Thessaloniki Royal Theater

Page 1

∞9

∫Δπƒπ∞ ∫Δπƒπ∞

¶APOY™IA™H: NIKO§AO™ ™XO§I¢H™, ∞Ú¯ÈÙ¤ÎÙˆÓ ªË¯. - ºøTO°PAºIE™: NIKO§AO™ ¢ANIH§I¢H™

BA™I§IKO £EATP√ £E™™A§ONIKH™ 91

TEYXO™ 135


ΔÔ μ·ÛÈÏÈÎfi £¤·ÙÚÔ Í·Ó·ÊÙÈ·Á̤ÓÔ ÛÙËÓ ›‰È· ı¤ÛË Ì ÙÔ ·Ï·Èfi, ·ÏÏ¿ ̤۷ ·fi Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÁÈ· ÙÔ ı¤·ÙÚÔ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ, ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘. ΔÔ Ó¤Ô ÎÙ›ÚÈÔ, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì‹ÎÔ˜, Û˘ÌÂÚȤϷ‚ ̤۷ ÛÙÔÓ fiÁÎÔ ÙÔ˘ Î·È ÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi ·ÓÙÏÈÔÛÙ¿ÛÈÔ ÒÛÙ ӷ ÙÔ ÂÍ·Ê·Ó›ÛÂÈ. ∏ ÁÂÓÈ΋ ÊfiÚÌ· ı˘Ì›˙ÂÈ ÙÔ ·Ï·Èfi μ·ÛÈÏÈÎfi £¤·ÙÚÔ, ·ÏÏ¿ ÙÔ Ó¤Ô ÎÙ›ÚÈÔ ¤¯ÂÈ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ Ù·˘ÙfiÙËÙ·, ·ÊÔ‡ Û·Ó ·Ó·ÏÔÁ›Â˜, ·ÓÙ›ÏË„Ë, ˘ÏÈο Â͈ÙÂÚÈο Î·È ÂÛˆÙÂÚÈο, ‰ËÏÒÓÂÈ ‹È· ÌÂÓ, ı·ÚڷϤ· ‰Â, ·˘Ùfi Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÈο ›ӷÈ. ∫·ıÔÚÈÛÙÈ΋ ·Ú¿ÌÂÙÚÔ ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘, ·ÔÙ¤ÏÂÛÂ Ô §Â˘Îfi˜ ¶‡ÚÁÔ˜ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ηϋ ·Ó·ÏÔÁ›·. OÈ ‚·ÛÈΤ˜ ÂȉÈÒÍÂȘ Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ‹Ù·Ó: ñ ™ÙÔ ·Ó·Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ˘ μ.£. Ó· ÂÓ˘¿Ú¯ÂÈ “ÂÈηÈÚÔÔÈË̤ÓË” Ë È‰¤· ÙÔ˘ ·Ï·ÈÔ‡ ÎÙÈÚ›Ô˘. ñ N· Â·ÓÂÓÙ·¯ı› ÂÓÂÚÁ¿ Î·È ‰˘Ó·ÌÈο ·ÏÏ¿ fi¯È ÂȉÂÈÎÙÈο, ÛÙË ˙ˆ‹ Ù˘ fiÏ˘, ¤Ó· ÎÙ›ÚÈÔ Ô˘ ‹‰Ë Â›Ó·È ÊÔÚ¤·˜ Ù˘ ı·ÙÚÈ΋˜ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜.

¶EPI°PAºH ΔÔ ÎÙ›ÚÈÔ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È Û ÂÓÓ¤· Â›‰·. ™ÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ë Î‡ÚÈ· ›ÛÔ‰Ô˜ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘, ÔÈ ‰‡Ô ›ÛÔ‰ÔÈ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡, ÙÔ foyer Î·È ÔÈ ¯ÒÚÔÈ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘. ™ÙÔ Î·ÙÒÙÂÚÔ Â›Â‰Ô ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÙÔ ˘ÔÛ΋ÓÈÔ, Ë ·Ôı‹ÎË ÛÎËÓÈÎÒÓ, ¯ÒÚÔÈ Ù¯ÓÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Î·È ¯ÒÚÔÈ H/M ÂÁηٷÛÙ¿ÛˆÓ. ∂›Û˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ·›ıÔ˘Û· ‰ÔÎÈÌÒÓ Ì ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ·›ÛıËÛË ÛÎËÓ‹˜, Ô˘ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙȘ Úfi‚˜ Î·È ÙËÓ ÂÍ¿ÛÎËÛË ÙˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ ÌÔÚ› Ó· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÂÈ Î·È ÂÈÚ·Ì·ÙÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ. ™ÙÔ Â›Â‰Ô Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ (Â›Â‰Ô Ù˘ ÛÎËÓ‹˜) ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ¯ÒÚÔÈ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙÒÓ ·Ú¿ÛÙ·Û˘, η̷ڛÓÈ· Î·È ÙÔ Î¿Ùˆ foyer. Δ¤ÏÔ˜, ÛÙÔ ¿Óˆ ·fi ÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ Â›Â‰Ô ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÙÔ ¿Óˆ foyer, Ë Î·ÊÂÙ¤ÚÈ· ÙˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ Î·È Î·Ì·Ú›ÓÈ·. Δ· foyers ÈÛÔÁ›Ԣ-ÔÚfiÊÔ˘ Î·È ÙÔ roof-garden Ù˘ ηÊÂÙ¤ÚÈ·˜ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ı¤· ÚÔ˜ ÙÔ §Â˘Îfi ¶‡ÚÁÔ, ÙÔ £ÂÚÌ·˚Îfi Î·È ÙÔ ¿ÚÎÔ Ô˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÈ ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ. °ÂÓÈο fiÏÔÈ ÔÈ ¯ÒÚÔÈ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Î·È ÙË ÛÎËÓ‹. ΔÔ ı¤·ÙÚÔ Û¯Â‰È¿ÛÙËΠÁÈ· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ì ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓÔ ÚÂÂÚÙfiÚÈÔ. ∏ ÛÎËÓ‹, Ì ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ 25x18 m Î·È ¿ÓÔÈÁÌ· 16x7 m, Â͢ËÚÂÙ› fiÏ· Ù· ›‰Ë ı¿̷ÙÔ˜. Œ¯ÂÈ Ï‹ÚË ÂÍÔÏÈÛÌfi Ì ‰‡Ô Ï·ÙÊfiÚ̘ 4,5x13 m, ÌÂÙ·ÏÏÈ΋ ÎÔ˘ÚÙ›Ó· ˘Ú·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜, ‰‡Ô fly galleries Î·È ÙÔ grid fiÔ˘ Â›Ó·È ÔÈ ÙÚÔ¯·Ï›Â˜ ÁÈ· Ù· ÛÙ·ÁÁfiÓÈ·, ·ÎfiÌ· ‰È·ı¤ÙÂÈ Î˘ÎÏfiÚ·Ì·, ÔıfiÓË ÚÔ‚ÔÏÒÓ ÂÓÒ ÌÔÚ› Ó· ‰Â¯ı› Î·È ÂÚÈÛÙÚÔÊÈ΋ Ï·ÙÊfiÚÌ· ‰È·Ì¤ÙÚÔ˘ 9,00 m. ∂›Û˘ ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ‰‡Ô ÎÈÓËÙÔ› ‡ÚÁÔÈ Î·È ÎÈÓËÙ‹ Á¤Ê˘Ú· ʈÙÈÛÌÔ‡, ÒÛÙ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ·˘ÙÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ó· ÌÂÈÒÓÂÈ ÙȘ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ Ìԇη˜ ·fi 16x7 ÛÙ· 9x5 m. ∏ ·˘Ï·›· ·ÓÔ›ÁÂÈ Ì ÙÔÓ ÈÙ·ÏÈÎfi Î·È ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ÙÚfiÔ. ªÚÔÛÙ¿ ·fi ÙË ÛÎËÓ‹ ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ pit, Ô˘ fiÙ·Ó ¯·ÌËÏÒÓÂÈ ÊÈÏÔÍÂÓ› ÂÚ›Ô˘ 60 ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜. ∏ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›· Ù˘ ÛÎËÓ‹˜ Á›ÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ Ì Ï·ÙÊfiÚÌ· ÛÎËÓÈÎÒÓ 2,75 x 10,00 m, ›Ù ηْ ¢ı›·Ó ÛÙË ÛÎËÓ‹, ›Ù ÛÙÔ ˘ÔÛ΋ÓÈÔ. ™Ù· ¿ÎÚ· Ù˘ Ìԇη˜, Ù· side boxes ‰È·ÌÔÚÊÒıËÎ·Ó Û ͇ÏÈÓÔ˘˜ ·Ó·ÎÏ·ÛÙ‹Ú˜ ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ·ÎÔ˘ÛÙÈ΋˜. ΔÔ ·Ï·Èfi ı¤·ÙÚÔ ‰È¤ıÂÙ ÙÚÈÏ‹ Ìԇη, Ô˘ fï˜ ÁÈ· Ïfi-

ÁÔ˘˜ ·ÈÛıËÙÈ΋˜ ‹Ù·Ó ·‰‡Ó·ÙÔ Ó· Â·ÓÂÊ·ÚÌÔÛÙ›. ø˜ ÚÔ˜ Ù· ÔÙÈÎÔ·ÎÔ˘ÛÙÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·, Ô Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ ÚÔ ¤‚ÏÂÂ: ÔıfiÓË ÚÔ‚ÔÏ‹˜ video Î·È Ù·ÈÓÈÒÓ 35 mm, front Î·È back projection, video show relay, ‰›ÎÙ˘Ô o.b.van ÁÈ· ÙËÏÂÔÙÈΤ˜ ·Ó·ÌÂÙ·‰fiÛÂȘ, infrared ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙÈÎÒÓ Î·È Û˘Ó‰ÚÈ·ÎÔ‡, ÚÔ‚ÔÏ‹ ˘ÂÚÙ›ÙÏˆÓ Î·È ˘ÔÙ›ÙÏˆÓ ·fi ÁÂÓÓ‹ÙÚÈ· ¯·Ú·ÎÙ‹ÚˆÓ ÎÙÏ. ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙȘ H/M ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ, ÛÙfi¯Ô˜ ‹Ù·Ó Ë ¯·ÌËÏ‹ ÛÙ¿ıÌË ıÔÚ‡‚Ô˘, ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ‰Â ÁÈ· ÙÔÓ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi ÔÈ ¯·ÌËϤ˜ Ù·¯‡ÙËÙ˜. O ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi˜ Ù˘ ·›ıÔ˘Û·˜ Á›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ‰È¿ÙÚËÙÔ Î˘ÏÈÓ‰ÚÈÎfi ÛÙ‹ÚÈÁÌ· ÙÔ˘ ηı›ÛÌ·ÙÔ˜ ̤ۈ plenum, Ë ‰Â ··ÁˆÁ‹ ΢ڛˆ˜ ·fi ÙȘ ʈÙÈÛÙÈΤ˜ Û¯ÈṲ̂˜ Ù˘ ÔÚÔÊ‹˜. ∏ ·›ıÔ˘Û· Â›Ó·È ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜ 800 ·ÙfïÓ, Ô˘ ηٷӤÌÔ ÓÙ·È ÛÙËÓ Ï·Ù›·, ÛÙÔÓ ÂÍÒÛÙË Î·È ÛÙ· ıˆÚ›·. Δ· ıˆÚ›· Â›Ó·È ÂΛӷ ÙÔ˘ ·Ï·ÈÔ‡ μ·ÛÈÏÈÎÔ‡ £Â¿ÙÚÔ˘ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ‚·ÛÈ΋ ÌÔÚÊ‹, ·ÏÏ¿ Î·È ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜. ŸÌˆ˜ Ì·˙› Ì ÙÔÓ ÂÍÒÛÙË ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ϤÔÓ ÂÓÈ·›Ô ·ÈÛıËÙÈÎfi Û‡ÓÔÏÔ, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÚˆÙÔÙ˘›·. ™ÙËÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÈ· ·›ıÔ˘Û· ‰fiıËΠȉȷ›ÙÂÚË ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË Î·Ï‹˜ ÔÚ·ÙfiÙËÙ·˜ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ı¤ÛÂȘ Î·È ¿ÚÈÛÙˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ·ÎÔ˘ÛÙÈ΋˜ ÁÈ· ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÏfiÁÔ, Ú¿ÁÌ· ÚˆÙ·Ú¯ÈÎfi ÁÈ· ÙÔ ı¤·ÙÚÔ, ÂÓÒ fiϘ ÔÈ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂȘ Î·È ÂÈχÛÂȘ ÂȉÈÒ¯ıËΠӷ ·ÔÚÚ¤Ô˘Ó ·fi ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ë ÁˆÌÂÙÚ›· Î·È Ë ·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Ù˘ ÔÚÔÊ‹˜ Ù˘ ·›ıÔ˘Û·˜ Ô˘ Â›Ó·È ¿ÚÚËÎÙ· Û˘Ó‰Â‰Â̤Ó˜. ŸÌÔÈ· ÔÈ ÎÏ›ÛÂȘ, ÔÈ ··Ï¤˜ ηÌ‡Ï˜ ÙˆÓ ÂÈÊ·ÓÂÈÒÓ ÙÔ˘ ÛÙËı·›Ô˘ ÙÔ˘ ÂÍÒÛÙË ÎÙÏ., ÂÂÓÂÚÁÔ‡Ó ÙfiÛÔ ·ÈÛıËÙÈο fiÛÔ Î·È ·ÎÔ˘ÛÙÈο. °È· Ù· ÙÂÏÂÈÒÌ·Ù· Ù˘ ·›ıÔ˘Û·˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÛÎÔ‡ÚÔ ¯ÚÒÌ· ÁÈ· ÙËÓ ÔÚÔÊ‹, ıÂÚÌfi ¯ÚÒÌ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ï¢ÚÈÎÔ‡˜ Î·È ÙÔÓ ›Ûˆ ÙÔ›¯Ô, ηıÒ˜ Î·È Í˘ÏÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ Ï¢ÚÒÓ Ù˘ ·›ıÔ˘Û·˜ ·fi ͇ÏÔ ÎÂÚ·ÛÈ¿˜. Δ· ηı›ÛÌ·Ù· Î·È Ë ·˘Ï·›· ÂÈϤ¯ıËÎ·Ó Û ˙ÂÛÙfi ÁÎÚÈ ¯ÚÒÌ· ÒÛÙ ӷ ‰¤ÓÔ˘Ó Û ÂÓÈ·›Ô Û‡ÓÔÏÔ. ΔÔ ‰¿Â‰Ô ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ Î·ıÈÛÌ¿ÙˆÓ Â›Ó·È ÌÔΤٷ, ÂÓÒ ÛÙÔ˘˜ ‰È·‰ÚfiÌÔ˘˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ Â›Ó·È Í‡ÏÈÓÔ. OÈ ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÌÔ› ÙˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Á˘„ÔÛ·Ó›‰ˆÓ ÙfiÛÔ ÙˆÓ ıˆÚ›ˆÓ, fiÛÔ Î·È ÙÔ˘ ÂÍÒÛÙË Â›Ó·È ‰È·ÎÚÈÙÈο ··Ï¿ stucco. O ÂÚÈ‚¿ÏÏˆÓ ¯ÒÚÔ˜ (ÌfiÓÔÓ Ô ÂÁÁ‡˜ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘) ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠÎÈ ·˘Ùfi˜ ̤۷ ·fi ·Ϥ˜ Î·È ÏÈÙ¤˜ ·ÈÛıËÙÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜.

KATA™KEYH O Ê¤ÚˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi Û΢Úfi‰ÂÌ·, ÂÓÒ Ë ÂÈÎ¿Ï˘„Ë Ù˘ ηÌ‡Ï˘ ÔÚÔÊ‹˜ ·fi ÌÂÙ·ÏÏÈο ˙¢ÎÙ¿, ¿Óˆ ÛÙ· ÔÔ›· ηٷÛ΢¿ÛÙËΠϿη Û΢ÚÔ‰¤Ì·ÙÔ˜ Û ˘fiÛÙڈ̷ Ï·Ì·Ú›Ó·˜. ªÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î¿Ùˆ ·fi ÙÔÓ ˘‰ÚÔÊfiÚÔ ÔÚ›˙ÔÓÙ·, ÔfiÙ ÁÈ· ÙÔ ÂÊÈÎÙfi Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘ Ê.Ô., ÚÔËÁ‹ıËÎ·Ó ‰È·ÊÚ·ÁÌ·ÙÈÎÔ› ÙÔ›¯ÔÈ ‚¿ıÔ˘˜ 28,00 m. §fiÁˆ ÙˆÓ ÂȉÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜, ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ‰¤¯ÂÙ·È ÌÂÁ¿ÏË ¿ÓˆÛË Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÍÈÛÔÚÚfiËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙË ıÂÌÂÏ›ˆÛË ÚԂϤÊıËΠ¤ÚÌ·. ΔÔ Û΢Úfi‰ÂÌ· ÙˆÓ ˘fiÁÂÈˆÓ ÔÚfiÊˆÓ Â›Ó·È ÂȉÈ΋˜ Û‡ÛÙ·Û˘, ÌË ˘‰·ÙÔÂÚ·Ùfi. OÈ Â͈ÙÂÚÈÎÔ› ÙÔ›¯ÔÈ Î·Ù·Û΢¿ÛÙËÎ·Ó ·fi ÔÙÔÏÈÓıÔ‰ÔÌ‹, ÂÓÒ ÔÈ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ› ÙÔ›¯ÔÈ ÚԂϤÔÓÙ·È Û ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ·fi ÔÙÔÏÈÓıÔ‰Ô̤˜ Î·È ÛÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘˜ ·fi Á˘„ÔÛ·Ó›‰Â˜ (ψÙÔ› ›Ù ·ÏÔ›). Δ· Â͈ÙÂÚÈο ÎÔ˘ÊÒÌ·Ù· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ‹Ù·Ó ıÂÚÌÔÌÔÓˆÙÈο ·fi ·ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ. Δ· ÂÛˆÙÂÚÈο ÎÔ˘ÊÒÌ·Ù· ¤¯Ô˘Ó

92

TEYXO™ 135

∞ƒÃπΔ∂∫ΔO¡π∫∏ ª∂§∂Δ∏: ∫. ∫Ô˘ÚÔ˘ÛfiÔ˘ÏÔ˜ - ¡. ™¯ÔÏ›‰Ë˜, AÚ¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ˜ M˯. ™À¡∂ƒ°∞Δ∂™ ∞ƒÃπΔ∂∫ΔO¡∂™: ª. ∫Ô·Ó¿ÚË, ∫. Δ·ÏÈÔ‡Ú·˜, AÚ¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ˜ M˯. ™Δ∞Δπ∫∏ ª∂§∂Δ∏: ª∂Δ∂ ∞∂ – °. ¶ÂÓıÂÚÔ˘‰¿Î˘, ¶ÔÏÈÙÈÎfi˜ M˯. ∏/M ª∂§∂Δ∏: ¶. ∑·ÓÓ‹˜ – π. ∑·ÓÓ‹˜, HÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔÈ M˯·ÓÔÏfiÁÔÈ M˯. ∞∫OÀ™Δπ∫∏ ª∂§∂Δ∏: £. ΔÈÌ·Á¤Ó˘, AÚ¯ÈÙ¤ÎÙˆÓ M˯. ™ÀªμOÀ§Oπ ∞∫OÀ™Δπ∫∏™: D. Fleming – M. Barron ª∂§∂Δ∏ O¶Δπ∫O∞∫OÀ™Δπ∫ø¡: TELMACO ∞∂ ª∂§∂Δ∏ ™∫∏¡∏™: GLANTRE ENGINEERING LIMITED ¢πOπ∫∏™∏ ∂ƒ°OÀ: ∂§§∏¡OΔ∂áπ∫∏ ∞∂ – Δ∂Δƒ∞∫ΔÀ™ ∂Δ∂ – ™T∞¢πO¡ ∞∂ Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒπ∞ ∫∞Δ∞™∫∂À∏™: °∂∫ ∞∂ ¢π∂À£À¡™∏ ∂ƒ°OΔ∞•πOÀ: ª. ∫¿Ì·, ¶ÔÏÈÙÈÎfi˜ M˯. ∂ƒ°OΔ∞•π∞ƒÃ∏™: ¢. ªÚ·ÙfiÔ˘ÏÔ˜, ¶ÔÏÈÙÈÎfi˜ M˯. π¢πO∫Δ∏Δ∏™: ∫Ú·ÙÈÎfi £¤·ÙÚÔ μÔÚ›Ԣ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ΔO¶O£∂™π∞: £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ™À¡O§π∫O ∂ªμ∞¢O¡ ∫ΔπƒπOÀ: 11.000 mÇ ÃƒO¡O™ ∂∫¶O¡∏™∏™ ª∂§∂Δ∏™: 1996-1999 ÃO¡O™ ∫∞Δ∞™∫∂À∏™ ∂ƒ°OÀ: ∞’ º∞™∏: 1997-1999, μ’ º∞™∏: 1999-2000 (Ì ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· “ÌÂϤÙË Î·È Î·Ù·Û΢‹”)KATOæH I™O°EIOY

1 ÕÔ„Ë ·fi ÙÔ foyer Ù˘ ÂÈÛfi‰Ô˘. 2 ¢˘ÙÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ - ›ÛÔ‰Ô˜ ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ. 3 AÓ·ÙÔÏÈ΋ - ‚fiÚÂÈ· fi„Ë.

KATOæH A’ OPOºOY

1

94

TEYXO™ 135


2

3

95

TEYXO™ 135


ÂÈÏÂÁ› Ì ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÛÔ˘‰·ÈfiÙËÙ·˜ Î·È ‡ÊÔ˘˜ ÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ‚¿ÛÂÈ Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ˘ÚÔÚÔÛÙ·Û›·˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ·ÎÔ˘ÛÙÈ΋˜. Δ· ‰¿‰· ÙˆÓ backstage ¯ÒÚˆÓ Â›Ó·È Â›Ù ÌÔΤٷ, ›Ù Ï·ÛÙÈÎfi, ÂÓÒ ÙˆÓ foyers Ì¿ÚÌ·ÚÔ ªÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘ Û˘Ó‰˘·Ṳ̂ÓÔ Ì ÚfiÌ‚Ô˘˜ Ì·‡ÚÔ˘ Ì·ÚÌ¿ÚÔ˘. OÈ ÔÚÔʤ˜ ÂÓ Á¤ÓÂÈ Â›Ó·È ÔÚ˘ÎÙÒÓ ÈÓÒÓ, ÏËÓ ÙˆÓ foyers Ô˘ Â›Ó·È Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ͇ÏÈÓˆÓ Î·ÛÂÙÒÓ ·fi ˯¿ÎÈ Û ηÚÚ¤ Î·È Á˘„ÔÛ·Ó›‰ˆÓ. Δ· ÙÂÏÂÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ÙÔ›¯ˆÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰Â˘ÙÂÚ‡ÔÓÙ˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Â›Ó·È Ï·ÛÙÈο Û·ÙÔ˘Ï·ÚÈÛÙ¿, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‚ÔËıËÙÈÎÔ‡˜ ·ÎÚ˘ÏÈο Î·È ÁÈ· Ù· foyers ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÌÔ› Ù¯ÓÔÙÚÔ›·˜ Ô˘ ÂȯÂÈÚÔ‡Ó Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ı·ÙÚÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÎÂÚ·ÛÈ¿˜. ∂͈ÙÂÚÈο ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÚÔÛ·ı› Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙËÓ Îϛ̷ο ÙÔ˘ Ì ·ÚÔ˘Û›· ·ÍÈÔÚÂ‹ Î·È ‰È·ÎÚÈÙÈ΋, Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ¢ڇÙÂÚÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ì ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÙÚfiÔ. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi Ù· ¯ÚÒÌ·Ù· Ô˘ ÂÈϤ¯ıËÎ·Ó ‹Ù·Ó Á·ÈÒ‰Ë Î·È Ë Î·Ì‡ÏË ÂÈÎ¿Ï˘„Ë ·fi ϿΘ Û΢ÚÔ‰¤Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙË Ê˘ÛÈ΋ ÙÔ˘˜ ˘Ê‹ Î·È ¯ÚÒÌ·. ∏ Â¤Ó‰˘ÛË ÙˆÓ fi„ÂˆÓ ¤ÁÈÓ ·fi Ì¿ÚÌ·ÚÔ ∫Ô‡·-™ÎÚ·.

EI¢IKE™ KATA™KEYE™ ¶ÚˆÙ‡ÔÓÙ· ÚfiÏÔ ÛÙËÓ Î·Ù·Û΢·ÛÙÈ΋ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Â›¯Â Ë ·ÎÔ˘ÛÙÈ΋, Ë ÔÔ›· Â¤‚·Ï ·ÓÙÔ‡ ψٿ ‰¿‰· Î·È Ë¯Ô·ÔÚÚÔÊËÙÈΤ˜ ÔÚÔʤ˜ Î·È ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ Î·È ψÙÔ‡˜ ÙÔ›¯Ô˘˜. OÈ ÂȉÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ, fiˆ˜ Ù· control ‹¯Ô˘, Ë ·›ıÔ˘Û· ‰ÔÎÈÌÒÓ Î·È Ë Î‡ÚÈ· ·›ıÔ˘Û·, ¤¯Ô˘Ó ηٷÛ΢·ÛÙ› Ì ÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›· “room in room”. ¢ËÏ·‰‹ ̤۷ ÛÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ¯ÒÚÔ Î·Ù·Û΢¿ÛÙËΠ¤Ó· Î¤Ï˘ÊÔ˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ fiϘ ÔÈ ÂÈÊ¿ÓÂȘ ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ÂÏ·ÛÙÈο.

∂ȉÈ΋ Â›Ï˘ÛË ¤ÁÈÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÎ¿Ï˘„Ë Ù˘ ηÌ‡Ï˘ ÔÚÔÊ‹˜ ̤ۈ ‰ÈÎ¤Ï˘Ê˘ ηٷÛ΢‹˜. ∏ ÙÂÏÈ΋ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÚÔηٷÛ΢·Ṳ̂Ó˜ ϿΘ Û΢ÚÔ‰¤Ì·ÙÔ˜ ηÌ‡Ï˘ ‰È·ÙÔÌ‹˜, Û˘Ó‰Â‰Â̤Ó˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ̤ۈ ‡ηÌÙˆÓ ·ÓÔÍ›‰ˆÙˆÓ Û˘Ó‰¤Û̈Ó, ÒÛÙ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ fiÓÙ·˜ ·ÚıÚˆÙfi ı˘Ì›˙ÂÈ ÊÔÏȉˆÙ‹ ·ÓÔÏ›· ÈfiÙË.

AKOY™TIKH TH™ AI£OY™A™ ™Ù· ÎÙ›ÚÈ· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ʇÛ˘ Ë ·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ·›˙ÂÈ ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÎfiÙÂÚÔ˘˜ ÚfiÏÔ˘˜. ∞ÛÙÔ¯›· Ù˘ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ·ÛÙÔ¯›· ÙÔ˘ ‚·ÛÈÎÔ‡ ۯ‰ȷÛÌÔ‡. ∏ ·ÚÈ· ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ Â›Ó·È ı¤·ÙÚÔ fiÔ˘ Ë ÛˆÛÙ‹ ÌÂÙ¿‰ÔÛË ÙÔ˘ ‹¯Ô˘ ÌÂ Ê˘ÛÈÎfi ÙÚfiÔ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ Î‡ÚÈÔ Úfi‚ÏËÌ·. ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿ ¤ÁÈÓ·Ó ÔÈ Î·Ù¿ÏÏËϘ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÛÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi ÁÈ· ÙËÓ ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ ·fi‰ÔÛË Î·È ¿ÏÏˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ. ¢Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Ë ·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙË ÁˆÌÂÙÚ›· ÙÔ˘, ˘‹ÚÍ ̛· Û˘Ó¯‹˜ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Ù˘ ÙÂÏÈ΋˜ ÁˆÌÂÙÚ›·˜ ̤ۈ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Î·È ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ ÌÔÚÊÒÓ. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÌÔÚÊ‹ ¤ÁÈÓ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈΤ˜ ̷ΤÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÈÛıËÙÈ΋, Ù¯ÓÈ΋ Î·È ·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ Â›Ï˘ÛË Ù˘ ÔÚÔÊ‹˜ Ù˘ ·›ıÔ˘Û·˜, ηıÒ˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·ÎÔ˘ÛÙÈÎÒÓ ÚÔÛÂÁÁ›ÛˆÓ. ™ËÌ·ÓÙÈ΋ ‰¤ÛÌ¢ÛË Û fiÏ· ·˘Ù¿ ‹Ù·Ó ÔÈ ÁˆÌÂÙÚÈΤ˜ ηٷ‚ÔϤ˜ ÙfiÛÔ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·, fiÛÔ Î·È Ù˘ ·›ıÔ˘Û·˜ ÂȉÈÎfiÙÂÚ·, ·ÊÔ‡ ‹Ù·Ó ·ÛÊ˘ÎÙÈο ÚÔηıÔÚÈṲ̂ÓÔ ÙÔ ÂÚ›ÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ηٿ ¯, „, ˙. Δ¤ÏÔ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÙfiÛÔ ÛÙÔ foyer, fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û·, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÈÏÂÁ̤ӷ ÛËÌ›· Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰Â¯ıÔ‡Ó ÂȉÈ΋ ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË, ÒÛÙ ӷ ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘.

ÕÔ„Ë Ù˘ ·›ıÔ˘Û·˜.

EÙ·Èڛ˜ Ô˘ Ù· ˘ÏÈο ÙÔ˘˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ ¤ÚÁÔ Î·È Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Ì ‰È·Ê‹ÌÈÛË ÛÙÔ Ù‡¯Ô˜ ·˘Ùfi: ñ ºˆÙÈÛÌfi˜ ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ, AºOI °PABANH AE, ÛÂÏ. 7 ñ ¶fiÚÙ˜ ˘Ú·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ & ˯ԷÔÚÚÔÊËÙÈΤ˜, EXPO E¶E, ÛÂÏ. 139 ñ °˘„ÔÛ·Ó›‰Â˜, KNAUF °YæO¶OIIA ABEE, ÛÂÏ. 73 ñ ™¯¿Ú˜ H/M ÂÁηٷÛÙ¿ÛˆÓ, ORSO HELLAS SA, ÛÂÏ. 27, 29

96

TEYXO™ 135


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.