek aan de bewoners langs de rou te: Wilt u uw auto niet aan de straat parkeren tijden s de optocht? De optochtcommissie: Alex Assen Marco Kok (voorzitter) Raymond Bijen Tom Buil Gemma Potijk Gilbert Wennink

37

`t Knoll´nblaedke 2012


tapt uit een ander vaatje -verhuur van verschillende biertaps -tevens verhuur van partytafels -diverse merken bier -volle vaten en flessen kunnen retour -wij bezorgen gratis aan huis

Voor alle aanbiedingen zie onze website www.galloldenzaal.nl

In den Vijfhoek 21 â&#x20AC;&#x201C; Oldenzaal Tel. 0541-533391

Sfeervol en gezellig ingericht. Historisch plekje in Twente, waar u even tot rust kunt komen onder het genot van een Twents gerecht Accomodatie voor recepties, reunies, partijen.

RESTAURANT DE STIFTSCHUUR WEERSELO TEL. 0541-661428 38

Ruime parkeergelegenheid aanwezig.

`t Knoll´nblaedke 2012


Knoldrieks en Knoldriekse

Moi’n Drieks. Moi’n Drika.

hovöl dat per lid is? Ik de nk toch héél wat mear dan wat ’t voetb al kost per lid. Ik denk d’r oawer um me ar wier ’s ne petij’ op te richten: “DW NBVNZ” Drieks wil nich betaal’n veur ’n ni’j zwembad.

H

ow is’t met oe, Drieks? Go od sloap’n? No, dat valt tegg’ n, Drika . Ik dreum’ n da’k in ’t water lag en ik kan ja ga nig zwemm’n. Snap ie d’r nog wat van, How kom ie dan in in ’t wa Drika? En ter terecht, da t is ’n end nog nich! Ze he Drieks? bt ja ok oet prakkizèèrd dat d’r 40 Ik bin doar zölfs nich ins 0 wo ning’n prung’n. De bie ’n Spikkert op ’t arf mo gemeente hef mie d’r in t wö dd’n gooit en ik mear bouwt. Kan no g wal 30 joar duur ’n spartel’n. Ik moch d’r pa s wear oet as ik veurdat ze doar volk veur betaal’n wol. hebt, mear ze wilt no alvast ’n winkelc Hoezo betalen? Wat völ entrum der dan te op ’t maarktplein bouw ’n. betalen? Könt de ondernemmers nog net No, de gemeente har ne ’n paar kear zwemclub failliet goan veurdat ’t oe van leu dee wal könt zw t ka n. emm’n zegt Oaweral zee’j dat winkelc dat ’t good was um zölf en tra ’n heel groot half leug stoat. De beleg zwembad te bouwen. De gers en e leu zoll’n dan pro jectontwikkelaars hebt on zölf wal zorgen dat ’t me s land tot t ’t geld wal de strot vol drukt met oa good kwam. De gemeen we rb odige te hoof ’n d’r bouwwarken. Het enige mear zowat 700.000,- eu wa t de ro per joar bie gemeente bereikt is dat te doon! dee leu de portemennee vol kri’jgt Hoe zo, groot? Was ’t be en wie stoande bad leug. Want as ’t nich oet dan nich groot genog? kan veur de winkeliers, dan mot de pr Nee, dat was mear 25 me iezen earst mer ter lang en ’s noar boav’n, veurdat ze zee wollen gearn 50 me zölf de brui d’r ter an een’n an geft. end deur könn’n zwemm’ n. Dan hoof ’ Dan heb wie ok ’n mooi n ze nich zo vaak um te leug drééj’n. Dat was wi nkelcentrum en gin leawe makkelukker. ranciers mear. Ondernemmers, loat ’t oe Mear wat was ’t probleem nich kapot dan in oen’n ko kk’n, um mear is ne Dean dreum? ekaamper wiesheid te gebroek’n. Noa 2 joar bleek dat ze ’t zölfs toch nich Dat he’j toch wal effen mo konn’n behapp’n. Of de oi zegt, Drieks. gemeente bie Zö ll’n al dee leu dee d’r ve wol spring’n. Zodeunig mo ur deur hebt s ik springen, leard, dat no zölfs nich ze want ik bin ja ’n deel van en ? de gemeente, en ik moch d’r pas wear oet as ik met Leu, loat oe de carnaval betaal’n. Mos ik ok nog hierdeur nich earst met de be darf’n. Viert nog, zo lan fiets noar Deanekaamp, g a’j könt en: want doar kump holt oe! dat bad. Nich midden in Dinkelland zodat alle inwoners doar gebroek Drieks en Drika van könt maak’n nee, he t mos in ’t köttelpearngat wodd’n bo uwt. Ensche Alaaf hef gin vieftig meter bad, Hengel nich, Almelo nich, Olnzel nich, mear dorp Deanekamp wal! En dat veur ’n paar zwemfanaat’n. Zol de gemeente al oet he bb’n rekkend

39

`t Knoll´nblaedke 2012


Voor stijlvolle en ambachtelijke interieurs

n Exclusieve Meubelen,

ook gestoffeerd n Bibliotheekinrichtingen n Betimmeringen en

Lambrizeringen n Inloop-kledingkasten n Stijlvolle Keukens en

Slaapkamers n Open Haarden en

interieurmakerij

Schouwen n Badkamerinrichtingen

G U N N E R S T R A AT 3 5 - W E E R S E LO - 0 5 41 6 615 6 9 - W W W. B R U G G I N K M E U B E L E N . N L

Wie maakt oaweral 'n feest van!

voor meer informatie bel: 0541 66 95 95 of kijk op www.event-creators.nl voor meer uitjes! 40

`t Knoll´nblaedke 2012


Op het moment dat we dit schrijven, hebben we net een week geleden onze bescheiden moeten inleveren. Op die geweldige feestavond op de 11e van de 11e 2011 moesten wij aftreden als Prins en Sik 2011. Moesten ja, want al was het aan het einde van het lange carnavalsseizoen wel eens zwaar, toch is het jammer dat het allemaal definitief voorbij is. Ook al waren we extra trots dat we op de Alfde van de Alfde 20Alf af mochten treden! In augustus 2010 ging op een doordeweekse avond de telefoon: Hans Snijders (de avond ervoor hadden we nog bij elkaar gezeten over wie er dit jaar prins moet worden; maar toen niks zeggen), met de vraag/opmerking “Rob ik denk dat jij het mooi kunt doen dit jaar”(?) Eigenlijk was het direct ‘ja’, maar toch maar even overleggen. Gelukkig hoefde Alf hier niet over na te denken. Na de vraag wat misleidend te stellen, verscheen er een grote glimlach (en werden de oogjes heel klein) en klonk het volmondig “JAO”. Wist van mezelf niet dat ik ook blij kon zijn met een “ja” van een kearl… Dan de voorbereiding. Vele (nachtelijke) uurtjes voorbereiding gingen aan de opkomst vooraf. Velen wisten dat ik in de prinsencommissie zat, maar je bent er toch heel alert op om niets te laten merken. Ook thuis werden er vele smoesjes bedacht om maar niet alles op de prinsencommissie te gooien (bioscoop, intrekkersmoal en kraomschudden collega’s, uit eten met het werk, overwerk, enz.) Alleen hierom moet je al ‘JA’ zeggen wanneer ze je vragen om prins te worden! Dan het carnaval zelf: 8 januari prinsenbal. ’s Middags met de Raad van 11 de zaal versieren en speculeren wie er uit de knol komt. De “goklijsten” invullen en stiekum kijken of wij er op staan! Even snel wat eten thuis en ondertussen nemen de zenuwen toe. Alf (ja Alf!) kreeg geen hap door zijn keel! Dit viel natuurlijk wel op, maar werd ook weer met een smoesje weggeluld. De avond zelf begon met de opkomst van Indy en Derk. Nu al twee ras-Knollen (Pearseköpjongs) waar we een gigantisch mooi carnaval meegevierd hebben. Toen was het tijd om zelf de knol in te stappen. Leu, mocht je ooit Prins worden, kruip dan in de knol, want een opkomst vanuit de Knol is echt geweldig. Een moment dat ik helaas niet meer over mag doen. Maar dat Alf hopelijk ooit nog eens beleven gaat! Tijdens het binnenrijden van Knol glipte Alf ongezien achter het gordijn weg. Om vervolgens na een introductiefilm door het witte doek te springen.De dag na onze opkomst was het de beurt aan Jonker Mike en sik Evert. Met deze beide heren hebben de Pearse Köp zich fantastisch op de carnavalskaart gezet! Wat een super duo om fantastisch carnaval mee te vieren (we verheugen ons nu al op het waterskiën met hen!)! De week na de opkomst was misschien wel de meest onverwachte week van het carnaval. Alf

en ik zitten al heel wat jaren bij de vereniging en dachten aardig te weten wat het allemaal betekende. Maar als hoogheid en sik krijg je pas echt door wat voor een immens feest het is en, nog veel belangrijker, dat het door heel Weerselo gevierd wordt. Wat een fantastische reacties hebben wij in die eerste week (en later ook wel) ontvangen. En wat een cadeaus en kaartjes! TOP! En dan niet alleen van je vrienden en kennissen. Dit maakte een echt TROTS gevoel bij ons los. Heel apart. De feesten die we vervolgens gevierd hebben t/m dinsdag 8 maart gingen in een feestelijke sneltreinvaart aan ons voorbij. Van de opening residentie tot het Noaberbal, van de gala’s t/m het openen van het Boet’n Verblief. Allemaal super feesten. Drie activiteiten willen we er nog even uitlichten. Allereerst de receptie. Wat een creativiteit aan cadeau’s wij daar ontvingen… We zijn nog bezig om ze op te maken! Dan de prinsenverrassing: wat de kearls van de Feestcommissie dit jaar geregeld hebben, echt geweldig! Met 2 limo’s, een politieauto en 2 bussen naar de Grolsch Veste voor een feest van formaat. Toch mooi om op mijn eigen plek in het stadion in vol ornaat te staan! Als laatste willen we de optocht benoemen. De creaties waren ook dit jaar van een zeer hoog en carnavalesk niveau. Als je ziet wat familie, vrienden en buren uit de kast halen… TOP! Op het moment van schrijven is het nieuwe duo al druk met de voorbereiding. Ik ben er op trots op dat Weerselo weer een echt carnavals duo heeft die hen voorgaat. Prins en Sik 2012, wij hopen dat jullie minimaal net zo’n mooi carnaval gaan beleven als wij hebben gehad! Beste Knollen, Knollinnen, Pearseköpkearlkes en Pearseköpwichte, ommeunig bedankt daj met oons carnaval hebt viert in 2011. En dat, veur het letste maol, onder oons motto; 4 carnaval in

41


42

`t Knoll´n Blaedke 2010


43

`t Knoll´n Blaedke 2010


’t Hoickink, Bisschopstraat 12, 7595 AT Weerselo Tel; 0541296936 bgg 06-12855110 John@plegtmarketing.nl - www.plegtmarketing.nl

44

`t Knoll´nblaedke 2012


J.H.Scholten b.v. BOUWBEDRIJF Ook voor al uw kozijnen, ramen, deuren en overig, machinaal timmerwerk

Zandhaarweg 30 7595 KM Weerselo Tel. 0541 - 66 33 05 Fax 0541 - 66 37 35

Tel. +31 (0541) 662033 - Fax +31 (0541) 662314

Nu subsidie op beglazing

Volkerink maakt uw woning onderhoudsarm met kunststof kozijnen en gevelbekleding! Maakt uw woning groter door dakkapel in 1 dag geplaatst! Zorgt voor meer terrasplezier met terrasoverkappingen! Houdt uw woning koel met zonwering en rolluiken ! Ga naar http://www.volkerink-bouw.nl voor een uitgebreide documentatie. Echelpoelweg 2 , 7595 KA

Weerselo

Tel:

45

0541 - 661608

`t Knoll´nblaedke 2012


1 1 0 2 a l a g d g Jeu

46

`t Knoll´nblaedke 2012


Jeugdprins en Jeugdsik, een ervaring om nooit te vergeten Beste knollen en knollinnen, voor jullie een groot alaaf van ons ! Wat is 2011 voor ons een fantastisch carnavalsjaar geweest, Jeugdprins en Jeugdsik, een ervaring om nooit te vergeten. Het begon voor ons allemaal in de voetbalkantine, daar werd na een aantal spannende weken duidelijk dat wij de jeugdprins en jeugdsik werden van het Knollenland. Gelukkig hadden de JCC en onze ouders al het nodige voorbereid. Het prinsenbal was onze vuurdoop. We hadden er veel zin in en het werd dan ook een fantastische avond. Er volgden nog vele, super coole, mooie dagen, die velen van jullie ook meegemaakt en gezien hebben. Om u een indruk te geven van hoe mooi het kan zijn, pikken we er, voor ons een speciale, dag uit; dit overigens zonder alle andere dagen tekort te doen. Het was de dag dat we in het begin van de middag bij onze opa en oma’s zijn geweest om ze te bezoeken en te onderscheiden. Hebt u wel eens een polonaise met rollators, rolstoe-

len en oudjes met wandelstokken gezien? Nou wij wel, de oudjes en het personeel in het verpleeghuis hebben erg genoten en er werd weken later nog over gesproken. Daarna was de jeugdprinsen verrassing bij Arnold van Olffen in de hal. Op een scootmobiel scheuren, samen met alle vrienden en familie. Vervolgens de carnavalsmis, waarbij we de pastoor hebben onderscheiden en ‘s avonds de carnavalsreceptie, waar we verrast werden met veel cadeaus en muziek. Al met al een fantastische dag om nooit te vergeten. Het is heel speciaal dat we dit als jeugdprins en jeugdsik allemaal mee hebben mogen maken. Wat ons betreft een aanrader. Wij bedanken alle mensen die op wat voor manier dan ook betrokken zijn geweest en/of die samen met ons carnaval gevierd hebben. Een speciale dank aan: de JCC, de Knollentrekkers, Raad van Elf, Dansmarietjes, Pearse Köp, familie, buren, kennissen, muziekkapellen en de horeca.

Dit is mijn 2e jaar als dansmarietje, ik hoop dat het, net als vorig jaar, weer één groot feest word! Vorig jaar was het super! Het leukste vond ik de gala’s en dan natuurlijk vooral het moment dat wij mochten optreden. De optochten in Oldenzaal en Weerselo waren ook super leuk. We zijn alweer druk aan het oefenen voor de galadans. Hopen dat het nu ook weer zo goed lukt!

Vorig jaar vond ik het ontzettend leuk ondanks het feit dat ik geblesseerd was aan mijn knie, met het gevolg dat ik niet mee kon doen met het dansje. Ik heb toch wel veel plezier gehad! De gala’s en de opkomst van de prins en sik vond ik het leukste. De snoepbak was altijd goed gevuld gelukkig en erg lekker! Ik hoop dat ik dit jaar weer zo gezellig wordt!

Vorig jaar vond ik het ontzettend leuk en gezellig! Het leukste vond ik de gala’s en de optochten in Weerselo en Oldenzaal. Natuurlijk kon de mega snoepbak van Esmaralda niet ontbreken! We konden altijd heel erg lachen met de prins en sik, hopelijk kunnen we dat dit jaar weer! Ik kijk heel erg uit naar de carnaval en ik hoop dat het weer zo gezellig wordt en we weer veel kunnen lachen!

Ik ben voor het 2e jaar dansmarietje. Ik vond het vorig jaar heel erg leuk, vooral het oefenen voor het dansje. Vooral de gala’s waren heel erg gezellig en hebben we veel gelachen! Ik vond het alleen jammer dat ik niet mee kon doen met de optocht in Oldenzaal. Het was een super leuk carnavals jaar!

Ik ben dit jaar voor de 2e keer dansmarietje bij de Knollentrekkers. Ik vond het vorig jaar super leuk en het was heel gezellig! Ik vond de gala’s en het oefenen voor de dans erg leuk . Natuurlijk was de snoeptrommel goed gevuld! Ik hoop dat we dit jaar weer lekker kunnen lachen en lol maken. We hopen er samen weer een mooi carnavalsseizoen van te maken.

Vorig jaar was ik ook dansmarietje en was het super leuk. Dit jaar hoop ik dat het weer zo gezellig wordt, en dat we weer veel kunnen lachen. De hele dag oefenen met Esmaralda en Anouk vond ik heel erg leuk en gezellig. Ook waren de gala’s en de optocht in Weerselo top. In Oldenzaal was ik er helaas niet bij. We maken er dit jaar weer een groot feest van!

47


Caterpillar D t/m D10 Machines uit de D9 en D10 serie zijn krachtige machines die voor zware werkzaamheden ingezet kunnen worden .

Caterpillar D6H & D6R D6H is de meest gangbare machine de D6R is hiervan de opvolger.

Holtwijkerstraat 5, 7595 PL Weerselo Tel. 0541-662062

48

`t Knoll´nblaedke 2012


Een van de opvallendste attributen tijdens het carnaval is toch wel de steek. Ze staan tien maanden in een krat te wachten tot ze weer naar buiten mogen voor een paar maanden plezier. Door de één wordt de steek al na enkele uurtjes vervloekt en door de ander gezien als Gods geschenk. In het eerste geval gaat het om de ietwat fanatiekere polonaiselopers waarbij het zweet al snel uit de hoofdporiën komt stromen en zich een weg probeert te zoeken naar de frisse buitenlucht. Aangezien de steek in de meeste gevallen geen airco of ontluchting bevat heeft dit een sterke geurophoping in de steek tot gevolg en die nestelt zich in de voering van de steek. Daarom is voor de meeste leden van de raad van elf, want daar gaat het natuurlijk over, een kleine geurvlaag genoeg om de eigen steek uit het krat te kunnen halen. De tweede categorie moet vooral gezocht worden bij de oud-hoogheden, het bestuur en de nieuw opgerichte sikkenclub, oftewel de ijdeltuiten die op deze manier hun kaalheid mooi kunnen verdoezelen. Dit was ook één van de redenen dat afgelopen jaar onze nieuwe nachtvorst Rob hoogheid is geweest; hij past er ondanks zijn leeftijd al prima bij. Maar de enige die mag aangeven wanneer de steek mag worden afgezet, is de vorst; dat verklaart ook het grote aantal steken rond de vorst aan het eind van de avond, wachtend op het verlossende teken. Alleen Hoogheid en Sik moeten de hele avond met de steek op lopen, misschien dat dat dit jaar wel anders is. Maar waar komt het woord ‘steek’ nu eigenlijk vandaan? De steek was vroeger het hoofddeksel dat behoorde bij het ambtskostuum van bewindslieden, kamerleden en hoge ambtenaren. André van Duin zong er al over in het lied “Waar is de steek van de keizer?”; dit was gebaseerd op de toenmalige Franse keizer Napoleon. Tegenwoordig wordt de steek door het carnavalsvolk gedragen om aan te tonen dat men tot de hofhouding behoort van de Prins en zijn Sik. Deze zijn dan weer te herkennen aan hun veren op de steek, je zou ze eigenlijk in de r**t moeten stoppen maar dan zie je ze niet zo goed.

dicht in de buurt komt. De term ‘een steek onder water’ is volstrekte onzin omdat de steek niet schoon mag worden gemaakt tijdens het carnaval, aangezien dan de geurtjes verdwijnen en dit voor grote verwarring kan zorgen bij sommige leden van het stekenvolk (zie ook boven). De term ‘een steekje laten vallen’ kan wat later op de avond wel eens voorkomen maar wordt door de (nacht)vorst niet getolereerd. Ook een veel gebruikte steek tijdens het carnavalsseizoen is de bedsteek. Deze staat dan vaak niet onder het bed maar ernaast om overtollig lichaamsvocht op te vangen. Aangezien dit vocht een aantal mogelijkheden heeft om de uitgang te zoeken is de bedsteek door zijn omvang uitermate geschikt. Veelal wordt deze gebruikt door de pages die weer eens niet de raad van hun begeleiders hebben opgevolgd en met de meer ervaren raad van elf-leden willen meedoen en daar dan hun prijs voor betalen. Ooit is het eens voorgekomen dat een Weerselose steek rondzwierf in de binnenstad van Oldenzaal. In de steek gelaten zou je kunnen zeggen. Een oplettend ex-dansmarietje zag hem langskomen en zag direct dat degene die er onder zat niet de rechtmatige eigenaar was. Volgens velen had de rechtmatige eigenaar niet goed opgelet, maar meer waarschijnlijk is dat degene die de steken aan het eind van de avond verzamelt, een steekje heeft laten vallen bij het goed opbergen in de kratten. Diegene is het wel vergeven en als dank heeft het ex-dansmarietje een avondje chinees aangeboden gekregen. Dan nu de conclusie van dit alles: Je hebt een heel verhaal achter de kiezen maar uiteindelijk ben je nog geen steek verder...

KKERS TRE EN

C.V. DE KNOL L

Door onze speciale verslaggever.

Verder heeft de carnavalssteek niets te maken met de term ‘een steekje los hebben’, hoewel, als men wat later op de avond rondkijkt, deze term nog

`t Knoll´n Blaedke 2012 49


50

`t Knoll´nblaedke 2012


Postbus

553, 7550 AN Hengelo

Geesteren (Ov) Dorpsstraat 64

Hengelo (Ov) Welbergweg 27

E-mail

info@westerhofenpaus.nl

Telefoon (0546) 63 10 61

Telefoon (074) 255 69 99

Internet

www.westerhofenpaus.nl

Fax (0546) 56 37 12

Fax (074) 255 69 98

51

`t Knoll´nblaedke 2012


Bloemboetiek Thea

Bloemboetiek Thea

 Ś ǀ

Bisschopstraat 39 - 7595 AR Weerselo - Tel. 0541-661269

, njĞ

Sieraden voor de vrouw, die anders durft te zijn.

Plegt/Haarman Juweliers

Bisschopstraat 39 - 7595 AR Weerselo - Tel. 0541-661269

52

`t Knoll´nblaedke 2012


Oud Jonker en Sik tĞŚĞďďĞŶĞĞŶƉƌĂĐŚƟŐũĂĂƌŐĞŚĂĚĂůƐ:ŽŶŬĞƌĞŶ^ŝŬ͘Ŷ͙͘ǁĞŚĞďďĞŶĞƌŐǀĞĞůŵĞĞŐĞŵĂĂŬƚ͊ dĞǀĞĞůŽŵŽƉƚĞŶŽĞŵĞŶ͖ĚĂƚŐĂĂŶǁĞĚƵƐŽŽŬŶŝĞƚĚŽĞŶ͘ tĞǁŝůůĞŶĂůůĞĞŶŽŶnjĞƉƌŽĐůĂŵĂƟĞǀĂŶǀŽƌŝŐũĂĂƌĞƌŶŽŐĞĞŶƐďŝũƉĂŬŬĞŶŽŵƚĞnjŝĞŶŽĨĂůůĞƉƵŶƚĞŶ ĚŝĞǁĞŚĂĚĚĞŶŽƉŐĞƐƚĞůĚŽŽŬnjŝũŶƵŝƚŐĞŬŽŵĞŶ͘ ůƐĞĞƌƐƚĞƉƵŶƚƐƚŽŶĚĚĂƚŽŶnjĞďƵƵƌƚĞŶĨĂŵŝůŝĞnjŽƵŵĞĞůŽƉĞŶŝŶĚĞŽƉƚŽĐŚƚ͘ĂƚŚĞďďĞŶnjĞ ŶĂƚƵƵƌůŝũŬŐĞĚĂĂŶĞŶŚŽĞ͊͊͊͊ĞnjŝũŶĞĞƌƐƚĞŐĞǁŽƌĚĞŶ͊KŽŬĚĞƐƚƌĂĂƚͬďƵƵƌƚƉƌŝũƐŐŝŶŐŶĂĂƌĚĞWĞĂƌƐĞ <ƂƉƐƚƌŽĂƚ͊'ĞǁĞůĚŝŐ͘tĞĚĞŶŬĞŶĚĂƚnjĞĚĞƐŵĂĂŬŶƵǁĞůƚĞƉĂŬŬĞŶŚĞďďĞŶĞŶǁĞĞƌŵĞĞĚŽĞŶ͊

,ĞƚďĂŶŬũĞŽƉĚĞŚŽĞŬǀĂŶĚĞ/ƩĞƌďĞƌŐƐƚƌĂĂƚĞŶĚĞsŽŽƌƚŵŽƌƐŝƐĞƌŵŽŵĞŶƚĞĞůŶŽŐŶŝĞƚ ŵĂĂƌĞƌŝƐĚĞnjĞnjŽŵĞƌĂůǁĞůǀĞĞůǀƵůĚŝŐŽǀĞƌǀĞƌŐĂĚĞƌĚŽŶĚĞƌŚĞƚŐĞŶŽƚǀĂŶĞĞŶŚĂƉũĞen een sapje. ĞWĞĂƌƐĞ<ƂƉnjŝũŶŝŶŽĞƐŬŽŽůƐƚĂĚŐĞǁŽŽŶƐƵƉĞƌŐŽĞĚǀŽŽƌĚĞĚĂŐŐĞŬŽŵĞŶ͘ŶǁĞĚĞŶŬĞŶĚĂƚnjĞĚŝƚũĂĂƌŶŽŐ ŚŽŐĞƌƐĐŽƌĞŶ͊KŽŬĐ͘ǀ͘EŝŐŚĞĞŌǀŽƌŝŐũĂĂƌƐƵƉĞƌŐĞĚƌĂĂŝĚ͘ŝƚũĂĂƌǁŝůůĞŶnjĞŶŽŐŝĞƚƐŵĞĞƌ ǀĂŶnjŝĐŚůĂƚĞŶnjŝĞŶĞŶŚŽƌĞŶĚŽŽƌƚĞƐĐŽƌĞŶŵĞƚĞĞŶŐƌŽƚĞůŽŽƉŐƌŽĞƉ͘ ĞdƌŽůůǁĂƐƟũĚĞŶƐĚĞĐĂƌŶĂǀĂůǀŽƌŝŐũĂĂƌĂůƟũĚŽƉĞŶ͕ĚĞŶŬĞŶǁĞ͘tŝũŬŽŶĚĞŶŝŶŝĞĚĞƌŐĞǀĂůĚĂŐĞŶŶĂĐŚƚďŝũĚĞdƌŽůůďŝŶŶĞŶǀĂůůĞŶ͘KŽŬŶƵŝƐŚĞƚŽǀĞƌĚĂŐĂůƟũĚŽƉĞŶďĞŚĂůǀĞŽƉĚĞƐůƵŝƟŶŐƐĚĂŐĞŶ͛ƐŶĂĐŚƚƐŝƐŚĞƚŽŽŬŵĞĞƐƚĂůŽƉĞŶ͘ tĞŚĂĚĚĞŶŽŽŬŶŽŐŐĞǁĞŶƐƚĚĂƚĚĞƉŝƌĂƚĞŶǀƌŝũĚĞĞƚŚĞƌŝŶŬŽŶĚĞŶ͖ŚĞůĂĂƐŝƐĚŝƚŶŝĞƚŐĞůƵŬƚ͖ŚĞƚŝƐnjĞůĨƐŶƵŶŽŐǀĞĞůƐƚƌĂŬŬĞƌŐĞǁŽƌĚĞŶ͊ ,ĞƚǀŽůŐĞŶĚĞƉƵŶƚŝƐǁĞůǁĞĞƌƵŝƚŐĞŬŽŵĞŶ͗ĂůůĞĐŽůůĞŐĂ͛ƐŚĞďďĞŶĐĂƌŶĂǀĂůŐĞǀŝĞƌĚǀŽƌŝŐũĂĂƌ͊ŶĚĂƚŚĞďďĞŶ njĞŐĞǁĞƚĞŶŽŽŬ͙͙ǀŽŽƌĂůĚĞǀŽůŐĞŶĚĞŵŽƌŐĞŶ͊ KǀĞƌĚĞsŽƌƐƚĞŶEĂĐŚƚǀŽƌƐƚǀĂůƚŶŝĞƚƐŽƉƚĞŵĞƌŬĞŶ͘WƌŝŵĂŬĞƌĞůƐ͘ĞnjŝũŶƐƚĞĞĚƐŐŽĞĚƵŝƚŐĞƌƵƐƚĂĂŶĚĞĂǀŽŶĚĞŶďĞŐŽŶŶĞŶŵĂĂƌǀĂĂŬ ƚĞŐĞŶŚĞƚĞŝŶĚĞǀĂŶĚĞĂǀŽŶĚƐƚŽƌƩĞŶnjĞ;njŝĐŚͿŝŶ;ŚĞƚĨĞĞƐƚŐĞĚƌƵŝƐͿ͘DĂĂƌnjĞŚĞďďĞŶĞůŬĂĂƌĞŶŽŶƐǁĞůŽƉĚĞďĞĞŶŐĞŚŽƵĚĞŶ͊ ĞZĂĂĚǀĂŶůĨǁĂƐŽŽŬƐƵƉĞƌ͊ŝũŚĞďďĞŶĞƌǀŽŽƌŐĞnjŽƌŐĚĚĂƚǁŝũĞĞŶŵĂĐŚƟŐŵŽŽŝĐĂƌŶĂǀĂůŚĞďďĞŶďĞůĞĞĨĚ͊ /ŶĂůůĞŬĞƚĞŶŝŶĞŶŽŵŚĞƚĚŽƌƉŚĂŶŐƚŶŽŐƐƚĞĞĚƐŽŶnjĞĨŽƚŽĞŶƉƌŽĐůĂŵĂƟĞ͘DĂĂƌǁŝũnjŝũŶ ĞƌĚĂŶŽŽŬŐĞƌĞŐĞůĚŽŵĚĂƚƚĞĐŽŶƚƌŽůĞƌĞŶ͘ dŽƚƐůŽƚǁĂƌĞŶĚĞsĞƵƌƚƌĞŬŬĞƌƐĞƌƐƚĞĞĚƐŽŵŽŶƐĞŶŽŶnjĞZĂĂĚǀĂŶůĨ͕sŽƌƐƚĞŶ EĂĐŚƚǀŽƌƐƚŵĞƚƌĂĂĚĞŶĚĂĂĚďŝũƚĞƐƚĂĂŶ͘&ĂŶƚĂƐƟƐĐŚƐƚĞů͊ĂĂƌŽŵŐĂĂŶǁĞŽŽŬŐƌĂĂŐ ŵĞƚĚĞsĞƵƌƚĞŬŬĞƌƐŶĂĂƌDĂůůŽƌĐĂ͘ŝƚŝƐĞƌŶŽŐŶŝĞƚǀĂŶŐĞŬŽŵĞŶŵĂĂƌŚĞƚƐƚĂĂƚǀŽŽƌ Ă͘Ɛ͘njŽŵĞƌŽƉŚĞƚƉƌŽŐƌĂŵŵĂƐĂŵĞŶŵĞƚĚĞƚǁĞĞĚĞ:ŽŶŬĞƌǀĂŶĚĞWĞĂƌƐĞ<ƂƉ͘ tĞnjŝũŶďůŝũĚĂƚǁĞĚŝƚĂůůĞŵĂĂůŵĞĞŐĞŵĂĂŬƚŚĞďďĞŶĞŶnjƵůůĞŶĚŝƚũĂĂƌǁĞĞƌŐĞǁŽŽŶĐĂƌŶĂǀĂůǀŝĞƌĞŶ ǁĂŶƚŚĞƚďůŝĨ͗

Vul pit met Oalsboer en de Smid!

53

`t Knoll´nblaedke 2012


®

S LOOPWERKEN RECYCLING & ASBEST-SANERING WEERSELO | 0541-662200

Asbest Gecertificeerd Bedrijf

Uw asbest ? Ons werk !

   

  

54

`t Knoll´nblaedke 2012


Solexverhuur

Twente



  



Tuktukverhuur

Twente

55

     

`t Knoll´nblaedke 2012


1 1 0 2 l a v a n r a c Jeugd

56

`t Knoll´nblaedke 2012


Carnavalvierders verzamelden zich aan de het begin van de vrijdagmiddag aan lucht we blau Raadhuisstraat. Met een strak genaam, en een winters zonnetje leek het aan was maar de wind was noordoost en dus De het goed om in beweging te blijven. de en vrolijk verklede kinderen begonn van kinderoptocht op de vrolijke klanken e olgd verv t Les Miezerables. De bonte stoe Olffen hun route om uiteindelijk bij CafĂŠ Van en. vier te g een heerlijke Carnavalsmidda es en DJ Fredpet zorgde voor leuke spelletj Dit k. uzie natuurlijk heel veel carnavalsm rage werd mogelijk gemaakt door een bijd

van de Vrienden van de Knollen. Halverwege de middag kreeg iedereen een drankje om even bij te tanken, waarna er weer verder werd gefeest. Uiteraard ontbrak de polonaise niet. Rond half drie was er een prijsuitreiking voor de mooist verklede kinderen. Het was een super feest! Dit jaar wordt alweer voor de derde keer de Kinderoptocht georganiseerd. De route is verlengd en we zijn ontzettend benieuwd naar nog meer versierde wagens en verklede kinderen.

57

`t Knoll´n Blaedke 2012


Maak geen fouten koop kaas bij kaashandel

Schouten enfoutenZoon Maak Maakgeen geen fouten Op de Weerselose markt

koop koopkaas kaasbij bij kaashandel kaashandel

Kaas uit Nederland Schouten en Schouten en Zoon Zoon Kaas Kaas uit uit Nederland Nederland Op Opde deWeerselose Weerselosemarkt markt

GOUD EN ZILVERSMID VOOR EXCLUSIEVE ONTWERPEN

GOUD ENEN ZILVERSMID GOUD ZILVERSMID VOOR EXCLUSIEVE ONTWERPEN VOOR EXCLUSIEVE ONTWERPEN

Keurslagerij Blokhuis eigen slachterij, worstmakerij, ambachtelijke vleeswaren, vele culinaire specialiteiten Bisschopstraat 51 Weerselo www.blokhuis.keurslager.nl

Tel.0541-661329 Fax.0541-662632 email: info@blokhuis.keurslager.nl

Veehandel HAARMAN VVeeeehhaannddeell

HAARMAN HAARMAN Deurningerstraat 1, Weerselo Tel. 0541/661365

Deurningerstraat1,1,Weerselo Weerselo Deurningerstraat Tel.0541/661365 0541/661365 Tel. 58

`t Knoll´nblaedke 2012


sĂŶĞĞŶƐƉĞĐŝĂůĞǀĞƌƐůĂŐŐĞǀĞƌ͗ KƉZŽƐĞŶŵŽŶƚĂŐ͕͛ƐŵŽƌŐĞŶƐǀƌŽĞŐ͕njŝũŶĞƌ ĂůĚŝǀĞƌƐĞůĞĚĞŶǀĂŶĚĞdĞĐŚŶŝƐĐŚĞŽŵŵŝƐƐŝĞ ďĞnjŝŐŵĞƚŚĞƚďĞƉůĂŬŬĞŶǀĂŶĚĞnjŐ͘͞ďƌĂŶĚŬŶŽů͘͟ tĂŶŶĞĞƌĚĞŬŶŽůǀŽŽƌnjŝĞŶŝƐǀĂŶĞĞŶĚŝŬŬĞůĂĂŐ ƉĂƉŝĞƌ͕ŬĂŶŚŝĞƌĞǀĞŶƌƵƐƟŐĚƌŽŐĞŶĞŶŬƵŶŶĞŶnjŝũ ŚƵŶĞĞƌƐƚĞďŝĞƌƚũĞĚƌŝŶŬĞŶ͘ EĂĞĞŶŬůĞŝŶƵƵƌŝƐĚĞŬŶŽůǁĞĞƌnjŽǀĞƌ ŽƉŐĞĚƌŽŽŐĚĚĂƚnjĞŽƉnjŽĞŬŬƵŶŶĞŶŐĂĂŶŶĂĂƌ ŐĞĚƌŽŽŐĚŐƌĂƐŽĨŝĞƚƐĚĞƌŐĞůŝũŬƐ͘KŵĚĂƚĚĂƚĚĞnjĞ ƟũĚǀĂŶŚĞƚũĂĂƌŵĞĞƐƚĂůĞĞŶůĂƐƟŐĞŬůƵƐŝƐǁŽƌĚƚ ĞƌƐƚĞǀŝŐŶĂŐĞĚĂĐŚƚŽǀĞƌĞĞŶĂůƚĞƌŶĂƟĞĨ͘EĂ ĠĠŶŽĨnjĞůĨƐŵĞĞƌƐůŝŵŵĞŝĚĞĞģŶǀĂŶĠĠŶǀĂŶ ĚĞĐŽŵŵŝƐƐŝĞůĞĚĞŶŬŽŵĞŶnjĞŽƉŚĞƚŝĚĞĞŽŵ ďŝũďŽĞƌ:ŽŐĞŵƐĞĞŶďĂĂůŚŽŽŝǀĂŶĚĞnjŽůĚĞƌƚĞ ƚƌĞŬŬĞŶ͘ /ŶĚĞĐĂƌŶĂǀĂůƐŬĂŶƟŶĞŝƐŚĞƚŶƵĂůůĞŬŬĞƌĚƌƵŬ njŽĚĂƚnjĞŵĞƚǀĞůĞŶĚĞŬŶŽůŬƵŶŶĞŶǀƵůůĞŶŵĞƚ ŐĞĚƌŽŽŐĚŐƌĂƐ͘ ĞŬŶŽůŝƐŶƵ ŬůĂĂƌǀŽŽƌŚĞƚ ŽŶƚƐƚĞŬĞŶ͘ ͚ƐDŝĚĚĂŐƐŐĂĂŶ njĞŶŽŐĞǀĞŶĚŝǀĞƌƐĞ ŽƉƚŽĐŚƚĞŶďĞŬŝũŬĞŶĞŶ ǁĂƚĐĂĨĠƐďĞnjŽĞŬĞŶ͖ĞĞŶ ďŝũnjŽŶĚĞƌƉƌĞƫŐĞ ĂĂŶŐĞůĞŐĞŶŚĞŝĚ͛͘ƐǀŽŶĚƐ ǁŽƌĚƚĚĞŬŶŽůŶĂĂƌŚĞƚ ďĞĞůĚǀĂŶĚĞ<ŶŽůůĞŶƚƌĞŬŬĞƌ ŐĞďƌĂĐŚƚ͘ůƐĚĞŵƵnjŝĞŬŝŶƐƚĂůůĂƟĞŐĞƌĞĞĚŝƐŬĂŶĂůůĞƐ ďĞŐŝŶŶĞŶ͘tĞǁĂĐŚƚĞŶ ŽƉĚĞŬůĂŶŬĞŶǀĂŶĠĠŶǀĂŶ ŽŶnjĞŐĞǁĞůĚŝŐĞŬĂƉĞůůĞŶ ǀĂŶŽŶƐ<ŶŽůůĞŶůĂŶĚ͘

DĞƚǀĞĞůƚƌŽŵŐĞƌŽīĞůŬŽŵƚĚĞŚĞůĞƐƚŽĞƚŶĂĂƌ ĚĞ<ŶŽůůĞŶƚƌĞŬŬĞƌ͘ EĂĞŶŬĞůĞŵŽŽŝĞǁŽŽƌĚĞŶǀĂŶĚĞǀŽŽƌnjŝƩĞƌ ŬƌŝũŐƚĚĞƐŝŬĞŶǀĞƌǀŽůŐĞŶƐŶĂƚƵƵƌůŝũŬĚĞWƌŝŶƐŚĞƚ ǁŽŽƌĚ͘ EĂĚĞƐůĂĂƚͲƚŽĐŚͲǀĂĂŬͲŶĞƌŐĞŶƐͲŽƉͲƚĞŬƐƚŵĂŐĚĞ ŚŽŽŐŚĞŝĚĚĞŬŶŽůŽŶƚƐƚĞŬĞŶ͘dĞŐĞůŝũŬĞƌƟũĚǁŽƌĚƚ ĞĞŶŐŝŐĂŶƟƐĐŚǀƵƵƌǁĞƌŬŽŶƚƐƚŽŬĞŶ͘ EĂǀĞĞůĂĂĂĂ͛ƐĞŶŽŽŽŽŚƐ;ĂĂƐŽŽƐͿƚƌĞŬƚĚĞŚĞůĞ ĐůƵďƌŝĐŚƟŶŐĚĞdƌŽůůǀŽŽƌĞĞŶǀĞƌƐŶĂƉĞƌŝŶŐ͘ Ğd͘͘ƌƵŝŵƚĚĞŚĞůĞŝŶƐƚĂůůĂƟĞǁĞĞƌŽƉĞŶ ŐĂĂƚĚĂŶŽŽŬŶŽŐĞǀĞŶŶĂĂƌĚĞdƌŽůůǀŽŽƌĚĞ ZŽƐĞŶŵŽŶƚĂŐͲƉĂƌƚLJ͘hŝƚďŽǀĞŶƐƚĂĂŶĚĞďůŝũŬƚĚƵƐ ĚĂƚĞƌǀŽŽƌnjŽ͛Ŷ͕ŽƉŚĞƚŽŽŐƐŝŵƉĞůĞĂĐƟǀŝƚĞŝƚ͕ ǀŽŽƌĚŝĞŶŶŽŐŇŝŶŬǁĂƚŵŽĞƚŐĞďĞƵƌĞŶ͘ ůŵĞƚĂůŝƐŚĞƚ͚ŬŶŽůǀĞƌďƌĂŶĚĞŶ͛ǁĞůĞĞŶŵŽŽŝĞ ƚƌĂĚŝƟĞŐĞǁŽƌĚĞŶ͊

͞dĞŐĞůŝũŬĞƌƟũĚǁŽƌĚƚĞĞŶŐŝŐĂŶƟƐĐŚ ǀƵƵƌǁĞƌŬŽŶƚƐƚŽŬĞŶ͘͟

59

`t Knoll´nblaedke 2012


Haarcrisis?!

Saskia Lost het op!

Samen overwinnen

Bij Lesscher IT geloven we in teamwork. Niet alleen binnen onze eigen organisatie, maar ook tussen ons en onze opdrachtgevers. Want alleen in een sterk samenspel worden de beste resultaten geboekt. Zeker als het gaat om automatisering of softwarematige oplossingen. Dat geldt voor elke organisatie, van klein tot groot. Specialisten komen het best tot hun recht, wanneer ze op het goede moment en op de juiste positie worden ingezet. Dat brengt rust in de organisatie en geeft u als ondernemer of manager de mogelijkheid om met gezonde spanning andere teamprestaties te bekijken. Prestaties die draaien om de overwinning.

Wij weten waar IT om draait.

Platinastraat 25 • 7554 NC Hengelo (O) • telefoon: 074 240 46 46 • fax: 074 240 46 10 • mail: info@lesscher.nl • internet: www.lesscher.nl

60

`t Knoll´nblaedke 2012


Dames & Heren Mode Bisschopstraat 41A Weerselo

Loohuis heeft ‘t allemaal

Het installatiebedrijf is een complete dienstverlener voor de zakelijke, de particuliere en de agrarische markt. Als het gaat om gas, water, elektra maar ook het opwekken van duurzame energie zorgen de gekwalificeerde medewerkers voor een feilloze installatie.

Hek & Constructiewerken Twente is de nieuwste activiteit van F.H. Loohuis B.V. De onderneming richt zich op de productie en verkoop van allerhande hekwerken en staalconstructies. Als referentie van ons, wijzen we graag op de hekwerken in het Arke-stadion.

In een werkelijk schitterende ambiance presenteert F.H. Loohuis Keukens en Badkamers de laatste trends op keuken-, badkamer- en tegelgebied. Daartoe beschikt de onderneming over een prachtige, nieuwe showroom waar u kunt kiezen uit meer dan 100 keuken- en badkameropstellingen.

Het constructie- em installatie-bedrijf met vestigingen in Vasse en Tilligte is een unieke combinatie van specialisten op constructie- en installatiegebied. De gemeenschappelijke kennis en ervaring staat garant voor kwalitatief hoogwaardige oplos-singen voor een grote verschei-denheid aan opdrachtgevers.

Spinelstraat 28 • 7554 TW Hengelo (O) tel: 074-2503080 • fax: 0742502858

info@fhloohuis.nl

www.fhloohuis.nl

61

`t Knoll´nblaedke 2012


62

`t Knoll´nblaedke 2012


We zullen ons eerst eens even voorstellen. Het kan zijn dat wij voor sommigen toch nog wat minder bekend zijn. Weerselo beschikt niet alleen over de twee dweilorkesten Les Miezerables en La Dolce Vita, er is ook nog een derde: De Remm’n Lös. We draaien al behoorlijk wat jaartjes mee, we zijn zelfs de oudste kapel binnen Weerselo. De Remm’n Lös, bestaat uit leden van de St. Remigius Harmonie en is qua bezetting hetzelfde als de andere twee kapellen. We helpen elkaar dan ook geregeld uit de brand Met een paar trompetten, trombones, slagwerk en bas proberen wij ook op verschillende feesten en partijen de zaal op de kop te krijgen en er een mooi feest van te maken. Elk lid van de harmonie kan als hij/zij wil meedoen, het is dus een zeer gevarieerde club, die nogal eens kan wisselen van samenstelling…. Jong, oud, man, vrouw, het kan allemaal. Elke week wordt er hard gerepeteerd om telkens weer nieuwe nummers in te studeren zodat we altijd weer andere muziek kunnen laten horen. De repetitie vindt al verschillende jaren plaats wekelijks na de repetitie van de Harmonie. Dan gaan, na twee uur repeteren met de hele club,de remmen pas echt los! We zijn te herkennen aan onze paarse jassen. En….. een beetje reclame maken mag, we kunnen ook voor leuke muziek zorgen op jouw/ jullie feestje! Neem daarvoor contact op met Ivo Mulders of Peter Löbker. We zien jullie graag bij het carnaval dit jaar!!! Alaaf!!

63

`t Knoll´nblaedke 2012


Hofste Houtbewerking I Haarstraat 16 I 7595 PH Weerselo I Mob: 0612088431

Schilder- spuit en coatingbedrijf

A.M. Oude Hesselink www.oudehesselink.nl Gastheer en gastvrouw Esmaralda en Manfred Bijen www.deweemhof.nl

O o t m a r s u m Tel.

0541-291330

64

`t Knoll´nblaedke 2012


65

`t Knoll´nblaedke 2012


• BOUWMATERIALEN • TEGELS • GEREEDSCHAPPEN • ISOLATIE

• • • •

HOUT & PLAATMATERIALEN DEUREN STENEN & PANNEN STUKADOORSMATERIALEN

Raab Karcher Oldenzaal Lübeckstraat 38 T. 0541 - 57 24 00 I. www.raabkarcher.nl E. info.noordoost@raabkarcher.nl

De Hertog onder de bieren Groet de Prins der knollen 66

`t Knoll´nblaedke 2012


Paus Agroservice wenst alle knollentrekkers een machtig mooi carnaval! www.pausagroservice.nl

Mechanisatie Tuin-parkmachines Metaalbewerking Agrishop Reinigingstechniek Loon-grondverzet BEEKDORPWEG 10, WEERSELO, TEL. 0541-661966, FAX 661896, WWW.PAUSAGROSERVICE.NL 67

`t Knoll´nblaedke 2012


68

`t Knoll´nblaedke 2012


Ond Carnava ersc heid l in Pins /Spe gen & ldjes atie Rel nken che ges

Teamsport Kleding Drukken/Borduren

Sp o Me rtpr da ijze ille n s

FABRI.NL

Bremenstraat 6 7575 EH Oldenzaal tel. 0541-519866 fax 0541-523180 Info@fabri.nl

FABRI.NL

70

`t Knoll´nblaedke 2012


t nèèje oale Knoll’nhoes. Doar steet het dan……..he uw……. Een prachtig mooi gebo Knollenlaand! Een aanwinst veur oons e nig hen will’n as het Welke oaldere zol doar no in hoes nig méér geet? . heel geliefd is bie de leu Ie kunt wa zeen dat het t – uitverkocht! Het was meteen volboek ar hen goan. Verscheidene leu bint do ont d’r ok ‘n Lang ’n Pas. Net as alle aander ’n wo Dus nog nig zo gek lang. good zelfs dat he wol Het bevalt hem good; zo s goan. dat he d’r èèrder hen wa is veuls te lang jong west. Mer dat kon nig; want he

Er zijn nogal wat mensen die wel eens een prikje krijgen. Als ze iets moeten afspelden of opspelden. Au, is vaak de eerste reactie, waarna toeschouwers ook nog al eens geprikkeld kunnen reageren. Vooral tijdens het carnaval wordt vaak iemand wat (al dan niet op de mouw) opgespeld. Daarvoor hebben ze bij de Knollentrekkers een speldjescommissie. Deze speldjescommissie deelt graag een speldje uit.

Ook Prins en Sik doen hier vaak driftig aan mee en hebben hun eigen speldjes. Prachtig want menig carnavalsvierder vindt: hoe meer speldjes: hoe mooier! Gelukkig zijn er de Vrienden van de Knollen: zij hebben ook ieder jaar nieuwe speldjes. Ze kosten een paar centen maar dan heb je wat. Er is echter één Knollentrekker die zijn revers vol speldjes heeft en ze ook nog eens gratis uitdeelt. Voor zijn eigen veiligheid. Dit initiatief verdient natuurlijk

Z Z F T L V B W Q U C W R L X A Z T A L X V R T E Y O I E Z M W U Z Z Y Q G V P D B W A V O U I I I J J C Y T D T T Z U N R Q C N O F O O W B F R F K Q G O I I B W W R C Z Z F R K P H O B G K Q D E K F G Y T E A L A K Y R J O Z F P Q Y A R Q O B K F H W V L L Q M R M U N B V K N A P Z W Q H P M O Q B D X I T S G R V S K W I Z D R S L X B D W Y F P N O H S Q E H V D Q F H V H G P U A D Q A G Y D H U B L B C X Y Z K V M L L A U L I M N D Q N T Z H

ook een speldje. Zoek hem op tijdens de carnaval en vraag naar zo’n speld, maar laat je door hem niets op de mouw spelden. Dit laatste is dan weer voor je eigen veiligheid. En bedenk: zolang een speld goed gespeld is roept niemand ‘au’! Ps. Het favoriete nummer van deze knollentrekker is : I put a speld on you van Screamin’ Jay Hawkins

Uit het aantal reacties bleek dat de opgave van afgelopen jaar toch nog een hele lastige was. Hier dan eindelijk het verlossende antwoord. Op het plaatje aangegeven waar je het woord kon vinden. En zeg nou zelf, het is toch allemaal niet zo moeilijk. 71

`t Knoll´n Blaedke 2012


72

`t Knoll´nblaedke 2012


hoorden we al doen hebben. Zo n va al av rn ca t met he paar vragen en hem even een die al dan niet iets s bb tje he w e eu W . ni g en m ati ko we regelm r voor de gala zou d stukje. Als redactie horen n van onderstaan nieuwe presentato ze n le ee t er he t na da el er w m n direct na de zo e??? Dan misschie wie het is???? Ne al u t ee W d. el st ge

1. Je bent gevraagd om de presentatie van de gala te doen. Heb je meteen ja gezegd of had je bedenktijd? Meteen ja gezegd. Ik had voor mij zelf al min of meer besloten dat ik wat anders binnen de gala wilde doen. Hiervoor al 3 jaar Gangmakers gedaan met veel plezier, maar ik wilde wel eens wat anders. Toen dit op het pad kwam was de keuze voor mij ook snel gemaakt.

5. Heb je je op een sp ecia manier vo orbereid o le p de presentati e? Dit komt a llemaal no g, we op dit moment n omdat et zijn begonnen me dingen. Aa t de voorberein de hand van het programm ae het dan aa n de indeling is n mij om d it aan elkaar te p raten. De formule van het pre senteren za ook iets g l hierbij aan veran deren, maar hoe en moeten w wat dat wordt, e nog eve n kijken.

2. Je hebt natuur lijk vele jaren mee Manfred gemaakt als presentator: is hij het grot e voorbeeld vo or jou?

3. je ook vaak Als artiest heb men achter de een kijkje geno was het meest schermen. Wat irritant? vermakelijk of op zich is naHet repeteren genoeg, ook de tuurlijk al leuk hebt met de interactie die je n”. Het is wel te andere “arties omdat je naeens stressen hoog mogelijk tuurlijk een zo streven en een niveau wilt na al vermakelijk aardig en voor zetten. stuk neer wilt

Ik noem hem altijd mijn held haha. Ik heb bi nnen de Pear se Köp natuurlijk al veel met Manfred te do en, maar ook met de gala; natuurlijk het ideale voorbe eld van een goede presen tator.

6. annen en Had je andere pl ellen nu je jst bi moest je die t? er te en es de gala pr u ik dus wel Zoals genoemd wo echter niet wat anders, het is k had zo dat ik al een stu dergelijks. s geschreven of iet in mijn ies ec pr s Het viel du . straatje

73

4. Hoe den k je ove r he van het Knollentr t niveau ekkers g ala? Ik denk d at wij, ge zien de mogelijk he niveau b den, een zeer ho eh og jaar heb alen. Afgelopen ik ook de Denekam gala’s va n p mogen b en Ootmarsum ezoeken , als je g vergelijk aat en heden e met de mogelijk n het ein dresulta kunnen at wij in W eerselo tevreden zeer zijn.

7. Je bent oo k voorzitt er v de Pearse Köp. Is dit an goed te combinere n of staat het los van elkaa r? Dit heeft in direct natu url allemaal m et elkaar te ijk Het comb maken. ineren zal soms lastig word en (novembe , omdat we nu r red.) al a ardig druk zijn met activiteite n buiten het carnav al om. Dit wordt uiteraard alleen ma ar meer d komende e tijd is dat de v . Grote voordeel ergaderin gen eenkomst en op vers /bijchillende dagen vall en.

8. gelijks Combinatie da ?? ?? k? wer Goed te doen. ig maandagIk hoef gelukk rt niet meer avond sinds ko is de vaste te werken. Dit s dit komt mij oefenavond, du goed uit. el persoonlijk he t voordeel dat he ik b Verder he , el flexibel zijn de collega’s he n de on av re de zodat je ook an kunt ruilen.

`t Knoll´nblaedke 2012


Wát u ook bedenkt, wij maken het voor u...

en natuurlijk (be)denken we met u mee... Onze specialismen: Lassen van rvs / staal / aluminium (* Tig *Mig/Mag *Stift-lassen * Pulsmig, Twinpuls) Plaatbewerking / Montage en onderhoud / Licht constructiewerk / Verspaning RVS & STAALPRODUCTEN

Wolbers RVS Echelpoelweg 13, 7595 KA Weerselo Tel. 0541 - 662516 - info@wolbersrvs.com www.wolbersrvs.com

74

`t Knoll´nblaedke 2012


Uit de oude doos 75

75

`t Knoll´nblaedke 2012


76

`t Knoll´nblaedke 2012


Alaaf Knollentrekkers en -treksters, Velen van ons vinden de Technische Commissie de allermooiste commissie van CV De Knollentrekkers. Ha,ha... anders waren we er ook niet zo druk mee bezig, he?! En redelijk groot zijn we inmiddels ook: maar liefst 18 hardwerkende, technische mannen. Sinds 2009 krijgen we ook nog ieder seizoen ondersteuning van twee ‘stage- lopers’. Hun taak is om het zware werk iets te verlichten tijdens het gehele seizoen (en enkele avonden daarbuiten). Hieruit blijkt dat ons werk voor de carnavalsvereniging behalve gezellig, ook zeker een serieuze zaak is waar je zelfs nog wat kunt leren, heuse stageverslagen, lascursussen enz. ahumm.

In het jaar 2010 hebben we besloten om ons voortaan in stijl te (laten) vervoeren. Daarvoor hebben we een flitsende (nou ja...) maar vooral praktische schuit aangeschaft: een beautiful black Cadillac Limo die aan maar liefst 9 personen tegelijk plaats biedt. Velen van jullie hebben deze bijzondere bolide vast al wel gezien en er misschien ook al een ritje in gemaakt. Vanwege het grote succes hebben we voor 2012 onszelf ten doel gesteld deze wagen helemaal op te knappen en een nieuwe ‘look’ te geven. Dan beschikt de club dus over een echte partycruiser waarmee je je in stijl naar een feestje kunt laten vervoeren. Op dit moment zijn we echter eerst druk met het komende carnavalsseizoen en alle activiteiten waarbij onze inzet vereist is. Waar je ons ziet, daar wordt of is hard gewerkt! Wij leveren een aandeel in de begeleiding van de bouw van de wagens, in de zaalaankleding, in de gala en uiteraard lopen we ook mee in de optochten. Lijkt jou dat ook leuk? Trek ons gewoon eens aan de jas. We zijn op alle feesten van de Knollentrekkers en de JCV Pearse Köp te vinden. Maar je kunt ook altijd gewoon even langskomen in de hal. Daar wordt vrijwel alle avonden hard gewerkt en kunnen we altijd hulp gebruiken. Ook gewoon even lekker nazitten in de, geheel vernieuwde, kantine voor alle leden van de club hoort daarbij! Heel gezellig! Tot slot willen wij hierbij iedereen die ons op welke manier dan ook al heeft geholpen, hartelijk bedanken. Alleen met elkaar lukt het om ieder jaar weer een mooie carnaval voor het Weerselose volk te organiseren. Ook dit jaar hopen wij weer op een grandioos carnaval en we komen elkaar dan zeker wel ergens tegen! Met technische groet, namens de TC, Mark de Haan, Arjan Nadorp 77

`t Knoll´nblaedke 2012


Gala 2011

78

`t Knoll´nblaedke 2012


W

Gala Combo

ie kan het zich nog herinneren. “Ja we spelen ze weer alle twee”, “Verzoeknummers kunt u doorgeven aan de Bar”.

omdat we altijd veel lol hadden op dat podium?? Lol hadden we zeker en er gebeurde ook ieder jaar wel wat. Hadden ze bij ’n Groot’n geen tijd om ons te voorzien van een bittergar nitu urtje dan Het waren de gevleugelde teksten die werd er even gebeld met de naastge jaren legen van geleden over de lichtkrant ‘zwommen’ Olffen met als gevolg dat Leo 10 min die boven uten later de ‘orkestbak’ hing waarin het Combo naast ons podium stond met bitterbal zat. Nou len, bami- en ja, Combo? Voordat het Combo in de huidige nasihapjes, frikadellen etc. Omdat we in die jaren samenstelling daar zat is er het een en ander aan toch wel veel dorst hadden (het is imm ens heet vooraf gegaan. op dat podium zo vlak onder de plaf ond platen) Velen van u zullen zich vast nog wel de periode vloeiden de kratjes bier rijkelijk. Met als gevolg dat herinneren dat de muzikale omlijstin g op de galawe altijd snel tijdens de optredens van het podium avonden werd verzorgd door de Blau we Kieltjes. De af moeten om te plassen. Dat dit wel een s mis boerenkapel van de harmonie verzorgd ging getuige het feit dat één van de e steevast muzikanten jarenlang de muziek op de gala-avonde (ik zal geen namen noemen) ooit een n in ons s een keer Knollenlaand. door zijn snelheid met de voeten acht er een Toen in september/oktober 1990 de toenmalige luidsprekersnoer bleef hangen waardoo r deze van “Miezerabele” Dagkapel werd opgeric ht kwam er de tweede, via de eerste podium tred e opeens op de gala-avonden van 1991 een spre op de grond tussen podium en de stoe ekwoordelijk len van het einde aan de Blauwe Kieltjes en wer d de muzikale publiek lag. omlijsting van de gala-avonden overgen Bij de Knollentrekkers alsmede bij het omen door Gala-comité de Dagkapel; de hofkapel van de Kno llentrekkers. werd op een gegeven moment duid elijk dat dit Miezerables had toen nog geen naa m. Omdat we zo ook niet verder kon. Les Miezerables werd als dagkapel zijnde de eerste jaren niet uitgedund en er was nog een select altijd even groepje over zuiver speelden, was: “het klinkt ja mie die de muzikale omlijsting verzorgde zerabel” tijdens de een veelgehoorde kreet in het Knollen gala-avonden. Maar omdat men toch laand, en wel iets meer omdat de musical Les Misérables desti wilde dan alleen maar een opkomstjds immens en afgaanspopulair was, werd de Dagkapel omg edoopt in Les tune spelen werd er nog een keer een vera ndering Miezerables. De eerste jaren werd de muzikale doorgevoerd wat resulteerde in het huidige Combo. omlijsting verzorgd door de gehele kap Ook de bezetting wijzigde en tegenwo el. Ik weet ordig zitten me nog goed het eerste gala optrede n in 1991 te we met vier blazers, een drummer, een gitarist en herinneren. Wat waren we zenuwac htig….. Enkele een toetsenist die tevens de combo-l eide r is. De oud gedienden van de Blauwe Kieltjes laatste jaren hebben we een mooie die ons in de bezetting die beginperiode van de Dagkapel bijstond goed op elkaar is ingespeeld. Zo is een en zeiden opstekend “Jongs, ie mot er gewoon één dreenk’n vingertje of een ‘break’ van de slagwer en dan ker bv. al geet ’t as vanzölf vanoamd”. Dat was natuurlijk niet genoeg om te weten wat er gaat geb euren. Ook tegen dovemansoren gezegd en zo geb is er het een en ander veranderd en eurde het speelt het dat onze drummer Edwin Damhuis inee Combo al lang niet meer alleen de opk ns met een omst en heel dienblad vol Jägermeister voor ons stond. Snel afgaans tune maar verzorgen zij ook de muzikale werden de ‘bruine rakkers’ achterov er gegoten en begeleiding van het o.a. het hofkoor, zang er onze keeltjes gesmeerd en namen we plaats op het Ger Heilen en verzorgen zij de muziek tijdens de speciaal voor ons gebouwde podium . Inderdaad, ‘korte pauzes’ die gehouden worden . Het Combo het ging als vanzelf en hoe meer we dronken van is professioneler van opzet geworde n evenals de die bruine rakkers hoe ‘losser’ we wer den, hoe gala avonden zelf. Dit jaar gaan we nog weer een meer er werd geouwehoerd met als gevolg…….. stapje verder en zult u weer nieuwe ding en gaan door de drank aan het einde van de avond geen zien. Zo wordt er momenteel hard gew erkt aan klank. We speelden de hele avond twe een nieuw openings- en slotnummer e nummers, van de gala te weten de opkomst- en afgaans- tune en zijn we verder continue bezig om . Vandaar ons repertoire dat we al snel op de lichtkrant hadden aan te vullen en te wijzigen met nieu staan “we we nummers. spelen ze weer alle twee”. Heeft u verzoeknummers of suggesti es… …. U kunt Dat we al snel heel populair werden merkten we ze doorgeven aan de bar of, wannee r u zelf de gala heel goed. De gala’s waren n.l. ieder jaar snel komt bezoeken, vervoeg u tot een van de combo uitverkocht en we gingen van 3 naar maar liefst vijf leden en vertel het hen. gala-avonden maar….. de plaatsen vóó r het Combo bleven altijd als laatste over. We maa kten teveel Namens het Combo, kabaal. Tja, was dat muzikaal gezien of kwam dat Bart Loohuis.

79

`t Knoll´nblaedke 2012


OP DE MAN DIE BIER VOORAL VOOR ZICHZELF BROUWDE! Zee moesten Z moeest sten en in en in 16 1615 615 5w wel eell eeven veen we wenn wennen nn n nen aaan an a nd dee ssm smaak maaak van va an Pe P Peter eter tteer Cuyp C Cu Cuyper. uyyp peerr. Hij gaf Grolsch bier een krachtigere smaak dan andere bieren. Precies zoals hij het zelf lekker vond. En dat moesten anderen dan ook maar vinden. Bleek nog vrij aardig te kloppen ook.

80

1_Gro_Intri_210x297_OP_Peter_Cuyper.indd 1

`t Knoll´nblaedke 2012

13.07.2010 14:26:57 Uhr

K 3


Die vraag wordt ons regelmatig gesteld. En dan antwoorden we met, ‘Nee hoor, kijk maar op ons facebook’. Maar alle gekheid op een stokkie. Ook wij gaan met onze tijd mee en doen een beetje mee met het hele social media-gebeuren. Linkedin, Haaives, Faceboek, Twitter en niet te vergeten; ‘t Beukske. Daarnaast hebben we natuurlijk nog onze website, welke binnenkort een facelift ondergaat, Ie-meel en SM-es. Trouwens dat hele faceboek is géén gezicht natuurlijk, maar goed. Al dat digitale gedoe is wel handig voor al onze boekings enzo.

Om u een indruk te geven hoe wij twitteren binnen de kapel hebben we enkele tweets geplaats op de deze site, euh sorry, pagina. En het gaat over werkelijk van alles. Van wc-bezoek tot ons 22-jarig jubelleum, en van repetitie tot onze gerestylde bus. Hetgeen me eraan doet herinneren dat ik nog moet vermelden dat Les Miezerables in 2012 tweeëntwintig (lees: 22) jaar bestaat en dat we in dat kader onze bus geheel aan het restylen zijn. Mocht er in dit hele verhaal iets niet kloppen; dat klopt. e Wag eem, er borrelt mij net een leuk Maar goed. We zijn dus binnenkort ook tweet omhoog,… shit hij ging er aan te volgen via Twitter dus. Ja, zegt u, dat Groeten, Uw kapelletje klopt, ik reed wel vaker achter jullie bus de verkeerde kant uit We hadden onze zinnen gezet op een 2 years ago via i-phone aan.... Juist. Geeft niet. Zelfs binnen de kapel hebben we nog enkele mensen die nieuwe bus. Maar dat bleek lastig. @twitterkoning nog nooit op de digitale snelweg hebben Dus hebben we ze toch maar op papier geschreven. gezeten. Zij hebben inter net niet. Wouter 65 minutes ago via samzoen mobile Iedereen denkt natuurlijk dat ik een twitterbericht ga sturen over de @skoef bran dweer, ehm shit, heb ik hem al r Ik heb d’r echt zin an vanavond, maa verstuurd? Alwin eerst nog even optreden..... 112 minutes ago via de pieper Ik vind het belachelijk dat jullie m nog niet be ij lachelijk h @plaatsvervangendcomm 23 minutes ago via web ebben gem of krijg ik aakt, weer eens iets niet m 1 day ago @Wieddes via aai-pet ee? bloohuis n het dronken worde twitteren is net als @erelid Wo die misthaufen qualme Richard W te rs ee t he n, t, zodra je voor een alcoholis da gibt’s keine palmen weet je al dat het pt ty JohnP woordje hebt ge r.. ( verd.. al weer Nee, van al die afmeldingen krijg ik bericht dat je wil ve 2 years ago per sms géén grijze haren. Integendeel, mijn te lang) voornix) schoolcomputer(dus 11 minutes ago via @Bas haar wordt steeds twitter. 43 minutes ago via aai-phone @vanonderwijzer Henk RT @whiteh orse Wat ik m @whitehorse MarcVreeswijk e wel afvraag; als ik te vaak re twitter, word dan ook het Al dat getwitter. Stom gedoe. Daar t Peter Senger haar op je re et 21 minutes ag witter ? begin ik niet aan. Ik tweet wel beter. o from web

voor je het weet lig je er onder (hw 8,7)

Uhr

MOPJE: Voor de dames : Wat is de overeenkom st tussen een auto en een man ? ingezonden do or Léon uit weerselo, 44 jaar alweer.

@anusjevanalle egtig dat ik s Hierbij beloof ik Pl kale e lli ju al om en ch hartelijk zal la M Anus grappen. diegene die nu nog het lef heeft aai-pet 45 minutes ago via een dreigtweet te plaatsen, hou ik @erelid appelw eek af.

JohnP

22 minutes ago from web

@Hupje let op. Optocht door Kluppelstreet staat op de to cht 3 minutes ag

o via tamtam

@hoofdstadvan

Eric

drenthe

@oatmuske

@ovi Ivo Rosbergen MÁNfred hier. KOM WE GAAN ‘T DOEN ! sorry ik zal niet meer zo hard twitteren....1 groot dramaverhaal. 1 years ago per sms

@schoenenreus

Vincent RT@hoofdstadvandrenthe Wat heb ik heurt, geet de optocht dit joar nie deur de klhuppelstreet? 2 minutes ago via tamtam

@hupje Hupje

2 years ago per brief

MANfred Ik twitter mie het gat oet ‘n haak’n, mer wat geet oe dat an eig’nluks? 33 minutes ago vanoet soasel

81

@peterRdeBruns PeterB

den, willen Belicht aan alle le ijk de (witte) jullie zo snel mogel dat ik deze kan lijst telugstulen, zo inees lestaulant teluggeven aan Ch Heng eNsing 55 minutes ago via

‘nBels

@baltbanielink BartB

`t`tKnoll´n Knoll´nBlaedke Blaedke2012 2010


Café de Troll Legtenbergerstraat 1 7595 XA Weerselo Telefoon: (0541) 662282

Residentie van p De PearseG KREöSIDE NTIE

15 JANUARI OPENIN ZATERDAG 21 JANUARI DOLLE IE 29 JANUARI RECEPT an eg kelijk voor iedereen vrij to

E-mail: info@detroll.nl www.cafedetroll.nl

Wat een verschil.

TIJHUIS SUPERMARKT DROGISTERIJ WEERSELO openingstijden:

Ma t/m Vrijdag Zaterdag

82

8.00 uur - 20.00 uur 8.00 uur - 18.00 uur

`t Knoll´nblaedke 2012


nbal Partycentrum Ensink Za. 07-01-2012 Prinse st Jonker Café De Troll Zo. 08-01-2012 Opkom en hofauto Auto Reinders Vr. 13-01-2012 Aanbied Ensink ng residentie Partycentrum Vr. 13-01-2012 Openi rbal Partycentrum Ensink Za. 14-01-2012 Noabe p De Troll Opening resicentie De Pearse Kö Zo. 15-01-2012 tje & Billie ng boet’n verblief Café An Vr. 20-01-2012 Openi uwhorst Bokkenzitting Partycent Ro Za. 21-01-2012 p Dolle zaterdag De Pearse Kö Zo. 21-01-2012 erkoop gala Café van Olffen Zo. 22-01-2012 Kaartv rnebroek e Bornebroek Het Café Bo Zo. 22-01-2012 Recepti residentie Kottelpeern Wo.25-01-2012 Buiten é van Olffen Vr. 27-01-2012 Gala Caf é van Olffen Za. 28-01-2012 Gala Caf Receptie De Pearse Köp Zo. 29-01-2012 é van Olffen Wo.01-02-2012 Gala Caf é van Olffen Vr. 03-02-2012 Gala Caf é van Olffen Za. 04-02-2012 Gala Caf nverrassing Zo. 05-02-2012 Prinse s Prinsengala Weerselo Di. 07-02-2012 Twent gala Weerselo Do. 09-02-2012 Kleintje rinsenverrassing Za. 11-02-2012 Jeugdp alsmis Remigius kerk Za 11-02-2012 Carnav e Partycentrum Ensink Za. 11-02-2012 Recepti entrum Ensink Kadolstermennekes Partyc Zo. 12-02-2012 Treffen penfestival Zo. 12-02-2012 Zatlap amd Café ‘t Peuleke Zo. 12-02-2012 Neugo ala Café van Olffen Wo. 15-02-2012 Jeugdg Aloysiusschool alsvrijdag Kindercarnaval Vr. 17-02-2012 Carnav fuif, Sleuteloverdracht optocht, Aansluitend feest/ der Kin Hal nsenwagen Knollentrekkers is Denekamp, Aanbieden pri hu m. Ge end feest/instuif zaterdag Optocht, Aansluit als nav Car 2 201 02Za. 18Partycentrum Ensink Partycentrum Ensink zondag Carnavalsfeest VVDK als nav Car 12 -20 -02 Zo. 19 montagparty Café De Troll Ma. 20-02-2012 Rosen iddag Di. 21-02-2012 Stapm

83

`t Knoll´nblaedke 2012


3D-TV A new dimension in style

Haarstraat 1 -

Weerselo - Tel. 0541-661409 - www.weiden.nl

´t Knollenbleadke 2012  

Het carnavalsmagazine van Weerselo!

´t Knollenbleadke 2012  

Het carnavalsmagazine van Weerselo!

Advertisement