Page 1

PROGRAMA ELECTORAL - ELECCIONS MUNICIPALS 2019


Aquesta és la tercera vegada que ens presentem a les eleccions municipals. Els primers quatre anys vam restar a l’oposició i aquesta darrera legislatura hem estat governant, assumint l’alcaldia els últims dos anys. Vivim compromeses amb què un altre món és possible i que és necessari bastir-lo des dels municipis, treballant de manera horitzontal, teixint unitat popular i portant la vida política al carrer. A continuació us presentem les propostes del nostre programa polític. Les propostes estan dividides en 5 eixos. A cada eix trobareu els objectius de cara a la nova legislatura i també les actuacions que ja hem impulsat com a CUP Artés. Només ens queda convidar-vos a passejar pel programa, a llegir-lo i a participar activament, cuidant-nos i treballant pel poble. Ens queda molta feina per fer i tenim l’entusiasme i les ganes per fer-la. Per això necessitem el vostre suport, un suport per seguir avançant, juntes, i arrelar el canvi. “Molta gent creu que lluitar és agafar una arma, però lluitar és unir-se per defensar una idea” Neus Català


1.

APROFUNDIMENT DEMOCRÀTIC Construïm sobiranies des de baix

A dia d’avui hi ha una major exigència popular quant a la qualitat democràtica: cada vegada més gent vol saber millor què està passant, i vol que la seva veu sigui tinguda en compte en contextos de participació col·lectiva. És per això que seguirem treballant en l’aprofundiment democràtic i seguim apostant per espais de participació popular i de democràcia directa, que vagin de baix cap a dalt, des del carrer cap al consistori. Seguim creient que sense transparència i informació, sense el control dels serveis públics i sense donar comptes de les accions que es realitzen, no s’aconsegueix apoderament popular.


QUÈ HEM FET AQUESTS ÚLTIMS QUATRE ANYS? · Realització dels Pressupostos Participatius per a decidir col·lectivament com ha de ser la despesa municipal. · Municipalització del servei de jardineria. · Municipalització de la neteja de les escoles Dr Ferrer i Moixaines. · Preparació de la nova licitació en la gestió de l’aigua. · Realització d’un estudi de viabilitat de la mancomunació dels serveis funeraris a nivell comarcal. · Adequació de la Sala 2 de gener per a fer cerimònies laiques. · Realització d’una nova valoració dels Llocs de Treball, creació del Comitè de Seguretat i Salut, i regularització d’alguns llocs de treball, com per exemple, el de dinamitzador/a del Kanal. · Creació de l’app Artés Approp. · Realització de dues Audiències Públiques anuals per a explicar el pressupost municipal i per donar comptes de les accions de govern. · Revisió i actualització de multituds d’assegurances, proveïdors, serveis, convenis, etc. de l’Ajuntament que feia anys que no es tenien en compte. · Aprovació del Codi de governança i bon govern. · Elaboració del Pla de Responsabilitat Social Corporativa. · Traspàs de les finances municipals a una cooperativa de crèdit. · Incorporació d’algunes clàusules per promoure una compra i una contractació més socialment responsable.


OBJECTIUS PER AQUESTA NOVA LEGISLATURA · Continuar amb els Pressupostos Participatius com a eina clau de transparència, participació i creixement democràtic. Augmentar-ne la participació i aprofundir en el debat sobre la gestió de les finances municipals, tant pel que fa a les despeses com als ingressos. · Continuar la remunicipalització dels serveis bàsics que actualment s’ofereixen en règim de concessió, com per exemple el servei de subministrament de l’aigua per assegurar que sigui universal i de qualitat. · Acabar amb el monopoli de la mort: construir una sala de vetlles, liderar la mancomunació d’un servei funerari comarcal i continuar promocionant la creació d’una associació funerària veïnal. · Aplicar mesures per a millorar la situació de la plantilla municipal tals com la funcionarització de personal o continuar amb la regularització de llocs de treball i el provisionament definitiu de places. · Dotar de més eines de participació a la ciutadania en la presa de decisions pel bon funcionament de serveis i infraestructures: millorar les funcionalitats de l’aplicació Artés Approp; facilitar i optimitzar el vincle entre les entitats; establir mecanismes, pautes i dinàmiques als centres educatius per tal d’incrementar la participació juvenil; dinamitzar consells transversals per poder prendre decisions vinculants conjuntament amb l’Ajuntament.


· Transparència total en la informació. Mantenir les Audiències Públiques per a explicar les propostes dels pressupostos municipals i rendir comptes de les accions realitzades. · Continuar la revisió i actualització de les assegurances, proveïdors, serveis, convenis.... de l’Ajuntament a fi de reduir al màxim les despeses, tot mantenint-ne o augmentant-ne les cobertures i serveis. · Fomentar el treball amb entitats financeres de caràcter ètic i popular. Continuar amb el canvi cap aquestes finances en l’economia del consistori i potenciar-ne l’ús entre les entitats i la població. · Promoure la compra i la contractació pública responsable amb la incorporació sistemàtica en qualsevol licitació de clàusules socials, de gènere, ètiques i ambientals, un pas més enllà de les que s’han d’incorporar per llei.


2.

TERRITORI I ECOLOGIA

Per un municipi adaptat a l’entorn, energèticament sobirà i en transició cap al residu zero Davant d’uns efectes palpables del canvi climàtic que poden ser irreversibles, és imprescindible seguir construint propostes que des de l’ecologisme situïn la defensa de la vida posada al centre mitjançant polítiques públiques al nostre poble. Conscients del context de canvi accelerat de les condicions ambientals i el deteriorament de l’entorn natural, les nostres propostes polítiques van encaminades a construir un municipi i un territori resilient i autosuficient, que garanteixi la qualitat de vida i el benestar actual i futur. Un municipi en equilibri ecològic amb l’entorn natural que trenqui les lògiques consumistes reduint significativament l’ús de matèria i d’energia.


QUÈ HEM FET AQUESTS ÚLTIMS QUATRE ANYS? · Realització de l’Avanç de POUM. · Pacificació del trànsit al carrer Jardí i a l’entrada de Cal Sitges. Realització de projectes de pacificació del trànsit pels carrer Manresa, Hospital, Arquitecte Gaudí i Sant Pere. · Ampliació de les voreres a l’Enric Guadayol i a l’entrada del parc. · Realització del projecte «100% Fet a Artés». · Creació del projecte d’Horts Municipals. · Organització de concerts de proximitat durant el mes de juliol. · Millora dels tancaments de la Cruïlla i Kanal, Escorxador i Ajuntament. · Millora dels sistemes de calefacció a l’Ajuntament, Camp de futbol, i planificat al Kanal i la Cruïlla per aquest 2019. · Substitució per LEDs de l’enllumenat públic (excepte Vista Pirineu) i del Centre Cívic, pavelló i l’escola Dr Ferrer.


· Foment de compra col·lectiva de plaques solars, i instal·lació de plaques a l’escola Dr. Ferrer i a l’escola bressol. · Realització d’un estudi per instal·lar una xarxa de calor per als edificis públics. · Impuls de la XASACC (Xarxa per la Sobirania Alimentària de la Catalunya Central) · Contractació d’un enginyer durant 6 mesos per fer auditories energètiques a usuàries de Serveis Socials. · Inici de les obres de consolidació de l’Espai del Patrimoni Local (casa del costat del museu) i l’elaboració del projecte per col·locar un ascensor i millorar l’accés al Museu. · Instal·lació d’una zona de càrrega de vehicles elèctrics a Cal Sitges. · Compra d’un cotxe elèctric per a la brigada municipal. · Bonificacions dels impostos per l’ús de cotxes elèctrics. · Actualització del Pla Director de l’aigua. · Millores al clavegueram del carrer Enric Guadayol i la consolidació del torrent.


OBJECTIUS PER AQUESTA NOVA LEGISLATURA · Aprovar de manera consensuada i participativa el POUM al llarg d’aquesta legislatura. Apostem pel decreixement, per un poble cohesionat, sostenible i amb mirada feminista. · Seguir el treball iniciat per pacificar el trànsit, en consonància amb el pla de mobilitat i l’avanç de POUM. Prioritzem incidir en l’amplada de les voreres, seguir transformant en plataforma única aquells carrers amb una amplada que impedeix la mobilitat segura dels i les vianants i continuar amb la conversió de carrers en zona de vianants com per exemple el carrer del Carme i la zona de la plaça de l’església, afavorint i potenciant el seu dinamisme i activitat. · Seguir millorant el sistema de recollida selectiva porta a porta, elaborant un nou plec tècnic, amb l’objectiu d’assolir quotes de reciclatge superiors al 75%, disminuir el percentatge d’impropis i aplicant una taxa per generació. · Crear el projecte de Barraca Municipal: un instrument per potenciar el sector primari com a font d’ocupació i foment del consum d’agricultura de proximitat, especialment l’ecològica, tot disposant d’un banc d’eines agrícoles, un banc de terres en desús o un punt de venda comunitari. Apostar per la transició agroecològica de la pagesia. · Crear un comissionat pel casc antic per prioritzar la seva conservació, dinamització i evitar-ne la degradació. Fomentar-ne la rehabilitació per tal que esdevingui una zona més compacta, còmode i amb més atractiu turístic.


· Redactar i aprovar participativament el Pla local residu 0 adoptant les mesures necessàries per tal de prevenir la generació de residus (especialment els envasos) i promoure la compra verda. · Dissenyar una estratègia energètica local fent un estudi de quin és el consum energètic final del municipi i del màxim potencial de generació amb energies renovables. Apostem per adequar la normativa municipal per facilitar la instal·lació d’autogeneració i estalvi amb energia solar i per promoure la creació d’una instal·lació col·lectiva d’energies renovables. · Seguir liderant la XASACC (Xarxa per la Sobirania Alimentària a la Catalunya Central), creada fa un any gràcies a l’impuls de l’Ajuntament d’Artés i que té com a objectiu donar suport a sistemes alimentaris locals, sostenibles, inclusius i diversificats que reflecteixin els valors del territori. · Revisar i millorar conjuntament amb les comunitats de regants la gestió de l’aigua: implantar programes d’ajudes i subvencions que facilitin la transició cap a models de reg més eficients i sostenibles com el degoteig, la exsudació i la implantació de dipòsits recol·lectors d’aigua. · Seguir oferint auditories energètiques amb la finalitat de reduir la despesa i millorar l’eficiència. Obrir aquestes auditories a un ventall de públic més ampli. · Acabar les obres de l’Espai del Patrimoni Local (casa museu) per tal que esdevingui el centre turístic municipal del casc antic. Dotar-lo d’activitat i autonomia pròpia.


· Seguir amb l’eliminació de les barreres arquitectòniques en edificis municipals. Millorar, per exemple, l’accés al Pavelló per a persones amb diversitat funcional. · Instal·lar infraestructures agroalimentàries tals com un obrador compartit o un escorxador públic per aviram per millorar els sistemes curts en l’agroalimentació fomentant la transformació d’aliments. · Establir sistemes de vehicles compartits (cotxe, bicicleta,...) afavorint la mobilitat sostenible i tendint al decreixement global del número de vehicles contaminants. · Definir trajectes escolars segurs en consonància amb el pla de mobilitat i la col·laboració de les escoles i el Projecte Educatiu de Poble. · Aplicar el pla director de l’aigua que implica, entre altres coses, l’execució de l’obra del dipòsit de la Paloma per aconseguir una pressió suficient i la substitució progressiva de la xarxa de fibrociment. · Millorar la xarxa de clavegueram del municipi. Elaborar el pla director de la xarxa de clavegueram com a pas previ a l’inici de les obres per adequar-la i millorar-la. · Promoure les iniciatives de xarxes d’internet obertes, lliures i neutrals. Implementar de manera progressiva el programari lliure a l’Ajuntament i posar en marxa programes de formació i capacitació digital per a la ciutadania.


· Consolidar el projecte dels Horts Municipals fent una campanya d’informació del seu ús, funcionament i el model d’autogestió. Apostem per millorar les infraestructures i la gestió de l’aigua, oferir la possibilitat de crear parcel·les d’ús comunitari per a persones per millorar la seva autosuficiència, reivindicant així el seu ús social. · Incidir en la millora de la neteja viària el respecte a l’espai comú i públic, realitzant les campanyes necessàries i la modificació dels plecs tècnics o municipalització si s’escau.


3.

JUSTÍCIA SOCIAL

Defensa dels drets socials conquerits: Per un municipi inclusiu i cohesionat L’actual situació de crisi econòmica que pateix el nostre país ha derivat en una crisi social de grans magnituds que està agreujant la bretxa social i empitjorant les condicions de vida de moltes famílies. Però no només fem referència a persones que perden la casa o la feina, sinó que estem davant d’una crisi social greu on el percentatge de persones que viu sota el llindar de la pobresa s’incrementa, i a la nostra vila també. Per tant seguirem defensant els drets socials bàsics, i utilitzarem la fiscalitat, l’economia i la solidaritat per continuar treballant en la redistribució de la riquesa i la reversió de les desigualtats, posant la vida al centre.


QUÈ HEM FET AQUESTS ÚLTIMS QUATRE ANYS? · Elaboració del Pla local d’habitatge. · Creació de l’Oficina Local d’Habitatge. · Revisió d’impostos, taxes i preus públics com per exemple una diferenciació de l’IBI segons usos. · Increment de l’IAE fins a 5 punts. · Bonificacions de la taxa per rehabilitació d’habitatges i de façanes. · Augment de les hores de servei setmanal de l’OMPLE (Oficina Municipal de Projecció Laboral i de l’Emprenedoria) · Concessió d’ajuts per al pagament de part del lloguer per a joves del municipi. · Inici del projecte «Activem-nos i Respirem» amb la participació d’un centenar de persones l’any. · Creació de l’Aula Socioeducativa i posada en funcionament amb 20 infants atesos anualment. · Realització de 3 edicions dels Microcrèdits a interès 0, per fomentar l’emprenedoria. · Elaboració del projecte «Fem veïnat». · Creació dels bancs d’Ajudes Tècniques i d’Articles neonatals.


OBJECTIUS PER AQUESTA NOVA LEGISLATURA · Garantir la continuïtat de l’Oficina Local d’Habitatge d’Artés com a instrument que faciliti l’accés a un habitatge digne a la vila. L’oficina és un element actiu i catalitzador que vetllarà per un lloguer just i per incidir en el mercat immobiliari mitjançant la cerca de nous acords de compra o lloguer no especulatius. · Seguir desplegant una política de fiscalitat municipal basada en la justícia distributiva en totes aquelles taxes i preus públics on sigui possible, com subvencionar l’IBI segons la capacitat econòmica. · Facilitar la rehabilitació dels habitatges del municipi mitjançant la cessió a la Borsa d’Habitatge o a través d’ajuts com per exemple microcrèdits. Els habitatges del Casc Antic serien prioritaris en les actuacions. · Facilitar la mobilització del parc d’habitatge buit del municipi potenciant la Borsa d’Habitatge, iniciada aquesta legislatura, per promoure el lloguer a preu per sota del mercat. Aplicar mesures com un recàrrec del 50% de l’Impost als Béns Immobles als pisos considerats buits. · Assegurar, a través de la municipalització, la continuïtat del Projecte OMPLE (Oficina Municipal de Projecció Laboral i de l’Emprenedoria, proposat per la CUP el 2013) posant els recursos necessaris perquè puguin desenvolupar-se polítiques d’ocupació, d’acompanyament en l’autoocupació i l’emprenedoria, de consolidació del teixit empresarial local i de foment de projectes d’economia social solidària.


· Establir mecanismes transversals per estimular l’ocupabilitat juvenil i garantir-ne la seva emancipació. Utilitzar el Kanal com a espai d’apoderament juvenil, l’Oficina d’Habitatge com a eina pel foment de l’emancipació, o bé l’OMPLE per l’assessorament en la formació i la inserció al món laboral, creant una borsa de treball que permeti connectar el jovent amb les empreses locals. · Consolidar el projecte “Activem-nos i Respirem”: programa creat durant la legislatura 20152019 dirigit a la gent gran i a famílies i persones amb dependència. · Potenciar els productes de proximitat i els ecològics, i promoure les empreses agroalimentàries i el petit comerç. Donar continuïtat al projecte 100% Fet a Artés, que pretén potenciar el consum de productes locals i fomentar la venda d’aquests productes als comerços del municipi. · Garantir el compliment de la llei 24/2015 de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica a fi d’evitar talls en els subministraments elèctrics en situacions de pobresa energètica. · Preservar i ampliar l’oferta de l’Aula Oberta creada durant aquesta legislatura. Un espai educatiu, inclusiu i dinàmic d’atenció i suport a infants i famílies. · Crear una Taula sobre Pobresa Energètica per assessorar a les famílies desafavorides sobre com gestionar i garantir-se els subministraments bàsics.


· Facilitar la creació de nous projectes empresarials i donar eines als existents, com continuar amb la concessió de microcrèdits sense interès ni avals per al seu atorgament. · Promoció de l’Economia Social Solidària des d’un àmbit supramunicipal. Continuar formant part de l’Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central i de la Xarxa de Municipis per a la Economia Social i Solidària (XMESS). · Desplegar el Projecte “Fem veïnat”, programa de voluntariat sorgit dels pressupostos participatius del 2017 per a l’acompanyament a la gent gran o a persones amb necessitats. · Crear la “Marca Artés” amb una política de dinamització identitària i turística, aprofitant per posar en valor el patrimoni cultural, natural i històric del municipi. Apostem per reorientar en aquesta direcció tant la Fira com la festa de la Verema. · Establir un espai amb serveis comuns, on es puguin compartir rentadora, cuina, dutxa i llit, per acollir demandes socials o casos d’emergència. · Fer de la Taula del Comerç, creada durant aquesta legislatura, un espai on tot el comerç es vegi representat i es puguin decidir les accions per dinamitzar-lo.


4.

CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Impulsem una cultura socialment emancipadora Cal generar un coneixement crític que permeti desenvolupar la capacitat creativa de la persona des de l’àmbit local, que permeti canviar el model cultural imposat basat en el consumisme compulsiu i massificat que només té en compte els balanços econòmics. Un coneixement entès com a formació de tothom i en tots els àmbits, que parteix de la memòria històrica, i que ha d’aprofitar l’oci també com a moment d’aprenentatge col·lectiu.


QUÈ HEM FET AQUESTS ÚLTIMS QUATRE ANYS? · Adequació i millora de la Sala 2 de Gener. · Memòria històrica: celebració del Centenari de la Revolta dels Burots i recerca sobre Claudi Sala. · Obertura del recinte del Complex de Cal Sitges, retirant el mur i prioritzant-ne l’ús per a les vianants. · Realitzacions de camps de treball amb jovent vinculats al treball arqueològic.


OBJECTIUS PER AQUESTA NOVA LEGISLATURA · Disposar d’un espai interior d’arts escèniques de petit format amb les condicions tècniques, de sonoritat i visibilitat adequades. Valorem la possibilitat d’adequar un espai ja existent i/o construir-ne un de nou. Treballar de manera consensuada amb els agents locals implicats. · Oferir més espais a l’aire lliure per fomentar la pràctica de l’esport i així afavorir el benestar físic: gimnàs a l’aire lliure, boulder o ampliar la zona de volei a l’estiu. · Continuar dignificant i divulgant la memòria històrica artesenca, de manera participada i col·lectiva, amb la creació d’una Taula de la Memòria Històrica. · Oferir més espais de decisió participatius i vinculants per a l’elecció de la programació cultural: obrir les comissions de festes i seguir potenciant una programació cultural diversa de manera periòdica. · Transformar espais del nostre poble per promoure jornades d’art i cultura al carrer, com per exemple els concerts a la plaça del Padró. · Continuar millorant l’exterior del Complex Cultural de Cal Sitges adequant l’espai perquè es puguin realitzar arts escèniques a l’exterior.


· Revisar el Projecte Educatiu de Poble, fent propostes més concretes i consensuant les actuacions amb tots els agents educatius del municipi (formals, no formals i informals - famílies, comerç, gent gran...). · Afavorir l’educació intercultural i interseccional, promovent jornades, trobades i tallers que propiciïn la relació entre les persones. · Garantir un esport inclusiu: dotar dels recursos necessaris als equipaments esportius afavorint la perspectiva de gènere i fomentar activitats esportives i lúdiques inclusives per a persones amb diversitat funcional. · Oferir formació, recursos, eines i suports als agents educatius formals i no formals del municipi partint de les necessitats detectades i poder-ho aplicar: treballar la coeducació i l’educació en la diversitat sexual i de gènere. · Oferir un espai de trobada familiar per compartir experiències i inquietuds sobre la criança donant la possibilitat d’organitzar tallers i xerrades en funció de les necessitats generades. · Fomentar la pràctica d’esports sense gènere, no competitius, d’equips mixtes i revaloritzar els equips femenins. · Promocionar amb els clubs esportius municipals la realització de rotacions de pràctiques dels esports amb els infants del municipi.


5.

FEMINISMES

Construïm un municipi feminista i amb perspectiva LGTBI

Entenem el feminisme com una pràctica i lluita per la llibertat, la igualtat, la justícia i la no discriminació, exclusió o explotació de les dones pel fet de ser-ho. Així doncs volem que des del municipi es lluiti per a fer front al patriarcat capitalista. La CUP apostem pel feminisme de classe, amb una mirada interseccional, per tal de donar una resposta més global i completa als creuaments entre els diferents eixos de desigualtat: gènere, origen ètnic, classe social, diversitat funcional, opció sexual, etc. Per tots aquests motius apostem per treballar per uns municipis feministes que posin al centre del funcionament social la reproducció de la vida, la generació de condicions materials de vida dignes per a les classes populars en general i per a les dones en particular i que treballin per a un abordatge integral de les violències patriarcals i masclistes.


QUÈ HEM FET AQUESTS ÚLTIMS QUATRE ANYS? · Realització del Pla d’Igualtat de Gènere de l’Ajuntament. · Creació del Protocol contra agressions sexistes en l’àmbit de l’oci nocturn al municipi d’Artés. · Reivindicacions de dates senyalades en el camp del feminismes i dels drets socials tals com el 8M, 20N o 25N. · Edició de la publicació “Història d’Artés a través del testimoni de les dones”.


OBJECTIUS PER AQUESTA NOVA LEGISLATURA · Crear una Oficina d’Atenció a la Dona i LGTBI: oferir informació, orientació i recursos en els àmbits laboral, jurídic i psicològic, espai d’atenció en cas de violència de gènere i LGTBIfòbica; conscienciació i sensibilització de gènere mitjançant campanyes de visibilització de la diversitat sexual, de mètodes alternatius de recolliment menstrual i ubicació d’espais segurs per a l’alletament. · Apostar per la creació del Pla d’Igualtat de Gènere d’Artés partint d’una diagnosi participativa i consensuant les actuacions a realitzar amb la ciutadania. El pla constarà d’un conjunt d’objectius i mesures que permetran desenvolupar una estratègia integral orientada a millorar i equilibrar la situació de dones i homes al municipi. · Elaborar els pressupostos municipals amb perspectiva de gènere, per canviar-ne la neutralitat aparent entre homes i dones, i enfortir la transversalitat de gènere. · Millorar espais, estructures i equipaments públics per garantir-ne la inclusió i la seguretat, per exemple minimitzant les zones fosques. · Impulsar la creació de cooperatives de treball per dignificar els treballs domèstics i de cures. · Realitzar programes d’orientació i inserció laboral amb les famílies de les dones que cerquen feina per motivar canvis en els rols de gènere familiar vers l’ocupació i les tasques domèstiques.


· Assessorar les empreses i oferir suport tècnic per la implementació de mesures de Responsabilitat Empresarial Social (RES) en termes de conciliació laboral-familiar i d’igualtat i no-discriminació. · Oferir formacions al personal del Consistori per garantir un municipi i espais de treball lliures d’estereotips de gènere. · Procurar dinàmiques de no-confrontació i de cures per tots els agents implicats en el Consistori: vetllar pel benestar de totes les parts implicades i així generar sinergies positives per garantir un bon funcionament. · Implementar programes per tal d’eliminar la segregació horitzontal entre homes i dones, que fa que les dones es concentrin en llocs de treball caracteritzats per una remuneració i un valor social inferiors. · Redefinir els espais comunitaris del poble com places, bancs, parcs que incentivin el contacte i el vincle humà.


CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR D’ARTÉS 1. PERE BITRIU COMALLONGA 2. ISRAEL FALCÓ MARTÍNEZ 3. MARIONA ALTIMIRA SALLENT 4. ÀNGEL CAMACHO PEREZ 5. ANNA SANCHEZ TORT 6. KIKU CASADEVALL PÉREZ 7. ALBA VINYES CORMINA 8. CARLES LÒPEZ MAGEM 9. ANNA CARRERA ROCADEMBOSCH 10. NURI VALLDEORIOLA PICANYOL 11. CARLOS BABÍ VILA 12. MARTA MAGRANS ANGLÈS

artes.cup.cat

@cup_artes

@cupartes

@cupArtesBages

13. ERNEST CLOTET BERENGUER 14. LIOBA VILARASAU CLOTET 15. ELENA MAGEM MAS 16. IGNASI LLOVET ROCA 17. LAURA BORRALLERAS SALADA 18. RAFA GONZALEZ BERNAL 19. GENI LOPEZ ROMAN 20. XAVI CIPRIANO LINDEZ 21. MARC COMERMA RAMOS 22. XELL SAUS MORENO 23. VÍCTOR GRANÉ PLADEVALL

Profile for CUP Artés

Programa electoral - CUP Artés 2019  

Arrelem el Canvi. Programa electoral de la CUP Artés per a les eleccions municipals del 26 de maig de 2019

Programa electoral - CUP Artés 2019  

Arrelem el Canvi. Programa electoral de la CUP Artés per a les eleccions municipals del 26 de maig de 2019

Profile for cupartes
Advertisement