Page 1

Bezpłatny Miesięcznik Urzędu Miejskiego w Obornikach 

Czerwiec 2018 nr 06 (90) ISSN 2082 – 8802 WWW.OBORNIKI.PL

Absolutorium dla burmistrza W środę, 13 czerwca odbyła się sesja Rady Miejskiej, podczas której Burmistrz Obornik Tomasz Szrama otrzymał absolutorium.  s. 3

Słoneczny dzień dziecka w baśniowym klimacie Dzień Dziecka w Zaczarowanym Miejscu już za nami. Było bajecznie i kolorowo. Sporo atrakcji czekało na dzieciaki zarówno na stoiskach animacyjnych, jak i na scenie.  s. 11

Formoza Challenge vol. 3 Gdy w Obornikach pojawiają się wozy pancerne i wojskowe pojazdy wraz z żołnierzami jednostki specjalnej Formoza, to znaczy że zaczyna się kolejna edycja biegu z przeszkodami Formoza Challenge.  s. 14


2

Nasze Oborniki

Uwaga! Sezonowe zmiany w komunikacji Informujemy, że w okresie wakacyjnym, od 1 lipca do 31 sierpnia, zawieszone zostają poniższe kursy autobusowe komunikacji gminnej: Linia 24 kurs 7:50 Linia 24 kurs 8:13

Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez modernizację zabytkowego domu kultury w Objezierzu

zostanie połączenie autobusowe z dworca autobusowego do przystanku Oborniki, Dom Kultury. Połączenie będzie funkcjonować tylko w dni targowe od dnia uruchomienia targowiska przy OOK. Godziny odjazdów:

Dworzec Autobusowy – Oborniki, Dom Kultury 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 Oborniki, Dom Kultury – Dworzec Autobusowy 8:15 8:45 9:15 9:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15

Ogrodzono boisko w Bąblinie

W czwartek, 7 czerwca odbył się odbiór końcowy wykonanego ogrodzenia boiska do gry w piłkę nożną na terenie kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Bąblinie. W ramach prac wykonano 175 mb, 3 metrowego ogrodzenia, za-

W budowie…

Linia 25 kurs 7:45 Linia 25 kurs 8:04 Linia 25 kurs 14:25 Linia 25 kurs 15:10 Linia 26 kurs 7:40 (sobota) Linia 26 kurs 8:20 (sobota)

Na targ autobusem Trwają procedury przetargowe, po rozstrzygnięciu których rozpocznie się przebudowa targowiska. Na czas remontu, plac targowy zostanie przeniesiony na teren Obornickiego Ośrodka Kultury. Aby ułatwić mieszkańcom czwartkowe zakupy postanowiono, że na ten czas uruchomione

www.oborniki.pl

Czerwiec 2018

montowano furtkę oraz bramę przesuwną. Wykonawcą inwestycji na kwotę ok 36 tys. zł była Firma Wielobranżowa Jacka Tyma z Wargowa. W odbiorze wzięła udział radna Renata Małyszek.

Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego Oborniki Miasto. Nazwa programu: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa: 3. Energia Działanie: 3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska Poddziałanie: 3.3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania Kwota dofinansowania: 4 092 873,56 zł

Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez modernizację zabytkowego domu kultury w Objezierzu Nazwa Programu: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 4. Środowisko Działanie:  4.4. Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego Poddziałanie:  4.4.3. Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach ZIT dla MOF Poznania Kwota dofinansowania: 792 214,83

Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego Oborniki Miasto

Rozbudowa systemu tras rowerowych w gminie Oborniki – odcinek od Stobnicy do Obornik wraz z infrastrukturą rowerową i oświetleniem

Rozbudowa systemu tras rowerowych w gminie Oborniki – odcinek od Stobnicy do Obornik wraz z infrastrukturą rowerową i oświetleniem Nazwa Programu: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 3: Energia Działanie 3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska Poddziałanie 3.3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania Kwota dofinansowania:  6 999 362,57

Zamówienia publiczne w skrócie… Od 29 maja do 11 czerwca zrealizowano następujące czynności dotyczące postępowań o udzielenie zamówienia publicznego: L.p. Nazwa postępowania

Stan sprawy

Biuro Zamówień Publicznych 1.

Postępowanie w toku. Złożono 1 ofertę. Budowa budynku świetlicy wiejskiej i filii biblioteki w Ocieszynie. Trwa jej ocena.

2.

Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę Postępowanie w toku. Złożono 1 ofertę. pomostu modułowego na kąpielisku miejskim w Obornikach. Trwa jej ocena.

3.

Przebudowa targowiska miejskiego w Obornikach – przebudowa i rozbudowa budynku administracyjno-socjalnego z wiatą i Postępowanie w toku. Złożono 1 ofertę. przyłączami, budowa wiat wolnostojących, rozbiórka budynku Trwa jej ocena. gospodarczego, montaż oświetlenia hybrydowego.

4.

Budowa drogi gminnej w Uścikowie w ramach zadania budżeto- Postępowanie w toku. Otwarcie ofert wego poprawa infrastruktury na terenie Gminy Oborniki. nastąpi 15 czerwca br.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu i wzrost spójności komunikacyjnej w miejscowości Oborniki poprzez przebudowę ciągu ulic: ul. Przylesie, Wybudowanie i Bielawska Projekt realizowany w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019   Wartość projektu: 2.774.588,87 Dofinansowanie: 1.004.604,00

Poprawa bezpieczeństwa ruchu i wzrost spójności komunikacyjnej w miejscowości Oborniki poprzez przebudowę ciągu ulic: ul. Przylesie, Wybudowanie i Bielawska


www.oborniki.pl

Czerwiec 2018

Nasze Oborniki

3

Absolutorium dla burmistrza

13 czerwca był jednym z ważniejszych dni w kalendarzu obornickiego samorządu. Zgodnie z wymogami ustawowymi Rada Miejska ma obowiązek do 30 czerwca każdego roku dokonać oceny pracy burmistrza w poprzednim roku, decydując o udzieleniu lub nie,absolutorium. Tym samym dokonując oceny, czy budżet został prawidłowo zrealizowany. Radni w głosowaniu zdecydowali o udzieleniu absolutorium, tym samym potwierdzając dobrą kondycję finansową Gminy Oborniki i prawidłowe zarządzanie finansami przez Burmistrza Obornik Tomasza Szramę. W ostatnich latach można zauważyć, iż wzrasta społeczna świadomość, a oczekiwania z każdym rokiem się zmieniają. Niewątpliwie obowiązkiem władz jest realizacja inwestycji, jednak przy jednoczesnym prowadzeniu polityki prospołecznej i zrównoważonych wydatkach. W minionym roku w Gminie Oborniki wydatki zostały wykonane w kwocie 143.770.377,09 zł. Wydatki bieżące wyniosły 124.904.655,79 zł a wydatki majątkowe 18.865.721,30 zł. STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO: • oświata – 47,6 mln zł. • OPS – 43,2 mln zł.

• Dopłaty do wody i ścieków – 2,2 mln zł. • Komunikacja– 2,265 mln zł. • Bieżące utrzymanie dróg -1,2 mln zł. • Utrzymanie mieszkań komunalnych– 2,1 mln zł. • Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego – 1, 05 mln zł. • Zadania z zakresu przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii – 0,64 mln zł. • Zadania z zakresu gospodarki odpadami – 0,218 mln zł. • Oczyszczanie miasta – 0,69 mln zł. • Utrzymanie zieleni– 0,319 mln zł. • Utrzymanie schroniska – 0,795 mln zł. • Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1,6 mln zł. • Zadania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego – 3,5 mln zł. • Zadania z zakresu kultury fizycznej – 3,4 mln zł. • Dotacja dla jednostek na realizację zadań w ramach pożytku – 2 mln zł. • Dotacja dla jednostek na realizację zadań na podstawie ustawy o sporcie – 0,55 mln zł. • Zadania realizowane w ramach Funduszu Soleckiego – 0,619 mln zł.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 18.865.721,30 zł środki przeznaczono m.in. na: • Realizację zadań z zakresu transportu i łączności w kwocie 9.653.408,87 zł. W ramach ww. kwoty środki przeznaczono m.in. na następujące zadania: a) Pomoc finansowa dla Powiatu Obornickiego na realizację zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej 2059P (ul. Sanatoryjna w Kowanówku) na odcinku od drogi krajowej nr 11 do skrzyżowania z obwodnicą przez Rudki” – 1.150.805 zł. b) „Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Oborniki” – 4.040.632,74 zł. W ramach ww. kwoty wykonano m.in.następujące zadania inwestycyjne: • Przebudowa chodników na ulicach: Miękusa, Armii Krajowej i Szarych Szeregów w Obornikach. (248.296,24 zł). • Przebudowa jezdni pieszo-rowerowej i budowa oświetlenia ścieżki wzdłuż ulicy 11 Listopada w Obornikach (162.559,14 zł). • Budowa ulicy Parkowej w Rożnowie wraz z odwodnieniem oraz oświetleniem (236.869,18 zł). • Rozbudowa drogi powiatowej nr 2059P w Kowanówku przy

Faceci się przebadali! 26 maja odbyła się kolejna edycja akcji profilaktycznej zapobiegającej rozwojowi raka prostaty i raka jąder. Przebadanych zostało łącznie 46 panów. Dwóch spośród nich zostało skierowanych na dalsze, szczegółowe badania. Te przypadki pokazują, jak ważne i zasadne są badania profilaktyczne. Cieszę się, że świadomość wśród mężczyzn z roku na rok wzrasta – mówi Maciej Janicki, organizator akcji i jednocześnie dziękuje wszystkim, dzięki którym przeprowadzenie badań było możliwe. Dziękuję burmistrzowi Tomaszowi Szramie za zrozumienie celowości

ulicy Sanatoryjnej (567.995,93 zł). • Budowa ulicy Nowej w Dąbrówce Leśnej wraz z odwodnieniem (734.453,48 zł). c) Rozbudowa systemu tras rowerowych w gminie Oborniki – odcinek od Stobnicy do Obornik wraz z infrastrukturą rowerową i oświetleniem (916.663,00 zł). d) budowa nowego dworca autobusowego(3.493.673,04 zł). 2.budowa mieszkań socjalnych1.269.343,81 zł 3. „Budowa boiska i bieżni na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3 w Obornikach – 460.836,20 zł 4. „Budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Rożnowo ul. Tęczowa”, „Budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Kowanówko ul. Sosnowa”, „Budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Żerniki”, „Budowę oświetlenia drogowego w miejsco-

wości Ocieszyn, ul. Topolowa” – 534.109,39 zł 5. Na zadania z zakresy kultury fizycznej wydatkowano 3.964.703,78 zł – w ramach ww kwoty m.in. zrealizowano zadanie pn.„Budowa bieżni lekkoatletycznej wokół boiska do piłki nożnej wraz z nawodnieniem płyty głównej i kompleksowe oświetlenie (+urządzenie skocznościowe o nawierzchni poliuretanowej) przy ul. Objezierskiej w Obornikach – za kwotę 183.396,82 zł oraz zadanie pn. „Poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie Gminy Oborniki” za kwotę 719.170,26 zł (m.in. środki przeznaczono na budowę kortów tenisowych na terenie OCS przy ul. Objezierskiej w Obornikach, sprzęt lekkoatletyczny na stadion piłkarsko-lekkoatletyczny przy ul. Objezierskiej w Obornikach, na wykonanie podłoża pod trybuny z kostki betonowej oraz drogi wewnętrznej na terenie OCS w Obornikach i na Zakup trybun sportowych na teren Obornickiego Centrum Sportu przy ul. Objezierskiej

Mateusz Węglewski nowym przewodniczącym MRM

badań i za propagowanie profilaktyki. Przychodni VITA KK za udostępnienie gabinetu lekarskiego oraz wszystkim pracownikom urzędu, którzy byli zaangażowani w przygotowanie tego przedsięwzięcia – dodaje.

Warto pamiętać, że nie chodzi tylko o badania. Ważne jest, by pokonać strach, który im towarzyszy oraz przełamać tabu, jakim są nowotwory. Tym panom się to udało, a wygrali to co najważniejsze – życie!

22 maja odbyła się VII Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej. Radni przyjęli uchwałę w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia

mandatów członków rady Franciszka Goździa oraz Klaudii Nowak. Przeprowadzono głosowanie na nowego Przewodniczącego. Większością głosów wybrany został Mateusz Węglewski, uczeń obornickiego Liceum Ogólnokształcącego, Absolwent Gimnazjum nr 1 im. UNICEF w Obornikach. Stawia przede wszystkim na wszechstronny rozwój. Zamierza działać na wielu płaszczyznach, zapewnia, że będzie kładł duży nacisk na sprawy społeczne, a swoją działalność rozpocznie zmianą Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej.


4

Nasze Oborniki

www.oborniki.pl

Czerwiec 2018

e Summer Disco&Danc Festiwal Oborniki „My Słowianie”, czyli dzień dziecka w Szkole Podstawowej nr 4 im. UNICEF Kolejna edycja letniego festiwalu: koncerty gwiazd, występy przedstawicieli obornickiej sceny tanecznej, prezentacje debiutantów. Zapraszamy wraz z Bartkiem Tecławem - kierownikiem artystycznym festiwalu! Szczegółowy program: 16.00 – 18.00 Summer, Disco& Dance Young Stars – Przegląd Debiutów (amfiteatr OOK) 18.00 – 18.30 Adonis (płyta koncertowa) 18.30 – 19.30 Obornicka Scena Taneczna -zespoły z Obornik i okolicy (płyta koncertowa) 19.30 – 20.30 Bartek Wrona (płyta koncertowa) 20.30 – 21.30 Freddie Mercury Show (płyta koncertowa) 21.30 – 22.30 Bartek Tecław (płyta koncertowa) 22.30 – 23.30 Czadoman (płyta koncertowa) 23.30 – 00.30 MIG (płyta koncertowa) 00.30 – 01.00 DJ SHOW (płyta koncertowa) Dodatkowe atrakcje: Strong Park – pokaz Strongmanów (Park OOK) Konkursy z nagrodami (Park OOK) Gastronomia (Park OOK) Stanowiska animacyjne dla dzieci (Park OOK) Dmuchańce, wata cukrowa, popcorn (Park OOK) Bilety Bilety w cenie 15 złotych będą dostępne w kasie OOK oraz na portalu www.bilety24.pl Uwaga, w cenie biletu jest unikatowa płyta CD, zawierająca przeboje gwiazd tegorocznej i zeszłorocznej edycji festiwalu! Obowiązują zniżki na Obornicką Kartę Seniora oraz Kartę Rodzina 3+ Dodatkowo obowiązuje pakiet „Kwartet” z 10-procentową zniżką – dla rodzin lub grup 4-osobowych

(na 1 pakiet przypada 1 płyta) Dzieci poniżej 10 lat wchodzą za

darmo (w przypadku uczniów należy pokazać legitymację szkolną)!

Dzieci z „czwórki” świętowały swój dzień po słowiańsku. Na uczestników, którzy występowali w pradawnych stylizacjach czekały warsztaty, pokazy i występy arty-

styczne. Dziewczynki wyplatały wianki, chłopcy malowali tarcze wojów. Wiele emocji wzbudziła też rekonstrukcja słowiańskich grodów.

Obchody Odzyskania Niepodległości w SP 4 W ramach tegorocznych ob- nr 4 z oddziałami gimnazjalchodów 100 – lecia odzyskania nymi oraz uczniowie Szkoły przez Polskę niepodległości Podstawowej nr 2 im. Wojska w obornickich szkołach re- Polskiego w Obornikach utwoalizowanych jest wiele patrio- rzyli 11 czerwca na terenie SP4 tycznych inicjatyw. Tym razem „żywą flagę”. uczniowie Szkoły Podstawowej

Jubileuszowy Nadwarciański Festyn Rodzinny W sobotę, 9 czerwca na boisku przy szkole podstawowej w Kiszewie odbył się festyn rodzinny. Na uczestników czekały wspaniałe atrakcje muzyczne, taneczne i sportowe. Podczas imprezy odbyła się rekonstrukcja bitwy powstańczej przygotowana przez

Stowarzyszenie Historyczno – Rekontrukcyjne „Nad Wartą”. W festynie uczestniczyli strażacy oraz policjanci. Pracownicy Wydziału Prewencji uczyli dzieci zasad bezpieczeństwa i pokazali wyposażenie radiowozu.


www.oborniki.pl

Czerwiec 2018

Maluchy znów w Obornikach Lubimy tę imprezę, bo kojarzy się z zielonym już parkiem wokół OOK, ze słońcem i barwną kawalkadą małych fiatów, pędzących przez ulice naszego miasta. Nie inaczej było w tym roku!

5

Sukces Gabrysi w konkursie piosenki

Gabrysia Nowak z Przedszkola nr polski. Przewodniczącym jury był 1 „Bajeczka” w Obornikach, z pio- w tym roku Kuba Badach – muzyk, senką „Kocham Mamę” zdobyła kompozytor i wokalista, a także I miejsce podczas Finału XXIII aranżer i producent muzyczny. Wojewódzkiego Festiwalu Pio- Dwukrotny zdobywca Fryderyka senki Przedszkolaków Czerwonak – nagrody polskiego przemysłu 2018. fonograficznego, przez wiele lat Finał odbył się 10 czerwca związany z zespołem „Poluzjanci”. w Centrum Kultury i Rekreacji Gabrysia jest drugą – po Oli Lew Koziegłowach, a poprzedziły śnickiej – laureatką tego Festiwalu, go eliminacje powiatowe i rejo- wywodzącą się z naszego miasta nowe, które m.in. organizowane i Przedszkola nr 1 „ Bajeczka”. były w OOK. Gabrysi i wszystkim, którzy Na scenie podczas finału, za- wraz z nią się cieszą – Rodzinie, prezentowało się 30 śpiewających Wychowawcom i Opiekunom muprzedszkolaków z całej Wielko- zycznym, serdecznie gratulujemy.

Podium dla Szkoły Podstawowej nr 3 z Wronek Szkoła Podstawowa nr 3 im. Zbigniewa Herberta we Wronkach po raz pierwszy wzięła udział w konkursie przyrodniczo – sportowym i w pięknym stylu zdobyła pierwsze miejsce na podium. Finał XVI edycji konkursu przyrodniczo – sportowego, zorganizowany 8 czerwca w hali OCS był wyjątkowy z dwóch powodów. Po raz pierwszy odbył się on poza granicami Nadleśnictwa Międzychód, które jest pomysłodawcą konkursu. Ponadto pierwszy raz zasięg konkursu rozszerzył się na wszystkie 8 nadleśnictw Leśnego Kompleksu Promocyjnego Puszcza Notecka. W finale zmierzyły się drużyny ze szkół podstawowych w Kwilczu, Czarnkowie, Bledzewie, Wieleniu, Kamionnie, Drezdenku, Wronkach oraz ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. UNICEF w Obornikach. Walka o miejsca na podium trwała do ostatnich minut. Ostatecznie zwyciężyła Szkoła Podstawowa nr 3 im. Zbigniewa Herberta we Wronkach, zdobywając 66,5pkt. Drugie miejsce przypadło zespołowi z Obornik (64,5 pkt.). Trzecią lokatą cieszyły się uczennice ze Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Kwilczu (63pkt.) Konkurs przeznaczony był dla klas IV-VII szkół podstawowych. Uczniowie mieli możliwość wykazać się wiedzą przyrodniczą

Nasze Oborniki

wypełniając karty pracy dotyczące Puszczy Noteckiej, zrównoważonej gospodarki leśnej, a także rozpoznając rodzime gatunki roślin i zwierząt. Sprawność fizyczna i umiejętność pracy zespołowej została sprawdzona w części sportowej, m. in. w rzutach do kosza czy strzałach na bramkę. O oprawę muzyczną zadbali uczniowie ze Szkoły Muzycznej YAMAHA działającej między innymi na terenie Obornik. Honorowy patronat nad konkursem objął Pan Tomasz Szrama, Burmistrz Obornik, który w rozmowie z dziennikarką

z Wielkopolskiej Telewizji Kablowej (WTK) podkreślał wzorową współpracę gminy i nadleśnictwa na wielu płaszczyznach. Współpracę milszą tym bardziej, że dotyczy dzieci i młodzieży. Dziękujemy opiekunom za przygotowanie uczniów do konkursu, zwycięzcom gratulujemy wygranej, życząc jednocześnie dalszych sukcesów! (fot. zasoby Nadleśnictwa; autor: Natasza Dopierała Rosik) Podpis pod obrazkiem: SP4 im. UNICEF w ubiegłym roku również zajęła II miejsce w finale.

Jubileusz Księdza Bolesława W niedzielę, 27 maja odbył się jubileusz 50-lecia kapłaństwa księdza Bolesława Kapuścińskiego z Maniewa. Zaangażowany  w sprawy parafii i wsi, zawsze skromny i pomocny szczyci się sympatią zarówno parafian, jak i mieszkańców gminy, którzy bardzo licznie wzięli udział w jubileuszowych uroczystościach. W imieniu Burmistrza Obornik, przebywającego aktualnie w partnerskim Kobuleti w Gruzji życzenia złożył przewodniczący Rady Miejskiej Paweł

Drewicz, wraz z radnym Henrykiem Brodniewiczem.


6

Nasze Oborniki

Z życia biblioteki... „Jonasz Kofta – piewca miłości”

Czerwiec 2018

tkanie autorskie w jego pisarskiej karierze. Na pamiątkę tej, oraz wcześniejszych wizyt w obornickiej bibliotece, pisarz otrzymał okolicznościową filiżankę z widokiem Obornik. W rewanżu autor podarował nam swoją najnowszą książkę wraz z dedykacją. Dzieci ze Żłobka i Mądre Sowy zakończyły zajęcia w bibliotece

18 maja br. w bibliotece publicznej odbył się wieczór poetycko-muzyczny poświęcony twórczości wspaniałego poety Jonasza Kofty – autora wielu piosenek, które stały się przebojami, tekstów saty- Kolejny rok szkolny dobiega końca. rycznych i poezji. Specjalnie na tę 24 maja odbyły się ostatnie zajęcia okazję Henryk Wojtysiak napisał w ramach programu czytelniczego wiersz, do którego muzykę zaaran- „Maluch w świecie książki”, na któżował Czesław Karolczak: „Kiedy re od września dzielnie uczęszczały pan Jonasz pisał, cisza miała smak dzieci ze Żłobka Miejskiego. Naciszy, jeśli się jej przysłuchasz, to tomiast 28 maja całymi rodzinamoże ją usłyszysz...”. Wieczór za- mi przybyły do biblioteki Mądre kończono wspólnym śpiewem Sowy. Prowadząca zajęcia, pani piosenki „Pamiętajcie o ogrodach”. Basia Zielińska, w kilku słowach Wystąpili: Maria Kogut, Jolanta podsumowała cykl spotkań, poStaniszewska, Alicja Jastrząbek, dziękowała dzieciom, a także roBarbara Zielińska, Aleksandra dzicom za ich życzliwość i wsparZiółkowska, Henryk Wojtysiak, cie. Dzielne Sowy otrzymały teczki Bartosz Barszcz i Czesław Karol- z kompletem wykonanych przez czak. siebie prac plastycznych, dyplomy oraz upominki. Polska według Pankiewicza

W poniedziałkowy wieczór, 21 „Ocean to pikuś”, czyli literacmaja, w bibliotece publicznej gokie podróże z Łukaszem Wierzściliśmy Romana Pankiewicza, aubickim tora tryptyku Trzy żywioły: „Matuszka Rosija - pierwszy żywioł”, „Niemcy - drugi żywioł”, „Islandia - trzeci żywioł”. Pisarz promował swoją ostatnią książkę pt. „Polski żywioł” nawiązującą do 100-lecia odzyskania niepodległości. Tym razem autor przyjrzał się Polsce i historii naszego narodu, opisał jego przywary i zalety, celnie wypunktował wszystkie aspekty, które czynią Polaków bardziej ży- Drapieżne ryby, wzburzone fale wiołowymi niż to się może wyda- i (prawie) morska bryza na twawać. Podczas spotkania z czytelni- rzach. A poza tym – powyginana kami Pankiewicz opowiadał m.in. dętka, afrykański bęben djembe, o najciekawszych, jego zdaniem, porykiwanie lwów i bzyczenie momentach w dziejach Polski, krwiopijnych moskitów. Wszysto roli kościoła katolickiego oraz kie wymienione tropy prowao zmieniającej się władzy. Narra- dzą do Łukasza Wierzbickiego cja została zilustrowana interesu- – podróżnika i autora poczytnych jącą prezentacją multimedialną. książek dla dzieci i młodzieży. 30 Niestety, nasz gość zapowiedział maja ściągnął on do biblioteki również, że jest to już ostatnie spo- publicznej całe rzesze uczniów,

www.oborniki.pl

którzy z zapartym tchem słuchali sił w puszczaniu wielkich baniek Z Rafałem Grzenią o współczeopowieści o przygodach jego bo- mydlanych. snej literaturze polskiej haterów. Wybraliśmy się zatem do Afryki, by wraz z Kazimierzem No- Samba na obczyźnie, czyli wakiem przemierzyć Czarny Ląd spotkania autorskie z Elizą rowerem, konno oraz wielbłądem Piotrowską („Afryka Kazika”). Przeszliśmy też szlak bojowy Armii Andersa wraz z niedźwiedziem Wojtkiem, czworonożnym przyjacielem polskich żołnierzy („Dziadek i niedźwiadek”). Na końcu wypłynęliśmy Rafał Grzenia potrafi tak opowiakajakiem na szerokie wody wraz dać o książkach, że natychmiast z Aleksandrem Dobą („Ocean chce się biec do księgarni (lub do to pikuś”). Tej ostatniej książce biblioteki) i przeczytać je wszystŁukasz Wierzbicki poświęcił naj- 4 czerwca w bibliotece upłynął kie. Spotkanie z literaturoznawwięcej uwagi barwnie opowiada- pod znakiem spotkań z Elizą Pio- cą i pisarzem, które odbyło się 6 jąc o perypetiach Doby podczas trowską. Pisarka, która nie po raz czerwca br. w bibliotece publicznej samotnej wyprawy przez ocean. pierwszy zawitała do Obornik, miało formę otwartych warsztatów Z pomocą dzieci zainscenizował zaraziła czytelników prawdziwie - wszyscy uczestnicy mieli okazję nawet spotkanie podróżnika z re- południową energią i żywiołowo- wymienić opinie na temat współkinem. Zdradził też 3 kroki, które ścią. Nie ma w tym nic dziwnego, czesnej literatury polskiej. Rafał według słynnego wilka morskie- gdyż Eliza Piotrowska od 2011 Grzenia, który sam jest autorem go prowadzą do szczęścia: znaleźć roku mieszka w Brazylii, a wcze- książki „Sura” poświęconej konmarzenie, sporządzić plan, zamie- śniej przez kilka lat rezydowała fliktowi w Syrii, znakomicie wynić plan w czyn. Być może któryś we Włoszech. Jak prawidłowo czuwa aktualne tendencje i problez młodych czytelników obecnych jeść spaghetti, dlaczego Pelagia my, z którymi mierzą się rodzimi na spotkaniu zainspiruje się tym Rzepa okazała się królową samby pisarze. Punktuje, chwali, krytykuprostym przepisem, a wtedy oka- i kim był żołnierz bez munduru je, a wszystko z dużą dozą dystansu że się, że nie tylko ocean to pikuś. – odpowiedzi na te i inne pytania i otwartością na odmienny punkt Spotkanie dofinansowano ze środ- mogli usłyszeć uczniowie szkół widzenia. Podczas spotkania nie ków Ministerstwa Kultury i Dzie- podstawowych, którzy bardzo ak- zabrakło omówienia cech dobrej dzictwa Narodowego. tywnie uczestniczyli w porannym recenzji literackiej i przeglądu najspotkaniu z autorką. Największe ciekawszych, zdaniem autora, wyBajki, bańki i łakocie, czyli zainteresowanie wzbudziły opo- dawnictw z pogranicza literatury Dzień Dziecka w bibliotece wieści o Cioci Jadzi, czyli prze- pięknej i reportażu. Wydarzenie zabawnej bohaterce opowiadań dofinansowano ze środków MiPiotrowskiej. Ciocia Jadzia to ja! nisterstwa Kultury i Dziedzictwa - twierdzi pani Eliza zapewniając, Narodowego. że w przygotowaniu są już kolejne części poczytnej serii. Sporo miej- Cała Polska czyta dzieciom sca poświęciła też książce „Wojtek. Żołnierz bez munduru”, która niedawno otrzymała Nagrodę Żółtej Ciżemki przyznawaną najpiękniejszym i najbardziej wartościowym polskim wydawnictwom dla dzieci W Dzień Dziecka naszym pocie- i młodzieży. Pisarka kilkukrotnie chom wolno wszystko, np. spać do powtórzyła, że wspaniale czuje się południa. Ci, którzy jednak wsta- w murach naszej biblioteki, chętli wcześniej i postanowili spędzić nie podpisywała książki i fotograporanek w bibliotece z pewnością fowała się z czytelnikami. Fundacja ABCXXI Cała Polska nie żałują. Na rozgrzewkę pani Nie mniej serdeczne było popo- czyta dzieciom już po raz 17. zaBasia przeczytała dzieciom baśnie łudniowe spotkanie poświęcone inicjowała ogólnopolski tydzień znanych autorów: braci Grimm, debiutanckiej powieści dla doro- czytania najmłodszym. Biblioteka Andersena i Puszkina. Pani Mo- słych pt.„Obczyzno moja”, która publiczna od wielu lat przyłącza nika przedstawiła dwie opowieści ukazała się w 2017 r. Pomysł na się do tej szlachetnej akcji zapraza pomocą teatrzyku kamishibai, książkę wziął się z podróżniczych szając uczniów obornickich szkół a pani Anita porwała maluchy do doświadczeń bohaterki – będąc na spotkania, których główną zabawy z chustą animacyjną. Było tysiące kilometrów od Polski ła- osnową jest głośna lektura. Mogłośno, kolorowo, wesoło i… słod- twiej dostrzec nasze narodowe tywem przewodnim tegorocznej ko, bo wiadomo, że 1 czerwca limit cechy, wady, zalety, udręki, rado- edycji były najpopularniejsze bana słodycze nie obowiązuje. Spo- ści i smutki. Eliza Piotrowska opo- śnie i legendy polskie. Tuwimowtkanie zakończyliśmy na tarasie wiadała zgromadzonym głównie ska „Lokomotywa” przez cztery przed biblioteką gdzie bohatero- o tym jak to jest żyć na walizkach, dni (od 4 do 7 czerwca) zabierała wie dnia mogli spróbować swoich w transatlantyckim szpagacie mię- dzieci w metaforyczną podróż do dzy Brazylią a Polską. Zarówno Warszawy, Krakowa i Poznania książki dla dzieci, jak i powieścio- gdzie miały okazję spotkać m.in. wy debiut wpisują się w literaturę Warsa i Sawę, Złotą Kaczkę, Smoka pełną ciepła, humoru i pozytyw- Wawelskiego i Poznańskie Koziołnych wartości – dokładnie taką ki. Wszystko po to, by najmłodsi jaka jest ich autorka. Spotkania „mieli wyobraźnię” jak głoszą słowa dofinansowano ze środków Mi- piosenki promującej całą akcję. nisterstwa Kultury i Dziedzictwa Strona pod redakcją pracowników Narodowego. Biblioteki Publicznej w Obornikach.


www.oborniki.pl

Czerwiec 2018

16–17.VI

Bieg Papieski

JPII Run Cross

Nowa odmieniona forma papieskiego biegania na dobre chce wpisać się w coroczny kalendarz imprez sportowych organizowanych przez Obornickie Centrum Sportu. Bieg Papieski odbędzie się w ramach Dni Obornik. Start i meta przewidziane są na obornickiej

Nasze Oborniki

marinie, przy ulicy Szamotulskiej, a trasa bez zmian będzie prowadziła ścieżkami leśnymi. Tak jak w poprzednim roku uczestnicy będą mieli do wyboru dwa dystanse, 5 i 10km. Oprócz medalu, każdy uczestnik zawodów otrzyma pamiątkową koszulkę.

Crossowy bieg dla dzieci Crossowa formuła biegu dla dzieleni na 3 kategorie wiedzieci i młodzieży odbędzie kowe. Każda z grup będzie się 17 czerwca o godz. 9.15. Or- miała do pokonania dystans, ganizatorzy zapraszają dzieci który będzie uzależniony od i młodzieży do wzięcia udziału przynależności do danej kaw biegu, które odbędą się w ra- tegorii wiekowej biegacze: mach Dni Obornik. - roczniki 2008-2010: 200 m Młodzi sportowcy tak jak - roczniki 2005-2007: 600 m w poprzednim roku będą po-

O godzinie 9.00 startuje VII Letni Rajd Nordic Walking po Złotą Pyrę. Start i meta zawodów zlokalizowana będzie na obornickiej marinie przy ul. Szamotulskiej, gdzie od godziny 7.00 będzie otwarte biuro zawodów, w którym odbędzie się weryfikacja zawodników. Uczestnicy będą mieli do pokonania trasę o długości 5 km. Każdy otrzyma pamiątkowy medal oraz posiłek regeneracyjny.

Tradycyjnie na piknik będzie można podjechać gminną komunikacją. TRASA 36 Piknik lotniczy 0:00 0:02 0:02 0:02 0:01 0:02 0:09

0:02 0:01 0:02 0:02 0:02 0:09

SOBOTA 16.06.2018

Oborniki, Rynek Oborniki, Obrzycka Oborniki, Szarych Szeregów Szkoła Podstawowa nr 4 Słonawy Wybudowanie Słonawy Lądowisko

14:45 14:47 14:49 14:51 14:52 14:54

15:15 15:17 15:19 15:21 15:22 15:24

15:45 15:47 15:49 15:51 15:52 15:54

16:15 16:17 16:19 16:21 16:22 16:24

16:45 16:47 16:49 16:51 16:52 16:54

17:45 17:47 17:49 17:51 17:52 17:54

18:45 18:47 18:49 18:51 18:52 18:54

19:45 19:47 19:49 19:51 19:52 19:54

21:00 21:02 21:04 21:06 21:07 21:09

22:15 22:17 22:19 22:21 22:22 22:24

Słonawy Lądowisko Slonawy Wybudowanie Szkoła Podstawowa nr 4 Oborniki, Szarych Szeregów Oborniki, Obrzycka Oborniki, Rynek

15:00 15:02 15:03 15:05 15:07 15:09

15:30 15:32 15:33 15:35 15:37 15:39

16:00 16:02 16:03 16:05 16:07 16:09

16:30 16:32 16:33 16:35 16:37 16:39

17:00 17:02 17:03 17:05 17:07 17:09

18:00 18:02 18:03 18:05 18:07 18:09

19:00 19:02 19:03 19:05 19:07 19:09

20:00 20:02 20:03 20:05 20:07 20:09

21:15 21:17 21:18 21:20 21:22 21:24

23:15 23:17 23:18 23:20 23:22 23:24

7


8

Nasze Oborniki

www.oborniki.pl

Czerwiec 2018

22.VI

Koncertowy Piątek „Piosenka pomoże na wiele, na co dzień, jak i na niedziele, na to, żebyś ty patrzał weselej, jej słowa melodia i rytm”. „Starsi Panowie” - Jeremi Przybora i Jerzy Wasowski przekonywali nas do terapeutycznej mocy piosenki, nauczyli nas, że „….jest dobra na wszystko” . My także jesteśmy przekonani, iż może czynić cuda, stąd szeroka propozycja muzyczna na tegoroczne „Dni Obornik”.

Tradycyjny „Koncertowy Piątek” 22 czerwca br. na dużej scenie rozpoczniemy o godz. 19.15. Wakacyjne i słoneczne hity pozwolą zapomnieć nam o pracy, szkole i codziennych obowiązkach; postaramy się aby przeniosły nas na rozległe plaże o delikatnym piasku, w beztroski wypoczynek i szalone przygody.   WSTĘP WOLNY

Swój telewizyjny debiut miała w programie „Od przedszkola do Opola”!; w 2004 roku zajęła I miejsce w finale konkursu „Drzwi do kariery”; w 2008 roku wraz z Liberem wydała swój debiutancki album „Ona i on”. Cztery lata później otrzymała nagrodę specjalną na gali wręczenia Fryderyków, za najczęściej grany utwór w radiu – „Małe rzeczy”; podczas jubileuszowego 50. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu otrzymała SuperNagrodę. Gwiazda tegorocznych Dni Obornik SYLWIA GRZESZCZAK wystąpi na naszej scenie o godz. 20.30.

O godz. 19.30 mocne uderzenie! Rock progresywny w wykonaniu obornickiej grupy „PARANOID MIND”, w składzie: Michał Łakomy, Piotr Wtorek, Adam Wilczek i Jeremiasz Baum. Muzycy obecnie pracują nad ukończeniem pierwszego albumu; jego premiera jeszcze w tym roku!

O godz. 22.00 kolejna porcja muzyki; tym razem przed obornicką publicznością wystąpi KRZYSZTOF ZALEWSKI. Finalista drugiej edycji „Idola” w telewizji Polsat; w 2004 roku wydał swój debiutancki album „Pistolet”; dwa kolejne to „Zelig” w 2013 r. oraz „Złoto” w 2016 r.; najnowszy to „Zalewski śpiewa Niemena”, który miał swoją premierę w styczniu 2018 r.

Po północy o godz. 00.30 „BEFORE REVOLUTION FESTIVAL” czyli przedsmak tego co będzie można usłyszeć za dwa miesiące, w dniach 17 – 18 sierpnia br., na kolejnej edycji „Revolution Festival”. W nocy z 22/23 czerwca br. na scenie wystąpią: Djacob, Bartes, DeJessy.

PROGRAM DNIA: 16.45 - Obornicka orkiestra Dęta (Skwer Lecha Czabana) 17.15 - Teatr „Na Niby” (Skwer Lecha Czabana) 17.15 - Obornickie Gzuby (Amfiteatr OOK)

Z pewnością nazwisko Dawid Czerwiak wielu osobom nic nie mówi, ale DEYS na pewno tak! O godz. 23.30 nie lada gratka dla fanów rapu. Deys szerokiej publiczności znany jest od 2014 roku, kiedy to ukazał się jego projekt „Audiogramy”; dwa lata później wydał swoją debiutancką płytę „Roku pora piąta”; jest członkiem grupy „Hashashins”. W ubiegłym roku premierę miał jego drugi album „Tape of the Ninja”.

WÓZKI POD SCENĘ! Poruszasz się na wózku inwalidzkim? Chciałbyś/chciałabyś w dobrych warunkach obejrzeć koncerty w ramach tegorocznych DNI OBORNIK? Napisz do nas! O ile będzie zainteresowanie, przygotujemy pod sceną strefę WÓZEK-VIP a do opieki wydelegujemy wolontariuszy. Kontakt z obornickim Ośrodkiem Kultury przez Messenger, Email lub tel!

17.30 – Szkoła Ruchu i Tańca „Kontrast” (Amfiteatr OOK) 18.15 – Szkoła Cat Clan Dance & Fitness Studio (Amfiteatr OOK) 19.30 – Paranoid Mind (Scena Główna)

20.30 – Sylwia Grzeszczak (Scena Główna) 22.00 – Krzysztof Zalewski (Scena Główna) 23.30 – Deys (Scena Główna) 00.30 – Befor Revolution, DJacob, Bartes, DJessy (Scena Glówna) 02.30 - Zakończenie programu


www.oborniki.pl

Czerwiec 2018

23.VI

Nasze Oborniki

WIANKI Spotkajmy się nad Wartą, aby wspólnie świętować Obornickie Wianki. Będzie sporo dobrej muzyki, atrakcji na wodzie, z kajakowymi i tratwianymi wyścigami, Spływem na Byle Czym oraz korowodem łodzi. W części wieczornej wystąpi Teatr z Głową w Chmurach oraz teatr ognia Fair Flame. To wszystko będzie można podziwiać z brzegów Warty między mostami od strony ul. Gołaszyńskiej. A na Obornickiej Marinie zostanie zlokalizowana strefa rodzinna z atrakcjami dla najmłodszych.  Wszystko oczywiście zakończy się pokazem sztucznych ogni. Zapraszamy! 

Kolejny zespół, który zaprezentuje się na wiankowej scenie o godz. 18.15, tak naprawdę jeszcze nie powstał! Czy w ogóle powstanie? Tego nie wiemy, ponieważ „OCTOPUS’S GARDEN”, to projekt muzyczny zespołów „Taldeo” oraz „Amarant”. Muzycy postanowili zjednoczyć siły i wystąpić na tegorocznych Wiankach z repertuarem lat 60 – tych, m.in. z utworami „Trubadurów”, „Filipinek”, „Niebiesko – Czarnych” oraz „The Beatles”. Wszystko to pod czujnym okiem i uchem Karola Bzdręgi. Podobno myślą już o latach 70 – tych!

WIANKI 2018 bez muzyki? Niemożliwe! 23 czerwca br. na scenie przy klasztorze wiele ciekawych propozycji muzycznych; pierwsza już o godz. 17.05, to „DIXIE BAND”; „urodzili się po to być grać i tworzyć. Improwizacja płynie w ich żyłach, a zabawa dźwiękiem, to ich drugie imię”; tak piszą o sobie, a jeśli chcą Państwo sprawdzić czy tak jest i zachwycić się jazzem tradycyjnym, zapraszamy nad Wartę na ul. Gołaszyńską.

Tomasz Kaczor, członek zespołu „MODESTA PASTICHE”, to chyba najczęściej występujący w telewizji oborniczanin w ostatnim czasie! Oby tak dalej! Grupa zdobyła popularność dzięki udziałowi w programie „Jaka to melodia” w TVP1, ale również dzięki coverowi „Lemon Tree”, który na youtubie obejrzało ponad 270 tys. osób. Okazja jedyna i niepowtarzalna aby zespół zobaczyć i usłyszeć na żywo na Wiankach 2018 o godz. 20.30.

W Noc Kupały usłyszymy także „BRASS BAND OBORNIKI” o godz. 21.30; muzycy którzy wystąpią bezpośrednio przed obrzędami wiankowymi, swoim repertuarem z pewnością rozbudzą wśród publiczności aurę magii i tajemniczości. Nie pojawią się sami! Po raz drugi wystąpią w Obornikach z poznańskim muzykiem Danielem Moszczyńskim, współtwórcą hip-hopowo-jazzowego „Bibobitu”.

9


10

Nasze Oborniki

www.oborniki.pl

Czerwiec 2018

24.VI Fit gotowanie, czyli zdrowa kuchnia domowa

Dni Obornik tradycyjnie zakończymy smakowicie! Kolejny raz spotykamy się w malowniczym parku przy młynie Dahlmanna. Niedziela ze smakiem to jarmark z pysznościami, muzyczne smaczki i kulinarne show.

tujących się oraz opartych o zdrowe składniki i zbilansowaną dietę. W jury rzecz jasna Pascal!

Fit kuchni nie zabraknie na naszej kulinarnej scenie! Zdrowe i domowe przysmaki polecał będzie Pascal oraz Marta Kubicka, znana jako Dobre Zielsko. W trzech pokazach kulinarnych Pascal zaprezentuje zdrową kuchnię domową, a Marta Kubicka, która prowadzi bloga dietetyczno–wegańskiego, o zdrowym trybie życia odpowie na pytanie – czy słodycze mogą być zdrowe?

c ych zmysłów i wyobraźni! Warsztaty rozwijające nasze pociechy, ale przede wszystkim dobra zabawa, którą zapamiętają na długo :) • Stowarzyszenie historyczne grodu radzim „Prakuchnia na Wyspie Smaków” • Smakuj świat z biblioteką czyli książki kulinarne i podróżnicze dla dzieci i dorosłych • Rozdajemy fartucha – animacje plastyczne dla najmłodszych

Gościem sp ecjalnym imprezy bę- A w młynie… dzie pocho- Promocja książki kucharskiej dzący z fran- „Przepisy Kulinarne Liderek Rozcuskiego Lille woju Lokalnego”. Publikacja prekucharz, pre- zentuje dziedzictwo kulinarne zenter telewizyjny LGD Kraina Trzech Rzek. W przei autor książek pięknie zilustrowanej książce znakucharskich – lazło się 49 przepisów przepyszPascal Brodnicki. nych potraw wykonanych przez Kawiarenka pod Globusem Stałym punk- aktywne kobiety. „Niedziela ze smakiem” to przede tem Niedzieli O kuchni w filmie z komenta- wszystkim uczta dla ciała, choć ze Smakiem rzem krytyka Wiesława Kota, czy- smaczków muzycznych zabrakjest konkurs li Filmowa Kuchnia Kota, a także nąć nie może! Na placu przed k u l i n a r n y, spotkanie z Pascalem. młynem Dahlmanna w „Kawiatym razem terence pod Globusem” wystąpi matem będzie Nie zabraknie atrakcji Obornicka Orkiestra Dęta, klimat fit gotowanie dla najmłodszych: podróżniczo – kulinarny znajdzie czyli zdro• Warsztatow ni a Ku ch- się również w występie jej dyrywa kuchnia nia&Strych smakowanie – genta Krzysztofa Warguły. To nie domowa. warsztaty dla dzieci wszystko! Witek Żuromski wraz Zadaniem Podczas warsztatów dzieci z przyjaciółmi zabiorą nas w dadrużyn jest będą miały za zadanie odgad- leką podróż; odkryją przed nami przygotowanie nąć co takiego otrzymali do muzyczne smaki świata; pojawi się dań jednoczeposmakowania :) Ogrom sma- muzyka francuska, gorące rytmy śnie smacznych ków, aromatów i kształtów – latynoskie, a także nasze rodzime i pięknie prezennie lada wyzwanie dla dziecię- klimaty!

PROGRAM: SCENA KULINARNA 12.00 – 12.30 Pascal Brodnicki – pokaz 1 12.45 Start konkursu kulinarnego 13.40 – 14.15 Dobre Zielsko – czy słodycze mogą być zdrowe? 15.30 – 16.15 Pascal Brodnicki – pokaz 2 (z ekipą zwycięską konkursu), 17.00 – 17.45 Pascal Brodnicki – pokaz 3 SCENA MUZYCZNA – KAWIARENKA POD GLOBUSEM 11.30 – 12.00 Obornicka Orkiestra Dęta 12.30 – 12.45 Krzysztof Warguła 13.00–18.00 Witek Żuromski i przyjaciele

• Sałatka francuska • Dania (staro)polskie • Sałatka latynoska • Deserek MŁYN DAHLMANNA 12.00 – 13.30 LGD Promocja książki kucharskiej 13.30 – 15.30 Filmowa Kuchnia Kota z udziałem Witka Żuromskiego (o kuchni w filmie z komentarzem krytyka Wiesława Kota) 16.20 Spotkanie z Pascalem WARSZTATOWNIA 13.00 SMAKOWANIE – warsztaty dla dzieci!


www.oborniki.pl

Czerwiec 2018

Nasze Oborniki

11

Słoneczny dzień dziecka w baśniowym klimacie

Dzień Dziecka w Zaczarowanym Miejscu już za nami. Było bajecznie i kolorowo. Sporo atrakcji czekało na dzieciaki zarówno na stoiskach animacyjnych, jak i na scenie. Utrzymane w baśniowym klimacie Łazienki stały się też miejscem premiery drugiej części obornickich legend, zatytułowanych „Zaczarowana okolica. Dwanaście podań i legend z obornickich wiosek”. Po raz pierwszy można było zakupić nowiuteńkie książki oraz spotkać się z autorami opowieści. Na scenie wystąpiły przedszkolaki z Bajeczki, podopieczni Aleksandry Kulupy, wokaliści z OOK oraz w wyjątkowym przedstawieniu „Królewna Śnieżka” nauczycielki ze Szkoły Podstawowej nr 2. Dzieci mogły wziąć udział w ekologicznym konkursie plastycznym, a na finał wysłuchać koncertu znanych baśniowych przebojów. To był bajeczny dzień! W imieniu organizatorów dziękujemy serdecznie wszystkim zaangażowanym w przygotowanie wydarzenia. Szczególne słowa uznania kierujemy do Obornickiego Ośrodka Kultury, Stowarzyszenia Historycznego Grodu Radzim, Laboratorium Logiki, ZHP, Nadleśnictwa Oborniki, Biblioteki

Pedagogicznej, OSW APLAGA, Just a Fit i Stajni Leśnego Duszka. Dziękujemy za ogromne wsparcie radnym Młodzieżowej Rady Miej-

skiej i ich przyjaciołom, wszystkim wystawcom i przede wszystkim wspaniałym gościom naszej imprezy!

Ekologiczne podróżowanie oczami najmłodszych Podczas Dnia Dziecka na Łazienkach, w bajecznych okolicznościach przyrody Gmina Oborniki zorganizowała dla najmłodszych konkurs plastyczny, zatytułowany „Mamo, tato samochód zostaje w garażu”. Stanowił on element kampanii promującej projekt „Poznańska Kolej Metropolitalna. Węzły integracji – budowa systemu funkcjonalnych punktów przesiadkowych. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego Oborniki Miasto”. W myśl Regulaminu tematem pracy było wykonanie dowolną techniką rysunku, przedstawiającego: podróż rowerem, lub transportem zbiorowym, korzyści ekologiczne i zdrowotne wynikające z tych środków transportu, bądź walory turystyczno-przyrodnicze gminy.

Wzięło w nim udział 70. dzieci, które z wielkim zapałem prezentowały swoją wizję ekologicznych środków transportu. Każdy z uczestników otrzymał ulotkę z mapką prezentującą ścieżki rowerowe w mieście i gminie, wraz z informacją o realizowanym projekcie. Najlepsze prace nagrodzono natomiast gadżetami rowerowymi. Ponadto z wybranych prac przygotowana zostanie wystawa, którą obejrzeć będzie można podczas otwarcia zintegrowanego węzła przesiadkowego.


12

Nasze Oborniki

www.oborniki.pl

Czerwiec 2018

Kulturalnie z OOK KINO LETNIE W OOK – z dreszczykiem!!! Oczywiście w wakacyjnej ofer6 LIPCA – „KRUCYFIKS” – cie OOK nie mogło zabraknąć GODZ. 22.30; tradycyjnego plenerowego „KINA 13 LIPCA – „ESCAPE ROOM” LETNIEGO”; w tym roku propo- – GODZ. 22.30; nujemy seanse z dreszczykiem! 27 LIPCA – „WINCHESTER. 29 CZERWCA – „MORDER- DOM DUCHÓW” – GODZ. 22.30 STWO W ORIENT EXPRESSIE” Miejsce: park OOK, wstęp wolny. – GODZ. 22.30;

Strona pod redakcją Obornickiego Ośrodka Kultury


www.oborniki.pl

OGŁOSZENIA BURMISTRZA OBORNIK w sprawie: wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oborniki przeznaczonej do oddania w dzierżawę. Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 121, ze zm.). Burmistrz Obornik ogłasza, co następuje: I. Z zasobu nieruchomości Gminy Oborniki przeznaczona została do oddania w użyczenie następująca nieruchomość: Nr działki Położenie

Nasze Oborniki

Czerwiec 2018

Pow.

Przeznaczenie

Okres umowy

1324/1

Oborniki ul. Rynek 21

20,25 m2

lokal użytkowy

do 3 lat

1432

Oborniki ul. Piłsudskiego 15

21,58 m2

lokal użytkowy

do 3 lat

1472/2

Oborniki ul. Kowalska 3

37,18 m2

lokal użytkowy

do 3 lat

Wysokość czynszu 21,19 zł /m2+ VAT + średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonych w komunikacie prezesa GUS. 21,00 zł /m2+ VAT + średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonych w komunikacie prezesa GUS. 10,40 zł/m2 + VAT + średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonych w komunikacie prezesa GUS.

II. Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Obornikach oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.oborniki.pl. Ponadto informację o podaniu wykazu do publicznej wiadomości zamieszcza się w miesięczniku Urzędu miejskiego w Obornikach „Nasze Oborniki”.

SMOG stop!

Przeczytaj zanim kupisz opał Zagrożenie zanieczyszczonym powietrzem jest realne i wszyscy jesteśmy na nie narażeni, a uciążliwości odczuwamy w szczególności w okresie zimowym, gdy palimy w piecach. Warto o tym mówić i przypominać także teraz, tym bardziej, że wiele osób już myśli o zakupie opału na kolejny sezon. Trzeba też pamiętać, że wprowadzone zostały nowe regulacje prawne, które mają pomóc w walce ze smogiem. 18 grudnia 2017 r. Radni Sejmiku Województwa Wielkopolskiego przyjęli trzy uchwały w sprawie ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw dla obszaru województwa wielkopolskiego, Miasta Poznania, Miasta Kalisza. Są to tzw. „uchwały antysmogowe”. Ograniczenia i zakazy wprowadzone uchwałami dotyczą podmiotów eksploatujących instalacje takich jak kocioł, kominek lub piec, w których następuje spalanie paliw stałych,. Zakazane jest stosowanie następujących paliw:

1. węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z jego wykorzystaniem; 2. mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem; 3. paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15%; 4. węgla kamiennego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla, nie spełniających któregokolwiek z poniższych parametrów jakościowych: a) wartość opałowa co najmniej 23 MJ/kg, b) zawartość popiołu nie więcej niż 10%, c) zawartość siarki nie więcej niż 0,8%; 5. biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20%. Uchwały weszły w życie 1 maja 2018 r. Wszystkie nowo instalowane po tej dacie kotły na paliwa stałe powinny spełniać wymagania

w zakresie sezonowej sprawności i emisji zanieczyszczeń określone w rozporządzeniu Komisji UE 2015/1189. Kotły, których eksploatacja rozpoczęła się przed 1 maja 2018 r., niespełniające wymagań emisyjnych, należy wymienić przed 1 stycznia 2024 r. Kotły spełniające wymagania normy PN-EN 303-5:2012 w zakresie emisji zanieczyszczeń na poziomie klasy 3 lub klasy 4 muszą być wymienione przed 1 stycznia 2028 r. Kotły 5 klasy mogą być użytkowane bez ograniczeń czasowych. Podmioty eksploatujące instalacje (w szczególności kotły, kominki, piece), w przypadku kontroli, są zobowiązane do przedstawienia dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań określonych w uchwałach. Mogą to być w szczególności: dokumentacja z badań, dokumentacja techniczna urządzenia, instrukcja dla instalatorów i użytkowników. Pełen tekst uchwały na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

13

Wakacyjne zmiany na trasie Oborniki Ryczywół Od 2 lipca wprowadzone zostaną zmiany w rozkładach jazdy na

trasie Oborniki – Ryczywół, realizowanych przez firmę BUS4You.

Oborniki - Lipa - Ryczywół Robocze Oborniki,Dw.Autobusowy Oborniki,Pkp Oborniki,Czarnkowska Rudki,Nadleśnictwo Dąbrówka Leśna Dąbrówka Leśna II Lipa wyb. Lipa OSP Ludomy wyb. Łaszczewiec Gorzewo I Gorzewo Ryczywół

06:20 06:21 06:25 06:27 06:30 06:32 06:35 06:39 06:42 06:45 06:47 06:49 06:53

07:50 07:51 07:55 07:57 08:00 08:02 08:05 08:09 08:12 08:15 08:17 08:19 08:23

10:40 10:41 10:45 10:47 10:50 10:52 10:55 10:59 11:02 11:05 11:07 11:09 11:13

07:10 07:14 07:16 07:18 07:21 07:25 07:26 07:28 07:31 07:33 07:35 07:37 07:40

08:55 08:59 09:01 09:03 09:06 09:10 09:11 09:13 09:16 09:18 09:20 09:22 09:25

12:45 12:46 12:50 12:52 12:55 12:57 13:00 13:04 13:07 13:10 13:12 13:14 13:18

15:45 15:46 15:50 15:52 15:55 15:57 16:00 16:04 16:07 16:10 16:12 16:14 16:18

Soboty 17:15 17:16 17:20 17:22 17:25 17:27 17:30 17:34 17:37 17:40 17:42 17:44 17:48

00:01 00:04 00:02 00:03 00:02 00:03 00:04 00:03 00:03 00:02 00:02 00:04

06:20 06:21 06:25 06:27 06:30 06:32 06:35 06:39 06:42 06:45 06:47 06:49 06:53

10:00 10:01 10:05 10:07 10:10 10:12 10:15 10:19 10:22 10:25 10:27 10:29 10:33

00:04 00:02 00:02 00:03 00:04 00:01 00:02 00:03 00:02 00:02 00:02 00:03

05:50 05:54 05:56 05:58 06:01 06:05 06:06 06:08 06:11 06:13 06:15 06:17 06:20

08:00 08:04 08:06 08:08 08:11 08:15 08:16 08:18 08:21 08:23 08:25 08:27 08:30

12:00 12:01 12:05 12:07 12:10 12:12 12:15 12:19 12:22 12:25 12:27 12:29 12:33

14:30 14:31 14:35 14:37 14:40 14:42 14:45 14:49 14:52 14:55 14:57 14:59 15:03

Ryczywół - Lipa - Oborniki Robocze Ryczywół Gorzewo Gorzewo I Łaszczewiec Ludomy wyb. Lipa OSP Lipa Lipa wyb. Dąbrówka Leśna II Dąbrówka Leśna Rudki Nadleśnictwo Oborniki,Czarnkowska Oborniki,Dw.Autobusowy

05:50 05:54 05:56 05:58 06:01 06:05 06:06 06:08 06:11 06:13 06:15 06:17 06:20

13:30 13:34 13:36 13:38 13:41 13:45 13:46 13:48 13:51 13:53 13:55 13:57 14:00

15:00 15:04 15:06 15:08 15:11 15:15 15:16 15:18 15:21 15:23 15:25 15:27 15:30

Soboty 16:20 16:24 16:26 16:28 16:31 16:35 16:36 16:38 16:41 16:43 16:45 16:47 16:50

11:30 11:34 11:36 11:38 11:41 11:45 11:46 11:48 11:51 11:53 11:55 11:57 12:00

14:00 14:04 14:06 14:08 14:11 14:15 14:16 14:18 14:21 14:23 14:25 14:27 14:30


14

Nasze Oborniki

www.oborniki.pl

Czerwiec 2018

e g n e ll a h C a z o m r Fo

vol.

3

Gdy w Obornikach pojawiają się wozy pancerne i wojskowe pojaz- znalazło się ponad 50 przeszkód dy wraz z żołnierzami jednostki – tych naturalnych oraz specjalnie specjalnej Formoza, to znaczy że na te okazję zbudowanych i zaprozaczyna się kolejna edycja biegu jektowanych przez żołnierzy jedz przeszkodami Formoza Chal- nostki specjalnej. lenge. Impreza, nad którą patronaty Kiedy to w roku 2016 wystarto- objęły m.in. Ministerstwo Obrony waliśmy z pierwszą edycją biegu Narodowej, Ministerstwo Spraw nie spodziewaliśmy się jeszcze, Wewnętrznych i Administracji, że podczas jej trzeciej edycji do Wojewoda Wielkopolski, MarszaObornik zjadą się zawodnicy łek Wielkopolski, Niepodległa.pl z całej Polski, aby rywalizować na to jedyne tego typu wydarzenie, jednym z na najlepszych w Euro- w które zaangażowana jest bezpopie torów motocrossowych. Trasa średnio jednostka specjalna Forna dystansach 5 i 10 km, na której moza. W tym roku już w sobotę zorganizowano pierwszą edycję

nocną, a w niedzielę od rana zawodnicy rywalizowali w kategoriach 5 i 10 km, biegu ultra i biegu drużynowym. Dodatkowo po raz kolejny odbyły się biegi z przeszkodami dla dzieci, czyli Formoza Kids. Pomimo trudnej trasy i wielu wymagających przeszkód wszyscy ukończyli bieg szczęśliwie, a na mecie dopytywali się o kolejną przyszłoroczną edycję Formozy Challenge. Ten bieg to duża promocja dla Obornik – mówi burmistrz Obornik Tomasz Szrama – to ożywienie dla miasta w branży kulinarnej i hotelarskiej. Już na tydzień przed biegiem miejsca hotelowe były porezerwowane dla uczestników oraz żołnierzy jednostki specjalnej Formoza. Gmina Oborniki będąc właścicielem toru motocrossowego pokazuje, że można go także wykorzystać na biegi, promując tym samym Oborniki w całym kraju. Szczególne podziękowania za pomoc w przygotowaniu impre-

zy należą się: Ochotniczej Straży Pożarnej w Obornikach, Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach, Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Obornikach, Obornickiemu Centrum Sportu, pracownikom Biura Promocji Urzędu Miejskiego oraz Grzegorzowi Mantykowi. Zwycięzcą biegu nocnego w kategorii kobiet została Agata Jakubowska z Poznania, a wśród mężczyzn Maciej Rutkowski ze Stegny.

ła drużyna SPWLąd POZNAŃ. W pierwszym biegu dzieci zwyciężali: Helena Ruks z Obornik i Tomek Ławniczak z Zakrzewa. W drugim biegu dzieci zwyciężyli: Julia Naskręt z Kiełczewa i Dawid Zawadzki z Poznania. Najlepsi oborniczanie w poszczególnych kategoriach: Bieg nocny: 1. Michał Łysakowski, Adam Kiwatkowski, wśród pań: Magdalena Namysłowska – Nowak, Sandra Figura Bieg na 5 km: 1. Damian Sta-

W niedzielnym biegu na 5 km zwyciężyła wśród pań Beata Skiba z Piły, a wśród panów Łukasz Hellwich z Międzychodu. W biegu na 10 km zwyciężali: Ewelina Kamińska z Poznania i Paweł Prądzyński także z Poznania. W biegu na 10 km kategoria ultra, czyli z atrapą karabinu i plecakiem zwyciężyli: Dorota Leśniak z Poznania i Krzysztof Kiełbowicz z Gliwic. W biegu drużynowym zwycięży-

chowiak, Marek Dolata, wśród pań: Katarzyna Królska, Małgorzata Jaroszko Bieg na 10 km: 1. Krzysztof Stachowiak, Krzysztof Nowacki, wśród pań: Anna Nadstaga, Joanna Borowicz Bieg na 10 km ultra: 1. Krzysztof Zieliński, Szymon Czerwiński, wśród pań: Klaudia Koralewska, W biegu drużynowym najlepsza z Obornik była drużyna Krav Maga Oborniki


www.oborniki.pl

Czerwiec 2018

Nasze Oborniki

15

Mała Wielkopolska

IV edycja pływackich mistrzostw „Mała Wielkopolska” odbyła się na obornickiej pływalni. Gospodarzem zawodów była tradycyj-

nie już Szkoła Podstawowa nr 3. Najlepszymi wynikami mogą pochwalić się młodzi pływacy z KS Warta Poznań, miejsce dru-

gie zajęła IUKS Jedynka Poznań, na miejscu trzecim uplasowała się natomiast obornicka dwójka.

Obornicki tor gościł w dniach 19 – 20 maja zawodników w ramach II Rundy Mistrzostw Polski w Motocrossie Jak zwykle impreza stała na najwyższym poziomie organizacyjnym i sportowym, co podkreślają liczne opinie startujących, jak i komentatorów sportów motorowych. Całą, ciężką pracę związa-

ną z przeprowadzeniem zawodów wykonali członkowie Motoklubu Oborniki. Doskonała pogoda sprawiła, że zawody przyciągnęły tłumy kibiców.

sca w pierwszej dziesiątce (Red Bull Copenwaken, Fise, Langenfeld Open). Przez wiele sezonów trenował w najlepszych wakeparkach na świecie i ciężko pracował na to co ma. Mateusz jest 4x krotnym mistrzem polski, zdobywcą „King of the Stadium” na Stadionie Narodowym i 3x krotnie stawał na najwyższym stopniu

podium podczas pucharów Polski. Na arenie międzynarodowej Mateusz kończył w pierwszej dziesiątce i ciągle pracuje na to żeby być coraz lepszym. W czerwcu Mateusz złożył wizytę Burmistrzowi Obornik z propozycją budowy toru wakeboardowego w Obornikach.

Oborniczanin ze światowymi sukcesami fot. Kacper Brzoza

Mateusz Wawrzyniak to ur. w 1995 roku wakeboarder, pochodzący z Obornik. Poświęcił wakeboardowi całe swoje życie. W tej dziedzinie jest rozpoznawalny zarówno w Europie, jak i na świecie. Miał okazje startować w wielu prestiżowych miedzynarodowcyh zawodach gdzie zajmował miej-


16

Nasze Oborniki

Czerwiec 2018

www.oborniki.pl

Nasze Oborniki

Bezpłatny Miesięcznik Urzędu Miejskiego w Obornikach Wydawca: Urząd Miejski w Obornikach, Koordynator Projektu Krzysztof Nowacki, Redaktor Naczelny Krzysztof Sroka ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki, pok. 234, tel. (61) 65 59 127, e-mail: promocja@um.oborniki.pl, www.oborniki.pl Skład i opracowanie graficzne: Łukasz Kempiński - www.creatika.pl | Druk: Agora SA, ul. Krzywa 35, 64-920 Piła, nakład 15 000 szt.

Nasze Oborniki 06 czerwiec 2018  
Nasze Oborniki 06 czerwiec 2018  
Advertisement