Page 1

j-ffiLj


Linijaiz Ankone- Voznired ANKoNA- oRdrJA Ad 01la1l2o13 do 31/1212813

Povratna Ankona P0 T0 SR PE S0 NE

EUROPALINK C R U I SO E LYMPIA CRUISE EUROPA EUROPALINK CRUISE OLYMPIA CRUISEUROPA

14:00 14:00 15:00 14:00 14:00 14:00

Enosmerna lgumenitsa T0 SR 6e S0 NE P0

E n o s m e r n aP a t r a s T0 SR Ce S0 NE P0

08:30 08:30 o9:30 08:30 08:30 08:30

15:00 15:00 17:00 15:00 15:00 15:00

GRCIJA.ANKONA do 3111212013 Od 01/0112013

Povratna Patras EUROPA CRUISE EUROPALINK CRUISEOLYMPIA CRUISEUROPA EUROPALINK C R U I SO E LYMPIA

P0 T0 Ce PE S0 NE

18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00

Povratna lgum enitsa

E n o s m e r n aA n k o n a

PO 23:59 T O 23t59 ce 23:59 P E 23=59 s0 23:59 N E 23=59

T0 SR PE SO NE P0

17:00 17:00 17:00 17:00 17200 17:00

Prihodi:Ureprihodov znaia.ja tudiodvremenskih razmer]. se nanaiajonadas,ko [adjapriplujedovhodav pristaniidein so informativnega lodvisno in prihodov so navedeni v lokalnemdasu. Opomba:easiodhodov

PONUBBE* D 50% PpU$ Zi OtfOkgtoO potnike a.od16.tetalvetja starosti. Eden odstarievoz.odrasel zavsenaiemtade med4.in16.tetom potujejo spremtjevatec morabivatiz otrokom, vendar nisoupravideni doteiiiia oz. ki potuje v kabini. Otrocido4. letastarosti zastonj, sedeia.

D 3ff/o ppUgt 2il pOWatne VOZOmiCg**obpogoju, hkrati. Vetja tudiobkombiniranih dastavozovniciza obesmerikuptjeni voinjah.[npr.Ankona-v povratek enosmer/Benetke atiobratno). >> ZVlopOp|St Za druiine / pfliate$e, kiStejejo ABS, AB4,AB3,43inA4zalibrez vedkot3osebe v katesorijah DEOK, AES, vozila podistorezervacUsko vozil 11. Vse vozovnice morejo bitiizdane kodo. lkategorla D Al% PpUS ZaStUdente/ mladOStnikg vetja vkaterikoti zaStudente inmladostnike kipotujejo kategoriji, do26.[etastarosti, pravtakozaenovozito privkrcanju razen vDELUXE. Popust vetja Potnikova starost in/atistatus Studenta sepreveri koto. [kat1lalimotorno potnega spredtoiitvijoveljavnega lista, osebne izkaznice aliMednarodne Studentske izkaznice IlSlC]. >> ZAohPFUgt na n0tfaniih tiniiah vetiazapotnike inmednarodna vozovnica invozila obpogoju, dastanotranja fvsekategorije) izdanihkrati.

>) l0o/cFOpgS ti Stafejie ObianG vetja zatibrezvozila. Velja zavsepotnike, od60tet,kipotujejo vkaterikoti kategoriji, 'At[ starejie

zavsekategorije sepreveriprivkrcanju s predtoiitvijo vozilrazenzavozila,ki uporabtjajo storitev Inctusive Camping". Starostpotnika potneqa veliavneoa listaatiosebne izkaznice.

* EfeZptaEenZajtfkv'AlaCarte"restavracijiinpf0gtYst0pvWeltnessCenter:Tetovadnica,steamroom,Ja "brezpladnizajtrk" potnike, kipotujejovJuniorSuite kabiniativ Detuxe kabininatadjahCruiseEuropa inCruise0tympia. NaEuropartink-u pripada vsamopostreini restavraciii vsempotnikom, kipotuieio v katerqoriiah JuniorSuiteinDELUXE.

> NeOmelen dOStOp pripada potnikom, dOintefneta ivkabini kipotujejo vDELUXE kategoriji. +r30%popust povratek. posebej seobraduna vceniku vstolpcu Vsidrugipopusti se zapovratnovozovnico inseseiteva zdrugimi. Vamnaznanjeje tapopust ie obraiunan ponudbah. ponudbah. povraiila neseitevajo, takodaseupoiteva v popustih oz.posebnih samoedenobomenjenih Kojevozovnica izdana nimoinouvetjavljati zarazlike *VSEPONUDBEVEUAJO CELO LE|O


I

CRUIsEEUROPA OLYMPIA [EL] {CE]- CRUISE ICO]- EUROPALINK DATUMI ODHODOVIZ ANKONE 1 JAN FEB MAR APR I/AJ JUN JUL AVG SEP OKT NOV DEC

2

3

1+ 5

TO S R

PE PE ) U NE P O T O P E ) U NE P O TO P O TO S R PE SR PE s 0 NE N E PO TO S R P O TO S R

50 NE P O TO TO S R TE

)U

NE

NE P O TO

6

7

NE PO 5R SR SO NE p n TO

I

9

10

TO 5 R

rc

PE S O NE P O TO J N s 0 N E PO T O S R 5U TO S R s0 NE P O TO SR PE ) U NE P O TO ) X PE PE NE P O T O S R rE s 0 NE P O TO S R PE 5 U t \ E P O TO ) K SR PE S O NE P O TO S R PE

PE NE

NE P O TO

1

2

TO PE

3

4

5

Utr

PE

s0

6

7

I

NE P O T O PE PE 5 0 NE P O T O CE PE U E PE S O NE P O P O TO E F T ) U N E PO TO t s0 NE P O I O PE s0 P O TO C E P E so NE P O CE PE s0' NE P O TO CE LE N E P O TO rE s0 NE TO E PE s0 NE P O TO P E S O NE P O TO CE PE N E P O TO FT s0 NE >U

CENIK V EVRIH

9

NE P O TO

JK

s0

NE P O TO PE S O NE

r:DrF. SR PE S O NE P O P O TO 5 K SR PE s0 S O NE P O T A PO SR

qn

PE NE SR

PE

22 23 21+ 25 TO 5 R PE PE s0 NE P O PE ) U NE P O P O TO S R

1 0 1 1 1 2 1 3 1 1 +1 5 1 6 1 7

NE P O TO N E P O TO PE

S O N E PO TO TO E PE s0 PE S O NE P O NE P O TO t,E TO SO PE s0 NE P O TO P O TO LE PE TE s0 NE 5 0 NE P O TO P O TO CE PE

velja od 0110112013

UE

P E SO

NE TO rtr

s0

s0

NE P O UE

TO CE NE TA rE

FE

NizkaSezona

i=-E; E E itr:

TO PE PE

PE

s0 s0

K A T E G O R I JVAO Z I L 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INVISINE VOZILADOLZINE DOVKLJ,6M DOVKLJ,2 M 71 V O Z I L A D O L Z I N E D O V ( - , , 6 [ , 4 I N V I S I N E N A D 2 I " I 131 VOZILA DOLZINE OD 6,01 MDOVKLJ ,8M. 231 VOZILADOLZINENADSI/, 334 AVTODOMPRIKOLICADOLZINE DOVKLJ,2,5 MINVISINE DOVKLJ.2 M 51 AVTODOI/-PRIKO.ICADOL:INEOD2,5' I,1DOVI1LJ,6 VII\VISINE DOVKLJ.21471 - PRIKOLICA AVTODOM DOLZINEODVKLJ.6 MINVIiINENAD2I{ 134 A V T O D O M - P R ] K O L I C A D[O / DLO IIN VK EL OJD, S 6 ,I 0 Il 231 AVTODOMPRIKOTICADOLZINE NADS Nl 334 - K0L0 I40T0RN0 K0L0 Zl/oT0RjE f/ 25

15 15 15 15 15 15 15 15 15 10

E=

3

I

PE NE P O

89 52 l s l 6 t 119 91 15I 10e 219 161 15 i179 319 231 E l z o 69 38 1 5 1 s 3 89 52 1 5 1 6 7 119 91 1sI10e 219 161 1s)17e 319 234 15 121e 35 1 8 1 0 1 2 8

91 179 289 117 71 91 179 289 117 32

qn

TO S R

PE

s0

N E PO TO

3031

NE P O TO

E

Ltr

NE P O T O

P O TO

LE

PE SO N E

s0

NE P O TO |",t 5 U NE P O TO tst PE s0 NE s0 NE PO TO UE rE P O TO S O NE P O TO P O :T(1 PE .s0: CE P F :sJJ: LE P E S O NE P O NE P O T O 5 U N E PO TO rE CE TO PE s0 NE P O TO PE S O FE S O NE P O T O S O NE P O TO TE

d-

E

E9

VisokaSezona

1 5 109 56 1 5 191 125 1 5 304 202 1 5 132 292 1 5 86 50 1 5 109 65 1 5 191 125 1 5 304 202 1 5 132 292 1 0 12 22

69

3

^aa ; Eg e Eg LUX*DELUXEHIDROUNSNZruETU5/WC/W 21el15 264 174 1 5 189 279 1 5 291 195 1 5 ; JS2* JUNIORSUITEZZAKONSKOPOSTELJOTWC/TV leel1s 211 139 1 5 151 229 1 5 211 150 1 5 175 A2- 2.POSTELJNAZUNANJAKABINATWC 17el15 194 125 1 5 110 209 1 5 221 146 1 5 161 KABINATWC AB} 2-POSTELJNA NOTRANJA l s e i1 5 171 111 1 5 126 189 1 5 201 132 1 5 1It JS3 JUNIOR SUITE ZZAKO NSKO POSTELJO &ENOJNO POSTELJO TUs/ WC/ TV 15el ls 181 118 t 5 133 209 1 5 221 116 1 5 151 A3 3-POSTELJNAZUNANJAKABINATWC 11e| 15 164 101 1 5 119 189 1 5 204 132 1 5 117 AB3 3-POSTEUNANOTRANJAKABINATWC 13el15 151 97 1 5 112 169 1 5 184 1 1 8 1 5 133 JS{i5 JS45JUNIORSUIIEZADRUiNO.ZAI(ONMPO$EL]A&2/3ENOJNEPOSTILJTTUS/WC/IV/WC/II Ile | 15 161 101 1 5 119 179 1 5 191 125 1 5 110 AL 4-POSTELJNAZUNANJAKABINATWC 129115 111 90 1 5 159 1 5 174 111 1 5 126 AB4 4.POSTELJNANOTRANJAKABINATWC 1 1 e1l s 131 83 1 5 98 139 t 5 151 97 1 5 112 ABS LETALSKISEDEZPOSLOVNEGARAZREDA 7 e 1 1 591 55 1 5 70 89 1 5 101 52 1 5 77 AES LETAL SKISEDEZ TXOI,IOIVISXTON NNZRT OA 6 e 1 1 584 18 1 5 53 79 1 5 91 55 1 5 70 PALUBA D 5 4 11 5 69 38 1 5 53 67 1 5 82 17 1 5 62

gPIS I'IAMESTITYI

PE S O NE P O TO SR PE S O NE TO S R

NE P O TO

SrednjaSezona

69

29 30 31 TO S R

18 1920212223242526272829

CE F C S O NE P O UE NE P O I U NE P O TO :E PE s0 NE PE S O NE D N TO LE PE PO TO CE PE NE s0 NE P O TO TO PE s0 C E PE S O NE P O NE P O TO CE

S O NE P O P O TO YE SO S O NE P O TO

E

cn

SrednjaSezona ;;:'ll;'ii: VisokaSezona

N i z k aS e z o n a PE

)U

)K

TA

DATUMIODHODOVIZ PATRASA JAN FEB MAR APR I'/AJ JUN JUL AVG SEP OKT NOV DEC

26 21 28 NE P O TO 5 R TO S R P F s0 NE )X PE 5 U NE P O TO rE PE s0 NE P O TO 5 R NE TO 5 K SO PE s0 NE P O T N S R 5 U NE P O TO PE so 5t( PO PE s0 NE P O PE S O NE P O TO s0 NE P O TO ) K PE s0

11 12 13 11+ 15 16 17 18 19 20 21 NE P O T O S R PE NE P O SR PE S O NE P O TO S R SR PE S O NE P O TO S R PE s0 NE S O NE P O TO > x 5 U NE P O TO S R PE s0 NE P O TO

PE SO PE s0 NE P O I U P E S O NE P O P O TO S R PE

5K

SrednjaSezonari: : VisokaSezona

N i z k aS e z o n a

1 5 8l 1 5 110 1 5 217 1 5 307 1 5 65 t 5 81 1 5 140 1 5 217 1 5 307 1 0 32

EE 3; 329 2t9 259 239 239 219 19? 209 189 169 99 89 79

i59

Eg a

F t 5 314 230 t 5 1 5 291 195 1 5 1 5 271 181 15 1 5 251 167 1 5 1 5 25t, 157 1 5 1 5 231 153 1 5 15 211 139 1 5 1 5 221 116 1 5 1 5 204 132 1 5 1 5 181 1 1 8 1 5 1 5 111 69 1 5 1 5 101 62 1 5 't5 91 55 1 5

119 1 5 134 83 229 1 5 211 150 3lrq 1 5 361 241 t|93 1 5 508 345 81 1 5 99 59 119 t 5 131 83 229 1 5 241 160 319 1 5 361 2lrl, 193 1 5 508 345 38 1 0 18 27

15 15 15 15 15 15 15 15 t5 10

215 210 195 182 182 161 117 133 81 77 70 98 175 259 350 71 98 175 259 350 37

ENOSMERN € A5:0/ L J U B L J E N CV EK KA B I NI I P O V N A T N€N5.0/ L J U B L J E N C EKKAVB I N I p o t i t i k ap o p u s i o vn e v e t j az a d o d a t e kz a g o r i v oa l i z a k a b i n ep r i j a z n eh i i n i m t j u b l j e n d k o mP. o d j e t j es i p r i d r Z u j ep r a v i c o d , a s p r e m e n ic e n od o Komerciatna a b v e s t i l aC d a t k az a g o r i v ob r e z p r e d h o d n e g o . e n ev e v r i h n a o s e b o ,v o z i [ oi n L i n i j o -P r i p o v r a t n i hv o z o v n i c ajhe 3 0 0 /p0o p u s tv r a d u n a n H . r a n ai n p i j a t a n i s t a v 6 t e t i .V s el u i k e t a k s e s o v l t e t e . " A [ [ I n c l u s i v ek a m p i r a n j e "s t o r i t v en i s ov p o n u d b zi a v o z i l af . i n 6 . k a t e g o r i j eP . r e v o zk o l e s j e b r e z p t a d e nO. t r o c i{ o d4 - 1 6 l e t a s t a r o s t i li m a j o5 0 %o d s t o t n p i o p u s tz a z g o r a jo m e n j e nci e n i .H i l n i l j u b t j e n d kpi o t u j e j ov k l e t k a hb r e z p l a i n o C . e n ap r e v o z ah i 5 n e g at j u b t j e n i k av " H i E n i m p r i j a z n e "k a b i n es e [ a h k or e z e r v i r a j oL ev t j u b t j e n i k o mp r i j a z n i h "k a b i n a hs e o b r a d u n ap o s e b e zj a C r u i s eE u r o p a/ C r u i s e0 t y m p i a ." H i S n i mt j u b t j e n d k o m c e t o t ik o t 4 - p o s t e t j n en o t r a n j ek a b i n ei n n e k o t 2 , 3a t i e n o p o s t e t j n e . * V p r i m e r ur e z e r v a c i j e 2 - p o s t e [ j n ek a b i n es s t r a n ie n e o s e b e ,[ e - t ad o p t a i a5 0 %c e n ez a d r u g op o s t e l . j o- .P r o s i m o, p r e g l e j t es p l o i n e p o g o j e .


CRUISE EUROPA OLYMPIA tCE]. CRUISE [CO]. EUROPALINK IEL] DATUMIODHODOVIZ ANKONE t 0 'ti

12 JAN FEB MAR APR N4AJ JUN JUL AVG SEP OKT NOV DEC

TO

P E 5 U NE P O T O PE S O NE P O TO S R PE Ftr PE s0 NE P O TO 5t( pn TO ) X PE 5 U NE P O SR PE S O NE p n TO S R s0 NE P O TO S R PE S O P O TO J K FE S O N E PO PE s0 NE Po TO S R NE P O TO PE s0 NE TO 5 K PE s0 NE P O TO PE S O NE P O TO S R PE t\tr FU TO J K PE S O NE )K

tz

t3

SR

PE SO s0 NE P O TO S O f,tE P O TO S R YE PE S O NE N E P O TO S R TO S R P.Ei PE e n N E P O P O TO S R SR PE s0 NE P O TO P O TO S R

to

JAN FEB MAR APR fvlAJ JUN JUL AVG SEP OKT NOV ucu

CENIK V EVRIH O P I SN A M E 5 T I T V E

2 0 21

P E S O NE P O TO rE P O TO S R P O TO S R PE PE 50 NE P O c n NE PO T N S R YC TO S R SO NE N E P O TO S R SR PE c n NE P E s0 NE P O TO P O TO S R PE SR PE s0 NE

1a

tc

16 17

P E S O N E P O IO NE P O T O E PE NE P O TO

PE s0 P E S O NE P O P O TO PE ) U s0 NE P O TO UE PE TO C E P E S O NE NE P O TO TO CE rt

vetja od 0110112013

rE

26 2 7 q.n

s0 )U

NE NE

TO S R rE

NE PO TO S R

NizkaSezona

E= 3 =tr

EEIs

rsjer

V O Z I L A D O L Z I N E D O V K L . J . 6 M I N V I S I N E D O V K L J71 .2M 52 V O Z I L A D O L Z I N E D O V K L J , 6 I V I I N V I S I N E N A D 2 I /131 1 5 l l L e 91 VOZILADOLZINEOD 6,01 MDOVKLJ. SM. 231 15 12t9 161 VOZILA DOLZINE NAD 8[/, 334 1 5 1 3 t q231 - PRIKOLICADOLZINE AVTODOM DOVKLJ.2,5 I"IINVISINE DOVKLJ,2 [I 51 1 5 1 6 e 38 A V - 0 0 0 t / - P q { O L t c A D o - z t N E 0 D62l /, ,y\[V. 1s D t N0EVD, {0LVJ ^ _ J 71 . 2 I / 1 5 i 8 e 52 AVTODOM-PRIKOLICADOLZINEODVKLJ,6I/INV I S I N1E5N A D 2 I /91 134 i1t9 - PRIKOLICA AVTODOI'4 DOLzIN EOD6,01 NIDO VKLJ ,8IVI 231 1 s l 2 1 e 161 - PRIKOLICA AVTODOIVI DOLZINE NAD8M 334 15 i319 231 - K0L0 l"l0T0RN0 K0L0 Zt"l0T0RJE M 25 1 0 i 3 5 1 8

1 5 67 1 5 109 t 5 179 1 5 219 1 5 53 1 5 67 1 5 109 1 5 It9 1 5 219 1 0 28

91 179 289 117 71 94 lt9 289 117 32

Eg

g

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

294 211 221 201 221 201 181 19t, 174 151 101 91 82

E

E9

Eg 195 160 116 132 116 132 118 125 111 97 62 55 17

29 30 3 l SR 5U

NE

TO PE NE

TO S R rE SO P O TO 5 K PE 5 0 NE P O YE SR S O NE P O TO S R s0 NE PO SR rE SO P O TO 5 K PE c n NE TO rE

s0

15 15 15 15 15 15 15 15 t5 15 15 15 t5

VisokaSezona

26 27 28 29 30 5U N E P O I U

SrednjaSezona 69

z6

N E P O TO P O TO S R P O TO J N PE PE S O NE P O 5 U N E P O TO 5 K TO 5t( PE SO PF S O NE F€ NE P O TO S R

s0 NE P O TO E P E s0 NE P O TO UE NE P O TO PE e n Ltr TO PE S O NE P O PE q n NE P O TO N E P O TO CE PE S O E PE 50' Nf P O ihb SO N E P O I U CE PE S O NE P O TO PE PO TO EE t t s0 NE P O T O EE PE J U NE Ltr PE s0 NE P O TO PE S O NE P O TO NE P O TO PE s0 NE P O TO PE

zit

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

la

PE

21 22 23 24 25 S O NE P O T O E rtr TO P E s0 NE P O TO PE S O N E PO UE PE 5 U NE P O TO NE P O TO PE 5 U PE 5 0 NE P O I U P E 5 U N E P O TO E P O TO EE DI: s0 .N€

e LUX'DELUXE HrDR0r',rmdrueru5/wc/rv 219 1 5 171 15 | 18e j S T J U N I O R S U T E Z Z A K O N S K O P O S T E L J O T W C / T V 199 1 5 211 139 1 s 1 5 4 I A2T }POSTELJNAZUNANJAKABINATWC 179 1 5 194 125 l s 1 1 4 0 209 ABT }POSTELJNANOTRANJAKABINATWC 159 1 5 171 111 1s 126 189 J53 JUNIOR SUITE ZZAKO NSKO POSTELJO &ENOJNO POSTELJO TU5/WC/il 169 1 5 181 1 1 8 15 133 299 I A3 3.POSTELJNAZUNANJAKABINATWC 119 1 5 16r, 10t, l s j l l e 189 AB3 3-POSTELJNANOTRANJAKABINATWC 139 1 5 151 97 15 1112 169 JS4/5JS45JUNIORSU]TEZADRUiNO.IAl(ONKAPO$EL]A&2/3ENOJNEPOSTELJEIUS/VlC/TV/!!C/TI 119 1 5 161 101 l s | 1 1 e 179 AII 4.POSTELJNAZUNANJAKAEINATWC 129 1 5 111 90 15 | 105 159 't19 1 5 134 83 1 5 1 e 8 139 AB4 4.POSTELJNANOTRANJAKABINATWC ABS LETAL SKISEDEZ POSLOVNEOA RAZRE DA 79 1 5 91 55 1 5 1 7 0 89 AES LETAL SKISEDEZ EKONOMSKEGA RAZRE DA 69 1 5 81 18 1 5 i 6 3 79 D PALUBA 51 1 5 69 38 1 5 1 s 3 57

K A T E G O R I JVAO Z I L

23 24 SR

SredniaSezona '

N i z k aS e z o n a

1 0 1',]

LE TO PE S O NE P O TO PE S O N E P O IO VL SO PE SO NE PO EE PE s0 DN E PE s0 NE P O TO C E P E S O NE D N TO S O NE p o TO CE tst s 0 NE P O TO ] E PE 5 U N E P O T O U E PE s0 NE P O TO EE PE NE P O TO ] E P E s0 N E P O TO C E P E S O NE P O TO PE S O NE D N TO C E PE S O NE P O TO E P E S O NE P O

'18

17

NE P O T O S R PE >U NE SR PE s0 NE S O NE P O T N 5 K P O TO S R t-E PE s0 NE P O s0 N E P0 T O S R TO S R PE S O rE S O NE P O TO NE P O T N 5t{ SR t-lt S O NE t,E s0 NE P O TO

DATUMIODHODOV IZ PATRASA 12

Srednia Sezona .rllir"Visoka Sezona

N i z k aS e z o n a

31

EE

LE

EE PE S O NE NE P O TO TO CE PE rtr NE NE P O T O EE

s0

NE

YU

P O TO

EE

SO S O NE P O

CE

Pb

TN

VisokaSezona

E= 3 EE

da

; 210 175 161 't17 161 117 133 110 126 112 77 70 62

1 5 109 6 6 1 1 5 81 1 5 191 r2s| ls 110 1 5 304 2g2t15 21t 1 5 132 2e2l15 307 1 5 86 s 0 1 1 565 1 5 1 0 9 6 6 1 1 5 81 1 5 191 12slls 110 1 5 301 202115 217 1 5 132 2e2lIs 307 1 0 12 2 2 1 1 032

g EIEEI

-t-*l

329 1 5 3; 2301151215 279 1 5 291 r e s l1 5I 2 1 0 259 t5 274 1 8 1l1s l r e 6 239 1 5 251 167|| 151182 239 1 5 251 1671 ls 1182 219 1 5 231 153ils 1168 199 t5 211 13ells 1154 209 1 5 221 1161151161 189 1 5 204 132115 rn 159 1 5 181 1 1 81151 1 3 3 99 t5 111 6 e 1 1 5 1 8 4 89 1 5 101 6 2| 1 51 7 7 79 1 5 91 5 5 t 1 5 t 7 0 119 229 319 193 81 119 229 319 193 38

1 5 134 83 1 5 98 't5 211 160 1 5 175 15 361 211 1 5 259 1 5 508 345 1 5 360 1 5 99 59 1 5 71 1 5 131 83 t 5 98 1 5 211 160 1 5 175 1 5 361 211 1 5 259 t 5 508 345 1 5 360 1 0 48 27 1 0 37

ENOSMERNA: € 50/ LJUBLJENCEK V KABINII POVNNTruN' € 50/ LJUBLJENCEKV KABINI K o m e r c i a l n ap o t i t i k ap o p u s t o vn e v e l j az a d o d a t e kz a g o r i v oa t i z a k a b i n ep r i j a z n eh i S n i mt j u b t j e n i k o m P , a s p r e m e n ic e n od o . o d j e t j es i p r i d r Z u j ep r a v i c o d a b v e s t i t aC d a t k az a g o r i v ob r e z p r e d h o d n e g o . e n ev e v r i h n a o s e b o ,v o z i [ oi n t i n i j o -P r i p o v r a t n i hv o z o v n i c ajhe 3 0 0 /poo p u s tv r a d u n a n H . r a n ai n p i j a d an i s t a v s t e t i .V s e l u S k et a k s es o v i t e t e . A t t l n c t u s i v ek a m p i r a n j e "s t o r i t v en i s ov p o n u d b zi a v o z i t af . i n 5 . k a t e g o r i j eP . r e v o zk o t e sj e b r e z p l a i e n .0 t r o c i [ o d 4 - 1 6 l e t a s t a r o s t i li m a j o5 0 %o d s t o t n p i o p u s tz a z g o r a jo m e n j e n ci e n i .H i S n ti j u b t j e n d kpi o t u j e j ov k l e t k a hb r e z p l a d n oC. e n ap r e v o z ah i S n e g at j u b l j e n i k av " H i S n i m p r i j a z n i h "k a b i n a hs e o b r a d u n ap o s e b e zj a C r u i s eE u r o p a/ C r u i s e0 l y m p i a . ' H i S n i mt j u b t j e n d k o m tjubtjendkom p r i j a z n e "k a b i n es e [ a h k or e z e r v i r a j ol e v c e l o t ik o t 4 - p o s t e t j n en o t r a n j ek a b i n ei n n e k o t 2 , 3a [ i e n o p o s t e t j n e . * V p r i m e r ur e z e r v a c i j e 2 - p o s t e t j n ek a b i n es s t r a n ie n e o s e b e ,l e - t a d o p l a d a5 0 %c e n ez a d r u g op o s t e l j o -. P r o s i m o ,p r e g t e j t es p t o S n ep o g o j e .


Limilaiz Trst - Vffiâ‚Źm* red TRsr - GRdUA 33** 31f'tZf2*13 *d *11*1/?fi

PovratnaTrst

P o vratna Ankona

Enosmerna lgumenitsa

E n o s m e r n aP a t r a s

EUROPA LINK

P0 05:30

P0 14:00

T0 08:30

T0 15r00

CRUISE EUROPA

5R 05:30

SR 15:00

Ce 09:30

Ce 17:00

CRUISE OLYMPIA

S0 05:30

50 14:00

NE 08:30

NE 15:00

GRCIJA.TRST * d s t 1 * l l ? s x 3d a3 t / 1 2 / 3 $ i 3 P o v r a t n aP a t r a s

P ovr atna lgumenitsa

Enosmerna Ankona*

Enosmerna Trst

CRUISE EUROPA

P0 18:00

P0 23t59

T0 17:00

SR 01:30

CRUISE OLY[/PIA

Ce 18:00

Ce 23:59

PE 17:00

50 01130

EUROPA LINK

50 18:00

S0 23259

NE 17:00

P0 01:30

* Jadranjaias Anconain Trstje ob 19:00. pripluje znadaja tudiodvremenskih razmer]. PrihodirUreprihodov senanaiajonadas,koLadja dovhodav pristaniSde inso informativnega lodvisno in prihodov sonavedeni v LokaLnem casu. Opomba: Casiodhodov

PONUDBE* )) 50% pOpUSt potnike ZaOtfOkglod4.od16.tetalvetja starosti. Eden odstariev oz.odrasel zavsenade mtade med4.in15.tetom potujejo vendar nisoupravideni doteiiSda oz. spremtjevatec morabivati z otrokom, ki potuje v kabini. Otroci do4.letastarosti zastonj, cpdpi:

)) 30% pOpUStZa pOVfatng VOZOYniCg** zaobesmerikuptjeni hkrati. Vetja tudiobkombiniranih obpogoju, dastavozovnici povratek voinjah.Inpr.Ankona-v enosmer/Benetke atiobratnoJ. >> 20o/opOpUStZa dfUline / priiatetiel kiStejejo DECK, AES, ABS, AB4,AB3,43inA4zatibrez vedkot3osebe v kategorqah podistorezervacijsko vozilalkategorija vozit11. Vsevozovnice kodo. morejobitiizdane

>> 20%pOpUStZagtUdente/mladOStnikeveljazadtudenteinmtadostnikedo26.tetastarosti,kipotuje privkrcanju pravtakozaenovozito razen vDELUXE. Popust vetja ko[0. Potnikova starost inlatistatus itudenta sepreveri lkat1]atimotorno potnega spredtoZitvrjo vetjavnega Iista, osebne izkaznice atiMednarodne Studentske izkaznice IlSlC]. >> 20o/opOpUStna n0tfaniih tinijah vetjazapotnike dastanotranja inmednarodna vozovnica invozita obpogoju, fvsekategorrle) izdanihkrati. )) 10% pOpUgtZa StafeiEe Obiane vetja v katerikoti kategorrli, zatibrezvozita. Vetja zavsepotnike, od60tet,kipotujejo 'At[ starejie potnika privkrcanju zavsekategorije vozilrazen zavozila, sepreveri s predtoiitvqo kiuporabtjajo storitev Inctusive Camping". Starost potnega veljavnega listaaLiosebne izkaznice.

> BfeZplaienZajtfkv'AtaCarte"restavracijiinpf0stYst0pvWettnessCenter:Tetovadnica,steamroom,Jacuzz "brezptaini potnike, zajtrk" ki potujejo vJuniorSuitekabinia[iv Deluxe kabininatadjahCruiseEuropa inCruise0tympia. NaEuropartink-u pripada vsamopostreZni restavraclJi vsempotnikom, kipotujejo v katergoruah Junior Suite inDELUXE.

)) NeOmeien dOStOpdOintefneta ivkabini pripada potnikom, kipotujejo vDELUXE kategoriji. *+30%o povratek, popust posebej vcenikuvstotpcu Vsidrugipopusti se seobraduna zapovratno vozovnico insese6teva zdrugimi. Vamnaznanjeje tapopustZeobradunan ponudbah. ponudbah. povraiita neseitevajo, takodaseupoiteva zarazlike v popustih oz.posebnih samoeden obomenjenih Kojevozovnica izdana nimoinouveljavtjati * VSEPONUDBE VELJAJO CELO LETO


EUROPA CRUISE OLYMPIA [EL] {CE]- CRUISE [CO]- TUROPALINK DATUMIODHODOVIZ TRST 1 JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AVG SEP OKT NOV DEC

2 SR

3

4

6

9 10 11 12 13 SR SO SR SO PO SR 5U SR PO SR tsU SO SR 5h PO SO PO >K rU s0 SR pn SO SR SO 5U PO SR PO SO PO SR s0 PO SR SO SR SO PO SR >K s0 PO >U

5U

PO

s0

pn

PO 5R SO PO

5

SR SO PO SR SO PO SR

Jfi

5U

pn

PO

SR

1 PO

N i z k aS e z o n a

I

14 15 1617 PO SR SO PO SR SO PO SR SO PO

18 1920212223242526272829 5U PO SR SO PO SR SO PO SO PO s0 PO SR JU SR PO SR PO SR s0 s0 JK PO SR PO 50 JU SR PO SR >U PO PO SR )K PO SR PO SO SO SR s0 PO SR PO SR SO PO 50 >U PO PO SR SR

DATUMIODHODOV IZ PATRASA

N i z k aS e z o n a

EE

SO

PO

PO PO

EE

CE

SO

PO

3E

PO CE

SO PO

CE SO

SO

Utr

PO CE

>U

PO CE

CE

5U

PO

TU

CE

PO

CENIK V EVRIH

CE

s0

SO PO

13

tf,

16

velja od 0110112013

N i z k aS e z o n a e

G>

i

=

=Eig

E] E E

E H E1 I 5 E E

a EEI; I F lE= i= 219115 1261 1711 15I 18e 27sl15 lzerlnslrc

LUX*DELUXEHIDR0f/lsdreruS/wc/tv ll J S 2 - J U N ] O R S U ] T E Z Z A K O N S K O P O S T E L J O T W C / T V199 15 1211 1 3 e1 i sI 1s1 tl A2T 2-POSTELJNAZUNANJAKABINATWC 1 7 9 )l s \ 1 9 4 1 2 s1 l si110 AB2- 2.POSTELJNANOTRANJAKABINATWC 1 5 9 : 1 5 i 1 7 4 1 1 I11 5i126 Ns(OPOSTELJO JS3 JUNIOR SUITE ZZAKO &ENOJNO POSTEL.JO TU5i Wc/ TV 118 | 15|133 A3 3-POSTELJNAZUNANJAKABINATWC 1 t 9 i 1 5 ) 1 6 1 1 0 41 i 511Ie AB3 3-POSTELJNANOTRANJAKABINATWC 1 3 el1s 1 1 5 4e 7 i 1 51112 JS4/5ls45ll.ltlt0RSUIEZloRuirru.zlxorsumstttJA&2/3:N0lNEp0srEL.rETuS/wciiv/wcllv 119 15 1161 1 0 41 1s A4 4-POSTELJNAZUNANJAKABINATWC 12ei151144e 0 1 1 5 AB4 4.POSTELJNA NOTRANJA KABINA TWC 1 1 e1i 51 1 3 48 3 1 1 5l e 8 AB5 LETALSKI SEDEZ POSLOVNEGA RAZRE DA 7 9 1 1 5 ) 9 15 s i 1 51 7 0 EKONOI/SKEGA AEs tETALSKI 5EDE2 RAZRE DA 5 e i l s l 8 1 4 8 i 1 5 63 D PALUBA 5 4 t 1 5 1 6 93 s j r s l s 3

iiciii iisi

i rrc Iros

I 2 3 4 s 6 7 8 9 1O

5U

5K

qn

PO

PO SO PO

s0 SR SO PO

il

SR SO PO SR SO

SR SO

tsU

V i s o k aS e z o n a 29 30 31

voztlADOLZ|NE D0VKLJ.6 l"ttN\/tS|NE D0VKLJ.2 M 7 1 i 1 s 1 8 e52 1 5 vozt-ADoLzINED0v'(-r 6vrNVrSINEr\AD2[/ 1.3Ii15)11e91 1 5 v0ztlAD0LZ|NE006,01 MD0vKtJ,Br"r. 231i15l21e 16t, 1 5 VOZILA DOLz NENAD 8I/, 334i15i34e231 1 5 - pRtroLtcloolZntr AVToDoM oovxLl. z,srq nvr5rr'rE oovxL.l. zv s 4 i 1 s l 6 e 38 1 5 - PRTKoLTCA AVT0D0|/ VOO VXL" VXLT DOLZTNE 0D2,51 .il,l tr'rVtstt'tt OO : v 7 1 1 1 5 8 9 52 1 5 AVTODOIVI-PRIKOLICADOLZINEODVKLJ,6MINVISINENAD2M 131i15 111e e l l 1 5 AVToDoM-pRtxoLrclooLlrurooo,ol tr/D0vKLJ,g[/ 2 3 A i1 5 i 2 t 9 161 t61lt 5 - PRIKOLI0ADOLzINE AVTODOM NAD8M 334i15 1349231, r34| 1 5 - KOLO MOTORNO KOLO ZMOTORJE [/ 25 : "10 35 1 8 1 0

67 109 179 219 53 67 109 179 219 28

329 2t9 22el1s 211116015 259 209 15 22411t6 15 239 189 15 204113215 23q 2oel15lzztltttlts 18ells 12011132115 219 199 1 6 91t 51 1 8 4 t 1 1 5 81 209 17915 1911n5$ 189 15e1blflr,lflr)ts 159 1 3 e1l s1 1 5 1e17| l s 99 8 e| l s 1 1 0 1 1 6 2 l I s 7e 15 ellss 15 89 79 6 7 1 1 58 2 1 1 7 1 5

94 179 289 117 71

15 15 15 15 15 e L I1 5 17eI 1 5 28e)1 5 117| 1 5 32'10

109 66 191 't25 304 202 132 292 86 50 109 66 194 't25 304 202 132 292 Ir2 22

15 15 15 15 15 15 15 15 15 10

CE SO PO CE SO PO E

SO PO CE )U

PO

VisokaS e z o n a

SrednjaSezona i?

r-*l

K A T E G O R I JVAO Z I L

SR

Srednja Sezona

19

SR

EE

PO CE CE

o

OPIS NAMESTITVE

17 t8

3031 PO

21 22 23 24 25 26 27 28 5U EE PO 5U E PO SO PO CE PO JU PO UE PO CE SO PO UE >U rU PO E s0 CE s0 5U PO CE SO PO ]E s0 PO PO PO CE EE PO CE SO Ltr )U SO PO CE SO PO EE PO PO CE PO s0 OE SO SO fU CE SO s0 PO ]E s0 SO PO CE s0 PO EE SO PO ee PO CE >U CE SO PO CE PO PO CE SO CE SO PO EE s0 1 0 1',]

JAN FEB JU MAR SO APR PO MAJ CE JUN >U JUL PO AVG L t r SEP PO OKT NOV s0 DEC PO

V i s o k aS e z o n a

S r e d n j aS e z o n a

81 110 217 307 55 81 140 217 307 32

119 229 31.9 493 81. 119 229 319 193 38

I*I==

E= 6E * ; 1 5 31112301 15 215 1 5 291l l 9 s l1 s 210 1 5 271 196 1 5 251 182 1 5 251 182 168 1 5 231. 1 5 214 151 1 5 221 161 1 5 201 117 1 5 181 133 1 5 111 81 77 1 5 10t, 1 5 94 70

liiilii

ll';lli li lHl

1 5 131 83 1 5 98 1 5 241 160 1 5 175 1 5 361. 211 1 5 259 1 5 s08345 1 5 360 1 5 99 59 1 5 74 1 5 13t, 83 1 5 98 1 5 211 160 1 5 175 1 5 361 211 1 5 259 1 5 508 345 1 5 350 1 0 18 27 1 0 37

ENOSMERN € A5 :0 / L J U B L J E N C EKKAVB I NI I P O V R A T N€A5:0 / L J U B L J E N C EKKAVB I N I , a s p r e m e n ic e n od o K o m e r c i a l n ap o l i t i k ap o p u s t o vn e v e l j az a d o d a t e kz a g o r i v oa [ i z a k a b i n ep r i j a z n eh i S n i mt j u b t j e n d k o mP. o d j e t j es i p r i d r i u j e p r a v i c o d a b v e s t i t aC d a t k az a g o r i v ob r e z p r e d h o d n e g o . e n ev e v r i h n a o s e b o ,v o z i t oi n t i n i j o -P r i p o v r a t n i hv o z o v n i c ajhe 3 0 % p o p u s tv r a i u n a n .H r a n ai n p i j a d an i s t a v ! t e t i .V s et u i k e t a k s es o v i t e t e ." A l tl n c t u s i v ke a m p i r a n . l set"o r i t v en i s ov p o n u d bzi a v o z i L fa. i n 6 . k a t e g o r i j eP. r e v o zk o t e s j eb r e z p l a t e n0. t r o c i{ o d4 - 1 6 l e t as t a r o s t iilm a j o5 0 %o d s t o t npi o p u s zt a z g o r a oj m e n j e nci e n i .H i S nti j u b t j e n d kpio t u j e j vo k l e t k a hb r e z p L a d nCoe. n ap r e v o z a hi6nega t j u b t j e n d kva" H i 6 n i m t j u b t j e n d k op mr i j a z n i h ' k a b i n ashe o b r a i u n ap o s e b ezj a C r u i s eE u r o p a/ C r u i s e0 t y m p i a ". H i S n i mL j u b t j e n d k opmr i j a z n ek" a b i n es e t a h k or e z e r v i r a j [oe v c e t o t ik o t / + - p o s t e t j nneo t r a n j ek a b i n ei n n e k o t 2 , 3a t i e n o p o s t e l j n e . * V p r i m e r ur e z e r v a c i j2e- p o s t e t j nkea b i n es s t r a n ie n eo s e b e[,e - t ad o p t a i a5 0 %c e n ez a d r u g op o s t e t j o- .P r o s i m o, p r e g t e j t se p t o i n ep o g o j e .


!-inijair Brindisi- Vcsnired

FLORTNCIA & SORREh:TO

Brindisi- lgumenitsa P o v r a t n aB r i n d i s i P0 19:00 T0 08:30 T0 23=59 SR 19:00 Ce 19:00 PE 19:00 S0 19:00 NE 08:30 NE 23=59

itsa - Brindisi

E n o s m e r n lag u m e n i t s a T0 04:00 T0 15:30 SR 06:00 Ce 04:00 PE 04r00 S0 04:00 NE 04:00 NE 15:30 P0 07:00

P o v r a t n al g u m e n i t s a P0 01:00 P0 23:59 T0 17:00 SR 01:00

de ot:oo PE S0 50 NE

Brindisi- Patras P o v r a t n aB r i n d i s i PO 19:00 T0 23=59 5R 19:00 Ce 19:00 PE 19:00 S0 19:00 NE 23=59

01:00 01:00 23=59 17:00

EnosmernB a rindisi P0 08:00 T0 06:00 T0 22=00 SR 08:00 Ce 08:00 PE 08:00 SO 08:00 NE 06:00 NE 22zOO

Patras- Brindisi

EnosmernP a atras T0 12t30 SR 15:30 Ce 12=30 PE 12=30 50 12=30 NE 12:30 P0 15:30

D A T U MOI D H O DIAZ B R I N D I S I J A

PovratnaPatras PO 17:00 T0 17:00 SR 17:00 Ce fl=00 PE 17:OO S0 17:00 NE 17:00 N i z k aS e z o n a

vsakdan0d 01/0112013do301042l13 &OdlilO5l2113do2il06l201tr' I

t0 1'1 J U N 50 NE PO TO SR ce PE s0 NE PO TO 5R J U L PO TO 5R EE PE s0 N E PO TO SR CE PE AVG EE PE so NE PO TO 5R CE PE 50 NE PO

S r e d n j aS e z o n a

EnosmernB a rindisi TO 06:00 5R 08:00 Ce 08:00 PE 08:00 S0 08:00 NE 06:00 P0 08:00 V i s o k aS e z o n a

vsakdanOd 1l5l2013dol6l5l2l13

13 1 4 CE PE s0 NE PO TO 5R CE PE s0 NE PO TO SR CE PE 50 NE 50 NE PO TO SR ee PE s0 N E PO TO SR CE PE so NE PO TO 5R TO 5R EE PE so NE PO TO SR CE PE 50 NE PO TO SR CE PE so

DATUMIODHODOV IZ PATRASA

N i z k aS e z o n a

S r e d n j aS e z o n a

V i s o k aS e z o n a

vsakdan0d01/01l2013do3OlO42OB AOd0ilOSl2O13do26lO7l2013 vsakdan0d 1l5l2013do06l5l2013 | 10 1 1 12 15 16 21 31 J U L PO TO SR CE PE s0 NE PO TO SR CE PE 50 NE PO TO SR CE PE 50 NE PO TO SR CE PE s0 NE PO TO SR AVG CE PE s0 NE PO TO SR CE PE s0 NE PO TO SR ee PE so N E PO TO SR CE PE 50 NE PO TO SR EE PE so S E P NE PO TO SR CE PE 50 N E PO TO SR EE PE s0 NE PO TO SR CE PE s0 NE PO TO SR CE PE s0 NE PO B R I N D I S I - I G U M E N Ii T n oSbAr a t n o B R I N D I S I - P A T RiAnS obratno POTNIKI P R E H OZ DL A D J O DOPLACILA L E T A L I S KSIE D E Z P O J S T E L JNAO T R A N J K AA B I N A P O J S T E L JZAU N A N J AK A B I N A N O T R A N JKAA B I N A ZUNANJA KABINA S UI T A D O D A T EZKA G O R I V O VOZILA VOZILA D O6 M , K O M B I JI N I MINI-AVTOBUSI MOTOR K OL O / S E R F H I S N LI J U B L E N C E K D O D A T EZKA G O R I V O AVTODOM D O8 M . B R J N D I -SIIG U M E N I T S A B R I N D I S- IP A T R A S

NIZKA SEZONA

€ 39 € 21 30 15 100 110 190 5 € 39 85 15 free 20 5 € 105 105

S R E D N J A VISOKA SEZONA SEZONA

€ 19 € 21 35 55 125 160 205 5 € 19 120 20 free 20 5 € 1lr0

150

€ 59

€ 21 lr0 65 150 170 250 5

€ 59 150 25 free 20 5

€ 150 190

30%POPUSTAVGRCIJI Pogojzavlogo: v/izGrdije,GrimaLdi Zavsakopovratnopotovanje [inesponuja 30%popustnapovratno vozovnico. zagorivoin obroke]. [razennadodatek in povratka Datumodhoda moratabitirezervirana hkrati. je odvisno popusta Nudenje odzasedenosti kaoacitet. Vozovnica ni povratnounovdljiva, lahkopase posptoinihpogojih. spremeni Posebni stroiki Prosimo,preverite se [ahkospremenijo. naspletu. razpoloZtjivost tet.:+39081 496444 Rezervacije: i n e - m a i [ : f o [ d g r i m a tndaip. o t ii.t w w w .g r i m a t d i-[ines.com


SptoinipogojiIN informacii e V s k l a d us S . O . L A Sr e. g u l a t i v os,P 0 . m i n o a n . g rtl a, k od as e p o s v e t u j e moo p o s t o p k zu a n a d o m e s t i t ei zvg u b t j e n e 23/99driave Griije in s smernicami Evropskeunije98/41je iz varnostnrh vozovntce. raz[ogovob rezervacijiobveznopodati [ * l p o p o t nki o n t a k t npi o d a t ksi e n a s t e d n jpeo d a t k ep: r i i m e k i,m e n a h a j a j no az a d n jsi t r a n ib r o 6 u r e . { z a d e t n i c aSl p . o t s, t a r o s t n ok a t e g o r i j o [ o t r o k- o d r a s [ as e b a- d o j e n i e k ] , t e l e f o n s kS a t e v i l kvar s t av o z i l a i n . C e n av o z o v n i cvek l j u i u j ep o t o v a n j e registrskS o t e v i l k (oi e j e t o m o g o d e ) . ( n an o t r a n j i hi n m e d n a r o d n ilhi n i j a h l p r e b i v a l i S d a v i z b r a nki a t e g o r i ij n P o t n i k ik, i n i m a j os t a t n e g a i pristaniSke v E U o zn. i s od r Z a v l j a nkia t e r eo d p r i s t o j b i n eH. r a n ai n p i i a d an i s t a d t a n i cE U ,m o r a j op o d a tiie n a s l e d n l e v k l j u d e nvi p o n u d b o . p o d a t k er:i a v t j a n s t v oS,t e v i l k o . 3 0 %p o p u s n t a p o v r a t n vo o z o v n r c o p o t n e g al i s t ai n d a t u mr o j s t v aP . otniki v e t j ai z k t j u i n oz a m e d n a r o d n[ei n i j e , i o r a j on at o s p o s e b n i mpi o t r e b a mm i n s i c e ro b p r e d h o d nr ie z e r v a c irjni z a opozoritisvojegapotovalnega agenta k a t e r o k op [ ir i s t a n i S doeb p o v r a t k u . oz.centratu n ri a dz a r e z e r v a c i j e Ostatipopustise ne se5tevajo, u p o i i e v as e [ e e d e no dt i s t i h ,k i j i h j e o b d a n i hp o g o j i hm o 7 n ou p o i t e v a t i . . Vozovnice Iahkorezervirate . V s ip o p u s tm i o r a j ob i t iz a h t e v a noib p r iv s e hc e n t r a t n iahg e n c i j a h p ,r i r e z e r v a c i jKi .o j eb i t av o z o v n i ciaz d a n a , p a r t n e r s k ithu r i s t i d n iahg e n c i j a vh , p o p u s t onv i v e dm o g o d eu v e t j a v t j a t i . glavnirezervacijski pisarni,v tuikih . S k u p i n et ,o v o r n av o z i t aa, v t o b u s i i z D o s t a v ak h o tt u d in au r a d nsi o l e t n i s op r e d m e t s t r a n iM i n o a nL i n e s - aw, w w .m i n o a n . g r i n v o z i t ab r e zs p r e m s t v a posetinihdogovorov. . Vozovnica je vel.iavna letodni od i z d a j ei n s a m oi z k r a j a ,n a v e d e n e g a je na njej.Vozovnica vezanana i m e n o v a n e gl a s t n i k ai n n i p r e n o s l j i v a K a b i n es o 2 - ,o z .3 - , 4 - a t i 5 - p o s t e l j n e , k a rj e o d v i s n o d 5 t e v i [ ap o t n i k ovv n j i h ter veljaza namestitevin [inijo,za i n n e o d 6 t e v i t ap o s t e t l . k a t e r oj e b i l ai z d a n aV. s es p r e m e m b e m o r a j op o t n i ksi p o r o d i tai g e n t uk, i j e v o z o v n i ci oz d a to, s r e d n jai g e n c i j i , o s r e d n j e mcue n t r uz a r e z e r v a c i jae[ i . 0troci do 4. tetastarostipotujejo o r i s t a n i S ki zi o o s t a v i . b r e z p l a i n oa, n i s ou p r a v i i e ndi o s v o j e . V o z o v n i cj e m o Z n or e z e r v i r a tpi r i p o s i e l j eo z .s e d e Z aK. t i u bt e m us e i z d a p o t o v a L nai hg e n c i j a hn,a c e n t r a l n i h b r e z p [ a d nvao z o v n i c a . m e s t i hz a r e z e r v a c i jien p r i s t a n i i k i h . 0 t r o c io d4 . d o 1 2 .l e t as t a r o s t i i z p o s t a v aahg e n c i j . potujejo s 5 0 %p o p u s t o m0. t r o c i . P o t n i kzi o d o r t i md a t u m o mo o v r i t k a m o r a j ob i t iv s p r e m s t v uo d r a s l i hZ. a m o r a j os a m ip o s k r b e tzi a p r a v o d a s n o A d r i a t i cL i n e ss e p o p u s6t t e j ed o 1 6 . rezervacijo i e, z l a s t vi v i s o k si e z o n r . [eta. Tovrstnevozovnice so ve[javne 1 l e t o .R a z l i k o v c e n ik r i j ep o t n i k . s a m ,p r i c e m e rm o r ab i t iv o z o v n r c a . P o t n i ksi e m o r a j os k u p asj s v o j i m i p o t r . i e npar i a g e n c i j ki ,i j o j e i z d a l ap, r i v o z i ln i a j a v i tvi p r i s t a n i 5 d u : osrednjemcentruza rezervacijeali . N a j m a npj o l u r e p r e do d h o d o m p r i p r i s t a n i 6 k iihz p o s t a v aahg e n c izj z a d o m a d e[ i n i j ei n v s a jd v eu r i z a r a z l o g o mz a v a r o v a nvj ao z o v n i c e . m e d n a r o d n[ei n i j e , . N a . i m a n1.ui r op r e do d h o d o m z a d o m a d eI i n i j ei n v s a jd v eu r i z a N O T R A N JLEI N I J E m e d n a r o d n[ei n i j ev p r i m e r u d, a . P o v r a d i tooo t n ev r e d n o s tvi o z o v n i c e p o t u j e j o z v o z i t o mV. n a s p r o t n e m j e m o Z n oo d d a t u m ai z d a j ev o z o v n i c e p r i m e r us i d r u Z b ap r i d r i u j ep r a v r c o d ov k l j u i n o1 4d n i p r e do d h o d o m . do oddajerezervacijebrezpovrnitve . O d 1 3 .d n e v ad o e n e g at e d n ap r e d stroikov. j e v r a d i l o7 5 - o d s t o t n o . odhodom . Z av o z i t aj e d a sv k r c a n j ao d v i s e no d . 0 d 6 . d n e v ad o 1 2u r p r e do d h o d o m j e t o k a t n e gpar i s t a n i ! k e gpar a v i l n i k a . v r a d i [ o5 0 - o d s t o t n o . V o z n i ksi e m o r a j op r i v k r c a n j ud r i a t i n a v o d ilIa d i j s k ep o s a d k e . J A D R A N S KLEI N I J E . P o v r a d i [ooo l n ev r e d n o s tvi o z o v n r c e . S o p o t n i kviv o z i t um o r a j op r e d j e m o i n oo d d a t u m ai z d a j ev o z o v n i c e vkrcanjem v o z i t oz a p u s t i t i . . K a t e g o r i jvao z i t aj e i z p i s a n n d ov k l j u d n o3 0 d n ip r e do d h o d o m . aa . 0 d 2 9 .d n e v ad o e n e g at e d n ap r e d v o z o v n i ci in, s i c e rg l e d en e p o t n i k o v o pri.javo. j e v r a d i l o7 5 - o d s t o t n o odhodom . O d6 . d n e v ad o 2 4u r p r e do d h o d o m je v r a d i t o5 0 - o d s t o t n o . . Prevoznikoz.[adjanistaodgovorna . N a d a no d h o d av o z o v n i cnei m o i n o z a n e s r e d ei ,z g u b oa [ i5 k o d on, a s t a t o povrnitip r e dv k r c a n j e mm , e dn a t a g a n j e m . P o v r a i i l as e i z v r S u j e jsoa m op r i tovorain po izkrcanju. a g e n c i j ki ,i j e v o z o v n i ci oz d a t a . . Potnikom j e s t r o g op r e p o v e d a n o n a t a d j op r i n a i a t io r o i j e ,v n e t l j i v a , g o r l j i v ao z .e k s p t o z i v nsar e d s t v at ,e r V p r i m e r ui z g u b ev o z o v n i csee m o r a j o o s t a t en e v a r n es u b s t a n cien m a t e r i a l e p o t n r kzi g t a s i tvi c e n t r a t nAi g e n c i j i D r u i b el H e r a k t i o n P , t e n e *al l i * ,i r e j *A [ u i k e ma g e n t u{ A n k o n a *B, e n e t k e * , . N av s e hn a i i h t a d j a ho b s t a j a j o P a t r a s *K , r f * ,l g o u m e n i t s ad* Ja posebno p r i r e j e n ee, n o s t a v n o s e i z v e d en a d o m e s t i t ei zvg u b l j e n e dostopne k a b i n es, k u p n pi r o s t o rsi o vozovnicV e .p r i m e r u d, a p o t n i kn e p r a vt a k oe n o s t a v ndoo s t o p n Z i .a r a d i more priti na enood zgorajnavedenih o m e j e n i hk a p a c i t ept r i p o r o d a m o a g e n c i jn, a js t o p vi s t i kz d r u Z b o , zgodnjorezervacijo. Oddelkom z a n a d z o kr a k o v o s/t i . I n v a t i d noes e b ei n o s e b ez o m e j e n i m i 0 d d e l e kz a s t i k es s t r a n k a mlit e t .+ 3 0 2 8 1 03 9 9 8 5 5/ e - m a i t c: u s t o m e r l d z m o i n o s t mni a j[ e - t oo m e n i j ov

m

t r e n u t k ur e z e r v a c i jael i n a k u p a vozovnice in naznanijokakin vrsto a s i s t e n cper i i a k u j e j og [ e d en a s t a n i t v e , sedeiaoz.dobavezdravstvenih p r i p o m o d k oZv a . k a k r i n o k o lni a d a t j n j o storitevje [e-to potrebnonajavitl [e-te. n a j m a n4j 8 u r p r e dn u d e n j e m

. P r t t j a g ot a h k op o t n i kpi u s t i j ov v o z i t i hP. r o s i m op a ,d a s v o j oo s e b n o p r t t j a g ok, i j o b o d op o t r e b o v am li ed potjo,vzamejos seboj. . V s t o pv g a r a Z om e dp o t o v a n j e m ni dovoljen. . P r e v o z n inki o d g o v o r ezna i z g u b o d e n a r j ao z .d r a g o c e n o svt si k u p n i h p r o s t o r i ho z .s h r a n j e n ivh p r t t j a g i , v o z i t i ha t i k a b i n a hP. o t n i klia h k os v o j e d r a g o c e n o sot d i d a . jvoh r a m b on a recepciji. . 0 d g o v o r n o szta i z g u b t j e nooz . p o i k o d o v a nkoa b i n s k o prttjago s e u g o t a v l jpao u s t r e z ndi o t o d b i ( E U l R e g u t a c i j e 5 t .3 9 2 l 2 0 0 9 z E v r o p s k e gpaa r t a m e n tian k o m i s i j e dne23.1+.2009

. U p o r a b jaa v n i hp r o s t o r o n v a k r o v uj e d o v o [ j e nvas e mp o t n i k o m . . V s a l o n i hi n b a r i hn i d o v o t j e nsop a t i a t ij e s t i .

. P o t n i ksi o d o [ i n iu p o S t e v a t i p r i s t a n i i k ez, d r a v s t v e ni e ncarinske predpise. . P o t n i km i o r a j ou p o i t e v a tni a v o d i [ a eledejavnega kapitana in posadkg r e d ai n v a r n o s tni a [ a d j i . . P o t n i ksi e [ a h k oz a p r i t o Z b oe b r n e j o n ak a p i t a n a l a d j eo z .n a p o s a d k oi n p o p o t o v a n jpur i m e rp r i j a v i j o kondanem L I N E S -oaz .[ u 5 k o n a u r a dM I N O A N k ap i t a n i j o . . P r a v i c ei n d o l Z n o s pt io t n i k otve r d r u Z b en a n o t r a n j i ht i n i j a hu r e j a o d t o kL . 3 7 0 9 / 2 0 0i n8R e g u [ a c i ij ta. parlamentain 1177 /2010Evropskega K o mi s i . j ze dn e2 4 . 1 . 2 0 1 0 . D r u Z b as i p r i d r i u j ep r a v i c od o z a m e n j a vlea d j e z, a k a t e r oj e b i t a i z d a n av o z o v n i c a o ,b p r e d h o d n i o d o b r i t vM i i n i s t r s t vzoa f i n a n c e , k o n k u r e n d n oisntp o m o r s k ot r g o v i n o , d ej e z at o o b s t a j arla z l o g . . U r n i k ,c e n oi n p o g o j ep o t o v a n j a d r u Z b a| . a h ksop r e m e nbi r e z p r e d h o d nnea j a v eD. r u Z b jae z a v e z a n a k o h r a n i t vci e n ev o z o v n i ciez d a n e p r e ks p l e t ad o p r e d v i d e n e gdaa t u m a . primeru o z .d a s ap t a d i t a[ e - t e V i z d a t n e j i ep o d r a i i t v eg o r i v as i d r u i b a p r i d r i u j ep r a v i c od oz v i 5 a n j cae nb r e z ^-^la^t^^ P' Eu"uu,,c

^^;-.,^ ,,ojdvE.

. V p r i m e r uo d p o v e dpio t o v a n .oi az . u k i n i t v en a p o v e d a npi ho t o v a nkj ,i s o . A l l i n c l u s i v ek' a m p i r a n .jieen av o t j o p r e d m evt i i j e s i l e ,j e o d g o v o r n o s t s k o z ci e [ ol e t o . p r e v o z n i kdao p o v r a d i l da e n a r j a . U p o r a b n i kAi t [ i n c l u s i v ek"a m p i r a n j a p o t n i k u , ej e p o d j e t j e o m e j e n ai n s i c e r d s o d o b r o d o 5nt iav s e hj a v n i hp r o s t o r i h o t e m p o t n i k ao b v e s t i t o i e d e n [a] n a[ a d j i D . obava etektricnenergije d n ip r e dn a p o v e d a n iomd h o d o mz a .iezavseavtodomein prikolice n o t r a n j el i n i j ei n I b lp e t n a j sdt n i p r e d brezptaina. odhodom z a m e d n a r o d n[ei n i . j e . . Z a r a dvi a r n o s t n i rha z l o g o n vi . U r a p r i h o d az a p i s a nva r e d uv o Z n j e d o v o t j e nuap o r a b ap r o p a n ao z .d r u g i h s e n a n a i an a p r i h o dl a d j ed ov h o o a kuha[nih a t io g r e v a l n iph[ i n o vm e d p r i s t a n i S dIap i t o st t a t i o n l . bivanjem nakrovu. . l , y ' i n o al inn e sn e o d g o v a r jzaa z a m u d o o z .o d p o v e dzia r a d si p r e m e m b e . N at a d j a hj e m o i n op t a d e v azt i p o t o v a l nsem e r iz a r a d si t a b i h a s t e d n j i mpil a d i t n i mkia r t i c a m i : v r e m e n s k i rha z m e ra t i n a v o d isI s t r a n i A M E R I C AX NP R E S SD, I N E R SV,I S A , l ' , l i n i s t r s t vz a p o m o r s t v oo,t o k ei n I'/ASTERCARD/EUROCARD. r i b i 5 t v ot e r d r u g ev i S j es i t e . . N at a d j a hj e u r a d n av a t u t ae v r o . . N a v e d e npio g o jsi o v e z a nni a g r S k o p r a v oV . p r i m e r us p o r aj e p r i s t o . j n o sodiSdev Pireju.Vsapotovanja v . H i 5 n ti j u b t j e n d kpio t u . i evj ok a b i n a h prometu d o m a i e ma [ i m e d n a r o d n e m prirejenihza prevozle-teh*oz. u k r e p o mi n f i n a n i n i sopodvr:ena prirejenih v posebno k l e t k a hn a o d g o v o r n o spt o i :a l A t e n s kki o n v e n c i j i Iadijskem krovu** z d n e1 3 .1 2 . 1 9 7 4 i p n r o t o k o t zu d n e . H i S n i mt j u b t j e n i k o m nidovotjen 19.11.1976 bl lZakon1922/1992), v s t o pn aj a v n ep o v r S i noez .v k a b r n e . Brusetjskikonvenciji z dne25.08. 1921 L a s t n i ksi o o d g o v o r nzia p r e h r a n o i n p r o t o k o t izhd ne 2 3 . 2 .1 96 8 t e r 2 1 . i n h i g i e n ol e t e h .L a s t n i km i orajo 12.1919ITakon2107/19921.Yse to se i m e t is s e b ovj e l j a v n d e o k u m e n t oe nanaSa n a p r e v o zp o t n i k o vp,r t l j a g e z d r a v s t v e n esmt a n j ui i v a t i . i n v o z i tk, o t d o l o i a j ou r e d b ev, e t j a v n e { * ) S t o r i t envav o t j on a C r u i s eE u r o p ai n v Griiji. C r u i s e0 t y m p i a . . K a k r 5 n e k ost ip r e m e m b a el i [ * * l S t o r i t envav o l j on av s e hp l o v i l i h . p r i l a g o d i t vses t r a n ip o t n i k o v m o r a j ob i t ij a v t j e n en e p o s r e d npor i . C e n ev o z o v n iicn v o z n ri e ds o z a s t o p n i S kai hg e n c i j a hp,r i c e n t r a t n i g l e d en a o b s t o j e d e p i s a r npi o d j e t j o z a p i s a nvi k a t a t o g u a z .p r e k os p l e t n i h s t a n j en a d a nt i s k a n . jkaa t a l o g a a ww.minoan g .r s t r a n ip o d j e t j w

SLUZBAZA POTROSNIKE Naiastulbazapotro6nike vamje na na: votjozavsepredtoge atiopombe +30 +30 Tet.: 2810399855, Fax: 2810330276, E-mai[: customerftlminoan.qr


Luike agencije ANKONA s genti M I N O A NA G E N C I EsSr t [ G e n e r aSLa L e A V i a X X I XS e t t e m b r e1 0 .6 0 1 2 2A n k o n a t e L :+ 3 90 7 12 0 17 0 8 f a x : + 3 90 7 1 2 0 19 3 3 e - m a i Lm : inoanftlminoan.it Pristaniika izpostava C h e c ki n T e r m i n a tV: i a E i n a u d i6, 0 1 2 5A n k o n a t e t . :+ 3 9 0 7 1 5 6 7 8 9 Iax: +39 071 200207

1| t

TRST AGEMAR Srt - lt4oto lV,34132Trieste Marittima NuovaStazione te[.:+39040363737 fax:+39040369276 e-maiL: minoan.tsltlagemar.it PristaniSka izpostava 3rieste C h e c ki n T e r m i n aVt :i ad e l t aR a m p a0,r m e g g i5o7 ,3 4 1 2 T teL.:+390/+03229793 fax:+390403221674

1t' t

H

ffi ffi' %ry#ru * *

g t{

tI

'."i'!'

U:

f{#

rS

Proda

enti

PATRAS t7ft-- PatrasSHIPPING S.A. AGENCIES '/ Patras str.,26441 50,lroonPotytechniou PristaniEka izoostava Checkin TerminaL: SouthPort0f Patras te[.:+302610426000 f a x :+ 3 02 6 1 04 6 1 1 8 8 e - m a i Li n: f o k l m i n o a n p a t . g r IGUMENITSA rfz- MINOAN LINES n/ Checkin Terminat:461 00 lgumenitsa te[.:+30266502440/+ I 23077I 24911 fax;+302665025833 e - m a i [l:g u m e n i t s a k l m i n o a n . g r PIREJ CENTRALNA AGENCJlA rf--z/ str.,18545 Piraeus 6-10,Thermopylon te[.:+302104145744 teLefon)*, tel.:80111 7500[stacionarni t e L .1: 8 ' 1 7l m 5 o b i L& n is t a c i o n a rtneit e f o n l * fax;+302104080000 uradPirej PristaniSki tel.:+302104080028 fax:+302104082686 HERAKLION

klion,crete V ii\l'iii}fiii:i:;ii,2 Hera te[.; +30 2810 229602 t e t . :8 0 1 11 7 5 0 0l s t a c i o n a r nt ei l e f o n l * i lefon]* t e t . :1 8 1 7 5[ m o b i L n&i s t a c i o n a r nt e f a x : + 3 0 2 8 10 3 9 9 8 7 8 P r i s t a n i S ku i rad Heraklion t e L .+: 3 02 8 1 03 3 0 1 9 8 f a x : + 3 0 2 8 1 03 3 0 8 5 5

SLOVENJIA .. 7

HELLENIC LINES lGeneratSalesAgentl P i a z z aN . T o m m a s e o 4, 3 4 1 2 1T r i e s t e ,I t a t y tet.: +39 040 363 242 fax: +39 040 760 611+5 e - m a i t : i n f o [ d h e l t e n iict . INTERNATIONAL MEDITERAN I P r e m i u mS a l e sA g e n t l Kosovelova2 6320 Portorose t e l . :+ 3 8 65 6 71 0 76 0 t e l . : + 3 8 65 6 7 1 07 7 7 fax: +386 5 6710725 e - m a i l :b o o k i n g k i m e d - i n t . s i

ATENE rZ-'V

CENTRALNA AGENCJIA S g .E [ .V e n i z e l oluP a n e p i s t i m i o & u ] E m m . B e n a k si t r t e t . :+ 3 0 2 1 0 3 3 7 6 9 1 0 t e t . : 8 0 11 1 7 5 0 0[ s t a c i o n a r nt ei l e f o n ] * , i lefon]* t e t . :1 8 1 7 5[ m o b i L n&i s t a c i o n a r nt e f a x :+ 3 0 2 1 0 3 3 7 6 9 1 6 *velja za klice znotraj Grdije

I N F O R M A C I JNER E Z E R V A C I J E

Group company a Grimaldi REZERVACIJE, CENTRALNE Fax:+302810399878 Tet.:+302810229602, . www.minoan.gr E-mait: booking[dminoan.gr a a xo f f i c e VLA0I 9: 4 0 4 9 1 4P5t,o i o nP e i r a i T , 5 t hA u o u sst t n .G R- 7 1 20 2 H e r a k i i o-nC r e t eR , E GN . o :1 1 3 1 4 / 0 6 / 8 / 8 6 1 1 3 , E M I N 0 A NL I N E SS . A . D . 0 t \ 4 l C l L1E7: 2

j

.ti

,

MINOAN LINES 2013  
MINOAN LINES 2013  

ferry.trajekti

Advertisement