Page 1

I ZILE

Cotidian independent al judeþului Argeº

Anul XII Nr. 3451 Marþi, 13 decembrie 2005

www.curier.ro e-mail: office@curier.ro

PNL, lider în Argeº

pag. 2

Curierul

20 de pagini

80 de bani (8.000 lei)

Spectacolele, interzise din cauza rujeolei pag. 4

DACÃ AI BANI, POÞI AJUNGE SFÎNT

Primar pictat în bisericã ■ Gheorghe Stancu, primarul din Bascov, spune cã, de cînd a devenit primul om al comunei, a investit mulþi bani în construirea lãcaºurilor sfinte

Acþionarii lui FC Argeº au dublat capitalul! Actualii investitori de la FC Argeº au decis asearã sã dubleze capitalul social al SC FC 2005 SA Argeº ºi sã nu ia în considerare nici una dintre ofertele sosite continuare în pag. 20 din afarã pentru preluarea pachetului majoritar.

30.000 de vitezomani prinºi în flagrant

Doctorul Constantin Pãun comenteazã decizia ministrului Sãnãtãþii.

Bilanþul anual al Inspectoratului de Poliþie Argeº.

Fapt divers

Pagina 3

Social

pag. 20

Tamponare la Albota Curs valutar: 1 euro - 3,6426

Pagina 4

SPORT

Achimescu l-a decapitat pe Gheorghe Dinu ªeful DJS Argeº a cerut schimbarea directorului CSM Piteºti, fãrã nici un motiv. pag. 5

SOCIAL

Vãrul lui Guþã, bãtut de client Georgicã Blondu’, manelist ºi el, s-a dus cu jalba în proþap la poliþie. pag. 11

FAPT DIVERS

Înregistrarea a fost fãcutã cu acordul adolescentei pag. 20 FINANCIAR

Aurul a devenit investiþie bunã În ultimul timp s-a constatat cã preþul sãu a crescut treptat ºi constant. pag. 10

Cel mai frumos copil din Argeº BÃTÃLIA TALOANELOR pag. 7 A ÎNCEPUT!

a z a b În i une ri e n u p pro tive, la s i g e l

Spitalul Militar va deveni municipal Pachetul legislativ propus de Ministerul Sãnãtãþii include ºi modificãri privind Legea asigurãrilor de sãnãtate. continuare în pag. 3

1 USD - 3,0650 Gramul de aur - 52,9597

NARG

„Nu cred cã demiterea mea are tentã politicã“

■ În cea mai nouã bisericã ce se construieºte în Bascov este pictat ºi primarul, care spune cã 80% din finanþãri au fost de la primãrie. pag.11

- Nu rataþi -


Politic - Social

Sondajul Curierului zilei

NA OR LU RIL U DO A C

PNL, lider în Argeº

- Din judeþ adunate Corbeni

■ Apã în comunã În localitate s-au finalizat lucrãrile de alimentare cu apã. Proiectul face parte din programul SAPARD, iar suma investitã este de aproape 24 de milioane.

■ Drum în refacere Au început lucrãrile pentru pietruirea drumului comunal care face legãtura între satele Corbeni ºi Bucºãleºti. Termenul de finalizare este la sfîrºitul anului viitor, iar investiþia a fost finanþatã cu aproape patru miliarde ºi jumãtate din bugetul local.

Marþi, 13 decembrie 2005

■ Probleme la retrocedare Pe Legea 247/2005 privind retrocedarea terenurilor s-au înregistrat aproape 200 de cereri la sediul primãriei. Foarte multe dintre ele sînt incomplete. Primarul sperã cã „vor fi soluþionate toate, chiar dacã vor fi probleme cu pãmînturile, pentru cã nu avem de unde da ºi va trebui sã deranjãm foarte mulþi cetãþeni“. A.Z.

Curierul zilei a efectuat un sondaj de opinie în perioada 2 - 12 decembrie în rîndul argeºenilor, cu urmãtoarea întrebare: „Dacã mîine ar fi alegeri parlamentare, cu ce partid aþi vota?“ Rezultatele aratã cã PNL se aflã pe primul loc în preferinþele persoanelor intervievate de noi, cu 22,5%, în timp ce PSD se aflã foarte aproape, cu 22,03%. Urmeazã, în ordine: PD (13,75%), PRM (11,56%), PNG (9,06%), PC (3,12%), PPCD (0,15%) ºi PAS (0,15%). Este de remarcat cã procentul celor care au optat pentru varianta NU ªTIU /NU VOTEZ este destul de ridicat, 17,65%. Sondajul a fost efectuat pe un eºantion de 640 de persoane, dintre care 383 (59,84%), din mediul urban ºi 257 (40,15 %) din mediul rural.

■ Angajaþii spitalelor Elias ºi Municipal, indignaþi de deciziile ministrului ªefii de clinici ºi secþii ai Spitalului Universitar de Urgenþã Elias sînt nemulþumiþi ºi indignaþi de decizia ministrului Sãnãtãþii de a revoca Consiliul de Administraþie ºi Consiliul Director, mai ales cã spitalul nu are datorii, iar controlul din decembrie dovedeºte acest lucru.

■ Rezultatele sondajului la întrebarea: „Dacã mîine ar fi alegeri parlamentare, cu ce partid aþi vota?“ 22,5%

- decembrie 2005 -

22,03%

17,65% 13,75%

■ Videanu: Bucureºtiul este o capitalã europeanã, cu multiplele ei probleme

11,56% 9,06%

PNL

PSD

PD

PRM

3,12%

PC

PNG

0,15%

0,15%

PPCD

PAS

NU VOTEZ NU ªTIU NU M-AM HOTÃRÎT

Primarul Capitalei, Adriean Videanu, s-a declarat stupefiat de remarcile ºefului Delegaþiei Comisiei Europene, Jonathan Scheele, privind Capitala, afirmînd cã Bucureºtiul se va integra în Uniunea Europeanã cu tot cu multiplele ei probleme.

■ Rezultatele sondajului la întrebarea: „Dacã mîine ar fi alegeri, cu ce partid aþi vota pentru Parlament?“ 31,54%

29,91%

■ Nicolãescu va înainta Parchetului dosarul privind circumstanþele apariþiei epidemiei de rujeolã

- decembrie 2004 -

18,00% 14,28% 3,42% 1,33%

PSD+PUR

PNL+PD

PRM

PNG

PPCD

0,89%

FORÞA DEMOCRATÃ

0,29%

PAS

0,14%

0,14%

PUNR

UNIUNEA GREACÃ

Ministrul Sãnãtãþii, Eugen Nicolãescu, a declarat, luni, în plenul Senatului, unde a prezentat situaþia rujeolei, cã în acest caz pregãteºte un dosar, care va fi înaintat Parchetului, avertizînd cã se va „îndrepta juridic“ împotriva celor care l-au acuzat pe nedrept. (Mediafax)

NU VOTEZ NU ªTIU NU M-AM HOTÃRÎT

- Rezultatele sînt consemnate ca urmare a alianþelor încheiate între unele partide -

- Viaþa politicã în Piteºti -

■ Pendiuc sãrbãtoreºte cu suedezii ºi cu americanii Azi, la Bucureºti, are loc recepþia instalãrii noului ambasador al Statelor Unite în România, Nicholas Taubman. De asemenea, la Ambasada

ªtiri de la Prefecturã

VIP în urcare

&

Iulian Nicolae, director AJOFM Argeº, pentru modul în care organizeazã cursurile de formare profesionalã ºi integrarea absolvenþilor într-un loc de muncã.

VIP în coborîre Trustul de presã

Curierul zilei Publishing & Advertising

Bdul IC Brãtianu nr. 24 Piteºti Tel/fax 22.22.76, 21.59.50 http://www.curier.ro office@curier.ro EDITURÃ SI TIPOGRAFIE: BRIO STAR IND. S.R.L. ISSN 1224-399x

■ „Nu e mare pierdere schimbarea lui Pãun“ Constantin Pãun va mai ocupa funcþia de director al Spitalului Judeþean Argeº pînã pe 16 decembrie. Prefectul judeþului, Ion Cîrstoiu, vede cu

Suediei se desfãºoarã sãrbãtoarea tradiþionalã suedezã numitã „Santa Lucia“. Tudor Pendiuc va fi prezent la ambele manifestãri. C.V.

ochi buni aceastã schimbare. „Nu cred cã este o mare pierdere cã s-a schimbat conducerea spitalului. În plus, directorul spitalului trebuie sã fie ori medic, ori manager, fiecare cu activitatea lui“, a spus prefectul de Argeº.

■ Sfîrºit de an la Prefecturã Instituþiile Prefecturii au încheiat pentru acest an

controalele tematice în judeþ. În schimb, vor continua controalele de ilegalitate chiar ºi de sãrbãtori.

■ Prefectul spune cã învãþãmîntul argeºean are probleme Ion Cîrstoiu, prefectul de Argeº, spune cã în sistemul de învãþãmînt din ºcolile argeºene sînt probleme. „Voi avea o

discuþie cu cei care dispun de aceste instituþii. Responsabili sînt Inspectoratul ªcolar, Inpectoratul Judeþean de Poliþie Argeº, Jandarmeria ºi Gardienii“, a declarat prefectul. Pentru fiecare instituþie, prefectul a gãsit cîteva soluþii: ● gardienii ar trebui sã lucreze în trei schimburi ● numãrul

jandarmilor va trebui sã creascã ● poliþia trebuie sã controleze modul cum se realizeazã toate activitãþile ● inspectoratul va trebui sã raporteze lunar mãsurile la Prefecturã. „E neplãcut cã au trecut patru ani ºi nu s-a fãcut nimic“, a mai adãugat Ion Cîrstoiu. A.Z.

■ Cursurile de formare profesionalã îi ajutã pe ºomeri Agenþia Judeþeanã pentru Ocuparea Forþei de Muncã Argeº a organizat în noiembrie 9 cursuri de formare profesionalã, la Curtea de Argeº ºi Piteºti. Numãrul total de ºomeri cuprinºi la cursuri în luna noiembrie a fost de 156, dintre care doar 66 s-au încadrat într-un loc de muncã. Pe parcursul anului 2005, la AJOFM s-au înregistrat 1.197 de ºomeri. Prin cursurile de formare profesionalã ºi-au gãsit un loc de muncã 421 dintre ei. A.Z.

Funcþionarii publici renunþã la grevã

Gabriel Bratu, inspector general ISJ Argeº, întrucît în învãþãmîntul local sînt deficienþe, lucru recunoscut ºi de conducerea judeþului.

Curierul zilei - pag. 2

- Viaþa politicã în Capitalã -

&

REDACTOR-ªEF: Andreea Dumbrãvescu SECRETAR GENERAL DE REDACÞIE: Cãtãlin Ciobanu SECRETAR DE REDACÞIE: Irina Zanfir DIRECTOR DE PUBLICITATE: Marian Filip (e-mail: marian@curier.ro)

Responsabilitatea pentru conþinutul articolelor aparþine în exclusivitate autorului

Consiliul Unional al Alianþei Federative a Sindicatelor Funcþionarilor Publici SED LEX a decis suspendarea declanºãrii grevei generale, ca urmare a negocierilor purtate între reprezentanþii Guvernului ºi cei ai funcþionarilor publici. B.L.

REDACÞIA Politic: Zoli Criºan, (e-mail: politic@curier.ro) Fapt divers: Alina Pleºan (ºef depart.). (e-mail: fdivers@curier.ro) Social - Economic: Claudia Tudor, Elena Mitalcov (e-mail: social@curier.ro) Sport: Silviu Mihai (ºef depart.), Marius Duinea.

Salariile vor creºte cu 11% Guvernul a acceptat propunerea sindicaliºtilor de modificare a programului de lucru în administraþia publicã, prin începerea lucrului la 8,30 ºi terminarea acestuia la 16,30. O

(e-mail: sport@curier.ro) Fotoreporteri: Viorel Mihãilescu, Mãdãlina Paraschiv. Suprarevizor: Constantin Dumitraºcu TEHNOREDACTARE: Edi Mitrea, Mihaela Marghiolu, Loredana Grigore, Tiberius Fulfuc CULEGERE: Gabriela

singurã zi pe sãptãmînã va fi asigurat program prelungit, pînã la ora 18,30, pentru a veni în sprijinul contribuabililor care nu pot ajunge la instituþie în timpul programului de lucru normal. S-a hotãrît, totodatã, instituirea sistemului de avansare tip carierã. Avansarea se va face astfel pe

Oprescu, Leontina Grigore, Adriana Rãbigan CONTABILITATE: Carmen Andrioaie, Mirela Popescu, Mircea Zaharia AGENÞIA IMOBILIARÃ: Laurenþiu Ivãnescu, Cristi Ilie, Constantin Costache (e-mail: ag_imob@curier.ro) MICA PUBLICITATE: Cornelia Curtean, Monica

propriul post, în funcþie de calificativele obþinute, de activitatea desfãºuratã în cadrul instituþiei ºi de vechimea în administraþia publicã. Prin noul sistem, un funcþionar public poate atinge apogeul carierei profesionale în 13 - 14 ani de la intrarea sa în corpul funcþionarilor publici.

Lixandru, Elena Petrache, TIPOGRAFIE

Director: Ion Tiriplic Director tehnic: Augustin Tãuºan, Gabi Tinculescu, Florin Bãdãrãu, Leonard Comãnescu, George Comãnescu. DIFUZARE: Adriana Bunea, Cristina Savu SECRETARIAT: Sorina

Dumitru, Rodica Melnicu, Simona Criºan JURIST: Daniel Cioarã SUPLIMENTE Curier show: Redactor-ºef Elida Baraþã Curier medical: Redactorºef Eliane Caradima

Aceºtia au mai obþinut ºi o creºtere salarialã pentru 2006 de 11% (5% de la 1 februarie ºi 6% de la 1 septembrie), precum ºi cel de-al 13-lea salariu, în luna ianuarie. La nivel local, autoritãþile administraþiei publice vor constitui, din venituri proprii, un fond de 5% destinat acoperirii diferenþelor de salarizare între funcþionarii publici din administraþia publicã local ºi cea centralã. ■

DIA LIA AGENÞIE DE PUBLICITATE DIRECTOR GENERAL

Dragoº Baraþã

AGENÞI PUBLICITARI: Iulian Bãdiþã, Dorel Burcea, Ioana Iancu, Marius Marghiolu, Liviu Petrache DESIGNER: Claudiu Rontea Tel. 210633, 215740.

Ziarul este difuzat cu concursul firmelor RODIPET, APOLLO, CARMEN-SILVA, PERFECT INTERNATIONAL, TOTAL MUNTENIA PRESS, PRIM PRESS si difuzorii particulari cãrora le mulþumim.

Ziarul nu-ºi asumã responsabilitatea asupra exactitãþii ºi realitãþii celor anunþate, ca urmare a declaraþiilor fãcute de cei care solicitã publicarea diverselor sesizãri, anunþuri, reclamaþii. Pozele marcate cu T sînt trucaje ºi vor fi considerate pamflete


■ Incendiu la Valea Danului Poliþiºtii din Valea Danului au fost anunþaþi cã la locuinþa lui Gheorghe Radu, de 82 ani, din localitate, a izbucnit un incendiu. Focul a fost stins de pompierii militari din Curtea de Argeº ºi s-a stabilit cã acesta a izbucnit din cauza unui coº de fum neprotejat. A ars acoperiºul casei, paguba, fiind evaluatã la 7.000 RON.

■ I-a venit rãu în bar

În baza unei propuneri legislative

Spitalul Militar va deveni municipal

Sãptãmîna trecutã, acest transportatori. Ca urmare a poate deveni spital muproiect de lege a fost dezbãtut transferãrii tuturor atribu- nicipal. Acest lucru înseamnã la Guvern, iar acum sînt þiilor acestor case cãtre casele cã Spitalul Militar va deservi aºteptate observaþiile pe care judeþene, toþi asiguraþii ºi populaþia Piteºtiului, dar ºi le au de fãcut ministerele furnizorii de medicamente pe cea din localitãþile liimplicate. Abia apoi proiectul din acest sistem vor fi în mitrofe. Ca spital municipal, va fi prezentat Parlamen- contract cu casele de asi- nu este nevoie sã acorde toate tului. Guvernul îºi va asuma gurãri de sãnãtate judeþene. tipurile de asistenþã de speresponsabilitatea pentru Pentru cã în Piteºti existã cialitate, ci numai pe cele de acest pachet legislativ. În Spitalul Judeþean Argeº, care bazã (boli interne, chirurgie, cazul în care Parlamentul nu în scurt timp va deveni spital ortopedie etc.). De asemeva da vot favorabil acestui de urgenþã, Spitalul Militar nea, în relaþii contractuale cu pachet legiscasele julativ, Guverdeþene vor nul va cãdea. intra toate Fiind contractul mai aproape de furnizorii de servicii Nu vor mai policlinimedicale, toate disfuncþionalitãþile vor putea fi mai uºor exista difecile din sisevidenþiate ºi corectate. În plus, dacã Spitalul Militar va renþe între temul trandeveni municipal, Serviciul de Urgenþã al Spitalului Judeþean asiguraþii cisportatonu va mai fi aglomerat. Zilnic, aici vin cel puþin 200 de vili ºi cei rilor ºi militari, macel milipersoane pentru tratarea diferitelor afecþiuni, fiind foarte mare gistraþi ºi tar. ■ volumul de muncã pentru doi medici ºi cîþiva asistenþi.

Judiciariºtii cîmpulungeni au fost sesizaþi de medicul de gardã de la Spitalul Cîmpulung cã Florea Dinuþã, de 47 ani, din localitate, a fost adus mort de salvare. Poliþiºtii au stabilit cã bãrbatul a bãut într-un bar din oraº ºi i s-a fãcut rãu. A fost luat de salvare, iar pe drum a murit. Rudele au spus cã Dinuþã era cardiac. Nu sînt suspiciuni ºi urmeazã sã fie fãcutã autopsia cadavrului.

■ A murit în urma unei cãzãturi

■ A înjunghiat doi fraþi Judiciariºtii argeºeni, împreunã cu procurorul criminalist, au finalizat cercetãrile cu privire la cele douã tentative de omor comise în noaptea de 17/18 aprilie 2005, în faþa unui bar din Cîmpulung. Atunci, David Pãun, de 23 ani, i-a înjunghiat pe fraþii Ion ºi Adrian Cojocea. Vinovatul a primit mandat de arestare preventivã pentru 29 de zile.

■ Circulau fãrã autorizaþie Petriºor Florin Duþã, de 21 ani, din Piteºti, a fost prins conducînd o Dacia 1310, avînd autorizaþia provizorie de circulaþie expiratã. În aceeaºi situaþie a fost depistat ºi Vasile Bogdan Golãºel, de 23 ani, din Cîmpulung, care ºofa un ARO 10. În ambele cazuri s-au întocmit dosare penale.

■ Dosare penale pentru difuzare de muzicã fãrã licenþã

Dr. Pãun comenteazã i decizia ministrulu Sãnãtãþii:

„Nu cred cã demiterea mea are tentã politicã“

Duminicã, într-o conferinþã de presã fulger, ministrul Sãnãtãþii Eugen Nicolãescu a decis cã trebuie schimbate conducerile a 15 spitale din þarã. Printre ele, ºi pe cea de la Spitalul Judeþean Argeº. Se pare cã, în spital, acest lucru era cunoscut încã de acum o sãptãmînã, cînd în unitatea spitaliceascã a fost efectuat un control de cãtre doi reprezentanþi ai DSP Bihor ºi alþi doi de la Casa de Asigurãri de Sãnãtate Satu Mare. R.S. Foto: I.T.

ministrul...Voi fi în continuare ºeful secþiei Reanimare, pentru cã, precizez, totul am obþinut prin concursuri. Am fost întrebat dacã eu consider cã demiterea mea are tentã politicã. Am rãspuns cã nu cred, pentru cã medicina nu are a face cu politica. Una e medicina, alta e politica. Poþi sã faci ºi una, ºi alta, dar fãrã sã le amesteci. Aºtept acum sã primesc de la ministru lista cu motivele pentru care am fost demis. Deocamdatã nu am primit-o ºi nu am ce sã spun mai multe“.

„Vreau sã vorbesc cu ministrul“ Ieri, la Direcþia de Sãnãtate Publicã am discutat ºi cu directorul Adrian Tase. Dumnealui ne-a confirmat cã unul dintre numele propuse pentru ºefia Spitalului Judeþean este cel al ortopedului Gabriel Copciag. De asemenea, pînã luni seara, directorul Tase a aºteptat liste cu propuneri venite din partea partidelor de coaliþie. „Aºtept pînã în seara asta (n.r. luni), sã vedem ce nume apar pe

liste, pentru cã e vorba de mai multe persoane. Sînt 90% ºanse ca mîine (n.r. - azi) sã plec la Bucureºti, sã vorbesc personal cu ministrul. De la Ministerul Sãnãtãþii, noi, DSP Argeº, nu am primit nici un comunicat oficial. Va veni în zilele urmãtoare“. În privinþa celor care vor asigura interimatul, nu s-a putut afla nimic concret: „Unul dintre cei propuºi va fi dr. Gabriel Copciag, restul chiar nu ºtiu, sînt mulþi, trebuie sã dezbatem ºi abia apoi vom hotãrî“, a mai spus directorul DSP, Adrian Tase. ■

În ciuda veºtii pe care a primit-o duminicã, directorul spitalului, dr. Constantin Pãun, a venit ieri la serviciu degajat, hotãrît sã-ºi continue activitatea de medic anestezist ºi,

totodatã, sã-ºi îndeplineascã atribuþiile de ºef de secþie ATI. „Eu îmi vãd de treabã. V-am spus cã mã aºteptam la aceastã hotãrîre, pe care nu am de gînd sã o contest. Dacã aºa a zis

În acest an, ca niciodatã, cadrele medicale de la secþiile maternitate din Spitalul Judeþean s-au confruntat cu o avalanºã de tinere sub 18 ani, care au devenit mame. R.S. Foto: I.T.

În neamul ei nu s-a auzit de metode contraceptive

I-au degerat picioarele

Mamã la doar 14 ani!

Floarea V., de 75 de ani, din Stolnici, a fost internatã duminicã seara în secþia Chirurgie Plasticã a Spitalului Judeþean, avînd picioarele degerate. Bãtrîna, vãduvã de 11 ani, ne-a spus cã sîmbãtã seara a adormit înainte de a face focul. A doua zi dimineaþa s-a trezit cu picioarele înnegrite ºi nici nu a mai putut sã meargã. Femeia suferã ºi de artritã. R.S.

Ieri, la Maternitatea II, Florina Bianca Racolþea, de 14 ani, din Cãlineºti, a adus pe lume un bãieþel sãnãtos, de 3,100 kg. Dacã alþi pãrinþi, cu siguranþã, ºi-ar certa odraslele cã la vîrste atît de fragede devin mame, pãrinþii Biancãi i-au mulþumit lui Dumnezeu cã fiica a nãscut un bãiat sãnãtos. „Bine cã e bine ºi ea, ºi copilul. Avem cu ce sã-l creºtem, nu ne plîngem. Oricum, bãieþelul o sã-l creºtem noi“, ne-a

spus mama Biancãi, Despina Racolþea. Minora ne-a spus cã ºi-a început viaþa sexualã la 13

ani ºi cã prietenul ei, Ion Iancu Rebeca, de 19 ani, are intenþii serioase în ceea ce priveºte relaþia lor. Tinerii vor locui în casa

Asearã, pe bdul I.C. Brãtianu,

Un break a luat foc Autoturismul piteºteanului Valeriu Gherghina a fost la un pas sã fie mistuit de flãcãri, asearã, în timp ce maºina era în trafic pe bdul I.C. Brãtianu. Unul dintre taximetriºtii aflaþi în zona pasajului Magnolia a sesizat poliþiºtii care dirijau circulaþia cã de la motorul autoturismului iese fum. Valeriu Gherghina a fost tras pe dreapta, i s-a explicat ce se întîmplã, iar prima reacþie a omului a fost sã stingã focul cu pardesiul. A fost ajutat de un alt taximetrist, care a adus un extinctor ºi, pînã la sosirea echipajului pompierilor militari, focul a fost lichidat. Pompierii ºi poliþiºtii au rãmas sã stabileascã din ce cauzã a izbucnit incendiul, dar se pare cã este vorba de un scurtcircuit. A.P. Foto: D.Þ.

pãrinþilor bãiatului. „Cu banii o sã ne ajute tot pãrinþii, dar el are serviciu la Piteºti“, ne-a spus fata, care în clasa a ºasea a renunþat la ºcoalã. Mama Biancãi a avut grijã ca sarcina sã fie supravegheatã de un medic specialist, aºa cã periodic a dus-o pe fatã la consult.

„Aºa am fost noi în neam, mai grãbite“ Durerile au apucat-o duminicã seara, pãrinþii au chemat salvarea ºi fata a ajuns la

Judeþean, unde ieri dimineaþã a nãscut. Despina Racolþea, mama fetei, ne-a spus cã ºi ea a devenit mamã la 17 ani: „Aºa am fost noi în neam, mai grãbite. Eu am patru copii, trei fete ºi un bãiat. Bianca e cea mai mare, iar bãiatul are 7 ani. Am aflat ºi eu de anticoncepþionale, dar n-am folosit, cã am auzit cã dã dureri de cap, ameþeli. M-a ajutat Dumnezeu, de doi ani n-am mai avut sarcinã“. Fiica însã, la 14 ani, nu a auzit de metode contraceptive: „Ce e alea, cã nu ºtiu, n-am auzit?!“, ne-a rãspuns Bianca, atunci cînd am întrebat-o dacã a folosit vreo metodã de contracepþie. ■

Dr. Constantin Pãun

Accident de muncã la Automobile Dacia Sîmbãtã seara, Ionuþ Popescu ºi Ionel Bujor, ambii electricieni la uzinã, au încercat sã repare instalaþia de debitare ETG, de la departamentul presaj, unde apãruserã probleme la poziþionarea semifabricatelor pe banda de role. Electricianul Ionuþ Popescu a intrat sub bandã pentru remedierea avariei, iar

în scurt timp a ieºit cu braþul sîngerînd. Din declaraþiile colegilor s-a stabilit cã un semifabricat aflat pe banda superioarã a fost eliminat ºi i-a cãzut pe antebraþ. Cazul a fost înregistrat la ITM Argeº, iar cercetarea celor întîmplate este efectuatã de o comisie desemnatã de conducerea Uzinei Dacia. A.P.

A leºinat la serviciu O piteºteancã de 45 de ani a ajuns ieri dimineaþã la Spitalul Judeþean dupã ce a fost victima unui accident de muncã. Sabina Ungureanu, filatoare la SC Argeºana SA, a leºinat în timp ce fãcea curãþenie la locul de muncã ºi a suferit o fracturã la încheietura mîinii drepte. Cazul a fost înregistrat la ITM Argeº, iar cercetarea accidentului de muncã este efectuatã de o comisie desemnatã de conducerea unitãþii. A.P.

✍ Fîl, fîl, fîl, a venit barza! Nota 10 la naºtere Ionela Antoaneta ºi Marian Huzum, din Valea Nandrii, sînt în al nouãlea cer, dupã ce au devenit pãrinþii unui bãieþel. Florian Octavian, cãci aºa va fi botezat copilul, a vãzut lumina zilei ieri ºi a avut la naºtere 3,400 kg. Soþii mai au o fatã de 8 ani, care a stat în permanenþã la spital, pînã cînd mama a nãscut. Mama a primit la naºtere nota 10, pentru cã bebeluºul a plîns imediat. R.S.

Curierul zilei - pag. 3

Poliþiºtii din Topoloveni, împreunã cu inspectori de la UCMR ADA Piteºti, au verificat mai multe firme, pentru a stabili dacã sînt respectate normele legale privind drepturile de autor. Pe numele a patru patroni din Topoloveni ºi Dobreºti au fost întocmite dosare penale deoarece difuzau muzicã ambientalã fãrã a deþine contract ºi licenþã de difuzare. Alina Pleºan

Avantaje:

Marþi, 13 decembrie 2005

Medicii Spitalului Judeþean au anunþat poliþiºtii cã salvarea l-a adus mort pe Constantin Ionescu, de 70 ani, din Bughea de Jos. La cercetãri s-a stabilit cã, duminicã dupãamiazã, în timp ce traversa o punte, pensionarul a alunecat ºi a cãzut în apã, suferind multiple traumatisme. Bãrbatul a fost dus la Spitalul Cîmpulung, apoi transferat la Piteºti, unde a murit. Nu sînt suspiciuni cu privire la cauza decesului.

LUNA CADOURILOR

în acþiune

Pachetul legislativ propus de Ministerul Sãnãtãþii include ºi modificãri privind Legea asigurãrilor de sãnãtate. Propunerea legislativã se referã la desfiinþarea Casei de Asigurãri de Sãnãtate a Transportatorilor (CAST) ºi a Casei de Asigurãri de Sãnãtate a Armatei, Ordinii Publice ºi a Autoritãþii Judecãtoreºti (CASAOPSMAJ) ºi transferarea tuturor atribuþiilor acestor case cãtre casele R.S. judeþene.

Fapt divers

✍ Poliþia


Social

Bãtaie cu furci în rudãrie Duminicã seara, Grigore Cãliþã, de 34 de ani, din Tigveni, l-a agresat pe Bogdan Joiþa, de 17 ani, din acelaºi catun de rudari, de pe dealul Momaia, în care locuiesc amîndoi. Cãliþã i-a dat cu furca în cap mai tînãrului Bogdan, pentru cã acesta din urmã avusese o altercaþie cu fratele sãu cu ceva vreme în urmã. La faþa locului a venit cîte un echipaj al Ambulanþei ºi Poliþiei din Curtea de Argeº, pentru ca incidentul sã nu ia amploare. R.C.

Marþi, 13 decembrie 2005

Pompierii cer primarilor sã dea cu antiderapant Din cauza poleiului format pe ºosea ºi a faptului cã autoritãþile locale nu împrãºtiaserã material antiderapant, pompierilor din Curtea de Argeº le este foarte greu sã ajungã cu maºinile la incendii. De aceea, pompierii fac apel la primarii ºi autoritãþile comunelor din zona Curtea de Argeº sã ia mãsurile necesare pentru iarnã, astfel încît intervenþiile sã se facã în condiþii optime, iar gospodãriile aflate în pericol sã fie salvate în timp util. Zona din nordul municipiului Curtea de Argeº este cea mai afectatã, dupã spusele pompierilor, însã, cu o organizare bunã, totul s-ar putea rezolva. R.C.

La Curtea de Argeº se dau ultimele ajutoare de urgenþã Lunã de lunã, la Biroul Asistenþã Socialã ºi Autoritate Tutelarã se înregistreazã zeci de cereri pentru acordarea unor ajutoare de urgenþã. Cel mai adesea, cetãþenii solicitã sprijin financiar din partea administraþiei publice locale pentru achiziþionarea de medicamente ºi realizarea unor investiþii de naturã medicalã costisitoare. Suma rãmasã disponibilã acum la sfîrºit de an pentru ajutoare de urgenþã este destul de micã adicã 33.950.000 lei vechi motiv pentru care Primãria Curtea de Argeº va putea face fericiþi numai 26 dintre solicitanþi. Chiar dacã în mod curent acest gen de ajutor financiar se acordã o singurã datã pe an aceleiaºi persoane, uneori se mai fac ºi excepþii. Una dintre acestea poate fi posibilitatea acordãrii unui ajutor de urgenþã - pentru a doua oarã - unuia dintre cetãþenii care au avut de suferit în urma inundaþiilor de la începutul lunii august. C. Voicilã

Ieri, poliþiºtii argeºeni au prezentat bilanþul activitãþii pe anul 2005. La întrunire, alãturi de comisarul ºef Marian Orjanu, camandantul Poliþiei Argeº, a participat ºi comisarul ºef Gheorghe Popa, adjunctul chestorului Dan Valentin Fãtuloiu. Referitor la procesul de reformare a IPJ Argeº, comisarul ºef Gheorghe Popa spune cã actuala echipã managerialã a urmat politica de integrare în UE, aºa cã a acordat calificativul de bine spre foarte bine. A.P. Foto: C.T.

S-a dezvoltat reþeaua intranet Printre obiectivele prioritare ale conducerii IPJ Argeº se numãrã: ● reorganizarea instituþionalã ● reducerea fenomenului criminalitãþii ºi creºterea gradului de siguranþã publicã ● modernizarea activitãþilor criminalistice ● creºterea fluenþei circulaþiei ºi a siguranþei rutiere etc. S-a creat o structurã de monitorizare a implementãrii proiectelor ºi conceptelor de acþiune, dezvoltarea reþelei intranet ºi s-a introdus sistemul de analizã sãptãmînalã prin teleconferinþã.

Bilanþ anual la Inspectoratul de Poliþie Argeº

În acest an, agenþii de la Circulaþie au avut pradã bogatã

Fonduri de 400.000 euro deturnate În 2005 a crescut numãrul evaziunilor fiscale ºi al cazurilor de rambursãri ilegale de TVA. Poliþiºtii au constatat cã se comit ilegalitãþi cu banii obþinuþi din fonduri PHARE, ISPA ºi SAPARD. Serviciul Anticorupþie cerceteazã douã cauze în care s-au deturnat fonduri de 400.000 euro, în care sînt implicate Primãria Piteºti ºi o altã instituþie publicã. Au fost confiscate 110 casete audio-video, 700 CD-uri ºi DVD-uri conþinînd filme piratate, în valoare totalã de 400 milioane lei.

Peste 2.000 de infracþiuni cu autori necunoscuþi În 2005 au fost sesizate 12.927 infracþiuni, cu 1.000 mai puþine decît anul trecut, ºi au fost cercetate 5.580 persoane. S-a înregistrat o scãdere a criminalitãþii, în acest an fiind înregistrate ºase omoruri, faþã de 16 cîte au fost în 2004, nici una din aceste fapte nefiind comisã la comandã sau pentru reglare de conturi. Au fost înregistrate 2.048 de

S-au desfiinþat mai multe compartimente În baza proiectului de organizare, s-au fãcut mai multe modificãri: reducerea funcþiilor de conducere ● înfiinþarea compartimentului „Apeluri de urgenþã 112“ ● reorganizarea mascaþilor ºi înfiinþarea unei grupe pirotehnice în cadrul acestei structuri ● reorganizarea serviciului criminalistic. S-au înfiinþat compartimentele: ● Combaterea infracþiunilor de mare violenþã ● Protecþia patrimoniului ● Furturi de auto ● Urmãriri; transformarea Biroului Arme, Explozivi ºi Substanþe Toxice în serviciu ● înfiinþarea Biroului de Poliþie Comunalã Bîrla etc. Au fost desfiinþate: ● Compartimentul Poliþia Pieþelor ºi Poliþia Instanþe ºi Protecþie Magistraþi ● Biroul de Poliþie Arpechim ● Compartimentele arest de la Cîmpulung ºi Curtea de Argeº. Au fost angajaþi 49 poliþiºti ºi s-au pensionat 61 poliþiºti. Pentru abateri disciplinare au fost sancþionaþi 31 poliþiºti: unul a fost destituit, 28 au primit mustrare scrisã, unuia i s-a luat 10% din salariu pentru trei luni ºi unuia i s-a amînat avansarea în grad.

infracþiuni cu autori necunoscuþi, fiind rezolvate 1.513. Poliþiºtii argeºeni au reuºit sã prindã 82 de urmãriþi general, care se sustrãgeau de la executarea pedepsei, a mandatelor de arestare, iar prin cooperarea cu Biroul Naþional Interpol au fost arestaþi cinci urmãriþi internaþional, toþi fiind extrãdaþi în România.

În aceastã toamnã, poliþiºtii de la Circulaþie au organizat o acþiune de prevenire. ªoferii au fost sfãtuiþi sã fie atenþi la modul în care conduc ºi sã nu apese pedala acceleraþiei mai mult decît trebuie

1.384 de ºoferi prinºi bãuþi Reprezentanþii Poliþiei Rutiere au constatat 720 de infracþiuni. Aproape 30.000 de vitezomani au fost amendaþi, iar 1.384 de ºoferi au fost depistaþi conducînd sub influenþa alcoolului. Au fost suspendate 2.537 de permise de conducere, iar 565 de permise au fost anulate. S-au soluþionat 3 accidente cu fuga autorului de la faþa locului, rãmînînd în lucru alte douã infracþiuni de acest gen. Accidentele grave au fost produse de încãlcarea regulilor de circulaþie în cazul pietonilor, neatenþia în conducere, viteza excesivã ori neadaptarea la

Bilanþul Inspectoratului de Poliþie a scos la ivealã faptul cã în acest an s-au înregistrat mai puþine crime decît anul trecut

Curierul zilei - pag. 4

Spectacolele, interzise din cauza rujeolei Ultimele evenimente care au fãcut vîlvã la toate nivelurile mediatice (vezi înjunghierea unei eleve într-o prestigioasã ºcoalã bucureºteanã, de cãtre iubitul ei, batjocura la care a fost supusã - în repetate rînduri - o profesoarã din Constanþa, precum ºi epidemia de rujeolã, care face ravagii acum în toatã þara) au fost resimþite ºi în unitãþile ºcolare din Curtea de Argeº printr-un val de adrese oficiale. C.Voicilã

Astfel, conducerea ºcolilor din municipiu a fost avertizatã de DSV Argeº (prin adresa nr. 6.488/5.12.2005) asupra faptului cã, „din cauza evoluþiei cazurilor de rujeolã, la nivelul judeþului nostru sînt interzise orice activitãþi distractive extraºcolare de tip spectacole, festivitãþi, reuniuni, aniversãri“. Aºadar, s-a zis cu spectacolele de Crãciun, adio „Balul Crãciuniþelor“, concerte

condiþiile de drum ºi trafic ºi neacordarea de prioritate. Trei poliþiºti sau fost implicaþi în comiterea de accidente, fãrã consecinþe grave, unul dintre ei, prins bãut la volan, fiind destituit. Pentru diminuarea numãrului accidentelor rutiere, IPJ Argeº, împreunã cu mai multe primãrii, au hotãrît sã punã în aplicare proiectul ProSiguR, ce vizeazã supravegherea informatizatã, cu echipamente radar a traficului. Etapa a II-a a proiectului are în vedere amplasarea unor camere video în zonele vulnerabile comiterii infracþiunilor ºi a accidentelor. Totodatã, poliþiºtii au reuºit sã instaleze o reþea de transmitere a datelor între toate poliþiile orãºeneºti ºi comunale din judeþ ºi sã þinã legãtura cu jandarmii ºi pompierii, comunicarea fiind fãcutã cu telefonie mobilã. Argeºul este judeþ pilot ºi deocamdatã serviciul este gratuit. Dacã va da randament, programul va fi finanþat de minister. ■

de colinde sau pluguºor... Nici ISJ Argeº nu s-a lãsat mai prejos ºi, ieri, a remis ºcolilor din teritoriu o adresã oficialã, þinta fiind tot conducãtorii de instituþii. Acestora li s-a pus în vedere obligativitatea respectãrii notei nr. 12.940/6.12.2005 a MEC, care precizeazã necesitatea „asigurãrii unui climat optim pentru desfãºurarea procesului instructiveducativ“. Directorii de ºcoli trebuie sã „monitorizeze permanent starea disciplinarã pe întreaga perioadã a

prezenþei elevilor în unitatea de învãþãmînt, cît ºi la alte activitãþi organizate în ºcoalã“ ºi rãspund de securitatea ºi siguranþa elevilor ºi a întregului personal. Aºa cum era de aºteptat, incidentele „cu aspecte de violenþã sau care aduc prejudicii imaginii sau patrimoniului ºcolii vor fi aduse de urgenþã la cunoºtinþa conducerii ISJ“, nu de alta, dar aceasta trebuie sã aibã timp sã ia mãsurile necesare „pentru a se evita deformarea adevãrului“. ■


Scand al în s argeºe portul an

Pentru returul campionatului, antrenorul piteºtenilor, Sorin Cîrþu, îºi doreºte o întãrire a lotului ºi are pe listã cîþiva jucãtori: „Caut fotbaliºti care sã fie disciplinaþi pentru munca în colectiv. Nu mã intereseazã jucãtori individuali, pentru cã punctul nostru forte în acest tur de campionat a fost munca echipei. Au existat ºi unii care m-au dezamãgit. Nu este posibil ca un fotbalist de 28 de ani sã aibã fluctuaþii de formã. În retur, voi da credit unor tineri cum sînt Tãnase, Neagoe sau Ionaºcu“.

Clubul Sportiv Municipal Piteºti are, începînd de vineri, un nou director, în persoana lui Narcis Iordache, antrenor de judo la acest club, fost director adjunct al DJS Argeº. Gheorghe Dinu, ex-ºeîmbãtã, Gheorghe Dinu a contestat hotãrîrea venitã pe cale politicã, susþinînd cã este ilegalã, pentru cã nu a fost semnatã de preºedintele ANS, Florian Gheorghe, unde nu se specificã motivele pentru care a fost detaºat. Prin

S

FC Argeº are jucãtori de naþionalã

Brazilianul nu l-a convins De aproape o lunã, la echipa din Trivale a venit în probe un jucãtor brazilian. Antrenorul Sorin Cîrþu a declarat cã fotbalistul cariocas nu l-a convins cã meritã sã fie oprit în lot: „Trebuie sã fie peste cea ce avem noi la echipã. Jucãtori ca el avem ºi noi. De ce sã îi dau eu unui strãin sã mãnînce o pîine, cînd ºi la noi sînt destui amãrîþi? Nu sîntem în mãsurã sã facem gesturi de caritate“.

Cîrþu nu va pleca Tehnicianul alb-violet este hotãrît sã-ºi continue munca începutã la Piteºti ºi nu se aratã interesat de o despãrþire de FC Argeº: „Dacã va fi liniºte, voi rãmîne. Am avut o ofertã tentantã acum o lunã ºi jumãtate, dar am refuzat-o“, a spus Sorinaccio. ªi directorul general Viorel Ilinca a declarat cã Sorin Cîrþu nu va pãrãsi echipa: „Ne dorim o stabilitate financiarã ºi nu se pune problema ca Sorin sã plece“.

Vrea performanþã

acelaºi ordin, fostul ºef al CSM Piteºti a fost instalat în funcþia de director adjunct la DJS Argeº. aurenþiu Achimescu, cel care conduce destinele sportului argeºean ºi cãruia i-a venit aceastã decizie, spune cã nu este o schimbare politicã: „În data de 8 decembrie 2005, am primit ordinul 555 de la Agenþia Naþionalã pentru Sport, prin care Gheorghe Dinu a fost schimbat din funcþia de la clubul CSM Piteºti, fiind instalat director adjunct la Direcþie. În locul sãu, în aceeaºi zi, a fost instalat Narcis Iordache, fostul director adjunct al DJS. Eu nu am ce sã comentez pe tema acestui ordin, pentru

L

D

Narcis Iordache, noul director al CSM Piteºti, este convins cã ºi în mandatul sãu clubul din ªtrand se va regãsi între cele mai bune grupãri din þarã. El crede cã prin revitalizarea unor secþii, clubul poate sã urce în clasamentul ANS. M.D.

Dovada din care reiese cã Laurenþiu Achimescu a cerut destituirea directorului CSM Piteºti

Este o schimbare politicã Gheorghe Dinu, fostul ºef al CSM Piteºti, nu a vrut sã facã prea multe comentarii pe seama schimbãrii sale din funcþie: „Am contestat acest ordin ºi aºtept sã vãd care este rãspunsul preºedintelui ANS. În funcþie de acest rãspuns, voi vedea ce voi face. Eu cred cã

este o schimbare politicã. Dacã se fãcea pe criterii profesionale, înþelegeam. Cît timp am stat la conducerea acestui club, nimeni nu a avut ce sã îmi reproºeze legat de activitatea mea profesionalã. Am reuºit sã aduc acest club în primele trei din þarã, dupã Steaua ºi Dinamo. Rezultatele mele se vãd în sutele de medalii obþinute an de an de sportivi“. M.D.

Care sînt obiectivele pe termen scurt ºi lung? - Vreau o colaborare cît mai bunã cu antrenorii ºi ajutarea secþiilor de judo, box ºi lupte, secþii care au avut probleme ºi care nu au obþinut rezultatele aºteptate. Urmãresc sã am relaþii foarte bune cu autoritãþile locale, Primãria ºi Prefectura, pentru a face sport de performanþã. Investiþiile care se deruleazã acum vreau sã se continue.

Briliantul, din nou în top! Adrian Mutu a jucat, duminicã dupã-amiazã, 90 de minute în meciul disputat de echipa sa, Juvetus, pe Delle Alpi, din Torino, cu Cagliari. Piteºteanul a avut o evoluþie bunã, însã, din pãcate, nu a marcat nici unul din cele patru goluri ale echipei sale, trecîndu-ºi numele doar în dreptul unei centrãri de gol. S.M. Românul a fost considerat de agenþia Datasport unul dintre cei mai buni jucãtori ai echipei Juventus. Meciul a contat pentru etapa a 15-a din Serie A, iar, în urma acestui rezultat, Bãtrîna Doamnã ºi-a consolidat poziþia în fruntea clasamentului, avînd în vedere cã rivala Milan a pierdut în faþa lui Inter. Italienii îi acordã nota 7 internaþionalului român, la fel ca ºi

bunã sau nu. Pînã la proba contrarie, trebuie sã îi acordãm credit“. ■

Pot menþine clubul în primele trei locuri!

Precedent Schimbarea lui Gheorghe Dinu nu este singura hotãrîre care a fost contestatã, luatã de Laurenþiu Achimescu. La numai o zi de la instalarea sa în fruntea acestei instituþii, ºeful DJS l-a destituit din funcþie ºi pe directorul Sãlii Sporturilor, Alin Dinu. Acesta l-a dat în judecatã pe Achimescu, cerîndu-i daune morale 400 milioane lei. Procesul este pe rol la Tribunalul Argeº. M.D.

cã ordinele se executã, nu se comenteazã. Eu mã subordonez ANS-ului. Aceastã schimbare nu mã priveºte pe mine, ci e treaba ministrului. Din 9 decembrie, ordinul a intrat în vigoare. omnul Dinu nu s-a prezentat astãzi (n.r. ieri) la seviciu, însã nu este nici o problemã, pentru cã dureazã ceva timp pînã cînd se face predarea de gestiune între cei doi. Din punctul meu de vedere, nu cred cã este o schimbare politicã. Dacã Narcis Iordache va fi un bun manager sau nu al acestui club se va dovedi în timp. Pînã nu vom vedea rezultatele, nu pot sã vorbesc dacã a fost o schimbare

coechipierilor sãi Pavel Nedved, Patrick Vieira ºi Zlatan Ibrahimovici. Doar francezul David Trezeguet a primit mai mult: 7,5, acesta marcînd, de altfel, ºi douã dintre golurile echipei. „Mutu i-a luat locul suspendatului Camoranesi, în banda dreaptã, dar a jucat aproape atacant. A fãcut un meci bun, a fost þinut 90 de minute pe teren de antrenorul Fabio Capello ºi a dat pasa decisivã la primul gol marcat de Trezeguet“, a caracterizat Datasport prestaþia lui Mutu. Dupã meci, Briliantul a declarat ºi el: „Important este cã am reuºit sã cîºtigãm. Sînt mulþumit de jocul meu, însã cred cã toatã echipa a fãcut o partidã foarte bunã. Scorul de 4-0 mi se pare cã spune totul. M-am obiºnuit cu noul post ºi pot spune cã îmi place, pentru cã pot fi mereu în centrul acþiunii“. ■

SENZO SERV - ÎNCHIRIERI AUTO; RENT-A-CAR

Urmãresc ca stadionul din ªtrand sã redevinã al clubului. Ce se va întîmpla cu secþiile neperformante? - Voi încerca sã le redresez printr-o susþinere financiarã mai consistentã. Am fãcut deja demersuri pentru secþia de volei, care trebuie sprijinitã cu bani, pentru a scãpa de problemele pe care le are acum. Vreau sã infirm zvonurile apãrute, cum cã voi da afarã angajaþii care au colaborat cu directorul Gheorghe Dinu. Nu voi da afarã pe nimeni ºi vreau sã am o colaborare cît mai bunã cu ei, dar ºi cu ceilalþi.

mele trei locuri. Secþia de nataþie, cea mai bunã din þarã, va fi în continuare sprijinitã, pentru cã aduce foarte multe medalii. Dacã voi reuºi sã redresez secþiile de box, lupte ºi judo, putem urca încã o treaptã. ■

Clubul este pe locul trei în clasamentul ANS. La sfîrºitul anului viitor, credeþi cã va fi tot în vîrful piramidei? - Consider cã este loc ºi de mai bine. Pot menþine clubul în pri-

Locul doi la Arad Acum cîteva zile, s-au încheiat, la Arad, Campionatele Naþionale de Nataþie pentru juniori II. Sportivii de la CSM Piteºti au cîºtigat 13 medalii, reuºind sã termine competiþia pe

locul doi la echipe. Primul loc a revenit înotãtorilor de la Steaua. Argeºenii au ocazia sã se revanºeze în faþa sportivilor bucureºteni, la Naþionalele de juniori I, concurs care va începe joi, la Piteºti.

Vor victorie în Moldova Voleibalistele de la Argeº Volei Club vor încerca, sîmbãtã, sã iasã din subsolul clasamentului primei divizii, dupã ce, acum cîteva zile, au fãcut un mare pas în evitarea retrogradãrii. Elevele antrenorului Adi Mihãilã vor sã învingã în deplasarea din Moldova, unde vor întîlni pe CSU Metal Galaþi. Un rezultat bun pentru sportivele argeºene ar însemna rãmînerea aproape sigurã pe prima scenã a þãrii.

Ultima ºansã Unii dintre baschetbaliºtii piteºteni au ºansa sã demonstreze conducerii cã meritã sã rãmînã la echipã ºi în returul campionatului. BC Argeº va întîlni, sîmbãtã, de la ora 17, la

Sala Sporturilor, pe CSU Braºov, în ultima etapã a acestui tur de campionat. În funcþie de acest joc, antrenorul George Ziguli va decide ce jucãtori urmeazã sã punã pe lista neagrã, consecinþã a neîndeplinirii obiectivului impus de conducere.

Fãrã medalii în Italia Lotul de înotãtori al clubului CSM Piteºti, care a reprezentat þara noastrã la Europenele de Nataþie din Italia, sãptãmîna trecutã, la Trieste, a revenit în þarã fãrã nici o medalie. Consideraþi ca favoriþi ai probelor la care au concurat, ªtefan Gherghel a reuºit sã intre în finala de 100 m fluture, iar Ionela Cosma a terminat pe locul 13 proba de 800 m liber. M.D.

Tel. 0248/210888; 0726/767666; www.senzo-serv.ro Piteºti, bdul I.C. Brãtianu - lîngã Pasaj Magnolia

Curierul zilei - pag. 5

Cîrþu îºi doreºte ca FC Argeº sã devinã una dintre cele mai puternice echipe din campionat. În eventualitatea în care clubul nu va mai avea probleme financiare, tehnicianul argeºenilor vrea o clasare cît mai bunã: „Dacã vom avea bani, e normal sã ne dorim mai mult. ªtiu cã echipa are potenþial ºi, cu cîteva plombe, vom fi mult mai sus“. M.D.,S.M.

ful grupãrii din ªtrand, a fost eliberat din funcþie, printr-un ordin semnat de vicepreºedintele Agenþiei Naþionale de Sport, Liviu Cepoi, la cererea directorului DJS, Laurenþiu Achimescu. M.D.

Marþi, 13 decembrie 2005

Sorinaccio crede cã, peste ceva timp, la echipa naþionalã a României vor apãrea ºi fotbaliºti de la FC Argeº. În viziunea sa, Cîrþu îi vede pe Prepeliþã ºi Cristi Tãnase: „Deºi Prepe a avut momente cînd m-a dezamãgit (mã aºteptam la mai mult din partea lui), este un jucãtor valoros. Tãnase, prin driblingurile sale, eliminã foarte uºor adversarii. Este un copil bun ºi provine dintr-o familie mai amãrîtã. Are o mare dorinþã de afirmare ºi va face treabã“.

Sport

Interesat de anumiþi jucãtori

Achimescu l-a decapitat pe Gheorghe Dinu!

LUNA CADOURILOR

ªeful DJS Argeº a cerut schimbarea directorului CSM Piteºti, fãrã nici un motiv


Bogdan Udup

ediþia a VIII-a

Alexia Costache Trimiteþi taloane, dacã vreþi ca micuþul dvs. sã cîºtige concursul!

Talon de concurs Cel mai frumos copil este: ................................ (numele favoritului)

Numele meu este: ................................

Nr.

33

(numele dvs.)

Concurs - Publicitate

Cel mai frumos copil din Argeº

Clasament Iulian Caciuc.................3.830 Denis Rizea...................3.650 Sonya Maria Dang........3.500 David Leancã................3.400 David Sîrboiu................1.823 Andra Cumpenaºu.......1.594 Alexia Costache..............986 Anamaria Stoica..............875 Sebastian Stoica.............874 Alisia Drotianu.................864 Rareº Augustin Miu........ 656 Dragoº Dumitru...............550 Alberto Diaconu..............511 Robert Vãtafu...................330 Maria Beatrice Toma.......292 Maria Iulia Tinca..............290 Iulius Andrei Pãiuº..........282 Bogdan Udup...................275 Adriana Paul...................260 Adrian Safta.....................257 Bianca Sãndulescu.........252 Cãtãlin Deaconu..............243 Simona Iordache.............225 Alexandra Morlova..........221 Denisa Cãlinescu............210

Moºul ºi asistenta lui vor oferi daruri copiilor cîºtigãtori

Marþi, 13 decembrie 2005

A început bãtãlia pentru Marea Finalã, pentru titlul Cel mai frumos copil din Argeº 2005

ARG

Curierul zilei - pag. 7


Agenda zilei - Publicitate

Horoscop

vã citeºte în astre Lipsã de randament pentru Raci

Minerva

Caracteristica zilei Opoziþia Lunii cu Mercur favorizeazã i dealismul ºi deciziile

Marþi, 13 decembrie 2005

✍ Calendar Soarele rãsare la 7.43 ºi apune la 16.36 S-a întîmplat pe 13 decembrie 1904 - Metroul londonez este complet electrificat, fiind eliminate locomotivele cu abur. S-au nãscut pe 13 decembrie 1887 - Scriitorul Mihail Cruceanu. 1900 - Ionel Perlea, dirijor ºi compozitor român. Maxima zilei: „Falsul prieten te ur meazã ca umbra atîta timp cît eºti în plinã luminã a soarelui“. (Dossi)

O r t o d o x : (cruce neagrã) Sfinþii Mari Mucenici Eustratie, Auxentie, Evghenie, Mandarie ºi Oret; Sfînta Muceniþã Lucia Fecioara.

http://www.teatrul ioncreanga.ro/ În acest site sînt prezentate toate datele necesare pentru spectatorii fideli ai Teatrului Ion Creangã din Bucureºti. Este foarte interesant cã site-ul poate fi accesat ºi de strãinii care cunosc bine limba englezã sau franceza. Tot aici gãsiþi ºi CV-urile actorilor, cu pozele acestora din spectacole. I.Z.

✍ Librãria Diverta ● Un secol de teoria relativi tãþii, Albert Einstein, Editura Humanitas, 25 RON. ● Cruciada copiilor , Florina Ilis, Editura Cartea Româneascã, 27.99 RON. ● Cimitirul animalelor, Stephen King, Editura Nemira, 35 RON. ● Tainele inimii, Cristian Teodorescu, Editura Cartea Româneascã, 22.50 RON. I.Z.

vinã, ci pentru cã auspiciile zilei nu sînt favorabile reuºitei. Dacã vedeþi cã lucrurile merg prost, mai bine lãsaþi planurile importante pe altãdatã, ca sã nu pierdeþi timp preþios pe lucruri blocate.

O ceartã mai veche cu un coleg poate sã porneascã din nou, pentru cã dezgropaþi iar securea rãzboiului. Totul pãrea sã se fi liniºtit cîndva, dar se pare cã nici una dintre pãrþi nu a uitat de unde a pornit conflictul. Încercaþi sã nu vã întoarceþi la ceea ce nu a mers bine mai demult, Aurel Stoian comisar-ºef Garda Financiarã ci sã cãutaþi o cale actualã de a redresa situaþia. - 13 ianuarie

Ion Mihãilescu membru PSD de Argeº 1 februarie

Criticile vã deranjeazã, dar reuºiþi sã le treceþi cu vederea ºi sã nu puneþi nimic la inimã. Unii colegi insistã sã-ºi impunã numai pãrerile lor, fãrã sã þinã cont de

dialog, de aceea, cînd veþi vedea cã relaþia se tensioneazã inutil, îi veþi lãsa sã spunã ce vor, întorcîndu-le, pur ºi simplu, spatele. Vã veþi ghida dupã principiul „cel mai deºtept cedeazã“. Aºa veþi evita conflictele.

Dacã vi se face vreo propunere, vã puteþi aºteptã sã aibã ºi unele urmãri financiare. Ori vindeþi sau cumpãraþi ceva, ori primiþi o ofertã de serviciu sau de afaceri, ca atare, nu trebuie sã rataþi ocazia, pentru cã - datoritã acestei ºanse - bugetul dvs. ar putea cunoaºte o creºtere sau o stabilizare. Discutaþi despre bani, plãtiþi datorii sau intraþi în posesia unor bani.

Emil Nicolae dir. Salubritate 26 martie

✍ Haihui pe Net

Curierul zilei - pag. 8

Cristian Boureanu deputat de Argeº 15 decembrie

Ghinionul zilei de marþi 13 cade pe umerii dvs. ºi veþi avea impresia cã daþi piept numai cu probleme. Tot ce încercaþi sã faceþi dã greº, dar nu pentru cã aþi avea vreo

pripite. Este posibil sã aparã neînþelegeri ºi confuzii.

Nervozitatea ºi graba care vã mai cuprind uneori sînt imediat potolite de piedicile cu care vã confruntaþi astãzi. Pe cît de aprins sînteþi acum de un plan,

pe atît de repede renunþaþi la primul impas, pentru cã existã mereu ceva care vã þine pe loc sau vã mai trage de mînecã sã vã gîndiþi dacã nu cumva excesul de zel duce într-o direcþie greºitã.

Sînteþi cam pasiv în iubire, aºteptaþi doar de la partener atenþie ºi vorbe frumoase, ce vã fac sã vã simþiþi excelent, dar uitaþi cã o relaþie trebuie sã evolueze din ambele pãrþi în mod egal. Amintiþi-vã cã ºi partenerul aºteaptã de la dvs. aceleaºi gesturi de afecþiune pe care ºi el vi le oferã, dar, dintr-o comoditate cu care v-aþi obiºnuit - preferaþi doar sã vã rãsfãþaþi în iubire.

Ilie Cristea preº. PPCD Argeº - 1 iunie

Vã tenteazã ori sã porniþi o afacere, ori sã investiþi o sumã importantã de bani într-un plan mãreþ. Poate ar fi bine ca acum doar sã pregãtiþi terenul pentru

- CE VEDEM ASTÃ ZI LA TELEVIZOR Dumitru Dicu, director Pediatrie 10 mai

marea investiþie, dar sã o lãsaþi pentru începutul anului viitor, ca sã porniþi în auspicii mai solide. Ajunge doar sã turnaþi temelia pe care, mai tîrziu, veþi construi planurile dvs. Puteþi totuºi sã cumpãraþi acum un obiect.

Rutina vã face sã vã simþiþi inutil, pentru cã aþi dori sã vã ocupaþi de treburi mai importante, dar, orice aþi face, parcã nimic nu iese conform aºteptãrilor sau eforturilor depuse. Pentru cã nu este o zi norocoasã, ar fi bine sã vã limitaþi la lucruri mãrunte, în care nu existã riscul sã greºiþi. Nu daþi randament ºi aveþi mereu impresia cã ceva vã þine pe loc. Nimeni nu vã poate þine piept în cazul în care sînteþi provocat la lupte de principii sau orgolii. Aveþi, de departe, o Tudor Pendiuc - poziþie superioarã ºi reprimar - 5 august uºiti sã vã înlãturaþi, pe

Mihaela Olteanu - dir. adjunct Colegiul I.C. Brãtianu - 22 februarie

Dr Dan Manu - ºef SML Argeº - 7 iulie

rînd, toþi rivalii. Nu neapãrat cu agresivitate sau o forþã de dominare care uneori vã reprezintã – ci prin argumente puternice, care îi lasã pe ceilalþi fãrã replicã. Aveþi ac de cojocul tuturor inamicilor.

Nimeni nu vã poate pãcãli, pentru cã cei care încearcã sã umble cu cioara vopsitã pe lîngã dvs. vor fi imediat demascaþi ºi poate chiar ºi sanctionaþi. Le veþi þine o predicã durã, de o vor tine minte, încît le va trece orice chef sã mai încerce vreodatã sã profite de încrederea dvs. Seriozitatea cu care trataþi pro- Dr Alexandru Matrozi blemele îi obligã ºi pe ceilalþi sã renunþe la superficialitate. - 17 septembrie

Marilena Baraþã, preºedinta Trustului de presã Curierul zilei - 22 octombrie

Partenerul de suflet v-ar putea acuza azi cã sînteþi distant, indiferent, cã nu rãspundeþi încercãrilor sale de apropiere sau de dialog, dar

nu intenþionaþi asta. Aveþi niºte probleme personale cãrora doriþi sã le daþi prioritate, dar, pentru a vã ocupa de ele, trebuie sã neglijaþi planul sentimental. Nu prea aveþi timp pentru cel drag sau pentru familie, ºi de aceea veþi avea multe reproºuri.

Aveþi garanþii clare privind viitorul cert al unor planuri la care vã aduceþi contribuþia. Nu sînt simple vorbe sau promisiuni în vînt, ci asigurãri care vã oferã o mai mare încredere cã ceea ce doriþi sã obþineþi este pe cale sã ajungã la dvs. curînd. Visele dvs. se concretizeazã mai mult, dar construiþi totul lent, pentru cã nu e un proiect uºor. Cu cît dureazã mai mult, cu atît rezultatele vor fi mai stabile.

Gelu Mujea - dir. Apã Canal - 20 noiembrie

TVR 1 7,00 Jurnalul TVR 8,05 Isabel, în cãutarea iubirii (s) 8,55 Cãlãtorii culinare 9,30 Teleshopping 10,00 Sãnãtate pentru toþi! (r) 11,00 Iartã-mã! (r) 12,25 Euro-dispecer 12,30 Nocturne (r) 13,30 Desene animate 14,00 Jurnalul TVR 14,30 Teleshopping 15,00 Alege viaþa! 15,30 Legendele automobilismului 16,00 Kronika 16,55 Martin Luther 18,00 Generaþia contra 19,00 Jurnalul TVR 20,15 Prim-plan 21,00 Ziarul (co., SUA, 1994) 23,05 Jurnalul TVR 23,35 Memorialul durerii 0,35 Ofiþer Karen (s) 1,25 Generaþia contra (r) 2,15 Jurnalul TVR (r) 3,25 Londra mã ucide! (dramã, M.B., ‘91) 5,15 Cãlãtorii culinare (r) 5,50 Destine secrete (s)

21,30 Jurnalul TVR 22,00 Jurnalul Euronews 22,15 Lovitura lui Murphy (dramã, M.B., 1979) 0,05 Stargate: Atlantis (s)

Filmul zilei

Noul Alcatraz

ANTENA 1 6,30 În gura presei 7,00 Observator 8,00 Canalul de ºtiri 10,00 În gura presei (r) 10,30 Concurs interactiv 12,15 Dãdaca (s) 13,00 Observator 13,45 Marinicã ºi ai lui (r) 16,00 Observator 16,45 Anastasia (s) 17,45 9595 - te învaþã ce sã faci 19,00 Observator 20,15 Din dragoste 22,00 Secretul Mariei (s) 23,00 Observator 0,00 Noul Alcatraz (thriller, SUA, 2002)

PRO TV

PRIMA TV 7,00 Teleshopping 7,30 Orizonturi europene (r) 8,00 Sport cu Florentina 8,05 Teleshopping 8,40 Cãlãtorii în lumi paralele (s) 9,40 Sunset Beach (s) 10,40 Oamenii vorbesc (r) 11,30 Tele RON 12,30 Teleshopping 13,00 Garito 14,10 Teleshopping 14,45 Garito 16,05 Dragoste ºi putere (s) 16,45 Oamenii vorbesc 17,25 Trãsniþi în NATO (r) 18,00 Focus 19,00 Camera de rîs

7,55 Cursa de karting (co., coprod. ‘03) 9,25 Insula dragostei (co., Italia, 2003) 11,15 Agenda (co., SUA, 1990) 13,00 Viaþa de dupã (dramã, Spania, ‘02) 14,55 Charly (co., SUA, 2002) 16,30 Grãdiniþa lui tãticu’ (co., SUA, 2003) 18,05 Cavalerii Shaolin (acþiune, coprod., 2003) 20,00 Cartea Evei (dramã, Canada, 2002) 21,35 Carnivale (s) 22,30 Punctul pe i (thriller, coprod., 2003) 0,00 Nemurire (SF, coprod., 2004)

Antena 1, ora 0.00 1,05 Remix - Rock Forum

19,30 Da sau nu 20,00 Reþeaua Pãianjen (thriller, SUA, 2001) 22,00 Trãsniþi în NATO (s) 22,30 Focus Plus 23,30 Da sau nu (r) 0,00 Cãlãtorii în lumi paralele (r) 1,00 Focus (r) 2,00 Guinness 3,00 Clubul de noapte 7,00 ªtirile PRO TV 9,10 Omul care aduce cartea 9,15 Tînãr ºi neliniºtit (r) 10,15 Doctorul de suflete (s) 11,15 Dispãruþi fãrã urmã (r) 12,15 La Bloc (r) 13,00 ªtirile PRO TV 13,45 Tata (dramã, SUA, ‘89) 16,00 Tînãr ºi neliniºtit (s) 17,00 ªtirile PRO TV 17,45 Teo 18,45 Dãruieºti ºi cîºtigi 19,00 ªtirile PRO TV 20,15 Tunetul negru (acþiune, SUA, ‘98) 22,15 La Bloc (s) 23,00 ªtirile PRO TV 23,45 Walker, poliþist texan (s) 0,50 Omul care aduce cartea (r) 1,00 ªtirile PRO TV (r) 2,00 Pãdurea pierdutã (dramã, Rom., 1972) 4,00 Doctorul de suflete (r) 5,00 Profeþii despre trecut (r) 6,00 Teo (r)

Povestea are loc în Antarctica, unde a fost înfiinþatã o închisoare de maximã siguranþã. Ridicarea acestui loc are o urmare neobiºnuitã. Un monstru preistoric se trezeºte din somnul sãu de sute de ani ºi face zeci de victime. Singurii cruþaþi sînt doi vechi prieteni. Din distribuþie, Dean Cain ºi Elizabeth Lackey.

TVR 27,00 Maria 7,00 Maria Bonita (s) 7,55 Teleshopping 8,30 CeZar ºi tipar 9,00 Rebelii (r) 10,00 Tonomatul DP 2 11,40 Pasiuni (s) 12,35 Inspectorul Linley (r) 13,30 Teleshopping 14,00 Desene animate 14,30 Aventurile lui Shirley Holmes (s) 15,00 Împreunã în Europa 16,00 Jurnalul TVR 16,30 Tribuna partidelor parlamentare 17,00 Moºtenitoarea (s) 18,00 Jurnalul Euronews 18,15 Euro-dicþionar 18,30 Mãrturii 19,05 A fost odatã hoþ (s) 20,00 Trãsniþii din Queens (s) 20,30 Scotland Yard 21,00 Lumea de aproape

2,00 Concurs interactiv 3,00 Observator (r) 4,00 Dãdaca (r) 4,30 Anastasia (r) 5,30 9595 - te învaþã ce sã faci (r)

HBO


Lumea bunã a Piteºtiului s-a adunat, ieri searã, la restaurantul Rehoma, pentru a

Gina Bilous

participa la examenul de absolvire a modelelor de la ªcoala de Fotomodele ºi Bune Ma-

niere Gina Bilous. Din juriu au fãcut parte Denisa Didiþã, una dintre Reginele Piteºtiului,

Elisabeta Roman, directoarea Grãdiniþei cu program prelungit Nr. 7 Piteºti, ºi alþi cîþiva membri de seamã. Pentru a obþine titul de fotomodel Gina Bilous, cei 30 de cavaleri ºi prinþese au trecut prin diverse probe, au cîntat ºi au dansat, cea mai interesantã probã fiind testul de originalitate. Copiii, cu vîrste între 4 ºi 17 ani, au dãruit flori tuturor doamnelor, cadouri domnilor, iar ziariºtilor - un platou mare cu prãjituri ºi covrigi. Juriul a fost impresionat de gestul lor ºi l-au chemat pe Moº Crãciun, care le-a oferit diplome de absolvent ºi multe daruri. ■ E.ª. Foto: D.Þ.

✍ Capra vecinului ■ Drogul... uitatului în vitrine Aho, aho, nãpãstuiþii Moºului, iete cã acuº-acuº vin Sãrbãtorile ºi voi tot cu buzunarele sau cardurile pustii! E adevãrat, mai sînt în lume ºi dintr-ãi care au, d’ãia care nu doar vor, ci ºi pot, dintre aceia care nu-ºi numãrã de zece ori mãrunþiºul din buzunar. Dar grosul îl reprezentaþi voi, sãrãcuþii Moºului, care n-aveþi altã putinþã, acu’ de Crãciun ºi de Anul Nou, decît sã treceþi pe lîngã vitrinele pline cu bunãtãþi ºi sã vã mulþumiþi doar cu uitatul. Da’ vedeþi cã, uneori, ºi

uitatul prea des ºi prea lung e periculos... Cicã poate chiar s-ajungã un drog!

Fapt divers - Cultural - Publicitate

Gina Bilous ºi-a costumat copiii în zîne A absolvit încã o promoþie de fotomodele

■ Viaþa cît o facturã la apã Cã majoritatea românilor devin pe zi ce trece tot mai sãraci ºi mai amãrãºteni nu mai e un secret pentru nimeni, ba chiar se vede cu ochiul liber. ªi se mai vede în fiºierele poliþiei ºi în fiºele internaþilor la Psihiatrie, dar ºi în condicile cimitirelor care, incredibil, de ceva vreme, au devenit foarte populate, pînã la supraaglomerare. De curînd, un bãtrîn de 61 de ani a ajuns ºi el locatar al unui astfel de oraº al morþilor... ªi-a luat singur zilele, disperat cã nu-ºi putea plãti factura la apã. Ce-a ajuns, domnule, viaþa noastrã cea de toate clipele! Cã uite cã nu valoreazã nici cît o facturã la Apã-Canal... Kiron

✍ Radarul Curierului ■ Somn de voie, la Urgenþã

■ Þinutã ca la ºcoalã, la Primãria din Bogaþi La Primãria din Bogaþi, nu s-a schimbat numai imaginea instituþiei. Recent, primarul a fãcut un nou sediu ºi s-a mutat cu tot cu personal acolo. Numai cã, dacã s-a fãcut o investiþie pentru realizarea acestui obiectiv, primarul s-a gîndit sã doteze ºi femeile din subordinea sa. Cu ce?... Foarte simplu! Cu o þinutã ºcolãreascã de toatã frumuseþea, cã doar trebuie sã arate prezentabil în faþa sãtenilor. Aºa cã doamnele din primãrie s-au conformat ºi poartã cu mare grijã þinuta. TzUrLy Blitz

Marþi, 13 decembrie 2005

De cele mai multe ori, mai ales seara, Spitalul Judeþean devine un mic azil de bãtrîni sau centru de adunare a tuturor cerºetorilor, care vin cu diverse probleme sau pur ºi simplu sã se odihneascã. Omul din imagine a ales sã stea pe unul din scaunele din holul Urgenþei, pentru cã nu prea îl mai ajutau picioarele sã ajungã pînã în staþionar. Somn uºor, vise plãcute ºi cît mai multã treabã pe capul paznicului, nu de alta, dar sã nu vinã cumva la bietul om, sã-l dea afarã.

✍ Noutãþi culturale ■ Recital de pian Daniel Codãuº Sala Ars Nova a Centrului Cultural din Piteºti va gãzdui, mîine la ora 18, o nouã ediþie a Salonului Artelor. De aceastã datã, pianistul Daniel Codãuº va susþine un recital de zile mari.

■ Întîlnire între scriitori ºi elevi Astãzi, la ora 10.00, la ªcoala Nr.1 Nicolae Simonide, din Piteºti, va avea loc o întîlnire între elevi ºi scriitorii locali. Manifestarea, organizatã de Centrul Cultural, are ca scop popularizarea scriitorilor autohtoni ºi crearea unei legãturi între aceºtia ºi copii.

■ Florile Dalbe, la Costeºti Sîmbãtã, la ora 16.00, la Casa de Culturã din Costeºti, va avea loc etapa localã a Festivalului Florile Dalbe. Festivalul obiceiurilor tradiþionale de Crãciun ºi Anul Nou a ajuns la ediþia a XXV-a, iar etapa finalã se va desfãºura la Piteºti, în preajma Crãciunului. I.I.

Caravana vedetelor continuã la Haiducu Curierul zilei - pag. 9

Nu pierdeþi seri de neuitat alãturi de mari interpreþi ai muzicii populare româneºti, la restaurantul Haiducu Intim Do!

ARG

Petreceþi sãrbãtorile de iarnã la restaurantul Haiducu Intim Do! Invitaþi de marcã vã vor delecta cu muzicã de calitate, iar preparatele culinare vor fi la înãlþime. Programul: Astãzi - Nicu Albu ºi Rodica Dobre ● 14.12.2005 - Taraful Iancu Jianu ● 15.12. 2005 - Cristina Turcu-Preda ● 16.12.2005 - Bianca Rus ºi Ovidiu Dobre ● 17.12. 2005 - Constantin Enceanu ● 19-20.12.2005 - Nicu Albu ● 21.12.2005 - Maria Loga ● 22.12.2005 - Cristina Turcu Preda ● 23.12.2005 - Etnico ºi Mirela Radu ● 26.12.2005 - Ionuþ Sidãu ● 27.12.2005 - Nicu Albu ● 28.12.2005 - Costicã Boeru ● 29.12.2005 - Cristina Turcu-Preda ● 30.12.2005 - Nicu Albu.


Social - Financiar

Ce trebuie sã ºtiþi ca sã vã feriþi de ghinioane LUNA CADOURILOR

Azi e marþi,13!

Argeºenii au cîºtigat 340 milioane la Loto

Duminicã, la tragerea Loto 6 din 49, în judeþul nostru s-au înregistrat, conform Centrului de Lucru Argeº al Loteriei Române, 97 de cîºtiguri. Valoarea totalã a acestora este de 340 de milioane lei. Valoarea unui cîºtig la categoria a III-a este de I.I. 3,9 milioane lei vechi.

Astãzi este marþi ºi pe deasupra ºi 13! Pentru superstiþioºi poate fi consideratã o zi crucialã, în care ghinioanele se þin lanþ. În acest an, nu a mai picat marþi într-o zi de 13 decît în septembrie. Cei foarte superstiþioºi sînt convinºi cã, în fiecare marþi, sînt trei ceasuri rele, iar dacã mai este ºi 13, ghinionul te poate pîndi la orice pas. I.I.

Sfaturi pe supers ntru tiþioºi

● dacã verºi sarea ori piperul, ia-le ºi aruncã-le peste umãrul stîng, sã fereºti casa de certuri ● dacã scapi foarfeca pe jos, înseamnã cã iubitul te înºalã ● nu deschide umbrela în casã ºi nu o pune pe pat sau pe masã, cã e semn de moarte ● dacã eºti bolnav ºi vezi pisici bãtîndu-se, te pîndeºte moartea ● nu puneþi bani în mai multe buzunare

● dacã îþi cade musca în mîncare sau în bãuturã, e semn bun ● dacã vrei sã ai noroc atunci cînd joci cãrþi, sã stai pe o batistã ● dacã îþi auzi numele strigat noaptea, sã nu rãspunzi, cã acest lucru prevesteºte o nenorocire ● nu întoarce fila de calendar înainte ca luna sã se fi terminat, cã aduce ghinion ● se spune cã, dacã spargi oglinda, ºapte ani vor urma numai nenorociri. Dacã totuºi þi se întîmplã acest lucru, toate cioburile trebuie culese cu atenþie ºi aruncate într-un rîu, ca ghinionul sã se spele

Trebuie sã ºtiþi cã se spune cã la fel de periculoasã este ºi o vinere în 13. Nici sîmbãta nu este o zi norocoasã. Zilele norocoase sînt luni, miercuri, joi ºi duminicã. Se zice cã puteþi avea totuºi un dram de noroc marþea, între orele 15 ºi 16.30,

Marþi, 13 decembrie 2005

■ În ultimul timp, s-a constatat cã preþul sãu a crescut treptat ºi constant marilor companii în domeniu. Oamenii au început sã-ºi piardã încrederea în dolar, în euro sau în alte monede, metalele preþioase consolidîndu-ºi astfel poziþia pe piaþã. Pierderea încrederii populaþiei în monede ca euro sau dolar îi determinã pe tot mai mulþi oameni sã achi-

În ultimul an, preþul aurului a crescut vertiginos atît pe piaþa internaþionalã, cît ºi pe cea internã. Dacã în decembrie 2004 preþul unui gram de aur era cotat de Banca Naþionalã la aproximativ 400.000 lei, luna aceasta, gramul de aur a ajuns la 520.000 lei, la cursul BNR. B.L.

ºi

Premii de 4.200 RON (42.000.000 ROL) 2.100 RON s-au acordat la tragerea la sorþi care a avut loc în data de 2 decembrie 2005

Pe card BRD Maestro

Întrebare: Care este perioada în care se desfãºoarã Campania QUATTRO BRD? Rãspundeþi corect la întrebarea de mai sus*, decupaþi talonul ºi depuneþi-l la una dintre unitãþile BRD din Piteºti (sediul central ºi agenþiile Exerciþiu, Argedava - Prundu, Brâncoveanu, Ceair, Gãvana, Muntenia - centru, Nord, Rãzboieni, Smîrdan, Trivale), Mioveni, Cîmpulung-Muscel, Curtea de Argeº, Topoloveni, Costeºti. Toate taloanele completate corect vor participa la tragerea la sorþi, care va avea loc la sediul Suc. Piteºti, din Bdul Republicii nr 69 bis în 29 decembrie, pentru taloanele depuse pînã în 27 decembrie 2005. Taloanele vor fi publicate în fiecare numãr din ziarul Curierul zilei, în perioada 1 noiembrie - 27 decembrie 2005. Un participant poate cîºtiga un singur premiu.

Curierul zilei - pag. 10

Rãspuns:________________________

*pentru rãspunsuri, accesaþi www.brd.ro sau apelaþi la personalul din unitãþile BRD, unde depuneþi taloanele.

Nume.................................................................................... Prenume............................................................................... Adresã................................................................................... ................................................................................................ Numele cîºtigãtorilor vor fi publicate în ediþia din 30 decembrie ale ziarului.

Marilena Popovici stã într-un bloc din cartierul Craiovei. Este unul dintre oamenii care crede atît de tare în superstiþii, încît spune cã astãzi sub nici o formã nu va ieºi din casã. De unde vine aceastã decizie categoricã a dumneavoastrã? - Am strîns atîtea argumente, încît nu cred cã le-aº putea înºira pe toate. Soþul mi-a murit pe 13 martie 2000, în altã zi, de marþi 13, parcã în 1996, am cãzut ºi mi-am fracturat mîna în douã locuri, am avut un proces cu primul termen tot într-o zi de 13 ºi l-am pierdut. Întotdeauna, într-o astfel de zi e imposibil sã nu sparg ceva în casã. Pot sã vã mai dau exemple, dacã vreþi.

Care este cea mai mare temere a dumneavoastrã legatã de aceastã zi? - Refuz sã mã gîndesc la asta! Sper sã nu i se întîmple ceva lui Miºu, motanul meu, pentru cã a devenit cam apatic... ■ ziþioneze metale preþioase. Ca urmare, odatã cu cererea de metale preþioase, a crescut ºi preþul, care începe sã fie din ce în ce mai greu de controlat. Economiºtii spun cã preþul unui gram de aur înregistrat în aceastã perioadã pe pieþele internaþionale este cel mai ridicat din 1979 încoace. Magazinele de profil ºi casele de amanet din Piteºti s-au conformat acestei tendinþe de creºtere a preþului. Deºi nu pare chiar atît de spectaculoasã în magazine, fiind vorba doar de cîteva zeci de mii de lei, creºterea este vizibilã.

Preþuri mai mari cu 20.000, la casele de amanet „Este adevãrat cã au crescut preþurile la gramul de aur. De la începutul anului ºi pînã acum, acestea au crescut cu aproximativ 20.000 lei pe gram. Avem aur de 14 K la 395.000 lei la vînzare ºi de 18 K la 435.000 lei“, a spus unul dintre reprezentanþii caselor de amanet din oraº. Nici magazinele de bijuterii nu se lasã mai prejos. Ele scot la vînzare gramul de aur din Italia, de 18 K, cu 540.000 lei, iar aurul de 14 K, tot italian, se vinde cu 490.000 lei. Preþurile pot varia cu cîteva mii de lei mai mult sau mai puþin, în funcþie de magazin.. ■

Titlurile RRC, performerele pieþei la termen de la Sibiu Preluarea de cãtre Rompetrol a grupului francez Dyneff nu putea lãsa indiferenþi investitorii din pieþele futures ºi options de la Sibiu.

„Debutul sãptãmînii a fost marcat de corecþii masive de preþuri pe majoritatea pieþelor“, a declarat Radu Bîlbãie, directorul de tranzacþionãri al bursei sibiene. Pe fondul unei volatilitãþi sporite, o parte dintre investitori s-au grãbit sã lichideze poziþiile deþinute ºi sã încaseze profiturile acumulate. Începînd de miercuri, piaþa a cãpãtat un suflu nou, iar acþiunile au reînceput sã creascã, recuperînd integral pierderile din zilele anterioare. Din acest punct de vedere, a fost o sãptãmînã idealã pentru speculatori, care au putut profita de trei schimbãri majore de trend. Finalul sãptãmînii nu a fost lipsit de surprize, derivatele pe acþiuni reîncepînd sã scadã, cu excepþia celor pe RRC. Investitorii au manifestat un interes deosebit ºi pentru celelalte derivate din domeniul petrolier. Contractele SNP s-au situat pe locul doi în topul lichiditãþii, acestea fluctuînd pentru Crãciun între 0,4693 ºi 0,53 lei, scadenþã pentru care nu se aºteaptã o scãdere sub pragul de

0,485 lei, iar pentru martie, între 0,52 ºi 0,5710 lei, pragul suport aflîndu-se la 0,52 lei. Titlurile TLV au avut o evoluþie oscilantã, ele fiind cotate pentru aceastã lunã între 1,25 ºi 1,3330 lei, investitorii prognozînd evoluþia lor în culoarul 1,035 – 1,3550 lei, iar pentru martie, între 1,39 ºi 1,4950 lei, scadenþã pentru care se prognozeazã menþinerea peste valorile de 1,345 ºi 1,33 lei. SIF-urile au permis realizarea de speculaþii în aceeaºi zi sau pe termen scurt. Pentru Crãciun, SIF 1 a fost cotat la 2,28 - 2,401 lei, în timp ce SIF 2 a fluctuat între 2,19 ºi 2,321 lei, iar pentru martie, între 2,38 ºi 2,551 lei. Titlurile SIF 3 au fost cotate pentru scadenþa lunarã la 2,001 – 2,19 lei, iar pentru martie, între 2,26 ºi 2,33 lei, în timp ce SIF 5 au fluctuat între 2,4902 ºi 2,63 lei, respectiv între 2,7301 ºi 2,87 lei. Acþiunile BRD nu au reuºit sã mai depãºeascã nivelul de 15 lei pentru scadenþa lunarã, ele fluctuînd între 14,3 ºi 14,75 lei. Pentru martie, ele au fost cotate la 15,1 – 15,3 lei. ■ R.G.

Leul a reînceput sã creascã Sãptãmîna trecutã, moneda naþionalã a avut o tendinþã apreciativã atît faþã de euro, cît ºi de dolar. Aceastã evoluþie a fost posibilã datoritã intrãrilor mari de cash pe segmentul caselor de schimb bancare sau particulare. Este vorba, în primul rînd, de banii trimiºi acasã pentru Sãrbãtori de românii care muncesc în strãinãtate, iar, apoi, de schimburile fãcute de strãini, posibil fonduri speculative, care doresc sã beneficieze de dobînzile

R.G.

„Vinerea trecutã, derivatele ºi 0,0077 lei, pentru martie, prepe acþiunile RRC au fost vedetele þurile de cotare fiind stabilite la ºedinþei, într-o zi în care celelalte 0,1244 lei, respectiv 0,1407 lei. acþiuni au cunoscut corecþii de „Pe piaþa options, s-a putut obpreþ, prin tranzacþionarea a 5.818 serva cã unii investitori mizeazã contracte futures, volum care a pe o viitoare creºtere a preþului reprezentat 53% din totalul tran- activului suport RRC“, explicã zacþiilor, din care 3.372 pentru Todãriþã. Aceastã intuiþie s-a Crãciun ºi 2.446 pentru martie concretizat pentru cei amintiþi 2006“, a precizat Decebal N. To- în atracþia spre opþiunile CALL, dãriþã, economist la bursa si- care le vor da dreptul sã cumpere bianã. „Numãrul considerabil de contracte futures pe acþiunile contracte pentru scadenþa luna- RRC, în cazul în care preþurile rã indicã interesul speculatorilor îºi vor continua trendul asde a obþine profituri rapide, din cendent. ■ posibilele oscilaþii viitoare. În ce„Operaþiunile ea ce priveºte scadenþa martie, care se pot derula pe numãrul poziþiilor deschise a crescut la 8.120“. Acpiaþa la termen sibianã oferã þiunile RRC au înreo multitudine de variante de gistrat, la finalul investiþii pentru cei interesaþi de ºedinþei, o creºteacþiunile RRC sau celelalte titluri re de 0,0065 tranzacþionate, în funcþie de strategia ºi lei/acþiune, asteptãrile fiecãruia“, a încheiat Todãriþã.. pentru Crãciun,

Sãptãmînã prolificã pentru speculatori

CΪTIGAÞI CU

Premiul I - 2 x 500 lei Premiul II - 2 x 400 lei Premiul III - 1 x 300 lei

Ultimele sãptãmîni au marcat o creºtere spectaculoasã a valorii metalelor preþioase. Specialiºtii susþin douã idei de bazã: Aceastã majorare se datoreazã mai degrabã cererii din partea persoanelor fizice ºi mai puþin a

Am gãsit-o pe femeia care nu iese din casã de fricã

● nu þine mãtura lîngã pat, cãci spiritele rele vor crede cã e o invocaþie ● nu te muta într-o casã nouã, vinerea sau sîmbãta ● nu te aºeza pe colþul mesei, cã rãmîi necãsãtorit ● nu te lãsa mãturat pe picioare, cã nu te mai cãsãtoreºti

Aurul a devenit investiþie bunã

Oamenii nu mai au încredere în bani

iar orele extrem de rele sînt marþea, între 12 ºi 13.30. Deºi trãim într-o lume modernã, mulþi ne mai ghidãm încã dupã asemenea superstiþii. Dacã vã încadraþi în categoria superstiþioºilor, aveþi mare grijã la ce faceþi astãzi!

româneºti, mult mai mari decît cele din þãrile lor de origine. Euro a început sãptãmîna la un curs de 3,6548 ºi a încheiat-o la 3,6377 lei, mai jos cu 9% faþã de finele lui 2004. Oficialii BNR au afirmat în ultima perioadã cã leul va continua sã se aprecieze faþã de euro ºi în 2006, dar în termeni reali, adicã luînd în calcul ºi inflaþia. Banca centralã considerã cã raportul leu/euro nu va mai scãdea semnificativ pe parcursul perioadei imediat

urmãtoare, dar nici nu va creºte mai mult de 6 – 8%, cît este prognozatã inflaþia pentru anul viitor. În acest fel, leul se va deprecia în termeni nominali comparativ cu euro, dar va marca totuºi o apreciere în termeni reali. Este posibil ca pe finalul anului euro sã reînceapã sã creascã, pentru a ajuta la stabilirea accizelor pe primul trimestru al anului viitor, dupã care, intraþi în 2006, sã vedem leul apreciindu-se din nou. Dupã o perioadã în care preþul futures al raportului leu/euro s-a consolidat în jurul valorii de 3,65 lei, maximul de 3,69 lei, stabilit la jumãtatea lui noiembrie devenind o amintire, sãptãmîna trecutã, moneda unicã a reînceput sã scadã. Dolarul a înregistrat o scãdere mai semnificativã vineri, la aceasta contribuind evoluþia paritãþii sale faþã de euro pe pieþele internaþionale. Cursul mediu al monedei americane a coborît de la 3,1231, la începutul sãptãmînii, la 3,0855 lei, în timp ce euro a crescut de la 1,1680 la R.G. 1,1825 dolari. ■


Social

Decembrie - Luna Cadourilor Într-o dimineaþã, un preot merge pe uliþa satului. Se întîlneºte cu o puicuþã de vreo 15 ani: -Sãrut mîna, pãrinte! -Bunã! Mai merge ºi se întîlneºte cu altã puicuþã, de vreo 18 ani: -Sãrut mîna, pãrinte! -Bunã, bunã! Mai merge ce mai merge ºi se întîlneºte cu o babã: -Sãrut mîna, pãrinte! -Mergi sãnãtoasã, Marie!

Urarea unui argeºean pentru argeºeni

Sã aveþi parte de tot ce vã doriþi ºi nici un vis frumos sã nu vã rãmînã în urmã! Dorinþe împlinite, multã liniºte ºi sãrbãtori fericite, asta le doresc eu argeºenilor mei.

Bancul zilei

Maria Þãranu, 76 de ani - pensionarã

✍ Cititori, aveþi cuvîntul!!!

Vãrul lui Guþã, bãtut de client ■ Manelist ºi el, s-a dus cu jalba în proþap la poliþie Vineri dimineaþã, 10.43. La postul de poliþie din Bascov, încã nu s-a dat trezirea sau poate dis-de-dimineaþã, poliþiºtii au plecat pe teren. R.S. Foto: I.T.

Cuca, comuna afaceriºtilor Comuna Cuca mai poate fi numitã ºi comuna oamenilor de afaceri. Aici s-au nãscut Benone Lazãr, patronul societãþii Lazãr Internaþional, patronii firmelor Magic ºi Roxemi ºi regretatul Mihail Erbaºu. Spre deosebire de comuna Uda, unde la fiecare douã case vedeai una dãrîmatã, aici, la douã case se ridicã o vilã. C.V.

Gheorghe Stancu, primarul Bascovului, este înainte de toate un om religios. O spune el însuºi ºi o dovedeºte ºi faptul cã, de cînd a devenit primul om al comunei, a investit mulþi bani în construirea locaºurilor sfinte. De asemenea, la fel de dragi îi sînt ºi copiii „ãia mici“ ce „au mame tinere“, cãrora, în fiecare an,

Þuica se vinde la ºosea Deoarece producþia de prune este singura afacere a locuitorilor din Cuca, cîþiva dintre aceºtia ies sã o vîndã pe drumul naþional dintre Argeº ºi Vîlcea. Unul dintre cei care scot bani din aceastã „meserie“ este Constantin ªuºenete. Cu o sacoºã plinã cu sticle de doi litri de þuicã ºi vin îºi aºtepta clienþii.

Se vinde mai bine þuica sau vinul? - Þuica, doar sîntem în zona unde se face cea mai bunã producþie din Argeº. Cu vinul este mai greu. Care este preþul fiecãruia? - Þuica o vînd cu 60 de mii litrul, iar vinul, cu 30 de mii. Cît vindeþi zilnic? - În jur de 300 - 400 mii lei. Cine cumpãrã cel mai des? - În general, piteºtenii ºi vîlcenii, restul mai rar. De pildã, strãinii nu cumpãrã deloc. C.V.

Bere în altar Într-o bisericã proaspãt construitã din Bascov, pictorii de lãcaºuri de cult fãceau ultimele retuºuri la picturile de pe pereþi. Fiind intrarea blocatã, am pãtruns în casa de rugãciune chiar prin altar. De cum am intrat, în altar, pe masã, alãturi de icoane, o lumînare ºi alte lucruri sfinte, se aflau ºi douã cutii cu bere. La ieºirea din incinta bisericii, am aflat cã se fac slujbe ºi cã, de fapt, biserica a fost presfinþitã. E.ª. Foto: I.T.

Nume de localitate cu origine slavã Bascovul este una dintre cele mai vechi localitãþi argeºene, atestatã documentar în 1421. Istoricii spun cã cel mai vechi sat este cel care a dat numele localitãþii, denumit ºi documentul

în preajma Sãrbãtorilor, le oferã cadouri. În spatele service-ului de la Bascov se construieºte o minunãþie de bisericã. Cea mai nouã din comunã, la care se lucreazã încã din anul 1999. Lucrãrile, însã, au început sã se desfãºoare cu rapiditate în ultimii ani. Primarul refuzã sã spunã vreo cifrã vizavi de costuri, dar precizeazã cã 80% a fost finanþatã de primãrie, apoi cã au fost mulþi sponsori. „La picturã se lucreazã de doi ani, se fac ºi slujbe, iar pe unul dintre pereþi sînt pictat ºi eu, alãturi de PS Calinic“. Nuþa Radu, are 20 de ani, e din Teleorman ºi îºi doreºte ca la anul sã devinã studentã la Arte. Împreunã cu alþi doi prieteni, zi de zi picteazã pereþii bisericii. Un om de afaceri piteºtean s-a oferit sã-i gãzduiascã la unul din hotelurile pe care le patroneazã. ■ R.S. Foto: I.T.

de origine Baþcov. Denominaþia are etimologie slavã ºi se pare cã vine de la pîrîul Bascov, pe care satul este aºezat. O altã interpretare, care aparþine unui localnic, susþine cã denumirea

provine de la numele unui boier, Boþco, cãruia i-ar fi aparþinut satul Boþco. Prin adãugarea sufixului slav „ov“, s-a ajuns la „Boþcov“ care, în traducere, înseamnã „al lui Boþco“, „pîrîul lui Boþco“, „posesiunea lui Boþco“, ceea ce explicã ºi numele pîrîului pe care s-a format satul. B.L.

Învãþãmîntul românesc este o prãpastie adîncã!

■ Gheorghe Piele este profesor de muzicã la ªcoala „Regina Maria“, din Curtea de Argeº, ºi îºi exprimã dezamãgirea faþã de cei care au adoptat reforma învãþãmîntului în perioada 1997 1998, sub oblãduirea ex-ministrului þãrãnist Andrei Marga: „Este vorba de punerea în discuþie a termenului «curriculum» pe care îl consider a fi o gãselniþã lexicalã cu pretenþii reformiste. Cînd au ales termenul «curriculum», guvernanþii învãþãmîntului de pe atunci n-au ºtiut cã în Dicþionarul latin, Editura ªtiinþificã ºi Enciclopedicã, înseamnã: «goanã, alergare, parcurs scurt, culoar strîmt, întrecere sportivã etc.». ªi au tradus impropriu, aº spu-

ne, termenul «curriculum» prin «programã de învãþãmînt ori programã ºcolarã», ceea ce e total greºit. Mã întreb cum sã accepþi ca dascãl bun, cu vocaþia profesiei, o invitaþie la o «scurtã ºi circãreascã goanã, cursã, alergare, pe un fãgaº, culoar îngust», care poate sfîrºi într-un rîu, într-o rîpã sau într-o prãpastie a învãþãmîntului românesc?“. ■ „Persoanele cu handicap care nu ºi-au primit banii pe ultimele douã luni pot merge sã-i ia de la oficiile poºtale sau bãncile de care aparþin“, ne-a spus Liviu Nistor, inspector Direcþia de Solidaritate a Persoanelor cu Handicap. ■ Ion Badea, din Trivale, este nemulþumit cã Piteºtiul aratã bine numai pe strada pe unde locuieºte Pendiuc: „În Trivale, pe strada spre Drãgãºani, e mizerie pe alei ºi printre blocuri. Dar prin Banatului, pe la blocul domnului Pendiuc, strada este mãturatã ºi asfaltul refãcut“. E.ª.

✍ Se vorbeºte, se citeºte ■ Bãsescu, înjurat în Postul Crãciunului Bãtrînii de pe la sate sînt de-a dreptul revoltaþi pe ei înºiºi, fiindcã s-au lãsat pãcãliþi de guvernanþi, promiþîndu-li-se cã pensiile lor se vor mãri. Pensionarii zic cã au ajuns sã nu existe zi de la Dumnezeu în care sã nu-i înjure pe cei de la putere ºi pe Bãsescu. ªi fiindcã în aceastã perioadã e Postul Crãciunului, ei nu spun: „Sã vã ia dracu’!“, ci „Sã vã ia naiba!“.

■ Pãsãrica profului Un profesor de la un anumit liceu vrea sã poarte ochelari, chiar dacã vede bine. Proful e de pãrere cã lentilele îi vor schimba fizionomia ºi-l vor face mai...

interesant. Aºa crede el... Sau dupã cum însuºi se explicã: „Fiecare cu pãsãrica lui! De, am ºi eu, ca toatã lumea o pãsãricã!“.

■ Ospãtãriþe cu limbile puse la punct În unele baruri ºi cluburi de noapte, ospãtãriþele care ºtiu cel puþin o limbã strãinã au mai mult noroc la clienþi. Asta, pentru cã, noaptea, cei mai mulþi clienþi ai acestor baruri sînt strãinii. Întrucît pentru aceºtia servirea trebuie sã fie impecabilã. Aºa cã, fetelor, nu vi se cere numai un fizic plãcut. Trebuie sã fiþi ºi cu „limbile strãine puse la punct“, ca sã-i cunoaºteþi pe vorbitori mult mai bine ºi sã le luaþi banii. VIP

Cînd dialogul îl inventãm noi Primarul Pendiuc, bodyguard pentru o searã la Moº Crãciun: - Ho, mãi, aºa ºi nu vã mai înghesuiþi, cã Moºul are astm ºi stã cam prost cu respiraþia! Iar ãºtia de m-au pus sã-l pãzesc nu mi-au dat nici mãcar un spray paralizant în dotare, doar sticle de Coca-Cola...

Curierul zilei - pag. 11

Pe unul dintre pereþii unei sãli de clasã de la ªcoala Nr. 1 din centrul Bascovului, se aflã un panou în care sînt expuse fotografiile tuturor personalitãþilor istoriei naþionale, sub titulatura: „Conducãtori de þarã, mari patrioþi, mari eroi“. Printre aceºti luceferi ai patriei... ºi Nicolae Ceauºescu, iar lîngã el, figurile lui Ion Iliescu ºi Emil Constantinescu. Învãþãtorul Sever Moiceanu a explicat: „I-am aranjat pe panou în ordine cronologicã, de la Burebista pînã la ultimul conducãtor al românilor. Istoria e vinovatã, nu noi, cã figura lui Ceauºescu e aºezatã chiar lîngã cel care a dat ordin sã fie împuºcat“. E.ª. Foto: I.T.

La puþin timp, mai sosesc alþi oameni, dar povestea se repetã. La interfon nu rãspundea nimeni. Oamenii mai vorbesc, se mai uitã, în cele din urmã o parte dintre ei pleacã. Georgicã rãmîne în continuare, iar alãturi de el, ºi o cãþea cu pui, care-ºi duc veacul în faþa blocului, cei mai de seamã „paznici“ ai zonei. ■

Rond Curier ul în com ului u din judnele eþ

Primarul din Bascov, pictat pe un perete de bisericã

Ceauºescu ºi Iliescu, eroi ai neamului

Aceºti cãþei pãzesc postul de poliþie de la Bascov

Marþi, 13 decembrie 2005

Birourile ofiþerilor sînt într-un apartament situat la parterul unui bloc cu interfon. Pe un geam, e lipitã o hîrtie prin care se indicã: „Poliþia, ap. 3“. La acea orã, poliþiºtii aveau ºi un client. Georgicã Blondu’, de 26 de ani, din Piteºti, solist vocal la Adelin, nimeni altul decît vãrul lui Liviu Guþã. Manelistul ne povesteºte cã în

acea zi, la primele ore ale dimineþii, a avut ghinionul sã fie „pedepsit“ de un client afumat. Georgicã Blondu’ ºtie cum îl cheamã pe agresor ºi unde stã, dar se rezumã doar la a spune: „E un jepat, un bulangiu, a dat de dracu’ cu mine! D-aia am venit ºi la poliþie, sã-l dau în gît. Depun plîngere ºi-l dau ºi-n judecatã, cã mi-a spart buza“. Numai cã Georgicã are ghinion: la poliþie nu era nimeni. „De vreo cinºpe minute sun eu la interfon. útia cred cã nu s-au trezit încã. Stau ºi-aºtept“.

Rubrica este destinatã tuturor argeºenilor care au o problemã ºi nu ºtiu cãrei instituþii sã se adreseze. Puteþi suna, trimite scrisori pe adresa noastrã sau chiar veni la redacþie. Vã vom sta la dispoziþie 24 de ore din 24 ºi vom încerca sã rezolvãm, în cel mai scurt timp, nemulþumirile dvs.


CASA AMANET Str. I. Antonescu nr. 46 (în staþia lui 8, Teilor, vizavi de Praxis)

Bijuterii, 260.000 - 460.000 / g. Sumele se achitã în rate. Cumpãr aur uzat, 260.000 lei /g.

CEL MAI MIC COMISION. Tel. 220049, 0722 702 864.

VÎNZÃRI DIVERSE Anunþuri la redacþie VÎND HAINE NOI DE BLANÃ, VULPE ARGINTIE, LUNGI ªI SCURTE, NEGRE- ALBE, NOI, GRECIA. PREÞ AVANTAJOS.TEL. 0722919686. (C.311020050021) HAINE Blanã noi: vizon, vulpe argintie. 0722743631. (C.111220050063)

NON-STOP AMANET AVANTAJOS

CASA DE AMANET KORA Str. Victoriei nr. 38

■ bijuterii ■ electronice ■ electrocasnice ■ terenuri ■ spaþii comerciale ■ autoturisme Tel. 223455.

VÎND popi construcþie. Tel. 0724494019. (C.071220050006) VÎND konvector pe gaz, nou. Tel. 0722539777. (C.121220050060)

VÎND maºinã de cusut electricã „Ileana“. Tel. 281047, dupã 19,00. (C.121220050052) VÎND acte S.R.L. captial social 3,2 milioane. Fãrã datorii; casã marcat „Micro.04“. Tel. 0724293633. (C.121220050084) VÎND grosime tîmplãrie profesionalã. 0724233897. (C.121220050014)

VÎND masã calculator, sufragerie, bucãtãrie; birou student; cuier hol; frigider mare ºi mijlociu; comodã multifuncþionalã; minibibliotecã; scaune. Tel. 222178; 0788724044. (C.021120050036)

COMERCIALIZÃM TABLÃ TIP ÞIGLÃ, IMPORT SUEDIA, 4,70 EURO MP DE 0,5, LA CERERE. Asigurãm ºi montaj.

ALTE FACILITÃÞI Tel. 0248/ 214150.

VÎNZÃRI ELECTRONICE Anunþuri la redacþie

SUPER-Nova 2002, întreþinutã, metalizatã, cu probe, 5% consum. 0722435187. (C.111220050090)

PROPRIETAR, camionetã Dacia 1304, 1998, acoperitã fibrã, 65.000 km reali. Tel. 0745351913. (C.111220050071) PROPRIETAR, camionetã Dacia 2000, obloane, acoperitã fibrã. Tel. 0742552554. (C.111220050072)

VÎND calculator Pentium 2 Daewoo SUPER-Nova Clima 2001, stare foarte MOB S.P.V. C500. Tel. 0722353674. bunã. Preþ negociabil. Variante. (C.121220050092) 0744351307. (C.111220050092) VÎND video-recorder ºi video-camerã VÎND Dacia 1410, 1997, culoare Panasonic. Tel. 0743828500. originalã, 40.000 km, preþ negociabil. (C.121220050094) Tel. 0720537583. (C.111220050053) VÎND Pentium 450, 128, 6,4, CD ROM, NOVA GTI, an 2000, preþ negociabil. sunet, monitor 17 „, boxe, 3.800.000 Tel. 262273; 0745072811. negociabil. Tel. 0746792998. (C.111220050046) (C.011220050007) VÎND Dacia 1310, unic proprietar, 1997, 49.700 km. 61 milioane. Tel. VÎND sistem AMD, complet superconfigurat Tel. 0742546957. (C.111220050057) 0788712603, 0727928541. CAMIONETÃ 320, Variante; (C.071220050010) REMORCÃ, 15 milioane; Trabant, 100 OCAZIE! Sistem complet: XP 1700+ euro; ºasiu Aro 320 + cabinã Aro 320, /40 HDD/ 256 RAM CD - RW/ video, 25.000.000; caroserie 243 cu ºasiu, reþea/ modem/ soft XP. Preþ: 750 ron, fabr. 1995. 0746054396; 0723906081. negociabil. Tel. 0248/644688; (C.111220050067) 0722465122. (C.091220050003) VÎND Dacia 1998, VÎND Pentium 2, 166 MHz, 64 RAM, proprietar, vopsea originalã, 2.000.000, complet. Tel. 0744435623. închidere, alarmã, 72,5 milioane, negociabil. VÎND Motorola V 300. Tel. 0743315524. 0727048131. VÎND Motorola A 835 3 G. Tel. (C.111220050002) 0724870275. VÎND Samsung E715, 3,5 milioane, negociabil. Tel. 0722433122.

SOLENZA Scala 2003 XII-a, 187 milioane. Tel. 0721201087. (C.111220050004)

VÎND 3 telefoane: Nokia 5140; LG 8138 (videotelefon); Panasonic X60, noi, avantajos. Tel. 0740360087. VÎND camionetã izotermã 1998, VÎND 10 curcani 6- 14 kg, (C.121220050031) proprietar, taxe la zi. Preþ negociabil. vii/ sacrificaþi, ecologici, VÎND monitor 15“. Tel. 0744997533. Tel. 0726340935. (C.111220050099) sub preþul pieþei. (C.121220050025) 0741180047. DACIA 1307, an 2002, 4X4, MINIPORTABIL electronic, 20 (C.051220050018) 43.000 km, acoperitã, programe complexe bioarmonizare impecabilã. 0745049615. VÎND ladã frigorificã 4 sertare. Tel. microcelularã. 330 afecþiuni; 2.150 (C.111220050102) 0722671666. (C.281120050034) ron. 0723679146. (C.121220050061) VÎND haine nutrie, Bascov. Tel. VÎND Sony Ericsson T 230 ºi DACIA 1307, an 2004, 270566. (C.021220050035) calculator. 0742262496. neacoperitã, 30.000 km, 4X4, ireproºabilã. VÎND frigider ºi congelator 0743884553. 5 sertare Arctic, ambele 4 Anunþuri la telefon (C.111220050103) milioane, negociabil. Tel. ■ VÎND orgã Yamaha PSR 620, preþ 16 milioane. 283696. (C.051220050058) VÎND Nova, 1998, metalizatã, GPL Tel. 0746331949. ■ VÎND Tv Orion, diagonalã 51 cmc, stare bunã omologat, 77.000.000, negociabil. VÎND costum naþional funcþionare, 2 milioane. Tel. 218501; 0745071988. 0744438539. (C.111220050105) complet; rochie lungã de ■ VÎND Laptop ºi camerã video digitalã, convenabil. VÎND papuk 1307, fabricaþie 1999. Tel. searã ºi douã meºe de pãr Tel. 0741273260. natural. Tel. 298313. ■ VÎND combinã muzicalã Panasonic + boxe. Tel. 0744314351. (C.121220050014) (C.071220050003) 266351. VÎND Dacia 1310, an fabricaþie 1990,

Tel. 0720716585; 0741612326.

VÎND ladã frigorificã 5 sertare, stare perfectã, 2,5 milioane. 215226 între 17,00-19,00. (C.081220050046) VÎND SRL ºi casã marcat. 0746139432. (C.081220050027) VÎND congelator Arctic, preþ negociabil. Tel. 645027; 645560. (C.081220050097) VÎND maºinã spãlat automatã Whirlpool nouã, preþ facturã 11 milioane, preþ vînzare 8 milioane, negociabil. Tel. 0740199886; 645530. (C.081220050019) VÎND congelator Indesit ºi TV color Goldstar. Tel. 280591; 0745026857. (C.091220050001)

VÎND lucernã uscatã, þinutã în fînar. Tel. 0743484481. VÎND 3 cojoace, mãrimea 40-50. Tel. 637424. (C.121220050011) VÎND butoaie inox ºi casã de marcat ELKA943. 0744377800. (C.121220050009) VÎND frigider Arctic mare. Tel. 0744997533. (C.121220050026)

0723359478.

VÎND Dacia 1997, bord CN, proprietar. BREAK 1995, preþ negociabil, unic Tel. 0722266912. Tel. 0743821775; 279348. proprietar. (C.081220050018) (C.121220050034) VÎND Dacia break 1997, roºu metal, VÎND Logan Preferance, fabricaþie proprietar, preþ negociabil. 2005, roºu toreador, 6.600 euro, Preþuri foarte bune. Comisioane - 0744434233. (C.121220050035) negociabil. Tel. 0742029170. 0,3 - 0,5% zi, negociabile. VÎND Nova albã, nboiembrie 1997, (C.8630174)

Tel. 213649; 0727792967. proprietar, foarte avantajos. Tel. VÎND radiocasetofon Fiast- auto. Tel. 0727457802. (C.121220050045) 0722671666. (C.281120050033) VÎND Logan Ambiance, 0 km. Tel. VÎND Dacia camionetã izotermã, 6 0722211621. (C.121220050028) obloane laterale, suprastructurã fibrã, VÎND Dacia 1307, 5 locuri, an 1997. preþ negociabil. 0740227257. Tel. 0744901819. (C.121220050051) (C.281120050027) VÎND camionetã obloane, 2 locuri, an LOGAN Laureate, 1,6 full, proprietar, decembrie 1998. Tel. 0744409314. 2005- 05, albastru Egee. Tel. (C.121220050051) 0745326949. (C.8630109) VÎND Dacia 1300+ piese de rezervã, VÎND Solenza 2004, unic proprietar, preþ negociabil. Tel. 0743011569. gri perlã. Tel. 0740795788. (C.121220050052) (C.021220050014) VÎND Solenza 2004, stare impecabilã. VÎND Dacia, 1980, c.v. 5 trepte, preþ Tel. 0721278596. (C.121220050053) negociabil. Tel. 0745935875. VÎND SupeRNova Rapsodie 2002 (C.061220050020) noiembrie, stare ireprpoºabilã. negociabil. Tel. 0723155632. BERLINÃ gri metal, 1997, bord CN, 0721160216. (C.121220050054) insonorizatã total, unic proprietar. Tel. VÎND Solenza Scala full, impecabilã, (C.121220050066) 0742951035; 214649 dupã ora 18,00. 2004. Tel. 0724894805. VÎND Dacia Break, 1999, 75 milioane (C.061220050012) (C.121220050064) negociabil, culoare alb boreal. 0722301372; 0746218975. VÎND tractor U650, înscris în DACIA 1995, unic proprietar, circulaþie. 0742926792. impecabilã, 52 milioane, negociabil. (C.121220050057) (C.061220050022) 0745819166; 236303. VÎND Break, 1996, 1997, 45 milioane negociabil. Tel. 0724575154. VÎND Dacia, 1980, c.v. 5 trepte, preþ (C.121220050065) negociabil. Tel. 0745935875. BREAK 1997, stare originalã, geamuri (C.121220050048) (C.061220050026) electrice, casetofon, 48.000.000. Tel. VÎND Dacia 1310, cu instalaþie gaz, unic proprietar. Tel. 262428. S.C. VINDE utilaje de transport: trailer 0721609777. (C.121220050057) sarcinã utilã 60 tone, camionetã 4X4 VÎND Dacia 1999, stare excepþionalã. (C.121220050090) Diesel, 2003, autospecialã RABÃ Tel. 0743100241. (C.121220050048) VÎND Dacia Berlinã 2001, gri metal, transport buºteni cu macara, vagoane negociabil. Tel. 0745826789. VÎND break 2002 decembrie, pentru dormit, excavator. Tel. (C.121220050111) proprietar, preþ negociabil. Tel. 0745040587. (C.4771087) 0745370271, dupã ora 16,00. VÎND SupeRNova jenþi, Sony MP3, proprietar, an 2001. Tel. 0721335872. VÎND Dacia 2000, metalizatã, unic (C.121220050049) proprietar, GPL, preþ 87 milioane. Tel. (C.021220050002) URGENT SupeRNova 2001, proprietar, 0745356664. (C.041220050004) alarmã, închidere, îmbunãtãþiri, preþ VÎND Solenza Europa, albã, 2004 milioane. 0726330327. iunie, impecabilã, radiatã, 166 VÎND Nova GT, fabricaþie 1998, GPL 79 120 milioane negociabil. Tel. 0741003287. milioane, negociabil. 0745187445. (C.121220050080) (C.051220050065) (C.121220050004) DACIA 1984, viºinie, taxe plãtite, preþ milioane. 0743041719. VÎND SupeRNova Confort 2002 XII-a, VÎND Dacia 1999, GPL omologat, 23 132 milioane, negociabil. Tel. geamuri ionizate, casetofon, alarmã, (C.121220050090) închidere. Tel. 0741536810. VÎND Solenza , fabricaþie 2004, 0726196434. (C.121220050131) (C.061220050031) proprietar, 145 milioane. Tel. DACIA 1310, 1997, albã, bord CN, preþ negociabil. Tel. 0740499717. VÎND Dacia Nova 1998, geamuri 0745827299. (C.121220050086) ionizate, casetofon, gri nichel. Tel. VÎND Dacia an 2003, GPL omologat, (C.121220050044) 0741536810. (C.061220050032) casetofon, CD MP3, închidere VÎND Berlinã, 1999-2000, unic proprietar, RAR 2006, 78 milioane SUPER Ofertã! Vînd Logan 2004, cu centralizatã, alarmã, proprietar, 105 0740707104. negociabil. 0748848765; 647529. aer condiþionat, radio cu CD, 10.000 milioane. km la bord. Preþ negociabil. Tel. (C.121220050087) (C.121220050133) 0744420755; 285072 dupã 22,00. VÎND Dacia pick-up 1305, Diesel, VÎND Dacia 1995, impecabilã. Tel. (C.061220050005) metalizatã, acoperitã, km reali, 0721899360. (C.121220050005) VÎND Dacia 1310, fabricaþie 1986, preþ proprietar, 2003- 09, preþ atractiv. 0746197401. negociabil. Tel. 0742130556. 0724223562; (C.121220050079) (C.121220050002)

VÎND Dacia break alb, 2002. Tel. 0744318643. LOGAN Ambition, AC, 6.200 km reali, ABS, CD Sony, 2004- 12, stare ireproºabilã, unic proprietar, 265.000.000, negociabil. 0722129623. (C.121220050007)

DACIA 1307, 2001, 135.000.000; Dacia VÎND Dacia 2003, unic proprietar; 1305, 2001, 128.000.000, negociabil. Variante 1307, 1305. Tel. 0726057552. (C.121220050100) 0724369950. (C.121220050014) VÎND Dacia berlinã 1310, motor 1400 VÎND Solenza 2004, îmbunãtãþiri. Tel. cmc, c.v. 5 trepte, bord CN, an 0722574239. (C.121220050103) fabricaþie 1997, preþ negociabil. Tel. Logan Preferance 1,4, 9000 km, 50 0744348162. (C.121220050120) milioane sub facturã. 0722574239. VÎND SuperNova Rapsodie noiembrie (C.121220050104)

2002, unic proprietar, negociabil. Tel. VÎND camionetã platformã Diesel, 2005. Tel. 0722574239. 0744306469, 242036. (C.8630200) VÎND Dacia 1997, stare foarte bunã, 58 (C.121220050105) VÎND Rabã cu licenþã. Variante. milioane, negociabil. Tel. 0746116219. VÎND SupeRNova Clima 2002, preþ 125 milioane, negociabil. Tel. 0744424251. (C.8630201) 0744491514. (C.121220050017) (C.121220050106) VÎND Dacia 1307 închisã fibrã, fabr. LOGAN Preference, 1.4, octombrie VÎND Break 1995, GPL, preþ 1999, bord CN, vopsea originalã, 2004, 18.000 km, unic proprietar, RAR 2007. Tel. 219.000.000, negociabil. 0744480740. tracþiune 4X4, stare perfectã. Tel. negociabil, 0746261643. (C.121220050107) 638528. (C.8630202) (C.121220050008) VÎND IMS carte la þiplã, numere noi, preþ negociabil. Tel. 0744873101. (C.8630192)

VÎND SupeRNova, an 2002, preþ negociabil. Tel. 0745668225; 270719. (C.8630203)

CUMPÃR Dacia 1307, 1305, 1304, Solenza, SupeRNOva, break, berlinã, Cielo, Matiz, fabricaþie 1995- 2005, direct de la propriuetar. Rulaj maxim 100.000 km. Ofer plata pe loc. Rog seriozitate. Tel. 0743884553. (C.071220050020)

VÎND Berlinã, 1998, îmbunãtãþiri, unic proprietar, 65 milioane, negociabil ºi VÎND Dacia 1310, fabr. 1998, metalizat, Nova 1998, proprietar, 59 milioane ■ PENTIUM 3. Tel. 0724781769. bord CN, geamuri ionizate. Tel. model 1996. Tel. 0745153442. negociabil. Tel. 0745953323. ■ VÎND tv color sport, diagonala 37, DVD încorporat, 0742154955. (C.8630197) (C.121220050005) (C.4777890) antenã parabolicã digitalã; Tv diagonala 51 cm. Tel. VÎND SupeRNova Clima 2001-7-a, VÎND Oltcit 1992, 5 trepte, 19 milioane. VÎND Dacia fabricaþie 1999, carosatã, 0744557079. albastru catifea. Tel. 0744318587. Tel. 291382; 0727318473. 87 milioane. Tel. 0741478681, VÎND Berlinã, 2002 7-a, GPL omologat, 0746101688. (C.121220050021) (C.121220050016) (C.121220050001) închidere, alarmã pe cheie, radio-CD + VÎND Break 1998, proprietar. 65 VÎND SupeRNova an 2001, unic VÎND Tractor U 650, echipat complet, 4 boxe. Preþ negociabil. Tel. forestier, stare bunã, 1600 ron. Tel. milioane, negociabil. Tel. 0727341728. proprietar, A.C., gri metalizat, 0726156817. (C.071220050013) (C.121220050008) îmbunãtãþiri, preþ 120.000.000 fix. Tel. 0744313049. Accept variante urgent. VÎND Dacia papuc carosatã fibrã 2002, (C.121220050022) 0740314120; 0723023347. cu tracþiune spate, un singur ARO 10-11-9, 4 uºi, motor (C.121220050001) DACIA break roºu, 2000- 09, alarmã, proprietar. 0723696124. Peugeot, motorinã. Preþ Anunþuri la redacþie preþ negociabil. 0724208337 dupã negociabil. 0744371442. (C.071220050005) OCAZIE! Proprietar, vînd 13,30. (C.121220050004) VÎND camionetã izotermã, 1999, (C.0756607) Solenza Clima, an 2004 în PROPRIETAR, Dacia 1998, proprietar. 2.100 euro, negociabil. VÎND camionetã obloane, albã, 1999, garanþie, 10.000 km, garaj, CN, albã. Impecabilã. Tel. 0740222381; 0726770303. VÎND Solenza galbenã, nerulatã taxi, preþ 210.000.000, tracþiune faþã. Tel. 0743797949. 0723631559. (C.111220050010) negociabil. Tel. iunie 2004, 165 milioane. 0745035106. (C.121220050013) (C.071220050016) 0741666568. (C.121220050030) VÎND Dacia 1982, preþ 17 milioane. Tel. VÎND Dacia 1300, 1984, acte, radiere (C.121220050003) 0745351664. (C.111220050041) VÎND SupeRNova Confort 2001, imediat, c.v. 5 trepte, preþ 20 milioane, PLUG, disc U650, 10.10. DT, soia, orzoaicã. 0248/694147. 36.000 km, albã, 120 milioane, negociabil. Tel. 0722273712. ovãz, VÎND Nova GT ‘98, albã, LOGAN Ambiance 2005, gri (C.081220050003) negociabil. Tel. 216934; 0748145155. (C.121220050014) închidere, alarmã, jenþi de perlã, calculator bord, chei (C.121220050021) magneziu, anvelope noi, VÎND Logan benzinã ºi motorinã ºi VÎND Break, 1991, 30 milioane telecomandã+ deschidere geamuri negre, spoilere, Tel. 0746139432. VÎND Dacia Berlinã 2000, GPL, 70 camionete 0 km, neridicate; negociabil. automatã portbagaj. Tel. praguri, eleron, casetofon, milioane. Tel. 0741281988. 0745952627, 640050. SupeRNova; Break. Tel. 0721920804. (C.081220050026) impecabilã, proprietar. Tel. (C.141120050095) (C.121220050025) (C.121220050005) DACIA 1310, 1988, proprietar, 17 0740778107. VÎND Logan Preferance, 2005, 3.800 DACIA Break, 2003, albastru catifea, milioane. 0742218042; 636508 dupã (C.111220050033) km, impecabil, unic proprietar, 225 VÎND SupeRNova Campus 2002, alarmã, închidere, negociabil. 18,30. (C.081220050102) impecabilã, preþ negociabil. Tel. 0740091762; 277525. VÎND Solenza 2003, echipatã taxi, SOLENZA Scala 2003, toate milioane. Variante. 0721757566. 0740270117. (C.051220050019) (C.121220050006) impecabilã. Tel. 0744684732. opþionalele. 195 milioane, negociabil. (C.121220050037) Tel. 0741389948. (C.111220050043) CUMPÃR camionetã Dacia, VÎND Dacia Berlinã, decembrie 2000, PROPRIETAR vînd Dacia Nova, 1995, (C.081220050004) accidentatã, acte în regulã. multiple îmbunãtãþiri, stare VÎND papuc an 2000, motor 1600, VÎND Dacia break, albastru metalizat, injecþie, alarmã, RAR 2007, 103 Tel. 0744313898. impecabilã, preþ foarte avantajos. Tel. carosat fibrã faþã, preþ negociabil. Tel. 1998, preþ discutabil. Tel. 0740906706. milioane negociabil. Probã ºi service. (C.051220050010) Tel. 0740078237. (C.121220050018) 0744994786. (C.121220050020) (C.111220050004) 0788731131. (C.081220050006)

VÎNZÃRI AUTO ROMÂNEªTI

VÎND camionetã 1307, înmatriculatã ianuarie 1997, 60 milioane. Tel. 0740176288. (C.081220050011) VÎND Dacia SupeRNova 2002. Tel. 0741105818; 0248/261047. (C.081220050015) VÎND Logan Ambiance fabricaþie 2005, echipat taxi, GPL, eventual acte taxi, preþ 6.400 euro negociabil. 0721295102. (C.081220050016) VÎND Break 1997 ºi vitrinã frigorificã. Tel. 0740403238. (C.091220050013) VÎND Dacia Logan, 1,5 DCi, AC, CD Player, cumpãratã 28.11.2005. Tel. 0726175946; 0745108637. (C.081220050039) VÎND Tractor U 650, remorcã, plug, disc, semãnãtoare porumb, cultivator. Tel. 0744314681. (C.091220050026) VÎND disc, presã de balotat pe sîrmã ºi greblã de întors furaj. 0729174126. (C.091220050018) VÎND Dacia 1300, 1988, proprietar. 22 milioane, negociabil. Tel. 0722320255. (C.091220050018) VÎND Dacia 1300, 1981, alb-13, unic proprietar, stare bunã de funcþionare. Preþ negociabil. Tel. 0742018694; 294273. (C.091220050001) VÎND Dacia 1310, motor 1400, c.v. 5 trepte, an 1989. Preþ negociabil. Tel. 0727067079. (C.091220050032) VÎND autobuz Ikarus, 1989 ºi piese rezervã. 0745136894; 260153. (C.091220050004) DACIA Logan, 1.4 Laureat, iulie 2005, 7.000 km, jante, 7.200 euro fix. Tel. 0724354979. (C.091220050007)

VÎND Dacia Break, 1994, proprietar, 45 milioane negociabil. 0724045201. (C.091220050012) VÎND Dacia 1996, GPL, multiple îmbunãtãþiri, 55 milioane, negociabil. 0788148258. (C.091220050007) VÎND Oltcit 1994, stare excepþionalã, negociabil. Tel. 0727649625, 0744421512. (C.091220050009) VÎND camionetã pik-up, 2002, alb, carosatã +omologatã, stare perfectã. Tel. 0723174444. VÎND Dacia 1304, platformã, an 1998, roºu imperial. 0743484481. VÎND Solenza 2004, în garanþie, îmbunãtãþiri, preþ negociabil. Tel. 0744238068; 0721596057; 280383.

Anunþuri la telefon ■ VÎND douã camionete 1307-1304, an 2001 ambele, tracþiune 4X4, preþ neg. Tel. 0722424461. ■ DACIA 1310, 1983, proprietar. Tel. 289201. ■ DACIA 1310, 1990, 5 trepte, 28 milioane negociabil. Tel. 0747776730. ■ VÎND Dacia 1310, an 1984, revizie 2007. Tel. 0721571379. ■ VÎND Dacia camionetã, an 1994, tracþiune 4X4. Preþ avantajos. Tel. 220532. ■ VÎND Dacia 1410, an 1997, vopsea originalã, proprietar. 63 milioane, neg. Tel. 0743909292. ■ DACIA 1998. Tel. 220987. ■ DACIA 1300, albã, 1975, scaune Volvo, 23 milioane, negociabil. Tel. 0720603045. ■ SUPER Ofertã! Papuk 5 locuri, noiembrie 1997, carosat, metalizat, stare perfectã, 79 milioane negociabil. Tel. 0723978293. ■ VÎND Dacia 1310, an 1985, proprietar. 20 milioane. Tel. 0742788792. ■ VÎND Nova injecþie 2000, gri metal, bord CN, casetofon. Tel. 0726814545. ■ VÎND Dacia 1310 break, an 1987, preþ 18 milioane, negociabil. Tel. 0741915254. ■ VÎND Dacia 1310, oct. ‘99. Tel. 0746376510. ■ VÎND Dacia 1310, decembrie 1999. Tel. 0745847886. ■ VÎND Dacia 1300, model ‘93, preþ 43 milioane. Tel. 250440. ■ VÎND Nova decembrie 1998, unic proprietar. Tel. 288470; 0721647403. ■ VÎND Dacia 1310, an 1995, proprietar. Preþ 55 milioane. Tel. 07348800709; 072436883. ■ VÎND SupeRNova 2002 Rapsodie, albastru catifea, impecabilã, proprietar. Tel. 074476101130. ■ DACIA 1307, 2003. Tel. 0745863540; 644620. ■ VÎND Dacia 2000, proprietar. 117 miloane, neg. Tel. 0723087202. ■ PROPRIETAR! Vînd SupeRNova, 2002, impecabilã. Tel. 0744690999. ■ VÎND Dacia. Preþ 15 milioane. Tel. 0742218039. ■ VÎND Dacia berlinã 1998, radiatã. Preþ neg. Tel. 0747934464; 285218. ■ DACIA 1310, 1999. Tel. 0745141544. ■ DACIA berlinã 1997, impecabilã; Dacia 2000, impecabilã. 0744996439. ■ DACIA 1991, 5 trepte, taxe la zi, RAR 2007, preþ 32 milioane. Tel. 0744637854. ■ DACIA 1310, 1988, , 19 milioane, discutabil. Tel. 0722986435. ■ DACIA 1310, 1991, motor 1400, 5 trepte, preþ negociabil. Tel. 0746766459. ■ SOLENZA Clima, metal, full options. 217518, 0720018534. ■ VÎND casetofon auto Audiola RDS, faþã detaºabilã; monitor 17“. 0742861566. ■ VÎND break 1996, roºu metal, impecabil, accept variante cu berlinã. Tel. 0746772560.

Curierul zilei - pag. 13

VÎND congelator ºi aragaz, preþ convenabil. Tel. 672782. (C.091220050018)

galbenã. (C.121220050062)

VÎND Dacia berlinã, fabricaþie 2003, VÎND camionetã King Kab, 1998. Rel. îmbunãtãþiri. Tel. 645105; 0740219305. la tel. 0745228585; 0721022190. (C.081220050027) (C.121220050021)

Marþi, 13 decembrie 2005

VÎND lemne foc. Tel. 0722752997. (C.1250030)

milion. Tel. 253223. ■ VÎND acte S.R.L. ºi casã marcat. Tel. 0740211730. ■ VÎND ceas elveþian, mecanic, automatic. Tel. 287189.

CASÃ DE AMANET

Piteºti Str. Crinului nr. 13 PITEªTI (str. 9 Mai 30 - chiar în Piaþa Ceair, lîngã tablouri); MIOVENI (bdul VÎND Dacia 1310, an 2001, grena- BIJUTERII AUR metalizat, pe injecþie. Tel. 0720421126, ■ 14 k - 270.000 stare foarte bunã Dacia bl. F2, vizavi fosta Electrica). ■ 18 k - 320.000 stare foarte bunã 14K - 270.000 lei/g; 18K - 310.000 lei/g. orele 8,00-16,00. (C.121220050050) VÎND SupeRNova Europa, 2002, preþ ■ pietre preþioase, ceasuri de COMISION de la 0,3%/zi, negociabil. negociabil, 110 milioane, culoare firmã, monede de aur.

VÎND Instant pentru încãlzit apã; sobã de fier pe nmotorinã ºi gaze, VÎND camionetã 2 locuri, proprietar, VÎND Nova GLI, an 2000 octombrie, avantajos. 270704. (C.121220050076) an 1997. Tel. 0743766979; 645698. metalizat, 46.000 km reali. Preþ negociabil. Tel. 0723042820. GRÎU panificaþie, 60 tone. 0722539861. (C.111220050025) (C.121220050062) (C.121220050109) VÎND urgent camionetã 5 locuri, an 2001, negociabil. Tel. 0722747592. VÎND Dacia 1310, an 1986, motor 1400, c.v.5. Preþ negociabil. Tel. (C.111220050035) 0747054488; 277432. Anunþuri la telefon VÎND caroserie Dacia ºi alte piese; (C.121220050044) ■ VÎND lapte praf Lactovit. Tel. 610566. Cumpãr orice tip Dacia, eventual VÎND SupeRNova 2002, metalizat, ■ VÎND þuicã naturalã de prunã, 60.000 lei litru. Tel. avariate. Ofer radiere. Tel. stare foarte bunã. Tel. 0745945879. 0723699070. 0741249769. (C.190920050114) ■ VÎND curmal, Yuka, 2 pãturi ºi plapumã lînã. Tel. (C.121220050045) VÎND Dacia Nova decembrie 1999, 627398. VÎND Dacia Berlinã, 1996, metalizatã, ■ VÎND piele misteþ, perfect tãbãcitã. Tel. metalizatã. Tel. 0740317354. radio casetofon, proprietar, 54 0723551234. (C.111220050050) milioane negociabil. Tel. 0723009934. ■ VÎND goblenuri, preþ negociabil. Tel. 274591. ■ VÎND tv Philips cu video încorporat. Tel. 637607. VÎND Dacia, 1981, culoare roºie, (C.121220050046) ■ VÎND convenabil mobilã bucãtãrie, stare foarte revizie valabilã, nr. noi. 12.000.000. VÎND SupeRNova, 11 decembrie 2002, Tel. 0724625509. (C.111220050060) bunã. Tel. 0740084402; 254065; 211436. galbenã, instalaþie GPL, preþ

VÎND sobã teracotã mobilã ºi douã vitrine sufragerie. Stare foarte bunã. ■ VÎND maºinã de cusut Singer serie S 1354568, Preþ negociabil. Tel. 222737. stare perfectã funcþionare. Tel. 0245/652368. (C.111220050083) ■ VÎND calorifer electric, Italia, 7 elemenþi. Preþ 1 VÎND mobilã bucãtãrie, frigider, congelator, pat mijloc, lustre. 0744177929; 0744153700. (C.111220050021)

VÎND Logan Preferance, decembrie 2004, metalizat. Tel. 0740663226. (C.121220050039)

Micã publicitate

Toate anunþurile de micã publicitate sînt publicate zilnic pe Internet. Astfel, ele sînt citite în toatã lumea! www.curier.ro


Micã publicitate

VÎND Renault Megane II, 2003- 08, full options, 9.999 euro. Tel. 0740331221. (C.121220050010) VÎND Peugeot 406 limuzinã, negru, full options, 8.850 euro, negociabil. 0744328712; 0740696592. (C.121220050011) VÎND Opel Astra 1,7 DTI, scurt, full, argintie, 8,800 euronegociabil. 0744328712; 0740696592. (C.121220050012)

FIAT Brava, 1,9 JTD, 105 CP, climã, oglinzi electrice faþã, airbag, închidere centralizatã, alarmã, consum 4,5/100 km, cauciucuri iarnã, unic proprietar, carte service, impecabilã, 6.900 euro. Tel. 0724298424. (C.071220050027)

VÎND Opel Astra, 1.7 DTI, 2002, AC, pilot automat, geamuri + oglinzi electrice, comenzi pe volan, 120.000 km, carte service, recent adusã, c.i., RAR 2007, 9.200 euro negociabil. 0722230929.

Ford Focus 2001 TD, 1800 cmc, negru, foarte convenabil, neînmatriculat. 0743307757. (C.071220050008)

VÎND Opel Vectra SW, 2,2, 2004, gri metalizat, DTi, 125 C.P., 24.000 km reali, neînmatriculat. Tel. 0727942108. (C.091220050019)

VÎND VW Passat, 1995, benzinã + GPL, full-options. Tel. 0721243413. (C.081220050060) VÎND Golf I, motorinã, 900 euro. Tel. 0744102748. (C.081220050082)

Marþi, 13 decembrie 2005

VÎND Ford KA, 1997, servo-total, VÎND Peugeot 306 HDI, 2001, full-options. 2XAirbag, aer condiþionat, 4.450 euro. Preþ negociabil. Accept variante. Tel. Tel. 0722456056. (C.081220050044) 0722372041. (C.121220050007) VÎND Ford Sierra, stare bunã, preþ VÎND Peugeot 106, an 1994, 4% negociabil.250145; 0745176066; consum, motorinã, 4.200 euro, negociabil. Tel. 0726226272; 636982. 0744691011. (C.121220050017) (C.081220050003) VW Passat, 1994, impecabil, VÎND Opel Astra 2001, AC, full fãrã neînmatriculabil. Tel. 0740360087. piele. Preþ 7.950 euro, negociabil. Tel. (C.121220050030) 0722389219. (C.081220050005) RENAULT Clio, 1.4, 16 V, gri VÎND Ford Ka, an 2002, 60 C.P., preþ metalizat, 2002 -08, full5.790 euro. Tel. 0721472606. options, carte service, (C.081220050026) 6.600 euro. 0744336297; VÎND Ford Focus Combi, TDi, 2001, 0721228925. full+ jante, 8.000 euro negociabil. Tel. (C.121220050040) 0740072261. (C.081220050109) VW Passat 2002, adus recent, full, VÎND Golf 4 Variant, 2001, albastru, toate taxele plãtite, 12.400 euro. recent adus. Tel. 0740060864. 0744140607. (C.121220050027) (C.081220050040) VÎND BMW 320 i, 1988, jante AL, CD+ VOLVO S60, 2,4 D, an 2002, full 4 boxe, proprietar, stare impecabilã, options, recent adus, 16.500 euro, gri metal, 90 milioane, negociabil. negociabil. Tel. 0722454139. Accept variante Dacia. Tel. (C.081220050012) 0741115175. (C.121220050037) VÎND Ford Focus Ghia OPEL Agila 2002, servodirecþie totalã, berlinã, full options, 2001full options, preþ negociabil. 08, impecabil, recent adus, 0721297492. (C.121220050019) accept orice verificare. Preþ 9.450 euro, negociabil. VÎND VW Passat limuzinã, 2001 real: 0740665363pilot automat, scaune piele, trapã (C.081220050034) electricã, scaune încãlzite, oglinzi heliomate reglabile ºi încãlzite, full, VÎND Tico fabricaþie 1999, nerulat taxi, metalizat, nichelaje bãri, superb. Tel. stare impecabilã, preþ negociabil. Tel. 0724894805. (C.121220050063) 0722974759. (C.081220050017)

■ DACIA 1998, bord CN, 50 milioane. Tel. VÎND motor Ford Taunus 0741068201. 1978, funcþionabil, multe ■ BERLINÃ 1992, proprietar, motor 1400, c.v. 5 anexe. 4.800.000; trepte. 0723037280. 0724817459. ■ VÎND Dacia break 1988, motor 1400, cutie 5 trepte, (C.111220050033) bord CN, preþ 32 milioane, negociabil. Tel. 0726400129. VÎND/SCHMB Peugeot 306 HDI, 2001, ■ DACIA 1300, 1986, negociabil. 282104. verde metalizat, full, impecabil. ■ VÎND Logan Ambition, 6.500 km, 2005- 02, în 0720530586. (C.111220050106) garanþie. Tel. 210806.

STRÃINE Anunþuri la redacþie

VÎND Daewoo Leganza 1998. Preþ euro, negociabil. Tel. VÎND Daewoo Matiz ºi Tico, ambele an 5.500 0726753118. (C.121220050070) 2000. Preþ 3.100-2.400 euro. Tel. VÎND VW Passat limuzinã, 1,9 T.D.I., 0745351664. (C.111220050040) an 2000, 116 CP., 6 trepte, 4 geamuri VÎND Fiat Punto 2002, full electric, AC, electrice, climatronic, computer ord, ABS, ESP, 6 Airbag- uri, servocity, jante magneziu. Tel. 0747940497. 49.000 km, recent adus, linie (C.121220050066) Blaunpunkt- 8 boxe. 6.200 euro negociabil. Tel. 0744958387. VÎND Tico, 1996, 1.550 euro negociabil. Tel. 0724575154. (C.111220050021) (C.121220050047) VÎND Opel Agila, an 2002, VÎND Cielo Executive, full-options, Euro 4, benzinã, 12 valve, 2005, îmbunãtãþiri. Tel. 0745649284. km 48.000. Testare service (C.121220050047) autorizat. Tel. 0723552984. VÎND Cielo 1996, culoare verde, full, (C.111220050024) preþ negociabil. Tel. 0741078216. VÎND Opel Vectra, 1992, preþ (C.121220050081) negociabil. Tel. 0740312684. VÎND Cielo, gri-nichel, 1996, full, 4.350 (C.111220050017) euro. Tel. 0721717566. BMW 320 D, 180 CP, 2004, navigaþie (C.121220050073) mare, xenon, piele + textil, senzori parcare, climã, jante aliaj + 4 jante alia cu cauciucuri de iarnã, pilot automat, telefon, trapã, geamuri electrice, scaune încãlzire, senzori ploaie, ABS, DSC3. 25.000 euro, negociabil. Tel. 0744281142; 0788637280. (C.111220050062)

NARG

VÎND/SCHIMB Cielo Executive, 2002, full, stare impecabilã. Preþ negociabil, cu Dacia + diferenþã. Tel. 0743859722. (C.111220050073)

Curierul zilei - pag. 14

VÎND Iveco Dailly, 2001, 12.700 euro negociabil. 0723365472. (C.121220050015)

CIELO GLE, 1999. Preþ negociabil. Tel. 0744353987. (C.111220050044) VÎND Cielo decembrie ‘99, full + alarmã, unic proprietar. 78.000 km reali, preþ 4.550 euro, negociabil. Variante auto. Tel. 0723325018. (C.111220050076)

VÎND Opel Agila, an 2002, motor 1000 CC, recent adusã. Tel. 0743279730. (C.111220050047) VÎND Cielo 1996 GLE, preþ 3.900 euro, negociabil. Tel. 0723970880. (C.111220050011) VÎND Opel Vectra, full, decembrie 1994. 4.500 euro, negociabil. 0726122560. (C.111220050012)

VÎND Opel Astra 1,7 DTI, 2002. Recent adus. Tel. 0743595172. (C.121220050075) AUDI A4, 131 C.P. Recent adus. Variante auto, teren. 0743595172. (C.121220050076)

VÎND Cielo coreean, full-options, an 1996, 95.000 km, preþ negociabil. Tel. 0722465792. (C.121220050100) VÎND urgent! VW Caddy, 2003, 1.9 Diesel, 6.500 euro negociabil, dubiþã. 0722438121. (C.121220050114)

VÎND Cielo Executive, gri, 2004, 1.4, VÎND Daewoo Espero, 1500 cmc, full, preþ negociabil. 0745006159; vopsea originalã, full options, 7,5%, impecabil. Tel. 0744314857. 0724729238. (C.121220050006) (C.021220050021) ÎND Ford Mondeo Break, 2002 VIII-a, recent adus, 115 CP, motorinã, 9.600 AUDI A6, 2001, 1,9 TDI, extra-full, 13.500 euro. Tel. euro. Tel. 0723306814; 0740151471. 0745034111 (C.121220050127) (C.051220050009) VÎND Seat Toledo 1,9 TDI, VÎND Cielo ‘95, coreean, negociabil. 2002, 10.800 euro, Tel. 0723637999. (C.18630185) negociabil, cu TVA deductibil, full, navigaþie, 7 VÎND Peugeot 206 SW, 1.4 zile în þarã, toate taxele. HDi, fabricaþie 2004 0744781632. (garanþie 2006- 08), AC, full, (C.121220050006) 10.500 euro, negociabil. Tel. 0743098558. SUPER OFERTÃ! Skoda (C.071220050039) Octavia, gri, 1.9 TDi, 2004, full-options, xenon, VÎND Golf 4 Variant, 1.9 impecabilã, preþ foarte bun. TDI, 2002, full-options, 0745006159; 0724729238. 9.800 euro negociabil; Variante. Cielo, 1996, full-options, (C.121220050007) 3.800 euro negociabil. 0723366531. OFERTÃ! VW Passat, (C.081220050001) fabricaþie 2002, 1.9 TDi, VÎND acte Opel Kadette Caravan, anul 131 CP, full, adus de 5 zile Germania, super impecabil, 1983, Disel, capacitate 1597 cmc, bleu. toate taxele achitate. Tel. 0722671666. (C.281120050032) 0745006159; 0724729238. VÎND VW Golf 4, fabricaþie 2002, (C.121220050008) negru, recent adus, full, 9.700 euro, Tel. 0723020463; EXECUTÃM polish auto, profesional. negociabil. 0741557642. (C.291120050018) 0745351913; 0788552554. VÎND Skoda Octavia 1.9 TDi, 1998, (C.101120050011) geamuri electrice, oglinzi electrice, OCAZIE!!! VÎND Passat 1.9 computer bord, alarmã ºi închidere, TDi, 2002, 131 CP, 6 viteze, preþ 7.000 euro, negociabil. class-business, navigaþie, 0722436116. (C.011220050028) pilot automat, pachet VÎND Audi A6, an 2001, full, unic nichel, scaune încãlzite, proprietar. Tel. 0745062829. deosebit, 10.800 euro, (C.011220050019) negociabil. Tel. 0722438086. PEUGEOT 206, 2001, 1.9 TD, climã, (C.071220050022) recent adus, unic proprietar. 0722834609; 0788786598. VÎND Cielo, coreean, 4.000 euro. Tel. (C.051220050072) 0788315915. (C.211120050004) SUPER OFERTÃ! Vînd Ford Fiesta, 29 VÎND Matiz, fabricaþie 2000, unic milioane negociabil. Tel. 0743766920. proprietar, 3.000 euro. Tel. (C.051220050066) 0726868601. (C.8630188) URGENT! Renault Clio 2000, import,

VÎND Audi 100 CC, ABS, servo VÎND Ford Tranzit, 8+1 locuri. direcþie, instalaþie GPL, vopsea 0727232286. (C.121220050105) originalã, 1.850 euro. Tel. 0723955278. VÎND Cielo, alb, 1996, full, geamuri. (C.8630189) Preþ informativ 3.500 euro. Tel. 0743318259. (C.121220050115) VÎND/SCHIMB Renault Megane 2002 octombrie, VÎND VW Bora 1,9 TDI, an 1600, 16 valve, full-options, 2002, adusã recent, negrupiele, jenþi, CD, 7.100 euro, metal, tapiþerie crem pluº, negociabil, cu garsonierã, 111.000 km, carte, service, Mioveni + diferenþã. Tel. dotãri, climatronic, pilot 0724801862. (C.8630194) automat computer, 4 geamuri electrice, oglinzi ADUC piese auto strãine, orice tip, la electrice, oglinzi comandã. 0740314120; 0723023347. eleumatice, ceasuri bord (C.121220050002) model 2003. Tel. 0721258792; 0742527830. OPEL Vectra B, 1,7 TDi, 1996, Preþ negociabil. impecabil, RAR recent. VARIANTE. (C.121220050002) 0723585442. (C.241120050023)

ABS, 4 airbag. Tel. 0720042740. (C.051220050038) VÎND BMW seria V, an 2002, fulloptions, taxe achitate. 0723918318. (C.291120050008) AUDI A4, 1.9 TDi, full, 2001, 14.200 euro, variante. 0744313484. (C.021220050003) AUDI A4 1,9 TDI, 131 CP, 2002, negru metalizat, impecabil, adus recent, toate opþionalele. Tel. 0722452694. (C.061220050009)

VÎND Daewoo Tico, 1999, verde metal, VÎND VW Golf 4 Variant, an 2003, gri bine întreþinut. 0723586266; nichel, recent adus; Opel Vectra, 0744578023. (C.121220050074) proprietar, 2001. Tel. 0740816639. VÎND Tico galben 1999, 57 milioane (C.081220050037) fix. Tel. 0723916140. (C.121220050067) OPEL Omega B Caravan, 2,5 VÎND Cielo 1999. Tel. 0722981528. TD, 130 C.P., full options, dublã coloanã A.C scãunel, (C.121220050082) oglinzi electrice, dotãri luxFORD Fiesta URGENT 2003- 06, mahon, jante aliaj, 205 /15 79.000 km, AC, electric, închidere, etc, meritã vãzut. 7.000 impecabil, 8.000 euro, negociabil. Tel. euro negociabil. 0744497888. (C.121220050092) 0722345298. (C.081220050018) VÎND Daewoo Espero, 1998- 10, alb, full options, bine întreþinut. 0723586266; 0744578023. VÎND Audi A4 Avant, 1.9 TDi, fabricaþie 2001, ABS, ESP, full, fãrã piele, (C.121220050075) impecabil, recent adus. 0721278276. VÎND Skoda Fabia, decembrie 2002, (C.091220050017) 47.500 km, 7.700 euro negociabil. HYNDAI Accent 1997, full options, 0741079454. (C.061220050019) impecabil, 4.700 euro. 0744324886; VÎND Golf IV 1,4 i, 2000, roºu 642120. (C.081220050030) cãrãmiziu, jenþi AL, MP3, 4x50 W BMW 320 D, piele, scaune încãlzite, Pioneer, full, negociabil. Variante. Tel. climatronic, închidere, 6 Airbag-uri, 0745291828; 0720082737. geamuri electrice, 12.000 euro. (C.061220050022) Variante. 0726000091. VÎND Daewoo Nubira 2000, full- (C.081220050032) options. Preþ negociabil. Tel. VÎND Renault 19 Europa, 1998, gri 0744688771. (C.071220050002) metal, jenþi AL, A.C., full-options. 3.800 euro, negociabil. 0788404472; VÎND VW Golf 5, 2004, 1,9 0744300783. (C.091220050002) TDI, stare impecabilã. Tel. 0743299983. Preþ negociabil. (C.071220050002)

VÎND Opel Vectra 2,0 DTI, an 2002, fulloptions. Preþ excepþional. Tel. 0741997432. (C.071220050022) VÎND Matiz 2004, gri metalizat, garanþie 3 ani, un singur proprietar. 0723696124. (C.071220050001)

VÎND Ford Mondeo 2001, 2000 cmc, Diesel, AC, radio CD, pilot automat, volan reglabil, scaune electrice, 123.000 km, full electric, preþ 9.600 euro, negociabil. Tel. 0723221320. (C.071220050049)

VÎND Opel Astra scurt, 1,7DTi, 06/2002, AC, pilot, geamuri electrice, oglinzi electrice ºi încãlzite, radio-CD, 8 airbag, servo total, ABS, închidere, cheie cu CIP, RAR 2007, recent adusã, 8.900 euro, negociabil. Tel. 0722230929. VÎND Opel Astra, an fabricatie 1992, stare perfectã de functionare, unic proprietar. 3.200 euro, negociabil. Tel. 0722604058.

ROVER 75 Celeste, 2001, motor BMW, 1970 cmc, 160.000 km reali, carte service, ABS; ASR, pilot automat, parctronic, computer bord, scaune electrice ºi încãlzite, oglinzi electrice ºi încãlzite, piele, jante aliaj, geamuri electrice, radiocasetofon, posibilitate magazie CD- uri, dubluclimatronic, oglindã retrovizoare heliomatã, bord mahon, taxe achitate, înmatriculat în România. 0742004662; 0268422541. VÎND VW Passat, 2001, preþ negociabil. Tel. 0744837569 dupã 14,00. VÎND Renault Megane 2002, Diesel, recent adus, vamã achitatã. Preþ fix 6.800 euro. Tel. 0744480553.

Anunþuri la telefon ■ VÎND Renault Kangoo, 2001, închidere, alarmã, AC, ABS, 6.500 euro negociabil. Tel. 0726991052. ■ VÎND Logan roºu-passion, an 2005. Tel. 0722733715; 253444. ■ VÎND Opel Rekord Diesel; Opel Ascona Diesel. Tel. 0721695622. ■ VÎND Tico SLE, 1999. Tel. 0723813999. ■ VÎND Opel Agila 2002, 1.000 cmc, dotãri, recent adusã. 55.000 km, carte-servie. 5.600 euro, neg. Tel. 0744615168. ■ FORD Fiesta, model 2004, 27.000 km reali ºi carte service, Euro 4, 1300 cmc benzinã, 7.900 euro. Tel. 0788552555.

VÎNZÃRI IMOBILIARE GARSONIERE Anunþuri la redacþie GÃVANA III, garsonierã parter, transformatã în spaþiu, intrare din stradã, parchet laminat, gresie, termopane, preþ 86.000 RON. Curierul, tel. 223114.

VÎND Opel Astra 1.7 TDi, full-options, an 2002, 8.000 euro. Tel. 0724085555. GARSONIERÃ, fond nou, intrare Rãzboieni, parter cu balcon de 10 m, (C.091220050040) decomandatã, foarte spaþioasã, preþ VÎND Peugeot 206 negru, ianuarie 90.000 RON, negociabil. Curierul, tel. 2005 cu preluare leasing. 0744820402. 223114. (C.091220050002) VÎND garsonierã VÎND Opel Astra 1.7 DTi, 2001, stare Topoloveni, et. 2, bine impecabilã, proprietar. Preþ avantajos. întreþinutã, îmbunãtãþiri. Tel. 0742415810. (C.091220050043) Tel. 0740778107. VÎND Kia Capital, 1994, alb, (C.111220050032) îmbunãtãþiri, stare bunã, 3.000 euro negociabil. Tel. 0745190600. G, Craiovei, cf. I, et. intermedia, contorizat, parchet, 710 mil. (C.091220050006) G, Traian, contorizat, parchet, 610 mil.

FORD Mondeo 115 CP TDC, fabricaþie oct. 2002, full options, jante, recent adus, taxe achitate+ c.i. Tel. 0741358897, 0788238509. VÎND Mercedes E220, CDi, Elegance, (C.071220050002) 2002, full, avantajos. Variante auto VW Passat 2003, 1,9 TDi, 131 C.P., 6 mai ieftinã. Tel. 0724323993; viteze, ABS, ESP, senzor ploaie, 0788279193. (C.091220050026) senzor parcare, climatronic, etc. Tel. VÎND Renault 21 Diesel, 1989, 0741358897, 0788238509. închidere, alarmã, geamuri electrice, (C.071220050003) preþ negociabil. Tel. 0746012520. VÎND Opel Astra Caravan, an 2003, full (C.091220050007) fãrã piele, preluare leasing. Tel. VÎND Opel Vectra B, 1996. Tel. 0727864915. (C.071220050035) 0722208268. (C.091220050008) VW Passat 1,9 TDi, 1999, unic proprietar, full options, impecabilã. Tel. 0723585442. (C.071220050007)

VÎND Audi A4, 2003, dublu climatronic, navigaþie, magazie CD, jante magneziu, computer bord, geamuri electrice, ABS, culoare negru. Tel. 0745016236.

2c, Gãvana, cf. I, D, et. intermediar, fond nou, stradal, 32.500 euro. 2c, Trivale, cf. II, et. intermediar, g + f, parchet, contorizat, balcon închis, 765 mil. 2c, Tudor Vladimirescu, cf. I, D, g + f, vedere 2 pãrþi, liber, 28.500 euro. Tel. 212011; 0746236837.

VÎND garsonierã Rãzboieni, BL. D2, et. intermediar. Tel. 0742882748. (C.111220050074)

PROPRIETAR! Vînd garsonierã, S=34 VÎND Leganza 2001, full options, mp, etaj 2/4, Gãvana III, liberã, curatã, impecabil. Tel. 0724248582. intabulatã, multiple îmbunãtãþiri. Exclus intermediari. Tel. 0723696320. (C.8630178) (C.121220050092) VÎND Matiz 2004, unic proprietar, multiple îmbunãtãþiri. Tel. 0727880925. PARTICULAR! Vînd garsonierã Gãvana II, et. III. Tel. 0743309544. (C.8630179) (C.121220050023) VÎND Passat 2000, full, proprietar, preþ 7.500 euro. Tel. 0748811188. VÎND garsonierã Mioveni, confort I, Robea, curatã, 420 milioane. Tel. (C.091220050022) 0744205586. (C.121220050085) VÎND Ford Mondeo limuzinã 115 C.P., gars. Gãvana III, cf. I, D, et. int. centralã, termopan. Preþ 600 mil. recent adus Germania. 0744233971. 2 cam. Banat, cf. II, sporit, centralã, termopan, parchet. Preþ 900 (C.091220050025)

VÎND Opel Vectra SW, 2,2, VÎND Renault Twingo 2002, recent 2004, gri metalizat, DTi, 125 adus, 45.000 km, stare nouã. Tel. VÎND VW Golf III, TDi, an 1996. Tel. C.P., 24.000 km reali, 0740076308. (C.051220050051) 0745056378. (C.061220050028) neînmatriculat. Tel. OPEL VECTRA limuzinã 2001, 2000 FORD Mondeo Ghia, 1997, aer 0727942108. DTI, climatronic, carte-service. Tel. condiþionat, ornamente lemn, jante, (C.091220050019) 0722477937. (C.061220050011) eleron, 2 airbag, ABS, geamuri faþã electrice, închidere OPEL Astra 1996, motor ecotec, verde VÎND Renault Clio 2003, 26.000 km. RENAULT Trafic, alb, Diesel, 6,5%, VÎND VW Polo, 2001, recent adus, +oglinzi stare excelentã. impecabil. 7.500 euro, negociabil. 0743794304. înmatriculat, Tel. 0744369260. centralizatã, 5.900 euro. Tel. metalizat, impecabil, 4.700 euro 0724361337. (C.071220050026) 0726140164. (C.121220050003) negociabil. 0723174444. (C.061220050024) (C.121220050004)

mil.

3 cam. Prundu, cf. I, D, termopan, stradal, pretabil firmã. Preþ 1,280 mld. 3 cam. Banat, centralã, termopan, parchet. Preþ 1,1 mld. 4 cam. Exerciþiu, termopan, uºã metalicã, cf. I, D. Preþ 52.000 euro. Tel. 610300/0788154584.

VÎND garsonierã, cf. I/D, etaj intermediari, Gãvana II. Preþ 650 milioane. Tel. 0744967262. (C.121220050109)


ROMENCOS - 211532 2c. Gavana II, cf. I, 900 mil. 2c. Craiovei, cf. I, p/4, balcon, imb. multiple, 1 mld.

GÎRLEI -P16a, etaj 4/4, plafon renovat, 2 balcoane, 57 mp, 30.500 euro, negociabil. 0723585400; 0248/282848; 0248/285546. (C.081220050008)

VÎND/ ÎNCHRIEZ apartament 3 camere, ultracentral, 4/ 10, mobilat, utilat. Tel. 0744346294. (C.061220050045)

CADASTRU CARTE FUNCIARÃ

VÎND GARSONIERÃ

confort I, decomandatã, fond nou, intermediar, îmbunãtãþitã, Bere, 800 milioane. 0743079509. (C.081220050010)

VÎND urgent garsonierã cf. III., îmbunãtãþiri, Trivale, 510 milioane. 0741654874. (C.091220050012)

RÃZBOIENI - J-uri, 2 cam., cf.2, et.3/4, termopan, parchet laminat, 830 mil.

Apartamente 3 camere

FRAÞII GOLEªTI - 2 cam., cf.1/d, fond nou, 32.000 E.

Anunþuri la redacþie

GÃVANA - 2 cam., cf.1, et.1/4, SU= 58 mp, 960 mil.

TRIVALE, apartament 3 camere, conf. II, complex II, liber, et. 3/4, preþ 90.000 RON. Curierul, tel. 223114.

TRIVALE - 3 cam., cf.2, sporit, et.3/4, liber, 880 mil.

Apartamente 4 camere

Apartamente 2 camere

55.000 euro (teren ºi TVA inclus) Tel.: 0248/222110, 610190, 0722/617947. VÎND jumãtate duplex P+1, de roºu, Gãvana -Schitului, supraf. 115 mp, teren 250 mp, utilitãþi, preþ 150.000 RON. Curierul, tel. 223114, 0727332633. COSTEªTI de Argeº, casã 4 camere, beci, salã, anexe, construcþii din cãrãmidã, 2 fîntîni în curte, apã curentã, teren 8.000 mp cu livadã pruni, preþ 57.000 RON, neg. Curierul, tel. 223114, 0744265545. VÎND gospodãrie com. Bãbana, sat Cotmeniþa. Tel. 0722783098. Prefer ºi familie de rromi. (C.121220050042) VÎND casã cãrãmidã, 3 camere, 2 holuri, bucãtãrie, cãmarã, baie, cu apã curentã, 1.000 mp + anexe, mobilatã 19.000 euro, nemobilatã 17.000 euro, comuna Stîlpeni. 0727895202. (C.121220050058) VÎND/ ÎNCHIRIEZ vilã Banatului. Tel. 0745082411. (C.211120050109)

VÎND casã finisatã exteror, P+1, lîngã vile Geamãna, teren 542 mp, deschidere 37 m, preþ 43.000 euro. Tel. 0746947786. (C.121220050018)

Te-ai sãturat de alergat? Autorizaþii, avize, avize de construire, certificate de urbanism, acorduri de mediu, sesiuni, constituiri firme, lichidãri firme, dizolvãri firme, puncte de lucru. VALCOMAR BEST STAR

Tel. 0788454321, 0248216396. VÎND vilã 450 mp, construcþie nouã, mobilatã total, zona Trivale lîngã pãdure, 250.000 euro. 0788315915. (C.4770996) VÎND urgent casã comuna Oarja. Tel. 0748934751. (C.121220050002)

VÎND casã D+P+E+M, Valea Mare, str. Morii, nr. 33 (intrare ªcoala teren 300 mp, 3 bãi, 6 Anunþuri la redacþie Ajutãtoare), dormitoare, living, bucãtãrie, garaj VÎND apartament 4 camere, Banat 1,8 inclus. Suprafaþã 420 mp construibil. miliarde, negociabil. Tel. 0720009456. Tencuitã parter ºi etaj, termopane exterioare. Preþ 4 miliarde. Tel. (C.121220050087) 0248/266676; 0743466919. VÎND apartament 4 cmere, Bascov, (C.081220050008) confort I. Negociabil. Tel. 0720745826. VÎND vilã deosebitã la (C.8630184) Sãftica 400 mp util, D.N.1, 1.500 mp teren, 250.000 euro. Tel. 0788101817. (C.281120050035) Anunþuri la redacþie

CASE

VÎND teren 3.050 mp cu casã din cãrãmidã, anexe, fîntînã, deschidere 50 m, stradal, Dobrogostea, ºoseaua Curtea de Argeº. 0741572706. (C.281120050069)

FIRMÃ CADASTRU AUTORIZATÃ executã RAPID documentaþii

cadastrale - carte funciarã Spaþii comerciale, terenuri - minim! Garsonierã - 90 RON Ap. 2 cam. - 100 RON Ap. 3 cam. - 120 RON Tel. 610093, 0744 815510. VÎND vilã deosebitã+ 400 mp teren, în com. Miceºti. Tel. 211000. (C.011220050007)

GÃVANA, jumãtate duplex, tencuit, living, bucãtãrie, 2 bãi, 2 dormitoare, 1,45 miliarde /euro sau schimb teren. Tel. 0723216184. (C.061220050010) IMOBIL 100 mp Republicii, 135.000 euro. 610178. (C.121220050097) VILÃ D+P+M, zonã superbã, superamenajatã, toate utilitãþile, avantajos, 100.000 euro. 0743182417; 0743182416. (C.061220050019)

VÎND casã cu teren 7.500 mp la 15 km Piteºti - Podu Broºteni. Tel. 0726355308; 0248/631103. (C.071220050002) VÎND casã fond nou, 200 mp+ 500 mp teren, zona Gãvana. Tel. 0722251571. (C.071220050012) VÎND casã sat Conþeºti comuna Davideºti, teren 3.000 mp, livadã pomi, la asfalt. Preþ 400 milioane. Tel. 0744518846. (C.081220050004)

GÃVANA - Zamfireºti, 1.500 mp, 2 deschideri, zonã deosebitã, parcelabil, 25.000 euro. Tel. 0742336656. PRUNDU MIC, 500 mp, 2 deschideri, asfalt, canalizare, apã, gaze, 25.000 euro. Tel. 0741972278.

VILÃ deosebitã, construcþie 2005, ZAMFIREªTI, 750 mp, D=25m, 13.000 euro, curte amenajatã, ªtefãneºti-Viiºoara, neg. Tel. 0742336656. P+1+M, suprafaþã utilã 300 mp, teren 870 mp, 135.000 euro. Tel. TANCODROM, 1.300 mp, deschideri 0745351577. pe 2 laturi. Preþ 25 euro/mp. Curierul, tel. 223114, 0745061510.

TERENURI

BÃNÃNÃI, 6.000 mp, deschidere 35 m, stradal, toate utilitãþile, preþ 10 euro/ mp negociabil. Curierul zilei, tel. VÎND teren zonã centralã, 600 mp, 223114, 0721300765. stradal, utilitãþi, 10 m deschidere, preþ AUTOSTRADÃ, zona de 66.000 euro. Curierul zilei, tel 223114, intrare pe stînga, 4.700 mp, 0721300765. deschidere 25,5m, cu drum CALEA BASCOV, 330 mp, stradal, lateral pe toatã lungimea. deschidere 13,60 m, utilitãþi, preþ 300 Preþ 25 euro/mp. Curierul, tel. 223114, 0745.061510. euro/mp. Curierul zilei, tel. 223114, 0721300765. BALOTEªTI, pãdure 1.650 mp, MÃRÃCINENI, teren 12.000 mp, drum deschidere 23 m, preþ 10.000 euro. acces 7 m lãþime, deschidere 43 m, Curierul, tel. 223114, 0721300765. gaze, curent, preþ 15 euro/mp, uºor negociabil. Curierul zilei, tel. 223114, GEAMÃNA, strada principalã, poziþie deosebitã, 2.000 mp intravilan, 0721300765. deschidere 25 m, toate utilitãþile, CÃLINEªTI( UDENI - zãvoi), teren 8400 împrejmuit, 20 euro/mp. Curierul, tel. mp,intravilan, deschidere 45 m, preþ 223114, 0745.061510. 28.000 RON.Curierul zilei, tel 223114, PRUNDU Abatorului, 3450 mp, 0724.337333, 0721.300765. intravilan, douã deschideri a 16 mp, EREMIA GRIGORESCU 433 mp, preþ 25 euro/mp, negociabil. Curierul deschidere 15,5 m, posibilitate zilei, tel. 223114, 0721300765. extindere. Preþ 210 euro/mp neg. VÎND teren 470 mp, Trivale, str. Curierul, tel. 223114, 0745.061510. Cîmpului, D=25 m, toate utilitãþile, preþ MICEªTI, 12.500 mp, douã deschideri 100 euro/mp. Tel. 0723124967. 32 m din care una la DN Piteºti- (C.8630196) Cîmpulung, posibilitate utilitãþi, preþ VÎND teren Geamãna, 1.000 mp, 27 m 12 euro/mp negociabil. Curierul zilei, deschidere, 15 euro euro/ mp. Topic. tel. 223114, 0721300765. 0720002210. (C.121220050019) CERBU-DEAL, 3.600 mp, stradal, preþ ALBOTA, teren 3000 mp, deschidere 2 euro/mp. Curierul, tel. 223114. 18 m, intravilan, preþ 2,8 euro/mp, AUTOSTRADÃ Km 104, 6.800 mp, negociabil. Curierul, tel. 223114, deschidere 30 m. Preþ 4 euro/mp. 0721300765. Curierul, tel. 223114, 0724337333. ALBOTA, teren 1.530 mp, desch. 11,06

Anunþuri la redacþie

PRUNDU Abatorului, 500 mp, m, apã curentã, luminã, preþ 5 deschidere 20 m, 30 euro/mp. euro/mp, discutabil. Curierul zilei, tel. Curierul, tel. 223114, 0724337333. 223114, 0744265545.

MESAJE ÎNDOLIATE Fam. Cãlinescu ºi fam. Damian, din Piteºti, regretã trecerea în nefiinþã a unchiului ACHIM JIGARU, din Priboieni. Nu te vom uita. (C.121220050020) Cu multã durere anunþãm moartea tragicã a nepoatei ºi veriºoarei noastre ELENA PETRESCU. Ai fost ºi vei fi mereu în inimile noastre. Familia Bumbuianu. (C.121220050024) Familia Violeta ºi Nelu Iordache anunþã pe aceastã cale trecerea în nefiinþã dupã o lungã suferinþã a celui care a fost tatã ºi socru, RAICU DUMITRU. Dumnezeu sã-l odihneascã în pace! Salariaþii Electrica Topoloveni sînt alãturi de familia colegului RADU MUªAT prin greaua dispariþie ºi nu-l vor uita. (C.121220050008) Firma S.C. Alex Trading S.R.L. Piteºti (Galeria de Artã Antiquus) cu profund regret anunþã trecerea în nefiinþã a distinsului om de artã POLEACU VIRGIL. Odihneascã-se în pace! (C.121220050071) Salariaþii SC Electrica SA -Sucursala Piteºti, sînt profund îndureraþi de decesul fostului lor coleg RADU MUªAT. În activitatea de peste 40 de ani în domeniul energetic, a format ºi îndrumat generaþii de electricieni, cãrora le-a transmis experienþa sa ºi bucuria de a face un lucru temeinic. Excelent profesionist, foarte bun cunoscãtor al tuturor instalaþiilor electrice de distribuþie din municipiul Piteºti, a adus un aport esenþial la exploatarea în siguranþã ºi modernizarea acestora. Vom pãstra pentru totdeauna imaginea admirabilului coleg care a fost întotdeauna un exemplu pentru noi toþi, colaboratorii sãi. Transmitem întreaga compasiune ºi sincere condoleanþe familiei îndurerate. Dumnezeu sã-l odihneascã în pace! Sorina ºi Aurelia Paraschiv regretã trecerea în nefiinþã a colegului lor, dl VIRGIL POLEACU, ºi transmit sincere condoleanþe familiei îndurerate. (C.121220050010) Conducerea Institutului de Cercetãri Nucleare îºi exprimã regretul ºi compasiunea pentru dispariþia celui ce a fost dr. docent pensionar BALLY DOREL ºi este alãturi de familia îndoliatã! Dumnezeu sã-l odihneascã! (C.121220050011) Colectivul de salariaþi S.C. Electrica S.A.- C.E.M.T./ Jt. Piteºti, deplînge stingerea prematurã din viaþã a fostului adj. ºef centru MUªAT RADU, un om deosebit, devotat muncii profesionale, apropiat sufleteºte de colegi ºi subalterni. Sincere condoleanþe familiei! Dumnezeu sã-l odihneascã în pace! (C.121220050015) Finii Gigi ºi Mirela Guþu, alãturi de fiul lor Mihai Vlãduþ, anunþã cu durere încetarea din viaþã a celei ce a fost ELENA PETRESCU. Îi vom pãstra o veºnicã amintire! (C.121220050025)

Colectivul Muzeului Judeþean Argeº este alãturi de familia POLEACU în greaua pierdere pricinuitã de trecerea în eternitate a celui care a fost VIRGIL POLEACU, artist, coleg ºi om remarcabil. Dumnezeu sã-l odihneascã! (C.121220050017) Familia Farmazon Marius anunþã cu regret dispariþia bunului prieten POLACU VIRGIL, cunoscut om de artã. Dumnezeu sã-l odihneascã în pace! (C.121220050009) A plecat dintre noi un prieten drag, un om deosebit. Familia Chirilã îl plînge pe cel care a fost RADU MUªAT. Dumnezeu sã-l ierte! (C.121220050023)

COMEMORÃRI Astãzi, 13 decembrie 2005, se împlineºte un an de la prematura ta despãrþire, iubitã prietenã ºi colegã, LIVIA DUMITRACHE. Te port în suflet ºi în inimã pretutindeni ºi-l rog pe Bunul Dumnezeu sã-þi lumineze calea cu stelele iubirii ce þi-am purtat-o ºi sã-þi odihneascã sufletul în pace! Doina Istrate. (C.121220050061) Astãzi, 13 decembrie 2005, la împlinirea unui an de la trecerea în nefiinþã a iubitei ºi inegalabilei noastre colege, LIVIA DUMITRACHE, colectivul Cãminului Nr. 13 Piteºti, rememoreazã sufleteºte dragostea de viaþã, entuziasmul, prestaþia intelectualã, simþul colegial, civic ºi familial care i-au motivat existenþa pãmînteanã. O neºtearsã amintire va fi pãstratã în inimile tuturor. Dumnezeu sã aibã în grijã sufletul tãu bun ºi generos. (C.121220050065) Aducem în amintirea celor care l-au cunoscut cã pe data de 12 decembrie 2005 s-au împlinit 6 luni de cînd a plecat de lîngã noi, bunul nostru soþ ºi tatã ILINCA ION lãsînd în urmã multã suferinþã, durere în inimi ºi un dor imens. Dumnezeu sã-l odihneascã în liniºte ºi pace. Florica soþie, Dorel fiu, Doina norã. Bãiatul mamei, TUÞÃ DUMITRESCU MARIN VILY/Tu ai fost soarele meu/Care-mi lumina viaþa/Dar prea repede ai plecat/Lãsîndu-mã singurã/ªi cu durere prea grea/Mi-e dor de tine/. Mama. 13 decembrie 2005, un an de la decesul surorii mele, LIVIA DUMITRACHE. Plecînd ai luat cu tine totul: frumuseþe, înþelepciune, iubire, iertare, dar nu ºi amintirea ta. Iartã-mi tristeþea, LILI, dar încã îmi lipsesc: vorba ta blîndã ºi caldã, îmbãrbãtarea ºi zîmbetul tãu pe care-l afiºai chiar ºi atunci cînd ne era foarte greu. Pentru cei care te-au cunoscut ai rãmas un om deosebit, iar iubirea mea pentru tine nu va pieri niciodatã. O lacrimã, o floare ºi un pios omagiu pentru cea care a fost LIVIA DUMITRACHE. Sora. (C.121220050054)

Curierul zilei - pag. 15

BIG-ROLAST, apartament 3 camere, conf. I, decomandat, etaj 3/4, 2 VÎND garsonierã, parter, Craiovei, Tel. 221725. balcoane, 2 bãi, termopane, centralã, îmbunãtãþiri. 20.000 euro, negociabil. Tel. 0722747173. VÎND apartament 2 camere, confort I, parchet, uºi stejar, pereþi izolaþi, liber, decomandat, Curtea de Argeº, parter, preþ 155.000 RON negociabil. Curierul, tel. 223114, 0745.061510. pretabil spaþiu comercial sau schimb cu Piteºti. 0721023636; 0248/727077. GÃVANA III, apartament 3 camere, etaj IV/IV, acoperit cu tablã, confort I, (C.281120050061) decomandat, 2 bãi, parchet, preþ Anunþuri la redacþie VÎND apartament 2 camere, Mioveni 115.000 RON. Curierul, tel. 223114, Bl. M5, centralã, parchet, et. 2. Tel. 0744265545. VARIANTA PRUNDU-CRAIOVEI, vilã, CALEA BUCUREªTI, 2 camere cf I, 0724072306. (C.4771072) D+P+1, toate utilitãþile, stradalã, teren VÎND apartament living ºi 2 parter stradal, pretabil firmã, centralã total 300 mp, deschidere la variantã 15 proprie, termopan. Preþ 43.000 euro. VÎND apartament 2 camere, N. Vodã, 2/ dormitoare, 70 mp, T. Vladimirescu, m, 2 livinguri, 4 dormitoare, baie, Curierul zilei, tel. 223114, 4, superîmbunãtãþit. Tel. 0788693642. etaj 8, toate îmbunãtãþirile, terasã 40 bucãtãrie, garaj, beci, pretabilã sediu mp, 1,45 miliarde. Fãrã intermediari. (C.061220050041) 0727.332633. firmã, 80.000 euro. Curierul, tel. 0722801574. (C.111220050056) POPA-ªAPCÃ, 2 camere, confort I, VÎND apartament 2 camere, confort I, 223114, 0724337333. VÎND apartament 3 camere, cf. I., decomandat, etaj 4, parchet, gresie, Gãvana II. Tel. 0742259734. GÃVANA str. George Coºbuc, casã parter, stradal, Gãvana -RCS. Tel. faianþã, balcon închis, preþ 120.000 (C.071220050001) veche 70 mp, teren 410 mp, utilitãþi. 0745086436. (C.121220050088) RON negociabil. Curierul, tel. 223114, VÎND apartament 2 camere, de lux, 0724337333. VÎND apartament 3 camere, Preþ 48.000 euro neg. Curierul, tel. decomandat, etaj 3/4, Gãvana III. Preþ decomandat, Prundu, 1,2 miliarde. 223114, 0727332633. PRUNDU, 2 camere cf. I, sd, etaj I/IV, negociabil. Tel. 0724433482. Tel. 0746252857. (C.121220050126) ªTEFÃNEªTI, casã (construcþie nouã) centralã proprie, termopan, gresie, (C.071220050046) 3 camere, Eremia, cf. I., dec., stradal, nefinisatã, P+M, teren 250 mp, 27.000 faianþã, preþ 120.000 RON. Curierul, 2c, Craiovei, cf. I, g + f, parchet, termopan, contorizat, balcon etaj 1, 42.000 euro. 0721492699- euro, discutabil. Variante schimb. tel. 223114, 0721.300765. închis, 870 mil. Curierul, tel. 223114, 0724.337333. Agenþie. (C.121220050011) 3c, Negru Vodã, cf. I, etj. intermediar, centralã, termopan, BANAT 2 camere cf 2, etaj parchet laminat, 35.000 euro. GOLEªTI, P+1+M, teren 1.000 mp, preþ VÎND apartament 3 camere, Prundu, 3/4, gresie, faianþã, 3c, Gãvana cf. I, D, etj. intermediar, 2 balcoane, termopan, g + f, parchet, 1,280 mld. balcon 24 m. 637151; 0745406207. 135.000 RON. Curierul, tel. 223114, contorizat total, mochetat, 3c, Tache Ionescu, cf. I, D, S = 72 mp, 2 grupuri sanitare, 0721300765. (C.231120050037) complet mobilat ºi utilat. termopan, g + f, balcon închis, 38.500 euro. 3c, Trivale, cf. I, etj. intermediar, 2 balcoane, termopan, Tel. 223114, 0745.061510. PARTICULAR vînd vilã P+1+M, 5 contorizat, 1,270 mld. VÎND apartament 3 camere, camere, 2 bãi, 1 cãmarã 4/4, toate Tel. 212011; 0724020610. PARTICULAR, Schimb/Vînd utilitãþile, curte 2.100 mp cu livadã ultracentral, 77 mp, str. apartament 2 camere, tînãrã, Poiana Lacului, str. Linia Mare, 2 camere, confort II, Banat, semidecomandat, Banat, et. 3/4, curat, etaj intermediar, 800 nr. 424, 100.000 euro, negociabil. Tel. I.C.Brãtianu, bl. B1, et.4. termopane, gresie, faianþã, uºã milioane. Tel. 0741294951. 0742431530. (C.121220050013) Tel. 210111. metalicã, proaspãt zugrãvit, cablu, (C.081220050009) VÎND vilã D+P+M, Craiovei, Internet, complet contorizat, cu VÎND apartament 3 camere, Fabrica de construcþie 2005, toate garsonierã confort I + diferenþã. Tel. VÎND apartament 2 camere, strada Bere, parter, 34.000 euro negociabil. utilitãþile, finisatã, teren 0746372841. (C.111220050013) Livezilor. Tel. 0722878730. Tel. 211652; 0723942037. 400 mp. Preþ 100.000 euro VÎND apartament 2 camere, Craiovei, (C.8630171) (C.051220050042) 0729993550. stradal, de lux, preþ 850 milioane. Tel. NORD, confort II, C4, et. 3/4, (C.121220050006) VÎND apartament 3 camere, Trivale 0788232869. (C.111220050028) îmbunãtãþiri. 740.000.000. Tel. cap linie, 1.600.000.000. Tel. 656053. VÎND vilã P+M, Trivale VÎND apartament 2 camere, confort II, 0723216184. (C.081220050004) (C.051220050089) pãdurea de pini, toate superîmbunãtãþit, Trivale, 800 VÎND apartament 3 camere, 2 camere, confort I, utilitãþile, finisatã total, milioane. Tel. 0747166885. fond nou, confort I, semidecomandat, Exerciþiu, teren 1.360 mp. (C.111220050015) decomandat, îmbunãtãþit, etaj intermediar, stare 0729993550. VÎND/SCHIMB apartament 2 camere, liber, 2 grupuri sanitare, bunã, 1.100.000.000. Tel. (C.121220050007) confort II, Gãvana, cu apartament 3 zona Prundu- variantã, 0741294951. camere, confort I, Gãvana III + 32.000 euro, negociabil. (C.081220050015) TRIVALE, vilã P+2, suprafaþã 200 mp Eventual schimb cu diferenþã. Tel. 0348407021; pe nivel, semifinisatã, utilitãþi, 1.500 apartament 2 camere sau 0745975676. (C.111220050028) mp teren, deschidere 27 m. Preþ genial garsonierã+ diferenþã. 180.000 euro. Curierul, tel. 223114, VÎND apartament 2 camere, 2/ 4, 0747501882. 0745.061510. Prundu, încãlzire proprie, îmbunãtãþit, (C.291120050053) 2 cam., Exerciþiu, parter, 1100 mld. full. Tel. 0744916302. ªTEFÃNEªTI -Zãvoi, casã 2 camere, (C.121220050043) VÎND apartament 3 camere, Mioveni, baie, bucãtãrie, hol, garaj, mansardã, 3 cam., exerciþiu, cf.1/d, 36.500 E. VÎND urgent apartament 2 camere, et. 4, îmbunãtãþiri, 655 milioane, teren 1.000 mp, utilitãþi, preþ 75.000 Popa ªapcã. Tel. 0721607015. eventual mobilat. 0740093494. euro, negociabil. Curierul, tel. 223114, Tel. 211901, 0744491907. (C.051220050097) (C.121220050015) 0744265545. NEGRU VODà - 3 cam., cf.1, îmbunãtãþiri, 32.000 E.

în cartier nou: ● 4 camere, ● 2 bãi, ● bucãtãrie, ● total finisate ºi racordate la utilitãþi ( canalizare, apã, gaze, energie).

VÎND urgent clãdire nouã P+3, zonã centralã. Preþ foarte bun. 0721252362. (C.091220050008)

Marþi, 13 decembrie 2005

VÎND apartament 3 camere, decomandat, etaj 1/4, confort I, balcon închis termopan, Negru Vodã, stradal, 2c. Trivale cf. II, et. intermediar, 750 mil. VÎND apartament 2 camere, Mioveni - centralã nouã, boxã la subsol, 47.500 Tel. 0788324241. VÎND/ SCHIMB garsonierã renovatã, VÎND apartament 2 camere, cf. II., centru, cf. I., contorizat, termopan, euro. Craiovei, et. 9/9, cu 2 camere, Trivale + Trivale, stradal, 750 milioane. Tel. uºã stejar, 630 milioane negociabil. (C.071220050015) Tel. 0741243700. (C.081220050107) diferenþã. Tel. 0722586282. 0729244542. (C.121220050010) VÎND apartament 3 camere, E. (C.071220050027) VÎND apartament 2 camere, confort II, Grigorescu, parter, 2 termopane VÎND apartament 2 camere, cf. I., dec., bloc J10, Comisariat. 0721217256. dormitoare, pretabil firmã. Fãrã VÎND/ SCHIMB garsonierã confort I, ultra- îmbunãtãþit, Banatului. Tel. (C.081220050032) agenþii. Preþ 48.500 euro, negociabil. superîmbunãtãþitã cu apartament 0740798924. (C.121220050055) confort I, etaj intermediar, Gãvana+ APARTAMENT 2 camere, Gãvana M- Tel. 0727193277. (C.061220050019) diferenþã. Tel. 0723364224. VÎND apartament 2 camere, confort I, uri, confort I, decomandat, 1/4, APARTAMENT 3 camere, confort I, decomandat, T. Vladimirescu, parter, spaþios, stradal, 1,2 miliarde. Agenþie- decomandat, (C.071220050011) Popa ªapcã, pretabil firmã, îmbunãtãþiri clasice, 0724225363. (C.121220050001) îmbunãtãþit, 48.000 euro, termopan. VÎND garsonierã confort I, liber, 28.000 euro, negociabil. Tel. VÎND/ SCHIMB apartament 2 camere, Kriss- 0740772085. (C.071220050036) Craiovei, preþ negociabil. 0721648141. Exclus agenþiile. Trivale, confort II sporit, 3/ 4, curat, Tel. 0723366531. APARTAMENT 3 camere, (C.081220050043) (C.081220050002) foarte cãlduros, parchet, cadã confort I, decomandat, normalã, balcon închis, complet PROPRIETAR! Vînd apartament 2 Boema- Craiovei, camere S=54 mp, etaj 2/4, Gãvana III, contorizat, aproape de strada intermediar, fond nou, preþ principalã, 850.000.000, nenegociabil; 43.500 euro. Tel. liber, curat, intabulat, multiple cu apartament 3 camere, confort I, 0723189251. îmbunãtãþiri. Exclus intermediari. Tel. Trivale, decomandat, etaj intermediar (C.011220050021) 0723696320. (C.121220050091) (nu turn)+ diferenþã. Exclus ● mãsurãtori de precizie 2 camere, cf. I., etaj intermediar, intermediarii. Tel. 0248/274295; ● consultanþã ºi consiliere VÎND apartament 3 camere, 30.000 euro. Tel. 0727112982. 0742871754. (C.081220050028) la terenuri ºi apartamente. confort I, decomandat, fond Tel. 222406, 0724046868. (C.121220050013) nou, îmbu7nãtãþit, etaj VÎND apartament 2 camere, confort I, intermediar, Fraþii Goleºti, VÎND apartament 2 camere, super-îmbunãtãþit, Trivale Complex II. OFERTà specialã numai în 44.000 euro, uºor ultracentral, etaj 1, la cheie. Tel. 274009. (C.091220050009) decembrie. Garsonierã 600 negociabil. Tel. PROPRIETAR! Vînd apartament 2 0742025736. (C.151120050034) milioane, apartament 2 0721724180. camere, nedecomandat, 3/ 4, Banat, camere 940 milioane. (C.051220050004) GLOBAL superîmbunãtãþit, la cheie, liber. Persoanã fizicã, fond nou, Vînd ap. 2 cam. Gãvana cf. I, D, etj. 2, preþ 950 0744683630; 645108. VÎND apartament 3 camere, 3 parcare în curte, mil. (C.091220050003) termopane, centralã de Vînd ap. 2 cam. Popa ªapcã, cf. I, D, 2 balcoane, balcoane, confort I, cartier Trivale. Tel. preþ 1,050 mld. scarã. Tel. 0722516658. 0742397701. (C.8630172) 2 camere, confort I, Vînd ap. 2 cam. Prundu, cf. I, D, îmb. preþ 970 mil. (C.1532794) semidecomandat, etaj Vînd ap. 3 cam. Eremia, cf. I, D, liber, preþ 37.500 VÎND apartament 3 camere, gresie, euro, neg. intermediar, stare bunã, VÎND garsonierã cf. I., D, fond nou, faianþã, termopane, instalaþii sanitare Tel. 220965. 1.100.000.000. Tel. Gãvana III, parter, suprafaþã 40 m, 750 noi, str. Tache Ionescu, Bl. N1. Preþ 0741294951. milioane. Capital. Tel. 0723124967. 38.000 euro. Tel. 0742073802. (C.081220050037) BÃILE Herculane, (C.8630163) (C.081220050006) apartament 2 camere, D, îmbunãtãþit, complet GÃVANA II, 2 c, cf.1/sd, liber, 820 VÎND apartamente de lux, 3 camere, 70 SUPER OFERTà mobilat, etaj 2/4, balcon mp, ªtefãneºti- Valea Mare, clãdire în Gãvana închis, nenegociabil, 29.500 mil. neg. Tel. 0741972278. nou construitã. Tel. 0788733308. euro. Tel. 0744430824. III, modificatã în spaþiu comercial, (C.081220050039) (C.8630113) acces din exterior, amplasament TRIVALE, 2 c, cf.2, 2/4, liber, VÎND în Curtea de Argeº apartament 3 foarte bun, finisatã modern. 800 mil. Tel. 0742336656. camere, etaj 1, complet contorizat, Tel. 0745034111. VÎND apartament 2 camere, semifond nou, ultracentral, terasã decomandat, Banat, et. 1/4. Tel. VÎND 2 etaje de bloc, cu camere, stil acoperitã ºi garaj. Tel. 0744886404. CaSSa MIOVENI 0743309544. (C.121220050022) cãmin. Relaþii la tel. 0745129307, Vînd urgent gars. liberã, contorizatã. Preþ 35.000 (C.091220050016) RON. APARTAMENT central, 2 camere, 1/3, 0744660652. Vînd urgent ap. 2 cam. liber. Preþ 55.000 RON. exclus intermediarii, 33.000 euro, PERSOANà Fizicã cumpãr VÎND apartament 2 camere, Vînd urgent ap. 3 cam. liber cu îmbunãtãþiri. Preþ apartament 3 camere, negociabil. Tel. 0788101817; 222178; 68.000 RON. confort II, Banat, 3/ 4, confort I, decomandat, etaj 217857. (C.140920050176) Vînd urgent ap. 4 cam. liber cu centralã. Preþ îmbunãtãþiri, complet utilat intermediar; Banat, Dacia, 75.000 RON. ºi mobilat. Tel. 0727332633. VÎND apartament confort redus, zona Craiovei, Trivale, Gãvana. Tel. 260899/0742046078. Gãvana II, 22.000 euro negociabil. Tel. Ofer 1,2- 1,25 miliarde lei. 0721367736. 0348802017. (C.1532799) GARSONIERÃ- o camerã

VINDEM VILE

Micã publicitate

VÎND garsonierã, centru, 2/8, stradal, modificãri interioare, termopan total, mobilatã, utilatã, 37.000 euro negociabil. Tel. 0723395737. (C.121220050001)


Micã publicitate

BRADU, teren 1.069 mp, douã deschideri 20 ºi 56 m, intravilan, toate utilitãþile, îngrãdit, preþ 55.000 RON. Curierul zilei, tel. 223114, 0721300765.

VÎND teren arabil, 1 ha, irigabil, poziþie bunã, lîngã satul Cireºu-Cãteasca. 60 milioane, negociabil. Tel. 662134. (C.061220050010)

CÃLINEªTI(Turculeºti), teren 11.100 mp, extravilan, la 800 m de ºoseaua naþionalã, preþ 1 euro/mp. Curierul zilei, tel. 223114, 0721300765.

PROPRIETAR! Vînd 2 ha pãdure stejar, oraºul Costeºti -Argeº -Gura Scroafei, 2,5 euro/ mp. Tel. 021/6344659. (C.281120050025)

VÎND teren 7.500 mp Budeasa, zona VÎND teren Craiovei, 365 mp, toate deal, poziþie deosebitã. 0744205498. utilitãþile pe teren, împrejmuit, proiect casã P+M 110 mp/nivel, autorizaþie (C.111220050006) VÎND teren Mioveni, intravilan, vizavi construcþie eliberatã, 35.000 euro, Tel. 0722544214. Petrom, 1.152 mp, deschidere 23 m. negociabil. (C.281120050038) Tel. 0723391883. (C.111220050009) PROPRIETAR! Vînd teren Trivale platou Cîmpului, 550 mp, utilitãþi, 32 euro/mp. 0788232869. (C.111220050029)

VÎND un ha pãdure Vedea. Tel. 0721865472; 215360. (C.291120050046)

ªTEFÃNEªTI Tudoseºti, 2.500 mp, 15 VÎND teren 1.000 mp, zonã de vile. 30 ÎNCHIRIEZ total/parþial P+2+ terasã, euro/ mp. 0744433514. euro/mp. 0747110293. 120 mp/nivel, super-construcþie superfinisatã, Piteºti, central, vad. (C.061220050003) (C.091220050013) CÃLINEªTI, 1.665 mp, 6 euro/mp. Tel. VÎND teren 10.000 mp, deschidere 26 0722760895. (C.041220050002) 0788419191. (C.061220050004) m, la intrare în Albota, în spatele MIOVENI, de închiriat douã spaþii Troiþei. 3 euro/mp. Tel. 0747642837. comerciale 45 ºi 118 mp. Negociabil. DEOSEBIT! Vînd teren la 0744377800. (C.121220050008) (C.091220050005) pãdure, utilitãþi, construibil, TEREN Goleºþi, lîngã Muzeu, VÎND frizerie utilatã, spaþiu închiriat. zona Big-Gãvana. Preþ 58 euro/mp. Tel. 0744371720. intravilan 3.100 mp- parcelabil, 0742112458. (C.121220050066) (C.071220050007) deschidere 100 m. Preþ 6 euro/mp, ÎNCHIRIEZ spaþiu str. Banat. Tel. negociabil. 0722548000. 0740643707. (C.8630122) (C.091220050006) Teren V. Ursului, S=1000 mp, D 40 m, preþ 13 E/mp. CEDEZ stand Complex John. Teren ªtefãneºti, S=860 mp, preþ 22 E. VÎND/ SCHIMB 15.000 mp la 12 km de 0744518023. (C.081220050031) oraº, stradal, utilitãþi. Tel. 0740176002. OFER/Închiriere spaþiu pretabil Teren Bradu, S=2500 mp, D=20, utilitãþi, preþ 6 E/mp. (C.091220050016) depozit, sediu-firmã. 252723.. Teren Dacia-Pediatrie, S=450 mp, D=15, preþ VÎND teren intravilan Geamãna. Tel. (C.081220050056) 45.000 E neg.

DRÃGANU, central, 600 mp, Tel. 211958, 0721365826, 0746769794. deschidere 30 m, 135 milioane. TEREN 800 mp zona Complex Gãvana 0745169526. (C.021220050007) BRADU 7.000 mp, stradal, II, preþ negociabil. 0745025150. apã, energie, 3 euro/ mp. TEREN com. Bascov, 1.400 mp, (C.091220050007) 0788419191. stradal, toate utilitãþile. 0745056315; VÎND teren intravilan Albota, 750 mp, (C.071220050032) 0721695512. (C.021220050008) deschidere 18, utilitãþi, 6,5 euro/mp, negociabil. Tel. 0721984236. VÎND 500 mp Trivale, deschidere 16 m, CÎMPULUI, 2.420 mp, 40 euro/mp. Tel. pretabil vilã, bloc, complex comercial. 0744433514. (C.071220050033) (C.111220050061) 120 euro/mp. Tel. 0788406715; 276738. VÎND teren 1.275 mp, Gãvana. Tel. VÎND urgent teren intravilan (C.051220050001) 253789; 0741998640. 1.000 mp, Smeura, utilitãþi, (C.111220050097) preþ negociabil. Tel. RIM 0744626773. TOPOGRAFIE - CADASTRU VÎND urgent douã terenuri (C.071220050024) executã lucrãri de 8.000-7.500 mp, Mãrãcineni, apã, gaze, luminã, stradal, VÎND teren 2.300 mp, deschidere 32 m, preþ negociabil. Tel. terenuri, clãdiri, apartamente. Mioveni. Preþ negociabil. Accept ºi 212598; 0721508298. variante. Tel. 0729330933. PREÞURI MINIME! (C.121220050041) (C.071220050028) Tel. 216137, 0722 779177, 0722 457856.

CARTE FUNCIARÃ

FIRMÃ CADASTRU AUTORIZATÃ întocmeºte lucrãri de

CARTE FUNCIARÃ ªI EVALUÃRI terenuri, pãduri, apartamente. Preþuri minime! Urgenþe!

Marþi, 13 decembrie 2005

Tel. 624683; 0722270879; 0742547515.

OFERTÃ! VÎND teren 3.900 mp, intravilan, utilitãþi, Valea Mare, 10 euro/ mp. 0720602960. (C.291120050066) VÎND teren 600 mp cu deschidere 17 m stradal în Piteºti, preþ fix 165 euro/ mp. Tel. 0745049615. (C.291120050059)

TEREN 1.000 mp Bascov- Rotãreºti, dublu acces, 14,5 euro/ mp. 0741068200. Casa ta. (C.071220050020) PROPRIETAR vînd teren 3.800 mp Smeura, apã, curent, 6 euro/ mp, negociabil. 0745698561. (C.071220050021)

VÎND teren intravilan MiceºtiPurcãreni, 2.500 mp, parcelabil, deschidere 100 m, cu facilitãþi. Tel. VÎND 3 parcele ªtefãneºti, stradal. Tel. 234193; 0745074078. 650- 3.000 mp Bascov Schiau, lîngã 0723137796. (C.081220050014) (C.121220050068) pãdure. 0740250535; 0723364366. VALEA MARE 500mp, 20m des, (C.291120050108) VÎND teren 2.000 mp, 30euro/mp-0721/233482 Mioveni, vizavi Peco, lîngã PRUNDU MIC 800mp, 2 des, 27 euro/mpPROPRIETAR, VÎND 564 mp, 0723/839347 Renault. 0744346330. Tancodrom, intravilan, curþi GAVANA III 1000mp, 21m des, (C.121220050014) 65euro/mp-0745/899611 construcþii, 200 m de Montan Star. 37 PRUNDU PLATOU 300mp, 18m des, euro/mp. 0746947786. VÎND teren intravilan, 6.000 mp, zona 10000euro-0788/232869 intrare Oarja, condiþii gaze ºi apã. Tel. (C.301120050083) DACIA 450mp, 15m des, 40000euroVÎND teren 1.750 mp, deschidere VÎND 2 ha teren forestier intravilan ºi 15 m, împrejmuit, toate facilitãþile, lemn salcîm- plop, exploatabil . Tel. curent, apã, cablu, telefon, Piteºti, str. George UIieru. Tel. 211741; 0742799273. (C.110820050012) 0745016489. (C.021220050006) VÎND/SCHIMB teren prelungirea PARCELE 600 -800 mp, Craiovei, cu spaþiu comercial 3.800 Bascov, 1 km de mp, deschidere 17,5 mp, 80 euro/mp, intersecþie, viitor cartier utilitãþi la poartã. 0742009203. vile, 18-20 euro/mp. (C.121220050003) 0742521954. (C.051020050018) TEREN poziþie deosebitã la lacul Budeasa, 850 mp (27X32), împrejmuit. OCAZIE! 500 -800 mp, 0740331221. intravilan, ªtefãneºti, (C.121220050009) utilitãþi, 18-20 euro/mp. 0720602960. VÎND teren ªtefãneºti, str. Morii, 1500 (C.061220050020) mp, 30 euro/mp, toate utilitãþile; Casã ultracentral + 800 mp. Tel. IMOB EXPERT str. Egalitãþii nr. 1 0723219421. (C.1509309) 0746150295. (C.863000)

Teren Tg. Sãpt., S=900 mp, utilitãþi, 33 E mp, neg.

VÎND teren com. Bradu, 1.500 mp, toate utilitãþile. Tel. 279648. (C.121220050024) VÎND 1.200 mp teren str. Lãbuºeºti, 25 euro/ mp. 0727177450. (C.121220050044) VAMÃ CNCD 5.915 mp. 20 euro/mp. 610178. (C.121220050095) PROPRIETAR, 700- 3000 mp, Bascov Schiau, lîngã pãdure. Tel. 0723364366. (C.121220050046)

Teren Mãrãcineni, blocuri, S=1000 mp, D=18 m, 12 E mp. Teren Mãrãcineni, 3,5 km de Piteºti, S=2000 mp, D= 38 m, investiþie bunã, 10 E mp. Tel. 218916, 0720202820.

VÎND teren 2.200 mp, intravilan Bascov-Glîmboc, apã, gaze, asfalt, 16,5 euro/mp, negociabil. Tel. 0744506453. (C.061220050001)

MÃRÃCINENI, 5.000 mp, stradal, 20 VÎND teren împãdurit strada euro/mp. 610178. (C.121220050096) principalã, Budeasa Micã, punct reper VÎND teren locuinþe Mãrãcineni fabrica de cãrãmidã. Tel. 0744580180. Argeºel. Tel. 0742220375. (C.061220050013) (C.121220050098) VÎND 4.300 mp Bascov-Pãiºeºti, 12 VÎND 1900 mp, Curtea De Argeº, preþ euro/ mp. Tel. 0742521954. negociabil. Tel. 638221 dupã 18,00. (C.061220050015) (C.121220050049) VÎND teren Mãrãcieni, 12.000 mp. Tel. VÎND pãdure Valea Ursului. Tel. 0744839354. (C.061220050016) 0723349909. (C.121220050084) SMEURA, vînd teren intravilan 2.500 VÎND 22.800 mp teren intravilan, mp, zona „Negdany“, deschidere 18 Suseni, sat Strîmbeni, 1,5 euro/mp. m, utilitãþi. Preþ 18 euro/mp. Tel. Tel. 0740618584. (C.121220050088) 0740687437. (C.061220050001) VÎND 5 ha pãdure stejar ºi fag, Bascov, S = 970 mp, utilitãþi. Preþ 23 euro/mp. Mãlureni -Argeº, 5 euro/mp. Tel. Gãvana III, S = 1250 mp, parcelabil, utilitãþi. Preþ 0740618584. (C.121220050089) 56 euro/mp.

Curierul zilei - pag. 16

VÎND teren 600 mp, Rãzboieni. Tel. 250939. (C.081220050040)

VÎND teren Budeasa, sat Gãleºeºti, 3.000 mp, deschidere 23,5 m, stradal, utilitãþi. Tel. 0348806895. (C.4770979)

Smeura, S = 3800 mp, parcelabil. Preþ 5 euro/mp.

VÎND 1.150 mp teren în Mioveni, vis-a-vis poarta CKD. Preþ 50 euro/mp. Tel. 264802; 0722810842. (C.121220050002)

Tel. 610300/0788154584.

VÎND 2.000 mp teren cãmin casã poziþie deosebitã, Zigoneni -Argeº, facilitãþi, cadastru, 7,5 euro/ mp, negociabil. Meritã vãzut! Tel. 0741137714. (C.8630191)

m, utilitãþi la 50 m de stradã, 25 euro/mp, negociabil. Accept variate auto plus diferenþã. Tel. 0723282818. (C.8630141)

Prundu, S = 300 mp, utilitãþi. Preþ 35 euro/mp. Trivale, S = 1000 mp, utilitãþi. Preþ 32 euro/mp.

VÎND pãdure 1.360 mp, 21 m deschidere, 2 cãi acces, posibilitate parcelare, zonã deosebitã, platou Trivale dupã staþia de gaze, 23 VÎND parcele 500 mp, deschidere 17, euro/mp. Tel. 0721973846. zona Tg. Sãptãmînal. 16 euro/mp. Tel. (C.061220050012) 0740220870. (C.121220050019) VÎND teren Prundu Mic, 873 mp, d=20

TEREN de casã, 1.500 mp, Piscani, VÎND 2.000 mp posibil parcelabil Valea apã, electricitate, gaze 2006. 10.000 Ursului. Tel. 0745025519. euro, investiþia. 0724072306. (C.081220050004) (C.4771072)

0788/406103 VAMA 19000mp, 2 des, 14euro/mp0745/899611 PRUNDU AUTOBAZA 600mp, 50euro/mp0788/232869 Tel. 214488

VÎND teren 4.000 mp, Gãvana. Tel. 252723. (C.081220050055) TEREN Dobrogostea 1.250 mp, 10 euro, negociabil, la 4 km de Bascov. 0721370657. (C.081220050017) VÎND 1.500 mp teren platou Tg. Sãptãmînal, 28 euro/ mp. Tel. 0722351031. (C.081220050005)

OFER/ÎNCHIRIERE spaþiu producþie, 6 HA, Miceºti, D- 286 m, preþ 9 euro/ birouri, diverse acivitãþi. Tel. 0745290313. (C.081220050003) mp. Tel. 0744519020; 0741311296. CEDEZ spaþiu comercial John. (C.091220050035) 0724468296. (C.091220050025) PROPRIETAR vînd urgent OFER spre închiriere halã. 1.300 mp teren intravilan, 0746167400. (C.091220050033) deschidere 89 m, platou VÎND magazin alimentar vad excelent. Cîmpului, Trivale, 21 euro/mp. Tel. 0788262546. Tel. 0727816116. (C.121220050002) 0740361070. (C.091220050007)

ÎNCHIRIEZ spaþiu comercial cartier VÎND teren zona Mitricel ªtefãneºti. Trivale. Tel. 0740403238, 0741272708. Tel. 0743484481. (C.8630198) VÎND teren 1.800 mp, Prundu Mic, VÎND barãci metalice. Kriss. toate utilitãþile, preþ avantajos. Tel. 0746262353. (C.121220050030) 763252. OFER/ÎNCHIRIERE spaþiu comercial 90 mp, str. Fr. Goleºti, lîngã staþia Maxi-Taxi Piteºti Bucureºti. Tel. 0724007404. Anunþuri la redacþie 35.000.000. (C.091220050038) OFER spre închiriere spaþiu 140 mp, VÎND/ ÎNCHIRIEZ spaþiu central pentru etaj 1, stradal, central, condiþii birou sau cabinet medical. deosebite, pretabil birouri 0724248582. (C.8630177) reprezentanþã. Preþ 700 euro. Curierul OFER spre închiriere spaþiu zilei, tel. 223114, 0745061510. comercial, 33 mp, în zona Piaþa Ceair. VÎND /ÎNCHIRIEZ halã 400 mp, teren Tel. 217122, 0721328016. 1000 mp, zona Autostradã, preþ 100.000 euro, respectiv 2,5 euro/mp la închiriere. Curierul zilei. Tel. 223114, Anunþuri la redacþie 0745.061510.

SPAÞII

ÎNCHIRIERI

TÎNÃRÃ atrãgãtoare ofer companie domnilor generoºi. Tel. 0747397972. (C.051220050034) BRUNETÃ simpaticã, ofer companie. 0747402156. (C.241120050009)

SÎNT o fatã sexy ºi te vreau. Tel. 0747145737. (C.051220050036) TÎNÃRÃ brunetã, ofer companie domnilor generoºi. 0743647549. (C.091220050018) MAESTRA a sexului te vrea acum! 0721343716. (C.011220050011) TÎNÃRÃ atrãgãtoare ofer clipe de neuitat. Tel. 0747208640. (C.231120050009)

ÎNCHIRIEZ vilã 450 mp, construcþie nouã, mobilatã total, zona Trivale lîngã pãdure, 1.500 euro negociabil. 0788315915. (C.211120050005) ÎNCHIRIEZ apartament 2 camere, vizavi Cinema Bucureºti, et. I, pretabil sediu firmã. 0744519060. (C.231120050068) PRIMESC fete în gazdã, condiþii deosebite, Gãvana III. Tel. 283696. (C.021220050025)

OFER închiriere apartament 2 camere, mobilat, Prundu. Tel. 0744508044. (C.041220050007) OFER spre închiriere apartament 2 camere, multiple îmbunãtãþiri, Popa ªapcã. 200 euro. Fãrã agenþii. 212308; 0723544859. (C.071220050022) Ofer 2 cam., Ultracentral, mobilat, 200 E. 0722423995.

OFER spre închiriere spaþiu de lux, utilat, Exerciþiu stradal, pretabil birouri, suprafaþã 60 mp, preþ 11 euro/mp. Curierul zilei. Tel. 223114, 0745.061510.

OFER spre închiriere apartament 2 camere Calea Bucureºti parter stradal, centralã proprie, termopan, pretabil birouri, nemobilat. tel. 223114, 0727.332633.

OFER spre închiriere spaþiu parter + subsol, pretabil depozitare, producþie. Preþ 300 euro/lunã. Curierul zilei, tel. 223114, 0724.337333.

OFER spre închiriere vilã, zonã Ap. 2 cam., P. ªapcã, mobilat, centralã, 200 E. 0729053285. centralã, toate utilitãþile, formatã din living, douã dormitoare, douã bãi. Preþ OFER spre închiriere vilã P+1, 850 euro/lunã. Curierul zilei, tel. centralã, 4 dormitoare, living, 2 bãi, 223114, 0724.337333. bucãtãrie, mobilatã ºi utilatã complet. OFER spre închiriere apartament 2 Tel. 0744346294. (C.061220050046) camere decomandat Exerciþiu, parter, PRIMESC în gazdã douã fete, Prundu. nemobilat, preþ 150 euro. Curierul, tel. Preþ convenabil. Tel. 0747876442. 223114, 0727332633. (C.071220050003) OFER spre închiriere casã P+1, zonã OFER închiriere apartament 3 camere, centralã (Expo-Parc), living, 2 confort I, mobilat, et. 1, Exerciþiu. dormitoare, grup sanitar, baie, 637424. (C.121220050010) bucãtãrie, preþ 350 euro/lunã plus utilitãþi. Curierul, tel. 223114, ÎNCHIRIEZ 2 camere lux, Prundu, 190 euro. Tel. 0721206448. 0744265545, 0727332633. (C.121220050010) OFER spre închiriere apartament 4 camere, centralã proprie, termopan, ÎNCHIRIEZ apartament 2 camere, complet utilat ºi mobilat, Prundu, preþ Gãvana, 100 euro negociabil. 260 euro/lunã. Curierul zilei, tel. 0745589333. (C.121220050004) 223114, 0727332633. OFER închiriere apartament 2 camere, ÎNCHIRIEZ apartament 2 camere, confort I, decomandat, mobilat, utilat, Trivale, termen lung, semimobilat, Fraþii Goleºti. Tel. 0744427136. 4.000.0000, lunar, anticipat 6 luni. (C.121220050033) 0745986270. (C.111220050030) CAUT 1- 2 colege apartament; Tel. 0723221160. OFER închiriere garsonierã mobilatã, Exerciþiu. solicit 1-2 fete. 0727655715. (C.121220050070) (C.111220050045) Agenþia Imobiliarã CASA MIX

Ofer spre închiriere

SPAÞIU 600 mp + parcare, amenajat pentru sediu bancã, societate asigurãri, sedii firme, showroom. Adresa este: Zona Bancarã

(Reiffeisen). Tel. 0722381040. VÎND teren 1.200 mp intravilan, Valea Geamãna, deschidere 14,50 m. Variante schimb apartament. Tel. OFER spre închiriere spaþiu central mp. 0722226564. 0729362673; 0721817692. 150 (C.111220050019) (C.081220050054) TEREN 2.500 mp Cãlineºti, zona OFER spaþiu ultracentral, pretabil Primãrie, toate utilitãþile, 5 euro/ mp, birouri. Tel. 633366. (C.111220050064) negociabil. (C.081220050006)

Aici se oferã senzaþii tari!

0724715520. CÃUTÃM sã închiriem spaþiu ultracentral sau vad comercial (pieþe) 10-30 mp. 222737. (C.111220050086) VÎND teren 1.300 mp, toate SUPER-Ofertã! Închiriez 150 mp, utilitãþile, Bascov-Brãileni. spaþiu ultracentral, 4 euro, negociabil. Tel. 0742056084; 290119. (C.061220050013) 0744383634. (C.111220050068)

PRIMESC în gazdã douã fete, str. Rovine nr. 2. 222737, (C.111220050085)

Ofer garsonierã Craiovei, mobilat, 120 E. 0729053285. Ofer 2 cam., Eremia, mobilat, 200 E. 0720403059.

Ofer spre închiriere gars. Ultracentralã, 120 E. Ofer spre închiriere ap. 2 c, Calea Bucureºti, mobilat, utilat, 150 E. Ofer spre închiriere ap. 2 c, P. ªapcã, mobilat, utilat, centralã, 120 E. Ofer spre închiriere ap. 3 c, Teilor, mobilat, utilat, centralã, 200 E. Tel. 219329, 0723735785.

TÎNÃRÃ senzualã, ofer clipe de amor. Tel. 0745916631. (C.011220050012) TÎNÃRÃ supersexi, ofer senzaþia sexului total. Tel. 0721508206. (C.011220050013) TÎNÃRÃ blondã ofer clipe de neuitat. 0745842296; 0727472131. (C.231120050008)

SÎNT Claudia ºi te aºtept sã petrecem împreunã clipe te neuitat. Tel. 0747254730. (C.8630173) Sînt cheia fericii, cautã-mã. Tel. 0721456991. (C.081220050002)

TÎNÃRÃ atrãgãtoare ofer senzaþii. Tel. 0724102810. (C.081220050005) ■ PRIMESC în gazdã o familie sau fete, Gãvana II. Tel. 0727387474. ■ OFER închiriere apartament conf. I, 2 camere, mobilat, Banat. Tel. 0724494019. ■ PRIMESC 2 fete în gazdã. Tel. 282589. ■ ÎNCHIRIEZ apartament 2 camere, Trivale, mobilat, 130 euro. 273736. ■ PRIMESC în gazdã un bãiat. Tel. 0721165534. ■ OFER spre închiriere o camerã mobilatã. Tel. 635572. ■ PRIMESC 2 fete în gazdã la bloc. Tel. 643108; Craiovei Doja. ■ PRIMESC eleve sau studente în gazdã. Tel. 214275. ■ PRIMESC în gazdã o salariatã, o studentã sau elevã. Tel. 626732. ■ OFER garsonierã Craiovei, mobilatã, utilatã. 0744960446. ■ PRIMESC în gazdã, Craiovei. Tel. 644618. ■ PRIMESC în gazdã fatã, Gãvana. Tel. 287319. ■ OFER închiriere apartament 2 camere, Prundu. Tel. 0721911999. ■ PRIMESC un bãiat în gazdã, Nord. Tel. 0726907520. ■ PRIMESC în gazdã un elev. Tel. 281935. ■ PRIMESC o fatã în gazdã. Tel. 286082. ■ ÎNCHIRIEZ parter casã nouã, apartament 2 camere, Nord, 140 euro. Tel. 0745769641.

SCHIMBURI Anunþuri la redacþie SCHIMB /VÎND apartament 3 camere, et. 1, Popa ªapcã, cu teren în Piteºti. Curierul, tel. 223114, 0744265545. PARTICULAR/Schimb apartament confort I, 2 camere, semidecomandat, Banat, 3/4, termopane, gresie, faianþã, uºã metalicã, proaspãt zugrãvit, cablu, Internet, complet contorizat, cu garsonierã confort I + diferenþã. Tel. 0747393334. (C.111220050015) SCHIMB apartament confort II, 2 camere, Rãzboieni, cu apartament confort I, Banat, Exerciþiu, Craiovei + diferenþã. 0721318712; 0743273111. (C.051220050056) SCHIMB apartament 2 camere, 2 balcoane, confort I, et. 3/4, zonã bunã cu teren sau casã bãtrîneascã în Piteºti sau apropiere. Ofer diferenþã. 0743884553. (C.291120050048)

SCHIMB 3 camere, cf. I., etaj 4 cu garsonierã + diferenþã. 648528. (C.061220050023)

PRIMESC în gazdã la casã, spatele Rectoratului (Tg. din Vale), începînd cu 1.01.2006. Tel. 0742025428; 636459. VÎND spaþiu comerial în funcþiune, cu (C.121220050019) Anunþuri la redacþie Tg.Saptamanal 300 mp, D=18m, utilitati, marfã, sifonãrie, xerox. 0744313776. PENSIUNE modernã, zonã montanã, CAUT colegã de camerã, Exerciþiu. 1 28euro/mp NU RATA OCAZIA! Preþ (C.121220050007) Tel. 0742025760. organizeazã REVELION 2006, pachet milion/lunar. Albota-DN, 1.000mp, D=16m, 9euro/mp maxim, maxim. Cumpãr! ÎNCHIRIEZ coafor complet utilat în servicii avantajos 30-12-2005/02-01- (C.071220050004) Stefanesti 800mp, d=32m, utilitati, 17euro/mp Solenza, Logan, clãdire Relax center. 0724006336; 2006. Tel. 0722226647; 0744669852. PRIMESC 2 bãieþi în gazdã. Tel. SupeRNova, Berlinã, Break, Big 400mp,d=12,5m, asfalt, canalizare, 44euro/mp (C.121220050067) 0724686297. (C.081220050029) 211366. (C.121220050090) camionetã 1307, 1304, Smeura 3.840mp, parcelabil, utilitati, 5euromp Nova, 1996-2005. Asigur VÎND spaþiu comercial Mioveni, zona OFER spre închiriere apartament 3 OFER spre închiriere garsonierã, Tel. 220338/0740303007. radiere. Seriozitate. Trivale, confort I, Rãzboieni, nemobilatã. 3 milioane. Tel. piaþã, 179 mp. 0744346330. camere, Deplasare la domiciliu. semimobilat, chiria 200 euro. Tel. 0742916611. (C.081220050054) VÎND teren 1.500 mp, deschidere 20 m, (C.121220050003) 0722435187; 0745276877. Cãlineºti, lîngã spital. 544829; CEDEZ spaþiu închiriat, suprafaþã 70 0720156839. (C.121220050082) PRIMESC fete în gazdã zona Nord. Tel. (C.080520050098) 0745833324. 0788596770. (C.091220050011) mp. Tel. 0720528616; 0720539554. OFER spre închiriere garsonierã, 253626; Popa ªapcã, mobilatã, curatã, liberã, (C.081220050047) (C.121220050007) CUMPÃR apartament sau garsonierã. VÎND 50.000 mp teren zonã liniºtitã. Chiria 200 euro. Tel. vizavi Restaurant Europa CEDEZ stand John. Tel. 0727984153; 0723260179, dupã ora 19,00. OFER spre închiriere garsonierã ºi Curierul. Tel. 223114, 0724.337333. apartament de lux, ultracentral. Tel. Albota, deschidere la 276040. (C.051220050027) (C.121220050116) CUMPÃR 100-200 mp teren, 0746167400. (C.081220050025) stradã. Tel. 0721893143. stradal, Piteºti. Tel. OFER închiriere etaj la vilã, pretabil CAUT sã închiriez urgent garsonierã, (C.091220050031) ☞ Închiriez halã centralã, 850 0744488491. sediu-firmã. Varianta Craiovei- Banat, Nord, N. Vodã. Ofer 100 euro. mp, 130 kw, apã curentã, (C.111220050010) VÎND teren Gãvana, Grigorie Leu, Prundu. 0744759351; 0743794304. Tel. 0745186047. (C.081220050009) încãlzire centralã, 5 euro/mp. (C.121220050005) parcele, 600- 1000 mp, cu utilitãþi. Tel. fizicã, cumpãr PRIMESC 1 bãiat în gazdã. Tel. PERSOANÃ ☞ Închiriez spaþiu comercial 0741311296; 0744519020; PRIMESC fete/ bãieþi/ cupluri în gazdã 0722558060. (C.081220050038) apartament 2-3 camere, Prundu, ultracentral 130 mp, 13 0788272484. (C.091220050023) la casã, Craiovei. 252723. ÎNCHIRIEZ apartament, toate confort I, decomandat, et. 1-3. Fãrã euro/mp, negociabil. (C.121220050005) MÃRÃCINENI, 5.000 mp, 54 m Tel. 0746149033. utilitãþile. Preþ avantajos. Tel. intermediari. Tel. 0723219421. deschidere, la DN 73, 15 euro/ mp. Tel. OFER închiriere apartament lux în 0747963299; 0348408978. (C.111220050011) 0741311296; 0744519020. CEDEZ spaþiu complex comercial vilã, complet utilat, plata în valutã. Tel. (C.091220050010) CUMPÃR teren pentru (C.091220050024) 0747095475. (C.121220050008) JOHN. Tel. 0724551794; 0724094299. PRIMESC în gazdã 2 fete sau familie, agriculturã zona CãteascaVÎND teren 2.000 mp, deschidere 9 m, (C.8630186) ÎNCHIRIEZ garsonierã nemobilatã, Gãvana catanele. Tel. 0745082411. III. Tel. 287701. com. Drãganu. Tel. 0727026740. Preþ 7 ultracentral. Tel. 0723142052. (C.091220050030) (C.211120050111) ÎNCHIRIEZ 100 mp, supervad /spaþiu euro/mp, discutabil. (C.121220050130) central Mioveni. 0722369694. PRIMESC în gazdã, zona Bere, numai (C.091220050019) ÎNCHIRIEZ apartament 3 camere, fete. (C.271120050024) Tel. 0729056569. CUMPÃR teren arabil pe raza Teilor, complet utilat ºi mobilat, 200 (C.091220050006) VÎND teren ultracentral. 0746167400. comunelor: Albota, Lunca Corbului, SOCIETATE comercialã cautã spaþiu euro. 0721492699-Agenþie. (C.091220050029) Stolnici, Hîrseºti, oraº Costeºti. Rog OFER spre închiriere garsonierã, bloc aprox. 40 mp, ultracentral. (C.121220050012) seriozitate. Tel. 676473. (C.4771017) TERENURI de vînzare (600 - 2.500 mp) 0742019269. (C.271120050019) Alcadibo, parter, pe termen lung. Tel. ÎNCHIRIEZ sau cumpãr halã producþie 0726906249. intravilan 25 euro ºi extravilan 3 euro, CUMPÃR boabe, grîu ºi tãrîþe. Tel. comuna Drãganu Dumbrãveºti ºi OFER spre închiriere spaþiu comercial 2.000 mp pe un teren de 5.000 mp. 0723353767. (C.051220050062) Calea Bucureºti, stradal. 215360; 0723341481 pînã în ora 15,00. Bascovel Argeº. Facilitãþi electricitate, 0721865472. (C.291120050047) CUMPÃR acþiuni Anunþuri la telefon (C.121220050004) telefon, cablu, cadastru. Informaþii la Romexterra. Tel. telefoanele: 021/3238199, pînã la ora OFER spre închiriere spaþiu 120 mp, OFER cazare pentru Crãciun- ■ PRIMESC în gazdã douã fete, central. Tel. 0723216162; 0740350860. 13,00 ºi 0248/610899, pînã la ora 20,00. zona Nord. 0744133836; 0722796007. Revelion, la vilã, com. Dragoslavele. 214970. (C.281120050021) (C.021220050040) (C.O.P.) Tel. 0745134119. (C.121220050016) ■ PRIMESC în gazdã. Tel. 0724468855.

CUMPÃRÃRI


ªOFER categ. B.C, solicit angajare. Tel. 0726994969. SOLICIT angajare part time. 0721785588. PERSOANÃ serioasã experienþã secretariat gestiune, solicit angajare. 648550. SOLICIT angajare ca mecanic maºini de cusut în cadrul unei firme. Tel. 266597; 0727763497. SOLICIT angajare ca ºofer, categ. B, C, E. Tel. 0742566019. CUNOSCÃTOR lb. italianã avansat, permis B, program flexibil, solicit angajare. 0740360087. CUMPÃR teren sau casã fond vechi Piteºti. Ofer preþul zonei, plata imediat. Rog seriozitate. Exclus intermediarii. Tel. 0745049615. (C.291120050045)

REPAR maºini SPÃLAT RUFE. TRANSPORT 3 tone, 18 mc (mobilã). 255074; 0744216744. 0721163205. (C.4771079) (C.071220050015) INSTALAÞII sanitare, zugrãveli, faianþãri. 0747906448. PROFESOARÃ meditez (C.021220050039) limba românã, englezã, spaniolã, rusã. Ofer testãri CURÃÞENIE la domiciliu. 0727710668. pentru examene; angajãri; (C.051220050024) pregãtiri în vederea plecãrii TAPIÞERIE capitonãri uºi. în strãinãtate, traduceri 0741068183; 252079. orice nivel, avantajos. 287270. (C.071220050021) (C.061220050026) OFER servicii de contabilitate, inclusiv depunere declaraþii, intermedieri, relaþii ITM, finanþe, întocmire bilanþ anual. Tel. 0729330550. (C.4769161) MEDITAÞII la francezã ºi limba românã, sistem intensiv, pentru bacalaureat ºi facultate. Traduceri în ºi din francezã. Tel. 0723978617.

Anunþuri la telefon ■ SOLICIT urgent împrumut financiar. Tel. 0720132664. ■ PENSIONARÃ solicit îngrijire copil peste 2 ani, doamnã, sau familie, pentru uºor menaj; Craiovei, Banat,centru. 0724646064.

PRESTÃRI SERVICII Anunþuri la redacþie

PARCHETAR. (C.041220050055) TRANSPORT INTERNAÞIONAL, TURISM. (C.051220050056)

0742643664. PERSOANE RAPID, CU 0746278446.

REPAR tv color, domiciliu. 0766690461. (C.061220050036) REPARAÞII televizoare domiciliu, garanþie. 275718; 0742270537. (C.081220050098) RIGIPS, faianþãri, ofer calitate. 0741234634. (C.081220050010) ECHIPÃ de profesioniºti executã avantajos: glet, lavabilã, rigips, casetat, parchet, lambriu, faianþã, gresie, instalaþii sanitare, termice, electrice, ºape, izolaþii, hidroizolaþii, termopane, calitate, seriozitate. 0747060574, 0745801223. (C.081220050021) OFERTE!!! SONORIZÃRI orice tip petrecere. 0720188327. (C.081220050004)

PIERDERI

TRANSPORT persoane Germania, CUMPÃR Matiz. Tel. 0723906188, voucher inclus. Asigur achiziþionarea 0724437441. (C.061220050013) autoturismelor. Preþuri fãrã concurenþã. 0722891945. CUMPÃR lemn foc 20- 100 (C.111220050107) m steri pe zi. Tel. 0742436045; 279798. TRANSPORT persoane cu autocarul (C.061220050007) Germania, Italia, Franþa, Spania. Bilete avion orice destinaþie. Tel. 218100; CUMPÃR apartament 2 camere, 0722626985. (C.311020050026) confort I, cartier Banat, etaj 1. Tel. TRANSPORT marfã camionetã 0742259734. (C.071220050004) izotermã. 0721059988. CUMPÃR Aro 246 Diesel, TDX, 5 (C.121220050102) viteze. Tel. 0722264578; 0212100552. EXECUTÃM zugrãveli, zidãrii, ºape, (C.071220050047) placat gresie, faianþã, polistireni, rigips, pavele, parchet laminat, montat CUMPÃR Dacia 1307, 1305, uºi, ferestre, instalaþii sanitare, 1304, Solenza, SupeRNOva, confecþii metalice. 0744658592. break, berlinã, Cielo, Matiz, (C.121220050119) fabricaþie 1995- 2005, direct de la propriuetar. EVIDENÞÃ contabilã completã. Rulaj maxim 100.000 km. Convenabil. 641909; 252777. Ofer plata pe loc. Rog (C.051220050009) seriozitate. Tel. SPÃLÃM covoare, canapele. 0743884553. 0745326212. (C.281120050011) (C.291120050042) TRANSPORT camionetã Dacia. CUMPÃR carte tehnicã buldozere 0745351913; 0788642877. S1500 ºi 1501. Tel. 0726026893. (C.101120050010) (C.091220050002) REPARAÞII frigidere, vitrine, lãzi CUMPÃR garsonierã zonã frigorifice. Garanþie. 0742552554; semicentralã, etaj intermediar, exclus 0788552554. (C.101120050014) bloc turn ºi parter. Ofer preþul zonei. CONTABIL autorizat, evidenþã Tel. 0745908365. completã, legislaþie. 253799;

SERVICII Anunþuri la redacþie PROFESOR matematicã acord meditaþii individual. Preþ foarte avantajos. 648353; 0729205349. (C.111220050032)

0726380634. (C.101120050028) CONVENABIL, rigips, faianþãri, parchet, zugrãveli. 220073; 0742584516. (C.121220050015) ZUGRÃVELI, faianþãri, rigips. 0723434842. (C.121220050017) OFER transport camionetã Dacia. 0722273712. (C.121220050015)

ÎNVÃÞÃTOARE suplinesc lecþii, ITALIA, transport persoane clasele I-IV, teme, la domiciliul sãptãmînal, 140 euro. 0744648751; elevului. Tel. 642934, 0746077010. 633201. (C.201120050004) (C.041220050045) TRANSPORT persoane Italia, Spania. Tel. 0726354847; 0724510170. LICENÞIATÃ meditez germanã, englezã, românã, (C.8630187) traduceri. Tel. 0726966795, TRANSPORT marfã ºi mobilã, ieftin ºi 216808. (C.051020050004) rapid. 0721329755. (C.4771039) REPARAÞII domiciliu frigidere, maºini TRANSPORT 2-3-5 tone, 14- 30 mc. spãlat, aragazuri. 282313; Avantajos. 0722751746. (C.061120050007) 0722468649. (C.051220050063)

■ Seria INC nr. 0222951, 0267952, 0267954, 0267956, 0267965, 0267973, 0267974, 0267975. ■ Seria INB nr. 0286365, 0286376, 0286377, 0286390, 0286396, 0286399, 0286400, 0454157, 0486834. ■ Seria INC nr. 0199922 ■ Seria INB nr. 0473269, 0473275, 0355631 la 0355650 (20 buc), 0355623. ■ Seria INC nr. 0214505, 0247002, 0247012, 0218966, 0239354, 0222860, 0222872, 0222827, 0222844, 0255306, 0255310, 0255311, 0255312, 0255313, 0255314, 0255332, 0222879, 0222883, 0222897, 0222905, 0222914, 0247379, 0247382, 0247385, 0247392, 0247395, 0247396, 0247397, 0247398, 0247399, 0247400, 0183914, 0183918, 0183925, 0183942, 0183943, 0200152, 0200166. ■ Seria INB nr. 0286982, 0355273

DIVERSE Anunþuri la redacþie UNICA ºi puternica vrãjitoare din Piteºti, singura cu certificat de apreciere acordat de Bucureºti, este doamna Florica, nepoata mamei Omida, cu harul ei de magie albã ºi plantele ei miraculoase poate lecui: argintul viu, epilepsia, alcoolism, impotenþa, împreuneazã perechi, ajutã în spor, afaceri. Rezultat garantat. Apelaþi cu toatã încrederea. Str. Argendava, bloc A3/A/6 -Rãzboieni. Tel. 0740359533; 643828. (C.121220050035)

MAREA, renumita Ghicitoare ANIªOARA, ªtrandului nr. 41A, anunþã cã decembrie este o lunã bunã pentru desfacerea farmecelor, dezlegarea cununiilor, impotenþã, scoaterea argintului viu, împãcare, dezlegarea cãsãtoriilor, împreunarea familiilor, beþie, epilepsie. Are talismane de spor în afaceri, de licori vindecarea impotenþei , tratarea beþiei, are tratamente speciale pentru psoriazis, mîncãrimi, rezolvã probleme, boli ce nu pot fi tratate de preoþi, medici. Ultima speranþã, dna Aniºoara, toatã încrederea, rezultatele garantate pe loc. 637054; 0722715445. (C.120820050008) VRÃJITOAREA Dragomir Maria lecuieºte boli de picioare, piele, scoate argintul viu, împreuneazã cununii, scoate rãul din casã, rezolvã firme în faliment, rezolvã ºi oamenii în divorþ. Garantat. Comuna Mãrãcineni, blocuri 300 m mai sus pe partea stîngã, firmã la poartã. Tel. 278412. (C.121220050128)

0747014875. S.C. ANGAJEAZÃ pentru cabaret ºi GUINNESS PUB cafenea; dansatoare, ospãtãriþe, barmani (bãieþi) ºi un bãiat pentru VÎND porci, preþ negociabil. Tel. pazã. 0745150530. (C.111220050098) 0248/270550, dupã ora 16,00. CLUB Hilton angajeazã ospãtãriþe. (C.121220050058) 0724377174. (C.111220050100) Tel. 0745292358. OFER gratuit unei persoane iubitoare ANGAJÃM vînzãtoare cu sau fãrã de animale, o familie de CHINCHILLA S.C. COMPANIA Teli Piteºti angajeazã (veveriþã americanã). Tel. 0723978617. experienþã pentru magazin alimentar. personal (bãrbaþi) necalificat pentru 290224. (C.121220050006) calificare la locul de muncã ºi ANGAJEZ urgent vînzãtoare. muncitori calificaþi în meseria Anunþuri la telefon 0747963299; 0348408978. operator extruder-polietilenã. Tel. ■ VÎND pui rotwailler femelã. Tel. 0724268300. (C.061220050021) 0745040587. (C.4771087) ■ VÎND porc 120 kg. Tel. 211995; 0742764190. S.C. angajeazã muncitor necalificat, ANGAJEZ medic stomatolog. Tel. permis auto. Salariu 5 milioane. 0788151170. (C.021220050027) 0746214078; 610296. ANGAJEZ personal pentru tîmplãrie Anunþuri la redacþie (C.121220050056) Al/ PVC cu experienþã. 0741168576. S.C. angajeazã contabil, ºef coloanã (C.061220050020) La împlinirea celor 60 de ani de la (impegat miºcare) ºi conducãtor auto cãsãtorie, urãm fam. Oncescu Vasile transport persoane cu autobuz. Tel. SELECTÃM personal în vederea ºi Dumitra multã sãnãtate, viaþã lungã angajãrii, cu sau fãrã experienþã. Venit 282063. (C.121220050080) ºi multe bucurii alãturi de cei dragi. 600 RON. Tel. 0248/254818; S.C. ANGAJEAZÃ secretarã. Tel. „La mulþi ani!“. (C.8630183) 0723614108. (C.071220050007) 286011. (C.121220050093) Cu ocazia împlinirii ANGAJEZ personal spãlãtorie auto Spãlãtorie auto frumoasei vîrste de 20 ani a (Gãvana) ºi ospãtãriþe. 0743595172. lui DORIN ROªESCU, vãrul (C.121220050074) Cãtãlin Matei îi ureazã sãnãtate, fericire, noroc în HEAVEN CLUB viaþã alãturi de un cãlduros salariu 4.500.000. „La mulþi ani!“ (C.121220050047) Tel. 0722547092. VÎND 80 oi. (C.8630150)

Tel.

ospãtãriþe.

FELICITÃRI

ANGAJEAZÃ

personal calificat,

ANGAJEAZÃ ospãtãriþe

MULÞUMIRI Anunþuri la redacþie MULÞUMIRI! Ioana din Spania îi mulþumesc Rodicãi, fata mea, în vîrstã de 8 ani, era bolnavã de epilepsie; o tratasem fãrã nici un rezultat la mulþi doctori. Am apelat la ea ºi mi-a vindecat-o în 45 minute. Sînt Carmen din Germania. Mii de mulþumiri cã mi-a dezlegat cununiile. Sunaþi cu toatã încrederea la tel. 287568, 0748801498; str. Plopilor nr. 8. (C.011220050017)

MII de mulþumiri dlui asistent Dincã Anghel de la Spitalul Judeþean din partea Mariei Pãtraºcu ºi dlui Popescu de la secþia Chirurgie, cît ºi întregului Mihalache Mãdãlina Iuliana, cu ultim colectiv al spitalului. (C.8630199) domiciliu în comuna Meriºani, sat Dobrogostea, jud. Argeº, este chematã la data de 21.12.2005, la Biroul Notarilor Publici Asociaþi Anunþuri la redacþie Cîrstoiu Valerica ºi Cîrstoiu Marin, cu VÎND WC ecologice. Asigur facturã. sediul în mun. Piteºti, str. Smeurei nr. Preþ negociabil. 0745015880. 4, jud. Argeº, în vederea succesiunii (C.121220050022) defunctului Mihalache Gheorghe, decedat la data de 10.12.1997, cu VÎND Baracã metalicã 6 mp. Tel. ultimul domiciliu în com. Meriºani, 0746984333. (C.121220050059)

MICI AFACERI

jud. Argeº. (C.121220050026) VRÃJITOAREA Rodica vine în ajutorul celor cu probleme. Este cea mai puternicã vrãjitoare existentã, poate rezolva orice problemã în 24 de ore, atît personal cît ºi prin telefon. A sosit de curînd din Þara Sfîntã, din Ierusalim, aducînd plante incredibil de puternice: vindecã persoana afectatã doar atingînd-o, de boli grele: epilepsie, psoriazis, impotenþã; dezleagã cununii, face spor în casã ºi în afaceri. Apelaþi cu încredere, oriunde v-aþi afla în lume. Tel. 287568; 0748801498, str. Plopilor, nr. 8. (C.011220050018) SPECIALISTÃ tarot, fac, desfac tot ce are nevoie omul, reuºitã garantatã, Rãzboieni, D2/D/24. Tel. 648366. (C.300820050073)

MATRIMONIALE

VÎND 5 porci graºi. Tel. 0745025519. (C.081220050003)

Tel. 0745292358, 0743300028.

RESTAURANTUL Relly- Albota angajeazã ospãtari. 0743592726. (C.061220050028)

CLUB ROCCA angajeazã în condiþii CABINET individual expert contabil deosebite, ospãtãrþie ºi animatoare. angajeazã part-time agent vînzãri. Tel. 0788248416. (C.121220050079) Comision motivant. Tel. 0724001358. ANGAJEZ 5 ºoferi, categoria D. Tel. (C.071220050010) 0721469988. (C.121220050009) S.C. CONSTRUCÞII angajeazã zidariCORPORAÞIE Naþionalã angajeazã finisori. Tel. 0727857685; 630162. vînzãtori - gestionari ºi agenþi (C.071220050017) comerciali (chiar studenþi, pensionari). Tel. 0348401265. S.C. ANGAJEAZÃ agenþi pazã, Piteºti. Tel. 0788452729; 0722292306. (C.121220050129) (C.081220050022) ANGAJEZ ºofer taxi cu carte de muncã. Tel. 0746775634. (C.8630181) ACTIVITATE ultraprofitabilã- 500 USD/ lunã. 0720223529. (C.051220050014)

Agenþia de Plasare ºi Selectare Forþã de Muncã ºi Impresariat Artistic

RIVIERA SELECÞIONEAZÃ

TINERE ARTISTE cu sau fãrã experienþã pentru contracte legale în: ■ Elveþia, salariu 1600 euro ■ Italia, salariu 1200 euro. Tel. 0248/212994, 0747892062, 0788129327. OFERIM ºi CEREM SERIOZITATE.

ANGAJEZ vînzãtoare pentru complex JOHN. Tel. 0721245093. (C.081220050012) ANGAJEZ barman-ospãtar (fete). 0723221161. (C.081220050022)

S.C. DANY ºi MICHY

ANGAJÃM bucãtar ºi ospãtar Tel. 251980, 0724042016. ANGAJÃM ajutor bucãtar sau bucãtãreasã. Tel. 0745880451; 632593. (C.091220050021) ANGAJEZ personal fast food. 0741077379. (C.081220050040) ANGAJEZ vînzãtoare textile, magazin Fortuna centru. 647006; 0723181434. (C.081220050035) ANGAJÃM urgent casier-facturist, cu experienþã. Tel. 0788412114. (C.4713290) ANGAJÃM personal, cu sau fãrã experienþã, Traian, bl. P7, sc. D, ap. 1, 600 RON. 252703, 0741273261. (C.091220050010) ANGAJEZ faianþari ºi rigipsari cu experienþã. Tel. 0724699501. (C.8630175) ANGAJEZ vînzãtor(oare) cu sau fãrã experienþã. 0745336136, 0747054492. (C.091220050003) ANGAJEZ ºofer taxi cu atestat. 0740200825. (C.091220050004)

ANGAJEZ vînzãtoare textile, Fortuna, ÎNCHIRIEZ spaþiu 40 mp, pretabil ANGAJEZ administrator, ºef(ã) salã, absolventã 2005. Tel. 0723831094. depozit producþie N. Vodã, 150 euro. ajutor bucãtar; pizzer, ospãtãriþe. (C.121220050010) 0722751746. (C.121220050041) 0724323981. (C.291120050027) ANGAJEZ personal cu experienþã pentru Salon De Înfrumuseþare. VÎND utilaje agricole, preþ negociabil. Salon modern frizerie, coafurã, 0723580134. (C.121220050042) 638221 dupã 18,00. (C.121220050050)

manichiurã, cosmeticã

ªOFER PROFESIONIST CUMPÃR VIZÃ ANGLIA. ROG SERIOZITATE. VÃDUV 56 ani, fãrã vicii, doresc TEL. 0744260925. (C.081220050009) cunoºtinþã cu o persoanã serioasã, pentru prietenie-eventual cãsãtorie. VÎND 2 vitrine frigorifice verticale, rafturi, cîntar electronic, mese, Tel. 641496. (C.051220050028) mobilier, ambalaje gondole, preþ DOMN 40 ani, caut doamnã pentru foarte avantajos. Tel. 0722736649. relaþie prieteniecãsãtorie. (C.081220050036) 0720923112. (C.121220050002) OFER spre închiriere autotrailer 30 Agenþia Matrimonialã „DIANA“. tone. Tel. 270685. Seriozitate ºi profesionalism. Tel. (C.091220050000101) 283493; 0741022160. ÎMPRUMUTURI RAPIDE. 0741704980. (C.041220050093) (C.081220050041)

Anunþuri la redacþie

ºi animatoare.

ANGAJEZ ºofer. Cunoºtinþe lb. italianã, disponibilitate program: 3 sãptãmîni Italia ºi 1 sãptãmîna România. Seriozitate. 0744339528. FOTOVIDEOFILMÃRI. 0744756212. (C.121220050014) E posibil! 500 USD/ lunã, studii medii (C.4713301) superioare. Stãnescu. 0213112576; OFER împrumut. 0747245235. 0724225047; 0745069741; (C.281120050011) 0745376274. (C.071120050071) OFER spre închiriere loc pentru S.C. De Construcþii angajeazã montarea unui panou publicitar, la muncitori calificaþi, zidari, faianþari, casã particularã pe o stradã principalã zugravi. Tel. 285699; 0745051947. cu acces carosabil. Pot fi contactat la (C.4770979) tel. 0722886883. (C.051220050082) ANGAJEZ vînzãtor/vînzãtoare VÎND instalaþie de copt cozonaci legume-fructe, la piaþã. Tel. ardeleneºti KÜRTÖS din import, nouã, 0742010746; 273903. (C.8630193) mare randament. Tel. 0724139792. ANGAJÃM tînãrã pentru activitate (C.061220050021) secretariat. Tel. 0723168658. VIDEOFILMÃRI. 0741016848. (C.121220050002) (C.071220050030) PATISERIE angajeazã personal OFER împrumut. Tel. 0745051782. necalificat, Mãrãcineni. Tel. 223115. (C.081220050093) (C.8630182) VÎND grãtar electric 600 euro; SELECÞIONÃM dulgheri, zidari, autocisternã inox 8000 litri;. brutãrie faianþari, experienþã pentru lucru completã, 17.000 euro. 0723219421. Spania, contract legal. 0748990720. (C.1509309) (C.071220050037)

Anunþuri la redacþie

ANIMALE

ANGAJEAZÃ

ANGAJEAZÃ PERSONAL. Tel. 0722468647.

S.C. ANGAJEAZÃ ºofer 0740008713. (C.121220050043)

taxi.

ANGAJEZ manichiuristã. 0788475741. (C.121220050039)

ospãtãriþe. SELECTEZ intelectuali instruibili, 217766. domeniu nou; extra job, ºansã oricine, 1.400 USD. 0723679146- Mircea. (C.121220050060) FABRICÃ de confecþii îmbrãcãminte angajeazã 100 de salariate pentru SELECTÃM cadre medicale, tehnice, maºini de cusut electrice. Program de economice, profesori, activitate lucru 8 ore; 2 schimburi. Salariu internaþionalã. 1.000 USD/lunar. 0723244103; 0722595939; avantajos. Tel. 276434. (C.4771081) 0721327545; 0741131254; ANGAJEZ vînzãtoare magazin 0723679146. (C.121220050059) alimentar cu experienþã, salariu 6 VÎND cîntar, ladã ºi vitrinã orizontalã, negociabil. 0727649625, 0744421512. milioane net+ carte de muncã. 223284; ANGAJEZ personal Shaormerie; vînzãtor cofetãrie. 0742111187. 0745170179. (C.291120050111) (C.091220050008) (C.121220050081) OPORTUNITATEA unui venit occidental. Mihai- 0745376274. SC Angajeazã fete cu experienþã pentru fast-food. Tel. 253789, (C.291120050109) Anunþuri la redacþie RESTAURANT ultracentral, angajeazã 0720049475. (C.121220050091) CLUB 32 angajeazã 0741011430; (C.051220050019)

ANGAJÃRI

DÃRUIESC motãnel frumos ºi educat ANGAJEZ vînzãtoare magazin ospãtari/ ospãtãriþe ºi ajutor barman. ANGAJEZ ospãtar fete ºi femeie de 3,5 luni, roºcat cu alb. (Nu e de rasã). alimentar, Craiovei. Tel. 0727816116; 0788406709; 0788126384 dupã ora serviciu. 0740151937. 10,00. (C.061220050025) (C.121220050101) Tel. 611805. (C.051220050017) 253310. (C.111220050005)

Curierul zilei - pag. 17

TAPIÞER retapiþez canapele, fotolii, OFERIM servicii ºi angajãm personal scaune (Cristi). 281747, 0721262348. pentru baby sitter, supraveghere lecþii (C.121220050099) copiii, îngrijire bãtrîni, menaj CURÃÞENIE completã. Domicilii, curãþenie. 0720662290; 610201; firme. 0744756212; 255378. www.bona.go.ro (C.221120050008) (C.4713301)

declarã nule urmãtoarele poliþe de asigurare:

DRAGI piteºteni! Acum în pragul sãrbãtorilor, a sosit, la cererea dvs. marea ºi renumita Vrãjitoare CIREªICA, care rezolvã orice fel de cazuri, numai în 48 de ore. Apelaþi cu încrede! 284605; 0746684625. (C.121220050089)

VÎND cãþei ciobãnesc mioritic, talie S.C. ANGAJEAZÃ zugravi, faianþari. S.C. COLIBRI angajeazã barman, 253789; 0741998640. ospãtari (riþe). Salarii motivante. Tel. foarte mare. Tel. 0723513321. Tel. (C.111220050096) 212919. (C.4771064) (C.021220050011)

Marþi, 13 decembrie 2005

REPARAÞII MAªINI SPÃLAT ZUGRÃVELI, faianþãri. Tel. AUTOMATE-COCIOABÃ. TEL: 645543; 0724004611. (C.091220050015) 0723321716. (C.4759079) PARCHETAR. 0722834575. TRANSPORT marfã ºi mobilã 3 tone. (C.091220050032) 0744190020. (C.4759063) EXECUTÃM confecþii metalice de CUMPÃR apartament 3 camere, confort I, TRANSPORT 1-5 tone. 612047; orice fel. Lucrãri tip fier forjat: garduri, decomandat, fãrã îmbunãtãþiri, etaj 0743307757. (C.4714104) intermediar. Exclus agenþiile. Tel. porþi, balustrade, mobilier. Tel. AMENAJÃRI interioare. R.D.S.- 0722378855. (C.091220050003) 0721916673. (C.081220050002) 0348804723; 0741297202. TRANSPORT persoane/ colete Ro- ITCUMPÃR apartament 2- 3 (C.111220050012) Spania ºi retur cu microbuz ºi camere, indiferent zonã sau RAªCHETAT parchet, montaj parchet autoturism. Tel. 0723658929, 216396. etaj, exclus intermediarii. laminat. 0742643664. (C.091220050005) Tel. 0743884553, (C.111220050027) 0745049615. (C.121220050072) ZUGRÃVELI, lavabilã, glet, raºchetat parchet (laminat). 270643; CUMPÃR casã sau vilã pe str. Trivale. 0722948849. (C.111220050009) Anunþuri la redacþie Tel. 219873; 0727340998. REPARAÞII frigidere, vitrine, lãzi PIERDUT carnet asigurat, Costescu N. (C.121220050083) frigorifice. Garanþie. 0742552554; Gheorghe, Mioveni. Se declarã nul. CUMPÃR apartament 3- 4 camere, 0788552554. (C.111220050070) (C.4784802) Exerciþiu Dacia, exclus intermediari. EXECUT masaj exotic. Tel. PIERDUT bilete tratament staþiunea Tel. 0744860702. (C.011220050030) 0729067798. (C.8630195) Tuºnad, seria C.D. nr. 0442121, nr. CUMPÃR Dacia, în orice stare. Ofer EXECUTÃM amenajãri interioare, 0442122, 07442123, data prezentãrii radiere. Ofer între 5-70 milioane. Tel. orice fel. 0727982018. 28.11.2005, posesori Tornea Maria, 0740884095. (C.8630123) (C.111220050091) Panã Eana, Grigore Maria, din Lunca CUMPÃR calorifere din fontã. Tel. Se declarã nule. NU AI TIMP? NOI AVEM... S.C. ONE Corbului. 0740884095. (C.08630124) NAME AMG S.R.L. LIVRÃRI LA (C.121220050027) DOMICILIU PRODUSE ALIMENTARE URGENT 4.000- 7.000 mp ªI NEALIMENTARE. 0248/219326; BCR SA - Suc. Argeº Piteºti, utilitãþi, ofer preþul 0788686333. WWW. onename.ro. zonei. 0740254676. (C.111220050075) (C.021220050004)

ANDREI din Vîlcea, mulþumeºte dnei Florica, nepoata mamei Omida, care prin puterile ei de magie albã ºi plantele ei miraculoase, mi-a readus prietena, din Spania. Adresaþi-vã ºi dvs. cu încredere la dna Florica ºi nu veþi regreta! Str. Argendava Bl. A3, sc. A, ap. 6. Tel. 0740359533; 643828. (C.121220050036)

Micã publicitate

Vreau sã am un loc de muncã!


LEI: RO 80BRMA0030003554800001 EURO: RO 18BRMA0030003554895401 USD: RO 30BRMA0030003554830001

Spune ce te doare! Ai o problemã ºi simþi cã te depãºeºte? Ai o suferinþã ºi vrei sã primeºti un sfat? Eºti disperat ºi crezi cã totul þi se nãruie, simþi cã nimeni nu te mai ajutã, cã eºti singur ºi nu ai nici un sprijin? Eºti neînþeles ori nedreptãþit? Þi-e foame, þi-e frig, eºti bolnav? Nu ai pe nimeni? Atunci cînd simþi cã nu mai ai speranþã, apeleazã la noi. Te ascultãm, sîntem alãturi de tine. Vino la sediul nostru din bdul Republicii nr. 1A, lîngã Poliþia Circulaþie, sau Marilena Baraþã sunã-ne la 215726, de luni pînã vineri, între orele 11,00 ºi 16,00.

Banca Româneascã - Sucursala Piteºti sau la sediul nostru de lîngã Poliþia Circulaþie. Vã rugãm sã specificaþi pentru ce caz doriþi sã faceþi donaþia. Pentru donaþii în direct, la emisiunea Oameni care ajutã oameni, la OTV, puteþi apela numãrul 0900900050. Sunînd la acest numãr, donaþi automat 5 euro pentru cazul prezentat în emisiune. Claudiu are 29 de ani ºi este din Constanþa. Medicii au stabilit cã are tetraplezie spasticã. Are nevoie de transplant de celule stem, care se va face în China, pentru care ar trebui sã plãteascã 25.000 de euro. Puteþi sã-l ajutaþi sunînd la 0.900.900.050. Formînd acest numãr, donaþi automat 5 euro.

De anul trecut, Claudiu nu s-a mai ridicat din pat

OAMENI CARE AJUTÃ OAMENI, ÎN FIECARE SÎMBÃTÃ, DE LA ORA 13.00, PE OTV

Salvaþi-i viaþa! ■ Este unul dintre cei mai talentaþi compozitori din þarã

Claudiu Cioca ar putea fi considerat unul dintre puþinii oameni din Romania care a cunoscut atît înãlþimea succesului, cît ºi cãderea în adevãratul sens al cuvîntului. Dacã pînã anul trecut el a trãit pe cele mai înalte culmi, acum lui nu i-a mai rãmas decît speranþa. De data aceasta, speranþa lui este legatã nu de el, ci de cei care-l mai pot ajuta. Are tetraplezie spasticã ºi de anul trecut nu s-a mai ridicat din pat. ªansa lui este un transplant de celule stem, care va fi fãcut în strãinãtate. Îi trebuie 25.000 de euro, dar el ºi mama lui trãiesc dintr-o pensie din partea tatãlui, de 4 milioane de lei, ºi din pensia lui Claudiu, de 1.400.000 de lei.

Situaþia lui Claudiu Cioca a fost lui, nu ºi-au mai adus aminte de el. prezentatã sîmbãtã la OTV, la Unii dintre ei nici mãcar nu l-au emisiunea Oameni care ajutã sunat. Poate Claudiu ar fi suferit oameni. Este foarte greu de descris mai puþin dacã ar fi vãzut cã nu atmosfera din studio. Toatã lumea este singur, cã lîngã el sînt era emoþionatã ºi s-a sperat prietenii cu care s-a distrat, pentru continuu cã marii artiºti pentru care a lucrat în perioada lui de care Claudiu a compus ºi glorie. El a simþit amãrãciunea orchestrat vor intra în direct înfrîngerii în singurãtate, Mama sã facã donaþii. Claudiu izolat, tãcut, imobilui nu are de unde este un talent adelizat... Nu are putere vãrat, înnãscut, el sã facã nimic, nici sã facã rost de aceºti s-a remarcat din mãcar sã reproºeze bani ºi apeleazã la toþi copilãrie, cînd, fãrã ceva cuiva ºi, care ar putea-o ajuta nici o ºcoalã sau vreo oricum, el nu ar sã-l salveze pe îndrumare, putea putea s-o facã, penClaudiu. reproduce piese foarte tru cã þine la prietenii grele din repertoriul naþional lui... Acum, boala îl þine ºi internaþional. Mai tîrziu, cînd legat de patul din camera lui, lîngã era la liceu, ºi-a fãcut trupa lui de care vegheazã plîngînd sãrmana rock, ca apoi sã compunã pentru lui mamã. Claudiu nu are de ales... Andra, Delia, Adrian Minune, Totul a început în prima zi a Carmen ªerban, Nicu Paleru ºi Sfintelor Paºti, cînd s-a sufocat în mulþi alþii. La el veneau mulþi sã-i somn. A intrat în moarte cerebralã, cearã sprijinul, multe dintre apoi a fost în comã profundã. În personalitãþile muzicii uºoare ºi final, medicii au stabilit cã are maneliºti l-au dorit pe Claudiu. tetraplezie spasticã. Are nevoie de Dar astea au fost atunci, cînd transplant de celule stem, care se Claudiu era sãnãtos... Dupã va face în China, pentru care ar nenorocirea care a cãzut pe capul trebui sã plãteascã 25.000 de euro.

Moº Crãciun vine ºi pentru sãraci ■ A început campania umanitarã a Oamenilor care ajutã oameni pune ceva pe masã, gestul dumneavoastrã va fi cu atît mai frumos. Nu este deloc greu sã vã numãraþi printre cei care fac un gest creºtinesc, ajutînd un om necãjit. Facem apel cãtre toþi cititorii noºtri care doresc sã ni se alãture în aceastã campanie umanitarã: dacã doriþi sã faceþi donaþii, mai ales în haine ºi încãlþãminte, vã rugãm sã trimiteþi lucrurile curate ºi îngrijite. Poate existã magazine care au în stoc articole ce nu se vînd ºi patronii doresc sã facã gestul de a le oferi familiilor amãrîte. Donaþiile dvs. pot fi aduse la sediul nostru din bulevardul Republicii. Ne-am dori ca în acest an caravana Curierului sã poposeascã în cît mai multe case de oameni cu probleme, dar aceasta depinde în mare mãsurã de dumneavoastrã, cititorii noºtri.

✍ Donaþii ■ Bani ● Pentru Eliza Iancu am primit 500.000 de lei din partea Elenei Bianca, din Piteºti. Eliza este din Hîrseºti, nu aude de la naºtere ºi, din aceastã cauzã, nici nu vorbeºte. ● Tot pentru Eliza Iancu am primit 500.000 de lei din partea unui domn care nu a dorit sã i se publice numele. ● De la Mihaela Radu, din Piteºti, am primit 500.000 de lei pentru Silviu Pãcurar. ● Silviu a mai primit tot ieri 500.000 de lei ºi o carte „Poveste de Crãciun“.

Sîmbãtã, telespectatorii au fost impresionaþi de situaþia lui Claudiu ºi au apelat teledonul, dar nu s-au strîns cei 25.000 de euro, cît ar avea nevoie Claudiu. Mama lui nu are de unde sã facã rost de aceºti bani ºi apeleazã la toþi care ar putea-o ajuta sã-l salveze pe Claudiu. El trebuie sã plece cît se poate de urgent. Trecerea timpului este în defavoarea lui. Puteþi sã-l ajutaþi sunînd la 0.900.900.050. Formînd acest numãr, îi donaþi automat 5 euro.

● Pentru Claudiu Cioca, din Constanþa, am primit 300.000 de lei din partea doamnei Elena Albulescu. Dumneaei a mai donat tot ieri 500.000 de lei pentru Carmen Sman. ● Doamna Constanþa Minculescu a donat 200.000 de lei, pe care i-a împãrþit în mod egal Nicoletei Cãlin ºi Elizei Iancu. Tuturor le mulþumim.

✍ Scrisoarea zilei „Ajutaþi-mã sã ajung la domnul profesor Ion Dumitru, de la DIASAN!“ morile de vînt. Parcã toate sînt împotriva mea ºi nu pot merge mai departe. Sînt bolnavã, dupã cum v-am spus, dar nu pot merge la spital pentru cã nu am bani. Primesc un ajutor social de 1.400.000 de lei, dar nu-mi ajung nici pentru mîncare. Dacã merg la spital, trebuie sã am bani pentru transport, medicamente ºi cele necesare. Am vãzut la dumneavoastrã în emisiune cã domnul profesor Ion Dumitru, de la DIASAN, poate sã consulte oamenii ºi chiar sã-i ajute. V-aº

ruga din tot sufletul sã mã ajutaþi sã vin în legãturã cu dumnealui, pentru cã au apãrut complicaþii din cauza bolii ºi, credeþi-mã, vreau sã ºtiu la ce sã mã aºtept. Nu mã gîndeam cã o sã ajung vreodatã sã vorbesc aºa. Dintr-un om plin de viaþã ºi cu visuri, am ajuns ca o legumã ºi nu pot sã împiedic asta. Am nevoie de medicamentul Mumio. Sper cã mã veþi ajuta ºi pe mine. Aþi rãmas singura mea speranþã. Vã mulþumesc pentru cã m-aþi ascultat

Trei familii din Þiþeºti stau sub cerul liber Trei familii din comuna Þiþeºti, satul Valea Mînãstirii, au cerut ajutorul Oamenilor care ajutã oameni, pentru cã toatã agoniseala lor a pierit într-un incendiu. Le-au ars în întregime acoperiºul casei ºi lucrurile. Chiar dacã locuinþa avea doar douã camere, cele trei familii ºi copiii lor stãteau împreunã. Dupã aceastã nenorocire, atît adulþii, cît ºi copiii dorm afarã, sub cerul liber. Fraþii Miu au nevoie de bani sã repare acoperiºul cît mai repede, pentru cã cei mici se vor îmbolnãvi dacã mai dorm afarã, mai ales cã unul dintre ei nu are decît un an. Dacã doriþi sã-i ajutaþi, vã aºteptãm la sediul nostru de lîngã Poliþia Circulaþie.

10.389 cazuri rezolvate ■ 338 în curs de rezolvare ■ din 10.727 solicitãri Pãrerea ta conteazã. Vrei sã ajuþi ori sã fii ajutat? Acum poþi sã ne contactezi ºi pe e-mail la adresa: umanitar@curier.ro

Curierul zilei - pag. 19

Nu mai este mult pînã cînd Sfintele Sãrbãtori ale Crãciunului vor bate la uºile tuturor creºtinilor. Sperãm sã aducã pentru fiecare un strop de liniºte ºi de fericire. Din pãcate însã, existã printre noi oameni care nu ºtiu ce înseamnã sã primeºti un dar sau sã aºezi pe masã mîncãrurile tradiþionale. Existã mulþi copii sãraci, care n-au cunoscut bucuria de a primi un cadou de la Moºul, dar iatã cã, pentru ei, Oameni care ajutã oameni vor ºi în acest an sã îi þinã locul lui Moº Crãciun. Tradiþionala noastrã campanie de ajutorare a persoanelor în nevoie a început. O hainã care pe dumneavoastrã nu mai vine bine sau, pur ºi simplu, nu vã mai place le poate fi de mare ajutor celor pe care iarna i-a prins dezbrãcaþi. Dacã puteþi sã le donaþi ºi cîte ceva de mîncare sau o micã sumã de bani cu care ei sã poatã

Doamnã Marilena Baraþã, Mã numesc Ariana Nãstase, sînt din Botoºani, am 49 de ani ºi vreau sã vã felicit din tot sufletul pentru ceea ce faceþi dumneavoastrã ºi echipa. Am vãzut multe cazuri pe care le-aþi rezolvat ºi cred cã într-adevãr sînteþi oameni cu suflet. Sînteþi o razã de luminã ºi speranþã pentru oamenii bolnavi ºi sãrmani. Îndrãznesc sã vã spun ºi eu cazul meu. Sînt bolnavã de sclerozã multiplã. Mama mea a murit în 2003, iar în 2004, fratele meu geamãn. Acum simt cã mã lupt singurã cu

Pentru detalii despre cazurile prezentate la O a m e n i c a r e a j u t ã o a m e n i , accesaþi site-ul www.marilenabarata.ro

Marþi, 13 decembrie 2005

OAMENI CARE AJUTÃ OAMENI

Oameni care ajutã oameni:

Social

Cei care vor sã doneze bani o pot face în conturile:


Fapt divers

Specialiºtii ANDRAD vin cu lãmuriri pentru argeºeni:

Stela Diaconu - chimist

Reactorul din Argeº nu va deveni Cernobîl

La Cãlimãneºti - Cãciulata au fost douã zile în care chimiºtii ºi fizicienii s-au întîlnit ºi au vorbit despre reactoare, energie nuclearã ºi deºeuri radioactive. Argeºul are ºi el un reactor la Institutul de Cercetãri Nucleare. Specialiºtii din cadrul Agenþiei Naþionale pentru Deºeuri Radioactive de la Mioveni spulberã temerile oamenilor legate de reactoare ºi deºeuri radioactive. L.N. Foto: L.N.

Cuvinte neînþelese au bãgat oamenii în panicã Fenomenele radioactive sînt prezente peste tot. Se pare cã fãrã radioactivitate nici nu am putea trãi. La primul auz, termenii folosiþi de chimiºti ºi fizicieni ne dau fiori pe ºira spinãrii. Dar cînd termenii sînt explicaþi, iatã ce rezultã: „Reacþia nuclearã de fuziune“, spre exemplu, este, de fapt, energia solarã fãrã de care viaþa nu poate exista. Energia eliberatã în aceastã reacþie este transmisã sub formã de radiaþii (culori, infraroºii, ultraviolete etc.).

Pãmîntul conþine elemente radioactive Pãmîntul conþine în scoarþã numeroase elemente radioactive. Cãldura din Pãmînt se datoreazã radioactivitãþii. Viaþa pe Pãmînt a apãrut ºi s-a desfãºurat într-un ocean de radiaþii. Nivelul radioactivitãþii pe glob diferã de la un loc la altul.

Radioactivitatea ajutã omul Cele mai multe dintre aplicaþiile radioactivitãþii sînt în folosul omului. Spre exemplu, radiografiile medicale, industriale, sterilizarea legumelor, fructelor, a instrumentarului medical, tratamentele medicale în cazul cancerului ºi al altor boli, obþinerea de noi materiale etc.

Marþi, 13 decembrie 2005

Ce-ºi face omul cu mîna lui se numeºte radiaþie

NARG

Eleva de la a Brãtianu care apãrut într-un fi film porno va transferatã

Deºi în judeþ avem ICN-ul, posibilitatea ca reactorul sã explodeze este aproape zero. Cu toate cã ICN produce toate cele trei tipuri de deºeuri radioactive, probabilitatea ca argeºenii sã fie contaminaþi este nulã. În timpul funcþionãrii reactorului, materialele care se aflã în interiorul acestuia devin ºi ele radioactive. Combustibilul ars este cel mai periculos dintre deºeuri. Deºeurile pot proveni din activitatea de cercetare, activitãþi industriale, unitãþi medicale, iar în unele þãri, din activitãþile militare.

Corpul uman radiazã

Chiar ºi corpul nostru conþine elemente radioactive naturale, în special potasiu. Specialiºtii spun cã hrana pe care o consumãm conþine ºi ea cantitãþi mici de elemente radioactive. Fizicienii ºi chimiºtii ANDRAD îi asigurã pe argeºeni cã radiaþiile produse de corpul uman nu sînt deloc periculoase. În schimb, se pare cã folosirea în exces a telefonului mobil, a cuptorului cu microunde etc. poate cauza boli.

Tomografie pe creier

Dacã toþi ºtiu cã telefonul mobil ºi cuptorul cu microunde radiazã, iatã cã mai sînt ºi alte surse de radiaþie. Radonul este un gaz radioactiv. Sursele de radon în interior sînt: cãrãmida, fosfogipsul, zgura, betonul, þigla, gresia etc, obiecte pe care omul le foloseºte vrînd-nevrînd. Radonul pãtrunde în organism prin inhalare, ingerare, depuneri pe piele ºi cauzeazã cancer. Examinãrile radiologice ºi tomografice în exces sînt foarte periculoase, la fel ca ºi elementul chimic uraniu. Cancer de prostatã depistat cu ajutorul razelor X

Curierul zilei - pag. 20

Argeºul nu va fi niciodatã o bombã cu ceas

Cum se stocheazã deºeurile radioactive Deºeurile sînt un fel de gunoaie care se pun în butoaie speciale, apoi sînt depozitate. Ele pot fi lãsate în locurile în care au fost produse, pot fi depozitate în spaþiu extraterestru, sub fundul mãrilor ºi oceanelor, în straturi groase de gheaþã, pe insule nelocuite, injectarea deºeurilor la adîncime (200 1.000 m) etc. Manipularea, tratarea ºi stocarea deºeurilor este Depozit de suprafaþã pentru deºeuri radioactive strict controlatã. Combustibilul ars este în schimb foarte periculos, iar dupã ce este scos din reactor el este rãcit. Dupã 7 ani, combustibilul este transferat în depozitul de stocare intermediarã. Aici poate sta 50 de ani, apoi urmeazã stocarea definitivã la mare adîncime. Cu alte cuvinte, specialiºtii ne liniºtesc ºi ne spun cã sîntem protejaþi de orice tip de radiaþii nucleare, cel puþin judeþul nostru. Simpozionul „Dezvoltarea durabilã ºi utilizarea paºnicã a energiei nucleare NUC info day“ a fost susþinut de ANDRAD Mioveni, RAAN, SNN ºi CNCAN.

Înregistrarea a fost fãcutã cu acordul adolescentei

Ana Patriche, elevã în clasa a X-a la Colegiul Naþional I.C. Brãtianu ºi mai nou vedeta unui film porno care circulã de cîteva zile pe internet, provine dintr-o familie bunã. Mama ei lucreazã în Piteºti, iar tatãl ei este un cunoscut medic radiolog la Topoloveni. În urmã cu cîþiva ani însã, aceºtia au divorþat ºi fiecare ºi-a refãcut viaþa alãturi de o altã persoanã. Pe fondul acestui divorþ, bunicii au fost cei care i-au purtat de grijã, cel puþin de cînd aceasta se aflã la liceu. În ultima perioadã însã, fata trecea din ce în ce mai rar pe la ºcoalã, fiind ºi în pericol de a fi exmatriculatã. Eleva se mai aflase în aceeaºi situaþie ºi la sfîrºitul clasei a IX-a, cînd, tot din cauza absenþelor, a avut nota 8 la purtare. Cei care o cunosc spun cã fetei îi plãceau luxul ºi banii, poate ºi din aceastã cauzã prefera compania tinþã persoanelor mai în vîrstã ca ea. În plin scandal, eleva nu a mai trecut pe la ºcoalã de de caucîteva zile, aºteptînd probabil „ca lucrurile sã se mai liniºteascã“, dupã cum a zã. Cred cã acprecizat ºi dirigintele elevei. B.L. Foto: D.Þ. centul ar trebui acum mutat asupra situaþiei create, este de rãspîndire de materiale „Educaþie lãsatã la voia întîmplãrii, se pornografice, faptã cu incidenþã nu se face aºteaptã enorm de la ºcoalã, de la societate, ca ºi cînd numai doar la ºcoalã“ ºcoala ar fi spaþiul în care ar Directorul adjunct al Colegiu- trebui sã fie învãþaþi sã se lui Brãtianu, Mihaela Olteanu, comporte în pas cu vîrsta lor. nu a dorit sã comenteze în nici un fel „prestaþia“ elevei Ana „Vom lua mãsurile Patriche, ci a încercat sã sublinieze faptul cã nu ºcoala este care se impun“ singura rãspunzãtoare de viaþa Tinerii de azi sînt extrem de tinerilor, iar familia, în special, grãbiþi, ard etape întregi din ºi societatea, în general, nu se viaþa lor, de parcã dupã ei s-ar implicã mai deloc în educaþia închide o poartã ºi n-ar mai tinerilor din ziua de azi. „Acest avea timp sã se distreze. Gestul caz oglindeºte, din pãcate, o în sine al elevei nu-l comentez, e anumitã stare de moralitate a o situaþie care þine de intiadolescenþilor ºi o regretabilã mitatea ei, însã filmul respectiv lipsã de implicare a familiei în a fost realizat cu acordul ei, în educarea lor. Aceastã educaþie afara ºcolii, în deplinã cunoºMarian Cristea, dirigintele Anei

penalã. Din punct de vedere al colegiului, vom lua în cel mai scurt timp mãsurile care se impun“.

În cazul FC Argeº, Mutu a rãmas cu banii în buzunar

Acþionarii au dublat capitalul! Actualii investitori de la FC Argeº au decis asearã sã dubleze capitalul social al SC FC 2005 SA Argeº ºi sã nu ia în considerare nici una dintre ofertele sosite din afarã pentru preluarea pachetului majoritar. S.M. La ºedinþa de ieri au fost prezenþi toþi cei 13 acþionari ai societãþii care a preluat clubul. Timp de douã ore, discuþiile s-au purtat pe tema dublãrii actualelor sume cu care s-a contribuit la capitalul social. Persoanele juridice au depus ofertele ºi banii în contul firmei, singurii care nu au fãcut-o fiind Consiliul Judeþean ºi Consiliul Local. Din partea CJ s-a primit momentan o scrisoare de intenþie, prin care se aratã disponibilitatea de a participa la majorarea capitalului social. În schimb, din partea CL nu s-a primit nimic, asta deoarece nu a avut loc deocamdatã o ºedinþã în care consilierii locali sã ia în discuþie aceastã problemã. O veste proastã a primit, în urma Adunãrii Generale de asearã, Adrian Mutu, a cãrui

ofertã nu a fost discutatã, motivul fiind cã nu a luat legãtura cu nici unul dintre acþionari, din partea lui neprimindu-se decît o hîrtie. Mai mult, acþionarii au spus cã reprezentantul primãriei nu a confirmat cã Mutu a luat legãtura cu cineva din instituþia publicã menþionatã. „Asta este situaþia. Dacã nu se poate... Oricum, cred cã Argeºul va cîºtiga acum, pentru cã vor fi nevoiþi sã facã ceva. Am vorbit cu Adrian ºi era ºi el dezamãgit. Adi Mutu nu are nici o societate, el a fãcut oferta din partea lui. Am trimis trei scrisori de intenþie cãtre CL, CJ ºi SC FC 2005 SA Argeº. În plus, au fost discuþii în particular ºi cu alþii dintre acþionari“, spunea asearã, dezamãgit, tatãl Briliantului, Spiridon Mutu.

Galeria a protestat

Galeria lui FC Argeº a protestat ieri la sediul PIC, luîndu-i partea lui Adrian Mutu. Aproximativ 20 de suporteri au venit cu trei bannere pe care scria ● „Mediocritate - salarii neachitate / FC Argeº - în sãrãcie se zbate; vã rugãm - LA O PARTE“ ● „Toþi ne dorim acelaºi lucru / Majoritar sã fie Mutu“ ● „Cînd Mutu bagã bani ºi Stroe pune suflet / Voi puneþi beþe-n roate ºi le-ncurcaþi pe toate“. În timpul ºedinþei, galeria a mai scandat cîteva lozinci pro Mutu. ■

Maºinã avariatã la Albota

„Eleva nu poate fi exmatriculatã“ „Totul þine de educaþia pe care o primeºte fiecare în familie. Eleva a avut anul trecut media scãzutã la purtare din cauza absenþelor. Media cu care a terminat clasa a IX-a, 8,88, este bunã, dar, dacã þinem cont cã media de admitere la liceu a fost 9,97, aratã o scãdere clarã a randamentului ei. ªi anul acesta i s-a întocmit preaviz de exmatriculare din cauza absenþelor ºi probabil i se va scãdea nota la purtare. Legat de filmul porno în care a apãrut, se va lua o decizie în cîteva zile de cãtre Consiliul profesoral. Fata nu poate fi exmatriculatã pentru cã este în clasa a X-a. În cel mai rãu caz, ea va fi transferatã, însã numai cu acordul pãrinþilor ºi al unitãþii ºcolare la care ar urma sã meargã“, a comentat Miu Barbu, directorul Colegiului I.C. Brãtianu.

CAD LUNA OUR ILO R

Miu Barbu, directorul Colegiului I.C. Brãtianu

„Fata este inteligentã“ „Este o persoanã inteligentã. Are resurse ºi nu cred cã se poate spune despre ea cã este pierdutã. Transferul ei ar rezolva doar o parte din probleme. Ar însemna, de fapt, o amînare a rezolvãrii. Se integra bine în colectivul clasei ºi nu a dat niciodatã de bãnuit nimic, chiar dacã se îmbrãca mai extravagant“, a declarat dirigintele elevei, Marian Cristea. ■

Un autoturism Wartburg a fost avariat serios, iar ºoferul autoturismului s-a ales cu fisurã la rotula unui picior, în urma unui accident petrecut ieri dimineaþã la ora 6,45 la Albota. Marin Ionescu, de 43 de ani, din Rîca, ºofer angajat la SC Astra Transport, ºofa un autocar ºi se îndrepta spre Piteºti. Autocarul a lovit autoturismul condus de Sorin Alexandru Pîrvu, de 37 de ani, din Piteºti, care era staþionat ºi care intenþiona sã vireze stînga, pe varianta Albota Vama Piteºti. Din impact, autoturismul a fost proiectat în ºanþ, iar conducãtorul auto a ajuns la Urgenþa Spitalului Judeþean cu o salvare chematã la locul accidentului. În urma cercetãrilor, poliþiºtii au stabilit cã evenimentul rutier s-a petrecut din cauza faptului cã ºoferul autocarului a încercat sã evite impactul cu un camion condus de hunedoreanul Mircea Marcel Gavrileþ, de 25 de ani, care n-a acordat prioritate autobuzului. A.P.

VREMEA Cerul va fi temporar noros. Izolat, îndeosebi spre searã ºi noaptea, vor cãdea precipitaþii slabe, mai ales sub formã de ploaie. Se menþin condiþiile de polei. Vîntul va sufla slab pînã la moderat. Temperaturile maxime 2 ºi 7 grade, iar minimele - 5 ºi 0 grade. Local, noaptea ºi dimineaþa va fi ceaþã. La munte, cerul va fi temporar noros ºi, îndeosebi spre searã ºi noaptea, izolat vor fi precipitaþii slabe. Serviciul Meteo Piteºti

Trustul de presã

Curierul zilei EDITORI: Preºedinte

Marilena Baraþã e-mail mb@curier.ro

Director general

Constantin Neguþ e-mail cn@curier.ro

13.12.2005  

■Gheorghe Stancu, primarul din Bascov, spune cã, de cînd a devenit primul om al comunei, a investit mulþi bani în construirea lãcaºurilor sf...

13.12.2005  

■Gheorghe Stancu, primarul din Bascov, spune cã, de cînd a devenit primul om al comunei, a investit mulþi bani în construirea lãcaºurilor sf...

Advertisement