Page 1

Curierul Curierul I ZILE

Cotidian independent al judeþului Argeº

MARILENA BARAÞÃ º i OAMENI CARE AJUTÃ OAMENI ASTÃZI, ÎN DIRECT LA OTV, LA ORA 13,00 Nu rataþi! TELEDON: Formaþi numãrul 0.900.900.050 ºi veþi dona 5 euro

Cel mai frumos copil din Argeº

16 pagini

80 de bani (8.000 lei) Anul XII Nr. 3419 Sîmbãtã, 5 noiembrie 2005

www.curier.ro e-mail: office@curier.ro

Incendiu la Drãganu

pag. 7

Zece copii au dat foc la fînar

Numãr record de angajaþi la negru

„Am stat aici sã ne uitãm!“

pag. 4

Superconcurs organizat de BRD - Groupe Société Générale ºi Curierul zilei!

Capturã de lemne la Priboien i

Premii de 42.000.000 lei! ãnunte Nu rataþi! Am 4 na gi în pa

pag. 3

Sindicaliºtii din Învãþãmînt vã sfãtuiesc:

pag. 16

Pãrinþi, de luni nu mai trimiteþi copiii la ºcoalã! pag. 4

FC Argeº Pandurii 0-1 pag .5

pag. 8

„Am fãcut biºniþã cu þigãri ºi blugi“

Hoþul a încuiat proprietarii în casã

Secretul lui Puiu Brãnescu: „În primul rînd, trebuie sã te apuci de afaceri. De la sine vine al doilea pas, care te motiveazã“.

Alin E. are doar 19 ani ºi o vastã experienþã în domeniul furturilor. Ultima datã cînd a furat a fost dintr-o locuinþã ºi, culmea, cu proprietarii în casã.

Reþete de succes

Pagina 9

Curs valutar: 1 euro - 3,6663

Procesul zilei la Tribunal

Mereu la prima întîlnire NU ÎL PIERDEÞI! Cum reuºeºte un bãrbat sã-ºi cucereascã iubita în fiecare zi. Duminicã, HBO, ora 20,00 Pagina 9

Filmul de week-end

Pagina 6

1 USD - 3,0697 Gramul de aur - 45,5454

NARG

Curierul Artelor

Dupã acþiunea „Gaterul“, urmeazã „Pomul de iarnã“


Politic - Social

- Viaþa politicã în Capitalã -

„Amînarea aderãrii, o ºansã pentru România“ Amînarea aderãrii la Uniunea Europeanã ar fi o oportunitate pentru România, care ar avea mai mult timp sã se pregãteascã pentru piaþa unicã, iar încetarea acordului cu Fondul Monetar Internaþional (FMI) nu va afecta procesul de integrare, apreciazã reprezentanþii firmei de consultanþã ºi audit KPMG. „Dacã aderarea României va fi întîrziatã, atunci firmele româneºti vor avea oportunitatea sã se pregãteascã mai mult ºi mai bine pentru acest proces. România ar avea mai mult timp sã înveþe

de la alþii, nu trebuie sã inventeze roata“, a declarat vineri, audit partener în cadrul KPMG, Bill Brown. În opinia sa, orice întîrziere a aderãrii înseamnã timp cîºtigat pentru România.

Statutul minoritãþilor, o crizã în coaliþie? Legea privind statutul minoritãþilor nu este agreatã de unii dintre parlamentarii Alianþei D.A., respingerea sa în Parlament putînd duce la o crizã în coaliþia de guvernare mai gravã decît scandalul convorbirii telefonice dintre premier ºi procurorul general Ilie Botoº.

„În sãnãtate, trebuie sã rupem pisica“ Tãriceanu a spus cã actuala conducere a Colegiului Medicilor din România trebuie sã colaboreze cu ministrul pentru reformarea sistemului, altfel ºefii CMR putînd fi înlocuiþi. „A venit momentul sã rupem pisica, pentru cã sistemul de sãnãtate nu mai poate funcþiona aºa. Banii din acest sector sînt prost gestionaþi“, a spus Tãriceanu. De asemenea, le cere liberalilor sã se ocupe de politicã ºi sã lase de o parte rãzbunãrile ºi vendetele. „Nu avem nevoie de jocuri politice, nici de vendete, nici de rãzbunãri ieftine ºi iresponsabile“, a atras atenþia Tãriceanu.

„Mãrirea bugetului MCC“ Deputatul PNL Mona Muscã va trimite luni o scrisoare deschisã preºedintelui, premierului ºi Parlamentului, pentru a atrage atenþia asupra faptului cã bugetul Ministerului Culturii ºi Cultelor pe anul 2006 este foarte redus în raport cu nevoile reale. (Sursa: Mediafax)

ARO este de vînzare CrossLander s-a gîndit în sfîrºit sã vîndã ARO, cît mai are ce, ºi a ajuns la o înþelegere în acest sens cu AVAS, care s-ar bucura sã scape de probleme fãrã conflicte în justiþie. Joi, uzina a fost vizitatã de doi evrei, care s-au declarat interesaþi sã o cumpere pentru o societate cãreia nu i s-a dezvãluit numele, dar se ºtie cã este americano-israelianã. Vicepreºedintele AVAS, Corin Lunganu, a dezvãluit cã acþionarul majoritar al CrossLander, Manuel Baez, a plecat în America, urmînd ca sãptãmîna urmãtoare sã ia o decizie Cãlin Popescu privind ARO. Potenþialii cumpãrãtori aºteaptã între timp ºi rezultatele unui audit, pentru cã, în urma vizitei la uzinã, unde au fost însoþiþi de reprezentanþii CrossLander, evreii au fost impresionaþi destul de plãcut. Ieri, unul dintre evrei se afla încã la uzinã pentru a se interesa în continuare. Din grupul de oficiali a fãcut parte, deºi nu se ºtie în ce calitate, ºi capabilul finanþist Vlad Soare, fostul viceguvernator al BNR, fostul preºedinte Gelsor ºi unul dintre cei despre care se spune cã, în parteneriat cu Vîntu, „a pus umãrul“ la devalizarea Bancorex. Avînd în vedere situaþia actualã a societãþii muscelene, acest lucru nu îi îngrijoreazã pe muncitorii care nu au de lucru. „Este bine cã vizitatorii pãreau entuziaºti, ca ºi cum se aºteptaserã la mai rãu. Noi sîntem ca Adam, nu avem de ales între mai multe soþii“, a comentat liderul de sindicat Gheorghe Apostu.

- Viaþa politicã în Piteºti -

✍ ªtiri de la PD

✍ ªtiri de la PNL

Sîmbãtã, 5 noiembrie 2005

■ La Craiova se pune la cale reforma Sãnãtãþii Directorul DSP Argeº, Adrian Tase, împreunã cu 40 delegaþi din judeþ, va merge mîine la Craiova, unde va participa la o dezbatere publicã a proiectului de legi privind reforma în Sãnãtate. La întîlnire va participa ministrul Sãnãtãþii, Eugen Nicolãescu, ºi academicianul Constantin Bãlãceanu Stolnici. Se vor dezbate subiecte precum: rolul directorului în spitale, incompatibilitatea manager - doctor, Legea spitalelor, problema legatã de numãrul farmaciºtilor, raportat la numãrul farmaciilor, introducerea taxei pe viciu etc. Adrian Tase a declarat cã va avea ºi el niºte propuneri pentru pachetul de legi din Sãnãtate, dar nu a ºtiut sã spunã despre ce este vorba, scuzîndu-se cã nu a ºtiut de aceastã întîlnire ºi afirmînd cã „propunerile se mai fac ºi în maºinã“.

■ Superman este ºi doctor, ºi manager Adrian Tase, directorul DSP Argeº, este de acord cu faptul cã funcþia de manager al unui spital este incompatibilã cu funcþia de doctor. „De cele mai multe ori, activitatea managerialã te solicitã mai mult decît cea de doctor, programul de muncã fiind nonstop. Trebuie sã fii Superman ca sã poþi face faþã ºi nu poþi face ambele lucruri la superlativ“, a declarat Adrian Tase, care între funcþia de doctor ºi cea de manager a ales-o pe cea din urmã. A.Z.

VIP în urcare

&

Cristian Soare, inspector-ºef ITM, pentru modul în care a coordonat acþiunile de control ale subordonaþilor în luna octombrie.

Portarul Bogdan Vintilã, milostiv din fire, a mai comis o gafã (pînã cînd?), privînd Piteºtiul, cel puþin pînã duminicã, de un onorant loc 3.

VIP în urcare Trustul de presã

Curierul zilei Curierul zilei - pag. 2

Publishing & Advertising

Bdul IC Brãtianu nr. 24 Piteºti Tel/fax 22.22.76, 21.59.50 http://www.curier.ro office@curier.ro EDITURÃ SI TIPOGRAFIE: BRIO STAR IND. S.R.L. ISSN 1224-399x

&

REDACTOR-ªEF: Andreea Dumbrãvescu SECRETAR GENERAL DE REDACÞIE: Cãtãlin Ciobanu SECRETAR DE REDACÞIE: Irina Zanfir DIRECTOR DE PUBLICITATE: Marian Filip (e-mail: marian@curier.ro)

Responsabilitatea pentru conþinutul articolelor aparþine în exclusivitate autorului

Ruperea acordului cu FMI, pe placul democraþilor ■ Gabi Popa neagã afirmaþiile lui Tãmagã PD neagã afirmaþiile lui Constantin Tãmagã, fostul prefect, cum cã nu ar exista finanþãri pentru centura de ocolire a Piteºtiului. Vicepreºedintele PD Argeº spune cã s-au strîns fonduri de aproximativ 30

Îngheþarea acordului cu FMI l-a bucurat pe vicepreºedintele PD Argeº Gabi Popa, deoarece acesta considerã cã cerinþele FMI erau mai mari decît ofertele noastre. Gabi Popa nu crede cã România va duce lipsã de finanþãri. „Problema îngheþãrii acordului cu FMI nu este deloc tragicã. Suspendarea acordului este bine venitã pentru

noi, iar dacã Guvernul va dovedi cã aplicã propria politicã fiscalã ºi bugetarã, cã inflaþia va fi de 5,5%, aºa cum îºi doreºte, sînt sigur cã, pînã în aprilie, FMI va reveni pentru negocieri. Dupã cum voia FMI, ca veniturile sã fie mai mari decît cheltuielile, se ajungea la un deficit bugetar, lucru greu de acceptat“, a spus A.Z. Gabi Popa.

de milioane de euro, iar termenul de finalizare a lucrãrilor este aprilie 2007. A.Z.

traficul rutier. Pentru aceastã problemã, Gabi Popa a gãsit ºi soluþia: traficul subteran. „De dragul realizãrii mai rapide a lucrãrilor, al cãror rezultat este vizibil, nu s-a fãcut nimic subteran. Costã, dar meritã. Ar trebuie sã se gãseascã soluþii mai ales în zona Prundu, care este cea mai tranzitatã cale de transport din România“, susþine vicepreºedintele PD Argeº. A.Z.

■ Prundu, cea mai tranzitatã cale de transport din România Cea mai importantã problemã cu care se confruntã Piteºtiul, dupã pãrerea vicepreºedintelui PD Argeº, este

✍ ªtiri de la PRM ■ Fulga crede cã unii directori sînt incompetenþi La conferinþa de presã a PRM Argeº, Marian Fulga, vicepreºedintele partidului, a nominalizat cîþiva directori de instituþii care, dupã pãrerea sa, sînt puºi în funcþie dupã carnetele de partid. Potrivit acestuia, este vorba despre cei de la Învãþãmînt, Mediu ºi Sãnãtate. „Numirile acestea pe carnetul de partid nu fac altceva decît sã ducã la acest amalgam din þarã“, a declarat Marian Fulga. A.Z.

■ Tinerii peremiºti îºi aleg ºeful 40 de membri ai organizaþiei de tineret vor merge mîine la

Palatul Parlamentului, unde vor participa la Conferinþa Naþionalã care se desfãºoarã din 2 în 2 ani. La întrunirea tinerilor peremiºti se va alcãtui structura de conducere, unul dintre candidaþi la scaunul de vicepreºedinte fiind Gabi Moiceanu. A.Z.

■ PRM vrea demisia lui Tãriceanu Marian Fulga, vicepreºedintele PRM Argeº, este de partea preºedintelui Traian Bãsescu ºi considerã cã Tãriceanu ar trebui sã demisioneze din Guvern, deoarece l-a sunat pe Dinu Patriciu. „Cel puþin sã-ºi dea demisia de onoare. Dacã nu, PRM, în frunte cu Vadim Tudor, va propune demiterea acestuia din funcþie“. A.Z.

✍ Se întîmplã la Curtea de Argeº ■ Un Birou Rutier pentru piraþi.. Noul ºef al Biroului Rutier a devenit peste noapte cel mai mare duºman al piraþilor. Echipajele Poliþiei Rutiere se aflã la fiecare colþ de stradã, iar pe arterele principale din municipiu sînt montate aparate radar. Aproape sãptamînã de sãptãmînã se fac controale în colaborare cu ARR, RAR ºi AND, ceea ce le cam dau de furcã piraþilor, care stau sã conteste toatã ziua în instanþã propuneri ºi amenzi. Cu toate acestea, piraþii nu au ieºit din traseu încã ºi nu par sã îºi doreascã sã facã acest lucru prea curînd. Cît timp nici unul dintre ei nu va fi condamnat pentru ceea ce face, nu vor ieºi din traseu. Cînd se pune problema condamnãrii, aceºtia iau minimul, cu suspendare, care

REDACÞIA Politic: Zoli Criºan, (e-mail: politic@curier.ro) Fapt divers: Alina Pleºan (ºef depart.). (e-mail: fdivers@curier.ro) Social - Economic: Cãlin Popescu (ºef depart.), Claudia Tudor, Elena Mitalcov (e-mail: social@curier.ro) Sport: Silviu Mihai (ºef

de rromi este adesea tentantã pentru ºoferii care au obiceiul sã calce acceleraþia mai tare. Comuna Tigveni este traversatã de drumul care duce la Vîlcea, traficul intens fiind principalul motiv pentru care aceasta ocupã locul doi în topul localitãþilor din mediul rural cu accidente rutiere. R.C. este între o lunã ºi un an închisoare, ori amendã. La celelalte înfãþiºari în instanþã nu se þine cont cã au zeci de condamnãri asemãnãtoare celei pe care se propune sã i-o aplice încã o datã, ºi un inculpat nu se poate numi recidivist dacã nu i s-au dat cel puþin ºase luni de ispãºire de închisoare. În aceste condiþii, politiºtii sînt nevoiþi sã completeze zeci de amenzi, care sînt mai apoi contestate. Degeaba propun trimiterea în judecatã, pentru cã în scurt timp

depart.), Marius Duinea. (e-mail: sport@curier.ro) Fotoreporteri: Viorel Mihãilescu, Mãdãlina Paraschiv. Suprarevizor: Constantin Dumitraºcu TEHNOREDACTARE: Edi Mitrea, Mihaela Marghiolu, Loredana Grigore, Tiberius Fulfuc

se întîlnesc în traseu cu cei pe care i-au trimis acolo unde le-ar fi locul, însã din varii motive nu au ajuns. R.C.

■ Bãiculeºti ºi Tigveni, predispuse la accidente rutiere Comunele cu cele mai multe accidente rutiere din zona Curtea de Argeº sînt Bãiculeºti ºi Tigveni. Bãiculeºti este traversatã de drumul care duce spre Piteºti. Porþiunea de drum din Bãiculeºti din zona coloniei

CULEGERE: Gabriela Oprescu, Leontina Grigore, Adriana Rãbigan CONTABILITATE: Carmen Andrioaie, Mirela Popescu, Mircea Zaharia AGENÞIA IMOBILIARÃ: Laurenþiu Ivãnescu, Cristi Ilie, Constantin Costache (e-mail: ag_imob@curier.ro) MICA PUBLICITATE: Cornelia Curtean, Monica

■ E nevoie de 44 de indicatoare rutiere Reprezentanþii Biroului Rutier au fãcut o inventariere a indicatoarelor, astfel cã zilele trecute au trimis primãriei un raport legat de aceastã problemã. Se pare cã municipiul ar mai avea nevoie de 44 de indicatoare rutiere de diferite tipuri. De lucrare ar trebuie sã se ocupe Serviciul Public de Gospodãrire Comunalã, iar iniþiativa trebuie sã o ia oficiali din cadrul primãriei. R.C.

Lixandru, Elena Petrache, TIPOGRAFIE

Director: Ion Tiriplic Director tehnic: Augustin Tãuºan, Leonard Comãnescu, Gabi Tinculescu. DIFUZARE: Adriana Bunea, Cristina Savu SECRETARIAT: Sorina Dumitru, Rodica Melnicu,

Simona Criºan JURIST: Daniel Cioarã SUPLIMENTE Curier show: Redactor-ºef Elida Baraþã Curier medical: Redactorºef Eliane Caradima

A patra etapã de recalculare a pensiilor Din cea de a patra etapã de recalculare, pînã la 4 noiembrie au fost evaluate în vederea recalculãrii 33.051 de dosare, din cele 35.736 existente. Etapa se referã la persoanele ale cãror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 ianuarie 1997 31 martie 2001. Operaþiunea de recalculare se efectueazã din oficiu, în baza datelor existente în dosarele de pensie aflate în evidenþa Casei Judeþene de Pensii. Procesul de recalculare a pensiei constã în determinarea punctajului mediu anual, punctaj care va fi comunicat, împreunã cu cuantumul pensiei, fiecãrui L. N. pensionar în parte.

DIA LIA AGENÞIE DE PUBLICITATE DIRECTOR GENERAL

Dragoº Baraþã

AGENÞI PUBLICITARI: Iulian Bãdiþã, Dorel Burcea, Ioana Iancu, Marius Marghiolu, Liviu Petrache DESIGNER: Claudiu Rontea Tel. 210633, 215740.

Ziarul este difuzat cu concursul firmelor RODIPET, APOLLO, CARMEN-SILVA, PERFECT INTERNATIONAL, TOTAL MUNTENIA PRESS, PRIM PRESS si difuzorii particulari cãrora le mulþumim.

Ziarul nu-ºi asumã responsabilitatea asupra exactitãþii ºi realitãþii celor anunþate, ca urmare a declaraþiilor fãcute de cei care solicitã publicarea diverselor sesizãri, anunþuri, reclamaþii. Pozele marcate cu T sînt trucaje ºi vor fi considerate pamflete


Incendiu stins cu gãleþile de apã

Pompierii militari din Piteºti au fost solicitaþi ieri dupã-amiazã sã stingã un incendiu izbucnit la un fînar dintr-o gospodãrie din Drãganu, cãtunul Bãscovel. Întreaga operaþiune s-a dovedit a fi o grea încercare pentru pompieri, care, din cauza podurilor, ºi-au lãsat maºinile la un kilometru ºi jumãtate distanþã de locul incendiului. R.S. Foto: I.T.

Rupþi de realitate

Strivit de un pom Judiciariºtii din Curtea de Argeº au fost sesizaþi joi dupã-amiazã cã un bãrbat din Arefu a murit în urma unui accident nefericit. Adrian Vasile Stancu, de 30 ani, tatãl unui copil de 2 ani, a mers în pãdurea personalã, din satul Cãpãþîneni, cu intenþia sã taie lem-

Sã vinã pompierii! Dar care-i numãrul? „Ne-am speriat, am luat un mobil sã sunãm la Pompieri. Dracu’, aºa speriatã, nici n-am mai ºtiut numãrul! Sun 691, nimic, iar, nimic. Bã, ãºtia nu rãspund, m-am gîndit io. Vine o vecinã ºi zice «Nu, fã, e 961». Sun la 961. «Salvarea sîntem», îmi zice o femeie. «Doamnã, noi vrem la Pompieri, cã arde o casã», zic io.

Primarul bolnav comunei de epileDrãganu psie ºi, pentru cã e vacanþã, neau mai venit ºi patru nepoþi. Ceasu’ rãu!“, ne spune mîhnitã Ana Ciripan, mama, respectiv bunica micuþilor. Forfota din curtea familiei Ciripan era urmãritã de la distanþã, tot de pe deal, de cinci copii. Toþi nevinovaþi, fãrã nici o legãturã cu producerea incendiului. „Nu ne-am jucat noi, ãilalþi. Noi numai aici am stat“, ne spune zîmbind ºtrengãreºte un bãieþel. Urmãtoarea întrebare avea sã-l dea de gol însã: „Dar v-aþi jucat cu brichete d-alea cu luminiþe?“ „Cu d-alea, d-alea“, rãspunde acelaºi bãieþel. Pompierii au plecat, nu înainte însã de a-i avertiza pe minori cã puteau muri, dacã fînul ardea cu repeziciune. ■

Situat la numai 20 de kilometri de Piteºti, cãtunul Bãscovel din Drãganu pare ieºit din tiparele civilizaþiei secolului 21. Oameni sãraci, case din chirpici ºi, colac peste pupãzã, inundaþiile au rupt ºi podurile, singurele cãi de acces ale sãtenilor spre oraº. Din banii primãriei, Aurelian Maria, primul om al comunei, a fãcut ºi el ce a putut. Pe ruinele primului pod a pus mai mulþi stîlpi de beton, iar în mijlocul pãdurii, unde casele sînt aºezate de o parte ºi de alta a pîrîului Bãscovel, oamenii singuri ºi-au

Minori nesupravegheaþi

ne. În timp ce tãia cu drujba un fag, din cauza neatenþiei, dar ºi a faptului cã terenul se afla în pantã, copacul a cãzut peste Stancu, bãrbatul murind strivit. Cadavrul a fost dus la morga Spitalului din Curtea de Argeº, iar în cauzã se fac cercetãri pentru a se stabili cu exactitate ce s-a întîmplat în pãdure. A.P.

Adolescent rãnit în condiþii misterioase

✍ Cazuri ºi necazuri la spital ■ Sugar cu capul spart

Soþii Ciripan au plecat ieri la prînz sã ajute la pregãtirea celor necesare pentru înmormîntarea unei rude. Nu departe, ci la cîteva case distanþã. Acasã au rãmas zece copii, cu vîrste între 3 ºi 10 ani. Singuri fiind, celor mici le-a venit ideea sã intre în fînar ºi sã se joace cu brichetele pãrinþilor. Cînd au vãzut cã a început sã iasã fum, s-au urcat pe un deal, dar nu pentru a cere ajutor, ci pentru a se uita. Noroc cu vecinii, care au vãzut norul de fum.

Pentru cã maºinile nu au intrat pe uliþã, pompierii ºi vecinii au cãrat apã cu gãleþile din pîrîul Bãscovel

spus cã îºi aminteºte cã a fost bãtut de mai mulþi indivizi care se certaserã cu pãrinþii lui din cauza unui teren.

Bãiatul ºi-a amintit cã a fost bãtut

Tînãrul a fost trimis la Bucureºti

midã nazalã, ochii învineþiþi ºi fracturi la umãr ºi la un picior. Medicii ne-au spus cã, iniþial, s-a crezut cã bãiatul a fost victima unui accident de circulaþie, dar cã, dupã ce tînãrul ºi-a recãpãtat conºtienþa, le-a

Adolescentul a fost supus mai multor investigaþii medicale ºi, fiindcã starea lui era destul de gravã, a fost trimis la

O fetiþã de douã luni ºi douã sãptãmîni, din Mioveni, a ajuns la Urgenþa Spitalului de Pediatrie cu o fracturã cranianã. Se pare cã D.M. a suferit rana dupã ce mama a cãzut în timp ce o þinea în braþe ºi încerca sã coboare treptele unei scãri. Avînd în vedere vîrsta micuþei ºi faptul cã ar putea rãmîne cu sechele neurologice, copilul este acum internat în secþia ATI. I.I.

■ A cãzut de pe schelã

Dacie avariatã la Cãlineºti Un autoturism Dacia break a fost avariat ieri dupã-amiazã la Cãlineºti, în urma coliziunii cu un camion. Maºina în care se aflau doi tineri se îndrepta spre Piteºti. La un moment dat, ºoferul unui camion care mergea în aceeaºi direcþie nu s-a asigurat cînd a efectuat un viraj la dreapta, iar autoturismul s-a izbit de camion. Nici unul dintre pasagerii Daciei n-a fost rãnit. A.P.

■ Conducea bãut În timpul unor acþiuni de fluidizare a traficului rutier, poliþiºtii au depistat un ºofer care a încãlcat legea. Emanoil Dragoº Mornea, de 35 ani, din Piteºti, a fost surprins la volan sub influenþa bãuturilor alcoolice. Bãrbatul a fost testat cu etilotestul, aparatul indicînd o îmbibaþie de 1,17 mg/l în aerul expirat. Lui Mornea i s-au recoltat probe de sînge, iar pe numele lui s-a întocmit dosar penal. A.P.

Lovitã de un Logan Teleormãneanca Adela Iliuþã, de 24 de ani, a ajuns ieri dimineaþã la Urgenþa Spitalului Judeþean cu rãni uºoare, dupã ce a

fost implicatã într-un accident rutier în zona Vãmii Piteºti. Tînãra a încercat sã traverseze ºi s-a oprit dupã ce era sã fie lovitã

de un tir. S-a întors brusc, cu gîndul sã ajungã pe trotuar, nu s-a mai asigurat ºi a fost atinsã de o Dacia Logan condusã de piteºteanul Eugen Mihai, de 41 de ani, care circula regulamentar dinspre autostradã spre centrul oraºului. A.P. Foto: C.T.

Un banal conflict între doi bãrbaþi din Costeºti s-a transformat în bãtaie în toatã regula, unul dintre ei avînd nevoie de spitalizare. Eugen N., de 41 de ani, patron al unei vulcanizãri, internat acum în secþia Neurochirurgie a Spitalului Judeþean, avînd traumatism cranio-cerebral, ne-a povestit ce i s-a întîmplat: „De mai mulþi ani, locuiesc cu soþia în casa pãrinþilor ei. De curînd s-a mutat ºi fratele ei, care, de cînd a venit, a fost nemulþumit de faptul cã noi intrãm ºi ieºim pe poartã. E singura cale de acces. Se pare cã, pînã sã moarã socrul, cumnatul a fãcut un act cu acesta, zic eu fals, dar, cu toate acestea, semnat la notar. Asearã (n.r. - joi), cînd am deschis porþile, am gãsit înfipte douã þevi care blocau accesul. A venit cumnatul ºi mi-a zis cã, dacã le scot, mã omoarã. Le-am scos ºi în acel moment m-a lovit de mai multe ori cu capul în faþã, cã el e mai înalt, apoi a început sã-mi tragã pumni“. Eugen a fost dus de soþie la spital, ieri bãrbatul a fost internat ºi a spus cã-l va da în judecatã pe cel care l-a bãtut. „Soþia va depune azi (n.r. - ieri) plîngere la poliþie, iar eu, cum ies din spital, îmi voi cãuta un avocat“, a încheiat victima. ■ R.S. Foto: I.T.

✍ Fîl, fîl, fîl, a venit barza!

Sarcinã foarte uºoarã Carmen ºi Paul Cristian Ghinea, din Piteºti, au devenit pãrinþii unei superbe fetiþe, care la naºtere a cîntãrit 3,200 kg. Pãrinþii nu i-au gãsit fetiþei un nume, pentru cã tatãl a sperat pînã în ultima clipã cã va avea un fiu. Dar acum s-a împãcat cu

ideea cã are o fiicã sãnãtoasã. Mama a spus cã abia aºteaptã sã-ºi alãpteze copila ºi cã e emoþionatã la gîndul cã o va þine în braþe. Carmen a mai spus cã a avut o sarcinã foarte uºoarã ºi cã naºterea s-a produs repede, fãrã dureri prea mari. R.S. Foto: I.T.

Curierul zilei - pag. 3

Vasile Tîrcol, de 21 de ani, angajat la SC Zeus SRL, a ajuns ieri la prînz la Spitalul Judeþean cu o fracturã deschisã la piciorul stîng, în urma unui accident de muncã. Bãrbatul tencuia exteriorul unui zid, s-a dezechilibrat ºi a cãzut de pe schelã, de la o înãlþime de aproximativ 2 metri. Tîrcol a rãmas internat sub supraveghere medicalã, iar cercetarea evenimentului se face de o comisie desemnatã de conducerea firmei. A.P.

Spitalul Grigore Alexandrescu din Capitalã. Agentul de la Poliþia Valea Mare - Pravãþ ne-a spus cã bãiatul a fost victima unui accident rutier, care este cercetat de Poliþia Cîmpulung. Posibil ca, dupã ce bãiatul îºi va reveni complet, sã se elucideze modul în care el s-a ales cu atîtea traumatisme. ■

Doi ºoferi s-au ales cu dosare penale, dupã ce în urma controalelor efectuate de poliþiºti s-a constatat cã circulau ilegal. Vasile Mihai, de 36 ani, din Tãtãrãºtii de Sus - Teleorman, a fost prins efectuînd transport de mãrfuri fãrã a avea licenþã de execuþie. Totodatã, Florea Neacºu, de 37 ani, din Mihãieºti, a fost depistat în timp ce cãra marfã, deºi avea licenþele A.P. de transport expirate.

Bãtut de cumnat

■ A înghiþit un magnet Un bãiat de 8 ani, din Cãlineºti, este internat în secþia Chirurgie a Spitalului de Pediatrie, dupã ce a înghiþit un magnet. T.C. se juca cu un magnet ºi l-a bãgat în gurã. La scurt timp, speriat, copilul le-a mãrturisit pãrinþilor ce trãsnaie a fãcut, iar aceºtia l-au adus la spital, urmînd ca obiectul sã fie eliminat pe cale naturalã. T.C. a rãmas internat, magnetul fiind pãtrat, putîndu-i provoca leziuni ale intestinului. I.I.

Judiciariºtii piteºteni au finalizat cercetãrile în cazul a douã tîlhãrii, stabilind cã vinovat este Marius Pavelescu, de 18 ani. Tînãrul a fost dus în faþa judecãtorilor Tribunalului Argeº, pe numele lui fiind emis mandat de arestare pentru 29 de zile. A.P.

■ Circulau fãrã licenþe

Un bãiat de 15 ani, din Valea Mare - Pravãþ, a fost adus cu ambulanþa, în stare criticã, la Spitalul de Pediatrie dupã ce a suferit o mulþime de rãni, circumstanþele în care s-au I.I. produs acestea rãmînînd destul de neclare.

V.M. a fost transferat de la Spitalul din Cîmpulung ºi era politraumatizat, avînd o tãieturã la cap, contuzie de pira-

■ Tîlhar arestat preventiv

Sîmbãtã, 5 noiembrie 2005

Ana Ciripan, mama a ºase dintre copiii care au dat foc la casã

fãcut un pod de scînduri, bãtute cu multe cuie, puþin înclinat, dar, „practic“, dupã cum au spus sãtenii, care-ºi lasã chiar ºi odraslele sã treacã podul singure. Poliþia, primarul ºi sãtenii s-au mobilizat ieri pentru a ajuta la stingerea unui incendiu. De la Piteºti au plecat ºi douã autospeciale ale pompierilor.

Pompierii ºi-au lãsat maºinile lîngã primul pod ºi au pornit pe jos cu furcile ºi extinctoarele. Între timp, sãtenii veniserã cu gãleþile, la doi paºi era pîrîul Bãscovel, iar pompierii au împrãºtiat fînul cu furcile. Alþi pompieri le-au dat o mînã de ajutor oamenilor ºi au cãrat gãleþi cu apã. Focul a fost stins ºi s-a aflat care a fost ºi paguba: tot fînul distrus, precum ºi mobila pe care soþii Ciripan ºi-o cumpãraserã de cîteva luni ºi pe care, din lipsã de spaþiu, o aºezaserã în fînar. Vinovaþii... „Trage-i la rãspundere, dacã poþi! Ce sã le fac? Sînt copii, n-au minte, s-au jucat cu brichetele, cã aveau luminiþe. Noi am plecat, cã ne-a murit o mãtuºã. ªtiþi cum se spune «La omu’ sãrac nici boii nu trag». Avem noi ºase copii, soþul e

■ Au spart o casã Poliþiºtii argeºeni i-au identificat, în urma unei acþiuni, pe autorii spargerii locuinþei lui Andrei Mosoia, din ªtefãneºti, sat Viiºoara. S-a stabilit cã hoþii sînt Bogdan Mosoia, de 22 ani, ºi Ionuþ Chiliment, de 16 ani, ambii din ªtefãneºti. În noaptea de 1/2 noiembrie 2005, aceºtia au spart casa în cauzã ºi au furat o centralã termicã, un radiocasetofon cu C.D., douã telecomenzi, o tastaturã, casete audio ºi un C.D. Bunurile furate au fost ascunse într-o magazie a fermei viticole Goleasca, de unde au fost recuperate în totalitate de anchetatori ºi înapoiate proprietarului. Pe numele celor doi s-a întocmit dosar penal, iar poliþiºtii au extins cercetãrile pentru a stabili dacã Mosoia ºi Chiliment mai sînt implicaþi ºi în alte fapte de acelaºi gen. A.P.

Fapt divers

Au dat foc la fînarul pãrinþilor

✍ Poliþia în acþiune

Ne zice sã formãm 981. În sfîrºit, dãm de pompieri. Acu’, chinu’ dracu’, sã le spunem unde sîntem noi aici, uitaþi de lume. La prima pe stînga, dupã postu’ de poliþie, le explicãm. Sã ºtiþi cã au venit repede, da’ dacã la noi nu mai sînt poduri, ºi-au lãsat maºinile la distanþã mare ºi au venit pe jos, sãracii de ei“, ne povesteºte cu patimã o sãteancã, vecinã cu familia Ciripan.


Social - Fapt divers

Sindicaliºtii din învãþãmînt vã sfãtuiesc

Pãrinþi, de luni nu mai trimiteþi copiii la ºcoalã! Liderii federaþiilor sindicale din învãþãmîntul preuniversitar argeºean au stabilit ca, începînd de luni, toate activitãþile ºcolare sã se suspende pe termen nelimitat. Profesorii care nu sînt membri de sindicat nu vor fi obligaþi sã participe la grevã. Sindicaliºtii au stabilit de comun acord ca, în ºcolile speciale (grãdiniþe, ºcoli în care învaþã copii cu probleme), profesorii sã fie totuºi prezenþi, fãrã a desfãºura vreun fel de activitate, rolul lor fiind acela de a-i supraveghea pe elevi. Ca ºi în urmã cu douã zile, Adrian Voica, liderul SIPA Muntenia, le-a cerut din nou, ieri, pãrinþilor sã-ºi þinã copiii acasã. „Deoarece orice activitate în ºcoalã va fi suspendatã, prezenþa elevilor ar fi inutilã. Îi sfãtuiesc pe pãrinþi sã-ºi þinã copiii acasã“, a spus Adrian Voica. B.L.

Report de peste 30 de miliarde la loto Pentru tragerea de duminicã a jocului Loto 6 din 49, reportul la categoria I este de peste 30 de miliarde lei vechi. Preþul unei variante simple este de 40.000 lei. Agenþiile lotoprono în regim on-line sînt deschise duminicã pînã la ora 14,00. I.I.

Academicianul Boboc va primi titlul de Doctor Honoris Causa

Sîmbãtã, 5 noiembrie 2005

Astãzi, la ora 11,00, în Aula Universitãþii din Piteºti, la Rectorat, academicianul Alexandru Boboc va primi titlul de Doctor Honoris Causa al acestei instituþii de învãþãmînt. Alexandru Boboc este unul dintre cei mai mari istorici ai filosofiei române ºi e profesor la Facultatea de ªtiinþe SocioUmane din Piteºti. I.I.

Printre deficienþele constatate s-au numãrat: ● neluarea mãsurilor tehnice, sanitare ºi organizatorice de protecþia muncii ● neefectuarea instructajului la locul de muncã ● neprezentarea documentelor de protecþia muncii ● neînchiderea fiºei de aptitudini ● neautorizarea meseriilor ● neefectuarea controlului medical periodic pentru salariaþi ● refuzul angajatorului de a îndeplini mãsurile dispuse la controlul anterior ● necompletarea registrului de evidenþã salariaþi ● primirea la lucru a persoanelor fãrã contract de

BRD a deschis prima agenþie la Costeºti BRD Groupe Société Générale a inaugurat ieri o nouã agenþie la Costeºti. Evenimentul a avut loc în prezenþa reprezentanþilor autoritãþilor locale ºi judeþene. B.L. Foto: V.M.

Grupul BRD are 17 agenþii în judeþ

asemenea servicii Western Union (transfer rapid de valutã din strãinãtate) ºi dispune de ATM ºi POS. „Mai rapide ºi practice pentru clienþi, agenþiile noi beneficiazã de ghiºeul universal, care proceseazã toatã gama operaþiunilor curente, formularisticã ºi proceduri de

La eveniment, alãturi de directorul Grupului Piteºti al BRD, George Caval, a fost prezent ºi directorul adjunct al Departamentului Resurse Umane al BRD România, Pascal Guillaud, aceasta ca o confirmare a faptului cã Grupul Piteºti al BRD este unul dintre cele mai dinamice din România, avînd numai puþin de 17 agenþii în Argeº. Noua unitate inauguratã ieri va desfãºura toatã gamã de activitãþi bancare adresate atît persoanelor fizice, cît ºi persoanelor juridice, de la operaþiunile curente ºi depozite pînã la operaþiuni valutare ºi carduri. Agenþia oferã de

În octombrie, inspectorii de muncã au depistat

Numãr record de angajaþi la negru muncã ● nerespectarea prevederilor privind acordarea repausului sãptãmînal ● nerespectarea prevederilor privind munca de noapte ºi munca suplimentarã.

Control la Centrul de Plasament Priboieni În urma verificãrilor efectuate la Centrul de Plasament Priboieni, inspectorii de muncã pot afirma cã minorii instituþionalizaþi efectueazã diferite activitãþi gospodãreºti atît în folosul sãtenilor, cît ºi al cadrelor didactice ºi salariaþilor centrului, însã fãrã a fi obligaþi. Nu existã un raport de muncã ºi, conform legii, încadrarea în muncã a minorilor cu nerespectarea

lucru simplificate. În fiecare unitate, programul consilierilor de clientelã ºi al casieriilor este adaptat în aºa fel încît sã permitã servirea clienþilor potrivit unui orar de lucru prelungit ºi flexibil“, a explicat George Caval. Agenþia Costeºti are un colectiv tînãr ºi dinamic, hotãrît sã-ºi serveascã toþi clienþii încã din prima zi cu promptitudine. „În scurt timp, dorim sã ne cîºtigãm cît mai mulþi clienþi, care sã devinã prietenii ºi vecinii noºtri“, a spus Alexandrina Baltã, director Agenþia BRD Costeºti. ■

ºi Premiul I - 2 x 500 lei Pe card Premiul II - 2 x 400 lei BRD Maestro Premiul III - 1 x 300 lei Întrebare: Care este varianta de rambursare a creditului de consum BRD? Rãspuns:__________________________

Societãþile comerciale pe acþiuni ºi în comanditã pe acþiuni au obligaþia de a majora capitalul social la echivalentul în lei a 25 mii de euro. Termenul limitã pînã

din unitãþile BRD, unde depuneþi taloanele.

Nume.................................................................................... Prenume............................................................................... Adresã................................................................................... ................................................................................................ Numele cîºtigãtorilor vor fi publicate în ediþiile din 3 decembrie ºi 30 decembrie ale ziarului.

În cadrul MAI s-a înfiinþat Direcþia Generalã Anticorupþie, structurã specializatã pentru prevenirea ºi combaterea corupþiei în rîndul poliþiºtilor. A.P.

Expoziþie de icoane la Spitalul Judeþean

Medicul Viorel ªtefan, cel care a propus realizarea expoziþiei de icoane

Directorul ITM, Cristian Soare, spune cã angajaþii sãi vor controla toate centrele de plasament din Argeº

Semnalaþi cazurile de corupþie din poliþie!

la data la care se poate efectua majorarea de capital este 26 octombrie 2006. Dupã expirarea termenului, societatea se dizolvã. C.V.

Într-un loc al suferinþei, dar ºi al speranþei, la Spitalul Judeþean Argeº a fost vernisatã ieri Expoziþia Naþionalã de Icoane „Icoana fereastrã spre Dumnezeu“. Cele 72 de icoane sînt expuse în sala de conferinþe a instituþiei ºi

traficul de stupefiante. Pentru a evita astfel de situaþii, inspectorii ITM Argeº au demarat acþiuni de control la toate centrele de plasament din judeþ. ■

O datã cu înfiinþarea DGA, autoritãþile vã îndeamnã:

Societãþile sînt nevoite sã-ºi majoreze capitalul

Rãspundeþi corect la întrebarea de mai sus*, decupaþi talonul ºi depuneþi-l la una dintre unitãþile BRD din Piteºti (sediul central ºi agenþiile Exerciþiu, Argedava - Prundu, Brâncoveanu, Ceair, Gãvana, Muntenia - centru, Nord, Rãzboieni, Smîrdan, Trivale), Mioveni, Cîmpulung-Muscel, Curtea de Argeº, Topoloveni. Toate taloanele completate corect vor participa la tragerile la sorþi, care vor avea loc la sediul Suc. Piteºti, din Bdul Republicii nr 69 bis, în data de 2 decembrie, pentru taloanele depuse în perioada 1-30 noiembrie, ºi în 29 decembrie, pentru taloanele depuse în perioada 1 decembrie - 27 decembrie 2005. Premiile se vor acorda dupã fiecare tragere la sorþi. Taloanele vor fi publicate în fiecare numãr din ziarul Curierul zilei, în perioada 1 noiembrie - 27 decembrie 2005. Un participant poate cîºtiga un singur premiu.

*pentru rãspunsuri, accesaþi www.brd.ro sau apelaþi la personalul

condiþiilor de vîrstã constituie infracþiune ºi se pedepseºte cu închisoarea de la 1 la 3 ani. Totodatã, inspectorii de muncã vor verifica situaþia tînãrului care ºi-a rupt mîna în timp ce muncea, singura problemã fiind cã acesta a împlinit 18 ani ºi a fugit din centrul de plasament. Conform Convenþiei Organizaþiei Internaþionale a Muncii, cele mai grave forme ale muncii copiilor includ: ● toate formele de sclavie (vînzare sau comerþ cu copii, munca pentru datorii, cea de servitor, dar ºi munca forþatã sau obligatorie) ● recrutarea ºi folosirea unui copil în scopul prostituãrii sau producþiei de material pornografic ● folosirea copiilor pentru producþia ºi

Obiectivele DGA sînt: ● creºterea transparenþei ºi integritãþii; ● creºterea rezistenþei la corupþie; ● apãrarea imaginii personalului profesionist ºi onest din MAI; ● încurajarea populaþiei de a semnala actele ºi faptele de corupþie din rîndul angajaþilor Ministerului Administraþiei ºi Internelor. Abuzul de putere sãvîrºit de un

Directorul Grupului Piteºti al BRD, George Caval, la inaugurarea agenþiei de la Costeºti

CΪTIGAÞI CU

Curierul zilei - pag. 4

În octombrie, inspectorii ITM, coordonaþi de inspectorul ºef Cristian Soare, au efectuat controale la 367 de firme, aplicînd 104 sancþiuni în valoare de 2,8 miliarde de lei vechi. Aproape ca niciodatã, luna trecutã au fost depistate în judeþ 52 de persoane care munceau fãrã forme A.P. Foto: C.T. legale.

reprezintã diverse scene biblice ºi sfinþi pictaþi de 20 de artiºti din Cîmpulung, Curtea de Argeº, Iaºi, Piteºti, ªtefãneºti, Tîrgu Mureº, Bucureºti, Alexandria, Rîmnicu Vîlcea ºi Sibiu. Preþurile icoanelor sînt cuprinse între 500.000 ºi 5,5 milioane lei vechi. Expoziþia se adreseazã tuturor celor care cred în Divinitate, medici, pacienþi ºi vizitatori ai instituþiei. I.I. Foto: I.T.

funcþionar MAI poate consta în: ● luare de mitã (pedeapsã de la 3 la 15 ani închisoare); ● darea de mitã (pedeapsã de la 6 luni la 7 ani

închisoare); ● primirea de foloase necuvenite (pedeapsã de la 6 luni la 7 ani); ● trafic de influenþã (pedeapsã de la 2 ani la 12 ani). Toate aceste fapte pot fi semnalate la tel. verde 0800.806.806.

Atribuþiile Direcþiei Generale Anticorupþie: ● întreprinde mãsuri operative; ● verificã sesizãrile cetãþenilor; ● testeazã integritatea personalului MAI.

Direcþia Generalã Anticorupþie vã sfãtuieºte: ● nu toleraþi ºi nu sprijiniþi corupþia; ● semnalaþi cazurile de corupþie; ● nu plãtiþi suplimentar pentru un serviciu care vã este asigurat; ● funcþionarii MAI sînt plãtiþi pentru a fi în slujba cetãþeanului.

În zece luni, DSV a confiscat 1.993 de ouã ■ Valoarea totalã a produselor retrase de pe piaþã a fost de 4,9 mld. lei De la începutul anului ºi pînã în prezent, Direcþia Sanitarã Veterinarã Argeº a aplicat 112 sancþiuni în valoare de 1,4 miliarde lei ºi a confiscat produse în valoare de 4,950 miliarde lei. În ultima lunã, de la 1 pînã la 31 octombrie, au fost fãcute 393 controale în unitãþile comerciale, unitãþile alimentaþie publicã, unitãþile de procesare a laptelui, fiind aplicate 16 sancþiuni contravenþionale în valoare de 240 milioane lei. Tot în luna octombrie, în urma controalelor efectuate de inspectorii DSV au fost confiscate produse de origine animalã în valoare de 693 milioane lei. Directorul DSV, doctorul Daniel Lupu (foto), a spus cã toate sancþiunile au fost aplicate pentru manipularea produselor de origine animalã cu încãlcarea normelor sanitarveterinare, pentru comercializarea de animale fãrã documente care sã ateste starea de sãnãtate a acestora, pentru nerespectarea normelor de igienã a adãposturilor ºi pentru transportarea produselor de origine animalã cu mijloace auto neautorizate. Astfel, în urma controalelor s-au confiscat carne 1.331 kg, preparate din carne - 325 kg, peºte - 450 kg, preparate din peºte - 31 kg, lapte - 3,7 hectolitri, produse lactate - 802 kg, ºi 1.993 ouã de consum. L.N.


De acum cîteva zile, Complexul Olimpic de la Bascov Budeasa are un nou director. Acesta este Mihai Boþilã, fostul antrenor al lotului naþional de lupte. Boþilã l-a înlocuit în funcþie pe Ion Zorilã, cãruia i-a fost propus sã rãmînã adjunct la baza la care se pregãtesc loturile naþionale de caiac, haltere ºi arte marþiale.

Oprea se pregãteºte în Antalia Atletul piteºtean Marian Oprea se pregãteºte de douã sãptãmîni în Turcia, la Antalia, fiind însoþit de antrenoarea sa Doina Anton. Vicecampionul olimpic de la Atena la triplusalt se va întoarce în þarã pe 12 noiembrie, dar nu va sta decît o sãptãmînã în România, pentru cã apoi va pleca într-un cantonament în Cipru.

Sport

Director nou la Bascov

În tribune, lumea a început sã se întrebe dacã nu cumva a fost vreo mãgãrie la mijloc Meci greu la Arad

FC Argeº s-a uitat cum Vintilã a gafat noi Voi aveþi puncte, te. nc avem nevoie de pu Noi avem bani, bani. voi aveþi nevoie de

FC Argeº - Pandurii 0-1 (0-0) A marcat: Armel (61) Stadion Orãºenesc Mioveni, spectatori: 1.500

Nici o ºansã cu campioana Argeº Volei Club va avea mîine, la Sala Sporturilor, de la ora 10,30, un joc foarte greu cu campioana României, Universitatea Bacãu. Elevele antrenoarei Elena Bontaº pleacã în acest joc cu ºansa a doua în faþa acestei echipe care joacã în cupele europene. Piteºtencele ar fi mulþumite dacã ar cîºtiga ºi un set în faþa moldovencelor.

Handbaliºtii joacã în Capitalã Handbaliºtii de la CS H&V Piteºti vor întîlni mîine, în deplasare, în etapa a IX-a a diviziei A de handbal masculin, pe HC Muntenia. Înaintea acestei confruntãri, argeºenii ocupã poziþia a patra în clasament, cu 10 puncte, în timp ce bucureºtenii sînt clasaþi pe locul ºapte, cu 9 puncte. La prima vedere, jocul pare uºor, însã anul trecut echipa din Capitalã i-a învins pe piteºteni.

FC Argeº:

Pandurii Tîrgu Jiu:

Vintilã, Marius Radu, Chiþa, Rohat, Poenaru (min. 46 Cristi Tãnase), Prepeliþã, Murgan, Negoiþã, Bilaºco (min. 56 Costescu), Nãstãsie (min. 70 Dobre), Tãnasã.

Pustinialovik, Amzucu, Perisik, Keca, Scarlatache, Trofin, Popete (min. 66 Bogoi), Vancea, ªtefan, Armel (min. 90 Rãdoi), Vintilescu (min. 78 Robert Niþã).

Arbitrii: Marian Salomir (Cluj), Cornel Fecioru ºi Iulian Radu (Bucureºti) Cartonaºe galbene: Rohat, Bilaºco, Poenaru, Amzucu, Scarlatache, Vancea, Armel.

Cum s-a marcat golul Min. 61: Popete centreazã în careu, Vintilã ezitã sã iasã pe centrare ºi Armel trimite, cu capul, în plasã.

FC Argeº a fãcut ieri cel mai slab joc din acest tur de campionat ºi a ratat ºansa de a urca, cel puþin pentru o zi, pe treapta a treia a podiumului. Elevii lui Sorin Cîrþu s-au fãcut de

rîs în faþa nou-promovatei Pandurii Tîrgu Jiu, echipã care nu se confruntã cu probleme financiare, dar suferã în clasament din cauza lipsei punctelor.

Doleanþa gorjenilor nu l-a lãsat indiferent pe portarul alb-violeþilor, Bogdan Vintilã, care, milostiv din fire, a comis-o din nou. Gafeurul pe mîna cãruia piteºtenii au pierdut trei meciuri a greºit o minge de începãtor ºi i-a permis lui Armel sã ironizeze conducerea grupãrii din Trivale, care, pe vremea cînd evolua la InterCongolezul Armel i-a contrazis prin golul naþional Piteºti, nu a marcat pe oficialii piteºteni, care, la conferinþa de presã au spus cã nu are calitãþi avut ochi pentru el.

Dupã primirea golului, degeaba a încercat Sorinaccio sã-ºi motiveze elevii, pentru cã vulturii sãi au lãsat impresia cã sînt niºte gãini bune de jumulit de cãtre minerii lui Condescu. Evoluþia penibilã a piteºtenilor a adormit asistenþa, care se întreba dacã nu cumva asistã la un blat ordinar, cu aceiaºi actori de duzinã ºi cu un regizor prost, care a confundat scenariul unui meci de fotbal cu o piesã de teatru. Ultimul fluier al lui Marian Salomir a consfiinþit victoria unei echipe care completeazã lipsa de puncte prin bani, în faþa unui adversar intrat în colaps financiar, care aºteaptã în zadar un salvator, indiferent de unde ar veni el. ■

Culisele meciului ● Culisele meciului ● Culisele meciului Gol dedicat lui Benone Lazãr Sava, ironizat Congolezul Disney Armel era foarte bucuros, la finalul confruntãrii, de golul care a adus în contul echipei sale cele trei puncte puse în joc. Fostul atacant al Interului din sezonul trecut a spus cã dedicã golul lui Benone Lazãr, care l-a ajutat sã facã pasul în divizia A.

Neþoiu ºi Florin Marin, în tribunã La meciul de la Mioveni a asistat ºi vicepreºedintele lui Dinamo, Gigi Neþoiu, care a venit la stadion cu Florin Marin, antrenorul lotului naþional de tineret. Cei doi au stat lîngã directorul general al Argeºului, Viorel Ilinca, ºi au discutat pe toatã durata partidei. Nu este exclus ca, în scurt timp, oficialul dinamovist sã devinã acþionarul principal al alb-violeþilor.

Portarul Bogdan Vintilã a fost cel mai slab jucãtor de pe teren în meciul cu Pandurii Tîrgu Jiu. Pentru goal-keeper-ul alb-violeþilor a devenit o obiºnuinþã sã greºeascã în fiecare meci. În afarã de greºeala pe care a fãcut-o la golul lui Armel, Vintilã a mai gafat în douã rînduri.

În prima reprizã a întîlnirii, galeria lui FC Argeº a afiºat un banner de susþinere pentru Gicã Popescu, care ºi-a depus candidatura la preºedinþia FRF. „Pentru un fotbal mai curat, Gicã Popescu la FRF trebuie înscãunat“, acesta a fost mesajul prin care Ultras Viola dezaprobã metodele lui Mircea Sandu, care vrea al cincilea mandat.

nivelul lotului de jucãtori. Marius Olteanu acuza o rãcealã puternicã, însã Preºedintele grupãrii ar- cã obþinem victoria, avem echipa medicalã fãcea eforgeºene, Ion Þuþalã, conside- ºansa de a intra în lupta turi pentru a-l recupera. Indisponibil este ºi Claudiu rã acest meci ca unul de o pentru promovare ºi nu vom Ionescu, care a recidivat importanþã majorã pentru mai fi arbitru“. Înaintea adupã entorsa suferitã acum clubul pe care îl conduce: cestei întîlniri, tehnicianul cîteva sãptãmîni, în timp ce „Ne aºteaptã un joc foarte Daciei se confruntã cu Nilã acuza dureri la geprobleme medicale la greu, pentru cã întîlnim una nunchi. Dacã în precedintre echipele bune ale dentele etape Dacia seriei. Noi avem moralul beneficia de ajuNe aºteaptã un joc foarte greu, bun dupã victoria de la torul celor de Ploieºti ºi sper ca ºi la FC Argeº, pentru cã întîlnim una dintre echipele bune pentru în acest meci cele ale seriei. Noi avem moralul bun dupã victoria de la confruntrei puncte puse Ploieºti ºi sper ca ºi în acest meci cele trei puncte tarea cu în joc sã ne Otopeniul revinã nouã. Dapuse în joc sã ne revinã nouã.

alb-violeþii nu au trimis nici un jucãtor. Mai mult, fundaºul Dragoº Radu, care etapa trecutã a fost la dispoziþia lui Eftimie, acum nu a mai fost lãsat sã se pregãteascã la Dacia. Preºedintele Ion Þuþalã considerã cã, dacã FC Argeº va trimite cîþiva fotbaliºti la Dacia dupã jocul cu Pandurii, aceºtia nu vor fi de prea mare ajutor. ªeful grupãrii din Mioveni a spus cã prima pe care elevii sãi vor juca va fi stabilitã înaintea meciului.

Paginã realizatã de Marius Duinea

Curierul zilei - pag. 5

Dupã lovitura datã etapa trecutã la Ploieºti, Dacia Mioveni va încerca sã-ºi continue ascensiunea spre podiumul diviziei B. Elevii lui Iordan Eftimie întîlnesc astãzi, de la ora 11, la Mioveni, pe CS Otopeni, una dintre candidatele la promovarea în divizia A.

Vintilã, lasã-ne!

Împotriva Mincinaºului

Argeºenii se implicã în lupta pentru promovare! ■ Dacia CS Otopeni, ora 11, Mioveni

Gestul lui Sava, de acum cîteva zile, de a pãrãsi echipa din Trivale din cauza restanþelor financiare pe care clubul le are faþã de el, nu a rãmas netaxat de suporterii piteºtenilor. Aceºtia l-au ironizat pe mijlocaºul oltean printr-un banner pe care scria: „Bani de la FC Argeº dacã þi-ai fi luat, pe Cîrþu l-ai fi lãudat“.

Sîmbãtã, 5 noiembrie 2005

Deºi au ameninþat cã vor retrage echipa din campionat dupã înfrîngerea din etapa trecutã, cu CSU Sibiu, conducãtorii BC Argeº au revenit asupra acestei decizii. Baschetbaliºtii lui George Ziguli au plecat ieri spre Arad, pentru confruntarea de astãzi, cu West Petrom, echipã cu care se luptã pentru intrarea în primele patru locuri ale ierarhiei.


Agenda zilei

Horoscop vã

Minerva

citeºte în astre

Balanþele se aflã între dragoste ºi datorie

✍ Haihui pe Net www.arionauro.com.br Cînd te cuprinde tristeþea, cînd consideri cã toate corãbiile tale se regãsesc undeva pe fundul oceanului, a sosit momentul sã te înveseleºti. De abia în aceste momente vei aprecia un site de tipul ArioNauro, care îþi oferã o mulþime de fiºiere amuzante. Conteazã mai ales animaþiile flash. I.Z.

✍ Librãria Diverta ● Cinci scrieri morale, Umberto Eco, Ed. Humanitas, 12.00 lei ● Printre portocali, Vincente Blasco Ibanez, Ed. Leda Clasic, 22.50 lei ● Istoricii ºi societatea, Ioan Opriº, Ed. Enciclopedia, 49.10 lei ● Cãmara diavolului, Arundhati Roy, Ed. Humanitas, 25.10 lei. I.Z.

Caracteristica zilei: Conjuncþia Lunii cu Pluton poate aduce schimbãri neobiºnuite în cãmin. Încercaþi sã treceþi zîmbind peste aceste

Cornel Ionicã, viceprimar Piteºti 15 noiembrie

Primiþi o veste oarecum neplãcutã, deºi poate fi un prim pas spre rezolvarea unei probleme la care tot cãutaþi soluþii. E

Conflictele zilei pornesc de la bani, fie cã e vorba de plãþi pe care trebuie sã le faceþi ºi pentru care nu sînteþi pregãtit, fie cã sînt datorii care trebuie sã vã fie re-

Sîmbãtã, 5 noiembrie 2005

Daciana Sîrbu, deputat PSD, 15 ianuarie

Visaþi la realizarea unor planuri importante pentru dvs., deºi e cale lungã pînã veþi ajunge acolo. Cu toate acestea, aveþi rãbdarea necesarã

Sînteþi foarte sceptic în faþa unui eveniment care, deºi pare a fi o ºansã bunã pentru dvs., vã ridicã unele semne de întrebare. Nu vã îndoiþi de oportunitatea care apare, ci de calitãþile dvs., întrebîndu-vã dacã

Dr Gabriel Copciag medic primar ortoped 3 martie

Aveþi nevoie de un ajutor într-un moment ceva mai dificil din punct de vedere emoþional, iar acest ajutor apare imediat.

Pãrinþii sau alþi reprezentaþi ai autoritãþii se dovedesc a fi cele mai dificile obstacole ale zilei de azi, ori pentru cã vã obligã sã urmaþi un anume regulament

Luminiþa Petricã manager Cina 16 mai

Nu vã puteþi concentra serios la treabã, pentru cã nu aveþi nici o motivaþie materialã. Dacã eforturile dvs.

Dialogul cu familia este armonios ºi viu, comunicaþi foarte bine cu pãrinþii, cu copiii, cu partenerul de viaþã, alãturi de ei avînd parte de un week-end excelent. Poate invitaþi

Dãnuþ Bica, consilier local PD - 22 iunie

Vã gîndiþi la o afacere ºi abia aºteptaþi sã vinã momentul sã-i daþi curs, sã o porniþi cu adevãrat. Deocamdatã pregãtiþi doar etapele incipiente,

Curierul zilei - pag. 6

Trebuie sã puneþi punct unei situaþii care nu vã onoreazã sau din care nu mai aveþi nimic de cîºtigat. Nu trebuie sã o duceþi mai departe, pentru cã n-ar fi decît pierdere de timp, de bani sau de

posibil ca cineva sã vã ofere o idee ºi, pe moment, sã o respingeþi, pentru cã vreþi sã demonstraþi cã vã descurcaþi ºi singur, dar n-ar trebui sã fiþi atît de categoric. turnate, iar datornicii vã mai cer o amînare. Posibil sã doriþi sã cumpãraþi ceva, dar Cãtãlina Roºescu - farmacist - 8 decembrie familia se opune. de a mai aºtepta, dar nu trebuie sã fie o aºteptare pasivã – sã cadã rezolvarea din cer – ci faceþi ceva concret pentru a vã transpune visele în realitate. Aveþi ºi mijloacele concrete. aveþi forþa de a reuºi sau dacã puteþi face faþã acestei provocãri. Ar trebui sã porniþi cu mai multã Stareþul Ioasaf încredere, pentru cã 22 ianuarie ar fi pãcat sã rataþi. Ajunge doar ca cineva drag sã simtã cã se întîmplã ceva cu dvs., ca sã primiþi deja mîna de ajutor prieteneascã. Nu staþi singur într-o astfel de zi. care vã reduce orice libertate de miºcare, ori pentru cã vã interzice sã Miulescu acþionaþi dupa cum Marilena medic primar Gastroendoriþi. terologie-31 martie ar duce spre un cîºtig cît de mic, v-aþi mobiliza mult mai bine la orice activitate, pentru cã toþi doresc de la dvs. randament ºi implicare. niºte musafiri la dvs. acasã sau primiþi veºti bune de la rude. Partenerul vã face o invitaþie mai spe- Gigi Vãsîi - manager Girexim - 5 iunie cialã. dar, cu cît se adunã mai multe informaþii ºi detalii la proiectul visat, cu atît deveniþi mai entuziast ºi mai implicat. Poate fi o ºansã bunã de a vã mãri veniturile. energie, ca atare mai bine spuneþi acum un NU ferm, ca sã nu continuaþi o afacere paguboasã. Nu toleraþi orice lucru.

Dr Constantin Pãun director Spitalul Judeþean Argeº - 7 august

Aveþi în desfãºurare un proiect care nu vã lasã sã ieºiþi din ritm. Probabil sînteþi pe ulGabriela Pendiuc - tima sutã de metri, director ªc. Nr. 11 - de aceea nu vreþi sã-l 27 august

lãsaþi pînã luni. Vã implicaþi serios la treabã ºi faceþi tot posibilul sã ajungeþi azi la o etapã superioarã, care sã vã permitã o pauzã binemeritatã.

Poate fi o zi în care trebuie sã alegeþi între dragoste ºi datorie, între ceea ce vã place sã faceþi ºi ceea ce trebuie sã faceþi, de aceea va fi foarte greu sã vã decideþi cui sã

daþi prioritate. Poate familia vã cere mai multã atenþie, dar în acelaºi timp aveþi ºi niºte sarcini de ser- Alexandru Puiu - rector Univ. viciu de terminat. C. Brâncoveanu- 1 octombrie

schimbãri! Dacã faceþi azi un gest frumos, va fi þinut minte multã vreme.

- CE VEDEM ÎN WEEK-END LA TELEVIZOR SÎMBÃTÃ, 5 NOIEMBRIE TVR 1 7,00 Ceasul deºteptãtor 8,20 Teleshopping 8,30 Desene animate 9,30 Mic, da’ voinic! 10,00 Portativul piticilor 11,00 Satul românesc, sat european 12,00 Lumea în care trãim 13,00 Orizont 2007 14,00 Jurnalul TVR 14,15 O vedetã... popularã 16,00 Parteneri de weekend 16,30 Cu Irina la cafea 18,00 Teleenciclopedia 19,00 Jurnalul TVR 20,00 Surprize, surprize 23,00 Jurnalul TVR (r) 23,30 Profesioniºtii 0,30 Contratimp (thriller, SUA, 2003) 2,20 Jurnalul TVR (r) 3,15 Orizont 2007 (r) 4,05 Profesioniºtii (r) 5,00 Parteneri de weekend 5,35 Destine secrete (s) 6,25 Teleshopping TVR 2 7,00 Pescar hoinar (r) 7,30 Top Sport 7,55 Teleshopping 8,30 Universul cunoaºterii 9,00 Arca lui Noe 9,30 Împreunã pentru naturã 10,00 Naturã ºi aventurã 10,30 Oala sub presiune 12,00 Televiziunea, dragostea mea! 13,00 Agenþia de plasare 14,00 Fotbal: Sportul - FCM Bacãu 16,00 Destin de campion 17,00 Via sacra 18,00 Miracole (s) 19,00 Mary Shelley Naºterea

romanului „Frankenstein“ 20,00 Trãsniþii din Queens (s) 20,30 Amy (s) 21,30 Jurnalul TVR 22,00 Petru cel Mare (biografic, SUA, 1986) 23,00 Viaþa de la capãt (dramã, Italia, 1992) 0,50 Albastrul oceanului (s) 1,45 Muzicã la maximum 2,45 Fotbal (r) HBO 7,50 Zachary Beaver (aventuri, SUA, ‘03) 9,15 Cursa Virginiei (dramã, SUA, ‘02) 11,00 Simþuri (dramã, SUA, 2005) 12,40 HBO Special 12,45 Concert Britney Spears 14,20 Scenariul (co., SUA, 2002) 15,50 HBO Special 15,55 Centrul pãmîntului (SF. SUA, ‘03) 18,10 Ultima aventurã (dramã, SUA, ‘03) 20,00 Scary Movie 2 (co., SUA, 2003) 21,25 Admiratoarele din... 60 (dramã, SUA, 2002) 23,00 Pãcatele pãrintelui Amaro (dramã, Mexic, ‘02) 1,00 Identitate (thriller, SUA, 2003) 2,30 Tentaþiile Jessicãi Stein (co., SUA, 2001) 4,05 Limita (dramã, Canada, ‘03) PRO TV 8,30 Uriaºul Harry (s) 9,00 Desene animate 9,30 Desene animate

10,00 Aventurile lui Pee-Wee (co., SUA, 1985) 12,00 ProMotor 12,30 Magazin UCL 13,00 ªtirile PRO TV 13,15 Bucãtãria lui Radu 14,00 Un sãlbatic la New York (s) 15,00 Duºi cu submarinul (co., SUA, ‘90) 17,00 Tu eºti, tu cîºtigi! 18,00 Stilul Oana Cuzino 18,30 Te vezi la ªtirile PRO TV 19,00 ªtirile PRO TV 20,30 Godzilla (SF, SUA, 1998) 23,45 Furia trãdãrii (acþiune, Hong Kong, 1986) 1,45 Godzilla (r) 4,30 Stilul Oana Cuzino 5,00 Un sãlbatic la New York (r) 6,00 ProMotor (r) ANTENA 1 7,30 Gillette World Sport 8,00 Desene animate 9,00 Desene animate 9,45 Casa de piatrã 10,15 Roata de rezervã 11,00 Nava spaþialã Odyssey (s) 12,15 Incredibil, dar adevãrat! 13,00 ªtiri 13,15 Film artistic 15,30 V.I.P. (s) 16,30 Cei mai frumoºi ani 18,30 Sãptãmîna financiarã 19,00 Observator 20,30 Animat Planet 21,00 Gogomanii 21,30 Elena din Troia (aventuri, coprod., 2003)

23,30 Rîuri de purpurã (thriller, Franþa, 2000)

Rîuri de purpurã ANTENA 1, ora 23.30 1,30 Concurs interactiv 2,30 Observator (r) 3,15 V.I.P. (s)

531; 603; 630 KHz AM (unde medii)

14,35 Poftã bunã! 15,15 Lois ºi Clark - Noile aventuri ale lui Superman (s) 16,20 Femei fatale 17,00 Verdict: crimã! (s) 18,00 Farmece (s) 19,00 Pe urmele Rãzboiului Troian 20,00 Atlas 20,30 COOLmea distracþiei 21,30 Jurnalul TVR 22,00 Lege ºi ordine (s) 23,00 Litera stacojie (dramã, SUA, 1995) 1,30 Agenþia de plasare (r) 2,30 Viaþa de la capãt (r) (dramã, Italia, 1992) 4,10 Casa ta (r) PRO TV 8,30 Uriaºul Harry (s) 9,00 Desene animate 9,30 Desene animate 10,00 ProVest 11,00 Parte de carte 12,00 Profeþii despre trecut 13,00 ªtirile PRO TV 13,05 Xena, prinþesa rãzboinicã (s) 14,00 Apropo TV 15,00 Blestemul piratului (aventuri, coprod., 2001) 17,15 Mama Mia 18,15 La servici (s) 18,55 ªtiri sportive 19,00 ªtirile PRO TV 20,15 Arºiþa (acþiune, SUA, 2002) 22,15 Vacanþa Mare (s) 23,30 Fete cu lipici (s) 0,15 Apropo TV (r) 1,15 Arºiþa (r) 3,15 La servici (r)

4,00 Profeþii despre trecut (r) 5,00 ProVest (r) 6,00 Parte de carte (r) HBO 10,50 HBO Special 10,55 ªcoala vieþii (comedie, Canada, 2005) 12,50 Party in the Park 2004 14,50 HBO Special 14,55 Recrutul (acþiune, SUA, 2003) 16,50 Fete de bani gata (comedie, SUA, 2003) 18,20 Miºcãri periculoase (dramã, SUA, 2002) 19,55 HBO Special 20,00 Mereu la prima întîlnire (comedie, SUA, 2004)

0,40 Gigli (comedie, SUA, 2003) ANTENA 1 7,00 Concurs interactiv 8,00 Desene animate 10,00 Raffles, cimpanzeul telespectator (comedie, SUA, 1971) 12,00 Dispariþii (s) 13,00 ªtiri 13,15 Misiunea Casa 14,00 Febra împerecherii (s) 14,30 V.I.P. (s) 15,30 Duminica în familie 18,30 7 zile 19,00 Observator 21,15 Piaþa Divertis 21,30 Film artistic 23,30 Observator

Filmul zilei

Mereu la prima întîlnire Medicul veterinar Henry Roth (Adam Sandler) este un bãrbat cu o viaþã amoroasã plinã de aventuri. Dar, din ziua în care o cunoaºte pe frumoasa Lucy (Drew Barrymore), Henry se schimbã radical ºi nu-ºi mai doreºte decît sã o cucereascã pe tînãrã. Existã însã o problemã: Lucy este amnezicã, memoria ei ºtergîndu-se în fiecare noapte. Aºa cã bietul Henry trebuie sã-ºi cucereascã iubita în fiecare zi! 21,35 Vedete la Hollywood 22,00 Deadwood (s) 23,00 A fost odatã în Mexic (acþiune, coprod., 2003)

● Unele victime ale rubricii noastre se încruntã cînd ne vãd, de parcã le-am furat butelia. Nu mai faceþi riduri, nu vã criticãm pentru cã, bieþii de noi, sîntem mai deºtepþi, altfel am fi VIP-uri ca voi. ● Carmen Buliga ºi Geanina de la TVS au repetat cã „s-a ieftinit preþul benzinei“. Ar fi fost mai bine dacã s-ar fi ieftinit chiar benzina, dar e bine ºi aºa: înseamnã cã ne putem uita mai ieftin la preþ. ● Tot ele au mãrturisit cã un penitenciar cu apã caldã e un lux, „mai ceva ca la mama acasã“. Au avut, pesemne, o viaþã grea, dacã au dormit ºi ele în paturi de fier suprapuse. Sã ne spunã mãcar dacã au dormit deasupra sau jos. ● Reporterele de la teveurile locale au relatat pe un ton apãsat simpozionul unde prof Anca Barbu spunea cã femeile nu mai sînt potrivite pentru treburile casnice ºi crescutul copiilor, ci numai pentru lucruri importante ºi serioase. Dacã e aºa, atunci n-am înþeles de ce o fatã isteaþã, ca Simonici Pomozici de la televiziunea Antenici Pogonici, face ºtiri dintr-un concurs de desene la Grãdiniþa opt. Iar dupã grãdinþã, continuã cu micuþii de la clasele I A ºi a IV-a C, care au strîns 250.000 lei pentru alþi micuþi ºi care „au declarat cã vor continua sã facã astfel de gesturi“. Putem sã suflãm ºi noi Observatorul local cu niºte ponturi: un elev de la a V-a D i-a luat colegului guma, ºi un altul de la a III-a vrea la toaletã înainte de recreaþie. ● Nici de la TVS nu lipsesc aventurile de la Centrul Cultural, unde joi referentul Marius Chiva spunea: „Ce m-a frapat, cã încã se mai citeºte Jules Vernes, avînd în vedere cã sîntem în era calculatoarelor ºi a altor jocuri“. O fetiþã a recunoscut: „Am citit foarte mult Copiii Cãpitanului Grant“, adicã o singurã carte, ºi a adãugat, obiectiv: „din punctul meu de vedere îmi place“. ● Ana de la TVS ºi-a încheiat ultima emisiune „Raport cãtre cetãþeni“ cu formula „Ne revedem joia vînãtoare“. Poate aºa se zice acum cînd vrei sã fii vînatã, ca o cãprioarã hãituitã. ● Multã lume traverseazã pe deasupra pasajului Griviþei bazîndu-se pe capacitatea ºoferilor. La TVS am vãzut însã un ºofer care tocmai lovise o femeie cum a coborît la volan ºi a spus: „N-am vãzut doamna cum ieºit aºa, cum trecut drum“... pierredevara@yahoo.com

✍ Calendar

DUMINICÃ, 6 NOIEMBRIE TVR 1 7,00 Universul credinþei 8,30 Desene animate 9,25 ªcoala vedetelor (r) 9,55 Stele... de cinci stele (r) 10,55 Euro-dispecer 11,00 Uliþa spre Europa 11,30 Viaþa satului 13,00 Agenda politicã 14,00 Jurnalul TVR 14,15 Minutul 91 17,00 Tezaur folcloric 18,50 Tragerile Loto 6/49 ºi Noroc 19,00 Jurnalul TVR 20,00 Dãnutz s.r.l. 22,20 Cealaltã Românie 23,10 Jurnalul TVR 23,40 Garantat 100% 00,35 Poveºti de iubire (comedie, SUA, 2000) 2,05 Jurnalul TVR (r) 3,00 Stele... de cinci stele (r) 3,45 ªcoala vedetelor (r) 4,10 Uliþa spre Europa (r) 4,35 Cealaltã Românie (r) 5,20 Universul credinþei (r) TVR 2 7,00 Miracole (r) 7,55 Teleshopping 8,25 Euro-dispecer 8,30 Medalion folcloric 9,00 Ferma 10,00 Pescar hoinar 10,30 Info...baza în direct 11,00 H...ora prichindeilor 12,00 Douã roþi 12,30 Magazin IT 13,00 Atenþie, se cîntã! 14,00 Casa ta

✍ Radar TV local

HBO, ora 20.00 0,00 Recursul etapei 2,00 Film artistic 3,30 Observator (r) 4,00 Duminica în familie (r)

Soarele rãsare la 6.58 ºi apune la 17.00 Ortodox:Sfinþii Mucenici Galaction ºi Epistima; Sfinþii Silvan ºi Grigorie S-a întîmplat pe 5 noiembrie

1905 - Are loc o mare întrunire la Lugoj (20.000 de participanþi din Banat ºi Transilvania), unde se hotãrãºte recunoaºterea naþionalitãþii române, promovarea culturii ºi a limbii româneºti. S-a nãscut pe 5 noiembrie

1880 - Scriitorul Mihail Sadoveanu Maxima zilei: „Avariþia pierde totul vrînd sã aibã totul“ (La Fontaine)

✍ Servicii utile ● Deranjamente posturi telefonice 921 ● Deranjamente posturi telex 925 ● Deranjamente distribuþie energie electricã 929 ● Reclamaþii gaze 928 ● Centrala termoficare 214793 ● Apã-Canal 625050 ● Poliþie 955 ● Jandarmerie 956 ● Pompieri 981 ● Salvare 961 ● Spitalul Judeþean 287150; 287250 ● Spitalul de Pediatrie 220800 ● Spitalul Militar 218090 ● Serviciul telefonic internaþional 971 ● Serviciul telefonic interurban 991 ● Informaþii rutiere 9391 ● Oficiul pentru Protecþia Consumatorului 222960 ● Garda de Mediu 212860 ● Informaþii meteo 633525 ● Ora exactã 958 ● Informaþii Primãrie 984 ● Protecþia Civilã 982 ● Dispecerat 214851.


Concurs - Fapt divers

Cel mai frumos copil din Argeº

II-a I V a a i ediþ Înscrieþ ºi voi ac i-vã um!

Andrei Florin Ivãnescu Are aproape 7 luni ºi este un bebeluº foarte cuminte. Îi place sã-i cînþi, sã-i povesteºti ºi sã te joci cu el. Se bucurã cînd este în preajma copiilor ºi cînd ascultã muzicã împreunã cu sora lui. Este un Berbecuþ de nota 10.

Cristina Iulia Ivãnescu

Denis Gabriel Rizea

Robert Vãtafu Are un an ºi trei luni, îi place sã mãnînce dulciuri, iubeºte caii ºi cãþeii ºi este foarte jucãuº.

Are un an ºi trei luni, este un bãieþel energic, cu personalitate, cãruia îi place muzica formaþiei Voltaj. Vorbeºte foarte bine, deoarece este înconjurat de mulþi prieteni de joacã ºi de o familie iubitoare.

Talon de concurs Cel mai frumos copil este: ................................ (numele favoritului)

Numele meu este: ................................

N r.

1

(numele dvs.)

ATENÞIE!

ac f e s s r ncu o c n î . e e i l i r r b e i m r oie n Însc 1 1 , i er n i v ã n î p

Alexandra Andreea Morlova Are aproape trei luni, este foarte mîncãcioasã, îi place sã asculte muzicã ºi nu vrea sã stea singurã. Gîngureºte ºi rîde tot timpul.

Mirii sfîrºitului de sãptãmînã Caravana Se cãsãtoresc sîmbãtã:

■ Marþi 8 noiembrie, Cristina Turcu-Preda ■ Joi 10 noiembrie, Cristina Turcu-Preda ■ Vineri 11 noiembrie, searã bãnãþeanã cu îndrãgitul solist de la Timiºoara - Nicu Novac ■ Sîmbãtã 12 noiembrie, searã maramureºeanã, cu îndrãgitul solist Ionuþ Sidãu.

concursul de frumuseþe Regina Piteºtiului 2005, organizat de Curierul zilei. Titlul de Miss Boboc i-a revenit Ruxandrei Sandu (15 ani), ocupanta locului trei la concursul nostru, iar locul doi l-a ocupat Mãdãlina Voicu (15 ani), menþiune la Regina Piteºtiului. Titlul de Mister Boboc i-a revenit lui Constantin P a u l (15 ani), un mare pasionat de sport ºi calculatoare. Finalul balului le-a aparþinut celor de la Fly Project, care alãturi de cele douã dansatoare ale lor au încins atmosfera. Seara s-a încheiat cu program de discotecã. ■

Ocupanta locului III la Regina Piteºtiului, aleasã Miss Armand Cãlinescu

A.R. Foto: D.Þ.

Curierul zilei - pag. 7

Se cãsãtoresc duminicã: Elena Florentina Chiþoran - Ovidiu Ion Bãlaºa; Daniela Steluþa Vasile - Costel Romeo Dospina; Ionica Nãstase - Gheorghe Frunzã; Mariana Langã - Constantin Nistor. A.R.

la Haiducu

■ Pentru a vã înscrie copilul, nepotul sau strãnepotul în concurs, sînteþi aºteptaþi la redacþie cu o fotografie cît mai recentã a micuþului ■ Avem nevoie de nume, vîrstã, hobby-uri ºi alte amãnunte, pentru a-i putea realiza portretul ■ Fotografiile pot fi trimise ºi prin poºtã, urmînd a fi publicate în ordinea sosirii lor ■ Cîºtigãtorul va fi desemnat pe baza taloanelor trimise de cititori ºi va fi încoronat de Regina de anul trecut, Alina Maria Teodorescu, în preajma sãrbãtorilor de iarnã.

ARG

Mirela Ciodaru - Ionel Buciuc; Claudia Elena Ene - Nicolae Anghel; Corina Nicoleta Bunescu Dumitru Moise; Iulia Georgiana Stanciu - Cristian Dumitru Petria; Maria Alice Miu - Liviu Prodan; Mihaela Nistor - Emil Florentin Polexe; Steliana Maria Tudoraº - Dan Remus Pînzaru; Nicoleta Andreea Grigorescu Alexandru Bogdan Stancu; Elena Camelia Boaþã - Gabriel Cristian Teodoreanu; Andreea Tebeicã -

Bogdan Ionuþ Iosifescu; Nicoleta Stãnciulescu - Adrian Daniel Muºat; Adriana Monica Dumitrache - Florian Leonard Model; Maria Cristina Vasilescu - Dumitru Barbu; Gabriela Mirela Stan Mihai Oproescu; Coca Ileana Moraru - Constantin Smitlaener; Mioara Ioniþã - Marius Cãtãlin Marinescu; Eliza Elena Grigore Adrian Tãnase; Ioana Stejãrescu ªtefan Cãldãraru; Alexandra Gabriela Trandafir - Isvoraº Dumitru Nistor; Mariana Tarantis Jean Pierre Gumez.

Joi seara, la Discoteca Blue Night a avut loc unul dintre cele mai frumoase baluri ale bobocilor din Piteºti, cel de la Liceul Armand Cãlinescu. Au participat la concurs opt fete ºi opt bãieþi. Elevii au prezentat modã au dansat ºi au cîntat. Cea mai haioasã probã a fost proba funky, la care toþi concurenþii au ales costumaþii care mai de care mai inedite. Au ales sã se îmbrace în poliþiºti, puºcãriaºi sau clovni. În final, primele douã locuri au fost ocupate de douã concurente, care au urcat pe podium ºi la

REGULAME NT:

Sîmbãtã, 5 noiembrie 2005

Pe 2 decembrie împlineºte 6 ani. Iubeºte muzica, dansul ºi pe frãþiorul ei de ºase luni. ªtie sã scrie ºi sã citescã, iar din septembrie, ia lecþii de pian. Este o fetiþã veselã, isteaþã ºi ambiþioasã.


Cultural

Cuviosul Arhimandrit s-a aflat, în urmã cu cîteva zile, la Piteºti

Foaia omului itual deºtept ºi spir

l u r e i r Cu Artelor Sîmbãtã, Anul III. Nr. 138 (nr. 69) 5 noiembrie 2005

Nãscut în 1929, Cuviosul Arhimandrit Teofil Pîrîian provine dintr-o familie cu patru copii, fiind cel mai mare dintre ei. A urmat ºcoala primarã, a fãcut liceul la Timiºoara, unde a ajuns într-un cerc de antropozofi, o ºcoalã specialã, deoarece a intrat în viaþa conºtientã fãrã vederea fizicã. S-a aºezat la Mãnãstirea Brâncoveanu de la Sîmbãta de Sus, în 1953, ca absolvent de Teologie, unde, pînã în 1990, a avut unele restricþii - nu

Apocalipsa vãzutã prin ochii pãrintelui orb Teofil

putea sã iasã din mãnãstire pentru a þine o cuvîntare undeva ºi mai ales într-o salã de culturã. A fost numit diacon cu condiþia sã slujeascã numai la Sîmbãta ºi spre a predica, pentru ca mai tîrziu, Înalt Preasfinþitul Antonie sã-l hirotoniseascã preot ºi duhovnic. Timp de 23 de ani, a avut acest statut. A scris 22 de cãrþi. Una dintre ele se intituleazã „Amintiri despre duhov-

nicii pe care i-am cunsocut“. În cartea aceasta, a prezentat patru duhovnici în viaþã: Preasfinþitul Serafim din Germania, Preasfinþitul Vasile de la Cluj, pãrintele Arsenie Papacioc de la Techirghiol ºi pãrintele Mina Dovzeu de la Huºi. Zilele trecute, s-a aflat în Piteºti pentru a cincea oarã, la invitaþia fostului sãu coleg de facultate, preotul Marin Drãguºin, de la biserica Sf. Ioan. Nicoleta Sima

Arhimandritul Pîrîian în dialog cu publicistul Marin Ioniþã

Sîmbãtã, 5 noiembrie 2005

male, cu alte cuvinte, ceea ce pentru mine este o situaþie deosebitã faþã de ceilalþi este normalul, deci eu am intrat în viaþã cu situaþia datã. N-am cerut nimãnui socotealã, nici lui Dumnezeu, nici oamenilor, ºi-am primit totul ca normalul meu.

A orbit la puþin timp de la naºtere Cuvioase, eu vã întreb acum aºa: cînd aþi devenit conºtient de aceastã infirmitate, cum aþi privit-o? Eraþi un copil fãrã pãcat, v-aþi adresat lui Dumnezeu: „Doamne, ia paharul acesta de la buzele mele!“, cum a fãcut Iisus Hristos? Sau aþi fãcut precum Iov: „Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele Lui binecuvîntat!“. Aþi avut o revoltã, aþi avut o acceptare supusã? Cã nouã cînd ni se întîmplã necazuri mai mici, începem sã zicem: „Ce-ai avut cu mine, Doamne?“. - Da, dar asta poate nu în copilãrie. Totuºi... în copilãrie, lucrurile erau nor-

Pe Dumnezeu Îl gãseºti, de fapt, în inima ta Sã-nþeleg cã nu aþi cãzut în pãcatul arghezian de a-L cãuta pe Dumnezeu: „Exiºti sau nu exiºti? Dacã exiºti, dã un semn! Aratã-Te!“? Sau aþi ajuns sã acceptaþi o existenþã - o preexistenþã, de fapt - ºi nu v-aþi întrebat dacã este? - Nu. Nu m-am întrebat, cã am fost sigur de existenþa lui Dumnezeu, indiferent cum am crezut sau ce pondere a avut în mine conºtiinþa existenþei lui Dumnezeu. Care este calea de a-L sluji mai bine pe Dumnezeu? Asceza? Retragerea în peºterã? Izolarea totalã, cînd numai tu te afli în comuni-

Declaraþie de dragoste

Vine Apocalipsa Sfîntului Ioan? Încotro ne îndreptãm, Cuvioase? Ce urmeazã? Vine ceea ce citim în Apocalipsa Sfîntului Ioan? Mai avem mult pînã acolo, pînã cînd sã strigãm: „Ieºiþi voi, morþilor, din morminte ca sã intrãm noi, cei vii!“? Pentru cã, ia uite, ia uite... Preacuvioase, ce se-ntîmplã în Asia, cînd oceanul dã nãvalã peste pãmînt! Iatã, în America, unde uraganul distruge mii de vieþi! Iatã recentul cutremur! Iatã atîtea ºi-atîtea semne ºi, în sfîrºit, inundaþiile de o varã întreagã de la noi! Sînt acestea cumva semne? - Sînt ºi nu sînt. Sînt, pentru cã ne atrag atenþia asupra faptului cã nu noi dominãm natura, ci stãpîn peste toate este Dumnezeu, ºi-n acelaºi timp, ne aratã cã viaþa duhovniceascã e mai presus de viaþa fizicã, chiar dacã pentru viaþa duhovniceascã e nevoie ºi de viaþa fizicã. Domnul Hristos, cînd a spãlat picioarele ucenicilor ºi Sfîntul Apostol Petru L-a respins pe Domnul Iisus Hristos sã nu-i spele picioarele, din smerenie, bineînþeles, Domnul Iisus Hristos i-a spus: „Ceea ce fac Eu, tu nu pricepi acum, dar mai tîrziu vei înþelege!“ - sînt lucruri pe care le vom înþelege poate mai tîrziu, poate nu le vom înþelege niciodatã - decît dacã ni le va descoperi Dumnezeu. Stãm cu mintea plecatã în faþa mãreþiei lui Dumnezeu... tate cu Divinitatea? Altarul unei biserici pentru miri? Ieºirea în public? Acþiunea? - Fiecare om îºi are calea lui. Cine vrea se face cãlugãr, pentru cã el crede cã asta e calea lui ºi socoteºte cã cel mai potrivit pentru el sã fie cãlugãr. Cineva care nu se face cãlugãr alege calea vieþii de familie ca fiind calea lui, calea cea adevãratã pentru el. Nu se poate spune unde Îl gãseºti pe Dumnezeu, pentru cã pe Dumnezeu Îl gãseºti, de fapt, în inima ta.

Curierul zilei - pag. 8

Paginã realizatã de Marin Ioniþã

Preacuvioase, se întîmplã aºa, în lumea asta, pe acest muºuroi de furnici, cã iatã, de la o vreme, vin niºte bãieþi tineri ºi frumoºi, care vor sã facã prozelitism în România, sã ne evanghelizeze - parcã n-am fi de douã mii de ani evanghelizaþi!... Ce sfaturi aþi da preoþimii noastre ºi nouã oamenilor de rînd, în faþa acestei invazii, care este foarte insistentã?

- Mai întîi de toate, sã ne dãm seama cã ei nu au o competenþã. Au o rîvnã, dar fãrã de pricepere - cum zicea Sfîntul Apostol Pavel despre evrei. Au rîvnã ca sã-ºi comunice evangheliile lor, pentru cã ei, totuºi, sînt niºte oameni religioºi... Pe preoþi i-aº îndemna sã insiste mai mult, mai cu apãsare asupra credinþei noastre, nu prin afirmaþii oratorice: „Credinþa noastrã este cea adevãratã! Ortodoxia noastrã este credinþa prin care ne mîntuim!“. Nu aºa! Ci sã spunã oame-

Tolba cu depeºe Galeria Seniorilor

de Elvira Stanciu Te iubesc... cum iubesc stelele, Ce-mi lumineazã calea Spre depãrtãri albastre, necunoscute, nedefinite... Calea spre tine e un vis, o-ntruchipare de minuni, Cãci viaþa ta, iubirea ta, sînt rostul existenþei mele. Te voi aºtepta cu inima plinã de dor, cu ochii fremãtînd... ca douã izvoare care-n cursul lor, îngînã un cîntec, o prea frumoasã poveste de dor. Acum, de ziua ta, îþi doresc ca scara infinitului sã-þi ofere flori din care sã-þi alegi, singur, floarea dragostei...FERICIREA.

Preoþii sã insiste mai mult asupra credinþei noastre

Domnia-sa seniorul academician Constantin Bãlãceanu Stolnici se va întîlni pentru a doua oarã cu publicul piteºtean pe linie culturalã în Sala de Conferinþe a Bibliotecii Judeþene, azi 5 noiembrie a.c. Cu acest eveniment începe seria de manifestãri în cinstea oamenilor mari de culturã din þara noastrã, acþiune iniþiatã de Centrul Cultural din Piteºti, la sugestia Comisiei Culturale a Consiliului Local.

Marele premiu al Cãrþii Satirice Capitala de trei zile a cãrþii satirice contemporane româneºti, cu km zero la Centrul Cultural, ºi-a închis porþile în urma invitaþilor din întreaga þarã. Sponsorizarea a fost asiguratã prin strãdaniile scriitorului George Rizescu, autorul ciclului de romane „ªarlatanii“, cel care a avut ºi iniþiativa acestei acþiuni ºi ºi-a asumat rãspunderea întregului demers, de la selectarea membrilor juriului, la transportul ºi cazarea invitaþilor, la stabilirea prezidiului, la dãrile de cuvînt. Premiul cel mare a revenit domnului George Rizescu. Celorlalþi participanþi li

s-au acordat diplome de participare sau atestate de scriitori satirici.

Recviem la masa umbrelor Unde sînt cei care nu mai sînt scriitorii din Argeº, pînã mai ieri, pînã mai alaltãieri, prezenþi printre noi, doamnele poeziei româneºti Ludmila Ghiþescu, Otilia Nicolescu, Maria Constantinescu, Elena Marin, Elena Mircescu, Violeta Dobre, Olga Abeg, neliniºtiþii ºi zbuciumaþii poeþi Ion Voiculescu,

Floru Mihãescu, Miron Cordun, Octav Pîrvulescu, Nicolae Badiu, Marin Gãiseanu, Ion Duran, Mihai Moºandrei, Miu Lerca, Nicu Lucian, Ion Popa Argeºeanu, Toma Biolan, Mihai ªerp, Cezar Baltag, Nicolae Ioana, Daniel Turcea, prozatorii ºi romancierii Nicolae Velea, Constantin Fîntînelu, Ion Marin Iobescu, Stelian Zamora, eseiºtii ºi istoricii literari Nicolae Spinei, Mihail Ilovici, Marin Manu Bãdescu, Silvestru Voinescu ºi Dan Giurea, Fãt- Frumosul actor ºi scriitor umo-

ristic Constantin Zãrnescu, dramaturgul Corneliu Marcu? Unde sã fie în altã parte decît în cãrþile pe care le-au lãsat moºtenire posteritãþii ºi în inimile noastre. Ca sã nu se aºtearnã peste ei umbra uitãrii, îi vom evoca ºi în aceastã toamnã, în ziua de 9 noiembrie a.c., la Salonul Artelor al Centrului Cultural, cu lumînãri, tãmîie ºi o colivã creºtineascã ºi un Tedeum oferit de un sobor de preoþi de la biserica Sf. Ioan, ºi cu lecturi din creaþia lor. ■

nilor de ce e mai bine sã cinsteºti pe Maica Domnului, care þine de ortodoxie, decît sã neglijezi pe Maica Domnului, de ce trebuie sã cinstim Sfînta Cruce ca pe un obiect, pe care Domnul Hristos a suferit pentru mîntuirea noastrã, ca pe un altar de jertfã. Am o întrebare grea - sã zic aºa - pe care poate mi-o lãmuresc acum, care apasã ºi pe creierul meu ca ºi pe creierele altora: Preacuvioase, ne aºteaptã globaliza-

rea, influenþele deja circulã pînã acolo încît se cere libertatea sodomiei. Un motiv de care fac caz - prima fiinþã creatã de Dumnezeu a fost androgenul ºi apoi, din coasta lui crearea replicii feminine, strãmoaºa Eva. Ce ne facem în faþa acestei invazii? - Lecþii din credinþa noastrã. Afirmãm credinþa noastrã. Nu ne intereseazã justificãrile pãcatului. Pãcatul poate fi justificat de cei care-l fac, dar nu poate fi justificat de cei care-l înlãturã, de cei care nu vor sã facã pãcatul. ■

Planetã de tînãr Aceastã rubricã este adresatã tinerilor talentaþi. Dacã aveþi texte despre care credeþi cã meritã publicate, trimiteþi-le pe adresa redacþiei noastre. Nu uitaþi sã ne scrieþi cîteva cuvinte ºi despre voi, ºi despre activitatea voastrã literarã.

Cuvîntul Pãrãsesc marele cerc al vieþii, Încercînd sã ajung la infinit, Dar totul parcã se stinge ªi eu mã sufoc. Caut lumina cu disperare, Aceasta fuge departe de mine, Mã lasã în întuneric, Cu gîndul zdrobit de durere. Nu-mi rãmîne decît cuvîntul Mare spaþiu al libertãþii, Ce merge spre necunoscut La marea sa limitã cu trecutul Ce va fi întotdeauna o amintire vie. Elev clasa a XI-a, liceul Topoloveni

Marius Bunea


abat-jour Motto: „Cuget, deci exist!“

O jumãtate de þol

„Am fãcut biºniþã cu þigãri ºi blugi“

Î

A fost primul din Piteºti care a imprimat tricouri

T

L

Puiu Brãnescu, patronul Complexului JOHN, s-a apucat de afaceri de mic copil. În timpul liceului, fãcea biºniþã cu þigãri, iar în facultate, cumpãra blugi ºi cafea de la studenþii strãini ºi le vindea la preþuri mai mari. Puiu Brãnescu îi sfãtuieºte pe cei care doresc sã intre în aceastã branºã a oamenilor de afaceri sã se apuce cît mai curînd, sã nu mai stea pe gînduri, pentru cã pe urmã totul vine de la sine. C.V. Foto: C.T.

Cînd ºi cum v-aþi apucat de afaceri? - M-am apucat de afaceri de cînd eram mic. Fãceam mici tranzacþii, scoteam profit din diverse combinaþii. În liceu, fãceam biºniþã cu þigãri, vînzînd celor care fumau, iar în facultate, fãceam comerþ cu blugi ºi cafea, pentru cã se cãutau la vremea aceea. Le cumpãram de la studenþii strãini ºi le vindeam mai scump celor care aveau nevoie. Dupã ce am terminat facultatea ºi am ajuns inginer, îmi completam veniturile fãcînd comerþ cu cafea ºi parfumuri. Apoi am fãcut un laborator de fotocolor ºi fãceam fotografii la nunþi, botezuri, diverse festivitãþi. Era o afacere profitabilã. Pe urmã, am trecut ºi am realizat prima secþie de serigrafie din Argeº. Am fost primul care a fabricat ºabloane pentru imprimerie

Secretul succesului pentru Puiu Brãnescu

„ În primul rînd, trebuie sã te apuci, sã fii

■ Nu serviþi o tarantulã? În Cambodgia, autohtonii te îmbie la fiecare colþ de stradã sã-þi delectezi cerul gurii ºi papilele gustative cu... tarantule prãjite. Celebrii pãianjeni uriaºi, graºi ºi veninoºi sînt prãjiþi dupã o reþetã bine ticluitã, astfel încît, cînd ai bãgat arahnida în gurã, sã nu fie nici prea arsã nici prea nefãcutã, ci între ºi între. Adicã suculentã ºi crocantã în acelaºi timp. útia da oameni care ºtiu sã trãiascã. Fiindcã, dacã ar da vreo drãgãliþã de foamete peste omenire, cambodgienii n-ar avea greþuri ca noi ºi-ar rade tot ce le-ar pica la gurã: cîini, pisici, pãianjeni, viermi... Doamne fereºte!

determinat sã te apuci de afaceri. De la sine vine al doilea pas, care te motiveazã ºi te împinge mai departe, pentru cã, intrînd în afaceri, apar informaþii noi, apar oportunitãþi noi, pe care nu ai cum sã le descoperi dacã stai ■ DJ Cuþu vã salutã! pe margine, ºi automat te dezvolþi, intri în alte Americanii din California iau o sfere de afaceri. Peste toate acestea, conteazã gurã de relaxare ascultînd un post de radio mai special: sã fii perseverent ºi serios. DogCat Radiocom. Altfel spus,

textilã. Am luat tehnologia de la cineva ºi am introdus pe zonã aceastã modã cu imprimeria ºi cu fabricarea sitelor serigrafice. Dupã Revoluþie, am renunþat la serviciu ºi am început cu un comerþ, dupã care am trecut la producþie. Am fãcut ºi tranzacþii imobiliare ºi servicii de alimentaþie publicã. Din toate cîte ceva. Cîte firme ºi ce cifrã de afaceri aveþi?

- Am trei firme. Nu pot sã vã spun, contabilitatea se ocupã. Stãm bine. Ce sfaturi daþi celor care doresc sã se apuce de o afacere? - Sã se grãbeascã, sã nu mai piardã timpul. Pe urmã, singuri îºi vor gãsi calea. Aþi fãcut afaceri ilegale? - Pe vremea lui Ceauºescu, nu era permis sã faci comerþ ºi am fãcut. ■

un radio dedicat cîinilor ºi pisicilor din zonã. 17 ore pe zi, cine are gusturi neconvenþionale ºi afinitãþi cu lumea animalã, se poate delecta cu hãrmãlaia de lãtrãturi ºi miaunãturi lansate în eter de vedete canine ºi pisiceºti de a mai prima mînã. Ca sã vezi pînã unde merge respectarea drepturilor patrupedelor! La noi nu se uitã nimeni la un om, darmite la un cîine... DJ Cuþu vã dedicã ultimul hãmãit de succes. Audiþie plãcutã! Kiron

✍ Procesul zilei la Tribunal Hoþul i-a încuiat pe proprietari în casã Alin E. are doar 19 ani, este arestat de opt luni ºi are o vastã experienþã în domeniul furturilor. Este la Colibaºi pentru cã ultima datã cînd a furat a fãcut-o într-o locuinþã ºi, culmea, cu proprietarii în casã.

Celly - un nou hotel restaurant în Piteºti Politicieni, oameni de afaceri, fete frumoase ºi ºampanie au fost, joi searã, ingredientele unei seri perfecte, care a marcat inaugurarea hotelului - restaurant Celly, situat la intrarea în oraº, pe autostrada Bucureºti - Piteºti, la km 110. B.L. Foto: I.T.

Lumea bunã se adunã la Celly

Preºedinte: Povesteºte ce ai fãcut atunci. Alin E.: Era întuneric. Am crezut cã nu e nimeni acasã. Am pãtruns înãuntru prin geamul de la baie. Am fãcut zgomot, cînd am intrat. Am ieºit din baie ºi am vãzut o uºã închisã. M-am uitat pe gaura cheii ºi am vãzut un picior într-un pat. Am crezut cã-mi vine rãu. Am bãgat spray paralizant pe gaura cheii, ca sã nu se trezeascã. Apoi, m-am apucat sã strîng ce era mic ºi de valoare. Am gãsit un telefon, bani, bijuterii ºi o camerã de filmat. Trebuia sã mã miºc repede ºi sã plec. Le-am luat pe toate, am chemat un taxi la adresa la care eram, am scos cheia, am ieºit, am încuiat pe dinafarã ºi, cînd am vrut sã plec, din apartamentul vecin a ieºit un bãrbat care m-a prins. Acum am aflat cã erau rude ºi ºi-a dat seama cã sînt hoþ. Îmi pare rãu cã m-am fãcut de rîs. Asta e, dar nu mã pot abþine. Urmeazã ca instanþa sã hotãrascã printr-o expertizã medicalã dacã tînãrul este cleptoman, pentru cã la dosar el are o declaraþie semnatã de mama lui, care spune cã fiul ei a L.N. furat de cînd avea 10 ani ºi cã ea crede cã este bolnav.

✍ Radarul Curierului ■ Coºuri de gunoi peste tot Primãria þine atît de mult la curãþenie, încît pune cutii de gunoi unde nu te aºtepþi. De exemplu, în parcul Trivale, chiar ºi în trunchiul unui copac tãiat e fixatã o cutie, într-o rînã. Pe cutie scrie „Pãstraþi curãþenia“ ºi alãturi s-ar potrivi o pancardã cu „Ocrotiþi pãdurea“.

■ Pescãruºi de oraº Pescãruºii se simt bine la noi la Piteºti, deºi nu au nici o mare. În schimb le place sã se dea uþa pe firele de peste Argeº. ªi uneori sã ocheascã pe cineva cu norocul de la înãlþime mare. Dacã ar avea gripã aviarã, oricum nu ar fi ajunºi de medicii veterinari. Pulitzer

Curierul zilei - pag. 9

Cãtãlin Spãtaru, patronul restaurantului Celly

Joi searã, toatã lumea bunã a Piteºtiului a þinut sã fie prezentã la ceremonia de deschidere a hotelului - restaurant Celly. Condiþiile excelente pe care le oferã Celly i-au uimit pe toþi cei prezenþi. Dispunînd de 32 de camere, din care 4 apartamente, noua locaþie de 3 stele dispune de bar, restaurant, recepþie ºi 30 de oameni bine pregãtiþi pentru a oferi cele mai bune servicii. Oaspeþi de seamã la inaugurare, primarul oraºului Tudor Pendiuc,

prefectul Ion Cîrstoiu, preºedintele Consiliului Judeþean, Constantin Nicolescu, senatorul PSD Nicolae Vãcãroiu, chestorul Ion Stoica, directorul BRD Piteºti, George Caval, directorul Bãncii Comerciale Carpatica, Florian Goran, au þinut sã ureze viaþã lungã ºi sã felicite conducerea restaurantului pentru condiþiile care le oferã. „Restaurantul Celly a fost conceput la standarde europene, oferind condiþii deosebite pentru toþi clienþii sãi. Este posibil ca, în viitor, sã mai deschidem ºi alte locaþii“, a spus Cãtãlin Spãtaru, patronul restaurantului Celly. ■

Sîmbãtã, 5 noiembrie 2005

ntîmplãrile de mai jos s-au petrecut pe vremea cînd în lume creºtea o floare roºie aproape în întregime ºi doar pe vîrful petalelor stropitã uºor cu alb. Se numea în popor „Ruºinea lumii“, iar în decursul veacurilor, pe mãsurã ce oamenii se ticãloºeau tot mai mult în fapte ºi la suflet, ca un semn de la Dumnezeu aceastã floare îºi schimba culoarea, devenind din ce în ce mai albã ºi doar cu un bãnuþ mititel de roºu în mijloc. Astãzi, „Ruºinea lumii“ a dispãrut cu desãvîrºire ºi doar cei mai bãtrîni îºi mai aduc aminte de ea, ca de o emblemã a unor vremuri bune, ce nu se vor mai întoarce niciodatã... rãia odatã un bãtrîn tatã nefericit, care, dupã ce muncise o viaþã întreagã alãturi de nevasta lui ºi-ºi ridicase o gospodãrie cum puþine erau aºa în satul lor ºi care se învîrtea dupã soare de mîndrã ce era, fusese apoi pãlit de nenorocire. Nu-l blagoslovise Dumnezeu decît cu un fecior, cãruia omul se strãduise nu doar sã-i asigure toate cele necesare unui trai lipsit de griji, ci sã-i dea ºi o învãþãturã aleasã de viaþã. Dar se vede treaba cã fiul era soi rãu de felul lui, o uscãturã cu chip june ºi un neg lãþit pe obrazul neamului în care se ivise. Cãci dupã ce-i murise femeia, bãtrînul nostru îi lãsase lui fiu-sãu toatã averea pe mînã, zicîndu-i: „Fiule, eu de-acuma îs bãtrîn, ca mîine - poimîine m-oi duce de pe astã lume. Truda ce-am cunoscut-o ca sã ridic gospodãria asta m-a secat de puteri ºi-aº vrea sã mã hodinesc ºi eu ºi sã-mi cruþ oasele de alergãturã ºi ostenealã. Ale tale sã fie casa, pãtulele, grajdurile ºi staulele, hambarele ºi toate pãmînturile de cultivat, ce le-am moºtenit ºi eu din moºi strãmoºi. Le trec la notar pe toate pe numele tãu, dacã-mi fãgãduieºti c-ai sã ai grijã de bãtrîneþele mele ºi cã, atunci cînd o fi sã pun mîinile pe piept ºi-oi adormi întru Domnul, mi-i face toate slujbele ºi obiceiurile creºtineºti, sã-mi gãsesc ºi eu liniºtea pe ceea lume“. a toate acestea, fecioru-su îi rãspunse: „N-ai nici o grijã, tatã. Tu fã actul ãla de danie ºi-ai sã vezi cã numai în puf te voi þine ºi la loc de cinste te voi pune, la casa mea ai sã stai numai în capu mesei ºi nimic n-o sã-þi lipseascã. Te vei putea odihni ºi tu de osteneala vieþii, iar eu voi munci ºi pentru tine“. Zis ºi fãcut. A venit notarul, s-a fãcut actul, s-a bãtut palma ºi s-a bãut aldãmaºul. Bãtrînul se dãduse, vezi bine, cu totul pe mîinile lui fiu-sãu. Numai cã nu mult a trecut pînã sã se vadã ce nãpîrcã spurcatã ºi veninoasã încãlzise bietul pãrinte la sîn atîþia amar de ani. Fiindcã feciorul, vãzîndu-se stãpîn peste toate acareturile, a uitat fãgãduiala ce fãcuse ºi-a început a strîmba din nas la orice sfat al tatãlui sãu: „De-acu, eu mi-s stãpînul, ce se mai bagã el? Nu e decît o putrejune care ºi-a trãit traiul ºi ºi-a mîncat mãlaiul. A trecut vremea lui!“. ªi ba cã nu-i convenea sã-l þie pe bietul pãrinte în odaia a mai bunã, ba cã nu-l suferea la masã cînd îl vedea cum molfãie-n gingiile fãrã dinþi hrana prea tare pentru el, ba cã nu-i suferea obiceiurile demodate ºi ideile lui învechite... (va urma) Asterix

✍ Capra vecinului

Azi, patronul Complexului JOHN

te es e þ c e R suc de

Fapt divers

✍ Reflecþii sub


VÎNZÃRI DIVERSE Anunþuri la redacþie VÎND HAINE NOI DE BLANÃ, VULPE ARGINTIE, LUNGI ªI SCURTE, NEGREALBE, NOI, GRECIA. PREÞ AVANTAJOS.TEL. 0722919686. (C.311020050021) VÎND covor oltenesc ºi covor persan cu 3 traverse de la începutul secolului trecut în stare excepþionalã. Tel. 0742966016. (C.311020050055) VÎND deºeuri de fag (pentru foc). 4 milioane/camion. Tel. 267410. (C.311020050008)

VÎND centralã electricã, 24kw. Tel. 0721248071. (C.241020050021) VÎND 4 scaune, frigider Arctic mare ºi mijlociu; oglindã veneþianã, masã sufragerie, bucãtãrie, birou calculator ºi birou elev, minibliotecã cu servantã, dormezã, comodã multifuncþionalã, cuier hol. Tel. 222178, 0788724044. (C.070720050020)

Anunþuri la telefon ■ VÎND volan pentru calculator Microsoft 1.500.000. Tel. 210620. ■ VÎND telefon Sagem Myx 5-2, fãrã baterii, la cutie. Tel. 0747984454. ■ VÎND CD-ROM, nou, CD writer HP. Tel. 0747984454. ■ VÎND video-recorder Panasonic; video-camerã Panasonic. Tel. 0743828500. ■ VÎND Pentium II, 3 milioane; combinã muzicalã MP3 CD, 3 milioane. Tel. 0745875508. ■ VÎND Motorola C650, garanþie. 3,3 milioane. Tel. 0724592232. ■ VÎND video camerã digitalã Cannon, cu mini cu DV. Tel. 219416.

VÎNZÃRI AUTO ROMÂNEªTI

SOLENZA Scala 2003- 12, 37.000 km, preþ 200.000.000 discutabil. 0747271160. (C.311020050015)

VÎND Dacia break, 1999 (8-a), gri-safir, geamuri fumurii, 78.000.000, negociabil. Tel. 0743053582. (C.311020050008) VÎND Dacia 1310, an fabricaþie 1988, RAR 2007, preþ 26.500.000. Tel. 0723147151. (C.031120050035) DACIA 1997, vopsea originalã, culoare deosebitã, impecabilã, negociabil. Tel. 0721609777. (C.311020050002) BERLINÃ 2002, albastru metalizat, unic proprietar, geamuri ionizate, 17.000 km reali, preþ negociabil. Tel. 0744107533. (C.311020050015)

UNIC proprietar vînd Dacia fabricaþie 1997, GPL omologatã, RAR+ Dacia fabricaþie VÎND SupeRNova 2001, taxe la zi, 1999. Tel. 0740208767 . (C.311020050009) ireproºabilã. 122 milioane, negociabil. Tel. VÎND Solenza Europa iulie 2004, 4.300 km, 0742345273. (C.011120050045) garanþie, unic proprietar. 182.000.000. Tel. DACIA 1307, 2003, 156 milioane, 0723765993. (C.021120050031) negociabil. Tel. 0726302223. VÎND Dacia Logan Ambiance, 0 km, gri (C.311020050031) perlã. Tel. 0723642063. (C.021120050027)

Anunþuri la redacþie

VÎND maºinã de tricotat nemþeascã. Tel. VÎND Dacia 1300 ºi piese Moskvici 1500 noi. Tel . 0740297829. (C.251020050019) 0741155425. (C.271020050028) TRATAMENT, produs avizat, disfuncþii VÎND caroserie Dacia ºi alte piese; sexuale. 120 Ron. 0722503567; Cumpãr orice tip Dacia, eventual avariate. Ofer radiere. Tel. 0741249769. 0788337558. (C.281020050023) (C.190920050114) VÎND canapea ºi fotolii, toate extensibile, VÎND Tractor U 650, 130 milioane, imitaþie piele, preþ 14 milioane, negociabil. negociabil. Tel. 0741774156. Tel. 212391. (C.301020050018) (C.011120050082) VÎND lemne foc. Tel. 0722752997. VÎND Aro camionetã 4X4, 1998, preþ (C.1249858) negociabil. Tel. 0727216615. VÎND brãþarã aur 14 karate, 36 gr.; (C.011120050037) videorekorder Samsung. Tel. 0742093245. VÎND Dacia 1310, an 1978. Tel. (C.021120050006) 0742127869. (C.281020050013)

VÎND Nova, an 1998, îmbunãtãþiri, proprietar. Tel. 0746348828. (C.1249824) VÎND Dacia camionetã papuk, 5 locuri, 1997, negociabil. Tel. 0745164053. (C.011120050011) VÎND camionetã motor 1600, suprastructurã, an 1998. Preþ 90 milioane, negociabil. Tel. 0722742420. (C.011120050002)

INSTALAÞII

GPL AUTO import ITALIA BRC, Marini; Voltran - Tr omologate RAR, Euro 4, începînd cu

820

lei,

cu TVA ºi montaj incluse.

Garanþie 18 luni, RATE, avans 0%, inclusiv pentru pensionari ºi taximetriºti.

PROMOÞIE: instalaþie GPL DACIA CAMIONETÃ, carburator,

989

lei.

Complex Comercial JOHN.

DACIA Camionetã obloane Tel. 0743 575825, 0248 289160. suprastructurã, 1998, stare bunã. 0745351913; 0788552554. VÎND SupeRNova, 2002 7-a, albastru (C.311020050058) catifea, proprietar, 135 milioane, VÎND abricht complet echipat. Tel. DACIA Pick-up, 2003, 4.550 euro negociabil. Tel. 0726156817. negociabil. Tel. 0742009203. (C.011120050003) 0745349577. (C.041120050002) (C.261020050025) VÎND SupeRNova Europa, an 2002, preþ VÎND lapte praf Lactovit. 50.000 lei/cutia. VÎND tractor U650 cu toate utilajele. 115.000.000. Tel. 0723359478. Tel. 0743672413. (C.041120050008) 0745464826. (C.271020050024) (C.011120050005) VÎND bicicletã medicinalã DACIA break 1996, stare bunã, 46 VÎND Dacia papuk, 1998, izotermã elipticã, stare excepþionalã, milioane. Tel. 0721054616. aluminiu, 73 milioane. Tel. 0742123478. 3 milioane. Tel. 611206. (C.301020050081) (C.011120050035) VÎND mobilier stil Ludovic al-XVI-lea, dulap cu oglindã, oglindã hol, consolã lustrã, preþ negociabil. Detalii la C.P. 19, O.P. 6 Piteºti. (C.031120050018)

VÎND sufragerie Styl Regence cireºmahon- esenþã naturalã, perfect întreþinutã; birou calculator modern; televizor color. Tel. 0722658547; 642624. (C.041120050026)

VÎND Dacia SuperNova, 2002. Tel. VÎND Dacia 1996, preþ negociabil. Tel. 0722981528. (C.301020050035) 0744834505; sau la Str. Bãnãnãi, nr. 54. VÎND Logan Laureat 2005, preþ negociabil. Dupã ora 16,00. (C.011120050007) Tel. 0722723719, (C.301020050046)

0742274888. DACIA berlinã 1999, unic proprietar. Tel. 0727302331. (C.011120050077)

VÎND Oltcit 11 R, 1991, taxe la zi, VÎND Dacia 1310, an 1989, proprietar, proprietar, stare bunã, preþ convenabil. taxele la zi. 25 milioane, negociabil. Tel. 288781; 0727798302. (C.011120050034) Tel. 0746844074. (C.271020050002) ■ VÎND frigider mare Arctic ºi costum de motociclist. Tel. BREAK 1995, casetofon, bord CN, preþ 53 VÎND Dacia 1990, 5 trepte, proprietar. Preþ 221107; 0726102581. Tel. 0743429626. milioane, negociabil. Tel. 0745035288; negociabil. ■ VÎND maºinã de spãlat Albalux. Tel. 216256. (C.011120050070) 264139. (C.271020050003)

Anunþuri la telefon

■ VÎND aparat sudurã ºi motor 2,2 KW, 3.000 rot/min. Tel. 642934; 0747966883. ■ VÎND popi pentru construcþie. Tel. 0724494019. ■ VÎND frigider Arctic, perfectã stare, 1.800.000; maºinã cusut electricã. Tel. 252079; 0741068183. ■ VÎND bidon inox cap. 40 litri. Tel. 277093. ■ VÎND antenã parabolicã digitalã; tv color în garanþie, 100 HZ. Tel. 647131. ■ VÎND cadã de fontã ºi wc nefolosit. Tel. 219352. ■ VÎND brãþarã de aur, 14 K, de damã, stare bunã, 350.000 lei/gr. Tel. 0742222288. ■ ■ VÎND maºinã de spãlat automatic, stare bunã de funcþionare. Tel. 250190. ■ VÎND servantã (bufet) lemn masiv, stare foarte bunã, lungime 2 m. 11 milioane lei. Tel. 0745156533. ■ VÎND maºinã spãlat automatic stare bunã. 255327; negociabil. ■ VÎND tablã zincatã - 0,4 mm; 150 mp dupã un acoperiº, 4 milioane; lemne de foc. Tel. 214895; 0744818605.

VÎNZÃRI ELECTRONICE Anunþuri la redacþie VÎND telefon LG 8330+ accesorii sau schimb cu CD auto + MP3. Tel. 0723638446. (C.1249768) VÎND CD RW LG ºi DVD-RW LG, noi, preþuri negociabile. Tel. 0727420946. (C.021120050068)

VÎND camerã Panasonic M3000, nouã. Tel. VÎND Dacia 1310, 1985, preþ fix 17 0741016848. (C.011120050076) milioane. Tel. 252715. (C.311020050004) VÎND camerã video de supraveghere (exterior); Sony Ericsson K700. CAMIONETà 1307, fabricaþie 0722727475. (C.021120050014) 2004, 28.000 km, carosatã, alarmã, închidere, VÎND MP3 player cu cãºti Samsung. Tel. casetofon, unic proprietar, 0740995538. (C.031120050034) preþ discutabil 210 milioane. Tel. 0747271160. VÎND dublu deck. Tel. (C.311020050014) 0741539725.

VÎND Dacia Berlinã 1998, geamuri ionizate, albã, proprietar. 68 milioane. Tel. 0723260569. (C.1249836) VÎND Dacia Nova 1998 injecþie; Dacia break 2000, injecþie. Preþuri negociabile. Tel. 0720528538. (C.011120050031) DACIA berlinã, unic proprietar, 1998noiembrie, îmbunãtãþiri. Tel. 0745033606. (C.011120050004)

STRÃINE

Curierul zilei - pag. 11

VÎND Xerox copiator profesional Konica 3135, impecabil, 8.500.000. Tel. 0745185670. (C.301020050004)

VÎND Dacia 1991, cutie 5 trepte, preþ 32 VÎND Nova 1999, stare perfectã. 80 milioane. Tel. 0743011565. milioane, negociabil. Tel. 0746136212. (C.011120050001) (C.301020050070) VÎND Dacia, an 1997 noiembrie. Tel. VÎND caroserie ARO 320 ºi servo-direcþie. Tel. 0740450838. (C.011120050002) 218565. (C.311020050002) VÎND SupeRNova, an 2002 taxi, uºor VÎND camionetã pick-up, 1998. Preþ avariatã, unic proprietar. Preþ convenabil. negociabil. Tel. 0745070420; 0727823528. Tel. 251916; 0743513288. (C.011120050002) (C.311020050004) VÎND Solenza noiembrie 2004, garanþie, 13.000 km, unic proprietar. 185.000.000 DACIA 1310 L, 1996 GPL, Tel. 0740209896. (C.011120050002) ITP 2007, crem metalizat, huse covoare cauciuc, cu VÎND Nova GT, 1997, jante probã circulaþie. Tel. 631852 aluminiu, alarmã, motor nou, sau 0722997773. panou SupeRNova, geamuri (C.311020050084) ionizate, spoilere, RAR 2007, 78 milioane negociabil. VÎND tractor 445, plug ºi remorcã. 0742025424. 0745134771; 263671. (C.311020050066) (C.011120050002) VÎND SupeRNova Confort galbenã, III-a VÎND Dacia, 1981, model 1994, proprietar. 2003, 4.200 euro, negociabil. 0788735135. Tel. 0727251585. (C.011120050072) (C.311020050007) SOLENZA Scala, 2003, proprietar pe carte. VÎND plug PP3. 0744963004; 0744176515. Preþ negociabil. 0744688771; 0740186106. (C.311020050077) (C.011120050003) VÎND Dacia 1310, 1987, model 1999, 5 VÎND Dacia Berlinã, 2001, injecþie, trepte, 30 milioane. 0743766979; 645698. închidere, alarmã, casetofon, 108 milioane (C.311020050099) negociabil, probe ºi service. 0740078237. (C.011120050004) SOLENZA Scala 2004, 5.300 euro. Tel. 0721201087. URGENT , vînd SupeRNova 2002, 115 (C.301020050021) milioane lei. 0722981528. (C.021120050082) DACIA 1995, GPL, bord CN, multiple VÎND Break, fabricaþie ‘88, cutie 5, bord îmbunãtãþiri, 50 milioane. 0745475612. CN, geamuri fumurii, torosuri. Tel. (C.311020050003) 0740884095. (C.1249831)

Sîmbãtã, 5 noiembrie 2005

VÎND boiler baie inox, 2,5 mm, 100 l. Tel. VÎND Logan Ambiance, 2005, îmbunãtãþiri. 0743784716 dupã ora 20,00. Preþ negociabil. Tel. 0722321856. (C.031120050010) (C.311020050020) VÎND vitrinã frigorificã nouã. 0724233008. CAMIONETÃ Dacia 2000- 10, obloane, (C.031120050042) acoperitã, impecabilã. 0745351913; 0788552554. (C.311020050057) VÎND masã calculator, VÎND SupeRNova 2002 X-a, verde-infinit. sufragerie, bucãtãrie; birou 4.000 euro, negociabil. Tel. 0740091762. student; cuier hol; frigider (C.311020050028) mare ºi mijlociu; comodã multifuncþionalã; VÎND Nova GT, 1998, stare foarte bunã, 75 minibibliotecã; scaune. Tel. milioane, negociabil. Tel. 0745077692. 222178; 0788724044. (C.251020050045) (C.021120050036) VÎND Nova 1998, 58 milioane, unic VÎND frigider Arctic mijlociu; masã proprietar. Tel. 0744578030. bucãtãrie. Tel. 217857. (C.021120050037) (C.011120050006)

VÎND Nova 1998, proprietar, 65.000.000 negociabil. Tel. 0745953323. (C.124827)

VÎND Dacia papuck 4X4 Diesel, nouã. Tel. FIAT Brava, 2002, 1,9 JTD, 105 CP, 4,5%, PASSAT august 2000, full-electric, 115 CP, climã, geamuri faþã +oglinzi electrice, 157.000 km. Preþ 10.000 euro, discutabil. 230387. (C.041120050001) VÎND Berlinã injecþie, noiembrie 2000, airbag ºofer, unic proprietar, 7.000 euro, Tel. 0722483102. (C.021120050046) Tel. 0724298424. stare foarte bunã, 93 milioane negociabil. negociabil. PROPRIETAR! Vînd VÎND Solenza Scala gri perlã 2003; Dacia Tel. 276205; 0741104061. (C.301020050039) Mercedes E200CDI, PLECÃRI sãptãmînal Germania, Olanda, roºu imperial 2001; CIELO verde, 1996, (C.041120050004) fabricaþie 2000, motor 2200 GPL. Tel. 0722229498. (C.011120050017) cmc, jante 18“, cauciucuri VÎND SupeRNova 2002, dotatã complet Belgia, pentru cumpãrãri autoturisme. 0722395383; 0788662602. noi, MP3 Player, stare foarte VÎND pick-up 1999, 88 milioane. Tel. taxi. Tel. 0723863415. (C.041120050037) (C.301020050099) bunã, în þarã din 2005. Preþ 0723970880. (C.011120050032) VÎND Break 2001, alb, 88 negociabil. Tel. 0742033806. VÎND Opel Astra fabricaþie 2002, motor VÎND Dacia 1310 injecþie, fabricaþie 2001, milioane fix. Tel. (C.011120050010) TDi, 55.000 km, 7.500 euro. Tel. închidere centralizatã cu telecomandã, 0747110306. 0788466993. (C.1249784) preþ 99.000.000. Tel. 0721224398. (C.041120050010) VÎND Opel Vectra DTi limuzinã, 2001, extra VÎND Matiz an 2000. 3.400 euro. Tel. (C.011120050053) full, nevigaþie, piele, Xenon, 10.650 euro, 0740450838. (C.011120050001) VÎND Dacia Break, 1998, proprietar, 68 OCAZIE! LOGAN 2004, recent adus. Tel. 0723149749. (C.1249785) VÎND Golf IV Break, 2001, 1,9 TDI, 4 airbag, milioane negociabil. 0727341728. albastru metal, jante, 2x VW Bora SDi, 2001, preþ negociabil. AC, full-electric, recent adus, 8.000 euro. (C.021120050010) airbag, servo, CD Player, Accept varinate. 0745428575. 0741216260. (C.021120050083) port-bagaj schiuri, 6.800 VÎND uergent break, 1984, VÎND Mercedes 200 Diesel, 1988, (C.311020050001) euro. 0744516276; superîmbunãtãþit, proprietar, negociabil. neînmatriculabil sau dezmembrez. 0723795800; 264734. Tel. 0745556737. (C.031120050003) PROPRIETAR! Vînd Opel 0744582032; 0721693811. (C.041120050007) Ascona, 1.6 Diesel, multiple VÎND Nova 1998, albã. Tel. 0722862770. (C.011120050030) îmbunãtãþiri. 0723586266; (C.031120050023) VÎND camionetã platformã acoperitã 2001, 0744578023. VÎND VW Bora limuzinã, an VÎND Dacia 1310 stare funcþionare, piese gaze, facturã. Tel. 0726691091. (C.311020050003) 2000, 116 CP, 6 viteze, fullschimb. Tel. 0722997373. (C.041120050064) options, recent în þarã. Tel. (C.021120050011) VÎND SupeRNova 2002 XII, unic proprietar, VÎND VW Golf IV Variant, 2002. Tel. 0744100708. carte service, km reali 27.000. Tel. 0746150323. (C.311020050004) (C.011120050026) VÎND 1305 Diesel, 2004 0744997333. noiembrie, garanþie, 5.200 VÎND Cielo, GLE/AC, 1996, VÎND BMW 318 injecþie, impecabil, 1999, BREAK, decembrie 1998, 5 trepte, 1400 euro ºi 1307, 2000, gaz, unic proprietar, instalaþie 9.500 euro. Tel. 0742783061. cmc, stare impecabilã. Tel. 0723570255. tracþiune faþã. Tel. GPL, 3.650 euro discutabil. (C.011120050027) 0745184740. VÎND Solenza Clima. Preþ negociabil. Tel. 0723586266; 0744578023. (C.021120050015) VÎND Ford Sierra, 1990, excelent. Preþ 0727792427. (C.311020050004) negociabil. Tel. 0745176066; 250145. VÎND Dacia 1996, proprietar, preþ 57 VÎND camionetã 5 locuri, an VÎND Ford Mondeo Turnir, 1995, 16 V, 137 (C.011120050027) milioane, negociabil. Tel. 0740002268. 1998, tracþiune faþã, CP, full fãrã piele, 150.000 km reali (acte), (C.021120050037) metalizatã, 80.000 km. Tel. GOLF 4 Caravan argintiu, neînmatriculabil. Impecabil. Import 0742359126. 2002, AC, full electric, pilot DACIA 1310, TX, RT2007, 30.000.000lei, Germania. Tel. 0721693811. computer, recent adus. Tel. vechime 15 ani, stare foarte bunã. 251642. (C.311020050088) 0722275782. VÎND Dacia berlinã 1310, an decembrie ‘98, (C.021120050068) (C.011120050009) 30.000 km, unic proprietar. Tel. 262442; PROPRIETAR vînd Opel Astrra 2003 VÎND/ SCHIMB Solenza 2004 cu 0741182792. Combi, 1.7 TDI, full options, gri metal, camionetã. Tel. 0726761641. 9.700 euro, negociabil. 0741168576. VÎND VW Bora full-options Diesel, 2001. VÎND/INCHIRIEZ Saviem. Tel. 0741705010. (C.021120050039) Preþ 10.500 euro, negociabil. Tel. (C.311020050009) 0743124376. VÎND Dacia break, an 1998, proprietar. Tel. VÎND urgent Opel Vectra B, 1997, albastru 0741125572; 0722556819. (C.021120050010) Anunþuri la telefon metalizat, full-options, proprietar, 6.500 (C.011120050029) S.C. „METABET C.F. „ S.A., cu sediul în ■ DACIA 1310, gri metalizat, proprietar, 65 milioane, euro negociabil. 544941; 0744524905; VÎND Ford Scorpio, 1990, proprietar, impecabil. Accept variante. Tel. 0723357465. (C.311020050141) Piteºti, str. T. Vladimirescu nr. 115, scoate negociabil. Tel. 0741015222. la vînzare autotractor cu semiremorcã, an ■ DACIA 1998, bord CN, GPL, urgent. Tel. 0724097720. VÎND Ford Focus Sedan limuzinã, Ghea, 0722308394. (C.021120050031) 1992. Tel. 0729800586. (C.021120050001) ■ URGENT! Break, 1997, preþ avantajos. Tel. 2001-2002, taxe achitate. 0740187153. VÎND VW Golf 4 Variant, 1,9, TDi, 2001, alb, recent adus, taxe achitate, full. Tel. (C.311020050151) VÎND Oltcit TRS, 1993, 90.000 km reali, 0788676521. piese schimb, cutie 5 viteze. 286851- ■ VÎND urgent, Break an, 1993. Preþ atractiv. Tel. RENAULT Clio, 1.4, 16 V, gri metalizat, 610553; 0743585144. (C.1249841) 0720374403. Piteºti. (C.021120050002) CIELO 1999, impecabil, 4.550 euro. Tel. ■ VÎND Oltcit 1987, c.i., radiat, preþ convenabil. Tel. 2002 -08, full-options, carte service. 0744336297; 0721228925. 0723970880. (C.011120050031) VÎND Logan pe motorinã sau benzinã cu 272224. ridicare imediatã. 0724522788. ■ VÎND Dacia 1997, 46.000 km, gri metal, 65 milioane. (C.311020050021) VÎND Renault Clio, 1993, Diesel, 5% mediu, Tel. 213028; 0741016971. (C.021120050017) OPEL Astra Caravan 1997- iulie, motor alarmã, închidere, casetofon, preþ ■ DACIA 1998, GPL, 53 milioane, negociabil. Tel. Ecotec 16 V 1.6, dublu airbag faþã, geamuri negociabil. Tel. 0742143156. VÎND Dacia Nova, ‘98, GPL, omologat, 0742951673. negociabil, alarmã, închidere. Tel. ■ VÎND înscriere Logan înscriere roºu. Tel. 0723889819. electrice, ABS, calculator bord, AC, (C.011120050048) proiectoare, casetofon cu boxe original, RENAULT Clio, 2002, proprietar, 7.000 0745356664. (C.1249845) ■ VÎND Oltcit Club, 1987, radio casetofon, taxe achitate, stare foarte bunã, 5.300 euro. 0745094554. euro, jante magneziu, alarmã. 0727865326. VÎND Dacia Break, an de fabricaþie 13 milioane. Tel. 276017. (C.311020050024) (C.311020050010) noiembrie 1998. Tel. 0742397701. ■ VÎND Nova 1998. Tel. 0744760565. ■ VÎND Aro 320, 1998, 30.000 km reali, stare perfectã. VÎND Skoda Octavia 2004, garanþie iulie (C.1249852) VÎND VW Passat 2001 Combi Tel. 0740451973. 2006. 10.100 euro, negociabil. Tel. 1,9 TDI, 131 CP, 4 motion, 6 VÎND Dacia 1310, 1997, GPL; BREAK 1994, ■ VÎND Nova GT injecþie, an 1998, vopsea originalã, alb, 0743083900. (C.311020050006) trepte, climatronic, interior impecabil. Tel. 0743053557. alarmã, unic proprietar. Tel. 0743041725; 218938. piele, calculator bord, pilot, ■ VÎND Berlinã 1996, GPL. Tel. 0744135045. (C.021120050030) MATIZ 2003- noiembrie, ■ VÎND Logan 1,6 Laureatte, albastru marin, garanþie jenþi AL, 11.000 euro. Tel. 37.000 km, full, roºu, VÎND urgent Dacia 1307- 5 extinsã. Tel. 0723544736. 0741010423. 190.000.000 discutabil. locuri, acoperitã, 2002, ■ DACIA 1310, 1997, gri metalizat. Tel. 0727776382. (C.021120050040) 0747271160. ■ VÎND Nova 1998 decembrie, preþ neg. Tel. injecþie, 139.000.000. Tel. (C.311020050016) 0744174116. 0745176224. VÎND Matiz, an 2004, A.C., închidere ■ VÎND Dacia 1310, an 1989, unic proprietar. Tel. (C.021120050036) VÎND Tico, galben, 2000, Euro 2, GPL, centralizatã, alarmã, casetofon, 6.000 km. 0720227942; 645873. fumurii. 0742564014. Tel. 0722243432. (C.021120050051) VÎND Dacia 1400, an fabricaþie 1994, ■ VÎND Dacia berlinã, 1995, 40 milioane negociabil, stare geamuri VÎND Opel Vectra B, 1996, motor 1600, (C.311020050017) foarte bunã. Tel. 651253. proprietar. Preþ negociabil. Tel. ■ CAMIONETÃ injecþie 2000, GPL. 0744519034. 0746308815; 0723686801. (C.1249843) VÎND VW Passat 1,9, 1997, sau schimb cu stare excepþionalã, jante, cauciucuri noi, ■ BREAK, proprietar, 1988- 12, 5 trepte, bord CN, 27 Solenza, SupeRNova + diferenþã. linie audio, subwoofer, 6.800 euro VÎND Nova GT 1998, 5.800 km. Preþ milioane. 074622434. Tel. 0744237856. 0721893353; 279142. negociabil. negociabil. Tel. 0724447208; 286697. ■ VÎND camionetã 5 locuri, 1995, 63 milioane, negociabil. 0747047853; (C.021120050042) (C.311020050017) Tel. 0742487952. (C.1249845) BMW 535i, 1988, alarmã, închidere, oglinzi MATIZ, AC, alarmã, închidere centralizatã, DACIA 1310, fabricaþie 1998, proprietar. electrice, trapã. Tel. 0721504510. casetofon, fãrã zgîrieturi, 20.000 km, 4.600 Tel. 0740197428; 288388. euro negociabil, garanþie. 0740004904. (C.011120050040) (C.021120050010) (C.021120050003) Anunþuri la redacþie S.C. A.T.I.M. SRL organizeazã licitaþie VÎND Ford Mondeo Ghia VÎND Matiz, gri metal, an fabricaþie 2004, TDCi, 2000 mc, 130 C.P., pentru vînzare W PASSAT 1997, în fiecare VÎND Ford Sierra 1,8 Diesel, 1987, 15.000 km, impecabil, 5.000 euro impecabil. Accept variante schimb. Preþ 90 climatronic, an fabricaþie luni începînd cu 7.XI. 2005. Tel. negociabil. 0744389305. (C.021120050045) milioane, negociabil. Tel. 0745132847. 2002, 10.800 euro, 0746946373. (C.4759092) VÎND Cielo, 1997 taxi cu instalaþie gaz, (C.011120050044) negociabil. 0744313990. VÎND Dacia berlinã, 1997, albastru pornire telecomandã, cauciucuri noi. Tel. (C.311020050001) metalizat, unic proprietar. Preþ negociabil. VÎND Matiz ianuarie 2005 cu preluare 0744674636. (C.021120050078) leasing. Preþ 2.900 euro, negociabil. Tel. Tel. 0747775311. (C.031120050004) 0746867212, 0248/641176. VÎND Opel Astra Caravan, 2002, gri metal, VÎND Fiat Punto, 1996, stare excepþionalã, VÎND TV 35, 1994, camionetã (dublu recent adus, taxe plãtite. 0721899027. cu verificare pe tester. Tel. 0741176774. (C.041120050081) spate). Tel. 0744875625 (C.031120050029) (C.311020050002) (C.021120050079) VÎND VW Golf IV 1,9 TDI, VÎND Dacia 1307 Diesel, an 2004, unic VÎND Opel Ascona Diesel, stare perfectã, VÎND Audi A6 Combi, 2,5 TD, 2002, full-options. Impecabil. proprietar, multiple îmbunãtãþiri, preþ revizie RAR 12-2006, proprietar, 65 tiptronic, ASR, dublu 10.600 euro, negociabil. Tel. negociabil. Tel. 0723815181; 0788375737. milioane negociabil. 0741027772. climatronic, an fabricaþie 0723366531. (C.031120050025) (C.021120050002) 2001, recent adus, 14.300 (C.311020050031) euro, negociabil. VÎND Dacia 1300, 1979, preþ 13 milioane, VÎND Citroen C4, Turbo Diesel, 110 C.P., 0744313990. negociabil. 0788497499; 0724915279. EXECUTÃM polish auto, profesional. full-options, 9.000 km, 8 luni, 16.000 euro, (C.311020050003) (C.031120050035) TVA deductibil. 0744836282. 0745351913; 0788552554. (C.021120050005) VÎND VINDROVER; remorcã transport (C.121020050011) GOLF III, 2 uºi, 1,6 benzinã, jante, praguri, persoane; Fox tocat coceni. 0721936955. FOPRD Focus Vagon, 1.8 TDi, 2002, fullgeamuri negre, CD, 3.800 euro, negociabil. VÎND Cielo, 1996, toate dotãrile, 46.000 km. (C.0311200500001) Tel. 0721322617. (C.021120050007) options. Negociabil. Tel. 0745187577. Variante. 0726000091. (C.311020050054) PROPRIETAR vînd Logan Varianta 2, gri (C.281020050002) OPEL Vectra B, 1,7 TDi, 1996, impecabil, VÎND Opel Vectra TDi, 1995, perlã, 5.000 km. 0741168576. VÎND Audi A8 an 2002, 3,3 TDI, Quatro, RAR recent. VARIANTE. 0723585442. impecabil, 4.900 euro. Tel. (C.031120050021) extra-full. 26.000 euro. Tel. 0722237012. (C.261020050009) 0723168712. (C.281020050023) (C.021120050019) VÎND Dacia 1310 berlinã, VÎND Skoda Fabia, an fabricaþie 2001. Tel. VÎND Opel Vectra adus Germania, 1,8 B, 0726231616. (C.011120050011) preþ negociabil. Tel. 215360; VW Golf II Diesel, P.F. Tel. 0721163205. 1992, neînmatriculat. 0744689066. 0721865472. VÎND VW Bora 1,9 TDi, negociabil. Tel. (C.021120050010) (C.251020050010) (C.031120050002) 0722388210. (C.011120050075) VÎND BMW 323 c.i., 1999, 2500 cmc. Meritã VÎND Audi A6, 1,9 TDi, extra VÎND Dacia 1410, 1997, opþional GPL, preþ VÎND Matiz 2000, bleo metal. Tel. full, 14.999. Tel. vãzut! 0720548551. (C.261020050064) negociabil. Tel. 0741010508. 0745266705. (C.011120050066) 0745034111. VW PASSAT Variant 1,9 TDI, 2002, (C.031120050003) VW LT35, an 2001, 2,5 TDI, 109 CP, (C.021120050020) negociabil. Vrainate. 0740072123; VÎND Logan Ambiance, 2005, îmbunãtãþiri. impecabilã. 0747553709. (C.011120050068) 0740472383. (C.271020050051) VÎND Mercedes C200, CDI, 07-2001, Preþ negociabil. Tel. 0722321856; VÎND Renault 19 Diesel, motor nou, RAR înmatriculat iunie 2005, full-options, 0744439766. (C.041120050018) VÎND Audi A4, TDI, 2000, 2007, 2.700 euro. Tel. 0745185425; 14.200 euro. Tel. 0746210012. full-options. Preþ 11.000 VÎND TV dubã, 1997, servo-total, stare 0723281626. (C.011120050078) (C.021120050023) euro, negociabil. foarte bunã, revizie 2007. 0742154950. VÎND Mazda 686, îmbunãtãþiri, caroserie 0744781632, 0744318904. VÎND Ford Mondeo fabricaþie 1998, break, (C.031120050030) nouã, unic proprietar, taxe la zi, preþ (C.301020050010) 1,8 TD. Tel. 0744683209. (C.021120050004) VÎND Logan Diesel o km, roºu passion, negociabil. Tel. 0744508682, 0348806489 preþ negociabil. Tel. 0740216240. VÎND Matiz, full options, 2003, preþ dupã 21,00. (C.311020050024) URGENT VW Golf 4 Variant, (C.031120050032) 2002, roºu, proprietar, negociabil. Tel. 0722723719, 0742084824. VÎND Renault Megane 2, Diesel, 2004, fullînmatriculat, 107.000 km, SUPERNOVA 2002 diamant, (C.301020050043) options. Tel. 0724044444. impecabil, 9.700 euro. 0743 proprietar,impecabilã. Tel. 0745063175. (C.021120050043) VÎND /Preluare leasing/ 884 553. (C.021120050037) (C.031120050046) VÎND Renault Laguna, an 1994, adus în Variante auto Renault VÎND Dacia 1310, an 1998, GPL Lovatto þarã 2002, preþ 4.700 euro, negociabil. VÎND BMW 2000 benzinã. 9.500 euro. Kangoo, 1,9D, 2004, 30.000 omologatã, îmbunãtãþiri, geamuri Impecabilã; Fiat Punto Cabrio 1994, full, VARIANTE. Tel. 640611; 0740207928. km, impecabil. 0744484265. ionizate, panouri feþe, preþ negociabil. Tel. adus în þarã 2002, proprietar. Preþ 4.500 (C.021120050047) (C.301020050094) 0724308611; 251293. (C.041120050062) euro. Tel. 0742156063. (C.011120050005) VÎND/SCHIMB Octavia 2002. VÎND Dacia Nova, 1998, gri diamant, un CIELO 1999, gri nichel, full plus alarmã, VÎND Matiz 2004, aer condiþionat, alarmã, Tel. 0723240958; singur proprietar pe carte, preþ negociabil. preþ negociabil. Tel. 0744353987. închidere, unic proprietar. 0724058242. 0741205138. (C.1249842) (C.301020050047) (C.011120050028) Tel. 0743936259. (C.041120050015)

VÎND Logan Preferance 1.6, verde cameleon, 19 oct. 2005, neînmatriculat, preþ negociabil. Tel. 0743538320. (C.011120050005)

Micã publicitate

Toate anunþurile de micã publicitate sînt publicate zilnic pe Internet. Astfel, ele sînt citite în toatã lumea! www.curier.ro


Micã publicitate

VÎND Golf II Diesel, 4 uºi, stare foarte VÎND Matiz avariat sau orice piese din Tel. 0727336813. bunã, 2.550 euro, negociabil. Tel. dezmembrare. 0746111844; 0248255426. (C.041120050003) (C.021120050020) VÎND Renault 19 D, 1991, cu VÎND Renault 21 Diesel, închidere motor rezervã, 4.000 euro, centralizatã, alarmã. Tel. 0746012520. negociabil. 0740504086. (C.041120050084) (C.021120050072)

ULTRACENTRAL, apartament 2 camere, decomandat, et. 9/9, preþ 135.000 RON. Curierul, tel. 223114, 0721300765.

VÎND Opel Vectra B, 1998, 2.0. 16 V, full, FORD Focus Combi, 2002, gri metal, AC, climã, 8.000 euro, negociabil. Tel. ABS, oglinzi electrice, carkit Nokia, recent 0740504161. (C.021120050073) adus, taxe achitate, preþ negociabil. VÎND BMW 520i, fabricaþie 1990, piele, 0740552375. (C.041120050005) MP3, negociabil, accept variante. Tel. VÎND Espero, 1997, full. Tel. 0723174444; 0727607951. (C.1249856) 0743151698. VÎND Renault Megane 2001, full, albastru VÎND Skoda Octavia TDi, metal, preþ 7.500 euro, negociabil. Accept 2003- 12, proprietar, cu variante ºi cu teren. Tel. 0723445920. preluare contract leasing, 47.000 km, full options, VÎND Renault Espace II, preþ albastru catifea; solicit convenabil. Tel. 278579; 11.000 euro, iar ratele rãmîn 0788207337. a fi achitate de proprietar pînã la sfîrºitul contractului VÎND Cielo GLE AC, 1996, GPL, omologat, leasing. Tel. 0724060999. metalizat, stare foarte bunã. Tel. (C.031120050009) 0745945879. RENAULT Clio Symbol aprilie 2004, VÎND Renault 21, an 1986, închidere benzinã, unic proprietar. Tel. 0744774225. centralizatã, alarmã, geamuri electrice, casetofon; Renault 21 pentru piese. Tel. (C.021120050035) 0722912296. VÎND Ford Mondeo Ghia VÎND Opel Astra, 1.7 DTI, 2002, AC, pilot Tournir, an 1995, 16 valve, automat, geamuri + oglinzi electrice, full fãrã piele, impecabil, comenzi pe volan, 120.000 km, carte neînmatriculabil, recent service, recent adusã, c.i., RAR 2007, importat Germania. Ieftin! 9.300 euro negociabil. 0722230929. Tel. 0721579204; VÎND VW Passat, 1.9 TDI, an fabricaþie 0721693811. 1996, culoare alb, stare foarte bunã, (C.031120050031) 117.000 km, preþ 7.200 euro. 0723322180.

CALEA BUCUREªTI, 2 camere cf I, parter stradal, pretabil firmã, centralã proprie, termopan. Preþ 43.000 euro. Curierul zilei, tel. 223114, 0727.332633.

VÎND Citroen Visa, 1985, Diesel, motor 1800, 30 milioane. 0747215982. (C.031120050002) VÎND urgent! VW Caddy, 2003, 1.9 Diesel, 6.500 euro negociabil, impecabil. 0722438121. (C.031120050002) VÎND Mercedes 124, 200 Diesel 1988, impecabil, pentru piese, sau dezmembrez. Tel. 0744582032. (C.031120050026)

Sîmbãtã, 5 noiembrie 2005

VÎND BMW 525 Diesel, 2002, adus în þarã de 3 luni, absolut impecabil, jante, magazie, navigaþie mare color, scaune, AC, oglinzi electrice, DSC etc, consum mic. Preþ 16.700 euro uºor negociabil. Tel. 0722434967. (C.031120050019) RENAULT 21 TXE, an 1986, motor 1995 cmc, injecþie multi-punct 5 trepte, servototal, geamuri electrice faþã spate, închidere centralizatã, computer bord, oglinzi electrice ºi încãlzite, jante aliaj 14“. Preþ 1600 euro. Tel. 0723436394. (C.031120050045) VÎND/ SCHIMB Renault Megane Break DTI, an 2000 decembrie, motor 1900, fulloptions. Preþ 7.850 euro, negociabil. Accept variante cu Cielo, Solenza+ diferenþã. Tel. 0740187989. (C.031120054792)

VÎND Ford Focus Turnir albastru, 1,8 TDI, 2001, full, jenþi, 8.200 euro, negociabil. Tel. 0740072261. (C.031120054783) VÎND Cielo 1996, full-options, verde, 3.900 euro. Tel. 0741058872. (C.031120054797) NUBIRA 2, 2001, full options, proprietar, 7.100 euro, negociabil. Tel. 253235; 0723550975. (C.031120054801) VÎND BMW 316 i, an 2000, full, variante Cielo. 0744689626. (C.031120054803) VÎND Passat Limuzinã, negru metal, 2001, recent adus Germania, climatronic etc., 11.800 euro. Tel. 0745025519. (C.031120050011)

VÎND Audi A4, 2003, limuzinã, negru, dublu climatronic, computer bord, 116 CP, 14.800 euro negociabil. 0723397181. (C.031120050017) VÎND Mercedes Sprinter 311 CDI, recent adusã, impecabilã. Preþ 13.500 euro. Tel. 0722550224. (C.031120050018) VÎND Cielo 1996- 10, bej caºmir metalizat, unic proprietar, þinut garaj, 80.000 km reali, 5.500 euro. Tel. 0722658547. (C.041120050025) CIELO GLE/AC, 1999, full-electric, proprietar, jante aluminiu. 4.600 euro. 0723218130. (C.041120050008)

■ VÎND Renault 19, an 1990, înmatriculat (radiat), 1,7. Variante. 0744257080. ■ VÎND maºini înmatriculate/ neînmatriculate, piese, faruri, stopuri ºi tãblãraie, 5.500 euro. Variante. 0744257080; 0720264906. ■ CIELO 1996, GPL, servodirecþie, geamuri electrice, închidere centralizatã, unic proprietar, 3.700 euro, negociabil. Tel. 0723691898. ■ AUDI A4, 2001, 1.9 TDi, extra full, adus recent. Tel. 0722438086. ■ VÎND/PREDAU contract Peugeot 206. Tel. 0788466734. ■ VÎND Ford Focus Combi, 1.8 TDi, AC, recent adus. Accept variante. Tel. 0722141592. ■ VÎND carte identitate ºi certificat înmatriculare VW Golf I Diesel. Tel. 0740451973.

VÎNZÃRI IMOBILIARE GARSONIERE Anunþuri la redacþie VÎND garsonierã Rãzboieni, bl. D2, 2/ 4. Tel. 0742882748. (C.281020050003) VÎND garsonierã în bloc de apartamente, cf. I., etaj 2, Craiovei. Tel. 0745372683. (C.031120050026) VÎND garsonierã Aleea Negoiului, 500 milioane. Tel. 0722997373. (C.1249775) VÎND garsonierã, cf. I., Craiovei, bloc 11. Tel. 644459; 0742879423. (C.271020050055) PROPRIETAR, vînd garsonierã Mioveni, îmbunãtãþitã, contorizatã, gresie, faianþã, instalaþie sanitarã nouã, et. 2, balcon închis. Tel. 0742931826. (C.311020050010) VÎND garsonierã Rãzboieni, bl. D1, et. I, liberã. Tel. 0723831083. (C.311020050011) VÎND garsonierã, cf. II., îmbunãtãþiri, Gãvana II. Tel. 0723216378. (C.011120050004) GARSONIERà Mioveni, et. 4, uºã metalicã, gresie. 350.000.000. Tel. 0744706501. (C.021120050021) VÎND garsonierã fond nou, et. II, termopan, centralã, lîngã Restaurantul Adina. Preþ 470 milioane. Tel. 0741501930. (C.1249849) VÎND garsonierã confort I, et. III, Craiovei. Preþ 670 milioane, negociabil. Tel. 0723124967. (C.1249850) VÎND camere cãmin nefamiliºti Mioveni. 0747048998. (C.021120050028) VÎND/ SCHIMB garsonierã confort I, cu teren. Tel. 0742674895. (C.1249859)

VÎND garsonierã confort I, Craiovei, îmbunãtãþiri. Tel. 0740151471; 0723306814. (C.031120050006) GARSONIERÃ confort sporit Mioveni Robea. Exclus agenþiile. 253235; VÎND urgent Renault Fidji Symbol, august 0723550975. (C.031120054799) 2005, negru metalizat, full-options, 8.300 VÎND urgent garsonierã euro negoiciabil sau schimb cu transformatã 2 camere, SupeRNova + diferenþã. Tel. 0723596186; suprafaþã utilã 55 mp, Q-uri, 0744699635. (C.041120050038) Gãvana III, centralã, VÎND Opel Kadett. Preþ 400 euro. Tel. termopan, et. 4. Tel. 0726989507. (C.041120050041) 0744864245; 0745090632. (C.041120050007) VÎND BMW Ursuleþ. Preþ negociabil. Tel. 0740820217. (C.041120050034) MERITÃ VÃZUTÃ!GARSONIERÃ Gãvana III, fond nou, 730.000.000. Tel. SUPER-OFERTÃ! VW BORA 0744345868, 280739. (C.281020050060) Combi, 2000, 1.9 TDI, 116 CP, 6+1 viteze, climatronic, VÎND garsonierã Gãvana III, jante aliaj, albastru contorizatã, parter, pretabil metalizat, 8.600 euro; AUDI firmã. Tel. 290481. A4, 2002, Combi, negru, super full-extra, 13.300 euro. 0744516276; 0723795800; 264734. (C.041120050006)

Curierul zilei - pag. 12

VÎND Hyundai Getz, 2003, garanþie 1 an, AC, servo, ABS, airbag, gri metalizat, 6.800 euro. 0746173555. (C.041120050071)

PROPRIETAR VÎND apartament 2 camere, semidecomandat, parter, Calea Bucureºti, centralã, 1 miliard negociabil. 0744536959. (C.021120050046) VÎND apartament 2 camere, Exerciþiu, parter. Tel. 0744491907. (C.031120050029) VÎND apartament 2 camere, sd., str. Parcului, bloc P8/A/20, Topoloveni, 450 milioane negociabil. 0747700258. (C.031120050001) APARTAMENT 2 camere, superîmbunãtãþit, cf.I, etaj 2, Topoloveni. 0248/666294; 0742112599; 0721327701. (C.241020050021)

VÎND apartament 3 camere, confort I, VÎND apartament 4 camere, Mioveni, preþ milioane. Tel. 0745066567. decomandat, centralã, termopan, 2 650 balcoane, etaj intermediar, Gãvana II, (C.031120050016) 1.050.000.000 negociabil. 222844 Kriss. (C.021120050024)

CASE

VÎND apartament 3 camere, confort I, Nord L- uri, et. 4, îmbunãtãþiri. Tel. 0743028712. Anunþuri la redacþie VÎND/SCHIMB apartament 2 camere, (C.021120050009) VARIANTA PRUNDU-CRAIOVEI, vilã, semicentral, super-îmbunãtãþit. 252822, D+P+1, toate utilitãþile, stradalã, teren total Biaden House. (C.021120050037) VÎND apartament 3 camere, 300 mp, deschidere la variantã 15 m, 2 confort I, fond nou, parter VÎND apartament 2 camere, contorizat, livinguri, 4 dormitoare, baie, bucãtãrie, înalt, proiect balcon, PrunduAleea Oituz. Tel. 642659. (C.021120050069) garaj, beci, pretabilã sediu firmã, 80.000 Depou, 33.000 euro. Tel. euro. Curierul, tel. 223114, 0724337333. VÎND apartament 2 camere, Trivale, 0743884553 sau schimb cu confort III, lîngã Piaþã. 0740266777; garsonierã + diferenþã. PITEªTI - GHEORGHE DOJA, casã 5 0745951731. (C.021120050014) (C.031120050006) camere, construcþie veche de cãrãmidã, teren 400 mp, toate utilitãþile. Preþ 60.000 VÎND apartament 2 camere, Trivale, confort I, negociabil. Tel. 0740250520. VÎND apartament 3 camere, Fabrica de euro. Curierul, tel. 223114, 0745.061510. Bere sau schimb cu teren în Piteºti. Tel. (C.021120050013) GÃVANA, poziþie deosebitã, lîngã pãdure, 211652; 0723942037. (C.031120050002) VÎND apartament 2 camere, decomandat, vilã D+P+E+M, teren 1.600 mp, posibilitate Prundu. Tel. 0720450184. VÎND apartament 3 camere, N. Bãlcescu, locuit 2 familii, 6 camere, 2 bãi, 3 bucãtãrii, BL. L4, sc. B, et. 10, ap. 43. Tel. (C.031120050002) apã curentã, gaze, pomi fructiferi, preþ 0741473948. (C.031120050023) 150.000 euro, discutabil sau variante APARTAMENT central, 2 camere, 1/3, exclus intermediarii, 33.000 euro, VÎND apartament 3 camere, Gãvana II, cf. schimb cu casã mai micã sau apartament negociabil. Tel. 0788101817; 0788724044, I., sd., etaj 1/4, stare foarte bunã. Preþ +diferenþã. Curierul, tel. 223114, 1.280.000.000. Tel. 0744422749. 0744265545. 222178. (C.140920050176) (C.031120054810) GÃVANA str. George Coºbuc, casã veche VÎND apartament 2 camere, Rãzboieni, decomandat, etaj 3, 650 milioane VÎND apartament 3 camere, decomandat, 2 70 mp, teren 410 mp, utilitãþi. Preþ 48.000 negociabil. Tel. 0724462936; 0746470901. grupuri sanitare, îmbunãtãþiri, Rãzboieni. euro neg. Curierul, tel. 223114, (C.031120050003) Preþ negociabil. Tel. 644972; 0722412778. 0727332633.

VÎND apartament 2 camere, decomandat, zona Nord, str. Fãgãraº, bl. D2, et. 3/4, preþ 1.150.000.000. Tel. 632995. (C.241020050007) VÎND urgent apartament 2 camere, (C.041120050035) VÎND apartament 2 camere, decomandat, Craiovei, confort I, parter/ 4, balcon închis, ULTRACENTRAL 3 camere, parter, T.Vladimirescu, pretabil cabinet, preþ 1.020.000.000. TEl. 250447; decomandat, 2 balcoane, 2 0727418217. (C.1249861) spaþiu comercial. Tel. 0723640460. grupuri sanitare, 4/8, preþ 55.000 euro. Exclus agenþii. APARTAMENT 2 camere, dec., contorizat, (C.191020050013) Tel. 0723666585. liber, zona A-uri Mioveni. 0744809781. VÎND apartament 2 camere, mobilat, (C.041120050039) (C.031120050020) VÎND urgent Espero 1996 balcon 7 metri, Nord, et. 3/4. Preþ Coreea, vopsea originalã, negociabil. Tel. 0745674728. (C.1249814) VÎND apartament 2 camere, parter, în faþa APARTAMENT 3 camere, confort I, etaj 1, full electric, proprietar. Depoului CFR. 211514. (C.031120050021) îmbunãtãþiri, centralã termicã, balcon Meritã vãzut! 0723992486. URGENT apartament 2 APARTAMENT 2 camere, confort I, închis, liber, zona centru - piaþã Rãzboieni. camere, confort I, semidecomandat, parter, Nord. Tel. Tel. 0744338483. (C.041120050056) VÎND Daewoo Espero, an 1996, vopsea decomandat, deosebit, 0740135492. (C.041120050003) originalã, full-options. Tel. 0744314857. Rãzboieni-piaþã, 4/4 VÎND apartament 3 camere, Exerciþiu, 2 PROPRIETAR, vînd urgent apartament 2 bãi, 2 balcoane, gresie, faianþã. Tel. acoperit. 950 milioane, uºor negociabil. 0745185670. camere, Topoloveni. Preþ atractiv. 0722608620, 0723277066. Anunþuri la telefon (C.261020050007) 0744294590. (C.041120050015)

VÎND Golf III, 1993, 1800 i, stare impecabilã, 2 uºi, linie audio profesionalã +magazie CD-uri. 0745987987. (C.041120050023)

VÎND Opel Tigra, 1.4, 1997, AC, fulloptions, jante magneziu. 0746868626. (C.041120050018)

GÃVANA III, apartament 2 camere, confort I/sd, 52 mp utili, etaj I/IV, bine întreþinut, contorizat, uºã metalicã, 30.500 euro. Curierul, tel. 223114, 0745.061510.

VÎND APARTAMENT 2 CAMERE LÎNGÃ PIAÞA PRUNDU, ET.2, PREÞ NEGOCIABIL. TEL. 0745187474. EXCLUS AGENÞIILE.

Apartamente 4 camere

VÎND apartament 2 camere, confort I, VÎND apartament 2 camere, etaj 2, nedecomandat, balcon închis, decomandat, 4/ 4, Mioveni+ centralã. îmbunãtãþiri, ªtefãneºti. Tel. 628741 sau 0745174112. (C.271020050002) 0740483086. VÎND apartament 2 camere, VÎND apartament 2 camere, stradal, Anunþuri la redacþie confort I, decomandat, semidecomandat, fãrã îmbunãtãþit, et. 2/9, centralã, termopane, Negru NORD apartament 4 camere decomandat, Craiovei. Tel. 251626. Vodã, 1.150.000.000 etaj 5/10, bine întreþinut. Preþ 105.000 RON. negociabil. Tel. 0745420810. Curierul, tel. 223114, 0745.061510. (C.271020050003) VÎND apartament 4 camere, Prundu, cf. I., etaj 1/4, preþ negociabil. Tel. 648423. VÎND 2 camere, Craiovei, parter. Tel. (C.241020050002) 644820; 638071 dupã 17,00. (C.311020050010) Anunþuri la redacþie VÎND apartament 4 camere, N. Bãlcescu, ULTRACENTRAL, 2 camere, et. 6/7, 44.000 NORD E-uri, etaj I/IV, cf. I, sd, contorizat, pretabil firmã. Tel. 0744191602. euro, negociabil. 0742799867. bine întreþinut, liber, poziþie bunã. Preþ (C.1249761) (C.311020050007) 36.000 euro neg. Curierul, tel. 223114, APARTAMENT 4 camere, vizavi Argeºana, 3/4, 37.500 euro. 0740072298; 282198. 0745.061510. VÎND apartament 2 camere, BIG-ROLAST, apartament 3 camere, conf. (C.021120050069) Banat, garaj, îmbunãtãþiri, I, decomandat, etaj 3/4, 2 balcoane, 2 bãi, VÎND apartament 4 camere, zona Bere, preþ negociabil. 0747892089. (C.311020050146) termopane, centralã, parchet, uºi stejar, mobilat lux, et. 2/4, 50.000 euro, pereþi izolaþi, liber, preþ 155.000 RON (ne)negociabil. Fãrã agenþii. Tel. VÎND apatament 2 camere, confort I, negociabil. Curierul, tel. 223114, 0724432635. (C.011120050021) Fabriica de bere. 0743640007. 0745.061510. VÎND apartament 4 camere, (C.311020050014) TRIVALE, apartament 3 camere, conf. I, et. Rolast, multiple îmbunãtãþiri, VÎND apartament 2 camere, cf. II., Trivale, 6/10, preþ 106.500 RON. Curierul, tel. 45.000 euro, negociabil. Tel. parter, pretabil spaþiu comercial sau sediu 223114, 0721300765. 0720547409. firmã. 0723161225; 0741131874. VÎND apartament 3 camere, Rãzboieni, (C.011120050028) (C.311020050018) decomandat, 1/4, centralã, 120.000 RON.

Apartamente 3 camere

OFERTÃ! Meritã vãzut! VÎND apartament 2 camere, Fabrica de Bere, et. I, fond nou, spaþios, cu modificãri, preþ negociabil. Tel. 0740022274. (C.311020050013) FOARTE avantajos! Vînd urgent apartament 2 camere, zona Fabrica de Bere,et. I, decomandat, fond nou, foarte spaþios, bine întreþinut, preþ 1,1 miliarde. Rog seriozitate. Tel. 0746152567. (C.311020050005)

Tel. 0742156835, (C.301020050012)

0744338483.

VÎND apartament 3 camere, 2 balcoane, 2 grupuri sanitare, centralã, 52.000 euro, Popa ªapcã. Tel. 210613, 218601, 0745667194. (C.111020050027) VÎND apartament 3 camere, parter, balcon + boxã, zona Nord. Pretabil cabinet medical. 0745185167. (C.271020050030) VÎND apartament 3 camere, ultraîmbunãtãþit, et. intermediar, + boxã + garaj, Gãvana III, Q-uri. Tel. 0788329309. (C.281020050017) VÎND apartament 3 camere în Mioveni, zona Robea, etaj 2. Preþ negociabil. Tel. 0745575315. (C.271020050014)

APARTAMENT 2 camere, 1/4, confort I, PARTICULAR 3 camere, conf. I, decomandat, Popa ªapcã. Preþ avantajos. semidecomandat, 9/10, complex I, Trivale. Tel. 0745317746; 0250/751795. Tel. 0723626839. (C.301020050029) (C.011120050003) VÎND apartament 3 camere, ªtefãneºti, bl. VÎND apartament 2 camere, Trivale, 14. Tel. 0740254570. (C.O-P.) complex I, confort I, 4/4. Tel. 0727379893 VÎND apartament 3 camere, Popa ªapcã, dupã 14,00. (C.311020050022) etaj 3/4, termopan integral, liber, 44.000 APARTAMENT 2 camere, parter, lîngã euro. 0721492699 -CORONA. Garã Sud, Tel. 644049; 0721826797 între (C.011120050062) orele 16,00-18,00. Fãrã intermediari. 3 CAMERE, Popa ªapcã, termopan (C.011120050011) integral, liber. Tel. 0741342142, CORONA. (C.011120050061) VÎND urgent apartament 2 camere, decomandat, 2 VÎND apartament 3 camere, confort II, balcoane, etaj 4/4, Fabrica semidecomandat, Trivale. 636819; de Bere. Tel. 0723585400. 0726348187. (C.011120050020) (C.011120050078) VÎND apartament 3 camere, confort I, VÎND apartament 2 camere, liber, BL.20, et. decomandat, 4/ 4, Prundu, izolat cu Tel. 0745981615. 1, ªtefãneºti. Tel. 266226; 0745183376. garanþie. (C.011120050003) (C.1249837) VÎND apartament 2 camere, etaj 2, VÎND apartament 3 camere, Rãzboieni, Costeºti, 350 milioane, fix. Tel. bloc 1, sc B, ap 6. Tel. 0788755473. (C.021120050002) 0722387622. (C.011120050079) VÎND apartament 2 camere, Popa ªapcã, VÎND apartament 3 camere, cf. I., dec., Bl. D1, ap. 3, parter. Tel. 0724044444. Dacia, etaj 4, 40.000 euro. Tel. 0788454321; 216396. (C.021120050033) (C.021120050044)

VÎND apartament 2 camere, Popa ªapcã, VÎND apartament 3 camere, decomandat, et. 4/4. Preþ negociabil. Tel. 0744266130. etaj 2/4, Exerciþiu (Bibescu Vodã), centralã, termopane, aer condiþionat, (C.021120050029) gresie, faianþã. Tel. 0726717646. 2 CAMERE, (C.021120050004) semidecomandat, 2/4, VÎND apartament 3 camere, Gãvana. Tel. 0746939268. cf. I., dec., fond nou, etaj (C.041120050006) 3/4, zona Craiovei. Anunþuri la redacþie VÎND apartament lux, mobilat, centralNegociabil. Fãrã intermediari. Tel. Traian, semidecomandat. ªTEFÃNEªTI, apartament 2 camere, et. Piaþa 0744484219; 0745310874. 0720225616. 2/4, preþ 51.000 RON, negociabil. Curierul, 0720918372; (C.021120050028) (C.041120050017) tel. 223114, 0744265545.

Apartamente 2 camere

MESAJE ÎNDOLIATE A obosit sã trãiascã ºi a hotãrît sã plece. Sîntem alãturi de familia Vãduva în greaua pierdere a celui ce a fost soþ ºi tatã deosebit - GICU VÃDUVA. Dumnezeu sã-l odihneascã în pace! Cecilia, Lucia ºi Mircea Pãun. (C.031120050037) Familiile Buºe ºi Crãciun anunþã cu durere decesul mamei ºi repectiv bunicii, MORÃGA IOANA. (C.041120050040) Familia Jaqueline ºi Cristian Retevoescu este alãturi de prietenii lor, Nuþi ºi Ticã Gurilã, în imensa durere provocatã de pierderea inegalabilului tatã ºi respectiv, socru, un om de o deosebitã valoare moralã, al cãrui crez în viaþã a fost binele copiilor sãi. Dumnezeu sã-l ierte ºi sã-l odihneascã! Sincere condoleanþe întregii familii! (C.041120050022) Familiile Ionean, Cristea ºi Herãscu sînt alãturi de prietenii lor Silvia ºi Dan Corsei în greaua pierdere suferitã prin încetarea din viaþã a bunului lor tatã, CORSEI COSTACHE. Dumnezeu sã-l odihneascã! (C.041120050001) Fratele Ion, soþia Doina ºi fiica Ileana Carmen deplîng trecerea în nefiinþã a celei care a fost sorã, cumnatã ºi moºicã GHERASIM MARIA (MIOARA). Îi pãstrãm veºnicã amintire. (C.041120050070) Profund îndureraþi, sora ºi cumnatul, MARIEI GHERASIM sînt alãturi de familie. Mimi ºi Nicu Stan. (C.041120050045) Sîntem alãturi de copiii ºi familia greu încercatã de trecerea în nefiinþã a celei ce a fost soþie, mamã ºi bunicã, ec. MIOARA GHERASIM din ªtefãneºti. Cuscrii - fam. Marin. (C.041120050006)

ªTEFÃNEªTI, casã (construcþie nouã)P+M, teren 250 mp, 36.000 euro, discutabil, finisatã. Variante schimb. Curierul, tel. 223114, 0721300765.

FIRMÃ CADASTRU AUTORIZATÃ executã RAPID documentaþii

cadastrale - carte funciarã Spaþii comerciale, terenuri - minim! Garsonierã - 90 RON Ap. 2 cam. - 100 RON Ap. 3 cam. - 120 RON Tel. 610093, 0744 815510. VÎND casã, platou Prundu, P+E+ garaj, 1.150 mp, finisatã exterior ºi parter parþial, 85.000 euro negociabil. 0722127943. (C.271020050003)

CASÃ „de roºu“, P+M, Tg. Sãptãmînal, lîngã vilele Genicom, 550 mp, 40.000 euro, deschidere 37 m. 0740220870. (C.271020050031) CASÃ cu 5.000 mp, com. Mozãceni-Deal, Argeº, 270.000.000, negociabil. 0720216931. (C.301020050049) CASÃ de lux, P+1+M, finisaje ºi arhitecturã deosebite, la 5 km de Piteºti, vis-a-vis de autostrada Piteºti Bucureºti + 1.000 mp teren, deschidere dublã, pãdure în spate, toate utilitãþile. Pentru detalii vizitaþi http://anuntulmeu z1.ro. Tel. 0722608907; 0788455476. (C.011120050015)

GOLEªTI, P+1+M, teren 1.000 mp, preþ 135.000 RON. Curierul, tel. 223114, 0721300765. TRIVALE, vilã P+2, suprafaþã 200 mp pe nivel, semifinisatã, utilitãþi, 1500 mp teren, deschidere 27 m. Preþ 180.000 euro. Curierul, tel. 223114, 0745.061510. BALOTEªTI, casã P+1, 44 mp/nivel, parter(garaj, bucãtãrie, cãmarã), etaj (2 camere, hol, nefinisate), utilitãþi la poartã, teren 218 mp, preþ 120.000 RON. Curierul zilei, tel. 223114, 0721300765.

VÎND casã 4 încãperi +1.000 mp, Hîrtieºtila ºoseaua principalã. Tel. 0744480034; 0788248703. (C.011120050025)

VILÃ P+1, anexe noi, Slobozia-Argeº, 1.000 mp teren, 1.500.000.000. Variante. 0744257080; 0720264906. POIENILE-VÎLSANULUI, cabanã turisticã, (C.011120050058) parter, 120 mp, grup sanitar, bucãtãrie, camerã, living, preþ 70.000 lei. Curierul VÎND casã bãtrîneascã, com. Miceºti, sat Purcãreni. Tel. 0726145800. zilei, tel. 223114, 0721300765. (C.031120054804) VÎND casã D+P+1, variantã Prundu Craiovei. Tel. 0721160226. VÎND casã Vãcarea, com. Mihãeºti, 1.000 mp teren. Tel. 0741656064; 565545. (C.311020050032) (C.031120050002) CASÃ + teren, 2 km centru Piteºti, 1.750.000.000 negociabil sau schimb cu 2 VÎND casã P+1+M (baie, bucãtãrie, living, 4 apartamente, 2 camere Piteºti. 631680; dormitoare), racordatã la utilitãþi, anul construcþiei 1997, teren 150 mp, zona 0744346158. (C.311020050006) Rucãr. Preþ 30.000 euro, negociabil. Tel. VÎND teren 3.500 mp cu casã din cãrãmidã, 0740039700; 0722292862, dupã ora 16,00. anexe, fîntînã, deschidere 50 m, stradal, Dobrogostea, ºoseaua Curtea de Argeº. 0741572706. (C.071020050029)

TERENURI

VÎND casã Geamãna sau schimb cu Anunþuri la redacþie garsonierã, diferenþã. 0745339577; CALEA BASCOV, teren 330 mp, 279771. (C.311020050005) deschidere 13,60 m, utilitãþi, preþ 300 VÎND casã cu utilitãþi+ teren 2.500 mp în euro/mp.Curierul zilei, tel. 223114, com. Bãlileºti, sat Poeniþa- Argeº. Tel. 0721300765. 294059. (C.171020050002) TRIVALE-Gradina Zoologicã, 3750 mp, VÎND casã P+1, teren 1.000 mp, Valea preþ 7 euro/mp. Curierul, tel. 223114, Mare, ªtefãneºti-blocuri. 1,9 miliarde. Tel. 0724337333. 0747315810. (C.281020050012) EREMIA GRIGORESCU 433 mp, VÎND casã zona Transfãgãrãºan, 1.000 mp deschidere 15,5 m, posibilitate extindere. teren, utilitãþi. Tel. 0745613023. Preþ 210 euro/mp neg. Curierul, tel. 223114, 0745.061510. (C.311020050003) Familia Morãga anunþã cu durere decesul mamei MORÃGA IOANA, de 57 ani. Înmormîntarea va avea loc la biserica „Sf. Dumitru“, Gãvana III, azi, la ora 12,00. Serviciile secretariat-contabilitate ale Colegiului Naþional I.C. Brãtianu sînt alãturi de dl prof Marin Cristea în acest moment dureros al despãrþirii de tatãl sãu. Dumnezeu sã-l odihneascã! (C.041120050030) Familia Florentina ºi Barbu Miu este alãturi de familia dlui profesor Marin Cristea, în aceste momente pline de durere, ca urmare a decesului tatãlui, dl. prof. CRISTEA D. ION. Dumnezeu sã-l odihneascã în pace! (C.041120050028) Catedra de Informaticã a Colegiului Naþional „I.C.Brãtianu“ este alãturi de dl. prof. Marin Cristea, în acest moment de durere, pricinuit de decesul tatãlui sãu. Dumnezeu sã-l odihneascã! (C.041120050029) Dupã o lungã ºi cruntã suferinþã, moartea a rãpit-o de lîngã noi pe MARIA GHERASIM. A fost o soþie, mamã ºi bunicã de excepþie. Pînã în ziua cînd ne vom revedea, o sã te pãstrãm în suflet. Înmormîntarea va avea loc duminicã, 6 noiembrie 2005, ora 12,00, la biserica Sf. Dumitru din oraºul ªtefãneºti.

COMEMORÃRI Cel ce ne-a crescut pe toþi/ Pe copii ºi pe nepoþi/ Om puternic pe aceastã lume/ Trecut prin rele ºi bune/ Astãzi nu mai e cu noi/ Sã ne ajute la nevoi. Se împlinesc 4 ani de cînd bunul nostru tatã ºi bunic FRATEA C-TIN ne-a pãrãsit. Fiul, Ion, ºi nora, Mihaela, nepoþii, Daniel, Robert ºi Alexandru. (C.031120054799)

Asistentele din Terapie Intensivã sînt alãturi de colega lor Iulia Ghinescu în greaua suferinþã pricinuitã de dispariþia fulgerãtoare a tatãlui. Sincere condoleanþe!

Deºi au trecut patru ani/ Eºti tot cu noi în sufletul nostru/ Pentru cã ai fost prea bun, prea omenos ca sã te uitãm. Regretãm enorm cã l-am pierdut pe cel care a fost FRATEA CONSTANTIN. Fratele, Ionel, cumnata, Lenuþa, nepoatele, Mirela, Ionela, Daniela, ºi nepotul, Dan. (C.031120054800)

Salariaþii de la P.J.P.C.R. Piteºti sînt alãturi de colegul lor George Gherasim în greaua pierdere pricinuitã de moartea mamei sale. Sincere condoleanþe!

Pe 4 noiembrie s-au împlinit 18 ani de cînd scumpa mea mamã, ing. MARINICÃ PARASCHIVA, nu mai este printre noi. Nu te vom uita niciodata. Fiul, Ionel Marinicã, Marcela, norã, nepoþii Ioana ºi George.

Se împlinesc doi ani de nemãrginitã tristeþe de cînd mama noastrã VIOLETA FLORINA LAZÃR a plecat spre lumea celor drepþi. Pios omagiu amintirii ei luminoase, mereu vie în sufletele noastre. Valentin ºi Andrei Lazãr. (C.031120054787) De patru ani te caut/ Te strig ºi te jelesc/ Durerea mea din suflet/ Nu pot s-o stãpînesc/ Om bun ca tine-n lume/ N-o sã mai gãsesc. Regrete eterne din partea soþiei, Fratea Elena, pentru cel care a fost FRATEA CONSTANTIN. (C.031120054798) Pe aceastã cale anunþãm toate rudele, prietenii ºi cunoscuþii cã pe data de 13 noiembrie 2005 se împlinesc 7 ani de cînd m-a pãrãsit pentru totdeauna scumpul meu soþ, BEBE CÂRSTEA. Parastasul are loc astãzi, la biserica Sf. Spiridon-Prundu. Soþia, Emilia Cârstea. (C.041120050007) Familia, soþie, fii, frate, cumnate, norã, nepoþi ºi nepoate amintesc celor care l-au cunoscut, apreciat ºi iubit cã pe 7 noiembrie 2005 se împlinesc 6 ani de cînd ION (NICU) CRUCEANÃ, distins om de culturã ºi bun prieten, a plecat dintre noi. Un gînd pios în memoria sa. Familia. (C.041120050033) Au trecut 2 ani de cînd un destin nefast a smuls dintre noi, într-o zi tristã de toamnã (6 noiembrie), pe mama, sora ºi fiica noastrã FLORINA LAZÃR, lãsîndu-ne cu sufletul pustiu. Deºi o sã rãmînã mereu în inimile noastre, ne lipseºte prezenþa ei dragã, ne e dor de tine, VIOLI. (C.041120050003) Astãzi se împlinesc 6 luni de la moartea fulgerãtoare a dragei noastre nepoate ºi veriºoare ANDREEA TÃLPOªEL. Nu te vom uita niciodatã! Dumnezeu sã te odihneascã în pace, ANDREEA! Fam. Oancea C-tin, veriºoarele, Irina ºi Claudia, ºi bunica, Tãlpoºel Verginica. (C.041120050042)


PRUNDU Abatorului, 500 mp, deschidere 20 m, 30 euro/mp. Curierul, tel. 223114, 0724337333. BASCOV -Scheau, teren 2.100 mp, stradal, deschidere 17 m, gaze, curent, apã, preþ 15 euro/mp. Curierul, tel. 223114, 0744265545. SUSENI, 12.500 mp, cu casã batrîneascã 2 camere, deschidere 30 m, apã curentã, luminã, preþ 65.000 RON, negociabil. Curierul, tel. 223114, 0744265545. AUTOSTRADÃ, zona de intrare pe stînga, 4700 mp, deschidere 25.5m, cu drum lateral pe toatã lungimea. Preþ 25 euro/mp. Curierul, tel. 223114, 0745.061510.

BALOTEªTI, pãdure 1.650 mp, deschidere 23 m, preþ 10.000 euro. Curierul, tel. 223114, 0721300765. GEAMÃNA, strada principalã, poziþie deosebitã, 2.000 mp intravilan, deschidere 25 m, toate utilitãþile, împrejmuit, 20 euro/mp. Curierul, tel. 223114, 0745.061510. PRUNDU Abatorului, 3450 mp, intravilan, douã deschideri a 16 mp, preþ 25 euro/mp, negociabil. Curierul zilei, tel. 223114, 0721300765. ALBOTA, teren 3000 mp, deschidere 18 m, intravilan, preþ 3 euro/mp, negociabil. Curierul, tel. 223114, 0721300765. ALBOTA, teren 1.530 mp, desch. 11,06 m, apã curentã, luminã, preþ 5 euro/mp, discutabil. Curierul zilei, tel. 223114, 0744265545. LÃBUªEªTI, teren 5.000 mp(lãstãriº pãdure), parcelabil, deschidere 36 m, toate utilitãþile, preþ 15 euro. Curierul zilei, tel. 223114, 0721300765. BRADU, teren 1.069 mp, douã deschideri 20 ºi 56 m, intravilan, toate utilitãþile, îngrãdit, preþ 55.000 RON. Curierul zilei, tel. 223114, 0721300765. POIENILE-VÎLSANULUI, teren 700 mp, preþ 20 euro/mp. Curierul zilei, tel. 223114, 0721300765. CÃLINEªTI(Turculeºti), teren 11.100 mp, extravilan, la 800 m de ºoseaua naþionalã, preþ 3 euro/mp. Curierul zilei, tel. 223114, 0721300765.

PRUNDU MIC 2000 mp, D = 28 m, canalizare, apã, gaze, 20 euro/mp. neparcelabil. Tel. 0741972278. ZAMFIREªTI, 1500 mp, 2 deschideri 25.000 euro. Tel. 0741972278. LÃBUªEªTI, 2000 mp, utilitãþi, 15.000 euro neg. Tel. 0741972278.

VÎND teren 3.000 mp, sat. Ciumeºti. Tel. VÎND teren 350 mp, Tg. Sãptãmînal, 0745760574. (C.311020050004) deschidere 25; 40 euro/mp. Tel. 640611; PARCELE 500-1.000 mp, 0740207928. (C.021120050046) intravilan ªtefãneºti VÎND teren 2.000 mp, pasarelã, 20-18 euro/mp. Tel. Mioveni, vizavi Peco, lîngã 0742521954. Renault. 0744346330. (C.311020050084) (C.021120050008) VÎND teren 600 mp intravilan, Geamãna varianta autostradã Slatina Piteºti, utilitãþi VÎND teren 3.000 mp, Centrurã-Bascov, în apropiere, cadastru. Preþ 25 euro. Tel. intravilan, deschidere 40 m stradalã ºi 70 m lateralã, utilitãþi, lîngã depozitul 0742158483. (C.311020050129) Clemans, 16 euro/mp. Tel. 0740220870. (C.021120050071) PARCELE 1.000-600 mp în viitor cartier vile, Bascov, TEREN 1.200 mp Tancodrom sau 2 parcele liziera pãdurii, 100 m de 600 mp. 0788667527. (C.021120050056) strada principalã. 18-20 VÎND teren 10.000 mp, Smeura. 14 euro. 0745634176. euro/mp. Tel. 0746490761; 0741168687. (C.051020050018) (C.021120050058) VÎND teren 8.500 mp teren cu Pini VÎND 1.600 mp Cîmpului adiacent, 50 m D, (eventual parcele), Smeura, vizavi de 40 euro/ mp. Tel. 0723676124. ultimul rînd de vile. Tel. 0745042099. (C.031120050016) (C.311020050011) VÎND 500 mp intravilan, 17 mD, zona Tg. VÎND 3.400 mp intravilan, Lupuieni - Sãptãmînal, 16 euro/ mp. 0746947786. Bãbana, 11 km Piteºti, utilitãþi, zonã (C.031120050007) superbã, la liziera pãdurii, stradal, 4 euro/mp. Tel. 0721248091. VÎND 750 mp poziþie excelentã, zona Tg. Sãptãmînal, 20 m de strada principalã, 25 (C.311020050017) euro/ mp. 0740220870. (C.031120050008) VÎND 12.000 mp (57X230) VÎND parcele 500 mp, lîngã Slava, teren intravilan, ºoseaua avantajos. 0744434839, 0744484572. Piteºti-Slatina, 6 km de (C.251020050042) Piteºti. Preþ negociabil. VÎND 500 mp Tancodrom, intravilan, P.V.Z. 0740487912. aprobat, construcþie P+1+M, D- 15 m, 38 (C.311020050007) euro/ mp. 0740220870. (C.031120050014) VÎND 4.500 mp (20X230) teren intravilan, ºoseaua Piteºti-Slatina, 6 km Piteºti. 0741992977. (C.311020050008)

VÎND teren zona Nord 634 mp, toate utilitãþile. Tel. 0720205354; 0248610439, 0248694019. (C.124826) VÎND teren 1.000 mp, la drum, Gãvana Grigoreºti. Tel. 280795. (C.011120050034)

TEREN 8.250 mp, 6 euro/ mp, utilitãþi, milioane. Tel. 0745077580. (C.1249788) Moºoaia, 10 km Piteºti. 0722387622. VÎND teren 4.000 mp, parcelabil, Geamãna (C.051020050030) nr. 175. Tel. 0747989201. (C.011120050021) VÎND teren Geamãna, 1.900 mp. Tel. VÎND 2.500 mp teren, spre 0740600565. (C.211020050011) Metro, 5 km Piteºti, 10 VÎND teren 890 mp, com. ªerboieni. Tel. euro/mp, toate utilitãþile. 213528; 0746560620; 0723740859. Tel. 0722608907; (C.251020050002) 0788455476; 661422. (C.011120050016) VÎND teren Piteºti, 850 mp, toate utilitãþile, dupã Slava- Mãrãcineni. Tel. 0744335530. VÎND 1.375 mp, Gãvana III, str. Episcop (C.271020050024) Grigorie Leu ( ultima terasã), preþ 55 euro/ TEREN Tancodrom 2 parcele, 4.800+ 1.200 mp, negociabil. Tel. 281258. mp. Tel. 0788366704. Pro Alternativ. (C.041120050027) (C.271020050046) VÎND 8.000 mp teren, spre VÎND teren 500 mp, intravilan, deschidere Metro, 5 km Piteºti, 4 17 m, Tg. Sãptãmînal. 16 euro/mp. Tel. euro/mp, toate utilitãþile. 0740220870. (C.241020050001) Tel. 0722608907; TEREN poziþie deosebitã la 0788455476; 661422. lacul Budeasa, 850 mp (C.011120050017) (27X32), împrejmuit. 0722324862. 4.500 mp intravilan ºi 5.000 mp extravilan, (C.251020050050) la Rãcari lîngã Bucureºti. Variante. 0744257080; 0720264906. VÎND teren extravilan 40 m deschidere, (C.011120050057) 8.000 mp, Bascov- pe drumul Glîmbocului. BÃLILEªTI! Vînd teren intravilan, 4.350 Tel. 0742542994. (C.251020050054) mp, negociabil. Tel. 234485; 0723476712. TEREN 5.000 mp, Vlãdeºti, deschidere 30 (C.011120050009) m, ferit de inundaþii, zonã de deal, 40 km de Piteºti, utilitãþi, 1 euro/mp. 0742786707. RIM (C.261020050004) TOPOGRAFIE - CADASTRU

executã lucrãri de

autorizatã, întocmeºte lucrãri de

CARTE FUNCIARÃ

CARTE FUNCIARÃ ºi EVALUÃRI

terenuri, clãdiri, apartamente.

terenuri, pãduri, apartamente.

PREÞURI MINIME!

PREÞURI MINIME! URGENÞE!

Tel. 216137, 0722 779177, 0722 457856.

Tel. 217593, 0744434839. PROPRIETAR, vînd intravilan, RãzboieniTurceºti, 4.000 mp parcelabil, 15 euro/ mp. 0721226470. (C.261020050003)

VÎND /ÎNCHIRIEZ halã 400 mp, teren 1000 mp, zona Autostradã, preþ 100.000 euro, respectiv 2,5 euro/mp la închiriere. Curierul zilei. Tel. 223114, 0745.061510.

OFER spre închiriere spaþiu parter + subsol, pretabil depozitare, producþie. Preþ 300 euro/lunã. Curierul zilei, tel. 223114, VÎND teren 4.000 mp intravilan, stradal, VÎND teren 10.000 mp, ºoseaua Piteºti- 0724.337333. Cotmeana -Linteºti, 4 euro/mp negociabil. Cîmpulung, la 20 km de Piteºti. Preþ 6 VÎND stand Complex John, parter. Tel. 663692; 0743548799. euro/mp, negociabil. Tel. 0724586266. 0727984153, 276040. (C.281020050046) (C.271020050007) (C.021120050023) ÎNCHIRIEZ clãdire ultracentral, P+2, ªTEFÃNEªTI -Izvorani, 2.000 mp, VÎND 1.000 mp teren, Mioveni, lîngã bancã, asiguri, reprezentanþã firmã, deschidere 27 m, utilitãþi, 7 euro/mp. Supermarket, toate facilitãþile, 2 intrãri, 20 climatizare, încãlzire. 0744300600. 0744812555. (C.301020050060) m deschidere, acte în regulã, 70 euro/mp. (C.311020050134) VÎND 1.100 mp intravilan, Valea Mare, 0720740744. (C.021120050004) ÎNCHIRIEZ spaþiu ultracentral 15 mp, preþ ªtefãneºti. Tel. 0726348243. (C.1249821) negociabil, toate utilitãþile. 0723505964. VÎND teren intravilan 3.900 (C.311020050036) VÎND teren 2.000 mp, str. Toma Cîndescu. mp centurã Bascov. Tel. Tel. 021/3402933; 0745526117. 0724763565. Ofer spre închiriere (C.021120050012) (C.311020050022)

TEREN Curtea de Argeº, ultracentral, 350 mp, toate utilitãþile. 0747553709. TEREN com. Bascov, 1.400 mp, stradal, (C.011120050069) toate utilitãþile. 0745056315; 0721695512. VÎND teren 5.000 mp, intrare Albota. Tel. (C.311020050033) 0747642837. (C.021120050028) VÎND teren, Gãvana III, Grigorie Leu 650 VÎND teren 1.380 mp, intrare în Mãrãcineni, mp. Tel. 0723181180. (C.041020050024) semicentral, deschidere 15,32, 800

FIRMÃ CADASTRU

S.C LUKOIL Downstream SRL, vinde o suprafaþã de 5.000 mp de teren+clãdiri birouri ºi garaj auto pentru autocamioane, situate în Cîmpulung, str. Mãrãºti, nr. 1 (la S.C. Ottonel Trading). Pentru relaþii suplimentare la tel: 0740108627; 0745589464. (C.4759082)

TEREN 250 mp, toate utilitãþile, 160 milioane, ªtefãneºti- Primãrie. Agenþie0744812555. (C.021120050081) VÎND teren central. Mondo 0746167400. (C.011120050002)

Serv-

spaþiu ultracentral, 300 mp/nivel, parcare proprie, finisaje deosebite. Tel. 0743077077.

OFER spre închiriere apartament 3 camere Nord, L3, nemobilat. 0723913567. (C.011120050007) ÎNCHIRIEZ apartament 3 camere, 3/4, centralã termicã, Exerciþiu. 0248/284141; 0745141522. (C.311020050023) OFER spre închiriere apartament 2 camere, Calea Bucureºti, mobilat, C.T. 0723321718. (C.011120050001) PRIMESC în gazdã douã fete. Tel. 273075. (C.011120050042) OFER spre închiriere apartament de lux, Gãvana III. Tel. 0722957875. (C.011120050033) OFER/Închiriere apartament 2 camere, lux, mobilat, utilat, centralã, ultracentral. 0720662318. (C.281020050012) OFER spre închiriere apartament ultracentral de lux. Mondo Serv0724076028. (C.011120050001) OFER /Închiriere apartament Gãvana III, termopan, mobilat, utilat. 200 euro. Tel. 0743048386. (C.021120050030) OFER spre închiriere garsonierã, mobilatã ºi utilatã, 120 euro. 0722241833. (C.021120050024)

OFER spre închiriere spaþiu central 150 PRIMESC în gazdã 2 fete sau 2 bãieþi, mp. 0722226564. (C.311020050012) Nord. 632329. (C.021120050059) VÎND/ ÎNCHIRIEZ urgent spaþiu comercial 35 mp cu terasã în faþã, Topoloveni, CAUT sã închiriez garsonierã, Banat, amenajat cu termopan, gresie, faianþã, Craiovei. Ofer 110-120 euro, plata anticipat toate utilitãþile, posibilitate birouri, firmã. 3 luni. Tel. 0726317929. (C.021120050020) Tel. 0788782781; 0788293114. ÎNCHIRIEZ apartament 3 camere, cf. I., (C.011120050003) Nord, 150 euro, 3 luni anticipat. Tel. OFER spre închiriere spaþiu comercial 0722997373. (C.021120050012) Calea Bucureºti, stradal. 215360; PROPRIETAR, ofer spre închiriere 0721865472. (C.011120050015) apartament 2 camere, et. 1, Exerciþiu, BL. ÎNCHIRIEZ halã 800 mp. Tel. 0746167400 A7. Pretabil birouri, cabinet, locuinþã. Tel. 214508; 0722737822; 767286. Mondo Serv. (C.011120050003) (C.021120050016) CAUT sã închiriez spaþiu în Costeºti, Topoloveni, 20-30 mp. 0741168576. OFER spre închiriere (C.021120050045) garsonierã, central, parter, pentru firmã. Tel. VÎND spaþiu comercial, 54 mp, Complex 0745050060. Mic Craiovei. 0724074776. (C.021120050003) (C.011120050045) CEDEZ stand la parter, Complex John. 0744518023. (C.021120050001) CEDEZ spaþiu comercial John, 24 mp, poziþie avantajoasã, complet amenajat, preþ negociabil. Tel. 0744371474. (C.021120050003) CEDEZ spaþiu închiriat amenajat restaurant -bar. Tel. 0720539554. (C.031120050047)

150 mp spaþii depozitare, 450 mp. spaþii depozitare sau producþie ºi 120 mp spaþii birouri. Relaþii, tel. 0721770483.

VÎND teren 1000 mp, str. Dobrogeanu VÎND spaþiu Gãvana III, vad foarte bun. OFER închiriere vilã Teilor, deosebitã, Gherea, cu toate utilitãþile, preþ 18 euro/ Super-ofertã! 0788601086. utilatã, centralã ºi mobilatã. 0722241833. mp. 0746010732. (C.031120050008) (C.041120050021) (C.021120050025) CAUT sã închiriez spaþiu preferabil zona ÎNCHIRIEZ o camerã, Calea Bucureºti 1.000 mp teren str. Trivale. 0720803829. (C.041120050008) Cîmpului, 13,5 m deschidere, pentru o elevã sau salariatã. Tel. toate utilitãþile în curte, 43 0720946385 pînã la ora 15,00. euro/ mp. 0747776678; (C.021120050006) 216439. (C.031120050028) spre închiriere camerã la casã, Anunþuri la redacþie OFER Gãvana. Tel. 0742864865. (C.1249851) VÎND teren 300 mp în str. Teilor, preþ 47.000 euro. Tel. 0747293339, 0723561045. OFER spre închiriere vilã, zonã centralã, OFER închiriere vilã nouã, mobilatã, garaj, toate utilitãþile, formatã din living, douã prelungirea Craiovei. Tel. 0742064685. (C.041120050082) dormitoare, douã bãi. Preþ 850 euro/lunã. (C.031120050002) VÎND 4.500 mp teren Geamãna, intravilan, Curierul zilei, tel. 223114, 0724.337333. preþ negociabil. Tel. 0747063589. OFER spre închiriere apartament 2 Spaþiu comercial Craiovei, etaj I, 220 mp, camere, Prundu, 5 milioane. Tel. (C.041120050017) toate utilitãþile, grup sanitar, pretabil orice 0788499592. (C.031120050015) fel de activitate, chirie 2.000 euro/lunã. VÎND teren 2.313 mp, PRIMESC o fatã în gazdã, Gãvana III. Tel. stradal, Mãrãcineni, 65 m Curierul zilei, tel. 223114, 0724.337333. 0745056440; 0720061197. deschidere, ideal Peco. Tel. OFER spre închiriere spaþiu 100 mp - etaj (C.031120050006) 0745187771. 1, finisat total, în construcþie nouã, (C.041120050043) Craiovei, stradal, toate utilitãþile. Preþ 6 OFER spre închiriere euro/mp. Curierul zilei, tel. 223114, apartament 2 camere sau 3 VÎND teren Banat, 3.000 mp, 0745061510. camere, et. I, ultracentral, utilitãþi. Plantaþie pruni. Tel. 200- 250 euro, pentru firmã OFER spre închiriere spaþiu P+1, total sau 0744864245; 293961. ºi locuit. Tel. 222178; parþial, 150 mp/nivel, stradal, Craiovei, (C.041120050008) 0788724044, 0788101817. pretabil spaþiu comercial (show-room), (C.070720050022) 800 mp teren, preþ discutabil. Curierul URGENT 3.300 mp zilei, tel. 223114, 0721300765. ÎNCHIRIEZ apartament 2 camere, Craiovei, intravilan Geamãna, 15 m OFER spre închiriere garsonierã fond nou, 200 euro. Tel. 0724090675. deschidere, toate utilitãþile, parter, Gãvana III, nemobilatã, 100 euro (C.031120050020) 10 euro/ mp. 0740050735. lunar. Curierul, 223114, 0744265545. (C.041120050075) CAUT sã închiriez camerã la casã. Tel. OFER spre închiriere vilã de LUX, complet 0720194492. (C.031120050043) VÎND teren 634 mp, Nord, toate utilitãþile. utilatã ºi mobilatã,Trivale, cu garaj, teren Tel. 0720205354; 694019; 610439. 700 mp, preþ 700 euro/lunã. Curierul zilei, OFER spre închiriere 2 camere, Banatului. Tel. 0723391193. (C.031120050034) (C.1249866) tel. 223114, 0727332633. OFER spre închiriere garsonierã. Tel. OFER închiriere garsonierã ultracentral, VÎND teren Budeasa Micã 0744379123. (C.031120050023) parter, sediu-firmã. 250 euro. Tel. 5.000 mp, utilitãþi: apã, OFER/ închiriere apartament 3 camere, 0722437712. (C.231020050099) telefon, cablu, energie, ultraîmbunãtãþit, mobilat, termopane, ieºire stradal ºi pãdure. Tel. OFER spre închiriere 40 mp, vad centralã, Cîmpineanu, 350 euro. 236327; 0720561090. comercial, Exerciþiu- Piaþa Traian. Tel. 0722527047; 0723906181. (C.041120050010) 0744860702. (C.251020050052) (C.031120050006) OFER spre închiriere apartament 2 ÎNCHIRIEZ camerã apartament 3 camere, VÎND teren, zona ªtefãneºti, camere, Fr. Goleºti, modern, mobilat, zona Brîncoveanu (fete). 0745004110; toate utilitãþile. Tel. termen un an, pentru cetãþeni strãini. Tel. 0742806699. (C.031120050044) 0743484481. 0740033654. (C.301020050033) ÎNCHIIREZ convenabil garsonierã, pretabil ÎNCHIRIEZ vilã de lux, spaþiu, Gãvana III. Tel. 0727833043. VÎND pãdure Miceºti, preþ avantajos. Tel. complet mobilatã ºi utilatã, (C.041120050001) 0744303023. Varianta Craiovei -Prundu. VÎND 1.000 mp teren zona Gãvana III, str. OFER spre închiriere Tel. 0744578023, Petre Ispirescu. Tel. 0744571369. apartament 2 camere, 0723586266. (C.041120050012) decomandat, nemobilat, (C.301020050017) parter, Trivale Complex I. VÎND teren zona Baloteºti, 30 euro/ mp. Chiria 150 euro, negociabil, ÎNCHIRIEZ apartament 2 camere, Tel. 0744571369. (C.041120050013) anticipat 3 luni. Tel. 275496; nemobilat, central. Tel. 219861. 0722767910. VÎND teren 4.800 mp, zona (C.1249795) (C.041120050026) Tancodrom, douã deschideri. PRIMESC în gazdã 2 fete, fabrica de Bere. Tel. 0721700337. Tel. 0720450181. (C.1249825) ÎNCHIRIEZ vilã (5 camere, 2 bãi), situatã în VÎND teren intravilan Mãrãcineni, 12.800 ÎNCHIRIEZ apartament 3 camere, Gãvana str. Crinului nr. 14, preferabil firmã mp, deschidere 116 m, 16 euro/mp. III, mobilat, utilat, 200 euro, negociabil. (birouri). Tel. 219186; 0743614847. (C.041120050023) 0745979094. (C.271020050016) Telefon 0747554513.

ÎNCHIRIERI

Ofer spre închiriere

SPAÞII

VÎND teren pentru casã Geamãna, 550 mp, utilitãþi la poartã. Tel. 279193; 0740828750. (C.261020050065)

VÎND teren 800 mp, malul Lacului Vidraru. OFER spre închiriere spaþiu 140 mp, etaj 1, Tel. 0745261334. (C.021120050015) stradal, central, condiþii deosebite, VÎND teren 7.000 mp, zona ªtefãneºti, 14 pretabil birouri reprezentanþã. Preþ 700 euro/mp negociabil. 0744263205. euro. Curierul zilei, tel. 223114, 0745061510. (C.021120050007)

spaþiu în Petrochimiºtilor S=90 mp, spaþiu în I.C. Brãtianu, S=180 mp, pretabile sediu firmã, cabinet medical, salã fitness, comerþ etc. Tel. 0747873454.

SÎNT roºcatã cu ochi albaºtri, pãr lung, mãsuri de fotomodel. Vã ofer clipe de amor. Tel. 0721541118. (C.131020050066) ROªCATÃ, ochii albaºtri, ofer senzaþii tari. Tel. 0727108182. (C.131020050068) MAESTRA a sexului te vrea acum! 0721343716. (C.311020050049)

MANUELA. (C.1249729)

Tel.

0744883730.

TÎNÃRÃ senzualã, ofer clipe de amor. Tel. 0745916631. (C.311020050050)

TÎNÃRÃ sexi, ofer clipe de neuitat. Tel. 0747254730. (C.1249808) TÎNÃRÃ atrãgãtoare ofer clipe de neuitat. Tel. 0747208640. (C.011120050052)

TÎNÃRÃ blondã ofer clipe de neuitat. 0747964209. (C.011120050053) TÎNÃRÃ supersexi, ofer senzaþia sexului total. Tel. 0721508206. (C.311020050037) SÎNT blondã, atrãgãtoare ºi sexi. Ofer clipe de amor. Tel. 0742829401. (C.031120050004) TÎNÃRÃ supersexi ofer senzaþia sexului total. 0722894783. (C.031120050005) BRUNETÃ simpaticã, educatã, ofer clipe plãcute generoºilor manieraþi. 0747402156. (C.241020050066)

FATÃ drãguþã ofer companie domnilor generoºi. Tel. 0747397972. (C.281020050031)

OFER spre închiriere garsonierã confort sporit, zona Robea, semimobilatã, contorizatã, avans 6 luni. Tel. 0722894691. (C.041120050066) OFER spre închiriere garsonierã. Tel. 655653; 0722812360. (C.041120050069) ÎNCHIRIEZ o camerã la vilã, Pinilor Trivale. Tel. 275757. Închiriez 2 camere (din 4) pentru eleve/studente. Apartament central (Girexim). Tel 0727373419.

CUMPÃR teren sau casã bãtrîneascã Piteºti, împrejurimi, exclus intermediarii; sau apartament fond nou. 0743884553. (C.021120050039) CUMPÃR 500 mp Trivale Calea Drãgãºani. Tel. 0745169316. (C.021120050041)

OFER spre închirere apartament 3 camere, confort I, mobilat, Exerciþiu, 250 euro. Tel. CUMPÃR teren pretabil construcþii în Piteºti. Exclus agenþiile. Tel. 0743735642. 0744420589. (C.041120050007) CAUT sã închiriez apartament 2 camere, (C.031120050029) mobilat ºi utilat complet, zonele Gãvana, Trivale sau Prundu. Tel. 0723978617.

Anunþuri la telefon ■ ÎNCHIRIEZ 2 camere la bloc. Tel. 0722995019. ■ PRIMESC în gazdã fete, Bascov. Tel. 0721278767. ■ PRIMESC în gazdã fete, avantajos. Tel. 0743553545. ■ OFER spre închiriere apartament 3 camere, mobilat ºi utilat, Banat, de lux. Tel. 0726157191. ■ PRIMESC în gazdã 2 fete. Tel. 0720731740. ■ ÎNCHIRIEZ garsonierã, Fr. Goleºti, et. 1. 150 euro. Tel. 0723435312. ■ PRIMESC în gazdã fete, Gãvana. Tel. 287319. ■ OFER spre închirierea apartament 2 camere, mobilat, utilat, cartier Mãrãºeºti. Tel. 276411. ■ OFER spre închiriere apartament 2 camere, confort I, mobilat ºi utilat. Tel. 219329. ■ CAUT colegã apartament, Prundu, 1,5 milioane persoanã. Tel. 0720125332. ■ ÎNCHIRIEZ o camerã la 2 fete, 750.000 lei/ de persoanã. Tel. 276014. ■ PRIMESC în gazdã o fatã. Tel. 640494.

SCHIMBURI Anunþuri la redacþie

PARTICULAR, cumpãr teren 500- 600 mp sau casã cãrãmidã zonele: Exerciþiu, Teilor, Mãrãºeºti, Banat, Stadionului. Exclus agenþii. Tel. 213473, 0723864464. (C.041120050001)

SERVICII Anunþuri la redacþie REPARAÞII domiciliu frigidere, maºini spãlat, aragazuri. 282313; 0722468649. (C.021120050089) PREGÃTESC LIMBA ENGLEZÃ PENTRU PLECÃRI; ANGAJÃRI; INTENSIV, PERIOADE SCURTE. TEL. 222178; 0788724044. (C.200720050034) PROFESOARÃ meditez limba românã, englezã, spaniolã, rusã. Ofer testãri pentru examene; angajãri; pregãtiri în vederea plecãrii în strãinãtate, traduceri orice nivel, avantajos. 287270. (C.251020050012)

SCHIMB urgent apartament 2 camere, Trivale, confort II, îmbunãtãþit, cu apartament confort I, fãrã îmbunãtãþiri, tot în cartierul Trivale. Tel. 0724274385. (C.1249763)

CAUT student matematicã pentru pregãtirea unui elev. Tel. 0745025138. (C.011120050042)

et. intermediar, îmbunãtãþit, Craiovei, cu apartament 3 camere, decomandat, Craiovei sau Fr. Goleºti. Ofer diferenþã. Tel. 0723365472. (C.031120050033)

LICENÞIATÃ meditez germanã, englezã, românã, traduceri. Tel. 0726966795, 216808. (C.051020050004)

CÃUTÃM femeie fãrã obligaþii, internã pentru îngrijire permanentã unei doamne SCHIMB teren intravilan 3.900 mp centurã suferindã. Tel. 210687 dupã ora 17,00. Bascov cu apartament + diferenþã. Tel. (C.011120050056) 0724763565. (C.021120050013) MEDITEZ francezã ºi englezã orice nivel. Tel. 0727356686; 0248/646774. SCHIMB apartament 3 (C.011120050001) camere, semidecomandat,

CUMPÃRÃRI Anunþuri la redacþie NU RATA OCAZIA! Preþ maxim, maxim. Cumpãr! Solenza, Logan, SupeRNova, Berlinã, Break, camionetã 1307, 1304, Nova, 19962005. Asigur radiere. Seriozitate. Deplasare la domiciliu. 0722435187; 0745276877. (C.080520050098)

CUMPÃR apartament 2 camere, conf. II, Trivale, Gãvana, Nord, etaj intermediar. Curierul, tel. 223114. CUMPÃR acþiuni Romexterra. 0722628597. (C.1249791) CUMPÃR acþiuni 0740350860; (C.241020050017)

Tel.

MEDITAÞII matematicã, evaluare gratuitã. Tel. 0744578010. (C.021120050049) MEDITAÞII la francezã ºi limba românã, sistem intensiv, pentru bacalaureat ºi facultate. Traduceri în ºi din francezã. Tel. 0723978617.

MEDITEZ englezã, francezã, orice nivel, la domiciliul elevului. Traduceri. 0740178161. PROPRIETAR, caut tencuitori, vopsit, gresie, rigips. Tel. 0744179622, 216848. (C.1249864)

Anunþuri la telefon

■ PROFESOARÃ meditez limba francezã cls. 1- 8, preþ Romexterra. Tel. 130.000/ ºedinþã. Tel. 0723675582; 250146. 0723216162. ■ TÎNÃR profesor meditez istorie, preþ avantajos. Tel. 0727865580.

CUMPÃR teren agricol zona Mãrãcineniªtefãneºti- Cãlineºti. Tel. 0741168552. (C.311020050041) CUMPÃR apartament 2 camere, confort I. Tel. 0744431439. (C.171020050029)

PRESTÃRI SERVICII Anunþuri la redacþie

CUMPÃR Dacii pentru dezmembrãri. Tel. REPAR maºini SPÃLAT RUFE. 255074; 0740884095. (C.1249830) 0744216744. (C.031120050003) CUMPÃR calorifere fontã. Tel. ZUGRÃVELI, faianþãri, rigips, parchet, 0740884095. (C.1249832) lambriu, instalaþii, termoizolaþii, CUMPÃR acþiuni Romextera. 0744269858. (C.021120050013)

Tel. acoperiºuri, tencuieli , ºape tîmplãrie, jaluzele, tavane casetate, proiecte design CUMPÃR 7-10 ha teren, ieºire autostrada modern cu/ fãrã materiale, construcþii Bucureºti sau ieºire Craiova. 0745025138. civile. 0740253715, 281031, 0788698144. (C.041120050009) (C.021120050033) CUMPÃR Dacia,1307, 1304 etc. ofer preþ bun, deplasare domiciliu, plata pe loc, seriozitate. 0745176224. (C.021120050038)

FIRMÃ executã lucrãri hidroizolaþie; construcþii, preþuri avantajoase. 0740819433, 0248/217805. (C.011120050008) SPÃLÃM mochete, canapele, maºinã specialã. 0745326212. (C.311020050030)

Curierul zilei - pag. 13

VÎND teren Mãracineni, situat la drumul OFER spre închiriere apartament 2 OFER spre închiriere garsonierã, mobilatã, VÎND teren 4.000 mp, utilitãþi, parcelabil, spre Miceºti, 3.028 mp, deschidere 24 m, camere, utilat, mobilat, Trivale, 130 euro. Prundu. Exclus intermediari. Tel. 0745262634. (C.041120050033) Tel. 0727799216. (C.011120050076) Smeura. Tel. 0720528538; 294255. preþ 10 euro/mp. Telefon 0747554513. VÎND central 620 mp, toate utilitãþile/ (C.011120050032) VÎND teren Cãlineºti- 11.100 mp la 17 km schimb cu apartament + diferenþã. TEREN Bascov spre Curtea de Argeº. Tel. Piteºti, posibilitãþi gaze, luminã, pretabil 0720548551. (C.261020050063) construcþie case, ateliere, zonã liniºtitã0720030647. (C.011120050041) 0744283847. PROPRIETAR vînd 5.000 mp VÎND teren 2.400 mp, comuna Moºoaia, sat zona Platou Trivale- gaze, 20 Þîrdeºti. Tel. 294046. (C.011120050038) euro/ mp. 0721226470. VÎND teren Bascov, sat Uiasca, 2.000 mp. (C.261020050004) Tel. 270092. (C.021120050019) Anunþuri la redacþie

Aici se oferã senzaþii tari!

Sîmbãtã, 5 noiembrie 2005

VÎND 3.000 mp, Platou Trivale, 94 m deschidere, parcelabil. 0726119464. (C.201020050001)

VÎND urgent teren intravilan Bascov Glîmboc, 1.000 mp, D 37 m, preþ 11,5 euro, utilitãþi, poziþie deosebitã. 0744506453. (C.261020050065)

Micã publicitate

AUTOSTRADÃ Km 104, 6.800 mp, deschidere 30 m. Preþ 4 euro/mp. Curierul, tel. 223114, 0724337333.


Micã publicitate Sîmbãtã, 5 noiembrie 2005

Vreau sã am un loc de muncã! STUDENTÃ anul 4 Comunicare Socialã- Relaþii Publice ºi Jurnalism, solicit angajare, orice domeniu. Tel. 0724880535. ªOFER B,C,D;E, atestate, experienþã, vechime tir, solicit angajare. 0722802929. ELECTRICIAN autorizat, vîrsta 49 ani, permis categ. B, solicit angajare. Tel. 637545; 0723061806. FAC menaj luni, miercuri, vineri dimineaþa. Tel. 611008. SOLICIT angajare ºofer categoriile B,C,D,E. Tel. 0743079510. Rog seriozitate. STUDENTÃ ofer meditaþii la limba românã, clasele 5- 8, avantajos. Tel. 0742428250. VÎNZÃTOARE cu experienþã, solicit angajare. Tel. 0746167439. ªOFER transport internaþional-atestat, solicit angajare. Rog seriozitate. Tel. 648033; 630110. CURÃÞENIE- COVOARE, mochete, canapele, domiciliu, 20.000 lei/ mp. 0742622977. (C.150820050027) REPARAÞII CONFIGURAÞII , instalare, calculatoare la domiciliu. 0742622977. (C.150820050028) EVIDENÞÃ contabilã completã. Convenabil. 641909. (C.281020050017) CONTABIL autorizat, evidenþã completã, legislaþie. 253799; 0726380634. (C.101020050042) INSTALAÞII Electrice proiectare, execuþie reparaþii, inclusiv colaborare. Tel. 0723371652. (C.311020050046) TRANSPORT camionetã Dacia. 0745351913; 0788642877. (C.121020050012) TRANSPORT orice cu camionetã Dacia. 0742552554; 0788552554. (C.121020050013) REPARAÞII frigidere, vitrine, lãzi frigorifice. Garanþie. 0742552554; 0788552554. (C.121020050014) S.C. EXECUTÃ acoperiºuri, ºarpante, fose, pavaje, amenajãri exterioare, construcþii la roºu. 0740035332. (C.031120050016) EVIDENÞÃ contabilã completã, legislaþie. Tel. 0721176736; 280381. (C.4759199) TRANSPORT marfã 15 tone. 0721909420. (C.241020050022) CABINET reflexoterapie, masaj, 100.000 lei/ ºedinþa. 0745680705. (C.241020050026) HIDROIZOLAÞII. 0724919100. (C.241020050079) REPARAÞII difuzoare. 0723850643. (C.281020050004) FORD Transit, transport marfã ºi mobilã, ietfin ºi rapid. 0742737123, 0788497524. (C.241020050008) EXECUT zugrãveli, faianþãri ºi parchet. Tel. 0742584516, 220073. (C.251020050051) ZUGRAV. 0721758547. (C.210920050046) TRANSPORT PERSOANE GERMANIA, ITALIA, FRANÞA, PORTUGALIA, SPANIA, AVANTAJOS, INCLUSIV VAUCER. 0729192638. (C.271020050031) ZUGRAV. 637472. (C.180520050009) REPARAÞII televizoare domiciliu, garanþie. 275718; 0742270537. (C.201020050027) TAPIÞER retapiþez canapele, fotolii, scaune (Cristi). 281747, 0721262348. (C.311020050019) EFECTUEZ transport persoane, România Italia ºi retur, cu autoturism personal. Siguranþã ºi confort. Maximã seriozitate. 0722557293; 0720374347; 00393343465093. (C.011120050006) AVANTAJOS, amenajãri interioare, faianþã, tencuieli. 0741016848. (C.011120050075) EXECUT balcoane sculptate, stil Rucãr. 0744983172. (C.011120050006) TRANSPORT persoane Spania. Plecãri sãptãmînal. 0729174129. (C.021120050029) REPAR tv color, domiciliu. 0766690461. (C.021120050008) ELECTRICIAN autorizat. 637545; 0723061806. (C.021120050010) EXECUT bioenergie, masaj, reflexoterapie. 0740779911. (C.021120050041) TRANSPORT camionetã. 0744702125. (C.021120050032)

Curierul zilei - pag. 14

ZUGRÃVELI, faianþãri. (C.021120050025)

0724004611.

S.C. EXECUTÃ zugrãveli, zidãrii, ºape, placat gresie, faianþã, polistireni, rigips, pavele, parchet laminat. Tel. 0744658592. (C.041120050018)

ANIMALE

OFER împrumut, 0747048998; (C.041120050020)

garanþii auto. ANGAJEZ vînzãtoare magazin Fortuna 0740137307. centru. 0740222383. (C.261020050082)

Anunþuri la redacþie

OFER împrumut. 0720803829. ZUGRÃVELI, faianþãri. 0721797684. VÎND pui pisoi birmanez. Tel. 0742123288. (C.041120050007) (C.041120050043) (C.261020050011) TRANSPORT persoane Italia, Grecia, VÎND 150 capre, 60 iezi ºi 94 oi. Tel. Spania. Asigur trecerea. 0726354847, 0745543711. (C.041120050066) Anunþuri la redacþie 0724510170. (C.1249862) S.C. ANGAJEAZÃ FAIANÞARI, ZUGRAVI, S.C. VIPER executã lucrãri de amenajãri Anunþuri la telefon RIGIPSARI, INSTALARORI, MUNCITORI. interioare. Tel. 0744650470. ■ OFER spre îngrijire caniche alb, talie mijlocie. Tel. TEL. 0740253715; 281031; 0788698144 0745362137. (C.041120050010)

ANGAJÃRI

PIERDERI

Anunþuri la redacþie PIERDUT legitimaþie de handicapat, Comisu Ovidiu, Piteºti. Se declarã nulã. (C.4759094) PIERDUT chitanþã necompletatã seria AGVRO nr 9048322, aparþinînd SC Agrolact Coºeºti. Se declarã nulã. (C.4759095)

DIVERSE Anunþuri la redacþie MAREA, renumita Ghicitoare ANIªOARA, ªtrandului nr. 41A, anunþã cã noiembrie este o lunã bunã pentru desfacerea farmecelor, dezlegarea cununiilor, impotenþã, scoaterea argintului viu, împãcare, dezlegarea cãsãtoriilor, împreunarea familiilor, beþie, epilepsie. Are talismane de spor în afaceri, de licori vindecarea impotenþei , tratarea beþiei, are tratamente speciale pentru psoriazis, mîncãrimi, rezolvã probleme, boli ce nu pot fi tratate de preoþi, medici. Ultima speranþã, dna Aniºoara, toatã încrederea, rezultatele garantate pe loc. 637054; 0722715445. (C.120820050007) VRÃJITOAREA Dragomir Maria lecuieºte boli de picioare, piele, scoate argintul viu, împreuneazã cununii, scoate rãul din casã, rezolvã firme în faliment, rezolvã ºi oamenii în divorþ. Garantat. Comuna Mãrãcineni, blocuri 300 m mai sus pe partea stîngã, firmã la poartã. Tel. 278412. (C.251020050008) SÎNT Florin din Bucureºti, am 30 de ani, zodia Balanþã. Mulþumesc dnei Rodica care m-a scãpat de blesteme, cãci nu puteam sã mã apropii sufleteºte de nici o fatã. Datoritã ei ºi a puterilor sale miraculoase, acum mi-am întemeiat o familie ºi sînt fericit. Rezultatul este garantat. Apelaþi cu toatã încrederea. Str. Plopilor nr. 8, tel. 287568. (C.261020050006) INEGALABILA Vrãjitoare Florica, nepoata mamei Omida, venitã dupã o lunã de zile, aducînd cu ea foarte multe plante miraculoase, din Israel. Ea poate rezolva în foarte multe cazuri legate de: epilepsie, impotenþã, alcoolism, de despãrþire în cãsnice. Ceea ce medicii nu pot rezolva, ea vã poate ajuta. Apelaþi cu încredere la dna Florica. Str. Argendava, bloc A3, sc. A, ap. 6, Rãzboieni. Tel. 0740359533; 643828. (C.011120050006) O FAMILIE din Braºov, mulþumeºte dnei Florica, nepoata mamei Omida, care prin puterile ei de magie albã mi-a ajutat copilul de epilepsie. Voi apela ºi în continuare indiferent ce problemã voi avea. Adresaþivã ºi dvs. cu încredere la dna Florica ºi nu veþi regreta! Tel. 0740359533; 643828. (C.011120050008)

FELICITÃRI Anunþuri la redacþie Cu ocazia aniversãrii zilei de naºtere, personalul firmei Ana Optic ureazã dnei Dr Suslãnescu Monica multã sãnãtate, realizãri profesionale, alãturi de un cãlduros ºi sincer „La mulþi ani!“ (C.021120050039) La zi aniversarã, cînd Marilena Gabriela împlineºte doi ani, pãrinþii, bunicii, veriºorii, unchiul ºi mãtuºa îi ureazã un sincer „La mulþi ani!“, viaþa sã-i fie frumoasã ºi plinã de bucurii. (C.1249864)

ANGAJEZ ºofer profesionist priceput mecanicã, domiciliu Piteºti. Ofer 6 milioane. 0722751746. (C.281020050018)

0722322661. (C.281020050002) OFER colaborare medici, tineri pensionari, cadre militare. Stãnescu. 0213112576; 0724225047; 0745069741; 0745376274. (C.101020050045)

Anunþuri la redacþie

Distribuitor judeþul Argeº PORTA DOORS ■ Uºi import Polonia ■ Uºi de interior minimax echipate complet cu: toc reglabil, garnitura de etanºare, silduri.

3.576.000

lei (inclusiv TVA). Preþul include ºi montaj. Cartier Trivale, bloc D1, parter Tel.: 0248.273133.

ANGAJEZ fete ºi cupluri activitate chat, cãºtiguri 800- 1.500 USD. Cerinþe: engleza mediu, seriozitate. Tel. 0745938266, 0721690649. (C.1249839)

ANGAJEZ vînzãtoare, salariu 4 milioane. Tel. 0744618940. (C.1249823) ANGAJÃM menajerã persoanã serioasã fãrã obligaþii. Tel. 0745344294 dupã ora 16.00. (C.1249828)

SC DEVECO STILL SRL EXECUTÃ

TÎMPLÃRIE Al/PVC Jaluzele verticale

S.C. ANGAJEAZÃ operatori mecanici, reglori mase plastice. Tel. 0724215126. (C.011120050001)

SERVICE GPL auto angajeazã electricieni 0745871469; 0743575825. ANGAJEZ croitor- tehnolog ºi pentru auto. multiplicãri tipare; croitorese în condiþii (C.011120050006) avantajoase. 0723181051. ANGAJEZ vînzãtoare cu carte de muncã, (C.121020050046) magazin mixt Prundu. Salariu 600 RON. 213596 dupã ora 16,00. (C.011120050005)

Plata în rate! Avans 0 ! 1-5 ani! COMERCIALIZEAZÃ LA PREÞURI ACCESIBILE:

La împlinirea a 14 aniºori,, naºul, solistul Ion Dolãnescu, ureazã un sincer „La mulþi ani!“ finei sale, Elisabeta Marilena Popescu din Bãbana. „Fiindcã nu am mai avut timp s-o vizitez pe finuþa mea iubitã, prin intermediul ziarului Curierul Zilei îi transmit cele mai sincere urãri, sã fie sãnãtoasã, iubitã de cine vrea ea. Sã nu plîngã cã tatãl ei, Marin Popescu, nu a mai apucat s-o vadã cu buletinul în mînã. De asemenea, transmit finei mele Olga Panaete sã aibã grijã de mult iubita mea finuþã, Elisabeta Marilena. Îi promit cã-i voi cînta la nuntã“.

Anunþuri la telefon

Salarii avantajoase. Rel., la tel. 0745/991036; 0248/251619 sau la sediul firmei din str. Craiovei, nr. 58, Piteºti.

ANGAJÃM vînzãtoare. (C.011120050009)

SC ELECTRONIC LION SRL

Str. I.C. Brãtianu, lîngã restaurantul MINION. Tel. 213439.

CALCULATOARE ºi COMPONENTE

0744329496.

la cele mai avantajoase preþuri!

DVD-RW LG 4163B - 175 lei, DVD-RW Asus DRW 1608p - 200 lei

ANGAJEZ vînzãtoare magazin alimentar Teilor. Tel. 0740192894; 0740815058; 282543 dupã ora 16,30. (C.011120050026) RESTAURANT situat în Expo Parc angajeazã urgent ospãtãriþe. Tel. 612265. (C.1249840) FIRMÃ de Curierat angajeazã posesor camionetã în Piteºti. Rel. la tel. 0788732931; 0788732951. (C.4759077) ANGAJÃM ajutot bucãtar fatã ºi ospãtãriþe. Tel. 0744379477. (C.011120050050)

coafezã. 221222. parttime. ANGAJEZ 0744768645. (C.011120050051) S.C. ANGAJEAZã barman. Rel. la tel. ANGAJÃM lãcãtuº mecanic; croitori. 0742912342. (C.011120050049) 266015. (C.271020050010) S.C. Angajeazã inginer (de preferat ANGAJEZ muncitori necalificaþi, zidari, pensionar) instalaþii termice ºi sanitare, dulgheri, fierari, tencuitori, faianþari. precum ºi instalatori cu experienþã. Salarii Tel. 0788322518. Salariu atractiv. Tel. 0745782998. atractive. (C.021120050003) (C.271020050018) VENIT suplimentar, 0745376274; (C.251020050034)

faianþã ■ gresie ■ rigips ■ vopsele ■ parchet laminat.

Tel. 210084, 278384, 0721413289. Piteºti, str. Florãriei nr.2; Mãrãcineni, ºoseaua Cîmpulung nr. 262.

S.C. OMEGA PLUS S.R.L.

SELECÞIONEAZÃ PENTRU CONTRACTE ÎN JAPONIA: ■ tinere dansatoare ºi cîntãreþe, cu sau fãrã exp., cu vîrste între 18 ºi 30 de ani; ■ tineri dansatori ºi cîntãreþi, cu sau fãrã exp., cu vîrste între 18 ºi 30 de ani; ■ grup instrumentiºti cu vîrsta cuprinsã între 18 ºi 30 ani.

PLATA ºi ÎN RATE. GEOART - TOTUL PENTRU CASA TA! ■ TÎMPLÃRIE PVC/AL ■ CAZANE PE LEMNE/BOILER PE LEMNE ■ CENTRALE TERMICE ■ CONTOARE (montaj ºi verificare) ■ JALUZELE VERTICALE.

str. Egalitãþii nr.2 Tel. 211725. Bdul Republicii nr. 312 Tel. 214545, Rate - fãrã girant; Reducere 10% . 0788 459040.

S.C. PRIMA CONSTRUCT TOTAL S.R.L. Piteºti, str. Unirii nr.13, tel. 213844, 0742123295, 0744370929.

■ Tîmplãrie aluminiu ■ Tîmplãrie PVC - Deceuninck (import Belgia) 60 RATE - FARÃ GIRANÞI - AVANS 0 -

ANGAJEZ ospãtãriþe, bucãtari, ANGAJÃM personal brutãrie. Tel. (experienþã), ajutori. 0722543663. 0746306712. (C.021120050047) (C.241020050008) ANGAJEZ personal cafe-bar- biliard. ANGAJEZ urgent mecanic draglinã pentru 0722226624. (C.021120050028) zona Arad. Asigur cazare. Sunaþi la: TRANS Alprom Piteºti angajeazã 0745380889. (C.281020050011) conducãtor auto experimentat pentru

S.C. Vi-Fi S.R.L.

RESTAURANT Master Club angajeazã transport forestier ºi secretarã. Tel. ajutor-bucãtar ºi barman. 0746868412; 207210. (C.021120050036) 0788121104. (C.281020050024) ANGAJÃM 2 persoane pentru montaj ANGAJEZºef(ã) salã; ajutor bucãtar; termopane. 0747221808. (C.021120050002) pizzer. 0724323981. (C.011120050005) S.C. angajeazã economist cu experienþã. ANGAJEZ croitoreasã, condiþii Salariu negociabil. 0744350694. avantajoase. Salariu minim 5 milioane. (C.021120050027) 0723181051; 0743492374. S.C. ANGAJEAZÃ urgent 3 electricieni (C.311020050031) SALONUL SophistiCut angajeazã: autorizaþi. Tel. 0745090039. (C.1249853)

Piteºti, str. Târgul din Vale nr. 1 (lângã moarã); tel. 223515.

- calitate ºi confort pe viaþã ®

deceuninck TÂMPLÃRIE Al/PVC - Belgia JALUZELE verticale/orizontale

DEPOZIT materiale construcþii angajeazã S.C. ANGAJEAZÃ ºoferi taxi. 0724318716. muncitori necalificaþi. Tel. 648289. (C.041120050014) ANGAJEZ ºofer taxi. Tel. 0745062905. (C.031120054806) (C.041120050009) S.C. ANGAJEAZÃ zidari, faianþari. ANGAJEZ bone, menajere ºi meditatori. 0741016848. (C.031120054807) 0746152477. (C.041120050068)

■ Fam. Constantinescu ºi Iþã Constantin ureazã dl ofiþer Iþã Mihail, dl inspector, Stãnciucu Gabriela, d-nei învãþãtoare Stoica Mihaela, d-nei Ponea Mihaela, d-nei S.C. ANGAJEAZÃ muncitor construcþii S.C. Italy Construcþii S.R.L. angajeazã Iþã Mihaela Nadia ºi Mihaela Iþã, multã sãnãtate, tot binele posesor permis categoria B. 0727454935. electrician ºi personal calificat pentru din lume. „La mulþi ani!“ coafezã, manichiuristã, cu experienþã. ANGAJEZ vînzãtoare pentru masã piaþã.

MULÞUMIRI

Cerem seriozitate. (C.251020050050)

0788253030. 0743182225. (C.021120050022)

Anunþuri la redacþie

RESTAURANT select angajeazã ospãtãriþe, femeie serviciu. Salariu MII de mulþumiri dl avocat Iordache motivant, carte de muncã. Tel. Sofrone, pentru profesionalismul de care a dat dovatã. Stoica Marin din Piteºti ºi 0788684630; 0721308511; 0744513434. (C.4759126) Florica din ªtefãneºti.

MICI AFACERI Anunþuri la redacþie FOTOVIDEOFILMÃRI. (C.4713301)

0744756212.

FANNA Veneto Gherãeºti produce ºi comercializeazã Mori de grîu, Mori de porumb de capacitate micã, la preþuri fãrã concurenþã. Plata în rate pe maxim 3 ani. Tel. 0744536745. (C.4727445)

0788208150. ANGAJEZ ºofer taxi pentru SupeRNova. Tel. 0723061852. (C.031120050024) doamnã/ domniºoarã ANGAJEZ ospãtar, ajutor bucãtar, ajutor COMPANIE de pazã angajeazã ºef zonã cu ANGAJEZ 0740151937; 635589. experienþã în domeniu în oraºul Piteºti. cunoscãtoare a lb. germane, englezã, ospãtar. Relaþii la tel. 0740269696; 0726269696. cunoºtinþe P.C. 287000. (C.021120050009) (C.041120050002) (C.4759131) ANGAJEZ inginer, zidari, dulgheri. 223614. MEZELÃRIA AGOFLORIS, SELECTÃM pentru colaborare cadre (C.031120050042) cu sediul în ªtefãneºti, ANGAJEAZÃ: didactice, medicale, militare. 700 USD/ S.C. Senzo S.R.L. angajeazã urgent ºofer ■ INGINER SAU MAISTRU lunar. radiance@cfmail.com; 0722503567; categoria B, salariu atractiv. 0726767666; CONSTRUCTOR - experienþã min. 5 ani 0723244103; 0721327545; 0741131254. 0744991111. (C.031120050005) ■ INGINER SAU MAISTRU MECANO(C.281020050022) ANGAJEZ femeie pentru curãþenie, 4 ore/ ENERGETIC - experienþã min. 5 ani ■ DIRECTOR ECONOMIC - studii ANGAJEZ mecanici auto, experienþã zilnic. 0743144446. (C.031120050005) superioare ºi experienþã minim 5 ani maºini strãine. 0740901083; 0724569213. ANGAJEZ barman cu experienþã. Relaþii, la tel. 0248 - 266207. (C.281020050032) 0723221161. (C.031120050017)

VÎND maºinã de gogoºi automatã americanã Donuts robots. 0743125739. SOCIETATE Comercialã angajeazã (C.071020050034) muncitori calificaþi ºi necalificaþi pentru VÎND fast-food la cheie, complet utilat, vad prelucrarea lemnului. Tel. 0740057185. excepþional. 150 milioane. Tel. (C.011120050007) 0788328575. (C.4759059) ANGAJEZ medic stomatolog. Ofer procent

VÎND afacere discotecã, boxe Eminem’s 300 W RMS subwoofere germane 1200 W, sursã putere 2X700W profesionalã, efecte deosebite, mobilier, aparat cafea Saeco, etc. Tel. 0788322518. (C.021120050009)

OFER bani împrumut, avantajos. DOMN fãrã obligaþii, caut doamnã 60- 65 DIRIGINTE ªantier- autorizat MLPTL, ofer ani. Detalii O.P. 6, C.P. 40. 0746152441. (C.021120050004) consultanþã. 0744578010. (C.070720050017) FOTOVIDEOFILMÃRI. 646495; (C.021120050048) 0744572762. (C.021120050034) TÎNÃR, atletic, seducãtor, corp ce aºteaptã EXECUT acoperiºuri case, amenajãri sã fie atins, ofer reale clipe fierbinþi ºi VÎND moarã, brutãrie, vilã, spaþii interioare, gresie, faianþã. Tel. 0724850873; plãcere îndelungatã doamnelor. depozitare, desfacere garantatã. Jud. Olt. 0724706399. (C.031120050033) Tel. 0744651108. (C.031120050001) 0746076890. (C.281020050053) PARCHETAR. 0722834575. AGENÞIE matrimonialã „Diana“. VÎND douã vitrine frigorifice. Tel. (C.031120054791) Seriozitate ºi profesionalism. Tel. 283493, 0744618940. (C.031120054800) ELECTRICIAN autorizat. 265799; 0741022160. (C.301020050022) VÎND vitrinã frigorificã orizontalã Maxigel, 0721257164. (C.031120050010) DOAMNÃ, licenþiatã, pensionarã, cu stare geam curb, lungime 2,5 m. Tel. ÎNREGISTRÃRI video de pe VHS pe DV, 5 materialã bunã, prezentabilã, doresc 0744693648 sau 633089. (C.4759096) ron/ ora. 0743299873. (C.031120050006) cunoºtinþã domn pensionar prefer din VÎND foarte convenabil vitrinã frigorificã IEFTIN amenajãri interioare, parchet, cadrul armatei. Detalii la C.P. 19; O.P. 6, orizontalã Necdany, lungime 2 m. Tel. Piteºti. (C.031120050012) rigips. 0746356216. (C.031120050043) 0744693648 sau 633089. (C.4759096)

zugrãveli ºi termoizolaþii, carte de muncã. Tel. 0788206082; 215254. (C.1249863)

(C.1249860)

S.C. ANGAJEAZÃ manichiuristã, S.C. ANGAJEAZÃ ajutor bucãtar (fatã). ANGAJEZ vînzãtoare magazin textil, experienþã. 0745030943. (C.021120050033) Salariu atractiv + bonuri masã. Gãvana lîngã piaþã. 0744883838. (C.041120050004) S.C. ANGAJEAZÃ ºofer taxi, preferabl 0744882418. (C.031120050003) atesta profesional. (C.021120050018)

S.C. ANGAJEAZÃ:

■ zidari ■ fierari - betoniºti. Tel. 0745829981.

AJOFM Argeº doreºte închirierea unui spaþiu cu o suprafaþã de aproximativ 150 mp.

MATRIMONIALE

SC ARCA STYLE & DESIGN SRL Piteºti,

ANGAJÃM fete prezentabile, aptitudini dans pentru animaþie night-club. Asigurãm cazare, salarizare. Tel. 0744936304. (C.4759145)

SELECTÃM cadre didactice medicale, economice, tehnice, 1.000 USD/ lunã. ANGAJEZ ºofer taxi. 0744231741. 0723244103; 0722595939; 0721327545; 0741131254; radiance@calivita.com. (C.011120050081) ANGAJEZ coafeze. Tel. 216260; (C.311020050010) S.C. Rodipet angajeazã gestionari0740187191. (C.4759157) LABORATOR patiserie angajeazã vînzãtori (chiar ºi pensionari). 216601. personal cu sau fãrã experienþã. (C.311020050002)

VÎND urgent vitrinã frigorificã Negdani, 2 avantajos. Tel. 0788384305, 0788384409. ml, stare foarte bunã, preþ 12.000.000 (C.1249765) negociabil ºi rafturi tip gondolã în stare Se citeazã prin publicitate, în calitate de excelentã la preþ de 100 euro m liniar. Tel. pîrît, numitul Decher Vasile, domiciliat în 0788782781; 0788293114. com. Cicãneºti, jud. Argeº, pentru (C.011120050004) termenul de 21 noiembrie 2005, fiind în proces de divorþ cu soþia reclamanta VÎND afacere bar complet utilat (canapele, boxe profesioniste). Tel. Decher Daniela, în dosarul nr. 1498 /2005, DVD, aflat pe rolul Judecãtoriei Curtea de 0788322518. (C.021120050006) destinat desfãºurãrii Argeº. (C.4759090)

VITRINA FIRMELOR

ANGAJEZ vînzãtori (bãieþi) fast-food. 0723253564. (C.271020050036)

activitãþii Punctului de Lucru Mioveni (birouri, arhivã).

Persoanele fizice ºi juridice interesate pot depunue ofertele pînã la data de 14.11.2005, ora 10,00, la sediul A.J.O.F.M. Argeº, selecþia acestora urmînd a se face în data de 14.11.2005, ora 12,00. Oferta va conþine preþul/mp. (cu sau fãrã TVA), inclusiv pentru utilitãþi (electricitate, apã etc.). S.C. PERFECT METAL S.R.L., cu sediul în municipiul Bucureºti, Sector 2, ªos. ªtefan cel Mare nr. 38, bl. 30 A, Sc. A, Ap. 34, titular al activitãþii de prelucrare reziduuri ºi nãmoluri petroliere, desfãºuratã în municipiul Piteºti, platforma Arpechim, incinta staþiei de epurare - Halta 1, anunþã publicul interesat asupra deciziei de emitere a Autorizaþiei Integrate de Mediu. Informaþiile privind impactul activitãþii asupra mediului pot fi consultate la sediul Agenþiei Regionale de Protecþie a Mediului Piteºti, din municipiul Piteºti, str. Egalitãþii nr. 50A, tel. 0248/213121 în zilele de 01.11 - 30.11.2005. Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul ARPM Piteºti pînã la data de 30.11.2005.

Agenþie imobiliarã ANGAJEAZÃ

AGENÞI IMOBILIARI cu sau fãrã experienþã. Salarizare deosebitã. Tel. 222844; 0740772085. SC ARSEM SA, lichidator judiciar Marin Popescu,

AMÎNÃ LICITAÞIA

SERVICE auto ANGAJEAZÃ tinichigiu, electrician auto. 0721509311. (C.041120050007) S.C. VIPER MAD angajeazã personal amenajãri interioare. 0744650470. VENIT suplimentar, 0745376274; (C.041120050002)

parttime. 0744768645.

ANGAJEZ vînzãtoare magazin alimentar; muncitor împachetat hîrtie igienicã. 0746262271. (C.021120050035)

S.C. ANGAJEAZÃ urmãtoarele categorii de personal: ■ cocãtori ■ modelatori ■ frãmîntãtori. Mai multe relaþii, la tel. 286006, 0722308882. Restaurant La Ureche

ANGAJEAZÃ

publicã organizatã iniþial la 7 noiembrie 2005, pentru data de 08 decembrie 2005.

bucãtar ºi ospãtãriþã.

S.C. AROSA TEXTILE

Firmã de cadastru ANGAJEAZÃ:

angajeazã

■ confecþioneri ■ muncitori necalificaþi. Tel. 278002 ºi 278009.

Tel. 0723281110.

■ inginer sau tehnician

topograf ■ operator PC cunoscãtor Autocad Tel. 0722270879, 0742547515.

Societate comercialã ANGAJEAZÃ:

director zonal leasing ■ consultant leasing ■

Cei interesaþi se pot adresa la tel./fax: 0248-217712; 0248210714 sau la adresa: Piteºti, str. Trivale, nr. 11.

S.C. ANGAJEAZÃ

secretarã (PC, italianã scris, vorbit foarte bine).

C.V., fax 0248/278280.


Ai o problemã ºi simþi cã te depãºeºte? Ai o suferinþã ºi vrei sã primeºti un sfat? Eºti disperat ºi crezi cã totul þi se nãruie, simþi cã nimeni nu te mai ajutã, cã eºti singur ºi nu ai nici un sprijin? Eºti neînþeles ori nedreptãþit? Þi-e foame, þi-e frig, eºti bolnav? Nu ai pe nimeni? Atunci cînd simþi cã nu mai ai speranþã, apeleazã la noi. Te ascultãm, sîntem alãturi de tine. Vino la sediul nostru din bdul Republicii nr. 1A, lîngã Poliþia Circulaþie, sau Marilena Baraþã sunã-ne la 215726, de luni pînã vineri, între orele 11,00 ºi 16,00.

LEI: RO 80BRMA0030003554800001 EURO: RO 18BRMA0030003554895401 USD: RO 30BRMA0030003554830001 Banca Româneascã - Sucursala Piteºti sau la sediul nostru de lîngã Poliþia Circulaþie. Vã rugãm sã specificaþi pentru ce caz doriþi sã faceþi donaþia. Pentru donaþii în direct, la emisiunea Oameni care ajutã oameni, la OTV, puteþi apela numãrul 0900900050. Sunînd la acest numãr, donaþi automat 5 euro pentru cazul prezentat în emisiune. Ana Maria Rãducu, din Cîmpulung, este bolnavã de leucemie. Ea este în Italia, la Clinica Ospedale Civile Di Pescara, specializatã în transplant de mãduvã. Pãrinþii au plãtit pînã acum 28.000 de euro ºi mai trebuie sã achite încã 30.000 de euro. Puteþi sã o ajutaþi sunînd la 0.900.900.050. Formînd acest numãr, donaþi automat 5 euro.

OAMENI CARE AJUTÃ OAMENI, ÎN FIECARE SÎMBÃTÃ, DE LA ORA 13.00, PE OTV

Nu rataþi! Astãzi la OTV, la Oameni care ajutã oameni, un caz cutremurãtor

Sprijiniþi-l pe Andrei! ■ Peste cîteva sãptãmîni, el va pleca la o clinicã din Franþa, pentru operaþie ■ Are nevoie de 29.000 de euro Andrei David Ionescu, din Piteºti, are 9 ani, este un copil eminent ºi frumos, dar pînã acum viaþa lui s-a împãrþit între ºcoalã ºi spital. S-a nãscut cu tetraparezã spasticã ºi, dupã cum ºtim, aceastã boalã duce la imobilizare totalã în timp. Mama lui, Mãdãlina, a luptat continuu sã nu se ajungã aici. A fost peste tot în þarã la recuperãri ºi tratamente. Ce-i drept, rezultatele au apãrut, în sensul cã Andrei a fãcut progrese mari, putînd merge ajutat de cineva. În alte condiþii, ar fi fost deja þintuit în pat sau în cãrucior. Familia Ionescu a avut un mare noroc: a cunoscut o altã familie de francezi care s-au apropiat de Andrei ºi au promis cã-l vor ajuta. Andrei a fost în Franþa în luna mai, la o clinicã specializatã în tratarea tetraparezei ºi recuperãrii. Medicii l-au chemat în octombrie, cînd i-au fãcut o analizã specialã a mersului. Acest tip de analize se face doar în ºase clinici din lume. Andrei a venit la sediul nostru, însoþit de mama lui, chiar a doua zi dupã ce s-a întors din Franþa. Surprinzãtor pentru noi a fost cã primul lucru pe care l-a fãcut a fost sã-ºi sune un coleg de clasã ºi bun prieten. A vrut sã ºtie dacã în toatã perioada cît a fost plecat s-au predat lecþii noi ºi dacã are mult de recuperat. El învaþã la ªcoala 12 din Trivale ºi este în clasa a doua. Bucuros cã a reuºit sã discute

Andrei ºi mama lui, imediat dupã ce au venit din Franþa, unde au fost la recuperãri ºi analize

● Scrisoarea zilei ● Scrisoarea zilei ● Scrisoarea zilei

„Am douã milioane datorie la întreþinere“ fost sãnãtoasã nu am dus lipsã de nimic, am fost iubitã ºi apreciatã de bolnavi, colegi ºi prieteni. Acum nu mai pot, mi

se pare cã totul se duce de rîpã, nici nu mai pot merge din cauza unor ciocuri apãrute în tãlpi, singurul rinichi pe care-l mai am are

pietre, am fracturi dentare, îmi curge sînge din gingii ºi vederea mã lasã. Reþetele lunare mã costã 900.000 de lei, trebuie sã-mi acopãr datoriile de 2.000.000 de lei la întreþinere, dar cu ce sã plãtesc, dacã pensia mea medicalã este de 2.140.000 lei? Vã rog frumos sã mã ajutaþi sã plãtesc întreþinerea. ªtiu cã faceþi minuni, aduceþi alinare, speranþã ºi lacrimi de bucurie pe feþele multor oameni necãjiþi. Prin gesturile fãcute de dumneavoastrã, arãtaþi oamenilor bunãtate ºi omenie. Cu mult respect, o femeie suferindã

Oferta zilei

Se cautã menajerã Doamna Silvia, din Piteºti, cautã o femeie serioasã, cãreia îi va oferi cazare, masã ºi salariu, dacã este de acord sã stea în permanenþã la Moºoaia. Tatãl dumneaei, de 80 de ani, a rãmas singur ºi are nevoie de o femeie care sã-i facã menajul. Nu este bolnav, dar nu se descurcã la treburile casei. Pentru mai multe informaþii, veniþi la sediul nostru de pe bulevardul Republicii nr. 1A.

Donaþii

■ Bani ● Din partea unui domn care nu a dorit sã-i publicãm numele am primit un milion de lei pentru Dumitru Bica. ● De asemenea, ºi o doamnã care nu a dorit sã i se publice numele a donat 500.000 de lei pentru Bianca Daha.

■ Haine Domniºoara Laura Falcã a donat doi saci cu haine pentru adulþi ºi copii. Le mulþumim!

Marieta Sandu are 30 de ani ºi este din Recea. Necazurile ei au început acum ºase luni, cînd i-a murit concubinul. A rãmas singurã sã înfrunte Bãieþii au 5, 10 ºi, respectiv, 11 ani. Locuiesc toþi patru într-o greutãþile vieþii ºi sã-ºi casã bãtrîneascã, fãcutã din pãmînt, cu o singurã camerã. creascã cei trei copii. Bãiatul cel mic, ªtefan Ion, este foarte bolnav. S-a nãscut la ºase luni ºi avea 600 de grame, iar medicii l-au considerat avorton. A stat trei luni la incubator ºi nimeni nu mai avea vreo speranþã de recuperare. Dar bãieþelul a început sã ia, încet-încet, în greutate, ºi dupã trei luni a fost externat. La 5 ani, Ionuþ nu vorbeºte, face nevoile pe el, nu merge ºi nu poate sta nici mãcar pe scaun fãrã sã fie þinut de mama lui. Singurul venit din care trãiesc patru persoane este ajutorul social de 2.200.000 de lei ºi alocaþia copilului care merge la ºcoalã. Ionuþ nu primeºte ajutor social, nici alocaþie dublã. El are nevoie zilnic de multe vitamine, fructe, lapte, brînzã, dar mama lui nu are posibilitatea sã i le asigure. Dacã puteþi ajuta acest copil, veniþi la sediul nostru.

La 5 ani, ªtefan nu merge ºi nu vorbeºte

10.306 cazuri rezolvate ■ 320 în curs de rezolvare ■ din 10.626 solicitãri Pãrerea ta conteazã. Vrei sã ajuþi ori sã fii ajutat? Acum poþi sã ne contactezi ºi pe e-mail la adresa: umanitar@curier.ro

Curierul zilei - pag. 15

Doamnã Marilena Baraþã, Mã numesc Elena Tãnase, am 51 de ani ºi locuiesc în Medgidia, judeþul Constanþa. Nu mã lãsaþi, sînt disperatã ºi nu mai am nici un sprijin, decît pe cel moral, al mamei mele. Are 75 de ani ºi a avut pînã acum douã accidente vasculare cerebrale. Sînt singurul ei ajutor, dar ºi eu sînt bolnavã. Am lucrat 30 de ani ca asistentã medicalã, din care 5 am fost numai prin spitale. Am suferit 7 intervenþii chirurgicale, organismul mi-a slãbit ºi nici putere nu mai am. Doamnã Marilena, vreau sã vã spun cã în cei 25 de ani cînd am

cu prietenul sãu, n-a stat prea mult pe gînduri ºi l-a invitat la joacã. L-am privit lung ºi nu ne venea sã credem cã, de fapt, Andrei nu concepe sã fie despãrþit de ºcoalã ºi colegi ºi nu înþelege ce se întîmplã cu el. κi doreºte, ca orice alt copil, sã alerge, sã se plimbe, sã sarã, altfel spus, sã fie un copil normal. Nu mai e mult ºi poate Dumnezeu îi va da aceastã ºansã. Este programat pentru operaþie pe 15 noiembrie ºi, pînã atunci, pãrinþii lui trebuie sã plãteascã 29.000 euro la clinicã. Operaþia costã 2.000 de euro, iar recuperarea obligatorie pentru 65 de zile, cît va sta în continuare la clinicã, ajunge la 27.000 de euro. Dacã Andrei nu va fi operat într-o perioadã foarte scurtã, de cîteva luni, în trei ani el nu se va mai putea miºca deloc. Sprijiniþi-l pe Andrei!

Pentru detalii despre cazurile prezentate la O a m e n i c a r e a j u t ã o a m e n i , accesaþi site-ul www.marilenabarata.ro

Sîmbãtã, 5 noiembrie 2005

OAMENI CARE AJUTÃ OAMENI

Spune ce te doare!

Oameni care ajutã oameni:

Social

Cei care vor sã doneze bani o pot face în conturile:


Fapt divers

Doi comisari din cadrul Direcþiei Poliþiei de Ordine Publicã a IGP Bucureºti, ofiþeri ai Poliþiei Argeº ºi poliþiºti din Topoloveni, Bogaþi, Priboieni ºi Leordeni, au organizat ieri o acþiune de amploare privind furturile de lemne. Oamenii legii au dat lovitura la Priboieni, prizînd în flagrant zeci de þigani care au tãiat ºi furat material lemnos din pãdurile localnicilor.

Dupã acþiunea „Gaterul“, urmeazã „Pomul de iarnã“

Vremea în weekend

19 cãruþe cu lemne, capturate la Priboieni

Sîmbãtã

Amenzi de peste 200 de milioane lei Dupã ce þiganii s-au potolit, poliþiºtii au pus umãrul ºi au scos cãruþele din pãdure, pentru a face bilanþul. S-a aflat cã hoþii sînt rudari din Cãlineºti ºi vin la furat în Priboieni, alegînd o scurtãturã peste dealuri. Dupã aproximãrile fãcute de pãdurarii Ocolului Silvic Topoloveni, ieri s-au doborît 17 mc de lemne de stejar, paguba fiind estimatã la 19 milioane lei Comisarii Marcian Colman ºi Stan vechi. Cei în cauzã au fost identi- Popescu, de la Direcþia Poliþiei ficaþi ºi pe numele lor s-au întocmit de Ordine Publicã Bucureºti procese verbale de contravenþie, valoarea amenzilor aplicate fiind de peste 200 milioane lei. Cît despre motivele pentru care s-au apucat sã fure lemne, rudarii au spus cã acesta este singurul mod de a trãi: furã ºi vînd material lemnos ca sã cîºtige bani. Numai cã va trebui sã gãseascã altã sursã de venit, pentru cã poliþiºtii sînt hotãrîþi sã stopeze fenomenul, iar acþiunile de acest gen vor continua.

Sîmbãtã, 5 noiembrie 2005

A.P. Foto: C.T.

O datã finalizatã acþiunea „Gaterul“, activitãþile poliþiºtilor privind infracþiunile silvice nu s-au oprit aici. Conducerea Inspectoratului General al Poliþiei Române a pus în aplicare un nou plan la nivel naþional, denumit „Pomul de iarnã“, care vizeazã tot infracþiunile pe linie silvicã. În baza acestui plan, comisarii Marcian Colman ºi Stan Popescu, de la Direcþia Poliþiei de Ordine Publicã Bucureºti,

au sosit la Topoloveni, pentru o acþiune de combatere a furturilor de lemne. Poliþiºtii argeºeni aveau informaþii cã pãdurile din zona Dealul Mãnãstirii - Priboieni au devenit un adevãrat vad pentru hoþii de lemne ºi s-a organizat o descindere în zonã. Poliþiºtii, înarmaþi cu puºti, pentru cã în astfel de cazuri hoþii devin violenþi ºi încearcã sã scape, împreunã cu pãdurari ai Ocolului Silvic

Topoloveni, au ajuns în zona pãdurilor particulare din Dealul Mînãstirii, situate la limita cu fondul forestier de stat. Dupã cum am aflat de la comisarul Marcian Colman, oamenii legii aveau sã constate cã la Priboieni au loc cele mai multe tãieri ilegale de material lemnos, ºi asta pentru cã proprietarii nu au cerut sã le fie asiguratã paza terenurilor împãdurite.

Focuri de avertisment trase dupã hoþi La faþa locului, poliþiºtii aveau sã gãseascã în pãdure peste 30 de cãruþe, majoritatea încãrcate cu lemne, ºi aproape 70 de þigani, oameni în toatã firea, dar ºi copii. Înarmaþi cu drujbe, reuºiserã sã doboare sute de stejari, de diferite dimensiuni. La vederea

poliþiºtilor, cei ale cãror cãruþe încã nu fuseserã încãrcate au reuºit sã fugã cu atelaje cu tot. Acelaºi lucru l-au încercat ºi ceilalþi, numai cã atelajele nu s-au pus în miºcare, ba chiar au rãmas înþepenite în nãmol, deºi þiganii au dat bice cailor. Poliþiºtii au reþinut 19 cãruþe încãrcate cu lemne, dintre care trei atelaje rupte sub greutatea buºtenilor de stejar. Lucrurile s-au precipitat puþin ºi a fost nevoie de intervenþia masca-

þilor în momentul în care în pãdurea de pe Dealul Mînãstirii ºi-au fãcut apariþia alþi þigani, veniþi sã-ºi salveze confraþii. Ultimii se îndreptau ameninþãtor spre poliþiºtii aflaþi între cele douã tabere, moment în care rudarii au fost somaþi sã se opreascã. Pentru a li se demonstra cã oamenii legii nu glumesc, au fost trase douã focuri de avertisment în plan vertical cu gloanþe de cauciuc.

Secvenþe din filmul „Pomul de iarnã“; în rolurile principale, poliþiºtii ºi hoþii de lemne; locaþia: Priboieni

La mulþi ani!

Pentru cã n-a suportat transportul cu salvarea,

Bobocelului meu scump ºi drag, Dragoº C-tin Dumitru, la prinderea în buchetul vieþii a celui de-al treilea trandafir, îi doresc din tot sufletul multã sãnãtate, fericire, bucurii,

Pensionar dus la Bucureºti cu elicopterul împliniri ºi un cãlduros La mulþi ani! Mamaia Nina

Curierul zilei - pag. 16

NARG

Rubrica lui Pompy

Cine e cuminte ºi papã tot o sã creascã mare ºi voinic

O echipã medicalã a SMURD Bucureºti, coordonatã de doctorul Cristian Pantea, a sosit ieri dimineaþã la Piteºti pentru a lua un bolnav care nu suporta transportul în condiþii normale. A.P. Foto: C.T. Piteºteanul Alexandru Moculescu, de 61 de ani, tatãl a doi medici de la Spitalul Floreasca, s-a internat în Spitalul Judeþean cu hernie de disc. Starea pensionarului s-a agravat ºi acesta a ajuns sã nu se mai poatã miºca din cauza durerilor puternice. S-a hotãrît sã fie trimis la Bucureºti, numai cã Alexandru Moculescu n-ar fi suportat transportul cu o salvare, pensionarul avînd dureri la fiecare atingere. Din acest motiv, la Piteºti a fost chemat elicopterul, aparatul aterizînd în parcarea din faþa stadionului. Pensionarul a fost transferat din ambulanþa care

l-a adus în elicopter cu foarte mare grijã. Medicul Cristian Pantea ne-a spus cã pacientul, care suferã de o afecþiune gravã la coloana lombarã, va fi transportat la Spitalul Floreasca,

supus unor analize amãnunþite ºi probabil operat. Dupã aproximativ 10 minute de la aterizare, elicopterul a decolat spre Capitalã, medicii spunînd cã vor ajunge la destinaþie în 40 de mi-

nute. Cît timp elicopterul SMURD a staþionat, poliþiºtii de la Circulaþie au supravegheat traficul în zonã, oprindu-l în momentul în care aparatul s-a ridicat de la sol. ■

Cerul va mai prezenta înnorãri ºi izolat va ploua slab în prima parte a zilei, în estul regiunii. Vîntul va sufla slab pînã la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 10 ºi 14 grade, iar cele minime între 0 ºi 5 grade. Dimineaþa, local va fi ceaþã. La munte, cerul va fi temporar noros. Vîntul va sufla slab pînã la moderat. Temperatura aerului va fi în uºoarã creºtere.

Duminicã Cerul va fi variabil, iar vîntul va sufla în general slab. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 12 ºi 15 grade, iar cele minime între 1 ºi 5 grade. Dimineaþa, izolat va fi ceaþã. La munte, cerul va fi variabil, cu unele înnorãri spre searã ºi noaptea. Vîntul va sufla în general slab. Temperatura aerului va avea valori comparabile cu ale zilei precedente.

Luni Cerul va fi temporar noros ºi doar pe spaþii restrînse va ploua slab. Vîntul va sufla în general slab. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 12 ºi 15 grade, iar cele minime între 1 ºi 5 grade. Dimineaþa, izolat va fi ceaþã. La munte, cerul va fi temporar noros ºi pe spaþii restrînse vor fi precipitaþii sub formã de ploaie, dar ºi sub formã de lapoviþã ºi ninsoare. Vîntul va sufla în general slab. Temperatura aerului va avea valori comparabile cu ale zilei precedente.

Serviciul Meteo Piteºti

Chiriaºul a murit în casa gazdei Un localnic de pe strada Bãnãnãi a sunat asearã la Salvare, solicitînd ajutor pentru chiriaºul sãu, pe care-l gãsise inconºtient în camerã. Cadrele medicale care au rãspuns solicitãrii au constatat cã piteºteanul Vasilicã Luca, de 50 de ani, era mort. Poliþiºtii chemaþi la faþa locului au aflat cã bãrbatul locuia de ceva timp într-o camerã a casei cu nr. 194 ºi îl ajuta pe proprietar la diferite treburi. Asearã, Luca a intrat în camerã sã-ºi schimbe hainele. Purta doar un tricou ºi

chiloþi cînd se pare cã i-a venit rãu ºi a cãzut lîngã pat, fiind gãsit mai tîrziu de proprietar. Poliþiºtii au stabilit cã nu e vorba de o moarte violentã, iar autopsia va stabili cauza decesului. A.P. Foto: C.T.

Trustul de presã

Curierul zilei EDITORI: Preºedinte

Marilena Baraþã e-mail mb@curier.ro

Director general

Constantin Neguþ e-mail cn@curier.ro

05..11.2005  
05..11.2005  

ZILEI de 42.000.000 lei! Sindicaliºtii din Învãþãmînt vã sfãtuiesc: ASTÃZI, ÎN DIRECT LA OTV, LA ORA 13,00 pag. 5 NU ÎL PIERDEÞI! „„„„AAAAmm...

Advertisement