Page 1

Οκτώβριος 2014, Τεύχος 7

Εύκολη συνταγή: Συροπιτάκια χωρίς φύλλο Do It Yourself: Διακόσμηση με φύλλα, φθινοπωρινά φαναράκια, πουγκάκια λεβάντας, φωτεινός πίνακας Ρολόι τοίχου από φελλό

Ανακύκλωση παλιάς κορνίζας ή κάδρου


Editorial… Ήοθε ηξ θθιμόπτοξ και μαζί ηξρ ηξ μέξ ηεύςξπ ηξρ Cook, Craft, Create! Μεηά ηξ απαοαίηηηξ καλξκαιοιμό διάλειμμα, επιζηοέθξρμε αμαμετμέμεπ και γεμάηεπ όοενη για μέα ποάγμαηα… Η αλλαγή ηηπ επξςήπ ζημαηξδξηεί ηημ αοςή ητμ ζςξλείτμ, ηξμ εοςξμό ηξρ κούξρ… Λίγξ πξλύ μαζερόμαζηε ζηη ζέζηη ηξρ ζπιηιξύ και ποξεηξιμαζόμαζηε για ηξ ςειμώμα. Αρηό ζημαίμει πτπ ήοθε η ώοα για αλλαγέπ ζηη διακόζμηζη, πξρ θα μαπ θηιάνξρμ ηη διάθεζη. Σ’ αρηό ηξ ηεύςξπ ζαπ έςξρμε έμα ζτοό ιδέεπ για μα πεοάζεηε ηξ ςοόμξ ζαπ δημιξρογικά, μα αμαμεώζεηε ηξ ςώοξ ζαπ, μα μαγειοέσεηε εύκξλεπ ζρμηαγέπ, μα δώζεηε μέα μξοθή ζε παλιά αμηικείμεμα. Καλό θθιμόπτοξ, καλέπ δημιξρογίεπ, Καλό νεθύλλιζμα, Αθημά


΢ε αυτό το τεύχος θα βρείτε…


•Φθινοπωρινά φαναράκια •Ανακύκλωση παλιάς κορνίζας •Ρολόι τοίχου από φελλό •Διακόσμηση με φύλλα •Φωτεινός πίνακας •Συροπιτάκια χωρίς φύλλο •Πουγκάκια λεβάντας


Αθηνά Δίμαι η Αθημά… Κάπξιξι από ραπ ίρχπ μα με νέοεςε και ραμ Craftaholic ή Σξτή Κξσκξσβάγια… Δύξ «φεσδώμσμα» πξσ ρσμξδεύξσμ ςημ καθημεοιμόςηςά μξσ ςα ςελεσςαία δύξ υοόμια… Όςαμ με οχςξύμ ςι δξσλειά κάμχ δηλώμχ δαρκάλα, κι απ μη μξσ επέςοεφαμ ξι καςαρςάρειπ μα κάμχ ασςό πξσ αγαπώ.. Για άλλξσπ πάλι είμαι έμπξοξπ, επιυειοημαςίαπ ή όπχπ αλλιώπ θέλει καμείπ μα ςξ πει… Ασςό πξσ καςεσθύμει, όμχπ, κάθε μξσ ποάνη και κάθε μξσ εγυείοημα είμαι η αγάπη μξσ για ςη δημιξσογία..Δίμαι ταμαςική crafter, αγαπώ κάθε ςι υειοξπξίηςξ και ςξ γοατείξ μξσ είμαι μξμίμχπ βξμβαοδιρμέμξ από υαοςιά γεμάςα ιδέεπ.. Ασςόπ ξ εθιρμόπ μξσ είμαι η αιςία πξσ δημιξσογήθηκαμ και ςα δύξ blogs μξσ, ςξ Craftaholic και η Σξτή Κξσκξσβάγια, αλλά και ασςό εδώ ςξ πεοιξδικό.

Ερμιόνη Δίμαι η Δομιόμη, εογαζόμεμη μαμά δύξ σπέοξυχμ μικοώμ κξοιςριώμ και εμθξσριώδηπ food blogger. Η κξσζίμα ςξσ ρπιςιξύ είμαι ξ αγαπημέμξπ μξσ υώοξπ, ςξ βαρίλειό μξσ, έμαπ υώοξπ έμπμεσρηπ και δημιξσογίαπ. Η μαγειοική είμαι ςξ αγυξλσςικό μξσ αλλά και ξ καλύςεοξπ ςοόπξπ μα πεοιπξιηθώ ςα αγαπημέμα μξσ ποόρχπα και μα εκτοάρχ ςημ αγάπη πξσ μιώθχ για εκείμα. Λαςοεύχ μα φήμχ μπιρκόςα και κέικ, είμαι εθιρμέμη ρςη ρξκξλάςα και ςη nutella και θα μπξοξύρα μα ζχ μόμξ με ρξσβλάκια και παγχςά. Τξ The one with all the tastes είμαι ξ μικοόπ μξσ υώοξπ ρςξ διαδίκςσξ, με εύκξλεπ, δξκιμαρμέμεπ και ποχςόςσπεπ ρσμςαγέπ, αλλά και ιρςξοίεπ από ςημ καθημεοιμόςηςα ςηπ ξικξγέμειαπ μξσ.


Βέρα Δίμαι η Βέοα και είμαι η Owl Mommy! Μαμά blogger και μαμά κξσκξσβάγια δηλαδή! Μξσ αοέρξσμ ξι βόλςεπ και ξι δημιξσογικέπ δοαρςηοιόςηςεπ! Λίγεπ καςαρκεσέπ, λίγα παιδικά παιυμίδια, λίγη μαγειοική και ζαυαοξπλαρςική, γεμικά λίγξ απʼ όλα! Ασςά γοάτχ και ρςξ blog μξσ. Μξσ αοέρει μα μξιοάζξμαι όςι βοίρκχ εμδιατέοξμ από ασςά πξσ διαβάζχ, αγξοάζχ ή ρσζηςώ ρςημ καθημεοιμόςηςα μξσ. Και όλα ασςά με θεςική και αιριόδξνη εμέογεια! Μπξοείςε μα με διαβάρεςε ρςξ owlmommy.blogspot.gr. Δίμαι ρίγξσοη όςι θα ραπ μεςαδώρχ ςξ υαμόγελξ μξσ!

Σοφία Δίμαι η Σξτία ςξσ ShareYourLikes.gr. Ασςή πξσ όςαμ γοάτει, εκτοάζεςαι ραμ μα μιλάει ρςιπ τίλεπ ςηπ. Ασςή πξσ έυει χπ τιλξρξτία ζχήπ ςξ μόςξ «Πάρε Το Τίποτα Και Κάντο Κάτι». Λαςοεύχ DIY, διακόρμηρη, τχςξγοατία. Δπιμέμχ ρςημ όμξοτη, εμπμεσρμέμη & δημιξσογική πλεσοά ςηπ ζχήπ ςημ ξπξία μξσ (ναμά)μαθαίμξσμ ξι ήλιξι ςηπ ζχήπ μξσ. Ο Σςεταμάκξπ και ςξ Δχοξθεάκι! Μαζί ρξσ αρέσει 

μοιράζομαι

ό,τι

μου

Meet the team…


Κατερίνα και Κάλη Καςεοίμα και Κάλη, δύξ γσμαίκεπ, ρύζσγξι, μηςέοεπ, αδεοτέπ... Μέρα ρςημ βαβξύοα ςηπ καθημεοιμόςηςαπ βοίρκξσμε λίγξ ποξρχπικό υοόμξ μα μξιοαρςξύμε μαζί ραπ όλα ασςά πξσ μαπ εμδιατέοξσμ και κάμξσμ ςημ καθημεοιμόςηςά μαπ γλσκιά ραμ... μέλι!! Θα μαπ βοείςε ρςξ «Αμθξμέλι», έμα blog πξικίληπ ύληπ με επίκεμςοξ ςξ παιδί και ςημ ξικξγέμεια. Τξ Αμθξμελάκι, ςξ διαδικςσακό παιδί μαπ, απξςελεί για εμάπ μια κσφέλη δημιξσογικόςηςαπ, αιριξδξνίαπ και ποξώθηρηπ ςηπ σγιξύπ ξικξγεμειακήπ ζχήπ, ρςξιυεία πξσ θεχοξύμε απαοαίςηςα για έμα μέξ άμθοχπξ πξσ φάυμεςαι, εοεσμά, μαθαίμει και θέλει μα μημ μέμει ρςάριμξπ αλλά μα ενελίρρεςαι χπ άςξμξ αλλά και χπ μέλξπ ασςήπ ςηπ κξιμχμίαπ. www.anthomeli.com, email : kathycallie@gmail.com

Λίτςα Δίμαι η Λίςρα, αλλά ακξύχ και ρςξ Γαοξσταλιά (εμίξςε και ρςξ Fraulitsa). Μαμά ςξσ Φαίδχμα και ςξσ Οοτέα, ρύζσγξπ, Αμθοχπξλόγξπ ρςα υαοςιά μα και ρςξ πμεύμα. Δεμ είμαι ρσγγοατέαπ, ζαυαοξπλάρςιρρα, διακξρμήςοια ή τχςξγοάτξπ, μα ποξρπαθώ μα ςα παμςοέφχ όλα μαζί ρςξ blog μξσ «Home is where your story begins…», ςξ ξπξίξ απξςελεί για μέμα διένξδξ από ςη οξσςίμα μξσ, ρςημ ποξρπάθειά μξσ μα βάλχ ρε ςάνη ςιπ αςελείχςεπ ιδέεπ μξσ και μα ςιπ σλξπξιήρχ. Αμ με φάνεςε, πιθαμόμ μα με βοείςε ρε κάπξιξ καςάρςημα με είδη ρπιςιξύ, είδη ζαυαοξπλαρςικήπ ή ανερξσάο. Διατξοεςικά θα με βοείςε ρςξ www.fraulitsasworld.blogspot.com και ρςξ fworld.lc @gmail.com Καλό νετύλλιρμα!


Λαμπρινή Με λέμε Λαμποιμή αλλά πξλλξί με ξμξμάζξσμ και Λαμποξύκα από ςξμ ςίςλξ ςξσ blog μξσ. Οι ςοειπ κόοεπ μξσ ήςαμ η ατξομή για μα δημιξσογήρχ ςημ Λαμποξύκα μξσ όςαμ νεκίμηρα μα μξιοάζξμαι ςιπ ιδέεπ μξσ για ςημ διακόρμηρη ςχμ παιδικώμ δχμαςίχμ ςξσπ αλλά και ςιπ ςξύοςεπ ςχμ γεμεθλίχμ ςξσπ. Τξ μεγαλύςεοξ πάθξπ μξσ είμαι μα δίμχ μέα ζχή ρςα παλιά αμςικείμεμα αλλά και μα δημιξσογώ καιμξύοια με εύκξλξσπ και γοήγξοξσπ ςοόπξσπ. Τξ καιμξύοιξ μξσ υόμπι είμαι ςξ πλένιμξ και η μεγάλη μξσ αγάπη είμαι η τχςξγοατική μηυαμή μξσ ατξύ μέρα από ςημ δική ςηπ μαςιά παοξσριάζχ όλεπ ςιπ δημιξσογίεπ μξσ. Καλή αμάγμχρη!

Σοφία Δίμαι η Σξτία και θα με βοείςε ρςξ crafts-and-me.blogspot.gr. Μπήκα ρςξμ μαγικό κόρμξ ςξσ blogging ςξ καλξκαίοι ςξσ 2009 όςαμ βοέθηκα, λόγχ ςηπ δξσλειάπ ςξσ ρσζύγξσ μξσ, ρ ΄ έμα μηρί ςξσ Αιγαίξσ. Τώοα πια ραπ γοάτχ από ςημ πόλη μξσ και είμαι μια εσςσυήπ εογαζόμεμη μαμά ςοιώμ μικοώμ παιδιώμ πξσ αγαπά ςημ ξικξγέμεια, ςιπ υειοξςευμίεπ και ςη ζαυαοξπλαρςική – ασςή είμαι άλλχρςε και η θεμαςξλξγία ςξσ blog μξσ. Τξ crafts-and-me είμαι ξ υώοξπ πξσ με βξηθά μα υαλαοώρχ και μα μξιοάζξμαι μαζί ραπ εικόμεπ απ΄ όλα όρα τςιάυμχ με πξλύ αγάπη ρςξμ λίγξ υοόμξ πξσ μέμει και για εμέμα. Φσρικά, θα υαοώ μα ραπ ρσμαμςήρχ κι εκεί! Ποξπ ςξ παοόμ, ραπ εύυξμαι καλή αμάγμχρη!


Ελπίδα Δίμαι η Δλπίδα, η μαμά ςξσ Νικόλα. Δναιςίαπ ςξσ νεκίμηρα ςξ twoboysandhope.gr δύξ (και κάςι) υοόμια ποιμ για μα καςαγοάτχ ςημ καθημεοιμόςηςά μαπ. Σαμ έμα ημεοξλόγιξ... Πχπ πεομάει ξ καιοόπ μεγαλώμξμςαπ μαζί ςξσ.. Δμείπ κι ασςόπ... Δοαριςέυμηπ ζαυαοξπλάρςιρρα, τχςξγοάτξπ, crafter..Καλλιςευμικόπ ςύπξπ δηλαδή.. Μξσ αοέρει μα καςαπιάμξμαι με πξλλά ποάγμαςα. Να δξκιμάζχ,μα τςιάυμχ, μα δημιξσογώ... Για μέμα και για όρξσπ αγαπώ... Αιριόδξνη και πάμςα υαμξγελαρςή.. μξιοάζξμαι ςιπ ρσμςαγέπ, ςα παιυμίδια, ςιπ καςαρκεσέπ και ςημ καθημεοιμόςηςά μαπ ρςξ twoboysandhope.gr


Από τα blogs μας… Υπάουει άμθοχπξπ πξσ δεμ ςξσ αοέρξσμ ξι ςαυύςαςεπ και πεμςαμόρςιμεπ ρσμςαγέπ; Δεμ μξμίζχ! Ασςή η ρσμςαγή ςηπ Δομιόμηπ για εύκξλα λαζάμια με ςσοιά, μςξμάςα και βαριλικό θα γίμει η αγαπημέμη ρξσ! Διάβαρε πεοιρρόςεοα κάμξμςαπ κλικ εδώ.

The one with all the tastes


Διακόρμηρη με Φθιμξπωοιμά Φύλλα

Γράφει η Βέρα από το Owl Mommy


Μεςά από αοκεςό καιοό, ναμαγοάτχ εδώ ρςξ αγαπημέμξ μαπ πεοιξδικό Cook, Craft, Create και μξσ αοέρει πξσ νεκιμάμε με τθιμξπχοιμό ρυξλικό ςεύυξπ για μα πάοξσμε έμπμεσρη για μα νεκιμήρξσμε ςη ρεζόμ δημιξσογικά! Πάμςα μξσ άοεραμ ςα περμέμα κίςοιμα τύλλα ςξσ τθιμξπώοξσ. Έυξσμ μία δική ςξσπ γήιμη μξμαδική ξμξοτιά. Δίμαι ξ ςοόπξπ πξσ απξυαιοεςά η τύρη ςξ ζερςό καλξκαίοι πξσ πέοαρε. Τι πιξ νευχοιρςό από ασςό; Έςρι απξτάριρα ασςή ςη υοξμιά μα διακξρμήρχ με τύλλα διάτξοεπ γχμιέπ ςξσ ρπιςιξύ. Τξ κύοιξ σλικό ςξ βοίρκεςε παμςξύ, ρςξμ κήπξ ραπ, ρςη βεοάμςα ραπ ή ακόμα και ρςημ πλαςεία ςηπ πόληπ ραπ! Για μα σιξθεςήρεςε ασςή ςημ ιδέα διακόρμηρηπ εκςόπ από νεοά τύλλα, θα υοειαρςείςε αμενίςηλξσπ μαοκαδόοξσπ ρε υοώμαςα πξσ ραπ αοέρξσμ και γκλίςεο ή υοσρόρκξμη.

Πξλύ όμξοτξ ρυέδιξ γίμεςαι αμ υοχμαςίρεςε ςα τύλλα ραπ κάμξμςαπ μικοέπ βξύλεπ ή αμ ρυεδιάρεςε με υοώμα ςα τσρικά «μεοά» ςξσ τύλλξσ. Ποξρξυή: ςα νεοά τύλλα είμαι πξλύ εσαίρθηςα και ρπάμε.


Βάζεςε λίγη σγοή κόλλα ρε ρημεία ςξσ τύλλξσ πξσ θέλεςε μα ταίμξμςαι υοσρά και οίυμεςε ςη υοσρόρκξμη. Μεςά, μπξοείςε μα ςα κοεμάρεςε πεομώμςαπ μία λεπςή κλχρςή. Μπξοείςε μα βάλεςε ασςή ςη τθιμξπχοιμή γιολάμςα μποξρςά από μία κξομίζα.


Μια επίρηπ όμξοτη ιδέα είμαι μα διακξρμήρεςε με τθιμξπχοιμά τύλλα ςξ δίρκξ με ςα κεοιά. Μπξοείςε απλά μα ςα ςξπξθεςήρεςε αμάμερα ρε πξλλά λεσκά κεοιά ή μα τςιάνεςε μια απλή ρύμθερη με σλικά πξσ ήδη έυεςε, όπχπ έμα μεγάλξ κεοί, λίγη λιμάςρα και τσρικά ςα δικά ραπ ρςξλιρμέμα τύλλα.

Καλό Φθιμόπχοξ!


Ρξλόι Τξίυξσ Από Φελλό


ΡΟΛΟΙ ΤΟΙΧΟΥ ΑΠO ΦΕΛΛΟ Γράφει η Σοφία του Share Your Likes Δίςε έυξσμε ρςξ ρπίςι μαθηςέπ μικοήπ ηλικίαπ, είςε μεγαλύςεοξσπ, έμα είμαι ςξ ρίγξσοξ. Η ρχρςή ξογάμχρη βξηθά ρςη μελέςη. Χοήριμξ εογαλείξ παοαμέμει διαυοξμικά ςξ οξλόι. Αμ τςιαυςεί ρςα γξύρςα ςξσ καςόυξσ, δε θα βλέπει ςημ ώοα μα διαβάρει! Υπεοβξλέπ! Υλικά: Έμα κξμμάςι τελλξύ πάυξσπ 2 υιλιξρςώμ Μηυαμιρμό οξλξγιξύ Κξπίδι Μξλύβι Χάοακα Ψαλίδι Κξοδέλεπ Ασςξκιμηςάκια (ή άλλα μικοξρκξπικά αμςικείμεμα) Κόλλα

1. Σημείχρε με ςξ μξλύβι πάμχ ρςξ τελλό ςημ επιθσμηςή διάρςαρη (εδώ 25υ30εκ.). Κόφε με ςξ κξπίδι.

3.Κόλληρε ςιπ κξοδέλεπ με ρςικ για υαοςί και ςα ασςξκιμηςάκια με θεομξκόλλα ή ςαιμία διπλήπ όφεχπ.

4. Τξπξθέςηρε ςξμ μηυαμιρμό οξλξγιξύ ρςημ 2. Μάοκαοε με έμα μξλύβι ςξ κέμςοξ ςξσ πίρχ όφη. Κόλληρέ ςξμ για καλύςεοη εταομξγή πλαιρίξσ πξσ έυειπ (και απξςελερμαςικόςεοη δημιξσογήρει. καςαμξμή ςξσ ρσμξλικξύ Σσγκέμςοχρε ςιπ βάοξσπ). κξοδέλεπ και ςα ασςξκιμηςάκια. 5. Με ςημ ξπή πξσ Πειοαμαςίρξσ. δημιξσογήθηκε, Δημιξύογηρε ρσμαομξλόγηρε ςξσπ υχοίρμαςα, δείκςεπ πάμχ ρςξ ρςεοεώμξμςάπ ςα μηυαμιρμό. ποξαιοεςικά με Κοέμαρέ ςξ!  καοτίςρεπ, έχπ όςξσ καςαλήνειπ ρςξ Μέχρι το επόμενο τεύχος, ακοιβέπ ςελικό συνέχισε να παίρνεις το τίποτα ρυέδιξ. και να το κάνεις κάτι! ;)


Ασςά ςα εύκξλα ςσοξπιςάκια υχοίπ τύλλξ είμαι ιδαμικά για ςξ ρυξλικό ρμακ, ςξ ςαπεοάκι ςηπ δξσλειάπ, ςξ πάοςι ή για μια υαλαοή βοαδιά με τίλξσπ. Φςιάνςε ςα και ατήρςε ςα μικοά παιδιά μα ραπ βξηθήρξσμ ρςξ ζύμχμα. Σαπ εγγσώμαι όςι θα ςξ εσυαοιρςηθξύμ!

Τσοξπιςάκια υωοίπ τύλλξ


Μεοίδεπ: 45-50 / Ποξεςξιμαρία: 15’ / Ψήριμξ: 25-30’ 250 γοαμμ. μαογαοίμη 300 γοαμμ. ελαιόλαδξ 3 μεγάλα ασγά 500 γοαμμ. αλεύοι πξσ τξσρκώμει μόμξ ςξσ 500 γοαμμ. αλεύοι ξλικήπ άλερηπ ½ κξσςαλάκι ςξσ γλσκξύ πιπέοι ½ κξσςαλάκι ςξσ γλσκξύ πάποικα 800 γοαμμ. τέςα πικάμςικη, ςοιμμέμη 300 γοαμμ. καρέοι, ςοιμμέμξ 1 μεγάλξ ασγό, υςσπημέμξ 2 κξσςαλιέπ μασοξκξύκι για ςξ παρπάλιρμα

Εςξιμάζξμςαι ρε 15’

[1] Ποξθεομαίμξσμε ςξ τξύομξ μαπ ρςξσπ 160 βαθμξύπ με αέοα και ρςοώμξσμε με λαδόκξλλα 2 μεγάλα ςαφιά. [2] Βάζξσμε ςη μαογαοίμη, ςξ ελαιόλαδξ, ςα ασγά, ςξ αλεύοι, ςξ πιπέοι και ςημ πάποικα ρςξμ κάδξ ςξσ μίνεο και ςα δξσλεύξσμε με ςξ εογαλείξ πξσ λέγεςαι γάμςζξπ. Σςαμαςάμε ςη λειςξσογία ςξσ μίνεο μόλιπ εμχθξύμ όλα ςα σλικά. [3] Ποξρθέςξσμε ςη τέςα και ςξ καρέοι και ζσμώμξσμε με ςα υέοια μαπ. [4] Πλάθξσμε ςη ζύμη ρε μεγαλξύςρικα μπαλάκια, ςα πιέζξσμε ελατοά με ςιπ παλάμεπ μαπ μα πλαςύμξσμ και ςα ςξπξθεςξύμε ρςξ ςαφί, ατήμξμςαπ λίγη απόρςαρη μεςανύ ςξσπ. [5] Αλείτξσμε ςημ επιτάμεια ςξσπ με ςξ υςσπημέμξ ασγό και ςα παρπαλίζξσμε με ςξ μασοξκξύκι. [6] Ψήμξσμε ςα ςσοξπιςάκια για 25-30’ μέυοι μα τξσρκώρξσμ και μα οξδίρξσμ. Από ςημ Εομιόμη και ςξ The one with all the tastes


Από τα blogs μας… Η Καςεοίμα και η ξικξγέμειά ςηπ επιρκέτθηκαμ πέοσρι ςη γιξοςή κάρςαμξσ ρςα Πεςοξκέοαρα. Μαπ πεοιγοάτξσμ ςημ όμξοτη εμπειοία ςξσπ ρε μια υξοςαρςική αμάοςηρη. Μήπχπ μα βάλειπ κι ερύ ρςξ ποόγοαμμα τέςξπ μια αμςίρςξιυη εκδοξμή; Διάβαρε πεοιρρόςεοα κάμξμςαπ κλικ εδώ.

Anthomeli


Πεπ μξσ πόρεπ τξοέπ υοειάρςηκεπ πξλύυοχμξ ρπάγγξ για μια καςαρκεσή, έμα πεοιςύλιγμα δώοξσ, βοε αδεοτέ, και δεμ είυεπ; Η Σξτία ρξσ δείυμει πώπ μα τςιάνειπ ςξμ δικό ρξσ δίυοχμξ ρπάγγξ (baker’s twine) εύκξλα και γοήγξοα. Διάβαρε πεοιρρόςεοα κάμξμςαπ κλικ εδώ.

Share your likes


Φθιμξπωοιμά ταμαοάκια Γράφει η Ελπίδα από το «Two boys and hope»


Υπξδευόμαρςε ςξ Φθιμόπχοξ με όμξοτα ταμαοάκια.

Υλικά:

Με ςξ πιμέλξ απλώμξσμε έμα ρςοώμα κόλλαπ πάμχ ρςξ βάζξ.


Κξλλάμε ποξρεκςικά ςξ τύλλξ πάμχ ρςξ βάζξ.

Απλώμξσμε κόλλα και πάμχ ρςξ τύλλξ.

Με ςξμ ίδιξ ςοόπξ ρσμευίζξσμε μέυοι μα καλστθεί γύοχ γύοχ όλξ ςξ βάζξ.

 Καλό θα ήςαμ μα μημ υοηριμξπξιήρξσμε εμςελώπ νεοά τύλλα γιαςί δεμ θα μπξοέρξσμ μα κξλλήρξσμ καλά πάμχ ρςξ βάζξ.  Αμςί για τσρικά τύλλα μπξοξύμε μα υοηριμξπξιήρξσμε και σταρμάςιμα.


Τξ ατήμξσμε μα ρςεγμώρει καλά. Όςαμ ρςεγμώρει, η κόλλα γίμεςαι διάταμη.

Μπξοξύμε επίρηπ μα ςσλίνξσμε ρπάγκξ ή κξοδόμι ή ρκξιμί γύοχ από ςξ άμξιγμα.

Βάζξσμε μέρα κεοάκια οερώ και απξλαμβάμξσμε ςα υοώμαςα ςχμ τύλλχμ καθώπ τχςίζξμςαι..

Καλό Φθιμόπωοξ !!!


Από τα blogs μας… Δίμαι γμχρςό όςι ξι μικοέπ αλλαγέπ ρςη διακόρμηρη ςξσ ρπιςιξύ ρςημ αλλαγή κάθε επξυήπ μαπ αμαμεώμξσμ. Η Αθημά ρξσ δίμει ιδέεπ για τθιμξπχοιμό ρςξλιρμό με μηδαμιμό κόρςξπ, ανιξπξιώμςαπ σλικά πξσ έυειπ ήδη ρςξ ρπίςι και θηρασοξύπ ςηπ τύρηπ. Διάβαρε πεοιρρόςεοα κάμξμςαπ κλικ εδώ.

Craftaholic


Φωτεινόσ πίνακασ. Για το παιδικό δωμάτιο και όχι μόνο!

Γράφει η Λαμπρινή από τo «Λαμπρούκα»


Τα υλικά που κα χρειαςτϊ για το πρϊτο βιμα

-ζνα καμβά -φφαςμα λίγο μεγαλφτερο από τον καμβά -ςυρραπτικό -διάφανο πλαςτικό αυτοκόλλθτο(που ντφνουμε τα βιβλία) -μαρκαδόρο για να γράψω ζνα μινυμα -κοφτερό μαχαίρι ι φαλτςζτα για να χαράξω τα γράμματα

Πρϊτο βιμα

Στερεϊνω το φφαςμα ςτον καμβά με το ςυρραπτικό

Τα υλικά που κα χρειαςτϊ για το δεφτερο βιμα

Κολλάω το αυτοκόλλθτο ςτο φφαςμα και γράφω

Χαράηω τα γράμματα και τα αφαιρϊ

-χρϊματα και πινζλο -κατςαβίδι ι ζνα μυτερό αντικείμενο (για να ανοίξω τισ τρφπεσ) -χριςτουγεννιάτικα φωτάκια (διάφανα ι πολφχρωμα)

Δεφτερο βιμα Χρωματίηω τα γράμματα και αφαιρϊ το υπόλοιπο πλαςτικό

Κάνω τρφπεσ εκεί που κζλω να βάλω τα φωτάκια

Βάηω ζνα φωτάκι ςε κάκε τρφπα


Όνειρα γλυκά, με αγάπθ, φωτεινά!

Καλι επιτυχία!


Μανιλαοάκια λεβάμςαπ για ςα οξύυα

Γράφει η Αθηνά από το Craftaholic


Η αλλαγή ςηπ επξυήπ ρημαςξδξςεί και ςημ αλλαγή ςηπ… γκαομςαοόμπαπ! Μια δξσλειά πξσ κάθε μξικξκσοά μξμίζχ πχπ απευθάμεςαι είμαι ξι λεγόμεμεπ «μςξσλάπεπ». Τα καλξκαιοιμά οξύυα απξθηκεύξμςαι, ςα υειμεοιμά καςεβαίμξσμ. Πξλλέπ τξοέπ ρςα μςξσλάπια και ρςα ρσοςάοια μαπ αοέρει μα βάζξσμε κάπξιξ αοχμαςικό για μα δίμει ένςοα τοερκάδα ρςα οξύυα μαπ! Δγώ θα ραπ ποξςείμχ ςη λεβάμςα, γμχρςή ρε όλξσπ για ςξ σπέοξυξ άοχμά ςηπ. Αμ ςημ έυεςε ρςξμ κήπξ, όπχπ εμείπ, κόφςε ςημ και απξνηοάμεςέ ςημ ώρςε μα πέρξσμ ξι ρπόοξι ςηπ. Μπξοείςε επίρηπ μα ςημ αγξοάρεςε ρε καςαρςήμαςα με βιξλξγικά ποξψόμςα. Θα ραπ δείνχ πώπ μα τςιάνεςε σταρμάςιμεπ θήκεπ (μανιλαοάκια) για ςη λεβάμςα ραπ μέρα ρε λίγα λεπςά. Υλικά πξσ θα υοειαρςξύμε: •λεβάμςα •μικοά κξμμάςια ύταρμα •οαπςξμηυαμή •κλχρςή και βελόμι •φαλίδι •υχμί


Παίομξσμε δύξ κξμμάςια ύταρμα ςηπ επιλξγήπ μαπ και κόβξσμε δύξ ςεςοάγχμα κξμμάςια ρςξ μέγεθξπ πξσ θέλξσμε.

Τξπξθεςξύμε ςξ έμα κξμμάςι πάμχ ρςξ άλλξ με ςιπ «καλέπ» πλεσοέπ μα κξιςιξύμςαι ρςξ ερχςεοικό. Γαζώμξσμε με εσθεία οατή γύοχ γύοχ, ατήμξμςαπ μία μικοή ςούπα αμξιυςή.

Από ςημ ςούπα πξσ ατήραμε γσοίζξσμε ςξ μανιλαοάκι μέρα ένχ. Παίομξσμε έμα υχμί, ςξ βάζξσμε ρςημ ςούπα και γεμίζξσμε με ςη λεβάμςα ςξ μανιλαοάκι μαπ. Ασςό ήςαμ! Έςξιμξ μέρα ρε λίγα λεπςά! Φςιάνςε όρα θέλεςε ρε ξ,ςι μεγέθη και υοώμαςα ραπ αοέρξσμ και ςξπξθεςήρςε ςα ρςα ρσοςάοια ραπ. Τα οξύυα ραπ θα μξρυξβξλάμε!


Από τα blogs μας… Ο Νικόλαπ και η Δλπίδα μαπ δείυμξσμ πώπ μα ζχγοατίρξσμε υοηριμξπξιώμςαπ τθιμξπχοιμά τύλλα. Μία πξλύ εύκξλη και διαρκεδαρςική δοαρςηοιόςηςα για ςα ήρσυα μερημέοια ςξσ τθιμξπώοξσ και όυι μόμξ… Διάβαρε πεοιρρόςεοα κάμξμςαπ κλικ εδώ.

Two boys and hope


Γράφουν οι Κατερίνα και η Κάλη από το «Ανθομέλι»

Αμακσκλώμξμςαπ παλιέπ κξομίζεπ ή καδοάκια


Ποιμ λίγξ καιοό, και μιαπ και ςξ τθιμόπχοξ μπήκε πια για ςα καλά, ςακςξπξιώμςαπ ςιπ μςξσλάπεπ, βοήκα αμάμερα ρςα οξύυα και ςα κξσςιά κάπξιεπ ρακξύλεπ με υαοςόμια και υειοξςευμίεπ για ςα παιδιά. Δκεί, κάπξσ αμάμερα ρςξμ υαοςξυαμό, αμακάλσφα ςξ πίρχ μέοξπ από έμα καδοάκικξομίζα πξσ ποξταμώπ είυε ρπάρει. Ποξβλημαςιρμέμη αουικά για ςξ αμ έποεπε μα ςξ πεςάνχ ή μα ςξ κοαςήρχ, ςελικά πήοα ςημ απόταρή μα ςξ κοαςήρχ και όμςχπ δεμ μξσ βγήκε ρε κακό. Απξτάριρα, λξιπόμ, μα ςξ μςύρχ με κάπξιξ ύταρμα (μποξρςά και πίρχ) και μα δημιξσογήρχ έςρι έμα μικοό ρςαμς για post it ρημειώρειπ, υχοίπ όμχπ ασςό μα είμαι δερμεσςικό. Τξ ρσγκεκοιμέμξ diy μπξοεί μα υοηριμξπξιηθεί επίρηπ χπ κξομίζα για τχςξγοατίεπ, χπ έμα ρςήοιγμα για ςξ ποόγοαμμά ςχμ παιδιώμ ρςξ ρυξλείξ ή απλά χπ διακξρμηςικό.

Υλικά για ςξ ρςαμς: •Τξ πίρχ μέοξπ από μια παλιά κξομίζα ή καδοάκι με ρςήοιγμα •Ύταρμα πξσ αοκεί μα καλύφει ςημ μποξρςιμή αλλά και ςημ πίρχ επιτάμειά ςξσ (εδώ μα σπξλξγίρξσμε όςι θα υοειαρςξύμε και λίγξ πεοιρρόςεοξ για μα τςιάνξσμε ςα διακξρμηςικά λξσλξύδια) •Ψαλίδι •Κόλλα ρε ρποέι (βεμζιμόκξλα) •Παλιέπ ετημεοίδεπ για μα μημ λεοώρξσμε •Έμα πακέςξ με ασςξκόλληςα ρημειώρεχμ (post it)


Κόβξσμε ςξ ύταρμα λίγξ μεγαλύςεοξ από ςημ μποξρςιμή επιτάμεια. Ψεκάζξσμε με ςημ κόλλα, ςξ κξλλάμε ποξρεκςικά ώρςε μα μημ ζαοώμει και μεςά κξλλάμε ςξ ύταρμα πξσ πεοιρρεύει ρςξ πίρχ μέοξπ ςηπ επιτάμειάπ μαπ. Αμάλξγα με ςημ θέρη πξσ σπξλξγίζξσμε μα ςξ ςξπξθεςήρξσμε ίρχπ ρε ασςό ςξ ρημείξ μα έυξσμε ςελειώρει. Όμχπ εγώ ςξ ταμςαζόμξσμ μα μπξοεί μα ςξπξθεςηθεί και κάπξσ πξσ μα μημ έυει απαοαίςηςα πλάςη ρε ςξίυξ. Γι ασςό και έποεπε μα ςξ μςύρχ και ρςξ πίρχ μέοξπ ςξσ. Υπξλξγίζξσμε πόρξ ύταρμα θα υοειαρςξύμε και ςξπξθεςώμςαπ ςξ δξκιμαρςικά πάμχ ρςημ πίρχ επιτάμειά μαπ δημιξσογξύμε μια ρυιρμή με ςξ φαλίδι για μα πεοάρξσμε ςξ "ρςήοιγμα" ςηπ κξομίζαπ. Ποώςα πεομάμε ςξ ρςήοιγμα μέρα από ςημ ρυιρμή και μεςά κξλλάμε ςξ ύταρμα με ςημ κόλλα, αουικά από ςημ πάμχ πλεσοά και ύρςεοα από ςημ κάςχ για μα μημ ςξ κξλλήρξσμε ρςοαβά. Κόβξσμε ςξ ύταρμα πξσ ίρχπ πεοίρρεφε γύοχ γύοχ μιαπ για μα μημ ταίμεςαι από μποξρςά.


Υλικά για ςα σταρμάςιμα λξσλξύδια: •ςρόυα ή ύταρμα υξμςοό •πεοιρρεύμαςα από ύταρμα πξσ υοηριμξπξιήραμε ρςημ ποώςη καςαρκεσή •κόλλα ρε ρποέι ή πιρςόλι ριλικόμηπ •φαλίδι


Λόγχ ςξσ όςι η κξομίζα μξσ ήςαμ μεγαλξύςρικη, έμα post it μόμξ δεμ θα ήςαμ αοκεςό για μα ςημ γεμίρει. Έςρι πήγα έμα βήμα παοαπάμχ και έτςιανα λξσλξύδια από ςξ ύταρμα πξσ πεοίρρεφε για μα δημιξσογήρχ μια ιρξοοξπία.

Γίμξμςαι πξλύ εύκξλα! Κόβξσμε έμα άλλξ παμί ή έμα κξμμάςι ςρόυα ρε ρςοόγγσλξ ρυήμα και ςξ υοηριμξπξιξύμε χπ βάρη. Τξ παμί πξσ θα υοηριμξπξιήρξσμε (ασςό πξσ πεοίρρεφε από ςημ ποώςη καςαρκεσή) καλό θα είμαι μα είμαι μακοόρςεμξ. Κάμξσμε ρςημ άκοη ςξσ έμαμ κόμπξ και ςξ κξλλάμε ρςξ κέμςοξ ςξσ σταρμάςιμξ κύκλξσ πξσ δημιξσογήραμε αουικά. Έπειςα ρςοίβξμςαπ ςξ παμί έςρι ώρςε μα μξιάζει με τίδι κξλλάμε γύοχ από ςξμ κόμπξ δημιξσογώμςαπ έμα ραλιγκάοι εμώ ςξ ρςοίβξσμε. Τξ ατήμξσμε μα ρςεγμώρει και μεςά ςξ κξλλάμε ρςημ αουική μαπ καςαρκεσή ρε όπξιξ ρημείξ θέλξσμε. Μπξοξύμε μα τςιάνξσμε πξλλά λξσλξύδια μεγάλα ή μικοά και μα τςιάνξσμε μια ρύμθερη.


Τελικό ρςάδιξ είμαι μα κξλλήρξσμε ςιπ ασςξκόλληςεπ ρημειώρειπ μαπ ή έμα μπλξκάκι ρπιοάλ, ή μία τχςξγοατία ή ςξ ποόγοαμμα μαπ.

Δίμαι έμα πξλύ όμξοτξ δχοάκι για ςημ θεία, ςημ γιαγιά ςξμ μπαμπά ή ςημ μξμά αμάλξγα τσρικά με ςξ ύταρμα πξσ θα υοηριμξπξιήρξσμε. Σε πεοίπςχρη πξσ θα ςξ κάμξσμε δώοξ ρε άμςοα ίρχπ θα μπξοξύραμε μα παοαλείφξσμε ςα λξσλξύδια και μα βάλξσμε ίρχπ μια τχςξγοατία όπχπ και μα υοηριμξπξιήρξσμε έμα καοώ ή οιγέ ύταρμα ή ακόμη κι έμα μξμόυοχμξ.

Δμείπ ραπ δίμξσμε ςημ έμπμεσρη, ερείπ βάλςε ςημ ταμςαρία ραπ και νεκιμήρςε! Καλή επιςσυία! ++


Από τα blogs μας… Η Βέοα είμαι γμχρςό όςι λαςοεύει ςα ρςετάμια και τοξμςίζει μα τςιάνει έμα για κάθε επξυή. Τξ τθιμόπχοξ δεμ θα μπξοξύρε μα μείμει παοαπξμεμέμξ, ρχρςά; Σξσ δείυμει πώπ μα τςιάνειπ κι ερύ βήμα βήμα έμα ρςετάμι με τσρικά σλικά. Διάβαρε πεοιρρόςεοα κάμξμςαπ κλικ εδώ.

Owl Mommy


Αμ ρςξ ρπίςι ρξσ σπάουει ςζάκι και δεμ νέοειπ πώπ μα ςξ διακξρμήρειπ τθιμξπχοιμά, ρίγξσοα θα εμςσπχριαρςείπ με ςιπ ποξςάρειπ ςηπ Λαμποιμήπ. Διάβαρε πεοιρρόςεοα κάμξμςαπ κλικ εδώ.

Λαμπρούκα


Δημιουργήθηκε τον Οκτώβριο του 2014. Όλες οι φωτογραφίες και τα κείμενα ανήκουν στις δημιουργούς. Επιμέλεια περιεχομένου: Κάκου Αθηνά ΢υγγραφική ομάδα: -Ερμιόνη από το «The one with all the tastes” -Λίτσα από το “Home is where your story begins” -Βέρα από το “Owl Mommy” -΢οφία από το“Share your likes” -Λαμπρινή από το «Λαμπρούκα» -Αθηνά από το“Craftaholic” -Κατερίνα και Κάλη από το «Ανθομέλι» -Φένια από το «Πλεγμένα από τα χέρια» -΢οφία από το “Crafts and me” -Ελπίδα από το “Two boys and hope”


Profile for Craftaholic

Cook, craft, create_October 2014  

Cook, craft, create_October 2014  

Advertisement