Page 1

Ka arate nu este doar o serie de mişşcări. În n cazul în care e nu im mpune an numite principiii de ba ază, atâ ât fizice e, cât şi ş menta ală şi psiholog p gică a se e vedea a bine, aceste e tehnic ci sunt simple gesturri de giimnastica de ca aractere e şi nu vor fi eficiente. Inte elege ce eea ce e faci să avan nseze. Înţţelegere ea p principiilor care urmea ază fi poate doar "in ntelectu uală".Trrebuie să inccludă a aceste principii într-u un mullt mai pro ofund, acestea trebu uie să fie f parte e integrantă d din tine şi de a face un n training de greu este e necesar. Desig gur, ce urmea ază nu u este exxhaustivvă, este e mai mult o bază p pentru reflecţiie şi de e munc că. Tu cu ulege in nformattii multt mai mult m în n lecturrile tale e, cursuri şi stagii. Sp per ca acest ccapitol se va sprijini pe înccepătorri în că ălătoria lor în Ka arate-D Do. Fizice unitate e Un nul dinttre prim mele prrincipii este e de e a lovit cu to ot corpu ul. Ince epatori tin nd să se s con ncentrezze atenţia assupra pumn p ssau de e piciorr este fra apant, prin p urm mare, se s rup cota d de mem mbru re estul co orpului. Apoi, tre ebuie să căută ăm să loveasscă cu ttot corp pul. Estte aces sta din urmă ca are gen nerează ă energ gie pentru tehnica effectuate e. În ce ele din urmă să ă loveas scă pum mnul sa au picio orul tran nsmite doar e energia genera ată de resstul corrpului. În următoarele capitole "Utillizarea hop" şi "forţţă de reacţie" r ", veţi edea cu um ace est lucru u poate e fi gen nerat de enerrgie şi a lovit cu tot ve co orpul. Există şşi alte modalităţi de utiliza are a in ntregulu ui orga anism, incclusiv folosind f d bust (pendu ( erii şi mai m mult. Dar, înainte e de a l), ume exxamina acest a aspect de perf rforman nţă ar trrebui să ă fie ap plicate pentru p a menţine corpul aparratului. Cu alte e cuvin nte, ave eţi grijă ă să nu u părţi eparate ale corpului cu c restu ul. Erorrile cele e mai ccomune e sunt pentru p se a ridica umerii şi nu au leg gătură cu bazzin. Pen ntru um meri, assa ca ă şi, în princip pal lega ate de trrunchi assigurati pentru a le menţine scăzută prin conttractare ea muşşchilor înapoi. Ca ba azinului, astfe el încâtt este apabil să s transmită energia a care vine de d la ssol şi a picioa arelor, ca accesta tre ebuie ssă fie uşşor retrro. Uita-te, o poziţie p p prea miic, prea a lung, efe ectuate e dinco olo de capaccităţile dumne eavoasstră es ste un eşec


au utomată ă a uniităţii că ăutăm, chiar dacă d pe un p plan de e "desig gn" ar pu utea părea "po olitically y correc ct". Utilizarea a de şo old xistă mai m multe mod dalităţi de a utiliza u ş şolduril e penttru a genera Ex en nergie. În Î ace est dom meniu există patru clasicce. Dar, înaintte de afa acere Aş A dori să-şi verse v lu umina pe ban nalităţi. De fap pt, noi cerem c de e multe ori inc cepatorii la trei litri de e soldurri din no ou pe aripile a f faţă şi pe e atacuri, în sp pecial în î Kata. Acestte indicaţii sun nt, în re ealitate,, false sa au parţial falsse. Acestea sunt în princip pal con nştientizarea de la inc cepatorr la poziţia şolduri, ce entru. Aceasta A a este e o primă eta apă. Ap poi, ceea ce este importa ant este e de a implic ca miş şcarea înttregului corp este e de e a gen nera un n organ nism diinamic. Uneorri este ma ai interesant de d a av vea solduri faţţă în ap părare. Dar, în napoi la a cele pa atru prin ncipii utilizarre a şold durilor. de Prrima es ste să sse rotea ască şo oldurile în dire ecţia de e mişca are ca în î foto 1. Ea îns soţeşte e, de asemen a nea, o creşte ere de e rotaţiie la nivelul n cioarelo or din sspate. Noi N treb buie să ă se asigure ccă libera a de arrme şi pic de e şolld su unt b bine coordo onate. Al doilea a princip piu estte de a roti şo olduri în î direccţia opu usă mişcării, eţineţi că, c în exemplu e ul ilustrat, Ged dan-Barai, putteţi utiliz za, de fotto 2. Re as semene ea, prim mul principiu, care c este de cotitură c nivelul şoldurrilor în ac ceeaşi direcţie e ca tehnice t e, totul depin nde de ceea ce că ăutau. Al treilea a princip piu este e de a utiliza o dublă ă acţiune de solduri s (greu entru a ilustrra cu o foto ografie)). De fapt, f a aceasta a presu upune pe co ombinarrea prim melor două d p principii i pentru u a ge enera o vibrattie de şo olduri (uneori numită ă twistt duble e). De exemp plu, pe entru a face teh hnice Gedan-rula solduri s prima Baraïï în acceeaşi direcţie de miişcare şi la ccontact,, trimite erea în napoi solduri s să de (direcţiia opus miişcare).. Este un mod foarte e imp portant de a studia. s Al patrule ea prin ncipiu este e de e a împ pinge şoldurile e spre sol pen ntru a enera o forţă de rea acţie, care c es ste tran nsmis îîn mod d autom mat la ge teh hnica (a se vedea a secţiu unea u următoa are). Acceastă acţiun ne de


so olduri pot fi implica aţi în tre ei fo orme anterrioare. Am mintiţi-v vă că, în î toate e artele e marţiale au încerccat să controlu c ul său "ce entru". Studiul de lu ucru so olduri e este o etapă esenţia ală în acest pro oces.

U Utilizare ea forţă ă de rea acţie

În mecan nica sta atică (sstudiul corpulu ui echilibru), pentru p un n solid este e in echilib bru imp pune ca a forţele e externe care e acţion nează pe e el sun nt echilibrate (sau ( an nula). P Pe figurra 3 esste indic cată în roşu, forrţa gen nerată de d mas sa subie ectului (greuta ate). So olului ac cţionea ază pe ac ceastă temă p pentru balanţa a (în ccazul în n care se va scufun nda în pă ământ!), De că ătre forţţele de reacţie e în alb bastru. A Aceste forţe sunt s în dirrecţia opusă, o şi valo oarea absolută a ă a forrţei de roşii trrebuie să fie eg gală cu valoarrea abs solută a forţelor Blue e. Noi ttrebuie să acc cepte, prin urma are, că fiecare e acţiun ne este e asociat cu o reacţiie. Dec ci, prin mpingere ea pe podea cu pic cioarele e şi şolduri prroduce o forţă ă care îm es ste tran nsmis în mână ă sau picior greve g s sau un n scut (a se vedea v "U Utilizarea sold duri"). El trebuie e să re ealizeze e, de as semene ea, că atunci când un u pum mn sau cior estte lovire ea adve ersarulu ui cu accest co ontact vva gene era o forţă de pic


rea acţie, care c vo or fi returnate e celui ce batte, care e, la râ ândul lo or fac refferire la a adverrsarul. Pentru a face e acest lucru n necesită ă ca sp prijinul să ă fie pe erfect şi fără cusur c u unitatea a corpu ului. Prin n studierea acestui principiu, putem m intele ege de ce ac cesta nu n ar trrebui să s ating gă pe uprafete e dure, care pot p absorbi şo ocul, ac ceasta d duce la a lovire ea sau su ch hiar, un nda de e soc revenind la subiec ct, în genera al, şi de la cre eier! Prrin urm mare, ju udokas s reven ni unda a de ssoc la sol, nu n se pe ercepe pe tatami atun nci când d mâinile care e se înccadreaz ză. nanţă în ntre con ntracţia a şi rela axarea Altern a sfârşittul execcutării unei u tehnici esste con ntractat, de ob bicei, muşchii La atâ ât de scurt. Apoi te t relax xezi a acesti muschi m pentrru a angaja a următoarrele de eplasărri. Cu practic ca ajun ngem la altterneaz ză cu ontractiii intens se relax xări pro ofunde. Contra actia tre ebuie să aibă loc la co mo omentu ul potriv vit (cale endarul), pentrru a stu udia aceasta este e bună de a prac ctica cu (makiw wara, stanttare obiecttive sac). ulţi prac cticanţi confu unda pu uterea şi con ntracţie. Ei cre ed că Prrea mu teh hnica lo or este puternică, pentru că ă este contract c tat. Ei confund c da, de as semene ea, con nceptul de "Kiime" cu u contrracţie. K Kime în nseamn nă un co oncept de d deccizia fina ală, aceasta poate p fi exprim mată un neori printr-o teh hnica fizic puternic p c, care e nece esită utilizare u ea unu ui conttracţia mu uscularră, dar uneori poate fi inve ersată atunci a ccând es ste vorrba să fie e deose ebit de rapid şi ş precis să (pen ntru a ajunge a la un punct p viital ca oc chiul, de exem mplu). Altternativ v conttracţie / rela axare, de asemen a nea, economiseşte en nergie. Dacă rămâne r e consttant co ontracta at, nu numai că nu va fi ca apabilă să acţioneze repede e, dar, de ase emenea a, în ce ele din urmă va a sufoca a! Puterre uterea este ge enerată ă în priimul râ ând de viteza.. Într-ad devăr, pur şi Pu sim mplu pu une, pu uterea P este e egal cu c pătrratul vittezei V, V înmu ulţit cu


forţa F: P = V2 Fx.Astfel, am înţeles că viteza este factorul determinant pentru generarea de putere. Prin urmare, este important să se dezvolte mai mult decât viteza muschii lui! Şi pentru a reveni la un capitol anterior că pentru a merge repede va trebui să fie lansat! Dar, în ceea ce priveşte puterea (sau mai degrabă de masă) este folosind tot corpul în mişcare pe care le va folosi forţa maximă.Deci, de viteză şi folosind tot trupul tău va genera putere maximă.

Tactica şi strategia Le-aţi învăţat elementele de bază sau mai mult, dar cum să le aplice în luptă?Dacă consultanţă tehnică este considerabilă, dar este lăsat în pace să dau seama cum de a pune cunoştinţele în acţiune. profesorul tău este acolo pentru a vă încurajăm să găsească ceea ce funcţionează pentru tine, pentru că, de fapt, toţi suntem diferiţi şi fiecare este găsirea felul său de a lupta.Pentru aceasta avem nevoie să te cunoşti, fizic şi mental. În timpul formării dumneavoastră vă va studia diferite posibilităţi de atacuri şi de apărare. Puteţi găsi tehnici favorite foarte repede (nu, cu toate acestea, a neglija altele). În cele două capitole care urmează veţi găsi informaţii cu privire la atitudinea mentală de a adopta şi diferite moduri de a lua iniţiativa. Eu nu pretind sa va invete tactici şi strategii de combatere în câteva rânduri.Există o carte minunata pe tema "Tratatul de la Cinci Inelelor" de Miyamoto Musashi, marele spadasin secolul al XI-a. Am enumeră câteva dintre principiile el descrie. - Naştere la o tensiune nervoasă anumite printre inamic. - Nu repeta mai mult de două ori aceeaşi tehnică (a treia este previzibil!) - Pentru a îngrozi inamicul şi să profite de situaţie pentru a lansa un atac surpriză. - Mutarea umbra, care este să spun că adversarul fals trădeze


intenţiile Să

cunoască

inamic

şi

sale. surpriza.

Acestea sunt doar câteva exemple. Nu uitaţi că atunci când începeţi să vă arate avertizare adversarul nivelul tau, slabiciunile tale ... Garda naturale (shizentai) este mai favorabil. Nu ezitaţi să creadă că vă este teamă că vă agresorul este mai puternică decât tine. Când aveţi posibilitatea de a scoate de acţiune pentru sigur şi apoi actul surprins! Unul dintre Sempaï meu sa dus cu soţia sa în parcare, unde au parcat masina lor. Apoi, doi tipi au ieşit din întuneric să le atace. Prietenul meu a fost, practic, a adus la genunchi într-o atitudine de supunere şi cere iertare. Evident, în loc de a începe unul dintre ei facut un pas înainte şi a lovit-l (ce-au de gînd să faci cu fata, apoi) imaginat că el nu a putut să se apere?. Când acesta a fost în sempai mi-a lovit foarte grav în testicule. Tipul sa prăbuşit şi un altul a fost salvat! Un exemplu amendă de tactici nu-i asa?

Vigilenţă şi determinarea Fără karate spiritul nu este nimic. Stăpâni tehnica fără nelinişte despre aspectul mental este o greşeală gravă. Amintiţi-vă că ideea de bază a karate-ului este de a apăra viaţa lui. Atunci când o tehnică este executat cu Kime, adică cu decizia de a pune inamicul din luptă. Vorbesc aici de o lupta in care viata ta este în joc! Funakoshi a declarat că a considerat că mâinile şi picioarele partenerului tau sunt săbii. El a vrut să arate cum trebuie să fim vigilenţi "zanshin" şi că luptă marţială nu este loc pentru o eroare sau aproape. Zanshin este o stare de somn în cazul în care toate simţurile sunt trezit. Este alertă roşie. Deşi este încă posibil de a refuza sau de a evita lupta, ar trebui să fie. În caz contrar, angajamentul este totală, este gata să se angajeze într-o confruntare mortală. Mintea ar trebui să fie ca suprafata de apă liniştită "mizu-nu-Kokoro"


calm, fără intenţie specifice. Aşteptare până când sunt gata pentru nimic şi totul şi astfel încât să putem réagire modul cel mai adecvat. În această gândire adversarul nu poate ghici intenţiile tale, fie. În această stare de spirit care trebuie să o abordare de training (kihon, kata, kumite).

Tactica şi strategia Le-aţi învăţat elementele de bază sau mai mult, dar cum să le aplice în luptă? Dacă consultanţă tehnică este considerabilă, dar este lăsat în pace să dau seama cum de a pune cunoştinţele în acţiune.profesorul tău este acolo pentru a vă încurajăm să găsească ceea ce funcţionează pentru tine, pentru că, de fapt, toţi suntem diferiţi şi fiecare este găsirea felul său de a lupta. Pentru aceasta avem nevoie să te cunoşti, fizic şi mental. În timpul formării dumneavoastră vă va studia diferite posibilităţi de atacuri şi de apărare. Puteţi găsi tehnici favorite foarte repede (nu, cu toate acestea, a neglija altele). În cele două capitole care urmează veţi găsi informaţii cu privire la atitudinea mentală de a adopta şi diferite moduri de a lua iniţiativa. Eu nu pretind sa va invete tactici şi strategii de combatere în câteva rânduri. Există o carte minunata pe tema "Tratatul de la Cinci Inelelor" de Miyamoto Musashi, marele spadasin secolul al XI-a. Am enumeră câteva dintre principiile el descrie. - Naştere la o tensiune nervoasă anumite printre inamic. - Nu repeta mai mult de două ori aceeaşi tehnică (a treia este previzibil!) - Pentru a îngrozi inamicul şi să profite de situaţie pentru a lansa un atac surpriză. - Mutarea umbra, care este să spun că adversarul fals trădeze intenţiile sale. Să cunoască inamic şi surpriza.


Acestea sunt doar câteva exemple. Nu uitaţi că atunci când începeţi să vă arate avertizare adversarul nivelul tau, slabiciunile tale ... Garda naturale (shizentai) este mai favorabil. Nu ezitaţi să creadă că vă este teamă că vă agresorul este mai puternică decât tine. Când aveţi posibilitatea de a scoate de acţiune pentru sigur şi apoi actul surprins! Unul dintre Sempaï meu sa dus cu soţia sa în parcare, unde au parcat masina lor. Apoi, doi tipi au ieşit din întuneric să le atace. Prietenul meu a fost, practic, a adus la genunchi într-o atitudine de supunere şi cere iertare. Evident, în loc de a începe unul dintre ei facut un pas înainte şi a lovit-l (ce-au de gînd să faci cu fata, apoi) imaginat că el nu a putut să se apere?. Când acesta a fost în sempai mi-a lovit foarte grav în testicule. Tipul sa prăbuşit şi un altul a fost salvat! Un exemplu amendă de tactici nu-i asa? Vigilenţă şi determinarea Fără karate spiritul nu este nimic. Stăpâni tehnica fără nelinişte despre aspectul mental este o greşeală gravă. Amintiţi-vă că ideea de bază a karate-ului este de a apăra viaţa lui. Atunci când o tehnică este executat cu Kime, adică cu decizia de a pune inamicul din luptă. Vorbesc aici de o lupta in care viata ta este în joc! Funakoshi a declarat că a considerat că mâinile şi picioarele partenerului tau sunt săbii. El a vrut să arate cum trebuie să fim vigilenţi "zanshin" şi că luptă marţială nu este loc pentru o eroare sau aproape. Zanshin este o stare de somn în cazul în care toate simţurile sunt trezit. Este alertă roşie.Deşi este încă posibil de a refuza sau de a evita lupta, ar trebui să fie. În caz contrar, angajamentul este totală, este gata să se angajeze într-o confruntare mortală. Mintea ar trebui să fie ca suprafata de apă liniştită "mizu-nu-Kokoro" calm, fără intenţie specifice.Aşteptare până când sunt gata pentru nimic şi totul şi astfel încât să putem réagire modul cel mai adecvat. În această gândire adversarul nu poate ghici intenţiile tale, fie. În această stare de spirit care trebuie să o abordare de training (kihon, kata, kumite).


Iniţiativă Se obişnuieşte să spun că nu există nici primul atac la karate, pe scurt, noi ar trebui să ia iniţiativa într-o luptă ... dar nu în mod special nu ataca! Defensiva este adesea interpretat greşit. Acesta ar trebui, în nici un caz o poziţie în cazul în care eşti pasiv, aşteptând atacul adversarului. După cum am văzut în capitolul anterior ar trebui să fie "zanshin" stare de vigilenţă, dar să fie pregătit să aştepte nimic de a acţiona mai bine definit, să reacţioneze. Mintea ta trebuie să menţină iniţiativa, chiar dacă afară este posibil să simţiţi că sunteţi în defensivă. Din momentul in care sunt angajate în luptă (nici o posibilitate de evadare) trebuie să păstreze iniţiativa, chiar dacă din motive de tactică şi strategie lasa sa credem contrariul la dvs. (sau dvs.) autorul (e) Eu va introduce trei tipuri de iniţiative discutate in timpul antrenamentelor. SEN - Iei prima iniţiativă înainte de atacul inamic. Această iniţiativă în atac. GO-NO-SEN - Este contra unei iniţiative. Atacurile adversarului vă lăsaţi să se desfăşoare atacul, Parry sau Dodge un atac te în cele din urmă, chiar înainte de atunci este în capacitatea de a lanţului de un al doilea atac sa riposteze. Vă puteţi bucura de spatiu-timp care există între cele două atacuri la locul contra ta. NES-NO-SEN - este iniţiativa privind iniţiativa. Te ataca, de îndată ce atacul asupra adversarului ia forma sau chiar şi atunci când a decis să atace. atacul trebuie să se întâmple înainte de ei este pe deplin dezvoltat. Această iniţiativă de acest lucru la ceea ce ar trebui să ne străduim să martiale de cercetare. Nivel mai ridicat de posibilitatea de a evita lupta.


arrme natturale ci sunt armele e cele mai m utiliizate na aturale. Regula gene erală es ste de Aic a lovi l sup prafaţă cu cel mai mic m posibil, pentru a e exercita a o pre esiune ma aximă pe de o parrte lovitt. Amintiţi-vă însă că tot corpul c poate de eveni o arma. Este, de as semene ea, poa ate lovvi cu capul, c umeri, u so olduri, fese, f ga amba, musca atura sa au zero o. Desigur, no oi trebu uie să stu udieze posibillităţile fiecăre ei arme e natura ale, în funcţie e de zonele z ac coperite e (punctte vitale e).

Arme naturale n e de mâ ână

A Arme na aturale de la picior p


Poziţii aşa-numita luptă Unul particuliiarités de Karate-do este acela de a formaliza pozitiile de a lucra capacităţi diferite (transferul de la centrul de greutate, consolidarea musculare, suport îmbunătăţit, de transmisie a puterii, de transport, etc ...). Tehnici sunt, de obicei, studiate folosind o poziţie de luptă.

zenkutsu-Dachi Prezintă poziţia, de multe ori folosite în atac. Picior din faţă este îndoit în timp ce piciorul din spate este întins. Separarea lateral între


două picioare este, în general, lăţimea de la piscina la pornirea. Cu toate acestea, această caracteristică poate varia, în funcţie de nivelul de către medicul specialist, pentru a alinia cele două picioare. kokutsu-Dachi poziţia spre înapoi care să conducă la apărare. Dificultatea constă în plasarea centrului de greutate spre spate. Ambele picioare sunt aliniate şi să formeze un unghi drept. Piciorul din spate este îndoit puternic, în timp ce piciorul din fata, cu călcâiul uşor de la pamant. Noi trebuie să lovească la picior MAE faţă Geri fără a muta pelvisul înapoi. Neko-Ashi DachiPoziţia numit pisica. Toate greutatea pe piciorul din spate al cărui picior este înclinat 45 ° la 30 ° înainte. Picior din faţă, cu degetele de la picioare-n picioare sau de odihnă uşor pe teren serveşte stabilisteur. Se poate răspunde instantaneu printr-o lovitură. Sanchin-Dachi Poziţia de clepsidra. Se poartă acest nume din cauza orientării activă piciorului.Degetele de la picioare sunt în prima linie a călcâiului piciorului faţă. Scaun este fundamental Goju Ryu ING şcoală. În această poziţie puternică vom căuta să se concentreze puterea în picioare. Hangetsu-Dachi Această poziţie este o exagerare a anterioare. Se găseşte numai în şcoală Shotokan. shiko-Dachi poziţie echilibrată în cazul în care greutatea este uniform distribuita pe ambele picioare. Picioarele sunt orientate pe exterior. Această poziţie nu există în Shotokan kata merită atenţie şi studiu serios. Deşi foarte asemănătoare cu Kiba Dachi, îi ajută să dezvolte


sentimente şi capacităţi diferite. Kiba-Dachi Jumper poziţie. Greutatea este repartizată uniform pe ambele picioare.Picioarele sunt paralele. Aceasta este poziţia caracteristică de kata Tekki. Fudo-Dachi Poziţia luptă prin excelenţă. Acesta combină caracteristicile Kiba Dachi cu piciorul spate şi zenkutsu picior înainte Dachi. Este poziţia de karateka avansate. kosa-Dachi Poziţia picioarele încrucişate. La fel ca Neko Ashi Dachi poziţie, în timp ce greutatea este efectuată pe un picior, în timp ce alte serveşte ca stabilizator. În Wado Ryu avem acelaşi scaun, dar picioarele nu traversează piciorul din spate este împotriva piciorul din fata. Ashi DachiÎn picioare pe un picior. Acesta este adesea o fază pregătitoare pentru un picior tehnice. Este o poziţie caracteristică a gangaku kata

Jodan UKE de vârstă - dating parada


Blocarea antebraţul în sus. Noi folosim această tehnică în reflex natural este de a se proteja prin ridicarea braţul lui atunci când se temeau de o lovitură de stat de sus în jos de pe cap. Există mai multe variante privind poziţia antebraţ şi cot. Se poate folosi cu usurinta aceasta tehnica pentru a lovi sub bărbie de adversar într-o situaţie corp la corp.

Uke jodan Tate - Parade cu antebraţul vertical


Blocarea a antebratului utilizând o cale mare circular din interior spre exterior, pornind de la şold opus. Blocare se face cu partea exterioară a antebraţului şi a braţului este flexat. Este o tehnica foarte puternic, care este foarte avantajoase pe un atac de bază circulară (mawashi Geri).


Jodan UKE shuto - marginea Parada m창na peste nivelul


Parada loc la fata cu marginea mână. Aceeaşi traiectorie ca shuto uchi jodan.Numai o aplicare diferă.

Blocajul fata se face cu palma într-o mişcare circulară largă de la exterior spre interior. Jodan UKE juji - nivel înalt cruce Parry


Blocarea antebraţele trecut în faţă. Este pentru a respinge un atac în sus ca şi în tehnica UKE vârstă Jodan. Aceasta tehnica poate fi atât de deschise şi închise mâini. În primul caz se poate lega foarte repede pe un atac de apoplexie.

Gedan UKE juji - parada la mică cruce


Gedan Juji-UKE este o parada cruci mici. Ju înseamnă "zece", "ji" caracter înseamnă, aini "Juji" înseamnă caracterul zece cărui ideogramă este pur şi simplu o cruce. Am găsit această tehnică atât în kata de bază (Heian, Pinan) kata în învăţământul superior (gangaku).

Jodan UKE haiwan nagashi - Parada High redirecţionare


Acest afişaj necesită puţină forţă. Este pentru a devia cu partea de sus a antebraţului pumn tehnica direct la fata ta (jodan oi-Tsuki exemplu). Pentru a realiza aceasta tehnica este imperativ de a capta atac foarte devreme în cursul şi în apropiere de încheietura mâinii. Aceasta tehnica este caracteristică a tekki kata clasice. Chudan Soto-Ude-UKE - Paradă a antebratului din exterior spre interior

Parada a antebratului folosind o mişcare circulară de la exterior la interior pentru a devia partea atac. În momentul impactului folosind o acţiune energică de rotaţie a antebratului. Aceasta tehnica este destul de uşor de a învăţa şi de a folosi, pentru că este o mişcare foarte natural. Cererile sunt numeroase.


În unele şcoli aceasta tehnica se numeste uchi-Ude-UKE, pentru că este considerat ca arta se duce spre interior ... care se numeşte "uchi" în japoneză.

Chudan uchi UKE Ude - Paradă a antebratului de la interior catre exterior

Parada a antebratului folosind o mişcare circulară de la interior spre exterior pentru a devia partea atac. În momentul impactului folosind o acţiune energică de rotaţie a antebratului. Aceasta tehnica este de asemenea, numit Soto-Ude-UKE în unele şcoli. În acest caz, considerăm că tehnica merge la exterior (Soto).

UKE Morote - Paradă utilizând ambele mâini


Morote-UKE este o parada este folosit atât de arme. În Japoneză "morote" înseamnă "cu ambele mâini. Unii numesc aceasta tehnica "parada îmbunătăţită", dar cred că este un nume care pune improprii de medic într-un mod greşit în ceea ce priveşte utilizarea acestei tehnici. Traiectoria acestui parada este UKE fel ca uchi: mişcare circulară de la interior spre exterior pentru a devia partea atac. Am găsit această tehnică în multe kata cu armătură de la cot şi pumn. În acest ultim caz nu par a fi conforme să interpreteze acest formular ca o consolidare, care nu este justă, întrucât consolidarea mecanice pot fi eficiente numai în apropiere de încheietura mâinii, ci mai degrabă ca un gardian, protecţie pentru plexul solar sau de o indicaţie cu privire la posibilitatea de a bifa pumnul în timp ce blocarea. UKE Otoshi - descrescator parada


Parade cu marginea exterioară a antebraţului într-o mişcare de sus în jos pentru a devia atacul jos.Aceasta tehnica de puternic în special bine adaptate pentru a devia atacurile braţ la mijlocul şi létéral da penetrant (Yoko Geri kekomi).


UKE Shuto - marginea Parada de o parte


Parada folosind marginea exterioară a mâinii într-o mişcare circulară de la interior spre exterior pentru a devia partea atac. În momentul impactului folosind o acţiune energică de rotaţie a antebratului.Aceasta tehnica este deosebit de dificilă pentru a rula împotriva inamicului rămase şi necesită un Dodge. În funcţie de traiectoriile şcoală variază foarte mult. Am găsit această tehnică în multe kata, ceea ce poate sugera că aceasta este o mişcare semnificativă. Este interesant de practică folosind Parry circulare atacuri şi să se gândească la utilizarea de ambele mâini. Timp de pregătire este un pas foarte important să ia în considerare atunci când încearcă să găsească aplicaţii realistă a acestei tehnici.

Chudan UKE teisho - Parry, cu palma la media


Parada la nivel mediu se face cu palma într-o mişcare circulară largă de la exterior spre interior. Tate Shuto Uke - Parade cu margine verticală a mâinii

Blocarea cu marginea exterioară a mâinii în poziţie verticală cu braţul. Mână descris un arc de cerc din interior spre exterior.


UKE Osae - Paradă palma deschisă apăsând în jos


Parade cu palma de sus în jos în cazul în care încearcă să deflectare atac la sol. Această tehnică se aseamănă cu UKE Otoshi. Se găseşte în special în nidan Heian asociată cu o stiuca cu degetele mâna dreaptă.


UKE Haishu - Parade cu partea din spate a mână


Parada folosind partea de sus a mână. Ea este întotdeauna într-o mişcare circulară de la interior spre exterior, fie în faţa sau nivelul de mijloc. Antebrat pot fi orizontale sau verticale, există mai multe forme posibile.


UKE Kakiwake - Paradă evitarea antebraţul doi


Parada efectuate simultan cu două margini exterioare ale ambelor antebraţe.Acesta se raspandeste puternic din interior spre exterior. Aceasta tehnica este recomandată într-o încercare de a captura trece dublu. Cu toate acestea, există multe alte interpretări.


UKE Empi - Parade cu cotul


Parade cu cotul. Există o varietate de tehnici, utilizând cot într-un mod defensiv. Unele dintre ele sunt reflexe naturale, cum ar da un ghiont pe o lovitură în coaste următori. Noi înţelegem cât de dificil este de a studia aceste tehnici în condiţii de siguranţă în cazul în care nivelul de practicieni nu este foarte mare. Există trei categorii majore de parada de acest tip: - Din exterior spre interior - Sus - Din partea de sus în jos.


UKE Tekubi Kake - Parade cu ĂŽncheietura flexat


Blocarea agăţarea incheietura foarte îndoite. Această tehnică este utilizată la nivel intermediar. Noi trebuie să stabilească un contact timpuriu cu adversarul, apoi rotiţi rapid încheietura pumnului, degetele în jos. În cazul în care încheietura mâinii este foarte mobil în mână, cot misca foarte putin.


Te UKE nagashi - parada de însoţire


Aceasta tehnica este foarte asemănătoare pentru a bloca Soto UKE éxuté cu palma. Dar aici este mai degrabă ideea de a sprijini atacul asupra deviante.Atacul trebuie să treacă aproape de cap.


Teisho UKE awase - Defilarea ambele palme împreună

Parada mâinile deschise în partea de jos împinge la sol cu ambele încheieturi lipite formând împreună o furculiţă cu ambele mâini. Palmele sunt orientate în jos. Aceasta tehnica este studiat în kata Hangetsu.


Gedan Barai - Paradă zdrobitoare ĂŽn jos


Blocarea de stabilire a antebraţului rulând un arc de funcţionare de la umărul din partea opusă pentru a termina in fata a şoldului. Aceasta tehnica permite să blocheze o lovitură de faţă (MAE Geri). Soto Gedan Barai - parada slaba din exterior spre interior

Parada antebraţul inferioară folosind o mişcare dinspre exterior spre interior.Tehnica folosita pentru a devia o lovitură din faţă (MAE Geri).


Gedan UKE teisho - Defilarea palma mică


Parada la nivel scăzut se face cu palma (teisho) într-o mişcare circulară largă de la exterior spre interior.


Ashi Nami - lovind val

Este dificil de a clasifica aceasta tehnica: atac, apărare? Ea pare a avea mai multe aplicaţii. Este o miscare zdrobitoare cu talpa piciorului. Aceasta tehnica este caracteristică tekki Shodan kata în cazul în care este efectuat, de la poziţia Kiba Dachi. Genunchi şi serveşte ca un pivot păstrând în acelaşi timp centrul de greutate în această configuraţie trebuie să îndeplinească talpa piciorului pe abdomen într-o mişcare circulară. Convenţional am spus că aceasta serveşte să abată o lovitură joasă (MAE Geri) în sus Dar, în practică ar putea fi posibil.. Această tehnică poate fi utilizată, de asemenea, ca o încercare de a ataca sau a evaziunii matura picior. Geri Mikazuki - semilună a lovi cu piciorul


Scanarea cu talpa piciorului într-o mişcare circulară creşterea interior spre exterior. Aceasta tehnica este studiat in multe kata în atac sau de apărare. Sokuto Osae UKE - parada apăsând în jos cu marginea de jos

Parada prin apăsarea în jos cu marginea exterioară a piciorului. Aceasta tehnica este ca o lovitură de pesimiste (fumikiri) poate opri un atac de febră în oprire de la început sau ca un popas prin blocarea genunchiului adversarului prevenirea adversarul tău înainte.

Ashi Kake UKE kubi - hooking cu glezna


Tehnice agăţarea cu tibia să abată un atac de partea inferioară a piciorului. Ashibo UKE Kake - Parade cu piciorul

Aceasta este o parada cu piciorul, fie din interior spre exterior sau dinspre exterior spre interior. Gedan UKE sukui - Paradă lingură


În această emisiune vom folosi palma deschisă, iar idee


Tsuki Choku - replica


Aceasta este baza de pumn. Este simplă şi foloseşte o rotaţie completă a încheieturii mâinii este de 180 °. Acesta este adesea studiat pe site-ul intr-o pozitie naturala hachiji-Dachi. Aceasta tehnica de bază este găsit în multe mişcări, cum ar fi: oi-Tsuki, Tsuki-gyaku, kizami-Tsuki, etc. Putem realiza aceasta tehnica prin varierea unghiul de rotatie a grevelor pumn. De exemplu, atunci când numai pumnul se roteşte cu 90 de grade, astfel încât să obţineţi tehnica "Tate-Tsuki. Dacă nu rândul său, pumn, dar păstrează palma în sus, acesta devine un "ura-Tsuki.


Aceasta tehnica implica lovirea şi sub formă de bază, dar fără a întoarce pumnul. Rămâne culcat pe spate, adică până palma. Fotografia de mai sus, punch este aplicată în gyaku zenkutsu poziţia-Dachi in forma. Se poate de utilizare, desigur, toate celelalte poziţii şi de a face punch, precum şi din spate braţ faţă. Aceasta tehnica este formidabil de aproape. Tate Tsuki

linie Punch, ca Tsuki Choku, dar rotaţie a încheieturii mâinii este de numai 90 de grade. Poziţia pumn este verticală spre linia de sosire. punch-Oi Tsuki - în exercitarea


Punch in urmarire. Ea poartă o replica combinat cu o excursie la un pas.Poziţia cea mai des folosite pentru aceasta tehnica este Dachi zenkutsu. Cu toate acestea, în alte şcoli ca Matsubayashi-ryu, Tsuki-oi face, de asemenea, shiko-Dachi. 0n caută să îşi folosească energia cinetică generată de călătorie lungă pentru a potenţa izbitoare a punch. Aceasta tehnica este prezentă în numeroase kata. Gyaku-Tsuki - pumn de tăiere contrar


Pumnul împotriva piciorul din fata. Poziţia zenkutsu Dachi bătut cu pumnul împotriva piciorul este avansată. Puterea acestei tehnici constă în utilizarea adecvată de rotaţie a şoldului. Kizami-Tsuki - punch fata braţ

Punch-a dat înainte pumnul directe. Zenkutsu Dachi poziţie, direct de la paza, bătut cu pumnul înainte. Aceasta tehnica este numita, de asemenea, zuki Maeter. Heiko-Tsuki - dublu pumn


Dublu pumn. Ea ne loveste aici cu ambele pumnii direct şi pe acelaşi plan orizontal. Această tehnică poate rula fie local sau în deplasare. Acesta face parte din morote Tsuki, greve şi anume care sunt utilizate atât pumnii simultan.Este în această tehnică de familie Tsuki-yama, care este listat în Kata Bassai-DAI. Ea nu se găseşte în tehnica Shotokan kata Heiko Tsuki-aşa se pare, în alte stiluri de kata.

pumnii Awase-Tsuki - dublu

Dublu pumn. Ea ne loveste aici cu ambele pumnii direct şi pe acelasi plan vertical. Această tehnică poate rula fie local sau în


deplasare. Aceasta tehnica este parte din familia morote Tsuki, greve şi anume cu pumnii ambele simultan.

Yama-Tsuki - Punch U

lovitură dublă în formă de U. Numele acestei tehnici vine de la forma dată de arme şi tors care seamănă cu ideograma corespunzătoare 山 yama sensul de munte. Aceasta tehnica este adesea atac conceput ca un atac şi silmutanées blocaj. Se găseşte în Kata Bassai Dai. Hasami-Tsuki - pumnii dublu foarfeca


pumn dublu foarfece. Ea ne loveste aici cu ambele pumnii într-o manieră circulară. Această tehnică poate rula fie local sau în deplasare.

Mawashi-Tsuki - La pumnul circulară


Circulara pumn. Trebuie să ne amintim pentru a transforma pumn la sfârşitul cursei pentru a lovi cu primele două degete (Kento). Kage-Tsuki - cârlig de pumn

Punch cârlig. O bate pe partea opusă greve pumn într-o mişcare circulară de mici dimensiuni. Aceasta tehnica este destul de tipic în Kata tekki. Cu toate acestea, se găseşte în kata alte godan Heian.

Yoko punch-Tsuki - pe partea


Punch linie pe partea. Aceasta tehnica este adesea efectuată la poziţia Kiba Dachi.

Varsta punch-Tsuki - în spate

Punch-l. Aceasta tehnica poate fi, de asemenea, utilizat ca un deflector pentru a ataca direct în faţa adversarului izbitoare. Este caracteristic empi kata. grevă Uraken-uchi - partea din spate a pumnului


Tehnologie greve partea din spate a pumn. Ca pumnii alte tehnici pot fi asociate cu mişcări multiple. Există, de asemenea traiectorii multe posibil shomen-uchi Uraken - greva partea din spate a pumnul în sus şi în jos

Strike partea din spate a pumn într-o mişcare de sus în jos, pumnul este apoi supinated. Am găsit această tehnică în special în Kata Heian Sandan. Tetsuya uchi - ciocan de fier


Punch Ciocan. Acesta poate fi în diferite direcţii. De exemplu, într-o mişcare de sus în jos ca în Heian Shodan kata. Dar se poate rula, de asemenea, pe un plan orizontal, va fi redus de top, etc. Aceasta tehnica este foarte puternic, este o miscare primar mai uşor de utilizat. Cu toate acestea, din cauza traiectoriei sale destul de mult aceasta tehnica este uşor de detectat. Tetsuya hasami uchi - ciocan de fier dublă lovitură


Dubla lovitură de ciocan de fier. Puteţi utiliza această tehnică, precum şi mijloacele de nivel înalt. Se găseşte în Kata Bassai-DAI. grevă Shuto-uchi - cu marginea de mână

Există mai multe modalităţi de a utiliza la marginea externă a parte la grevă.Astfel, traiectoriile sunt variate, dar toate sunt circulare. Braţul poate fi mai mult sau mai puţin aplecat în funcţie de distanţă. Am putea, de asemenea utiliza braţul înainte de braţ din spate, pune mâna în supination sau pronaţie.


Imaginea de mai sus arată un gyaku shuto Soto uchi, un formular care se găseşte în mai multe kata.

Strike Haito-uchi - cu forţa de muncă internă ascuţite

Haito-uchi este o tehnica care foloseste marginea internă a mână într-o mişcare circulară de la exterior spre interior. Atunci când distanţa este scurt, aceasta tehnica poate fi transformată într-un atac cu interiorul antebratului. Nukite - greva cu vârful degetelor


Atac cu ajutorul degetelor. Această tehnică necesită o consolidare a degete destul de greu de obţinut. Cu toate acestea, poate fi folosit pe puncte vitale, fără întărire prealabilă. Tehnicilor descrise în capitolul atacuri deschise de mână pot fi uşor adaptate la utilizarea nukite. Jodan de vârstă empi-uchi - cot amonte

Jodan-MAE-empi de vârstă, este un cot care se confruntă într-o mişcare de jos în sus, ca în cazul în care la grevă, sub maxilarul inferior. Ca toate tehnicile cotului necesită o distanta foarte aproape de a fi aplicat în mod eficient. Am putea, de asemenea utiliza braţul înainte de braţ din spate.


Yoko-empi uchi - cot laterale

Yoko-empi, este un cot, care este pe partea aşa cum se arată în imaginea de mai sus. Ca toate tehnicile cotului necesită o distanta foarte aproape de a fi aplicat în mod eficient.

Ushiro-empi uchi - inapoi cot


Ushiro empi uchi este de a lovi Înapoi cu cotul. Aceasta tehnica este extrem de util atunci când unul este lovit din spate de exemplu. Mawashi-empi uchi - inapoi cot


Mawashi empi uchi este de a lovi înainte într-o mişcare circulară cu cotul.Aceasta tehnica este extrem de util în clinch. Otoshi-empi uchi - cot laterale

Cot empi Otoshi este o tehnica care se execută într-un shot de sus în jos. Mae geri - coup de pied de face

Coup de pied de face qui peut se donner soit avec la balle du pied, avec le talon (forme kekomi) ou le dessus du pied (kingeri). Certains utilisent la pique de orteils pour atteindre des poings vitaux.


Yoko geri kekomi - coup de pied latéral pénétrant

Il existe deux formes, kekomi et keage. Nous présentons ici la forme pénétrante, dite kekomi. On utilise le trachant externe du pied ou parfois le talon comme surface de frappe.

Yoko geri keage - coup de pied latéral fouétté


Yoko geri s'exécute sous deux formes : pénétrante (kekomi) et fouettée (keage). C'est cette dernière que nous présentons dans cet article.

Fumikomi - coup de pied latéral en écrasant

Coup de pied en écrasant. C'est une forme de yoko geri (coup de pied latéral) mais au niveau bas.


Mawashi geri - coup de pied circulaire


Coup de pied circulaire. Les surfaces de frappe utilisées sont la balle du pied ou le dessus du pied.

Uchi mashi geri - coup de pied circulaire venant de l'intérieur

Coup de pied circulaire de l'intérieur vers l'extérieur. On peut frapper aussi bien avec la balle du pied qu'avec le dessus ou le tranchant externe du pied. On peut aussi appeler cette technique ura mikazuki geri


Ura mawashi geri - frappe en revers du pied


Coup de pied en crochetant surtout utilisĂŠ au niveau visage. Sa trajectoire est assez surprenante.

Ushiro mawashi geri


Coup de pied circulaire arrière. De part sa grande amplitude cette technique gé puissance.

Ushiro geri - coup de pied vers l'arrière

Coup de pied arrière direct. On frappe généralement avec le talon (kakato). Il est important de bien placer son regard pour pouvoir maîtriser sa trajectoire. A l'origine ce coup de pied sert à se défendre contre une attaque venant de l'arrière. Cependant, dans un combat duel en face à face, pour placer cette technique il est nécessaire de tourner en présentant son dos à


l'adversaire afin de pouvoir ensuite tendre la jambe et frapper. Cette technique est très puissante mais présente le désavantage d'exposer le dos. Ushiro Geri Keage - a lovi cu piciorul spate sus

Kick-l înapoi. Foarte util atunci când sunt puse sub sechestru din spate. kick Kakato Geri - cu călcâiul

Lovitură cu călcâiul într-o mişcare de sus în jos. Geri Mikazuki - semilună a lovi cu piciorul


Strike cu piciorul într-o mişcare circulară a crescut de la interior catre exterior.Aceasta tehnica este de asemenea considerat ca blocarea.


Geri Nidan - jumping lovitură dublă

Dublu salt lovi cu piciorul fata. Aceasta tehnica este studiat la kata si


gangaku kankudai.

CĂUTARE

Lovituri de genunchi şi tehnici sunt foarte eficiente cu puterea ei pot dezvolta şi elementul surpriză care ar putea rezulta. Dar stăpânirea acestor tehnici este mult mai dificilă decât cu ajutorul membrelor superioare. Este de dorit de a combina aceste tehnici de a lucra un program de întindere sau chiar mai puternic muschi. În studiul ar trebui să fie luate pentru a lucra în fiecare nivel posibil, în funcţie de starea sa fizică.Contrar credinţei populare, dacă tu poţi a lovi în faţă, nu neapărat acest lucru în partea de jos cu cât mai mult viteza si precizie! PLĂTIŢI-MI O BĂUTURĂ!


Kick împotriva jumping.

Mawashi Hiza Geri - genunchi circulară

Genunchi circulare.

CĂUTARE


STUDIU

Fumikomi - lovitura laterală strivire

Kick de strivire. Este o forma de Yoko Geri (partea a lovi cu piciorul), dar scăzut.


Ushiro mawashi Geri


Roundhouse a lovi cu piciorul inapoi. Datorită amplitudinii sale mari, această tehnică generează o putere foarte mare.

Ushiro Geri - înapoia

Înapoia linie. Este cel mai adesea loveşte cu călcâiul (Kakato). Este important să se locul ochi pentru a controla traiectoria acestuia. Iniţial, această lovitură este să-şi apere împotriva unui atac din spate. Cu toate acestea, într-un duel lupta fata in fata, pentru a pune aceasta tehnica este necesar să se trage cu spatele la adversar, astfel încât să se poate întinde piciorul şi lovi. Aceasta


teh hnica este e fo oarte puternic c, dar are a de ezavanttajul de e expu unere sp pate. proiecttare

Prroiecţiile şi ka arate Prredarea a karate e-ului modern m n este, în principal în n studiul de tehnici de e percuţie (bra aţe şi picioare p e) şi Pa arade. Cele C m mai mullte dintre ele sunt în kata. Dar D ce e zici de prroiecţii? ? În că ărţile sale s diiferite, unakosh hi, arhiitect de e Shottokan karatek ului mo odern şi mai ales, Fu ilustrează ă şi demonstrrează opt o proiecţii. Există E u unele fo oarte explicit e ă aceste ea suntt deriva ate din kata. Elevii E lu ui în că ărţile lorr, ele nu mai că vo orbim. As stfel, pu utem presupune că vechile e karate e din Okinawa O a a sufferit o tra ansform mare po oate fi de d a găs si locul său într-o lum me mod derna in n care se egmenta area de e arte marţiale m e a fostt un fap pt de ne econtes stat: prroiecţii de e judo, aikido a p pentru luxaţii l ş karate pentrru percu şi uţie. În stiluri de karate ca are a apărut a mai tâ ârziu pe e scena din insula ă din Ja aponia, cum ar a fi Go oju-Ryu u, de exxemplu u, tehnica de priincipală pro oiecţie sunt în ncă pred date. Crred că prin stu udierea a tehnic cilor de e proiec cţii în timp ce dezvo oltarea teh hnica paleta p de karrate ac cesta ccreează ă o punte de e legătu ură la ce ererile kata k pen ntru care va fi mai uş şor să găseasc g că bunkai. În cazul în î care e alte discipline (judo o, aikido o, etc.)) Ne po oate aju uta să e care se ba azează pe prreviziun nile, es ste de înţţelegeţii principiile pe


până la noi pentru a studia kata karate şi analiza pentru ei. Întradevăr, se poate descoperi tehnici care nu sunt predate în prezent în cele mai multe arte marţiale din cauza lor de periculozitate şi de incapacitatea de a le aplica într-un mediu sigur, cum ar fi concurenţa. Funakoshi a formulat un curriculum pentru învăţarea de tehnici de apărare cele mai de bază şi atac, el ar fi tras kata. Acum este momentul să-şi continue activitatea sa şi de a face acelaşi lucru pentru alte tehnici: proiecţii, blocajele cheie, de capital, etc.

Articolul în limba engleză: aruncă în Karate? de Joe Swift fightingarts.com Sensei Kase arată proiecţiile actualizat luni 2010-07-19 23:15 Proiecţiile de bază scris de areski joi 24/06/2010 22:24 Proiecţiile de cosit


Proiecţiile de şold


Proiecナ」iile Umトビ


Kihon - de formare de bază scris de areski

Kihon este formarea de bază. În general, este practicat într-un vid. Se repetă tehnicile de bază sau avansate.Tehnici pot fi extrase din kata. Această instruire se poate face pe site-ul sau în deplasare. În acest ultim caz se poate face online (se transmite de cinci ori, de exemplu, şi apoi înapoi de cinci ori), dar, de asemenea, în direcţii diferite. Ca un prim pas de a practica tehnici simple şi unice. Apoi trenul a combina două tehnici, apoi trei, apoi ... la fel de mult, după cum doriţi! În timpul kihon sa-ti imaginezi un adversar. Acest adversarul imaginar va fi întotdeauna mai repede, mai puternic decât orice adversar în realitate. Kihon este construirea exerciţiu care are scopul de a repeta tehnicile de asimilare a face automat. Aceasta nu este o educaţie pentru un scop specific de lucru.


Respecte principiile de bază: utilizarea de solduri, poziţiile impecabile, alternativ contracţie / relaxare, respiraţie, etc ... Cand esti fierbinte de a lucra până la abilităţile dumneavoastră. Fiecare tehnica trebuie să fie aplicată ca şi când viaţa ta depinde de el. Tu trebuie să găsească limitele. La inceput am facut o gramada de mişcare, dar de proastă calitate. Ca unul se mută, în practică, vom aplica pentru fiecare tehnică de a oferi o calitate de profunzime şi maximă. De calitate peste cantitate. Tehnici de repetitie vă va permite să se integreze în profunzime, astfel încât să nu trebuie să ne gândim să le folosească. Ele vor fi atât de familiar, deci înrădăcinat în tine ei fuseront instantaneu în luptă, mai repede decât credea.

Kihon potrivit Seishiro Endo, maestru de Aikido Preview of interviu publicat in Black Belt # 19, februarie 2002 Black Belt: Care este relaţia dintre tehnicile de bază de Aikido şi ceea ce faci astăzi, cu mai multă libertate? Master Endo: Nu este vorba doar de aikido: este aceeaşi pentru toate disciplinele, toate artele. Tehnicile de bază sunt ceea ce sunt numite rădăcini fundamentale ale acestei practici, care se va stabili o bază solidă primul. În principal în Japonia, avem tendinţa să scoată în evidenţă aşa-numitele "kihon" este culturale. În orice disciplină, se repetă mereu acelaşi gest, este o trăsătură a


Japoniei. Nu numai în Aikido. În kihon cuvânt, există mai multe sensuri: de bază, rigoarea, acurateţea, lustruire, perfectă, perfectă pentru a începe să înveţe ... Bază poate defini o formă, formă minim pentru restul este uşor de înţeles: este sensul kihon. Există oameni care se ocupă numai cu studiul Kata, şi anume studiul de formă. Interiorul unui kata, nu este numai forma, există un fond şi formă de inimă. Ca şi în toate fenomenele de studiu şi de cultură, astfel încât acesta este profundă şi ea progresează, trebuie să existe o formă, un fund, o bază solidă, dar acest lucru nu ar trebui să fie doar o formă pasivă: ea trebuie să aibă o inimă., un spirit şi viaţă. Dacă unul se referă la dans sau Kabuki japonez Kabuki vom vedea că, acestea sunt kata, forme şi anume, şi că orice formă exprimă într-un scop mai profund, care vine din inima. Relaţia dintre formă şi conţinut este evident în dans japonez. Este mult mai puţin în arte marţiale, pentru că oamenii iau forma de numerar. În pantomimă, un vizualizator ştie ce emoţie această atitudine trebuie să facă. În Nu, acest lucru este chiar mai evidentă. Pur şi simplu cu capul sprijinit-o clipită sau un pic rapidă a ochilor, va exista un sentiment de tristeţe sau de bucurie. În Shodo, care este arta de a scrie şi caligrafie, există mai multe niveluri. De exemplu, deja, să înveţe să facă linii, apoi, caracteristici mai rapid, dar a ordonat: putem citi ceea ce este scris. Apoi vine sentiment: cum să scoată în evidenţă expresia (uneori nu seamănă deloc). Deci, prima baza Shodo este de învăţare pentru a face linii în mod corespunzător, se asigura că acesta devine naturale atunci când vom scrie vom scrie cu aproape organism în acest caz. După aceea, personajele devin mult mai calm şi incisive, mai penetrante. Al doilea nivel este mult mai dinamic. Aikido Pentru acelaşi lucru. Unu plus unu este egal cu doi. Apoi, ne exprimam. Dar nu putem ajunge la al treilea nivel, dacă nu stăpânesc primul şi al doilea.

Kata


scris de areski duminica 20-06-2010 22:32 Cum să tren pentru kata

Primul pas este de a învăţa kata! Există mai multe modalităţi de a învăţa. Se poate descoperi, de exemplu, tehnicile şi aplicaţiile lor de învăţare înainte de a forma. Pentru incepatori de a învăţa o kata poate parea dificil, depinde de oameni, dar cu un pic de timp şi perseverenţă, şi un bun profesor pentru a sprijini, este atins.Achiziţionarea de forma este o condiţie necesară pentru orice formare în Kata. Aveţi posibilitatea să lucreze kata ca un întreg, de la început până la sfârşit, în conformitate cu viteze diferite: lent, mediu, rapid. Putem, de asemenea, se impart in kata mai mici şi se repetă pentru fiecare parte prin variat, de asemenea, viteza şi intensitatea. De exemplu, de două ori uşor, fără vigoare, de două ori cu intensitate, dar, prin separarea în fiecare mişcare, apoi de două ori rata aplicată, apoi de două ori combinarea rythtme şi intensitatea. Puteţi lua, de asemenea, fiecare mişcare a kata si kihon studiu, adică într-un vid în timp ce face dus-întors sau rularea acestora la faţa locului. Apoi, aţi terminat de a face antrenament kata ca un întreg. Există exerciţii foarte profitabile de a stăpâni kata şi de a dezvolta


senzatii interne. De exemplu, puteţi efectua kata cu ochii închişi, o fac cu un braţ, celălalt fiind în partea din spate a face kata cu un partener care va ataca folosind o tehnică de predeterminate în orice moment apoi a făcut o paradă şi un răspuns (nu neapărat o mişcare de kata) şi vă reluaţi kata ca şi cum nimic nu sa întâmplat; efectua kata cu un partener care "test" postura dumneavoastră şi conexiunea dvs. la sfârşitul fiecărei tehnica . Kata este o bogăţie infinită pentru oricine studii de karate. Desigur, există studiu de Bunka dar, adesea, acestea sunt lucrate într-un mod formal de a satisface o Juy (de exemplu parerea!). Dar kata vă poate permite să meargă mai departe în tehnici de cercetare şi situaţii de luptă. Kata oferă situaţii de luptă şi soluţie incipiente: de exemplu, esti atacat in fata a lovi cu piciorul scăzut, în timp ce Parry Gedan Baraï şi răzbuna în Tsuki gyaku. Acest lucru sugerează că, de asemenea, negativ vă poate ataca la jodan (fata), apoi ce faci? Ceea ce contează este că puteţi kata proiect un sistem de apărare, care prevede situaţii diferite şi variate. Acest lucru ar trebui să vă fie de apărare personală, nu poţi imita altele. Trebuie să utilizaţi punctele tale forte, stiu slabiciunile tale, lucru pe sistem de apărare dumneavoastră. În cazul în cunoştinţă de un kata câteva pot fi suficiente pentru a dezvolta acest sistem de apărare, este interesant de stiut kata alte şcoala dumneavoastră în calitate de cultură generală, ci, de asemenea, că unele soluţii la problemele ridicate de kata dumneavoastră poate fi găsit. Pentru a încheia acest capitol, kata este o formă rigide care ar trebui să vă permit să descoperi ce este mai adânc în tine, atât fizic şi mental, atât punct de vedere tehnic şi tactic. Dacă formularul este rigid şi pot fi comunicate, precum şi (ca o partitură muzicală), cu toate acestea, munca le-aţi făcut de mai sus este gratuit. Kata este un instrument, poţi să faci ce vrei cu ea pentru a atinge obiectivele menţionate la începutul prezentului alineat. În cele din urmă, odată ce am atins obiectivele sale kata devine inutil, aceasta poate fi uitat.


Atacurile convenţionale scris de areski

Există mai multe atacuri convenţionale.Aceste atacuri sugerează o progresie spre asalt liber. Desigur, există şi alte metode moderne de pregătire de luptă şi sunteţi întotdeauna liber să inventeze.Atacuri sunt prezentate mai jos trebuie să fi lucrat în mod treptat (nu arata la fel atunci când sunteţi un începător sau avansat), este deosebit de interesant să lucrezi cu tehnicile învăţate în kata.Aceste două exerciţii care se execută ar trebui să vă ajute să dezvolte capacitatea de a înţelege şi de a folosi distanţa, ritmul, ritmul, calendarul şi strategie. În toţi aceşti ani esti un partener cu care se confruntă. Regula de bază este tehnicilor de control. Există patru forme de atacuri convenţionale, o formă de atac semiconvenţionale şi în cele din urmă jyu Kumité asalt sau gratuit, care totuşi rămâne foarte convenţionale pentru că suntem în formare.

GOHON gumité - asalt pe cinci paşi La inceputul acestui an vom determina roluri: un avocat, "UKE" şi un atacator, "Tori". Cei doi luptatori sunt faţă în faţă, picioare hachi-ji Dachi. Distanta


dintre ele nu permite încă atacator pentru a atinge partenerul ei. Tori avertizează luptă poziţia, în general, zenkutsu Dachi. Apoi, el anunţă că va executa atac şi de cinci ori nivelul-ţintă (de exemplu, jodan gâscă-Tsuki). Tori, prin urmare, un pas înainte pentru a aduce atac a anunţat măsuri UKE apărător spate printr-o parada (vârsta jodan UKE exemplu pentru atacul a anunţat jodan Tsuki-gâscă). avansuri Tori a doua oară în atacarea şi UKE înapoi a doua oară înapoi. Tori atac şi de cinci ori consecutiv, în timp ce parrying UKE înapoi de cinci ori. După paradă a cincea, răspunsul UKE şi încheiate de an. A se vedea imaginea de mai jos.

Sanbon gumité - asalt pe trei etape Exerciţiul este identică cu cea precedentă (GOHON gumité), dar ruleaza pe trei etape. La inceputul acestui an vom determina roluri: un avocat, "UKE" şi un atacator, "Tori". Cei doi luptatori sunt faţă în faţă, picioare hachi-ji Dachi. Distanta dintre ele nu permite încă atacator pentru a atinge partenerul ei. Tori avertizează luptă poziţia, în general, zenkutsu Dachi. Apoi, el anunţă că va executa atac şi de trei ori nivelul-ţintă (de exemplu, jodan gâscă-Tsuki). Tori, prin urmare, un pas înainte pentru a transporta atac a anunţat măsuri UKE apărător spate printr-o parada (vârsta jodan UKE exemplu pentru gasca atac a anunţat jodan-Tsuki) şi Tori. Atac de trei ori consecutiv în timp ce UKE parrying înapoi de trei ori. La sfârşitul Parry treia, ripostă şi UKE şi încheiat exerciţiul.


Kihon Ippon gumité - nu un asalt asupra Exerciţiu este identic cu ruleaza anterioare, dar pe un singur pas. La inceputul acestui an vom determina rolurile fiecare: un apărător, "UKE" şi un atacator, "Tori". Cei doi luptatori sunt faţă în faţă, picioare hachi-ji Dachi. Distanta dintre ele nu permite încă atacator pentru a atinge partenerul ei. Tori avertizează luptă poziţia, în general, zenkutsu Dachi. Apoi, el anunţă că va executa atacul şi nivelul-ţintă (de exemplu, MAE Geri Gedan). Tori, prin urmare, un pas înainte pentru a transporta atac a anunţat măsuri UKE apărător spate printr-o parada (de exemplu Gedan Baraï) şi răspunsul imediat (de exemplu, gyaku Chudan Tsuki).

Ippon gumité - nu un asalt asupra Exerciţiu este similar cu kihon gumité Ippon, diferenţa constă în faptul că ambele sunt luptatori luptă poziţia de la început. La inceputul acestui an vom determina rolurile fiecare: un apărător, "UKE" şi un atacator, "Tori". Cei doi luptatori sunt faţă în faţă, picioare hachi-ji Dachi. Distanta dintre ele nu permite încă atacator pentru a atinge partenerul ei. Tori şi UKE va avertiza luptă poziţia, în general, Dachi zenkutsu. Tori apoi anunţă că va rula la atac şi nivelul-ţintă (de exemplu, MAE Geri Gedan). Tori, prin urmare, un pas înainte pentru a transporta atac a anunţat măsuri UKE apărător spate printr-o parada (de exemplu Gedan Baraï) şi răspunsul imediat (de exemplu, gyaku Chudan Tsuki).


Asaltul semi-conentionnel scris de areski Kumite jiyu Ippon - semi-conventionale atac

Acest exerciţiu este cratimă între atacuri convenţionale şi asaltul se elibereze. Acesta identifică atacator (Tori) şi de apărător (UKE). Atacatorul execută un singur atac, fără un pretext, fără secventiere, în timp ce apărătorul încearcă să pună în aplicare o apărare la alegerea sa: un du-te-nu-sen sau sen-no-sen. Deşi rolul de atacant şi a apărătorilor sunt anunţate la începutul anului, apărătorul nu ar trebui să fie plasat într-un pasiv şi defensive. Acesta trebuie să îşi menţină atitudinea el ar fi dacă el a fost atacator. Dificultate pentru apărător este de a evita spate, altfel acesta îşi pierde şansa, în general, să pună în aplicare o apărare corespunzătoare şi eficientă nu ar permite să se deplaseze pe Tori. Cel mai bine este să ia în considerare acest exerciţiu cu un partener care va schimba viteza de atac Ca progresia UKE. Se poate, de asemenea, pentru educaţie, reducerea iniţial a numărului de atacuri posibil să crească în unităţi. Kumite jiyu Ippon este, fără îndoială, cel mai dificil exerciţiu la karate. Gratuit asalt


scris de areski

Asaltul liber gumite jiyu rămâne un atac cu convenţie, deoarece este un schimb de formare. Aceste convenţii sunt aceleaşi ca şi pentru atacuri convenţionale: tehnici de control şi conformitatea cu normele definite de la bun început.Aceste reguli pot varia în funcţie de nivelul de luptători şi obiectiv. Oricum este întotdeauna o luptă pentru asistenţă, scopul fiind acela de a se ajuta reciproc să crească. În general, la începutul de practică ar trebui să ne oprim la prima lovitură. Apoi, a fost reluată distanţă şi au reluat activitatea. Dar pentru cei mai avansate nu poate fi de acord să se oprească la toate! A nu se confunda cu asalt un asalt al liberei concurenţe. Asaltul trebuie să fie liber pentru a practica, fără limitări impuse de reglementările concurenţei.Scopul atacului este liber să lucreze şi să testeze tehnicile, toate tehnicile. În funcţie de nivelul de luptători aproape tot ce pot lucra şi la toate nivelurile: da părţilor (cu !!!!), de control proiectat atac articulaţiilor (genunchi), sechestrarea şi de detenţie, strangulare, etc ... Asaltul poate lua, de asemenea, cont gratuit cu mai mulţi parteneri şi / sau cu arme (bastoane, cuţite, manechine, lanţ, etc ...). Nu fi descurajat daca nu se poate face gratuit asalt toate tehnicile de invatat cu tine! Acest lucru este normal, deoarece fiecare antrenament este conceput pentru a vă ajuta să ajungi acolo, dar este nevoie de timp!


În timp ce încerca să pună tehnicile sale trebuie să dezvolte abilitatea de a recunoaşte atunci când tehnologia partenerului tau a ajuns la ţintă, dacă el blocat atacul, dacă sunteţi într-adevăr la o distanţă potrivită pentru tehnica ta este eficient, etc. .. De fapt, tu ar trebui să devină lucizi şi, în acelaşi timp fiind în tine să se concentreze şi lupta şi să fie în afara de tine pentru a judeca ceea ce se întâmplă. Nu a alerga în mai multe atacuri în vid. Încercarea de a executa fiecare tehnica ca si cum viata ta a fost în joc de fiecare dată (care nu lupta cu respect, chiar si vag). Nu uitaţi că o luptă reală nu este un joc Deci, chiar dacă gumite jiyu este o furtună cu normele şi că viaţa ta nu este în pericol de lucru mentale, altfel pierzi vremea şi veţi dezvolta o iluzie care pot fi periculoase pe zi, unul in care trebuie sa apere viata ta. Training pe ţintă scris de areski Trunchi comun al tuturor acestor exerciţii este de plasare a corpului î picioare, cap, coate, umeri, genunchi). Se pare că pentru următoarel disponibilitatea, presă, unitatea, explosiveness, putere. Instruire cu privire la obiectivul poate face eficient exerciţii în gol şi să realizeze senzaţii interne. Training la perforare sac Geanta poate simţi forţa de penetrare. Completaţi sac, astfel încât este greu, dar nu grele. Nu umple cu nisip, dar cu cârpa, spumă, haine. Noi trebuie să pătrundă cu câţiva centimetri, fără senzaţia de duritate. Tehnice de învăţare Pregatim sac după învăţarea tehnicilor în vid. Tehnici trebuie să fie plin, moale şi elastic. De formare se realizează în vid, fără contracţie, am căutat


articulaţii şi de muşchi coordinations. Senzaţie de corp este ca "un container plin cu apă." Tastarea sac Grevele sac poate fi variat. Penetrarea poate fi scurt, cu o explozie finală. Aceasta încearcă să intre fără apăsarea sac. Explozia are loc la sfârşitul mişcării. Acesta poate fi, de asemenea, mai profundă. Pregatim pentru a face secvenţe tehnice sau izolate. Avand un partener care stabilizează geanta poate fi foarte util.

Training la makiwara

În 1609, arhipelagul din Okinawa a fost invadat de japonezi. Ca răspuns la această invazie de-a practicat clandestin într-un singur scop de a lupta împotriva Samurai protejate de armuri şi înarmaţi cu săbii.Consolidarea este necesar makiwara a face faţă acestor soldaţi în armură şi tehnicile secrete prea.


Un makiwara este o scandura de lemn acoperit în mare parte de un bloc de spumă sau paie utilizate pentru lucrările de greve împotriva unui obstacol. Training la makiwara a fost angajat de către unii în trecut pur şi simplu la starea mâinilor şi a pielii la grevă în mod repetat. Acum este folosit mai ales pentru a obţine utilizate la grevă de fapt, un obiectiv greu, cu o bună tehnică şi de rotaţie şold bun. Training la makiwara trebuie început încet şi cu grijă pentru a evita un prejudiciu.

Pregătirea fizică scris de areski

În cazul în care formarea Karate este esenţial este de asemenea important, în conformitate cu obiectivele pe care le fixe (bunăstare, concurenţă, care trece clasa, etc.) Pentru a dezvolta anumite calităţi fizice. Într-adevăr, nu este necesar să fie flexibil sau puternic pentru a aborda practica karate, totuşi, să fie mai bine pregătiţi fizic şi să vă bucuraţi de mai bine de antrenament de karate. Nu vă bazaţi doar pe tine de karate pentru a construi o condiţie fizică, formare profesională adecvate pentru fiecare dintre calităţile fizice va fi un plus de valoare. Pentru cei care intenţionează să concureze, inclusiv lupta de concurenţă, nu vă puteţi permite de a exclude un astfel de preparat. Sală de fitness este esenţială. Acest lucru nu este vă înec în detalii tehnice pe care le va intra în vigoare pentru acest tip de eveniment. Nu întoarce de la arta, va fi foarte util atunci când vă opriţi concurente, însă nu pretind o prioritate, deoarece necesită o foarte investiţie pe termen lung şi concurenţa este un pasaj de la tineret. În aceste pagini voi discuta anumite elemente cheie ale pregătirii fizice.Desigur, nu este destinat să înlocuiască multe carti excelente care există pe această temă. Cu toate acestea, se pare important ca informaţiile de bază este descrisă, atunci puteţi Pătrundeţi în lumea divertismentului cu o documentaţie bogată.


Acest capitol a fost scris pe baza a două documente FFKAMA: Gateway a miezului, departamentul de instruire condusă de Gerard Chemama, o broşură produsă de Elias Abi Chakra, Batchourine Yvan, Gilles Morard, Tournafond Jean-Guy, Jacques Viellard, ilustraţii de Thierry Noens, ianuarie 1996. Libret de atlet, un nivel ridicat de karate pol Franţa, Emmanuel Bletton, dr. Jean-Yves Boilat Raymond Chanon, Roudil Thierry Michel Soave, aprilie 1999. rezumat

calităţi fizice muşchi sectorul energetic Forţa de Formare Metode de culturism

Fizice O calitate fizic este abilitatea organismului nostru de a presta muncă musculare cu eficienta si usurinta de a asigura un organism eficient. Există patru calitati fizice de bază: - Forţa - Viteza - Anduranţă - Gama de mişcare Fiecare fiinţă umană posedă aceste patru calităţi, în grade diferite, datorită moştenirii sale genetice. Prin formare profesională adecvată, vom încerca să realizeze trei obiective: - Reducerea inegalităţilor în materie de conflicte şi, uneori, între calităţi diferite existente în acelaşi pacient


- Menţinerea sau creşterea calităţi fizice existente - Armonizarea acestor calităţi fizice, pentru a permite individului să producă cea mai buna performanta lui. În calitate de karate, fizic nu este mai utilă decât alta. Toate sunt de importanţă egală. Exprimare şi eficacitatea calităţile fizice sunt strâns legate de o coordonare bună parte, concentrarea mentala si o relaxare corect capacitatea de bun

Muşchi Musculare constă din centrul contractilă şi cărnos şi două tendoanele de la capetele care asigură montarea acestuia la os. Prin contractarea şi relaxantă, în sine, acesta oferă de lucru musculare. Muschii vin în diferite forme: lung, scurt, plat, circulare, ventilator, etc. Musculare are o caracteristică fundamentală, este elastic. Acest lucru îi conferă elasticitate două calităţi: contractilităţii şi extensibilitate. Un muşchi se face trimitere la contract. Creierul trimite mesaje care sunt transmise prin intermediul nervilor (impulsul nervos) a muşchiului care apoi contracte. Pentru a face o mişcare, mai multe grupuri musculare veni inch Adesea, muschii sunt de lucru cuplu. - Agoniste sunt responsabile pentru executarea de circulaţie, - Opuse muşchii se opun mişcării încetinirea agonişti.


Formare sub orice formă, destinate să întărească rolul agoniştii şi antagoniştii scădere rol. Există diferite scheme de acţiune musculare: - Contracţia izometrică: musculare produce o forţă fără a se deplasează - Contracţia Anisometric: musculare produce cu o forţă de deplasare. Există trei cazuri în această categorie: - O contracţie concentrice: musculare scurtează - O contracţie excentrică: musculare lungeşte - Contracţia Plyometric: conţine ultimele două contracţii, musculare lungeşte şi comenzi rapide într-un timp foarte scurt. Distribuţie a fibrelor musculare este determinată genetic. Această distribuţie variază de la un individ la altul, dar, de asemenea, în cadrul aceluiaşi individ, un grup de muschi la altul. Muschii sunt clasificate în trei tipuri: - Slow - fibre de tip I - Intermediare - fibre de tip IIa - Rapid - fibre de tip IIb De formare pot schimba procentul de anumite fibre în raport cu altele, astfel încât distribuirea acestora, fără a perturba natura fundamentale ale individului. Importanţa de efort fizic poate fi măsurată în principal de doi factori: intensitatea şi durata.


Energy Systems

Există trei sectorul energetic: fără oxigen: alactic anaerobe (care nu produce acid lactic) şi acid lactic anaerobe (care produce acid lactic) cu oxigen: aerobe. Karate este o activitate cu un efort intermitent. Cele trei canale, in functie de perioada si în grade diferite, implicat în practica de formare de karate: trei canale sunt integrate, pe care le iau se transformă în funcţie de puterea necesară şi durata.

Forţa de formare Forţa de formare este unul dintre domeniul de aplicare a cunoştinţelor în domeniul sistemelor de energie. Două obiective: creşterea tăriei şi formare completă, prin îmbunătăţirea performanţei generale fizice şi ajutând pentru a face


mai multe tehnici eficiente. Forţa de formare pot fi generale, atunci când este vorba de grupuri mari de muschi, fără distincţie, indiferent dacă sunt specifice sau care vizează un grup musculare specifice care este implicată în realizarea unei tehnici precise. Doua teorii principale Musculare produce o forţă fără mişcare: acesta este un izometric Musculare produce o forţă cu mişcare: este o acţiune anisometric cu trei cazuri: - O contracţie concentrice: musculare scurtează - O contracţie excentrică: musculare lungeşte - Contracţia Plyometric: să reunească cele două contractiile anterioare, musculare lungeşte şi scurtează într-un timp foarte scurt. Merita sa stii 1RM semnifică o repetiţie efectuată cu sarcina care imi permite sa efectueze o repetare singur. Maximă de repetiţie este realizată în timpul sesiunii pentru a defini auqul greutatea exactă, vom lucra în regimuri diferite, de exemplu. 3 RM 90%, înseamnă că am nevoie pentru a rula trei replici, cu 90% din 1RM, ceea ce reprezintă 100%. Dacă am reuşit să ridice 100 kilograme în banc de presa un moment dat, voi ridica 90 kg de trei ori. O serie este numărul de repetiţii voi face cu sarcina. Un repetitii este atunci când am ridica din nou taxa. Exemplu: 4 seturi de 6 repetari la 80% din RM. De recuperare. Între fiecare serie, am pauză între două minute şi 5 minute pentru a recupera şi de a menţine calitatea optimă a muncii. Indiferent de regimul de contracţie, pot controla coborâre de puterea bar şi l-am respinge cât mai repede posibil. Executarea de circulaţie


trebuie să fie să caute viteza maximă pentru fibre rapid. Ciclu. Trei săptămâni de formare în greutate. Ne schimba planurile de contracţie dată la trei săptămâni, pentru a evita musculare si obisnuirea cu suma efectele întârziate. A treia săptămână este relaxat, putem reduce numărul de seturi pe sesiune sau elimina unele exerciţii, avem, de asemenea, posibilitatea de a efectua teste. Teste. Ei pot face un bilanţ al progreselor şi dacă formarea este eficientă. Ei au stabilit, de asemenea, RM (100%) pentru a lucra la diferite procente, în funcţie de metoda. De ce şi cum să evalueze puterea sa? Evaluează forţa sa este necesară pentru: - Identifica punctele slabe - Fine-tune sarcinilor lor de formare - Ia stoc al unui ciclu de formare. Toate acestea, este foarte dificil de evaluat puterea în faza de iniţiere a ignoranţei de executie tehnice, astfel încât vom trece prin încercare şi eroare pornind de la sarcini foarte scăzute. Doar după faza de iniţiere (3-6 săptămâni), care putem testa de fapt puterea sa. Să rămânem cât mai aproape posibil de programe diferite şi nevoi diferite şi de evaluare, trei metode de evaluare sunt propuse: Rating un RM pentru forţa maximă. Rating 10 RM pentru scurt-rezistenta putere. Test baterie derivate calităţi fizice sau anexe (viteză forta, rezistenta ...) Este deosebit de important că protocoalele de evaluare sunt întotdeauna aceleaşi (ordinea de teste şi de recuperare între fiecare


metoda de testare de executie, criteriile de succes ...) atunci când vrem să calibreze o sarcină, test de efort este Cel mai aproape posibil, o realizare a exerciţiului de instruire. Pentru a evita evaluările prea "grele", este de obicei testele de practică pentru exerciţiile de pregătire în principal şi exerciţiile de evaluare generică de aptitudini fizice.

Metodele de culturism Metoda izometrică 1 - Descriere Contractul de muschi, nu există nici o circulaţie până la oboseală (tremor aproximativ 10 secunde) este ceea ce numim izometrie totală. Acesta permite activarea maximă a muşchilor, fără sarcini grele. După un asemenea efort, trebuie să se leagă imediat cu répétiions în sarcină lumina concentrice si foarte repede. Izometrie nu dezvolte masa musculară şi ajută la dezvoltarea unor tensiuni mai mari muncă voluntară concentrice. Dar câştigurile puterea sunt specifice la poziţia de lucru, luaţi în considerare pentru prese banc şi pumni si genuflexiuni şi lovituri. 2 - Scop - Permite muşchilor maxime, cu oboseala, pentru a urmări cu o lucrare concentrice pe o activitate nervului musculare în întregime - Elaborarea tensiuni maxime - Nu folosiţi izometrie citit una sau două cicluri pe an.


3 - Mijloace - Izometrie fără sarcină - Izometrie + descărcate descărcate concentrice - Izometrie cu încărcături de până la completa izometrice + concentrice oboseală 4 - Tehnici - Catedra de un perete, un picior flexat rămase la 90 ° - Pompe - + Catedra de circulaţie ghemuit cu extensia - Scaun + Total ghemuit izometric concentrice rapid Méhtodes concentrice 1 - Descriere Aceasta este muşchii cele mai utilizate în culturism şi, în special pentru a face masa. Indiferent de metoda folosită, nu este niciodată realizată singur, este întotdeauna însoţit de o lucrare concentrice. Instruirea este suficient de eficiente doar pentru sarcini mari. Trebuie să găsim un compromis între greutate şi în număr de repetări. Sarcina este siture ideal la 10 RM (smaximales repetiţie) să ia masei musculare, care nu este o prioritate în karate, cu excepţia cazului în cazul în care atlet vrea sa schimbe categorie. 2 - Scop - Ai un muşchi de bază, care va face cea mai bună utilizare a metodelor care urmează - Armonizarea musculatura - Creşterea gradului de dimensiunea musculare, în cazul în care este practicat tot anul - Îmbunătăţirea tărie


3 - Mijloace - Méhtode de 10 repetari la 70 sau 80% din 1 RM - Metoda de forţe dinamice: şase seturi de şase repetari la 50% din 1 RM - Metoda de efort maxim: 5 seturi de 3 repetari la 90% din 1 RM pe care le folosim în acest program - Contrast de taxe: metoda bulgară, am de asemenea, utilizarea - Rotire sarcini grele (70% la 80% din 1 RM şi sarcini uşoare (40% la 50% din 1 RM) Méhtodes bulgari 1 - Descriere Supleant în seria cadrul aceleiaşi întâlniri cu sarcini grele si ruleaza cu sarcini uşoare. Exerciţiile sunt întotdeauna efectuate la viteza maximă. Puteţi, de asemenea supleant în aceeaşi serie de grele şi de lumină. Ea ţine o motivatie mare pentru interpret. 2 - Scop - Solicitaţi musculare diferit - Păstraţi o concentraţie ridicată - Elaborarea rezistenţă şi explosiveness 3 - Mijloace Vom practica cea mai mare parte a principiului de contrast în seria (6 repetari grele 80% din 1 RM + 6 repetari a unui mic RM) Numărul de serie este de 5 sau 6 pe an Capacitatea de a exercita cu alternativ sarcini şi fără sarcină. 4 - Tehnici


Grele sau mediu şi sarcini uşoare: Seria 5 [RM6 (80% sau 70%) + RM6 (50% sau 40%)] 3 minute de odihnă Secvenţe cu sau fără taxe şi de cheltuieli: 5 seturi (3 RM 70 + 3% + 3 pompe de RM la 70% + 3 pompe) restul 3 minute Plyometric Méhtodes 1 - Descriere Contracţia Plio este gesturile cele mai frecvente în sport, este cel mai naturelle.Suite de a întinde o scurtare musculară în urmă: o fază excentrque + o fază concentrice. Exemplu: viguros, înapoi pe atac şi a reveni la lupta. 2 - Scop - Mobilizati muschii atat de intensa si rapida - Îmbunătăţirea agrement - Creşterea forţa explozivă - Creşterea gradului de solicitare nervos 3 - Mijloace - Acest lucru este cel mai bine fara plata, o variantă simplă de înălţime este suficientă pentru a creşte eficienţa. - Se poate face cu ambele picioare cu arme - Calitatea de limite: burta caroseriei, introducerea în organism altitudine, suport corect, fără crashing - Urmaţi-o progresie în dificultate de exerciţii: începe cu salturi orizontală (cercuri, călcată în picioare ...) pentru a creşte treptat de la Focusrite nu le pasă (banci, garduri vii ...) - O sesiune pe săptămână, sub formă de circuit, tot anul - Stop Plio 15 zile înainte de un obiectiv


4 - Tehnici Descărcate: - Pentru partea superioară a corpului exerciţii de trei până la minte sunt: pompe prajite (cu un timp de primăvară după îndoire braţ) - Chin-up-uri fixe (cu timpul de primăvară, după coborâre) - Incepe cu Medicina Ball (cu braţele întinse deasupra capului, se întind şi se execută în 2 etape) Pentru partea inferioară a corpului (cvadriceps şi / sau picioarelor) salturi orizontale (cvadriceps)

cercuri

viguros pas

sare de pe sigiliile

garduri vii

Shoals

verticală salt

sărind peste viţei

"Picioare" picioarele întinse

ştifturi

Cu taxe Pentru partea superioară a corpului: develloped situată: bar niveua


piept, elastic exerciţiu (fără a atinge piept) şi înapoi. Abilitatea de a demite distanţa dintre mâinile în jos, pe ricoşeu înainte de al împinge la bar şi să consolideze mâinile (latimea umerilor) la sfârşitul de prelungire. Egal culcat sau cu vâsle: exercită o revenire în două etape, atunci când bara este cea mai mică a trage cât mai curând posibil. Pentru tragerea minciuna, palmele supinated. Pentru partea inferioară a corpului ghemuit: jumătate ghemuit, de primăvară în două etape (flexie 90 ° şi 120 °) şi extinderea viţei (cu masina) pe una sau ambele picioare, mai încet tocuri, două timp de primăvară şi extindere. Răpitorii: altitudine adverse, cel mai de jos punct, de rebound, timp de 2 până şi poziţia Yoko Geri foarte repede. Metoda Stato-dinamică (metoda izometric) 1 - Descriere Acesta constă dintr-o fază concentrice si izometrice în aceeaşi mişcare, momente dinamică şi un moment statice. Acesta din urmă este plasat în faza concentrice (sau pozitiv) de circulaţie. De exemplu, la un ghemuit: prima dată în jos (faza negativ), două timp în creştere (pozitive sau concentrice fază), Etapa 3: Cazul de două secunde (în jur de 90 ° flexie a genunchiului), a patra oară: Accelerarea circulaţie să completeze formularul explozive. Oprirea vigilenţă mişcarea creşte, faza concentrice mobilizează sistemul neuromusculare.Această metodă este folosită pentru a abordare cométitions până în ultima săptămână a competiţiei. 2 - Scop - Metoda de pre-concurenţă


- Noţiuni de bază pentru sportivii musculare lor cea mai bună formă - Mobilizarea mecanismele neuronale Creşterea nivelului de performanţă, fără timp de recuperare (aproximativ o zi) 3 - Mijloace - Locul corect închide două secunde la o rasă care rămâne suficient de mare de explozie faza - Se poate folosi în seturi de 5 sau 6 cu persoane aflate în întreţinere 4 - Tehnici 5 sau 6 seturi (6 repetari la 60 sau 70% din 1 RM) 3 minute de odihnă.

Karate nu este doar o serie de mişcări  

capito est lucru şi alte d bust ( aspect ul apar rpului c şi nu a le m ea muş smită să fie uş olo de arate n numite e vedea aractere ţeleger...