Page 1

AT THE SITE OF JONAH'S BURIAL for bass voice and piano Loren Moreno

q » 60 ∑

Melancholic

?3 4

Bass Voice

4 4

q » 60 b˙ . b˙ . b ˙. b ˙.

Piano

b˙ .

Ped.

Bs.

? 3 bœ bœ œ œ 4 bœ bœ 3

Jo - nah is dead, a - gain

8

Pno.

3 &4 ˙ ˙ ?3 4

˙

bœ bœ F nœ

4 4 n˙

p 3 œ‰ Œ 4

4 ˙. 4 œ œ ˙. P 4 4 b˙ . œ

F ? œ #œ œ #œ œ œ œ œ œ 3 4 b˙

13

& #˙ w P ? w

3

In the rub

-

3 4 b˙ . b ˙. p 3 4 . ˙

3 4 ˙. b˙ . F 3 4 b˙ . ˙.

3

on - ly

4 4 bw b w

3

∑ ∑

3 4 3 4

bœ œ œ bœ

o - dor

w bw

of

bw

j œ . œ b œ œ#œ œ see a

the

˙

4 4 bw

bombs

dust.

œ bœ bœ œ œ œ bœ

3

3 4

4 . 4 b˙ œ b˙ . bœ P 4 4 . ˙ bœ

b˙ .

He leaves

œ

a plum of

b˙ . b ˙.

p Œ b œ b œ œ œ 44

ble, boys with

~~~~~~~~~~~

Pno.

gun pow -der be - hind.

œ ‰ b œ œ b œ 44 b œ b œ Ó

3

3 4 b˙ . b ˙. p 3 4 . ˙

13 Bs.

4 bw 4 bw P 4 4 bw

˙.

F

8

P 3 Œ ‰bœ bœ œ 4 In the dream

Melancholic

3 & 4 b˙ . b ˙. p ?3 4 . ˙

Gilbert Galindo

˙- . ˙˙ ..

fu - ture.

F ˙. -̇ .

© Copyright 2018 Cuicatl Publications (BMI). All rights reserved.

œ‰ Œ Œ ˙. ˙˙ .. ˙. ˙.

4 4 4 4 4 4


2

At the Site of Jonah's Burial

18 Bs.

?4 Ó 4

18

& 44

Pno.

Œ

p

6

6

Bs.

bœ œ œ œ œ œ 6

Œ

f bœ bœ

& Œ ‰ œ b ˙˙˙ f ? b ˙- .

Pno.

and

6

P œœ bœ ≈ ‰ Œ

œ

dream

Œ Œ

land with

œ ‰ ≈ . œ œœ ≈ Œ

Œ

bœ œ

œ

F Œ ˙ -

no

3 4Œ

‰Œ

œ. œ.

œ œ œ≈‰Œ

œ 3 œ œ ‰ .Œ 4

-

6

bœ œ

6

œ œœ

wa-ter

F bœ

nah

es

P

Œ b˙

œ- ˙ œ ˙

F

Œ

œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ bœ

6

43 3 4

Jo

‰.

6

. ‰ œ. œ. ‰ ‰ œ. 43 œ ‰ Œ

bœ Œ 78 œ œ ≈ ‰ ‰

b˙ . ˙.

wear - y

bœ ‰ ‰.. œ œ≈ b œ ‰ Œ 78 ‰

#˙ ˙

In the 25

6

œ. ‰ 7 œ. 8

‰ Œ

this dry

Œ ? 3 ˙. 4

? Œ

œ.

bœ œ œ œ 3 ‰. &4 6

25

6

3 4

flee -ing

Πw

?3 ˙ 4

œbœ ‰ . #œ œ œ œ œ œ œ œ œ#œ nœ œ bœ nœ

˙. ˙.

Π? 4 bw 4

œ

P bœ bœ .

are

‰ . œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ ‰

20

Pno.

We

20 Bs.

p bœ

bœ -

capes

Œ œ bœ


At the Site of Jonah's Burial

28 Bs.

Œ

f bœ

3

n -̇

en

-

œ

œ

œ

3

cased

in

a

4 4

œ bœ nœ #œ œ œ bœ œ œ œ bœ bœ nœ #œ œ #œ œ nœ bœ nœ œ œ ‰ . œ œ œ bœ nœ œ œ œ œ bœ nœ 4 & 4 6 6 6 6 6 6 F œ Œ Œ Œ bœ œœ ?œ 4 b œ œ 4 b˙ ˙ œ

28

Pno.

30 Bs.

?4 œ 4

œ 3

pil - lar

4œ &4

30

Pno.

Bs.

œ bœ

œ

œ

of

cloud

3

œ

œ and

3 4 ˙.

5 4

fire

6

Œ ?4 4˙

bœ b œ

6

bœ b b œ˙

3 4

œ œ

ƒ Œ -̇

6

6

6

#˙ ˙

.

5 4

F œ U 4 œ bœ œ œ œ œ 3 bœ b˙ 4 4

6 œ U‰ ‰ UŒ . 8

ww 4 ww 4

3 4

U ∑

4 4 w w

3 4

U 6 . U 8 œ œ. œ- . œ- . f F 6 œ. 8 œ . b œ .. - b œ-

freely

Œ

Ó

(√) bœ œ 5 b œ œ œ œ œ œ œ ‰ . ? ‰ œ- ˙ &4 f still full 6

? 5 b˙ 4 b ˙-

œ

6

32

Pno.

√ #œ nœ œ œ bœ œ bœ bœ œ bœ œ œ œ nœ œ œ œ 3 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 5 #œ bœ œ bœ œ œ œ œ 4 4 bœ

6

f 32 ?5 4 œ

ƒ

6

œ œ œ- ˙

Π43

Œ b ˙˙ 3 ˙b ˙ 4 . F 3 4 b˙ . b ˙- .

In three days, will he

re-e - merge?

&


4

Bs.

At the Site of Jonah's Burial

37 Lilting q. » 76

?

37 Lilting q. » 76 Pno.

& œ. œ. œ. œ. F ? œ. œ . b b œœ .. ? œ.

43 Bs.

œ J

Sing, sis - ters,

Pno.

& œ. œ.

Œ.

Come,

œ. œ.

˙. ˙.

Bs.

b œ- . b œ .

Bs.

Pno.

4 & 4 # ww w π ?4 4 w

œ. œ.

œœ . .

œ .. œ

˙.

œ

like our mo - thers

bœ . b œ.

U ∑

A little slower

œ

A little slower

7 8 # ˙˙ ˙ 7 8 b˙

œœ .. œ. œ.

b˙ b ˙ .. (rit.)

" œ. œ. œ ‰ ‰ 3 4

to the fish?

(rit.)

∑ 4 4

3 4

P 7 œ ‰ ‰ œ œ 3 8 œ œ 4 bœ bœ is dead a

b˙ . ˙.

Why aren't you sing - ing

4 w 4 ww F 4 #w 4

˙. b ˙˙- .. f # ˙- .

sing to our God.

œ nœ . #œ .

f bœ œ œ .

and

bœ . b œ.

œœ . .

freely

j œ

bœ . œ.

œ. œ.

∑ # # ˙˙˙ ... P

go to the sea

U ∑

˙. ˙.

˙.

?4 œ ‰ œ œ œ 4

54

œ. œ.

˙. ˙.

3 & 4 # ˙˙ .. ˙. p ?3 4 . b˙

54

œ. œ.

œ bœ œ œ

let us

sing

49 Melancholic q » 60 Pno.

‰ œ bœ

bœ . b œ.

49 Melancholic q » 60

?3 4

Œ.

œ. œ.

b˙ b ˙- .. f b˙ b ˙- ..

? œ. œ . b b œœ ..

bœ œ Œ . J sis - ters,

˙˙ . .

43

F œ.

-

gain

3 4 ˙. b ˙˙ .. p 3 4 b˙ .

Œ

Œ

3 4

p ‰ œœœ 3

3 4 # # ˙˙ .. ˙. p 3 4 ˙. p œ ‰

" 3 4

Jo - nah

˙.

4 4 4 4

p ‰ œ œ œ 3

If the dead

# # ˙˙ .. ˙. π

4 4

4 4 4 4 4 4


At the Site of Jonah's Burial

P ?4 œ ‰ œ œ 4

58 Bs.

œ

3 4

œ-

in their tombs aren't

58

Pno.

& 44 # ˙ .w w ?4 4 ˙.

62

&

Pno.

?

an-oth- er

A little faster ca. q » 80

w b œ-

? bœ

ter

bw

œ œ

œ-

3

-

ri

-

fire,

e - ven myth can save

44 ˙

œ.

nœ J

fied?

Pno.

? b b œœ

bœ b œ

3

œ

˙

˙

œ-

us

œ œ-

˙. ˙.

œœ -

˙˙ ..

œ

œ bœ > fp >œ œ

œ

œ

œ 3

- ters

are you

b œ-

6

œ

6

6

ƒ

œ. œ J bœ Œ

4 b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œn œ œ # œ œ œ œ 4 œ œ œ œ œ 6 f 6 œœ4 bœ œ 4 bœ œ œ-

bœ œ œ œ œ œ œ œ nœ #œ œ œ œ œ #œ œ œ bœ œ œ œ œ œ nœ œ œ & bœ 6

b b œœ-

œ -

6

65

6

bœ b œf

4 ˙ 4 bœ -

sis -

3 4 ˙. ˙. f P 3 # ˙˙ 4 œ

œ œ

ƒ nœ

65 Bs.

then not

A little faster ca. q » 80

At the tree - line

œ-

3

safe,

43 œ˙˙ œ œ # œ -̇ F 3 3 # œœ- n b œœ4 # ˙œ

b œ-

f œ bœ

œ #œ œ 4 œ #œ nœ 4

f F P f ? ‰ œ bœ bœ œ œ œ œ nœ œ 3 bœ ˙ 4 bœ 4 4

62 Bs.

F -̇

5

bœ œ 6

œ #œ #œ nœ

nœ œ

œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

6

œ-

6

œ

6


6

At the Site of Jonah's Burial

Bs.

67

Pno.

Reflective

q » 60

Reflective

q » 60

œ ? ‰ UŒ Ó

67

&

U # www-

Bs.

Œ

F sub. ? ∑ 73

? œ.

#œ œ œ

P # www

&

p

#w

Pno.

&

œ

œ

œ J

& ww ? #œ

œ

76 Bs.

œ œ J

œ

tir - ed.

œ #œ J

P

# ww w p

œ œ œ Œ ‰œ

we are

‰ #œ œ .

Œ

F ˙.

Lord,

#˙ .

w w œ

œ

œ

3

we are tir - ed of our - selves. 73

˙

P π #w # w

ww w

œ‰ œ œ

No,

√ œ œ œ #˙

˙

#œ œ œ œ œ œ

P # Œ œ

If

#œ .

I

were

√ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ

œ ˙ J

F ˙˙ Œ

#w # w

6

6

˙˙

#˙ .

˙

6

6

œ

œ3

œ

œ

œ3

œ

I

would

have

stayed

in

the

Jo - nah,

(√) œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ # œ &

76 Pno.

6

& # ˙˙ .. Œ

6

œœ

˙. ˙

œ

78 Bs.

6

b ˙˙ Œ

9 8

fish.

Pno.

6

(√) 78 # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 9 & 8 &

˙ .. ˙ Œ

6

6

#˙ .

6

œ œ

6

6

œ

œ

9 #œ . 8 # œ.

the

6

˙˙

˙.

In

œœ

6

œ

6

œ

œ

dream,

the

œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ 9

œœ œ

6

˙˙˙ ˙˙

6

6


At the Site of Jonah's Burial

80 Bs.

œ

80

Pno.

&

rit.

œ

plume was - n't

dust.

(√) # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ#œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 9

6

6

# œœœ

p ? 5 œ #œ ˙ . 4 Jo - nah

5 &4 Ó

Pno.

q. » 76

F ? œ . bœ œ J

87 Bs.

3

Lilting

Sing, sis - ters,

87 Lilting q. » 76 Pno.

& œ. œ. œ. œ. F ? œ. œ . b b œœ .. ? œ . bœ .

94 Bs.

94

Pno.

& œ. œ- . ? œ. œ- .

Œ

~~

5 &4 Ó

p # œœœ

Œ

bœ . œ . œ. œ.

œ. œ.

œ. œ.

See?

œ. œ. œ. œ.

P œ .. # œœ .

œ es

-

p U #w

#œ œ

œ . bœ . (hum)

The

∑ #U˙p

fish are lis - ten - ing

5 8

5 8

œ. œ.

rit.

œ. œ.

Œ

Ó

5 4

œœ œ

Ó

5 4

6 œ ‰ ‰ Œ. 8

œ. œ œ 5 œ œ œ œ œ J 8

œ. œ- . f œ .. œ-

3

cape.

œ 4 Œ # œœ ‰ Ó 4 π P 3 3 3 4Œ ? Ó 4 bœ œ œ œ œ œ œ œ œ

bœ . bœ .

bœ bœ . b œ .. b œ .

œ

did - n't

f œ ‰ ‰ œ- .

sing.

#œ œ

œ

5 4

the dream,

rit.

~~~

82

√ #œ ‰ ‰ #œ #œ œ Œ

˙˙ Œ̇ P 4 œJ œ . 4

6

In

˙.

~~

& œœ ..

œ œ

œ

˙

82 Bs.

7

U U 6 . 8 œ œ. œ- . œ- . f 6 œ. 8 œ . b œ .. - b œ-

U b˙ . ˙- . F b˙ b ˙- ..

6 œ . bœ . 8

œ.

œ.

6 . 8 œ œ. œ- . œ- . f 6 œ. 8 œ . b œ .. - b œ-

œ. œ- .

œ. œ- .

p

œ. œ- .

œ. œ.

œ. œ.

˙.

˙. ˙.

˙. ˙.

˙. ˙.

Hmm

œ. œ- .

bœ . b œ- .

œ. œ. œ- . œ- . œ . œœ .. œ- . -

œ. œ. # œ- . œ- . œ. œ. œ- . œ- .

œ. œ. œ. œ. œ . bœ . œ. b œ.

œ. œ. œ. œ. F œ . œœ .. œ.

rit.

˙. ˙. ˙ .. ˙

˙ .. ˙

˙ .. ˙

˙ .. ˙

œ .. œ-

Profile for Cuicatl Publications

"At the Site of Jonah's Burial" for baritone voice and piano  

"At the Site of Jonah's Burial" for baritone voice and piano  

Advertisement