Page 1


SECRETARIA GENERAL DEPARTAMENT DE FE PUBLICA

PLE DE LA CORPORACIÓ CONVOCATÒRIA -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Núm.: 13 Sessió: ORDINÀRIA Data: 28/11/2011 Hora: 19.00 h. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Per ordre del Sr. Batlle, i d’acord amb l’art. 133 del ROM us notifico i us convoco a la sessió del Ple de la Corporació que es ressenya a la capçalera, i que tindrà lloc d’acord amb l’ordre del dia reproduït a continuació, a la Sala de Sessions de l’Ajuntament. El Secretari General

Sr. Isidre Martí i Sardà Sitges, 24 de novembre de 2011 ORDRE DEL DIA APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA NÚM 12 DE LA SESSIÓ DE DATA 24 D’OCTUBRE DE 2011. PRESA DE POSSESSIÓ DEL SENYOR MARC QUERO LLORENS, COM A REGIDOR DE L’AJUNTAMENT DE SITGES EN SUBSTITUCIÓ DEL SENYOR PAU PÉREZ DE ACHA BEAMONTE. DICTAMENS COMISSIÓ INFORMATIVA DE PRESIDÈNCIA, SERVEIS CENTRALS I SERVEIS A LES PERSONES. 1.- REGIDORIA DE RELACIONS CIUTADANA I JOVENTUT

INSTITUCIONALS,

PARTICIPACIÓ

1.1.- Departament de Relacions Institucionals Servei de Joventut 1.1.1.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DEL REGLAMENT INTERN DE L’ESPAI JOVE DE SITGES

2- REGIDORIA D’ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS 2.1.- Departament de Recursos Humans i Organització Servei de Recursos Humans 1


SECRETARIA GENERAL DEPARTAMENT DE FE PUBLICA

2.1.1.- DONAR COMPTE DEL DECRET DEL BATLLE NÚM. 943/11, DE DATA 03/11/2011 2.1.2.- DONAR COMPTE DEL DECRET DEL BATLLE NÚM. 935/11, DE DATA 31/10/2011

3- REGIDORIA DE CULTURA I COOPERACIÓ 3.1.- Cultura i Cooperació Servei de Cultura i Cooperació 3.1.1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ AL PLE DEL CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA ALT PENEDÈS-GARRAF 3.1.2.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DEL CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT DE SITGES I L'ASSOCIACIÓ AMICS DE L'ORGUE DE SITGES PER A 2011

4.- SECRETARIA GENERAL 4.1.- Departament d’Assessoria Jurídica 4.1.1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU DE LA RENOVACIÓ DE LA COMISSIÓ D’ESTUDI PER A L’ORDENANÇA DE VIDEO VIGILÀNCIA, CIRCULACIÓ DE VIANANTS I DE VEHICLES I D’ACCESSOS A LA ZONA DE VIANANTS

5.- INTERVENCIÓ GENERAL 5.1.- Departament de Serveis Econòmics i Gestió Pressupostària 5.1.1.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DELS EXPEDIENTS DE MODIFICACIONS DE CRÈDIT DEL PRESSUPOST 2011 NÚMEROS 12CE/11 I 09SC/11. 5.1.2.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE L’EXPEDIENT MODIFICACIÓ DE CRÈDIT DEL PRESSUPOST 2011 NÚMERO 10SC/11

DE

5.2.- Departament de Control Financer 5.2.1.- DONAR COMPTE DE L’INFORME DE CONTROL FINANCER NÚMERO ACF 001/11 SOBRE ELS MOVIMENTS DE LES TARGETES DE CRÈDIT VISA DEL CONSISTORI DES DE L’ANY 2008 FINS AL PRIMER SEMESTRE DE 2011 I DELS MOVIMENTS DE LES TARGETES DE CRÈDIT DE TURISME DE SITGES I SITGES MODEL XXI SAU 2


SECRETARIA GENERAL DEPARTAMENT DE FE PUBLICA

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 6.- REGIDORIA D’URBANISME, HABITATGE I ACTIVITATS 6.1.- Departament de Patrimoni 6.1.1.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LA RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES PEL “CLUB DE GOLF TERRAMAR” DE SITGES A L’ACORD D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT D’ADJUDICACIÓ DIRECTA DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ DEMANIAL D’ÚS PRIVATIU D’UNS TERRENYS SITUATS AL COSTAT EST DE L’AVINGUDA DE CAN GIRONA. 6.1.2.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LA PRESA EN CONSIDERACIÓ DE LA PROPOSTA DE L’ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS I CIUTADANS DE QUINT MAR PER L’ATORGAMENT D’UNA CONCESSIÓ DEMANIAL AL CENTRE CÍVIC DE QUINT MAR PER AL DESENVOLUPAMENT D’UNA ACTIVITAT DE BAR RESTAURANT. APROVACIÓ INCIAL DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ. 6.2.- Departament d’Ordenació del Territori Servei de Gestió i Planificació Urbanística 6.2.1.- APROVAR INICIALMENT, SI S’ESCAU, EL CONSELL ASSESSOR DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT DE SITGES 6.3.- Departament d’Activitats Servei de Llicències d’Activitats 6.3.1.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE LA DEROGACIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL NÚMERO 4.8) DE L’ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, REGULADORA DELS ESTABLIMENTS MUSICALS DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIO DE LA VILA 7.- REGIDORIA D’OCUPACIÓ, EMPRESA I INICIATIVES ECONÒMIQUES 7.1.- Departament d’Ocupació, Empresa i Iniciatives Econòmiques Servei d’Iniciatives Econòmiques 7.1.1.- RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACORD DE JUNTA DE GOVERN D’APROVACIÓ DE LA MINUTA D’UN CONVENI ENTRE L’ AJUNTAMENT DE SITGES I LA SOCIETAT MUNICIPAL “SITGES MODEL XXI, S.A.”, PER LA CESSIÓ D’UN ESPAI PER AL CENTRE D’EMPRESES CREATIVES A SITGES. 3


SECRETARIA GENERAL DEPARTAMENT DE FE PUBLICA

8.- REGIDORIA DE TRADICIONS I FESTES 8.1.- Departament de Tradicions i Festes Servei de Tradicions i Festes 8.1.1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA CREACIÓ DE LA COMISSIÓ DE REIS I NOMENAMENT DELS SEUS MEMBRES. 8.1.2.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA PROPOSTA DE NOMENAMENT DEL NOU PRESIDENT I DELS NOUS MEMBRES DE LA COMISSIÓ DE FESTA MAJOR I SANTA TECLA.

9.- PRECS I PREGUNTES. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.

4

Ordre del dia del Ple de Novembre  
Ordre del dia del Ple de Novembre  

Ordre del dia del Ple Ordinari Municipal del 28 de Novembre

Advertisement