Page 1

U

R

B

A

N

ØSTRE HAVN MAGASIN

AALBORG

H IST O R IE N OM EN NY B YDEL I UDVIKLIN G

MØD

Aalborg Cablepark, Mads Duedahl, V-Husene, Meny, Morten Andersen, Siloen, Thomas Kastrup-Larsen og mange flere spændende historier


Studie:rummet

Historien om en bydel i udvikling

- fortalt af en stadsarkitekt

N

AALBORG

Journalister Thomas Møller Cecilie Wennerlin Anette Løkken Sørensen Christina Svendsen Maria Ellermann Janni B. Andreasen

B A

Oplag 30.000 stk.

Fotografer Louise Dybbro Johny Kristensen Maria Ellermann Anders Riisgaard

R

3616

Layout og produktion Appetize/Creativum ApS

MAGASIN

- ung familie på havnefronten

Udgiver A. Enggaard A/S

U

Familien Duedahl

ØSTRE HAVN

6

62

Tryk og distribution Nordjyske Medier

Forår 2019

URBAN magasin - marts 2019

2


16

Klæd dit hjem på

- lokal inspiration til din bolig

18 28

Östover04 - når kunsten bliver en vigtig del af livet

Meny og Lagkagehuset

- handelslivet tæt på

54

Østre Havnebassin - her summer det altid af liv

INDHOLD 5

Forord

6 Østre Havn, Peder Baltzer 14 V-Husene, Diversitet – også i priserne 18 ÖSTOVER 04, Galleri og værksted. Mød kunstner Morten Andersen 24 Siloen - nu leves bylivet fuldt ud 26 E-Huset - Aalborgs Erhvervscentrum 28 Meny og Lagkagehuset, købmand Anders Mogensen 36 Vis mig dit hjem, familien Duedahl 42 Østerå, en rejse gennem tiden fortalt af Stadsarkivar Flemming Nielsen 48 Silo med visioner, Ole Nielsen 54 Østre Havnebassin, mød mændene bag vandaktiviteterne 62 Studie:rummet - et moderne samlingssted,

med besøg af Thomas Kastrup-Larsen

URBAN magasin - marts 2019

3


URBAN magasin - marts 2019

4


Forord af Houni Mikkelsen

FRA INDUSTRIEL BYDEL

til levende bydel I 1994 overtager DLG virksomheden Superfos Grovvarer A/S, og fabrikkerne i Aalborg lægges sammen med en fælles ledelse. Sammenlægningen gør, at DLG fabrikken i Aalborg bliver Danmarks største foderfabrik med en produktionskapacitet på mere end 400.000 tons og stor aktivitet ved havnen med 160-170 skibsanløb om året. For sammenlægning og optimering af produktionen på Aalborg Havn, fra to forskellige virksomhedskulturer, igangsættes et større uddannelses- og investeringsprogram. I 1997 bliver fabrikken i Aalborg kåret som ”Årets bedste arbejdsplads”. Strukturudviklingen i vores branche er gået hurtigere end jeg havde forudset tilbage i 1994. Den løbende optimering af DLG’s fabrikker på landsplan, med fokus på anvendelse af nyeste teknologi og optimering af logistikken, medførte i 2006 en beslutning om lukning af fabrikken. DLG har haft foderproduktion på Aalborg Havn siden år 1900 – dvs. i godt 100 år. I sommeren 2007 afleverer jeg, på vegne af DLG, nøglerne til A. Enggaard A/S, og herefter er udviklingen gået stærkt. Havnefronten har ændret karakter. De skibe som nu anløber den indre havn er for turister og ikke længere erhverv. Det er blevet et rigtig smukt havneområde fra Limfjordsbroen og ned til Østre Havn. Området omkring Østre Havn er spændende med blandingen af nye bebyggelser og flot restaurerede gamle pakhuse. I efteråret gik min hustru og jeg en tur i området og kiggede blandt andet ind i Studie:rummet, hvor vi talte med nogle studerende. Stedet var velbesøgt og fungerede som et fællesrum for området. Skønt åndehul for den nye spændende bydel.

Houni Mikkelsen Fabrikschef i DLG (1994-2007)

DLG, ‘Årets Arbejdsplads’, 1997

URBAN magasin - marts 2019

DLG, 2005

5


ØSTRE HAVN | TPEDER BALTZER KUNSTNER FÆL L ESSKAB ET ÖS OV E R04

BYDEL MED

kvaliteter

Stadsarkitekt Peder Baltzer er ikke i tvivl om, at Østre Havn bliver en attraktiv og spændende bydel at færdes i ligesom brokvartererne i København. Det handler om at tilføre tætbyen de rigtige kvaliteter, forklarer han. tekst THOMAS MØLLER & foto LOUISE DYBBRO

Siden masterplanen for Østre Havn blev offentlig kendt i

neplantillæg, hvor kommunen har taget stilling til, hvad

2007, har området i folkemunde heddet Little Manhattan.

den ville være med til i masterplanen, og hvad den ikke vil-

Det har altså fra starten været meningen, at der skulle

le være med til. Efter en offentlighedsperiode blev kom-

bygges tæt.

muneplanen for Østre Havn vedtaget af byrådet. Siden er

- Jeg tror sagtens, at man rent økonomisk kunne have klaret sig med et mindre tæt byggeri, så det er ikke så meget de hensyn, der har motiveret planlægningen og strukturen i den nye bydel, siger stadsarkitekt Peder Baltzer.

fulgt de mere detaljerede lokalplaner, der også har været lagt ud i offentlighedsperioder, forklarer Peder Baltzer.

Fastholdelse af kulturarven

- Selvfølgelig spiller økonomien altid en rolle, men det

Idéen var, at man ville prøve at holde fast i områdets kul-

har altså helt fra starten været intentionen at skabe en

turarv. Man undersøgte derfor, om der var nogle struktu-

urban og bæredygtig tætby på Østre Havn.

rer, som man kunne bygge videre på. Det var der i form af

Da Peder Baltzer tiltræder som stadsarkitekt i 2010, er

de interne stræder, veje og gangforbindelser.

man allerede i fuld gang med at udforme lokalplaner for

- Jeg er engang blevet fotograferet til dagbladet Poli-

området. Inden da har der været afholdt en konkurrence

tiken, hvor jeg gik mellem siloerne på Østre Havn, og nu

om udformningen af den nye bydel, og den har udmøntet

kan jeg gå der igen, men mellem de nye boligbyggerier. Vi

sig i en masterplan.

har simpelthen brugt den gamle struktur i området, siger

- Masterplanen er en form for frivillig plan, men det er

Peder Baltzer.

den strategi, der ligger i masterplanen, som er blevet ført

Han henviser til, at Østre Havn med dens oprindelige

videre. I første omgang oversatte vi planen til et kommu-

industribyggerier i form af tætliggende kornsiloer og fo- »

URBAN magasin - marts 2019

7


I udviklingen af Østre Havn har vi haft et skarpt fokus på den levende by. Det havde man ikke i forrige århundredes byplanlægning

derstofpakhuse egnede sig til at blive bygget tæt. Det er

traktivt at færdes i området, selvom man byggede meget

hele den kulturarv, som man nu har taget med sig i revita-

tæt. Sådan planlagde man ikke, og resultatet mellem bro-

liseringen af området.

erne fremstår flere årtier senere stadig goldt, siger Peder

- Inde i Søndergade og andre steder i middelalderbyen

Baltzer.

kan man også se fra sit lejlighedsvindue og over til genbo-

- Jeg ved fra dem, der byggede det dengang, at der

en. Men at man kan se fra den ene altan til den anden, er

var forberedt for caféer og lignende for eksempel langs

jo netop med til at karakterisere tætbyen og den urbane

kanalen. Men det er der jo ikke kommet, og bilerne hol-

livsstil, siger Peder Baltzer.

der lige uden for, og de holder også mellem bygningerne.

Men han understreger, at der skal tages nogle hensyn,

Det har taget noget af det liv, der egentlig skulle have

for at tætbyen kommer til at fungere som en attraktiv og

været på området med mennesker, der færdedes frem

spændende bydel at færdes i. Sker det ikke, kan det ende

og tilbage.

mindre heldigt, og det er der et eksempel på i Aalborgs tidligere byplanlægning.

Erfaringen mellem broerne

Nye tider – nye kvaliteter De og masser af andre erfaringer indgår i udformningen af den nye bydel på Østre Havn.

Interviewet med stadsarkitekt Peder Baltzer foregår i

- Jeg har tiltro til, at vi her vil få et andet liv med de til-

Studie:rummet på Østre Havn. Det er et af de initiativer,

tag, som vi har gjort. I modsætning til mellem broerne har

som skal samle og skabe liv i den nye bydel. Studie:rum-

vi ikke plastrer området til med parkeringspladser,

met er åbent for alle beboere på Østre Havn, der ønsker at

husker det grønne og husker at skabe aktiviteter i stue-

mødes i et levende og spændende miljø. Målet er at skabe

etagerne, har jeg ingen betænkeligheder ved tætheden,

fællesskaber i den nye bydel.

siger Peder Baltzer.

- I udviklingen af Østre Havn har vi haft et skarpt fokus

På Østre Havn er biltrafikken forsøgt dæmpet, og der

på den levende by. Det havde man ikke i forrige århund-

bliver ikke ret meget gadeparkering i kvarteret. De store

redes byplanlægning, og det kan vi blandt andet se i den

ejendomme har underjordisk parkering, og der bliver op-

første havnefrontomdannelse, som man lavede i Aalborg.

ført i alt tre parkeringshuse.

Det er den mellem broerne på sydsiden af fjorden. Der

- Det er en del af den sociale bæredygtighed, som bety-

havde man slet ikke øje på det, som vi sidder i her. Man

der, at man kan færdes forholdsvis trygt i kvarteret enten

var ikke opmærksomme på, hvor man placerede bilerne,

på cykel eller til fods. Bilerne er her, men de er gemt lidt af

og man havde ikke tilstrækkelig fokus på at gøre det at-

vejen, forklarer Peder Baltzer.

»


ØSTRE HAVN | PEDER BALTZER

URBAN magasin - marts 2019

9


MASTERPLAN

Østre Havn


ØSTRE HAVN | PEDER BALTZER

Musikhuskvarteret

Siloen

V-Husene Lejerbo

Nordlux P-hus

Pakhus 4 ØSTRE HAVNEGADE

P-hus

Meny

E-Huset

NYHAVNSGADE

ØSTERBRO

URBAN magasin - marts 2019

11


Jeg synes, det er fantastisk, at det er lykkedes os at få et så blandet boligbyggeri på Østre Havn, som det er tilfældet. Vi har haft en strategi om at placere ungdomsboliger på havnefronten, men en ting er at beslutte det, noget helt andet er at realisere det

Frisk over Limfjorden Stjernepladsen er tænkt som en central del af det nye kvarter. Her er det foreskrevet i lokalplanen, at der i stueetagen skal være publikumsorienterede muligheder og faciliteter. - Så vi har nogle høje stueetager, hvor der for eksempel kan indrettes caféer og butikker. Men de kommer jo ikke bare af, at vi skriver det ind i en lokalplan. Der skal også være et befolkningsunderlag, som gør, at man kan drive en butik eller café i kvarteret, siger Peder Baltzer. En anden udfordring er blæsten. Den går stadig frisk over Limfjordens vande. Så for at de intime byrum på

- Vi har fra kommunens side været medvirkende til, at der

Østre Havn er rare at opholde sig i, er det vigtigt, at der

har været midlertidighed på området. I dag er midlertidig-

bliver skabt læ i kvarteret.

hed nærmest blevet en disciplin, men der var ingen, der

- Idéen er, at bygningerne i sig selv skal være lægivende

havde hørt om det, da vi etablerede Platform4 i det ene af

i forhold til blæsten fra fjorden. Desuden vil vi bruge det

områdets bevarede pakhuse. Siden fulgte Byens Rum i et

grønne til at bryde vinden. Der er allerede plantet nogle

andet bevaret pakhus, og Studie:rummet, som vi sidder i

træer, der også tjener det formål.

nu, er nok også midlertidigt. Cable Park med dens vandak-

Midlertidighed skaber liv

tiviteter har ligeledes sit udspring i midlertidigheden, men den rekreative brug af friarealerne skal vi prøve at holde

For at skabe liv i den nye bydel har man i de indledende faser

fast i og ikke gøre til et privatiseret område, understreger

arbejdet med det, som Peder Baltzer kalder midlertidighed.

Peder Baltzer.

Altså projekter, som kun forventes at være aktive i en vis

For ham er det helt afgørende, at tætbyen ikke kun er

periode. Han nævner Platform4, Byens Rum, Cable Park og

en levende bydel, men at der også er mulighed for rekre-

senest Studie:rummet.

ation.


ØSTRE HAVN | PEDER BALTZER

- På Østre Havn er vi tæt på vandet, som giver lys og gen-

Han morer sig over, at lige præcis det varierede og spæn-

skin på alle årstider. Og så skal kvarteret i øvrigt opleves

dende bomiljø, der nu er skabt på Østre Havn, er med til at

som en del af den samlede havnefront, hvor beboerne nu

løfte priserne i kvarteret.

har mulighed for at promenere. En stor del af Aalborgs

- Det synes jeg er en sjov cirkelslutning. Men faktum er,

rekreative hjerte bliver omkring Musikkens Hus, Utzon

at vi har ungdomsboliger på 50 kvm. til 4.000 kr. om måne-

Center, Jomfru Ane Parken og boldbanerne ved Limfjords-

den liggende ved siden af ejerlejligheder til tocifrede milli-

broen, siger Peder Baltzer.

onbeløb. Det skaber altså et vist liv, og så har vi desuden

Bemærket i andre byer

pensionskasseudlejning og privat udlejning. Beboersammensætningen manifesterer sig allerflottest i DLG Siloen,

Fra Aalborg Kommunes side har det været en klar mål-

hvor vi i den samme bygning har tre forskellige boformer.

sætning, at Østre havn ikke måtte blive en ghetto for æl-

Ungdomsboliger, almene familieboliger og ejerlejligheder.

dre mennesker med store friværdier. Den målsætning er lykkedes, og det er blevet bemærket i andre danske byer,

Demokratisering af havnefronten

hvor man også er i gang med at transformere de gamle

Peder Baltzer glæder sig over den demokratisering af

havnearealer.

havnefronten, som det er udtryk for. I andre danske byer

- Jeg synes, det er fantastisk, at det er lykkedes os at få et så blandet boligbyggeri på Østre Havn, som det er

kræver det en vis økonomisk ballast at bo tæt ved vandet. Men sådan forholder det sig ikke på Østre Havn.

tilfældet. Vi har haft en strategi om at placere ungdoms-

- Jeg tror, at det er et stort, stort held for Aalborg, at

boliger på havnefronten, men en ting er at beslutte det,

det er gået sådan. Den beboersammensætning, som vi

noget helt andet er at realisere det. Det skal jo kunne

for eksempel får på Stjernepladsen, vil være med til at

betales af de almene boligselskaber, og det kunne det i

skabe grobund for en lille restaurant eller café. Der vil

årene lige efter finanskrisen. Der var markedsprisen i en

være beboere, som ikke bare vil holde sig oppe i deres

størrelse, som gjorde, at boligselskaberne kunne være

penthouselejligheder, men som gerne vil tage aktivt del i

med. Så der er simpelthen en portion held med i det. Det

kvarterets liv og komme ned og drikke en kop kaffe sam-

ville næppe kunne lade sig gøre i dag, siger Peder Baltzer.

men med de andre.

URBAN magasin - marts 2019

13


NYE EJERBOLIGER PÅ VEJ

I V-husene har samtlige lejligheder egen terrasse – selv fra de små lejligheder kan du nyde den friske luft ved havnefronten

Unikt byggeri med store fælles tagterrasser Selvom alle lejligheder har egen altan eller adgang til et lille udeareal, har Vhusene også fælles tagterrasser med græs og højbede. Terrasserne er indrettet forskelligt; nogle har orangeri med fast grill, mens andre har små hyggekroge

Udviklingen af Østre Havn til en moderne bydel er ved at

gamle industribygninger; det er ved at udvikle sig til et

tage endelig form. I den forbindelse er der nu igen masser

kreativt sted, hvor studerende arbejder med projekter i

af aktivitet på havnen, ligesom det var tilfældet tidligere.

studie:rummet, vandsportsentusiaster prøver kræfter

Forskellen er bare, at i dag er det ikke havnearbejdere,

med wakeboards i havnebassinet eller kæmper med at

men beboere og besøgende i alle aldre, der med til at

stå oprejst på paddleboards, mens både lokale og turister

give nyt liv til et af byens mest ikoniske områder. Østre

nyder solen på områdets lille strand. Kort sagt: Østre Havn

Havn er nemlig ikke bare ved at forvandle sig til et bol-

er ved at blive et fristed for de aalborgensere, der aktivt

igkvarter, hvor arkitekttegnede boliger har erstattet de

har valgt bylivet til.

URBAN magasin - marts 2019

14


PROJEKT | V-HUSENE, ØSTRE HAVN

Investering i fremtidens bylivsknudepunkt Det bliver i endnu højere grad tydeligt med etableringen af et nyt kvarter centralt på havnen, Stjernekvarteret. I midten af dette område ligger Stjernepladsen, der er tænkt som fremtidens åbne knudepunkt for både beboere og besøgende på denne del af havnefronten. - Det var faktisk her, havnearbejderne sad og spiste deres madpakker eller købte frokost i madboderne, da havnen stadig lå i udkanten af byen, fortæller projektsalgsleder Per Severinsen fra Ejendomsmæglerfirmaet Thorkild Kristensen, som står for salget af 172 lejligheder i det nye byggeri,

Kvadratmeterne er udnyttet på bedste vis - Studio lejlighederne har

V-husene, der strækker sig fra Stjernepladsen og ned til

feks. ekstra loftshøjde, hvor en hyggelig hems giver ekstra kvadratme-

første parket ved Østre Havnebassin.

ter til lejligheden

Priser fra 1,5 mio. kr. Her findes - ud over penthouselejligheder og større familieboliger - også både studio- og 2-værelses lejligheder på 28-88 kvadratmeter, med priser fra under 1,5 mio. kr. Tanken er, at det også skal give yngre aalborgensere mulighed for at investere i en bolig ved vandet. - I boligerne er hver eneste kvadratmeter på kreativ vis udnyttet. Studio-lejlighederne har fx ekstra loftshøjde, som man kan udnytte til at indrette en hyggelig hems. Samtidig er der lagt vægt på et optimalt lysindfald i boligerne og en funktionel planløsning, understreger Per Severinsen.

Nyd udsigten fra en liggestol Men den større variation i boligernes indretning og størrelse er ikke det eneste, der adskiller V-husene fra andet nybyggeri. Her er nemlig også lagt vægt på en både grøn og social dimension. Selvom alle lejligheder har egen altan eller adgang til et lille udeareal, har V-husene også fælles tag terrasser med græs og højbede. Derudover er terrasserne indrettet forskelligt; nogle har orangeri med fast grill, mens andre har små hyggekroge. - Hvis man kommer fra en villa og stadig gerne vil have udendørsarealer uden at skulle passe en have, eller hvis man bor i lejlighed, hvor det eneste grønne åndehul er en park en kilometer væk, så er tagterrasserne ideelle, for det giver en anden følelse af at være udenfor, end en altan gør. Her kan man invitere venner eller naboer op for at grille og spise, inden man trækker ned i lejligheden igen eller tager videre ud i byen, eller man kan sidde stille og roligt i en liggestol og nyde udsigten over byens tage og måske mødes med de andre beboere til en kop kaffe, siger Per Severinsen.

FAKTA Stjernekvarteret er nabo til Musikhuskvarteret I kvarteret opføres bl.a. 172 lejligheder i V-husene, som er tegnet af arkitektfirmaet C.F. Møller Lejlighederne er fra 28-265 kvadratmeter med egen altan og adgang til fælles tagterrasser V-husene sælges som ejerlejligheder fra foråret 2019. Se mere på www.v-husene.dk eller kontakt Thorkild Kristensen 96 31 60 00

URBAN URBANmagasin magasin--marts marts2019 2019

1515


1 2

Kla hjemm

3 4 1. Clear Crystal Pendel fra Lee Broom har en kombination af et industrielt og enkelt udtryk. Krystalpæren er håndlavet og fatning i børstet messing, forhandles hos Unum i Nørregade Aalborg, 2.100 ,- 2. Skarpt og geometrisk spisebord, 4-5 siddepladser, bordpladen fåes i 21 farver, Nodari furniture and design er etableret i Aalborg, forhandles på www.nodari.dk, 9.999 ,- 3. I samarbejde med Egetæpper har Muubs udviklet en bæredygtig kollektion af tæpper, som er produceret af fiskenet opsamlet i havet. Findes hos Brdr.Sørensen, 5.995,-

4.

Hos glaspuster Anne Flohr i Lillevorde findes de yndigste unika-krukker med hånddrejet egetræs-

låg. Laves i et væld af farver, kr. 899,- for den store. Se mere hos www.anneflohr.dk


5

aed et på 5.

LOKALT DESIGN - INSPIRA TION TIL HJEMMET

6 7 8 9

NICHBA er en ung Aalborg baseret design-virksomhed. Af badeværelses-serien har vi har valgt den smukke og enkle hylde til badet,

6. Fair Trade krukker fra danske OOhh er fremstillet af genbrugsmaterialer og kan bruges både inde og ude. Forhandles hos Lübech Living fra Aalborg, vejl. priser fra 95 ,- 7. Glaskanden er perfekt til dekoration med en buket blomster eller til servering af drikkevarer. Flere farver, forhandles hos Unum, 749,- 8. LUR sengetøj, farvet

40 cm: 799,- . Se mere på nichba-design.dk. Findes hos Brdr.Sørensen

med low impact dye - en miljøvenlig indfarvning. Inkl. pose med skulderstropper, set hos viil-design.dk, 899 ,-

9. Sommerfugle og fascinerende kryb tilføjer læring og dekoration til dit hjem. Forhandles hos thedybdahl.com., vejl. priser fra 199 ,-. URBAN magasin - marts 2019

17


Men jeg skal være HER, sammen med malerierne. Jeg kan ikke få ideerne på sofaen, imens jeg ligger og ser noget skrammel på TV3


KUNSTNERFÆLLESSKABET ÖSTOVER04

Kunsten har fået

fjordudsigt

og højt til loftet

Alt imens der bliver piloteret, cementeret og bygget højt på Østre Havn, er kunsten rykket ind på første parket med central placering på havnefronten. Kunstner Morten Andersen er en af de kreative, der i en fremtidig årrække, har fået stillet lokaler billigt til rådighed på Østre Havn af A. Enggaard A/S. Det nye kunstner- og kontorfællesskab har fået navnet Östover04

tekst & foto MARIA ELLERMANN

Det startede med Byens Rum

nye kontorer – dog var det mere udfordrende for kunst-

Morten Andersen var tidligere en del af foreningen Byens

malerne at finde fodfæste. De havde brug for væsent-

Rum, der var en arbejdsplads for mange af byens kreative

lig mere arbejdsplads end grafikere, fotografer og soft-

iværksættere. A. Enggaard A/S satte rammerne og husets

wareudviklere. Morten Andersen var derfor i dialog med

medlemmer stod selv for opbygningen af rum- og kontor-

A. Enggaard A/S, der besluttede, at de kunne få en ny plads

arealer. Bygningen var inddelt med værksteder i stueeta-

på havnen, i lokaler, der først er aktuelle for anden udlejning

gen, showroom/fotostudier på 1. salen og kontorfaciliteter

om nogle år, når de omkringliggende byggerier er færdige.

på 3. salen. For første gang var Aalborgs kreative klasse

- Det er dejligt, at der er et sted i byen, hvor vi kan være med

samlet et sted. Det tiltrak sig stor opmærksomhed fra både

vores kunst. Her er plads og huslejen er til at betale. Huset har

nysgerrige forbipasserende, skoleklasser og kommunen,

også godt af at blive brugt, så vi passer på det, til det giver

der ofte brugte huset til rundvisning af udenbys gæster,

mening, at andre flytter ind. Fortæller Morten Andersen.

hvilket gjorde Byens Rum til et dynamisk og livligt samlingssted. Det var derfor også vemodigt, da huset måttet lukkes

Kunstnerfælleskabet Östover04

ned, for at give plads til Nordlux i 2016.

Morten Andersen står i spidsen for det nye kreative ar-

Men som korkpropper flyder ovenpå, fandt de kreative

bejdsfælleskab, der er placeret på Østre Havneprome-

URBAN magasin - marts 2019

19

»


nade nr. 4. I huset er der foruden Morten Andersen fem andre kunstnere. - Folk skal bare kigge ind. Alle er velkomne, siger Morten, der grinende fortæller, at der ofte er aftryk på ruden efter nysgerrige næser.

Dybt hemmelighedsfuld Morten startede med at male på sit studieværelse som 22-årig. Tidligere havde han malet graffiti, men savnede at udtrykke sig på et blivende medie. Et medie som regnen ikke kunne vaske væk, eller som var malet over ugen efter. Han vidste ikke helt, hvad han havde gang i, men fandt det forløsende at forsvinde ind i maleriet. Selvom han først kunne male, når han fik fri fra sit job som pædagog i en børnehave, begyndte han at male mere og mere dedikeret – ofte til langt ud på natten. Nød stofligheden og ægtheden i lærredet. Opfandt sit eget univers af intuitive abstrakte former og vilde kontrastfulde farver. Men han var dybt hemmelighedsfuld omkring sin kunst. Så da han blev inviteret til at udstille tre værker hos et lokalt galleri, fortalte han det ikke engang til sine tætteste venner. - Tænk nu hvis de sagde, at jeg var ringe! Myspace blev åbningen for en international karriere. Der blev dog puttet en (lillebitte) fjer i hatten, da han efter kun 14 dage havde solgt de tre udstillede værker. Det gav den let usikre Morten gåpåmod – nu var der tre, der (velvilligt) var gået i fælden. Mon der var flere derude? Han kunne dog godt se, at hans kunst skilte sig ud fra det øvrige i Nordjylland, og han følte ikke den store samhørighed med den øvrige kunstscene. Internettet var på det tidspunkt stadig nyt, men Myspace havde gjort det muligt at dele på tværs af landegrænser. - Det var primært tænkt som en musisk platform, men nogle kammerater og jeg fandt måder at dele billeder på, og lige pludselig, havde vi kontakt med andre kunstnere fra Berlin, L.A og London, siger Morten. Kunstnere der heller ikke connectede med deres omgivelser. Det blev starten på et unikt fælleskab omkring urbankunst på tværs af landegrænser, og åbningen for Mortens karriere som kunstner.

Udlængslen begyndte at vokse Morten begyndte efterfølgende at dyrke sine kontakter i udlandet, alt imens han fortsat passede sit job som pæ-

»


KUNSTNERFÆLLESSKABET ÖSTOVER04

URBAN magasin - marts 2019

21


dagog og malede non-stop. Han boede centralt i Aalborg.

han skal bruge den. Det kan godt være, at inspirationen

Ejede en lækker lejlighed og tjente gode penge, men han

ikke slår gnister med det samme. Det tager tid at komme

ville mere med kunsten – eller kunsten ville mere med

”ind” i værkerne, forklarer Morten. Nogle gange er det et

ham. Lysten til at leve fuldtid som kunstner spirede, men

bestemt stykke musik, der giver en åbning. Nogle gange

gjorde ham også stresset og ængstelig.

sker åbningen først kl. 16.30.

- Alle omkring mig købte hus og fik børn, men på det tidspunkt, skulle jeg bare noget andet. Noget mere.

Afsted til Berlin. Alt gik stærkt derfra Under en udstilling i Berlin, prikkede den tyske galleriejer (som også er en god kammerat) til Morten: - Kom til Berlin! Her er mange som dig. Det vil være som at lande i en blød pude. Du kan bo hos mig for 50€ pr. mdr! Morten havde ikke lang betænkningstid. Opsagde sit job og drog afsted til Berlin, hvor han blev indkvarteret på et værelse med madras, to ølkasser og sit malergrej. Herfra

- Så kan det godt være, at jeg kun har 30 minutter at male i, indtil jeg skal hente den bette, men så har jeg måske åbnet for 14 dages dyb malerproces. Men jeg skal være HER, sammen med malerierne. Jeg kan ikke få ideerne på sofaen, mens jeg ligger og ser noget skrammel på TV3. Han har mange måder at tilgå dagen på, så han befinder sig aldrig i hele perioder uden ideer. - Jeg laver bare noget andet, hvis jeg ikke lige kan finde min ”indgang”. Så fejer jeg, signerer kunsttryk eller spænder nye lærreder op. Det må gerne være lidt fysisk.

tog det fart. Gennem deltagelse ved ferniseringer fik han

Balance og spænding

hurtigt opbygget et globalt netværk, og invitationerne til

Dagene starter ofte i den slidte læderstol. Der sidder han

udstillinger i hele Europa, tikkede ind i hans indbakke.

med sin kaffe og gransker malerierne, for hvad der funge-

- Alt gik stærkt. Vi fløj rundt. Det var en udviklende og

rer, og hvad der ikke gør. Hele malerprocessen er meget

fasttømrende tid. Nu er jeg kunstner, og skal lave det her,

følelsesmæssig og intuitiv for Morten. Med det sagt, er

til jeg kradser af.

der visse uskrevne regler; der skal være balance og spæn-

Disciplineret vildskab

ding mellem elementerne. - Har jeg noget vildt og organisk, skal det sættes op

Man starter med den store kost, og slutter med den lille

imod noget kantet og skarpt. Har jeg en varm og glødende

nål. Selvom hans malerier er abstrakte, vilde og uden reg-

orange, skal den komplimentres af en iskold blå. Nogle af

ler, arbejder Morten meget selvdisciplineret i værkstedet.

malerierne kan gøre for ondt i mine øjne, da de bare ikke

Han møder ind kl. 9 og går kl. 17. Alt har (nogenlunde) sin

spiller. Så kigger jeg væk i en tid, og finder dem frem en

plads, så han præcis ved, hvor den citrongule tusch er, når

anden dag, hvor min energi er anderledes.


KUNSTNERFÆLLESSKABET ÖSTOVER04

Hvad er opskriften lige?

Han drømmer om at flytte til L.A med hans kæreste og alle

En ung fyr skrev undrende til Morten, om hvad hans hemmelige

de unger, som er i vente og få et værksted i et nedlagt ware-

opskrift var. For han havde købt de samme farver, som Morten

house – med plads til store armbevægelser og vilde ideer.

bruger, men fyren kunne altså ikke få dybden ind i malerierne. Morten svarede, at der desværre ikke var nogen hemmelig in-

Snarlig udstilling i Denver

grediens, så han måtte bare i gang med at øve sig. Dybde kan

Han arbejder lige nu på en stor serie af nye værker, der

man desværre ikke lære over-night – eller tilkøbe sig.

skal udstilles i Denver her i foråret 2019. Et samarbejde

Hjem til Aalborg Grundet et spirende forhold til hans kæreste og et tilbud om mere studieplads, vendte Morten hjem til Aalborg. I

der er opstået inden for de sidste par år, og som allerede har udbredt hans malerier på tværs af USA, bl.a. San Francisco, Atlanta og snart med flere udstillinger i Denver.

mellemtiden var der også sket en del med byen. Kunsten

Målet er ”næsten” lige meget

havde vundet mere indpas, og international street art var

Der er sket meget fra Morten begyndte at male usikkert på

begyndt at præge facaderne. Da Morten så de kvm, som

studieværelset, til han i dag er kendt på den internationale

han kunne få at boltre sig på i Byens Rum, var han solgt.

kunstscene og kan leve fuldt ud af hans kunst. Men én ting

- I Berlin sad vi tre personer stuvet sammen i et lille bu-

har ikke ændret sig. Lysten til at male. Et dybt behov for

tikslokale. Det var rent slaraffenland at få så meget plads

at formidle tanker og følelser visuelt, der ikke handler om

i Byens Rum.

glamour, succes og penge. Nok har han lige nu fjordudsigt,

Tanken om endelig at kunne arbejde på de helt store formater, pirrede ham.

Rejsedrømme på hold Morten har ikke definitivt slukket sine rejsedrømme, men

men Morten sidder ikke i sit værksted iført Louis Vuitton, mens han drikker champagne af krystalglas. Han vil fortsætte med at tage sin cykel til værkstedet hver morgen kl. 9 i hans plettede malertøj – uanset hvor mange nuller der så står på bankkontoen.

på nuværende tidspunkt, er de sat på hold. Han og hans

Alt dette kan kun ske, hvis man forstår, at målet ”næ-

kæreste blev for 1,5 år siden forældre til en lille pige, så

sten” er lige meget. Det er processen, omkring det at male,

lige nu er familien i fokus. Morten ser dog ikke familielivet,

der er det essentielle og personligt givende. Hvad der så

som en hæmsko for at bosætte sig i udlandet igen.

sker, når værkerne er færdige, er man ingen herre over. Men

- Jeg håber, at jeg for fremtiden kan huske, hvor meget det giver, at gøre noget andet, udtaler Morten.

det er selvfølgelig en stor glæde, at de kommer verden rundt, fortæller nordjyden med et smil.

URBAN magasin - marts 2019

23


Siloen - nu leves bylivet fuldt ud

Ægteparret Nørgård har ikke fortrudt, at de droppede landlivet til fordel for en lejlighed i Siloen. De elsker det pulserende byliv og stemningen på Østre Havn, hvor unge og ældre lever dør om dør

- Tag springet, mens du har overskud, og prøv at bo i byen.

hed for at dyrke sin store fritidsinteresse, jagt. Til sidst gik

Sådan lyder Susanne Nørgårds opfordring til alle, som leger

han dog med til at give bylivet et forsøg.

med tanken om at bytte livet på landet ud med en lejlighed

- Ingen af os har et sekund fortrudt, at vi flyttede. Det

i byen. Og hun taler af egen erfaring. For tre år siden solgte

fungerer fint med Lars’ jagt, og han er glad for, at han har

hun og hendes mand, Lars, et hus i naturskønne omgivelser

mere fritid, når han kommer hjem i weekenderne. Nu går vi

i Skørping, og flyttede til en lejelejlighed på Flydedokken i

i stedet i teatret, i biografen, på café eller mange af de an-

Aalborg. Og nu er de så klar til næste kapitel. I denne måned

dre lækre ting, man kan gøre i Aalborg. Det er vildt fedt at

flytter de ind i en 150 m2 stor lejlighed på 6. sal i Siloen på

bo i en by med sådan en udvikling, understreger Susanne

Østre Havn.

Nørgård.

- Lars arbejder i Norge, så i hverdagen er jeg alene, og jeg havde derfor længe ønsket at flytte til Aalborg. Både mit

Drømmen om en egoistbolig ved vandet

arbejde, min familie og mine venner er herinde, og det blev

Det viste sig imidlertid vanskeligt for parret at finde den

til mange ture frem og tilbage. Samtidig var der meget at

perfekte bolig i byen. De drømte om at investere i en rigtig

passe med hus og have, fortæller Susanne Nørgård.

egoistbolig, men ingen af byens ældre lejligheder kunne op-

Men i begyndelsen var hendes mand langtfra begejstret.

fylde den drøm.

Han holdt af livet på landet, som også gav ham god mulig-

- Vi så derfor også på mange af de nyere boliger, men der

URBAN magasin - marts 2019

24


PROJEKT | SILOEN, PR OJEKT - V -HUSET, ØSØSTRE T RE HHAVN AVN

Fakta var for meget, vi ville ændre, og så besluttede vi, at vi skul-

Byggeår

Arkitekt

le finde en bolig, hvor vi kunne være med fra projektstadiet,

2017 – 2018

C. F. Møller

Ingeniør

Beliggenhed

Niras

Østre Havn, Aalborg

Salg og info

Størrelse

Nørresundby, men besluttede os for Aalborg, fordi vi lagde

Ejendomsmæglerfirmaet

9.300 m²

mærke til, at alle på Nørresundby-siden havde gardinerne

Thorkild kristensen

forklarer Susanne Nørgård. Derudover var parret enige om, at det var nu, de skulle realisere den drøm om at bo ved vandet, der havde rumsteret, siden de boede nogle år i Grønland. - Vi kiggede derfor på bolig ved havnen i både Aalborg og

trukket for, så de kunne holde solen og lyset ude, men vi vil nyde udsigten 24/7, og derfor valgte vi skyggesiden. Og da vi så Siloen, faldt vi for byggeriet med det samme; det er et flot byggeri, og så kan jeg godt lide den rå New Yorker-stemning, der er i lejlighederne.

Kreativiteten er sluppet løs Og her faldt brikkerne endelig på plads. Lejligheden har et 80 m2 meter stort køkkenalrum, der er boligens naturlige samlingssted, og med to terrasser bliver der også mulighed for at nyde udelivet. Det sidste år har Lars og Susanne Nørgård derfor været med til at forme deres fremtidige hjem, og her fornægter Susannes job som dekoratør i Ikea sig ikke. Hun har en udpræget sans for indretning, og derfor er standardløsninger valgt fra, og i stedet er kreativiteten sluppet løs. Det betyder bl.a. nye gulve, der matcher betonelementerne i lejligheden, sænket loft med akustikplader og samt en kogeø, der matcher parrets behov. Derudover er døråbningen ind til soveværelset udvidet, og her er sat

Det var ikke muligt at bevare det oprindeli-

skydedøre med sortlakerede sprosser i, så der nu er et vue

ge DLG-tårn på Østre Havn, men arkitektfir-

gennem hele lejligheden fra terrasse til terrasse.

maet C.F. Møller, som har tegnet Siloen, har

- Entreprenøren og håndværkerne har flere gange sagt: Du har nogle vilde ideer, griner Susanne Nørgård, og fort-

lagt vægt på at genfortolke den ikoniske bygning

sætter: - Men det har været en super proces, og de har været gode til at lade os være med til at forme lejligheden.

Der er I alt 34 ejerlejligheder og 80 lejeboliger I Siloen

Hun glæder sig derfor til at få nøglerne til det nye hjem og til at flytte til en bydel, der stadig er under udvikling. - Det er skønt, at vi kommer til at være en blanding af

Ejerlejlighederne ligger I tørretårnet samt fra 8.-11. sal I Siloens krop

både unge og ældre, lejere og ejere. Der er så meget liv med de unge mennesker i området, og man føler sig aldrig

Fra stuen til 4. sal er der I alt 62 ungdoms-

alene.

boliger, og fra 5.-7. sal findes 18 familiebo-

Man møder også så mange forskellige nationaliteter, når

liger

man går tur langs havnen. Det er fedt. Og så elsker jeg at sidde og se ud over vandet og følge med i de ældre, der

Læs mere om Siloen på

snakker og ror om morgenen, eller de unge på paddleboard.

www.siloen-aalborg.dk

Det er virkelig hyggeligt. URBAN magasin - marts 2019

25


E-Huset

Ă˜stre Havnepromenade 12-14

E-Huset FĂŚlles kantine


AALBORGS ERHVERVSCENTRUM | ØSTRE HAVN

Pakhus 4

Østre Havnegade 16-20

NordLux E-Huset Østre Havnepromenade 12-14 Deloitte Ejendomsmæglerfirmaet Thorkild Kristensen Handelsbanken Hjulmand Kaptain Niras Norriq Patrade Spar Nord, Ejendomsadministration Sydbank Metropol Erhverv Willis Towers Watson

Pakhus 4 Østre Havnegade 16-20 Colliers Inwido KPMG MOE Nørresundby Shipping & Rederi Unioil

Meny og Lagkagehuset Østre Havnegade 15 NordLux Østre Havnegade 34 Lejerbo Østre Havnegade 10 URBAN magasin - marts 2019

27


URBAN magasin - marts 2019

28


MENY O G LAGKAGEHUSET

MENY - et fødevaremarked på Østre Havn

Mange kender MENY som stedet at handle hvis kvalitet og et velassorteret sortiment skal være i højsædet. Siden 1. februar har det været muligt at få glæde af butikskædens produkter ved at handle i den nye filial på Østre Havn. Købmand Anders Mogensen fortæller om sine tanker omkring det at flytte ind i et helt nyt og udviklingsfyldt område – og om det at følge med tiden som købmand

tekst CECILIE WENNERLIN & foto JOHNY KRISTENSEN

URBAN magasin - marts 2019

29


Vi prøver at skabe en relation med kunderne, frem for at fokus kun ligger på, om smørret nu koster 10 kr. eller 12 kr.

- Det skal være nemt at handle – det ved vi. Og i gennemsnit

Skalborg. Det har givet anledning til at prioritere, fortæller

handler forbrugerne 18 gange om måneden, siger Anders.

Anders.

Under planlægningen af, hvad butikken på Østre Havn

- Vi synes, det her er blevet en lille, lækker butik, som er

skulle tilbyde, var det netop forbrugernes behov, der var i

et decideret fødevaremarked. Vi har f.eks. ikke taget dame-

højsædet. Man forsøgte at stille sig ind på, hvad der ville bli-

tekstiler og de mængder isenkram med, som tilbydes i Skal-

ve handlet, hvornår der ville blive handlet – og ikke mindst,

borg, for det er der simpelthen ikke plads til. Så vi har valgt at

hvem der ville handle. Samtidig var det også et spørgsmål

fokusere på et stærkt fødevareudvalg, ligesom vin også er et

om at holde fast i den stærke, kvalitetsbaserede profil, som

stærkt fokusområde.

MENY allerede står for. - Vi synes, vi rammer området og alle, der er her, rigtig godt. F.eks. passerer der 15.000 biler ude på Nyhavnsgade

At være købmand til tiden

hver dag, og derfor har vi også gjort det meget nemt for dem

Mange af os kender situationerne, hvor vi lige har brug for

lige at svinge ind. Der er 50 gratis parkeringspladser, hvor der

en hurtig frokost eller snack på farten. Også dét er der ta-

hurtigt er adgang til en kundevogn. På den måde er der let

get højde for. Der kommer nemlig til at være et bredt udvalg

adgang til butikken, så man kan få overstået sin handel.

af convenience food i butikken, som er nemt og bekvemt at

Friskt kød, økologi og et bredt produktudvalg. Det er nogle af de ting, MENY som kæde lægger vægt på at kunne tilbyde forbrugerne. I den nye butik er det netop også de elementer, som har været noget af det vigtigste at have i sortimentet.

tage med for de, der har brug for et hurtigt, effektivt og lækkert måltid. Netop den hurtige mad er noget, der de seneste år for alvor har vundet indpas hos forbrugerne. Anders, der er en

- Det her er en mini-udgave af vores store butik på Skal-

garvet købmand med mange års erfaring branchen, belyser

borg Bakke. Vi har høj fokus på slagterkød, delikatesse og

vigtigheden af at se, hvordan forbrugermønstrene ændrer

fisk. Samtidig er Lagkagehuset også flyttet med, så dermed

sig og derfra arbejde med de nye handlemønstre – frem for

er der også kvalitetsbrød- og kager. Vi hører tit, at vi er noget

imod dem.

af det mest velassorterede inden for dagligvarer i Aalborg, og det er selvfølgelig også blevet vores profil her. Butikken på Østre Havn er ca. 1/3 så stor som butikken i

- Man handlede anderledes tilbudsorienteret førhen. I gamle dage, f.eks. tilbage i starten af 90’erne, kunne vi lave et tilbud på kaffe. Så købte jeg 60 europapaller hjem med

URBAN magasin - marts 2019

30

»


MENY O G LAGKAGEHUSET

URBAN magasin - marts 2019

31


MENY O G LAGKAGEHUSET

1000 pakker på hver, og så solgte vi dem. Nu køber vi seks kvartpaller med 200 pakker på hver og sælger måske fire. Så skiftet er, at forbrugernes fokus er mere rettet mod, hvad de har behov for her og nu, end hvad der lige er tilbud på. Der er simpelthen andre ting, der er vigtige i dag, og det forholder vi os til og indretter os efter. For Anders handler det at drive forretning om meget andet end priser og tal. Det handler om nærvær og tid til kunderne. Det handler om god service, og det handler om at have en butik, der er indbydende og rar at besøge. - Vi prøver at skabe en relation med kunderne, frem for at fokus kun ligger på, om smørret nu koster 10 kr. eller 12 kr.

Engang var der 10 mærker kaffe – i dag er der nok 50 mærker i forskellige ristninger og indpakninger. Hvis vi ser på f.eks. øl, så har vi 270 forskellige slags øl på hylderne

Udviklingen viser sig også i selve varesortimentet - Engang var der 10 mærker kaffe – i dag er der nok 50 mærker i forskellige ristninger og indpakninger. Hvis vi ser på f.eks. øl, så har vi 270 forskellige slags øl på hylderne. Det er noget helt andet, end dengang der egentlig mest var Calsberg, Tuborg og et par specialøl. Så udviklingen går rivende hurtigt, og vi er selvfølgelig med. Det er især her inden for de seneste år, vi kan se, at tingene for alvor går i den retning, og jeg tror, det hænger sammen med, at vi har mere travlt. Vi farter mere rundt. Så det tilpasser vi os naturligvis også her. At MENY er helt med på forbrugertendenserne afspejles også i butikken på Østre Havn. - Der er mere og mere efterspørgsel på f.eks. økologi og veganske produkter, og her i den nye butik er der også sket flere nye og spændende ting i grøntafdelingen, som vi ikke tidligere har haft, siger Anders. Mange har set frem til åbningen af den nye MENY, og for Anders er en af de fornemste opgaver at indfri de forventninger, kunderne har haft og kommer til at have, nu og i fremtiden. - Der har været mange, der har skrevet til mig, eller sagt til mig i butikken i Skalborg, at de har glædet sig til, vi skulle åbne hernede. Så kan de få noget ordentligt, som de siger! slutter han med et smil.

URBAN magasin - marts 2019

33


Mørbradsmedaljoner

I HONNING-SENNEPSSAUCE

URBAN magasin - marts 2019

34


MENY OPSKRIFT

4 PERSONER INGREDIENSER 600 g svinemørbrad 20 g smør til stegning Salt og peber HONNING-SENNEPSSAUCE: 3 spsk honning 1 spsk brun farin 2 spsk grovkornet sennep 1 spsk sojasauce 1 dl appelsinsaft fra pressede appelsiner MASTE KARTOFLER: 8 stk kartofler 4 spsk olivenolie 1 tsk salt 1 tsk kværnet peber 3 spsk revet parmesanost ½ dl frisk timian THOR BAK

FRITERET SALVIE:

Slagtermester

Neutral olie til stegning

MENY Østre Havn

12 stk salvieblade GLASEREDE RØDLØG:

tofler 20 minutter ved 200°C grader i almindelig ovn. Giv

½ dl vand

kartoflerne 10 minutter ekstra. Lad mørbraden hvile i 10

½ dl sukker

minutter, inden den skæres til tournedos eller i skiver.

150 g rødløg 2 spsk æblecidereddike

Kom alle ingredienser til saucen i en lille gryde og lad det koge op. Varm neutral olie op i en lille pande og friter salvieblade, til de er sprøde. Kom salviebladene på

ASPARGESBROCCOLI: 20 g smør 400 g aspargesbroccoli

SÅDAN GØR DU Fjern sener og fedt fra svinemørbraden. Brun den i smør på alle sider og krydr med salt og peber. Kom mørbraden i en bradepande. Kog kartofler med skræl, og læg dem i samme bradepande. Giv dem et tryk med bagsiden af en ske, så de bliver lidt flade. Fordel olivenolie, salt, peber, revet parmesanost og timian over hver kartoffel. Giv mørbrad og maste kar-

et stykke køkkenrulle indtil servering. Skær rødløg i både. Varm en lille gryde op med vand og sukker, til sukkeret er opløst. Kom æblecidereddike og både af rødløg i og lad det småsimre i lagen i 10 minutter. Kom 4 cm vand i bunden af en gryde med smør. Skær enderne af aspargesbroccoli. Læg aspargesbroccoli i vandet i 2 minutter lige inden servering. Tag dem op ad vandet og lad dem dryppe af. Anret maste kartofler, tournedos af svinemørbrad, glaseret rødløg, aspargesbroccoli og friteret salvie på en tallerken. Dryp med honning-sennepssauce.

Energi pr. person: 2732 kJ / 650 kcal Næringsindhold pr. 100 g

35

Protein: 8,5 g Fedt: 5,0 g Kulhydrat: 10,5 g URBAN magasin - marts 2019


VIS MIG DIT HJEM | FAMILIEN DUEDAHL

Familien i centrum Udsigt og nærhed til byen er de afgørende årsager til, at rådmand Mads Duedahl og hans kone Anna har valgt at bo på Østre Havn. Her kan de nyde livet ved fjorden og bruge de kulturelle tilbud byen giver dem både som ungt par og børnefamilie. De savner bestemt ikke havearbejde og hækklipning tekst ANETTE LØKKEN SØRENSEN foto MARIA ELLERMANN

Opgangen i nummer 42 på Østre Havn i Aalborg er stille.

del af en ny trend, hvor man som børnefamilie vælger at

Meget stille!

blive i byen. Mads og Anna nyder godt af den blandede na-

Selv elevatoren suser tyst opad, dørene lukker blødt op og i, og det er ikke til at vide, hvad beboerne laver på den

bo-skare, der er i bygningen her, og det har bestemt sine fordele, fortæller de:

anden side af de anonyme indgangsdøre. Hos Sundheds-

- At bo i opgang med for eksempel en masse bedstefor-

og Kulturrådmand Mads Duedahl og hans kone, Anna Du-

ældre giver mange smil og små bemærkninger til Isabella.

edahl, er de lige kommet hjem. Venstres leder i Aalborg

Der er ligesom et overskud til at se hende, fortæller Anna

har sin datter Isabella på armen og viser indenfor i lejlig-

Duedahl.

heden, der er større end man umiddelbart skulle tro. Vi er i det, der også kaldes Musikhuskvarteret: En eftertragtet bydel med høje kvadratmeterpriser og formidable udsigter til Limfjorden. Sidstnævnte er netop den afgørende grund til, at parret valgte at bo her. - Og, vi var vist de eneste, der kom fra en lejelejlighed, bemærker Anna Duedahl, 31, med et smil.

Hun sidder i ejerforeningens bestyrelse, føler sig hjemme og er meget glad for at bo her: - Jeg var ellers i tvivl, om man kunne have børn sådan et sted her, fortæller hun med let selvironi. Anna er nemlig vokset op i et parcelhuskvarter og havde, som mange af hendes jævnaldrende veninder, en forestilling om, at når man gik fra at være to til at være tre,

Beboerne i huset er for eksempel folk med friværdier i

så stod den på have og hæk i forstaden. Der var bare det

de huse, som de har solgt andre steder og folk, der bare

ved det, at både hun og gemalen, havde mere lyst til at

gerne vil være en del af den urbane udvikling vi oplever

blive i byen.

for tiden. Folk der vil have nem adgang til kultur og som er ovre det med græsslåning. Den lille familie her er en

- Vi tvang os selv til at se på hus, men da vi mærkede

»

efter, var det slet ikke os, erkender hun.

URBAN magasin - marts 2019

37


Udsigten

Lejlighedens kunstværk!

- Der er heldigvis gode muligheder for børneaktiviteter og

I dag er parret meget glade for at bo i det, som Mads Due-

familietilbud lige om hjørnet. DGI Huset i Nordkraft byder

dahl kalder ”kulturens epicenter”, men at købe lejligheden

eksempelvis på babygymnastik og legetilbud for hele fa-

krævede mange overvejelser. Ville der være lys nok, når

milien. Men også alle de grønne pladser, der findes langs

lejlighederne vender mod nord og hvordan med akustik-

havnefronten, Hovedbiblioteket og Sallings legeland er

ken i sådan en lejlighed?!

foretrukne steder at komme – både for barnet og mode-

Selv på en vinterdag hen mod skumring, som i dag, er

ren griner Mads, og nævner at Anna er meget tilfreds med

der fint lysindfald gennem lejligheden. Store vinduer i alle

at bo så tæt på byens mange butikker.

rum, sender lyset rundt og akustikloftet sørger for, at ly-

Bynært

den herinde er tæt og nær. Det er dog, helt uden sidestykke, udsigten, der er lejlig-

- Vi boede på den anden side af broen før: I Nybrogade, i en lej-

hedens absolutte fordel. Som Mads Duedahl siger, mens

lighed på 70 kvadratmeter. Der havde vi boet, siden vi læ-

han nikker over mod køkkenalrummets enorme gulv-til-

ste og med planer om at stifte familie, vidste vi, at vi ville

loft vinduesparti:

have noget, der var større. Noget vi kunne blive i, i mange år fremover hvis vi ville, fortæller Mads Duedahl, 34. For både ham og Anna er det vigtigt at bo centralt i byen. De arbejder begge tæt på deres hjem og er glade for

„Hvem har brug for et Van Gogh, når man kan få det her?!” Det ligner faktisk næsten et billede, for her er vi så tæt på vandet, at man end ikke kan se kajkanten nedenfor.

at kunne gå og cykle på arbejde. Anna er teamkoordina-

- Jeg elsker himlen og hvordan den forandrer sig. Der er

tor i Motorstyrelsen, der snart flytter ud i den modsatte

mere himmel end fjord, og det kan jeg godt lide, erklærer

ende af Østre Havn, og Mads har sin gang i Danmarksga-

Anna.

de 17. Om morgenen går han gennem byen med Isabella i

- Før vi flyttede ind, tænkte vi da meget på, om man

bæresele og afleverer hende hos dagplejeren ved Frede-

nu kan have et barn og bo i byen, eller om man kom til at

rikstorv:

savne en have for meget. Men Østre Havn er jo placeret

– Vi vil ikke bruge en masse tid på transport, og det behøver vi heller ikke, der hvor vi bor i dag, siger han tilfreds.

lige op af både Karolinelund og Østre Anlæg. Og her kan Isabella både få lov til at fodre ænder, lege på legeplad

»


VIS MIG HJEMØSTRE | FAMILIEN DUEDAHL V IS MIG D IT DIT HJEM HAVN

FAKTA  ads Duedahl Johansen, født 14. august M 1984. Rådmand, Sundheds og Kulturforvaltningen. Har siddet i byrådet siden 2010 og været rådmand siden 2014. Uddannet cand.scient. adm. fra Aalborg Universitet i 2013. Mads er født i Vejle, men opvokset i Skovsgaard ved Fjerritslev  ift med: Anna Duedahl Christensen, 31. De G to har kendt hinanden siden 2009, hvor Anna læste jura i Aarhus og Mads læste Politik & Administration på universitetet i Aalborg. Følg Mads og Anna Duedahls liv på Instagram under Annas profil: Anna__ch

URBAN magasin - marts 2019

39 39


sen og følge med i alt hvad der sker. Og derfor føler vi os rigtig privilegerede over at kunne bo lige i centrum af Aalborg og samtidig være så nær store grønne områder, siger Anna.

Priviligeret udsigt Anna har designet spisebordet, som Mads’ ven har produceret. Når man sidder her ved langbordet, kan man følge skibstrafikken, mågernes daglige jagt, kajakkerne, roerne, bådene og de store krydstogtskibe, som fylder vinduet helt ud. - Så står Isabella og peger, fortæller Mads med et grin. Han peger over mod datterens kravlegård, som har fået en misundelsesværdig plads med panoramaudsigt til Limfjorden og Stigsborg Brygge på den anden side. Dem der bor her, ved godt, at de er privilegerede: - Vi er meget heldige at kunne bo et så fantastisk sted som her, siger Mads. De har ikke ændret meget på standardmodellen, udover at alle skabslåger er grebsfrie. De har fulgt byggeriet, siden det blot var nogle betonplader ovenpå hinanden og Mads husker tydeligt, hvordan det var, at tjekke om udsigten fra femte sal nu også var så god, som det hed sig: - Jeg har højdeskræk og elevatoren sad udenpå, så det var en overvindelse i sig selv at tage den herop. Da vi så kom ud, blæste det rigtig meget, og der var langt ned, men udsigten var helt som den skulle være, mindes rådmand Mads Duedahl med et smil. Både Anna og Mads er enige om, at de som par har fundet den perfekte base for dem som familie. - På Østre Havn er man nær ved alt. Der er grønne områder, gode indkøbsmuligheder, pulserende byliv og en fantastisk havnefront inden for få hundrede meter. Det er et område, der er roligt og trygt om aftenen, og inden for en overskuelig fremtid begynder der også at skyde cafeer og andet småerhverv op, som kommer til at skabe endnu mere byliv i området. Oven i alt dette har vi en helt unik udsigt over Limfjorden, så man kan på mange måder sige, at Østre Havn er bydelen der har det hele, afslutter Mads.


VIS MIG DIT HJEM | FAMILIEN DUEDAHL

Vi vil ikke bruge en masse tid på transport, og det behøver vi heller ikke, der hvor vi bor i dag

URBAN magasin - marts 2019

41


Åbning af

Østerå

LIM

FJO R

DE

N

VISUALISERING - SET FRA TRAPPEOPHOLDSSTED MOD NORD

FAKTA

ÅEN

Utzon Center

SNIT

Østerås havneudløb

Musikkens Plads Skitse

STI

NYTTEHAVER

 ntreprenørfirmaet E A. Enggaard A/S slipper Østeråen fri fra Østre Havnegade til Limfjorden, mens Aalborg Kommune tager sig af stykket fra Nyhavnsgade til Østre Havnegade

ØSTRE HAVN

Østre Havnebassin

Musikkens Hus

AA

14

Revideret projekt for åbning af Øster Å // Østre Havn Aalborg // 10.06.2015, rev. 02.10.2015

Nordkraft

Teglgårdsplads

Karolinelund Skitse

MIDTBYEN

85

Østre Anlæg

Landskabspladsen Skitse

+BUS

VISUALISERING - KRYDSET JYLLANDSGADE/SØND Karolinelund

38

+BUS

Kildeparken

+BUS

Kennedy Busterminal GODSBANEAREALET

Jyllandsgade/Sønderbro Skitse

n ke

Åparken Skitse

ba

rn

Je

r pa ne

en ark Åp +BUS

HÅNDVÆRKERKVARTERET Visualisering: krydset Jyllandsgade/Sønderbro:

Åens vand ses fra vejen. Spredte træer danner sammenhæng på tværs af krydset til indgangen ved Karolinelund.

ØGADEKVARTERET

VISUALISERING - ØSTER Å UNDER ØSTRE ALLÉ

Eksisterende kanal

BYGHERRE: PROJEKT: FASE: DATO:

Aalborg Kommune Åbning af Øster Å Skitseforslag 27.11.2015

Kanalen Foto Hjulmagervej Skitse

+BUS

Gabriel

Øs

Visualisering: Efter passage under Øster Allé åbner Åparken sig op med et svungent forløb af åføring og græsklædt terræn omkring. Der kikkes efter frøer og andet vandliv langs vandkanten, mens cyklister benytter den asfalterede sti nord for åen.

BYGHERRE: PROJEKT: FASE: DATO:

Vestre lan

dgrøft

tre

lan

dgr ø

Kjærs Mølle Sø 51

Aalborg Kommune Åbning af Øster Å Skitseforslag 27.11.2015

ft

Kjærs Mølle Sø Foto ETERNITTEN

KÆRBY

Østeråstien Foto

N 0

40

80

160 meter

240

400


ØSTERÅ OG ØSTRE HAVN

DYNAMISKE

Aalborg! Vand er en stor del af Aalborgs DNA. Det gælder både fjorden og åerne, som har formet den by, vi kender i dag. At kende historien er at kende sig selv, mener arkivar Flemming Nielsen, der i 22 år har studeret Aalborgs udvikling og historie tekst ANETTE LØKKEN SØRENSEN foto JOHNY KRISTENSEN M.FL.

– Ind imellem vælter vi det gamle! Sådan har vi altid gjort,

– Funderingen har så stået i meget fugtig jord, som ved

for hvis noget ligger i vejen for en fornuftig udvikling, så

åens bortledning er blevet tør. Derved er træet begyndt at

må det vige. Vi går efter dynamikken i Aalborg, mener

rådne væk, mest udpræget ud mod åen, hvor vandet jo er

Flemming Nielsen.

sivet ind i de omgivende jordlag langs bredderne. Var det

Siden 1996 har han været ansat på Stadsarkivet, der lig-

ikke for familien Støyberg, som brugte en stor del af deres

ger ved siden af Vor Frue Kirke midt i Aalborg. Her kan man

familieformue på at bygge fundament under stenhuset, vil-

falde i staver over det store, gamle kort, der hænger i arki-

le huset nok være styrtet sammen. Man kan godt se, at det

vets læsesal, og som viser, hvordan Aalborg så ud i 1899.

hælder lidt udad. Det er derfor, fortæller Flemming Nielsen.

Selvom byen naturligvis var langt mindre end i dag, så

Østeråen var en livsnerve i Aalborg, men sidst i 1800tallet

havde den fået sin grundform. Formet af fjorden og de

valgte man at lukke den til. Grunden til åernes overdækning

mange åløb, som munder ud her. Den længste og vigtigste,

var hygiejnisk:

i 1600 tallet, var Østerå. Åen forsynede byens indbyggere

– Kloakvandet i åerne var kilde til smittespredning, med

med vand, men fungerede også som vaskested og kloakaf-

f.eks. koleraepidemien i 1853, hvor knap ti procent af byens

løb. Vandet blev til energi, når det blev kørt igennem åens

befolkning blev alvorligt syge og døde, fortæller arkivaren.

vandmøller og byens driftige købmænd byggede deres gårde omkring Østerå. Åen var nemlig så bred og dyb, at den kunne fungere som havn for datidens træskibe, der ikke

I stedet førte man vandet udenom byen i underjordiske rør. – Når man går på Kanalstien langs Karolinelund og Bret-

stak så dybt.

tevillekvarteret, går man ovenpå åen. Den er lige nedenun-

Mest kendt er naturligvis Jens Bangs stenhus, som blev

der betondækslerne, fortæller Flemming Nielsen.

bygget ved siden af Østerå:

Kigger man på gadenavnene i midtbyen er navne som

URBAN magasin - marts 2019

43

»


Gammelmølle ved Mølleplads er måske den ældste vandmølle i Aalborg. Den omtales første gang i år 1231, men kan være fra 10-1100 tallet

Østerå, Aagade og Mølleplads også sikre indikatorer på, at

Dét ændrede sig i takt med industrialiseringen og at Aal-

her løb åen. I dag kan man skam stadig se Østerå; Man skal

borg i dag er en stor by i udvikling, kan vi takke en flok visio-

bare lidt længere ud af byen, til dalen, der har fået navn ef-

nære mennesker fra dengang for, mener arkivaren:

ter den: Østerådalen!

Mere synligt vand!

- Sejlads ind til havnene var afgørende for byen, men man havde et problem med sejlrenden, som sandede til ude ved Hals. Det betød at de nye, større skibe, som også stak dy-

Nærhed til vand har altid været attraktivt: I dag vil vi gerne

bere, ikke kunne sejle ind til Aalborg. Da ingen andre ville

bo med udsigt til vandet og for en by som Aalborg er fjorden

betale for at få den udgravet, købte man et mudderfatøj

og de mange åløb, der ledes derud, en del af byens DNA.

i Skotland, som kunne sørge for dén del. Det var et godt

Det gjaldt om at have gode transportveje ind til købmæn-

afsæt for Aalborgs selvforståelse, for det har givet byen

dene og senere til den industri, som for alvor voksede frem

identitet som et sted, hvor man sætter ting i værk. På sam-

i slutningen af 1800tallet.

me måde ønskede man et skibsværft i byen, for at få flere

- Aalborg var en købmandsby indtil midten af 1800tallet

faglærte arbejdere, som kunne spytte i skattekassen – og

og var en lille by i nutidig sammenhæng, fortæller Flemming

dermed skabe mere velfærd i byen, fortæller Flemming

Nielsen.

Nielsen. Han har skrevet en bog om Aalborg Værfts historie, som har en helt særlig plads i byens historie.

Når man går på Kanalstien langs Karolinelund og Brettevillekvarteret, går man ovenpå åen. Den er lige nedenunder betondækslerne

Værftet er grunden til, at vi i dag har Østre Havn og et havnebassin, som i øvrigt er det eneste tilbageværende af dem, der var. Der hvor Musikkens Hus i dag ligger, lå før Teglværkshavnen og længere inde mod centrum lå den nye havn, Nyhavn. De er begge dækket til, men Nyhavnsgade og Teglværks Alle findes endnu, som minder om dengang. Indimellem oplever man, at tingene vender og nu, hvor Østeråen igen bliver åbnet op, får den en ny funktion. Ikke som hverken vaske – eller badeplads, men som et sted, hvor man kan nyde vandet og gå langs åen.


ØSTERÅ OG ØSTRE HAVN

Arkivar Flemming Nielsen foran et kort over Aalborg fra 1899

ØSTERÅENS ÅBNING I ETAPER:

Østerågade med Jens Bangs Stenhus i baggrunden, hvor åen er endnu ikke er overdækket, 1880’erne Teglgaardshavnen set fra Teglgaards Plads. Til højre ligger i dag boligblokke

 bning af kanalen ved Musikkens Plads er Å planlagt og er gennemført i et samarbejde med A. Enggaard A/S. Denne etape af åbningen af Østerå er tænkt sammen med både boligudbygningen i Østre Havn området og Musikkens Hus området og havnefronten i øvrigt.  parken som etape rummer anlægsarbejder Å på strækningen mellem Gabriel og Karolinelund. Åen skal løbe gennem området i en kunstig ådal, der udformes som en ca. 40 m bred Åpark gennem området, og ved krydset mellem Sønderbro, Karolinelundsvej og Jyllandsgade skal åen føres under Sønderbro i et rør, som tilsluttes den eksisterende kanal under Sønderbros østside.  sterå gennem Karolinelund er indarbejdet Ø i den helhedsplan, som danner grundlag for parkens fremtid. Projektet her rummer både åbning af åen gennem selve parken og åbning af kanalen mod Teglgårdsplads.

URBAN magasin - marts 2019

45


1 2 3

5

4

1. Maleri af kunstner Morten Andersen, som holder til i kunstner- og kontorfællesskabet Östover04 på Østre Havn. Se mere på www.m-andersen.com. Malerier forhandles bl.a. hos GALERIE WOLFSEN 2. Hænge Haver som med et fint og enkelt udtryk giver et flot kig ind til rødderne. Findes i tre størrelser hos Glaspusteriet v/Lene Højlund, Nørregade Aalborg, fra 215,- 3. Side table er et unikt geometrisk møbel fra Nodari furniture and design, forhandles på www.nodari.dk, 7,499,- 4. Fuglestellet designet af Louise Lange forhandles hos Lange Kunsthåndværk, Hjelmerstald i Aalborg, Tekande 1400,-, fyrfad 250,-, kopper 298,- pr stk 5. De dekorative plantekasser fra det socialøkonomisk værksted Råt&Godt på Hjulmagervej i Aalborg er 100% genbrug og lavet af gamle pallerammer. Fås i ønsket mål. Se mere på raatoggodt.dk, priser fra 795 ,-


LOKALT DESIGN - INSPIRA TION TIL HJEMMET

Klæd

6

hjemmet på

7

9

8

6. LykkeTrolden med LykkeLiga-logo på maven. Du støtter LykkeLiga, hvor ‘bagkvinden’ er Aalborgs kendte håndboldkvinde Rikke Nielsen, med 100 kr. ved køb af trolden, forhandles på lykkeliga.dk, 269 ,- 7. Jesper Jensen glas er lavet af genanvendte vinflasker. Glassene varierer i farve, tykkelse og form og leveres i gamle frugtkasser. Forhandles hos Unum i Nørregade Aalborg, 6 stk, 549 ,- 8. Lampeserien Space B fra Design by Bønnelycke mdd har 3 farvetemperaturer indbygget i lampen og giver forskellige typer lys alt efter gøremål. Forhandles hos nordlux.dk, priser fra 1.999,-

9. Porcelæn fra Finnsdottirs karakteristiske Samsurium-serie, fås i flere farver, forhandles hos Høgh Møbler, Møllegade i Aalborg, priser fra 250,URBAN magasin - marts 2019

47


ØSTRE HAVN KUNSTNER FÆL L ESSKABSILOEN ET ÖS T|OV E R04

SILO MED

visioner

Den genfortolkede DLG-silo på Østre Havn er tungt lastet med visioner for fremtidens levende bydel, fortæller direktør Ole Nielsen fra Himmerland Boligforening. I Siloen finder man både ungdomsboliger, almene familieboliger og eksklusive ejerlejligheder Stadsarkitekt Peder Baltzer er ikke i tvivl om, at Østre Havn bliver en attraktiv og spændende bydel at færdes i ligesom brokvartererne i København. Det handler om at tilføre tætbyen de rigtige kvaliteter, forklarer han.

tekst THOMAS MØLLER & foto LOUISE DYBBRO

Det varierede og spændende bomiljø på Østre Havn kom-

nye bygning rummer 62 ungdomsboliger, 18 almene fa-

mer allerbedst til udtryk i den genfortolkede DLG-silo.

milieboliger og 34 ejerlejligheder. Med de blandede bolig-

Den rummer både ungdomsboliger, almene familieboliger

former er det intentionen at skabe et levende miljø, hvor

og eksklusive ejerlejligheder med panoramaudsigt over

beboerne mødes på tværs af alder og baggrund.

fjorden. Den knejsende DLG-silo lå helt ude på kajanlægget og

En fast skabelon

var gennem årtier med til at tegne Aalborgs industrielle

Med den tunge industris udflytning blev der frigjort cen-

skyline. I forbindelse med transformationen af Østre Havn

tralt beliggende havnearealer i mange europæiske byer.

var det planen, at siloen skulle ombygges til boliger, men

Et kig på byerne viser, at omdannelsen af deres havne-

det viste sig, at bygningens stand var for dårlig til det for-

fronter har fulgt en fast skabelon. Der er stort set kun

mål.

blevet plads til eksklusive ejerlejligheder, ambitiøse kul-

Derfor blev den revet ned. Men kun til soklen. På den oprindelige bygnings fundament er der nu rejst en genfortolkning af den ikoniske bygning tegnet af det internationalt anerkendte arkitektfirma C. F. Møller.

turhuse og højtprofilerede erhvervsbyggerier på de attraktive og ofte kostbare grunde. Men i Aalborg er den 9.300 kvm. store Silo opført af ejendomsudvikleren A. Enggaard A/S i samarbejde med

Ud mod fjorden er siloanlæggets tørretårn genopført i

Himmerland Boligforening. Så hvordan er det overhove-

dets oprindelige geometri, mens Siloens bagvedliggende

det muligt for en almen boligforening at få foden indenfor

krop er en mere fri genfortolkning af de gamle silorør. Den

på Aalborgs nye havnefront?

URBAN magasin - marts 2019

49

»


Diversitet

Når vi både har ungdomsboliger, almene familieboliger og ejerlejligheder, vil der altid være liv i og omkring bygningen

- Det er et rigtig godt spørgsmål, siger direktør Ole Niel-

dige. Men min påstand er, at det var Aalborg Kommune

sen, da vi møder ham i Larsen Waterfront, der blandt an-

også. For ud over vores eget kontor opførte vi 288 ung-

det huser foreningens administration.

domsboliger på grunden. De skaber diversitet på den nye

- Udgangspunktet er, at vi har et gammelt og traditions-

havnefront, og de er en medvirkende årsag til, at folk

rigt samarbejde med A. Enggaard A/S. Det strækker sig

kommer rejsende langvejsfra for at se, hvad i alverden

fra opførelsen af Kildeparken i Aalborg Øst i 1970’erne til

Aalborg har gang i.

Larsen Waterfront, hvor vi sidder nu, forklarer Ole Nielsen.

Perfekt timing

Som sød musik Hos Himmerland havde man ikke forestillet sig, at man

Larsen Waterfront, der er nabo til Musikkens Hus, var det

skulle være tilstede på andre adresser på den nye havne-

første byggeri, som Himmerland opførte på den nye hav-

front. Den var på vej op i et gear, hvor det var blevet svært

nefront.

for en almen boligforening at være med.

- Det var Aalborg Kommune, der udbød jorden. Det var

- Men så kom Asger Enggaard en dag og sagde: Prøv

under finanskrisen, og det var måske ikke det smarteste

lige at se den silo, der står derhenne! Han pegede på den

tidspunkt, men kommunen mente, at den kunne sælge

gamle DLG-silo længere henne ad kajen. Kan vi ikke lave

grunden. Ingen var da heller i tvivl om, at den havde en

et eller andet sammen der, hvor vi blander ejer- og lejebo-

meget attraktiv beliggenhed. Men det viste sig, at det

liger, spurgte han. Det lød som sød musik i vores ører. Vi

kun var os, der bød på den. Tilsyneladende havde ingen

anser Asger for at være en troværdig samarbejdspartner,

andre musklerne på det tidspunkt, siger Ole Nielsen.

og idéen om at blande forskellige boligformer giver rigtig

I dag kalder han grundkøbet for den helt perfekte timing. - Var kommunens udbud kommet halvandet år senere, så tror jeg ikke, at vi havde siddet her. Så vi var rigtig hel-

god mening. Vi får diversitet, og det skaber en levende bydel, siger Ole Nielsen. Med Siloen blev det besluttet at samle tre forskellige boligformer i den samme bygning.


SILOEN | ØSTRE HAVN

- Når vi både har ungdomsboliger, almene familieboliger

at anbringe ungdomsboliger og eksklusive ejerlejlighe-

og ejerlejligheder, vil der altid være liv i og omkring byg-

der i den samme bygning. Men de udfordringer har man

ningen. Havde den kun bestået af dyre ejerboliger, er det

taget højde for i disponeringen af ejendommen, forklarer

sandsynligt, at beboerne ikke ville være hjemme om da-

han.

gen, og at de i weekenderne opholdt sig i deres sommer-

- En af fordelene ved Siloen er, at ejere og lejere ikke

hus. Det er opskriften på en død bydel, og det vil Asger

har de samme adgangsforhold. Det er der nogle, der har

undgå. Det er magtpåliggende for ham, at der bliver liv

klandret os for. Personligt er jeg ikke i tvivl om, at ejerne

på Østre Havn, og det kan vi tilbyde med vores beboere,

gerne vil møde vores lejere på området, men ikke nød-

siger Ole Nielsen.

vendigvis i den samme opgang. Der er forskel på at bo i

En ny silo rejser sig

en ungdomsbolig på SU og at have købt en meget kostbar ejerlejlighed med panoramaudsigt over fjorden. Det

Det er efterhånden fem år siden, at idéen til Siloen blev

er to verdener. Det kan ikke være anderledes, siger Ole

præsenteret for Himmerlands direktør.

Nielsen.

Vi købte os ind i projektet til det rammebeløb, som sta-

Derfor giver det også god mening, at de fem etager med

ten har sat for en almen boligorganisation i Nordjylland.

ungdomsboliger ligger nederst i bygningen. Derefter

Det må koste lige i underkanten af 20.000 kr. pr. kvadrat-

følger de tre etager med almene familieboliger, og først

meter alt inklusive. Det var det, som jeg havde at komme

oven på dem kommer ejerlejlighederne.

med og ikke en krone mere. På det grundlag indgik de to parter en aftale om genopførelsen af den ikoniske DLG-silo.

En god disponering Ole Nielsen kan sagtens se potentielle udfordringer ved

- Det er ikke noget, som vi har talt om, men jeg kunne jo godt se på tegningen, hvad det handlede om. Det er meget forskellige beboergrupper, der skal bo i bygningen, og det er der taget hensyn til. Jeg er ikke i tvivl om, at det kommer til at fungere super godt, siger Ole

»

Nielsen.

URBAN magasin - marts 2019

51


at det er et dejligt sted at gå med alt det, der sker. De unges tilstedeværelse giver utrolig meget, og jeg vil lige tilføje, at det er altså ikke dem, der smider papir i området. Jeg kan jo sidde her på kontoret og følge med i, hvad der sker. De rydder op efter sig. I sommer indtog de virkelig området, men om morgenen var det som blæst.

Fremtidens kvarterer Projekter med blandede boligformer har ikke været hver-

På flere planer

dagskost i Danmark, men det bliver de ifølge Ole Nielsen. - Som bestyrelsesmedlem i AlmenNet, en udviklingsor-

Han glæder sig på flere planer over, at det er lykkedes at

ganisation for almene boligforeninger, var jeg med på en

realisere det banebrydende projekt.

ekskursion til Berlin. Vi var rundt og se forskellige bolig-

- Siloen giver os mulighed for at tilbyde vores medlem-

områder. Det interessante var, at ingen af områderne var

mer en ekstrem god beliggenhed, som vi ellers ikke ville

udsatte. Vi spurgte ind til, hvordan de havde undgået det.

være kommet i nærheden af. Jeg tror, at vi får den bedste

Vi blander altid ejere og lejere, svarede de.

boligorganisation ved at være alle steder. Også på havne-

Informationen kom som en overraskelse for den danske

fronten. Når der bliver bygget noget high-end, giver det

delegation, men den gav stof til eftertanke. I dag er det

rigtig god mening for os, at verden kan se, at der er en

cirka fem år siden, at Himmerland gennemførte det første

almen boligorganisation med i byggeriet. Det betyder me-

projekt med blandede boligformer.

get for boligorganisationens renommé. Det er blevet populært at tale om diversitet i bylivet, men i Aalborg mangler der ikke handling bag de flotte ord, siger Ole Nielsen.

- Det er et meget vellykket projekt, som vi kan se, at vores kollegaer rundt om i landet har ladet sig inspirere af, siger Ole Nielsen. - Sammen med A. Enggaard A/S er vi i gang med at

- Det, som vi oplever, er en demokratisering af byens hav-

planlægge et nyt byggeri ude på Spritfabrikken, hvor vi

nefront, og den er helt unik. Udover os har både Lejerbo

blander ejerboliger og private udlejningsboliger med ung-

og Plus Bolig bygget ungdomsboliger på havnen.

domsboliger og almene seniorboliger. Det er det miks, der

Resultatet af satsningen er tydeligt, og han glæder sig over den hver dag. - Når jeg sidder her på kontoret og kigger ud ad vinduer-

er så vigtigt, for at vi kan skabe et levende og velfungerende kvarter.

ne, ser jeg alle de unge mennesker. Hold da kæft, hvor de

Indflytningen er i gang

giver liv. Nogle gange kommer der også en gammel kusto-

Visionen er allerede realiseret i Siloen på Østre Havn, der

de som jeg selv spadserende hen ad kajen, fordi vi tænker,

nu er klar til indflytning. Alle ungdomsboligerne er udlejet,


SILOEN | ØSTRE HAVN

Vi lærer ikke af København. Vi lærer heller ikke af London. Men de kan lære af os, hvis de vil have en levende havnefront og to tredjedele af ejerlejlighederne er solgt, men der er

kvarteret, er vi også det stabile element. Ejerlejlighederne

stadig almene familieboliger, som mangler at blive lejet ud.

vil løbende blive købt og solgt, lejerne vil flytte ind og ud.

- Området er en stor byggeplads lidt endnu, og vi kan

Så det hele er i bevægelse. Bortset fra Himmerland. Som

mærke, at folk lige ser tiden an. Men på sigt vil medlem-

almen boligorganisation er vi kommet for at blive. Vi er det

merne skulle stå på venteliste for at få en af de billige og

stabile element i kvarteret, og blandt andet derfor er vi en

attraktive lejligheder i Siloen. Det er sådan, det kommer til

ekstrem god samarbejdspartner, siger Ole Nielsen.

at gå, siger Ole Nielsen. Selvom A. Enggaard A/S og den almene boligforening

Med Siloen er endnu en vigtig brik faldet på plads i planen om at skabe en levende urban bydel midt på Østre Havn.

Himmerland har vidt forskellige afsæt for deres virke, så

- Folk fra andre byer kan slet ikke forstå det. Men det er

ser han Siloen som et godt eksempel på, at de også kan

fandeme en god historie for Aalborg. Vi lærer ikke af Kø-

have fælles interesser.

benhavn. Vi lærer heller ikke af London. Men de kan lære

- Vi kan fint lave noget sammen, der er til begges glæde. Udover at vi kommer med de beboere, der skaber liv i

af os, hvis de vil have en levende havnefront, siger Ole Nielsen.

URBAN magasin - marts 2019

53


LIVET LEVES VED VANDET


ØSTRE HAVNEBASSIN | VANDAKTIVITETER

URBAN magasin - marts 2019

55


Vi mennesker er altid blevet draget af vandet. Storbyer over hele verden er bygget op omkring havne. Det gælder også Aalborg og for bare få år siden var havnefronten et travlt sted for handel og erhverv, men er mere og mere er det blevet et sted, hvor livet leves. Det gælder i høj grad for Østre Havnebassin, der giver liv til en helt ny bydel, som er vokset frem af ruinerne fra det tidligere industriområde

tekst CHRISTINA SVENDSEN & foto JOHNY KRISTENSEN / ANDERS RIISHEDE / SVENN HJARTARSON - STUDIO 03

Da Østre Havnebassin blev anlagt i årene 1901-03 var det

mere rolig sport på vandet. SUP står for Stand Up Pad-

for at give Aalborg Havn en opgradering, så det kunne

dle-boarding, hvor man står op på et stort surfbræt og

blive en moderne industrihavn. Ikke længe efter flyttede

bruger en lang padleåre til at komme frem.

korn- og foderstofsvirksomhederne til området og derefter Aalborg Værft, som gav liv til bassinet i næsten 100 år.

Beliggenheden i Østre Havn betyder meget for Aalborg Cable Park; - Jeg vil sige, at det er et af de mest attraktive steder i

De første nye beboere

Danmark at wakeboarde lokationsmæssigt, altså tæt på

Siden da er der kommet en helt anden slags brugere til. Aal-

byen.

borg Cable Park flyttede som nogle af de første ind i 2012. Det er en wakeboarding-forening, der er drevet af frivillige

Da foreningen flyttede ind i 2012, så bydelen helt anderledes ud.

og har omkring 300 medlemmer. De installerede to kabel-

- Der var det egentlig bare gamle lagerhaller og gamle

systemer i bassinet, som et miljøvenligt alternativ til de

bygninger. Indenfor bare de seneste 3 år er der jo sket me-

speedbåde, man normalt bruger til wakeboarding.

get hernede. Den ene bygning skyder op efter den anden,

- For folk, der ikke ved hvad wakeboarding er, så er den nemmeste måde at forklare det på, at det er snowboard

fortæller William.

på vand. Vi er stille og roligt blevet en fast del af området

Jo mere liv, jo bedre

og der er en masse fællesskab dernede, som vi værdsæt-

Når Aalborg Cable Park åbner sæsonen d. 1 april får de sel-

ter rigtig meget, fortæller William Jelstrup, som er for-

skab af en ny nabo i bassinet. Aalborg Funcenter glæder

mand for foreningen.

sig nemlig til at komme på vandet for første gang.

Som i alle andre sportsklubber skal der være plads til

- Fra Funcenterets side vil vi gerne være en del af det

hygge og sjov. Aalborg Cable Park har inviteret til flere

her projekt, der bliver lavet hernede. Vi har mange gange

medlemsaftener, hvor en for eksempel havde temaet

været ude ved Aalborg Cable Park og synes bare, at det

’Can you wake it’;

er et fedt miljø og at der er nogle fede muligheder herude.

- Så skulle man tage noget forskelligt med ned og prøve

Så vi vil lave kajakpolo på modsatte side af Cable Park og

at se om man kunne wakeboarde på det. Det var alt fra

forsøge at spille lidt bold med dem omkring arrangemen-

pizzabakker til mennesker, griner William.

ter og trække noget mere liv derned. Så det er sådan set

Har set udviklingen i området De har medlemmer i alle aldre og udover wakeboarding tilbyder de også SUP-boards til dem, der gerne vil dyrke en

vores mission, fortæller Jan, der er indehaver af Aalborg Funcenter. De er glade for de unikke muligheder, som havnebassinet giver.

»


ØSTRE HAVNEBASSIN | VANDAKTIVITETER

FAKTA

Philip

NICHLAS TOUGAARD Alder 35 år Idémand bag Waater Festival, der blev afholdt første gang i august 2018 Har bølgesurfet i 10-12 år Se mere på waater.dk JAN OLSEN Alder 33 år Indehaver af FunCenter Aalborg og Hjørring Se mere på funcenter.dk

Jan

Nichlas

William

PHILIP HOLSTEIN Alder 28 år Partner på FunCenters aktiviteter i Østre Havnebassin Har sejlet kajak og dyrket kajakpolo siden barnsben C. WILLIAM JELSTRUP Alder 27 år Formand for Aalborg Cable Park Har stået på vandski og wakeboardet, siden har var 8 år gammel Se mere på www.aalborgcablepark.dk

ØSTRE HAVNEBASSIN

Dybde mellem 6-14 meter Der ligger en fodervogn på bunden af bassinet. Der ligger også en trampolin og en båd.

URBAN magasin - marts 2019

57


- Forholdene er rigtig gode. Fjorden er virkelig stærk,

En fejring af vandsporten

så det er rigtig svært at placere fx mål eller udstyr på

Sidste sommer blev vandfestivalen Waater afholdt for før-

vandet, der skal ligge der en hel sæson. Det bliver re-

ste gang. Bagmanden er Nichlas Tougaard, der til daglig

vet væk. Hvis man har et lukket bassin, er det en meget

er kreativ direktør og partner i reklamebureauet Det Nye

mere stille strøm. Det er derfor, at det er superattrak-

Sort.

tivt for os at være hernede. Det er mere sikkert, så det

- Det er et projekt, der er drevet af hjerteblod. Jeg har

er også meget nemmere at få folk i og op af vandet, for-

surfet i 10-12 år og har været interesseret i vand, siden jeg

tæller Philip, der styrer Aalborg FunCenters vandaktivi-

var barn. Vi har kontor med udsigt over havnen og jeg har i

teter.

lang tid undret mig over, at man ikke aktiverede det noget

Philip har en baggrund i kajakpolo-sporten, så han glæder sig til introducere det for flere;

mere. Altså, der er vand overalt og så ser man kun nogle enkelte sejlbåde om sommeren og en kutter i ny og næ.

- For lige at sige hvad kajakpolo er, så er det håndbold

Der er rigtig mange kvadratmeter og rigtig mange mulig-

og vandpolo bare i en kajak på vandet med mål. Så synes

heder, så jeg gik i gang med at udvikle et koncept for at

jeg selvfølgelig, at det er det mest spændende i hele

skabe noget aktivitet, fortæller Nichlas.

verden, fordi jeg har haft det inde under huden siden

- Målet var at lave en festival, der fejrer alt vandsport

barnsben. Men jeg synes, det er en rigtig sjov oplevelse,

og alt aktivitet, der møder vandet. Det var egentlig mest

også for folk, der ikke er gængse på vandet, fortæller

af alt for at introducere vandsport og vandaktivitet for en

han.

masse andre mennesker, der ikke har så meget med vand

William fortæller, at de er glade for den nye nabo;

at gøre. Hvor de i trygge rammer med god instruktion kun-

- Det er kun positivt. Jo mere liv vi kan få skabt derne-

ne hoppe i baljen og prøve nogle forskellige aktiviter og se

de, hvor alle er glade for det, jo bedre er det.

om det var noget for dem. Det var fordi, jeg selv har fået


ØSTRE HAVNEBASSIN | VANDAKTIVITETER

Det er i det hele taget ret unikt, at der er sådan et sted. At der er en kæmpe swimming pool midt inde i byen...

så meget ud af at dyrke vandsport, så jeg tænkte at der

prøve. Der var også en kæmpe luftpude, der blev brugt til

var andre, der skulle have den oplevelse. Det er bevæg-

vandkamp og en oppustelig slip and slide.

grunden for at starte det op, fortæller Nichlas. Festivallen blev holdt over to dage i august og på trods af nogle vejrguder, der virkelig var imod dem, så blev festivallen en succes; - Det var det dårligste vejr i tre måneder den weekend,

- Præmissen var at alt skulle være gratis. Der var ingen indgang, og som planerne er, så skal der aldrig være det, fortæller Nichlas.

Fortid og fremtid smelter sammen

vi holdte det, og under de omstændigheder, så gik det rig-

Østre Havnebassin er endnu et eksempel på, hvordan Aal-

tig godt. Der var ingen, der kom til skade og alle dem der

borgs fortid som arbejderby bliver taget med i udviklingen

deltog, var glade.

af nye bydele. Bassinet, som var med til at udvikle den

I øjeblikket er man i gang med at finde ud af, hvad festi-

voksende industrihavn for hundrede år siden, har nu fået

vallen 2019 skal bestå af og kan ikke løfte sløret for så me-

nyt liv som et unikt byrum, som er med til at give liv til en

get, men det er dog allerede sikkert at Østre Havnebassin

spændende, voksende bydel;

er base for festivallen i fremtiden. Nichlas fortæller også, at

- Det er i det hele taget ret unikt, at der er sådan et sted.

de overvejer at investere i en kæmpe 25x25 meter forhin-

At der er en kæmpe swimming pool midt inde i byen, hvor

dringsbane, der kan flyde, så der er meget at glæde sig til.

man kan få lov at lave, hvad man vil. Så bare det, at den

Programmet løb over to dage og der var masser af ak-

er der, er ret unikt. Så skal man bare finde ud af, hvordan

tiviteter at vælge imellem, både som tilskuer og som del-

man aktiverer den bedst muligt. Det synes jeg egentlig er

tager. Der var blandt andet en såkaldt Water Blob, hvor

lykkedes rigtig godt med kabelparken og hvis der kommer

professionelle udspringere lavede opvisning med vilde

noget vandpolo og en vandfestival. Det skulle man bare

akrobatiske spring og tricks, som man også selv kunne

blive ved med at udbygge, afslutter Nichlas.

URBAN magasin - marts 2019

59


VOX POP Hvordan er det at bo på Østre Havn?

Navn: Caroline Skov Vestbjerg Alder: 24 Studie/job: Psykologistuderende på AAU. Arbejder som frivillig i Headspace, studenterpolitisk i Studienævnet for Psykologi på AAU, lønnet som forskningsassistent og i Haraldslund svømmehal

Studielejlighed

Hvordan er det at bo i det nye kvarter ved Østre Havn?

Fordele?

Det er helt fantastisk at have muligheden for

middel, som smuk natur og oplagt til gåture.

at bo ved havnen, og dermed ud til vandet! Personligt oplever jeg vand som beroligende, og selvfølgelig som en smuk udsigt. Jeg er så heldig at have en studielejlighed, hvor jeg har altan ud til vandsiden, hvor jeg har

Vi har spurgt nogle af beboerne på Østre Havn, hvordan de oplever at bo og have en dagligdag i byen i den nye bydel på Østre Havn.

udsigt over kabelparken og Limfjorden. Foran bygningen er der en græsplæne med bord og bænk samt en basketballbane. Det er enormt hyggeligt at have et lille græsområde, som der kan gøres brug af i sommeren, mens der er masser af liv i kabelparken. Der er ligeledes overskueligt med parkeringspladser, hvilket er en kæmpe bonus ift. centrum. Udover de naturprægede rammer med mas-

Vi er nysgerrige efter at vide, hvad

ser af vand og havneliv, er det dejligt, der

deres baggrund er for at vælge at

nemlig Studie:rummet. Det har jeg ligeledes

bo netop her, og hvordan de bru-

jektarbejde. Nu mangler der bare en lille café

ger området

er kommet et læse- og arbejdssted for alle, haft glæde af både som læsesal, og til proud til vandet i Østsiden af Aalborg, så er det hele jo perfekt ;)

En helt klar fordel som overgår de andre er vandet. Vandet som udsigt, som beroligende Limfjorden langs Østre Havn giver dermed de perfekte rammer for en skøn udsigt, når jeg sidder og læser udendørs på min altan, nyder et glas vin, har veninder ovre en sommerdag – det er det, der udgør den perfekte finesse. Så dét at Aalborg har en havnefront, og der ligeledes er boliger til alle slags borgere (fra studerende til almindelige familier), gør at Østre Havn er et dejligt område at være bosat. Parkeringsmuligheder er ligeledes mange. Der er bygget nyt P-hus samt tilhørende parkeringspladser til de fleste af boligerne i Østre Havn, hvilket er en kæmpe fordel. At vi nu har fået en Meny og Lagkagehuset lige om hjørnet, er også noget af det jeg personligt værdsætter.

Kunne du tænke dig at blive boende her som ældre? Både og. Jeg er, som det står tydeligt, rigtig glad for de naturlige omgivelser i form af Lim-

Hvordan er du endt her?

fjorden, men jeg ville nok personligt foretrække at bo i hus, og Østre Havn er som udgangs-

Jeg ledte efter en bolig som imødekom alle

punkt primært lejligheder. Hvis der var flere

mine forholdsvis høje krav for en studerende,

huse med tilhørende haver ud til vandet, så

og der indfriede Beddingen dem alle. Et krav

ville jeg se det som en perfekt lokation især i

jeg havde var en altan, og meget gerne ud til

forbindelse med dens placering til indre by og

vandet – det var næsten et must.

motorvej.


VOXPOP

Navn: Nicolai Olsen

Navn: Susanne og Lars Nørgaard

Alder: 24

Alder: 51 og 53

Job: Finansbachelorstuderende

Job:

Dekoratør i IKEA Aalborg og Contracts

Coordinator Vår Energi i Stavanger

Hvordan er det at bo i det nye kvarter ved Østre Havn?

Ejerlejlighed

Jeg er rigtig glad for det, for der sker hele tiden noget nyt, og man føler virkelig, at man kan følge med i udviklingen på tæt hold. Det er et område, som er i en rivende udvikling, og det bliver federe dag for dag. For kort tid siden åbnede

Forældrekøb

Meny, og det er kun startskuddet på en ny bydel med et pulserende byliv, noget jeg spændt ser frem til .

Navn: Mads Schou Ebbesen Alder: 26 Job: Musiklærer, musiker og producer

Hvordan er du endt her? Jeg kommer oprindeligt fra Esbjerg og skulle søge bolig i forbindelse med studiestart i Aalborg. Her skrev jeg mig op på AKU og til alle de boliger, jeg synes var fede i centrum, så det er

Hvordan er det at bo i det nye kvarter ved Østre Havn? Jeg har boet på Østre Havn i snart 2 år, og det er jo fantastisk at se den udvikling, der er sket på så kort tid. Selv om byggerodet stadig fylder lidt i kvarteret, findes der allerede fede faciliteter lige uden for døren med eksempelvis indkøb, Studie:rum-

faktisk helt tilfældigt.

Fordele? Jeg er tæt på både centrum, arbejde og uddannelse, det var helt nyt, da jeg flyttede ind. Her er rigtig lækkert, og jeg har det hele tæt på. Og selv om det er tæt på det hele, føles det alligevel trukket lidt tilbage fra byens stress og jag.

vinduerne mod fjorden.

Musikkens Hus og bylivet, gør det helt ideelt.

endte med at blive en lejlighed i Østre Havn var jo slet ikke tosset.

Hvordan er I endt her?

mest levende her, og vi får ikke direkte sol ind i

sker noget, og med placeringen tæt på vandet,

tidspunkt manglede et sted at bo. At det så

der er ved vandet og fjorden.

og på Aalborg siden. Vi synes, lyset er bedst og

det. Jeg kan godt lide at bo et sted, hvor der

vestere i en lejlighed, og at jeg på daværende

Grønland og savnede det helt fantastiske lys,

sætte os i Aalborg, skulle det være ved havnen

som skaber en masse liv og aktivitet i områ-

En kombination af mine forældres lyst til at in-

Helt fantastisk! Vi har boet ved vandet før i

Vi bestemte ganske tidligt, at hvis vi skulle bo-

met, og så er der kabelparken om sommeren,

Hvordan er du endt her?

Hvordan er det at bo i det nye kvarter ved Østre Havn?

Studielejlighed

Fordele? Vi elsker, at vi bor tæt på byen, med alle de muligheder det giver. Vi er tæt på lufthavnen og tæt på familien og venner. Det er nemt at komme hjem og parkere i kælderen og tage elevatoren op.For os er det også vigtigt, at lejligheden kun har ét plan, og at vi har åbne og lyse rum.

Fordele?

Hvordan bruger I området?

En af de helt store fordele for mig er beliggen-

Vi burger faktisk området rigtigt meget syntes

heden. Man har udelivet omkring fjorden og

vi selv. Vi går altid tur langs vandet, som regel

havnebassinet og samtidig bylivet tæt på.

10 km. Hele vejen ud til lystbådhavnen med en kaffepause på vejen. Aktiviteterne i kablepar-

Kunne du tænke dig at blive boende her som ældre? Jeg har i hvert fald ikke planer om at flytte foreløbigt.

ken er vi også tit forbi og se på - dog mest om sommeren. Og så er der selvfølgelig Musikens Hus og Nordkraft, som vi bruger meget. Endelig er den nye Meny et stort plus og butikkens friskvareafdeling er helt fantastisk.

URBAN magasin - marts 2019

61


ET SÆRLIGT STED MED MASSER AF HJERTERUM OG MULIGHEDER


STUDIE:RUMMET

Bygninger skyder op alle vegne på Østre Havn. Nogle står tomme, andre har allerede fået et særligt liv. En af dem er Studie:rummet. En oase midt på Østre Havn, hvor studerende har fået et gratis sted, hvor de kan mødes med deres studiegruppe eller fordybe sig i deres opgaver

URBAN magasin - marts 2019

63


tekst & foto MARIA ELLERMANN

Rummet summer af liv. Der dufter af friskbrygget kaffe,

ved Østre Havn. Hun er så heldig at have fået en bolig med

tasterne klikker på de mange bærbare computere, og der

fjordudsigt, men selvom hun er ganske privilegeret med

tales dæmpet i de mange hyggeligt indrettede sofakroge.

den smukke udsigt, kan de være svært at holde fødselsdag

Stylist Bibbi Lykke har gjort et kæmpe stykke arbejde med

for 20 mennesker på 30 kvm – så hun fik den gode idé at hol-

at indrette de rå betonrum hyggeligt og stemningsfuldt

de sin fødselsdag i Studie:rummet. Hun skrev en besked via

med mange sofagrupper, tykke tæpper på gulvene, stilful-

Facebook til administratorerne. De synes det var alletiders,

de lamper og kunstneriske udsmykninger. Alt sammen lop-

så Caroline bagte boller, hældte kakao på termokander og

pefund eller donationer fra Nordjyske virksomheder.

pyntede langbordet i Studie:rummet med servietter og lys.

Fødselsdagen blev afholdt i Studie:rummet . En der flittigt har brugt huset er Caroline Skov Vestbjerg, der studerer psykologi på 5. semester på Aalborg Universitet - Når man sidder hjemme og studerer, kan man ofte skride

- Det var en alletiders fødselsdag. Efter at vi havde spist, spillede vi brætspil og hyggede. Det kan være dyrt for en studerende at tage ud og bowle eller gå på cafe, så det her var et super alternativ. Noget som jeg helt sikkert vil anbefale andre at gøre.

Hyggelige sammenkomster er velkomne

til overspringshandlinger. Så det er rart at komme ud ad dø-

Og rummet skal bare bruges. Der må ikke drikkes alkohol

ren og have et sted at mødes med sine studiekammerater.

eller holdes fest, men hyggelige sammenkomster er vel-

Da studiet ligger i Aalborg Øst, nyder hun og hendes stu-

komne, så længe man respekterer de andre omkring sig.

diegruppe at kunne samles centralt, tæt på hvor de bor.

Studie:rummet er dagligt åbent fra kl. 8.00 til kl. 21.00, og

Caroline forklarer, at hun bor i studiebolig på Beddingen

kan benyttes af alle byens borgere.

»


STUDIE:RUMMET

URBAN magasin - marts 2019

65


Rum til foreningsmøder

ved at de flittigt har besøget Studie:rummet med deres

Andre der har brugt rummet flittigt til forskellige planlæg-

studiegrupper – så det er absolut et sted med rigtig mange

ningsmøder er Ventilen Aalborg, som er en lokal forening,

gode muligheder for hyggeligt samvær.

der drives af unge frivillige i deres kamp mod ungdomsensomheden.

Kommunen bakker op

- Vi har holdt et utal af møder i Studie:rummet, og vi har

Borgmester Thomas Kastrup Larsen bakker stort op om

allerede et par møder i kalenderen som vi vil afholde der,

Studie:rummet. Han stod for nyligt i baren til Charity Fre-

for det er et super hyggeligt og afslappende sted. Der er et

dagsbar, som var arrangeret af studie:rummets styregrup-

væld af forskellige sideområde uanset humøret man er i –

pe. Her serverede han fredagsfadøl til de mange nysgerrige

selv er vi blevet ret vilde med sofagrupperne og de rustikke

studerende, der gerne ville have en sludder med borgme-

kabeltromleborde, lyder det fra Ventilen Aalborgs kasserer

steren.

Lars Andersen. Dog er det ikke kun møder, som Ventilen Aalborg har brugt Studie:rummet til. - På et tidspunkt stod vi og manglede frivillige, så vi la-

- Studie:rummet er et fantastisk initiativ og inspirerende for os som kommune. At få brugt de tomme lokaler og skabt liv på Østre Havn, er formidabelt og godt set.

vede et par videoer som rekrutteringsmateriale, og der

45.000 studerende i Aalborg

passede en af de hyggelige sofagrupper fra Studie:rummet

Hvert år strømmer der tilflyttere til Aalborg. Pr. 1. januar

perfekt som lokation for vores optagelser. Og så er hoved-

2018 var der kommet 1.800 flere til og pr. 1. januar 2019 er

parten af vores frivillige i Ventilen Aalborg studerende, og

tallet 2.000 personer, heraf er unge studerende 25%. Vi har


STUDIE:RUMMET

Det var en alletiders fødselsdag. Efter at vi havde spist, spillede vi brætspil og hyggede

lige nu 45.000 studerende i Aalborg, hvilket sætter pres på

- Det var et lidt skummelt sted, og der var kun et te-køk-

uddannelsesinstitutionerne, og det er især en udfordring at

ken, så vi måtte vaske vores tallerkner og pander på bade-

finde nok gruppe- og mødelokaler til de studerende.

værelset. Min nabo var efter sigende studerende, men han

- Vi åbnende sidste år læsesalen ovenpå Studenterhuset,

studerede vist mest bunden af flaskerne på Vejgaard Torv.

men det er fantastisk, at de private virksomheder træder

En dag bankede han på min dør. Han havde fået noget mad

til og giver rum til de studerende. Jeg løber tit forbi herne-

af en kammerat, men da han havde mistet sin lugtesans ef-

de, og der sidder altid studerende morgen/middag/aften.

ter for mange cigaretter, spurgte han, om jeg ville lugte om

Dette inspirerer os helt sikkert til at skabe lignende midler-

leverpostejen, nu ikke var fordærvet. Det gjorde helt ondt

tidige studierum, når vi har tomme lokaler under lange byg-

i maven på mig, en meget skelsættende oplevelse, og en

geprocesser. Nu starter vi snart med at bygge på Stigsborg

af de store årsager til at jeg valgte en politisk karriere. Det

Brygge, så der kunne godt være grobund for et lignende

var simpelthen for uværdigt for ham, og det var bare ikke

midlertidigt studiested.

et rart sted for en studerende at bo. Det SKULLE laves om.

Fælleskab skal vinde over ensomhed

Vi går en spændende tid i møde

Studielivet kan være en svær tid at være ung. Studierum

- Heldigvis har vi gennem hårdt arbejde fået en fantastisk

som disse kan afhjælpe ensomhed og opbygge nye fæl-

studieby med gode boliger, og masser af initiativer til stu-

leskaber.

derende. Vi har blandt andet stort fokus på iværksætteri,

Borgmesteren ser reflekterende tilbage på sin egen studietid. Han flyttede i 1992 i et klubværelse på Hadsundvej.

og vi går en spændende tid i møde med ombygningen af Spritfabrikken.

URBAN magasin - marts 2019

67


U

R

B

MAGASIN

A

N

AALBORG

ØSTRE HAVN

Profile for Creativum ApS

Urban Magasin - Østre Havn  

Urban Magasin - Østre Havn  

Advertisement