Page 1

Jornada Tècnica per a Coordinadors/es TIC-TAC de centre Serveis Territorials a Barcelona Comarques

Octubre de 2012


Suport als coordinadors/res TIC-TAC de centre Introducció MARC NORMATIU COORDINADOR TIC-TAC DE CENTRE Curs 2012-13 ÀREA TIC -

Xarxa Eduroam: El Portal de centre: accés SAU: gestió remota, consultes, incidències. Suport TIC GEPSE Avaries Dotacions Suport Preventiu Planificador Seguretat a la xarxa de centre

SERVEI TAC -

Propietat intel·lectual i drets d’autoria Llicències Creative Commons Protecció de dades personals Internet segura Correu electrònic Eines de suport TIC-TAC Formació Formació: tallers oberts Novetats: google Drive


Marc normatiu curs 2012-13 Orientacions per al desenvolupament de les TIC (document) S'indiquen a les instruccions del curs 2012/3

 Pla TAC de centre  Responsable TAC de centre  Comissió TAC de centre.

3


Marc normatiu curs 2012-13 Orientacions per al desenvolupament de les TIC 

Correspon a la direcció del centre definir les fórmules que es considerin més adequades per garantir la coordinació òptima dels usos de les tecnologies en tots els seus vessants, organitzatius, pedagògics o tècnics. El tipus de coordinació TAC ha de quedar reflectit en el projecte educatiu i en el de direcció.Es recomana l'establiment de mecanismes de coordinació col·legiada. La persona responsable de la coordinació TAC del centre ha de respondre,davant de la direcció, de les funcions que s'assignin al centre en relació amb les tecnologies per a l'aprenentatge i el coneixement.

4


Marc normatiu curs 2012-13 Pla TAC de centre  És un instrument per a la planificació i governança de les TAC en el marc de l’autonomia de centre i del seu projecte educatiu.

Objectius del Pla TAC de centre      

Planificar els desplegament de les TIC al centre Promoure l’assoliment de la competència digital de l’alumnat i el professorat. Impulsar els usos curriculars de les TAC Vetllar pel compliment de la normativa de protecció de dades. Establir criteris per a la definició de les prioritats de dotació de recursos tecnològics. Establir la presència del centre a Internet. 5


Marc normatiu curs 2012-13 Pla TAC de centre  Per facilitar-ne la redacció i el desplegament, el Departament d’Ensenyament posarà a disposició dels centres educatius una aplicació informàtica específica.

Jornada tècnica per a l’elaboració del Pla TAC de centre.  Els Serveis Territorials a Barcelona Comarques, amb la col·laboració dels Serveis Educatius, organitzaran al segon trimestre una Jornada Tècnica relacionada amb el Pla TAC de centre.

Pla TAC de centre. 6


Marc normatiu curs 2012-13 Responsable TAC de centre: funcions   

 

Promoure el Pla TAC de centre i fer-ne el seguiment. Assessorar el professorat en l’ús didàctic de les TAC i orientar-lo sobre la formació TAC. Vetllar per l’aplicació dels estàndars tecnològics del Departament i pel manteniment de les instal·lacions i els equipaments informàtics i telemàtics del centre. Fer el seguiment dels serveis de suport TIC. Assessorar l’equip directiu, els professors i el personal d’administració i serveis del centre en l’ús de les aplicacions de gestió acadèmica i economicoadministratives.

7


Marc normatiu curs 2012-13 Responsable TAC de centre: funcions 

Vetllar per l’acompliment de la reglamentació normativa i estàndards tecnològics següents:  Programari en català  Privacitat i seguretat de les dades  Incorporar la identificació gràfica del Programa de identificació visual als espais web del centre.  Vetllar perquè tot programari del centre compti amb la llicència legal.  Tenir cura que els materials digitals difosos pel centre respectin els drets d’autoria i llicències d’ús.  Promoure llicències Creative Commons.  Aquelles altres funcions que la direcció del centre li encomani. 8


Marc normatiu curs 2012-13 Responsable TAC de centre: dedicació horària 

En funció de les responsabilitats assignades en les normes d’organització i funcionament del centre, i amb les limitacions globals derivades del total de la plantilla assignada al centre, la direcció ha de determinar la dedicació d’hores lectives i/o complementàries dels òrgans unipersonals de coordinació per a les tasques pròpies de cada càrrec.

Nombre global d’hores lectives dedicades a la gestió, dels organs unipersonals de coordinació Òrgans unipersonals de coordinació

1 línia

2 línies

3 línies

10 h

15 h

15 h

9


Marc normatiu curs 2012-13 Comissió TAC de centre 

És convenient que a cada centre es constitueixi una comissió TAC

Formen part de la Comissió TAC de centre  

Responsable TAC Professorat de diferents cursos, cicles, departaments o seminaris.

Funcions de la Comissió TAC de centre      

Concretar i desplegar el pla TAC Coordinar la integració de les TAC Vetllar pel desplegament curricular de les TAC Promoure l’ús de les Tac en la pràctica educativa Vetllar per l’optimització de l’ús dels recuros TIC al centre Dinamitzar la presència a Internet del centre. 10


Suport als coordinadors/res TIC-TAC de centre

Ă€rea TIC


XTEC. Atenció a l’usuari/ària: xarxa Eduroam


Xarxa Eduroam


Xarxa Eduroam


Xarxa Eduroam


Portal de centre AccĂŠs

16


Portal de centre AccĂŠs

17


Portal de centre AccĂŠs

18


Portal de centre AccĂŠs

19


Portal de centre Suport TIC

20


SAU

21


SAU Suport de gestió remota: fractàlia

22


Suport TIC Consultes, peticions, incidències

23


Suport TIC Peticions, queixes

24


Suport TIC Obrir una petici贸

25


Suport TIC Omplir formulari petici贸 Text

26


Suport TIC Veure peticions

27


GEPSE Accés

28


GEPSE Accés

29


GEPSE Equipaments

30


GEPSE Equipaments/ Criteris de manteniment

31


GEPSE Avaries

32


GEPSE Avaries

33


GEPSE Avis d’avaria

34


GEPSE Dotacions

35


GEPSE Alta d’equips dotació Departament

36


GEPSE Alta d’equips dotació Departament 1

2 Sortir i tornar a entrar al gepse abans del pas 3 o tecla F5

3

37


GEPSE Alta d’equips de dotació pròpia

38


GEPSE Alta d’equips de dotació pròpia

39


Suport Preventiu AccĂŠs

40


Suport Preventiu AccĂŠs

41


Planificador AccĂŠs-portal de centre/portal de suport TIC

42


Planificador AccĂŠs al planificador

43


Planificador Visites

44


La xarxa de centre •

La xarxa és un conjunt d’ordinadors i d’altres dispositius que es connecten entre si per compartir informació, recursos i serveis. Per fer-ho es necessiten targetes de xarxa, cables i programari.

La connexió dels ordinadors en xarxa permet compartir recursos entre les diferents estacions de treball i simplificar el manteniment dels equips i la instal·lació de nous programes. Els recursos compartits són bàsicament de dos tipus: impressores i unitats d'emmagatzematge (discs durs, unitats de CDROM, DVD).

Els ordinadors s'identifiquen a la xarxa mitjançant un nom i un número (adreça IP), que ha de ser diferent per a cadascun d'ells.


Seguretat a la xarxa del centre • • •

La seguretat és un tema complex. La interconnexió dels equips informàtics aporta grans avantatges, però també comporta determinats riscos que cal conèixer per prevenir-los. Hi ha diferents tipus d’incidències que poden patir els ordinadors, les més freqüents són els virus i canvis de configuració. I en altre ordre de coses, els robatoris.

Què és un virus? • És un programa informàtic. •

És capaç de copiar-se a si mateix.

Provoca diferents efectes, en ocasions nocius, i d’altres molèsties.

Cal que es carreguin en memòria (que s’executin).


Seguretat a la xarxa del centre


Seguretat a la xarxa del centre


Seguretat a la xarxa del centre


Seguretat a la xarxa del centre


Seguretat a la xarxa del centre “Congelació” de les màquines: El DeepFreeze •

El Deep Freeze és un programa que ens permet “congelar” la configuració del sistema. Qualsevol modificació que es produeixi en la configuració que nosaltres hem decidit que ha de tenir l’ordinador (fons de pantalla, disposició de les icones de l’escriptori, programari instal·lat, versions de controladors de maquinari...) desapareix en reiniciar l’ordinador.

Qualsevol modificació que es produeixi en l’ordinador serà ignorada a la próxima arrencada del sistema operatiu i la màquina serà restaurada a la situació prèvia, de manera transparent, és a dir, sense cap intervenció per part de l’usuari ni possibilitat d’impedir-ho.


Seguretat a la xarxa del centre “Congelació” de les màquines: El DeepFreeze


Suport als coordinadors/res TIC-TAC de centre Servei TAC


Propietat intel·lectual i drets d’autoria

La propietat intel·lectual és el conjunt de drets que corresponen a l'autor/a respecte de les obres i prestacions fruit de la seva creació. La propietat intel·lectual d'una obra correspon a l'autor/a pel sol fet de la seva creació. Són objecte de propietat intel·lectual totes les creacions originals literàries, artístiques o científiques expressades per qualsevol mitjà o suport, tangible o intangible.

54


Drets d’autor: llicències Creative Commons

55


Protecció de dades personals És un dret fonamental, que busca protegir els ciutadans i el ple exercici dels seus drets davant les vulneracions que puguin procedir de la recollida, tractament i emmagatzematge de les seves dades personals per part d’entitats tant públiques com privades.

56


Protecci贸 de dades personals

57


Protecci贸 de dades personals

58


Internet segura Internet és un lloc ple d'oportunitats per als menors, on poden aprendre, comunicar-se o jugar. Però també hi ha alguns riscos i consells de seguretat que han de conèixer per evitar problemes

59


Internet Segura

Menors de 14 anys: Alta als serveis Internet, • Cal una autorització dels pares, mares o tutors legals que especifiqui quins serveis s'utilitzaran i amb quina finalitat i advertir que la responsabilitat per possibles mals usos és de l'usuari. Alumnes de 14 o més anys: • Es recomana informar els pares, mares o tutors legals de quins serveis es faran servir i amb quina finalitat i advertir que la responsabilitat per possibles mals usos és de l'usuari. 60


Internet Segura: Protecció de dades personals Protecció de dades, d’imatges i de la propietat intel·lectual” Precaucions que s’han de prendre des dels centres: • La captació, ús i difusió d’imatges dels alumnes i del personal del centre. • La publicació de dades personals dels alumnes i del personal del centre. • La publicació de materials la propietat intel·lectual dels quals correspon als alumnes.

61


Internet Segura: Protecció de dades personals Ús d’imatges, publicació de dades de caràcter personal i de materials que elaboren. Model d’autorització Per a la publicació d’imatges, dades personals o materials la propietat intel·lectual dels quals recau en els alumnes menors d’edat, cal disposar de la corresponent autorització signada per les persones que n’exerceixen la pàtria potestat.

62


Correu electrònic El servei de correu electrònic de la XTEC és d'ús preferent en l’entorn professional dels docents dels centres públics i privats sostinguts amb fons públics.

Correu electrònic per els alumnes amb google APPS Experiència d’un centre

63


Eines de Suport al coordinador/a TIC-TAC Portal de centres


Eines de Suport al coordinador/a TIC-TAC Atenció a l’usuari/ària


Eines de Suport al coordinador/a TIC-TAC Seminaris STAC a BCO

https://sites.google.com/a/xtec.cat/stac-bco/

#stacbco


Eines de Suport al coordinador/a TIC-TAC Educat 2.0


Eines de Suport al coordinador/a TIC-TAC Xarxa docent Educat 2.0


Eines de Suport al coordinador/a TIC-TAC Formaci贸 TIC-TAC


Eines de Suport al coordinador/a TIC-TAC Curs de formació telemàtica per a Coordinadors-TAC

CTTC - Formació per a les persones coordinadores TIC/TAC de centre


Eines de Suport al coordinador/a TIC-TAC Materials de Formaci贸


Eines de Suport al coordinador/a TIC-TAC Formació: tallers oberts Un taller obert és un espai de participació i punt de trobada de docents. Compta amb la guia d’unes persones dinamitzadores que faciliten documentació en línia i referències, aporten exemples, proposen activitats amb una programació setmanal i moderen les converses entre les persones que hi participen.

Curs 2011-12

Curs 2012-13


Eines de Suport al coordinador/a TIC-TAC Novetats: google Drive


Suport ÀREA TIC: Secció Serveis Educatius i Formació Permanent a BCO  Els assessors TAC i gestors TIC dels Serveis Territorials, els serveis educatius, la Direcció General d’Innovació i l’Àrea TIC del Departament d’Educació donen suport al procés d’implementació de les tecnologies per a l'aprenentatge i el coneixement en els centres educatius.

 Àrea TIC SSTT Barcelona Comarques:Telèfon: 934816000 Gestor TIC –Paco Martínez fmartin2@xtec.cat (extensió 5319) Assessor TAC –Benito Mendoza bmendoza@xtec (extensió 5317)


Jornada Informativa per a Coordinadors/es TIC-TAC

Molt més important que aprendre tecnologia és aprendre amb la tecnologia, aprendre a saber utilitzar la informació i aprendre a treballar en el nou entorn. En aquest context, doncs, el repte és ensenyar a aprendre. (Catalunya en Xarxa. Pla estratègic per a la societat de la informació) Octubre de 2012


Jornada Informativa per a Coordinadors/es TIC-TAC

Ă€rea TIC-Servei TAC Serveis Territorials a Barcelona Comarques

Octubre de 2012

PowerPoint Jornada Tècnica 15/10/2012  

SE Badalona

Advertisement