Page 1

1


2


„z x¯i ¸W

5

wÍ Z[ !*

lˆÅðC

8

·_q -Z—ðC

10

y¨ KZgzZ]¡

14

x £»y¨ KZ~]Ñ»

18

Äc* gŠ Å|

23

Ï0 + i 㨠KZgzZ< Øè

27

xzŠ[ !*

yöc™ » Z} .

32

yÅ,µ &‡P Ug¨ÿLE

35 40

yÅ,

48

†»gzZwY

52

VYŠ §t

55

R» (z** 16

59

3


xÎ[ !*

yZ³gzZy¨ KZ

64

w2Åy¨ KZ

67

y¨ KZgzZ Z} .

71

˜Z»y¨ KZ ( ×{z Õä£NE

76 79

. ]y WgzZ Z}

83

7°»aÆôÂÔXŠ q 4$©-ewÅ4ZgzZyÅ4Z 3G ïHE

93 96

xg X[ !*

sg¬!»¼ A

104

*Š ‹ZgzZ *Š Å ` W

112

Ï0 + iż A

116

6, } i ZzgŠÆ¼ A

118

Äc* gŠ ż A

127

tŸZ»¼ A

130

(accountability) ' õ

132

x »]¡

135

tÛ»Š%gzZ]gú

141

x¯dÜ

144 4


x¯¯ ¸W XŠ z ãqzggzZŠ z ~Š ⠗ { zŠÆ kZ ë @* Xì Š z åq -Z Š z 㨠KZ

„VâzŠX ,½ZŠ ÅkZŠ Z%Њ zãqzggzZÔì Ÿ~C Ùª»y¨ KZŠ Z%Њ z~Š â

Xì ZÐ}uzŠq -ZwÅVâzŠ1Ô ë Z6, (KZ{

¹ aÆ{ ~Š â Æ y¨ KZ ä kZ

ðƒ VªF,ãÕ ~ äâ i {Š ñ

y⠂{Š c* i †ŸZ {Š c* i¹~}-eÆ,Yg {Åy¨ KZˆÆkZXì Hë ZÛ

âZ ~ VU‚WgzZ V0Zg ÅkZgzZ Ô~q¡Å kZ Ô ð¨pÅ,Yg{Xì Zƒ

{Š c* i X ¶ðƒ7~gzŠ ËÆõg @* ¬ÐkZ ì ðƒ¹F,

: ¹F, p Ò. އðÃÔ6, gî@', ~kZì ]!* Å,½ZŠ Åy¨ KZJ -V˜1

~C ÙªXì 2~ (starvation)‘ÃÆnq -Z ,½ZŠ Åy¨ KZ ǃ9ItX mƒ

Xì Cƒ’bzgq¡)q -Zg0 +ZÆVñ¨p6, gî

y¨ KZ:gzXì ~gz¢¹ ** ™Äc* gŠi»kZgzZ 'Ê §kZÆ,㨠KZ

g0 +ZpƒŠ Hƒ/Û 6,gîãK™ 3{g e ZC ÙZC Ù ÏñYƒÅgâ Y kZÆkwÅ

-Z {zÐ Xƒ:¼gzZ ZÎƊ zãZ³q

U™{Š c* iЃ»yZdkZXì ~gz¢6,gî~g¯** XÐyZdkZÃy¨ KZ O ðƒ ~ 7,ÿŒš!ã½Ú©â Š ÅkZ1ì „g™x »[p ÂÚãKÅy¨ KZ ìt ÃkZ™ƒx¤ / ux  »ÇÆ kZgzZì mZ e uZgp~ Çx ÂÆ ŸLZ y¨ KZ Xì Xì @* ™^g.~ypgzZ“ÍB‚Æ! x»

ì‚ rg¢ A &tr ⠊Xì: {g » CZ7q -Z »]¡Ìr ⠊ »y¨ KZ b§ÏZ

ÝqÃ¥% dZÆ Õ{z X ñ¯ g °Z Ä dZÐ yZƙt‹»]â ¥Yg { {z 5


Xì c* 0* ™Á¹x » CZ~äâ i{Š ñ: {g » CZ7t» r ⠊ 㨠KZ1X}™

Üz »ä™ Zg7 2 »ÆŸLZ k0* ‰ Æy¨ KZÆ` W ìt : L »òzøkZ

WÎ6,ë›dZ y¨ KZ » ` WX 7‰ Üz»ä™Zg7 2 »Æ‚f LZ k0* ÆkZ1ì

Æ V1 VÑqX 7‰ Üz »¬_Æ V1 k0* Æ y¨ KZÆ ` WXì gzmÐ

kZgzZ ** ™wì î0Ȋ nÐ yZgzZ Î~ ÄÅVâ ¨ KZ dZÆõg @* ì È »¬_ X ** ™y⠂» (intellectual development) Y »g Z6f LZb§

™záÃy¨ KZs§Å]gz¢ÏZÑ»[ÂÃk y¨ KZ ìtÑ»kZXì** , i

Ì2»Æ{}uzŠÆŠ zLZB‚Æä™Zg7Ã]gz¢Å{ãKƊ zLZ

(developed personality),Cc* ¹F, Ã,KZ {zÐg±Z VâzŠ X}™}g7

4H & 5kIE 7Æ KZ{zX}™x ÈZ »ä¯ Xn¯§Zzb§~g7ÃÿG 2005Þâ 25 ‹Š5

+ Z©z

6


wÍ Z[!*

7


lˆÅðC kZÔì @* ™ qzÑ OÎ~}g !* ÆÏ0 + i KZgzZì mÅçW~ *Š kS òŠ WC Ù

gzZ ]gúC ÙwZÎt X (Who am I)VƒyÃ~ ì @* WwZÎt ¬Ð ƒ~‚fÆ X6, gî~gÅ)c* 6, gî~gÅ{ ZpÔì LgŠ ñ~‚fƊ%

x ** ZuzŠ »lˆÏZ6, gîôZß !* c* „ZgÓ Z', (History of Thought) õg @ * Åg °Z Za ù {zÔì Hy¨ KZ

ìg D™lˆÅ|ÏZ‚fx ÓÐ VƒUZXì

gzZì yÃ[x»Ô HˆÆ]ñgzZì H¬Ð ]ñÔì HÑ » Ï0 + i ÅkZ X Zƒ

gzZì HhÔyÃx » ** |gzZ Ôì @* Y ¹lˆÅ|ÃX ]ÑZÎ{z¸X Hë!* ¬ Ð ƒ lˆtXì ;g œ / % Z (,Ð ƒ » î<E OÂÅ Vâ ¨ KZ x ӄ lˆÅ kZ,Š z!* Æ œÅ r ⠊ ÿL X3Z } (,} (,J -w‚ Vzg ZD Ù1X ðƒ qzÑ)g f Æ

XŠ H{g™0D»Vç°%ZsÜ{zX à:J -[Z µË~A ç

t 1Ô „g ~g Y ÒÃJ -]æ D~ yZyÆ (spirituality)+ M qzg b§ÏZ H I " 45GzgzZÕZ%m¾Z ãqzg ìt: Æ èEjG L ~Š ã C»kZX ˆ{g™ƒx » ** nÌÒÃ

X mƒ: ! x» ðùZ~A çkZ1Xìg D™lˆ~ ó ó*Š ÅwŠ ÷ ÷ÃðC)g f

g0 +ZÆwŠgÅ» ðCc* ÄcÅhX å!Wq -Z »yp¶Š¤ /sÜwŠ ¶tzz{Š ‚ÅkZ

X MV¹~kZÃVß Zzä™lˆ{zQÔ å: „Š ñÐ}u

Ýq ÌZ {Š c* i ¹ ~ äâ i {Š ñä DÆ b‚Xì »b‚nç¸

~ ä™ë ZÛ [Z » lˆÅ ðCb‚ å 1™yát ä VÍß6, gî ðZ’Z X Å

b‚X 1™ŠzöÃ} ], ZŠÆ [gzZ lˆKZ ä b‚ „ ¢1X Ï ñYƒ [x»

aÆyZ ** 0* [Z »]ÑZÎ Cc* ÃgzZ ~„ÆÏ0 + i c* 0* yZgzŠÆïKZ ä VâZŠ 8


~„ä V,ZçO X å Zƒ " $U* e** aÆ V\{z b§Tì e** b§ÏZ Ì ãZzt b§kZX 1™ŠzöÃ\WLZ J -ïÅVzq ~ œâ sÜƙµ ZÐ ]ÑZÎ

X 7eaÆ¿ÌË** 0* [Z »lˆÅ ðC)g fÆb‚ Š Hƒ

ñC Ãy¨ KZ {z ì ¸ ¹Z x » »< Ø è Xì » < Øè {], ZŠ ~y W~A çkZ

{z ñWa ÏZ < Ø Zè X}™³Ãx £Æ y¨ KZg0 +ZÆ ]Ñ» {z Ôì H ðC À &ŠÃ]gß{Š ñÅ< Ø Zè1X ,Š [Z »wZÎkZÆkZÃy¨ KZ ì @* ƒx¥ Âõ/GŸG Y/² H·_âui Z»< Øè ìt]gç[ZX õGƒg D»p’gzZ ~p~gzšÆˆ< Ø Zè X ñYH(re-discover) Äc* gŠ âçLai Z~]gßÇÅkZÃ< Ø èX ñ Y kZ X¸`ƒ >+ M qzggzZ b‚gzZ,aÆ ä0* [Z » lˆÅ ðC

Ã< Øè vß X ñY HÄc* gŠ [Z »wZÎkZ V˜ ì @* Y {g ¹!* Øè sÜˆÆ <

x £uœq -Z6, gîV7~A çkZ „VâzŠ … â Ã< Øèvß gzZÔ … â 7

ÃðC[£)g fÆ < Øè {z ì ** ™t 6, gîV7 Ä VâzŠ X ñƒ} 96, E X ,™Äc* gŠ âçLai Z èE L !¸ Âσ~gje¤ /ZÄc* gŠtaÆ< Øè æL¾5! ìtsÜtÛ Eš! X σ öW - ëÆ~gje ~g {zaÆ< Øè

»< Øè ÝZgŠ xg ÃzÍ% » < Øè Xì 7xg ÃzÍ% » < Øè Ԋ Z%Ð < Øè

# µ‰ Z ÜzkQ~VYň ì ^{zÅ< ØètXì (reduced form) xg ò /²Y ƒg D »wZzi< Ð x ** Æ< Øè {zì @* ƒ Za ~ ` Iè Ë¿ [ZX õG Øè I Z G Å< ØèakZXì @* Yƒ kâ â Ð xgòÏZ J -u: éE 5{Oš3!{zXì }YÃxg òÏS

%MyS Æ]tòŠ W ì ]gz¢aÆ+ YÃ]gßÝZ Øè{zX ñWC < Ù!* ÐVzŠæF

ëÃTì q {z ¸X}™Äc* gŠÃ]gßÝZ Å< Øè™g*Ð xgÃñƒ} ™Æ X 7e'ÃÌZ ÇÅ< Øè%Æ~gje ~gkS Xì ¹~gje ~gÅ< Ø èä 9


·_q -Z —ðC Æq -Z Ëq Xì µ Z µ Z ðCÅòŠ WC ٗ7q ÇðC ì @* Y¹ H5ÒG &g q ðG34G -Z ðC t ~ V/}uzŠ X $ ˃ 7ðCaÆ}uzŠ q „zƒ ðCa &M§ðÃ{zÔìq(relative) :ì HyÒ~p ÖZyZä…q -ZÃ]!* kZX 7q(real)ÿG There is no full stop in truth, but only camas.

2 zGÆnkZXì ß „ éSG 54XZ$ + ì aÎ+Zq -Zt1X !Î b§kZ vß¼

7LÑðÃúÆ X 7& +ƒ Z¤ / ¾g ðÃc* ëE

Åy¨ KZ ¸Xì }â ~x|Ç{zÃyQì }â ÌÃVzq XòŠ W~ *Š kZ

-‰ J Üz k QÚ{z Â}™: Äc* gŠ~x|ÇÆkZÃq Ëy¨ KZ¤ /ZXì ]¡ Xá™:Äc* gŠ~]gßÇÅk QÃqk Q{zJ -Z # ì‚ rg ~g YlˆKZ

X å}YÁ¹~}g !* Æx ÂFgzZ `gÎy¨ KZ~äâ i *Š6, gîÆwV

-VŒX ;g Î~`ÅÅk QJ -w‚Vzg ZD Ù{z Vzg ( ,@* ÆkZgzZ `gÎäy¨ KZ J

lˆÅkZ', Z',{z å à7J -Äc* gŠ kZ y¨ KZ J -Z # X 1™Äc* gŠÃx Â}g7 Æ X ;g Î~

~ V‡ZÆDy¨ KZÐ w‚Vzg ZD ÙXì »V‡}uzŠÆDnç¸

# ì‚ Z rg ~g YïKZJ -‰ Üzk Q{zXì w'g2$ +gzZì ;gw'~ïzc Xì ]gßÇq -Z ÅqC Ùq -Š 4, Æy¨ KZ c* ÍXá™: x¥Ã|ÝZ Åk QJ -

X 7Y ]Z~kZ »qËJ -VZ™áÐVzg *

Tì ¢{z ¸Xì B bg]gßÇq -Z KZqC ÙÔ ._Ƃf 㨠KZ c* Í

KZ¤ /ZXì ~g Y¿»[gzZ ïÐw‚Vzg ZD Ù6, ¯Å ÇðûVzq á yâty¨ 10


X ÇñYu¥aÆå^»DX ÏN Yƒ›Vx¤ / u³‚x Ó7 -eZ Â7xg Ã

{z Œ: (Z {z¤ /ZXì &ÇÃ\WLZ y¨ KZXì »]5ç CZ f wßQ¸

6,g¦ÏZ Xì &ÇÊ ÑzZ KZ Ô~ç KZ ÔVâ KZ y¨ KZ Xn {g: {0 + i ÌyŠ q -Z

KZ y ¨ KZb§ÏZX ñY{g™)x ÂZg‚ »Ï0 + i 㨠KZ ƒ: (Z¤ /ZXì ì‡x »yZ0 +{

ÙçÅkZ Œ: (Z {z¤ /Z Xì &ÇÃäJgzZ ÷) ,gzZg»gzZ y }Ô K6, Z6, X Ïn0* : úLÏ0 + i

Å ]Z q -Z wÅ ðC ì 'â t c* ÍÔ7ÇðC 'â t ~ ªq +Z

nkZ1Xì B bgwÅ (non-absolute) Ç)q -Z~ *Š ÇðC c* ÍXì &‡** CxðÃaÆ}oÆ x Ó~uzŠ~*Š WzkZ ì ûÿLE ]!* tX 7Š ñŠ ã

Š §x»nkZgzZì Š §xq -Zt Xƒ: Ç6, gîð]Z ðC1ÔVƒÇÂ,q &‡aÆy¨ X Yƒ7wJÿLE KZáZzûz=

ZÎÆðCX bzggzZŸ—ì Š z ZC يq -Z y¨ KZ Â<g¨X 7]!* {Š ‚ ðÃt

ì quZzðCX B bgmÐ ]gz¢ãKÅy¨ KZƒÅƒ{z ,qÎ &‡** ~g7 ]gz¢ÅŸ ì ûÿLE t [Z Xì [£6, gîÆ]gz¢ ãqzg KZÃy¨ KZ

Åy¨ KZ Ô ðC1X Vƒ ǃ Ń Â{z

~ *Š kZ ,q aÆ ä™

Xƒ: Ç{zì C™Zg7Ã]gz¢ãqzg

~Š â VŒXì Š §Z (,¹q -Z~ *Š kZ Ç} 7,'âtaÆ+ â ÄkZ

+Z q -Z6, gîð]Z y⠂ »]gz¢ãqzg1XìŠ ñÐwÇy⠂ »VÂgz¢ X 7„Š ñ~*ŠÐwÇy⠂»ŠÅTì q $ LZ äk QÔ å}â ÃðC …q ©E ¹ñƒD™7bъ~hÆÃî0 G -Z

Åy¨ KZ ðCXì å** u @* uy¨ KZ%ÆðCXì ]gz¢~(,ЃÅy¨ KZ ðC 11


Xì ÇðC Ç} 7, ** ™¢t6, gî£zGÃë ƒ: Ç{z¤ /Z ì ]gz¢~(, âZ I±N LZ {z ë (Z vß Xì ög Šp6f q -Z 'â : ÇÃðC ìt |

X Bï:Ð-LZ Â(Z {zLÂVƒ{¤{z¤ /ZX Dƒ7{¤~w¸kZ

Vâ KZ~x|ÇÃVâ KZ~ ¾t¿ðÃ‰ì „ (Z 'â: ÇÃðC

Vâ ~÷{z ì Yƒ ÌtgzZԃVâ ~÷{z ì Yƒ t ~ V/}uzŠX }â 7 GG3G ©ÒŒ!)y¨ 7·»bÃkZÆ(non-absolution) ï KZ {¤Ìðà ìC ÙªXƒ:

-Š 4, q }÷ðC ¾ {z Y™7·Ì»kZ y¨ KZ {¤ðà b§ÏZ ÇX Y™ H5ÒG &gq gzZ ÌBgzZì $ ˃ ðCÌA ªXì q ðG34G -Z sÜÂðCX 7qÇðÃ

Xì $ ˃ðCqC ÙJ -Z J -VŒX Ì D gzZ C b§ÏZ

gzZ ðÃZÎÆyZ ðCÉ Xƒ: ðCÌðÃJ -i +iÐ} Z ì eÌtJ -VŒ dšt Xƒ: „qðÃÐ}uÔ ðCc* -I ì (intellectual luxury)n6f (Zq -Z î>XE ԃ X Y™7·Ly¨ KZ{¤ðûT

gî{¤ Ù|sÜÌZ~X c* 0* 7ÃðCÌZ ä~ ì YÈ Ât¿ðÃ6,

X 7„qÇðÃðC YÈ7t6, gî{¤¿ðÃ1X Vƒ (seeker)

¶; ðÃ{zìg 6Zg 6Zq -Z ªXì ÇqC ÙV;zì Lg~]Ñ»Ty¨ KZ

Åq Çq -Z6,gîx¥qC Ùb§ÏZX 7g 6Z ðÃ{zì ¶; ¶; q -Z b§ÏZX 7

Lg~ÒÃkZg@* Îy¨ KZ ƒðƒ:x¥Ð wÇqðä /ZgzZXì B bgw Xá™Äc* gŠ~wÇÃkZ {z ì

y¨ KZI ÇÐg ±ZÆ ]¡KZ y¨ KZ Xì » ,Åy¨ KZŠpnç¸

{zÂäYÐ wÅVâ Ã]gúq -Z {zZ # ì Le {zXì Le ~¢{zXì

Å K6, Z6,KZ à K6, Z6,q -Z {z Z # b§ÏZ Xn™¢6,äƒ Vâ Æ kZ 6, gîÇ 12


y¨ KZ ƒ: (Z¤ /Z Xì K6, Z6,ÅÏZ {z n™¢~ x|Ç{z ÂäYÐ w G$ GG3E 4G 5©G y¨ KZ ì |q -ZtgzZX Çìg 2~ (uncertainty) ï )~}g !* ÆqC Ù G $) GG3E 4G 5©G X YY7~ ï

ÆkZXì ._ÐÆ]¡ 㨠KZg¦»Ç

D C6, gîãZz ë›t

X 7ÇqðÃ~*Š kZ ì s ÜÆ2»~¡'t@',

nkZX ‚ rg 7¢6,äƒ h', Æq Ë~ ì It c* Í ': ÇÃðC

Ëà CÔÓ³ jÚ gzZÔì Y0(sceptic) ÔÓ³ jÚ sÜòŠ WðÙáÃg¦ËÆ

X 7ci7¿. އaÆy¨ KZÌ

13


y¨ KZgzZ]¡ Ô0 +e gzZ `gÎXì @* 0* yxgŠ Æ ( ]¡) oÃ\W LZ òŠ W~ *Š {Š ñ

# y¨ Z KZX {)zgâ YgzZ}0 + 6,õ Z gzZ ~!Ô ã0* gzZ ZƒÔg«gzZ h N Ô}g (gzZ}g * Xì @* Y7, ~ãZªJ{zÂì 8 ŠÃ *Š kZ Å7zŠ¤ /LZ

]¡Ð kZ X å Î Kkl Ão y ¨ KZ » ä â i *Š ì CC õg @*

kZ X Î Ã7 ÃkZ ™™Z} .Ãoy ¨ KZ X Zƒ Za {o» (Nature worship) 46, : w EZaÆyÅÏ0 +i KZÃoy ¨ KZÐ w ‚Vzg ZD ÙÔ Zƒt³»} o Æo { z X e™: w EZ ÃV !¤ ðƒ ’g0 +Z Æ kZ ƙ ïÅo { z X e™

Ñ Kkly ¨ KZÃq T VYX e ¯ : j œa LZÃoñƒ Tg y xgŠ

Æw ‚g ZD ÙÔX/_ .» )z ï : Ç}½Z/_ .» -6,g0 +ZÆy ¨ KZ™N ŠÃkZ

-Zg0 +ZÆ y ¨ KZ y ZgzŠ ì t‘{ zÉ ì 7Šqo åt ‚f { z X Zƒ Za ‚f * q

z ïaÆy ¨ KZo ZƒtˆÆ‚f kZX ì t‘q -Z y ¨ KZ ‰b§ÏZ Ç X ˆ0=g f »)

-Z}ƒŠ}ƒŠ [Z 6,o~ äâ i {Š ñÃT 忄zt X Zƒ qzÑ¿*q

ÅnZg0 +ZÆo H¢Ã|kZ6,k Q ä `ÅÅy¨ KZXì @* Y ¹wzN

hLZÃyZgzZ}™Äc* gŠÃV!¤yZ Îä™ÒÃy¨ KZ[ZX ðƒ’Ф X}™wEZ~

u» Ï0 + i 㨠KZ ~g7 }ƒŠ}ƒŠ ä kZ X Zƒ qzÑ[zZ * q -Z b§kZ

X ˆ Wt ‚Æy¨ KZ b§~g7 *Št ðƒ’g0 +ZÆo™ VJ -~œ, X c* Š w$ + Xì @* Y¹ *Š ãÕh +] .ÃTµ*Š {zb§kZ 14


oÃy¨ KZ[Z ¶-6,Åo¤ /Z¬Xì tÛ {Š c* i¹~Vƒ *ŠVâŠyZC ل

ÃtÛðÃ~gzŠh +] .gzZgzŠ *ŠÂ¶ ŠÐ UgzZq -ZpXì Š HƒÝqx £ »e6, Ðg ±Z}uzŠ kZX ** ™Äc* gŠÃm9yxgŠÆy¨ KZgzZoì Ut X ÇñW7

{Š ñb§ÏZ å;gx » ** ~ä™Äc* gŠÃmÇLZB‚ÆoÌy¨ KZ »gzŠ *Š b§kZXì ;gx » ** g2$ +~ä™Äc* gŠÃmÇLZB‚ÆoÌy¨ KZ »äâ i

X Ì»y¨ KZÆgzŠh +] .gzZåR» ~¸"ÌR»y¨ KZÆgzŠ *Š

KZÆäâ i *Š b§ÏZ ÌoèÑqX 1™Z} .CZÃoäkZ ¶ttÅy¨

ðZ',{z~ ` 㨠KZ~ËÆtkZX t‘ÅÛ{y¨ KZŠp b§T¶t‘ÅÛ{ / +egzZ‚¤ 0 /`gÎ}Xì @* Y¹ (superstition) 46, Cƒ ‚¤ ë ÂÃTðƒZa

CøÂÆ nd $¾z Ð{z ~}g !* Æ yZ Ô¸ ]uZzáZz äW7 Æ 2Z¸

~8 -gÆ 46,ë Â6, gîå× » kZgzZ < Øè » y¨ KZ J -VŒ X Š Hƒ 2~Z +

XŠ H8 -g

KZ h +] .~ A ç kZ Æ VâzŠ X åR » y¨ KZ *Š ì „z ÌR » y¨

tÛðÃ~ VâzŠ Ð g ±ZÆ |Xì Ð g ±ZÆC ÙªsÜ{zì tÛ yxgŠ ìt {g !* zŠ tÅy¨ KZh +] .X å ´™Z} .Ã]¡{z ¶tt Åy¨ KZ *Š

X7

g Ñ"g0 +ZÆo Zƒx¥ ÂÅ ï~oZ # ä kZX 1™¼ ƒÃ„oä kZ

ZƒÖi ˜ðZƒgzZg »R, ñg0 +ZÆoXì ZƒÖ”ZMZg0 +ZÆoX ðƒ’Ф

Ôì ZƒÖ yn, z8gzZ-i +gg0 +ZÆoXì ZƒÖ y¯8gzZs Z¤ /8g0 +ZÆoXì

y¨ KZ Xì Zƒ Ö yÕZg7 q -Zg0 +ZÆon¾Xì Zƒ Ö R, ÛgzZ L!* ñg0 +ZÆo Xì ÑZzä¯æ 6, -uÁyZªÃÏ0 J + iÅ

15


t ä y¨ KZ~ekZ1X ¶7tÅy¨ KZyÅyÕ6ƙÄc* gŠÃo E ™3!N Ã(Benifactor)ê ä kZ116, gîg7 ½ Âà (blessing)Úä kZ Åt7 -˜

yZp,Š kZÃy¨ KZZ # X åc* wäÛ{yZp,Š ãÕt»]¡X c* Š™lñZÛ 6, gîå

X Îäƒ;ÐyZp,Š kZ™h ÂÈz{x Ó{zX Z 7, ^ I6, kZ{zÂðƒÄc* gŠ Å

KZ ¸ -Z J # 7„ ^ ,Y J -‰ Üz kZ ÏÐ Ú ìt |X ¶tÅy¨ O‹“Æ°X}™: s Z‹Z »°òŠ W y¨ KZˆÆä™ZŠ ZÃTì 7{z„s Z ‹Z » õ/G X}™wEZaLZÃÚkZ {z ì MhtÃ

x`q -Zt ìt |X 7]!* {Š ‚ ðà ** ™ Z] .Ð}uzŠ q -ZðgzZ Ú

ÆäZÂòŠ W ì @* ƒt~ËÆkZXì ꊙŠ !* ', ÃÏ0 + i ~g7Åy¨ KZx`tgzZXì

{ z Xì © 8¯i§ CZÃ~Š Zi WŠzöÑ ñOÆ»e {zXì @* ™g (Ztzg » ÉuñO

{zXì @* Y0(right conscious)kÙt£ñOÆ (duty conscious) kÙnÛ Z} .à Z} .{z t ÜXì @* 7,^6,5ZgÆ Åg ** Z ™hgà (resposibility) „$ +Z

x £ÆZ} .Ä\WLZñOÆä¯ Tì @* W~Š ztÃ{zb§kZXì êŠ è6, :ìtÝ»TXì @* Y¹x2‘Ã

Transfer of seat from God to man.

dštX åZƒ 2~ 46,ë Ây¨ -I ðZ',q -Z î>XE KZ~}g !* Æo~ äâ i *Š

LZ { z Zƒ Za tà ~ }g !* Æo~ äâ i {Š ñX ¶ðZ',Kg ×{ z 1¶

ç{Š c* i ÌÐ ¬ Ð g ±ZÆ ] ** v 6 å7t sÜy v » kZ X åu ** gzŠÔ ÔN W~Š z V × Z ±Á{ nÜk B @¬ ~uzŠgzZ k B @¬ «~ äâ i

‰ ñ ¯ g Ï$‰/äE ~ äâ i 6 b§kZ X ‰ðW7~Š z L~

à Zz äƒ Za

ÆbÃh +] . ìt |X å H7ä y ¨ KZ *ŠÌg¦»T 16


{" c* ~Š Zi WŠzöÑì { zgzZ Ôì ™{Š c* iÐ VÇZ',x Ó~uzŠ ì ðZ',gzZ q -Z

&È0* »Š¶zŠzu¼Ã\ WLZŠ z!* Æ46,ë Ây ¨ KZ » äâ i *ŠXg¦» ~Š Zi W

ÆkZ X 1™Š Zi WÐ V- È0* Ŋ¶zŠzuÃ\ WLZ ä y ¨ KZÆäâ i {Š ñ1Ô å

ÌÐ Ï0 + i ã Z³ÃÏ0 + i 㨠KZ ä T Zƒ Za yÕ{ z F F6,¢ A !* ZgzZ w¡Z ~Ë

X c* Š ¯F, +{Š c* $ i

17


x £»y¨ KZ~]Ñ» +®gzZ (reformers)ÖÃkZì HÎâÅmyxgŠÆy¨ KZgzZ y¨ KZ

-Z J #J -‰ Üz kZ Ôì Š Zi Wy¨ KZC ٗåt6, gî¿mt X HÄc* gŠ6,gî„gŠ ä ã¹q -ZÃbÃkZXƒ: à Zz% Z eñ~~Š Zi WÅy¨ KZ}uzŠ ~Š Zi WÅy¨ KZq -Z

Xì Š HHyÒb§kZ~

Y¹ ~àO%Z q -Z ‰ Üz kZ Ô ZƒŠ Zi WЌ Ï(Æ\g- Z # k%Z ì @*

Zƒ@* hB; VâzŠ LZ6,uvq -Z {zX åLe ** o¡» ~Š Zi WKZ {zX C Ù!* Ð yLZ

-Z »kZ~zZ kS X å;g^B‚Æ~„" Û)X Š HZ”Ð u** ÅÛ)}uzŠB; q

O%ZX Zg â 6,u ** ~÷ÐB; LZ VYä ?Xì ϊƒHt ¹ä kZX Š HW×Ã

äÛ)X Vz™Vƒe ~ VƒŠ Zi W~[ZXì Š Zi W k%Z ` W c* Š[Z ä~à :ì CƒqzÑu** ~÷ÐV˜ì CYƒ »V;z~Š Zi W~gvÔ ð¸}÷ ¹ My brother, your freedom ends where my nose begins.

V˜ 1Xì @* ™yÒ 6, gî„gŠÃwßZÆmyxgŠÆy¨ KZgzZ y¨ KZrt

b§kZX e™:Äc* gŠ6, gî„gŠy¨ KZÃkZì ]!* ÅmyxgŠÆZ} .gzZy¨ KZJ -

X ¶g”Æ‚k sÜÄc* gŠ Åy¨ KZ~A çkZ

„wßZ »myxgŠÆy¨ KZgzZ y¨ KZ ìt|X 7]!* ÂðÃt ë @*

¹~ Ýzg ÅwßZ {gÃè Xì HwßZ »m„gŠ yxgŠÆZ} .gzZ y¨ KZ ì ;g Ct

V˜ ì CYƒ »6,ukZ ~Š Zi WÅy¨ KZ—ìt 6, gî¿wßZ »mkZ ì YY :ì CƒqzÑuÅ Z} .Ð

Man's freedom ends where God's domain begins.

18


ÆZ} .,q x ÓX ¾ » Z} .ƒ »ƒ{z B,q Ãy¨ KZ~ *Š kZ

ðƒB~Š Zi W Ãy¨ KZ~*Š kZXì Ì» ~Š Zi Wnç¸ÇX BÃy¨ KZжŠ @* ÑÌ~g ZŠ õ&O fB‚ LZ¾C Ù ì |x¥q -Zt Xì¾ » Z} .6, gîå{zì

SÈB‚Æ ~g ZŠóf òiÑq -Z Ì~Š Zi Wðƒ BÃy¨ KZ Ô Æ wßZ x ¬ kZ Xì

kZ L{z Ô}™wEZ 9sÜ » ~Š Zi WKZ y¨ KZ — ì t ~gZŠ óf {z Xì ðƒ X}™:wEZß» ~Š Zi W

ᙢt {z Xá™h CZ Ã~Š Zi WkS òŠ W ì t wEZ ß » ~Š Zi W

wEZ ._Æ è%KZ Ã~Š Zi WkS Vƒe b§T~ X Vƒ ´ â » ~Š Zi WkZ~ X 7]gz¢Å{7ÐgzZ Ë=~}g !* Æä™wEZÃ~Š Zi WKZX Vz™

ÃkZ }™ÒÃÅ+ Yt òŠ W ìtw EZ 9» ~Š Zi W~«£ÆkZ

¶Š » ~Š Zi W

}™x¥tQgzZXì BÐ ¶ŠÆËÃkZ { z Ôì Ýq ~Š Zi W

b§¾Ã~Š Zi WKZ= Ô ._Æ AÅkZgzZ Ôì HÐ ~Š Zi WkZ AÅkZì ÑZz

gŠ { z ¸ Xì e ** ™wEZ i Z » ä™wEZ Ã~Š Zi WKZ aÆ òŠ WË ì Äc*

Xì C™ë ZÛ

%NðÃwEZ ßgzZ wEZ 9» ~Š Zi W ì @* ¿ÌðÃX 7qg ZuZ æF C·_

ϤaÆä™Äc* gŠÃ|ÌËXì Y™Äc* gŠÃkZ6, gîD{zÂì {¤¤ /Z ÅoÑòiÑ Ï¤ÌaÆ ä™Äc* gŠ Ãy⠇kS Æ ~Š Zi W b§kZ Xì ~gz¢ Xì B bgw

ÇãJ -Äc* gŠ kZ¬Ðƒ{zÂ}™g¨B‚ÆϤ6,wZÎkS òŠ W

~¡LZŠpòŠ WC ÙXì ðƒ ¿g Kãq -Z ÅßgzZ 96, gî›Za g0 +ZƊ%gzZ ]gúC Ù

Tì „zKãtÅ]¡X ßîG !Ozg‚yÃgzZì 9îG !Ozg ‚yà ì YyYt ÆgÅ 19


Xì Ì(common sence) "ð»x** ZuzŠ »ÏS Xì @* Y¹ (conscience);Ã

: HgzZ }™ H {z ì YyYt Ô Æ i ZzWÅ ]¡KZ ŠpòŠ W b§kZ 4G 5!q îE 0OE -Zg0 +ZÆòŠ WC ÙXì B bgwÅ [ +Çq -ZaÆkZ c* Í]¡ÅòŠ WC ÙX}™ K-e KZ L{zX @* ƒ7…¸LKt ì @* C/ŠXìŠ ñ(warner)KÑZzä™

X @* ™7„@* Ã~~gzW OÅ

«~ekZ g0 +ZÆy¨ KZ t{zì Cƒx¥ Æx ÂkZÆ]¡ ]!*

ÙXì/_ C .» (acknowlegement)s Z‹Zt Xì Š ñ/_ .gz‰ ܤq -Z6, gî›Za

}Yt )g fÆ"ð» c* ;LZ òŠ WC ÙX D™/Š»kZ6, gî CZ fŠ%gzZ ]gú {z ceÿ}uzŠ Â}™u| YZ ðÃB‚Æ¿}uzŠ ¿q -Z ÌZ # ì

Xì &gŠ ¹ÜZ dZ q -Z Ãs Z‹Z [ +Ç ½ZŠ » y¨ KZ X}™s Z ‹Z » kZ6, gîg7 ½ gzZ ä °Z‹Z" gzZ Xì z dZ »ÄZÑ6, gîî*ÐOh!s Z‹Z Ô ._Æ ]¡ 㨠KZ GLG3I 4G 58KZ ÑZz ä™s Z ‹Z Xì yT Ūf ä™: s Z‹ZgzZ Ôì Lgg ZŒ Û ',à 㨠KZ ï Xì © 8Z¤ / nÐZgŠ 㨠KZÃ\WLZÑZz

Ãy¨ KZC ÙXì „gŠ6, gîV7 Ì~A çÆÛ{êt »"ð» c* ;

]** ˆZÆÛ{LZ{zX}™s Z‹Z»Û{ LZ Æi ZzWÅ]¡KZŠp{z ce

}™kCB‚ÆðZ ÅwŠ LZÃyZÔ Å «? ÃkZ äÛ{ÆkZX äâ Ã

Û{gzZÔì ._Æ㨠KZ‹¡s Z ‹Z »Û{X}™y´Z »kZ6, gîAÐ y!* igzZ Xì ‚ rgwÅs Z ZÐ㨠KZ‹¡s Z ‹Zx°»

kZ6,î ñC Ù Xì Kã¹ÜZq -Z;»kZ ì/Š»Š%gzZ]gúC Ùb§ÏZ

yEZaÆkZ6, %1sgzZì @* ™# Ö 5ÃkZ6, %1^Ñ;tXì Lg @* ™{ Ç Wà %Nà °»Z ** „c* Š$ +;t Xì @* C YZå Ãs »ZgzZ Ôì &ZæE ;t Xì á C¯ ) !* » 20


t Xì @* ™g ÖZ »yEZ LZ6,~g ZŠ $c* ŠgzZì @* ™C Ùª~g Zi" KZ6,(dishonesty) -Ã]Ð;tXì êŠzgŠ »wßZ 㨠KZ dZq -ZÃðZgzZì &q㨠KZ)ʟ;

Ôì ꊙŠgÃN;tXì @* ™ «zgŠ »gŠã¨ KZ dZÛgzZÔì êŠwÅ~g ZŠ™ EH $ »Ïh X {)zÔì @* ™ «ïH½¨u +IKZ6, °çgzZ 0* {zÂì 8 ŠÃ *Š ÅC Ù!* LZ Z # y¨ KZ b§ÏZ ñ]‡‘x Ó{z´ÆkZ ì @*

ð•Z qC ÙÔJ -Ü Wz™á Ð }iXì ðƒ SÈ ~ yâ ‡Æ Û{ LZB‚Æ E Ð »e kS Ô ~(,c* ƒ Kg{z { ZpÔq ðÃXì îŠ x Zÿ£ ðO©!NLZB‚Æ»e Vzg G é5O_gzZ Vzg *Æ Ü™á Ð ]** Z³gzZ ]@* mÔ]ZŠ ) Æ}iX C™7s Z Z Xì ðƒSÈ~»e ¹ÃWkS 6, gîåqC ÙJ -

† Ãy¨ KZ Xì [£ÌÐ y¨ KZ »e ¸ Xì Zƒ H ì‡ » Û{ »et

kS sÜÔì ** Y 0z » »e CÑ» kZ b§Å]Ñ» † Å]Ñ» B‚Æ tÛ

Ã\WLZ6, gî: Zg(ZÃy¨ KZ Z # ðƒ SÈ ~»e@¬kS 6, gî: Zg6,q Xì ¢ 8™ïá~»ekZ Ãy¨ KZ b§ÏZX ìgx˜Š¤ / Æ`gÎ(planets) }g G é5O_x ÓÆx ÂF}

™t ÌðÃÅ *Š kS X}™úÅÏ0 + i KZŠ¤ / ÆkZ™ ¯ g"z œ / % CZÃÛ{ {z ì **

xq -Z ]Ñ» ~g7 Xì ~ •w6, gîÚq Å VŒ É Ôì 7ðƒ ~Iq X VZðŠ:gzZì gØ: VŒ

Ù Š ë1Ôì sz^~ ¿z •w#â Åä{g »

kZu»Vñ¤ / uKZ {z ceÃy¨ KZ b§ÏZX CW7ÃÄÑðÃÅnÌËVŒ

ë b§ÏZ X F: : L » (pollution)ÄÑÅnÌËVx¤ / uÅkZ ñ¯ b§

c* gŠ ñƒ ԙá Ð `gÎ×zgXì ì‡6,wßZÆã‚g œqC ÙÅ *Š

ي

Vzhc} Q™á Ð Vzh N gzZ ÔJ -VæÑÆVƒ Zƒ™á Ð V½gŠ!ugzZ ÔJ 21


:C N »]Ñ» WzkZXì „g}Šx Z¿ÆðÃqC :ì ÑZz¶Š6, gq -æEE Ù ÙÔJ {z ñ¯ b§kZu» Ï0 + i KZ ~ *Š kZ {z ce Ãy¨ KZ b§ÏZ X ÑZz h e

Xƒ;g V{Z +ÃÃy¨ KZ}uzŠÐy¨ KZC ÙX ñY0jœaÆVzuzŠ

Åy¨ KZXì @* ¯u»¿LZ™ aÎÃx Zå y¨ KZ ì @* C·_b§ÏZ

³µðûTì @* ™IÿÏZy¨ KZXì aÎ(result-oriented)q¥³q -Z aÎ

SÐkS]¡Åy¨ KZX† Xƒ: ÑZzå 3³ðûT}™x» (ZðÃ{z ìC™!*

»Ï0 + iKZ ._ÆwßZ kS ~VsF, Wzy¨ KZ ì Ÿ»»]¡ã¨ KZ kS

t ‚ÃË~È/µÅ¿LZ~]§d²Æ¬Ð ]ñ{zb§TX ñ¯u i Z I{zX ñ¯ g£ÃË ÌaÆ]§d²ÆˆÆ]ñ{z b§ÏZ Ôì @* ™™Äg

/ uÅÏ0 + iKZ]ñ ÆaÆkZ~]§d²]ñi Zˆ }™±b§kZÃVñ¤

XƒÑZzäƒ" $U*

M "M~ wgzZ wq c* y¨ KZ1Xì Zƒ éH 5E ÿ®gzZ ` Wx » *Š ~g øÔì x¥ 6

ÆyZ ZÎÆwq c* ` WX C™¿~ ` WƒÅƒ{z ]‡‘ ~ *Š kS ZÎÆ M Xì @* Y c* 0* ~ ~Öe Åy¨ KZ sÜ » (tomorrow) ÿ®X 7g¦ðà » Ï0 + ig0 +Z Xì à {ÐÂÆÀ~Öe Å]‡‘~uzŠ

? ì „g CÃy¨ KZ]¡~]gßÅtÛ kZXì {g áZq -Z »]¡ c* ÍtÛ t

»Vñ¤ / uKZ™Ägt ‚à (tomorrow)À»É z™: ® ) ¤6,(today) ` WsÜ

t!x»Åy¨ KZ1X B0* à ` WLZ {z ìtsÜ!x»Å]‡‘~uzŠXì ** ¯u LZ ~ *Š ~$ +Z à Zz äWˆÆ ]ñ{zXìg [x» Ì~ ÀLZˆÆ` W{zì

Xá™Ýqx £4a

22


Äc* gŠ Å|

Discovering the Truth

I Špä~X (Man is a truth-seeking animal)ì yZ³hö0\|q -Z y¨ KZ

Š ñb§Ë: Ë/_ .»lˆÅ ðCÐ ‚g0 +Z}÷Xì H/Š»kZ~]Zf KZ

V¡~ åt wq Z÷~ äâ ik QX c* W½ZB‚Æ]”~g7/_ .t ~ 1942 X å Y`~VâZk , zgzZ }¾J -“~X ÇñW“ ÂÔ0 + zZ} .÷ ÷: Ht™zgzg~ðËgzZ @* X ó óVz™g OZ»äW

köß³Ò:ì c* âÛ äZ} .Ô ._ÆkZX 5[Z »kZ=~x¯ ðZ} .q -Zg »y W -Z~) Ð×íÖ] kÏ×íÊ Í Â]ö á] lö ^Ê ^nùËí³Ú ]÷ ³ß³Ò ;eä~QÔ å: Z ZƒÖq ìtŠ zÑ»y¨ KZ ._Ɗ á g Z kZX ( H Za Ãy¨ KZ ä ~QX Vƒ Y ** Y~

X ñ0* (~ ¼ A ~$ +Z {z~ 7 ÅÄckZgzZ X}™ÝqÄcÅÛ{ LZ {z

Ås # ZggzZxZg W]§gzš »ˆÆ]ñgzZìgzš »Äcw”]§gzŠ »¬Æ]ñ

Xgzš »äg Z *Ï0 + i~*Š ż A ~$ +Z GL¢E ðZ’Z ìt : L » kZ Xì î+F, Âq -Zt X 7q {Š ‚ ðÃ[g ï ct

X ¶ðƒ~½Ð ]26, gîå{zð¯ *Š äZ} .aÆ gÆy¨ KZ~]§gzš dq :C N ÆkZ -I ~„ÌðÃ~*Š kZXì @* Yc* 0*(element of doubt) K»î>XE -Z~æEE Ù d 7+Zqic* -I ìtx » »y¨ KZ~]§§zškS ƬР]ñXƒà {Ð î>XE X}™ÝqzgŠ »¢ï»Š z!* Æ]2{zÔAŠÃ|™h MÃ}Š6, Æ]2{z

LZ „ Dƒ Za y¨ KZXì Zƒ Z7,{Š6,»]Þ6,ƒyZ ,qÌÎ~ *Š 23


j» ãZªÃkZ ÆnZ~}g !* ÆÏ0 + iXì @* 0* ~kq -ZÆg °RÃ\W

ÙXì ;g™òúŠ »äƒC~}g !* C LZ < ØèC ÙgzZ < Ø ZèV†gŠ VŒX ïŠ

ä™g (Z îG !Ozg [Ø{ ì ñƒa yÃîq -Z »]÷Zpz ]!* .g0 _ +Z LZ y¨ KZ Zƒ ª ~ ïÈ Y gzZ ãZ0 +{ {z ì wqt »òŠ WC Ùb§ÏZXì á C^z»gÚ~

B‚ LZ ÃkZ ]** DggzZ 'Š ¬ ÅòŠ WC ÙXì ;g Y ~ wpÆ ]ZŠ ¢ òŠ WC ÙXì

+!* kZ ì Zƒª b§kZ~wYÆVzg ZŠ ºggzZ Ԋ ÑzZzwâ òŠ WC ÙX ñƒñ0 X}™: HgzZ}™ H{z ì @* YƒÂ'taÆ

¯§¦çñg0 +Z LZ ì CƒÝqÃy¨ KZk QsÜÄcÅ ðC~ªq+Z

A &t g0 +Z LZ {z Xn™úÅ (objective thinking)„ ]2{z n™ Za ¢

ÃVzq{zXAŠ~\zgÆë!* Ãë!* gzZAŠ~\zgÆhÃh™h MÃ}Š6,Æ X {z 6AŠ „(z

(revolutionary nature) ¢ A &!zZÃTƒ¢ A &{zg0 +ZÆkZB‚ÆÏZ

² %MÅÅÌË ÂñYW~™]!* ÃkZ6, gî õÑ£N {z%KZzæF -ZZ q # ªXì @* Y¹

Xá¯: ¶ K»Ï0 + iKZÃ|{”Äc* gŠ™w$ +c ¥ »Ï0 + iKZ{zXá™wJ %MkS Æ]2 /µ!ÆÛ{ì {zgzZXì q -ZsÜ=gf »äh MÃ}ŠæF G x ÓÆ]2 ì ꊙô ð$Mb§kZ ÅVzq/µ!t X 'Yà (creation plan)

Ÿ wŠ !* ã á» b§Tì CYWt ‚™ƒVc* úb§ÏZ|gzZ D Y? Ø}Š6, Xì @* YWt ‚`gÎ×zgˆÆ

V6&ÅnC ÙÃy¨ KZ ìtU~ã»"µ!kS Xì H/µ!» Z} .

KZ{z ìtyJZ »y¨ KZ[ZXì Š Hc* Š™Š Zi W6, gîåÃkZQgzZì Š HH ZaB‚Æ X }™: (misuse)wEZ ß L» ~Š Zi WKZ { z Ô} ™wEZ6,gî 9sÜÃ~Š Zi W 24


ä™wEZ 9» ~Š Zi WXì ÑZz äƒê » w~$ +ZÆ y¨ KZ 6, zZÆ wEZ ÏS

-Z » ~Š Zi WkS X 3aÆ Vß Zz ä™wEZ ß » ~Š Zi WgzZì ¼ q A aÆ Vß Zz

X 7e¹F, ðÃ%ƽgzZ“ )gzZì @* ƒZa ½gzZ“)ÐkZ ìtU &‡{Š c* %NÃTì ;g {zwZÎc ÿLE ðZæE iЃРÚÅ Z} .gzZ y¨ KZ~

(suffering) ¤{Š c* i âZ ~ *Š 㨠KZ ªXì @* Y ¹ (problem of evil)X »

V6Å b§b§y¨ KZ V˜ð¯VY *Š +Z äkZ Âì ! på¤ /Z Z} .Xì VY

Xìg66, ä™ o‚»

Ë: Ë4x Ót Xì CYƒ ãZz Ç!* ]!* t ˆÆKÃ'!Æ Z} .

Å Z} .pì 7 J¹ q -ZC ل 7t X 7 ÅwEZ ßÆ~Š Zi WÐ U ÂÇñW ( Day of Judgement)[4Zx- Z # ˆÆ]ñ ì ~¸lptÐs§

ðƒ BKZ ä òŠ W ƒ " $U* t ~ T Ç} ñ6,¿k Q sÜÆ kZ Ãy¨ KZ Ë Z} . k Q ÏñW7¤ ÃË6,¯ Å '!Æ Û{ ZÎÆkZ X å HwEZ » ~Š Zi W 4]IZ š{z ÇñYc* Š™x OZ » (compensation) °ˆ+ZaÆ ÆkZ Çá™t{ éE 5G HR,u áÐ g±Z q -Z ¤t t h +' ×X å Ÿ» » s »Z Ð {z Zƒ B‚

6,kZ

Xì k=gf »Y »g Z6faÆy¨ KZ{z VYXì (Shock treatment)ì Æ kª6f LZ ì 7°»i§t aÆKÃZÆ 8 -^

ÅK~ÝzgŠ㨠KZ õg@* ÃkZ ìti§4{Š c* iX ñYÅÒÃÅä™ì‡ñZg

¤Éì 7x Zg Wï¬Z (,{Š c* iaƹF, Åy¨ KZ ì @* C·_X ñY ÅÒà E y¨ KZ ~ V6Ô@',ÆkZX CY {g™ƒ Òð©!&&Åy¨ KZ~x Zg WXì

: ìŠ H¹aÏZX D™ÝqVªF, ~(, ~(, {Š c* i{z ‘ W

It is not ease but effort, not facility but difficulty that makes men.

25


ÃTì ðƒ Za ó ó~g F ÷ ÷5q -Z V;z ì @* C·_»V

Cc* ¹F, Æ[f

6f~VâZywqlpXì ~g FÅ6wqlptXì Š Hc* Šx ** » (affluenza)Z ÙjZ

¹(IQ)Y ðW»yZX ìg0(intellectual dwarf) ä16f ñOÆVƒ â gÎ Zƒ(Z~ õg @* ëgzZ Ì` WX D 0* á 7z~x »gzZ DƒI»{zXì @* ƒÁ

} (,x Ó ã½~ c* +Z Ô &

G x » } (,} (,ä VÍßáZz © ~ V6 ì

ƒ{z vßqªzŠ} (,} (,æb§ÏZX ð0* lgz6,~]ÑqÂäVzg7

X ÅÝq ¹F, ƙœQgzZ ñƒZa ~VâZ yd $¾

sàW{z ÅÒÃt ä V2ìg Dƒ Za ®,Z ~gzŠC ÙÆõg @* 㨠KZ

KZ ÆV@Ãx ÓKZq -ZC ÙX Ã[x»~ä™ì‡„c* gsàWc* N ¯ ` ã¨

X e¯` ~g £)q -Zs܊ z!*

@* YW~™b§~g7 Ð pgt ‚Ã"µ!Æ Û{ Ì{C Ùªt » õg @*

Xƒ 쇄c* g sàW c* ` sàWVŒ ð¯ 7a kS *Š {Š ñä Û{ Xì

î** ƒ» (disadwantage) EZzi +Z keÆnZg0 +ZÆkZgzZ e $ŠzöÅ *Š {Š ñ Xnƒì‡„c* gsàWc* ` sàWðÃVŒ ì ú â ~%Z kS 6, gî

26


Ï0 + i 㨠KZgzZ< Øè Xì @* Y ¹yÅ4Z ~ y!* ix ¬ÃTì q „z Ü » < Øè Xì H< Øè

ì D{z< Øè xEYg {¤ /ZxE}uzŠXì x ** ZuzŠ »b‚wÅ4ZÝZgŠ < Øè Xì @* ™·_»y¨ KZ½ZŠ

ƹF, gzZ¡Å„VâzŠX bzggzZŸ—ì ‚ rg,ÅnzŠ‰ Üzà y¨ KZ

ðÃXì @* Y¹ ã0* gzZ ** 3ÃX ,q ~ œâ {zZ½ÅŸXì ]gz¢Å Z½Úa

-VŒX Ç}ŠÅ¡ãK{z ÂA: ã0* J gzZ ** 3J -k , ŠÃkZ ìg b§kZ¤ /Z òŠ W X ÇñYƒ»™%{zÂñW7‘Ã~ œâ ÃkZJ -k , Š {Š c* i¤ /Z

½ZŠ Å y¨ KZ < Øè Xì Z½ ãqzg Å y¨ KZ < Ø è X ì Ì» < Ø è nç ¸

ÅäOäÇ: < ØèXì 🠻]§ ãqzg Åy¨ KZ < Ø è X ì êŠ e $¾Ã, X x ** » rituals ÆnË:gzZì x ** »xðŠ

Ù]gz¢Å< C ØèX ðC< ØègzZì < ØèðCXì {Òú» ðCÝZgŠ < Øè ©$E» Ï0 + iÃòŠ W)g fÆ< Øè X ‰ ܤ" c* ƒg!¤Ô d $¾c* ƒ÷Z {z { ZpÔì ÿ î0 G ©$E X ÇìgxzøÌÐä0* Ãi ¸Wî0 G ÆÏ0 + i{zìgxzøÐ< ØèòŠ W Xì Mi ¸W i Zg »ðÃy¨ KZ< ØèX (Who am I)VƒyÃ~ ì [Z »wZÎkZ < Øè

wÅ, -[ +ÇaÆÏ0 + i< ØèXì êŠ ]§! ,9»Ï0 + iÃòŠ W< ØèXì @* C Xì @* Ñ~ÝzgÅ/Zz™wïÐ}ƒ0 +ZÆ~¸"ÃòŠ W< Ø èX ì ‚ rg

ÆTì @* ™ «eà ¹ÜZ {zÃòŠ W< Øè Xì @* ¯ ~à YZ » ` ÃòŠ W< Øè

aÆVzuzŠ {z ì @* ™g »ÃòŠ W< ØèXìg™0y¨ KZ CyxgŠÆVÍß{z ._

X ÑZzh esÜ :Ôì @* ¯ÑZz¶ŠÃòŠ W< ØèX ¶:ËZ6, 27


ÃTì ê Š q { z ÃòŠ W< Ø è X ì ¶‚ » y ¨ KZ ~ ‰ Üz Â< Øè J $ ¯. އkZÃòŠ W< Øè Xì @* Y ¹ art of crisis management » ømZ™{z ì @* J$ Xá¯Z½~„q -EZaLZÃømZ™Éƒ:g D 4& 5H ¼G 5ÒG B ì @* ¯. އkZÃòŠ W< Ø è Xì # Ö ´Åƒw ðF ZaÆy¨ KZ Ë< Øè YE H H ½ 4 4 & 5 3 3 G G Ã]!* ŠðG &{z ØèXá™sp~ì Ã7LZ {zXn™^g.~«ig ðGi 0* < XᯄzŠ CZÃԊ LZ {zXAŠ~\zgÆwYÌ »{z ì @* ¯. އkZÃòŠ W

òŠ W ì 7Ìt < Øè X 7x ** » set of rituals Ë~ Vsszc< Øè

ØètX ,q~C < ÙªƒtX ñYƒhZzÐ\z¤ /Ë{zc* ñYƒZa ~ÄË

Ð q ~C ÙªC ÙÄc½ZŠgzZ Ôì Äc½ZŠ |ÝZ Å< Øè X 7|ÝZ Å

Xì Cƒ6, zZ YEEŸG ( êŠ 3Š ,qðƒ’{zÃòŠ W< ØèXì @* ™g ZË ë5½5 V $Zgg0 +ZÆòŠ W< Øè

¯. އkZÃòŠ W< Øè X ÷ [Š 7çW 㨠KZx ¬ÃTì gzZá $І0* {z ì @* M m, 6, ØèXnNŠÃlA~• Xì=g f »Y »g Z 㨠KZ< ØèXì @* ¯}4ÃèEG4$M< *ŠX *Š à Zz¶Š ð3Š: ~uzŠgzZ *Š à Zz¶Š ð3Šq -ZX UzŠÆ*Š ~g ø

Z (, {Š c* i »kZ1Xì êŠ ð3ŠÃòŠ W (tip)… $‚ N* gq -Z »k QXì 6v', õWnç»

qà Zz¶Š ð3ŠÃqà Zz¶Š ð3Š:aÆòŠ W< ØèX @* ƒ7t ‚ÆV\Wz

NŠÃ{} (,{Š c* iñƒ|Æv',õWkZ {z ì @* ¯. އkZÃòŠ W< ØèXì @* ¯ X ñYVJ -ðZ Åg«™g*ÐRÅg«{zXá

# Xì @* Z ™kC'" ÃLZ y¨ KZ Z # D WµZñ,Zg !* g !* ~ Ï0 + i Øè ‰ < Üz k QXì Š H^gÐB; Æk Q ZçaL»[òZ ì 4äƒ60 +Zt ÃòŠ W

8Xà ƒ ** © ðƒ Hze Åk Q < Øè ‰ Üz k QXì @* YƒC Ùª™0 {yŠ ] aÆ k Q 28


Xì @* ƒ" $U* *u»Š OZz¢aÆk Q< Ø è‰ Üzk QXì H& äъ×{z ì ꊉ ܤtÃòŠ W< ØèXì*u»]ªÜZ ðG34G i 0* x Ó< Øè

{zX}Š Ãg0 +Z LZÃ" _ .Ɗ{zX ñYJ Q6, zQÐ ÓÑ {z X}Š™s çÃáZz {zX}™nç »]³6,gîV7B‚Æ q -ZC Ù{zX}™nç »÷°N* B‚Æ VÍß

u| YZ ÌРԊ LZ {zXìg ì‡6,s »ZågzZ ñXÐ °»Z" Ã\WLZ X ÑZzh esÜ :ìg™0ÑZz¶Š~` LZ{zX}™

ØèXì @* < ™Za IPwßZ !* g0 +ZÆòŠ W{zXì @* ¯ y¨ KZÑ!* ÃòŠ W< Øè ÆoLZ y¨ KZ Iè CXì @* ™ Za ¢ A &Å»e xgzZ wzNýÒ]Lg0 +ZÆòŠ W &‡q ~}g!* Æy¨ KZ IèF Xì @* ƒ y¨ KZ (predictable) ðÍ ÿLE -ZÐg±Z X Ç}™7tzg»n¾~wq‹gß¾{z ìYyYt6, gî!¿ðÃ

X ì @* ƒ y¨ KZ ê Wq -Z y ¨ KZ Iè X ì @* ƒ y¨ KZ {¤q -Z y ¨ KZ Iè

-Z g0 q +Z L Z y ¨ KZ Iè X ì g @* ™[ ïZ C Z å ì @* ƒ y¨ KZ { z y ¨ KZ Iè

y¨ KZ *å ÃkZ Út Åy ¨ KZ Iè X ì ‚ rg (self corrctive mechanism X ì Sg C ¯

L »kZXì @* ™Za ™VY]ÌdZtg0 +ZÆy¨ KZ Ë< Øè »< Øè ìt: :NÐ Z} s WkgÎa Æ y¨ KZC ÙZ} .Xì·ù » ]Ì dZ x Ó Z} .gzZ ì Lg ZæHE .Zu E 2k$Z .F Xì ‚ rgwÅ (source of inspiration) cçG Y EŸG (E " gzZ e ÇÃy ¨ 4E &gzZ e Çg0 5G 5½5 åHH 54G 5H +ZÆy ¨ KZ < Ø è Xì @* ¯y¨ KZ åH KZ Ë< Øè ëE G " gzZ e Ç aÎÅy¨ 4E 5G 5H { z¸Xì Cƒ(God oriented thinking) åH KZ IèXì @* ™Za G Ýq ÚÅ Z} .Ãy ¨ KZ Iè Xì îŠ ¯ y ¨ KZ h. އ** Ãy ¨ KZ Iè Ë ì q

gzZ Vzh N gzZ 0 +e gzZ `gÎ { z ñYƒ Ýq ÚÅ Z} .Ãy ¨ KZ TgzZ ì CYƒ 29


X ÇñY0y ¨ KZg !¤{Š c* iÌÐ Vzg«

¾y¨ KZIè éF CO\q -Z ì @* C~y!* iŚ ǃƒo** ™Ü§Zzq -ZVŒ &‡** kZ ÌyÃî »g« ì @* ƒ y¨ KZ {z y¨ KZ Iè éF CO\Xì @* ƒ y¨ KZhÿLE -Z b§ q

X ¶:XðÃaÆ

Y¹ —Z X Zƒ: ZzgaÆiÛZ i ˜ ~g«q -ZÐ i‚Æk%Z ì @*

x ÓÆi ˜X Îä3áÕi ˜X Š HWyÃîJ7 -eZ å;g™ð^ CZ {z~g«

Åx6,RÅg«i ˜ XÑ ähzŠOŠ QOŠ Z ~ ݬÆã.6,vßx ÓX`Q Z< ÍÛ)

Xì ÑZz¶ze „¢{z'[Z å@* ƒx¥(Zå;gƒ<«Zb§

-Z~ ݬ kZÆ [ZCZ ä k Q7 -eZ X å ;g ^OŠ QOŠ Zg0 +ZÆ i ˜ Û)q

„g öB‚Æ c* /KZgzZ ì ðƒ ùB‚Æ yEZ ` q ¥ -Z ~ÚÍq -Z ¬Š

B‚Æè9ä`Xì ;gƒHVŒ ì¸Ã ?H ¹Ð `kZ ä Û)Xì

ÑZz¶ze „¢{zgzZì Š Hy~yÃîh +”i ˜Zg ø c* Š [Z ä Û)Xì H Y7 /KZä`Xì ¥ :Yƒ7L(Z ¹ñƒTgw'~c*

You know, my father is captain of this ship. He is not going to let it sink.

{zX @* ƒ7g D»Ï-â Ly¨ KZ IèXìk , ¦Åy¨ KZ IèF q -Z§Zzt»`

J$ ~yZå {zX @* Å7,jL{zXì ‚ rgg ZŒ Û ',ÃkZjLZ Ì~ ìN* Æ ømZ™

ƒ~ci7ÅÅìt~wq‹gßC Ù{zXì ƒ : ì @*

God Almighty is the captain of my ship. He is not going to let it sink.


xz [!*

31


I MG $ j E yö è ™ » Z} . -Z -Z~ ]Ñ» Wz kZ y¨ q KZ ì @* ƒx¥(ZC ل ì –ä …! fq

Æ y¨ KZ kS *Š:gzZ Š Hc* ¯ aÆ *Š kS y¨ KZ: ì @* ƒ kC(Z Xì t‘bZ

X Dƒx¥h "aÆ}uzŠq -ZVâzŠ]Ñ»gzZy¨ KZXa

» V6&yZ KZ {z ~ *Š {Š ñ1Xì Zƒ Za ™á ÃV6&ŠzöÑ y¨ KZ

KZXì @* 0* wEZŠzösÜ ]ñ¢¹1ì Le åÐg ±ZÆ]¡KZ y¨

V¼ Zp y¨ KZ Xì Ø{ » kZ

Æ Ÿ†”gzZ ì CW%i7 Ð k Q

X 'ƒ7~g7LxZptÅkZ1Ôì ñƒa~J gLZg«q -Z » (desires) $M kZ X D 0* 7¨KZ L[Zpt 1Ôì ðƒ ögE*Š q -Z Å V1Zp~ r â ŠÆ òŠ WC Ù KZ} (,gzZ y¨ KZ Lg~A ç (ZC ل Ô~p ÖZƅ{gÃèX 7tÛðÃ~ y¨

kZ X

ƒkC X ˆ7ð¯aÆkZ ì Š HW~*Š +Zq -Zy¨ KZ ì @*

VY ._) b§kZ aÆ }uzŠ q -Z VâzŠ *Š {Š ñgzZ y¨ KZ

wZÎt X ǃ 'Yà (creation plan) yö c™Æ Z} .ÃëaÆ ä0* [Z »wZÎ

kZ „™yYÃyö c™ÆZ} .gzZX ZƒZa Ðzz Å+ Y:Ãyö c™ÆZ} .ÝZgŠ

Xì Yƒx¥[Z j„»wZÎ

'YÃ"µkZXì H Za Æ"µq -Z LZÃy¨ KZ ä Z} . ìt ÝZ

x¥‰ Üz k QsÜe $sÅáËb§TXì ~gz¢aÆô„gŠ Åy¨ KZ E E + + 4G 4G 5BEZX ñYƒx¥/µ» çJG 5BEZáZzä¯ÆkZ Z .2E .2E ðÃZÎƂfÆ çJG # ì Cƒ Xì »y¨ KZnç¸Xn™ãZzÃe $sÅá 7q~uzŠ

{Š ñ ìt/µ{zX c* ¯ Æ"µm{q -ZÃkZ äáZzä¯ Ãy¨ KZ 32


~g £._Æ¿LZ {zˆÆkZgzZÔ}g Z*] åO$›â i Wq -ZòŠ W~*Š ~g£) TaƓ W

Xì ¼ A x ** ZuzŠ »TÔn0* h»ö;g~*Š

»¼ A Êç'Mc* ]gúËVŒ Xì *Š ›â i Wq -Z *Š {Š ñ

]gú X Ï0 + iwßQ !* gzZ s Z‹Z » h — Y ZbR} (,zŠÆkZÔì bŠ]o»qZ

~õYkZvß gzZX ÏA(~*Š ~g £Å¼ A ÃyQ,F, Q}g7~õYkZŠ%c* XÐ,g Z *Ï0 + iÅòzø6, gî~$ +Z {zN Yƒ>

{zÉ 7h§ ~Š Zi Wt1Ôì @* 0* Š Zi W b§~g7 Ã\WLZ òŠ W~*Š {Š ñ %Mq s Z‹Z» ðC%ƃ !* Š Ë{z ì ** ™t Ãy¨ KZXìp æF -Z »öâ i WaÆq -ZC Ù 9ÐWÆh%ÆçE MË{zX}™ .;E ¯ ~È0* Ðg (Z LZŠpÃ~Š Zi WKZ {zX ñY ë£NE 9N dš éE -I KZ Ëî>XE 5½£E ÐWÆhXá ل ** C ™s Z‹Z » hXì ã!* Û Œ ~(, ЃaÆy¨ ™zZ {Š c* iÐ ƒÃòŠ W ì q {z ¸1Ôì ** ™ N* g~«£Æ}uzŠÃ\WLZ GE 3O8E Xì à ZzäàJ -} i ZzgŠÆ ï ÃòŠ W{zXì à Zz¶ŠzgŠ ƒt6,gîx ¬Xì Ï0 + iwßZ !* q~uzŠ~ekZ Æk Qg ZŠ™ »òŠ W ì @*

] ‚ ˆZ t{ zt X {)z 46,Š ¢gzZ ]ÐԊÔx ÙZ Ô×Xì á C Æ]!* . _

{ zX ¶ wßQ !* ~A çkZ { z ceÃòŠ W1X D™úÅ,ÅòŠ WË G Šp{ z X }™ èEG4O›$ »g ZŠ™LZ Æ wßZÉ ñ¯ :IP CZ Æ ] »øYg {

MÃTì q { z ¸X } ™~ Ýzg ÅVßßZ dZ úÅ,KZ ƟLZ Å ] Ñ» ~g7 y ¨ KZ X ì Š Hc* ¯ Ãy ¨ KZ

Xì @* Y¹g ZŠ™

Æ Tì / µ¸ » ð

Wz w V ~uzŠ ðÃÅTì Š z 3â Z ( Z q -Z Š z » y ¨ KZ X ì t ‘dZ Ð ƒ ðƒ Å Za x ÓªX ì @* Y ¹] ‡JZ sÑ Z 6,gî O Ãy ¨ KZ X Q7~ ] Ñ» 33


X Š z p!* gz Z4{ Š c* iÐ ƒ~ V zq

b§k Q y¨ KZ V˜ Xn 0* úï» KZ t‘Üy ¨ KZ V ˜ ì *Š { z ¼ A

Xì [¨%ÐQ 9 Š ÃXAŠ ÃVzq y Q { z V ˜ Xì Le OÎ{ z b§TdÎ /dN ÃVzi ZzWyQ { z V˜ { z V ˜ X Vƒ à Zz ä™ «® ) ‹¯Ãk Q~ VsÇ õE M Å , Z Ãk Q V˜ Xì @* ™ « ø.‹ åOEÉÅZgŠ dZ Ãk Q ** gÃXñgÃVzq y Q + iÅk Q xg~ÄÅXõÑ$L ÄÅVÍß V ˜ Xì ÑZz ä¯ p!* -u ~y WÃÏ0 J

Xñ 3ÃVzqy Q { zV ˜X VƒB bgwÅê Ñj] §aÆk QN ZƒÅ /#FÃVzq yQgzZ Ôì Le ** 3tz¢ ~$ +Z » k Qà -Z sÜaÆ k Q ` W Á q CÃX õG 4h8M Xì Z ð4NX¯g¦èEG ~ wŠÆŠç'MgzZ ]gúC ÙÕÅTì ¼ A { z ¸Xì ¼ A x ** » *Š ~g £kZ E G4$ ÿ¡L …~ Vs}g7 ,Å y¨ ïH3E KZ V˜ ì ¼ A {z ¸ Xì ðƒ r

A gzZ Xì ¨¤ » ¼ ¼ A ÏZB‚Æ Š z }g7 LZ y¨ KZ X ǃ Ýq (fulfilment) A Z ¼ # ì ÑZz äW‰ Üz {zXì „g™g OZ »y¨ KZ „,ZB‚ÆŠ z}g7 LZ

k Q LZ ä VâzŠ ‰ B CZ Ã}uzŠ q -Z VâzŠ gzZ

Ð }uzŠ q -Z y¨ KZ gzZ

X åŠ Hc* ¯aÆyQ 10* Ã} h

34


yÅ,µ ~1712 {z Xì ®~g/g

» ÷ZÛ(Jean Jacques Rousseau) Îzg

g ZŠ', D» ãZxò Zú~«£Æ> Øá Š !* —{zX ðƒ]ÃzÅkZ~1778gzZZƒZa @* ™Ð ¿ kZ i ¸W » (Social Contract) ãZç,’NÒ@ç [ g KZ {z X å :Vƒ8 Š ZƒJÈ~VzîiÃkZ~1Ô åZƒZaŠ Zi Wy¨ KZ —ì

Man was born free, but I see him in chain.

-Z »y¨ KZ1 ÙXì æ,{zgzZÔì ™{Š c* C iÌÐkZh +áìXgzZq

CYƒæ,łfÆq -ZC ÙÐ ÚÅwj â X Tg~ wj â ˊ%gzZ ]gú aÎ~ i Z0 +Z ~¡{z Lg 7. އkZ òŠ WXì xzøÐ „¯§ 9ÃkZ ì

ì YY H yÒ b§ kZ 6, gî4 {Š c* i ÿ Æ Îzg ñƒ Ù Š ÃZ kS Xn :ì êŠ ð3Š È,(C Ù{z1Ô åZƒZa ]¡y¨ KZ—

Man was created on divine nature, but I see him psychologically conditioned.

À& Š ÃkZ ‰ Üz kZ Ôì @* ƒZa Ð ù Æ Vâ Z # ^q -Z ( » è9{z Âõ/GŸG

Æ öZa Xì à™g(Z ]gßÅy¨ KZ ä ºÛ‰ ǃ x¥ (Z X Ç}Š ð¬Š

aÎ~¡„zÐaÎÅkZXì @* ƒïq »‚fØ{Ðg ±ZƂf LZy¨ KZ‰ Üz KZÃkZ Xì (social animal) yZ³Y q -Z y¨ KZ1Xce ** ƒ§Zzg

ì Cƒ

yWC قf » kZ6,¯ kZXì @* ƒ ** g Z *g0 +ZÆ ` ñƒ ñ¯ Æ VzuzŠ Ï0 + i ~g ‚ VŒ Ôì Sg f(,~k , +W, 5 @* t Xì @* Y¹æ,ÃTXì Lg @* ™wJW,òG & Yg { Xì @* Y0R»æ,6, gîåy¨ KZ J 35


ŒÃæ,kZ {z ì ~g ZŠ õ&O f òiÑtŊ%gzZ]gúC وÆîÃgÅÍ GLÅqÃ\WLZ {g !* {zÔ ñYá :Zzs§Å~¡ï zŠÆ™æ,~ e łf LZgzZ X ñ¯~¡È¨ KZ ñOƦ¡È¨ KZÃ\WLZ Ð ( ÃTì Š xi Zk ,ðG3;XE Hƒ x ¬ ¹ tÃq -Z~ ]; êL ‘~ äâ i {Š ñ

H1yât~„³gækZÆ];Xì @* Y¹ (behaviourism) „æ,t ì Š

Å wj â ÝZgŠ t Ô7¼ Ð g ±Z Æ öZa KZ y¨ KZ Ôì ªq xÅ y¨ KZ

oy¨ KZ

ë

qÆbÃkZXì C™~i ‚,Åy¨ KZ ì æ,

C;kZXÐlgz6,Åwj â ªXì á CÐ(nurture)l3, {zÉ X á C7Ð(nature) ƒZa V˜y¨ KZ— úÅ,ÅkZ]ÑqÆ zì @*

ëvßƄ³gæ

He was nurtured when he was born. (Wotton)

: D™

ì @* C·_ Z {Š c* iXì „g™ŠgÃbÃkZ ï~ {Š c* i Å,㨠KZ 4E 58EXì @* 5G ƒ ,åq -Z Ð g ±Z Æ öZa KZ y¨ KZ {gÃè Äc* gŠ Dq Å eà ëH 4E 58E ì Zƒ " 5G ›Za g0 +ZÆ eà ëH $U* t )g fÆ Äc* gŠ kZ Xì h +Š F, åÅbÃ

ÏZ {z Ôì k, Åy¨ KZ ~gzŠÆˆXì CƒŠ ñ,åÅy¨ KZC Ù6, gî 4E 58E Xì (unfolding)8 -®¯yRsÜÅ eÃë5H G $ kS ©E 6,zZÆy ¨ KZÝZ æ,Åwj â ìt ] !* 9{Š c* iÔ ._ÆÃî0 G

Åæg0 +ZÆi \ Xì# â Åi \ ,Åy ¨ KZ c* ÍXì B bgwÅ} Š6,¦¡q -Z /ZX Dƒ½Ð ¹#âÆ}Š6, ¤ Yg {6,zZÆg½ZŠ kZXì @* ƒgq -Z#â

Xì » y¨ KZnç ¸ X Ç ñ YWt ‚™Ág ãzg0 +Z » i \ ÂñY c* U ÃV)yZ

ñ Yc* Š UÃVzŠ6,y ZX D Y7,} Š6,¦¡Ð W, ZÆwj â 6,zZÆ,Åy ¨ KZ 36


X ÏñYWt ‚™Á,ÝZ Åy¨ KZ Â

» ðCòŠ W Xì æ, ~ ex ** »äUÃVzŠ6,Yg {¹ZÆ,㨠KZ %M¦¡Æ™æ,~ e KZ {z ì xiÑ6, ÝZ ÅkZ @* }™ »ÃVzŠæF kZԃ¨¤ XnWt ‚,

HHtt ~ < Øè {z Âì @* ƒ Za Z # y¨ KZXì ðm{ Å Z} .y¨ KZ ì Š

-ZÐg ±ZƊ z½ZŠ LZ {zXì @* q ƒZa 6, (Divine Personality),ðZ} .ÏZ

kZ KZ¬ÐƒòŠ W ìt oÑòiÑaÆ!x» ~$ +ZXì @* ƒ,ï»gzZ 9 GLÅq kZÃ\WLZ {z X}™«™Å,~¡ Za Æ kZ6,T}™ì‡6,~¡ ï Xì æ,~ ex ** »4z] .~yŠpÏZXì H Za ÃkZ äáZzä™

C·_ ZB‚ÆkZ yŠC ÙÂì @* 0* lgz6,~ wj â q -Z Z # y¨ KZ ì @*

}X Tg s Ze}Š6, [£)6,,ÝZ ÅkZ"ŠtX D W7"Št Xì @* ™ Za ]!* .Ɗg0 _ +ZÆkZ/Št X Š H™ ¹F, {Š c* i~«£ÆkZ ¿q -Z

-Z »Šg0 +ZÆ ,Å kZ gzZ B‚Æ kZ ¿q -Z b§ÏZ Xì @* Yƒ ïáKq

{@xq -ZXì ꊙïá Kq -Z »]Ð~ ,ÅkZ/Št Xì @* ™u|{h +I** /Št Xì @* Y¹ ÓÑÃTì Cƒ Za q {zg0 +ZÆkZ™NŠÃkZì @* Wt ‚ÆkZ ÆkZ ¿q -Z ì @* ƒ (Z Lb§ÏZXì ꊙ4ZŠKq -Z » ÓÑ~ ,ÅkZ

»ŠŸ~ ,ÅkZgzZ Ôì @* ›/_ .»ŠŸg0 +ZÆ kZ/Št Xì @* ™nç »ÕB‚

Xì @* Yƒïá K

/ŠC ÙgzZÔì Lg @* W7—‚Ð]!* ŠÆnZÃòŠ Wg0 +ZÆwj â b§kZ

VzŠ6,,ÝZ Åy¨ KZ J -VŒXì Lg @* ™úÅ,ÅkZ™0Ktq -Z

Xì @* Y0¦¡È¨ KZ™w$ +~¡È¨ KZXì CYQe~ 37


-Z Å y¨ q KZC Ùæ, ~ et Xì oÅ wq ‹gߦ¡ÏZ æ, ~ e

,ï»L{zÔÏìgµ,³** -Z,Åy¨ q KZ%ÆkZXì ]gz¢òiÑ X Ïn0* :zgŠ »

gzZ ]gúC ÙXì (introspection)÷p[ïZ=g f ~Š ã C»æ, ~ e kZ

™tÊ% gzZáïÃxWtC ÙÐg0 +Z LZ™& + ðe & + ðe {zX ñY0VZôCZŠp{z ì ** :Zz ~ ,KZÃxWµÏZQgzZ X ñ¯ xWµ™gZ *Ð ¿Æ o~„ÃkZ ÃkZQgzZ s ïÃZ½{”Ç)Ðg0 +Z LZÆ™à › 7ñb§TX}™4ZŠ

~ e {z ceÊ%gzZ ]gúC Ùb§ÏZX D™4ZŠ {g !* zŠ~ ù LZ™ ¯ Ç. އ X ,™úzyÅ,KZ)g fÆæ,

XgÅÑgzZgŗ { } (, C·_ » ]; zŠÆ r â ŠÆ y¨ KZ ì @*

ä{ ~gÅƂfÆkZ¬Ðƒ{zÂì @* g*/Šg ZÎp ** ðÃZ # B‚Æy¨ KZ Xì Lg~ä{ÆgÅ{0 + iJ -yŠPxWttXì @* ƒ4ZŠ6,gîÆxWtq -Z~

kZaÆåQgzZXì @* Y`~ä{ÆgÅÑÆkZ {z}ƒŠ}ƒŠˆÆkZ

Y0z»‚fÆ ÃxWtC Ùg0 +ZÆyŠPc* yŠ „¬òŠ WC Ù ì ~gz¢akZì @* X}™sp~ xWµ Æz q c* ~gÅÑÆkZ™g*ÐgÅ{0 + iZ # xWt @* XƒpôV;z6, gîÆxWµq -Z{zÂã~g:Z

¿ÏZXì ‚ rgwÅï¬ÁêÝZ~yÅ,㨠KZ ì ¿{z ¸

X ïq »,µc* ƒïq »,ty¨ KZ ðà ì @* ƒêtyZgzŠÆ kZÔìg mJ e ~ xWµÃkZƙ¿» o6,]!* ŠÆ{ çO'izg LZ òŠ W ,Åy¨ KZ,ZXÐVƒ ¦6, gîÆxWµxWx Ó~g:ZÆz q c* gÅÑÆ

: ~g Y¿t » o~µ%„¬Æ"Šy¨ KZ @', ÆkZX σ,µq -Z 38


(6, gîÆxWtsÜ~ä{ÆgÅÑÆkZ xWtx ÓáZzäW7ÃkZn™ G-4E X ÏñY0,tq -Z,~g7ÅkZ ǃt îE @ G&»kZXÐN 0*

¼ ƒÔ¿»kZ {z c* ƒw¸»kZ {z c* ƒ aÎÅkZ {z { ZpÔì @* ™¿Ì y¨ KZ

@* ƒ ,@* {Š c* iÆgÅÑ LZgzZ ÁÆgÅLZ y¨ KZ ðÃXì @* ƒ ÆgÅÑÆ kZ VƒÆÎâtwqZz wZ¸Zx ÓÆkZ ÔñY0{íf »xWtgÅÑ»y¨ KZ TXì

ÆkZ ԃ Zƒ ¯ {íf »xWµ~ËÆ~yŠpgÅÑ»y¨ KZTÔ@', ÆkZXÐ XÐVƒïqÆi Z0 +ZµgzZq¡wqZzwZ¸Zx Ó

Åhc* lˆÅ h ì ,µÝZgŠt X ÷»,µ„VâzŠÄc* GL!sKZ ì „,µtgzZXì I HY/_ .dZ » h¶ˆg0 +ZÆT y W6, ¯Å„ï Xì BJ -µ%ÆÄc* Åhg »

39


&‡P Ug¨ÿLE ,㨠KZ

sÜ{zX Cƒ 7+q ðà ìt {zì FD¨¤q -Z $ª » ~d

Nothing dies, it only changes its form.:ì gw$ +]gßKZ

/ÍO®@¬kZ ~}g !* Æ} œ â b§TX 7zzðÃÅäƒIÆy¨ KZÐ õG LZg0 +ZÆ *Š™w$ +^É @* ƒ 7+{zÐ PŠ qgzZ Ë c* Ô c* W

ÆkZÃ]ñgzZ

t‘+. އ** ÌÃy¨ KZ

…Yë

g6ë b§ÏZXì ‚ rg ¹!* Ê z Eš! X ,Š:g Z Œ ÛöW - ëÆ8{

-ZtÉ 7kªôZß !* ¡t Xì @* ƒ" $U* Ð"Š„Zg { Z', ì§Zz(Zq EÄ (cells)VúLgLgXŸ» y¨ C (cytology) îG KZ ì @* 0‡ÒLCM Z D6,gîÆwV 26 㽊 Z®ÅyZ ~ y¨ KZÆ Š‰áq -Z X

Tg 3IÚ{zì ¯ ™ïÐ /Í7Et Xì Cƒ gR, 7b§Å VAZ Å ]g qËõG

Tg ¹!* „zÆ „zå /Í7E{ i @* Sg C™ë ZÛõG }uzŠ(ÅyZ Z½gzZ 3I~Š Z®gÑ" izgC Ù{zÉ X Vƒ Ùª^Y^ItXì Xì @* YƒŸ*Ç!* ™w$ +Ÿq -Z~w‚kŠC Ù¹zZ ì C™C

6, Ÿ}÷[ZB;{z¸G \Š6, }@çËÐB;TLZ ä~¬k', kŠ c* Í

Æ~pşXì Lg {@ç„ Z÷{@çZƒ H\ŠÐ óB ó ; Ô ÷ ÷ÌQX ;g7¹!*

ÅkZ ÔCq »kZ ÔD»kZXì LgŠ ñ~ªqÝZ KZ b§Å¬y¨ KZ »g0 +ZŠ z!*

-Z n ÏZ X q

Tg ïá~

Å kZg2$ +]ÑìÆ kZ Ô'Š ¬ Å kZ ÔN Õ

:ì x ** »px°g0 +ZÆp,㨠KZ ì ¹äݬC»§

Personality is changelessness in change.

40


izgC ÙÌB‚ÆVâ ¨ KZ ó ó{0 + i ÷ ÷Â]ñ+Z ƒ]ñx ** »8{Ɵsܤ /Z

Ô Ù Š @* Q¸t ‚ÆV\WKZëÃT¿q -Z »/Åw‚J‚Xì Sg CW7 Eš! -Z¤ q /ZÐ ]ñãKÅg !* b [ZXì [%6,gîåg !* b ~ öW - Æ8{ ãK{z

X ÇñYƒØ{»kZVYÐ]ñÅg!* ,‚ÂZ%7y¨ KZ

~uzŠXì LgŠ ñ{0 + ïÆ]ñ ì t‘+Zq -Zy¨ KZ ìt|

Ã,KZ~ ]gßŊ z ~gÅLZ y¨ KZ  Sg ¹!* ~ ]gߌ¤ /Z ,q E þ‹Q$Nq -Z Ð ~ yZ

Xì ‚ rg ¹!*

íZŒ Ûà Ñ+Z Ð ¹ ÌgzZ Æ Ï0 + iˆ Æ ]ñ

Ö ´ Å,~g7 Å òŠ WÁXì {C # ٪Рð•Z q -Z Ü1 » y¨ KZ Xì (speech) XìLg {0 + ïÆ]ñy¨ KZ ì ]o»]!* kZ6, gî0Z]ªÁtXì

c* Š ¯ q szcgzZ x¥q -Z Ã|kZ ä V h§h +] .Æ 8 -eg kg Åi ZzW

›k , iz ~œ / %Æy*y ‹6,-i +g ä ~~ Vz¸Å ðÅ 2000~ZB 24 Xì Ð E! ä ~Z # {g !* zŠWJ WÃ]ZgˆÆkZX Š HƒwÙZ~‹Š}k , Îð` W» ê º1g ¾

c* ‹~ i ZzWKZ ÅyZ yÒ q -Z »k , izCc* ]ÃzB‚Ƹ-ÅkZ~ kZ ÂÑÅ-i +g (Z 7 -eZ  ‹Ãi ZzWÅyZ ä ~ Z # X å c* Š¬¼Ð ]ñKZ ä V,Z å ;g Y Xì ;gw1t ‚ÆVÍߙJZgzZì Š Hƒ{0 + i{g !* zŠ {zåŠ þ % ¿q H -Z‰ZƒkC

Æq -ZC Ù~gzŠ Æ 8 -eg kg h +] . ì/Š (Z q -Zt ~ } g !* ÆÁ

ÆÏ0 + i { z Ô 7Ø{ » Ï0 +i]ñ ì „g CÃy ¨ KZ ì ã ¶ Kq -Zt X ì ; g Wt ‚ Y {g !* zŠ ~ *Š ‹Z ň Æ ]ñ™%~ *Š {Š ñ{ z X ì ** ƒ 4ZŠ ~ µ%Œ Z ~ *Š ‹Z ň Æ ]ñ ì $ ˃ „z ~È/µ„gŠ Å Ï0 + i 㨠KZ X ì 3Q

Xƒ”J -] §§ zŠ ~$ +ZÆy ¨ KZ

41


we â CÑ»

Xì ` Z(,¹ q -Zc* Í]Ñ»t Xì @* 0* ~]Ñ» Wzq -ZÃ\WLZ y¨ KZ

Tì ** CZÃlzgÏ Q~Ï0 + iKZ ÌÃy¨ KZXìz‚ N* gq -ZsÜ» ` kZy¨ KZ

gzZìi§~¡9aÆy¨ KZ¸X ñƒñCZ nZ bZ}uzŠÆ]Ñ»Ãlzg

Xì ZƒÖi Zg »! x»Åy¨ KZ~j§ÏZ

gzZ {g *C ÙX ¶ ŠÃVzg (gzZ Vzg *ñƒ“~ Ü\WXì Hwe â CÑ»t

g ZæÆ}uzŠ ËðÃÐ~yZXì ;g^~g ZæLZ LZB‚Æ~È0* $.{g ( e

KZXì ì‡ðZs§C Ù~ÜÐzzÅ»e ÏS X @* ƒ74ZŠ~ ~` LZ ÌÃy¨

{0 + it g0 +ZÆ q -ZC ÙXì ** ™g (Z Ì0* ÏZ Å (non-interference) ì Zæ x° ƒgÅ Xì CƒqzÑ~Š Zi WÅ}uzŠÐV˜ì CYƒ»V;z~Š Zi WÅkZ ce** ì 3g™g (Zx ÂtB‚ÆÙñ{äV½gŠX ¶ ŠÃ *Š ÅV½gŠ b§ÏZ

hÐ x Z {0 + igzZ D™ðaxWÚaÆä™ Zg7 ]gz¢Åx Z {0 + i {z

eá g0 +Z LZà [ +‚ WðZe 0g »[£) ðƒ x  » Œœ: Ÿ¾" q -Zt X f X}™g (Z~Ï0 + iKZÃx ÂÏZ Ì{z ì xiÑÌ6, y¨ KZXì

Dƒ ~gY s§ÅnÐ6, zZ`Æã0* Ð Vzh N

ل C

Ù Š \W b§ÏZ

D Wß,Zt ‚ÆyZ~5Zg ì @* ƒ(Zg!* g!* B‚ÆVZyZX

ÒÃÅä¯3ZgCZ™ UÃß{z @* ™7(Z*1X Dƒ^z»gaÆ^ÆyZ c* ÍtXì @* Y`ÐW™ ¯3ZgCZÐ}g)Æß{z ì@* ™t{zñOÆkZX}™

X z™~gYò¤ / uKZ™? ØÐVIz»gÉ ƒ Z”:ÐVIz»g— ìx »]!* kZ

@* ƒ Za ØS ¦Z 4, ðÃyxgŠÆyZg!* g!* Ù Š ë~ *Š Å]** Z³ b§ÏZ E ( ,Z {z„¢gzZ ïŠ Õä£NE ÃkZ {z™g â c* ™Z çO•N¼, 6gîzz ì @* ƒ(Zå1ì 42


~ Ï0 + i Y Xì xg~ ` LZÃy¨ KZ b§ÏZX Zƒ7¼ ‰ D Yƒïg ** kZ {z ì ** ™t Ãq -ZC Ù1X Cƒg ZÍ ** Ê% c* ]gúË

CW7,q +Zg !* g !*

X}Š ä™g (Z:]gßÅ ÒxÃkZ {zX}Š ¯zzÃ~g ZÍ **

Ð VzuzŠ {z1ì  ÃVzuzŠ qC ÙVŒ ì @* C·_ » *Š Å]¡ %Mg `gÎ}X g7¼aLZ wßz7ðÃÅkZ {z1ì êŠ Ýzgà *Š ÿL 3XZæF

X g7£zçðà »kZ {z1ì „g™x » »ä™ðaxW6, gîÚZ ð4MXX @* ™7 ~ yZ VÑqÔ ðƒ Ð~ # Ö} .ÅVÍߣzçš ,q x ÓÅ *Š {Š ñb§ÏZ &LCZ aÆ # {Z +ÃÐ kZ C™7: Zzg k0* Æ VÍß yQ ÿE Ö} .KZ q ÌðÃÐ (giver world)*Š àZz¶Šq -Z *Š ~g7{zì *Š

(giver culture)×ÑZz¶Š×» *Š kZ

X ìg V Z

Åk0* kW Zƒx¥ÐkS

c* ÍX 7(taker world) *Š à Zzh e{zÔì

X´áZz¶ŠÃVzuzŠ%aÐVzuzŠ ì„g}Šx tÚqC ÙÅ *ŠkZXì

:ì xg™0ÑZz¶Š~}ÑçLZÃkZXì ** CZ×ÑZz¶Š¸Ãy¨ KZ Y°L ti Zg »! x»Åy¨ KZXì we â Wzq -Z]Ñ»Å7zŠæ ÆkZaÆy¨ KZX ÑZzh e † ZÎÆ y¨ KZ B‚Æ tÛkS sçwLÔ}™g (Z~ Ï0 + i KZ Ãwe â kZ {z ì Ãwe â CÑ»kS y¨ KZ Z # Xì ì‡6, gî: Zg6 Æ]¡È⠇we ât~]Ñ»

X Ç}™ì‡ Æg (Z LZŠp6, gî~gÅ~Ï0 + i KZ

"Ã\WLZ ñƒ n pgg (Z c* ÍÔ ** Ñ Æ »e CÑ»Ãg (Z: ZŠ Zi WLZ

aÆy¨ KZtzg » (submission)ϊ4¸~«£Æ]¡È⠇Xì ¢ 8™g (Z

X ǃðŸ»! x»~]§§zŠ ~$ +ZÆy¨ KZ ìtzg {z¸Xì îG !Ozg+F, 9

43


Äc* gŠ Åy¨ KZ

—ì*u»Vçpx ÓZ} .

God is the eternal source of all kinds of beauty and goodness.

&& dZ ÅnC Ùg0 +ZÆkZXì Š z åq -Z~ ]Zf KZ y¨ KZX c* ¯ Ãy¨ KZ ä Z} .

100 million billion billion ~ (brain) r ⠊ Æ y¨ KZ X

Š ñ~ ZgŠ w¾

&&ŠzöÑg0 +ZÆy¨ KZ äÛ{Æy¨ KZ ì # Ö ´Å]!* kZ§ZztX çg 0* X ~ŠÄg

X 7ÝqÃË~]Ñ» Wz ì ˆ~Šq¿âZ +Zq -ZÃy¨ KZB‚ÆÏZ

gzZì ‚ rg kˆZ » pleasure ì t‘uZz~]Ñ»kZ y¨ KZX ]䵈Zìt

ãkZ qC ÙaÆ y¨ KZ Xì ´ â » capacity ŠzöÑ Åä™ñZæZÐ pleasure %Mgî Xì=g f »ÙpæF

@q -ZäZ} .ˆÆkZX H Za Ãy¨ KZB‚ÆV6&¿âZÅnÏZäZ} .

» nC Ù~ Tì perfect world q -Z ¼ A X 3g ¼ A ä kZ x ** » T ð¯ *Š

-Z c* q Í VâzŠ ¼ A t gzZ y¨ KZ Xì Š ñ~ ]gßperfect ~y W KZ pleasure {z¼ A XaÆy¨ KZ ¼ A gzZì aƼ A y¨ KZX (counter part)… F»}uzŠ

y¨ KZ%Ƽ A Xì ŠÅy¨ KZ c* ͼ A XA fulfilment Zg7 Ãy¨ KZ V˜ ì( D ! y¨ KZgzZì ~gðŠ Z Ï0 + i Åy¨ KZ%Ƽ A X ö-š " ¼ A %Æy¨ KZgzZì p"

X ~gðŠ Z¼ A %Æ

X Q76, gîÆh#c* ›ZaÃy¨ KZ˼ A t1ì {°!* ãkZ»¼ A kZy¨ KZ Xì

»kZÐg±ZÆ]:SKZ{z }™" $U* ty ¨ KZ ìtoÑžZŠ~¼ A

.à *Š {Š ñ Xì c* ¯ 6,gîÆ selection ground a Æ ÑÏZ ä Z} 44


ÅÄ<q -ZaÆy¨ KZ Y bC Ù»VŒ

‰ ñ¯ b§kZ ]ÑqÆ*Š {Š ñ

;g™g » record »¿z w¸Æy¨ KZC ÙZ} .Xì 6,trial œC Ùy¨ KZ VŒ Xì ‚ rgw ÆäÎ~¼ A

Š%gzZ]gúyÃ{z ÇñYHêt6,Š ã CÅ recordÏZXì

X n pgwÅ (eligible citizen) {°!* IZa

ÆtestÉ 76, gîÆx ÅZ ~Š Zi Wt Xì ðƒ B~Š Zi Wå~ *Š kZÃy¨ KZ

.Xì6,gî KZŠ%gzZ]gú Xì @* ™wEZ b§¾Ã~Š Zi WKZ y¨ KZ ì ;gNŠt Z} GE NaÆäÎ~ ï 3O8E ñY éE 58F ÃyZ,™wEZ6, gî„gŠ ._Æ'ÆZ} .Ã~Š ZiW &‡~ day of judgement {z ,™ misuse Ã~Š Zi Wvß gzZ Ç (rejected lot)Šg ÿLE

XÐN 0* gZŒ Û

ˆgzZ (pre-death period)gzŠ ]ñi Z IXì „~ VzgzŠ zŠ Ï0 + i Åy¨ KZ

ˆgzZì (trial period) gzŠ ãJZgzŠ]ñi Z IX (post-death period) gzŠ]ñi Z

ÃTì |~(,Ð ƒ {z ¸ X (reward period) gzŠ » ä0* x ÅZ gzŠ ]ñi Z

Xì ZƒÖi Zg »ò » ** gzZ ! x»Åy¨ KZ~ä™g (ZgzZ+ Y ! 7Š ñ t

w»Å\W ÂñY[Š Åß ðÃgzZ ,™bZe »¿Ë6, y¯8LZ¤ /Z\W

Äe ^ ,ZR, ÛÉ ÏñW7i ZzWÅìÐ s§~uzŠÃ\WX Ïã7J -¿[£

à 2004 ', ÆZB 31X Ï}Š ð‹i ZzWq -Z ðƒÅ eg kgÐÞ â Zy¯8 ǃt Æ

~uzŠ X HbZe » r # ™q -ZÆ ‹Š 6,y¯8 LZ ä~ X Zƒ „ (ZB‚}÷ :7Š ñ t—~Š ð‹i ZzWtÐs§

This number does not exist.

%MyÃîq ä~ X Š Hƒ 0* æE -Z »]Ñì~ ‚f}÷7 -eZ™Íi ZzWt Å Þ âZ 45


*gÐ Z} .y¨ KZ ðä /Z t{zXìŠ ñ$ãqzg Z(,¹q -Z~î Zz~Š â kZ eÎ

ÃkZ™™Z} .gzZƙZ} .CZÃgzZ ËZÎÆZ} .6,¯ łf ß LZ {zgzZì e ** ™ì‡

A 7[Z ðÃÃkZ ÂÐ s§Å Z} .„ZgÓZ', ǃ¸ ÌB‚ÆkZ ÂÑ ägå

Z} .{zì Zg åÃZ} .Tä? σ „gÈÐ kZ Ï}Š ð‹ÃkZi ZzWgzZq -Z%ZX Ç This God does not exist

:7Š ñÐ}u

1Xì Le ** 0* ÃZ} .6, gî›Za y¨ KZC ÙXì Š ñ~]¡Åy¨ KZÔÅ Z} .

Z} .ÇX c* Š}ŠzgŠ » Z} .ÃgzZ ËZÎÆZ} . Ått ä VÍß ì Zƒtå ~ õg@* KZ ** ƒì‡¸gÐ ì‡B‚ÆZ} .¸g »Š%c* ]gúTXì Øg ~(, ЃaÆy¨

ÃkZX σ Za ,ãqzgg0 +ZÆkZX ÏñYWÝzg Åe $Z@~ Ï0 + i ÅkZ ñYƒ E .–Ë¿ @', å {z}Š}ŠzgŠ » Z} .ÃZ} .çLG ÆkZX ǃÝqzgŠ dZ »Y »gZ 6f » Z} .Ãq Ë: ËòŠ WC ÙXì © 8x ** » Z} .òŠ WC Ù

X Çìg\ x ~Vzƒ0 +Z

Ù Š ë~ äâ i {Š ñ

VsÇ» kZ Ôì m» ,ãqzg J -V˜ 1Xì ñƒ ñCZÃkZ™}ŠzgŠ

{zX ñƒñ¯Z} .CZÃVƒ Z} .)vß ì ¸6, gîãZz: L »kZX 7Š z}~ ?

ì „g Wi ZzWtk0* Æq -ZC Ù~[Z 1X ìg™y¯8ÃZ} .)Ë: Ë

akZÔ7„Š z}» Z} .kZƒìgg 噙Z} .?ÃTÔ7Š ñ {zì HbZ e ä X 7ÑZzYÌ[Z ðÃÐs§ÅkZÃ?

kZ }™x¥tQgzZ}™Äc* gŠÃZ} .Ç{z ì ~g ZŠóf «t ÅòŠ WC Ù

å** sÜ: Ï0 + i 㨠KZ%ÆÄc* gŠ kZXì HaÆkZ=g f »ä™ì‡*gÐZ} . ÑZ (, Ѓ »y¨ KZ ˸Xì à Zzäƒg ezŠÐx ZƄn6,gîD{zÉì 46


C¯ p!* ÃÏ0 + i 㨠KZ ì q {z ¸ Xì : ¶ KZ (,Ð ƒ »4z] .Åy¨ KZ ¸ Ôì dš {zƒ à {Ð Äc* -I kZC ل { ZpÔì ÍZ (,Ð ƒî>XE gŠ kZ Ï0 + iÅy¨ KZ TXì

Xƒ1™ \ZŠ¤ /LZƒe »Vzq~Š â ä %MæE %MkZ gz Z X ì Äc* %MæE %MŠ Z ç'NÐ Äc* æG gŠ Å (higher truth) ð CæG gŠ Å Z} . D ! ™ì‡mÐ kZgz ZÄc* gŠ Å ð C ÃÏ0 +i Åy ¨ KZ ì q { z „ ** t X ì C¯ ö-š !* D ! Ï0 +i Â7Äc* gŠ X 7Ìö-š !*

M ~ ] § ]æ ]ñi Z IsÜ µñt Ãy ¨ KZ Ë ì t ] !* ™h +' ×

Æk QaÆy ¨ KZX 7ÑZzYµñt Ãy ¨ KZ Ë~ ] §]æ Å]ñi ZˆX ì

Ï0 +i ň Æ ]ñgz Z Ô ** ™~ Ï0 +i Ŭ Ð ]ñ—ì t y ⠇ Zƒ c* ¯ » Û{

X ** 0* x Z »k Q~

47


yÅ, M KZ ì @* C/Š ÅkZˆÆäƒ Z(,pXì @* ƒ#â Å öЮx9~‚y¨

t È »yÅ,X {)z ÉugzZ¡ }X D YWh —Æb§ b§~ ,

ÐùÆVâ {z~ªqTÔÇgpô~ªqÏ QÃ]¡›Za KZ Âc* òŠ W ì

Nb§ÅVwñ{z c* ¦¡ 6,,ÅkZ È ªX}™g(Zi§ » à éº8E Xå /²Y 7,}Š6, -VŒ Ô ** Uƙq -Z q -Z ÃyQ Ô¸ õG ™ƒ u0* Ð VØöW]¡ÝZ J X ñYWä‚

6, gîðZ’Z ;ßXì Ð ìßm»Tì {z wVq -Z Å]¡~A çkS

ìß8 -it Xì @* Y µ8 -i~ kZÐ äWW, Zk , iÆã0* 1Xì @* ƒ]JŠØ{q -Z

]gßØ{KZ {g !* zŠ ;ß ÂñYc* Š SÃ8 -i™¥ / g¤ /ZXì @* ƒq~6, z Zq -Z sÜaÆ X ÇñYWt ‚~

{zQgzZ}™ðZ',y¨ KZ ðÃZ # Xì Š Hc* CÃnçC;q -Z~y!* iŚt

s ™z u0* wŠ » kZÂáZe wïÐ wŠ LZ ÃkˆZÆ ðZ',{z X ñYƒG „¢

/ZpXì @* Yƒ wŠ LZƙ' õ CZ {zXìg @* ™ðZ',q -ZˆÆq -Z òŠ W ƒ (Z¤ {z[ZXì @* Yƒg D »-" wŠ Zg7 »kZ}ƒŠ}ƒŠ Â}™: bZiÃW, ZÆkZÐ

X C™7W, OÃkZ]!* ÅðCgzZì 4ë~„VÇZ',

{og Zu Z6,q -Z ] !* t [ ZXì H ãZzh +' ×ÃA çkZ ä¬_C;h +] .

aÆ y ¨ KZ Ð g ±Z dØ{ { z [ Z X ì ˆ0 |x¥q -Z { zÉ Ô „g 7 X ì û. އ

VÐt X { } (,&Æ r â ŠÆ y¨ KZ ì Zƒx¥Ð ïC;h +] . 48


X z » r ⠊ 㨠KZC Ù6, gî›Za {zX D Yñ0* ~r ⠊Ɗ%C ÙgzZ]gúC Ù{ : t{&{z

(conscious mind) ‚f ~gÅ

(sub-conscious mind) gÅ

X1

X2

(unconscious mind) gÅÑ X 3

Æå {z ÂñYW~ r ⠊g !* -Z Z q # wìÌðà ì Zƒx¥Ð ïz/Š

»,㨠KZÝZgŠ „ r ⠊ 㨠KZ Ôì x¥ 6gzZ Ôì @* Y0z » r ⠊ 㨠KZa aÆå {zÂñYW~r ⠊Æy¨ KZwìðÃZ # ìtÈ»kZXì x ** ZuzŠ

Y0z »,Åy¨ KZ ÃkZ {z Âì e ** ™µ ZÐ ,KZÃkZ {z¤ /Z ©Xì @* X @* ƒ7gŠ ‡6, 䙵 Z

r ⠊¬Ð ƒ{z µc* ƒt{z { ZpÔì CW~ r ⠊Æy¨ KZ ]!* ðÃZ #

@* ÎÃ]Zg Z # òŠ WˆÆkZXì YY ¹ÌCq {0 + iÃkZXì CW~{ ~gÅÆ gŠƂf™^Ђf ~gÅ]!* {z ì @* ƒ(Z\WLZ Æ¿~¡Âì

‚k sÜwzN~gÅ»òŠ W6, zZÆwìkZ Âì @* ƒ(ZZ # Xì CYV~{ Y {g ‹Z {z Z # ˆ Æ kZ Xì @* YƒC Ù!* Ð wzN ~gÅÆ kZ {z‚ k Xì @*

kZÂì @* ƒ(ZZ # Xì @* YV~{gÅÑƂfƙ^h +' ×wìtÂì @* ÎÃ]Zg

Xì @* YƒC Ù!* b§~g7ÐwzN~gÅÆkZwìtˆÆ

D ™ÏÒúÅV pq &łf Ð g ±ZÆgÅ{ VÐt Æ ‚f ã ¨ KZ

Sg µ w©» k Q6,gîV 7 ~ w qC Ù{ z Ôì m» ,ã ¨ KZ J -V ˜ 1X

{z Z # 1X ì @* ƒzx¥»,ã ¨ KZ { z ƒ~z q {0 +iJ -Z # w ì ðÃX ì ] Ñqx ¬1ì @* ƒz »,ã ¨ KZ6,gîå{ z Ì[ Zp ¤ /Z Âñ Y V~gÅ 49


X @* ƒ7{ i @* ~DÆy ¨ KZ { z~

X D™yÅ,ÅkZ „z D W~‚fÆy¨ KZ g °ZÆ{%izg¸

y¨ KZ ÂVƒg °Ztg °Zt¤ /ZpX ϶ ,µÐg °ZµX ,+zg °Z‰ X ÏñY¬ktÌ,Å

/Í$Њ% c* N 0* 2~ aÎt\WÃq -ZC ÙõG ]gúT\W ì wqt À` W

X σ6,gî~6, zZsÜ]!* tÅkZ ÌA $ñWÃZƒ @* ™'!* hZC ل ¿ðä /ZXÐ

ÅkZ ÐN 0* \W Â,™ÒÃÅ+ YÃ,ãzg0 +Z ÅkZƙWh +' ×\W¤ /Z

òŠ WC Ù» äâ i {Š ñb§kZ X ,ÅVzuzŠ ζt„ âQ Ì,ãzg0 +Z /ZÔì ñƒK®Š~y*GtÃ\WLZ X 7¸Åî Zz&•hkZ ̊pÃkZp¤ X 7tÛ ðÃ~y¨ KZ° gzZy¨ KZI脸~kZ %NЃ ì |q ,hZ {Š c* iÐ ƒgzZì ,t,~æE -Zt

X ñY Å b§¾yÅ,µ ì wZÎt ~ªq+ZXƒ,µ ì {z

-Z ÅkZ ÂñY Hg¨™Ägt ‚ÃïC;{gÃè VŒ ÃkZ Xì k]gßiãZzq Xì @* YH `gŠ

¬ÃkZ { z ÂñYW~‚fÆòŠ WwìtðÃZ # ìti§9»¿kZ

Xá™sp~UµÃUtÆk Q)g fÆÛD +àSX }Š™ »~µ%„

Å ËX ñ0* ä™:g (Z ]gßÅx ÙZ× » kZ @* } Š™s ç Ug ¯ ƒ×{ z }

™0Š~ ,ÅkZ { z @* } Š™i Z0 +ZÃÃkZ { z ‰ Üz Ï Q ÂñW:I Ãk Q ¹F, X {)zÔnƒ:ïá %NC (Z „¢ Âðƒk , Š~kZ¤ /ZXce ** ™¿t »~p„ Ug ¯B‚Æwì} æE Ù 4ZŠ ~gÅÑÆ kZ {zˆ á²¼QgzZ X Ç ñY ` ~gÅ Æ òŠ W{z ǃ 50


ì e òŠ W ÇñY0zòiÑb§kZ »,ÅòŠ W{z Âǃ (Z Z # gzZX ÇñYƒ Ôq -ZC Ù

7NÐLZÃkZ {zÂÌ Xn™: Z åE

ìg ™ ZŠ Z 7 7 - ˜ t Å kZ gzZ D™7(Z 6, gîx ¬ vß

,5ÝZgŠ ,tXì @* ƒa lÑ Å,tq -ZúÆVzÀ]gzp

KZÃo¿{gÃè {z ceÃyZ Vƒ T e ÈÐ x Z&•h kZŠ% c* ]gú Xì X 7Š ñigzZ ðûZkZ ZÎÆkZX B™ïá~Ï0 + iÅ: Zizg

51


†»gzZwY zŠ ]§d²t 1Xì {Š c* i ÌÐ w‚t (life span) ]§d² » y¨ KZ

XˆÆ]ñÔ]æ ~g7 †gzZ w‚Î 㽬Р]ñ—ì Zƒ J ~ VzgzŠ Z

X Ï}g ¦ / ~*Š ÅÀÏ0 + iÅgzŠÆˆgzZì Cg¦ / ~*Š Å ` WÏ0 + iÅgzŠ¬

X ̌ »B‚ÆÏZgzZ ÌwY VŒXì #â Åko ‘q -Z *Š Å ` W +Z q -ZˆÆkZXÐN Y

Š™µ ZÐ }uzŠ q -Z Œ »gzZ wY~ *Š ÅÀ

„ wY ~{ }uzŠgzZÐ Vƒ Œ » „ Œ »~{ q -ZÆ TÏ ¶ *Š ~$ +Z

Ù~ *Š Å ` WX wY KZ {zX}™úÅw~$ +Z LZ {z ì µñt aÆòŠ WC

c* ì. އÆäY ñÎ~ kÆVŠ» {z~ *Š ÅÀ ñCÐ eg kgÆÏ0 + i X ~r !* ~$ +ZÆVßY

ì ;g CtÐ egkgÆÏ0 + i KZ òŠ WC ÙXì „gƒ ~È \z¤ /¸~ *Š Å `W

~\z¤ / áZzVŠ»XìëÑÆäYGïá ~\z¤ /¾Ð~V7z¤ /VâzŠ {z

]gúC ÙX =gf » ~i‚,ÏZÝZgŠ]ÑqÆ*Š Å `WX~\z¤ / áZzVßYc* / пÏZŠ%gzZ VßYg0 +ZLZðÃgzZì ;g¯,àZzVŠ»g0 +ZLZðÃX ìgg¦

1ïŠ7ð3Š µ Zµ ZC لvßÆnVâzŠt~*Š Å `WXì ;g™yÅ,àZz VßY V;zXÐN Yƒ µ Z b§~g7 Ð }uzŠ q -Z vßÆnVâzŠ ~ *Š ÅÀ

X~\zgƌ »sÜ,àZzVŠ»gzZÏ}Š ð3Š~\zgÆwYsÜ,àZz

hÈ,tgzZ ,µ~V/}uzŠÃ¿†§zŠ kZÆ~i ‚, M

Ã]!* ŠtyZ ì {z ¿q -Z [ZX D W7]!* ŠtÃòŠ WC Ù~ *Š Å ` WX

"Št ì {zòŠ WZuzŠ Ô϶,tg0 +ZÆòŠ W,ZXááЄwt 52


-Z Xì @* q *Ã\W¿q -Z Xì H Z',Ã\W¿q -Z }Xn™sp~ Z½µÃ

Æ\W¿q -ZXì @* àyvÃ\W¿q -ZXì @* ™~0Zw9ZB‚Æ\W¿ tq -ZX j§zŠÆ (response) [Z aÆ\W[ZXì @* ™~g»d $Cs Ü

Ì\W¾ Z',Ã\W¿ ªX HB‚Æ\Wä¿}uzŠ 6,™„(z\W

Ì\WñàyvÃ\W¿ X N *ÃkZ Ì\Wñ*Ã\W¿ Ô}Z',ÃkZ ~g »d $Cs ÜÆkZ Ì\W}™~g »d $Cs ÜÆ\W¿ N àyvÃkZ X {)zÔN Yƒu~«£ÆkZ Ì\Wñъw9ZÃ\W¿ X ,™

`ÅVŠ»~J gLZ äkZX ð¯,tg0 +Z LZ äkZ}™ (ZòŠ W

à Zz VŠ»~*Š ‹Z ÅˆÆ ]ñ{z Xì ,à Zz VŠ» ,ÅòŠ W,Z X ðÇ Z @* ÇñY c* Š wZeÃkZg0 +ZÆkñƒ}½Ð VŠ»QgzZ Ç`Z6, gîÆ,

Xìg @* gZ¦ /Ï0 + iŧgzZ]‹{zJ -$ +Z

Ð ÷3gµ¨£»lzgtÅVzuzŠ äTì {zy¨ KZ ZuzŠ Ô@', ÆkZ

ËäkZ1c* *ÃkZ äVzuzŠX ¹7Z', ÃËäkZŠp1¹Z', äVzuzŠÃTX H

ðÃs ÜÆ VzuzŠ ä kZ 1Å ðZzgg » ò ÙZ ä VzuzŠ s ÜÆ TX c* *7Ã

ËÐ s§KZ ä kZ1Å ~g »d $Cä VzuzŠ s ÜÆTX Å7ðZzgg »ò ÙZ

7yvÃËLä kZ1c* àyvä VzuzŠÃTX Å7~g » d $Cs ÜÆ Æw9Z Ls ÜÆËäkZ1Å~0Zw9Z äVzuzŠs ÜÆTX c* à X Å7ðZzgg » ðÃ

ÜwYg0 +Z LZ ä kZ X ;g™0wY yxgŠÆVŠ» ì {z y¨ KZ ZuzŠt

Xìg~ r !* ÆVßY {z ÇñY c* Š µñt ~ *Š ‹ZÃy¨ KZ,Z X ÅyÅ,

` Wä ]¡aÆkZXì HÛD +Åä¯ ,à Zz wY~ *Š ~½VŠ» Å ` W 53


-Z Å]¡ñÇXì :%q q -Z »nÏS ñÇX bŠ™ì‡ä%{0 + i¼ ~ *Š Å

ÃkvÔ Æx4, }½ZŠ LZ {z1ì QÃä3kvÐ *Š ÅC Ù!* ÃTì ~7& +Z Ê%gzZ ]gúC ÙXì ** ™~ *Š kZ Ê%gzZ ]gúC Ùnç¸ Xì C™^g.~|ŠzŠ Xìg @* ™sp~]gßÅ ó|ó ŠzŠ ÷ ÷ à ó ókv ÷ ÷{z ì ** ™tÚ

ÔZuzŠ (conscious mind) ‚f ~gÅÔq zŠÆ‚fÆy¨ KZ -ZX ä{}(,

kZ{z¬Âì CW~‚fÆòŠW]!* ðÃÌZ # X (unconscious mind) ‚f ~gÅÑ

‚fÆkZ™|(, ÐW{z}ƒŠ}ƒŠˆÆkZXì CW~ä{ÆgÅƂfÆ 6, gîò ZzŠ ]!* ÙV˜ì: { {z»‚fÆòŠ WgÅÑXì CYV~ä{ÆgÅÑÆ C

/ÅgÅÆòŠ W{z1ì Sgpô tÃkZìeà C,àZzwYòŠ W X Sg7~Ĥ uÃà aÎKZ {z ‰ Üz ÏQ ÂñW~ ‚f ~gÅÆ kZ xWtðÃÌZ # ǃ ** ™ ÆgÅÑÆòŠ WxWt ™|(,ÐWZ # @* }™sp~ xWµÃxWtkZƙ

ÆkZ]!* ðÃ}X6, gîÆxWt :ƒpô6, gîÆxWµ{zV;zƒpô~g:Z

~ kˆZƛÃkZ {zƙ diffuse ÃkZ ÂñW6, gîÆkˆZÆ]Ð~gÅ

s Z‹Z™w$ + ÃkZ {zÂñW~ r âŠÆkZ6, gîÆkˆZƊ]!* ðÃX}™sp

]gßÅ äZ™w$ + ÃkZ{zÂÆ¿(ego) c Z»kZ6, ]!* ËXá™sp~kˆZÆ kˆZ »è¾" ÃkZ™w$ +{z Â}™ Za kˆZ »è¾Špg0 +ZÆkZ/ŠðÃX}Š}Š

XáwJ e~kˆZÆ]™w$ + {zÃkZÂ}Šð3Š_hKZÃkZ~î ZzËX}Š¯

»gÅÆyZ ǃt wq »yZ ,™y,Å b§kZg0 +Z LZŠ% c* ]gú

µ+Z X ǃ à { b§~g7 Ð xWt{z X Ç ñY 0: Z » xWµ6,gîåg:Z V˜XÐN 0* (~r !* áZzVßY~*Š ~$ +Z ňÆ]ñ„vßáZz,

X ,g Z¦ /Ï0 + iÅx Zg WgzZÙp6, gî~$ +Z{z

54


VYŠ §t gzZ X Zƒ Za ~ 1792 {z Xì ²á‹Z q -Z (Percy Bysshe Shelley) h

{zo,è{Š c* iÐ ƒ}g ø å ¹g !* -Z ä kZX ðƒ]Ãz ÅkZ~ 1822 q : ou** §{Š c* iЃ

Our Sweetest songs are those that are saddest songs.

ÙX ì ]!* Å"Šx ¬q -Zt §c* V*¹u** ŠgŠÃkZ ì wqt »Š%gzZ ]gúC b§ÏZX ˜ZÉ 7Ô ç‡M {z wz** w=ÒZX D WI{Š c* ig ÃZ0Z

Dƒ w={Š c* ig » Œ {z ì @* ƒ (Z ÒZ %Nc* %N ìzzHXì VY (ZX Vƒ äCÃVzg @* ÆwŠÆy¨ KZV*¹iÎæF gÃZiÎæF

%N pg ¢ n A & Å äÇ~ Ÿ iÎæF

ƒ ~ ];ÅÄc* x° c* òzøny¨ KZC Ù ìt : L » kZ X

[x» {Š c* i~

kZ]!* ŧ~«£ÆkZXì Cƒx¥ªZz)ÃkZ]!* ÅÙp~ªq+ZXì %MF X CWçZzæE F{Š c* ià i :ì yZ³I]¯q -Zy¨ KZ ǃx¥Â<·_B‚ÆðZ {Š c* Man is a pleasure-seeker animal.

&‡** ~ ݬ kS Xì t‘ð]Z q -Z y¨ KZg0 +ZÆ ]Ñ» Wz J -u öe ÿLE ÉkˆZ ì t‘uZz q {z ì Ú¿âZ Åy¨ KZt Xì ‚ rg ÚÅ] åOE -Z y¨ KZ g Ñ" ~]Ñ» WzXì Yƒiz0 +Z ¯Ð kZgzZì ‚ rg kˆZ »VÂåOEÉÅnZ CY ð0* g0 +ZÆy¨ KZ sÜ6, gîð]Z ÚÅäƒiz0 +Z ¯Ð ]¯1 ]‡‘ ] åOEÉÌÜ1Ôì ]¯Ìú 7Ôì ] åOEÉÌ9 ŠÔì ]¯ÌOÎaÆy¨ KZ 55


yÑ»kv~C Ù ‚Ôì ]¯Ì** ggzZì ]¯Ì7ÎÔì ]¯ÌÁ CgzZ ** 3Ôì

X σkC]¯{ C"Ã\WÌ~ÍkS ÂáVƒ 0* ·\W6, kZgzZƒ

~ZgŠ •Z ÂkˆZ»]¯g0 +ZÆ y¨ KZ Xì @* Y c* 0* Š §Ðq -Z VŒ 1

V ;zÔ Š H òg !* -Z~X 7eaÆkZ~*Š kZ ** q ƒiz0 +Z¯Ð]¯1ìŠ ñ gŠ ~h N q -Z ~ º´Æ x Ç U äƒ ~g Y Ð × Z s',6, zZÆ Vzh N ì c*

gzZ àx ÇU~ Z # Xì ã0* Ø{ ð•Z ã0* »kZXì á CÐ=gfÆVZáZz Ô ä ~X Vk ã0* » kZ~ ðƒéZp= ¬ŠÃ ã0* s Ëz s ™Æc* gŠ V;z

X YZ {Š c* iÐ ]!* zæx ÓÔÎ YZ {Š c* i¹= {z Â\ ™á ã0* k†q -ZÐ c* gŠ ñƒ

-VŒÔ \ k† ZuzŠˆÆk†q -Z ä~ XŠ H8ã0* k†b~ J

J~u}÷[ZX e8 : ã0* +' h ×~1Ô å¹!* t$Z Z÷̈Æk†z

X àô~u™ƒ :Zz~X Z7,** ƒ :ZzÐ V;z Ug ¯= åh +” ÚZŠgŠX Š Hƒ qzъgŠ

6,µñkS vßgzZ FX åx OZ » ä3Æx á}÷VŒ Æ` @* ~òq -Z ~ô~u /²Y ñš +” ÚZ ~u}÷ àV;z ~ X¸ õG :q -Ñ~ ä3~ å ;gƒŠgŠh

XŠ H4™ Y~} #gzZq -ZÉ X eƒ

KZXì »V¯x ÓÅ *Š wq¸ IKZXì @* ™Ýqg Z MZXì @* ¾ªzŠ y¨

t { zZ # 1Xì @* ™ \Z y⠂x ÓÆHXì @* ¯ yg ZŠyá aLZXì @* ™~Š áÅ

bq^z»gîq -Z yxgŠÆV¯gzZÆkZ ì @* ƒx¥ÃkZ Âì @* ƒ [™¼ƒ Ìy⠂x ÓÆ]¯X Yƒ7iz0 +Z ¯._ÆéZpKZ {zÐ ]¯ÌËXì

X Tgx » ** ~¶ŠyjgzZÙpÃkZ

{zaÆä™wEZÃV¯1Xì ŠzöÑéZpÅy¨ KZ~}g !* ÆV¯

]¯È⠂gzZÆkZ(C Ùe $Šzö¸ Åy¨ KZXì y¨ KZ ÑZzpg¢ A &Šzöq -ZŠp 56


Xì Lg 2~òzøµˆZg2$ +{z̈Æä0* ¼ƒXì CYƒbqyxgŠÆ

6, gîÚÔ]ñ~y WgzZ ]U* Š q Ô~g F Ô 0* J% +ÔwZzi » ãZ Ô~gz$ ãKÅy¨ KZ # ì @* Z ƒt Š z!* Æh e™Ýqy⠂ »]¯X Tg D™ÔÅV¼ ZpÅkZ

-Z {zXì CYWuʼn q ܤÅkZ „¬Ð ŠÅéZp Âì Le ** ™wEZÃkZ {z Xì @* Y;g™0#â Å (spent force)‰ ܤ{”»

ƒx¥ÂñYH·_h +' יáÊ §kZ {zÉì 7Š §ÝZgŠŠ §t ì @*

HHgltaÆy¨ Š KZ Ô Æx ÂÆ]¡ ìt tÛ {zXì³»tÛ ÆK M F, Æ]ñgzZ}™Ýqsg ¬sÜ»V¯[£KZ ~gzšÆIÐ ]ñ{z ì

X}™Ýq6, gîågzZ6, gîÇÃV¯yZ~gzšÆˆ

CY ð0* ~x Â}g7 Æ]¡{zÔìz »]¡Šp{zÔì 7¹· Z K M F, t

KZ~*Š kS Xì Å *Š kZXì Q ÆwßZÆK M F, ÏZ {zì QÌ! x» Ãy¨ X 7IÐwßZ kZÆK M F, ! x»ÌðÃ

$M¬~ ã½!* kZgzZì @* ƒ ** Ç Q ZŠ ðF X R »ˆÆkZì @* ƒ ** 1 ¬~® ) Zgi

X ** ¯ ®ZÃkZˆÆkZgzZì @* ƒ** »¬B‚ÆìßX ** ™ÝqV»kZˆÆ

@* ƒnç» óg D + gzZK M F, ¸B‚Æq -ZC ÙÐ~yZ ,qÌÎ~*Š kZn¾

]¡Xì BJ -µ%ð•Z LZ {zQgzZì Cg*Ðgzš ðZ’Z LZ¬qC ÙXì

X 7]ZðûqÌË~wßZ kS Æ

ŠzöÑÐ V ¯1ì Š Hc* Š k ˆ ZŠzöÑ»]¯Ãy ¨ KZX ì »y ¨ KZnç¸

' G .G 3 ‰ ~ *Š {Š ñX ì Š Hc* ŠÄg ~ *Š ‹Z à Zz ä Wˆ Æ ]ñy ⠂ » ä™ ü 6,gî Ô ._Æ é]¯ KZ { z ~ *Š ‹ZgzZ ì @* ™Äc* gŠ â A & Å é]¯ KZ òŠ W

Ô k ˆ Z »]¯~ ] § î0Ï7%Ƭ Ð ]ñX Ç} ™ÝqÃV â ⠂x ÓÆ ]¯ 57


X ÏÐ ]¯~] § î0Ï7%ƈÆ]ñgz Z eÃy¨ KZ {z~ *Š {Š ñ ì H (Z Ô ._Æ'!LZ ä ]Ñ» þLÅ{

Ð V¯yS ?¤ /Z ì ;g}Šx tÃy¨ KZ {zb§kZXì @* Z™sg ¬ðZ’Z»V¯ G-! G . 3 O gîï»gzZ6, gî~$ +Z X z™Za t ŸZ »kZg0 +ZLZ ƒT e** ƒ ü 6, bzg { À 0* Ã\W LZ òŠ W ì t ~  q -Z Ôt ŸZ t Xì H tŸZ t

Ã\WLZ {zX}™u0* Ð ]‚ˆZtÆnC ÙÃ\WLZ {zX ñ¯ (purified soul) G E g D»]!* .㨠_ KZ)x Ӊ]ÐgzZŠ åOhI$Ôx ÙZÔî~O “Ô^ÑÔ „c* Š$ +ԊÔ辊pÔÓÑ Xƒ,µ6, gîå }™ Za ,㨠KZ dZ {zg0 +Z LZ {zX ñXÐ äƒ

Ð y¨ KZ ã- Xn {g~ kz7,ÆZ} .{z ƒ. އkZÐg ±ZÆs ™zZ dZ LZ

X ñY0(Devine personality)y¨ KZC”™JZ6, zZ

î0Ï7%kZXˆÆ]ñgzZ ԬР]ñ—ì „~ VÖ%zŠ Ï0 + i Åy¨ KZ Æ]ñ ²sî{Š c* i »kZgzZXì Š H3g~gzŠÆ¬Ð ]ñî~O 8¿×»]§

¬ŠÐ ÚÅ]§ î0Ï7%Ƭ Ð ]ñsܤ /Z à ã¹Åy¨ KZ X ~gzšÆˆ î0Ï7%ÆˆÆ ]ñà ã¹Åy¨ KZ¤ /Z pX ÏñWà (tragedy)˜Z q -Z {z ÂñY X ÏÑ äWÃ(comedy)q -Z6, gîå{zÂñY¬Š™Ägt ‚Ã]§

x £ui ** ð•Zq -Z y¨ KZ Ô ._Æ (creation plan) u!kZÆ]¡

** ™[NZ » q -Z Ð~ ]!* NZ ezŠ ÃkZ V˜ ì 6,x £,Z q -Z {z Xì Zƒ Z96,

»ë~V¯~$ +ZQgzZ ** ™wEZ ._Æ'Æ]¡ÃµZñÆ*Š {Š ñ—ì 6, gî~$ +Z ~ ]§§zŠÆˆgzZ Ô ** g Z*Ï0 + i Å ê~ *Š {Š ñ c* X ** Y0

X ** YƒxzøÐV¯

58


R » (z** 16 ˆgzZ (pre-death period)gzŠ ]ñi Z IXì „~ VzgzŠzŠ Ï0 + i Åy¨ KZ

]ñgzZì aÆ <gzŠŠzö »¬ Ð ]ñX (post-death period) gzŠ ]ñi Z %Nc* ÆVß Zz äF, Z Zg7 ~<XaÆä0* x Z ZæE YZ ._Æ<gzŠ ~$ +Z »ˆÆ X 3aÆVß Zzäƒ>~<gzZì ¼ Aa

ÎâÅVâzŠ 3gzZ ¼ A 1Xìu» ðaÆ*Š kZ ¸ Ô ._Æ Û{ A ÿL X3Z Š°ÝZ » ðX 7V7 sÜ » ð{z Ôì m» 3ÿL X3Z J -V˜ X ¼

T D ¯Ãwj â k Q{z ìtwzgÝZ »3IZX 7Y b Ç»kZ {zÔ Y b °ŸZ

Xnƒp»¼ A IZ._ÆkZgzZnY1<»VÍß~

äƒ~g7]æÅ<Xì ˆð¯._ÆVç»Æ<*Š ŬÐ]ñ

Zg7 Æ]æ kZX ÅVß ZzäYƒ>~<kZ:gzZ Ïìg]gz¢Å *Š kZ:ˆÆ A sÜ~ ]Ñ»ˆÆ äƒ ¼ ñÎ ~ *Š ~g £Å¼ A vß {zgzZ Ïìg ¹!* ªX

X Vƒ‰ GÉaÆäY

G ]â OZ Zä Û{aÆ ä™¸!* ÃVÍßÐ YZ !kZ

{Š ñ ì/Št »y¨ KZC ÙXì Š Hc* ŠÄggÅZ »kZ~ ]¡Åy¨ KZŠp t x OZ

÷Z:gzG Zì @* ™Ýq ú[£KZ òŠ Wd $¾: VŒX Q7úï»ÃkZ~ *Š $ E 4»h"òŠ WC Å ö-G Ù VŒXÃòŠ Wgz‰ ܤ:gzZì @* ƒÝqyEZÃòŠ Wgz$: VŒX òŠ W G $ E 4»h" òÀtXì @* ÙªqÅ ö-G C Y%~wqÏZˆÆVâŠ} hðgzZì ƒ~ªq

]§§zŠ ]ñi Z I*Š[£~gvXìgzZ ðÃw2~g v ì CъŠ c* Ê%gzZ ]gú X z™ÒÃÅä™Ýq~]§gzŠ]ñi ZˆÃkZakZX 7Š ñ~ 59


X G ~ *Š kZ ]â OZÐ ¹ äÛ{aÆ䙸!* Ð '!kZ

VŒÔ b)VŒXn0* : Ï0 + i ÅxZg WðÃVŒ ì c* ¯ b§kZà *Š {Š ñ}

~hðQgzZ ]** vÆb§ b§VŒÔì x g1VŒÔ ]U* Š qVŒÔì ~g F Tg D ъŠ c* tÃòŠ Wg !* g !* ]Ñq ¬Zñ** Æ*Š b§kZX ** Y%7 -eZˆÆ]æ

°» ** 6, gîÁêaƊÅVƒ Õ~g v*ŠtX M h¯ 7VŒ*Š[£KZ ?

Xì C™g66, lˆÅ|ÚÃòŠ Wwq]g߬Zñ** tX ì

ÆVÍߙƒ 2~ (suffering) ¤vßÐ ¹ ~ *Š {Š ñb§ÏZ 28F L„z™ƒ `D¿q -Z X D Y0]‡U%a ~g F ` ´ Ñ Ëc* Ôì ;g Y 6,çJ.G w2y¶ KÐ s§ÅÛ{ c* ÍvßZÆb§kZXì êŠÅæÅÏ0 + i™ƒ2~

,ZXì |" XÏ0 + iÅ *Š {Š ñ

D C{zX ìg™x » » (sign post)

LZ *Š Åè%KZЊp{z 7eaÆy¨ KZ

ìg C~y!* ilñ{c* Ívß

Xn ¯ a

{zA µñ » ä™ZŠ Z wzg »†7 í‚ b§kZÃVÍßX~ kgÃÆ ]Ñq

]ñXì ~¸lp~(,¹ q -ZaÆyZ1 ïŠ ð3Š~ ¤C لp ¤ /Z vß

{z6,¯ ŤKZ X Ç ñY 1™wJÿLgÐ yZ yŠÆ ŸáZz äWˆÆ

°»¸ sÜaÆyZ6,¯ kZ X Ù¿Z(,ðÃ{z ¸ 7. އkZÐg ±Z ãK ZƒglaÆyZÐ wņ7 í‚ N YƒèZg6,wzgkZ LZ {z ÇñYƒ ¿h +' ×Ë6,¯ ń ~q ŸggzZñX B™ñ6,kZ

ñƒ 2~ ¤T{zX å

X ÇñYï¼ZŠ~¼ A ÃyZ%Æ

DÆy¨ KZ ]!* tÐ ùZg f ZX 7qbZ ðÃaÆy¨ KZ D»|kS 9 Z ðà VŒX Y ¯ 7*Š ÅIKZ~]§§zšÆ¬Ð ]ñ{z ì _ W~ é£OF 60


GE 4O7 ö- E 1϶ ~*Š ‹Z ¼ A X Çn0* *Š ÅIKZ~]§§zš]ñi Zˆ{zÇ}™¿ #M~*™Å„` Wy¨ Xì ;g èEE KZ

Ðg ±Zq -Z *Š {Š ñXì YY H{ i Z0 +Z »¼ A ™NŠÃ *Š {Š ñXì H¼ A

Ý» *Š {Š ñÝZgŠ ¼ A Xì :%N* g¹ q -Z » ¼ A t Xì sg ¬ » ¼ A c* Í

+Z *Š {Š ñ ìt tÛ Ô Ì~ ¼ A ?x ӄz ? ~ *Š {Š ñXì ci

X ~g £ *Š ż A gzZì ~g £)*Š {Š ñX ï»~«£ÆkZ ¼ A gzZì ³** 1gzZgØVŒ Ôì yæE:gN zZ sp~ *Š {Š ñX ~$ +Z *Š ż A gzZì ãà *Š {Š ñ

#ì *Š {Š ñX 1:gzZ ǃgØ: V˜Ôyx:gzZ ǃsp: V˜ì({z¼ A Z E H -# +Z kegzZ e $Šzö Ë:gzZ σe $Šzö: V˜ì({z¼ A Z # X σ~½Ð ÷ EZzi E H E -# Ë~*Š {Š ñ Z # ǃÝq(fulfilment)ïH3E.С…Ãy¨ +Zke »n KZ~¼ A X ÷ EZzi EE X @* ƒ7Ýq ïH3E.СLÿ¡NÌà %MÇ!* Æ kS ì({z 3 ±ŸZ h +' ×¾x Ó{z ~ *Š Å3X σ@æE

X D™~*Š {Š ñë/Š»XÏN Y~Š™ ¦B‚Æ

:NB‚Æ}uzŠ q ñƒ} æHE -Z VâzŠ ÔgzŠ »ˆÆ]ñgzZgzš »¬ Ð ]ñ

»¬ Ð ]ñXì Cƒ ~ U» `gzZ ä1 ì ڄz yxgŠÆ VâzŠ X

t ÔR » (z ** 1 6X: â i » U»`c* Í: â i »ˆÆ]ñgzZ Ôì : â i » ä1 c* Í: â i

I A ì @* ƒ ;„ ÚZ Ì6,]§§zš ]ñi Z ˆ wßQt Xì wßQ ~$ +Z q -Z %M]§§zš]ñi Z X æF

61


62


xÎ[!*

63


yZ³gzZy¨ KZ 6, gîx¥Xì ‚ rg (intelligence)‚f ì t‘{zy¨ KZsÜ~]Ñ»x¥

1Xì t‘{0 + iq -ZC ل yZ³X 7q -ÑÅy¨ KZ ~A çkZ t‘~uzŠ Ìðà G҇E LÅyQVx¤ 5L8E ~ y!* i {Š ‚ÃÓ X CƒwzNÐ (instinct)ï / ux ÓÅ]** Z³

hÈ$;fgÅ" X 7ÅgzZ Ëì ¤SÅy¨ KZsÜ$;fgÅ!* X M Cä]îh +] . :ì ïq»]** kZŠzöтf »y¨ KZ ì c*

Human brain contains about hundred million billion billion particles.

y¨ KZC Ù ì @* C/Š1ì @* ƒ Za ™á ]** kZŠzöÑÐg ±ZÆ¢ A & KZ y ¨ KZ E E N 3!Lÿ¡Lÿ¡X e0* Ù(fulfilment)ïHE C %B‚ÆkˆZ kZ : {zÃkZ åLe** 0* ¼ {z ì @* E E -Z Åy¨ KZ +Z q -Zt Xì @* Y%%ñ0* Ãw2Å4ÿ¡Lÿ¡Ny¨ KZC Ù1Xì Õ~ q

Xì ðƒµgl»Š%gzZ]gúC Ù~*Š kZ ì ~ˆR,

1Ô D%gzZ DƒZa b§Åy¨ KZ Ì{zX ]** Z³g Ñ" ~*Š kZ

@* Y c* 0* ~ ~Öe Åy¨ KZ sÜ » ~ˆR, X 7X »yZ³ËϊÎWx°Ån{gÃè X 7Š ñ~~Öe ÅyZ³{zÔì

» yZ³gzZ y¨ KZ Xì M~ î Zz {Š ‚q -Z [Z »Š §kZ ~ yZ³gzZ y¨ KZ M® @* Y c* 0* g¦ » (tomorrow) ÿ {ÒW6,gî ð]Z g0 +Z Æ y¨ KZ ì @* C ·_ ©»

` WLZ {z Ôì Le** ™ WzJ -Àà ` WLZ {z ì ïá t ~ ]¡Åy¨ KZ c* ÍXì

Xì Le** 0* ~ÀLZ{zÃkZe0* :¼ ~

À {ÒW {z ì @* C ·_ » ]** Z³ Xì ZÐ kZ nç » ]** Z³

©X D Y%~„` WgzZ ò~` WsÜ{zX n pg7g¦ðû (tomorrow) 64


¦uZgpaÆÌñ{ÒW »‹wÔ }ì @* ƒx¥F F6,ÀC ل x »‰»]** Z³ M X ÆgÅÆwc* ÿ® :ì @* ƒ Æ2 »ÆÓÌ{zÔ ** ™ E E N ïH3E!Lÿ¡Lÿ¡»y¨ KZ ì @* ƒx¥ÂñYHg¨Z # ™áÃڊ»kZ Åy¨ KZ M ®M_ C»§ » `WXì ÑZz äƒÝq ÿ®{z ªXì Ð ÚÅ ÿ/ .» ä0* ÃZgŠÆ M® Äg~]§§ zŠÆ ÿ ÃkZ ä]¡Ãw”ÆkZakZ Ô쿹(span) ÜZ

Xì c* Š

+ i Åy¨ KZÐ p ÒkZ ˆZuzŠgzZ ]§ î0Ï7%]ñi Z Iq -Z Ô µ%zŠÆÏ0

t X ~$ +Z ]§ î0Ï7%]ñi ZˆgzZì èg ¬]§ î0Ï7%]ñi Z IX ]§ î0Ï7%]ñi Z

Xn0* ~]§ î0Ï7%ÆÀ{zÃkZ e0* : ` W¼ y¨ KZ ìakZ„

X bg 0* ttÔ Îq -Zg0 +ZÆ(brain)r ⠊ 㨠KZ Ô Š HHn²6, zZ 6 E E H H I I 5" 5" 5k4G 5k4G /8Åy¨ KZ ì {Š c* 7Šzöтf 㨠KZ~V/}uzŠ 7 tX ì ‚ rg ÿG i ÚZ ÿG E H I " 5 5k4G y¨ KZ¤ /Z ©Xì °» ** 7 kZ {zÔì w‚Înµ Ç!* aÆäÑ~x »ÃÿG y¨ KZ6,}iŠzökZ

ŠzöãZ ]ÑqÆ }i ÌA $ƒ {Š c* i ¹ Ð kZ /Å

/Åy¨ KZ~«£ÆykZŠzöÑƂf 㨠KZX Y0* 7wEZ »‚fŠzöÑLZ

Ì X °» ** Ì/Å{ Çx ªˆ Fi{Š ñgzZì °» ** E E 4ÿ¡Lÿ¡NåLZÃy¨ KZ ÐVƒg66,+ ât ë ÂñY Hg¨6,|kZ %MsîgzZq Ƃf 㨠KZ~ªq {Š ñXìg »gŠ *Š ~(,{Š c* -ZaÆ igzZq -ZgzZ/æG X D Y{g™ƒ{”wEZ)å]** kZ

y¨ KZ ÐVƒg66,+ ât ë ÂñY ÅôÂÅÏ0 + i™Ägt ‚Ã|kZ

Ã~] § î0Ï7%]ñi Z Iz N* g¹»v',õWkZXì #â Åv',õWÏ0 + iÅ

㨠KZ % äâ t Xì Zƒ Ö ~ ] § î0Ï7%]ñi Z ˆz Z (,{Š c* i » kZ gzZ ì @* W 65


0g¦ ã kZ „q -ZaÆôÂÅ} @xËg¦ðÃZ # gzZ Cƒ7ôÂÅÏ0 + i d„gŠ~A çkZ ¸Xì |Ðg¦{ z ì @* ƒ]od»] !* kZtÂñY Xì

*Š {Š ñ ì @* ƒx¥ ÂñY ÅôÂÅ Ï0 + i 㨠KZ™Ägt ‚ÃVz{gÃè

ñ

X 7w2~$ +ZÅkZ {zXì { Çx ªèg ¬sÜÅy¨ KZ

ãxgŠ q -ZÝZgŠ ]ñÔì H]ñt Xì @* ƒg ezŠÐ ]ñ6, gîòiÑy¨ KZC Ù

&N ƒ vs§Å Ï0 + i ~$ +ZÐ Ï0 + i èg ¬ ]ñXì ÿF V˜ ì *Š {z *Š {Š ñXì **

zz VŒXì [ + c“R, -Z c* q Í]§ î0Ï7% »¬Ð ]ñXì @* ™š M F, KZ c* ÍòŠ W

Y~*Š x‹Z™ ¯Cc* M F, š Ã\WLZyZgzŠÆx ª òŠ W ÇA µñtV˜Ôì ** E E 4$ÿ¡Lÿ¡NågzZ}™wEZÃ]** G Xn™ÝqÙpÅ ïH3E kZx ÓƂf LZ ~]§ î0Ï7%¬ä V2ÏA(ÃVÍß¹Q~]§ î0Ï7%}uzŠ ë @*

µZñÆ V;z {zÐ qV;z ~ ªqCc* M F, š )vß X σ Ś M F, {°‡!* KZ

ˆ {zgzZÐ gxzøÌ~ ]§§zŠ ]ñi Z I{zXÐN Y {gxzøÐ ä™wEZ EE dš òzøt XÐ gxzø6, -I 4$ÿ¡Lÿ¡NÌ~ ]§ î0Ï7%]ñi Z 3G ÆyZ î>XE gîåÐ ïHE

X YYH7g¦» ZwJ{Š c* iÐTσZw+Zq -Za LÏ0 é58E + i ÅyZ³ c* Í{z ÂñY ç'M~ ` WLZgzZ × ~ ` WLZ sܤ /Z y¨ KZ G

KZ X ñY VJ -ÀLZ™g*Ð ` WLZ ì {z y¨ KZ ÇX Š H %Ï0 + i ÅyZ³gzZ

y¨ KZ~|„zԃà™yÅÀLZ~kZ }%b§kZƙ »Ã/~EŠŠzö X ñYc* Š?N* »y¨ KZ[x»ÃkZ ì . އkZ „zgzZì

66


w2Åy¨ KZ ½É ³‚dZX ñƒZa ~÷ZÛ ~1873 (Alexis Carrel) wP øm ZËZe

,Z6,. ^ Þâ »D zÃyZ~1912 X ZgZ ¦ /~k%Zz9»], PLZ äV,ZˆÆ½

X ðƒ@D +ÅyZ~ízÆyZ~÷ZÛ gzZ ZƒwÙZ »yZ~1944 X 5 ½É (Man The Unknown)x¥** y¨ KZ~ 1935[Âq -Z ÅwP øm Z ËZ e

kZ X ñƒ ù á3F, Æ kZ~ Vâ !* i ZX ðƒ w=¹ [Ât X ’Ð x ** Æ ³‚Ø{[Ât : ì –6, gî„gŠ äg ó {ûq -ZÆ kZ ~}g !* Æ[Â

ŠÆ'~}g !* ÆÏ0 + iÅkZgzZy¨ KZÐg ±Z :ì C™7 Ü»]!* This book sums up much of his experience of man and his life seen from the purely scientific aspect.

½É ~ ä™x¥|ÅÏ0 +i ã ¨ KZ wP øm Z ËZ e ~ [  kZ ÅÔ 312

x¥** y¨ KZ — HgH~ p ÖZ y Z ä V,Z ?N* » [  kZ KZç O X ìg x » ** (Man The Unknown)

C·_»[ÂkZ ÃkZìn绊 z ³‚q -Z ¨y¨ KZJ -V˜ ì @* ½É Æ kZ X¸ `™Äc* gŠ J -u ~(,wP øm ZËZe x ** » [ KZ ä V,Z Š z!* ½É 1™x¥ Âà ó óy¨ KZ ÷ ÷ä wP øm ZX Zƒ6,¯ Åyjóq -Z (ZX 3gVYx¥** y¨ KZ y¨ KZx¥q -Z ZƒkCÃyZXì Hw2Åy¨ KZ kZ eC:t ÃyZ·_»yZ1å

Ðg ±Z kZXì : L ÝZ »Äcx°ÅyZ ¸gzZXì ;g Y s§Åw2x¥)q -Z

w2x¥** —ǃt?N* 9{Š c* i »[ ½É y¨ KZ XìX » +®gzZa#x Ó¸ X 7X » wP øm Z ËZe sÜt (Goal The Unknown)

67


-u~y WaÆyZ {zÔì Hw2Åy¨ J KZx¥kZ1X ¶qx¥q -ZaÆyZC ل

Ãy¨ KZÐ w‚Vzg ZD Ù ì Ü ~„¸ yxgŠÆ w2ÅkZgzZ y¨ KZ X „g x¥)

•de `Ñ q -ZtX 5 7¼ ÃË ZÎÆ y jó~ y W1Xì ñƒ G V ZŠ¤ / u

X ñYHÄc* gŠ[Z j„»kZ 쟻»ÌZ ÅkZgzZì wZÎ (life defining)

X ìg| & + ðe ~ *Š Å ` WÏS w2Åy¨ KZ +®gzZa#t ìt ÝZ

KZ y ¨ KZ Z # Ôì *Š å** -Z *Št X 7„Š ñÐ }u{z~ *Š Å ` W Z q #

Ð ]ñ Z # Ôì Le ~$ +Z ‹§y¨ KZXì ¨¤ » *Š åq -ZÐg ±ZÆ]¡

*Š kS 1ì Le *Š ÅVÂäy¨ KZX 7„ eaÆË~$ +Z ]§~ *Š kZ Ŭ

X ^z»g òiÑ~ ä¯ *Š ]ä6,à *Š kZ

]Ñq ¬Zñ** Æb§ b§~

›Za y¨ KZ Xì g66, g ~ *Š sàW)q -Z {z VŒ 1ì Le *Š sàWy¨ KZ E E EI5¢ 5¢6,q -Z {zXì (perfectionist) ïHi4h½G {zˆÆV@Ã~g ‚1ì Le *Š ïH½G 6,6, gî E X 7„eÐ}uN» *Š ïH½¡6, VŒ ì @* ™Äc* gŠtsÜ w2Åy¨ KZÝZgŠqx¥)Xì 7y¨ KZ {zì x¥)q

ìt|

V˜Ôƒà {Њ §ÆnC ٠ԃ¨ÅV1ZpÆy¨ KZ *Š {zÔ~V/}uzŠXì EE N XnYaÆåB‚Æ(fulfilment)ïH3E.СLÿ¡}g7y¨ KZ &‡** # ì @* Yƒi6, gî ãZz ‰ Üz kZXiÿLE ل t C ðZ} .·_ » y¨ KZ Z A çkZ¸X ñYŒÌà AÅÛ{B‚ÆKÃt‘ªX ñYH~ÝzgÅYZ

sÜX Zg ‚t ì @* ƒx¥ ÂñY Hg¨Ð wkS Z # Xìi§4‚~ ÅÒÃÅKÃy¨ KZ%Çgt ‚à (creation plan)yö c™ÆZ} . ì akZ

Xì „g Y

Šp{zÔì (make) q¡q -Z áb§TÔ7Û{Šp{zÔì t‘q -Z y¨ KZ 68


'!ÆÛ{aÆ+ YÃ|Åy¨ KZ~ªq+ZX 7(maker) ú ™KZ Û{ b§ÏZX $ ËY Å7ôÂÅá%äYÃ"µÆbZXì ~gz¢ 'YÃ

Åy¨ KZ%Çgt ‚Ã'!kZX 7e** ™ôÂÅy¨ KZ%äYÃ'!Æ

b§~g7 qC وÆKÃ'!kZ pXì Sg û. އ** $sÅ kZgzZ Ï0 e + i :ì g0* x £9CZqC ÙXì CY0û. އ

Everything falls into place.

*Š Zh q -ZÃk Q Ô._Æ '!LZ ä áZz ä¯ Ã *Š kZ ìt ÝZ

~uzŠX TgˆÆäƒZaë~T*Š {zq -ZXìc* ¯~^Å (pair world)

]ñiZIq -ZÔ {zŠÆÏ0 + i 㨠KZb§kZX DY ˆÆ]ñëV˜*Š {z

ÃV⨠KZX (post-death period)i +c]ñiZˆZuzŠgzZ (pre-death period)i +c ÃÏ0 + iÅkZ äkQ1Xì H Za ÐwÅt‘~$ + Zq -Z äáZzä™Za Æk Q $MgzZgzŠ]ñiZIXìc* XgzŠ]ñiZ å›E Š™„~VÖ%zŠ

]ñgzZì ˆð¯ 6, gîÆ (testing ground)x£ ›âiW *Š Ŭ Ð ]ñ ?MÄZ¥ZŠ *Š ÅˆÆ ˆð¯ aÆ<èa*Š {Š ñX6, gîÆ(world of reward) YZ çEE

c* ÍXì ~]gߊzögzZ³** qC ÙVŒXì Ýq ~Š ZiWÃq -ZC ÙVŒakZì E I 4 45G$Z¦ ~gz¢g”ƶŠ<VŒXì(examination hall) w; èEjG /Z»nq -Z*Š {Š ñ

%N1 Š ñy₠X 7Š ñVŒ {z g»gŠ ,q dZ aÆ ägZ¦ /Ï0 + i ]äæF I4E 5!Z¦ /Z X σ Ï-â sÜÃkZ Âìe ** ™yÅÏ0 + i[£KZ D¨¤ ðÃg0 +ZÆw; èEjG X T e** ™yÅw[£LZ~*ŠÅ<{Š ñ ì„gƒÃVÍßyZÏ-â ¸

*Š [£KZ~ *Š ]ñi Zˆ{z ì ** ™ HÊ% c* ]gúË~ *Š ]ñi Z I X}™wEZ._ÆAÅÛ{Ã~Š ZiWKZ{z ìt[Z »kZÔn0* (desired world) 69


Ù¼ C A t Xì ¼ A x ** »Tì ð¯ *Š åq -Z ä Z} .aÆÏ0 + i]ñi Zˆ E g »gŠ y¨ KZ,Z à Z} .aÆ äÎ ~ ¼ A kZ Xì ïH½¡6,gzZ sàWÐ g ±Z

g £ ðZ} .Ã\WLZ òŠ W ~ *Š {Š ñX Vƒ IZÆäY ñÎ ~ *Š kZ ż A

X ÇñYc* Î~*Š ~g £Å¼ A {zÇ}™ (qualify) ðcZÃ._Æ

Z} .ƙwEZÃV6&6f KZ

+cZÃt vß{ztX yÊ%gzZ]gú[

Ã-6,Å Z} .) X ,™Äc* gŠÃðC™ WC Ù!* Ð yjó~„ X ,™ÝqÄcÅ %MÆZ} g »aƶŠ ~ »e ðZ} .Ã\WLZŠ z!* Æ~Š Zi W X Fg *æF .™hg

„z ÌB‚Æ VzuzŠ X ,™yÅ ,µg0 +Z LZ~ ]Ñq t X N Yƒ X¸T eB‚LZ{z ,™nç¹ÜZ

6,g £kZŠ% c* ]gú Xì (criterion)g£¸ Ô ._Æyö c™Æ Z} .

:}g7 6,g £kS vß gzZXÐN Y ñÎ~¼ A ~$ +ZˆÆ]ñ{z,F, Z}g7

gzZ ]‹aÆyZ V˜ÐN Y ñŠ wZe ~ (hell) 3~$ +ZˆÆ]ñ{z ,F, Z µZñÆ*Š Å ` WäV2ì R»VÍßyZR»¼ A ÿL 3XZX ǃ:¼gzZ ZÎÆÏ-â *Š {Š ñ ì R »VÍßyZ R »3ÿL 3XZgzZ H (avail) wEZà (opportunities)

» (missed opportunities) µZñxzøR»yZXn™: (avail) wEZ õZñÆ X Çñ0* gZŒ Û R

A çÆ! x» ~$ +ZXì @* Í{ i ZzgŠ Zg vg !* -Z sܵñðà ì @* q Y¹

»VÍßXX 7ÑZzYg !* ~uzŠ ÌÃ˵ñt VYXì „gŠ b§~g7 w¸t ~ åÌ{zÇñ0* gZŒ Û R» (opportunities availed) áZzä™wEZõZñR

ǃR» (opportunities missed) áZzäÅõZñR»VÍßXgzZǃaÆ X ~$ +Z Ì! x»gzZσ~$ +ZÌò » ** aÆq -C Ù Z ~A çkS X ǃaÆåÌz { 70


y¨ KZgzZ Z} . Yß 0* Z`ZXì CYÅ~SZ Åy¨ KZ Æ»e kZXì »eq -Z Yß 0* Z`Z

Æ ~SZ kS Xì ˆÅ ~SZ -ÅJ -[Z™á Ð äâ ix¥+F,*Š Æ

~]¡Åy¨ KZg¦» Z} . ìt ]!* ëZq -ZÐ ~ yZ ðƒx¥'!*)g f

*Š kZ™á Ãg¦ÆZ} .6,gî›Za Š%C ÙgzZ ]gúC ÙXì „kB‚ÆðZ e $. X ,g Z ¦ /Ï0 + iB‚Æg¦kS

g66, gî~gÅ)c* ~gÅ{zX D W~

ÔôÂq -Z y¨ KZ Xì ]gz¢òiÑ q -Z Å y¨ KZ Z} . ì @* C·_h +' × Y°L *Š ÅŠæ Šg S LZgzZŠ z LZ ì Le {zXì (explanation seeking animal)yZ³

y¨ KZ b§ÏZX 7eôÂÅkZ%äâ ÃZ} . ì |q -ZtgzZX}™ôÂÅ

ÜZ} .sÜÌ°ˆÅkˆZ kS Xì @* ™kCZg–"Ã\WLZ6,¯ Åe $ŠzöKZ (unfulfilleddesires) V¼ Zpx Ó** y¨ KZC Ù ì @* C/ŠXì CƒÐ+ YÃ

-Z q

mºLZ y¨ KZ Xì $ ˃yZ ŊÃkZ)g fÆ Tì Z} .sÜt Xì ƒ ~

X 7ðÃgzZZÎÆZ} .Ìkgλ¢kZXì Le ~(conviction)¢6, ¯Åo

^ CZ s§ÅkZ™ƒt{z @* ì g»gŠ: ¶ Kq -ZaÆVñ¤ / uKZÃy¨ KZ ل ©X C

Xì @* ƒÝq)g fÆ}oÆZ} .sÜÃkZÌ: ¶ K tXÇg ~g Y

… â ÃZ} .6,gîË: ˊ%gzZ ]gúx ÓÆ*Š ì @* C·_ J E $ { z Âì @* W (crisis) ømZ™ ðÃ6,y Z Z # ì w qt Ì» VÍß (atheist) Z} .æL¾5! ðà »Š% c* ]gúÌË~ A çkS 6,gîx¥X

71

0Zg å Ã Z} .6,gî: Zg (Z " X 7Y ]Z


~Z} . M7VY³{zÃkZ Âì ‚ rg {o~Z} .¿C ÙZ # ìtwZÎ[Z

ã éE &Og {z ì wqt » y¨ KZC ÙÌñƒ … â à Z} .Xce N ~ ]gßÅpg {o Ýq (peace of mind) yj6fÃkZ Xì xzøÐ (divine inspiration) kˆZ ~ VsÇÌáZz äÎ eg1 » (We trust in God)

ÆZ} .

pg ¢6, n Z} .ëX 7

D™kC{z1 … â ÃZ} .vßX xzøÐ ÚÅ䙆R, ~e Ç

Æ+ â ÃZ} .X @* ƒ7ì‡(communion) *g »yZB‚ Z} .~V70 + iÅVÍߊ z!* X ïŠ7ð3Šg U* WÆ(blessing)ØgÅ

.)6,x ** ÆZ} .vß ìt : G (associate) hZzÃ\WLZÐ Z} L »kZ

ÆZ} .)Ë: ËÃ\WLZ {z n1 … â ÃZ} .ë

ë {zÐ y!* iX Tg

X TgñƒKhZzB‚

(Sun god) @ * -Š `gÎðÃXì ñƒ ñè(Å Z} .Ãy¨ KZ {Š% c* {0 + i ËðÃ

Tì ;g™{z6,x ** Æx2‘ðÃXì Zƒ“Z~Vƒ Z} .‰ (Moon god) @* -Š0 +egzZ :ì @* Y¹ ** ƒvs§Åy¨ KZÐZ} .»}Ç —Ã

Transfer of seat from God to Man

& » Z} vß¼ b§ÏS Xì ñƒ Œw åME .à (law of nature) ]¡ È⠇ ðà E Lk$ â :ì @* ƒ^4Z vague q -Z Z} .~TX ñƒaÃZ} .§¦(monistic) ë5H X {)zÔnYHì‡*gÐTŠ zxðÃ

~uzŠ ÂñYƒ bZ e ßÐ t · ZgzZ ,™bZeà Ë6,y¯8 LZ \W¤ /Z

` W¸ X (This number does not exist) :7Š ñ t ÏñWi ZzWt Ð s§ X 7Š z ðÃ~ |»X ìgg å ÃV 72

+Z6,x ** ÆZ} .{zXì wq » VÍß


X (This god does not exist) 7Š ñZ} .t ì ;g Wt[Z »g åC ÙÅyZakS ~A çkZ{z¤ /ZXá{^ ,YâçLaMiZ»A ç}g7kZòŠWC Ù ìti»ZkS

~Tì ** ™Äc* gŠÃ^åsWÄkQÃkZ Çã6,Ë kS {z6, gîDÂǃ {¤

Š%gzZ ]gúC ÙXìX »Š%gzZ ]gúC Ùt X ñYïÃòŠ W~ ]gßØ{ KZg¦» Z} .

ÝqÃkZ {z ò} Æ+ â ÃZ} .1Xì ñƒñ¯Z} .CZÃZ} .Ë: Ë6, gî~Š NZ

KZC ÙX 7 pg: {o6,Z} .ZaÆkZ ì Y™kCt Æ"ŠCZf LZy¨ Z ÒoÉì7» (lack of belief in God) (lack of result of belief in God)Y:³»} .

Xì YyY Æ"ŠCZ f LZòŠ WC ÙÃTì |ËgE-+Zq -ZtXìX » E G 4 kZ t{zgzZì Yƒ„q -ZsÜ: L e»tÛ @G&gzZ {o kS yxgŠÆ{oî0E Æ}o ǃt6, gî~¡~ªq+ZXƒ3g¯{oCZ6, Z} .)Ë6, x ** ÆZ} .ä

X ǃ7Ýq³»}oÃòŠ WŠ z!*

~„yZXì Hx¥[Z »kZgzZì Å a^g6,ZkZ äk°eZÐ ¹ I$E HM L ÁŠŠ !* Wg©~ 1904 äV,ZX ñ·œ0* ð38F $» ög ËZe àXCc* ½dZq -ZÐ

ìtXÝZ~A çkS ÷ ÷î¶t{zX åc* C[Z {Š™Äc* gŠ CZ~)·,q -Z~

+ â ÃZ} .„q -Z6,gî~Š NZp ¤ /Z {z ñW~ *Š < Ø Zè ¬Ð ~{~œ,‚ &¥gzZ »yZ~ äâiƈ1¸áZz kZ ZƒtB‚Æ< ØèC ÙX e {g: pôïHi½H

X m{g:pô½¥gzZÅ< Ø ZèyZ~A çÆZ} .gzZŠ HƒgD»~pg¦» Z} .~

b§Å< Ø Zè}uzŠp¤ /Z ÌxsZX Zƒg¼»xsZ~wzZ ,¥Æ~œ,‚ &¥gzZ »kZ ìt Ú~i q kZX ;gpôb§~g7 ïHi½H ÐZ ÅxsZpå< Øè q -Z

Xì Š H{gxsZsÜ~ .â x»+ YÃ}o„gŠÆZ} .aÆc¾Åˆ[Za 73


[ZaÆkZì e 'YÃ}o„gŠ~A çÆZ} .gzZƒ{¤~nçkZ òŠ W

X ó ó7Š ñ(choice) [NZ ZuzŠ ðÃZÎÆxsZ

Û{»]Ñ»gzZy¨ KZ„zXìq -ZZ} .Ô._ÆyWŒ Û Xì [ÂpôuZzyWŒ Û G M ggzZÚ Š {zXì {0 G + iq -Z Z} .Xì (Sustainer) x ðG3O¢»Ý¬}g7 {zXì ´ â gzZ

{C"KZZ} .Xn™×„ZgÓZ', ÐZ} .{z ì e aÆy¨ KZ(C ÙgzZœC ÙXìÑZz

(pre-death period) gzš]ñi ZIZ} .XìÑZz䙰ˆÅ¶C ÙÅy¨ KZB‚ÆV!¤

y¨ KZ Z} .Xìg ÇŠæ »y¨ KZ~µ%VâzŠ (post-death period) gzš]ñi ZˆgzZ

$Z@)g fÆVz9LZÃy¨ e KZ~A çC ÙZ} .Xì: Z { åZ »yjgzZ5aÆ

Xì @* ™ë ZÛ

Xì (Sustainer) x¶ » kZgzZ (Creator) Û{ »y¨ KZ {z ìt ÚÅ Z} .

u ~y WÐ VÂgz¢Åy¨ KZ {zXì }Y b§~g7 Ã:â Åy¨ KZ Z} . ì (Z6,¯ kS

}Š¼ƒ{zÃk QgzZŒÃA çÆy¨ KZ{z ì . އkS „Z} .6, ¯kS Xì¸!* J

£zGËZÎÆkZXì Y0Z} .»y¨ KZ Z} .ñZ¸Xì ]gz¢Ãy¨ KZ ÅTn

Xì Š H¹Z} .ÃTn™Zg7Ã]gz¢kZÅy¨ KZ {z 7Ýq‰ ܤtà 4h!» Z} 5MG ÆZ} .¿ðÃ)gfÆTì ~ .â uZzyWŒ Û Xì sg ¬åE .ÏZ yWŒ Û &‡~}g !* Xn™Ýqsg ¬Š OZ ÿLE V,Z ì ~Š „ZÍÅ]!* kS

2Ò$gzZ çEE 2MÒQ$L .G .G Æ"Š CZf LZ ä Vâ ¨ KZ çEE

„g™lˆ]¡ÅyZ HÝqsg ¬{z » Z} .ä V,Z~ kZgzZ H·_»yWŒ Û ä

ÛZ »]!* kS ä V,ZX ¶ [Z »Ô ãzg0 +Z ÅyZ ]Zg¦}uzŠÆZ} . ì HgZ Œ

VZg åwŠ »yZ Â** YÃZ} .§¦ñƒbŠ~yWŒ Û äV,ZZ # 1X¸ìg07 74


XìŠ ñ fulfilmentï»aÆ,ÅyZ~Tì Z} .[£{z»yZ¸

kZÃy ¨ KZ < Ø ZèÆäâ iC ÙX 娤» Z} . Æ]¡KZ y ¨ KZ »äâ iC Ù

pgpôÃkZgzZ™ÆV1Â~äâ i *Š1Xìg ï ŠD» Z} .._ÆÔÅ

g »y WX g: pô~ ªq ÝZ KZ Á Ièt a kS X å ¯ 7x  æ" »

¥gzZ KZ yWŒ Û Zƒet6,¯ ÅxÈZ mºX Zƒg¼»yWŒ Û ~i¸WÆ~œ,‚

gîå~]gß ·_»yWŒ Û {zƒ¨¤»yÅÏ0 + i KZ Ì¿ [ZX ñYƒpô6, X 7eyÇÅwLZaÆy¨ KZË%ÆTìY™Äc* gŠÃZ} .kZƙ

75


˜R »y¨ KZ ~g7 KZÃkZ ìŠ HH Za ~ ]Ñq,ZÃy¨ KZ Ô._Æ yâ ‡Æ ]¡

òiÑq -Z»"µ!ÆÛ{ôggzZúÔ._ÆkZX} 7, ãgZ¦ / ~VçÏ0 + i %NkSÆÏ0 XnXÐkgÃúæF + iÃ\WLZ{z 7gŠ ‡6, kZy¨ KZÌðÃXìz ì akZx Ât X z »" µ!ÆÛ{úz ôg~ Ï0 + i Å *Š

Æ{ Çy JZ { zÉ ˆð¯ 76, gîÆ{ ÇHa}g v*Š {Š ñ ñYc* ъŠ c* ÃòŠ W

ÆwZjZ¹ZX }g ¦ / Ð wZjZ ZòŠ W @* ì akZ *Š {Š ñXì ˆð¯ 6,gî ƒêt y xgŠ X 7c* ì. Þ‡Æ äY ñÎ ~ *Š ~$ +Z ż A ¿ðà ì @*

ƙµ ZÃkZ ì . އkS { z}™7: ¿Šg[£gzZ 9y ZgzŠÆwZjZ y Z ¿

X ñYc* Š wZ e~ä{} hÃÆ3 GG i!MÌ~ *Š Cc* ©OI Z} .pXì ¹!* g2$ +wq‹gßt Å (toil) ï ¹F, {Š ñ

LZƙ7¿ŠgßgzZ D 0* 7™ÃÎâÅkZ vß6,¯ Å ~¸" Ð '!Æ D™" $U* y¨ KZ (Z ~ÃÅ Z} .Ã\ W

Ã\ WLZ { z1Zg ¦ /Ð kgÃÆ y JZ

X e™: [x»

² Æ } úŠ LZ õÑ£N }g ZŠ Z } (,} (,™á ÃZkZ ~ äâ i {Š ñ O ÃòŠ WƙÿŒš!à aΩ⠊ ªX D™x » » (de-stressing) ;7Z ~ e Ô._ ’ kS X iÇðûZ : Ôì (anaesthesia) k , yÿL) zz»nq -Zt1X ** ™ «yj E ! 4 5 A Gö7Zì {zgzZÔì q G 3.E X (stress management) ïHE -ZsÜiÇ»Z Ã\WLZ ÒZ {z Tgg D»¤~Ï0 + iKZvß ì {@xx ¬q -Zt

Åä™ß§c* ÍtXì @* Y¹kzu¯Îc* Ö} # .㨠KZÃT f e™w'~qk Q 76


X 7¿Šg[£gzZ9»wq]gßÅ ó ú ó ÷ ÷Ì{z1ìÛD + -Z q dš{zÐg ±Z kZgzZì # -I Xì ¿p°. އq -Zî>XE Ö} .㨠KZq -Z kzu¯Î -Zg0 q +ZÆkZ ÂñY ¬ŠÐ ÚF, ë Z Å '!Æ]¡~}g !* ÆÏ0 + i1

~kzu¯Î{zQgzZì @* ™/Š»¤Ë¿ <g¨Xì ZƒÖ U[£) —

ì Cƒt ~¿q -Z ];ÅkZXì Cƒ H];ÅkZ Ôì @* Yƒw' Y ( :} 7, ×:ÃVzuzŠ {z éG 5½£NEä~¼ Let no other suffer what I have suffered.

-Š 4, q Æ kZ Xì &nç » *Š 'ÃA ç}g ‚ òŠ W ì CC ];t

X ñY c* ¯(¤" à *Š ìt x » Z(,Ð ƒgzZì ¤Å *Š sܤ

X 7„à Zz“ W§ZzVŒ{zakZÔì s ÜÆ'!Æ]¡aÎt VÑq

$9Ð kZ òŠ W ì @* ƒa kZ {z ƒ/Šg ZÎp ** ðÃÃË~ *Š ÌZ #

Ã|kZ {zXá YÏ0 + i Åx Zg WÌÃËVŒXì *Š ÅyJZ *Š {Š ñ }™Š c*

ñ›ÃgÅkZg0 +Z LZ {zXá $Ð ]!* ŠtÆ*Š {z ceÃy¨ KZX 7à Zz

Å]§§zšŒZ Ï0 + i[£KZ= X 7à ZzY Ï0 + i[£KZ= ~ *ŠŠzökZ

Xceã™lˆ~*ŠŠzöÑ

{z Ô}™Š c* ü A Å *Š ‹Z òŠ W ìt $9»]!* ŠgZÎp ** ~ ªq +Z

~$ +Z ÅÀ={zJ w~*Š èg ¬Å ` Wä~¼ — }™g ZËà aÎkZg0 +Z LZ Let me not suffer in the Hereafter that which I have suffered in this world.

:} 7, ×:~*Š

ò » ** Å *Š {Š ñä TX ** Tà *Š ~$ +Z ~ *Š èg ¬ ä Tì {z [x»

X 1™Äc* gŠi Zg »!x» ~$ +Z Å]§§zŠŒ Z~ 77


~ ó óú ÷ ÷y¨ KZC ÙVŒ ì c* ¯ ._Æ ',Z q -Zà *Š {Š ñä Z} .

-Zt s§~uzŠXìg σ u0* Ð §*Š ~uzŠ à Zz äWˆÆ]ñ ì |q

ÅK:ÃTìN~Š ã C{z ¸~}g !* ÆÏ0 + iX ÏA ÃVÍß{h +IÆZ} .sÜ

X DƒZab)x ÓÆn{gÃèÐzz :MÅb) 㨠ŬР]ñvß ìt æHE KZ x Ó Â¶ Š~ Ýzg ń!kZ 7Š ñ„]Ñq{zÔ Æx ÂÆ]¡VŒ Z # T e** ¯¼ A KZ~*Š ì$ ˃7~9]g qðÃ6, zZÆw Š c* $g b§TXn ¯¼ e A KZVŒ¿ðà ~¡Z # gzZXn™yûH CZ VŒ{z 7et aÆË~ *Š {Š ñb§ÏZ ÃLZ™ƒg D »¿è œg tÆnZ{z Âì @* ƒgezŠÐ ò » ** kZ òŠ WÔ Æy⠇ Xì © 8wZe~„nh +' × » Ï0 + i KZ {z Ô ._Æ kZ gzZ }™s Z ‹Z » y⠇!kZ òŠ W ì t 9 ** ¯ y¨ KZ [£{zÃ\WLZ ~ *Š {Š ñ —ì q -Z sÜ/µt X ñ¯/µ ]ñÔ._Æ'!Æ]¡X ñ0* gZŒ Û »¾ZŠ~¼ A ~*Š ňÆ]ñ X¼ A aÆy¨ KZ~ *Š ňÆ]ñgzZ Ôì ® ) ¤aÆy¨ KZ~ *Š ŬРX 7® ) ¤~¼ A §zšgzZÔ7¼ A ~® ) ¤gzš

78


( E £ N Õ × {z ä D Y ñŠx ** ZÆkZì ZƒòZg~*Š ~g ‚×Cc* ¹F,~äâ i {Š ñ H E 4&ÚZ Ô×s ç.H 3.-G 9{Š c* i1X {)z w×y7zÔ×° Ô×ïHE G2!Ô×%-+Ô×yg e ⠗

X×{z>ì {zgzZì q -ZsÜx ** »kZ6, gî

~ {z>Ãy¨ KZ6,äe } (,¹ ì Htg!* «~ äâ i {Š ñä×kZ

~Ï0 + iÅkZ b§kZXì Lgw'~Vzq55ÅnZy¨ KZ » ` WXì c* ŠwZ e G GLG ©G3©8{z @* W7„µñ{z XnaÎ~}g !* ÆdZ ï # ¸ Dƒ]Ï,ZÐ ¹ k0* Æy ¨ KZ~ äâ i *Š Ð q'{z Z

{zX å@* ™g¨6, |ÅY âZ {zX å@* gZ¦ / ~lˆÅe $s{zÃ]‡zZ à {yZX å@* ƒà {

¦¡Åäâ i {Š ñ1Xn™ÃkZì |dZ úÆ*Š ~C Ùª å @* ™ÒÃ

i ÚZ s§KZÃy¨ KZ äVñ¤ / u 6,]ÑZÎp!* {Š c* i[Z Ìk0* ÆË ì 1é{Š c*

X 7‰ Üz»ä™g¨

Å b§¾ŠÅ VÂgz¢ ~Š â ì t wZÎq -Z ~ }g !* Æ Ï0 + i 㨠KZ

ƒtÑ »kZX å ‚ rgwÅwZÎ{Š ‚q -Z wZÎt ~ äâ iÔX ñY Ï0 + i å @* Ï0 + i åwZÎt¬X c* J (, {Š c* i¹ÃZkZ ä×h +] .1XnYHë ZÛ Ã]gz¢Å

H0œ Š / %ÝZ »zÂwZÎt ™| (, ÐWˆÆkZX N Y ÅÝq b§¾—œaÆ

àJ -VŒwZÎt™| (, ÐWh +' ×X ñYHë ZÛb§¾Ã(luxuries)HÆÏ0 + i

{Š c* iÐ {Š c* i b§¾ÃV¼ Zp 㨠KZX ñY c* ¯ ¯6,{Š c* iÐ {Š c* i b§¾ÃÏ0 + i

bZÛ ÅVâ ⠂ ~Š â Æ s # Zg sÜÏ0 + i ~g7 KZ ä y¨ KZ™ VVŒ X ñY H Zg7 E ! š {z c* dÎaÆä¯ öW - !* {Š c* iÃÏ0 + i {z ;g: „‰ Üz » kZ k0* ÆkZX ~Š Î~ 79


Xì ¹×{z>Ã×{Š ñäë6, ¯ÅTì wq]gß{z¸X}™¼aÆkZ

XÑ » Ï0 + iì ZuzŠgzZ Ô]gz¢Å Ï0 + iì q -Z X

U zŠÆ Ï0 + i 㨠KZ %Nq bŠ J(,{Š c* i¹ y⠂Æ]gz¢ä kZ ìt U ZæE -Z »V¶F, Åäâ i {Š ñ Å]gz¢zÂ~g ‚Åy¨ KZ [Z Zƒt³»kZX c* Š ¯ úlp{Š c* i¹ÃVâ ⠂yZgzZ

Æ ]gz¢X 7à Zz äƒ »L ˆƒ D{Š c* i âZ „zÅ]gz¢X ˆµ6,Vzq

{Š ‚P ŠÅ]gz¢~ äâ iÔX Š H0¼ ƒaÆ y¨ KZ „ w”» Vâ ⠂

X Cƒ7„»L{z ì ˆ| (, {Š c* iâZ„zÅkZ[Z1Ô ¶CYƒÐVzq

xi Z%-+x ** »TÔì à™g (Z]gßÅ< Øèxq -Z[Z ä]gz¢È⠂ ©!k0* Üz »WÎ6,wZÎÆ]§ åL}G ‰ Æy ¨ KZ Ë[Z ì Zƒt x Z ™»kZXì

ÅyÒb§kZ~Âq -ZÃwq]gßkS Xì Š H0Âkâ â ** -ZÑdZ[ZX 7 q

dZ Å+ M¨ KZXì c* Š™g6aÆë6,RãZ³Ãy¨ KZ äxi Z%-+h +] . ì YY

Xì ‚ rgwÅÂszc)q -ZaÆVÍß[ZÔ 6, R

KZ 7 ~g ¸ Å w q ]gß kZ Y »g Z 6f » kZ ì ~ 7,´ Š t à y ¨

yZ ì ;gƒwqt »Vâ ¨ KZ x Ó ã½` WXì Š Hu¥ (intellectual development) ÆyZ¤ /ZpXÐ,Š ð3ŠC Ùâ [p~ kZ {z Â< ]!* 6,qçñÉz6,ÆyQÐ

-Z\W c* q Í ÇƒkC(Z Â< ]!* 6,]¬çñ㨠KZ}uzŠ {z´ÆqçñÉz6, %N{zC 6f pÐ ,Š ð3Š Þzg æF ل Ð g ±Z ãKX ìg™]!* Ð y¨ KZ yZŠ ** $Mq XÐVƒx¥y¨ KZ** ðE -Z{zÐg ±ZÆg£

kS Æ× ãZ³X ǃ: ß {zh +áÂñY c* Š x ** »× ãZ³¤ /ZÃ×%-+{Š ñ

6 ä1 6fÆ nq -Z Š%gzZ ]gúÆ äâ i {Š ñ ì ZƒæW', ³™t » rzÛ Y/² X õG{g™ƒg D» (intellectualdwarfism) 80


{zÐU}uzŠ1Ôì „gï[p ÂZ½ãKÃkZ ìtwq »y¨ KZÆ` W

ìt ]gz¢«Åy¨ KZ ` WXì Š H{g™ƒg D» (intellectual starvation) ‘Ã6f

ñYc* ¯. އkS Ðg ±Z ~gÅÃkZX ñYÑïC Ù!* ÐyZdkS ƺÃ6fÃkZ E ! {Š c* i {zXn aÎ6,ë›} {Š c* i {z yZ³{zXn ¯ œ / %»zÂKZÃ]¬çñöW -š !*

XÑ ë6, RÅy¨ KZ™ƒ—ÐRÅ

%-+ÔZuzŠgzZÔ¬ÐrzÛ Æ×%-+Ôq -ZX gzšzŠÆõg @* 6f Åy¨ KZ À &ŠB‚ÆðZ XˆÆrzÛ /ŸG y¨ KZ¬Ð r zÛ Æ×%-+ ǃx¥ ÂõG Æ×

gzZ d+4~ äâ i kZ X ‰ÅÝq VªF, {Š c* i¹ ~ yZyÆ [Š ZgzZ Dä ˆX ˆu¥ ¹F, Å[Š ZzD ZƒtˆÆrzÛ Æ×%-+1X N W~Š zÁÂ! Š Z

g £dZÐg ±ZÆ[Š ZzD ì YY1x ** »[Â+Z ËЄÂ~gzŠ kS Æ

XƒˆÅg »6,

Ãb‚ ~ì Ð rzÛ Æ×%-+Xì àJ -b‚Špnç » tÛkZ „Š', i Æ×%-+1Ô ñƒZa q ⠊ ÿL 3XZ} (, } (, ~V‡Æb‚X ¶ðƒ¹F,

x »6,]¬çñyQ F, {Š c* ib‚ ÿL 3XZ [Z X ˆu¥ ã½¹F, Åb‚ ~ÃˆÆ rzÛ " Z Lg â ~b ˜Z ÅÀ` W ìg™ 5G pgwÅxW (marketable) ÿE X n ò¤ / u ~Š OZ Å nq -Z F,{Š c* i b‚ [Z 1X ¶x ** » ïdÔb‚ ~ gzš Ô

Xì ˆ{g™0(comercial activity)

ÙXì Š C Hu¥ ã½^ » ¹F, 6fgzZ d ì Zƒ³7 - ˜t »wq‹gßkS

X M7}Š z!* Æä™lˆy¨ KZ Ç1 D WÃDQ º y¨ KZ úlps§ #q /E Ô ÏñY{g™0k»nõG -Z ~Š !* W 㨠KZ:gzXì ~gz¢e $.Ü$ +Ãwq‹gßkS

^~k]Æ]¡yZ³Æk B CgŠ ǃtÛ tsÜ~kãÕgzZkCgŠ 81


G XÐ,Š ð3Š DQºyZ³l7lp~kÆy åO)'gzZÔÐVƒìgQ

/xÐ}uzŠq -Z {Š c* i¹ Ÿ»yZ³gzZ y¨ KZ ì @* C·_»Y »gZ ›Ã

Æq -Z x  »ÇðZ½X D Y ñ0* ÆnV7g0 +ZÆVâzŠ wdZ ãKXì

zŠy¨ KZgzZÔì y¨ KZ ÑZz½ÐVƒ 0* g eyZ³ c* ÍXì Ìg0 +ZÆ}uzŠ „zìg0 +Z X yZ³ÑZz½ÐVzc

C·_»];Xì @* ™7k , ¦Zq -Z·_»];1 ~g ‚y¨ KZ ì @*

L » w ð]Z kZ Å y¨ : KZ Xì ‚ rg wÅ t‘ð]Z ð•Z q -Z ~ ]Ñ»

]Ñ»É Ð ]** Z³sÜ:Ãy¨ KZ r ⠊ »y¨ KZXì r ⠊ »y¨ KZ {zgzZì q -Z sÜ KZ r ⠊ »y¨ KZXì êŠ ¯ Z6, gîi ŸÐ Vzq x ÓÅ q OË{Š c* iÐ ƒÅy¨

Ãq ~uzŠ ÌË~ ]Ñ» Wz ì êŠ}Š wi Ÿ+Z q -ZÃy¨ KZ r ⠊t Xì

X 7Ýq

ã½ÃõzO 86fÆkZ1c* Š¼ ¹ÂÃ{ ãKÆy¨ KZ ä×Æxi Z%-+ O Š™ÿŒš! @* ¯ y¨ KZÃy¨ KZ „z6ft Xì Š zÝZ »y¨ KZ „ î~O 86ft VÑqX c* Xì yZ³sÜy¨ KZ%Æ{6fXì

X ñ Y ð` q -’Å+ M¨ KZ û §Z ` W ì ]gz¢aÆ ä™gzŠ ÃökZ

kS Ãy¨ KZ X ñY c* ¯ y¨ KZ {g !* zŠÃy¨ KZX ñY c* N* ßs§Å]¡ÅkZ {g !* zŠÃy¨ KZ 6,5 ZgÆ Y »gZ 6f {z X ñÑg » ñz',Ã]** kZ 6f LZ {g !* zŠ {z ñY c* ¯. އ

X ñYƒ^Ĥ / u{g !* zŠ

82


]y WgzZ Z} . Dš! g¦. އ** t ì§Zz ö- !* {Š c* i ÚZ]Ñ»Xì ]o»Û{~\WLZð

Z} .!* õZa a }g ø ~ A çkZ ìt |Xƒ ˆ0 {z% ñ¯ Æ Ë ì Xì ~]Ñ»Š ñ)c* ]Ñ» Z} .!* [NZ ÇÉì 7~]Ñ» Z} ."gzZ]Ñ» a}gøgzZX Ç} 7,'⠊ ñ)Ã]Ñ»Šp… Â3â :Ê zÆZ} .ë¤ /Z VY

X 7„eÐ}uõZa(Z

The choice for us in this regard is not between universe with God or universe without God. This is not the choice. The real choice is between universe with God or no universe at all. If we say that God does not exist then we are also compelled to say that the universe does not exist. But the universe is too obvious a fact that we are not in a position to deny the existence of the universe. So we can not deny the existence of God.

D! ]Ñ» ö-š !*

(mathematical mind)r ⠊ CMc* gq -Z Û{ »]Ñ»

28E¾u .G å ¹ä çEE

D! »kZ ì ]o»]!* kZ~\WLZ {z ì ö-š !* {Š c* iâZ *Š ~g ø ÇV¼~Xì

Æ x Z LZ Y™7ðÅ *Š +Z q -Z Û{ (Z Xì ‚ rggÅZ » e $sÛ{ D D ! ! ]Ñ»X}™ðÅ]Ñ» ö-š " q -Z Û{ ö-š !* -Z ì e** q t Xƒ³** Ðg ±Z *ŠgzZ q -ZaƊKZ {zXì ³** ~ªq {Š ñKZŠ z!* Æe $s~g ‚KZ Xì ¹ *Š Å]y WäVz9ÃTì *Š {z¸Xì ¨¤Å

]y WݬXì§Zzdq -Z b§~g7{zX 7]!* Å}osÜ*Š Å]y Wt 83


ÃVzq x Ó~uzŠ ~ b‚6,g £Tì YY H" $U* 6,g £dÏZ ÇÊ zÆ ]o³‚

Xì @* YH" $U*

Æb‚{Š ñXì Hsz6, 4‚ ce 'Yt¬Ðƒ~A çkZ

ƒÝqzgŠ » (certainty)Œ~A çÆq Ë ì 7t sz6,4‚Ô._ &‡ ** +] .X 7e~ }g !* Æ q Ìˌg ïZ ÿLE » nkZ X ñY Æ ñ³‚h

܌ Û» kZ ì t ** $U*(probability) ykZ c* " Yƒ " $U* 6, gîd» q ËÔ._ @* Y ** â a kZ sÜÃyZì @* Y ** â 6,gîÆ î*ÐOh!Ã]c* ÃX~b‚h +] .X ñYƒ Xì Š HƒÝqD¬»äƒµZzÆyZ6, RCZ@x t: Ԋ Hƒ" $U* ykZ »yZ ì

Xì wVq -ZÅÎâÏZ'â |g Ú7ZÆVZ G X ǃ ** ™wEZÃåH£-!4‚î*ÐOh!ÏZ …ÌaÆ+ â Ê zÆ]y Wݬ G 7(Z ë6, gîd VYX 7„gŠ6, gîàßZ ** ™wEZÃåH£-!}uzŠ ËZÎÆkZ G Æ ]y Wݬ Ô3â (valid)wëëÃåH£-!4‚T~ ]5ç}uzŠ M h™ G X ,Š™g ïZÐwEZÆ åH£-!kZë~}g !* wßZd&

Æ(scientific method)wßZ d&~A çÆb§kZ Ôì x¥ 6

:& ¤gzZÔ {@xÔ£zG— tY Z bZ{zX Y Z bZ&

Hypothesis, Observation, Verification

Dë ÂñY HwEZ ~ A çƊ zÆ ]y WݬÃáñgà Cï kZ c* ܌ Û ÔŠ HHn² 6gzZ X

D Y VJ -ykZ ~G@* -Z c* q ܌ Û¬Zñq -Z6, gî Xì (certainty) Œx ** ZuzŠ »„îJ -ykZ 84


]‡‘x Ó~uzŠ y¨ KZ ì @* Wt ‚t܌ Û ª ñƒ D™·_ » qçñkZ

Xì ‚ rgg¦ » (tomorrow) À{z ì Ú ð]Z q -Z Å y¨ KZt Xì ZÐ

Xƒ‚ rgg¦»Àg0 +Z LZ 7ÌðÃÐ~]** Z³gzZ ]@* mgzZ ]ZŠ ) ZÎÆy¨ KZ

` WsÜw2Å]‡‘x Ó~uzŠ ZÎÆ y¨ KZ ì Cƒx¥]!* t Ð }@xkZ Xì B bgmÐ (tomorrow) ÀáZzäW{ÒWw2Åy¨ KZ~¨£ÆkZXì

tXì ¯ Ð (living cells)VúlyZŸ»y¨ C·_»Ÿã¨ KZ KZ ì @*

/Í7E 6ì Lg @* ƒ*ˆÆäƒ ** Z6,g!* g !* Ÿ»y¨ KZ b§kZX Tg 3IœC ÙõG

ÆkZ,Åy¨ KZ Zƒx¥ÐkZXì Lg @* ƒ*gzZ ** Z6, ÜzC ‰ Ùã0* » c* gŠ ñƒÔ -Z µ Z Ð Ÿ ãqzg Å kZ 1ì Cƒ µZz ]ñ6,ŸXì B bg wŊ z xq

y¨ KZ ǃ 9It X

Xì Sg¹!* g2$ +,

Š ñxZp ~ e $.g0 +Z Æ y¨ KZC Ùb§ÏZ

:ì yZ³q -Z ÑZzä™ÔÃ]÷Zp

Man is a desire-seeking animal.

y¨ KZC ÙX 'ƒ 7~g7 xZpt Åy¨ KZ ÌË ì @* C/ŠB‚ÆÏZ1

Ôì @* Y%„¢y¨ KZC Ù1ì Le ** ¯ *Š ~g £q -Za LZ Ô ._Æ]÷ZpKZ Xƒc* ¯À[£CZ ._ÆV¼ ZpKZ äkZ ¬ÐkZ y™ÅyZ

X 5x úg Z »qªzŠ O%Zq -Zg !* -ZÃkZ ì –äë¤ q /©~ O%Z

ƙ^ Ug ¯{zX c* Š™~ –xZ¤ / z6,CZ ä ë¤ /© XC Ug ¯Ðí å Š H¹~ x kZ

àyÆqªzŠ O%Z~Z # ì yÒ»ë¤ /© X àk0* ÆqªzŠ O%Z {gÃè

t W6,V±™zŠ VâzŠ ëVŒX Š Há ~} #µ Zq -ZÆykWzLZÃíUg ¯{z  85


ÔdŠ ¹Ð ë¤ /© B‚Æ Ϥe $.ä qªzŠ O%ZˆÆ kZ XÆt ‚

êq -Z s§Åx¥** ~Xì _Åe $s~g ‚KZ Ï0 + iX Vƒ òŠ W Jh1 q -Z~ :ƒM h}Šy™q -ZÅyZ=?H ! yZ â} ZX VƒÑZzäÎ8 -êÁ

You see, I am an old man. Life has lost all meaning. I am going to take a fateful leap into the unknown. Young man can you give me a ray of hope.

-Z sÜwZÎt kZ òŠ WC ÙÑZz äƒZa ~ *Š kZX 7wZÎ »qªzŠ O%Z q

ƒg ezŠÐ wZÎ Æ]y Wݬ sÜ[Z wë»wZÎkZ X ̊%gzZ Ì]gúÔì @*

"aÆå wZÎK¬tÂñY** â:à *ŠgzZq -ZˆÆ]ñ¤ /ZXì M~}o Ø{»Š §

X ÇñY{g™ƒ[Z

Š „zŠ6, gî›Za Š%C ÙgzZ ]gúC Ù ì @* C·_ »nkZ ~}g !* Æ y¨ KZ

*Š [£q -Z KZ {z ì Cƒ éZp { C " Å q -Z C Ùs§q -Z X

pg ]Ì n

-ZÔ ñ¯ (dream world) ó óÀ ÷ ÷LZ {zV˜gzZƒ._ÆsàWÆkZ *Š +Zq 2~Š §kZ y¨ KZC Ùs§~uzŠ1Xng Z¦ / B‚ÆV0ZggzZ VìpÃ]§gzŠÆ

ÔyvÔxeg1X @* 0* 7¯*Š[£KZŠ z!* Æh e™Ýq,q~Š â x ÓC ل {z ì

y¨ KZC Ù~ *Š kZ ¸Ô]ñ~]æ ÁÌÐ w‚Î~y WgzZ 0* Jh1 Ô. $£ Z Ô~g F Xì ã¹Å

-Z~‚fÆkZ ì @* q ƒ Za b§kZq -ZC ÙXì »Š%C ÙgzZ]gúC Ùnç¸

ÆkZ IÔì @* Y%ñƒaÃVƒ Õ@KZq -ZC Ù1Xì @* ƒZƒÎg¦»sàW

(pairs) åzi6 ,gîK¬~ *Š

Xƒc* 0* nà *Š[£KZ äkZ

{@xt Xì @* Wt ‚ {@xq -Z {g !* zŠ VŒ 86


CƒåÐYÆzŠqC ÙXì ~]gßÅ} h } h qC ÙVŒXì ì‡wßZ» YE H H ½ 4 4 & 5 3 3 ðGGi 0* gzZ çg 0* Ô (pair stars) }g * Zh ~ *Š ÅVzg *Ôçg 0* ðGG&~ VZ —ì

X ]gúgzZŠ%~*Š Åy¨ KZÔ/ $¸gzZ™è~*Š Å]** Z³Ô {Š âgzZ3, ~*Š Å]@* m

@* C wßZt Xì YY ¹ (pair principle)wßZ »åziÃwßZ ~¡K¬ kZ

{gÃè~wßZK¬ÏZXì C™åÃ\WLZ™ïÐ} h LZqC Ù~*Š kZ ì

*Š {Š ñXì (pair world) *Š Zh q -Z ~ *Š ~gøÔ._ÆkZ Xì [Z »wZÎ

XìC™åÊ zLZ*Š {Š ñЄYÆ*ŠkZgzZìŠ ñ*ŠgzZq -ZB‚Æ ŠÅi ¸W

kZ ¶ Š~ÝzgÅ{@x{gÃè[Z »]y Wݬ ì CYƒ& ¤ãZzÅ]!*

C™ŠÅŠ zLZ *Š {Š ñÐYÆTì *Š Z h {z]y WݬXì „gŠtà ]Ñ»kZ b§Tì CYƒå** b§ÏZ *Š {Š ñ~g ø%A Ð *Š Zh kZXì X Sgå** %Æ} h LZ,qx Ó~uzŠ Å D ! š ˆÆ+ â à *Š ~uzŠ kZXì ö- !* ¹** ƒ~]gßÅVƒ *ŠzŠ » *Š ~g ø

KZ ä{ LZ qC Ù[Z Xì g0* $sKZ qC e Ù[Z Xì @* Y 0Š z åq -ZŠ z 㨠Everything falls into place.

:ì CYÖÅ~

ugz*Û „gŠ

jyEZ KZqC ÙÅ]Ñ»gzZ Ï0 + i~Tì êŠ}Š ugz *Û {zÃëg¦t

gzZ {¤c* ͼ A Xì H3gzZ¼ A ì CYƒãZzÌ]!* tÐg¦kZXn0* ô X: {[Z±»V26, ë!* gzZ¿uc* Í3gzZÔì { Çx Zg WÅVÍ߄6, h

(testing ground)yJZ Ý ¬Ã *Š

{Š ñ ìt {zì kk , ¦ ._ÆkZ 87


6, gî›Za Ãy¨ KZ X Š HHð6, gîÆ(Åä0* x Z CZà *Š ‹ZgzZ Š Hc* ¯ 6, gîÆ

Xì ðƒ«,à Zz g {0 + iåÊ%gzZ]gúC ÙXì Š Hc* ¯ ÐwÅt‘~$ +Z

Zg7»kZgzZì êŠ ð3Š6, zZzN* g¹»Tì#â Åv', õWc* ÍÏ0 + iÅy¨ KZë @* ðƒM~V”zŠ (life span)/]æÅy¨ KZ b§ÏZXì @* ƒZƒ!* ze~g«Š z† g¹ » kZ Xì ݬz Z(,{Š c* i »]§]æ ÅkZgzZì Š H3g ~ *Š {Š ñz N* Xì Š Hc* ŠÄg~]y W

ì akZqC ÙÅ *Š kZXìp6,q -Z »yJZaÆy¨ KZqC ÙÅ *Š {Š ñ

ðƒ~½ÐV9Å b§b§*Š {Š ñ6, gîÆwVX}™åÃ,KZy¨ KZ @* Ì~]Ñqt{z }Š]otñƒDg ¦ / Ð]!* ŠyZy¨ KZ ìakZ (ZXì

~ *Š ~g £ ż A vßÆ ]†µ„ +Z Xì YYB‚Æ ]‚ˆZ µ ̊pyxgŠÆ]!* ŠtgzZ ‰ƒg D»¿Šgvß @', ÆkZXÐN YG 4ZŠ

~ 3{zX ÇñY c* Šg Z Œ Û IZ ** aƼ A ÃVÍßáZzpg,t+Z ԉ 0t XÐÃ:òL{zÐV˜ÐN YbŠ™4ZŠ E 5¢4‚~ äâ i {Š ñÃbÃÆY »g Z Cc* a kZ (ZXì @* Y ŒïH½G

L » kZ X :

‰ƒ Ýq bъ CZ@x~ hÆbÃÆ Y »gZ Cc* ì 7

CYƒÝqôÂû. އq -Z Å@ZØC» §~]gßÅ+ â ÃY »g Ztà ìt sÜ ôÂÅ@ZØC» §x¥ 7Š ñtÃ(Z ðÃZuzŠÔq -Š 4, Æb‚Y f Z # Xì

~ Vsszc :ì (workable theory)tÿ. އq -Z Y »gZtÃc* ÍXƒ@* ™ X (proved theory)tÃ{”" $U* ðÃ

ôÂjyEZ

x¥x Ó~]gßÅ+ â Ã]y Wݬ ì YY ¹~Ýzg ÅwßZ ³‚kZ 88


އ** . ¼ ƒ~ ]gßÅ + â : Ã]y Wݬ Z # Ôì CY ïôÂj„Å@ZØ Xì Lg¯ôÂ

]y Wݬ Z # Ôì Cƒx¥~gðŠ Z *Š {Š ñ~]gßÅ+ â:Ã]y Wݬ

t ~ ]gßÅ+ â : Ã]y WݬXì @äWÃå*Š {Š ñ~ ]gßÅ + â Ã

KZ¹Z ‰

އ** ]!* b§kZÐ *Š y¨ KZiZgzZF Ð ¹ ì Sg µû.

Xì @* Yƒ»b§~g7wDZt~]gßÅ+ â Ã]y Wݬ1X 57x ÅZ ðû ðC

VŒ ì Lg ¯ôÂ. އ** §Zzt» *Š {Š ñ~]gßÅ+ â:Ã]y Wݬb§ÏZ

7Zw Å ðZ',KZ {z VŒ 1 D™ÉugzZ ðZ',vßÐ ¹ ì @* ƒ (Z VY

Xì @* Yï[Z jyEZ»wZÎkZÃë~]gßÅ+ â Ã]y Wݬ1X D 0*

VY ì Sgû. އ** 6, gîå]!* t~]gßÅ+ â :Ã]y Wݬb§ÏZ

®gzsàWkZ ¿C Ù1Ôì @* ƒZa ™ág¦»®gzsàWq -ZVŒy¨ KZ ì @* ƒ(Z

»6, gîåwDZt ~ ]gßÅ + â Ã]y Wݬ Xì @* Y `Ð *Š kZ% ñ0* Ã

KZ [ZXì @* Yƒ i Z I{zÃq [£T ì Y{g~ *Š {Š ñB‚Æ¢ kZ y¨

X Çá0* ~*Š]ñi ZˆÃkZ{ze0* :~*Š]ñ

C·_ }i c* ƒx »0 +e `gÎX ˆÅ7Za …qÌðÃ~*Š kZ ì @*

ìg™ Zg7 ÃÑkZ LZ {zgzZ

‰ G Za

ÆÑq -Z ƒ} hc} QÆ

ÙXì Cƒx¥Ñš C C ل ì +Z q „ q -Z sÜ~ *Š kZ ~ ªq kZ X

kZŠ% c* ]gúÌðÃÔì Zƒ Î g¦q -Z » Vƒ Õ@6, gî›Za g0 +ZƊ%gzZ ]gú Ìt  ˆÅ Za

ÆÑ ãZz ,q x Ó~uzŠ Å *Š kZ Z # QX 7à {Ð

Ù~]Ñ»TX VƒB C bgw2Çq -Z KZ ÌN ÕgzZ xZpÅy¨ KZ ì ~gz¢ X ‰ƒ7Ñ"N ÕgzZxZpÅy¨ KZV;zƒÑ!* q 89


ÑãZzq -Z »öZa ÅyZX ðªc ÎÌN ÕgzZ xZpt6, gîD

{zgzZ ŠzöÑ N ÕgzZ xZpt X Yƒ 7Zg7 ~ *ŠŠzö{Š ñÑt %Z Xì

Xì ]y Wx ** » *ŠŠzöÑÏZX $ ˃~g7~„*ŠŠzöÑq -Z

gzZ VìpÅnC Ù ÏA ¼ A ~$ +Z ÃVÍßi Z ~ *Š ŠzöÑ kZ Å ]y W

Ãy Z Vƒ " $U* } ',~ *Š {Š ñvß @',Æ kZ X σ ðƒ ~½Ð V 0 Zg

~$ +Z ZwÅVÇZ',KZ { z Ð Vƒg6{ z V ˜ Çñ Y c* Š w Z e ~ 3~ *Š Å]y W

X g À6,gî

|ż A

KZ ¼ A Xì H¼ A @* 0* ~*Š +Zq -ZÃ\WLZ y¨ KZXì [Z »lˆÅy¨

Xì å~\WLZY bC Ù»]Ñ» WzXì ‚ rgwÅY ]ZÇ âZq -Z {zV˜ì

(zero-defect) Ú" q -Z ]Ñ» ~g7 X 7å~ \WLZ

ì y¨ KZ sÜVŒ

Xì ‚ rgwŊ z³** 6, gîð]Z ì y¨ KZsÜVŒXì ]Ñ» G $ ) ~ *Š Å y¨ GG3E 4G 5©G ï KZ gzZ ì (certainty) ¢ s§C Ù~ ]Ñ»

gzZ spå y ¨ KZ 1 êŠ 7ð3Š (fear) sp}~ ]Ñ»† X (uncertainty)

gzZì ªq Å(satisfaction) ús§C Ù~ ] Ñ»† Xì Lgg ezŠ Ð 80 +Z

wq »qC Ù~] Ñ»†Xì ªqÅ (dissatisfaction) ú" ~ Ï0 + i Åy ¨ KZ ÏZ ì t‘uZz Å *Š kZ y ¨ KZ 1ì ;g ïÃkZ ƒ { z ’ e ÃkZ¼

u 0* Ð ðZ',q -Z ] Ñ»† X 5 7ÃkZ { z ; e ä kZ¼

ìt

ì Lg 2~ kˆZ

X » ðZ',ÃTì g ezŠ Ð ZkZ6,gîð]Z y ¨ KZ 1Xì ] Ñ» (evil-free) Xì @* Y¹ (problem of evil)

~g7 ¼ƒ{zÌaÆy¨ KZ ì @* Cg¦»¼ A Xì [Z »wZÎÏZ ¼ A 90


[£ CZÃ]Ñ»† B‚ÆtÛ kZ sÜXì Zƒ 5Ã]Ñ»† ì Š ñb§ tÛ ¸ »]5çÆVâzŠ X ÇA ~ À[£» kZÃy¨ KZ Z # Ôì ;gï~ ` W

ì y¨ KZsÜtX 7g¦» (tomorrow)Àk0* Æ]Ñ»† ì (Z6, ¯ÅTì z»]¡

Xì ƒ~g¦ÆÀ6, gîð]Z

|1Xì ‚ rgmÐ(unseen world)*ŠŠ )C . لnç»]y WgzZ Z}

-ZÃA çÆ]y WgzZ Z} q .]¡Åy¨ KZXìzòiÑq -Z » 㨠KZ ]¡{z ìt

Xì gyY6, gîƉ ÜZœx¥

]y WgzZ Z} .X ~¡ ZuzŠgzZ [q -ZX ZgŠ zŠÆÄcÅ Z} . ìt ÝZ

~¡6, Š zÆ]y WgzZ Z} .Z # ìzgŠ ðZ’Z sÜ»ÄckZ 'â 6,R[Ê zÆ .XzgŠ ð•Z » kZ ** ™¢6,R Ñ » wEZÆ bъ [~ A çÆ ]y WgzZ Z}

c* ÑJ -x £kZÃy¨ KZX ñY c* Š U Ã}Š6,ƗÐ6, zZÆy¨ KZ ì @* ƒt sÜ Xá™wJ6, gîƉ ÜZœãkZ Ái ZÁÃA çÆ]y WgzZ Z} .{zV˜ñY

. ~„kZÃòŠ W ìtÑ»wEZÆygzZ ?Š~A çÆ]y WgzZ Z}

# X ñ Yƒg»aÆ+ âtÃq Z -Zg Ê zÆ]y WgzZ Z} .{zV˜ñYc* Ñ6,R ]¡ÅkZaÆ+ â ÃbÃkZ ì @* Yƒ. އkZ {zÂñYVJ -ªqkZ òŠ W

XáCZ™yT6, gîÆðC~¡q -ZÃkZ{zX N YÁ} i ZzgŠÆ

6, zZ ÆçWk Z 1n NŠ Ã]y WgzZ Z} . ì Š ñçW {z k0* Æ y¨ KZC Ù

6f kZ c* æ, kZ {z ì C™ x » t ?Š xXì Zƒ Z 7,{Š6,» æ,

ˆÆkZX}Š UÐçWÅ]¡Ã}Š6,¦¡kZ™h Âà (mental block)^z»g

6,Š zÆZ} .áZz ¶Š ð3Š:C ل y¨ KZ [Z Xì 4Ú Š s ™Ã]y WgzZ Z} .y¨ KZ 91


VÑqXì ‚ rg¢ï»6,Š zÆVâ KZ^ q -Z b§Tì © 8™¢ï» b§ÏZ X ¬Š7ñƒä 3ÐùÆVâ Ã\WLZ LäkZ

òŠ W J -Z # ì Lg qçñ»c xJ -‰ Üz kZ sÜnç »]y WgzZ Z} .

ÂñY ? Ø {Š6,t Z # )g fÆ wÑ+Z xc* „zg¨Xƒ: U {Š6,¦¡ » ‚fÆ

x¥x ÓaÆ kZ Z} .[ Z Xì © 8y T

Æ Äc½ZŠ KZ Špà Z} .LZ y ¨ KZ

Æ]¡Ãy ¨ KZ { z ìt sÜx » »?Š xXì @* Y 0§Zz x¥{Š c* iÐ Vzq

„¬{ z ‰ì © 80* b§kZÃZ} .y ¨ KZ „ T { i ZzgŠ »]¡X } Š àJ -} i ZzgŠ

X å} YÃkZÐ

KZ bъaÆkZÊ zÆ`gÎ ì Cƒ]gz¢ÂƒðƒSÈ÷6,çWÅy¨

ËÐZaÆ+ â Ã`gΈÆkZ ÂñY~Š U÷ÅçWZ # pX ñYH" $U* Ð

c*J -u~y W~]¡Åy¨ KZgÅ» Z} .Xì » Z} .nç¸X Cƒ7]gz¢Å?Š

c* Š U{Š6, »]¡Z # )g fÆ?ŠXì ÅäU{Š6, »]¡sÜ]gz¢ÝZXì Zƒ

i ÌÐ kZÃZ} .y¨ KZ ÂñY y¨ KZ ÑZzçW?q -Z Aì 4Ú ŠB‚Æ¢ {Š c* XÃ[ëW

92


7°»aÆôÂÔXŠ q Predictable Universe

4$M(God Arises) ½h [ kZ X ¶è~1964 ä èG +] .gzZ < Øè [ KZ D D ! ! u" ]Ñ»t å Š Hc* 3Š ~ +Z Xì ]Ñ» ö-š !* ÆáZz ä¯ Ë]Ñ» ö-š !*

: ¶t]!* -ZÐ~yQԉ`gŠ'!*~kZX $ q Ë07%

6, gîå~(Cornwall)wZâg » ǃµZz‚¤ /`gÎq -Z~Y 1999~ZB 11 ÷ ÷ :ÇnY¬Š

On August 11, 1999, there will be a Solar eclipse that will be completely visible at Cornwall". (p. 99)

ˆ w‚ 35 Æk , ’kZ X ¶è¬ w‚ 35Ð1999 ~ZB11]!* tä~ G 4‘Æ M yÒ!kZ ÂðW õg @* ‚¤ /`gÎ6, Üz{gçO«!ÇÔ._èEG ‰ ÅY 1999~ZB11Z #

X Z ð4NX7tÛ Ì»4q -Z~䃵ZzÆkS X Zƒ

(calculations)]!* ˆÆ]ƒñf{zÉ Ô¶è7Špg

]!* tä~

%Mgî!]ƒñfX¶è6, +Z9ÚZæF ]Ñ» ñƒ[x»akZ~ä™{iZ0 Šã CÅ

Äc* gŠÏSX@* ƒ7wpzpðÃ~kZÌ6, äg*w‚Vzgz™Xì„g^6, 2Z¸œð•Z " ðG 2k!LL[ÂKZ ä(çEE 28E .H .G $NöçG Æ]Ñ»: ì –~ó ókg ðG M3E ¾u)VZŠb‚q -Z6, ¯Å

Xì(MathmeticalMind) râŠCMc* gq -ZÑZz䯻kZ ì@* ƒx¥(ZЬ_ D š! &L‡{z ìtUZ(, Ѓ»äƒ ö- !* ©f%ßøj$Ö] Øöeô^³Î c*ðÍ ÿE ÆqË

%Mgîå~ ] Ñ» {Š ñÚt Xƒ (predictable) 6,z Z ]oq -Z »TXì Š ñæF Xì @* WÃ~wVÅ

93


XŠ q ¹· Z q -Z ]Ñ» {Š ñ ì I » yQ

D™g ïZ »Š zÆ Z} .vß

Æ\¤ / ]t X Æ } Š Zg ZÆ Û{ Ë : ì ðW~Š z6,gîÆ (accident) D š! {Š ñ ñY ** ât¤ /Z X 7„gŠ {zÐ g ±ZÆ |1ì „gŠ Ð g ±Z ö- !*

Ç} 7,'â Ìt6,gîÆËòiÑÆkZ Âì ðW~g¼6, gîÆPŠ qq -Z]Ñ» D ! PŠ qkZ~ªq+ZXì YÑ~Š zÃq ö-š !*ì ï¬(Zq -Z ÌXŠ qgÅ" &‡æF %Mg ð…MòiÑà b§TXce** W~q ¸zg !* g !* Ãk QXce** ƒ(repeatable)g ZƒÿLE Dš! ]U* Š q ce ** -Zg !* q -Z ä PŠ qgÅ" q ƒ (Z {g !* zŠ b§ÏZ Ôð¯ ]Ñ» ö- !*

X ñYW~Š zqp!* ðÃ)gfÆ

/Å]Ñ»Ô ._Æ} i Z0 +Z ³‚X Zƒ7(Z L{g !* zŠ Ôì x¥ 61 D ! sÜ6,gîð]Z]Ñ» ö-š !* ðÃ~á²EkZ ìzzHXì w‚t{gGã½ :N ©Ô7LˆÆkZÔðW~Š zg !* ðÃ{g !* zŠ Z ð4NX7(Z }X 7Ì6, -Z q gîðæEE %M}g G ÔN YW~Š z ,q Ü{!gzR Z ð4MXgzZ ã0* æF é5O_ Ë{g !* zŠ Ô ñY 0 x  F*

ãZz Y ]ZtX 'äQ½™ƒ Za yZ³gzZ y¨ KZ V˜ ñY 0 }i +Z ðÃ{g !* zŠ Xì ]o»ð~Š Zg Z6, gî E+G KZ x Ó ÷L g @*{z Xì §Zz ð]Z q -Z 6,gîï» *Š {Š ñÔ ._Æ xðґN ã¨

+Š F, h DÅbÃ{gÃèÆZ} .+” G** ƒY ]Z »]Ñ»Xì Y ]ZgŠ ** -Z~]ZŠ ñ q &‡{zZ &‡{z6, ÿLE # gzZX Cƒg ZƒÿLE gîDÂCƒg¼» PŠ qq -Z sܤ /Z ]Ñ»Xì 6, gîdôÂ+ZXì Š ã C"uZuÌ** ™ôÂÅkZ~b ˜Z Å PŠ q Â7g Zƒ &‡ X$ ˃7wJÿLE

ðÃXŠ zCZ »kQŠpaÆy¨ KZ Ë Aì D„ ÚZŠ z» Z} . ìt|

Ê zLZX Ç} 7,'â ÌÊ zÆZ} .ÃkQÐ ?Š ÏZÇÂì }â Ê zLZ¤ /Z ¿ 94


G A+ O ) X Y™7ÿ »Š §~„kZòŠ W{¤ÌðÃX슧~„q -Z'â:Ê zÆZ} .gzZ'â

(René Descartes 1596-1650) ^g ke …úZÛ g

Æ ~œ,ƒ,

:Vƒ~akZÔVƒøÎ~ ÷ ÷: å¹ä

“I think, therefore I exist.”

dš wßZt -I CàJ -ÏÙ Z} .ÃòŠ WÏيpÔ ._ÆwßZ kZ Xì wßZ œq -Z î>XE :ì ̊ z» Z} .akZÔìŠ zZ÷ — ǃ„gŠ ItÔ ._ÆwßZkZXì I exist, therefore God exists.

&‡ » ] Ñ» gÅ!* -Z Ã] Ñ» kZ ì @* q ™" $U* t 6,gî ãZz ** ƒ: g ZƒÿLE

Xì Y ]ZgŠ ** -Z }i~ ]Ñ» ~g7 b§kZ Xì c* q ¯ Æ}Š Zg Z LZ äŠ z %M}i Ä^g7`Ñ ìzz ¸ X 7Š ñÌ}~ ]Ñ» Wz { zì Š ñæF t » kZ Â7¼gzZ ZÎÆy " Èq -Z0 +e ¬Št V; zgzZ Š H6,0 +e y ¨ KZ ª Z # X Z 7,¤ /~}>6,zZÆ}iÔ ÆxWC!* .{ z ÂZ F,Q6,}i {g !* _ zŠ { zZ # Z ð4NXwq E E Z} .X @Š 7gzZ }~ Õä7Mq (pro-life) ] § þL ¢ZñðÃÜ}i ä k Q VY $U* -Z q {”" $U* -Z ** q ™g ï Z » Z} .gzZì 'â Ãq {”" $U* -Z 'â ÃZ} q .Ôì Š z {”"

X ** ™g ïZ »q

95


Ê E F 4 H ) 3 G ï - ewÅ4ZgzZyÅ4Z e ÑVâ ìt ]!* 9{Š c* i VÑqXì @* Y Œ# Ö ´ ś6,gîx ¬ ÃVâ

x ** »mC!* .q _ -Z sÜg \ e Ñ X # Ö ´ ś : ì # Ö ´ Å (pampering)g \

ÃVâ 6,¯ Åä™: tÛ ~ ›gzZg \ e Ñ1Xì Ú ã¨ KZ dZ q -Z › Z # Xì

›Ð d W LZ sÜÃVâ ìzz ¸Xì ;g @* Y Œ# Ö ´Å›Ð w‚VzgZD Ù X D Yñ0* 7]!* .ƛ~J _ gÆVâ aÆVâ ¨ KZx ¬Xì Cƒ

6, gîx¥q'Åy¨ KZ ~+ M qzgXì » (spirituality)+ M qzgnç¸

»+ M qzg: L » kS X e™: ¹F, D»+ M qzgJ -ÌZ1Xì {Š c* i ÌÐ w‚g ZD Ùõ0* %MF # Xì @* Z Y ŒD (heart-based)»æE F6, gîx ¬Ã+ M qzgXì g¦ãZz) %MF »+ M qzg~ªq+ZXì D (mind-based)‚fæE FÔ b§ÅxE}uzŠ+ M qzg

D Xì H w÷egs WzZ7»+ M qzg å: „x¥Ãk Q VYÔ åY™7¹F, »Ýzg™™*u »ÝzgÃïHG3J"ÑyñvßáZz䙷_»Ýzg‰ì „ (Zt

ƜÅw‚VzgZD Ùvß,ZX ,™·_ XÐ gxzøÐK|ÅÝzgŠ z!* X å`gÎÈ»Ýzg VÑqÔ1™Ã0 +eÈ»Ýzg6, gîßäV,Z VY

(intellectual

¹F,~„ÝZgŠ (spiritual development) ¹F,ãqzg

,q zŠ 6, gî ~Š ã C~ *Š kS ~gø ì t ÝZ Xì x ** ZuzŠ » development) 2!x ** .H sçG » ¹F,~ œ â gzZ Ôì ¹F,ãqzg c* ¹F,~„x ** » ¹F, ÅgÅX { œâ gzZgŗ " Ôq -Z X

3G4$©-e à egzc* Xì ïHE ¹F,

Å Za ,q zŠ 6,gî~Š ã CVŒ ä á Zz ä™ Za Æ *Š kS

@* Y ¹y ¨ KZÃTÔ *ŠgÅ!* c* bzg ~ f Ô}uzŠgzZ Xì @* Y ¹ *Š ~ œ â ÃTÔ *Š bzg 96


y¨ KZ [ZXì H Za ~ªq (crude)x {ÃV ƒ *Š „VâzŠ äá Zz ä™ Za Xì Ã] ** kZ CªF, ñƒ|g0 +ZÆ} œ â x { { zX } Š ¹F, à *Š x { kS { z ì x »t »

X ñ¯§Zz

%Mäe} (, {zƙ ¹F, ä*ŠCc* ¹F, ) J -VŒX ZƒæF ¿tg0 +ZÆ*Š ~ œâ 5Å-eÃTà™g (Z]gß Ã~]gßÅVzàÈ/µ` W³»kS Xì @* Y ¹®gz åH F

*Š ~gÅJ -V˜ 1X

ÙV˜ Xì @* W îŠ ð3Š ~ ªqg ZŠ yᗜdZ ÅnC Xì xzøÐä™ðwi oCªF, {zìnç» ( y¨ KZ)

~gÅ ì wq‹g߸ Ì~A çkZXì H ¹F, Å ( y¨ KZ)Š z ~gÅ

x {kS ì ** ™t[ZXì H Za ~ªqx {ÃkZ äáZzä™ Za à ( y¨ KZ)Š z ~gÅgzZ *Š ~ œ â ìt |X ñY H^g.~Š z ~gÅCc* ¹F, dZÊ z ~gÅ kZƙ^g.à *Š ~ œ â ªXì ¿»yjg.{zgzZ Ôì [£¿„q -Z~VâzŠ *Š 5Å-eà ÃkZˆÆkZ Ôì @* ƒ Za ~ªqx {y¨ KZ c* Š z ~gÅb§ÏZX ** ¯ ®gz åH F Xì ** ¯,Cc* ¹F, -ZÃkZƙ^g. q

C·_»y¨ KZ »,x {Xì @* ƒïq »,x {q -Z {z6, gî›Za ì @*

kZ ÂÅ]!* 0Z w9Z ä Ë}Xì Lg @* ™wJW, ZÐ q Yg {C Ù{z ìt È

kZ ¬Š Z(, ÐLZÃËX Îä™]ÐÐkZ {zÂÅ$ÅkZ äËX Š HW×g0 +ZÆ

Š ¢}X 1™N* gÐ LZÃkZ Âc* WÃÁÐ LZ ðÃX Š HW/_ .» ÓÑgzZŠg0 +ZÆ g (Zi§»ŠŸs ÜÆkZ Âc* W7¨£B‚ÆËc* Š w1^Ñ Âc* WÃ~}ç X {)zÔ 1™

ÙXì YY¹ (negative thought) „t~ Âq C -Z Ã]!* .x ÓÆ nkZ _

òŠ WC Ù/ŠY tXì Cg*g0 +ZÆ` Ï0 + i ~g‚ÅkZXì @* ƒZa ~` q -Z òŠ W 97


CY0,tq -Z ,~g7 ÅòŠ W J -VŒXì Lg @* ™yÅ,tg0 +ZÆ

~kZÔì @* ƒB‚Æ¿C Ù¿t»æ,Xì YY¹¿»æ,ÿkZXì

t »æ,ÏZXì R »æ,R »òŠ WC ÙçOX 7Y ]Z ðà »¿ÌË

tòŠ WC ÙXì ƒ ~ ];Üx ÙZ gzZ ŠÔ]ÐÔº Ôõ z ÁòŠ WC Ù ì³

/eyxgŠÆVÍß~A çkZXì Zƒ¯R»æ, ÆyZ1ì YƒtÛ» ~¤

X 7tÛ ðûÎâyxgŠ

~ e Å ‚f LZ Š%gzZ ]gúC Ù ì ¸ Š°ÝZ » yÅ ,Å y ¨ KZ ’ ÿL)6,kZQgz Z á ïÐ g0 +Z L Z™& + ðe Ã~gz$q -Z q -Z KZ { z X } ™æ ,

^g.~ °çÃV }X } ™^g.~ ,µÃ,tKZƙ~g Ys ^g.~ äZ ÂÃïÔ ** ™^g.~ è¾" à ÓÑ Ô ** ™^g.~ ›Ã]ÐÔ ** ™

~ ~g Î ZÃ+ M ** Z Ô ** ™^g.~ ò3, ÊŸÔ ** ™^g.~ s Z ‹Zà °Z ‹Z" Ô ** ™

X {)zÔ ** ™sp ’ æ,~ e c* Í+ M qzgXì x ** »sÿL) ~gÅÏS ÝZgŠäÅ4Z c* M qzg +

M qzg Xì ¿q -Z » ~ e KZ ƙ ~g Y ¿» ~yŠp6, z Z LZ ì t Ñ » +

¯ y¨ KZ (Zq -ZÃ\WLZ Ô ** ™æ, ԃu 0* Ð æ,ÅnC Ù6, gîï» ** GLÅqÏZ{g !* X åZƒZaÐùÆVâ KZyŠwÍZ {z6, TñYƒì‡6, ~¡ï zŠ

CZ Ã+ M qzg ä VÍßXXì ;gt ‚Æ VÍßÐå Ѹ » + M qzg ½ZŠ KZ

T eëXì b & Z KZÑZg ø

ìgë¸Ðå {zÔ c* ¯Ñ

ë ~ ]‚ˆZiZ™ VZÐ ]‚ˆZ}',Ã\WLZ X N ¯ ,dZÃ,

X N ¯ÑZz

Æ n: ôX e™: Ýq Š°ã qzgt ÌLy ¨ KZ ì CC õg @* 1 98


6, gîx ¬ÃqTX åŠ Hc* CŠ°»¿kZÃTnƒ7Za y¨ KZ dZ {zÐ ¿ãqzg

X !x» ãqzg~VsÇ :ì (ecstasy)] .zÝZgŠ {zì @* YŒ! x» ãqzg

³‚X eï: „÷egs WzZ7 »+ M qzgÃVÍß ìt : L »! x» ** kZ

kZ Ôì »» kZ œ / % » kˆZ z„Æy¨ KZ å &t 6, gîßy¨ KZ¬ Ð [zZ

X ;g ¯»»y¨ KZœ / %»¿ãqzgx Ó~äâ i *Ša I4H " 5G zgzZK Z% ',F Fƒ {z Nƒ ~g Y ~ äâ i *Š /igz ãqzg ÜèEjG

z„{zÔì=g f »yp¶Š¤ /sÜwŠ »y¨ KZ … Yë ` W 61X ‰/igz»

{z ÔI{g™0 /igz {Z +Ã" /igz ãqzg x ÓÅ y¨ KZ a kZ X 7œ / % » kˆZ G $ .-™a Æy¨ KZ X Ã0:=g f »,çLG -Zg0 q +ZÆkZ ÂñY Å6%zÂKZ6,q Ë6, gîÚ ì ]¡t Åy¨ KZ

6f Ånq -Z c* Ít Xì @* Y ¹ (ecstasy)] .zÃTì CYƒ Za ªÅi ZPZ w!

ì CƒZa ªÅ] .zÅnÏZg0 +ZÆòŠ WyZgzŠÆVØigzãqzgF F6, »Xìk , y M qzgÃ] .zw!ÏZ6,¯ Å ~¸" ä VÍß VâzŠ] .zgzZ + M qzg ‚X 1™Ýq »+ Y {g™ug6,R¬Å] .zD»+ M qzg Zƒ (Z6,¯ kZX õ/G² 0p ÖZ pëÆ}uzŠq -Z

X eV:J -ZgŠÆY »g Z ~„{zÔ Š H

a™ì‡]Zg¦ß ~ A çÆ Vzq Ϲ ä y¨ KZ~gzš ³‚ I

ÆkZX e VJ -]â ¥9{Š c* i~}g !* ÆVzqy¨ KZˆÆ[zZ ³‚X¸ # y¨ /E ˆ 1Ôå @* Y Œ{ æ°N×zg Ã0 +e~gzš b‚ I}X Î ë~gzš dõG KZ ˆ Xì @* Y** â {™×zg)q -ZÃ0 +e[ZˆÆyZNƒÝq]â ¥ ~gzšb‚

6,¯ kS X å @* Y Œœ / % »w ìz„û~gz šb‚IXì »»nç¸

»y¨ KZ ì [ ƒ x¥t ~gzš b‚ˆ [ Z X Š Hƒ `zg » + M qzg »',F F(C Ù 99


Æ+ M qzg ì ]gz¢~ªq +ZX ì=g f »pg ~g YÃyp¶Š¤ /sÜ»

X ñY Ñ$ +ÃD

Æ+ M qzg ì ]gz¢Xì ]gz¢Åä™yÍ åM$NâçLai ZÃDÆ+ M qzg[Z G E .¿¨$à ¹F,ãqzg X ñY Z h B‚Æ r ⠊ ÃD ÅÒÃÅ ä™Ýq)gfÆ ¿~çG

X ligz¯ :ì ¿©â Š*u» ¹F, ãqzg VYX ñY

Æz q LZ t q -ZXì ** ™x »zŠ6, gîÚÊ%gzZ ]gúC ÙaÆÑkS /²Y ƒ¦xWt ~ä{ ¿„zªX ** ™sp~xWµ¹Z™wï{g !* zŠÃyZ õG

Ngâ Y‰ÃT yZ Dƒ]uZz yŠC Ù t}uzŠgzZX D™~]gßÅà éº8E ÜJ e ~ xWµ „ Ug ¯Ã ~ ä{Æz q c* gÅÑ {z Z # ™òÐ gÅ{0 + i @*

X Vƒ{íf6, gîÆxWµÉ Vƒ: {íf6, gîÆì WtV;z{zÂN Y

kZ\WÔì ðƒµk , ¦tÅkZ~‚fÆ\WXì 'q -Z6, gîÆwV

}g !* Æ'kZ ìt¿ãqzg~A çkS [ZX ÑK'{ Zeq -ZÃ

ÆkZQgzZ BïЂf LZÆ™à ›ÃkZÔì Š H0~‚fÆ\Wg¦t ~

{gÃè ƒ x¥t ~ } ^ ,Y kZ ¤ /Z X TY6,gîvÑ " {g !* zŠ Ãg¦LZ ~ }g !*

¯ÅƒkS sÜñZgtÆ\W~}g !* Æ' [8Å\W'{z ¶µ6,

¿kZ\W ǃt¿ãqzg~A çkS aÆ\W ƒ(Z¤ /ZX å@* ™W6, , » „Ze :

Rdq -Z ÃRÆ kZ X B$ +6, gîåÃg¦LZ ~ }g !* Æ XR

Ãwìq -Z q -ZáZz äƒ4ZŠg0 +Z LZ {z ǃ ** ™t Ãy¨ KZ ãqzgC Ùb§kS %M\WLZB‚Æ~g ZŠ + A çkS Xá$ +ÃñZg KZƙWæF $Y)ï»gzZ ‘Y {zÌA $ì @* WÃßC ل y¨ KZ ZuzŠÃkZ nÁ!* /Z ce ** ¤ ƒkˆ{Š c* i ÚZÃòŠ W~ 100


»ÃkˆZ tÆ kZ ~}g!* Æ ¿{gÃè }™lˆôÂ+Z ~}g !* Æ kZ Xƒà Zzä™

7tXÝZ ce 'YtÃy¨ KZC ÙXì ~gz¢aÆ«™KZŠp ** ™ (Z

6, gîå,KZ Å\W ìtXÝZÉ XÑ äWÄgŠÃ\W¿ZuzŠ ì

sÜCq »\WXìg: ¹!* xWtÌq -Z ðÃ~z qÆ \WXn 0,µ

Xƒ[0{íf »xWµ E E H H " " 5 5 -Ê-e w ðB¼Ó ZÝZgŠ }-e wÅ4Z 4)F B¼Ó ZXì x ** G ¿Æ}-e w ðF ZuzŠ » ïH3E F E 4E C+Z ~g łf i ¸W » 2G .E ÚÅwj â Xì @* ƒ Za ~ wj â ËòŠ WC ÙXì @* ƒÐ 8 -çG ~ e Å ðâ È, LZ {z ìt x » ª »òŠ WXì Sg Cƒæ,ÅkZ ÚÐ ©$E Xì i ¸Wî0 G »^ãqzg~A çkS ¸X}™æ,

ã éE &OgÐ s§Å Z} .{z Xì @* ƒ „ y¨ KZ ãqzg6, gî~¡òŠ WC Ù ìt ÝZ

ÅkZ ìti§ 9» ä™{0 + iÃ+ M qzg Å kZa kZ Xì @* ƒ Za ™á , %M¦¡yZX ñY c* %Mñƒ} 7,6, Š UÃVzŠæF zZÆ]¡ ¹!* q ˆÆäUÃVzŠæF Xì @* Y¹,ã éE &Og c* ,ãqzgÃTσ„z{zÏìg HE B¼Ó5"Z ÃkZgzZ ** ™{0 + iÊ Z¦Z k Q łfŠ Z%Ð }- e w ðF LZ ì bŠ ¹F, %NðÃ+ æF M qzgXì + M qzg x ** » ä™g ZË Ã[g§ÅÏS Xì ñƒagÅ» Û{

ZuzŠ »ä™ (unfold)®¯y RÃ~0 + zZ} .§Åñƒ| ~ ã ¨ KZ ‹¡{ z Ô7qg Zu Z %NÆnË :ìnç» ~g ZË~gÅq ä™/Šã»] .zg Zu ZæF -Z6,gîåtXì x ** Xnç»

Ï0 + iqgZ} .ªXìŠ H¹(79yZ/wW )+ M éE &Og~yWŒ Û ÃTìq„z+ M qzg

»ªqk Q+ M qzgX ¢ 8¯g"z œ / %uZz »Ï0 + i KZÃZ} .X ** g Z* (God oriented life) 101


X ñY8 -g~8 -gÆZ} .ƒÔ¿»kZgzZ]!* .ÆkZÔaÎÅy¨ _ KZ Z # ì x **

y¨ KZ X Äc* ãZ] .z ðÃÅnã :ì Äc* ~gÅq -Z + M qzg ìt |

ì$ Ë0q+F, ë Zq„zsÜaÆy¨ KZXì ÚÅgÅÔÚ+F, dZg0 +ZÆ Xƒðƒ6, R~gÅÃkZÄc* ÅT

t~yZ] .zgzZgÅ -ZyZ] q .z Z # ì x ** »ªq6fx¥q -ZgÅ ì tÛ

{ z+ M qzg dZXì†Å+ M qzg '/ŠãZ] .zq -ZÃ+ M qzgXì x ** »ªq¯ã uÃÃgÅ ì {z + M qzg ÇX ñY 0/Šx¥q -Z6, gî6f aÆ òŠ W ì X CYð0* 7Ú~gÅÅnkS ~"ŠÆyZ] .zXƒÝqƙ

102


xg X[!*

103


sg ¬!»¼ A @{Š c* iЃ»Ï0 + iÅkZxZptXì @* ƒZa ™áxZpg Ñ" y¨ KZ

sÜòŠ WC Ùg»y WXì Lg @* hzŠ/~g ‚aƊÅV¼ ZpyZ òŠ WX Cƒtâu

ЊÅV¼ Zp{z ìglt»òŠ WC ÙX e™: Zg7ÃV¼ ZpKZ {z ì @* ™Äc* gŠt

aÆq -ZC Ùx ZtXìgt)̈ƊÅV¼ ZpC ل gzZƒt)̬ Xd $¾c* ƒ÷Z {z{ ZpÔìgl

L »kZ Xì *ŠŠzöq -Z *Š {Š ñ Z # Ô ŠzöÑxZpÅy¨ KZ ìt:

kZ Xn™yû»V¼ ZpKZ~ *Š {Š ñ¿ðà ì c* Š ¯ e** Ã]!* kZ ä tÛ

ë @* Xƒ" $U* y*G »V¼ Zp{zg»y W ì ** ƒ¸x Z »ûC ÙÆV¼ Zp~ *Š kZ

xZpt X sg ¬! » ¼ A ÝZgŠ xZpt Xì wzg µq -Z »V¼ Zp 㨠KZ %NX*Š {zż CC X Vƒ~g76, gîåxZp@x ÓtV˜Ïƒ*Š]äæF A : ì (desire management) ^Å V¼ Zp i Zg » ! x» ~ *Š {Š ñ

X}™y¼ A KZ òŠ WVŒ ì 7akZ *Š {Š ñX ÒÃx » ** ŊÅV¼ Zp $U* " IZ »¾ ZŠ~¼ A Ã\WLZÐ ¿èE L j8LZ òŠ WVŒ ì akZ sÜ*Št ä™x » »uø} aÆ¿M{z ÂñY 1~x|µ¤ /ZÃV¼ ZpyZX}™

X ÏVƒ" $U* à Zz

7Ãw2ÅÒÃ~gø{zÔ CCà c¥ÆÒÃ~gø(desires) xZp~gø &‡w2t ì @* y*ZŠ „q -Z ÅÏ0 + i ÅòŠWC ÙX 7„ w ð{8NÿLE C/Š» õg@* X 'C ÃïZúyQ

X ** Y%%ƊÅV¼ ZpgzZ** hzŠúƊÅV¼ Zpì{zgzZXì g »gŠïZú{Š c* i ãZaƊÅéZpË ì @* C·_h +' × 104


ªzŠ Å *Š ~g ‚gzZ ñYï/Åw‚g ZD Ùq -ZÃkZ { ZpÔ7~ „'Æy¨ KZ ** ™Š

}i Y™7t {z 1ì Y ¯ yq -Z y¨ KZ }X Vƒ ~ wzNÆ kZ g ZMZ gzZ

Æ kZ1ì Y ¯ Ÿq¡)g fÆ x ÈZ dZ y¨ KZ X}Š uzgÃæWÅá²i~ Ôì Y™ ¦Š¤ /LZÃVÂåOEÉÅnC Ùy¨ KZX}Š w$ +Ãy⠇Æ]ñ{z 7et a

X}Š™ »Ãe $ŠzöKZ{z~}g !* Æäƒp#ÐV¯ 7etaÆkZ1

Y7w$ +Ãy⠇k QÆ]¡{z1ì Y™ \ZŠ¤ /LZ y⠂ ~C ÙªÆϊÎWy¨ KZ Xì @* 7, ** ƒgezŠÐVzqÜ]U* Š qgzZ~g FÃy¨ KZ ÆT

³~'Æy¨ KZÔì ** ™sÜ~'Æy¨ KZ ì @* ƒ" $U* tÐ"ŠkZ

gzZ ZÎÆÛ{g (Z »yÅ *Š 5q -Z~ËÆä™1ì Ãy¨ KZg(Z »ä™X 7 {z ÔáZ e ¯ Ìû»Ë {z ì LetB‚Æ 䙿 ~ ªq +Z X 7ÃË

ÇðÃ~ *Š

Æ aÎ: ZI |)gzZì ;g}Š ]o» ~I |)sÜ X 7ÑZzäƒæW', ³

/8FΙÄgt ‚Ã|kS yxgŠÆÛ{gzZ LZy¨ KZ ì CWÃt]!* 9ÂõG

Æy⠇kS Xnç»Û{ ** ™Za³»kZgzZìnçZ÷** ™ ñYƒèZg6,„kZ

ÅÛ{: â i »ˆÆ]ñgzZì: â i »ä™¿aÆy¨ KZ: â i »¬Ð]ñÔ ._

X: â i »ä0* x Z »¿Ðs§

wÍZXÐVƒÝq}Z +ÃzŠ‰ Üzà ÃkZ Âá™s Z‹Z »|kZ¤ /Z òŠ W

# gzZX »tÛ Z yxgŠÆËgzZ¿ì x ** jX ÇñYƒ»aÆåj»kZ t

]!* kZÃòŠ W ìt {Z +ÃZuzŠ »kZXì @* Yƒ »\WLZ ÌjÂñYƒ »tÛ t Çá0* b§kZ x Z [£»¿LZ {zˆÆ ]ñ ñYƒÝq $J DÅ

X ñY0´ â » r !* g ·Z åuMq -ZÆVìp{zaÆå 105


*Šs[ +W

Öy*q -Z~Y 2005s6, Z {gÑÆ(Jet Wings) +˜ GV $#Å m, zk , Z\ # *MIezg —åtyZÄ»TÔå .F :^ ,Ze ZçG The Road to Paradise

(Gustasp and Jeroo Irani) k>ZgÆk Q~y*k , ¦!* kZÆÔ] ‚

7M** V,Z X H^» º´ ~h N ]gzpÆ÷Š6,ÿF zg RÆc* +Z ä V,Z ì c* & Cä º´kZ1Xì Š ñ~g ZlÛZz Œ»]¡s§C Ù~ *Š—kS ÅDø c* Cä x¥@¹Â~Ú ŠÐgz™‘´t X Dƒ Ì"ŠŠg !* g !* ñƒ D™^~

x¥b§ÅŒ »~wY¨Ð b)ÆV;zgzZ »~ V2ZgÆV;zpì @* ƒ

+»]!* ŠyZXì @* ƒ :ì @* ƒ, $‚q -Z»¼ AC Ù÷ ÷ å–äV,QñƒD™{™E Every Paradise has its serpent.

I %Mã¹q ÿ5!tM Ì, $‚q -Z~¼ A ÅxŠ WÔ ._Æã¹kS Xì F FæF -Z Ū!*

y¨ KZ%ZX 7ó ó, $‚ ÷ ÷ðÃ~¼ A ~$ +Z ðƒð¯ Å Z} .X 7„gŠ ã¹t1X åŠ ñ

DƒŠ ñ ó ó, $‚ ÷ ÷gz¢~ ¼ AC ÙÐ ~ yZ ì @* ¯é ° èg ¬ a LZ Šp§ X 7à {Ð, $‚¼ A ÌðÃðƒð¯Åy¨ KZX

ðÃÅwq: V;zXì ¼ A sàWq -Z ¼ A ~$ +Z ðƒ ð¯ Å Z} . ìt ÝZ

: V ;zX e $ŠzöðÃ:gzZì EZzi +Z kŸ ðÃ: V;zX60 +Z ðà »w:gzZì 1 G ~ Vsåt XŠ åOhI$ ðÃ:gzZì Š Y: V;zX (pollution) ÄÑÅnË:gzZì gØ Xì ¼ A ~g£q -Z

Ð ~ Vâ ¨ KZX ñY c* ÎV;zÃVÍßÉ @* ì ˆð¯ akZ ¼ A ~$ + Zt %Mg£ ðZ} $MÆ ] ð!M¼ ÆxÅZ ~ ]§ î0Ï7%Æ å›E A t ÃyQ ,F, Q}g7 æF .dZŠZÛZ 106


ż A ~$ + Z kZXÐ e:  _Ð kZ LgzZÐ gå {z V˜ X ÏñY ~Š6, gî

¨¤»¼ A kZ6, gziÆ]¡KZÐòŠ WC ÙXìŠ ñ6, gî›Za g0 +ZÆy¨ KZC ÙÔ gzZ]gúC Ù~Ï0 + iŬР]ñXì Lg[@* "aÆä0* ÃkZ6,7C Ù{zXì

CƒtéZp~(, ЃŊ%gzZ]gúC ÙX TgÑ~ä¯Ã¼ A àZzV1ZpÏZŠ% gZ*Ï0 + ig0 +ZÆkZgzZñ¯Ã¼ A ðƒr~V1ZpLZ{z ì

³[£»kZÔì CW4z] .sÜ~{Ɗ%gzZ]gúC Ù ì @* ƒtn1

Ή ܤ ~g ‚KZ ~ ä0* ü A à Zz V1ZpKZŠ%gzZ ]gúC ÙX @* W7~{ÆË

x Ó** {zgzZì CW]ñÅyZ 7 -eZ ÔN 0* ÃC *g e LZ {z ¬ Ð kZ1 ïŠ X D Y s§Å *Š ‹ZB‚Æ (unfulfilledwishes) Vƒzig W

—

µ ç'MzŠÆÏ0 + i ÅkZ äYt òŠ WC Ù ìt i Zg Z (,Ð ƒ »! x»

î0Ï7%]ñi Zˆ Ãq Tä Û{X ]§ î0Ï7%]ñi Zˆ gzZ ]§ î0Ï7%]ñi Z I X 7ÑZzä0* ~]§ î0Ï7%]ñi ZI¿ðÃÃkZƒc* ŠÄg~]§

a Æ Š%gzZ ]gúC ÙXì Äc* gŠ Å ðCx ** » + Y ÃTì |{z ¸

Ï0 + i KZ ._ÆkZgzZ 3YÃVÖ%zŠ yS Æ㨠KZ‹§ {z ìt ~q=+4 M® ._Æt ŸZ LZ *Š Å ÿ gzZì(Åä¯ Ã\WLZ *Š Å ` WX ,™yÅ µñq -Z » ~g »ÃÏ0 + iÅ ` W{z ìtx » »ä™ÆŠ%gzZ]gúC ÙX(Åä0* x Z CZ

ðZ} .»¾ ZŠ ~ ¼ A ~$ +Z {z Œt wEZ Z(,Ð ƒ »‰ ܤgzZ ‰ Üz LZ {z XŒ

]ñÃkZ Z # @* ñ¯u» Ï0 + i KZ ._Æ Äc* gŠ kS gzZ X}™Äc* gŠg£ X ñ0* gZŒ Û(qualified candidate) g ZzyZëÑ»¼ A ~$ +Z Å Z} .{zÂñW %¼ 㨠KZæLG

X¸ ~^{zg !* -Z ì c* q C ä (Billy Graham) ëZ¤ /© ~ \g 107


© XCÐí Ug ¯ å Š H¹~ x kZ X 5 x » O%ZqªzŠ q -ZÃyQ yZgzŠ kZ

Xãk0* ÆqªzŠ O%Z{gÃèƙ~ –^CZëZ¤ / -W͑q O%Z {gÃèVŒX Š Hc* Yá ~{#{ åCG -ZÃyQ„íyÆqªzŠ O%Z ƒ Ù Š ? ¹Ð ë Z¤ /© äqªzŠ O%Z Âðƒ]‡5X å ;g™g OZ »yQqzŠ

s§Å *Šx¥** -Z „¢~Xì ~ŠÅe q $sx ÓKZ äÏ0 + iX VƒŠ HƒJh1~

:ƒM h}Šy™q -ZÅyZÃí?H !yZ âX VƒÑZzäÎ8 -ê

You see, I am an old man. Life has lost all meaning. I am going to take a fateful leaf into the unknown. Young man, can you give me a ray of hope.

{z{ ZpòŠ WC ÙXì ã¹ÅVâ ¨ KZx ÓtÉ Ô7ã¹ÅqªzŠ O%Zq -ZsÜt

ÙXì @* C ƒg ezŠÐ kˆZ ÏS g »y W¿C ÙX òŠ WZ(,c* ƒòŠ W N* g{z { ZpÔd $¾c* ƒ÷Z

-VŒXì êŠ Î~ kZ ‰ J Üz Zg ‚ CZ {zXì Le ** ¯ *Š {h +Iq -ZaLZ ¿

ì @* Y`Ð *Š kZB‚Æ~g6µˆZ kS {zgzZì @* YW‰ Üz~y W»Ï0 + i¿ÅkZ X e: 0* {zÃkZ åLe** 0* ¼ {z

g Ñ" ~ J g LZ ì t‘uZz y¨ KZ ~ ]Ñ» Wz kZ Xì VY (Z

rg (desires)xZp KZŠpy¨ KZC ÙgzZVƒ: ~g7L{z aÏZxZptHXì ‚ $M ögE*Š q -Z ÅV1Zp~‚fƊ%gzZ ]gúC ÙX ñY {g™ƒ®Š~ y*GÆV¼ Zp k Q LgzZ ñY{g™0[Zp¡{z ì akZ sÜ*ŠtÅV1Zpä é<X\NHXì ðƒ G Q7Ùpt Ãy¨ KZ Ë1Ôì @* Ç Q~J g LZ r !* -Z »Vƒ éE q 5O.'y¨ KZC ÙX†:¨Å Xnƒ4ZŠ~r !* ]gzpkZ{z

X 7Š ñ}Š § (Z ~ ]Ñ» Wz ZÎÆ y¨ KZ Xì VYŠ §t ~ ]¡

ð]ZŠ §tQXì à{6, gîåЊ §ÆnkZ *Š ~g7Å]** Z³gzZ]ZŠ )Ô]@* m 108


~uzŠ Å]Ñ»gzZ y¨ KZ ìt : L »kZXì @* Y c* 0* VY~ Ï0 + i Åy¨ KZ sÜ6, gî ]ñ— µ%zŠÆÏ0 + i Åy¨ KZ t {zXì tÛ~Š ã Cu" q -Z yxgŠÆVzq

»Vzq xӆ Å]Ñ»@', Æ kZ X ]§! ³% »ˆÆ]ñgzZ ]§î0Ï7% »¬ Ð M gzZ** X ** Yƒ»aÆå™ç'Q ƒZaÔ** Y$ Ö yŠq -Q Z gzZ** W~Š zªì X ³%q -ZsÜ

}uzŠaÆkZ {zì Le ** 0* ~]§ î0Ï7%¬LZ¼ y¨ KZ ìtÝZ E E ]§çL«^{zƒà ZzY~µ%Œ ZÆ]§çL«^q gzZXì Š HHgl~]§ î0Ï7%

»]¡aÆy¨ KZ ìt : L »wq]gßkZX Q7ÃËL~µ% ðZ’ZÆ ¿ÃÏ0 + i Åy¨ KZ t {zX 7aÆVzq ~uzŠ Å]Ñ»kZ ì y⠇àSq -Z

]ñgzZ ** ™¿~ ]§ î0Ï7%ƬР]ñªXì Š H3g ÆwßQÆZ bgzZ

X ** 0* x Z »kZ~]§ î0Ï7%ƈÆ

Ãy⠇kZXì ‚ rgwÅãaÆKÃA çÆÏ0 + i Åy ¨ KZ y ⠇¸ D ! ] ÑZÎx ÓÆÏ0 + i Åy ¨ KZ y⠇t Xì CY0 ö-š !* Ï0 + i ~g7 Åy ¨ KZˆÆK ïôÂj„ÅÏ0 + i 㨠KZ ~g7 ˆÆ+ YÃy ⠇kZXì @* ™ë ZÛ [ Z ï» »

]ñgzZì³% »% Ze Õ @Æy¨ KZ *Š ŬР]ñÔ ._Æy⠇kZ Xì CY VzwYgzZ | # gŠ Z½Zç8XM~ËÆkZ *Š ÅˆÆ {z ceÃòŠ WXì³%»ä0*

+4î<E OÂ~g‚KZ {zÉ }™: ÒÃÝq ÑÅä™ÝqVgzZ wY~ *Š {Š ñ ƒ{z~]gßż A ~*Š ňÆ]ñ ì y¨ KZ {ztX}Š Î~~ m, g 6, gî X åe0* :~*Š ŬÐ]ñ{zÃTÇá0* ¼

[Zu» ¹F, ~œâ E ! š BVÅkZ X ! x» ~Š â Aì öW - " „ âQ Ìò » ** ~Š â ~ *Š {Š ñ

!‚25 Zƒ§ZztÃ2004ðÑ 29~›}X Sg CWt ‚~VÂgßZ', ', Z 109


$.{z ‰ e Üz kZ VÑqX à™ÉŠp™wZe Z¡ ~ Œ LZ ä si y c* +Z ø!L & ~éÆã0* c* Í ** ƒg

c* WtŠ ™6, zZÆyQŠpw¸t»yQX ‰ðƒµwe â [x»

:ì Y^IxÌË ì xg

Being famous is like living in a bubble that can burst any moment.

J' igzZq -ZÐ ›ÏZ g ¶Z ~ m, ôZ ì ðW¸ë Z {Š c* Æ( ‹Š 5) c* +Z s Wø.N* & YÀ 7Ng » Åg t Xì ’~ 2004 ~Z 22 {g Ñ ?Í D7 Æ641 $PwÑ ö E

Xì Ö6, gîVc* ú6, wzZ™Æ(Times Life) eÆg ¶Z {gÃè ì-zÚZ »64

¹Qä ªzŠ1X q -ZÐ ~Vzg»Å} (, Æy*y64?͛

›X ìgg Z¦ /Ï0 + iÅ ãj"6, gîå{zñƒTg~gmZƪzŠX ~Š7Ùp J '. Ð ugz , M iE Æ c* +Z s W ø N* & ä V,Q™Ö ~ { Ç ö;g {Š x ZgWC ل KZ ~

X }'!* t~]‡5

FÔXgz »],F é5.G'Z Å hz™g ZD Ùq -Z — ´ â Æ Vzq ~Š â x ÓC ل 64?Í

Ì~/Åw‚ 31Ã64?͊ z!* ƃyZ1 ) {)z Ô Ïm¸Ô,g »Ôi ˜ ðZƒ ´ âƪzŠ { åZ Vƒ Yá x ** ÆVñŠ W,Z kŠÆ*Š~X ( 7ÝqÙp

Ã\W,qt Ôg Z MZ Ô]àÔªzŠ ìt |X ìgg Z *Ï0 + i âð•Z {z1

:‰}Š7Ùp

The son of Vijaypat Singhania had it all, a thousand crore empire to inherit, planes, cars, yachts. I can name 10 people who have all the money in the world, but are miserable. So, money, fame, power—these things can’t make you happy.

%Nq gî›Za g¦@» ( ¼ A ) *Š ]äæF -Z~‚f LZ y¨ KZC Ù ìtÝZ

Ô ._ÆÇLZ {z @* ì @* ¾ªzŠÆ™wEZ‰ ܤ~g ‚KZ {zXì ñƒa6, 110


ì @* ƒ¢6, k Q Âì @* ƒ[™Ýq¼ƒ{zZ # Ðg ±Z ~Š â 1Xn¯*Š @t X 7ÝqyjÇÃk Q~¼ A ðƒð¯Åk Q

~y*G~Š â ]gzpñƒñ¯LZŠpy¨ KZC ÙXì wq»y¨ KZC Ù zÁt

*Š +Z Xì *Š Å V0Zg ŠzöÑ *Š [£Å y¨ KZ ì t : L » k Z Xì ;gƒ ®Š

*Š ‹ZtXì $ Ë0~*Š à ZzäWˆÆ]ñsÜ{zX $ Ë70~ݬŠzö{Š ñ *q -ZÃkZ ÂÇã ~ *Š ‹Z Z # y¨ KZ ǃtB‚ÆÏZX Ì~$ +ZgzZì ̊zöÑ X ǃu0* ÐVñÅnC Ù ÇñYc* ŠŠ z

Ð ƒÃkZ Âì Le ** ¯u»Ï0 + i[x»aLZ ¿ðä /Z~ *Š {Š ñ

~ *Š kZ Xì H (creation plan)u!» Z} .~ A ç kZ ce 'Yt ¬ i Z0 +ZÃÃ'!ÆZ} .Xì $ ˃ƙkZñÅ '!ÆZ} .yÅÏ0 + i [ x» X Y¯7Ï0 + i[x»aLZVŒ¿ðÃƙ

kZXì aÆyJZ sÜ*Š èg ¬Å¬Ð ]ñÔ ._Æ'!ÆZ} .

ceÃy¨ KZXì e~Ï0 + iňÆ]ñsÜyÅÏ0 + i[£Ô ._Æu

ˆÆ]ñ{z @* ñ¯[x»Ã\WLZ~yJZƬÐ]ñ{z }™ÒÃ{z

»yÅÏ0 + i[x»Xn™Ýq *Š [£KZ6, gîÆx ÅZ ðZ} .~ ]§ î0Ï7%Æ Xì wßZuZz¸

111


*™‹ZgzZ *™Å ` W X ÇìgxzøÌÐ` gzZ ÇñÅÌÃ Õ @{zÔì e R»`y‚ yŠÆ% Z e Õ @

ì(Å䙿*Š Å ` WXì » *Š ÅÀà Zz äWˆÆ]ñgzZ *Š Å ` Wnç¸

7kZ {zÂì e ** ™Ýq ó óx ÅZ ÷ ÷~ „ *Š Å ` W¿ X(Åä0* x ÅZ *Š ÅÀgzZ

X Ç}ŠÅõñuZzÆyÅ *Š ‹Z {zX Çn}Š:x Z¿[£{z ǃ6,

{z ìzz ¸Xì Le ** 0* ~ *Š {Š ñòŠ WÃkZì à ZzY ~ *Š ‹Zq

{z : Ô}h +yà *Š ÅÀ)g fÆ*Š Å ` W ì {zy¨ KZq=Xì êŠÅÄVâzŠ Xá¯xzøÃ\WLZ~*Š ‹Z™ú~*Š Å ` W

L\W Âì MÃòŠ WË6,ysÜ

e ** ™Ýqyj{z yZgzŠÆ^\W

ŒÃA çÆ *Š ÅÀgzZ *Š Å ` WÐ wVÏZ X M hƒ 7[x»~ ÔkZ KZ

¯(Å䙿ä Z} .à *Š Å ` WXì YY X(Åä0* x Z »¿Ã *Š ÅÀgzZì c* X w2~y WÅ^kS*Š ÅÀgzZì 3 Zg »^*Š Å ` W

Ç!* ~È/µÅ¿Æ\W ÂB0* x Z CZ~„*Š Å ` W

e\W¤ /Z[Z

™ÝqyjÑZzw2~ 5 Zg\W¤ /Z b§ÏS X ÏñYƒß 5Zg LZ\W  e ** ]ñ{zXŒÃtÛ kS Æ*Š ÅÀgzZ *Š Å ` W ì {z òŠ Wq=XÐB™ N* ÅÃ

Xì $ ËïÃË~Ï0 + ià ZzˆÆ]ñsÜ }™:éZpÅqk Q¬Ð

xZp VYX} hzŠ:úÆV¼ Zp{zX ¶ I |{z ’ eÃòŠ W

X 7à ZzäàJ -x ZgzZ ËZÎƄnÃòŠ W

ߊpñO ]÷Zpt Xì ñƒ ng«q -Z »]÷Zp~J g LZ òŠ WC Ù M® X *Š Å ` W :ì *Š Åÿ x £»ŠÅ]÷ZpyZ1X 7 112


™Å Y Z4Zg ZŠ ÿ) Zg ZŠ

™Å Æ¿kZ]y WgzZì(Å䙿*Š ªX Y Z4Zg ZŠ]y WgzZì ÿ) ZgZŠ *Š

Dg Z ¦ /~*Š {Š ñzZhð¹ðZ’Z »Ï0 + iKZŠ%gzZ]gúC ÙX(Åä0* !$ +._ A c* ¼ Ô._Æ¿LZÃyZV˜ D YbŠ à~*Š ‹Z {zˆÆ]ñQgzZ

X ~3c* ÏA(~

:ì @* ƒaÆ<å wqyJZXì(ÅyJZ *Š {Š ñÐg ±Z kZ

6, gîD{zì e ** ™Ýq [Y ~ wq yJZ D¨¤ XaÆ ä0* «ig » <

LZ Ì{zì e ** ¯ û~$ +Z »Vìpa LZ ~ *Š {Š ñ¿ b§ÏZX Çìgx » ** 7Ê° X ˆ7„ð¯aÆÑkZ*Š {Š ñ VYX Çñ0*

]y WgzZÔì ** ™VŒÃkZ }™{z~*Š {zgzZŒÃtÛ kZ ì {zòŠ WW

Xì à ZzYÿ‚lpËV;z ì eq{zaÆ

Xì @* ™g (Z D¨¤ÃTì @* ™g(ZÃwßZ ÏZ ÇòŠ WW~A çkZ

ÃÄ<LZ {z ì êŠ Îs§kZzÂ~g ‚KZ {zÂì @* ƒ~wqyJZZ # D¨¤

X @* ™7ÒÃÅä¯ûÙçCZ~wqyJZ{zn™6, gî9

KZC Ùwq¸ Ç {z ceÃy¨ KZC ÙXce ** ƒÐ ÚÅ]y WgzZ *Š »y¨

{z~ ]§§zŠÆˆÆ]ñ @* ñÎ~ ~g » Å]y WÃÏ0 + i¿Å¬Ð ]ñ

‹Z Âìg…¸Ðg ±Z kZ~ *Š {Š ñŠ% c* ]gúðä /ZXn0* *Š ÅVìpaLZ gzZ ñW~*Š {Š ñ{g !* zŠ™^ß{z ǃ: eÌt ‚Ôσ: e°ˆÅkZ~*Š X}™yKZ{g !* zŠÐÚÅ]y W

Xì + M qzg x ** » „ ä™g »Ã\ WLZ a Æ *Š à Zz ä Wˆ Æ ]ñ

M qzgX ì @* + ™yã !* g Å,KZ òŠ W)g fÆ Tì%{ z » Ï0 +i + M qzg 113


-Z » V ; z { z ~ *Š à Zz äWˆ Æ ]ñ ì @* q ¯. އkZ Ã\ WLZ { z)g fÆ

V˜ ì { ǚ M F,{ z + M qzg X ì Ü » < Ø è c* Í+ M qzg Xn 0 ~à[ x» dZq -ZaLZ~] §§ zŠá Zz ä WˆÆ]ñ{ z ¹F, ãqzg

D Yñ¯. އkZ vß

X Ã0* x£

x ** ZuzŠ » ä Ñ~g ZËã éE &Og~ ,½ZŠ KZ ¹ F,ã qzgX ì H ¹ F,ã qzg

KZ u Zgp~Š â X ì Š z ã qzg »y ¨ KZ b§ÏZX ì C¯ q¡ÃŠ z ã KÆy ¨

¹ ( u Zgp ã éE &Og ) [g ¾ ig ~ y WŒ Û ÃXì á Cq¡)g fÆ ] !* Š"y Z

Xì Š H

ðaÆJ -k , ŠˆPzŠX ¶ò¤ /J~‹Š yŠ kZXì§Zz»2004 ðÑ 16

ÏZ~J -k /J~}#LZ~X Š , ŠX åZƒ´~ªqÅò¤ HƒÈ6»¿Xˆ¬ X ν6gzZˆ Wð J -VŒ;g~ªq

-eZ‰ZƒkC(ZX ÐYuQ߄º6X 圻"Š7 7 -eZq -Zt

Š c* hu{zÅxsZ9=‰ ÜzkZX Š HWgzŠ ZuzŠ »s # Zg7 -eZgzZ Š Hƒ»gzŠ »¤ Hc* C~XN W ÂÏñW]ñÅðñZ # Xì(ŤaÆðñ*Š ì Š

»7 -eZ gzŠ ¤6,» Ï0 + i ~EŠ X Ç ñ0* ~ V¨!* Ƽ A Ã\W LZ {z 7 -eZ %N‰ X ÇñYƒqzÑgzŠ »Ï0 + is # ZgæF ÜzÏZÐgzZÇñYƒ §Zz ~Š â X`Z v Y ]‚ˆZ ã éE &Og ñƒ| ~ ]¡~÷ÂZg ¦ / /Št Z #

X ñâ Û nç„ (ZB‚}÷Z} .Ôl» ¹ä wŠ}÷X Š Hƒsp~ î Zz ãqzg

Ð ¤gzŠ7 -eZ ƒœ(Zq -Z {z ÂñW‰ Üz »äƒÁgÐ *Ša}÷Z # D ! š # ZggzŠ X ñYƒ ö- ëƾ ZŠ~s 114


$s™ VQ6, e z ZÐ e $Š â ÃòŠ W ^ (Z q -Z Ôì^6f q -Z ÝZgŠ + M qzg

Û)ŠppÙ Š 7Ã^kZC ل vß}uzŠ Xì @* ƒ6,R½ZŠ^t X}Š àJ -

Ï0 + i ÅòŠ WTXì C¯ y¨ KZÃy¨ KZ + M qzgXì @* ™kCÃkZB‚ÆðZ ð•Z X 7tÛ ðÃ~yZ³gzZ~k Qƒà {Ð+ M qzg

115


Ï0 + iż A ¹ä ~ X ðƒÐ r # ™q -Z ]‡5 ~÷~ ( 1990 cŠ )^Æ y0* Y

~*Š ~$ +Z ó ó¼ A ÷ ÷KZ {z ’ eÃòŠ WX(Åx ª~$ +Z]y WgzZì(èg ¬*Š {Š ñ Xì @* Y  ZˆÆk , Š ~hðÐ q Å]¯ c* # Zg Ëy¨ s KZ : ¹ä V,Z X}™y

Xì Š Hƒ ZaX » (boredom) ? Ø Â Z6,äe} (,¹ ~ *Š Cc* ¹F, +] h .çO

-Z sÜt 1X q

X {Z +ÃHм A ~$ +Z~ªq+Z

ìg Wë ] !* ¸ Ð å { z … â 7Ã]y Wvß

Æf5éZp :ì CW6,¯ Å8{Æf5Š Z¦Z ? Ø Â Z ìt ÝZ X ì$ è X6,¯ Å8{

T e ** ™ (enjoy)ñZæZÐ ]¯ ËëZ # ì 1™nÛ t ä ]Z|yZ

1X Sg7¹!* ]¯n}g ø~kZQgzZXì @* Y½Y Zg øÐ kZˆk , Š¼ Â

, k +ú)g0 5 +Z LZÐg ±ZÆ]¡KZy¨ KZ ìtÝZXì ߊpñO£zGt 6,gî~$ +Z {zÐ yZ Ô [¨%,q Ãy¨ KZ Xì ‚ rg (insatiable nature) ]¡

Xì Le** ƒiz0 +Z¯

y¨ KZç OX ì g D » (limitations)VìŠzög Ñ" y ¨ KZ~ *Š {Š ñ1

ÅkZ e $ŠzöÅkZˆÆk , Š „ ~hðÂì Le ** ™ñ Zæ ZÐ q[ ¨%ËÌZ # X ì êŠÅ‰ ܤ Åä™ñ Zæ ZÐ q kZ { zŠ z !* ÆÉgX ì CYƒ bq~ { Zg

É Cƒ7»n } g ø ]¯Åq kZ  D 3q j +¯q -Z ëZ # 6,gîÆw V Ég vßqªzŠ ÒZ b§ÏZ X ì @* 7,bŠ hgÐ ZÃën kZ Ôì @* Y½ù Zg ø

b§™ƒ L ñ{ z ì @* ƒ60 +Z ¹Z VY Ô ï Š hg ** 3ÃVzq FŠ z !* Æ 116


XÐN Yƒg D»V- g FÅ b§

ñZæZ ~g ø Ag" c* Ø Â Z ìt |Xì » V¯ ~uzŠ x Ówq ¸ ?

XuÅÉgŠp :ìuŊ Z¦ZÅä™

ªqå{Š c* iB‚ƱŸZh +' ×'¯x Ó ÇƒtsÜ: V˜ì({z¼ A

Å kZ ~ eÆ Š Z¦Z Å ä™ ñZæZ Ð V¯ yZÉ ÔÏ N Y ~ŠÃy¨ KZ ~

1ì Le ** ™ñZæZ òŠ W ÇñYƒ »Š §t ~ ¼ A X ÏñY ~Š™ »Ìe $Šzö y¨ KZ ¼ A ǃt³»kZX @* 0* ™7ñZæZÐ Vzq [¨%KZ {z6,¯ ŶËKZ

X ÏñY0(ÅVìp~$ +Z nÆ

òŠ WXì³»Š §q -ZÝZgŠ {zì @* ƒ/Š» ( xeg1)? Ø Â ZTÃòŠ W~*Š

Le ** 0* ~]gßsàWÅyZÃVzq{zXì t‘(idealist)Ig £q -Z6,gî›Za Xì ¸: L ÝZ »xeg1VŒXì sàW)c* ~g £)qC Ù~*ŠkZ1Xì

$Û d kZ {z¬ Ð ä0* ÃkZ Xì @* hzŠ s§Åq q -Z

ÆtØLZ òŠ W

»kZ {zZ # ˆÆh e™Ýq1X 娤{z»Tì qsàW„zÐt ì Lg~ ìzz¸X ¶Á¹Ð sàW[£ÆkZqt ì @* ƒx¥ÃkZ Âì @* ™/Š X Q7ÃkZ]¯ÅÄc* 1ì QÂ]¯ÅlˆÃòŠ W~*Š kZ

qC ÙÅ]y WX ]¯Ç~]y WgzZì ]¯d $Û nÆòŠ W~ *Š {Š ñ

Le¼ òŠ WX ÏñY0=g f »]¯ŠzöÑgzZÇnÆòŠ W{z6, ¯kZX σ~g£

ðû? Ø Â Z nÆkZV;znkZÔ ÇñYïB‚ƱŸZh +' ×ÃkZ~¼ A {zì

X ǃ: wZÎ

117


6, } i ZzgŠÆ¼ A

On the Threshold of Paradise

-Z b§Å]uZz³‚x¥}uzŠ¼ q A X 7qg ZuZ6, ðü A Xì H¼ A

A Xì§Zz ³‚x¥ Åv W¬}i Ôì x¥ 6Xì yjg. »}iÝZgŠ ¼ ]gßÅ}i™ƒ^g.ä }i) c* ÍX µ}i {Š ñ™ƒ ~Q{zQX ¶~ ]gß ^g.}i M)‰ Üz kZX ǃyjg. »ZgŠ dZgzZq -Z~ wb§ÏZX Åg (Z

X ÏñY0}i M™ƒ

»VuzŠ Ôì H ã0* X CW~Š z)gfÆyjg.,q xÓ~ *Š {Š ñ

Ôì H *Š QX yjg. »ìßÔì HáX yjg. »| # gŠ)Ôì H| # gŠ X yjg.

{Š ñ‰ Üz kZX ÇñW7yjg. Z(,{Šc* iq -Z~ wb§ÏZX yjg. » *Š Q) î ZzkZXì ¼ A ~y!* iIèx** »ÏZÔÏñY0}i ~g£™w$ +}i ~g£) (48 Z', Z)

] nÆ

] Ù fi Ýçm :ì Š HH{gáZ~p ÖZyZ~yWŒ Û s§Å

When the earth is turned into another earth.

‹Z6,~¡x¥q -Z yjg.aÆ }i X c* W7g !* g !* ¿t » yjg.6,}i

Ãî ZzáZz äƒq -Z sÜ 'â ü A ~ªq +Z Xì§Zz ~¡x¥q -Z {zXì ` ò–ez6,999 Ð kZ ñY ¹~}g!* Æ~1Ë‰ì „ (Zt Xì 'â Xì ÑZzå 3–ez6, VZzg ZD ÙÐkZ[ZgzZ

äƒq -Z ¼ A Ô ._Æy⠇œÆ]¡ŠpX 7{oIè q -Z sܼ A

*Š {Š ñ ì @* C·_ » k Qì ;g ^ Æ y⠇Tx  » ]¡Xì§Zz ÑZz Ôì ]gßð•ZgzZ ~y WÅ¿ð»gZ ÏZ c* ͼ A Xì „gg*пð»g Zq -Z Ú 118


Xì •Z~¡Åi ¸W!q -Z¼ A X ÏñW~Š z Æx ÈZ ðZ} .

C ·_ Å V gzŠ g !¤ ð•Z Wz {Š c* i âZ Ôì Wz u" ]Ñ» ì @* &‡** Wz J -u öe ÿLE kZ X eƒ: { i Z0 +Z » VŒz Å kZ J - ÌZ Š z!* Æ Äc* gŠ ÌÐ k Q }i ~g ø ~«£Æ ]Ñ»Xì {g ( N* gu" q -Z }i~ ]Ñ»

i X { ¨fq -Z~«£Æ}i ~g7 Aì Kg{Š c* }i ~ ]Ñ» ~g7 Xì Y ]ZgŠ ** ð•Z q -Zg0 +ZÆ ]Ñ» Wz { æ°tN » }i

6,}iX

Š ñ,q ÜxWgzZ Zƒ Ô {!Ô ã0* 6, gîð]ZV˜ ì x £ (ZuZz

g0 +ZÆ}iXì @* Y¹Ä^g7`ÑÃTìŠ ñÌq{zB‚ÆÏZgzZì Ï0 + i }iXì @* ™yÅyÕz d $ y¨ KZƙwEZÃX ˆ~ŠÄg ,q Ë~g ‚{z E H I " 5 5k4G +ZÆ ÿG 7 kS {z ìt sÜx » »y¨ KZX Š ñ6,gî ãkZ Y Z bZx ÓÆd $ g0 & B¼G X ñ¯ (actual) w ðF Zà (potential) &Š Ð g ± Z kZ /ŸÀG ª q ~uzŠ Ð ª q q -Z 6,gîÚ õg @* Åd $ ÂõG C Z s§Åµ% dZÆ ¹ F, ™g *Ð µ% ð Z’ZÆ ¹ F,{ z X ì „g Y s§Å

[  { Š™g » x È Z k , iÆ { Ä Z ¸Z ,Å^kZ Æ d $ X ì „g™ð^ !O²Zõg @* Xì $ ËY@Š~ (The History of Mankind) îG G E I " Hc* Š C~ t é¨Gi$ÑZ {gÎÅyWŒ Û Xì Š ñ~ yWŒ Û ™f »^kZÆ㨠KZ ì LG E

Z(, {Šc* i6, }i b§ÏZXì Lg @* ƒ§Zz»~pg!* g!* ~]gßÅyŠgzZ]Zg6, }i ì

H¹ZÂXì )6, ªq~uzŠˆÆªqq -Zgz¢Ã?: c* âÛ çOX ÇñW7̧Zz

:r7s§ÅZ} .{zÂì@* YJ7, yWŒ Û t ‚ÆyZZ # gzZX DÑ7yZZ{z ìŠ H ƒ You will surely move from one stage to another stage. What then is the matter with them, that they believe not? and when the Qur'an is read to them, they don't surrender before God. (84: 19-21)

119


» kZ Xì Š HH {g áZ s§Å õg@* R ÏZ Å y¨ KZ ~ ]c* WyZ Å yWŒ Û

„g| (,s§Å ¹F, Úd $ 㨠KZ ì ;g C6, gîx¥Y »g Z » õg @*ìt È Xì Š H¹¼ A c* $ ãqzgÃTǃ„z:%~y W» ¹F, d kZXì

Xì _g¦ / Ðg ZzŠ R} (,&d $ 㨠KZÔ6, gîx¥ ì CCõg @* Åd $ $ Xì ˆƒ4ZŠ~µ%~y WgzZ¸a Æ^LZ {z[Z d

ìg CíZŒ Û xÓ

: sfø D gZzŠ Z} (, &tÆ M? 9E (Stone Civilization) d $ ~ç X 1

(AgriculturalCivilization)d $

(Industrial Civilization) d $

¦gi X 2 QX 3

u ál A ë @* X ` W~ q ¸z g ZzŠ Z &t Æ d $ ì } Y ¿C Ù gzZ Ô åa »d $ ì I » (Alvin Taffler) ƒN* y ðLÅZ 'Æ (Future Shock)

.cNäƒN* óZ s7& +Z çF yß ZÃgzŠ¸a kZ Xì ÑZz äƒC Ùª~ wgzŠ ~y Wh +á Ð ~ œ â Ô~ « £Æ g ZzŠ Z ÔÔgzŠ åa t Xì ¹ (Super Industrial Age) $ d

i a k Z X ǃ ~Š â ) { Š c* i ã q zg à g zŠ ¸ a k Z ì 4 { Š c* X ñYc* Šx ** » (Spiritual Civilization)

t sÜy¨ KZ Z # ì gzŠ {z » d $ tX k Ãd $ ~vÔd $ «[Z X 1

yZX}™wEZ~]gßx {ÏZÃyZ Š ñ,q ‰ Üz', 6,RÅ}i åe™

~vÃgzŠ kZ6, gîä´a kZ X å ‚ rg wVc* ú{Š c* iÐ ƒß~ Vzq {Š ñ ~ wEZ ,q Ϲ ~uzŠ {z´Æß~gzŠ kZÆd $ ðZ’Zp ¤ /Z X Š H¹gzŠ

Y%Æ ® ) Zgi {°‡!* Ô]** Z³Ô~Ç}X ‰[ø 7Š6,RÅ}iÐ ¬ N W

X {)zÔgZzZa à Zz

120


s ™zZ ~¡x ӄzy¨ KZ Ì~äâ iÆd $ ~vÔì m»y¨ KZJ -V˜

t Îq -Z~ +', Æy ¨ KZ ì c* Cä ]îň}Xì ‚ rg ` W{z å ‚ rg

z ½1X¸Š ñbg 0* „ ãZ Ì~ r ⠊Æy¨ KZÆgzŠ ~vX Š ñçg 0* t

Ã]** kZ ~¡yZ ñƒ|g0 +Z LZ {z å ¯ 7. އkZ ÌZ y¨ KZ6,¯ ŶŚ M F, Xn™wEZ

ëÃTgzŠ {zªXì @* Y¹gzŠ¦giÃTc* W: â i{z}ƒŠ}ƒŠˆÆkZX 2

+' h ×ä y¨ KZ ~gzŠ kZ Xì c* Š x ** » (Agricultural Civilization) d $ ¦gi ä

Ôlgz6, Å7ñÔ® ) ZgiÔ Ù0* [W~gzŠ kZX HÄc* gŠi§»s¥~o™| (, ÐW ( ÔwEZ »ìß /;XF {z Zƒ et b§kZX XÄc* gŠ ,q ~uzŠ ÅnkZgzZ ~h Çg ZŠ õG Xng Z¦ /Ï0 + i4{Š c* i~«£Æ¬ k QgzŠ ZŠt Xì @* Y ¹d $ Qc* gzŠ QÃTì {zgzŠ ZŠˆÆkZX 3

[Z X HÄc* gŠÃgz0* o}™| (,ÐWÐ ‰ ܤ ãZ³ä y¨ KZ Z # Zƒ qzщ Üz

Äc* gŠÃwzð ä y¨ KZ b§ÏZX ñ¯ ”ZMZgzZ Hsp~gz0* MZà ã0* ä y¨ KZ E " I 5 4»G à Zz½Ð wzð gzZ H ñä k Q b§ÏZ X N ¯ Äc* gŠ ù Zg f 6 Æ èEjG X c* Š ¯sz. މq -Zà *Š ~g7äTK

g ëg!}X N ¯,qϹƙwEZÃgz0* o }ä y ¨ KZ~gzŠ Q $ *» ¹F, ©E î0 G z ½Ôy~à6,VßßZ 6 Ô j§ÆðÖ gzZ½»Ô ã‚g¸g ëg !Ô ~gZÎ

Xì @* Y¹d $ QÃTðW~Š z*Š5q -ZÅe $sgzZŒb§kZX {)zÔà .cNäƒN* ƒN* yß ZXì c* Šx ** » óZ s7& +Z çF yß ZÃTì {zgzŠ åa»d $

.cN Ô._Æ yÒ Æ Â I W6, gî åV;z σt Ú m{ Å ó Z s7& +Z çF

Š lŠpx » F, ÇñY| (, {Š c* i ÚZwEZ »ãZ¼Z ªX ǃ` Zzg » (automation) 121


x ÓÅkZ ÇñYƒ °»aÆÑkS „ xe »y¨ KZ~]Ñqx ¬XÐ'äƒ

X g Cƒ~g76, gî~g £Š lŠp'gz¢

Xì ˆ~Š ~}g !* Ƽ A q :Z !ÅTì q „z Ðx Ât »ÂI W

^Ú ^`nÊ ÜÓÖæ ÜÓ ËÞ] o³`j i^³Ú ^³`nÊ Ü³Ó³Öæ:ì Š Hc* C~}g !* Ƽ A ~yWŒ Û 9W gzZì ewŠ ZgvÃTì q{zC Ù~¼ A a}g vª ( 31 {ãZ ê ) áç³³³³Â ³³³³i XÐz™Ô? ì q{zC Ù~kZa}g v .cNÃgzŠ kZÆ wäƒN* x ** ZuzŠ »×Mc* Í{z Xì ¹ óZ s7& +Z çF yß Z .cN{gÃè ìt|Xì¸!ż ~g £k QÆwóZ s7& +Z çF A c* ÍtXì &‡Ðg ±ZdÃgzŠ Xì Š Hc* Šx ** »c^ , ÞÎwÅ4Z~„Å6, zZÃTì êŠ ¯ûÿLE ل ~g £k Q „¸~ Tì gzŠ {zgzŠ åa ¸Xì yk , igzŠ åat »d $ C

gzš ~A{Š ñXì Š H¹ (paradise) ¼ A ~ b ˜Z Iè ÃT ǃ g¼» *Š % iÃTì ªq{zc* (Paradise in the making)¼ A yæLG Í (Transitional Period) G *Št à Zz “ W

Xì YY¹

ͼ A Æ x ÈZ ðZ} .Xì x ** »gzŠ ~y WÆ^R c*

(limitation)e $ŠzöÅnC Ù~ *Š kZX σ *Š ~g £q -Z *Št X ϶6,‰ Üz LZ

: VŒX yæE::N gzZ ǃsp: V ŒX ÇñYƒØ{ » (disadvantage) EZzi +Z kegzZ

8 ŠÐ yŠ¬{ zÃXσ¨ÅV1Zpy QÆy¨ KZ *Št ż A X 1:gzZ ǃgØ ©$E»y¨ Ô Çƒ `z²î0 G KZt X ÏN W~g¼VªF, 5~

Xì ; g

Åy¨ KZB‚ÆÏS

ÔXŠ qÔ 0* J (, ÏñYïÏ0 + i ~$ +Z {zÃkZX ÇñY0y¨ KZï»q -Z y¨ KZ™ VV˜

KZ {z ǃ~ ci7 kZ y¨ KZ V˜ σ *Š ~g£ {zt X σ à {Ð ]ñgzZ ~g F 122


EE N Xn™/ŠdZ»4ÿ¡Lÿ¡ï»{zX}™wEZÃ]** kZx ÓÆ $ » ¿ð»g Z Æ d ©E kQ ¼ A Xì (culmination) `z² î0 G $ 㨠KZ c* ͼ A E 5¢6, ™ V~ ¼ A Xì ; g 8 Š y ¨ KZÐå [Zp »Tì g¼» *Š sàWgzZ ïH½G

~g £ {z » VìpgzZ V0Zg ¼ A X Ç ñY0* ] Ð V6x ÓgzZ T $rx Óy¨ KZ X 7+ðÃaÆTǃx £

55‰ ÜzC ÙÃy¨ KZ~ ¼ A X ( 31 :lZ) σ:(Å ƒ ZIðü +' × A th

X ǃ7xeg1~¼ A ìzz¸Xƒ: »LŸ»X©c* gŠ +ZÔÏVƒ©c* gŠ

» ÙpÄc* gŠ 5aÆy¨ KZX Vƒ „gƒ: ©c* gŠ 5V˜ ì @* ƒV;zxeg1 VY ² 5Ò£N { i ZzgŠ *ðû 뛊zöÑizgC A aÏZX Çìg éG ¼ Ù~¼ A Xì=g f Z(, Ѓ X Ùpzzq -ZsÜ :ÔσÙp~$ +Zq -ZÙpÅ

X ** W~Š z »V' Z6,}igzZ à C»}i Aì e„ Ú Z à C»¼ A kZ

b§ÏZ X ZƒC Ùª6,‰ Üz LZ å Zƒ Ö gzš ¦gi Cc* ¹F,{Š c* ig0 +ZÆgzš ~v*Š

¹F, {Š c* ig0 +ZÆgzŠ¦gi b§ÏZX c* Wt ‚™ƒC Ùª6,‰ ÜzLZ åZƒÖ gzš QCc* VÍߙƒC Ùª6,‰ Üz LZ ì Zƒ Ö gzŠ ã qzggzZ"ÔCc* ¹F, {Š c* ig0 +ZÆgzš Q

W~g¼»gzŠ Mc* gzš ã qzgkZX ÇñYWt ‚Æ Ô Aì e„ Ú Z6,gîi** X ** W~g¼»g ZzŠ R

ãÕX ˆÅyÅkZ~i Z0 +ZÈ/µX Š Hc* ={g !* zŠÃ}i Âc* WgzŠ Qh +] .Z #

ãqzgÔgzŠ ~y W » ¹F, R Z # b§ÏZX c* Š ¯ }i4{Š c* iÔ5q -ZÃ}i äV¶F,

ãZz~yWŒ Û s§Å|kZX ÇñYc* Š ¯å{Š c* igzZ4{Š c* ih +' ×Ã}i ÂÇñWgzŠ IE }i ( 3 t é¨Gi$ÑZ ) ÏñY~Š™{Š ¤{Š c* i}i‰ Üzk Q : c* â Û}X Š ñ}g áZ ]Ñ» ~g7 ©( 74 :%²Z )ÐN Y0´ â ÆkZ6, gî: ZŠ Zi W}°!* 类 123


(21 :h + Z ) ÏñY~Š}Š~`g eƼ A ÿL X3ZB‚ÆVŒzx ÓKZ

{zˆ Æ kZ X ¶~ `g eÆ V†~ Z’Z KZ }i Ô._Æ ]c* Zzg òsZ

ÆV¤Û 6, gîå}i Z # ì ÑZzäWgzŠ ~y W{z[ZX ˆ~Š~`geÆVâ ¨ KZ ~Vs}g7{z ÏN YðÑV´p+Z~}i‰ Üzk QX ñY~Š}Š~`ge E 5¢6, Û $!* " ÅgzŠ ð»g Z kZÆ}iX ñY0®gz ïH½G gzZ®gzsàWq -Z ]Zg áZ~yWŒ

` W ( 69 %²Z ) Ï`Q ÝÐgâÆZ} .}i Z # ǃyŠ {zt : c* â Û}X Š ñ V0ZggzZ Vìp}iQgzZX ÇñY0§ZzykZtÀXì ¼ A ~VsãkZ }i X ÏñY0x £~$ +Z»

C·_ ZƒHì‡ »o6,}iXì 7ªqsàWªq {Š ñÅ}i ì @*

~ªq+4]§È⠂ÆnC Ù6,}iXìŠ ñ~ªq+4Ä^g7`Ñ

Æ VÍßiZVŒ Xì CY ð0* ªq sàW)q -Z6,}iB‚Æ ÏZ1Ô Š ñ %NB‚ Xì : L »]ZŠ YÆnC Ù6,}i ϊ ñt ÅVÍß}',X Š ñÌvß} æE # ™µ Z™. $Yvß}',x ÓÐ ~Š !* WÅ}i ÂÇñWt ‚³%~y W»^ð»g Z Z ì |{z¸X ÏñYW~`g eÆVÍßiZsÜ}iˆÆkZXÐN YbŠ

:ì Š HHyÒ~p ÖZyZ~yWŒ Û ÃT G‹E “ñ~g1i ä ëgzZ ÷ ÷ }È (}÷_g ZzÆ }i ì c* ŠÉˆÆ ï

ª!* B‚Æ ,Ì[Z {z ì ˆ ðC ~ yWŒ Û ]!* t ( 105 Y m CÑZ ) óÐ ó Vƒ :Nq %M—ìt zæEE -Z » kZ Xì Š ñ~ ( g1i ) tŠ ™X Ï ñY à Ze ^» ±ÅVzk , ÑæF :Ð gå{z~kZXÐVƒ_g ZzÆ}i

The righteous shall inherit the land, and dwell in it forever (Psalm 37:29)

124


x¯dÜ

ð•Z ~ Ü Wz Xì Y ]ZgŠ ** -Z }i ~gø ~ ]Ñ» Wz ì @* q C·_

Æe $g}g )ÆVzg«x Ó A Š ñ~Š Z®{Š c* iÐ kZ}g *} (,} (, ÏZ {zJ -[ZÐw‚t13 6, gîx¥X áÍÆv WsÜ}g *x Ót1X}g f

-Z {zgzZì æY)q q -Z sÜ~ ]Ñ» ó æó Y ÷C Ù ÷ „ kZX ñƒ} 7,~ªqq

~g Y (evolutionary process) ¿ð»g Z q -Z 6, gî ð]Z ~ }i Xì }i ~g ø

»v Wq -ZsÜ}i¬w‚t10 — ìg W nZZq -ZˆÆq -Z6, }iXì kZˆÆkZX µ(cool planet) {g ( ZQ™ƒŠu{zˆÆkZX ¶ (fire ball) ÑÍ

kZX ñƒZa ]** Z³~kZQXÐZ | # gŠgzZ {!6,RÅ}iQX c* WgzŠ » ã0* 6, zZÆ

}iˆÆg¼Æy¨ KZX Zƒg¼»y¨ KZˆÆ X ñƒqzÑäWgZzŠ ZÆY »g Z R 6,

¹F, y¨ KZˆÆ kZ X ð¯ (underdeveloped world) *Š Cc* ¹F,Á¬ ä y¨ KZ

tgzZXì ~g YÚ¿ð»g ZtX Š Hƒ[x»~ä¯(developed world) *ŠCc* I -Z }it ˆÆTì ÑZz äWgzŠ 4{Š c* q igzZ q -Z6,}i ÌZ ì ~¡Ç!*

:Ïá™g (Z]gßÅ (perfect world) *Š ~g£

It is but natural to believe that one more stage is in the ofting, that of a perfect world.

]** Z³J -V˜Xì nZ ~y W»‹Z6,ð»g Zx¥¼ A Ô7qg ZuZ6, ðü A dš Â{zì ]!* -I Xì£zGŠ ã C" q -Z î>XE Å (organic evolution) Y »gZ Cc* ~ ~Tì§Zz{”" $U* -Z (periodic evolution) Y »g Z ~gzš~*Š bzg ~ f)1 q @* C·_Xì§Zz û. އq -Z b§~g7 ¼ A ._Æy⠇~¡kZ X 7— ðà -Z »v W} i ~g ø¬w ‚ -Z { zˆÆkZX ¶ (fireball)ÑÍq q 125

10ã½ ì


% i à T µ *Š {z VŒ ˆ Æ ~Š !* *ŠyæLG W 㨠KZ Q X µ (cool planet){g ( Šu

gzZ c* W³% ð»g ZgzZ q -Z ~ kZˆ Æ kZ Xì @* Y ¹ (underdeveloped world) Xì @* Y¹ (developed world) *ŠCc* ¹F, ÃTµ*Š {zˆÆ[zZ Q

-Z }iÔ._Æy⠇ð»g ZŠp[ZX ` W6,}i (periods) gzšg et q

Ít Xì „g| (,s§Åµ% F,dZ ÃkZÐg ±Z kZ X ǃ³% ð»g Z ~y W »}i c*

(limitation)tŠzöÅn Ù~*Š ~g £kZXì YY ¹(perfect world)*Š ~g £ C

c* ¯ (just order) ` : ъ ¬ ~ Vsï» VŒ

Æ x ÈZ ðZ} .X Ï N Yƒ »

X σ~Š Zi WÅ …VŒÃVÍßiZsÜgzZ ÇñYc* Š UÐ}iÃVÍß}', X ÇñY ñYƒØ{ » (calamities)V6X ÏN Yƒ »'gßx ÓÅ (pollution) ÄÑ

»a Æ å (disadvantage) EZze Z ke x Ӊ ]ñgzZ 0* J (,Ô XŠ qÔ ~g FX Ç

XÐN Yƒ

! x»gzZœ~ *Š {Š ñXì @* 0* x Z)g fƜJx »C Ù~ *Š {Š ñ :NB‚Æ }uzŠ q -Z VâzŠ X Ï ñY ~Š™ »wq ]gßt ~ ¼ A X ñƒ} æHE

%Nq á™g (ZwÅa¯æF -Zx »C Ù~TÔ ÏVƒµZzV´p%+Z~¼ A $W ) Ç Šp VYX σ: ]gz¢Å (entertainment) ô¸Ð µ Z~ ¼ A X ( 55 øG X ÇñY0=g f » ô¸„x » »{ çO'izg

x » ** Å (desired world) *Š[£TÐw‚Vzg ZD Ù6, gziÆ]¡y¨ KZ

aÆå ~ *Š kZ y¨ KZ X Ï ñY ïÃkZ ~ ]gßï» KZ *Š {z å ;g™lˆ ¹!* ]gz¢Å (physical labour) œãK X Çá0* ÃÏ0 + i ~½V0ZggzZ Vìp

[£x Ó (pleasant intellectual activities) Vx¤ / u 6f g ZÎpsÜX Ïìg :

X ÏN Yƒ°»aÆw”Æò}

126


Äc* gŠ ż A "MyY›m, HE (John Butt) ì ôZ q -Z ~ ‹Š ‰ Üz k Q Xì ]!* Å

1983 „¸

X¸ `ƒ kâ â °»Ð „~÷gzZ ‰S7,Á ~ m, ôZ ~÷ä V,QX¸ Tg

-Z yZgzŠÆ ]‡5 q ¯Ð ¹ ä~ Xì q [8~÷¯ ¹Ð yQ ä ~g!* ÑZz äY y߄¢~ ¹ä V,QX 5 7J -ÌZ ¯»I KZ= 1K wEZ

X ÇVƒ Wá¯YZq -ZaÆ\W~ÐV;zÔVƒ

ä~ ¹ñƒïŠ=¯q -Z Zƒ¯ »ÖZgzZA Ðí{zˆÆá²¼

= ë @* Xì HÝq ( àQƒ Ã) ¯tˆÆlˆ °»~ Lg â Å egx WgzZ yß

Vƒ}Y~ ¹äV,QX VYÔ ¹ä~X ǃ._ÆIÅ\W¯t 7yZ E ¢E 56, hI½G 5¢6,¯ÌðÃèa ~ *ŠgzZ (perfectionist) ïHi4E a kZ Ô7¯ïH½G -Z \W q X ÇñW7I¯ÌðÃÃ\W E EI5¢ I w¾q -Z yK ¨Z ǃ 9It Xì ïHi4h½G 6,6, gî›Za òŠ WC Ù ìt ÝZ

:ì yZ³

Man is a perfection-seeking animal.

òzø{z ì wq t » òŠ WC Ù6,¯ Å T ì U m{ ¸ » ]¡ 㨠KZ

{z f e™Ýqy⠂C Ù» *Š vß{z ©Xì Lg 2~ kˆZÆ(frustration) X Dƒ7à {ÐkˆZÆòzøÌ E EI5¢ Lg {z~ *ŠT1ì ïHi4h½G 6,Ðg ±ZÆ]¡KZ y¨ KZ ìt : L »kZ E &‡Å *ŠgzZ ÔÅy¨ 5¢6,q ÌðÃÅk Qì Æ Vzq w”ÿLE KZ b§kZ X 7ïH½G “ _x°¸ yxgŠÆVâzŠXì ˆƒZa (incompatibility)“ _x°q -Z yxgŠ 127


Xì : L ÝZ»kˆZÆòzøg0 +ZÆy¨ KZ

Üz{z J ‰ -VŒXì @* ™qzÑ4z] .~*ŠaƊÅVƒzig WKZ y¨ KZ

# ì @* W Ãk Q1Xì © 8™Ýq,q[£~uzŠgzZ y⠂zi ‚Ôg ZMZ ÔªzŠ {z Z

ƒkC Ôìg ezŠÐ kˆZÆòzøg2$ +{z̈Æä0* ÃVzq[£KZ ì @*

X eV:J -kˆZÆÄc* {zÌ[Z

wŠ LZ {zzig WÅTì q {z ¸ ì &{z¬Ð ä0*ìt : L »kZ

ÐÄc* Åq[£Ë Q7ú{zÃk QˆÆä0* ÃqË1Xì ñƒa~ E 5¢6,{z ¶zig W ~ wŠÆk Q VYX ’ e ムqC ÙÅ *Š Z # X ¶aÆq ïH½G E E ¢E E I½G 5 ¢ 4 h H H 5 5¢6, i ½ Ë ìC X$ Ëï7ú~ ïG6, )Ãï 6, ÙªgzZì (imperfect) ïH½G ) Vs}g7 ¼ A X ñ¯ : ¶ KCZü A òŠ W t {zgzZ Ôì q -Z sÜi»ZkZ E 5¢6,q -ZsÜ*Š {Š ñ~«£Æk Q Z q # Ôì (perfect world)®gz ïH½G -Z~ E 5¢6,xS Ð g ±ZÆ öZa KZ y¨ KZ Xì B bg wÅ (imperfect world) ®gz ïH½G E 5¢6,T *Š {Š ñòŠ WÐzz Åäƒ:Äcż A Xì ¼ A {zÔì ¨¤ »®gz ïH½G x° yxgŠ Æ *Š Yg {gzZ ]¡ KZ gzZ ì @* ™ ÒÃ Å ä™ ~g7 Nzig W KZ ~

Xì @* Yƒg D»kˆZÆòzø6, ¯Å“_

ż A {z ñY c* Ñ [zZ ~gÅ{z g0 +Z Æ òŠ W ì t sÜi»ZkZ

ñYƒ»\WLZ kˆZ »Ï-â Åk QˆÆw”ÆÄckZXn™ÝqÄc k Q~ yQì ;g| & + ðe úÅVƒzig WKZ {z~ Vzq X Çá yY {z VYX Ç

ñY µ s§Å¼ A î<E OÂÅk QˆÆÄc* gŠ kZ X 7„Š ñy⠂ » úaÆ

gzZ X6, gîÆ[£ : Ô Çá 6, gîÆ]gz¢ÃVzq Å *Š {Š ñ{zˆÆkZX Ï

+ZÆòŠ WËZ # kˆZÆÄc* {z ǃ¸wq »k QˆÆk Q ÂñYƒZa aÎtg0

X ~kˆZÆòzø :Ô ÇÑ ë~

128


@* ƒkˆZtg !* g !* Ã]gúgzZŠ%C ÙVŒXì(ÅäÅ{Š c* iÐ ä0* *Š {Š ñ

yvÃk Qä¿V#X Š HòÐB; Æk Q µñV#X ˆðÅÐ k QqV# ì

g !* Ãq -ZC Ù]U* Š q} (, c* LgÆnkZX c* Šà Æ]gúc* Š%ÌËX D W7g !* Å]** vyZ ìt wZÎ[Z X

X 7eÈÐ]** vyZa

Tg D W7Ãq -ZC Ù]** vÆ nkZ

Å Z} .ÃòŠ WTXì ¢»¼ A {zgzZXì q -ZsÜ]gßÅkZXì H]gßÅ °ˆ

N* g¹ Âyvt » *Š ÇnÈt {zˆÆyvC ٠ǃt wq »k Qƒ¢6,¼ A

Z} .{Š c* igzZ {zˆÆyvC ÙÆ*ŠX 7|ðÃÅyvkZ~«£Æ¼ A Xì A {Š c* igzZÐZ} .{zX ÇñYƒzás§Å X ÇñY0¨¤»¼

sp: aÆ VÍßáZz 䃊 !* WV;z ì ˆðC Út ż A ~ yWŒ Û ËgzZ L{zì QÏ0 + i Ãy¨ KZ~*Š ìtÈ »kZX ( 38 {ÂZ )yæE::N gzZ ǃ

ÇVŒ ì ¯ 6,àe kZ x  » *Š {Š ñX Cƒ 7à {Ð yæE:NgzZ spaÆ uZzaÆòŠ W~ªq+ZX 7„ ew”»Ï0 + i à {Ð yxgzZ sp~Vs Åw2Ç{z }Š wt sÜà *Š {zX ñ¯ :Š°CZà *Š {z ìt îG !Ozg„gŠ Xì3 Zgq -Z »äYs§

³³n ] ³³n ܳ`׳³Ö] :ì Š Hc* C~p ÖZyZ~g $uq -ZÃ|ÏZ lˆ] çOl!zs # Zg~*ŠXì e~]y WsÜw”»] çOl!gzZs # ZgªX é ì¤] ÙX}™ÒÃÅä¯y{ŠxZg Wq C -ZaLZ6, øZ} wgÛ)ðÃ‰ì „(Z ** ™

: ÔìaƼ A ¿*Š {Š ñb§ÏZX @* ƒ7aÆä¯yøZ ì }YÛ)

Å]§Ñ{z 7]!* Å}osÜ ** ¯ Š°w2KZü A X aÆ ¼ Ay

X 7eaÆy¨ KZÑgzZðÃZÎÆTÑ(ZÔì ]!* 129


t ŸZ »¼ A ‚lp} hð¹ X ÏA ÃË6,7Pu" {zXì Úxu" ¼ A

X ,I. އÆäYñÎ~*Š"ż A ÐVƒvß

à [g L Z ~ ZgŠ Æ ÄcòŠ W ì t y JZ ª » ¾ ZŠ ~ ¼ A

î Z zá Z z ¶Š ð 3Š: { zX } ™Ä c* gŠÃð C{ z~ kÆ] Ñ ìzg ° Z X ñ 0*

*Š Åí!* ™g ¦ /Ð Vñu ~C Ùª{ zX } ™kCÃq à Z z äƒ kC: { zX AŠÃ

X ñ Y0Û) »

A b§ÏZ Z} .Ã\WLZ ñƒ n pgg (Z » ÉuòŠ W ìt oÑž ZŠ~ ¼

0„6, Z} .C{z ñƒ D™i Z0 +Z ÃÃ]»øx ÓÆ “ W „6,ŠpX}Š qÐWÆ -!М X ñYƒzás§Å Z} .@!{z™hñî>XE /Z%g Ñ"ƚ M f YgzZ æX ñY

A b§ÏZ å yxgŠÆ]Ñqt ǃ eaÆ¿kZ sܼZŠ ~ ¼

ƙ®ŠÃ]!* .‰xÙZgzZïgzZŠáZzàZ~J _ gLZ Xìg ì‡6,‚fµ õZñÆ°»Z"gzZÕ X ñY0( »„ZpígzZ .nÆVÍß6, gq -

Æä0* Xá¯È0* »s »Zzw°Ã\WLZ~wqC ÙgzZ}™:wEZ7ZŠ z!*

ÏVƒ4ZŠ ²zg „z sÜ~ ãß »%kZXì ãß » ðZ} .+F, %q -Z ¼ A

X å1™¿»s6, zZLZ äV,Z~*Š qb§kZ~]y W

[ZXì @* YH ZaB‚Æ,ûòŠ WC ÙVŒXì *Š ÅyJZ *Š {Š ñ

ÅkZ J -VŒX}™ qzÑ¿Úq -Z » ~sŠp6,]Z f KZ {z ì ** ™t ÃòŠ WC Ù X ñYw$ +~,"™ƒs ™zu0* ,û

yxgŠÆVzƒ0 +Z Xìg™0wYyxgŠÆVŠ» ì y¨ KZ{zy¨ KZM 130


yxgŠÆVÂÐ Xá0* i Zg »yjyxgŠÆVâ ÃîgzZ Vß²i Xn 0g f » Ýzg

äÅ X}Š™s ç¹Z6, gq -Š z!* ÆVZŠ c* iÅVÍß X}Š]o»› X}™/Š»ä0* Ì~

`gÎ Xƒ Š Hƒd $Œ Û Ð Z} .Ìñƒ DƒgzŠÐ Z} .C ل ì {z y¨ KZ M Å. .~VúÃÅ Vzh N X}™/Š» ã!* g øL ~ê ÑÆVƒ Zƒ XAŠÃgâÆZ}

{@x»Øg Å Z} .~ ãZzg ÅVƒ c* gŠ Xn™Ýqsg ¬»ÑÅ Z} .~~—Å X

XÑÚ Š { »Û{~N WWÆ]‡‘ X}™

Cƒ H] ÌÅy ¨ KZ M ì c* Š Ct )g fÆ Vz9LZ ä Z} .

ƾ ZŠ~ ¼ A ˆÆ]ñ{ zÔ, ™ Za ] ÌMg0 +Z LZ~ Ï0 + iÅ *Š vß

XÐN 0* gZŒ Û

g ZuZ6,Ë:gzZ6,Š ã CÅÚB‚ÆË: Ô Çƒ6,Š ã CÅlg\Ë:¼ZŠ~¼ A

{Š ñòŠ W t {zgzZXì F F6,|x¥b§~g7 ¼ZŠ~ ¼ A X6,Š ã CÅ]q KZMÐg ±ZÆ¿zw¸LZ~*Š X Çñ0* ¼ZŠ~¼ A Å]y W{zÔ Çìg™0y¨

uF, ÃÏ0 + iÅêòŠ W ìtÉH, Xì nÆÉH, IZ ¼ A Ô._ÆyWŒ Û

+ iÅgÅgzZ}™ X à Zz1zgÐh ñXÐVzqyZÃ\WLZ{zX ñCZÃÏ0

ÃÃkZ {z Â}½Z éZpÅÑX}Š ™i Z0 +Z ÃÃkZ ÂñWt ‚^z»g ÅÅ X}Š™®Šg0 +Z LZÃkZ {zÂÐY];ÅïgzZÕX}Š

131


(accountability)' õ ªXì ~7& +Z wƒ \ß ~7& +Z ~(,Ð ƒ Å äâ i {Š ñ ì @* Y¹

E :Üï]gßÅvÐk Qƙlˆê¦~±èE LG4&Z¸

A means of evading a rule.

y!* i 㨠KZgzZ Ôì @* ƒ~ y!* i 㨠KZ wq¾ {z ԃ å„ H{z { ZpÔy⠇ðÃ

$ gfŠzöq ˙7©q Z »VƒU x Ó6, gîŠzöÑ {z Ôì gÖZ î0œG -Z 㨠KZ ìzz ¸ X $

Ãwƒ\ßkZ r ⠊ 㨠KZX DƒŠ ñ loophole ~y⠇C Ùñƒ ñ¯ ~y!* i Xì © 8wïöRÅg ZÛ Ðy⠇aLZƙÄc* gŠ

-Z } q 7ZŠ ZL[£Ðð¾KZ {zXì @* ™~igzs ÜÅy⠇ÆL` @*

ÆkS Xì @* ™Z +¬x`›Û 6,kZ™}Š!Zj »]dŠ ã⠇ÅLY»LåZ [ZX @* ™

ã⠇C Ùâ ã⠇t Xì @* ™Ýq™}Š ¶g ~(,¹ ÃC Ùâ ã⠇q -Z {z ì @* ™t ` @* ˆ

{gÃèy⠇{z»L~ÝzgÅTÔì @* ™Äc* gŠ b ã⠇,Zƙ·_Z »]dŠ

` @* X ñY{g™ƒë!* n{zXnƒ: ;6,

~*Š {Š ñXì »y¨ KZC Ù{zÉ Xì 7»Vzq -ZgzZ` @* -ZsÜnçt q

Ô~ V/}uzŠXì @* ƒyxgŠÆy¨ KZ}uzŠgzZ y¨ KZq -Z {zì @* W7nçÌ Cƒ];t s§VâzŠakZ Ôì @* ƒyxgŠÆVhÛ Æ', Z', zŠnçC Ù~ *Š kS

LZƙ~g âƒ~¤ /Z ì LgkˆZtÃ& Û ÙXì Ì{z„(zVƒ~6 ì C

wq ]gßt X Y™7¼ s Ü}÷& ÛZuzŠˆÆ kZ ÂVßwï3 Zg » va E ** ™ì‡»e~Ï0 + i 㨠KZ%Æsp V ÑqÔì îŠ wïç¸3“N»spÐÏ0 + i 㨠KZ X 7e

132


-Z {z ìt È » + â ÃZ} q .Xì ~}oÆZ} .sÜi»áçkZ Xì Ýqg (Z dZ6, zZƊ%gzZ]gúC ÙÃTXì ~(, Ð Vâ ¨ KZx Ó Xì

+Z

ÌðÃРĤ /ÅTXì Y}Š ZwÅx`ÆkZÃq -ZC Ù ì YñÃq -ZC ÙZ} .

Xì ꊙïá6,gîîÃKÆsp~ Ï0 + i 㨠KZ {o» Z} .b§kZX 7C Ù!* ¿ Xì ~gz¢6, gîð•Z** ƒïá»T

V7ÐVâzŠ|gzZA {zXì D»]!* ÙÃZ} C . ì @* C{o» Z} . th +' ×

r ⠊ LZ y¨ KZ ì x¥Ìt ÃkZ Xì }Y Ìêq ÅwŠ {z ‚Xì¸!* 6, gî

~ªqC ÙÔ~êc* ƒË{zÔ~áYQ c* ƒ~}ƒ0 +Z { Zpy¨ KZXì ;g aÎ H~ X 7C Ù!* ÐVÅ Z} .{z~wqÌËXì ~ÃÅ Z} .{z

@* Y ¹ (accountability) ' õÃTì Cƒ Za q { zÐ }okS Æ Z} .

t ~ ‚fƊ%gzZ ]gúC ÙÔ {ot Xì ~Š Zi WÇ~Š Zi WÅkZ ì êŠ è]!*

Xì ÑZzh e [ ˆ »¿zw¸ÆkZÐ q -ZC ÙZ} .g »y WXì ƬÆZ} .{ zÔ7 ã ZôÅ Z} .{ z~ wq ÌËX

ÆãZôÚÅ Z} .~ wqC ÙVâzŠŠ%gzZ ]gú X 7C Ù!* Ð

)g fÆ Tì {o{z ¸ Xì @* ¯ y¨ KZ ԙÃy¨ KZ Ë ì {o{z ¸

c* ~ŠÛ T ìt |Xì @* Y¹ ` ԙÃTÔì @* W~g¼·ù{z »Vâ ¨ KZ G d Š ZÛR ԙ~` ,ZX ÇñY0` »Åg ** R ` c* ŠÛ {zƒ:g ðO{$ » õ/E õ~` T X$ ˃7lzgz6, Å

g !* g0 +ZÆy¨ KZXì ~gz¢6, gîòi ÑaÆú9ÅÏ0 + i 㨠KZg¦» Z} .

, ZX Cg ¸Q6,ÕgzZ °»Z ** Ãy ¨ KZ Ô Sg CW (temptations)] ‰’+Zg !* X ñ Îs B 6,zZÆkZ 7Š ñuøðà (Zg0 +ZÆ` c* g0 +ZÆy ¨ KZŠp6,µñ 133


~ wzNÃy ¨ KZ6,µñ,Z ì {o» F, ',ñZ} .sÜt XÇgg0 +ZÆ»eÃkZ

Xì YÄg

ÅÏ0 + i 㨠KZ §ZztXì ]o¬q -Z »ÏŠ ñÅ Z} .** ƒ~gz¢b§kZ » Z} .

Z} .F, ', -Z ì ;g™" q $U* Ã]!* kS§Zz¸Ô $ ˃7%Æ}oÆF, ', ñZ} .\ ogŠ

X (responsible) {Š[Z t ‚ÆkZŠ%gzZ]gúC ÙgzZÔìŠ ñ OŠE 3E! {o» Z} .Xì @* ™ê ÃÏ0 + i Åy ¨ KZ { z Xì @* ™ «¢Ãy ¨ KZ {o» Z} . gzZ XÐ VÇZ',~ Ï0 + i Å{ çO'izg KZ H (Z ä ~¤ /Z ì @* ™ «Š OZt ÃòŠ W Ôq -ZXÐVƒÝq}Z +ÃzŠ‰ Üzà= ÂÅ ~zc ÅVßßZ ã ¨ KZ dZ~ Ï0 + i KZ .= t Ô}uzŠgzZ Ô ÇV ƒ Y $Ð ñÅ Z} .~ t ~$ +Z »¿èE L j8NLZÐ s§Å Z} X ÇñYc* Šx ÅZ

Æ ŠÅ+ M¨ KZ {z Xì {o» ¹F,㨠KZ {o» (accountablility) ' õ %M5ZgÆðCÃy¨ ì ꊙy' ×Ç b§kS æF KZ {otXì @* ™x » »uøgz‰ ܤa X 7ÑZz1 ¥¬ÐŠÅ^

134


x »]¡ ÅÒà 㨠KZ „Zg Ó Z',aÆ Vzq¼ VŒ ì ¯ b§kZ x  » ]¡

Ï0 + iX CYƒÝqÃòŠ W\WLZ6,gîÆËôZß !* ,q¼gzZÔì Cƒ]gz¢

~gz¢6, gîòiÑ ** ™~zc ÅkZgzZ 'YÃx  kS Æ ]¡aÆ ! x» ÇË~ X ÏñY{g™ƒVDZggîD {zÏñYÅÌÒà VŒ%äYÃ|kZXì %M6, Xì Cƒ]gz¢Å]g ZwÅ `gÎaÆ× Z ÃsæE zZÆh N 6, gîÆwV

Å}iÉ X Cƒ7]gz¢ÅªŠÃkZaÆ"(, ÐW ÂñY£s',Z #p

»| # gŠ b§ÏS Xì @* YƒVZzgs§ÅÐW™Ë\WLZ ã0* Zƒ» ÔB‚ÆyZze

kZ \WLZÈ ÂñY 0* ú›| # gŠ Z # pXì @* ƒg »gŠB; 㨠KZaÆ ä1 Ö @

xËÐ µ Z aÆ äÑ VgzZ wY ~ | # gŠ X

” äWVgzZ wY ~

X Cƒ7]gz¢Å4z] .

Xì @* ™¿CZ x  ¸ » ]¡Ì~ Ï0 + i 㨠KZ Xì » Ï0 + i 㨠KZnç¸

kZX ñ¯ s@ »4z] .KZ y¨ KZÃTì q -Z sÜ: ¶ KÝZ ìnç¸ ÌVŒ

{Š ‚aÆ Vzq ~uzŠ X

CY ¬ CW~g¼\WLZ {z

wait and see

,q† ˆ Æ

:dŠgzZz™g OZ—ì q -ZsÜÑñg Ã

Æ ]¡X ãqzggzZ ~ œ ⠗ì Cƒ ]gz¢Å Vzq zŠ ~ Ï0 + i KZ Ãy¨ KZ

Xì YY¹ (spiritual goal): ¶ KãqzgÃTì {z: ¶ KÝZ »Ï0 + iÔ._Æy⠇ ãqzg dZg0 +Z LZ {z ìtÑÝZ »y¨ KZXì Ð ,㨠KZm»ä¶ Kãqzg

˸Xì YY¹úzyÅ,6fÃkZ ~ V/}uzŠX}™yÅ,

Xìg£ÝZ» ¹F, Ŋ%c* ]gú

135


@* ™lˆÅ ã0* {z Âì @k\ ÃkZ Ôì @* ™lˆÅä3{z Âì @uÈÃy¨ KZ

*Ši§t X {)z Ôì @* ™x OZ » ä¯ yk {z Âì Cƒ ]gz¢Åb‚ÃkZ Xì Xì ** ™Ýq~} ], ZŠÆ]¡ÃVÂgz¢~ œâ c* ÍtXì ;g òZgÐäâ i Y/² xi Z¯Î}X õGñ ¯ ] c* ÙáÃb)ÆÏ0 +i Zƒt ~ äâ i {Š ñ

æ W', ³tQ » y Q1ÔIð` ¹’&y Ãî6,y ZÄÆ ] c* Ãy S X {)z x4, ñgz Z

C/Št X Zƒ ðÃÐ kZ ÂN Y ÅÝq~} ],ZŠÆ]¡¤ /Z 'gz¢~ œ â ì @*

) u Cc* ÃgzZ ñ Y Å ~i ‚tÃ6,Š ã CÅV Âgz¢y S ¤ /ZpXì @* ƒ Za 7X *

Æ Ï0 + i a kZ X ì @* ƒC Ùª~ ]gß[£)å ³ » kZ ÂñY Å ðZg W

kZ™} Š ÌZÝZÃY »g Z ã qzggz Z 6fÆ,ã ¨ KZ ìti§9~A ç

{”ì‡Æ ]¡~ A çÆ V Âgz¢~ œ â gz Z Ô ñ Y Å4z] .„ Zg Ó Z',aÆ w5Ô Æ x  ~¡{z

X ñ Y Å® ) ¤6,x Â

'gz¢~ œâ Å y¨ KZ ì @* ƒ (Z b§kZ

gî g »gŠ4z] .Åy¨ KZ6, gîåÂaƊÅä¶ KãqzgX CY¬CƒÝq6, \WLZ ã½Ô Æ2Z ¸Æ]¡{z Ôì wZÎ »Vzq ~ œâ J -V˜ 1Xì Cƒ X CY¬CƒÝq

~gzš „á Š !* *Š }Xì @* ™7©u ڇq -Z/Š» õg @* ~A çkZ

X xõgzZ Áq —ì ˆ# $ ~ V5zŠ + M¨ KZ Œt ä (reformers) Ö¼

qzÑ4z] .„Š', iaÆäÑ]Zz)Ï(ƙ »Ã]Zz)x°Ï(kS äV,Z ~x »q -Z ÏZ är ⠊ ÿL X3Z} (, } (, xÓ Z # ì ~g*+Z]æD~èâ X ~Š™

%M> *F F6,SqÅg/gzZ Ô Š H^ IçJ e Ï( *ŠF FæF Øá Š !* g »y WX c* Š rÃ\WLZ À &ŠÐg ±ZÆ |1X Š /ŸG µZz tÛ~Š ã CðÃ~h +] .gzZ *Š ÂõG Hƒ ì‡çJ e Ï( 136


# g2$ /E X „g ¹!* B‚ÆVñ** õG +& ¸ÅxõgzZÁqX Zƒ7

Xì tÛ Ð g ±ZÆ b‚z ÙçyxgŠÆ VÍß ¬Š ä ÖgzZ¼

…Xì ˆ# $yxgŠÆ(haves and have nots)xzøgzZ xzø) *Š ¹ä V,Z

@* C/Š» õg @* X å** ™kªÃw6,wqt X ¶à ìuZu& ¸t1Xì ** SÃtÛ kS (equation) ] Zz ) kS X 7& ¸xðÃ& ¸Åxzøgz Z xzø)~ `

0 xzø)À{ z

xzø` Wvß

ì

ì @* ƒ (Z g !* g !* X ì Sg Cƒ ~pg !* g !* ~

xzø){ Á!* gzZ xzø)É ì 7ÅxzøgzZ xzø) & ¸9Ðg ±Z kS X

DY

ðZ ±ÅxzøgzZxzø)ÂñY 1™Ã|kS Xì Å (haves and potential haves) 7Zƒ Õä$L(right) h» yZ Ã]4¼Æ `

X Ï}Š ð3Š ~gz¢)Ð}u

¬Š ä Ö¼ b§ÏS

Zg7 J -VŒ X ~Š™ qzÑq -’g JŠ VZðŠaÆ w”ÆhÆyZ ä V,Z Xì

ZaX Z (,{Š c* ig0 +ZÆ` ä j§kS X Š H{g™0(right concious)lÙ h`

i Ô._Æ x ÂÆ ]¡X c* Š™ kÙ nÛ{Š c* iÐ {Š c* iÃVÍß åt i§ 9{Š c*

»ẐÎkÙ nÛ gzZ ÔìXq -Z ̂ÎkÙ hX ñY c* ¯ (duty concious)

ï¹Q\WLZ t £Æ yZ ÂN Y 0kÙnÛ # vß ìt x  »]¡X i Z

iÃZ~ZgŠ ÌË{zÔì @* ™†ŸZ~ZsÜi§» ét £ Z # Ô DY

bâu¡ZuzŠgzZÔì Zƒ¯gzŠ' × ¡q -Z~`

X @* ™7

¬Š äÖ¼ b§ÏZ

!˜{zgzZ ì ! Zy~Š OZ q -Zt Å ì‡ñZgt ä V,Z Xì ‚ rg wÅg ZŠ

gZŒ Û(evil)ðZ',q -ZÃ!˜ä V,Z Xì Cƒ Za Ðzz Å (private property) 3G4»Ó$˜6,gziÆ ‰ ÃV ðG ܤ J -VŒ X ~Š™ qzÑq -’&)u s ÜÆ kZ™}Š 137


g ±Z i1X ¶{ÒúÅ ` q -Š 4, ÆyQ Ôc* Š}Šg Z Œ Û !ÅÃZÃyZgzZX 1á %MgzZ „nÐ !¦½ZgzZ !˜ ìt |X 7³gzZ ðà »kZ ZÎÆ~Š !* æE 㨠KZ Ë~A çkS Xì Lg @* ™oÅyZ\WLZx »]¡X p ÖZ °ŸZVâzŠ

X 7]gz¢ðÃÅìZæ

„gŠ Ô ._Æ x ÂT ÞZÆ ]¡ ·Z vß~ ]5ç ~ œ â ì t ]!*

(activist)†Á Z {z ~A çÆ ¹F , 6fgzZ ãqzggzZ Vƒ (status quoist)$Ã

Æx Âg»Špq -Z]5ç~ œâÆy¨ KZ ì @* C·_Xì „~¡9¸X F gzZ Ôì Lg c Æx ÂgHÆ]¡ ã0* b§T b§Ï Q ã½Ô õG/4X g º', Z',

# gŠ Æ` — & Z~ªq+ZX Tg _(, gzZ M Q Æx ÂgHÆ]¡|

X B bgwÅìZæ~gz¢)q -Z~x ÂÆ` n¹’ãÃîà ZzàZÐx ** y Å , ~ p Ö Z }uz Š à k Z X ì H ¹ F,ã q z g c*6 f

gzZŸ—ìŠ zZC يq -Z‰ Üzà y¨ KZXì YY¹ (personality development)

Æ ¹F, gzZ ¡Å bzg b§ÏZ Xì Cƒ ]gz¢Å Z½~ œâ aÆ ¡ÅŸX bzg

', Z',Z½~gz¢aÆ Ÿ ì ¯ b§kS x  »]¡Xì g »gŠ Z½ãqzggzZ 6fa

Ð Vh§Z !* -ZaÆkZ Ôì ]!* q Å Z½ãqzgJ -V˜ pXìg CƒëZÛ E 3! ŠOE X$ ˃7y[£Å,㨠KZ%ÆÒÃ{Š Zg Ñ!* Ån ê Xìg »gŠ¿gÅ ƒ~ VîÑyZX …Ñ~gz¢¼aÆy[£gzZq¡Å,

{zX}™tÛ yxgŠÆ]gz¢ãqzggzZ]gz¢~ œâ KZ òŠ W ìt ]!* ëZ {Š c* iÐ

V˜gzZXì ‚ rgwÅy{AÍZaÆkZX » ¹F,ãqzg äYÃ|kS /ZòŠ WXì qÅw~g]~Ï0 ¤ + i 㨠KZ {zì ]!* ÅbZÛ ÅVÂgz¢ãKJ -

ÌZ # ~^ÆÏ0 + iX Çá yY„\WLZ {zÃVÂ!* †Âá™6, gî!lÃtÛ kS 138


c ¥ 9»¿LZÃkZgzZ Ôce ムH ßF, ÅkZ VŒ Çá™{z ÂÇñWhñðà G .-™X$ ìg @* kS Æ]Zf çLG ƒÝq', Z',-Z›°»yÅ, ce ** ™³b§¾

X ñW:7ê¦ ðÃL~¿

ä0* {Š c* iÃqq -Z Ô ._Æy⠇Æ]¡ ìt ]!* ë Z ~uzŠ~ekZ

~ kZì ì‡ Æ x ÂT *Š {Š ñXì @* 7,** ™“ ZŠ',öÅq ~uzŠaÆ VŒ X 7e~ g ZlV7 ‰ Üz à w”» Vzq ZzŠ VŒ X ǃ „(Zå

ÂÇ}Š ÌZ AzZÃY »g Z ãqzggzZ 6fÆ,KZ ¿ðÃÌZ # ǃt wq¾

qq -Z VŒ Ô ._Æ yâ ‡Æ *Š kS X σ µZz ¶gz¢~ bZÛ ÅVç» ãK Xì ew”{Š c* iJ -u[£»q~uzŠ6, „7Ŷ~

(affluence)ãZzZÛ Ðg ±Z ~ œ â

t{zXì ÌUgzZq -Z »A çkZ b§ÏS

~ œ â vß ì/Šx ¬q -ZtXì ‚ rgwÅ^z»¥q -ZaÆY »g Z ãqzggzZ 6f

» (intellectual dwarfism)6 ** 16få {z Ô ò ~ à qlpgzZ ϊÎWÐg ±Z

h y Y‰ M ÜzÌË~wj â RŒ Û LZ\WÃTì |+Zq -ZtX D Yƒg D X M h™/Š»kZgzZÔ

~ œ â ÃTy¨ KZ {zÔq -ZXÙ[NZ »Vâ ¨ KZzŠ6, gîÆ"Š 5wj â » ãZzZÛ

{z Ð N 0* \W Â,™]!* \WÐ òŠ W,Z Xƒ ;gg Z*Ï0 + i ŠϊÎW gzZ ԃ Zƒ

°»~}g!* Æ×m¸ÃkZ X 7DðÃÃkZ » Vz~ Ôì @* ™'!* Òe $. ]!* Ð kZ c* ™ïÐ kZ X ǃ¸" Ç!* {zÐ VƒU ~sÆÏ0 + ipσ/Zz X y¨ KZðÃ~VsÇ :ì yZ³l7lpq -Z {z ‰ÇƒkC(ZÃ\Wƙ

ԃ: Ýq Ï0 +i w q lpÃT Ð y ¨ KZ , Z q -Z \ WÔ@',Æ kZ

Â, ™] !* \ W¤ /Z Ð y ¨ KZ , Z Xƒ ; g g Z * Ï0 +i y xgŠ Æ b)Ð g ±Z ~ œ â 139


6,qçñË{ zX σÝqÄcÅV z~ ÃkZXÐN 0* Ϥg0 +ZÆkZ\ W Dš! ÆVzq ǃ. {Š c* i އkS Ðg ±Z 6f { zX ǃ. އÆä™W~ i Z0 +Z ö- !*

ä \ W Ð, ™kC\ W™Ök , Š¼ k0* ÆkZ Xn™ì‡ñZg: Z®~} g !*

-'!* +Z¼Ð kZ ä \ WXì 1$» (wisdom)ÕÐ k Q # aÆ\ W] ‡5Ð òŠ WË, ZX ‰: x¥Ã\ W¬ /E =g f »w”Æ] !* ŠõG Ð kZ

X Ïñ Y0

140


tÛ»Š%gzZ]gú ̌ »~| # ŠÆ[†B‚ÆÏZ1Xìj@q -Z »]gŠwY»[†

ce…akZÔì q[£)q -Z †»B‚ÆwY }tvß¼¤ /ZX Dƒ

»ÃVŠ»Æ| # gŠÆ[†{z™áÃÑkS X ,Š™ »Ð| # gŠÆ[†ÃŒ »

Ð gx » ** ~ä™Za | # gŠ (Z {zŠ z!* ÆÒÃÅw‚Vzg ZD ÙÂ,Š™qzÑ ** ™

XƒŠ HƒØ{»Œ »~kZgzZƒwYsÜ~T

gzZq -Z ÅnÏZ%ZX Å7ä Ë ÂlÃÅä™ Za | # gŠ »[†ÑZz Œ »%

~', Z', ** Ð yxgŠ Æ Vâ ¨ KZ ì {z Xì ~g Y Ð w‚ g ZD Ùõ0*Ái Z Á ÒÃ

™ »Ã (inequality) Xì ðƒ" $U* x » ** 6, gîåÒÃÅnkS Ôì x¥ 61X **

»ƒ`Z%g dg ÌæyZgzšÆw‚g ZD Ùõ0* Ô ì CC^ås W~Ø

Ï( Ô~', Z',~Š OZ Ô ~', Z',Y —ñY ðÑ ~', Z',~ ` 㨠KZ åt : ¶ Kuœ

x » ** 6, gîå~ w”ÆÑÝZ Š z!* Æ ! x»C ل Öx Ó1X {)z ~', Z', ~', Z',~Š OZ ~ ` •Æ kZgzZ {zŠ z!* Æq=à ©)žg â wg»Xìg

Æ !x» ~g ‚ KZC ل Îzg uZi yZi Xnƒ: [x»~ äÑ Ï( ~ ` Š z!*

g0 +ZÆoq -’ÅyZ1ðƒÝq]àà ©)ÃS0 +Ç Ó'X ;gx » ** ~äÑ~', Z', X m™: ì‡~', Z', Y

D™ÒÃÅ ä¯ eÃe** -Z%g dg x Ót ì t : q L » ò » ** òÀkZ %NðÃ~', ` ìt |Xì y⠇@¬ q -Z »]¡{z Ô7ðZæE Z', ** ~ ` Xìg

tgzZ Ôì k: L » ½yxgŠÆVÍß ~', Z', ** t Xì ]!* ÅØgq -Z ** ƒ ~', Z', ** ~

V7 L~', Z', **ìzz¸Xì @* Yá s§Å ¹F, gzZì @* ™uÃÃVÍß ì ½ 141


M À', Z',» ` WgzZ Ôì @* Yƒ', Z',ÿ®', Z', ** » ` WXì Sg r$ +å {z ÔSg 7~ ªq

Xì @* Y0', Z', **

H3g (gender equality) ~', Š Z', @x ** ]gß[p »Tì »qk Qnç¸

n1X „g^¹’ãÃîaÆä™ì‡Ã~', Z',@Ð w‚ÎzŠ ã½ÔXì

b§~g7 ¹’t VYXìtÃi)J -u ð•ZtÃt ìt : L »k QX x » ** 㨠KZ ðÃ~ªq +Z Xì c* ¯ ZÐ }uzŠ q -ZÃVâzŠŠ%gzZ ]gúä ]¡

X$ ˃7gŠ ‡6, %$ +Ãx Â~¡kSÒÃ

(equality)~' , Z',yxgŠÆŠ%gzZ]gúÔ ._Æ'Æ]¡

ìt|

Æ V3VâzŠ Xì ÚÅ (inequality)~', Z', ** yxgŠÆ yZÉ ì 7ÚÅ

t yxgŠ VâzŠ ì C™" $U*ïX 7³» ƒc* ÕË{zìz » ðŠptÛ 4E 58EŠp »V3 5G ÍXì ZÐ}uzŠq -Z eÃëH L »tÛ : yxgŠÆŠ%gzZ ]gú c* Xì x Â!»]¡Šp: L »kSÉ 7]Ñq¯Î

ì 3gi§t ä Û{aÆä `6,gî! lÃx ÂÆÏ0 +i ìt ÝZ

** ™ ZŠ Z wzg Ê%gz Z ]gú~A çkS X N` ~h ÇÅÏ0 +i™ïV âzŠŠ%gzZ ]gú G 58&µ Z µ Z ~ V âzŠ ¶¸ ]gß+ 4ÅkZì g0 +ZÆ V âzŠ X N Y ¿g è4G

ì t ] !* 9X¸ M h™7ZŠ Z 6,gî4 {Š c* i wzg CZ { z  Cƒ ¢ A &„q -Z ¤ /Z

-Z V âzŠ Ð g ±Z Æ Š Z¦Z pÔ q

V 7 Ð g ±ZÆ ¥g V âzŠ Š%gz Z ]gú

Equal in status, but defferent in role.

: Z}uzŠ

C·_ »];gzZ ]»§ Ð}uzŠ q -Z | # ‚ÅVâzŠŠ%gzZ ]gú ì @*

{z ìt wq »]gú Z # Ôì @* ƒ ` Z' ×» ~I|g0 +ZƊ% }Xì ZÇ!* 142


EI SÏE &£ «£ÆkZ ]gúgzZ Ôì @* ƒgz ‰ ܤ {Š c* iÐg±Z ãKŠ%Xì Cƒ ÿ5_ñZ îG Xì Cƒui ** Ðg ±ZãK~ E š! {zXì ZƒÄc* gŠ tÛöW - !* ¹q -Z yxgŠÆV3VâzŠ yZgzšÆ]î (multi focuced)qg F r ⠊ »]gúgzZì @ * ƒ(single focuced)q¥uZzr ⠊ »Š%

t

kS Xì @* ƒ $¬g ÅVƒ U ZzŠÆ! x»~ Ï0 e + i ì @* ƒ et Ðzz ÅtÛ -Z6,wßZÆg »„ä ]¡Xì Cƒ]gz¢ÅwzgÆnVâzŠ~ Ï0 q + iXnƒ XÃ]gúwzg ZuzŠgzZc* Š}ŠÃŠ%wzg

=g ~„a Æ }uzŠ q -Z VâzŠ ì t p°Å ~ç gzZ C ÙØ[x» c* (love partner)ìg 0* ðÅM~ Vs ãK¡ : X N Y 0 (intellectual partner) [x»aÆ}uzŠ q -Z ¿zŠ ì |q -Zt gzZ X (house partner) ìg 0* kƒ ; ËX Vƒn pg¢ A &ÅWÎ~i Z0 +ZZVâzŠ Z # M h0‰ ÜzÏZ =g ~„

:øÎ7{Š c* iÌðà ÂdÎ6, àeq -Z¿C ÙZ # ì ¹6, gî„gŠ ä When every one thinks alike, no one thinks very much.

-Z {z ì C¯ . q އkS ÃVâzŠ ^z¯ µ Z µ Z Å r âŠÆ VâzŠŠ%gzZ ]gú dšÑtgzZÔÃ0=g ~„[x»aÆ}uzŠ -I (gender- inequality)~' , Z', ** @î>XE

X)g fÆ(gender equality)~', Z', @ :ì @* ƒÝq)gfÆ

143


x¯dÜ y‹6,{z X B7ÃtÛ Æ }-e y‹6,gzZ }-e ~ e !* vß6, gîx ¬

{Š c* i¹ ~ VâzŠèÑqX D™wEZ~ pÆ}-e ~ e !* ÃÂÆ}-e

XìÐ}-eÆ,½ZŠ ÅòŠ W6, gî„gŠ {Š c* im»}-e ~ e !* Xì tÛ

y‹6, äY Ã|kZ {z ì t ]gz¢~(,Ð ƒ Ŋ% c* ]gúË 5Å-e Xì : ¶ bzg { À 0* ~ p ÖZ }uzŠ Ãy‹6,åH KZ(,Ð ƒ » kZ „ }-e F

{z ìt ! x» ~(,Ð ƒÅòŠ WË~ *Š {Š ñXì YY¹ (purified soul)

kZÃ\WLZ™g Z ¦ /Ð kgÃÆ }-e y‹6,{z X ñ¯ ,Cc* »g ZÃ,KZ

އ ð¯ ~ *Š ~$ +Z ň Æ ]ñ n0* (~ kz7,Æ VÍßÉyQ {z ñ¯ .

XìáZzäY

kZäTXƒ(positive thinking)aεg0 +ZÆTì {z,Cc* ¹F, t

Š ]o»]!* M¨ + KZgzZ ðZ Ôbzg ÅTXì YwJ e~˵Ã]!* Št{z ƒ c*

XƒÅlgz6, Å]ªÜZðZ} .g0 +Z LZ äTXƒðƒ~½Ð]!* .dZÆ _ -Ê-ey‹6,kZ 4)F G $c* ŠÔ Ϥ {z ~gz¢{Š c* iЃ,q aÆ ïH3E

†”g0 +ZÆ òŠ W ì ~gz¢aÆ kZ X ]!* .‰ „ZpíòÀgzZ s »Z Ô ~g ZŠ _

Xƒ‚ rg:g0 +Z LZ` Z' ×»]ªÜZ†§zŠ {zXƒCYð0* A &Å]ªÜZ ¢

VwŠ Ò{zXƒ ‚ rgtzf dZg0 +Z LZ òŠ W ì ~gz¢aÆ}-e y‹6,

CZÊ ¢ F, gzŠ ñOƊ ¢ zz {zXƒ ‚ rg¢~yñOÆô¸{z ԃ Š HJZ6, zZÐ

gzZ„É 7ã!* ÛãKÔì ¨¤ » ã!* Œ Û Œ xq -Z ** ¯ ,Cc* Y »g Z Xn ¯ Š°

X Y0* 7ÃZgŠÆ,Cc* ¹F, y¨ KZ ðÃ%Æã!* Û Œ kZX ã!* Û Œ Å]!* . _ 144

Insaan Ki Manzil  

Insaan Ki Manzil

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you