Argo Theater

Page 1

¶APOY™IA™H: NIKO™ ™XO§I¢H™, AÚ¯ÈÙ¤ÎÙˆÓ - ºøTO°PAºIE™: BA™I§H™ ™APIO°§OY

∞ 10 ∫Δπƒπ∞ - ∞ƒÃπΔ∂∫Δ√¡π∫∏

£¤·ÙÚÔ “∞ƒ°ø” ÛÙËÓ Aı‹Ó·

11


∫Δπƒπ∞ - ∞ƒÃπΔ∂∫Δ√¡π∫∏ ™ÙËÓ Ô‰fi ∂Ï¢ÛÈÓ›ˆÓ ·ÚÈı. 15 ÛÙÔ ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, ÌÈ· ·ÏÈ¿ ·Ôı‹ÎË ÎÚ›ıËΠˆ˜ ‰È·ÙËÚËÙ¤·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Ë ˘¿Ú¯Ô˘Û· Î¿Ï˘„Ë 100%. ∫·Ù¿ Ù· ÏÔÈ¿ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ÛÙÔ ÎÙ›ÛÌ· Ù›ÔÙ ÙÔ ·ÍÈfiÏÔÁÔ ÁÈ· Ó· ‰È·ÙËÚËı›, ·Ú¿ ÌfiÓÔÓ Ë ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ ÎÙ›ÛÌ·ÙÔ˜ Ì ÙË ‰›ÎÏÈÓË ÛÙ¤ÁË. ™ÙÔ ÎÙ›ÛÌ· ·˘Ùfi Ë ËıÔÔÈfi˜ Î·È ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÊÙÈ¿ÍÂÈ ÙÔ ı¤·ÙÚfi Ù˘. ΔËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ʤÚÔÓÙÔ˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ Î·È ÂÓ Á¤ÓÂÈ ÙÔ˘ ÎÂχÊÔ˘˜ ˆ˜ ‚·ÛÈ΋˜ ηٷÛ΢‹˜ ·Ó¤Ï·‚ ÙÔ À¶∂Ãø¢∂ ÂÓÒ ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ‰·¿Ó˜ ÂˆÌ›ÛıËÎÂ Ë Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˘.

¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ - ηٷÛ΢‹ - ˘ÏÈο

¶§∞Δ∂π∞

∏ ‰ÔÌ‹ ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘ Â›Ó·È ·Ï‹. ∞ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ¤Ó· ˘fiÁÂÈÔ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ˘ÔÛ΋ÓÈÔ, ÔÈ ‚ÔËıËÙÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ Î·È ÌÈ· ·›ıÔ˘Û· Ô˘ ÌÂÏÏÔÓÙÈο ı· Á›ÓÂÈ ¤Ó· ÌÈÎÚfi studio. ™ÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ foyer Î·È Û ¤Ó· ÌÈÎÚfi fiÚÔÊÔ Î·È ÛÙË ÛÔʛٷ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ù· η̷ڛÓÈ·, ÔÈ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈΤ˜ ÌÔÓ¿-

‰Â˜ Î·È ÌÈ· ·Ôı‹ÎË. ∏ ·›ıÔ˘Û· Ì ÙÔÓ ÂÍÒÛÙË Î·È ÙË ÛÎËÓ‹ ηٷϷ̂¿ÓÂÈ fiÏÔ ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ¿Óˆ ·fi ÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ. ∂Âȉ‹ ÙÔ ı¤·ÙÚÔ Â›Ó·È ÌÈÎÚfi, ÔÈ ¯ÒÚÔÈ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ Â›Ó·È ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ·ÏÏ¿ Î·È Ë ‰ÔÌ‹ ÙÔ˘ Û¯ÂÙÈο ÏÈÙ‹, Ë ‰Â ÌÂÙ¿‚·ÛË ·fi ÙÔ foyer ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ¿ÌÂÛË. °È· Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó ÔÈ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ˜ Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ foyer Û·Ó ÔÓÙfiÙËÙ·, ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ÙÔ˘ ‰ÒÛÔ˘Ó ‚¿ÚÔ˜ ̤ۈ ÙÔ˘ Ì·‡ÚÔ˘ Ì·ÚÌ¿ÚÈÓÔ˘ ‰·¤‰Ô˘, Ù˘ ÛÎÔ‡Ú·˜ ÔÚÔÊ‹˜ Î·È ÂÓ Á¤ÓÂÈ ÙÔ˘ ‹ÚÂÌÔ˘ ÌÂÓ, ·Ï Ï¿ Ì ‚·Ú‡ÙËÙ· ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ ÙÔ›¯ˆÓ. ∏ ·›ıÔ˘Û· ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÔÓ ÂÍÒÛÙË, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô Êı¿ÓÂÈ Î·Ó›˜ ·fi ÙÔ foyer, ηıÒ˜ Î·È ‰‡Ô Ï¢ÚÈÎÔ‡˜ ÌÂÙ·ÏÏÈÎÔ‡˜ ‰È·‰ÚfiÌÔ˘˜, Ô˘ Êı¿ÓÔ˘Ó ·fi ÙÔÓ ÂÍÒÛÙË Ì¤¯ÚÈ ÙË ÛÎËÓ‹. OÈ ‰È¿‰ÚÔÌÔÈ ·˘ÙÔ› ÚԂϤÊıËÎ·Ó ·ÊÂÓfi˜ ÁÈ· Ó· Â͢ËÚÂÙÔ‡Ó ÙÔ ÊˆÙÈÛÌfi Ù˘ ÛÎËÓ‹˜, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ ÁÈ· Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó Ï›ÁÔ˘˜ ı·٤˜ ÙÔ˘ ÂÍÒÛÙË ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ÛÎËÓ‹. ΔÔ Î¿Ùˆ ̤ÚÔ˜ ÙˆÓ ‰È·‰ÚfiÌˆÓ ·ÔÙÂÏ› Î·È ÛÙÔÈ¯Â›Ô Î·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘

™∫∏¡∏

¶§∂Àƒπ∫∏ ™∫∏¡∏ BAR

FOYER

Δ∞ª∂π√

∂π™√¢√™

KATOæH I™O°EIOY

TEYXO™ 151

∂•ø™Δ∏™

∫∂¡√ ™∫∏¡∏™

∞¶√£∏∫∏ ∫∞ª∞ƒπ¡π

∫∞ª∞ƒπ¡π

11 KATOæH A’ OPOºOY

APXITEKTONIKH ME§ETH: ∫. ∫Ô˘ÚÔ˘ÛfiÔ˘ÏÔ˜ – ¡. ™¯ÔÏ›‰Ë˜, ∞Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ˜ ™YNEP°ATH™: ∞. ∫Ú·Û¿˜, ∞Ú¯ÈÙ¤ÎÙˆÓ ™TATIKH ME§ETH: ∫. ∞‰·Ì›‰Ë˜ ™KHNH: °. ∫ÔÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ H/M ME§ETH: Ã. ∞ÚÁ˘Úfi˜ AKOY™TIKH ME§ETH: £. ΔÈÌ·Á¤Ó˘ ME§ETH ºøTI™MOY: ∂Ï. ¡ÙÂÎÒ I¢IOKTHTH™: AÈÌÈÏ›· Y„ËÏ¿ÓÙË, ËıÔÔÈfi˜ TO¶O£E™IA: O‰fi˜ EÏ¢ÛÈÓ›ˆÓ 15, MÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô, Aı‹Ó· EMBA¢ON: ∂ÈÊ¿ÓÂÈ·: 950 mÇ ™ÎËÓ‹: 120 mÇ ∞›ıÔ˘Û·: 180 mÇ XPONO™ KATA™KEYH™ EP°OY: 2000


1 2


∫Δπƒπ∞ - ∞ƒÃπΔ∂∫Δ√¡π∫∏ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ÔÈ ·ÁˆÁÔ› ÙÔ˘ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌÔ‡. ∏ ÛÎËÓ‹ ηٷÛ΢¿ÛÙËΠ·fi ÌÂÙ·ÏÏÈο ÛÙÔȯ›· Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·fi ‰‡Ô ˘ÏÒÓ˜ Ô˘ ÎÚ·Ù¿Ó ÌÈ· Á¤Ê˘Ú·, ÒÛÙ ӷ Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ› Ë Ìԇη. ΔÔ ¿Óˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ Ìԇη˜ ÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ¤Ó· ̤وÔ Í‡ÏÈÓÔ Ô˘ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÎÚ‡‚ÂÈ ÙË Á¤Ê˘Ú· ʈÙÈÛÌÔ‡, οÔÈ· ʈÙÈÛÙÈο, ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ Ù˘ ·˘Ï·›·˜ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ·Ó·ÎÏ·ÛÙ‹Ú·˜. ¶¿Óˆ ·fi ÙÔ Ì¤ÙˆÔ ·˘Ùfi ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È Ë Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ grid ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó·ÚÙÒÓÙ·È Ù· ÛÙ·ÁÁfiÓÈ·. ∞Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ¿Óˆ ÛÙË ÛÎËÓ‹, Ë ÂÚÈÔ¯‹ ¿Óˆ ·fi ÙÔ Ì¤ÙˆÔ ı· Â›Ó·È ·ÓÔÈÎÙ‹ ‹ ÎÏÂÈÛÙ‹ Ì οÔÈ· ˯ԷÔÚÚÔÊËÙÈ΋ ÎÔ˘ÚÙ›Ó·. ∞fi ÙȘ Â͢ËÚÂÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ÛÎËÓ‹˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÊÂÚıÔ‡Ó Ë Ï·˚Ó‹ ÛÎËÓ‹, Ë ÂÚÈÛÙÚÔÊÈ΋ ÛÎËÓ‹, ‰È·-

̤ÙÚÔ˘ ÂÚ›Ô˘ 6,00 m, Ù· ‰‡Ô ÙÚ·ÌÔ˘Î¤Ù· Î·È Ë ¿ÌÂÛË ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙÔ ˘ÔÛ΋ÓÈÔ. ∏ ·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ÌÂϤÙË ¤Ú· ·fi ÙȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ··›ÙËÛÂ Î·È ‰‡Ô ·Ó·ÎÏ·ÛÙ‹Ú˜ Ô˘ Â›Ó·È Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓÔÈ ·fi Á˘„ÔÛ·Ó›‰· Î·È Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·È Ì ϤÁÌ·, ÒÛÙ ӷ ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È ›Ûˆ ·fi ·˘Ùfi Ë Ì·‡ÚË ‰ÈÎÏÈÓ‹˜ ÛÙ¤ÁË. OÈ ·Ó·ÎÏ·ÛÙ‹Ú˜ ·˘ÙÔ› ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Î·È ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ¿Óˆ ÛÙËÓ ÔÔ›· ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È Ù· ʈÙÈÛÙÈο Ù˘ ·›ıÔ˘Û·˜. ŸÏË Ë Î·Ù·Û΢‹ ¤¯ÂÈ ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› Ì ÚfiıÂÛË Ó· Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ Ó¤Â˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ·ÁηÏÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔÚÁÈο ·fi ÙÔ ·ÏÈfi ÎÙ›ÛÌ·. Δ· ¯ÚÒÌ·Ù· ¤¯Ô˘Ó ÂÈÏÂÁ› ÒÛÙ ӷ ËÚÂÌÔ‡Ó Î·È Ó· ˘Ô‚¿ ÏÔ˘Ó ÙÔ ı·ً Î·È Ó· ·ÊÔÛÈÒÓÂÙ·È ÛÙ· ‰ÚÒÌÂÓ·. 3

1 (ÛÂÏ. 115) ÕÔ„Ë ·fi ÙÔ ÊÔ˘·ÁȤ. 2 (ÛÂÏ. 115) ÕÔ„Ë Ù˘ ÛÎËÓ‹˜. 3 √È ·Ó·ÎÏ·ÛÙ‹Ú˜ Ù˘ ÔÚÔÊ‹˜ ·ÊÂÓfi˜ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó Î·Ï‹ ·ÎÔ˘ÛÙÈ΋, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ¿Óˆ ÛÙËÓ ÔÔ›· ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È Ù· ʈÙÈÛÙÈο.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.