Page 1


SECRETARIA GENERAL DEPARTAMENT DE FE PUBLICA

PLE DE LA CORPORACIÓ CONVOCATÒRIA -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Núm.:5 Sessió: ORDINÀRIA Data: 24/04/2012 Hora: 19.00 h. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Per ordre del Sr. Batlle, i d’acord amb l’art. 133 del ROM us notifico i us convoco a la sessió del Ple de la Corporació que es ressenya a la capçalera, i que tindrà lloc d’acord amb l’ordre del dia reproduït a continuació, a la Sala de Sessions de l’Ajuntament. El Secretari General

Sr. Isidre Martí i Sardà Sitges, 20 d’abril de 2012 ORDRE DEL DIA 0.1- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA NÚM 3 DE LA SESSIÓ DE DATA 26 DE MARÇ DE 2012. 0.2.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA NÚM 4 DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DE DATA 30 DE MARÇ DE 2012.

DICTAMENS COMISSIÓ INFORMATIVA DE PRESIDÈNCIA, SERVEIS CENTRALS I SERVEIS A LES PERSONES. 1- REGIDORIA D’ALCALDIA 1.1.- Alcaldia 1.1.1.- APROVACIÓ DEFINITIVA, SI S’ESCAU, DEL REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL (ROM) I RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES. 1.1.2.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 12 D’ABRIL DE 2012 EN RELACIÓ A L’ASSUMPCIÓ DE LES DESPESES DERIVADES DE LA DEFENSA JURÍDICA DE DOS ÀNTICS REGIDORS.

2- REGIDORIA DE PREVENCIÓ, SEGURETAT I MOBILITAT 2.1.- Departament de Prevenció, Seguretat i Mobilitat 1


SECRETARIA GENERAL DEPARTAMENT DE FE PUBLICA

Servei de Mobilitat 2.1.1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL PLA DE MILLORES DEL SERVEI DE TRANSPORT PÚBLIC DEL MUNICIPI DE SITGES 2011/2014 2.1.2.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU DE LA RENOVACIÓ DE LA COMISSIÓ D’ESTUDI PER A L’ORDENANÇA DE VIDEO VIGILÀNCIA, CIRCULACIÓ DE VIANANTS I DE VEHICLES I D’ACCESSOS A LA ZONA DE VIANANTS

3- REGIDORIA DE CULTURA I COOPERACIÓ 3.1.- Cultura i Cooperació Servei de Cultura i Cooperació 3.1.1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL COMPTE JUSTIFICATIU I DEL RECONEIXEMENT DE L’OBLIGACIÓ DEL 20% RESTANT DE LA SUBVENCIÓ REFERENT AL CONVENI AMB L’ASSOCIACIÓ CONCERTANTE PER A 2011 3.1.2.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL COMPTE JUSTIFICATIU I DEL RECONEIXEMENT DE L’OBLIGACIÓ DEL 20% RESTANT DE LA SUBVENCIÓ REFERENT AL CONVENI AMB JOVENTUTS MUSICALS DE SITGES PER A 2011

4.- REGIDORIA DE RELACIONS CIUTADANA I JOVENTUT

INSTITUCIONALS,

PARTICIPACIÓ

4.1.- Servei de Participació i Relacions Institucionals 4.1.1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE SITGES A LA DECLARACIÓ DEL DIA D’EUROPA 2012 PROPOSADA PEL CONSELL CATALÀ DEL MOVIMENT EUROPEU.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

5.- REGIDORIA D’URBANISME, HABITATGE I ACTIVITATS 5.1 Departament de Llicències i Projectes Servei de Llicències i Disciplina d’Activitats 5.1.1.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DEL RETORN A LA GENERALITAT DE CATALUNYA DE LES COMPETÈNCIES ADMINISTRATIVES D’INSPECCIÓ I SANCIÓ D’ESTABLIMENTS OBERTS AL PÚBLIC, ELS ESPECTACLES

2


SECRETARIA GENERAL DEPARTAMENT DE FE PUBLICA

PÚBLICS I LES ACTIVITATS L’AJUNTAMENT DE SITGES.

RECREATIVES

AUTORITZADES

PER

6.- REGIDORIA DE VIA PÚBLICA 6.1 Departament de Contractació i Compres 6.1.1.- RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACORD DE JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 4 D’ABRIL DE 2012, D’APROVACIÓ DE LA INCOACIÓ D’EXPEDIENT DE REVISIÓ D’OFICI PER CAUSA DE NUL•LITAT DE L’ACORD DE JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 29 DE SETEMBRE DE 2010, PEL QUE ES DONA CONFORMITAT AL PRESSUPOST 2009/2010. 6.1.2.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA DESESTIMACIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ PRESENTAT CONTRA L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 21 DE DESEMBRE DE 2011 DE RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT D’INCAUTACIÓ DE LES GARANTIES PROVISIONALS DIPOSITADES PEL ADJUDICATARI PROVISIONAL DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ DEMANIAL D’UN TERRENY PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UN CENTRE DOCENT ON S’IMPARTIRÀ FORMACIÓ UNIVERSITÀRIA, PROFESSIONAL I DE POSTGRAUS.

CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ (art. 46.2.e) de la Llei 7/85, de 2 d’abril 7.- MOCIONS: 7.1.- Grup Municipal del PSC-PM. 7.1.1.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA – PROGRÉS MUNICIPAL PER A LA REOBERTURA DEL CENTRE OBERT “EL RUSC”

8.- PRECS I PREGUNTES. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.

3


Ordre del dia Ple Municipal Abril  

Ordre del dia i mocions del Ple Municipal del 24 d'Abril.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you