Page 1

y{+ Z©z** Ññ

1


„z 5

p âŠ

™

X »wÑ+Z & §

9

X2

]ÑìÆË g hR, , X3 '

23

]!* ~y W X4

33

¨zÅ]Ñ»

34

µ 5¼

42

X5

X6

b‚gzZ< Øè X7

48 63

X1

m™:Äc* gŠb‚ÃTÔy¨ KZ X8 sg ¬X < Øè»h +] .gzŠ

72

X9

{^ ,Y X10

79

ô=: ZJÅ< Øè X11

86

{û X12 " X13 5E h¤ /ðG3ÒE

89 94 2


°°ZÝ°ZvZp

p âŠ

1971ag â 19 ¦Z { izg8ƋŠ¬w‚M( b‚gzZ < Øè) [ÂÃk , i

~]gßÅ[ {eq -ZÃkZ~ 1984 ˆÆkZX ðƒ ùá 6,gîÆ àS~

kZ ~ w‚MÔ b§kZ X ñƒ ùá3 F,~ m, ôZgzZ ! ²Æ kZQX Š HH ùá iZci +Z FÆ[ B‚ÆãU* ÃgŠËÃ[ÂkZ[ZX ` ¾~Vâ !*

Xì ;g YHùá~]gß5

Øè ZÐg ±ZÆÎâKZ {zÔ ñƒZa b) ÐÚÅb‚gzZ<

~„sÜ~ [ kZ X ÌigzZ Ì~„X Æ xsZ

pg mÐ VƒU Ð ¹ gzZ n

~}g !* Æ b)yZ F, {Š c* i {z X ì Š HHx¯6,b)‰Æ Îâ

X n pgmÐx Â~Š NZ

ςZ)c* -{zXì B bgmÐgñZ àßZ¼ sÜÆnçkZ [Ât ë@*

Æb‚gzZ < Øè ~ }pÆV1 ~uzŠ KZ ä ~X C™7c ðÃ6,VƒU

XìHx¯-6, qçñ

Å] ~g øX ÐZœ~$+Z Å]Ñ»{zÉ 7]xŠê]xÅ< Øè

Å `gΉ „,z ÇÔ,™}WëÐ V!ZœyZ Ã\WLZ ë ìt ]gßuZz h™g (Ztzg »g ïZ ë: ~nçÆV!ZœyZX D™}WëÃLZÐ Ýzg M

tzg ZuzŠ ÌðÃZÎÆä¯}WëÐyZÃLZX M hƒg ZŠ + $Y)~nçÆyZ:gzZ

X „n~$+Zì {zgzZXì ÑZzäàJ -x Zq -ZsÜÃë

Æ Z} .X ì kz= g f » + Y ~ ]gßDgz Z ¬Åy Z Ã] xÅ< Øè 3


Vz9X c* àJ -V â ¨ KZ™á Ð ] Ñ» Û {„ Zg { Z',Ã] xy Z ä Vz9 4E 5…#Æ y Z Z Æ Z} .kZ ?H : ¹ä V,Z  Hg Ö Z »µz — ä èEG # 6,]úŠ Å Ô ä×Ö] oÊ Ü`×

k Ö ^ Î E H Za Ãy Wz } i ä Tƒ D ™—~} g !*

x L Z ä V z9 ìt È » kZ ( 10 Z',Z ) (

] æ l ] ç Û Ö ] ³ ^ ³Ê

Ü Zœ Å Ùb ~ ]gßÅ y Wz } iX ¶?Š Å ]¡ { z Å 7 ?Š 6,‰ C ì g} Š „ ZÍ~ hÆ ½kZ6,gî C Z@ x{ z Ô

ñƒ“t ‚} g ø

Š ñ~ G @* Å< Ø è b§ ~g7 Ì ` W?Š t X Å 7 6,gî ~Ãä Vz9 Æy Wz } i òŠ W~ ä â i kZ X ì : â i »¬ ÐgzŠ ³‚: â i » Vz9X ì

Æ y Wz } i Z # ~ : â i { Š ñ1X å } Y ' !* Á¹ ~ } g !* ÆC Ùb

Ì Z Åw Ñ+ Z kZ Ì[ Z Ôì Š Hƒ† Ÿ Z k HVz hz™~ ] â ¥Åy ¨ KZ ~} g !* Æ ï¢{ Š c* i gz Z É Ü Zœ Å ½Å Vz 9ä ] îh +] .X c* W7t ÛðÃ~ X ì H" $U* B‚

Ð kZXì ]Ñ»±gzZœzgŠuq -Z {zì ð¯ k , ¦ Å]Ñ»ä Dh +] .

pì ;g^\WLZ6,gziÆCz[òZ ì x Âz»nq -Zt Š HHkªtizZ

Æ äƒ œx  » ]Ñ» Zƒ x¥X c* Š™" $U* Šã C" ãzGkZ ä·_}

Æ ]â ¥b§ÏZXì ¨¤ »=gzZ uøq -Z yWC Ù{zXì z)6,gîåB‚

zkzÔ ÇñYƒ°»nÆ+ YÃVz~g ‚„DCZ »y¨ KZ Š H1™nÛ tІŸZ ]Ñ» Zƒx¥X c* Š™" $U* Šã C" ÌÃkZ äï1X σ: ]gz¢Åh eZg –»x AZ

»yYg {n}gøX °» ** 6,gîÁê&&Åy¨ KZ nÆîJ -D´Æ

@* ™o¢ÃŠ ã CÅ< ØèÐ p ÒC ÙDh +] .b§kZX 7]gßðÃ~uzŠ ZÎÆh e Zg –

Xì H7gz$ÃkZÐg ±Z ÌËäkZÔì ;g Y 4


ËÔì/_ .~¡ »y¨ KZ/_ .»< Øè ì ðƒ " $U* Ì]!* t з_h +] .

+] .çOX YY H7Z] .Ð y¨ KZÃkZ b§ Š Zi WÐ kz ˆÅt ÒÃ~y W~gzŠh

& Z »| gîÆ [Z Æ lˆIè Åy¨ KZ ÃkZgzZ ñY c* ¯ ó ó< Øè ÷ ÷ëG # ‚ 㨠KZ ™ƒ

CtsÜäV@ÃÅJ -[Z1Ô ñYH76, îJ -D´y¨ KZ~]Ñ»T ì c* ë› Y™7äz Ì+Š (Z {z n Æ t‘à Zz … ~ ]Ñ» kZÔì b¬ Ð XƒÑZzpg“ _´Ð]Ñ»

-Zt Ôì m»b‚Ø{J -V˜ ä VâZŠb‚} (,} (, ì |q

»Š zÆZ} ,WX H7g ïZ »Š zÆZ} .ÌL .6,gîãZz ä ( 1727 ]Ãz) HEu^ 4&JW^_ZX åHg Z Œ .( 1955]Ãz)í éH 5kE ~Ï0 + i CZf KZÔå‚ rg {oZ 6,Š zÆZ} ÛZ (Origin of Species) q Z âÑZ ÝZ [ Âg

X åy¨ KZI+ M qzgq -Z{z

KZ ä yzg Z e Ög e b§ÏZ

p ÖZ yZØ{ »[  kZ KZ ä kZ Xì Hg Z Œ ÛZ »Š zÆ Z} .6,x £ {Š c* iÐ q -Z ~

Å Ï0 + i ~ i ¸Wä(Creater) Û{ ì ÑX~g¦kZÆ Ï0 + iþ ì H~ " ÅÏ0 + i6, zZÆ}i ~g øÐ i ¸WkZQgzZXZa Õ ÿ ðZ’Z {Š c* iÐ kZ c* -Z q

ä V\J¼%Z X C™7g ï Z » Z} .b‚ ìt |X N W~g¼9g Ñ ~ „³% ðZ’Z LZ ¶ÅÒÃÅ ä™wEZ 6,gîÆ ?Š Å Z} .§ ï Z Ãb‚

X ˆƒx » **

~Š ã Cq -ZsÜ{zX·_-»b‚:gzZì·_-»< Øè: [ÂÃk , i

Æ{Š c* i nÆVÍß-Z [Ât Xì ÒÃq -Z ÅäCÃmyxgŠÆVâzŠÐ U X Vƒn pg/Zz~gz¢~}g !* ÆVâzŠb‚gzZ< Øè σ

Å< Øè6,¯ Åäƒ W, OÐg °Zh +] . vß {z ìt sÜÑ »[ kZ 5


Å< ØègzZ ñY H «gÃ—Æ yZ Ô 2~ [& +E + gEzZ —~}g !* Ɖ ÜZœ kZgzZ

XnYc* ¯(understandable) ê . އnÆyZÉ ÜZœàßZ

qg¨. އq -ZÃ< Øè{z n™Za/_ .t~VÍß,Z¤ /Z[Ât

! x» Å[ kZ ]!* „ âZ q -Š 4, Æ' ÂN Yƒg » nÆ䙷_{¤6, X σ°»nÆ

1999m13 ԋŠ5

+ Z©z

6


X »wÑ+Z & § :ì ¹ä(T.R. Miles) }â Xg WX K

à g »" q n -Z ä Tì ÏÅ ¿, Z w V Å < Ø Zè ñ fÆ èâ ÷ ÷

, Z vßt X ƒ : Š ñ ¶g ªZ z ~ š n Æ Tƒ c* Š É (Dud Cheque)

ó ódZ |p. އ ** ÷ ÷Õå7t âu » e $sú Æ Tì g D ™w E Z p Ö Z

ÇðÃú Æ Tì n à g »" q -Z { z 1ì ] 9q -Z Ð zg Å y !* i °Z ¸ ó óX 7Š ñt âu

Religion and Scientific Outlook, p. 20

7ì‡6,?Š ˊ ã CÅ y Z

} úŠ Æ < Ø è ì t È » y Ò kZ

# ì @* Z ƒ ¾‰ Üz kZ ** ƒ |»q Ë Z # X ì q ~Š NZ Ø{ < ØèXì ã Zg âV K ÷ ÷î¶ì H¿q -Z }X n Y Å" $U* Ù!* C Ð *Š ã zg0 +Z Ŋ NZ { z

1ì {oq -Z sÜy Òt 6,gîð Z’Z ó óX ì·ù » Vzg *µ Z µ ZÉ 7wŠ !*

-ZC q Ù ì @* Y0|+Z q -Z {ot Â} Š 3Š ~hÆÎgzŠÐ Z ¦æ Z #

7 (Demonstrate)~ `g {6,gîkZÃV !ZœÅ< Ø è Xƒ {@x. އnÆ

w ðÃÃkZ {Š c* i Ð kZX ì {o c* òúŠ q -Z sÜ< Ø è n kZX YY H

X 7Ýq

quZzq -Z6,gî{Š ‚Ô Zƒ™f6, zZ »TwÑ+Zg £tX ,™t‹»wZÎkZ

W

X D Y0ZgŠ FÆkZˆÆäW~¿1Xì @* Wà 7


LZ }g ø „ Zg { Z',q { z Špì c k , iq

ì t zgŠ ðZ’Z » kZ X 1

} Q~ ã 0* ÷ ÷î¶ì @* ™ òúŠ ¿q -Z 6,gîÆ w VX ñ Y W~ } @xz Z "Š

Ã} ¢Æ ã 0* nÆ iYÃòúŠ kZ ëZ # 1X ì òúŠ ‚ÐtC ل ó ó Dƒ

pgn Æ jÆ ÎŠgp L gg Ñ" g0 +Z Æ ã 0* ì @* WŪZz  n

X ìg Á :} QL g

Y Z b Z¼Æ kZ 1ñ W: àZg7 » Zg7 òúŠ Z # ì { zzgŠ ZuzŠ X 2

~g7 K Z ó óì wÍ } i ÷ ÷î¶ òúŠt 6,gîÆ w VX Vƒ ì g } Š ð 3Š (patches)

µš ëÃV”‰Æ ð ÑÍÅkZ1X Y W7~ {@x ã ¨ KZ b§ÌË~ ^ Âì © 8k , ¦Å} iÐ }" |gzŠ™JZ6,z Z Z # i ˜ ð Üq -Z }X

hN Š M

@* ƒY b sÜ » ð ÑÍÅkZt ìC Ùª1X 0 +e‰ì Cì ZÃwÍ b§ÏZ ~ kZ { z X À :ì

*Š kZ { z D W~ uZgŠ Z} g ø ë› Ð ] Z@xÆb§kZ1 X 3 (significant fact) |& pÌðÃÐ ] Z@x y ZX

ë› à ©¹ Æ

Ð ë›& pg Ñ" { z ì @* C/ŠZg ø ~ }g !* Æ *ŠèÑqX Cƒ 7Ýq

X ì ðƒ ~½

w Ñ+ Z { zþ t { zgz Zì @* ™† Ÿ Zgz Z q -Z~ w Ñ+ Zg £ L Z ‚fh +] .V Œ

kZ 1ƒ Š H: c* 3Š „ Zg { Z',Ã|ÝZp ¤ /Z ~ Tì w Ñ+ Zg £ 9q -Z Ì

V Œ |ðÃ+ Z n Y HkªÐ XVƒ D W~/Š} g ø U, Z¼Æ

N* g Ú Z { zX ì q { @ x. އ ** -Z Šp] Z & q +y Z9Z 6,gîÆ w VX ì „g Y ð 0*

Æ kZ 1X ì Yw ÂÐ Z z i Z F,ðÃ: gz Z ì $ Ë 3Š Ð Z Ίgp ðÃ: ì @* ƒ

p¤ /Z ìtzz ÅkZ Ô VYX ì @* Y Œ|q -ZÃy Z¼ Z ~ *Š Åb‚Š z !* 8


Å] !* Š{Š ¬ Z . އ (effects)] Z W,Z, Z¼ÆkZ1Ô @* W7Êp] Z & +y Z¼Z

‰y Z¼ Z ë $ ˃ 7¼gz Z ZÎÆkZôÂÅX D Wt ‚} g ø ~ ^

èa Š ã CÅ£zGkZ 1ì£zGq -Z Šp] Z & +y Z¼ZX , ™nÛ Š z » x Âq -Z

X ì C™tÐ Zb‚n kZì 6, /Šô Zß !*

k,Š}g ø ë›& p{ z ì³t „ »†ŸZ}ŠkZ ~ w Ñ+Zg £ 4ƒh X ì b‚äEc* ]G é5šG3E +] .x ** ZuzŠ »Xn W~

C ä·_1 ( 4) …ë› Ð kZ X ì 7~y WÌg £ ZŠt c* -Z ÃX (technical truths) ë›}ä Ý ¬ q

„z F, x Ó{ z Ô

Dƒ [ ø 7Š

# ì¹ {Š c* i ìt |X ì CYÐW¹ Ð ë›}Ýz Å] Ñ» Z 6,gîÆ w VX ì @* ƒØ { » ë›}V ˜

Dƒ q zÑÐ V ; z ë›& p

KZ Ÿ kZµš gz Zì mÅë›Ð ¹ t ‚} g ø·_ Cc* gz Z C » § » ã ¨

Ð x Z z i ¸ WÆy ¨ KZ ì { z |& p{Š c* iÐ kZ1X ì Ìe $sg0 +ZÆ -Z n ÏZ Ô ê Š 7B‚ Zg ø ·_ Y Zzg » ] c* gz Z ] » § V Œ 1ì 0 q : ì ¹ä Ý ¬ ! f

The knowable is unimportant, and the important is unknowable.

X 7Äc* gŠ. އ{zìëZq gzZì ëZ){zì Äc* gŠ. އq

t {zgzZXì @* ™†ŸZ »g £gzZ q -Z ~ „zÅwÑ+Zg £‚f h +] .[ Z

ԃ: o1%„Zg { Z',Ð òúŠÝZÔ~ pÆb‚8Ø{ { ZpÔ]!* Šz]Z@x g¦4 ðÃn ÆôÂÅyZ 2ÔVƒ D™ Za ܌ Û^ ,Y ~ hÆ òúŠ ÝZ {z1

X ÇñYŒwÑ+Z9gzZ ^ ,YÌÃwÑ+Z,Zƒ:Š ñ

(valid criterion) g £ wëq -Z n Æ ‚f h +] .ÌwÑ+Z g £ ~y Wt 9


Œq { ” " $U* -Z ÌÃkZ Ô} F,Z ~g7 6,gîªZ z g Z Œ q Û 6,g £ kZ q gz Z ì

~uzŠ gz Z tq -Z X Vƒ L e b Š B VzŠ V Œ ~ n Æ s # Ÿz Å kZ X Ç ñ Y Y Y H 7 à ] c* Ã< Ø è s Ü Æ ‚f h +] .~ sf Æ w V t

7û. އn } g ø { z ì 7t sÜ I » ‚f h +] .~ŸÆ < ØèXì yÒ q -Z ä kZ ~ } g !* Æ CZ z Å < Ø è Šp ™| (,ÐWÐ kZ É X ì

Xì qŠ ã C" gz Z ßu Zuq -Z < Ø è t { zgz Z X ì c* Š} Š (statement)

Æg £ ÏZ F, x Ó{ z X ì Š HH Æ w Ñ+ Zg £¾~úŠt » < Ø èg ï Z

s ÜÆ < Ø è ‚f h +] .c* ÍX ì Hy Ò ~ sfÆ 4 6,z Z ä ëÃTì

X ì @* ™tg £w ëgz Z ^ ,Y q -ZÃg £¸a kZ nÆä™ì‡?Š

-Z X ì ïq » V ƒ U Š „zŠ ‰ q Üz à )l » h +] .gzŠ s ÜÆ < Øè

{C Ùb » Tì x ** »·ùÆ Z + , Z èa < Ø è ì I » ‚f h +] .s§

ÆkZÐ VzuzŠ X ì q Å{ o—{ z n kZ Ôì 7e (demonstration)

ÈÌt ` ¯q -Z Å V â ZŠ b‚gz Z V\s§~uzŠ X $ ËY Å 7µ ÂÅ + â

X ì c* Š™" $U* ë!* ÃZ + Iè ä V : c* gŠh +] . ì „g

q Å} ],ZŠ , Z q -Z¤ /Z < Ø èèYX

¡ Å}uzŠ q -Z ' !* V âzŠt

** ™" $U* » kZ b§T ÂÔ Y Y H7" $U* 6,gîdt ‚Æ ¿}uzŠÃTì

Æh +] .gzŠ ¶ ŠÐg ± Z kZ X ’ e ** ƒ e** Ì** ™Šg » kZ b§ÏZ Ô Çƒ e**

w‰ ? Ð }{ z  e ** ™Üæ 6,gîdÃ< Ø è ë¤ /Z Zƒt È »

ñ

s ÜÆ < Ø è Šp { z Z # pX 7„ q Å ä™" $U* Ø èèYƒì g™Òà < 10


G ì‡bъ dV ˜ ì @* Y 0 q Å} ],ZŠ , Z q -Z < Ø è  e ** ™ì‡?Š

X Vƒ M hY

G G G 3 © V˜ ì ‚ rg mÐ { ],ZŠ , Z ªZ z < Ø è ì 7tê î0 G©8zz Ŋ § kZ

T T e 7t < Ø è 5# ì t zz Å kZÉ X Vƒ M h Y G : ì‡bъ I Z à w Ñ+ Z wßZ ÏZ Ô Ôì ; e ** ™Šg » < Ø è ä V ,Z

Æ w Ñ+ Z wßZ

Ãq ëÅ< Ø è ¹Z  Zƒ ( Z ¤ /ZèYÔ , ™w E Z n Æ ] m ZÆ kZ < Ø Zè

x Z nÛC Z ÂVz ~g »u~ ª Z° ˉì + Z w V Å y Z X Ç} 7,** ™t

ì @* ™C Ùªt ** ƒ » Vz ~g »uX ƒ: ] i Y Z Åpg Vz C Z ÃxF1ƒ ; g } Š 43X e ** wßZ kZ1Ô õJ/G ƒVz nÆs # Ÿz Å)l ì C™tÃwßZ kZ # ÖÓ ì @* ƒ6 0 +Z Ð ZèYì C Yƒ ³ #Å kZ # Ö Ó Âì e ** ™w E Z xFZ #à X ñ Y V: ÃxF}{Z +à » kZ

Âì x ** » q { ” Ýq Ð /Šg z Z { @ x sÜ| ì t wßZ ¤ /Z Æ/Šg z Z { @ x ä V,Z Z # ì Yƒ 9‰ Üz ÏZ

ñ » 5#Æ < Øè

» y Z }X ì 7q ðÃ< Ø è µ Zß Z ° ƒ 1™ x¥t 6,gî„ Zg { Z',= g f

{ zì¼ C Ù!* Æ Ý ¬ g z Z g0 +Z Æ Ý ¬ ÃÈ { z ƒ [ ƒ åJ -u kZ { @ x

:ÔºÛ : Ôì Z } .: V Œ

hÈë [ Z gz Z M

`N Š J -u ~y Wëƒ

Æ} # à{q -Z E Å 10 g z Z } ha Å 10 ‰ b§ÏZ Ç !* Ô c i zŠ : ¼ A

ƒ~ ci7 Åìt ™ Z hzŠÃ~ kZ { z ƒ ¿Ó Cq -Zg0 +Z ðÃg0 +ZÆ kZ ì @* i § ‚ yÃ{ z » w Ñ+ Z QX

7~ 11

X ì 7Š ñè c* ¶;

ñkZ < Ø è 5# ì C Ùª


{ @ x„ Zg Ó Z',» < Ø èt X ì HÝqŠ Zñs ÜÆ < Ø è ä V,Z Ð Tì

Æ ä™Ä c* gŠ Ãæb !* ~ u# Z Ý ¬ } )ìôÂÅ] Z@ x‰É 7

ôÂÅkZ æy ⠇èYX ƒ ñƒá eÃ] Ñ» ì 7Z} .ðà It ˆ

» Z} .Šp{ z Ôì ˆÅ ì‡?Š6,Š ã CÅ { @ xTV Œ ì C Ùª ( ì Š ñn Æ Z} .] Ñ»t ì ~Š 7¸t …6,gî~y Wä ÎgzŠ ˪Ôì 7Š z x° c* ÍX c e ** ƒ 7à Z} . ìŠ HHo ^Zt 6,Š ã CÅ { @ xY g {q -ZÉ ì à {Ð

1™kªÃŠ z x°Ð Tì Zƒ »§ Z zgz Z q -ZÉ Zƒ 7»Š z x°Šp/Šc* {@x

Xì Š H

9n Æ ŠgÆ < Ø è ~ : â i { Š ñÃTw Ñ+ Z wßZt Vƒ H~

7~ w Ñ+ Z wßZ tX ì ]oZ (,Ð ƒ » ‰ Ü ZœÅ< Ø è „zì Š HŒ E Ç !* ³ Âñ Y H ;6,gî 9ÃkZ ¤ /ZX ì ~ t éE 5‹$ Z Æ w Ñ+ Z wßZÉ

X ǃæ W',@',

w ëgz Z ^ ,Y q -Z Ô ‚f h +] .ÌÃg £¸a Æ w Ñ+ Z ZƒC ٪РkZ

X ì @* ™t (valid criterion)g £

~ s f Æ w V µ X ¶~Š w V tÅ w Ñ+ Z g £ ¸ a ä ë 6,z Z

kZ ~ *Š h +] .ÃTì Y Y H 7à (organic evolution) Y »g Z C c*

t ÃX

` ’] Z W,Z Æ kZ ~ Vp áx ÓÅ D` W ì Š H1™tb§

kZ X @* ƒ 7Ýq . _Æ g £} Šz }uzŠ g z Z ¬ ]o » ‰ Ü Z œÅ »g Z Ü Zœ Å Æ4 6,z Z ÃTì M ~ w Ñ+ Z g £ kZ sÜ]ou Z z » ‰

XìŠ HHy Ò

Æ `Ñ s Wb‚X ì |4‚q -Z n Æ *Š h +] .Y »g Z C c* 12


EE {! 4 ¨ E y Z ZÎX ì 7g ï Z ÃË[ Z Ð äƒ |Æ Y »g Z C c* ÷ ÷ì –ä èG3 – 0*yg e â X ó óX Vƒ 2 ~ 46,x ; z Z c* Vƒ ï c* Vƒ I Y ÆVÍß

-Z » V1  Рx ** q Æ (Man and the Universe) ä ( ug c* E ) ~k , $Ñ Ã ó óq Z âÑZ ÝZ ÷ ÷Ø Šyzg Z e ~ [  , v 0* ş kZX ì H ù áŸ

X :ì Š H¹ñƒ ï Šg Z Œ Û "i ‚ õg @*

; g™Òà Р]æ + F, sîn Æ ä™x¥© ÒoCZ y ¨ KZ ÷ ÷

A Z 7,7** ™ o‚ »¿#Iè „Š',i âZÃtÃË~ŸkZ Ôì

³‚ {Š c* i âZ Ãt Ã}uzŠ Ë: gz ZX Ã8[ NZ Æ yzg Z e Ög e

Ýq ÃtÃkZ Îì ðƒ Ýq (scientific affirmation)& ¤ ó óX ì ðƒ

Philosophers of Science, p. 244

\ 4 ) j F E X :ì q (G.G. Simpson) è ݬI»g Zg

»M%Z

~¹F, ÅD㨠KZ äT åq -ZÐ ~VÍß+F, —Æõg @* yzg Ze ÷ ÷

tÃä kZ HÝq n kZ ä kZ x £tXì c* Š x Z x » Vc* ú¹ wŠ c* kªq -Z ¡ : c* Š™" $U* |q -Z 6,gîågzZ ~y WÃY »g Z

ó Xó ƒŠ H1™ì‡nÆﳂ £zG

Meaning of Evolution (N. Y. 1951) P. 127.

X :ì qg

~ Z} Z

ð»g Z »î~ ]gß{Š ñÆY âZ ]§ ~ f ~uzŠgzZ y¨ KZ tÃt ÷ ÷

| ã½Ã kZ ì [ƒ " $U* Ð bъ ãZ [Z tÔì Zƒ ¿

Xì YY¹ (approximate certainty)

Clearer Thinking, p. 113 13


:ì q (R. S. Lull) Ü

VŒ Ôì ;g @* ™ÝqqJ{Š c* i y$ +yŠ Y »g ZtÃÐ ˆÆyzg Ze ÷ ÷ ìŠ H{g7µðÃ~}g !* kZ~ VÍßáZz + YgzZ WÎ[Z J -

ŒÃkZgzZì $ ˃ôÂÅð¿ Æ Tìi§xuZzt

óì ó YY

Organic Evolution, P. 15

X :ì qh +' ×{z

Å »g Z tÃvß 9 Ð ~ Vß Zz + Y }uzŠ gzZ VZŠ b‚ x Ó ÷ ÷ Ð]** Z³ c* ƒ0Ð]ZŠ ){z{ ZpX `ƒt6,(truth)‰ ÜZœ

Üz kZ Ô Ã{g ,q {0 ‰ + i6,kZ ðƒ. އkZ Z # }i t ªX 0

ˆ Æ kZgzZ Nƒ Za x lZ {Š ‚¼ Å Ï0 + i ~³Æ ¿Æ ]æ D

Z³gzZ]@* mÐ ¿ÚÆ]æsî ~Š zn0Z]ªx Ó{z Å]** (83 ™) ó Xó M hNŠÐV\WKZ ` WëÃXN W

ÆÏ0 + i~ [ ÅÔÎ]‚ÅÜ <Ð kZ { i Z0 +Z »q=ÅtÃkZ

-Z sÜ6,(special creation)g¦! Cc* ],x ӆgzZ ,SPgzZ™q Æ(creationism)ð~( 1958) ¥N* ',c* be¨ KZ b§ÏZX ~}g !* ÆY »g Z ÆyZÄÆY »g Z Cc* ~¨£ÆkZX ‰

Š ÁÌ Ð™ðåaÃtÃ

Ì~ᣠkZ Xì Zƒ ;J -],{Ša }g7 Æ q -g !* { zì Š HHïá !£

kZˆÆyzg Z e ì Š H¹gzZì Š HHt(fact)|q -Zg ÃY »g Z ~]** Z³

ì [ƒÝq (general acceptance)x ¬wJ~¡Cc* ½gzZ VâZŠb‚Ãtà 14


ä DIZ Æh +] .gzŠÐzz ÅX ñƒëZÛ bъРyÃ{z~ hÆ»g ZtÃ

CP Æ kZ ~ VŒ Xì à™t‰ ÜZœÅ kZ { i Z0 +Z @*ÇVz™™f » VƒU ~Š ã

Xì HÎâÅbъyZ nƒ

EÄ C·_ » ]** Z³ X 1 îG 0ÒC Z uZz X CY ð0* x lZ dZ gzZ ̊ Z ~ yZ ì @* b§ÏZ Ôgâ Y áZz pg ]ŸV1g Z ™á Ð (single cellular animal) Vzgâ Y G X tÛ»]YgŠ dZgzZ ㊠Z~]** Z³Ðg ±ZÆV ðG347& î~VqÅ}i ñY¬Š™5B‚Æã¹kZZ # Ã{@xðZ’Z kZ X 2

ƒx¥Âì 6,}i¬k',Vzhz™Xì K M F, ð»g Zq -Z: â ig ±!* ~tÛ kZ ì @*

Æ}i Ì[ Z~ªq ðƒðZß Æ¿CgŠ¼ÆkZ‰Š !* WÕ ÿ ÅÏ0 + i *Š{Š c* i6,}i

D C ÝÃt Xì @* Y ¹ (fossil)ÝÃÃX ñƒ"Šn

}ƒŠ}ƒŠˆÆkZgzZ ‰9{Š ‚ {z ԉŠ !* WVŒ 9 Å]** Z³Ô~gzŠ

9{Š ñÅÏ0 + i ÅkZ ìt È »kZþ g CƒŠ !* W9Cc* ¹F, gzZ {ë {Š c* i }ƒŠˆÆkZgzZ N W~Š z9{Š ‚É N W7~Š z‰ Üzà ƒÅƒ X 9Cc* ¹F, }ƒŠ

Æ ] ** Z ³Z t { z Ôì C Wt ‚} g ø |g z Z q -Zˆ Æ kZ X 3

C Y ð 0*ãx Ï ¹ ~ x  ã K Æ y Z Š z !*Æ s % Z ¦â y xgŠ t X {)z {)zì/ xÆ y ¨ KZç J e » Z h˜gz Zì QQÐb m T}X Š Z] .ZÆ ƒg z Z

g Z za Å y Z 0 +{ „ q -Z ] § ~ f } g ‚ ìÜ Œ Û» ] !* kZ

X ¸ „q -Zy s !*

§ZzgzZq -ZëZ # ì @* Yƒx¥‰ ÜzkZtÔ hù q â~uzŠÐq âq -Z X 4

7V7 ƒÆƒ{z Dƒ Za a Ð ,Ægâ Yq -Z t {zX Ù ŠÃ 15


gzZì @* ™ ¹F, +' h ×~ VY‹Z tÛ ¸Xì @* ƒ tÛ ¼ ~ V”ZÆyZÉ Dƒ ì @* Yƒ{Š c* i ÚZˆÆw‚VÅÑtÛ tXì Lg k(, ÐW Æ¿Æ8[NZ

âZ ÌZ ÅtÃkZì g™g (Z ^ņZgiáZz yŠ¤ /DÔ~–à Zz yŠ¤ /Kgq -Z E3E{! 3 ½ X 4 ¨ h E Ñ [NZ Æ V=pÃY »g Z ä ( õ gzZ +®;) èG Æ ó óYß Ò ŒZ ÷ ÷î¶ì {Š c* i g £ ‚ yÃ{z Ô

Xì c* Šx ** » (selection of mutation)

D F, Z 6,wÑ+Z g £ Tbъ Æ VñqÆ Y »g Z! tÃ

»]Z W, ZÆkZ c* òúŠ ªXì HyÒ Æ4 6, zZ ä ëÃTXìg £„z {zÔì (Š„Zg { Z', x¥ÜŒ Ûx»‰ ÜZœÅyZÐX** ƒÝq »]Z@x,Z%ZX ** ƒîE 0;XE Xì @* ƒ

n Z™7 /Šc* {@xÌ»q q -ZÐ ~ y Z J -ÌZ ò qÆ »g Z! tÃ

" M h 3Š 7t ~ ~R, g§ 8Ë{ z }X ì 쇊 ã CÅt ÃÆ y Z 6,z ZÆ X

ì t s܊ ã CÅ òúŠÆ y Z ~ŸkZ X ì C Yƒ Za ù Ï0 +iÐ {Š â y Y 4ƒ C eg kg C G é5šG3E { zÐ kZX Ѕg Ï0 +i~ ] Ñ»QX å{Š â y Y" ¬ { z ì @* _^Ð ù ÆV ⠉ì ð Wòb§ÏZÐ {Š â y Y" Ï0 À +i

e™kª f

q Å {@xgz Z/ŠðÊp] Z & +** ƒ sp~ q â}uzŠ » q âq -Z b§ÏZ X ì

Ãðƒ k† Zgi ~–V ˜ ÃYK ] !* Š, Z ~: { c* m Ë ì 7(ZX 7 ~ V” FÆ ±q -Zgz Z ¹ x~ q Z â Z Z}Ô ] Z@xYg { ‰É X ñ W

q â~uzŠ q âC ÙÉ N W7~Š z µ Z µ Z Ñâ ì Š H1™kªt Ð tÛ ë !*

»Tìn ç » ä™ ¹ F, ~ ^Å$; f »Ó b§ÏZ X ì ˆ¬ Cƒæ W',Ð ðÃJ -ÌZ Ì~ŸkZX ì ±‹Z q -Z Å „ y Z³Ìy ¨ KZ ìt È ZuzŠ 16


t Xƒ „g Wà Cƒ sp~ $; f Ó µZß Z ° V ˜ e Y c* Ñ 7t ‚ {@x (Z

á Zz Ó ~ ïCMg Z ì 6,§ Zz kZ s܊ ã CÅ Tì kª q -Z ¡Ì

Æ 6,z Z g U* WÆ Vzg â Y á Zz $; f gz Z

X ~ ]4

g U* WÆ Vzg â Y

X ~] 4

ϪsÜ{zì *g yxgŠÆ?ŠgzZ òúŠ ìtÎâÅbъx ÓÆnkZ

~: â i {Š ñÃg¦ÆY »g Z6,Š ã CÅbъÆnkZ1X*g CZ@xc* C!* Š :ì *g

¹ZsÜ{], ZŠ » ë›dq -Š 4, Ƃfh +] .c* ÍXì Š Hc* Š}Šg Z Œ Û |4‚q -Z

6, Šã CÅ]Z@xgzZ]!* ŠÉX Vƒx¥Ð/Š„Zg { Z',ì 7ŠzöJ -]uZz

ÆT c* »T|{z Aì Yƒ|4‚„ ÚZ Ì{zì @* ƒÝq܌ Ûx

»]Z W, Z XƒYYH/Š„Zg { Z',

V Œ VYÔì 7cÐ ‰ ÜZœx° c* ÜZœÅY »g Zt Ã= V Œ ‰

x¥q -Zt gz Z X 0Ð Y »g Zt à : ì 0Ð w Ñ+ Z g £ ¹ Z { z ì w ZÎ

ßgz Z ì $ ˃ Ì9q ðƒ Å" $U* Ð kZ ԃ w Ñ+ Zg £ ÌðÃ{ Zp ì ] !* ._Æ Vzg £ y Z { z ˜ ÀèÑqÔ

gz Z ^ ,Y Ãw Ñ+ Z g £ ËX

Tg s$ +] c* ÃyŠ ñ W~ b‚X Ì

0Ð Îâ C!* ŠØ{

DYK " $U*

{ z ñ Y ~Š™7 Ì] !*Ð á ZjÆ kZ @* ƒ 7Èt » ä™tw ë

kZ qëÅg £ÝZ Âì {”tg £1ԃ ß³ ì eÇ!* t Xƒ 9˜ i Ñ

X Ïì g ¹ !* ÌˆÆ 4´êg Wu (basic dogma of {o~Š ã Cq -Z » Ò< Øè Y »g Z ~ p ÖZÆôG-G

Šã CÅTì Š H¹tÃ(Z q -ZÃx4, zg Ze~ c* be¨ KZ ³‚q -ZXì rationalism) 17


Xì ì‡6, (explainations without demonstrations){@xšôÂ

g§ 8»Tq+Zq -ZQ ¯¾ÃkZXƒó ó{o ÷ ÷ðÜ Ôƒ YY H:/Š~~R, :ìt~p ÖZÆg

~ Z} ZzzÅkZXì @* YŒ|d6,

Xì (consistent)}WëÐVzx¥x ÓtÃt X 1

7Œ%Æ kZ ì CY ïôÂÅ ]uZz Ð ¹ yZ ~tÃkZ X 2

XM hY

Xƒ ‚ rg “ _zgŠ kZÐ ]uZz c* W7t ‚ (Z J -ÌZtÃðÃZuzŠ X 3

(112™)

Œ°»Ðg ±ZÆwÑ+Zg £nƶŠg Z Œ Û |ûg Ztà wÑ+Zt

ØèB‚Æ]”{Š c* i ˜g$ +wÑ+Z ¸ Ôì @* Y ~ªq +Z Ôì Š ñ~ hÆ<

Ã< ØègzZì êŠg Z Œ Û |³‚ÃY »g Z VY {z ì 7i Z zz ðÃk0* Ƃfh +] . (67 )Xì @* ZIwJ. އ** nƂf ³‚

{ Z' ,~/ŠgzZ òúŠ Z ÆwÑ+Zg £¸a Ñ!* zgq # ì YY ¹~}g !*

¢ù Âì @* ™o1%ÃVâzŠ (inference)o ^Z Zg ø sÜÉ ì 7*g ðÄZg ˃ t~ o ^Z }g øµš Ç V¼~ Xì 9˜iÑ o ^Z Zg ø ñY 1™ $

Åg £ kZ 6,¯ kZ ¡¤ /ZX Y™7W, OÃqëÅg £ ÝZ ykZt sÜ1Xì

T Ç} 7, bŠg Z Œ Û `ÌÃVzg £}uzŠ6,Š ã CÅ?Š ÏZÇÂñYHµ6,që

Xì 쇊 ã C~g ‚Åb‚h +] .~g ø6,

ÝZ Šp ì t wq » q -ZC ÙY ]Z šÔ

{”t]c* ÃÌæ ~ b‚

¼6 ,¯ Å ]Z@x c* ]!* ŠYg { ‰É X D W7~/Š c* {@x L]c* à 18


o ^Z ¹Z {zì C™o1%ë !* q ÃtÃgzZ/ŠÌVŒX ‰ a™ì‡]c* à (electricity means flow

È»w¸kZÆVZŠb‚X {@xgzZ/ŠŠp :ì

1NŠ ñƒD hzŠÃyZ¼ZÐΊgp~g @* ËÆðäkZ @* ƒ7tof electron) V¢ VY  D !* Š ÅëZ # ì CƒôÂq -Z ŧZzg kZ |gŠt Xì

¡{zì Š HH/Š»q T c* ÍX D Yƒ uÃä{g »Ôì 4t˜ 6Ôì @* Y 4G 5k!Ð1Yg {kZ §Zz{zŠp :ì1Yg {q 3E Ð p ÒkZXì ;g YH (infer)ûE -Z {Š™ì‡ Æg £¸a x Z²Z »X 2 zGϪ¡b§ÏZ ]c* Ãx ÓÆb‚

Xì @* Yc* ŠÃ]c* Ã

c* /Š~g £}Š tsÜ{zì YYc* CtÛ uZz ~g £¸agzZ}Š

# Xì @* ƒ0Ð{úŠÝZŠp6, gî„Zg { Z', {z~g £¸a Z gî„Zg { Z', {@x

çZz kZ ëZ # ì CYƒ »‰ Üz kZ ÌZ ÅtÛ kZ1X @* ƒ 70Ð {úŠ ÝZ6, -Z sÜ » |ÝZ {z wq¾1ƒ „Zg { Z',gzZ 0„ H { Zp/Š Ogt ‚ q

Ð y¯8r # ™µš y܉Ô@* ƒ7|ÝZŠp]Z & +{zXì @* ƒ1Yg {

q Ã/Šc* {@xÆVZŠb‚ÌVŒ c* ÍXì 7y¯8r # ™Šp{z1ì 0

Šp :o ^Z ªXì ~‚fÆkZ ì q+Zq -ZsÜ{zì Ch Ð|ÝZ :ì H{zXì c* Šg ZŒ Ûó ó {6f ÷ ÷ð±kZ äVZŠb‚q -ZaÏZX/Šc* {@x Theories are mental pictures that explain known laws.

m{ ðÃ~ ¢ gzZ Å ì @* ™C Ùªtp¤ /Z S » ¢ ÆðÐ ä!* Š Å c* Í

„ o ^Z Zg øt ÌQgzZXì ð%)wq¾¸gÝZŠ z!* Æ}C ÙbkZ1Xì¸g

tÃÎ⊠ÅÅgzZ ¢ n kZXì @* ™o1%Ð }uzŠ q -Zâ gzZ Å ì 19


c* ì NJp]Z& + tó‚ÑZzä™o1%ÃVâzŠ Çìg`ÌQ%ZtñƒD™ 4]IZtb§T[ZX Ç) 9ÃkZgzZ ä™ì‡]c* ÃÃVZŠb‚ËykZt»tgzZ { éE 5G

»zg 7ÐZ6, ¯ Å: L Ñ!* zgqÌÿIè Ëc* …Ëb§ÏZ Ô Âzg7ÐK XŒ9ÃyZgzZ}™ì‡]c* Ã{z YY

20


]ÑìÆËg hR, ', ',~ Hð ä ~ Xì ]!* | 7,à ( 1872X1970) Ëg hR, Å 1966 t

, $Ñq -Z „ d $Œ Û Ð ¬lpX Vß Z e # 1X Š Z Hï† Zg7 »V1 ÅËg= ~ ~k J { Zegz¢\W[Z ÷ ÷ëƒ gá¹ ™NŠ ÃyZ ~ç ~÷  à y™á ÃV1 yZ ~

Å kZ Ð p ÒkZXì J+F, † »gzŠ kZ Ëg ì §ZztX ¹ä kZ óÐ ó N Yƒ *Š ÅËg~ ì ]» Z} .1X å7à{Ð}ç._Ætzf x ¬ 7, Ã]> X å[ƒ¢{Š c* iЬyZZ Z÷

ÐkZ b§kZ™ƒ4ZŠ~

Ð kZ ì @* Y ¹Xì Wz {Š c* iÐ ƒ·_ »Ëg~ V\Æ: â i {Š ñ

ðƒ #6,~œq -Z ã½Ï0 + i ÅËg hR, ', X» AV $;z sÜ{z Âì eY ]Z ðä /Z ÆVzqXë ÷ ÷³³³³³³;gsz^~ïÆVzqzŠ/~g ‚{z._ÆyÒLZXì

`z HgzZ ì Dz H » D}gø t gzZÔ … Y ë

hÈ~ }g !* M (11™X 1) ó Xó ì

ÔYßc* ÛÔ¾‚ ‚ ۗH·_ »V‡³‚ge6,gîm{ ä Ëg nÆÑkZ H4$ 4$ à Ñ ÿ¹1GôG-G gzZ ÔYߧ‚ (16™X 1) c

~ p ÖZÆ kZ Xì ꊙŠgÃÃ`Æ ù{z ¬ Ð ƒˆ Æ·_kZ

:ì e** 6, gîC;ù

Scepticism is psychologically impossible (2, p.9)

kZ ë™È ó ó… Y 7ë ÷ ÷î¶t s§q -ZXì 2~†§zŠ y¨ KZ VŒ1 21


Á¹ ~ { Zg kZ ì @* ƒx¥  T e 'Y ëZ # s§~uzŠ X M h {g 7~ *Š : ]** kZÆ! x»

Æ xE}uzŠ Ýq » kZ 1 ;g @* ™} úŠ } (,} (,Ð : â i +F,*Š, ÷ ÷

(13 ™X 3 ) ó Xó ì Á¹~¨£

e z y Ñ Z Wz6,X e ¯ : ,±ðÊ z !* Æ Òà Ž/Š p Ëg ç O

:7,ðà CZ »Tì …(Zq -ZËg hR, ', ~p ÖZÆ(Alan Wood)

(Betrand Russell is a philosopher without a philosophy.)

:q -Š 4, ÆËg1Xì @* YŒ=g f »Äc* gŠ Å|Ãèc* ggzZ y

Logic and Mathematics....are the alphabet of the book of nature, not the book itself. (1, p. 277)

X 7ÁŠpÔ Ô[Ô³Z Å]¡[Âèc* ggzZ yª gzZ (knowledge of things)D » Vzq X 9zŠ Å Dq -Š 4, Æ Ëg

-~ p ÖZ }uzŠ D» Vzq ( 46mX 4) (knowledge of truths) D»V!Zœ ÌúÆ yZÉ

7¼ ƒ„ ]uZz -1Xì D» (sensible facts)]uZz

»ä™x¥ÃV!ZœyZX 'W7~kZj}g øŠp]Z& +

ðƒ’ÐZœ¼

9o ^Zq -Š 4, ÆËgXì @* Y H6,Š ã CÅ]uZz - ì (inference)o ^Z {z=g f

(207 m)X ’ e** ƒ(scientific inference)o ^Z ³‚ÃkZ%ZXì Yƒ(valid)

ÃyZÔ Dƒ

Zz „Zg { Z',%Æ o ^Z ëÐ X (things),q x Ó{z

kZj C!* Š}g ø g Ñz Š Z°Z tXì c* Š x ** » (data) g Ñz Š Z°Z ä Ëg .Å g (tactile) ö (auditory) (visual) ~yX Dƒ Œ6 ,sensations)

(observed

=g fÆkZj C!* Š{z Ôì g¦³‚ Zg ø ~}g !* Æ ]Ñ» ì HËgX {)z 22


:ì H{z ‚Xì (infered world)*Šï^Zq -Z F, x Ó{zÉXì 7q{”x¥ People's thoughts are in their heads. (1, p.25)

7Š z }» yZC Ù!* Ð kZX

~ V¨â ŠÆ yZ sÜ]Zg¦Æ VÍß ª

]gz¢6,(experience)/Š t {zÔì à6,³TˆÆ·_x ÓLZ Ëg

VìŠzöëZ¼,¨Ã (empiricism)š M Šn kZgzZ ì Š Hc* Šgzi {Š c* iÐ 43X e ** t ä V\x Óã½ c* 0* ä ~ ÷ ÷( 191)X õJ/G ƒÈ0* » (important limitations) 4G 5k!Ð/ŠsÜ ì qH{z ì Åt~K 3E /Š ì qH{zgzZì $ ËY ÅûE 4G 5k!Ð 3E :ìq{z( 194 ) ó óCƒ7ûE

+÷ ÷ ~œ,ƒ,{z Ð Tr1 7Ð ¢g Z0 +ákZ [Z ]¢~ÃÐ ¬$

tX ‰ ܤgzZ {Š â ÔVâ iÔyk —åŒ6, ]Zg¦~Š ã Cg ex » »HEX ¶„g™x¯~

Æ HE Vâ i gzZ VkX

‰ƒ g 2 +Å Vl ît ¤ ~ ]¢h +] .Vzg e Æ Vzg e

ˆw$ +Ð (space time) Vâ i —Vk {z [ZX ‰,q xgzZ k^q -Š 4,

^şq -Z Æ ]uZz ä {Š â Xì x  q -Z » *ZzgÉ Ô7 (substantial)

q +Z q -Z ̊pY3, ZgzZXì _0(energy)Y3, Z [Z (force)‰ ܤXì à™g (Z ÃT¶^: ‘Åq kZ

(cause) : L X YY H7µ ZÐ {Š ↠ÃTì

4ƒñf [%t ÇVz™7t~Xì [ƒ {ŠÎÛ [Z {z ë (force)kg ¯] G é5šG3E (17 ) ó Xó ì „g7¹!* ]¸[Zb§Å¬~kZ1Xì

t {zì à6,³T6,gî~yWˆ Æ ]îŽ/._Æ yÒ LZ Ëg

ÆkZXì (valid)wëÌ(non-demonstratable inference)o ^Z {C Ùb. އ** 23


ÆkZ X ( 204 ) XÐN Yƒ `DVâzŠ Ï0 + i 㨠KZ Å{%izggzZ x  Zg7 »b‚%

Œ6,VâzŠ (believed world) *Š ~Š NZ gzZ (real world) *Š Çb‚ q -Š 4,

~b‚Xì @* Y k(,b »]c* Š NZ~ kZÔì Cƒ ¹F, {Š c* i Î~b‚gzZXì

]ZŠê³‚,q x ÓÅ6, zZÐ kZgzZ (observed facts)ë›g Â,q¼ 4G 5k!6,Š ã 3E ù´X ‰ K ûE CÅ {@x (scientific abstractions)

:ì q{zX(206)ìÂÌ** ™g(ZÃù´1X 7g ïZ» (universal scepticism)

gîòÀB‚Æ kZgzZ Ôà (facts of sense) ë›- Vƒ à6,³kZ ~ ÷ ÷

}Šx » »Š ZñðZ’Z nƅ VߙwJÐ wÅq+Zq -ZÃðCÅb‚Ô6, sÜ~¨ £ÆqgzZ Ët Xì 7(quite certain)D¬** ƒ s »yZp¤ /ZXn

Ýq nÆkª: ‘ Ôì (higher degree of possibility)zgŠ ãkZ ™zZ q -Z (207 ) ó Xó ì $ ËYÅ

CYƒ åk , ¦{z Å]ÑìÆ ËgÐ TÐ ,™Ük½Z q -Z »Ëg ë[Z

: T e** ¯VŒë ì

4ƒ~Ã ì Š Šê {Š c* igŠ¾{z Ôì îŠ ]â ¥ ] G é5šG3E H7Œå ÃkZ ÷ ÷ ì C™gH (equations)]Zz) ~Š ã Cm{P {z X

(exceedingly abstract)

m!* Å ]uZz Z # Ôn™yÒ ÃçJ e xÆ ]uZz {z C¯ . އkZ ÃkZ 4ƒ~ÃXƒ (completely unknown) x¥** ]G é5šG3E Ç!* (intrinsic character)ªq

w1~}g !* ƪqm!* Å]uZz ë ñ¯ . އkZ … ì 7q +Z ðÃ~ 4ƒX à yZ (equations)'Zz)mº¼ sÜF , x Ó{zì îŠ …¼ ] G é5šG3E sp ì q H{z t 1X

CC (abstract properties) ‘{ŠêÅV=pÅ


4ƒ~}g !* (18) ó Xó ì lñ{] G é5šG3E ÆkZÔì CƒspÐV¹gzZìCƒ

à (non-demonstratable inference):[!* Æó Yó »gZ: ‘Z÷ ÷ ÷[ÂKZËg

:ì @* ™ »6, p ÖZsfø D

...there is no such claim to certainty as has too often and too uselessly, been made by rash philosophers. (1, p.207)

6ì Š Hƒx¥=g f D»‰ ÜZœÃë ì 7öRÅä™òúŠ »nkZ ª

X D™…i !* ¢6, gî{Z +Ã"ÒZ

5ZgzŠsÜnÆËg._Æ·_kZ { Ç{ CÅù{zÂc* X D Y{g ¹!*

ë ì t wq ]gßZ # èYX á™s Z ‹Z » ‰ ÜZœÅ < Øè Q c* Ô ñY ` ~ Zz6,gî„Zg { Z',Ð ‰ ÜZœ ãzg0 +Z ÅkZÔ M hJçJ e ~C ÙªsÜ»|

{z }™g ZÜZ {zÂc* X CY{g ¹!* nÆòŠ W'g߄zŠ Âì 7en}g ø** ƒ èa X ñYW~DCZ fÆkZ6,gî„Zg { Z', gzZ ~y W{z Z # Çäâ Ã]!* ˉ Üz ÏZ

~ ÷ ÷ e** Y֙Èt ÐZ nkZÔì e** D»nkZ ._Æ]îÅJ -[ Z ãzg0 +Z6,Š ã CÅçJ e ~C Ùª ì H{zX @* ™7wJÃci7 kZËg1 ó Xó }Y 7¼

ÐÅ< Øè{z™ÈtÔì=g f q -Z »D^ ,YÌ{z ñY Ho ^Z ~}g !* Æ| »|ÐkZjŠzöLZy¨ KZ ì ¸ ÌI»< ØèèYXì @* YVd $Œ Û Æuu

kªt Ð yZÔì @* ™{@x » Vzq X{z ~ ]Ñ»C Ùª%ZX Y™7uZgŠ Z ~yW ¿ f 6Ëgì ]!* Ð1Xìg˜úÆkZ ì |ÏyÃ{z ì Y™

Æ]›LZŠp{zb§kZ Lg7Š c* ÐZgzZ Ì»< ØègzZì @* ™g ïZ Ì»ù

Xì ;g™{C Ùb»Š §ñƒAq -Z ._


»X M hƒ (valid)9Ì (belief)}o,Z ì @* ™t6,gî ãZz Ëg $ Z ̊pËgXƒ Š ÆkZ6,gîÆwVXì }â à óZ + ó ÷ ÷õfG HH: (experience)/Š

@* Y H·_~ ]ƒ »Xº´+F, êÆ]Ñ»Ôèâ *Š »}iÔ._ÆyÒ :ÇVz™Ü~p ÖZLZÆkZ}LPÆkZ~VŒX {)zÔì

I commit myself to the view that there are valid processes of inference from events to other events.........more particularly, from events of which I am aware without inference to events of which I have no such awareness. (p. 10)

j§wë,ZÆo ^Z Vƒ @* ™s Z‹Z » äƒò q »Ã! `kZ ~ ª

,ZÔ6,gî³{Š c* iXì @* Y Ho ^Z 6,]uZz }uzŠ¼ Ð ]uZz ‰~ X

kZ~~}g !* ÆX6,]uZz,ZÔVƒ¸!* %Æo ^Z Ë~ÐXÐ ]uZz

X‚ rg7/ZzÅn

:ì ¹~p ÖZyZ(~uzŠÃ]!* ÏZ äËg

I do think that there are forms of probable inference which must be accepted although they cannot be proved by experience. (p. 132)

** Y H tà X

™ wì ~ j§Æ o ^Z ¡/ d $Œ Û,Z Vƒ@*

43X e XM hYK7" $U* Ð/Š{zp¤ /ZÔ õJ/G

7wÅq +Z q -Z < Øè Ôq -Š 4, ÆËg Ái Z ÁÔ._Æs Z‹Z ôÜkZ (validity)i Z

ÆwÑ+Zg £T{zVŒèYXƒ YY H: " $U* Ð ?ŠÃT ‚ rg

H" $U* ÃV!ZœÅ < Øè ._Æ Tì wÑ+Z g £ „z ÐtÔì ;g™tÃ

Xì @* Y

hÆ< Øè ì HtJ -VŒ6,gîôZß !* äËg ìt]!* 0Z]ªh +' × 26


{zŠ z!* ÆkZ1Ôì Ho ^Z4‚{zÃX Š ñÌbъï^ZÆÎâkZ~

Xì ꊙŠgÃbъyZ™áx ** »{ z~uue $.

Ðó ó7VY ð|~ ÷ ÷ØÂÅkZ ÇVz™Ük½Zq -Z »Ëg hR, ', ~V Œ

:ì Š H1

I think all the great religions of the world— Buddhism, Hinduism, christianity, Islam and communism— both untrue and harmful....... It is true that scholastics invented what professed to be logical arguments proving the existence of God, and that these arguments, or other of a similar tenure, have been accepted by many eminent philosophers, but the logic to which these traditional arguments appealed is of an antiquated Aristotelian sort which is now rejected by practically all logicians except such as are Catholics. There is one of these arguments which is not purely logical. I mean the argument from design. This argument, hawever, was destroyed by Darwin; and, in any case, could only be made logically repectable at the cost of abandoning God's omnipotence. Bertrand Russell, Why I am not a Christian, George Allen & Unwin Kd. (1959) p. xi)

à —x4, ñgzZ xsZÔ á|Ô# Ö zyÔxi Z|$ +—< Ø Zè } (,x ÓÆ *Š

PŠ +Z¼ ä Ü ì 9tX Ì(harmful)µgzZ Vƒ &Ì(untrue) ß~

ÐyZgzZ (logical arguments)bъ x{z ì @* YHòúŠ0ÆX Ŋ XZ

V\} (,} (,Ð ¹Ãbъ}uzŠÆnÏZgzZt tgzZXì @* ƒ" $U* Š z » Z} . y*ŠÅTg Z {zÔì 쇊 ã CÅ]ÑÑ+Z îZzg yZ6,Ty{z1Xì HwJä ó Xó ÆVÍßIèñZÎÔ `™Šg yñfx Ó[ ZnÃTì 27


:ì qËgˆÆkZ

~÷Xì 7(purely logical)xØ{ ìgz¢+Z?Šq -Z~bъ yZ ÷ ÷

[™ »Ç!* Ã?Š kZ yzg Z e1 (argument from design)?Š Å]Ñ»Äì Š Z% Xì

Why I am not a Christian, (P. IX)

,Yq ^ -Z6,gîxäËgÃ?Š Å]Ñ»Ä ìt]!* ëZЃÅk½Z kZ

ñƒ D™tqëxÅ kZ 6,gîàßZ 1Xì Ht (valid argument) ?Š

]¹ÌZ ÅkZ Ái Z Ác* ì c* Š™Š !* ', Ãwà Ñ+Z ÅkZ äx4, zg Z e ì I»Ëg Xì ~Š

# ŸzgŠËë6, yÒkZÆËg X T eÜZeÝzgÐs

@* Y c* 0* (design)Äq -Z ~]Ñ» ì òúŠ »< Øè ìt È »] kZÆËg

~Š ]gßÅ ó óÄ÷ ÷ÃkZ ä TƒgÅðÃúÆkZ ì ]o»]!* kZ Ät gzZì

X CWÃ~^Åg mZK M F, "]Ñ» Â@* ƒ: (Z¤ /ZXƒ

C» § ä yzg Z e ÷ ÷î¶ì H{zQ1Xì 96,gîàßZ wÑ+Zt q -Š 4, ÆËg

CWÃ6,}i~ ^p!* gzZ± x lZ ZÅÏ0 + i ì H" $U* з_ÆC Ùb Za ä ËÆZgi }X

ðƒ Za ~³Æ ]Ñq ~Š â ~ k',Vzhz™ÝZgŠ {z

g (Z ^ņZgiáZz yŠ¤ /DŠ lŠpˆÆ¿~¡sîägâ Y‰~–É H7 Xì à ™

wÑ+Z ä Ëg ÇV¼t ~%ZXì ã™7W-ðÃ6,x4, zg Z e= VŒ

Xìgz$e $.{zì HŠgÃkZ6, Šã CTñƒD™tqëàßZ Å 28


Âì Zƒ" $U* ¼ÐkZ¤ /ZXìtÃ{”" $U* )q -ZJ -ÌZx4, zg Z e t]!* «

ð0* ~V!zZx lZZÉ N W7~Š z‰ Üzà x lZ ZÅÏ0 + i tsÜ x lZ {ëgzZ¬x lZ {Š ‚ÅÏ0 + iªXì K M F,ãâ i Å b§m{q -Zt2X ˆ

ÝZgŠx lZ p!* gzZ {ë {Š c* i ì {”" $U* )6,gî¬Ì` W]!* t 1XˆÆkZ

Ðg0 +ZÆyZ~³Æ¿~Š â

'gßCc* ¹F, ń ]§x lZ {Š ‚Å: â iÔ

6,gî¬]!* ~uzŠt 1Xì ˆÅ~ .ZÐ {@xµš Â]!* «X IW~Š zŠ lŠp G SªG kZ ~zgŠ ÌË: gzZ ì 6,{@x Ë îG CÅ Tì £zG CZ » Y »g Z Y f G3©8: Š ã # Xì YYH (demonstrate)à ]oÆU}uzŠ ÏZ i Z »wÑ+ZÆËg Z

Xì s ¸ñ6,

4´êg Wu6, ¹äôG-G gîÆwVX D™tY fIY »g ZŠp~gz$tÅY »g ZtÃ

Evolution is unproved and unprovable. We believe it only because the only alternative is special creation, and that is unthinkable.

L }uzŠgzZÔY »g ZtÃq : -ZXì Š HH„~ Y ZbZ zŠ ÃXÆ Y »g Z n ÏZ

ëÄkZXì x¥Ñ J -ÌZ Y »g Z : L %ZXì D ÂY »g Ztà ì @* Y ¹X Y »g Z

[òZ J -Z # èYX

h™yÒ ~ p ÖZÆ Y »g Z ?Š Ô Y »g Z ›Ã6,gî4 {Š c* M i

Â?Š ÅTìtÃ(Z q -Z Y »g ZtÃc* ÍX Ç ñYƒù DtÃq -ZX Vƒ: x¥

t6, gîÆtÃ{”" $U* -Š 4, q ÆY fIY »g Z {zŠ z!* ÆkZ1ðƒ7Äc* gŠ ÌZ Š !* ,ÃwÑ+ZÆ < ' Øè ä kZ It Ð!ZjÆtÃgz$,Z ''ì Š H1™ Xì ]!* Šã C"gŠ¾ì c* Š™

kZ ÌZ # ÔVƒðW~Š z Ƅ¿ÆY »g Z]§ q ZâZ nÁ!*t}uzŠ 29


Ì'â ãzGkZ n Æ + â 9ÃòúŠÆ ËgèYÔ @* ƒ7" $U* òúŠ » Ëg Ð

& §»kZX}™ c* Š™ Za ™g â 7 -Yq - k ì YƒŠ z „ (Z ðÃZ} . ì ~gz¢

Æ£zGkZ t sÜ:èÑqX

Š zÃqËg0 +ZÆ]æ D{z Yƒ7t ð

X Cƒ7ÌÔÅh]gŠÅ Z} .ŠpÐkZÉ Ôì 7Š ñŠ ã CðÃn

t 1Xì Z} .ÇgŠ ‡ÑZz ä™ Za Ãy¨ KZgzZ | # gŠ ì ;g } â t Ðå y¨ KZ

gzZì á Cy¨ KZ Zg7 ~k',:e^ eƒ: " $U* ÑZzä™w²âÃ{okZÆkZ {@x ä kZ nÆäÑyZZ6,n»]gŠÅ Z} .Xì @* ƒå~~œq -ZgzZ ~œSŠ W| # gŠ Ùª~ ^Åy ¨ C KZ }g7 gzZ | # gŠ }g7 q - k y¨ KZgzZ | # gŠ Œ7~gz¢L

7Š ñ~*Š 7 -eZC ÙbÆÏ0 +i }™" $U* t ïðÃ{ÒW¤ /Z b§ÏZX ,™ c* Yƒ

kZ c* ãU* Ã6,< Øè ~kZ  ñW~Š zˆÆäg¦ /Ð ¿ð»g ZEÉ Ô ‰ƒ X ÇñYƒZa n¾y WwZλh+Š F, Å

30


]!* ~y W »‰ ÜZœàßZ Å< ØèÐy!* iÅJq -ZyÒÑ!* {gÃè»Ëg hR, ', Vƒ&~

†ß³ñZi eÐíZi e ìtÌtÐZXì íZi e~]Ñ» ì @* ™t{zXì s Z ‹Z

# 1ì YYH" $U* Š z» $.{z c* e Í Âì êŠ!Zj »x4, zg Z e nÆ+ â:ÃkZ {zZ {”" $U* -Z6,gî.Š z »íZi eèYÔì ;g™ŠgÃ)l{”tLZŠp6,Š ã q Cgz$

ì£zGÌ[Z6,gîDUt»kZX 7|{”" $U* ðÃx4, zg Z e1Xì | Eš! 6,¯Å§ZzÆíZi e n kZXì @* Yƒ Za ó óíZi e ÷ ÷ö- !* ~]§ q ZâZÐ ïZú~Š â އkZÌZx4, . zg Z e1Xì 9._Æs Z ‹ZÆËgŠp ÂwÑ+Z~hƆ³ß³³ñZi e

X}Š™ŠgÃ?ŠkZËg ðÃ6, Šã CÅkZ ì eƒ7

31


¨zÅ]Ñ» gzZ A ~ ]Ñ» HÄc* gŠt Z # ä b‚ Å ~œ,ÞZ gzZ ,zg VZ

X 1B;Vð;ÃkZ ä+®JÆ: â ikZ Âì x Âq -Z» (cause and effect)w¥

b‚áZz ä™Äc* gŠÃy⠇kZp¤ /Z X åw$ +³‚ » Z} .Äc* gŠt q -Š 4, Æ yZ g » & § » Z} .t å¹ä HE 6,gîÆ wVX¸ 7pt Æ kZ n Æ VâZŠ

V:c* gŠ ³‚ vß{z1Xì @* ™C ÙªÃY AKZ~]Ñ»=g fÆCz[òZ Z} .Xì 6,Š ã CÅkZgzZX 10* ]o»Š ÒZg0 +ZÆkZ ä V,Z Ô¸ìg™úÅ,~ Ýzg Å

X ÑZ e ¯„x ÂZg7q -Z

Y¹¨zÅ]Ñ»ÃT c* W~Š ztÃ{zb§kZ H1yât6, Š gîî*ÐOh!Xì @* Dƒ µZz

Æ [òZ ~Š â ¡%Æ ìZæ Yg { Ë]uZz x ÓÆ ]Ñ» ì

XìðƒSÈ~îiÚq -Z Åw¥zA]Ñ» ~g7b§kZgzZ ±5p ÖZÆc* be ¨ KZq -Z à Zzà Ÿ ~1874 X åî*ÐOh!» ~{~œ,ÞZt V 7å Ð : Lq -Z

pg ¢ +C n Ùâ Æ Yß c* Û ‚ gzZ ~da#8 ÷ ÷

:Vƒ

! x»¸å ì yEZÃyZ ƒ[x»g¦q -Z¤ /Z~wVq -ZgzZXì @* ƒæW', ³ ðÃ~ {g !* Æ (law of causation)&y⠇[Z ~ xE8n kZX σ Ýq 4ŒÅZˆâ sÜs%Z~[!* ó Xó ì @* Yc* 0* ~I] G é5šG3E kZXì Š H{g7s%Z Chamber's Encyclopaedia (1874) v. II, p. 691 32


Dƒ qzÑÆ~œ, èYX „g 7¹!* -k J , Š {Š c* i Ùpt Å+ ®y Z1

Æä™wJèzb§Ë ñW~Š z ë›Ð ¹, Z ~ DÆb‚„

yZ9ZÆ kZ Xì K (radio-active)g •@* -Z *i q +g6,gîÆ wVX¸: g » n ‰ G"Šg Ñ" nÆä™x¥tX Tg 3IÚ Æ¿~¡Š lŠp -ZÆ *i q +g x¥7Ì` W…X ;g x » ** /ŠC Ù1Xì H: L » ~g •@* kZ

@* ƒH: L » kZ Âì À _™^ IÐ x  bZ LZ Z # y Z9Z m{ ðÃ~ } •

ä b‚~ôÂÅkZXì ms§KZÃìßtï6,gîÆwVb§ÏZXì

ÃÐ ¹ t ] !* E ì qñƒ D™t‹»kZ VZŠb‚q -Z1 K ì‡] c* ÃkZ äÛ{ n kZh +á÷ ÷õ7X ms§KZÃì ßVYtï x¥7… ì ó óXì c* Š¬¸

ÅtïgzZ *i +gsÜt VÂ!* X~èâ ì c* Cät‹} Xì 7]!*

H1yâ : L »§Zz Ëà Ì˅ ìt|X å·_Ò¡»§ZzÝZ Ì{zÔåŠ

DÎÃ]Zgë x¥7Ìt … ‚Xì @* ƒVY (Z x¥7~}g !* ƧZz (law of &y⠇

Xì CWVY’…Â

ìŠ H1™t~*Š Åb‚[ZˆÆƒIz c sî

H1™nÛ Š ~ ~œ,ÞZ 6ì 7|ÇðÃ~ VsyZ causation)

6,gî¹· Z¡x » *Š kZ ÷ · ÷ å¬{zV˜ì Š HV z™^ß{g !* zŠÛ)»DX å ì ;g^7 Æy⠇Æ(cause and effect)w¥zAËáZzäYW~Š z

Å< Øè 3Zz Åb‚ ó Xó ì ;g ` ÃkZ {Š Zg Ñ!*ì ‚f ~gÅq -Z úÆ kZÉ 33


X 7]gz¢Å]ogzZ ˈÆTì ]oãZz(Zq -Z »‰ ÜZœ

gî¿ÃXkZ ëVŒX ˆèÁÂgÑ" ~ŸkZ~VÎ',k Ô

F, {Š c* i {z

Æ&wßZXÐ,™ÒÃÅä™ ãZz6, `gŠ '!*ÐW~}g !* -8E 28EçE,G .G [ÂÅçEE Xì fp â Ð(mysterious universe)]Ñ»g ZuZ6, u

ì yÃÑZz ä¯ »kZ t {zì @* W~‚f wZΪЃ „ Ù ŠÃ]Ñ»

ð%)Ϲ å&ty¨ KZ~Vâ â iÔXì ;g `Ã: {g»xkZ ì yÃ{zgzZ

» kZ Z} .Lg LgÐ ¹

ÆZ} .} (,q -Z X

´ â Å ]Ñ» kZ Ф

uF, tÃt6,gîx ¬~*Šd1X n pg {otvßйÌ[ZÔ ìg™x OZ ¹F, Ã\WLZ vß {zÆ: â i {Š ñXtÃ{0 + i :ìtÃ{Š%q -ZtXì [Y H

b‡ÆŠ ÒZ ñOÆ uÑ{zÔ y¨ KZÆgzŠh +] .{z ì wì »XgzZ

ë Cc*

ì³»XŠ q ¹· Zq -ZÉì 7ðâ Û g »Å gÅ~f Ë]Ñ» ì wì»yZX

# gzZ N YW~Š z Ì]uZz}uzŠ¼Ð : L Æ kZ ÂñYW~Š z§Zz ðÃZ

ì [òZ! Ÿ¸ gzZ ì @* Yƒ 쇟Mq -Z » ]uZz z [òZ b§kZ XÐ

& Zì 6,VzqzŠŠ ã ó óAy⠇ ÷ ÷}uzŠgzZ ó ót· Z ÷ ÷ëG CÅôÂkZXì ;g `Ã]Ñ»

X (law of causation)

7Š z»]Ñ»¬( w‚B20X w‚[g ZÄÑzŠ ã½Ð[Z ì CCôÂt

k^ðƒ ¨‰ Üz kZ {Š âtX åŠ ñ{Š â ~ c1Ô}g (:gzZ¸ }g *: ‰ Üz kZÔå G / ~i Y c~g7 ~ ^ÅVâ N* z6,gzZ õG¢ ',ª}g f ðZ’Z LZÉ Ôå: ~ ªq ~½]ѻРT åg ½q -Z » ]Zg f LgLg ð•Z c* ÍÔ å Zƒ ;6,gîV7 34


`Æèc* gX ¶:•wÅnË~kZÔ å~ªqÅyi Z ÂÇ!* {Š ⠉ ÜzkZX ¶ðƒ

ñtX Y{g 7ì‡tQ Â}Š wZe ñÌZg f ðÃ~ kZ¤ /Z å (Z yi Z Ât Ð { ó

/ZX ÇñY` „ k(, x ÓƈÆkZ ì wì »VÍßyZ Âkyâ ÃñðZ’Z kZ¤ ‚š~ wŠ !* kZÆ {Š â Zƒ (ZçOX D Yƒ " $U* =g fÆ èc* g D]uZz

[ZCZt~*Šyj6, Å]Ñ»X}Š h™wZeB;à ã0* ÆnjðÉX Zƒ§Zzñ t³»kZX Š Hk(,ñtgzZ ZƒñpX x¥7¼~}g !* ÆkZÔH Za ä¾

ëÃTì {Š â {” ¦{z ¸X Š Hƒ qzÑ ** ƒ ¦~ V»Z™ƒƒ{Š â Zƒ /#EGgzZ}g (Ô}g * X ë õG gzZ ~Š1gŠkZt ìt|1X ¶ˆÅ7Ðs§Åb‚äÂtÅ]Ñ»

Ã|kZôÂtX eƒ:ÝqgœbÑL6, kZ ÌÃVâZŠb‚Šp ìôÂgz$

òúŠ »kZŠ z!* ÆkZ1Ô~Š•wä¾g !* «Ã]Ñ» x¥7ÐZ ì C™t

t·Zq -Š 4, ÆkZx ** »wzZ uøkZgzZì 1™x¥ÃwzZ uøÆ]Ñ»ä kZ ì t ¶:Š ñq ðÃZÎÆkZÔå{Š â uÃ)sÜ~ ]Ñ»Z # ìt wZÎXì

ƧZzT~Š}Š•wÃ]Ñ» ~g ‚äTŠ HW~Š zÐV¹t · Zd $¾zÐ

t »ôÂkZX c* Wù Âc* W~Š z§Zz {zÔC Ù!* Æ{Š â :gzZ¸Š ñg0 +ZÆ{Š â : [òZ

È ì îŠg Z Œ Û~gz¢ ** ƒŠ ñ»§Zz q -Z¬Ð§ZzC Ù{z ì Š §NŠ e $.

Ð Tì CƒÐ§Zz,Z q -Z Z’Z ÅäÂkZ1Ôn 0: L »§ZzáZz äƒC Ùª

ÆöZa ¹· Z Å]Ñ»~ Tì£zGŠ ã C" {z ¸'7Š ñ: L » kZ¬ Xì ˆ~Š™~9]g q~g7ÅtÃ

35


g (Z cg „z6,gîòiÑ ]uZz H Âì ðW~Š zÐ t · Z ¡¤ /Z ] Ñ»tQ

å7e(Z HX åYƒ7gzZ¼ ZÎÆkZ HX Hg (Z äV,Z ¸g66, ä™

¡t å~gz¢tHˆÆäYƒZa •w~{Š â X N Yƒ{ n™Z”~:W}g *

Ã]Ñ» {Š ñB‚Æ ö0Z ]ªgzZX ñY0•wð»gZ q -ZÉ ìg: •w ~Š zÆVzg *äT¶yÏyÃ{zyWX}Š™qzÑ** hzŠs§ÅäÑ~Š z

¶yÏyÃ{zQÔ c* Š™ qzÑ ** ZQB‚Æ Ï°‡!* $.~ ܄p e ÐÑÃyZ „ D W

êq -ZÆ ]Ñ» ä T Ð T¶yÏyÃ{zQÔc* ŠŠ zÃFx Â~˜Í+F,

gzZ eƒex ª»Ï0 + iVŒÐzzÅXNƒV´pd $¾z Ð{z6,}i {™}g ø

eYH: x¥~ *Š q -Z ËÐ ~ Vƒ *Šg Ñ" Å]Ñ»J - ` W r Zu »V=pX

0: L »ä™Zat‘g Z0 +YÐ{Š â yY"6, ³%m{q -Z ¶yÏyÃ{zQÔì ðW~Š z VYgzZ b§¾Ï0 + i6,}i ì $ ËYÅôÂwëðÃÅ]!* kZ HX ˆ

Xì „g Y¬CƒZaÚ Æy⠇¾gzZ

x Ó{z6,gî0Z]ª~KgÐLgq -ZÆ]Ñ»äT¶yÏyÃ{zQ

yZ ì yÏyÃ{zQԉg »gŠ nÆyÕ}g øgzZ Ï0 + i ~g ø Ô,Š™Za ,q ¶zz °»Å]!* kZ ** YW7»t · Zq -Z¡HXì ñƒÇg ¹!* n}g øÃ]Ñq V17zV1g ZgzZN Y D W7ÚB‚ÆK M F, ŒgŠkZ]uZz}g ‚t

ªZz ðÃÅ]!* kZ HX ñ0* äW: tÛðÃ~yZ ÌQgzZìg ~g YŸ»yZJ -w‚

gzZ ˆ WÐ V¹ÚÅxz²~§ZzáZz äYW7Ð t · Z ¡ ì $ ËY Åô XŠ HƒZa ÐV¹~kZyDg »ä™Y »g ZÚ6, i§d $¾zÐãZ 36


ÑZzä`»kZ VZwZÎtˆÆkZX ðƒZa ù]Ñ» å[Z »wZÎkZt

~ôÂkZXì ;g}Š•w6,i§±gŠkZÃä{g »xkZ ì yÃ{zì yÃ

KZ ÐôÂtX YY c* Šg ZŒ Û7Áq » ]Ñ»ÐZ ì Š Hc* ŠgZŒ ÛÛ{ » ]Ñ»ÃT

.zŠÐg ±ZÆ| #‚ ì YY1x ** »t · ZÂnÆôÂÅwzZ•wèYì SeZ}

ZuzŠ nÆôÂÅkZX YY¹7t · Z Ì~wqËÕwÚňÆkZ1

X Ç} 7, ** ™lˆZ} .

HH7 (principle of causation) &wßZ n Æ ä™i ÃÂkZ Š

Hƒ 쇟 (Z q Š -Z »w¥gzZ A~ ]Ñ»ˆÆwzZ •w ìt È »T

¹a‰ b§ÏZÇ!* X ìg Y D W7]uZz x Óq -ZˆÆ q -Z ì

C¤ /Š lŠp•Z x ÓňÆkZ Â ïŠ Z¤ /• M Zq -Z Å}g )ƙ~9•Z Ï Þ‡** . É ì 7Š ñ}C Ù!* Æ]Ñ»: L » kZì @* W~g¼§Zz X

CY ¬

]uZz¬ÐLZ Ì]Ñq—‚tgzZì @* ƒ³òiÑ»Iâ ]Ñq Æ2Z ¸h ‚Xì Š Hƒ 쇟„p ÐÑq -Z »w¥gzZA~]Ñ» b§kZX¸³òi Ñ»

# Xì c* Z Š™ê ¬» ]uZz! Ÿ{ÒWä kZ ÔZƒ i ¸W»Ý¬ õg @* ~ ]gßT

¶$ ËVJ -Š°w2Ð & §„ q -Z sÜ]gŠ ˆƒ ³iŠ q -Z ]gßðZ’Z ÃwßZ kZ Xì _ƒ ³yŠ ÏZ Ì õg @* {ÒWÅ kZ ðƒ Za izg T]Ñ» c* ÍX

ðƒqzÑq -’tçOå§ZzZ (, ¹q -Z » ~œ,ƒ,** ™gHy⠇ςZ »]gŠ

}g7LZq -’t~Û}uzŠÆ~œ,ÞZ ñYH" $U* áq -ZÃ]Ñ»x Ó

we â zÆ ]gŠ ¶éZpàŠ ÅX å » VzbZ VZŠ b‚: â it X ˆ W6,`z² 37


X EJ 54~ H .˃ êÐG ~y W»V ði4& ‚ CgŠx Ó ÷ ÷î¶ å¹ä(Helm Holtz) çE : â ikZ N Yñ¯ E " 5 ½ G ÅC Ùbx ÓÆ]Ñ»._ÆwßZ kZp¤ /Z ó ì ó ¢ 8™v~ ø }Ã\WLZÑ ô=Å]Ñ» å¢ » yZ 1¶ðƒ7!x»ÃV âZŠ b‚ ÌZ ~ ä™ ô=

-Zݬx Óys !* q gzZì ]gz¢ÅÒÃÏ~hð ¸B{zX ¶$ ˃~ñZcé} X ÇñYƒ" $U* áðƒ¹å

ÙÅ]gŠgzZ WÂC C ÙÅ&wßZ X åC Ùªs ™mÐ Ï0 + i 㨠KZ »V Â!* yZ

~zq6,]gŠx ÓwßZt¤ /ZèY c* Š ¯ wõ** ™¢6,㨠KZ§(Z äô=é}[x»

Æ~œ,ƒg VZgzZ,ƒ,~³Æ„i§kZXì $ ˃IVYÐkZ Ï0 + i Âì Å {Š â yY" Ì (living cell)3g Z0 +Y Zƒ Äc* gŠt Z # ñW~Š z

é}

z Ÿ}g øÐ XY ZbZ m{ {z Zƒ Za wZÎ Ug ¯ Âì ¯ Ð VzC Ù ð6 ¡b§ Ɋ HHyátçO X M hƒC Ù!* Ð } ], ZŠÆ &wßZðY ñƒ ¶ r ⠊

H¹J -VŒ Xì áØ{q ÔHE Š -Z ÌÏ0 + i Š Hc* Š™òúŠB‚Æl } (, E -#G C Ò E Ïë sÜÐ áàZz LY r â ŠÆ (Michelangelo) ð Z ¡â gzZ (Bach)c !* X ,Š[Z å»]»øãzÛ åtsÜx » »yZgzZ¸Z~ GG3ґwßZÆnw5)gzZ JkZb‚1 sŸZ ›ÃX ì7b‡[Z Å ï

t6, b‚~„yWÆ~œ,ÞZXì @* ™Š c* ÐÂÆ(illusion)ÆðŠÃ&wßZ

ÒÃC ÙÅ ô=é}Ôæ]¸gzZ Ýzgm<!* ÔC ÙbйÆ]Ñ» åŠ HƒãZz

c !* g °ZÆHE ì $ ËY ð¯ á+Z H ¶~g Y ÌZ ctX ïŠ ¯ x » ** à E + C Z ¡â gzZ]!* @* ƒ¢Ð ~!~(,ÃVâZŠb‚1Xn™{Š ¬Z »]ÑìÆ ðÒE .Æ _ 38


Æ t Nz} (,ä b‚ *ŠX $ ËZC ي 7áðà ** /»Â ¤ L gzZ Ýzg Å Ó å ;g Y

w¥gzZ AÐ izg wzZ ì $ ˙g (Z 3 Zg „ q -Z sÜ]gŠ å Hy´ZB‚ 1Xì [ƒ ¥nÆJ -$ +Z ._Æ~š /ÚÅ Z7,** ™tt ŠpÃb‚ys !*

X å @* Y Hwì¬ 6ì 7: L » wÆ kZ6,gîT ÞZgŠkZ èâ » ]Ñ»

D ì t · Z6,]!* kZ[Z »e $ÒZ ~(, -Z ÅVâZŠb‚~ÝzgÅ]â ¥{Š ñ q Xì ;g Y n s§Å (non-mechanical reality) |é})q -Z … c* gŠ »

Š zB‚ÆV¶F, ³‚ ØÃVâzŠt~}g !* ƕwÅkZgzZöZa Å]Ñ»

É C¯7o¢ÃŠ ã CÅkZ]îh +] .X xzøЪzŠ Å¢J -[Z¸ñW~

ÏZ {g !* zŠ y ¨ KZ [Z Ôì „g™h +Š F, ÅtÃkZŠpb‚ c* Í b§kZ

gz$gzZ

X åHqzÑ^*CZäkZ™hgÃTì Š HV6, w2

39


µ 5¼ 4$z}uzŠÆó óà Z»Z ÷ ÷Ø KZ ãˆ()´ Æó ó]>Zˆ ]Ñq c*Š ç ÷ ÷èG

¼ ~< ØèXì Š NZ »Š çÔ¼¼ VZzg — zg Å< Øè ÷ ' ÷ ˜ Æ y ZÄ G -;X& ê {zgŠTpXì ªz$ +Ŋ NZ ÏZ {zÔì @* 7, W, Z »< Øè6, 㨠KZwdZgzZì|@*

:ì H~LƊ ÒZ²á~z$ +q -Zìg3ZSgŠÏZìy !*

! ** Q » Q Ô ** ƒ {0 +i Q Ô ** %

º ³³ Þ Ü ³$ &º ³³Ã ³e Ü ³³$ lº ç ³³Ú æ ³Û Â Ý$ ] ^ ³m èõ ³Ê ] ³³ì &ö ³³m ³u

' !* Å ] Ã Zy Ât !H ~÷

t ªXìX » bzg ñ’ ÂÐ ƒgzZ ª~ yZ Á ~³%kZ 4G &OŠ â Xì q ðÃZ] ™" $U* É Ô7q: Ç Z] .ðà bzg ì wì » èEG .Ð Ÿbzg **

IF, m{ ÅVzg @*c* Ôì @* Yƒ Za m{ ` Z' ×q -ZÐ ¶Š IF, ÃVƒ ZzŠ b§T

` Z' ×q -ZÐ ä0* IF, 6,gîm{ÆÜÁ b§ÏZÔ Dƒ Za vZg m{m{Ð Xì bzgx ** »ÏZgzZì @* ƒ: L »g¦gzZuZgŠ Z ì @* YƒZam{

™" $U* » ’ ÅkZ³% ZuzŠˆÆ ä™" $U* Æ bzg ãÃÆ Ÿ t ªÔì **

(171X72™) ó Xó ì $ Ë{g ¹!* {z6, äƒ E! E! E E { { 3 3 ä™Ü6,t # IyZ ]ÑìÆ àZ çx â ZÐLy ð gzZRy ð ˆÆ kZ

X : ˜ˆÆ

fp â ÐVE** - ÔG 7bъ 6,kZgzZ ÅyÒ| Å bzg är # ™x â Z ÷ ÷

-gz[W~ V-ZcZÃkZ ä#Z1gzZì Åk 8 , ½t‚~ Øß NZ äTg ZX 40


x â ZÔ]mZ » bzg ªÔ å%ZxlЃ ì 0ZÀC ل%ZtpÔì H ZŠ Z™}Š

** ™" $U* t ¬X gñZ ¦Û tÔ ** ƒ ãK)Ô ** ƒC Ù » bzgX c* Š hgÃÏZ ä r #™ 43X e (174 m) ó Xó 7c* ì ÌÙ !ðÃbzg õJ/G %Z ãZ] .zq -ZŠ z» bzg ìtÝZ ÷ ÷³³³³³³³³³³³³³³ ˜Ðs§KZˆÆkZ

yY"X f" q -Z {Š â X 7x » » {Š â ¡™z uZgŠ Z ì @* ƒx¥Ð ä™g¨Ôì GšG $ ¨ "C Ù gzZ ðÃÉX M h0* 7x ZÐ {Š â y .zxEgzZ ]Ñ챊Xì q ÿ ÑgzZ óì ó bzgx ** »ÏZgzZ DƒŠiuؙtÐTì

6,]mZ Æ bzg ä # Z1)Xì ãZ] .z wÑ+Zt p ÷ ÷:

˜ ˆ Æ kZ

» V/sÜ b§Åbъ x ¬Æ VE** - {zpXì Å7?Š ~ha D~ ]Zg áZ {Š ¬Z »} úŠÐ¹¼ ä? ÷³÷³³³³³³³³³³³³³ ¾gzZƒ{Š â W6, g ïZ” Gðä /Z ( ì ö

Ð Ð V³Xƒ1 » VR. yZ™ 0* IF, m{q -Z „ {Š â ì eX 7?ŠÔì

ÙªQwd $¾z yû bzg~yZÔ DƒZa oW, ñgzZHŠ ÐVég ZX CƒC bzg ä r # ™x â Z å: L ¸X M h™7È y!* i ÅkZÐ ?Š ë Âó Xó ì<á‚

(175m) ó Xó Å77?Š xðÃ6, ]oÆ

"ÅY 1901 â Åݬ q -ZgzZì c* Š™ »DÃc kZ ä xj% ãˆ(** Ññ

z ]uZz ä ]îh +] . Vƒ Le ** ™†ŸZt 6,kZ ~1X å YY ¹„ ÚZh +á~ Ÿ» bzg ì YY¹t J -uq -ZˆÆ T áÅÚÍ6 ,Z¼Æ ë›

7q ãZ] .z ¡xg ¹!* » bzgˆ Æ äƒ +Æ Ÿc* ** ƒŠ z xq -Z µ Z Ð Xì YYH" $U* Ð?Š C!* ŠÃTì [0|+Zq -ZÉ Ô;g

(cells)VúLgLgg Ñ" { z

ì HÄc* gŠ ä b‚~}g !* Ɵ 41


E Í 7 / ^IyWC ÙõGtXì Cƒd $Œ Û Æ[g Zg ZD Ùq -Z~Ÿ‰áq -ZŠ Z®ÅXì“%» /Í7E{z nÆ Ÿ}g ø™ƒÇZ½X Tg Dƒ »™ Å^Y ^I ì C™ ½ õG

ƒ ¯ pÐ VAZ V17 »]g q+Z q -Zì x ** Ÿc* ÍX Dƒg »gŠ izgC ÙÐzz

{ i6,q -Z »áb§T Âì1q -Z »Ÿbzg¤ /Z[ZXƒ Lg m$ +ÃVAZ KZ yWC ÙgzZ W, Z6,i ZzWÅkZÐ äYƒ [Zyg @* -Z »Z!* q gzZ ì CYƒ W, Oá~g7 Ð UI

ムV´pÌ~ bzg Ð äƒ ù Ÿc* %$ +]·%Æ Ÿ b§ ÏZ ì @* Y7, Š zCZŠp]Z & + ì qq -Z µ ZПbzg Zƒx¥ÐkZX @* ƒ7(Z1X Âe x+Z q -Z ~«£Æ ŸÆ kZÃ

㨠KZ äVZŠ b‚q -ZçOXì B bg

ÆkZXì B bg ¹!* Š z CZ~ªqo)g0 +ZÆ]ZpÚ ì c* Šg ZŒ Û q]Z¯!* :~p ÖZ

Personality is changelessness in change.

+' ×ÅwìkZ ¹gÅÑ c* gÅ ÃTì CƒÐ s ÏZ kZÆ];& ¤h

6,gî0 ã½t[ Z~}g !* ÆgÅÑXìzZ (,{Š c* i ×»‚f 㨠KZ gzZì @* Y

Tg ¹!* ~ªqV7 Ç!* ]§@* {z D 0* (g0 +ZÆkZ]Ñì ì Š H1yâ :ì H~),ÚZ LZ [ +ZÛ X

7~z q 6,¿Æ gÅÑ ÌwßZ Æ Š Z¡ Z É 2 Z ¸Æ y ÷ ÷

å U/ U ~ kZ%G bZ iÃ}uzŠ q -Z ] ÷Zp³ #X Dƒ

…gz Zƒ B bg¹ xÐ Ô 7q+Z ðÃ~gÅÑ' SgŠ ñ ì @* Yƒ ß òúŠt » V\~ *Š ÅgÅÑ ì ðƒ ]ª™NŠt

ÆgÅÑX

Dƒ µZz y xgŠÆ, Ãgz Z ‰ Üz w dZ ©â Š x Ó}g ø 42


Ɖ Üz~gÅÑXƒ B bg“ _Ðg¦Æ‰ Üz 7q +Z ðÃg0 +Z ÅKpÆTì |0Z ]ªq -Z t gz Z 7y ¶ Kðà » äg ¦ /

¿6f Ð äg ¦ /Æ ‰ Üz Å 7z Â~g7 ä V\J -ÌZ s§

gÅÑ L (conative impulses)] Ñì, Z X Cƒ 7~pðÃ~ Hc* Š Š !* Š ~ gÅÑ ™uzg qÌ] Z W,@* 6f { zÉ Ô ñ W7C Ù!* Ð

TgpôÐ b§kZJ -w ‚V±Šgz Z Dƒ ã Ã)µZß Z °Ôƒ ó óX ñ W~Š zÀÌZ c* Í

Newintroductorylecturesonpsychoanalysis(London1949)P.99

Š zðà CZ µ ZПgÅÑ ì @* ™C ÙªÔ ** ƒŠ Zi WÐĤ /ʼn Üz»¿ÆgÅÑ

¹ZgzZì È0* »2Z ¸Æ, ÃgzZ ‰ Üz {z ì ›t ~}g !* ƟèYXì ‚ rg

Ùbx ÓÆkZg0 +ZƊzu ŸÂCƒm{§¼q -Z »„Ÿbzg¤ /Z[ZX DƒµZzC 43X e ** @* ™" $U* t/Š Z ƒÈ0* »2Z ¸Æ, ÃgzZ ‰ Üz ˜iÑÌÃkZ b§Å # gzZ å õJ/G ì qq -ZZП~ÎâKZ bzg ìtx|òiÑ»kZ Âì 7(Z ì 7»vZggzZZ!* c* •wgzZ ám» bzgПXì B bgŠ zxCZ µ ZÐkZ

DƒA $á2Z¸„z‚6, vZggzZ•wb§TÂ@* ƒ(Z¤ /ZèYXì $ Ì6,bzg b§ÏZX Dƒ A 4¨GG W, Z6, zZÆ Ÿ @* ƒA $F,»2Z¸¹Z éSE 5G $á6,Z!* gzZá

X Dƒi Z0 +Z

5J" ½G 1 ¹ G (psychicalresearch)]îÿ ‚ {z Vƒ Le bŠ!ZjVŒ ~ » Tq ~uzŠ

kZX D™" $U* Ê zÆÏ0 + iˆÆ]ñ6,RCZ@xgzZ C!* Š÷{

ò}Æ

,kZ ÐÉ D™7" $U* áñ’t ì ]!* ÅpŠh+' ×ÐÃ`}g ø~ 43


Zz¬Ð]ñëÐT D™" $U* à ’Å

i Z0 +Z ³‚6, yZ1ԉŠ ñЬŠp]Z& +

]:S+Z ϹÅy¨ KZ

[Zp~gzŠh +] .1Xì ¤S+F, *ŠÅy¨ KZ 9 Š [Zp }Ô å Zƒ7„zg¨Ð

b§ÏZX¸ ÙW** vßÆgzŠ *ŠÐ yZÔ ‰ G x¥ë› C; з_Æ i Z0 +Z ³‚gzZ‰ G ¦g ÑzŠ Z°Z {°‡!* ~: â i {Š ñ0ÆX C ÙbйgzZ

ñƒæW' , ò}ëZ e $.Ð]uZzyZ=g fÆ·_h +] .b§kZX Š HHt‹»yZÐ 5J" ½G 1 ¹ G Ñ » TgzZ ì c áq -Z Å];h +] . ì a^g ÿ ‚q -Z Ð ~ ÏZ X

ªÐ ƒnÆ]îÅnkZXì·_ Cc* ‹»V6&]Š °Z t ¯â Åy¨ KZ ƙ쇂ZgÐ m¾Zg ZD Ù{,ä kZ~Y 1889gzZ Zƒì‡~ÖZ~Y 1882 {g ZŠ Z (Society for

{g ZŠ Z » ];·_ Ì[Z tX ,Š™ qzÑ ]îKZ 6,äe Wz

ÆPsychical Reserch) V”}uzŠ}g ZŠ Z}uzŠÆÎâÏZgzZìŠ ñÐx **

ä% ì H" $U* =g fÆ ]c* ‹gzZ VzC ÙbZä Vzg ZŠ Z yZX ìg™x »~

Xì Sg ¹!* ~^g ZuZ6, Ë,Åy¨ KZˆÆ

Ï0 + i {zì H·_: Zg ZŠ + $Y)»@ZØyZ ä V2Y fÐ ¹Æ];,

ÔZ Ô ÏWz6,Æ,~ ;gE- VP', X ñƒg66,ä™t§Zzg Ã]ñˆ »g¦Æ]ñˆÏ0 + i~[!* ,ƒ,Æ[ÂKZä(C.J. Ducasse)k»ze

g¦ÆÏ0 + i ~zyZ~VsÆ< Øèp¤ /Z sßñWz6,Xì 1{ ^ ,YC;gzZ: ‘

Ï0 + iƙµ ZÐ{oÆ< Øè Š ñ@ZØ,Z ì wìïZ1Ôn pg7{o6, 5J" ½G 1 ¹ G {^ ,Y »]îÅ a^g ÿ ‚ {z ~z~yWÆ [ !* kZXì @* 7,'â …ÃY ’ Å : ˜ˆÆh e

44


´ÐÃ~We $.J -w‚A‚ä V2Š ZÛZ D~fgzZ f „¹¼ ÷ ÷ ~ X gz¢,Z@Zؼ Ái Z Á

ã 6,Ë kZy s !* {z Xì H·_ »V Š Þ

ðÃÅ yZÔì @* WÃegzZ wë„ (survival hypothesis)ÄÛ» bzg ñ’ sÜ X$ ËYÅ7ôÂ~uzŠ

… â 6,gîIèvßÐ ¹ÃT{o» Ï0 + iˆÆ]ñ ì @* ƒx¥Ð kZ (empirical ?Š Cc* ‹ÃTì {o (Z q -Z {z h +áÉ ì Yƒ 9

t sÜ:

Å]ñˆ Ï0 + i Æ ]{ðkZÃsÂì (Z¤ /ZgzZì YY H" $U* Ð proof) Ýq ~ }g !* Æ kZ ys !* ]â ¥¬Ôì à™nÛä < Ø Zè ÿL X3Z 0Æ Îâ ó Xó ǃ7~gz¢'â ÃÎâIèÅkZ~]gß+Z1ÔÏÃ

(A Philosophical Scrutiny of Religion, pp. 407-10)

+ iä' Hg ïZ » ÎâIè Å kZ ñƒ D™t|g Ã]ñˆ Ï0

-Z ÅÑúsÜtXì Sg ¹!* Ï0 + i¤ /Z ̈Æ]ñ ìt|:gzì ÒÃq

X$ ˃7ZÎÆÎâIè¨ÌðÃÅkZÂì

45


b‚gzZ< Øè 6,g¦kZgz Zg¦q -Z » Ï0 +i Ô < Øè Ô

p ÖZ Wz ¹ V âzŠ b‚gz Z < Øè

¼ LZ ~ }g !* Æ V ƒ U x ÓÆ Ï0 +i ì x ** » ¿i§ ! q -Z á Zz “ W } @x}g ø ì x ** »·_Æ*Š kCkZ Ôb‚gz ZX ì ‚ rg2 »gz Z ] ]_ Æy Zgz Z ] ¬çñWz e $.V âzŠÐg ±Z kZX ì $ ËW c* ì CW~"Šgz Z

] ¬ÅV âzŠ V Œ = X

µ Z µ ZÐ }uzŠ q -ZÐ V ƒ UÐ ¹ } ],ZŠ

gz Z b‚ ì xŠ £ Çc* èÛ{ z sÜqçñ »á £ kZ X ì ã™7c ðÃ6, 6,gî¿~ X ñƒæ W',ò}¼Æ Tgz Z Zƒ µZz Ð wdy xgŠÆ < Øè

Hc* ZC ي~ T Vƒ Le ** ™c Ð } úŠ kZ sÜ ä V :c* gŠ Åb‚ ì Š X ì c* Š™" $U* Šã C"Ã< Øè

¸Xìg ZzZaÅ~œ,ÞZgzZ,ƒg VZ6, gîm{ƒ Z”îZzg »< ØègzZb‚

Ð ¹ ˆÆ äWt ‚Æ V:c* gŠ ³‚X Zƒg¼»b‚h +] .Z # ì : â i {z

~uzŠÔzz~(,¹q -Z Å+ â ÃZ} .X 7]gz¢ðÃÅ+ â ÃZ} .[Z ÑKtvß 9z kZ [Z ¹ä < Øè 5#X k7äÂÅ]Ñ»%äâ ÃkZ ¶tB‚ÆV ðAXE ~Ýzg Å]h +] . VYX 7]gz¢ðÃÅ2 zGðZ} .ÃënÆÑ Å+ â ÃZ} .~µ%ÌË

h™ ô=b§kZ Å]Ñ» ~g7B‚Æã‚Wë M

gzZX Š H0q]gz¢"~ÃÅyZwì» Z} .b§kZX ÏñW77]gz¢ðÃ

Xì òiÑ** ƒŠ ã C"»kZ ñYƒ]gz¢"wì 46


Šp Â[Z 1X ågz$e $.Ð wd{zp ¤ /Z ̉ Üz kZ Ô Š HHZ # òúŠt

òúŠ »nkZ k0* ÆkZ ì 1™s Z ‹Z »]!* kZ6,gîôZß !* c* „Zg { Z',ä b‚ X 7Š ñbъjyEZ nÆä™

{z X ì ˆƒ »]gz¢Å Z} .[Z c* WÃÃVÍß~ T¶Äc* gŠ H{z Åb‚

äâ i *ŠX ì ,@* Å 2Z ¸m{¼ ]Ñ» Hx¥ä b‚ åt 6,gîm{ gzZ ùg Z fh +] .1Xì Z} .ÑZz䙻kZì ;gƒ¼ ~*Š å&t6, gî{Š ‚y¨ KZ »

ÃTì Š ñ: L (Zq -ZúƧZzC Ù Zƒx¥ÂŠ H¬Š~Ýzg Å ïi§h +] .

gzZ }g *x ÓÆ y W c* WÃ~}@xÆ HE }X ì YY Hx¥Æ™/Š Åyzg Z eX D™•w ƹZgzZ ñƒñÈ~2Z ¸p. އ** ¼}g ( Æ äâ i ðZ’ZÉ c* W7~Š z

·_ b§ÏZX

Æ ¬!m{ Ëy¨ KZ c* C ÐZ ä ï

‰ 0y ¨ KZ D™D™ ¹F, Æ2Z ¸~Š â x ¬} hc} Q

DƒC Ùª Æ x Âx¥q -Z ]uZz}g ‚J -y W™á Ð }iˆÆ/ŠgzZ

kZ ¿t » ]¡y⠇X Š Hc* Š x ** » (law of nature) ]¡y⠇ÃTñWÃñƒ X ¸$ ËY~Š¸!~}g !* ÆkZ åW, ñzgŠ

gŠ kZ ¼ {zÔì ðâ Û g »Å Z} .V;z ¸ BëÃ]Ñ»T åt È »Äc* 4ƒgzZ ~Š â ¼ÆkZgzZ Š HHwEZÃ2Z¸yZZ # X ¶,@* ÆVÇâ Û g »Å2Z ¸C G é5šG3E

z™½{Š â = ÷ ÷¹ä . $»…ð`X Š H| (,{Š c* igzZ ¢»y¨ KZ ÂñƒæW',Ìò} HòúŠ ä(Haeckel)«ó ì ó CYð¯b§¾Ð}Š â kZ *Š ÇVzŠ Cà ?~gzZ HE ÷ ÷ c* Š™y´Z ä õfI4& ÷ ì ÷ Y™ðÅy¨ KZ q -Z {z ÂA ‰ ÜzgzZZ bZ ~z6 ó óã0* ÷÷

H1™¢t b§kZ ó ì ó [% Z} .[ Z # ™gzZ {0 r + i ðô â gzZ Û{ »] Ñ»kZ Š 47


~g ‚ Å]Ñ» Xì ] Ñ» ~Š â q -Z y W @* wzZ i Z ]Ñ»É X ì 7 {Š Zg Zz ‚f

~}g !* Æ! âZ bzg" c* Vƒ 0Ð ! âZ bzg ~f {z { ZpC Ùbx ÓÆ kZgzZ Qw

Z} .kZ }~ kZ HÄc* gŠÃ *Š Tä b‚X 7¼gzZ ZÎÆ¿~Š â ñ0 +Z Ô Vƒ X ñY** â n¾ÂñY** â ÃZ} .QXìŠ ã CÅ< Ø Zèx Ó ¶CW7Ãðâ Û g »Å

Æ VÍß}uzŠ1¸ vßáZz + â à Z} .z‹ x Ó ðZ’ZÆ Äc* gŠ kZp ¤ /Z

p" Ċ zÆZ} .Ð }uä Äc* gŠ kZ c* 0* ä V,Z ÂðWït Z # t‚

ìgï2Z ¸z[òZg0 +ZÆ*Š ~Š ⠊pZ # nÆäÂÅ]uZzèYX ì c* Š™" $U* ¹ä V,Z X ]gz¢ H Hä™nÛ ÃZ} .q -ZC Ù!* Ð *Š ~Š â nÆkZQ ÂVƒ

å YyY 7y¨ KZ ‰ Üz kZ ¶Å7¹F, ä ]Mc* ggzZ ¶µ7ÎgzŠ J -Z #

ðZ} .ðà 1™nÛ t äkZÐzz ÅdÑKZçOX ì CzeùgzZì À _ù `gÎ

-Z » æz [_ q . ìŠ Hƒ" $U* з_Æ]ƒ[Z1X ì C™ (Z ì ‰ ܤ n kZ X

ìg™•w}g (gzZ}g *x ÓgzZ0 +e Ô `gÎ ÆTì x Â@¬

yZ å @* Y Œ¬0ÆX, qx Ó{z b§ÏZX 7]gz¢ðÃÅ+ â ÃZ} .[ Z

~¡ ãT ãY ~g øˆÆ·_h +] .ƒ{z Ôì „g™x »‰ ܤ@Š yZ ðÃúÆ

ܤ ~[Z t¯â c* Z} .q -Z c* ÍX c* W󻿊ggzZ ¿ÆV!¤ /Z ÷ ÷å 1™nÛ ¤ Š z »‰

tÂì CƒZa Ð(Refraction)s YZÆVúÃÅ `gÎ6, lg !* ðƒC¤ /b Û zk ¸ ¾Zƒ @* ™7] uZzÆnkZ õÑh½X3 ó óì y¶ K» Z} .6, zZÆy W{z ì ßÇ!* I

:ì HB‚Æ¢gŠ

If events are due to natural causes, they are not due to supernatural causes. 48


Æ [òZ ~[Z t ¯â {z  DƒgŠ ™

Æ [òZ ~¡¤ /Z ] uZz ª

:Š ñ[òZ ~[Z t ¯â úÆ] uZz Z # ìC ÙªgzZ X M hƒ 7ñƒGZa

Xì YYH¢ù6, Š zÆ ][Zt ¯â ËÂVƒ

¿q -ZX ÉÐ wVq -ZÃkZ Ôì ~gz$ H~ wÑ+Z kZÆ< Øè 5# ( ÆkZ ì 8 ŠÃ”Z} wg /;XF ‚fÆkZXì ;g Y`Ç ¸6, ~ð {zgzZ ìgx˜õG Vzi6,ƔZ ð‚gÅkZˆÆä™ïX ìgx˜ù¼ ì @* ƒZa wZÎ~ ( ЕwÅVzi6, ì 8 Š {zXì CƒJ 4<XF {zˆÆÄc* gŠ kZ HX ìgx˜õJ/G -

ÙªXì : C L »•wÅ+R, Šp]Z& + B‚ÆVzi6,LZ”Z ǃ+ $Oh~Kt E E + + E J J B 4 C 2 EZ X ì ~gz¢ 'â ÃgÇZegzZ çG .2 EZ¬Ð ”ZX ì 7(Z ì %ÆgÇZg egzZ ç.G { i6,» kZ c* ”Z c* ÍXì YY Hg¦»•wÅnË~ kZ:gzZì Š z ðà Â: »”Z

jZÐ {Š Zg Z LZgzZì c* Ñ~Š zÔZ ì ‚f {z |~y WX 7|~yW

-Z X ì ;g ` n LZŠp{zX C™7äÂÅ]Ñ»]¡ ¹ 9¹ ä ݬ ð|q :ì ¨¤ÅäÂq -Z

Nature does not explain she is herself in need of an explanation.

Å]Ñ»ÃkZ Ôì§Zz q -Z » ]Ñ» Ây⠇ » ]¡Ô ~ p ÖZÆ kZ ÔèY

:ì YY¹äÂ

Nature is a fact, not an explanation

@* YWC Ù!* Ð UIÆkZgzZì @* 0* lgz6,g0 +ZÆwpo¢Æ} & +Z^ »©%

ƒðY§Zzt Xì òC Ù!* {zÔ @* ƒ7{Š c* iÐ} ÆßÆ“Í ^gzZ L Iwp ì @* KZ »¬X ñW ˆÆ{@x|gŠp[Z1 ó ì ó @* ™ (Z Z} .÷ ÷Õ å êŠt [ Z »kZ y¨ 49


Åa¶g0 +ZÆ} & +Z ‰ Üz kZ Ôì Cƒ àZz äƒ ~g7 ]æ Åizg 21Z # Zƒ¥ X ì @* YWC Ù!* ™h ÂÃwpLZ {zЊæÅkZX ì CƒC Ùª

JÏKgq -Z6,õa

Xì CYQŠ lŠpˆizgPÆöZaÅaƙZg7x » CZ

Ã^ ì ꊙ" $U* ßÃwìäZ6, kZ {@xt._ÆØÃÆ< Øè5#

y⠇{ izg 21q -Z ì „g 3Š6, gîs ™ÃëçWÅΊgpèYX ì Z} .ÑZz äïC Ù!* ¼gzZ ZÎÆ$èt 1X »§Zz ä kZ Ô

CÑC Ù!* ÆwpÃ^

Cƒ Za 'gß{z ÆTì

Vc* / š +' h ×P ŧZz sÜ{zì c* C …¼ ä {@xh +] .X 7

gzZ ZÎÆkZ {zì ZƒtÛ~ wq]g߈Æ{@xkZX c* C7: L ~yWgzZ -Z

KZ »^ X Š HI™ Y6, zZÆó ó

÷ ÷{z Ô å~}g !* ÆUIwpwZÎ ¬ 7¼

-Z » „§ZzÝZ {zÐ p ÒkZ X ì ~š q /ãxgŠ q -Z sÜŧZz ** h ÂÃwpÐ

~y W{ z ByYëZ # σ¥‰ ÜzkZ Âô=ŧZzXì 7ô=ŧZz{zÔì zb

¬Ð + YÃ: L ~y WkZX ðƒg ZŠ%

6,õa Å^ ~ËÆX H[òZ

wZÎt¤ /Z¬èYX ñYc* Šg ZŒ Û [Z »wZÎÝZÐZ : Ôì wZÎq -ZŠpg¼»

VpqVâzŠ ìC Ùªó Xó ì lù

÷÷ Š HƒwZÎt [Z Âó ì ó ÒIùwp ÷ ÷ å

¦âðÃ~ »äÂÅ]¡X M hÈ{@xF,Wz »]¡{Š c* iÐ {Š c* iÃkZX 7tÛ

XM h}Š7x **

Ô ìg ZIw$ +» Z} .ÃkZ™}Šx ** »äÂÅ]¡Ãs ÏZ T< Øè 5# Æ 2Z¸yZ Z} .

hÈëX M

hÈg » & § » ]¡Ð ã‚We M $.ëÃkZ

Iè< nÛ Ôì HÄc* gŠ äb‚à PbZ ‰ÆTì @* ™¿CZ~]Ñ»=g f

b‚q -Z »gzŠh +] .[Z X ì Z} .ÑZz äÑN* ¸g Z ~ Vzg« 50

pg {ot vß n


Æ *Š gzZ (gravity-pull of moon) æÅ0 +e |gŠ N* ¸ gZ

ì @* C Ãë VZŠ

L Æ(Geographical Configuration)ˆzäz°Z'ÅVz•Æ.gzZVzg« :

ÆÙp¹ X 7]gz¢ðÃÅ䙊g …Ã}@xkZÆVZŠ b‚X ì @* ƒÐ ì 9tX @* 7,7W, Z ðÃ6, ¡Å}o}g øÐkZ1X M h™wJÐZëB‚

^z¯°Z'gzZ æ]¸1Xì @* ™¿=g fÆ^z¯°Z'Å}igzZ æ]¸yÃî

` WZ} .Xì êŠx Z÷CZÐùZg f yZ ì „ Z} .{zX t‘Å„Z} .Ì{zX H

:~p ÖZÆÔzyYXì : L Ç»yÃîÌ

This does'nt destroy belief: it is still God working through these things, who is responsible for the tides. John Wilson, Philosophy and Religion,(London,1816) P.37

ˆðZC يg !* g !* ] !* t Ð á ZjÆ Y »g Z › Ã~ y ZyÆ ] » § b§ÏZ

~V/}uzŠX @* ™7Ÿ» »ÏŠ ñÅ=g f ]¡ñZgzâ Ë[ Z¿C» § ì

t·_h +] .èY X ì 7]gz¢Å + â à Z} .gÅ!* Ën ÆKÃZÆ Ï0 + i

6,gîm{ ì³q -Z ÑZz 䃊 lŠpÐ V !¤ ~Š â PsÜÏ0 + i ì @* ™" $U* X &

reproduction, variation, and differential survival.

¼ ~Š ZÛZ ‰Æ±{” Za Ô ** ƒ Za »V70 + ih +' ×=g fÆËÚz Z ª $ »tzÛ oF X-I Æ< Øè5#b§kZX ** Yƒåƙ ¹F, ~1 é<G yZQgzZg¼»V¸Û E ~gz¢gzZ eÃkZt éE 5‹$ Z6, ÙbC» § »wßZÆA[NZÆyzg Z e ._ÆÃ` C X ñYc* Š™uF, Ç!* Ãg¦Æðâ Û g »Å Z} .6, úz›ÅÏ0 + i ì êŠ ¯

Š zb§ÏZ µZß Z °]§ q ZâZ ì {”" $U* )]!* tŠp]Z & +J -ÌZp¤ /Z 51


ÐkZ ÌZ # ñY1yâ cšÃkZ¤ /Zë@* X D CY fIY »g Z 6 ðW~

Æ ¿ð»g Z nÁ!* /Z ]§ q ZâZèY @* ¤ ƒ 7Za wZÎ » w²H, Æ}oIè

» ððZ} .t ì $ ËY ½]!* tB‚Æ ]¸ÅzgŠ V7 ÌZ # Vƒ ðW~Š z (mechanical Y »g Z z

ì t |X³Š lŠp » ¿~Š â ñ0 +Z : Ô ì i§

ì YYH" $U* (creational evolution)Y »g Z ! B‚Æã‚We $.à evolution) Šã CªZz ðÃÅh +Š F, ÅkZ k0* ÆVß Zz 䙿#Å< ØèÐáZjÆb‚gzZX

X σ7

LZ™ V~~œ, äb‚ ìt|Xì 7„âZsÜ]!* 1

v' , yÌgzZ7 -ögzZì àáäí6í W(ÅHE Z # ` WXì c* ŠÅ◂

»nkZ Ô6,Š ã CdÁi Z ÁÔ nÆ< Øè5#[Z Ôì c* Š™ c™Ã]c* ÃÆköÑä HE #Šp ä ~g¹ê ZÃgzZ (relativity) sŸZ tÃX „g 7¹!* öR Å ä™ òúŠ

~b‚ ì e** t B™s Z ‹Z »]!* kZ {z ì c* àJ -³kZÃVâZ0‚

Ëë ìt È »kZX nY Hµ ZÐ (observed) {@xà (observer)@x , XM h™7{@x » |ÝZ ÅkZ Ô

hNŠÃC M ÙbYg {P sÜÆq

+ZÆb‚~~œ $U* " ÌZ Å< ØèÐÃ! `³‚ŠpäkZì Zƒ[zZ g0 Xì ~Š™

tûHE ì Œ6,§Zz kZ {z Ôì CY ½[zZh +] .q ~b‚

ń—‚p¤ /ZXì Š Hc* 0* ³** ˆÆ·_h +] .{zÔ ;gVZx6,*Š Åb‚J -w‚ÎzŠ

Ð kZ 2 »: ‘Æ yDg 6 ì ãZzt 1ì eW7tÃåðÃJ -ÌZ( Ã|„·_& §4‚ ;g7òúŠt [ZX¸Æ ÃÔ 52

ZÇ!*


:

ìg™g ZÜZ6, gî0Z]ª Y fi ŸÆb‚Xìi§9uZz»ä™x¥ Science gives us but a partial knowledge of reality

Xì îŠD~zbsÜ»‰ ÜZœÃëb‚

wS Z # }g ¦ /k' ,ÎsÜX ì ðƒ Za 7 -eZ ~pt ~ yDg ³‚

Æy¨ KZ Ëb‚ åHy´Z~ (Belfast address) †Ø[ ! LZ ä Tndall £zGkZ ]ÑìÆnkZ X ì °» nÆä™ (deal)cÐ ]5çëZ x Ó

(matter and

•wgzZ {Š â sÜx Ó Å x Ó| ¸ ‰ G ì‡6,Š ã CÅ ¢

ÒÃ~g ‚Åä™yÒ ~ Vj˜Z ŕwgzZ {Š â Ã]¡1X ì Œ6,motion)

(Laplace)köÑZ # ¶6,`z²LZ ÒÃt ~y WÆ~œ, ƒg VZ ðƒ" $U* x » **

g_ OZÆ]Zg f ~(nebulae)ÔGðZ’Z VZŠèc* gxq -Z Å]P`Åìtä

HE åŠ H1™¢t‰ ÜzkZXì YC!à õg @* ~g7ÅwÆ*Š {zƒ}YÃ

XìJÅxE}g ‚tû

ä™ ô=~Š â ÅÝzgä! fZ # ðƒC Ùª‰ ÜzkZg !* «tÅØÃÆHE

yÒ. އ** gzZ w!Ç!*ˆá J -}oÆ (ether)pZ¹Z ÒÃt X ÅÒÃÅ

Æ]Mc* g~ hƨ~Š â ÅÝzgX ;g ¸ {od $¾z Ðt J -VY¼ X åK 5!pX ‰ ñ3Š } 7[p[p t ˆÆ ® ) áZ Å]!* ŠÆ (Maxwell)s ði½G

1Fï ¹',q -Z Ýzg å @* ƒC ٪РkZ èY X Ð äWÃgˆ. އ** Â

ñ fZ # c* WyŠ {z J -V Œ ;g k(,Üt X ì (electromagnetic phenomenon) gzZ[& +E + ÆV⊹Xì 7ó ókl ÷ q ÷ ðÃ~]c* ÃÆHE ZƒãZz6,b‚ 53


ÜÁsA. އ** Ãðy s !* ˆÆV@Ã~y WÅä™" $U*(mechanical) ~Š â Ãð

XŠ Hc* Š™ïá~„zÅ (irreducible elements)

ë~g¦ÆHEXìê&p¹t|gŠ1Xì ]!* Ï{Š ‚q -ZC لt

X »‰ ܤԶ{Š âg ZlÅkZSşq -Z._ÆkZX åx¥b§hZ¼ƒÃ

… YÃ]¡kZ ë å Š H1™¢b§kZX {)z {)z Ô å @* YW~™Ð •w

(Nature)

]¡ÅkZ Zƒx¥Ð·_Æ ð1X ìg™x¯ë0Æ T

~g ‚ Š䙨~ Vj˜Z x¥ÃkZ X M h yY 7¼ ë 0Æ Tì +Z

là {zÐTìi§{zsÜ{z … Y0Æðë ¼ƒ{zX Iƒx » **

h™ë[Z X ì C™ W, M OÃ]ÑW›e }g ø 4ƒÃ (entity)Š z,Z q ÆkZ ë0ÆT Š H1™t~ ] G é5šG3E -Z ìt È

» kZ X ì ë Z gŠ¾]!* t

X … Y7¼gzZ ZÎƑJ e CMc* g

H1yâtgzZ‰ G"ŠgzZ¼ÆnkZ6,ÕkZˆÆkZ Vix¥Ñt Š gZŒ Û |tX å@* ™ZŠ Z {Š â x¥*Š

C™ZŠ Zz„z~ä¯Æ]c* ó‚Ì 4ƒDJ kZ sÜÉX M h yY 7Ê z -ZÆq ËëÔì m»] G é5šG3E -V˜ ˆ 0* dZ [Z X

gÆ h™ÒÃÃ+ Yà (mathematical structure) ‘J e CMc* M

¡ M hNŠ~]gß~yWÅyZÃY âZ ë wìtZg ø ì Š H1™tt6,R+F, ì DuZz {z „ D»çJ e CMc* gq -Š 4, Æ (Eddington) Ðe ZWz6,X åd $Û 4ƒ Xì $ Ë}Š…b‚C G é5šG3E

{)z ]ægzZ Ýz ÔC Ù Ô {Š â SÔÃsÐ VƒUãqzggzZ ¹ÜZ Ô C1) ÷ ÷ 54


4ƒØ{ „ (z n}g ø Ì'YêÅyZ Ô CY ª,qÅ} ], ZŠÆ] G é5šG3E 4ƒ{Š ñX 'YÃ|ÅVzq~Š â)‰ì Š ì 7~ci7 kZ ] G é5šG3E HƒÂ

ÅVÃ{6fëXìC Ù!* ÐuZgŠ Z|ÅyZXnƒ

Zz„Zg { Z', ÐVzqyZ {z

g0 +ZƂfŠp Yƒ7܂Åq+Zq -Z@ðû‚f1 D™{ i Z0 +ZЊæ 4ƒÐ g ±Z Æ ·_ & § ÇLZ b§kZ X ƒ : Š ñ u ZgŠ Zi Z `g { yZ ] G é5šG3E D}g ø ì (pointer reading) !W', ·_sÜ{zÉ '™7·_ » V S

W~ ÝZ ~g ø 1Ôì @* ™FÃ]:S‰Å]Ñ»¿·_t ì 9t X ì @*

ÅY âZ÷_CÑWX ~}g !* Æ]:S{z : 0з_CÑW]â ¥

óì ó y¯{z»TпkZà y¯8 ì ڄzÐ]:SÇ

èYX ì ïq »ÌZ ~( ,Ôì ŠzöJ -]â ¥ÅçJ e sÜb‚ §Zzt

YY ¹7t [Z X ì 7{”x¥6,gî}g7 ÌZ | ì t È » kZ

(objective

[Z Yg { ðà CZ/Š: Ãg ¬ » w£Z Ð Z} .c* ] ‚ ˆ Z }g ø

Iè}g øXƒŠ ñ~`g {[Z ðà (Z ì e¬t X ‚ rg7 counterpart)

6M hY¾ 7(illusory phenomenon) d $Û Ùb¡[Z ]‚ˆZ C1) gzZ C Xì Y{g6, gîÆ|q -Z Ìsg ¬Iè~*Š ³‚5X å@* YŒ The Limitations of Science, pp. 138-42

(Morton

$Zz Hgâ X V

~Š™ qzÑ ] %=Å nkZ ä a# 4‚

B 5q k -Z ä VâZ0‚áZzpg‚f: ‘~ ~œ, ~p ÖZÆ White) 28E .G ™f . އ6,gîm{x ** ÆçEE gzZ Ði +Z ŠV $;z~TX ì c* Š™i ¸W» (Crusade) 55


ìt¤SÝZ ÅyZ1X ì @* ™ÔŨ~Š â Å]Ñ»6,gîô܄»Y fyZ ÷ ÷ 4ƒh ~yZXì H7Ã! `CZÐáZjÆò}Æ]Mc* ggzZ] G é5šG3E +] .ŠpäV,Z : ‘0ƊV $ZzäV $ZzHg â

9p ÖZ „z~}g !* Æq -ZC ÙÐ

He is a heroic thinker who tries to beard the lions of intellectualism, materialism and positivism in their own bristling den.(p.84)

The Domain of Physical Science, essay in Science, Religion and Reality, The Age of Analysis,(p84)

Zg —~ ºÆyZ ÐÃVzèÆ46,{Š â ä Tì ®È— q -Z {z ª

]â ¥h +] .q -Š 4, Æ( 1861X1947 )ŠV $ZzBg ** eÁZ …gzZ]Mc* gC Ùâ m, ôZXì :

C™" $U* t

Nature is alive(p.84)

Xì ]¡{0 + iÉ Ô7{Š â bzg"]¡ª

³tз_Æb‚{Š ñä( 1882X1944 ) Ði +Zêg Wu]ƒC Ùâ m, ôZ

: ì Ñï

The stuff of the world is mind-stuff.(146)

Xì 6fÚq -Z {Š â »]Ñ»ª -8u Eݬ m, 4ƒCMc* 28EçE,G .E p ÖZ yZ¨Å]îh +] .( 1877X1946) çE ôZ »] G é5šG3E g G

:ì @* ™~

The universe is universe of thought.(134)

Xì ]Ñ» CZg¦É 7]Ñ» ~Š â Ô]Ñ»ª 56


t~p ÖZÆyCÎ+ZÚeZ Ü»X ]ÑìÆVâZ0‚Rð•Zt

: ì

The ultimate nature of the universe is mental.(p.145)

Xì‚f:â ~y WÅ]Ñ»

{Š â ¡]Ñ» ì wZÎt ÝZgŠ~p ÖZ: ‘t X {Š â c* ì ‚f |~yW ì HðÐZ {Š Zg Ñ!* äTì

~Š â)ðÃc* ì ˆ0Š lŠp6,gîÆ¿CZfÆ

Æáˉ ¹· Z q -Z »wzðgzZìß¡~"Š~y WLZ {z It ~}g !* ¿ñ0 +Z ˄Špä kZgzZ åwzðgzZ ;ßsܬРá ì It c* ÍÔì “%

LZá ñY¹t¤ /Z@', ÆkZXì à™g (Z]gßÅáÐt · Z¡=g fÆ

äT å‚fq -Z¬Ð á ǃt È»kZ ÂÔì ‚f » bZ~b‹~yW

X Hg »ÐZ {Š Zg Ñ!* gzZeÎÃíZm, eÆkZ µ ZÐ{Š â

hƒ {z¤ M /Z~ Vß Zz + â |~y WÂfÐ s%Z ~ çÆó ó‚f ÷ ÷

d1X D Y ñ0* ~^ÅVCIZŠ z!* Æ+ â ÃZ} .áZz + â ÃZ} .‰

& ¤Å< ØèÐg ±ZÆÎâKZt Ôì ‚f |~yWÅ]Ñ» ³t »·_ Xh +Š F, Ŋ ÒZgzZì

+F, ëZ » ~pkZX ì ðƒg0 +ZÆb‚~ ~œ{Š ñ ì ~pxq -Zt

ˆƒÝq‰ ܤ{Š c* i nƹF,ãÕ ì 7tÔ~p ÖZÆyCÎ+ZXÚeZU 4ŒÅZˆâ Å kZ ì {z ~ptÉ Xì (Metaphysical Foundations) VzŠ ã CC G é5šG3E Xì ðƒµZz~

57


The Limitations of Science,(p.138-50)

-8E 28EçE,G .E [ Š(Sir James Jeans) çE uVZŠ èc* ggzZ ]ƒC Ùâ g Æ6¤', G

[ kZ X ì Š ZñË{Š c* i Ð ƒ »: â i { Š ñÐ U kZ „¸ ó ó]Ñ»g ZuZ6,÷ ÷

íJ -³kZ=g fÆc³‚Ø{sßñ~ 4ƒh wJà (material representation)ô=~Š â ]Ñ»~ Ýzg Å] G é5šG3E +] .÷ ÷ :

(mental concept)g¦6fq -Z¡{ z[Z

ìtq -Š 4, }÷zz ÅkZgzZX C™7 ó Xó ì ˆ{g™ƒ

The Mysterious Universe (1948)o.123

28E .G :~p ÖZÆçEE

If the universe is a universe of thought, then its creation must have been an act of thought.(p.133-34)

’ e ãƒÐ ¿CZg¦q -Z ÌðÅkZ Âì ]Ñ» CZg¦q -Z ]Ñ»ª

އ** . Ç!* nÆ Ç㨠KZtÃh +] .» 䙨Рt' ,` ZñZÃ{Š â ì H{z X

,Ø Å ykZ ¡, Øt ì Yƒ ì @* Y ¹çO X ì uZgŠ Z -8E .28EçE,G G ³kZçEE uÐ{ z}uzŠÆb§kZgzZtXƒ:Š zðûXVƒprobabilities)

(waves of

ìt[Z »kZXì µZzV¹g¦tXìg¦É Ô7{Š â |Å]Ñ» ì àJ -

çJ e »kZèYX ì ~‚fÆ(mathematical thinker)®CMc* gxq -Z {z

X ÇVz™Ük½Zq -Z~VŒXìçJ e CMc* g6, gîå{zÔì @* W~D}g ø Ô

ë¬w‚MXì Z& ×6 , cg6 q -Z~Vß ‚PÔc* gŠ »D ǃ9It ÷ ÷ (Mechanical)z~ ÎâKZ

t ‚Æ|+Z q -Z ë å 1™t ä 58


gî¹· Z ì Œ6,g mZK M F, ", Z q -ZÆVÜZ] Ñ» å@* WÃ(ZX ì Ån

Æ¿ÆV!¤S0 +ZgzZÑ" ìtx » »XgzZ ‰ƒ‰Z6, E ! -Z nÆäâ i¼ ‰g {g ¹!* ]Ñ»{Š%q -Z¡6, 䃻ÆT,™³g öW -š"q

7gÅðÃ

t · Z¡Ï0 + iÔ~yZgzŠÆ¿ÆV!¤S0 +Z Ñ!* {gÃèÔ~*Š é}Ø{kZX ñY

ÔÚÍFÆb§kZ6, gîÆykZ c* Ô˜Í N* g„¹ q -Z »]Ñ»X ˆ W~Š zÐ

-Zy ÆH !* q ™ggà *Š bzg" q -Z ÌtgzZ ‰ƒgÅ~f6, gî¹· Z nÆá²¼ D

Š ñbъ ~ ¸,Z ` WXÐN Yƒ»izg

D™g66,+ âtÃb‚A

-Z ]Ñ»X ì ;g Y ` s§Å (non-mechanical reality)|z)q q -Z c* gŠ »

Cƒx¥/x{Š c* iÐ (great thought)wì} (,¹ q -Z ñOÆá~(,¹

ë[Z Ôì Š Hƒ7Šg Zz~*Š ~Š â kZÐ wÅbZ ¡C · Z (mind) ‚fX ì wLZ Ð wÅ VZxgzZ Û{Æ ~Š â ݬ » ‚f

ìg V6,x £,Z q -Z

VZ ~Š â äTì ‚f (Zq -ZÉXì 7b§Å‚f —}g øµš‚ftX ,™

åŠ ñ~‚fÆkZЬ~^ÅYZq -Z¼ƒtgzZX ÅðÅ r ⠊ 㨠KZÐ ~¢äë ,™ ãU* Ã6, ]ÑìyZ LZ~}g !* Æ*Šë ì @* ™g6ÃëDh +] .X -Z]Ñ» (designing or VZxc* i ‚/µq

ì 1™Äc* gŠ äëX¸n™ì‡~

Xì/x¼¹Ð‚f —}g ø ì „g}Š]Š ÞÅ controlling power)

‚f CMc* gëÃTÐg ±ZÆWÎ6,i§kZÉ 7Ðg ±ZÆ]‚ˆZz]!* . _ óó M h™ZŠ Z~p ÖZÆ (mathematical mind)

The Mysterious Universe( pp.136-38) 59


Æ Z} .g ïZ6, gîi ì§ZztԊ z!* Æ~pkZÐ wdg0 +ZÆb‚

àe 6 6 VzÆZ} .g ïZ @',ÆkZÉ X ì Zƒ 7Za tÛ Vc* úðÃ~‚f

M F, Ãbъ LZÐ ƒ¡É 7Äc* gŠdðÃzz ÅkZX ñƒÑ ~¶ŠK

¡äy¨ KZŠ z!* ÆäYƒC ÙªÆ| ì ðƒ ~½Ð Vß Vg Ñ" õg @* Xì

¬k' , Îg eZ # 僸X åêŠ7]i YZ ÅkZƒ H7wJÃkZ nkZ YEÅ ¯ «£ÆTg ZäY fÆOZ 5Ò~ 5èÑqX c* 54G ÐgzN* ëE Š™g ïZÐ+ â ÃbÃÆ ðG3ÒG

/ # 僸QX¸` ¯|@ŠV\WÃbà ÆkZáÍáZzä¤ Z

-ö ¾âWz6,Æ Þ',~y WÆ ~œ,ÞZ 0Æ Ýzg ä (Max Plank)7

ä+ C ÙâƉ Üz‰„g™" $U* ßÃg¦TEÆ]Ñ» X7]%=+Z‰ H # -E - ²gzZ H7tÃkZ D~]gßÅ~g¹ê ZÃ{z` WèÑqXìg D Z h Z t Zè»kZJ 4ƒ Xì @* YHg Ñ~VßßZëZÆ] G é5šG3E ÂÔ @* ƒ7~VâZŠb‚1Ôì YƒÂ~VÍß}uzŠƒÃƒwìt»Ë¤ /Z

:ì ¹ä (A.V.Hills)eËZeX ÇVƒ ъŠ c* w¸»VZŠb‚q -Z~ÃkZ

I shoud be the last to claim that we, scientific men, are less liable to prejudice than other educated men. Quoted by A,N. Gilkes, Faith for Modern Man, p.109

VÍßCc* ½}uzŠ VZ0‚ë }™òúŠ »]!* kZ ÇVƒ¿~y W~ª

X DƒáZzpgƒÁ~¨£Æ

¡g¦ðà ì $ ËY ÅùyZt ԃ ðâ Û g »ÅƒV˜ ~ *Š +Zq -Z [Z

Æ y¨ KZ ì/Šsî» õg @* Xì Š Hƒ " $U* 6, gîd{z Ç ñY1™wJn kZ 60


Ýqx £—Ä=6, gîxgzZdp¤ /ZX =ÅkZ : Ô ìg]!* .ÆkZ Ég _ ]!* .{z ì Zƒ(Z Á¹Xì „gg »! _ !WÅ]!* .Šp= ì Zƒ„(Z F, _ {Š c* i1Xì bъ~ hÆ]!* .å ä =Xƒ m™~1‡LZà _ LZ b§kZgzZX ÚZF,

1}Š:B‚ »y¨ KZ§Zz |{ ZpÔì „g C™ÒÃÅä™C Ùªtzg [Ãtzg C!* . _ Ð áËnçZg ø

e ´gŠ c* ÃëXì &~gz¢n LZ {z xg ¦ 8Ð ]!* . _

y¨ KZ¥#Zg øÉ Ôì C™C Ùª¿Šg CZ ._ÆkZ ˜iшÆä!* ŠÅ ì 7 # ì }â Ã]!* ˉ Üz ÏZ y¨ KZgzZX ì ƒ Le: '⠊p{z¤ /ZXì e 'â ̊p{z Z (Electric

Å ¹',Ã?Š X $ ˙7b‡ÐZ Ð wÅ äƒ ?Š ¡?Š ðÃ

Xì ~ˆR, ~(, ЃtÅ õg @* 㨠KZµšgzZX YYc* ¯7x £ì‡» Switch)

61


m™:Äc* gŠb‚ÃT ·_Æ{Š â yY" ë b§T

ã6, ³kZˆÆ"ŠsîY fh +] .

} Š â æY X M h™7Äc* gŠÃë›0Æy¨ KZ ë b§ÏZ Ô ñƒ[x»~

# X ì È0* Z »y⠇³q -Z {Š â æY ì tÛ t yxgŠÆxE C»§gzZxEÆ

gzZ(KZ6, gîÚ| # gŠg Ñ"Æ8 -' , -gV˜ kC[ ÷ ÷c* 8 ÍC ÙbC»§ ¨~ V ÂZz)Ũ £zƒÃC ÙbC»§@' , ÆC Ùb~Š â ó ó Tg s$ +^KZ

Æ (descriptive science)D%zsÜJ -[ Z ÌD» *Š ~Š âp ¤ /ZX YYH7 ÃÎâÝZ ÅVzqDtèY Xì ^í ㊠Z q -Z Åb‚|gŠ ì àJ -x £ Š …Z ãkgzZ yiz }s ™zZ ~C ÙªP Æ kZ t É Ô @* ™ 7[Õ " 6, zZ }g ø

âZ ~ ë ì Zƒt ªz$ +ÅDkZ ë @* ì @* ™yÒ Ã{)z (Spatial Dimensions)

~ ]Ñq ÒZÉ Ã™ðÍ70Æ]uZzáZz äƒ {ÒW ì ˆƒZa ‰ ܤ

eyY]:SÅkZgzZIF, h Å{Š â X Ã™ç» õg @* Å䃵ZzÇÇÆyZ

Xì Š ñ6,RÅ}i ì Š HƒÝq1‡6,q kZC Ùã½{z´Æ]Z f KZÃëˆÆ -[ZDt Ôì Å7¹F, J {Š c* i âZ m<!* ä DÆy¨ KZgzZxk!* ä DÆVzg Z0 +Y

Xì ** ƒ%z)»yZ|ÝZ ÅY âZ]§ ~f Z # ì ~ªq%zsÜ 62


½É :ÇVz™Ük½Zq -Z »wP øm Z~VŒ

ÏÒúÅkZB‚Æã‚WÌqðÃXì À„. އ** gzZ {ëð•Zq -Zy¨ KZ ÷ ÷

P bZÆkZÃ]Zf ~g7 ÅkZ‰ Üz à ë=g fÆTì 7i§(Z ðÃX $ ˙7 ZÃënÆä™t‹»]Z f KZX Ù! lÃ]©ÆkZB‚Æ*Š ãzÛgzZ

x Ót6,gî~¡Xì @* ƒ¢ 8x »Ð xEZb§kZgzZX ì C7,hŠæÐ VÂg '/

Vzq¹Z sÜÐ y¨ KZ {zX í76,g¦{ q -Z Ë0ÆÑx ¬ËLZxE

}uzŠ q -ZÃ]ZŠêyZgzZì $ ˃ÝqÐ Vh§m{ÆyZ

D™h +ŠÅ

-Z ̈Æ]ZŠêyZX Dƒ ËÁÌÐ |k^q q -Z {z ÂñY c* Š Ì5Ð Ô 6 Ô ô=DX YY H7i Z0 +ZÃÃkZgzZì Cƒ ëZ „ ¹ ì Sg ¹!* ] Z f +Z

Ô]xÔ];Ô]P 7»6, gî}g7ÃqçñLZ]c* Š OZ Ï(Ô]Ø Ô õg @* -Z {zX ì @* q ƒgzŠ ¹Ð y¨ KZ Ô ÇÔ ÙW+ C Ùâ àSÐ Ty¨ KZ {zX D™

ä VÂg'/ÅDq -ZC ÙÃXgzZX ì Œ6,]ŸzGZ 7¼gzZ ZÎÆ£zG Xì HZa

Ùâ »TìgÅq C -Z {zÔì @* h M@* oݬ» ô=ÃTì lÑq -Z‰ Üzà y¨ KZ

g0 +ZÆ Tì ,q -Z {z X

D™{@x { E +‚Z ãqzg} (,} (,gzZ ];+

Ì{Š â ð6 {z Ôì {æ7 ~ VÇZ Å]Z f ÅkZ {z ì ¸ Ø »]E!* kZÐ Ú Š E 4C-o$ 7 Ò 4 Œ ì {z¤ /0Z]ªq -Z »VGîg Cc* ´gzZVú{zÔ kèG gzZ èGEGşÐTì -BGo$E ÃTì “%ÐgÅzZ V ðE{z Ô D™]P+C Ùâ·_ »2Z¸ãKÆX ŶŠ ¹F,Z ‚ ÛZyZ ԃ ;g’g0 +ZÆyâ i {z Z # Ô +C Ùâ Æ]xgzZ ¡yø 63


wEZÃVzq ðƒ Å Za x » »Tì ïq »]c* Š OZ wyq -Z {z Ô D™Òà {zB‚B‚ÆÏZpX g C™x »', Z',Ôì Š H0xÝ{z»X

/Åb‚t‹» Tì

@* ì xg D™

-Z {ë ð•Z q -Z sÜ: {z Ôì ÌàzgzZ âgÎÔ²áq

Xì œ / % » Vƒzig WgzZ ]‚ªÔ]** DgÆ + M¨ KZ {zÉ ì ;g Y H=gfÆ VÂg'

k0* }g øp ¤ /Z X ì ÅÒĊ', i ~(,Åä™x¥Ã|KZ ä + M¨ KZµš

g mZq -Z »] Z@xÆVAß} (,} (, gzZ Vz²áÔV\VâZŠb‚ÆVâ â ix Ó

w´ÅkZÃy¨ KZëÔ n™Äc* gŠÃVƒUPsÜÆ]Zf KZë1ìŠ ñ }g ø Ì{tgzZ … Y“%Ð V”µ Z µ ZÃkZ ëX n 7™! l~

-Z Ð g0 q +ZÆ Tì ( àìq -Z ¿C ÙÐ ~ ëX Ô D™·_»V

{Š™ Za Æ Vh§LZ

Xì „g¡|x¥**

㨠KZ vß{zX ì ~ ¹ /Zz** ~g ø~ |

*Š ãzg0 +Z ~g ø X ì 7[Z ðà »X D™]ÑZÎ,ZÐ ¹ Ð \WLZ E Í 7 / ¾nÆ ä¯ Æ Y ¡ IZ èg ¬gzZ {ëÆ õG X x¥** -[Z º´ WzÆ J

Åú {i @* z F, Ô D Y ïë!* ( m o l e c u l e s ) 㠂 Æ VzŠ â ð6 b§

D™ê » ]:SÅŠÛ kZ b§¾}Š â #Æg0 +ZÆ(Nucleus)> Zâ E -BGo$E ±~Vƒz¤ / ‰ÆY ¡ IZgzZV ðEÐV@ÃKZŠpõ/GÍ7b§¾Ôì @* ƒZa Ðú

kZ

LZ ì @* Yƒx¥Ð „¬ ÃVúyZ b§ÅVHÅßgzZ V4w D Yƒ

x Â,Z q -Z {z=g fÆ VIz¯ ðƒ ’gzZ X ì * *™x » H¹Z ~pg {0 + iÃ{z¤ /

]æ ~g ø X ì @* ƒ VâzŠ { ë gzZ {Š ‚ 64

Dƒ . Þ‡Æ ä¯ Æ ãK


Üz C;gzZ (Physiological Time) ‰ ‰ Üz CP(Duration) -BGo$E X “%ÐgÅgzZVGîgÔY ¡ IZÔV ðEë … YtëXì HÎâÅ Time) (Psychological

ÆVú! ¡ZÃëX

ñƒ ¶ i Zgq -Z J -[Z ]© ãxgŠÆr ⠊gzZgÅp

Ôì C™ Za V´p~ ãKx ÂJ -u¾]¸~Š Zg Z X 7ÝqDZg7 Zg7 »]P gzZ Zƒz[ WÔVzŠ â ð6ÆZ½Ï0 + ii§Ôì @* ƒW, OÐ]ÑqÆY ¡ IZ r ⠊ b§¾

-ZC q ÙV $Zgzg

~]:S©â ŠgzZ ãKb§¾=g fÆV›F,¹ÜZgzZ CP

X $ ËYÅ ZaV´pÔ QÊÛ

Æ Vñ¤ / u ãqzggzZ ©âŠgzZ Y ¡ IZgzZ ]WÔçJ e M h yY 7Ìt ë

y‚gzZyi Z Â! ¡Z6,¯ÅX

Zz** Ð[òZyZëX ]©Æn¾yxgŠ

¾Ã]P`gzZê]¸ÔkˆZ ¹ÜZ … Y 7ëÔì Cƒ Za fZæ ÅV-g F gzZ

gzZ C1) Ôì HÌZ °ŸZ ÅVñ¤ / u: 5ßgzZ ¹ÜZ Ô6f Xì $ ËY ~Š ¹F,b§ ðÃ~ kZX ì @* ƒg¼»]© ¹ZÑZÐ ]¸Ån¾Ôì H]gz¢ÅkˆZ Iè

t ëpX Dƒ³»ò » ** c* ! x»Ô1 c* Ùp[òZ ©â ŠgzZ CP‰ 7µ +ZÆŠÛ ËëX H[òZ {z … Y7 [ ZX M h™Za 7îÂh8F»Ùp6,gg0

ƒo{Š c* iwj â » n¾nƹF,Z ‚ ÛZyZ ÅòŠ Wy4 n yY7ÃkZëJ -

yÕ{Š ñÔì e** ™gzŠÃ1gzZœÔB¿Ð| # ‚ãqzggzZ CP~g øHÔì

ð•Z ~g ø 0ÆVÂ!* y ZX M huzg b§¾Ð äƒk , +wZziÃy¨ 5 KZë~ tX YYc* Š 7[Z ðûyZX M hYG ]ÑZÎ}uzŠÐ¹Ô ¯ ) !* »pŠ

0Æ]Z f KZ tgzZXì °» ** Ì]g 'ÅxEx Ó0Æy¨ KZ ìC Ùªs ™ 65


Man the Unknown, (pp. 16-19)Xì ~ªq ðZ’ZJ -[ZDZg ø

X Zƒ7ÝqÃy¨ KZJ -ÌZD» ó óy¨ KZ ÷ ÷î¶ì °»nÆä™C Ùªt k½Zt

KZ Ê z ~Š â kZ y¨ KZ {z1X … Y¼ ¹ ë Â~}g !* Æz~Š â Ɗ z ã¨

µi Zgq -Z n}g øJ -[ZÏ0 + i ìzz¸gzZX DчëÐkZì @* ™wzN ½É + i A : i Zgt J -Z # gzZ ì ðƒ [ ŠwP øm Z X 7eúz y9Å Ï0 {Š ñlÃÅ b§kZ Xì ÒÃ4‚q -Z Åä™Äc* gŠÃ ó xó ¥** y¨ KZ ÷ ÷ö\Z : e} (, ¹~: â i X 7¼gzZ ZÎÆ#³»J -[Z1X ~gY6,

Æ Y Ü {z Xì Y™ ì‡Vc* Š !* W~ V¸´¬',Xì Yh ÂVZ y¨ KZ » ` W

t™NŠÃX ]uZz Vzg ZD ÙÆb§kZXì ;g¯ "µÆ^J -Vzg (}uzŠ ƒkC Æè%KZÃkZgzZì à™Ýq/ZzÐ *Š ~Š â äy¨ KZ b§T ì @*

Y™„gŠÃ]5çLZgzZì YyY ÌÃ\WLZ {z b§ÏZì ;g™wEZ ._ Æ }Š â b§Të

kZ g0 +ZÆ *Š x¥~g ø Šp1ì Š ñ}g áZÆ ]!*

XM h7™Ãy¨ KZëb§ÏZÔ e f™x¥Ãs ™zZ 6 -Z Œ6,VúVzhz™ñƒ ¶Æxi ö Iz6,{zÔ ë ó óy¨ q KZ ÷ ÷ê XÊ zT

Å ~k , +bzgg0 5 +ZÆTì “% ‚ _»Y âZ bzg ~ f){z ?ì Hxi ö Iz6,ì Ÿ

T ì |q -Zt1ì ð» Z Å Ï0 + i {z ~ V/{Š ‚Xì Cƒ ¢ A & à©)

7·_»xi öIz6, ë b§ÏZÇX D™·_»kZ nÆKà *Š ~Š â ë b§ /Z Xì @* ¤ ƒ „ “% » Vzq¼ {z

XM h™

Ù Š Ð V\WKZ ëÃT¼ ƒ {z 66


Ì»ÐZgzZ

hÑ~Š zÃ]·%x ÓÆ b§kZ ë ÂVƒÝq ùZg f z b‚z M

à ?~gzZ z™ ½ {Š â = ÷ ÷Õå ¹~ 1755 ä . $» …ð`6,Š ã CÏZ X

h™ M

ã0* ÷ ÷ H ~úŠ ä (Haeckel)« c* ó Xó ì CY ð¯ b§¾Ð {Š â kZ *Š ÇVzŠ C ó Xó ì Y™ðÅy¨ KZq -Z {zÂA ‰ ÜzgzZY Z bZð6Ô

gzZ VZq -ZÆxW (molecule)?‚q -Z »kZ ì [ƒx¥0Æã0* }

ÏZÃVuyZ ë ì ~ '}g ø Ç!* t Xì @* ƒ“%Ð VZ zŠÆXzgà;

~Xzgà;gzZxW{g !* zŠ™h ÂÃV>‚Æã0* c* X ,Š}Š^Å ã0* ™5ЃÚ

Iz6,

n™x¥Y Z bZ {z ä b‚Ôì ZÐ kZnç »y¨ KZ1X ,Š™sp

Y™7ty¨ KZ1X `ƒÄc* gŠ ̃ÚmºÆyZgzZ D Yñ0* ~xi ö Æ0 ÌF, ñZ bZÆ xi ö Iz6,X}Š™ Za Ï0 + i™5Ð K M F, mºÏZÃY Z bZ yZ

C7xi ö Iz6,{zpXì @* á Y c* 5ÃY ZbZ yZÐ ƒÚÏZÇÔì ƒÚ yxgŠ

06,ä5Ð ÚÏZÃ0 ÌF, ñZ bZÆyZ ]·%~z6}uzŠèÑqXƒ bzg ~f

ÇÔ D Ñ~Š zÃ]uZz~Š âƙs¥~Y âZ ~Š â b§Të c* ÍX D Y Xn pg7]gŠÅä™s¥6, zZÆy¨ KZëb§ÏZ

~uzŠ X g6ë6,ä™s Z ‹Z »Tì ~ b¬ «~g ø ~ŸÆy¨ KZt 4ƒx Ó Zg ø ~ŸÆ y¨ Ôì·_ » {Š%Ȩ KZ·_ C G é5šG3E KZ ìt q ~(,Ð kZ

a™x¥Y Z bZ {z ä b‚X n pg 7g0 +Z LZ ë¢ A & Å䙷_ » {0 + i y¨ KZ

Äc* gŠtpXì [ƒx¥ÌƒÚmº»yZgzZ D Yñ0* ~xi öIz6,

bzg ~ fxiö Iz6,Ð g ì‡ÆTì K M F, mºÏyÃ{z yxgŠÆyZ eƒ: 67


{z~ÝZ c* ÍXì @* Yƒbzg ~f)xiö Iz6,bzg ~f Ô ~™K M F, tV˜gzZì Lg ¯

kZ ìt Â1Xì g ZŠ)f Šϊ ñÅ bzg ~ xi ö Iz6, ì „ K M F, mº

~z6 Å kZ 6,gîòiÑ n Æ ä™t‹ » xi ö Iz6,ñƒ n pg ¹!* ÃK M F, mº

7,** h ÂÃK M F, Xì CYƒÁg Ï0 + iÐg0 +ZÆkZ D™ (Z ë„V gzZX ì @* xi öIz6, Z # ì @* ƒ‰ Üz„ztÂì @* YHt‹~z6 »xi öIz6, ÌZ # ìt³

bzg~xi ö Iz6,gzZƒ ;g Y Ht‹~z6 Zƒ7L(ZXì CYòbzg ÅkZÐ

ÅÏ0 + i ÇñYH:t‹~ϊ ñÅ bzg ªÔ ǃ: (ZJ -Z # ìC ÙªgzZXƒŠ ñ X Ïìg~}ƒ0 +Zåb‚~}g !* Æä™x¥|

¿q -Z < nÛ Xì CYÐW¹ Ð kZ {z X Cƒ 7»DÂ~g ø 1

8x »t )f LZ » Ï0 + i Ç ñC Ãy¨ KZgzZ ÔÇ}™x¥Ã|Å+ M¨ KZ {z ì ©

- ²EXì @* J ™i ¸W»·_LZÐV-Š !* W 㨠KZ {znÆÑkZXì Hy⠇ x ** »·ùÆV â ¨ KZ  `

ì @* ƒ kCÃkZˆ Æ ä™Î yY ÅV

Z

™hgÃ{Ñç{z[ZX M h™b§¾Ã® ) )ÔB:™ÃŠÛ ëJ -Z # nkZXì

VŒÔì @* ™ cgs§Å];¬Ðƒ{z~ŸkZXì @* ™qzÑ·_»y¨ KZ

ïò}ƃgzZ X ñáϹ ÅkZÉ 7„q -Z ðà » kZ ì @* ™kC{z

Xì kˆZ »kZ œ / %»wqZx ÓÆy¨ KZ ì òúŠ » c áq -Z Å];X µ Z µ Z x »C Ù»kZ Ôì @* ™wJW, @*6,gî~gÅ)c* ~gÅÐ *Š Yg { y¨ KZ ì I » Ë

LZ ìt·_»ËÔì @* Cuø»wqZx ÓÆkZÃ]÷ZpÒðÃÔì ¿Šg »ÏZ ì êŠg ZŒ Û ÝZÃgń‰ðÃXì ñƒG uÃÃy¨ KZ/_ .x¥** »h e0* ÃsàW 68


gzZ = ì b‡ »]!* kZ ðÃgzZXì @* ™ ô=Å

~g7 Åy¨ KZ ~ Ýzg ÅÏZgzZ

Éì 7~Vð;Æ]¸~œ / %q -Z ËyÁÅ ¡ IZZÆy¨ KZX 7qðÂf

ðÃ~³ÆkZXì CYƒÐi§4ú›ÅkZì êŠzÂ{Š c* i6,Ÿ! zTy¨ KZ

-ukZ s%Zt »];X®YZ ðÃÔì @* }u‰ ì Zƒ J(,J Y0m‡g YZ XìŠ ñµZß Z °(science)Dðûx ** kZ

D™g ïZ»§ZzkZÐ

·_»Ô]» §Ô{}uzŠÆŠ z㨠KZ ì øÎ{z™NŠÃkkZÆ]Ñì

}™ 8 ŠÐwkZ {zÃy¨ KZZ # XnYÅì‡ñZg ðÙ5à ò}ÆVâzŠ @*

yZXì·ùq -Z » {)z ypyZgzŠ x ÂÔwx ÂÔÇx ÂÔy¨ KZ ì @* WÃÐZ Âì

пŠggzZ¿Æ:WÆyZgzZY âZ ~z6¼ ì6, V=p~z6PŠ ã CÅVñ (q -Z „ » (metabolism)¹ð6 x  Zg ‚ »Ÿ ì @* ƒx¥ (Z Xì Cƒ Za ™g¨{z [Z Šg ~z6 ú›» kZgzZŠ z » 㨠KZ ŸZ # ì (6,³kZ Âì @*

kZ X ’ e ¢ 8™b§hZ „ÃVßßZÆ V=p~z6¬ Âì 5yƒ% » w$ +z gzZ 6 {z[Z n kZX ÏÃï: ]â ¥yEZ. އgzZ Ç~}g !* Æy ¨ KZ%Æ 4ƒ Xì êŠ r/q -Z~kZgzZì4䙷_»] G é5šG3E

4ƒgzZ 6 VZ {zQgzZì @* Yá J -·_ÆVZgzZ wYáâ ÐZ·_»] G é5šG3E

@* ƒx¥ÃkZˆÆTXì ꊙqzÑ·_» {)z yN* z6,gzZyZ9Z 0 ÌF, ñZ bZÆ

+] h .{ zys !*D™D™·_ b§kZX 7¼gzZ ZÎÆVzع',]Ñ» ~g ‚ ì

¦ íŠ x» ]â ¥ b§kZ Xì @* Yƒ 4ZŠ ~ b‚äE Ԉ ~yWÆ b‚ 69


y⠇ÆkZgzZ ä™x¥|Åy¨ KZ¿ gzZX (76, ³Ë{zŠ z!* Æä™ E $ e ËZ e CW7ç Š z!* Æ äWà ì @* Yƒ Ë~ *Š +Z q -Z {z Ô å ` ä™ äz

:~p ÖZÆ(Joad)

-Z {Š â h +] .÷ ÷ »“%Æ ‰ ÜzgzZ, Ãt X $ ËW7B; ì q |" +Z q

CYÅg0 +ZÆ + Ù Š „ Ù Š ì Øq -Z ÅykZ c* Xì w Y q -Z »zg ¹',Ôg¸Z q -Z ó Xó ì @* YŒƒ ;q -Z »gÅÆáZzÚ Š ñOÆ{Š â ÐZ]‡zZÒZXì

]‡t»ä™lˆ~xE~Š â Ãi ZgÆÏ0 + i y¨ KZ i Zg »Ï0 + i ì @* Cx Z u**

` ´ CZ Šp {z ~gzmt Å ¿g F q -Z b§T [Z Xì Äc* gŠ . އ** nÆ 43X e ** x  b§ÏZ X õJ/G Y k0* ÆËZ e q -ZÃkZ ì C™g66,+ ât ÃkZ ÔY™7 °» n Æ ŠÅ]gz¢kZQgzZ ** ƒq]gz¢n Æ q q -Z » y¨ KZ ~ ]¡ kZ ´g: ¢ A& ÐZ ä Tì ` Z » Z} .kZ LZ {z n Æ kZ ì {g áZ » ]!*

[ˆ" xWQgzZì c* ¯` Z »xWÐ Z ä Z} .b§TXì c* ¯ ~^{Š ñ » + Y |ÅÏ0 + iÃy¨ KZ ä kZ b§ÏZ X ~Š ;Š¤ / Æng Z ҙ}g ‚~g Zl X ðâ ÛãZz|ÅÏ0 + i=g fÆV1LZQgzZX c* ¯` Z

70


<è»h +] .§z sg ¬

y¨ KZgzZì ¿. އ** (complete scepticism)ùåq -Š 4, Æ õÑh½X3A

:ìq{zXì ~gz¢´g {o¼:¼ nÆ

Religion of some sort is probably necessary. Hindustan Times, Oct. 1961

Æ kZ Ô< Ø è »h +] .gzŠ 1Xì ~gz¢n Æ y¨ KZ < Øè » nË: ˪

(religion x AZ% < Øè gzZ (godless religion) < Øè Z} ." q -Z6 ,gîDq -Š 4,

6, 1ÅkZ|gŠ1Xì Cƒx¥]!* Ͻ q -ZtC لX ǃwithout revelation)

~ yZ 2X

Xì HW, OÃV~f ÒZÆh +] .gzŠ äkZgzZì,xq -Z 7V7 ë!* p¤ /Z ]ÑìÆ yZ Ô !Îvß 6,i§kZ

{zì uœ~ƒ]!*1X ïávßÆnVâzŠ 5#)C ل gzZ < Øè ³ #

}uzŠÃkZ {zÉ

7b‡Æä™Ýq ðÉg=g fƪ‚g vßx Ót

t

X å¹~pÏZ äág â eg ÑX Bqq -Z ÅÄc* gŠ 㨠KZ¡b§ÅxE

Thenextgreattaskofscienceistocreateareligionformankind.

Science & Christian Belief, by C.A. Coulson (1955) p.8 71


X}™ðÅ< Ø èq -ZnÆ+ M¨ KZ {z ìtx »ëZ ZuzŠ »b‚ª \I B LZÉ 7~ x|Iè x ¬ Ì{z Âì © 8x ** »< Øè¤ /Z ú ðÃÐ ~ {z¤ /kZ

z kz :ì (intellectualart)^g W6Š » b§m{q -Zt q -Š 4, ÆkZ X ~x|mº p ÖZÆ®q -Z Ô¤S+F, ë Z Å< Øè kZ X |ªZz ðÃ{”x¥=g fÆ xAZ

Ã< Øèh +] .kZ n ÏZXì (transferofseatfromgodtoman)** èÃy¨ KZ(Å Z} .Ô~

Xì@* Y¹ (humanism)+ M¨ KZ ½É Xì ÒÃq -Z şÏZ {zðƒù á~1935g !* « [ÂÅwP øm ZËZ e

ìYt6,qçñkZ „¸1Ô YY¹7{Òú»VÍßZƄi§kZp¤ /ZÃ[ÂkZ

kZ~TgzZì ˆè~i Z0 +Z ³‚Ø{Ð ¯ÆVZŠb‚q -Z ì [Â+F, $.» ë›{”Äc* gŠwq@* ÐU XìŠ ñ{ ^ ,Y{ e

wZÎq -Ztó Xó ìg ë¤ / ~Vey¨ KZŠ z!* ƹF, à©)ÅYß )gzZb‚ ÷ ÷

Øè <

Bvß¼ Xì ñƒG y.6,ÃV~fáZz WÎÆ *Š {Š ñ ì

i Z0 +Z}uzŠ {zÔ n pg7¢~< Øè vß}uzŠ1Xì Zƒ(ZÐzzÅo zZÆ b§ÏZ ì ðƒ ¹F,b§T~ xEÆ }Š â æY ì wì » yZ X

!ÎÐ

{gt»yZX ìgÛ~Ï0 + iKZë ì³»ÏZgzZX mƒ7¹F, ~xE C» § ‰’ e ** ƒ ~g Yx » »)z ïB‚Æ]”{Š c* iÐ kZ [Z~xE C» § ì

Xì ;g @* ƒJ -[ Z

x¥** y¨ KZ [Â Å (Alexis Carrel) wP GZ ËZ e Cc* x ÅZ . Þâ

ÒÃq -Z Å ä™Äc* gŠ Ãy¨ KZ Äc* gŠ x° wq @* ÏZ (Man the Unknown) LZ {zÐ Tì îŠ ‰ ܤ {zÃy¨ KZ Ôì c* Š w$ +à *Š ~Š â ä Tb‚ ó Xó ì 72


(The y5Å + M¨ KZ [!* » [ KZ {zB‚Æ p ÖZ yZ X ó n ó w$ +ÌÃ\W

ëKZ+ M¨ KZЊæÅb‚g !* «~õg @*÷ X÷ ì @* ™qzÑRemaking of Man)

KZÃkZƙ¿6,{Š â b§Të ì Ýq µñt … ` WXì ˆ0´ â \WÅ

Ö} . ÃwJ e ._ÆY AKZÃkZƙ¿6,bzggzZ Ÿb§ÏZ Ô ìg Ñ~ #

ÏZ ÅVÇZ',yZ ëX Cƒ 7Ozgñ ˜À~g »x`gzZ ¹ÜZ$ +Ô6f+

… Y ëX

ó Xó D™ YZÃV-g Fëb§T M h™ b & Z b§ :ìqh +' ×6, XkZwPGZËZ e

4ŒÅZˆâÉ Ô H7x » ._Æ^4Z Åb‚ä Äwz Å ÷ ÷ ßÆ] G é5šG3E 43X eÃëXì ÅyÅy ¨ KZ ._Æ ]Zg¦ ÅY âZ Ç ,Š h ÂÃV-È uyZ õJ/G x Ó~g ø ttX ˆ~Š™ì‡yxgŠÆVƒU ZÆ]Z f ~g øgzZ ]:S 5Ò¯Ôì³»¨ßq 5Ò¯Ôìg ZŠ)f ÅV6 ðG3ÒG -Z Å (genial idea)ØÃ~6ÂÆ ðG3ÒG ËY Åöe Ð ã‚WÅXgzZ Œ6,yizgzZŠ …Z ÔÃ]ÌðZ’Z ÅVzq ä $ öe ÅXgzZ

bg mÐ {)z1 gzZ 8 B -g Ô^ c* Š™µ ZÐ ]Ì~â U* yZ Ôì

X ñƒ Za ò} à ©)Ð tkZ Xì Š Hc* Š™ Z] .Ð ªÃSX $ ËY Å7

ÅX B bg ÌZ {Š c* iÐ Vzq yZ Ô $ ËY Å7öe ÅXÔ,q {zg0 +ZÆy¨ KZ Æ(blood serum)[ ** Vp Aì ëZ „ ÚZŠ z »„gzZ wì }ÔXì $ ËY Åöe #Š Z Hƒ Wz gzZ ‘¸yxgŠ Æ Y âZ ngzZ ¶Xì ëZ Š z » Vâi ZÂ~z6 8

އ** . ÙbÆr ⠊ЈÆkZ X H qzÑ ** C ™tÛ yxgŠÆbzggzZ Ÿä ^g ke

CPgzZ | # ‚ ãKX Š Hc* Š™µ Z Ç!* Ð Y âZ ãqzg ÃY âZ ~Š â X ‰ 0 ô=

|~(, {Š c* iÌЌgzZÔyxÔ]¯Ôwì(phsysiologicalmechanism)j§

1ðƒÝq !x»Ãb‚V˜ Š H7,6,{ Zg +Z q -Z yÕÐzz ÅtkZ X ñ0* g ZŒ Û 73


XŠ H`@* / ¤ ~ñ¥ / ÆwÝy¨ KZ

q g s§Å]ÑìÆgzŠÆ6U* >¶ K ’ eÃën Æ î6,cg Ç[Z " Å^g ke …X ,™ 4X3 e bŠ™uF, 3I (g0 +ZÆ{Š â Qà r ⠊ X õJ/G à (dualism)e $ ðE 43X e** Β e´ŠÌZ „âZ ÌÃ]!* .X õJ/G _ ƒ7Z] .П{ÒWÃbzgX ’ e´Š Xì CY~ŠÃy⠇Æ]gZw]Hw }g7 Ô;g c* Y6,V~fÆVÍßy4J - ²{Š c* iÐw‚Î& tÃ(Zq -Z

úzg ]uZz 0Z ]ª Ug ¯ ÂñYƒ (Z ¤ /Z pì ¹ ** ƒ Š Zi WÐ kZ 6,gî 4ƒÔ ]Mc* gzZ C1) Ô ¹ÜZ b§Å 6gzZ ] G é5šG3E gX ÏñYƒ »E¯Å{Š â XÐVƒ

{z ǃ wZÎt Ð +C Ùâ Æ ¡yøÔ Çƒx¥~gz¢Ç!* Ì·_ » wdZ Iè ` ´ »nZ%Z ! ¡ZgzZ ©â ŠgzZ D™zÂs§Å1zgÃV- gFãKsÜVY

Æ (humours)o ÜZB‚Æ ]â œÆ ¡ IZ ÃnZ%Z +C Ùâ X D™7lˆVY -BGo$E BG -o$E Xì @* 7,W, Z H6,r ⠊ »V ðEgzZ6,V ðE» r ⠊ ǃ 'YtgzZ ǃ ** ™·_Ì»]⠜ ó Xó {)z{)z

Man the Unknown, (1961) pp. 257-63

Wz ÂÅxE~Š â ìt : L » ]) ã ¨ KZ ._Æ ø á ÅwPËZ e b§kZ

ªq ðZ’ZÇ!* ÔD»V g Z0 +YÔD»kZŠp Hƒtäy¨ KZT1Ôðƒ¹F, 6,äe gzZì @* WÃ~ ]gßÅVùg ¨p+4wÃg@* g ZŠ1$ +gzZ {( b§T:gzì Š H{g~

Ì` 㨠KZgzZ y¨ KZ b§ÏZ Ô uÃ~ ^ÅV0]gzpáe äz$ +Æìß

:~p ÖZ LZÆkZX @* ƒŠ H0g ·zr !* ЊæÅb‚

We are the victims of the backwardness of the science of life over those of matter (p.39) 74


ÐZ~¨£ÆxE~Š â

g D » ϊ ëZ : kZ ÅxEÆÏ0 + iÝZgŠ ëª

:ì q{zXì Ýq

Xì DZ {Š c* i~}g !* Æ]Zf KZ ` ´e„q -Z »¤kZ ÷ ÷

އÆKt …D»nkZ }g ø Ï0 + ih +] .Ð Vh§Á Ç ñ¯ .

LZ ë b§¾ ÐZëÐ kZXì „g™W, Oß}g øgzZgÅ

b§¾Âƒ~gz¢Ü$ +Ãwj â ¤ /ZgzZ BJ e ._Æ7zŠ¤ /LZÃ\W

ÆVh§ÆgÖZÆkZgzZŠ Z¦~g ø]¡ªZz ~g øX B$ +ÐZë

zzÅV-g F6fgzZ ¹ÜZgzZ ~gz$ CP~g øDtˆÆäW~Ýzg

,Y** ^ Ô+ Y Ã2Z ¸T ÞZ Æ Vñ¤ / u ãqzg gzZ ãK KZ ë X Ç nC

nÆä™kCtgzZ ä™×yxgŠÆ(lawful) ^ ,YgzZ (prohibited) Ô 7Š Zi W~ ä¯ Ãwj â LZgzZÃ\WLZ ._Æwì LZ ë

Š !* ', Ã]Ñq ~¡ÆÏ0 + iäyÕh +] .Z # Xn pg7=g f ZuzŠ ðÃë Å (science of man) D㨠KZ ~«£Æ xEx Ó}uzŠ Ôì c* Š™

ó Xó ì ˆ| (, ¹ ÌZ

Man the Unknown, p. 39

Xƒ]gßHÅä™ÝqÃDkZ E $ h Ò z t ÜZ Ôg Ñz Š Z°Z gzZ ÔËÚz Z ÂÔ] G é5 Tg F g ëw ‚C Ù÷ ÷

Ô½Ô¡y øÔ¥Ô] ;Ô 6 8Ô 6 C» § ô=Ô] PÔ] ZŠ ¬

gŠ. އ~®LZ LZ ä + C Ùâ Æ{)z ] c* Š OZ Ô] *Z/Ô] Ø X

Dƒë Z)„¹6,gî0Z ]ª ò}Æy Z npXì Å ¹F, 75


V1 ZgzZ V¨â Š Z{íf Wzt » ] â ¥ ìtzz m{ Å kZ

-Z ËÔì Zƒ Z)~ x Óy Z ì ]gz¢X 7Ýqgˆ6,y Z Ìÿq

{Z +ÃÐ xExyZ ‰ Üz ÏZ Ô ñY c* Wá ~ V¨â ŠÆŠ ZÛZ P ÃxE Xóì ó YYc* VZ

]PÔô=ŠÛðà HXá™ÝqÃxEx ÓyZ ¿q -Z ðà ì et H1 4ŒÅZˆâ Ô];Ô 6 C» §Ô Æ ÏZgzZ ì Y™Ýqgˆ6,¥gzZ nZ%ÑZ DÔ] G é5šG3E ó Xó ì 7e** ** ™Ýqw¾ »nkZ ÷ ÷Õì Yƒ

Zz6,gî} ÐxE}uzŠB‚

Za { éŠ ~ xEx ÓyZˆÆ·_ÚÆw‚æ 㽿q -Z Xì q' ._Æ ]¡Åy¨ KZ ™ V~ /Åw‚ k Š ZÛZ Îq -ZÆ b§kZ Xì Y™

X M h™ðÉg W, ¸ÅyÕgzZÏ0 + i 㨠KZ

~¡ V ˜ ì ]gz¢ ÅV zg ZŠ Z , Z n Æ ä™yÅ y ¨ KZ ˆ Æ kZ

ZÆ y ¨ KZ ~ Vzg ZŠ Z y Z ԃ CY ~Š š M F,Å r ⠊ gz Z Ÿ._Æ 2 Z ¸

ÅVß Zz ä™x »4‚gz Z VÌgz ZX σ ´Š ^ÅD´q -Z™5ÃxEÆV ƒ U

y ZÉ ’ e ** ™7Š4Æ àS+ C Ùâ ÃVzg ZŠ Z y Z X Ï} 7,ã ¯ ® ) ){ q -Z sÜÃ+ C Ùâ àSX Vƒ n pggˆ6,xEx Ó ’ e ãƒ) fƊ Z ÛZ, Z ð Ég Å 43X e ** g z Z V ZŠ 6 q -Z Ô ] ;C Ùâ q -Z Ô ] c* Š OZC Ùâ q -Z X õJ/G ƒg ÇŠæ »C Ùâ òÀq -Z { ],ZŠ L Z X Dƒ Z z ** Ð |Å y ¨ KZ 6,gîV 7 µ Z µ Z Ý ¬ Y q -Z

X YY H7g ± Z ðÃ6,]ùÅy ZÐZì п

71X ìg™x »gŠ. އ6,xEZgzZ ì‡}g ZŠ Z +4V†gŠ‰ Üz kZ 4ƒÔ]Mc* Â~gz¢xEÆ6gzZÔ] G é5šG3E gX 7°»]îÅyZ nÆÑà yZX YYH7wEZÐwÅxE~Š ã CnÆ]îÅ ãKx Â{0 + iÃyZ1 76


ÃV.g » C» §Æ{ÒWX m{B‚ÆVâ ¨ KZ $ ˃7ðÅ]Zg¦,ZÐ

8™b§hZ {0 + iq -ZÉ 7·_»VñÂËgzZ ¦¡¡7Z ·»yZ ’ e ¢ " 5E ä (Bayliss) øÒG ÃTD{z » (physiology)]P t gzZ ì ·_ » ãKx Â

Xìz‚N* gq -ZsÜ»DÝZÔì HÄc* gŠ

Å g D™x »½Ï0 + i KZ J -VYFÃVâZŠb‚nÆ·_Æb)yZ

-w‚Îq J -Z Ái Z ÁV˜ ’ e ** ƒ {g ZŠ Z (Z q -Z k0* }g ø nÆkZX σ]gz¢

KZD%Æ^z»g Ë Vß Zzä™x »©âŠx Ó~̂Î{Š ñXìg ~g Y·_» ã¨

LZg0 +ZÆT,™ Za r ⠊ ãÃ)(Z™ïƒ @* ’ e ** ™x »™ƒ ¦6,œ / %q -ZÃ

ܤ ~g7 Å ä¯ ÃkZ gzZ WÎÃw EZŠÆ ¹F,㨠KZ „ ˆ Æ kZXƒŠ ñ‰

(264:76X ],)X M hƒÝq]c* Ã

zZ ðZ} . Ôì Ü » ]ÑìÆ VÍßyZ ~ p ÖZÆ wPËZet Š H–¼ 6,

[Â?kZ KZ ̊pä wPX T e ** ¯< Øè 㨠KZ q -Z(ÅkZ™hgÃ< Øè

{zˆÆkZXì ń0 +¶ KÅVØÍx¥** gzZ x¥ÆkZgzZì 1{ ^ ,Y »D㨠KZ ~ Xì @* ™ »6, p ÖZyZÃ[ÂÅÔÎ&KZ

Æ ä™x¥[òZÆ o zZ LZ yÕ{¦1 q -Zg !* «~ õg @* Å+ M¨ KZ ÷ ÷

É ܤkZgzZDkZ ë HXì ðW~ïÆkZg !* «‰ ܤxÅb‚Xì Zƒ. އ

uZzÅv}g øÐkZÔì ;gglx Z nÆVâÕxÆèâ XÐ,™wEZ

ó Xó ì (,ÐW6,{ ZC Ùá5Ãë[Z Ôì ~B; L Z }g ø Ô ¬$ +~g ø Xì ¸yZ (298™)

77


{^ ,Y

X Š ñVx{~Š ã Cg0 +ZÆkZ ì @* ƒx¥Â f e{ ^ ,Y뻄kZ

y¨ KZ ì @* CtÛ ¸gzZì tÛ~Š ã C~xE 㨠KZgzZ xE~Š â t ]!* «X 1

Xì © 8™Ãs ™zZ ~C ÙªÆ{Š â {z b§T Çn™7b§kZÃ]Z f KZ ÌL

ńzg¨gzZ ï6,xE 㨠KZ ìt§ZzX Zƒ7x »6,xE 㨠KZ ì 7t wq]gß

7!x» ðÃJ -ÌZ ~%kZŠ z!* ÆkZ1Xì ãZ6,{Š c* i}Ð xE~Š â õg @* : ìtwq]gß~p ÖZÆ'gzZ ðƒ

Å} •q -ZÆ ( #) [ +Zg ³*eÎVâzŠ I + M qzg q -Z gzZ „6,{Š â q -Z ÷ ÷ 7Ð }uzŠ q -Z ñZg ÅyZ ~}g !* Æ

㨠KZ pX

D Yƒ 56,ô=

( X 17 m) ó Xó Q

-ÌZ : ¹!* w q ]gßt ~ w ì H7Za y kZt ä ïÌËJ

'X Çá™x¥Ãi ZgÆÏ0 + i KZ òŠ W~ w ñY à ™yZ6,¯ ¾QXìg

T e ** ™Vð 6, 㨠KZ Ã] â ¥0Ð *Š ~Š â ì ÅW6,VÍß yZ ä :ì q{ zÔ

]ӂwßZ » ƒ ;Æ]¸{”Š Zi Wªy⠇ZuzŠ »]g Zw]Hw ÷ ÷

ÁVŒèYX YY H7wEZ~ ];ÃkZ1Xì Y Wx »6,RÅ

~fÓgzZ ]¸Å «Šz[_ .~ÄXì @* ƒ;wßZ »x Zg W{Š c* igzZ ÒÃ

pg mÐ gÅ C7,7Ýzg ðÃ6,b) yZ Ð ]Zg¦Æ ƒ !* n Š 78


H # -E ** ™yÒ ~ ]q ˜Z Åã} ê Zà c* ]PÅVúÃC Ùb C;X

(43 m) ó Xó ì oB‚Æp ÖZ¡

{z ÂÔ Äc* gŠ . އn }g ø ÌxE 㨠KZ b§ÅxE~Š â ì H{z Z #1

ÃtÃÆ(mechanistic physiologists)]P+C Ùâ n}Æ ~œ,ÞZ ÝZgŠ {z

˃ Ýq ]â ¥Ç ~ }g !* $ Æ y¨ KZèY Xì êŠ ZC ي ~ ^~uzŠ

kZ Ô 0Ð U~Š â Æy¨ KZ Ô ÅÎâ (descriptive)%z

„z sÜ

ÃK~Š â ÏZ ñÃ㨠KZx ÓÆyZ T e 'Ãy¨ KZƙµ ZÃ< Øè vß n &Š â Æ~œ,ÞZgzZ~yZ nb§kZÐN Y ñ¯Æ™Vð6,y¨ èEG4G KZ}g7

X Lg7¹!* tÛ ðÃ~

q ½ZÆ+C Ùâ µ Z µ ZÆxEZÔì Hs Z ‹Z ä [Âr # ™ 6X 2

:ì ~gz¢** ƒ»¿ìYq -Z nÆkZÉ $ ˃7Äc* gŠ ÅD㨠KZÐ #C Ýqƙ÷лÅàSèE LG ÙâÆV‡Zö YÅ b§kZ ÷ ÷ Xì Y}Š x Z „ ¿q -Z ñOÆ® ) )q -Z ÂÃkZX $ ËY Å7 VÌZ:Xì c* W7~Š z=g fÆwÅVQg WL^g W{ ðÃ

Ã/Zz㨠KZ q ½Z »xEXì Hs ÏZ„Š', i ðÃÐÒæ½Z ä 43X e** (55m) ó Xó õJ/G ƒ~r ⠊ „q -Z {zÔìg»gŠ nƶŠ ¹F, e** Ç!* ._Æwq]gßÅJ -[Z ** Y c* 0* »¿x‰Z ìY ËÆnkZ1

zgŠ ËJ -ÌZXì Zƒ JÈB‚Æy⠇òiÑÆ9J (, gzZ/Šzöy¨ KZèYXì

kZ XnY ÑN* Ã]ñ c* nY »zgÃ9J (,Ð T eƒ: Äc* gŠi§ (Z ðÃÌ~ 79


—Xì °» ** nÆ]g 'ï» Å%q -Z Ë{zì Q/ Åä™x »Ã¿q -Z b§ XnYÅÝq]g 'ÅxE}g ‚~/ŠzöÏZ

c* Šg Z Œ Û°» nÆ ä™ Za { éŠ ~ xE}g ‚÷_Æ w‚æä '

-Zt Ôì ~ kZgzZ X å Le ** ™·_ »]c* Š OZ sܾg â Xì ]g 0Z ]ªq sîkZX Zƒ7å·_»kZŠ z!* ÆkZ1Ô Š Îw‚ 35Æ/+4KZ äkZ

H1™¢6,Š 㠊 C¾QX eÉ¢q -Z sÜÅ (tâu)[ { iXKZ {zŠ z!* Æ·_ X ¨Yƒ°»·_»w‚25nÆ]g 'ÅxE}g ‚ ì

~p ÖZÆ®q -Z {zgzZì {ëâZ |Åy¨ KZXì 7„âZsÜ]!* Q

kª¸ë._Æ]â ¥ÅJ -[Z ì (mixture of opposites) Š Z¡Z! ·ù(Z nÆy¨ KZ Ë ** ™ì‡ñZg }WëgzZ u‡) ðÃ~}g !* Æ kZ

h™ M

'ÃTì Yƒ Za ¢{zg0 +ZÆ¿q -ZGÂ~]gßÅ/Zz²Xì wõ Dƒ†ŸZ ~ ]â ¥1( 231 m)Xì ¹ (Illusive confidence)Š OZ Ñ®Š ä gzZ ** ™ì‡¬Z ÂyxgŠÆ yZ

D YWt ‚] ÑZÎ q‡Z ZgzZ Š „ãZ „

àSÆV‡Z ìzz ¸ Xì @* Yƒ e** )6,ñZg îq -Z ˙5Ã

?Zz } Cƒ ZÇ!* Ð}uzŠ q -Z ~} g !* Æq „ q -Z ÒZ ñZg ÅY f

]ÌOzgñ ì òúŠt » (behaviourists)9‡}uzŠÆg ZŠ™! tÃgzZ (Watson)

Æ kZ Xì YY ÑJ e ~ ^ÌË=g fÆ wj â gzZ ½Ãy¨ KZ X 7q ðà GG3I " zgñ ì @* -Z „ ï q Ct¹Z·_» (geneticists)9‡ÆËÚz ZÂØÃ@', Za ±ã¨ KZ { É 7~ š M F, z ½] ÅVñ¸gzZ ì C™ê » ëÅy¨ KZ Ì,Z y¨ KZP c* ðà ǃ£zGÇ)¹ ** ™kªt ~ªq +Zì ~ ä™ 80


Ð {z~‚fÆyZŠ z!* ÆkZgzZ ,™·_àS»V‡g ÜÆ㨠KZ êL ‘

hƒ M

yxgŠÆm¾Z ZÔ~ ]gßÅ䙷_àSµ Z µ Z Vƒ: úzg ]Ã%Z

X DƒZa

qtgzZì t‘{Š Zg Zr # ™q -Zy¨ KZ ì c* Š™i Z0 +ZÃÃ|kZ ä'X 3

ƒx¥]!* -Z …¤ q /Zз_Æq~Š â ËXì µ ZÐ Y âZ ~Š â x ÓÃkZ

Vƒ~]Ñq¹Z}Š â x ÓÆÎâÏZ ì ¢tèYX M h™‰ ÜZœÃkZë

Åäƒ{Š Zg Z ~f y¨ KZXì ZÐkZnç»y¨ KZ1XÐN ZC يçZz ÏZÇ{z  :~o ÖZÆ'X}Šw$ +Ã\WLZyWC Ù ì ~ci7kZÐzz

gzZã}ԈXì tÛ Ðq -Z~DÆÏ0 + igzZDÆ}Š â æY ÷ ÷

4ƒ B‚Æ!|Z lpgzZg "Z e $.ÃXì 6,]Zg¦,ZŠ ã CÅ] G é5šG3E

C» §'ì YY HyÒ~ (mathematical language)y!* i CMc* g

-Z c* q Í{z

D™ ïÅC ÙbÆÏ0 + i vß Xì 7]gßt ÅxE

6,gîÚ| # gŠg ÜÆ8 -',8 -gV˜ Dƒ4ZŠ~k±,Z

Ôì @* ƒg Z؊ „ ¹  _Ð V˜ gzZ Ô Tg s$ +^KZgzZ(KZ

h™ ÂyÒ¼ {zÃyZX C™7x »¼=ÅyZÐzzÅ]ÒÅVz M (15m ) ó Xó M h™7¨ÅyZ~VÂZz)Ũ£zƒ1

ÝZgŠXì e**ԃ;6, ƒ ** ™Ýq ô=+Z ðÃÅD㨠KZ ìzz¸

X ñY c* 0* 1‡6,}Š Zg ZÆy¨ KZ ìt {zgzZì i„ q -Z » b)}g ‚Æ+ M¨ KZ

ÆàÐä!* Š Åq -Z~kƒ ; gz0* X T eë Ñ ä™„zÐ{Š Zg Z LZ {z @*

6,gîV76,ƒ ì e** y⠇ (Z ðÃnÆy¨ KZ1 M hƒ×zg š}g ‚ 81


7spÐZ ¿Yg { ðÃÔì m$ +Ð {Š Zg Z LZÃ\WLZ „Špy¨ KZ X ñYƒ Ç** X Y™

¡gzZ ©â Š Å nq -Z ìZ` gzZ „c* Š$ +Ô¹ÜZ$ + ì @* ™ nÛ tÃ! `t X 4

»g g zx »igzZ õ} hY‰ì Yƒ b§ÏZ~ Vâ { Ë ` ´ »kZgzZì ó ó~g F ÷ ÷ :ì q'Xì YYH ` ´

w dZÆ kZgz Z | # ‚ şC ل Ìf¹ Ü Z b§Åò¤ / u©â Š ÷ ÷ -BGo$E »| # ‚8Å r ⠊} g øgz Z V ðE~g ø ] Ñqt X ì«6,ªq Å : â iÆ úz ›

Dƒ Za ÌÐzz ÅïZúy Zt 2Ô Dƒ³

Å ] ª Ü Z ÷ ÷ì*L Z ä g © ØX

Dƒ i Z0 +Z W,Z 6,z Z ~g ø ~

Ô å H7~ b‚s ŴÎbZg Åh6 Ãä kZ ÃT~ ó óŠ ã C Ùª ñ Zgt pg k‚ Z K Z g0 n +Z Æ ]¡} g ø wßZ ¹ Ü Z ¶ÅC ›Za ] !* .Æ 3ggz Z _

Ô è¾Šp~ V â ¨ KZ ~ o ÖZ }uzŠ Ô (127 m ó óX

D1 Dƒ Ì[ òZgzZ¼p¤ /ZÆq -’ÅìZ`èYX ì ½Ç!* ̊ ã Ct

Ë%G ÝqwzN6,êXìê CZ »y¨ KZ : L ÝZgzZ °ŸZ [òZ {z6,gî

Vß h b§ÏZ ` ´»}ê¹ÜZ ì e** ‡tX $ ËYÅ7»†f: âêb§ gzZì§Zz ~Š Zg Zq -Zx`èYXì @* Y H ` ´ »VÉ% ãKb§TÑ äƒ~

7c6, W » {Š Zg Z 㨠KZ {z Ô M h™h M o Å {Š â Xu}g ø X§Zz ~Š â q -Z ~g F XM h0* 7Ì1‡6, {Š Zg Z 㨠KZ{znkZX M h™

Åy¨ KZå D»kZ ì @* ™tŠp'ÐzzÅÏëÅ qçñÆÏ0 + iX 5 82


ì© 8™ì‡xƒñè yZt%Ɗ ã CdªZz ˊ z!* ÆkZ1X ÇìgC Ù!* Ð k,Š

:ì q{zXì Y™ÝqÐZy¨ KZ 4ƒ ÷ ÷ NŠ㨠KZD~¨£Æ`z²g Z0 +á Æã}gzZ 6ԈÔ] G é5šG3E

Å r ⠊ }g ø gzZ Ïë Å qçñÔ›Û ºÅŠ Z] .Z z Y !* W}g ø g ëg

:7yZ ðÃÅ䃻ÆyZX ~Š ã C›z»gtì³»^z¯m{ There is no hope of eliminating them

4ƒÔD»]Z f}g øÔì YYHÝq1‡6, ¨pÅ] G é5šG3E yZ „ˆÆÒÃh ÂyY

+ŠÔ ϊ ‚ +áìg Dƒ `g q~ ¹F, h ÅkZ [òZ {zX Y™7Ýq CgzpgzZh 43X e 'â 6,gîs ™ÃëX M Â{Š c* iÐ ƒ~xEx ÓD»y¨ KZ õJ/G hY G 7gzŠ (23 m) ó Xó ì tÅD㨠KZ :ì qõÑh½3XA X D™t+®x ӕ Z 4, X ì 7pëÆØ {Æ < Ø èØ { »g¦Æ Z} . ìk ,¦ /** t ÷÷

; gƒ »‚f C Zp ¤ /Z X ì ~x|Æ¿C ZŠzö¡Ø { » Z} .

» Z} .X

¹ !* Ì[ Z { z å c* ŠŠ zÃZ} .ä V2] ‚ ˆ Z Iè { z1ì

y¨ KZ [ Z ìt È » kZX ì pëÆ ú5q -Z Å< Ø èØ { 6,Vð+Æ Z} .¬ ä kZ ÃT Ç ñ V Z Ãú1 kZ 6,Vð+ L Z Šp

KZgz Z ] Ñ»g Zu Z6,q -Z Ȫ Ð ƒ » ~g ZŠ) f kZ X å c* ŠwZ e

Ù!* C Ð u ZgŠ Zz ûq -Z ú1 t ~ V â â i ÔX ì ** ™¨ £ » /Zz ** (lgnorance)/Z z ** K Z ŠpÃkZ ë[ Z X å Š Hc* Š w Z e 6,z ZÆ ð Z} .

Ð ë› ~y W

D ™¨ £ » y k Z kZ gz Z 83

s Z e ~: {Æ


ó óX Ïì gg Z Œ Û ', å Ðzz ÅVìŠ zöÅ]¡~g ø ~¸" Man in the Modern World, p. 133

Äc* gŠ. އ** nÆy¨ KZD㨠KZ ñƒ D™tt ì 0Z]ªÌŠ §t i»Xb),Z ÔÐB™iÃb) ÆÏ0 + i Åy¨ KZ ë

D™yZt ëÔì

(Z q -Z ì ]!* 0Z ]ªgŠ¾X ñYƒÝqgˆ6,D㨠KZ Z # ì e‰ Üz ÏZ

Xì @* Y& ×~‚yZòŠ WÐ zÔì @* ™{g áZs§ÅðÉgÅ Z} . hñ

84


Å< Øè

ô=: ZJ Izÿmº

7g »nÆä™tÃD= !g f,Z Ë+®Æh +] .gzŠ

Æ VÍßx ¬ ]!*q -Š 4, Æ yZ Xnƒ: e** W » kZ ~/Šx ¬gzZƒÝq6,gî ]o»]!* kZ¸Éì ]!* x)sÜ: ** ™c_ÐVÍßx ¬»kZƒC Ù!* ÐuZgŠ Z

ew”»kZ ÌnÆVâ ¨ KZ}uzŠ ÂCƒ Ç{z¤ /ZèYXì Ç){z ì Ì

~g ‚+mIègzZ< Øèèa[ZX @* ƒ U »7 WgzZ ìgŠ ñ§Zzg ~õg @* t‰ ÜZœÅ< Øèn kZ Ô Š ñK Z §°Z ZÆðÍ

Å ( Y 1798 X Y 1857)

‚f »yZ6, gîCgŠnÆô=ÅkZX g66,ä™ ô=ÅkZ {z ÌñƒD™:

~^Å ó~²á÷äzZVƒû. އnÆVâ ¨ KZx ¬ ì @* Ys§Å]uZzz˜,Z Øèb§ÅwqZ 6f}uzŠ <

ïŠÈ Ug ¯{zXì @* Yï[Z »kZ¹Z¢¹

X 7¼gzZ {Š c* iÐkZXì(mental activity)¿6fq -Z¡Ì

g ®Z »Ti§³‚q -ZX j§zŠÆuZgŠ ZÆ|~p ÖZÆ! íN*

Äc* gŠq Ði§¬Xì ŠZÐg0 +Z i§: Z²áZuzŠgzZXì6, /ŠgzZ {@x |: Z²á{zA q Ði§}uzŠgzZXì (scientific truth)|³‚{zԃ

:ì q{zXì (poetic truth)

On the poetic level of the subconscious psyche, the comprehensive vision is prophecy.

An Historian's Approach to Religion, p. 123 85


&‡6, Xì ~9x ** »{@xûÿLE R: Z²áÅgÅѪ

^g WwVÅ (religion)< Øè ~ p ÖZÆg ó!£Æc* b e¨ KZ Ŧ½Z xE

X n pg tzf àS»^g W~¨£ÆVzuzŠ v߉b§TÔì $ ËY ~ŠÐ z ]g w ãzg0 +Z ~V Íß ‰ b§ÏZ Ô D™}C Ùb à ©)~ yZy kZ gzZ q {z ¸gzZX Cƒ]:SŠ»ÅG ) ggzZÚ ŠÐ (inner eyes and ears)®

Xì H ÙWÃy¨ KZÐ]!* ŠÆ< ØèäTì

Encyclopaedia of the Social Sciences (1957) vol. 13, p. 230

:ìq (T.R Miles)}âg WK 4ŒÅ X p" {z ÂN Y à ~pŠLZÆ< Øè¤ /Z µ ö™G3EZˆâ Å< Øè ÷ ÷

˃ p!* {z ÂñY ~Š wÅ (language of parable)y!* ðÉX $ i ~i W%Z

: 0ZÈëÂì @* ™Äc* gŠ5q -Z¿

It was an absolute revelation.

Xì @* ƒx AZ6, 9b§ÏZgzZXì @* ƒx AZ6, ²áb§kZX åx AZÇ!* Ât Religion & the Scientific Outlook, P. 195-6

Æ ºÛ Ô p ÖZ LZÆ Z} .{z ñY 1~ pkZ¤ /ZÃkz q -Š 4, Æ }â

Ýzg Å]ùÃkZ ¤ /Z%Z Ô Ïƒ ]!* p" q -Zt  D F, Z 6,y¨ KZ m{ Ë=g f

kg0 +ZÆ®q -Z c* g »®q -Z b§kZèYXì @* W~™{z Â} (flash of insight)

** 0* Ï0 + i {g !* zŠ ˆ Æ ä% b§ÏZ ( 196 ™)ì ]!* x¥q -Z ** YW » wì Ëq -

ÐZë ÂñYà™ty!* iu{z¤ /Z%ZXì 7qà ZzäW~™~VsŠÇ!*

gzZXì @* YƒxˆÆä%{z

… Yb§hZë0ƟèYÔ M h™ 86


Xì û. އ** ~VsŠg¦»Ï0 + i {g !* zŠ n kZXì CYƒ»B‚ÆÏZ Ìbzg

(204 ™) ½É Å Z} .q -Š 4, Æ kZ Xì êŠg ZŒ Û(mysticism)Äc: 5ßÃx AZ wP øm Z

ãK¿q -Z b§TXì (personal undertaking) î CZ f q -Z 6,gîålˆ

~t‚Æ+ M qzg=g fÆ?gzZ *Š uF, ¿q -Z b§ÏZXì á CyZUƙligz

:ì q{zXì @* ™Ýq]Š XÅî

ì @* ™ÒÃÅîJ -|{@x. އ** +Z q -Z òŠ WƙwÅgÅLZ ÷ ÷

,ZÃ\WLZ {z b§kZX ÌF, Ñ!* Ð *Š ~Š â gzZì Ì| (immanent)ûq -Z

ÃËgzZ ì Y WÃz‹ ÃË{z Xì Y™]P` ¿ðÃÅTì mZ e ~à } (,

ì ëzc* ì q ‚ŠpðÃtX ßc* ì 9/Š: Ãg ¬ Y™7wZÎt¿ðÃ1Ô: Z-Š

™ YÐ |dZ {zV˜Xì^ðÃ}6,Ð(dimension)Š …ZÆ*Š ~g ø» bzg c* ÔÝzg ãqzg Ô]¸ ãzg0 +Z Ôì îŠ úÃVƒzig W+F,dZ ÅòŠ WÄcXì CY ï

:kˆZ C1)Aì DŽÚZyZ] .zIèÔyju"ԛðZ} .

Religious intuition is as real as a esthetic inspiration.

ÜZœ~y W²ágzZ sg ¬=g fÆg¦ÆŒ~²Z t ¯â - (ultimate truth) ‰ J

ó Xó í

Through the contemplation of superhuman beauty mystics and poets may reach the ultimate truth.

Man the Unknown, p. 132

87


½É ÆkZì ˆÅÜô=h +] . Å< Øè ~ VzSÅ6, zZ øm Z ~~}g !*

: ‘~}g !* LZŠpäkZ ÇVƒ ZC يp ÖZ {zÆwP

: {zì Åä kZ ô=ÅwqZ 6f 0Ð < Øè ì tÃ' ÷ ÷ ÃÒÃÅnkZ VZŠ b‚XÃVÍß Iè : gzZ Ï ñWI ÃVâZŠ b‚

ó Xó Ð ,Šg Z Œ Û w‰gzZ ßÃkZ Y fIègzZÐ

ÒÃp" c* :A (132™sZ)

G SªG Øèp¤ /Z~ô=Ñ!* zgqÅ< Øè Ø{gzZ~kZ îG G3©81 Š ñp ÖZÆ<

Xì 7tÛ ðÃ~Š ÒZ

«X 1 » kZ Xì @* 0* gZŒ Û q Ç)q -Z < Øè ._Æ ô=kZ ì t ]!*

Nj¸~g ø {zÉ Ôn pg 7Š z ðà CZ µZß Z °x AZgzZ ]yWgzZ Z} . ìt È

t Ð p ÒÆ kZ ì ð¯(~ V~fB‚Æ ]”Tä < Øè 1X Ø™Æ :ì q! íN* cgñg

»¢qgzŠXƒqC{q -Z¡{z ì kª. އ** Ç!* ]!*

~ V â !* i Z6,] â £ Z ì6,} zuq -Z Æ < Ø Zè ë¤ /Z ÷ ÷ ¼ ë 0Æ X Ô

ì g ò Zg ~ Vƒz¤ /gz Z ` ã ¨ KZ g Ñ"

u Áy Zª~ VªÅ < Ø è ǃt W,@* ª Zg ø  n pg ] â ¥ ÝZgŠt ǃ x¥ Âñ Y Ht ‹gz Z„zg ¨ë @* X ì @* Y c* 0* Š®J Ç|gz ZŠpy ¨ KZ Ô ]¡ªX

88

'gßZÅx l Z ~Š ã C&


Æ y Z { zÉ ì y ¨ KZ Šp: Ôì ]¡:

(Absolute Reality)

ó óX ìC Ù!* Ð y Z ñƒ Dƒg0 +Z

An Historian's Approach to Religion, P. 16

c* Í lˆÅdZ |q -Z y¨ KZJ -[Z™áÐäâ i+F, *Š ì CCõg @*

HX ñY Y6,õg @* 㨠KZ b§kZ q èÛ Ç!* -Z ì et HXì ;g VZŠ¤ q / u~ ];Åy¨ KZ b§kZŠ z!* Æäƒ Ç) ì $ ËYń0 +¶ KÅq +Z Ë~uzŠ

XƒCƒi Z0 +Z W, Z6,

Xì @* Y0qg ZD Ù{zÉ Lg7x ** »qq -Z Ë< Øè6,gî~¡~ ô=kZX 2

Äc* KZgzZ ` Z' ×LZ Ԋ Z¦Z KZ Å¿C Ù{z Âì ¿6f CZ »òŠ W< Øè Z # VY

~ ^³q -Z {z ì @* ™ Ÿ»t ** ƒ ÞZ ¬»< ØèèÑqX ǃ µ Z µ ZÐ p ÒÆ G Øèg ðO{$ b§kZXnYHç»äƒßgzZ 9Æ zgÆ¿C < ƒ Ù6, Šã CÅkZ @*

Æ Ük½Zq -Z »! íN* ~VŒXì @* YƒtÛ ~Š ã C~< Øè|Ðzz ÅtÛ :ÇVz™

Ç| VY Ð Vƒ Z w q ¾ Z + Æ VÍß Z ÷ ÷

㨠KZ ¡ ~z b q -Z sÜÅTì i Zg q -Z (Absolute Reality) X$ ˃7x¥™^6,3 Zgq -Z sÜ|~(,âZX ì @Š ä ‚f

Ð kZ= X ì 9uZgŠ Z Z÷ ƒ: VY¢ gz Z o ¢„ H {oZ÷

{@xðÃZuzŠ YÈ7~X ì ŠzöÃã qzg ~÷ ’ e xg¸!* ì 7h»ìt = ì Y Y ¹V- ~ b ˜Z Iè X Yƒ7

»VzuzŠ ì y kZ Ìt b§ÏZgz Z X Zƒ 7x AZ » Z} .ÃVÍß}uzŠ 89


V âzŠ ¶‚ Z÷gz Z~X ì ZƒÃí ƒC c* ¹F, gz Z å{Š c* iÐ kZ x AZ

—y ¨ KZ x ÓX

ìg Y s§ Å w2 „ q -Z Ð V2Zg Z G GLG ©G3©8Ï0 ™yÐ 9 L oÅÇï + i KZ { z @* T e )J -|

n„ q -Z vßx Ót X Ã^6,è%Å Z} .._Æb ˜Z Iè c* Ã

gz Z X

ð¸ ã qzg ƒ { z ’ e '7Z X

sz^~ lˆÅ

X ó óñ Yƒ: sp~›{ zJ -Z #$ ˃7åJ -‰ Üz kZ ~g ZŠ Zzg An Historian's Approach to Religion, P. 251

D Y 0 ]Zg¦Ð ¹Æ Z} .6,R ) b§kZ G-#G £ ½ 22gzZ GÄc* gŠ]Zg¦22ÆZ} .6, RY ä5¸Æ ø Z•Z à³³r³³³n׳³³m… s W c* b e¨ KZçO Ô

(God) Z} .yZÄ

5¢ƒ±5)Xì Å ô=ÅyZ Æ]** Zĵ Z µ Z

íN* X D Yƒp ÖZ p" ƒ]t»gzZ]t~: {Æô=kZ b§ÏZX 3

:ìq~[ÂÑ!* {gÃèKZ !

@*Hx AZ6,z ZÆ y ¨ KZ ä Z} . ì 7xŠ ƒÐ kZ Ã` » cgñ ÷ ÷

y¨ KZ Ð ÒÃô Zz š

X } ™Šæ Å y ¨ KZ n Æ ] ã qzg

ì`~ äàJ -V ŒÃ)lðZ’Z kZ cgñ1X @* ƒ: enÆ

ì Zƒ x A Z ~y Wgz Z mºq -Z Ð s§Å Z} . ñ Y H òúŠt

m{ q -Z ~ ‰ Üz ³q -Z 6,{ ™q -Z Æ `gÎ~ x  ã K kZ

C Z f kZÆ)lÆ ó óì @* ™x A Z6,t ‘K Z Z} .÷ ÷X ì Zƒ «Ã{ z¤ / E X ì 8 Š ¡ Å V Âg ZÑ ã - cgñ~ t éE 5‹$ Z (self centered) t ªX ì 7¸g òi Ñ ðÃ6,gîx~x A Z mºgz Z x A Z VY 90


Z÷gz Zì Zƒx AZ » Z} .y xgŠÆ VÍßx Ó6,TVƒ ¿{ z „ ó ó~ ÷ ÷ (132™)X ó ì ó ~y Wgz Z mºx AZ

ÐZ:gz Ôì ;g yâ cgñ ì ~ x AZg¦kZŠpŠ ã CÅtkZ ÇV¼~

H7µ ZÃVâzŠ ì¸g xgzZ RŒ ÛÚZ~x AZ mºgzZx AZ µZß Z °ì @* ƒx¥ G ~‚fÆ<g Wˉì q q -Z ÅnÏZ {z ìt x AZg ðO{$ »+®h +] .X YY z~gÅðÃq -Š 4, ÆyZ Z} .X ñYúÎÄ{ ðÃòác* Ô ñYWwì»k , ¦{ Ë

ÅnË{zÉ ÔƒÈnÆg ÖZÆè%KZÃË ÆÑm{q -Z {Š Zg Ñ!*7Š C7,6,ëV×Y6,ÅkZXì ñƒG©q Z »]Ñ» ~g ø ì |Yg {w!

]gßÅx AZzkz ìgÅ Zg øsÜtÉ Xì 7Ìt q -Š 4, ÆVÍ߉gzZX $ Iè ìC ©E ÙªÔì m1 ~ »< Øè n kZX ì Z¬Ð kZ wq]gßÐÃî0 G

XìY Wù~™Å+®h +] .x AZ§¦

# Ôì @* gŠ< Øè Z Y{g™0]gz¢~EŠq -ZsÜ< Øè~ô=h +] .kZX 4

Ï0 + i ~uzŠÃy¨ KZx »ÝZ »< ØèÐÃ`IèØ{ªXì ]gz¢~zyZq -ZÝZ

^Y ~ *Š ì @* Yƒt sÜÑ»< Øè~ ô=kZ1Xì ** C3 Zg »] Å

:|ªZzðà :ì {o£zGq -Z {zX}™ëZÛ Šã CVziñq -ZnÆ

Indeed a dogma is only workable thought arrangement on which could be built a unity of purpose and practice among the believers of a particular religion. Hindustan Times, Oct. 1961

&‡q + âÆ< Øèmºq -Z6,Š ã CÅTì„^¿ÿLE -ZsÜ{oIèª

Xì YY3gì‡uZ· Z»4z] .gzZÑyxgŠÆVß Zz 91


m»TÔì Ì» e $Š·zz%4ŠgŠË~ äƒ Za Æg¦h +] .kZ X 5

q! íN* Xì {oCZ»Vƒzcñƒ} ™ÆyZ{zÉ Ô7Ð]xÅ .ñ]| x ÂÆ]Ñ» ~g7 {Š Zg Z »TgzZ‚f »T Z} . ì Â** ™g¦t |gŠ ÷ ÷

VÍßx Ó{z ì ]!* kªi Zêe $.t X Ç}™•wbz ÅnkZ {zì @* ™# Ö Ó6,

{z¤ /[8 CZ ÃF}÷gzZ 9 CZ Ãí gzZ á `à {z¤ /}÷gzZ à ó óí ÷ ÷Ð ~

òŠ W Ôì d $Û -Z {Š c* q iÐ|g¦ÌðûnkZX}Šg Z Œ Û(choosen people) ó Xó ì 1™Za~‚f LZ „Špä

An Historian's Approach to Religion, P. 135

m{q -Z¡{z¤ /ðà ñY1tÈ»kZ¤ /Zì m» ó ó{z¤ /[8 ÷ J ÷ V˜ -

„¸gzZ Xì ]!* ½q -Zt Âì [8Ðzz Å äƒ [™Ð ¿m{ q -Z c* ± ÝZXì 7ã)F, 9Åg¦IèÝZt1ì ~‚fÆcg í!¸6, ¯Å{oƊ·

ÔÐN 0* gZŒ Û vß[8~ÃÅ Z} .{zÐ,™~zcvß Åx AZÆZ} . ìt ]!*

X ñƒZa ~yZ0 +{¾Ðg±Z#{z ÃsÐkZ $Æ< ©E 7¼gzZZÎÆkZÐÃî0 G ØèÈ» ô=kZÅ< Øè ìt| :A $á[ZNz[Z±6,T< Øè(Zq -ZX ñYc* Š™gïZ »< Øèñƒ… â Ã< Øè

gÅ!* gzZ{0 + iË Ôƒ:mðûkZÐVâ ¨ KZ}uzŠgzZԃî—Ånq -Z' ԃ@* ƒ

ÑZ[Z Ñ < Øè (Z XƒÖ™ » ];gzZ ‚f LZÆ y¨ KZ ŠpÉ Xƒ: Ð s§Å Z} .

ó ó< Øè ÷ Ã÷ „Ë,ZX Y07 ÆÝÆvZ ÑZ[Z Ñì Y0 ÆÝÆy¨ KÑZ Xd $ÛÂì$èd¤ /ZgzZìkß{Š ‚{zÂì6, Y ¯Å70 +ZŤ /ZI

92

Mazhab Aur Science  

Mazhab Aur Scienc

Mazhab Aur Science  

Mazhab Aur Scienc

Advertisement